روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 705 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 705

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 705

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 705

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪199 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/13-‬فوریه‪ /22-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪705 :‬‬ ‫تاخیر در صدور پروانه‪،‬‬ ‫منجر به افزایش قیمت تمام‬ ‫شده مسکن می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫در جهاد اقتصادی بانوان‬ ‫نقش ویژه و مهمی دارند‬ ‫‪4‬‬ ‫نمایش همراهی همیشگی‬ ‫ملت با حضور اقوام گلستانی‬ ‫در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫از مصوبات سفر رییس جمهور به گلستان‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان تخصیص یافت‬ ‫‪3‬‬ ‫برای ایجاد خاورمیانه‬ ‫بزرگ ایران بزرگترین‬ ‫مانع امریکا و‬ ‫صهیونیست هااست‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 5‬سال حبس و انفصال دائم از‬ ‫خدمات دولتی برای یکی از‬ ‫مدیران کل ِ سابق گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫روایت پیرغالم انقالب‬ ‫در دیار قومیت ها‬ ‫‪8‬‬ ‫مقاله‬ ‫چطوری از کاینات درخواست کنیم ؟‬ ‫قــدم اول درخواســت از کائنــات اینــه کــه اون چیــزی رو کــه میخواهیــم طلــب‬ ‫کنیــم ‪ ،‬حــاال چطــور بایــد طلــب کنیــم و چطــور بدونیــم کــه چــه چیــزی را‬ ‫مــی خواهیــمن راه و ســاده تریــن راه طلــب کــردن و دانســتن ان چیــزی کــه‬ ‫می خواهیــم نوشــتن افــکار و ایــده هایمــان اســت‬ ‫ وقتی مینویسیم واضح میشود‬‫ وقتــی مینویســیم میتوانیــم بیشــتر روی ان فکــر کنیــم و ایــده هــای رســیدن‬‫بــه ان خواســته زودتــر بــه ذهنمــان میرســد‬ ‫میتونی توی یک دفتر بنویسی‬ ‫ولی ️«بهترین راه » ‪....‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪705‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫تاخیر در صدور پروانه‪ ،‬منجر‬ ‫به افزایش قیمت تمام‬ ‫شده مسکن می شود‬ ‫رییس کانون سراســری انبوه ســازان مســکن و ســاختمان‬ ‫گفــت‪ :‬هــر تاخیــری در صــدور پروانــه منجــر بــه افزایــش‬ ‫قیمــت تمــام شــده مســکن شــده و در نهایــت مــردم‬ ‫و متقاضیــان مســکن هســتند کــه در ایــن بیــن دچــار‬ ‫اســیب های جــدی می شــوند‪.‬‬ ‫«محمــد مرتضــوی» اظهــار داشــت‪ :‬در ســال های اخیــر بــه‬ ‫صــورت جــدی بــه دنبــال ایــن بــوده و هســتیم تــا ســازندگان‬ ‫حرفــه ای‪ ،‬انبوه ســازان و توســعه گران در جهــت شــتاب‬ ‫بخشــی بــه پروژه هــای اجرایــی حــوزه مســکن اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بــرای ســرعت بخشــیدن بــه ایــن رونــد از‬ ‫روش هــای صنعتــی ســازی بهــره می گیریــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در واقــع هــدف مــا بــرای اســتفاده‬ ‫ازروش هــای صنعتی ســازی ایــن اســت کــه ســاختمان ها‬ ‫را هــر چــه ســریعتر بــه چرخــه بهره بــرداری برســانیم؛ چــرا‬ ‫کــه مــدت زمــان صنعتــی ســازی تفــاوت قابــل مالحظ ـه ای‬ ‫نســبت به ســاختمان هایی که به روش ســنتی ســاخته می‬ ‫شــود‪ ،‬دارد‪ .‬بنابرایــن اگــر بــه دنبــال بهره بــرداری ســریعتر از‬ ‫ایــن ســاختمان ها هســتیم‪ ،‬اینکــه صرفــا تمــام منابــع‪،‬‬ ‫نیروهــا و امکانــات را تجهیــز کنیــم‪ ،‬در نهایــت تاثیــر زیــادی‬ ‫در بــازار مســکن نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬بدیــن معنــی کــه عــاوه بــر اینکــه‬ ‫کارهــای اجرایــی ســاختمان را در کنــار کیفــی ســازی بایــد‬ ‫انجــام بدهیــم‪ ،‬ســایر مســایلی هــم کــه موجــب تکمیــل‬ ‫و بهره بــرداری ســریعتر از ایــن ســاختمان ها می شــود از‬ ‫صــدور مجوزهــا ماننــد پروانــه گرفتــه تــا اخــذ مجوزاتــی از‬ ‫ســازمان نظام مهندســی‪ ،‬تامین انشــعابات و زیرســاخت ها‬ ‫بایــد همزمــان بــا صنعتــی ســازی صــورت بگیرنــد‪ .‬چــرا کــه‬ ‫صنعتــی ســازی ‪ ۲‬هــدف «ســرعت بخشــیدن بــه اجــرا» و‬ ‫«افزایــش کیفیــت» را دنبــال مــی کنــد‪ .‬حــال اینکه در ســایر‬ ‫بخش هــا شــاهد هماهنگــی بــا صنعتی ســازی نباشــیم‪،‬‬ ‫عمــا کار چندانــی انجــام ندادیــم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال شــاهد هســتیم که ســاخت‬ ‫ســاختمان تمام شــده‪ ،‬اما برای تامین انشــعاباتی از جمله‬ ‫بــرق‪ ،‬گاهــی پروژه هــای بــزرگ ‪ ۶‬مــاه‪ ،‬یــک ســال تــا یــک‬ ‫ســال و نیــم بایــد در نوبــت بماننــد‪ .‬در واقــع زمانبــر بــودن‬ ‫صــدور پروانــه‪ ،‬یکــی از عوامــل اصلــی افزایــش قیمــت تمــام‬ ‫شــده مســکن اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در یــک ســال گذشــته تــورم زیــادی‬ ‫را در بخــش مســکن شــاهد بودیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬هزینه هــا در‬ ‫مصالــح‪ ،‬دســتمزد‪ ،‬صــدور مجــوز و هزینــه ای کــه بــرای‬ ‫عــوارض صــدور پروانه هــا پرداخــت می شــود‪ ،‬در ایــن مــدت‬ ‫افزایــش داشــتند‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا بیــان اینکــه هــر تاخیــری در صــدور پروانــه از‬ ‫یــک روز گرفتــه تــا ‪ ۳۰۰‬روز ســم مهلکــی اســت کــه به چرخه‬ ‫صنعــت ســاختمان وارد می شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــه طــور قطع‬ ‫ایــن تاخیــر ســبب افزایــش قیمــت تمام شــده می شــود و از‬ ‫ســوی دیگــر پروژه هــا را بــا تــورم قابــل مالحظـه ای در شــروع‬ ‫کارشــان مواجــه خواهــد کرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬صــدور یــک پروانــه حداقــل یــک ســال زمــان می بــرد‬ ‫کــه همیــن مســاله بــا توجــه بــه میــزان تــورم در بخش هــای‬ ‫مختلــف از جملــه مصالــح ســبب مــی شــود تا عمال ســازنده‬ ‫بخــش زیــادی از منابــع خــود را بــرای مهــار تــورم از دســت‬ ‫داده و در عمــل ســبب افزایــش قیمــت تمــام شــده و در‬ ‫نتیجــه بــاال رفتــن قیمــت فــروش می شــود کــه در نهایــت‬ ‫ایــن مــردم هســتند کــه متضــرر می شــوند‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬بــا افزیــش قیمــت مســکن‪ ،‬مــردم کــه بــا‬ ‫اعــداد و ارقــام مشــخص و تعییــن شــده بــر حســب تــوان‬ ‫خــود بــه دنبــال خانــه دار شــدن هســتند‪ ،‬طبیعــی اســت‬ ‫زمانــی کــه بــا یــک تــورم ســنگین روبــرو مــی شــوند انهــا از‬ ‫چرخــه خان ـه دار شــدن خــارج می شــوند‪ .‬بنابرایــن اگــر بــه‬ ‫دنبــال ترویــج صنعتــی ســازی ســاختمان و افزایــش کیفیت‬ ‫ســاخت و ســاز هســتیم باید در کنار ان‪ ،‬هزینه های تمام‬ ‫شــده را نیــز کنتــرل کنیــم کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف‬ ‫هیــچ راهــی نداریــم جــز اینکــه تمــام فرایندهــای ســاخت و‬ ‫ســاز از اخــذ مجــوز گرفتــه تــا تامیــن انشــعابات را بازنگــری‬ ‫کــرده و زمان بندی هــای مناســبی را بــرای تکمیــل شــدن ایــن‬ ‫چرخــه مشــخص کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس کانــون سراســری انبوه ســازان مســکن و ســاختمان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن مســایل‪ ،‬اســیب هایی بودنــد کــه در‬ ‫ســال های گذشــته بــه صنعــت ســاختمان وارد شــده و‬ ‫مشــاهده می کنیــم کــه هــر ســال امــار تولیــد ســاختمان‬ ‫کاهــش یافتــه و از ســوی دیگــر قیمــت فــروش افزایــش‬ ‫می یابــد کــه چنیــن مشــکالتی در نهایــت بــه مردمــی کــه بــه‬ ‫دنبــال خانــه دار شــدن هســتند اســیب وارد می کنــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا بیــان اینکــه طوالنــی بــودن صــدور پروانــه در‬ ‫دســتگاه های مرتبــط از جملــه شــهرداری و نظــام مهندســی‬ ‫ســبب پایین امدن ســرعت ســاخت و ســاز می شــود‪ ،‬تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬قانــون رفــع موانــع تولیــد‪ ،‬شــهرداری را مکلــف کــرده‬ ‫کــه بعــد از اینکــه گــزارش مالــی صــدور پروانــه را دریافــت‬ ‫کردنــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ ۱۴‬روز بایــد نســبت بــه صــدور پروانــه‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی به شــواهد نگاه‬ ‫می کنیــد بــه ایــن واقعیــت می رســید کــه ایــن زمــان حتــی به‬ ‫‪ ۳۰۰‬روز کاری نیــز خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتظــار مــا از وزارت کشــور‪ ،‬شــهرداری ها و‬ ‫ســازمان های نظــام مهندســی ایــن اســت کــه خــود را بــا‬ ‫چرخــه تولیــد صنعــت ســاخت و ســاز هماهنــگ کــرده و این‬ ‫زمــان را بــه حداقل هایــی کــه در قانــون رفــع موانــع تولیــد و‬ ‫قوانیــن مشــابه ان عنــوان شــده‪ ،‬برســانند‪.‬‬ ‫باید قبول کنیم که نسل جوان‬ ‫ما متفاوت با ما فکر می کنند‬ ‫امریکایی هــا در پــروژه راه انــدازی داعــش و ســرنگونی دو‬ ‫دولــت ســوریه و عــراق شکســت خوردنــد و ایــن دو دولــت و‬ ‫ایــن دو ملــت بــا حمایت های رهبری شــجاع و دوراندیش و‬ ‫مجاهدت هــای مدافعــان حــرم و بــا خــون پــاک امثــال حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی و شــهدای لشــکر فاطمیون افغانســتان و‬ ‫حیدریــون پاکســتان و هــزار شــهید حزب اللــه لبنــان‪ ،‬ایــن‬ ‫پروژه تروریستی‪ -‬تکفیری‪-‬امریکایی‪-‬صهیونیستی و عربی‬ ‫شکســت خورد‪.‬‬ ‫برای ایجاد‬ ‫خاورمیانه بزرگ‬ ‫ایران بزرگترین‬ ‫مانع امریکا و‬ ‫صهیونیست ها است‬ ‫دســتیار و مشــاور عالــی فرمانــده معظــم کل قــوا در امــور‬ ‫نیروهــای مســلح گفــت‪ :‬ایــران قدرتمنــد و اســامی بــا‬ ‫هدایــت رهبــر معظــم انقــاب و رشــادت بــزرگ مردانــی‬ ‫چــون حــاج قاســم ســلیمانی‪ ،‬بزرگتریــن مانــع امریــکا و‬ ‫صهیونیســت ها بــرای ایجــاد خاورمیانــه بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســردار سرلشــکر ســید‬ ‫یحیــی رحیــم صفــوی در جمــع راهپیمایــان ‪ ۲۲‬بهمن گرگان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬امریــکا خیــال تبدیــل بــه تنهــا ابرقــدرت جهــان‬ ‫را داشــت و می خواســت همــه دنیــا در فرهنــگ‪ ،‬اقتصــاد و‬ ‫امنیــت تابــع ایــن کشــور باشــند و هــر چــه ان هــا می گوینــد‬ ‫را گــوش داده و مجبــور بــه انجــام ان باشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مثــا ان هــا می گفتنــد چــون مــا اقتصــاد‬ ‫لیبــرال را اجــرا می کنیــم پــس همــه دنیــا بایــد تابــع ایــن‬ ‫دیــدگاه اقتصــادی باشــند امــا در عمــل بــه ایــن خیــال خــود‬ ‫شکســت خوردنــد‪.‬‬ ‫دســتیار و مشــاور عالــی فرمانــده معظــم کل قــوا در امــور‬ ‫نیروهــای مســلح افــزود‪ :‬جبهــه مقاومــت به رهبری ایــران و‬ ‫بــا الگــو گرفتــن از تحمــل و صبــر مــردم مــا در منطقــه شــکل‬ ‫گرفتــه و در مقابــل جبهــه ظلــم و ســتم بــه رهبــری امریــکا‬ ‫و صهونیســت هــا در حضــور برخــی کشــورهای اروپایــی و‬ ‫عربــی منطقــه ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫ســردار رحیــم صفــوی بــه نقــش اســتمعارگری امریــکا در‬ ‫ایــران دوره پهلــوی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ان دوره شــاه‬ ‫ایــران کــه خــود را ابرقــدرت منطقــه می دانســت حتــی قدرت‬ ‫جابــه جایــی رییــس یــک دانشــگاه بــدون اجــازه امریــکا را‬ ‫نداشــت و تســلیم محــض انــان بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ان دوران بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار مستشــار‬ ‫امریکایــی در ایــران حضــور داشــتند و بــه قــدری بر سیســتم‬ ‫دفاعــی مــا مســلط بودنــد کــه حتــی مانورهــا ایــران را امریــکا‬ ‫هدایــت می کــرد‪.‬‬ ‫دســتیار و مشــاور عالــی فرمانــده معظــم کل قــوا در امــور‬ ‫نیروهــای مســلح ادامــه داد‪ :‬ایــران در دوره پهلــوی دوم ‪۶‬‬ ‫میلیــارد دالر تجهیــزات نظامــی از امریــکا خریــد کــه البتــه‬ ‫همــه ایــن ســاح هــا در مصــاف بــا بعثــی هــای عــراق‬ ‫اســتفاده شــد امــا پــس از دوران جنــگ‪ ،‬مــا بــه ســمت تولید‬ ‫تجهیــزات نظامــی رفتیــم و موفقیــت هــای زیــادی هــم‬ ‫کســب کردیــم‪.‬‬ ‫رحیــم صفــوی گفــت‪ :‬ملــت ایــران در ایــن ‪ ۴۴‬ســال اخیر‬ ‫هزینــه تســلیم نشــدن را پرداخــت کــرد امــا بــه لطــف و‬ ‫یــاری خــدا و اســتقامت کــردم‪ ،‬ســرانجام ایــن مقاومــت‬ ‫پیــروزی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه اغتشاشــات اخیــر در کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫دشــمن بــا تســلط بــر فضــای مجــازی مــا را غافلگیــر کــرد‬ ‫و در ادامــه نیــز بــه دنبــال تغییــر در باورهــا‪ ،‬ادارک و‬ ‫ارزش هــای جوانــان و نوجوانــان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بایــد قبــول کنیــم کــه نســل جــوان مــا‬ ‫متفــاوت بــا مــا فکــر می کننــد و بــا قبــول ایــن شــرایط‬ ‫خودمــان بــرای تاثیرگــذاری روی انــان تــاش کنیــم و‬ ‫اجــازه نفــوذ خارجــی هــا را ندهیــم‪.‬‬ ‫وی بــا تمجیــد از حضــور پرشــور مــردم در راهپیمایــی ‪٢٢‬‬ ‫بهمــن گفــت‪ :‬شــما مــردم دالور گــرگان و گلســتان بــا ایــن‬ ‫حضــور اگاهانــه بــه دوســتان و دشــمنان و همــه رســانه‬ ‫هــای جهــان و منطقــه ای بــار دیگــر نشــان دادیــد کــه‬ ‫پرچــم اســام خواهــی‪ ،‬عدالــت خواهــی‪ ،‬ایــران دوســتی‪،‬‬ ‫همگرایــی‪ ،‬انقالبی گــری و گفتمــان ضــد ظلــم‪ ،‬ضــد‬ ‫فســاد و تبعیــض در دســتان قدرتمنــد شماســت و ملــت‬ ‫ایــران و انقــاب اســامی یــک اســطوره و الگــو بــرای همــه‬ ‫ملتهــای ازادی خــواه جهــان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــکالت معیشــتی مــردم گفــت‪ :‬شــما‬ ‫مــردان و زنــان و جوانــان خداجــو و شــهید پــرور بــا همــه‬ ‫گرفتــاری هــای معیشــتی و اقتصــادی بــه دشــمنان اســام‬ ‫و ایــران کــه می خواســتند در حــوادث اخیــر ایــران را‬ ‫تجزیــه کننــد و انقــاب را ســرنگون کننــد پاســخی محکــم‬ ‫دادیــد کــه ملــت ایــران تســلیم نمی شــود‪.‬‬ ‫سرلشــکر صفــوی راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن در ‪ ۱۴۰۰‬شــهر‬ ‫ایــران را نمایــش اقتــدار و انســجام ملــی و سیاســی همــه‬ ‫قومیت های ایرانی و تجلی اراده الهی و بلوغ سیاســی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و غیــرت دینــی و ملــی دانســت و افــزود‪ :‬پیــام‬ ‫جهانــی ایــن راهپیمایــی ان اســت کــه عملیــات روانــی‪،‬‬ ‫جنــگ ترکیبــی‪ ،‬جنــگ شــناختی‪ ،‬تحریمهــا‪ ،‬شــبکه هــای‬ ‫مجــازی و ماهــواره ای ضــد اســام و ضــد ایــران‪ ،‬دشــمنان‬ ‫امریکایــی‪ ،‬صهیونیســتی‪ ،‬عربــی و اروپایــی در ایــن‬ ‫حــوادث اخیــر شکســت خــورد‪.‬‬ ‫ایران در دوره پهلوی دوم‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر تجهیزات‬ ‫نظامی از امریکا خرید که البته‬ ‫همه این سالح ها در مصاف‬ ‫با بعثی های عراق استفاده‬ ‫شد اما پس از دوران جنگ‪،‬‬ ‫ما به سمت تولید تجهیزات‬ ‫نظامی رفتیم و موفقیتهای‬ ‫زیادی هم کسب کردیم‬ ‫دســتیار و مشــاور عالــی فرمانــده معظــم کل قــوا در‬ ‫امــور نیروهــای مســلح بــا اشــاره بــه اظهــارات رئیــس‬ ‫جمهــور امریــکا در حمایــت از اغتشاشــات ایــران افــزود‪:‬‬ ‫جــو بایــدن ســوم نوامبــر ســال ‪ ۲۰۲۳‬گفــت‪ :‬مــا ایــران‬ ‫را ازاد خواهیــم کــرد و بعــد ان زن منافــق ادمکــش را‬ ‫رییس جمهــور ایــران معرفــی کــرد البتــه بــا ســلطنت‬ ‫طلبــان هــم کــه مدعــی حکومــت ایــران هســتند بــه‬ ‫اختــاف خوردنــد‪.‬‬ ‫رحیــم صفــوی بــا اشــاره بــه فرمــان عفــو عمومــی‬ ‫اخیــر رهبــر معظــم انقــاب بیــان کــرد‪ :‬خــدا را ســپاس‬ ‫می گوییــم کــه مــردم از ایــن اغتشاشــات و تجزیــه ایــران‬ ‫و از انهایــی کــه قــران و پرچــم ایــران را اتــش زدنــد‬ ‫حمایــت نکردنــد‪.