روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 710 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 710

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 710

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 710

‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪204 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/19-‬فوریه‪ /28-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪710 :‬‬ ‫کاهش ی ‪ ۱.۶‬درصدی نرخ بیکاری‬ ‫در خراسان شمال‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫در اجرای فیبر نوری‬ ‫جزو ‪ ۴‬استان اول‬ ‫کشور هستیم‬ ‫‪4‬‬ ‫توزیع ‪ ۳۵‬هزار تُن‬ ‫نهاده بین دامداران‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫«اگر ملتی‬ ‫ضعفی داشت‬ ‫ایا باید‬ ‫دستاوردهایش‬ ‫را انکار کند؟»‬ ‫حرکتدانشگاه های‬ ‫گلستان باید به سمت‬ ‫کارافرینیباشد‬ ‫‪5‬‬ ‫در نسل نو نوع‬ ‫مطالعه تغییر کرده‬ ‫است‬ ‫‪3‬‬ ‫مقاله‬ ‫کسب و کارهای خانگی و ایده پول ساز‬ ‫با درامد عالی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای‬ ‫خــود درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید و قصــد داریــد‬ ‫کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا‬ ‫ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫در شــرایط کنونــی بــا توســعه و پیشــرفت تکنولــوژی زمینــه بــرای حضــور در کســب و کارهــای خانگــی فراهــم‬ ‫شــده اســت‪ .‬مشــاغل و کســب و کارهــای خانگــی بــرای بســیاری از افــراد جامعــه دارای جذابیــت هســتند و ایــن‬ ‫امــر باعــث شــده کــه خیلی هــا بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی باشــند و در منــزل درامدزایــی کننــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت‪ :‬بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد یــک رایانــه بــه همــراه اینترنــت‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی شــما بایــد یــک سیســتم کامپیوتــری و یــک اینترنــت داشــته باشــید تــا بتوانیــد در منــزل محصــوالت و‬ ‫خدماتتــان را بفــروش برســانید‪.‬‬ ‫در واقــع وجــود اینترنــت در کســب و کارهــای خانگــی بســیار ضــروری و مهــم اســت‪ .‬چــون در اینجــا قصــد داریــم کــه‬ ‫ایده هایــی را معرفــی کنیــم کــه قــادر باشــید در منــزل بــا اســتفاده از اینترنــت کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت بــا کمــک اینترنــت بــه ســادگی مــی توانیــد محصــوالت و خدماتتــان را بازاریابــی و بــه فــروش برســانید و بــا‬ ‫افــراد بیشــتری کــه بــه شــما نیــاز دارنــد ارتبــاط داشــته باشــید‪ .‬چــرا کــه ایــن روزهــا بــه نــدرت پیــش می ایــد کــه فــردی‬ ‫در خانـه اش بــدون اینترنــت و کامپیوتــر باشــد‪ .‬پــس هیــچ جــای بهانـه ای وجــود نــدارد و می توانیــد کســب و کار خانگــی‬ ‫خــود را هــم اکنــون راه انــدازی و شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫امــا مشــکلی کــه بســیاری از دوســتان دارنــد ایــن اســت کــه نمی داننــد از چــه طریــق می تواننــد در خانــه کســب و‬ ‫کارشــان را راه انــدازی کننــد و کســب درامــد داشــته باشــند‪ .‬خیلــی از دوســتان دارای مهــارت و تخصص هایــی هســتند‬ ‫کــه نمی داننــد چگونــه می تواننــد از طریــق ان کســب درامــد داشــته باشــند‪ .‬دوســتان دیگــری هــم در ایــن بیــن هســتند‬ ‫‪2‬‬ ‫کــه هیچگونــه مهــارت و تخصصــی نداشــته امــا دوســت دارنــد کار خانگــی شــان را راه انــدازی کنند‪.‬امــا اگــر فکــر می کنیــد‬ ‫کــه هیــچ مهــارت و تخصــص خاصــی نداریــد بــه هیــچ وجــه نگــران ایــن موضــوع نباشــید چــرا کــه ایده هایــی را معرفــی‬ ‫خواهیــم کــرد کــه بــه هیــچ مهــارت و تخصــص خاصــی نیــاز ندارنــد‪ .‬و شــما خواهیــد تونســت کســب و کار خانگی تــان را‬ ‫بــا ان ایده هــا راه انــدازی کنیــد و شــروع بــه درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫اینترنت یک منبع پول ساز برای کسب و کار خانگی‬ ‫بــا وجــود اینکــه پیشــرفت تکنولــوژی اینترنــت بــرای افــرادی کــه قصــد راه انــدازی کســب و کار خانگــی دارنــد بــه یــک‬ ‫منبــع پولســاز تبدیــل شــده اســت‪ .‬و در همیــن راســتا خیلــی از افــرا قصــد دارنــد یــک کســب و کار خانگــی پولســاز را‬ ‫انــدازی کننــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم از طریــق اینترنــت کســب و کارشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫اصال به سرمایه زیاد نیاز ندارید‬ ‫اگــر بــه دنبــال راه انــدازی یــک کســب و کار فیزیکــی هســتید‪ ،‬بــه چنــد ده میلیــون تومــان و یــا حتــی چنــد صــد میلیــون‬ ‫تومــان ســرمایه اولیــه نیــاز داریــد‪ .‬در صورتــی کــه اگــر بخواهیــد یــک کســب و کار اینترنتــی پولســاز راه انــدازی کنیــد‬ ‫بــدون هیــچ ســرمایه اولیــه یــا نهایتــا ً بــا کمتریــن ســرمایه ممکــن مــی توانیــد کســب و کاری راه انــدازی کنیــد کــه‬ ‫درامدتــان بســیار بیشــتر از کســب و کارهــای فیزیکــی و کســب و کارهــای ســنتی مــی باشــد‪.‬‬ ‫بدون نیاز به مهارت و تخصص باال‬ ‫فعالیت هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه شــما بــدون هیچگونــه مهــارت و تخصصــی قادریــد در منــزل انهــا را راه انــدازی‬ ‫کنیــد و بــه درامــد برســید‪ .‬البتــه اگــر هــم نیــاز بــه تخصــص و مهــارت باشــد بــاز هــم خواهیــد توانســت در کوتاه تریــن‬ ‫زمــان ممکــن مهــارت الزم را یــاد بگیریــد‪ .‬البتــه یــک ســری از ایده هایــی کــه بــه شــما معرفــی می شــود نیــاز بــه هیــچ‬ ‫مهــارت و تخصــص خاصــی ندارنــد و شــما خواهیــد توانســت در زمــان کوتاهــی هــر مهــارت و تخصصــی کــه مــی خواهیــد‬ ‫یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫لــذا اگــر بــا خــود فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص هســتید و می توانیــد ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را انتخــاب کنیــد می توانیــم‬ ‫بگوئیــم کــه همیــن حــاال ایــن کار را انجــام دهیــد‬ ‫بنابرایــن اگــر شــما بــه ایــن فکــر مــی کنیــد کــه در زمینــه خاصــی دارای تخصــص هســتید می توانیــد ایــن مــدل کســب و کار خانگی را‬ ‫انتخــاب کنیــد و همیــن حــاال بــرای راه انــدازی ان اقــدام کنیــد‪ .‬می تــوان گفــت کــه از هــر مهــارت و تخصصــی کــه در اختیــار داریــد‬ ‫می توانیــد کســب درامــد داشــته باشــید بــه طــور مثــال اگــر کتاب هــای زیــادی در زمینــه قانــون جــذب و موفقیــت مطالعــه کر ده ایــد‬ ‫ایــن یــک مهــارت و تخصــص عالــی محســوب می شــود و شــما قادریــد بــا راه انــدازی ایــن نــوع مــدل از کســب و کار خانگــی خیلــی‬ ‫ســاده خواهیــد توانســت قانــون جــذب و موفقیــت را بــه بســیاری از افــراد عالقه منــد امــوزش دهیــد‪ .‬یــا امــکان دارد شــما بتوانیــددر‬ ‫زمینــه کار بــا نــرم افزارهــای گرافیکــی همچــون فتوشــاپ‪ ،‬افتــر افکــت و… دارای تخصــص باشــید‪ ،‬و ایــن یک توانایی و مهارت بســیار‬ ‫عالــی بــرای شــما محســوب می شــود تــا بتوانیــد کســب و کارتــان را در ایــن زمینــه راه انــدازی کنیــد‪ .‬اداره دارد ‪...‬‬ ‫‪334‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪710‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫«تبیین دروغ بودن و سست بودن ادعاهای دشمنان‬ ‫درباره جمهوری اسالمی»‬ ‫گاهــی بــا دروغ اشــکار مــی گوینــد نظــام رو بــه قهقراســت در حالــی کــه کشــور بــا وجــود مشــکالت‪ ،‬بــا دو ســه دهــه قبــل‬ ‫کامــا ًمتفــاوت اســت و خیلــی جلــو رفتــه اســت‪ ،‬گاهــی هــم مــی گوینــد جمهــوری اســامی به بن بســت رســیده‪ ،‬اگر این‬ ‫ادعــا درســت اســت‪ ،‬کســی کــه بــه بــن بســت رســیده خــودش از پــا مــی افتــد و بــه زمیــن مــی خــورد پــس چــرا ایــن همــه‬ ‫بــرای بــه زمیــن زدن او هزینــه مــی کنیــد؟‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫«اگر ملتی ضعفی‬ ‫داشت ایا باید‬ ‫دستاوردهایش‬ ‫را انکار کند؟»‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای صبــح روز (چهارشــنبه)‬ ‫در دیــدار هــزاران تــن از مــردم اذربایجــان شــرقی‪ ،‬مــردم‬ ‫اذربایجــان را پرچمــدار اتحــاد و ازادی ایــران خواندنــد و بــا‬ ‫اظهــار تعظیــم بــه ملــت پــر عظمــت ایــران بــه علــت خلــق‬ ‫بهمــن تاریخــی امســال تاکیــد کردنــد‪ :‬ایــن حماســه‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫ِ‬ ‫حقیقــی‪ ،‬پرشــور و پرمحتــوا نتیجــه منحــرف نشــدن و‬ ‫اســتقامت ملــت در خــط انقــاب اســت و ایــن راه پیشــرفت‬ ‫و اقتــدار‪ ،‬بــا اتحــاد ملــی و بــا نــگاه انقالبــی و نــه ارتجاعــی‬ ‫بــه مشــکالت‪ ،‬یعنــی تکیــه بــر همتــی کــه دســتاوردها را‬ ‫به وجــود اورده‪ ،‬ادامــه خواهــد یافــت کــه فعالیت جهــادی و‬ ‫شــبانه روزی همــه مســئوالن بــرای رشــد اقتصــادی و عــاج‬ ‫دشــواری هــا بــه ویــژه تــورم‪ ،‬زمینــه ســاز ان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در تبییــن ابعــادی از حرکــت بســیار ارزشــمند‬ ‫ملت در ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬با اشــاره به «تبلیغات پر ســر و صدای‬ ‫دشــمنان‪ ،‬مشــکالتی کــه مــردم بــا همــه وجــود حــس مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬هــوای ســرد و دیگــر عوامــل کاهنــده انگیزه هــا»‬ ‫گفتنــد‪ :‬مــردم بــا ایمــان و بصیــرت‪ ،‬همــه اینهــا را نادیــده‬ ‫گرفتنــد و همــه بــا هــم از شــرق تــا غــرب و از شــمال تــا‬ ‫جنــوب ایــران عزیــز بــه میــدان امدنــد و صــدای بلنــد خــود‬ ‫را بــه گــوش همــه رســاندند کــه فقــط خداونــد شــکور قــادر‬ ‫اســت شــکر واقعــی ایــن حرکــت عظیــم ملــی را بجــا اورد‪.‬‬ ‫ایشــان راهپیمایــی «شــنبه تاریخــی ملــت» را مصــداق‬ ‫اســتمرار اســتقامت ملــی خواندنــد و بــا اشــاره بــه انحرافــات‬ ‫تدریجــی از خــط اصلــی حرکــت در انقــاب هــا گفتنــد‪ :‬در‬ ‫انقــاب اســامی هــم برخــی هــا بــه دالیــل مختلــف بــا‬ ‫صــراط مســتقیم انقــاب زاویــه دار شــدند و کارشــان بــه‬ ‫ضدیــت بــا اصــل انقــاب و ارمــان هــا کشــیده شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای افزودند‪ :‬بــر خالف این عناصر‪،‬‬ ‫ملــت بــدون احســاس خســتگی و ناامیــدی و بــدون خــوف از‬ ‫ضربــات‪ ،‬تهدیــدات و عربــده هــای دشــمن‪ ،‬راه مســتقیم را‬ ‫بــا حفــظ هویــت‪ ،‬شــخصیت و عظمــت خــود ادامــه داد و‬ ‫در همیــن مســیر‪ ۲۲ ،‬بهمــن امســال بــه خیابانهــای سراســر‬ ‫کشــور امــد و بــا انگیــزه هــای مختلــف‪ ،‬اســتقامت پــر معنــا و‬ ‫لــج کــردن بــا دشــمن عنــود را نشــان داد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب تــاش هــای دشــمن و برخــی عناصــر در‬ ‫داخــل را بــرای سســت کــردن عــزم راســخ ملــت و فرامــوش‬ ‫شــدن راه انقــاب یــاداور شــدند و افزودنــد‪ :‬از اهــداف مهــم‬ ‫ت پاییــز ایــن بــود کــه مــردم ‪ ۲۲‬بهمــن را از یــاد‬ ‫اغتشاشــا ِ‬ ‫ببرنــد کــه در داخــل هــم برخــی بــا اســتدالل هــای سســت و‬ ‫سخنان غلط همین خط را در روزنامه ها و فضای مجازی‬ ‫دنبــال مــی کردنــد کــه البتــه مــردم انهــا را نــاکام گذاشــتند‪.‬‬ ‫حضــور همــراه بــا تحلیــل مــردم از جملــه ویژگــی هــای‬ ‫راهپیمایــی پــر شــکوه ‪ ۲۲‬بهمــن بــود کــه رهبر انقــاب ان را‬ ‫مــورد تحســین قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬از مصاحبــه هــای مردم اشــکار بــود که انها‬ ‫بــا تحلیــل بــه راهپیمایــی امده انــد و چون درک کــرده بودند‬ ‫کــه امریــکا از حضــور انهــا بیمنــاک اســت‪ ،‬پرشــور و شــاد‪،‬‬ ‫بــا روحیــه و انگیــزه‪ ،‬و بــا شــعارهای مضمــون دار‪ ،‬جهــت‬ ‫گیــری اصلــی خــود یعنــی حمایــت کامل از انقالب اســامی‬ ‫و نظــام جمهــوری اســامی را نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬امپراتــوری‬ ‫رســانه ای امریــکا و صیهونیســت ســعی مــی کنــد ایــن‬ ‫صــدای رســا بــه گــوش دیگــر ملــت هــا نرســد امــا انهــا کــه‬ ‫بایــد بشــنوند یعنــی دســتگاههای سیاســتگذار در امریــکا و‬ ‫انگلیــس و ســرویس های جاسوســی دشــمنان حتمــا ًایــن‬ ‫صــدا را شــنیده اند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــه غوغــای تبلیغاتــی در فضــای مجــازی و‬ ‫رســانه هــای دشــمن در اســتانه ‪ ۲۲‬بهمــن اشــاره کردنــد و‬ ‫گفتنــد‪ :‬صــدای مخالــف و معــارض هــم وجــود داشــت کــه‬ ‫ایــن رســانه هــا ســعی کردنــد ان را بزرگنمایی کننــد اما صدا‬ ‫و فریــاد ملــت بــر همــه صداهــای دیگــر غلبــه کــرد‪.‬‬ ‫«تبییــن دروغ بــودن و سســت بــودن ادعاهــای دشــمنان‬ ‫دربــاره جمهــوری اســامی» بخــش دیگــری از ســخنان رهبر‬ ‫انقــاب بــود‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬گاهــی بــا دروغ اشــکار مــی گوینــد نظــام رو‬ ‫بــه قهقراســت در حالــی کــه کشــور بــا وجــود مشــکالت‪ ،‬بــا‬ ‫دو ســه دهــه قبــل کامــا ًمتفــاوت اســت و خیلــی جلــو رفته‬ ‫اســت‪ ،‬گاهــی هــم مــی گوینــد جمهــوری اســامی بــه بــن‬ ‫بســت رســیده‪ ،‬اگــر ایــن ادعــا درســت اســت‪ ،‬کســی کــه بــه‬ ‫بــن بســت رســیده خــودش از پــا مــی افتــد و بــه زمیــن مــی‬ ‫خــورد پــس چــرا ایــن همــه بــرای بــه زمیــن زدن او هزینــه‬ ‫مــی کنیــد؟‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه حمــات و‬ ‫ت نداشــتن تــوان‬ ‫شــبهات مکــرر دشــمن دربــاره ضــرور ِ‬ ‫نظامــی ایــران گفتنــد ‪ :‬اوال ًکشــوری کــه ایــن همــه دشــمن‬ ‫دارد بایــد بــه فکــر خــودش و ملتش باشــد همچنانکه اوایل‬ ‫انقــاب وقتــی فهمیــدم عــده ای مــی خواهنــد هواپیماهای‬ ‫اف ‪ ۱۴‬را بفروشــند بــه ســرعت مصاحبــه و افشــاگری کــردم‬ ‫و ان حرکــت نــاکام مانــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب تاکیــد کردنــد‪ :‬براســاس عقــل و شــرع‪،‬‬ ‫جهــات دفاعــی را کامــا ًمــورد توجــه قــرار داده ایــم و بــر‬ ‫اســاس حکــم قــران‪ ،‬در اینــده نیــز هرچــه مــی توانیــم در‬ ‫ایــن عرصــه تــاش خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان در همیــن زمینــه افزودنــد‪ :‬کشــور در زمینــه هــای‬ ‫دیگــر از جملــه صنعــت‪ ،‬امــور زیربنایــی همچــون جــاده‬ ‫ســازی و ســد ســازی و عرصــه هــای دیگــر‪ ،‬چندیــن برابــر‬ ‫امــور دفاعــی کار و ســرمایه گــذاری کــرده امــا دشــمن کــه از‬ ‫تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران‪ ،‬ترســش اشــکار اســت‪،‬‬ ‫پیشــرفت هــای دیگــر را انــکار و مســائل دفاعــی را برجســته‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در جمــع بنــدی ایــن قســمت از سخنانشــان‬ ‫گفتنــد‪ :‬بــه فضــل الهــی ملــت بــه وسوســه هــای بدخواهان‬ ‫اعتنــا نکــرده و نخواهــد کــرد و مــی دانــد کــه هــر پیشــرفتی و‬ ‫حرکتی برای قوی شــدن ایران‪ ،‬دشــمنان را خشــمگین می‬ ‫کنــد کــه براســاس ایــه شــریفه بایــد بــه انهــا گفــت از ایــن‬ ‫خشــم و غیــظ بمیریــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای پیشــرفتهای کشــور را یــک‬ ‫واقعیــت نشــاط افریــن و تحســین برانگیز خواندنــد و‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬البتــه مــا در تبلیغــات و کار رســانه ای‬ ‫ضعیــف هســتیم و بــه مهــارت الزم بــرای نشــان دادن‬ ‫ایــن پیشــرفتها دســت نیافته ایــم امــا بازدیدکننــدگان از‬ ‫نمایشــگاهها یــا دســتاوردهای ایــران‪ ،‬از دســتیابی بــه ایــن‬ ‫ســطوح پیشــرفت ان هم در شــرایط تحریم اظهار شگفتی‬ ‫می کننــد‪ ،‬همچنان کــه ان فرمانــده موشــکی صهیونیســت‬ ‫نیــز چنــد ســال قبــل گفــت مــن بــا ایــران دشــمن هســتم‬ ‫امــا در مقابــل تولیــد ان موشــک پیشــرفته بــه دســت‬ ‫دانشــمندان ایرانــی‪ ،‬کاله از ســر بــر مــی دارم‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد بــر پیشــرفت ها را بــه معنــی انــکار ضعف هــا‬ ‫ندانســتند و گفتنــد‪ :‬ضعف هــا و کمبودهــای زیــادی بــه‬ ‫دالیــل مختلــف در کشــور وجــود دارد کــه بعضــی از انهــا‬ ‫ماننــد گرانــی‪ ،‬تــورم و کاهــش ارزش پــول ملــی بــرای مــردم‬ ‫محســوس اســت و در بخش هــای دیگــر ماننــد بخش هــای‬ ‫اداری هــم ضعف هایــی وجــود دارد امــا در مقابــل ایــن‬ ‫ضعفهــا‪ ،‬دو نــوع نــگاه می تــوان داشــت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬نــگاه و رویکــرد اول ایــن‬ ‫اســت کــه بــا نــگاه بــه دســتاوردها‪ ،‬بفهمیــم این تــوان وجود‬ ‫دارد کــه بــا همــان همتــی کــه بــه ایــن پیشــرفت ها دســت‬ ‫یافته ایــم‪ ،‬امــکان برطــرف کــردن ضعف هــا نیــز وجــود دارد‬ ‫کــه ایــن نــگاه‪ ،‬نــگاه انقالبــی اســت‪.‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای‬ ‫افزودند‪ :‬امپراتوری رسانه ای‬ ‫امریکا و صیهونیست سعی‬ ‫می کند این صدای رسا به گوش‬ ‫دیگر ملت ها نرسد اما انها که‬ ‫باید بشنوند یعنی دستگاه های‬ ‫سیاستگذار در امریکا و انگلیس‬ ‫ های جاسوسی‬ ‫و سرویس ً‬ ‫دشمنان حتما این صدا را‬ ‫شنیده اند‬ ‫ایشــان در تبییــن نــگاه دیگــر کــه از ان بــه «نگاه ارتجاعی»‬ ‫تعبیــر کردنــد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬بــا نــگاه ارتجاعــی بــه ضعف هــا‪،‬‬ ‫اینگونــه نتیجــه گرفتــه می شــود کــه فایــده ای نــدارد و‬ ‫نمی شــود کاری کــرد بنابرایــن بایــد دســت روی دســت‬ ‫بگذاریــم یــا نـ ِـق بزنیــم و ضعف هــا را بــا صــدای بلنــد مطــرح‬ ‫کنیــم و حتــی مثــل برخی هــا اصــل انقــاب و جمهــوری‬ ‫اســامی را انــکار کنیــم‪.‬‬ ‫ایشــان بــا طــرح ایــن ســوال کــه «اگــر ملتــی ضعفــی‬ ‫داشــت ایــا بایــد دســتاوردهایش را انــکار کنــد؟ و کــدام‬ ‫ملتــی اســت کــه ضعــف نــدارد؟» بــه وجــود ضعف هــای‬ ‫مهــم در کشــورهای بــزرگ و پیشــرفته دنیــا ماننــد امریــکا‪،‬‬ ‫انگلیــس و فرانســه از جملــه در زمینــه فقــر و بیمــاری و‬ ‫تبعیــض و نبــود عدالــت اجتماعی‪ ،‬اشــاره کردنــد و افزودند‪:‬‬ ‫در ایــن کشــورها نیــز چندیــن برابــر ایــران ضعــف وجــود‬ ‫ـل برطــرف کــردن ضعف هــا‪ ،‬تخریــب اصــل‬ ‫دارد امــا راه حـ ِ‬ ‫و ریشـه ها نیســت بلکــه رویکــرد درســت‪ ،‬رفــع ضعفهــا بــر‬ ‫اســاس نــگاه انقالبــی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه دســتیابی کشــور بــه‬ ‫پیشــرفت های غیرقابــل بــاور‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در‬ ‫ســالهای اول انقــاب دســتیابی بــه پیشــرفتهایی ماننــد‬ ‫تولیــد چنــد ده میلیــون تــن فــوالد حتــی بــه ذهــن کســی‬ ‫خطــور نمی کــرد امــا اینگونــه دســتاوردها بــا همــت مــردم و‬ ‫جوانان و مســئوالن خوبی که داشــتیم‪ ،‬ایجاد شــد و امروز‬ ‫نیــز ایــن همت هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایشــان رشــد اقتصــادی و مهــار تــورم را مهمتریــن کارهــا‬ ‫خواندنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه بخصــوص مســئوالن‬ ‫موظــف بــه فعالیــت جهــادی و کار و پیگیــری شــبانه روزی‬ ‫هســتند‪ ،‬گفتنــد‪ :‬امــور اقتصــادی‪ ،‬امــروز مهمتریــن‬ ‫کارهاســت زیــرا بــدون رشــد اقتصــادی کار کشــور پیــش‬ ‫نمـی رود و الزمــه رشــد اقتصــادی هــم ثبــات و مهــار تــورم و‬ ‫ثبــات قیمت هــا اســت‪ .‬مســئله تــورم نیــز عالج پذیــر اســت‬ ‫و بایــد مســئوالن بخش هــای مختلــف ان را عــاج کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬عــاوه بــر مســئوالن‪،‬‬ ‫قشــرهای مختلــف مــردم از جملــه دانشــجو‪ ،‬اســتاد‪ ،‬عالـِـم‬ ‫دینــی‪ ،‬کارگــر‪ ،‬کاســب و دامــدار را قــادر بــه نقش افرینــی‬ ‫در عرصه هــای گوناگــون دانســتند و افزودنــد‪ :‬فعــال‬ ‫سیاســی هــم می توانــد نقش افریــن باشــد البتــه فعالیــت‬ ‫سیاســی‪ ،‬بــه نشســتن و یافتــن نقطــه ضعفــی در دولــت یــا‬ ‫دســتگاههای دیگــر و تمســخر و بزرگ نمایــی ان در فضــای‬ ‫مجــازی نیســت بلکــه فعالیــت سیاســی یعنــی تشــریح‬ ‫فضــای سیاســی دنیــا و منطقــه و تبییــن اهداف دشــمنان و‬ ‫جهت گیری هــای دوســتان‪.‬‬ ‫ایشــان فعالیت هــای اجتماعــی و خدماتــی را از دیگــر‬ ‫عرصه هــای نقش افرینــی موثــر مــردم برشــمردند و‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬مــا بارهــا توانســته ایم به وســیله مردم‪،‬‬ ‫ضعف هــای بــزرگ را برطــرف کنیــم کــه نمونــه ان قضیــه‬ ‫کرونــا و نقش افرینــی مــردم در کمــک هــای مومنانــه بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن شــوق و حضــور مــردم در فعالیت هــای اجتماعی‬ ‫نشــاط افریــن موجــب پشــتیبانی و تامیــن پیشــرفت کشــور‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪« ،‬اتحــاد ملــی» را عامــل موثــر دیگــری در‬ ‫قــوت کشــور خواندنــد و تاکیــد کردنــد‪ :‬البتــه اختــاف نظــر‬ ‫وجــود دارد امــا در مســائل جزیــی نبایــد تنــازع صورت بگیرد‬ ‫مناظــره و مباحثــات حــوزوی و دانشــگاهی و در رســانه های‬ ‫عمومــی‪ ،‬همــراه بــا رعایــت ادب و حرمــت دیگــران خــوب‬ ‫اســت امــا منازعــه و دشــمنی کــردن و الــوده کــردن دهــان‬ ‫بــه حرف هــای ناشایســت خــوب نیســت‪.‬‬ ‫ـش انقــاب‬ ‫ایشــان‪ ،‬گرایــش عمومــی ملــت ایــران را گرایـ ِ‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬عــده ای در کشــور هســتند کــه‬ ‫نظراتشــان در برخــی مســائل سیاســی مخالــف نظــرات‬ ‫ف ملــت ایران‬ ‫عمــوم مــردم و مســئوالن اســت امــا اینهــا طــر ِ‬ ‫نیســتند؛ طــرف ملــت ایران‪ ،‬اســتکبار اســت و همــه مراقب‬ ‫باشــند کــه بــه اســتکبار کمــک نکننــد و ابــزار ان در مقابــل‬ ‫ـران عزیــز نشــوند‪.‬‬ ‫اســام و ایـ ِ‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪ ،‬اینــده را همچــون همیشــه‬ ‫روشــن خواندنــد و گفتنــد‪ :‬هــر گاه افــق روشــنی پیــش روی‬ ‫کشــور بــوده پــس از چنــدی‪ ،‬بــه ان دســت یافته ایــم چــرا‬ ‫کــه توانایی هــای ملــت و ظرفیتهای کشــور بســیار باال اســت‬ ‫بنابرایــن ایــن ملــت بــه دســتاوردهای بزرگ تــری نیــز خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای در ایــن دیــدار همچنیــن‬ ‫بــا تجلیــل از ایمــان و غیــرت و صفــای مــردم تبریــز و‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬قیــام ‪ ۲۹‬بهمــن تبریــزی هــا را «مقطعــی‬ ‫تعییــن کننــده و روز ورق خــوردن تاریــخ ایــران» دانســتند و‬ ‫گفتنــد‪ :‬اگــر مــردم تبریــز در چهلــم قیام مــردم قم ‪ ،‬بپا نمی‬ ‫خواســتند ان قیــام مهــم فرامــوش می شــد امــا تبریــزی هــا‬ ‫بــا تبدیــل حادثــه قــم بــه قیــام و حرکتی ملی کــه در کمتر از‬ ‫یک ســال بعد به ســرنگونی رژیم اســتبدادی وابســته منجر‬ ‫شــد‪ ،‬پرچــم ازادی ایــران را در دســت گرفتنــد و مقطعــی‬ ‫تاریخــی بوجــود اوردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان اقــدام حکومــت مســتبد در اوردن تانــک بــه‬ ‫خیابــان هــای تبریــز را بــرای ســرکوب مــردم و علمــا‪ ،‬نشــانه‬ ‫دســتپاچگی ان رژیــم برشــمردند و گفتنــد‪ :‬مــردم غیــور‬ ‫تبریــز از تانــک هــم نترســیدند و بــا ایســتادگی و ایثــار خــون‬ ‫و جــان خــود‪ ،‬حرکتــی عظیــم به وجــود اوردنــد کــه البتــه در‬ ‫تاریــخ اذربایجــان چندیــن بــار دیگــر ســابقه دارد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب حرکــت اذربایجانی هــا از جملــه مــردم تبریــز‬ ‫و اردبیــل در اغــاز دوره صفویــه را زمینه ســاز نجــات ایــران از‬ ‫تفرقــه و ملــوک الطوایفــی دانســتند و افزودنــد‪ :‬ان حرکــت‬ ‫تاریخــی‪ ،‬ایــران را متحــد و دارای حکومــت مســتقل و‬ ‫یکپارچــه کــرد بنابرایــن پرچــم اتحــاد ایــران هــم در دســتان‬ ‫اذربایجانی هــا اســت‪.‬‬ ‫ایشــان روایــت درســت تاریــخ اذربایجــان را جــزو وظایــف‬ ‫اهــل فــن و روایــت بخــش مهمــی از تاریــخ ایــران خواندنــد‬ ‫و گفتنــد‪ :‬در قضایــای تنباکــو و مشــروطه هــم مــردم ایــن‬ ‫منطقــه قــدرت ایمــان و ایســتادگی خــود را نشــان دادنــد‬ ‫همچنانکــه در پیــروزی انقــاب‪ ،‬دفــاع مقــدس‪ ،‬حــوادث‬ ‫دهــه هــای بعــد و همیــن قضایــای اخیــر هــم بــا بصیــرت و‬ ‫اســتقامت در میــدان بــوده انــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای اذربایجــان را از لحــاظ‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬مرکــز تمــدن و فرهنگــی غــرب کشــور خواندنــد و‬ ‫بــا اشــاره بــه مشــاهیر فرهنگــی ایــن خطــه گفتنــد‪ :‬خدمــات‬ ‫بــزرگ ایــن نــام اوران بــه ادبیــات و فرهنــگ کشــور قابــل‬ ‫شــمارش نیســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب قیــام ‪ ۲۹‬بهمــن ‪ ۱۳۵۶‬مــردم تبریــز را بــا‬ ‫توجــه بــه ایــن ســوابق‪ ،‬حادثــه ای هویــت ســاز دانســتند که‬ ‫بایــد از ان بــرای پیمــودن راه روشــن اینــده درس گرفــت‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬حجت االســام والمســلمین‬ ‫ال هاشــم نماینــده ولی فقیــه در اســتان اذربایجــان شــرقی‪،‬‬ ‫ارتبــاط موثــر و مســتمر بــا نخبــگان و جوانــان‪ ،‬پیگیــری حــل‬ ‫مســائل فعــاالن اقتصــادی‪ ،‬حضــور بی واســطه در میــان‬ ‫مــردم و مقابلــه فرهنگــی و سیاســی بــا جریان هــای دین زدا‬ ‫و تجزیه طلــب را از جملــه اقدامــات نمایندگــی ولــی فقیــه‬ ‫در اســتان بیــان کــرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫یکشنبه ‪ 30‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪710‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫در نسل نو نوع مطالعه‬ ‫تغییر کرده است‬ ‫صادرات ‪ ۱۸۷‬میلیون دالری‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دولــت بــرای ایجــاد کار در بخــش هــای مشــاغل خانگــی و کســب و‬ ‫کار هــای کوچــک تســهیالت در بخــش هــای مختلــف از جملــه تبصــره‬ ‫‪ ،۱۸‬صنــدوق کار افرینــی امیــد‪ ،‬تســهیالت مشــاغل خانگــی را ایجــاد‬ ‫کــرده اســت کــه فرصــت بســیار خوبــی بــرای ایجــاد کار در ایــن حوزه هــا‬ ‫اســت کــه کارافرینــان مــی تواننــد از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ی ‪۱.۶‬‬ ‫درصدی نرخ بیکاری‬ ‫در خراسان شمال‬ ‫نیــز بــرای رونــق کســب و کار خــود اســتفاده کننــد چــرا‬ ‫کــه در ایــن اســتان زمینــه بــرای فعالیــت ایــن شــرکت هــا‬ ‫فراهــم اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اولیــن چــراغ فراینــد شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان نیــز توســط بســیج در اســتان روشــن شــد کــه در‬ ‫حــوزه هــای مختلــف‪ ،‬رویدادهــای «تــا ثریــا» را برگــزار‬ ‫کــرد و نیــاز و مشــکالت مختلــف اســتان شناســایی و بــرای‬ ‫رفــع ان بــه شــرکت های دانــش بنیــان واگــذار شــد‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی گفــت‪ :‬تــاش خواهیــم کــرد تــا ایده هــا‬ ‫و طــرح هــای شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت حــوزه هــای مختلــف عملیاتــی شــود کــه‬ ‫تاکنــون در ایــن زمینــه اقدامــات چشــمگیری نیــز انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫برگزاری کارگروه عملیاتی‬ ‫معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬نــرخ بیــکاری در ایــن اســتان ‪ ۱.