روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 708 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 708

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 708

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 708

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪202 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/16-‬فوریه‪ /25-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪708 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫نگاهی به ایین های سنتی شمالشرق کشور؛‬ ‫در میان مردمان خراسان شمالی‬ ‫« ِع ُلو ِس ِ‬ ‫رسره»؛ سمبلی از ایین های شاد‬ ‫‪2‬‬ ‫ساحل ماسه ای چارقلی؛‬ ‫راه میانبر توسعه‬ ‫گردشگری‬ ‫و مقصدی پنهان‬ ‫‪3‬‬ ‫وجود ‪ ۳‬میلیون خانه‬ ‫خالی در کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫جلوگیری از تضییع‬ ‫حقوقداوطلبان‬ ‫ازمون پروانه مهندسی‬ ‫با دستور دادستانی‬ ‫‪5‬‬ ‫استفاده از کوتاه کننده ادرس‬ ‫اینترنتیهدفمندجغرافیایی‬ ‫در کالهبرداری فیشینگ‬ ‫‪7‬‬ ‫در فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫قیمت ‪ ۳۴‬قلم کاالی‬ ‫اساسی کاهشی می شود‬ ‫مقاله‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل‬ ‫دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربه و تالش داشــته باشــید و اینگونه‬ ‫نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عده زیادی تمایل دارند بســرعت درامد میلیونی داشــته باشــند‪.‬ادامه شــماره ‪703‬‬ ‫‪ 9‬زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری ‪)fullstackacademy.com( :‬‬ ‫‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm; Ruby ; C; Rust‬‬ ‫راه اندازی سایت محتوایی‬ ‫مناسب برای گروه اول و دوم‬ ‫شــما در حــال مطالعــه مطلبــی هســتید کــه در ســایت محتوایــی زوم الیــف منتشــر شــده اســت‪ .‬شــما بــا تولیــد محتــوای‬ ‫خــوب و کاربــردی می توانیــد در نتایــج جتســجوی گــوگل رتبــه بگیریــد و هــر چقــدر در رتبه هــای باالتــر باشــید‪ ،‬بازدید بیشــتری‬ ‫بــرای موفقیــت و کســب درامــد از طریــق ســایت پارامترهــای زیــادی را بایــد رعایــت کنیــد‬ ‫هــم خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫کــه مهم تریــن ان هــا محتــوای مفیــد و ســاختار بهینــه ســایت اســت‪.‬‬ ‫میــزان درامــد‪:‬روش و میــزان درامدزایــی از طریــق وب ســایت بســیار متنــوع اســت‪ ،‬بــرای مثــال می توانیــد صفحــه‬ ‫تبلیغــات ســایت های مختلــف (صفحــه تبلیغــات زوم الیــف) را ببینیــد‪ .‬شــما در ســایت محتوایــی می توانیــد ویدئوهایــی‬ ‫تخصصــی تولیــد کنیــد و بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫‪ .10‬راه اندازی فروشگاه اینترنتی‬ ‫مناسب برای هر ‪ 3‬گروه‬ ‫‪5‬‬ ‫هــر ‪ 3‬گــروه می تواننــد فروشــگاه اینترنتــی راه انــدازی کننــد امــا مهــم اســت کــه چــه محصولــی را چطــور می خواهیــد‬ ‫ارائــه دهیــد‪ .‬ممکــن اســت شــما فروشــگاه داشــته باشــید و بخواهیــد محصــوالت خودتــان را بــه صــورت انالیــن‬ ‫عرضــه کنیــد‪ ،‬یــا بخواهیــد محصــوالت مجموعــه دیگــری را بــه صــورت پورســانتی بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫چند نکته مهم قبل از راه اندازی فروشگاه اینترنتی‪:‬‬ ‫فروشگاه متفاوت خودتان را راه اندازی کنید‪ ،‬دیجی کاال نباشید!‬ ‫قبــل از راه انــدازی بررســی کنیــد کــه ایــا محصــول شــما خریــدار دارد یــا خیــر‪ .‬بــرای اینــکار می توانیــد در ســایت هایی ماننــد دیــوار و‬ ‫شــیپور محصــول خودتــان را ثبــت کنیــد‪ ،‬ببینیــد ایــا شــخصی بــرای خریــد با شــما تمــاس می گیرد؟‬ ‫فقــط راه انــدازی فروشــگاه کافــی نیســت! بایــد بــرای بــه درامــد رســیدن محتــوای مناســب بــه همــراه تصاویــر بــا کیفیــت‬ ‫تهیــه کنید‪.‬‬ ‫ممکن است برای تهیه محتوای مناسب نیاز باشد که نویسنده محصول استخدام کنید‪.‬‬ ‫سعی کنید برای افزایش درصد موفقیت‪ ،‬دسته بندی محصول خاصی را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بخواهیــد محصــوالت را بــه وســیله سیســتم پســتی بــه دســت خریــداران برســانید امــا بایــد بدانیــد کــه‬ ‫مســئله لوجســتیک بــرای گســترش و زنــده مانــدن کســب و کارتــان در اینــده مهــم اســت‪ .‬از همیــن حــاال در مــوردش‬ ‫فکــر کنیــد‪( .‬فروشــگاه اینترنتــی بامیلــو بــه دلیــل نداشــتن لوجســتیک مطلــوب تعطیــل شــد)‬ ‫قبــل از تصمیــم و شــروع راه انــدازی فروشــگاه‪ ،‬حتمــا ً بــا یــک مشــاور کســب و کار انالیــن مشــورت کنیــد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫از زاویه هــای دیگــری بــه قضیــه نــگاه کنــد کــه شــما از ان غافــل شــده باشــید‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬نمی شــود گفــت کــه چقــدر می توانیــد از طریــق فروشــگاه انالیــن درامــد کســب کنیــد‪ .‬فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫بــه نســبت ســایر کارهــای اینترنتــی ممکــن اســت درامــد بیشــتری برایتــان داشــته باشــد امــا بایــد اهســته و هوشــمندانه‬ ‫قــدم بردارید‪.‬‬ ‫‪ .11‬استفاده از بازار اینترنتی (‪)Marketplace‬‬ ‫مناسب برای گروه سوم‬ ‫ممکــن اســت تمایلــی بــه راه انــدازی فروشــگاه اینترنتــی خودتــان را نداشــته باشــید و بخواهیــد از بســتر فروشــگاه‬ ‫اینترنتــی دیگــری بــرای فــروش محصــوالت خودتــان اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر کســب و کار خانگــی داریــد می توانیــد از بــازار‬ ‫کس ـب وکارهای خانگــی و محلــی ‪ basalam.com‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دیج ـی کاال کــه پربازدیدتریــن ســایت فــروش انالیــن در خاورمیانــه اســت‪ ،‬ایــن بســتر را راه انــدازی کــرده و‬ ‫فروشــندگان می تواننــد بــه راحتــی در مارکــت پلیــس دیجـی کاال محصوالتشــان را بــه فــروش برســانند‪ .‬بــرای اشــنایی بــا‬ ‫پنــل فروشــندگان دیجــی کاال پیشــنهاد می کنیــم ایــن لینــک را ببینیــد‪.‬‬ ‫‪ Marketplace‬چیست؟‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪336 ..‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪708‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراسان شمالی‪:‬‬ ‫در استان زیرساخت های‬ ‫صادرات فراهم نیست‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬زیرســاخت هــای عمرانــی و‬ ‫خدماتــی در اســتان فراهــم نیســت و بــرای توســعه‬ ‫اســتان نیــاز اســت تــا در ایــن زمینه ســرمایه گــذاری‬ ‫هدفمنــدی انجــام شــود‪.‬‬ ‫حسین حاجی بگلو اظهار داشت‪:‬زیرساخت هایی‬ ‫از جملــه ســردخانه‪ ،‬واحدهــای ســورتینگ و بســته‬ ‫بنــدی‪ ،‬انبارهــای مکانیــزه در خراســان شــمالی بــه‬ ‫میــزان مــورد نیــاز ایجــاد نشــده اســت و ایــن امــر‬ ‫هــم در صــادرات تاثیــر منفــی دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نبــود زیرســاخت هــای الزم بــه‬ ‫منظــور حمــل کاالهــای صادراتــی بــه صــورت ریلــی‬ ‫و هوایــی از زدیگــر مشــکالت زیرســاختی صــادرات‬ ‫در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬تمامــی محصــوالت تولیــدی‬ ‫اســتان از طریــق جــاده ای حمــل مــی شــود و‬ ‫صرفــه اقتصــادی نــدارد و ضــرورت دارد تــا در ایــن‬ ‫زمینــه و توســعه حمــل و نقــل ریلــی و هوایــی‬ ‫چــاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســافت زیــاد مبــدا تولیــد از مبــادی‬ ‫صادراتــی و بــاال بــودن هزینــه هــای حمــل جــاده ای‬ ‫ســبب بــاال رفتــن قیمــت نهایــی کاال شــده و قــدرت‬ ‫رقابــت پذیــری صــادرات را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫حاجــی بیگلــو‪ ،‬مشــکالت ناشــی از اجــرای‬ ‫دســتورالعمل و ضوابــط اجرایــی رفــع تعهــد ارزی‬ ‫صادرکننــدگان و برگشــت ارز حاصــل از صــادرات‬ ‫کاال بــه چرخــه اقتصــادی را از دیگــر مشــکالت‬ ‫صادرکننــدگان عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن موضــوع‬ ‫باعــث شــده اســت تــا تعــداد زیــادی از کارت هــای‬ ‫بازرگانــی صادرکننــدگان اســتان تعلیــق و‬ ‫صادرکننــدگان نتواننــد بــه فعالیــت تجــاری خــود‬ ‫ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫بازگشایی بازارچه مرزی در اولویت‬ ‫وی‪ ،‬نبــود بازارچــه مــرزی را یکــی از دغدغه هــای‬ ‫اساســی بــرای توســعه صــادرات در ایــن خطــه از‬ ‫کشــور دانســت و گفــت‪ :‬بازگشــایی گــذر مــرزی‬ ‫پرســه ســو در مــرز ایــران و ترکمنســتان در اولویــت‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایجــاد بازارچــه مــرزی مشــترک پرســه ســو در‬ ‫خراســان شــمالی در ســال ‪ ۸۳‬بــه تصویــب هیــات‬ ‫دولــت رســید کــه متاســفانه علی رغــم پیگیری های‬ ‫متعــدد و طــرح موضــوع در اجــاس هــای مشــترک‬ ‫و دیدارهــای مســووالن عالــی رتبــه اســتانی و‬ ‫کشــوری بــا مقامــات کشــور ترکمنســتان بــی نتیجــه‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬نبــود رغبــت از طــرف ترکمنســتان‬ ‫و فعــال نبــودن ‪ ۱۰۰‬درصــدی بازارچــه هــای مــرزی‬ ‫اینچــه بــرون گلســتان‪ ،‬باجگیــران‪ ،‬لطــف ابــاد و‬ ‫ســرخس در خراســان رضــوی علــت بــه نتیجــه‬ ‫نرســیدن ایجــاد بازارچــه در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نبــود بازارچــه مــرزی تاثیر منفی‬ ‫در رشــد صــادرات اســتان بــه خصــوص در حــوزه‬ ‫مرزنشــینان داشــته اســت گفــت‪ :‬تمدیــد نشــدن‬ ‫کارت هــای الکترونیکــی مرزنشــینان بــه صــورت‬ ‫ســامانه ای (سیســتمی) ســبب گالیــه ایــن فعــاالن‬ ‫اقتصــادی شــده اســت‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫همه برای روزی شاد کنار هم‬ ‫هستند‬ ‫ایــن مراســم در فضــای بــاز انجــام می شــود و اهالــی‪،‬‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و چوپان هــا نزدیــک غــروب در‬ ‫حیــاط خانه هــا‪ ،‬دامنــه کــوه یــا کنــار کشــتزار و چــراگاه‬ ‫اتــش می افروزنــد و بنــا بــر ســنتی دیریــن پیرامــون ان‬ ‫گــرد هــم می اینــد و تــا فرارســیدن ســاعت موعــود خــود را‬ ‫بــا گفــت و گــو و دیــدار یکدیگــر و نوشــیدن چــای و خــوردن‬ ‫تنقــات ســرگرم می کردنــد‬ ‫نگاهی به ایین های سنتی‬ ‫شمالشرق کشور؛‬ ‫در میان مردمان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫« ِع ُلو ِس ِ‬ ‫رسره»؛ سمبلی‬ ‫از ایین های شاد‬ ‫ســره» از ایین هــای کهــن ایرانیــان اســت‬ ‫سر ِ‬ ‫«عِلُــو ِ‬ ‫کــه بــا وجــود گذشــت صدهــا ســال هنــوز بــه ارشــیو‬ ‫خاطــرات نپیوســته و همچنــان در بخــش سنخواســت‬ ‫خراسان شــمالی بــا جلوه هایــی زیبــا و دلنشــین برگــزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫گرچــه همــگان خراســان شــمالی را بــا فصــل بهــار و‬ ‫جنــگل هــای ارس و هیرکانــی‪ ،‬بــاغ و ســپیدارهای ســربه‬ ‫فلــک کشــیده اش مــی شناســند امــا مردمــان ایــن خطــه‬ ‫دســتی بــر تاریــخ دارنــد و تابلویــی از دوران کهــن را در‬ ‫قــاب اییــن هــای نمایشــی و ســرگرمی در فصــل ســپید‬ ‫رنــگ ســال نمایــان مــی کننــد‪.‬‬ ‫گنجینــه هایــی کــه ارزش ان را دارد تــا گردشــگران در‬ ‫ســرمای زمســتان و ســپیدپوش شــدن طبیعــت بــه نقــاط‬ ‫گوناگــون ایــن اســتان ســری بزننــد و در روزهایــی کــه بــه‬ ‫نظــر فرصتــی بــرای ســفر نیســت‪ ،‬بــا ایــن میــراث هــای‬ ‫فرهنگــی از نزدیــک اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫ســره‪ ،‬یــک از ایــن اییــن هــای کهــن و ثبت شــده‬ ‫سر ِ‬ ‫عِلُــو ِ‬ ‫در فهرســت میــراث ناملمــوس کشــور اســت کــه از دیربــاز‬ ‫اهالــی روســتای سنخواســت نزدیــک غــروب نیمــه هــای‬ ‫زمســتان در حیــاط خانه هــا‪ ،‬اتــش می افروختنــد و بنــا بــر‬ ‫ســنتی دیریــن پیرامــون ان گــرد هــم می اینــد و خــود را بــا‬ ‫گفــت و گــو و دیــدار یکدیگــر و نوشــیدن چــای و خــوردن‬ ‫تنقــات ســرگرم می کردنــد‪.‬‬ ‫ســره بــه طــور ویــژه بعنــوان جشــن‬ ‫سر ِ‬ ‫گرچــه از عِلُــو ِ‬ ‫ســده یــا همــان ســده ســوزی بــا قدمتــی پنــج هــزار ســاله‬ ‫از قدیمــی تریــن اییــن هــای ایرانیــان باســتان یــاد مــی‬ ‫شــود ولــی ایــن اییــن در خراســان شــمالی در نیمــه هــای‬ ‫زمســتان برگــزار مــی شــود و تاریخــی خــاص نــدارد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه از نزدیــک بــا اییــن هــای ایــن منطقــه‪ ،‬اشــنا‬ ‫شــویم راهــی روســتای « اندوقــان» از توابــع سنخواســت‬ ‫مــی شــویم‪ ،‬روســتایی کــه در جنــوب شــرقی جاجــرم‬ ‫سنخواســت شــهری در بخــش جلگــه‬ ‫و در کنــار خــط َ‬ ‫سنخواســت شهرســتان جاجــرم اســتان خراســان شــمالی‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫فاصلــه رســیدن بــه ایــن روســتای زیبــا حــدود ‪۱۰۷‬‬ ‫کیلومتــر از بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی اســت‪،‬‬ ‫مســیری کــه جــاده هــای پــر پیــچ و خــم و پــر از چالــه اش‬ ‫چنــدی قبــل کام هــر گردشــگری را تلــخ مــی کــرد؛ ایــن‬ ‫روزهــا بــا اغــاز نهضــت اســفالت بــه مســیری امــن تبدیــل‬ ‫شــده اســت و اینــک هــر گردشــگری را بــرای حضــور در‬ ‫ایــن روســتا و اشــنایی بــا اییــن هــای ســنتی ایــن مردمــان‬ ‫وسوســه مــی کنــد‪.‬‬ ‫حوالــی غــروب کــه بــه روســتا نزدیــک مــی شــویم‪ ،‬گرچــه‬ ‫هــوا چتــر قرمــز مایــل بــه ســیاه را بــه ســر مــردم مــی‬ ‫گســتراند امــا از دور دســت مشــخص اســت کــه در هــر‬ ‫حیــاط خانــه ای نیــز اتــش و محفلــی برپاســت‪.‬‬ ‫چشــم انــداز ایــن روســتا در اغــاز برگــزاری رســوم و‬ ‫اوازخوانــی مــردم و جوانــان در ایــن جشــن‪ ،‬بســیار زیبــا و‬ ‫دیدنــی اســت بــه گونــه ای کــه بــر بــام خانه هــا و بــر فــراز‬ ‫کوه هــای اطــراف‪ ،‬اکنــده از بوته هــای فروزانــی اســت کــه‬ ‫سراســر دشــت را اتشــباران و چراغانــی کرده انــد‪.‬‬ ‫بــه روســتا مــی رســیم و مهمــان یکــی از خانــه هــای‬ ‫پرمهــر و محبــت ایــن دیــار کــه از قبــل هماهنــگ شــده‬ ‫بــود‪ ،‬مــی شــویم کــه مراســم را قبــل از رســیدن مــا شــروع‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫مــا هــم بعــد از احول پرســی و خــوش و بــش به این محفل‬ ‫گــرم ملحــق مــی شــویم و بــدون فوت وقــت چگونگی انجام‬ ‫ایــن اییــن را از پســر بــزرگ خانــواده کــه گویا اطالعات خوبی‬ ‫در ایــن خصــوص دارد نیــز جویا می شــویم‪.‬‬ ‫کریــم یاراحمــدی مــی گویــد‪ :‬ایــن رســم از دیربــاز در‬ ‫منطقــه سنخواســت برجای مانــده و تــا انجــا کــه پیــران‬ ‫ســالخورده از نیــاکان خــود بــه یــاد دارنــد‪ ،‬همه ســاله در‬ ‫غــروب دهــم بهمن مــاه بــه طــور ویــژه برگــزار می شــود و‬ ‫معمــوال ایــن اییــن بعــد از ایــن تاریــخ و در اســفندماه‬ ‫هــم ادامــه دارد‪.