‬‬ ‫وی در رابطــه بــا عامــل گذشــت زمــان بــه یــک ســوال‬ ‫اصلــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــا چهــل و چهــار ســال‬ ‫گذشــته دشــمنان مــا قوی تــر شــده انــد یــا ملــت و نظــام‬ ‫ایــران قــوی تــر شــده اســت؟ وی در پاســخ بــه ایــن ســوال‬ ‫خاطرنشــان ســاخت‪ :‬بطــور مشــخص منحنــی عمــر قــدرت‬ ‫بــزرگ ظالــم و مســتکبر جهــان یعنــی امریــکا رو بــه نــزول‬ ‫و افــول اســت‪.‬‬ ‫دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا تاکید کرد‪:‬‬ ‫امریکایی هــا در پــروژه راه انــدازی داعــش و ســرنگونی دو‬ ‫دولــت ســوریه و عــراق شکســت خوردنــد و ایــن دو دولــت و‬ ‫ایــن دو ملــت بــا حمایت هــای رهبری شــجاع و دوراندیش و‬ ‫مجاهدت هــای مدافعــان حــرم و بــا خــون پــاک امثــال حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی و شــهدای لشــکر فاطمیــون افغانســتان و‬ ‫حیدریــون پاکســتان و هــزار شــهید حزب اللــه لبنــان‪ ،‬ایــن‬ ‫پروژه تروریســتی‪ -‬تکفیری‪-‬امریکایی‪-‬صهیونیستی و عربی‬ ‫شکســت خــورد‪.‬‬ ‫ســردار صفــوی خاطرنشــان ســاخت‪ :‬اگــر مــی بینیــد در‬ ‫ایــن حــوادث اخیــر‪ ،‬امریکاییهــا از منافقیــن و ســلطنت‬ ‫طلبــان و عــده ای از کســانی کــه در فضــای مجــازی زندگی‬ ‫می کننــد بــرای برانــدازی ایــران و تجزیــه ایــران حمایــت‬ ‫کردنــد بخاطــر همیــن قــدرت ملــت و نظــام ایــران اســت‬ ‫کــه در ایــن حــوادث هــم شکســت خوردنــد ولــی ممکــن‬ ‫اســت بــاز هــم تکــرار شــود کــه هشــیاری جوانــان و‬ ‫دولتمــردان را می خواهــد‪.‬‬ ‫سرلشــکر صفــوی بــا بیــان اینکــه عامــل حرکــت ملــت مــا‬ ‫در پیــروزی انقــاب اســامی و در دفــاع مقــدس‪ ،‬اســام‬ ‫خواهــی‪ ،‬ایــران دوســتی و تبعیــت از رهبــری والیــت‬ ‫فقیــه بــوده اســت گفــت‪ :‬فطــرت انســانی و اســامی‬ ‫قــرن هاســت کــه هویــت مــا ایرانیــان را در ســرزمین‬ ‫عزیــز ایــران شــکل داده‪ ،‬وحــدت و ســازگاری همــه‬ ‫قومیــت هــای فــارس‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬بلــوچ‪ ،‬کــرد‪ ،‬اذری کــه‬ ‫همــه اصالتــا اریایــی هســتند‪ ،‬فرهنــگ وتمــدن ایرانــی و‬ ‫اســامی مــا را ســاخته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تجربــه تاریخــی انتخــاب دو راه تســلیم‬ ‫یــا مقاومــت توســط ملــت هــا تصریــح کرد‪:‬تجربــه‬ ‫تاریخــی نشــان داده تســلیم ملــت هــا‪ ،‬تســلیم برخــی‬ ‫از سیاســیون‪ ،‬تســلیم برخــی از روشــنفکران جوامــع‬ ‫مختلــف‪ ،‬ملــت هــای مختلــف باعث از بیــن رفتن هویت‬ ‫ملــی‪ ،‬عــزت ملــی و اســتقالل ان ملــت ها و تحقیر شــدن‬ ‫ان هــا و غــارت منابــع اقتصــادی انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مثــا جیمــی کارتــر رئیــس جمهــور امریــکا در‬ ‫زمــان پیــروزی انقــاب اســامی در کتــاب ‪ ٤٤٤‬روز مــی‬ ‫گویــد شــاه ایــران تســلیم پیشــنهادهایی کــه ســفارت مــا‬ ‫انشــاء مــی کــرد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مقاومــت‪ ،‬انتخــاب ملــت ایــران‬ ‫اســت گفت‪:‬بــه همیــن جهــت ملــت هــای ازاده‪ ،‬شــجاع‪،‬‬ ‫هوشــمند و فــداکار یــک راه بیشــتر ندارنــد و ان هــم‬ ‫مقاومــت اســت‪ ،‬ملــت عظیــم الشــان ایــران بــه رهبــری‬ ‫امــام خمینــی(ره) و ادامــه راه ان بزرگــوار توســط حضــرت‬ ‫امــام خامنــه ای راه دوم را انتخــاب کــرده اســت‪.‬‬ ‫سرلشــکر صفــوی بــا بیــان اینکــه تغییــر در دانــش و‬ ‫فناوریهــای جدیــد همــه چیــز را تغییــر داده گفت‪:‬واقعیــت‬ ‫ان اســت کــه امپراطــوری رســانه ای‪ ،‬جنــگ شــناختی و‬ ‫شــبکه هــای ماهــواره ای و فضــای مجــازی تاثیر اصلــی را در‬ ‫فکــر‪ ،‬رفتــار و ســلیقه انســانها مــی گــذارد‪.‬‬ ‫ســید رحیــم صفــوی گفــت‪:‬در چهــل و چهارمیــن ســالگرد‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬ملــت مــا‪ ،‬کارگــزاران حکومتــی ما‬ ‫عامــل زمــان و حرکــت را خــوب بشناســند‪ .‬راهبــرد دشــمنان‬ ‫خارجــی را درســت درک کننــد و غافلگیــر نشــوند‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع مقدس شــهید‬ ‫ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی افــزود‪ :‬راهبــرد انقــاب و‬ ‫نظــام اســامی را تــا ‪ ٢٠‬ســال اینــده چــه راهبــرد سیاســت‬ ‫خارجــی و چــه داخلــی‪ ،‬راهبــرد اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫احتماعــی و جمعیتــی را در قالــب برنامــه هــای ‪٥‬ســاله‬ ‫ماننــد برنامــه هفتــم توســعه و امایــش ســرزمین درســت‬ ‫تنظیــم کننــد و بــرای ایــن راهبردهــا مدیرانــی خردمنــد و‬ ‫توانمنــد بــه کار بگیرنــد‪.‬‬ ‫دســتیار و مشــاور عالــی فرمانــده معظــم کل قــوا تاکیــد‬ ‫کــرد‪:‬از همــه مهمتــر ایــن وحــدت و انســجام در ســطوح‬ ‫مختلــف اســتانی و ملــی و اجتماعــی و سیاســی را تقویــت‬ ‫کننــد‪ ،‬مشــارکت مــردم در انتخابــات را تقویــت کننــد و‬ ‫تــوکل و امیــد بــه اینــده بــا اقدامــات عملــی مثــل تولیــد‬ ‫و اشــتغال زایــی در ســطوح خــرد و کالن‪ ،‬رفــع تنگنــای‬ ‫معیشــتی و اقتصــادی و رفــاه و عدالــت اجتماعــی و‬ ‫فضایــی را بــرای مــردم عزیزمــان قابــل لمــس کنیــم‪.‬‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 23‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 705‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫مردم امروز در سراسر‬ ‫ایران صدای خود را به‬ ‫جهانیان رساندند‬ ‫قرار دادن برخی اراضی مازاد‬ ‫دستگاه های دولتی برای مسکن‬ ‫شهری‬ ‫در بحث مســکن روســتایی ســهمیه اســتان در ســال گذشــته هفت هزار‬ ‫واحــد مســکونی بــود کــه امســال ایــن ســهمیه بــه ‪ ۱۱‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫ارتقــا پیــدا کــرده و بعــد از تشــکیل پرونــده و در مرحلــه معرفی به بانک ها‬ ‫قــرار داریــم و در بحــث مســکن شــهری بخشــی از دســتگاه های اجرایــی‬ ‫اراضــی مــازاد خــود را در اختیــار ایــن طــرح قــرار دادنــد و پیگیــری بــرای‬ ‫تامیــن زمیــن بیشــتر در حــال انجــام اســت‬ ‫از مصوبات سفر‬ ‫رییس جمهور به‬ ‫گلستان ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫تخصیص یافت‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان‬ ‫اعتبــارات تملــک دارایــی ‪ ۱۴۰۰‬تــا ‪ ۱۴۰۴‬اســتان از محــل‬ ‫مصوبــات ســفر اســفندماه ســال گذشــته رییــس جمهــوری‬ ‫را ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۵۰‬میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار بــه پروژه هــای‬ ‫اســتان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدمهدی مهیایــی‬ ‫در مراســم متمرکــز افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫پروژه هــای دهــه فجــر ازادشــهر بــا اشــاره بــه اعتبــارات‬ ‫مصــوب از محــل ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان در‬ ‫بخش هــای مختلــف‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا پیگیری هــای صــورت‬ ‫گرفتــه پیــش بینــی می شــود تــا پایــال ســالجاری اعتبــارات‬ ‫ســفر در بحــث تملــک دارایــی بــرای پروژه هــای اســتان بــه‬ ‫ســه هــزار میلیــارد تومــان برســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۱‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی در ســفر مصــوب شــد کــه تاکنــون معــادل‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار میلیــارد تومــان در ســتاد رشــد هشــت درصــدی‬ ‫شهرســتان های اســتان تشــکیل پرونــده شــد و اخیــرا‬ ‫بانک هــای عامــل پرداخت هــا را شــروع کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت ازدواج و جوانــان مصــوب شــد کــه‬ ‫تاکنــون بانک هــای عامــل هــزار و ‪ ۴۱۹‬میلیــارد تومــان‬ ‫پرداختــی داشــتند و ‪ ۷۴۰‬میلیــارد تومــان هــم تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه نهادهــای حمایتــی شــامل ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان امــام‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کمیتــه امــداد و بهزیســتی‬ ‫را داشــتیم کــه تاکنــون ‪ ۵۵۰‬میلیــارد تومــان ان محقــق‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مهیایــی همچنیــن بــا اشــاره بــه تســهیالت ارزی ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیــون یورویــی معــادل ‪ ۱۴‬هــزار میلیــارد تومــان در ارتبــاط‬ ‫بــا ســیکل ترکیبــی نیــروگاه علــی ابــاد کتــول کــه در مرحلــه‬ ‫اداری قــرار دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در مجمــوع حــدود ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان از محــل ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان بــرای‬ ‫بخش هــای مختلــف عمرانــی‪ ،‬تســهیالت بانکــی و ارزی‬ ‫اســتان مصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان از نظــر ظرفیت هــا جــزو ‪ ۱۰‬اســتان‬ ‫برتــر کشــور شــناخته می شــود امــا از لحــاظ شــاخص های‬ ‫توســعه جــزو ‪ ۱۰‬اســتان اخــر قــرار دارد و ســرانه درامــد مردم‬ ‫ان نصــف میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــرای بهبــود ایــن‬ ‫شــرایط تهیــه نقشــه راه و برنامــه ریــزی بــر اســاس ان در‬ ‫دســتورکار قــرار گرفــت و در نهایــت بــا همــت اســتاندار در‬ ‫‪ ۳۱‬بخــش از جملــه صنعــت‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی و راه‪،‬‬ ‫چشــم انداز افق ‪ ۱۴۰۴‬برنامه ریزی و مشــاور کار مطالعاتی‬ ‫ان را تمــام کــرد و همچنیــن پیگیری بــرای افزایش اعتبارات‬ ‫عمرانــی و بودجــه اســتان هــم بــه برکــت ســفر رییــس‬ ‫جمهــور محقــق شــد‪.‬‬ ‫مهیایــی بــا اشــاره بــه برخــی از پروژه هــای شــاخص اســتان‬ ‫از جملــه ســد نرمــاب‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا همــت دولــت ســیزدهم‬ ‫هــم اینــک پیشــرفت فیزیکــی ســد نرمــاب ‪ ۷۵‬درصــد اســت‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬درصــد عملیــات اجرایــی بدنــه ان پایــان یافتــه و در‬ ‫هفتــه دولــت ‪ ۱۴۰۲‬ابگیــری ســد انجــام می شــود و ایــن‬ ‫پــروژه مهــم تامیــن کننــده اب شــرب ‪ ۵۳۵‬هــزار نفــر از‬ ‫مــردم شــرق اســتان اســت و زمینــه اشــتغال ‪ 3‬هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫نفــر در زمــان بهــره بــرداری ان فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫وی عــاج بخشــی خلیــج گــرگان را از دیگــر پروژه هــای مهم‬ ‫گلســتان برشــمرد و اظهارکــرد‪ :‬ســال ها موضــوع خلیــج‬ ‫بالتکلیــف مانــده بــود و مصوباتــی را در ســتاد ملی تاالب ها‬ ‫داشــتیم امــا اجرایــی نشــد امــا بعــد از ســفر رییــس جمهــور‬ ‫بــه اســتان ‪ ۳۵۰‬میلیــارد تومــان بــه ایــن پــروژه اختصــاص‬ ‫یافــت و پیمانــکار عملیــات الیروبــی کانــال اشــور را اغــاز کرد‬ ‫و هــم اکنــون حــدود ‪ ۵۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــا‬ ‫تامیــن اعتبــار در ســال اینــده الیروبــی دیگــر کانال هــا هــم‬ ‫در دســتورکار قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬تــاش داریــم یــک ردیــف بودجــه مســتقل در قانــون‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۲‬بــرای ایــن پــروژه ایجــاد شــود و همچنین‬ ‫الیروبــی اســکله بندرترکمــن در دســت اجراســت تا بتــوان از‬ ‫مزایــا و ظرفیت هــای گردشــگری ان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫مهیایی ادامه داد‪ :‬پروژه گردشــگری اشــوراده در ‪ ۲‬ســایت‬ ‫طراحــی شــد و مطالعــات ان بــه پایــان رســید یــک ســایت‬ ‫پشــتیبان بــه مســاحت ‪ ۱۳۸‬هکتــار کــه جــاده دسترســی‬ ‫بــه طــول ‪ ۷۰۰‬متــر مربــع در ان احــداث شــده و در داخــل‬ ‫اشــوراده هــم یــک ســایت ‪ ۲۲‬هکتــاری بــا عنــوان طبیعــت‬ ‫گــردی تعریــف و مجوزهــای الزم بــرای ان اخــذ شــده و در‬ ‫دســتورکار اجرایــی قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان بــه بحــث جهــاد ابرســانی در‬ ‫‪ ۴۳۲‬روســتا اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬توســط قــرارگاه‬ ‫امــام حســن مجتبــی(ع) در بســیج ســازندگی بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان در دســت اجراســت و تاکنــون عملیــات‬ ‫اجرایــی ‪ ۸۰‬روســتا بــه پایــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫مهیایــی در بحــث مســکن هــم بیــان کرد‪ :‬در بحث مســکن‬ ‫روســتایی ســهمیه اســتان در ســال گذشــته هفــت هــزار‬ ‫واحــد مســکونی بــود کــه امســال ایــن ســهمیه بــه ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی ارتقــا پیــدا کــرده و بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫و در مرحلــه معرفــی بــه بانک هــا قــرار داریــم و در بحــث‬ ‫مســکن شــهری بخشــی از دســتگاه های اجرایــی اراضــی‬ ‫مــازاد خــود را در اختیــار ایــن طــرح قــرار دادنــد و پیگیــری‬ ‫بــرای تامیــن زمیــن بیشــتر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بخشــی دیگــری از فعالیــت را مربــوط بــه حــوزه‬ ‫شــهرداری ها دانســت و گفــت‪ :‬در اســتان در بحــث‬ ‫درامدهــای حاصلــه شــهرداری ها نســبت بــه ‪ ۱۰‬ماهــه ســال‬ ‫گذشــته از ‪ ۷۵۰‬میلیــارد تومــان بــه هــزار و ‪ ۳۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان رســیدیم کــه معــادل ‪ ۸۰‬درصــد رشــد درامــد اســت‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬بــه عنــوان نمونــه بــرای‬ ‫شــهر ازادشــهر در ‪ ۱۰‬ماهــه ســال گذشــته ‪ ۱۹.۸‬میلیــارد‬ ‫تومــان درامــد داشــتیم کــه امســال بــه ‪ ۴۲‬میلیــارد تومــان‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان هــم در ایــن‬ ‫مراســم یکــی از شــاخصه های فرهیختگــی جامعــه را وجــود‬ ‫بســترهای فرهنگــی الزم دانســت و گفــت‪ :‬نــگاه دولــت‬ ‫ســیزدهم بهــره گیــری عادالنــه تمــام مــردم در مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی از خدمــات نظــام بــه ویــژه در حوزه هــای‬ ‫فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت افــزود‪ :‬امــروز کتابخانــه نگین شــهر در زمینی‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۵۶۰‬متــر مربــع بــه برکــت انقــاب اســامی و‬ ‫همــت و همدلــی مســووالن بــه عنــوان یکــی از مصوبــات‬ ‫ســفر رییــس جمهــوری بــه اســتان بــرای کمــک بــه افزایــش‬ ‫اگاهــی جامعــه بــا ترویــج فرهنــگ مطالعــه افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫وی از همــه مســووالن فعــال در حوزه هــای مرتبــط بــا‬ ‫مباحــث فرهنگــی خواســت بــرای عمیــق شــدن پیونــد‬ ‫مــردم بــا کتــاب تــاش کننــد چراکــه انــس گرفتــن بــا‬ ‫کتــاب انســان ها را از اســیب دور و بــه خیــر و نیکــی‬ ‫نزدیــک می کنــد‪.‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت ازدواج و جوانان‬ ‫مصوب شد که تاکنون‬ ‫بانک های عامل هزار و ‪۴۱۹‬‬ ‫میلیارد تومان پرداختی داشتند‬ ‫و ‪ ۷۴۰‬میلیارد تومان هم‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه نهادهای‬ ‫حمایتی شامل ستاد اجرایی‬ ‫فرمان امام‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کمیته امداد و بهزیستی را‬ ‫داشتیم که تاکنون ‪ ۵۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان ان محقق شده است‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر در ایــن مراســم گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫عملیــات افتتــاح ‪ ۲۰۴‬پــروژه و اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫پنــج پــروژه عمرانــی‪ ،‬اقتصــادی و اشــتغالزا بــا اعتبــاری‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۵۳۰‬میلیــارد تومــان بــه صــورت متمرکــز در ایــن‬ ‫شهرســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫ســیدجواد کریمــی افــزود‪ ۸۹ :‬پــروژه بــا اعتبــار ‪۱۱۸‬‬ ‫میلیــارد تومــان در حــوزه اقتصــادی و اشــتغالزایی و ‪۱۲۰‬‬ ‫پــروژه در حــوزه عمرانــی بــا ‪ ۴۱۲‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫افتتــاح و یــا اغــاز عملیــات اجرایــی انهــا اغــاز شــد کــه در‬ ‫بحــث اقتصــادی رشــد ‪ ۲۰۰‬درصــدی و در بحــث عمرانــی‬ ‫رشــد ‪ ۶.