روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 707 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 707

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 707

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 707

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪201 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/15-‬فوریه‪ /24-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪707 :‬‬ ‫نفسی که طبیعت‬ ‫با اقدامات دولت‬ ‫خواهد کشید‬ ‫‪2‬‬ ‫سرد شدن هوا باعث‬ ‫افزایش مصرف گاز‬ ‫شده است‬ ‫‪4‬‬ ‫دین خودمان به مردم‬ ‫را با افزایش کیفیت‪،‬‬ ‫سرعت و ارتقای شبکه‬ ‫ارتباطی‪ ،‬ادا می کنیم‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫دود دوگانه سوزکردن نانوایی های‬ ‫گلستان در چشم شاطر و خمیرگیر‬ ‫‪3‬‬ ‫ویزیت های‬ ‫چند وجهی‬ ‫معاینه های‬ ‫‪4‬دقیقه ای‬ ‫‪4‬دقیقه‬ ‫‪5‬‬ ‫در جهان ساالنه چند‬ ‫اکانت هک می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫انقالب ما انفجار‬ ‫نور بود‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪4‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪707‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫نفسی که طبیعت‬ ‫با اقدامات دولت‬ ‫خواهدکشید‬ ‫ســعید وحیــدی‪ -‬جنــگل کاری در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪،‬‬ ‫مطالعــات ابخیــزداری در ‪ ۶۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬اجــرای ‪۱۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۶۰‬هکتــار طــرح بیابان زدایــی‪ ،‬اجــرای طــرح احیــای‬ ‫گیاهــان دارویــی در ‪ ۷۰۰‬هکتــار و تخصیــص ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبــار بــه حــوزه ابخیــزداری بخشــی از اقدامــات امیــد افریــن‬ ‫دولــت بــرای احیــای منابــع طبیعــی خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در جــای جــای گســتره‬ ‫خراســان شــمالی جنــگل هــای ارس و هیرکانــی و باغ هــای‬ ‫گــردو و گیــاس‪ ،‬ســیب و گالبــی و ســپیدارهای ســربه‬ ‫فلــک کشــیده اســت و در هــر گوشــه ایــن اســتان کوچــک‬ ‫چشــمه ای‪ ،‬تاالبــی‪ ،‬رودی و برکــه ای هســت تــا بتــوان در‬ ‫ان جلوه هــای رقــص بــرگ و اب را دیــد‪.‬‬ ‫ع محیطی‬ ‫امــا ناگزیــر تغییــرات اقلیمــی و از بیــن رفتن تنو ‬ ‫در ســال هــای اخیــر ایــن روایــت زیبــا از منابــع طبیعــی را‬ ‫زیــر ســوال بــرده اســت و از انجایــی کــه خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫ششــمین اســتان حادثــه خیــز و ســومین اســتان درگیــر بــا‬ ‫خشکســالی نــام نهــاده شــده اســت‪ ،‬منابــع طبیعــی ان نیــز‬ ‫متاثــر از ایــن بحــران هــا در معــرض نابــودی قــرار داشــت‪.‬‬ ‫از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۳۶‬گســتره حوزه منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری خراســان شــمالی‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار‬ ‫مرتــع‪ ۱۸۳ ،‬هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار‬ ‫جنــگل اســت و بــر اســاس نظــر دســت انــدرکاران ایــن حــوزه؛‬ ‫مرتــع بیشــترین گســتره ایــن خطــه را تشــکیل می دهــد و‬ ‫بیــش از هــر حــوزه ای در معــرض تخریــب قــرار دارد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان از وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫مراتــع اســتان؛ ‪ ۴۸.۷‬درصــد مراتــع فقیــر‪ ۴۳.۸ ،‬درصــد‬ ‫متوســط و وســعت مراتــع خــوب مــا فقــط هفــت و نیــم‬ ‫درصــد اســت و در واقــع گســتره مراتــع فقیــر خراســان‬ ‫شــمالی بیــش از مراتــع غنــی اســت‪.‬‬ ‫کارشناساســان بــر ایــن باورنــد کــه اگــر بخواهیــم ایــن‬ ‫وضعیت را جبران و از خسارات تغییرات اقلیمی جلوگیری‬ ‫کنیــم بایــد تدابیــری همچــون احیــای جنگل ها‪ ،‬بیــان زدایی‬ ‫و اجــرای طــرح هــای ابخیــزداری اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫طــرح هایــی کــه موجــب مدیریــت منابــع ابــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫فرســایش خــاک و رســوب دهــی‪ ،‬تغذیــه ســفره های اب‬ ‫زیرزمینــی و کاهــش ســیل خیــزی از نتایــج اجــرای ان‬ ‫اســت و خوشــبختانه از نگاه دولت ســیزدهم دور نمانده و‬ ‫تاکنــون گام هــای امیــد افرینــی بــرای حفــظ و احیــای منابــع‬ ‫طبیعــی خراســان شــمالی برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال اعتبار سفر رییس جمهور‬ ‫معــاون ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــارات ســفر رییــس‬ ‫جمهــور بــه اســتان بــه حــوزه ابخیــزداری تخصیــص یافــت و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار بــرای طرح هــای ابخیــزداری‪،‬‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬مهار ســیل و ابخوان داری‪ ،‬پخش ســیالب و بهره‬ ‫بــرداری از روان اب هــا در ســطح اســتان هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫حســین فــردی خاطرنشــان کــرد‪ ۳۰۰ :‬هــزار هکتــار از‬ ‫عرصــه هــای اســتان نیــاز بــه اجــرای عملیــات ابخیــزداری‬ ‫دارد کــه تاکنــون ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتــار از عملیــات انجام شــده و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عملیــات ابخیــزداری بــه طــور متوســط‬ ‫در ‪ ۱۷.۵‬درصــد از گســتره منابــع طبیعــی اســتان اجــرا شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بیشــتر عملیــات ابخیــزداری در ابریــز‬ ‫ســدها و دشــت هــای بحرانــی انجــام شــده اســت و بــا توجــه‬ ‫بــه کاهــش بارندگــی و خشکســالی هــای چنــد ســال اخیــر کــه‬ ‫خــود موجــب چــرای مفــرط و اســیب بــه مراتــع اســتان شــده‬ ‫اســت‪ ،‬طرح هــای کشــت علوفــه نیــز در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫معــاون ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مدیریــت منابــع ابــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫فرســایش خــاک و رســوب دهــی‪ ،‬تغذیــه ســفره های اب‬ ‫زیرزمینــی و کاهــش ســیل خیــزی از نتایــج اجــرای طرحهــای‬ ‫ابخیــزداری اســت و در خراســان شــمالی نیــز بــا توجــه به این‬ ‫کــه ششــمین اســتان حادثــه خیــز و ســومین اســتان درگیــر با‬ ‫خشکســالی در کشــور محســوب مــی شــود اجــرای طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مطالعات ابخیزداری در ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫حســین فردی در ادامه گفت‪ :‬مطالعات ابخیزداری خراســان‬ ‫شــمالی در ســال هــای ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬شــدت گرفــت و در ایــن‬ ‫مــدت مطالعــات الزم در ‪ ۹۵‬هــزار و ‪ ۶۱۰‬هکتــار از عرصه هــای‬ ‫اســتان انجــام شــد و عملیــات و مطالعــات ابخیــزداری و‬ ‫ابخوانــداری در ‪ ۹‬ماهــه امســال در ســطح ‪ ۶۹‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتــار از عرصه هــای طبیعــی اســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســین فــردی؛ مطالعــات ابخیــزداری ســال‬ ‫گذشــته در ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۱۱۰‬هکتــار از اراضــی اســتان انجــام‬ ‫و امســال نیــز تاکنــون ‪ ۶۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مطالعــات ابخیــزداری در شهرســتانهای‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬جاجــرم و رازو جــرگالن‬ ‫بــا ‪ ۷۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال انجــام اســت و بــه‬ ‫زودی در شهرســتان های بجنــورد و گرمــه هــم اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫فــردی بــا بیــان اینکــه بــا تخصیــص اعتبــارات مطالعــات‬ ‫طــرح هــای مزبــور تــا پایــان امســال به اتمام خواهد رســید‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬بــرای اجــرای ایــن طــرح هــا ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال از‬ ‫محل منابع اســتانی و ســفر دولت پیش بینی شــده اســت‬ ‫کــه تاکنــون ‪ ۷۰‬درصــد ایــن اعتبــارات تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫معــاون ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬مطالعــات ابخیــزداری‬ ‫موجــب مــی شــود تــا بــرای اولویــت بنــدی‪ ،‬برنامــه ریــزی‪،‬‬ ‫تخصیــص اعتبــارات و اغــاز عملیــات اجرایــی اقدامــات‬ ‫بهتــری انجــام شــود تــا در زمــان کمتــر‪ ،‬شــمار بیشــتری‬ ‫از پروژه هــا در گســتره ای باالتــر اجــرا شــود و مطالعــه بــه‬ ‫ویــژه در موضــوع کاهــش فرســایش خــاک و جلوگیــری‬ ‫از ســیالب از جملــه مــوارد تحقیقاتــی و مطالعاتــی بــود‬ ‫کــه انجــام شــد البتــه کــه بایــد در اینــده بــاز هــم بــه ان‬ ‫بهــا داد تــا وقــوع پدیده هــای مخــرب بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۴۶۰‬هکتار طرح بیابان زدایی‬ ‫رییــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۶۰‬هکتــار‬ ‫طــرح بیابان زدایــی بــا اعتبــار ‪ ۲۴۱‬میلیــارد و ‪ ۲۵۹‬میلیــون‬ ‫ریــال در ایــن اســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫حســن امامــی افــزود‪ :‬طــرح هــای بیابانزدایــی در ایــن‬ ‫اســتان شــامل مطالعــه منطقــه و بررســی وضعیــت‬ ‫اکولوژیــک در ســطح ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار‪ ،‬مدیریــت روان‬ ‫اب در ‪ ۲۵۰‬هکتــار‪ ،‬مراقبــت ابیــاری در هــزار و ‪۶۵۰‬‬ ‫هکتــار‪ ،‬نهــال کاری در ‪ ۶۰‬هکتــار‪ ،‬اجــرای طــرح مدیریــت‬ ‫مشــارکتی در ســطح ‪ ۲‬هــزار هکتــار و مابقــی شــامل‬ ‫اجــرای سیســتم طــرح چــرا و قُــرُق اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۳۰۳‬میلیــارد و ‪ ۳۵‬میلیــون‬ ‫ریــال از محــل اعتبــارات ملــی بــرای اجــرای ایــن طرحهــا‬ ‫مصــوب شــد و از ایــن میــزان‪ ۲۴۱ ،‬میلیــارد و ‪۲۵۹‬‬ ‫میلیــون ریــال تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫رییــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش‬ ‫پوشــش گیاهــی‪ ،‬جلوگیــری از فرســایش ابــی و بــادی‪،‬‬ ‫بهبــود وضعیــت خــاک‪ ،‬افزایــش نفوذپذیــری اب‪ ،‬مهــار‬ ‫روان اب‪ ،‬احیــای مراتــع بــا کمتریــن هزینــه و افزایــش‬ ‫تولیــد علوفــه مرتعــی از جملــه اهــداف اجــرای طــرح احیــا‬ ‫و تثبیــت در اراضــی بیابانــی اســت‪.‬‬ ‫گســتره حوزه منابع طبیعی و ابخیزداری خراســان شــمالی ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬مســاحت هکتــار اســت کــه از ایــن‬ ‫وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪۱۸۳‬‬ ‫هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۳‬هــزار و ‪ ۶۳۶‬هکتــار معــادل ‪ ۹‬درصــد وســعت منابــع‬ ‫طبیعــی خراســان شــمالی را بیابــان تشــکیل مــی دهــد کــه‬ ‫‪ ۱۱۲‬هــزار هکتــار در شهرســتان جاجــرم‪ ۳۹ ،‬هــزار هکتار در‬ ‫اســفراین و ‪ ۳۱‬هــزار هکتــار در گرمــه اســت‪.‬‬ ‫عمــده اراضــی بیابانــی اســتان در حــوزه کال شــور در‬ ‫ســه شهرســتان جاجــرم‪ ،‬گرمــه و اســفراین واقــع اســت‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ ۴۸۹‬هزار هکتار از مراتع به بهره برداران‬ ‫رییــس اداره مرتــع منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان‬ ‫شــمالی نیــز در ایــن بــاره گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۸۹‬هــزار و ‪۱۰۳‬‬ ‫هکتــار هکتــار از مراتــع ایــن اســتان پــس از انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی قــرارداد بــه مرت ـع داران واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــرداد فالحــی اظهــار کــرد‪ :‬مســاحت کل مراتــع ایــن‬ ‫اســتان یــک میلیــون و ‪ ۵۵۵‬هــزار و ‪ ۲۰۶‬هکتــار اســت‬ ‫کــه بــه صــورت ‪ ۱۰۰‬درصــد ممیــزی شــده اســت و ‪۲۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۹۳‬خانــواده دامــدار و عشــایر از ایــن مراتــع‬ ‫بهــره بــرداری مــی کننــد و تــا زمان ـی کــه مشــارکت مــردم‬ ‫و بهره بــرداران وجــود داشــته باشــد مدیریــت مراتــع و‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی دچــار مشــکل نمی شــود و‬ ‫ایــن مهــم یکــی از اولویت هــای ســازمان جنگلهــا‪ ،‬مراتــع‬ ‫و ابخیــزداری کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۱۴‬هــزار و ‪۸۵۰‬‬ ‫هکتــار مراتــع اســتان؛ ‪ ۴۸.۷‬درصــد مراتع فقیــر‪ ۴۳.۸ ،‬درصد‬ ‫متوســط و وســعت مراتــع خــوب مــا فقــط هفــت و نیــم درصــد‬ ‫اســت و در واقــع گســتره مراتــع فقیــر خراســان شــمالی بیــش‬ ‫از مراتــع غنــی اســت و همچنیــن ‪ ۱۰۶‬هــزار و ‪ ۱۹‬هکتــار مراتــع‬ ‫متراکــم و ‪ ۶۱۹‬هــزار و ‪ ۷۸۸‬هــزار هکتــار نیمــه متراکــم اســت‪.‬‬ ‫فالحــی اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس سیاســت هــای ابالغــی‬ ‫ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری کشــور تمامــی‬ ‫دارنــدگان پروانــه چــرا بایــد طــرح مرتـع داری تهیــه کننــد زیرا‬ ‫پروانــه هــای چــرای دام صــادره بــرای افــراد واجــد شــرایط‪،‬‬ ‫مجــوز موقــت اســتفاده از مراتــع اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۲۶‬هــزار‬ ‫واحــد دامــی یکــی از قطــب هــای دامــداری کشــور اســت‪.‬‬ ‫جنگل کاری در ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫رییــس اداره جنگلــداری و جنــگل کاری اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی در ادامــه بــه‬ ‫فعالیــت ایــن اداره کل در حــوزه جنــگل کاری اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۴۸۷‬هکتــار از اراضــی طبیعــی اســتان‬ ‫در قالــب پویــش «ایــران سرســبز» نهــال کاری و بــذرکاری‬ ‫در قالــب پویــش ملــی ایــران ســبز از هشــتم دیمــاه ســال‬ ‫گذشــته اغــاز و در ایــن پویــش بــه یــاد هــر شــهید هــزار‬ ‫نهــال در بــازه زمانــی ‪ ۱۴‬ســاله کاشــته شــود‪.‬‬ ‫مهــدی قدیمــی تصریح کرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۶‬هکتار نهال کاری و ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۳۱‬هکتــار بــذرکاری در قالــب ایــن پویــش بــا مشــارکت‬ ‫گــروه هــای جهــادی‪ ،‬کوهنوردی‪ ،‬اقشــار مختلف مردم و ســایر‬ ‫دســتگاه های دولتی در خراســان شــمالی جنگلکاری شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در هــر هکتــار بــا توجــه بــه شــرایط اب و‬ ‫هوایی‪ ،‬بارندگی‪ ،‬خاک و اب ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬اصله نهال کشــت‬ ‫مــی شــود کــه بــا توجــه بــه وضعیــت خشکســالی اســتان بین‬ ‫‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬اصلــه نهــال و در جنــگل هــای هیرکانــی ‪ ۴۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬اصلــه نهــال در هــر هکتــار کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫قدیمــی عنــوان کــرد‪ :‬تقویــت حــوزه هــای زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬منابــع طبیعــی از طریــق توســعه ســرانه فضــای‬ ‫ســبز‪ ،‬بهره بــرداری از فضاهــای عمومــی‪ ،‬شــهری و‬ ‫بوســتان هــا‪ ،‬ارتقــای نقــش مــردم و گــروه هــای جهــادی‬ ‫در توســعه نهــال کاری و جنــگل کاری از جملــه دیگــر‬ ‫اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۲۴‬میلیارد ریال اعتبار بیابان زدایی‬ ‫رییــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی نیــز در ادامــه گفــت‪ ۲۴ :‬امســال از محــل‬ ‫اعتبــارات ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان بــرای اجــرای‬ ‫طرحهــای بیابــان زدایــی ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال مصــوب شــد مــه‬ ‫از ایــن میــزان ‪ ۲۴‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــرای طــرح هــای در دســت اجــرای بیابــان‬ ‫زدایــی ایــن اســتان تخصیــص یافــت ‪.