روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 711 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 711

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 711

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 711

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪205 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 01‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/20-‬فوریه‪ /29-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪711 :‬‬ ‫تربیت کودکان مسئولیت پذیر با همکاری دو‬ ‫سویه مدرسه و خانواده امکان پذیر است‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫مسوولین از باالرفتن‬ ‫قیمتمایحتاجعمومی‬ ‫جلوگیریکنند‬ ‫‪4‬‬ ‫در فصل سرما تغذیه دستی‬ ‫وحوشخراسان شمالی؛‬ ‫بله یا خیر؟‬ ‫‪3‬‬ ‫تسهیالت‪۴۷.۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بدون ضامن‬ ‫را چه افرادی گرفته اند‬ ‫‪4‬‬ ‫در سامانه رصد اشتغال‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۴۱‬هزار‬ ‫شغل ایجاد شده ثبت شد‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‬ ‫بعثت بزرگ ترین و گران قدرترین‬ ‫هدیه و نعمت الهی به بشریت است‬ ‫‪5‬‬ ‫مقاله‬ ‫کسب و کارهای خانگی و ایده پول ساز‬ ‫با درامد عالی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -710‬احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و کار خانگــی داشــته‬ ‫باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی‬ ‫هســتید و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته‬ ‫شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫در شــرایط کنونــی بــا توســعه و پیشــرفت تکنولــوژی زمینــه بــرای حضــور در کســب و کارهــای خانگــی فراهــم‬ ‫شــده اســت‪ .‬مشــاغل و کســب و کارهــای خانگــی بــرای بســیاری از افــراد جامعــه دارای جذابیــت هســتند و ایــن‬ ‫امــر باعــث شــده کــه خیلی هــا بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی باشــند و در منــزل درامدزایــی کننــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت‪ :‬بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد یــک رایانــه بــه همــراه اینترنــت‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی شــما بایــد یــک سیســتم کامپیوتــری و یــک اینترنــت داشــته باشــید تــا بتوانیــد در منــزل محصــوالت و‬ ‫خدماتتــان را بفــروش برســانید‪.‬‬ ‫در واقــع وجــود اینترنــت در کســب و کارهــای خانگــی بســیار ضــروری و مهــم اســت‪ .‬چــون در اینجــا قصــد داریــم کــه‬ ‫ایده هایــی را معرفــی کنیــم کــه قــادر باشــید در منــزل بــا اســتفاده از اینترنــت کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫لــذا اگــر بــا خــود فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص هســتید و می توانیــد ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را انتخــاب کنیــد می توانیــم‬ ‫بگوئیــم کــه همیــن حــاال ایــن کار را انجــام دهیــد‬ ‫بنابرایــن اگــر شــما بــه ایــن فکــر مــی کنیــد کــه در زمینــه خاصــی دارای تخصــص هســتید می توانیــد ایــن مــدل کســب و کار خانگی را‬ ‫انتخــاب کنیــد و همیــن حــاال بــرای راه انــدازی ان اقــدام کنیــد‪ .‬می تــوان گفــت کــه از هــر مهــارت و تخصصــی کــه در اختیــار داریــد‬ ‫می توانیــد کســب درامــد داشــته باشــید بــه طــور مثــال اگــر کتاب هــای زیــادی در زمینــه قانــون جــذب و موفقیــت مطالعــه کر ده ایــد‬ ‫ایــن یــک مهــارت و تخصــص عالــی محســوب می شــود و شــما قادریــد بــا راه انــدازی ایــن نــوع مــدل از کســب و کار خانگــی خیلــی‬ ‫‪8‬‬ ‫ســاده خواهیــد توانســت قانــون جــذب و موفقیــت را بــه بســیاری از افــراد عالقه منــد امــوزش دهیــد‪ .‬یــا امــکان دارد شــما بتوانیــددر‬ ‫زمینــه کار بــا نــرم افزارهــای گرافیکــی همچــون فتوشــاپ‪ ،‬افتــر افکــت و… دارای تخصــص باشــید‪ ،‬و ایــن یک توانایی و مهارت بســیار‬ ‫عالــی بــرای شــما محســوب می شــود تــا بتوانیــد کســب و کارتــان را در ایــن زمینــه راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫هرگــز مهــارت و تخصصتــان را دســت کــم نگیریــد‪ .‬مطمئــن باشــید افــراد بســیاری هســتند کــه قصــد دارنــد در جایگاهــی کــه شــما‬ ‫هســتید قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫کســب درامــد از ایــن ایــده بــه هیــچ عنــوان نمی توانــد کار ســخت و دشــواری باشــد‪ .‬اگــر تصمیــم گرفتیــد ایــن مــدل کســب و کار‬ ‫خانگــی را راه انــدازی کنیــد ‪.‬‬ ‫‪ \2‬راه اندازی سیستم همکاری در فروش(‪)Affiliate Marketing‬‬ ‫یکــی دیگــر از ایده هــای راه انــدازی کســب و کار خانگــی‪ ،‬سیســتم همــکاری در فــروش می باشــد‪ .‬در ایــن مــدل خواهیــد توانســت‬ ‫از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش کســب درامــد کنیــد‪ .‬امــا اگــر فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص و مهــارت خاصی نیســتید می‬ ‫توانیــد از ایــن روش درامدزایــی اســتفاده کنیــد‪ .‬امــا احتمــاال ایــن ســوال برایتــان پیــش خواهــد امــد کــه اصــا سیســتم همــکاری در‬ ‫فروش چیســت؟‬ ‫در ایــن سیســتم شــما بــا فــروش محصــوالت دیگــران کســب درامــد می کنیــد‪ .‬در این ایده شــما بــه ازای فروش محصــوالت دیگران‬ ‫مبالغــی را تحــت عنــوان پورســانت دریافــت خواهیــد کــرد‪ .‬بــه احتمــال زیــاد تصــور می کنیــد کــه کســب درامــد از سیســتم همــکاری‬ ‫در فــروش بســیار انــدک اســت‪ ،‬امــا می تــوان گفــت کــه پــر درامدتریــن مشــاغل دنیــا بــا اســتفاده از ایــن سیســتم ثروتمنــد شــدند‪.‬‬ ‫می توان به بزرگترین فروشــگاه اینترنتی در ایران که دیجی کاال نام دارد اشــاره کرد که با فروش محصوالت دیگران‬ ‫( از طریق سیســتم همکاری در فروش) و فروش محصوالت خودش توانســته اســت به درامدهای میلیاردی برســد‪.‬‬ ‫بزرگترین فروشــگاه اینترنتی در جهان که امازون نام دارد توانســته اســت با این مدل به ثروت عظیمی برســد‪.‬‬ ‫راه دیگــر ایــن اســت کــه شــما بــه ســراغ فروشــندگان برویــد و محصــوالت انهــا را بــه صــورت اینترنتــی بفروشــید‪ .‬در‬ ‫ایــن روش اصــا نیــاز نیســت شــما محصــوالت دیگــران را بخریــد‪ .‬در ایــن روش شــما محصــوالت و کاالهــای انهــا را‬ ‫تبلیــغ می کنیــد و بــه محــض اینکــه کســی محصــول را ســفارش داد‪ ،‬ســفارش مــورد نظــر را بــه فروشــنده اصلــی ارجــاع‬ ‫می دهیــد‪ .‬و فروشــنده اصلــی وظیفــه دارد ســفارش را بــه دســت مشــتری برســاند‪.‬‬ ‫هــر چنــد وقتــی بــه یکــی از دوســتان مشــاوره دادم توانســت بــا راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش پــس از ‪5‬‬ ‫مــاه بــه درامــد ‪ 35‬میلیــون تومانــی در مــاه برســد‪ .‬او بــا راه انــدازی یــک وب ســایت توانســت محصوالتــی همچــون‬ ‫گوشــی تلفن همــراه‪ ،‬لــوازم جانبــی تلفــن همــراه‪ ،‬ســاعت های مچــی از چنــد فروشــنده را داخــل ســایت اش گذاشــته‬ ‫ی خــود را راه انــدازی کنیــد ‪....‬‬ ‫و بفروشــد‪ .‬شــما نیــز خواهیــد توانســت بــا بهــره بــردن از ایــن ایــده کســب و کار خانگ ـ ‬ ‫ادامه دارد با ما همچنان همراه باشید‪...‬‬ ‫‪335‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪711‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گلستان‪:‬‬ ‫در گلستان اشتغال‬ ‫ایجادشده از مرز ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫نفر گذشت‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال بیــش از ‪ ۳۲‬هــزار‬ ‫فرصــت شــغلی جدیــد بــا همــکاری دســتگاه های‬ ‫مرتبــط در اســتان در ســامانه رصــد ثبــت شــد کــه‬ ‫بیــش از تعهــد تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫حســینعلی خواجــه مظفــری بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫راســتی ازمایی و صحــت ســنجی‪ ،‬جــزو ماموریــت‬ ‫نظارتــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح صحت ســنجی امــار ایجــاد‬ ‫فرصــت شــغلی ثبــت شــده در ســامانه بــا همــکاری‬ ‫پنــج شــرکت کارافرینــی بــا روش هــای حضــوری‪،‬‬ ‫تلفنــی و پیامکــی رصــد می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی نــرخ مشــارکت اقتصــادی و بیــکاری‬ ‫اســتان بــه ترتیــب ‪ ۳۷.۳‬و ‪ ۷.۶‬درصــد و میانگیــن‬ ‫کشــوری ایــن رقــم ‪ ۴۱‬و ‪ ۸.۹‬درصــد اســت کــه‬ ‫تــاش دســتگاه ها بــرای توســعه اشــتغال گلســتان‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫همچنیــن گفــت‪ :‬تاکنــون بــرای ‪ ۸۶‬واحــد تولیــدی‬ ‫اســتانطــرحطبقه بنــدیمشــاغلاجــراشــدهاســت‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری اظهــار کــرد‪ :‬طــرح طبقه بنــدی‬ ‫مشــاغل در واحدهــای تولیــدی بــرای مشــخص‬ ‫شــدن شــرایط احــراز شــغل و وظایــف شــاغل‪،‬‬ ‫نحــوه ارتقــا و تنــزل گــروه شــغلی‪ ،‬مــزد گروه هــای‬ ‫شــغلی‪ ،‬ضریــب ریالــی و مــزد پایــه کلیــه مشــاغل‬ ‫کارگاه مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان واقع در شــمال کشــور یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه حــدود ‪ ۴۷‬درصــد‬ ‫از ایــن جمعیــت روســتا نشــین هســتند و اقتصــاد‬ ‫اصلــی ان هــا برپایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫تقویت توان شناورهای‬ ‫دریایی و پهپادی مرزبانی‬ ‫ایران ادامه دارد‬ ‫فرمانــده مرزبانــی جمهــوری اســامی ایــران بــا تاکید‬ ‫بــر برقــراری امنیــت کامــل در مرزهــای جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران گفــت‪ :‬تقویــت تــوان شــناورهای‬ ‫دریایــی و پهپــادی مرزبانــی ایــران ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار‬ ‫احمدعلی گودرزی در حاشــیه بازدید از یک پاســگاه‬ ‫مــرزی اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬بــرای بــاال بــردن‬ ‫تــوان عملیاتــی مرزبانــی در هفته هــای گذشــته ‪۷۰‬‬ ‫فروند شــناور تندرو ســاخت وزارت دفاع و پشــتیبانی‬ ‫نیروهــای مســلح در اختیــار دریابانــی اســتان های‬ ‫جنوبــی و شــمالی ماننــد گلســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــران ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۷۵۵‬کیلومتــر مــرز‬ ‫دارد و بــر اســاس طرح هــای تاکتیکــی قــرار اســت‬ ‫بــا تجهیــزات جدیــد ماننــد پهپادهــای مختلــف‬ ‫و خودروهــای تاکتیکــی‪ ،‬مناطــق ســخت گذر و‬ ‫کوهســتانی مرزهــای کشــور بــا ثبات تــر شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده مرزبانــی جمهــوری اســامی ایــران افــزود‪:‬‬ ‫بــه لطــف خــدا و بــا تــاش فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم‬ ‫و تــاش مرزبانــان غیــور گلســتان در مرزهــای ایــن‬ ‫اســتان امنیــت پایــدار و مناســب برقــرار اســت‪.‬‬ ‫ســردار گودرزی افزود‪ :‬با ‪ ۱۲‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫واحدهــای مرزبانــی‪ ،‬سیســتم های الکترونیکــی‬ ‫و اپتیکــی ان هــا و جاده هــای مــرزی بازســازی و‬ ‫تجهیــز شــدند‪.‬‬ ‫ســرتیپ گــودرزی ســاختمان ســتاد شــماره ‪۲‬‬ ‫فرماندهــی مرزبانــی گلســتان در شــصت کالتــه‬ ‫گــرگان را بــا اعتبــار ‪ ۷‬میلیــارد تومــان در زمینــی بــه‬ ‫بــدون شــک نــگاه هــا‪ ،‬شــیوه امــوزش و نگــرش در‬ ‫مدرســه بــا خانــه متفــاوت اســت و بایــد بــرای توســعه ایــن‬ ‫رفتــار طرحــی نــو در انداخــت و از انجــا کــه شــیوه تربیتــی‬ ‫دانــش امــوزان بــا یکدیگــر متفــاوت اســت‪ ،‬اتخــاذ شــیوه ای‬ ‫واحــد بــرای همــه دانــش امــوزان دشــوار اســت و بایــد از‬ ‫شــیوه های تعاملــی متغیــر اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫سید مقداد حسینی‬ ‫تربیت کودکان‬ ‫مسئولیت پذیر با‬ ‫همکاری دو سویه‬ ‫مدرسه و خانواده‬ ‫امکان پذیر است‬ ‫مســئولیت پذیــری از امــوزه هــای مهــم جوامــع انســانی‬ ‫اســت کــه در ادیــان الهــی نیــز روی ان تاکیــدات ویــژه ای‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬دامنــه مســئولیت پذیــری در جوامــع‬ ‫مختلــف متغیــر اســت ولــی فصــل مشــترک همــه جوامــع‬ ‫در توســعه مســئولیت پذیــری‪ ،‬پــرورش انســانهایی اســت‬ ‫کــه مســئولیت پذیــری را بــه عنــوان یــک هــدف بپذیرنــد و‬ ‫عــاوه بــر توصیــه درونــی بــه خــود دیگــران را نیــز در عمــل‬ ‫بــه تعهــدات رونــی و بیرونــی مقیــد ســازند‪ .‬در حقیقــت‬ ‫مســئولیت پذیــری نشــان از خردمنــدی و یــک ویژگــی‬ ‫برجســته در انســان موفــق اســت و ایــن مقولــه یــک امــر‬ ‫ذاتــی نیســت‪.‬‬ ‫امــروزه دولــت هــا بــرای تربیــت و پــرورش نســلی‬ ‫مســئولیت پذیــر تــاش هــای گســترده ای را از ســطح‬ ‫خانــواده و مــدارس اغــاز کــرده انــد چــرا کــه ســرمایه‬ ‫گــذاری در ایــن مقولــه عــاوه بــر کاهــش اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی در ســطح جامعــه‪ ،‬پویایــی‪ ،‬نشــاط و تولــد یــک‬ ‫جامعــه ارمانــی را نویــد مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه منظــور اشــنایی بیشــتر بــا زوایــای مســئولیت پذیــری و‬ ‫تربیــت نســل مســئولیت پذیــر در مــدارس بــا ســید مقــداد‬ ‫حســینی‪ ،‬کارشــناس ارشــد و مدیر اموزشــگاه شهید محمد‬ ‫جعفــر علــی ابــادی از اســتان گلســتان همــکالم شــدیم‪:‬‬ ‫مســئولیت پذیری چیســت و چــه تبعــات مثبتــی بــه‬ ‫همــراه دارد؟‬ ‫مســئولیت پذیری نوعــی نگــرش اکتســابی و یادگیــری‬ ‫رفتارهــای مبتنــی بــر هنجــار اســت اســت کــه از همــان‬ ‫ابتــدای زندگــی هــر فــردی ایجــاد می شــود‪ .‬مســئولیت‬ ‫پذیــری ابعــاد گســترده ای دارد کــه مــی تــوان در حــوزه‬ ‫مــراودات اجتماعــی بــه احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران‬ ‫و ابــراز همــدردی بــا انهــا‪ ،‬داشــتن صداقــت‪ ،‬نشــان‬ ‫دادن شــجاعت در برابــر اصــول و عقایــد خــود‪ ،‬احتــرام‬ ‫گذاشــتن بــه خــود‪ ،‬توجــه بــه نیازهــای خــود و دیگــران‬ ‫و ‪ ...‬اشــاره داشــت‪ .‬بســیار یــاز والدیــن اغلــب اطاعــت‬ ‫را بــا مســئولیت اشــتباه مــی گیرنــد و دوســت دارنــد‬ ‫فرزندانشــان بــه خواســته هایشــان عمــل کننــد‪ ،‬از‬ ‫دســتورات پیــروی کننــد و در مقابــل انهــا اقتــدار خــود را‬ ‫زیــر پــا بگذارنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن بــه معنــای مســئولیت‬ ‫پذیــری نیســت!! ایــن رفتارهــا تحــت عنــوان اطاعــت‬ ‫طبقــه بنــدی مــی شــوند و بــا ماهیــت مســئولیت پذیــری‬ ‫در تضــاد هســتند یــا دســتکم هــم راســتا نیســتند‪.‬‬ ‫مســئولیت پذیــری در رونــد صحیــح رشــد انســان ها پدیــد‬ ‫می ایــد‪ .‬داشــتن حــس مســئولیت پذیری بیــش از هــر‬ ‫چیــز بــه نفــع خــود فرزنــد‪ ،‬چــه در دوران کودکــی او و چــه‬ ‫در دوران نوجوانــی و چــه در دوران بزرگســالی اســت‪ .‬بــه‬ ‫طــور کلــی می تــوان یــاد اور شــد کــه مســئولیت پذیر بــودن‬ ‫یــا مســئولیت پذیــر بــار اوردن فرزنــدان می توانــد ارتبــاط‬ ‫مســتقیمی بــا دیگــر افــراد خانــواده داشــته باشــد و ماحصل‬ ‫توســعه ایــن رفتــار در جامعــه نمــود پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا توســعه مســئولیت پذیــری بچه هــا می تواننــد از خــود‬ ‫مراقبــت کننــد و در اینــده افــرادی مســئولیت پذیــر و‬ ‫ت پذیــری بــه دانـش ‬ ‫متعهــد بــار باشــند‪ .‬امــوزش مســئولی ‬ ‫امــوزان مثــل امــوزش شــنا کــردن بــه ان هــا بــه جــای بــر‬ ‫دوش کشــیدن ان هــا در گــرداب مشــکالت زندگــی صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬در ایــن صــورت نــه تنهــا شــخص متعهــدی بــار‬ ‫می اوریــد بلکــه از حجــم زحماتــی کــه شــخص می توانــد‬ ‫بــرای دیگــران در اینــده ایجــاد کنــد‪ ،‬کاســته می شــود‪ .