۵‬برابــری را در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی افتتــاح گازرســانی بــه هفــت روســتای صعــب العبــور‬ ‫بخــش چشمه ســاران از مصوبــات دولــت گذشــته‪،‬‬ ‫افتتــاح ســالن ورزشــی مکتــب الزهــرا(س) و کتابخانــه‬ ‫عمومــی نگیــن شــهر از مصوبــات ســفر اســتانی رییــس‬ ‫جمهــوری‪ ،‬اغــاز عملیــات اجرایــی ‪ ۱۵۰‬واحــد نهضــت ملــی‬ ‫مســکن‪ ،‬افتتــاح نمازخانــه بیــن راهــی خــوش ییــاق و‬ ‫کارگاه هــای فنــی و حرفــه ای روســتایی‪ ،‬اغــاز نهضــت‬ ‫اســفالت روســتایی در بخــش مرکــزی و چشمه ســاران و‬ ‫افتتــاح تجهیــزات چــاه اب و روکــش اســفالت روســتایی‬ ‫را از جملــه پروژه هــای دهــه فجــر شهرســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر گفــت‪ :‬بــا افتتــاح پروژه هــای دهــه‬ ‫فجــر در ایــن شهرســتان بــرای ‪ ۲۶۹‬نفــر از جوانــان جویــای‬ ‫کار اشــتغال افرینــی می شــود‪.‬‬ ‫کریمــی دهــه فجــر را بهتریــن فرصــت بــرای تبییــن‬ ‫دســتاوردهای انقــاب اســامی دانســت و از همــه اقشــار‬ ‫جامعــه‪ ،‬نخبــگان و بــه ویــژه مســووالن خواســت بــرای‬ ‫افزایــش امیدافرینــی در جامعــه در مســیر جهــاد تبییــن‬ ‫تــاش بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی حاکــم و کاهــش‬ ‫ســطح اب هــای زیرزمینــی و افــت دبــی ‪ ۵۰‬درصــدی حــدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬حلقــه چــاه اب شــرب‪ ،‬تنــش ابــی از دیگــر مباحثــی‬ ‫اســت کــه بــه ان توجــه شــده و ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ،۱۴۰۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای رفــع تنــش ابــی بــه پروژه هــای‬ ‫اســتان در بحث هــای مختلــف حفــر چــاه‪ ،‬تجهیــز و توســعه‬ ‫شــبکه و احــداث خــط انتقــال اختصــاص پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۲۰۴‬پروژه عمرانی و اقتصادی در ازادشهر‬ ‫معــاون سیاســی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن امســال بدون شــک‬ ‫حضــور مــردم باعــث ناامیــدی دشــمنان اســام و‬ ‫ایــران شــد و موجــب بــه نمایــش گذاشــتن وحــدت‬ ‫و همدلــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار یداللــه جوانــی در مصــای بجنــورد در اییــن‬ ‫راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن اظهــار داشــت‪ :‬امــروز در‬ ‫سراســر ایــران صــدای خــود را مــردم بــه جهانیــان‬ ‫رســاندند و ثابــت کردنــد کــه پــای ارمانهــای انقــاب و‬ ‫اســام ایســتاده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز مــردم نشــان دادنــد کــه در‬ ‫خصــوص ارزش هــا و ارمــان هــای انقــاب در تمامی‬ ‫ایــن دوران بــه فهــم مشــترک رســیده انــد و ایــن‬ ‫حضــور نشــان از معرفــت و شــناخت مــردم نســبت‬ ‫بــه انقــاب را دارد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‬ ‫ادامــه داد‪ ۲۲ :‬بهمــن روزی اســت کــه امــام راحــل‬ ‫موفق شــد تا کشــور ایران را از چنگال اســتعمارگران‬ ‫و جهانخــواران عالــم خــارج کنــد و بــا ایــن قیــام عــزت‬ ‫ملــی‪ ،‬ســرافرازی و خودبــاوری در جامعــه ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــرف‪ ،‬بــاران و ســرما هیچــگاه در‬ ‫عــزم مــردم بــرای پاسداشــت ارزش هــای انقــاب‬ ‫تاثیــری نمــی گــذارد و دشــمنان تــاش مــی کننــد بــا‬ ‫جنــگ شــناختی بــا بهــره گیــری از امپراتــوری رســانه‪،‬‬ ‫نظــام والیــت فقیــه را طــور دیگــری بــرای نســل جــوان‬ ‫تفســیر کننــد‪.‬‬ ‫ســردار جوانــی ادامــه داد‪ :‬کســانی کــه بــه دنبــال‬ ‫ان هســتند؛ در جامعــه القــا کننــد کــه مــردم در‬ ‫دهــه پنجــم بــا والیــت فقیــه و ارمــان هــای امــام(ره)‬ ‫فاصلــه دارنــد بایــد ایــن حضــور پرشــور را تحلیــل و‬ ‫مطالعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مبــارزه دشــمن بــا جمهــوری‬ ‫اســامی مبــارزه بــا ملــت ایــران اســت اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫دشــمنی مســتکبران بــه خاطــر تمدن ســازی و‬ ‫پیشــرفت هــای چشــمگیر ملــت ایــران اســت چــرا‬ ‫کــه انهــا نمــی خواهــد تــا مــردم ایــران‪ ،‬الگــوی‬ ‫مســتضعفان عالــم باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دشــمنی اســتکبار جــای تعجــب نــدارد و‬ ‫اینکــه همــواره ازمــوده را مــی ازماینــد‪ ،‬جــای تعجــب دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پیــام ملــت غیور ایــران در راهپیمایی‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن به سردمداران استکبار جهانی و دولتهای‬ ‫مرتجــع عــرب ایــن اســت کــه تــا کــی ملــت ایــران را‬ ‫مــی ازماییــد و تــا کــی مــی خواهیــد محاســبات غلــط‬ ‫داشــته باشید‪.‬‬ ‫ســردار جوانی بیان کرد‪ :‬دشــمنان در بخش نظامی‬ ‫ده هــا توطئــه طراحــی کردنــد ولی نتایج عکســی برای‬ ‫انهــا بــه همــراه داشــت و درخشــیدن مــردم در جنگ‬ ‫تحمیلــی و مناســبات مذهبــی تمامــی توطئــه هــای‬ ‫انهــا را تبدیــل بــه یــاس کــرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در حــوزه امنیتــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫سیاســی و فرهنگی دسیســه های گوناگونی را علیه‬ ‫ملــت ایــران طراحــی کردنــد کــه ایــن دسیســه هــا بــا‬ ‫هوشــیاری مــردم بــه فرصــت تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اســتکبار در رســانه های خود اغتشاشــات‬ ‫را انقــاب نامیــد و بایــدن در فضایــی توهم گونــه‬ ‫خواســته خــود را اشــکارا اعــام کــرد و گفــت که مردم‬ ‫ایــران را ازاد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمنان در اغتشاشــات بــه دنبــال ان‬ ‫بودیــد کــه ملــت را از انقــاب جــدا کننــد و مــردم را در‬ ‫برابــر روحانیــت‪ ،‬ســپاه و بســیج قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ســردار جوانــی ادامــه داد‪ :‬غربــی هــا بایــد بداننــد‬ ‫تمــدن اســامی بــا دســتان پرتــوان ملــت و والیــت‬ ‫فقیــه در حــال شــکل گیــری اســت و ایــن تمــدن‬ ‫مبتنــی بــر معنویــت و عقالنیــت اســت و در ایــن‬ ‫هندســه جدیــد قــدرت‪ ،‬جمهــوری اســامی و ملتهای‬ ‫مســلمان جایــگاه ویــژه ای دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمنان تصــور نکننــد بــا جنــگ روانــی و‬ ‫عملیــات شــناختی جوانــان را از انقــاب جــدا کننــد و‬ ‫بــا ایــن تصــور کــه بــا تحریــم ســپاه بــه بــازوان تــوان‬ ‫ملــت اســیبی بزنیــد‪ ،‬کورخوانده ایــد زیــرا کــه تکیــه‬ ‫ســپاه بــر خــدا و مــردم اســت‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬همــه ایــن نقشــه هــا بــرای توقــف رونــد‬ ‫توســعه کشــور اســت و تاکنــون نیــز بــه نتیجــه‬ ‫نرســیده انــد‪.‬‬ ‫راهپیمایی روز ‪ ۲۲‬بهمن همزمان با سراســر کشــور‬ ‫در بجنــورد ســاعت ‪ ۱۰‬از میــدان شــهید اغــاز شــد و‬ ‫بــه مقصــد نهایــی در مصــای امــام خمینــی(ره) بــا‬ ‫ســخنرانی ســردار «یداللــه جوانــی» معــاون سیاســی‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و قرائــت قطعنامه‬ ‫پایــان یافــت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دولت سیزدهم به دنبال‬ ‫تحقق حکمرانی روستایی‬ ‫است‬ ‫جانشــین قــرارگاه پیشــرفت همــه جانبــه روســتا‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم و وزارت کشــور بــه دنبــال‬ ‫تحقــق حکمرانــی روســتایی اســت تــا در ســایه‬ ‫ان توســعه و پیشــرفت ایــن ســکونتگاه ها بــا‬ ‫تصمیم گیری هــای محلــی تســریع شــود‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد بکائــی درجشــن بــزرگ انقــاب ویــژه‬ ‫مناطق روســتایی گنبدکاووس در روســتای «اق اباد»‬ ‫این شهرســتان افزود‪ :‬کشــور ما مملو از ظرفیت های‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی اســت کــه بخــش زیــادی از ایــن‬ ‫ظرفیت هــا در مناطــق روســتایی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه تاکنــون کمتــر از ظرفیت هــای‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی اســتفاده شــده اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بایــد ایــن ظرفیت هــا را بشناســیم و از انهــا بــرای‬ ‫عمــران و توســعه همــه جانبــه کشــور و روســتاها‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫ســردار بکائــی ادامــه داد‪ :‬دهیــاران و شــوراهای‬ ‫روستایی مطابق با قوانین موجود که جنبه حمایتی‬ ‫از انهــا دارد‪ ،‬می تواننــد بــا شناســایی ظرفیت هــای‬ ‫روســتا و بــا تصمیــم گیــری و برنامه ریــزی درون‬ ‫روســتایی‪ ،‬از انها برای توســعه همه جانبه روســتای‬ ‫خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین قــرارگاه پیشــرفت همــه جانبــه روســتا‬ ‫همچنیــن گفــت‪ :‬روســتاها در همــه جــای دنیــا‬ ‫جایــگاه ویــژه ای در تولیــد و تامیــن امنیــت غذایــی‬ ‫کشــور به عنــوان مولف ـ ه اصلــی امنیــت ملــی دارنــد‬ ‫ضمــن اینکــه ایــن ســکونتگاه ها از فرهنــگ متعالــی‬ ‫در البســه و پوشــاک‪ ،‬موســیقی‪ ،‬اداب و رســومی که‬ ‫ریشــه در تاریــخ دارد‪ ،‬برخوردارنــد‪.‬‬ ‫ســردار بکائــی اضافــه کــرد‪ :‬بــا پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی خدمــات زیرســاختی و رفاهــی خوبــی در‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪ ۱۰‬خانــوار انجــام شــده کــه بــه هــچ‬ ‫وجــه قابــل مقایســه بــا قبــل از انقــاب نیســت با این‬ ‫حال جمعیت روســتایی کشــور از ‪ ۷۰‬درصد در دهه‬ ‫‪ ،۴۰‬در اوائــل پیــروزی انقــاب بــه ‪ ۵۰‬درصــد و اکنــون‬ ‫بــه ‪ ۲۵‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کــم توجهــی بــه امکانــات اقتصــادی در‬ ‫روســتاها را از عوامــل اصلــی کاهــش جمعیــت‬ ‫ایــن ســکونتگاه ها دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫ظرفیت هــای روســتا را ابتــدا شناســایی و ســپس‬ ‫انهــا را بــه ارزش هــای اقتصــادی در راســتای رشــد و‬ ‫توســعه روســتاها تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در حکمرانــی روســتایی کــه دولــت و‬ ‫وزارت کشــور انــرا دنبــال می کننــد‪ ،‬اســتفاده بهینــه‬ ‫از ظرفیت هــای روســتایی در بخش هــای مختلــف‬ ‫بــا تصمیــم گیــری درون روســتایی توســط شــوراها و‬ ‫دهیــاران اســت‪.‬‬ ‫جانشــین قــرارگاه پیشــرفت همــه جانبــه روســتا‬ ‫همچنیــن بــا تبریــک دهــه فجــر پیــروزی انقــاب‬ ‫گفــت‪ :‬پیــروزی انقــاب اســامی کــه نقطــه عطفــی‬ ‫در تاریــخ ایــران اســت ســبب غلبــه مســتضعفین بــر‬ ‫مســتکبرین جهــان شــد‪.‬‬ ‫ســردار بکائــی بــا تاکیــد برضــرورت تبییــن ابعــاد‬ ‫مختلــف انقــاب و دســتاوردهای ‪ ۴۴‬ســاله ان در‬ ‫بخش هــای گوناگــون بــرای نســل جــوان افــزود‪ :‬قبــل‬ ‫از انقــاب دانشــگاه ها‪ ،‬جوانــان و مراکــز تحقیقاتی ما‬ ‫قــادر بــه تولیــدات علمــی و صنعتــی نبودند امــا پس از‬ ‫پیــروزی انقــاب ایــن اعتمــاد بــه نفــس بــا شــعار «مــا‬ ‫می توانیــم» امــام خمینــی (ره) ایجــاد شــد و در دوران‬ ‫دفاع مقدس بســیاری از تســلیحات نظامی و دفاعی‬ ‫توســط جوانــان ایرانــی ســاخته شــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪705‬‬ ‫در جهاد اقتصادی بانوان نقش‬ ‫ویژه و مهمی دارند‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تقدیــر از حضــور موثــر بانــوان اســتان در عرصه هــای گوناگــون اجتمــاع‬ ‫گفــت‪ :‬نقــش و جایــگاه بانــوان در اســتمرار انقــاب اســامی و جهــاد اقتصــادی ویــژه و بــا‬ ‫اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در اولیــن کنگــره اســتانی بانوان تاثیرگذار در گــرگان افزود‪ :‬حضرت فاطمه‬ ‫(س)‪ ،‬حضــرت مریــم (س) و زنــان دیگــر در طــول تاریــخ گــوی ســبقت را از مــردان ربــوده و‬ ‫امــروز هــم بانــوان تاثیرگــذار بســیاری در عرصــه هــای مختلفــی از جملــه اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ورزشــی و کشــاورزی از مــردان پیشــتاز هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در تظاهــرات قبــل از پیــروزی انقــاب تعــداد زنــان از مــردان بیشــتر بــود و در‬ ‫عرصه هــای ســال های بعــد از انقــاب هــم بانــوان در راســتای اســتمرار انقــاب نقــش زیــادی‬ ‫ایفــا کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬گلســتان ظرفیــت فــراوان و نعمت هــای خــدادادی زیــادی دارد کــه می توانــد از‬ ‫اســتان های برتــر در کشــور از نظــر ســرامد تولیــد و درامــد ســرانه باشــد ولــی جــزو چهــار اســتان‬ ‫فقیــر هســتیم و نتوانســتیم از ظرفیت هــا بــه خوبــی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا راهبــرد و چشــم انــداز مشــخص همــراه بــا همــت همگانــی‬ ‫جوانــان‪ ،‬بانــوان و احــاد جامعــه در راســتای رســیدن بــه میانگیــن کشــوری بایــد تــاش کــرد‪.‬‬ ‫نمایش همراهی همیشگی‬ ‫ملت با حضور اقوام گلستانی‬ ‫در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫زنگانه افزود‪ :‬بانوان تاثیرگذار و کارافرین اســتان در راســتای پیشــرفت و توســعه اســتان باید‬ ‫هماننــد خــود را بــا امــوزش تکثیر کنند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬زنــان و دختــران تاثیرگــذار جامعــه مبتنــی بــر منــش فاطمــی و علــوی عنصــر‬ ‫تاثیرگــذاری را انتخــاب کــرده و رســالت انهــا رهبــری اجتماعــی اســت تــا الگویــی بــرای دیگــران باشــند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬این اســتان در معرض تهدیدهای بســیار بزرگی در حوزه ســامت‪،‬‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬کشــاورزی و صنعــت از جملــه خشــک شــدن خلیــج گــرگان اســت‪ ،‬همچنیــن‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد اب شــرب ایــن اســتان از ســفره های اب زیرزمینــی تامیــن می شــود کــه فرونشســت‬ ‫زمیــن را در اینــده خواهــد داشــت و مــردم اســتان در مقابــل ایــن تهدیدهــای بــزرگ بایــد‬ ‫مطالبه گــر و اطــاع رســانی درســت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬یکــی از معضــات گلســتان کمبــود اب اســت کــه در تابســتان گذشــته حــدود‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای جلوگیــری از فاجعــه هزینــه شــد و ‪ ۵۰‬درصــد اســتفاده از‬ ‫چــاه هــای اب زیرزمینــی را کاهــش دادیــم ولــی هنــوز در اســتانی بــا معضــل کمبــود اب شــالی‬ ‫کاشــته می شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بانــوان در تبییــن‪ ،‬مطالبه گــری‪ ،‬اقناع ســازی جامعــه در راســتای توســعه و‬ ‫پیشــرفت گلســتان نقــش پشــتیبانی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم توجــه ویــژه ای بــه گلســتان داشــته و مجمــوع اعتبــارات را در‬ ‫ایــن اســتان ســه برابــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ ۲۲ :‬درصــد صــادرات اســتان بــا محــور دیپلماســی اقتصــادی افزایــش‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬زنــان تاثیرگــذار‪ ،‬موفــق و مومــن در روشــنگری جامعــه و حیــات طیــب و طاهــر‬ ‫اســتان داشــته و وحــدت و همدلــی تمــام اقشــار مختلــف جامعــه تضمیــن کننــده حرکــت بــه‬ ‫ســمت پیشــرفت اســتان اســت‪.