۶‬درصــد کاهــش‬ ‫پیــدا کــرده کــه ایــن امــر نتیجــه اثــر بخشــی طــرح هــای‬ ‫اشــتغال در اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ناصــر فخرموحــدی در‬ ‫رویداد «بانوی کار فرین تاثیرگذار» در خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬کارافرینــان در عرصــه تولیــد فعالیــت هــای‬ ‫گســترده ای دارنــد ولــی بیشــتر محصــوالت انهــا بدلیــل‬ ‫نبــود برنــد‪ ،‬بــی نــام در بــازار عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارافرینــان اســتان در بخــش هــای مختلــف‬ ‫بایــد بــا ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای ایــن اســتان از‬ ‫جملــه اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‪،‬‬ ‫اتــاق ســرمایه گــذاری و گمــرک اســتان اشــنا باشــند و از‬ ‫ایــن فضاهــا بهــره بــرداری کننــد‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۸۷‬میلیون دالری خراسان شمالی‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬مــاه ســال جــاری از خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۱۸۷‬میلیــون دالر کاال بــه ســایر کشــورها صــادر‬ ‫شــد کــه نســبت بــه ســال هــای گذشــته از افزایــش‬ ‫چشــمگیری برخــوردار بــوده اســت‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی اظهــار کــرد‪ :‬بانــوان در ســال هــای اخیــر‬ ‫در حــوزه اقتصــادی فعالیــت چشــمگیری داشــته انــد و‬ ‫اینــک از انــان مــی خواهیــم کــه از ظرفیــت دانــش بنیانهــا‬ ‫مدیر سازمان تعاون روستایی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫توزیع ‪ ۳۵‬هزار تُن‬ ‫نهاده بین دامداران‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫از ابتــدای امســال تاکنــون از طریــق ســامانه های بــازارگاه‬ ‫و ســبوس بیــن دامــداران اســتان ‪ ۳۵‬هــزار تُــن انــواع‬ ‫نهاده هــای دامــی توزیــع شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار جلیــل رمضانــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی بــه برگــزاری کارگــروه عملیاتــی بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت بانــوان کارافریــن نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫از مجریــان برنامــه هــا در حــوزه کســب و کار بانــوان‬ ‫مــی خواهیــم کــه برنامــه هــا را در قالــب یــک کارگــروه‬ ‫عملیاتــی برگــزار کننــد و حتــی مســووالن مرتبــط دعــوت‬ ‫تــا در محــل بــرای رفــع مشــکالت برنامــه ریــزی شــود‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی نبــود زنجیــره تولیــد در بخــش هــای‬ ‫مختلــف را از مشــکالت اساســی اســتان دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬بــه علــت اینکــه صنایــع پاییــن دســتی در ایــن‬ ‫اســتان شــکل نگرفتــه و یــا حلقــه هــا بــه یکدیگــر متصــل‬ ‫نشــده انــد‪ ،‬ارزش افــزوده چندانــی عایــد خراســان‬ ‫شــمالی نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینــک کارافرینــان حتــی مــواد اولیــه خــود‬ ‫را از ســایر اســتان هــا تامیــن مــی کننــد و همچنیــن در‬ ‫فــروش محصــول نیــز بیشــتر از ســایر اســتان هــا اقــدام‬ ‫مــی شــود کــه هزینــه هــای حمــل و نقــل بــه ان افــزوده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد اشــتغال در صنایــع بســیار‬ ‫پــر هزینــه اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬کســب و کار هــای‬ ‫کوچــک و مشــاغل خانگــی بــا هزینــه هــای بســیار کــم و‬ ‫بعضــا ناچیــز ایجــاد خواهنــد شــد کــه بایــد در ایــن راســتا‬ ‫کارافرینــان را در بخــش هــای مختلــف مــورد حمایــت‬ ‫ایــن میــزان نهــاده هــای دامــی شــامل کنســانتره‪ ،‬جــو‪،‬‬ ‫ســبوس‪ ،‬ســویا‪ ،‬ذرت‪ ،‬یونجــه‪ ،‬کاه و کلــش بــوده اســت کــه‬ ‫کنســانتره و جــو بیشــترین نهــاده را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــوزه دام همچــون گوشــت قرمــز‪ ،‬ســفید‪،‬‬ ‫تخــم مــرغ و شــیر بــا توزیــع بــه موقــع نهــاده هــا در اســتمرار‬ ‫تولیــد محصــوالت اساســی کشــاورزی نقــش موثــری دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در بیــن کشــاورزان ایــن اســتان عــاوه‬ ‫بــر ایــن حــدود ‪ ۱۴۰‬هــزار لیتــر انــواع ســموم دفــع افــات نباتــی‬ ‫نیــز توزیــع شــد‪.‬‬ ‫در بخــش کشــاورزی اســتان از میانگیــن کشــوری مصــرف‬ ‫انــواع ســموم و کــود کمتــر اســت‪ ،‬در هــر هکتــار ‪ ۲۴۰‬گــرم‬ ‫میانگین مصرف ســموم کشــاورزی در اســتان در واحد ســطح‬ ‫اســت کــه ایــن رقــم در ســطح کشــور حــدود ‪ ۶۰۰‬گــرم اســت‪.‬‬ ‫توزیع افزون بر ‪ ۱۶‬میلیون لیتر فراورده نفتی‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی شــرکت های تعاونــی‬ ‫روســتایی بــه میــزان ‪ ۱۶‬میلیــون و ‪ ۶۲۱‬هــزار لیتــر فــراورده‬ ‫نفتــی بــه ارزش ‪ ۴۶‬میلیــارد و ‪ ۵۲‬میلیــون ریــال در مناطــق‬ ‫روســتایی اســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال جــاری ایــن میــزان ســوخت توســط ‪۴۵‬‬ ‫عاملیــت فــروش عضــو ایــن شــبکه تامیــن و در اختیــار ‪۸۱‬‬ ‫فروشــندگی بــرای توزیــع در روســتاها قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ‪ ۳۶۳‬مخــزن بــا ظرفیــت هفــت میلیــون و ‪ ۷۲‬هــزار لیتــر‬ ‫را شــمار مخــازن ثابــت ذخیــره ســازی ســوخت در روســتاهای‬ ‫اســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫رمضانــی در ادامــه افــزود‪ :‬همچنیــن تعــاون روســتایی از‬ ‫کشــاورزان اســتان در ســال جــاری ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۴۹۸‬تــن انــواع‬ ‫محصــول بــه صــورت توافقــی خریــداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫جمع اوری افزون بر سه هزار تن شیر‬ ‫مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬توســط مراکــز جمــع اوری شــیر شــرکت هــای تعاونــی‬ ‫قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی تصریــح کــرد‪ :‬دولــت بــرای ایجــاد کار در‬ ‫بخــش هــای مشــاغل خانگــی و کســب و کار هــای کوچک‬ ‫تســهیالت در بخــش هــای مختلــف از جملــه تبصــره ‪،۱۸‬‬ ‫صنــدوق کار افرینــی امیــد‪ ،‬تســهیالت مشــاغل خانگــی را‬ ‫ایجــاد کــرده اســت کــه فرصــت بســیار خوبــی بــرای ایجــاد‬ ‫کار در ایــن حــوزه هــا اســت کــه کارافرینــان مــی تواننــد از‬ ‫ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اولین چراغ فرایند شرکت های‬ ‫دانش بنیان نیز توسط بسیج در‬ ‫استان روشن شد که در حوزه های‬ ‫مختلف‪ ،‬رویدادهای «تا ثریا»‬ ‫را برگزار کرد و نیاز و مشکالت‬ ‫مختلف استان شناسایی و برای‬ ‫رفع ان به شرکت های دانش‬ ‫بنیان واگذار شد‬ ‫پرداخت ‪ ۷۰‬درصد تسهیالت اشتغال به بانوان‬ ‫مدیــر کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی خراســان شــمالی‬ ‫نیــز در ادامــه گفــت‪ ۷۰ :‬درصــد تســهیالت اشــتغال در‬ ‫بخــش مشــاغل خانگــی را بانــوان کارافریــن ایــن اســتان‬ ‫دریافــت کردنــد کــه در اقتصــاد اســتان تاثیــر گــذار اســت‪.‬‬ ‫مهــدی اســام خــواه افــزود‪ :‬ایجــاد اشــتغال و کســب و‬ ‫کار بــه فاکتــور هــای زیــادی نیازمنــد اســت تنهــا دریافــت‬ ‫تســهیالت منجــر بــه شــغل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــر توانمنــدی بانــوان در ارایــه کســب و کار هــای‬ ‫کوچــک تاکیــد و اظهــار کــرد‪ :‬بانــوان اســتان در ایــن راســتا‬ ‫بســیار موفــق عمــل کــرده انــد کــه اینــک بیشــتر شــرکتهای‬ ‫تعاونــی موفــق متعلــق بــه بانــوان اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزی اســتان در ایــن مــدت؛ ســه هــزار و ‪ ۵۶۰‬تــن شــیر‬ ‫خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی بــا اشــاره بــه مجهــز بــودن ایــن مراکــز بــه تجهیــزات‬ ‫خنــک کننــده و مخــازن حمــل شــیر گفــت‪ :‬نقــش مراکز خرید‬ ‫و جمــع اوری شــیر بــا توجــه بــه فســاد پذیــری ســریع شــیر‬ ‫هنــگام انتقــال بــه مبــادی تبدیــل و مصــرف‪ ،‬بیــش از پیــش‬ ‫مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬همچنیــن بیــن کشــاورزان ایــن اســتان‬ ‫از ابتــدای امســال تاکنــون ســه هــزار و ‪ ۱۵۵‬تــن انــواع بــذر‬ ‫اصــاح شــده توزیــع شــد کــه در افزایــش راندمــان تولیــد‬ ‫بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫مدیر ســازمان تعاون روســتایی خراســان شــمالی ادامه داد‪:‬‬ ‫ایــن مراکــز عــاوه بــر خریــد شــیر‪ ،‬خدماتــی همچــون تولیــد و‬ ‫توزیــع خــوراک دام‪ ،‬رکــورد گیــری‪ ،‬تلقیــح مصنوعــی و تامیــن‬ ‫تجهیــزات مــورد نیــاز دامــداران را ارایــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫توزیع افزون بر ‪ ۲۱‬هزار تن کود‬ ‫مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال جــاری میــزان ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۱۵۷‬تــن انــواع‬ ‫کودهــای شــیمیایی‪ ،‬بیــن کشــاورزان اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تشــکل هــای تحــت نظــارت اســتان اعــم از‬ ‫تعاونی های روســتایی و کشــاورزی انواع کودهای شــیمیایی‬ ‫شــامل کود اوره‪ ،‬سوپرفســفات‪ ،‬ســولفات پتاســیم‪ ،‬فســفات‬ ‫امونیــوم را بیــن کشــاورزان مناطــق مختلــف اســتان توزیــع‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬در زمینــه توزیــع انــواع نهــاده‬ ‫هــای کشــاورزی بــه ویــژه انــواع کودهــای مــورد نیاز کشــاورزان‬ ‫اســتان تعــداد ‪ ۳۰‬تشــکل تحــت پوشــش بــه عنــوان کارگــزار‬ ‫فعــال در حــال حاضــر هســتند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه ‪ ۳۷‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون نفری‬ ‫اســتان خراســان شــمالی در بخش کشــاورزی فعال هســتند‬ ‫و ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار در ایــن بخــش فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫نویســنده گیالنــی برگزیــده کتــاب ســال با بیــان اینکه‬ ‫جوانــان از دانــش و بینــش خوبــی برخــودار هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هــر چنــد بــه نظــر مــی رســد مطالعــه در نســل‬ ‫نــو ســطحی شــده و متکــی بــه فضــای مجازی هســتند‬ ‫امــا معتقــدم فقــط شــکل مطالعــه در نســل نــو تغییــر‬ ‫کــرده و بســیاری از جوانــان کتاب هــای خوبــی را از‬ ‫طریــق فضــای مجــازی مطالعــه می کننــد‪.‬‬ ‫هومــن یوســفدهی کــه مصحــح کتاب کلیات اشــرف‬ ‫مازندرانــی (‪۱۰۳۷‬ـ‪۱۱۲۰‬ق)‪ ،‬تالیــف محمدســعیدبن‬ ‫محمدصالــح‪ ،‬شــاعر قــرن یازدهــم و دوازدهــم اواخــر‬ ‫دوره صفــوی اســت و بــه واســطه ایــن کتــاب از‬ ‫برگزیــدگان کتــاب ســال در بخــش متــون قدیــم شــده‬ ‫اســت اظهــار داشــت‪ :‬پژوهشــگران گیالنــی زحمــات‬ ‫زیــادی مــی کشــند امــا متاســفانه امکانــات چندانــی‬ ‫در اختیارشــان نیســت؛ اثــاری کــه امــکان انتشــار پیــدا‬ ‫می کننــد کــم اســت چــون هــم ناشــران از لحــاظ بنیــه‬ ‫مالــی ضعیــف هســتند هــم اینکــه حمایــت الزم بــرای‬ ‫خریــد اثــار کافــی نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بایــد حمایــت از بخــش تولیــد اثــار‬ ‫معنــوی بیشــتر شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬خانــواده‪ ،‬مــدارس‬ ‫و رســانه نقــش مهمــی در ارتقــاء گرایــش نســل نــو‬ ‫بــه مطالعــه دارنــد و عــاوه بــر اینکــه والدیــن بایــد از‬ ‫کودکــی فرزندانشــان را بــه کتــاب خوانــدن ترغیــب‬ ‫کننــد مــدارس نیــز بایــد بــا ایجــاد کتابخانه‪ ،‬کتــاب را در‬ ‫دســترس دانــش انــدوزان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫یوســفدهی ادامــه داد‪ :‬اینکــه فرزنــدان از کودکــی‬ ‫بــا کتــاب مانــوس شــوند و در مــدارس ســاعتی بــرای‬ ‫کتــاب خوانــدن داشــته باشــند و کتــاب بــه واســطه‬ ‫کتابخانــه هــای ایجــاد شــده در مــدارس در معــرض‬ ‫دیدشــان قــرار گیــرد و از طریــق رســانه نیــز برنامــه‬ ‫هایــی بــه روز و بــا زبــان نســل نــو بــرای ترویــج فرهنــگ‬ ‫کتــاب خوانــی تولیــد شــود‪ ،‬موجــب مانــدگاری عــادت‬ ‫مطالعــه مــی شــود و نســلی کتــاب خــوان بــه بــار مــی‬ ‫نشــیند‪.‬‬ ‫این پژوهشــگر تاریخ و ادبیات در خصوص تصحیح‬ ‫و تحقیــق در رابطــه بــا کتــاب کلیــات اشــرف مازندرانــی‬ ‫(‪۱۰۳۷‬ـ‪۱۱۲۰‬ق)‪ ،‬تالیــف محمدســعید بــن محمدصالــح‬ ‫کــه در روزهــای اخیــر بــه عنــوان کتــاب برگزیــده ســال‬ ‫در بخــش متــون قدیــم معرفــی شــد‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫تصحیــح ایــن کتــاب بنــا به عالقه شــخصی انجام شــد‬ ‫و مــدت چهــار ســال بــه طــول انجامیــد‪.‬‬ ‫یوســفدهی افــزود‪ :‬محمدســعید اشــرف مازندرانــی‬ ‫(‪۱۱۲۰-۱۰۳۷‬ق) زاده و پرورش یافتــه اصفهــان و از‬ ‫شــاعران مهاجــر بــه هند در عهد اورنگ زیــب و اموزگار‬ ‫دختــر او‪ ،‬زیب النســاء بــود‪ .‬اشــرف کــه در ســاختن‬ ‫معمــا نیــز دســتی داشــته در قصیده ســرایی بیشــتر از‬ ‫کمال الدیــن اســماعیل و در غــزل از اســتادش صائــب‬ ‫تبریــزی تاثیــر پذیرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اشعار اشرف مازندرانی از نظر اصطالحات و کنایات‬ ‫یکــی از دیوان هــای مهــم عصــر صفــوی اســت و بــه‬ ‫همیــن ســبب مــورد توجــه و اســتناد فرهنگ نویســان‬ ‫نیــز بــوده اســت؛ کتــاب حاضــر کلیــات اوســت کــه بــر‬ ‫اســاس نســخ معتبــر‪ ،‬از جملــه دو نســخه بــه خــط‬ ‫شــاعر‪ ،‬همــراه بــا مقدمــه تفصیلــی و تعلیقــات‪،‬‬ ‫تصحیــح شــده اســت‪.‬‬ ‫مصحــح در مقدمــه ای مفصــل بــه زندگــی و‬ ‫ویژگی هــای اشــرف مازندرانــی‪ ،‬ســفر و مهاجــرت او بــه‬ ‫هنــد‪ ،‬خانــوادۀ وی‪ ،‬ممدوحان‪ ،‬معاشــران و شــاگردان‬ ‫ایــن شــاعر و اثــار او پرداختــه و در بخشــی دیگــر از‬ ‫ایــن مقدمــه در معرفــی کلیــات اشــرف مازندرانــی از‬ ‫ویژگی هــای شــعری او‪ ،‬نســخ خطــی کلیــات اشــرف‪،‬‬ ‫نســخه های اســتفاده شــده در تصحیــح و روش‬ ‫تصحیــح ســخن گفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه کتــاب تصاویــری از نســخ خطــی کلیــات‬ ‫اشــرف بــه چــاپ رســیده و متــن کلیــات‪ ،‬مشــتمل‬ ‫بــر قصایــد‪ ،‬غزلیــات‪ ،‬ترکیب بندهــا‪ ،‬مقطعــات‪،‬‬ ‫مثنوی هــا‪ ،‬رباعیــات‪ ،‬معمیــات‪ ،‬حســن مطالــع‪،‬‬ ‫حســن مطلــع و ابیــات پراکنــده‪ ،‬امــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن حــدود ‪ ۱۵۰‬صفحــه از کتــاب بــه تعلیقــات‬ ‫هومــن یوســفدهی بــر اشــعار اشــرف مازندرانــی‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در بخــش پایانــی کتــاب نمایه هــای متنوعــی از‬ ‫فهرســت اشــعار‪ ،‬فهــارس عربی‪ ،‬الفــاظ و اصطالحات‬ ‫هنــد‪ ،‬اشــخاص‪ ،‬جای هــا‪ ،‬کتاب هــا؛ اقــوام‪ ،‬قبایــل‪،‬‬ ‫طوایــف و پیــروان ادیــان و مذاهــب؛ گیاهــان‪ ،‬گل هــا‪،‬‬ ‫میوه هــا‪ ،‬داروهــا؛ جانــوران و موجــودات افســانه ای‬ ‫و موهــوم‪ ،‬جواهــرات‪ ،‬ســنگ ها و فلــزات‪ ،‬بادهــا‪،‬‬ ‫اصطالحــات دینــی و مذهبــی‪ ،‬اصطالحــات علــوم‬ ‫و مشــاغل‪ ،‬عناصــر و مولفه هــای تمدنــی‪ ،‬امثــال‪ ،‬و‬ ‫راهنمــای تعلیقــات دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫کلیــات اشــرف مازندرانــی بــا تصحیــح و تحقیــق‬ ‫هومــن یوســفدهی در ‪ ۸۸۲‬صفحــه و از ســوی‬ ‫انتشــارات موقوفات دکتر محمود افشارمنتشــر شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تصویب افزایش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫مستمری مددجویان کمیته‬ ‫امداد و بهزیستی‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫و عضــو کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬گفــت‪ :‬میــزان افزایــش ‪ ۴۰‬درصــدی مســتمری‬ ‫مددجویــان بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) در الیحــه بودجــه ســال اینــده تصویــب شــد‪.‬‬ ‫امان اللــه حســین پــور اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه هــم اکنــون میــزان مســتمری‬ ‫مددجویــان‪ ،‬خانــوار تــک نفــره تحــت حمایــت ‪۵۵۰‬‬ ‫هزارتومــان‪ ۲ ،‬نفــره ‪ ۷۸۰‬هــزار تومان‪،‬ســه نفــره‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۹۰‬هــزار تومــان‪ ،‬چهــار نفــره یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هزارتومــان و خانــوار پنــج نفــره و‬ ‫باالتــر یــک میلیــون و ‪ ۷۲۰‬هزارتومــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع ایــن میــزان مســتمری‬ ‫بــرای خانوارهــای تحــت پوشــش نهادهــای حمایتی‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) و بهزیســتی در‬ ‫ســال اینــده ‪ ۴۰‬درصــد افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای اســفراین‪ ،‬بــام و‬ ‫صفــی ابــاد در مجلــس شــورای اســامی افــزود‪ :‬در‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز شــاهد رشــد ‪ ۶۷‬درصــدی‬ ‫مســتمری مددجویــان بودیــم کــه کمــک بزرگــی بــه‬ ‫ایــن خانواده هــای نیازمنــد انجــام شــد‪.