‬لــذا‬ ‫ت پذیــری بــه ویــژه در ســنین مدرســه‬ ‫امــوزش مســئولی ‬ ‫امــری قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫چگونه می توانیم فرزندی مسئولیت پذیر تربیت کنیم؟‬ ‫در گام نخســت والدین باید خود اموزش ببینند و بدانند‬ ‫از فرزنــد خــود چــه مــی خواهنــد‪ .‬در ادامــه بایــد بــا فرزنــد‬ ‫همراهــی کننــد و در ایجــاد و رشــد چنیــن حــس بــا اهمیتــی‬ ‫در فرزنــد خــود کوشــا باشــند‪ .‬خانــواده هــا بــرای ایجــاد‬ ‫روحیــه مســئولیت پذیری در کــودک بایــد شــرایط روحــی و‬ ‫روانــی فرزنــدان خــود را بداننــد و تــاش کننــد موقعیت هــا و‬ ‫زمان هــای مناســبی را بــرای قبــول کردن مســئولیت در انان‬ ‫فراهــم اورنــد و در اخــر انتظــارات خــود را متناســب بــا ســن‬ ‫و سالشــان بــه طــور دقیــق‪ ،‬روشــن و عــاری از هــر گونــه‬ ‫تحمیــل و کنایــه ای بیــان کننــد‪ .‬بایــد ایــن نکتــه را یــاداور‬ ‫شــد کــه اســتفاده از نظــرات مشــاوران‪ ،‬افــراد بــا تجربــه در‬ ‫فامیــل و ‪ ...‬می توانــد در تربیــت فرزنــدان موثــر باشــد و بــا‬ ‫ایــن الگــو قانونمــداری‪ ،‬تبعیــت از قوانیــن‪ ،‬بر نامه ریــزی و‬ ‫گرفتــن تصمیم هــای مناســب در زندگــی را در وجــود کــودک‬ ‫نهادینــه کــرد‪ .‬کــودکان نوپــا دوســت دارنــد از والدیــن تقلیــد‬ ‫کننــد بنابرایــن بــه نقــش خودتــان بــه عنــوان یــک الگــو‬ ‫اهمیــت بدهیــد و اجــازه دهیــد کــودک در کنــار شــما بــه‬ ‫عنــوان دســتیارتان بــه انجــام کار مشــغول شــود‪.‬‬ ‫پــرورش یــا تربیــت کــودکان مســئولیت پذیــر در‬ ‫مدرســه چگونــه اســت؟‬ ‫بــدون شــک نــگاه هــا‪ ،‬شــیوه امــوزش و نگــرش در‬ ‫مدرســه بــا خانــه متفــاوت اســت و بایــد بــرای توســعه‬ ‫ایــن رفتــار طرحــی نــو در انداخــت و از انجــا کــه شــیوه‬ ‫تربیتــی دانــش امــوزان بــا یکدیگــر متفــاوت اســت‪ ،‬اتخــاذ‬ ‫شــیوه ای واحــد بــرای همــه دانــش امــوزان دشــوار اســت‬ ‫و بایــد از شــیوه هــای تعاملــی متغیــر اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫تعامــل و تبــادل کالمــی مثبــت بیــن معلــم و شــاگرد‪،‬‬ ‫الگــو ســازی‪ ،‬امــوزش مشــاغل یــا بــه عبارتی مهــارت های‬ ‫مختلــف بــه دانــش امــوزان‪ ،‬کمــک بــه دانــش امــوزان‬ ‫در انجــام وظایــف‪ ،‬نشــان دادن یــا بیــان تبعــات انجــام‬ ‫نادرســت وظایــف‪ ،‬تبدیــل امــوزش هــای مختلــف بــه‬ ‫بــازی‪ ،‬تشــویق کــودکان بــه شــرکت در فعالیــت گروهــی‬ ‫و فــردی نظیــر مســابقات‪ ،‬جشــنواره هــا‪ ،‬همایــش هــا‪،‬‬ ‫ســخنرانی هــا‪ ،‬راهپیمایــی هــا و ‪ ،...‬تشــویق کــودکان‬ ‫بــه فعالیــت هــای هنــری‪ ،‬فرهنگــی نظیــر نویســندگی‪،‬‬ ‫نقاشــی‪ ،‬موســیقی و ‪ ،...‬تفویــض اختیــار و تحویــل‬ ‫رهبــری و مدیریــت بــه کــودکان در مقاطعــی از هفتــه‪،‬‬ ‫تفویــض اختیــار در تدریــس و ارائــه ســخنرانی در جمــع‬ ‫و ‪ ...‬بخشــی از رویکردهایــی هســتند کــه در مــدارس‬ ‫مــی تواننــد در تربیــت کودکانــی مســئولیت پذیــر کارایــی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫با توسعه مسئولیت پذیری‬ ‫بچه ها می توانند از خود‬ ‫مراقبت کنند و در اینده افرادی‬ ‫مسئولیت پذیر و متعهد بار‬ ‫باشند‪ .‬اموزش مسئولیت ‬ ‫ش اموزان مثل‬ ‫پذیری به دان ‬ ‫اموزش شنا کردن به ان ها به‬ ‫جای بر دوش کشیدن ان ها در‬ ‫گرداب مشکالت زندگی صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬در این صورت نه تنها‬ ‫شخص متعهدی بار می اورید‬ ‫بلکه از حجم زحماتی که شخص‬ ‫می تواند برای دیگران در اینده‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬کاسته می شود‪.‬‬ ‫ت پذیری‬ ‫لذا اموزش مسئولی ‬ ‫به ویژه در سنین مدرسه امری‬ ‫قابل توجه است‬ ‫تعامــل مدرســه و خانــواده را در تربیــت کودکانــی‬ ‫مســئولیت پذیــر چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟‬ ‫خانــواده محــل تمریــن امــوزش هــا و تعالیــم اموختــه شــده‬ ‫در مدرســه اســت‪ .‬در حقیقــت خانــواده بایــد بتوانــد نقشــی‬ ‫را کــودک در مدرســه فــرا گرفتــه اســت‪ ،‬در مقابــل دوربیــن‬ ‫ببــرد و والدیــن ایــرادات ایفــای نقــش کودک را برطرف ســازند‪.‬‬ ‫فضــای جامعــه و خانــواده فضایــی واقعی هســتند کــه زندگی‬ ‫اصلــی در انهــا جریــان دارد و اگــر خانــواده بتوانــد نقــش‬ ‫اموختــه شــده توســط کــودک را بپرورانــد‪ ،‬قطعــا ًکار بازخــورد‬ ‫مثبتــی دارد و زحمــات کادر مدرســه هــدر نرفتــه اســت‪ .‬امــا‬ ‫اگــر خانــواده نتوانــد دانــش امــوز را مجــاب بــه انجــام وظایــف‬ ‫محولــه و مهــارت هــای اموختــه شــده در مدرســه کنــد‪ ،‬عمــا ً‬ ‫در مدرســه اب در هــاون کوبیــدن صــورت گرفتــه و زحمــات‬ ‫اموزشــی عــده ای بــه بــاد فنــا رفتــه اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد‬ ‫توجــه داشــت خانــواده و مدرســه هماننــد دو بــال بــرای پــرواز‬ ‫هســتند کــه بــدون هماهنگــی و تقویــت انهــا پــرواز و رســیدن‬ ‫بــه موفقیــت امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خانمهای جویایی کار دهه ‪80‬‬ ‫مراجعه کنند‬ ‫گرگان ‪ -‬میدان شهدا خیابان رازی‬ ‫روبروی رازی یکم‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار‬ صفحه 2 ‫دوشنبه ‪ 01‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪711‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو‪:‬‬ ‫کمبود انتی بیوتیک های‬ ‫خوراکی و مسکن ها‬ ‫برطرف شد‬ ‫تغذیه دستی؛ باید‬ ‫حیــات وحــش ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور در فصــل ســرما از‬ ‫زیســتگاه خــود در منطقــه حفاطــت شــده گُلیــل و ســرانی بــه ان ســوی‬ ‫مــرز اســتان بــه کشــور ترکمنســتان گــذار مــی کنــد از ایــن رو نیــاز بــه‬ ‫تغذیــه دســتی ایــن حیوانــات وجــود نــدارد امــا کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد از‬ ‫جمعیــت حیــات وحــش ایــن شهرســتان کــه در منطقــه حفاظــت شــده‬ ‫شــاهجهان بــه ســر مــی برنــد‪ ،‬نیــاز بــه تغذیــه دســتی دارنــد کــه در ایــن‬ ‫زمینــه ‪ ۲‬تــن علوفــه خشــک تامیــن شــده اســت‬ ‫در فصل سرما تغذیه‬ ‫دستی وحوش‬ ‫خراسان شمالی؛‬ ‫بله یا خیر؟‬ ‫فصــل ســرما در خراســان شــمالی کــه راه می رســد‪ ،‬تغذیــه‬ ‫دســتی وحــوش توســط بســیاری از نهادهــا و دوســتداران‬ ‫طبیعــت اغــاز مــی شــود ولــی ایــا ایــن گونــه رســیدگی بــه‬ ‫حیوانــات علمــی اســت یــا خیــر؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فصــول ســرد ســال کــه از‬ ‫محــور بجنــورد بــه جنــگل گلســتان و یــا محور سنخواســت‬ ‫در جاجــرم عبــور مــی کنــی‪ ،‬خودروهــای محیــط زیســت‬ ‫در حــال توزیــع علوفــه بــه وحــوش منطقــه مشــاهده‬ ‫می شــود و ایــن شــرایط در نــگاه اول بســیار دلنشــین و‬ ‫زیبــا اســت ولــی غافــل از اینکــه اینگونــه تغذیــه نیــز بــا امــا‬ ‫و اگرهــای زیــادی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه‬ ‫موجــود در کشــور‪ ،‬زیســت دارد و مناطــق حفاظــت شــده‬ ‫و پــارک هــای ملــی «ســالوک»‪« ،‬ســاریگل» و «ضامــن‬ ‫اهــو»‪ ،‬مناطــق حفاظــت شــده «قرخــود»‪« ،‬گلــول» و‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش «میاندشــت» جاجــرم را کــه محــل‬ ‫زیســت پلنــگ هــا اســت را در خــود جــای داده اســت کــه‬ ‫در فصــول ســرد ســال بســیاری از وحــوش ایــن مناطــق بــه‬ ‫صــورت دســتی تغذیــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫تغذیــه دســتی حیوانــات در فصــول ســرد خراســان شــمالی‬ ‫موافقــان و مخالفانــی دارد‪ ،‬مخالفــان معتقدنــد کــه حیــات‬ ‫وحــش ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور نیــازی بــه تغذیــه‬ ‫دســتی وحــوش نــدارد و ایــن حیوانات در فصول ســرد ســال‬ ‫بــه مناطــق کویــری کشــور همســایه مــی رونــد و فصــول گرم‬ ‫نیــز بــه اســتان مــا مــی اینــد‪.‬‬ ‫ایــن مخالفــان بــر ایــن باورنــد کــه غــذای دســتی سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن حیوانــات را ضعیــف و عــادت انهــا را تغییــر‬ ‫می دهــد امــا موافقــان معتقدنــد ایــن اقــدام تغییــری در‬ ‫روال طبیعــی حیوانــات ایجــاد نمی کنــد و مــا بایــد بــرای‬ ‫جبــران مافاتــی کــه در گذشــته کردیــم‪ ،‬یعنــی عوامــل‬ ‫انســانی کــه باعــث شــد زیســتگاه هــا تغییــر کننــد بایــد از‬ ‫انقــراض برخــی از گونــه هــا جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫اسیب زا و مخرب حیات وحش‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه مقولــه غذادهــی بــه حیوانــات‬ ‫در فصــل ســرما در ‪ ۲‬بخــش وجــود دارد‪ ،‬یکــی بــرای‬ ‫حیــات وحــش در زیســتگاه هــای طبیعــی و دیگــری بــرای‬ ‫حیوانــات بــدون سرپرســت و ولگــرد اســت کــه هــر دو تــا‬ ‫نبایــد انجــام شــود‪ ،‬در مــورد حیــات وحــش مگــر اینکــه‬ ‫تحقیقــات جامعــی روی یــک زیســتگاه انجــام شــود و بعد‬ ‫متوجــه شــویم کــه مثــا خشکســالی‪ ،‬دســت کاریهای‬ ‫انســان‪ ،‬تخریــب زیســتگاه و شــکار بــی رویــه منابــع‬ ‫غذایــی و ابــی ان منطقــه را محــدود کــرده اســت‪.‬‬ ‫صاحــب نظــران ایــن حــوزه بــر ایــن باورنــد کــه در‬ ‫حیوانــات بــدون صاحــب جریــان کامــا متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫دربــاره انهــا اصــل اولیــه کنتــرل جمعیت اســت کــه حتما‬ ‫بایــد انجــام شــود‪ ،‬این هــا حیوانــات اهلــی هســتند‬ ‫و اصــا جایشــان در زیســتگاه هــای طبیعــی نیســت‪،‬‬ ‫حیواناتــی هســتند کــه انســان همــواره بــرای مقاصــد‬ ‫خــود ماننــد تهیــه شــیر‪ ،‬گوشــت‪ ،‬پشــم‪ ،‬ســواری‪،‬‬ ‫بارکشــی و یــا حفاظــت از خــود انهــا را بــه حیوانــات‬ ‫اهلــی تبدیــل کــرده و جــای این هــا اصــا در طبیعــت‬ ‫نیســت و نبایــد بــه صــورت رهــا شــده یــا بــدون صاحــب‬ ‫باشــند‪ ،‬جمعیت شــان بایــد مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت حفاظــت محیــط زیســت شــیروان کــه خــود‬ ‫از کارشناســان ایــن حــوزه اســت در مــورد تغذیــه وحــوش‬ ‫حیوانــات در فصــل ســرد ســال مــی گویــد‪ :‬معتقــد‬ ‫هســتیم کــه حیــات وحــش قــادر اســت زیســت خــود را در‬ ‫طبیعــت مدیریــت کنــد از ایــن رو نبایــد نیــازی بــه تغذیــه‬ ‫دســتی حیــوان باشــد امــا در برخــی مــوارد بایــد ایــن اقــدام‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫میثــم باقــری مــی افزایــد‪ :‬حیــات وحــش ایــن خطــه از‬ ‫شمالشــرق کشــور در فصــل ســرما از زیســتگاه خــود در‬ ‫منطقــه حفاطــت شــده گُلیــل و ســرانی بــه ان ســوی‬ ‫مــرز اســتان بــه کشــور ترکمنســتان گــذار مــی کنــد از ایــن‬ ‫رو نیــاز بــه تغذیــه دســتی ایــن حیوانــات وجــود نــدارد‬ ‫امــا کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد از جمعیــت حیــات وحــش ایــن‬ ‫شهرســتان کــه در منطقــه حفاظــت شــده شــاهجهان بــه‬ ‫ســر مــی برنــد‪ ،‬نیــاز بــه تغذیــه دســتی دارنــد کــه در ایــن‬ ‫زمینــه ‪ ۲‬تــن علوفــه خشــک تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه پرســه و حضــور وحــوش‬ ‫در منطقــه شــاهجهان در مــزارع و بــاغ هــا گــزارش‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫مخالفان بر این باورند که‬ ‫غذای دستی سیستم ایمنی‬ ‫بدن حیوانات را ضعیف و‬ ‫عادت انها را تغییر می دهد‬ ‫اما موافقان معتقدند این‬ ‫اقدام تغییری در روال طبیعی‬ ‫حیوانات ایجاد نمی کند و‬ ‫ما باید برای جبران مافاتی‬ ‫که در گذشته کردیم‪ ،‬یعنی‬ ‫عوامل انسانی که باعث شد‬ ‫زیستگاه ها تغییر کنند باید‬ ‫از انقراض برخی از گونه ها‬ ‫جلوگیری کنیم‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دربــاره گونــه هــای دیگــر حیــات وحــش‬ ‫هــم دقیقــا همیــن اســت اگــر بــدون مطالعــه اقــدام بــه‬ ‫ایــن کار شــود‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه ممکــن اســت غــذا غــذای‬ ‫مناســبی بــرای انهــا نباشــد و متابولیــک شــدید برایشــان‬ ‫ایجــاد کنــد مــی توانــد چرخــه طبیعــی زندگــی انهــا را کامــا‬ ‫از بیــن ببــرد و باعــث مــی شــود حیوانــات بــه جوامــع‬ ‫انســانی نزدیــک تــر شــوند‪ ،‬خطــرات بــرای شــکار شــدن‬ ‫و بیمــار شدنشــان افزایــش یابــد و سیســتم ایمنــی انهــا‬ ‫ضعیــف تــر شــود و مشــکالت عدیــده دیگــری بــرای انهــا‬ ‫پیــش ایــد‪.‬‬ ‫تغذیه دستی؛ باید‬ ‫در نقطــه مقابــل کارشناســانی وجــود دارنــد کــه تغذیــه‬ ‫دســتی حیــات وحــش را بــه یــک «بایــد» تبدیــل کرده انــد‬ ‫بــه ایــن معنــا کــه مــا بایــد بــرای جبــران مافاتــی کــه در‬ ‫گذشــته کردیــم‪ ،‬یعنــی عوامــل انســانی کــه باعــث شــد‬ ‫زیســتگاه هــا تغییــر کننــد و بعضــا بــه طــور کامــل از‬ ‫بیــن برونــد؛ حــاال بایــد بتوانیــم ایــن شــرایط را تــا حــدی‬ ‫مدیریــت کنیــم تــا بقــای ایــن حیوانــات بیــش از ایــن بــه‬ ‫خطــر نیفتــد‪.‬‬ ‫ایــن کار در نقــاط مختلفــی از خراســان شــمالی نجــام‬ ‫مــی شــود؛ یعنــی تغذیــه دســتی وحــوش و بــه طــور کلــی‬ ‫حیــات وحــش و وقتــی کــه طبــق اصــول و ضوابــط خودش‬ ‫دارد انجــام مــی شــود نامــش مــی شــود «مدیریــت حیــات‬ ‫وحــش» و کارکــرد حفاظتــی دارد حتــی بــرای احیــای‬ ‫برخــی از گونــه هــای در خطــر انقــراض نیــز دارای اهمیــت‬ ‫اســت و از انجایــی کــه ‪ ۱۸‬گونــه از وحــوش ایــن اســتان‬ ‫در معــرض تهدیــد و انقــراض قــرار دارنــد کــه در این بــاره‬ ‫اقدامــات الزم بــرای صیانــت و حفاظــت از ایــن گونه هــا‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون طبیعــی و تنــوع زیســتی اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره با بیان‬ ‫اینکــه در فصــول ســرد ســال وحــوش اســتان بــه صــورت‬ ‫دســتی تغذیــه مــی شــوند مــی گویــد‪ :‬خشکســالی ها‬ ‫و کاهــش بارندگــی ســبب شــده تــا وحــوش در یافتــن‬ ‫علوفــه در طبیعــت بــا مشــکل روبــه رو شــوند از ایــن‬ ‫تامیــن علوفــه وحــوش بــه ویــژه بــرای اهــوان میاندشــت‬ ‫جاجــرم در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫علیرضــا باغچقــی مــی افزایــد‪ :‬جمعیــت اهــوان در‬ ‫میاندشــت شهرســتان جاجــرم بــه عنــوان طعمــه اصلــی‬ ‫یوزپلنــگ ایرانــی در ایــن زیســتگاه دارای اهمیــت و‬ ‫حساســیت ویــژه اســت و خشکســالی ســبب فقــر مراتــع‬ ‫شــده و در ایــن وضعیــت ممکــن اســت حیــات وحــش‬ ‫بــرای تامیــن غــذا از زیســتگاه امــن خــود خــارج و بــه‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی اطــراف وارد شــود کــه ایــن موضوع‬ ‫عــاوه بــر عــدم امنیــت بــرای حیــات وحــش ســبب اســیب‬ ‫و خســارت جــدی بــه محصــوالت کشــاورزی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬توزیــع علوفــه و تغذیــه دســتی‬ ‫وحــوش بــا هــدف جلوگیــری از نزدیــک شــدن وحــوش‬ ‫در مناطــق مســکونی و مــزارع و بــاغ هــا انجــام مــی‬ ‫شــود و تــاش داریــم بــا ایــن اقــدام از خســارت بــه‬ ‫مــزارع جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه‬ ‫موجــود در کشــور زیســت دارنــد و ‪ ۱۴۱‬گونــه پرنــده از‬ ‫‪ ۵۳۲‬گونــه موجــود‪ ۶۸ ،‬خزنــده از ‪ ۲۲۸‬گونــه کشــور‪،‬‬ ‫چهــار گونــه خزنــده دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه موجــود و‬ ‫هشــت گونــه ماهــی و ابــزی از ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی موجــود‬ ‫در کشــور زیســت مــی کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪ ،‬باالبــان‪ ،‬هوبــره‪،‬‬ ‫کبــک دری و کرکــس مصــری در طبقــه بنــدی اتحادیــه‬ ‫جهانــی حفاظــت از طبیعــت در رده هــای بحرانــی و در‬ ‫حــال انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫مناطــق حفاظــت شــده و پــارک هــای ملــی ســالوک‪،‬‬ ‫ســاریگل و ضامــن اهــو‪ ،‬مناطــق حفاظــت شــده قرخــود‪،‬‬ ‫گلــول‪ ،‬ســرانی و پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت‬ ‫جاجــرم را مجموعــا بــا گســتره حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫مدیریــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪09390082086 * 017 -32688214 * 021 -91013453‬‬ ‫رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت‪ :‬کمبودهــای‬ ‫دارویــی در زمینــه انتی بیوتیک هــای خوراکــی و‬ ‫مســکن ها کــه در ماه هــای اخیــر در داروخانه هــا‬ ‫یافــت نمی شــد‪ ،‬اکنــون برطــرف شــده و مشــکلی در‬ ‫ایــن زمینــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ســید حیــدر محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬مصــرف‬ ‫انتی بیوتیک با کمک داروسازان بالینی و بیمارستانی‬ ‫و بخشــی از طریــق اقتصــادی‪ ،‬منطقی تــر شــد و بــا‬ ‫اصــاح الگــو در یکــی از بیمارســتان ها ماهیانــه یــک‬ ‫میلیــارد تومــان هزینه هــای غیرمنطقی مرتبط بــا دارو‬ ‫و تجهیــزات کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه کمبودهــای‬ ‫دارویــی کــه از ابتــدای ســال در کشــور به وجــود‬ ‫امــد‪ ،‬ســازمان غــذا و دارو بــرای ‪ ۱۷‬مــورد مجــوز‬ ‫واردات صــادر کــرد و بــه فوریــت ظرفیــت تولیــد‬ ‫شــرکت های دارویــی افزایــش یافــت و عــاوه بــر‬ ‫واردات‪ ،‬ســعی داریــم کمبودهــای دارویــی را تــا‬ ‫پایــان ســال تــا درصــد زیــادی برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫محمــدی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۱۰۰‬قلــم کمبــود دارو‬ ‫در کشــور وجــود دارد کــه بــا رفــع مشــکل نقدینگــی ‬ ‫بــه زودی برطــرف می شــود و در ماه هــای اخیــر بــا‬ ‫همــکاری داروســازان در تولیــد انتی بیوتیک هــا و‬ ‫ســرم ها‪ ،‬امنیــت در بــازار دارویــی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون وزیــر بهداشــت‪ ،‬دی مــاه امســال ‪۲۱‬‬ ‫میلیــون عــدد ســرم در کشــور تولیــد شــد و در نســخه‬ ‫الکترونیــک بخــش بیمــه ای‪ ،‬ســرم بیشــترین قلمــی‬ ‫بــود کــه توســط پزشــکان تجویــز شــده بــود و از مــردم‬ ‫می خواهیــم منطقــی ســرم مصــرف کننــد و پزشــکان‬ ‫نیــز زیــاد تجویــز نکننــد زیــرا ســرم خاصیــت درمانــی‬ ‫چندانــی نــدارد‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح الگوی مصرف داروها‬ ‫محمــدی بــا بیــان اینکه اگــر الگوی مصــرف داروها‬ ‫اصــاح نشــود‪ ،‬بــا هــر میــزان تولیــد دارو‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫بــا کمبــود مواجــه می شــویم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬انتظــار‬ ‫داریــم کنتــرل در همــه حوزه هــا بــا جدیــت انجــام‬ ‫شــود و دانشــگاه ها در زمینــه نظارت هــا بــا دقــت‬ ‫بیشــتری عمــل کننــد همچنیــن بایــد از مصــرف‬ ‫بی رویــه داروهــا فاصلــه بگیریــم و ایــن کار بــا‬ ‫نظــارت صحیــح قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫میوه شب عید تامین شد‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن ســیب و پرتغــال‬ ‫شــب عیــد در ایــن اســتان تامیــن شــد کــه همزمــان‬ ‫بــا تعطیــات نــوروز ســال ‪ ۱۴۰۲‬بــا ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫تخفیــف زیــر قیمــت بــازار توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــد بــدری اظهــار داشــت‪ :‬دســتورالعمل توزیــع‬ ‫میــوه شــب عیــد از ســازمان مرکــزی ابــاغ شــده و ایــن‬ ‫اســتان نیــز مطابــق ایــن دســتورالعمل و اختیــارات‬ ‫و مفــاد ان زیــر نظــر سیاســت های کالن رئیــس‬ ‫ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان و معاونت اقتصادی‬ ‫اســتانداری اقــدام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۱۰۰ :‬تـُـن ســیب و ‪ ۱۰۰‬تـُـن پرتقــال‬ ‫توســط ســازمان تعــاون روســتایی و ‪ ۵۰۰‬تـُـن ســیب‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تُــن پرتقــال بــر اســاس تفاهم نامــه بــا‬ ‫اتحادیه هــای میــوه و تــره بــار تامیــن شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن میــوه هــا بر اســاس قیمت‬ ‫روز بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد زیــر قیمــت بــازار بــه دســت‬ ‫مــردم خواهــد رســید‪ ،‬میــوه هــای شــب عیــد پــس از‬ ‫قیمــت گــذاری وارد چرخــه توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۴۰۰‬تــن میــوه شــامل‬ ‫‪ ۲۰۰‬تــن ســیب و ‪ ۲۰۰‬تــن پرتقــال توســط ســازمان‬ ‫تعــاون روســتایی اســتان ذخیــره ســازی و در ســطح‬ ‫شــهرهای اســتان توزیــع شــد کــه ایــن میــزان امســال‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــدری افــزود‪ :‬در ســال جــاری تــاش کرده ایــم کــه‬ ‫از مشــارکت بازاریــان بــرای فراهــم کــردن میــوه شــب‬ ‫عیــد اســتفاده کنیــم کــه ایــن امــر بــه تنظیــم بــازار‬ ‫کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬همچنین برای امســال فروشــگاه های‬ ‫عرضــه مســتقیم کاالی بهــاره در ســطح اســتان دایــر‬ ‫خواهیــم کــرد کــه کاالهــا بــا تخفیــف عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اقتصادی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال جــاری فــروش‬ ‫ویــژه اصنــاف بــه ویــژه مبلمــان نیــز مختــص نــوروز‬ ‫‪۱۴۰۲‬خواهیــم داشــت کــه کاالهــای خــود را بیــن ‪۱۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲۵‬درصــد تخفیــف بــه فــروش خواهنــد رســاند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی‪:‬‬ ‫وضع تورمی فعلی را‬ ‫بی تردید کنترل خواهیم کرد‬ ‫رئیــس جمهــوری گفــت‪ :‬بــا مشــارکت مــردم هیــچ‬ ‫مشــکلی غیرقابــل حــل نیســت و بــه رهبــری و مــردم‬ ‫عزیــز کشــورمان عــرض می کنیــم کــه وضــع تورمــی‬ ‫فعلــی را بی تردیــد کنتــرل خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار یت اللــه‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی در عیــد ســعید مبعــث‪ ،‬در‬ ‫دیــدار مســئوالن نظــام‪ ،‬نماینــدگان و ســفیران‬ ‫کشــورهای اســامی و مهمانــان و شــرکت کنندگان‬ ‫در مســابقات بین المللــی قــران بــا رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬در ســخنانی بــا بیــان اینکــه‬ ‫فلســفه بعثــت‪ ،‬انسان ســازی و جامعه ســازی‬ ‫قرانــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از انقــاب اســامی‬ ‫دشــمنان همچــون صــدر اســام بــا جنــگ نظامــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و تبلیغاتــی مقابــل ملــت مــا‬ ‫صف ارایــی کرده انــد امــا مــردم ایــران بــا اســتقامت‬ ‫مثال زدنــی خــود انــواع توطئه هــای ســلطه گران را‬ ‫نــاکام گذاشــته اند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا قدردانــی از حماسه ســازی اخیــر‬ ‫مــردم در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن‪ ،‬ان را مســئولیتی‬ ‫مضاعــف بــرای کلیــه دسـت اندرکاران مســائل کشــور‬ ‫برشــمرد و تاکیــد کــرد‪ :‬بــا مشــارکت مــردم هیــچ‬ ‫مشــکلی غیرقابــل حــل نیســت و بــه رهبــری و مــردم‬ ‫عزیــز کشــورمان عــرض می کنیــم کــه وضــع تورمــی‬ ‫فعلــی را بی تردیــد کنتــرل خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی همچنیــن بــا اشــاره بــه محاســبات‬ ‫غلــط دشــمنان دربــاره ملــت ایــران از جملــه در‬ ‫حــوادث پاییــز گذشــته‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬غربی هــا تــا‬ ‫دیــروز مدعــی دنبــال کــردن توافــق بودنــد امــا وقتــی‬ ‫ناچــار بــه پذیــرش خواســته های بــه حــق مــردم ایــران‬ ‫شــدند‪ ،‬بــا اغــاز اغتشاشــات میــز مذاکــره را تــرک‬ ‫کردنــد و بــا روی اوردن بــه اشــوب‪ ،‬گفتنــد ادامــه کار‬ ‫را در خیابــان دنبــال می کنیــم امــا جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بــا حضــور عزتمندانــه و ســازنده در مجامــع‬ ‫بین المللــی‪ ،‬منافــع ملــت را اســتیفا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تسهیالت‪۴۷.۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بدون‬ ‫ضامن را چه افرادی‬ ‫گرفته اند‬ ‫بهبــود شــفافیت از طریــق انتشــار اســامی بدهــکاران کالن و‬ ‫ســرعت بخشــیدن بــه پرداخــت تســهیالت خــرد از طریق حذف‬ ‫ضامــن از مهمتریــن مــواردی اســت کــه در کارنامــه یکســاله‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در حــوزه بانکــی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت اقتصــاد و دارایــی‪،‬‬ ‫دی مــاه ســال گذشــته بــود کــه نشســت رئیــس جمهــور بــا‬ ‫مدیــران عامــل بانک هــا برگــزار شــد‪ ،‬نشســتی کــه طــی ‪۱۰‬‬ ‫ســال قبــل برگــزار نشــده بــود و بســیاری از اصالحــات الزامــی‬ ‫نظــام بانکــی بــر زمیــن مانــده بــود‪.‬‬ ‫تســهیل دسترســی مــردم بــه تســهیالت خــرد بــدون نیــاز به‬ ‫ضامن بر مبنای اعتبارســنجی و شــفافیت با انتشــار اســامی‬ ‫ابربدهــکاران بانکــی از اولویت هایــی بــود کــه از ســوی وزیــر‬ ‫اقتصــاد در ایــن نشســت مطــرح شــد کــه حــاال یکســال پــس‬ ‫از ان دیــدار‪ ،‬تحقــق ایــن مــوارد در کارنامــه عملکــرد ایــن‬ ‫وزارتخانــه دیــده می شــود‪.‬‬ ‫انتشار مانده تسهیالت‪ ،‬تعهدات کالن و مانده تسهیالت‬ ‫و تعهــدات اشــخاص مرتبــط بــرای هــر یــک از اشــخاص‬ ‫حقیقــی یــا حقوقــی‪ ،‬افشــای اســامی ابربدهــکاران بانکــی‬ ‫در فروردیــن مــاه گذشــته و بــه روزرســانی ان در اذرمــاه‪،‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪711‬‬ ‫امام جمعه بجنورد‪:‬‬ ‫ناامیدی را اهل قلم به جامعه‬ ‫تزریق نکنند‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬اهــل قلــم تنهــا بــه ضعــف هــای نظــام توجــه نکنند و رســانه ها‬ ‫در جهــاد تبییــن دســتاوردهای انقــاب را بیان کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام والمســلمین رضــا نــوری در خطبــه هــای ایــن‬ ‫هفتــه نمــاز جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬انهایــی کــه قلــم‪ ،‬رســانه و تریبــون را در اختیــار دارند‬ ‫بایــد بــه درســتی در بــاب انقــاب قلــم بزننــد و تنهــا بــه اشــکاالت توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد ایــن افــراد دغدغــه منــد پیشــرفت نظــام و انقــاب باشــند و نگاه شــان تنهــا بــه‬ ‫چالش هــا نباشــد و ضــرورت دارد تــا دســتاوردهای انقــاب را نیــز در بیــن مــردم ترویــج دهنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد افــزود‪ :‬انقــاب دســتاوردهای مــادی و معنــوی زیــادی را بــه همــراه‬ ‫امام جمعه موقت گرگان‪:‬‬ ‫مسوولین از‬ ‫باالرفتن قیمت‬ ‫مایحتاج عمومی‬ ‫جلوگیری کنند‬ ‫تشــکیل کمیتــه ویــژه نظــارت بــر نحــوه مصــرف تســهیالت‬ ‫کالن و بارگــذاری صورت هــای مالــی اصلــی میــان دوره ای‬ ‫به صــورت ســه ماهه‪ ،‬شــش ماهه‪ ،‬نه ماهــه و صورت هــای‬ ‫مالــی ســاالنه ســامانه کــدال از جملــه اقداماتــی بــود کــه در‬ ‫یکســال گذشــته بــه ســرانجام رســیده اســت‪.‬‬ ‫اعطــای ‪ ۴۷.۵‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت خــرد بــدون‬ ‫ضامــن‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا توافــق بانک‏هــای دولتــی‬ ‫و خصوصــی‪ ،‬‏طــرح پرداخــت تســهیالت خــرد بــر مبنــای‬ ‫اعتبارســنجی و یا حداقل وثایق را در دو ســطح تا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومــان و ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان در گام اول‬ ‫برای کارکنان‪ ،‬بازنشســتگان و مســتمری بگیران دســتگاه های‬ ‫دولتــی‪ ،‬عمومــی‪ ،‬غیردولتــی و شــرکت های بــزرگ‪ ،‬ایــن‬ ‫مصوبــه را از ‪ ۲۹‬دی مــاه ســال گذشــته بــه بانک هــای یادشــده‬ ‫ابــاغ کــرد‪ .‬از ایــن تاریــخ تــا ‪ ۱۵‬اذر مــاه یعنــی کمتــر از یــک‬ ‫ســال پــس از دیــدار رئیــس جمهــور بــا مدیــران عامــل بانک هــا‪،‬‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۲۹۳‬هــزار و ‪ ۲۱۶‬فقــره بــه مبلــغ ‪ ۴۷۵‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫اعطــای تســهیالت اربعیــن یکــی دیگــر از اقدامــات بــه ثمــر‬ ‫نشســته در راســتای دسترســی مردم به تســهیالت خرد بود‬ ‫کــه بــه حــدود ‪ ۳۱۰‬هــزار ‪ ۸۷۶‬نفــر بالــغ بــر مبلــغ یــک هــزار و‬ ‫‪ ۴۴۹‬میلیــارد تومــان‪ ،‬تســهیالت پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومانی بانک های دولتی‬ ‫همچنیــن افزایــش ســرمایه بانــک هــای دولتــی بــه مبلــغ‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار میلیــارد تومــان در اذر مــاه امســال بــه تصویــب‬ ‫هیــات وزیــران رســید و مقــرر شــد افزایــش ســرمایه بانک هــا‬ ‫از محــل ســهامی کــه دولــت از شــرکت های دولتــی در اختیار‬ ‫داشــت‪ ،‬بــرای تمــام بانک هــای دولتــی اجــرا شــود‪.‬با ایــن‬ ‫اقــدام نســبت کفایــت ســرمایه تمــام بانک هــای دولتــی بــه‬ ‫جــز ملــی و ســپه بــه عــدد ‪ ۸‬درصــد بــر پایــه صــورت هــای‬ ‫مالــی ســال گذشــته انهــا رســیده و اســتاندارد مــی شــود و‬ ‫بنابرایــن مــی تواننــد بــرای تســهیالت دهــی بــه مــردم در‬ ‫داخــل و نیــز در مــراودات بیــن المللــی از بهبــود نســبت‬ ‫کفایــت ســرمایه خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫داشــته اســت و شــب هــای قــدر پرشــور‪ ،‬نمــاز‪ ،‬روزه و مناســبات مذهبــی و انقالبــی‬ ‫همچــون ‪ ۲۲‬بهمــن از جملــه دســتاوردهای معنــوی ارزشــمندی اســت کــه توســط انقــاب‬ ‫در ایــن جامعــه بنــا نهــاده شــد‪.‬‬ ‫وی بــه دســتاوردهای زیرســاختی و علمــی انقــاب اســامی اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در حــوزه‬ ‫پزشــکی‪ ،‬هســته ای‪ ،‬گازرســانی و صنعــت بــه موفقیــت هــای بزرگــی دســت اورده ایــم کــه‬ ‫بایــد بــه خوبــی رســانه ای شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬اگرچــه نقدهایــی نیــز بــه برخــی از سیاســت هــا وجــود‬ ‫دارد کــه بایــد اهــل قلــم مســووالن را ترغیــب کننــد کــه ایــن نقایــص را برطــرف کننــد چــرا‬ ‫کــه ایــن ملــت شایســته تمامــی بهتریــن هــا اســت‪.‬‬ ‫وی بــه راهپیمایــی پرشــور ‪ ۲۲‬بهمــن مــاه اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬برخــی کــه بــه مقــام معظــم‬ ‫رهبــری و تصویــر شــهید ســلیمانی اهانــت کردنــد جــواب تمامــی ایــن هنجارشــکنان را‬ ‫دادنــد و بــه فرمــان رهبــری لبیــک گفتنــد و پــای ارمان هــای امــام راحــل ایســتادند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬مــردم در روز ‪ ۲۲‬بهمــن از نظــام اســتکباری اظهــار تبــری‬ ‫کردنــد و تــا اخــر هــم اعــام مــی کنیــم کــه تــا جــان داریــم پــای رهنمــون هــای مقــام معظــم‬ ‫رهبــری ایســتاده و از ان دفــاع مــی کنیــم‪.