روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 704 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 704

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 704

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 704

‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪198 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/10-‬فوریه‪ /19-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪704 :‬‬ ‫تحوالت پولی از دیدگاه‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪4‬‬ ‫دستگیری یک عضو‬ ‫شورای شهر گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫وحشتی که اقتدار ایران‬ ‫اسالمی در دل دشمنان‬ ‫‪5‬‬ ‫مبانی امنیت سایبری‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫‪7‬‬ ‫یک عکس چگونه وفاداری‬ ‫ارتش به محمدرضا شاه‬ ‫را فرو پاشید؟‬ ‫‪8‬‬ ‫جنایتته مانده هایپهلوی‬ ‫در سه روز پایان عمرش‬ ‫‪5‬‬ ‫حکایت چهار دهه علم و فناوری‬ ‫از مصرف کننده تولیدات‬ ‫غربی تا عبور از مرزهای‬ ‫دانش جهان‬ ‫مقاله‬ ‫در بهار ازادی‬ ‫جای شهدا خالی‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 20‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪704‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫حکایت چهار دهه علم و فناوری‬ ‫از مصرف کننده تولیدات غربی‬ ‫تا عبور از مرزهای دانش جهان‬ ‫علــم و فنــاوری در ایــران کــه روزگاری بــه عنــوان مصــرف‬ ‫کننــده تولیــدات غربــی شــناخته مــی شــد‪ ،‬بــه لطــف‬ ‫خودبــاوری و تــاش هــای مانــدگار دانشــمندان و محققــان‬ ‫ایــن مرزوبــوم در دوران ‪ ۴۴‬ســاله انقــاب اســامی موفــق‬ ‫شــد مرزهای دانش را درنوردد و نام ایران را در بســیاری از‬ ‫عرصــه هــای جهانــی دانــش بــه نمایــش دراورد‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در اجــرای بنــد یــک اصــل‬ ‫‪ ۱۱۰‬قانــون اساســی‪ ،‬سیاسـت های کلــی «علــم و فنــاوری»‬ ‫کشــور را در ‪ ۶‬بنــد بــه روســای قــوای ســه گانه و رئیــس‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ابــاغ کردنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫سیاســت هــای کلــی بــر ارتقــای جایــگاه جهانــی کشــور در‬ ‫علــم و فنــاوری و تبدیــل ایــران بــه قطــب علمــی و فنــاوری‬ ‫جهــان اســام تاکیــد شــده و ضمــن تاکیــد بــر روزامدســازی‬ ‫نقشــه جامــع علمــی کشــور بــا توجــه بــه تحــوالت علمــی و‬ ‫فنــی در منطقــه و جهــان‪ ،‬بــه گســترش همــکاری و تعامــل‬ ‫فعــال‪ ،‬ســازنده و الهام بخــش در حــوزه علــم و فنــاوری بــا‬ ‫ســایر کشــورها و مراکــز علمــی و فنــی معتبــر منطقـه ای و‬ ‫جهانــی به ویــژه جهــان اســام‪ ،‬همــراه بــا تحکیــم اســتقالل‬ ‫کشــور تصریــح شــده اســت‪.‬‬ ‫ســند چشــم انداز جمهــوری اســامی ایــران در افــق‬ ‫‪ ،۱۴۰۴‬جامعــه ایرانــی را در حــوزه علــم و فنــاوری این گونــه‬ ‫توصیــف می کنــد‪« :‬برخــوردار از دانــش پیشــرفته‪ ،‬توانــا در‬ ‫تولیــد علــم و فنــاوری‪ ،‬دســت یافتــه بــه جایــگاه اول علمــی‬ ‫و فنــاوری در ســطح منطقــه اســیای جنوب غربــی بــا تاکیــد‬ ‫بــر جنبــش نرم افــزاری و تولیــد علــم»‪.‬‬ ‫ی عالــی انقــاب فرهنگــی به عنــوان یکــی از مهم تریــن‬ ‫شــورا ‬ ‫نهادهــای تصمیم ســاز در حــوزه علــم و فرهنــگ هــم طــی‬ ‫چهــار ســند مهــم نقشــه جامــع علمــی کشــور‪ ،‬ســند راهبــردی‬ ‫کشــور در امــور نخبــگان‪ ،‬ســند دانشــگاه اســامی و ســند‬ ‫جامــع روابــط علمــی بین المللی جمهوری اســامی ایــران‪ ،‬به‬ ‫تبییــن چشـم انداز و راهبردهــای علــم و فناوری و دیپلماســی‬ ‫علمــی در ســطوح کالن پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫در نقشــه جامــع علمــی کشــور‪ ،‬ضمــن تاکیــد بــر ارتقــای‬ ‫جایــگاه زبــان فارســی در بیــن زبان هــای بین المللــی‪،‬‬ ‫بــر گســترش همــکاری در حوزه هــای علــوم و فنــاوری بــا‬ ‫مراکــز علمــی معتبــر بین المللــی تاکیــد شــده اســت‪ .‬ســند‬ ‫راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان زمینه ســازی شــناخت‬ ‫و همــکاری متقابــل نخبــگان مســلمان در سراســر جهــان‬ ‫به منظــور تحقــق بین الملــل اســامی و برپایی تمــدن نوین‬ ‫اســامی‪ ،‬برجــذب نخبــگان در ســطح جهانــی به عنــوان‬ ‫اهــداف کالن ســند اشــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار اعضــای شــورای مرکــزی‬ ‫اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانشــجویان در اروپــا‪ ،‬‬ ‫مســئله علــم و پیشــرفت علمــی را گفتمــان رایــج کشــور در‬ ‫ســال هــای اخیــر خواندنــد و افزودنــد‪ :‬مســئله پیشــرفت‬ ‫علمــی و عبــور از مرزهــای دانــش نبایــد فرامــوش و اینگونــه‬ ‫تصــور شــود کــه توجــه بــه جنبــه هــای دینــی و انقالبــی‬ ‫موجــب غفلــت از پیشــرفت های علمــی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان در دیــدار اعضــای شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‬ ‫نیــز احیــای گــزاره ضــرورت پیشــرفت علمــی را نیــازی مبــرم‬ ‫ـان رواج گــزاره عبــور از‬ ‫خواندنــد و بــا اشــاره بــه نتایــج درخشـ ِ‬ ‫مرزهــای دانــش در دو دهــه قبــل افزودنــد‪ :‬جهــش علمــی‬ ‫و جهــش فنــاوری از جملــه اثــار پـُـر برکــت ان حرکــت بــزرگ‬ ‫بــود کــه بایــد اســتمرار یابــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬دانشــگاه هــا‪ ،‬مراکز‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی و دســتگاه هــای مرتبــط‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫و جهــش علمــی را ســرلوحه جــدی کار قــرار دهنــد تــا‬ ‫کشــورمان از قافلــه علــم عقــب نیفتــد‪.‬‬ ‫محمــد علــی زلفــی گل وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫دولــت ســیزدهم معتقــد اســت مراکــز امــوزش عالــی بــا‬ ‫اینــده نگــری و حرکــت در مرزهــای دانش و عرضه محوری‪،‬‬ ‫مــی تواننــد نقــش جهت دهــی و راهبری کشــور را در اینده‬ ‫و پیشــرفت علــم و فنــاوری ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه یمــن پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬در ســایه‬ ‫اســتقالل سیاســی‪ ،‬ازادی و جمهــوری اســامی‪ ،‬شــاهد‬ ‫پیشــرفت علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری در همــه عرصه هــا‬ ‫هســتیم‪ .‬در بــدو پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬تعــداد کل‬ ‫دانشــجویان کشــور ‪ ۱۷۰‬هــزار نفــر بــود کــه معــادل تعــداد‬ ‫دانشــجویان دکتــری کشــور در حــال حاضــر اســت‪ .‬اکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار دانشــجو در دانشــگاه هــا و‬ ‫مراکــز امــوزش عالــی کشــور تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬در خصــوص ظرفیــت هــای علمــی کشــور‬ ‫عنــوان کــرد‪ ۲۰ :‬میلیــون تحصیــل کــرده دانشــگاهی در‬ ‫کشــور وجــود دارد کــه ایــن تعــداد شــامل ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت کل کشــور می شــود‪.‬‬ ‫زلفــی گل دربــاره میــزان تولیــد علــم در ایــران نیــز بیــان‬ ‫کــرد ‪ :‬تولیــد علــم کشــور در ســال ‪ ۲۰۲۱‬در قالــب انتشــار ‪۱۱۰‬‬ ‫هــزار مقالــه بــود کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬حــدود ‪ ۷۶‬هــزار مقالــه‬ ‫در مجــات تحــت نمایــه بیــن المللــی منتشــر و بــه کســب‬ ‫رتبــه ‪ ۱۵‬در تولیــد علــم جهــان منجــر شــده اســت و نشــان‬ ‫از تبدیــل شــدن ایــران بــه مرجعیــت علمــی جهــان بــا فراهــم‬ ‫کــردن زمینــه مشــارکت بیــن المللــی دانشــمندان کشــور دارد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اول شــدن جایــگاه ایــران از لحــاظ‬ ‫تولیــد علــم و فنــاوری در منطقه گفــت‪ :‬پس از پیروزی انقالب‬ ‫اســامی در صحنــه امــوزش عالی کشــور اتفاقات ویــژه رخ داد‬ ‫و اکنــون دســتاوردهای زیــادی داریــم؛ از جملــه اول بــودن از‬ ‫لحــاظ تولیــد علــم در منطقــه‪ ،‬انتشــار ‪ ۷۸‬هــزار مقالــه علمــی‬ ‫پژوهشــی در مجــات معتبــر بیــن المللــی در ســال ‪.۲۰۲۲‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ :‬بیــش از ‪ ۳۵‬درصــد ایــن مقــاالت با مشــارکت‬ ‫محققــان و دانشــمندان بیــن المللــی انجــام شــده اســت‬ ‫کــه ایــن واقعیــت‪ ،‬حکایــت از مرجعیــت‪ ،‬مقبولیــت‬ ‫و دیپلماســی علمــی موفــق دانشــمندان‪ ،‬اســتادان و‬ ‫دانشجویان کشورمان و توانمندی انها در عبور از مرزهای‬ ‫جغرافیایــی و سیاســی و دســتیابی بــه افقهــای جدیــد علــم‬ ‫و علــوم نوپدیــد دارد‪ .‬در ایــران دانشــمندان و اســاتیدی‬ ‫داریــم کــه دنیــا و اندیشــمندان جهــان انهــا را قبــول دارنــد و‬ ‫حاضرنــد بــا انهــا کار علمــی مشــترک انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬مبلــغ قراردادهــای ارتبــاط بــا‬ ‫صنعــت دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا‪ ،‬از مــرز ‪ ۴۱‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال عبــور کــرد‪ .‬در ایــن راســتا ســامانه نظــام‬ ‫ایــده هــا و نیازهــا تاســیس‪ ،‬مصــوب و در قانــون بودجــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬امــد‪ .‬انتظــار مـی رود ایــن ســامانه بتوانــد حلقــه‬ ‫واســطی هوشــمند‪ ،‬بــرای تقویــت ارتبــاط دانشــگاه بــا‬ ‫صنعــت و جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم گفــت‪ ۹۰۰ :‬نفــر از اعضــای هیــات علمــی و‬ ‫محققــان ایرانــی در فهرســت دانشــمندان یــک درصــد دنیــا‬ ‫قــرار دارنــد و هــزار و ‪ ۹۰۰‬نفــر نیــز در فهرســت دو درصــد‬ ‫دانشــمندان برتــر دنیــا هســتند‪ .‬ایــن امــر نشــان می دهــد‬ ‫اگــر اراده و تــاش در کشــوری باشــد؛ بــه رغــم توطئه هــا و‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه کشــورهای اســتکباری‪ ،‬امــکان رشــد و‬ ‫پیشــرفت بــا اســتقالل سیاســی کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم مرجعیــت و دیپلماســی علمــی را از‬ ‫اولویت هــای دولــت ســیزدهم و ایــن وزارتخانــه اعــام کرده‬ ‫اســت کــه در ایــن راســتا تــاش می شــود دانشــگاه های‬ ‫کشــور بــه مرجــع علمــی تبدیــل شــوند و در ایــن زمینــه‬ ‫برقــراری تبــادالت علمــی بــا کشــورهای همســایه و ســایر‬ ‫کشــورها مهــم اســت‪.‬‬ ‫زلفــی گل بــا تاکیــد بــر افزایــش دیپلماســی علمــی بــا‬ ‫کشــورهای همســایه اظهــار داشــت‪ :‬حــدود ‪ ۶۳۰‬میلیــون‬ ‫نفــر در کشــورهای همســایه مــا حضــور دارنــد‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫علــت بایــد ارتبــاط خــود را بــا همســایگان قوی تــر کنیــم و‬ ‫اولویــت نخســت مــا در تعامــل بــا دنیــا همســایگان اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دنیــای اســتکبار مــی دانــد بــرای تســلط بــر‬ ‫یــک کشــور بایــد ان را از نظــر علمــی‪ ،‬فنــی و نــواوری عقــب‬ ‫نگهــدارد و برهمیــن اســاس همــواره تــاش مــی کنــد مانــع‬ ‫از توســعه و رشــد علمــی دیگــر کشــورها شــود‪ .‬مســتکبران‬ ‫در صــورت تســلط بــر یــک کشــور اجــازه رشــد علمــی بــه انها‬ ‫را نمی دهند‪ .‬دانشــجویان باید ســفیران شایســته ای برای‬ ‫کشــور باشــند و با فراگیری علم و فناوری در باالترین رده‪،‬‬ ‫دانایــی و علــم را در کشــور رواج دهنــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫کشــورهای دارای مردمانــی عالــم و دانــا هیــچ گاه تســلط‬ ‫بیگانــه را نمــی پذیرنــد‪ ،‬ضمــن اینکــه اگــر بــا ســایر نقــاط‬ ‫جهــان دیپلماســی علمــی برقــرار باشــد‪ ،‬ان کشــورها هیــچ‬ ‫گاه دچــار تنــش و درگیــری هــم نمی شــوند‪ .‬از مرز کشــوری‬ ‫کــه توریســت‪ ،‬دانشــمند و دانشــجو بــا دیگــر کشــورها رد و‬ ‫بــدل شــود‪ ،‬هیــچ گاه ســرباز عبــور نمــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جمهــوری اســامی ایــران در راســتای مرجعیــت‬ ‫ســازی علمــی گام هــای موثــری برداشــته اســت و در ادامــه‬ ‫بایــد بــرای رســیدن بــه قلــه علمــی جهــاد گونــه در راســتای‬ ‫کســب علــم تــاش کنــد و بــه جهــاد علمــی بایــد بــاور و‬ ‫ایمــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫زلفی گل گفت‪ :‬دانشــگاه باید الگوی ســایر افراد و از جمله‬ ‫سیاســتمداران باشــد‪ .‬دانشــگاهیان مــا توانســتند جایــگاه‬ ‫علمــی کشــور را بــه قــدری ارتقــا دهنــد کــه از وارد کننده ســیم‬ ‫خاردار به تولیدکننده پهپاد تبدیل شــویم‪ .‬دشــمنان اعتراف‬ ‫کــرده انــد کــه دانشــگاهیان ایــران جــزو دانشــگاهیان برتــر‬ ‫جهان هســتند‪ .‬جامعه دانشــگاهی نباید اجازه دهد داشــته‬ ‫هایمــان تخریــب شــود و بــا تــاش دانشــگاهیان اکنــون بــه‬ ‫جایــگاه برتــر علمــی در جهــان رســیده ایــم‪.‬‬ ‫فنــاوری نانــو ســندی بــر اثبــات ادعــای توســعه علمــی‬ ‫کشــور‬ ‫یکــی از صنایعــی کــه در چنــد ســال اخیــر در کشــور بــا‬ ‫رشــد خوبــی مواجــه بــود و ســندی بــر اثبــات ادعــای توســعه‬ ‫علمــی کشــور اســت‪ ،‬صنعــت فناوری نانــو اســت‪ ،‬عرصـه ای‬ ‫کــه ایــران را بــه جایــگاه برتــر جهانــی نیــز رســانده اســت‪.‬‬ ‫ایــن دســتاوردها حاصــل تــاش و همــت نهادهــای موثر در‬ ‫ایــن حــوزه ماننــد ســتاد توســعه فنــاوری نانو و شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان و خــاق اســت‪.‬‬ ‫در اغــاز دوره چهــل ســال دوم انقــاب اســامی و بــا‬ ‫تمرکــز بــر پیاده ســازی توصیه هــای راهبــردی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در «بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی» مبنــی بــر‬ ‫تــداوم پیشــرفت های کشــور در فنــاوری نانــو‪ ،‬شــورای عالــی‬ ‫انقالب فرهنگی در جلســه ‪ ۸۷۳‬مورخ ‪ ٢٤‬ابان ماه ‪،١٤٠١‬‬ ‫ســند ملــی توســعه علــوم و فنــاوری نانــو را در افــق زمانــی‬ ‫ســال ‪ ١٤١٢‬تصویــب کــرد‪ .‬ایــن ســند در تاریــخ ‪ ٦‬اذر ‪١٤٠١‬‬ ‫توســط رئیــس جمهــور بــرای اجــرا ابــاغ شــد‪ .‬رویکردهــای‬ ‫اصلــی ســند ملــی توســعه علــوم و فنــاوری نانــو در افــق‬ ‫‪ ١٤١٢‬عبارتنــد از‪:‬‬ ‫• مرجعیت علمی و فناوری در حوزه نانو‬ ‫• ارتقــای نــواوری جهانــی بــر پایــه فناوری هــای بدیع مبتنی‬ ‫بــر نانو‬ ‫• ارتقــای اثرگــذاری اقتصــادی ‪ -‬اجتماعــی فنــاوری نانــو بــا‬ ‫تعییــن ماموریــت هــای ویــژه در حوزه هــای اولویــت دار‬ ‫صنعتــی‬ ‫• صــادرات پایــدار و ارتقــای نشــان ســاخت ایــران‬ ‫محصــوالت نانــو در بازارهــای منطقــه ای و جهانــی‬ ‫حجــم کل بــازار فناوری نانــو تولیــد داخــل کشــور در ســال‬ ‫گذشــته براســاس اخریــن امارهــا ‪ ۲۰۳‬هــزار و ‪ ۴۶۲‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــوده اســت کــه از ایــن میــزان ‪ ۹۳‬درصــد مربــوط بــه‬ ‫بــازار داخلــی و هفــت درصــد ان بــازار صادراتــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو‪ ،‬حجــم کل بــازار‬ ‫فناوری نانــو تولیــد داخــل را ‪ ۲۰۳‬هــزار و ‪ ۴۶۲‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعــام کــرد کــه از ایــن میــزان ‪ ۹۳‬درصــد یعنــی ‪ ۱۸۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۶۶‬میلیــارد ریــال مربــوط بــه بازار داخلــی و ‪ ۷‬درصد یعنی‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۱۹۵‬میلیــارد ریــال بــازار صادراتــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ارزش دالری حجــم فــروش محصــوالت‬ ‫نانوســاخت ایــران در ســال ‪ ۱۴۰۰‬معــادل ‪ ۸۸۸٫۵‬میلیــون‬ ‫دالر بــوده اســت‪ .