روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 709 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 709

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 709

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 709

‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪203 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/17-‬فوریه‪ /26-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪709 :‬‬ ‫چگونه در نوجوانان حس‬ ‫وطن دوستی شکل می گیرد؟‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫درخراسان شمالی‬ ‫زیرساخت های‬ ‫صادرات فراهم نیست‬ ‫‪4‬‬ ‫تخصص دشمنان ایجاد‬ ‫اختالف و شکاف بین‬ ‫شیعه و سنی است‬ ‫‪5‬‬ ‫میانگین تعداد‬ ‫نانوایی های خراسان‬ ‫شمالی ‪ ۲‬برابر‬ ‫کشوری است‬ ‫‪4‬‬ ‫حرکت شتابان قطار‬ ‫هنر هفتم در جشنواره‬ ‫فیلم فجر گرگان‬ ‫‪8‬‬ ‫تحقق وعده درمانی دولت سیزدهم؛‬ ‫پایان دغدغه‬ ‫ناباروری در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مقاله‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و‬ ‫کارهــای ســنتی تمایــل دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربه و تالش داشــته باشــید و اینگونه‬ ‫نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عده زیادی تمایل دارند بســرعت درامد میلیونی داشــته باشــند‪.‬ادامه شــماره ‪703‬‬ ‫‪ 9‬زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری ‪)fullstackacademy.com( :‬‬ ‫‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm; Ruby ; C; Rust‬‬ ‫راه اندازی سایت محتوایی‬ ‫میــزان درامــد‪:‬روش و میــزان درامدزایــی از طریــق وب ســایت بســیار متنــوع اســت‪ ،‬بــرای مثــال می توانیــد صفحــه‬ ‫تبلیغــات ســایت های مختلــف (صفحــه تبلیغــات زوم الیــف) را ببینیــد‪ .‬شــما در ســایت محتوایــی می توانیــد ویدئوهایــی‬ ‫تخصصــی تولیــد کنیــد و بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫‪ .10‬راه اندازی فروشگاه اینترنتی‬ ‫مناسب برای هر ‪ 3‬گروه‬ ‫هــر ‪ 3‬گــروه می تواننــد فروشــگاه اینترنتــی راه انــدازی کننــد امــا مهــم اســت کــه چــه محصولــی را چطــور می خواهیــد‬ ‫ارائــه دهیــد‪ .‬ممکــن اســت شــما فروشــگاه داشــته باشــید و بخواهیــد محصــوالت خودتــان را بــه صــورت انالیــن‬ ‫عرضــه کنیــد‪ ،‬یــا بخواهیــد محصــوالت مجموعــه دیگــری را بــه صــورت پورســانتی بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چند نکته مهم قبل از راه اندازی فروشگاه اینترنتی‪:‬‬ ‫فروشگاه متفاوت خودتان را راه اندازی کنید‪ ،‬دیجی کاال نباشید!‬ ‫قبــل از راه انــدازی بررســی کنیــد کــه ایــا محصــول شــما خریــدار دارد یــا خیــر‪ .‬بــرای اینــکار می توانیــد در ســایت هایی ماننــد دیــوار و‬ ‫شــیپور محصــول خودتــان را ثبــت کنیــد‪ ،‬ببینیــد ایــا شــخصی بــرای خریــد با شــما تمــاس می گیرد؟‬ ‫فقــط راه انــدازی فروشــگاه کافــی نیســت! بایــد بــرای بــه درامــد رســیدن محتــوای مناســب بــه همــراه تصاویــر بــا کیفیــت‬ ‫تهیــه کنید‪.‬‬ ‫ممکن است برای تهیه محتوای مناسب نیاز باشد که نویسنده محصول استخدام کنید‪.‬‬ ‫سعی کنید برای افزایش درصد موفقیت‪ ،‬دسته بندی محصول خاصی را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بخواهیــد محصــوالت را بــه وســیله سیســتم پســتی بــه دســت خریــداران برســانید امــا بایــد بدانیــد کــه‬ ‫مســئله لوجســتیک بــرای گســترش و زنــده مانــدن کســب و کارتــان در اینــده مهــم اســت‪ .‬از همیــن حــاال در مــوردش‬ ‫فکــر کنیــد‪( .‬فروشــگاه اینترنتــی بامیلــو بــه دلیــل نداشــتن لوجســتیک مطلــوب تعطیــل شــد)‬ ‫قبــل از تصمیــم و شــروع راه انــدازی فروشــگاه‪ ،‬حتمــا ً بــا یــک مشــاور کســب و کار انالیــن مشــورت کنیــد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫از زاویه هــای دیگــری بــه قضیــه نــگاه کنــد کــه شــما از ان غافــل شــده باشــید‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬نمی شــود گفــت کــه چقــدر می توانیــد از طریــق فروشــگاه انالیــن درامــد کســب کنیــد‪ .‬فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫بــه نســبت ســایر کارهــای اینترنتــی ممکــن اســت درامــد بیشــتری برایتــان داشــته باشــد امــا بایــد اهســته و هوشــمندانه‬ ‫قــدم بردارید‪.‬‬ ‫‪ .11‬استفاده از بازار اینترنتی (‪)Marketplace‬‬ ‫مناسب برای گروه سوم‬ ‫ممکــن اســت تمایلــی بــه راه انــدازی فروشــگاه اینترنتــی خودتــان را نداشــته باشــید و بخواهیــد از بســتر فروشــگاه‬ ‫اینترنتــی دیگــری بــرای فــروش محصــوالت خودتــان اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر کســب و کار خانگــی داریــد می توانیــد از بــازار‬ ‫کس ـب وکارهای خانگــی و محلــی ‪ basalam.com‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دیج ـی کاال کــه پربازدیدتریــن ســایت فــروش انالیــن در خاورمیانــه اســت‪ ،‬ایــن بســتر را راه انــدازی کــرده و‬ ‫فروشــندگان می تواننــد بــه راحتــی در مارکــت پلیــس دیجـی کاال محصوالتشــان را بــه فــروش برســانند‪ .‬بــرای اشــنایی بــا‬ ‫پنــل فروشــندگان دیجــی کاال پیشــنهاد می کنیــم ایــن لینــک را ببینیــد‪.‬‬ ‫‪ Marketplace‬چیست؟‬ ‫بــازار اینترنتــی یــا ‪ Market Place‬در حقیقــت بســتری اســت کــه در ان تمامــی خرده فروشــان و شــرکت های‬ ‫توزیع کننــده کاال‪ ،‬می تواننــد بــدون واســطه محصوالتشــان را بــرای فــروش در معــرض عمــوم قــرار دهنــد‪ .‬از بزرگتریــن‬ ‫نمونه هــای موفــق مارکــت پلیــس می تــوان بــه امــازون (‪ ،)Amazon‬ای بِــی (‪ ،)eBay‬فیلیــپ کارت (‪ )Flipkart‬یــا‬ ‫علی اکســپرس (‪ )AliExpress‬اشــاره کــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪709‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراسان شمالی‪:‬‬ ‫در استان زیرساخت های‬ ‫صادرات فراهم نیست‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬زیرســاخت هــای عمرانــی و‬ ‫خدماتــی در اســتان فراهــم نیســت و بــرای توســعه‬ ‫اســتان نیــاز اســت تــا در ایــن زمینه ســرمایه گــذاری‬ ‫هدفمنــدی انجــام شــود‪.‬‬ ‫حسین حاجی بگلو اظهار داشت‪:‬زیرساخت هایی‬ ‫از جملــه ســردخانه‪ ،‬واحدهــای ســورتینگ و بســته‬ ‫بنــدی‪ ،‬انبارهــای مکانیــزه در خراســان شــمالی بــه‬ ‫میــزان مــورد نیــاز ایجــاد نشــده اســت و ایــن امــر‬ ‫هــم در صــادرات تاثیــر منفــی دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نبــود زیرســاخت هــای الزم بــه‬ ‫منظــور حمــل کاالهــای صادراتــی بــه صــورت ریلــی‬ ‫و هوایــی از زدیگــر مشــکالت زیرســاختی صــادرات‬ ‫در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬تمامــی محصــوالت تولیــدی‬ ‫اســتان از طریــق جــاده ای حمــل مــی شــود و‬ ‫صرفــه اقتصــادی نــدارد و ضــرورت دارد تــا در ایــن‬ ‫زمینــه و توســعه حمــل و نقــل ریلــی و هوایــی‬ ‫چــاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســافت زیــاد مبــدا تولیــد از مبــادی‬ ‫صادراتــی و بــاال بــودن هزینــه هــای حمــل جــاده ای‬ ‫ســبب بــاال رفتــن قیمــت نهایــی کاال شــده و قــدرت‬ ‫رقابــت پذیــری صــادرات را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫حاجــی بیگلــو‪ ،‬مشــکالت ناشــی از اجــرای‬ ‫دســتورالعمل و ضوابــط اجرایــی رفــع تعهــد ارزی‬ ‫صادرکننــدگان و برگشــت ارز حاصــل از صــادرات‬ ‫کاال بــه چرخــه اقتصــادی را از دیگــر مشــکالت‬ ‫صادرکننــدگان عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن موضــوع‬ ‫باعــث شــده اســت تــا تعــداد زیــادی از کارت هــای‬ ‫بازرگانــی صادرکننــدگان اســتان تعلیــق و‬ ‫صادرکننــدگان نتواننــد بــه فعالیــت تجــاری خــود‬ ‫ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫بازگشایی بازارچه مرزی در اولویت‬ ‫وی‪ ،‬نبــود بازارچــه مــرزی را یکــی از دغدغه هــای‬ ‫اساســی بــرای توســعه صــادرات در ایــن خطــه از‬ ‫کشــور دانســت و گفــت‪ :‬بازگشــایی گــذر مــرزی‬ ‫پرســه ســو در مــرز ایــران و ترکمنســتان در اولویــت‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایجــاد بازارچــه مــرزی مشــترک پرســه ســو در‬ ‫خراســان شــمالی در ســال ‪ ۸۳‬بــه تصویــب هیــات‬ ‫دولــت رســید کــه متاســفانه علی رغــم پیگیری های‬ ‫متعــدد و طــرح موضــوع در اجــاس هــای مشــترک‬ ‫و دیدارهــای مســووالن عالــی رتبــه اســتانی و‬ ‫کشــوری بــا مقامــات کشــور ترکمنســتان بــی نتیجــه‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬نبــود رغبــت از طــرف ترکمنســتان‬ ‫و فعــال نبــودن ‪ ۱۰۰‬درصــدی بازارچــه هــای مــرزی‬ ‫اینچــه بــرون گلســتان‪ ،‬باجگیــران‪ ،‬لطــف ابــاد و‬ ‫ســرخس در خراســان رضــوی علــت بــه نتیجــه‬ ‫نرســیدن ایجــاد بازارچــه در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نبــود بازارچــه مــرزی تاثیر منفی‬ ‫در رشــد صــادرات اســتان بــه خصــوص در حــوزه‬ ‫مرزنشــینان داشــته اســت گفــت‪ :‬تمدیــد نشــدن‬ ‫کارت هــای الکترونیکــی مرزنشــینان بــه صــورت‬ ‫ســامانه ای (سیســتمی) ســبب گالیــه ایــن فعــاالن‬ ‫اقتصــادی شــده اســت‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫هزینه ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریالی برای‬ ‫خرید تجهیزات‬ ‫جــدای از گســترش چتــر بیمـه ای و پوشــش بیمــه همگانــی‬ ‫کــه بــه عنــوان نمونــه در خراســان شــمالی نیــز مــورد توجــه‬ ‫خاصــی گرفــت‪ ،‬دولــت در راســتای افزایــش جمعیــت و‬ ‫فرزنــد اوری خدمــات ویــژه ای همچــون پرداخــت ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫هزینه هــای درمــان نابــاروری را در دســتورکار خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫تحقق وعده درمانی دولت‬ ‫سیزدهم؛‬ ‫پایان دغدغه‬ ‫ناباروری در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫تکمیــل و تجهیــز مرکــز درمــان نابــاروری بنــت الهــدی بــه‬ ‫عنــوان تنهــا مرکــز درمــان نابــاروری خراســان شــمالی از‬ ‫مطالبه هــای چندیــن ســاله زوج هــای نابــارور اســتان بــود‬ ‫کــه بــا عدالــت درمانــی دولــت در حــوزه جوانــی جمعیت این‬ ‫امــر محقــق شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســال هــا اســت کــه زنــگ‬ ‫خطــر بحــران جمعیتــی در کشــور بــه صــدا در امــده اســت و‬ ‫امارهای مســووالن حکایت از ســقوط شــدید نرخ باروری در‬ ‫کشــور دارد بــه گونــه ای کــه بــا ادامــه ایــن رونــد ایــران در ‪۳۰‬‬ ‫ســال اینــده جــزو پیرتریــن کشــورهای جهــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در واقــع بــا ادامــه ایــن رونــد نیمــی از جمعیــت کشــور‬ ‫ســالمند‪ ،‬مــدارس خالــی از کــودکان‪ ،‬دانشــگاه بــدون‬ ‫دانشــجو و خانه هــا خالــی از صفــا و صمیمیــت برگرفتــه از‬ ‫قهقهــه کــودکان خواهــد بــود کــه تنهــا راه تغییــر ایــن اینده‪،‬‬ ‫جــوان نگــه داشــتن جمعیــت بــا فرزنــداوری اســت امــا ایــن‬ ‫راه نیــز بــا چالــش هایــی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫چالــش هایــی کــه گرچــه بارهــا از ســوی مســووالن وقــت‬ ‫بــه ان اشــاره مــی شــد امــا رفــع ان نیــز بــا تعلــل هایــی‬ ‫همــراه بــود تــا جایــی کــه ایــن چالش هــا همچون ســدی در‬ ‫برابــر رویــای بــاروری زوج هــای جــوان عمــل مــی کــرد و انهــا‬ ‫را از بــاروری بــاز مــی داشــت‪.‬‬ ‫رونــد درمــان ان هــا را متوقــف مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســاختمان مرکــز درمــان نابــاروری بجنــورد در ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫احــداث و بخشــی از تجهیــزات ایــن مرکــز تهیه شــده بود اما‬ ‫به دلیــل نبــود تجهیــزات‪ ،‬خدمــات ارایــه شــده در ان مرکــز‬ ‫درمانــی بــه روش ابتدایــی و «ای یــو ای» بــود کــه بــا توجــه‬ ‫بــه اهمیــت امــر جوانــی جمعیــت و رویکــرد جهــادی دولــت‬ ‫در تخصیــص اعتبــارت‪ ،‬تجهیــزات ایــن مرکــز درمانــی بعــد‬ ‫از ســال هــا بالتکلیفــی خریــداری شــد تــا دیگــر زوج هــای‬ ‫جــوان بــرای فرزنــداوری اواره اســتان هــای دیگــر و متحمــل‬ ‫هزینــه هــای گــزاف نشــوند‪.‬‬ ‫هزینه ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریالی برای خرید تجهیزات‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬راه انــدازی مرکــز خدمــات ســطح‬ ‫ســه درمــان نابــاروری در بیمارســتان بنت الهــدی بجنورد یک‬ ‫اتفــاق بــزرگ بــرای زوج هــای نابــارور خراســان شــمالی اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه ایــن افــراد بــرای انجــام ای وی اف نیــازی‬ ‫بــرای مراجعــه بــه ســایر اســتان هــا را نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫دکتــر علــی عفتــی زاده مــی افزایــد‪ :‬ایــن مرکــز پیــش از‬ ‫ایــن خدمــات ابتدایــی و ای یــو ای بــه زوجیــن نابــارور ارایــه‬ ‫م ـی داد و مجهــز بــه تجهیــزات ای وی اف نبــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬بــا پیگیــری هــای انجــام شــده‬ ‫تجهیــزات ای وی اف ایــن مرکــز بــا ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫از محــل منابــع ملــی و اســتانی خریــداری شــد‪.‬‬ ‫اینک نیز مراحل ازمایشگاهی‬ ‫عمل ای وی اف تنها مرکز درمان‬ ‫ناباروری خراسان شمالی با‬ ‫موفقیت پشت سرگذاشته شده و‬ ‫در مرحله ازمایش انسانی تخمک‬ ‫گذاری با موفقیت انجام شده‬ ‫است‪.‬جدای از تجهیز مرکز درمان‬ ‫ناباروری‪ ،‬پرداخت وام به زوج های‬ ‫نابارور و چتر حمایتی گسترده‬ ‫بیمه سالمت از دیگر اقدامات‬ ‫راه اندازی مرکز خدمات سطح سه‬ ‫دولت برای جوانی جمعیت در‬ ‫درمان ناباروری در بیمارستان‬ ‫کشور و خراسان شمالی است که‬ ‫بنت الهدی بجنورد یک اتفاق بد نیست این خدمات ماندگار نیز‬ ‫بزرگ برای زوج های نابارور خراسان‬ ‫بازخوانی شود‬ ‫شمالی است به گونه ای که این‬ ‫عفتــی زاده تصریــح مــی کنــد‪ :‬جــدای از تجهیــزات‪ ،‬جنیــن‬ ‫شناســی از تخصص های الزم برای راه اندازی مرکز درمان‬ ‫افراد برای انجام ای وی اف نیازی‬ ‫نابــاروری بــرای انجــام عمــل ای واف بــود کــه بــا مســاعدت‬ ‫وزارت بهداشــت ایــن نیــروی متخصــص جــذب شــد‪.‬‬ ‫برای مراجعه به سایر استان ها را‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫یــاداور مــی شــود‪ :‬اینــک نیــز مراحــل ازمایشــگاهی عمــل‬ ‫نخواهند داشت‬ ‫ای وی اف تنهــا مرکــز درمــان نابــاروری خراســان شــمالی‬ ‫یکــی از ایــن چالــش هایــی کــه همــواره در برابــر زوج هــای‬ ‫نابــارور خراســان شــمالی وجــود داشــته‪ ،‬نبــود تجهیــزات‬ ‫درمــان نابــاروری اســت کــه ایــن امــر زوج هــای جــوان ایــن‬ ‫خطه را در مســیر درمان به کالن های شــهرهایی همچون‬ ‫تهــران و مشــهد مــی کشــاند و هزینــه گزافــی را نیــز بــر انهــا‬ ‫تحمیــل مــی کــرد‪.