‬‬ ‫حســن امامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار‬ ‫تخصیــص یافتــه بــرای چهــار طــرح بیابــان زدایــی شــامل‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬هکتــار نهــال کاری‪ ۱۱۵ ،‬هکتــار مراقبــت ابیــاری‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬هکتــار مدیریــت روان اب و امــوزش ترســیب‬ ‫کربن(توانمندســازی جوامــع محلــی) در ســه شهرســتان‬ ‫گرمــه‪ ،‬جاجــرم و اســفراین هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬عملیــات طــرح هــای مزبــور از هفتــه‬ ‫گذشــته اغــاز شــده و ‪ ۲۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪،‬‬ ‫اتمــام ان تــا پایــان امســال انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اجرای طرح مرتع داری در ‪ ۵۷‬هزار هکتار‬ ‫رییــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی نیــز گفــت‪ ۷۰ :‬هــزار هکتــار تعهــد اجــرای‬ ‫طــرح هــای مرتعــداری در اســتان بــود کــه تــا پایــان امســال بــه‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار هکتــار خواهــد رســید و در مــدت یکســاله گذشــته‬ ‫ایــن طــرح در ‪ ۵۷‬هــزار هکتــار از عرصــه هــای طبیعــی اســتان‬ ‫در راســتای حفاظــت‪ ،‬احیــا و بهــره بــرداری اصولــی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫مهــرداد فالحــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس مــاده ســه‬ ‫قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل هــا و مراتــع هرگونه‬ ‫بهره بــرداری و انجــام اقدامــات در منابــع طبیعــی بایــد بــر‬ ‫اســاس تهیــه طــرح انجــام می شــود‪.‬‬ ‫فالحــی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان ســال گذشــته در برنامــه‬ ‫ابالغــی مرتعــداری برتــر شــد عنــوان کــرد‪ :‬عــاوه بــر تهیــه‬ ‫طرحهــای مزبــور‪ ،‬احالــه مدیریــت در ســطح ‪ ۱۳‬هــزار هکتــار از‬ ‫عرصه های اســتان انجام شــده اســت و حفظ‪ ،‬احیا‪ ،‬توســعه‬ ‫و بهــره بــرداری از منابــع پایــه و کاهــش فشــار بــر عرصه هــای‬ ‫مرتعــی از اهــداف اصلــی تهیــه طرح هــای مرتعــداری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۷۱ :‬درصــد منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده ایــن‬ ‫اســتان را مرتع تشــکیل می دهد و ‪ ۹۸۲‬ســامان عرفی عشــایر‬ ‫در ســطح اســتان داریم که معیشــت ‪ ۳۲‬هزار خانواده دامدار‬ ‫و عشــایر بــه عرصــه هــای مرتعــی وابســته اســت‪.‬‬ ‫ســامانه عرفــی عشــایر بــه محــدوده ای از اراضــی مرتعــی‬ ‫اطــاق می شــود کــه از گذشــته مــورد بهره بــرداری تعــداد‬ ‫مشــخصی از خانوارهــای عشــایر قــرار گرفتــه و عرفــا ًدارای‬ ‫حــق بهره بــرداری از ان هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مراتــع خراســان شــمالی ظرفیــت نگهــداری از‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۲۷۹‬هــزار واحــد دامــی را دارد بنابرایــن رعایــت‬ ‫زمــان و ورود دام مجــاز بــه عرصــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۶‬هــزار و ‪ ۱۹‬هکتــار از مراتــع خراســان شــمالی متراکــم‬ ‫و ‪ ۶۱۹‬هــزار و ‪ ۷۸۸‬هــزار هکتــار نیمــه متراکــم اســت‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۸۲‬هزار هکتار ذخیره گاه جنگلی‬ ‫رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری خراســان شــمالی نیــز در ادامــه ‪ ۸۲‬شناســایی‬ ‫‪ ۸۲‬هــزار هکتــار ذخیــره گاه مرتعــی و جنگلــی در ایــن اســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن ذخیــره گاه هــا در راســتای مــاده یــک‬ ‫قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی‬ ‫کشــور حفاظــت و قــرق شــده انــد و بــر ایــن اســاس قطــع‬ ‫درختانــی از قبیــل شمشــاد‪ ،‬زربیــن‪ ،‬ســرخدار‪ ،‬ســروخمره ای‪،‬‬ ‫ســفیدپلت‪ ،‬حــرا و چنــدل‪ ،‬ارس‪ ،‬فنــدق‪ ،‬زیتون طبیعی‪ ،‬بنه‪،‬‬ ‫گــون‪ ،‬ششــم‪ ،‬گــردو و بــادام وحشــی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫مهــدی قدیمــی اظهــار کــرد‪ :‬ذخیــره گاه هــای جنگلــی‬ ‫فنــدوق منطقــه «وی وی» و گــردوی منطقــه «چالبــاش»‬ ‫مانــه و ســملقان‪ ،‬زالزالــک «مملجــه» بجنــورد‪ ،‬بلــوط و‬ ‫چنــار منطقــه «درکــش» مانــه و ســملقان از مهمتریــن‬ ‫ذخیــره گاه هــای جنگلــی اســتان بــه شــمار مــی رونــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بزرگتریــن ذخیــره گاه جنگلــی ارس اســتان‬ ‫مربــوط بــه جنــگل اُرس منطقــه «بزداغــی» شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان بــه مســاحت ‪ ۳۶‬هــزار هکتــار‪ ،‬ذخیــره گاه‬ ‫جنگلــی «ارس» ســالوک شهرســتانهای جاجــرم و بجنــورد‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۱۹‬هــزار هکتــار‪« ،‬قورخــود» مانــه و ســملقان‬ ‫بــه مســاحت هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار و «گوینیــک»‬ ‫رازوجــرگالن در ســطح پنــج هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫ذخیــره گاه بــه منطقــه یــا مناطقی از عرصه خشــکی و یا در‬ ‫دریــا اطــاق مــی شــود کــه از اکوسیســتم هــا یــا گونــه هــای‬ ‫نمونــه یــا اســتثنایی برخــوردار هســتند‪ ،‬ذخیــره گاه هــای‬ ‫جنگلــی الگوهــای کوچــک شــده ذخیــره گاه هــای بیوســفر‬ ‫هســتند کــه در ان گونه هــای منحصــر بفــرد و کمیــاب و یــا‬ ‫گونــه هــای رو بــه انقــراض بــه صــورت طبیعــی رویده انــد‪.‬‬ ‫اجرای طرح مدیریت هرز اب در ‪ ۲۰۰‬هکتار‬ ‫رییــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی نیــز بــه عملکــرد حــوزه بیابانزدایــی اســتان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬امســال پــروژه مدیریــت هــرز اب در ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتــار از اراضــی بیابانــی شهرســتان جاجــرم اســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫حســن امامــی اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه پدیــده تغییــر اقلیــم و‬ ‫بــارش هــای نامنظــم بــا حجــم زیــاد‪ ،‬مهــار روان اب هــا و بهــره‬ ‫وری از ان اهمیــت فراوانــی پیــدا مــی کنــد و در همیــن راســتا‬ ‫طرح هــای مدیریــت روان اب هــا در مناطــق بیابانــی شهرســتان‬ ‫هــای جاجــرم‪ ،‬گرمــه و اســفراین در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن عملیــات به صــورت احداث بندهای‬ ‫خاکــی و هاللــی در مســیر ابراهـ ه های کوچــک برای کنترل‬ ‫و جمــع اوری هــرز اب هــای ســطحی ناشــی از بارندگیهــا در‬ ‫خــاک بــه همــراه کشــت بذرهــای گیاهــان بومــی در اراضــی‬ ‫بیابانــی اجــرا مــی شــود و امســال ‪ ۲۵۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫بیابانــی اســتان بــرای اجــرای ایــن پــروژه تعهــد و تاکنــون در‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتــار اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫امامــی عنــوان کــرد‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیابــان زدایــی‬ ‫اســتان ‪ ۷۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب شــد کــه فقــط‬ ‫‪ ۴۵‬میلیــارد ریــال ان تخصیــص یافــت و امســال تاکنــون‬ ‫بــرای اجــرای پروژهــای بیولوژیــک اراضــی بیابانی اســتان ‪۳۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار تخصیص یافته اســت و امیــد می رود‬ ‫بــا جــذب اعتبــارات بیشــتر ایــن شــرایط بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اجــرای پــروژه هــای بیولوژیــک‪ ،‬مدیریــت روان اب‪،‬‬ ‫نهالکاری‪ ،‬حفاظت و قرق‪ ،‬مراقبت و ابیاری ســنواتی اعتبارت‬ ‫باالیــی مــی طلبــد کــه یکــی از مشــکالت ایــن حــوزه‪ ،‬تخصیــص‬ ‫انــدک اعتبــارات در بخــش بیابــان زدایی اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 25‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 707‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫از مطالبات زعفران کاران‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۴۹‬میلیارد‬ ‫تومان پرداخت شد‬ ‫تسهیالت‪ ،‬نیروی فنی و واقعی کردن‬ ‫نرخ نان الزمه دوگانه سوزکردن‬ ‫نانوایی ها‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ ۴۹ :‬میلیــارد تومــان از‬ ‫مطالبــات زعفــران کاران اســتان پرداخــت شــد و‬ ‫پیگیــری پرداخــت مطالبات باقیمانده نیز در دســتور‬ ‫کار اســت‪.‬‬ ‫خیلــی از کارگــران بعــد از یــک هفتــه کار کــردن در نانوایی هــای دوگانــه‬ ‫ســوز بــه دلیــل ســوزش شــدید چشــم و یــا مشــکالت تنفســی از ادامــه‬ ‫فعالیــت انصــراف داده و بــه دنبــال کار در نانوایی هــای گازســوز می رونــد‬ ‫دود دوگانه سوزکردن‬ ‫نانوایی هایگلستان‬ ‫در چشم شاطر و‬ ‫خمیرگیر‬ ‫کاهش وابستگی به گاز و مهیاکردن سوخت جایگزین‪،‬‬ ‫تصمیمــی اثربخــش برای جلوگیری از تعطیلی نانوایی ها‬ ‫در روزهــای بحرانــی اســت امــا هزینــه زیــاد اجــرای ایــن‬ ‫طــرح در کنــار برخــی مشــکالت ماننــد عواقــب جســمانی‬ ‫اســتفاده مســتمر از ســوخت دوم‪ ،‬گام خبــازان گلســتان‬ ‫بــرای حرکــت بــه ســمت دوگانه سوزشــدن را سســت و‬ ‫لــرزان کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬از اواســط دی مــاه امســال‬ ‫بــا ورود ســامانه ســرد بارشــی کــه کاهــش دمــا و یخبنــدان‬ ‫را بــه دنبــال داشــت‪ ،‬اســتفاده از لــوازم گرمایشــی گازســوز‬ ‫افزایــش یافــت و تــداوم ان بــه ســیر صعــودی مصــرف گاز‬ ‫و رســیدن روزانــه بــه چهــار میلیــون مترمکعــب انجامیــد‪.‬‬ ‫بــرای مدیریــت مصــرف گاز و تامیــن نیاز مشــترکان خانگی‬ ‫در کنــار تعطیلــی و کاهــش ســاعت کار ادارات و قطــع گاز‬ ‫کارخانجــات‪ ،‬بــار دیگــر لــزوم دوگانه ســوز کــردن نانوایی هــا‬ ‫و اســتفاده از گازوئیــل بــه عنــوان ســوخت جایگزیــن مطــرح‬ ‫شــد کــه راســتای ان نعمــت حاجـی زاده مدیــرکل مدیریــت‬ ‫بحــران گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از مصوبــات ســتاد مدیریــت‬ ‫بحــران اســتان ضــرورت اســتفاده از ســوخت جایگزیــن از‬ ‫ســوی ‪ ۷۰‬درصــد واحدهــای نانوایــی تــا پایــان ســال اســت‬ ‫کــه بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬نانوایــی دارد کــه تاکنــون‬ ‫هــزار و ‪ ۲۲۲‬مــورد از انهــا بــا ثبــت نــام در ســامانه و انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی واحدهــای خــود را دوگانه ســوز کردنــد کــه‬ ‫‪ ۷۵۰‬مــورد از ایــن واحدهــا ســوخت جایگزیــن را تحویــل‬ ‫گرفتنــد و از شــبکه سراســری گاز خــارج شــدند‪.‬‬ ‫تســهیالت‪ ،‬نیــروی فنــی و واقعــی کــردن نــرخ نــان‬ ‫الزمــه دوگانــه ســوزکردن نانوایی هــا‬ ‫رســیدن تعــداد نانوایی هــای دوگانــه ســوز بــه عــدد ‪۷۰‬‬ ‫درصــد از نــگاه نانوایــان به«پرداخــت تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت و جلوگیــری از افزایــش قیمــت مــواد اولیــه‪ ،‬وجــود‬ ‫نیروهــای فنــی مســلط بــه کار بــه تعــداد کافــی و واقعــی‬ ‫کــردن نــرخ نــان» نیــاز دارد و در کنــار ان بایــد راهــکاری‬ ‫بــرای عــوارض ناشــی از مصــرف گازوئیــل بــه عنــوان‬ ‫ســوخت جایگزیــن ماننــد مشــکالت تنفســی و ســوزش‬ ‫شــدید چشــم اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫عبدالرشــید گوگالنــی یکــی از نانوایــان گنبــدکاووس گفــت‪:‬‬ ‫زمانــی کــه مشــعل دوگانه ســوز خــوب کار نمی کنــد‪،‬‬ ‫گازوئیــل به درســتی نمی ســوزد و باعــث ســوزش شــدید‬ ‫چشــم کارگــران نانوایــی می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نانوایی هــا طبــق اعــام می تواننــد در‬ ‫ح یــا بعــداز ظهــر‪ ،‬نــان را بــا مشــعل های‬ ‫شــیفت های صب ـ ‬ ‫گازی و یــا ســوخت گازوئیــل پخــت کننــد و جابجایــی‬ ‫مشــعل ها بــه دلیــل بــی تجربگــی همــواره مشــکالتی را بــه‬ ‫همــراه دارد امــا تعــداد افــراد بــا مهــارت کافــی بــرای نصــب و‬ ‫راه انــدازی مشــعل های دوگانه ســوز در منطقــه کــم اســت و‬ ‫کار پخــت برخــی خبازی هــا بــه دلیــل در دســترس نبــود ایــن‬ ‫افــراد چنــد ســاعت متوقــف می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تعاونــی نانوایــان گنبــدکاووس‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬خیلــی از کارگــران بعــد از یــک هفته کار کــردن در‬ ‫نانوایی هــای دوگانــه ســوز بــه دلیل ســوزش شــدید چشــم و‬ ‫یــا مشــکالت تنفســی از ادامــه فعالیــت انصــراف داده و بــه‬ ‫دنبــال کار در نانوایی هــای گازســوز می رونــد‪.‬‬ ‫گوگالنی با اشاره به اینکه در بازار ازاد قیمت مشعل های‬ ‫دوگانــه ســوز در کنــار خریــداری مخــزن و نصــب ان بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال هزینــه دارد‪ ،‬از مســووالن خواســت‬ ‫خ چهــار درصــد بــرای‬ ‫در ابتــدا تســهیالت ارزان قیمــت بــا نــر ‬ ‫تهیــه تجهیــزات در نظــر بگیرنــد و بعــد نانوایــان را ملــزم بــه‬ ‫دوگانــه ســوز کــردن واحدهــای خــود کننــد‪.‬‬ ‫سوزش چشم و تنگی نفس نانوایان‬ ‫یکــی از نانوایــان گرگانــی بیــان کــرد‪ :‬بــا وجــود هزینه هــای‬ ‫بــاالی خریــداری مشــعل دوگانه ســوز‪ ،‬حقــوق کارگــران‬ ‫و تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬نانوایــی خــود را دوگانه ســوز کــردم‬ ‫امــا ایــن روزهــا کارگرانــم بــا مشــکالت تنفســی و ســوزش‬ ‫شــدید چشــم ناشــی از مصرف ســوخت گازوئیل دســت به‬ ‫گریبــان هســتند‪.‬‬ ‫مرضیــه انصــاری بــا گالیــه از هزینه هــای بــاالی حقــوق‬ ‫کارگــران‪ ،‬قبــض اب‪ ،‬بــرق و گاز و خریــد مــواد اولیــه ماننــد‬ ‫خمیرمایــه‪ ،‬گفــت‪ :‬کارگــران حرفــه ای بــا حقــوق اداره کار‬ ‫حاضــر بــه فعالیــت در نانوایــی نیســتند و مجبوریــم بــرای‬ ‫حفــظ کیفیــت نــان خــود باالتــر از نــرخ بــه انــان حقــوق‬ ‫بدهیــم و در کنــار ان هزینه هــای جانبــی کمــر نانواها را خم‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی از مســووالن خواســت فکــری بــه حــال جبــران‬ ‫هزینه هــای زیــاد نانوایــان کننــد کــه تمــام تــاش خــود‬ ‫را بــا وجــود مشــکالت و حتــی در برخــی مواقــع یکــی‬ ‫شــدن دخــل بــا خــرج و یــا قــرض گرفتــن از دیگــران بــرای‬ ‫خریــد ارد‪ ،‬بــرای حفــظ کیفیــت نــان و راضــی نگهداشــتن‬ ‫مشــتریان انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حجــی زاده کارشــناس حــوزه ارد و نــان در‬ ‫گلســتان هــم گفــت‪ :‬امســال دولــت بــرای بهســازی و‬ ‫نوســازی نانوایی هــای اســتان تســهیالتی بــه خبــازان‬ ‫پرداخــت نکــرده و نانواهــا هــم بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی‬ ‫خریــداری و نصــب مشــعل های دوگانــه ســوز و لوازم جانبی‬ ‫ان در کنــار هزینه هــای کارگــر و مــواد اولیــه تمایــل کمتــری‬ ‫بــرای دوگانــه ســوز کــردن واحدهــای خــود دارنــد‪.‬‬ ‫پرداخت نشدن تسهیالت ارزان‬ ‫قیمت‪ ،‬پایین بودن قیمت‬ ‫نان و جوابگو نبودن سهمیه ارد‬ ‫روزانه از مهمترین دالیل بی رغبتی‬ ‫نانوایی های استان برای دوگانه ‬ ‫سوز کردن این واحدها است‬ ‫وی مهمتریــن راهــکار بــرای کمــک بــه نانواهــا را ازادســازی‬ ‫قیمــت نــان و پرداخــت یارانــه ارد بــه حســاب مــردم دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬بــا ایــن کار جلــوی خیلــی از خریــد و فروش هــای‬ ‫ن گرفتــه می شــود و همچنیــن به ارتقای‬ ‫غیرقانونــی ارد و نــا ‬ ‫کیفیــت نــان هــم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫وی پرداخــت بــه موقــع تســهیالت را از دیگــر مــوارد‬ ‫موثــر در افزایــش تمایــل نانوایــان بــه دوگانــه ســوز کــردن‬ ‫واحدهایشــان اعــام کــرد و گفــت‪ :‬مســووالن بایــد بــا‬ ‫ســاماندهی رونــد پرداخــت تســهیالت در طــول ســال پیگیــر‬ ‫دوگانــه ســوز کــردن نانوایی هــا باشــند نــه این کــه فقــط در‬ ‫فصــل ســرما بــر ان تاکیــد کننــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه خبــازان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫پرداخــت نشــدن تســهیالت ارزان قیمــت‪ ،‬پاییــن بــودن‬ ‫قیمــت نــان و جوابگــو نبــودن ســهمیه ارد روزانــه از‬ ‫مهمتریــن دالیــل بــی رغبتــی نانوایی هــای اســتان بــرای‬ ‫دوگانــ ه ســوز کــردن ایــن واحدهــا اســت‪.