روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 706 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 706

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 706

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 706

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪200 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/14-‬فوریه‪ /23-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪706 :‬‬ ‫جهش انقالبی صنعت‬ ‫خراسان شمالی پس‬ ‫از انقالب‬ ‫‪2‬‬ ‫اماده بهره برداری از‬ ‫حدود سه هزار واحد‬ ‫مسکنمحرومان‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫پایان چشم انتظاری برای ساخت‬ ‫تنها بیمارستان رازوجرگالن‬ ‫‪3‬‬ ‫در جلسه هیات دولت مطرح کرد؛‬ ‫تاکیدرئیس جمهوربر‬ ‫اجرای قانون حجاب به‬ ‫عنوان اصل مورد تفاهم‬ ‫اجتماعی‬ ‫برای سرقت اطالعات اوکراین‬ ‫هکرهای روسی از بدافزار جدید‬ ‫‪ Graphiron‬استفادهمی کنند‬ ‫‪5‬‬ ‫با هوشیاری حفاظت و‬ ‫اطالعاتدادگستریگلستان‪،‬‬ ‫‪ 2‬کارچاق کن دیگر به دام‬ ‫افتادند‬ ‫‪5‬‬ ‫مقاله‬ ‫انقالب ما انفجار‬ ‫نور بود‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪5‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪706‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫لوله گستر اسفراین و تامین نیاز ‪ ۱۸‬شرکت نفتی‬ ‫ایــران پــس از کشــورهایی مثــل المــان‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬امریــکا و کــره جنوبــی‪ ،‬در زمــره معدود کشــورهای تولید کننــده این طیف‬ ‫از مــواد‪ ،‬بــا کیفیــت مــورد نیــاز بــازار مصــرف‪ ،‬تبدیــل شــد و افــزودن هیدروکســید الومینیــوم بــه فرموالســیون کامپانــد هــا‬ ‫و ترکیــب هــای بــه کار گرفتــه شــده بــرای ســاخت ایــن نــوع محصــول هــا‪ ،‬باعــث ایجــاد خــواص مختلفــی در انهــا خواهــد‬ ‫ـتعال رزیــن هــای ترموپالســت (مثــل پلــی اســتر‪ ،‬اکریلیک)‪،‬‬ ‫شــد‪ ،‬بــه طــور مثــال هیــدرات بــه عنــوان کنــد ســوز کننــده اشـ‬ ‫ِ‬ ‫الســتیک‪ ،‬رزیــن هــای اپوکســی‪ ،‬بوردهــای الکتریکــی‪ ،‬ســیم و کابــل اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫جهش انقالبی‬ ‫صنعت خراسان‬ ‫شمالی پس از‬ ‫انقالب‬ ‫ایجــاد و راه انــدازی صنایــع بــزرگ و مهــم در خراســان‬ ‫شــمالی پیــش از انقــاب بــه ‪ ۲‬واحــد تولیــدی در شــیروان‬ ‫محــدود بــود‪ ،‬امــا اکنــون چهــار صنایــع مــادر بــا اشــتغال‬ ‫زایــی هفــت هــزار نفــر بســتری مناســب بــرای توســعه در‬ ‫ایــن بخــش فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬انقــاب اســامی بــه عنــوان‬ ‫یــک رویــداد سیاســی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی در‬ ‫تاریــخ جهــان یــاد مــی شــود کــه توانســت بــا تغییــر ســاختار‬ ‫حاکمیــت تحــوالت زیــادی را در بخــش هــای مختلــف‬ ‫زندگــی جامعــه ایرانــی بــه وجــود اورد‪.‬‬ ‫صنعت و تولید یکی از بخش های بسیار مهم اقتصادی‬ ‫کــه بعــد از انقــاب اســامی تحــوالت و دگرگونــی هــای‬ ‫بســیار زیــادی را تجربــه کــرده و بــه ســمت رشــد‪ ،‬توســعه و‬ ‫خوداتکایــی هدایــت شــد و ایــن بخش در خراســان شــمالی‬ ‫نیــز نمــود پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫صنعــت خراســان شــمالی کــه پیــش از انقــاب در ‪ ۲‬واحــد‬ ‫صنعتــی کارخانــه قنــد و کارخانــه الیاف در شــیروان خالصه‬ ‫مــی شــد و عمــده مــردم روســتایی ایــن خطــه بــا صنعــت‬ ‫بیگانــه بودنــد ولــی پــس از انقــاب واحدهــای صنعتــی‬ ‫بزرگــی همچــون پتروشــیمی خراســان‪ ،‬الومینیــوم ایــران‪،‬‬ ‫فــوالد و لولــه گســتر اســفراین در ایــن اســتان راه انــدازی‬ ‫شــد کــه هــر یــک توانســت جوانــان بســیاری را از ایــن خطــه‬ ‫صاحــب شــغل کنــد و تاثیــر زیــادی بــر توســعه اقتصــاد‬ ‫اســتان گذاشــت‪.‬‬ ‫دولتمــردان در راه انــدازی واحدهــای تولیــدی و صنعتــی‬ ‫اســتان تــک بعــدی عمل نکــرده و در کنار اعطای تســهیالت‬ ‫رونــق تولیــد بــا برنامه ریــزی اصولــی بــرای تامین مــواد اولیه‬ ‫و همچنین مشکالت بیمه ای و مالیاتی بنگاه های بدهکار‬ ‫و راکــد اســتان قــدم هــای جــدی تــری نیــز برداشــته انــد و‬ ‫ت هــا موجــب شــده اســت تــا خراســان‬ ‫ایــن همراهــی دولـ ‬ ‫شــمالی پس از انقالب در زمینه کاهش وابســتگی شــدید‬ ‫بــه مــواد اولیــه وارداتــی‪ ،‬کاالهــای ســرمایه های خارجــی‪،‬‬ ‫تخصص هــای فنــی و اطالعــات و دانــش فنــی خارجــی کــه‬ ‫تهدیــدی بــرای صنعــت بــه شــمار مـی رود‪ ،‬اقدامــات در خور‬ ‫توجهــی انجــام دهــد‪.‬‬ ‫پتروشیمی سرامد صنایع خراسان شمالی‬ ‫پتروشــیمی خراســان واقــع در شهرســتان بجنــورد‪ ،‬یکــی‬ ‫از صنایــع مــادر در اســتان اســت‪ ،‬بخــش بســیار زیــادی از‬ ‫صادرات کاال از این استان مربوط به مجموعه پتروشیمی‬ ‫اســت بــه طــوری کــه در ‪ ۹‬ماهــه امســال ‪ ۶۵.۱‬درصــد از‬ ‫صــادرات مربــوط بــه ایــن مجموعــه صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت ‪ ۱۱۴.۵‬هــزار تــن محصــول تولیــدی‬ ‫پتروشــیمی خراســان بــه ارزش ‪ ۷۰.۳‬میلیــون دالر صــادر‬ ‫شــدکه صــادرات ایــن واحــد تولیــدی از نظــر ارزشــی ‪۲۵۱.۵‬‬ ‫درصــد و از نظــر وزنــی ‪ ۴۴۵.۲‬درصــد در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه پارســال افزایــش دارد‪.‬‬ ‫شــرکت ســرمایه گــذاری نفــت گاز پتروشــیمی تامیــن‬ ‫«تاپیکــو»‪ ،‬پتروشــیمی فنــاوران‪ ،‬پتروشــیمی فارابــی‪ ،‬پتــرو‬ ‫فرهنــگ و گــروه ســرمایه گــذاری نفــت و گاز پارســیان‪،‬‬ ‫ترکیب حقوقی اعضای هیات مدیره پتروشــیمی خراســان‬ ‫را تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بزرگتریــن ســرمایه گــذار پتروشــیمی خراســان هلدینــگ‬ ‫ســرمایه گــذاری نفــت گاز و پتروشــیمی تامیــن «تاپیکــو»‬ ‫از هلدینــگ هــای زیــر مجموعــه شــرکت ســرمایه گــذاری‬ ‫تامیــن اجتماعــی «شســتا» اســت‪.‬‬ ‫طــرح مجتمــع پتروشــیمی خراســان از ســال ‪ ۱۳۷۱‬اغــاز و در‬ ‫بیــش از چهــار ســال بــا صــرف هزینــه ‪ ۵۲۴‬میلیــون دالر و‬ ‫‪ ۵۲۰‬میلیارد ریال ســاخته شــد و در تیر ماه ‪ ۱۳۷۵‬با حضور‬ ‫رئیــس جمهــور وقــت مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پتروشــیمی خراســان واقــع در بجنــورد ســاالنه ‪ ۶۲۰‬هــزار تن‬ ‫کــود شــیمیایی اوره‪ ۳۳۰ ،‬هــزار تــن امونیــاک‪ ۲۰ ،‬هــزار تــن‬ ‫کریســتال مالمیــن و ‪ ۵۰۰‬تــن ازت مایــع تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫لوله گستر اسفراین و تامین نیاز ‪ ۱۸‬شرکت نفتی‬ ‫شــرکت لولــه گســتر اســفراین از شــرکت های تابعــه‬ ‫ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بــوده و تنهــا‬ ‫تولیــد کننــده انــواع لوله هــای جــداری بــدون درز مــورد نیــاز‬ ‫بــرای اســتخراج نفــت اســت‪.‬‬ ‫شــرکت لولــه گســتر واقــع در شهرســتان اســفراین واحــد‬ ‫صنعتــی مهمــی در خاورمیانــه اســت و نقــش موثــری در‬ ‫رونــق تولیــد و اشــتغال ایــن خطه از شمالشــرق کشــور ایفا‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬ضمــن اینکــه میــزان تولیــد ایــن واحد صنعتــی در‬ ‫ایــن ســال هــا رونــد رو بــه رشــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت لوله گســتر اســفراین در خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن خصــوص گفــت‪ ۱۸ :‬شــرکت از پیمانــکاران‬ ‫نفتــی بــرای تامیــن لوله هــای مــورد نیــاز خــود بــا مــا قــرارداد‬ ‫دارنــد و تمامــی محصــوالت ایــن شــرکت در داخــل کشــور‬ ‫مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫مازیــار زنــد اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت لولــه گســتر اســفراین‬ ‫تولیدکننــده لولــه هــای بــدون درز در کشــور اســت کــه نیــاز‬ ‫شــرکت نفــت را تامیــن مــی کنــد و بــر ایــن اســاس تمــام‬ ‫محصــوالت تولیــدی مــا در داخــل کشــور بــه مصــرف مــی رســد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اســاس تفاهم نامه منعقد شــده با شــرکت‬ ‫نفــت کــه در ســال ‪ ۹۲‬انجــام شــد‪ ،‬ان شــرکت بــه ‪ ۲۱۶‬هــزار‬ ‫تــن لولــه بــدون درز نیــاز دارد کــه از ایــن میــزان‪ ،‬تولیــد ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار تــن از ایــن محصــول قــرارداد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت لوله گســتر اســفراین ادامــه داد‪:‬‬ ‫امســال نوســازی ماشــین االت در شــرکت لولــه گســتر‬ ‫اســفراین در دســتور کار قــرار دارد و تــاش مــی شــود تــا بــا‬ ‫ایجــاد خــط جدیــد تولیــد‪ ،‬ظرفیــت افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه لولــه‬ ‫گســتر اســفراین شــمش فــوالد مــورد نیــاز بــه عنــوان مــاده‬ ‫اولیــه تولیــد لولــه بــدون درز را از ‪ ۲‬مجموعــه شــامل فــوالد‬ ‫کیمیــای صبــا و مجتمــع صنعتــی اســفراین تامیــن مــی کنــد‬ ‫افــزود‪ :‬امســال تولیــد ‪ ۳۵‬هــزار تــن لولــه بــدون درز برنامــه‬ ‫ریــزی شــده اســت کــه در ایــن زمینــه تامیــن ‪ ۴۲‬هــزار تا ‪۴۳‬‬ ‫هــزار تــن شــمش نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت لوله گســتر اســفراین در خراســان‬ ‫شــمالی یــاداور شــد‪ :‬پارســال میــزان تولیــد در شــرکت‬ ‫لوله گســتر اســفراین ‪ ۳۰‬هــزار تــن بــود کــه امســال میــزان‬ ‫تولیــد در ایــن شــرکت پنــج هــزار تــن افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــواد اولیــه مــورد نیــاز مــا از ‪ ۲‬واحــد‬ ‫صنعتــی فــوالد کیمیــای صبــا و مجتمــع صنعتــی اســفراین‬ ‫تامیــن مــی شــود و امســال بــرای تولیــد ایــن حجــم از‬ ‫لولــه ‪ ۴۳‬هــزار تــن شــمش فــوالد بــه عنــوان مــاده اولیــه‬ ‫خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫زنــد عنــوان کــرد‪ :‬تمامــی مــواد اولیــه مــورد نیاز این شــرکت‬ ‫از داخــل اســتان تامیــن مــی شــود و نقــش مهمی در تامین‬ ‫تجهیــزات صنعــت نفــت ایفــا می کند‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــرقی بجنــورد قــرار دارد کــه بــا دارا بــودن ‪ ۲‬مجتمع‬ ‫بــزرگ فــوالد و لولــه گســتر و نیــز صنایــع پاییــن دســتی ان‪،‬‬ ‫قطــب صنعتــی خراســان شــمالی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫الومینیــوم ایــران تنهــا تولیدکننــده پــودر الومینــای‬ ‫کشــور‬ ‫الومینیــوم ایــران در شهرســتان جاجــرم‪ ،‬واحــد تولیــدی‬ ‫منحصربه فــرد و تنهــا تولیدکننــده پــودر الومینــا در کشــور‬ ‫اســت کــه ایــن محصــول بــه عنــوان مــاده اولیــه چهــار واحــد‬ ‫تولیــدی از جملــه ایرالکــو‪ ،‬المهــدی‪ ،‬ســالکو و نیــز تولیــد‬ ‫شــمش در جاجــرم بــه مصــرف می رســد‪.‬‬ ‫الومینیــوم هیدروکســید ‪ ۳)Al(OH‬در طبیعــت بــه عنــوان‬ ‫گیبســیت معدنــی شــناخته مــی شــود و بــرای تولیــد فلــز‬ ‫الومینیــوم اســتفاده مــی شــود‪ .‬از ایــن مــاده معدنــی بــرای‬ ‫تولید فراورده های نســوز‪ ،‬مواد ســاینده‪ ،‬ســرامیک‪ ،‬شیشــه‪،‬‬ ‫لعــاب فلــز و الکتروکورانــدوم نیــز اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫شــرکت الومینــا در ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه کمــک دانــش فنــی‬ ‫انحصــاری خــود‪ ،‬تولیــد و عرضــه انــواع هیدروکســید‬ ‫الومینیــوم ویــژه را اغــاز کــرد کــه روش تولیــد این محصول‪،‬‬ ‫بــر اســاس لیســانس انحصــاری و ســرمایه گــذاری شــرکت‬ ‫الومینــای ایــران‪ ،‬بــه دانــش فنــی منحصــر بــه فــردی بــرای‬ ‫ســاخت خــط تولیــد جدیــدی در کارخانــه الومینــای جاجــرم‪،‬‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــران پــس از کشــورهایی مثــل المــان‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬امریــکا و‬ ‫کــره جنوبــی‪ ،‬در زمــره معــدود کشــورهای تولیــد کننــده ایــن‬ ‫طیــف از مــواد‪ ،‬بــا کیفیــت مــورد نیــاز بــازار مصــرف‪ ،‬تبدیــل‬ ‫شــد و افــزودن هیدروکســید الومینیــوم بــه فرموالســیون‬ ‫کامپاند ها و ترکیب های به کار گرفته شــده برای ســاخت‬ ‫ایــن نــوع محصــول هــا‪ ،‬باعــث ایجــاد خــواص مختلفــی‬ ‫در انهــا خواهــد شــد‪ ،‬بــه طــور مثــال هیــدرات بــه عنــوان‬ ‫ـتعال رزیــن هــای ترموپالســت (مثــل‬ ‫کنــد ســوز کننــده اشـ‬ ‫ِ‬ ‫پلــی اســتر‪ ،‬اکریلیــک)‪ ،‬الســتیک‪ ،‬رزیــن هــای اپوکســی‪،‬‬ ‫بوردهــای الکتریکــی‪ ،‬ســیم و کابــل اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫مجتمــع الومینیــوم ایــران در شهرســتان جاجــرم در ‪۱۵۰‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب بجنــورد و پنــج کیلومتــری شــمال شــهر‬ ‫جاجــرم واقــع اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۷۵‬بــه بهــره بــرداری‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجتمــع صنعتــی‪ ،‬که قطب تولید پــودر الومینیوم در‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬تاکنون ســه هزار و ‪ ۵۴۰‬نفر فرصت شــغلی‬ ‫مســتقیم داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت الومینیــوم ایــران در خصــوص تولیــدات‬ ‫ایــن مجتمــع صنعتــی گفــت‪ :‬تــا پایــان امســال و همچنیــن‬ ‫اوایــل ســال اینــده‪ ،‬چهــار پــروژه توســعه ای در این شــرکت به‬ ‫ارزش ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫تــورج زارع افــزود‪ :‬امســال و در قالــب پروژه هــای‬ ‫توســعه ای‪ ،‬خــط تولیــد شــمش الومینیــوم بــه ظرفیــت ‪۴۰‬‬ ‫هــزار تــن بــه بهره بــرداری رســید ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫ظرفیــت تولیــد پــودر الومینــا در ایــن شــرکت ســالیانه ‪۲۵۰‬‬ ‫هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فــراوری بوکســیت بــه روش واســطه ســنگین‬ ‫دیگــر پــروژ ه توســعه ای اســت کــه در تالشــیم تــا ایــام اللــه‬ ‫دهــه فجــر امســال بــه بهره بــرداری برســد و اکنــون مراحــل‬ ‫ازمایشــی و راه انــدازی خــود را پشــت ســر می گــذارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت الومینیــوم ایــران ادامــه داد‪ :‬پــروژه تولید‬ ‫هیــدرات ویــژه کــه نوعــی کندســوز