‬ایــن میــزان بــا احتســاب نــرخ برابــر قــدرت‬ ‫خریــد (‪ )PPP‬معــادل ‪ ۴۴۱۶‬میلیــون دالر می شــود‪.‬‬ ‫گســترش برنامه هــای صادراتــی محصــوالت نانو در ســال های‬ ‫اخیــر و ایجــاد پایگاه هــای صادراتــی نانــو در کشــورهای چیــن‪،‬‬ ‫هنــد‪ ،‬اندونــزی‪ ،‬ســوریه‪ ،‬ترکیــه و عــراق بســتر ورود کاال‪،‬‬ ‫تجهیــزات و خدمــات فنــاوری نانــو ایــران بــه بازارهــای جهانــی را‬ ‫فراهــم کــرده اســت‪ .‬تاکنــون محصــوالت نانو ســاخت ایــران به‬ ‫‪ ۴۹‬کشــور از ‪ ۵‬قــاره جهــان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫در تحقیقــی بین المللــی کــه بــا بودجــه بنیــاد ملــی علــم‬ ‫ایــاالت متحــده (‪ )NSF‬توســط محققــان دانشــگاه معتبــر‬ ‫جورجیاتــک امریــکا بــا همــکاری محققانــی از چیــن انجام و‬ ‫نتایــج ان در مقالـه ای در ســال ‪ ۲۰۱۸‬منتشــر شــد‪ ،‬بــر قــرار‬ ‫گرفتــن ایــران در میــان پنــج کشــور پیشــرو جهــان در حــوزه‬ ‫نانــو صحــه گذاشــته اســت و تاکیــد می کنــد ایــران نــه تنهــا‬ ‫در حجــم تولیــد علــم نانــو بلکــه در جهت گیــری و کیفیــت‬ ‫دســتاوردهای علمــی نیــز پیشــرو اســت‪.‬‬ ‫ایــن تحقیــق بین المللــی‪ ،‬بــه مقایســه کشــورها و‬ ‫موسســات علمــی و فنــاوری براســاس شــاخص جدیــدی‬ ‫تحــت عنــوان «تمرکــز بــر حوزه هــای درحال ظهور فنــاوری»‬ ‫می پــردازد‪ .‬ایــن معیــار نشــان می دهــد کــه ایــران‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫از لحــاظ تولیــد علــم نانــو در ســال ‪ ۲۰۱۷‬میــادی بــه رتبــه‬ ‫پنجــم جهــان دســت پیــدا کــرد ه اســت‪ ،‬بلکــه بیشــترین‬ ‫تمرکــز را بــه همــراه چهــار کشــور پیشــرفته دیگــر‪ ،‬بــر‬ ‫نوظهورتریــن و پیشــروترین حوزه هــای علــم و فنــاوری‬ ‫قــرارداده اســت‪.‬‬ ‫در حــوزه تولیــد علــم نانــو‪ ،‬محققــان ایرانــی تاکنــون بــا‬ ‫انتشــار نزدیــک بــه ‪ ۹۵‬هــزار مقالــه در مجــات معتبــر‬ ‫نمایه شــده در ‪ ،ISI‬رتبــه چهــارم جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫در علــم نانــو را در جهــان در ســال ‪ ۲۰۲۲‬تثبیــت کردنــد‪ .‬این‬ ‫در حالــی اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۰۱‬میــادی؛ ایــران با انتشــار‬ ‫‪ ۱۰‬مقالــه‪ ،‬دارای رتبــه ‪ ۵۷‬بــود‪.‬‬ ‫فناوری فضایی‬ ‫برنامــه فضایــی ایــران بــا یــک رشــد ســریع در ســال ‪ ۸۷‬بــا‬ ‫پرتــاب ماهــواره امیــد شــروع شــد‪ ۱۴ .‬بهمــن ‪ ۱۳۸۷‬ماهــواره‬ ‫«امیــد» بــا ماهواره بــر «ســفیر یــک‪ .‬ا» بــرای اولین بــار در‬ ‫کشــور در مــدار لئــو قــرار گرفــت کــه بــه مناســبت ایــن افتخــار‬ ‫ملــی ‪ ۱۴‬بهمــن روز ملــی فنــاوری فضایــی نامیــده شــد‪ .‬بــا‬ ‫کســب ایــن موفقیــت نــام ایــران در جمــع ‪ ۱۰‬کشــور صاحــب‬ ‫فنــاوری پرتابگــر دنیــا قــرار گرفــت‪ .‬ایــن پرتــاب غــرور‪ ،‬نشــاط‬ ‫و شــور زیــادی در میــان مــردم ایجــاد کــرد و در دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان نیــز شــکل خوبــی بــه خــود گرفــت و‬ ‫نتیجــه ایــن شــد کــه دانشــگاه های زیــادی وارد عرصــه فناوری‬ ‫بــرای ارتقــای ماهواره هــا و فناوری هــای مرتبــط بــا فضا شــدند‬ ‫و ده هــا شــرکت خصوصــی‪ ،‬دانش بنیــان و دانشــگاه های برتر‬ ‫بــه طراحــی حوزه هــای فضایــی پیوســتند‪.‬‬ ‫پــس از ماهــواره «امیــد» چهار ماهواره دیگــر در مدار قرار‬ ‫گرفت و کشــور به چرخه کامل فضایی دســت یافت‪.‬‬ ‫«حســن ســاالریه» رییــس ســازمان فضایــی ایــران مــی‬ ‫گویــد‪ :‬امــروزه مدیریــت‪ ،‬حکمرانــی و تامیــن امنیــت‬ ‫کشــورها بــدون حضــور در عرصــه فضــا و اســتفاده از‬ ‫پایش هــای ماهــواره ای در ســطح زمیــن امکان پذیــر‬ ‫نیســت‪ .‬در اختیــار قــرار دادن منابــع فضایــی بــه کشــورها‬ ‫و رقابــت بــر ســر ســلطه در فضــا از حالــت انحصــاری خــارج‬ ‫شــده و همــه کشــورها بــرای اینکــه اینــده خــود را بســازند‬ ‫ناگزیــر بــه اســتفاده از مواهــب فضــا هســتند‪.‬‬ ‫ســاالریه صنعــت فضایــی ایــران را یــک صنعــت بومــی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بــا انتقــال فناوری فضایــی به حوزه صنعتی‬ ‫بــه مرحلــه جدیــدی در حــوزه فنــاوری فضایــی رســیده ایم‪.‬‬ ‫ســازمان فضایــی ایــران رونــد اجــرای برنامــه ‪ ۱۰‬ســاله‬ ‫فضایــی را اغــاز کــرد‪ .‬توســعه زیرســاخت های پرتــاب و‬ ‫ایســتگاه های زمینــی‪ ،‬ســرعت بخشــیدن بــه رونــد طراحــی‬ ‫و ســاخت ماهواره هــای مخابراتــی‪ ،‬پرتــاب ماهواره هــای‬ ‫سنجشــی بــا دقــت یــک متــر و کمتــر‪ ،‬حرکــت در مســیر‬ ‫تعامــات بین المللــی و اجــرای پروژه هــای مشــترک‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح هــای اکتشــافاتی بــا تمرکــز بــر توســعه زیرســاخت ها‪،‬‬ ‫برنامــه ریــزی جهــت رســیدن بــه پرتــاب محموله هایــی‬ ‫بــا وزن بــاال و‪ ...‬از جملــه ســرفصل های برنامــه ‪ ۱۰‬ســاله‬ ‫فضایــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫طبق این برنامه‪ ،‬جمهوری اســامی ایران در ‪ ۱۰‬ســال اینده‬ ‫تبدیــل بــه یــک قطــب منطقــه ای در توســعه فناوری هــای‬ ‫فضایــی و ارائــه خدمــات پرتاب هــای فضایــی خواهــد شــد کــه‬ ‫ایــن هــدف گــذاری‪ ،‬بــا تکیــه بــر توانمنــدی داخلــی و دانــش‬ ‫متخصصــان کشــورمان بایــد محقــق شــود‪.‬‬ ‫ماهــواره ای کشــورمان محســوب می شــود‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫دســتاوردهای حاصله در تولید ســری ماهواره و شــبکه ســازی‬ ‫ان‪ ،‬از اهمیــت باالیــی بــرای کشــور برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ســردار «ســید مهــدی فرحــی» جانشــین وزیــر دفــاع و‬ ‫پشــتیبانی در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬بــرای دســتیابی بــه‬ ‫ماهواره هــای ســنگین تر (‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬کیلــو) بایــد تالش هــای‬ ‫خــود را گســترش دهیــم و بــه همیــن واســطه بــه لیــگ جدیــد‬ ‫ماهواره برها برســیم‪ .‬ماهواره برهای ســیمرغ‪ ،‬ســیمرغ بهینه‪،‬‬ ‫ذوالجناح و در اینده «سروش» و «سریر» در برنامه توسعه‬ ‫ماهواره برهــای وزارت دفــاع هســتند‪ .‬ماهواره بــر ســیمرغ‬ ‫تاکنــون چندیــن پرتــاب تحقیقاتی داشــته و در حــال طی کردن‬ ‫ســیر بلــوغ و تثبیــت فناوری هــای خــود اســت‪ .‬تصمیــم داریــم‬ ‫در ره نگاشــت ‪۱۰‬ســاله برنامــه فضایــی کــه تدویــن شــده‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬پرتــاب را بــا ‪ ۱۰‬مــدل ماهواره بــر انجــام بدهیــم‪.‬‬ ‫ادامه صفحه بعد‪......‬‬ صفحه 2 ‫پنج شنبه ‪ 20‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 704‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫حکایت چهار دهه علم و فناوری‬ ‫از مصرف کننده تولیدات غربی‬ ‫تا عبور از مرزهای دانش جهان‬ ‫ادامه صفحه قبل‬ ‫سلول های بنیادی‬ ‫پژوهشــگران پژوهشــگاه رویــان جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان‬ ‫قطــب تحقیقــات ســلول های بنیــادی در جهــان در طــول‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬ســال تاســیس ایــن مرکــز علمــی‪ ،‬توانســته اند‬ ‫بــه موفقیت هــای زیــادی ازجملــه تولیــد و پیونــد ســلول های‬ ‫بنیــادی جنینــی انســانی و درمــان بیماری پارکینســون و بیماران‬ ‫مبتــا بــه تومورهــای بدخیــم دســت یابنــد‪.‬‬ ‫مرتضــی ضرابــی مدیرعامــل شــرکت فنــاوری بــن یاختــه‬ ‫هــای رویــان درایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬امــروز دانــش فنــی‬ ‫ســلول هــای بنیــادی در ایــران بومــی شــده اســت و برخــی‬ ‫از کشــورهای همســایه درخواســت راه انــدازی بانــک خــون‬ ‫بنــد نــاف از ســوی ایــران را دارنــد‪.‬‬ ‫عبدالحســین شــاهوردی رییــس پژوهشــگاه رویــان نیــز‬ ‫ث ســلول های بنیــادی زمانــی کــه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در بحــ ‬ ‫نخســتین رده ســلول های بنیــادی رویــان ثبــت شــد‪ ،‬نــام‬ ‫مــا در انجمــن بین المللــی ســلول های بنیــادی جــزو شــش‬ ‫کشــور اول بــوده اســت‪ ،‬امــروز نیــز در منطقه‪ ،‬تعــداد زیادی‬ ‫از کشــورها در ایــن عرصــه ورود پیــدا کرده انــد و ســرعت ایــن‬ ‫دانش بســیار زیاد اســت به همین خاطر روزی ســلول های‬ ‫بنیــادی مطــرح بــود و امــروز محصــوالت ســلول های بنیــادی‬ ‫و بحــث ژن درمانیپــروژه شــهید ســلیمانی» در واقــع اولیــن‬ ‫پــروژه منظومــه مطــرح اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس مســتندات بیــن المللــی و رســانه هــای تحلیــل‬ ‫علــم از جملــه الزویــر (‪ ،)Elsevier‬پژوهشــگاه رویــان‬ ‫جهاددانشــگاهی و جمهــوری اســامی ایــران همچنــان در دو‬ ‫حــوزه و شــاخه هــای زیســت شناســی و فنــاوری ســلولهای‬ ‫بنیادی و علوم تولید مثل پیشتاز و سرامد منطقه خاورمیانه‬ ‫و جهــان اســت‪.‬‬ ‫ســلول بنیــادی مــادر تمــام ســلول ها اســت و توانایــی تبدیــل‬ ‫بــه تمــام ســلول های بــدن را دارد‪ .‬ایــن ســلول ها توانایــی خــود‬ ‫نوســازی و تمایــز بــه انــواع ســلول ها از جملــه ســلول های‬ ‫خونــی‪ ،‬قلبــی‪ ،‬عصبــی و غضروفــی را دارنــد‪ .‬هــم چنیــن در‬ ‫بازســازی و ترمیــم بافت هــای مختلــف بــدن بدنبــال اســیب و‬ ‫جراحــت موثــر بــوده و می تواننــد بــه درون بافت هــای اســیب‬ ‫دیــده ای کــه بخــش عمــده ســلول های انهــا از بیــن رفته اســت‪،‬‬ ‫پیونــد زده شــوند و جایگزیــن ســلول های اســیب دیــده شــده و‬ ‫بــه ترمیــم و رفــع نقــص در ان بافــت بپردازنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســلول ها بــه دلیــل توانایــی منحصــر بــه فــرد امــروزه از‬ ‫مباحث جذاب در زیســت شناســی و علوم درمانی اســت‪ .‬هم‬ ‫چنیــن تحقیقــات در ایــن زمینــه دانــش مــا را دربــاره چگونگــی‬ ‫رشــد و تکویــن یــک انــدام از یــک ســلول منفــرد افزایــش داده و‬ ‫مهــم تــر انکــه بــه فهــم مکانیــزم جایگزینــی ســلول های ســالم‬ ‫بــا ســلول های اســیب دیــده کمــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســلول های بنیــادی را بــر اســاس خصوصیــات و ویژگــی بــه‬ ‫ســه دســته ســلول های بنیــادی جنینــی‪ ،‬ســلول های بنیــادی‬ ‫بالــغ و ســلول های بنیــادی خــون بندنــاف تقســیم می کننــد‪.‬‬ ‫ســلول های بنیــادی جنینــی از تــوده ســلولی داخلــی جنیــن‬ ‫‪ ۱۴-۱۶‬روزه گرفتــه می شــود و قــادر اســت تمــام ســلول ها و‬ ‫بافت هــای یــک فــرد کامــل را بســازد‪.‬‬ ‫ســلول های بنیــادی بالــغ بــه ســلول هایی کــه پــس از تولــد از‬ ‫بافت هــای مختلــف فــرد بالــغ جــدا می شــوند‪ ،‬گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫ســلول های بنیــادی خــون ســاز مســتقر در مغــز اســتخوان‪،‬‬ ‫مغــز‪ ،‬کبــد و ســایر بافت هــا از ایــن دســته هســتند کــه قــدرت‬ ‫تمایــز بــه برخــی از بافت هــا را دارنــد‪ .‬ســلول های بنیــادی خــون‬ ‫بندنــاف از بندنــاف اســتخراج شــده و هماننــد ســلول های‬ ‫بنیــادی خــون ســاز مغــز اســتخوان هســتند‪.‬‬ ‫رویانــا؛ طلیعــه حرکــت نویــن دانــش بیوتکنولــوژی در‬ ‫مســیر تولیــد داروهــای نوترکیــب‬ ‫مهرمــاه ‪ ۱۳۸۵‬تولــد دومیــن بــره شــبیه ســازی ایــران و‬ ‫خاورمیانــه بــه عنــوان یــک دســتاورد علمــی بــزرگ در مرکــز‬ ‫تحقیقــات زیســت فنــاوری اصفهــان‪ ،‬تجلــی توانمنــدی هــای‬ ‫علمــی دانشــمندان ایرانــی را فراتــر از مرزهــای کشــور بــه رخ‬ ‫جهانیــان کشــید‪ .‬ایــن موفقیــت تاریخــی و عبــور محققــان‬ ‫ایرانــی از مرزهــای دانــش بــه ســرعت بــه خبــر اول بســیاری از‬ ‫رســانه هــای داخلــی و بیــن المللــی تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫رویانا خاطره تلخ تلف شــدن نخســتین گوســفند همتاســازی‬ ‫شــده را کــه دو مــاه پیشــتر بعــد از تولــد ان اتفــاق افتــاد‪ ،‬از‬ ‫اذهــان زدود‪ .‬نخســتین گوســفند همتاســازی شــده کشــور‬ ‫کــه جنیــن ان از طریــق انتقــال هســته یــک ســلول بالــغ از‬ ‫غضــروف گــوش گوســفند بــه درون تخمــک بــدون هســته‬ ‫گوســفند دیگــری بــه دســت امــده بــود‪ ۱۱ ،‬مــرداد مــاه در پایــگاه‬ ‫تحقیقاتــی پژوهشــکده «رویــان» در اصفهــان بــه دنیــا امــد‪.‬‬ ‫ایــن گوســفند مــاده بــا وجــود تالش هــای دامپزشــکی بیشــتر از‬ ‫چنــد دقیقــه زنــده نماینــد‪ ،‬امــا ازمایش هــای مولکولــی درســتی‬ ‫همتاســازی را نشــان مــی داد‪.‬‬ ‫ایــران بــا تولــد رویانــا بــه جمــع حــدود هشــت کشــور‬ ‫دارای توانایــی همتاســازی پیوســت‪ .‬محققــان رویــان‬ ‫کــه سال هاســت تحقیقــات وســیعی را در زمینــه‬ ‫شبیه ســازی حیوانــات اغــاز کرده انــد در ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــا‬ ‫تولــد «رویانــا» نخســتین حیــوان شبیه ســازی خاورمیانه‬ ‫دســتیابی خــود را بــه دانــش پیشــرفته ترین شبیه ســازی‬ ‫حیوانــات کــه در انحصــار چند کشــور پیشــرفته دنیاســت‬ ‫بــه اثبــات رســاندند‪.‬‬ ‫در فراینــد همتاســازی هســته یــک ســلول بالــغ غیرجنســی‬ ‫(پیکــری) در تخمکــی کــه هســته ان خــارج شــده‪ ،‬جایگزیــن‬ ‫و پــس از یــک فراینــد خــاص‪ ،‬جنین هــای حاصلــه از طریــق‬ ‫جراحــی بــه رحــم گوســفند مــاده منتقــل می شــوند‪ .‬موجــودی‬ ‫کــه از ایــن طریــق بوجــود مــی ایــد‪ ،‬کامــا نظیر موجودی اســت‬ ‫کــه ســلول پیکــری از ان گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫روزنامــه انگلیســی «گاردیــن» بــا انتشــار گــزارش ویــژه ای از‬ ‫دســتاورد محققــان رویــان نوشــت‪ :‬دانشــمندان ایرانی‪ ،‬جهش‬ ‫تاریخــی و قابــل توجهــی بدســت اورده انــد و بــا زنــده بــه دنیــا‬ ‫اوردن نخســتین گوســفند همتاســازی شــده خاورمیانــه‪ ،‬گام‬ ‫بلنــدی در ایــن زمینــه برداشــته انــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬هرچنــد ایــن گوســفند دقایقــی پــس‬ ‫از تولــد تلــف شــد‪ ،‬امــا تولــد زنــده ان نقطــه عطفــی اســت و‬ ‫پایه گــذار تالش هــای دیگــر بــرای تولیــد حیوانــات همتاســازی‬ ‫شــده اســت‪ .