‬‬ ‫هیزم این مراسم از بوته خاصی‬ ‫فراهم می شود که به نام محلی‬ ‫«سـره» نامیده می شود؛‬ ‫جشن‪ِ ،‬‬ ‫مردم منطقه از چند روز پیش از‬ ‫این ایین به خصوص در روز دهم‬ ‫بهمن ماه به گرداوری این بوته‬ ‫می پردازند‬ ‫وی افزایــد‪ :‬ایــن مراســم در فضــای بــاز انجــام می شــود‬ ‫و اهالــی‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و چوپان هــا نزدیــک‬ ‫غــروب در حیــاط خانه هــا‪ ،‬دامنــه کــوه یــا کنــار کشــتزار‬ ‫و چــراگاه اتــش می افروزنــد و بنــا بــر ســنتی دیریــن‬ ‫پیرامــون ان گــرد هــم می اینــد و تــا فرارســیدن ســاعت‬ ‫موعــود خــود را بــا گفــت و گــو و دیــدار یکدیگــر و نوشــیدن‬ ‫چــای و خــوردن تنقــات ســرگرم می کردنــد‪.‬‬ ‫یــار احمــدی تصریــح مــی کنــد‪ :‬هیــزم ایــن مراســم از‬ ‫بوتــه خاصــی فراهــم می شــود کــه بــه نــام محلــی جشــن‪،‬‬ ‫«ســـرِه» نامیــده می شــود؛ مــردم منطقــه از چنــد روز‬ ‫پیــش از ایــن اییــن بــه خصــوص در روز دهــم بهمــن مــاه‬ ‫بــه گــرداوری ایــن بوتــه می پردازنــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اجــرای مراســم از دیربــاز بــه اعتقــاد‬ ‫پیشــینیان مــا بــه طــور ویــژه در فاصلــه ‪ ۵۰‬روز و ‪ ۵۰‬شــب‬ ‫مانــده تــا اول نــوروز برگــزار می شــود ولــی معمــوال در‬ ‫ایــام اســفندماه نیــز در بیــن روســتاییان منطقــه طرفــدار‬ ‫دارد و هــر کــس بــا توجــه بــه ذوق ســلیقه خــود برگــزار‬ ‫مــی کنــد ‪...‬‬ ‫یاراحمــدی مــی گویــد‪ :‬ایــن جشــن نزدیــک غــروب افتــاب‬ ‫بــا اتش افــروزی اغــاز می شــود و امــروز هــم بــا همــان‬ ‫ســنت کوه هایــی از بوتــه و خــار و هیــزم در بیــرون شــهر‬ ‫فراهــم و پــس از نیایــش اتــش زده شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬اهالــی در کنــار شــعله های‬ ‫اتــش بــا توجــه بــه زبــان خــود ســرودها و ترانه هــای‬ ‫گوناگونــی را خوانــده و ارزوی رفتــن ســرما و امــدن گرمــا‬ ‫را می کننــد‪.‬‬ ‫ع ِلُو سِرسِره؛ میراث دار تاریخ گنجینه فرهنگ ها‬ ‫یکــی از جامعــه شناســان خراســان شــمالی در ایــن بــاره‬ ‫مــی گویــد‪ :‬در ایــران باســتان جشــن های متعــددی کــه‬ ‫هــر یــک از انهــا دارای فلســفه و حکمــت خــاص بــوده و‬ ‫در زمانــی مشــخص از ســال بــا مراســم مخصــوص برگــزار‬ ‫می شــده کــه بســیاری از انهــا در فرهنــگ امــروز مــردم‬ ‫ایــران هنــوز پــا برجاســت‪.‬‬ ‫رضــا محمــدزاده مــی افزایــد‪ :‬جشــن ســده یکــی از ایــن‬ ‫جشــن هــای کهــن اســت کــه هــر ســاله بهمــن مــاه در‬ ‫روســتاهای سنخواســت برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬در ایــن جشــن مردمــان بــر بلنــدای‬ ‫کــوه هــا‪ ،‬بــام خانــه هــا و مقابــل منــازل اتــش هایــی بــر‬ ‫مــی افروزنــد و بــر اســاس ایــن رســم کهــن مــردم منطقــه‬ ‫خاکســتر بــه جــا مانــده از اتــش را تمیــز نمــی کننــد و‬ ‫معتقدنــد اگــر خاکســتر اتــش بــه وســیله بــاران شســته‬ ‫شــود‪ ،‬ســال پــر برکتــی خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫محمــدزاده بــا اشــاره بــه نقــش ایــن اییــن هــا در‬ ‫انســجام اجتماعــی‪ ،‬تصریــح مــی کنــد‪ :‬جامعه شناســان‬ ‫افزایــش نشــاط اجتماعــی را در گــرو برگــزاری جشــن ها‬ ‫و گرامیداشــت ســنت های دیرینــه می داننــد بــه گون ـه ای‬ ‫کــه برگــزاری جشــن ها و دورهمی هــا در خانواده هــا‪،‬‬ ‫میــان دوســتان و اشــنایان موجــب تقویــت روابــط‬ ‫اجتماعــی و همبســتگی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در این جشن مردمان بر بلندای‬ ‫کوه ها‪ ،‬بام خانه ها و مقابل‬ ‫منازل اتش هایی بر می افروزند‬ ‫و بر اساس این رسم کهن مردم‬ ‫منطقه خاکستر به جا مانده‬ ‫از اتش را تمیز نمی کنند و‬ ‫معتقدند اگر خاکستر اتش به‬ ‫وسیله باران شسته شود‪ ،‬سال‬ ‫پر برکتی خواهند داشت‬ ‫ایــن جامعــه شــناس تاکیــد مــی کنــد‪ :‬جشــن ســده نیز یک‬ ‫فرصــت اســت کــه انســجام اجتماعــی را بــه ارمغــان مــی‬ ‫اورد بــه طــوری کــه در زمــان برگــزاری جشــن هــا چنــان چــه‬ ‫مصیبتــی بــرای یکــی از اهالــی اتفــاق بیفتــد جشــن در ان‬ ‫ســال بــه صــورت مختصــر برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ع ِلُو سِرسِره؛ تجلی همبستگی فرهنگی‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫ســره»‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه اییــن «علُــو سر ِ‬ ‫تجلی گــر همبســتگی فرهنگــی اســت‪ ،‬مــی گویــد‪:‬‬ ‫ایین هــا بــه وجــود امــده از فرهنــگ هــر جامعــه هســتند‬ ‫و ایــن اییــن نیــز بــا فرهنــگ منطقــه شمالشــرق کشــور‬ ‫همبســته اســت‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان مــی افزایــد‪ :‬ایــن اییــن در پنجــاه‬ ‫شــبانه روز مانــده بــه نــوروز برگــزار می شــود و رســمی‬ ‫خانوادگــی و همه پســند اســت بــه گونــه ای کــه در‬ ‫بیــن تمــام قشــرهای اجتماعــی عمومیــت دارد و بیشــتر‬ ‫عاملــی بــرای همبســتگی فرهنگــی و انســجام درونــی‬ ‫خانواده هــا اســت‪.‬‬ ‫ســره در حــوزه جغرافیایــی‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اییــن علُــو سر ِ‬ ‫شهرســتان جاجــرم بخــش سنخواســت در ابــان مــاه‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬در فهرســت میــراث ناملمــوس کشــور بــا شــماره‬ ‫‪ ۱۶۸۷‬بــه ثبــت ملــی رســید‪.‬‬ ‫مســتوفیان یــاداور شــد‪ :‬حفــظ و انتقــال ایین هــا و‬ ‫ســنت های فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی از ســوی نســل های‬ ‫قدیــم بــه نســل های جدیــد‪ ،‬نکوداشــت و ارج نهــادن‬ ‫بــه ســنت ها و مراســم دیرینــه فرهنگــی و نیــز گســترش‬ ‫میــراث معنــوی در جامعــه از اهــداف ثبــت ایــن اییــن‬ ‫کهــن در فهرســت ملــی بــود‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۷۴۳‬اثــر خراســان شــمالی در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫بــه ثبــت رســیده اســت که از ایــن تعــداد‪ ۵۲۳ ،‬اثر تاریخی‪،‬‬ ‫‪ ۵۴‬اثر طبیعی‪ ۱۰۹ ،‬اثر ناملموس‪ ۲۵ ،‬اثر منقول تاریخی‬ ‫و ‪ ۳۲‬پرونــده میــراث ناملمــوس نیــز بــا به صــورت مشــترک‬ ‫در حیطه خراســان ثبت شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 26‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 708‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫از مطالبات زعفران کاران‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۴۹‬میلیارد‬ ‫تومان پرداخت شد‬ ‫لزوم سرمایه گذاری در معرفی جاذبه‬ ‫ساحلی چارقلی‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ ۴۹ :‬میلیــارد تومــان از‬ ‫مطالبــات زعفــران کاران اســتان پرداخــت شــد و‬ ‫پیگیــری پرداخــت مطالبات باقیمانده نیز در دســتور‬ ‫کار اســت‪.‬‬ ‫ســاحل چارقلــی یکــی از ســواحل بســیار زیبــا ایــن خطــه بــه شــمار‬ ‫مــی رود کــه می توانــد زمینه ســاز توســعه گردشــگری ســاحلی در‬ ‫اســتان در اینــده شــود‪.‬‬ ‫ساحل ماسه ای‬ ‫چارقلی؛ راه میانبر‬ ‫توسعه گردشگری‬ ‫و مقصدی پنهان‬ ‫ســاحل بکــر و ماسـه ای روســتای چارقلــی گمیشــان یکــی‬ ‫از جاذبه هــای بکــر و ناشــناخته گردشــگری اســت کــه‬ ‫تکمیــل زیرســاخت های جــذب مســافر در کنــار معرفــی‬ ‫ایــن ظرفیــت‪ ،‬صنعــت گردشــگری گلســتان را بــا امکانــی‬ ‫ویــژه بــرای ایجــاد اشــتغال و کســب درامــد مواجــه‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار و بــه اعتقــاد کارشناســان‬ ‫و مســووالن دســتگاه های مرتبــط‪ ،‬ســاحل شــنی چارقلــی‬ ‫گمیشــان می توانــد بــا ســرمایه گذاری در معرفــی ان و‬ ‫جــذب متقاضیــان مشــارکت در ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫موردنیــاز بــه رونــق صنعــت گردشــگری ســاحلی در‬ ‫منطقــه و اســتان کمــک شــایانی کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬همســایگی ســواحل چارقلــی با زیســتگاه‬ ‫حیــات وحــش منطقــه مانند تاالب بین المللی گمیشــان‪،‬‬ ‫میانکالــه و جزیــره اشــوراده‪ ،‬فرصــت ســرمایه گذاری را‬ ‫بــرای ایــن جاذبــه و جــذب گردشــگران از اقصــی نقــاط‬ ‫دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن فرمانــداری گمیشــان‪ ،‬بعــد از‬ ‫فروکــش کــردن شــیوع و درگیــری کرونــا‪ ،‬بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر گردشــگر بــا خودروهــای شــخصی خــود بــرای‬ ‫دیــدن ســاحل چارقلــی گمیشــان وارد منطقــه شــده اند‬ ‫کــه امــار بازدیــد کننــده ‪ ۱۴‬هــزار نفــری از ایــن ســاحل در‬ ‫یــک روز هــم ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن جاذبــه بکــر و ارزشــمند گمیشــان‪ ،‬در شــمال غــرب‬ ‫شهرســتان ســاحلی بندرترکمــن قــرار دارد و از طریــق‬ ‫شــهر بندرترکمــن و در فاصلــه ‪ ۱۵‬کیلومتــری جنــوب غــرب‬ ‫گمیشــان می تــوان از ان دیــدن کــرد‪.‬‬ ‫از لحــاظ اقلیمــی شهرســتان گمیشــان از شــمال بــه‬ ‫کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از جنــوب بــه بندرترکمــن‪ ،‬از شــرق‬ ‫بــه اق قــا و از غــرب بــه دریــای خــزر منتهــی می شــود‬ ‫بــه دلیــل نزدیکــی بــه دریــا در تابســتان اب و هــوای گــرم‬ ‫و مرطــوب و در فصــل زمســتان دارای اب و هــوای ســرد‬ ‫و مالیــم اســت‪.‬‬ ‫توجــه بــه ظرفیت هــای بکــر در حــوزه گردشــگری ســاحلی‬ ‫گمیشــان می توانــد دســتیابی بــه توســعه پایــدار و رفــع‬ ‫محرومیــت ایــن شهرســتان را فراهــم کنــد کــه پیگیــری و‬ ‫اقــدام دولــت ســیزدهم بــرای رونــق گردشــگری ســاحلی‬ ‫ایــن خطــه اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاحل چارقلــی تکمیــل کننــده صنعــت گردشــگری‬ ‫گلســتان‬ ‫فرمانــدار گمیشــان از ســاحل چارقلــی بــه عنــوان تکمیــل‬ ‫کننــده صنعــت گردشــگری گلســتان نــام بــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ســاحل چارقلــی یکــی از ســواحل بســیار زیبــا ایــن خطــه‬ ‫بــه شــمار مــی رود کــه می توانــد زمینه ســاز توســعه‬ ‫گردشــگری ســاحلی در اســتان در اینــده شــود‪.‬‬ ‫امیــد ســقلی افــزود‪ :‬ســاحل چارقلــی کــه تنهــا ســاحل‬ ‫شــنی در گلســتان اســت بــه توجــه ویــژه در ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های موردنیــاز جــذب گردشــگر و تولیــد ثــروت‬ ‫بــرای ایــن منطقــه مــرزی و محــروم اســتان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شهرســتان مــرزی و محــروم گمیشــان‬ ‫جــزو ‪ ۳۱‬شهرســتان کمتــر برخــوردار کشــور بــوده و‬ ‫توســعه گردشــگری ســاحلی ان می توانــد‪ ،‬ایجــاد‬ ‫فرصتهــای شــغلی را بــرای ســاکنان ان فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫لــزوم ســرمایه گذاری در معرفــی جاذبــه ســاحلی‬ ‫چارقلــی‬ ‫فرمانــدار گمیشــان معتقــد اســت‪ :‬ضــرورت دارد‬ ‫همزمــان بــا توســعه زیرســاخت ها در چارقلــی‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از تبلیــغ در فضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و دعــوت از تورهــای گردشــگری‪ ،‬ایــن ســاحل‬ ‫زیبــا را بیشــتر معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫شهرستان مرزی و محروم‬ ‫گمیشان جزو ‪ ۳۱‬شهرستان‬ ‫کمتر برخوردار کشور بوده و‬ ‫توسعه گردشگری ساحلی ان‬ ‫می تواند‪ ،‬ایجاد فرصتهای‬ ‫شغلی را برای ساکنان ان‬ ‫فراهم کند‬ ‫بــه گفتــه ســقلی اولویــت بعدی برای توســعه گردشــگری‬ ‫ســاحل چارقلــی گمیشــان‪ ،‬بهســازی و اســفالت ‪۲.۵‬‬ ‫کیلومتــر از مســیر دسترســی گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا تکمیــل زیرســاخت در ایجــاد راه ارتباطی‬ ‫مناســب از شــهر گمیشــان بــه ســاحل چارقلــی می تــوان‬ ‫ســرمایه گذاران را بــرای ســرمایه گذاری ترغیــب کنــد‪.‬‬ ‫ســقلی افــزود‪ :‬در حاشــیه ســواحل چارقلــی‪ ،‬زمین هــای‬ ‫کــم بــازده و بــدون معــارض وجــود دارد کــه ظرفیــت خــوب‬ ‫بــرای ترغیــب ســرمایه گذاران در توســعه گردشــگری‬ ‫ســاحل اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای ایجــاد زیرســاخت اولیــه در‬ ‫توســعه گردشــگری ســاحلی چارقلــی ‪ ۱۲۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫ســرمایه گذاری بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬فرمانــداری گمیشــان امــاده همــکاری‬ ‫در چارچــوب قانــون بــا ســرمایه گذاران عالقمنــدان بــرای‬ ‫توســعه گردشــگری ســاحلی در ایــن خطــه و توســعه‬ ‫اشــتغال و افزایــش درامــد ســاکنان اســت‪.‬‬ ‫اولویــت ایجــاد جــاده دسترســی بــه ســاحل شــنی‬ ‫چارقلــی‬ ‫سرپرســت دفتــر فنــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری گلســتان هــم گفــت‪ :‬ایــن اداره کل‬ ‫بــه ایجــاد زیرســاخت دسترســی بــه طــرح گردشــگری‬ ‫ســاحل شــنی چارقلــی گمیشــان بــرای خــروج از‬ ‫محرومیت زدایــی و توســعه شهرســتان توجــه ویــژه دارد‬ ‫و بــا جدیــت بــرای ایجــاد ان در کنــار ســایر دســتگاه های‬ ‫مرتبــط پیگیــر و تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫مطهــره زنگانــه افــزود‪ :‬تاکنــون از محل اعتبارات ســال قبل‬ ‫حــدود ‪ ۳۸‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار هزینه شــده‬ ‫که زیرســازی مســیر دسترســی به ســاحل شــنی چارقلی به‬ ‫عنــوان اولویت نخســت در دســت اجــرا دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تاکنــون زیــر ســاخت جــاده دسترســی بــه‬ ‫طــول حــدود پنــج کیلومتــر و اب رو مســیر جــاده امــاده‬ ‫اجــرای طــرح اســفالت امــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال مالــی ‪ ۱۴۰۱‬هــم ‪ ۱۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار ملــی و ‪ ۹۶۰‬میلیــون ریــال اعتبــار اســتانی‬ ‫دیــده شــده کــه ‪ ۱.۵‬کیلومتــر از اســفالت جــاده دسترســی‬ ‫بــه ســاحل شــنی چارقلــی انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای تکمیــل جــاده دسترســی‬ ‫ســاحل شــنی چارقلــی گمیشــان بــا شــرایط کنونــی بیــن‬ ‫‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بــا تکمیــل جــاده دسترســی بــه ســاحل‬ ‫شــنی چارقلــی‪ ،‬طــرح زیرســاخت موردنیــاز از جملــه‬ ‫ایجــاد ســرویس بهداشــتی‪ ،‬مجتمــع رفاهــی و غیــره در‬ ‫برنامــه توســعه گردشــگری ایــن منطقــه دیــده شــده کــه‬ ‫بــا جــذب ســرمایه گــذاری اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جاذبه گردشگری بکر و دست‬ ‫نخورده باقی مانده که تبلیغ در‬ ‫جذب سرمایه گذاران می تواند‪،‬‬ ‫اقتصاد گردشگری این شهرستان‬ ‫مرزی و محروم را در استان‬ ‫گلستان متحول کند‬ ‫ســرمایه گذاری در ســاحل شــنی چارقلــی زمینه ســاز‬ ‫توســعه گمیشــان‬ ‫رییــس کمیســیون گردشــگری و کســب و کار اتــاق‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گلســتان هــم بــا‬ ‫اشــاره بــه ویژگــی منحصــر بــه فــرد ســاحل شــنی چارقلــی‬ ‫گمیشــان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن جاذبــه گردشــگری بکــر و دســت‬ ‫نخــورده باقــی مانــده کــه تبلیــغ در جــذب ســرمایه گــذاران‬ ‫می توانــد‪ ،‬اقتصــاد گردشــگری ایــن شهرســتان مــرزی و‬ ‫محــروم را در اســتان گلســتان متحــول کنــد‪.