کننــده اســت و در صنایــع‬ ‫کابل ســازی‪ ،‬تولیــد لوله هــای شــرکت نفــت و غیــره کاربــرد‬ ‫دارد اوایــل ســال اینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه ابرپــروژه تولیــد الومینــا بــه روش‬ ‫«ســینترینگ» بــا ظرفیــت ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن اشــاره کــرد کــه‬ ‫مطالعــات اولیــه ان بــا کمــک چینی ها در حال انجام اســت‬ ‫و ایــن ابرپــروژه نیازمنــد یــک میلیــارد دالر ســرمایه گذاری‬ ‫اســت کــه پــس از انجــام ارزیابی هــای فنــی و اقتصــادی و‬ ‫تاییــد انهــا اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زارع بــا اشــاره بــه برنامه هــای داخلی ســازی در ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هرچنــد ‪ ۱۰۰‬درصــد تجهیــزات کارخانــه الومینــا‬ ‫از خــارج وارد شــده‪ ،‬امــا بــا همــه متخصصــان و مهندســان‬ ‫داخلــی امــروز ‪ ۹۵‬درصــد تجهیــزات ان بومی ســازی شــده‬ ‫اســت و بــرای ســاخت داخــل پنــج درصــد دیگــر نیــز برنامــه‬ ‫داریــم و عمــده تجهیــزات در حــوزه الومینیــوم کــه نیازمنــد‬ ‫تعویــض یــا تعمیــر اســت‪ ،‬در داخــل کشــور تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫وی درخصــوص مــواد اولیــه مــورد نیــاز نیــز گفــت‪۸۰ :‬‬ ‫درصــد پــودر الومینــای مــورد اســتفاده در کشــور بــه عنــوان‬ ‫مــاده اولیــه ایــن صنعــت وارداتــی اســت و ‪ ۲۰‬درصــد دیگــر‬ ‫ان از معــادن اســتان خراســان تامیــن می شــود و عمــده‬ ‫پــودر الومینــای وارداتــی از کشــورهای هنــد و اســترالیا و بــه‬ ‫میــزان کمتــر از اتحادیــه اروپــا و چیــن وارد می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت الومینیــوم ایــران واقــع در شهرســتان‬ ‫جاجــرم گفــت‪ ۹ :‬ماهــه امســال ‪ ۱۷۵‬هــزار تــن پــودر الومینا‬ ‫در ایــن مجموعــه صنعتــی تولیــد شــد کــه ایــن میــزان بــا‬ ‫مــدت مشــابه پارســال برابــری می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت همچنیــن ‪ ۲۷‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تــن شــمش الومینــا در ایــن مجموعــه تولیــد شــده اســت‬ ‫دربــاره تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیــد پــودر الومینــا‬ ‫گفــت‪ :‬الومینیــوم ایــران بــرای تولیــد پودر ســاالنه به تامین‬ ‫یــک میلیــون تـُـن بوکســیت بــه عنــوان مــواد اولیــه نیــاز دارد‬ ‫کــه ‪ ۱۰‬درصــد ایــن نیــاز از طریــق واردات تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫فوالد اسفراین با ‪ ۱۸۰‬تن تولید‬ ‫کارخانــه مجتمــع فــوالد الیــاژی اســفراین در ســال ‪ ۱۳۷۰‬در‬ ‫شهرســتان اســفراین واقع در خراســان شــمالی تاســیس و در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۴‬واحــد فوالدســازی نیــز بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مجتمع صنعتی فوالد اسفراین از شرکت های زیر پوشش‬ ‫ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران و بزرگترین تولید‬ ‫کننــده قطعــات و مقاطــع فــوالد الیــاژی در خاورمیانــه اســت‬ ‫کــه امــکان ســاخت ‪ ۱۴۰‬گونــه فــوالد الیــاژی را دارد‪.‬‬ ‫ایــن مجتمــع صنعتی به عنــوان بزرگترین تولید کننده‬ ‫قطعــات و مقاطــع فــورج و ریختــه گــری ســنگین و فوق‬ ‫ســنگین فــوالد الیــاژی بــا داشــتن متخصصــان توانمنــد‬ ‫و فنــاوری پیشــرفته‪ ،‬توانایــی رفــع نیازهــای راهبــردی‬ ‫صنایــع کشــور در بخــش هــای نفــت و گاز‪ ،‬نیروگاهــی‪،‬‬ ‫کشــتی ســازی‪ ،‬ماشــین ســازی‪ ،‬ریلــی و صنایــع معــدن‬ ‫و فــوالد را دارد‪.‬‬ ‫طــرح توســعه مجتمــع صنعتــی اســفراین بــا ســرمایه‬ ‫گــذاری ‪ ۴۵۰‬میلیــون یورویــی ســازمان گســترش و نوســازی‬ ‫صنایــع ایــران (ایــدرو) انجــام و بــا اجــرای طــرح ریختــه گــری‬ ‫پیوســته‪ ،‬ظرفیــت تولیــد ایــن مجتمــع از ‪ ۱۲۰‬بــه ‪ ۱۸۰‬هــزار‬ ‫تـُـن افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــرقی بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد که‬ ‫بــه دلیــل برخــورداری از ‪ ۲‬مجتمــع بــزرگ و مهــم صنعتــی‬ ‫فــوالد و لولــه گســتر قطــب صنایــع بــزرگ خراســان شــمالی‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫توجه دولت به توسعه صنعت در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬پیــش از انقــاب تنهــا ‪ ۲‬واحــد مهــم‬ ‫شــامل کارخانــه قنــد و کارخانــه الیــاف هــر دو در شــیروان‬ ‫راه انــدازی شــده بــود و در ســایر شهرســتان هــا واحــد بــزرگ‬ ‫صنعتــی ایجــاد نشــده بــود امــا پــس از انقــاب صنایــع مــادر‬ ‫از جملــه فــوالد‪ ،‬پتروشــیمی خراســان‪ ،‬الومینیــوم ایــران و‬ ‫ســیمان در اســتان ایجــاد و فعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو اظهــار کــرد‪ :‬اکنــون در تمامــی‬ ‫شهرســتانهای اســتان نواحــی و شــهرک هــای صنعتــی ایجــاد‬ ‫شــده اســت کــه فرصــت مناســب بــرای ســرمایه گذاری اســت‪.‬‬ ‫وی درباره تولید محصوالت اســتراتژیک در اســتان گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماهــه امســال حــدود ‪ ۵۴‬هــزار و ‪ ۹۰‬تــن محصــول‬ ‫فــوالد بــه روش فــورج و ‪ ۲۱‬هــزار تــن مقاطــع فــوالدی در‬ ‫اســتان تولیــد شــد‪ ،‬عــاوه بــر ان میــزان تولیــد محصــوالت‬ ‫پتروشــیمی ‪ ۷۴۷‬هــزار و ‪ ۷۹۳‬تــن گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارخانــه ســیمان بجنورد هــم در این مدت ‪۷۴۳‬‬ ‫هــزار تــن تولیــد داشــته اســت و میــزان تولیــد پــودر الومینــا‬ ‫و شــمش الومینیــوم در واحــد الومینــای ایــران واقــع در‬ ‫شهرســتان جاجــرم ‪ ۱۹۹‬هــزارو ‪ ۸۰۰‬تــن ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫دربــاره تامیــن زیرســاخت هــا بــرای اســتقرار صنایــع کوچــک‬ ‫در اســتان گفــت‪ ۱۶ :‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی و منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی در اســتان فرصــت مناســب بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری اســت‪ ،‬در ایــن شــهرک هــا اب‪ ،‬بــرق و گاز‪ ،‬راه و‬ ‫ســایر زیرســاخت هــای مــورد نیــاز فراهــم شــده و در دســت‬ ‫تامیــن اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بزرگ صنعتی در بین‬ ‫‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در ســه بخــش کشــاورزی‬ ‫بــا ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت بــا ‪ ۲۴.۳‬درصــد و خدمــات ‪۳۶.۱‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســهم این اســتان در حوزه کشــاورزی بیش از میانگین‬ ‫کشــور اســت امــا در حــوزه صنعــت و خدمــات پاییــن تــر‬ ‫است‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 24‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪706‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫در نمایشگاه گردشگری‬ ‫تهران ‪ ۱۷‬میلیارد ریال‬ ‫صنایع دستی خراسان شمالی‬ ‫فروخته شد‬ ‫جذب ‪ ۷۴۵‬میلیارد ریال اعتبار سفر‬ ‫رییس جمهور‬ ‫براســاس اطالعــات امــار موجــود؛ شهرســتان رازوجــرگالن در رده‬ ‫محروم تریــن شــهرهای کشــور قــرار دارد و مــردم ترکمــن نشــین ایــن‬ ‫خطــه کــه تاکنــون از نعمــت خدمــات درمانــی محــروم بودنــد در بیســت و‬ ‫ششــمین ســفر اســتانی رییــس جمهــور بــا اختصــاص اعتبــار مناســب بــه‬ ‫راه انــدازی ایــن مرکــز درمانــی امیــدوار شــدند‪.‬‬ ‫پایان چشم انتظاری‬ ‫برای ساخت‬ ‫تنها بیمارستان‬ ‫رازوجرگالن‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫ســاخت بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی در شهرســتان مــرزی‬ ‫و ترکمــن نشــین رازوجــرگالن از مطالبــات چندیــن ســاله‬ ‫شــهروندان مرزنشــین اســت کــه بــا نــگاه عدالــت محــور‬ ‫دولــت در جــذب اعتبــار ایــن روزهــا وارد فــاز اجرایــی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گرچــه خراســان شــمالی دارای ‪ ۹‬بیمارســتان و یکهــزار و‬ ‫‪ ۴۴۴‬تخت بیمارســتانی اســت اما هنوز شهرســتانی در این‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه از نعمــت خدمــات درمانــی محــروم‬ ‫و اهالــی ان بــرای دریافــت ســاده تریــن خدمــات درمانــی‬ ‫مســیر ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری تــا مرکــز اســتان را طــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بــود کــه کلنــگ احــداث نخســتین بیمارســتان در‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن بــر زمیــن زده و قــرارگاه‬ ‫خاتــم االنبیــا(ص) نیــز مجــری ایــن طــرح شــد ولــی بعــد‬ ‫از گذشــت حــدود ‪ ۲‬ســال پیشــرفتی در اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫درمانــی رخ نــداد و همچنــان مرزنشــینان در انتظــار تحقــق‬ ‫رویــای درمانــی خــود بودنــد تــا اینکــه گنجینــه فرهنــگ هــا‬ ‫دوم تیرمــاه ســالجاری میزبــان ســفر رییس جمهــور و هیات‬ ‫دولــت بــه ایــن اســتان بــود‪ ،‬ســفری کــه بــا نــگاه عدالــت‬ ‫محــور دولــت در توزیــع امکانــات درمانــی و بــا تصویــب ‪۱۱۳‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای احداث بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابی این‬ ‫شهرســتان بــار دیگــر نــور امیــد در دل مرزنشــینان اســتان‬ ‫روشــن شــد‪.‬‬ ‫یکی از مهمترین چالشهای‬ ‫بهداشت و درمان کشور‪،‬‬ ‫کمبود پزشک در مناطق کم‬ ‫برخوردار بود که با رویکرد‬ ‫توزیع عادالنه خدمات درمانی‬ ‫و بهداشت دولت از ابتدای‬ ‫اغاز به کار دولت سیزدهم‬ ‫تاکنون ‪ ۱۰۰‬متخصص در‬ ‫بیمارستان های زیر پوشش این‬ ‫دانشگاه جذب شدند‬ ‫در مــدت زمــان اندکــی رویــای درمانــی اهالــی مرزنشــین‬ ‫خراســان شــمالی بــه واقعیــت بــدل شــد و جــذب اعتبــارات‬ ‫ســرعت گرفــت و در نخســتین گام ‪ ۷۴۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫جــذب و بخشــی از ان بــه حســاب پیمانــکار واریــز شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح مهــم بهمــن مــاه ســالجاری وارد فــاز اجرایــی‬ ‫شــد تــا مرزنشــینان نیــز در ســال هــای اینــده طعــم عدالــت‬ ‫درمانــی را بچشــند‪.‬‬ ‫ســاخت بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی در شهرســتان مــرزی‬ ‫و ترکمــن نشــین رازوجــرگالن از مطالبــات چندیــن ســاله‬ ‫شــهروندان مرزنشــین اســت کــه بــا نــگاه عدالــت محــور‬ ‫دولــت در جــذب اعتبــار ایــن روزهــا وارد فــاز اجرایــی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گرچــه خراســان شــمالی دارای ‪ ۹‬بیمارســتان و یکهــزار و‬ ‫‪ ۴۴۴‬تخت بیمارســتانی اســت اما هنوز شهرســتانی در این‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه از نعمــت خدمــات درمانــی محــروم‬ ‫و اهالــی ان بــرای دریافــت ســاده تریــن خدمــات درمانــی‬ ‫مســیر ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری تــا مرکــز اســتان را طــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بــود کــه کلنــگ احــداث نخســتین بیمارســتان در‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن بــر زمیــن زده و قــرارگاه‬ ‫خاتــم االنبیــا(ص) نیــز مجــری ایــن طــرح شــد ولــی بعــد‬ ‫از گذشــت حــدود ‪ ۲‬ســال پیشــرفتی در اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫درمانــی رخ نــداد و همچنــان مرزنشــینان در انتظــار تحقــق‬ ‫رویــای درمانــی خــود بودنــد تــا اینکــه گنجینــه فرهنــگ هــا‬ ‫دوم تیرمــاه ســالجاری میزبــان ســفر رییس جمهــور و هیات‬ ‫دولــت بــه ایــن اســتان بــود‪ ،‬ســفری کــه بــا نــگاه عدالــت‬ ‫محــور دولــت در توزیــع امکانــات درمانــی و بــا تصویــب ‪۱۱۳‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای احداث بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابی این‬ ‫شهرســتان بــار دیگــر نــور امیــد در دل مرزنشــینان اســتان‬ ‫روشــن شــد‪.‬‬ ‫در مــدت زمــان اندکــی رویــای درمانــی اهالــی مرزنشــین‬ ‫خراســان شــمالی بــه واقعیــت بــدل شــد و جــذب اعتبــارات‬ ‫ســرعت گرفــت و در نخســتین گام ‪ ۷۴۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫جــذب و بخشــی از ان بــه حســاب پیمانــکار واریــز شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح مهــم بهمــن مــاه ســالجاری وارد فــاز اجرایــی‬ ‫شــد تــا مرزنشــینان نیــز در ســال هــای اینــده طعــم عدالــت‬ ‫درمانــی را بچشــند‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۷۴۵‬میلیارد ریال اعتبار سفر رییس جمهور‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی خراسان شــمالی در ایــن خصــوص مــی گویــد‪۷۴۵ :‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل مصوبات ســفر رییس جمهور‬ ‫بــرای تکمیــل برخــی پــروژه هــای بهداشــتی و درمانی اســتان‬ ‫جــذب شــد‪.‬‬ ‫بر اساس ماده ‪۲۳‬‬ ‫دستورالعمل اجرایی بررسی‬ ‫و تصویب طرح های تملک‬ ‫دارایی های سرمایه ای جدید‬ ‫برای اجراء به کلیه دستگاه های‬ ‫ملی و استانی ابالغ می شود‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی مــی افزایــد‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار‬ ‫در ســه مرحلــه جــذب شــد کــه بــرای احــداث بیمارســتان‬ ‫‪ ۶۴‬تختخوابــی رازوجــرگالن‪ ،‬تکمیــل و تجهیــز بیمارســتان‬ ‫پورســینای اشــخانه‪ ،‬تکمیل دانشــکده داروســازی و چندین‬ ‫پــروژه بهداشــتی هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬بیمارســتان ‪ ۶۴‬تخــت خوابــی‬ ‫رازوجــرگالن از پــروژه هــای درمانــی مطــرح در ســفر رییــس‬ ‫جمهــور بــود کــه اعتبــار خوبــی بــرای تکمیــل و تســریع در‬ ‫ســاخت انهــا مصــوب شــد‪.