‬گوســفند دالــی نیــز ســال هــای قبــل بــا همیــن‬ ‫شــیوه همتاســازی در انگلیــس متولــد شــد کــه باعــث شــد‬ ‫تحقیقــات ســلولی مــورد توجــه جهانــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫شــاهوردی‪ ،‬رییــس پژوهشــگاه رویــان تولــد رویانــا را‬ ‫طلیعــه حرکــت نویــن دانــش بیوتکنولــوژی در مســیر‬ ‫تولیــد داروهــای نوترکیــب مــی دانــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن رونــد در ســال ‪« ۱۳۸۸‬حنــا» نخســتین‬ ‫بزغالــه شبیه ســازی شــده ایــران بــه دنیــا امــد و پــس از ان‬ ‫بــا تولــد «بنیانــا»‪ ،‬نخســتین گوســاله شبیه ســازی شــده در‬ ‫خاورمیانــه‪ ،‬اخریــن و مهم تریــن حلقه توانمندی هــای دانش‬ ‫جنین شناســی در جهــت نیــل بــه اهــداف بــزرگ بیوتکنولــوژی‬ ‫دارویــی و زیســتی در کشــور کامــل شــد‪ .‬همچنیــن شــنگول و‬ ‫منگــول نخســتین بزغالــه هــای تراریخــت ایــران و خاورمیانــه‬ ‫متولــد شــدند تــا تحقیقــات وارد مرحلــه ای نویــن شــود‪.‬‬ ‫جســد «رویانــا» اولیــن حیــوان همتاســازی شــده خاورمیانــه‪،‬‬ ‫پــس از تاکســی درمــی در پژوهشــگاه رویــان نگهــداری‬ ‫می شــود تــا بــرای همیشــه بــه عنــوان نمــاد توانمنــدی دانــش‬ ‫بیوتکنولــوژی کشــور در معــرض دیــد همــگان باشــد‪.‬‬ ‫ایــن تحقیقــات بــا توجــه بــه اهــداف انســانی ان کــه اســتفاده‬ ‫از تکنیک هــای همتاســازی در کمــک بــه درمــان بیمــاران اســت‬ ‫تــا تولیــد حیوانــات تراریختــه بــا قابلیــت تولیــد فراورده هایــی‬ ‫دارویــی مختلــف ادامــه دارد‪.‬‬ ‫هشــتم خــرداد مــاه ســال ‪ ۱۳۷۰‬مرکز جراحی محــدود رویان با‬ ‫هــدف ارایــه خدمــات درمانــی بــه زوج هــای نابــارور و پژوهــش‬ ‫و امــوزش در زمینــه علــوم بــاروری و نابــاروری توســط زنــده‬ ‫یــاد دکتــر ســعید کاظمــی اشــتیانی و گروهــی از پژوهشــگران‬ ‫و همکارانــش در جهــاد دانشــگاهی علــوم پزشــکی ایــران‬ ‫تاســیس شــد‪.‬‬ ‫پژوهشــگاه رویــان از جملــه معــدود مراکــز تحقیقاتــی ایــران‬ ‫اســت کــه بــه دلیــل پژوهــش هــای بنیــادی در مرزهــای دانــش‬ ‫و دســتاوردهایی همچــون دســتیابی بــه تــوان تولیــد ســلول‬ ‫بنیــادی جنینــی انســان و تولیــد نخســتین حیوانــات شــبیه‬ ‫ســازی شــده نامــش در میــان ‪ ۱۰‬کشــور پیشــرفته صاحــب ایــن‬ ‫فنــاوری ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫این پژوهشگاه قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بین المللی‪،‬‬ ‫پیشــگام در توســعه علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری در علــوم زیســتی‬ ‫بــا مرجعیــت در علــوم ســلول های بنیــادی‪ ،‬تولیدمثــل‪،‬‬ ‫زیســت فناوری‪ ،‬طــب ترمیمــی و موثــر در ارتقــای ســامت‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬رویــان بــه عنــوان یکــی از مراکــز علمــی موفــق در‬ ‫ایــران‪ ،‬دســتاوردهای زیــادی در حــوزه هــای مختلــف درمانــی از‬ ‫جملــه درمــان نابــاروری زوجیــن‪ ،‬ســلول درمانــی و پیشــگیری و‬ ‫خدمــات مختلــف بــه بیمــاران دیابتــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا طیبــی مشــاور و نماینــده رییــس جهــاد‬ ‫دانشــگاهی گفــت‪ :‬یکــی از ایــرادات مــا قبــل از انقــاب‬ ‫اســامی ایــران ایــن بــود که در زمینه علمــی و فناوری صرفا‬ ‫مصــرف کننــده تولیــدات غربــی بودیــم و در حــوزه صنعــت‬ ‫نیــز صنایــع مــا عمدتــا مونتــاژ بــود و دانــش و قطعــات از‬ ‫خــارج وارد و در ایــران پیــچ و مهــره مــی شــدند‪.‬‬ ‫طیبــی کــه بیــن ســال های ‪ ۱۳۸۵‬تــا ‪ ۱۳۸۹‬و ‪ ۱۳۹۲‬تــا ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مســوولیت ریاســت جهاددانشــگاهی را بــر عهــده داشــته‬ ‫اســت‪ :‬افــزود‪ :‬بــا پیــروزی انقــاب اســامی و دمیــده شــدن‬ ‫روحیــه خودبــاوری توســط امــام خمینــی(ره) در محیط های‬ ‫دانشــگاهی و دانشــجویی عالقــه منــد بــه انقــاب ایــن‬ ‫بحــث مطــرح شــد کــه چگونــه در جهــت رفــع وابســتگی ها‬ ‫اقــدام شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تشــکیل جهــاد ســازندگی و نارضایتــی‬ ‫امــام از وضعیــت دانشــگاه هــا چــه بــه لحــاظ عــدم تولیــد‬ ‫علــم و چــه بــه لحــاظ حضــور ضدانقــاب و ســاماندهی‬ ‫اغتشاشــات در کشــور و در پــی ان وقــوع انقــاب فرهنگی‪،‬‬ ‫ایــده تشــکیل یــک جهــاد علمــی و فناورانــه شــکل گرفــت و‬ ‫‪ ۱۶‬مــرداد ‪ ۱۳۵۹‬جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان اولیــن مولــود‬ ‫علمــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران متولــد شــد‪.‬‬ ‫طیبــی گفــت‪ :‬انجــام تحقیقــات کاربــردی تــا مرحلــه تولیــد‬ ‫نیمــه صنعتــی و صنعتــی در جهــت ایجــاد خودبــاوری و‬ ‫رفــع وابســتگی هــا و انجــام فعالیــت هــای فرهنگــی بــه‬ ‫منظــور صیانــت از جوانــان در تهاجــم فرهنگــی بــه عنــوان‬ ‫وظایــف اصلــی ایــن ســازمان در اساســنامه ان مشــخص‬ ‫شــد‪ .‬بــا توجــه بــه جــذاب بــودن ایــده تشــکیل ایــن ســازمان‬ ‫چــه بــرای دانشــجویان و اســاتید‪ ،‬شــعبه هــا یــا واحدهــای‬ ‫مختلــف ایــن ســازمان تقریبــا در دانشــگاه های اصلــی و‬ ‫دولتــی در سراســر کشــور تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫مشــاور رییــس جهــاد دانشــگاهی افــزود‪ :‬با شــروع فعالیت‬ ‫جهــاد دانشــگاهی‪ ،‬جنــگ تحمیلی عــراق علیه ایــران در مهر‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬توســط صــدام شــروع شــد و طبیعــی بــود کــه بــا توجــه‬ ‫بــه حاکــم بــودن نــگاه علمــی و فناورانــه در فعالیتهــا و ارایــه‬ ‫خدمــات ایــن نهــاد در جنــگ‪ ،‬اقدامــات جهــاد دانشــگاهی در‬ ‫زمینــه لجســتیک جنــگ متمرکز شــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد خدمــات ایــن نهــاد در دوران دفــاع مقــدس‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه پزشــکی خدمــات بســیار ارزنــده ای‬ ‫در اعــزام پزشــک‪ ،‬پرســتار و امدادگــر توســط جهــاد صــورت‬ ‫گرفــت‪ .‬در حــوزه فنــی و مهندســی نیــز چــه در زمینــه ابداعات‬ ‫و فنــاوری هــای تولیــدی و چــه تعمیــر تجهیــزات جنگــی‬ ‫و تامیــن قطعــات و تجهیــزات مــورد نیــاز اقدامــات بســیار‬ ‫ارزنــده ای انجــام شــد؛ بــه نحــوی کــه برخــی جهــاد دانشــگاهی‬ ‫را بنیــان گــذار دفــاع دانــش بنیــان کشــور مــی داننــد‪.‬‬ ‫طیبــی گفــت ‪ :‬همزمــان بــا جنــگ و دفــاع مقــدس در‬ ‫حــوزه غیرنظامــی اوال برنامــه ریــزی شــد کــه هــر یــک از‬ ‫واحدهــای جهــاد دانشــگاهی تــا حــد امــکان بــه صــورت‬ ‫تخصصــی در یــک یــا چنــد موضــوع فعالیــت کننــد و ثانیــا‬ ‫در حــوزه پژوهــش و فنــاوری یــک نــگاه بــه حــل مشــکالت‬ ‫فناورانــه روز کشــور و یــک نــگاه هــم بــه تحــوالت اینده علم‬ ‫و فنــاوری در دنیــا و فنــاوری هــای نوظهــور باشــد کــه بــه‬ ‫پیشــرفت هــای بســیار خوبــی در تولیــد فنــاوری هــای مــورد‬ ‫نیــاز کشــور منجــر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در دهــه هــای ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬و اوایــل دهــه ‪ ۸۰‬و‬ ‫حــل مشــکالت کشــور در حــوزه پزشــکی در زمینــه درمــان‬ ‫نابــاروری بــه خوداتکایــی کامــل در بــی نیــازی بــه رفتــن بــه‬ ‫اروپا و ســایر کشــورها رســیدیم‪ .‬در شــبیه سازی حیوانات و‬ ‫در علــوم جدیــد در حــوزه ســلول هــای بنیادی توانســتیم در‬ ‫مرزهــای علــم حرکــت کنیــم و مــردم حتما تبدیل ســلولهای‬ ‫بنیــادی جنینــی بــه ســلول هــای تشــکیل دهنــده ماهیچــه‬ ‫قلــب انســان و تپیــدن ان را بــه یــاد مــی اورنــد‪.‬‬ ‫طیبــی تصریــح کــرد‪ :‬در حوزه بــرق و الکترونیک فناوریهای‬ ‫ســاخت انــواع مبــدل هــای الکتریکــی مثــل یوپــی اس‪،‬‬ ‫شــارژر‪ ،‬فرســتنده هــای رادیویــی مــوج متوســط (‪،)mw‬‬ ‫تجهیــزات ازمایشــگاه هــای فشــار قــوی و در حــوزه مکانیــک‬ ‫دانــش طراحــی و ســاخت غبارگیرهــای صنعتــی مثــل‬ ‫الکتروفیلترهــا‪ ،‬فیلترهــای کیســه ای و بــرج هــای خنــک‬ ‫کننــده را بدســت اورده و بــه صــورت کامــل انهــا را تجــاری‬ ‫ســازی و وارد صنعــت کشــور کردیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از جنبــه هــای بســیار ارزشــمند‬ ‫فعالیــت هــای فناورانــه جهــاد دانشــگاهی ایجــاد خودباوری‬ ‫بــه ویــژه در بخــش خصوصــی و ورود بــه ایــن عرصــه هــا‬ ‫و عرصــه هــای مشــابه اســت‪ .‬در زمینــه هــای بیــان شــده‬ ‫کشــور بــه خودکفایــی ‪ ۱۰۰‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫طیبــی گفــت‪ :‬از اوایــل دهــه ‪ ۸۰‬و در دهــه ‪ ۹۰‬و ســالهای‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬ســطح فعالیــت هــای فناورانــه جهــاد بــه شــدت‬ ‫بــاال رفــت و در حــوزه پزشــکی عــاوه بــر ورود بــه بحــث‬ ‫ســلول درمانــی وارد مباحــث جدیــد ژن درمانــی و ویــروس‬ ‫درمانــی شــدیم‪ .‬ورود بســیار موفــق بــه حــوزه درمــان‬ ‫ســرطان پســتان‪ ،‬زخــم هــای دیابت‪ ،‬تولید زخــم پوش های‬ ‫مختلف از جمله دســتاوردهای جهاد دانشــگاهی در حوزه‬ ‫پزشــکی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه بــرق و الکترونیــک کســب فنــاوری‬ ‫ســاخت مبــدل هــای فرکانســی پرقــدرت و ولتــاژ بــاال بــرای‬ ‫کنتــرل موتورهــای الکتریکــی تــوان بــاال‪ ،‬سیســتم انتقــال‬ ‫بــرق دی ســی‪ ،‬طراحــی و ســاخت کامــل سیســتم رانــش‬ ‫قطــار ملــی متــرو و ســاخت فرســتنده هــای رادیویــی‬ ‫اف ام تــا قــدرت ‪ ۲۰‬کیلــووات کــه باالتریــن قــدرت ایــن‬ ‫فرســتنده ها در دنیــا اســت‪ ،‬در کنــار ســاخت انــواع‬ ‫رکتیفایرهــای (یکسوســاز) پرقــدرت صنعتــی بــرای صنایــع‬ ‫تولیــد مــس‪ ،‬الومینیــم و روی و رکتیفایرهای پرقــدرت برای‬ ‫تغذیــه خطــوط متروهــا از جملــه دســتاوردها در حــوزه بــرق‬ ‫و الکترونیــک اســت‪.‬‬ ‫طیبــی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه مکانیــک طراحــی و ســاخت‬ ‫دکل هــای حفــاری نفــت و گاز و کســب دانــش فنــی و‬ ‫ســاخت انــواع متــه هــای پیشــرفته حفــاری برخــی از‬ ‫دســتاوردهای حــوزه مکانیــک اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــوزه مهندســی شــیمی تمرکــز بــر کســب‬ ‫دانــش فنــی مــواد پیشــرفته و پرمصــرف شــیمی مثــل‬ ‫دمولســیفایرها (تعلیــق شــکن) بــرای جداســازی اب و اب‬ ‫نمــک از نفــت بــود‪ .‬اصــاح نــژاد دام هــای ســنگین فنــاوری‬ ‫کامــل اصــاح نــژاد کــم بــازده موجــود بــا بــاال بردن بهــره وری‬ ‫و اصالح نژادهای هلشــتاین و تولید بذور هیبریدی برخی‬ ‫از دســتاوردهای حــوزه کشــاورزی هســتند‪.‬‬ ‫طیبــی بــا اشــاره بــه دیــداری کــه بــه همــراه ‪ ۲۵‬نفــر از‬ ‫محققــان جــوان جهــاد دانشــگاهی بــا رهبــر معظــم انقالب‬ ‫در ابــان ‪ ۱۳۹۷‬و ارایــه دســتاوردها بــرای معظــم لــه داشــته‬ ‫انــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مبلــغ ‪ ۳۰‬میلیــون یــورو از صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی بــرای تولیــد ‪ ۳۱‬فنــاوری پیشــرفته جدیــد در‬ ‫اختیــار ایــن نهــاد قــرار گرفــت کــه کســب دانــش فنــی تولیــد‬ ‫بچــه ماهــی ســی بــاس بــرای پــرورش ماهــی در قفــس‪،‬‬ ‫طراحــی و ســاخت یــک واحــد نمــک زدایــی بــه ظرفیــت‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار بشــکه‪ ،‬تولیــد بدنــه ســرامیکی واحــد کاتالیســت‬ ‫خودروهــای بنزینــی‪ ،‬ادامــه تولیــد فنــاوری اصــاح نــژاد‬ ‫دام ســنگین بــرای گاومیــش و شــتر‪ ،‬ســاخت تجهیــزات‬ ‫اپراتورهــای تلفــن همــراه و نیروگاه هــای خورشــیدی تنهــا‬ ‫بخشــی از فنــاوری هــای در دســت تولیــد نهایــی هســتند‪.‬‬ ‫مشــاور رییــس جهــاد دانشــگاهی تاکیــد کــرد‪ :‬فناوری هــای‬ ‫بســیار زیــادی تولیــد شــده و تــوان تولیــد پیشــرفته تریــن‬ ‫فنــاوری هــا را داریــم‪ ،‬امــا هنــوز مشــکالت زیــادی در ایــن زمینه‬ ‫داریــم و فاصلــه مــا تــا اهــداف و چشــم اندازهــا زیــاد اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره علــل ایــن فاصلــه عنــوان کــرد‪ :‬مــا هنوز تصمیم‬ ‫جــدی بــرای پیشــرفت و تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان‬ ‫نگرفتــه ایــم‪ .‬چیــن ‪ ۴۰‬ســال پیــش تصمیــم خــود را بــرای‬ ‫تحــول اقتصــادی و تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان گرفــت و‬ ‫الزامــات تحقــق ان را فراهــم کــرد و بــه هــدف خــود هــم‬ ‫رســید و بــزودی بــه اقتصــاد اول دانــش بنیــان دنیــا تبدیــل‬ ‫مــی شــود‪ .‬چیــن در مقایســه بــا ســایر کشــورها دارای‬ ‫بیشــترین دانشــجوی خارجــی و موسســات تحقیقاتــی در‬ ‫امریــکا بــه عنــوان ســمبل امپریالیســم اســت‪.‬‬ ‫طیبــی افــزود ‪ :‬بســیاری از سیاســیون همدیگــر را قبــول‬ ‫ندارنــد‪ .‬ایــن کار موجــب شــده اســت برنامه ریــزی درازمدت‬ ‫در حــوزه دانــش بنیــان صورت نگیرد‪ .‬بســیاری از مدیران به‬ ‫علــت نداشــتن خودبــاوری و طــی نکــردن مراحــل تدریجــی‬ ‫پیشــرفت بــاور ندارنــد کــه حتــی علــی رغــم کســب فنــاوری‬ ‫و تجــاری ســازی موفــق ان‪ ،‬مــی توانیــم نیازهــای کشــور را‬ ‫خودمــان تامیــن کنیــم و بایــد از ســایر کشــورها وارد کنیــم‪.‬‬ ‫وی دربــاره تحریــم و نبــود ارتبــاط بانکــی بــا ســایر کشــورها‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬رفــع تحریــم نبایــد بــه معنــی وابســته‬ ‫شــدن تلقــی شــود‪ .‬بلکــه رفــع تحریــم بایــد بــه معنــای رفــع‬ ‫مشــکالت و دســتیابی محققــان و کارافرینــان بــه قطعــات‬ ‫و مــواد اولیــه ای باشــد کــه هنــوز تولیــد انهــا در کشــور‬ ‫اقتصــادی و منطقــی نبــوده‪ ،‬انتقــال فنــاوری و دســتیابی بــه‬ ‫بــازار خارجــی بــرای محصــوالت داخلــی تلقــی شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی‬ ‫گلستان‬ ‫از مزایای طرح های‬ ‫کشاورزی در دهه فجر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار خانوار گلستانی‬ ‫برخوردار شدند‬ ‫رئیس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان با اعالم‬ ‫اجــرای ‪ ۱۸۳‬طــرح مرتبــط بــا حــوزه کشــاورزی‬ ‫اســتان در دهــه فجــر گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫خانــوار گلســتانی از مزایــای اجــرای ایــن طرح هــا‬ ‫بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫محمــد برزعلــی در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای اجــرای ایــن طرح هــا هــزار و ‪ ۱۰۳‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار هزینــه شــد و هــزار و ‪ ۲۵۵‬نفــر نیــز صاحــب‬ ‫شــغل شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن طرح هــا در ‪ ۶‬بخــش تولیــدات‬ ‫دامــی‪ ،‬دامپزشــکی‪ ،‬صنایــع تبدیلــی‪ ،‬اب و خــاک‬ ‫‪ ،‬تولیــدات گیاهــی‪ ،‬جنــگل ‪ ،‬مرتــع و شــیالت و‬ ‫ابزیــان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان گلســتان‬ ‫بــا تاکیــد بــر ضــرورت احیــای کشــت پنبــه در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا حضــور وزیــر در ســفر اخیــر و بازدیــد از‬ ‫کارخانــه الیــاف علــی ابادکتــول‪ ،‬ایجــاد زنجیــره ارزش‬ ‫پنبــه و احیــای ایــن زراعــت در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫برزعلــی افــزود‪ :‬یکــی از راه هــای تقویــت زراعت پنبه‬ ‫در گلســتان جــذب ســرمایه گــذاران بــرای اســتقرار‬ ‫صنایــع تبدیلــی ماننــد تولیــد پارچــه اســت‪.