‬‬ ‫گلســتان مطابــق سرشــماری ســال ‪ ،۹۵‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬نفــر جمعیــت متشــکل از اقــوام و‬ ‫مذاهــب مختلــف دارد کــه ‪ ۴۹‬درصــد ان را زنــان تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫بی نتیجــه مانــده اســت چــرا کــه مــا پــرورش یافتــه مکتــب‬ ‫شــهدا و امــام حســین(ع) هســتیم‪.‬‬ ‫زهــرا ســادات دامــرودی یکــی دیگــر از دختــران انقــاب هــم‬ ‫مهمتریــن علــت حضــور خــود در راهپیمــای امــروز را ادامــه‬ ‫دادن راه شــهدایی کــه در راه دفــاع از انقــاب اســامی و‬ ‫مبــارزه بــا ظلــم رژیــم شاهنشــاهی بــه شــهادت رســیدند‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــه رهبــر معظــم انقــاب قــول می دهیم‬ ‫همــواره بــرای اســتوار نگــه داشــتن ارمان هــای نظــام از هیــچ‬ ‫تالشــی فروگــذار نباشــیم چــرا کــه انقــاب متعلــق بــه همــه‬ ‫مــا دهــه نودی هاســت‪.‬‬ ‫مردم ایران عاشقانه انقالب را دوست دارند‬ ‫حضــور اقــوام و مذاهــب مختلــف همــراه بــا کــودکان دهــه‬ ‫هشــتاد و نــودی در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن در شــهرهای‬ ‫مختلــف شــرق گلســتان‪ ،‬بــار دیگــر گوشــه ای از همراهــی‬ ‫ملــت ایــران را در حمایــت از ارمان هــا و ارزش هــای انقــاب‬ ‫اســامی بــه نمایــش گذاشــت‪.‬‬ ‫مــردم گلســتان پیــر و جــوان از هــر قومیــت و مذهبــی پــای‬ ‫پیــاده و حتــی برخی هــا بــه دلیــل مشــکالت جســمی بــا‬ ‫ویلچــر بــا مشــت های گــره کــرده و عــزم راســخ و ســردادن‬ ‫شــعارهای مختلــف علیــه امریــکا جنایتــکار و همدســتانش‬ ‫و اعــام حمایــت از ارمان هــا و ارزش هــای انقــاب اســامی‬ ‫بــه خیابان هــا امدنــد و چهــل و چهارمیــن ســالروز پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی را جشــن گرفتنــد‪.‬‬ ‫ســاکنان اســتان گلســتان بــه ویــژه مناطــق شــرقی کــه‬ ‫هموطنانــی از قومیت هــای مختلــف ترکمــن‪ ،‬فــارس‪ ،‬تــرک‪،‬‬ ‫سیســتانی و بلوچ هســتند امروز با ســردادن شعارهای مرگ‬ ‫بــر امریــکا‪ ،‬مــرگ بــر اســراییل و مــرگ بــر ضــد والیــت فقیــه‪،‬‬ ‫مــا همــه بــا هــم هســتیم حامــی رهبــر هســتیم‪ ،‬وحــدت و‬ ‫همصدایــی خــود را در حفــظ ارمان هــای انقــاب اســامی بــه‬ ‫نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫کــودکان و نوجوانــان حاضــر در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن در‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مراســم امــروز را جشــن انقــاب بــرای دهــه‬ ‫هشــتاد و نودی هــا دانســتند و مهمتریــن پیــام حضورشــان‬ ‫را نشــان دادن عشــق و عالقــه خــود بــه ارمان هــای انقــاب‬ ‫اســامی و رهبــری اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫معصومــه غفورنیــا یکــی از دانــش امــوزان حاضــر گفــت‪:‬‬ ‫شــرکت مــا دختــران و پســران دهــه نــودی در کنــار پــدران‬ ‫و مادرانمــان در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن بــه همــه دشــمنان‬ ‫نشــان داد کــه تالش هایشــان بــرای منفــی جلــوه دادن‬ ‫دســتاوردهای نظــام جمهــوری اســامی در ذهن نســل امروز‬ ‫محمدمصطفــی هیوه چــی یکــی از پســران نوجــوان ترکمــن‬ ‫کــه از جملــه حاضــران در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن بــود هــم‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬حضــور پرشــور کودکانــی بــه ماننــد وی‬ ‫در مراســم امــروز مشــت محکمــی بــر دهــان یاوه گویــان‬ ‫غربــی باشــد کــه می گوینــد دختــران و پســران ایرانــی عشــق و‬ ‫عالق ـه ای بــه رهبــری و انقــاب اســامی ندارنــد‪.‬‬ ‫یونــس هیوه چــی پــدر ایــن دانــش امــوز هــم تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫تمــام اقــوام و مذاهــب از جملــه ترکمن هــا همواره پشــتیبان‬ ‫انقــاب اســامی بــوده و خواهنــد بــود و در هیــچ شــرایطی‬ ‫دســت از حمایــت خــود از والیــت فقیــه و رهبــری برنخواهنــد‬ ‫داشــت چراکــه عاشــقانه انقــاب را دوســت دارنــد‪.‬‬ ‫زهــرا بازمانــده شــرف یکــی از دانــش امــوزان بســیجی حاضر‬ ‫در جشــن انقــاب هــم گفــت‪ :‬دشــمنان خیلــی تــاش کردند‬ ‫چهــره انقــاب اســامی را در میــان مــردم ایــران و دیگــر‬ ‫کشــورها منفــی نشــان دهنــد امــا بــه هــدف خــود نمی رســند‬ ‫چــرا کــه بــرای ایــن انقــاب خون هــای زیــادی ریختــه شــده و‬ ‫مــردم هیــچ وقــت خــون شــهدا را پایمــال نمی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم از جملــه کــودکان و نوجوانــان همــواره‬ ‫پیــرو راه انقــاب و ولــی فقیــه خــود هســتند و همانطــور کــه‬ ‫رهبــری بیــان کردنــد دهــه هشــتاد و نودی هــا انقــاب را بــه‬ ‫ثمــر می رســانند و حضــور پرشــور تمــام اقشــار مــردم پیــر و‬ ‫جوان در کنار کودکان در مراســم امروز نشــان از ریشـه های‬ ‫عمیــق انقــاب دارد‪.‬‬ ‫ازدحام راهپیمایان مشت محکمی بر دهان استکبار‬ ‫یکــی از بانــوان ترکمــن کــه همــراه کــودک خــود شــعار مــرگ‬ ‫بــر امریــکا ســرمی داد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم ایــران هیــچ وقــت گــول‬ ‫تبلیغــات دروغیــن دشــمنان را نخواهنــد خــورد و همیشــه‬ ‫همــراه انقــاب و رهبــری هســتند و ازدحــام جمعیــت‬ ‫حاضــران در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن مشــت محکمــی بر دهان‬ ‫اســتکبار از جملــه امریــکا جنایتــکار و همدســتانش اســت‪.‬‬ ‫طوبــی بی ب ـی اق بیــان کــرد‪ :‬دشــمنان همیشــه از ایــران و‬ ‫ایرانــی عصبانی انــد امــا مراســم امــروز کــه نمایــش گوشـه ای‬ ‫از حضــور و همراهــی پرشــور ملــت ایــران بــرای دفــاع از‬ ‫ارمان هــا و اهــداف انقــاب اســامی به حســاب می ایــد بــر‬ ‫شــدت عصبانیــت انــان افــزوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬دشــمنان کــه از عــزت و اقتــدار ایــران اســامی‬ ‫بــه تنــگ امده انــد بــه دنبــال برهــم زدن وحــدت شــیعه و‬ ‫ســنی بــا اختــاف افکنــی هســتند امــا کــور خوانده انــد چراکــه‬ ‫تمــام اقــوام و مذاهــب بــا همبســتگی پشــت والیــت فقیــه و‬ ‫انقــاب خــود ایســتاده اند‪.‬‬ ‫حضــور مــردم شــیعه و ســنی در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن‬ ‫اثبــات عــزت ایــران اســامی‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت گنبــدکاووس هــم در حاشــیه‬ ‫راهپیمایــی گفــت‪ :‬ملــت ایــران از هــر قومیــت و مذهــب‬ ‫همــواره در عرصه هــای سیاســی و اجتماعــی حضــوری‬ ‫فعــال دارنــد و امــروز هــم شــاهد شــرکت چشــمگیر انــان در‬ ‫راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن در مقایســه با ســال های قبل هســتیم‬ ‫کــه باعــث اثبــات دوبــاره اقتــدار ایــران در دنیاســت‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالباســط نوریــزاد بــا قدردانــی از مــردم شــیعه و‬ ‫ســنی بــرای حضــور پرشــور در راهپیمایــی امــروز‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫دشــمنان تمــام تــوان خــود را بــرای ایجــاد اختــاف میــان‬ ‫مــردم و حاکمیــت بـه کار گرفتنــد امــا مشــاهده جمعیــت در‬ ‫صفــوف بــه هــم پیوســته نشــان از نقشــه بــراب شــدن دوباره‬ ‫تالش هــای مذبوحانــه انــان دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم هیــچ وقــت از حاکمیــت و دولتمــردان‬ ‫خــود جــدا نمی شــوند چــون دیــن و اعتقادشــان ایــن اجــازه را‬ ‫نمی دهــد تــا علیــه نظــام جمهــوری اســامی صــف ارایــی کننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت گنبــدکاووس تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫انقــاب بایــد حفــظ شــود چراکــه انقالبــی خدایــی اســت و‬ ‫حضــور میلیونــی ملــت ایــران در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمن جواب‬ ‫کوبنــده ای بــه مســتکبران و صهیونیســم جهانــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی‬ ‫شــکوهمند انقــاب اســامی در هوایــی ســرد بــا حضــور‬ ‫پرشــور مــردم وفــادار بــه انقــاب در شــهرها و روســتاهای‬ ‫گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫راهپیمایــان بــا شــعارهای اللــه اکبر‪،‬خامنــه ای رهبــر‪ ،‬مــرگ‬ ‫بــر ضــد والیــت فقیــه‪ ،‬مــرگ بــر امریــکا‪ ،‬مــرگ بــر اســراییل‪،‬‬ ‫مــا همــه بــا هــم هســتیم حامــی رهبــر هســتیم‪ ،‬اســتقالل‪،‬‬ ‫ازادی‪ ،‬جمهــوری اســامی ‪ ،‬بــا ارمــان های ارزشــمند امــام (ره)‪،‬‬ ‫شــهدای انقــاب و دفــاع مقــدس تجدیــد بیعت کــرده و به یاوه‬ ‫گویــی هــای اســتکبار و دشــمنان پاســخ دنــدان شــکن دادنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005003977‬مــورخ ‪ 1401.10.17‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی به صورت سلســله‏ایــادی از مالک رســمی یارعلی مزیــدی تصــرف مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000007‬تقاضای‬ ‫اقــای محمــد‏قلیچــی شــماره شناســنامه ‪ 1‬کــد ملــی ‪ 4879862142‬صــادره از رامیــان فرزنــد عبدالــه درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه‏دران احــداث بنــا شــده به مســاحت ‪ 190‬متر مربع مفروض مجزا شــده از پــاک از ‪ 29‬اصلــی واقع درعلی‬ ‫ابادکتــول‪ -‬خیابــان ایــت –‏‏‪ 10‬متــری‪ -‬کوچــه شــقایق ‪ 18‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به‏صدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه مرجع ثبتی ‪،‬دادخواســت خود‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪179 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.11.23:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪401.12.09:‬‏‪1‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۹۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۰۹‬تقاضــای اقــای مصطفــی میــر بــه شــماره شناســنامه و کــد ملــی ‪ ۱۷۴۳۹۶۲۵۶۸‬صــادره از اهــواز فرزنــد‬ ‫غالمعلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۲۱۷/58‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲۳‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۵۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/09 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫دعوت به همکاری‪ :‬خانمهای دهه ‪ 75‬جویای شغل با ما در پیام رسان ایتا تماس بگیرند ‪0939 - 008 -2086‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 705‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫ساختمان اداره گاز شهر جلین‬ ‫باحضور نمایندگان مجلس استان‬ ‫گلستان افتتاح شد‬ ‫پــروژه ســاختمان اداره گاز شــهر جلیــن اســتان گلســتان طــی مراســمی باشــکوهی باحضــور دکتــر‬ ‫منتظــری و مهنــدس ســنگدوینی نماینــدگان شهرســتان هــای گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی‪،‬پایین محلی فرماندارشهرستان گرگان‪،‬مهندس طالبی مدیرعامل شرکت گاز ‪،‬شهردار جلین‬ ‫و تنــی چنــد از مســئولین منطقــه پــروژه ســاختمان اداره گاز شــهر جلیــن بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گازاســتان گلســتان در ایــن مراســم مهنــدس علــی طالبــی‬ ‫مدیرعامــل گازگلســتان ضمــن خیرمقدم‪،‬طــی ســخنان مبســوطی بــه تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫پــروژه ســاختمانی پرداخــت وگفت‪:‬احــداث پــروژه ســاختمان اداره گازشــهر جلین ســال گذشــته‬ ‫در زمینــی بــه مســاحت ‪ 818‬متــر انجــام شــد‪.‬‬ ‫علــی طالبــی افــزود‪ :‬ایــن پــروژه بــا زیربنایــی حــدود ‪160‬متــر مربــع برنامــه ریــزی شــده بــود کــه‬ ‫در سامانه تلفنی ‪ ۱۳۷‬شهرداری‬ ‫گرگان بیش از ‪ ۷‬هزار پیام‬ ‫شهروندی ثبت شد‬ ‫معــاون محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــهرداری گــرگان از ثبــت ‪ ۷۳۶۵‬پیــام و‬ ‫رســیدگی و نتیجــه بخشــی ‪ ۵۳۶۷‬پیــام شــهروندی در ســامانه تلفنــی ‪ ۱۳۷‬خبــر داد‪.‬‬ ‫احمــد ســاالری گفــت‪ :‬از ابتــدای فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬تــا پانزدهــم بهمــن مــاه ‪ ۷۳۶۵‬پیــام در‬ ‫ســامانه ‪ ۱۳۷‬ثبــت شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۱۶۷‬پیــام بــه ســرانجام رســیده و تعــداد ‪۱۶۵۶‬‬ ‫پیــام نیــز در مرحلــه اقــدام مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســاالری افــزود‪ :‬پیــام هــای واصلــه بــه مرکــز فوریــت هــای خدمــات شــهری بــه دو گــروه‬ ‫پیــام هــای عــادی و فــوری تقســیم مــی شــوند کــه پیــام هــای فــوری در کوتــاه تریــن زمــان‬ ‫مــورد بررســی و انجــام می شــود امــا پیــام هــای عــادی بــا توجــه بــه ماهیــت عمرانــی‪،‬‬ ‫خدماتــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی زمــان بــر بــوده و نیــاز بــه بررســی بیشــتر اســت‪ ،‬همچنیــن‬ ‫تخصیــص بودجــه مشــخص بــرای انجــام انهــا از دالیــل زمــان بــر بــودن انجــام برخــی‬ ‫درخواســت هــا برشــمرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیشــترین پیــام هــای شــهروندان در مربــوط بــه حــوزه نگهداشــت‬ ‫شــهر بــوده کــه افزایــش ســطح اعتمــاد شــهروندان از موضوعاتــی اســت کــه مــورد توجــه‬ ‫مدیریــت شــهری اســت‪ ،‬زیــرا خدمــات رســانی مطلــوب و ایجــاد ارتبــاط بیشــتر بــا رضایــت‬ ‫شــهروندان ارتبــاط مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫معــاون محیــط زیســت و خدمــات شــهری همچنیــن اظهــار کــرد‪ :‬در چنــد مــاه گذشــته‬ ‫شــاهد افزایــش تعــداد درخواســت هــای ثبــت شــده در ســامانه ‪ ۱۳۷‬هســتیم و یکــی از‬ ‫ایــن دالیــل اعتمــاد شــهروندان بــه ســامانه ‪ ۱۳۷‬اســت و ایــن موضــوع مســئولیت مدیریــت‬ ‫شــهری را ســنگین تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســاالری تصریــح کــرد‪ :‬در راســتای خدمــات رســانی مطلــوب و ســریع نــرم افــزار موبایلــی‬ ‫‪ ۱۳۷‬نیــز خریــداری شــده و بــه زودی راه انــدازی خواهــد شــد کــه گام مهمــی در کاهــش‬ ‫زمــان ثبــت و رســیدگی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بــرای ســاخت ان بالــغ بــر ‪ ۳۴‬میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت تــا در فضــای اداری مناســب‬ ‫بتوانیــم بیــش از پیــش خدمــات شایســته تــری را بــه مــردم شــریف شــهرجلین و روســتاهای‬ ‫حومــه ارائــه نمائیــم ‪.‬‬ ‫در ادامــه پاییــن محلــی فرمانــدار شهرســتان گــرگان نیــز ضمــن تشــکر از زحمــات مدیــر عامــل‬ ‫شــرکت گاز باقیــاس خدمــات دوره قبــل از انقــاب گفــت‪:‬در ان دوران مــردم در نهایــت فقــر‬ ‫بودند‪،‬وبــا انقــاب امــام راحــل و پیــروزی بــر طاغــوت ‪،‬قانــون حــق کاپیتالســیون کــه از ننگیــن‬ ‫تریــن قانــون ان دوران بــود از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت قــدر ایــن انــرژی را بدانیــم و شــکر گــزار نعمــات انقــاب باشــیم‬ ‫گفــت‪:‬در مــاه گذشــته افــت فشــار گاز در برخــی نقــاط اســتان بــه نقطــه بحــران رســیده بــود کــه‬ ‫مدیریــت ان کار ســختی بــود و خوشــبختانه بــا تــاش مجموعــه کارکنــان پرتــاش شــرکت گاز‬ ‫نگذاشــتند مــردم دچــار ســختی بشــوند ‪.