‬‬ ‫مســووالن و کارشناســان حوزه بهداشــت و درمان خراســان‬ ‫شــمالی نیــز بــر ایــن امــر اذعــان داشــتند کــه بــه دلیــل نبــود‬ ‫تجهیــزات درمــان در اســتان‪ ،‬ســاالنه زوج هــای زیــادی بــرای‬ ‫ادامــه راه درمــان نابــاروری خــود مجبــور بــه خــروج از اســتان‬ ‫مــی شــوند کــه گاهــا متاســفانه چالش هــای ایــن موضــوع‬ ‫بــا موفقیــت پشــت سرگذاشــته شــده و در مرحلــه ازمایــش‬ ‫انســانی تخمــک گــذاری بــا موفقیــت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫جــدای از تجهیــز مرکــز درمــان نابــاروری‪ ،‬پرداخــت وام بــه‬ ‫زوج هــای نابــارور و چتــر حمایتــی گســترده بیمــه ســامت‬ ‫از دیگــر اقدامــات دولــت بــرای جوانــی جمعیــت در کشــور‬ ‫و خراســان شــمالی اســت کــه بــد نیســت ایــن خدمــات‬ ‫مانــدگار نیــز بازخوانــی شــود‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۳۴۶‬زوج نابارور برای دریافت وام‬ ‫عفتــی زاده بــا اشــاره بــه اجــرای سیاســت هــای تشــویقی‬ ‫دولــت بــرای جوانــی جمعیــت مــی گویــد‪ :‬در ســالجاری‪۳۴۶‬‬ ‫زوج نابــارور اســتان بــرای دریافــت وام ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریالــی‬ ‫بــه بانــک هــای عامــل خراســان شــمالی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ایــن وام در راســتای اجــرای دســتورالعمل‬ ‫برنامــه حمایــت مالــی زوج هــای نابــارور بــوده کــه توســط‬ ‫وزارت بهداشــت و بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان می کند‪ :‬وام ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی زوج های‬ ‫نابــارور بــه صــورت بازپرداخــت پنــج ســاله و بــا کارمــزد چهــار‬ ‫درصــد پرداخــت مــی شــود کــه هــدف از ان رضایتمنــدی‬ ‫زوج هــای نابــارور و کاهــش هزینه هــای درمــان انهــا اســت‪.‬‬ ‫عفتــی زاده یــاداور مــی شــود‪ :‬در اســتای حمایــت از‬ ‫زوج هــای نابــارور جــدای از پرداخــت وام بــه انهــا‪ ،‬خدمــات‬ ‫درمانــی رایــگان نیــز در مرکــز درمــان نابــاروری بجنــورد ارایــه‬ ‫مــی شــود و تمــام خدمــات فــوق تخصصــی در ایــن مرکــز‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫چتر حمایتی بیمه سالمت بر سر زوج های نابارور‬ ‫یکــی از سیاســت های مهــم دولــت ســیزدهم از ابتــدای‬ ‫فعالیــت خــود تاکنــون توجــه بــه اقشــار اســیب پذیر و کم درامــد‬ ‫بــود تــا بــا ایــن اقــدام بتوانــد بخشــی از مشــکالت انهــا را حــل‬ ‫کنــد کــه در ایــن مســیر برقــراری «بیمــه رایــگان» افــراد فاقــد‬ ‫بیمــه از مهمتریــن اقداماتــی بــود کــه بــه اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫جــدای از گســترش چتــر بیمـه ای و پوشــش بیمــه همگانــی‬ ‫کــه بــه عنــوان نمونــه در خراســان شــمالی نیــز مــورد توجــه‬ ‫خاصــی گرفــت‪ ،‬دولــت در راســتای افزایــش جمعیــت و‬ ‫فرزنــد اوری خدمــات ویــژه ای همچــون پرداخــت ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫هزینه هــای درمــان نابــاروری را در دســتورکار خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫وام ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی زوج های‬ ‫نابارور به صورت بازپرداخت پنج‬ ‫ساله و با کارمزد چهار درصد‬ ‫پرداخت می شود که هدف از ان‬ ‫رضایتمندی زوج های نابارور و‬ ‫کاهش هزینه های درمان انها‬ ‫است‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی در ایــن خصــوص‬ ‫مــی گویــد‪ :‬ارایــه خدمــات نابــاروری بــرای اولیــن بــار از طریــق‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت ایــران انجــام مــی شــود کــه ضوابــط‬ ‫پوشــش بیمــه ای خدمــات درمــان نابــاروری از طریــق شــورای‬ ‫عالــی بیمــه ســازمان هــای بیمــه گــر و اداره هــای کل بیمــه در‬ ‫سراســر کشــور ابالغ شــد و تا ‪ ۹۰‬درصد هزینه های بر اســاس‬ ‫قوانیــن بیمــه ای بــه بیمــه شــده هــا پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫محســن رعنایــی بــا اشــاره به شناســایی یکهــزار و ‪ ۴۴۲‬زوج‬ ‫نابــارور توســط ســازمان هــای بیمه گــر در اســتان‪ ،‬یــاداور‬ ‫مــی شــود‪ :‬ســهم ایــن نهــاد بــرای ارایــه خدمــات بــه ایــن‬ ‫افــراد ‪ ۹۴۲‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ ۵۰۰ :‬نفــر از زوج هــای نابــارور نیــز از ســایر‬ ‫بیمــه هــای پایــه همچــون ســازمان تامیــن اجتماعــی و‬ ‫نیروهــای مســلح خدمــات دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫رعنایــی تصریــح مــی کنــد‪ :‬تمامــی زوج هــای نابــاروری‬ ‫کــه بــه مراکــز درمانــی مراجعــه مــی کننــد در ســامانه های‬ ‫نســخه الکترونیکــی توســط پزشــکان نشــانه دار و از‬ ‫خدمــات نابــاروری بیمــه ای بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫رعنایــی ادامــه مــی دهــد‪ :‬همچنیــن زوج هایــی که از ســایر‬ ‫مراکــز درمانــی خدمــات نابــاروی دریافــت کــرده انــد بــا ارایــه‬ ‫مــدارک مــورد نیــاز خدمــات بیمــه ای دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت کــه در‬ ‫جلســه مــورخ ‪ ۲۴‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــه تصویــب رســید‬ ‫خراســان شــمالی در میــزان نابــاروری‪ ،‬جــزو اســتان هــای‬ ‫بــا خطــر متوســط قــرار دارد‪ ،‬بــه گونــه ای کــه نــرخ بــاروری‬ ‫در اســتان ‪ ۲.۱‬درصد اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی حــدود یــک میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت دارد و هــم اکنــون طــرح ســنجش نابــاروری در‬ ‫شــهرهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬راز و جــرگالن و فــاروج در‬ ‫حــال اجــرا اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫پنجشنبه ‪ 27‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 709‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫فاصله جبران ناپذیر‬ ‫از فرهنگ بومی‬ ‫از مطالبات زعفران کاران‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۴۹‬میلیارد‬ ‫تومان پرداخت شد‬ ‫بی توجهــی بــه قومیــت و فرهنــگ قومــی و محلــی و فاصلــه گرفتــن از ان‪،‬‬ ‫ گاهــی در میــان برخــی خانواده هــا بــه چشــم می خــورد؛ انهــا کــه ارزش‬ ‫قومیــت و فرهنــگ بومی شــان را ندانســتند و عمدتــا بــه واســطه حضــور در‬ ‫پایتخــت و دیگــر شــهرهای بــزرگ‪ ،‬در میــان فرهنــگ غالــب‪ ،‬دچــار اســتحاله‬ ‫شــدند و از اصالت شــان فاصلــه می گیرنــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ ۴۹ :‬میلیــارد تومــان از‬ ‫مطالبــات زعفــران کاران اســتان پرداخــت شــد و‬ ‫پیگیــری پرداخــت مطالبات باقیمانده نیز در دســتور‬ ‫کار اســت‪.‬‬ ‫چگونه در نوجوانان‬ ‫حس وطن دوستی‬ ‫شکل می گیرد؟‬ ‫بخــش قابل توجهــی از رفتارهــای نوجوانــان‪ ،‬متاثــر از‬ ‫اقتضائــات دوره ســنی انهاســت کــه تــاش می کننــد متفــاوت‬ ‫ببینند‪ ،‬بیندیشــند و ســخن بگویند اما ارزش قائل نشــدن برای‬ ‫عالیــق و ارزوهــای انهــا در خانــه و مدرســه و جامعــه موجــب‬ ‫عدم شــکل گیری توجــه بــه ارزش هــا‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬وطــن و هویــت‬ ‫در نوجــوان می شــود‪.‬‬ ‫وطــن واژه ارزشــمندی اســت‪ .‬نــه فقــط واژه اش کــه خــودش‬ ‫و هــر انچــه بــه ان تعلــق دارد و تمــام واژه هایــی کــه در پــس‬ ‫ان می اینــد و می نشــینند؛ مثــل وطن دوســتی‪ ،‬وطن خواهــی‪.‬‬ ‫شــکل گیری این حس ارزشــمند‪ ،‬کار یک روز و ‪2‬روز و نمایش‬ ‫یــک فیلــم و پخــش یــک ســرود نیســت‪ ،‬از دوران کودکــی تــا‬ ‫نوجوانــی و بــا انــواع اموزه هــا و رفتارهــا اغــاز می شــود و در‬ ‫دوران جوانــی بــروز و ظهــور می یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان اگــر اتفاقاتــی رخ ندهــد و کنش هــا و‬ ‫واکنش هایــی نادرســت و نابه جــا از جانــب والدیــن و‬ ‫متولیان تربیتی و اموزشــی کودکان و نوجوانان رخ دهد‪،‬‬ ‫چنــد ســال بعــد بــا فرزندانــی مواجــه خواهیــم شــد کــه‬ ‫وطن دوســتی و وطن گرایی شــان چنگــی بــه دل نمی زنــد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬گاهــی بــا ادبیــات خودتحقیــری و‬ ‫زیرســوال بــردن ارزش هــای فرهنگــی قومیت هــا و جوامــع‬ ‫مختلــف ایــران مواجــه می شــویم‪ ،‬ادبیاتــی کــه خــاص‬ ‫نوجوانــان نیســت و در ســنین باالتــر نیــز دیــده می شــود‪.‬‬ ‫بخــش قابل توجهــی از انچــه در میــان نوجوانــان رواج یافتــه‬ ‫فــارغ از اینکــه براینــد گفتــار و رفتــار والدیــن اســت‪ ،‬متاثــر از‬ ‫اقتضائــات ایــن دوره ســنی اســت کــه تــاش می کنــد متفــاوت‬ ‫ببینــد‪ ،‬بیندیشــد و ســخن بگویــد‪ .‬امــا در همیــن گیــرودار اســت‬ ‫کــه می تــوان متوجــه کم کاری هــا و نقــص رفتارهــای تربیتــی‬ ‫و ارتباط هــا میــان بچه هــا و متولیــان تربیتــی انهــا در خانــه و‬ ‫محیط هــای اموزشــی شــد‪ .‬همــه انچــه در ایــن قالــب ظهــور‬ ‫می کنــد‪ ،‬محصــول رســانه های بیگانــه و معانــد نیســت‪ ،‬انهــا از‬ ‫کم کاری هــا و نقصــان موجــود ســود می برنــد‪.‬‬ ‫رابطه دوسویه احترام به ارزش ها‬ ‫«مــن زمانــی بــه خانــه ابــا و اجــدادی ام علقــه داشــته و ان را‬ ‫حفــظ می کنــم کــه در ان اتفاقــات دوست داشــتنی برایــم رخ‬ ‫داده باشــد‪ ،‬جایــی کــه مــن را می بیننــد‪ ،‬مــن را دوســت دارنــد‬ ‫و مــن در انجــا ارزش پیــدا می کنــم‪ ».‬ایــن را حجت االســام‬ ‫احمدرضــا اعالیــی‪ ،‬کارشــناس تربیتــی بــه همشــهری می گوید‪.‬‬ ‫او معتقــد اســت نوجوانــان و جوانــان بایــد از دوران کودکــی‬ ‫خــوب دیــده شــوند و برایشــان در خانــه و مدرســه ارزش قائــل‬ ‫بــود امــا گاهــی مواقــع در محیط هــای اموزشــی چنــان بــا انهــا‬ ‫رفتــار می شــود کــه بچه هــای مــا احســاس دوست داشــتنی‬ ‫نبــودن و غیرارزشــمند بــودن می کننــد‪.‬‬ ‫اعالیــی می افزایــد‪« :‬در خانــه و مدرســه بــه واقعیت هــای‬ ‫درونی شــان‪ ،‬بــه دوره هــای رشدشــان و بــه عالیــق و‬ ‫ارزوهایشــان توجــه نمی کنیــم‪ .‬غــرق شــدن در موبایــل و‬ ‫تلویزیون‪ ،‬رســیدگی به ســر و وضعش‪ ،‬شــنیدن موسیقی‬ ‫و حتــی مهــم شــدن ادم هــای عجیــب و غریــب و‪ ...‬را نبایــد‬ ‫بــه چشــم تهدیــد نــگاه کــرد‪ ،‬اینهــا بخشــی از انتخاب هــای‬ ‫دوران نوجوانــی اســت و مــا بایــد بــه ان بهــا دهیــم و برایش‬ ‫ارزش قائــل باشــیم‪ .‬امــا اگــر اینهــا را بـی ارزش و وقــت تلف‬ ‫کردن و مســخره بدانیم‪ ،‬اصالت و ریشــه و هویت و وطن‬ ‫مــا هــم بــرای بچه هــا ب ـی ارزش می شــود‪».‬‬ ‫به گفتــه ایــن کارشــناس تربیتــی‪ ،‬نخســتین نکتــه کــه موجــب‬ ‫عدم شــکل گیری توجــه بــه ارزش هــا و فرهنــگ و وطــن و‬ ‫هویــت در نوجــوان می شــود‪ ،‬ارزش قائــل نشــدن بــه عالیــق‬ ‫و ارزوهــای انهــا در خانــه و مدرســه و جامعــه و از دیگــر ســو‬ ‫برچس ـب زدن های مــا و مقایســه ذهنــی مــا بــا بچــه مطلــوب‬ ‫ذهنی مــان اســت کــه در نهایــت بچه هــای مــا را نســبت بــه‬ ‫ریشــه ها و داشته هایشــان متنفــر و گریــزان می کنــد‪.‬‬ ‫جای خالی زبان مشترک‬ ‫بــه جــز عدم شــناخت ویژگی هــا‪ ،‬مســئله دیگــری کــه‬ ‫موجــب ایــن فاصلــه و شــکل گیری چنیــن شــرایطی‬ ‫می شــود‪« ،‬عدم شــناخت زبان نوجوان» اســت؛ اتفاقی که‬ ‫نتیجـه اش شــکل نگرفتــن ارتبــاط درســت میــان نوجــوان و‬ ‫والدیــن و متولیــان تربیتــی اســت‪ .‬حجت االســام اعالیی با‬ ‫بیــان اینکــه وطــن به عنــوان اصــل و ریشــه‪ ،‬زمانــی می توانــد‬ ‫بــرای بچه هــا موضــوع باشــد کــه بــا ان ارتبــاط بگیرنــد امــا‬ ‫وقتــی کــه زبــان ارتبــاط بــا ان وجــود نــدارد‪ ،‬طبیعتــا ایــن‬ ‫ارتبــاط نیــز شــکل نخواهــد گرفــت‪ ،‬می گویــد‪« :‬خانواده هــا‪،‬‬ ‫مــدارس و معلمــان قدیمی تــر زبــان ارتباط شــان بــا بچه هــا‬ ‫گــم شــده اســت‪ .‬مســئوالن کشــور کــه فرســنگ ها بــا زبــان‬ ‫نوجــوان فاصلــه دارنــد و دنیــای انهــا را متوجــه نمی شــوند‬ ‫و هیــچ تالشــی بــرای فهمیــدن ایــن زبــان نکردنــد‪ .‬زبــان‬ ‫نوجــوان‪ ،‬زبــان احســاس و هیجــان و ارمان خواهــی اســت‪.‬‬ ‫زبــان تنوع طلبــی و دنیاهــای متفــاوت اســت امــا بــرای‬ ‫بســیاری از بزرگ ترهــا‪ ،‬نوجوانــان افــراد نادانــی هســتند کــه‬ ‫فقــط وقت شــان را تلــف می کننــد‪».‬‬ ‫ایــن کارشــناس تربیتــی بــا طــرح ایــن پرســش کــه مــا‬ ‫چقــدر بــرای فهــم ســلیقه نوجــوان وقــت گذاشــته ایم‪،‬‬ ‫ســریال ها و فیلم هــای موردعالقه شــان را نــگاه‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬مثــا چقــدر مــوج گروه هــای هنــری کشــور‬ ‫کــر ه را شــناخته ایم و چقــدر ســعی کرده ایــم پــای‬ ‫صحبــت نوجوانــان بنشــینیم و بــا انهــا هــم صحبــت‬ ‫شــویم‪ ،‬می گویــد‪ « :‬مــا نمی دانیــم بــا انهــا چگونــه‬ ‫صحبــت کنیــم‪ .‬اینهــا ناشــی از ایــن اســت کــه مــا زبــان‬ ‫ارتبــاط بــا بچه هایمــان را از دســت داده ایــم‪ .‬از کودکــی‬ ‫کــه بایــد بــا انهــا بــازی می کردیــم زمــان نگذاشــته ایم و‬ ‫حــاال دیگــر زبــان انهــا را بلــد نیســتیم؛ چــرا کــه نوجــوان‬ ‫مــا پــای رســانه و گروه هــای دوســتی اش بــزرگ شــده و‬ ‫زبانــش رشــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مــا نیــز دائــم از موضــع بــاال بــا انهــا برخــورد کــرده و از‬ ‫حرف زدن شــان ایــراد گرفته ایــم‪ .‬نفهمیدیــم زبــان بچــه در ایــن‬ ‫ســن‪ ،‬بــا زبــان شســته رفته و اتوکشــیده مــا متفــاوت اســت‪».‬‬ ‫اعالیــی بــه متولیــان رســانه نیــز انتقــاد کــرده و بــا ضعیــف‬ ‫دانســتن شــبکه های تلویزیونــی ویــژه نوجوان هــا خاطرنشــان‬ ‫می کنــد کــه مســئوالن رســانه هــم کــه کارشــان برقــراری ارتبــاط‬ ‫اســت‪ ،‬ارتبــاط بــا نوجــوان را بلــد نیســتند‪.‬‬ ‫فاصله جبران ناپذیر از فرهنگ بومی‬ ‫بی توجهــی بــه قومیــت و فرهنــگ قومــی و محلــی و فاصلــه‬ ‫گرفتــن از ان‪ ،‬گاهــی در میــان برخــی خانواده هــا بــه چشــم‬ ‫می خــورد؛ انهــا کــه ارزش قومیــت و فرهنــگ بومی شــان‬ ‫را ندانســتند و عمدتــا بــه واســطه حضــور در پایتخــت و دیگــر‬ ‫شــهرهای بــزرگ‪ ،‬در میــان فرهنــگ غالــب‪ ،‬دچــار اســتحاله‬ ‫شــدند و از اصالت شــان فاصلــه می گیرنــد‪ .‬فرزنــدان ایــن‬ ‫خانواده ها نیز همین راه را طی می کنند و نســبت به هویت و‬ ‫قومیت شــان بی تفــاوت می شــوند و حتــی لهجه و زبــان و اداب‬ ‫لباس پوشــیدن و خوراک قوم شــان هم موردتمسخرشــان قرار‬ ‫می گیــرد و تــاش می کننــد از ان فاصلــه بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله ریشــه در چنددهــه قبــل و زمانــی پیــش‬ ‫از انقــاب اســامی دارد و تــا چنــد ســال بعــد از ان نیــز‬ ‫ادامــه یافتــه و برخــی تولیــدات رســانه نیــز در همــان‬ ‫ســال ها بــر شــدت ان افــزود‪ .‬اعالیــی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در ســال های اخیــر ایــن تدبیــر در پیــش گرفتــه شــده کــه‬ ‫معلمــان در شــهرها و قومیت هــای مختلــف‪ ،‬بــر زبــان‬ ‫محلــی نیــز تاکیــد کننــد نــگاه مثبــت و ارزشــمندی اســت؛‬ ‫چراکــه کــودک و نوجــوان بایــد داشــته هایش را دوســت‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬او می افزایــد‪« :‬دلیــل اینکــه نوجــوان بــه‬ ‫داشــته هایش بی تفــاوت اســت و انهــا را دوســت نــدارد‪،‬‬ ‫فضــای عمومــی و فرهنــگ بعضــی خانواده هاســت کــه‬ ‫تالشــی بــرای حفــظ هویــت قومی شــان نمی کننــد و از انهــا‬ ‫فاصلــه می گیرنــد‪».