‬‬ ‫عبدالحلیــم ماهــری افــزود‪ :‬مســووالن اتــاق بازرگانــی‬ ‫گلســتان هــم از ایــن جاذبــه گردشــگری بازدیــد داشــته‬ ‫و امــاده همــکاری بــرای جــذب ســرمایه گــذاران بخــش‬ ‫خصوصــی در توســعه و رونــق ان اســت‪.‬‬ ‫نماینــده و مشــاور کمیســیون گردشــگری و کســب و‬ ‫کارهــای وابســته بــه ان در اتــاق ایــران در امــور اهــل‬ ‫ســنت گفــت‪ :‬ســرمایه گــذاری در ایجــاد زیرســاخت هــا‬ ‫و رفاهــی گردشــگران بــرای حضــور در ســاحل شــنی‬ ‫گمیشــان بســیار ضــروری بــوده و اجرایــی شــدن ان مــی‬ ‫توانــد بــه توســعه زیرســاخت هــای مــورد نیــاز بخــش‬ ‫هــای دیگــر ایــن شهرســتان کمــک شــایان کنــد‪.‬‬ ‫ماهــری افــزود‪ :‬نخســتین اقــدام بــرای بهره بــرداری‬ ‫بهینــه از ســاحل شــنی گمیشــان‪ ،‬شــتاب بــه ایجــاد‬ ‫جــاده دسترســی بــه ســاحل بــوده کــه ترغیــب‬ ‫کننــده ســرمایه گذاران بــرای ایجــاد مراکــز رفاهــی و‬ ‫اســتراحتگاهی اســت‪.‬‬ ‫ســاکنان شهرســتان گمیشــان اهــل ســنت قــوم ترکمــن‬ ‫بــوده و زندگــی ان هــا برپایــه صیــادی و دامپــروری و زراعــت‬ ‫اســتوار اســت کــه تقویــت زیرســاخت های جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری ســاحلی می توانــد مســیر توســعه و پیشــرفت‬ ‫ایــن خطــه را در ســایر بخش هــا متحــول کنــد‪.‬‬ ‫اموزش رایگان همراه‬ ‫با اشتغال‬ ‫ویژه خانم های دهه ‪75‬‬ ‫شهرستان گرگان‬ ‫جهت کسب اطالعات‬ ‫بیشتر با شماره تلفن‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات‬ ‫اداری تماس بگیرید‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ناصــر فخرموحــدی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اینــک تنهــا ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان از‬ ‫مطالبــات زعفــران کاران اســتان باقــی مانــده اســت‬ ‫کــه بــا پیگیــری هــای انجــام شــده ایــن مبلــغ نیــز بــه‬ ‫زودی واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــد حمایتــی زعفــران از دهــه اول ابــان‬ ‫مــاه ســال جــاری بــا هــدف کنتــرل قیمت‪ ،‬تنظیم بــازار‬ ‫و متضــرر نشــدن کشــاورز اغــاز و طبــق دســتورالعمل‬ ‫ابالغــی‪ ،‬قیمــت خریــد حمایتــی هــر یــک کیلوگــرم‬ ‫زعفــران نگیــن ‪ ۴۱‬میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬شــبه‬ ‫نگیــن ‪ ۳۳‬میلیــون تومــان و پوشــال مرغــوب ‪۳۲‬‬ ‫میلیــون تومــان از کشــاورزان خریــداری شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراسان شــمالی ادامــه داد‪ :‬دولــت در مجمــوع ‪۲‬‬ ‫تــن محصــول نگیــن زعفــران را خریــد حمایتــی کــرد‬ ‫کــه قــرارداد خریــد ‪ ۶۷۰‬کیلوگــرم ان نهایــی شــد‪.‬‬ ‫«نگیــن» بــه زعفرانــی گفتــه مــی شــود که موقــع پاک‬ ‫کردن ان ســه کالله زعفران از قســمت سفید(ریشــه)‬ ‫و قســمت نارنجــی رنــگ (بــوری) کامــا جــدا شــود و‬ ‫هیچگونــه رنگــی جــز رنــگ قرمــز در ان نباشــد و هــر‬ ‫چــه ایــن کاللــه هــا درشــت تــر باشــد قدرت رنــگ دهی‬ ‫بیشــتر و شــکل ظاهــری ان زیباتــر اســت‪.‬‬ ‫تولیــد زعفــران از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان‬ ‫بــا ‪ ۵.۵‬کیلوگــرم در هــر هکتــار بیــش از میانگیــن‬ ‫کشــور اســت و ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن‬ ‫برداشــت زعفــران در کشــور بیــش از چهــار کیلوگــرم‬ ‫در هــر یــک هکتــار اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا چهــار هــزار و ‪ ۶۳‬هکتار ســطح‬ ‫زیــر کشــت زعفــران بعــد از اســتان هــای خراســان‬ ‫رضــوی و جنوبــی مقــام ســوم در کشــور دارد کــه از‬ ‫ایــن میــزان ‪ ۶۱‬هکتــار غیــر بــارور اســت و پیــش بینی‬ ‫مــی شــود امســال ‪ ۲۲‬تــن زعفــران بــه ارزش ‪۷۷۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان‬ ‫برداشــت شــود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۸۷‬میلیون دالر کاال از خراسان شمالی‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪۱۸۷ :‬میلیــون دالر کاال که بیشــتر‬ ‫انهــا محصــوالت پتروشــیمی‪ ،‬فــوالد و پالســتیکی بود‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهــه امســال از اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن میــزان ‪۱۱۷‬میلیــون دالر صــادرات‬ ‫اســتان از طریــق گمــرک خراســان شــمالی بــوده‬ ‫و مابقــی نیــز از طریــق گمــرگات دیگــر اســتان هــا‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی ادامــه داد‪ :‬بدیــن ترتیــب امســال‬ ‫صــادرات کاال در اســتان ‪ ۲۵۴‬درصــد از لحــاظ ارزشــی و‬ ‫‪ ۱۷۰‬هــزار تـُـن نیــز از لحــاظ وزنــی رشــد داشــته اشــت‪.‬‬ ‫معــاون امــور هماهنگــی اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در همیــن مــدت واردات‬ ‫اســتان نیــز ‪ ۶۱‬میلیــون دالر واردات بــوده کــه بــه‬ ‫لحاظ ارزشــی نســبت به ســال قبل ‪ ۱۰۵‬درصد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫فخرموحــدی یــاداور شــد‪ :‬بیشــترین کاالهــای‬ ‫وارداتــی در بخــش تجهیــزات مــورد نیــاز واحدهــای‬ ‫تولیــدی یــا ماشــین االت صنعتــی بــوده کــه اســتان‬ ‫قابلیــت تولیــد انهــا را نداشــته اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن واحدهــای‬ ‫بــزرگ صنعتــی چــون پتروشــیمی‪ ،‬فــوالد و لولــه‬ ‫گستر اسفراین و الومینای جاجرم در رتبه هفدهم‬ ‫اســتان هــای برخــوردار از واحدهــای بــزرگ صنعتــی‬ ‫قــرار دارد و حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد صنعتــی کوچــک نیز در‬ ‫ایــن اســتان فعــال اســت کــه حــدود چهــار هــزار نفــر‬ ‫در ان اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا گلستان‪:‬‬ ‫عامل اصلی کناره گیری‬ ‫مردم از صف اغتشاش گران‬ ‫علمای شیعه و سنی‬ ‫گلستان بودند‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪708‬‬ ‫وجود ‪ ۳‬میلیون خانه خالی‬ ‫در کشور‬ ‫کارشــناس حــوزه مســکن بــا اشــاره بــه اینکــه قانــون مالیــات بــر خانه هــای خالــی نیازمنــد‬ ‫اصــاح اســت تــا بــه نوعــی بازدارندگــی ایجــاد شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۲.۵‬تــا ‪ ۳‬میلیــون خانــه‬ ‫خالــی در کشــور وجــود دارد کــه بــا ورود ایــن خانه هــا بــه بــازار‪ ،‬شــاهد کاهــش ســوداگری‬ ‫در بخــش مســکن خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «فرشــید ایالتــی» در خصــوص دریافــت مالیــات از خانه های‬ ‫خالــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬خانه هــای خالــی نســبتی مســتقیم بــا ســوداگری در بــازار مســکن‬ ‫دارد و می تــوان گفــت کــه ایــن خانه هــا دماســنج وضعیــت داغ بــازار هســتند؛ چــرا کــه بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه مســتاجری در انهــا ســاکن نبــوده‪ ،‬خریــد و فــروش انهــا راحت تــر می شــود؛‬ ‫از ســوی دیگــر هــر چقــدر نــرخ باالتــر بــرود‪ ،‬شــاهد افزایــش ســوداگری در ایــن بخــش‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪ :‬علمــای شــیعه و‬ ‫ســنی اســتان عامــل اصلــی بیــداری و بصیــرت مــردم و‬ ‫به خصــوص جوانــان در کناره گیری از صف اغتشاشــات‬ ‫اخیــر و ناکام گذاشــتن توطئــه دشــمنان بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســردار علــی ملــک‬ ‫شــاهکوهی در مراســم افتتــاح اجــاس منطقــه ای‬ ‫وحــدت اســامی شــمال کشــور بــا عنــوان همایــش‬ ‫ملــی تقریــب مذاهــب و تمدن ســازی نویــن‬ ‫اســامی در گام دوم انقــاب در گــرگان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر چــه اتــش ایــن اشــوب ها بــا هوشــیاری‬ ‫مــردم و مســووالن خامــوش شــد امــا از بیــن بــردن‬ ‫فتنــه اغتشاشــات اخیــر بــه معنــای دســت کشــیدن‬ ‫دشــمنان از واردکــردن اســیب بــه ایــران نیســت ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تردیــدی وجــود نــدارد کــه دشــمنان‬ ‫داخلــی و خارجــی در پــی برنامـه ای دیگــر بــرای توطئه‬ ‫علیــه ایــران هســتند و خــود را بــرای فتنه انگیــزی در‬ ‫اینــده امــاده می کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان افــزود‪ :‬راه مقابلــه بــا‬ ‫توطئــه دشــمنانان‪ ،‬حفــظ هوشــیاری و بصیــرت و گام‬ ‫برداشــتن در راه امــام (ره) و رهبــر معظــم انقــاب اســت‪.‬‬ ‫ســردار ملک شــاهکویی از حضــور گســترده مــردم‬ ‫در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن تقدیــر کــرد و ایــن حضــور‬ ‫حماســی را نشــان ه دیگــری از عمــق عالقــه مــردم بــه‬ ‫انقــاب و جمهــوری اســامی و عامــل خنثی شــدن‬ ‫توطئــه دشــمنان دانســت‪.‬‬ ‫اجــاس منطقــه ای وحــدت اســامی شــمال‬ ‫کشــور بــا عنــوان همایــش ملــی تقریــب مذاهــب و‬ ‫تمدن ســازی نویــن اســامی در گام دوم انقــاب بــا‬ ‫حضــور شــخصیت های برجســته داخلــی و خارجــی‬ ‫بــه مــدت ‪ ۲‬روز در گــرگان برگــزار می شــود و در ان‬ ‫‪ ۲۰‬شــخصیت داخلــی و خارجــی ســخنرانی خواهنــد‬ ‫داشــت و ‪ ۱۲‬اثــر پژوهشــی نیــز رونمایــی می شــود‬ ‫چهــار روحانــی و مُفتــی رده بــاال از روســیه‪ ،‬مُفتــی‬ ‫اعظــم قزاقســتان‪ ،‬مُفتــی اعظــم قرقیزســتان و‬ ‫بســیاری از علمــای داخلــی و خارجــی در ایــن اجالس‬ ‫حضــور خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خانه هــای خالــی محــرک اصلــی معامــات کوتاه مــدت هســتند کــه بــه‬ ‫جهــش تورمــی مســکن و ســوداگری در ایــن بخــش دامــن می زننــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه مســکن بــا بیــان اینکــه طبــق امــار حــدود دو و نیــم تــا ســه میلیــون‬ ‫خانــه خالــی در کشــور وجــود دارد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬بــا فــرض صحــت ایــن امــار حــدود ‪۱۳‬‬ ‫درصــد از امــاک کشــور خالــی از ســکنه هســتند‪ .‬همچنیــن بایــد امــاک اداری‪ ،‬تجــاری‬ ‫و زمین هــای خالــی نیــز مشــمول ایــن مالیــات شــوند‪ ،‬چــرا کــه زمیــن خالــی مثــل ایــن‬ ‫می مانــد کــه چنــد واحــد مســکونی بالقــوه خالــی نگــه داشــته شــده اســت‬ ‫ایالتــی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای دولــت بــرای ســاخت ســاالنه یــک میلیــون مســکن‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون حــدود ســه میلیــون خانــه ســاخته شــده و خالــی در کشــور وجــود‬ ‫دارد کــه بــه عنــوان ظرفیتــی بســیار خــوب بــرای محقــق کــردن تالش هــای دولــت بــرای‬ ‫مســکن دار کــردن مــردم بالاســتفاده و در واقــع احتــکار شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬می تــوان بــا وارد کــردن ایــن خانه هــا در بــازه زمانــی ‪۶‬ماهــه‪ ،‬نه تنهــا شــاهد‬ ‫کاهــش ســوداگری در ایــن بخــش باشــیم‪ ،‬بلکــه از بــار هزینـه ای کــه امــروز بــر دوش دولــت‬ ‫در حــوزه مســکن وجــود دارد کاســته خواهد شــد‪.‬‬ ‫ایالتــی بــا بیــان اینکــه نبــود مکانیــزم شناســایی و ســامانه امــاک و اســکان از مهم تریــن‬ ‫موانــع اجرایــی شــدن ایــن طــرح اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬نــرخ پاییــن مالیــات بــر خانه هــای‬ ‫خالــی از دیگــر موانعــی اســت کــه ســبب شــده تــا شــاهد ایــن تعــداد خانــه خالــی در کشــور‬ ‫باشــیم کــه بــر همیــن اســاس پیشــنهاد می شــود کــه قانــون مالیــات بــر خانــه خالــی اصــاح‬ ‫شــده تــا بــا افزایــش مالیات هــا در ایــن بخــش شــاهد بازدارندگــی هــر چــه بیشــتر باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه مســکن بــا اشــاره بــه اینکــه جذابیــت ســرمایه گذاری در بخــش‬ ‫مســکن‪ ،‬ســبب گرایــش افــراد بــه خریــد خانه هــای بیشــتر اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن بیــن‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در کالن شــهری ماننــد تهــران شــاهد رشــد قیمتــی بیشــتری نســبت بــه‬ ‫ســایر کالن شــهرها هســتیم‪ ،‬اکثریــت بــه تهــران امــده و بخشــی از ظرفیــت مســکن را کــه‬ ‫می توانــد در بــازار عرضــه و افــراد فاقــد خانــه را صاحبخانــه کنــد اشــغال می کننــد‪.‬‬ ‫دبیرکل مجمع تقریب مذاهب‬ ‫بدون هیچ دغدغه ای‬ ‫پیروان مذاهب اسالمی‬ ‫ساکن ایران در حال‬ ‫فعالیتمذهبیهستند‬ ‫دبیــرکل مجمــع تقریــب مذاهــب گفــت‪ :‬پیــروان همــه مذاهب‬ ‫اســامی بدون هیچ مشــکل و دغدغه در حال فعالیت مذهبی‬ ‫و تبلیــغ و ترویــج عقاید خود هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام حمید شــهریاری‬ ‫روز سه شــنبه در نشســت خبــری دومیــن اجــاس منطقــه ای‬ ‫وحــدت اســامی شــمال کشــور بــا رســانه های گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬مذاهــب اســامی نــه تنهــا ســبک زندگــی مــورد نظــر خــود‬ ‫را دنبــال می کننــد بلکــه بــا تاســیس مــدارس مذهبــی‪ ،‬مروجــان‬ ‫مذهبــی را تربیــت کــرده و ازادانــه بــه فعالیــت می پردازنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا وجــود ایــن ازادی مذهبــی‪ ،‬دشــمن بــا‬ ‫تخریــب بی اســاس‪ ،‬ایــران را بــه شیعه ســازی متهــم می کنــد و‬ ‫می خواهــد بــا ایــن اقدامــات بــه شــیعه هراســی در دنیای اســام‬ ‫دامــن بزنــد‪.‬‬ ‫وی بــه تــاش گســترده و همیشــگی دشــمنان بــرای ایجــاد‬ ‫تفرقــه میــان مــردم ایــران به خصــوص مذاهــب گوناگــون اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬دشــمنان داخلــی و خارجــی از مشــکالت اقتصــادی‬ ‫کشــور سوءاســتفاده کــرده و اقــدام بــه تفرقه افکنــی می کننــد که‬ ‫همــگان بایــد هوشــیار باشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــه عنــوان نمونــه در اغتشاشــات اخیــر برخــی‬ ‫مناطــق کشــور شــاهد بلندشــدن محــدود صــدای نفــاق بــود امــا‬ ‫رســانه های غربــی ان هــا را در بــوق و کرنــا کــرده و اینگونــه القــا‬ ‫کردنــد کــه همــه مــردم ایــران بــا جمهــوری اســامی مخالــف‬ ‫هســتند در حالــی کــه این گونــه نبــود‪.‬‬ ‫شــهریاری بــه عــادی ســازی روابــط برخــی کشــورهای اســامی‬ ‫بــا رژیــم صهیونیســتی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســران بســیاری از‬ ‫کشــورهای اســامی از ایــن روابــط اعــام انزجــار کردنــد‪.‬‬ ‫دبیــرکل مجمــع تقریــب مذاهــب ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان‪،‬‬ ‫ملت هــای ایــن کشــورهای اســامی عادی ســازی رابطــه بــا رژیــم‬ ‫توزیع ‪ ۴۳‬هزار تن کود یارانه ای‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۳ :‬هــزار تــن انــواع کــود یارانـه ای از ابتــدای امســال تاکنــون‬ ‫بیــن کشــاورزان ایــن اســتان در راســتای افزایــش راندمــان تولیــد در ســطح اراضــی توزیــع شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محســن نظــام دوســت در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار کــرد‪ :‬کودهــای فســفاته‪ ،‬ازتــه‬ ‫و پتاســه بیشــترین مصــرف را در اســتان دارد و کــود ازتــه (اوره) ‪ ۷۰‬درصــد مصرفــی کشــاورزان خراســان شــمالی را در بهــار و پاییــز‬ ‫تشــکیل مــی دهد‪.