‬‬ ‫حمیــد مقیمــی هزینــه دوگانه ســوز کــردن نانوایی هــا از‬ ‫جملــه خریــد مشــعل دوگانــه را بیــش از ‪ ۱۶۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اعــام و بیــان کــرد‪ :‬نانوایی هــای فعــال در مناطــق‬ ‫روســتایی تــا ســال گذشــته بــا پرداخــت تســهیالت‬ ‫ارزان قیمــت ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریالــی و در مناطــق شــهری‬ ‫بــا دریافــت تســهیالت ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریالــی نوســازی و‬ ‫بهســازی بــا نــرخ ‪ ۱۵‬درصــد تــوان دوگانــه ســوز کــردن‬ ‫نانوایی هــای خــود را داشــتند‪.‬‬ ‫با وجود هزینه های باالی خریداری‬ ‫مشعل دوگانه سوز‪ ،‬حقوق‬ ‫کارگران و تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫نانوایی خود را دوگانه سوز‬ ‫کردم اما این روزها کارگرانم با‬ ‫مشکالت تنفسی و سوزش شدید‬ ‫چشم ناشی از مصرف سوخت‬ ‫گازوئیل دست به گریبان هستند‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال تاکنــون مبلــغ بســیار کمــی از ایــن‬ ‫تســهیالت ان هم به تعداد انگشــتان دســت پرداخت شده‬ ‫لــذا ضمــن تاکیــد بــر حمایــت مســووالن بــرای ســاماندهی‬ ‫وضعیــت پرداخــت‪ ،‬تقاضــا داریــم مبلــغ این تســهیالت هم‬ ‫مطابــق بــا افزایــش هزینه هــا‪ ،‬بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه خبــازان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫در دوره ای مجــوز بــرای راه انــدازی نانوایــی بــا ســهمیه‬ ‫روزانــه ســه تــا چهــار کیســه ارد در برخــی روســتاها و‬ ‫مناطــق شــهری داده شــد کــه صاحبــان انهــا بــا گالیــه از‬ ‫هزینــه بــاالی کارگــر و ســایر مــوارد بــرای ادامــه فعالیــت‬ ‫خواســتار افزایــش ســهمیه ارد و همانطــور تعییــن نــرخ‬ ‫واقعــی بــرای نــان هســتند‪.‬‬ ‫مقیمــی ادامــه داد‪ :‬حــال بــا ایــن وضعیــت نمی تــوان‬ ‫از ایــن خبازی هــا کــه از کمبــود ســهمیه ارد و نــرخ‬ ‫پاییــن نــان گالیــه دارنــد انتظــار داشــت بــدون دریافــت‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت مناســب و بــا هزینــه شــخصی‬ ‫نانوایی هــای خــود را دوگانــه ســوز کننــد‪.‬‬ ‫وی هــدف از اجــرای طــرح دوگانــه ســوز شــدن‬ ‫نانوایی هــا را پخــت نــان در زمان هــای بحرانــی و در‬ ‫شــرایط نامســاعد جــوی و کمبــود یــا قطعــی گاز اعــام‬ ‫کــردو گفــت‪ :‬در ســرمای شــدید و یخبنــدان دهه هــای ‪۸۰‬‬ ‫و ‪ ۹۰‬و تعطیلــی نانوایی هــا بــه دلیــل افــت شــدید فشــار‬ ‫گاز‪ ،‬دوگانــه ســوز کــردن خبازی هــا در اســتان مطــرح شــد‬ ‫امــا بــه دلیــل نبــود تســهیالت ارزان قیمــت انگونــه کــه‬ ‫بایــد مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫مقیمــی همچنیــن الزمــه مدیریــت افزایــش مصــرف نــان‬ ‫در ســبد خانوارهــای ایــن اســتان بــا توجــه بــه کاهــش‬ ‫تــوان مالــی خیلــی از مــردم را رســاندن ســرانه ارد ماهانــه‬ ‫هــر نفــر از ‪ ۸.۸‬کیلوگــرم فعلــی بــه ‪ ۱۰‬کیلوگــرم دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬طبــق امــار مــردم گلســتان از نظــر ســطح‬ ‫درامــدی جــزو پنــج اســتان اخــر کشــور قــرار دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫اموزش رایگان همراه‬ ‫با اشتغال‬ ‫ویژه خانم های دهه ‪75‬‬ ‫شهرستان گرگان‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫تلفن ‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ناصــر فخرموحــدی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اینــک تنهــا ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان از‬ ‫مطالبــات زعفــران کاران اســتان باقــی مانــده اســت‬ ‫کــه بــا پیگیــری هــای انجــام شــده ایــن مبلــغ نیــز بــه‬ ‫زودی واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــد حمایتــی زعفــران از دهــه اول ابــان‬ ‫مــاه ســال جــاری بــا هــدف کنتــرل قیمت‪ ،‬تنظیم بــازار‬ ‫و متضــرر نشــدن کشــاورز اغــاز و طبــق دســتورالعمل‬ ‫ابالغــی‪ ،‬قیمــت خریــد حمایتــی هــر یــک کیلوگــرم‬ ‫زعفــران نگیــن ‪ ۴۱‬میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬شــبه‬ ‫نگیــن ‪ ۳۳‬میلیــون تومــان و پوشــال مرغــوب ‪۳۲‬‬ ‫میلیــون تومــان از کشــاورزان خریــداری شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراسان شــمالی ادامــه داد‪ :‬دولــت در مجمــوع ‪۲‬‬ ‫تــن محصــول نگیــن زعفــران را خریــد حمایتــی کــرد‬ ‫کــه قــرارداد خریــد ‪ ۶۷۰‬کیلوگــرم ان نهایــی شــد‪.‬‬ ‫«نگیــن» بــه زعفرانــی گفتــه مــی شــود که موقــع پاک‬ ‫کردن ان ســه کالله زعفران از قســمت سفید(ریشــه)‬ ‫و قســمت نارنجــی رنــگ (بــوری) کامــا جــدا شــود و‬ ‫هیچگونــه رنگــی جــز رنــگ قرمــز در ان نباشــد و هــر‬ ‫چــه ایــن کاللــه هــا درشــت تــر باشــد قدرت رنــگ دهی‬ ‫بیشــتر و شــکل ظاهــری ان زیباتــر اســت‪.‬‬ ‫تولیــد زعفــران از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان‬ ‫بــا ‪ ۵.۵‬کیلوگــرم در هــر هکتــار بیــش از میانگیــن‬ ‫کشــور اســت و ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن‬ ‫برداشــت زعفــران در کشــور بیــش از چهــار کیلوگــرم‬ ‫در هــر یــک هکتــار اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا چهــار هــزار و ‪ ۶۳‬هکتار ســطح‬ ‫زیــر کشــت زعفــران بعــد از اســتان هــای خراســان‬ ‫رضــوی و جنوبــی مقــام ســوم در کشــور دارد کــه از‬ ‫ایــن میــزان ‪ ۶۱‬هکتــار غیــر بــارور اســت و پیــش بینی‬ ‫مــی شــود امســال ‪ ۲۲‬تــن زعفــران بــه ارزش ‪۷۷۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان‬ ‫برداشــت شــود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۸۷‬میلیون دالر کاال از خراسان شمالی‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪۱۸۷ :‬میلیــون دالر کاال که بیشــتر‬ ‫انهــا محصــوالت پتروشــیمی‪ ،‬فــوالد و پالســتیکی بود‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهــه امســال از اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن میــزان ‪۱۱۷‬میلیــون دالر صــادرات‬ ‫اســتان از طریــق گمــرک خراســان شــمالی بــوده‬ ‫و مابقــی نیــز از طریــق گمــرگات دیگــر اســتان هــا‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی ادامــه داد‪ :‬بدیــن ترتیــب امســال‬ ‫صــادرات کاال در اســتان ‪ ۲۵۴‬درصــد از لحــاظ ارزشــی و‬ ‫‪ ۱۷۰‬هــزار تـُـن نیــز از لحــاظ وزنــی رشــد داشــته اشــت‪.‬‬ ‫معــاون امــور هماهنگــی اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در همیــن مــدت واردات‬ ‫اســتان نیــز ‪ ۶۱‬میلیــون دالر واردات بــوده کــه بــه‬ ‫لحاظ ارزشــی نســبت به ســال قبل ‪ ۱۰۵‬درصد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫فخرموحــدی یــاداور شــد‪ :‬بیشــترین کاالهــای‬ ‫وارداتــی در بخــش تجهیــزات مــورد نیــاز واحدهــای‬ ‫تولیــدی یــا ماشــین االت صنعتــی بــوده کــه اســتان‬ ‫قابلیــت تولیــد انهــا را نداشــته اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن واحدهــای‬ ‫بــزرگ صنعتــی چــون پتروشــیمی‪ ،‬فــوالد و لولــه‬ ‫گستر اسفراین و الومینای جاجرم در رتبه هفدهم‬ ‫اســتان هــای برخــوردار از واحدهــای بــزرگ صنعتــی‬ ‫قــرار دارد و حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد صنعتــی کوچــک نیز در‬ ‫ایــن اســتان فعــال اســت کــه حــدود چهــار هــزار نفــر‬ ‫در ان اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در بودجه ‪ ۱۴۰۲‬به‬ ‫خوابگاه های متاهلی‬ ‫پنج هزار میلیارد تومان‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمــه‪،‬‬ ‫جاجــرم و راز و جــرگالن در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬پنــج هــزار میلیــارد تومــان از محــل بنــد(ب)‬ ‫تبصــره پنــج قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬بــرای تکمیــل‬ ‫خوابــگاه هــای متاهلــی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد وحیــدی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســاخت خوابگاه هــای متاهلــی در راســتای‬ ‫اجــرای قانــون جوانــی جمعیــت از اولویت هــای‬ ‫بخــش امــوزش دولــت اســت و در کمیســیون تلفیق‬ ‫بودجــه مجلــس بررســی شــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هرچند خرید‪ ،‬ســاخت و بهســازی‬ ‫خوابگاه هــای دانشــجویی پرهزینــه اســت امــا تــاش‬ ‫داریــم بــا ایــن میــزان اعتبــار شــرایط مناســبی بــرای‬ ‫اســکان دانشــجویان متاهــل ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا‬ ‫اشــاره بــه کمبــود خوابــگاه هــای متاهلــی بــه خصــوص‬ ‫در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و جوابگــو نبــودن‬ ‫ظرفیــت اســکان ایــن دانشــجویان افــزود‪ :‬در راســتای‬ ‫تاکیــد مقــام معظــم رهبــری در تشــویق بــه ســنت‬ ‫حســنه ازدواج و موضوع فرزنداوری و همچنین تاکید‬ ‫بــر اجــرای قانــون جوانــی جمعیــت‪ ،‬بایــد در راســتای‬ ‫ایجــاد و ســاخت خوابــگاه هــای متاهلــی تــاش کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار صنــدوق رفــاه دانشــجویی کشــور؛ در‬ ‫اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که‬ ‫مــاده هفــت ان ناظــر بــر ایجــاد خوابگاه هــای متاهلــی‬ ‫اســت‪ ۱۰۰ ،‬هــزار خوابــگاه دانشــجویی متاهلــی ظــرف‬ ‫پنــج ســال در کشــور احــداث مــی شــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۹۸۰‬بلــوک خوابــگاه بــا ظرفیــت‬ ‫‪ ۲۰۲‬هــزار دانشــجو وجــود دارد کــه متوســط پوشــش‬ ‫خوابگاهــی ‪ ۳۷‬درصــد اســت کــه در صــدد تــا ســه‬ ‫ســال اینــده بایــد بــه ‪ ۵۰‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از اقدامــات خــوب بــرای دانــش امــوزان‬ ‫اســتثنایی در الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬ایــن بــود‬ ‫کــه شــهرداری های ملــزم شــدند تــا نســبت بــه‬ ‫ســرویس دهی بــه ایــن کــودکان در حــال تحصیــل‬ ‫مقطــع ابتدایــی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬دانــش امــوزان مــدارس اســتثنایی‬ ‫در تــردد شــهری و رفتــن بــه مدرســه مشــکل دارنــد و‬ ‫بــا ورود شــهرداری هــا ایــن شــرایط بهتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪707‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز گلستان‏‬ ‫سرد شدن هوا باعث افزایش‬ ‫مصرف گاز شده است‬ ‫علــی طالبــی گفــت ‪:‬در اســتان گلســتان افزایــش قابــل توجــه حجــم مصــرف گاز را داریــم‬ ‫کــه اگــر صرفه جویــی نشــود‪ ،‬بازگشــت اعمــال‏محدودیت هــا دور از انتظــار نیســت ‪.‬‏‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان صبــح روز دوشــنبه ‪ ۲۴‬بهمــن ‪ ۱۴۰۱‬در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگاران افــزود‪ :‬اگــر مــردم به خصــوص‏مشــترکین صرفه جویــی در مصــرف گاز نداشــته‬ ‫باشــند وحجــم مصــرف گاز افزایــش یابــد و مشــکالت ناشــی از افــت فشــار گاز را‏جــدی‬ ‫ویزیت های چند‬ ‫وجهی معاینه های‬ ‫‪4‬دقیقه ای‬ ‫بــازار کســب و کار ‪ -‬ســهیال عالالدیــن ‪ -‬بــا توجــه بــه مطــرح‬ ‫شــدن تعرفــه نســبی‪ ،‬بررســی و رســیدگی شــکایت هــا در‬ ‫خصــوص دریافــت وجــه اضافــه بــر تعرفــه هــای ویزیــت‬ ‫‏پزشــکان در کمســیون اما همچنان در این زمینه شــکایت‬ ‫هــای فراوانــی وجــود دارد و برخــی از پزشــکان متخصــص و‬ ‫جــراح مــازاد‏تعرفــه از بیمــاران ویزیــت دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫و ایــن دریافــت ویزیــت دوم از بیمــاران بــه هنگام مراجعه‬ ‫بــه پزشــک بــرای کســب اطــاع از رونــد درمان بیمــاری و‪،...‬‬ ‫باعــث تضییــع‏حقــوق بیمار می شــود‏‪.‬‬ ‫خ افشــاری از جملــه بیمارانــی اســت کــه بعــد از مراجعــه‬ ‫بــه پزشــک مــورد نظــر خــود بعــد از انجــام معاینــات منشــی‬ ‫پزشــک از وی دو ‏مبلــغ ویزیــت دریافــت کــرده اســت‬ ‫وقتــی معتــرض از پرداخــت دو وجــه از ویزیــت مــی شــود‬ ‫منشــی در جوابــش می گویــد‪ :‬شــما عــاوه‏بــر معاینــه فالن‬ ‫قســمت از بــدن‪ ،‬بنابــه درخواســت خودتــان دکتــر قســمت‬ ‫دیگــری از بــدن شــما را هــم معاینــه کــرده اســت و ایــن‬ ‫یعنــی‏شــما بایــد همزمــان دو تــا ویزیــت پرداخــت کنیــد‪.‬‏‬ ‫همچنیــن اقــای کردجــزی کــه در این بــاره گفت ‪ :‬به خاطر‬ ‫کیســت پســتان دختــرش بــه یک متخصص مراجعــه کرده‬ ‫اســت حیــن معاینــه‏دختــرش از درد دنبالچـه ی خــود هــم‬ ‫بــه پزشــک گفــت پزشــک بعــد از معاینــه و نوشــتن دارو و‬ ‫ثبــت سیســتمی منشــی خــود را صــدا زد‏و روی برگــه کاغــذ‬ ‫چیزی نوشــت و به دســت منشــی خود داد ‪ .‬هنگام خروج‬ ‫از مطــب منشــی در خواســت کشــیدن کارت بــرای‏ویزیــت‬ ‫داد کردجــزی بــه گمــان اینکــه منشــی فرامــوش کــرده کــه‬ ‫او کارت کشــیده اســت بــه منشــی گفــت ‪ :‬خانــم مــن بعــد‬ ‫از ثبــت اســم‏دختــرم در لیســت نوبــت مــا ‪ ،‬همزمــان بــرای‬ ‫نگیرنــد قطعــا ً پایــداری جریــان گاز بــا مشــکل مواجــه می شــود‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه مصــرف گاز اســتان بــه مــرز ‪ ۱۷‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫رســیده اســت اظهــار داشــت‪ :‬ســرد شــدن هــوای‏اســتان و بــارش نــزوالت اســمانی در‬ ‫مناطــق جلگـه ای و کوهســتانی و کاهــش شــدید دمــای هــوا طــی چنــد روز گذشــته ســبب‬ ‫شــد تــا‏میــزان مصــرف گاز اســتان افزایــش چشــمگیری داشــته باشــند‬ ‫طالبــی ســرد شــدن هــوا را عاملــی بــر ناتــرازی گاز در مناطــق مختلــف اســتان برشــمرد‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش‏مصــرف گاز طــی چنــد هفتــه گذشــته ســبب‬ ‫اعمــال محدودیت هــا در مصــرف و قطعــی در برخــی مناطــق اســتان شــده بــود‪ ،‬افزایش گاز‬ ‫‏در چنــد روز اخیــر ایــن نگرانــی در خصــوص اعمــال مجــدد محدودیت هــا و یــا قطعی هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫احتمالــی در برخــی بخش هــا را تقویــت‏کــرده اسـ ‪‎‬‬ ‫علــی طالبــی مدیــر عامــل شــرکت گاز گلســتان در خصــوص صرفه جویــی و رعایــت نکــردن‬ ‫مشــترکین در هشــدار داد و خاطــر‏نشــان کــرد‪ :‬علی رغــم میــل باطنــی مجبــور بــه اعمــال‬ ‫محدودیت هــای مصــرف در برخــی بخش هــا خواهیــم شدمشــترکین بایــد جهــت‏اســتمرار‬ ‫جریــان گاز هماننــد گذشــته مدیریــت مصــرف گاز را جــدی بگیرنــد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دوران بحــران افــت فشــار گاز همراهــی هــم اســتانی ها بســیار‬ ‫قابــل تحســین و ســتودنی بودگفــت‪ :‬یــک بــار‏دیگــر نیــز بــا صرفه جویــی‪ ،‬نگرانی هــا در‬ ‫خصــوص افــت فشــار و احتمــال قطعــی گاز مشــترکین در بخش هــای خانگــی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬و‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‏مراکــز تولیــدی را بــه حداقــل برســانی ‪‎‬‬ ‫در پایــان گفتنی اســت‪ ،‬کاهــش حداقــل یــک درجــه دمــای منــزل‪ ،‬پویــش هــر خانــه‬ ‫یــک بخــاری‪ ،‬تنظیــم دمــای رفــاه منــزل بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪۲۱‬‏درجــه‪ ،‬پوشــیدن لباس هــای گــرم‬ ‫زمســتانه‪ ،‬نصــب پرده هــای ضخیــم و بلنــد‪ ،‬مســدود کــردن روزنه هــای ورود هــوای ســرد‬ ‫بــا در نظــر‏گرفتــن هــوای مــورد نیــاز بــرای ســوخت وســایل گازســوز‪ ،‬بســتن شــیر شــوفاژ‬ ‫اتاق هایــی کــه مــورد اســتفاده قــرار نمی گیرنــد‪ ،‬بســته‏نگهداشــتن در اتاق هــای خالــی و‬ ‫خامــوش کــردن بخــاری اتاق هــای خالــی از راهکارهــای مدیریــت مصــرف گاز اســت‪.‬‏‬ ‫پرداخــت وجــه ویزیــت ‪85000‬هــزار تومــان کارت کشــیدم‬ ‫منشــی در جــواب ادامــه داد کــه‏دختــر خانــم شــما دو‬ ‫معاینــه انجــام دادنــد یکــی بــرای کیســت پســتان دومــی‬ ‫بــرا ی شــقاق مقعــدی ‪،‬‏و بیمــاری دیگــر مــی گویــد ‪:‬بابــت‬ ‫درد قفســه ســینه بــه پزشــک مراجعــه کــردم بعــد معاینــه‬ ‫نســخه ی دارو برایــم نوشــت وبــه همــراه ‏ازمایــش به دکتر‬ ‫گفتــم ایــا ایــن ازمایــش نیاز اســت؟گفت بله ایــن ازمایش‬ ‫را بــده بعــد اگــر نیــاز بــود برایــت ســونوگرافی بنویســم ‪.