‬‬ ‫عزت نفس ملی؛ شاه کلید وطن دوستی‬ ‫حجت االســام اعالیــی تاکیــد می کنــد کــه بــرای احیــای‬ ‫حــس وطن دوســتی بایــد بــه ســراغ «عزت نفــس ملــی»‬ ‫رفــت؛ عــزت نفســی کــه بایــد از دوران کودکــی و نوجوانی در‬ ‫فرزندان مــان ایجــاد کنیــم تــا در دوران جوانــی و بزرگســالی‬ ‫بــه خوبــی بــه بــار بنشــیند‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه عزت نفــس‬ ‫یعنــی شــناخت از خــود و ارزش قائــل شــدن بــرای ویژگی هــا‬ ‫و پذیرفتــن نقص هــا و کمبودهــا و تــاش تــا حــد امــکان‬ ‫بــرای رفــع انهــا‪ ،‬درخصــوص عزت نفــس ملــی می گویــد‪:‬‬ ‫«بایــد بدانیــم در کشــوری زندگــی می کنیــم کــه دارایــی‬ ‫بســیار زیــادی دارد و از ان ســو‪ ،‬نقص هــای بســیاری هــم‬ ‫دارد‪ .‬تمــام اینهــا را بــا هــم بایــد بپذیریــم و اولویــت قائــل‬ ‫شــویم؛ اینکــه بــا وجــود نقص هــای بســیار‪ ،‬اســتقالل داریم‬ ‫و نبایــد ان را از دســت بدهیــم»‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا قبــل از هــر چیــز بایــد خودمــان‬ ‫را دوســت داشــته باشــیم و ایــن دوست داشــتن را بــه‬ ‫فرزندان مــان منتقــل کنیــم‪ ،‬بــه برخــی نگاه هــا و رفتارهــای‬ ‫متضــاد بــا ایــن دیــدگاه انتقــاده کــرده و می گویــد‪« :‬وقتــی نــگاه‬ ‫مــا بــه امــوزش دیــن و اداب با شــکل و روش نامناســبی اســت‪،‬‬ ‫وقتــی در سیســتم اموزشـی مان‪ ،‬اقتــدار پــادگان بــه خــرج داده‬ ‫و بچه هــا را تحقیــر می کنیــم‪ ،‬وقتــی فضــای رســانه منفــی‬ ‫اســت‪ ،‬وقتــی سرزنشــگری مــا زیــاد اســت‪ ،‬همــه اینهــا موجــب‬ ‫از بیــن بــردن عزت نفــس شــده و عزت نفــس ملــی را از بیــن‬ ‫خواهــد بــرد‪ .‬امــا اگــر بــر ایجــاد عزت نفــس ملــی پابرجــا بــوده و‬ ‫عوامــل برهم زننــده ان را رفــع کــرده و فضــای مثبــت در جامعــه‬ ‫ایجــاد کنیــم در نهایــت همیــن عزت نفــس بــه وطن دوســتی و‬ ‫وطن گرایــی منجــر خواهــد شــد‪».‬‬ ‫اشنایی با ادبیات کهن ایران‬ ‫نازنیــن عطــار‪ ،‬کارشــناس حــوزه ادبیــات‪ ،‬می گویــد ادبیــات‪،‬‬ ‫برخاســته از فرهنــگ و هنــر هــر کشــور اســت‪ .‬حلقــه اتصالــی‬ ‫اســت میــان فرهنــگ نســل دیــروز بــا نســل امــروز‪ .‬ایــن مهــم‬ ‫اســت کــه بچه هــای مــا هویــت و پیشــینه فرهنگــی کشورشــان‬ ‫را بشناســند‪ ،‬در ذهــن و قلب شــان جــا بیفتــد و بــه ان افتخــار‬ ‫کننــد‪ .‬اگــر بچه هــا ایــن حلقــه اتصــال را بــا فرهنــگ و ادبیــات‬ ‫کهــن کشورشــان احســاس کننــد‪ ،‬عشــق و محبــت در دل شــان‬ ‫ایجــاد می شــود و پایــدار می مانــد؛‬ ‫بــر اســاس فرمایــش معصــوم‪ ،‬انچــه در کودکــی یــاد‬ ‫می گیریــم مثــل نقشــی بــر ســنگ حــک می شــود و ماندگار‬ ‫می مانــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب ایــن علقــه و عِــرق ملــی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬همواره و در دوران مختلف زندگی همراهشان‬ ‫اســت و می توانــد هویــت انهــا را شــکل دهــد و در اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس و شخصیت شــان موثــر باشــد‪ ،‬به ویــژه بــا ایــن‬ ‫ادبیــات غنــی کــه مــا در ایــران داریــم‪.‬‬ ‫بچه هــای مــا هــر کجــا کــه باشــند بایــد ایــن ســند افتخــار و‬ ‫هویــت را همــراه داشــته و بــه ان مفتخــر باشــند و در جهــت‬ ‫مثبــت اســتفاده کــرده و بــه نسـل های اینــده منتقــل کننــد‪ .‬هر‬ ‫ایرانی در هر ســنی و وقتی پشــتش گرم اســت و اگاهی دارد‪،‬‬ ‫ وقتــی هویتــش را بشناســد‪ ،‬جلوه هــای بــا ارزشــی همچــون‬ ‫عــرق ملــی در او شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫جــوان و نوجــوان وقتــی پیشــینه ادبــی کشــورش را‬ ‫بشناســد‪ ،‬وقتــی اگاه باشــد‪ ،‬عالقه منــدی نیــز در او بــروز‬ ‫و ظهــور پیــدا می کنــد‪ .‬ادبیــات مــا دریــای بی کرانــی اســت‬ ‫و اگــر فرزندانمــان ان را شــناخته و بــا ان انــس بگیرنــد و‬ ‫بهره هایــی چشــیده باشــند و لذتــش را حــس کرده باشــند‪،‬‬ ‫قطعــا عــرق ملــی و وطــن دوســتی در انهــا ایجــاد خواهــد‬ ‫شــد و هــر کجــای دنیــا کــه باشــند به هویت ملــی و فرهنگ‬ ‫و ادبیــات کشورشــان افتخــار خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ادبیــات بخــش مهمــی از فرهنــگ یــک کشــور را تشــکیل‬ ‫می دهــد‪ ،‬ادبیــات کهــن مــا نیــز در ایــن زمینــه پیش تــاز‬ ‫اســت‪.‬برای هــر ایرانــی یــک بایــد اســت کــه بــرای عــرض‬ ‫انــدام و ســخن گفتــن‪ ،‬بیتــی از اشــعار شــاعران کشــورش‬ ‫را بدانــد و ان را بخوانــد‪ .‬بخــش مهمــی از انچــه بایدبــه انهــا‬ ‫ببالیــم‪ ،‬بــزرگان ادبیــات ایــن مــرز و بــوم هســتند کــه بــا‬ ‫زحمــت بســیار‪ ،‬گنجینه هــای بی نظیــر ادبیــات را بــرای مــا بــه‬ ‫یادگار گذاشــته اند‪ .‬به طور قطع دانســتن ســخن و ابیاتی از‬ ‫ایــن گنجینــه ارزشــمند و بــر زبــان اوردن ان بــرای هــر جــوان‬ ‫و نوجــوان ایرانــی باعــث افتخــار اســت و در هــر کجــای دنیــا‬ ‫بــه انهــا اعتمــاد بــه نفــس داده و عــرق ملــی در انهــا ایجــاد‬ ‫خواهــد کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ناصــر فخرموحــدی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اینــک تنهــا ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان از‬ ‫مطالبــات زعفــران کاران اســتان باقــی مانــده اســت‬ ‫کــه بــا پیگیــری هــای انجــام شــده ایــن مبلــغ نیــز بــه‬ ‫زودی واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــد حمایتــی زعفــران از دهــه اول ابــان‬ ‫مــاه ســال جــاری بــا هــدف کنتــرل قیمت‪ ،‬تنظیم بــازار‬ ‫و متضــرر نشــدن کشــاورز اغــاز و طبــق دســتورالعمل‬ ‫ابالغــی‪ ،‬قیمــت خریــد حمایتــی هــر یــک کیلوگــرم‬ ‫زعفــران نگیــن ‪ ۴۱‬میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬شــبه‬ ‫نگیــن ‪ ۳۳‬میلیــون تومــان و پوشــال مرغــوب ‪۳۲‬‬ ‫میلیــون تومــان از کشــاورزان خریــداری شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراسان شــمالی ادامــه داد‪ :‬دولــت در مجمــوع ‪۲‬‬ ‫تــن محصــول نگیــن زعفــران را خریــد حمایتــی کــرد‬ ‫کــه قــرارداد خریــد ‪ ۶۷۰‬کیلوگــرم ان نهایــی شــد‪.‬‬ ‫«نگیــن» بــه زعفرانــی گفتــه مــی شــود که موقــع پاک‬ ‫کردن ان ســه کالله زعفران از قســمت سفید(ریشــه)‬ ‫و قســمت نارنجــی رنــگ (بــوری) کامــا جــدا شــود و‬ ‫هیچگونــه رنگــی جــز رنــگ قرمــز در ان نباشــد و هــر‬ ‫چــه ایــن کاللــه هــا درشــت تــر باشــد قدرت رنــگ دهی‬ ‫بیشــتر و شــکل ظاهــری ان زیباتــر اســت‪.‬‬ ‫تولیــد زعفــران از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان‬ ‫بــا ‪ ۵.۵‬کیلوگــرم در هــر هکتــار بیــش از میانگیــن‬ ‫کشــور اســت و ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن‬ ‫برداشــت زعفــران در کشــور بیــش از چهــار کیلوگــرم‬ ‫در هــر یــک هکتــار اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا چهــار هــزار و ‪ ۶۳‬هکتار ســطح‬ ‫زیــر کشــت زعفــران بعــد از اســتان هــای خراســان‬ ‫رضــوی و جنوبــی مقــام ســوم در کشــور دارد کــه از‬ ‫ایــن میــزان ‪ ۶۱‬هکتــار غیــر بــارور اســت و پیــش بینی‬ ‫مــی شــود امســال ‪ ۲۲‬تــن زعفــران بــه ارزش ‪۷۷۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان‬ ‫برداشــت شــود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۸۷‬میلیون دالر کاال از خراسان شمالی‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪۱۸۷ :‬میلیــون دالر کاال که بیشــتر‬ ‫انهــا محصــوالت پتروشــیمی‪ ،‬فــوالد و پالســتیکی بود‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهــه امســال از اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن میــزان ‪۱۱۷‬میلیــون دالر صــادرات‬ ‫اســتان از طریــق گمــرک خراســان شــمالی بــوده‬ ‫و مابقــی نیــز از طریــق گمــرگات دیگــر اســتان هــا‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی ادامــه داد‪ :‬بدیــن ترتیــب امســال‬ ‫صــادرات کاال در اســتان ‪ ۲۵۴‬درصــد از لحــاظ ارزشــی و‬ ‫‪ ۱۷۰‬هــزار تـُـن نیــز از لحــاظ وزنــی رشــد داشــته اشــت‪.‬‬ ‫معــاون امــور هماهنگــی اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در همیــن مــدت واردات‬ ‫اســتان نیــز ‪ ۶۱‬میلیــون دالر واردات بــوده کــه بــه‬ ‫لحاظ ارزشــی نســبت به ســال قبل ‪ ۱۰۵‬درصد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫فخرموحــدی یــاداور شــد‪ :‬بیشــترین کاالهــای‬ ‫وارداتــی در بخــش تجهیــزات مــورد نیــاز واحدهــای‬ ‫تولیــدی یــا ماشــین االت صنعتــی بــوده کــه اســتان‬ ‫قابلیــت تولیــد انهــا را نداشــته اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن واحدهــای‬ ‫بــزرگ صنعتــی چــون پتروشــیمی‪ ،‬فــوالد و لولــه‬ ‫گستر اسفراین و الومینای جاجرم در رتبه هفدهم‬ ‫اســتان هــای برخــوردار از واحدهــای بــزرگ صنعتــی‬ ‫قــرار دارد و حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد صنعتــی کوچــک نیز در‬ ‫ایــن اســتان فعــال اســت کــه حــدود چهــار هــزار نفــر‬ ‫در ان اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرعامل مخابرات منطقه خراسان شمالی‬ ‫در خراسان شمالی چهار‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر شبکه‬ ‫فیبرنوری اجرا شده است‬ ‫مدیرعامــل مخابــرات منطقــه خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر شــبکه‬ ‫فیبرنــوری در بخــش شــهری و روســتایی ایــن‬ ‫اســتان اجــرا شــده اســت و هــزار کیلومتــر دیگــر در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫رســول علــی اصغرپــور اظهــار داشــت‪ :‬ســه هــزار‬ ‫کیلومتــر از ایــن شــبکه بــه صــورت هوایــی انجــام‬ ‫شــده اســت کــه در ایــن خصــوص وضعیــت‬ ‫مناســبی نســبت بــه ســایر اســتان ها داریــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۶۰۰ :‬کیلومتــر از ایــن شــبکه از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون در اســتان اجــرا شــده کــه‬ ‫اجــرای هــزار کیلومتــر نیــز در ســال اینــده ابــاغ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مخابــرات منطقــه خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬کــم ظرفیــت بــودن کابــل هــای هوایــی‬ ‫و در معــرض ســرقت بــودن ان از عمــده تریــن‬ ‫مشــکالت ایــن شــبکه در اســتان محســوب مــی‬ ‫شــود کــه بایــد در ایــن زمینــه چــاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال جــاری در راســتای‬ ‫توســعه و تقویــت دولــت الکترونیــک‪ ۲۵ ،‬ســازمان‬ ‫دولتــی و همچنیــن پاســگاه هــای مــرزی و انتظامی‬ ‫نیــز بــه فیبــر نــوری متصــل شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مخابــرات خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫شــرکت مخابــرات ایــران در ســال جــاری پیگیــر‬ ‫اعتبــارات بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬بــرای مناطــق کمتــر توســعه‬ ‫یافتــه اســت کــه از طریــق نماینــدگان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی نیــز ایــن موضــوع را پیگیــر‬ ‫هســتیم کــه اثــرات خوبــی بــرای اســتان از نظــر‬ ‫ایجــاد زیــر ســاخت هــا خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫پیشــتر مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫خراســان شــمالی اعــام کــرده بــود کــه فــاز اول‬ ‫پــروژه فیبــر نــوری بــه طــول ‪ ۳۳۹‬کیلومتــر در‬ ‫خراســان شــمالی اجــرا شــد کــه هشــت هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۵‬خانــوار اســتان زیــر پوشــش ان قــرار گرفتنــد‬ ‫و شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۶۰‬کیلومتــر فیبــر نــوری‬ ‫اجــرا شــده بیشــترین ســهم را داشــت‪.‬‬ ‫ضریــب نفــوذ اینترنــت ثابــت و ســیار در خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۱۳۸.۴۹‬درصــد اســت و یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۲۱۴‬هــزار مشــترک اینترنــت ثابــت و ســیار دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی هــم اکنــون بیــش از ‪۲۵۰‬‬ ‫هــزار مشــترک تلفــن ثابــت و بیــش از ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫مشــترک همــراه اول را ســرویس دهــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪709‬‬ ‫درخراسان شمالیزیرساخت های‬ ‫صادرات فراهم نیست‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬زیرســاخت هــای عمرانــی و‬ ‫خدماتــی در اســتان فراهــم نیســت و بــرای توســعه اســتان نیــاز اســت تــا در ایــن زمینــه‬ ‫ســرمایه گــذاری هدفمنــدی انجــام شــود‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو اظهــار داشــت‪ :‬زیرســاخت هایــی از جملــه ســردخانه‪ ،‬واحدهــای‬ ‫ســورتینگ و بســته بنــدی‪ ،‬انبارهــای مکانیــزه در خراســان شــمالی بــه میــزان مــورد نیــاز‬ ‫ایجــاد نشــده اســت و ایــن امــر هــم در صــادرات تاثیــر منفــی دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نبــود زیرســاخت هــای الزم بــه منظــور حمــل کاالهــای صادراتــی بــه صــورت‬ ‫ریلــی و هوایــی از زدیگــر مشــکالت زیرســاختی صــادرات در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تمامــی محصــوالت تولیــدی‬ ‫اســتان از طریــق جــاده ای حمــل مــی شــود و صرفــه اقتصــادی نــدارد و ضــرورت دارد تــا در‬ ‫ایــن زمینــه و توســعه حمــل و نقــل ریلــی و هوایــی چــاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســافت زیــاد مبــدا تولیــد از مبــادی صادراتــی و بــاال بــودن هزینــه هــای حمــل‬ ‫میانگین تعداد‬ ‫نانوایی های‬ ‫خراسان شمالی ‪۲‬‬ ‫برابر کشوری است‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون یــک هــزار و ‪ ۳۰۰‬واحــد نانوایــی در‬ ‫ســطح اســتان وجــود دارد کــه ایــن تعــداد ‪ ۲‬برابــر میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت‪.