‬‬ ‫پورنقــی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در ایــن ســفر مجــوز‬ ‫کمیســیون مــاده ‪ ۲۳‬برخــی از پــروژه هــای درمانــی نیــز اخــذ‬ ‫شــد کــه ایــن امــر بــه رونــد ارتقــای شــاخص هــای ســامت‬ ‫اســتان ســرعت مــی بخشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۲۳‬دســتورالعمل اجرایــی بررســی و‬ ‫تصویــب طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای جدیــد‬ ‫بــرای اجــراء بــه کلیــه دســتگاه های ملــی و اســتانی ابــاغ‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی‬ ‫و درمانــی خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬در ســفر تیرمــاه‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان هشــت هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای حــدود ‪ ۲۰۰‬پــروژه در حــوزه بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی اســتان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جــذب ‪ ۱۰۰‬متخصــص در بیمارســتانهای‬ ‫زیــر نظــر دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن چالشــهای بهداشــت و درمــان کشــور‪،‬‬ ‫کمبــود پزشــک در مناطــق کــم برخــوردار بــود کــه بــا رویکــرد‬ ‫توزیــع عادالنــه خدمــات درمانی و بهداشــت دولت از ابتدای‬ ‫اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم تاکنــون ‪ ۱۰۰‬متخصــص در‬ ‫بیمارســتان هــای زیــر پوشــش ایــن دانشــگاه جــذب شــدند‪.‬‬ ‫اغاز ساخت بیمارستان ‪ ۶۴‬تخت خوابی‬ ‫مدیــر امــور مالــی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراسان شــمالی‬ ‫نیــز مــی گویــد‪ :‬ســاخت فــاز اول بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن بــا جــذب ‪ ۵۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار وارد مرحلــه اجــرا شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا اذری مــی افزایــد‪ :‬ایــن میــزان اعتبار به حســاب‬ ‫پیمانــکار پــروژه واریــز شــده اســت و بــی تردیــد اغاز عملیات‬ ‫اجرایــی ایــن طــرح درمانــی و بهداشــتی نویــد بخــش توزیــع‬ ‫عادالنــه در شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬اینــک نیــز حــدود ‪ ۱۰۰‬تــن میلگــرد در‬ ‫محــل اجــرای پــروژه تخلیــه شــده اســت و تــا ‪ ۹‬مــاه دیگــر‬ ‫فــاز نخســت ایــن پــروژه (اســکلت بنــدی و بتــن) بــه اتمــام‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مدیــر امــور مالــی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراسان شــمالی‬ ‫مــی گویــد‪ :‬پــروژه احــداث فــاز اول بیمارســتان ‪ ۶۴‬تخــت‬ ‫خوابــی ایــن شهرســتان بــا قــراردادی بالــغ بــر ‪ ۶۸۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال در هفــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬متــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫اذری تصریح می کند‪ :‬ســاخت بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابی‬ ‫از نیازهــای اصلــی ایــن شهرســتان مــرزی اســت کــه از ‪۲‬‬ ‫ســال گذشــته کلنــگ ان بــر زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬در ســفر رییــس جمهــور بــه خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۷۴۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل مصوبــات ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــرای تکمیــل برخــی پروژههــای بهداشــتی و‬ ‫درمانــی اســتان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی هــم در ســفر‬ ‫اســتانی رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی از اختصــاص‬ ‫‪ ۱۱۳‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ســاخت بیمارســتان‬ ‫رازوجــرگالن خبــر داده بــود و اعــام کــرد کــه ‪ ۳۳‬میلیــارد‬ ‫تومــان از محــل بودجــه ســال جــاری و ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫از محــل اعتبــارات ســفر اســتانی دولــت‪ ،‬بــا تخصیــص ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــدی‪ ،‬بــه ســاخت بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابی شهرســتان‬ ‫مــرزی راز و جــرگالن اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫براســاس اطالعــات امــار موجــود؛ شهرســتان رازوجــرگالن‬ ‫در رده محروم تریــن شــهرهای کشــور قــرار دارد و مــردم‬ ‫ترکمــن نشــین ایــن خطــه کــه تاکنــون از نعمــت خدمــات‬ ‫درمانی محروم بودند در بیســت و ششــمین ســفر اســتانی‬ ‫رییــس جمهــور بــا اختصــاص اعتبــار مناســب بــه راه انــدازی‬ ‫ایــن مرکــز درمانــی امیــدوار شــدند‪.‬‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن بــا ‪ ۶۲‬هــزار نفــر جمعیــت از‬ ‫داشــتن بیمارســتان بی بهــره اســت و مــردم ایــن منطقــه‬ ‫ناگزیرنــد بــرای دریافــت خدمــات درمانــی فاصلــه چنــد ‪۱۰‬‬ ‫کیلومتــری ان تــا شهرســتان مانــه و ســملقان و یــا بجنــورد‪،‬‬ ‫مرکــز اســتان خراســان شــمالی را طــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان کــه در شــمالی ترین نقطــه اســتان قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬هــم مــرز بــا کشــور ترکمنســتان بــوده و دارای ‪ ۳‬بخش‬ ‫مرکــزی‪ ،‬جــرگالن و غالمــان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اموزش رایگان همراه‬ ‫با اشتغال‬ ‫ویژه خانم های دهه ‪75‬‬ ‫شهرستان گرگان‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫تلفن ‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۷ :‬میلیــارد‬ ‫ریــال صنایع دســتی اســتان در ســی و ششــمین‬ ‫ع دســتی فروختــه شــد کــه‬ ‫نمایشــگاه ملــی صنای ـ ‬ ‫بیشــتر ان گلیــم و رودوزی ســنتی بــود‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬صنایع دســتی‬ ‫عرضه شــده در نمایشــگاه شــامل دست بافته های‬ ‫داری‪ ،‬دســت بافته هــای ترکمــن‪ ،‬نســاجی ســنتی‪،‬‬ ‫رودوزی هــای ســنتی‪ ،‬صنایــع خــاق صنایع دســتی‪،‬‬ ‫ســراجی ســنتی و خانــه ترویــج صنایع دســتی بــود‪.‬‬ ‫مســتوفیان با اشــاره به اســتقبال عمومی از خرید‬ ‫محصــوالت صنایع دســتی اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬هــدف‬ ‫از برگــزاری ایــن نمایشــگاه معرفــی هنــر هنرمنــدان‬ ‫صنایع دســتی و فراهم کــردن زمینــه فــروش‬ ‫تولیــدات صنایع دســتی و اشــنایی هــر چــه بیشــتر‬ ‫مــردم بــا هنــر صنایع دســتی هــر منطقــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن نمایشــگاه هم زمــان بــا‬ ‫شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری و‬ ‫صنایع وابســته از ‪ ۱۸‬بهمن ماه ســالجاری به مدت‬ ‫چهــار روز در تهــران برگــزار شــد‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار هنرمنــد در ‪ ۶۹‬رشــته در ســطح اســتان‬ ‫در رشــته های گلیم بافــی‪ ،‬نســاجی ســنتی‪،‬‬ ‫ســاخت ســازهای ســنتی‪ ،‬ســاخت زیــوراالت‪ ،‬چــرم‬ ‫دسـت دوز‪ ،‬ســنگ های قیمتی در اســتان مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫امضــای تفاهــم نامــه بــا شــرکت توســعه‬ ‫گردشــگری ایــران‬ ‫مســتوفیان بــا اشــاره بــه امضــای تفاهم نامــه بــا‬ ‫شــرکت توســعه گردشــگری ایــران در نمایشــگاه‬ ‫تهــران‪ ،‬گفــت‪ :‬تفاهم نامــه مشــترکی بیــن اداره‬ ‫کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی و شــرکت توســعه گردشــگری‬ ‫ایــران بــا هــدف بهره بــرداری از اماکــن اقامتــی‪،‬‬ ‫تفریحــی و گردشــگری‪ ،‬توســعه زیرســاخت های‬ ‫صنعــت گردشــگری و جــذب گردشــگر در خراســان‬ ‫شــمالی امضــاء شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا امضــای ایــن تفاهم نامــه نمایندگــی‬ ‫شــرکت توســعه گردشــگری ایــران در خراســان‬ ‫شــمالی تاســیس خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مســتوفیان گفــت‪ :‬بــا تاســیس ایــن شــرکت در‬ ‫اســتان دسترسی به توســعه پایدار و ارزش افرینی‬ ‫در گردشــگری بــا تاکیــد بــر اصــول درون زایــی و‬ ‫برون گرایــی اقتصــاد‪ ،‬طراحــی‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬ســاخت‪،‬‬ ‫توســعه و بهره بــرداری از اماکــن و فضاهــای‬ ‫گردشــگری‪ ،‬تفریحــی و اقامتــی در ســطح کشــور‬ ‫بــر اســاس اســتانداردها و فناوری هــای مــدرن و‬ ‫توانمندســازی فعــاالن حــوزه گردشــگری در دســتور‬ ‫کار قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارد‬ ‫کــه ‪ ۴۴‬درصــد از ایــن جمعیــت در روســتاهای‬ ‫اســتان ســکونت دارنــد و همیــن امــر گردشــگری‬ ‫روســتای را بــه عنــوان یکــی از مزیــت هــای اســتان‬ ‫برجســته مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان دارای بیــش از ‪ ١١۵‬جاذبه گردشــگری‪،‬‬ ‫دو منطقــه نمونــه ملــی‪ ٢٢ ،‬منطقــه نمونــه‬ ‫گردشــگری اســتانی و هشــت روســتای هــدف‬ ‫گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۷۱۳‬اثــر تاریخــی خراســان شــمالی در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۵۲۵‬اثــر تاریخــی‪ ۵۳ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۱۰۹ ،‬اثــر‬ ‫ناملمــوس و ‪ ۲۶‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار اقامتگاه‬ ‫بوم گردی خراسان شمالی‬ ‫موافقت نامه اصولی را‬ ‫ذریافت کردند‬ ‫معــاون گردشــگری خراســان شــمالی از صــدور چهار‬ ‫موافقــت اصولــی بــرای توســعه و احــداث چهــار‬ ‫اقامتــگاه بوم گــردی در شهرســتان های بجنــورد‪،‬‬ ‫فــاروج و شــیروان خبــر داد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اســماعیلی اظهــار داشــت‪ :‬بــا احــداث و‬ ‫توســعه ایــن اقامتگاه هــای بوم گــردی بــرای ‪ ۱۷‬نفــر‬ ‫بــه طــور مســتقیم شــغل ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد؛ ‪ ۲‬اقامتــگاه بوم گــردی‬ ‫بــا مبلــغ ‪ ۶۳‬میلیــارد و ‪ ۲۶۶‬میلیــون ریــال اعتبــار در‬ ‫شهرســتان های فــاروج و بجنــورد توســعه خواهــد‬ ‫یافــت و ‪ ۲‬اقامتــگاه دیگــر در شهرســتان های بجنــورد‬ ‫و شــیروان بــا پیش بینــی اعتبــار ‪ ۵۱‬میلیــارد و ‪۸۹۵‬‬ ‫میلیــون ریــال احــداث می شــود‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری خراســان شــمالی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز هشــت مــورد موافقــت اصولــی‬ ‫ایجــاد طرح هــای گردشــگری در اســتان صــادر شــده‬ ‫بود که نقش مهمی در زمینه اشــتغال غیرمســتقیم‬ ‫و رونــق اقتصــادی ایــن اســتان نیــز دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خراســان شــمالی دارای‬ ‫مناطــق نمونــه گردشــگری هماننــد روییــن و درکــش‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن ایــن اســتان در‬ ‫جــاده مواصالتــی‪ ،‬حوزه هــای تفریحــی و ســرگرمی‪،‬‬ ‫نیازمنــد ســرمایه گذاری بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫اینــک ‪ ۱۰‬هتــل‪ ۱۱ ،‬مهمان پذیــر‪ ۴۰ ،‬اقامتــگاه‬ ‫بوم گــردی‪ ۶ ،‬خانــه مســافر‪ ۲ ،‬مجتمــع گردشــگری‬ ‫و ‪ ۲‬متــل در خراســان شــمالی مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫تاکنــون موافقــت اصولــی بی نــام ‪ ۸۶‬طــرح ‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی و گردشــگری بــرای ســهولت در‬ ‫رونــد ســرمایه گذاری و غلبــه بــر بروکراســی اداری‬ ‫صــادر شــده اســت کــه اکنــون ایــن طــرح هــا امــاده‬ ‫واگــذاری بــه ســرمایه گذاران اســت‪.‬‬ ‫اســتان یــک میلیــون نفــری خراســان شــمالی بیــش‬ ‫از ‪ ۱۱۵‬جاذبه گردشــگری‪ ۲ ،‬منطقه نمونه ملی و ‪۲۲‬‬ ‫منطقه نمونه گردشــگری اســتانی دارد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪706‬‬ ‫ذخیره هفت هزار تن کود‬ ‫شیمیایی برای کشت بهاره‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هفــت هــزار تــن انــواع‬ ‫کــود شــیمیایی بــرای کشــت بهــاره ایــن اســتان ذخیــره شــد تــا بــه موقــع در اختیــار کارگــزاران‬ ‫شهرســتان های تابعــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫محســن نظــام دوســت اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــرکت میــزان پنــج هــزار و ‪ ۶۴۰‬تــن کــود ازتــه‪،‬‬ ‫‪ ۸۸۰‬تــن کــود فســفاته و ‪ ۴۸۰‬تــن کــود پتاســه بــرای کشــت بهــاره در انبارهــای شــرکت‬ ‫ذخیــره ســازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫اماده بهره برداری از‬ ‫حدود سه هزار واحد‬ ‫مسکن محرومان در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفت‪ :‬ســهم اســتان از تامین مســکن محرومان در ســالجاری‬ ‫ســاخت ســه هــزار واحــد مســکونی اســت کــه ‪ ۲‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫واحــد از ایــن تعــداد امــاده بهره بــرداری و تــا پایــان امســال‬ ‫تحویــل مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ ایــن میــزان از کــود ذخیــره ســازی شــده نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬کــود ســرک کــه بــا‬ ‫عنــوان کــود ســرک ازت یــا کــود اوره نیــز شــناخته می شــود رایج تریــن و پرمصــرف تریــن‬ ‫کــود شــیمیایی محســوب می شــود کــه مجموعــه ای از کودهــا اســت و بــه رشــد بهتــر گیــاه‬ ‫کمــک مــی کنــد و مــواد الزم را بــه ان مــی رســاند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن مقــدار کــود شــیمیایی ذخیــره شــده بــرای کشــت بهــاره کافــی اســت و‬ ‫کشــاورزان در ایــن زمینــه دغدغــه ای نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫نظــام دوســت تصریــح کــرد‪ :‬شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫تشــکیالت فعــال و گســترده اجرائــی وزارت جهــاد کشــاورزی در امــور مربــوط بــه تامیــن‪،‬‬ ‫توزیــع و نگهــداری انــواع نهــاده هــای کشــاورزی از طریــق خریــد از تولیــدات داخلــی و‬ ‫واردات فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۶۹‬مرکــز انبــار کارگــزان بــرای توزیــع کــود بیــن کشــاورزان ایــن اســتان‬ ‫وجــود دارد و ایــن مدیریــت ‪ ۶‬انبــار در ســطح اســتان بــا هــدف ذخیــره ســازی نهــاده هــای‬ ‫کشــاورزی در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال ‪ ۴۳‬هــزار تــن انــواع کــود در ســطح اســتان بــه منظــور نیــاز کشــاورزان‬ ‫بــرای کشــت هــای مختلــف بــه ویــژه کشــت پاییــزه تامیــن و توزیــع شــده اســت کــه ایــن‬ ‫مقــدار نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته رشــد ‪ ۳۳‬درصــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار اســت‪ ،‬کل اراضــی‬ ‫اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن اســتان مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫هــادی زارعــی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون پرونــده ‪ ۲‬هــزار و ‪۹۹۴‬‬ ‫واحــد مســکونی بــرای اقشــار محــروم و ضعیــف در روســتاهای‬ ‫اســتان بــه بانــک هــا معرفــی شــده و قریــب بــه اتفــاق ان منجر‬ ‫بــه عقــد قــرارداد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه ســاخت‬ ‫مســکن بــرای اقشــار بــی بضاعــت در قالــب تفاهــم نامــه هــای‬ ‫مختلــف در دســت اجــرا اســت افــزود‪ :‬تــاش داریــم تــا اقشــار‬ ‫مختلــف در قالــب ایــن طــرح هــا خانــه دار شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی بــا‬ ‫اشــاره بــه طــرح ســاخت مســکن بــرای خانــواده هــای ‪ ۲‬معلــول‬ ‫و بیشــتر گفــت‪ :‬ســهم اســتان در ایــن زمینــه ســاخت ‪۲۳۵‬‬ ‫واحــد مســکونی اســت کــه اکنــون قریــب بــه اتفــاق ان قابــل‬ ‫بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در قالــب تفاهــم نامــه ســاخت مســکن ایتــام هــم‬ ‫قــرار اســت ‪ ۶۸‬واحــد مســکونی بــرای ایــن قشــر در اســتان‬ ‫ســاخته شــود کــه تاکنــون ‪ ۶۵‬واحــد مســکونی بــه مرحلــه بهــره‬ ‫بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫زارعــی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی بــرای ســاخت هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬واحــد مســکونی‬ ‫بــرای قشــر محــروم‬ ‫در روســتاهای اســتان‬ ‫در قالــب تفاهــم‬ ‫نامــه بــا کمیتــه امــداد‬ ‫و بســیج ســازندگی‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون بــرای‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۵‬نفــر از‬ ‫متقاضیــان پرونــده‬ ‫تشــکیل شــده اســت‬ ‫و ‪ ۹۵۶‬نفــر بــه بانــک‬ ‫معرفــی و ‪ ۶۱۰‬فقــره‬ ‫پرونــده هــم منجــر‬ ‫بــه عقــد قــرارداد شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫‪ ۵۴۴‬واحــد مســکونی‬ ‫در مرحلــه نــازک کاری‬ ‫اســت افــزود‪ :‬بــرای ســاخت واحــد مســکونی در قالــب ایــن‬ ‫تفاهــم نامــه‪ ،‬تســهیالت ویــژه طــرح مســکن روســتایی بــه‬ ‫متقاضیــان پرداخــت مــی شــود و کمیتــه امــداد هــم بــه ازای‬ ‫هــر واحــد مســکونی ‪ ۴۰‬میلیــون تومــان تســهیالت بالعــوض‬ ‫پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن تفاهــم نامــه در صورتــی که متقاضی‬ ‫مســکن روســتایی نیــاز بــه زمیــن داشــته باشــد‪ ،‬بنیــاد مســکن‬ ‫بایــد ان را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫ســاخت ‪ ۶۵۱‬واحــد مســکونی بــا همــکاری بنیــاد‬ ‫مســتضعفا ن‬ ‫زاررعــی گفــت‪ :‬در قالــب تفاهــم بــا بنیــاد مســتضعفان‪،‬‬ ‫‪ ۶۵۱‬واحــد مســکونی بــرای روســتاییان محــروم و مددجــوی‬ ‫کمیتــه امــداد ســاخته مــی شــود کــه اکنــون بــرای ‪ ۶۴۴‬نفــر از‬ ‫متقاضیــان پرونــده تشــکیل شــده‪ ۵۴۸ ،‬نفــر بــه بانــک معرفــی‬ ‫و ‪ ۳۲۸‬فقــره از پرونــده هــا منجــر بــه عقــد قــرارداد بــا بانــک‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــر این اســاس متقاضیــان ‪ ۷۵‬میلیون تومان‬ ‫کمــک بالعــوض دریافــت مــی کننــد کــه ‪ ۴۵‬میلیــون تومــان از‬ ‫ایــن رقــم بــه وســیله بنیــاد مســتضفان پرداخــت مــی شــود و‬ ‫کمیتــه امــداد پرداخــت ‪ ۳۵‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض را‬ ‫تعهــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن طــرح‪ ،‬مددجویان محروم و متقاضی‬ ‫مســکن بــه وســیله کمیتــه امــداد اولویــت بنــدی و معرفــی مــی‬ ‫شــوند تــا از مســکن بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫زارعــی گفــت‪ :‬ســهم اســتان از ســاخت مســکن در قالــب‬ ‫تفاهــم میــان بنیــاد مســکن بــا بنیــاد مســتضفان ســاخت‬ ‫‪ ۷۱۱‬واحــد مســکونی اســت کــه ایــن منــازل بــرای اقشــار‬ ‫ضعیــف روســتاها کــه تحــت حمایــت هیــچ نهادی نیســتند‬ ‫ســاخته میشــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۷۴۶‬فقــره پرونــده در ایــن بــاره‬ ‫تشــکیل شــده‪ ۶۷۹ ،‬نفــر بــه بانــک هــا معرفــی و ‪ ۶۷۶‬فقــره‬ ‫پرونــده منجــر بــه عقــد قــرارداد بــا بانــک هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن تفاهــم هــم متقاضیان مســکن عالوه‬ ‫بــر دریافــت تســهیالت طــرح ویــژه مســکن روســتایی از کمــک‬ ‫بالعوض ‪ ۵۰‬میلیون تومانی بنیاد مســتضعفان برای ســاخت‬ ‫هــر واحــد مســکونی بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بنیــاد مســتضعفان تامیــن ‪ ۲‬تــن میلگــرد و ‪۱۰‬‬ ‫تــن ســیمان بــرای هــر واحــد مســکونی را متعهــد شــده اســت که‬ ‫بــه صــورت رایــگان در اختیــار ایــن روســتاییان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــری حــدود ‪۶۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر‬ ‫پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) دارد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر دارد خرید تعداد ‪ 20‬دستگاه کولر گازی اسپیلت سرد و گرم را از‬ ‫طریق مناقصه به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به امور‬ ‫اداری دانشگاه مراجعه و یا با شماره ‪ 01732132290‬تماس حاصل نمایند‪ .‬دانشگاه در رد یا قبول‬ ‫پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــفرای شــماره ‪ 140160312009001952‬مورخــه ‪ 1401/10/18‬هیئــت قانــون تکلیــف اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫‏شهرســتان بندرگــز در خصــوص کالســه پرونــده ‪ 140111114412000095‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ‏بــه مســاحت ‪ 4009‬مترمربــع‪ ،‬جــدا شــده از پــاک ‪ 209‬فرعــی از ‪ -4‬اصلــی واقــع در نوکنــده بخــش دو حــوزه ثبتــی بندرگــز ‏ملکــی خانــم‬ ‫خدیجــه شــهابی فرزنــد محمدتقــی بــه کــد ملــی ‪ 2249656630‬کــه از مالــک رســمی اقــای محمــد تقــی شــهابی ‏خریــداری کــرده اســت‪ .‬چنانچــه اشــخاص اعــم از حقیقــی و حقوقــی ادعــا یــا اعتــراض نســبت بــه اصــل‪ ،‬حــدود و حقــوق ‏ارتفاقــی‬ ‫دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز اعــام کننــد و از ‏تاریــخ اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضائــی دادخواســت تقدیــم نمایــد و ظــر مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ‏اداره‬ ‫ثبت اسناد وامالک بندرگز تقدیم نماید‪ .‬در غیر اینصورت سند مالکیت جدید به نام متقاضی ثبت صادر خواهد ‏شد‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه معترض و متضرر به دادگاه نخواهد بود‪ .‬‏‏ م‪.‬الف‪1401/228 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫‏‬ ‫ ‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬یکشنبه ‪1401/11/9‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دو شنبه ‪1401/11/24‬‏‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪706‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫پدر پنج قلوهای گنبدی‪:‬‬ ‫مسووالن یاری ام کنند؛‬ ‫درامد ثابت ندارم‬ ‫پــدر پنــج قلوهــای گنبــدی بــا قدردانــی از حمایــت بهزیســتی و راه و شهرســازی گلســتان‬ ‫در پرداخــت بخشــی از هزینه هــا و همچنیــن تحویــل خانــه ســازمانی‪ ،‬خواســتار شــغل‬ ‫ثابــت بــرای تامیــن مخــارج زندگــی خانــواده هشــت نفــره خــود شــد‪.‬‬ ‫احســان اقبــال اظهــار داشــت‪ ۱۴ :‬ســال از زمــان ازدواجــم می گــذرد و بــا شــغل کارگــری‬ ‫ســاختمان هنــوز نتوانســتم خانـه ای بــرای خــود داشــته باشــم و پرداخــت اجــاره خانــه در‬ ‫کنــار هزینــه خــورد و خــوراک خانــواده برایــم دشــوار اســت‪.‬‬ ‫وی از مســووالن شهرســتانی و اســتانی خواســت بــا توجــه بــه اینکــه بــه خواســت‬ ‫خداونــد تعــداد فرزندانــش زیــاد شــده و کارگــری ســاختمان شــغلی فصلــی اســت‪ ،‬کاری‬ ‫ثابــت بــه عنــوان نگهبــان و یــا ماننــد ان برایــش فراهــم کننــد تــا بیشــتر از ایــن شــرمنده‬ ‫خانــواده اش نشــود‪.‬‬ ‫با هوشیاری حفاظت و اطالعات‬ ‫دادگستری گلستان‪ 2 ،‬کارچاق‬ ‫کن دیگر به دام افتادند‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن کارچــاق کــن هــا‪ ،‬شــب گذشــته ســر قــرار و‬ ‫هنــگام دریافــت پــول ‪ ،‬دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ایــن افــراد خــود را از افــراد نزدیــک بــه مســئوالن قضایــی اســتان‬ ‫معرفــی مــی کردنــد و در پرونــده هــای مهــم بــا ادعــای ایــن کــه مــی تواننــد رای پرونــده را‬ ‫بــه نفــع یکــی از طرفیــن ‪ ،‬تغییــر دهنــد‪ ،‬پــول نقــد ‪ ،‬دالر و ســکه درخواســت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بــا گــزارش مــردم بــه ســامانه پیامکــی حفاظــت و اطالعــات دادگســتری‬ ‫اســتان ‪ ،‬بررســی ایــن گــزارش بــا حساســیت اغــاز و پــس از چنــد مــاه تحقیــق و کار‬ ‫اطالعاتــی‪ ،‬ایــن دو نفــر دســتگیر شــدند ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن دو نفــر فعــا بازداشــت هســتند و افــرادی‬ ‫کــه در دام ایــن کارچــاق کــن هــا گرفتــار شــده انــد‪ ،‬مــی تواننــد بــرای طــرح شــکایت‪ ،‬بــه‬ ‫دادســرای مرکــز اســتان و یــا حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬امســال بــا تــاش حفاظــت و اطلالعــات اســتان و گــزارش هــای مــردم بــه‬ ‫ســامانه پیامکــی حفاظــت اســتان ‪ 52 ،‬کارچــاق کــن و کارشــناس متخلــف شناســایی و‬ ‫دســتگیر شــده انــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫پنــج قلوهــای گنبــدی ‪ ۱۳‬بهمــن مــاه بــه دنیــا امدنــد کــه بــه دلیــل زایمــان زودتــر موعــد‬ ‫مــادر بــه محــض تولــد بــرای دریافــت خدمــات تخصصــی بــه بخــش مراقبت هــای ویــژه‬ ‫نــوزادان بیمارســتان طالقانــی و تامیــن اجتماعــی انتقــال یافتنــد‪.‬‬ ‫اقبــال از فــوت یکــی از پنــج قلوهــا کــه پســر بــود خبــر داد و گفــت‪ :‬طبــق اعــام پزشــکان‬ ‫حــال ‪ ۲‬دختــر و ‪ ۲‬پســر دیگــر خــوب اســت و منتظــر ترخیص شــان از بیمارســتان هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز از مــادر چهــار قلوهــا خواســتند بــه بخــش مراقبت هــای ویــژه در‬ ‫بیمارســتان طالقانــی بــرود و بچه هــا را بغــل کنــد چــرا کــه دریافــت حــس مــادری باعــث‬ ‫بهتــر شــدن رونــد تکمیــل رشــد کــودکان می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از مســووالن اداره راه و شهرســازی امــروز در تمــاس تلفنــی در‬ ‫رابطــه بــا اســتقرارمان در خانــه ســازمانی ســوال کــرد و خواســت هرچــه زودتــر کارهــای‬ ‫نــام نویســی بــرای خانــه دار شــدن در طــرح نهضــت ملــی مســکن را انجــام دهــم‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اســتاندار گلســتان روز یکشــنبه در حاشــیه مراســم متمرکــز افتتــاح‬ ‫یــا اغــاز عملیــات اجرایــی پروژه هــای عمرانــی و اقتصــادی گنبــدکاووس‪ ،‬کلیــد یــک واحــد‬ ‫مســکونی از خانه هــای ســازمانی را تحویــل پــدر پنــج قلوهــای تــازه متولــد شــده داد‪.‬‬ ‫همچنیــن بهزیســتی گلســتان تامیــن مســتمری ماهانــه ‪ ،‬هزینــه پوشــاک و شیرخشــک‬ ‫ایــن پنــج قلوهــا را تــا ‪ ۲‬ســالگی متقبــل شــد‪.‬‬ ‫مــادر ‪ ۳۳‬ســاله از اهالــی ترکمــن شــهر گنبــدکاووس پنجشــنبه شــب هفتــه گذشــته در‬ ‫پنجمیــن زایمــان خــود در بیمارســتان شــهدای ‪ ۱۲‬دی ایــن شهرســتان پنــج قلــو شــامل‬ ‫‪ ۲‬دختــر و ‪ ۳‬پســر بــه دنیــا اورد کــه بــه ســبب تولــد در هفتــه بیســت و هفتــم بــه غیــر‬ ‫از کــودک فــوت شــده بــه دلیــل نارســی بقیــه بــرای ادامــه حیــات بــه دســتگاه های ویــژه‬ ‫متصــل هســتند‪.‬‬ ‫در جلسه هیات دولت مطرح کرد؛‬ ‫تاکید رئیس جمهور بر اجرای‬ ‫قانون حجاب به عنوان اصل‬ ‫مورد تفاهم اجتماعی‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تشــکر از عمــوم بانــوان کــه بــا پایبنــدی بــه موازیــن شــرعی و قانونی‬ ‫در اصــاح فضــای عمومــی مشــارکت و همــکاری دارنــد‪ ،‬بــر ضــرورت توجــه بــه قانــون‬ ‫بــه عنــوان یــک اصــل مــورد تفاهــم اجتماعــی در مســاله مهــم حجــاب تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه هیــات‬ ‫دولــت بــا تجلیــل از حضــور گســترده و پرشــور مــردم در جشــن چهــل و چهارمیــن‬ ‫ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی تصریــح کــرد‪ :‬حضــور باشــکوه مــردم در راهپیمایــی‬ ‫‪ ۲۲‬بهمــن نشــانگر دلبســتگی و پیوســتگی ملــت بــا نظــام اســامی و ارمان هــای‬ ‫انقــاب بــود کــه توطئه هــا و فتنه هــای دشــمنان را خنثــی و نقــش بــراب کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬مــردم عزیــز مــا مصمــم بودنــد در لبیــک بــه فرمــان رهبــر‬ ‫فرزانــه انقــاب‪ ،‬بــا حضــور در راهپیمایــی دیــروز‪ ،‬اتحــاد و همبســتگی خــود را بــه رخ‬ ‫دشــمنان بکشــانند و یکبــار دیگــر اثبــات کننــد کــه پشــتیبان انقــاب‪ ،‬نظــام و والیــت‬ ‫هســتند و دشــمن هــم پیــام ایــن حضــور حماســی و معنــادار مــردم را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا قدردانــی از دســت اندرکاران برگــزاری‬ ‫جشــنواره های فرهنگــی و هنــری در ایام اللــه دهــه فجــر بــه ویــژه مســئوالن وزارت‬ ‫ارشــاد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا وجــود برخــی فضاســازی ها‪ ،‬جریــان انقالبــی بــا همــت بلنــد‪،‬‬ ‫جشــنواره های فجــر را بــا شــکوه برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫«کنتــرل بــازار و تامیــن اقــام اساســی مــورد نیــاز مــردم بــا قیمــت مناســب»‪،‬‬ ‫«ضــرورت اســتفاده از ظرفیت هــای داخلــی در حــوزه حمــل و نقــل ریلــی» و «مقابلــه‬ ‫بــا قاچــاق کاال بــه ویــژه قاچــاق ســازمان یافته و همچنیــن مقابلــه بــا ســوداگران و‬ ‫عددســازان بــازار ارز» از دیگــر تاکیــدات رئیــس جمهــور در جلســه امــروز هیــات دولــت‬ ‫بــود کــه وزارتخانه هــای مرتبــط مکلــف بــه پیگیــری انهــا شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تشــکر از عمــوم بانــوان کــه بــا پایبنــدی بــه موازیــن شــرعی و قانونــی‬ ‫در اصــاح فضــای عمومــی مشــارکت و همــکاری دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در موضــوع حجــاب همــه‬ ‫دســتگاه های فرهنگــی و رســانه ای موظف انــد بــا تبییــن رویکــرد اقناعی به گســترش فضای‬ ‫عفیفانــه کمــک و بــا تولیــد محتوایــی مناســب بــه وظیفــه اجتماعــی خــود عمــل کننــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی بــر ضــرورت توجــه بــه قانــون بــه عنــوان یــک اصــل مــورد تفاهــم‬ ‫اجتماعــی در مســاله مهــم حجــاب تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره های گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی در ایــام دهــه فجــر‪ ،‬ضــرورت توجــه بــه اقتصــاد صنایــع دســتی را مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫داد و اســتانداران و فرمانــداران را مکلــف کــرد کــه اماکــن مناســبی بــرای ایجــاد بازارهــای‬ ‫پایــدار بــه منظــور عرضــه صنایــع دســتی ایرانــی در شهرســتان ها ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312005003852‬مــورخ ‪ 1401.10.11‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی‬ ‫ابــاد تصــرف مالکانــه بالمعــارض کالســه‏‏‪ 1399114412005000149‬تقاضــای بقعــه متبرکــه‬ ‫امامــزاده ســید یحیــی وســید رضــی روســتای ماهیــان بــه نمایندگــی اداره اوقــاف و‏امــور‬ ‫خیریــه علــی ابــاد بــه شناســه ملی ‪ 14002990794‬درششــدانگ عرصــه و اعیان یک قطعه‬ ‫زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 3118.99‬متــر مربع مفروض مجزا شــده از‬ ‫پــاک از ‪ - 45‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول‪ -‬فاضــل ابــاد روســتای ماهیــان بخــش‏‏‪ 6‬حوزه‬ ‫ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1401.251‬مــورخ ‪ 1401.02.15‬اداره منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری علــی ابــاد‏تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله پانــزده روز در‬ ‫روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪180 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.11.24:‬‏‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.10:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫وجه اشتراک وام‬ ‫ازدواج و مهریه!‬ ‫مراســم عروســی و ازدواج را مــی تــوان یکــی‬ ‫از قدیمــی تریــن مراســم نــوع بشــر در جامعــه‬ ‫قلمــداد کــرد کــه در همــه جــا دنیا مرســوم اســت‪.‬‬ ‫حــاال اینکــه در گذشــته مراســم عروســی چطــور‬ ‫برگــزار مــی شــد و ایــا بــرای انجــام ان نیــاز بــه‬ ‫دریافــت وام از در و همســایه و یــا رزرو غــار بــود‬ ‫یــا نــه اطالعــات مشــخصی در دســت نیســت‪ .‬از‬ ‫نــوع جهیزیــه عــروس یــا میــزان مهریه و شــیربها‬ ‫و ‪ ...‬هــم هیــچ کــس خبــر نــدارد‪ .‬ولــی بــر اســاس‬ ‫شــواهد و اســناد مســتدل‪ ،‬بــزن و بکــوب و‬ ‫حــرکات مــوزون فصــل مشــترک تمــام مراســمات‬ ‫عروســی بــوده و هســت‪ .‬چندانکــه کــه جنــاب‬ ‫مولــوی فرمــوده‪ «:‬ســماع ان جــا بکــن کان جــا‬ ‫عروسیســت» و الــی اخــر‪...‬‬ ‫هــر چنــد فراینــد یــا پروســه مراســم عروســی در‬ ‫طــول گــذر زمــان دچــار تغییــرات اساســی شــده‬ ‫اســت و عــده ای در یــک مســابقه بــی ســابقه‬ ‫در حــال برهــم زدن قواعــد بــازی هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫چیــزی کــه بیشــتر از ســایر مــوارد بــه چشــم مــی‬ ‫ایــد و کانــون توجهــات شــده اســت‪ ،‬گــره خــوردن‬ ‫مقولــه ازدواج بــه برخــی ایتــم هــای دولتــی و غیر‬ ‫دولتــی اســت‪ .‬طــرف شــرارت از ســر و رویــش می‬ ‫بــارد‪ ،‬ســابقه اش در زنــدان از ســر نگهبــان زنــدان‬ ‫بیشــتر اســت و بــه انــدازه یــک جــزوه دانشــگاهی‬ ‫روی بدنــش خالکوبــی دارد‪ ،‬امــا خانــواده اش‬ ‫معتقدنــد زن بگیــره خــوب مــی شــه! یــا اینکــه‬ ‫اگر خلق الله کار نداشــته باشــند‪ ،‬کســی به انها‬ ‫زن نمــی دهــد و اگــر عقــد نامــه نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫بــه انهــا وام نمــی دهنــد! البتــه ایــن ماجــرای‬ ‫وام ازدواج خــودش مثنــوی هفتــاد بنــد کاغــذ‬ ‫هشــتاد گرمــی اســت‪ .‬راســتش را بخواهیــد دوره‬ ‫مــا وام ازدواج ‪200‬هــزار تومــان بــود کــه گرفتــن‬ ‫ایــن وام کار حضــرت فیــل بــود‪ .‬یــادش بــه خیــر‬ ‫‪ ...‬اولیــن بانکــی کــه حقیــر بــرای دریافــت وام‬ ‫ازدواج مراجعــه کــردم رئیــس بانــک بــدون اینکــه‬ ‫ســرش را بــاال بگیــرد و ببینــد مــا اهوی کــدام خیار‬ ‫زار هســتیم بــا ان صــدای مخملــی اش گفــت‪:‬‬ ‫اعتبــار بــرای وام ازدواج نداریــم! البتــه ایــن پاســخ‬ ‫مســئوالن اکثــر بانــک هــای شــهر بــود تــا اینکــه‬ ‫رئیــس یکــی از بانکهــا اشــنا در امــد و گفــت‪«:‬‬ ‫اعتبــار مــا بــرای وام ازدواج محــدود اســت و مــا‬ ‫هــر مــاه بــه یــک نفــر وام مــی دهیــم‪ ».‬مــا هــم‬ ‫خوشــحال شــدیم و از او خواســتیم اســم مــا را‬ ‫هــم در لیســت ثبــت کنــد‪ .‬امــا وقتــی تعــداد‬ ‫نفــرات لیســت را پرســیدیم‪ :‬گفــت‪ 150 :‬نفــر‬ ‫قبــل از شــما ثبــت نــام کــرده انــد! رئیــس یکــی‬ ‫دیگــر از بانکهــا نیــز بــا قاطعیــت گفــت‪« :‬چــون‬ ‫فرهنگــی هســتی بعــد از عیــد بیــا حتما ًبهــت وام‬ ‫مــی دم‪ ».‬البتــه ایشــان اواخــر زمســتان همــان‬ ‫ســال بازنشســته شــد و متوجــه شــدیم بنــده خــدا‬ ‫دم رفتــن دل هیچکــس را نشکســته و بــه نصــف‬ ‫مــردم شــهر قــول اعطــای وام داده بــود!‬ ‫در واقــع وام ازدواج ان دوران چیــزی شــبیه‬ ‫مهریــه بــود و دادن و گرفتــن ان چنــدان مرســوم‬ ‫نبــود! امــا ظاهــرا ً خــدا را شــکر در ســال های‬ ‫اخیــر رویکــرد بانکهــا در قبــال اعطــای وام ازدواج‬ ‫کمــی تغییــر کــرده اســت و شــنیده ها حاکــی از‬ ‫ان اســت کــه وام کاالهــای ضــروری هــم مــی‬ ‫دهنــد و ایــن مبالــغ انقــدری دنــدان گیــر هســت‬ ‫کــه ازدواج هــای صــوری هــم بــرای گرفتــن انها در‬ ‫نقاطــی ثبــت شــده اســت! راجــع بــه ازدواج هــا و‬ ‫طــاق هــای صــوری بــاز هــم خواهیــم نوشــت‪.‬‬ ‫مرکز نظارت همگانی فراجا‬ ‫فرمانده انتظامی‬ ‫گلستان‬ ‫‪197‬‬ ‫اماده دریافت تقدیر‪ ،‬پیشنهاد‪،‬‬ ‫انتقادات‪ ،‬شکایت‪ ،‬از عملکرد‬ ‫پلیس می باشد‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪706‬‬ ‫‪ ۱۰‬نکته برای‬ ‫جلوگیری از‬ ‫بیماری های‬ ‫گوارشی‬ ‫میوه های الغری‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش‬ ‫وزن کــدام اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود‬ ‫می بخشــند و سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد‬ ‫‪ ,‬پوســت را جــوان و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را‬ ‫بــراق می کننــد و ســامت عمومــی بــدن را افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی از پــر طرفدارتریــن و‬ ‫در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای الغــری در دنیــا‬ ‫بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد رژیم هــای‬ ‫دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان را دنبــال‬ ‫کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام بــه‬ ‫عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در‬ ‫ادامــه ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای‬ ‫الغــری و الغرکننــده موثــر در کاهــش وزن و تناســب‬ ‫انــدام را معرفــی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ -1‬گالبــی بــرای الغــری و کاهــش وزن‪ :‬گالبــی یکــی‬ ‫دیگــر از میــوه هــای پــر ارزش در زمینــه کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت ‪ ،‬بســته بنــدی شــده بــا پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ K‬و مقــداری‬ ‫ریبوفالویــن‪ ،‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فــوالت‪ ،‬مــس‪،‬‬ ‫انتــی اکســیدان ها و ویتامیــن ‪6-B‬؛ گالبــی در برابــر‬ ‫رادیکال هــای ازاد مبــارزه می کنــد‪ ،‬بــه هضــم غــذا‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ ،‬بــدن را ســم زدایــی می کنــد و خطــر‬ ‫ابتــا بــه دیابــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمــک لیمــو بــه کاهــش وزن‪:‬احتمــاال یکــی از همــه‬ ‫کاره تریــن میوه هــای کاهــش وزن‪ ،‬لیمــو اســت‪ .‬ایــن مرکــب‬ ‫ترش حاوی مقادیر باالیی از ویتامین ‪ C‬و مقادیر کمتری از‬ ‫تیامین‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیم‪ ،‬مس‪ ،‬فوالت و پانتوتنیک اســید‬ ‫اســت‪ .‬لیمــو عــاوه بــر تقویــت بــدن و بهبــود هضــم و ســم‬ ‫زدایــی‪ ،‬مــی توانــد بــه طــور بالقــوه از ســامت اســتخوان ها‬ ‫حمایــت کنــد‪ ،‬جــذب اهــن را افزایش دهد‪ ،‬ســنگ کلیــه را از‬ ‫بیــن مــی بــرد یــا حتــی ان را دفــع مــی کنــد‪ ،‬ایمنــی و ســامت‬ ‫قلــب را تقویــت می کنــد و پوســت را روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چربــی ســوزی بــا مصــرف انــار‪ :‬انــار یکــی از بهتریــن‬ ‫چربــی ســوزها اســت کــه از مزایــای ســامتی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬فیبــر‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬فــوالت‪،‬‬ ‫پتاســیم‪ ،‬فالونوئیدهــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪،B6‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،K‬پلــی فنــل هــا و فســفر را ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫انــار بــرای مبــارزه بــا فشــار خــون بــاال‪ ،‬هیپرگلیســمی‪،‬‬ ‫التهــاب‪ ،‬کلســترول بــاال‪ ،‬ســرطان هــای خــاص و اســترس‬ ‫اکســیداتیو مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اووکادو بــرای الغــری‪:‬اووکادو چربــی ســوز اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دارای چربــی ســالم اســت کــه بــرای عملکــرد‬ ‫قلــب مفید می باشــد‪ .‬همچنیــن دارای انــواع ویتامین‬ ‫‪، B, C, K, E‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬اهــن‪ ،‬مگــن یــم‪ ،‬زینــک و‬ ‫مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬چربی سوزی و الغری با توت فرنگی‪:‬‬ ‫دارای کربوهیــدرات و کالــری کــم اســت‪ ،‬تــوت فرنگــی‬ ‫یــک چربــی ســوز ســریع اســت ؛ فیبــر‪ ،‬انتــی اکســیدان ‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،C‬پتاســیم‪ ،‬فوالت‪ ،‬فالونوئیدها و منگنز دارد در‬ ‫حالــی کــه کاهــش وزن یکــی از مزایــای قــوی تــوت فرنگــی‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا بــه جریــان خــون را نیــز بهبــود می بخشــند‪،‬و به‬ ‫مشــکالت مختلــف قلــب و عــروق کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪-6‬کاهــش وزن بــا مصــرف پرتقال‪:‬بــرای کمــک بــه کاهــش‬ ‫وزن و کاهــش خطــر ابتــا بــه ســکته مغــزی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬بیمــاری‬ ‫کبــد‪ ،‬دیابــت‪ ،‬فشــار خــون بــاال‪ ،‬مســائل مربــوط بــه پوســت‬ ‫و بیمــاری هــای قلبــی مفیــد اســت‪ ،‬پرتقــال منبــع مهمــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬فیبــر‪ ،‬مــس‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫کلســیم‪ ،‬ویتامین هــا و مــواد مغــذی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬زغــال اختــه بــرای چربــی ســوزی‪:‬زغال اخته ‪،‬کوچک‬ ‫اما قدرتمند اســت ‪.‬همچنین خواص چربی ســوزی دارد‬ ‫و هضــم را تحریــک میکنــد و شــامل انتــی اکســیدانها‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ ،K‬فیبــر‪ ،‬منگنــز و اســت ‪ ،‬زغــال‬ ‫اختــه مــی توانــد قلــب‪ ،‬پوســت‪ ،‬اســتخوان‪ ،‬و ســامت‬ ‫روان را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاپایــا بــرای چربــی ســوزی‪:‬پاپایا (همچنیــن بــه عنــوان‬ ‫‪ )Pawpaw‬به عنوان یکی از بهترین چربی سوز ها شناخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬اســیب های پوســتی را کاهش‪ ،‬ســامت قلب‪،‬‬ ‫هضــم را بهبــود مــی بخشــد‪ .‬انتــی اکســیدان ها‪ ،‬پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B9‬ویتامیــن ‪ C‬و پتاســیم را بــه‬ ‫همــراه لیکوپــن ارائــه مــی دهــد؛ منیزیم؛ کلســیم؛ و ویتامین‬ ‫‪ E ،B5 ،B3 ،B1‬و ‪ K‬را دارا اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬گــواوا بــرای الغری‪:‬گــواوا یکــی دیگــر از میــوه هــای‬ ‫گرمســیری هضــم کننــده اســت کــه متاســفانه بــه‬ ‫عنــوان میــوه هــای دیگــر در بــازار رایــج نیســت ‪ -‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬مزایــای ســامتی بــاور نکردنــی دارد کــه فراتــر از‬ ‫کاهش در وزن اســت‪:‬از جمله‪:‬ایمنی بهتر و ســامت‬ ‫قلــب‪ ،‬دیابــت پاییــن ‪ ،‬کاهــش خطــر ابتــا به ســرطان‪،‬‬ ‫بهبــود بینایــی ‪ ،‬اســترس کمتــر و بهبــود بافــت پوســت‪،‬‬ ‫ایــن میــوه ســبز پوســتی و صورتــی حــاوی منگنــز‪،‬‬ ‫فــوالت‪ ،‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن‬ ‫‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬اهــن و کلســیم اســت‪ .‬ایــن میــوه‬ ‫خوشــمزه نــه تنهــا بــرای زنــان بــاردار ایمــن اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــرای انهــا بســیار مفیــد هــم اســت؛ زیــرا مــی توانــد بــا‬ ‫عفونــت هــا و میکــروب هــا مبــارزه کنــد و بــه بیمــاری‬ ‫صبحگاهــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫امیــن ادراکــی‪ -‬وقتــی در مــورد ســامت کامــل صحبــت‬ ‫می کنیــم‪ ،‬حفــظ ســامت دســتگاه گوارش تــان بــه همــان‬ ‫انــدازه مهــم اســت کــه ســامت قلــب و اســتخوان و بقیــه ی‬ ‫اجــزای بدن تــان اهمیــت دارد‪ .‬امــا خبــر خــوش ایــن اســت کــه‬ ‫بــرای اغلــب مــردم تنهــا چنــد اقــدام پیش گیرانــه راه گشاســت‪.‬‬ ‫مراقبــت از دســتگاه گــوارش بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫ســامت تان را بهبود ببخشــید و تندرســت و شــاد باشــید‪ .‬پس‬ ‫ان قدر منتظر نشــوید تا کار از کار بگذرد و بیماریهای گوارشــی‬ ‫بــه ســراغ تان بیاینــد‪ .