‬‬ ‫تنها کافی است یک‬ ‫درجه از گرما منزل‬ ‫را کاهش دهیم تا‬ ‫همه از این نعمت‬ ‫الهی برخوردار شویم‬ ‫پنج شنبه ‪ 20‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪704‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تحوالت پولی از دیدگاه‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫بانک مرکزی در واکنش به مطالب «مســعود نیلی» درباره رشــد حجم پایه پولی و وضعیت‬ ‫هشــدار ان‪ ،‬به تحوالت پولی و سیاسـت های اتخاذی در یک ســال گذشــته پرداخت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بانــک مرکزی در واکنش ســرمقاله روزنامــه «دنیای اقتصاد» در‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۶‬بهمــن مــاه نوشــت‪ :‬در مقالــه «رشــد حجــم پایه پولی در وضعیت هشــدار» مســعود‬ ‫نیلــی بــا اشــاره بــه امارهــای تــورم و رشــد پــول در ســال های اخیــر نگرانی هایــی دربــاره خطــرات‬ ‫افتــادن در مهلکــه تورم هــای بســیار بــاال مطــرح کــرده اســت‪ .‬همچنیــن وی از سیاس ـت های‬ ‫جدیــد ارزی بانــک مرکــزی انتقــاد کــرده و ان را یکــی از اشــتباهات بــزرگ در شــرایط کنونــی‬ ‫اقتصــادی دانســته اند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر ســهم مهمــی از تــورم بــه شــوک های ســمت عرضــه و فشــار هزینــه در‬ ‫اقتصــاد ارتبــاط می یابــد کــه عمومــا نقــش انتظــارات تورمــی نیــز در ان معنــادار اســت‪ .‬امــا‬ ‫دربــاره تحــوالت تــورم در ســال جــاری الزم بــه اشــاره اســت‪ ،‬بــر اســاس محاســبات بانــک مرکزی‬ ‫از شــاخص کل بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی در مناطــق شــهری‪ ،‬نــرخ تــورم (‪ ۱۲‬ماهــه) در‬ ‫زمــان اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم بــه رقــم ‪ ۵۹.۳‬درصــد در شــهریور مــاه ‪ ۱۴۰۰‬رســیده بــود و به‬ ‫دنبــال مجموعــه اقدامــات دولــت ســیزدهم بــه ‪ ۴۱.۸‬درصــد در دی مــاه ســال جــاری رســید کــه‬ ‫نشــان دهنده کاهــش ‪ ۱۷.۵‬واحــد درصــدی نــرخ تــورم نســبت بــه دی مــاه ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫البتــه بایــد توجــه کــرد کــه در اوایــل ســال جــاری بــه موجــب الــزام اجــرای طــرح مردمی ســازی و‬ ‫توزیــع عادالنــه یارانه هــا و همچنیــن افزایــش قیمــت جهانــی کاالهــای اساســی‪ ،‬افزایش هــای‬ ‫معنــادار و پیش بینی شــده ای در شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی عمدتــا ناشــی از‬ ‫رشــد بــاالی شــاخص گــروه خوراکی هــا و اشــامیدنی ها رخ داد کــه قاعدتــا چنیــن نوســاناتی را‬ ‫نمی توان به عنوان عوامل ســاختاری تورم در ســال جاری دســته بندی کرد و از این منظر مورد‬ ‫تجزیــه و تحلیــل قــرار داد‪ .‬امــا به طــور کلــی بانــک مرکــزی بــا توجه به وظایف و مســوولیت های‬ ‫خــود‪ ،‬بــا وقــوف نســبت بــه عوامــل شــکل دهنده تــورم و بــا هماهنگــی و همــکاری ســایر ارکان‬ ‫دولــت‪ ،‬برنامه هــای کنتــرل تــورم و اقدامــات مرتبــط بــا ان را به طــور مســتمر بررســی و اجرایــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه اقدامــات مشــتمل بــر جنبه هــای مختلــف کنتــرل تــورم اعــم از‬ ‫تقویــت بخــش تولیــد و عرضــه‪ ،‬کاهــش فشــارهای هزینــه تولیــد در اقتصــاد‪ ،‬کنتــرل رشــد‬ ‫تقاضــا و مدیریــت انتظــارات تورمــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫کارکــرد سیاســت های پولــی در مواقعــی کــه تــورم عمومــا ناشــی از شــوک های ســمت‬ ‫عرضــه رخ دهــد محــدود اســت‪ ،‬امــا ایــن موضــوع بــه معنــای عــدم توجــه بــه کارکــرد مثبــت‬ ‫سیاسـت های پولــی ناظــر بــر تغییــر انتظــارات و محدودســازی ســیالیت نقدینگــی نیســت‪ .‬بــر‬ ‫ایــن اســاس بازنگــری در نرخ هــای ســود (اعــم از نرخ هــای ســود ســپرده ها و تســهیالت بانکــی‬ ‫و نرخ هــای ســود در بــازار بیــن بانکــی) و اصــاح انهــا بــا بررســی و تحلیــل شــرایط و اقتضائــات‬ ‫اقتصــاد کالن به ویــژه تحــوالت تــورم‪ ،‬انتظــارات تورمــی و رشــد اقتصــادی‪ ،‬به طــور مســتمر در‬ ‫دســتور کار بانــک مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار به عنــوان سیاســتگذار پولــی و اعتبــاری کشــور‬ ‫قــرار داشــته اســت و در همیــن راســتا بســته سیاســت پولــی پیشــنهادی بانــک مرکــزی دربــاره‬ ‫اصــاح نرخ هــای ســود ســپرده ها‪ ،‬گواهــی ســپرده و تســهیالت بانکــی و نرخ هــای ســود بــازار‬ ‫بیــن بانکــی در جلســه ‪ ۲۲‬اذرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬شــورای پــول و اعتبــار مطــرح و نرخ هــای مزبــور بــه‬ ‫تصویــب ایــن شــورا رســید‪.‬‬ ‫در ایــن ارتبــاط‪ ،‬بانــک مرکــزی شــرایط انتشــار گواهــی ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری عام‬ ‫بــا نــرخ ســود علی الحســاب ســالیانه ‪۲۳‬درصــد را (به عنــوان بخشــی از مصوبــات شــورای پــول و‬ ‫اعتبــار) در تاریــخ ســوم دی مــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــه شــبکه بانکــی ابــاغ کــرد که انتشــار انهــا در این مرحله‬ ‫در ‪ ۲۸‬دی مــاه ‪ ۱۴۰۱‬طبــق مصوبــه هیــات عامــل بانــک مرکــزی بــه پایــان رســید‪ .‬همچنیــن‪ ،‬در‬ ‫تــداوم اصالحــات انجــام شــده در سیاســت پولــی و در راســتای مانــدگاری ســپرده ها و کاهــش‬ ‫ســیالیت نقدینگــی‪ ،‬بانــک مرکــزی بــر اســاس مصوبات شــورای پــول و اعتبــار در تاریخ ‪ ۱۰‬بهمن‬ ‫مــاه ‪ ،۱۴۰۱‬نرخ هــای ســود ســپرده ها و تســهیالت بانکــی را اصــاح کــرد‪ .‬در ایــن مصوبــه نــرخ‬ ‫ســود علی الحســاب ســپرده های کوتاه مــدت عــادی (کــه بــر مبنــای حداقــل مانــده حســاب در‬ ‫مــاه تعییــن می شــود) بــا هــدف کاهــش ســیالیت ان‪ ،‬از ‪ ۱۰‬درصــد (در مصوبــه قبلــی) بــه پنــج‬ ‫درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫ت و افزایــش مانــدگاری ســپرده ها‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــرای تنوع بخشــی بیشــتر بــه ســپرده های بلندمــد ‬ ‫در شــبکه بانکــی‪ ،‬ســپرده ســرمایه گذاری بــا سررســید ســه ســال و بــا نــرخ ســود علی الحســاب‬ ‫ســالیانه معــادل ‪ ۲۲.۵‬درصــد بــه طیــف ســپرده های ســرمایه گذاری اضافــه شــد‪ .‬از دیگــر‬ ‫ویژگی هــای ایــن بســته‪ ،‬می تــوان بــه افزایــش نــرخ جریمــه شکســت ســپرده ها بــرای کاهــش‬ ‫ســیالیت ســپرده های بانکــی اشــاره کــرد‪ .‬در زمینــه تحــوالت کل هــای پولــی و بهبــود فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬بانــک مرکــزی تــاش کــرده اســت بــا کاهــش تدریجــی رشــد کل هــای پولــی و تعقیــب‬ ‫سیاسـت های هدایــت اعتبــار بــه فعالیت هــای مولــد اقتصــادی‪ ،‬زمینــه را بــرای افزایــش تولیــد و‬ ‫اشــتغال پایــدار فراهــم کنــد‪ .‬حجــم نقدینگــی در مــرداد ‪ ۱۳۹۲‬همزمــان بــا شــروع بـه کار دولــت‬ ‫یازدهــم معــادل ‪۶۴۰‬هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه در پایان شــهریور‪( ۱۴۰۰‬پایان دولــت دوازدهم)‬ ‫ایــن رقــم بــه چهارهــزار و ‪ ۶۸‬هــزار میلیــارد تومــان رســید‪ .‬حجــم پایــه پولــی نیــز از ‪ ۹۶.۳‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان در مــرداد‪ ۱۳۹۲‬بــه ‪ ۵۱۹‬هــزار میلیــارد تومــان در پایــان شــهریور‪ ۱۴۰۰‬رســید کــه‬ ‫اثــرات ان در افزایــش تــورم در ســال های گذشــته محســوس بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا از مهم تریــن اقدامــات بانــک مرکــزی می توان به جلوگیری از ســرایت اثار سیاسـت های‬ ‫مالــی (بودجـه ای) دولــت بــه ترازنامــه بانــک مرکــزی از طریــق مدیریــت بهتــر حســاب خزانــه‬ ‫نــزد بانــک مرکــزی (ســپرده ها و بدهی هــای دولــت) و نتیجتــا نیــاز کمتــر بــه تامیــن مالــی‬ ‫مبتنــی بــر ابــزار بدهــی (نظیــر فــروش اوراق و اســتفاده از تنخــواه گــردان خزانــه)‪ ،‬توســعه‬ ‫عملیــات بــازار بــاز بــرای جــذب نقدینگــی و هدایــت نــرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی حــول نــرخ‬ ‫سیاســتی‪ ،‬کنتــرل رشــد خلــق پــول بانک هــا از طریــق اصــاح کمّــی و کیفی ترازنامــه بانک ها‪،‬‬ ‫تصویــب و اجــرای «سیاســت احتیاطــی کنتــرل رشــد ترازنامــه شــبکه بانکــی» از طریــق‬ ‫سیاســت کنتــرل مقــداری ترازنامــه و اعمــال جرایــم نظارتــی بانک هــای خاطــی بــا افزایــش‬ ‫نســبت ســپرده قانونی‪ ،‬تصویب و اصالح دســتورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) با رویکرد‬ ‫تســهیل صــدور و انتقــال اوراق گام در زنجیره هــای تولیــد‪ ،‬انتظام بخشــی بــه بــازار پــول از‬ ‫طریــق رعایــت نــرخ ســود علی الحســاب ســپرده های ســرمایه گذاری مــدت دار بــا هــدف ایجــاد‬ ‫ثبــات در نظــام پولــی و مالــی کشــور اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اینهــا در چارچــوب سیاســت های تثبیــت اقتصــاد کالن‪ ،‬دولــت و بانــک مرکــزی‬ ‫موضــوع ثبات بخشــی بــه بــازار ارز را بــرای یــک بــازه مشــخص و کوتاه مــدت بــا تمرکــز بــر بــازار‬ ‫حوالــه به عنــوان مرجــع اصلــی تامیــن ارز واردات کشــور مــورد توجــه خــود قــرار داده انــد‪ .‬در‬ ‫چارچــوب رویکــرد جدیــد‪ ،‬مقــرر شــد در بــازار حوالــه نرخــی متناســب بــا واقعیت هــای اقتصادی‬ ‫کشــور تعییــن شــود و بــرای یــک دوره مشــخص (یک ســال) نیازهــای واقعــی اقتصــاد در حــوزه‬ ‫تولیــد و ســرمایه گذاری بنگاه هــای داخلــی و نیــز کاالهای مصرفی و ضــروری مورد نیاز خانوارها‬ ‫بــا نــرخ متوســط تثبیت شــده پاســخ داده شــود تــا بــه ایــن ترتیــب فعالیت هــای تولیــدی و نیــز‬ ‫معیشــت خانوارهــا از تکانه هــای روانــی و هیجانــی نــرخ ارز در بــازار غیررســمی مصــون بمانــد‪.‬‬ ‫انتظــار مـی رود سیاســت ثبات بخشــی بــه رونــد قیمت هــا در بــازار حوالــه به عنــوان مرجــع اصلی‬ ‫تامین ارز واردات کشــور در کنار تدابیر نظارتی در زنجیره توزیع‪ ،‬اثار مثبتی در قالب برقراری‬ ‫ثبــات در قیمــت هــر دو گــروه کاالهــای وارداتــی و تولیــدات داخلــی بــه همــراه داشــته باشــد‬ ‫کــه نتایــج ان در بهبــود پیش بینی پذیــری اقتصــاد بــرای فعــاالن اقتصــادی‪ ،‬مدیریــت انتظــارات‬ ‫تورمــی‪ ،‬کنتــرل نــرخ تــورم و نیــز بازگشــت ارامــش بــه بــازار ارز نمــود خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫درخصــوص نکتــه مطرح شــده از ســوی نیلــی مبنــی بــر شــکل گیری رانــت از محــل سیاســت‬ ‫جدیــد ارزی به واســطه اختــاف میــان نــرخ بــازار حوالــه و بــازار غیررســمی الزم بــه ذکر اســت که‬ ‫دولــت و بانــک مرکــزی بــا اگاهــی از تجــارب سیاسـت های قبلــی‪ ،‬اقداماتــی را بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایجــاد تقاضــای کاذب و کنتــرل ســمت تقاضــا بــه انجــام رســانده اند‪ .‬در همیــن خصــوص‪،‬‬ ‫لزوم افتتاح «حســاب ســپرده تخصیص ارز» توســط متقاضی واردات در زمان ایجاد‪ /‬تمدید‬ ‫گواهــی ثبــت امــاری در قالــب بخشــنامه ای بــه شــبکه بانکــی ابــاغ شــد تــا بــه ایــن ترتیــب از‬ ‫شــکل گیری تقاضــای کاذب در ســامانه نیمــا جلوگیــری شــود‪ .‬عــاوه بــر این‪ ،‬موضــوع مدیریت‬ ‫واردات (ثبــت ســفارش‪ ،‬تخصیــص و تامیــن) و متعادل ســازی جریــان منابــع و مصــارف در‬ ‫قالــب کمیته هــای بین دســتگاهی موضــوع مــاده(‪ )۲‬و مــاده(‪ )۳‬چهاردهمین مصوبات شــورای‬ ‫عالــی هماهنگــی اقتصــادی به طــور جــدی مــورد توجــه دولــت ســیزدهم واقــع شــده اســت تــا‬ ‫بــه ایــن ترتیــب بــا ایجــاد ســازگاری میــان سیاسـت های ارزی و تجــاری‪ ،‬بســتر مســاعدی بــرای‬ ‫تحقــق اهــداف سیاســتگذار در بــازار ارز فراهــم شــود‪.‬‬ ‫ازایـن رو امیــد مـی رود بــا ایجــاد هماهنگــی میــان دســتگاه های ذی ربــط و بانــک مرکــزی و نیــز‬ ‫مدیریــت فعاالنــه در زمینــه ثبــت ســفارش‪ ،‬تخصیــص و تامیــن ارز‪ ،‬در عمــل از شــکل گیری‬ ‫تجــارب منفــی پیشــین و ایجــاد رانــت جلوگیــری شــود‪ .‬در کنــار اجــرای ایــن سیاســت‪ ،‬بانــک‬ ‫مرکــزی در ترتیبــات جدیــد سیاســتگذاری خــود‪ ،‬اقداماتــی را بــرای کنتــرل و محدودســازی بــازار‬ ‫غیررســمی ارز اتخــاذ کــرده اســت‪ .‬در همیــن راســتا اخیــرا شــورای پــول و اعتبــار در جلســه ‪۱۱‬‬ ‫بهمــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــرای ســاماندهی و توســعه بــازار در حــوزه ارز و طــا‪ ،‬با تاســیس «مرکز مبادله‬ ‫ارز و طــای ایــران» موافقــت کــرد تــا بــه ایــن ترتیــب معامــات ارز (اعــم از اســکناس و حوالــه)‬ ‫در بســترهای الکترونیکــی و شــفاف مــورد معاملــه و تســویه قــرار گیــرد‪ .‬بــا اتــکا بــه ســازوکار‬ ‫ایــن بــازار و ترتیبــات متخــذه از ســوی بانــک مرکــزی انتظــار مـی رود حجــم بیشــتری از نیازهــای‬ ‫خــرد افــراد در چارچــوب ایــن بــازار پاســخ داده شــود و بــه تبــع ان زمینه هــای معاملــه در بــازار‬ ‫غیررســمی محــدود شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۰۲۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۸۰‬تقاضــای اقــای حســینعلی ارشــادی به شــماره شناســنامه ‪ ۱۴۱‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۸۹۷۹۳۷‬صــادره از گرگان فرزند قربان در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت‪ ۲۴۰/15‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی مهــدی فیــوج اهنگــر بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۲۴ :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۹۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۸۱‬تقاضــای اقــای مظاهــر مازندرانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۳۹‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۵۰۲۴۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد قاســم در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت‪ ۳۵۷/28‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۲۶۴‬اصلــی واقــع در اراضــی انجیــراب بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی محمدعلــی مازندرانــی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۴۰ :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۹۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۸۰‬تقاضــای اقــای مظاهــر مازندرانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۳۹‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۵۰۲۴۶‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد محمــد قاســم در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت‪ ۲۱۸/88‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۲۶۴‬اصلــی واقــع در اراضــی انجیــراب بخــش‬ ‫دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمدعلــی مازندرانــی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪ ۱۴۱۳۸ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫دعوت به همکاری‪ :‬خانمهای دهه ‪ 75‬جویای شغل با ما در پیام رسان ایتا تماس بگیرند ‪0939 - 008 -2086‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 20‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 704‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫چنــد مــاه قبــل و بــه دلیــل انتصــاب یکــی از وابســتگان فــرد دســتگیر شــده در یکــی از‬ ‫مناصــب مدیریتــی شــهرداری گــرگان حاشــیه های مختلفــی را ایجــاد کــرده بــود‪.