‬‬ ‫فــردا‏صبــح بــرای انجــام ازمایــش بــه ازمایشــگاه رفتــم‬ ‫و ســاعت ‪12‬بــرای جــواب ازمایــش مجــدد بــه ازمایشــگاه‬ ‫مراجعــه کــردم و بعــد گرفتــن‏جــواب ازمایــش بالفاصلــه‬ ‫بــه مطــب دکترمراجعــه نمــودم و منشــی دوبــاره از مــن‬ ‫پــول ویزیــت گرفتــه اســت بمانــد اقای دکتــر داخل‏جواب‬ ‫ازمایــش چیــزی مشــاهده نکردنــد و بــه قــول خــودش‬ ‫بــرای انجــام معاینــه دقیــق ســونوگرافی نوشــتند بــرای‬ ‫تکمیــل کار خــودش‏کــه تشــخیص بیمــاری و ارائــه دارو‬ ‫بــرای رفــع هســت‏‪.‬‬ ‫از ازمایــش و‪ ...‬اســتفاده میکننــد و دوبــاره پــول ویزیــت‬ ‫بصــورت کامــل میگیرنــد‬ ‫بــه نظــر شــما ایــن اقــدام جدیــد پزشــکان بــرای بــاال بــردن‬ ‫درامــد خــود ‪،‬کالهبــرداری و ســوء اســتفاده از وضعیــت‬ ‫بیمــاران در ایــن‏موقعیــت بــد اقتصــادی نیســت اســم و‬ ‫عنــوان ان چــه مــی توانــد باشــد؟‬ ‫ایــن رونــد معرفــی بیمــار توســط پزشــکان بــه‬ ‫ازمایشــگاه‪،‬داروخانه ها و مرکــز تصویربــرداری هایــی کــه با‬ ‫انها درصدی قرارداد دارند‏هر روز بیشتر و بیشتر می شود‬ ‫و بدتــر از ایــن و غیــر اخالقــی تــر از ایــن‪ ،‬مراجعــه بیمــار‬ ‫بــه ازمایشــگاه بــه غیــر از ازمایشــگاه و مرکــز‏تصویربــرداری‬ ‫و‪....‬طــرف قــرارداد پزشــک موردنظر؛تخصیــص انجــام‬ ‫ازمایشــات و تصویربــرداری انهــا را قبــول ندارنــد و بیمــار را‬ ‫‏اجبــار و راهنمایــی بــه جایــی می کننــد کــه خــود پزشــک و‬ ‫منشــی ان مــی گویــد اصــا هــم بــرای انهــا مهــم نیســت‬ ‫کــه چطــور و چگونــه‏بیمــار متحمــل ایــن هزینــه هنگفــت‬ ‫ازمایــش و ‪......‬شــده اســت‏‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه شــغل شــریف پزشــکی و ارائــه خدمــات‬ ‫درمانــی‪ ،‬بــه واســطه ســروکار داشــتن بــا جــان و ســامتی‬ ‫انســان ها‪ ،‬از ‏حساســیت و حاشــیه هایی همــراه بــوده امــا‬ ‫ایــن گالیــه و شــکایت هــا همیشــه هــم بیهــوده نیســت‏‪.‬‬ ‫بــه مطــب پزشــکی مراجعــه مــی کنــم کــه یــک متخصــص‬ ‫دندانپزشــکی کــودکان اســت کــودکان زیادی به همــراه پدر‬ ‫یــا مــادر خــود در‏انجــا حضــور دارنــد پــس از مراجعــه بــه نزد‬ ‫پزشــک مــی گویــد‪ :‬اگــر همــان روز انجــام ویزیــت عکــس‬ ‫امــاده شــود نیــازی بــه ویزیــت مجــدد‏نیســت در غیــر ایــن‬ ‫صــورت بایــد دوبــاره بــرای ویزیــت وجــه پرداخــت شــود ‪.‬‏‬ ‫وقتــی از پزشــک ایــن ســوال را مــی پرســم کــه معمــوال‬ ‫عکس هــا از نــوع ام ار ای و ســی تی اســکن بــوده و بــه‬ ‫طــور طبیعــی‪ ،‬انجــام و‏دریافــت شــان از دو تــا ‪ 20‬روز زمــان‬ ‫بــر اســت در جــواب گفــت‪ :‬ایــن کــه زمــان تحویــل و جــواب‬ ‫بیشــتر از دو روز طــول مــی کشــد مــن‏نبایــد جوابگــوی‬ ‫بیمــاران باشــم ‪.‬تعرفــه هــا تعریــف شــده اند و هرســال از‬ ‫ســوی نظــام پزشــکی بــه مــا اعــام مــی گــردد‪.‬‏‬ ‫یکــی دیگــر از پزشــکانی کــه بــرای بررســی موضــوع ســری‬ ‫بــه مطــب اش مــی زنــم‪ ،‬متخصــص گــوش و حلــق و بینــی‬ ‫اســت کــه منشــی در‏پاســخ بــه ســوال مــن‪ ،‬افــزود‪ :‬بعــد‬ ‫از معاینــه‪ ،‬بــرای نشــان دادن عکــس ســه روز زمــان داده‬ ‫می شــود‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬بــه دلیــل‏ازدحــام بیمــاران‬ ‫و تضییــع حقــوق انــان‪ ،‬نیــاز بــه گرفتــن نوبــت مجــدد و‬ ‫طبیعتــا پرداخــت دوبــاره هزینـ ه اســت‏‪.‬‬ ‫طبــق مصوبــه هیــات وزیــران و تعرفــه خدمــات پزشــکی‬ ‫در کشــور‪ ،‬زمــان اســتاندارد ویزیــت بــرای پزشــکان عمومــی‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقــه‪ ،‬پزشــکان ‏متخصــص ‪ ۲۰‬دقیقــه‪ ،‬پزشــکان‬ ‫فــوق تخصــص ‪ ۲۵‬دقیقــه و روانپزشــکان نیــز ‪ ۳۰‬دقیقــه‬ ‫تعییــن شــده اســت امــا در واقعیــت ویزیــت بعضــی از‬ ‫‏پزشــکان متخصــص بــاالی یکصــد تومــان در صورتیکــه‬ ‫حداکثــر زمــان معاینــه بیمــار بــرای ایــن پزشــکان کمتــر از‬ ‫‪4‬دقیقــه اســت و بــاز هــم ‏بزرگتریــن چالــش برخــی از ایــن‬ ‫پزشــکان ‪ ،‬مشــاهده و لمــس نکــردن عضــو اســیب دیــده‬ ‫و مــورد ناراحــت بیمــار اســت زمــان اختصــاص‏یافتــه بــرای‬ ‫بیمــار بــا توجــه بــه تعــداد مراجعیــن قبــل از ورود بــه اتــاق‬ ‫پزشــک(زمان انتظــار) گاهــا یــک ســاعت تــا یــک ســاعت و‬ ‫نیــم‏بیشــتر‪ ،‬بعــد از ورود بــه اتــاق پزشــک چهــار دقیقــه‬ ‫و ایــن اصــا بــا زمــان و مبلــغ ویزیــت و نــوع تشــخیص‬ ‫ـد‏‪.‬‬ ‫بیمــاری بیمــار جــور در نمــی ایـ ‏‏‬ ‫متاســفانه درحــال حاضروجــود معاینــه کمتــر از چهــار‬ ‫دقیقــه‪ ،‬ویزیــت دو وجهــی و وجــود بیمــاران فلــه ای بــا‬ ‫ویزیــت هــای فلــه ای در‏اتــاق پزشــک‪ ....‬تناســب بیــن‬ ‫پزشــک و بیمــار را برهــم زده اســت و باعــث از بیــن رفتــن‬ ‫اعتمــاد و کیفیــت نــوع درمــان و تشــخیص بــه ‏موقــع‬ ‫بیمــاری شــده اســت و بیمــاران از جهت هــای مختلــف‬ ‫دچــار تحمیــل هزینه هــای مــازاد مــی شــوندو خطاهــای‬ ‫پزشــکی چــه در‏بیمارســتانها و مراکــز درمانــی و مطبهــا بــر‬ ‫»‬ ‫تعــداد انهــا افــزوده مــی شــود‏‪‎ .‬‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫در کنار اینکه چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما بیشترین مصرف کننده نیز در تمام‬ ‫دنیا هستیم‪ ،‬پس بیا ئیم با مدیریت در مصرف همه از این نعمت الهی لذت ببریم‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ســید حمیــد حســینی کریم ابــادی فرزنــد ســیدعلی اکبــر صــادره از گــرگان بــه شناســنامه ‪ 93‬شــماره ملــی ‪ 2122530324‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000256‬در ششــدانگ یــک قطعه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت کل ششــدانگ ‪ 110‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪3866‬فرعــی از ‪- 107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪13980 :‬‬ ‫حجت الله تجری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/25 :‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 707‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫وزیر ارتباطات در جلسه بررسی کیفیت شبکه ارتباطی کشور‪:‬‬ ‫دین خودمان به مردم را با‬ ‫افزایش کیفیت‪ ،‬سرعت و ارتقای‬ ‫شبکه ارتباطی‪ ،‬ادا می کنیم‬ ‫وزیــر ارتباطــات گفــت‪ :‬بایــد بــا کار و تــاش مجدانــه و بــه همــت و تــاش خانــواده‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬تجربــه کاربــری مــردم را در حــوزه ارتباطــات همــراه و ثابــت بهبــود ببخشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬عیســی زارع پــور‪،‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در جلســه بررســی کیفیــت شــبکه ارتباطــی همــراه و‬ ‫ثابــت بــا حضــور مدیــران اپراتورهــای تلفــن همــراه و شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات‬ ‫اینترنــت ثابــت (‪ )FCP‬ضمــن تبریــک ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی و تقدیــر و تشــکر‬ ‫گلستان پیشرو در حل و فصل مسالمت امیز پرونده ها ؛‬ ‫افزایش سازش پرونده ها‬ ‫در شوراهای حل اختالف استان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬امســال ‪ 46‬درصــد پرونــده هــای ورودی بــه شــعب‬ ‫شــورای حــل اختــاف اســتان بــه ســازش ختــم شــده کــه ‪ 6‬درصــد باالتــر از میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در جمــع اعضــای شــورای حــل اختــاف شهرســتان گــرگان گفــت‪ :‬میانگیــن‬ ‫بــاالی ســازش پرونــده هــا در اســتان نشــان از اهتمــام و جدیــت کارکنــان شــورای حــل‬ ‫اختــاف گلســتان اســت و مــا قــدردان تــاش همــه اعضــای شــورای حــل اختــاف هســتیم‪.‬‬ ‫اســیابی افزود‪ :‬رویکرد رســیدگی به پرونده ها در شــورای حل اختالف ‪ ،‬باید برمصالحه‬ ‫متمرکــز شــود و بیشــتر از اینکــه بــه دنبــال رســیدگی و صــدور حکــم در پرونده هــای شــورا‬ ‫باشــیم بایــد بــه دنبــال ســازش و مصالحــه بــود و قطعــا وقتــی نتیجــه پرونــده هــا بــا صلــح‬ ‫و ســازش منجــر شــود طرفیــن راضــی تــر از دادگســتری خــارج مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬قــوه قضاییــه بــه دنبــال اســتفاده حداکثــری ازظرفیــت شــوراهای حــل‬ ‫اختــاف بــرای تحقــق صلــح و ســازش در پرونــده هاســت‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری رئیــس مرکــز توســعه حــل اختــاف اســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای ســال تــا پایــان دی ‪ ،‬بیــش از ‪ 100‬هــزار پرونــده در شــعب شــوراهای حــل اختــاف‬ ‫اســتان رســیدگی شــده کــه ‪ 46‬درصــد بــا پادرمیانــی اعضــا شــورای حــل اختــاف‪ ،‬ریــش‬ ‫ســفیدان و صلــح یــاران بــا مصالحــه و رضایــت طرفیــن بــه ســازش ختــم شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫از حضــور باشــکوه مــردم در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن گفــت‪ :‬ایــن حضــور باشــکوه یــک‬ ‫غافلگیــری بــرای دشــمنان بــود چراکــه ان هــا تصــور نمی کردنــد بعــد از چنــد مــاه فشــار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و رســانه ای ایــن چنیــن مــردم در حمایــت از نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران خیابان هــا را مبهــوت حضــور خــود کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همان طــور کــه ریاســت محتــرم جمهــوری هــم تاکیــد کردنــد بــا ایــن حضــور‬ ‫باشــکوه مــردم در راهپیمایــی‪ ،‬وظیفــه مســئوالن در کشــور ســنگین تر شــده اســت و بایــد‬ ‫در مســیر خدمت رســانی بــه مــردم حداکثــر تالشــمان را بکنیــم‪.‬‬ ‫زارع پــور بــا بیــان اینکــه ایــن مــردم واقعــا ً بی نظیــر هســتند و بایــد قــدردان صبــر و‬ ‫نجابت شــان بــود و از ان بایــد به عنــوان یــک ســرمایه حفاظــت کــرد گفــت‪ :‬بایــد تــاش‬ ‫کنیــم تــا بــا ارتقــای کیفیــت و ســرعت خدمــات ارتباطــی در کشــور و بهبــود تجربــه کاربــری ‬ ‫هموطنــان‪ ،‬وظیفــه خــود در خدمــت رســانی بــه مــردم عزیزمــان را ادا کنیــم‪.‬‬ ‫زارع پــور در خاتمــه گفــت‪ :‬هــر ســاله در پایــان ســال‪ ،‬اســتفاده مــردم از اینترنــت بیشــتر‬ ‫می شــود و حتمــا ً الزم اســت کــه همــه پــای کار باشــند تــا ضمــن حفــظ پایــداری شــبکه و‬ ‫حــل مشــکالت موجــود‪ ،‬روز بــه روز بــر کیفیــت و ســرعت ارتباطــات در کشــور بیفزاییــم‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس در هفته هــای اتــی جلســات مشــابهی را برگــزار خواهیــم کــرد تــا‬ ‫بــه صــورت اجرایــی و عملیاتــی رونــد حــل مشــکالت و ارتقــای کیفیــت زیرســاخت های‬ ‫ارتباطــی کشــور را دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان وزیــر ارتباطــات‪ ،‬مدیــران اپراتورهــای تلفــن همــراه و شــرکت های‬ ‫ارائه دهنــده خدمــات اینترنــت ثابــت (‪ )FCP‬گزارشــی از وضعیــت فعلــی شــبکه ارتباطــی‬ ‫خــود ارائــه دادنــد و ســپس بــه تشــریح برنامه هــای توســعه ای خــود و مشــکالت پیــش‬ ‫رو پرداختنــد‪.‬‬ ‫روستاهای بخش مرکزی‬ ‫گنبدکاووس در مسیر‬ ‫برندسازی هستند‬ ‫بخشــدار مرکــزی گنبــدکاووس از جملــه مهمتریــن اهــداف نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫را توانمندســازی جوامــع روســتایی دانســت و گفــت‪ :‬بــرای تبدیــل شــدن بــه برنــد‬ ‫تاکنــون ظرفیت هــای ‪ ۹‬روســتای ایــن بخــش شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مرتضــی احمــدی اظهــار داشــت‪ ۱۱۰ :‬روســتای گلســتان‬ ‫هــدف توســعه اقتصــادی قــرار دارنــد کــه بــا توجــه بــه ظرفیت هــای باالی اســتان بــه برکت‬ ‫وجــود قومیت هــای متنــوع انتظــار مـی رود تعــداد ایــن روســتاها افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس بررس ـی و مطالعــات میدانــی تاکنــون ‪ ۹‬روســتای «ارازمحمــد‬ ‫اخونــد‪ ،‬قوچمــراد‪ ،‬بی بــی شــیروان‪ ،‬ســارلی علیــا‪ ،‬پتکــه‪ ،‬ایگــدر ســفلی‪ ،‬چــای قوشــان‬ ‫بــزرگ‪ ،‬اق ابــاد و جالیــن تپــه» واقــع در بخــش مرکــز گنبدکاووس مناســب برندســازی‬ ‫شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکــز گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬ایــن روســتاها بــر اســاس مزیت هــای موجــود‬ ‫شناســایی شــده و ظرفی ـت تولیــد و بازارهــای فــروش محصــوالت بــا همــکاری ســایر‬ ‫حوزه هــا بــا اولویــت اشــتغال افرینــی درامــدزا بــرای ســاکنان انهــا فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫احمــدی بــا بیــان اینکــه فعالیت هــای زیرســاختی در بخــش راهســازی‪ ،‬ابرســانی‪،‬‬ ‫بــرق و گاز بــه عنــوان یــک تکلیــف توســط دولتمــردان همــواره در حــال انجــام‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬نیــاز جامعــه امــروز رونــق فعالیــت اقتصــادی در روســتاها بــا تکیــه‬ ‫بــر ظرفیت هــای موجــود اســت لــذا تــاش داریــم خیلــی از روســتاها را بــه عطاابــاد‬ ‫دیگــری (یکــی از روســتاهای شهرســتان اق قــا اســتان گلســتان و مطــرح در تولیــد‬ ‫مبــل) تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا بررســی مزیت هــای روســتاهای هــدف بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه‬ ‫بــا فعالیــت بــرادران اودک روســتای «ارازمحمــد اخونــد» در تولیــد لبــاس بچه گانــه‬ ‫ظرفیــت خوبــی دارد لــذا اولویــت خــود را بــرای همــکاری بــا ایــن کارافرینــان بــا هــدف‬ ‫توســعه اشــتغال بــرای تمــام اهالــی روســتا در ایــن رشــته قــرار دادیــم و امــاده‬ ‫هرگونــه همــکاری بــرای توســعه فعالیــت ایــن تولیــدی هســتیم‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکــزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا همراهــی دهیــاران‪ ،‬جوامــع محلــی و‬ ‫معتمــدان تاکنــون ظرفیــت تولیــد روســری ترکمــن در روســتای «ســارلی علیــا» و‬ ‫پارچه بافــی در روســتای «پتکــه»‪ ،‬پــرورش الوئــه ورا در روســتای «جالیــن تپــه»‪،‬‬ ‫صنایــع چوبــی در روســتای «اق ابــاد»‪ ،‬حصیربافــی و فــرش بافــی در روســتاهای‬ ‫«قــوچ مــراد و بی بــی شــیروان» و تولیــد شــلوار ســنتی در روســتای «حاجــی قوشــان‬ ‫بــزرگ» شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬در روســتای حاجــی قوشــان بــزرگ یکــی از بانــوان ترکمــن بــا همکاری‬ ‫بیــش از ‪ ۱۵‬چرخــکار شــلوار ســنتی را تولیــد و در پنــج اســتان کشــور بــه فــروش‬ ‫می رســاند و ظرفیــت ســایر روســتاها هــم در حــال بررســی اســت و امیدواریــم حداقــل‬ ‫‪ ۳۰‬روســتای توانمنــد دیگــر را بتوانیــم بــه لیســت برندســازی خــود اضافــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مهمتریــن وظیفــه بخشــداری را هدایتگــری روســتاها در مســیر‬ ‫توانمندســازی بــا تمرکــز بــر گســترش فعالیت هــای محــدود در حــال اجــرا‪ ،‬بــا همــکاری‬ ‫مراکــز فنــی و حرف ـه ای بــرای امــوزش بــه افــراد بیشــتر و جــذب تســهیالت از طریــق‬ ‫نهادهایــی ماننــد بنیــاد برکــت اســت‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکــزی از دهیــاران خواســت هــر مزیتــی کــه در روستایشــان وجــود دارد‬ ‫و می توانــد بــه افزایــش درامــد ســرانه خانــوار روســتایی کمــک کنــد را بــرای پیگیــری‬ ‫معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫بخــش مرکــزی گنبــدکاووس بــا جمعیــت حــدود ‪ ۱۷۰‬هــزار نفــر بــا ‪ ۱۳۲‬روســتای دارای‬ ‫دهیــاری‪ ۱۰ ،‬روســتای دارای شــورای روســتا و افــزون بــر ‪ ۳۰‬نقطــه جمعیتــی بــه عنــوان‬ ‫بزرگتریــن بخــش شــناخته شــده در اســتان گلســتان در شهرســتان گنبــدکاووس واقــع اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بانک خودروسازان و پرواز‬ ‫جک نیکلسون از قفس!