‬‬ ‫افزایش حقوق سربازان در سال اینده‬ ‫عضــو کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن حقــوق ســربازان در ســال اینــده بــرای‬ ‫متاهلیــن هفــت میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان و مجردها‬ ‫چهــار میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان تعییــن شــد‪.‬‬ ‫امــان الــه حســین پــور بیــان کــرد‪ :‬طبــق مصوبــه‬ ‫کمیســیون تلفیق‪،‬حداقــل حقــوق ماهیانــه‬ ‫ســربازان مجــرد در ســال اینــده چهــار میلیــون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان و ســربازان متاهــل هفــت‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان مــی شــود و براســاس‬ ‫منطقــه عملیاتــی‪ ،‬درجــه و تعــداد فرزنــدان‪ ،‬باالتــر‬ ‫نیــز خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مجلــس پیگیــر موضــوع‬ ‫افزایــش حقــوق ســربازان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬هیــچ ســربازی کمتــر از چهــار میلیــون و‬ ‫‪۸۰۰‬هــزار تومــان دریافتــی نخواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪710‬‬ ‫دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی‪:‬‬ ‫الزمه ایجاد تمدن نوین اسالمی‬ ‫نیازمند توسعه ازادی مذهبی است‬ ‫دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی گفــت‪ :‬ایجــاد تمــدن نویــن اســامی‬ ‫نیازمنــد ازادی مذهبــی و کنتــرل احساســات در برخــورد بــا پیــروان دیگــر مذاهــب اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام حمیــد شــهریاری در روز دوم همایــش‬ ‫تقریــب مذاهــب اســامی و تمــدن ســازی نویــن اســامی در گام دوم انقــاب بــه میزبانــی‬ ‫گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬ســخن گفتــن راجــع بــه وحــدت و تبییــن نظــری وحــدت و امــت واحــده‪،‬‬ ‫اجــرای عملــی وحــدت در صحنــه عمــل و مدیریــت تــک صدایــی تفرقــه بــه عنــوان ســه‬ ‫وظیفــه مهــم در زمینــه وحــدت بــر دوش همــگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا گاهــی اوقــات مفهــوم وحــدت از ناحیــه کشــورهای‬ ‫اســامی‪ ،‬دچــار گسســت می شــود افــزود‪ :‬روش عقالنیــت محــور‪ ،‬اولیــن راه مقابلــه بــا‬ ‫مخالــف اســت و بایــد روش عقالنــی را جایگزیــن روش ســازمانی کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا بایــد مواجهــه‬ ‫عقالنــی و ایجــاد گفتمــان عقالنــی بــا حفــظ حقــوق ســایر مذاهــب را بایــد در دســتور کار‬ ‫قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫مدیر عامل مخابرات منطقه‬ ‫گلستان‬ ‫در اجرای فیبر‬ ‫نوری جزو ‪ ۴‬استان‬ ‫اول کشور هستیم‬ ‫مدیــر عامــل مخابــرات منطقــه گلســتان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫توســعه مخابراتــی و اینترنتــی در اجــرای طــرح فیبــر نــوری‬ ‫گلســتان جــزو ‪ ۴‬اســتان اول کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬غالمعلــی‬ ‫شــهمرادی ظهــر امــروز در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در اســتان یکــی از دســتاوردهای مهــم مخابراتــی توســعه‬ ‫فیبــر نــوری اســت کــه بــه صــورت مســتمر در حــال اجــرا‬ ‫اســت و بــا توســعه ایــن بخــش بســیاری از ترافیــک هــای‬ ‫مکالمــه ای و اینترنتــی برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــث اجــرای زیــر ســاخت هــای مخابراتــی‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه گلســتان جــزو اســتان هــای پیشــرو‬ ‫شــهریاری ادامــه داد‪ :‬گام بعــدی در برخــورد بــا مخالــف ایــن اســت کــه نبایــد دچــار‬ ‫اقدامــات ظالمانــه شــویم و بایــد عدالــت را در همــه حــال و بــه خصــوص در برخــورد بــا‬ ‫مخالــف رعایــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نبایــد اجــازه دهیــم تــرور و تکفیــر در جامعــه مــا رشــد کنــد و بایــد بــا کســانی کــه‬ ‫اقــدام عملــی علیــه نظــام اســامی مــا مــی کننــد مقابلــه کنیــم‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهل ســنت اق قــا هــم در ایــن مراســم گفــت‪ :‬مســلمانان در شــرایط فعلــی‬ ‫بــه حفــظ وحــدت بیــش از هــر زمــان دیگــر نیــاز دارنــد تــا توطئــه دشــمنان بــرای ایجــاد‬ ‫شــکاف در میــان خــود را ســلمانان خنثــی شــود‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالحــی میرزاعلــی اظهــار کــرد‪ :‬دشــمنان اســام و نظــام بــه ســرکردگی اســتکبار‬ ‫جهانــی و تحــت امــر رژیــم صهیونیســتی و برخــی دولــت نوکــر اســتکبار جهانــی همیشــه‬ ‫مخالــف ایــران اســامی هســتند چــون نظــام اســامی ایــران مخالــف ان هــا اســت ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هیچــگاه نبایــد از توطئــه دشــمنان علیه اســام و جمهوری اســامی غافل شــویم‬ ‫و بایــد بــا حفــظ وحــدت کلمــه و تعامــل بیشــتر بــا یکدیگــر توطئــه دشــمنان را خنثــی کنیم ‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در کردســتان هــم در ایــن مراســم گفــت‪ :‬تمــدن ســازی نویــن اســامی‬ ‫محصــور در فقــه و اصــول نیســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام عبدالرضــا پورذهبــی افــزود‪ :‬وحــدت یــک امــر راهبــردی بــوده و بــرای‬ ‫تحقــق ان نبایــد افــراد نــگاه تنــگ نظرانــه نســبت بــه یکدیگــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی نــگاه بردارانــه ‪ ،‬دلســوزانه و خیرخواهانــه را از دیگــر پیــش نیازهــای ایجــاد وحــدت در‬ ‫میــان مســلمانان برشــمرد‪.‬‬ ‫اجــاس منطقــه ای وحــدت اســامی شــمال کشــور بــا عنــوان همایــش ملــی تقریــب‬ ‫مذاهــب و تمدن ســازی نویــن اســامی در گام دوم انقــاب بــا حضــور شــخصیت های‬ ‫برجســته داخلــی و خارجــی از دیــروز در گــرگان اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫چهــار روحانــی و مُفتــی رده بــاال از روســیه‪ ،‬مُفتــی اعظــم قزاقســتان‪ ،‬مُفتــی اعظــم‬ ‫قرقیزســتان و بســیاری از علمــای داخلــی و خارجــی در ایــن اجــاس حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫می باشــد لــذا در شــهرهای اســتان فیبــر نــوری بــا ســرعت‬ ‫بســیار زیــادی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫شــهمرادی در ادامــه گفــت‪ :‬یکــی از مهــم تریــن برنامــه ها‬ ‫شــرکت ملــی مخابــرات بحــث گــذر از شــبکه هــای مســی‬ ‫بــه ســمت فیبــر نــوری در کشــور اســت کــه در اجــرای ایــن‬ ‫طــرح گلســتان توانســته گام هــای بلنــدی بــردارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در حــال حاضــر در اســتان ‪ ۳‬هــزار‬ ‫کیلومتــر فیبــر نــوری اجــرا شــده ‪ ۸۰۰‬کیلومتــر ان در‬ ‫شــهرهای اســتان و ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر بــرای اتصــال شــهرهای‬ ‫اســتان بــه یکدیگــر انجــام شــده و ‪ ۱۶۰۰‬کیلومتــر دیگــر بــر‬ ‫میگــردد بــه فیبــر نــوری در روســتاها کــه موجــب افزایــش‬ ‫ســرعت اینترنــت و تلفــن در همــه نقــاط اســتان می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل مخابــرات منطقــه گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون از ارتبــاط فیبــر نــوری‪ ۴۲۳‬روســتای اســتان‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه مســی دارای محدودیت هایــی‬ ‫زیادی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با توســعه فیبر نوری دیگر محدودیت هایی‬ ‫از جملــه بعــد مســافت‪ ،‬ســرعت و ترافیــک شــبکه کــه بــه دلیــل‬ ‫اســتفاده از کابــل هــای مســی بــود را نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫شــهمرادی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬در اســتان ‪ ۵۱۰‬دکل‬ ‫همــراه اول مشــغول بــه ارائــه خدمــات بــه مشــترکین‬ ‫هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۱۰‬دکل در نقــاط شــهری‪،‬‬ ‫‪ ۲۳۰‬دکل در نقــاط روســتایی و ‪ ۸۰‬دکل در جــاده هــای‬ ‫اســتان نصــب شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در بــه روز رســانی دکل هــای مخابراتــی‬ ‫گلســتان جــزو اســتان هــای پیشــرو مــی باشــدکه در حــال‬ ‫حاضــر تنهــا ‪ ۶‬دکل ‪ ۲G‬در اســتان وجــود دارد کــه تــا اخــر‬ ‫ســال بنــا داریــم ایــن تعــداد باقیمانــده نیــز بــه ‪ ۴G‬تبدیــل‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر از ســرقت شــبکه مســی گفــت‪:‬‬ ‫بیشــترین نگرانــی مــا ســرقت شــبکه مســی مخابــرات‬ ‫توســط ســارقین می باشــد تــا جایــی کــه در برخــی مــوارد‬ ‫بــرای حفــظ حرمــت مشــترکین مجبــور بوده ایــم چندیــن‬ ‫مرحلــه در طــی چنــد روز متوالــی نســبت بــه جایگزیــن‬ ‫کــردن خطــوط ســرقت شــده اقــدام کنیــم ‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬شــهروندان بایــد در ایــن‬ ‫خصــوص بــه کمــک مــا بیاینــد و در صــورت مشــاهده‬ ‫افــراد مشــکوک ســریعا مــوارد را بــه مــا بــرای جلوگیــری از‬ ‫ســرقت اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل مخابــرات منطقــه گلســتان ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫برخــی از روســتاها بــا حضــور پایگاه هــای بســیج مانــع از‬ ‫ســرقت ها شــدیم ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در برخــی از گزارشــات رســیده متوجــه شــدیم‬ ‫کــه ســارقین بــا حفــاری بــه فاصلــه ‪ ۲‬متــر و بیرون کشــیدن‬ ‫شــبکه مســی و کشــیدن ان بــا تراکتــور یــا نیســان اقــدام به‬ ‫ســرقت مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــهمرادی گفــت‪ :‬تنهــا ‪ ۴‬درصــد روســتاهای اســتان از‬ ‫اینترنــت پــر ســرعت بهره منــد نیســتند کــه در تالشــیم‬ ‫ان شــالله ایــن میــزان از روســتاهای باقیمانــده هــم بــزودی‬ ‫از ایــن بحــث بهره منــد شــوند و در ایــن زمینــه جــزو ‪۵‬‬ ‫اســتان برتــر کشــور هســتیم‪ .‬و بنــا داریــم ایــن پوشــش را‬ ‫بــه زودی بــه صــد درصــد برســانیم‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل مخابــرات منطقــه گلســتان گفــت‪ ۴:‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای نصــب هــر دکل هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی در پایــان بــا یــک خبــر خــوش بــرای‬ ‫مــردم اســتان گفــت‪ :‬نخســتین اســتان کشــور در نصــب‬ ‫اولیــن دکل ‪ ۵G‬هســتیم و در نظــر داریــم ایــن دکل هــا را‬ ‫در ‪ ۵‬نقطــه دیگــر اســتان نیــز راه انــدازی کنیــم‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312001007885‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده ‪ 1400114412001000601‬تقاضــای اقــای ســیدقربان حســینی شناســنامه ‪ 26265‬شــماره ملــی ‪ 2120262365‬فرزنــد ســیدمحمد صــادره از گــرگان در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 76.03‬متــر مربــع از پــاک ‪- 123‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪13997 :‬‬ ‫علی برقی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اق قال از طرف مهناز جهانفر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27 :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004066‬مــورخ ‪ 1401.10.29‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتی علی اباد انتقال ملک رســمی به صورت سلســله‏ایادی از مالک رســمی اقای جواد بابا کردی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ 1400114412005000370‬تقاضای اقای ســید‏علی اکبرمیردیلمی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 15‬کدملــی ‪ 2269574311‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد رحیــم در ششــدانگ عرصــه واعیــان‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 230‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد‏کتــول – خیابــان فرهنــگ – بلــوار‬ ‫ســامت – ضلــع جنوبــی ‪ -‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد مجوزشــماره‏‏‪ 1401.137270‬مــورخ ‪ 1401.10.17‬شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات و نفــت ایــران (منطقــه شــمال) تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪167‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.11.11:‬‏‪‎ ‎‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.11.27:‬‏‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 139360312005002022‬مــورخ ‪ 1393.04.26‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ازمالــک رســمی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1391114412005001217‬تقاضــای اقــای ســید علــی اکبرپیرجندی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 582‬کدملــی‏‏‪ 2269301447‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد ســیدرضا در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 331.91‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫ت ‪‎‬ملــک علــی ابــاد کتــول ‪ -‬تائیــد‏گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫‪ 6‬حــوزه ثبـ ‪‎‬‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪1401‬‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪166‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.11.11:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ .11.27:‬‏‬ ‫تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001005893‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده ‪ 1400114412001000210‬اقــای حســین کریمــی به شناســنامه ‪ 37‬و کــد ملــی ‪ 2122434058‬صادره از گرگان فرزند محمدحســن‬ ‫متقاضــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 3‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه اســتثنا قیمــت ثمینــه اعیانــی بــه مســاحت ‪ 96.20‬متــر مربــع واقــع در اراضــی شــهری از پــاک ‪- 1480‬اصلی بخــش یک حوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی کیــاء احمــدی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت خود را بــه مرجع ذیصالح‬ ‫قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪ 14011 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/27 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312001007893‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000503‬تقاضــای