روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 712 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 712

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 712

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 712

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪206 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 02‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/21-‬فوریه‪ /30-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪712 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫ناگفته هایی از بافت فرسوده گلستان‬ ‫و عزم دولت برای نوسازی‬ ‫‪2‬‬ ‫برای ناامن کردن ایران‬ ‫دشمنان دست از توطئه و‬ ‫تالشبرنمی دارند‬ ‫‪4‬‬ ‫ذکر خنجر؛‬ ‫بقایایاعتقادات‬ ‫ترکمن ها از دل تاریخ‬ ‫‪8‬‬ ‫دانشگاه هاتحقیقات‏بسیاری‬ ‫در ارتباط با خلیج گرگان‬ ‫و نقش تغییر اقلیم در این‬ ‫اکوسیست م انجام داده اند‬ ‫‪5‬‬ ‫نکات ساده و در عین حال‬ ‫حیاتی برای ایمن سازی‬ ‫داده های خود در برابر‬ ‫مجرمانسایبری‬ ‫‪7‬‬ ‫شوک ارزی امروز روی چه‬ ‫کسانی تاثیر گذار خواهد بود‬ ‫مقاله‬ ‫کسب و کارهای خانگی و ایده پول ساز‬ ‫با درامد عالی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -711‬احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و کار خانگــی داشــته باشــید‬ ‫و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید‬ ‫و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪،‬‬ ‫همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫در شــرایط کنونــی بــا توســعه و پیشــرفت تکنولــوژی زمینــه بــرای حضــور در کســب و کارهــای خانگــی فراهــم‬ ‫شــده اســت‪ .‬مشــاغل و کســب و کارهــای خانگــی بــرای بســیاری از افــراد جامعــه دارای جذابیــت هســتند و ایــن‬ ‫امــر باعــث شــده کــه خیلی هــا بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی باشــند و در منــزل درامدزایــی کننــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت‪ :‬بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد یــک رایانــه بــه همــراه اینترنــت‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی شــما بایــد یــک سیســتم کامپیوتــری و یــک اینترنــت داشــته باشــید تــا بتوانیــد در منــزل محصــوالت و‬ ‫خدماتتــان را بفــروش برســانید‪.‬‬ ‫در واقــع وجــود اینترنــت در کســب و کارهــای خانگــی بســیار ضــروری و مهــم اســت‪ .‬چــون در اینجــا قصــد داریــم کــه‬ ‫ایده هایــی را معرفــی کنیــم کــه قــادر باشــید در منــزل بــا اســتفاده از اینترنــت کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫کسب درامد خانگی از سیستم همکاری در فروش دیجی کاال‬ ‫همانطــور کــه قبــا گفتیــم راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش یکــی از ایده هــای پولســاز و پردرامــد کســب و کار خانگــی‬ ‫اســت‪ .‬امــا بــرای راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش امــکان دارد برایتــان ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه قــرار اســت محصــوالت‬ ‫چــه کســانی را بفروشــیم؟ بــا وجــود اینکــه ممکــن اســت شــما قصــد راه انــدازی ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را داشــته باشــید ‪ ،‬بــه‬ ‫شــما توصیــه مــی شــود کــه بــرای راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش و کســب درامــد از ایــن مــدل همــکاری در فــروش دیجــی‬ ‫کاال بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قطعــا همانطــور کــه در جریــان هســتید دیجــی کاال بعنــوان یکــی از بزرگتریــن فروشــگاه های اینترنتــی در ایــران اســت کــه در تــو‬ ‫هــر زمینـه ای محصوالتــی بــرای فــروش دارد‪ .‬از محصــوالت لــوازم ارایــش گرفتــه تــا لبــاس‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬محصــوالت دیجیتالــی و…‬ ‫مــی تــوان گفــت کــه ایــن فروشــگاه اینترنتــی بــه تازگــی سیســتم همــکاری در فروشــش را راه انــدازی کــرده اســت‪ .‬یعنــی اگــر شــما‬ ‫قصــد کســب درامــد از ایــن مــدل را داریــد دیگــر جــای نگرانــی نیســت! چــرا کــه شــما مــی توانیــد بــا فــروش محصــوالت دیجــی کاال‬ ‫کســب درامــد کنیــد‪ .‬امــا در اینجــا بــاز ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه چگونــه می توانیــم بــا راه انــدازی سیســتم‬ ‫همــکاری در خانــه کســب درامــد کنیــم؟‬ ‫احتمــاال بــه ایــن فکــر خواهیــد کــرد کــه کســب درامــد از سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی کاال ممکن اســت کار بســیار پیچیده و‬ ‫زمان گیــری باشــد‪ .‬در صورتــی کــه بــه هیــچ وجــه ان گونــه کــه فکــر می کنیــد نیســت! شــما مثــل اب خــوردن در منــزل می توانیــد بــا‬ ‫فــروش محصــوالت دیگــران کســب درامــد کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه قــدم بــه قــدم بــا کســب درامــد از سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی‬ ‫کاال اشــنا شویدســعی کرده ایــم ایــن موضــوع را بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه بــه شــما امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫‪ -1‬نخســتین قــدم ثبــت نــام در دیجــی کاال اســت بــرای ثبــت نــام در بخــش سیســتم همــکاری در فروش دیجــی کاال وارد این لینک‬ ‫بشــوید ‪ ./https://affiliate.digikala.com‬شــما بــا هــر شــرایطی قادریــد در ایــن سیســتم در کمتــر از چنــد دقیقــه ثبــت نام کنید‪.‬‬ ‫پــس از ایــن کــه احــراز هویــت شــدید و اکانتتــان تاییــد شــد تقریبــا ًکار تمام شــده اســت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بعــد از اینکــه در سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی کاال ثبــت نــام کردیــد و حســابتان تاییــد شــد نوبــت بــه فــروش محصــوالت‬ ‫دیجــی کاال می رســد‪ .‬راه و روش هــای بســیاری بــرای فــروش محصــوالت دیجــی کاال وجــود دارد‪ .‬بــرای اینکــه بتوانیــد از دیجــی کاال‬ ‫کســب درامــد کنیــد بایــد محصــوالت ان را بــا توجــه بــه لینــک اختصاصــی کــه در اختیــار شــما قــرار می گیــرد را بفروشــید‪ .‬حــال اگــر‬ ‫کســی کــه از طریــق لینــک اختصاصــی کــه دیجــی کاال در اختیــار شــما قــرار داده اســت محصولــی را خریــداری کنــد شــما پورســانت‬ ‫خــود را دریافــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بــرای فــروش محصــوالت دیجــی کاال راه و روش هــای بســیار زیــادی وجــود دارد‪ .‬در صورتــی که هیچ گونه ســرمایه ای‬ ‫بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی نداریــد توصیــه می کنیــم کــه بــرای فــروش محصــوالت دیجــی کاال یــک ســایت‬ ‫معمولــی راه انــدازی کنیــد‪ .‬همانطــور کــه در مطالــب قبــل گفتیــم در صورتیکــه بخواهیــد یــک وبســایت کامــا حرفـه ای‬ ‫راه انــدازی کنیــد اصــا نیــازی نیســت کــه علــم برنامــه نویســی و کــد نویســی را یــاد بگیرید‪ .‬شــما مثــل اب خــوردن در کمتر‬ ‫از یــک ســاعت می توانیــد یــک وب ســایت کامــا ًحرفـه ای بــا تمــام امکانــات راه انــدازی کنیــد و محصــوالت دیجــی کاال را‬ ‫بفروشید‪.‬‬ ‫‪ .4‬بنابرایــن اگــر می خواهیــد از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش اینگونــه فروشــگاه های اینترنتــی کســب درامــد کنیــد‬ ‫شــما نیــاز بــه یــک فروشــگاه اینترنتــی شــخصی داریــد‪ .‬لــذا پیشــنهاد می شــود کــه هم اکنــون دســت بــه کار شــوید و خودتــان‬ ‫یــک فروشــگاه اینترنتــی بــرای خودتــان راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد با ما همچنان همراه باشید‪...‬‬ ‫‪336‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪712‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫ناگفته هایی از بافت‬ ‫فرسوده گلستان و عزم‬ ‫دولت برای نوسازی‬ ‫مجیــد میهــن دوســت ‪ -‬اســتان گلســتان بــا توجــه بــه وجــود‬ ‫گســل خــزر بــا میــزان لرزه خیــزی هفــت و نیــم ریشــتری‬ ‫یکــی از خطرپذیرتریــن اســتان های کشــور بــه شــمار مـی رود‬ ‫کــه بافت‪‎‬هــای فرســوده و ناکارامــد در ان بــه یکــی از‬ ‫چالش هــای اساســی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار کم توجهــی بــه مرمــت و‬ ‫بازســازی بافت هــای تاریخــی‪ ،‬فرســوده و ســکونتگاه های‬ ‫غیررســمی ضمــن وارد امــدن خســارت بــه واحدهــای‬ ‫مســکونی دارای مقاومــت پاییــن‪ ،‬صدمــات و اســیب های‬ ‫جانــی و مالــی بســیاری بــه هنــگام وقــوع بحران هایــی‬ ‫همچــون ســیل‪ ،‬زلزلــه و طوفــان بــه همــراه دارد‪ ،‬موضوعــی‬ ‫کــه در ایــن اســتان نیــز بــه لحــاظ دارا بــودن شــرایط خــاص‬ ‫اقلیمــی و جغرافیایــی دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫ایــن مشــکل تنهــا بــه نقــاط روســتایی و جمعیــت پراکنــده‬ ‫محــدود نمی شــود بلکــه در گــرگان نیــز بــه عنــوان مرکــز‬ ‫اســتان وجــود ‪ ۹۱۹‬هکتــار بافــت فرســوده و ناکارامــد کــه ‪۲۵‬‬ ‫درصــد مســاحت شــهری را شــامل می شــود‪ ،‬بــا جمعیــت‬ ‫حــدود ‪ ۹۸‬هــزار نفــر‪ ،‬زنــگ خطــر ایمــن نبــودن ســاختمان ها‬ ‫را بــا نــوای بلندتــری بــه صــدا دراورده اســت‪.‬‬ ‫میــزان تــاب اوری هســته های مرکــزی شــهر گــرگان و‬ ‫هســته های شــرقی و غربــی مرکــز گلســتان کــه دارای بافت هــای‬ ‫قدیمــی‪ ،‬تاریخــی و فرســوده اســت در مواقــع بحــران که احتمال‬ ‫وقــوع زلزلــه و تخریــب در مقیــاس بــاال را افزایــش می دهــد‬ ‫همــواره بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن مســائل درون شــهری‪،‬‬ ‫اســتانی و حتــی ســطح ملــی مطــرح بــوده اســت‪ ،‬چالشــی کــه‬ ‫بــا اقدامــات وزارت راه و شهرســازی و شــرکت بازافرینــی شــهری‬ ‫ایــران‪ ،‬مــردم اســتان گلســتان را بــر بازســازی و مرمت بافت های‬ ‫فرســوده و ناکارامــد امیدوارتــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه وجــود ‪ ۵۴‬هــزار واحــد مســکونی و ســکونت‬ ‫حــدود یــک چهــارم جمعیــت گلســتان در بافت هــای‬ ‫فرســوده ‪ ،‬امســال در حوزه بازافرینی بافت فرســوده شــهری‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ایــن اســتان مصــوب شــده که‬ ‫بخشــی از ایــن اعتبــار ابــاغ و تخصیــص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫انچــه از نــگاه مســووالن در گذشــته همــواره مغفــول مانــده‬ ‫توجــه بــه ایمنــی در بافت هــای فرســوده‪ ،‬ســکونتگاه های‬ ‫غیررســمی و حتــی بافت هــای تاریخــی و قدیمــی اســت کــه‬ ‫البتــه دولــت ســیزدهم از زمــان شــروع بــه فعالیــت تاکنــون‬ ‫اقدامــات و برنامه هــای مناســبی در ایــن رابطــه بــه مرحلــه‬ ‫اجــرا گذشــته و ایــن مســیر را تــا رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب‬ ‫ادامــه می دهــد‪ .‬از انجــا کــه ایمنــی شــهرها در برابــر مخاطرات‬ ‫و میــزان تــاب اوری انهــا یکــی از اهــداف برنامه ریــزی شــهری‬ ‫بــوده و در ایــن راســتا اولیــن گام‪ ،‬اطــاع از میــزان تــاب اوری‬ ‫شــهرها در برابــر مخاطــرات اســت‪ ،‬توجه به مســاله تــاب اوری‬ ‫در هنــگام بحــران و مدیریــت ان و شــناخت نقــاط قــوت‪،‬‬ ‫ضعــف‪ ،‬فرصــت و تهدیــد مدیریــت بحــران در ایــن بافت هــا‬ ‫دارای ضــرورت ویــژه ای اســت‪.‬‬ ‫بررس ـی های میدانــی و یافته هــای خبرنــگار ایرنــا حکایــت از‬ ‫ان دارد کــه توجــه بــه مســاله تــاب اوری در راســتای مدیریــت‬ ‫بحــران هســته مرکــزی شــهرها از جملــه گــرگان بــه عنــوان‬ ‫مرکــز اســتان گلســتان بــه واســطه وجــود اثــار و ابنیه ارزشــمند‬ ‫تاریخــی و فرهنگــی همچــون کاروانســراهای قدیمــی‪ ،‬منــازل‬ ‫تاریخــی ثبــت شــده‪ ،‬مســجد جامــع گــرگان‪ ،‬ســاختمان های‬ ‫قدیمــی و دیرینــه و بســیاری مــوارد دیگــر و نیــز ویژگی هــای‬ ‫کالبــدی ایــن محــدوده بـ ه عنــوان مســائل مهــم مطــرح اســت‪،‬‬ ‫به گونــه ای کــه کم توجهــی و یــا بی توجهــی بــه ان می توانــد‬ ‫ضمــن ایجــاد خســارت بــه اثــار و ابنیــه تاریخــی و فرهنگــی‪،‬‬ ‫اســیب های جســمی و جانــی فراوانــی را در هنــگام وقــوع‬ ‫بحران هایــی همچــون زلزلــه‪ ،‬طوفــان‪ ،‬جنــگ و ســایر مــوارد به‬ ‫ســاکنین بافــت وارد ســازد‪.‬‬ ‫در مباحــث شهرســازی و ارتبــاط ان بــا مدیریــت بحــران یکــی‬ ‫ل تامــل مبحــث بافت هــای فرســوده‬ ‫از موضوعــات مهــم و قاب ـ ‬ ‫شــهری اســت کــه همــواره دغدغه هایــی را بیــن مدیــران شــهری‬ ‫و متصدیــان مدیریــت بحــران شــهری ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر نهادهــای فعــال در زمینــه کاهــش‬ ‫ســوانح‪ ،‬بیشــتر فعالیت هــای خــود را بــر دســتیابی بــه‬ ‫جامعــه تــاب اور در برابــر ســوانح متمرکــز کــرده کــه در ایــن‬ ‫میــان‪ ،‬بــه دلیــل خســارت های وســیع و بی هنجاری هــای‬ ‫گســترده اجتماعــی‪ ،‬زمین لرزه هــا نســبت بــه ســایر حــوادث‪،‬‬ ‫اولویــت باالتــری بــرای تقویــت تــاب اوری جوامــع در برابــر‬ ‫ســوانح طبیعــی دارنــد‪.‬‬ ‫بافت هــای تاریخــی و قدیمــی و در برخــی از شــهرها‬ ‫بافت هــای فرســوده بــه عنــوان هســته مرکــزی شــهری‪ ،‬از‬ ‫پیشــینه تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و مذهبــی برخوردارنــد و از اولیــن‬ ‫هســته های تشــکیل دهنــده شــهر محســوب می شــوند بــا‬ ‫ایــن وجــود مشــکالت و محدودیت هــای کمبــود در برخــی‬ ‫ســرانه های کاربری هــای خدماتــی همچــون کمبــود پارکینــگ‬ ‫و اســتفاده از فضاهــای شــهری‪ ،‬فقــدان سلســله مراتــب‬ ‫مناســب در شــبکه ارتباطــی و دسترســی های متراکــم و‬ ‫کم عــرض‪ ،‬وجــود کاربری هــای ناســازگار‪ ،‬فقــدان فضــای‬ ‫ســبز ‪ ،‬بدنه هــای فرســوده و کیفیــت ضعیــف ابنیــه بــه جهــت‬ ‫قدمــت بناهــا‪ ،‬فقــدان وجــود تاسیســات و تجهیزات مناســب‬ ‫و نــو‪ ،‬بافــت ریزدانــه و متراکــم بســیار بــه چشــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬وجود واحدهای متروکه‪ ،‬مخروبه و قدمت‬ ‫زیــاد واحدهــای ســاختمانی‪ ،‬اســتفاده از مصالــح ک ـم دوام‬ ‫و فرســوده شــدن ایــن مصالــح در طــول زمــان و همچنیــن‬ ‫سرازیر شدن جمعیت انسانی در بیشتر ساعات شبانه روز‬ ‫در هســته های مرکــزی شــهر لــزوم بررســی اســیب پذیری و‬ ‫تــاب اوری ایــن محــدوده در مقابــل اســیب های طبیعــی و‬ ‫انســانی را دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫در شــهرهای مختلــف بــه واســطه فراوانــی ابنیــه و اثــار‬ ‫ارزشــمند و بی نظیــر فرهنگــی‪ ،‬مذهبــی و باســتانی مســاله‬ ‫مدیریــت بحــران بــه شــدت مــورد توجــه قــرار می گیــرد کــه‬ ‫اســتان گلســتان بــه ویــژه گــرگان بــه عنــوان مرکــز ایــن اســتان‬ ‫بــا داشــتن بافــت تاریخــی بــا پیشــینه بســیار و همچنیــن‬ ‫بافت هــای فرســوده و ســکونتگاه های غیررســمی کــه بــه نوعــی‬ ‫بــه شــهر الحــاق شــده اند‪ ،‬از ایــن قائــده مســتثنی نیســت‪.‬‬ ‫میــزان اشــغال زیربنــا موثــر در اســیب پذیری بــه هنــگام‬ ‫بحــران بافت هــای فرســوده بــه لحــاظ برخــورداری از خدمــات‪،‬‬ ‫زیرســاخت ها و فضاهــای بــاز‪ ،‬ســبز و عمومــی دچــار‬ ‫کمبودهــای جــدی هســتند‪ ،‬موضوعــی کــه تشــریح ان از زبــان‬ ‫رضــا محمودی فــر مهنــدس لرزه نــگاری‪ ،‬الیه هــای زیریــن‬ ‫چالــش ایــن بافت هــای فرســوده را بهتــر تبییــن می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه عواملــی کــه بــر میــزان اســیب پذیری و ناپایــداری‬ ‫بافــت در هنــگام بحــران و مخاطــرات موثــر هســتند‪ ،‬اشــاره‬ ‫کــرده و گفــت‪ :‬دانه بنــدی‪ ،‬نقــش مهمــی در کاهــش‬ ‫اســیب پذیری شــهر در برابــر زلزلــه دارد و هــر چــه مســاحت‬ ‫قطعــات تفکیکــی بزرگ تــر باشــد‪ ،‬اســیب پذیری ناشــی از‬ ‫مخاطــرات کمتــر اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تراکــم جمعیتــی هــم یکــی دیگــر از‬ ‫مالک هــای موثــر در اســیب پذیری اســت‪ ،‬بطــوری کــه‬ ‫هرچــه تراکــم جمعیتــی بیشــتر باشــد‪ ،‬در هنــگام رخــداد‪،‬‬ ‫امــکان امدادرســانی محدودتــر می شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬دلیــل عمــده ایــن مســاله ازدیــاد جمعیــت‬ ‫اســت کــه باعــث ک ُنــدی تــردد و ترافیــک می شــود کــه در‬ ‫نتیجــه ســطح اســیب پذیری را بــاال خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫ایــن مهنــدس لرزه نــگاری بــا بیــان ایــن کــه تراکــم ســاختمانی‬ ‫نیــز شــاخص مهمــی اســت کــه بــا بیشــتر شــدن ان احتمــال‬ ‫تخریــب و اســیب پذیری بیشــتر می شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫دیگــر از شــاخص های مــورد اســتفاده بــرای اســیب پذیری‬ ‫ســاکن‪ ،‬الگــوی اشــغال زمیــن اســت‪ ،‬ایــن مهــم بــه معنــای‬ ‫ان اســت کــه میــزان درصــد اشــغال زیربنــا درهــر قطعــه چــه‬ ‫تاثیــری بــر اســیب پذیری در هنــگام وقــوع بحــران دارد‪.