‬ ‫از وزارت فخیمــه اقتصــاد و دارایــی‪ ،‬بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫اداره امــور مالیاتــی و ســایر دوســتان اقتصــاد دان‬ ‫پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان‪ ،‬شــما اگــر در‬ ‫هــر کشــوری مثــل جزایــر وُردونیســی و یــا کوچــه‬ ‫پــس کوچــه هــای گینــه بیســائو بگوئیــد قیمــت‬ ‫خودرویــی بــا ظاهــر و امکانــات پرایــد در عــرض‬ ‫چنــد ســال از بیســت میلیــون بــه ســیصد میلیــون‬ ‫رســیده و تنــدر نــود هــم در حــال رســیدن بــه مــرز‬ ‫یــک میلیــارد اســت ســه حالــت روی مــی دهــد‪ .‬یــا‬ ‫مثــل ان متخلفــان رانندگــی بــه شــما یــک محفظــه‬ ‫پالســتیکی مــی دهنــد تــا جســارتا ًدورن ان «هــا»‬ ‫کنیــد و از شــما تســت الــکل بگیرنــد؛ یــا اینکــه شــما‬ ‫را به واســطه «ســاکوزیس» یا همان روان پریشــی‬ ‫شــدید (از دســت رفتــن توانایــی تفریــق واقعیــت‬ ‫از خیــال) راهــی تیمارســتان مــی کننــد تــا دیــوار‬ ‫هــل بدهیــد و مثــل «جــک نیکلســون» از قفــس‬ ‫بپریــد! در غیــر ایــن صــورت عجالتــا ًبــه جــرم نشــر‬ ‫اکاذیــب ‪ ،‬شــایعه ســازی و اخــال در امــور اقتصادی‬ ‫چــوب در اســتین تان مــی کننــد و اگــر ســکته هــم‬ ‫کنیــد شــما را در بهــداری زنــدان جانمایــی مــی کننــد!‬ ‫امــا جالــب تــر از ایــن تردســتی قیمــت هــا بــه ویــژه‬ ‫در بــازار بــی صاحــب خــودرو کــه بــه مــذاق عــده ای‬ ‫انــدک خــوش مــی ایــد و عــدۀ بســیاری را بــه خــاک‬ ‫ســیاه مــی نشــاند‪ ،‬بــی خیالــی و نحــوه برخــورد‬ ‫مســئوالن بــا داســتان خــودرو اســت‪ .‬بــاز هــم گلــی‬ ‫بــه گوشــه جمــال مســئول گوجــه ســبز مملکــت کــه‬ ‫پــس از عرضــه گوجــه ســبز ‪ 400‬هــزار فــوری واکنش‬ ‫نشــان داد و قیمــت ان را غیــر منطقــی خوانــد ولــی‬ ‫هیــچ مســئولی قیمــت ‪ 300‬میلیونــی پرایــد یــا یــک‬ ‫میلیــاردی تنــدر ‪ 90‬را غیــر منطقــی نمــی دانــد!‬ ‫علــی ای حــال از انجــا که دولت فخیمه در بســیاری‬ ‫امــورات اقتصــادی بــه ویــژه بحــث گرانــی و تــورم در‬ ‫حــال رکــورد شــکنی هــای بی ســابقه اســت و اســاتید‬ ‫و اســتخوان خــرد کــرده هــای علــوم کیمیــا‪ ،‬لیمیــا‪،‬‬ ‫ســیمیا‪ ،‬جفــر‪ ،‬جــام زنــی ‪ ،‬جــن گیــری ‪ ،‬چلــه بــری و‬ ‫اســاتید ســایر علــوم مــاوراء الطبیعــه همگــی از ایــن‬ ‫همــه هژمونــی و ســاختار شــکنی انگشــت بــه دهــان‬ ‫مانده اند‪ ،‬دو پیشنهاد سوفسطایی و خلق الساعه‬ ‫در ایــن خصــوص افاضــه مــی گــردد علــی برکــه اللــه‪:‬‬ ‫الف)اشــنایی خلــق اللــه بــا اعــداد بــزرگ‪ :‬حقیقــت‬ ‫امــر مــا کارمنــدان و کارگــران به جز میلیــون (ان هم‬ ‫بــا تبصــره و منــت دولــت بــه ویــژه در هفتــه معلــم‬ ‫و روز کارگــر) بــا اعــداد بزرگتــر ســر و کار نداریــم‪ .‬امــا‬ ‫چنــد درصــدی از مــردم در اعــام دارایــی هایشــان‬ ‫نیــاز بــه اعــداد جدیــد دارنــد‪ .‬فلــذا توصیــه مــی شــود‬ ‫بــه منظــور ســهولت کار خبرنــگاران و روزنامــه نگاران‬ ‫در ثبــت و درج برخــی دارایــی هــا‪ ،‬ارقــام اختالســها‬ ‫یــا قیمــت هــای فضایــی خــودرو هــا‪ ،‬از اعــدادی کــه‬ ‫کمتــر در ریاضیــات اســتفاده مــی شــود‪ ،‬رونمایــی‬ ‫شــود‪ .‬البتــه ناگفتــه نمانــد قبــا ًاز ایــن اعــداد فقــط‬ ‫بــرای انــدازه گیــری اجــرام اســمانی مــی شــد‪ ،‬امــا در‬ ‫حــال حاضــر کاربرد فراوانی پیــدا کرده اند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثــال ‪ 1012‬تریلیــون‪ ،‬مثــال ‪ 1015‬کوادریلیــون‪1018 ،‬‬ ‫کونیتیلیون‪ 1021 ،‬سیکســتیلیون‪ 1024،‬ســپتیلیون‪،‬‬ ‫‪ 1027‬اکتیلیــون‪ 1030 ،‬نونیلیــون‪ 1033 ،‬دســیلیون‬ ‫و ‪ ...‬البتــه دانشــمندان احتیــاط کــرده بودنــد و ایــن‬ ‫اعــداد را بــرای روز مبــادا نامگــذاری کــرده بودنــد‬ ‫کــه ظاهــرا ً در حــال رســیدن بــه روزهــای طالیــی‬ ‫ریاضیــات هســتیم!‬ ‫ب) بانــک خــودرو ســازان‪ :‬پیشــنهاد مــی شــود‬ ‫بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش فضایــی قیمــت‬ ‫خــودرو‪ ،‬مجــوز تاســیس یــک بانــک مشــتی بــه دو‬ ‫خودروســاز بــزرگ کشــور بدهیــم تــا در کنــار ســاخت‬ ‫خودروهایــی کــه هیونــدا و بنــز هــم قــادر بــه پــاس‬ ‫کــردم اســتاندارد ‪ 85‬گانــه انهــا نیســتند ولــی در‬ ‫تصادفــات بــه چنــد تکــه نــا مســاوی تقســیم مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬دوســتان بــه امــورات بانکــی و دالل بــازی‬ ‫هــم مشــغول باشــند شــاید ســود بانکــداری زیــر‬ ‫زبــان شــان مــزه کــرد و عطــای خودروســازی و بــازی‬ ‫بــا جــان مــردم را بــه لقایــش بخشــیدند و گالب بــه‬ ‫رویتــان تعرفــه واردات خــودروی خارجــی هــم صفــر‬ ‫شــد و دوســتان اجــازه دادنــد خــودروی دســت دوم‬ ‫وارد کشــور بشــود‪ .‬البتــه بــه شــرطی اینکــه عزیــزان‬ ‫دو روز دیگــر ادعــای انحصــاری کــردن بانــک هــا را‬ ‫نداشــته باشــند!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪707‬‬ ‫میوه های الغری‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش‬ ‫وزن کــدام اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود‬ ‫می بخشــند و سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد‬ ‫‪ ,‬پوســت را جــوان و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را‬ ‫بــراق می کننــد و ســامت عمومــی بــدن را افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی از پــر طرفدارتریــن و‬ ‫در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای الغــری در دنیــا‬ ‫بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد رژیم هــای‬ ‫دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان را دنبــال‬ ‫کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام بــه‬ ‫عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در‬ ‫ادامــه ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای‬ ‫الغــری و الغرکننــده موثــر در کاهــش وزن و تناســب‬ ‫انــدام را معرفــی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ -1‬گالبــی بــرای الغــری و کاهــش وزن‪ :‬گالبــی یکــی‬ ‫دیگــر از میــوه هــای پــر ارزش در زمینــه کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت ‪ ،‬بســته بنــدی شــده بــا پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ K‬و مقــداری‬ ‫ریبوفالویــن‪ ،‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فــوالت‪ ،‬مــس‪،‬‬ ‫انتــی اکســیدان ها و ویتامیــن ‪6-B‬؛ گالبــی در برابــر‬ ‫رادیکال هــای ازاد مبــارزه می کنــد‪ ،‬بــه هضــم غــذا‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ ،‬بــدن را ســم زدایــی می کنــد و خطــر‬ ‫ابتــا بــه دیابــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمــک لیمــو بــه کاهــش وزن‪:‬احتمــاال یکــی از همــه‬ ‫کاره تریــن میوه هــای کاهــش وزن‪ ،‬لیمــو اســت‪ .‬ایــن مرکــب‬ ‫ترش حاوی مقادیر باالیی از ویتامین ‪ C‬و مقادیر کمتری از‬ ‫تیامین‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیم‪ ،‬مس‪ ،‬فوالت و پانتوتنیک اســید‬ ‫اســت‪ .‬لیمــو عــاوه بــر تقویــت بــدن و بهبــود هضــم و ســم‬ ‫زدایــی‪ ،‬مــی توانــد بــه طــور بالقــوه از ســامت اســتخوان ها‬ ‫حمایــت کنــد‪ ،‬جــذب اهــن را افزایش دهد‪ ،‬ســنگ کلیــه را از‬ ‫بیــن مــی بــرد یــا حتــی ان را دفــع مــی کنــد‪ ،‬ایمنــی و ســامت‬ ‫قلــب را تقویــت می کنــد و پوســت را روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چربــی ســوزی بــا مصــرف انــار‪ :‬انــار یکــی از بهتریــن‬ ‫چربــی ســوزها اســت کــه از مزایــای ســامتی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬فیبــر‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬فــوالت‪،‬‬ ‫پتاســیم‪ ،‬فالونوئیدهــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪،B6‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،K‬پلــی فنــل هــا و فســفر را ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫انــار بــرای مبــارزه بــا فشــار خــون بــاال‪ ،‬هیپرگلیســمی‪،‬‬ ‫التهــاب‪ ،‬کلســترول بــاال‪ ،‬ســرطان هــای خــاص و اســترس‬ ‫اکســیداتیو مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اووکادو بــرای الغــری‪:‬اووکادو چربــی ســوز اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دارای چربــی ســالم اســت کــه بــرای عملکــرد‬ ‫قلــب مفید می باشــد‪ .‬همچنیــن دارای انــواع ویتامین‬ ‫‪، B, C, K, E‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬اهــن‪ ،‬مگــن یــم‪ ،‬زینــک و‬ ‫مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬چربی سوزی و الغری با توت فرنگی‪:‬‬ ‫دارای کربوهیــدرات و کالــری کــم اســت‪ ،‬تــوت فرنگــی‬ ‫یــک چربــی ســوز ســریع اســت ؛ فیبــر‪ ،‬انتــی اکســیدان ‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،C‬پتاســیم‪ ،‬فوالت‪ ،‬فالونوئیدها و منگنز دارد در‬ ‫حالــی کــه کاهــش وزن یکــی از مزایــای قــوی تــوت فرنگــی‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا بــه جریــان خــون را نیــز بهبــود می بخشــند‪،‬و به‬ ‫مشــکالت مختلــف قلــب و عــروق کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪-6‬کاهــش وزن بــا مصــرف پرتقال‪:‬بــرای کمــک بــه کاهــش‬ ‫وزن و کاهــش خطــر ابتــا بــه ســکته مغــزی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬بیمــاری‬ ‫کبــد‪ ،‬دیابــت‪ ،‬فشــار خــون بــاال‪ ،‬مســائل مربــوط بــه پوســت‬ ‫و بیمــاری هــای قلبــی مفیــد اســت‪ ،‬پرتقــال منبــع مهمــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬فیبــر‪ ،‬مــس‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫کلســیم‪ ،‬ویتامین هــا و مــواد مغــذی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬زغــال اختــه بــرای چربــی ســوزی‪:‬زغال اخته ‪،‬کوچک‬ ‫اما قدرتمند اســت ‪.‬همچنین خواص چربی ســوزی دارد‬ ‫و هضــم را تحریــک میکنــد و شــامل انتــی اکســیدانها‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ ،K‬فیبــر‪ ،‬منگنــز و اســت ‪ ،‬زغــال‬ ‫اختــه مــی توانــد قلــب‪ ،‬پوســت‪ ،‬اســتخوان‪ ،‬و ســامت‬ ‫روان را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاپایــا بــرای چربــی ســوزی‪:‬پاپایا (همچنیــن بــه عنــوان‬ ‫‪ )Pawpaw‬به عنوان یکی از بهترین چربی سوز ها شناخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬اســیب های پوســتی را کاهش‪ ،‬ســامت قلب‪،‬‬ ‫هضــم را بهبــود مــی بخشــد‪ .‬انتــی اکســیدان ها‪ ،‬پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B9‬ویتامیــن ‪ C‬و پتاســیم را بــه‬ ‫همــراه لیکوپــن ارائــه مــی دهــد؛ منیزیم؛ کلســیم؛ و ویتامین‬ ‫‪ E ،B5 ،B3 ،B1‬و ‪ K‬را دارا اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬گــواوا بــرای الغری‪:‬گــواوا یکــی دیگــر از میــوه هــای‬ ‫گرمســیری هضــم کننــده اســت کــه متاســفانه بــه‬ ‫عنــوان میــوه هــای دیگــر در بــازار رایــج نیســت ‪ -‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬مزایــای ســامتی بــاور نکردنــی دارد کــه فراتــر از‬ ‫کاهش در وزن اســت‪:‬از جمله‪:‬ایمنی بهتر و ســامت‬ ‫قلــب‪ ،‬دیابــت پاییــن ‪ ،‬کاهــش خطــر ابتــا به ســرطان‪،‬‬ ‫بهبــود بینایــی ‪ ،‬اســترس کمتــر و بهبــود بافــت پوســت‪،‬‬ ‫ایــن میــوه ســبز پوســتی و صورتــی حــاوی منگنــز‪،‬‬ ‫فــوالت‪ ،‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن‬ ‫‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬اهــن و کلســیم اســت‪ .‬ایــن میــوه‬ ‫خوشــمزه نــه تنهــا بــرای زنــان بــاردار ایمــن اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــرای انهــا بســیار مفیــد هــم اســت؛ زیــرا مــی توانــد بــا‬ ‫عفونــت هــا و میکــروب هــا مبــارزه کنــد و بــه بیمــاری‬ ‫صبحگاهــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫درمان گرفتگی کمر‬ ‫در خانه؛ علت و‬ ‫عالئم ان‬ ‫محمدرضــا عاشــوری ‪ -‬گرفتگــی کمــر از جملــه اختالالتــی اســت کــه‬ ‫می توانــد به صــورت ناگهانــی بــروز پیــدا کنــد و معمــوال بــا درد شــدید‬ ‫ واســطه‬ ‫و ناتوان کننــده ای همــراه اســت‪ .‬ایــن اختــال اغلــب به‬ ‫ٔ‬ ‫ناحیــه کمــر بــروز پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫اســیب دیدگی های قبلــی در‬ ‫ٔ‬ ‫ایــن مقالــه را بــه ارائــه توضیحاتــی دربــاره ٔ ایــن اختــال ازاردهنــده‬ ‫اختصــاص داده ایــم‪ .‬در بخشــی از مقالــه بــه معرفــی راهکارهــای‬ ‫درمــان خانگــی گرفتگــی کمــر و حــرکات کششــی مناســب بــرای‬ ‫بهبــود ان پرداخته ایــم‪ .‬توضیحاتــی هــم دربــاره ٔ علــت گرفتگــی کمــر‬ ‫و راه هــای پیشــگیری از ان عنــوان شــده اســت‪.‬‬ ‫علت و عالئم گرفتگی کمر‬ ‫درمان گرفتگی کمر در خانه‬ ‫ راهکارهایی برای تسکین فوری درد گرفتگی کمر‬‫ حرکات کششی مناسب برای کاهش گرفتگی کمر‬‫ درمان های بلندمدت گرفتگی کمر‬‫پیشگیری از گرفتگی کمر‬ ‫احتمــال بــروز گرفتگــی کمــر در زنــان بــاردار‪ ،‬کســانی کــه‬ ‫بدن شــان کــم اب اســت و کســانی کــه در طــول روز بیشــتر‬ ‫مجبــور به نشســتن هســتند و تحــرک چندانی ندارنــد‪ ،‬افزایش‬ ‫پیــدا می کنــد‪ ،‬چراکــه عضــات کمــر ایــن افــراد در مقایســه بــا‬ ‫دیگــران ضعیف تــر می شــود‪ .‬در ادامــه قبــل از هــر چیــز علــت‬ ‫و عالئــم گرفتگــی کمــر را بررســی مــی کنیــم و بعــد بــه بررســی‬ ‫راه هــای درمــان ان مــی پزدازیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫علــت و عالئــم گرفتگــی کمر‪:‬دلیــل اصلــی بــروز گرفتگــی‬ ‫کمر منقبض شــدن عضالت این قســمت از بدن اســت و درد‬ ‫ناشــی از ان‪ ،‬بســته بــه شــدت گرفتگــی متفــاوت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــرای بیشــتر افــراد معمــوال درد ناشــی از ایــن گرفتگــی محــدود‬ ‫بــه عضــات کمــر می شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬احتمــال ســرایت کــردن درد بــه قســمت های‬ ‫نزدیــک بــه کمــر و بــروز گرفتگــی در ان هــا هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال بعضــا کســانی کــه از ایــن اختــال رنــج می برند‪،‬‬ ‫دچــار گرفتگــی پــا یــا مفصــل ران هــم می شــوند‪.‬‬ ‫از جمله عالئم گرفتگی کمر می توان به موارد‬ ‫زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫ احساس درد و گرفتگی در عضالت کمر؛‬‫ دشــوار شــدن حرکــت کــردن پــس از خــم شــدن یــا بلنــد‬‫کــردن شــیئی ســنگین؛‬ ‫ درد ناگهانی و شدید کمر؛‬‫ درد مزمن کمر؛‬‫ احســاس ضعــف در عضــات کمــر‪ ،‬یــا عضــات اندام هــای‬‫نزدیــک بــه کمــر مثــل ران؛‬ ‫ احساس درد و گرفتگی گاه به گاه در کمر؛‬‫نشســتن زیــاد یــا ایســتادن (بــدون تحــرک) بــرای مــدت‬ ‫طوالنــی می توانــد باعــث شــدیدتر شــدن درد ناشــی از ایــن‬ ‫گرفتگــی شــود‪.‬‬ ‫محققــان بــرای شــناخت بهتــر گرفتگــی کمــر ان را بــه انــواع‬ ‫مختلــف دســته بندی کرده انــد؛ اختــال بیشــتر افراد بــه یکی از‬ ‫ـته زیــر تعلــق می گیــرد و شــایع تر هســتند‪:‬‬ ‫دو دسـ ٔ‬ ‫گرفتگــی حــاد کمــر‪ :‬ایــن نــوع از گرفتگــی به صــورت ناگهانــی‬ ‫و معمــوال به هنــگام بلنــد کــردن شــیئی بخصــوص یــا تغییــر‬ ‫حالــت بــدن بــروز پیــدا می کنــد‪ .‬گرفتگــی حــاد می توانــد درد‬ ‫شــدید و دشــواری در حرکــت کــردن را به همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫گرفتگــی مزمــن کمــر‪ :‬گرفتگــی مزمــن در مقایســه بــا نــوع‬ ‫قبــل بــازه ٔ زمانــی طوالنی تــری را در بــر می گیــرد و بــا تنــاوب‬ ‫ناحیــه کمــر‬ ‫بیشــتری بــروز پیــدا می کنــد‪ .‬اســیب دیدگی در‬ ‫ٔ‬ ‫می توانــد بــرای بعضــی از افــراد اغازگــر گرفتگــی کمــر مزمــن و‬ ‫علــت ان باشــد‪.‬‬ ‫درمان گرفتگی کمر در خانه‬ ‫راهکارهایی برای تسکین فوری درد گرفتگی کمر‬ ‫درد ناشــی از گرفتگــی حــاد و ناگهانــی کمــر بعضــا می توانــد‬ ‫تحمل ناپذیــر شــود‪ .