‬‬ ‫یکــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر گــرگان هــم در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬حکــم بازداشــت فــرد دســتگیر شــده چنــد هفتــه قبــل صــادر شــده بــود کــه بنــا بــه برخی‬ ‫مالحظــات امــروز اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای اســامی شــهر گــرگان کــه خواســت نامــش در ایــن خبــر فــاش‬ ‫نشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬گزارش هــای تاییــد نشــده حاکــی از ان اســت کــه فــرد یــا افــراد دیگــری‬ ‫در پارلمــان شــهری در ارتبــاط بــا پرونده هــای مطروحــه در روزهــای اینــده تحــت پیگــرد‬ ‫قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫دستگیری یک عضو شورای‬ ‫شهر گرگان‬ ‫وحشتی که اقتدار ایران اسالمی‬ ‫در دل دشمنان انداخته است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬اقتدار ایران اســامی ترس در دل دشــمنان انداخته اســت و‬ ‫اینــک جنــگ رســانه ای راه انداختــه اند‪.‬‬ ‫محمــد رضــا حســین نــژاد در اییــن اختتامیــه جشــنواره رســانه ابــوذر اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اینــک دشــمنان در جنــگ رســانه ای از تمامــی ظرفیــت هــا اســتفاده مــی کننــد و در‬ ‫ســالهای اخیــر رســانه هــای خــود را بســیار گســترش داده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مقابــل جنــگ رســانه ای بایــد امادگــی کامــل داشــته باشــیم در غیــر اینصــورت‬ ‫رســانه های بیگانــه بــر مــا تاثیــر گــذار خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن بایــد در ایــن خصــوص شــناخت کافــی داشــته باشــیم چــرا‬ ‫کــه دشــمن بــا انــواع روش هــا‪ ،‬نقطــه نظــرات خــود را بــه جامعــه تزریــق مــی کننــد مــا نیــز بایــد بــه‬ ‫نوعــی واکســن زده باشــیم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه رســانه هــا بایــد بداننــد چگونــه قلــم بزننــد گفــت‪ :‬قلــم‬ ‫بایــد در خدمــت حــق‪ ،‬حقیقــت و دیــن باشــد‪ .‬قلــم نقــش بســیار حساســی دارد کــه رســانه هــا باید‬ ‫از ایــن مهــم مواظبــت کننــد و از حقیقــت خــارج نشــوند‪.‬‬ ‫خبرنگاران سربازان خط مقدم جنگ شناختی هستند‬ ‫جانشــین فرمانــده ســپاه حضــرت جــواد االئمــه(ع) خراســان شــمالی نیــز در ایــن اییــن گفــت‪:‬‬ ‫ســربازان خــط مقــدم جنــگ شــناختی هســتند و در ایــن خصــوص رســالت ســنگین دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاســدار عیــن اللــه حاتمــی افــزود‪ :‬رســانه بــه عنوان ابــزاری می تواند مغزها را تســخیر و‬ ‫ســبک زندگــی جدیــدی ایجــاد کنــد و بــه نوعــی فکرهــا را در کنتــرل خود در مــی اورد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬دشــمنان در ســال هــای اخیــر رســانه هــای خــود را بســیار گســترش داده انــد تــا‬ ‫بتواننــد ســبک زندگــی مــا را تغییــر دهنــد و خواســته هــای خــود را بــر جامعــه تحمیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانده ســپاه حضرت جواد االئمه(ع) خراســان شــمالی اظهار کرد‪ :‬رســانه های ایران‬ ‫اســامی خــط مقــدم مبــارزه بــا جنــگ رســانه ای دشــمنان هســتند و بایــد در ایــن راه تــاش کننــد و‬ ‫نگذارنــد دشــمنان ســبک زندگــی مــا را تغییر دهند‪.‬‬ ‫دادســتان انقالب اســامی نیز در این ایین نقش رســانه ها را در جامعه بی بدیل دانســت و گفت‪:‬‬ ‫اینک که جنگ رســانه ای وجود دارد نقش رســانه های کشــور از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت‪.‬‬ ‫ســید جــواد ایاللــی افــزود‪ :‬جنــگ ترکیبــی و اطالعاتــی در حــال وقــوع اســت و دشــمنان تبلیغــات‬ ‫زیــادی راه انداختــه انــد و بــه دنبــال اهــداف شــوم خــود هســتند‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه بخشــش رهبــر معظــم انقــاب در خصوص اغتشاشــگران‬ ‫اشــاره ای کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن اســتان نیــز ‪ ۶۵۰‬پرونــده بــا حــدود ‪ ۷۵۰‬متهــم ایجــاد شــده بــود کــه‬ ‫پرونــده هــا در هــر مرحلــه ای کــه هســتند متوقــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫هر که امد عمارتی نو‬ ‫ساخت!‬ ‫دادستان‪ :‬شناسایی و دستگیری شبکه دریافت رشوه در شهرداری گرگان‬ ‫فرماندار شهرســتان گرگان دســتگیری یک عضو شــورای اســامی شــهر گرگان را تایید کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬اطالعــات تکمیلــی در ایــن خصــوص پــس از گــزارش نهادهــای امنیتــی و قضایی به‬ ‫مــردم ارائــه خواهد شــد‪.‬‬ ‫عیســی پایین محلــی اظهــار کــرد‪ :‬براســاس اخبــار واصلــه‪ ،‬یکــی از اعضــای شــورای اســامی‬ ‫شــهر گــرگان توســط نهادهــای امنیتــی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ارائــه هرگونــه اطالعــات تکمیلــی در خصــوص دالیــل دســتگیری ایــن عضــو‬ ‫شــورای شــهر پــس وصــول گــزارش نهادهــای امنیتــی و قضایــی بــه مــردم ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫دادســتان مرکز اســتان گلســتان از دســتگیری یکی از اعضای شــورای شــهر گرگان به اتهام‬ ‫دریافت رشــوه خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن عضــو شــورای شــهر‪ ،‬چهــار نفــر از کارکنــان شــهرداری‬ ‫گــرگان هــم دســتگیر شــده اند‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افزود‪ :‬این افراد با تشــکیل شــبکه‪ ،‬از برخی مراجعان به کمیســیون‬ ‫مــاده ‪ ،۱۰۰‬در ازای تخفیــف جریمــه یــا جلوگیــری از قلــع و قمــع بناهــای ســاخته شــده‪،‬‬ ‫رشــوه می گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن پنــج نفــر فعــا بازداشــت هســتند و تحقیقــات بــرای تکمیــل پرونــده‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫پیش تــر یکــی از مدیــران شــهرداری گــرگان هــم بــه اتهــام دریافــت رشــوه از ســوی نهادهــای‬ ‫امنیتی دســتگیر شــده بود‪.‬‬ ‫جنایت ته مانده های پهلوی‬ ‫در سه روز پایان عمرش‬ ‫ســه روز مانــده بــه پیــروزی انقــاب اســامی حادثــه تلخی در گــرگان رخ داد که یــاداوری ان با‬ ‫گذشــت بیــش از ‪ ۴۴‬ســال هنــوز بــرای شــاهدان ایــن حادثــه دشــوار اســت؛ روزی کــه مامــوران‬ ‫رژیــم پهلــوی بازاریــان و اصنــاف ایــن شــهر را بــه گلوگلــه بســتند و پــس از شــهادت ‪ ۶‬نفــر و‬ ‫مجــروح کــردن ده هــا نفــر حاضــر بــه تــرک صحنــه شــدند‪.‬‬ ‫چنــد روز از ورود امــام خمینــی (ره) بــه کشــور گذشــته و پیــروزی انقــاب اســامی تقریبــا‬ ‫قطعــی اســت امــا بازمانــدگان رژیــم پهلــوی هنــوز نمیخواهنــد ایــن انقــاب و مــوج مردمــی‬ ‫برامــده از ان را بــاور کننــد‪.‬‬ ‫جوانــان انقالبــی پــس از مشــاهده بی نظمــی ناشــی از تغییــر حکومــت و احتمــال شــیطنت‬ ‫بازمانــدگان پهلــوی‪ ،‬اقــدام بــه برپایــی ایســتاگه هــای نگهانــی در جــای جــای شــهرهای کشــور‬ ‫از جملــه گــرگان کردنــد‪.‬‬ ‫ســاعت چهــار صبــح ‪ ۱۹‬بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬در حالــی کــه چنــد جــوان انقالبــی در خیابــان طهماســبی‬ ‫گــرگان مشــغول نگهبانــی بودنــد مامــوران شــهربانی انــان را مــورد حملــه مســلحانه قــرار‬ ‫می دهنــد و در اثــر ان رجــب ســلیمانی و بــرات ابــرودی بــه شــهادت می رســند و غالمرضــا‬ ‫صدیقــی و ســید رضــا شــریف حســینی مجــروح مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه دنبــال ایــن قضیــه چنــد نفــر از جوانــان انقالبــی بــرای گرفتــن انتقــام خــون دوســتان خــود‪،‬‬ ‫بــه مامــوران شــهربانی حاضــر در خیابــان حملــه می کننــد و یکــی از انهــا را دســتگیر می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن گونــه حــوادث بــرای چنــد روز در خیابان هــای گــرگان تکــرار شــد تــا این کــه کســبه تصمیــم‬ ‫گرفتنــد شــب تــا صبــح مغازه هــای خــود را بــاز کننــد و روزهــا ببندنــد‪.‬‬ ‫یکــی از راویــان ایــن اتفاقــات گفــت‪ :‬در یکــی از شـب ها کــه مغــازه هــا بــاز بــود‪ ،‬مــن در خانــه‬ ‫بــودم کــه خبردادنــد جوان هــا یــک مامــوران را دســتگیر کــرده و بــا ظــن شــلیک او بــه ســوی‬ ‫مــردم‪ ،‬کشــان کشــان بــه مســجد گلشــن اوردنــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا خارکوهــی اظهــار کــرد‪ :‬وقتــی بــه مســجد رســیدم مــردم بــه دلیــل غلبــه هیجانــات‬ ‫مــی خواســتند او را زیــر دســت و پــا لــه کننــد کــه مجبــور شــدم ایــن مامــور را در داخــل یــک‬ ‫حجــره مســجد بگــذارم و در ان را قفــل کنــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تصمیــم داشــتم فــردا صبــح ایــن مامــور را بــه محــل محاکمــه بفرســتیم و بــا‬ ‫همیــن تصــور بــه خانــه برگشــتم امــا همــان شــب مــردم هیجــان زده بطــرف حجــره محــل‬ ‫نگهــداری ان مامــور حملــه کــرده و او را کشــتند‪.‬‬ ‫خارکوهــی ادامــه داد‪ :‬صبــح فــردا کــه ایــن خبــر بــه گــوش مامــوران رســید‪ ،‬ان هــا وحشــیانه به‬ ‫خیابان هــای گــرگان ریختنــد و بــه جــان مــردم و امــوال انهــا افتادنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ان روز (‪ ۱۹‬بهمــن ‪ )۱۳۵۷‬مامــوران در خیابان هــای گــرگان مســتقر شــده و منتظــر‬ ‫دســتور بودنــد امــا کمــی کــه منتظــر شــدند خودســرانه بــه راه افتادنــد و هــر چــه ســر راه خــود‬ ‫دیدنــد شکســتند و یــا اتــش کشــیدند‪.‬‬ ‫ایــن مــورخ گرگانــی افــزود‪ :‬در ایــن روز مامــوران شــهربانی گــرگان عــاوه بــر اتــش زدن حــدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬مغــازه و انبــار و هتــل گــرگان‪ ،‬اجنــاس را بــه یغمــا بردنــد و حتــی چنــد ماشــین اتش نشــانی‬ ‫را نیــز ســوزاندند و در ادامــه بــه ســوی مــردم و کســانی کــه مشــغول نجــات دیگــران بودنــد‬ ‫شــلیک مــی کردنــد‪.‬‬ ‫خارکوهــی اظهــار کــرد‪ :‬ان روز هیــچ کــس و هیــچ چیــز از شــر گلولــه مامــوران در امــان نبــود‪،‬‬ ‫حتــی زنــی کــه بــا نگرانــی بــه کوچــه نزدیــک منزلــش امده بــود تا فرزندانــش را بیابــد و از معرکه‬ ‫نجــات دهــد را هــم مــورد هــدف تیرانــدازی خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــاهدان ایــن ماجــرا گفــت‪ :‬ان روز بــرادرم در خیابان پهلوی ســابق گــرگان از روی‬ ‫هتــل میامــی مــورد حملــه مامــوران قــرار گرفــت کــه بــه طور معجزه اســایی نجات پیــدا کرد‪.‬‬ ‫حســن اکبرپــور اظهــار کــرد‪ :‬هتــل میامــی گــرگان مشــرف به خیابان پهلــوی و خیابــان کاخ بود‬ ‫و پنجــره هــای زیــادی در طبقــات بــاال داشــت کــه مامــوران از ایــن پنجره هــا بــه ســوی مــردم‬ ‫تیرانــدازی می کردنــد‪.‬‬ ‫مرحــوم ایــت اللــه ســید حبیــب اللــه طاهــری هــم در یکــی از مصاحبه هــای خــود گفتــه بــود‪:‬‬ ‫‪ ۱۹‬بهمــن مامــوران شــهربانی گــرگان بــا مــردم رفتــار خشــونت امیزی داشــتند و مــواد اتـش زا را‬ ‫در مغازه هــا مــی ریختنــد و ان را بــه اتــش مــی کشــیدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اتــش در چنــد جــای گــرگان زبانــه کشــید و صــدای رگبــار گلولــه هــم مرتــب بــه‬ ‫گــوش مــی رســید‪ .‬در ایــن میــان مــن بــه ایــت اللــه طالقانی تلفن کــردم و جریان را بــه او اطالع‬ ‫دادم کــه در پاســخ گفــت بــه شــهربانی کل کشــور زنــگ مــی زنــم کــه جلــوی مامــوران را بگیــرد‪.‬‬ ‫چــون در اطــراف ایــت اللــه طالقانــی افــراد انقالبــی زیــادی بودنــد رژیــم از ایشــان می ترســید‪.‬‬ ‫مرحــوم ایت اللــه گفتــه بــود‪ :‬حــدود ‪ ۲‬ســاعت بعــد از ایــن تمــاس کــم کــم پلیس هــا از گرگان‬ ‫خــارج شــدند امــا کشــتار زیــادی صورت گرفتــه بود‪.‬‬ ‫گــرگان در روز ‪ ۱۹‬بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬بــه شــهر جنــگ زده ای شــباهت یافــت کــه گویــی توســط‬ ‫فانتوم هــای متجــاوزان خارجــی مــورد بمبــاران وحشــیانه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســاخت ســازه هــا و ســاختمان هــای جدیــد در‬ ‫جامعــه صنعتــی امــروز بــه یکــی از نشــانه هــا و‬ ‫نمادهــای توســعه پایــدار تبدیــل شــده انــد‪ .‬در واقــع‬ ‫اگــر در شــهری ســاخت و ســاز جدیــد صــورت نگیــرد‪،‬‬ ‫توســعه و رشــد ان منطقه در هاله ای از ابهام فرو‬ ‫خواهــد رفــت و موانــع جــدی و تاثیــر گــذار در ترقی و‬ ‫پیشــرفت پدیــدار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫امــا بــا وجــود ضــرورت انــکار ناپذیــر ســاخت و ســاز‬ ‫در جوامــع شــهری و توســعه روز افــزون ان در‬ ‫شــهرها‪ ،‬روســتا ها و حتی مناطق ییالقی بســیاری‬ ‫از نیازهــای ســاکنین جوامــع شــهری و روســتایی در‬ ‫ایــن ســاخت و ســازها نادیــده گرفتــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫نیازهایــی نظیــر توجــه بــه زیبایــی بصری‪ ،‬اســتحکام‬ ‫و طــول عمــر ســاختمان‪ ،‬جلوگیــری از ســاخت‬ ‫و ســازهای سینوســی‪ ،‬ایــراد خدشــه بــه نمــای‬ ‫تاریخــی یــا طبیعــی شــهر‪ ،‬عــدم همخوانــی ارتفــاع‬ ‫ســاختمان هــای همجــوار‪ ،‬بــی توجهــی بــه جمعیت‬ ‫شــهری و نیــاز هــای ســکونتی افــراد‪ ،‬عــدم جانمایــی‬ ‫اماکــن عمومــی نظیــر مســجد‪ ،‬کتابخانــه‪ ،‬نانوایــی‪،‬‬ ‫درمانــگاه‪ ،‬پلیــس و ‪ ...‬بخشــی از نیــاز هــای عمومی‬ ‫مــردم هســتند کــه بــی توجهــی بــه ایــن نیــاز هــا‬ ‫باعــث شــده تــا ســاخت و ســاز در کشــور بــه ســمت‬ ‫یــک بــی نظمــی نویــن ســوق پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد ســاخت ســازه هــای بلنــد و چنــد مرتبــه‬ ‫یکــی از راهــکار هــای اســتفاده بهینــه از زمیــن در‬ ‫ســطح شــهرهای شــلوغ محســوب مــی شــوند و‬ ‫اگــر بتوانیــم از اهــرم ارتفــاع بــه جــای عــرض در‬ ‫ســاختمانها اســتفاده کنیــم هزینــه هــا را کاهــش‬ ‫داده و شــهر را گســترش نمــی دهیــم ولــی ایــن‬ ‫موضــوع در شــهر هــای کوچکــی کــه مشــکل‬ ‫جمعیــت وجــود نــدارد هــم رشــد بــی رویــه ای پیــدا‬ ‫کــرد تــا جایــی کــه امــروزه افــراد بســیاری در کنــار‬ ‫شــغل اصلــی خــود بــه ســاخت و ســاز و بســاز‬ ‫بفروشــی روی اورده انــد و دردمندانــه در روســتاها‬ ‫و مناطــق ییالقــی کــه علــی االصــول زمیــن ارزان‬ ‫ر و فــراوان تــر اســت‪ ،‬انبــوه ســازی دیــده مــی ود!