‬‬ ‫محمــد بــدری اظهــار داشــت‪ :‬در کشــور بــه ازای هــر هــزار‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬خانــوار یــک واحــد نانوایــی مجــاز بــه فعالیــت اســت‬ ‫کــه در ایــن اســتان بــه ازای هــر ‪ ۶۰۰‬خانــوار یــک واحــد‬ ‫فعــال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ســرانه مصــرف ارد و نــان در ایــن‬ ‫جــاده ای ســبب بــاال رفتــن قیمــت نهایــی کاال شــده و قــدرت رقابــت پذیــری صــادرات را‬ ‫کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫حاجــی بیگلــو‪ ،‬مشــکالت ناشــی از اجــرای دســتورالعمل و ضوابــط اجرایــی رفــع تعهــد‬ ‫ارزی صادرکننــدگان و برگشــت ارز حاصــل از صــادرات کاال بــه چرخــه اقتصــادی را از دیگــر‬ ‫مشــکالت صادرکننــدگان عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن موضــوع باعــث شــده اســت تــا تعــداد‬ ‫زیــادی از کارت هــای بازرگانــی صادرکننــدگان اســتان تعلیــق و صادرکننــدگان نتواننــد بــه‬ ‫فعالیــت تجــاری خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫بازگشایی بازارچه مرزی در اولویت‬ ‫وی‪ ،‬نبــود بازارچــه مــرزی را یکــی از دغدغه هــای اساســی بــرای توســعه صــادرات در‬ ‫ایــن خطــه از کشــور دانســت و گفــت‪ :‬بازگشــایی گــذر مــرزی پرســه ســو در مــرز ایــران و‬ ‫ترکمنســتان در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایجــاد بازارچــه مــرزی مشــترک پرســه ســو در خراســان شــمالی در ســال ‪ ۸۳‬بــه تصویــب‬ ‫هیــات دولــت رســید کــه متاســفانه علــی رغــم پیگیــری هــای متعــدد و طــرح موضــوع در‬ ‫اجــاس هــای مشــترک و دیدارهــای مســووالن عالــی رتبــه اســتانی و کشــوری بــا مقامــات‬ ‫کشــور ترکمنســتان بــی نتیجــه مانــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬نبــود رغبــت از طــرف‬ ‫ترکمنســتان و فعــال نبــودن ‪ ۱۰۰‬درصــدی بازارچــه هــای مــرزی اینچــه بــرون گلســتان‪،‬‬ ‫باجگیــران‪ ،‬لطــف ابــاد و ســرخس در خراســان رضــوی علــت بــه نتیجــه نرســیدن ایجــاد‬ ‫بازارچــه در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نبــود بازارچــه مــرزی تاثیــر منفــی در رشــد صــادرات اســتان بــه خصــوص در‬ ‫حــوزه مرزنشــینان داشــته اســت گفــت‪ :‬تمدیــد نشــدن کارت هــای الکترونیکــی مرزنشــینان بــه‬ ‫صــورت ســامانه ای (سیســتمی) ســبب گالیــه ایــن فعــاالن اقتصــادی شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و در ایــن اســتان حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد‬ ‫صنعتــی دارای پروانــه فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫خطــه محــروم نیــز ‪ ۲‬کیلوگــرم بیشــتر از میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت و هــر فــرد در خراســان شــمالی ماهانــه‬ ‫حــدود ‪ ۹.۵‬کیلوگــرم ارد مصــرف مــی کنــد و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه ایــن ســرانه در ســطح کشــور رقــم ‪۷.۵‬‬ ‫کیلوگــرم را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی ادامــه داد‪ :‬ایــن برکــت اســمانی قــوت غالــب‬ ‫مــردم ایــن اســتان را تشــکیل مــی دهــد و مصــرف ایــن‬ ‫محصــول در ایــن خطــه از کشــور باالســت‪.‬‬ ‫بــدری گفــت‪ :‬بــا وجــود تعــداد زیــاد نانوایــی هــا در‬ ‫اســتان ولــی نــوع پخــت نــان در ایــن اســتان بیشــتر‬ ‫زمــان بــر اســت کــه بایــد بــا ایجــاد تنــوع از تشــکیل‬ ‫صــف جلوگیــری کــرد‪ ،‬حتــی بــرای کنتــرل ایــن شــرایط ‪۲۲۰‬‬ ‫تــن ارد اضافــه بــه ‪ ۱۱۷‬نانوایــی کشــیک اختصــاص داده‬ ‫شــد تــا ســاعت پخــت را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت نــان خــط قرمــز دولــت‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال جــاری اســتان هــا بــر اســاس تولیــد‬ ‫نــان ارد مطالبــه خواهنــد کــرد و هــر نانوایــی کــه ظرفیــت‬ ‫تولیــد نــان و فــروش را داشــته باشــد‪ ،‬ســهمیه ارد قابــل‬ ‫افزایــش اســت‪.‬‬ ‫کمک به احداث مجتمع نان‬ ‫بــدری بــا بیــان اینکــه زیرســاخت هــای ایجــاد مجتمــع‬ ‫نــان در خراســان شــمالی فراهــم اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫زیرســاخت های ایجــاد مجتمــع نــان یارانــه ای در ایــن‬ ‫اســتان بــا ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت فراهــم اســت و‬ ‫از نانوادارانــی کــه نــان یارانــه ای پخــت مــی کننــد‪ ،‬مــی‬ ‫خواهیــم بــا اضافــه کــردن تنــور در عرضــه نــان تنــوع‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬حتــی بــرای کمــک بــه نانــواداران رونــد ارایــه‬ ‫مجــوز هــای دریافتــی از ســوی ســازمان هــای مربوطــه را‬ ‫نیــز اســان ســازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا ایجــاد مجتمــع هــای نــان میــزان‬ ‫پخــت نــان افزایــش مــی یابــد کــه ایــن امــر منجــر بــه عــدم‬ ‫تشــکیل صــف در نانوایــی هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اعالم ‪ ۶۰‬نانوایی برای دوگانه سوزی‬ ‫بــدری گفــت‪ :‬تاکنــون‪ ۶۰‬نانوایــی در ســطح اســتان بــرای‬ ‫اجــرای طــرح دوگانــه ســوز درخواســت دریافــت تســهیالت‬ ‫کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تجهیــز نانوایــی هــای خراســان شــمالی‬ ‫بــه کارتخــوان هوشــمند‪ ،‬افــزود‪ :‬نانوایــی هــای ایــن اســتان‬ ‫بــه کارتخــوان هوشــمند تجهیــز شــده انــد و در ایــن زمینــه‬ ‫جــزو اســتان هــای برتــر در ســطح کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت در‬ ‫شمالشــرق کشــور واقــع اســت ایــن اســتان دارای هشــت‬ ‫شهرســتان بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‪،‬‬ ‫جاجــرم‪ ،‬مانــه و ســملقان و راز و جــرگالن اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312001007885‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده ‪ 1400114412001000601‬تقاضــای اقــای ســیدقربان حســینی شناســنامه ‪ 26265‬شــماره ملــی ‪ 2120262365‬فرزنــد ســیدمحمد صــادره از گــرگان در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 76.03‬متــر مربــع از پــاک ‪- 123‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪13997 :‬‬ ‫علی برقی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اق قال از طرف مهناز جهانفر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27 :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004066‬مــورخ ‪ 1401.10.29‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتی علی اباد انتقال ملک رســمی به صورت سلســله‏ایادی از مالک رســمی اقای جواد بابا کردی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ 1400114412005000370‬تقاضای اقای ســید‏علی اکبرمیردیلمی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 15‬کدملــی ‪ 2269574311‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد رحیــم در ششــدانگ عرصــه واعیــان‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 230‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد‏کتــول – خیابــان فرهنــگ – بلــوار‬ ‫ســامت – ضلــع جنوبــی ‪ -‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد مجوزشــماره‏‏‪ 1401.137270‬مــورخ ‪ 1401.10.17‬شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات و نفــت ایــران (منطقــه شــمال) تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪167‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.11.11:‬‏‪‎ ‎‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.11.27:‬‏‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 139360312005002022‬مــورخ ‪ 1393.04.26‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ازمالــک رســمی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1391114412005001217‬تقاضــای اقــای ســید علــی اکبرپیرجندی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 582‬کدملــی‏‏‪ 2269301447‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد ســیدرضا در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 331.91‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫ت ‪‎‬ملــک علــی ابــاد کتــول ‪ -‬تائیــد‏گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫‪ 6‬حــوزه ثبـ ‪‎‬‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪1401‬‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪166‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.11.11:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ .11.27:‬‏‬ ‫تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001005893‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده ‪ 1400114412001000210‬اقــای حســین کریمــی به شناســنامه ‪ 37‬و کــد ملــی ‪ 2122434058‬صادره از گرگان فرزند محمدحســن‬ ‫متقاضــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 3‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه اســتثنا قیمــت ثمینــه اعیانــی بــه مســاحت ‪ 96.20‬متــر مربــع واقــع در اراضــی شــهری از پــاک ‪- 1480‬اصلی بخــش یک حوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی کیــاء احمــدی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت خود را بــه مرجع ذیصالح‬ ‫قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪ 14011 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/27 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312001007893‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000503‬تقاضــای خانــم مریــم رویان شناســنامه ‪ 3872‬شــماره ملــی ‪ 2120370321‬فرزند رجب صــادره از گرگان‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 177.60‬متــر مربــع از پــاک ‪- 126‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد گلنــد بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی زلیخــا زیــن العابدیــن پــور‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الــف‪ 14033 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/27 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 709‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫تخصص دشمنان ایجاد اختالف‬ ‫و شکاف بین شیعه و سنی است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬دشــمنان بــه دنبــال خاورمیان ـه ای همــراه بــا جنــگ و تحجــر‬ ‫هســتند و تخصــص انــان ایجــاد اختــاف بیــن مســلمانان اســت در حالی کــه شــیعه و‬ ‫ســنی طــی قرن هــای متمــادی بــدون کمتریــن مشــکلی در کنــار هــم زندگــی می کننــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در همایــش تقریــب مذاهــب اســامی‬ ‫و تمــدن ســازی نویــن اســامی در گام دوم انقــاب اظهــار کــرد‪ :‬در بیانــات مقــام معظــم‬ ‫رهبــری توجــه بــه اتحــاد‪ ،‬انســجام و وحــدت مشــهود اســت و ایشــان تاکیــد دارنــد کــه‬ ‫باالتریــن درجــه اتحــاد‪ ،‬هــم افزایــی ملت هــا و کشــورهای اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اتحــاد همــه کشــورهای اســامی موجــب شــکل گیــری تمــدن بــزرگ‬ ‫بخشش دو محکوم به قصاص در‬ ‫گلستان در قالب«پویش بخشش‬ ‫علوی ‪ ،‬سیره مهدوی »‬ ‫دو محکــوم بــه قصــاص در گلســتان بــا گذشــت اولیــای دم و پادرمیانــی اعضــای شــورای‬ ‫حــل اختــاف‪ ،‬فرصــت زندگــی دوبــاره ‪ ،‬یافتنــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬پرونــده ایــن محکومــان قصــاص در قالــب پویــش‬ ‫عیــد تــا عیــد و بــا کمــک و پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف ‪ ،‬صلــح یــاران و ریــش‬ ‫ســفیدانی کــه بــرای تــاش در پرونــده هــای قصــاص داوطلــب شــده انــد‪ ،‬بــه بخشــش‬ ‫ختــم شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬یکــی از ایــن محکومــان ســال ‪ 89‬هنــگام مشــاجره لفظــی بــا‬ ‫دوســتش بــر ســر یــک کبوتــر‪ ،‬و دیگــر محکــوم نیــز ســال ‪ 1393‬زمانــی کــه ‪ 19‬ســال داشــت‬ ‫در پــی یــک لجاجــت بچگانــه و ناتوانــی در کنتــرل خشــم‪ ،‬مــرگ دوســتان ِ نزدیــک خــود را‬ ‫رقــم زدنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه درخواســت اولیــای دم ‪ ،‬بــرای هــر دو نفــر حکــم قصــاص صــادر و پــس‬ ‫از طــی تشــریفات قانونــی در نوبــت اجــرا بــود کــه اولیــای دم بــه حرمــت مــوالی جوانمــردان‬ ‫‪ ،‬بــا بزرگــواری از حــق شــرعی و قانونــی خــود گذشــتند و از اجــرای حکــم منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــا گذشــت ایــن خانــواده هــا ‪ ،‬تعــداد محکومانــی کــه از ابتــدای امســال‬ ‫بخشــیده شــده انــد بــه ‪ 20‬تَــن رســید‪.‬‬ ‫«پویــش بخشــش علــوی ‪ ،‬ســیره مهــدوی « از ‪ 13‬رجــب ســالروز والدت امیــر مومنــان‬ ‫حضــرت علــی (علیــه الســام) در گلســتان اغــاز شــده اســت و تــا نیمــه شــعبان ســالروز‬ ‫میــاد امــام زمــان (عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف) ادامــه دارد‪ ،‬در قالــب ایــن پویــش‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای حــل اختــاف ‪ ،‬صلــح یــاران و ســتاد اســتانی صبــر در گلســتان بــه صــورت‬ ‫ویــژه بــرای صلــح و ســازش در پرونــده هــای ورودی بــه دســتگاه قضایــی و شــوراهای حــل‬ ‫اختــاف بــه ویــژه پرونــده هــای قصــاص‪ ،‬تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اســامی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬ســاکنان ایــن اســتان ضمــن تــاش بــرای پاسداشــت ویژگی هــای‬ ‫منحصــر به فــرد قومــی و مذهبــی خــود‪ ،‬بــرای حفــظ اتحــاد اســتان نیــز تــاش ســتودنی دارنــد‬ ‫و به همیــن دلیــل گلســتان الگــوی وحــدت در ســطح ملــی و بیــن المللــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تقریــب بیــن مذاهــب اســامی کلیــد اصلــی ایجــاد تمــدن نویــن اســامی‬ ‫اســت کــه بایــد عالمانــه و دانــش محــور بــه برنامــه هــا ورود کنیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬تــاش مــا ارتقــا علمــی و تقویــت ســواد تقریــب مذهبــی و تحقــق‬ ‫عملــی اتحــاد اســت و ایجــاد تمــدن نویــن اســامی بــا نــگاه بــه ظرفیــت هــا و حقایــق‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا برگــزاری اجــاس منطقــه ای وحــدت اســامی در‬ ‫گلســتان ‪ ،‬گامــی موثــر در مســیر اجرایــی منویــات مقــام معظــم رهبــری برداشــته شــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان هــم گفــت‪ :‬وحــدت امــت اســامی بــه عنــوان یــک‬ ‫تکلیــف اســامی مثــل نمــاز خوانــدن واجــب اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی افــزود‪ :‬دشــمن تــاش دارد زیــر پرچــم اســام تیشــه‬ ‫بــه ریشــه مســلمانان بزنــد کــه بایــد همــه دســت بــه دســت هــم بدهیــم و بــا ایــن توطئــه‬ ‫دشــمن مقابلــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا ضــرورت ایجــاد گفتمــان مشــترک در کشــورهای اســامی‪ ،‬افــزود‪ :‬مســوولیت مهــم‬ ‫مجمــع تقریــب بایــد تقویــت گفتمــان مشــترک در میــان کشــورهای اســامی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه جایــگاه گلســتان در ایجــاد وحــدت اشــاره کــرد و گفــت‪ ،‬مــردم ایــن اســتان بــا‬ ‫نــژاد و مذاهــب گوناگــون بــدون مشــکل ســال هــا در کنــار هــم زندگــی مســالمت امیــز‬ ‫دارنــد و دشــمن نتوانســته خللــی در وحــدت انهــا ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫جوانی که دوستش را به خاطر‬ ‫کبوتر به قتل رسانده بود‬ ‫بخشیده شد‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ ۲ :‬محکــوم بــه قصــاص در گلســتان کــه یکــی‬ ‫از ان هــا دوســتش را بــر ســر یــک کبوتــر بــه قتــل رســانده بــود بــا گذشــت اولیــای دم و‬ ‫پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف فرصــت زندگــی دوبــاره یافتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش از دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی اظهــار کــرد‪ :‬پرونــده ایــن‬ ‫محکومــان قصــاص در قالــب پویــش عیــد تــا عیــد و بــا کمــک و پادرمیانــی اعضــای‬ ‫شــورای حــل اختــاف ‪ ،‬صلــح یــاران و ریــش ســفیدانی کــه بــرای تــاش در پرونــده‬ ‫هــای قصــاص داوطلــب شــده انــد‪ ،‬بــه بخشــش ختــم شــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از ایــن محکومــان ســال ‪ ۸۹‬هنــگام مشــاجره لفظــی بــا دوســتش‬ ‫بــر ســر یــک کبوتــر و دیگــر محکــوم نیــز ســال ‪ ۱۳۹۳‬زمانــی کــه ‪ ۱۹‬ســال داشــت در‬ ‫پــی یــک لجاجــت بچگانــه و ناتوانــی در کنتــرل خشــم‪ ،‬مــرگ دوســتان نزدیــک خــود‬ ‫را رقــم زدنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه درخواســت اولیــای دم بــرای هــر ‪ ۲‬نفــر حکــم قصــاص صــادر‬ ‫شــد و پــس از طــی تشــریفات قانونــی در نوبــت اجــرا بــود کــه اولیــای دم بــه حرمــت‬ ‫مــوالی جوانمــردان بــا بزرگــواری از حــق شــرعی و قانونــی خــود گذشــتند و از اجــرای‬ ‫حکــم منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــا گذشــت ایــن خانــواده هــا ‪ ،‬تعــداد محکومانــی کــه از ابتــدای‬ ‫امســال بخشــیده شــده انــد بــه ‪ ۲۰‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫«پویــش بخشــش علــوی ‪ ،‬ســیره مهــدوی « از ‪ ۱۳‬رجــب ســالروز والدت امیــر‬ ‫مومنــان حضــرت علــی (ع) در گلســتان اغــاز شــد و تــا نیمــه شــعبان ســالروز میــاد‬ ‫امــام زمــان (عــج) ادامــه دارد‪.