‬شــاید درد ناشــی از گرفتگــی مزمــن بــه‬ ‫انــدازه ٔ نــوع دیگــر نباشــد‪ ،‬امــا به حدی هســت کــه ارامش خاطر‬ ‫را ازتــان بگیــرد یــا شــما را از انجــام فعالیت های روزانه بــاز دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه راهکارهایــی را معرفــی خواهیــم کــرد کــه بــا اســتفاده‬ ‫از ان هــا ممکــن اســت قــادر بــه تســکین درد ناگهانــی ناشــی از‬ ‫ایــن اختــال باشــید‪:‬‬ ‫ماســاژ‪ :‬فشــار دادن محکــم عضل ـه ای کــه تحت تاثیــر قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬احتمــال دارد بــه کاهــش گرفتگــی و درد کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬بــرای اینــکار بایــد ‪ ۶۰-۳۰‬ثانیــه بــر روی عضلـه ای کــه دچار‬ ‫ناحیــه‬ ‫گرفتگــی شــده اســت فشــار وارد کنیــد و بعــد از ان‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫اطرافــش را به صــورت دایــره وار ماســاژ بدهیــد‪.‬‬ ‫فشــاری کــه وارد می کنیــد بایــد محکــم باشــد‪ ،‬امــا نــه در حــدی‬ ‫کــه دردنــاک بشــود‪ .‬اگــر در ناحیـه ای کــه در حــال ماســاژ دادن‬ ‫هســتید‪ ،‬نبــض یــا تپشــی زیــر دس ـت تان احســاس کردیــد‪،‬‬ ‫دیگــر فشــار وارد نکنیــد‪.‬‬ ‫کمپرس ســرد و گرم‪ :‬اســتفاده از کمپرس ســرد و گرم هم می تواند‬ ‫بــرای کاهــش درد ناشــی از گرفتگــی کمــر موثــر باشــد و التهــاب و‬ ‫گرفتگــی عضــات ایــن ناحیــه را بهبــود بدهــد‪ .‬توصیــه می شــود از‬ ‫کیس ـه های گــرم و ســرد به طــور متنــاوب اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کیســه گــرم قــرار بدهیــد و‬ ‫روی قســمتی کــه درد می کنــد‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫اجازه بدهید بیســت دقیقه همان جا بماند‪ .‬ســپس کیســه را‬ ‫ـه کمر اســتراحت بدهید‪.‬‬ ‫برداریــد و بیســت دقیقــه بــه ان ناحیـ ٔ‬ ‫کیســه ســرد‬ ‫از‬ ‫دیگــر‬ ‫دقیقــه‬ ‫پــس از ان هــم بــرای بیســت‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫کیس‬ ‫و‬ ‫داغ‬ ‫اب‬ ‫ـاوی‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫بط‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬می توانیــد از‬ ‫ٔ‬ ‫حــاوی یــخ بــرای ایــن منظــور اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کیس ـه هایی کــه اســتفاده می کنیــد نبایــد بیــش از حــد ســرد‬ ‫یــا گــرم باشــند‪ .‬بهتــر اســت تکـه ای پارچــه یــا حولــه دور ان هــا‬ ‫بپیچیــد و ســپس روی کمــر قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫استفاده از داروهایی که به تجویز پزشک نیاز ندارند‬ ‫داروهــای ضدالتهــاب غیــر اســتروئیدی ای مثــل ایبوپروفــن‪ ،‬بــا‬ ‫وجــود اینکــه به طــور انــی درد را کاهــش نمی دهنــد‪ ،‬پــس از‬ ‫گذشــت ‪ ۶۰-۳۰‬دقیقــه پــس از مصــرف‪ ،‬می تواننــد بــه کاهــش‬ ‫درد ناشــی از گرفتگــی کمــر کمــک کننــد‪.‬‬ ‫داروهــای شــل کننده ٔ عضــات‪:‬در مــواردی کــه گرفتگــی‬ ‫ـه کمــر بســیار شــدید و جــدی اســت‪ ،‬بــا تجویــز‬ ‫عضــات ناحیـ ٔ‬ ‫پزشــک متخصــص می تــوان اقــدام بــه مصــرف داروهــای شــل‬ ‫کننــده عضــات کــرد‪ .‬البتــه بــازه ٔ زمانی مصــرف ایــن داروها نباید‬ ‫از ‪ ۷۲‬ســاعت بیشــتر شــود و از ایــن حیــث‪ ،‬محدودیــت دارنــد‪.‬‬ ‫اب و نوشیدنی های الکترولیت دار‬ ‫ـه کمــر یــا‬ ‫کم ابــی بــدن می توانــد ســبب بــروز گرفتگــی در ناحیـ ٔ‬ ‫تشــدید ان شــود (اگــر از قبــل بــروز پیــدا کــرده باشــد)‪ .‬اگــر از این‬ ‫اختــال رنــج می بریــد‪ ،‬مصــرف اب تــان را بیشــتر کنید‪ .‬اســتفاده‬ ‫از نوشــیدنی های الکترولیــت دار هــم می توانــد مفیــد باشــد‬ ‫(الکترولیت ها در واقع مواد معدنی ای مثل کلســیم‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫ســدیم و… هســتند کــه در اب یــا مایــع دیگــر حــل شــده اند)‪.‬‬ ‫اســتفاده از فــوم رولــر‪ :‬بســیاری از ورزشــکاران و افــراد‬ ‫عــادی‪ ،‬بعــد از انجــام فعالیت هــای جســمانی از فــوم رولرهــا‬ ‫بــرای کاهــش فشــار موجــود بــر عضــات و گرفتگــی ان هــا‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬فــوم رولــر بــرای کاهــش گرفتگــی کمــر هــم‬ ‫می توانــد مفیــد باشــد‪ .‬البتــه حتمــا پیش از اســتفاده با پزشــک‬ ‫متخصــص مشــورت کنیــد؛ اســتفاده ٔ نادرســت از ایــن وســیله‬ ‫می توانــد باعــث اســیب دیدگی کمــر شــود‪.‬‬ ‫حرکات کششی مناسب برای کاهش گرفتگی کمر‬ ‫انجام حرکات کششــی روش دیگری برای تخفیف درد ناشــی‬ ‫از ایــن گرفتگــی اســت‪ .‬معمــوال کســی کــه دچــار گرفتگــی کمــر‬ ‫می شــود‪ ،‬میلــی بــه حرکــت کــردن نــدارد‪ ،‬امــا همیــن بلنــد‬ ‫شــدن ســاده و کمــی قــدم زدن هــم می توانــد مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫در ادامه چند حرکت کششی مفید برای‬ ‫بهبود گرفتگی کمر را معرفی خواهیم کرد‪:‬‬ ‫ژســت کــودک (‪ :)Child’s Pose‬بــرای انجــام ایــن حرکــت‬ ‫کششــی یــوگا‪ ،‬بایــد زانو هایتــان را بــا فاصلــه از هــم روی‬ ‫زمیــن بگذاریــد‪ .‬کمرتــان را صــاف کنیــد و بعــد به ســمت جلو‬ ‫ـه ســینه روی ران هــای دو پــا‬ ‫خــم شــوید‪ .‬تــا جایــی کــه قفسـ ٔ‬ ‫قــرار بگیــرد‪ .‬دس ـت ها را صــاف کنیــد و روی زمیــن بگذاریــد‬ ‫(ارنــج و کــف دســت بایــد در تمــاس بــا زمیــن قــرار بگیرنــد)؛‬ ‫بلنــد کــردن باســن (‪ :)Hip lifts‬روی کمرتــان دراز بکشــید‬ ‫و پــا را از قســمت زانــو خــم کنیــد (قســمت جلویــی پــا بایــد‬ ‫راحــت روی زمیــن باشــد)‪ .‬دســتان تان را راحــت کنارتــان روی‬ ‫زمیــن بگذاریــد‪ .‬پــس از ان ســعی کنیــد باس ـن تان را چنــد‬ ‫ســانتیمتر بلنــد کنیــد‪ .‬هــر چقــدر می توانیــد ایــن حالــت را‬ ‫حفــظ کنیــد و بعــد از کمــی اســتراحت‪ ،‬دوبــاره همیــن کار را‬ ‫‪ ۱۰-۵‬بــار دیگــر تکــرار کنیــد؛‬ ‫ژست گربه‪-‬گاو (‪)Cat-Cow Pose‬‬ ‫چهــار دســت وپا روی زمیــن قــرار بگیریــد‪ .‬دســت ها بایــد‬ ‫کامــا صــاف و در مــوازات بــا شــانه ها باشــند‪ .‬بــا کشــیدن‬ ‫نفســی عمیــق‪ ،‬ســرتان را بــه ســمت عقب بیاوریــد و کمرتان‬ ‫را بــه ســمت داخــل قــوس بدهیــد‪ .‬ســپس عمــل بــازدم را‬ ‫انجــام بدهیــد و در ایــن حیــن‪ ،‬بــا بــردن چانــه بــه ســمت‬ ‫ـه ســینه‪ ،‬کمــر را بــه ســمت بیــرون قــوس بدهیــد‪.‬‬ ‫قفسـ ٔ‬ ‫البتــه لزومــا نبایــد از ایــن حرکت هــا اســتفاده کنیــد‪ .‬حــرکات‬ ‫کششــی دیگــر می توانــد بــرای بعضــی از افراد مفیدتر باشــد‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر هــم ترجیــح می دهنــد‪ ،‬ناحیـه ای از کمــر را کــه‬ ‫درد می کنــد‪ ،‬روی فــوم رولــر حرکــت بدهنــد‪.‬‬ ‫درمان های بلندمدت گرفتگی کمر‬ ‫ـه اکادمــی پزشــکان خانــواده ٔ امریــکا‪ ،‬کســانی که‬ ‫طبــق توصیـ ٔ‬ ‫از گرفتگــی کمــر رنــج می برنــد‪ ،‬بهتــر اســت بــرای تســکین درد‬ ‫ـخه پزشــک‬ ‫تــا حــد امــکان از مصــرف داروهایــی کــه بــه نسـ ٔ‬ ‫احتیــاج دارنــد‪ ،‬خــودداری کننــد؛ بخصــوص داروهایــی کــه جزء‬ ‫مخدرهــا حســاب می شــوند‪ .‬در واقــع بهتــر اســت ابتــدا تمامی‬ ‫ـه مطلوب‬ ‫راهکارهــای درمانــی دیگــر امتحــان شــود و اگــر نتیجـ ٔ‬ ‫حاصــل نشــد‪ ،‬اخریــن گزینــه مصــرف ایــن داروهــا باشــد‪.‬‬ ‫البتــه در بعضــی مــوارد پزشــک متخصــص مجبــور به تجویز‬ ‫داروهــای شـل کننده ٔ عضــات بــرای کســانی می شــود کــه از‬ ‫گرفتگــی مزمــن کمــر رنــج می برنــد‪.‬‬ ‫اکادمی پزشکان خانواده ٔ امریکا راهکارهای درمانی بلندمدت‬ ‫زیر را برای درمان گرفتگی کمر پیشنهاد کرده است‪:‬‬ ‫دســتکاری و ماســاژ حرفـه ای ســتون فقــرات (کایروپراکتیــک‬ ‫کــه در فارســی بــه مهــره ورزی ترجمــه شــده اســت‪ ،‬یکــی از‬ ‫روش هــای ایــن کار اســت‪).‬؛‬ ‫ ماساژ؛‬‫ فعالیت هــای مرتبــط بــا توان بخشــی یــا بازتوانــی (مثــل‬‫ورزش کــردن یــا فیزیوتراپــی)؛‬ ‫ یوگا؛‬‫ کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی؛‬‫ طب سوزنی؛‬‫ تای چی؛‬‫بیوفیدبــک (اســتفاده از ابزارهــای الکتریکــی بــرای بررســی‬ ‫کارکــرد دســتگاه عصبــی‪ ،‬عضــات و دیگــر قســمت های بــدن‬ ‫و اســتفاده از ایــن اطالعــات بــرای درمــان بیمــار)؛‬ ‫لیزردرمانــی‪ :‬گاهــی بــرای رســیدن بــه بهتریــن نتیجــه بهتــر‬ ‫اســت دو یــا چنــد راهــکار درمانــی را هم زمــان با هم اســتفاده‬ ‫کــرد‪ .‬گاهــی هــم ممکــن اســت پزشــک متخصــص علــت‬ ‫اصلــی گرفتگــی کمــر را اختــال یــا بیمــاری دیگری تشــخیص‬ ‫بدهــد کــه در ایــن صــورت بــا درمــان اختالل یادشــده‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت وضعیــت کمــر بهبــود پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫تغییــر در عــادات رفتــاری‪ ،‬به عنــوان مثــال ورزش کــردن به طــور‬ ‫منظــم و خــودداری از نشســتن بــرای ســاعت های طوالنــی‪،‬‬ ‫می توانــد بــه اثربخشــی بیشــتر راهکارهــای درمانــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫پیشــگیری از گرفتگــی کمــر‪ :‬وقتــی برای اولیــن بار گرفتگی‬ ‫کمــر بــروز پیــدا می کنــد‪ ،‬احتمــال تکــرار مجــدد ان در اینــده‬ ‫وجــود خواهــد داشــت‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن تدابیــر مناســب از مکــرر شــدن ان پیشــگیری کــرد‪.‬‬ ‫بــرای پیشــگیری از گرفتگــی کمــر توصیه هــای زیــر را مــد نظــر‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫ در طــول روز از قــوز کــردن و دیگــر حالت هــای نامناســب‬‫بدنــی دوری کنیــد؛‬ ‫ اگــر مجبــور هســتید در روز زمــان زیــادی را بــه نشســتن‬‫اختصــاص بدهیــد‪ ،‬بــه حالــت بدن تــان دقــت کنیــد کــه‬ ‫نامناســب نباشــد؛‬ ‫ تشــکی کــه بــرای خــواب اســتفاده می کنیــد‪ ،‬خیلــی ســفت‬‫یــا خیلــی نــرم نباشــد (چیــزی میــان ایــن دو باشــد)؛‬ ‫ اگــر قصــد بلنــد کــردن شــیئی ســنگین را داریــد‪ ،‬بــه کمــر‬‫فشــار وارد نکنیــد و به جــای ان‪ ،‬فشــار را متوجــه پاهــا کنیــد‪.‬‬ ‫رونــد تشــخیص گرفتگــی کمــر‪ :‬مراجعــه بــه پزشــک‬ ‫متخصــص و جویــا شــدن نظــر او‪ ،‬می توانــد بــه شــما در پــی‬ ‫بــردن بــه علــت اصلــی گرفتگــی کمــر کمک کنــد‪ .‬اگر گرفتگی‬ ‫به مــدت چنــد روز تــداوم پیــدا کــرد یــا درد ناشــی از ان بیشــتر‬ ‫شــد‪ ،‬حتمــا بــه پزشــک متخصــص مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫رونــد کار پزشــک متخصــص معمــوال بــه ایــن صــورت اســت‬ ‫کــه ابتــدا معاینـه ای کلــی روی بیمــار انجــام می دهــد و از او‪،‬‬ ‫ســابقه بیماری هــای احتمالــی دیگــر و‬ ‫ٔ‬ ‫ســوال هایی دربــاره ٔ‬ ‫دردهایــی کــه در نواحــی دیگــر بــدن در گذشــته تجربــه کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬می پرســد‪ .‬بعــد از ان بــا اســتفاده از ام ار ای یــا‬ ‫اســتفاده از پرتوهای ایکس‪ ،‬اقدام به اســکن و تصویر داری‬ ‫از بــدن بیمــار می کنــد تــا بتوانــد وضعیــت عضــات و ســتون‬ ‫فقــرات را مشــاهده کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه به تعدادی از این اختالالت اشاره خواهیم کرد‪:‬‬ ‫ اختــاالت مرتبــط بــا دیســک های کمــر کــه باعــث‬‫اســیب دیدن مهره هــای ســتون فقــرات می شــوند؛‬ ‫ ارتروز و روماتیســم مفصلی (یکی از انواع ارتروز اســت و‬‫بــا نــام ارتریــت روماتوئید هم شــناخته می شــود)؛‬ ‫ باریک شدن ستون فقرات؛‬‫ فیبرومیالژیــا (نوعــی اختــال در سیســتم عصبــی‬‫مرکــزی اســت و عالئمــی چــون درد‪ ،‬خســتگی‪ ،‬بی خوابــی‪،‬‬ ‫افســردگی و… به دنبــال دارد)؛‬ ‫ اسکولیوز (انحراف و تغییر شکل ستون فقرات)؛‬‫ســر خــوردن مهــره بــه ســمت جلــو‬ ‫ اسپوندیلولیســتیس ( ُ‬‫و روی مهــره ٔ زیریــن)؛‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 25‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 707‬‬ ‫ابزارهای فیلتر شکن چگونه اطالعات را سرقت می کنند؟‬ ‫مجرمــان اینترنتــی بــا ارائــه نــرم افزارهایــی تحــت عنــوان فیلترشــکن قــوی در فضــای مجــازی‪ ،‬از بدافــزار و جاســوس افزار داخــل اینگونــه برنامــه هــا اســتفاده مــی کننــد کــه بــرای هــک‬ ‫گوشــی کاربــر و دسترســی بــه پیامک هــا‪ ،‬اطالعــات تمــاس‪ ،‬موقعیــت مکانــی و ضبــط تماس هــا طراحــی شــده اســت‪ .‬ایــن جاســوس افزار می توانــد از اپلیکیش ـن های پیام رســانی‬ ‫ماننــد تلگــرام و واتســاپ نیــز جاسوســی کــرده و اطالعــات دیگــری ماننــد اطالعــات بانکــی را بــا اســتفاده از کی الگــر‪ ،‬اســتخراج کنــد‪.‬‬ ‫در جهان ساالنه چند‬ ‫اکانت هک می شود‬ ‫هــر ســال مجرمــان ســایبری تنهــا از حمــات رســانه هــای‬ ‫اجتماعــی بیــش از ‪ 3‬میلیــارد دالر درامــد کســب مــی کننــد و‬ ‫هــک بخــش بزرگــی از ایــن حــوادث مخــرب را تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫طبــق داده هــای نــاچ‪ ،‬یــک حســاب ســازنده اینســتاگرام بــه‬ ‫طــور متوســط هــر ‪ 10‬دقیقــه هــک مــی شــود ‪ -‬بــه ایــن معنــی‬ ‫کــه ســاالنه بیــش از ‪ 50000‬حســاب ســازنده هــک مــی شــود‪.‬‬ ‫رقــم هــک بــرای همــه حســاب ها‪ ،‬نــه فقــط حســاب های‬ ‫ســازنده‪ ،‬بســیار باالتــر اســت‪.‬‬ ‫بــرای کمــک بــه اینفلوئنســرها و صاحبــان کســب وکار از‬ ‫حســاب های اینســتاگرام خــود محافظــت می کننــد‪ ،‬در زیــر ‪6‬‬ ‫تاکتیــک هکرهــا بــرای اســتخراج اطالعات شــخصی و دور زدن‬ ‫احــراز هویــت ‪ 2‬مرحل ـه ای را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫چگونه اکانت های اینستاگرام هک‬ ‫میشوند؟‬ ‫چگونــه هکرهــا اکانــت هــای اینســتاگرام را هــک مــی کننــد؟‬ ‫ویژگــی هــای امنیتــی پیــش فــرض در اینســتاگرام ماننــد احــراز‬ ‫هویــت دو مرحلــه ای وجــود دارد‪ ،‬بنابرایــن چگونه هکرها می‬ ‫تواننــد بــر ایــن مــوارد غلبــه کننــد؟‬ ‫پاســخ کلــی بــه ایــن ســوال‪ ،‬در بیشــتر مــوارد‪ ،‬نوعــی‬ ‫مهندســی اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬مهندســی اجتماعــی بــه عمــل دســتکاری و‬ ‫فریــب کاربــران اینســتاگرام بــرای ارائــه اطالعــات محرمانــه از‬ ‫روی میــل اشــاره دارد‪.‬‬ ‫‪ .1‬پیام های نادرست نقض حق چاپ‬ ‫تاکتیک‪:‬اینســتاگرام بــه وضــوح بیــان مــی کنــد کــه فقــط مــی‬ ‫توانیــد محتــوای اصلــی را بــه اشــتراک بگذاریــد کــه قوانیــن نقــض‬ ‫حــق چــاپ را نقــض نمــی کنــد‪ .‬گفتنــی اســت‪ ،‬ممکن اســت شــما‬ ‫ناخواســته مرتکــب نقــض کپــی رایــت شــوید‪ ،‬در ایــن صــورت‬ ‫اینســتاگرام اقــدام می کنــد و بــرای رفــع مشــکل تمــاس می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن امــر منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه بســیاری از مجرمــان‬ ‫ســایبری در واقع جعل هویت نمایندگان اینســتاگرام و تظاهر‬ ‫بــه رســیدگی بــه مســائل مربــوط بــه نقــض کپــی رایــت کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوارد‪ ،‬یــک هکــر یــک لینــک بــه ایمیــل شــما یــا از‬ ‫طریــق یــک پیــام خصوصــی در اینســتاگرام ارســال مــی کنــد و از‬ ‫شــما مــی خواهــد کــه بــرای رفــع مشــکل وارد شــوید‪ .‬ایــن یــک‬ ‫مثــال واقعــی از پیامــی اســت کــه بــرای هــک @‪wandertears‬‬ ‫اســتفاده شــده اســت‪:‬‬ ‫بــا مطالعــه ایــن مقالــه مــی توانیــد در مــورد ایــن مــورد‬ ‫بیشــتر بدانیــد‪.‬‬ ‫ایــن پیونــد بــه یــک صفحــه جعلــی منتهــی می شــود کــه‬ ‫بــا وجــود تقلیــد از صفحــه ورود اینســتاگرام‪ ،‬در واقــع بــرای‬ ‫جم ـع اوری اطالعــات نــام کاربــری و رمــز عبــور شــما طراحــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬تنهــا تفــاوت بیــن صفحــه واقعــی و جعلــی‪،‬‬ ‫تغییــر کمــی در ‪ URL‬اســت کــه تشــخیص ان دشــوار اســت‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از ایجــاد ســوء ظــن‪ ،‬مجرمــان ســایبری‬ ‫معمــوال ًشــما را بــه یکــی از صفحــات ســواالت متــداول قانونی‬ ‫اینســتاگرام هدایــت مــی کننــد کــه در مــورد موضــوع نقــض‬ ‫حــق چــاپ بحــث مــی کنــد‪.‬‬ ‫راه حــل‪ :‬چنــد روش مختلــف وجــود دارد کــه مــی توانیــد‬ ‫بــرای تاییــد پیــام هایــی کــه از اینســتاگرام دریافــت مــی کنیــد‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬ابتــدا‪ ،‬اعالن هــای فــوری اینســتاگرام معمــوال ً‬ ‫مســتقیما ًاز طریــق رابــط حســاب یــا از طریــق ایمیــل ارســال‬ ‫می شــوند‪ .