‬ ‫البتــه ایــن همــه گرفتــاری نیســت چــرا کــه ورود‬ ‫افــراد نــا اگاه بــه حــوزه ســاخت و ســاز تبعــات‬ ‫جبــران ناپذیــری بــه همــراه خواهــد داشــت کــه‬ ‫کاهــش طــول عمــر ســاختمان هــا‪ ،‬افزایــش تولیــد‬ ‫نخالــه هــای ســاختمانی‪ ،‬افزایــش وزن و ســنگینی‬ ‫غیــر متعــارف ســاختمان هــا‪ ،‬اســتفاده از مصالــح و‬ ‫وســایل نامرغــوب‪ ،‬ســاخت و ســاز هــای نــا ایمــن و‬ ‫غیــر اســتاندارد و ‪ ...‬بخشــی از گرفتــاری هــای ایــن‬ ‫حــوزه محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫در کنــار مــوارد یــاد شــده برخــی موانــع نیــز باعــث‬ ‫شــده تــا علــی رغــم رشــد چنــد ده برابــری ســاخت‬ ‫و ســاز در ســال هــای اخیــر و وجــود تعــداد زیــادی‬ ‫اپارتمــان و ســاختمان خالــی در کشــور‪ ،‬قیمــت‬ ‫ســاختمان بــه شــدت افزایــش پیــدا کنــد تــا جایــی‬ ‫کــه افزایــش وام مســکن نیــز بــه هیــچ عنــوان کفاف‬ ‫خریــد یــک ســاختمان معمولــی و فاقــد امکانــات‬ ‫نویــن را نمــی دهــد و کمــاکان افــراد بســیاری در‬ ‫منــازل اســتیجاری ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫هر چند دالیل بســیاری در افزایش قیمت ملک و‬ ‫ســاختمان متصور هســتند ولی ســاخت و ســازهای‬ ‫ســنتی و عــدم گرایــش بــه ســاخت و ســاز صنعتــی‪،‬‬ ‫رشــد قیمــت زمیــن بــه ویــژه در مناطــق شــهری‪،‬‬ ‫هزینــه هــای سرســام اور و کمرشــکن شــهرداری و‬ ‫عــوارض مختلــف‪ ،‬هزینــه هــای مربــوط بــه طراحــی‬ ‫و نقشــه کشــی ســاختمان‪ ،‬افزایــش حــق بیمــه‪،‬‬ ‫افزایــش چشــمگیر هزینــه انشــعاب اب و بــرق‬ ‫و گاز و ‪ ...‬در کنــار رشــد جهشــی قیمــت مصالــح‬ ‫ســاختمانی باعــث شــده تــا قیمــت تمــام شــده‬ ‫مســکن بــه شــدت افزایــش پیــدا کند و قــدرت خرید‬ ‫مــردم کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫امیــد اســت دولــت بــا وضــع قوانیــن جدیــد یــا بــاز‬ ‫تعریــف قوانیــن موجــود نظیــر اخــذ مالیات ســنگین‬ ‫از خانــه هــای خالــی‪ ،‬اخــذ مالیــات از انبــوه ســازان‪،‬‬ ‫جلوگیــری از صــدور مجــوز ســاختمان هــای چنــد‬ ‫مرتبــه در شــهر هــای کوچــک‪ ،‬دخالــت شــهرداریها‬ ‫در نمــای خارجــی ســازه هــا‪ ،‬عــدم اعطــای مجــوز‬ ‫ســاخت بــه زمیــن هــای دارای قــواره کــم و تــاش‬ ‫بــرای تبدیــل مســکن از ســرمایه بــه کاال‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫کنتــرل بــازار مســکن ‪ ،‬مانــع از ســاخت و ســاز هــای‬ ‫نــا متقــارن و بــی کیفیــت در شــهر هــا شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میوه های الغری‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش‬ ‫وزن کــدام اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود‬ ‫می بخشــند و سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد‬ ‫‪ ,‬پوســت را جــوان و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را‬ ‫بــراق می کننــد و ســامت عمومــی بــدن را افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی از پــر طرفدارتریــن و‬ ‫در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای الغــری در دنیــا‬ ‫بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد رژیم هــای‬ ‫دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان را دنبــال‬ ‫کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام بــه‬ ‫عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در‬ ‫ادامــه ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای‬ ‫الغــری و الغرکننــده موثــر در کاهــش وزن و تناســب‬ ‫انــدام را معرفــی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 20‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪704‬‬ ‫چگونه سریع اما‬ ‫سالم وزن کم کنیم؟‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ -1‬گالبــی بــرای الغــری و کاهــش وزن‪ :‬گالبــی یکــی‬ ‫دیگــر از میــوه هــای پــر ارزش در زمینــه کاهــش‬ ‫وزن ســریع اســت ‪ ،‬بســته بنــدی شــده بــا پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ K‬و مقــداری‬ ‫ریبوفالویــن‪ ،‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فــوالت‪ ،‬مــس‪،‬‬ ‫انتــی اکســیدان ها و ویتامیــن ‪6-B‬؛ گالبــی در برابــر‬ ‫رادیکال هــای ازاد مبــارزه می کنــد‪ ،‬بــه هضــم غــذا‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ ،‬بــدن را ســم زدایــی می کنــد و خطــر‬ ‫ابتــا بــه دیابــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمــک لیمــو بــه کاهــش وزن‪:‬احتمــاال یکــی از همــه‬ ‫کاره تریــن میوه هــای کاهــش وزن‪ ،‬لیمــو اســت‪ .‬ایــن مرکــب‬ ‫ترش حاوی مقادیر باالیی از ویتامین ‪ C‬و مقادیر کمتری از‬ ‫تیامین‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیم‪ ،‬مس‪ ،‬فوالت و پانتوتنیک اســید‬ ‫اســت‪ .‬لیمــو عــاوه بــر تقویــت بــدن و بهبــود هضــم و ســم‬ ‫زدایــی‪ ،‬مــی توانــد بــه طــور بالقــوه از ســامت اســتخوان ها‬ ‫حمایــت کنــد‪ ،‬جــذب اهــن را افزایش دهد‪ ،‬ســنگ کلیــه را از‬ ‫بیــن مــی بــرد یــا حتــی ان را دفــع مــی کنــد‪ ،‬ایمنــی و ســامت‬ ‫قلــب را تقویــت می کنــد و پوســت را روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چربــی ســوزی بــا مصــرف انــار‪ :‬انــار یکــی از بهتریــن‬ ‫چربــی ســوزها اســت کــه از مزایــای ســامتی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬فیبــر‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬فــوالت‪،‬‬ ‫پتاســیم‪ ،‬فالونوئیدهــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪،B6‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،K‬پلــی فنــل هــا و فســفر را ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫انــار بــرای مبــارزه بــا فشــار خــون بــاال‪ ،‬هیپرگلیســمی‪،‬‬ ‫التهــاب‪ ،‬کلســترول بــاال‪ ،‬ســرطان هــای خــاص و اســترس‬ ‫اکســیداتیو مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اووکادو بــرای الغــری‪:‬اووکادو چربــی ســوز اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دارای چربــی ســالم اســت کــه بــرای عملکــرد‬ ‫قلــب مفید می باشــد‪ .‬همچنیــن دارای انــواع ویتامین‬ ‫‪، B, C, K, E‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬اهــن‪ ،‬مگــن یــم‪ ،‬زینــک و‬ ‫مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬چربی سوزی و الغری با توت فرنگی‪:‬‬ ‫دارای کربوهیــدرات و کالــری کــم اســت‪ ،‬تــوت فرنگــی‬ ‫یــک چربــی ســوز ســریع اســت ؛ فیبــر‪ ،‬انتــی اکســیدان ‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،C‬پتاســیم‪ ،‬فوالت‪ ،‬فالونوئیدها و منگنز دارد در‬ ‫حالــی کــه کاهــش وزن یکــی از مزایــای قــوی تــوت فرنگــی‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا بــه جریــان خــون را نیــز بهبــود می بخشــند‪،‬و به‬ ‫مشــکالت مختلــف قلــب و عــروق کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪-6‬کاهــش وزن بــا مصــرف پرتقال‪:‬بــرای کمــک بــه کاهــش‬ ‫وزن و کاهــش خطــر ابتــا بــه ســکته مغــزی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬بیمــاری‬ ‫کبــد‪ ،‬دیابــت‪ ،‬فشــار خــون بــاال‪ ،‬مســائل مربــوط بــه پوســت‬ ‫و بیمــاری هــای قلبــی مفیــد اســت‪ ،‬پرتقــال منبــع مهمــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬فیبــر‪ ،‬مــس‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫کلســیم‪ ،‬ویتامین هــا و مــواد مغــذی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬زغــال اختــه بــرای چربــی ســوزی‪:‬زغال اخته ‪،‬کوچک‬ ‫اما قدرتمند اســت ‪.‬همچنین خواص چربی ســوزی دارد‬ ‫و هضــم را تحریــک میکنــد و شــامل انتــی اکســیدانها‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ ،K‬فیبــر‪ ،‬منگنــز و اســت ‪ ،‬زغــال‬ ‫اختــه مــی توانــد قلــب‪ ،‬پوســت‪ ،‬اســتخوان‪ ،‬و ســامت‬ ‫روان را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاپایــا بــرای چربــی ســوزی‪:‬پاپایا (همچنیــن بــه عنــوان‬ ‫‪ )Pawpaw‬به عنوان یکی از بهترین چربی سوز ها شناخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬اســیب های پوســتی را کاهش‪ ،‬ســامت قلب‪،‬‬ ‫هضــم را بهبــود مــی بخشــد‪ .‬انتــی اکســیدان ها‪ ،‬پروتئیــن‪،‬‬ ‫فیبــر‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B9‬ویتامیــن ‪ C‬و پتاســیم را بــه‬ ‫همــراه لیکوپــن ارائــه مــی دهــد؛ منیزیم؛ کلســیم؛ و ویتامین‬ ‫‪ E ،B5 ،B3 ،B1‬و ‪ K‬را دارا اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬گــواوا بــرای الغری‪:‬گــواوا یکــی دیگــر از میــوه هــای‬ ‫گرمســیری هضــم کننــده اســت کــه متاســفانه بــه‬ ‫عنــوان میــوه هــای دیگــر در بــازار رایــج نیســت ‪ -‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬مزایــای ســامتی بــاور نکردنــی دارد کــه فراتــر از‬ ‫کاهش در وزن اســت‪:‬از جمله‪:‬ایمنی بهتر و ســامت‬ ‫قلــب‪ ،‬دیابــت پاییــن ‪ ،‬کاهــش خطــر ابتــا به ســرطان‪،‬‬ ‫بهبــود بینایــی ‪ ،‬اســترس کمتــر و بهبــود بافــت پوســت‪،‬‬ ‫ایــن میــوه ســبز پوســتی و صورتــی حــاوی منگنــز‪،‬‬ ‫فــوالت‪ ،‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن‬ ‫‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬اهــن و کلســیم اســت‪ .‬ایــن میــوه‬ ‫خوشــمزه نــه تنهــا بــرای زنــان بــاردار ایمــن اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــرای انهــا بســیار مفیــد هــم اســت؛ زیــرا مــی توانــد بــا‬ ‫عفونــت هــا و میکــروب هــا مبــارزه کنــد و بــه بیمــاری‬ ‫صبحگاهــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫کاهــش وزن ســریع می توانــد وسوســه برانگیز باشــد‪،‬‬ ‫خصوصــا اینکــه رژیم هــای مُــد روز در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫و اینترنــت بــه مــا وعــده ‪ ۵‬کیلــو کاهــش وزن در عــرض ‪۱۰‬‬ ‫روز را می دهنــد‪.‬‬ ‫خیلــی از رژیم هــای کاهــش وزن و الغــری کــه بــاب‬ ‫شــده اند (مثــا ًرژیــم یویــو) خطــر مــرگ دارنــد و واقعیــت ایــن‬ ‫اســت کــه بــرای اکثــر افــراد بــه دالیــل متعــددی کاهــش وزن‬ ‫اصــا کار ســاده ای نیســت‪ .‬عواملــی ماننــد ســن‪ ،‬ســاختار‬ ‫بدنــی‪ ،‬فعالیــت فیزیکــی‪ ،‬ژنتیــک و هورمون هــا و خیلــی‬ ‫از فاکتورهــای دیگــر در نتیجــه تــاش بــرای کاهــش وزن‬ ‫نقــش دارنــد‪ .‬ضمنــا ایــن فقــط وزن نیســت کــه از شــرایط‬ ‫ایــده ال ســامتی محســوب می شــود و فاکتورهای زیــادی در‬ ‫ســامتی و تندرســتی نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان و متخصصیــن تغذیــه‪ ،‬به شــدت محدودکــردن‬ ‫مصــرف کالــری و ورزش زیــاد و ســنگین را هیچ وقــت توصیــه‬ ‫نمی کننــد؛ چــون اســیب های متعــددی به ســامتی وارد‬ ‫می کنــد‪ ،‬امــا ایــن واقعیــت هــم وجــود دارد کــه احتمــال‬ ‫برگشــت وزن ِ ازدســت رفته بــا شــیوه های ناســالم و فــوری‬ ‫بســیار زیــاد اســت‪ ،‬حتــی ســریع تر از مــدت زمانــی کــه طــول‬ ‫کشــیده تــا وزن کــم کنیــد‪ .‬کاهــش وزن از طریــق اصــاح‬ ‫ســبک زندگــی و رژیــم غذایــی‪ ،‬بــدون تردیــد ســالم ترین‬ ‫روش رســیدن بــه وزن ایــده ال اســت‪.‬‬ ‫اگــر بــه دنبــال روشــی بــرای کاهــش وزن هســتید که بتوانید‬ ‫بــه ان پایبنــد بمانیــد‪ ،‬چنــد توصیــه وجــود دارد کــه تقریبــا ً‬ ‫بــرای همــه کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫مصرف سبزیجات را بیشتر کنید‬ ‫به جــای اینکــه مصــرف انــواع غذاهــا و گروه هــای غذایــی‬ ‫را بــرای خــود محــدود کنیــد‪ ،‬تمرکزتــان را روی مصــرف‬ ‫طیــف گســترده ای از میوه هــا و ســبزی ها بگذاریــد تــا‬ ‫رژیــم غذایی تــان ســالم و متنــوع و مغــذی باشــد‪ .‬اب‬ ‫و فیبــر موجــود در میوه هــا و ســبزی ها بــه وعده هــای‬ ‫غذایی تــان حجــم می دهــد و طبیعتــا کم چــرب و کم کالــری‬ ‫امــا مغــذی و ســیرکننده اســت‪ .‬شــما می توانیــد انــواع و‬ ‫اقســام ســبزی ها را جایگزیــن مــواد پُرکالــری کنیــد‪ ،‬مثــا‬ ‫پلــو بــا گل کلــم به جــای پلــوی خالــی کــه نشاســته زیــادی‬ ‫دارد‪ .‬به طورکلــی ســعی کنیــد نصــف بشــقاب غذایتــان در‬ ‫هــر وعــده ســبزیجات باشــد‪.‬‬ ‫به صبحانه بیشتر اهمیت بدهید‬ ‫یــک صبحانــه متعــادل صبحانـه ای اســت کــه شــامل فیبــر‬ ‫و پروتئیــن و چربی هــای ســالم باشــد و انــرژی مــورد نیــاز‬ ‫بــرای شــروع یــک روز خــوب را بــه شــما بدهــد‪ ،‬خصوصــا‬ ‫اگــر تاکنــون عــادت بــه صبحانــه نداشــته اید اکنــون نقطــه‬ ‫خوبــی بــرای شــروع بــا خــوردن یــک صبحانــه ســالم و‬ ‫مقــوی اســت‪ .‬صبحانــه نخــوردن در ســاعت های بعــدی‬ ‫روز بــر هورمون هــای گرســنگی تان اثــر می گــذارد و باعــث‬ ‫می شــود بعدازظهــر دچــار گرســنگی عصبــی شــوید و‬ ‫دنبــال خوردنی هــای شــیرین و کربوهیدرات هــای تصفیــه‬ ‫شــده برویــد‪.‬‬ ‫بهتریــن صبحانــه چیــزی اســت کــه ســیرتان کنــد‪،‬‬ ‫ســیر نگهتــان دارد و جلــوی ریزه خواری هــای ســاعات‬ ‫بعدی تــان را بگیــرد‪ .‬ســعی کنیــد وعــده صبحانه تــان دارای‬ ‫‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬کالــری باشــد و حتمــا منبعــی از پروتئیــن و‬ ‫چربــی ســالم در صبحانــه داشــته باشــید (مثــا تخم مــرغ‪،‬‬ ‫ماســت یونانــی بــدون قنــد‪ ،‬مغزهــا و کــره بادام زمینــی یــا‬ ‫کــره فنــدق)‪ .‬فیبــر را نیــز حتمــا در صبحانه تــان بگنجانیــد‬ ‫(ســبزیجات‪ ،‬میــوه یــا غــات کامــل)‪ .‬صبحتــان را بــا‬ ‫ترکیبــی از مــواد مغــذی تثبیت کننــده قنــد خــون شــروع‬ ‫کنیــد تــا کم کــم بــه وزن دلخــواه خــود برســید‪.‬‬ ‫سراغ نوشابه های قندی نروید‬ ‫احســاس ســیری کــه بعــد از نوشــیدن مایعــات پُرکالــری‬ ‫داریــم بــا احســاس ســیری کــه بعــد از خــوردن غــذای واقعــی‬ ‫داریــم یکــی نیســت‪ .‬نوشــیدن ابمیــوه یــا قهــوه پـُـر از شــکر و‬ ‫خامــه بــه انــدازه یــک کاســه ســبزیجات و پروتئین ســیرکننده‬ ‫نیســت؛ بنابرایــن یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه می توانیــد‬ ‫بــرای کاهــش وزن انجــام دهیــد اجتنــاب از نوشــیدنی های‬ ‫قنــدی اســت کــه ضمنــا ًبــه نفــع ســامت قلبتــان نیــز هســت‬ ‫و جلــوی دیابــت را هــم می گیــرد‪ .‬پــس حواســتان بــه مصــرف‬ ‫انــواع نوشــیدنی ها باشــد‪.‬‬ ‫اگــر طــی روز از ایــن نوشــیدنی ها مصــرف کنیــد‪ ،‬تــا شــب‬ ‫حداقــل ‪ ۸۰۰‬کالــری اضافــی دریافــت کرده ایــد و همچنــان‬ ‫ســیر و راضــی نیســتید‪.‬‬ ‫فعالیت بدنی از هر نوعی خوب است‬ ‫هــر جــوری کــه بدنتــان را حرکــت بدهیــد ابــزار مفیــدی‬ ‫بــرای کنتــرل وزن اســت‪ .‬پیــاده روی یــک روش عالــی و‬ ‫بــدون هزینــه اســت کــه نیــاز بــه هیــچ تجهیــزات خاصــی‬ ‫هــم نــدارد‪ ،‬به جــز یــک جفــت کفــش راحــت و مناســب‬ ‫پیــاده روی‪ .