‬‬ ‫اهمیت رسالت پیامبر‬ ‫وی بــه فــرا رســیدن بعثــت پیامبــر گرامــی اســام اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن روز بــرای‬ ‫مســلمانان بســیار بــا ارزش اســت و پیامبــر مبعــوث شــد تــا انقالبــی در بیــن جامعــه ایجــاد‬ ‫کنــد و توجــه بــه اعمــال ایــن روز بســیار دارای اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬صاحبــان تریبــون بایــد اهمیــت ایــن روز را در جامعــه‬ ‫روشــن کننــد چــرا کــه امــدن پیامبــر‪ ،‬انقالبــی در تمامــی زمینــه هــا ایجــاد کــرد و تحــول‬ ‫عظیــم در جهــان اســام اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پیامبــر اکــرم بــت پرســتی را کنــار گذاشــت و توحیــد و مســاوات را اورد و اصــل‬ ‫برابــری را در جهــان ترویــج داد و برتــری را در تقــوا و پرهیــزگاری و بندگــی خداونــد دانســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان بــا اشــاره بــه کنترل نشــدن‬ ‫قیمــت برخــی کاالهــا گفــت‪ :‬هــر روز شــاهد بــاال رفتــن‬ ‫قیمــت اقــام هســتیم کــه الزم اســت مســوولین پیــش از‬ ‫هــر چیــز مانــع بــاال رفتــن قیمــت مایحتــاج عمومــی شــوند‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمدقاســم لیوانــی در خطبه هــای‬ ‫امــروز نمــاز جمعــه گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬گرانــی نــه تنهــا‬ ‫بــرای وســایل خــاص بلکــه بــرای اقــام ضــروری منــزل و‬ ‫مایحتــاج روزانــه کــه مــورد اســتفاده همــگان اســت بســیار‬ ‫زیــاد اســت‪.‬‬ ‫لیوانــی گفــت‪ :‬بــاال رفتــن قیمــت مصالــح ســاختمانی‬ ‫و ســودی کــه ســازنده می خواهــد از ان نصیبــش شــود‬ ‫باعــث شــده تــا جوانــان کــه قصــد ازدواج دارنــد یــا زندگــی‬ ‫تــازه ای را اغــاز کردنــد نتواننــد صاحــب خانــه شــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از حضــور باشــکوه و بــه یادماندنــی مــردم‬ ‫در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن تقدیــر کــرد و گفــت‪ :‬ایــن حضــور‬ ‫پرشــور مســوولیت مدیــران را در قبــال مــردم همیشــه در‬ ‫صحنــه و وفــادار ایــران اســامی ســنگین تر کــرد‪.‬‬ ‫لیوانــی ادامــه داد‪ :‬بنــا بــه اعتــراف رســانه های بیگانــه‬ ‫حضــور امســال مــردم در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن بیــش از‬ ‫ســال های گذشــته بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن حضــور نشــان داد مــردم بــه نظــام‪،‬‬ ‫انقــاب‪ ،‬وطــن و دیــن خــود عالقمنــد هســتند و برخــاف‬ ‫عــده ای کــه کشــور را تــرک کــرده و علیــه ایــن نظــام و‬ ‫انقــاب تبلیــغ می کننــد‪ ،‬حاضــر بــه دین فروشــی و‬ ‫وطن فروشــی نیســتند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ملــت در‬ ‫راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن وفــاداری خــود را بــه امــام‪ ،‬رهبــر‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومانی شــبکه بانکی در‬ ‫بخــش دانش بنیان‬ ‫در شــهریور مــاه گذشــته طــی تفاهم نامــه وزارت اقتصــاد‬ ‫و معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری‪ ،‬بــرای نخســتین بــار‬ ‫بعــد از ســالها ســرمایه گذاری ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد تومانــی‬ ‫شــبکه بانکــی در بخــش دانش بنیــان مصــوب شــد کــه البتــه‬ ‫اضافــه بــر تســهیالتی اســت کــه بــه شــرکتهای دانــش بنیــان‬ ‫تخصیــص می یابــد‪ .‬ایــن اقــدام بــا هــدف هدایــت اعتبــار‬ ‫بانکــی بــه بخــش مولــد از جملــه تولیــد دانــش بنیــان و‬ ‫اشــتغال افرین انجــام شــد‪.‬‬ ‫الــزام بانک هــا بــه ارائــه یــک نســخه از قــرارداد بــه مشــتری‬ ‫نیــز از ابــان مــاه ســال گذشــته با دســتور وزیر امــور اقتصادی‬ ‫معظــم انقــاب‪ ،‬دیــن‪ ،‬انقــاب و شــهدا نشــان دادنــد و‬ ‫تاکیــد کردنــد کــه همچنــان پاســدار حرمــت خــون شــهدا‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در حــوزه بهداشــت و درمــان شــاهد‬ ‫افزایــش قیمــت دارو و ویزیــت پزشــکان و حتــی متاســفانه‬ ‫گرفتــن زیرمیزی هــای ســنگین توســط برخــی از پزشــکان‬ ‫هســتیم‪ ،‬در صورتــی کــه بایــد بــه مســاله بهداشــت و‬ ‫درمــان توجــه جــدی شــود‪.‬‬ ‫لیوانــی تاکیــد کــرد‪ :‬مســوولین بایــد بــا درایــت‪ ،‬تــاش و‬ ‫جدیــت بیشــتر بتواننــد نیازهــای واقعــی مــردم را مرتفــع‬ ‫و مشــکالت را حــل کننــد تــا روز بــه روز رضایــت مــردم از‬ ‫مســوولین نظــام بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ایــن خطبــه بــا اشــاره بــه‬ ‫فرارســیدن ‪ ۲۷‬رجــب روز مبعــث رســول مکــرم اســام‬ ‫(ص) گفــت‪ :‬هرچنــد مــا نمی توانیــم بــه نبــوت و معــراج‬ ‫حضــرت محمــد (ص) برســیم‪ ،‬امــا می توانیــم رفتارهــای‬ ‫فــردی و اجتماعــی خاتــم رســوالن را در زندگــی الگــو و‬ ‫اســوه خــود قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رعایــت بهداشــت فــردی و معطــر بــودن‬ ‫بخشــی از رفتارهــای فــردی و برخــورد بــا کــودکان و‬ ‫نوجوانــان‪ ،‬پیشــقدم بــودن در ســام کــردن بــه بچــه هــا‪،‬‬ ‫رفتــار بــا همســر نیــز بخشــی از رفتارهــا اجتماعــی نیــی‬ ‫مکــرم اســام بــود کــه می توانــد بــرای مــا الگــو و اســوه‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان همچنیــن یــاد و خاطــره‬ ‫شــهدای تبریــز در قیــام مــردم ایــن شــهر در ســال ‪ ۵۶‬بــه‬ ‫مناســبت چهلــم شــهدای قیــام قــم و ســایر شــهدای کشــور‬ ‫را گرامــی داشــت‪.‬‬ ‫و دارایــی بــه رئیــس کل بانــک مرکــزی ابــاغ شــد کــه حــاال‬ ‫شــکل اجرایــی بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬الکترونیکــی شــدن قراردادهــای بانکــی‬ ‫می توانــد نقــش مهمــی را در کمــک بــه بانــک مرکــزی بــرای‬ ‫اعمــال قواعــد امــره در مرحلــه اعطــای تســهیالت و وصــول‬ ‫مطالبــات‪ ،‬کاهــش معضــات بانک هــا در اســتفاده از‬ ‫قراردادهــای کاغــذی و ادعــای جعــل‪ ،‬انــکار و تردیــد نســبت‬ ‫بــه انهــا و همچنین تســهیل دسترســی تســهیالت گیرندگان‬ ‫بــه مفــاد و جزئیــات قراردادهــای انهــا ایفــا کــرده و عــاوه‬ ‫بــر ایجــاد شــفافیت در اعطــای تســهیالت و وصــول انهــا‬ ‫بخــش عمــده ای از دعــاوی و اختالفــات قــراردادی موجــود در‬ ‫بانک هــا و محاکــم قضایــی را کاهــش دهــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪711‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫اوری فاضالب در چهار شــهر اســتان قابل ارایه اســت و بیشــتر جمعیت شــهری اســتان‬ ‫از ایــن خدمــت بهــره منــد هســتند‪.‬‬ ‫برای اجرای شبکه فاضالب‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیارد ریال هزینه شد‬ ‫ابالغ اجرای تکمیل تصفیه خانه فاضالب بجنورد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان خراسان شــمالی گفــت‪ ۱۷۰ :‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای اجــرای ‪ ۱۰‬هــزار متــر مربــع شــبکه جمــع اوری فاضــاب از ابتــدای امســال تاکنــون‬ ‫در شــهرهای اســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رضــا نعیمــی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس اخریــن امارهــا‬ ‫بــا اجــرای ایــن میــزان از شــبکه جمــع اوری فاضــاب‪ ،‬اینــک ‪ ۴۰.۶‬درصــد شــهروندان‬ ‫خراســان شــمالی از خدمــات فاضــاب برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــبکه جمـع اوری فاضــاب بــا هــدف ارتقــای بهداشــت عمومــی‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫از الــوده شــدن ســفره های اب زیرزمینــی و حفاظــت از محیــط زیســت اجــرا مــی شــود و‬ ‫ایــن مهــم در بســیاری از شــهرهای اســتان عملیاتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬اکنــون خدمــات جمــع‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار واحد مسکن دولتی‬ ‫خراسان شمالی در حال ساخت است‬ ‫معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬متقاضــی‬ ‫بــرای دریافــت مســکن دولتــی در همــه شــهرهای اســتان وجــود دارد و تاکنــون ســاخت‬ ‫هــزار و ‪ ۹۳۸‬واحــد مســکونی در ایــن شــهرها اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین جزمــی اظهــار داشــت‪ :‬مســکن دولتــی در قالــب اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫بــه صــورت ویالیــی در تمامــی شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت اســتان بــه وســیله‬ ‫متقاضیــان احــداث مــی شــود کــه ‪ ۷۵۸‬واحــد بــه صــورت ویالیــی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســکن دولتــی در اســفراین و شــیروان بــه صــورت انبــوه ســازی ســاخته‬ ‫مــی شــود افــزود‪ :‬هــزار و ‪ ۱۸۰‬واحــد مســکن دولتــی در ایــن ‪ ۲‬شــهر بــه وســیله انبــوه ســازان‬ ‫و بدلیــل محدودیــت زمیــن بــه صــورت اپارتمانــی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی دربــاره قیمــت‬ ‫تمــام شــده ســاخت مســکن دولتــی در اســتان گفــت‪ :‬قیمــت تمــام شــده ســاخت مســکن‬ ‫بــا توجــه بــه تــورم در بــازار قابــل پیــش بینــی و بــراورد نیســت البتــه دولــت تــاش دارد تــا‬ ‫کمک هــا در ایــن طــرح قابــل توجــه باشــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــرای ســاخت هــر واحــد مســکونی در شــهر بجنــورد ‪ ۳۵۰‬میلیــون تومــان و در‬ ‫ســایر شــهرهای اســتان ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان تســهیالت پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫جزمــی یــاداور شــد‪ :‬خوشــبختانه تاکنــون همــکاری بانک هــا در پرداخــت تســهیالت‬ ‫مناســب بــوده اســت و بــرای اجــرای بهتــر کارهــا‪ ،‬ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــر‬ ‫اجــرای پــروژه هــا نظــارت دارد و ایــن نظارت هــا بــه صــورت مســتمر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهرداری باتوجــه بــه دســتورالعمل بــرای خدمــات خــود در طــرح‬ ‫مســکن دولتــی ‪ ۳۰‬درصــد تخفیــف ارائــه مــی دهنــد و تخفیــف در خدمــات نظــام مهندســی‬ ‫ســاختمان ‪ ۵۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫جزمــی افــزود‪ :‬تاکنــون پروانــه ســاختمانی بــرای هــزار و ‪ ۱۸۰‬واحــد مســکن در قالــب طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن گرفتــه شــده اســت و در شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر کــه ‪ ۷۵۸‬واحــد‬ ‫در حــال پیگیــری اســت‪ ،‬پروانــه ســاختمانی بــرای ‪ ۱۳۷‬واحــد گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه زمیــن بــرای تنهــا ‪ ۱۸۸‬واحــد در ســال قبــل تامیــن شــد و مابقــی زمیــن‬ ‫در ســال جــاری تحویــل شــده اســت تصریــح کــرد‪ :‬بخــش زیــادی از زمیــن هــای مــورد نیــاز‬ ‫اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در ســال جــاری تامیــن شــده و ســاخت مســکن در نیمــه‬ ‫دوم ســال اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫علــت تاخیــر در اجــرای پــروژه هــا‪ ،‬امــاده ســازی زمیــن اســت البتــه پیشــرفت فیزیکــی اجــرای‬ ‫پــروژه هــا مطابــق برنامــه اســت و بخــش زیــادی از زمیــن هــا امســال تحویــل شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نعیمــی بــا اشــاره بــه ابــاغ قــرارداد پــروژه تکمیــل و افزایــش ظرفیــت تصفیــه خانــه‬ ‫فاضــاب بجنــورد‪ ،‬گفــت‪ :‬توســعه و افزایــش ظرفیــت تصفیــه خانــه فاضــاب ایــن شــهر‬ ‫بــه ظرفیــت ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬مترمکعــب در شــبانه روز بــه پیمانــکار ابــاغ و عملیــات‬ ‫اجرایــی ان از دی مــاه ســالجاری اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــروژه تکمیــل و افزایــش ظرفیــت تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر بجنــورد بــه‬ ‫صــورت قــرارداد طــرح بــا تاکیــد بــر توســعه فراینــد بیولوژیکــی‪ ،‬ایجــاد تاسیســات جدیــد‬ ‫بــروز در بخــش تصفیــه فیزیکــی و تــه نشــینی و هوادهــی و تصفیــه لجــن اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش ظرفیــت‬ ‫تصفیــه خانــه سالهاســت کــه بــه دلیــل نبــود اعتبــار و ســرمایه گــذار‪ ،‬راکــد مانــده بــود کــه‬ ‫بــا پیگیــری هــای انجــام گرفــت و در ســفر ریاســت جمهــور بــه اســتان تامیــن اعتبــار ایــن‬ ‫پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ســه هــزار میلیــارد ریــال مصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اینــک حــدود ‪ ۵۶‬درصــد از جمعیــت شــهر بجنــورد‪ ،‬تحــت پوشــش‬ ‫شــبکه جمــع اوری و تصفیــه فاضــاب اســت‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار مشــترک اب در شــهرها و‬ ‫‪ ۱۲۱‬هــزار مشــترک اب در روســتاها دارد‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی هشــت ســد بــا تــوان تنظیــم ‪ ۲۳۴‬میلیــون مترمکعــب اب در حــال‬ ‫بهــره بــرداری اســت امــا خشکســالی امســال ذخیــره اب ســدهای خراســان شــمالی را بــه‬ ‫کمتــر از ‪ ۴۰‬درصــد رســانده اســت‪.‬‬ ‫رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعالم کرد؛‬ ‫در سامانه رصد اشتغال یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۴۱‬هزار شغل‬ ‫ایجاد شده ثبت شد‬ ‫رییــس دبیرخانــه شــورای عالی‬ ‫اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫در ســامانه جامــع رصــد یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۴۱‬هــزار نفــر‪ ،‬پایــش‬ ‫و نظــارت بــر اشــتغال خدماتی از‬ ‫جملــه صــدور مجــوز‪ ،‬تســهیالت‬ ‫و مشــاوره دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫«قاســم رســتم پــور» بــا اشــاره‬ ‫بــه فعالیــت ســامانه رصــد‬ ‫اشــتغال‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫ســوی دســتگاه ها بــه ایــن یــک میلیــون و ‪ ۱۴۱‬هــزار نفــر بیــش از ‪ ۲‬میلیــون خدمــت‬ ‫اعــم از تســهیالت و مجــوز کســب و کار ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم وعــده ســاالنه ایجــاد یــک میلیــون و ‪ ۲۱۲‬هــزار شــغل‬ ‫را داده اســت کــه در ایــن راســتا و بنابــر اظهــارات دســتگاه های اجرایــی ‪ ۹۴‬درصــد‬ ‫پیشــرفت داشــته اســت‪ .‬ولیکــن وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی وظیفــه نظــارت‬ ‫وصحــت ســنجی ایــن تعــداد را دارد و اکنــون در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫رییــس دبیرخانــه شــورای عالی اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪:‬‬ ‫ســامانه رصــد‪ ،‬پایــش و نظــارت بــر اشــتغال یکــی از مهم تریــن شــاخص های نظــارت‬ ‫بــر مشــاغل ایجــاد شــده اســت و هــر نــوع خدماتــی از جملــه صــدور مجــوز‪ ،‬تســهیالت‪،‬‬ ‫مشــاوره و ســایر مــوارد بــه متقاضیــان کــه در ایــن ســامانه توســط دســتگاه ها ارائــه‬ ‫می شــود ثبــت و مــورد رســیدگی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســامانه رصــد اشــتغال ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۱۴۱‬کاربــر فعــال هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ناظــران ملــی و اســتانی از جملــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫فرمانــداران‪ ،‬اســتانداران‪ ،‬مدیــران و کارشناســان در بخــش دولتــی و اجرایــی‬ ‫دسترســی بــه اطالعــات و امــار و نحــوه فراینــد اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫رســتم پــور خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن ســامانه امــکان نظــارت بــر طرح هــای ملــی‬ ‫اشــتغال فراهــم شــده اســت و بــر اســاس کدملــی افــرادی کــه خدمــات دریافــت‬ ‫کرده انــد‪ ،‬پیگیری هــا صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس دبیرخانــه شــورای عالی اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از‬ ‫نظــارت ســه مرحلــه ای بــر مشــاغل خبــر داد و گفــت‪ :‬ســه مرحلــه نظــارت و صحــت‬ ‫ســنجی نســبت بــه مشــاغل ایجــاد شــده در ســامانه صــورت می گیــرد‪ ،‬در مرحلــه‬ ‫اول از ســوی وزارت کار پیامکــی جهــت مراجعــه بــه ســامانه اســتعالم شــغلی بــرای‬ ‫مشــاهده داده ثبــت شــده مجــری ارســال مــی شــود ودر مرحلــه دوم تمــاس و در‬ ‫مرحلــه ســوم نظــارت به صــورت حضــوری انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ :‬تماس هــا از طریــق ســامانه ای بــا شــماره ‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳‬مشــخص‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی صــورت می گیــرد و اگــر نقضــی در خدمات رســانی‬ ‫باشــد از طریــق متقاضیــان جویــای کار اعــام و توســط کارشناســان بررســی می شــود‪.