‬‬ ‫در ادامه ســنگدوینی نماینده شهرســتان های گرگان و اق قال در مجلس شــورای اســامی با‬ ‫ابــراز خــدا قــوت بــه همــکاران شــرکت گاز گفــت ‪:‬در ســال گذشــته کلنــگ ایــن پــروژه بــه زمیــن‬ ‫زده شــد و امروز به همت جمعی و اقدام جهادی با مســاعدت شــهرداری و زحمات پیمانکار‬ ‫طــرح بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بحــران افــت فشــار گاز افزود‪:‬اینکــه یــک شــهر را بــا فشــار وروردی ‪ ۸۰‬مدیریــت‬ ‫کنــی تــا گاز ان پایــدار بمانــد بســیار ســخت اســت کــه ایــن کار را مدیرعامــل و کارکنــان شــرکت‬ ‫گاز اســتان بایکســان ســازی فشــار شــبکه توانســتند انجــام دهنــد و جلــوی قطــع گاز را بگیرنــد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی اظهــار داشــت ‪:‬جمهــوری اســامی ایــران بســیار قــدرت منــد اســت و قدرتشــان‬ ‫همیــن مــردم والیــت مــدار و همیشــه در صحنــه هســتند کــه همواره خودشــان را بویــژه در راه‬ ‫پیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن بــا حضــور خیــره کننــده خــود نشــان مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ 5‬سال حبس و انفصال دائم از‬ ‫خدمات دولتی برای یکی از‬ ‫مدیران کل ِ سابق استان گلستان‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان از قطعــی شــدن رای پرونــده متهمــان فســاد مالــی‬ ‫در بنیــاد مســتضعفان اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬در ایــن پرونــده بــه اتهامــات اختــاس و ارتشــا ســه نفــر از‬ ‫کارکنــان بنیــاد مســتضعفان اســتان رســیدگی و رای انهــا پــس از طــی مراحــل قانونــی‬ ‫در شــعبه چهاردهــم تجدیدنظــر اســتان ‪ ،‬قطعــی شــد ‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬بــر اســاس رای دادگاه در ایــن پرونــده ‪ ،‬اقــای علــی شــکریان فرزنــد‬ ‫ولــی الــه مدیــر کل وقــت بنیــاد مســتضعفان اســتان گلســتان‪ ،‬در خصــوص اتهــام‬ ‫اختــاس بــه مبلــغ دو میلیــارد و صــد و چهــل و یــک میلیــون و پنجــاه و یــک هــزار‬ ‫ریــال بــه تحمــل ‪ 5‬ســال حبــس و پرداخــت جــزای نقــدی بــه مبلــغ چهــار میلیــارد و‬ ‫دویســت و هشــتاد و دو میلیــون و صــد و نــود و دو هــزار ریــال و انفصــال دائــم از‬ ‫خدمــات دولتــی و رد مــال شــامل دو میلیــارد و صــد و چهــل و یــک میلیــون و پنجــاه‬ ‫و یــک هــزار ریــال در حــق بنیــاد مســتضعفان محکــوم شــد ‪.‬‬ ‫ایــن فــرد در خصــوص اتهــام پولشــویی هــم بــه پرداخــت چهــار میلیــارد و هفتــاد و‬ ‫پنــج میلیــون ریــال در حــق دولــت و بــرای اتهــام انتقــال مــال غیــر ‪ ،‬بــه تحمــل چهــار‬ ‫ســال و یــک روز حبــس و پرداخــت جــزای نقــدی بــه میــزان شــانزده میلیــارد و ســیصد‬ ‫میلیــون ریــال در حــق دولــت محکــوم شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دیگــر محکــوم ایــن پرونــده‪ ،‬ســهرابعلی مختــاری فرزنــد حســین کارمنــد‬ ‫ایــن اداره نیــز بــه اتهــام مشــارکت در پولشــویی بــه پرداخــت چهــار میلیــارد و ســیصد‬ ‫و پانــزده میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق دولــت و در خصــوص اتهــام ارتشــا‪ ،‬بــه‬ ‫‪ 15‬مــاه حبــس و پرداخــت ‪ 150‬میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق دولــت و انفصــال‬ ‫موقــت بــه مــدت ســه ســال‪ ،‬محکــوم شــد ‪.‬‬ ‫ایــن فــرد در خصــوص اتهــام انتقــال مــال غیــر‪ ،‬بــه تحمــل چهــار ســال و یــک روز‬ ‫حبــس و پرداخــت هفــده میلیــارد و دویســت و شــصت میلیــون ریــال‪ ،‬جــزای نقــدی‬ ‫در حــق دولــت محکــوم شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان ادامــه داد‪ :‬ابراهیــم قاســمی فــر فرزنــد صــادق‪،‬‬ ‫دیگــر متهــم ایــن پرونــده هــم کــه از کارمنــدان ایــن اداره اســت در خصــوص اتهــام‬ ‫مشــارکت در پولشــویی بــه پرداخــت یــک میلیــارد و هشــتصد و ســی و دو میلیــون و‬ ‫پانصــد هــزار ریــال جــزای نقــدی در حــق دولــت محکــوم شــد‪.‬‬ ‫ایــن فــرد در خصــوص اتهــام انتقــال مــال غیــر بــه ســه ســال حبــس و پرداخــت هفــت‬ ‫میلیــارد و ســیصد و ســی میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق دولــت‪ ،‬محکــوم شــد‪.‬‬ ‫اســپانلو گفــت‪ :‬در ایــن پرونــده بــا اقــدام بــه موقــع دادگســتری اســتان در مــدت‬ ‫رســیدگی ‪ 74 ،‬قطعــه از زمیــن هــای متعلــق بــه بنیــاد مســتضعفان بــه ایــن نهــاد‬ ‫بازگردانــده شــد و متهمــان نیــز بالفاصلــه پــس از صــدور کیفرخواســت از مناصــب‬ ‫دولتــی تعلیــق شــدند‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫پرداخت مالیات به نیت‬ ‫اموات!‬ ‫ایــن ماجــرای مالیــات هــم کــم کــم دارد بــرای‬ ‫خــودش ســری بیــن ســرها پیــدا مــی کنــد و اگــر‬ ‫بــا همیــن رونــد ادامــه بدهــد در کنــار الودگــی‬ ‫هــوا‪ ،‬صنعــت خودروســازی‪ ،‬قیمــت گــذاری‬ ‫خــودرو‪ ،‬رتبــه بنــدی فرهنگیــان‪ ،‬تعرفــه گــذاری‬ ‫خدمــات پرســتاری‪ ،‬افزایــش نــرخ دالر و ســکه‬ ‫و ‪ ...‬چکــش خــور ملســی پیــدا مــی کنــد و در‬ ‫رنکینــگ موضوعــات پــر تکــرار در رســانه هــا‬ ‫صاحــب جایــگاه قابــل توجهــی مــی شــود!‬ ‫الکــردار جــا بــرای ریــگالژ و اچــار کشــی هــم‬ ‫فــراوان دارد‪ .‬از مالیــات دو میلیــون تومانــی‬ ‫طــا فــروش هــا و اهــن فــروش هــا و فــرار‬ ‫هــای مالیاتــی شــرکت هــای صــوری گرفتــه تــا‬ ‫اجــاره کارت خــوان توســط اطبــای پاکدســت و‬ ‫وکالی محتــرم‪ ...‬بمانــد کــه امســال مالــکان‬ ‫خانــه هــای خالــی و صاحبــان خودروهــا و خانــه‬ ‫هــای لوکــس هــم اصــا ً بــا پیامــک هــای‬ ‫تهدیــد امیــز اداره مالیــات حــال نکردنــد و تنهــا‬ ‫دو ســه نفرشــان بــه نیــت امــوات‪ ،‬ســر جمــع‬ ‫چهــار و نیــم میلیــارد تومــان بــه حســاب اداره‬ ‫مالیــات واریــز کردنــد کــه هزینــه همــان پیامــک‬ ‫هــا هــم در نیامــد!‬ ‫ناگفتــه نمانــد بــه همــان انــدازه کــه پولدارهــا‬ ‫و چهــار درصــدی در برابــر پرداخــت مالیــات‬ ‫مقاومــت مــی کننــد و معتقدنــد «مــردم‬ ‫افکــن تــر ایــن غــول بیابانــی نیســت» دولــت‬ ‫هــم اصــرار عجیبــی روی مالیــات نگرفتــن از‬ ‫اغنیــا دارد تــا جایــی کــه اصــا ً چهــار میلیــارد و‬ ‫هشــتصد تومــان را پــول حســاب نمــی کنــد و‬ ‫بــی خیــال گرفتــن مالیــات از این مبلــغ درامدی‬ ‫شــده اســت‪ .‬یعنــی دولــت حاضــر اســت پــول‬ ‫بــدون پشــتوانه چــاپ کنــد‪ ،‬ســود بانکــی را بــاال‬ ‫ببــرد‪ ،‬تــورم و نقدینگــی را نجومــی کنــد ولــی از‬ ‫اغنیــاء مالیــات نســتاند و معتقــد اســت کســی‬ ‫کــه در ســال ‪ 5‬میلیــارد درامــد دارد مالیاتــش‬ ‫خــوردن نــدارد ولــی معلمــی کــه در ســال ‪120‬‬ ‫میلیــون تومــان هــم درامــد نــدارد‪ ،‬مالیاتــش را‬ ‫بایــد بــه نیــت تبــرک و تیمــن قبــل از پرداخــت‬ ‫حقوقــش برداشــت کــرد‪.‬‬ ‫البتــه حســاب ســلبریتی هــا علــی حــده اســت‬ ‫و امســال دولــت روی مالیــات ســلبریتی هــا‬ ‫حســاب ویــژه ای بــاز کــرده اســت و شمشــیر‬ ‫را برایشــان از رو بســته و حتــی در تهــران‬ ‫یــک اداره بــه همیــن منظــور راه انــدازی کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــاد در مــورد شناســایی‬ ‫مالیــات ســلبریتی ها عنــوان کــرد‪ :‬ســلبریتی ها‬ ‫ماننــد ســایر مودیــان مــا هســتند و بــر اســاس‬ ‫میــزان درامــدی کــه دارنــد مشــمول مالیــات‬ ‫می شــوند‪ .‬منظــور ادامــه داد‪ :‬اداره کلــی‬ ‫در تهــران فقــط بــرای مالیــات ســلبریتی ها‬ ‫راه انــدازی شــده و همــه قراردادهــای ایــن افــراد‬ ‫را بررســی و شناســایی می کننــد‪.‬‬ ‫ظاهــرا ًمعــاون وزیــر اقتصــاد خبــر نــدارد کــه در‬ ‫قراردادهــای فوتبالیســت هــا و هنرپیشــه هــا‬ ‫و ســلبریتی هــا و ‪ ...‬پرداخــت مالیــات گــردن‬ ‫پــدر دامــاد اســت و از کیســه مــردم مــی رود‪.‬‬ ‫یعنــی اگــر قــرار باشــد از حســاب شــخصی ایــن‬ ‫عزیــزان پرداخــت شــود‪ ،‬بــه همــان انــدازه روی‬ ‫قــرارداد مــی اوردنــد تــا نــه ســیخ بســوزد و نــه‬ ‫دســته ســیخ!‬ ‫فقــط خــدا کنــد بعــد از راه انــدازی ایــن اداره‬ ‫یــک وقــت دوســتان هــوس نکننــد وزارت‬ ‫مالیــات ویــژه ســلبریتی هــا راه انــدازی کننــد و‬ ‫در هر استان یک اداره کل و در هر شهرستان‬ ‫یــک اداره‪ ...‬خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میوه های الغری‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش‬ ‫وزن کــدام اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود‬ ‫می بخشــند و سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد‬ ‫‪ ,‬پوســت را جــوان و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را‬ ‫بــراق می کننــد و ســامت عمومــی بــدن را افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی از پــر طرفدارتریــن و‬ ‫در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای الغــری در دنیــا‬ ‫بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد رژیم هــای‬ ‫دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان را دنبــال‬ ‫کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام بــه‬ ‫عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در‬ ‫ادامــه ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای‬ ‫الغــری و الغرکننــده موثــر در کاهــش وزن و تناســب‬ ‫انــدام را معرفــی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪705‬‬ ‫اثر تقدم؛ چرا به یاد‬ ‫اوردن ابتدای هر‬ ‫لیست ساده تر است؟‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ -1‬گالبــی بــرای الغــری و کاهــش وزن‪ :‬گالبــی یکــی‬ ‫دیگــر از میــوه هــای پــر ارزش در زمینــه کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت ‪ ،‬بســته بنــدی شــده بــا پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ K‬و مقــداری‬ ‫ریبوفالویــن‪ ،‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فــوالت‪ ،‬مــس‪،‬‬ ‫انتــی اکســیدان ها و ویتامیــن ‪6-B‬؛ گالبــی در برابــر‬ ‫رادیکال هــای ازاد مبــارزه می کنــد‪ ،‬بــه هضــم غــذا‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ ،‬بــدن را ســم زدایــی می کنــد و خطــر‬ ‫ابتــا بــه دیابــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمــک لیمــو بــه کاهــش وزن‪:‬احتمــاال یکــی از همــه‬ ‫کاره تریــن میوه هــای کاهــش وزن‪ ،‬لیمــو اســت‪ .‬ایــن مرکــب‬ ‫ترش حاوی مقادیر باالیی از ویتامین ‪ C‬و مقادیر کمتری از‬ ‫تیامین‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیم‪ ،‬مس‪ ،‬فوالت و پانتوتنیک اســید‬ ‫اســت‪ .‬لیمــو عــاوه بــر تقویــت بــدن و بهبــود هضــم و ســم‬ ‫زدایــی‪ ،‬مــی توانــد بــه طــور بالقــوه از ســامت اســتخوان ها‬ ‫حمایــت کنــد‪ ،‬جــذب اهــن را افزایش دهد‪ ،‬ســنگ کلیــه را از‬ ‫بیــن مــی بــرد یــا حتــی ان را دفــع مــی کنــد‪ ،‬ایمنــی و ســامت‬ ‫قلــب را تقویــت می کنــد و پوســت را روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چربــی ســوزی بــا مصــرف انــار‪ :‬انــار یکــی از بهتریــن‬ ‫چربــی ســوزها اســت کــه از مزایــای ســامتی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬فیبــر‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬فــوالت‪،‬‬ ‫پتاســیم‪ ،‬فالونوئیدهــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪،B6‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،K‬پلــی فنــل هــا و فســفر را ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫انــار بــرای مبــارزه بــا فشــار خــون بــاال‪ ،‬هیپرگلیســمی‪،‬‬ ‫التهــاب‪ ،‬کلســترول بــاال‪ ،‬ســرطان هــای خــاص و اســترس‬ ‫اکســیداتیو مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اووکادو بــرای الغــری‪:‬اووکادو چربــی ســوز اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دارای چربــی ســالم اســت کــه بــرای عملکــرد‬ ‫قلــب مفید می باشــد‪ .‬همچنیــن دارای انــواع ویتامین‬ ‫‪، B, C, K, E‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬اهــن‪ ،‬مگــن یــم‪ ،‬زینــک و‬ ‫مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬چربی سوزی و الغری با توت فرنگی‪:‬‬ ‫دارای کربوهیــدرات و کالــری کــم اســت‪ ،‬تــوت فرنگــی‬ ‫یــک چربــی ســوز ســریع اســت ؛ فیبــر‪ ،‬انتــی اکســیدان ‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،C‬پتاســیم‪ ،‬فوالت‪ ،‬فالونوئیدها و منگنز دارد در‬ ‫حالــی کــه کاهــش وزن یکــی از مزایــای قــوی تــوت فرنگــی‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا بــه جریــان خــون را نیــز بهبــود می بخشــند‪،‬و به‬ ‫مشــکالت مختلــف قلــب و عــروق کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪-6‬کاهــش وزن بــا مصــرف پرتقال‪:‬بــرای کمــک بــه کاهــش‬ ‫وزن و کاهــش خطــر ابتــا بــه ســکته مغــزی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬بیمــاری‬ ‫کبــد‪ ،‬دیابــت‪ ،‬فشــار خــون بــاال‪ ،‬مســائل مربــوط بــه پوســت‬ ‫و بیمــاری هــای قلبــی مفیــد اســت‪ ،‬پرتقــال منبــع مهمــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬فیبــر‪ ،‬مــس‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫کلســیم‪ ،‬ویتامین هــا و مــواد مغــذی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬زغــال اختــه بــرای چربــی ســوزی‪:‬زغال اخته ‪،‬کوچک‬ ‫اما قدرتمند اســت ‪.‬همچنین خواص چربی ســوزی دارد‬ ‫و هضــم را تحریــک میکنــد و شــامل انتــی اکســیدانها‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ ،K‬فیبــر‪ ،‬منگنــز و اســت ‪ ،‬زغــال‬ ‫اختــه مــی توانــد قلــب‪ ،‬پوســت‪ ،‬اســتخوان‪ ،‬و ســامت‬ ‫روان را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاپایــا بــرای چربــی ســوزی‪:‬پاپایا (همچنیــن بــه عنــوان‬ ‫‪ )Pawpaw‬به عنوان یکی از بهترین چربی سوز ها شناخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬اســیب های پوســتی را کاهش‪ ،‬ســامت قلب‪،‬‬ ‫هضــم را بهبــود مــی بخشــد‪ .‬انتــی اکســیدان ها‪ ،‬پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B9‬ویتامیــن ‪ C‬و پتاســیم را بــه‬ ‫همــراه لیکوپــن ارائــه مــی دهــد؛ منیزیم؛ کلســیم؛ و ویتامین‬ ‫‪ E ،B5 ،B3 ،B1‬و ‪ K‬را دارا اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬گــواوا بــرای الغری‪:‬گــواوا یکــی دیگــر از میــوه هــای‬ ‫گرمســیری هضــم کننــده اســت کــه متاســفانه بــه‬ ‫عنــوان میــوه هــای دیگــر در بــازار رایــج نیســت ‪ -‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬مزایــای ســامتی بــاور نکردنــی دارد کــه فراتــر از‬ ‫کاهش در وزن اســت‪:‬از جمله‪:‬ایمنی بهتر و ســامت‬ ‫قلــب‪ ،‬دیابــت پاییــن ‪ ،‬کاهــش خطــر ابتــا به ســرطان‪،‬‬ ‫بهبــود بینایــی ‪ ،‬اســترس کمتــر و بهبــود بافــت پوســت‪،‬‬ ‫ایــن میــوه ســبز پوســتی و صورتــی حــاوی منگنــز‪،‬‬ ‫فــوالت‪ ،‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن‬ ‫‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬اهــن و کلســیم اســت‪ .‬ایــن میــوه‬ ‫خوشــمزه نــه تنهــا بــرای زنــان بــاردار ایمــن اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــرای انهــا بســیار مفیــد هــم اســت؛ زیــرا مــی توانــد بــا‬ ‫عفونــت هــا و میکــروب هــا مبــارزه کنــد و بــه بیمــاری‬ ‫صبحگاهــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫فاطمــه زاهــدی ‪ -‬چــرا بیشــتر اوقــات فقــط اولیــن مــوارد‬ ‫لیســت مــواد غذایــی را بــه خاطــر می اوریــم؟ تــا بــه حــال‬ ‫ســعی کرده ایــد مــواردی را کــه در لیســتی فهرســت‬ ‫شــده اند‪ ،‬حفــظ کنیــد؟ اگــر دقــت کــرده باشــید‪ ،‬در ایــن‬ ‫هنــگام به خاطرســپردن اولیــن مــوارد موجــود در لیســت‬ ‫اســان تر اســت و مــواردی کــه در وســط و انتهــای ان قــرار‬ ‫دارنــد کمــی مبهــم هســتند‪ .‬دلیــل ایــن اتفــاق چیــزی‬ ‫اســت کــه محققــان ان را اثــر تقــدم نامیده انــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه هرانچــه را الزم اســت دربــاره اثــر تقــدم بدانیــد‬ ‫برایتــان گفته ایــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اثر تقدم چیست؟‬ ‫اثــر تقــدم یعنــی تمایــل بــه یــاداوری بهتــر اطالعــات‬ ‫ابتــدای فهرســت نســبت بــه اطالعــات وســط یــا انتهــای‬ ‫فهرســت‪ .‬اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اثــر تقــدم بــا تمریــن و‬ ‫سیســتم های ذخیره ســازی حافظــه مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫اثر تقدم در مقایسه با اثر تاخر‬ ‫اثــر تاخــر بــه تمایــل افــراد بــرای یــاداوری اســان تر‬ ‫مــواردی کــه در اخــر فهرســت قــرار دارنــد‪ ،‬اشــاره دارد‪ .‬در‬ ‫اثــر تاخــر بــه ایــن دلیــل اخریــن مــورد لیســت بــه یادمــان‬ ‫می ایــد کــه جدیدتریــن چیــزی اســت کــه خوانده ایــم و‬ ‫در حافظــه کوتاه مــدت مــا ذخیــره شــده اســت‪ .‬وقتــی اثــر‬ ‫تقــدم و تاخــر را کنــار هــم در نظــر بگیریــد‪ ،‬یــک منحنــی ‪U‬‬ ‫شــکل می بینیــد کــه به عنــوان منحنــی موقعیــت ترتیبــی‬ ‫نیــز شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫چرا اثر تقدم ایجاد می شود؟‬ ‫‪ .۱‬تمرین‬ ‫دلیــل اصلــی اثــر تقــدم احتمــاال ایــن واقعیــت اســت کــه‬ ‫افــراد تمایــل دارنــد بــرای به خاطرســپردن مطالــب‪ ،‬انهــا‬ ‫را بارهــا تمریــن و تکــرار کننــد‪ .‬به عبارتــی چــون مــوارد‬ ‫ابتدایــی لیســت بیشــتر از مــوارد وســط و انتهــا تمریــن‬ ‫می شــوند‪ ،‬بعــدا هــم فــرد انهــا را بهتــر بــه یــاد م ـی اورد‪.‬‬ ‫ایــن مــورد بــا شــواهدی تاییــد می شــود کــه نشــان‬ ‫می دهــد وقتــی شــرکت کنندگان در مطالعــه تمریــن‬ ‫نکننــد یــا زمــان کافــی بــرای تمریــن نداشــته باشــند‪ ،‬اثــر‬ ‫تقــدم ناپدیــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬محدوده توجه‬ ‫دلیــل دوم اثــر تقــدم مربــوط بــه دامنــه توجــه اســت‪.‬‬ ‫معمــوال افــراد بــه مــوارد ابتدایــی و انتهایــی لیســت بیشــتر‬ ‫از مــوارد دیگــر توجــه می کننــد‪ ،‬بنابرایــن احتمــال بیشــتری‬ ‫وجــود دارد کــه انهــا را بــه خاطــر بســپارند‪ .‬بــه اخریــن‬ ‫مکالمــه ای کــه داشــته اید‪ ،‬پاراگرافــی کــه خوانده ایــد‪،‬‬ ‫فیلمــی کــه تماشــا کرده ایــد یــا پادکســتی کــه گــوش‬ ‫داده ایــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪ .‬احتمــاال چیــزی کــه بــه یــاد می اوریــد‬ ‫اطالعــات ابتدایــی و انتهایــی ایــن فعالیت هــا هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬محدودیت های حافظه‬ ‫علــت اخــر اثــر تقــدم بــه محدودیت هــای حافظــه‬ ‫برمی گــردد‪ .‬فــرد ممکــن اســت بتوانــد چنــد مــورد اول را در‬ ‫حافظــه بلندمدتــش ذخیــره کنــد و مــوارد ابتدایــی هــم در‬ ‫حافظــه کوتاه مدتــش بماننــد‪ ،‬امــا مــواردی کــه در وســط‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬هرگــز ذخیــره نمی شــوند‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر اثر تقدم‬ ‫بــر اســاس نتایــج تحقیقــات موجــود‪ ،‬اثــر تقــدم‬ ‫تحت تاثیــر عوامــل متعــددی قــرار می گیــرد‪ .‬مهم تریــن‬ ‫عوامــل عبارت انــد از‪:‬‬ ‫زمــان ارائــه‪ :‬هرچــه زمــان بیــن ارائــه مــوارد لیســت‬ ‫طوالنی تــر باشــد‪ ،‬تاثیــر بیشــتری بــر اثــر تقــدم دارد‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن تاثیــر ایــن اســت کــه افــراد وقــت بیشــتری بــرای‬ ‫تمریــن دارنــد‪.‬‬ ‫زمــان یــاداوری‪ :‬وقتــی زمــان یــاداوری مــوارد بــه تاخیــر‬ ‫بیفتــد‪ ،‬تاثیــر منفــی بــر ایــن پدیــده خواهــد داشــت و ان‬ ‫را کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫تاثیرات اثر تقدم‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه «اثــر‬ ‫تقــدم چــه تاثیــری بــر روی زندگی مــان دارد؟» درک‬ ‫تاثیــری کــه ممکــن اســت ایــن پدیــده بــر تصمیمات تــان‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بــه شــما کمــک کنــد تــا در مــورد طیــف‬ ‫وســیعی از مســائل قضــاوت بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تصمیم گیری برای انتخاب های پیچیده‬ ‫نحــوه دریافــت اطالعــات یــک عامــل حیاتــی در طــول‬ ‫فرایندهــای تصمیم گیــری ســخت و پیچیــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بازاریابــی از ایــن ســوگیری شــناختی اگاه‬ ‫هســتند و از ان به نفــع خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫می خواهنــد اولیــن و اخریــن برداشــت شــما از محصولــی‬ ‫خــاص‪ ،‬برداشــتی مثبــت باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه بــرای محصولــی کــه هنــوز در دســترس نیســت‬ ‫تبلیغــات می کننــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت شــرکت هایی‬ ‫را ببینیــد کــه کارهــای اضافــی ماننــد بســته بندی ویــژه را‬ ‫بــرای محصــول تــدارک می بیننــد‪ .‬هــدف انهــا از ایــن کار‬ ‫تاثیرگذاشــتن روی مشــتری بــا اثــر تقــدم اســت‪.‬‬ ‫اگاهــی از اثــر تقــدم هنــگام خریــد محصــوالت می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد تا براســاس برداشــت اولیــه تصمیمات‬ ‫عجوالنــه نگیریــد‪ .‬بهتــر اســت در مورد محصــوالت تحقیق‬ ‫کنیــد و گزینه هــا را بــر اســاس واقعیــت ارزیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن باعــث می شــود طعمــه اســتراتژی های تبلیغاتــی و‬ ‫بازاریابــی نشــوید و بهترین هــا را بــر اســاس شــرایط تان‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫اطالعــات بــه پایــان برســانید‪.‬‬ ‫روش اجتناب از اثر تقدم‬ ‫هنگامــی کــه ســعی می کنیــم تصمیمــی بگیریــم یــا چیــزی‬ ‫را انتخــاب کنیــم‪ ،‬اثــر تقــدم بــه فرایندهــای شــناختی مــا‬ ‫نفــوذ می کنــد‪ .‬مــوارد زیــر می تواننــد در اجتنــاب از اثــر‬ ‫تقــدم مفیــد باشــند و باعــث شــوند تــا تحت تاثیــر ان قــرار‬ ‫نگیریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬جمع اوری اطالعات درست‬ ‫اثــر تقــدم تاثیرگــذار اســت؛ زیــرا عمــل بــر اســاس ان‬ ‫بــه نوعــی غریــزی اســت‪ .‬بــا گذشــت زمــان می توانیــد‬ ‫بــر ایــن ســوگیری غلبــه کنیــد به شــرطی کــه قبــل از هــر‬ ‫تصمیم گیــری‪ ،‬تمــام جوانــب ان را بســنجید و بتوانیــد بــر‬ ‫اســاس بهتریــن اطالعــات موجــود تصمیــم بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬توجه به زندگی روزمره‬ ‫اکنــون کــه می دانیــد اثــر تقــدم چیســت‪ ،‬وقــت بگذاریــد‬ ‫تــا مطمئــن شــوید در تصمیم گیری هــا و انتخاب هــای‬ ‫روزمــره زندگــی درســت عمــل می کنیــد‪ .‬وقتــی خوانــدن‬ ‫مقال ـه ای را بــه پایــان می رســانید‪ ،‬ببینیــد چــه چیزهایــی‬ ‫را بــه خاطــر می اوریــد‪ .‬بــدون تمرکــز بــر اطالعاتــی کــه در‬ ‫ابتــدای مقالــه دریافــت کردیــد‪ ،‬همــه چیزهایــی را کــه یــاد‬ ‫گرفتیــد‪ ،‬مــرور کنیــد‪ .‬بــا انجــام ایــن عــادات می توانیــد‬ ‫از ایــن پدیــده بیشــتر اگاه شــوید و تــا حــد امــکان از ان‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫در زندگی تــان تــا چــه حــد بــا تاثیــرات اثــر تقــدم روب ـه رو‬ ‫شــده اید؟ ایــا بــرای اجتنــاب از ان تــاش می کنیــد؟ لطفــا‬ ‫نظــرات و تجربیات تــان در ایــن زمینــه را بــا مــا و مخاطبــان‬ ‫عزیزمــان در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اثر لنگر انداختن (‪)Anchoring Effect‬‬ ‫اثــر تقــدم تاثیــر مهمــی بــر نوعــی ســوگیری شــناختی بــه‬ ‫نــام اثــر لنگــر انداختــن دارد‪ .‬ایــن ســوگیری شــناختی بــه‬ ‫تکیــه بیــش از حــد بــر اولیــن اطالعــات دریافتــی و نادیــده‬ ‫گرفتــن اطالعــات بعــدی اشــاره دارد‪ .‬اثــر لنگــر انداختــن‬ ‫می توانــد بــر تصمیم گیری هــای شــما تاثیــرات بســیار‬ ‫زیــادی بگــذارد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده ایــن ســوگیری شــناختی می توانــد‬ ‫بــر نحــوه تشــخیص و درمــان دقیــق بیماری هــا توســط‬ ‫پزشــکان نیــز تاثیــر داشــته باشــد‪ .‬ارزیابــی اولیــه کــه‬ ‫پزشــک در مــورد ســامت یــا بیمــاری فــرد انجــام می دهــد‬ ‫برایــش تصــوری ایجــاد می کنــد کــه بــر ارزیابی هــای اینــده‬ ‫او تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایجاد تاثیری ماندگار‬ ‫اگــر می خواهیــد موضــوع مهمــی را مطــرح کنیــد یــا‬ ‫کســی را در مــورد چیــزی متقاعــد کنیــد‪ ،‬پیام تــان را در‬ ‫موقعیت هــای مختلــف چندیــن بــار تکــرار کنیــد‪ .‬اکنــون‬ ‫کــه از تاثیــرات اثــر تقــدم اگاه هســتید‪ ،‬الزم اســت از ایــن‬ ‫دانــش در جهــت درســت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬یادگیری و مطالعه‬ ‫اگــر دانش امــوز یــا دانشــجو هســتید‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫ایــن اطالعــات در تکنیک هــای یادگیــری نیــز اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬از تمایل تــان بــرای به خاطرســپردن ابتــدا و انتهــای‬ ‫انچــه مطالعــه می کنیــد اگاه شــوید و موقعیت تــان را‬ ‫طــوری تغییــر دهیــد تــا در نهایــت بتوانیــد همه چیــز را‬ ‫در حافظــه بلندمدت تــان ذخیــره کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد در‬ ‫ابتــدای جلســات مطالعــه‪ ،‬بــر روی مفاهیــم بســیار دشــوار‬ ‫تمرکــز کنیــد و هــر جلســه را بــا مــرور ســریع دیگــر همــان‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 23‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 705‬‬ ‫ابزارهای فیلتر شکن چگونه اطالعات را سرقت می کنند؟‬ ‫مجرمــان اینترنتــی بــا ارائــه نــرم افزارهایــی تحــت عنــوان فیلترشــکن قــوی در فضــای مجــازی‪ ،‬از بدافــزار و جاســوس افزار داخــل اینگونــه برنامــه هــا اســتفاده مــی کننــد کــه بــرای هــک‬ ‫گوشــی کاربــر و دسترســی بــه پیامک هــا‪ ،‬اطالعــات تمــاس‪ ،‬موقعیــت مکانــی و ضبــط تماس هــا طراحــی شــده اســت‪ .‬ایــن جاســوس افزار می توانــد از اپلیکیش ـن های پیام رســانی‬ ‫ماننــد تلگــرام و واتســاپ نیــز جاسوســی کــرده و اطالعــات دیگــری ماننــد اطالعــات بانکــی را بــا اســتفاده از کی الگــر‪ ،‬اســتخراج کنــد‪.‬‬ ‫ایا چت بات های‬ ‫هوشمصنوعی‬ ‫می توانندجایگزین‬ ‫موتورهایجستجو‬ ‫شوند؟‬ ‫در نوامبــر ‪ 2022‬یــک چــت بــات پرحاشــیه مبتنــی بــر هــوش‬ ‫مصنوعــی بــه نــام ‪ ChatGPT‬بــا قابلیــت نوشــتن ایمیــل‪،‬‬ ‫شــعر‪ ،‬پاســخگویی بــه ســواالت و حتــی نــگارش کدهــای‬ ‫برنامه نویســی بــه دســت عمــوم رســید‪ .‬ایــن بــات می توانــد‬ ‫به عنــوان دســتیار مجــازی و همچنیــن بــرای پاســخ بــه‬ ‫جســتجوهای کاربــران نیــز اســتفاده شــود‪ .‬بنابرایــن به نظــر‬ ‫می رســد بــا پیدایــش ‪ ChatGPT‬دیگــر دوران موتورهــای‬ ‫جســتجو بــه پایــان رســیده اســت‪ ،‬امــا ایــا واقعــا ًاین چنیــن‬ ‫اســت و ایــا ‪ ChatGPT‬یــا ســایر چــت بات هــای هــوش‬ ‫مصنوعــی مشــابه می تواننــد جایگزیــن غول هایی مثــل موتور‬ ‫جســتجوی گــوگل و ســایر موتورهــای جســتجو شــوند؟‬ ‫‪ ChatGPT‬در حــال حاضــر کاربــران زیــادی دارد کــه از ان‬ ‫بــرای نوشــتن تبلیغــات‪ ،‬ایمیل هــا‪ ،‬پســت های وبالگــی و‬ ‫ســایر محتواهــای متنــی مشــابه اســتفاده می کننــد‪ .‬ایــا رشــد‬ ‫ســریع ایــن چــت بــات و بهره منــدی ان از قابلیت هــای هــوش‬ ‫مصنوعــی می توانــد نحــوه جســتجوی کاربــران در وب را تغییر‬ ‫دهــد؟ بــا توجــه بــه تالش هــای قبلــی گــوگل و مایکروســافت‬ ‫بــرای ایجــاد یــک موتــور جســتجوی کارامــد‪ ،‬ایــا هنــوز هــم‬ ‫امــکان ورود بازیگــر جدیــد بــه حــوزه جســتجو در وب و‬ ‫تاثیرگــذاری در ایــن دو حــوزه وجــود دارد؟‬ ‫در ادامــه بــه ایــن دو ســوال پاســخ خواهیــم داد و مزایــا و‬ ‫معایــب بهره منــدی از فنــاوری چــت بــات هــوش مصنوعــی در‬ ‫موتورهــای جســتجو را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــا چــت بات هــای هــوش مصنوعــی می تواننــد جایگزیــن‬ ‫موتورهــای جســتجو شــوند؟‬ ‫بــدون تردیــد تصــور اینترنــت بــدون موتــور جســتجویی مثــل‬ ‫گــوگل دشــوار اســت‪ .‬عملکــرد موتــور جســتجوی گــوگل در‬ ‫جســتجوی موضوعــات درخواســتی به قــدری موفــق بــوده کــه‬ ‫نــام ان در فرهنگ هــای لغــت به عنــوان یــک فعــل متــرادف‬ ‫بــا عبــارت «جســتجو در اینترنــت» بیــان شــده اســت‪ .‬بیشــتر‬ ‫افــراد زمانــی کــه می خواهنــد بگوینــد چیــزی را در اینترنــت‬ ‫جســتجو کرده انــد‪ ،‬می گوینــد «ان را گــوگل کــردم» یــا مثــا ً‬ ‫بعضــی افــراد می گوینــد «فــان موضــوع را گــوگل کــن»‪.‬‬ ‫گــوگل در پایــان ‪ 2022‬همچــون ســال های قبــل عنــوان‬ ‫پربازدیدتریــن وب ســایت را از ان خــود کــرد‪ .‬طبــق امــار‬ ‫تخمینــی ‪ 92‬درصــد از مــوارد جســتجوی موضوعــات‪ ،‬بــا موتــور‬ ‫جستجوی گوگل انجام شده و تنها ‪ 3‬درصد از جستجوها با‬ ‫موتــور جســتجوی رقیــب ان‪ ،‬یعنــی بینــگ (موتــور جســتجوی‬ ‫متعلــق بــه مایکروســافت) صــورت گرفتــه اســت‪ .‬در ظاهــر‬ ‫به نظــر می رســد در اینــده نزدیــک ابــزار دیگــری جایگزیــن‬ ‫موتــور جســتجوی گــوگل نخواهــد شــد؛ امــا در مــورد ایــن ‬ ‫موضــوع مطمئــن هــم نیســتیم‪.‬‬ ‫‪ ChatGPT‬بــا حجــم عظیمــی از متــون استخراج شــده از‬ ‫سراســر اینترنت‪ ،‬اموزش داده شــده اســت و می تواند تقریبا ً‬ ‫بــه تمــام جســتجوهای انجام شــده در فضــای وب‪ ،‬پاســخی‬ ‫شــبیه بــه پاســخ ارائــه شــده توســط انســان بدهــد‪ .‬به همیــن‬ ‫دلیــل پیش بینــی شــده اســت کــه ایــن ربــات می توانــد در‬ ‫اینــده تهدیــدی بــرای گــوگل باشــد‪.‬‬ ‫تــاش بــرای بهره منــدی از قابلیت هــای هــوش مصنوعــی در‬ ‫موتورهای جســتجو‬ ‫طبــق گــزارش نیویورک تایمــز‪« ،‬لــری پیــج» و «ســرگی‬ ‫بریــن»‪ ،‬بنیان گــذاران گــوگل‪ ،‬در حــال تــاش بــرای افــزودن‬ ‫قابلیت هایــی شــبیه قابلیت هــای ‪ ChatGPT‬بــه موتــور‬ ‫جستجویی هستند که ان را بیش از ‪ 25‬سال پیش راه اندازی‬ ‫کرده انــد‪ .‬طبــق گزارش هــا ســاندار پیچــای‪ ،‬مدیرعامــل گــوگل‬ ‫مصمــم بــه سرعت بخشــیدن بــه اســتفاده از یــک چــت بــات‬ ‫هــوش مصنوعــی در ســرویس ها و محصــوالت شــرکت بــا‬ ‫قابلیت هایــی فراتــر از قابلیت هــای ســایر چــت بات هــای‬ ‫متــداول اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا توجــه بــه ســرمایه گذاری چنــد میلیــارد دالری‬ ‫مایکروســافت در ‪ ،OpenAI‬شــرکت فعــال در حــوزه هــوش‬ ‫مصنوعــی و ســازنده ‪ ،ChatGPT‬ممکــن اســت ایــن بــات بــه‬ ‫برخــی از محصــوالت مایکروســافت مثــل افیــس و بینــگ نیــز‬ ‫راه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از قابلیت هــای هــوش مصنوعــی در موتورهــای‬ ‫جســتجو پیش تــر توســط «ســریدار رامازوارمــی»‪ ،‬پیش بینــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬او کــه قبــا ًسرپرســت بخــش تبلیغــات گــوگل‬ ‫‪7‬‬ ‫باستان شناسان به کمک‬ ‫هوش مصنوعی یک لوح‬ ‫باستانی ‪ 2‬هزار ساله را‬ ‫رمزگشایی کردند‬ ‫بــوده و پــس از ان اســتارتاپ موتــور جســتجوی نیــوا (‪)Neeva‬‬ ‫را بنیان گــذاری کــرده‪ ،‬در مصاحب ـه ای این چنیــن گفتــه اســت‪:‬‬ ‫مدل هــای زبانــی بــزرگ و هــوش مصنوعــی در جســتجوی‬ ‫اطالعــات‪ ،‬سوئیچ شــدن بیــن اطالعــات مختلف و پاسـخ دادن‬ ‫بــه ســواالت به گونــه ای کــه قبــا ًامکان پذیــر نبــوده اســت‪،‬‬ ‫ن توانایی هــا‬ ‫توانایــی بی نظیــری دارنــد‪ .