‬مطالعــات نشــان می دهــد افــرادی کــه‬ ‫هــر روز حــدود ‪ ۸۲۰۰‬قــدم پیــاده روی می کردنــد کمتــر‬ ‫احتمــال داشــت چــاق شــوند‪ ،‬افســردگی بگیرنــد یــا دچــار‬ ‫بیماری هــای مزمــن دیگــری بشــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن تمرینــات قدرتــی باعــث عضله ســازی‬ ‫می شــوند و هــر چــه عضــات بیشــتری داشــته باشــید‪،‬‬ ‫کالری ســوزی تان نیــز بیشــتر خواهــد بــود‪ .‬پــس هــر چــه‬ ‫عضــات کم چربــی بیشــتر داشــته باشــید‪ ،‬ســریع تر هــم‬ ‫الغــر می شــوید‪.‬‬ ‫هوشمندانه غذا بخورید‬ ‫اهســته غــذا بخوریــد و بــه بافــت و طعــم و دمــا و بــوی‬ ‫انچــه می خوریــد خــوب دقــت کنیــد تــا بتوانیــد حجــم‬ ‫غذایــی را کــه می خوریــد کنتــرل کنیــد‪ .‬هوشــمندانه و‬ ‫اگاهانــه غذاخــوردن بــه ایــن معنــی اســت کــه واقعــا ًتمرکز‬ ‫و توجهتــان را معطــوف غذایــی کــه می خوریــد کنیــد بدیــن‬ ‫ترتیــب از زیــادی خــوردن و بــا عجلــه و نااگاهانــه غــذا‬ ‫در دهــان گذاشــتن و در نتیجــه کالــری اضافــی بــه بــدن‬ ‫رســاندن پیشــگیری نماییــد‪.‬‬ ‫از همــه مهم تــر ســعی کنیــد از خــوردن غذاهایــی کــه‬ ‫بــرای خودتــان انتخــاب نکرده ایــد خــودداری کنیــد‪ ،‬صرفــا‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه مثــا نمی خواهیــد دعــوت کســی را‬ ‫رد کنیــد‪ .‬هوشــمندانه غذاخــوردن باعــث می شــود بــه‬ ‫ســیگنال های گرســنگی و ســیری بدنتــان خــوب توجــه‬ ‫کنیــد و انهــا را اشــتباه نگیریــد‪ .‬بعــد از مدتــی خودتــان‬ ‫می بینیــد چقــدر مصــرف کالری هــای اضافی تــان کــم‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫غذاهایتان را تند کنید‬ ‫غذاهــای تنــد و ادوی ـه دار کمــک می کننــد کالــری کمتــری‬ ‫بخوریــد‪ .‬زیــرا کپسایســین کــه ترکیبــی در فلفــل قرمــز‬ ‫و فلفــل کایــن اســت‪ ،‬توانایــی کالری ســوزی بــدن را‬ ‫افزایــش می دهــد‪ .‬ضمنــا ً شــما نمی توانیــد غذاهــای تنــد‬ ‫را تندتنــد بخوریــد و مجبوریــد اهســته تر غــذا بخوریــد و‬ ‫در نتیجــه پُرخــوری نخواهیــد کــرد‪ .‬زنجبیــل و زردچوبــه‬ ‫نیــز ادویه هــای بســیار مفیــدی بــرای غــذا هســتند و بــه‬ ‫کالری ســوزی کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫شب ها زودتر بخوابید‬ ‫تحقیقــات زیــادی نشــان داده انــد شـب ها کمتــر از میــزان‬ ‫الزم خوابیــدن (تقریبــا ‪ ۷‬ســاعت) می توانــد ســرعت‬ ‫متابولیســم بــدن را کــم کنــد‪ .‬کمبــود خــواب مزمــن نیــز‬ ‫هورمون هــا را تغییــر می دهــد‪ ،‬از جملــه هورمون هــای‬ ‫کنترل کننــده گرســنگی‪ .‬ضمنــا ً طبــق یافته هــای علمــی‪،‬‬ ‫بیــن کمبــود خــواب و انتخــاب غذایــی نادرســت ارتباطــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬خــوب و کافــی خوابیــدن مزایــای فــراوان‬ ‫دیگــری هــم دارد‪ ،‬مثــا افزایــش هشــیاری و تمرکــز‪،‬‬ ‫بهبــود خلق وخــو و کیفیــت کلــی زندگــی‪ .‬هــر شــب کم کــم‬ ‫‪ ۱۵‬تــا ‪ ۳۰‬دقیقــه ســاعت خوابتــان را جلوتــر بیاوریــد‪.‬‬ ‫هر چه می خورید یادداشت کنید‬ ‫افــرادی کــه هــر چــه دستشــان می رســد می خورنــد خیلــی‬ ‫بیشــتر در معــرض افزایــش وزن هســتند و بــرای کاهــش‬ ‫وزن بــه مشــکل می خورنــد‪ .‬مطالعــات نشــان می دهنــد‬ ‫اگــر عــادت کنیــد هــر روز چنــد دقیقــه وقــت بگذاریــد و هــر‬ ‫چــه می خوریــد بنویســید‪ ،‬کمــک زیــادی بــه الغری تــان‬ ‫می کنیــد‪ .‬در پایــان روز می توانیــد جمع بنــدی کنیــد و‬ ‫ببینیــد چقــدر کالــری اضافــی مصــرف کرده ایــد و روزهــای‬ ‫بعــد جلــوی ایــن کار را بگیریــد‪.‬‬ ‫از هیچ وعده غذایی صرف نظر نکنید‬ ‫کارشناســان تغذیــه می گوینــد صرف نظرکــردن از‬ ‫وعده هــای غذایــی کمکــی بــه ســریع تر وزن کم کــردن‬ ‫نمی کنــد‪ .‬اگــر روزتــان پُرمشــغله اســت و اجــازه نمی دهــد‬ ‫بنشــینید و به ارامــی غــذا بخوریــد‪ ،‬حتمــا خوراکی هــای‬ ‫ســالمی همــراه خــود داشــته باشــید (مثــا یــک مــوز یــا‬ ‫ســیب یــا کــره بادام زمینــی) تــا هیچ وقــت گرســنه نمانیــد‪.‬‬ ‫ســاعت های طوالنــی بــدون غــذا مانــدن به ســامتی اســیب‬ ‫می زنــد و تالش هایتــان بــرای کاهــش وزن و کمــک بــه‬ ‫متابولیســم را بــه هــم می ریــزد‪ .‬وقتــی گرســنه می مانیــد‬ ‫ســاعت های بعــدی مجبوریــد پُرخــوری کنیــد‪ .‬هــر روز ســه‬ ‫وعده غذایــی اصلــی و دو میان وعــده بخوریــد‪.‬‬ ‫امالح بیشتری در غذاهایتان بگنجانید‬ ‫بــه گــزارش وب گاه تبیــان‪ ،‬پتاســیم و منیزیــم و کلســیم‬ ‫کمــک می کننــد تغذیــه متعادل تــری داشــته باشــید و‬ ‫دچــار نفــخ ناشــی از ســدیم نشــوید‪ .‬غذاهایــی کــه سرشــار‬ ‫از پتاســیم اند شــامل ســبزیجات برگــی‪ ،‬غذاهــای نارنجــی‬ ‫مثــل پرتقــال و هویــج و ملــون و ســیب زمینی شــیرین‪،‬‬ ‫مــوز‪ ،‬گوجه فرنگــی و ســبزیجات کلمــی‪ ،‬خصوصــا ً گل کلــم‬ ‫می شــوند‪ .‬لبنیــات کم چــرب‪ ،‬مغزهــا و دانه هــا می تواننــد‬ ‫امــاح خوبــی بــه بدنتــان برســانند‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 6 ‫پنج شنبه ‪ 20‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 704‬‬ ‫ابزارهای فیلتر شکن چگونه اطالعات را سرقت می کنند؟‬ ‫مجرمــان اینترنتــی بــا ارائــه نــرم افزارهایــی تحــت عنــوان فیلترشــکن قــوی در فضــای مجــازی‪ ،‬از بدافــزار و جاســوس افزار داخــل اینگونــه برنامــه هــا اســتفاده مــی کننــد کــه بــرای هــک‬ ‫گوشــی کاربــر و دسترســی بــه پیامک هــا‪ ،‬اطالعــات تمــاس‪ ،‬موقعیــت مکانــی و ضبــط تماس هــا طراحــی شــده اســت‪ .‬ایــن جاســوس افزار می توانــد از اپلیکیش ـن های پیام رســانی‬ ‫ماننــد تلگــرام و واتســاپ نیــز جاسوســی کــرده و اطالعــات دیگــری ماننــد اطالعــات بانکــی را بــا اســتفاده از کی الگــر‪ ،‬اســتخراج کنــد‪.‬‬ ‫مبانی امنیت سایبری‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫شــاید بهتــر باشــد کمــی تامــل کنیــم چــرا کــه یکــی از‬ ‫بــزرگ تریــن انقــاب هــا در تجــارت و جامعــه‪ ،‬بعــد کامــا‬ ‫جدیــدی از امنیــت ســایبری و تهدیــدات جرایــم ســایبری‬ ‫را نیــز باخــود بــه همــراه اورده اســت‪.‬‬ ‫البتــه‪ ،‬مــا در مــورد انقــاب اینترنــت و هــر چیــزی کــه‬ ‫منجــر بــه ان شــده اســت صحبــت مــی کنیــم‪ .‬مــا در‬ ‫حــال حاضــر اغلــب از طریــق اینترنــت ارتبــاط برقــرار مــی‬ ‫کنیــم و انــواع داده هــا‪ ،‬فایــل هــا و اســناد را ارســال مــی‬ ‫کنیــم‪ .‬برخــی از ان هــا بســیار ارزشــمند هســتند‪ ،‬بنابراین‬ ‫جرایــم ســایبری مطــرح شــده انــد‪.‬‬ ‫بــرای عملکــرد موفــق یــک کســب وکار‪ ،‬چــه انالیــن و‬ ‫چــه افالیــن‪ ،‬بایــد از ســرقت اطالعــات جلوگیــری کــرد‪ .‬بــه‬ ‫طــور ســنتی‪ ،‬ایــن امــر تنهــا بــه ســرقت اطالعــات مربــوط‬ ‫مــی شــد‪ ،‬امــا امــروزه بیشــتر بــه ســرقت اطالعــات مربــوط‬ ‫مــی شــود کــه مشــاغل جدیــد بیشــتر بــه ان اهمیــت مــی‬ ‫دهنــد‪ .‬دلیــل ایــن امــر بــه انــدازه کافــی ســاده اســت‪:‬‬ ‫بیشــتر مشــاغل حداقــل دارای بخــش انالیــن هســتند و‬ ‫تنهــا معاملــه ای کــه بــه صــورت انالیــن انجــام مــی شــود‬ ‫انتقــال اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫در واقــع شــما هیــچ گاه در هنــگام انتقــال پــول بــه‬ ‫بانــک‪ ،‬پــول ارســال نمــی کنیــد؛ بلکــه اطالعاتــی را ارســال‬ ‫مــی کنیــد کــه ترازهــای بانکــی افــراد درگیــر را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار مــی دهــد‪ .‬ایــن داده هــا مــی تواننــد بــه ســرقت رفتــه‬ ‫و بــه ســود مالــی واقعــی بــرای مجرمــان تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه امنیــت ســایبری بــرای هــر‬ ‫فعالیــت انالیــن‪ ،‬از اســتفاده ســاده از رایانــه شــخصی تــا‬ ‫کســب وکار انالیــن‪ ،‬حیاتــی اســت‪ .‬هــر دســتگاه متصــل‬ ‫بــه اینترنــت کــه امــروز خریــداری مــی شــود‪ ،‬اغلــب بــا‬ ‫بســته کاملــی از نــرم افزارهــای امنیــت ســایبری‪ ،‬از‬ ‫فایــروال گرفتــه تــا نــرم افزارهــای ضدویــروس و رمزگذاری‬ ‫داده هــای حســاس همــراه خواهــد بــود‪ .‬بــرای کســب و‬ ‫کارهــا‪ ،‬ایــن موضــوع اهمیــت مضاعفــی پیــدا مــی کنــد‪،‬‬ ‫زیــرا خطــر بســیار بیشــتری وجــود دارد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر در مــورد امنیــت ســایبری‪ ،‬بــه ویژه بــرای تجارت‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬ایــن اســت کــه دائمــا در حــال تحــول اســت‪ .‬هر‬ ‫مــاه‪ ،‬مجرمــان ســایبری تکنیــک هــای خــود را اصــاح مــی‬ ‫کننــد و از ابزارهــا و فنــاوری هــای پیشــرفته تــری اســتفاده‬ ‫مــی کننــد‪ .‬هــک کــردن یــک رشــته جــدی اســت کــه نــه تنهــا‬ ‫توســط مجرمــان‪ ،‬بلکــه توســط ســازمان هــای دولتــی انجــام‬ ‫مــی شــود کــه وظایــف زیــادی ماننــد تضمیــن امنیــت ملــی و‬ ‫مبــارزه بــا تروریســم را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه بایــد در نظــر بگیریــد تــا ببینیــد‬ ‫امنیــت ســایبری چقــدر حیاتــی اســت و چقــدر ضــروری اســت‬ ‫کــه دائمــا ًبــه روز و اصــاح شــود‪ .‬مجرمــان ایــن کار را انجــام مــی‬ ‫دهنــد‪ ،‬بنابرایــن کســب و کار شــما نیــز بایــد ایــن کار را انجــام‬ ‫دهــد‪ .‬ایــن یــک مســابقه تســلیحاتی اســت کــه هــر توســعه از‬ ‫یــک طــرف مســتلزم توســعه پاســخگو از ســوی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫اگــر شــما یــک کســب وکار کوچــک تجــارت الکترونیــک را‬ ‫اداره مــی کنیــد‪ ،‬پــس همــه ایــن هــا ممکــن اســت بســیار‬ ‫دلهــره اور بــه نظــر برســد‪ .‬خوشــبختانه‪ ،‬عالقــه بــه شــرکت‬ ‫های انالین به نســبت اندازه شــرکت و اطالعات و ســرمایه‬ ‫هــای ارزشــمندی کــه در اختیــار دارد‪ ،‬مقیــاس مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬پاســخ شــما همیشــه بایــد متناســب باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬شــما هرگــز نمــی توانیــد از امنیــت ســایبری‬ ‫‪7‬‬ ‫پذیرشگر هتل در تور‬ ‫کالهبردار اینترنتی گرفتار شد‬ ‫غافــل شــوید و هرگــز نمــی توانیــد بــرای مــدت طوالنــی‬ ‫اســتراحت کنیــد تــا مجبــور بــه بــه روزرســانی ان شــوید‪.‬‬ ‫فــن اوری جدیــد مــی توانــد دلیــل بــه روزرســانی باشــد‪ ،‬یــا‬ ‫ممکــن اســت بــه دلیــل رشــد کســب وکار باشــد‪ .‬هــر دو‬ ‫پیشــرفت فــن اوری توســط مجرمــان و رشــد کســب وکار‬ ‫شــما ریســک هــا را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫تهدیدات تجارت الکترونیک چیست؟‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بــا فــرض اینکــه شــما یــک تجــارت الکترونیکــی‬ ‫کوچــک تــا متوســط را اداره می کنیــد ‪ ،‬رایــج تریــن خطــرات‬ ‫ســایبری مرتبــط بــا کار شــما چیســت؟‬ ‫حمــات ســایبری مــی تواننــد بــه ســرقت اطالعــات منجــر‬ ‫شــوند‪ ،‬امــا مــی تواننــد بــه از دســت رفتــن دارایــی هــای‬ ‫فیزیکــی نیــز منجــر شــوند‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری فقــط بــا صفحــه کلیــد و صفحــه‬ ‫نمایــش کار نمــی کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬هنگامــی کــه‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه مســیرهای تحویــل شــما بــه ســرقت‬ ‫رفتــه باشــد‪ ،‬ســازماندهی دزدی ‪ -‬در دنیــای واقعــی بــرای‬ ‫مجرمــان اســان تر می شــود‪.‬‬ ‫البتــه‪ ،‬بــا ایــن حــال‪ ،‬امنیــت ســاده اطالعــات جایــی اســت‬ ‫کــه همــه چیــز از ان شــروع مــی شــود؛ خطراتــی کــه‬ ‫معمــوال هنــگام انتقــال اطالعــات بــه وجــود مــی اینــد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال‪ ،‬یــک شــبکه اداری ناامــن کــه در برابــر هکرهــا‬ ‫محافظــت نمــی شــود‪ ،‬امــکان ســرقت اطالعــات و داده هــا‬ ‫را فراهــم مــی کنــد‪ .‬حتــی چیزهــای ســاده ماننــد حفاظــت از‬ ‫رمــز عبــور و امتیــازات مدیــران‪ ،‬اشــکالی از امنیــت ســایبری‬ ‫هســتند کــه بــه خطــرات خــاص ســایبری مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬یــک خطــر ذاتــی در ســرعت پاییــن اینترنــت نیــز‬ ‫وجــود دارد‪ .‬حملــه ســایبری مــی توانــد در یــک چشــم بــه‬ ‫هــم زدن اتفــاق بیفتــد (ســیگنال هــای الکترونیکــی بــه طــور‬ ‫قابــل توجهــی ســریعتر از یــک چشــم بــه هــم زدن منتقــل‬ ‫مــی شــوند)‪ ،‬بنابرایــن بایــد بدانیــد کــه چــه زمانــی رخ داده‬ ‫اســت و در اســرع وقــت اقــدام کنیــد‪ .‬بــرای تقویــت دفــاع در‬ ‫اینجــا‪ ،‬ممکــن اســت روی نــرم افــزار نظــارت بر شــبکه و ارائه‬ ‫دهنــدگان اینترنــت ‪ 6 WiFi‬ســرمایه گــذاری کنیــد تــا یــک‬ ‫بــرج نگهبانــی مجــازی ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫زیرساخت امنیت سایبری‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬ایــن واقعیــت وضعیــت اســت‪ ،‬و اینهــا تهدیدهایــی‬ ‫هســتند کــه شــما بــا ان روبــرو هســتید‪ .‬امــا چگونــه مــی تــوان‬ ‫بــه ایجــاد یــک زیرســاخت امنیــت ســایبری قــوی دســت یافــت؟‬ ‫شــاید بهتریــن راه بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ایــن باشــد کــه‬ ‫نگاهــی بــه برخــی اقدامــات و دســتورالعمل هــای امنیــت‬ ‫ســایبری بیندازیــم کــه مهــم تریــن مبانــی را پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫اســتاندارد امنیــت داده هــای صنعــت کارت هــای‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰7321‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412001000139‬تقاضــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫به نمایندگی اداره کل محترم ورزش و جوانان اســتان گلســتان به شناســه ملی ‪14000261192‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ورزشــی بــه مســاحت ‪7030‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-105‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی کالســنگیان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خود را بــه مرجع ذیصالح‬ ‫قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪14147 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪140160312008002701‬تاریــخ ‪ 1401/09/08‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان اق قال پرونده کالســه‬ ‫‪ 1401114412008000245‬تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی اقــای بابــا قلــی شــیرمحمدلی‬ ‫فرزنــد نــوری بــه شــماره شناســنامه‪ 21‬کــد ملــی ‪ 4979763677‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 436.46‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده‬ ‫پرداخــت ‪PCI DSS-‬‬ ‫ایــن اســتاندارد کــه اغلــب تنهــا بــا نــام ‪ PCI‬شــناخته‬ ‫مــی شــود‪ ،‬یــک اســتاندارد صنعتــی گســترده اســت کــه‬ ‫تضمیــن مــی کنــد اطالعــات بانکــی و کارت هــا بــه صــورت‬ ‫ایمــن منتقــل مــی شــوند‪ .