‬‬ ‫رســتم پــور بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۲۲۴‬هــزار نظارت تلفنی صورت گرفته اســت گفــت‪۲۵۵ :‬‬ ‫هــزار مــورد پیامــک بــه افــراد ارســال شــده اســت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــری‬ ‫کــه بــه ســامانه اســتعالم وضعیــت شــغلی مراجعــه کــرد ه و خدمــات دریافــت شــده در‬ ‫بحــث ایجــاد اشــتغال را تاییــد کرده انــد‪ .‬تعــداد قابــل توجهــی از مخاطبــان به این ســامانه‬ ‫مراجعــه نکرده انــد‪.‬‬ ‫رییــس دبیرخانــه شــورای عالی اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اضافــه‬ ‫کــرد‪ ۷۲ :‬درصــد‪ ،‬نظــارت تلفنــی تاییــد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪۱۶ ،‬هــزار مــورد بازدیــد حضــوری از مشــاغل ایجــاد شــده صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫افزایش مالیات‬ ‫دخانیات و پاکت خالی‬ ‫سیگار!‏‬ ‫درســت اســت کــه سیگاردشــمن ســامتی‬ ‫اســت ولــی در کنــار پالتــوی بلنــد‪ ،‬عینــک گــرد‪،‬‬ ‫بندلیــک‪ ،‬مــوی بلنــد‪ ،‬روی‪‎ ‎‬ســیاه‪،‬ناخن‪‎ ‎‬دراز‪‎،‬‬ ‫‪‎‬واه واه ‏واه ببخشــید اشــتباه شــد‪ ،‬ســیگار در‬ ‫شــمار ملزومــات شــبه روشــنفکری نویــن در‬ ‫جامعــه مــا محســوب مــی شــود‪ .‬یعنــی بــرای‬ ‫روشــنفکر ‏شــدن در ایــن مملکــت‪ ،‬گالب بــه‬ ‫رویتــان اصــا ً نیــاز نیســت الی هیــچ کتابــی را‬ ‫بــاز کنیــد‪ ،‬تفکــر و مداقــه را کــه اصــا ًصحبتــش‬ ‫را نکنیــد‪ .‬‏گــوش دادن بــه ســخنرانی هــا و‬ ‫خوانــدن مقــاالت و یادداشــت هــای بــزرگان‬ ‫هــم بــه هیــچ عنــوان‪ ...‬فقــط کافــی اســت‬ ‫ســیگاری گوشــه لبتــان‏بگذاریــد و چشــمان تان‬ ‫را تنــگ کنیــد و فقــط حــرف بزنیــد و افاضــات‬ ‫کنیــد؛ بــا ایــن رویکــرد ژســت روشــنفکری مثــل‬ ‫اب ســد کبــود وال از‏تمــام ســلول های بــدن‬ ‫تــان ســرریز مــی شــود و نصــف شــهر شــما را‬ ‫بــه عنــوان روشــنفکر بــا انگشــت بــه یکدیگــر‬ ‫نشــان مــی دهنــد! علــت هــم‏دارد‪.‬‬ ‫شــما درقــاب عکس هــای ســیاه و ســفید‬ ‫روشــنفکران و افــراد سرشــناس دنیــا بــر روی‬ ‫دیــوار هــای کافــی شــاپ هــا و کافـه کتاب هــای‬ ‫‏مملکــت‪ ،‬هیچ وقــت تصویــر جــان ویــن‪ ،‬اســتیو‬ ‫مــک کوئیــن‪ ،‬البرکامــو و ژان پــل ســارتر و‬ ‫‪ ...‬را بــدون ســیگار نمی بینیــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل جماعــت‏کثیــری بــرای نزدیک شــدن بــه‬ ‫شــخصیت های محبوب شــان مجبورنــددر کنــار‬ ‫پوشــاک روشــنفکری کــه شــرح ان در بــاال ذکــر‬ ‫شــد‪ ،‬ســیگار‏را هــم بــه ملزومــات ایــن پدیــده‬ ‫اضافــه کننــد ! البتــه ایــن یــک طــرف داســتان‬ ‫اســت و مابقــی افــراد جامعــه کــه در ســال ‪65‬‬ ‫میلیــارد نــخ ســیگار‏دود مــی کننــد‪ ،‬اصــا ً نامــی‬ ‫از ایــن بزرگــواران را نشــنیده انــد و حالشــان‬ ‫هــم از شــبه روشــنفکری و ایــن جنگولــک‬ ‫بازی هــا بــه هــم مــی خــورد!‏امــا ایــن را شــنیده‬ ‫انــد ســیگار بعــد از غــذا می چســبد ‪ ...‬فقــط‬ ‫همیــن‪ ...‬فلــذا از انجایــی کــه جمعیــت هــدف‬ ‫در مطلــب امــروز مــا بیــش از چنــد ده‏میلیــون‬ ‫نفــر اســت و بخــش عظیمــی از چــرخ اقتصــادی‬ ‫مملکــت را همیــن دوســتان یــک تنــه هــل‬ ‫مــی دهنــد‪ ،‬بــر خــود واجــب دانســتیم مقولــه‬ ‫‏ســیگار و گرانــی عــوارض ایــن محبــوب غیــر‬ ‫دوســت داشــتنی را اچــار کشــی کنیــم‪.‬‏‬ ‫حقیقــت امــر ایــن اســت کــه مــا کــه جــای‬ ‫خــود داریــم‪ ،‬حتــی ادام اســمیت‪ ،‬بنیان گــذار‬ ‫علــم اقتصــاد و مکتــب اقتصــادی کالســیکهم‬ ‫می دانــد کــه‏طــرح هــا و لوایــح اقتصــادی بایــد‬ ‫طــوری تصویــب شــوند کــه بــا تــوان مــردم ســازگار‬ ‫باشــند یــا دســتکم بــا جیــب مــردم یــک مختصــر‬ ‫همخوانــی‏داشــته باشــد‪ .‬ادام اســمیت و کل‬ ‫مقامــات اقتصــادی کشــورهای دنیــا در جریــان‬ ‫ایــن واقعیــت هســتند اال ســازمان جهانــی‬ ‫بهداشــت و هــم‏پالکــی هایشــان کــه راه بــه راه‬ ‫افاضــات مــی کننــد کــه دولــت هــا مالیــات بــر‬ ‫دخانیــات را افزایــش دهنــد‏!‬ ‫البتــه پیــش خودمــان بماند ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی شــش راهبــرد بــرای کنتــرل دخانیــات‬ ‫معرفــی کــرده اســت کــه چــون ان ‪ 5‬راهبــرد‬ ‫‏بــرای دولــت هزینــه دارد‪ ،‬نقــدا ً پــا را گذاشــته‬ ‫انــد بیــخ خــر خــود ســیگار و مالیاتــش را در‬ ‫بودجــه ‪1402‬زیــاد کــرده انــد! بــه ایــن امیــد کــه‬ ‫تعــداد‏ســیگاری هــای مملکــت کــم شــود‪ .‬فقــط‬ ‫دوســتان در جریــان باشــند بــا ایــن افزایــش‬ ‫مالیــات اگــر تعــداد ســیگاری هــا افزایــش پیــدا‬ ‫کــرد‏تعجــب نکنیــد‪ .‬چــون بــا ایــن رویــه ‪ 30‬الــی‬ ‫‪ 40‬درصــد تولیــد داخــل کــم می شــود و بــازار در‬ ‫اختیــار قاچاقچیــان کشــورهای همســایه قــرار‬ ‫مــی‏گیــرد‪ .‬ســیگار خارجــی هــم کــه خودتــان در‬ ‫جریــان کیفیــت و بســته بنــدی اش هســتید‪.‬‬ ‫الکــردار از بــس کــه بســته بنــدی شــکیل و‬ ‫بــا کالســی ‏دارد‪ ،‬ادم هــوس مــی کنــد یــک‬ ‫کارتــن خالــی اش را گیــر بیــاورد و داخلــش‬ ‫را بــا ادامــس مــوزی پــر کنــد و در داشــبورد‬ ‫ماشــینش نگــه دارد!‏‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چگونه از مقایسه کردن خود‬ ‫با دیگران دست برداریم؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :329‬شــما بیشــتر خودتــان را بــا‬ ‫چه کســی مقایســه می کنیــد؟ اگــر پاســخ ایــن‬ ‫ســوال را نمی دانیــد‪ ،‬بــه اخریــن بــاری فکــر کنیــد‬ ‫ی می گشــتید‪ .‬از‬ ‫کــه در رســانه های اجتماعــ ‬ ‫خودتــان بپرســید دیــدن کــدام عکس هــا باعــث شــد‬ ‫غبطــه بخوریــد و بــه ایــن فکــر کنیــد کــه زندگی تــان‬ ‫یکنواخت و کسـل کننده اســت یا اینکه نتوانســته اید‬ ‫در زندگــی بــه موفقیت هایــی کــه می خواســته اید‬ ‫برســید؟ قدمــت مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران‬ ‫به انــدازه قدمــت بشــر اســت و انســان از وقتــی خــود‬ ‫را شــناخته شــروع به مقایســه کردن خود با دیگران‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در ایــن مقالــه می خواهیــم ببینیــم‬ ‫چطــور می توانیــم از مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران‬ ‫دســت برداریــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬میــزان اســتفاده از رســانه های اجتماعــی را محــدود‬ ‫کنید‬ ‫وقتــی دائــم بــرای اعتباربخشــی بــه خــود و زندگی تــان‬ ‫ب ـ ه بیــرون نــگاه می کنیــد‪ ،‬به راحتــی در تلــۀ مقایســه‬ ‫اجتماعــی می افتیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد کمتــر خودتــان را‬ ‫با دیگران مقایســه کنید‪ ،‬زمان اســتفاده از رســانه های‬ ‫اجتماعــی را محــدود کنیــد‪ .‬تصاویــری کــه در انجــا‬ ‫می بینیــد اغلــب به دقــت طراحــی شــده اند تــا لحظاتــی‬ ‫ـی اشــفتۀ دیگــران را نشــان دهنــد؛ اما‬ ‫بی عیــب در زندگـ ِ‬ ‫بــاور کنیــد ایــن عکس هــا هیــچ ارتباطــی بــا زندگی هــای‬ ‫واقعــی ایــن افــراد ندارنــد‪ .‬حتــی پژوهش هــا نشــان‬ ‫داده انــد زوج هایــی کــه مــدام عکس هایــی از لحظــات‬ ‫شــاد و خوشــبخت پســت می کننــد در واقعیــت بــا‬ ‫تو پنجه نــرم می کننــد و زندگــی‬ ‫مشــکالت زیــادی دسـ ‬ ‫زناشــویی موفقــی ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬منبع محکمی از الهام بیابید‬ ‫اشــکالی نــدارد یــک یــا دو نفــر به عنــوان منبــع الهــام‬ ‫در زندگی تــان باشــند‪ .‬ایــن مســئله می توانــد تــا‬ ‫حــدودی هدایــت بیرونــی در زندگی تــان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫نیــازی نیســت ایــن افــراد افــرادی مشــهور باشــند‪ ،‬بلکــه‬ ‫ممکــن اســت ایــن منبــع الهــام مربــی یــوگا‪ ،‬دوســتی‬ ‫خــوب‪ ،‬یکــی از همکارانتــان یــا فــردی باشــد کــه در‬ ‫مســیری مشــابه شــما گام برمـی دارد‪ .‬وقتــی احســاس‬ ‫ناامیدبــودن می کنیــد یــا مســیرتان را گــم کرده ایــد‬ ‫و ممکــن اســت دوبــاره در تلــۀ مقایســه بیفتیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد از ایــن افــراد الهــام بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شکرگزار باشید تا در تلۀ مقایسه نیفتید‬ ‫اگــر خــود را متعهــد کنیــد کــه عمیقــا بــرای چیزهایــی‬ ‫خوبــی کــه در زندگی تــان وجــود دارنــد خوش حــال‬ ‫باشــید و انهــا را هــر روز بــه خودتــان یــاداوری کنیــد‪،‬‬ ‫کمتــر احتمــال دارد در دام مقایســه گرفتــار شــوید‪.‬‬ ‫هروقــت کســی یــا چیــزی می خواهــد شــما را دوبــاره بــه‬ ‫تلــۀ مقایســه بینــدازد‪ ،‬فــورا ان چیزهــای خــوب را بــه‬ ‫خودتــان یــاداوری کنیــد‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬دیــدن موفقیــت دیگــران نبایــد دنیــای شــما‬ ‫را بــه هــم بریــزد‪ .‬حتــی اگــر فکــر می کنیــد انهــا همــان‬ ‫کاری را انجــام می دهنــد کــه شــما انجــام می دهیــد‪،‬‬ ‫تالش هــا و موفقیت هایشــان بــه خودشــان تعلــق‬ ‫دارد‪ .‬از مقایســه کــردن خــود بــا دیگران دســت بردارید‪،‬‬ ‫زیــرا انچــه شــما تجربــه می کنیــد بــا انچــه انهــا تجربــه‬ ‫می کننــد تفــاوت دارد‪ .‬در اصــل شــما داریــد ظاهــر‬ ‫زندگــی انهــا را بــا باطــن زندگــی خودتــان مقایســه‬ ‫می کنیــد کــه در واقــع مقایســه اشــتباهی اســت‪.‬‬ ‫فاصله گرفتــن از مســیر زندگــی دیگــران کمکتــان‬ ‫می کنــد خودتــان را از ایــن احســاس کــه بایــد‬ ‫پیشــرفت تان را در مقایســه بــا پیشــرفت دیگــران‬ ‫بســنجید نجــات دهیــد‪.‬‬ ‫فاصله گرفتن از مسیر زندگی دیگران کمکتان می کند‬ ‫خودتــان را از ایــن احســاس کــه بایــد پیشــرفت تان را در‬ ‫مقایســه بــا پیشــرفت دیگــران بســنجید نجــات دهیــد‪.‬‬ ‫حســی از شــادی ِ درونــی در خودتــان ایجــاد کنیــد تــا‬ ‫بتوانیــد پیشــرفت های خودتــان را ارج بنهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران را انگیــزه ای بــرای‬ ‫پیشــرفت بدانیــد‪ :‬تقــای انســان بــرای خواســتن چیــزی‬ ‫که متعلق به دیگران اســت وقت هدردادن اســت؛ مگر‬ ‫اینکــه چیــزی کــه در دیگــران می بینــد و می خواهــد واقعــا‬ ‫ارزشــمند باشــد‪ .‬چه کســی را بیشــتر از همــه تحســین‬ ‫می کنیــد؟ چــه نــوع مقایس ـه ای می توانــد به واقــع بــرای‬ ‫شــما مفیــد باشــد؟ بــرای مثال‪ ،‬ایــا افرادی را می شناســید‬ ‫کــه فوق العــاده مهربــان و باگذشــت اند؟ ایــا کســانی را‬ ‫می شناســید کــه بــا خوبی شــان واقعــا ًاثــر مثبتــی در دنیــا‬ ‫می گذارنــد؟ به جــای اینکــه بــا افتــادن در تلــۀ مقایســۀ‬ ‫بیهــوده وقت تــان را تلــف کنیــد‪ ،‬با مقایســه کــردن خود با‬ ‫افراد مثبت اندیش و الهام بخش سعی کنید خودتان را‬ ‫بــه انهــا شــبیه کنیــد و فــرد بهتــری در زندگی تــان باشــید‪.‬‬ ‫کالم اخــر ‪ :‬اعتباربخشــیدن بــه خــود و تفکــر درونــی‬ ‫بهتریــن راه بــرای پرهیــز از افتــادن در تلــۀ مقایســه‬ ‫اســت؛ امــا انجــام ایــن کار بــه ایــن ســادگی ها نیســت‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد از مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران‬ ‫دســت برداریــد‪ ،‬راه ســختی در پیــش داریــد؛ اما همین‬ ‫کــه بــه ایــن نکتــه اگاه شــده اید‪ ،‬یعنــی در مســیر‬ ‫درســت قــرار داریــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪711‬‬ ‫فــرض می کننــد کــه ایــن‏مختصــر‬ ‫اگاهــی‪ ،‬تصویــر دقیقــی از کل‬ ‫شــخصیت شماســت‪.‬‏‬ ‫پــس می تــوان نتیجــه گرفــت‬ ‫کــه اولیــن تاثیــر بــه یــک فیلتــر‬ ‫شــباهت دارد‪ .‬چراکــه افــراد از‬ ‫روی زبــان بــدن‪ ،‬حرف هــا و‬ ‫‏واکنش هــای شــما اطالعــات‬ ‫دکتر محمود سلطانی‬ ‫اولیــه را دریافــت می کننــد و بــر‬ ‫مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫اســاس همیــن اطالعــات اســت‬ ‫کــه شــما چگونــه ادمــی‏هســتید‬ ‫در هربــار مواجهــه بــا افــراد جدیــد‪ ،‬و اینکــه بایــد چــه رفتــاری را در‬ ‫شــما مــورد قضــاوت قــرار می گیریــد اینــده از شــما انتظــار داشــته‬ ‫و هــر بــار عقیــده ای در مــورد شــما باشــند تصمیــم می گیرنــد‪ .‬بعــد‬ ‫شــکل‏می گیــرد‪ .‬تغییــر یــا از بیــن شــما را از طریــق‏همیــن فیلتــر‬ ‫بــردن تاثیــر اولیــن برخــورد تقریبــا ً نــگاه می کننــد‪ .‬همــه دوســت‬ ‫غیــر ممکــن بــوده و بــرای همیــن دارنــد فکــر کننــد کــه منــش و‬ ‫اســت کــه اولیــن مالقــات‏اینقــدر شــخصیت دیگــران را بــه درســتی‬ ‫مهــم می شــود؛ چــرا کــه در نــوع رابط ـه ای کــه پــس از ان ارزیابــی ‏کننــد و بگوینــد‪« :‬مــن‬ ‫شــکل خواهــد گرفــت تعیین کننــده اســت‪ .‬فرقــی‏نمی کنــد از همــان لحظــه اول کــه او را‬ ‫مالقــات کاری بــا کســی داشــته باشــید یــا در زندگــی دیــدم مطمئن شــدم کــه او ‪.»...‬‬ ‫اجتماعی تــان بــا شــخص جدیــدی اشــنا شــوید‪ .‬هرکــدام ایــن افــراد دنبــال اطالعاتــی می‪-‬‏گردنــد کــه برداشــت اولیــه‬ ‫‏کــه باشــد‪ ،‬خیلــی مهــم اســت کــه بدانیــد در نــگاه اول انهــا را تاییــد کنــد و در ایــن میــان رفتارهــای مغایــر را یــا‬ ‫نمی بیننــد و یــا اگــر ببیننــد بــه انهــا‏توجهــی نمی کننــد‪.‬‏‬ ‫ی شــوید‏‪.‬‬ ‫چطــور در ذهــن افــراد قضــاوت م ‪‎‬‬ ‫بــا اینکــه فیلتــر کــردن‪ ،‬بــه افــراد امــکان می دهــد اطالعــات‬ ‫بررســی های روان شــناختی نشــان داده اســت افــراد بــه‬ ‫هنــگام ارزیابــی دیگــران بــه اطالعــات اولیــه ای کــه بــه دریافتــی را بــه ســرعت معنـی دار کننــد‪ ،‬امــا اشــتباهاتی در‬ ‫دســت‏می اورنــد بهــای بیشــتری می دهنــد تــا اطالعاتــی کــه ‏ایــن فراینــد بــروز می کنــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬افــراد مایل انــد‬ ‫بعــدا ً بــه دســت می اورنــد‪ .‬در حقیقــت اولیــن اطالعاتــی رفتــار شــخص جدیــد را بــه حســاب منــش و شــخصیت او‬ ‫کــه افــراد‏دربــاره هــر چیــزی یــا هــر کســی می گیرنــد‪ ،‬روی در‏تمامــی موقعیــت هــا بگذارنــد در حالــی کــه شــاید ایــن‬ ‫پــردازش بعــدی اطالعــات از ناحیــه انهــا تاثیــر می گــذارد‪ .‬به گونــه نباشــد‪ .‬شــما اگــر کســی را کــه بــه ظاهــر عصبانــی بــه‬ ‫عبــارت‏دیگــر‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد افــراد انچــه را که در شــروع نظــر‏می رســد ببینیــد‪ ،‬شــاید او را در مجمــوع یــک شــخص‬ ‫عصبانــی ارزیابــی کنیــد‪ .‬بــه ایــن فکــر نمی کنیــد کــه چــه‬ ‫کســب می کننــد‪ ،‬درســت و صحیــح می پندارنــد‏‪.‬‬ ‫بــه زبــان ســاد ‪‎‬ه تر‪ ،‬افــراد در نــگاه اول فقــط نمونــه کوچکــی بســا‏اتفاقــی افتــاده و او را عصبانــی کــرده اســت‪ .‬شــاید‬ ‫از شــما را مــی بیننــد و بخــش باریکــی از زندگــی شــما را در خیابــان اتومبیلــی بی مقدمــه جلــوی او پیچیــده و یــا‬ ‫‏لمــس می کننــد‪ .‬امــا همیــن نمونــه کوچــک‪ 100 ،‬درصــد خبــر بــدی را‏شــنیده اســت‪ .‬ایــن یــک اشــتباه اصولــی اســت‬ ‫اطالعاتــی اســت کــه انهــا دربــاره شــما دارنــد‪ .