خانــم مریــم رویان شناســنامه ‪ 3872‬شــماره ملــی ‪ 2120370321‬فرزند رجب صــادره از گرگان‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 177.60‬متــر مربــع از پــاک ‪- 126‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد گلنــد بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی زلیخــا زیــن العابدیــن پــور‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الــف‪ 14033 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/27 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪710‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫کیفیت مبل های تولیدی‬ ‫گلستان فاصله بسیاری با‬ ‫استانداردهای مطلوب دارد‬ ‫مدیــر مرکــز نــواوری و کارافرینــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬کیفیــت مبل هــای تولیــدی گلســتان بــا وجــود فــروش بــاال و تبدیل شــدن بــه‬ ‫نامــی قابــل اعتنــا در کشــور‪ ،‬هنــوز بــا اســتانداردهای مطلــوب فاصلــه دارد کــه چــاره‬ ‫حــل ایــن مشــکل‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت مراکــز علمــی و دانشــگاهی بــرای حــل مشــکالت‬ ‫زنجیــره تولیــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدشــریف شــریف زاده در نشســت خبــری بــا‬ ‫رونمایی از کتاب «انقالب در‬ ‫خراسان شمالی به روایت اسناد ساواک»‬ ‫مجموعــه ســه جلــدی «انقــاب اســامی در خراســان شــمالی بــه روایــت اســناد ســاواک» روز‬ ‫چهارشــنبه در ایینــی بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی‪ ،‬اســتاندار و مســووالن‬ ‫اســتانی در تــاالر ایثــار بجنــورد رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬انقــاب اســامی در خراســان شــمالی بــه روایــت اســناد‬ ‫ســاواک» مجموعــه کتــاب ســه جلــدی اســت کــه وقایــع انقــاب در اســتان از ‪ ۱۳۳۲‬تــا ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬پیــروزی انقــاب اســامی روایــت مــی کنــد‪ ،‬ایــن کتــاب بــه همــت مرکــز بررســی اســناد‬ ‫تاریخــی تدویــن و منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی در ایــن اییــن بــا بیــان اینکــه در دوران پهلــوی بــه شــعور‬ ‫و عــزت مــردم توهیــن شــد اظهــار کــرد‪ :‬ملــت فهیــم ایــران‪ ،‬متدیــن و پایبنــد بــه ارزشــهای اســامی‬ ‫هســتند و مادامــی کــه امــوزه هــای دینــی انــان مــورد هجمــه واقــع شــود بــا ان مقابلــه می کننــد‪.‬‬ ‫حجت االســام ولمســلمین رضا نوری‪ ،‬کاپیتوالســیون را نشــانه ای از خوی اســتعماری امریکا‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬ایــن اقــدام خیانت امیــز حکومــت پهلــوی بــه قــدری ننگیــن بــود کــه حکومــت‬ ‫نگذاشــت خبر تصویب ان در مطبوعات منتشــر شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دوره پهلوی به عزت و اقتدار اســامی خدشــه وارد و ملت ما در مقابل بیگانگان‬ ‫خــوار شــد ولــی بــا هوشــیاری امــام خمینــی(ره) و همراهــی مردم‪ ،‬این حکومت جور نابود شــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بیــان کــرد‪ :‬خیانــت هــای حکومــت پهلــوی موجــب شــد تــا مــردم دنبــال‬ ‫رهبــری مبــارز و متدیــن باشــند تــا انهــا را از دســت طاغــوت نجــات دهــد و امــام خمینــی(ره) امد‬ ‫و مــردم را بــه حــق و عــزت دعــوت کــرد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬انقــاب اســامی اشــخاصی بزرگــی همچــون ســردار «قاســم ســلیمانی» را در‬ ‫دامــان خــود پــرورش داد کــه ســال ها بــرای دفــاع از کیــان انقــاب جنگیــد و اینــک مــا بایــد رهــرو‬ ‫ایــن یاران باشــیم‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کینه توزی های دشــمنان لحظه ای‬ ‫در اراده مــردم تزلــزل وارد نکــرده و همچنــان ایــن ملــت پــای ارمان هــای انقــاب ایســتاده انــد‪.‬‬ ‫ضرورت انتقال ارزش های انقالب به نسل جوان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ادامــه ایــن اییــن اظهــار کــرد‪ :‬نســل جدیــد بدلیــل امنیــت حاکــم‬ ‫در جامعــه بــا روایــات انقــاب نــااگاه اســت و ضــرورت دارد تــا بــا رجــوع بــه اســناد و بیانــات از‬ ‫سرگذشــت انقــاب بــه اگاهــی برســد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬شــهدای انقــاب و پــس از انقــاب زمینــه امنیــت و ارامش‬ ‫کنونــی را در جامعــه فراهــم کــرده انــد و زحمــات زیــادی بــرای حفــظ ارزش هــای ایــران اســامی‬ ‫کشــیده شــده اســت و بایــد ایــن ارمــان هــا حفــظ شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ابــراز تاســف از ارتبــاط کــم صنعــت بــا دانشــگاه اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مرکــز امــوزش‬ ‫عالــی بــا وجــود فعالیــت دانشــکده صنعــت چــوب و کاغــذ‪ ،‬ظرفیــت خوبــی بــرای بــاال‬ ‫بــردن ســطح تولیــدات و محصــوالت مبــل گلســتان دارد امــا تاکنــون از ایــن ظرفیــت‬ ‫اســتفاده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پیونــد دانــش فنــی بــه زنجیــره تولیــد می توانــد تولیــد مبــل گلســتان را از‬ ‫ســنتی بــه صنعتــی ســوق داده و در ادامــه تولیــدات روســتای عطاابــاد بــه برنــد ملــی و‬ ‫حتــی بین المللــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫روســتای عطاابــاد شهرســتان اق قــا بــه دلیــل فعالیــت بیــش از ‪ ۱۵۰‬کارگاه و حــدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬فروشــگاه مبــل بــه پایتخــت مبــل ایــران مشــهور اســت‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز نــواوری و کارافرینــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان‬ ‫بــه برگــزاری نخســتین رویــداد «ایــده شــو» در ایــن اســتان بــا هــدف فرهنگ ســازی در‬ ‫زنجیــره ارزش صنعــت مبلمــان اســتان و ایجــاد هم افزایــی در مباحــث فنــی تولیــدات‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬محققــان‪ ،‬اندیشــمندان و دانشــگاهیان می تواننــد تــا ‪ ۱۰‬اســفند اثــار‬ ‫خــود را بــه دبیرخانــه ارســال کننــد‪.‬‬ ‫شــریف زاده ادامــه داد‪ :‬زنجیــره تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬طراحــی ‪ -‬تولیــد و ســاخت‪ ،‬فــروش‬ ‫و بازاریابــی‪ ،‬فناوری هــای نویــن و نیــز اســتاندارد ‪ -‬کیفی ســازی و برندینــگ از محورهــای‬ ‫اصلــی رویــداد اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اختتامیــه ایــن رویــداد ‪ ۱۴‬اســفند مــاه ســال جــاری در تــاالر خلیــج فــارس‬ ‫پردیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــریف زاده ادامــه داد‪ :‬همچنیــن برخــی اثــار منتخــب بــرای حمایــت و تجاری ســازی بــا‬ ‫نظــر هیــات داوران بــه شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫استانداریگلستان‪:‬‬ ‫حرکتدانشگاه هایگلستان‬ ‫باید به سمت کارافرینی باشد‬ ‫سرپرســت دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬کارافرینی یکی‬ ‫از مســوولیت های اجتماعــی دانشــگاه ها محســوب شــده و همــه مراکــز امــوزش عالــی‬ ‫اســتان بایــد بــه ســمت نقش افرینــی در ایجــاد اشــتغال گام بردارنــد‪.‬‬ ‫علــی شــاهینی در جشــنواره انتخــاب کارافرینــان و کارفرمایــان برتــر گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬دانشــگاه های اســتان در کنــار توجــه بــه گســترش علــم بایــد بــه مباحــث اقتصــادی‪،‬‬ ‫اشــتغالزایی و کارافرینــی نیــز توجــه کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارافرینــان برتــر بــا وجــود مشــکالت و تنگناهــا‪ ،‬میــدان کار و‬ ‫ک نکردنــد و به همیــن دلیــل بایــد حــل مشــکالت ایــن افــراد را بــا نــگاه ویــژه‬ ‫فعالیــت را تــر ‬ ‫دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور ســرمایه گذاری و اشــتغال اســتانداری گلســتان نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬کارافرینــان ســربازان خــط مقــدم جبهــه اقتصــادی هســتند کــه بــه فرمــان رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب اســامی در مباحــث اقتصــاد مقاومتــی و تحقــق شــعار ســال جاری لبیک‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫علــی وفایــی اظهــار کــرد‪ :‬وظیفــه داریــم در راســتای تحقــق جهــاد تبییــن بــه عنــوان‬ ‫موضــوع مهــم و مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب دســتاوردهای جمهــوری اســامی را در‬ ‫همــه حوزه هــا بــه ویــژه حــوزه اقتصــادی بــه گــوش مــردم برســانیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تــا قبــل از انقــاب کمتــر از ‪ ۷۰‬واحــد اقتصــادی در گلســتان‬ ‫فعــال بــود ادامــه داد‪ :‬فقــط در دهــه فجــر امســال ‪ ۴‬هــزار طــرح اقتصادی کوچــک و بزرگ‬ ‫در اســتان افتتــاح شــد کــه رســاندن ایــن اعــداد و ارقــام بــه گــوش مــردم ســبب گســترش‬ ‫دلگرمــی انــان بــه نظــام و انقــاب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه عــادت نداریــم همــه تقصیرهــا و کمبودهــای موجــود را گــردن‬ ‫گذشــتگان بیندازیــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بخــش خصوصــی نیازمنــد زیرســاخت های کامــل‬ ‫اســت امــا در گذشــته بــه ایــن بخــش در اســتان توجــه زیــادی نشــده بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور ســرمایه گذاری و اشــتغال اســتانداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تــاش دولــت بــرای حمایــت از بخــش خصوصــی‪ ،‬اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای‬ ‫ی اســت کــه در قالــب بخشــنامه ها‪ ،‬شــیوه نامه ها و ائین نامه هــا بــه دســتگاه های‬ ‫قانونـ ‬ ‫اجرایــی ابــاغ می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مهمتریــن ظرفیتــی کــه دولــت در اختیــار بخــش خصوصــی بــرای‬ ‫حمایــت از تولیــد در نظــر گرفتــه‪ ،‬کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور ســرمایه گذاری و اشــتغال اســتانداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫وقتــی تاکیــد داریــم کــه دولــت و انقــاب مــا مردمی اســت‪ ،‬به پشــتوانه کارافرینان اســت‬ ‫کــه توانســتند از ابتــدای امســال تــا پایــان دی مــاه‪ ،‬تعهــد اشــتغال را بــه صــورت کامــل‬ ‫محقــق کنند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور ســرمایه گذاری و اشــتغال اســتانداری گلســتان بــا بیــان‬ ‫ایــن کــه معتقدیــم اقتصــاد اســتان بــرای رشــد و توســع ه بایــد مردمی تــر باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫مباحــث ســرمایه گذاری‪ ،‬افزایــش تولیــد و درامــد و بازتوزیــع درامــد نــگاه مــا بــه دســتان‬ ‫کارافرینــان اســت‪.‬‬ ‫وفایــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کارافرینــان در کنــار توســعه اقتصــادی در توســعه اجتماعــی‬ ‫نیــز نقــش بی بدیــل دارنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬حــل مســائل فقــر و اســیب های اجتماعــی در‬ ‫ســایه افزایــش تولیــد و درامــد و اشــتغال و رســالت کارافرینــان محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی گلســتان هــم گفــت‪ :‬انتخــاب کارافرینــان برتــر براســاس‬ ‫دســتورالعمل ســازمانی و اعــام شــاخص های یازده گانــه انجــام شــد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫معتقدیــم در شــرایط ســخت اقتصــادی موجــود‪ ،‬تحریم هــای ظالمانــه‪ ،‬مدیــران‬ ‫کارخانه هایــی کــه چــراغ تولیــد را روشــن نگــه داشــته اند‪ ،‬همگــی برتــر و نمونــه هســتند‪.‬‬ ‫هــادی نودهــی اظهــار کــرد‪ :‬بایــد قــدر کارفرمایانــی کــه بــه نوعــی چرخ اقتصاد گلســتان را‬ ‫بــه جلــو می برننــد‪ ،‬بدانیــم و از همــه انــان تقدیــر کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال جــاری از ســوی رهبر معظم انقالب مبنی بر‬ ‫تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان و اشــتغال افرین‪ ،‬بــا ایجــاد ســتاد رفــع موانــع تولیــد در ایــن اداره کل‪،‬‬ ‫از تعطیلی ‪ ۲۵۱‬شــرکت در اســتان به علت مشــکالت تامین اجتماعی جلوگیری شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در گلســتان ‪ ۴۶‬هــزار کارگاه صنفــی فعــال وجــود دارد کــه ‪۳۳‬‬ ‫هــزار کارگاه پرونــده صنفــی دارنــد و ‪ ۲۱‬هــزار کارگاه مشــمول کمــک دولــت (پرداخــت حــق‬ ‫بیمــه) هســتند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بانک خودروسازان و پرواز‬ ‫جک نیکلسون از قفس!‬ ‫از وزارت فخیمــه اقتصــاد و دارایــی‪ ،‬بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫اداره امــور مالیاتــی و ســایر دوســتان اقتصــاد دان‬ ‫پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان‪ ،‬شــما اگــر در‬ ‫هــر کشــوری مثــل جزایــر وُردونیســی و یــا کوچــه‬ ‫پــس کوچــه هــای گینــه بیســائو بگوئیــد قیمــت‬ ‫خودرویــی بــا ظاهــر و امکانــات پرایــد در عــرض‬ ‫چنــد ســال از بیســت میلیــون بــه ســیصد میلیــون‬ ‫رســیده و تنــدر نــود هــم در حــال رســیدن بــه مــرز‬ ‫یــک میلیــارد اســت ســه حالــت روی مــی دهــد‪ .‬یــا‬ ‫مثــل ان متخلفــان رانندگــی بــه شــما یــک محفظــه‬ ‫پالســتیکی مــی دهنــد تــا جســارتا ًدورن ان «هــا»‬ ‫کنیــد و از شــما تســت الــکل بگیرنــد؛ یــا اینکــه شــما‬ ‫را به واســطه «ســاکوزیس» یا همان روان پریشــی‬ ‫شــدید (از دســت رفتــن توانایــی تفریــق واقعیــت‬ ‫از خیــال) راهــی تیمارســتان مــی کننــد تــا دیــوار‬ ‫هــل بدهیــد و مثــل «جــک نیکلســون» از قفــس‬ ‫بپریــد! در غیــر ایــن صــورت عجالتــا ًبــه جــرم نشــر‬ ‫اکاذیــب ‪ ،‬شــایعه ســازی و اخــال در امــور اقتصادی‬ ‫چــوب در اســتین تان مــی کننــد و اگــر ســکته هــم‬ ‫کنیــد شــما را در بهــداری زنــدان جانمایــی مــی کننــد!‬ ‫امــا جالــب تــر از ایــن تردســتی قیمــت هــا بــه ویــژه‬ ‫در بــازار بــی صاحــب خــودرو کــه بــه مــذاق عــده ای‬ ‫انــدک خــوش مــی ایــد و عــدۀ بســیاری را بــه خــاک‬ ‫ســیاه مــی نشــاند‪ ،‬بــی خیالــی و نحــوه برخــورد‬ ‫مســئوالن بــا داســتان خــودرو اســت‪ .‬بــاز هــم گلــی‬ ‫بــه گوشــه جمــال مســئول گوجــه ســبز مملکــت کــه‬ ‫پــس از عرضــه گوجــه ســبز ‪ 400‬هــزار فــوری واکنش‬ ‫نشــان داد و قیمــت ان را غیــر منطقــی خوانــد ولــی‬ ‫هیــچ مســئولی قیمــت ‪ 300‬میلیونــی پرایــد یــا یــک‬ ‫میلیــاردی تنــدر ‪ 90‬را غیــر منطقــی نمــی دانــد!