‬اگــر یــک ‪ DM‬در مــورد حســاب خــود دریافــت‬ ‫کنیــد‪ ،‬قانونــی نخواهــد بــود ‪ -‬حتــی اگــر از نمایــه ای باشــد کــه‬ ‫نــام «اینســتاگرام» در نــام کاربــری دارد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬اینســتاگرام اکنــون بــه شــما اجــازه مــی دهد تا رکــورد تمام‬ ‫ایمیــل هــای امنیتــی و ورود بــه سیســتم را از طریــق حســاب‬ ‫کاربــری خــود مشــاهده کنیــد‪ .‬اگــر ایمیــل مشــکوکی را مســتقیما ً‬ ‫بــه صنــدوق ورودی خــود دریافــت کردیــد‪ ،‬بایــد قبــل از بــاز کــردن‬ ‫پیــام‪ ،‬ایــن قســمت از حســاب اینســتاگرام خــود را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫از نمایــه خــود به مســیر ‪Security>Emails from Instagram‬‬ ‫برویــد‪ .‬اگــر ســابقه ای از ایمیــل را نمــی بینیــد‪ ،‬بایــد فــورا ان را‬ ‫حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫داستان های بیشتری از این قبیل دریافت کنید‬ ‫در خبرنامه ‪ Notch‬مشــترک شــوید تا اطالعات بیشــتری کسب‬ ‫کنیــد تــا بــه یــک ســازنده محتــوای موفق تر تبدیل شــوید‪.‬‬ ‫‪ .2‬ارائه نشان تایید شده فریبکارانه‬ ‫تاکتیــک‪ :‬احتمــاال ً بــا نشــان های تاییــد شــده‪ ،‬پین هــای‬ ‫ابــی رنــگ در بــاالی پروفایل هــای اینســتاگرام کــه توســط‬ ‫ایــن شــبکه اجتماعــی احــراز هویــت شــده اند‪ ،‬اشــنا هســتید‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن ویژگــی حســاب کاربــری ارزشــمند اســت‪ ،‬امــا در‬ ‫مرکــز مهندســی اجتماعــی دیگــری قــرار دارد کــه هکرهــا از ان‬ ‫بــرای نفــوذ بــه اینســتاگرام اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن ســناریو‪ ،‬هکرهــا یــک پیــام خصوصــی یــا ایمیــل‬ ‫ارســال می کننــد کــه فرصتــی بــرای اضافــه کــردن یــک نشــان‬ ‫تاییــد شــده‪ ،‬پیونــد دادن بــه یــک وب ســایت فریبنــده کــه‬ ‫اطالعــات ورود شــما را جم ـع اوری می کنــد‪ ،‬می فرســتد‪ .‬انهــا‬ ‫ممکــن اســت از شــما درخواســت کننــد کــه داده هــای نمایــه‬ ‫‪7‬‬ ‫لینک جعلی ثبت نام‬ ‫سهام عدالت مشکل ساز‬ ‫شد‬ ‫خــود را تغییــر ندهیــد‪ ،‬ماننــد نــام کاربــری یــا رمــز عبــور‪ ،‬تــا‬ ‫زمانــی کــه تغییــر اعمــال شــود تــا زمــان کافــی بــرای نفــوذ بــه‬ ‫حســاب شــما بــه دســت ایــد‪.‬‬ ‫در اینجا نمونه ای از ایمیل کالهبرداری نشــان تاییدیه ارســال‬ ‫شــده به صاحبان کســب و کار بالش‪ Cuddle Buddy ،‬اســت‪.‬‬ ‫راه حــل‪ :‬در اینجــا چنــد تناقــض وجــود دارد کــه بــه شــما‬ ‫کمــک مــی کنــد تــا در معــرض چنیــن کالهبــرداری قــرار‬ ‫نگیریــد‪ .‬بــرای شــروع‪ ،‬اشــتباهات گرامــری ماننــد حــروف‬ ‫بــزرگ بایــد بــه عنــوان یــک هشــدار باشــد‪ .‬نــه تنهــا ایــن‪،‬‬ ‫بلکــه نمایــه ای کــه پیــام از ان ارســال مــی شــود متعلــق بــه‬ ‫یــک حســاب رســمی نیســت و یــک حســاب تاییــد شــده نیــز‬ ‫نــدارد‪ .‬در نــام ان کلمــه «اینســتاگرام» وجــود دارد‪ ،‬امــا هیــچ‬ ‫نشــانه ای از رســمی بودن ان را نشــان نمی دهد‪ .‬در نهایت‪،‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه چگونــه متــن «تمــاس بــا مــا» روی‬ ‫دکمــه ابــی بــه درســتی در مرکــز قــرار نــدارد‪ ،‬بنابرایــن بــا ســایر‬ ‫محتــوای اینســتاگرام ســازگار نیســت‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت نشــان تاییــد ابــی در حــال حاضــر‪ ،‬بایــد از‬ ‫طریــق نمایــه خــود درخواســت دهیــد‪ ،‬و فرمــی کــه بایــد پــر‬ ‫کنیــد بایــد کمــی شــبیه بــه ایــن باشــد‪:‬‬ ‫‪ .3‬هشدارهای فعالیت مشکوک نامشروع‬ ‫تاکتیــک‪ :‬هکرهایــی کــه از حمــات مهندســی اجتماعــی‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬از تمــام اطالعاتــی کــه در اختیــار دارنــد‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬انهــا گاهــی اوقــات‬ ‫هشــدارهای فعالیت مشــکوک را طراحی می کنند که شــبیه‬ ‫یــک اعــان قانونــی از اینســتاگرام اســت‪ ،‬امــا در واقــع حــاوی‬ ‫لینــک هــای مخــرب اســت‪.‬‬ ‫راه حــل‪ :‬طبــق پلتفــرم اجتماعــی متا‪ ،‬ایمیل های اینســتاگرام‬ ‫فقــط از ادرس هــای «@‪ »mail.instagram.com‬یــا «@‬ ‫‪ »facebookmail.com‬می اینــد‪ .‬در اینجــا مثالــی از شــکل‬ ‫ظاهــری یــک ایمیــل امنیتــی قانونــی از اینســتاگرام امــده اســت‪:‬‬ ‫ایــن پیــام امنیتــی برای ورود به سیســتم جدید از دســتگاهی‬ ‫اســت کــه کاربــر معمــوال ًاز طریــق ان وارد سیســتم نشــده‬ ‫اســت‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه چگونــه ادرس ایمیــل از یــک‬ ‫منبــع قابــل اعتمــاد اســت و چگونــه همــه عناصــر طراحــی بــه‬ ‫درســتی تــراز شــده انــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر ایمیل هایــی کــه دریافــت می کنیــد مشــروع بــه نظــر‬ ‫می رســند‪ ،‬توصیــه می کنیــم بــه حســاب اینســتاگرام خــود بروید‬ ‫و بررســی کنیــد کــه ایمیــل امنیتــی از انجــا ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬هدایای تقلبی و حمایت از برند‬ ‫تاکتیــک‪ :‬هدایــای تقلبــی مخصوصــا ً دردسرســاز هســتند‬ ‫زیــرا در اکوسیســتمی وجــود دارنــد کــه مملــو از رایگان هــای‬ ‫تبلیغاتــی قانونــی اســت‪ .‬ایــن شــکل از مهندســی اجتماعــی‬ ‫مــی توانــد دو شــکل متفــاوت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ســنتی تریــن نســخه خــود‪ ،‬ایــن نــوع هــک ماننــد یــک حمله‬ ‫نشــان تاییــد شــده نادرســت عمــل مــی کنــد‪ .‬تفــاوت ایــن اســت‬ ‫کــه هکــر یــک برنــد بــزرگ‪ ،‬اســتارت اپ هیجان انگیــز یــا شــرکت‬ ‫مشــهور مشــابهی را جعــل می کنــد کــه بــه افــراد تاثیرگــذار‬ ‫رســانه های اجتماعــی هدایایــی بــزرگ ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫برخــی از کالهبــرداران حتــی اکانــت هایــی با ظاهر قانونــی دارند‬ ‫کــه بــرای مدتــی فعــال بــوده و هــزاران دنبــال کننــده دارنــد‪ .‬اولین‬ ‫پیــام معمــوال شــامل حداقــل یــک لینــک جعلــی اســت کــه منجــر‬ ‫بــه ورود نادرســت اینســتاگرام مــی شــود کــه بــرای اســتخراج نــام‬ ‫کاربــری و رمــز عبــور ارســال شــده طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫زمانــی کــه هکرهــا اطالعاتــی دربــاره شــما جمــع اوری‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ممکــن اســت شــکل پیچیده تــری از هدایــای تقلبــی‬ ‫و حمایت هــای مالــی اتفــاق بیفتــد‪ ،‬امــا هنــوز بــرای نفــوذ‬ ‫موفقیت امیــز حســاب شــما بــه چنــد جزئیــات بیشــتر نیــاز‬ ‫دارنــد‪ .‬هکرهــا ممکــن اســت از شــما بخواهنــد بــه جــای اینکــه‬ ‫پیونــدی بــه یــک صفحــه ورود جعلــی بــرای شــما بفرســتند‪،‬‬ ‫نظرســنجی را پــر کنیــد کــه اطالعــات شــخصی شــما را از جمله‬ ‫تاریــخ تولــد‪ ،‬نــام دختــر و ســایر پاسـخ ها بــه ســواالت امنیتــی‬ ‫رایــج می خواهــد‪.‬‬ ‫در زیــر یــک نمونــه واقعــی از ایمیــل فیشــینگ اســت کــه‬ ‫منجر به هک شــدن @‪ FlipFlopWanderers‬شــد‪ .‬داســتان‬ ‫کامــل انهــا را اینجــا بخوانیــد‪.‬‬ ‫راه حــل‪ :‬هرگــز بــرای کلیــک کــردن روی پیوندهــا عجلــه‬ ‫نکنیــد و تحــت فشــار نباشــید‪ .‬بــرای بررســی اینکــه ایــا ایمیــل‬ ‫قانونــی بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬وقــت بگذاریــد‪ :‬بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫اشــتباهات امالیــی را بررســی کنیــد و مــاوس را روی لینــک‬ ‫نگــه داریــد تــا ببینیــد ایــا ‪ URL‬بــه یــک وب ســایت اشــنا یــا‬ ‫ایمــن منتهــی مــی شــود یــا خیــر‪ .‬بــرای امنیــت بیشــتر‪ ،‬حتــی‬ ‫می توانیــد شــرکتی را کــه ظاهــرا ًایمیــل ارســال می کنــد‪ ،‬گوگل‬ ‫کنیــد و بــا انهــا تمــاس بگیریــد تــا بررســی کنیــد کــه ایــا واقعــا ً‬ ‫بــرای شــما ایمیــل ارســال کرده انــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ .5‬ابزار شبکه های اجتماعی تقلبی‬ ‫تاکتیــک‪ :‬مدیریــت یــک نمایــه رســانه های اجتماعــی می تواند‬ ‫زمــان زیــادی را ببــرد‪ ،‬بــه خصــوص اگــر تعــداد فالوورهــای زیــادی‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬ابزارهــای زیــادی وجــود دارد کــه می توانــد فراینــد‬ ‫را ســاده تر کنــد‪ ،‬امــا شــما همچنیــن بایــد هــر پلتفــرم را ارزیابــی‬ ‫کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه از یــک توســعه دهنده قانونــی اســت‪.‬‬ ‫درســت ماننــد برنامــه هــای افزودنی وب مخــرب‪ ،‬هکرها می‬ ‫تواننــد ابزارهــای تقلبــی ایجــاد کننــد کــه قــرار اســت عملکــرد‬ ‫را بهبــود بخشــند‪ ،‬امــا در واقــع یــک تهدیــد امنیتــی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن ابزارهــا معمــوال ًظاهــر و مشــروع بــه نظــر مــی رســند‪،‬‬ ‫امــا از نظــر عملکــرد و ارزش عملــی بــرای شــما بســیار کــم‬ ‫بــه ارمغــان مــی اورنــد‪ .‬ایــن نــوع طــرح چنــدان رایــج نیســت‬ ‫زیــرا بــه منابــع قابــل توجهــی نیــاز دارد‪ ،‬امــا همچنــان توســط‬ ‫مجرمــان ســایبری کــه بــه دنبــال اهــداف بزرگتــر و ارزشــمندتر‬ ‫هســتند‪ ،‬اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه ایــن نــوع حملــه موفقیــت امیــز باشــد‪ ،‬کاربــران هــدف‬ ‫ابــزار تقلبــی را در حســاب هــای رســانه های اجتماعی خــود ادغام می‬ ‫کننــد‪ .‬از ایــن ابــزار جعلــی می تــوان بــرای راه انــدازی حمــات ‪Man-in-‬‬ ‫‪ ،the-Middle‬رهگیــری همــه داده هــا و اســتخراج جزئیــات ورود بــه‬ ‫سیســتم و ســایر داده هــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫راه حــل‪ :‬طبیعــی اســت کــه بــه بودجــه خــود توجــه کنیــد‪ ،‬به‬ ‫خصــوص در مراحــل اولیــه حســاب کاربــری اینســتاگرام‪ .‬امــا‪،‬‬ ‫کار بــا ابزارهــای کمتــر شــناخته شــده و کــم هزینــه‪ ،‬شــانس‬ ‫هــدف قــرار گرفتــن توســط کالهبــرداران را افزایــش مــی دهد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از ایــن امر‪ ،‬باید ابزارهای شــناخته شــده ای را‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه از ارائــه دهنــدگان مشــهور یــا پلتفــرم هایــی‬ ‫مــی اینــد کــه توســط همتایــان مــورد اعتمــاد توصیــه شــده اند‪.‬‬ ‫‪ .6‬معکوس کردن حمالت پراکسی‬ ‫تاکتیــک‪ :‬تمــام تکنیک هــای هــک مهندســی اجتماعــی کــه‬ ‫تاکنــون پوشــش داده ایــم‪ ،‬هکرهــا را ملــزم می کننــد تــا بــه‬ ‫صــورت دســتی اپلیکیشـن ها و صفحــات وب ســایت جعلــی را‬ ‫ایجــاد کننــد تــا جزئیــات را از اهــداف خــود جمـع اوری کننــد‪ .‬بــا‬ ‫حمــات پراکســی معکــوس‪ ،‬هکرهــا نیــازی بــه ایجاد یــک وب‬ ‫ســایت یــا برنامــه جعلــی ندارنــد ‪ -‬در عــوض انهــا مــی تواننــد‬ ‫ســرقت اطالعــات کاربــری را خــودکار کننــد‪.‬‬ ‫حملــه پروکســی معکــوس نوعــی رویکــرد انســان در وســط‬ ‫اســت ‪ -‬هکرهــا قربانیــان را بــه دامنــه ای هدایــت می کنند که‬ ‫بیــن کاربــر و وب ســایت قانونــی قــرار دارد‪ URL .‬بســیار شــبیه‬ ‫بــه صفحــه قانونــی خواهــد بــود و ظاهر کلــی در دامنه مخرب‬ ‫صفحــه قانونــی را منعکــس مــی کند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه در زمینــه اینســتاگرام اعمــال مــی شــود‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد یــک ایمیــل قانــع کننــده از یــک هکــر دریافــت کنیــد‬ ‫کــه شــما را بــه صفحــه ورود اینســتاگرام هدایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫چیــزی کــه متوجــه نمی شــوید ایــن اســت کــه از طریــق یــک‬ ‫ســرور پروکســی بــرای انجــام ایــن کار فرســتاده شــده اید ‪-‬‬ ‫بنابرایــن وقتــی اعتبــار خــود را وارد می کنیــد و وارد اینســتاگرام‬ ‫می شــوید‪ ،‬اطالعــات شــما ‪ -‬از جملــه ‪ - 2FA‬در زمــان واقعــی‬ ‫رهگیــری می شــود‪.‬‬ ‫راه حــل ‪ :‬هنــگام کلیــک بــر روی پیوندهــای صنــدوق ورودی‬ ‫ایمیــل خــود بســیار محتــاط باشــید ‪ -‬همیشــه ایمیلــی را کــه ادعــا‬ ‫مــی شــود از اینســتاگرام اســت بــا بررســی حســاب اینســتاگرام‬ ‫خــود تاییــد کنیــد‪ .‬از نمایــه خــود‪ ،‬بــه ‪ Security>Emails‬برویــد ‪-‬‬ ‫اگــر ایمیــل در انجــا ظاهــر نشــد‪ ،‬احتمــاال یــک کالهبــرداری اســت‪.‬‬ ‫هکرهــا پــس از هــک کــردن حســاب کاربــری شــما چــه مــی‬ ‫کننــد؟ اکنــون کــه مــا بــه ایــن ســوال پاســخ دادیم کــه «هکرها‬ ‫چگونه حســاب های اینســتاگرام را ســرقت می کنند؟» اجازه‬ ‫دهیــد بــه دالیلــی بپردازیــم کــه چــرا ایــن جنایتــکاران ممکــن‬ ‫اســت بخواهنــد نمایــه شــما را هــدف قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ماننــد ســایر انــواع مجرمــان‪ ،‬هکرهــا و ســایر عوامــل مخــرب‬ ‫بــه محبــوب تریــن پلتفــرم هــا هجــوم مــی اورنــد زیــرا ایــن‬ ‫پلتفــرم هــا بزرگتریــن فرصــت هــای مالــی را ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫امــروزه‪ ،‬شــما مــی توانیــد درامــد قابــل توجهــی را از پایــگاه‬ ‫بزرگــی از فالوورهــا ایجــاد کنیــد و هکرهــا مشــتاق هســتند از‬ ‫ایــن مزیــت بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬کالهبــرداری کــه بــا ارســال‬ ‫لینــک جعلــی ثبــت نــام ســهام عدالــت از طریــق‬ ‫یکــی از شــبکه هــای اجتماعــی اقــدام بــه خالــی‬ ‫کــردن حســاب بانکــی یکــی از کاربــران کــرده بــود‬ ‫بــا پیگیــری بــه موقــع کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫نــاکام مانــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی‬ ‫از شــهروندان بــه پلیــس فتــا اســتان و ارائــه‬ ‫شــکوائیه خــود بــا توضیــح اینکــه پــس از کلیــک‬ ‫کــردن بــرروی یــک لینــک جعلــی حســاب بانکــی‬ ‫وی خالــی شــده اســت از پلیــس فتــا درخواســت‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای احقــاق حــق ایــن‬ ‫شــهروند بــزه دیــده و در بررســی هــای اولیــه‬ ‫مشــخص گردیــد کــه شــاکی پیامــی بــا عنــوان‬ ‫ثبــت نــام ســهام عدالــت در یکــی از شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی از طــرف یکــی از دوســتانش دریافــت‬ ‫مــی کنــد و بــر روی لینــک جعلــی کلیــک کــرده و‬ ‫موجبــات خالــی شــدن حســاب بانکــی خــود مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی در ادامــه بیــان‬ ‫داشــت‪:‬قربانی بــرای اینکــه بــه محتویــات ثبــت‬ ‫نــام ســهام عدالــت دسترســی پیــدا کنــد پــس از‬ ‫وارد شــدن بــه لینــک ارســالی‪،‬جهت پرداخــت‬ ‫هزینــه ثبــت نــام اطالعــات بانکــی خــود را وارد‬ ‫مــی کنــد کــه بالفاصلــه از حســاب بانکــی وی‬ ‫مبلــغ چهــار صــد و ســی میلیــون ریــال برداشــت‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫بــه محــض دریافــت شــکوائیه رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‬ ‫کــه بابررســیهای فنــی و تخصصــی اقــدام بــه‬ ‫جمــع اوری ســرنخ هایــی از مبالــغ کالهبــرداری‬ ‫شــده نمــوده و اقدامــات قضائــی الزم پیرامــون‬ ‫موضــوع صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه از بازگردانــدن‬ ‫مبلــغ کالهبــرداری شــده بــه حســاب شــاکی خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه بــا تــاش و پیگیریهای‬ ‫دقیــق و همچنیــن اقــدام بــه موقــع و ســریع‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا و پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام قضائــی مبلــغ برداشــتی بــه حســاب فــرد‬ ‫قربانــی بازگردانــده شــد و پرونــده جهــت ســیر‬ ‫مراحــل قانونــی بــه دادســرا ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کاربــران عزیــز نبایــد روی‬ ‫لینــک هــای جعلــی کلیــک کننــد تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫چنانچــه افــراد پیام هایــی تحــت عنــوان ســامانه‬ ‫ثنــا ‪،‬شــکایت علیــه شــما‪،‬ثبت نــام و یــا واریــز‬ ‫ســود ســهام عدالت‪،‬برنــده شــدن جایــزه در‬ ‫قرعــه کشــی و یــا هــر نــوع تبلیــغ و محتوایــی‬ ‫کــه بــا لینــک همــراه بــود دریافــت کردنــد بــه‬ ‫هیــچ عنــوان روی ایــن لینــک هــای جعلــی کلیک‬ ‫نکــرده و در صورتــی کــه پرداخــت مبلغــی هرچند‬ ‫کــم درخواســت شــده بــود پرداخــت نکننــد‪ ،‬و‬ ‫شــهروندان حتمــا اگاه باشــند کــه تمامــی انهــا‬ ‫جعلــی بــوده و بــه هیــچ وجــه اقــدام بــه پرداخــت‬ ‫وجــه ننماینــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 7 ‫‪ 25‬بهمن سالروز فتوی تاریخی امام خمینی (ره) در باره سلمان رشدی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪ -707‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-707‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/24‬رجب‪/‬‬ ‫‪24 - 2023‬‬ ‫‪/15 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫سه شنبه ‪1401//1111//25‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کردکوی شهری پر از عجایب‬ ‫روســتای زارع محلــه‪ :‬روســتای زراع محلــه از ابــادی هــای بســیار زیبــای دامن ـه ی شــمالی البــرز‬ ‫است‪.