‬‬ ‫محمودی فــر بــا تاکیــد بــر ایــن کــه هــر چــه درصــد اشــغال‬ ‫زمین بیشــتر باشــد‪ ،‬اســیب پذیری در مواقع بحران به ویژه‬ ‫زلزلــه بیشــتر خواهــد شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در زمینــه طبقــات‬ ‫و در نتیجــه محل هــای ارتفاعــی بناهــا‪ ،‬ســاختمان های ‪۲‬‬ ‫طبقــه موجــود در بافــت قدیمی و تاریخی و حتی بافت های‬ ‫فرســوده از مقاومت کمتری نســبت به ســاختمان های یک‬ ‫طبقــه برخوردار هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مهنــدس لرزه نــگاری گفــت‪ :‬مالــکان این ســاختمان ها‬ ‫بــدون مقاوم ســازی واحدهــای پاییــن و بــدون رعایــت اصــول‬ ‫مهندســی نســبت بــه مســاحت واحدهــای بــاال اقــدام کردنــد‬ ‫کــه ایــن امــر اســیب پذیری ایــن ســاختمان را نســبت بــه‬ ‫ســاختمان های یــک طبقــه بیشــتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫محمودی فر بیان کرد‪ :‬البته از ســوی دیگر ســاختمان هایی‬ ‫کــه از ابتــدا ‪ ۲‬طبقــه ســاخته شــده اند‪ ،‬قدمت زیــادی دارند و‬ ‫از مقاومــت پایینــی در هنــگام مخاطــرات برخــوردار هســتند‬ ‫کــه بــاز هــم در مقایســه بــا ســاختمان های یــک طبقــه‬ ‫اســیب پذیری بیشــتر دارنــد‪.‬‬ ‫ساختمان های نوساز اسیب پذیری کمتری دارند‬ ‫یــک کارشــناس ارشــد مهندســی ســاختمان هــم در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬بــه طــور عمومی هرچه قدمت بنا بیشــتر‬ ‫باشــد از کیفیــت بنــا کاســته می شــود و بنــا اســیب پذیرتر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رضــا (مهــران) الهوتــی افــزود‪ :‬میانگیــن عمــر مفیــد بناهــا‬ ‫در ایــران ‪ ۳۰‬ســال اســت و بناهایــی کــه دارای قدمتــی‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬ســال بــوده‪ ،‬جــزو ســاختمان های فرســوده‬ ‫محســوب شــده و از نظــر اســیب پذیری از درجــه بــاالی‬ ‫اســیب پذیری برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در خصــوص مرغوبیــت مصالــح‪ ،‬مصالحــی‬ ‫ماننــد خشــت و چــوب‪ ،‬اجــر و چــوب بطــور کامــل و کلــی کــم‬ ‫مقاومــت بــوده و اســیب پذیری انهــا نیــز بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ارشــد مهندســی ســاختمان گفــت‪ :‬البتــه‬ ‫ســاختمان های فلــزی و بتنــی بــه دلیــل مقاومــت بــاالی‬ ‫مصالــح کمتریــن درجــه اســیب پذیری را دارنــد و هــر چنــد‬ ‫اســتفاده از مصالحــی همچــون بتــن‪ ،‬اهــن و اجــر ســبب‬ ‫اســیب پذیری کمتــری هنــگام مخاطــرات می شــوند‪ ،‬امــا در‬ ‫صــورت ریــزش و تخریــب‪ ،‬اوار ســنگین و ویران کننــده ای بــه‬ ‫همــراه خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫الهوتــی بیــان کــرد‪ :‬کیفیــت ابنیــه نیــز از عوامــل موثــر‬ ‫دیگــر اســیب پذیری اســت و اگــر کیفیــت ابنیــه واحدهــای‬ ‫ســاختمانی نوســاز باشــند‪ ،‬اســیب پذیری انهــا کــم خواهــد‬ ‫بــود و اگــر کیفیــت ابنیــه واحدهــای ســاختمانی جــز تخریبی‬ ‫و مخروبــه باشــند اســیب پذیری انهــا زیــاد می شــود‪.‬‬ ‫ارائــه بســته هــای تشــویقی بــه مالــکان بافــت هــای‬ ‫فرســوده از ســوی شــهرداری گــرگان‬ ‫شــهردار گرگان مرکز اســتان گلســتان و پرجمعیت ترین شهر‬ ‫ایــن اســتان کــه هــم دارای بافــت قدیمــی و تاریخــی و بافــت‬ ‫فرســوده و نیز ســکونتگاه های غیررســمی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بحث‬ ‫ایمنــی و پایــداری در چنیــن بافت هایــی به ویــژه بافت تاریخی‬ ‫و قدیمــی و بخشــی از بافت هــای فرســوده کــه ایــن بافت هــا‬ ‫دارای قدمــت بــوده‪ ،‬ســاختمان ها و معابــر و گذرهایــش در‬ ‫ســالیان بســیار دور شــکل گرفتــه و تاسیســاتش بــر همــان‬ ‫دوره ســاری و جــاری شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا ســیدالنگی اظهارداشــت‪ :‬براســاس قانــون‬ ‫و ابالغیــه وزارت کشــور‪ ،‬شــهرداری گــرگان ماننــد ســایر‬ ‫شــهرداری های سراســر کشــور‪ ،‬کارگروهی با عنوان کارگروه‬ ‫بررســی ناپایــداری ســاختمان های ســطح شــهر‪ ،‬بــا اولویــت‬ ‫مکان هــای عمومــی و همچنیــن وضعیــت بافت هــای مــورد‬ ‫نظــر‪ ،‬رصــد و موضوعــات بررســی می شــود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬البته ســازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی‬ ‫شــهرداری هــم بــه عنــوان یــک ناظــر از ســوی شــهرداری‬ ‫کار رصــد و پایــش و بررســی را انجــام می دهــد و پــس از‬ ‫دریافــت گزارشــات و جمع بنــدی‪ ،‬تذکــرات الزم بــه مالــکان‬ ‫داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مالــکان بایــد در مــدت تعییــن شــده‬ ‫براســاس نــوع وضعیــت کــه ان زمــان قابلیــت اجــرا داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬مســائل و مشــکالت را حــل کننــد کــه پــس از مهلــت‬ ‫مقــرر‪ ،‬بازدیــد مجــدد انجــام خواهــد شــد کــه در صــورت رفــع‬ ‫خطــر و ایمن ســازی ســاختمان های مــورد نظــر و مربوطــه‪،‬‬ ‫مجــوز ســکونت یــا بهره بــرداری صــادر می شــود‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان گفــت‪ :‬شــهرداری بــه عنــوان یــک دســتگاه‬ ‫خدمات رســان در راســتای توسعه عدالت اجتماعی و همچنین‬ ‫تــوازن ایــن خدمــات در همــه نقــاط شــهری‪ ،‬تمهیداتــی در نظــر‬ ‫گرفتــه کــه بایــد همــه شــهروندان از ان بطــور یکســان بهــره‬ ‫ببرنــد‪.‬‬ ‫ســیدالنگی افــزود‪ :‬مــا نیــز ســعی داریــم تــا بــا مالــکان‬ ‫تعامــل داشــته باشــیم و بــه راحتــی مردم بتواننــد از خدمات‬ ‫مــا بهــره الزم را ببرنــد تــا ســاکنان در نقــاط مختلــف شــهری‬ ‫از جملــه بافت هــای قدیمــی و تاریخــی‪ ،‬بافت های فرســوده‬ ‫و ســکونتگاه های غیررســمی‪ ،‬خواهــان خواســته یــا مــواردی‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــا مشــکل مواجــه نشــوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬البته مســاله بافت فرســوده با بافت تاریخی و‬ ‫قدیمی فرق دارد و همچنین مســاله ســکونتگاه های غیررســمی‬ ‫نیــز بــا ‪ ۲‬بافت مذکــور دارای تفاوت هایی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از انجایــی کــه بافت هــای فرســوده و‬ ‫ســکونتگاه های غیررســمی (در صــورت الحــاق بــه شــهرها‬ ‫بــا مجــوز وزارت راه و شهرســازی) شــرایط خاصــی دارنــد‪،‬‬ ‫شــهرداری ســعی دارد بــا ضابطه هــا و بســته های تشــویقی‬ ‫کــه بــه ســاکنان ایــن مناطــق ارائــه می دهــد‪ ،‬افــراد را بــه‬ ‫تجمیــع پالک هــا‪ ،‬ســاخت و ســازهای جدیــد مطابــق بــر‬ ‫اصــول و ضوابــط مقــررات ملــی ســاختمان‪ ،‬بــا رویکــرد‬ ‫ســازه های جدیــد و مقــاوم تشــویق و ترغیــب کنــد‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان گفــت‪ :‬هــدف از اجــرای ایــن طرح هــا‪،‬‬ ‫رعایــت قوانیــن فنــی ســازه های پایــدار در ان مناطــق و‬ ‫ایمنــی و ســایر مســائل مربوطــه و زنجیره هــای پیوســته بــه‬ ‫ان در مناطــق حاشــیه شــهرها اســت‪.‬‬ ‫ســیدالنگی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه رعایــت نــکات ایمنــی در‬ ‫ســاخت و ســازها و نصــب سیســتم های اعــام و اطفــاء‬ ‫حریــق‪ ،‬براســاس ضوابــط ابالغــی وزارت کشــور‪ ،‬ســازمان‬ ‫اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی در زمــان درخواســت مالــکان‬ ‫بــرای صــدور پایــان کار‪ ،‬بــه ســاختمان های مــورد نظــر‬ ‫مراجعــه و مســائل مربوطــه را از جملــه سیســتم اعــام و‬ ‫اطفــاء حریــق‪ ،‬بررســی می کنــد تــا مالــکان بایــد تمهیــدات‬ ‫الزم را در ایــن خصــوص در نظــر گرفتــه باشــند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا تاییــد نهایــی ســازمان اتش نشــانی‬ ‫و خدمــات ایمنــی براســاس شــرح وظایــف محولــه در‬ ‫بازدیدهــای مــورد نظــر‪ ،‬پروانــه پایــان کار صــادر خواهــد شــد‬ ‫و در صــورت تاییــد نشــدن مــوارد ایمنــی‪ ،‬مالــک موظــف بــه‬ ‫انجــام ان نقــص خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی از مالــکان در مرحلــه اول ســعی دارنــد‬ ‫تــا از هزینه هــای بــه دیــد خودشــان مــازاد پرهیــز کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫از انجایــی کــه معقولــه ســامت شــهروندان بیــش از هــر‬ ‫چیــز بــرای مــا دارای ارزش و اهمیــت اســت‪ ،‬بــا جدیــت تمام‬ ‫بــر اجــرای ایــن بنــد از قانــون نظــام مقــررات ملــی ســاختمان‬ ‫ایســتادگی داریــم و مالــکان هــم خــود را ملــزم بــه رعایــت‬ ‫ضوابــط ایمنــی می داننــد‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان در خصــوص وجــود ســاختمان هایی ماننــد‬ ‫پالســکو یــا جلوگیــری از رخــداد حادثـه ای ماننــد متروپــل در ایــن‬ ‫شــهر‪ ،‬گفــت‪ :‬حادثــه پالســکو مربــوط بــه ســاختمان قدیمــی بــود‬ ‫کــه بــا تغییــر کاربری هــا و افزایــش بارگــزاری در ان ســاختمان بــه‬ ‫همــراه اتش ســوزی ناشــی از اتصــال بــرق در یکــی از واحدهــای‬ ‫ی رخ داد و در حادثــه متروپــل هــم بــه علــت رعایــت‬ ‫کارگاهــ ‬ ‫نکــردن برخــی نــکات اســتاندارد‪ ،‬رخ داد کــه در ان ســاختمان‪،‬‬ ‫دهنــه مجــاز را بــدون محاســبات اصولــی و دقیــق و تنها به دلیل‬ ‫اســتفاده از فناوری هــای روز افزایــش داده بودنــد‪.‬‬ ‫ســیدالنگی بیــان کــرد‪ :‬در گــرگان بــا هماهنگــی انجام شــده‬ ‫بــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان‪ ،‬نظــارت عالیــه روی‬ ‫هــر ‪ ۲‬مــدل چنیــن ســاختمان هایی وجــود دارد و تــاش‬ ‫داریــم تــا ســاختمان ها در گام اول ایمنــی الزم را داشــته‬ ‫باشــند و همچنین براســاس ضوابط و مقررات فنی ســاخته‬ ‫و احــداث شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬چنانچــه ســاختمان هایی در شــهر وجــود‬ ‫داشــته باشــد کــه مقــررات فنــی را رعایــت نکــرده باشــند‪ ،‬در‬ ‫هنــگام دریافــت گــزارش مهنــدس ناظــر‪ ،‬بالفاصلــه تــا زمــان‬ ‫رعایــت مقــررات فنــی و پایــداری ســازه یــا مقاوم ســازی‪ ،‬از‬ ‫ادامــه فعالیــت پــروژه جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســاختمان هایی هــم کــه طــول عمــر‬ ‫بیشــتری دارند و در گذشــته ســاخته شــده و امروزه به علت‬ ‫ی ان ممکــن اســت با انچه‬ ‫شــرایط خــاص‪ ،‬بارگــزاری و کاربــر ‬ ‫در ابتــدا بــوده‪ ،‬مغایــرت داشــته باشــد‪ ،‬تذکــرات الزم را بــه‬ ‫مجموعــه هیــات مدیــره می دهیــم‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان گفــت‪ :‬البتــه منکــر وجود برخی ســاختمان های‬ ‫خــارج از رویــت و دیــد ناظــران و بازرســان خود به دلیل اقداماتی‬ ‫که در پشــت درهای بســته انجام می شــود‪ ،‬نیســتیم‪.‬‬ ‫ســیدالنگی افــزود‪ :‬هرچنــد گزارش هــای مردمی در خصوص‬ ‫چنیــن واحدهایــی داریــم کــه فاقد تابلو بــوده و تغییر کاربری‬ ‫داده و بــه انبــار و کارگاه خــاص تبدیل شــدند‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬مــا بالفاصلــه پــس از اطــاع از ایــن مســاله‪،‬‬ ‫از مالــک می خواهیــم بــا اســتفاده از یــک مهنــدس یــا‬ ‫کارشــناس فنــی‪ ،‬نســبت بــه رعایــت اســتحکام بنــا اقــدام کند‬ ‫و گــزارش ان را بــه شــهرداری بدهــد تــا مجــوز ادامــه فعالیــت‬ ‫بــرای ان صــادر شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه به پیشــنهاد شــهرداری گــرگان برای‬ ‫محله بنــدی و منطقه بنــدی شــهر بــه اســتناد مــاده ‪ ،۵۴‬وزارت‬ ‫کشــور بــر اســاس قانــون شــهرداری ها بــا تقســیم بندی شــهر‬ ‫گــرگان بــه ســه منطقــه‪ ۶ ،‬ناحیــه و یــک ناحیــه ویــژه بافــت‬ ‫تاریخــی (ذیــل منطقــه ‪ )۲‬و ‪ ۱۰۹‬محلــه موافقــت و نقشـه ها و‬ ‫اطلــس تقســیمات شــهری ان را صــادر و ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪....3‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 02‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 712‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫با توجه به این که کشورمان‬ ‫روی کمربند جهانی زلزله قرار‬ ‫دارد‪ ،‬ضوابط و مقررات ملی‬ ‫ساختمان از ابتدای تدوین با‬ ‫توجه به شرایط زمانی دستخوش‬ ‫تغییرات قرار گرفته که زلزله های‬ ‫رودبار‪ ،‬منجیل‪ ،‬بم‪ ،‬ورزقان‬ ‫و زلزله های شدید همراه با‬ ‫خسارت های مالی و جانی بی‬ ‫شمار سبب شد تا این تغییرات‬ ‫انجام شود‬ ‫نگاه ویژه دولت سیزدهم به نوسازی‬ ‫بافت های فرسوده با پرداخت‬ ‫تسهیالت‬ ‫در بحــث مرمــت بناهــای تاریخــی در کنــار بخــش تاریخــی‪ ،‬بخــش‬ ‫نوســازی و میان افــزا داریــم کــه شــهرداری صــدور پروانــه ســاخت در‬ ‫بخــش تاریخــی کــه شــرایط بهتــری نســبت بــه ســایر نقــاط شــهری در‬ ‫بحــث توســعه اپارتمان نشــینی و رعایــت نکــردن حریــم محرمیــت دارد‪،‬‬ ‫را رایــگان کــرده اســت‬ ‫ادامــه صفحــه قبــل‪ -‬شــهردار گــرگان بــا توجــه بــه ابــاغ ناحیــه‬ ‫جدیــد ایــن شــهر گفــت‪ :‬احیــا و حفــظ بافــت تاریخــی و ارائــه‬ ‫خدمــات الزم پــس از کارشناســی و مطالعــات در ‪ ۱۰۹‬محلــه‬ ‫شــهر گــرگان در حــوزه شــهرداری ناحیــه ویــژه بافــت تاریخــی‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫ســیدالنگی افــزود‪ :‬شــهرداری گــرگان در افــق ســه ســاله دوره‬ ‫جدیــد مدیریــت شــهری راه انــدازی شــهرداری ناحیــه ویــژه بافت‬ ‫تاریخــی و پیگیــری اطلــس تقســیمات فضــای شــهری را در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار داده کــه ایــن موضــوع بــه عنــوان اولیــن‬ ‫مصوبــه افــق ســه ســاله شــهرداری گــرگان تحقــق یافــت‪.‬‬ ‫عــزم جــدی مســووالن بــرای ایمــن ســازی بافــت قدیمــی‬ ‫شــهر گــرگان‬ ‫شــهر گــرگان یکــی از معــدود بافت هــای قدیــم شــهرهای‬ ‫شــمال کشــور اســت کــه تــا حدودی پیوســتگی خــود را حفظ‬ ‫کــرده و فقــط بــه تــک بناهــا محــدود نشــده اســت‪،‬این بافت‬ ‫تاریخــی از ســه مرکــز محلــه اصلــی تشــکیل شــده و ســایر‬ ‫محــات در کنــار انهــا شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مســیر تاریخــی ‪ -‬فرهنگــی بافــت قدیــم گــرگان بــه ســبب‬ ‫عبــور از ‪ ۲‬مرکــز محلــه اصلــی بافــت بــه نوعــی اســتخوان بندی‬ ‫اصلــی ایــن بافــت را تشــکیل می دهــد‪ ،‬ایــن مســیر بــه دلیــل‬ ‫خیابان کش ـی های دوره پیــش از انقــاب و قرارگیــری در الیــه‬ ‫پشــتی خیابان کش ـی ها بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت‪.‬‬ ‫گرچــه وجــود جاذبه هایــی ماننــد امامــزاده نــور‪ ،‬تکایــا و‬ ‫عملکردهایــی ماننــد میــراث فرهنگــی هنــوز ســبب رفــت و‬ ‫امــد مــردم گــرگان بــه درون ایــن مســیر می شــود‪ ،‬اما مســیر‬ ‫مــورد نظــر بــا وجــود ارزش هــای کالبــدی ‪ -‬فضایــی فــراوان نه ‬ ‫تنهــا بــرای اکثــر شــهروندان گرگانــی ناشــناخته مانــده بلکــه‬ ‫بــرای گردشــگرانی کــه بــرای اســتفاده از امکانــات طبیعــی‬ ‫شــهر گــرگان بــه ان ســفر می کننــد نیــز مکانــی نااشناســت‪.‬‬ ‫ایــن مســائل ســبب شــده کــه ایــن مســیر تاریخــی بــا‬ ‫وجــود جاذبه هــای فــراوان از پویایــی و ســرزندگی کمــی‬ ‫برخوردارباشــد‪.‬‬ ‫بازافرینــی مســیر تاریخــی – فرهنگــی گــرگان بــا رعایــت‬ ‫نــکات و ضوابــط ایمنــی بــه ســبب نقــش مهــم ان در بافــت‬ ‫بــه احیــاء دوبــاره بافــت نیــز کمــک می کنــد‪ ،‬موضوعــی کــه‬ ‫مدیــر پایــگاه ملــی شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) نیــز بــر‬ ‫ان صحــه گذاشــته و گفــت‪ :‬ایــن بافــت تاریخــی بــه نــام‬ ‫اســتراباد یــا بافــت تاریخــی گــرگان بــه مســاحت ‪ ۱۵۶‬هکتــار‬ ‫براســاس مصوبــه شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی‬ ‫مشــخص و بــه عنــوان یــک اثــر ملــی ملمــوس بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ ،۴۱‬مــورد ثبــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عالیــه ملک شــاهکویی اظهارداشــت‪ :‬ایــن بافــت در واقــع‬ ‫بخــش مهمــی از شــهر گــرگان بــوده و ارزشــهای فرهنگــی و‬ ‫تاریخــی زیــادی در ان نهفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن بافــت بــه لحــاظ ســاختاری کــه از گذشــته‬ ‫داشــته و مرکــز تعامــات اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫حتــی سیاســی بــوده‪ ،‬در مبحــث ایمنــی و کار بــرای افزایــش‬ ‫ایمنــی در ایــن محــدوده بســیار حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نبایــد از یــاد ببریــم کــه ایــن بافــت بــه‬ ‫دلیــل داشــتن ارزش هــای فرهنگــی و تاریخــی جــدا از ســطح‬ ‫ملــی‪ ،‬بــه عنــوان هویــت بین المللــی مــا شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه ملــی شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان)‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن بــا توجــه بــه موضــوع مرکــز تعامــات در‬ ‫بخش هــای مختلــف‪ ،‬قــرار داشــتن ایــن بافــت کــه امــروزه‬ ‫هــم شــاهد ان هســتیم‪ ،‬دولــت توجــه جــدی بــه بحــث‬ ‫ایمنــی بافت هــای تاریخــی از جملــه ایــن بافــت دارد‪.