‬ ‫علــی ای حــال از انجــا که دولت فخیمه در بســیاری‬ ‫امــورات اقتصــادی بــه ویــژه بحــث گرانــی و تــورم در‬ ‫حــال رکــورد شــکنی هــای بی ســابقه اســت و اســاتید‬ ‫و اســتخوان خــرد کــرده هــای علــوم کیمیــا‪ ،‬لیمیــا‪،‬‬ ‫ســیمیا‪ ،‬جفــر‪ ،‬جــام زنــی ‪ ،‬جــن گیــری ‪ ،‬چلــه بــری و‬ ‫اســاتید ســایر علــوم مــاوراء الطبیعــه همگــی از ایــن‬ ‫همــه هژمونــی و ســاختار شــکنی انگشــت بــه دهــان‬ ‫مانده اند‪ ،‬دو پیشنهاد سوفسطایی و خلق الساعه‬ ‫در ایــن خصــوص افاضــه مــی گــردد علــی برکــه اللــه‪:‬‬ ‫الف)اشــنایی خلــق اللــه بــا اعــداد بــزرگ‪ :‬حقیقــت‬ ‫امــر مــا کارمنــدان و کارگــران به جز میلیــون (ان هم‬ ‫بــا تبصــره و منــت دولــت بــه ویــژه در هفتــه معلــم‬ ‫و روز کارگــر) بــا اعــداد بزرگتــر ســر و کار نداریــم‪ .‬امــا‬ ‫چنــد درصــدی از مــردم در اعــام دارایــی هایشــان‬ ‫نیــاز بــه اعــداد جدیــد دارنــد‪ .‬فلــذا توصیــه مــی شــود‬ ‫بــه منظــور ســهولت کار خبرنــگاران و روزنامــه نگاران‬ ‫در ثبــت و درج برخــی دارایــی هــا‪ ،‬ارقــام اختالســها‬ ‫یــا قیمــت هــای فضایــی خــودرو هــا‪ ،‬از اعــدادی کــه‬ ‫کمتــر در ریاضیــات اســتفاده مــی شــود‪ ،‬رونمایــی‬ ‫شــود‪ .‬البتــه ناگفتــه نمانــد قبــا ًاز ایــن اعــداد فقــط‬ ‫بــرای انــدازه گیــری اجــرام اســمانی مــی شــد‪ ،‬امــا در‬ ‫حــال حاضــر کاربرد فراوانی پیــدا کرده اند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثــال ‪ 1012‬تریلیــون‪ ،‬مثــال ‪ 1015‬کوادریلیــون‪1018 ،‬‬ ‫کونیتیلیون‪ 1021 ،‬سیکســتیلیون‪ 1024،‬ســپتیلیون‪،‬‬ ‫‪ 1027‬اکتیلیــون‪ 1030 ،‬نونیلیــون‪ 1033 ،‬دســیلیون‬ ‫و ‪ ...‬البتــه دانشــمندان احتیــاط کــرده بودنــد و ایــن‬ ‫اعــداد را بــرای روز مبــادا نامگــذاری کــرده بودنــد‬ ‫کــه ظاهــرا ً در حــال رســیدن بــه روزهــای طالیــی‬ ‫ریاضیــات هســتیم!‬ ‫ب) بانــک خــودرو ســازان‪ :‬پیشــنهاد مــی شــود‬ ‫بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش فضایــی قیمــت‬ ‫خــودرو‪ ،‬مجــوز تاســیس یــک بانــک مشــتی بــه دو‬ ‫خودروســاز بــزرگ کشــور بدهیــم تــا در کنــار ســاخت‬ ‫خودروهایــی کــه هیونــدا و بنــز هــم قــادر بــه پــاس‬ ‫کــردم اســتاندارد ‪ 85‬گانــه انهــا نیســتند ولــی در‬ ‫تصادفــات بــه چنــد تکــه نــا مســاوی تقســیم مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬دوســتان بــه امــورات بانکــی و دالل بــازی‬ ‫هــم مشــغول باشــند شــاید ســود بانکــداری زیــر‬ ‫زبــان شــان مــزه کــرد و عطــای خودروســازی و بــازی‬ ‫بــا جــان مــردم را بــه لقایــش بخشــیدند و گالب بــه‬ ‫رویتــان تعرفــه واردات خــودروی خارجــی هــم صفــر‬ ‫شــد و دوســتان اجــازه دادنــد خــودروی دســت دوم‬ ‫وارد کشــور بشــود‪ .‬البتــه بــه شــرطی اینکــه عزیــزان‬ ‫دو روز دیگــر ادعــای انحصــاری کــردن بانــک هــا را‬ ‫نداشــته باشــند!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۱۶۵‬هزار متر از زمین های‬ ‫راکد شهرک های صنعتی‬ ‫گلستان به بیت المال‬ ‫بازگردانده شد‬ ‫بــا ورود دادگســتری گلســتان ‪ ۱۶۵‬هــزار مترمربــع از‬ ‫زمین هــای راکــد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان‬ ‫گلســتان خلــع یــد و بــه بیــت المــال بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫زمین هــا در قالــب ‪ 33‬فقــره قــرارداد بــرای ســاخت‬ ‫واحدهــای تولیــدی بــه ســرمایه گذاران واگــذار شــده‬ ‫بــود امــا بــا گذشــت چنــد دهــه‪ ،‬هیــچ اقدامــی بــرای‬ ‫تو ســاز و راه انــدازی کارخانه هــای تولیــدی در ایــن‬ ‫ساخ ‬ ‫زمیــن هــا‪ ،‬انجــام نشــده بــود از اینــرو بــه بیــت المــال‬ ‫بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیایی افــزود‪ :‬ایــن زمیــن هــا در حالــی در‬ ‫شهرکها و نواحی صنعتی استان‪ ،‬راکد و بدون استفاده‬ ‫مانــده بــود کــه شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان‪،‬‬ ‫هیــچ زمینــی بــرای واگــذاری بــه ســرمایه گذاران جدیــد و‬ ‫توســعه کارخانــه هــای اســتان در اختیــار نداشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن موضــوع از چنــد مــاه پیــش‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار ســتاد اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت و در دادگاه هــای اســتان رای بــه خلــع‬ ‫یــد ‪ 165‬هــزار هــزار مترمربــع از ایــن زمیــن هــا داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضائیــه در گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫ایــن نکتــه کــه ‪ 100‬هــزار مترمربع از مســاحت ازاد شــده‪،‬‬ ‫امــاده واگــذاری بــه متقاضیــان جدید اســت خاطر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــر اســاس اعــام مســئوالن شــرکت شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی اســتان‪ ،‬زمینهــای صنعتــی ازاد شــده ‪ ،‬قابلیــت‬ ‫ســرمایه گــذاری حداقــل ‪20‬ســرمایه گــذار و اشــتغالزایی‬ ‫‪ 300‬نفــر را فراهــم کــرده اســت ‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی موضــوع مــاده ‪3‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف رای شماره ‪140160312009001029‬‬ ‫مورخــه ‪ 1401/08/09‬هیئــت قانــون تکلیــف اداره ثبــت‬ ‫ن بندرگــز در خصــوص کالســه‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتا ‏‬ ‫پرونــده ‪ 1401114412009002472‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫بــاغ بــه مســاحت ‪ 3702‬مترمربــع‪،‬‏جــدا شــده از پــاک‬ ‫‪ - 1‬صلــی واقــع در لیــوان بخــش دو حــوزه ثبتــی بندرگــز‬ ‫ملکــی اقــای شــعبانعلی لشــکربلوکی فرزنــد نورعلــی بــه‬ ‫کــد ملــی ‪ 2249645779‬کــه از مالــک رســمی اقــای‬ ‫صمــد لشــکربلوک خریــداری کــرده اســت‪ .‬چنانچــه‬ ‫اشــخاص اعــم از حقیقــی و حقوقــی ادعــا یــا اعتــراض‬ ‫نســبت بــه اصــل‪ ،‬حــدود و حقــوق ارتفاقــی دارنــد مــی‬ ‫تواننــد ظــرف مــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را‏کتبــا بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ‬ ‫اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضائــی دادخواســت تقدیــم‬ ‫نمایــد و‏ظــر مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک بندرگــز تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫در غیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام متقاضی‬ ‫ثبــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهد بود‪.‬‏‏ م‪.‬الف‪1401/260 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬یکشنبه ‪1401/11/30‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1401/12/15‬‏ ‬ ‫محمد فندرسکی – سرپرست اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک بندرگز‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312009002479‬مورخــه ‪1401/11/18‬‬ ‫هیئــت قانــون تکلیــف اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫ن بندرگــز در خصــوص کالســه پرونــده‬ ‫شهرســتا ‏‬ ‫‪ 1401114412009000316‬ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ‬ ‫بــه مســاحت ‪ 5450‬مترمربــع‪،‬‏جــدا شــده از پــاک ‪- 1‬‬ ‫صلــی واقــع در لیــوان بخــش دو حــوزه ثبتــی بندرگــز‬ ‫ملکــی خانــم بتــول عســگری فرزنــد ابراهیــم بــه کــد‬ ‫ی ‪ 2249654387‬کــه از مالــک رســمی اقــای محمد‬ ‫ملـ ‏‬ ‫عســگری خریــداری کــرده اســت‪ .‬چنانچــه اشــخاص‬ ‫اعــم از حقیقــی و حقوقــی ادعــا یــا اعتــراض نســبت‬ ‫بــه اصــل‪ ،‬حــدود و حقــوق ارتفاقــی دارنــد مــی تواننــد‬ ‫ظــرف مــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ اعتــراض‬ ‫بــه دادگاه صالــح قضائــی دادخواســت تقدیــم نمایــد و‬ ‫ظــر مــدت یــک‏مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد وامــاک بندرگــز تقدیم نمایــد‪ .‬در غیر‬ ‫اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام‏متقاضــی ثبــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا صــدور ســند مالکیــت جدیــد‬ ‫مانــع مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه نخواهــد‬ ‫بود‪.‬‏‏ م‪.‬الف‪1401/261 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬یکشنبه ‪1401/11/30‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1401/12/15‬‏ ‬ ‫محمد فندرسکی – سرپرست اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک بندرگز‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪710‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حمیــد‬ ‫رضوانــی نیــا بــه شــماره شناســنامه ‪۴۶‬و شــماره ملــی‬ ‫‪۳۶۷۴۳۵۵۷۱۱‬صــادره از زابــل فرزنــد حبیــب متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۷۲‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪۱۰۰‬متــر مربــع از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14035 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف بــرای رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۶۸۱۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۵۶۶‬تقاضــای‬ ‫اقــای حســین جهانتیــغ بــه شــماره شناســنامه و کــد ملــی‬ ‫‪۲۱۱۰۷۶۵۹۱۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪۲۰۵‬متــر مربــع واقــع در اراضــی بانعمان(بانــی امام)از پــاک ‪-۱۳۷‬‬ ‫اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی حســین مشــهدی اکبــر خانــدوزی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14073 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫مهــدی شــاه مهری‪-‬سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای رضــا زیادلــو بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪۵۶۱‬بــه شــماره ملــی ‪۲۱۲۱۳۵۹۱۸۴‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد صــادق متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۴۳‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی بــه مســاحت ‪۵۶۳۴.۳۹‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫شــماره‪-۶‬اصلی واقــع در اراضــی نصــر ابــاد بخــش ‪۳‬حــوزه‬ ‫ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عموم مراتــب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14092 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‬ ‫‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض ســروش ســقانژاد طهرانی بشــماره شناسنامه‬ ‫‪۸۶۶۰‬بشــماره ملی ‪۲۱۲۲۷۴۲۶۰۷‬صادره از گرگان فرزند محســن‬ ‫متقاضی کالســه پرونده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۷۷‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‬ ‫‪۳۰.۰۴‬متــر مربــع از پالک‪-۶۳‬اصلــی واقــع در اراضــی رســتم کالتــه‬ ‫بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 14079‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض محمــد ســیاه مرزگوئــی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪۳۸‬بشــماره ملــی ‪۲۱۲۲۴۰۰۷۱۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد رضــا‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۲۳۴‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت (طــرح‬ ‫گلخانه)بمســاحت ‪۱۴۹۳.۱۲‬متــر مربــع از پالک‪-۳‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن‬ ‫اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14083 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‬ ‫‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۹۴‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۲۳۶‬تقاضــای اقــای رضــا برجســته ملکــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪۵۱‬و کــد ملــی ‪ ۴۵۹۱۷۳۶۸۱۴‬صــادره از‬ ‫شــاهرود فرزنــد محمــد حســن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۱۵۸.۸۵‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلند بخــش دو حوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫ســید مظفــر مظلومــی عقیلــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14085 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫مهدی شــاه مهری‪-‬سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک منطقه‬ ‫یــک گــرگان از طــرف غالمرضا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۶۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۷۵‬تقاضــای اقــای حســینعلی گرزالدیــن بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪۵۶‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۴۴۴۰۹۶‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد غالمعلــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان‬ ‫باســتثناء نیــم دانــگ اال ثلــث از نیــم دانــگ از یــک ســهم از ‪۱۲‬‬ ‫ســهم از یــک دانــگ از دو و نیــم دانــگ از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫وقــف اســت بمســاحت ‪۳۳۴.۳۷‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-۱۱۵‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی یالــو بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای شــعبانعلی‬ ‫گرزالدیــن بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود از این رو اشخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت دومــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 14087‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1401/11/13‬تاریخ انتشــار نوبت‬ ‫دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪۱۳‬‬ ‫اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف برابر اراء صــادره هیئت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض مهــدی حســنی پــور بشــماره شناســنامه ‪ ۱۵۹۰‬بشــماره‬ ‫ملــی ‪ ۲۱۲۱۷۵۵۷۵۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد رمضــان متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۲۳۴‬در ششــدانگ اعیانــی‬ ‫یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۵‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۰۳.۱۸‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪-۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪. .‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظــرف مدت یک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14081 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض محســن طهانــی بشــماره شناســنامه ‪۵۲۵‬‬ ‫بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۸۷۶۳۰۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد‬ ‫متقاضی کالســه پرونده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۲۳۳‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‬ ‫‪ ۲۱.