‬در حالــی کــه همــه مــا ان را مرتکــب مــی شــویم‪ .‬رفتــار دیگــران را‬ ‫کــه ‏شــما عمــری را بــا خــود تجربــه کرده ایــد‪ .‬اطالعــات بــه حســاب‏شــخصیت یــا منــش انهــا می گذاریــم و ان را‬ ‫کامــل و موثقــی دربــاره احساســات و عواطــف خــود داریــد‪ ،‬معمــوال ً یــک رفتــار موقتــی کــه در اثــر یــک حادثــه بیرونــی‬ ‫از رفتارهــا‪ ،‬‏اشــتیاق ها و هراس هایتــان اگاهیــد ولــی صــورت خارجــی‏پیــدا کــرده اســت‪ ،‬شناســایی نمی کنیــم‪.‬‬ ‫غریبه هــا دربــاره شــما چیــزی نمی داننــد‪ .‬انــدک اطــاع‪ ،‬امــا رفتــار خودمــان را اینگونــه ارزیابــی نمی کنیــم‪ .‬وقتــی‬ ‫تنهــا چیــزی اســت کــه‏در اختیــار دارنــد و می تواننــد روی عصبانــی می شــویم از‏پیــش‪ ،‬ان را بــه حادثــه یــا موقعیتــی‬ ‫ان حســاب کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال انهــا بــه طــور ناخــوداگاه نســبت می دهیــم‪ ،‬نــه بــه شــخصیتی کــه داریــم‪ .‬اشــتباه‬ ‫شخصیت یا موقعیت؟‬ ‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه ســوم ســال ‪ 1401‬ثبــت اســناد و امــاک گرگان باســتناد مــاده ‪12‬‬ ‫قانــون ثبــت و مادتیــن ‏‏‪52‬و‪ 59‬ائیــن نامــه قانــون مذکــور اســامی اشــخاصی کــه در حــوزه‬ ‫ثبتــی شهرســتان گــرگان در ســه ماهــه ســوم‏ســال ‪ 1401‬از انــان پذیــرش ثبــت بعمــل‬ ‫امــده و یــا بــه دســتور اراء صــادره از هیئــت نظــارت و یــا بــه اختیــارات‏تفویضــی مــی‬ ‫بایســت تجدیــد اگهــی شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی میگــردد‏‪.‬‬ ‫بخش یک ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ -1‬پــاک ‪ 106‬فرعــی از ‪- 1310‬اصلــی ‪ -1‬خانــم مینــا باقــی ‪ -2‬ملیحــه باقــی ‪ -3‬زهــرا‬ ‫باقــی ‪ -4‬فرشــته‏باق ـی‪‎ ‎‬همگــی فرزنــدان عبــاس ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــه مســاحت ‪ 266.36‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی شــهری گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -2‬پــاک ‪ 446‬فرعــی از ‪- 1355‬اصلــی اقــای مســلم تازیکــه فرزنــد نصرالــه ‪-2‬‬ ‫اقــای نصرالــه تازیکــه‏فرزنــد اســماعیل پنــج و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 100.67‬‏مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -3‬پــاک ‪ 447‬فرعــی از ‪- 1355‬اصلــی اقــای عزیزالــه ســنائی فرزنــد عبــاس پنــج‬ ‫و نیــم دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪191.98‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -4‬پــاک ‪ 88‬فرعــی از‪- 1356‬اصلــی اقــای احمــد قــادری فرزنــد محمدکریــم پنــج‬ ‫و نیــم دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪100.19‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -5‬پــاک ‪- 1401‬اصلــی خانــم ســعیده امیرلطیفــی فرزنــد عطاءالــه ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای‏احداثــی بــه مســاحت ‪ 177‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -6‬پــاک ‪ 130‬فرعــی از ‪- 2577‬اصلــی اقــای علــی اصغــر معروفــی فرزنــد علــی اکبــر‬ ‫ســه دانــگ اعیانــی‏یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی کــه عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 149.57‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -7‬پــاک ‪ 70‬فرعــی از ‪- 2625‬اصلــی خانــم راضیــه رحمانــی خلیلــی فرزنــد محمدرضــا‬ ‫دو دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪99.86‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -8‬پــاک ‪ 1‬فرعــی از ‪-3155‬اصلــی اقــای میثــم رعنایــی فرزنــد عباســعلی‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه‏زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 271.57‬مترمربــع‬ ‫واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -9‬پــاک ‪ 1‬فرعــی از ‪-3472‬اصلــی اقــای عبدالخالــق قدیــری نــژاد فرزنــد رضــا یــک‬ ‫ســهم از پنــج ســهم‏ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 245.34‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -10‬پــاک ‪ 3561‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی اقــای حســین احمــدی ششــدانگ اعیانــی‬ ‫احداثــی در یــک قطعــه‏زمیــن بــا بنــای احداثــی کــه عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 135.67‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -11‬پــاک ‪ 3575‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی ‪ -1‬اقــای غالمرضــا تیمــوری فرزنــد‬ ‫اســفندیار ‪ -2‬حدیــث‏خشــنودی فــر فرزنــد جمشــید ششــدانگ اعیانــی احداثــی در یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی کــه عرصــه ان وقــف‏اســت بــه مســاحت ‪ 191.26‬مترمربــع‬ ‫واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -12‬پــاک ‪ 3576‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی اقــای مجتبــی فرقانــی فرزنــد احمدرضــا‬ ‫ششــدانگ اعیانــی‏احداثــی در یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی کــه عرصــه ان وقــف‬ ‫اســت بــه مســاحت‪99‬مترمربع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -13‬پــاک ‪- 4173‬اصلــی اقــای رحیمعلــی عــرب فرزنــد عیســی ششــدانگ عرصــه‬ ‫واعیــان یــک قطعــه زمیــن‏بــا بنــای احداثــی در ان بــه مســاحت ‪ 99‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -14‬پــاک ‪- 4175‬اصلــی ‪ -1‬اقــای محمدرضــا پورقاســم ‪ -2‬محمــد کمــال پورقاســم‬ ‫‪ -3‬احســان پورقاســم‏همگــی فرزنــد محمدعلــی ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــه مســاحت ‪ 8.10‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫بخش دو ثبت گرگان‬ ‫دیگــر افــراد ایــن اســت کــه‏فکــر می کننــد اگــر کســی یــک‬ ‫ویژگــی مثبــت دارد‪ ،‬دارای مجموعــه ای از ســایر صفــات‬ ‫مثبــت هــم هســت و در حالــی‏کــه ممکــن اســت او انهــا را‬ ‫داشــته یــا نداشــته باشــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬شــاید کســی را کــه‬ ‫بــه نظرتــان تیزبیــن رســیده اســت‪،‬‏در ان واحــد باهــوش‪،‬‬ ‫دوســت داشــتنی و موفــق ارزیابــی کنیــد‪ .‬هرچنــد ممکــن‬ ‫اســت ایــن خصوصیــات را در او‏مشــاهده نکــرده باشــید‪.‬‬ ‫افــراد‪ ،‬ویژگی هــای منفــی را هــم بــه همیــن شــکل ارزیابــی‬ ‫می کننــد‪ .‬مثــا ً اگــر کســی را ببیننــد ‏کــه زیــاد شــکایت‬ ‫می کنــد فــرض را بــر ایــن می گذارنــد کــه او مــال اور‪،‬‬ ‫غیرمعاشــرتی و ضعیــف اســت‪ .‬اگــر ایــن‏اشــتباهات شــایع‬ ‫در برداشــت را درک کنیــد‪ ،‬بهتــر متوجــه می شــوید کــه‬ ‫دیگــران در جلســه اول چگونــه از رفتــار شــما ‏برداشــت‬ ‫می کننــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬در موقعیــت بهتــری قــرار می گیریــد‬ ‫تــا تصویــر دقیقــی از خــود بــه نمایــش بگذاریــد‪ .‬اگــر‏بدانیــد‬ ‫افــراد ان انــدک خصوصیــت اولیــه را کــه در شــما می بیننــد‬ ‫بــه حســاب ‪ 100‬درصــد شــخصیت شــما می ‏گذارنــد‪،‬‬ ‫می توانیــد دربــاره اطالعاتــی کــه دربــاره خودتــان مخابــره‬ ‫می کنیــد دقیق تــر و حســاب شــده تر رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر‏بــه‬ ‫ایــن نتیجــه برســید کــه نظــم و اولویــت در رفتارهــا مهــم‬ ‫اســت‪ ،‬ممکــن اســت بخواهیــد ابتــدا رفتارهــای بهتــری را‬ ‫بــه‏نمایــش بگذاریــد‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -15‬پــاک ‪ 677‬فرعــی از ‪- 126‬اصلــی اقــای محمدعلــی فردوســی فرزنــد مرحــوم‬ ‫اســداله ســه ســهام‏مشــاع از چهارده ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪225.34‬‏مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -16‬پــاک ‪ 727‬فرعــی از ‪- 126‬اصلــی اقــای محمدجوادنظــری مهــر فرزنــد یوســف‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 19391.25‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -17‬پــاک ‪ 767‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای علیرضــا خمــردادی فرزند حیدر ســه ســهام‬ ‫مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 110.78‬مترمربــع واقــع‏در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -18‬پــاک ‪ 771‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای حســین خســروابادی فرزنــد رمضانعلــی‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 210‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -19‬پــاک ‪ 772‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی شــهرداری گــرگان ســه ســهام مشــاع از‬ ‫چهــارده ســهم ششــدانگ ‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 25439.14‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -20‬پــاک ‪ 774‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای رمضــان ســجادپور فرزنــد نوروزعلــی‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 314.16‬مترمربــع واقــع‏در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -21‬پــاک ‪ 775‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم معصومــه نیــک جــو فرزنــد یارمحمــد‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 262‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -22‬پــاک ‪ 776‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای محمــد کریــم بلنــد فرزنــد رجبعلی ســه‬ ‫ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 159‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -23‬پــاک ‪ 779‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم ســکینه رشــمی فرزنــد جهانبخــش‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 290.52‬مترمربــع واقــع‏در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -24‬پــاک ‪ 780‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای محمدتقــی حاجــی قاســمی فرزنــد ولــی‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 128‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -25‬پــاک ‪ 781‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای محمدتقــی حاجــی قاســمی فرزنــد ولــی‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 280‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -26‬پــاک ‪ 782‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم مرواریــد دائمــی فرزند ولی اله ســه ســهام‬ ‫مشــاع از چهــارده‏ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 150‬مترمربــع واقــع در اراضــی‏گلنــد‬ ‫اگهــی هــای نوبتــی و تحدیــد حــدود جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد تــا هــرگاه‬ ‫شــخص یــا اشــخاصی نســبت‏بــه پــاک هــای بــاال اعتــراض دارنــد میتواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪ 16‬قانــون‏ثبــت و در خصــوص اگهــی‬ ‫تحدیــد حــدود کســانیکه نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی معترضنــد ظــرف مــدت‬ ‫‏ســی روز از تاریــخ انتشــار مطابــق مــاده ‪ 56‬ائیــن نامه‪،‬اعتــراض خــود را بــه صــورت‬ ‫کتبــی بــه ایــن اداره تســلیم‏و برابــر تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــد معتــرض مــی بایســتی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‪،‬به مرجــع ثبتــی‏دادخواســت‪،‬به مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی اقــدام و گواهــی مبنــی بــر تقــدم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم‏نمایــد‬ ‫در غیــر اینصــورت عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‏ م الــف ‪13944 -‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.11.01 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.01 :‬‏‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 01‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪711‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫نکات مهم برای‬ ‫ارسال ایمن فرم‬ ‫در وب سایت‬ ‫پایان مزاحمت در بستر‬ ‫شبکه اجتماعی اینستاگرام‬ ‫اطمینــان از ایمــن بــودن فــرم هایــی کــه شــما – یــا‬ ‫مشــتریانتان – بــرای ارســال و دریافــت اطالعــات از طریــق‬ ‫وب ســایت خــود اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫کاربــران بیــش از هــر زمــان دیگــری از امنیــت داده هــا اگاه‬ ‫هســتند و بــه عنــوان اســتاندارد انتظــار باالتریــن ســطح‬ ‫امنیــت را دارنــد‪ .‬اگــر وب ســایت شــما نتوانــد ایــن کار را‬ ‫انجــام دهــد‪ ،‬بعیــد اســت کــه هرگــز بــه نــرخ تبدیلــی کــه‬ ‫مــی خواهیــد دســت پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 95‬درصــد از مشــتریان بــه دلیــل نگرانــی هــای مربــوط بــه‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی داده هــا‪ ،‬خریــد از یــک شــرکت را‬ ‫متوقــف کــرده انــد‪ .‬بیــش از نیمــی از کاربــران فعــال در‬ ‫زمینــه حفــظ حریــم خصوصــی بــه دلیــل سیاســت های‬ ‫داده ای خــود‪ ،‬قبــا ً بــرای ارائــه محصــوالت و خدمــات بــه‬ ‫شــرکت دیگــری رفته انــد‪ .‬همــه اینهــا در اصــل بــه ایــن‬ ‫معنــی اســت کــه عــدم اب بنــدی تمــام عناصــر ســایت شــما‬ ‫ممکــن اســت بــرای شــما‪ ،‬مشــتریان هزینــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در اینجــا نــکات و هــک هایــی وجــود دارد کــه‬ ‫بایــد بدانیــد تــا مطمئــن شــوید کــه فــرم هــای ارســالی ایمــن‬ ‫را بــه کار مــی گیریــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه در بســتر‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــه یــک شــهروند‬ ‫توهیــن کــرده و بــرای وی ایجــاد مزاحمــت کــرده‬ ‫بــود خبــر داد‪.‬‬ ‫«ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی»‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر عنــوان داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه‬ ‫شــهروند ایالمــی بــه پلیــس فتــا و اعــام توهیــن‬ ‫و ایجــاد مزاحمــت بــرای وی در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار ایــن پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬شــاکی عنــوان‬ ‫داشــت فــردی ناشــناس در بســتر شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام بــرای وی ایجــاد مزاحمــت‬ ‫نمــوده و اقــدام بــه فحاشــی و توهیــن بــه وی‬ ‫نمــوده اســت‪،‬لذا بــا توجــه بــه حساســیت‬ ‫موضــوع کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات خــود‬ ‫را اغــاز کــرده و متوجــه شــدند فــردی بــا هویــت‬ ‫معلــوم بــا شــاکی اختالفــات قبلــی داشــته و در‬ ‫ادامــه بــا انجــام اقدامــات پلیســی و بررسـی های‬ ‫فنــی مــدارک کافــی بدســت امــده و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‪ ،‬متهــم در محــل‬ ‫پلیــس فتــا حاضــر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یعقوبــی ادامــه داد‪ :‬ایــن مجــرم‬ ‫ســایبری در بازجویــی هــای بــه عمــل امــده‪،‬‬ ‫عنــوان داشــت قبــا بــا شــاکی خصومــت‬ ‫شــخصی داشــته و بــه دلیــل اختالفــات بوجــود‬ ‫امــده‪ ،‬اقــدام بــه انجــام ایــن کار نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی از شــهروندان بــا کشــاندن‬ ‫اختالفــات شــخصی بــه فضــای مجــازی قصــد‬ ‫تالفــی و انتقــام از دیگــران را دارنــد کــه در قانــون‬ ‫بــرای ان مجــازات تعییــن شــده و بــا متخلفیــن‬ ‫برابــر قانــون برخــورد قضائــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از یک ویرایشگر با کیفیت باال استفاده کنید‬ ‫اول‪ ،‬اصــول اولیــه‪ :‬شــما بــه ابزارهــای مناســب بــرای‬ ‫انجــام کار در هنــگام ایجــاد فــرم امــن خــود نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫یــک ویرایشــگر متــن غنــی را انتخــاب کنیــد کــه قابــل اعتماد‬ ‫اســت‪ ،‬طیــف وســیعی از عملکردهــای ســبک را ارائــه‬ ‫می دهــد و مــی توانــد بــا ســایر فرایندهــای امنیتــی انالیــن‬ ‫شــما ادغــام شــود‪.