‬‬ ‫ملک شــاهکویی ادامــه داد‪ :‬براســاس اخریــن سرشــماری‬ ‫نفوس و مســکن کشــور واســتان که مربوط به ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بــوده‪ ،‬جمعیــت ســاکن ایــن بافت ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۵۰‬نفر اســت‬ ‫کــه از ان تاریــخ تاکنــون دیگــر امارگیــری نشــده‪ ،‬بــه لحــاظ‬ ‫جمعیــت متحــرک‪ ،‬چــون ‪ ۲‬بــازار قدیمــی و مهــم در ایــن‬ ‫بافــت قــرار دارد‪ ،‬مــردم روزانــه از شــهرهای اطــراف به منظور‬ ‫داد و ســتاد بــه ایــن بافــت تــردد دارنــد و در ایــام خاصــی از‬ ‫ســال بــه ویــژه تعطیــات نــوروز‪ ،‬شــاهد افزایــش جمعیــت‬ ‫در بافــت هســتیم کــه بــه همیــن دالیــل نمی تــوان امــار‬ ‫دقیقــی از جمعیــت متحــرک در بافــت ارائــه داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه منظــور رعایــت ایمنی و جلوگیــری از حوادث‬ ‫مختلــف بــه ویــژه در بحــث اتش ســوزی و حریــق کــه ایــن‬ ‫بافــت بــه علــت اســتفاده از چــوب و گل و الی و خِشــت‬ ‫قابلیــت اشــتعال پذیری باالیــی دارد و همچنیــن جلوگیــری‬ ‫از بســط و گســترش حریــق در مــوارد خــاص‪ ،‬از ســالیان‬ ‫گذشــته بــه دنبــال نصــب شــیرهای تامیــن اب اتش نشــانی‬ ‫در بافــت بودیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ان ســال ها بــه دلیــل جزیــره ای عمــل‬ ‫کــردن دســتگاه ها یــا تنهــا بــودن دســتگاه های متولــی و‬ ‫همراهــی نکــردن متولیــان بــا هــم‪ ،‬هیــچ گونــه اقــدام و گام‬ ‫موثــری بــرای نصــب ایــن شــیرها انجــام نشــد‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) گفــت‪:‬‬ ‫اواخــر ســال گذشــته‪ ،‬کارگــروه ویــژه ایــن بافــت تاریخــی بــه‬ ‫ریاســت معــاون وقــت هماهنگــی امــور عمرانــی اســتان‪ ،‬بــا‬ ‫کمیته هــای مختلــف ذیــل کارگــرو ه شــکل گرفــت کــه در‬ ‫دوره سرپرســتی معــاون جدیــد‪ ،‬جلســات و مصوبــات ایــن‬ ‫کمیتــه بــا جدیــت بیشــتر پیگیــری و اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫ملک شــاهکویی اضافــه کــرد‪ :‬یکــی از ان کمیته هــا کــه‬ ‫برنامه هایــش در اولویــت کارهــای کارگــروه قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫مربــوط بــه همیــن بخــش بررســی و ارزیابی نصب شــیرهای‬ ‫مربوطــه بــود کــه دســتگاه هایی همچــون اتش نشــانی‪ ،‬اب‬ ‫و فاضــاب و اب منطق ـه ای در ان عضویــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اتش نشــانی براســاس ارزیابی کارشناســان و‬ ‫متخصصــان خــود‪ ۹ ،‬نقطــه مهــم را بــرای نصــب ایــن شــیرها‬ ‫در بافــت تاریخــی گــرگان مشــخص کــرد کــه بــا پیگیری هــای‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬تــا پیــش از جلســه چهــارم‪ ،‬شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب درخواســت حــق انشــعاب کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن مســاله در جلســه چهــارم کارگــروه‬ ‫مطرح و به پیشــنهاد و تاکید سرپرســت معاون هماهنگی‬ ‫امــور عمرانــی اســتانداری‪ ،‬مصــوب شــد تــا همزمــان بــا‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه منظــور حــق انشــعاب‪ ،‬کار نصــب و‬ ‫ایجــاد ایــن شــیرها در مکان هــای مــورد نظــر انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫شــیرها در مکان هایــی نصــب خواهــد شــد کــه در صــورت‬ ‫ایجــاد حریــق‪ ،‬خودروهــای اتش نشــان امکان حضــور در ان‬ ‫مناطــق را نداشــته باشــند کــه در ان صــورت از ان شــیرها‬ ‫اســتفاده خواهــد شــد و امیدواریــم هیــچ گاه شــاهد وقــوع‬ ‫چنیــن حوادثــی نباشــیم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن بخــش قطعــات و لــوازم مــورد نیاز‪،‬‬ ‫نصــب و راه انــدازی شــیرها توســط ســازمان اتش نشــانی و‬ ‫خدمــات ایمنــی خریــداری شــده و مشــکل حق انشــعاب ان‬ ‫کــه در واقــع یــک کار عام المنفعــه اســت‪ ،‬نیــز حــل شــده‬ ‫و در مــاه جــاری شــاهد عملیــات اجــرای حفــاری و اتصــال‬ ‫انشــعاب و نصــب شــیرها خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ملک شــاهکویی اظهارداشــت‪ :‬البتــه مابقــی خدماتــی کــه باید‬ ‫در خصــوص خودروهــای امــدادی دیگــر ماننــد‪ ،‬امبوالنــس و‬ ‫حمــل زبالــه انجــام شــود‪ ،‬برعهــده شــهرداری گذاشــته شــده تــا‬ ‫بتوانــد در راســتای اجــرای توســعه متــوازن عدالــت اجتماعــی‪،‬‬ ‫بــه مــردم و ســاکنان ایــن منطقــه از شــهر گــرگان‪ ،‬خدماتــی‬ ‫همچــون ســایر نقــاط شــهری را ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه معضــل ترافیکــی‪ ،‬چنانچــه‬ ‫شــورای ترافیــک شهرســتان و اســتان بتواننــد معضــات‬ ‫ایــن بخــش را حــل کننــد‪ ،‬پیشــنهاد شــده تــا از خودروهــای‬ ‫کوچــک امــدادی و برقــی در ایــن محــات اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) گفــت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه قــرار داشــتن اســتان و همچنیــن شــهر گــرگان روی ‪ ۲‬گســل‬ ‫زلزلــه (گســل خــزری و البــرزی)‪ ،‬ایمنــی بافــت تاریخــی بــرای ما‬ ‫در بناهــا و ابنیه هــا حائــز اهمیــت باالیــی اســت‪.‬‬ ‫ملک شــاهکویی بیــان کــرد‪ :‬در بخــش ایمنــی ایــن مــوارد‪،‬‬ ‫انچــه بــرای مــا بــه عنــوان یــک مســاله مشــخص شــده‪،‬‬ ‫مقاوم ســازی اماکــن و واحدهــای موجــود در بافــت اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬وقــوع زلزلــه شــدید و تخریــب و از بیــن رفتن‬ ‫بناهــای تاریخــی و قدیمــی در بیــش از یــک قــرن گذشــته در‬ ‫مرکز گلســتان ســابقه داشــته که بر همین اســاس و با توجه‬ ‫بــه تحقیقــات و بررس ـی های انجــام شــده در خصــوص دوره‬ ‫بازگشــت‪ ،‬تاکیــد داریــم کــه مقاوم ســازی بناهــای تاریخــی و‬ ‫اماکــن و امــاک خصوصــی ســریع تر انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در این حوزه (مرمت و مقاوم ســازی)‬ ‫بســته های تشــویقی بــرای کســانی کــه در ایــن مســیر بــا مــا‬ ‫همراهــی و همــکاری داشــته باشــند‪ ،‬در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫کــه یکــی از انهــا‪ ،‬ارائــه تســهیالت بــا کارمــزد چهــار درصــد و‬ ‫دوره بازپرداخــت بلنــد مــدت اســت‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) گفــت‪ :‬البته‬ ‫بــا توجــه بــه اســتقبالی کــه ســاکنان ایــن منطقــه از شــهر‬ ‫گــرگان از اجــرای ایــن طــرح داشــتند‪ ،‬میــزان تســهیالت برای‬ ‫ســال جــاری در حــال اتمــام اســت‪ ،‬امــا بســته های تشــویقی‬ ‫دیگــر هــم در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ملک شــاهکویی بــه پرداخــت تســهیالت بــا ســود ‪ ۱۲‬درصــد‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬البتــه بــا توجــه بــه وجــود مشــاوران و‬ ‫مهندســان مرمــت‪ ،‬ایــن امادگــی وجــود دارد تــا مرمــت و‬ ‫مقاوم ســازی با مشــارکت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی اســتان و شهرســتان انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬البتــه در بناهــای تاریخــی در کنــار مســائل کالبــدی‪،‬‬ ‫بــه مســاله تاسیســات هــم توجــه داریم‪ ،‬زیرا تاسیســات بناهای‬ ‫تاریخــی بــه مــرور گــذر زمــان فرســوده شــده و از ســوی دیگــر ایــن‬ ‫تاسیســات بــه علــت چوبــی بــودن‪ ،‬فاســد شــده و حتــی قابلیــت‬ ‫اشــتعال دارند که در مســیر مرمت و مقاوم ســازی از مهندســان‬ ‫تاسیســات هــم اســتفاده خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در بحــث مرمــت بناهــای تاریخــی در کنــار‬ ‫بخــش تاریخــی‪ ،‬بخــش نوســازی و میان افــزا داریــم کــه‬ ‫شــهرداری صــدور پروانــه ســاخت در بخــش تاریخــی کــه‬ ‫شــرایط بهتــری نســبت بــه ســایر نقــاط شــهری در بحــث‬ ‫توســعه اپارتمان نشــینی و رعایــت نکــردن حریــم محرمیــت‬ ‫دارد‪ ،‬را رایــگان کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) گفــت‪:‬‬ ‫بافــت تاریخــی ســاختار ارگانیــک خــود را حفــظ کــرده و‬ ‫تراکــم جمعیتــی کمتــری دارنــد و شــرایط تســهیالت و صدور‬ ‫پروانــه‪ ،‬بــرای افــرادی کــه بخواهنــد در ایــن منطقه ســکونت‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬بهتریــن موقعیــت اســت‪.‬‬ ‫ملک شــاهکویی تاکیــد کــرد‪ :‬همــه ایــن ســاخت و ســازها‪،‬‬ ‫مرمت هــا و نوســازی‪ ،‬بــا تاکیــد بــر رعایــت اصــول ایمنــی و‬ ‫براســاس نظام نامــه فنــی انجــام خواهــد شــد که ایــن نظام نامه‬ ‫در شــهرهای دیگــر کشــور بــه علــت وجــود انجمن هــای مرمــت‪،‬‬ ‫براســاس قانــون حمایــت از بافت هــای قدیمــی و تاریخــی‬ ‫مصوبــه ســال ‪ ،۱۳۹۸‬توســط ان انجمن هــا‪ ،‬تهیــه شــده و در‬ ‫اســتان بــه علــت نبــود چنیــن انجمنــی‪ ،‬تهیــه ایــن نظام نامــه‬ ‫برعهــده میــراث فرهنگــی گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬در شــهر گــرگان بــه عنــوان‬ ‫یکــی از ‪ ۲‬شــهر اســتان گلســتان کــه دارای بافــت تاریخــی‬ ‫و قدیمــی اســت (گمیشــان دیگــر شــهر ایــن اســتان دارای‬ ‫بافــت تاریخــی و قدیمــی ثبت شــده اســت)‪ ،‬حــدود ‪ ۵۰‬بنای‬ ‫دولتــی و عام المنفعــه تاریخــی و قدیمــی دارد‪ ،‬که براســاس‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬قانــون مرمــت‪ ،‬حفــظ و احیــای بناهــای تاریخــی‪،‬‬ ‫بخــش دولتــی از محــل اعتبــارات پژوهشــی خود بــرای احیا‪،‬‬ ‫ان اماکــن می توانــد هزینــه کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن بخــش جــز امــوزش و پــرورش‬ ‫دســتگاه دیگــری بــا اداره کل میــراث فرهنگــی همــکاری‬ ‫نداشــته در صورتــی کــه مــا تنهــا در بخش احیــا و مرمت این‬ ‫ســاختمان ها‪ ،‬ناظــر هســتیم و اجــرا بــا خــود دســتگاه های‬ ‫دارای ملــک و ســاختمان قدیمــی و تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن براســاس مــاده ‪ ۹‬قانــون حفــظ و احیــای بناهــای‬ ‫تاریخــی‪ ،‬بایــد دســتگاه های خدمات رســان در مــدت ‪ ۱۰‬ســال‪،‬‬ ‫اولویــت ارائــه خدمــات خــود را در بافــت تاریخــی بگذارنــد‪.‬‬ ‫ملک شــاهکویی بــا بیــان اینکــه ارائــه ایــن خدمــات بایــد‬ ‫طــوری باشــد کــه مــردم و ســاکنان ان کمبــود خدمــات نســبت‬ ‫بــه ســایر نقــاط نداشــته باشــند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در گذشــته هــر‬ ‫چــه بخش هــای مختلــف شــهر گســترش یافتــه‪ ،‬خدمــات هم‬ ‫بــه همــان تناســب گســترش پیــدا کــرده‪ ،‬امــا ایــن توســعه در‬ ‫بافــت تاریخــی گــرگان زیــان اور بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در سراســر دنیــا‪ ،‬شــهرداری ها متولــی‬ ‫امــور مربــوط بــه بافت هــای تاریخــی و قدیمــی هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫در کشــور و اســتان‪ ،‬بــه علــت برداشــت نادرســت از قانــون‪،‬‬ ‫همــه مســائل برعهــده میــراث فرهنگــی گذاشــته شــده کــه‬ ‫امیدواریــم تــا متولیــان امــر نســبت بــه ایــن مســاله توجــه‬ ‫جــدی داشــته باشــند‪ ،‬زیــرا بــدون شــک اجــرای صحیــح قانــون‬ ‫و مقــررات‪ ،‬نقــش مهمــی در وجــود ایمنــی و همچنیــن رعایت‬ ‫ان در بافت هــای تاریخــی و قدیمــی دارد‪.‬‬ ‫نــگاه ویــژه دولــت ســیزدهم بــه نوســازی بافــت هــای‬ ‫فرســوده بــا پرداخــت تســهیالت‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان نیــز گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫ضوابــط تعییــن شــده قبلــی بافت هــای فرســوده و ناکارامــد‬ ‫بایــد ســه شــرط مشــخص شــده شــامل‪« ،‬کمتــر از ‪ ۶‬متــر‬ ‫بــودن ‪ ۵۰‬درصــد عــرض معابــر انهــا»‪« ،‬مقاوم نبــودن در برابر‬ ‫زلزلــه و فرســودگی داشــتن حداقــل ‪ ۵۰‬درصــد کالبــد امــاک‬ ‫ان مناطــق» و نیــز «وجــود حداقــل ‪ ۵۰‬درصــد پالک هــا و‬ ‫قطعــات کمتــر از ‪ ۲۰۰‬مترمربــع» را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مهــدی ملــک افــزود‪ :‬براســاس ایــن ضوابط و شــرایط مشــخص‬ ‫می شــود کــه ایــا کالبَــد یــا بافتــی فرســوده اســت یــا خیــر کــه‬ ‫اقدامــات الزم در خصــوص ایمنــی در ان رعایــت شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بعــد از شناســایی بافت هــا‪ ،‬مــوارد و مناطــق‬ ‫مــورد نظــر توســط کارشناســان براســاس ضوابــط و مقــررات‬ ‫ارزیابــی و بررســی می شــود کــه کارشناســان ایــن اداره کل هــم‬ ‫در ان کارگــروه قــرار دارنــد و بعــد از تاییــد اولیــه بــه کمیســیون‬ ‫مــاده پنــج می ایــد و پــس از تاییــد در انجــا بــه ســتاد بازافرینــی‬ ‫شــهری ارســال و در نهایــت بــه اســتان ها ابــاغ می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن کــه کشــورمان روی کمربنــد جهانــی زلزلــه قــرار دارد‪،‬‬ ‫ضوابــط و مقــررات ملــی ســاختمان از ابتــدای تدویــن بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط زمانــی دســتخوش تغییــرات قــرار گرفتــه‬ ‫کــه زلزله هــای رودبــار‪ ،‬منجیــل‪ ،‬بــم‪ ،‬ورزقــان و زلزله هــای‬ ‫شــدید همــراه بــا خســارت های مالــی و جانــی بــی شــمار‬ ‫ســبب شــد تــا ایــن تغییــرات انجــام شــود‪.‬‬ ‫ملــک افــزود‪ :‬در حــوزه ســاختمان و زلزلــه‪ ،‬علــم بــه حــدی‬ ‫پیشــرفت کــرده کــه می توانیــم‪ ،‬ســاختمان های مقــام در‬ ‫برابــر زلزلــه را براســاس چارچــوب و اصــول ایمنــی کــه در‬ ‫قوانیــن و مقــررات اســت را اجــرا کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در گلســتان ‪ ۲‬گســل زلزله خیــز البــرز و خــزر‬ ‫را بــا تــوان و پتانســیل لرزه خیــزی بیــش از هفــت ریشــتر در‬ ‫اعمــاق زمیــن داریــم و بــا توجــه به مشــخص شــدن‪ ،‬شــرایط‬ ‫بافت هــای فرســوده‪ ،‬نیــاز بــه یــک ضــرورت در اســتان‬ ‫احســاس می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اســتان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار‬ ‫بافــت فرســوده در ‪ ۱۸‬شــهر اســتان شناســایی شــده اســت‬ ‫کــه ســایر شــهرها هــم توســط شــهرداری ها بــه عنــوان دبیــر‬ ‫ســتاد بازافرینی شــهری هســتند‪ ،‬دردســت بررســی اســت تا‬ ‫پــس از تصویــب و ابــاغ خدمــات و اقدامــات مربــوط بــه ان‬ ‫را در بحــث ایمنــی و مقاوم ســازی انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان بــا بیــان ایــن کــه پــس از‬ ‫مشــخص شــدن محدوده هــا و مناطــق بافت هــای فرســوده‬ ‫می تــوان از ظرفیــت تســهیالت و برنامه هــای ان مناطــق کــه‬ ‫بــه صــورت ویــژه دیــده شــده‪ ،‬اســتفاده کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬بافت هــای‬ ‫تاریخــی و قدیمــی‪ ،‬بافت هــای فرســوده و همچنیــن مناطقــی‬ ‫کــه دارای ســکونتگاه های غیررســمی هســتند‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫مناطــق هــدف ســتاد بازافرینــی شــهری محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫ملــک گفــت‪ :‬همــه ایــن مــوارد بــا رعایــت اصــول و مقــررات‬ ‫در ســه مجموعــه تعریــف شــده ســکونگاهی تنهــا بــه ایــن‬ ‫دلیــل اســت کــه ضریــب ایمنــی در مواقــع بحران هــا و‬ ‫حــوادث بــاال بــرود و ضریــب خســارات و اســیب ها بــه‬ ‫پایین تریــن ســطح ممکــن خــود برســد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫در گام اول شــاید انچــه بیــش از هــر چیــز بایــد مــورد توجــه‬ ‫قــرار گیــرد ایــن اســت کــه روان ســازی تــردد خودروهــا در هســته‬ ‫مرکــزی شــهر گــرگان بــا جدیــت دنبــال شــود و در گام دوم‬ ‫نزدیکــی مراکــز درمانــی مختلــف بــه ایــن هســته و در محــدوده‬ ‫ت فرســوده و ســکونتگاه های غیررســمی می توانــد در بحــث‬ ‫بافـ ‬ ‫ایمنــی و امدادرســانی نیــز کمــک کننــده باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه وجــود مــدارس در بافت هــا و مناطــق‬ ‫مــورد نظــر‪ ،‬ســبب تراکــم جمعیتــی می شــود‪ ،‬الزم و بهتــر‬ ‫اســت کــه ایــن مکان هــای اســیب پذیر در برابــر بحران هــا‬ ‫و حــوادث‪ ،‬بــه لحــاظ فیزیکــی کمتــر از ســرانه در نظرگرفتــه‬ ‫برخــوردار باشــند تــا ســطح اســیب پذیری کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه منظور کاهش خســارات ناشــی از حــوادث‪ ،‬بالیا‬ ‫و بحران هــا در راســتای توجــه بــه بحــث ایمنــی در مناطق هدف‬ ‫(بافت هــای تاریخــی‪ ،‬بافت هــای فرســوده و ســکونتگاه های‬ ‫غیررســمی)‪ ،‬انچــه می توانــد نقــش اساســی و مهــم را داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬ســاخت و ســازهای اصولــی‪ ،‬نظــارت و توجــه جــدی بــر‬ ‫اجــرای صحیــح قوانیــن و مقــررات ملــی ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫وجــود قوانیــن و مقــررات اســان بــرای نوســازی و مقاوم ســازی‬ ‫در مناطــق هــدف‪ ،‬خــارج شــدن از بروکراســی اداری بــرای‬ ‫باالبــردن ســطح ایمنــی منــازل و واحدهــای مســکونی و تجــاری‬ ‫در ان مناطــق نیــز نقــش مهمــی در افزایــش ایمنــی دارد‪.