۴۹‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 14068‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1401/11/13‬تاریخ انتشــار نوبت‬ ‫دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض خانــم لیانــا چیــت ســاز بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۲۱۱۱۰۹۹۶۶۱‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۱۱۰۹۹۶۶۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۱۳‬در‬ ‫ششــدانگ اعیانی یک باب ســاختمان بانضمام پنج دانگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت به مســاحت ‪۲۷۰‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 14041‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض زینــت شــیخ عربــی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۲۳۵۰۸‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۲۳۴۷۸۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫پرویــز متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۴۸۶‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بمســاحت ‪ ۹۵.۱۸‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‬ ‫‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمــد‬ ‫صــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14090 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪3‬‬ ‫ومــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض اقــای مهــران قهرمــان بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 1067‬وشــماره ملــی ‪ 2121470220‬صــادره ازگــرگان فرزنــد محمــود‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000293‬درششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 321.70‬مترمربــع ازپــاک ‪-3‬اصلــی واقــع دراراضــی اوزینــه بخش‬ ‫‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪2‬گرگان طبــق رای صادره حکایت ازتصرفات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روزاگهــی میشــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــودرا بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬م الــف‪14061:‬‬ ‫تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1401/11/13:‬تاریــخ انتشــارنوبت دوم‪1401/11/ 30:‬‬ ‫حجت الله تجری‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو گرگان‬ صفحه 6 ‫یکشنبه ‪ 30‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪710‬‬ ‫اگهی جعلی کاریابی در سایت های واسط در ج اگهی‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدتــی اســت کــه کالهبــرداران اگهی هــای اســتخدام جعلــی را بــه نــام کار در منــزل در ســایت های معتبــر درج اگهــی منتشــر می کننــد و بــا مــدارک هویتــی و اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی و احــراز هویــت در صرافی هــای ارز دیجیتــال‪ ،‬از کســانی کــه جویــای کار هســتند کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫تست اعتماد همسر‬ ‫شکاک در فضای‬ ‫مجازی نافرجام‬ ‫ماند‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از شناســایی و‬ ‫دســتگیری شــخصی کــه همســرش را بــا ارســال پیام هــای‬ ‫مشــکوک‪ ،‬ازمایــش نمــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» رئیــس پلیــس فتــا خراســان‬ ‫شــمالی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬فــردی بــا همــراه‬ ‫داشــتن مرجوعــه قضائــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه کــرد‬ ‫و در اظهــارات خــود بیــان‬ ‫داشــت شــخصی ناشــناس‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ارســال‬ ‫بــا‬ ‫غیربومــی‬ ‫پیام هــای نامربــوط موجــب‬ ‫ســلب اســایش و ارامــش‬ ‫زندگــی بنــده شــده اســت‬ ‫و از کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا تقاضــای رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع را داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪:‬‬ ‫تحقیقــات و بررســی های‬ ‫فنــی و پلیســی شــروع ‬ ‫شــده و در کوتاه تریــن‬ ‫زمــان‪ ،‬متهــم اصلــی مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری ادامــه‬ ‫داد‪ :‬مشــخص شــد کــه‬ ‫فــرد ارســال کننده پیام هــا‪،‬‬ ‫همســر شــاکی بــوده و بــه‬ ‫پلیــس فتــا احضــار گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پرونــده‬ ‫در ابتــدا معتــرف بــه موضــوع جــرم نبــود ولیکــن پــس از‬ ‫دیــدن مســتندات قاطــع پلیــس‪ ،‬ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود‬ ‫از ایــن کار ابــراز ندامــت و پشــیمانی نمــود و هدفــش را‬ ‫بررســی میــزان عالقــه همســرش بــه وی بیــان کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬نحــوه اســتفاده درســت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای احمدزردکوهــی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 488‬و شــماره ملــی ‪ 0792237846‬صــادره از ســبزوار فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰0۰۰۰486‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت به مســاحت ‪ 84.10‬متر مربع از پالک ‪-108‬اصلی واقع در اراضی باکرمحله‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14098 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰7878‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲001۰۰۰363‬تقاضــای اقای‬ ‫جعفــر میرزائــی بــه شــماره شناســنامه ‪1307‬و کــد ملــی ‪ 2121090304‬صــادره از گــرگان فرزنــد باقــر در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 8523.16‬متــر مربــع از پــاک ‪-191‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی نودیجــه بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫عیســی قاضــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت را به این‬ ‫اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14075 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض بالمعــارض خانــم راضیــه زادســر بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 3442‬بــه شــماره ملــی ‪ 2122583983‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالــه متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰738‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 279.07‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪ 1205‬فرعــی از ‪-268‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی مــازاد اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای‬ ‫صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خود را به مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14021 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‬ ‫‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حســینعلی مهدی پــور بــه شــماره شناســنامه ‪906‬‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2120340692‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶07‬در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه‬ ‫ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 131.73‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪-107 3865‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان در اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14019 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ 1401/11/30‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافی‬ ‫کالهبرداری یک میلیارد‬ ‫ریالی از طریق اپلیکیشن‬ ‫جعلی همراه بانک‬ ‫از فضــای مجــازی را بــا بــاال بــردن دانــش دیجیتالــی و ســواد‬ ‫رســانه ای کســب کننــد و از فرصت هــای بــه وجــود امــده در‬ ‫ایــن فضــا اســتفاده کننــد و خانواده هــا بخصــوص والدیــن‬ ‫عزیــز ســعی نماینــد بــا اســتفاده کاربــردی از امکانات فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬الگــوی مناســبی بــرای فرزنــدان خــود باشــند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض مهرانه کاشــفی پور بشــماره شناســنامه ‪ 2112101471‬بشــماره ملی‬ ‫‪ 2112101471‬صــادره از گــرگان فرزنــد علیرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰436‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ 124.23‬متــر مربــع از‬ ‫پالک‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبق رای صــادره حکایت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن‬ ‫اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14039 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‬ ‫‪ 1401/11/30‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای افشــین ثمــره ســندی بشــماره شناســنامه ‪ 6672‬بشــماره ملــی‬ ‫‪ 3719837505‬صــادره از خــاش فرزنــد علــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰802‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ 2583‬فرعــی از ‪ 107‬اصلی بخش ســه‬ ‫مــی باشــد ‪ .‬بمســاحت ‪ 220‬مترمربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14031 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض مهرانه کاشــفی پور بشــماره شناســنامه ‪ 2112101471‬بشــماره ملی‬ ‫‪ 2112101471‬صــادره از گــرگان فرزنــد علیرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰436‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ 69.65‬متــر مربــع از‬ ‫پالک‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبق رای صــادره حکایت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را به ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14037 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8366‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰1۱۱۴۴۱۲480000447‬تقاضــای اقــای‬ ‫محمدامین مهدوی به شــماره شناســنامه ‪ 359‬و کد ملی ‪ 1284844382‬صادره از اصفهان فرزند‬ ‫محمدرضــا در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگعرصه‬ ‫کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 99.60‬متــر مربــع از پــاک ‪-2580‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫رجــب غفــاری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14193 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/30‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم ‪ 1401/12/16‬مهــدی شــاه مهری‪-‬سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه‬ ‫بــا اســتفاده از همــراه بانــک جعلــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان مــی نمــود‪ ،‬خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬کاربــران بــرای نصــب نرم افــزار همــراه‬ ‫بانــک تنهــا از طریــق ســایت اصلــی بانــک اقــدام‬ ‫کننــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید مهــدی عمــران فــر اظهــار کــرد‪:‬در‬ ‫پــى دریافــت مرجوعــه قضایــى از ســوى یکــی از‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر اینکــه پــس از نصــب همــراه‬ ‫بانــک یکــی از بانــک هــای کشــور مبلــغ یــک‬ ‫میلیــارد ریــال بــه صــورت غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫وی برداشــت شــده پرونــده ای در ایــن زمینــه‬ ‫تشــکیل و موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا مشــخص شــد شــاکی پرونــده بــه صــورت‬ ‫نــااگاه نــرم افــزار مخربــی را از بســتر اینترنــت‬ ‫دانلــود و بــر روی تلفــن همــراه خــود نصــب کــرده‬ ‫بــود کــه بــا ایــن اقــدام در دام ســارقان اینترنتــی‬ ‫گرفتــار شــده و مبلــغ یکصــد میلیــون تومــان از‬ ‫حســاب شــاکی بــه صــورت غیرمجــاز برداشــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عمــران فــر ادامــه داد‪ :‬کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را اغــاز کردنــد و‬ ‫پــس از انجــام اقدامــات پلیســی و کارشناســی‪،‬‬ ‫متهــم بــه هویــت معلــوم در یکــی از اســتان های‬ ‫شــمالی شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوه های گوناگــون و نویــن‬ ‫کالهبــرداران و ســارقان اینترنتــی در انجــام‬ ‫اعمــال مجرمانــه و خرابکارانـ ه خــود ؛ هم وطنــان‬ ‫بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند کــه دانلــود‬ ‫نرم افــزار همــراه بانــک را تنهــا از ســایت اصلــی‬ ‫بانــک انجــام دهنــد و بــه هیچ وجــه بــرای خریــد‬ ‫شــارژ‪ ،‬انتقــال وجــه‪ ،‬دانلــود نرم افــزار بانکــی‬ ‫یــا هرگونــه تراکنــش مالــی از جســت وجو در‬ ‫ســایت گــوگل یــا ســایر موتورهــای جسـت وجوگر‬ ‫اســتفاده نکننــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان از شــهروندان خواســت‪:‬‬ ‫هشــدار های پلیــس فتــا را جــدی گرفتــه و در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه‬ ‫در فضــای مجــازی یــا پیــام رســان های موبایلــی‬ ‫مراتــب را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی گــزارش نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪ -710‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-710‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/28‬رجب‪/‬‬ ‫‪28 - 2023‬‬ ‫‪/19 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫یکشنبه ‪1401//1111//30‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫به روایت ایت الله مجتهد شبستری‬ ‫جزئیاتی از قیام مردم تبریز در ‪29‬‬ ‫بهمن ‪56‬‬ ‫شهادتی که جرقه قیام بود!‬ ‫سازگاری‪ ،‬مهارتی که همه‬ ‫به ان نیاز دارند‬ ‫روزی که تبریزی ها یاد شهدای قم را زنده کردند‬ ‫واقعـ ­ه ‪ 29‬بهمــن تبریــز وضــع را عــوض مــی کنــد و تاثیرگذار واقعی می­شــود؛‬ ‫شــاه می خواســت بــر روی فاجع ـ ­ه قــم پــرده ای بکشــد تــا معلــوم نشــود ولــی‬ ‫مراســم چهلــم در تبریــز ســبب شــد کــه هــم فاجعـ ­ه قــم و هــم قیــا ­م و شــهدای‬ ‫جدیــد تبریــز اســباب رســوایی بیشــتر رژیــم ســلطنتی شــود و انقــاب را شــکوفا‬ ‫ نمایــد‪ .‬مراســم چهلــم شــهدای تبریــز در یــزد و در پــی ان چهلــم شــهدای چنــد‬ ‫شــهر دیگــر انقــاب را شــکوفا کــرد بلکــه بــه پیــروزی رســاند‪.‬‬ ‫پایــگاه مرکــز اســناد انقــاب اســامی؛ قیــام مــردم تبریــز در ‪ 29‬بهمــن‬ ‫مــاه ‪ ،1356‬از نقــاط عطــف تاریــخ انقــاب اســامی اســت‪ .‬ایــت اللــه‬ ‫محســن مجتهــد شبســتری‪ ،‬در کتــاب خاطــرات خــود کــه بــه تازگــی از‬ ‫ســوی مرکــز اســناد انقــاب اســامی منتشــر شــده اســت در بــاره قیــام‬ ‫‪ 29‬بهمــن تبریــز مــی گویــد‪:‬‬ ‫راهبری روحانیت تبریز‬ ‫در ‪ 29‬بهمــن ‪ 1356‬رهبــری انقــاب در اذربایجــان بــه عهــده­ ایــت ­‬ ‫اللــه قاضــی طباطبایــی بــود‪ .