‬‬ ‫گزینــه ای ماننــد ویرایشــگر متــن غنــی ‪ TinyMCE‬را در‬ ‫نظــر بگیریــد‪ ،‬کــه بــه توســعه دهنــدگان شــما امــکان کنتــرل‬ ‫کامــل بــر فراینــد توســعه را مــی دهــد و دارای ابزارهــا و‬ ‫ویژگــی هــای پیشــرفته ای اســت کــه در دســترس هســتند‬ ‫و شــروع بــه کار و نگهــداری انهــا اســان اســت‪.‬‬ ‫محدود کردن ورودی کاربر‬ ‫بــرای جلوگیــری از شناســایی اســیب پذیری ها توســط‬ ‫هکرهــای احتمالــی بــا وارد کــردن داده هــای تصادفــی در‬ ‫فیلدهــای فــرم‪ ،‬از ابزارهــای اعتبارســنجی فیلــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬ابزارهــای اعتبــار ســنجی فیلــد بــه ایــن معنــی‬ ‫اســت کــه فقــط اعــداد را مــی تــوان در فیلــدی کــه شــماره‬ ‫تلفــن کاربــر را درخواســت مــی کنــد وارد کــرد‪.‬‬ ‫از پیغام های خطای تفصیلی حذف کنید‬ ‫پیــام هــای خطــای دقیــق ممکــن اســت بــرای کاربــران‬ ‫مفیــد باشــد‪ ،‬درســت اســت؟ در بیشــتر مــوارد‪ ،‬ایــن مــورد‬ ‫نیســت – امــا مطمئنــا ً در مــورد هکرهــا کــه احتمــاال ً یــک‬ ‫پیــام مفصــل را واقعــا ًمفیــد خواهنــد یافــت‪ ،‬چنیــن اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن صــورت اســت‪ :‬اگــر یــک هکــر ســعی کنــد‬ ‫دسترســی پیــدا کنــد و نــام کاربــری و رمــز عبــور را وارد کنــد‬ ‫و پیغــام خطایــی در امتــداد خطــوط «گــذرواژه اشــتباه»‬ ‫دریافــت کنــد‪ ،‬متوجــه می شــود کــه از نظــر نــام کاربــری‬ ‫ضربــه ای وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫کاری کنیــد کــه یــک هکــر ســخت تر کار کند‪ .‬در ســناریوی باال‪،‬‬ ‫یــک پیغــام خطــای عمومــی مانند «اطالعــات ورود نادرســت به‬ ‫جــای ســوار شــدن اســان تــر‪ ،‬باعــث ســردرد انهــا می شــود‪».‬‬ ‫امنیت اپلود فایل را ارزیابی کنید‬ ‫بــه دقــت نــگاه کنیــد کــه چگونــه کاربــران می تواننــد فایل هــا‬ ‫را بــرای بررســی اســیب پذیری های سیســتم اپلــود کننــد‪ .‬بــه‬ ‫طــور خــاص بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چگونه یک مجرم ســایبری‬ ‫مــی توانــد بــا اپلــود یــک فایــل حــاوی ویــروس‪ ،‬اشــکال یــا‬ ‫ســایر نــرم افزارهــای مخــرب‪ ،‬از امکانــات اپلــود بــرای حمله به‬ ‫ســایت شــما اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از ایــن امــر و بهبــود امنیــت در ایــن امتیــاز‬ ‫مــی توانیــد چندیــن قــدم برداریــد‪ .‬ابتــدا‪ ،‬نــوع پســوندهای‬ ‫مجــاز فایــل را محــدود کــرده و انــدازه فایل هــای قابــل اپلــود را‬ ‫محــدود کنیــد‪ .‬ثانیــاً‪ ،‬بــه کارکنــان امــوزش دهیــد تــا فایل هــای‬ ‫اپلــود شــده را قبــل از بــاز کــردن و اســتفاده از ان هــا تجزیــه و‬ ‫تحلیــل کننــد‪ ،‬و فایل هــای اپلــود شــده در شــبکه خــود را تــا‬ ‫حــد امــکان جداســازی کننــد تــا اســیبی کــه یــک فایل ســرکش‬ ‫می توانــد بــه سیســتم های شــما وارد کنــد‪ ،‬محــدود کنــد‪.‬‬ ‫از رمزگذاری استفاده کنید‬ ‫رمزگــذاری داده هــا ان هــا را بــرای کســانی کــه کلیــد ندارند‪،‬‬ ‫غیرقابــل خوانــدن می کنــد – بــه ایــن معنــی کــه حتــی اگــر‬ ‫هکرهــا ان هــا را بشــکنند‪ ،‬همــه چیزهایــی کــه خواهنــد‬ ‫داشــت کدهــای نامفهــوم خواهــد بــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور‪،‬‬ ‫از ‪ HTTPS‬بــرای ارائــه چندیــن الیــه حفاظتــی اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ HTTPS .‬عــاوه بــر اطمینــان از اینکــه نمی تــوان‬ ‫فعالیت هــای مــرور و انالیــن مشــتریان شــما را تحــت‬ ‫تعقیــب قــرار داد‪ ،‬از تغییــر یــا خــراب شــدن داده هــا در‬ ‫حیــن انتقــال جلوگیــری می کنــد ‪ -‬بــدون اینکــه شــما چیــزی‬ ‫در مــورد ان بدانیــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬فرایندهــای احــراز هویــت تعبیــه شــده در‬ ‫‪ HTTPS‬تضمیــن می کنــد کــه همــه طرف هایــی کــه‬ ‫داده هــا را از طریــق اتصــال رد و بــدل می کننــد همان هایــی‬ ‫هســتند کــه ادعــا می کننــد هســتند‪.‬‬ ‫‪ 3DS‬را در نظر بگیرید‬ ‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه ســوم ســال ‪1401‬ثبــت اســناد و امــاک گــرگان باســتناد مــاده ‪12‬‬ ‫قانــون ثبــت و مادتیــن ‪52‬و‪ 59‬ائیــن نامــه قانــون مذکــور اســامی اشــخاصی کــه در حــوزه‬ ‫ثبتــی ناحیــه ‪ 2‬شهرســتان گــرگان در ســه‏ماهــه ســوم ســال ‪ 1401‬از انــان پذیــرش ثبــت‬ ‫بعمــل امــده و یــا بــه دســتور اراء صــادره از هیئــت نظــارت و یــا بــه اختیــارات تفویضــی مــی‬ ‫بایســت تجدیــد اگهــی شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی میگــردد‪.‬‏‬ ‫بخش سه ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ –1‬پــاک شــماره ‪7432‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم نرگــس تاشــی فرزنــد‬ ‫محمدحســین دودانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بمســاحت ‪149.67‬مترمربــع واقــع در‬ ‫اراضــی خــارج ازمزرعــه ‏موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-2‬پــاک شــماره ‪7507‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم شبیرســرگلزائی نظــام دوســت‬ ‫فرزنــد ذبیــح الــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 73.74‬مترمربــع واقــع‬ ‫در خــارج‏مزرعــه موقوفــه محمــد صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-3‬پــاک شــماره ‪7508‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم ابوتــراب ســالدار فرزنــد‬ ‫رضــادو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 133‬مترمربــع واقــع در خــارج‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمــد‏صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-4‬پــاک شــماره ‪ 7509‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم غالمرضارحیمــی فرزنــد ناصــر‬ ‫دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 350‬مترمربــع واقــع در خــارج مزرعــه‬ ‫موقوفــه محمــد صــادق‏بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫‏‪-5‬ردیــف ‪-2‬پــاک شــماره ‪ 7510‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم نگارمــوذن فرزند قربانعلی‬ ‫دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت‪ 157.25‬مترمربــع واقــع در خــارج مزرعــه‬ ‫موقوفــه محمــد‏صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-6‬پــاک شــماره ‪7554‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم حســین عبداللهــی فرفرزنــد‬ ‫جانعلــی دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 249‬مترمربــع واقــع در خــارج‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمــد‏صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-7‬پــاک شــماره ‪7558‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم قدســیه اب شــناس فرزنــد‬ ‫حبیــب دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 250.23‬مترمربــع واقــع در‬ ‫خــارج مزرعــه موقوفــه‏محمــد صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫بــرای افــزودن امنیــت بیشــتر بــرای ارســال فــرم هــای مربــوط‬ ‫بــه پرداخــت هــا‪ 3DS ‪(3D Secure)‬ ،‬را وارد کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫فنــاوری از مشــتریان می خواهــد تــا بــا هدایــت این مشــتریان‬ ‫بــه یــک صفحــه احــراز هویــت اختصاصــی در وب ســایت بانک‬ ‫خــود‪ ،‬یــک مرحلــه تاییــد اضافــی را بــا صادرکننــده کارت خــود‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬در اینجــا‪ ،‬از انهــا خواســته مــی شــود که هویت‬ ‫خــود را بــا وارد کــردن یــک رمــز عبــور منحصــر بــه فــرد و یک کد‬ ‫پیــن یــا پیامــک ثابــت کننــد‪.‬‬ ‫در برخــی کشــورها‪ ،‬اســتفاده از ‪ 3DS‬بــرای پرداخــت‬ ‫اجبــاری اســت‪ ،‬در حالــی کــه در برخــی دیگــر‪ ،‬اختیــاری‬ ‫اســت‪ .‬بــرای حفــظ باالتریــن ســطح امنیــت در فــرم ارســالی‬ ‫خــود‪ ،‬قــرار دادن ان در محــل توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫محافظت در برابر حمالت اسکریپت بین سایتی‬ ‫برنامــه نویســی متقابــل ســایت (‪ )XSS‬یکــی از رایــج تریــن‬ ‫حمــات ســایبری کالهبــرداران اســت‪ .‬ایــن نــوع حملــه‬ ‫شــامل یــک هکــر اســت کــه داده هــا (ماننــد یــک اســکریپت‬ ‫مخــرب) را در محتــوای یــک وب ســایت قابــل اعتمــاد وارد‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ایــن محتــوای در معــرض خطــر متعاقبــا ً بــه‬ ‫مرورگــر کاربــر تحویــل داده مــی شــود‪.‬‬ ‫فــرار از داده هــای کاربــر بــه شــکل ایمــن یکــی از موثرترین‬ ‫راه هــا بــرای محافظــت در برابــر حمــات اســکریپت بیــن‬ ‫ســایتی اســت‪ .‬فــرار بــه معنــای اطمینــان از اینکــه داده های‬ ‫دریافتــی حــاوی هیــچ اســکریپت اجرایــی قبــل از ارائــه ان‬ ‫بــرای کاربــر نیســت‪.‬‬ ‫غذای اماده‬ ‫از نــکات و هک هــای بــاال بــرای بهینه ســازی فرایندهــای‬ ‫ارســال فــرم امــن خــود اســتفاده کنیــد و خیالتــان راحت باشــد‬ ‫کــه داده هــای کاربران و کسـب وکارتان ایمن هســتند‪ .‬هنگام‬ ‫نزدیــک شــدن بــه ایجــاد فرم هــای امــن‪ ،‬همیشــه بــه راه هایــی‬ ‫فکــر کنیــد کــه هکرهــا می تواننــد بــرای حملــه تــاش کننــد‬ ‫مســیرهایی کــه ممکــن اســت بــرای شناســایی‬ ‫اســیب پذیری ها هــدف قــرار دهنــد ‪ -‬و ســپس شــکاف ها را‬ ‫برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫نگرانی هــای امنیــت و حفــظ حریــم خصوصــی داده هــا‬ ‫بــرای مصرف کننــدگان امــروزی بســیار مهــم اســت ‪-‬‬ ‫ایجــاد امن تریــن اشــکال ممکــن بــرای تقویــت موقعیــت‬ ‫ردیــف ‪-8‬پــاک شــماره ‪7559‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم جوادمحمدپــور فرزنــد‬ ‫شهســوار دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 95.72‬مترمربــع واقــع در‬ ‫خــارج مزرعــه موقوفــه محمــد‏صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-9‬پــاک شــماره ‪7572‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانم‪-1‬بــی تااســدی راوری فرزنــد‬ ‫حســین ‪-2‬حســین اســدی راوری فرزندمحمد‪-3‬شــهین ســمیعی فرزنــد صفــر دو دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ‏عرصــه بــه مســاحت ‪ 100.5‬مترمربــع واقــع در خــارج مزرعــه موقوفــه‬ ‫محمــد صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-10‬پــاک شــماره ‪7573‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم ســیدمهدی عمــادی فرزنــد‬ ‫ســیدنقی دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 93.90‬مترمربــع واقــع در‬ ‫خــارج مزرعــه موقوفــه‏محمــد صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-11‬پــاک شــماره ‪ 7574‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم عمارشــهروزی فرزنــد علیرضا‬ ‫دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪282.80‬مترمربــع واقــع در خــارج مزرعــه‬ ‫موقوفــه محمــد‏صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-12‬پــاک شــماره ‪7575‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم مهنــاز عــرب رودبارکــی فرزنــد‬ ‫حســین اقــا دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 173.71‬مترمربــع واقــع در‬ ‫خــارج‏مزرعــه موقوفــه محمــد صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫اگهــی هــای نوبتــی و تحدیــد حــدود جهــت اطــاع عمــوم انتشــارمیگردد تــا هــرگاه شــخص‬ ‫یــا اشــخاصی نســبت بــه پــاک هــای بــاال اعتــراض دارنــد میتواننــد‏از تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪ 16‬قانــون ثبــت و همچنیــن در خصــوص اگهــی تحدیــد‬ ‫حــدود کســانیکه نســبت بــه حــدود و‏حقــوق ارتفاقــی اعتــراض دارنــد ظــرف مــدت ســی روز‬ ‫از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس مطابــق مــاده ‪ 56‬ائیــن نامه‪،‬اعتــراض خــود را بــه صــورت‬ ‫کتبــی‏بــه ایــن اداره تســلیم و برابــر تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــد معتــرض مــی بایســتی ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‪،‬به مرجــع ثبتــی دادخواســتبه مرجــع‏ذیصــاح قضائــی اقــدام‬ ‫و گواهــی مبنــی بــر تقــدم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت‬ ‫عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافــت‪ .‬م الــف‪-‬‏‪13911‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/01 :‬‬ ‫حجت الله تجری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مطقه دو گرگان‬ ‫کالهبرداری یک میلیارد‬ ‫ریالی از طریق اپلیکیشن‬ ‫جعلی همراه بانک‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه‬ ‫بــا اســتفاده از همــراه بانــک جعلــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان مــی نمــود‪ ،‬خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬کاربــران بــرای نصــب نرم افــزار همــراه بانــک‬ ‫تنهــا از طریــق ســایت اصلــی بانــک اقــدام کننــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید مهــدی عمــران فــر اظهــار کــرد‪:‬در‬ ‫پــى دریافــت مرجوعــه قضایــى از ســوى یکــی از‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر اینکــه پــس از نصــب همــراه‬ ‫بانــک یکــی از بانــک هــای کشــور مبلــغ یــک میلیــارد‬ ‫ریــال بــه صــورت غیــر مجــاز از حســاب وی برداشــت‬ ‫شــده پرونــده ای در ایــن زمینــه تشــکیل و موضــوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا مشــخص شــد شــاکی پرونــده به صــورت نااگاه‬ ‫نــرم افــزار مخربــی را از بســتر اینترنــت دانلــود و بــر‬ ‫روی تلفــن همــراه خــود نصــب کــرده بــود کــه بــا‬ ‫ایــن اقــدام در دام ســارقان اینترنتــی گرفتار شــده و‬ ‫مبلــغ یکصــد میلیــون تومــان از حســاب شــاکی بــه‬ ‫صــورت غیرمجــاز برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عمــران فــر ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا تحقیقــات خــود را اغــاز کردنــد و پــس از انجــام‬ ‫اقدامــات پلیســی و کارشناســی‪ ،‬متهــم بــه هویــت‬ ‫معلــوم در یکــی از اســتان های شــمالی شناســایی و‬ ‫بــا هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان توصیه کــرد‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه شــیوه های گوناگون و نوین کالهبــرداران‬ ‫و ســارقان اینترنتــی در انجــام اعمــال مجرمانــه‬ ‫و خرابکارانــ ه خــود ؛ هم وطنــان بــه ایــن موضــوع‬ ‫توجــه داشــته باشــند کــه دانلــود نرم افــزار همــراه‬ ‫بانــک را تنهــا از ســایت اصلــی بانــک انجــام دهنــد‬ ‫و بــه هیچ وجــه بــرای خریــد شــارژ‪ ،‬انتقــال وجــه‪،‬‬ ‫دانلــود نرم افــزار بانکــی یــا هرگونــه تراکنــش مالــی‬ ‫از جسـت وجو در ســایت گوگل یا ســایر موتورهای‬ ‫جس ـت وجوگر اســتفاده نکننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪ -711‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-711‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/29‬رجب‪/‬‬ ‫‪29 - 2023‬‬ ‫‪/20 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫دوشنبه ‪12//01‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عملیات موالی متقیان (ع)‬ ‫رویارویــی بــا حملــه دشــمن بــه چزابــه دشــمن در جمــع بنــدی اطالعــات‬ ‫حاصلــه خــود – بویــژه توســط مــا هواره هــای امریکایــی – بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده بــود کــه ایــران بــزودی در منطقــه « شــوش » عملیــات بزرگی انجام‬ ‫خواهــد داد ‪ .