‬بهره منــدی از ایــ ‬ ‫می توانــد جســتجوی اطالعــات در فضــای وب را بــرای افــراد‬ ‫واقعــا ًهیجان انگیــز کنــد و فکــر می کنــم شــرکت های مختلــف‬ ‫بــا روش هــای گوناگــون زمینه اســتفاده از چنین قابلیت هایی‬ ‫را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫نقش هوش مصنوعی در تغییر نحوه جستجو در وب‬ ‫از میــان موتورهــای جســتجویی کــه از چــت بــات هــوش‬ ‫مصنوعــی اســتفاده کرده انــد‪ ،‬می تــوان بــه موتــور جســتجوی‬ ‫‪ You.com‬اشــاره کــرد کــه ســال ‪ ۲۰۲۱‬در کالیفرنیــا راه انــدازی‬ ‫شــد و در دســامبر ‪ ۲۰۲۲‬چــت بــات هــوش مصنوعــی‬ ‫‪ YouChat‬بــه ان اضافــه شــد‪ .‬نیــوا بــا ‪ ،NeevaAI‬چــت بــات‬ ‫هــوش مصنوعــی جدیــد اختصاصــی خــود‪ ،‬نیــز یکــی دیگــر از‬ ‫ن موتورهــای جســتجو اســت‪.‬‬ ‫ای ـ ‬ ‫نیــوا کــه در اکتبــر گذشــته در انگلســتان اغــاز بــه کار کــرد‪ ،‬بــا‬ ‫هــدف نمایــش نتایــج جســتجوی غنــی و قابل اعتمــاد‪ ،‬بــدون‬ ‫هدایت شــدن بــا داده هــای کاربــر و داده هــای تبلیغاتــی‪،‬‬ ‫ایجــاد شــد‪ .‬قابلیــت هــوش مصنوعــی ان در مــاه فوریــه بــرای‬ ‫کاربــران انگلیســی در دســترس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ن موتــور جســتجوی مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی‪ ،‬فضــای‬ ‫ایـ ‬ ‫وب را بــرای اطالعــات جســتجو می کنــد و تنهــا یــک پاســخ‬ ‫نوشــتاری بــرای موضــوع جستجوشــده ارائــه می دهــد‪ .‬نیــوا‬ ‫مثــل چــت بــات ‪ ،YouChat‬منابــع هــر یــک از نتایــج جســتجو‬ ‫را بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه کاربــر معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫نیــوا دائمــا ً خــود را به روزرســانی می کنــد و منابــع مرتبــط را‬ ‫فراهــم می ســازد‪ .‬در حــال حاضــر تعــداد کاربــران ماهانــه‬ ‫این موتــور جســتجو تنهــا یــک میلیــون نفــر اســت کــه میــزان‬ ‫کمــی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫رامازوارمــی ادعــا می کنــد بهره منــدی موتــور جســتجویش‬ ‫از هــوش مصنوعــی باعــث شــده جســتجو در وب روان تــر از‬ ‫چیــزی شــود کــه اکنــون وجــود دارد‪ .‬او معتقــد اســت مــدل‬ ‫تبلیغاتــی گــوگل کــه زمانــی ان را هدایــت می کــرده و بخــش‬ ‫عمــده ای از درامــد گــوگل را تامیــن می کنــد‪ ،‬بایــد بــه چالــش‬ ‫کشــیده شــود‪ .‬بــه گفتــه او کل تجربــه جســتجو تنهــا روی‬ ‫جلب توجــه شــما بــه یــک تبلیــغ و کلیــک روی ان متمرکــز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫او بــاور دارد عالقــه گــوگل بــه کســب درامــد از تبلیغــات‬ ‫ن شــرکت نیــز بــرای نمایــش‬ ‫حتــی باعــث شــده الگوریتــم ای ـ ‬ ‫ســایت ها در نتایــج جســتجو‪ ،‬بــا رویکــرد کســب درامــد بیشــتر‬ ‫بــرای گــوگل عمــل کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ســایت هایی کــه‬ ‫بــا ابــزار گــوگل ســایتس تهیــه می شــوند‪ ،‬بیشــتر و بیشــتر در‬ ‫صــدر نتایــج جســتجو قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫معایــب اســتفاده از قابلیت هــای هــوش مصنوعــی در‬ ‫موتورهــای جســتجو‬ ‫نیــوا متعهــد شــده درازای دریافــت اشــتراک پریمیــوم‬ ‫(ماهیانــه ‪ 5.49‬پونــد یــا ســالیانه ‪ 44.99‬پونــد) محتــوای بدون‬ ‫تبلیغــات در اختیــار کاربــران خــود قــرار دهــد‪.‬‬ ‫ن موتــور جســتجو از دوره ازمایشــی‬ ‫اغلــب کاربــران ایــ ‬ ‫رایــگان ان اســتفاده می کننــد (کــه تعــداد انهــا بــه ‪ 600‬هــزار‬ ‫نفــر می رســد) و تنهــا ‪ 50‬مــورد جســتجو در مــاه بــرای ان هــا‬ ‫امکان پذیــر اســت‪ .‬ارائــه جســتجوی بــدون محدودیــت بــا‬ ‫اســتفاده از هــوش مصنوعــی قــوی‪ ،‬از لحــاظ اقتصــادی‬ ‫مقرون به صرفــه نیســت‪ .‬ســم التمــن‪ ،‬مدیرعامــل ‪،OpenAI‬‬ ‫می گویــد انجــام محاســبات الزم بــرای اســتفاده از ‪ChatGPT‬‬ ‫هزینه هــای بســیار باالیــی دارد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد دکتــر انــدرو روگوفســکی از موسســه ‪People-‬‬ ‫‪( Centred AI‬موسســه فعــال در زمینــه اســتفاده از‬ ‫قابلیت هــای هــوش مصنوعــی)‪ ،‬اســتفاده از ‪ ChatGPT‬در‬ ‫مقیاســی کــه اکنــون موتــور جســتجوی گــوگل ســرویس دهی‬ ‫می کنــد‪ ،‬نیازمنــد ایجــاد زیرســاخت بســیار عظیمــی اســت‪.‬‬ ‫او در مصاحبــه ای اذعــان کــرده در حــال حاضــر روش هــای‬ ‫مقرون به صرفــه زیــادی بــرای اســتفاده از قابلیت هــای چــت‬ ‫بات هوش مصنوعی وجود دارد‪ .‬روگوفســکی در این مصاحبه‬ ‫گفتــه هــوش مصنوعــی در حــال رشــد اســت و بهره منــدی از‬ ‫قابلیت هــای ان زیرســاخت مناســبی را می طلبــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر روگوفســکی اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــه ایــن‬ ‫شــکل (اســتفاده از ان در موتورهــای جســتجو) کار درســتی‬ ‫نیســت و چنیــن رویکــردی باعــث می شــود تنهــا شــرکت ها‬ ‫ن فنــاوری‬ ‫و ســازمان های بــزرگ بتواننــد از قابلیت هــای ایــ ‬ ‫ن چالــش بــزرگ‪ ،‬مشــکالت زیــاد‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬عــاوه بــر ایـ ‬ ‫دیگــری نیــز بــرای اســتفاده از قابلیت هــای هــوش مصنوعــی‬ ‫در موتورهــای جســتجو وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ NeevaAI‬نیــز ماننــد ‪ ChatGPT‬یــک مــدل زبانــی بــزرگ‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬بــه بیــان دیگــر بــا حجــم وســیعی از‬ ‫اطالعــات امــوزش داده شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا ‪ ChatGPT‬به خوبــی می دانــد کــه ممکن اســت پاســخش‬ ‫طوالنــی‪ ،‬نادرســت و بی معنــی باشــد‪ .‬بــه اعتقــاد رامازوارمــی‪،‬‬ ‫ن چــت بــات قــادر بــه تشــخیص درســت از غلط و همچنین‬ ‫ایـ ‬ ‫اطالعــات موثــق از شــایعات نیســت‪ .‬همچنیــن همان گونــه‬ ‫کــه شــرکت های بزرگــی مثــل گــوگل شکســت های بزرگــی‬ ‫را تجربــه کرده انــد‪ ،‬ممکــن اســت ‪ ChatGPT‬نیــز در اینــده‬ ‫شکســت بخــورد‪.‬‬ ‫امیدهــای زیــادی در مــورد چــت بات هــای هــوش مصنوعــی‬ ‫وجــود دارد و بــه نظــر می رســد ایــن فنــاوری حداقــل در‬ ‫کوتاه مــدت ســروصدای زیــادی بــه پــا کنــد و قابلیت هــای ان‬ ‫در اینــده تقویــت شــود؛ بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ایــن فنــاوری اکنون‬ ‫زیــاد بــه چالــش کشــیده نمی شــود‪.‬‬ ‫مهم تریــن ریســک های احتمالــی اســتفاده از هــوش‬ ‫مصنوعــی بــرای موتورهــای جســتجو (بــر اســاس ویژگی هــای‬ ‫‪ )ChatGPT‬بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫تعصــب‪ :‬ممکــن اســت موتورهــای جســتجوی مبتنــی بــر‬ ‫هــوش مصنوعــی باعــث زنــده نگه داشــتن تعصبــات یــا حتــی‬ ‫پررنگ ترشــدن ان هــا شــوند؛ مخصوصــا ً اگــر از داده هــای‬ ‫متعصبانــه بــرای امــوزش ان هــا اســتفاده شــده باشــد‪.‬‬ ‫حریــم خصوصــی‪ :‬موتورهــای جســتجوی مبتنــی بــر هــوش‬ ‫مصنوعی قادر به جمع اوری و ذخیر ه حجم وســیعی از داده های‬ ‫شــخصی هســتند کــه می تواننــد در راســتای هدفمندکــردن‬ ‫تبلیغــات یــا ســایر اهــداف مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫سانســور‪ :‬موتورهــای جســتجوی مبتنــی بــر هــوش مصنوعی‬ ‫ممکــن اســت بــرای سانســور یــا جلوگیــری از انتشــار برخــی از‬ ‫اطالعــات خــاص اســتفاده شــوند‪.‬‬ ‫ارائــه اطالعــات نادرســت‪ :‬خطــر انتشــار و توزیــع اطالعــات‬ ‫نادرســت و اخبــار جعلــی توســط موتورهای جســتجوی مبتنی‬ ‫بــر هــوش مصنوعــی دور از ذهــن نیســت؛ مخصوصــا ً اگــر‬ ‫اطالعــات مــورد اســتفاده بــرای امــوزش ان هــا متعلــق بــه‬ ‫ل اعتمــاد باشــد‪.‬‬ ‫منبعــی غیرقاب ـ ‬ ‫حــذف برخــی از مشــاغل‪ :‬اســتفاده از موتورهــای جســتجوی‬ ‫هــوش مصنوعــی می توانــد باعــث حــذف گــروه خاصــی از‬ ‫مشــاغل مثــل کتابــداری یــا دســتیاری جســتجو شــود‪.‬‬ ‫وابســتگی‪ :‬ممکــن اســت کاربــران بیــش از حــد بــه موتورهای‬ ‫جســتجوی مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی وابســته شــوند‪.‬‬ ‫چنیــن اتفاقــی می توانــد باعــث از بیــن رفتــن تفکــر انتقــادی و‬ ‫مهارت هــای جســتجو در افــراد شــود‪.‬‬ ‫انحصارطلبــی‪ :‬اســتفاده از موتورهــای جســتجوی مبتنــی بــر‬ ‫هــوش مصنوعــی می توانــد باعــث ایجــاد انحصارطلبی هــای‬ ‫ن موضــوع می توانــد ازبین رفتــن رقابــت و‬ ‫شــدید شــود و ایــ ‬ ‫ابتــکار را به دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــا زمینــه جایگزینــی موتورهــای جســتجو بــا چــت بات هــای‬ ‫هــوش مصنوعــی فراهــم شــده اســت؟‬ ‫توجــه بــه قابلیت هــای بالقــوه هــوش مصنوعــی بــرای‬ ‫متحول کــردن عملکــرد موتورهــای جســتجو و پیاده ســازی‬ ‫این قابلیت هــا‪ ،‬دو موضــوع متفــاوت از یکدیگــر هســتند‪.‬‬ ‫تغییــر گرایش هــای مهــم در فضــای اینترنــت دشــوار اســت؛‬ ‫امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ‪ ChatGPT‬هــم فنــاوری بــزرگ‬ ‫محســوب می شــود و پتانســیل متحول کردن حوزه موتورهای‬ ‫جســتجو را دارد‪.‬‬ ‫حتمــا ًمی دانیــد کــه روزگاری‪ ،‬نوکیــا‪ ،‬مایکروســافت و بلک بــری‬ ‫ســاطین بالمنــازع دنیــای موبایــل بودنــد؛ امــا این شــرکت ها‬ ‫ن صنعــت محلــی از اعــراب ندارنــد و اکنــون‬ ‫دیگــر در ایــ ‬ ‫گــوگل و اپــل بازیگــران اصلــی بــازار موبایــل هســتند‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت در اینــده در حــوزه جســتجو در فضــای وب نیــز شــاهد‬ ‫چنیــن اتفاقــی باشــیم‪ .‬بــه نظــر شــما ایــا ‪ ChatGPT‬یــا ســایر‬ ‫چت بات هــای هــوش مصنوعــی می تواننــد دراینــده دور یــا‬ ‫نزدیــک جایگزیــن گــوگل و ســایر موتورهــای جســتجو شــوند؟‬ ‫هــوش مصنوعــی جدیــدی کــه دانشــمندان‬ ‫ســاخته اند‪ ،‬قــادر اســت تکــه متن هــای خــط میخــی‬ ‫چنــد هــزار ســاله را در کنــار هــم قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بســیاری از اســناد ادبــی کهــن در دنیــا به ویــژه‬ ‫در رابطــه بــا ادبیــات بابــل به طــور پراکنــده و نــادر‬ ‫وجــود دارد‪ .‬حــاال محققــان بــا کمــک فنــاوری هــوش‬ ‫مصنوعــی ابــزاری ســاخته اند کــه می توانــد ایــن‬ ‫تکه هــای پراکنــده را بــه هــم وصــل کند کــه در همین‬ ‫ابتــدای کار موفــق شــده نســخه ای بســیار قدیمــی از‬ ‫حماســه «گیلگمــش» را شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫گروهــی از محققــان ابــزار هــوش مصنوعی جدیدی‬ ‫به نــام ‪ Fragmentarium‬را توســعه داده انــد کــه‬ ‫توانســته نســخه ای از حماســه گیلگمــش مربــوط‬ ‫بــه ‪ 130‬ســال قبــل از میــاد مســیح را شناســایی‬ ‫کنــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬ایــن متــن هــزاران ســال جدیدتــر‬ ‫از قدیمی تریــن نســخه ایــن حماســه محســوب‬ ‫می شــود و نشــان می دهــد کــه مــردم حتــی در‬ ‫دوره هــای متاخــر هــم نســخه هایی از ایــن داســتان‬ ‫را ثبــت می کردنــد‪.‬‬ ‫نســخه جدیــد حماســه گلگمــش کــه در ایــن لــوح‬ ‫دو هــزار ســاله پیــدا شــده‪ ،‬قــرار اســت بــه زودی‬ ‫به صــورت دیجیتالــی منتشــر شــود‪ .‬ایــن نســخه‬ ‫اولیــن نســخه ای خواهــد بــود کــه تمــام نوشــته های‬ ‫مربــوط بــه ایــن حماســه از لوح هــای مختلــف خــط‬ ‫میخــی را کنــار هــم قرار می دهد‪ .‬حماســه گیلگمش‬ ‫داســتانی اســاطیری دربــاره جاودانگــی اســت کــه از‬ ‫هــزاران ســال پیــش بــر ادبیــات نقــاط مختلــف دنیــا‬ ‫تاثیــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی می توانــد در اینــده متن هــای‬ ‫خطــی را دیجیتالــی کنــد‬ ‫«انریکــه خیمنــز»‪ ،‬اســتاد ادبیــات نزدیــک بــه شــرق‬ ‫باســتان در موسســه اشورشناســی دانشگاه لودویگ‬ ‫ماکســیمیلیان مونیــخ و همکارانــش از ســال ‪2018‬‬ ‫درحــال توســعه ابــزاری بــرای تبدیــل لوح هــای خــط‬ ‫میخــی بــه داده هــای دیجیتالــی بوده انــد‪ .‬ان هــا‬ ‫تاکنــون ‪ 22‬هــزار تکــه متــن باســتانی را پــردازش‬ ‫کرده انــد و می خواهنــد در مــاه فوریــه ‪ 2023‬ابــزار‬ ‫خــود را به صــورت عمومــی عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫‪ Fragmentarium‬طراحــی شــده اســت تــا بــا‬ ‫روش هــای سیســتماتیک و خــودکار تکه هایــی از‬ ‫متن هــا را کنــار هــم قــرار دهــد‪ .‬محققــان می گوینــد‪:‬‬ ‫«ایــن ابــزاری اســت کــه قبــا ًوجــود نداشــت‪ .‬بــاور‬ ‫داریــم کــه ایــن ابــزار می توانــد در بازســازی ادبیــات‬ ‫بابــل نقشــی حیاتــی بــازی کنــد و اجــازه دهــد‬ ‫پیشــرفت های ســریع تری داشــته باشــیم‪».‬‬ ‫پژوهشــگران انتظــار دارنــد کــه ‪Fragmentarium‬‬ ‫در اینــده بتوانــد تصاویــر لوح هــای خــط میخــی را‬ ‫شناســایی و متــن ان هــا را به صــورت دیجیتالــی‬ ‫ثبــت کنــد‪ .‬تاکنــون تصاویــر هــزاران لــوح خــط میخــی‬ ‫توســط مــوزه بریتانیــا در لندن و موزه عــراق در بغداد‬ ‫تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫از زمــان اغــاز ایــن پــروژه‪ ،‬حــدود ‪ 200‬پژوهشــگر‬ ‫در سراســر دنیــا بــرای تحقیقــات خــود بــه ایــن‬ ‫پلتفــرم انالیــن دسترســی داشــته اند‪ .‬امــا ایــن‬ ‫ابــزار حــاال در اختیــار عمــوم قــرار می گیــرد تــا افــراد‬ ‫مختلــف بتواننــد بــه کشــف بخــش بیشــتری از‬ ‫ادبیــات باســتان کمــک کننــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 7 ‫‪ 22‬بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گرامیباد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪ -705‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-705‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/22‬رجب‪/‬‬ ‫‪22 - 2023‬‬ ‫‪/13 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫یکشنبه ‪1401//1111//23‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روایتی از روزهای انقالب؛‬ ‫روایت پیرغالم‬ ‫انقالب در دیار‬ ‫قومیت ها‬ ‫زینب جوان‬ ‫انقــاب مــردم ایــران در ســال ‪ ۱۳۵۷‬حکایــت هــای بســیاری‬ ‫دارد؛ انقالبــی کــه اغازگــر پیــروزی و بهــار دلهــا‪ ،‬ازادی و‬ ‫زندگــی بــود و نحوه شــهادت شــهید «حســن حســن ابــادی»‬ ‫در روزهــای اغازیــن طلیعــه فجــر از زبــان حــاج قاســم مهرنیا‬ ‫شــنیدنی اســت‪.‬‬ ‫دهــه فجــر انقــاب اســامی‪ ،‬گرامیداشــت روزهــای‬ ‫سرنوشت ســاز ملــت ایــران‪ ،‬از تاریــخ ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۲۲‬بهمــن‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۷‬اســت‪ .‬ایــن ایــام پاسداشــت وقایعــی همچــون‬ ‫بازگشــت امــام خمینــی (ره) بــه ایــران اســامی پــس از ‪۱۵‬‬ ‫ســال تبعیــد و اعــام تشــکیل دولــت موقــت‪ ،‬پیوســتن‬ ‫بســیاری از ارتشــیان بــه انقــاب و بیعــت نیــروی هوایــی‬ ‫ی بــا حضــور‬ ‫بــا امــام بزرگــوار‪ ،‬شکســت حکومــت نظامــ ‬ ‫شــکوهمند مــردم در صحنــه بــه فرمــان امــام خمینــی (ره)‪،‬‬ ‫فتــح مراکــز مهمــی همچــون صــدا و ســیما و پادگان هــای‬ ‫نظامــی اســت‪ ،‬کــه ســرانجام پیــروزی انقــاب اســامی را در‬ ‫پــی داشــت‪.‬‬ ‫مــردم ایــران‪ ،‬ایــام دهــه فجــر و ســالروز اســتقالل و ازادی‬ ‫خــود از چنــگال اســتکبار جهانــی را کــه مرهــون خون هــای‬ ‫مطهــر شــهیدان و مجاهدت هــای ملت ایــران و رهبری امام‬ ‫خمینــی (ره) بــود؛ هرســاله جشــن می گیرنــد و امیدوارنــد‬ ‫کــه ایــن انقــاب بــه انقــاب جهانــی حضــرت مهــدی (ع)‪،‬‬ ‫متصــل شــده و جشــن برپایــی حکومــت عــدل الهــی را در‬ ‫عصــر حضــور حضــرت قائــم (ع) پــاس بدارنــد‪.