‬‬ ‫بــه منظــور تســریع و تســهیل نوســازی و ایجــاد انگیــزه بــرای‬ ‫توســعه گرها‪ ،‬ســرمایه گذاران و مالــکان اراضــی محــدوده‬ ‫بافت هــای فرســوده و ناکارامــد شــهری و در راســتای ارتقــای‬ ‫کیفیــت محیطــی و تامیــن خدمــات مــورد نیــاز ایــن محــات‪،‬‬ ‫بایــد مشــوق هایی نظیــر افزایــش تراکــم ســاختمانی‪ ،‬تســهیل‬ ‫در ضوابــط پارکینــگ‪ ،‬تســهیل در ضوابــط معمــاری‪ ،‬اختــاط در‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪712‬‬ ‫معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫برای ناامن کردن ایران‬ ‫دشمنان دست از توطئه‬ ‫و تالش برنمی دارند‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان‬ ‫گفت‪ :‬دشــمنان دســت از توطئه و تالش برای ناامن کردن‬ ‫ایــران برنمی دارنــد کــه راه مقابلــه بــا ایــن نقشـه های شــوم‬ ‫و در امان مانــدن از اســیب های ان‪ ،‬حفــظ هوشــیاری‬ ‫همــه مــردم به خصــوص نســل جــوان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســیدعلی مهاجــر در‬ ‫برنامــه روایتگــری انقــاب بــا عنــوان «دیــروز انقــاب‪ ،‬امروز‬ ‫انقــاب و فــردای انقالبــم» در جمــع دانش اموزان مدرســه‬ ‫متوســطه زینــب کبــری (س) گــرگان‪ ،‬افــزود‪ :‬دشــمنان از‬ ‫شــیوه های مختلــف بــرای اســیب زدن بــه انقــاب اســامی‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه گرفتارکــردن در ظواهــر فضــای‬ ‫مجــازی و گرفتــن قــدرت فکــر جوانــان یکــی از روش هــای‬ ‫انــان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن شــرایط بایــد بــا ســرمایه گذاری روی‬ ‫اندیشــه نســل جــوان‪ ،‬انــان را بــا واقعیت هــای کشــور و‬ ‫شــرایطی کــه در ان قــرار داریــم اشــنا کــرد‪.‬‬ ‫اثبــات دوبــاره حمایــت جوانــان از انقــاب در‬ ‫راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬حضــور گســترده جوانــان در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن‬ ‫امســال باوجــود تــاش دشــمنان بــرای کاهــش انگیــزه‬ ‫حضــور در ایــن صحنــه‪ ،‬بــه مخالفــان نظــام فهمانــد کــه‬ ‫هرچنــد از لحــاظ اقتصــادی گالیه هایــی دارنــد امــا بــرای‬ ‫پایــداری نظــام مقــدس جمهــوری اســامی کوتاهــی‬ ‫نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا تاکیــد بــر حفــظ هوشــیاری در برابــر شــعارهای‬ ‫ازادی خواهانــه مخالفــان نظــام گفــت‪ :‬امریــکا داعــش را بــا‬ ‫مشــارکت ‪ ۱۱۲‬کشــور بــه وجــود اورد امــا ازادی را بــرای مردم‬ ‫خــود نمی توانــد فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬چــرا کشــورهایی کــه از فــوت "مهســا‬ ‫امینــی" ســوء اســتفاده کــرده و خــود را حامــی حقــوق‬ ‫بشــر معرفــی می کردنــد‪ ،‬از زلزلــه زدگان ســوریه حمایــت‬ ‫نمی کننــد؟‬ ‫در ایــن برنامــه ‪ ۲‬گــروه از دختــران مدرســه زینــب کبــری‬ ‫(س) بــه روایتگــری از شــرایط قبــل و بعــد از انقــاب در‬ ‫حوزه هــای "حجــاب زن " و "چپــاول کشــور توســط رژیــم‬ ‫پهلــوی و ســلطه امریــکا" پرداختنــد‪.‬‬ ‫از طرح ملی کاشت نهال سهم‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۱۶‬میلیون اصله‬ ‫است‬ ‫سرپرســت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تولیــد و کاشــت ‪ ۱۶‬میلیــون‬ ‫اصلــه نهــال در ایــن اســتان در قالــب طــرح ملــی تولیــد و کاشــت یــک میلیــارد درخــت طــی‬ ‫هفت هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان سهم‬ ‫خراسان شمالی از الیحه‬ ‫بودجه سال اینده است‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان بودجــه‬ ‫اســتان از بخــش ملــی و اســتانی در الیــه بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مرتضــی بهزادفــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســهم خراســان شــمالی چهــار هــزار و ‪۸۷۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان از محــل منابــع ملــی و ‪ ۲‬هــزار و ‪۶۱۴‬‬ ‫میلیــارد تومــان منابــع اســتانی در الیحــه بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ بودجــه ایــن اســتان در الیحه بودجه ســال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫دستگیری کالهبردار ‪10‬‬ ‫میلیارد تومانی در گرگان‬ ‫ســرهنگ «علــی تجــری» در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال‬ ‫شــکایت فــردی مبنــی بــر کالهبــرداری میلیــاردی از‬ ‫وی‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی بررســی هــا مشــخص شــد‬ ‫متهــم پــس از جلــب اعتمــاد شــاکی‪ ،‬بــا صــدور‬ ‫چــک بالمحــل ‪ ۱۰‬میلیــارد تومانــی از شــرکت‬ ‫تولیــدی وی مــواد ســمی خریــد کــرده و زمانــی کــه‬ ‫مالباختــه بــه بانــک بــرای نقــد کــردن چــک مراجعــه‬ ‫کــرده متوجــه مــی شــود حســاب بانکــی مربوطــه‬ ‫خالــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گــرگان گفــت‪ :‬ر همیــن راســتا‬ ‫بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران انتظامــی‪ ،‬مخفیــگاه‬ ‫متهــم شناســایی و پــس از کســب مجــوز قانونــی‬ ‫طــی عملیاتــی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات‬ ‫موجــود‪ ،‬بــه جــرم خــود اقــرار و پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در انجــام هــر‬ ‫نــوع معاملــه بــه ویــژه معامله هایــی بــا رقم هــای‬ ‫بــاال دو طــرف حتمــا بایــد از معتبــر بــودن فــرد‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد و ســپس بــا عقــد قــرارداد‬ ‫دارای مشــخصات محــل ســکونت‪ ،‬محــل کار و ‪...‬‬ ‫اقــدام بــه امضــای قــرارداد کننــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شوک ارزی امروز‬ ‫روی چه کسانی‬ ‫تاثیر گذار خواهد بود‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه اغــاز بــه کار مرکــز مبادله‬ ‫ارز و طــا از امــروز (سه شــنبه)‪ ،‬گفــت‪ :‬همــه نیازهــای ارزی‬ ‫خدماتــی مــردم در ســامانه مبادلــه ارز و طــا تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬محمدرضــا فرزیــن» در‬ ‫یــک برنامــه تلویزیونــی از اغــاز بــه کار مرکــز مبادلــه ارز و طــا‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۱‬امــروز (سه شــنبه) خبــر داد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تامیــن ارز کاالهــای اساســی و تجهیــزات پزشــکی و ســایر‬ ‫نیازهــا را بــا ارز ‪ ۲۸۵۰۰‬تومــان ادامــه می دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارز کاالهــای اساســی را از محــل فــروش‬ ‫ارز حاصــل از فــروش نفــت‪ ،‬میعانــات گازی تامیــن‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬در مســاله ارز خدماتــی‬ ‫بایــد روش تامیــن متفــاوت باشــد و در بانــک مرکــزی تــاش‬ ‫کردیــم ‪ ۶۸‬قلــم خدمــات را شناســایی کنیــم تــا تامیــن ارز‬ ‫ان انجــام شــود‪.‬‬ ‫فعالیــت چهارســاله دولــت ســیزدهم هدفگــذاری شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی اســدی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس برنامه هــای ابالغی وزیر‬ ‫جهــاد کشــاورزی مبنــی بــر ایــن کــه طــی برنامــه چهارســاله یــک میلیــارد اصلــه نهال با مشــارکت‬ ‫مــردم تولیــد و کاشــته مــی شــود و ایــن موضــوع توســط منابع طبیعی اســتان بــه صورت عملی‬ ‫در ســال جاری محقق شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح در بــازه زمانــی چهــار ســاله ‪ ۱۶‬میلیــون نهال تولید و کشــت می‬ ‫شــود کــه در نهایــت ‪ ۳۲‬هــزار هکتــار بــه عرصــه های فضای ســبز اســتان افزوده می شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دســتگاه هــای اجرایــی‪،‬‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬اوقــاف‪ ،‬دانشــگاه هــا و کشــاورزان در طــرح تولیــد و کشــت نهــال‬ ‫همــکاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫اســدی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــرح گونــه هــای باغــی تولیــد و کشــت نمی شــود بیــان کرد‪:‬‬ ‫گونــه هــای جنگلــی کــم اب همچــون صنوبــر‪ ،‬داغداغــان‪ ،‬دغــدک‪ ،‬ســیاه تلــو و سبزخشــت ‪،‬‬ ‫پســته‪ ،‬فنــدوق‪ ،‬بــادام وحشــی اســت کــه صرفــه اقتصــادی نیــز دارد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬هکتار فضا برای اجرای طرح‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای تولیــد ایــن گونــه هــا ‪ ۲۰‬هکتــار فضــا نیــاز اســت کــه هــم اکنــون ‪ ۱۷‬هکتــار‬ ‫عرصه در اســتان اماده تولید اســت و در این مورد کمبود نخواهیم داشــت اما برای نگهداری‬ ‫و مراقبــت ایــن نهــال هــا نیازمــن همــکاری دســتگاه هــای متولــی هســتیم‪.‬‬ ‫سرپرســت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همچنیــن در اســتان ظرفیــت‬ ‫تولیــد ‪ ۵۰۰‬هــزار اصــل نهــال از گونــه هــای بیابانــی را داریــم کــه پیگیــر ایــن موضــوع نیــز هســتیم‪.‬‬ ‫گســتره حوزه منابع طبیعی و ابخیزداری خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۳۶‬هکتار‬ ‫اســت کــه از ایــن وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار‬ ‫بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ذخیــره گاه ژنتیــک انــواع گیاهــان و درختــان جنگلــی اســت و ‪ ۲۵‬هزار هکتار‬ ‫از جنــگل هــای هیرکانــی در این اســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫نســبت بــه ســال جــاری حــدود ‪ ۲۳‬درصــد‬ ‫رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بودجــه اســتانی‬ ‫شــامل ‪ ۲‬بخــش اعتبــارات هزینــه ای و‬ ‫تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای اســت‬ ‫کــه اعتبــارات هزینــه ای نســبت بــه ســال‬ ‫جــاری حــدود ‪ ۴۰‬درصــد رشــد دارد و رتبــه‬ ‫دوم را از لحــاظ رشــد اعتبــارات در بیــن‬ ‫اســتان هــای کشــور بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در الیحه بودجه ســال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫اعتبــارات تملــک دارای هــای ســرمایه ای‬ ‫اســتان هــزار و ‪ ۸۸۵‬میلیــارد تومــان بــراورد‬ ‫شــده اســت کــه نســبت بــه قانــون بودجــه‬ ‫ســال جــاری ‪ ۱۷‬درصــد رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بهزادفــر بــا بیــان اینکــه در الیحــه بودجــه ســال اینــده‪،‬‬ ‫درامدهــای عمومــی اســتان هــا بــر اســاس عمکــرد ســنوات‬ ‫گذشــته تعییــن مــی شــود افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه عملکــرد‬ ‫مناســب در امدهــای عمومــی اســتان در ســال هــای اخیــر‬ ‫درامــد اســتان بــرای ســال اتــی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۲۲‬تومــان پیــش‬ ‫بینــی شــده اســت کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال جــاری‬ ‫حــدود ‪ ۵۲‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه‬ ‫ویژگی هــای الیحــه بودجــه ســال اینــده اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن ویژگــی هــای الیحــه بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۲‬در کشــور‬ ‫تقویــت جایــگاه و افزایــش اختیــارات اســتان هــا بــرای حــل‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و توســعه متــوازن مناطــق اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬بــا پیــش بینــی تشــکیل صندوق های‬ ‫عالمــت پیشــرفت اســتانی جایــگاه اســتان هــا در الیــه‬ ‫بودجــه تقویــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــرح مولــد ســازی دارایــی هــای دولــت‬ ‫یکــی از مــواردی کــه در الیحــه بودجــه ســال اتــی مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه بــر ســر اســاس الیحــه بودجــه‬ ‫ســال اتــی‪ ،‬اســتانها مجازنــد بــرای اجــرای طــرح هــا و‬ ‫پروژه هــای نیمــه تمــام اســتان‪ ،‬امــوال غیــر منقــول خــود‬ ‫را بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫بهزادفــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــرح مولدســازی کمــک شــایانی‬ ‫بــه اتمــام پــروژه هــای ناتمــام در مناطق و اســتانهای مختلف‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرزیــن گفــت‪ :‬ارز خدماتــی‪ ،‬ارزی اســت کــه بــه صــورت‬ ‫اســکناس بــه متقاضیــان داده می شــود و شــامل ارز‬ ‫مســافرتی‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬دانشــجویی و مــوارد دیگــر اســت کــه‬ ‫بایــد تامیــن شــود و بــرای تامیــن انهــا ســامانه هایی دیــده‬ ‫شــده کــه مــردم می تواننــد بــه ان مراجعــه و نیازهــای ارزی‬ ‫خــود را اعــام و تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه توضیــح داد‪ :‬مســتندات ارائــه شــده توســط‬ ‫متقاضــی در دســتگاه مربوطــه بررســی می شــود و در صــورت‬ ‫تاییــد ارز تاییــد شــده توســط بانــک مرکــزی تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬بانــک مرکــزی در شــرایط‬ ‫کنونــی در تــاش اســت کــه از تمــام اموزه هــا و تجربه هــای‬ ‫گذشــته کشــور در حوزه ارزی اســتفاده کند و نوســانات را به‬ ‫حداقــل برســاند و ثبــات را در کشــور برقــرار کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار مــردم همچنــان پــس‬ ‫از گذشــت بیــش از یکســال از دولــت ســیزدهم بــه دنبــال‬ ‫تغییــر در اقتصــاد و معیشــت خــود هســتند امــا متاســفانه‬ ‫شــواهد حاکــی از ان اســت کــه قــدرت ســومبه دالالن و ‪4‬‬ ‫درصــدی هــا بیشــتر از قــدرت ســومبه دولــت و مــردم اســت‬ ‫و اینجــا بیشــترین فشــار بــر روی دوش اقشــار کــم درامــد و‬ ‫ضعیــف جامعــه اســت ‪.‬‬ ‫بنــا بــر جدیدتریــن اعــام کارشناســان اقتصــادی درامــد زیــر‬ ‫‪ 20‬میلیــون تومــان در مــاه خــط فقــر محســوب شــده و بایــد‬ ‫مراقــب بــود‪.‬‬ ‫امــا چنــد ســالی اســت کــه دولت مــردان هزینه هــای روزمره‬ ‫را بــا ســایر کشــورهای اروپایــی و کشــورهای عربــی حاشــیه‬ ‫خلیــج فــارس بــدون درنظــر گرفتن منبــع درامدی شــهروندان‬ ‫انهــا بــا شــهروندان کشــور مقایســه مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال مــی تــوان اشــاره بــه مصــرف ســوخت کــرد‬ ‫مثــا مکــرر در ادوار مختلــف دولت هــا بــا اشــاره بــه مصــرف‬ ‫بــاالی ســوخت در کشــور مــردم را بــه مدیریــت مصــرف‬ ‫دعــوت مــی کننــد بــدون انکــه زیرســاختی بــرای ان بــا قیمــت‬ ‫مناســب در اختیــار مــردم قــرار دهنــد ‪.‬‬ ‫اما با این حال بازهم مردم همواره پیروز میدان بودند‪.‬‬ ‫حــال ســوال اینجاســت چــرا مســئوالن هیچــگاه نخواســتند‬ ‫تامیــن زیرســاختها را مــد نظــر کار خــود قبــل از انجــام هــر‬ ‫کاری قــرار دهنــد و انتظــار دارنــد کــه مــردم پیــش قــدم شــوند‪.‬‬ ‫بعنــوان یــک پیشــنهاد کــه مــی تواندشــوکه ای بــر‬ ‫‪4‬درصدی هــا داشــته باشــد ایــن اســت کــه مســئولین‬ ‫دســتگاه ها متولــی در امــر انــرژی بــا در اختیــار قــرار دادن‬ ‫تجهیــزات اســتاندارد بــا شــرایط قــرض الحســنه و دریافــت‬ ‫هزینــه ان در بلنــد مــدت موجــب بازگشــت ســرمایه بــه‬ ‫حســاب بیــت المــال و مــردم شــوند‪.