‬‬ ‫در قالــب ایــن پویــش اعضــای شــورای حــل اختــاف صلــح یــاران و ســتاد اســتانی‬ ‫صبــر در گلســتان بــه صــورت ویــژه بــرای صلــح و ســازش در پرونده هــای ورودی بــه‬ ‫دســتگاه قضایــی و شــوراهای حــل اختــاف بــه ویــژه پرونده هــای قصــاص‪ ،‬تــاش‬ ‫اقــای حســین زرگــری‪ :‬رئیــس محتــرم اتحادیــه صنــف فروشــندگان و تعمیــرکاران‬ ‫‏‬ ‫موتورســیکلت و دوچرخــه شهرســتان‬ ‫موضوع‪:‬ثبت نام از داوطلبین هیات مدیره و بازرسی (مرحله اول‏)‬ ‫بــا ســام و احتــرام‪ -‬از انجائیکــه دوره هیــات مدیــره ان اتحادیــه رو بــه اتمــام مــی باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫کلیــه اعضــاء تحــت پوشــش دارای پروانــه کســب‏معتبــر اتحادیــه ابــاغ نمائید کســانیکه مایل‬ ‫بــه کاندیداتــوری در هیــات مدیــره و بــازرس ان اتحادیــه مــی باشــند مــی تواننــد از روز پنــچ‬ ‫شــنبه مــورخ ‪ 1401/11/27‬لغایــت روز جمعــه ‪ 1401/12/ 26‬بــه مــدت ‪ 30‬روز بــا مراجعــه‏بــه‬ ‫ســامانه برگــزاری تشــکلهای صنفــی بــه نشــانی‏‪election.iranianasnaf.ir‬نســبت بــه تکمیــل‬ ‫پرسشــنامه و بارگذاری‏تصاویر شناســنامه‪ ،‬کارت ملی‪ ،‬مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم برای‬ ‫افــراد فاقــد ســابقه عضویــت در هیــات‏مدیــره‪ ،‬اعتبارنامــه بــرای افــراد دارای ســابقه عضویــت‬ ‫در هیــات مدیــره اتحادیــه) و عکــس پرســنلی خــود جهــت‏ثبــت نــام اقــدام نمــوده و پرینــت‬ ‫مــدارک را بهمــراه یــک ســری فتوکپــی از مــدارک بارگــذاری شــده و اصــل مــدارک‏جهــت بازبینــی‬ ‫و تطبیــق مــدارک بــه دبیرخانــه هیــات اجرایــی برگزاری انتخابــات اتحادیه های صنفــی واقع در‬ ‫ایــن اداره‏تحویــل نماینــد‪ .‬ضمنــا ًبپیوســت یــک بــرگ فرم شــرایط داوطلبان عضویــت در هیات‬ ‫مدیــره اتحادیــه هــای صنفــی ارســال مــی‏گــردد لــذا فــرم مذکور‪ ،‬ضمیمــه اگهی ثبت نام شــده‬ ‫و بــه کلیــه اعضــای صنــف اطــاع رســانی گــردد و از نتیجــه اقدامــات ایــن‏اداره را اگاه نمائیــد‏‪.‬‬ ‫عبدالرضا کریمی‪ -‬رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی شهرستان‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بانک خودروسازان و پرواز‬ ‫جک نیکلسون از قفس!‬ ‫از وزارت فخیمــه اقتصــاد و دارایــی‪ ،‬بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫اداره امــور مالیاتــی و ســایر دوســتان اقتصــاد دان‬ ‫پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان‪ ،‬شــما اگــر در‬ ‫هــر کشــوری مثــل جزایــر وُردونیســی و یــا کوچــه‬ ‫پــس کوچــه هــای گینــه بیســائو بگوئیــد قیمــت‬ ‫خودرویــی بــا ظاهــر و امکانــات پرایــد در عــرض‬ ‫چنــد ســال از بیســت میلیــون بــه ســیصد میلیــون‬ ‫رســیده و تنــدر نــود هــم در حــال رســیدن بــه مــرز‬ ‫یــک میلیــارد اســت ســه حالــت روی مــی دهــد‪ .‬یــا‬ ‫مثــل ان متخلفــان رانندگــی بــه شــما یــک محفظــه‬ ‫پالســتیکی مــی دهنــد تــا جســارتا ًدورن ان «هــا»‬ ‫کنیــد و از شــما تســت الــکل بگیرنــد؛ یــا اینکــه شــما‬ ‫را به واســطه «ســاکوزیس» یا همان روان پریشــی‬ ‫شــدید (از دســت رفتــن توانایــی تفریــق واقعیــت‬ ‫از خیــال) راهــی تیمارســتان مــی کننــد تــا دیــوار‬ ‫هــل بدهیــد و مثــل «جــک نیکلســون» از قفــس‬ ‫بپریــد! در غیــر ایــن صــورت عجالتــا ًبــه جــرم نشــر‬ ‫اکاذیــب ‪ ،‬شــایعه ســازی و اخــال در امــور اقتصادی‬ ‫چــوب در اســتین تان مــی کننــد و اگــر ســکته هــم‬ ‫کنیــد شــما را در بهــداری زنــدان جانمایــی مــی کننــد!‬ ‫امــا جالــب تــر از ایــن تردســتی قیمــت هــا بــه ویــژه‬ ‫در بــازار بــی صاحــب خــودرو کــه بــه مــذاق عــده ای‬ ‫انــدک خــوش مــی ایــد و عــدۀ بســیاری را بــه خــاک‬ ‫ســیاه مــی نشــاند‪ ،‬بــی خیالــی و نحــوه برخــورد‬ ‫مســئوالن بــا داســتان خــودرو اســت‪ .‬بــاز هــم گلــی‬ ‫بــه گوشــه جمــال مســئول گوجــه ســبز مملکــت کــه‬ ‫پــس از عرضــه گوجــه ســبز ‪ 400‬هــزار فــوری واکنش‬ ‫نشــان داد و قیمــت ان را غیــر منطقــی خوانــد ولــی‬ ‫هیــچ مســئولی قیمــت ‪ 300‬میلیونــی پرایــد یــا یــک‬ ‫میلیــاردی تنــدر ‪ 90‬را غیــر منطقــی نمــی دانــد!‬ ‫علــی ای حــال از انجــا که دولت فخیمه در بســیاری‬ ‫امــورات اقتصــادی بــه ویــژه بحــث گرانــی و تــورم در‬ ‫حــال رکــورد شــکنی هــای بی ســابقه اســت و اســاتید‬ ‫و اســتخوان خــرد کــرده هــای علــوم کیمیــا‪ ،‬لیمیــا‪،‬‬ ‫ســیمیا‪ ،‬جفــر‪ ،‬جــام زنــی ‪ ،‬جــن گیــری ‪ ،‬چلــه بــری و‬ ‫اســاتید ســایر علــوم مــاوراء الطبیعــه همگــی از ایــن‬ ‫همــه هژمونــی و ســاختار شــکنی انگشــت بــه دهــان‬ ‫مانده اند‪ ،‬دو پیشنهاد سوفسطایی و خلق الساعه‬ ‫در ایــن خصــوص افاضــه مــی گــردد علــی برکــه اللــه‪:‬‬ ‫الف)اشــنایی خلــق اللــه بــا اعــداد بــزرگ‪ :‬حقیقــت‬ ‫امــر مــا کارمنــدان و کارگــران به جز میلیــون (ان هم‬ ‫بــا تبصــره و منــت دولــت بــه ویــژه در هفتــه معلــم‬ ‫و روز کارگــر) بــا اعــداد بزرگتــر ســر و کار نداریــم‪ .‬امــا‬ ‫چنــد درصــدی از مــردم در اعــام دارایــی هایشــان‬ ‫نیــاز بــه اعــداد جدیــد دارنــد‪ .‬فلــذا توصیــه مــی شــود‬ ‫بــه منظــور ســهولت کار خبرنــگاران و روزنامــه نگاران‬ ‫در ثبــت و درج برخــی دارایــی هــا‪ ،‬ارقــام اختالســها‬ ‫یــا قیمــت هــای فضایــی خــودرو هــا‪ ،‬از اعــدادی کــه‬ ‫کمتــر در ریاضیــات اســتفاده مــی شــود‪ ،‬رونمایــی‬ ‫شــود‪ .‬البتــه ناگفتــه نمانــد قبــا ًاز ایــن اعــداد فقــط‬ ‫بــرای انــدازه گیــری اجــرام اســمانی مــی شــد‪ ،‬امــا در‬ ‫حــال حاضــر کاربرد فراوانی پیــدا کرده اند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثــال ‪ 1012‬تریلیــون‪ ،‬مثــال ‪ 1015‬کوادریلیــون‪1018 ،‬‬ ‫کونیتیلیون‪ 1021 ،‬سیکســتیلیون‪ 1024،‬ســپتیلیون‪،‬‬ ‫‪ 1027‬اکتیلیــون‪ 1030 ،‬نونیلیــون‪ 1033 ،‬دســیلیون‬ ‫و ‪ ...‬البتــه دانشــمندان احتیــاط کــرده بودنــد و ایــن‬ ‫اعــداد را بــرای روز مبــادا نامگــذاری کــرده بودنــد‬ ‫کــه ظاهــرا ً در حــال رســیدن بــه روزهــای طالیــی‬ ‫ریاضیــات هســتیم!‬ ‫ب) بانــک خــودرو ســازان‪ :‬پیشــنهاد مــی شــود‬ ‫بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش فضایــی قیمــت‬ ‫خــودرو‪ ،‬مجــوز تاســیس یــک بانــک مشــتی بــه دو‬ ‫خودروســاز بــزرگ کشــور بدهیــم تــا در کنــار ســاخت‬ ‫خودروهایــی کــه هیونــدا و بنــز هــم قــادر بــه پــاس‬ ‫کــردم اســتاندارد ‪ 85‬گانــه انهــا نیســتند ولــی در‬ ‫تصادفــات بــه چنــد تکــه نــا مســاوی تقســیم مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬دوســتان بــه امــورات بانکــی و دالل بــازی‬ ‫هــم مشــغول باشــند شــاید ســود بانکــداری زیــر‬ ‫زبــان شــان مــزه کــرد و عطــای خودروســازی و بــازی‬ ‫بــا جــان مــردم را بــه لقایــش بخشــیدند و گالب بــه‬ ‫رویتــان تعرفــه واردات خــودروی خارجــی هــم صفــر‬ ‫شــد و دوســتان اجــازه دادنــد خــودروی دســت دوم‬ ‫وارد کشــور بشــود‪ .‬البتــه بــه شــرطی اینکــه عزیــزان‬ ‫دو روز دیگــر ادعــای انحصــاری کــردن بانــک هــا را‬ ‫نداشــته باشــند!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میوه های الغری‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش‬ ‫وزن کــدام اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود‬ ‫می بخشــند و سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد‬ ‫‪ ,‬پوســت را جــوان و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را‬ ‫بــراق می کننــد و ســامت عمومــی بــدن را افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی از پــر طرفدارتریــن و‬ ‫در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای الغــری در دنیــا‬ ‫بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد رژیم هــای‬ ‫دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان را دنبــال‬ ‫کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام بــه‬ ‫عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در‬ ‫ادامــه ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای‬ ‫الغــری و الغرکننــده موثــر در کاهــش وزن و تناســب‬ ‫انــدام را معرفــی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪709‬‬ ‫کار هوشمندانه یا‬ ‫سخت کارکردن؛‬ ‫کدام یک بهتر‬ ‫است؟‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ -1‬گالبــی بــرای الغــری و کاهــش وزن‪ :‬گالبــی یکــی‬ ‫دیگــر از میــوه هــای پــر ارزش در زمینــه کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت ‪ ،‬بســته بنــدی شــده بــا پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ K‬و مقــداری‬ ‫ریبوفالویــن‪ ،‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فــوالت‪ ،‬مــس‪،‬‬ ‫انتــی اکســیدان ها و ویتامیــن ‪6-B‬؛ گالبــی در برابــر‬ ‫رادیکال هــای ازاد مبــارزه می کنــد‪ ،‬بــه هضــم غــذا‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ ،‬بــدن را ســم زدایــی می کنــد و خطــر‬ ‫ابتــا بــه دیابــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمــک لیمــو بــه کاهــش وزن‪:‬احتمــاال یکــی از همــه‬ ‫کاره تریــن میوه هــای کاهــش وزن‪ ،‬لیمــو اســت‪ .‬ایــن مرکــب‬ ‫ترش حاوی مقادیر باالیی از ویتامین ‪ C‬و مقادیر کمتری از‬ ‫تیامین‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیم‪ ،‬مس‪ ،‬فوالت و پانتوتنیک اســید‬ ‫اســت‪ .‬لیمــو عــاوه بــر تقویــت بــدن و بهبــود هضــم و ســم‬ ‫زدایــی‪ ،‬مــی توانــد بــه طــور بالقــوه از ســامت اســتخوان ها‬ ‫حمایــت کنــد‪ ،‬جــذب اهــن را افزایش دهد‪ ،‬ســنگ کلیــه را از‬ ‫بیــن مــی بــرد یــا حتــی ان را دفــع مــی کنــد‪ ،‬ایمنــی و ســامت‬ ‫قلــب را تقویــت می کنــد و پوســت را روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چربــی ســوزی بــا مصــرف انــار‪ :‬انــار یکــی از بهتریــن‬ ‫چربــی ســوزها اســت کــه از مزایــای ســامتی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬فیبــر‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬فــوالت‪،‬‬ ‫پتاســیم‪ ،‬فالونوئیدهــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪،B6‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،K‬پلــی فنــل هــا و فســفر را ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫انــار بــرای مبــارزه بــا فشــار خــون بــاال‪ ،‬هیپرگلیســمی‪،‬‬ ‫التهــاب‪ ،‬کلســترول بــاال‪ ،‬ســرطان هــای خــاص و اســترس‬ ‫اکســیداتیو مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اووکادو بــرای الغــری‪:‬اووکادو چربــی ســوز اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دارای چربــی ســالم اســت کــه بــرای عملکــرد‬ ‫قلــب مفید می باشــد‪ .‬همچنیــن دارای انــواع ویتامین‬ ‫‪، B, C, K, E‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬اهــن‪ ،‬مگــن یــم‪ ،‬زینــک و‬ ‫مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬چربی سوزی و الغری با توت فرنگی‪:‬‬ ‫دارای کربوهیــدرات و کالــری کــم اســت‪ ،‬تــوت فرنگــی‬ ‫یــک چربــی ســوز ســریع اســت ؛ فیبــر‪ ،‬انتــی اکســیدان ‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،C‬پتاســیم‪ ،‬فوالت‪ ،‬فالونوئیدها و منگنز دارد در‬ ‫حالــی کــه کاهــش وزن یکــی از مزایــای قــوی تــوت فرنگــی‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا بــه جریــان خــون را نیــز بهبــود می بخشــند‪،‬و به‬ ‫مشــکالت مختلــف قلــب و عــروق کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪-6‬کاهــش وزن بــا مصــرف پرتقال‪:‬بــرای کمــک بــه کاهــش‬ ‫وزن و کاهــش خطــر ابتــا بــه ســکته مغــزی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬بیمــاری‬ ‫کبــد‪ ،‬دیابــت‪ ،‬فشــار خــون بــاال‪ ،‬مســائل مربــوط بــه پوســت‬ ‫و بیمــاری هــای قلبــی مفیــد اســت‪ ،‬پرتقــال منبــع مهمــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬فیبــر‪ ،‬مــس‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫کلســیم‪ ،‬ویتامین هــا و مــواد مغــذی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬زغــال اختــه بــرای چربــی ســوزی‪:‬زغال اخته ‪،‬کوچک‬ ‫اما قدرتمند اســت ‪.‬همچنین خواص چربی ســوزی دارد‬ ‫و هضــم را تحریــک میکنــد و شــامل انتــی اکســیدانها‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ ،K‬فیبــر‪ ،‬منگنــز و اســت ‪ ،‬زغــال‬ ‫اختــه مــی توانــد قلــب‪ ،‬پوســت‪ ،‬اســتخوان‪ ،‬و ســامت‬ ‫روان را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاپایــا بــرای چربــی ســوزی‪:‬پاپایا (همچنیــن بــه عنــوان‬ ‫‪ )Pawpaw‬به عنوان یکی از بهترین چربی سوز ها شناخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬اســیب های پوســتی را کاهش‪ ،‬ســامت قلب‪،‬‬ ‫هضــم را بهبــود مــی بخشــد‪ .