‬‬ ‫کودک کــش صهیونیســتی را تحمــل نکــرده و به شــدت مخالــف‬ ‫ان هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه ایــن کشــورها توصیــه می کنیــم از راه غلطــی کــه‬ ‫رفته انــد برگردنــد واال توســط ملــت خودشــان ادب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫حجت االســام شــهریاری بــه حمایــت امریــکا تفکــر وهابی گری‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۱۹۹۰‬میــادی بــه بعــد‪ ،‬امریــکا بــا‬ ‫پــرورش وهابی گــری‪ ،‬ایــن تفکــر خطرنــاک را در جهــان اســام‬ ‫رواج دادنــد چــرا کــه به شــدت نگــران صادرشــدن انقــاب ایــران‬ ‫و الگوگرفتــن دیگــر کشــورهای اســامی از ایــن دیــدگاه جدیــد‬ ‫اســامی هســتند‪.‬‬ ‫دبیــرکل مجمــع تقریــب مذاهــب ادامــه داد‪ :‬کشــورهای‬ ‫اســتکباری بــا همیــن تفکــر و چشـم انداز‪ ،‬پشــتیبانی از ســعودی‬ ‫را اغــاز کردنــد و در کنــار ســرمایه گذاری بــرای ترویــج افراطی گــری‬ ‫در جهــان اســام‪ ،‬در مــدارس علمــی خــود نیــز تفکــر جدایــی‬ ‫مذاهــب اســامی را رواج داده و در حــال گســترش ان هســتند‬ ‫کــه نقطــه اوج ان جنــگ ســوریه بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا شکســت داعــش‪ ،‬ســلفی ها و وهابی هــا بــا‬ ‫پیشــرانی جبهــه مقاومــت و حمایــت ایــران‪ ،‬ایــن تفکــر روبــه‬ ‫افــول اســت‪.‬‬ ‫دبیــرکل مجمــع تقریــب مذاهــب ادامــه داد‪ :‬پــس از افول تفکر‬ ‫وهابی گــری‪ ،‬ســعودی ها از ارمان هــای وهابــی خــود عقــب‬ ‫نشســته و در حــال جایگزینــی ان بــا تفکــرات لیبرالــی هســتند‪.‬‬ ‫شــهریاری گفــت‪ :‬ســاخت جزیــره نئوم در عربســتان بــرای رواج‬ ‫هرزگــی و ولنــگاری نمونــه جایگزینــی تفکــر لیبرالــی بــا‬ ‫وهابی گــری در ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫دبیــرکل مجمــع تقریــب مذاهــب بیــان کــرد‪ :‬تفکــر وهابــی‬ ‫بــه نفــع تفکــر اســام اصیــل رنــگ می بــازد و بــر همیــن‬ ‫اســاس شــاهد افــول وهابیــت خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بــه برگــزاری اجــاس منطق ـه ای وحــدت اســامی در‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن گونــه نشســت ها در‬ ‫اســتان هایی بــا حضــور قومیت هــا در اولویــت قــرار دارد‬ ‫تــا وحــدت موجــود بــا حضــور مهمانــان داخلــی و خارجــی‬ ‫منعکــس شــود‬ ‫حجت االســام شــهریاری ادامــه داد‪ :‬ایــن اجــاس در‬ ‫گــرگان بــا حضــور شــخصیت های برجســته داخلــی و‬ ‫خارجــی برگــزار مــی شــود و در ان‪ ۲۰‬شــخصیت داخلــی و‬ ‫خارجــی ســخنرانی خواهنــد داشــت و ‪ ۱۲‬اثــر پژوهشــی نیــز‬ ‫رونمایــی مــی شــود‬ ‫وی افــزود‪ :‬چهــار روحانــی و مُفتــی رده بــاال از روســیه‪،‬‬ ‫مُفتــی اعظــم قزاقســتان‪ ،‬مُفتــی اعظــم قرقیزســتان و‬ ‫بســیاری از علمــای داخلــی و خارجــی در ایــن اجــاس‬ ‫حضــور خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــاورزان امســال ‪ ۹‬هــزار تــن کــود فســفاته و ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن کــود پتاســه خریــداری کردنــد افــزود‪:‬‬ ‫مصــرف ایــن ‪ ۲‬نــوع کــود در اراضــی کشــاورزی اســتان نســبت بــه مــدت ‪ ۱۰‬ماهــه ســال گذشــته رشــد ‪ ۲‬برابــری را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی خراســان شــمالی در ادامــه بــه توقــف تولیــدات پتروشــیمی خراســان بعنــوان منبــع‬ ‫اصلــی کــود اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــرودت هــوا موجــب قطعــی گاز ایــن صنعــت بــزرگ اســتان شــد و تولیــد کــود اوره در ایــن‬ ‫مجتمــع متوقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ســاالنه ‪ ۵۵۰‬هــزار تــن کــود اوره در پتروشــیمی خراســان تولیــد مــی شــود کــه عــاوه بــر تامیــن ایــن‬ ‫اســتان بــه ســایر اســتان هــای کشــور حمــل خواهــد شــد و بخــش هایــی نیــز صــادر مــی شــود کــه در صــورت نیــاز کشــور بخــش‬ ‫صــادرات ان کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫نظــام دوســت اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون هــزار تــن کــود پتاســه‪ ،‬هــزار تــن کــود فســفاته و ‪ ۶‬هــزار تــن کــود اوره در انبارهــای ایــن اســتان‬ ‫ذخیــره اســت و کشــاورزان در ایــن خصــوص هیــچ نگرانــی نداشــته باشــند و در صــورت نیــاز از ســایر مبــادی هــا وارد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کمبود فضای انبار کود‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬فضــای انبــاری بــرای ذخیــره ســازی تنهــا حــدود ‪ ۱۱‬هــزار تــن انــواع کــود شــیمیایی وجــود دارد و ایــن شــرکت هفــت انبــار‬ ‫اســتاندارد بــرای ذخیــره ســازی ‪ ۲۰‬هــزار تــن انواع کود شــیمیایی اســتراتژیک نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬کودهــای شــیمایی اســتان در پنــج انبــار ذخیــره ســازی مــی شــود‬ ‫و انبارهــای فعلــی در اختیــار ایــن شــرکت از نظــر اســتاندارد مشــکلی نــدارد امــا بدلیــل ذخیــره ســازی فشــرده کــود بــا کمبــود فضــا مواجــه‬ ‫هســتیم کــه جــا بــه جایــی و حمــل و نقــل بــه ســختی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مجمــوع بــرای ســاخت یــک انبــار ســه هــزار تنــی بــه ‪ ۱۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت کــه درصــدد هســتیم تــا بــا‬ ‫مســاعدت هــای اســتان و از محــل اعتبــارات ملــی دســت کــم یــک تــا ‪ ۲‬انبــار در ایــن اســتان ســاخته شــود‪.‬‬ ‫کل اراضــی خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص دارد‬ ‫و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 708‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫در فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫قیمت ‪ ۳۴‬قلم کاالی اساسی‬ ‫کاهشی می شود‬ ‫رییــس اتحادیــه کشــوری فروشــگاه های زنجیــره ای بــا اعــام اینکــه در فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای سراســر کشــور‪ ۳۴ ،‬قلــم کاالی اساســی بــا تخفیفــات ویــژه بــه فــروش‬ ‫می رســد‪ ،‬گفــت‪ :‬قیمــت کاالهــای مذکــور بــا اعمــال ایــن تخفیفــات بــرای مصرف کنندگان‬ ‫کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫جلوگیری از تضییع حقوق‬ ‫داوطلبان ازمون پروانه‬ ‫مهندسی با دستور دادستانی‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫برای ایجاد تمدن نوین‬ ‫اسالمی کلید اساسی‪ ،‬تقریب‬ ‫مذاهب است‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان گفــت‪ :‬جلوگیــری از تضییــع حقــوق داوطلبــان ازمــون‬ ‫دریافــت پروانــه نظــام مهندســی‪ ،‬علــت دســتور توقــف موقتــی انجــام مراحــل صــدور‬ ‫پروانــه بــود‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬در پــی دریافــت گــزارش هایــی مبنــی بــر تخلــف تعــدادی از‬ ‫داوطلبــان در زمــان برگــزاری ازمــون نظــام مهندســی ســال ‪ 1401‬در اســتان گلســتان ‪،‬‬ ‫پرونــده ای در دادســرای مرکــز اســتان تشــکیل و بــا دســتور بازپــرس پرونــده بــرای جلوگیــری‬ ‫از نتایــج زیــان بــار صــدور پروانــه اشــتغال نظــام مهندســی بــرای افــراد غیرصالــح از نظــر‬ ‫فنــی و مهندســی ‪ ،‬رونــد صــدور پروانــه اشــتغال ‪ ،‬پذیرفتــه شــدگان تــا زمــان تعییــن‬ ‫تکلیــف پرونــده متوقــف شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬بــا پیگیــری و تــاش ضابــط پرونــده‪ ،‬متخلفــان شناســایی شــدند‬ ‫و بــه ایــن ترتیــب از امــروز کار صــدور پروانــه نظــام مهندســی همــه داوطلبــان بــه جــز‬ ‫متخلفــان‪ ،‬از ســر گرفتــه شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬بــه علــت حساســیت پرونــده‪ ،‬بازپــرس بــا کمــک ضابــط‬ ‫پرونــده‪ ،‬شــبانه روزی مشــغول تکمیــل فراینــد تحقیقــات اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران (مبــدا)‪« ،‬منصــور‬ ‫» بــا تاکیــد بــر اینکــه فــروش فوق العــاده از دهــه مبــارک فجــر اغــاز شــده و تــا‬ ‫عالی پــور ‬ ‫عیــد ســعید فطــر ادامــه می یابــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــرای تقویــت تــوان خریــد و بهبــود‬ ‫ســبد معیشــت هموطنــان برنامه ریــزی شــده و اعضــای اتحادیــه کشــوری فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای بــا هماهنگــی تامین کننــدگان کاالهــای اساســی‪ ،‬تخفیفــات ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۳۰‬درصــدی‬ ‫انــواع کاالهــای تنظیــم بــازار را بــرای عرضــه و فــروش در طــرح از فجــر تــا فطــر تــدارک‬ ‫دیده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از فــروش کاالهــا بــا تخفیفــات ویــژه‪ ،‬تــاش بــرای ایجــاد‬ ‫فضایــی ارام و بــدون دغدغــه بــرای تامیــن مایحتــاج اساســی در اســتانه ســال نــو و مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در طــرح ویــژه فــروش «از فجــر تــا فطــر» ‪ ۳۴‬نــوع‬ ‫کاال از جملــه انــواع برنــج خارجــی‪ ،‬مــرغ گــرم و منجمــد و گوشــت منجمــد تنظیــم بــازار بــا‬ ‫تخفیفــات ویــژه و بــه صــورت فــروش فوق العــاده عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه کشــوری فروشــگاه های زنجیــره ای بیان داشــت‪ :‬اعضــای اتحادیــه در‬ ‫گــروه پوشــاک‪ ،‬کیــف و کفــش و نیــز شــیرینی و شــکالت بــرای شــب عیــد نیــز تــدارک‬ ‫خوبــی دیده انــد تــا در کنــار محصــوالت غذایــی و دیگــر ملزومــات مــورد نیــاز هموطنــان‪،‬‬ ‫ایــن محصــوالت نیــز بــا ارائــه تخفیفــات ویــژه در دســترس عمــوم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬بازرســی و کنتــرل بــازار بــرای نظــارت بهتــر و بیشــتر بــر کیفیــت و‬ ‫قیمــت کاالهــای عرضــه شــده در فروشــگاه های زنجیــره ای در ایــام پایانــی ســال تشــدید‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫فروشــگاه های زنجیــره ای بــا ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد فروشــگاهی در سراســر کشــور‪،‬‬ ‫کاالهــای اساســی و ســایر ملزومــات مــردم را عرضــه و توزیــع می کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬تقریب مذاهب کلید اساســی ایجاد تمدن نوین اســامی‬ ‫اســت و اگــر می خواهیــم بــه اهــداف بلنــد جمهوری اســامی در این راســتا دســت پیدا‬ ‫کنیــم بایــد بــه ســمت اقدامــات برنامـه ای و دانش محــور حرکت کنیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در مراســم افتتــاح همایــش ملــی‬ ‫تقریــب مذاهــب و تمــدن ســازی نویــن اســامی در گام دوم انقــاب در گــرگان افــزود‪:‬‬ ‫ایــن رویــداد ارزشــمند بــه دنبــال اعــام علمــی جایــگاه تقریــب مذاهــب در گســترش‬ ‫فرهنــگ اســامی و تجربه نــگاری دانــش در حــوزه مدیریــت مذاهــب اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر حفــظ انســجام مذاهــب اســامی اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫رویــداد فاخــر و ارزشــمند گام هــای عملــی و مهمــی در راســتای منویــات رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب بــرای حفــظ وحــدت برداشــته شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه یکــی از اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی ایجــاد تمــدن نویــن اســامی اســت گفــت‪ :‬رســیدن بــه ایــن هــدف جــز بــا‬ ‫اتحــاد شــیعه و ســنی امکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬تحقــق تمــدن نوین اســامی توســط یک کشــور امکان پذیر نیســت‬ ‫و همــه کشــورها و مذاهــب اســامی بایــد بــرای ان تــاش و همکاری کنند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان به بیانات رهبر معظم انقالب در جمع اعضای ســتاد بزرگداشــت‬ ‫‪ ۴‬هــزار شــهید گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن اســتان از لحــاظ نیــروی انســانی جــزو‬ ‫مناطــق ممتــاز اســت و ســاکنان ان بــا وجــود تعلــق بــه اقــوام و مذاهــب گوناگــون‪،‬‬ ‫همزیســتی مطلوبــی بــا یکدیگــر دارند‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان هــم در ایــن مراســم گفــت‪ :‬دشــمن تمام وقــت و‬ ‫تــاش خــود را بــکار گرفتــه تــا بــا ایجــاد تفرقــه و جدایــی‪ ،‬ملت هــای مســلمان را از هــم‬ ‫دور کنــد کــه مســلمانان بــا هوشــیاری بایــد مانــع ایــن کار شــوند‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید کاظــم نورمفیــدی افــزود‪ :‬بــه تعبیــر رهبــر معظم انقــاب‪ ،‬راهبرد دشــمن‬ ‫ایجــاد تفرقــه اســت و تنهــا راهــی کــه مــی توانــد جلــوی ان را گرفــت اتحــاد ملــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه اغتشاشــات اخیــر در برخــی مناطــق کشــور اشــاره کــرد وگفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫اشــوب ها دشــمن همــه تــوان خــود را بــرای واردکــردن اســیب بــه ایــران بـه کار گرفــت‬ ‫امــا بــا هوشــیاری و بصیــرت مــردم در رســیدن بــه هــدف شــوم خــود ناموفــق بــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬تقریــب و وحــدت اســامی در همــه‬ ‫کشــورهای اســامی بــه هــدف مشــترکی تبدیــل شــده و همــه فهمیده انــد کــه بــرای غلبــه‬ ‫بــر توطئه هــای دشــمنان و به خصــوص کشــورهای اســتمعاری راهــی جــز اتحــاد ندارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312001007891‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 140011441200100505‬اقــای بهــراد داســاربه شناســنامه ‪ 1893‬شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121516026‬فرزنــد عبدالــه صــادره از گــرگان در ششــدانگ اعیانــی یــک قطعه زمیــن که در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 91.07‬متــر مربــع واقــع در اراضــی شــهری از پــاک ‪1510‬‬ ‫اصلــی بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬‫خانــم طــاووس احمــدی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو ماه اعتــراض خود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را به مرجع ذیصــاح قضائی تقدیم‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪14006 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/26 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بانک خودروسازان و پرواز‬ ‫جک نیکلسون از قفس!‬ ‫از وزارت فخیمــه اقتصــاد و دارایــی‪ ،‬بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫اداره امــور مالیاتــی و ســایر دوســتان اقتصــاد دان‬ ‫پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان‪ ،‬شــما اگــر در‬ ‫هــر کشــوری مثــل جزایــر وُردونیســی و یــا کوچــه‬ ‫پــس کوچــه هــای گینــه بیســائو بگوئیــد قیمــت‬ ‫خودرویــی بــا ظاهــر و امکانــات پرایــد در عــرض‬ ‫چنــد ســال از بیســت میلیــون بــه ســیصد میلیــون‬ ‫رســیده و تنــدر نــود هــم در حــال رســیدن بــه مــرز‬ ‫یــک میلیــارد اســت ســه حالــت روی مــی دهــد‪ .