‬ایشــان نماینــد ­ه امــام(ره) در تبریــز بــود‪.‬‬ ‫علمــای دیگــری راه امــام(ره) را به طــور جــدی و بــا صراحــت نمــی ­‬ ‫پوئیدنــد ولــی در واقعـه­ ‪ 29‬بهمــن فعــال بودنــد و همــکاری می ­کردنــد‪.‬‬ ‫بــرای برگــزاری چهلــم شــهدای قــم‪ ،‬اعالمیـه ای مشــترک منتشــر شــد کــه‬ ‫ایت­ اللــه قاضــی‪ ،‬ایت اللــه حــاج میــرزا حســن انگجــی‪ ،‬ایت اللــه شــیخ‬ ‫عبدالحســین غــروی و چنــد نفــر دیگــر از علمــا ان را امضــا کردنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن اعالمیــه مــردم را بــرای اربعیــن شــهدای قــم بــه مســجد حــاج میــرزا‬ ‫یوســف اقــا مجتهــد همــان مســجد «قزلّــی» کــه در اول بــازار تبریــز‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬صبــح روز ‪ 29‬بهمــن فراخوانــده بودنــد‪.‬‬ ‫اهانت رئیس شهربانی رژیم شاه به شعائر اسالمی‬ ‫روز ‪ 29‬بهمــن بــه دســتور شــهربانی تبریــز درب مســجد را بســته بودنــد‬ ‫تــا مراســم برگــزار نشــود‪ .‬مــردم در مراجعــه بــه مســجد بــا درب بســته‬ ‫مواجــه شــدند‪ .‬ســرهنگ حق­ شــناس رئیــس شــهربانی نیــز شــخصا ً‬ ‫در انجــا حضــور یافتــه بــود و بــر امــور نظــارت می­ کــرد‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫جوانــی بــه نــام محمــد تجلــی بــه نــزد ســرهنگ حق شــناس مــی ­رود و‬ ‫بــه او می گویــد‪ :‬چــرا درب مســجد را بســته­ اید؟ ســرهنگ حق ­شــناس‬ ‫جســارت می­ کنــد و می ­گویــد‪ :‬در طویلــه بایــد بســته باشــد‪ .‬بــا شــنیدن‬ ‫ایــن پاســخ‪ ،‬ان جــوان بــدون اســلحه بــه ســرهنگ حق شــناس حملــه‬ ‫کــرده و می خواســت بــا وی گالویــز شــود کــه ســرهنگ بی درنــگ کلــت‬ ‫خــود را می ­کشــد و او را شــهید می کنــد‪.‬‬ ‫شهادتی که جرقه قیام بود‬ ‫مــردم جنــاز ­ه محمــد تجلــی را بــر روی دستانشــان برمی دارنــد و بــه‬ ‫خیابــان می ­رونــد و از همین جــا تظاهــرات گســترده­ ای برپــا شــده و‬ ‫هــر دم بــه جمعیــت تظاهرکننــدگان افــزوده می شــود‪ .‬بــر اثــر گســترش‬ ‫جمعیــت راه ­هــا مســدود می­ شــود و مــردم بــه مشروب ­فروشــی ­‬ ‫هــا و ســینماها حملــه می­ کننــد و دفتــر حــزب رســتاخیز و مشــروب ­‬ ‫فروشــی ها را اتــش می زننــد و در درگیــری بــا جــادان شــاه ســیزده‬ ‫نفــر دیگــر شــهید می شــوند و شــهر بــه حالــت تعطیــل درمی ایــد‪ .‬بــا‬ ‫رســیدن خبــر قیــام مــردم تبریــز بــه تهــران‪ ،‬بی­ درنــگ رئیــس شــهربانی‬ ‫و اســتاندار اذربایجــان عــوض می شــوند‪.‬‬ ‫روزی که تبریزی ها شاه را رسوا کردند‬ ‫واقعــه­ ‪ 29‬بهمــن تبریــز وضــع را عــوض می کنــد و تاثیرگــذار واقعــی‬ ‫می ­شــود؛ شــاه می خواســت بــر روی فاجعــه­ قــم پــرده ای بکشــد تــا‬ ‫معلــوم نشــود ولــی مراســم چهلــم در تبریــز ســبب شــد کــه هــم فاجعـه­‬ ‫قــم و هــم قیــام­ و شــهدای جدیــد تبریــز اســباب رســوایی بیشــتر رژیــم‬ ‫ســلطنتی شــود و انقــاب را شــکوفا نمایــد‪ .‬مراســم چهلــم شــهدای‬ ‫تبریــز در یــزد و در پــی ان چهلــم شــهدای چنــد شــهر دیگــر انقــاب را‬ ‫شــکوفا کــرد بلکــه بــه پیــروزی رســاند‪.‬‬ ‫نوشته شده توسط سعید اکبری‬ ‫تغییــر موضوعــی همیشــگی‪ ،‬غیرقابــل پیــش بینــی‪ ،‬ضــروری و ســخت اســت‪.‬‬ ‫بــرای بســیاری از افــراد تغییــر همیشــگی در محــل کار‪ ،‬روش هــای مختلــف‬ ‫بــرای انجــام کارهــا و الــزام بــه یادگیــری چیزهــای جدیــد‪ ،‬یکــی از علــل اصلــی‬ ‫اســترس مزمــن اســت‪ .‬بــر اســاس اعــام ســازمان جهانــی بهداشــت حتــی‬ ‫پیــش از بیمــاری کرونــا‪ ،‬اپیدمــی جهانــی اســترس هزینـه ای بالــغ بــر ‪ 1‬تریلیــون‬ ‫دالر بــه صــورت ســالیانه بــه جهــان تحمیــل می کــرد‪ .‬ایــن میــزان صرفــا ً در‬ ‫حیطه هــای قابل اندازه گیــری مثــل غیبــت کارکنــان بــوده و بــه احتمــال‬ ‫زیــاد بیــش از ایــن مقــدار‪ ،‬در ســایر جنبه هــا مثــل خالقیــت و نــواوری بــرای‬ ‫ســازمان ها هزینــه می افرینــد‪ .‬دو ابــزاری کــه انســان ها بیشــتر از هــر چیــزی‬ ‫بــرای اینــده کاری خــود بــه ان نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫بااین حــال برخــی بــا اســتفاده از مهــارت بنیــادی انعطــاف پذیــری‪ ،‬در طــول ایــن‬ ‫تغییــرات رشــد کــرده و شــکوفا شــدند‪ .‬جــای تعجــب نیســت کــه انعطــاف پذیــری‬ ‫به طــور مــداوم در صــدر مهارت هــای مطلــوب کارجویــان حضــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫ما بیش از ‪ 70‬مقاله اکادمیک را بررسی کردیم تا به‬ ‫نقاط قوت انعطاف پذیری پی ببریم‪ .‬در نهایت به ‪3‬‬ ‫مزایای استخدام‬ ‫افراد تعدیل شده‬ ‫در مــدت اخیــر شــاهد افــت درامــد کســب وکارها و‬ ‫به تبع ان تشــدید تعدیل نیروهای متخصص در کشــور‬ ‫بوده ایــم‪ .‬بــا توجــه بــه رونــق برخــی صنایــع و افزایــش‬ ‫نیروهــای اماده بـه کار‪ ،‬زمــان خوبــی اســت تــا کارفرمایــان‬ ‫ترجیحــات اســتخدامی خــود را دوبــاره بررســی کننــد‪.‬‬ ‫معمــوال ًیــک احســاس منفــی یــا پی ـش داوری نســبت‬ ‫ل شــده وجــود دارد‪ .‬حتــی‬ ‫بــه اســتخدام نیروهــای تعدیـ ‬ ‫در برخــی از اگهی هــای شــغلی ذکــر می شــود کــه کارجــو‬ ‫حتمــا ًبایــد مشــغول بــه کار باشــد‪ .‬در نتیجــه بســیاری‬ ‫از مدیــران نیروهایــی کــه شــغل خــود را بــدون هیــچ‬ ‫تقصیــری ازدس ـت داده اند‪ ،‬از لیســت کارجویــان حــذف‬ ‫می کننــد‪ .‬شــاید ایــن تصــور وجــود داشــته باشــد کــه‬ ‫ل شــده بــه سخت کوشــی نیروهــای‬ ‫نیروهــای تعدیــ ‬ ‫شــاغل نبوده انــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت فکــر کننــد کــه‬ ‫ل شــده بــه توانمنــدی همــکاران خــود که‬ ‫نیروهــای تعدیـ ‬ ‫در سمتشــان باقی مانده انــد‪ ،‬نیســتند‪.‬‬ ‫بیکاری کوتاه مدت در مقابل بیکاری بلندمدت‬ ‫ل شــده‪،‬‬ ‫هنــگام بررســی اســتخدام فــردی کــه تعدیــ ‬ ‫شــرکت ها بایــد بیــن افرادی که بــرای مدت طوالنی بیکار‬ ‫بوده انــد و یــا به تازگــی شــغل خــود را ازدســت داده اند‬ ‫تمایــز قائــل شــوند‪ .‬بیــکاری طوالنی مــدت کــه بــه‬ ‫موضوع رسیدیم‪:‬‬ ‫* مدیریت سالمت فیزیکی‪ ،‬ذهنی و روحی و روانی‬ ‫*توســعه ایــن طــرز تفکــر کــه یــک فــرد در تمــام طــول عمــر خــود‪ ،‬دنیــا را‬ ‫به عنــوان یــک ازمایشــگاه و نــه یــک امتحــان نــگاه کنــد‪.‬‬ ‫* پرورش روابط و تیم هایی که یادگیری را ارتقا می دهند‪.‬‬ ‫چگونــه رهبــران می تواننــد بــه کارکنــان کمــک کننــد تــا ایــن مهــارت را بــه ســرعت‬ ‫و در مقیــاس پــرورش دهنــد؟ ایــا توســعه ایــن موضــوع بــه ســال ها زمــان و کار‬ ‫بــا مربیــان گــران قیمــت در مکان هــای دوردســت نیــاز ندارد؟نه تنهــا منابــع علمــی‬ ‫موافــق ایــن هســتند کــه انعطــاف پذیــری قابــل امــوزش اســت‪ ،‬بلکه شــرکت های‬ ‫پیشــرو بــه صــورت ماهانــه ایــن مهــارت را بــه شــکلی کــه قابــل انــدازه گیــری باشــد‬ ‫بهبــود می بخشــد‪ .‬ممکــن اســت بــرای شــما ســوال شــود کــه چگونــه؟‬ ‫ایجــاد مهــارت‪ :‬رهبرهــا بایــد بــر اهمیــت انعطــاف پذیــری تاکیــد کــرده و بــرای ایجــاد‬ ‫ظرفیــت و مهــارت تــاش کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال شــرکت یــک کارگاه بــرای رهبــران‬ ‫عالــی ســازمان خــود برگــزار کــرده و ســپس محتــوای مشــابه را در اختیــار بیــش از ‪50‬‬ ‫هــزار کارمنــد خــودش قــرار داد‪ .‬ایــن کار باعــث ایجــاد یــک زبــان مشــترک‪ ،‬اگاهــی از‬ ‫مفاهیــم و فراخوانــی بــرای تمریــن اجتماعــی در گروه هــا شــد‪.‬‬ ‫تقویــت‪ :‬از ظرفیت هــای مختلــف بــرای تقویــت رفتارهــای کلیــدی اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬برنامه هــای کامپیوتــری و یــا ایمیــل می تواننــد بــا ارائــه نــکات مشــخص بــه‬ ‫کارمنــدان‪ ،‬بــه تقویــت مهــارت ســازگاری در جلســات و یــا موقعیت هــای دشــوار‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬حتــی یادگیــری اجتماعــی گزینــه بهتــری اســت‪ .‬به عنــوان مثــال‬ ‫شــرکت ها می تواننــد فرصت هایــی بــرای بحــث و گفــت و گــو فراهــم کننــد کــه در‬ ‫ان کارکنــان مهــارت ســازگاری خــود را ســنجیده و بهبــود ببخشــند‪ .‬الگــو بــرداری از‬ ‫رهبــران ســازمان و یــا افــراد تاثیــر گــذار نیــز می توانــد موثــر باشــد‪.‬‬ ‫انــدازه گیــری‪ :‬بــرای اینکــه واقعــا ًیــک ظرفیــت ســازمانی در خصــوص ســازگاری‬ ‫ایجــاد کنیــد‪ ،‬بایــد بتوانیــد ان را انــدازه بگیریــد‪ .‬در یــک ســازمان ایــن موضــوع‬ ‫بررســی شــد و افــراد حاضــر در ایــن ازمایــش می توانســتند نســبت بــه رفتارهــا‪،‬‬ ‫نتایــج و توانایــی خــود در مدیریــت تغییــر بازخــورد بگیرنــد‪ .‬نتایــج نشــان داد کــه‬ ‫شــرکت کنندگان در ایــن ازمایــش‪ ،‬در زمینــه مهــارت ســازگاری پیشــرفت قابــل‬ ‫مالحظ ـه ای در مقایســه بــا گــروه کنتــرل کســب کــرده بودنــد‪ .‬حتــی افــرادی کــه‬ ‫مشــارکت فعالــی در برنامــه داشــتند‪ ،‬تــا ســه برابــر در ایــن زمینــه پیشــرفت کردند‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه حتــی اگــر ســازگاری بــه صــورت طبیعــی ایجــاد‬ ‫نشــده باشــد‪ ،‬بــا اســتفاده از برنامه هــای باکیفیــت قابــل ارتقاســت‪.‬‬ ‫تقویــت ســازگاری بــه ویــژه در مواقعــی کــه اســترس باالســت اهمیــت پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫ســازگاری ســنگ بنــای رشــد در محیــط فــرار‪ ،‬نامطمئــن‪ ،‬پیچیــده و مبهــم اقتصــاد‬ ‫جهانــی قــرن بیســت و یکــم اســت‪ .‬چــرا کــه کارکنــان هــر روز بــا مــوارد ناشــناخته ای‬ ‫در محیــط کار روبــرو می شــوند‪ .‬بــا ایــن وجــود عصــر حاضــر ســخت ترین زمــان بــرای‬ ‫کســب این مهارت نیز محســوب می شــود‪ .‬چرا که افراد در شــرایط اســترس بیشــتر‬ ‫بــه عادت هــا و ذهنیت هــای ســابق خــود وابســته می شــوند‪.‬‬ ‫هرچنــد انجــام فعالیت هایــی کــه منجــر بــه افزایــش مهــارت ســازگاری‬ ‫می شــوند‪ ،‬تاثیــر خــود را ثابــت کرده انــد‪ .‬بــا ایــن وجــود تعــداد خیلــی کمــی‬ ‫از کارفرمایــان روی ایــن موضــوع ســرمایه گذاری کرده انــد‪ .‬رهبــران ســازمانی‬ ‫بایــد بــر روی کارکنــان خــود ســرمایه گذاری کــرده تــا بــا روش هــای اثبــات شــده‪،‬‬ ‫ایــن مهــارت را در خــود پــرورش دهنــد‪.‬‬ ‫مدت هــا قبــل برمی گــردد‪ ،‬نگران کننده تــر اســت‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه وضعیــت اســتخدامی ســازمان ها در شــرایط عــادی‬ ‫قــرار داشــت‪ ،‬نیروهــای مســتعد و باانگیــزه به راحتــی‬ ‫موقعیت هــای شــغلی موردنظــر خــود را پیــدا می کردنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن قابــل درک اســت کــه مدیران اســتخدام نســبت‬ ‫بــه اســتخدام افــرادی کــه بیــش از شــش مــاه از بیــکاری‬ ‫ان هــا می گــذرد‪ ،‬نگرانــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نکاتی که قبل از استخدام باید در نظر گرفت‬ ‫تقریبــا ًهمــه شــخصی را می شناســند که شــغل خــود را‬ ‫ازدسـت داده باشــد‪ .‬در مــوارد نــادری ایــن تعــداد کارمنــد‪،‬‬ ‫ل شــده اند‪ .‬ایــن وضعیــت‬ ‫در چنیــن بــازه کوتاهــی تعدیـ ‬ ‫ل شــده را‬ ‫بایــد زمینـ ه همدلــی بیشــتر بــا نیروهــای تعدیـ ‬ ‫فراهــم کنــد‪ .‬امــا همچنــان نکاتــی در هنــگام اســتخدام‬ ‫ایــن نیروهــا وجــود دارد‪ ،‬ازجملــه‪:‬‬ ‫اســتعدادهای کشــف نشــده‪ :‬برخــی از نیروهــا صرفــا ً‬ ‫ل شــده اند کــه ســابقه کاری‬ ‫بــه ایــن دلیــل تعدیــ ‬ ‫کمتــری نســبت بــه بقیــه داشــته اند‪ .‬در ایــن منطــق‪،‬‬ ‫ارشــدیت در ســازمان نســبت بــه پتانســیل رشــد ارجــح‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایــن دســته از کارجویــان بــه دلیــل کوتاه تــر‬ ‫بــودن زمانــی کــه مشــغول بــه کار بوده انــد ‪ ،‬وضعیــت‬ ‫دشــوارتری در مصاحبه هــای اتــی خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫برخــی از مســئولین اســتخدام ممکــن اســت ایــن مــورد‬ ‫را بــه کمبــود شایســتگی فــرد نســبت داده و بســیاری از‬ ‫کارجویان مســتعد را از دســت بدهند‪ .‬بهتر اســت پیش‬ ‫از تصمیــم در خصــوص اســتخدام یــا رد ایــن کارجویــان‪،‬‬ ‫مهارت هــای انــان را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ل شــده معمــوال ً‬ ‫امادگــی بــرای شــروع کار‪ :‬نیروهــای تعدیـ ‬ ‫امادگــی دارنــد تــا به ســرعت کار خــود را اغــاز کــرده و نیــازی‬ ‫نیســت تــا مدت زمــان یک ماهــه را بــرای تــرک شــغل فعلــی‬ ‫خــود صــرف کننــد‪ .‬همچنیــن نیــازی نیســت تــا تعهــدات‬ ‫زمان بــر از قبیــل اتمــام پروژه هــای نیمـه کاره و یــا مصاحبــه‬ ‫خــروج را بــه ســرانجام رســانده و می تواننــد تاثیــرات انــی بــر‬ ‫کسـب وکار شــما داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فرصت هــای جدیــد‪ :‬افــراد توانمنــد معمــوال ًتجربــه‬ ‫باالیی در زمینه کاری و صنعت خود دارند‪ .‬در شرایط‬ ‫عــادی ایــن موضــوع جسـت وجوی ان هــا بــرای شــغل‬ ‫را بــه موقعیــت شــغلی یکســان در صنعتــی مشــابه‬ ‫محــدود می کنــد‪ .‬امــا اگــر تعدیــل شــوند ممکــن اســت‬ ‫بــه دنبــال فرصت هــای شــغلی در ســایر ســطوح و‬ ‫صنایــع باشــند‪ .‬ایــن موضــوع بــه شــرکت های فعــال‬ ‫در ســایر صنایــع نیــز امــکان می دهــد تــا نیروهایــی را‬ ‫اســتخدام کننــد کــه در شــرایط عــادی شانســی بــرای‬ ‫همــکاری بــا انــان نداشــتند‪.‬‬ ‫بــاال رفتــن روحیــه‪ :‬بــاال نگه داشــتن روحیــه کارکنــان در‬ ‫زمان هــای چالش برانگیــز ماننــد ایــن‪ ،‬می توانــد دشــوار‬ ‫ل شــده از بازگشــت به یک برنامه‬ ‫باشــد‪ .‬نیروهای تعدی ‬ ‫کاری عــادی و اینکــه بتواننــد ارزش خــود را دوبــاره ثابــت‬ ‫کننــد هیجــان زده می شــوند‪ .‬اســتخدام متقاضیانــی کــه‬ ‫سرشــار از انــرژی مثبــت هســتند می توانــد جــان تــازه ای‬ ‫بــه محــل کار شــما داده و بهــره وری را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫این کار‪ ،‬یک اقدام نیکوکارانه نیست‬ ‫ل شــده‬ ‫دالیــل زیــادی بــرای اســتخدام افــرادی کــه تعدیـ ‬ ‫و جویــای کار هســتند وجــود دارد؛ امــا نیکــوکاری در بیــن‬ ‫ل شــده باشــد و‬ ‫ان هــا جایــی نــدارد‪ .‬چــه یــک فــرد تعدیـ ‬ ‫چــه نشــده باشــد‪ ،‬متقاضیــان هنــوز بایــد ثابــت کننــد کــه‬ ‫برای این کار مناســب هســتند‪ .‬اما شــما نیز نباید ان ها‬ ‫را نادیــده گرفتــه و از ارزش هــا و مزایایــی کــه می تواننــد‬ ‫بــرای ســازمان شــما ایجــاد کننــد چشم پوشــی کنیــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!