‬این محل در تقسیمات کشوری از دهستان سدن رستاق غربی بخش مرکزی شهرستان‬ ‫کردکــوی از اســتان گلســتان و در فاصلــه ‪ 8‬کیلومتــری شــرق شهرســتان قــرار دارد‪ .‬جمعیــت ایــن‬ ‫روســتا براســاس اخریــن سرشــماری نفــوس مســکن حــدود ‪ 279‬نفــر و ‪ 106‬خانــوار مــی باشــد‪ .‬از‬ ‫امکانــات ایــن روســتا مــی تــوان بــه خانــه بهداشــت ‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب بــه روســتای خــرم ابــاد (خــراب مســجد)‬ ‫و میانــدره‪ ٬‬از شــرق بــه روســتای مفیــد ابــاد و از غــرب بــه روســتای ایلــوار متصــل مــی باشــد‬ ‫‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل اســت‪ .‬و وجــود یــک رود خانــه ی فصلــی در شــرق روســتا بــه‬ ‫زیبایــی روســتا افــزوده اســت ‪.‬بافــت روســتا پــس از انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال‬ ‫توســعه پیــدا کــرده اســت‪ .‬در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه علــت پوشــش ســاختمان های‬ ‫قدیمــی بــرای عمــوم مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم حلــب بود‪.‬ســاختمان ها‬ ‫اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ً رو بــه شــرق ســاخته شــده وتــا هــم نــور گیــر و هــم بــه ســمت‬ ‫اماکــن مذهبــی قبلــه و مشــهد مقــدس باشــند‪.‬در گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه‬ ‫و شــماری نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪ .‬در چینــه و دیــوار ســاختمان هــای قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه‬ ‫گل بــه کار مــی رفــت و عــرض دیــوار هــا از یــک متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا امــروزه در پــی‬ ‫ســاختمان‪ ٬‬ســنگ‪ ٬‬اجــر و مــات بــه کار بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانــه هــای دیــروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلــب اســت‪.‬در مجمــوع تفــاوت هــای زیــادی در خانــه ســازی امــروز بــا گذشــته‬ ‫ی ان دیــده مــی شــود‪.‬خانه هــا نســبت بــه گذشــته بلندتــر اســت و بــه جهــت تزییــن داخــل‬ ‫خانــه را گــچ کاری و نمــای ان را ســنگ کاری مــی کننــد وهــم چنیــن نــور گیرهــا بیشــتر و بــزرگ‬ ‫تــر اســت ‪.‬زراع محلــه بــه ســب نزدیکــی باجنــگل و دریــا و داشــتن موقعیــت خــاص دارای اب‬ ‫و هــوای معتــدل است‪.‬زمســتان نســبتا ً ســرد و بارانــی و نســبتا ً تابســتانی گــرم دارد‪.‬در زمســتان‬ ‫بــه واســطه جریــان بادهــای شــمالی تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان بیشــتر بــرف و در‬ ‫عرصــه هــای پایینــی مقــدار بــاران افــزون تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی بــه دریــای خــزر بــر شــرایط اقلیمــی منطقــه‬ ‫تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬زراع محلــه از قدیــم االیــام بــه راه شــاه عباســی کــه تنهــا جــاده و مهــم تریــن را‬ ‫ارتباطــی عصــر صفــوی بــوده مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفــه هــا‪ :‬زراع محلــه در بســتر روزگار ســپری شــده ‪،‬طوفانهــا و فــراز و فرودهــای زیــادی بــه‬ ‫خــود دیــده و چــه بســیار مــردان و زنــان دالور و فرهیختــه ای را در دامــن خــود پرورانــده کــه بــرای‬ ‫نگهبانــی از کیــان خــود در برابــر بیگانــگان و بیگانــه گــی هــا در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش‬ ‫فرمانبــری را نپذیرفتــه و دالورانــه در برابــر انــان قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای ‪ ،‬کــه بخشــی‬ ‫عظیمــی از مــردم زحمتکــش مــا را تشــکیل می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیــل هســتند‪-۱:‬تیموری ‪ -۲‬تیمــور ‪۳-‬تیمــور زراء محلــه‬ ‫‪ -4‬تیمــور قاســم ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد ‪ -۷‬تیمــور نســب‪ -۸‬ســورمی باالجــاده‪-۹‬‬ ‫گرایلــی قاســم ابــاد ‪ -۱۰‬حســینی قاســم ابــاد ‪ -۱۱‬اردشــیری قاســم ابــاد ‪ -۱۲‬شــهاب الدیــن ‪۱۳‬‬ ‫ مازندرانــی ‪ -۱۴‬رســتگاری ‪ -۱۵‬صائمــی ‪ -۱۶‬مهنــدی ‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربــت نــژاد ‪ -۱۹‬ســیرکار‬‫‪ -۲۰‬بــزی ‪ -۲۱‬کیانــی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪ -۲۳‬دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر اســت اولیــن خانــواده ای کــه در‬ ‫زراع محلــه کنونــی مســتقر گردیــده ‪ ,‬حــاج اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده اکنــون در قیــد‬ ‫حیــات بــوده و فرزنــد جــوان و برومنــدش شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقالب‬ ‫نموده است ‪.‬زراع محله دارای ‪۲‬شهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪ ۲‬جانباز می باشد ‪.‬‬ ‫در خصــوص شــکل گیــری زراع محلــه کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان نماییــم براســاس‬ ‫اطالعــات بدســت امــده زراع محلــه بــاال بعلــت مشــکالت اب اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم‬ ‫از بیــن رفــت و زراع محلــه بــاال نیــز براســاس از هــم پاشــی روســتای بســیار بــزرگ قاســم ابــاد –‬ ‫کــه ان هــم بــه لحــاظ درگیــری هــای قومــی و قبیلــه ای و احتمــاال ًجنــگ جهانــی دوم و حملــه‬ ‫روس هــا از بیــن رفتــه – شــکل گرفتــه بــود‪ .‬اســاس زندگــی اقتصــادی مــردم زراع محلــه بــر پایــه‬ ‫کشــاورزی اســت ‪.‬‬ ‫امــا در کنارکشــاورزی درزراع محلــه دامــداری و … نیــز رواج دارد‪.‬امــروزه بــه چنــد دلیــل جوانــان از‬ ‫زراع محلــه مهاجــرت کردنــد و دیگــر راغــب بــه شــغل کشــاورزی نیســتند‪ ،‬حــال بــا هــم بــه‬ ‫چنــد علــت مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نبــود زمیــن کافــی بــرای همــه مــردم باتوجــه بــه افزایــش رشــد جمیعــت ‪ – ۲‬پاییــن‬ ‫بــودن مرغوبیــت زمینهــای زراع محلــه از نظــر امــاح معدنــی و مــواد عالــی در خــاک‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬خشکســالی هــای پــی در پــی ‪ ،‬پــر زحمــت بــودن بــودن شــغل کشــاورزی و پایین بودن‬ ‫درامــد حاصــل ازان‪ – ۴.‬ارتقــاء ســطح علمــی و تخصصــی جوانــان زراع محلــه و شــاغل‬ ‫شــدن در ســطوح کارمنــدی ‪ ،‬و … بــه همیــن دلیــل جوانــان از زراع محلــه خــارج شــدند و بــه‬ ‫شهرســتانهای اطــراف و مخصوصــا تهــران مهاجــرت کردنــد‪.‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی زراع محلــه بــه ســه دســته تقســیم مــی شــود‪ – ۱:‬زمینهــای حاشــیه‬ ‫روســتا کــه دارای بافــت ســبک و خــاک تقریبا”حاصلخیــز اســت‪ – ۲.‬زمینهــای جنــوب کــه دارای‬ ‫بافــت متوســط و نیمــه ســنگین و بیشــتر از شــن و رس اســت‪ – ۳ .‬زمیــن هــای ســمت شــمال‬ ‫زراع محلــه کــه دارای شــکل مندابــی ‪ ،‬بــه خصــوص در فصــول بارندگــی اســت‪.‬جنس خــاک‬ ‫بیشــتر رســی اســت‪ .‬شــمال ‪ :‬خروایشــت شــمال شــرقی ‪ :‬رواتــی شــمال غربــی ‪ :‬گلنــد و جنــگل‬ ‫پــره جنــوب ‪ :‬بــال زمیــن شــرق ‪ :‬رواتــی غــرب ‪ :‬میــش تپــه و صحــرا‬ ‫تولیــدات کشــاورزی محــل ‪:‬پنبــه ‪ ،‬گنــدم ‪ ،‬برنــج ‪ ،‬ســویا ‪ ،‬باقــاال ‪، ،‬و … کار در مــزارع تنهــا‬ ‫اختصــاص بــه مــرد یــا زن نــدارد بلکــه هــر دو گــروه در کاشت‪،‬داشــت‪ ،‬برداشــت شــرکت مــی کنند‪.‬‬ ‫کار در زندگــی روســتایی همیشــه وجــود دارد و تفاوتــی در روز یــا روزهــای هفتــه یــا مــاه و ســال‬ ‫وجــود نــدارد‪..‬در قدیــم در زراع محلــه کارهــای زیــر هــم انجــام مــی شــد کــه امــروزه بــه دالیــل‬ ‫مختلــف کشــاورزان و دیگــر اهالــی میلــی بــه انجــام دادن ان ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬کاهــو ‪ :‬در ســالهای نــه چنــدان دور کاهــوی زراع محلــه در منطقــه معــروف بــود و همــه از کاهــوی‬ ‫زراع محلــه تعریــف مــی کردنــد‬ ‫یادش بخیر ‪،‬خوردن کاهوی سر پیچ با ترشی (رب انار ) و نمک‬ ‫‪ – ۲‬کشت توتون ‪ – ۳‬کشت هندوانه ‪ – ۴‬کشت جو از قدیم االیام بافتهای سنتی از قبیل‪:‬‬ ‫حصیــر بافــی ‪,‬کــوب بافــی‪ ,‬گلیــم بافــی و بافــت ســفره و …‪ .‬در روســتا رواج داشــته ؛ کــه ایــن‬ ‫محصــوالت جــای خــود را بــه کشــت گنــدم ‪ ،‬گاو داری ‪ ،‬و تقریبا”باغــداری واز ایــن قبیــل کارهــا‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر‪:‬‬ ‫به من میگن عیسی!‬ ‫«بــه مــن میگــن عیســی‪ ،‬هــرکاری بخــوام می کنــم»‪ .‬ایــن‬ ‫دیالــوگ مربــوط بــه ســکانس اول فیلــم «کاپیتــان» اســت کــه‬ ‫نویــد اثــری متفــاوت را بــه تماشــاگران جشــنواره فجــر گلســتان‬ ‫می ‍دهــد و بــه نظــر می رســد عوامــل فیلــم بــا تکیــه بــر برخــی‬ ‫تضادهــا‪ ،‬در رســیدن بــه ایــن هــدف خــود تاحــدودی موفــق عمــل‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬داســتان فیلــم «کاپیتــان» در مــورد‬ ‫پســر بچ ـه ای بــه نــام عیســی کودکــی مبتــا بــه ســرطان اســت کــه‬ ‫در ســر رویــای فوتبالیســت شــدن دارد و می خواهــد بــه بازیکنــی در‬ ‫تــراز «کریــم باقــری» ملی پــوش قدیمــی فوتبــال ایران تبدیل شــود‪.‬‬ ‫او کــه در یکــی از بخش هــای بیمارســتان کــودکان بســتری اســت‬ ‫تصمیــم دارد قبــل از اخریــن عمــل جراحــی بــدون اطــاع پزشــکان و‬ ‫پرســتاران بــه رویــای خــود برســد‪.‬‬ ‫محمــد حمــزه ای کارگــردان ایــن فیلــم بــه میــان کــودکان‬ ‫ســرطانی رفتــه و بــر خــاف تصــور همــگان کــه ایــن بیمــاران بایــد‬ ‫دنیایــی عــذاب اور‪ ،‬غم الــود و سراســر ناامیــدی داشــته باشــند‬ ‫مخاطــب را بــا نوجوانانــی مواجــه می کنــد کــه بــا وجــود ابتــا بــه‬ ‫بیماری هــای ســخت‪ ،‬لحظـه ای از شــادی و لبخنــد غافــل نشــده و‬ ‫صبورانــه و امیدوارانــه بــه اینــده ای بهتــر اندیشــیده و در راســتای‬ ‫ان قــدم برمی دارنــد‪.‬‬ ‫لبــان پرخنــده کــودکان ســرطانی فیلــم کاپیتــان‪ ،‬بــاور بیننــده را‬ ‫از دنیــای مــال اوری کــه بــا ان اشــنا بــود دگرگــون می کنــد و‬ ‫شــور‪ ،‬نشــاط‪ ،‬معرفــت‪ ،‬زیبایــی و عشــق بــه زندگــی کــه در تمــام‬ ‫صحنه هــای فیلــم حضــوری پررنــگ دارد‪ ،‬تفــاوت دنیــای کودکــی‬ ‫و بزرگســالی را اشــکار می کنــد‪.‬‬ ‫شــخصیت اول کاپیتــان کودکــی مهربــان‪ ،‬پرانــرژی‪ ،‬بــا اراده و‬ ‫جســور اســت کــه بــا وجــود تحمــل درد بیمــاری‪ ،‬لحظـه ای از کمک‬ ‫بــه دیگــر کــودکان هـم درد خــود غافــل نشــده و بــرای انــان نقشــی‬ ‫پدرگونــه ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫پــدر عیســی دیگــر شــخصیت محــوری کاپیتــان اســت کــه بــرای‬ ‫بیشــتر مانــدن کنــار کودکــش‪ ،‬لبــاس دلقــک مــی پوشــد تــا‬ ‫عیســی متوجــه حضــور او در بیمارســتان نشــود‪.‬‬ ‫پــدر گمــان نمی کنــد عیســی در لبــاس جدیــد او را بشناســد امــا‬ ‫در پــرده اخــر و زمانــی کــه ارزوی دوســت مریــض پســرش را بــرای‬ ‫بــردن بــه دریــا بــراورده مــی کنــد در قایــق‪ ،‬کــودک دمــاغ قرمــز‬ ‫دلقــک را بــه او می دهــد تــا راز پــدر ســربه مهر باقــی نمانــد‪.‬‬ ‫در کنــار اینهــا نبایــد از طراحــی لبــاس و صحنــه کــه بــه زیبایــی انــرژی و‬ ‫نشــاط کــودکان را نشــان مــی دهــد‪ ،‬غافــل مانــد چرا کــه به خوبی حس‬ ‫فیلــم را منتقــل می کنــد و مکمــل بازیگــران کــودک فیلم می شــود‪.‬‬ ‫از جملــه لباس هایــی بــا رنــگ شــاد‪ ،‬بادبــادک رنگــی‪ ،‬چراغانــی‬ ‫بــودن ســالن‪ ،‬موســیقی رقــص و اواز کودکانــه‪ ،‬ابرهــای ابــی روی‬ ‫دیــوار و اســباب بازی هــای مختلــف کــه بــرای انتقــال مفهــوم بــه‬ ‫کمــک بازیگــران فیلــم امــده اســت‪.‬‬ ‫کاپیتــان شــدن‪ ،‬تنهــا ارزوی عیســی اســت‪ .‬او بارهــا بــا اســتفاده از‬ ‫تلفــن همــراه پرســتار بــرای کریم باقــری پیام می دهد و ایمــان دارد‬ ‫کــه بــه تیــم ملــی دعــوت مــی شــود‪ .‬در نهایــت روزی کــه بــه دعــوت‬ ‫کریــم باقــری بــرای تمریــن بایــد بــه ورزشــگاه بــرود خوشــحالیش را‬ ‫بــه ارزوی دختــر ســرطانی مریضــی کــه می خواهــد بــه دریــا بــرود‬ ‫گــره مــی زنــد و از خواســته اش مــی گــذرد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم ارزش یــک بــار دیــدن دارد و می تــوان از ان بــه‬ ‫عنــوان فیلمــی بــه نســبت خــوب جشــنواره فیلــم فجــر یــاد کــرد‪.‬‬ ‫نویســنده و تهیــه کننــده صــدا و ســیمای مرکــز گلســتان پــس‬ ‫از اکــران ایــن فیلــم در پردیــس ســینمایی عصــر جدیــد گــرگان‬ ‫گفــت ‪:‬فیلــم خوبــی بــود کــه از نــگاه کودکانــه بــه دنیــا نگریســته‬ ‫شــده بــود و بیــش از اینکــه حــس ترحــم بــه مخاطــب انتقــال‬ ‫دهــد‪ ،‬امیــد را بــه افــراد منتقــل می کــرد‪.‬‬ ‫مجتبــی طالبــی افــزود‪ :‬بــازی کــودکان فیلــم خیلــی خــوب بــود‬ ‫ولــی کاپیتــان و پســر جنوبــی فیلــم زیباتــر نقــش افرینــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬کاپیتــان در لحظــه زندگــی کــردن را بــه مخاطــب‬ ‫انتقــال می دهــد و در ان احســاس امیــدی دل کــودکان را بــه تصویر‬ ‫می کشــد‪.‬‬ ‫فیلــم ســینمایی «کاپیتــان» بــه کارگردانــی محمــد حمــزه ای و با‬ ‫بــازی پانتـه ا پناهی هــا‪ ،‬پژمــان بازغــی‪ ،‬امیرحســین بیــات‪ ،‬بهــار‬ ‫نوحیــان‪ ،‬ارغــوان شــعبانی‪ ،‬شــایان دارمــی پــور و پرهــام غالملــو‬ ‫ســاخته شــده و امیــر محمــد عبــدی‪ ،‬امیــن جعفــری‪ ،‬امیــد‬ ‫میرزایــی‪ ،‬حبیــب خزایــی فــر‪ ،‬امیــر یمینــی‪ ،‬داریــوش صــادق‬ ‫پــور‪ ،‬مهــرداد میــر کیانــی‪ ،‬حســین مشــعلی و امیــد محمــدی‬ ‫پــور‪ ،‬حامــد اصالنــی‪ ،‬ملــودی اســماعیلی‪ ،‬محمــد عزیــزی‪ ،‬امیــر‬ ‫رونقــی‪ ،‬محمدمهــدی دلخواســته و ســید صابــر امامــی از جملــه‬ ‫عوامــل ایــن فیلــم هســتند‪.‬‬ ‫محمــد حمــزه ای کارگــردان و متولــد ‪ ۱۳۵۹‬اراک اســت کــه در فیلــم‬ ‫کاپیتــان بــه ســراغ فیلمــی امیدافریــن رفتــه اســت‪ ،‬ایــن کارگــردان‬ ‫از جملــه فیلمســازان جــوان چهــل و یکمیــن جشــنواره فیلــم فجــر‬ ‫بــه شــمار مـی رود کــه فیلمــی در ژانــر امیــد را در ایــن جشــنواره ارائــه‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫فیلم هــای شــماره ‪ ،۱۰‬جنــگل پرتقــال‪ ،‬چــرا گریــه نمــی کنــی؟‪،‬‬ ‫هایپــاور‪ ،‬هفــت بهــار نارنــج‪ ،‬روایت ناتمام ســیما‪ ،‬در اغــوش درخت‪،‬‬ ‫انهــا مــرا دوســت داشــتند‪ ،‬یــادگار جنــوب‪ ،‬بعــد از رفتــن‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫ثریــا‪ ،‬پرونــده بــاز اســت‪ ،‬کاپیتــان‪ ،‬هــوک‪ ،‬غریــب‪ ،‬اه ســرد و عطرالود‬ ‫بــه عنــوان فیلم هــای جشــنواره فجــر در گــرگان اکــران شــد‪.‬‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۴‬بهمــن ‪ ۱۴۰۱‬بــه دبیــری‬ ‫مجتبــی امینــی عصــر امــروز بــه کار خــود در گــرگان پایــان می دهــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!