‬یــا‬ ‫مثــل ان متخلفــان رانندگــی بــه شــما یــک محفظــه‬ ‫پالســتیکی مــی دهنــد تــا جســارتا ًدورن ان «هــا»‬ ‫کنیــد و از شــما تســت الــکل بگیرنــد؛ یــا اینکــه شــما‬ ‫را به واســطه «ســاکوزیس» یا همان روان پریشــی‬ ‫شــدید (از دســت رفتــن توانایــی تفریــق واقعیــت‬ ‫از خیــال) راهــی تیمارســتان مــی کننــد تــا دیــوار‬ ‫هــل بدهیــد و مثــل «جــک نیکلســون» از قفــس‬ ‫بپریــد! در غیــر ایــن صــورت عجالتــا ًبــه جــرم نشــر‬ ‫اکاذیــب ‪ ،‬شــایعه ســازی و اخــال در امــور اقتصادی‬ ‫چــوب در اســتین تان مــی کننــد و اگــر ســکته هــم‬ ‫کنیــد شــما را در بهــداری زنــدان جانمایــی مــی کننــد!‬ ‫امــا جالــب تــر از ایــن تردســتی قیمــت هــا بــه ویــژه‬ ‫در بــازار بــی صاحــب خــودرو کــه بــه مــذاق عــده ای‬ ‫انــدک خــوش مــی ایــد و عــدۀ بســیاری را بــه خــاک‬ ‫ســیاه مــی نشــاند‪ ،‬بــی خیالــی و نحــوه برخــورد‬ ‫مســئوالن بــا داســتان خــودرو اســت‪ .‬بــاز هــم گلــی‬ ‫بــه گوشــه جمــال مســئول گوجــه ســبز مملکــت کــه‬ ‫پــس از عرضــه گوجــه ســبز ‪ 400‬هــزار فــوری واکنش‬ ‫نشــان داد و قیمــت ان را غیــر منطقــی خوانــد ولــی‬ ‫هیــچ مســئولی قیمــت ‪ 300‬میلیونــی پرایــد یــا یــک‬ ‫میلیــاردی تنــدر ‪ 90‬را غیــر منطقــی نمــی دانــد!‬ ‫علــی ای حــال از انجــا که دولت فخیمه در بســیاری‬ ‫امــورات اقتصــادی بــه ویــژه بحــث گرانــی و تــورم در‬ ‫حــال رکــورد شــکنی هــای بی ســابقه اســت و اســاتید‬ ‫و اســتخوان خــرد کــرده هــای علــوم کیمیــا‪ ،‬لیمیــا‪،‬‬ ‫ســیمیا‪ ،‬جفــر‪ ،‬جــام زنــی ‪ ،‬جــن گیــری ‪ ،‬چلــه بــری و‬ ‫اســاتید ســایر علــوم مــاوراء الطبیعــه همگــی از ایــن‬ ‫همــه هژمونــی و ســاختار شــکنی انگشــت بــه دهــان‬ ‫مانده اند‪ ،‬دو پیشنهاد سوفسطایی و خلق الساعه‬ ‫در ایــن خصــوص افاضــه مــی گــردد علــی برکــه اللــه‪:‬‬ ‫الف)اشــنایی خلــق اللــه بــا اعــداد بــزرگ‪ :‬حقیقــت‬ ‫امــر مــا کارمنــدان و کارگــران به جز میلیــون (ان هم‬ ‫بــا تبصــره و منــت دولــت بــه ویــژه در هفتــه معلــم‬ ‫و روز کارگــر) بــا اعــداد بزرگتــر ســر و کار نداریــم‪ .‬امــا‬ ‫چنــد درصــدی از مــردم در اعــام دارایــی هایشــان‬ ‫نیــاز بــه اعــداد جدیــد دارنــد‪ .‬فلــذا توصیــه مــی شــود‬ ‫بــه منظــور ســهولت کار خبرنــگاران و روزنامــه نگاران‬ ‫در ثبــت و درج برخــی دارایــی هــا‪ ،‬ارقــام اختالســها‬ ‫یــا قیمــت هــای فضایــی خــودرو هــا‪ ،‬از اعــدادی کــه‬ ‫کمتــر در ریاضیــات اســتفاده مــی شــود‪ ،‬رونمایــی‬ ‫شــود‪ .‬البتــه ناگفتــه نمانــد قبــا ًاز ایــن اعــداد فقــط‬ ‫بــرای انــدازه گیــری اجــرام اســمانی مــی شــد‪ ،‬امــا در‬ ‫حــال حاضــر کاربرد فراوانی پیــدا کرده اند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثــال ‪ 1012‬تریلیــون‪ ،‬مثــال ‪ 1015‬کوادریلیــون‪1018 ،‬‬ ‫کونیتیلیون‪ 1021 ،‬سیکســتیلیون‪ 1024،‬ســپتیلیون‪،‬‬ ‫‪ 1027‬اکتیلیــون‪ 1030 ،‬نونیلیــون‪ 1033 ،‬دســیلیون‬ ‫و ‪ ...‬البتــه دانشــمندان احتیــاط کــرده بودنــد و ایــن‬ ‫اعــداد را بــرای روز مبــادا نامگــذاری کــرده بودنــد‬ ‫کــه ظاهــرا ً در حــال رســیدن بــه روزهــای طالیــی‬ ‫ریاضیــات هســتیم!‬ ‫ب) بانــک خــودرو ســازان‪ :‬پیشــنهاد مــی شــود‬ ‫بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش فضایــی قیمــت‬ ‫خــودرو‪ ،‬مجــوز تاســیس یــک بانــک مشــتی بــه دو‬ ‫خودروســاز بــزرگ کشــور بدهیــم تــا در کنــار ســاخت‬ ‫خودروهایــی کــه هیونــدا و بنــز هــم قــادر بــه پــاس‬ ‫کــردم اســتاندارد ‪ 85‬گانــه انهــا نیســتند ولــی در‬ ‫تصادفــات بــه چنــد تکــه نــا مســاوی تقســیم مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬دوســتان بــه امــورات بانکــی و دالل بــازی‬ ‫هــم مشــغول باشــند شــاید ســود بانکــداری زیــر‬ ‫زبــان شــان مــزه کــرد و عطــای خودروســازی و بــازی‬ ‫بــا جــان مــردم را بــه لقایــش بخشــیدند و گالب بــه‬ ‫رویتــان تعرفــه واردات خــودروی خارجــی هــم صفــر‬ ‫شــد و دوســتان اجــازه دادنــد خــودروی دســت دوم‬ ‫وارد کشــور بشــود‪ .‬البتــه بــه شــرطی اینکــه عزیــزان‬ ‫دو روز دیگــر ادعــای انحصــاری کــردن بانــک هــا را‬ ‫نداشــته باشــند!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میوه های الغری‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش‬ ‫وزن کــدام اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود‬ ‫می بخشــند و سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد‬ ‫‪ ,‬پوســت را جــوان و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را‬ ‫بــراق می کننــد و ســامت عمومــی بــدن را افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی از پــر طرفدارتریــن و‬ ‫در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای الغــری در دنیــا‬ ‫بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد رژیم هــای‬ ‫دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان را دنبــال‬ ‫کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام بــه‬ ‫عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در‬ ‫ادامــه ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای‬ ‫الغــری و الغرکننــده موثــر در کاهــش وزن و تناســب‬ ‫انــدام را معرفــی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪708‬‬ ‫کار هوشمندانه یا‬ ‫سخت کارکردن؛‬ ‫کدام یک بهتر‬ ‫است؟‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ -1‬گالبــی بــرای الغــری و کاهــش وزن‪ :‬گالبــی یکــی‬ ‫دیگــر از میــوه هــای پــر ارزش در زمینــه کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت ‪ ،‬بســته بنــدی شــده بــا پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ K‬و مقــداری‬ ‫ریبوفالویــن‪ ،‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فــوالت‪ ،‬مــس‪،‬‬ ‫انتــی اکســیدان ها و ویتامیــن ‪6-B‬؛ گالبــی در برابــر‬ ‫رادیکال هــای ازاد مبــارزه می کنــد‪ ،‬بــه هضــم غــذا‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ ،‬بــدن را ســم زدایــی می کنــد و خطــر‬ ‫ابتــا بــه دیابــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمــک لیمــو بــه کاهــش وزن‪:‬احتمــاال یکــی از همــه‬ ‫کاره تریــن میوه هــای کاهــش وزن‪ ،‬لیمــو اســت‪ .‬ایــن مرکــب‬ ‫ترش حاوی مقادیر باالیی از ویتامین ‪ C‬و مقادیر کمتری از‬ ‫تیامین‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیم‪ ،‬مس‪ ،‬فوالت و پانتوتنیک اســید‬ ‫اســت‪ .‬لیمــو عــاوه بــر تقویــت بــدن و بهبــود هضــم و ســم‬ ‫زدایــی‪ ،‬مــی توانــد بــه طــور بالقــوه از ســامت اســتخوان ها‬ ‫حمایــت کنــد‪ ،‬جــذب اهــن را افزایش دهد‪ ،‬ســنگ کلیــه را از‬ ‫بیــن مــی بــرد یــا حتــی ان را دفــع مــی کنــد‪ ،‬ایمنــی و ســامت‬ ‫قلــب را تقویــت می کنــد و پوســت را روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چربــی ســوزی بــا مصــرف انــار‪ :‬انــار یکــی از بهتریــن‬ ‫چربــی ســوزها اســت کــه از مزایــای ســامتی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬فیبــر‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬فــوالت‪،‬‬ ‫پتاســیم‪ ،‬فالونوئیدهــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪،B6‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،K‬پلــی فنــل هــا و فســفر را ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫انــار بــرای مبــارزه بــا فشــار خــون بــاال‪ ،‬هیپرگلیســمی‪،‬‬ ‫التهــاب‪ ،‬کلســترول بــاال‪ ،‬ســرطان هــای خــاص و اســترس‬ ‫اکســیداتیو مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اووکادو بــرای الغــری‪:‬اووکادو چربــی ســوز اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دارای چربــی ســالم اســت کــه بــرای عملکــرد‬ ‫قلــب مفید می باشــد‪ .‬همچنیــن دارای انــواع ویتامین‬ ‫‪، B, C, K, E‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬اهــن‪ ،‬مگــن یــم‪ ،‬زینــک و‬ ‫مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬چربی سوزی و الغری با توت فرنگی‪:‬‬ ‫دارای کربوهیــدرات و کالــری کــم اســت‪ ،‬تــوت فرنگــی‬ ‫یــک چربــی ســوز ســریع اســت ؛ فیبــر‪ ،‬انتــی اکســیدان ‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،C‬پتاســیم‪ ،‬فوالت‪ ،‬فالونوئیدها و منگنز دارد در‬ ‫حالــی کــه کاهــش وزن یکــی از مزایــای قــوی تــوت فرنگــی‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا بــه جریــان خــون را نیــز بهبــود می بخشــند‪،‬و به‬ ‫مشــکالت مختلــف قلــب و عــروق کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪-6‬کاهــش وزن بــا مصــرف پرتقال‪:‬بــرای کمــک بــه کاهــش‬ ‫وزن و کاهــش خطــر ابتــا بــه ســکته مغــزی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬بیمــاری‬ ‫کبــد‪ ،‬دیابــت‪ ،‬فشــار خــون بــاال‪ ،‬مســائل مربــوط بــه پوســت‬ ‫و بیمــاری هــای قلبــی مفیــد اســت‪ ،‬پرتقــال منبــع مهمــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬فیبــر‪ ،‬مــس‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫کلســیم‪ ،‬ویتامین هــا و مــواد مغــذی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬زغــال اختــه بــرای چربــی ســوزی‪:‬زغال اخته ‪،‬کوچک‬ ‫اما قدرتمند اســت ‪.‬همچنین خواص چربی ســوزی دارد‬ ‫و هضــم را تحریــک میکنــد و شــامل انتــی اکســیدانها‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ ،K‬فیبــر‪ ،‬منگنــز و اســت ‪ ،‬زغــال‬ ‫اختــه مــی توانــد قلــب‪ ،‬پوســت‪ ،‬اســتخوان‪ ،‬و ســامت‬ ‫روان را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاپایــا بــرای چربــی ســوزی‪:‬پاپایا (همچنیــن بــه عنــوان‬ ‫‪ )Pawpaw‬به عنوان یکی از بهترین چربی سوز ها شناخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬اســیب های پوســتی را کاهش‪ ،‬ســامت قلب‪،‬‬ ‫هضــم را بهبــود مــی بخشــد‪ .‬انتــی اکســیدان ها‪ ،‬پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B9‬ویتامیــن ‪ C‬و پتاســیم را بــه‬ ‫همــراه لیکوپــن ارائــه مــی دهــد؛ منیزیم؛ کلســیم؛ و ویتامین‬ ‫‪ E ،B5 ،B3 ،B1‬و ‪ K‬را دارا اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬گــواوا بــرای الغری‪:‬گــواوا یکــی دیگــر از میــوه هــای‬ ‫گرمســیری هضــم کننــده اســت کــه متاســفانه بــه‬ ‫عنــوان میــوه هــای دیگــر در بــازار رایــج نیســت ‪ -‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬مزایــای ســامتی بــاور نکردنــی دارد کــه فراتــر از‬ ‫کاهش در وزن اســت‪:‬از جمله‪:‬ایمنی بهتر و ســامت‬ ‫قلــب‪ ،‬دیابــت پاییــن ‪ ،‬کاهــش خطــر ابتــا به ســرطان‪،‬‬ ‫بهبــود بینایــی ‪ ،‬اســترس کمتــر و بهبــود بافــت پوســت‪،‬‬ ‫ایــن میــوه ســبز پوســتی و صورتــی حــاوی منگنــز‪،‬‬ ‫فــوالت‪ ،‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن‬ ‫‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬اهــن و کلســیم اســت‪ .‬ایــن میــوه‬ ‫خوشــمزه نــه تنهــا بــرای زنــان بــاردار ایمــن اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــرای انهــا بســیار مفیــد هــم اســت؛ زیــرا مــی توانــد بــا‬ ‫عفونــت هــا و میکــروب هــا مبــارزه کنــد و بــه بیمــاری‬ ‫صبحگاهــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫حمیــده کریمــی ‪ -‬شــاید ایــن جملــه معــروف را شــنیده‬ ‫باشــید کــه «مــن افــراد تنبــل را بــرای انجــام کارهــای‬ ‫ســخت اســتخدام می کنــم‪ ،‬چــون افــراد تنبــل ســاده ترین‬ ‫راه را بــرای انجــام کارهــا پیــدا می کننــد‪ ».‬نمی دانیــم ایــن‬ ‫نقل قــول دقیقــا از کیســت‪ ،‬ولــی بــه ان اعتقــاد داریــم‪.‬‬ ‫ایــن نقل قــول شــما را بــه چالــش می کشــد تــا رونــد کار‬ ‫خــود را بررســی کنیــد و ببینیــد بــا توجــه بــه انــرژی و وقتــی‬ ‫کــه می گذاریــد‪ ،‬خروجــی مدنظــر را داریــد یــا نــه‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬دربــاره کار هوشــمندانه و کار ســخت و تفاوتشــان‬ ‫بیشــتر بخوانیــد‪.‬‬ ‫تعریف کار سخت و کار هوشمندانه‬ ‫معمــوال مــا بــا مفهــوم کار ســخت بیشــتر اشــنایی‬ ‫داریــم‪ ،‬یعنــی کاری کــه زمــان و انــرژی زیــادی بــرای ان‬ ‫می گذاریــم‪ .‬کار هوشــمندانه یعنــی بتوانیــد یــک وظیفــه‬ ‫را بــا همــان کیفیــت ســابق ولــی بــا صــرف انــرژی و زمــان‬ ‫کمتــری انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫هــم کار هوشــمندانه نیازمنــد اخــاق کاری و تعهــد‬ ‫بــه کیفیــت اســت و هــم سخت کوشــی‪ .‬بااین حــال کار‬ ‫هوشــمندانه بــه شــما امــکان می دهــد وظایــف بیشــتری را‬ ‫انجــام دهیــد‪ ،‬درنتیجــه می توانیــد زودتــر بــه خانــه برویــد‬ ‫یــا ســریع تر مشــغول کاری جدیــد شــوید‪.‬‬ ‫تفاوت کار هوشمندانه و کار سخت چیست؟‬ ‫همیشــه شــنیده ایم کــه ســخت کارکــردن نتیجــه‬ ‫می دهــد‪ ،‬امــا ایــن جملــه همیشــه هــم درســت نیســت‪.‬‬ ‫البتــه منظورمــان ایــن نیســت کــه دســت از تــاش‬ ‫بکشــیم‪ .‬در عــوض بایــد تــاش کنیــم بهــره وری مــا بیشــتر‬ ‫شــود‪ ،‬یعنــی کارهــای بیشــتر و موثرتــری را بــا تــاش‬ ‫کمتــری انجــام دهیــم‪ .‬ایــن ویژگــی در زندگــی امــروزی‬ ‫و محیط هــای کاری فعلــی کــه در ان ســرعت عمل‬ ‫حــرف اول را می زنــد‪ ،‬اهمیــت بســیار بیشــتری دارد‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬مهم تریــن تفاوت هــای کار هوشــمندانه و ســخت‬ ‫کارکــردن را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬زمان‬ ‫کار ســخت به معنــای صــرف وقــت زیــاد بــرای انجــام یــک‬ ‫وظیفــه یــا مجموعـه ای از وظایــف اســت‪ .‬کار هوشــمندانه‬ ‫یعنــی همــان کارهــا را بــا همــان کیفیــت در مــدت کمتــری‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کمیت و کیفیت‬ ‫کار ســخت یعنــی تمرکــز مــا بیشــتر بــر کمیــت اســت تــا‬ ‫کیفیــت‪ ،‬امــا هنــگام کار هوشــمندانه روی هــر دو بــه یــک‬ ‫انــدازه تمرکــز می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فرایند‬ ‫کار ســخت معمــوال حالــت پیش فــرض انجــام هــر کار‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی دربــاره روش انجــام ان فکــر نمی کنیــم‪.‬‬ ‫امــا کار هوشــمندانه یعنــی به انــداز ه انجــام کار بــه روش‬ ‫انجــام ان هــم توجــه می کنیــم‪ .