‬از ایــن رو اســتحکامات و تمرکــز شــدید نیــرو را در شــوش‬ ‫ایجــاد کــرد و میادیــن ‪...‬‬ ‫رویارویــی بــا حملــه دشــمن بــه چزابــه‪ :‬دشــمن در جمــع بنــدی اطالعــات‬ ‫حاصلــه خــود – بویــژه توســط مــا هواره هــای امریکایــی – بــه این نتیجه رســیده‬ ‫بــود کــه ایــران بــزودی در منطقــه « شــوش » عملیــات بزرگــی انجــام خواهــد‬ ‫داد ‪ .‬از ایــن رو اســتحکامات و تمرکــز شــدید نیــرو را در شــوش ایجــاد کــرد و‬ ‫میادیــن میــن را وســعت داد ‪.‬همچنیــن ‪ ۱۰‬تیــپ مســتقل بــه همــراه چنــد تیــپ‬ ‫« جیــش الشــعبی » بــه دو لشــگر تقویــت شــده اش در منطقــه افــزوده و بــرای‬ ‫پیــش دســتی در تاریــخ ‪ ۱۷‬بهمــن مــاه ‪ ،۱۳۶۰‬حملــه خود را با شــدیدترین اتش‬ ‫توپخانــه و بمبارانهــای مهمــات و تجهیــزات خــود را صــرف نبــرد در چزابــه کــرد‬ ‫امــا بــا مقاومــت سرســختانه نیروهــای ایرانــی رو بــه رو شــد ‪.‬در مقابــل نیروهــای‬ ‫خــودی بــا انجــام عملیــات « مــوالی متقیــان (ع) » معــروف بــه جنــگ چزابــه‬ ‫در یکــم اســفند مــاه ‪ ۱۳۶۰‬تالشــهای بی رویــه دشــمن را عقیــم گذاشــتند ‪ .‬ایــن‬ ‫عملیــات دو هفتــه بــه طــول انجامیــد و خســارات قابــل توجهــی بــه یگانهــای‬ ‫تقویــت شــده ارتــش صــدام وارد امــد ‪.‬تنهــا ثمــر حملــه عــراق بــه چزابــه این بود‬ ‫کــه عملیــات سراســری و گســترده «فتــح المبیــن » یــک مــاه و نیــم بــه تعویــق‬ ‫بیفتــد ‪.‬ارتــش عــراق در عملیــات شکســت حصــر ابــادان اعــام کــرده بــود کــه‬ ‫‪ ۸۰‬تــن و در عملیــات « طریــق القــدس » ‪ ۳۴‬نفــر کشــته داده اســت ‪ ،‬ولــی‬ ‫در نبــرد چزابــه شــمار تلفــات انســانی خــود را بــه ‪ ۲۰۰‬نفــر اعــام نمــود ‪ ،‬کــه ایــن‬ ‫تفــاوت امــار ‪ ،‬شــمار تلفــات فــراوان عــراق در چزابــه را می رســاند‪ ،‬علــی رغــم‬ ‫ایــن ادعــا ‪ ،‬دشــمن دســت کــم ‪ ۲۰۰۰‬کشــته در ایــن منطقــه بــه جــای گذاشــت ‪.‬‬ ‫ی متقیان ‬ ‫ت موال ‬ ‫شرح عملیا ‬ ‫ی ب ه یگانهای ‬ ‫ل توجه ‬ ‫ت قاب ‬ ‫ل انجامید و خســارا ‬ ‫ت دو هفت ه ب ه طو ‬ ‫ن عملیا ‬ ‫ای ‬ ‫ن بود‬ ‫ق ب ه چزابـ ه ای ‬ ‫ش صــدا م وارد امد‪.‬تنهــا ثمــره حملـ ه عــرا ‬ ‫ت شــد ه ارتـ ‬ ‫تقویـ ‬ ‫ق افتــاد‪.‬‬ ‫ک مــا ه بـ ه تعویـ ‬ ‫ح المبیــن» یـ ‬ ‫ی و گســترد ه «فتـ ‬ ‫ت سراســر ‬ ‫کـ ه عملیــا ‬ ‫نو‬ ‫ن اعــا م کــرد ه بــود کـه ‪ ۸۰‬تـ ‬ ‫ت حصرابــادا ‬ ‫ت شکسـ ‬ ‫ق در عملیــا ‬ ‫ش عــرا ‬ ‫ارتـ ‬ ‫ی در نبــرد چزابـه ‬ ‫ق القــدس» ‪۳۴‬نفــر کشــت ه داد ه اســت‪ ،‬ولـ ‬ ‫ت «طریـ ‬ ‫در عملیــا ‬ ‫ت امــار‪ ،‬شــمار‬ ‫ن تفــاو ‬ ‫ی خــود را‪ ۲۰۰‬نفــر اعــا م نمود‪.‬ای ـ ‬ ‫ت انســان ‬ ‫شــمار تلفــا ‬ ‫ن ادعــا‪ ،‬دشــمن ‬ ‫م ایــ ‬ ‫ق در چزابــ ه را می رســاند‪ .‬علی رغــ ‬ ‫ن عــرا ‬ ‫ت فــراوا ‬ ‫تلفــا ‬ ‫ن در جمـ ع بنــدی ‬ ‫ی و اســیر داشت‪.‬دشــم ‬ ‫ن عملیــات ‪ ۴۶۰۰‬کشــته‪ ،‬زخمـ ‬ ‫در ایـ ‬ ‫ی امریکایــی‪ ،‬بـ ه این نتیجـه ‬ ‫ط ماهواره هــا ‬ ‫ت حاصلـ ه خــود‪ ،‬بویــژ ه توسـ ‬ ‫اطالعــا ‬ ‫ت بزرگ ـی ‬ ‫ی در منطق ـ ه «دزفــول ‪ -‬شــوش» عملیــا ‬ ‫ن بــزود ‬ ‫رســید ه بــود ک ـ ه ایــرا ‬ ‫ت و تمرکــز شــدید نیــرو را در شــوش ‬ ‫انجــا م خواهــد داد‪ .‬از ای ـن رو اســتحکاما ‬ ‫ل ب ه همراه ‬ ‫پ مســتق ‬ ‫ت داد‪ .‬همچنین ‪ ۱۰‬تی ‬ ‫ن را وســع ‬ ‫ن می ‬ ‫ایجاد کرد و میادی ‬ ‫ش در منطقـ ه افزود‬ ‫ت شــده ا ‬ ‫ش الشــعبی» بر دو لشــکر تقوی ‬ ‫پ «جیـ ‬ ‫چنــد تیـ ‬ ‫ن ما ه ‪ ،۱۳۶۰‬حمل ه خود را با شــدیدترین ‬ ‫خ ‪۱۷‬بهم ‬ ‫ی در تاری ‬ ‫ی پیش دســت ‬ ‫و برا ‬ ‫ع کــرد‪.‬‬ ‫ی شــرو ‬ ‫ی بی وقفـ ه هوایـ ‬ ‫ش توپخانـ ه و بمبارانهــا ‬ ‫اتـ ‬ ‫اهداف این حمله بدین شرح بود ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬صــرف شــدن نیروهــای اســام و بــه هــم ریختــن ســازماندهی بــرای‬ ‫جلوگیــری از عملیــات فتــح المبیــن‪.‬‬ ‫‪ -۲‬گرفتــن زمــان و عقــب انداختــن عملیــات ‪،‬کــه در ایــن فرصــت بــه دســت‬ ‫امــده سیســتم دفاعــی نیروهایــش را تقویــت نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در صــورت موفقیــت در بســتان جبهــه فعــال جدیــدی را مقابــل ایــران‬ ‫گشــوده و بــا گرفتــن ابتــکار عمــل از عملیــات ایــران جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬از نظــر جنــگ افــزار و مهمــات ایــران را وادار بــه مصــرف و اســتهالک نمایــد‪.‬‬ ‫بــا حمایــت شــدید نیــروی هوایــی و اتــش بســیار ســنگین توپخانه قــوای عراقی‬ ‫دســت به پیشــروی می زنند و با مقاومت جانانه نیروی ســپاه و بســیج مواجه‬ ‫ن بی محابــا مهمــات ‬ ‫ن حملــ ه عــراق ‪ ۱۳‬روز بــ ه درازا کشــید و دشــم ‬ ‫شــدند‪.‬ای ‬ ‫ت سرســختانه ‬ ‫ف نبــرد در چزاب ـ ه کــرد‪ ،‬امــا بــا مقاوم ـ ‬ ‫ت خــود را صــر ‬ ‫و تجهیــزا ‬ ‫ی بــا انجــا م عملیــات ‬ ‫ی خــود ‬ ‫ل نیروهــا ‬ ‫ی رو بـ ه رو شــد‪ .‬در مقابـ ‬ ‫ی ایرانـ ‬ ‫نیروهــا ‬ ‫گ چزاب ـ ه بــا رمــز «یــا علــی ادرکنــی» ب ـه ‬ ‫ف ب ـ ه جن ـ ‬ ‫ی متقیــان» معــرو ‬ ‫«مــوال ‬ ‫ن کـه ‬ ‫م اســفند مــا ه ‪ ۱۳۶۰‬بــا چهــار گــردا ‬ ‫ی در یکـ ‬ ‫ن باقــر ‬ ‫ی ســردار حسـ ‬ ‫فرماندهـ ‬ ‫ی بعهد ه گرفت ه بود‪ ،‬انجا م شــد‬ ‫ی از گردانهــا را خــود شــهید باقــر ‬ ‫ی یکـ ‬ ‫فرماندهـ ‬ ‫ی ضربــات‬ ‫م مانــد‪ .‬طــی ایــن عملیــات‪ ،‬شــهید باقــر ‬ ‫ن عقیـ ‬ ‫ی دشــم ‬ ‫و تالش هــا ‬ ‫مهلکــی بــر نیروهــای دشــمن وارد و مســئله چزابــه را بــرای همیشــه حــل کــرد‪.‬‬ ‫حماســه چزابــه چنــان بــود کــه حضــرت امــام ( رحمــت اللــه علیــه ) ان را الگــو‬ ‫قــرار داده و بــرای رزمنــدگان پیــام تبریــک فرســتادند‬ ‫شناسنامهعملیات‬ ‫گ چزابه ‬ ‫ی متقیان‪ -‬جن ‬ ‫نا م عملیات‪ :‬موال ‬ ‫رمز عملیات ‪ :‬یا علی ادرکنی‬ ‫ن اجرا ‪۱۳۶۰/۱۲/۰۱ :‬‬ ‫ی ‪ .‬زما ‬ ‫ن باقر ‬ ‫فرمانده عملیات ‪ :‬سردار حس ‬ ‫ی و اسیر‪)۴۶۰۰‬‬ ‫ت دشمن ‪( :‬کشته‪ ،‬زخم ‬ ‫ت اجرا‪ :‬دو هفت ه ‪ .‬تلفا ‬ ‫مد ‬ ‫ی جنگ ‬ ‫ل – محور جنوب ‬ ‫ش دانیا ‬ ‫ی شو ‬ ‫ن اجرا‪ :‬منطق ه عملیات ‬ ‫مکا ‬ ‫ب اسالمی ‬ ‫ن انقال ‬ ‫ن عمل کننده‪ :‬سپا ه پاسدارا ‬ ‫ارگا ‬ ‫ن در منطق ـ ه چزاب ـ ه و توق ـف ‬ ‫ن دشــم ‬ ‫ک ســنگی ‬ ‫ف عملیــات‪ :‬دف ـ ع پات ـ ‬ ‫اهــدا ‬ ‫حمل ـ ه و پیشــرو ‪.‬‬ ‫نیروهــای عمــل کننــده ‪ :‬لشــگر ‪ ۶۴‬ارومیــه (ارتــش ) در منطقــه حــاج عمــران و‬ ‫ارتفــاع ‪ ۲۵۱۹‬و بــا حضــور ‪ ۹‬گــردان پیــاده شــد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‬ ‫بعثت بزرگ ترین و‬ ‫گران قدرترین هدیه و نعمت‬ ‫الهی به بشریت است‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در عیــد ســعید مبعــث‪ ،‬در دیــدار مســئوالن نظــام‪،‬‬ ‫نماینــدگان و ســفیران کشــورهای اســامی و مهمانــان و شــرکت کنندگان در‬ ‫مســابقات بین المللــی قــران‪ ،‬اســتفاده از گنجینه هــای عظیــم و تمام نشــدنی‬ ‫بعثــت رســول خاتــم(ص) را عــاج همــه مشــکالت و راه رســیدن امــت اســامی به‬ ‫ســعادت دنیــوی و اخــروی خواندنــد و افزودنــد‪ :‬اگر کشــورهای اســامی به تعالیم‬ ‫بعثــت عمــل می کردنــد‪ ،‬رژیــم خبیــث و شــرور صهیونیســتی نمی توانســت در‬ ‫مقابــل چشــمان امــت اســامی اینگونــه بــه مظلومــان فلســطینی ظلــم و جنایــت‬ ‫کنــد کــه البتــه ملــت ایــران و نظــام اســامی همچنــان بــه وظایــف خــود در ایــن‬ ‫زمینــه عمــل خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تبریــک ایــن عیــد خجســته به ملــت ایران و مســلمانان‬ ‫جهــان و همــه حق طلبــان عالــم‪ ،‬بعثــت را بزرگ تریــن و گران قدرتریــن هدیــه و‬ ‫نعمــت الهــی بــه بشــریت برشــمردند و در تبییــن گنجینه های بعثت رســول اکرم‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬توحیــد و رهایــی از بندگــی غیــر خــدا‪ ،‬عظیم تریــن گنجینــه بعثــت اســت‬ ‫ـی غیــر خــدا نشــات‬ ‫چــرا کــه هــر جنــگ و جنایــت و خباثتــی در طــول تاریــخ از بندگـ ِ‬ ‫گرفته اســت‪.‬‬ ‫«تزکیــه» به عنــوان داروی رهایــی انســان و جوامــع بشــری از هــر نــوع فســاد‪،‬‬ ‫«تعلیــم» بــه معنــای قــرار دادن زندگــی فــردی و اجتماعــی تحــت هدایت هــا و‬ ‫فرامیــن الهــی‪ ،‬و «حکمــت» یعنــی اداره زندگــی بشــر بــا عقــل و خردمنــدی و‬ ‫فرزانگــی‪ ،‬از دیگــر گنجینه هــای بعثــت پیامبــر خاتــم بــود کــه رهبــر انقــاب بــه‬ ‫تبییــن انهــا پرداختنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در ادامــه ی اســتناد بــه ایــات قــران مجیــد بــرای‬ ‫بیــان گنجینه هــای بعثــت‪« ،‬اســتقامت» را رمــز و راه رســیدن بــه هــر مقصــودی‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪« :‬اقامــه قســط» نیــز از دیگــر هدایــای بی نظیــر الهــی اســت‬ ‫کــه در نعمــت بعثــت پیامبــر‪ ،‬بــه بشــر ارزانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا بیــان ایــه شــریفه «اشــداء ُ علــی الکفّــار ِرحمــاء ُ بینَهــم» افزودند‪:‬‬ ‫اشــداء بــه معنــای محکــم و غیرقابــل نفــوذ بــودن در مقابــل دشــمنان اســت کــه‬ ‫متاســفانه مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد‪ ،‬البتــه ارتباطــات خــوب‪ ،‬بــا اختیــار منظــم و‬ ‫عاقالنــه بــا جوامــع دیگــر‪ ،‬خــوب اســت امــا در موضــوع نفــوذ‪ ،‬انســان و جامعــه‬ ‫عمــا ًتحــت کنتــرل و مدیریــت بیگانــه قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ایشــان مهــر و محبــت و صفــا و صمیمیــت در میــان افــراد جامعــه را هدیــه‬ ‫ارزشــمندی دیگری از بعثت رســول خاتم دانســتند و افزودند‪ :‬اجتناب و کناره گیری‬ ‫از طغیانگــران عالَــم و رهــا شــدن از ظلمــات و زنجیرهــای جهــل و تعصــب و جمود و‬ ‫توقــف‪ ،‬از جملــه هــزاران گنجینــه ممتــاز اســام و بعثــت اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬نشــناختن گنجینه هــای بعثــت‪ ،‬کفــران انهــا و‬ ‫بســنده کــردن بــه افتخــار زبانــی نــه عملــی را از جملــه رفتارهــای جوامــع بشــری‬ ‫در مقابــل ایــن نعمــت بی کــران دانســتند و گفتنــد‪ :‬تفرقــه‪ ،‬عقب ماندگــی و دیگــر‬ ‫ضعف هــای متعــدد عملــی و علمــی‪ ،‬نتیجــه اینگونــه برخوردهــا بــا بعثــت اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب ایجــاد بزرگ تریــن تمــدن جامعــه بشــری در قرن هــای ســوم و‬ ‫چهــارم هجــری را نتیجــه عمــل نســبی بــه تعالیم قــران خواندنــد و افزودنــد‪ :‬امروز‬ ‫هــم اگــر ظرفیــت بی نظیــر بعثــت و قــران بــه کار گرفتــه شــود‪ ،‬ضعف هــای دنیــا‬ ‫اســام برطــرف‪ ،‬و زمینــه ســعادت و پیشــرفت مهیــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای مســئله فلســطین را از جملــه ضعف هــا و زخم هــای‬ ‫مهم امت اســامی دانســتند و گفتند‪ :‬یک ملت و یک کشــور در مقابل چشــمان‬ ‫تماشــاگر دنیــای اســام مــورد ظلــم بی پایــان و هــر روزه رژیمــی وحشــی‪ ،‬خبیــث‬ ‫و شــرور قــرار گرفتــه اســت و کشــورهای اســامی بــا ایــن همــه ثــروت‪ ،‬ظرفیــت و‬ ‫ی کننــد و حتــی برخــی از ایــن کشــورها بخصــوص در ایــن‬ ‫توانایــی فقــط نــگاه م ‪‎‬‬ ‫اواخــر بــا ایــن رژیــم خونخــوار‪ ،‬همراهــی هــم می کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬تضعیــف اینگونــه کشــورها را از جملــه نتایــج ســکوت در مقابــل‬ ‫جنایــات و همراهــی بــا صهیونیســت ها دانســتند و افزودنــد‪ :‬وضــع بــه جایــی‬ ‫رســیده کــه امریــکا‪ ،‬فرانســه و چنــد کشــور دیگــر‪ ،‬بــا ادعــای حــل مشــکالت‬ ‫مســلمانان‪ ،‬بــرای خــود حــق دخالــت در دنیــای اســام قائــل شــده اند‪ ،‬در حالی کــه‬ ‫خودشــان در حــل مشــکالت و اداره کشورهایشــان درمانــده و ناتــوان هســتند‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬اگــر از همــان روز اول‪ ،‬دولت هــای اســامی بــه ســخنان‬ ‫خیرخواهــان از جملــه علمــای بــزرگ نجــف گــوش می دادنــد و در مقابــل رژیــم‬ ‫غاصــب محکــم می ایســتادند‪ ،‬امــروز قطعــا ًوضع منطقه غرب اســیا متفــاوت بود‬ ‫و امــت اســامی متحدتــر و از جهــات مختلــف قدرتمندتــر بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه مواضــع صریــح و علنــی جمهــوری اســامی در حمایت‬ ‫از مظلومــان فلســطینی گفتنــد‪ :‬نظــام اســامی مالحظــه هیچ کــس را نمی کنــد و‬ ‫ضمن حمایت و دفاع اشــکار از ملت فلســطین‪ ،‬به هر طریقی بتواند همچنان‬ ‫بــه انهــا کمــک خواهــد کرد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه تمرکــز دشــمنان بــر محــور ایران هراســی‪ ،‬گفتنــد‪ :‬متاســفانه‬ ‫دولت هایــی کــه موظفنــد خودشــان هــم بــه ملــت فلســطین کمــک کننــد‪ ،‬بــا‬ ‫ هراســی دشــمنان اســام هم صــدا می شــوند‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫ِ‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬بازگشــت بــه تعالیــم بعثــت‪ ،‬اتحــاد و همدلــی‬ ‫ملت هــای مســلمان و همــکاری واقعــی نــه صــوری دولت هــای اســامی را راه حــل‬ ‫همــه مشــکالت امــت اســامی خواندنــد و در پایــان سخنانشــان بــا ابــراز تاســف و‬ ‫تالــم مجــدد از زلزلــه بــزرگ اخیــر در ترکیــه و ســوریه که قربانیان و اســیب دیدگان‬ ‫فراوانــی بــر جــای گذاشــته اســت‪ ،‬افزودنــد‪ :‬اهمیــت مســائل سیاســی مثــل‬ ‫فلســطین و دخالت هــای امریــکا بایــد در هــر شــرایطی مــورد توجه و پیش چشــم‬ ‫امــت اســامی قــرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬رئیس جمهــور در ســخنانی بــا بیــان اینکــه فلســفه بعثــت‪،‬‬ ‫انسان ســازی و جامعه ســازی قرانــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از انقــاب اســامی‬ ‫دشــمنان همچــون صــدر اســام با جنــگ نظامی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاســی و تبلیغاتی‬ ‫مقابــل ملــت مــا صف ارایــی کرده انــد امــا مــردم ایــران بــا اســتقامت مثال زدنــی‬ ‫خــود انــواع توطئه هــای ســلطه گران را نــاکام گذاشــته اند‪.‬‬ ‫اقــای رئیســی بــا قدردانــی از حماسه ســازی اخیــر مــردم در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمن‪،‬‬ ‫ان را مســئولیتی مضاعــف بــرای کلیــه دسـت اندرکاران مســائل کشــور برشــمرد و‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــا مشــارکت مــردم هیــچ مشــکلی غیرقابــل حــل نیســت و بــه رهبــری‬ ‫و مــردم عزیــز کشــورمان عــرض می کنیــم کــه وضــع تورمــی فعلــی را بی تردیــد‬ ‫کنتــرل خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه محاســبات غلــط دشــمنان دربــاره ملــت‬ ‫ایــران از جملــه در حــوادث پاییــز گذشــته‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬غربی هــا تــا دیــروز مدعــی‬ ‫دنبــال کــردن توافــق بودنــد امــا وقتــی ناچــار بــه پذیــرش خواســته های بــه حــق‬ ‫مــردم ایــران شــدند‪ ،‬بــا اغــاز اغتشاشــات میــز مذاکــره را تــرک کردنــد و بــا روی‬ ‫اوردن بــه اشــوب‪ ،‬گفتنــد ادامــه کار را در خیابــان دنبــال می کنیــم امــا جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــا حضــور عزت مندانــه و ســازنده در مجامــع بین المللــی‪ ،‬منافــع‬ ‫ملــت را اســتیفا خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!