‬انتــی اکســیدان ها‪ ،‬پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B9‬ویتامیــن ‪ C‬و پتاســیم را بــه‬ ‫همــراه لیکوپــن ارائــه مــی دهــد؛ منیزیم؛ کلســیم؛ و ویتامین‬ ‫‪ E ،B5 ،B3 ،B1‬و ‪ K‬را دارا اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬گــواوا بــرای الغری‪:‬گــواوا یکــی دیگــر از میــوه هــای‬ ‫گرمســیری هضــم کننــده اســت کــه متاســفانه بــه‬ ‫عنــوان میــوه هــای دیگــر در بــازار رایــج نیســت ‪ -‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬مزایــای ســامتی بــاور نکردنــی دارد کــه فراتــر از‬ ‫کاهش در وزن اســت‪:‬از جمله‪:‬ایمنی بهتر و ســامت‬ ‫قلــب‪ ،‬دیابــت پاییــن ‪ ،‬کاهــش خطــر ابتــا به ســرطان‪،‬‬ ‫بهبــود بینایــی ‪ ،‬اســترس کمتــر و بهبــود بافــت پوســت‪،‬‬ ‫ایــن میــوه ســبز پوســتی و صورتــی حــاوی منگنــز‪،‬‬ ‫فــوالت‪ ،‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن‬ ‫‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬اهــن و کلســیم اســت‪ .‬ایــن میــوه‬ ‫خوشــمزه نــه تنهــا بــرای زنــان بــاردار ایمــن اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــرای انهــا بســیار مفیــد هــم اســت؛ زیــرا مــی توانــد بــا‬ ‫عفونــت هــا و میکــروب هــا مبــارزه کنــد و بــه بیمــاری‬ ‫صبحگاهــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫حمیــده کریمــی ‪ -‬شــاید ایــن جملــه معــروف را شــنیده‬ ‫باشــید کــه «مــن افــراد تنبــل را بــرای انجــام کارهــای‬ ‫ســخت اســتخدام می کنــم‪ ،‬چــون افــراد تنبــل ســاده ترین‬ ‫راه را بــرای انجــام کارهــا پیــدا می کننــد‪ ».‬نمی دانیــم ایــن‬ ‫نقل قــول دقیقــا از کیســت‪ ،‬ولــی بــه ان اعتقــاد داریــم‪.‬‬ ‫ایــن نقل قــول شــما را بــه چالــش می کشــد تــا رونــد کار‬ ‫خــود را بررســی کنیــد و ببینیــد بــا توجــه بــه انــرژی و وقتــی‬ ‫کــه می گذاریــد‪ ،‬خروجــی مدنظــر را داریــد یــا نــه‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬دربــاره کار هوشــمندانه و کار ســخت و تفاوتشــان‬ ‫بیشــتر بخوانیــد‪.‬‬ ‫تعریف کار سخت و کار هوشمندانه‬ ‫معمــوال مــا بــا مفهــوم کار ســخت بیشــتر اشــنایی‬ ‫داریــم‪ ،‬یعنــی کاری کــه زمــان و انــرژی زیــادی بــرای ان‬ ‫می گذاریــم‪ .‬کار هوشــمندانه یعنــی بتوانیــد یــک وظیفــه‬ ‫را بــا همــان کیفیــت ســابق ولــی بــا صــرف انــرژی و زمــان‬ ‫کمتــری انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫هــم کار هوشــمندانه نیازمنــد اخــاق کاری و تعهــد‬ ‫بــه کیفیــت اســت و هــم سخت کوشــی‪ .‬بااین حــال کار‬ ‫هوشــمندانه بــه شــما امــکان می دهــد وظایــف بیشــتری را‬ ‫انجــام دهیــد‪ ،‬درنتیجــه می توانیــد زودتــر بــه خانــه برویــد‬ ‫یــا ســریع تر مشــغول کاری جدیــد شــوید‪.‬‬ ‫تفاوت کار هوشمندانه و کار سخت چیست؟‬ ‫همیشــه شــنیده ایم کــه ســخت کارکــردن نتیجــه‬ ‫می دهــد‪ ،‬امــا ایــن جملــه همیشــه هــم درســت نیســت‪.‬‬ ‫البتــه منظورمــان ایــن نیســت کــه دســت از تــاش‬ ‫بکشــیم‪ .‬در عــوض بایــد تــاش کنیــم بهــره وری مــا بیشــتر‬ ‫شــود‪ ،‬یعنــی کارهــای بیشــتر و موثرتــری را بــا تــاش‬ ‫کمتــری انجــام دهیــم‪ .‬ایــن ویژگــی در زندگــی امــروزی‬ ‫و محیط هــای کاری فعلــی کــه در ان ســرعت عمل‬ ‫حــرف اول را می زنــد‪ ،‬اهمیــت بســیار بیشــتری دارد‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬مهم تریــن تفاوت هــای کار هوشــمندانه و ســخت‬ ‫کارکــردن را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬زمان‬ ‫کار ســخت به معنــای صــرف وقــت زیــاد بــرای انجــام یــک‬ ‫وظیفــه یــا مجموعـه ای از وظایــف اســت‪ .‬کار هوشــمندانه‬ ‫یعنــی همــان کارهــا را بــا همــان کیفیــت در مــدت کمتــری‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کمیت و کیفیت‬ ‫کار ســخت یعنــی تمرکــز مــا بیشــتر بــر کمیــت اســت تــا‬ ‫کیفیــت‪ ،‬امــا هنــگام کار هوشــمندانه روی هــر دو بــه یــک‬ ‫انــدازه تمرکــز می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فرایند‬ ‫کار ســخت معمــوال حالــت پیش فــرض انجــام هــر کار‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی دربــاره روش انجــام ان فکــر نمی کنیــم‪.‬‬ ‫امــا کار هوشــمندانه یعنــی به انــداز ه انجــام کار بــه روش‬ ‫انجــام ان هــم توجــه می کنیــم‪ .‬بــرای کســب نتیجــه‬ ‫مطلــوب‪ ،‬اولویت بنــدی‪ ،‬محول کــردن و بهبــود مدیریــت‬ ‫زمــان هــم الزم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مهلت انجام کار‬ ‫کار ســخت همیشــه بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه هــدف در‬ ‫مهلــت تعیین شــده نیســت‪ .‬کار هوشــمندانه یعنــی کارها را‬ ‫ســریع انجــام دهیــد و وقتــی قــرار باشــد کاری را در مهلــت‬ ‫مشــخص بــه اتمــام برســانید‪ ،‬انتخــاب بهتــری اســت‪.‬‬ ‫چطور مهارت کار هوشمندانه را کسب کنیم؟‬ ‫‪ .۱‬اجتناب از چندوظیفگی‬ ‫وقتــی چنــد کار را هم زمــان انجــام می دهیــد‪ ،‬بــا ســرعت‬ ‫زیــادی تمرکــز خــود را از یــک وظیفــه بــه وظیفــه دیگــر‬ ‫منتقــل می کنیــد کــه ایــن کار فقــط انــرژی زیــادی صــرف‬ ‫می کنــد‪ .‬بعــد از هــر تغییــر‪ ۱۵ ،‬دقیقــه طــول می کشــد تــا‬ ‫مغــز شــما بــه وظیفــه جدیــد عــادت کنــد‪ .‬پــس بهتــر اســت‬ ‫کــه همیشــه روی یــک کار تمرکــز کنیــد‪ .‬بــه ایــن منظــور‬ ‫بهتــر اســت تکنیک هــای کار عمیــق را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اهمیت دادن به استراحت‬ ‫وقتــی کارهــای زیــادی بــرای انجــام دادن داریــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫اینکــه از اســتراحت و کارهایــی مثــل غذاخــوردن صرف نظــر‬ ‫کنیــد‪ ،‬بیشــتر می شــود‪ .‬اســتراحت نکردن و غذانخــوردن‬ ‫در درازمــدت روی ســامت شــما اثــر منفــی می گــذارد‪ .‬در‬ ‫ضمــن خســته کردن خودتــان باعــث می شــود کــه بیشــتر‬ ‫اشــتباه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر به انــدازه کافــی اســتراحت نکنیــد‪ ،‬دچــار فرســودگی‬ ‫شــغلی می شــوید‪ .‬بــرای اینکــه اســتراحت را فرامــوش نکنیــد‬ ‫از تکنیک هــای مدیریــت زمــان مثــا تکنیــک پومــودورو‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا اســتراحت بیــن انجــام کارهــا‪ ،‬بــرای‬ ‫روزهــای اتــی انــرژی بیشــتری خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫قابل اندازه گیــری (‪ :)Measurable‬چطــور متوجــه می شــوید‬ ‫کــه بــه هــدف رســیده اید؟ بایــد روش واضحــی بــرای‬ ‫اندازه گیــری میــزان موفقیــت شــما وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قابل دســتیابی (‪ :)Achievable‬ایــا ایــن هــدف بــا توجــه‬ ‫بــه زمــان و منابعــی کــه در اختیــار داریــد‪ ،‬قابل دســتیابی‬ ‫اســت؟ اگــر نیســت‪ ،‬بایــد برنامه ریــزی دقیق تــری داشــته‬ ‫باشــید تــا بــه هــدف برســید‪.‬‬ ‫مرتبــط (‪ :)Relevant‬ایــا هدفــی کــه در نظــر گرفته ایــد‬ ‫در راســتای عملکــرد و ماموریــت ســازمان اســت؟ فقــط‬ ‫زمانــی کــه هــدف شــما ارزشــی بــه هــدف کل مجموعــه‬ ‫اضافــه می کنــد‪ ،‬بــرای ان برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫دارای محدودیــت زمانــی (‪ :)Time-bound‬ایــا مهلــت‬ ‫مشــخصی در ذهنتــان در نظــر گرفته ایــد؟ وقتــی مهلــت و‬ ‫تاریــخ دقیــق بــرای اتمــام کار در نظــر بگیریــد‪ ،‬ذهــن شــما‬ ‫تمرکــز بیشــتری بــرای رســیدن بــه هــدف خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایا دوره سخت کارکردن به سر رسیده است؟‬ ‫کارامدبــودن و افزایــش بهــره وری به معنــای تنبلی کــردن‬ ‫نیســت‪ .‬وقتــی ســخت کار می کنیــد‪ ،‬قصــد داریــد‬ ‫بیشــترین نتیجــه را بگیریــد‪ .‬هــدف نهایی کار هوشــمندانه‬ ‫هــم همیــن اســت‪ ،‬ولــی بــا تکنیک هــای ایــن ســبک‬ ‫کار می توانیــد در فضــای کاری امــروزی کــه مبتنــی بــر‬ ‫ســرعت عمل اســت‪ ،‬جایــگاه خوبــی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫در واقــع بایــد بیــن ســخت کارکــردن و کار هوشــمندانه‬ ‫تعــادل ایجــاد کنیــد‪ .‬اگــر در شــرایطی هیــچ راهــی بــرای‬ ‫کاهــش زمــان و انــرژی الزم بــرای انجــام کار وجــود‬ ‫نداشــت‪ ،‬تنهــا راه باقی مانــده ســخت کارکــردن اســت‪.‬‬ ‫میــزان انــرژی مــا در طــول روز تغییــر می کنــد‪ .‬در صورتــی‬ ‫کــه برنامه ریــزی را بــا توجــه بــه میــزان انــرژی خــود انجــام‬ ‫دهیــم‪ ،‬بهــره وری مــا افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬اگــر صبح هــا‬ ‫انــرژی بیشــتری داریــد‪ ،‬کارهــای ســخت را در ان ســاعات‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬اگــر عصرهــا پرانرژی تــر هســتید‪ ،‬کارهایــی‬ ‫را کــه بــه تــاش و تمرکــز کمتــری نیــاز دارنــد صبح هــا‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫هــر دو روش کارکــردن ســودمندند‪ .‬بایــد مشــخص‬ ‫کنیــد کــه کــدام ســبک کار بــرای نــوع کار و محیــط کار‬ ‫شــما مناســب تر اســت‪ .‬مثــا بــرای کارهــای فیزیکــی در‬ ‫کارخانــه‪ ،‬ســخت کارکــردن معمــوال انتخــاب بهتــری اســت‪،‬‬ ‫ولــی بــرای کارهایــی در حوزه هایــی مثــل تکنولــوژی کار‬ ‫هوشــمندانه مناســب تر اســت‪.‬‬ ‫در ابتــدای هــر کار بایــد ســخت کار کنیــد تــا فرایندهــا‬ ‫و رونــد کار را به درســتی درک کنیــد‪ .‬به مــرور زمــان‬ ‫و بــا تســلط بــر امــور‪ ،‬می توانیــد روش هایــی بــرای‬ ‫هوشمندســازی رونــد انجــام کار پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اولویت بندی کارها‬ ‫کارهایی را که ســخت ترند و فشــار روانی بیشــتری دارند‪،‬‬ ‫زودتــر انجــام دهیــد‪ .‬وقتــی بــرای یــک هفتــه برنامه ریــزی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬کارهایــی را در ابتــدای فهرســت قــرار دهیــد کــه‬ ‫زمــان انجــام انهــا اهمیــت دارد تــا در مهلــت معین شــده‬ ‫انهــا را بــه انجــام برســانید‪ .‬بــرای پروژه هــای بزرگ تــر‬ ‫حتمــا زمانــی را بــرای اتفاقــات غیرمترقبــه در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬انجام دسته جمعی وظایف کوچک تر‬ ‫وظایــف کوچک تــر را در کنــار هــم انجــام دهیــد‪ .‬مثــا‬ ‫یــک روز وقــت بگذاریــد و تمــام انهــا را بــه اتمــام برســانید‪.‬‬ ‫انجــام تعــداد زیــادی کار و خـط زدن انهــا از فهرســت کارهــا‬ ‫ذهــن شــما را رهــا می کنــد‪ .‬ایــن کارهــای کوچــک ممکــن‬ ‫اســت تماس هــای ضــروری یــا جــواب دادن بــه ایمیل هــا و‬ ‫پیام هــای واتســپ باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کارهــا معمــوال تمرکــز کمتــری نیــاز دارنــد و می توانیــد‬ ‫انهــا را البـه الی کارهــای دیگــر انجــام دهیــد‪ .‬درنهایــت در‬ ‫ادام ـه روز می توانیــد بــدون اینکــه نگــران فراموش کــردن‬ ‫چیــزی باشــید‪ ،‬بــه کار خــود ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درنظرگرفتن میزان انرژی‬ ‫‪ .۶‬اتوماتیک کردن کارها‬ ‫هــر کاری را کــه امکان پذیــر اســت اتوماتیــک کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫از میانبرهــای صفحه کلیــد اســتفاده کنیــد‪ ،‬از فیلترگــذاری‬ ‫بــرای ایمیل هــا اســتفاده کنیــد و بــرای کارهــای مختلفــی‬ ‫کــه در طــول روز داریــد‪ ،‬روشــی بــرای اتوماتیک ســازی‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬وقتــی بخشــی از کارهــا اتوماتیــک پیــش بــرود‪،‬‬ ‫می توانیــد روی کارهــای اصلــی خــود تمرکــز بیشــتری‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اولویت دادن به خود‬ ‫همیشــه خودتــان را در اولویــت قــرار دهیــد‪ .‬اگــر خســته‬ ‫و فرســوده باشــید‪ ،‬بــه دیگــران هــم نمی توانیــد کمکــی‬ ‫کنیــد‪ .‬حتمــا زمانــی را بــرای رســیدگی بــه خودتــان در نظــر‬ ‫بگیریــد و از کارکــردن بی ـش از حــد بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تقویت طرز فکر رشد‬ ‫طــرز فکــر رشــد را در خودتــان پــرورش دهیــد‪ .‬یعنــی هــر‬ ‫پــروژه را فرصتــی ببینیــد کــه بــرای یادگیــری و رشــد شــما‬ ‫ایجــاد شــده اســت و مهارت هــای خــود را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫بــا طــرز فکــر رشــد‪ ،‬دائمــا روش هایــی بــرای افزایــش‬ ‫بهــره وری پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫نیروی کار هوشمند و اهداف هوشمندانه‬ ‫قبــل از شــروع هــر پــروژ ه بــزرگ‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه هــدف‬ ‫اصلــی ان را می دانیــد‪ .‬شــما و همکارانتــان بایــد ســر مســائل‬ ‫اصلــی توافــق داشــته باشــید و برنامه ای واضــح و منظم برای‬ ‫انجام کار داشــته باشــید‪ .‬برای اینکه تصور روشــنی از ادامه‬ ‫مســیر داشــته باشــید‪ ،‬از روش هدف گــذاری هوشــمندانه یــا‬ ‫‪ SMART‬اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫کلمــه ‪ SMART‬به معنــی «هوشــمندانه» از کنــار هــم‬ ‫گذاشــتن حــرف اول چنــد کلمــه دیگــر تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬هرکــدام از ایــن کلمه هــا یکــی از ویژگی هــای‬ ‫اهــداف هوشــمندانه را نشــان می دهــد‪:‬‬ ‫دقیــق (‪ :)Specific‬بایــد مشــخص کنیــد کــه دقیقــا‬ ‫دنبــال چــه هدفــی هســتید و قــرار اســت بــه کجــا برســید‪.‬‬ ‫ایا کار هوشمندانه بهتر از سخت کارکردن است؟‬ ‫تفــاوت شــخصیت افــراد در کار هوشــمندانه و کار‬ ‫ســخت‬ ‫هوشــمندانه کارکــردن نیازمنــد تخصــص و دانــش عمیــق‬ ‫دربــاره نحــوه انجــام کارهاســت‪ .‬فقــط بــا دانــش عمیــق‬ ‫می توانیــد راه هایــی خالقانــه بــرای ســریع تر انجــام دادن‬ ‫کارهــا پیــدا کنیــد‪ .‬ســخت کارکــردن هــم نیازمنــد تعهــد بــه‬ ‫انجــام وظیفــه و پشــتکار بــرای تمام کــردن کار اســت‪ .‬تعهــد‬ ‫کاری اهمیــت زیــادی دارد‪ ،‬چــون بــرای ســخت کارکــردن بایــد‬ ‫زمــان بیشــتری را بــه یــک پــروژه یــا وظیفــه اختصــاص دهیــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه کار هوشــمندانه انجــام می دهنــد معمــوال‬ ‫خالق ترنــد و ذهــن بــازی دارنــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال در‬ ‫جایگاه هــای رهبــری قــرار می گیرنــد‪ .‬ســخت تالش کــردن‬ ‫بــرای کســانی مناســب اســت کــه دوســت دارنــد‬ ‫دســتورالعمل ها را دنبــال کننــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال در کاری‬ ‫کــه انجــام می دهنــد بــه مهــارت بســیار زیــادی می رســند‪،‬‬ ‫چــون ان را بارهــا و بــه مــدت طوالنــی تکــرار می کننــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫کار هوشــمندانه و ســخت کارکــردن هــر دو اهمیــت دارنــد‬ ‫و جایگزیــن هــم نمی شــوند‪ .‬کار هوشــمندانه به معنــای‬ ‫انجــام کارهــا در زمــان کمتــر و بــا صــرف انــرژی کمتــر‬ ‫اســت‪ .‬بــه ایــن منظــور بایــد بــا ســخت کارکــردن بــه فراینــد‬ ‫کار کامــا مســلط شــده باشــید تــا بتوانیــد رو ش هایــی‬ ‫بــرای ســریع تر انجــام دادن ان پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫هیچ کــدام از ایــن دو ســبک کارکــردن کنــار گذاشــته‬ ‫نمی شــوند‪ .