‬می توانیــد همیــن حــاال شــروع کنیــد و‬ ‫تغییــرات کوچکــی در رژیــم غذایــی و ســبک زندگی تــان بــه‬ ‫وجــود اوریــد تــا یــک رژیــم غذایــی ســالم و پویــا بــرای خودتــان‬ ‫دســت و پــا کنیــد و زندگــی و ســامت دســتگاه گوارش تــان‬ ‫را بــرای همیشــه بهبــود بدهیــد‪ .‬در ایــن مقالــه ‪ ۱۰‬نکتــه بــرای‬ ‫جلوگیــری از بیمــاری هــای گوارشــی‪ ،‬امــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬میــوه و ســبزی بخوریــد‪ :‬بــرای جلوگیــری از بیمــاری هــای‬ ‫گوارشــی یک طیف بزرگ از میوه های رنگارنگ و ســبزیجات‬ ‫بــرای خودتــان در نظــر بگیریــد و میوه هــای خشــک شــده‬ ‫را هــم در رژیــم غذایی تــان قــرار دهیــد‪ .‬انهــا سرشــار از‬ ‫ویتامین هــا‪ ،‬فیبــر و مــواد معدنــی و مغــذی هســتند کــه‬ ‫عــاوه بــر خــواص درمانــی بــه دســتگاه گوارش تــان نیــز‬ ‫کمــک می کننــد‪ .‬اگــر میوه ها و ســبزیجات جزئــی از برنامه ی‬ ‫غذایی تــان شــوند‪ ،‬خطــر ابتــا بــه بیماری هــای مزمــن ماننــد‬ ‫امــراض قلبی‪-‬عروقــی و ســرطان ها را کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مــواد حــاوی فیبــر مصــرف کنیــد‪ :‬فیبــر باعــث می شــود‬ ‫بیماری هــای قلبی‪-‬عروقــی از شــما دور شــوند‪ ،‬ســطح قنــد‬ ‫خون تــان تنظیــم شــود و عملکــرد بخــش ‪ GI‬متناســب بمانــد‬ ‫(بخــش ‪ GI‬سیســتم اندامــی اســت کــه مســئولیت حمــل‬ ‫و هضــم غــذا را بــر عهــده دارد و شــامل معــده و روده هــا‬ ‫می شــود)‪ .‬فیبــر هم چنیــن بــه کاهــش کلســترول خــون‬ ‫کمــک می کنــد‪ ،‬کارایــی روده هــا را بهتــر و از یبوســت و‬ ‫دیورتیکولــوز (داشــتن تعــداد زیــادی کیســه و زائــده در روده‬ ‫بــزرگ) جلوگیــری می کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن بــدون اضافــه‬ ‫شــدن کالــری بــه بدن تــان‪ ،‬احســاس ســیری خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل این کــه منبــع ایــن مــاده گیاهــی اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫از وجــود فــراوان میوه هــا‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬غــات و حبوبــات در‬ ‫رژیــم غذایــی خــود مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫متخصصیــن تغذیــه و ســامتی پیشــنهاد می کننــد کــه بــه‬ ‫ازای هــر ‪ ۱۰۰۰‬کالــری مصــرف شــده در طــول روز ‪ ۱۴‬گــرم فیبــر‬ ‫خوراکــی بخوریــد‪ .‬فیبــر فقــط در غذاهــای گیاهی مثــل میوه ها‪،‬‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬اجیــل و غــات یافــت می شــود‪ .‬حتمــا‬ ‫دقــت کنیــد عــاوه بــر اینکــه غذاهــای حــاوی فیبــر محلــول ماننــد‬ ‫گنــدم ســبوس دار را مصــرف می کنیــد از غذاهایــی مثــل گنــدم‬ ‫کــه حــاوی فیبــر نامحلــول هســتند غافــل نشــوید‪ .‬هــر دو نــوع‬ ‫فیبــر بــرای یــک رژیــم غذایــی ســالم ضــروری هســتند‪.‬‬ ‫فیبــر محلــول‪ ،‬در اب حــل می شــود تــا یــک حالــت ژلــه‬ ‫ماننــد بــه خــود بگیــرد‪ .‬ایــن موضــوع باعــث می شــود مراحــل‬ ‫هضــم اهســته تر شــده و در نتیجــه بدن تــان زمــان کافــی بــرای‬ ‫جــذب مــواد مغــذی و حــذف مــوادی مثــل کلســترول را داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬فیبــر محلــول می توانــد نقــش مهمــی در پیشــگیری از‬ ‫بیماری هــای قلبــی و دیابــت ایفــا کنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده‬ ‫اســت کــه فیبــر محلــول عــاوه بــر کاهــش کلســترول خــون بــه‬ ‫کاهــش گلوکــز نیــز کمــک می کنــد‪ .‬جــو و ســبوس جــو‪ ،‬اجیــل‪،‬‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬نخودفرنگــی و بعضــی میوه هــا مثــل الوی خشــک‬ ‫شــده‪ ،‬ســیب و هویــج‪ ،‬سرشــار از فیبــر محلــول هســتند‪.‬‬ ‫بــا این کــه فیبــر نامحلــول در اب حــل نمی شــود امــا نقشــی‬ ‫تعییــن کننــده بــرای حرکت اســان تر غذا در دســتگاه گوارش‬ ‫دارد‪ .‬اگــر فیبــر نامحلــول را بــه انــدازه مصــرف کنیــد احتمــال‬ ‫ابتــا بــه بیماری هــای معــده ای‪-‬روده ای مثــل یبوســت‪،‬‬ ‫پرواگراهگــی (نوعــی بیمــاری کــه در ‪ ۱۰‬درصــد افــراد بــاالی ‪۴۰‬‬ ‫ســال مشــاهده می شــود و در ان قســمتی از بخش ضعیف‬ ‫روده دچــار برامدگــی شــده و چیــزی تشــکیل می دهــد کــه‬ ‫شــبیه کیســه اســت) و بواســیر در شــما کم تــر می شــود‪.‬‬ ‫هم چنیــن فیبــر نامحلــول می توانــد در پیش گیــری از برخــی‬ ‫انــواع ســرطان موثــر باشــد‪ .‬همــه ی غــات مخصوصــا‬ ‫ســبوس گنــدم‪ ،‬پوســت میوه هــا‪ ،‬الــو خشــک و ســبزیجات‬ ‫مثــل گل کلــم و ســیب زمینی حــاوی فیبــر نامحلــول هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــرای جلوگیــری از بیمــاری هــای گوارشــی می توانیــد‬ ‫پروتئین هــای خــوب مصــرف کنیــد‬ ‫جلوگیــری از بیمــاری هــای گوارشــی حواس تــان باشــد‬ ‫پروتئین هــای مفیــد مصــرف کنیــد‪ ،‬مخصوصــا پروتئین های‬ ‫گیاهــی را بــه عنــوان بخشــی از یــک رژیــم غذایــی ســالم و‬ ‫متــوازن فرامــوش نکنیــد‪ .‬چــرا غذاهــای غیرحیوانــی مثــل‬ ‫لوبیــا و محصــوالت ســویا را امتحــان نمی کنیــد؟‬ ‫در دنیــای امــروز دو منبــع اصلــی پروتئیــن وجــود دارد‪ :‬غذاهای‬ ‫حیوانــی ‪-‬مثــل گوشــت‪ ،‬مــرغ و ماهــی‪ -‬و غذاهــای گیاهــی مثل‬ ‫ســویا و لوبیــا‪ .‬بــا اینکــه غذاهــای حیوانــی سرشــار از ویتامین هــا‬ ‫و مــواد معدنــی هســتند‪ ،‬امــا ممکــن اســت چربــی اشــباع شــده‬ ‫و کلســترول هــم داشــته باشــند‪ .‬پروتئین هــای گیاهــی مثــل‬ ‫لوبیــا‪ ،‬محصــوالت ســویا و اجیــل حــاوی چربی هــای غیراشــباع‬ ‫بیشــتری هســتند‪ ،‬اما کلســترول ندارند‪ .‬اگر خواهان اســتفاده‬ ‫از چربی هــای حیوانــی هســتید گوشــت های کــم چــرب‪ ،‬مــرغ‬ ‫خانگــی و ماهــی را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مواد مغذی را در مرحله ی اول از غذای تان بگیرید‬ ‫مــواد مغــذی کــه از غــذا دریافت می شــوند‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫ســامت کل بــدن و از جملــه دســتگاه گــوارش ایفا می کنند‪.‬‬ ‫بــدن انســان بــه طیــف وســیعی از مــواد مغــذی احتیــاج دارد‬ ‫تــا بتوانــد در تمــام مــدت عمــر به خوبــی کار کند‪ .‬اســتفاده ی‬ ‫مناســب از مــواد غذایــی فقــط این نیســت کــه در حال حاضر‬ ‫ت اینــده و همه ی‬ ‫حال تــان خــوب باشــد بلکــه بایــد به ســام ِ‬ ‫مراحــل زندگی تــان فکــر کنید‪.‬ویتامیــن ‪ A‬یک ویتامین چرب‬ ‫محلــول اســت کــه بــرای بینایــی‪ ،‬رشــد‪ ،‬ســامت پوســت و‬ ‫مــو‪ ،‬اســتحکام دندان هــا‪ ،‬تولیــد مثــل و سیســتم دفاعــی‬ ‫بــدن مفیــد اســت‪ .‬بیش تریــن شــکل ویتامیــن ‪ A‬کــه در‬ ‫الــوی خشــک پیــدا می شــود بِتا‪-‬کاروتـِـن اســت کــه بــه عنــوان‬ ‫انتــی اکســیدان عمــل می کند‪.‬ویتامیــن ‪ D‬هــم یــک ویتامین‬ ‫چــرب محلــول اســت کــه تنهــا در منابــع محــدودی مثــل‬ ‫ماهــی ازاد و تُــن و فراورده هــای لبنــی غنــی شــده وجــود‬ ‫دارد‪ .‬امــا بــدن انســان می توانــد ویتامیــن ‪ D‬را بعــد از قــرار‬ ‫گرفتــن در معــرض اشــعه ی فرابنفــش خورشــید تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫ویتامین ‪ D‬باعث می شــود ســطح کلســیم و فســفر خون در‬ ‫حــد نرمــال باقــی بماند‪.‬کلســیم فراوان تریــن مــاده ی معدنی‬ ‫اســت کــه در بــدن انســان پیــدا می شــود‪ .‬ایــن مــاده مســئول‬ ‫ســاختن دندان ها و اســتخوان های محکم اســت‪ .‬همچنین‬ ‫بــرای انقبــاض ماهیچــه‪ ،‬انبســاط و انقبــاض رگ های خونی‪،‬‬ ‫ترشــح هورمون هــا و انزیم هــا و ارســال پیام هــا از طریــق‬ ‫سیســتم عصبــی الزم اســت‪ .‬کلســیم در لبنیــات‪ ،‬بعضــی‬ ‫ســبزیجات و غذاهــای مکمــل وجــود دارد‪.‬‬ ‫پتاســیم بــرای حفــظ تعــادل فشــار خــون مفیــد و بــرای‬ ‫انقبــاض ماهیچه هــا و عکس العمل هــای انــی سیســتم‬ ‫عصبــی ضــروری اســت‪ .‬همچنیــن بــرای حفــظ تعــادل‬ ‫ســیاالتی و الکترولیتــی خــون مهــم اســت‪ .‬اثبــات شــده‬ ‫اســت کــه پتاســیم در کاهــش فشــار خــون بــاال و خطــر‬ ‫ســکته مغــزی هــم نقــش مهمــی دارد‪ .‬بــا مصــرف ‪ ۵‬عــدد‬ ‫الــوی خشــک در طــول روز‪ ۸ ،‬درصــد از مقــدار توصیــه شــده‬ ‫بــرای پتاســیم (‪ ۳۵۰۰‬میلــی گــرم در روز) را تامیــن کنیــد‪.‬‬ ‫اهــن یــک مــاده ی مغــذی الزم بــرای ســلول های قرمــز‬ ‫خــون اســت‪ .‬ایــن ســلول ها اکســیژن را بــه بافت هــای بــدن‬ ‫می رســانند‪ .‬کمبــود اهــن زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بــدن‪،‬‬ ‫اهــن مــورد نیــاز بــرای تولیــد گلبول هــای قرمــز را نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬اهــن مخصوصــا بــرای زنــان و کــودکان بســیار بــا‬ ‫اهمیــت اســت‪.‬فولیک اســید یــک ویتامیــن ‪ B‬اســت کــه‬ ‫خطــر کمبــود مجــرای عصبــی را کاهــش می دهــد‪ .‬ایــن مــاده‬ ‫هم چنیــن از بیماری هــای قلبــی و ســکته از طریــق نقشــش‬ ‫در متابولیســم امینــو اســید و هومواســتاین جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ .‬میــزان بــاالی هومواســتاین بــه بیماری های قلبی و‬ ‫کاهــش شــناخت در پیــری (الزایمــر) منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بــرای جلوگیــری از بیمــاری هــای گوارشــی مصــرف‬ ‫چربــی و شــیرینی را کاهــش دهیــد‪ :‬بــه جــای چربــی روی‬ ‫کربوهیدرات های پیچیده مثل حبوبات و غالت تمرکز کنید‬ ‫چــون فیبرشــان بیش تــر اســت و شــامل مقــدار بیشــتری از‬ ‫مــواد مغــذی ای کــه بــرای دســتگاه گــوارش مفیدنــد هســتند‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه اگــر رژیــم غذایی تــان پرچرب‬ ‫و کــم فیبــر باشــد‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه ســرطان‪ ،‬چاقــی‪ ،‬دیابــت‬ ‫و بیماری هــای قلبــی افزایــش می یابــد‪ .‬متخصصیــن تغذیــه‬ ‫و ســامت پیشــنهاد می کننــد رژیــم غذایــی ای را انتخــاب‬ ‫کنیــد کــه بیش تــر از ‪ ۳۰‬درصــد کالــری اش از چربــی بدســت‬ ‫نیایــد و در ضمــن اغلــب ایــن چربی هــا بایــد از چربی هــای‬ ‫غیــر اشــباع اســید چــرب باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مــدام اب بنوشــید ‪:‬اب مــورد نیــاز بدن تــان را از غذاهــا‬ ‫و نوشــیدنی هایی کــه می خوریــد تامیــن کنیــد‪ .‬بــا هــر‬ ‫وعــده ی غذایی تــان حتمــا نوشــیدنی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫یــک دســتگاه گــوارش ســالم بــه میــزان مناســبی اب‬ ‫احتیــاج دارد‪ .‬خیلــی مــوارد مثــل ورزش‪ ،‬اب و هــوا‪ ،‬وزن و‬ ‫وضعیــت ســامتی بــر میــزان اب مــورد نیــاز بدن تــان تاثیــر‬ ‫می گذارنــد‪ .‬بــه طــور معمــول توصیــه می شــود کــه روزانــه‬ ‫معــادل ‪ ۸‬لیــوان اب بنوشــید‪ .‬از هــر رژیــم غذایــی ای کــه‬ ‫اســتفاده می کنیــد بایــد حواســتان باشــد کــه حتمــا ایــن‬ ‫میــزان اب را بنوشــید‪ ،‬چــه در قالــب اب ســاده‪ ،‬چــه بــه‬ ‫شــکل منابعــی کــه غنــی از اب هســتند‪ :‬مثــل ســوپ‪.‬‬ ‫بــه اب بــرای ایجــاد یــک تنــوع خــوب‪ ،‬لیمــو یــا تکه هــای‬ ‫خیــار اضافــه کنیــد‪ .‬چای هــای گیاهــی بــدون کافئیــن هــم‬ ‫یــک راه عالــی بــرای ســیراب مانــدن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بــرای جلوگیــری از بیمــاری هــای گوارشــی هوشــیارانه‬ ‫بخوریــد چطــور غــذا خــوردن هــم‪ ،‬می توانــد همــان انــدازه‬ ‫مهــم باشــد کــه چقــدر خــوردن اهمیــت دارد‪ .‬بــه ارامــی‬ ‫غــذا بخوریــد‪ ،‬وقتــی احســاس ســیری کردیــد و همچنیــن‬ ‫درســت قبــل از خــواب‪ ،‬دیگــر بــه خــوردن ادامــه ندهیــد‪.‬‬ ‫بــرای خــوب غــذا خــوردن وقــت صــرف کنیــد‪ .‬یــک لیســت‬ ‫بلنــد بــاال از خوراکی هــا‪ ،‬میوه هــای تــازه مثــل ســیب و‬ ‫تــوت فرنگــی‪ ،‬میوه هــای خشــک شــده مثــل الــو و بــادام‬ ‫کــه برای تــان مفیدنــد را تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی بخوریــد کــه ســیر شــوید نــه تــا زمانــی کــه دیگــر‬ ‫جــا نداشــته باشــید‪ .‬اگــر دیگــر گرســنه نیســتید وحــی‬ ‫مُنــزل نیســت کــه هــر چــه در بشــقاب تان هســت را‬ ‫بخوریــد! زیــاد خــوردن ممکــن اســت باعــث بیمــاری هــای‬ ‫گوارشــی مثــل ســوزش و ناراحتــی معــده شــود‪ .‬می توانیــد‬ ‫بقیــه ی غــذا را بــرای بعــد بگذاریــد یــا کم تــر غــذا امــاده‬ ‫کنیــد‪ .‬هنــگام خــوردن غــذا بــر روی ان تمرکــز کنیــد‪ .‬کار‬ ‫یــا فعالیتــی نداشــته باشــید‪ ،‬راه نرویــد و کال هــر کاری کــه‬ ‫حواس تــان را پــرت می کنــد‪ ،‬انجــام ندهیــد‪.‬‬ ‫خوراکی هــای ســالم را همیشــه در دور و بــر خــود داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن غذاهــا بایــد‪:‬‬ ‫ قابــل حمــل باشــند‪ ،‬همــه جــا ان هــا را بــا خودتــان‬‫ببریــد‪ ،‬هــر جــور دوســت داریــد بســته بندی کنیــد‪.‬‬ ‫ راحــت باشــند‪ ،‬پوســت نداشــته باشــند‪ ،‬نیــازی بــه بـ ُـرش‬‫نباشــد و کثیــف کاری هــم نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫ بــه اســانی مصــرف شــوند بــه نحــوی کــه نیــازی بــه گــرم‬‫کــردن یــا یخچــال نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫پیشنهاد های سالم و خوب‪:‬‬ ‫ خوراکی هــای ســالم را بــرای زمانــی کــه گرســنگی‬‫بــه ســراغ تان می ایــد در محــل کار‪ ،‬ماشــین و کیــف‬ ‫باشــگاه تان همــراه خــود داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن بــرای‬ ‫مواقعــی کــه اعتصــاب غــذا رخ می دهــد!‬ ‫ میوه هــای خشــک مثــل الــو را در کابینــت نگــه داریــد تــا‬‫همیشــه کمــی میــوه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ -‬میوه های تازه هم یک گزینه ی خوش مزه و سالم هستند‪.‬‬ ‫ میــوه ی منجمــد را بــرای زمانــی کــه دیگــر هیــچ میــوه ی‬‫تــازه ای نداریــد در فریزرتــان نگــه داریــد‪ .‬یــک اســموتی‬ ‫(نوشــیدنی غلیــظ از انــواع میوه هــا) درســت کنیــد‪ ،‬میوه هــا‬ ‫را بــا ماســت یــا یــخ مخلــوط کنیــد‪ .‬میــوه ی خشــک هــم راه‬ ‫مناســبی بــرای شــیرین کــردن اســموتی اســت‪.‬‬ ‫ غــات و کراکرهــای کم چــرب گزینــه ی مناســبی بــرای تامیــن‬‫م ســدیم اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫حبوبــات هســتند‪ .