‬بــرای کســب نتیجــه‬ ‫مطلــوب‪ ،‬اولویت بنــدی‪ ،‬محول کــردن و بهبــود مدیریــت‬ ‫زمــان هــم الزم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مهلت انجام کار‬ ‫کار ســخت همیشــه بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه هــدف در‬ ‫مهلــت تعیین شــده نیســت‪ .‬کار هوشــمندانه یعنــی کارها را‬ ‫ســریع انجــام دهیــد و وقتــی قــرار باشــد کاری را در مهلــت‬ ‫مشــخص بــه اتمــام برســانید‪ ،‬انتخــاب بهتــری اســت‪.‬‬ ‫چطور مهارت کار هوشمندانه را کسب کنیم؟‬ ‫‪ .۱‬اجتناب از چندوظیفگی‬ ‫وقتــی چنــد کار را هم زمــان انجــام می دهیــد‪ ،‬بــا ســرعت‬ ‫زیــادی تمرکــز خــود را از یــک وظیفــه بــه وظیفــه دیگــر‬ ‫منتقــل می کنیــد کــه ایــن کار فقــط انــرژی زیــادی صــرف‬ ‫می کنــد‪ .‬بعــد از هــر تغییــر‪ ۱۵ ،‬دقیقــه طــول می کشــد تــا‬ ‫مغــز شــما بــه وظیفــه جدیــد عــادت کنــد‪ .‬پــس بهتــر اســت‬ ‫کــه همیشــه روی یــک کار تمرکــز کنیــد‪ .‬بــه ایــن منظــور‬ ‫بهتــر اســت تکنیک هــای کار عمیــق را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اهمیت دادن به استراحت‬ ‫وقتــی کارهــای زیــادی بــرای انجــام دادن داریــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫اینکــه از اســتراحت و کارهایــی مثــل غذاخــوردن صرف نظــر‬ ‫کنیــد‪ ،‬بیشــتر می شــود‪ .‬اســتراحت نکردن و غذانخــوردن‬ ‫در درازمــدت روی ســامت شــما اثــر منفــی می گــذارد‪ .‬در‬ ‫ضمــن خســته کردن خودتــان باعــث می شــود کــه بیشــتر‬ ‫اشــتباه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر به انــدازه کافــی اســتراحت نکنیــد‪ ،‬دچــار فرســودگی‬ ‫شــغلی می شــوید‪ .‬بــرای اینکــه اســتراحت را فرامــوش نکنیــد‬ ‫از تکنیک هــای مدیریــت زمــان مثــا تکنیــک پومــودورو‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا اســتراحت بیــن انجــام کارهــا‪ ،‬بــرای‬ ‫روزهــای اتــی انــرژی بیشــتری خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫قابل اندازه گیــری (‪ :)Measurable‬چطــور متوجــه می شــوید‬ ‫کــه بــه هــدف رســیده اید؟ بایــد روش واضحــی بــرای‬ ‫اندازه گیــری میــزان موفقیــت شــما وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قابل دســتیابی (‪ :)Achievable‬ایــا ایــن هــدف بــا توجــه‬ ‫بــه زمــان و منابعــی کــه در اختیــار داریــد‪ ،‬قابل دســتیابی‬ ‫اســت؟ اگــر نیســت‪ ،‬بایــد برنامه ریــزی دقیق تــری داشــته‬ ‫باشــید تــا بــه هــدف برســید‪.‬‬ ‫مرتبــط (‪ :)Relevant‬ایــا هدفــی کــه در نظــر گرفته ایــد‬ ‫در راســتای عملکــرد و ماموریــت ســازمان اســت؟ فقــط‬ ‫زمانــی کــه هــدف شــما ارزشــی بــه هــدف کل مجموعــه‬ ‫اضافــه می کنــد‪ ،‬بــرای ان برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫دارای محدودیــت زمانــی (‪ :)Time-bound‬ایــا مهلــت‬ ‫مشــخصی در ذهنتــان در نظــر گرفته ایــد؟ وقتــی مهلــت و‬ ‫تاریــخ دقیــق بــرای اتمــام کار در نظــر بگیریــد‪ ،‬ذهــن شــما‬ ‫تمرکــز بیشــتری بــرای رســیدن بــه هــدف خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایا دوره سخت کارکردن به سر رسیده است؟‬ ‫کارامدبــودن و افزایــش بهــره وری به معنــای تنبلی کــردن‬ ‫نیســت‪ .‬وقتــی ســخت کار می کنیــد‪ ،‬قصــد داریــد‬ ‫بیشــترین نتیجــه را بگیریــد‪ .‬هــدف نهایی کار هوشــمندانه‬ ‫هــم همیــن اســت‪ ،‬ولــی بــا تکنیک هــای ایــن ســبک‬ ‫کار می توانیــد در فضــای کاری امــروزی کــه مبتنــی بــر‬ ‫ســرعت عمل اســت‪ ،‬جایــگاه خوبــی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫در واقــع بایــد بیــن ســخت کارکــردن و کار هوشــمندانه‬ ‫تعــادل ایجــاد کنیــد‪ .‬اگــر در شــرایطی هیــچ راهــی بــرای‬ ‫کاهــش زمــان و انــرژی الزم بــرای انجــام کار وجــود‬ ‫نداشــت‪ ،‬تنهــا راه باقی مانــده ســخت کارکــردن اســت‪.‬‬ ‫میــزان انــرژی مــا در طــول روز تغییــر می کنــد‪ .‬در صورتــی‬ ‫کــه برنامه ریــزی را بــا توجــه بــه میــزان انــرژی خــود انجــام‬ ‫دهیــم‪ ،‬بهــره وری مــا افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬اگــر صبح هــا‬ ‫انــرژی بیشــتری داریــد‪ ،‬کارهــای ســخت را در ان ســاعات‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬اگــر عصرهــا پرانرژی تــر هســتید‪ ،‬کارهایــی‬ ‫را کــه بــه تــاش و تمرکــز کمتــری نیــاز دارنــد صبح هــا‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫هــر دو روش کارکــردن ســودمندند‪ .‬بایــد مشــخص‬ ‫کنیــد کــه کــدام ســبک کار بــرای نــوع کار و محیــط کار‬ ‫شــما مناســب تر اســت‪ .‬مثــا بــرای کارهــای فیزیکــی در‬ ‫کارخانــه‪ ،‬ســخت کارکــردن معمــوال انتخــاب بهتــری اســت‪،‬‬ ‫ولــی بــرای کارهایــی در حوزه هایــی مثــل تکنولــوژی کار‬ ‫هوشــمندانه مناســب تر اســت‪.‬‬ ‫در ابتــدای هــر کار بایــد ســخت کار کنیــد تــا فرایندهــا‬ ‫و رونــد کار را به درســتی درک کنیــد‪ .‬به مــرور زمــان‬ ‫و بــا تســلط بــر امــور‪ ،‬می توانیــد روش هایــی بــرای‬ ‫هوشمندســازی رونــد انجــام کار پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اولویت بندی کارها‬ ‫کارهایی را که ســخت ترند و فشــار روانی بیشــتری دارند‪،‬‬ ‫زودتــر انجــام دهیــد‪ .‬وقتــی بــرای یــک هفتــه برنامه ریــزی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬کارهایــی را در ابتــدای فهرســت قــرار دهیــد کــه‬ ‫زمــان انجــام انهــا اهمیــت دارد تــا در مهلــت معین شــده‬ ‫انهــا را بــه انجــام برســانید‪ .‬بــرای پروژه هــای بزرگ تــر‬ ‫حتمــا زمانــی را بــرای اتفاقــات غیرمترقبــه در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬انجام دسته جمعی وظایف کوچک تر‬ ‫وظایــف کوچک تــر را در کنــار هــم انجــام دهیــد‪ .‬مثــا‬ ‫یــک روز وقــت بگذاریــد و تمــام انهــا را بــه اتمــام برســانید‪.‬‬ ‫انجــام تعــداد زیــادی کار و خـط زدن انهــا از فهرســت کارهــا‬ ‫ذهــن شــما را رهــا می کنــد‪ .‬ایــن کارهــای کوچــک ممکــن‬ ‫اســت تماس هــای ضــروری یــا جــواب دادن بــه ایمیل هــا و‬ ‫پیام هــای واتســپ باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کارهــا معمــوال تمرکــز کمتــری نیــاز دارنــد و می توانیــد‬ ‫انهــا را البـه الی کارهــای دیگــر انجــام دهیــد‪ .‬درنهایــت در‬ ‫ادام ـه روز می توانیــد بــدون اینکــه نگــران فراموش کــردن‬ ‫چیــزی باشــید‪ ،‬بــه کار خــود ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درنظرگرفتن میزان انرژی‬ ‫‪ .۶‬اتوماتیک کردن کارها‬ ‫هــر کاری را کــه امکان پذیــر اســت اتوماتیــک کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫از میانبرهــای صفحه کلیــد اســتفاده کنیــد‪ ،‬از فیلترگــذاری‬ ‫بــرای ایمیل هــا اســتفاده کنیــد و بــرای کارهــای مختلفــی‬ ‫کــه در طــول روز داریــد‪ ،‬روشــی بــرای اتوماتیک ســازی‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬وقتــی بخشــی از کارهــا اتوماتیــک پیــش بــرود‪،‬‬ ‫می توانیــد روی کارهــای اصلــی خــود تمرکــز بیشــتری‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اولویت دادن به خود‬ ‫همیشــه خودتــان را در اولویــت قــرار دهیــد‪ .‬اگــر خســته‬ ‫و فرســوده باشــید‪ ،‬بــه دیگــران هــم نمی توانیــد کمکــی‬ ‫کنیــد‪ .‬حتمــا زمانــی را بــرای رســیدگی بــه خودتــان در نظــر‬ ‫بگیریــد و از کارکــردن بی ـش از حــد بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تقویت طرز فکر رشد‬ ‫طــرز فکــر رشــد را در خودتــان پــرورش دهیــد‪ .‬یعنــی هــر‬ ‫پــروژه را فرصتــی ببینیــد کــه بــرای یادگیــری و رشــد شــما‬ ‫ایجــاد شــده اســت و مهارت هــای خــود را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫بــا طــرز فکــر رشــد‪ ،‬دائمــا روش هایــی بــرای افزایــش‬ ‫بهــره وری پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫نیروی کار هوشمند و اهداف هوشمندانه‬ ‫قبــل از شــروع هــر پــروژ ه بــزرگ‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه هــدف‬ ‫اصلــی ان را می دانیــد‪ .‬شــما و همکارانتــان بایــد ســر مســائل‬ ‫اصلــی توافــق داشــته باشــید و برنامه ای واضــح و منظم برای‬ ‫انجام کار داشــته باشــید‪ .‬برای اینکه تصور روشــنی از ادامه‬ ‫مســیر داشــته باشــید‪ ،‬از روش هدف گــذاری هوشــمندانه یــا‬ ‫‪ SMART‬اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫کلمــه ‪ SMART‬به معنــی «هوشــمندانه» از کنــار هــم‬ ‫گذاشــتن حــرف اول چنــد کلمــه دیگــر تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬هرکــدام از ایــن کلمه هــا یکــی از ویژگی هــای‬ ‫اهــداف هوشــمندانه را نشــان می دهــد‪:‬‬ ‫دقیــق (‪ :)Specific‬بایــد مشــخص کنیــد کــه دقیقــا‬ ‫دنبــال چــه هدفــی هســتید و قــرار اســت بــه کجــا برســید‪.‬‬ ‫ایا کار هوشمندانه بهتر از سخت کارکردن است؟‬ ‫تفــاوت شــخصیت افــراد در کار هوشــمندانه و کار‬ ‫ســخت‬ ‫هوشــمندانه کارکــردن نیازمنــد تخصــص و دانــش عمیــق‬ ‫دربــاره نحــوه انجــام کارهاســت‪ .‬فقــط بــا دانــش عمیــق‬ ‫می توانیــد راه هایــی خالقانــه بــرای ســریع تر انجــام دادن‬ ‫کارهــا پیــدا کنیــد‪ .‬ســخت کارکــردن هــم نیازمنــد تعهــد بــه‬ ‫انجــام وظیفــه و پشــتکار بــرای تمام کــردن کار اســت‪ .‬تعهــد‬ ‫کاری اهمیــت زیــادی دارد‪ ،‬چــون بــرای ســخت کارکــردن بایــد‬ ‫زمــان بیشــتری را بــه یــک پــروژه یــا وظیفــه اختصــاص دهیــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه کار هوشــمندانه انجــام می دهنــد معمــوال‬ ‫خالق ترنــد و ذهــن بــازی دارنــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال در‬ ‫جایگاه هــای رهبــری قــرار می گیرنــد‪ .‬ســخت تالش کــردن‬ ‫بــرای کســانی مناســب اســت کــه دوســت دارنــد‬ ‫دســتورالعمل ها را دنبــال کننــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال در کاری‬ ‫کــه انجــام می دهنــد بــه مهــارت بســیار زیــادی می رســند‪،‬‬ ‫چــون ان را بارهــا و بــه مــدت طوالنــی تکــرار می کننــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫کار هوشــمندانه و ســخت کارکــردن هــر دو اهمیــت دارنــد‬ ‫و جایگزیــن هــم نمی شــوند‪ .‬کار هوشــمندانه به معنــای‬ ‫انجــام کارهــا در زمــان کمتــر و بــا صــرف انــرژی کمتــر‬ ‫اســت‪ .‬بــه ایــن منظــور بایــد بــا ســخت کارکــردن بــه فراینــد‬ ‫کار کامــا مســلط شــده باشــید تــا بتوانیــد رو ش هایــی‬ ‫بــرای ســریع تر انجــام دادن ان پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫هیچ کــدام از ایــن دو ســبک کارکــردن کنــار گذاشــته‬ ‫نمی شــوند‪ .‬بــرای اینکــه در کاری بــه موفقیــت برســید‬ ‫و بیشــترین بهــره وری را داشــته باشــید‪ ،‬بایــد بتوانیــد‬ ‫بیــن ایــن ‪ ۲‬ســبک کارکــردن تعــادل ایجــاد کنیــد و نــوع‬ ‫کارکــردن خــود را متناســب بــا شــرایط و شــخصیت خــود‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 26‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 708‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی جعلی کاریابی در سایت های واسط در ج اگهی‬ ‫مدتــی اســت کــه کالهبــرداران اگهی هــای اســتخدام جعلــی را بــه نــام کار در منــزل در ســایت های معتبــر درج اگهــی منتشــر می کننــد و بــا مــدارک هویتــی و اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی و احــراز هویــت در صرافی هــای ارز دیجیتــال‪ ،‬از کســانی کــه جویــای کار هســتند کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫استفاده از کوتاه کننده‬ ‫ادرساینترنتیهدفمند‬ ‫جغرافیایی در کالهبرداری‬ ‫فیشینگ‬ ‫مجرمیــن ســایبری بــا حمــات کالهبــرداری فیشــینگ‬ ‫سفارشــی بــر اســاس مــکان قربانیــان‪ ،‬کاربــران نــااگاه‬ ‫را هــدف قــرار می دهنــد و ایــن موضــوع امــکان حمــات‬ ‫ســایبری را باورپذیر تــر از همیشــه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ Geo Targetly‬یــک ســرویس انالیــن قانونــی اســت کــه‬ ‫ســرویس کوتاه کــردن ‪ URL‬خــود را‪ ،‬مشــابه ‪ ،Bitly‬بــه نــام‬ ‫‪ Geo Link‬ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫ف شده اســت کــه‬ ‫اخیــرا مــوج جدیــدی از حمــات فیشــینگ کشـ ‬ ‫در ان مجرمین سایبری از محصول ‪،Geo Targetly، Geo Link‬‬ ‫بــرای هدایــت کاربــران بــه لینک هــای مخــرب اســتفاده می کنند‪.‬‬ ‫بد تــر از ان‪ ،‬بــه دنبــال ایــن شــیوه عمــل‪ ،‬کالهبــرداران‬ ‫می تواننــد حمــات هدفمنــد را بــا توجــه بــه منطقــه و زبــان‬ ‫قربانــی از طریــق ایــن ســرویس انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫‪ Geo Targetly‬یــک وب ســایت قانونــی اســت کــه بــه‬ ‫بو کاره ها و تبلیغ کننــدگان اجــازه می دهــد تــا کاربــران را‬ ‫کس ـ ‬ ‫بــه اگهی هــا یــا صفحــات موجــود در بازار هــای محلــی خــود‬ ‫هدایــت کننــد‪ ،‬به گفتــه ایــن شــرکت‪ ،‬ســرویس ‪ Geo Link‬ان‬ ‫در اصــل یــک کوتاه کننــده ‪ URL‬درســت ماننــد ‪ Bitly‬اســت‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری از ‪ Geo Targeting‬بــرای هــدف قــرار‬ ‫دادن قربانیــان احتمالــی در مکان هــای خــاص از طریــق‬ ‫ایمیل هــای فیشــینگ اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫می توانــد ضربــه بزرگــی بــه امنیــت ســایبری باشــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫بهره بــرداری از هدف گیــری ممکــن اســت تغییر دهنــده‬ ‫نهایــی بــازی بــرای مجرمــان ســایبری باشــد‪.‬‬ ‫محققــان شــرکت امنیتــی‬ ‫اوانــان اظهــار داشــتند‪« :‬در‬ ‫ایــن حملــه‪ ،‬هکر هــا کاربــران‬ ‫را از طریــق ‪Geo Targetly‬‬ ‫هدایــت می کننــد و صفحــات‬ ‫فیشــینگ شخصی سازی شــده و‬ ‫محلی سازی شــده را در اختیــار‬ ‫انهــا قــرار می دهنــد‪».‬‬ ‫ابــزار مذکــور بــرای نمایــش‬ ‫تبلیغــات بــر اســاس موقعیــت‬ ‫مکانــی کاربــر اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اگهی هایــی کــه توســط‬ ‫شــخصی در فرانســه مشــاهده‬ ‫می شــود‪ ،‬بــا تبلیغاتــی کــه بــه‬ ‫کســی در کشــوری دیگــر نشــان‬ ‫داده می شــود‪ ،‬متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫اکنــون‪ ،‬هکر هــا می تواننــد محتــوای‬ ‫فیشــینگ خــاص جغرافیایــی را‬ ‫راه انــدازی کننــد و ایمیل هــای‬ ‫مخربــی را کــه بــر اســاس منطقــه و‬ ‫زبــان سفارشــی شــده اند‪ ،‬بــه اهــداف خــود ارســال کننــد‪.‬‬ ‫محتــوای ایمیــل‪ :‬یکــی از ایمیل هایــی کــه محققــان ‪Avanan‬‬ ‫تجزی هو تحلیــل کردنــد بــه زبــان اســپانیایی بــود و بــرای کاربــران در‬ ‫کلمبیــا ارســال شــد‪،‬به نظر می رســد در مــورد احضاریــه ســرعت‬ ‫غیر مجــاز باشــد‪ ،‬ترجمــه موضــوع ایمیــل بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫موضــوع‪ :‬ابــاغ احضاریــه بــرای مــازاد بــر حداکثــر ســرعت‬ ‫مجــاز در جاده هــای شــهری ‪ 60‬کیلومتــر بــر ســاعت‪.