‬بــرای اینکــه در کاری بــه موفقیــت برســید‬ ‫و بیشــترین بهــره وری را داشــته باشــید‪ ،‬بایــد بتوانیــد‬ ‫بیــن ایــن ‪ ۲‬ســبک کارکــردن تعــادل ایجــاد کنیــد و نــوع‬ ‫کارکــردن خــود را متناســب بــا شــرایط و شــخصیت خــود‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫پنجشنبه ‪ 27‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 709‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی جعلی کاریابی در سایت های واسط در ج اگهی‬ ‫مدتــی اســت کــه کالهبــرداران اگهی هــای اســتخدام جعلــی را بــه نــام کار در منــزل در ســایت های معتبــر درج اگهــی منتشــر می کننــد و بــا مــدارک هویتــی و اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی و احــراز هویــت در صرافی هــای ارز دیجیتــال‪ ،‬از کســانی کــه جویــای کار هســتند کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫تست اعتماد همسر‬ ‫شکاک در فضای‬ ‫مجازی نافرجام‬ ‫ماند‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از شناســایی و‬ ‫دســتگیری شــخصی کــه همســرش را بــا ارســال پیام هــای‬ ‫مشــکوک‪ ،‬ازمایــش نمــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» رئیــس پلیــس فتــا خراســان‬ ‫شــمالی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬فــردی بــا همــراه‬ ‫داشــتن مرجوعــه قضائــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه کــرد‬ ‫و در اظهــارات خــود بیــان‬ ‫داشــت شــخصی ناشــناس‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ارســال‬ ‫بــا‬ ‫غیربومــی‬ ‫پیام هــای نامربــوط موجــب‬ ‫ســلب اســایش و ارامــش‬ ‫زندگــی بنــده شــده اســت‬ ‫و از کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا تقاضــای رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع را داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪:‬‬ ‫تحقیقــات و بررســی های‬ ‫فنــی و پلیســی شــروع ‬ ‫شــده و در کوتاه تریــن‬ ‫زمــان‪ ،‬متهــم اصلــی مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری ادامــه‬ ‫داد‪ :‬مشــخص شــد کــه‬ ‫فــرد ارســال کننده پیام هــا‪،‬‬ ‫همســر شــاکی بــوده و بــه‬ ‫پلیــس فتــا احضــار گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پرونــده‬ ‫در ابتــدا معتــرف بــه موضــوع جــرم نبــود ولیکــن پــس از‬ ‫دیــدن مســتندات قاطــع پلیــس‪ ،‬ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود‬ ‫از ایــن کار ابــراز ندامــت و پشــیمانی نمــود و هدفــش را‬ ‫بررســی میــزان عالقــه همســرش بــه وی بیــان کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬نحــوه اســتفاده درســت‬ ‫کالهبرداری یک میلیارد‬ ‫ریالی از طریق اپلیکیشن‬ ‫جعلی همراه بانک‬ ‫از فضــای مجــازی را بــا بــاال بــردن دانــش دیجیتالــی و ســواد‬ ‫رســانه ای کســب کننــد و از فرصت هــای بــه وجــود امــده در‬ ‫ایــن فضــا اســتفاده کننــد و خانواده هــا بخصــوص والدیــن‬ ‫عزیــز ســعی نماینــد بــا اســتفاده کاربــردی از امکانات فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬الگــوی مناســبی بــرای فرزنــدان خــود باشــند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم‪ /‬اقــای ‪ -1‬مهــری ســعیدی فرزندمحمدحســین صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شناســنامه ‪ 19981‬کــد ملــی ‪ 2120199523‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 14011144124800000057‬در ‪2‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ 3934‬فرعــی از‬ ‫‪ - 107‬بخــش ‪ 3‬میباشــد‪ -2‬جعفــر مزیــدی فرزنــد علــی صــادره از علی ابــاد بــه شناســنامه ‪ 1054‬کــد ملــی ‪ 2269445341‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 14011144124800000058‬در ‪2‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ 3935‬فرعــی از ‪ - 107‬بخــش ‪ 3‬میباشــد‪ -3‬حســین پراوانــه فرزنــد زین العابدیــن صــادره از تهــران بــه شناســنامه ‪ 10549‬کــد ملــی ‪0059992298‬‬ ‫متقاضی کالســه پرونده ‪ 14011144124800000059‬در ‪2‬دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای ســند اعیانی به پالک ‪ 3936‬فرعی از ‪ - 107‬بخش ‪ 3‬میباشــد به مســاحت ‪ 164.90‬متر‬ ‫مربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ - 107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14004 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/12‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صادره هیئــت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه بالمعارض شــهرداری گرگان به شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 14001144124800000658‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 225‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت بــه رای صادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14046 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صادره هیئــت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه بالمعارض شــهرداری گرگان به شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 14001144124800000664‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 200‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت بــه رای صادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14048 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صادره هیئــت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه بالمعارض شــهرداری گرگان به شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 14001144124800000717‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 327.77‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت بــه رای صادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نماینــد ‪.‬م الــف‪14054 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای ســامان اســکندری بشــماره شناســنامه ‪ 211010100281‬بشــماره ملی‬ ‫‪ 211010100281‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدعلــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰0571‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت ‪ .‬بمســاحت ‪ 385.22‬مترمربــع از‬ ‫پــاک ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14009 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/12‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ 1401/11/27‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابــر اراء صادره هیئــت موضوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم معصومــه چاری بشــماره شناســنامه ‪ 670‬بشــماره ملــی ‪2269950585‬‬ ‫صــادره از علــی ابــاد فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰0336‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت ‪ .‬بمســاحت ‪ 74.20‬مترمربــع از پــاک از ‪-3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14002 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/12‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ 1401/11/27‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابــر اراء صادره هیئــت موضوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری گــرگان بــه شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 14001144124800000677‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 403.14‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫م الف‪ 14050 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صادره هیئــت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه بالمعارض شــهرداری گرگان به شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 140011441248000000655‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 201‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت بــه رای صادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14052 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه‬ ‫بــا اســتفاده از همــراه بانــک جعلــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان مــی نمــود‪ ،‬خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬کاربــران بــرای نصــب نرم افــزار همــراه‬ ‫بانــک تنهــا از طریــق ســایت اصلــی بانــک اقــدام‬ ‫کننــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید مهــدی عمــران فــر اظهــار کــرد‪:‬در‬ ‫پــى دریافــت مرجوعــه قضایــى از ســوى یکــی از‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر اینکــه پــس از نصــب همــراه‬ ‫بانــک یکــی از بانــک هــای کشــور مبلــغ یــک‬ ‫میلیــارد ریــال بــه صــورت غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫وی برداشــت شــده پرونــده ای در ایــن زمینــه‬ ‫تشــکیل و موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا مشــخص شــد شــاکی پرونــده بــه صــورت‬ ‫نــااگاه نــرم افــزار مخربــی را از بســتر اینترنــت‬ ‫دانلــود و بــر روی تلفــن همــراه خــود نصــب کــرده‬ ‫بــود کــه بــا ایــن اقــدام در دام ســارقان اینترنتــی‬ ‫گرفتــار شــده و مبلــغ یکصــد میلیــون تومــان از‬ ‫حســاب شــاکی بــه صــورت غیرمجــاز برداشــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عمــران فــر ادامــه داد‪ :‬کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را اغــاز کردنــد و‬ ‫پــس از انجــام اقدامــات پلیســی و کارشناســی‪،‬‬ ‫متهــم بــه هویــت معلــوم در یکــی از اســتان های‬ ‫شــمالی شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوه های گوناگــون و نویــن‬ ‫کالهبــرداران و ســارقان اینترنتــی در انجــام‬ ‫اعمــال مجرمانــه و خرابکارانـ ه خــود ؛ هم وطنــان‬ ‫بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند کــه دانلــود‬ ‫نرم افــزار همــراه بانــک را تنهــا از ســایت اصلــی‬ ‫بانــک انجــام دهنــد و بــه هیچ وجــه بــرای خریــد‬ ‫شــارژ‪ ،‬انتقــال وجــه‪ ،‬دانلــود نرم افــزار بانکــی‬ ‫یــا هرگونــه تراکنــش مالــی از جســت وجو در‬ ‫ســایت گــوگل یــا ســایر موتورهــای جسـت وجوگر‬ ‫اســتفاده نکننــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان از شــهروندان خواســت‪:‬‬ ‫هشــدار های پلیــس فتــا را جــدی گرفتــه و در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه‬ ‫در فضــای مجــازی یــا پیــام رســان های موبایلــی‬ ‫مراتــب را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی گــزارش نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪ -709‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-709‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/26‬رجب‪/‬‬ ‫‪26 - 2023‬‬ ‫‪/17 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫پنج شنبه ‪1401//1111//27‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حرکت شتابان قطار هنر‬ ‫هفتم در جشنواره فیلم فجر‬ ‫گرگان‬ ‫اســتقبال مردمــی از اکــران فیلم هــای چهــل و یکمیــن جشــنواره فجــر در‬ ‫گــرگان پیامــی روشــن بــرای زنده بــودن هنــر هفتــم در اســتان و حرکــت ان‬ ‫بــر مــدار پیشــرفت و همچنیــن ضــرورت توجــه بیشــتر بــه تولیــد اثــار بــر‬ ‫مبنــای ذائقــه مخاطــب و نیــاز جامعــه اســت‪.‬‬ ‫چهل و یکمین جشــنواره فیلم فجر در مدت زمان برگزاری یک هفته ای‬ ‫در گــرگان تــاش کــرد طیــف گســترده ای از عالقمنــدان بــه فیلــم را بــه خود‬ ‫جــذب کنــد و از ایــن بســتر بــرای نشــر اهــداف مرتبــط بــا جشــنواره از جملــه‬ ‫تبییــن ارزش هــای جمهوری اســامی بهره ببرد‪.‬‬ ‫نمایش اثار چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر دوشــنبه ‪۱۷‬‬ ‫بهمــن مــاه بــا اکــران ‪ ۲‬فیلــم «شــماره ‪ »۱۰‬و «جنــگل پرتقــال» در پردیــس‬ ‫ســینمایی عصــر جدیــد گرگان گشــایش یافت‪.‬‬ ‫در دومیــن روز نمایــش اثــار ایــن جشــنواره در پردیــس ســینمایی عصــر‬ ‫جدیــد و پردیــس ســینمایی کاپــری گــرگان فیلــم هــای «چــرا گریــه نمــی‬ ‫کنــی؟» و «هــای پــاور» اکــران شــد و در ســومین روز بــا اکــران فیلم هــای‬ ‫«هفــت بهــار نارنــج» و «روایــت ناتمــام ســیما» بــه اســتقبال عالقمنــدان‬ ‫هنــر هفتــم رفــت‪.‬‬ ‫چهــل و یکمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در چهارمیــن روز کاری خــود در‬ ‫گــرگان بــا اکــران «در اغــوش درخــت»‪« ،‬انهــا مــرا دوســت داشــتند» و‬ ‫«هــوک» بــه اســتقبال عالقمنــدان رفــت و همچنیــن دوســتداران هنــر‬ ‫هفتــم در گــرگان همزمــان بــا پنجمیــن روز اکــران اثــار چهــل و یکمیــن‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر در ایــن شــهر بــه تماشــای «یــادگار جنــوب» و «بعــد‬ ‫از رفتــن» نشســتند‪.‬‬ ‫در ششــمین روز کاری جشــنواره بــا اکــران فیلم هــای «ســرهنگ ثریــا»‪،‬‬ ‫«پرونــده بــاز اســت» و «اتاقــک گلــی» بــه اســتقبال تماشــاگران رفــت‬ ‫و در نهایــت در شــامگاه روز گذشــته بــا اکــران «غریــب»‪« ،‬اه ســرد» و‬ ‫«عطرالــود» ایــن رویــداد فرهنگــی بــه کار خــود در گــرگان خاتمــه داد‪.‬‬ ‫معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫چهــل و یکمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در تمامــی اســتان ها همزمــان بــا‬ ‫تهــران بــا سیاســت تمرکززدایــی و توســعه عدالــت فرهنگــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رضــا یازرلــو افــزود‪ :‬یکــی از مهــم تریــن تغییــرات جشــنواره فیلــم فجــر‬ ‫در ســال جاری رویکرد ســازمان ســینمایی به ســمت فیلمســازان جوان‬ ‫و فیلــم اولــی هــا بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از نظــر محتوایــی و فنــی اثــار ایــن دوره از جشــنواره بســیار‬ ‫ارزشــمند بــود و نــام و کیفیــت اثــار در جــذب مخاطبــان تاثیرگــذار زیــادی داشــت‪.‬‬ ‫مریــم رحمانی پــور کارشــناس ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان هــم در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬جشــنواره فجــر ســال جــاری‬ ‫برخــاف ســال های گذشــته بــا وجــود حاشیه ســازی هــای مختلــف بــا‬ ‫همــت هنرمنــدان فهیــم و عالقمنــدان هنــر هفتــم بــه صــورت شایســته‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مجتبی طالبی یکی از نویسندگان و تهیه کنندگان گلستانی هم گفت‪:‬‬ ‫وقتــی اثــری هنــری ارائــه مــی شــود‪ ،‬مــردم بهتریــن قاضــی اثــار هنــری مــی‬ ‫شــوند و مگــر مــی شــود هنــر انقــاب را بــدون مــردم بررســی کرد؟‬ ‫یکــی از کارگردانــان گلســتانی هــم گفــت‪ :‬فیلــم هایــی که نقدهــای خوبی‬ ‫درباره انها نوشــته شــده مخاطبان اســتقبال مناســبی از انها داشــتند‪.‬‬ ‫مهــدی رییســی افــزود‪ :‬برخــی از فیلــم هایــی کــه در جشــنواره فیلــم فجــر‬ ‫اکــران مــی شــود شــاید دیگــر امــکان اکــران عمومــی نداشــته باشــند و ایــن مهم‬ ‫ارزش اکــران اســتانی فیلم هــای جشــنواره فجــر را بیشــتر مشــخص مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬فیلــم هــای ســینما بایــد بــرای تمــام اقشــار مــردم ســاخته‬ ‫شــود و عوامــل مختلفــی ماننــد اســتفاده از بازیگــران و تخصــص کارگردان‬ ‫باعــث اســتقبال مخاطبــان از اثــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــد خــاری یکــی از مخاطبــان گلســتانی فیلــم فجــر گفــت‪ :‬فیلمهــای‬ ‫جشــنواره فجــر در رونــق و جــذب مخاطــب ســینما تاثیــر زیــادی دارد‪.