‬‬ ‫و از ســوی دیگــر وزارت اقتصــاد و دارای و بانــک مرکــزی اگــر‬ ‫نمــی تواننــد وحشــی گــری این تیکه کاغذ افســار گســیخته را‬ ‫مهــار کننــد بخشــی از یارانــه پرداختــی ماهانــه کــه به حســاب‬ ‫مــردم واریــز مــی شــود را بــه صــورت ارزی پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫شــاید اینگونــه بشــود کــه جلــوی این اســب افســار گســیخته‬ ‫کاغــذی را مهــار کــرد‪.‬‬ ‫همانگونــه مقــام معظــم رهبــری و مراجــع تقلیــد بارهــا بــر‬ ‫ان تاکیــد دارنــد کاهــش فشــار اقتصادی و معیشــتی مردم‬ ‫اســت موضوعــی کــه چنــد ســالی اســت مکــررا در مــورد ان‬ ‫فقــط بحــث داغ مجالــس بــوده تــا جایــی کــه در مجلــس‬ ‫هــم نماینــدگان ملــت بــه ظاهــر حنجــره مــی درنــد امــا در‬ ‫عمــل هیچگونــه اتفاقــی رخ نمی دهــد‪.‬‬ ‫گویــا بــه فرمایــش برخــی خودروســازان‪ ،‬اقتصــاد مــردم هــم‬ ‫بایــد از زاویــه مناســب بــا مانــع برخــورد کنــد تــا باعــث بــاز شــدن‬ ‫ایربــک و بــه زبــان ســاده تــر کیســه هوا خــودرو اقتصــادی مردم‬ ‫شــوند و اینجــا همچــون خــودرو ســازان جــان و مــال مــردم‬ ‫برایشــان بــه هیــچ وجــه مهــم نیســت تــا جایــی که هشــدارهای‬ ‫پلیــس ( مقــام معظــم رهبــری ‪ -‬مراجــع تقلیــد و‪) ...‬هــم دیگــر‬ ‫برایشــان بازدارنــده نبــوده و علــی الرغــم اینکــه پلیــس بارهــا‬ ‫تاکیــد بــر عــدم شــماره گــذاری خودروهــای مذکــور نمــوده امــا‬ ‫مکــررا خودروهــای ناســالم و خطرنــاک شــماره گــذاری شــده و‬ ‫جان هــای بســیاری را در کنــار امــوال مردم میگیــرد و خانواده ها‬ ‫را عــزادار عزیزانشــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫حــال منتظریــم کــه امــروز ببینیــم ســامانه جدیــد مبادلــه ارز‬ ‫و طــا چــه قشــری را شــوکه خواهنــد کــرد ایــا ایــن شــوک بــر‬ ‫اقتصــاد مــردم تاثیــر خواهــد گذاشــت ‪...‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 712‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫فوالد اسفراین‬ ‫روی ریل اما و اگرها‬ ‫در حالــی کــه فــوالد ســازهای کشــور از کارنامــه نســبتا خوبــی در منطقــه برخــوردار‬ ‫هســتند‪ ،‬بــه نظــر مــی رســد بزرگتریــن کارخانــه فــوالد الیــاژی ایــران دچــار امــا و اگرهایــی‬ ‫شــده کــه بــا تغییــر چهارمدیرعامــل در مــدت زمــان حــدود یکســال‪ ،‬مــی تــوان ایــن‬ ‫مســئله را بــه خوبــی درک و لمــس کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬براســاس پیگیــری هــا و بررســی هــای صــورت گرفتــه‬ ‫ازمنابــع اگاه‪ ،‬کارخانــه ی فــوالد اســفراین در طــی یــک ســال گذشــته‪ ،‬چهــار مدیرعامــل‬ ‫را برکرســی ایــن مســئولیت تجربــه نمــوده و عــدم ثبــات و بحــران مدیریتــی کــه بــر ایــن‬ ‫مجتمــع حاکــم بــوده‪ ،‬موجــب وارد امــدن خســارت بیــش از ‪ ۱۷‬هــزار میلیــارد ریالــی بــه‬ ‫ایــن مجتمــع فــوالدی کــه در نــوع خــود بــی نظیــر مــی باشــد‪ ،‬شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش مجتمــع فــوالد اســفراین بــا ظرفیــت ســاالنه ‪ ۱۲۰‬هــزار تــن‬ ‫تولیــد بزرگتریــن مجتمــع فــوالد الیــاژی کشــور در نــوع خــود مــی باشــد کــه محصــوالت‬ ‫هدف از برگزاری جشنواره ‪،‬‬ ‫ترویج غذاهای محلی گرگان‬ ‫است‬ ‫دانشگاه ها تحقیقات‏بسیاری در‬ ‫ارتباط با خلیج گرگان و نقش تغییر‬ ‫اقلیم در این اکوسیست م انجام داده اند‬ ‫نخســتین جشــنواره غذاهــای بومــی محلــی باهــدف ترویــج غذاهــای محلــی در گــرگان برگــزار‬ ‫مــی شــود تــا چهــار اســفند ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مدیــر کل میــراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان در گفتگــو بــا خبرنــگاران‬ ‫گفــت‪ :‬نخســتین جشــنواره غذاهــای بومــی محلــی بــا هــدف ترویــج و احیــای غذاهــای محلــی‬ ‫گــرگان برپــا شــده اســت‪ .‬وایــن رخــداد فرهنگــی تــا چهــار اســفند ادامــه دارد‪.‬‬ ‫جوادســاور افــزود‪ :‬ایــن جشــنواره همــراه بــا بازی هــای بومــی و محلــی‪ ،‬موســیقی و اتش بــازی‬ ‫برگــزار و در ان انــواع غذاهــای محلــی شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) در معــرض نمایش قرار‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اولیــن جشــنواره غذاهــای بومــی محلــی گــرگان بــا مشــارکت بخــش‬ ‫خصوصــی و بــا همــکاری اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان گــرگان‪،‬‬ ‫فرمانــداری شهرســتان گــرگان‪ ،‬شــهرداری گــرگان در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫ســاوری اعــام کــرد‪ :‬ایــن جشــنواره تــا روز چهــارم اســفندماه ســال جــاری امــاده میزبانــی از‬ ‫عالقــه منــدان اســت و عالقه منــدان می تواننــد بــرای حضــور در ایــن جشــنواره در ایــام برگــزاری‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۳‬الــی ‪ ۲۲‬از ایــن رخــداد فرهنگــی بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت بافــت تاریخــی شــهر گــرگان بــا مســاحتی افزون بر ‪ ۱۵۰‬هکتار ســومین‬ ‫بافــت بــا ارزش و دارای ســبک معمــاری پــس از یــزد و اصفهــان اســت‪ ،‬بافــت تاریخــی ایــن‬ ‫شــهر در ‪ ۲۴‬شــهریور ســال ‪ ۱۳۱۰‬خورشــیدی بــه عنــوان چهــل و یکمیــن اثــر تاریخــی کشــور در‬ ‫فهرســت اثــار میــراث ملــی ایــران بــه ثبــت رســید کــه محــدوده ان منطبــق بــر محــدوده قاجــاری‬ ‫شــهر اســتراباد اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ان در صنایــع مــادر و پایــه اعــم از ریلــی‪ ،‬نیروگاهــی‪ ،‬دریایــی فــوالدی و … کاربــرد دارد‬ ‫و بــا اعمــال مدیریــت صحیــح و تغییــر نــگاه حاکــم بــر ان مــی توانســت در مــاه هــای‬ ‫گذشــته بیــش از ‪ 50‬هــزار تــن تولیــد بــه ارزش حداقــل ‪ 50‬میلیــون دالر صــادرات انــواع‬ ‫محصــوالت فــوالدی را در کارنامــه ی ایــن مجتمــع ثبــت نمایــد‪ .‬امــا بــا بررســی هــای بــه‬ ‫عمــل امــده مشــخص گردیــد کــه ایــن کارخانــه بــه دالیــل مختلــف کــه مــی تــوان اعمــال‬ ‫نظــر افــراد غیرکارشــناس‪ ،‬عــدم نظــارت دقیــق مدیریتــی و‪ ...‬در چنــد مــاه گذشــته را‬ ‫همــراه بــا نبــودن مــواد اولیــه و مشــکالت حاکــم بــر ان دانســت‪ ،‬بــه طــوری کــه مجموعــه‬ ‫عمــا ً تعطیــل بــوده و یــا بــا حداقــل ظرفیــت مشــغول بــه فعالیــت بــوده و فرصــت هــای‬ ‫طالیــی تولیــد و صــادرات و ارز اوری را از دســت داده اســت‪.‬‬ ‫همــه ی ایــن فرصــت ســوزی هــا و اعمــال نظرهــا در ایــن کارخانــه در حالــی اســت کــه کشــورمان‬ ‫نیــاز منــد ارز اوری و چابکــی هرچــه بیشــتر در صنایــع بــه منظــور تولیــد و اشــتغال افرینی‪ ،‬توســعه‬ ‫صــادرات غیــر نفتــی‪ ،‬حضــور در بازارهــای جهانــی بــه عنــوان مولفــه هــای قــدرت ملــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫از ســویی دیگــر شــایعاتی مبنــی بــر عــدم وجود ســوابق مدیریتــی الزم و حتــی حداقلی برای‬ ‫مدیرعامــل فعلــی ایــن کارخانــه شــنیده مــی شــود که حاکی از نبود اشــنایی حداقلی ایشــان‬ ‫بــا کارخانــه و محصــوالت فــوالدی اســت و ایــن موضــوع ابهامــات و تردیــد هــای مضاعفــی را‬ ‫در نحــوه ی انتخــاب و انتصــاب ایشــان بــرای افــکار عمومــی ایجــاد نموده اســت‪.‬‬ ‫بــا عنایــت بــه اینکــه ایــن مجتمــع بــه شــرکت «ایــدرو» وابســته اســت و جــزو امــوال‬ ‫عمومــی و ســرمایه هــای ارزشــمند کشــور محســوب مــی شــود‪ ،‬الزم اســت مدیــران‬ ‫ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران در ایــن خصــوص شــفاف ســازی نمــوده‬ ‫و گزارشــی را جهــت تنویــر افــکار عمومــی منتشــر نمایــد و در جهــت تغییــرات الزم و‬ ‫تصمیماتــی کــه بــه توفیقــات ایــن مجتمــع فــوالدی کمــک مــی نمایــد‪ ،‬اقــدام کننــد‬ ‫رئیــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان‬ ‫گلســتان در جمــع خبرنــگاران و اصحــاب‬ ‫رســانه‪ ،‬بــا ارائــه گزارش برنامه پیشــرفت‬ ‫و اقدامــات زیربنایــی ‏دانشــگاه پیــام‬ ‫نــور اســتان گلســتان‪ ،‬از برگــزاری یــک‬ ‫همایــش ملــی بــا عنــوان «اولیــن‬ ‫همایــش ملــی چالــش تغییــر اقلیــم در‬ ‫خلیــج گــرگان‏و رهیافــت توســعه پایــدار‬ ‫بــرای اینــده انســان و محیــط زیســت»‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش حمیدرضــا محمدیــاری خبرنــگار بــازار کســب و کار دکتــر اســماعیل نــادری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن همایــش بــه مــدت دو روز‪ ،‬در روزهــای ‪۲‬‏و ‪ ۳‬خــرداد ‪ ،۱۴۰۲‬توســط‬ ‫دانشــگاه پیــام نــور اســتان گلســتان بــا همــکاری اســاتید و متخصصــان دانشــگاهی و‬ ‫مراکــز علمــی و پژوهشــی‏داخــل و خــارج اســتان و همچنیــن بــا حمایــت و پشــتیبانی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان برگــزار می شــود‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن همایــش ملــی کــه بــا رویکــرد اینده پژوهی خلیج گرگان برگزار می شــود‪،‬‬ ‫بــه مهم تریــن محــور در نظــام‏مســائل اســتان گلســتان می پــردازد و اهــداف ان عبــارت‬ ‫اســت از (‪ )1‬برقــراری ارتبــاط میــان متخصصانــی کــه دربــاره اینده پژوهــی‏تاثیــرات تغییــر‬ ‫اقلیــم در حوضه هــای خلیــج گــرگان و دریــای کاســپی پژوهــش می کننــد؛ (‪ )2‬ارائــه‪،‬‬ ‫نشــر و اشــاعه جدیدتریــن‏دســتاوردهای تحقیقاتــی دربــاره اینده پژوهــی خلیــج گــرگان‬ ‫و دریــای کاســپی و نقــش اقلیــم در تحــوالت اتــی ان هــا؛ و (‪ )3‬فراهــم کــردن‏پیوســت‬ ‫علمــی مبتنــی بــر تحقیقــات بــرای پشــتیبانی اقدامــات اجرایــی و تدویــن برنامه هــای‬ ‫راهبــردی و اجرایــی در حوضــه خلیــج‏گــرگان‪.‬‬ ‫وی اشــاره کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‪ ،‬الیروبــی کانال هــای ورود و خــروج اب بــه خلیــج گــرگان‬ ‫کــه بــه منظــور برقــراری جریــان‏مســتمر تبــادل اب بیــن دریــای کاســپی و خلیــج گــرگان‬ ‫در دســت اقــدام اســت‪ ،‬اساسـی ترین گام بــرای حفــظ حیــات خلیــج گــرگان و بــه‏تاخیــر‬ ‫انداختن تاثیرات نامطلوب کاهش ســطح اب دریای کاســپین محســوب می شــود که از‬ ‫ســرعت بــروز تاثیــرات نامطلــوب در محیــط‏زیســت خلیــج گــرگان تــا حــد زیــادی می کاهد‬ ‫و اگــر الیروبــی کانال هــا و اقدامــات حمایتــی مشــابه بــا همیــن رویــه ادامــه یابــد‪ ،‬زمینــه‬ ‫‏مناســبی را بــرای اثربخشــی اقدامــات اینــده فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر نــادری تاکیــد کــرد‪ :‬دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و پژوهشــی‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫‏بســیاری دربــاره ارتبــاط دریــای کاســپین و خلیــج گــرگان و نقــش تغییــر اقلیــم در ایــن‬ ‫اکوسیســتم های منحصــر بفــرد انجــام داده انــد‪.‬‏جمـع اوری و جمع بنــدی ایــن تحقیقــات‪،‬‬ ‫به عنــوان پیوســت علمــی بــرای برنامه هــای راهبــردی و پشــتیبانی از اقدامــات اجرایی‪ ،‬که‬ ‫‏توســط دبیرخانــه همایــش و بــا نظــارت شــورای راهبــردی همایــش در حــال انجــام اســت‪،‬‬ ‫مهم تریــن اولویــت در برنامه هــای اجرایــی ایــن‏همایــش محســوب می شــود‏‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در برگــزاری ایــن همایــش از ظرفیــت‬ ‫علمی رشــته های دانشــگاه پیام نور در اســتان‏گلســتان شــامل محیط زیست‪ ،‬مهندسی‬ ‫اب و جغرافیــا اســتفاده شــده اســت و همچنیــن ایــن همایــش از حمایــت و پشــتیبانی‬ ‫بســیاری از‏اســاتید و متخصصــان دانشــگاهی داخــل و خــارج اســتان گلســتان بهره منــد‬ ‫شــده اســت کــه در مجمــوع ظرفیــت علمــی و نخبگانــی بــا‏ارزشــی را فراهــم کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد جــواد مهــدوی‪ ،‬دبیــر علمی همایش ملــی خلیج گرگان‪ ،‬دربــاره محورهای‬ ‫همایــش و نتایــج مــورد انتظــار از ایــن‏همایــش توضیــح داد و اشــاره کــرد‪ :‬محورهــای‬ ‫همایــش بــا شــرایط امــروزی دریــای کاســپین و خلیــج گــرگان متناســب اســت و براســاس‬ ‫‏نظرســنجی از اســاتید و متخصصــان‪ ،‬بــا هــدف تدویــن یــک برنامــه علمــی معتبــر بــرای‬ ‫اینــده پژوهــی و تهیــه نقشــه راه توســعه پایــدار بــرای‏اینــده انســان و محیــط زیســت‬ ‫حوضــه خلیــج گــرگان تنظیــم شــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خلیج گرگان نه تنها از نظر ارزش های محیط زیســتی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬تاریخی‬ ‫و طبیعــی حائــز اهمیــت اســت‪ ،‬بلکــه در‏حصــول امنیــت محیط زیســت بــرای بخش های‬ ‫جنوبــی و شــرقی حوضــه خلیــج گــرگان نقشــی بــی بدیــل دارد و از تمــام متخصصــان‪،‬‬ ‫‏پژوهشــگران‪ ،‬دانشــجویان و عالقه منــدان بــه محیــط زیســت دعــوت کــرد بــا ارســال‬ ‫مقالــه و شــرکت در همایــش‪ ،‬زمینــه برنامه ریــزی و‏اقدامــات اجرایــی مبتنــی بــر دانــش و‬ ‫پژوهــش را بــرای نجــات خلیــج گــرگان و منافــع نسـل های اینــده فراهــم کننــد‏‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫از ماشینت پول در نیار!‬ ‫در مســیر دائــم بــه ســاعتش نــگاه مــی کنــد و‬ ‫معلــوم اســت حســابی عجلــه دارد‪ .‬از لبــاس و‬ ‫موهای تراشــیده اش مشــخص اســت که ســرباز‬ ‫اســت و در شــهر خــودش خدمــت می کنــد‪.‬‬ ‫راننــده علــت بــی تابــی و عجلــه اش را مــی پرســد‬ ‫و در جــواب مــی شــنود‪ :‬زودتــر بــرم خونه ماشــین‬ ‫رو بــردارم بــا اســنپ یــه کــم پــول دربیــارم!‬ ‫چالــش معیشــت راننــدگان تاکســی‪ ،‬اژانــس‪،‬‬ ‫ســرویس مــدارس و در مجمــوع کرایــه‬ ‫وســایل حمــل و نقــل عمومــی همــواره یکــی از‬ ‫چالش هــای اساســی در حــوزه حمــل و نقــل‬ ‫محســوب مــی شــود و دولــت هــا برنامه هــای‬ ‫متعــددی بــرای ســاماندهی ایــن حــوزه ارائــه‬ ‫مــی کننــد‪ .‬امــا در ســال هــای اخیــر بــه دالیــل‬ ‫گســترده اقتصــادی و اجتماعــی ایــن چالــش بــه‬ ‫گونــۀ دیگــری رخ نمایانــده اســت‪ .‬کســب درامــد‬ ‫خــودرو توســط افــرادی کــه شــغلی بــه‬ ‫از‬ ‫جــز رانندگــی دارنــد و ورود تاکسـی های اینترنتــی‬ ‫بــه حــوزه حمــل و نقــل در کنــار افزایــش قیمــت‬ ‫خــودرو‪ ،‬لــوازم یدکــی و خدمــات حــوزه تعمیــرات‬ ‫و نگهــداری خــودرو‪ ،‬باعــث شــده تــا امــرار معــاش‬ ‫افــرادی کــه تنهــا محــل درامدشــان از راه حمــل‬ ‫جابجایــی مســافر اســت‪ ،‬بــا مشــکالت عدیــده‬ ‫مواجــه شــود‪.‬‬ ‫امــا از انجــا کــه ایــن مشــکالت اقتصــادی تنهــا‬ ‫مختــص راننــدگان نیســت و مــردم عــادی نیــز‬ ‫تحــت فشــارهای اقتصــادی هســتند فلــذا ســعی‬ ‫مــی کننــد از خودروهایــی اســتفاده کننــد کــه‬ ‫هزینــه کمتــری دریافــت مــی کننــد و ایــن خــود‬ ‫بــه افزایــش تعــداد خودروهــای اینترنتــی و یــا‬ ‫مســافرکش هــای بــدون مجــوز مــی افزایــد‪.‬‬ ‫ژوبیــن عالقــه بنــد مدیرعامــل اســنپ معتقــد‬ ‫اســت امــروز ایــن ســامانه بــه طــور مســتقیم برای‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳۰۰‬جــوان نخبــه ایرانــی شــغل ایجــاد‬ ‫کــرده و بــه صــورت غیرمســتقیم بــرای ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫نفــر فرصــت درامدزایــی فراهــم اورده اســت‪.‬‬ ‫بــدون شــک بخــش اعظمــی از ایــن ‪ 2‬میلیــون‬ ‫نفر دارای مشاغلی ادارای و غیر ازاد هستند که‬ ‫در کنــار شــغل اصلــی خــود اقــدام بــه جابجایــی‬ ‫مســافر و کســب درامــد از ایــن حــوزه مــی کننــد‬ ‫و ایــن بــه معنــای اجحــاف در حــق کســانی اســت‬ ‫کــه تنهــا شــغل شــان رانندگــی اســت‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی قطعــا ًافزایــش نــرخ تاکســی‬ ‫و اژانــس تنهــا چــاره کار نیســت و شــاید بــه نوعــی‬ ‫باعــث رغبــت بیشــتر مــردم عــادی به وســایط حمل و‬ ‫نقــل اینترنتــی شــود کــه بــا قیمت پائین تری نســبت‬ ‫بــه انتقــال و جابجایــی مســافر اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫از ســویی بایــد بپذیریــم کــه افزایــش نــرخ‬ ‫تاکســی هــا و اژانــس هــا اجحــاف در حــق مــردم‬ ‫در شــهرهای کوچــک تــر اســت کــه علــی االصــول‬ ‫مشــکل ترافیک ندارند و برخی مســیر ها در کمتر‬ ‫از چنــد دقیقــه طــی مــی شــود ولــی افــراد بــه دلیــل‬ ‫کهولــت ســن یــا داشــتن بــار مجبــور بــه اســتفاده از‬ ‫وســیله حمــل و نقــل عمومــی هســتند‪.‬‬ ‫بــدون شــک افزایــش بنزیــن ســهمیه ای‪ ،‬توزیــع‬ ‫الســتیک‪ ،‬روغــن موتــور و لــوازم یدکــی بــا نــرخ‬ ‫دولتــی و حتــی در نظــر گرفتــن مکانــی بــرای‬ ‫خدمــات رایــگان تعویــض روغــن و کارواش و‬ ‫در نهایــت الــزام بــه اســتفاده از تاکســی متــر در‬ ‫تاکســی هــای شــهری و اژانس هــا مــی تواننــد‬ ‫از راهکارهــای حفــظ مشــتریان و کاهــش‬ ‫نیافتــن درامــد رانندگانــی باشــد کــه تنهــا محــل‬ ‫درامدشــان جابجایــی مســافر اســت و بــرای‬ ‫دراوردن پــول ســیگار و بخشــی از هزینــۀ بنزیــن‬ ‫شــان مسافرکشــی نمــی کننــد!‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سروان زینب نوملی‬ ‫راه های افزایش مسئولیت‬ ‫پذیری نوجوانان چیست؟‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪712‬‬ ‫‪ ۱۶‬کتاب از بهترین های‬ ‫جهان و ایران‬ ‫امنــه صرامــی ‪ -‬مطالعه کــردن دربــاره جوامــع بــه مــا کمــک‬ ‫می کنــد کــه دالیــل و ریشـه های تفــاوت رفتارهــای اجتماعــی‬ ‫در جوامــع مختلــف را متوجــه شــویم‪ .‬کتاب هایــی کــه دربــاره‬ ‫ایــن علــم نوشــته شــده اند بــه قــدری جذاب انــد کــه می تواننــد‬ ‫شــما را ســاعت ها مشــغول خــود کننــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪۱۶ ،‬‬ ‫کتــاب از بهتریــن کتابهــای جامعــه شناســی را معرفــی‬ ‫می کنیــم کــه می تواننــد بــرای درک مفاهیــم ایــن علــم بــه‬ ‫شــما کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬گستره‬ ‫‪.۱‬اجــازه دهیــد فرزندتــان به شــما نشــان دهد که‬ ‫تــا چــه حــد ازادی را می توانــد مدیریــت کند‬ ‫ایــن مســئله را بــه فرزندتــان نشــان دهیــد کــه هــر‬ ‫وقت به شــما ثابت کند می تواند تصمیمات درســتی‬ ‫بگیرد‪ ،‬ازادی بیشــتری به او خواهید داد‪ .‬وقتی او به‬ ‫موقــع بــه خانــه می ایــد‪ ،‬وقتــی دوســتان مناســبی را‬ ‫انتخــاب می کنــد و هنگامــی کــه مســئولیت هایش را‬ ‫انجــام می دهــد متوجــه می شــوید کــه می توانیــد بــه‬ ‫او ازادی بیشــتری بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬همــراه بــا نوجــوان خــود‪ ،‬یــک برنامــه‬ ‫بر یز یــد‬ ‫بیشــتر نوجوانــان‪ ،‬بــا مســائل متعــددی درگیــر‬ ‫هســتند و بــرای اینکــه رفتــار مســئوالنه ای داشــته‬ ‫باشــند نیــاز بــه حمایــت جهت مدیریــت زمــان دارند‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر و بــرای افزایــش مســئولیت پذیری‬ ‫نوجوانــان‪ ،‬در کنــار فرزنــد خــود بنشــینید و همــراه‬ ‫بــا او یــک برنامه ریــزی انجــام دهیــد‪ .‬در ایــن مــورد‬ ‫بــا او صحبــت کنیــد کــه بــرای انجــام کارهــای خانــه‪،‬‬ ‫نوشــتن مشــق ها و فعالیت هــای فــوق برنامــه‬ ‫چقــدر بایــد وقــت بگــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نوجــوان خــود را بــه کمــک کــردن در جامعــه‬ ‫تشــویق کنید‬ ‫انجــام کارهــای خانــه‪ ،‬مســئولیت پذیری نوجــوان را‬ ‫نشــان می دهــد امــا فراتــر رفتــن از کارهــای منظــم‬ ‫خانــه راهــی عالــی بــرای افزایش اســتقالل فرزندتان‬ ‫اســت‪ .‬بــه نوجــوان خــود کمــک کنیــد کــه بــه نوعــی‬ ‫بــه جامعــه خــود کمــک کنــد‪ .‬داوطلــب شــدن بــرای‬ ‫مراقبــت از حیوانــات‪ ،‬شــرکت در کارهــای پاکســازی‬ ‫معابــر یــا جم ـع اوری کمــک مالــی بــرای رســیدن بــه‬ ‫اهــداف خیریــه می توانــد در افزایــش مســئولیت‬ ‫پذیــری نوجوانــان بــه شــدت موثــر باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مهارت هــای زندگــی را بــه نوجــوان امــوزش‬ ‫دهیــد‬ ‫بــه راحتــی می تــوان تصــور کــرد کــه اگــر نوجــوان‬ ‫شــما عملکــرد خوبــی در زمیــن فوتبــال دارد یــا‬ ‫تکالیفــش را بــه موقــع انجــام می دهــد‪ ،‬در مســیر‬ ‫اســتقالل قــرار دارد‪ .‬امــا فقــط بــه ایــن دلیــل کــه‬ ‫نوجــوان شــما در برخــی از زمینه هــای زندگــی خــود‬ ‫خــوب عمــل می کنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی نیســت کــه‬ ‫امــاده اســت مســئولیت های دنیــای واقعــی را بــه‬ ‫عهــده بگیــرد‪ .‬مطمئــن شــوید کــه بــرای امــوزش‬ ‫مهارت هــای زندگــی نوجــوان خــود وقــت صــرف‬ ‫کرده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پیامدها را برای فرزندتان روشن کنید‬ ‫مواقعــی پیــش می ایــد کــه فرزندتــان اشــتباه‬ ‫می کنــد یــا حتــی عمــدا ً قوانیــن شــما را زیــر پــا‬ ‫می گــذارد‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه انتخاب هــای‬ ‫نادرســت او منجــر بــه عواقــب منفــی می شــود‪.‬‬ ‫پیامدهــای منطقــی ماننــد از دســت دادن امتیــازات‪،‬‬ ‫می توانند معلمان تاثیرگذاری برای نوجوان باشــند‪.‬‬ ‫در برابــر توجیــه کــردن رفتــار نوجــوان یــا نجــات دادن‬ ‫او از اشــتباهاتش مقاومــت کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات‪،‬‬ ‫پیامدهــای طبیعــی بهتریــن اموزش هــا را بــرای‬ ‫نحــوه درســت انتخــاب در اینــده بــه همــراه دارنــد‪.‬‬ ‫‪#‬نوجوان‪#‬مسئولیت_پذیری‬ ‫سروان زینب نوملی معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫انتظامی شهرستان گرگان‬ ‫عملیات والفجر ‪ 6‬با‬ ‫چه رمزی اغاز شد؟‬ ‫پاسخ تان را از طریق پیام‬ ‫رسان های ایتا‪ ،‬سروش و بله به‬ ‫شماره ‪ 09390082086‬ارسال و به‬ ‫قید قرعه از ما یک عدد فلش ‪32‬‬ ‫گیگ بایتی دریافت کنید‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬دیوید اپستین‬ ‫مترجم‪ :‬مهدی بغدادی‬ ‫انتشارات‪ :‬نشر نوین توسعه‬ ‫تعداد صفحه‪۳۰۰ :‬‬ ‫بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه هــر کســی می خواهــد‬ ‫صاحــب مهارتــی شــود‪ ،‬مثــا ســاز بزنــد یــا در رشــته خــود‬ ‫صاحب نــام شــود‪ ،‬بایــد از کودکــی یــا اوایــل جوانــی کارش‬ ‫را شــروع کنــد‪ .‬چنیــن فــردی بایــد بــر یــک رشــته تخصصــی‬ ‫تمرکــز کنــد و تــا می توانــد تمریــن کنــد‪ .‬اگــر دیــر دس ـت به کار‬ ‫شــوید‪ ،‬هرگــز بــه افــرادی نمی رســید کــه زودتــر از شــما کار را‬ ‫شــروع کرده انــد‪ ،‬امــا اگــر زندگــی مهم تریــن افــراد جهــان (از‬ ‫ورزشــکاران حرفـه ای گرفتــه تــا برنــدگان جایزه نوبل) را بررســی‬ ‫کنیــم‪ ،‬می بینیــم کــه تخصــص زودهنــگام فقــط استثناســت‪.‬‬ ‫دیویــد اپســتین در ایــن کتــاب جامعــه شناســی‪ ،‬زندگــی‬ ‫موفق تریــن ورزشــکاران‪ ،‬هنرمنــدان‪ ،‬موســیقی دانان‪،‬‬ ‫مخترعــان و دانشــمندان را مــرور کــرده و بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده اســت کــه در بیشــتر رشــته ها‪ ،‬به ویــژه رشــته های‬ ‫پیچیــده و غیرقابل پیش بینـی ‪ ،‬کلی گراهــا و همه چیزدان هــا‬ ‫موفق ترنــد نــه مختصصــان‪ .‬به اعتقــاد نویســنده ایــن کتــاب‪،‬‬ ‫افــرادی کــه گســترده فکــر می کننــد و تجربیــات و دیدگاه هــای‬ ‫متنــوع را می پذیرنــد‪ ،‬پیشــرفت چشــمگیری می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کلید را بزن‬ ‫نویسندگان‪ :‬چیپ هیث‪ ،‬دن هیث‬ ‫مترجم‪ :‬میترا معتضد‬ ‫انتشارات‪ :‬البرز‬ ‫تعداد صفحه‪۳۴۴ :‬‬ ‫چــرا ایجــاد تغییــرات پایــدار در شــرکت ها‪ ،‬جوامــع و حتــی‬ ‫زندگــی خودمــان تــا ایــن حــد ســخت اســت؟ نویســندگان ایــن‬ ‫کتــاب پرفــروش معتقدنــد کــه مانــع اصلــی‪ ،‬درگیــری ذهنــی‬ ‫ماســت‪ .‬روان شناســان کشــف کرده انــد کــه ذهــن مــا از ‪۲‬‬ ‫بخــش منطقــی و عاطفــی تشــکیل شــده اســت کــه دائــم در‬ ‫حــال رقابت انــد‪ .‬ذهــن منطقــی بــدن ســالم می خواهــد و ذهــن‬ ‫عاطفــی بیســکویت خوشــمزه‪ .‬ذهــن منطقــی در پــی تغییــر در‬ ‫کارهاســت‪ ،‬امــا ذهــن عاطفــی زندگــی روتیــن را رهــا نمی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن تنــش مــداوم می توانــد تالش بــرای تغییــر را نافرجام کند‪،‬‬ ‫امــا اگــر مهــار شــود‪ ،‬تغییــر به ســرعت اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫چیــپ و دن هیــث در کتابشــان نشــان می دهنــد کــه چگونــه‬ ‫افــرادی مثــل کارمنــدان و مدیــران یــا والدیــن و پرســتاران کــه‬ ‫ش ذهــن را‬ ‫روتینــی خــاص دارنــد‪ ،‬توانســته اند ایــن ‪ ۲‬بخــ ‬ ‫بــا هــم متحــد کننــد و بــه موفقیت هــای چشــمگیری دســت‬ ‫یابنــد‪ .‬انهــا در روایتی مســتدل بر اســاس ماجراهــای واقعی‪،‬‬ ‫تحقیقــات روان شناســی و جامعه شناســی و ســایر علــوم در‬ ‫دهه هــای مختلــف را گــرداوری کرده انــد تــا افقــی جدیــد از‬ ‫تغییــرات تحول افریــن پیــش روی مــا بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جامعه شناسی معاصر‬ ‫نویسنده‪ :‬دیانا الیزابت کندال‬ ‫مترجم‪ :‬فریده همتی‬ ‫انتشارات‪:‬جامعه شناسان‬ ‫تعداد صفحه‪۷۸۶ :‬‬ ‫ایــن کتــاب پرفــروش یکــی از بهتریــن کتــاب هــای جامعــه‬ ‫شناســی جهــان اســت کــه بــه فارســی هــم ترجمــه شــده و بــه‬ ‫شــما کمــک می کنــد جامعه شناســی و کاربــردش در دنیــای‬ ‫در حــال تغییــر را درک کنیــد‪ .‬در ایــن کتــاب موضوعاتــی ماننــد‬ ‫زورگویــی و سوءاســتفاده از شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬روش هــای‬ ‫عصــر دیجیتالــی بــرای افزایــش حضــور در مدرســه و بــرده داری‬ ‫مــدرن بررســی می شــوند‪ .‬در واقــع ایــن کتــاب چارچوبــی بــرای‬ ‫یادگیــری علــم جامعه شناســی ارائــه می دهــد‪ .‬ســبک نوشــتاری‬ ‫جــذاب نویســنده در کنــار نمونه هــای مســتدل بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد کــه مکاتــب معاصــر جامعه شناســی ماننــد فمینیســم را‬ ‫بهتــر درک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خودکشی‬ ‫نویسنده‪ :‬امیل دورکیم‬ ‫مترجم‪ :‬نادر ساالرزاده امیری‬ ‫انتشارات‪ :‬دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫تعداد صفحه‪۴۹۰ :‬‬ ‫اگــر همــه افــراد چارچوب هــای اجتماع ـی ای را درک کننــد کــه‬ ‫بــر اســاس انهــا فعالیــت می کنیــم‪ ،‬دیگــر بــه جامعه شناســی‬ ‫نیــازی نخواهــد بــود‪ .‬امیــل دورکیــم‪ ،‬نویســنده یکــی از بهتریــن‬ ‫کتــاب هــای جامعــه شناســی‪ ،‬بــرای درک ایــن مســئله کمــک‬ ‫بســیاری کــرده اســت‪ .‬او متوجــه شــد اگــر تنهــا یــک چیــز وجــود‬ ‫داشــته باشــد کــه بتوانــد چگونگــی ارتبــاط افــراد جامعــه بــا هم را‬ ‫توضیــح بدهــد‪ ،‬ان یــک چیــز خودکشــی اســت‪ .‬چــرا خودکشــی‬ ‫اتفــاق می افتــد؟ چــه اشــکالی دارد؟ چــرا در بعضــی از جوامــع‬ ‫شــایع تر اســت؟ دورکیــم بــرای پاســخ بــه ایــن ســواالت اثــری‬ ‫خلــق کــرده کــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬ســال توانســته اســت مخاطبــان‬ ‫را جــذب کنــد‪ ،‬بــه چالــش بکشــد و اگاه کنــد‪ .‬نتیجه گیری هــا‬ ‫و دوراندیشــی های ایــن کتــاب جامعــه شناســی بــه درک مــا‬ ‫از مســائل اجتماعــی کمــک بزرگــی می کنــد‪ .‬ایــن اثــر یکــی از‬ ‫مهم تریــن و بهتــری کتــاب هــای جامعــه شناســی جهــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نژاد برتر‬ ‫نویسنده‪ :‬انجال ساینی‬ ‫مترجم‪ :‬زهره مرصوص‬ ‫انتشارات‪ :‬سایالو‬ ‫تعداد صفحه‪۳۶۴ :‬‬ ‫ایــن کتــاب ماجرای ازاردهنده اعتقاد دنباله دار و همیشــگی‬ ‫بــه تفاوت هــای نــژادی در دنیــای علــم اســت‪ .‬بعــد از نابــودی‬ ‫رژیــم نــازی در جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬جریــان اصلــی علــم بــه‬ ‫اصــاح نــژادی و مطالعــه تفاوت هــای نــژادی پشــت کــرد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن همــه ماجــرا نبــود‪ .‬گروهــی از نژادپرســتان روشــنفکر و‬ ‫جدایی طلــب مجالتــی را تاســیس کردنــد و بودجه هــای‬ ‫تحقیقاتــی را بــه مطالعاتــی اختصــاص دادنــد کــه در نهایــت‬ ‫بــه نــگارش کتاب هایــی ماننــد «منحنــی زنگــی» اثــر ریچــارد‬ ‫هرنســتاین منجــر شــد‪ .‬ایــن کتــاب تفاوت هــای هوشــی‬ ‫نژادهــای مختلــف را نشــان می دهــد‪ .‬انجــا ســاینی بــا‬ ‫تشــریح اظهــارات و اقدامــات دانشــمندان معاصــری کــه‬ ‫دربــاره تنــوع زیســتی انســان ها تحقیــق و ادعــا می کننــد کــه‬ ‫فقــط داده هــا را جمــع اوری کرده انــد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه‬ ‫دانشــمندان چگونــه بارهــا و بارهــا ایــن ایــده نادرســت را بــاور‬ ‫کرده انــد کــه نــژاد بــر هــوش انســان ها تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مرزهای نامرئی‬ ‫نویسنده‪ :‬ارین مایر‬ ‫مترجمان‪ :‬ازاده معتمدی محمدیان‪ ،‬امیر قاصر‬ ‫انتشارات‪ :‬گرایش تازه‬ ‫تعداد صفحه‪۳۰۹ :‬‬ ‫ایــن کتــاب کــه یکــی دیگــر از بهتریــن کتــاب هــای جامعــه‬ ‫شناســی جهــان اســت بــه شــما کمــک می کنــد تفاوت هــای‬ ‫فرهنگــی و تاثیــر ان بــر زندگــی شــخصی و کاری را درک کنیــد‪.‬‬ ‫امریکایی ها پیشــگام نظریات منفی نگر ِ به ظاهر زیبا هســتند‪،‬‬ ‫فرانســوی ها‪ ،‬هلندی هــا و المانی هــا مســتقیم ســر اصــل‬ ‫مطلــب می رونــد و اهالــی قــاره اســیا هــم درگیــر سلســله مراتب‬ ‫شــده اند‪ .‬نویســنده کتــاب «مرزهــای نامرئــی» راهنمــای شــما‬ ‫در دنیایــی اســت کــه در ان از افــرادی بــا پیشــینه های کامــا‬ ‫متفــاوت انتظــار م ـی رود بــا یکدیگــر هماهنــگ شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬پایان غیاب‬ ‫نویسنده‪ :‬مایکل هریس‬ ‫مترجم‪ :‬مجتبی ویسی‬ ‫انتشارات‪ :‬خزه‬ ‫تعداد صفحه‪۲۲۴ :‬‬ ‫بـه زودی هیچ کــس دنیــای قبــل از اینترنــت را بــه یاد نخواهد‬ ‫اورد‪ .‬ایــن واقعیــت اجتناب ناپذیــر بــه ایــن معناســت کــه‬ ‫زندگــی قبــل از ایــن فنــاوری اصــا‬ ‫بــرای نســل های اینــده‬ ‫ِ‬ ‫قابل تصــور نخواهــد بــود‪ .‬انهــا چنــان در دنیــای مجــازی‬ ‫غوطــه ور می شــوند کــه هــدف یــا معنــای اصلــی اینترنــت‬ ‫کم کــم محــو می شــود‪.‬‬ ‫مایکل هریس در این کتاب جامعه شناســی با نثری شــیوا‬ ‫در پــی شــرح ایــن مســئله اســت‪ .‬به گفتــه او‪ ،‬جالب تریــن‬ ‫تغییــر همانــی اســت کــه نسـل های اینــده به ســختی درکــش‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬ایــن تغییــر همــان «پایــان غیــاب» اســت‪،‬‬ ‫یعنــی ازبین رفتــن وقفه هــای کوتاهــی کــه می توانســتند‬ ‫بــه ســکوت های رویاپردازانــه تبدیــل شــوند‪ .‬در عصــری کــه‬ ‫یــک تلفــن همــراه هوشــمند می توانــد تنهایــی را از مــا بگیرد‪،‬‬ ‫هیچ وقــت نمی توانیــم بگوییــم کــه وقتمــان واقعا ازاد اســت‪.‬‬ ‫کمیاب تریــن چیــز در دنیــای امــروزی فرصتــی اســت کــه‬ ‫بتوانیــم کمــی بــا خودمــان خلــوت کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ساخت اجتماعی واقعیت‬ ‫نویسنده‪ :‬پیتر برگر‬ ‫مترجم‪ :‬فریبرز مجیدی‬ ‫انتشارات‪ :‬علمی و فرهنگی ‪ -‬تعداد صفحه‪۳۰۲ :‬‬ ‫ایــن کتــاب دربــاره دانــش اســت و انجمــن بین المللــی‬ ‫جامعه شناســی ان را پنجمیــن کتــاب مهــم جامعه شناســی‬ ‫در قــرن بیســتم معرفــی کــرده اســت‪« .‬ســاخت اجتماعــی‬ ‫واقعیــت» یکــی از بهتریــن کتــاب هــای جامعــه شناســی بــه‬ ‫شــمار م ـی رود و مفهــوم «ســاخت اجتماعــی» اولیــن بــار بــا‬ ‫ایــن اثــر وارد علــوم اجتماعــی شــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬مقدمات جامعه شناسی‬ ‫نویسنده‪ :‬انتونی گیدنز‬ ‫مترجم‪ :‬هوشنگ نایبی‬ ‫انتشارات‪ :‬نشر نی ‪ -‬تعداد صفحه‪۴۱۱ :‬‬ ‫در ایــن اثــر مهــم جامعه شناســی‪ ،‬می توانیــد مقدمـه ای جــذاب‬ ‫و معتبــر بــر علــم جامعه شناســی بخوانیــد‪ .‬گیدنــز در ایــن کتــاب‬ ‫تحــوالت جهانــی و ایده هــای نــاب جامعه شناســی را بررســی‬ ‫می کنــد و حتــی پیچیده تریــن ایده هــا را هــم بــا نثــری گیــرا‬ ‫توضیــح می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬جامعه شناسی‬ ‫نویسنده‪ :‬استیو بروس‬ ‫مترجم‪ :‬بهرنگ صدیقی‬ ‫انتشارات‪ :‬ماهی ‪ -‬تعداد صفحه‪۱۶۸ :‬‬ ‫ایــن کتــاب مقدم ـه ای بســیار کوتــاه بــر علــم جامعه شناســی‬ ‫اســت کــه در ان موضوعاتــی ماننــد طبقــات اجتماعــی‪ ،‬جنایــات‪،‬‬ ‫امــوزش و تغییــر ســازمان های مذهبــی و سیاســی بررســی شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کتــاب از مجموعــه کتاب هــای مختصــر و مفیــد‬ ‫انتشــارات اکســفورد اســت کــه بــه فارســی ترجمــه شــده و بــرای‬ ‫درک ســریع مفاهیم و موضوعات جدید جامعه شناســی بســیار‬ ‫مفیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬بینش جامعه شناختی‬ ‫نویسنده‪ :‬چارلز رایت میلز‬ ‫مترجم‪ :‬عبدالمعبود انصاری‬ ‫انتشارات‪ :‬سهامی انتشار ‪ -‬تعداد صفحه‪۲۴۰ :‬‬ ‫نویســنده ایــن کتــاب بــا رشــد فزاینــده مکاتــب جامعه شناســی‬ ‫در امریــکا مخالفــت کــرد و خواســتار ایجــاد جامعه شناســی‬ ‫انســان گرا شــد کــه تمــام ابعــاد اجتماعــی‪ ،‬شــخصی و تاریخــی‬ ‫زندگــی مــا را بــه یکدیگــر متصــل کنــد‪ .