‬‬ ‫ورود امام خمینی و پیروزی انقالب‬ ‫امــام خمینــی (ره) باوجــود همــه ممانعت هــا در تاریــخ ‪۱۲‬‬ ‫بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬قــدم در فــرودگاه مهرابــاد نهــاد و در میــان‬ ‫اســتقبال بی ســابقه ‪ ۳۳‬کیلومتــری مــردم‪ ،‬وارد بهشــت‬ ‫زهــرا شــد و بــا قاطعیــت و صالبــت و بیــان مواضــع خــود‪،‬‬ ‫امــکان برنامه ریــزی و عکس العمــل را از وابســتگان رژیــم‬ ‫کــه در فکــر توطئــه بودنــد‪ ،‬گرفــت‪.‬‬ ‫در فاصلــه کوتــاه ورود امــام خمینــی (ره) تا پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬تحــوالت عظیمــی در کشــور رخ داد کــه به پیروزی‬ ‫انقــاب اســامی انجامیــد و بعدهــا دهــه فجــر نــام گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن فاصلــه کوتــاه‪ ،‬دولــت موقــت از ســوی ایشــان بــه‬ ‫مــردم معرفــی شــد‪.‬‬ ‫اخریــن توطئــه رژیــم بــرای ســرکوبی قیــام ملــت ایــران‬ ‫اســتفاده از توطئــه حکومــت نظامــی و انجــام کودتــا بــود‪.‬‬ ‫بختیــار نخســت وزیــر دست نشــانده رژیــم پهلــوی با حمایت‬ ‫امریــکا و بــه عنــوان یــک چهــره ملــی قصــد مهــار انقــاب و‬ ‫خاموش کردن شــعله های قیام را داشــت و می کوشــید که‬ ‫بــا قانونــی جلــوه دادن دولــت خــود‪ ،‬قیــام مــردم را ســرکوب‬ ‫نمایــد‪ .‬وی مخالفــت خــود را بــا بازگشــت امــام (ره) اعــام و‬ ‫دســتور بســته شــدن فرودگاه هــای کشــور را می دهــد‪.‬‬ ‫امــا فرمــان تاریخــی امــام(ره) مبنــی بــر بی اعتنایــی بــه‬ ‫حکومــت نظامــی ایــن توطئــه شــوم را خنثــی کــرد‪ .‬بــه دنبــال‬ ‫ایــن اعالمیــه‪ ،‬حکومــت نظامــی توســط مــردم شکســته‬ ‫شــد و مــردم یکبــاره بــه خیابان هــا ریختنــد و بــا ســنگربندی‬ ‫خیابان هــا عبــور ســتون های انحرافــی ارتــش را ســد کــرده و‬ ‫در برابــر بازمانده هــای رژیــم بــه دفــاع مســلحانه پرداختنــد‪،‬‬ ‫بــه فاصلــه کوتاهــی مقرفرماندهــان ارتــش‪ ،‬نخســت وزیری‬ ‫بــه محاصــره نیروهــای انقــاب درامــد و نظامیان گــروه گروه‬ ‫بــه مــردم پیوســتند‪.‬‬ ‫ســرانجام روز سرنوشــت فــرا رســید و در ‪ ۲۲‬بهمــن ‪۱۳۵۷‬‬ ‫نظــام پوســیده ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬ســاله شاهنشــاهی فــرو‬ ‫ریخــت و مبــارزه ‪ ۱۵‬ســاله مــردم بــه رهبــری امــام خمینــی‬ ‫(ره) بــه ثمــر نشســت و انقــاب شــکوهمند اســامی در‬ ‫ایــران پیــروز شــد‪.‬‬ ‫امــا نبایــد بــه ایــن چند خــط از وقایع انقالب و پیشــامدهای‬ ‫ان زمــان اکتفــا کــرد چــرا کــه در هــر اســتان و شــهر و حتــی‬ ‫روســتاهای ایــن ســرزمین پهنــاور حکایتهــای بســیاری در‬ ‫خــود دارد کــه در ایــن بیــن ســری بــه ســرزمین فرهنــگ هــا و‬ ‫قومیــت هــا مــی زنیــم و خاطــرات گذشــته ای نــه چنــدان دور‬ ‫را باردیگــر بــا یکدیگــر مــرور مــی کنیــم و پــرده از حقایــق های‬ ‫ناگفتنــی برداریم‪.‬‬ ‫پیروزی از ان کسانی بود که از جان گذشتند‬ ‫روایتــی از پیــر غــام انقــاب در دیــار قومیــت هــا؛ صــدای‬ ‫جوانــی کــه فریــاد مــی زد؛ «بدویــد ان طــرف دارن از ایــن‬ ‫ســمت می اینــد» بــه گــوش مــی رســد‪ ،‬صدای شــلیک گلوله‬ ‫و اهــی کــه بــه عــرش مــی رود‪ ،‬دود غلیظــی کــه تمامــی ان‬ ‫محــل را احاطــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫انهــا بــر ســرچه چیــزی مــی جنگیدنــد؛ فریادشــان بــه چــه‬ ‫منظــور بــود مگــر در خانــه خــود غریبــه بودنــد کــه بــی تابــی‬ ‫مــی کردنــد‪ ،‬ســرزمین خــود را چگونــه مــی دیدنــد‪ .‬اگــر کمــی‬ ‫بــه عقــب برگردیــم و تاریــخ را مــرور کنیــم قطعــا پاســخ‬ ‫تمامــی ایــن ســوال ها را خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫ظلــم و ســتمی کــه شــاه بــه مــردم وارد کــرده بــود‪ ،‬داد انهــا‬ ‫برخواســته و جنگشــان بــرروی بــی عدالتــی بــود‪ ،‬جوانــان‬ ‫ان زمــان و عصــا بــه دســتان اکنــون فقــط بدنبــال برابــری و‬ ‫بــرادری بودنــد انهــا از حضــور بیگانــگان و بردگــی بــه تنــگ‬ ‫امــده بودنــد‪.‬‬ ‫یکصــدا شــدند و هــدف یکــی بــود‪ ،‬رفتــن غاصبــان و ارامش‬ ‫برای نســل بعدیشــان‪.‬‬ ‫هــر یــک مشــت کــه بــه اســمان بلنــد مــی شــد‪ ،‬هــزاران‬ ‫لبیــک پاســخ داده مــی شــد‪ ،‬حتــی جوانــی کــه بــه دســت‬ ‫یزیدیــان شــاه پرپــر مــی شــد و خــون هــای جــاری بــر زمیــن‬ ‫حکایــت از یکدلــی مــی داد‪.‬‬ ‫همــه‪ ،‬هــم قســم شــده بودنــد؛ «مــرگ‪ ،‬مــرگ تا پیــروزی»‪،‬‬ ‫«تاخــون در رگ ماســت شــهادت افتخــار ماســت»‪ ،‬انهــا‬ ‫برایــن بــاور بودنــد کــه ســکوت معنــا نخواهــد داشــت و بایــد‬ ‫ســرزمین مــادری خــود را از چنــگال ملعونــان نجــات داده و‬ ‫بــه بردگــی بیگانــگان پایــان دهنــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن صدانیازمنــد رهبــری عــادل بــود تــا همگی گــوش به‬ ‫فرمان وی شــوند فردی که از خودشــان باشــد درد و اه مردم‬ ‫را از نزدیــک لمــس کــرده تــا بتوانــد درســت تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫فــردی مبــارز کــه از هیــچ مــزدوری ترســی نداشــته و فقــط‬ ‫بدنبــال گرفتــن حــق از باطــل بــود‪.‬‬ ‫محبوبیــت وی زبــان زد خــاص و عــام بــود هنــگام ســخنرانی‬ ‫جوانــان تمامــی جمــات را حفــظ مــی کردنــد چــرا کــه بــوی‬ ‫خــوش ازادی را مــی داد‪.‬‬ ‫خاموش کردن صدای حق‬ ‫قاســم مهرنیــا یکــی از مبــارزان و راویان انقالب در خراســان‬ ‫شــمالی مــی گویــد‪ :‬ســال ‪ ۵۷‬راننــده تاکســی بــودم‪ ،‬روزش‬ ‫را بــه درســتی بخاطــر نــدارم امــا تمــام روزهــای مــا یکــی شــده‬ ‫بــود فقــط مبــارزه و ایســتادگی در برابــر مزدوران شــاه‪ ،‬توزیع‬ ‫شــب نامه هــا‪ ،‬جوانانــی کــه بدنبــال گرفتــن حــق و ازادی‬ ‫بــودن راهــی زنــدان مــی شــدند در یکــی از همیــن روزهــا‬ ‫مشــغول مسافرکشــی بــودم از میــدان کارگــر تــا میــدان‬ ‫شــهید بجنــورد‪ ،‬پاســبان ها بــا ســاح و ارایــش نظامــی‬ ‫ایســتاده بودنــد‪.‬‬ ‫راننــدگان و مــردم را بــه خیابــان هــای فرعــی هدایــت مــی‬ ‫کردنــد تــا تجمــع نشــود امــا مــردم بــدون توجــه بــه حضــور‬ ‫انهــا مــرد و زن‪ ،‬پیــر و جــوان بــه ســطح خیابــان هــا ریختنــد و‬ ‫شــروع کردنــد بــه شــعار دادن‪ ،‬ان روز بــه ســختی بــه منــزل‬ ‫رســیدم بــه محــض ورود یکــی از دوســتان‪ ،‬خــودش را بــه‬ ‫مــن رســانید و خبــر از شــهادت «حســن» داد‪.‬‬ ‫بــی درنــگ خــودم را بــه منــزل ایشــان رســاندم اری درســت‬ ‫بــود ایــن بــزرگ مــرد و مبــارز بــه شــهادت رســیده بــود محلــه‬ ‫و کوچــه و منزلشــان اکنــده از مــردم بــود‪ ،‬صــف طوالنــی‬ ‫کــه از جوانــان ایجــاد شــده بــود همــه منتظــر اشــاره ای‬ ‫بــرای خونخواهــی وی بودنــد و در نظــر داشــتند بــار دیگــر بــه‬ ‫خیابــان هــا بریزنــد‪ ،‬امــا بایــد مراســم تدفیــن انجــام می شــد‬ ‫پــس چــاره ای جــز ســکوت نبــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬فــردای ان روز هنــگام مراســم تشــییع و‬ ‫تدفین ان شهیدبزرگوار در امامزاده سیدعباس(ع) بجنورد‬ ‫مملــو از جمعیــت شــده بــود و مامــوران هــم حضــور داشــتند‬ ‫امــا در ایــن بیــن افــرادی شــاه دوســت نیــز حضــور داشــتند‪،‬‬ ‫دکتــر فرزانــه کــه یکــی از روحانیــون و انقالبیــون بــود بــر پیکر‬ ‫مطهــر شــهید نمــاز اقامــه کــرد و بعــد از ان بــدون وقفــه‬ ‫شــروع بــه ســخنرانی کــرد‪.‬‬ ‫بعد از ان برادر شــهید حســن ابادی‪ ،‬به نام محمد شــروع‬ ‫بــه ســخنرانی کــرد بــا ایــن مضمــون کــه تــا رهبرمان بــه خاک‬ ‫ایــران برگــردد شــهید مــی دهیــم و تــا وقتــی حق اســت باطل‬ ‫ازبیــن رفتنی اســت‪.‬‬ ‫هــدف مــا اســتقالل و پیــروزی اســت و بــه یــاری خداونــد بــه‬ ‫زودی بــه خواســته خــود مــی رســیم صــدای اللــه اکبــر مــردم‬ ‫حاضــر بلنــد شــد در همیــن حیــن مامــوران و شــاه دوســتان‬ ‫بــه ســمت مــردم بــی ســاح حملــه کردنــد‪....‬‬ ‫قاســم مهرنیــا اکنــون ‪ ۷۷‬ســال دارد و بازنشســته تامیــن‬ ‫اجتماعــی اســت‪ ،‬وی معتقــد بــود کــه بــرای انقــاب خــون‬ ‫هــای بســیاری ریختــه شــده اســت‪ ،‬هــر لحظــه و کوچه های‬ ‫ایــن دیــار حکایتهــای بســیاری دارد و باید نســل جدیــد از انها‬ ‫اگاهــی پیــدا کننــد تــا بداننــد کــه بــزرگان‪ ،‬ازادی و اســتقاللی‬ ‫کــه اکنــون حاکــم اســت بــا تــاش شــبانه روزی مــرد و زن‬ ‫ان دوران بــوده اســت و بزرگداشــت بــرای ایــن انقــاب فقــط‬ ‫معطــوف بــه دهــه فجــر نباشــد بلکــه بایــد از هر لحظــه ان و‬ ‫مــرور گذشــته درس گرفــت‪.‬‬ ‫گــذری بــر زندگــی شــهید حســن حســن ابــادی از شــهدای‬ ‫انقــاب‬ ‫شــهید حســن حســن ابادی در ســال ‪ ۱۳۴۱‬در یک خانواده‬ ‫مذهبــی در شهرســتان بجنــورد بــه دنیــا امــد‪ .‬وی اخریــن‬ ‫فرزنــد خانــواده ‪ ۹‬نفــری بــود و در ‪ ۲‬ســالگی پــدرش را از‬ ‫دســت داد و از ان بــه بعــد تحــت سرپرســتی مــادرش دوران‬ ‫کودکیــش را ســپری کــرد‪.‬‬ ‫وی از خردســالی بــه همــراه مــادرش در مســاجد حضــور‬ ‫مــی یافــت و در مجالــس مذهبــی و روضــه خوانــی شــرکت‬ ‫مــی کــرد و ایــن امــر باعــث عالقــه او بــه مســائل مذهبــی بــه‬ ‫خصــوص ائمــه اطهــار(ع) شــده بــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه وی قــدم در دبســتان ابتدایــی اریــا گذاشــت‬ ‫بــا یکــی از جنایــات رژیــم منفــور پهلــوی مواجهــه شــد؛‬ ‫عوامــل رژیــم طاغــوت بــرادر بزرگتــرش بــه نــام احمــد را کــه‬ ‫در پــادگان مهابــاد خدمــت ســربازی خــود را مــی گذرانــد بــه‬ ‫قتــل رســاندند و بــا دسیســه و حقــه بــازی روی ان ســرپوش‬ ‫گذاشــتند‪ .‬ایــن حادثــه ناگهانــی تاثیــر بــه ســزایی در زندگــی‬ ‫شــهید گذاشــت و باعث شــد ایشــان در راه مبارزه با طاغوت‬ ‫مصمــم تــر شــود‪.‬‬ ‫شــهید حســن ابــادی‪ ،‬ضمــن گذرانــدن تحصیــات دوران‬ ‫راهنمایــی در مدرســه شــادلو بــا حــوزه علمیــه قــم نیــز ارتباط‬ ‫برقــرار کــرد و مجــات و کتــاب هــای مذهبــی ان عصــر را از‬ ‫حــوزه دریافــت و مطالعــه مــی کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه تــاوت قــران کریــم نیــز عالقــه وافــری داشــت و‬ ‫چندیــن بــار در مســابقات قرانــی شهرســتان هــای بجنــورد‬ ‫و نیــز قــم شــرکت و مقامــات مختلــف کســب کــرد‪ .‬شــهید‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه رشــته تحصیلــی اش ریاضــی فیزیــک بــود‬ ‫امــا ادبیــات را نیــز دوســت داشــت بــه طــوری کــه هنــگام فرار‬ ‫شــاه خائن از ایران قطعه شــعری ســرود که مصرع اول ان‬ ‫ایــن گونــه شــروع می شــود‪« :‬گریــه کــن ای شــاه خائن گریه‬ ‫کــن‪ ».‬شــهید پیــش از انقــاب بــه خوبــی امــام(ره) را مــی‬ ‫شــناخت و عاشــق ایشــان بــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل از اولیــن‬ ‫افــرادی بودنــد کــه اعالمیه هــای امــام(ره) را تکثیــر و پخــش‬ ‫مــی کــرد‪ .‬لــذا چندیــن بــار مــورد تعقیــب عوامل ســاواک قرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬بــه طــوری کــه برادرانــش ایشــان را هــر روز در یــک‬ ‫محــل مخفــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــا علنــی شــدن انقــاب و برپایــی تظاهــرات و راه پیمایــی‪،‬‬ ‫شــهید حســن ابــادی نیــز وارد مرحلــه تــازه ای از مبــارزات‬ ‫شــد و از ترتیــب دهنــدگان و جهــت دهنــدگان تظاهــرات‬ ‫شــد‪ .‬در روز دوازدهــم اذر ‪ ۱۳۵۷‬مصــادف بــا اول محــرم در‬ ‫اوج تظاهــرات و درگیــری عوامــل رژیــم بــا مــردم در میــدان‬ ‫شــهید بجنــورد مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت و بــه فیــض‬ ‫شــهادت نائــل امــد‪.‬‬ ‫یادش گرامی و خاطره اش جاودان باد‬ ‫تنبیه پدر به جای فرزند‬ ‫یکــی دیگــر از انقالبیــون در خراســان شــمالی مــی گویــد‪:‬‬ ‫در ان زمــان دانــش امــوز پایــه ســوم راهنمایــی بــودم بــه‬ ‫خوبــی بیــاد دارم جلســات بســیاری برگــزار مــی شــد افــرادی‬ ‫کــه بزرگتــر بودنــد گــروه را هدایــت و راهنمایــی مــی کردنــد‬ ‫کوچکترهــا نیــز بــدون کــم وکاســت فرمایشــات و برنامــه هــا‬ ‫را عملــی مــی کردنــد در ایــن بیــن همــه یــک هــدف واحــد‬ ‫داشــتند گالیــه ای نبــود اگــر هــم بــود بــرای بیشــتر در صحنــه‬ ‫حضــور داشــتند و فعالیــت بیشــتر بــود‪.‬‬ ‫بــا کوچکتریــن فرصــت شــروع بــه شــعار دادن مــی کردیــم‬ ‫ایــن همبســتگی مختــص یــک نفــر‪ ،‬یــک کالس و یــا یــک‬ ‫مدرســه نبــود بــه همیــن دلیــل پــس از ورود بــه کالس درب‬ ‫مــدارس قفــل مــی شــد چــون رژیــم شاهنشــاهی از یکصــدا‬ ‫شــدن مــا مــی ترســیدند امــا بــدون اعتنــا بــه تنبیــه و درب‬ ‫هــای بســته شــروع بــه حرکــت مــی کردیــم‪ ،‬تصمیــم بــر ایــن‬ ‫بــود و هیــچ چیــز مانــع از حضــور گســترده مــان نشــود؛ قفــل‬ ‫هــا را مــی شکســتیم و راهــی خیابانهــا مــی شــدیم ناگفتــه‬ ‫نمانــد معلمــان دلســوز و انقالبــی نیــز در ایــن بیــن حامــی ما‬ ‫بودنــد و کمکمــان مــی کردنــد‪.‬‬ ‫حســین حیــدر پــور تصریــح مــی کنــد‪ :‬بــه نشــانه اعتــراض‬ ‫در خیابــان بــه نمــاز مــی ایســتادیم بــه منظــور اینکــه ایــن‬ ‫ســرزمین پــاک و مقــدس اســت و جایــی بــرای گناهــکاران و‬ ‫ظالمــان نیســت ایــن امــر موجــب شــد تــا افــرادی کــه در گــرو‬ ‫رژیــم شاهنشــاهی بودنــد بــه مغــازه پــدرم کــه دکان خواربار‬ ‫فروشــی بــود هجــوم اورده و شیشــه هــای ان را شکســتند‬ ‫در کجــای دنیــا پــدر را بجــای فرزنــد تنبیــه مــی کننــد و بــا ایــن‬ ‫تفکــر کــه مــن دســت از مبــارزه بــردارم‪.‬‬ ‫امــا ایــن شیشــه شکســتن هــا و تهدیدهــا موجــب نشــد که‬ ‫از خواســته خــود پــا پــس بکشــیم‪ ،‬بلکــه بــه مــا قــدرت داد تــا‬ ‫هرچه ســریعتر و در هر شــرایطی به پیروزی دســت بیابیم‬ ‫کــه ســرانجام در ســال ‪ ۵۷‬شــربت شــهادت نصیــب افــراد‬ ‫مخلــص خداونــد و کام بــزرگ مــردان و انقالبیــون دیگــر از‬ ‫پیــروزی انقــاب شــیرین شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی در دوران بــه ثمــر رســیدن انقــاب‬ ‫شــکوهمند اســامی ‪ ۱۰‬شــهید گرانقــدر را بــرای بــه بــار‬ ‫نشســتن ایــن نهضــت اســامی تقدیــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫شهیدان»حســن حســن ابــادی‪ ،‬منصــور ســیران حصــاری‪،‬‬ ‫یــزدان شــیخ نــژاد‪ ،‬حســین طایفــه حیــدر ‪ ،‬اســماعیل‬ ‫محمــودی‪ ،‬علــی تقویــان‪ ،‬حســن رفیــق‪ ،‬رمضانعلــی‬ ‫خــوش قامــت‪ ،‬محمــد عابــدی شــیروان و محمــد فرهــادی»‬ ‫نخســتین ازادمردانــی بودنــد کــه بــا نثــار خــون پــاک خویــش‬ ‫نخســتین اخگرهــای فروزنــده ای بودنــد کــه بــر جــان شــب‬ ‫طاغــوت خنجــر کشــیدند‪.‬‬ ‫این کبوتران عاشــق ازادی‪ ،‬اســتقالل و عدالت در گرماگرم‬ ‫نهضــت انقــاب در ایــن خطــه مردخیــز‪ ،‬در راهپیمایــی بــر‬ ‫ضــد رژیــم ســتمگر شاهنشــاهی بــا تیرهــای دژخیمــان ظلــم‬ ‫و جــور بــر اســمان چنــگ انداختنــد و جــان شــیفته خــود‬ ‫را فــدای دیــن‪ ،‬ازادی و ارزشــهایی کردنــد کــه انقــاب بــه‬ ‫واســطه احیــای انــان شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــری در‬ ‫شمالشــرق کشــور واقــع اســت کــه داری قومیــت هــای چون‬ ‫کــرد‪ ،‬لــر‪ ،‬تــرک‪ ،‬کرمانــج‪ ،‬تــات و فــارس اســت بــه همیــن‬ ‫دلیــل بــه ســرزمین قومیــت هــا شــهره اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!