‬حتمــا از گزینه هــای کــ ‬ ‫‪ .۸‬مــدام تحــرک داشــته باشــید‪:‬در طــول روز حداقــل ‪۳۰‬‬ ‫دقیقــه ورزش کنیــد‪ .‬فعالیت هایــی مثــل راه رفتــن‪ ،‬ایروبیــک‬ ‫(فعالیت هــای هــوازی) و یــا بدن ســازی‪ .‬اگــر نمی توانیــد هــر‬ ‫روز ‪ ۳۰‬دقیقــه ورزش را در برنامه تــان بگنجانیــد‪ ،‬هــر وقــت‬ ‫فرصــت داریــد و هــر چقــدر می توانیــد ورزش کنیــد‪ .‬بــه جــای‬ ‫اسانســور از پلــه اســتفاده کنیــد یــا در زمــان اســتراحت بــرای‬ ‫ناهــار قــدم بزنیــد‪ .‬عــاوه بــر ورزش هــای مربــوط به قلــب و وزن‬ ‫ســعی کنیــد تناســب انــدام را هــم جزئــی از برنامــه ی روزانه تــان‬ ‫کنیــد‪ .‬فعالیت هایــی مثــل اســتفاده از پلــه بــه جــای اسانســور‪،‬‬ ‫قــدم زدن قدرتــی در زمــان ناهــار و قهــوه و پیــاده روی طوالنــی‬ ‫می توانــد بهبــود چش ـم گیری در ســامت شــما ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بــرای جلوگیــری از بیمــاری های گوارشــی ارامش خودتان را‬ ‫حفظ کنید‪:‬اســترس را مدیریت کنید‪ .‬اســترس اثر مســتقیمی‬ ‫روی دســتگاه گوارشــی دارد‪ .‬در طــول روز زمانــی را بــرای‬ ‫ریلکسیشــن اختصــاص دهیــد‪ .‬مراقبــت از ســامت روحــی‬ ‫هــم بــرای ســامت جســمی مهــم اســت‪ .‬اســترس روی نحــوه ی‬ ‫فعالیت سیســتم گوارشــی اثر می گذارد‪ .‬بســته به ویژگی های‬ ‫بــدن هــر فــرد‪ ،‬اســترس می توانــد ســرعت عبــور غذا از سیســتم‬ ‫گــوارش را ک ُنــد یــا تنــد کنــد کــه ممکن اســت باعــث بیماری های‬ ‫شــکمی یــا اســهال شــود‪ .‬ماهیچه هــای گوارشــی ممکــن اســت‬ ‫تنبل تــر شــوند و انزیم هــای گوارشــی بــه مقــدار کم تــری ترشــح‬ ‫شــوند‪ .‬اســترس می توانــد بــه بدتــر شــدن بیماری هایــی مثــل‬ ‫زخــم دســتگاه گــوارش‪ ،‬ســندروم تحریــک روده و زخــم و ورم‬ ‫روده ی بــزرگ منجــر شــود‪ .‬بــدن و فکرتــان بــه زمانــی نیــاز دارد‬ ‫تــا جوان ســازی کنــد و ارام شــود‪ .‬ســعی کنیــد موقــع ناهار کمی‬ ‫قــدم بزنیــد تــا بــه زندگی تــان یــک جــان تــازه بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬به بدن تان اهمیت بدهید‬ ‫ بــه راحتــی می توانیــد تاثیــر مثبــت یــک ســبک زندگــی‬‫ســالم را احســاس کنیــد‪.‬‬ ‫ اگــر احســاس می کنیــد انرژی تــان کــم اســت‪ ،‬بلنــد‬‫شــوید و کمــی حرکــت کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت حــال و‬ ‫هوای تــان را عــوض کنــد‪.‬‬ ‫ اگــر ســیر هســتید دیگــر نخوریــد‪ .‬اگــر معده تــان دارد‬‫می ترکــد حتمــا زیــادی خورده ایــد!‬ ‫‪ -‬به سالمتی فکر کنید‪ ،‬نه بیماری‪.‬‬ صفحه 6 ‫دو شنبه ‪ 24‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪706‬‬ ‫ابزارهای فیلتر شکن چگونه اطالعات را سرقت می کنند؟‬ ‫مجرمــان اینترنتــی بــا ارائــه نــرم افزارهایــی تحــت عنــوان فیلترشــکن قــوی در فضــای مجــازی‪ ،‬از بدافــزار و جاســوس افزار داخــل اینگونــه برنامــه هــا اســتفاده مــی کننــد کــه بــرای هــک‬ ‫گوشــی کاربــر و دسترســی بــه پیامک هــا‪ ،‬اطالعــات تمــاس‪ ،‬موقعیــت مکانــی و ضبــط تماس هــا طراحــی شــده اســت‪ .‬ایــن جاســوس افزار می توانــد از اپلیکیش ـن های پیام رســانی‬ ‫ماننــد تلگــرام و واتســاپ نیــز جاسوســی کــرده و اطالعــات دیگــری ماننــد اطالعــات بانکــی را بــا اســتفاده از کی الگــر‪ ،‬اســتخراج کنــد‪.‬‬ ‫شرکت ‪ Reddit‬از‬ ‫یک نقض امنیتی‬ ‫رنج می برد که اسناد‬ ‫داخلی و کد منبع را‬ ‫افشا می کند‬ ‫پلتفــرم جمــع اوری اخبــار اجتماعــی محبــوب ‪Reddit‬‬ ‫فــاش کــرده اســت کــه قربانــی یــک حادثــه امنیتــی بــوده‬ ‫اســت کــه عامــان تهدیــد ناشــناس را قــادر می ســازد تــا‬ ‫بــه اســناد داخلــی‪ ،‬کدهــا و برخــی از سیســتم های تجــاری‬ ‫نامشــخص دسترســی غیرمجــاز داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت ان را بــه دلیــل «حملــه فیشــینگ پیچیــده‬ ‫و بســیار هدفمنــد» کــه در ‪ 5‬فوریــه ‪ 2023‬بــا هــدف‬ ‫کارکنانــش انجــام شــد‪ ،‬مرتبــط می داند‪.‬ایــن حملــه در‬ ‫تــاش بــرای ســرقت اعتبــار و توکن هــای احــراز هویــت‬ ‫دو مرحل ـه ای (‪ )2FA‬بــه وب ســایتی کــه بــه عنــوان پورتــال‬ ‫اینترانــت ‪ Reddit‬ظاهــر می شــد‪ ،‬هدایــت شــدند‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود اطالعــات دسترســی یــک کارمنــد بــه ایــن‬ ‫روش فیــش شــده اســت و همیــن عامــل تهدیــد را قــادر‬ ‫می ســازد تــا بــه سیســتم های داخلــی ‪ Reddit‬دسترســی پیــدا‬ ‫کنــد‪ .‬کارمنــد اســیب دیــده خــود هــک را گــزارش کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن شــرکت تاکیــد کــرد کــه هیــچ مدرکــی‬ ‫وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد سیســتم هــای تولیــدی ان‬ ‫نقــض شــده اســت یــا داده هــای غیــر عمومــی کاربــران‬ ‫بــه خطــر افتــاده اســت‪ .‬هیــچ نشــانه ای وجــود نــدارد کــه‬ ‫اطالعــات دسترســی بــه ان بــه صــورت انالیــن منتشــر یــا‬ ‫توزیــع شــده باشــد‪.‬‬ ‫یــک عامــل تهدیــد مرتبــط بــا روســیه مشــاهده شــده اســت کــه بدافــزار جدیــدی بــرای ســرقت‬ ‫اطالعــات را در حمــات ســایبری کــه اوکرایــن را هــدف قــرار می دهــد‪ ،‬بــه کار می گیــرد‬ ‫ایــن بدافــزار ســاخت گــروه جاسوســی معــروف بــه ‪ Nodaria‬اســت کــه توســط تیــم‬ ‫واکنــش اضطــراری رایانـه ای اوکرایــن (‪ )CERT-UA‬بــا نــام ‪ 0056-UAC‬ردیابــی شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم شــکارچی تهدیــد ‪ Symantec‬گفــت‪« :‬ایــن بدافــزار در ‪ Go‬نوشــته شــده اســت و‬ ‫بــرای جم ـع اوری طیــف گســترده ای اطالعــات از رایانــه الــوده‪ ،‬ماننــد اطالعــات سیســتم‪،‬‬ ‫اعتبارنامــه هــا‪ ،‬اســکرین شــات هــا و فایــل هــا طراحــی شــده اســت‪».‬‬ ‫‪ Nodaria‬بــرای اولیــن بــار توســط ‪ CERT-UA‬در ژانویــه ‪ 2022‬مــورد توجــه قــرار گرفــت‬ ‫و توجــه دشــمن را بــه اســتفاده از بدافــزار ‪ SaintBot‬و ‪ OutSteel‬در حمــات ‪spear-‬‬ ‫‪ phishing‬کــه نهادهــای دولتــی را هــدف قــرار می دهــد‪ ،‬جلــب کرد‪.‬گــروه هــک کــه ‪-DEV‬‬ ‫‪ TA471 ،0586‬و ‪ UNC2589‬نیــز نامیــده می شــود‪ ،‬بــا حمــات مخــرب ‪WhisperGate‬‬ ‫(بــا نــام مســتعار ‪ )PAYWIPE‬کــه نهادهــای اوکراینــی را همزمــان مــورد هــدف قــرار می داد‪،‬‬ ‫مرتبــط شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــروه کــه گفتــه می شــود حداقــل از اوریــل ‪ 2021‬فعــال اســت‪ ،‬بارهــا درهــای پشــتی‬ ‫سفارشــی ماننــد ‪ GraphSteel‬و ‪ GrimPlant‬را در کمپیــن هــای مختلــف پــس از تهاجــم‬ ‫هــوش مصنوعــی جدیــدی کــه دانشــمندان ســاخته اند‪،‬‬ ‫قــادر اســت تکــه متن هــای خــط میخــی چنــد هــزار ســاله را‬ ‫در کنــار هــم قــرار دهــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لینک جعلی ثبت نام‬ ‫سهام عدالت مشکل ساز‬ ‫شد‬ ‫‪ Reddit‬گفــت‪« :‬مخاطــب شــامل اطالعــات تمــاس‬ ‫محــدود بــرای (در حــال حاضــر صدهــا) مخاطــب و کارمنــد‬ ‫شــرکت (فعــال و ســابق) و همچنیــن اطالعــات محــدود‬ ‫تبلیــغ کننــده بود‪».‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬شــرکت ‪ reddit‬فــاش‬ ‫نکــرد کــه پــس از نقــص امنیتــی‪ ،‬عمــل تهدیــد بــه کــدام کــد‬ ‫منبــع دسترســی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش نشــان دیگــری از این اســت که چگونــه بازیگران‬ ‫تهدیــد بــه طــور فزاینــده ای راه هایــی بــرای شکســت ‪ 2FA‬بــا‬ ‫راه انــدازی صفحــات مشــابه کــه قــادر بــه انجــام حمــات‬ ‫دشــمن در وســط (‪ )AitM‬هســتند‪ ،‬پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫برای سرقت اطالعات اوکراین‬ ‫هکرهای روسی از بدافزار‬ ‫جدید ‪ Graphiron‬استفاده‬ ‫می کنند‬ ‫باستان شناسان‬ ‫به کمک هوش‬ ‫مصنوعی یک لوح‬ ‫باستانی ‪ 2‬هزار ساله‬ ‫را رمزگشایی کردند‬ ‫‪1401‬‬ ‫نظامــی روســیه بــه اوکرایــن مســتقر کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ ،Graphiron‬اخریــن برنامــه اضافــه شــده بــه زرادخانــه ایــن گــروه‪ ،‬نســخه بهبودیافتــه‬ ‫‪ GraphSteel‬اســت کــه دارای ویژگی هایــی بــرای اجــرای دســتورات پوســته و جمــع اوری‬ ‫اطالعــات سیســتم‪ ،‬فایل هــا‪ ،‬اعتبارنامه هــا‪ ،‬اســکرین شــات ها و کلیدهــای ‪ SSH‬اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از جنبه هــای قابــل توجــه ایــن اســت کــه در حالــی کــه ‪ GraphSteel‬و‬ ‫‪ GrimPlant‬از ‪ Go‬نســخه ‪ 1.16‬اســتفاده کردنــد‪ Graphiron ،‬بــه نســخه ‪ 1.18‬متکــی‬ ‫اســت کــه بــه طــور رســمی در مــارس ‪ 2022‬عرضــه شــد‪ .‬ایــن همچنیــن نشــان می دهــد کــه‬ ‫‪ Graphiron‬یــک توســعه جدیدتــر اســت‪.‬‬ ‫اولیــن شــواهد اســتفاده از ‪ Graphiron‬بــه اکتبــر ‪ 2022‬بــاز می گــردد و حداقــل تــا‬ ‫اواســط ژانویــه ‪ 2023‬در حمــات اســتفاده شــده اســت‪.‬عالوه بــر ایــن‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل‬ ‫زنجیره هــای الودگــی وجــود دو مرحلــه را نشــان می دهــد‪ ،‬یــک دانلودکننــده کــه مســئول‬ ‫بازیابــی و دیگــری محمولــه رمزگذاری شــده حــاوی بدافــزار ‪ Graphiron‬از یــک ســرور راه‬ ‫دور اســت‪.‬‬ ‫ســیمانتک گفــت‪« :‬در حالــی کــه نوداریــا قبــل از حملــه روســیه بــه اوکرایــن نســبتا‬ ‫ناشــناخته بــود‪ ،‬فعالیــت ســطح بــاالی ایــن گــروه در ســال گذشــته نشــان می دهــد کــه‬ ‫اکنــون یکــی از بازیگــران کلیــدی در کمپین هــای ســایبری روســیه علیــه اوکرایــن اســت‪».‬‬ ‫بســیاری از اســناد ادبــی کهــن در دنیــا به ویــژه در رابطــه‬ ‫بــا ادبیــات بابــل به طــور پراکنــده و نــادر وجــود دارد‪ .‬حــاال‬ ‫محققــان بــا کمــک فنــاوری هــوش مصنوعــی ابــزاری‬ ‫ســاخته اند کــه می توانــد ایــن تکه هــای پراکنــده را بــه هــم‬ ‫وصــل کنــد کــه در همیــن ابتــدای کار موفــق شــده نســخه ای‬ ‫بســیار قدیمــی از حماســه «گیلگمــش» را شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫گروهــی از محققــان ابــزار هــوش مصنوعــی جدیــدی به نــام‬ ‫‪ Fragmentarium‬را توســعه داده انــد کــه توانســته نســخه ای‬ ‫از حماســه گیلگمــش مربــوط بــه ‪ 130‬ســال قبــل از میــاد‬ ‫مســیح را شناســایی کنــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬ایــن متــن هــزاران ســال‬ ‫جدیدتــر از قدیمی تریــن نســخه ایــن حماســه محســوب‬ ‫می شــود و نشــان می دهــد کــه مــردم حتــی در دوره هــای‬ ‫متاخــر هــم نســخه هایی از ایــن داســتان را ثبــت می کردنــد‪.‬‬ ‫نســخه جدیــد حماســه گلگمــش کــه در ایــن لــوح دو هــزار‬ ‫ســاله پیــدا شــده‪ ،‬قــرار اســت بـه زودی به صــورت دیجیتالــی‬ ‫منتشــر شــود‪ .‬ایــن نســخه اولیــن نســخه ای خواهــد بــود‬ ‫کــه تمــام نوشــته های مربــوط بــه ایــن حماســه از لوح هــای‬ ‫مختلــف خــط میخــی را کنــار هــم قــرار می دهــد‪ .‬حماســه‬ ‫گیلگمــش داســتانی اســاطیری دربــاره جاودانگــی اســت کــه‬ ‫از هــزاران ســال پیــش بــر ادبیــات نقــاط مختلــف دنیــا تاثیــر‬ ‫گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی می توانــد در اینــده متن هــای خطــی را‬ ‫دیجیتالــی کنــد‬ ‫«انریکــه خیمنــز»‪ ،‬اســتاد ادبیــات نزدیــک بــه شــرق باســتان‬ ‫در موسســه اشورشناســی دانشــگاه لودویــگ ماکســیمیلیان‬ ‫مونیــخ و همکارانــش از ســال ‪ 2018‬درحــال توســعه ابــزاری‬ ‫بــرای تبدیــل لوح هــای خــط میخــی بــه داده هــای دیجیتالــی‬ ‫بوده انــد‪ .‬ان هــا تاکنــون ‪ 22‬هــزار تکــه متــن باســتانی را‬ ‫پــردازش کرده انــد و می خواهنــد در مــاه فوریــه ‪ 2023‬ابــزار‬ ‫خــود را به صــورت عمومــی عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫‪ Fragmentarium‬طراحــی شــده اســت تــا بــا روش هــای‬ ‫سیســتماتیک و خــودکار تکه هایــی از متن هــا را کنــار هــم‬ ‫قــرار دهــد‪ .‬محققــان می گوینــد‪« :‬ایــن ابــزاری اســت کــه‬ ‫قبــا ً وجــود نداشــت‪ .‬بــاور داریــم کــه ایــن ابــزار می توانــد‬ ‫در بازســازی ادبیــات بابــل نقشــی حیاتــی بــازی کنــد و اجــازه‬ ‫دهــد پیشــرفت های ســریع تری داشــته باشــیم‪».‬‬ ‫پژوهشــگران انتظــار دارنــد کــه ‪ Fragmentarium‬در‬ ‫اینــده بتوانــد تصاویــر لوح هــای خــط میخــی را شناســایی‬ ‫و متــن ان هــا را به صــورت دیجیتالــی ثبــت کنــد‪ .‬تاکنــون‬ ‫تصاویــر هــزاران لــوح خــط میخــی توســط مــوزه بریتانیــا در‬ ‫لنــدن و مــوزه عــراق در بغــداد تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫از زمــان اغــاز ایــن پــروژه‪ ،‬حــدود ‪ 200‬پژوهشــگر در‬ ‫سراســر دنیــا بــرای تحقیقــات خــود بــه ایــن پلتفــرم انالیــن‬ ‫دسترســی داشــته اند‪ .