‬‬ ‫ایمیــل حــاوی یــک لینــک اســت‪ ،‬هنگامــی کــه گیرنــده روی‬ ‫«مشــاهده مقایســه» کلیــک می کنــد‪ ،‬بــه صفحــه ‪Geo‬‬ ‫‪ Targetly‬هدایــت می شــود‪ ،‬از انجایی کــه کاربــر در کلمبیــا‬ ‫اســت‪ ،‬ایمیــل او را بــه یــک صفحــه کلمبیایــی هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫تصویر ایمیل فیشینگ ارائه شده توسط اوانان‬ ‫امــا ایــن قســمت هیجان انگیــز نیســت‪ ،‬سفارشی ســازی کــه‬ ‫هکر هــا بــرای حملــه بــه اهــداف خــود بــا توجــه بــه موقعیــت‬ ‫ان هــا انجــام می دهنــد‪ ،‬بخــش هیجان انگیــز ان اســت‪،‬‬ ‫بــا ایــن ترفنــد می تواننــد چندیــن کاربــر را در نقــاط مختلــف‬ ‫جهــان به طــور همزمــان هــدف قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــا بهره بــرداری از ‪ ،Geo Targetly‬مهاجمــان می تواننــد ‪URL‬‬ ‫هــای فیشــینگ ایجــاد کننــد کــه کاربــران در مناطــق خاصــی را بــه‬ ‫نکاتی مهم‬ ‫در خصوص‬ ‫محافظت‬ ‫از خود در‬ ‫شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل انتشــار تصاویــر خصوصــی‬ ‫دختــر جــوان در فضــای مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیان؛گفت‪ :‬یکی از شــهروندان با در دست داشــتن‬ ‫مرجوعــه قضائــی بــه پلیــس فتا مراجعه کــرده و تصاویر دخترش‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری کالهبرداران‬ ‫بــا ترفنــد رســید ســاز جعلی خبــر داد‪.‬‬ ‫صفحــات ورود غیر اصولــی کــه بــه نظــر قانونــی می رســند‪ ،‬هدایت‬ ‫می کننــد‪ ،‬با توجه بــه ایــن شخصی ســازی‪ ،‬قربانیــان بــه دام‬ ‫می افتنــد و روی لینــک کلیــک می کننــد‪ ،‬ایــن تکنیــک مبتنــی بــر‬ ‫روش «اســپری و دعــا» اســت کــه در ان هــزاران ایمیــل فیشــینگ‬ ‫به طــور همزمــان ارســال می شــود‪.‬‬ ‫چگونــه از خــود در مقابــل ایــن روش کالهبــرداری فیشــینگ‬ ‫محافظــت کنیم؟‬ ‫محققــان بــه کاربــران توصیــه می کننــد قبــل از کلیک کــردن روی‬ ‫ادرس هــای اینترنتــی موجــود در ایمیل هــا و مرورگر هایشــان‪،‬‬ ‫ان هــا را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه هیــچ نقــص امنیتــی در ‪ Geo Targetly‬وجــود‬ ‫نــدارد کــه مجرمیــن ســایبری از ان سوء اســتفاده کــرده باشــند‪،‬‬ ‫تنهــا خــط دفاعی هوشــیار مانــدن اســت‪ Geo Targetly ،‬تایید‬ ‫کــرده اســت کــه هکر هــا از ســرویس ان بــرای هــدف قــرار دادن‬ ‫کاربــران اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت ‪ Geo Link‬را از ازمایــش رایــگان خــود حــذف کرد و‬ ‫به طــور قابل توجهــی بهره بــرداری از ان در کمپین های فیشــینگ‬ ‫را کاهــش داد ‪ Geo Targetly ،‬همچنیــن ایجــاد حســاب های‬ ‫جدیــد را محــدود کــرده اســت‪ ،‬مگــر اینکــه کاربــر حســاب ایمیــل‬ ‫و دامنــه شــرکت قانونــی خــود را بــه اشــتراک بگــذارد‪.‬‬ ‫ســرگرد حســین ســپهوند‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه دو شــهروند‬ ‫بــه پلیــس فتــا و اعــام ایــن کــه شــخصی بــا‬ ‫نیــت ســود جویانــه بــه مغــازه طالفروشــی انهــا‬ ‫مراجعــه و ان هــا را فریــب داده اســت‪ ،‬موضــوع‬ ‫در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا بررســیها‬ ‫و انجــام تحقیقــات گســترده‪ ،‬بانــدی ‪ 3‬نفــره در‬ ‫ایــن خصــوص را کــه بــا ترفنــد ارائــه رســید جعلــی‬ ‫اقــدام بــه خریــد طــا از شــاکیان نمــوده انــد در‬ ‫اســتان اصفهــان شناســایی نمودنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران پلیــس فتــا بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی محــل اختفــاء متهمیــن را شناســایی و‬ ‫بــا اخــذ نیابــت قضایــی بــه اســتان اصفهــان اعــزام‬ ‫و پــس از دســتگیری متهمیــن انهــا را در اختیــار‬ ‫مقــام قضایــی قــرار دادند‪،‬ایــن بانــد ‪ 3‬نفــره پــس از‬ ‫مشــاهده مســتندات علمی به بزه ارتکابی اعتراف‬ ‫و نســبت بــه ‪ 11‬فقــره کالهبــرداری در اقــرار نمــوده‬ ‫انــد ‪ .‬شــایان ذکــر اســت کــه مبلــغ ‪ 15‬میلیــارد ریال‬ ‫کالهبــرداری از ایــن بانــد کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬از هموطنــان تقاضــا داریــم‬ ‫کــه در هنــگام خریــد و فــروش و انجــام هرگونــه‬ ‫معاملــه اقــدام بــه اســتعالم وجــه از طریــق پیامــک‬ ‫و همــراه بانــک نماینــد تــا فریــب مجرمــان ســایبری‬ ‫را نخورنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســپهوند ضمــن تاکیــد بــر ایــن کــه‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا بــه صــورت شــبانه روز‬ ‫در کمیــن مجرمــان ســایبری هســتند از مــردم‬ ‫درخواســت کــرد‪ :‬در صورت مشــاهده هرگونــه موارد‬ ‫مشــکوک مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارشــات‬ ‫مردمــی یــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره‬ ‫تلفــن ‪ 096380‬بــا پلیــس فتــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫دستگیری عامل انتشار‬ ‫محتواهای انالین‬ ‫نامتعارف‬ ‫بــرای حفــظ حریــم خصوصــی انالیــن و امنیــت در اینترنــت یکــی از قدم هــای اصلــی حفــظ‬ ‫ت خــود در شــبکه های اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫امنی ـ ‬ ‫‪ -۱‬برخــی کالهبــردارن در شــبکه های اجتماعــی از کاربــران می خواهنــد کــه در نظرســنجی ان هــا‬ ‫شــرکت کننــد و برنــده کارت هدیــه رایــگان یــا کوپــن تخفیــف شــگفت انگیزی شــوند‪ .‬در مــوارد‬ ‫دیگــر کالهبــرداران ســایبری بــا پیشــنها د شــغل بــا شــرایط شــگفت انگیز از کاربــران می خواهنــد‬ ‫روزمــه خــود را برایشــان ارســال کننــد‪ .‬اگــر فرســتنده ایــن پیغام هــا را نمی شناســید مراقــب باشــید‬ ‫چــه اطالعاتــی را بدستشــان می ســپارید‪ .‬احتمــال دارد بــا وعــده شــغل دلخــواه و رویایــی شــما را‬ ‫بــه وب ســایت مخــرب هدایــت کننــد‪ ،‬و یــا صرفــا بدنبــال اطالعــات شــخصی شــما هســتند و‪...‬‬ ‫‪ -۲‬برخــی دیگــر از کالهبــرداران ســایبری در شــبکه های اجتماعــی حســاب های جعلــی بــر‬ ‫اســاس شــخصیت هایی می ســازند کــه وجــود خارجــی ندارنــد‪ .‬ان هــا شــروع بــه گفتگــو بــا‬ ‫کاربرهــای واقعــی می کننــد تــا هــر چــه بیشــتر از ان هــا اطالعــات کســب کننــد‪ .‬ایــن اشــخاص‬ ‫ت پراکنــی کننــد و‪ ...‬مراقــب این حســاب ها‬ ‫حتــی می تواننــد بــا همیــن حســاب های جعلــی نفــر ‬ ‫و موج هایــی کــه ســازماندهی می کننــد باشــید‪ .‬اگــر شــخص پشــت حســاب انالینــی را‬ ‫نمی شناســید بســیار محتــاط باشــید‪.‬‬ ‫دوستی اینستاگرامی سبب‬ ‫انتشار تصاویر خصوصی شد‬ ‫شناسایی و دستگیری باند‬ ‫‪ 3‬نفره رسید ساز جعلی‬ ‫‪ -۳‬مراقــب پسـت هایی کــه در شــبکه های اجتماعــی منتشــر می شــوند باشــید‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫حســابی خــود را حســاب رســمی یــک شــرکت معرفــی کنــد‪ ،‬در صورتیکــه اینطــور نیســت! حتــی‬ ‫ممکــن اســت ان شــرکت وجــود خارجــی نداشــته باشــد‪ .‬یــا یــک کالهبــردار اینترنتــی لینکــی‬ ‫را در شــبکه های اجتماعــی منتشــر کنــد بــا عنــوان دانلــود نســخه کــرک شــده یــک نرم افــزار‬ ‫بخصــوص‪ .‬یــا پســتی ببینیــد بــا هــدف ظاهــری تســت شــخصیت اینکــه بــه کــدام بازیگــر در‬ ‫مجموعــه هری پاتــر نزدیــک هســتید و مثال هایــی از ایــن قبیــل‪ .‬ممکــن اســت در یــک زمــان‬ ‫بخصــوص ماننــد مســابقه حســاس جــام جهانــی فوتبــال‪ ،‬در شــبکه های اجتماعی لینکــی برای‬ ‫پخــش زنــده ببینیــد! ممکــن اســت در صفحــه پخــش زنــده‪ ،‬درخواســت اضافــه کــردن کارت‬ ‫اعتباری تــان را داشــته باشــند و‪ ...‬ایــن فایل هــا و یــا لینک هــا می تواننــد مخــرب باشــند‪ ،‬احتمال‬ ‫دارد دســتگاهتان بــه بدافــزار الــوده شــود و اطالعــات حســاس و مهم تــان بســرقت رود‪ .‬نســبت‬ ‫بــه پس ـت هایی کــه در شــبکه های اجتماعــی می بینیــد هوشــیار باشــید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بیــش از انــدازه اطالعــات در شــبکه های اجتماعــی منتشــر نکنیــد‪ .‬اگــر ایــن عــادت را کنتــرل‬ ‫کنیــد‪ ،‬دیگــر نگــران ایــن نخواهیــد بــود کــه اطالعــات حســاس‪ ،‬مهــم و شــخصی را منتشــر کرده ایــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬حســاب های شــبک ه اجتماعــی را امــن کنیــد‪ .‬بایــد مطمئــن شــوید کــه فقــط شــما کنتــرل‬ ‫حســاب تان را بدســت داریــد و خواهیــد داشــت‪ .‬گزینــه هــای امنیتـی ای ماننــد احــراز هویــت دو‬ ‫عامله با اپلیکیشــن به امنیت حســابتان بســیار کمک می کند‪ .‬اگر حســاب شــبکه ی اجتماعی‬ ‫خودهــک شــود نــه فقــط خودتــان بلکــه دوســتانتان نیــز در خطــر قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت؛ لــذا بــا عنایــت به اهمیت‬ ‫موضــوع پرونــده ای تشــکیل و پیگیــری ان به صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهاراتــش بیــان داشــته بــود کــه دخترش‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا یــک پســر جــوان اشــنا شــده‬ ‫و پــس از مدتــی بــه او اعتمــاد کــرده اســت و تصاویــر خصوصــی‬ ‫خــودش را بــرای او ارســال کــرده اســت؛ لیکــن پــس از مدتی این‬ ‫رابطــه خاتمــه یافتــه و متهــم تصاویــر خصوصــی دختــرش را در‬ ‫اختیــار شــخص دیگــری قــرار داده کــه موجــب ایجــاد مزاحمــت‬ ‫در فضــای مجــازی بــرای دختــر وی شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس طبــق‬ ‫مســتندات جمــع اوری شــده‪ ،‬اقدامــات فنــی خــود را در جهــت‬ ‫شناســایی متهم ســایبری اغاز کرده و در کمترین زمان ممکن‬ ‫هویــت فــرد مــورد نظــر شناســایی و طــی هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫قضائــی متهــم بــه پلیــس فتا احضــار گردید‪.‬این متهم ســایبری‬ ‫کــه اهــل و ســاکن ســمنان اســت پــس از حضــور در پلیــس فتــا‬ ‫در ابتــدا منکــر هرگونــه عمــل مجرمانــه شــده و ســعی در فریــب‬ ‫کاراگاهــان ایــن پلیــس داشــت؛ ولیکــن در ادامــه بــا مشــاهده‬ ‫مســتندات و ادلــه غیــر قابــل انــکار جمــع اوری شــده بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی اعتــراف کــرده و اظهــار ندامــت نمــود‪ .‬لــذا پــس از اخــذ‬ ‫اظهــارت متهــم‪ ،‬پرونــده تکمیــل و جهــت ادامــه رســیدگی بــه‬ ‫مرجــع قضائــی ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از‬ ‫شناســایی و دســتگیری شــخصی در شهرســتان‬ ‫بجنــورد کــه بــا راه انــدازی صفحــه ای در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه انتشــار محتــوای‬ ‫نامتعــارف در قســمت پخــش زنــده اینســتاگرام‬ ‫می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫خراســان شــمالی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫رصد فضای مجازی در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‬ ‫فــردی کــه در صفحه اینســتاگرامی خــود‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫پخــش زنــده بــا موضوعــات مجرمانــه غیراخالقــی‬ ‫می کــرد‪ ،‬مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بالفاصلــه کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫اســتان بــا بررسـی های تخصصــی‪ ،‬مالــک صفحــه‬ ‫مجرمانــه را شناســایی و بــا رعایــت کلیــه موازیــن‬ ‫قانونی و شــرعی دســتگیر و به پلیس فتا انتقال‬ ‫دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری ادامــه داد‪ :‬متهــم پرونــده بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی خــود اعتــراف و هدفــش را جلب توجــه و‬ ‫افزایــش دنبــال کننــده صفحــه خــود عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬ســطح پاییــن‬ ‫ســواد رســانه ای و ورود بــدون هــدف و انگیــزه‬ ‫صحیــح بــه فضــای مجــازی می توانــد کاربــر را بــه‬ ‫سمت وســوی اهــداف مجرمانــه ســوق دهــد یــا در‬ ‫دام کاله بــرداران و افــراد فرصت طلــب گرفتــار نمایــد‬ ‫و همچنیــن نظــارت والدیــن بــر فرزنــدان بایــد در‬ ‫ایــن محیــط از طریــق همراهــی و ســایر روش هــای‬ ‫موجــود انجــام گیــرد تــا صیانــت فرزنــدان انــان را بــه‬ ‫حداکثــر برســاند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 25‬بهمن سالروز فتوی تاریخی امام خمینی (ره) در باره سلمان رشدی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪ -708‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-708‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/25‬رجب‪/‬‬ ‫‪25 - 2023‬‬ ‫‪/16 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫چهار شنبه ‪1401//1111//26‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فطیر مسکه غذایی لذیذ و مقوی‬ ‫رویارویی جدی انقالب با غرب دین ستیز‬ ‫صدور حکم ارتداد سلمان رشدی‪،‬‬ ‫برگی از پاسداری و دفاع امام‬ ‫خمینی از مقدسات و ارمان های‬ ‫مسلمیناست‬ ‫اگــر غیــر مســلمانی از مــکان او مطلــع گــردد و قــدرت ایــن را داشــته باشــد تــا‬ ‫ســریعتر از مســلمانان او را اعدام کند‪ ،‬بر مســلمانان واجب اســت انچه را که‬ ‫در قبــال ایــن عمــل می‏خواهــد بــه عنــوان جایــزه و یــا مــزد عمــل بــه او بپردازنــد‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫فطیــر مســکه غذایــی لذیــذ و مقــوی اســت کــه از ترکیــب فطیــر و شــکر بــا کــره محلــی‬ ‫(مســکه) در میــان عشــایر خراســان‪ ,‬از تــرکان کالت نــادری خراســان رضــوی گرفتــه‬ ‫تــا عشــایر کرمانــج و تــات و ترکمــن و بلــوچ خراســان شــمالی تهیــه مــی شــود و ایــن‬ ‫مطلوبیــت غذایــی باعــث شــده اســت کــه هــر قــوم تــاش کنــد ان را بــه نفــع خــود‬ ‫مصــادره کــرده و حتــی بــه نــام خــود ثبــت جهانــی نمایــد‪.‬‬ ‫فطیــر کلمــه ای اســت عربــی ‪ .‬در زبــان عربــی ‪ ,‬بــه هــر چیــزی کــه زودتــر از موعــد‬ ‫رســانیده شــود فطیــر اطــاق مــی شــود ‪ .‬بــه همیــن دلیــل فارســی زبانــان ایــن واژه را از‬ ‫زبــان عربــی بــرای نــان فطیــر وام گرفتــه انــد ‪ .‬زیــرا ایــن نــان بــدون خمیــر مایــه و زودتــر‬ ‫از موعــد برامــدن و رســیدن‪ ,‬پخــت مــی گــردد ‪ .‬فطیــر معمــوال ًبــا اندکــی روغــن پخــت‬ ‫مــی شــود کــه تقریبــا ًدر همــه نواحــی ایــران بــه شــکلهای گوناگــون تهیــه مــی شــود و‬ ‫اختصــاص بــه هیــچ قــوم و منطقــه خاصــی نــدارد‪.‬‬ ‫امــا در والیــت خراســان فطیــر را بــا روغــن خاصــی بــه نــام « مســکه» اغشــته مــی کنند‬ ‫که به ان « فطیر مســکه » می گویند‪ .‬مســکه در فارســی به معنای روغنی اســت که‬ ‫تــازه از ماســت گرفتــه شــده باشــند‪ .‬البتــه ایــن روغــن حیوانــی در همه نواحــی ایران که‬ ‫بــا دام ســر و کار دارنــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و معمــوال ًان را کــره مــی نامنــد‪.