‬پس از انتشــار این کتاب‪،‬‬ ‫به عنــوان یــک اثــر انتقــادی مســتدل بســیار از ان اســتقبال شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری‬ ‫نویسنده‪ :‬ماکس وبر‬ ‫مترجمان‪ :‬عبدالکریم رشیدیان‪ ،‬پریسا منوچهری کاشانی‬ ‫انتشارات‪ :‬علمی و فرهنگی‬ ‫تعداد صفحه‪۲۵۲ :‬‬ ‫معروف تریــن و بحث برانگیزتریــن اثــر ماکــس وبــر همیــن‬ ‫کتــاب اســت کــه اولیــن بــار در ســال ‪ ۱۹۰۴‬میــادی منتشــر‬ ‫شــد و تــا بــه امــروز همچنــان اثــری جــذاب اســت‪ .‬نثــر روان‬ ‫وبــر در ایــن کتــاب یکــی از دالیــل محبوبیــت ان اســت‪.‬‬ ‫نویســنده در ایــن کتــاب کــه یکــی از بهتریــن کتاب هــای‬ ‫جامعــه شناســی اســت‪ ،‬ادعــا می کنــد کــه اخالق پروتســتانی‬ ‫باعث توســعه و تشــویق ســرمایه داری در غرب شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب یکــی از مهم تریــن کتاب هــای قــرن بیســتم‬ ‫اســت و افــراد عالقه منــد بــه جامعه شناســی نمی تواننــد از‬ ‫خواندنــش صرف نظــر کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬جامعه شناسی نخبه کشی‬ ‫نویسنده‪ :‬علی رضا قلی‬ ‫انتشارات‪ :‬نشر نی‬ ‫تعداد صفحه‪۲۳۸ :‬‬ ‫ایــن کتــاب یکــی از پرفروش تریــن و بهتریــن کتــاب هــای‬ ‫جامعــه شناســی در ایــران اســت کــه در کمتــر از ‪ ۴‬ماه به چاپ‬ ‫نهــم رســید‪ .‬در کتــاب «جامعه شناســی نخبه کشــی»‪ ،‬شــرایط‬ ‫سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی در زمــان قائم مقام فراهانی‪،‬‬ ‫امیرکبیــر و مصــدق تحلیــل شــده اند تــا ریش ـه های تاریخــی‬ ‫اســتبداد و عقب ماندگــی در ایــران از نظــر جامعه شناســی‬ ‫بررســی شــوند‪ .‬نویســنده این کتاب توانســته اســت به خوبی و‬ ‫بــا نثــری روان و قابل فهــم عملکــرد نخبــگان سیاســی و برخــورد‬ ‫جامعــه بــا انهــا را بــه تصویــر بکشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬جامعه شناسی خودمانی‬ ‫نویسنده‪ :‬حسن نراقی‬ ‫انتشارات‪ :‬اختران‬ ‫تعداد صفحه‪۱۶۸ :‬‬ ‫یکــی دیگــر از کتاب هــای خواندنــی و پرفــروش کــه توانســته‬ ‫اســت بــا لحنــی ســاده و گیــرا مخاطــب را درگیــر کنــد‪ ،‬کتــاب‬ ‫جامعه شناســی خودمانــی اســت‪ .‬نویســنده ایــن کتــاب‬ ‫عقب ماندگــی ایرانیــان را ناشــی از ‪ ۳‬مســئله می دانــد‪:‬‬ ‫ نااگاهــی بســیاری از مــردم بــه انچــه در طــول تاریــخ در‬‫ایــران و جهــان اتفــاق افتــاده اســت؛‬ ‫ شرایط اجتماعی؛‬‫ خصوصیات فردی انسان ها‪.‬‬‫در نهایــت هــم بــرای حــل ایــن معضــات راهکارهایــی‬ ‫خواندنــی پیشــنهاد کــرده اســت‪ .‬اگرچــه ایــن کتــاب در دهــه‬ ‫هفتــاد چــاپ شــده اســت‪ ،‬هنــوز هــم می توانیــم ریشــه‬ ‫بســیاری از مشــکالت جامعــه را در ایــن کتــاب بخوانیــم‪ .‬پــس‬ ‫اگر به علوم اجتماعی و شــناخت ریشــه مســائل اجتماعی در‬ ‫کشــور عالقه مندیــد‪ ،‬مطالعــه ایــن کتــاب را از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬جامعه شناسی خودکامگی‬ ‫نویسنده‪ :‬علی رضا قلی‬ ‫انتشارات‪ :‬نشر نی‬ ‫تعداد صفحه‪۲۴۴ :‬‬ ‫احتمــاال ماجــرای ضحــاک مــاردوش و اتفاقــات دوره او را‬ ‫شنیده اید‪ ،‬پادشاهی سنگدل که در دوران حکومتش تجسم‬ ‫واقعــی اســتبداد بــود‪ .‬نویســنده ایــن کتــاب بــاری دیگــر همیــن‬ ‫داســتان را بــا نثــری روان تعریــف کــرده اســت‪ ،‬البتــه ایــن بــار‬ ‫از دیــدگاه جامعه شــناختی‪ .‬در ایــن کتــاب تــاش شــده اســت‬ ‫تــا بــا نقــد ماجــرای ضحــاک‪ ،‬ریش ـه های پیدایــش اســتبداد و‬ ‫دلیــل روی کار امــدن نظام هــای دیکتاتــوری در جامعــه ایرانــی‬ ‫نشــان داده شــود‪ .‬پــس اگــر دوســت داریــد دربــاره چنیــن‬ ‫موضوعاتــی بیشــتر بدانیــد‪ ،‬خوانــدن کتــاب «جامعه شناســی‬ ‫خودکامگــی» را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬ما ایرانیان‬ ‫نویسنده‪ :‬مقصود فراستخواه‬ ‫انتشارات‪ :‬نشر نی ‪ -‬تعداد صفحه‪۲۷۸ :‬‬ ‫«مــا ایرانیــان» دربــاره خلقیــات ایرانیــان نوشــته شــده اســت‬ ‫و نویســنده می کوشــد بــه ایــن پرســش مهــم پاســخ بدهــد‬ ‫کــه «ایــا خلقیــات مــا ایرانیــان ضعف هایــی دارد؟» نویســنده‬ ‫بــرای پاســخ دادن بــه ایــن ســوال‪ ،‬خلق وخــوی ایرانیــان را‬ ‫بررســی کرده اســت‪ .‬برای انجام دادن این کار ســراغ نخبگان‬ ‫کشــور رفتــه و مســئله را از دیــدگاه انهــا ریشــه یابی کــرده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن کتــاب‪ ،‬مســائلی ماننــد ضعــف در فرهنــگ‬ ‫کار گروهــی‪ ،‬انتقادپذیــری‪ ،‬غلبــه احساســات بــر عقل گرایــی‬ ‫و رفتارهــای پیش بینی نشــده عواملــی معرفــی شــده اند کــه‬ ‫باعــث ضعــف خلق وخــوی ایرانیــان هســتند‪ .‬کتــاب «مــا‬ ‫ایرانیــان» در ســال ‪ ۱۳۹۴‬در فهرســت ‪ ۷۰‬کتــاب برگزیــده‬ ‫در جشــنواره مهرنامــه قــرار گرفــت‪ .‬مطالعــه ایــن کتــاب را‬ ‫بــه کســانی پیشــنهاد می کنیــم کــه دوســت دارنــد از طریــق‬ ‫مــرور تاریــخ و امــار و ارقــام‪ ،‬ضعف هــای جامعــه ایرانــی را‬ ‫بشناســند و راه حل هــای ان را بداننــد‪.‬‬ ‫ســخن پایانــی‪ :‬جامعه شناســی علــم مطالعــه روابــط‬ ‫اجتماعــی و رفتارهــای انســانی در گوشــه وکنار جامعــه اســت‪.‬‬ ‫جامعه شناســان مســائلی ماننــد مذهــب‪ ،‬روابــط خانوادگــی‪،‬‬ ‫هویــت نــژادی و جنســیتی‪ ،‬طبقــات اجتماعــی و فرهنــگ جوامــع‬ ‫مختلــف را بررســی می کنــد‪ .‬مطالعــه کتاب هایــی در ایــن زمینــه‬ ‫بــه مــا کمــک می کنــد کــه ریشــه های بســیاری از مشــکالت‬ ‫زندگــی روزمره مــان را پیــدا کنیــم و بــه مــا نشــان می دهــد کــه‬ ‫می توانیــم در جایــگاه عضــوی از جامعــه بــر ان تاثیــر بگذاریــم‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬بهتریــن کتــاب هــای جامعــه شناســی را معرفــی‬ ‫کردیــم‪ ،‬کتاب هایــی کــه می تواننــد شــما را بــه بهتریــن شــکل بــا‬ ‫ریشــه های جامعه شــناختی بســیاری از معضــات امــروزی و‬ ‫راه حــل انهــا اشــنا کننــد‪ .‬بــا چطــور بــا مــا همــراه باشــید‪...‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 02‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 712‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫هدایت به درگاه های‬ ‫فیشینگ‪ ،‬رایج ترین شیوه‬ ‫کالهبرداران سایبری‬ ‫نکات ساده و در عین‬ ‫حال حیاتی برای‬ ‫ایمن سازی داده های‬ ‫خود در برابر مجرمان‬ ‫سایبری‬ ‫شــرکت هــای بــزرگ زمانــی کــه نوبــت بــه حضــور انالیــن خــود‬ ‫مــی شــود بــا چالشــی منحصــر بــه فــرد مواجــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫انهــا بایــد مزایــای بالقــوه اســتفاده از وب را در حیــن مدیریــت‬ ‫خطــر حمــات ســایبری در نظــر بگیرنــد‪ .‬علیرغــم اینکــه از‬ ‫حمــات ســایبری رنــج مــی برنــد‪ ،‬بســیاری از شــرکت های‬ ‫بــزرگ بــه اســتفاده از وب بــرای به حداکثر رســاندن دسترســی‬ ‫و موفقیــت تجــاری خــود ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از وب باعــث افزایــش دیــده شــدن برنــد می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کار را مــی تــوان از طریــق روش هــای مختلفــی ماننــد‬ ‫مدیریــت رســانه هــای اجتماعــی و کمپین هــای بازاریابــی‬ ‫هدفمنــد انجــام داد کــه بــه ایجــاد هویــت شــرکتی در چندیــن‬ ‫پلــت فــرم کمــک مــی کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫می تواننــد از وب ســایت ها بــرای تعامــل مســتقیم بــا‬ ‫مشــتریان و نمایــش محصــوالت یــا خدمــات بــا جزئیــات‬ ‫بیشــتر از روش هــای ســنتی تبلیغــات اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫خطــرات ناشــی از حمــات ســایبری توســط شــرکت های‬ ‫بــزرگ به عنــوان هزینــه ای ضــروری بــرای انجــام تجــارت‬ ‫در وب تلقــی می شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن ســازمان هــا‬ ‫مــی داننــد کــه پیشــگیری کلیــدی بــرای بــه حداقــل رســاندن‬ ‫خســارات ناشــی از ایــن تهدیــدات اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬صاحبــان مشــاغل کوچــک اغلــب بــا‬ ‫چالــش محافظــت از شــرکت هــای خــود در برابــر حمــات‬ ‫ســایبری بــدون منابــع مشــابه بــا شــرکت هــای بــزرگ روبــرو‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن مــی توانــد منجــر بــه احســاس امنیــت کاذب‬ ‫شــود‪ ،‬زیــرا مطالعــات نشــان داده اســت کــه مشــاغل‬ ‫کوچــک بــه دلیــل عــدم اقدامــات جامــع امنیــت ســایبری در‬ ‫برابــر حمــات ســایبری اســیب پذیــر هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش اخیــر ســیمانتک‪ ،‬مشــاغل کوچــک بیــش‬ ‫از هــر انــدازه دیگــر شــرکت‪ ،‬بیشــترین بــار حمــات ســایبری را‬ ‫متحمــل مــی شــوند‪ .‬انهــا نســبت بــه ســازمان های بزرگ تــر بــا‬ ‫منابــع برتــر بــرای محافظــت در برابــر چنیــن تهدیداتــی بیشــتر‬ ‫در معــرض نقــض داده هــا و تهدیــدات باج افــزار هســتند‪.‬‬ ‫کس ـب وکارهای کوچــک معمــوال ًفاقــد دانــش و ابــزار مالــی‬ ‫الزم بــرای اجــرای راه حل هــای موثــر امنیــت ســایبری هســتند‪،‬‬ ‫و انهــا را در معــرض حملــه عوامــل مخربــی قــرار می دهــد کــه‬ ‫بــه دنبــال راهــی اســان هســتند‪.‬‬ ‫بهتریــن راه بــرای محافظــت از خــود صاحبــان مشــاغل‬ ‫کوچــک‪ ،‬درک خطــرات مرتبــط بــا امنیت ســایبری و توســعه‬ ‫اســتراتژی ها و سیاسـت هایی اســت کــه بــه طــور مســتقیم‬ ‫بــه ایــن خطــرات رســیدگی می کننــد‪.‬‬ ‫نرم افزار انتی ویروس را نصب کنید‬ ‫نــرم افــزار انتــی ویــروس یــک ابــزار حیاتــی بــرای هــر‬ ‫کاربــر کامپیوتــر اســت‪ .‬ایــن محافظــت ضــروری در‬ ‫برابــر ویروســهای مخــرب و ســایر تهدیدهایــی اســت کــه‬ ‫می تواننــد سیســتم شــما را کنــد کننــد‪ ،‬بــه داده هــا اســیب‬ ‫کالهبردار اسکیمری‬ ‫با شگرد میوه فروش‬ ‫دوره گرد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــرد کالهبــردار که در پوشــش میوه‬ ‫فروش ســیار با دردســت داشــتن یک دســتگاه اســکیمر اقدام‬ ‫بــه کپــی اطالعــات کارت بانکی شــهروندان می کــرد‪ ،‬خبرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم حمیدرضــا ســلطان ابــادی‪،‬در خصــوص‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه تعــدادی از‬ ‫برســانند و امنیــت اطالعــات شــخصی شــما را بــه خطــر‬ ‫بیندازنــد‪ .‬بــا مزایــای بســیار‪ ،‬مهــم اســت کــه بدانیــم چــرا‬ ‫بایــد از نــرم افــزار ضــد ویــروس اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫بــرای شــروع‪ ،‬نــرم افــزار انتــی ویــروس بــرای ایمــن نگــه‬ ‫داشــتن رایانــه شــما از حمــات احتمالــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫فایل هایــی را کــه بــاز می کنیــد یــا دانلــود می کنیــد و‬ ‫همچنیــن وب ســایت هایی را کــه بازدیــد می کنیــد اســکن‬ ‫می کنــد و در صــورت شناســایی هــر چیــزی خطرنــاک بــه‬ ‫شــما هشــدار می دهــد‪ .‬ایــن بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا از‬ ‫دانلــود تصادفــی بدافــزار و دسترســی بــه وب ســایت هــای‬ ‫مخربــی کــه مــی تواننــد بــه سیســتم شــما اســیب جــدی‬ ‫وارد کننــد‪ ،‬محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬برخــی از برنامــه هــای ضــد ویــروس نیــز‬ ‫ویژگــی هایــی ماننــد فایــروال هــا و کنتــرل هــای والدیــن را‬ ‫بــرای کمــک بــه محافظــت در برابــر تهدیــدات اضافــی ماننــد‬ ‫هکرهــا یــا محتــوای نامناســب انالیــن ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫از فایروال استفاده کنید‬ ‫فایــروال یــک ابــزار امنیتــی ضروری اســت که بــرای محافظت‬ ‫از شــبکه هــای کامپیوتــری در برابــر فعالیــت هــای مخــرب‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ .‬فایــروال هــا بــا نظــارت و کنتــرل ترافیــک‬ ‫شــبکه ورودی و خروجــی بــر اســاس قوانیــن امنیتــی از پیــش‬ ‫تعییــن شــده کار مــی کننــد‪ .‬انهــا همچنیــن مــی تواننــد بــرای‬ ‫کنتــرل دسترســی کاربــران خارجــی و همچنیــن فراهــم کــردن‬ ‫یــک محیــط امــن بــرای انتقــال داده در همان شــبکه اســتفاده‬ ‫شــوند‪ .‬در اینجا چند دلیل برای اهمیت اســتفاده از فایروال‬ ‫اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫اول‪ ،‬فایــروال هــا مــی تواننــد بــه عنــوان اولیــن خــط‬ ‫دفاعــی در برابــر حمــات ســایبری و فعالیــت هــای مخــرب‬ ‫عمــل کننــد‪ .‬بــا فیلتــر کــردن ترافیــک ناخواســته‪ ،‬انهــا‬ ‫می تواننــد بــه جلوگیــری از نفــوذ نــرم افزارهــای مخــرب یــا‬ ‫هکرهــا بــه سیســتم شــما کمــک کننــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــا‬ ‫محــدود کــردن دسترســی بــه پورت هــا یــا خدمــات خــاص‪،‬‬ ‫فایروال هــا می تواننــد اتصــاالت خارجــی را محــدود کــرده و‬ ‫در برابــر نقض هــای غیرمجــاز داده محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬انهــا همچنیــن مــی تواننــد بــرای نظــارت بــر فعالیــت‬ ‫کاربــر در شــبکه شــما اســتفاده شــوند‪.‬‬ ‫از رمزهای عبور پیچیده استفاده کنید‬ ‫داشــتن رمــز عبــور ایمــن عامــل مهمــی در محافظــت‬ ‫از داده هــای شــما در برابــر هکرهــا و ســارقان هویــت‬ ‫اســتفاده از رمزهــای عبــور پیچیــده تضمیــن مــی کنــد کــه‬ ‫حتــی اگــر یــک هکــر بــه سیســتم دسترســی پیــدا کنــد‪،‬‬ ‫حــدس زدن ترکیــب صحیــح کاراکترهــا بــرای انهــا بســیار‬ ‫دشــوار خواهــد بــود‪ .‬در اینجــا دالیلــی وجــود دارد کــه چــرا‬ ‫بایــد از رمزهــای عبــور پیچیــده اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫اول‪ ،‬اســتفاده از رمزهــای عبــور قــوی‪ ،‬دسترســی مجرمــان‬ ‫شــهروندان کــه اکثــر انهــا تبعــه کشــور افغانســتان بودنــد بــه‬ ‫ایــن پلیــس مبنــی بــر اینکــه از حســاب بانکــی انــان مبالغــی‬ ‫بــه ســرقت رفتــه اســت در صورتیکــه کارت دســت خودشــان‬ ‫بــوده‪ ،‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪ ،‬مراتــب بصــورت ویژه‬ ‫در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بررســی های اولیه مشــخص شــد که برداشــت‬ ‫از حســاب مالباختــگان بــه صــورت اینترنتی نبــوده و به صورت‬ ‫فیزیکــی از طریــق دســتگاه پــوز فروشــگاه های مختلف ســطح‬ ‫شــهر از کارت نامبردگان خرید صورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ادامــه تحقیقــات و اخــذ اظهــارات‬ ‫شــاکیان مشــخص شــد کــه همــه مــال باختــگان از یــک‬ ‫وانــت ســفیدرنگ میــوه فروشــی دوره گــرد اقــدام بــه خریــد‬ ‫کــرده و از ان طریــق کارت بانکــی شــان کپــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در ادامــه مامــوران بــا‬ ‫انجــام تحقیقــات گســترده پلیســی موفــق بــه شناســایی‬ ‫هویت متهم شــده که بیشــتر در روســتاها اقدام به فروش‬ ‫میــوه و اســکیمرکارت روســتاییان و اتبــاع افغانســتانی کــه‬ ‫اطالعــات کمتــری در خصــوص اســکیمر کارت هــای بانکــی‬ ‫داشــته باشــند می نمــود کــه در ادامــه بــرای طــی مراحــل‬ ‫ســایبری بــه حســاب هــای شــما را دشــوارتر مــی کنــد‪ .‬یــک‬ ‫رمــز عبــور طوالنــی بــا چندیــن کاراکتــر (اعــداد‪ ،‬حــروف‬ ‫کوچــک و بــزرگ‪ ،‬نویس ـه های خــاص) می توانــد تشــخیص‬ ‫رمــز عبــور شــما را بــرای فــردی خــارج از ســازمان شــما‬ ‫تقریبــا ً غیرممکــن کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بســیار مهــم اســت کــه بدانیــد چگونــه یــک‬ ‫رمــز عبــور قــوی و منحصــر بــه فــرد ایجــاد کنیــد‪ ،‬داشــتن یک‬ ‫رمــز عبــور منحصــر بــه فــرد و پیچیــده خطــر هــک شــدن را‬ ‫کاهــش مــی دهــد زیــرا هکرهــا اغلــب از ابزارهــای خــودکار‬ ‫اســتفاده مــی کننــد کــه بــه دنبــال الگوهــا یــا ترکیبــات رایــج‬ ‫هســتند کــه در رمزهــای عبــور طوالنــی تــر وجــود ندارنــد‪.‬‬ ‫هرگز هرزنامه را سرگرم نکنید‬ ‫مراقــب پیام هــای ایمیلــی باشــید کــه از طرف هــای‬ ‫ناشــناس ارســال می شــوند‪ .‬پیوســت هــا را بــاز نکنیــد یــا‬ ‫روی پیوندهــا از انهــا کلیــک نکنیــد‪ .‬اگرچــه هرزنامــه هــای‬ ‫صنــدوق ورودی بــه خوبــی فیلتــر مــی شــوند‪ ،‬ایمیــل هــای‬ ‫فیشــینگ پیچیــده کــه از همــکاران‪ ،‬دوســتان و ســازمانهای‬ ‫مــورد اعتمــاد شــما تقلیــد مــی کننــد امــروزه رایــج تــر‬ ‫شــده اند‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه بایــد چشــمان خــود‬ ‫را بــرای چیزهایــی کــه بــه نظــر مشــکوک بــه نظــر مــی رســند‬ ‫بــاز نگــه داریــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بایــد در مــورد کالهبــرداری‬ ‫بــا کارت اعتبــاری و نحــوه جلوگیــری از انهــا بیشــتر بدانیــد‪.