‬امــا ایــن ابــزار حــاال در اختیــار عمــوم‬ ‫قــرار می گیــرد تــا افــراد مختلــف بتواننــد بــه کشــف بخــش‬ ‫بیشــتری از ادبیــات باســتان کمــک کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬کالهبــرداری کــه بــا ارســال‬ ‫لینــک جعلــی ثبــت نــام ســهام عدالــت از طریــق‬ ‫یکــی از شــبکه هــای اجتماعــی اقــدام بــه خالــی‬ ‫کــردن حســاب بانکــی یکــی از کاربــران کــرده بــود‬ ‫بــا پیگیــری بــه موقــع کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫نــاکام مانــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی‬ ‫از شــهروندان بــه پلیــس فتــا اســتان و ارائــه‬ ‫شــکوائیه خــود بــا توضیــح اینکــه پــس از کلیــک‬ ‫کــردن بــرروی یــک لینــک جعلــی حســاب بانکــی‬ ‫وی خالــی شــده اســت از پلیــس فتــا درخواســت‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای احقــاق حــق ایــن‬ ‫شــهروند بــزه دیــده و در بررســی هــای اولیــه‬ ‫مشــخص گردیــد کــه شــاکی پیامــی بــا عنــوان‬ ‫ثبــت نــام ســهام عدالــت در یکــی از شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی از طــرف یکــی از دوســتانش دریافــت‬ ‫مــی کنــد و بــر روی لینــک جعلــی کلیــک کــرده و‬ ‫موجبــات خالــی شــدن حســاب بانکــی خــود مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی در ادامــه بیــان‬ ‫داشــت‪:‬قربانی بــرای اینکــه بــه محتویــات ثبــت‬ ‫نــام ســهام عدالــت دسترســی پیــدا کنــد پــس از‬ ‫وارد شــدن بــه لینــک ارســالی‪،‬جهت پرداخــت‬ ‫هزینــه ثبــت نــام اطالعــات بانکــی خــود را وارد‬ ‫مــی کنــد کــه بالفاصلــه از حســاب بانکــی وی‬ ‫مبلــغ چهــار صــد و ســی میلیــون ریــال برداشــت‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫بــه محــض دریافــت شــکوائیه رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‬ ‫کــه بابررســیهای فنــی و تخصصــی اقــدام بــه‬ ‫جمــع اوری ســرنخ هایــی از مبالــغ کالهبــرداری‬ ‫شــده نمــوده و اقدامــات قضائــی الزم پیرامــون‬ ‫موضــوع صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه از بازگردانــدن‬ ‫مبلــغ کالهبــرداری شــده بــه حســاب شــاکی خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه بــا تــاش و پیگیریهای‬ ‫دقیــق و همچنیــن اقــدام بــه موقــع و ســریع‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا و پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام قضائــی مبلــغ برداشــتی بــه حســاب فــرد‬ ‫قربانــی بازگردانــده شــد و پرونــده جهــت ســیر‬ ‫مراحــل قانونــی بــه دادســرا ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کاربــران عزیــز نبایــد روی‬ ‫لینــک هــای جعلــی کلیــک کننــد تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫چنانچــه افــراد پیام هایــی تحــت عنــوان ســامانه‬ ‫ثنــا ‪،‬شــکایت علیــه شــما‪،‬ثبت نــام و یــا واریــز‬ ‫ســود ســهام عدالت‪،‬برنــده شــدن جایــزه در‬ ‫قرعــه کشــی و یــا هــر نــوع تبلیــغ و محتوایــی‬ ‫کــه بــا لینــک همــراه بــود دریافــت کردنــد بــه‬ ‫هیــچ عنــوان روی ایــن لینــک هــای جعلــی کلیک‬ ‫نکــرده و در صورتــی کــه پرداخــت مبلغــی هرچند‬ ‫کــم درخواســت شــده بــود پرداخــت نکننــد‪ ،‬و‬ ‫شــهروندان حتمــا اگاه باشــند کــه تمامــی انهــا‬ ‫جعلــی بــوده و بــه هیــچ وجــه اقــدام بــه پرداخــت‬ ‫وجــه ننماینــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 7 ‫‪ 22‬بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گرامیباد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ -706‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-706‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/23‬رجب‪/‬‬ ‫‪23 - 2023‬‬ ‫‪/14 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫دوشنبه ‪1401//1111//24‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فطیر مسکه‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫فطیــر مســکه غذایــی لذیــذ و مقــوی اســت کــه از ترکیــب فطیــر و شــکر‬ ‫بــا کــره محلــی (مســکه) در میــان عشــایر خراســان‪ ,‬از تــرکان کالت‬ ‫نــادری خراســان رضــوی گرفتــه تــا عشــایر کرمانــج و تــات و ترکمــن و‬ ‫بلــوچ خراســان شــمالی تهیــه مــی شــود و ایــن مطلوبیــت غذایــی باعــث‬ ‫شــده اســت کــه هــر قــوم تــاش کنــد ان را بــه نفــع خــود مصــادره کــرده‬ ‫و حتــی بــه نــام خــود ثبــت جهانــی نمایــد‪.‬‬ ‫فطیــر کلمــه ای اســت عربــی ‪ .‬در زبــان عربــی ‪ ,‬بــه هــر چیــزی کــه‬ ‫زودتــر از موعــد رســانیده شــود فطیــر اطــاق مــی شــود ‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل فارســی زبانــان ایــن واژه را از زبــان عربــی بــرای نــان فطیــر وام‬ ‫گرفتــه انــد ‪ .‬زیــرا ایــن نــان بــدون خمیــر مایــه و زودتــر از موعــد برامــدن‬ ‫و رســیدن‪ ,‬پخــت مــی گــردد ‪ .‬فطیــر معمــوال ًبــا اندکــی روغــن پخــت می‬ ‫شــود کــه تقریبــا ً در همــه نواحــی ایــران بــه شــکلهای گوناگــون تهیــه‬ ‫مــی شــود و اختصــاص بــه هیــچ قــوم و منطقــه خاصــی نــدارد‪.‬‬ ‫امــا در والیــت خراســان فطیــر را بــا روغــن خاصــی بــه نــام « مســکه»‬ ‫اغشــته مــی کننــد کــه بــه ان « فطیــر مســکه » مــی گوینــد‪ .‬مســکه‬ ‫در فارســی بــه معنــای روغنــی اســت کــه تــازه از ماســت گرفتــه شــده‬ ‫باشــند‪ .‬البتــه ایــن روغــن حیوانــی در همــه نواحــی ایــران کــه بــا دام‬ ‫ســر و کار دارنــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و معمــوال ًان را کــره مــی‬ ‫نامنــد ‪ .‬امــا لفــظ مســکه در میــان فارســی زبانــان ‪ ,‬عــاوه بــر خراســان‬ ‫در میــان مــردم کرمــان و ســیرجان و زردشــتیان یــزد مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد ‪ .‬ایــن واژه در فرهنــگ عامــه فارســی زبانــان حیــدر ابــاد‬ ‫هندوســتان نیــز تــداول دارد‪.‬‬ ‫دهخــدا در لغتنامــه ضمــن اشــاره بــه معنــای مســکه مــی گویــد ایــن‬ ‫کلمــه در تــداول خراســان« مســگه» گفتــه مــی شــود‪ ,‬کلمــه مذکــور‬ ‫در فرهنــگ بهدینــان ‪ ,‬فرهنــگ رشــیدی ‪ ,‬فرهنــگ نظــام ‪ ,‬لغــت فــرس‬ ‫اســدی ‪ ,‬ناظــم االطبــا و مخــزن االدویــه‪ ,‬منتهــی االدب‪ ,‬مهــذب االســماء‬ ‫‪ ,‬کتــاب البلغــه تالیــف یعقــوب کــردی نیشــابوری ‪ ,‬ترجمــه تاریــخ‬ ‫یمینــی و ترجمــه طبــری بلعمــی بــه همیــن معنــا امــده اســت‪ .‬رشــیدی‬ ‫مــی گویــد ایــن لفــظ فارســی اســت و در فرهنــگ نظــام نیــز امــده اســت‬ ‫کــه لفــظ مســکه در زبــان پهلــوی بــه صــورت مَس ـخ َه بــوده و اساســا ً‬ ‫ریشــه در زبــان ســامی دارد‪.‬‬ ‫در فرهنگهــای معتبــر ترکــی قدیمــی نیــز ســرنخ هایــی از ایــن واژه‬ ‫دیــده مــی شــود‪ .‬مثــا ً در فرهنــگ « ســنگالخ » تالیــف میــرزا مهــدی‬ ‫خــان اســترابادی ‪ ,‬بــرای روغــن تــازه و ناگداختــه معــادل مَســکَمَه ذکــر‬ ‫شــده اســت ؛ امــا در فرهنــگ هــای ترکــی خراســانی و جغتایــی و و‬ ‫اســتانبولی بــه صــورت مَســک َه مضبــوط اســت‪.‬‬ ‫ترکمنهــای منطقــه جــرگالن و اســتان گلســتان هــم ایــن واژه را مَســگَه‬ ‫تلفــظ مــی کننــد کــه در فرهنــگ راســخ از ان بــه عنــوان واژه ترکمنــی‬ ‫برایــش یــک مدخــل واژگانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬البتــه ترکهــای‬ ‫اذری ماننــد ســایر اقــوام ایرانــی بــه جــای کلمــه مســکه از وامــواژه‬ ‫فارســی « کــره» اســتفاده مــی کننــد و تــرک زبانهــای نواحــی دیگــر تــره‬ ‫یاغــی مــی گوینــد‪.‬‬ ‫در فرهنــگ کــردی هژیــر و فرهنــگ کــردی گولــی و فرهنــگ کــردی‬ ‫هــژار‪ ,‬بــرای مفهــوم روغــن تــازه و ذوب نشــده معــادل « نیوِشــک»‬ ‫ضبــط شــده اســت کــه در برخــی مناطــق کــرد نشــین غــرب کشــور بــه‬ ‫کار مــی رود ‪ .‬در زبــان کــردی کرمانشــاهی کــه از قضــا روغــن حیوانــی‬ ‫ان مشــهور اســت ‪ ,‬روغــن تــازه اســتخراج شــده از ماســت را « کــره »‬ ‫مــی گوینــد ‪.‬‬ ‫فرهنــگ کــردی کاوه ‪ ,‬فرهنــگ فارســی کــردی نــوار و فرهنــگ فارســی‬ ‫کــردی گوفنــد زنــار ‪ ,‬واژه مســکه را یــک مدخــل فارســی قلمــداد‬ ‫کرد ه انــد‪.‬‬ ‫اولــی بــرای ایــن واژه معــادل کــردی « رونــی کــره» دومــی «چــه وری»‬ ‫(صــورت مقلــوب و تغییــر اوایــی یافتــه چربــی) و ســومی معــادل کــردی‬ ‫«کــره » اورده اســت ‪ .‬بــا یــک تحقیــق میدانــی مــی تــوان دریافــت کــه‬ ‫در هیــچ یــک از گویشــهای کــردی از لفــظ مســکه اســتفاده نمــی شــود‪.‬‬ ‫از نظــر زبانشناســی هــم واژه مَســکه اساســا ً بــا ســاختار واژگانــی زبــان‬ ‫کــردی ســازگاری نــدارد‪.‬‬ ‫چنانکــه مســتندا ً گفتــه امــد واژه مذکــور فقــط در میــان اقــوام تــرک و‬ ‫فــارس کشــورمان از گذشــته تــا کنــون بــه صــورت شــفاهی و مکتوب به‬ ‫معنــای روغــن تــازه کاربــرد داشــته اســت‪ .‬امــا فطیــر مســکه خراســان‬ ‫بــا ان شــیوه و شــکل خــاص خــود کــه در پخــت و تزئیــن دارد و تقریبــا ً‬ ‫در تمــام نواحــی خراســان بــزرگ در میــان عشــایر و اقــوام گوناگــون ان‬ ‫اعــم از تــرک و کــرد و فــارس و تــات و بلــوچ و ترکمــن رواج دارد یــا بایــد‬ ‫از ســوی ترکهــا و ترکمنهــا در ایــن منطقــه بــاب شــده باشــد و یــا اقــوام‬ ‫تــات و فــارس ‪.‬چــون در ادبیــات مکتــوب و فرهنــگ دیریــن انهــا واژه‬ ‫مســکه وجــود داشــته اســت ؛ گــو اینکــه ترکهــا پیــش از اینهــا‪ ,‬ایــن واژه‬ ‫را از زبــان فارســی وام گرفتــه باشــند ‪.‬‬ ‫چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر‪:‬‬ ‫«سرهنگ ثریا»؛ گره‬ ‫دراماتیک اشرف با مادران‬ ‫فراموش شده‬ ‫«ســرهنگ ثریــا» فیلمــی بــا الهــام از داســتان واقعــی و موضــوع چشــم‬ ‫انتظــاری بــرای رهایــی فرزنــدان گرفتــار در چنــگال اســارت گروهــک تروریســتی‬ ‫مجاهدیــن خلــق اســت کــه بــر خــاف همیشــه خبــری از خــوردن ســیانور و‬ ‫ماننــد ان نیســت و تماشــاگر این بــار بــا کســانی روبـه رو می شــود کــه در مقابــل‬ ‫عواطــف انســانی و پیوندهــای خانوادگــی می ایســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در حالــی کــه بیــش از چهــار دهــه اصطــاح‬ ‫«منافــق» بــرای اعضــای گروهــک تروریســتی مجاهدیــن خلــق بــه کار مـی رود‪،‬‬ ‫کمتــر فیلمــی توانســته ماننــد ســرهنگ ثریــا ابعــاد پنهــان و پیــدای ایــن گروهک‬ ‫را ترســیم کنــد و مفهــوم درد و رنــج خانــواده هــای چشــم انتظــار پایــان اســارت‬ ‫روحــی فرزندانشــان از چنــگال اســارت در پــادگان اشــرف را بــه نمایــش بگــذارد‪.‬‬ ‫یکــی از محورهــای اصلــی فیلــم‪ ،‬بــه تصویــر کشــیدن مســخ فرزنــدان‪ ،‬مــادران‪،‬‬ ‫بــرادران و خواهــران ایرانــی ربــوده شــده توســط مســعود و مریــم رجوی و عناصر‬ ‫مجاهدیــن خلــق اســت و بــه نظــر می رســد کارگــردان تــا حــدی موفــق شــد ه ایــن‬ ‫مســخ را تحــت تاثیــر بــت بــزرگ «ســازمان مجاهدیــن خلــق» بــه تصویــر بکشــد‬ ‫کــه بــا وجــود بلندگوهایــی کــه شــبانه روز انهــا را صــدا مــی زننــد ولــی انهــا کــور و‬ ‫کــر شــده و هیــچ حســی بــه عزیزانشــان ندارنــد‪.‬‬ ‫فیلــم در پشــت ســیم هــای خــاردار پــادگان اشــرف روایتگــر واقعــی از چنــد‬ ‫خانــواده اســت کــه بــرای دیــدار بــا فرزنــدان خــود عــازم کشــور عــراق شــده اند‬ ‫ولــی بــا وجــود انتظــار طوالنــی اجــازه مالقــات بــه انهــا داده نمــی شــود‪.‬‬ ‫ثریــا عبداللهــی بــا بــازی درخشــان ژالــه صامتــی بــرای نجــات فرزنــدش «امیــر‬ ‫اصــان حســن زاده» از چنــگال فرقــه تروریســتی منافقیــن پشــت ســیم هــای‬ ‫خــاردار پــادگان اشــرف زندگــی و در راه ازادی فرزنــدش بــا خانــواده هــای بســیاری‬ ‫کــه مــادر‪ ،‬خواهــر‪ ،‬بــرادر و فرزندانشــان توســط ایــن فرقــه ربــوده شــده اشــنا‬ ‫شــده و بــا تشــکیل گروهــی بــرای ازادی و رهایــی عزیــزان خــود تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات کلیــدی کــه فیلــم و فیلم نامــه مطــرح می کنــد پدیــد ه ربــوده‬ ‫شــدن فرزنــدان ایرانــی توســط فرقــه مجاهدیــن خلــق اســت کــه بــا مســموم‬ ‫کــردن ذهــن اعضــا کاری مــی کننــد کــه انــان حتی بــه عزیزان خود ســنگ پرانی‬ ‫کننــد و از جملــه پســری بــه نــام امیراصــان کــه حتــی حاضــر مــی شــود مــادر‬ ‫خــود را از تلویزیــون «زن دجالــه» معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫نقطــه اوج فیلــم دیالــوگ شــخصیت ســرهنگ ثریــا پــس از دیــدن مصاحبــه‬ ‫تلویزیونــی فرزنــدش اســت کــه بــه ســمت کربــا حرکــت مــی کنــد و ناگهــان‬ ‫تحملــش را از دســت مــی دهــد و بــا صــدای محــزون و درمانــده در کویــر مــی‬ ‫نشــیند و فریــاد مــی زنــد» خدایــا از ایــن بــرزخ درم بیــار من خســته شــدم « که‬ ‫ایــن صحنــه فیلــم مخاطبــان را بــه گریــه مــی انــدازد‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫کارگــردان فیلــم بــه درســتی ســوژه هــا را انتخــاب کــرد و پرداخت خوبی نســبت‬ ‫بــه ایــن موضــوع و ارائــه ان بــه بیننــدگان داشــته اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان هم در این‬ ‫ارتبــاط گفــت‪ :‬فیلــم بســیار تاثیرگــذاری بــود و هــر مــادری کــه امشــب در ســالن‬ ‫ســینما حضــور داشــت در صحنــه هــای مختلــف فیلــم گریــه مــی کــرد‪.‬‬ ‫مریــم رحمانــی پــور افــزود‪ :‬رنــج یــک مــادر بــرای دیــدن فرزنــدش و شســت و‬ ‫شــوی مغــزی کــه ســازمان مجاهدیــن خلــق بــه اعضــای خــود می دهــد بــه خوبی‬ ‫در ایــن فیلــم نمایــش داده شــد‪.‬‬ ‫فیلــم ســینمایی « ســرهنگ ثریــا « بــه کارگردانــی لیلــی عــاج و بــا بــازی‬ ‫ژالــه صامتــی‪ ،‬وحیــد اقاپــور‪ ،‬حمیدرضــا محمــدی‪ ،‬دیبــا زاهــدی و شــهروز‬ ‫اقاپورســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫لیلــی عــاج نویســنده‪ ،‬کارگــردان و فیلمنامــه نویــس متولــد ‪ ۱۳۵۷‬اســت‬ ‫کــه در نخســتین تجربــه فیلمســازی اش بــه ســراغ درامــی ســوزناک رفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن کارگــردان از جملــه فیلمســازان جــوان چهــل و یکمیــن جشــنواره‬ ‫فیلــم فجــر بــه شــمار مـی رود کــه فیلمــی در درام تلــخ و ســوزناک را در ایــن‬ ‫جشــنواره ارائــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫فیلم هــای شــماره ‪ ،۱۰‬جنــگل پرتقــال‪ ،‬چــرا گریــه نمــی کنــی؟‪ ،‬هایپــاور‪،‬‬ ‫هفــت بهــار نارنــج‪ ،‬روایــت ناتمــام ســیما‪ ،‬در اغــوش درخــت‪ ،‬انهــا مــرا دوســت‬ ‫داشــتند‪ ،‬یــادگار جنــوب‪ ،‬بعــد از رفتــن‪ ،‬ســرهنگ ثریــا‪ ،‬پرونــده بــاز اســت‪،‬‬ ‫کاپیتــان‪ ،‬هــوک‪ ،‬غریــب‪ ،‬اه ســرد و عطرالــود بــه عنــوان فیلم هــای جشــنواره‬ ‫فجــر در گــرگان اکــران مــی شــود‪.‬‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۴‬بهمــن ‪ ۱۴۰۱‬بــه دبیــری مجتبــی‬ ‫امینــی در پردیــس ســینمایی کاپــری و ســینما عصــر جدیــد گــرگان برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬امســال ‪ ۲۴‬فیلــم در بخــش ســودای ســیمرغ در جشــنواره فیلــم‬ ‫فجــر بــه رقابــت می پردازنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!