‬‬ ‫امــا لفــظ مســکه در میــان فارســی زبانــان ‪ ,‬عــاوه بــر خراســان در میــان مــردم کرمــان و‬ ‫ســیرجان و زردشــتیان یــزد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ‪ .‬ایــن واژه در فرهنــگ عامــه‬ ‫فارســی زبانــان حیــدر ابــاد هندوســتان نیــز تــداول دارد‪.‬‬ ‫دهخــدا در لغتنامــه ضمــن اشــاره بــه معنــای مســکه مــی گویــد ایــن کلمــه در تــداول‬ ‫خراســان« مســگه» گفتــه مــی شــود‪ ,‬کلمــه مذکــور در فرهنــگ بهدینــان ‪ ,‬فرهنــگ‬ ‫رشــیدی ‪ ,‬فرهنــگ نظــام ‪ ,‬لغــت فــرس اســدی ‪ ,‬ناظــم االطبــا و مخــزن االدویــه‪ ,‬منتهــی‬ ‫االدب‪ ,‬مهــذب االســماء ‪ ,‬کتــاب البلغــه تالیــف یعقــوب کردی نیشــابوری ‪ ,‬ترجمه تاریخ‬ ‫یمینــی و ترجمــه طبــری بلعمــی بــه همیــن معنــا امــده اســت‪ .‬رشــیدی مــی گویــد ایــن‬ ‫لفــظ فارســی اســت و در فرهنــگ نظــام نیــز امــده اســت کــه لفــظ مســکه در زبــان‬ ‫پهلــوی بــه صــورت مَس ـخ َه بــوده و اساســا ًریشــه در زبــان ســامی دارد‪.‬‬ ‫در فرهنگهــای معتبــر ترکــی قدیمــی نیــز ســرنخ هایــی از ایــن واژه دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫مثــا ًدر فرهنــگ « ســنگالخ » تالیــف میــرزا مهــدی خــان اســترابادی ‪ ,‬بــرای روغــن تــازه‬ ‫و ناگداختــه معــادل مَســکَمَه ذکــر شــده اســت ؛ امــا در فرهنــگ هــای ترکی خراســانی و‬ ‫جغتایــی و و اســتانبولی بــه صــورت مَســک َه مضبــوط اســت‪.‬‬ ‫ترکمنهــای منطقــه جــرگالن و اســتان گلســتان هــم ایــن واژه را مَســگَه تلفــظ مــی کننــد کــه‬ ‫در فرهنــگ راســخ از ان بــه عنــوان واژه ترکمنــی برایــش یــک مدخــل واژگانــی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬البتــه ترکهــای اذری ماننــد ســایر اقــوام ایرانــی بــه جــای کلمــه مســکه از وامواژه‬ ‫فارســی « کــره» اســتفاده مــی کننــد و تــرک زبانهــای نواحــی دیگــر تــره یاغــی مــی گوینــد‪.‬‬ ‫در فرهنــگ کــردی هژیــر و فرهنــگ کــردی گولــی و فرهنــگ کــردی هــژار‪ ,‬بــرای مفهــوم‬ ‫روغــن تــازه و ذوب نشــده معــادل « نیوِشــک» ضبــط شــده اســت کــه در برخــی مناطــق‬ ‫کــرد نشــین غــرب کشــور بــه کار مــی رود ‪ .‬در زبــان کــردی کرمانشــاهی کــه از قضــا روغــن‬ ‫حیوانــی ان مشــهور اســت ‪ ,‬روغــن تــازه اســتخراج شــده از ماســت را « کــره» مــی گوینــد ‪.‬‬ ‫فرهنــگ کــردی کاوه ‪ ,‬فرهنــگ فارســی کــردی نــوار و فرهنــگ فارســی کــردی گوفنــد زنار‪,‬‬ ‫واژه مســکه را یــک مدخــل فارســی قلمــداد کرده انــد ‪.‬‬ ‫اولــی بــرای ایــن واژه معــادل کــردی « رونــی کــره» دومــی «چــه وری» (صــورت مقلــوب‬ ‫و تغییــر اوایــی یافتــه چربــی) و ســومی معــادل کــردی «کــره » اورده اســت ‪ .‬بــا یــک‬ ‫تحقیــق میدانــی مــی تــوان دریافــت کــه در هیچ یک از گویشــهای کردی از لفظ مســکه‬ ‫اســتفاده نمــی شــود‪ .‬از نظــر زبانشناســی هــم واژه مَســکه اساســا ًبــا ســاختار واژگانــی‬ ‫زبــان کــردی ســازگاری نــدارد‪.‬‬ ‫چنانکــه مســتندا ًگفتــه امــد واژه مذکــور فقــط در میــان اقــوام تــرک و فارس کشــورمان‬ ‫از گذشــته تــا کنــون بــه صــورت شــفاهی و مکتــوب بــه معنــای روغن تــازه کاربرد داشــته‬ ‫اســت‪ .‬امــا فطیــر مســکه خراســان بــا ان شــیوه و شــکل خــاص خــود کــه در پخــت و‬ ‫تزئیــن دارد و تقریبــا ًدر تمــام نواحــی خراســان بــزرگ در میــان عشــایر و اقــوام گوناگــون‬ ‫ان اعــم از تــرک و کــرد و فــارس و تــات و بلــوچ و ترکمــن رواج دارد یــا بایــد از ســوی ترکها‬ ‫و ترکمنهــا در ایــن منطقــه بــاب شــده باشــد و یــا اقــوام تــات و فــارس ‪.‬چــون در ادبیــات‬ ‫مکتــوب و فرهنــگ دیریــن انهــا واژه مســکه وجــود داشــته اســت ؛ گو اینکه ترکها پیش‬ ‫از اینهــا‪ ,‬ایــن واژه را از زبــان فارســی وام گرفتــه باشــند ‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬بهمــن مــاه ســالروز صــدور حکــم تاریخــی امــام خمینــی (س) مبنــی بر‬ ‫ارتــداد ســلمان رشــدی اســت‪ .‬در چنیــن روزی درســال ‪ ۱۳۶۷‬فتــوای امــام‬ ‫ضمــن خنثــی کــردن ایــن جریــان‪ ،‬دولــت هــای اســامی و پیــروان ســایر‬ ‫ادیــان الهــی را نســبت بــه کلیــد خــوردن یــک نبــرد تمــام عیــار تبلیغاتــی و‬ ‫جنــگ رســانه ای توســط نظــام ســلطه و کانــون هــای شــیطانی تفکــرات و‬ ‫اندیشــه هــای غربــی و صهیونیســتی هوشــیار کــرد‪.‬‬ ‫امــام خمینــی(س) بــا حکــم شــجاعانه خــود عــاوه بــر نشــان دادن قــدرت‬ ‫مرجعیــت و امادگــی و هوشــمندی تاریخــی انــان برابــر توطئه هــای مخالفــان‬ ‫اســام و نیــز پاســداری و دفــاع از مقدســات و ارمان هــای مســلمین‪ ،‬امــواج‬ ‫ناشــی از خشــم و اعتراض جهان اســام علیه این اقدام موهن را ســازماندهی‬ ‫و بــا روشــن ســاختن تکلیــف فقهــی و ابعــاد ایــن ماجــرای خطرنــاک بــه همــگان‬ ‫فهمانــد کــه در دفــاع از ارزش هــای اســامی‪ ،‬در مقابــل هــر گونــه اهانــت بــه‬ ‫اسالم‪،‬وســاحت پیامبــر اعظــم(ص) و اهــل بیــت(ع) اســتوار ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون بــا گذشــت بیــش از ســه دهــه از ایــن واقعــه‪ ،‬رصــد و تامــل در‬ ‫انچــه در صحنــه رویارویــی نظــام کفــر و الحــاد جهانــی بــا اســام عزیــز رخ‬ ‫داده اســت‪ ،‬درک عمیــق و نگــرش راســتین و اینــده نگــری وثیــق امــام(س)‬ ‫بــه روشــنی ترســیم شــده و نشــان مــی دهــد کــه امــام در قضیــه کتــاب‬ ‫ایــات شــیطانی نــه فقــط ســلمان رشــدی بلکــه ســلمان رشــدی هایــی را‬ ‫مــی دیدنــد کــه بــرای هجمــه بــه اعتقــادات دینــی مســلمانان بــه نوبــت‬ ‫ماموریــت هــای خــود را بــه انجــام مــی رســانند‪.‬‬ ‫تجدیــد حیــات دوبــاره اســام کــه بــا پیــروزی انقــاب اســامی در بهمــن‬ ‫مــاه ‪ ۵۷‬اغــاز شــده بــود بــا برخــورد قاطــع امــام(س) نســبت بــه اقــدام‬ ‫غربی هــا در حملــه مســتقیم و هتاکانــه بــه اســام در قالــب پــروژه کتــاب‬ ‫ایــات شــیطانی شــتاب فزاینــده ای یافــت‪.‬‬ ‫امواجــی کــه حکــم تاریخــی امــام(س) ایجــاد کــرد‪ ،‬توطئــه قطــع رابطــه‬ ‫کشــورهای اقمــاری امریــکا و حتــی اتحادیــه اروپــا بــا ایــران کــه بواســطه اقــدام‬ ‫امــام (س) صــورت گرفتــه بــود را پــس از مدتــی در هــم شکســت و ســفیران‬ ‫کشــورهای غربــی بویــژه انگلیــس بــه حــوزه ماموریتشــان بازگشــتند‪.‬‬ ‫اکنون در این روز‪ ،‬این حکم تاریخی را مرور می کنیم‪:‬‬ ‫حکم [اعدام و قتل سلمان رشدی‪ ،‬به مسلمانان جهان‏]‬ ‫زمان‪ ۲۵ :‬بهمن ‪ ۷ / ۱۳۶۷‬رجب ‪۱۴۰۹‬‬ ‫ن‬ ‫مکان‪ :‬تهران‪ ،‬جمارا ‏‬ ‫موضــوع‪ :‬فتــوای قتــل ســلمان رشــدی‪ ،‬نویســنده کتــاب کفرامیــز ایــات‬ ‫ی‬ ‫شــیطان ‏‬ ‫ن‬ ‫مخاطب‪ :‬مسلمانان جها ‏‬ ‫ی‬ ‫بسمه تعال ‏‬ ‫ن‬ ‫انا لله و انا الیه راجعو ‏‬ ‫ی رســانم مولــف کتــاب‬ ‫بــه اطــاع مســلمانان غیــور سراســر جهــان مــ ‏‬ ‫«ایــات شــیطانی» کــه علیــه اســام و پیامبــر و قــران‪ ،‬تنظیــم و چــاپ و‬ ‫منتشــر شــده اســت‪ ،‬همچنیــن ناشــرین مطلــع از محتــوای ان‪ ،‬محکــوم‬ ‫ی خواهــم تــا در هــر نقطــه که‬ ‫بــه اعــدام مــی‏باشــند‪ .‬از مســلمانان غیــور مـ ‏‬ ‫انــان را یافتنــد‪ ،‬ســریعا ًانهــا را اعــدام نماینــد تــا دیگــر کســی جــرات نکند به‬ ‫مقدســات مســلمین توهیــن نمایــد و هــر کــس در ایــن راه کشــته شــود‪،‬‬ ‫شــهید اســت ان شــاء اللــه‪ .‬ضمنــا ًاگــر کســی دسترســی بــه مولــف کتــاب‬ ‫دارد ولــی خــود قــدرت اعــدام او را نــدارد‪ ،‬او را بــه مــردم معرفــی نمایــد تــا بــه‬ ‫جــزای اعمالــش برســد‪ .‬و الســام علیکــم و رحمــه اللــه و برکاتــه‪.‬‬ ‫ی‬ ‫روح الله الموسوی الخمین ‏‬ ‫چنــد روز بعــد در روز بیســت و نهــم بهمــن مــاه دفتــر امــام خمینــی‬ ‫اطالعیــه ای را خطــاب بــه مســلمانان ایــران و جهــان در ایــن زمینــه منتشــر‬ ‫مــی کنــد و شــایعات را در مــورد عفــو ســلمان رشــدی پــس از توبه‪ ،‬تکذیب‬ ‫مــی کنــد و بنابــر گفتــه حضــرت امــام قتــل وی را واجــب مــی دانــد‪ .‬متــن‬ ‫ایــن اطالعیــه را در ادامــه مــی خوانیــد‪:‬‬ ‫ی‬ ‫بسمه تعال ‏‬ ‫[رســانه‏هــای گروهــی اســتعماری خارجــی بــه دروغ بــه مســئولین نظــام‬ ‫ی دهنــد کــه اگــر نویســنده کتــاب ایــات‬ ‫جمهــوری اســامی نســبت مــ ‏‬ ‫ی گــردد‪ .‬امــام خمینــی‪-‬‬ ‫شــیطانی توبــه کنــد حکــم اعــدام دربــاره او لغــو مـ ‏‬ ‫م ـد ّ ظلّــه‪ -‬فرمودنــد‪]:‬‬ ‫ی گــردد‪ .‬ســلمان رشــدی اگــر توبــه‬ ‫ایــن موضــوع صــد در صــد تکذیــب مـ ‏‬ ‫کنــد و زاهــد زمــان هــم گــردد‪ ،‬بــر هــر مســلمان واجــب اســت با جــان و مال‬ ‫ـم خــود را بــه کار گیــرد تــا او را بــه دَرک واصــل گردانــد‪.‬‬ ‫تمامــی هـ ّ‬ ‫[حضرت امام اضافه کردند‪]:‬‬ ‫اگــر غیــر مســلمانی از مــکان او مطلــع گــردد و قــدرت ایــن را داشــته باشــد‬ ‫تــا ســریعتر از مســلمانان او را اعــدام کنــد‪ ،‬بــر مســلمانان واجــب اســت‬ ‫انچــه را کــه در قبــال ایــن عمــل می‏خواهــد بــه عنــوان جایــزه و یــا مــزد عمل‬ ‫بــه او بپردازنــد‪.‬‬ ‫دفــاع از پیامبــر اســام و ارزشــهای دینی‪،‬اخریــن رویارویــی امــام خمینــی‬ ‫بــا غــرب‬ ‫جنــگ عــراق و ایــران کــه پایــان یافــت‪ ،‬رهبــران سیاســی غــرب تهاجــم‬ ‫تــازه ای علیــه اســام انقالبــی اغازکردنــد‪ .‬انــان در ســالهای قبــل در جریــان‬ ‫دفــاع ایــران و در جریــان رویارویــی بــا حــزب اللــه لبنــان و جنبــش اســامی‬ ‫فلســطین و جهــاد اســامی افغانســتان و ماجــرای مــرگ انورســادات بــه‬ ‫وســیله انقالبیــون مســلمان مصــری (‪ )۱۳۶۰ / ۷ / ۱۴‬دریافتنــد کــه حرکــت‬ ‫اســامی رو بــه رشــد را نمــی تــوان بــا ســاح و از طریــق نظامــی متالشــی‬ ‫ســاخت‪.‬جبهه جدیــد‪ ،‬جبهــه جنــگ روانــی فرهنگــی و ایدئولوژیــک بــود‪.‬‬ ‫ایجــاد جنــگ بیــن شــیعه و ســنی نیــز قبــا بــا هوشــیاری امــام خمینــی و‬ ‫مســئولین نظــام اســامی رنــگ باختــه بــود‪ .‬بایــد بــه ریشــه هــا و محرکهــای‬ ‫اصلــی ایــن جنبــش یعنــی مبانــی عقیدتــی و مقدســاتی کــه عشــق بــه انهــا‬ ‫وحــدت اهــداف و روشــهای حرکــت اســامی اخیــر را ســبب شــده اســت‪،‬‬ ‫حملــه مــی کردنــد‪ .‬ماجــرای تدویــن و انتشاروســیع کتــاب مبتــذل ایــات‬ ‫شــیطانی نوشــته ســلمان رشــدی و حمایــت رســمی دولتهــای غربــی از ان‬ ‫ســراغازی بــر فصــل تهاجــم فرهنگــی بــود‪ .‬اگــر جامعــه اســامی در مقابــل‬ ‫توهیــن هــای ایــن کتــاب بــه پیامبــر عظیــم الشــان اســام از خــود مقاومت‬ ‫نشــان نمــی داد‪ ،‬خاکریــز اول بــه راحتــی فتــح شــده بود و پــس از ان مبانی‬ ‫دینــی و مقدســاتی کــه اعتقــاد بــه مــاوراء طبیعــت و ارزشــهای معنــوی را در‬ ‫جامعــه اســامی باعــث شــده انــد‪ ،‬بــا انــواع شــیوه هــا مــورد هجــوم قــرار‬ ‫مــی گرفــت‪ .‬هویــت اندیشــه دینــی وهویــت وحدت بخش امت اســامی را‬ ‫همین مقدســات تشــکیل می دهند و با مورد تردید قرار دادن اینهاســت‬ ‫کــه جهــان اســام و حرکتهــای اســامی را از درون بــی هویــت ســاخته و در‬ ‫مقابــل هجــوم فرهنــگ و ایدئولــوژی غــرب خلــع ســاح مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــام خمینــی(س) بــا توجــه بــه دالیــل و واقعیــت هــای فــوق در تاریــخ ‪/ ۲۵‬‬ ‫‪ ۱۳۶۷ / ۱۱‬در ضمــن چنــد ســطر کوتــاه بــا صــدور حکــم ارتــداد و اعــدام ســلمان‬ ‫رشــدی و ناشــرین مطلــع از محتــوای کفــر امیــز ایــن کتــاب‪ ،‬انقالبــی دیگــر برپــا‬ ‫کــرد‪ .‬صفــوف مســلمانان صــرف نظــر از مذاهب و زبان و کشورهایشــان متحدا‬ ‫در برابــر غــرب ایســتادند‪ .‬پیامدهــای ایــن واقعــه موجودیــت جامعــه اســامی‬ ‫را بــه عنــوان یــک امــت واحــده جلــوه گــر ســاخت و نشــان داد کــه مســلمانان‬ ‫علیرغــم اختالفــات داخلــی و مغایرت هــای جانبــی هــر گاه بدرســتی رهبــری‬ ‫شــوند مــی تواننــد و بــه عنــوان پیشــتازان حرکــت احیــای ارزش هــای دینــی‬ ‫و در اینــده جهــان نقشــی تعییــن کننــده بــر عهــده بگیرنــد‪ .‬همچنیــن صــدور‬ ‫ایــن حکــم تصــور اشــتباه غربــی هــا را در اینکــه ایــران بــا پذیــرش قطعنامــه از‬ ‫هدف هــای انقالبــی اســامی خــود دســت کشــیده اســت‪ ،‬در هــم ریخــت‪.‬‬ ‫رفتار اتحادیه اروپا در برابر فتوای ارتداد سلمان رشدی‬ ‫بعــد از پایــان جنــگ و پذیــرش قطعنامــه ‪ ۵۹۸‬شــورای امنیــت ســازمان ملــل‬ ‫متحــد توســط ایــران‪ ،‬صــدور فتــوای امام خمینی در ‪ ۲۵‬بهمــن ‪ ۱۴( ۱۳۶۷‬فوریه‬ ‫‪ )۱۹۸۹‬حــاوی حکــم قتــل ســلمان رشــدی‪ ،‬نویســنده هنــدی تبــار انگلیســی‪،‬‬ ‫موجــب واکنــش شــدید و موضــع گیــری تنــد اتحادیــه اروپا در مقابــل ان گردید‪.‬‬ ‫پارلمــان اروپــا در استراســبورگ قطعنامــه ای بــه تصویــب رســاند و طــی ان از‬ ‫دوازده دولــت عضــو خواســت تــا بــه تهــران اعــام کننــد‪ ،‬اگــر بــه تهدیــدات خــود‬ ‫عمــل نماینــد‪ ،‬تدابیــر جــدی علیــه منافــع ایــران اتخــاذ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــران امورخارجــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا در اول اســفند مــاه‬ ‫‪ ۲۰( ۱۳۶۷‬فوریــه ‪ )۱۹۸۹‬بیانیــه ای انتشــاردادند و در ان تهدیــد بــه قتــل‬ ‫ســلمان رشــدی را غیــر قابــل قبــول دانســتند و اقدامــی مخالــف بــا منشــور‬ ‫ملــل متحــد و بــی حرمتــی بــه اصــول و مقــررات بیــن المللــی اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫واکنــش فــوری اتحاریــه اروپــا نســبت بــه فتــوای صــادره تصمیــم واقــدام‬ ‫مشــترکی در ســه زمینــه بــود‪ :‬احضــار ســفرای دولــت هــای عضــو از تهــران‬ ‫و کاهــش ســطح روابــط دیپلماتیــک بــا جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬لغــو‬ ‫مالقــات و بازدیــد مقامــات دو طــرف در ســطح وزیــران و معاونــان انهــا‪،‬‬ ‫تقلیــل همــکاری هــای اقتصــادی و کاهــش واردات کاال ازایــران‪.‬‬ ‫پس از قطع روابط سیاســی ایران و انگلســتان در ‪ ۱۵‬اســفند ‪ ۵( ۱۳۶۷‬مارس‬ ‫‪ )۱۹۸۹‬دولــت المــان نیــز در حمایــت از انگلســتان اجــرای موافقتنامــه فرهنگــی‬ ‫بــا ایــران را کــه در ابــان ‪( ۱۳۶۷‬نوامبــر‪ )۱۹۸۸‬امضــا شــده بود‪،‬بــه حالــت تعلیــق‬ ‫در اورد‪ .‬انگلســتان مــی کوشــید تــا بــا توســعه مســئولیت حمایــت از ســلمان‬ ‫رشــدی بــه بقیــه کشــورهای اروپایــی بویــژه دو عضــو موثــر ان یعنــی المــان و‬ ‫فرانســه ‪،‬هــم بــه اعمــال محدودیــت و فشــار علیــه ایــران از ســوی اتحادیــه‬ ‫تاکیــد نمایــد و هــم خــود را یــک جانبــه در ایــن مســاله درگیــر نســازد‪ .‬نهایتــا ایــن‬ ‫کشــورها درمقابل پایمردی و اســتقامت ایران وپشــتیبانی جهان اســام کوتاه‬ ‫امــده و ســفرای ایــن کشــورها کــه بــا ســر و صــدا ایــران را تــرک کــرده بودند‪ ،‬یکی‬ ‫یکــی و بــی ســرو صــدا بــه جمهــوری اســامی ایــران بازگشــتند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!