‬‬ ‫امیــر رضــا مختاریــان یکــی از مخاطبــان طلبــه فیلم فجــر هم گفت‪ :‬به‬ ‫عنــوان یــک دهــه هشــتادی نیــاز دارم فیلــم هایــی با موضوع شــهادت‪،‬‬ ‫ایثــار و هشــت ســال جنــگ تحمیلــی را ببینیــم و هنر هفتم در توســعه‬ ‫بینــش مــا نســبت بــه شــهیدان تاثیــر بیشــتری دارد کــه ایــن دوره از‬ ‫جشــنواره بــه ایــن مهــم توجــه شــده بــود‪.‬‬ ‫فیلم هــای شــماره ‪ ،۱۰‬جنــگل پرتقــال‪ ،‬چــرا گریــه نمی کنــی؟‪ ،‬هایپاور‪،‬‬ ‫هفــت بهــار نارنــج‪ ،‬روایــت ناتمــام ســیما‪ ،‬در اغــوش درخــت‪ ،‬انهــا مــرا‬ ‫دوســت داشــتند‪ ،‬یــادگار جنــوب‪ ،‬بعــد از رفتــن‪ ،‬ســرهنگ ثریــا‪ ،‬پرونــده‬ ‫بــاز اســت‪ ،‬کاپیتــان‪ ،‬هــوک‪ ،‬غریــب‪ ،‬اه ســرد و عطرالــود بــه عنــوان‬ ‫فیلم هــای جشــنواره فجــر در گــرگان اکــران شــد‪.‬‬ ‫اثــار منتخــب جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۴‬بهمــن ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫پردیــس ســینمایی کاپــری و ســینما عصــر جدیــد گــرگان اکــران شــد‪.‬‬ ‫حجاب و پوشش در دین یهود‬ ‫ادیــان الهــی هماهنــگ بــا فطــرت ادمــی‪ ،‬گرایــش بــه پوشــش و عفــاف را بــه عنــوان‬ ‫یــک اصــل پســندیده مطــرح کــرده انــد‪ .‬در ایــن ادیــان صرفــا ًبــه حجــاب ظاهــری تاکیــد‬ ‫و بســنده نشــده اســت‪ ،‬بلکــه حجــاب باطنــی بــه عنــوان اراســتگی درونــی و تــاش در‬ ‫جهــت تادیــب نفــس بــرای هــر مــرد و زن متدیــن‪ ،‬توصیــه شــده اســت‪ .‬در این نوشــتار‬ ‫ضــرورت پوشــش و اهمیــت و جایــگاه ان در اییــن هــای زرتشــت‪ ،‬یهــود‪ ،‬مســیحیت‬ ‫و اســام بــه بحــث گــذارده مــی شــود و بــا بررســی نصــوص دینــی‪ ،‬نگــرش ایــن ادیــان‬ ‫نســبت بــه حــدود و چگونگــی پوشــش‪ ،‬روشــن مــی گــردد‪.‬‬ ‫چکیــده‪ :‬ادیــان الهــی هماهنــگ بــا فطــرت ادمــی‪ ،‬گرایــش بــه پوشــش و عفــاف‬ ‫را بــه عنــوان یــک اصــل پســندیده مطــرح کــرده انــد‪ .‬در ایــن ادیــان صرفــا ًبــه حجــاب‬ ‫ظاهری تاکید و بســنده نشــده اســت‪ ،‬بلکه حجاب باطنی به عنوان اراســتگی درونی‬ ‫و تــاش در جهــت تادیــب نفــس بــرای هــر مــرد و زن متدیــن‪ ،‬توصیــه شــده اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن نوشــتار ضــرورت پوشــش و اهمیــت و جایــگاه ان در اییــن هــای زرتشــت‪ ،‬یهــود‪،‬‬ ‫مســیحیت و اســام بــه بحــث گــذارده مــی شــود و بــا بررســی نصــوص دینــی‪ ،‬نگــرش‬ ‫ایــن ادیــان نســبت بــه حــدود و چگونگــی پوشــش‪ ،‬روشــن مــی گــردد‪.‬‬ ‫مقدمــه‪ :‬تفکــر بشــر در طــول تاریــخ بــرای شــناخت دیــن‪ ،‬ســبب پیدایــش رشــته‬ ‫ای بــه نــام «دیــن شناســی» شــده اســت‪ .‬ایــن رشــته پــس از مــدت کوتاهــی‬ ‫گســترش یافتــه موجــب ایجــاد رشــته هــای جدیــدی هماننــد « پدیــدار شناســی‬ ‫دینــی »‪ « ،‬جامعــه شناســی دینــی» و « دیــن شناســی تطبیقــی » گردیــده اســت‪.‬‬ ‫تاســیس رشــته ی دیــن شناســی تطبیقــی را بــه ماکــس مولــر نســبت مــی دهنــد‬ ‫و موضــوع ان مطالعــه ی علمــی جنبــه هــای گوناگــون ادیــان مختلــف جهــان بــا‬ ‫دورنمــای تطبیقــی و مقایســه ای مــی باشــد‪ .‬دیــن شناســی تطبیقــی نزدیــک صــد‬ ‫ســال اســت کــه رواج یافتــه اســت و تــا کنــون از شــیوه ی واحــدی بــرای مطالعــه‬ ‫برخــوردار نبــوده اســت‪ .‬یکــی از شــیوه هــای مطالعــه ی تطبیقــی ادیــان‪ ،‬بررســی‬ ‫کتــب مقــدس ادیــان مختلــف مــی باشــد کــه تقریبــا ًهمــه ی محققــان در ان‬ ‫اتفــاق نظــر دارنــد و برخــی حتــی تنهــا راه بررســی تطبیقــی را کتــب مقــدس مــی‬ ‫داننــد‪ .‬ادیــان اســمانی بــه ایــن دلیــل کــه ریشــه در یــک مبــدا دارنــد و امــوزه هــای‬ ‫انهــا از وحــی الهــی سرچشــمه مــی گیــرد‪ ،‬در مســائل بنیادیــن اعتقــادی و برخــی‬ ‫مباحــث فرعــی اشــتراک نظــر دارنــد و مســئله حجــاب از ان جملــه اســت‪ .‬حجــاب‬ ‫یکــی از مســائل اصلــی مشــترک بیــن ادیــان الهــی اســت‪ .‬تمایــل بــه بــه پوشــیده‬ ‫مانــدن در یهــود‪ ،‬مســیحیت و اســام‪ ،‬امــری درونــی اســت و عفــاف و خویشــتن‬ ‫داری فضیلــت اخالقــی شــمرده مــی شــود‪ .‬بــا ایــن حــال بــر خــاف اســام‪ ،‬طــرح‬ ‫مســاله پوشــش در اییــن هــای یهــود و مســیحیت موجــود با ابهــام و اجمال همراه‬ ‫اســت‪ .‬برخــی نیــز معتقدنــد پوشــش و حجــاب صرفــا ًنتیجــه ی تعامــل فرهنگــی‬ ‫بیــن فرهنــگ هاســت و بــرای همیــن اســت کــه ایــن ادیــان الهــی در مــورد چگونگی‬ ‫ســختگیرانه ای در ایــن ادیــان بــرای زنــان وجــود دارد کــه هــم اکنــون نادیــده گرفتــه‬ ‫مــی شــود‪ .‬امــا اســام ایــن موضــع را بــه دور از افــراط و تفریــط و بــه طــور شــفاف و‬ ‫روشــنی بیــان کــرده اســت و مســلمانان معتقدنــد کــه ایــن امــر به گونــه ای طراحی‬ ‫شــده اســت کــه در جهــت فعــال ســازی زنــان در جامعــه مفیــد باشــد‪ .‬بررســی‬ ‫کتــب اســمانی و متــون کهــن ایــن ادیــان در کنــار بررســی ســیره ی عملــی مردمــان‬ ‫هــردوران‪ ،‬مــی توانــد راهــی بــرای مقایســه و روشــن شــدن ابهامــات موجــود باشــد‪.‬‬ ‫معنــا شناســی‪ :‬حجــاب واژه ای عربــی و بــه مفهــوم مانــع و حایــل میــان دو چیــز‬ ‫اســت‪ ،‬خــواه از امــور مــادی و اشــیای محســوس باشــد و یــا از امــور معنــوی و غیــر‬ ‫محســوس‪ .‬در کتــب لغــت واژه حجــاب بــه معنــای حائــل‪ ،‬پــرده‪ ،‬پنهــان کــردن و‬ ‫منــع از تالقــی امــده اســت‪ .‬اســتفاده از واژه حجــاب بــه معنــای ســتر و پوشــش‬ ‫زن‪ ،‬اصطــاح نســبتا ًجدیــدی اســت زیــرا ایــن واژه در قبــل بیشــتر بــه معنــای پرده‬ ‫اســتعمال مــی شــده اســت و در قدیــم و بــه خصــوص در اصطــاح فقهــا کلمــه «‬ ‫ســتر » بــه معنــای پوشــش‪ ،‬بــه جــای حجــاب‪ ،‬بــرای ایــن منظــور بــه کار مــی رفتــه‬ ‫اســت‪ .‬در ســوره هــای نــور و احــزاب حــدود پوشــش و تمــاس هــای زن و مــرد‬ ‫بــدون ذکــر کلمــه حجــاب بیــان شــده اســت و ایــه ای کــه در ان حجــاب بــه کار‬ ‫رفتــه اســت مربــوط بــه زنــان پیامبــر (صلــی اللــه علیــه و اله و ســلم) اســت‪ .‬با این‬ ‫حــال معنــای اصطالحــی جدیــد ایــن واژه عبــارت اســت از پوششــی کــه زن در برابر‬ ‫نامحرمــان اســتفاده مــی نماید‪.‬‬ ‫حجــاب در اییــن یهــود‪ :‬تشــریع وجــوب حجــاب در دیــن یهــود و التــزام عملــی‬ ‫زنــان یهــودی بــه ان کامــا ًروشــن و اشــکار اســت و ایــن امــر کــه هنــوز در برخــی از‬ ‫زنــان مومــن یهــودی رعایــت حجــاب کامــل و اســتفاده از پوشــش صــورت دیــده مــی‬ ‫شــود‪ ،‬نشــان ان اســت کــه حجــاب جایــگاه واالیــی در بیــن قوم یهود داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــدون شــک بایــد ریشــه و خاســتگاه رعایــت حجــاب از ســوی زنــان در ادوار تاریــخ‬ ‫را در متــون مذهبــی انــان جســتجو نمــود‪ ،‬زیــرا دســتورات دینــی کــه در طــول تاریــخ‬ ‫تــداوم یافتــه و دســتخوش تغییــرات عمــده ای نشــده اســت‪ ،‬مــا را بــه ایــن حقیقــت‬ ‫رهنمــون مــی ســازد کــه ایــن دســتورات در کتــاب هــای مقــدس از تاکیــد بیشــتری‬ ‫برخــوردار بــوده انــد‪.‬‬ ‫در مواضــع متعــددی از کتــاب مقــدس تــورات و کتــاب فقهــی تلمــود کــه یکــی‬ ‫از کتابهــای مهــم دینــی و در حقیقــت فقــه مــدون و اییــن نامــه زندگــی یهودیــان‬ ‫اســت‪ ،‬بــه طــور روشــنی وجــوب پوشــش و نهــی از اختــاط بــا نامحرمــان و مــوارد‬ ‫بســیاری دیگــر در ارتبــاط بــا حیــا و عفــت بیــان شــده اســت کــه اینــک بــه پــاره ای از‬ ‫انهــا اشــاره مــی کنیــم‪:‬‬ ‫پوشش در مقابل نامحرم‪:‬در سفر پیدایش چنین می خوانیم‪:‬‬ ‫( و رفقــه چشــمان خــود را بلنــد کــرد و اســحاق را دیــد و از شــتر خــود فــرود امــده زیــرا‬ ‫کــه از خــادم پرســید‪ :‬ایــن مــرد کیســت کــه در صحــرا بــه اســتقبال مــا مــی ایــد و خــادم‬ ‫گفــت‪ :‬اقــای مــن اســت‪ ،‬پــس برقــع خــود را گرفتــه خــود را پوشــانید‪.‬به گفتــه مرجــع‬ ‫فقهــی یهودیــان ایــران‪ ،‬خاخــام اوریــل داوودی‪ ،‬منشــا وجــوب حجــاب در شــریعت‬ ‫یهــود مســتند بــه همیــن فقــره اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در تلمــود‪ ،‬مجــازات ســنگین طــاق بــدون پرداخــت مهریــه بــرای متخلفین‬ ‫از قانــون حجــاب‪ ،‬پیــش بینــی گردیــده اســت‪ .‬ویــل دورانــت مــورخ مشــهور می نویســد‬ ‫‪ :‬اگــر زنــی بــه نقــص قانــون یهــود مــی پرداخــت‪ ،‬مثــا ًبــی انکــه ســر را پوشــانده باشــد‬ ‫بــه میــان مــردم مــی رفــت‪ ،‬یــا بــا هــر ســنخی از مــردان درددل مــی کــرد یــا صدایــش‬ ‫انقــدر بلنــد بودکــه چــون در خانــه اش تکلــم مــی کرد‪ ،‬همســایگانش می شــنیدند‪ ،‬در‬ ‫ان صــورت مــرد حــق داشــت بــدون پرداخــت مهــر‪ ،‬زن را طــاق دهــد‪.‬‬ ‫در مــورد نهــی از ارایــش در برابــر نامحــرم نیــز در تــورات‪ ،‬کتــاب اشــعیای نبــی‬ ‫امــده‪ :‬خداونــد مــی گویــد از ایــن جهــت کــه دختــران صهیــون از خلخــال‪ ،‬پیشــانی‬ ‫بنــد‪ ،‬هــال‪ ،‬گوشــواره‪ ،‬دســتبند و زنجیــر و عطــردان و انگشــتر و حلقــه بینــی در‬ ‫برابــر مــردان اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬عــذاب بــر قــوم صهیــون نــازل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اهمیــت نــگاه‪ :‬در کتــاب یشــوع بــن یســیرا در مــورد ممنوعیــت نــگاه بــه نامحــرم‬ ‫چنیــن امــده اســت‪:‬‬ ‫بــه دختــر جــوان خیــره مشــو‪ ،‬نــگاه خویــش از زیبــا بگــردان و بــه زیبــا روی بیگانه خیره‬ ‫مشــو‪ ،‬چــه بســیار کســان کــه زیبایــی زن بــه گمراهــی شــان کشــانده اســت و عشــق‬ ‫چــون اتــش انهــا را برافروختــه گشــته اســت‪.‬‬ ‫و همچنیــن خطــاب بــه زنــان گفتــه شــده‪ :‬فرمــان یهــوه بــه زن شــوهردار چنیــن‬ ‫بود‪:‬چشــمت بایــد بــه شــوهرت باشــد و او بــر تــو حکومــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ -‬نفی تشابه پوشش زن ومرد‬ ‫در ســفر تثنیــه امــده‪ :‬متــاع مــرد بــر زن نباشــد و مــرد لبــاس زن نپوشــد‪ .‬زیــرا کــه‬ ‫مکــروه یهــوه خــدای توســت‪.‬‬ ‫_نهی از لمس و تماس‬ ‫در تــورات در کتــاب روت امــده‪ :‬و بوغــر بــه روت گفــت‪ :‬ای دختــر مگــر نمی شــنوی؟به‬ ‫هیــچ کشــتزار دیگــر بــرای خوشــه چینــی مــرو و ایــن جــا هــم مگــذر‪ ،‬بلکه با کنیــزان من‬ ‫در اینجــا بــاش و چشــمانت بــه زمیــن کــه مــی درونــد نگــران باشــد و در عقــب ایشــان‬ ‫بــرو‪ ،‬ایــا جوانــان را حکــم نکــردم تــرا لمــس نکنند و اکر تشــنه باشــی نزد ظروف ایشــان‬ ‫بــرو و از انچــه جوانــان مــی کشــند‪ ،‬بنوش‪.‬‬ ‫حد و کیفیت پوشش زنان یهود‬ ‫در تــورات از چــادر و برقــع و روبنــده ای کــه زنــان بــا ان ســر و صــورت و انــدام‬ ‫خویــش را می پوشــانند‪ ،‬بــه طــور صریــح نــام برده شــده اســت‪ ،‬که نشــانگر کیفیت‬ ‫پوشــش زنــان یهــود در ان عصــر اســت‪ .‬بــرای نمونــه در کتــاب روت مــی خوانیــم‪:‬‬ ‫بوعــز گفــت‪ :‬زنهــار کســی بفهمــد کــه ایــن زن بــه خرمــن امــده اســت و گفــت چــادری‬ ‫کــه بــه تــو اســت بیــاور و بگیــر‪ .‬پــس انــرا بگرفــت و او شــش کیــل جــو پیمــوده بــر وی‬ ‫گــذارده و بــه شــهر رفــت‪.‬‬ ‫یــا در مــورد عــروس یهــودا مــی خوانیم‪:‬پــس رخــت بیوگــی را از خویشــتن بیرون‬ ‫کــرده‪ ،‬برقعــی بــه رو کشــیده و خــود را در چــادری پوشــید و بــه دروازه عنایــم در راه‬ ‫تمنــه رفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن در کتــاب غزلهــای ســلیمان چنیــن امــده اســت‪:‬اینک تــو زیبــا هســتی ای‬ ‫محبوبــه مــن‪ ،‬اینــک تــو زیبــا هســتی و چشــمانت از پشــت برقــع‪ ،‬مثــل چشــمان کبوتر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫این ادبیات‪ ،‬استفاده زنان یهود از برقع در ان دوران را‪ ،‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫در متــن تلمــود امــده اســت کــه در کتــاب مقــدس فقط پوشــش ســر واجب شــده و‬ ‫کیفیــت ان معلــوم نگردیــده اســت‪ .‬امــا ســیره عملــی یهــود طــور دیگــری بــوده اســت‬ ‫و حتــی حجــاب وجــه و کفیــن را نیــز‪ ،‬بــر خــاف اســام در بــر مــی گرفتــه اســت‪ .‬در‬ ‫بخــش ناشــیم از کتــاب مشــینه امــده اســت‪ :‬مــرد الزم اســت لباســی بــرای پوشــش‬ ‫ســر و پیشــانی و حتــی چشــم زن تهیــه کنــد‪ .‬دکتــر مناخیــم بریــر‪ ،‬پروفســور ادبیــات‬ ‫در دانشــگاه یشــیوا‪ ،‬در کتاب « زنان یهودی در ادبیات ربانی » می نویســد‪ :‬همواره‬ ‫ایــن ســنت بــرای زنــان یهــودی وجــود داشــته اســت کــه بــا پوشــش ســر – بــا هــر‬ ‫چیــزی – از منــزل بیــرون برونــد و در مجامــع عمومــی ظاهــر بشــوند‪ .‬حتــی ایــن کــه‬ ‫همــه صــورت را بپوشــانند و تنهــا یــک چشــم را ازاد بگذارنــد‪.‬‬ ‫یســرائیل لوگاســی در کتــاب خــود مــی نویســد‪ :‬پوشــش زنــان قبــل و بعــد از‬ ‫ازدواج بــا هــم تفــاوت دارد دختــر یهــود قبــل از ازدواج‪ ،‬بایــد از پوشــش ســاده‬ ‫لبــاس کــه دامــن ان حــدود ‪ 10‬ســانتی متــر زیــر زانــو و اســتین ان تــا ارنــج اســت‪،‬‬ ‫اســتفاده کنــد‪ .‬مــوی ســر در صورتــی کــه مزیــن نباشــد‪ ،‬الزم نیســت پوشــیده‬ ‫شــود و اگــر بلنــدی موهــا بــه شــانه برســد‪ ،‬بایــد بســته شــود‪ .‬البتــه طبــق تعالیــم‬ ‫دینــی یهــود‪ ،‬دختــر بایــد حوالــی بلــوغ ازدواج کنــد و پــس از ان رعایــت حجــاب بــر‬ ‫او واجب می شــود و لباســش باید به گونه ای باشــد که گشــادی ان برجســتگی‬ ‫هــای بــدن را بپوشــاند و اســتین لبــاس تــا مــچ دســت باشــد‪ .‬تمامــی گــردن از‬ ‫دو طــرف تــا شــیب کتــف از پشــت و جلــو بایــد پوشــانده شــود‪ .‬حتــی پاهــا بایــد‬ ‫پوشــیده بمانــد و از پشــت جــوراب نبایــد پــا دیــده شــود و جوراب های عکســدار با‬ ‫رنــگ هــای تنــد ممنــوع اســت‪ .‬تمــام مــوی ســر بایــد پوشــیده بمانــد و ارایشــی که‬ ‫موجــب جلــب توجــه دیگــران شــود‪ ،‬گنــاه بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫پــس بــا توجــه بــه انچــه گذشــت مــی تــوان گفــت حجــاب در یهــود از ســه بخــش‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪:‬‬ ‫الــف) حجــاب پوششــی‪ :‬در کتــب مقــدس یهــود بــه اســتفاده از چــادر و برقــع اشــاره‬ ‫شــده اســت و ســیره زنــان یهــود‪ ،‬وجــوب ایــن امــر را بــه خوبــی نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫ب) حجــاب رفتــاری‪ :‬اســتفاده از لــوازم زینتــی و ارایشــی در برابــر مــردان و همچنیــن‬ ‫اختــاط بــا نامحرمــان‪ ،‬تقبیــح شــده اســت‪.‬‬ ‫ج) حجــاب گفتــاری‪ :‬صحبــت و معاشــرت بــا مــردان نکوهــش شــده اســت و مــرد مــی‬ ‫توانــد بــه خاطرعــدم رعایــت ان همســرش را طــاق دهــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

شماره : 950
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!