‬‬ ‫سیستم خود را خاموش کنید‬ ‫اکثــر کس ـب وکارها همــه سیســتم ها اغلــب کار می کننــد‪،‬‬ ‫بــه خصــوص انهایــی کــه از وب ســرور اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر یــک شــرکت مبتنــی بــر اینترنــت را اداره نمــی کنیــد‪،‬‬ ‫مــی توانیــد سیســتم خــود را یــک شــبه یــا در ســاعات‬ ‫طوالنــی کــه کار نمــی کنیــد خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫همیشــه روشــن نگــه داشــتن رایانــه مــی توانــد ان را‬ ‫بیشــتر دیــده شــود و هــدف اســانی بــرای هکرهــا باشــد‪ .‬بــا‬ ‫خامــوش کــردن دســتگاه خــود‪ ،‬مــی توانیــد ارتبــاط هکرهــا‬ ‫بــا شــبکه خــود را قطــع کنیــد و احتمــاال ً هــر گونــه اعمــال‬ ‫شــیطانی را مختــل کنیــد‪.‬‬ ‫از داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید‬ ‫اگــر از ســرور یــا هــارد دیســک خــود نســخه پشــتیبان تهیــه‬ ‫نمــی کنیــد‪ ،‬زمــان ان فــرا رســیده اســت کــه ایــن کار را‬ ‫شــروع کنیــد‪ .‬شــما بایــد از اطالعــات خــود نســخه پشــتیبان‬ ‫تهیــه کنیــد تــا هکرهــا بتواننــد بــا موفقیــت از سیســتم شــما‬ ‫عبــور کــرده و ان را ســطل زبالــه کننــد‪.‬‬ ‫بــا پشــتیبان گیری از اطالعــات خــود‪ ،‬می توانیــد پــس‬ ‫از تجربــه نقــض یــا از دســت دادن داده هــا‪ ،‬بــه ســرعت‬ ‫بازسازی کنید‪ .‬ویندوز و ‪ macOS‬دارای ابزارهای پشتیبان‬ ‫داخلــی هســتند کــه مــی توانیــد از انهــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد روی یــک هــارد اکســترنال ســرمایه گذاری‬ ‫کنیــد تــا ایــن ابزارهــا بــا موفقیــت کار کننــد‪.‬‬ ‫قضایــی روانــه دادســرا شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلطان ابــادی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هموطنــان‬ ‫هنــگام خریــد‪ ،‬رمــز کارت بانکــی را خودشــان وارد کــرده و از‬ ‫واگــذاری رمــز بــه فروشــندگان خــودداری کننــد‪ .‬همچنیــن در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا مــوارد مشــکوک می تواننــد ان را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬و‬ ‫تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬بــا‬ ‫کارشناســان در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس فتــا گلســتان گفــت‪ :‬رایج تریــن‬ ‫شــیوه کاله برداران ســایبری ‪,‬هدایت به درگاه های‬ ‫فیشــینگ اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســعید تجــری بــا اشــاره بــه رایــج تریــن‬ ‫شــیوه کاله برداران ســایبری افزود‪:‬مجرمان ســایبری‬ ‫بــرای هدایــت کاربــران بــه درگاه هــای فیشــینگ بانکی‬ ‫بــا مهندســی اجتماعــی و ارســال پیامک قطــع یارانه یا‬ ‫مســدود شــدن حســاب بانکی‪ ،‬مســدود شــدن ایمیل‬ ‫بــه خاطــر تعویــض نکــردن زمان طوالنــی رمــز ورود در‬ ‫ضرب العجــل زمانــی شــهروندان را فریــب داده و بــا‬ ‫هدایــت ان هــا بــه درگاه فیشــینگ اطالعــات بانکــی‬ ‫یــا نــام کاربــر و رمــز ورود در ســایت های خــاص را بــه‬ ‫ســرقت می برنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه احتمــال فیشــینگ‬ ‫بــودن لینــک هــای ارســالی کاربــران بــه هیــچ عنوان‬ ‫از طریــق لینک هــای ارســالی در پیامــک یــا پیــام‬ ‫بــرای ورود بــه درگاه هــای بانکــی یــا ســایت های‬ ‫خــاص اســتفاده نکننــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول یــاداور شــد‪ :‬بــرای ورود بــه‬ ‫درگاه بانکــی حتمــا از طریــق خــود ســایت بانــک و یــا‬ ‫ســایت های خــاص خــود ادرس ســایت را کــه بــه خاطر‬ ‫ســپرده انداقــدامکننــدتــاگرفتــاردامفیشــنگنشــوند‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس فتــا گلســتان در پایــان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک‬ ‫موضوع را در اولین فرصت به کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا بــه شــماره ‪ ۰۹۶۳۸۰‬اطــاع دهنــد و بــه صــورت‬ ‫مســتمر بــرای مطالعــه اخبــار جرائــم ســایبری و‬ ‫مصونیــت از شــگرد های مجرمانــه بــه وب ســایت‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫دوستیاب مجازی‬ ‫کالهبردار از اب در امد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و کشــف پرونــده ای بــا‬ ‫موضــوع دسترســی غیرمجــاز بــه حســاب کاربــری‬ ‫تلگرامــی تعــدادی از شــهروندان خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫یــک از شــهروندان بــه پلیــس فتــا پایتخــت مراجعه‬ ‫و مدعــی شــد شــخصی ناشــناس بــا دسترســی‬ ‫غیرمجــاز بــه حســاب کاربــری او در تلگــرام از‬ ‫مخاطبیــن وی کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی در ادامــه اظهــارات خــود عنــوان‬ ‫داشــت در شــبکه اجتماعــی تلگــرام در یــک گــروه‬ ‫دوســتیابی عضــو شــدم و جهــت دوســتی بــا شــخصی‬ ‫ارتبــاط گرفتــم کــه ایــن فــرد یک برنامــه برای من ارســال‬ ‫کــرد و گفــت حتمــا ان را نصــب کنم که در ان بیشــتر با‬ ‫هــم اشــنا شــویم‪،‬پس از نصــب برنامــه و عــدم کارکــرد‬ ‫ان متهــم بــه حســاب کاربــری بنــده دسترســی پیــدا‬ ‫کــرده و پــس از ارتبــاط بــا مخاطبینــم بــا ارســال شــماره‬ ‫کارت بــه انهــا درخواســت وجــه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫گــودرزی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات‬ ‫تخصصــی خــود را اغــاز کردنــد و بــا بررســی هــا فنــی‬ ‫و ســایبری موفــق شــدند ردپــای مجــرم را در فضــای‬ ‫مجازی شناســایی کنند و پس از تشــریفات قضایی‬ ‫متهم در یکی از مناطق غربی تهران بزرگ دســتگیر‬ ‫و بــه پلیــس فتــا پایتخــت منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد شــکات ایــن پرونــده‬ ‫در رونــد تحقیقــات بیــان داشــت‪ :‬مجــرم پــس از‬ ‫حضــور در پلیــس فتــا ضمــن پذیــرش بــزه انتســابی‬ ‫گفــت از طریــق نصــب تروجــان بــر روی تلفــن همــراه‬ ‫شــکات بــه مخاطبیــن انهــا پیــام مــی دادم و بــا ارســال‬ ‫شــماره کارت وجوهــات را دریافــت مــی کــردم و در‬ ‫مجمــوع حــدود دو میلیــارد ریــال کالهبــرداری کــردم‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫از عضویــت در کانــال هــا و گروهــای ناشــناس‬ ‫کــه بــا عناویــن مختلــف از قبیــل دوســتیابی قصــد‬ ‫کالهبــرداری و انجــام اعمــال مجرمانــه را دارنــد‬ ‫خــودداری کننــد و در هنــگام فعالیــت در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی تنظیمــات امنیتــی و حریــم خصوصــی‬ ‫را رعایــت کننــد و از در اختیــار گذاشــتن اطالعــات‬ ‫حســاب کاربــری خــود بــه دیگــران خــودداری کننــد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 2‬اسفند سالروز عملیات ولفجر ‪ 6‬با رمز مقدس یا زهرا‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪ -712‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-712‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/30‬رجب‪/‬‬ ‫‪30 - 2023‬‬ ‫‪/21 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫سه شنبه ‪12//02‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫راه یابی به مرحله نهایی‬ ‫جشنواره فجر گروه‬ ‫موسیقی «غوغا» از‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور هنــری‪ ،‬ســینمایی‪ ،‬ســمعی و بصــری اداره‬ ‫کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراسان شــمالی گفــت‪ :‬گــروه موســیقی‬ ‫«غوغــا» بــه مرحلــه نهایــی ســی و هشــتمین جشــنواره ملــی موســیقی‬ ‫فجــر راه یافــت‪.‬‬ ‫مســعود مــرواری اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع از ایــن اســتان پنــج گــروه‬ ‫موســیقی بــه ســی و هشــتمین جشــنواره موســیقی فجــر معرفــی شــدند‬ ‫کــه در نهایــت گــروه موســیقی «غوغــا» بــه مرحلــه نهایــی ایــن جشــنواره‬ ‫و بــرای اجــرا انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فراخــوان سی وهشــتمین جشــنواره موســیقی فجــر از ‪۱۴‬‬ ‫ابانمــاه تــا ‪ ۱۷‬دیمــاه بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬گــروه مقامــی غوغــا کــه در جشــنواره موســیقی‬ ‫فجــر بــا هنرمنــدی خواننــده و نوازنــده دوتــار اســتاد «حســین ولــی نــژاد»‬ ‫معــروف بــه حســین بخشــی‪ ،‬نوازنــده دوتــار «محمدرضــا گل افــروزی»‪،‬‬ ‫نوازنــده کمانچــه «شــهرزاد فروتــن»‪ ،‬نوازنــده تــار «شــیدا فروتــن»‪،‬‬ ‫نوازنــده دهــل و دایــره و بــه سرپرســتی «شــایان ادینــه زاده» بــه صــورت‬ ‫زنــده اجــرا خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬گــروه موســیقی «غوغــا» در ســال ‪ ۱۴۰۱‬توانســته بــا‬ ‫حضــور در ‪ ۶‬جشــنواره ی معتبــر ملــی و بیــن المللــی موســیقی و کســب‬ ‫عناویــن متعــدد برتــر اســتانی و ملــی‪ ،‬باعــث درخشــش نــام موســیقی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی در بیــن ســایر اســتان هــای توانمنــد موســیقی‬ ‫ایــران شــود‪.‬‬ ‫خراسان شمالی میزبان سی و هشتمین جشنواره فجر‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬بخــش اســتانی ســی و هشــتمین‬ ‫جشــنواره بین المللــی موســیقی فجــر نیــز یکــم اســفند مــاه پیــش رو در‬ ‫مجتمــع فرهنگــی و هنــری گلشــن بجنــورد برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫مســعود مــرواری بــا اشــاره بــه اینکــه هنرمنــدان خراســان شــمالی در‬ ‫بخــش اســتانی جشــنواره‪ ۱۱ ،‬اجــرای صحنــه ای خواهنــد داشــت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ایــن اجراهــا شــامل پنــج گــروه‪ ،‬پنــج اجــرای پیشکســوت و یــک اجــرای ‪۲‬‬ ‫نــوازی در رشــته های مقامــی‪ ،‬محلــی و دســتگاهی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیشکســوتان موســیقی اســتان از جملــه «علــی حدادیــان»‪،‬‬ ‫«فرامــرز رســتمی»‪« ،‬روشــن گل افــروز» و «جمشــید ولــی نــژاد» در این‬ ‫جشــنواره بــه اجــرای برنامــه مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫ســی و هشــتمین جشــنواره موســیقی فجر از ‪ ۲۸‬بهمن به دبیری بهزاد‬ ‫عبــدی در بخش هــای رقابتــی (جایــزه باربـَـد) و غیررقابتــی (ارکســترال‪،‬‬ ‫کالســیک‪ ،‬ردیــف دســتگاهی‪ ،‬نواحــی‪ ،‬هنرســتان های موســیقی‪ ،‬پــاپ)‬ ‫اغــاز شــده و تــا ســوم اســفند ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اســتان ها‪ ،‬نشســت های پژوهشــی‪ ،‬جشــنواره جشــنواره ها‪ ،‬ســرود و‬ ‫بین الملــل‪ ،‬جایزه هــای ترانــه و موســیقی و رســانه از دیگــر بخش هــای‬ ‫ایــن جشــنواره اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا توجــه بــه حضــور قبایــل و طوایــف مختلــف‬ ‫از فرهنگ موســیقیایی بســیار غنی برخوردار اســت و در زمینه موســیقی‬ ‫مقامــی صاحــب عنوان اســت‪.‬‬ ‫سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر‪:‬‬ ‫ذکر خنجر؛‬ ‫بقایای اعتقادات ترکمن ها‬ ‫از دل تاریخ‬ ‫ذکــر خنجــر نمایــش هنــری رایــج در قالــب رقــص میــان ترکمن هاســت کــه‬ ‫دســته جمعی و بــا لبــاس محلــی و خنجــر بــر کمــر انجام می شــود و گویا برداشــتی‬ ‫عارفانــه از حالــت و جذبــه صوفیــان اســت کــه اجــرای ان در ســی و هشــتمین‬ ‫جشــنواره موســیقی فجــر‪ ،‬نشــانه زنــده بــودن یکــی از ارزشــمندترین انــواع هنــر‬ ‫فرهنگــی ایــن قــوم اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تاریخچــه اجــرای رقــص خنجــر بــه قرن هــا قبــل از‬ ‫ظهــور اســام بازمی گــردد‪ .‬قبایــل ترکمــن قبــل از شــکار و شــروع نبــرد بــا حیوانــات‬ ‫ایــن مراســم را اجــرا می کردنــد تــا بــا روحیــه بهتــر بــه رزمــگاه برونــد و در مبــارزه‬ ‫پیــروز شــوند‪.‬‬ ‫عــده ای از کارشناســان و پژوهشــگران فرهنــگ ترکمــن‪ ،‬رقــص خنجــر را اعــام‬ ‫امادگــی بــرای مبــارزه در گذشــته های دور می داننــد کــه طــی ان‪ ،‬مبــارزان صحــرا‬ ‫شمشــیرها را بــه دســت می گرفتنــد و بــا چرخیــدن و انجــام حــرکات مــوزون کــه بــا‬ ‫نعــره و فریــاد همــراه بــوده‪ ،‬خــود را بــرای نبــرد یــا مقابلــه بــا دشــمنان امــاده کننــد‪.‬‬ ‫ت و قهرمانــی‬ ‫مضمــون اشــعار در ان دوران حماســی و در وصــف شــجاع ‬ ‫جنگجویــان قبایــل بــود امــا پــس از ظهــور اســام ایــن اشــعار رنــگ مذهبــی و‬ ‫دینــی بــه خــود گرفــت و مضمــون ان بــه ذکــر و ســتایش خداونــد و اولیــای الهی‬ ‫تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫«ای االی االی‪،‬ای االی االی ای گوزیــم ســنی ای گوزلــه یــار؛ ای دیلیــم ســنی ای‬ ‫ســوزله یــارای قلبیــم ســنی ای اســته یــار؛ االی االی االی اســته یــور ای االی االی‬ ‫اســته یــور هــو ‪ ،‬هــا ‪ ،‬هــو» (یــا رب‪،‬یــا رب‪،‬یــا رب چشــمانم تــرا می نگــرد زبانــم‬ ‫گویــای توســت قلبــم تــرا می خواهــد یــا رب یــا رب تــرا یــا رب تــرا هــو ‪ ،‬هــا ‪ ،‬هــو)‬ ‫هنــگام خوانــدن ایــن اشــعار هم ســرایان در حالــت حلقــه زده و چرخشــی قــرار‬ ‫دارنــد کــه در پایــان دس ـت ها در یــک نقط ـ ه مشــترک رو بــه بــاال گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫نــوای موســیقی ســنتی اییــن ذکــر خنجــر قوم ترکمــن بــا برخــورداری از نغمه های‬ ‫اصیــل و غنــی در دل و جــان اهالــی ایــن قــوم جاودانــه مانــده اســت‪.‬‬ ‫در ســی و هشــتمین جشــنواره موســیقی فجر‪ ،‬گروه مالنفس‪ ،‬ذکر خنجر را در‬ ‫مجتمع فرهنگی هنری در شــمال اســتان گلســتان اجرا کردند‬ ‫سرپرســت گــروه مالنفــس بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬ذکــر خنجــر ائینــی بــا‬ ‫حرکت هــای مــوزون اســت کــه از گذشــته تاکنــون بــه عنــوان ائیــن ســنتی و در‬ ‫قالــب فولکلــور ترکمــن بــا ادبیــات عرفانــی و حماســی اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫حاجــی محمــد ایــری افــزود‪ :‬غــزل خــوان موســیقی ذکــر خنجــر ابیاتــی را بســتگی‬ ‫بــه مــکان اجــرا می خوانــد و بــرای اجــرای ایــن ذکــر گــروه پنــج ‪ ۹ ،‬و یــا ‪ ۱۱‬نفــره‬ ‫همــکاری می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن پیشکســوت‪ ،‬نوازنــده و احیاگــر ســازهای کهــن ترکمــن اظهــار کــرد‪ :‬قــوم‬ ‫ترکمــن پــس از ظهــور اســام در ایــن اییــن اشــعار عرفانــی را جایگزیــن اشــعار‬ ‫حماســی کــرد کــه ایــن ائیــن بعدهــا در بین صوفیان و نقشــبندیان نیز بــه گونه ای‬ ‫دیگــر متــداول شــد‪.‬‬ ‫امیــر حســین یلمــه نوجــوان ‪ ۱۶‬ســاله عضــو ایــن گــروه هــم گفــت‪ :‬ذکــر خنجــر‬ ‫یــک نمایــش ائینــی رایــج در بیــن ترکمن هاســت کــه ریشــه در گذشــته های‬ ‫دور دارد و بــه صــورت گروهــی بــا لبــاس ســنتی و خنجــر بــر کمــر بــا حالتــی‬ ‫ذکــر گونــه اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــا تکــرار نــوای «اهِــی اهِــی اهِــی» در ذکــر خنجــر خــدا را‬ ‫صــدا مــی زنیــم کــه در همــه مراحــل بــه مــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫محمــد صفــا کلتــه نوجــوان ‪ ۱۶‬ســاله دیگــر عضــو گــروه مالنفــس هــم گفــت‪:‬‬ ‫ایــن اییــن نمایشــی بــا موســیقی صــدای انســان اجــرا می شــود و ادوات‬ ‫موســیقی نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ذکــر خنجــر وقتــی افــراد «هــو» مــی گوینــد در واقــع انــرژی‬ ‫خــود را بــه افــراد انتقــال داده و بــه نوعــی کاربــرد موســیقی درمانــی هــم دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در گذشــته مــردم نســبت بــه بیمــاری هایــی هماننــد ســرطان‬ ‫علــم نداشــته و معتقــد بــه جــن زدگــی بیمــاران بودنــد و چنــد نفــر دور مریــض‬ ‫جمــع می شــدند و چــون اعتقــاد داشــتند اجنــه در کنــج خانــه جــا می گیرنــد در‬ ‫مرکــز خانــه اـــش برپــا کــرده و دور اتــش بــه صــورت حلق ـه ای مــی چرخیدنــد‬ ‫و ذکــر می گفتنــد‪.‬‬ ‫ســی و هشــتمین جشــنواره موســیقی فجــر جمعــه شــب بــا حضــور هنرمنــدان‬ ‫موســیقی اســتان در مجتمــع فرهنگــی هنــری در شــمال اســتان گلســتان اغــاز‬ ‫بــه کارکــرد و بــه مــدت ‪ ۶‬شــب در شــهرهای گــرگان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬مــراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‬ ‫و علــی ابــاد کتــول ادامــه داد‪.‬‬ ‫اســتان شــمالی و مــرزی گلســتان حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد‬ ‫کــه ترکمن هــا در بیشــتر ‪ ۱۴‬شهرســتان ایــن اســتان باالخــص ‪ ۶‬شهرســتان‬ ‫«گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬اق قــا‪ ،‬بندرترکمــن و گمیشــان»‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!