‬در اینجــا‪ ،‬مــا بعــد حقوقــی‬ ‫امنیــت ســایبری را مــی بینیــم‪ .‬مشــاوره ‪ PCI‬یــک راه‬ ‫عالــی بــرای پوشــش اساســی تریــن پایــه هــا در مــورد‬ ‫امنیــت ایــن اطالعــات حســاس اســت‪.‬‬ ‫سازمان بین المللی استاندارد‪ISO -‬‬ ‫اینترنــت تمایلــی بــه احتــرام گذاشــتن بــه مرزهــا نــدارد‬ ‫و مقــررات بیــن المللــی را نیــز رعایــت نمــی کنــد‪ .‬بــر‬ ‫ایــن اســاس‪ ،‬ایــزو بــه کســب و کارهــا اجــازه مــی دهــد‬ ‫تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه فعالیــت هــای ان هــا در‬ ‫راســتای منافــع دیگــران اســت‪ .‬دســتیابی بــه ایــن گواهــی‬ ‫اولیــن گام خوبــی اســت کــه بایــد برداشــته شــود‪.‬‬ ‫اطالعات شخصی‬ ‫داده هــای شــخصی یــک مقولــه لزومــا ًگســترده اســت کــه‬ ‫شــامل هر گونه داده مربوط به یک شــخص خاص اســت‪.‬‬ ‫جزئیــات کارت مذکــور ماننــد ادرس یــک مشــتری‪ ،‬یــا صرفــا‬ ‫نــام ان هــا خواهــد بــود‪ .‬مقــررات متعــددی در ایــن بــاره‬ ‫وجــود دارد کــه احتمــاال مهــم تریــن ان هــا ‪ GDPR‬اســت‪.‬‬ ‫احراز هویت ‪HTTPS‬‬ ‫تفــاوت ‪ HTTP‬و ‪ HTTPS‬چیســت؟ بــه زبــان ســاده تــر‪،‬‬ ‫مــورد دوم بــا اضافــه شــدن رمزگــذاری اســت‪ .‬شــما ایــن‬ ‫کاراکترهــا را از ابتــدای هــر ادرس وب کــه در مرورگــر‬ ‫خــود مــی بینیــد‪ ،‬تشــخیص خواهیــد داد‪ HTTPS .‬بــه‬ ‫ایــن معنــی اســت کــه داده هــا رمزگــذاری شــده انــد‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه هیــچ واســطه ای نمــی توانــد بــه ان هــا‬ ‫دسترســی داشــته باشــد‪ .‬داشــتن ‪ HTTPS‬در ‪ URL‬شــما‬ ‫نیــز یــک شــاخص اعتمــاد بــرای مشــتریان اســت‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص اینکــه انتقــال هــای بانکــی اغلــب ادرس وب‬ ‫خــاص خــود را در هنــگام انجــام دارنــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫شــما نبایــد مقــررات قانونــی قــوی امنیــت ســایبری را‬ ‫چیــز بــدی بدانیــد‪ .‬مطمئنــا قانــون شــما را ملــزم مــی‬ ‫کنــد کــه در ایــن زمینــه پیــش قــدم شــوید‪ ،‬امــا ایــن امــر‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬ایــن جایگزیــن مــی توانــد بــرای کســب‬ ‫وکار شــما بســیار بدتــر باشــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تعــداد‬ ‫دســتورالعمل هــای مفیــد انطباقــی مــی توانــد از همــان‬ ‫ابتــدا بــه شــما اطــاع دهــد کــه قبــل از شــروع تجــارت‬ ‫بایــد روی چــه چیــزی ســرمایه گــذاری کنیــد و پــس از ان‬ ‫بــه شــما ارامــش خاطــر بدهــد‪.‬‬ ‫ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -4‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه یلمــه مشــهور بــه یلمــه خنــدان بخــش ‪13‬‬ ‫حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات اراضــی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ 13909 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/20‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/11/05‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪140160312008002704‬تاریــخ ‪ 1401/09/08‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان‬ ‫اق قــا پرونــده کالســه ‪ 1401114412008000244‬تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی اقــای بابــا‬ ‫قلــی شــیرمحمدلی فرزنــد نــوری بــه شــماره شناســنامه‪ 21‬کــد ملــی ‪ 4979763677‬صــادره از اق قــا‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 438.61‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از‬ ‫باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -4‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه یلمــه مشــهور بــه یلمــه خنــدان‬ ‫بخــش ‪ 13‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات اراضی تایید گردیده اســت ‪ .‬لذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 13907‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/10/20‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/05‬‬ ‫محمد فندرسکی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل برداشــت غیــر‬ ‫مجــاز بــا واســط قــرار دادن حســاب پذیرشــگر‬ ‫هتلــی در مشــهد خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی اکبــر قرائــی پــور‪ ،‬در تشــریح خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬فــردی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایی‬ ‫بــه پلیــس فتــا مراجعــه و درخواســت رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع شــکوائیه خــود مبنی بــر کالهبــرداری از وی‬ ‫بــا رزرو هتلــی در مشــهد‪ ،‬را داشــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات اولیــه خــود بــه‬ ‫کارشناســان پلیس فتا گفت؛ در شــغل پذیرشــگری‬ ‫هتلــی در مشــهد مشــغول بــه کار مــی باشــد امــا‬ ‫بواســطه ســفری کــه وجهــی از ان بــه صــورت پیــش‬ ‫پرداخــت بــه حســاب شــخصی وی واریــز مــی شــود‬ ‫و ســاعاتی بعــد توســط مســافر لغــو مــی گــردد ‪،‬‬ ‫حســاب بانکــی وی مســدود مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی هــای الزم توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص مــی شــود مبنــای‬ ‫مســدودی حســاب معاونــت ناخواســته شــاکی در‬ ‫کالهبرداری از دو شــاکی دیگر در دو نقطه متفاوت‬ ‫کشــور بــوده کــه فــرد کالهبــردار هنــگام خریــد‬ ‫اینترنتــی مبلــغ ‪ 8‬میلیون تومــان از انها کالهبرداری‬ ‫کرده و وجه مورد نظر توســط کالهبردار به حســاب‬ ‫پذیرشــگر هتــل بــه بهانــه دریافــت و رزور هتــل در‬ ‫مشــهد واریــز و در نهایــت بعــد از لغــو ســفر وجــه‬ ‫بــه حســابی کــه کالهبــردار مســافرنما اعــام کــرده‬ ‫توســط پذیرشــگر هتــل عــودت مــی گــردد‪.‬‬ ‫قرائــی پــور بــا اعــام اینکــه فــرد کالهبردار ازحســاب‬ ‫پذیرشــگر هتــل بــه عنــوان حســاب واســط اســتفاده‬ ‫کــرده گفــت‪ :‬بــا بررســیهای فنــی و پلیســی و تــاش‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا متهمــی در همیــن رابطــه‬ ‫در شــمال کشــور شناســایی شــد کــه پرونــده جهــت‬ ‫ادامــه ســیر مراحــل دادرســی بــه صــورت نیابــت‬ ‫قضایــی بــه اســتان مــورد نظــر ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــگردهای بکارگرفتــه شــده‬ ‫توســط مجرمین ســایبری در پرونده های پولشــویی‬ ‫ضــرورت بیــش از پیــش افزایش اگاهی شــهروندان‬ ‫بــه چشــم مــی خــورد در پرونده موصــوف‪ ،‬کالهبردار‬ ‫مســافرنما بــا ســوء اســتفاده از حســاب بانکــی‬ ‫پذیرشــگر هتلــی در مشــهد بــا گــردش پــول و تغییــر‬ ‫منشــا کالهبــرداری قصــد پولشــویی را دنبــال کــرده‬ ‫کــه بــا اقــدام بــه موقــع کارشناســان پلیــس فتــا بــه‬ ‫دســت قانــون ســپرده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قرائــی پوربــه صاحبــان مشــاغل و کســب‬ ‫و کارهــای مختلــف در سراســر کشــور اکیــدا ًتوصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬در صورتــی کــه وجهــی جهــت خریــد کاال یــا‬ ‫خدمــات بــه حســاب شــما واریــز شــده و بــه هــر‬ ‫عنوانــی قــرار داد مربوطــه لغــو شــد وجــه مــورد نظــر‬ ‫را صرفــا بــه همــان حســاب اولیــه عودت نماییــد تا از‬ ‫هرگونــه تبعــات ســوء ان در امــان بمانیــد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 7 ‫‪ 22‬بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گرامیباد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪ -704‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-704‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/19‬رجب‪/‬‬ ‫‪19 - 2023‬‬ ‫‪/10 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫پنج شنبه ‪1401//1111//20‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫یک عکس چگونه‬ ‫وفاداری ارتش به‬ ‫محمدرضا شاه را‬ ‫فرو پاشید؟‬ ‫شــاید دور از بــاور باشــد کــه ادعــا کنیــم نیــم قــرن پیــش‬ ‫فرمــان حرکــت تاریــخ بــا لنز عکاســان خبــری می چرخید‬ ‫و عکــس خبــری می توانســت جنگــی را پایــان دهــد‪،‬‬ ‫رئیــس جمهــوری را برنــده میــدان کنــد و انقالبــی را بــه‬ ‫پیــروزی رســاند‪.‬‬ ‫بازنمایــی عیــن بــه عیــن در عکــس ادعــای ژوزف نیســفور‬ ‫نیپــس مختــرع عکاســی بــود کــه مــی توانســت هــر انچــه‬ ‫در روبــروی دوربیــن رخ مــی دهــد را بــدون دخالــت راوی‪،‬‬ ‫روایــت کنــد‪ .‬وظیفــه ای کــه تــا قبــل از ان بــه عهده نقاشــان‬ ‫بــود و وقایــع نــگاری هــای تصویــری همچــون جنگ هــا و‬ ‫انقالب هــا کــه بــه مــدد نقــاش و صنعــت نوپــای چــاپ بــه‬ ‫صفحــات روزنامــه هــا راه پیــدا کــرده بــود بــا ظهــور عکاســی‬ ‫بــه حاشــیه رفــت‪.‬‬ ‫در دورانــی کــه شَ ــک بــه دســتکاری در عکــس بــه واســطه‬ ‫نــرم افزارهــای فوتوشــاپ و کرختــی از تکثــر روزانــه تصاویــر‬ ‫در پلتفــرم هــای عکــس بنیــان‪ ،‬هنــوز قداســت عکــس را‬ ‫متالشــی نکــرده بــود‪ ،‬عکــس هــای خبــری مــی توانســتند‬ ‫شــاهدی قســم خــورده بــرای مخاطبــان غایــب باشــند و‬ ‫شــهادت ســیاه و سفیدشــان از جهان رنگی برای مخاطبان‬ ‫انچنــان باورپذیــر باشــد کــه بــه مثابــه ســندی قاطــع‪ ،‬حکــم‬ ‫بــه قضــاوت دهنــد‪.‬‬ ‫عکــس دیــدار همافــران بــا امــام خمینــی(ره) در جریــان‬ ‫انقالب اســامی‪ ،‬یکی از چنین تصاویر تاریخ ســازی اســت‬ ‫کــه در روزهــای منتهــی بــه فروپاشــی رژیــم پهلــوی منتشــر‬ ‫شــد‪ ،‬روزی کــه همافــران ارتــش روبــروی امــام (ره) بیعــت‬ ‫کردنــد و احتــرام نظامــی گذاشــتند بــه لحظــه ای نمادیــن در‬ ‫تاریــخ معاصــر انقــاب بــدل شــد کــه تاثیــر بــدون انــکاری‬ ‫در شکســت روحیــه ســرکوبگران انقالبیــون در دوره ای کــه‬ ‫هنــوز دولــت بختیــار پــا برجــا بــود‪ ،‬داشــت و توانســت موتور‬ ‫محــرک رونــد پیــروزی انقــاب اســامی شــود‪.‬‬ ‫نوزدهــم بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬در تقویــم انقــاب اســامی ایران به‬ ‫پیامــد عکســی از زنــده یــاد عبدالحســین پرتــوی نامگــذاری‬ ‫شــده اســت؛ روز نیــروی هوایــی‪.‬‬ ‫در ایــن عکــس همافــران نیــروی هوایــی ارتــش را در‬ ‫لبــاس رســمی و از پشــت ســر مــی بینیــم کــه بــا حضــور‬ ‫در مدرســه علــوی کــه محــل اقامــت امــام خمینــی(ره) در‬ ‫ان روزهــا بــود‪ ،‬بــه ایشــان احترامــی نظامــی گذاشــته و بــا‬ ‫او بیعــت کرده انــد‪.‬‬ ‫ارتــش شــاه کــه بزرگتریــن ارتــش منطقه با هــدف وفاداری‬ ‫بــه نظــام شاهنشــاهی شــکل گرفتــه بــود بــه ذهــن کمتــر‬ ‫کســی خطــور مــی کــرد کــه بــه مــردم انقالبــی در ســال ‪۵۷‬‬ ‫بپیوندنــد‪ ،‬امــا انتشــار یــک عکــس در صفحــه اول روزنامــه‬ ‫کیهــان همــه چیــز را تغییــر داد‪ .‬در روزهایــی کــه جریــان‬ ‫انقــاب بــه حمایــت ارتــش نیــاز داشــت‪ ،‬همافــران نیــروی‬ ‫هوایــی بــا دیدارشــان تاثیــر بزرگــی بــر پیــروزی ایــن جریــان‬ ‫داشــتند‪ ،‬امــا ایــن دیــدار کــه در شــرایط دشــوار و نفس گیــر‬ ‫روزهــای پایانــی رژیــم پهلــوی اتفــاق افتــاد نیازمنــد ثبــت‬ ‫شــدن بــود‪ .‬بایــد ســندی از ایــن اتفــاق وجــود می داشــت‬ ‫تــا ناامیــدی دولــت بختیــار بــرای پایــان ســرکوب انقالبیــان‬ ‫محقــق شــود‪.‬‬ ‫این اثر در شــرایطی حســاس ثبت شــد و توانســت تاثیری‬ ‫شــگرف در ســاحت و ســاختار سیاســی و اجتماعــی کشــور‬ ‫بگذارد و اکنون بخشــی از تاریخ بصری ما در حوزه انقالب‬ ‫اســامی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن عکــس جــدا از جنبــه خبــری خــود‪ ،‬جنجال هــای‬ ‫بســیاری بــه وجــود اورد و بــه عنــوان یــک ســند بــرای‬ ‫یکــی از مهم تریــن اتفاقــات انقــاب در تاریــخ عکاســی‬ ‫مانــدگار شــد‪.‬‬ ‫روزنامــه کیهــان نیــز روز ‪ ۱۹‬بهمــن مــاه ‪ ۱۳۵۷‬خبر دیدار‬ ‫و بیعــت پرســنل نیــروی هوایــی بــا امــام را بــه همــراه‬ ‫عکســی از ایــن دیــدار در صفحــه اول خــود منتشــر کــرد؛‬ ‫خبــری کــه پــس از انتشــار‪ ،‬واکنــش دولــت بختیــار را‬ ‫در پــی داشــت‪ .‬دولــت خبــر را تکذیــب کــرد‪ ،‬عکــس را‬ ‫دســتکاری و مونتــاژ شــده دانســت و دســتور دســتگیری‬ ‫حســین پرتــوی صــادر کــرد‪.‬‬ ‫امــام بــه خبــر تکذیــب خبــر توســط دولــت واکنــش نشــان‬ ‫داد و دیــدار خــود بــا همافــران را تاییــد کــرد‪ .‬تاییــد عکــس‬ ‫و خبــر توســط امــام‪ ،‬حملــه گارد شاهنشــاهی بــه پــادگان‬ ‫نیــروی هوایــی و حمایــت مــردم و تظاهــرات ان هــا را در پــی‬ ‫داشــت‪.‬پس از تاییــد خبــر از ســوی امــام‪ ،‬دولــت دســتور‬ ‫شناســایی همافران را صادر کرد و مردم را وادار می کرد در‬ ‫خیابــان کارت شناســایی ارائــه کننــد‪ .‬اینجــا بــود کــه اهمیــت‬ ‫عکــس حســین پرتــوی بیــش از پیــش مشــخص شــد‪.‬‬ ‫عکــس اگــر نباشــد چگونــه ثابــت مــی کنیــد کــه اینجــا‬ ‫چــه گذشــته اســت‬ ‫حســین پرتــوی خــود دربــاره خاطــره ان روز گفتــه بــود‪ :‬یــک‬ ‫روز قــرار بــود بــه نفــع دولــت مهنــدس بــازرگان راهپیمایــی‬ ‫شــود و هــر کــدام از همــکاران بــه طرفــی رفتنــد‪ .‬مــن مامــور‬ ‫شــدم بــه مدرســه علــوی و تــا رســیدم‪ ،‬دیــدم انجــا خلــوت‬ ‫اســت و یــک نفــر از دفتــر امــور مطبوعــات دســتور خــروج‬ ‫همــه عکاســان را اعــام کــرد و گفــت کــه همــه عکاس هــا را‬ ‫از اینجــا بیــرون کنیــد‪ .‬وقتــی مدیــدم کــه همافــران در حــال‬ ‫تعویــض لباس هــای خــود هســتند‪ ،‬یقیــن می کنــد کــه ان‬ ‫روز قــرار اســت اتفاقــی رخ دهــد امــا مســوولین مدرســه‬ ‫ـه‬ ‫می گوینــد کــه ان روز هیــچ خبــری نیســت و وقتــی همـ ٔ‬ ‫عکاســان و خبرنــگاران از مدرســه بازمی گردنــد‪ ،‬حســین‬ ‫پرتــوی در انجــا می مانــد‪ .‬متوجــه شــدم کــه بایــد خبــری‬ ‫باشــد و دیدم درب کناری مدرســه باز شــد و تعدادی افســر‬ ‫نیــروی هوایــی بــا لبــاس فــرم وارد حیــاط شــدند‪ .‬بــه مــن‬ ‫تاکیــد کردنــد کــه اجــازه نــداری عکــس بگیــری!‬ ‫گفتــم کــه بگذاریــد بــدون اینکــه چهــره ای از کســی معلــوم‬ ‫باشــد عکــس بگیــرم و گرنــه اگــر ایــن ســند نباشــد چگونــه‬ ‫می خواهیــد ثابــت کنیــد کــه این جــا چــه گذشــته اســت‪.‬‬ ‫باالخــره قبــول کردنــد و مــرا تحویــل دو نظامــی دادنــد تــا اگــر‬ ‫کســی رو بــه دوربیــن کــرد ایــن دو نگذارنــد کــه مــن عکــس‬ ‫بگیــرم و‪ ...‬چــون هنــوز دولــت بختیــار ســر کار بــود‪ ،‬نگــران‬ ‫بودنــد کــه شناســایی شــوند و دولــت مجازاتشــان کنــد‪.‬‬ ‫عکــس را گرفتــم و تــا خــود روزنامــه دویــدم و عکــس در‬ ‫صفحــه اول روزنامــه چــاپ شــد‪.‬‬ ‫زاویــه ای کــه ایــن عــکاس بــرای گرفتــن عکــس انتخــاب‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬از هــوش عــکاس بــرای گرفتــن چنیــن عکســی‬ ‫در چنیــن شــرایطی حکایــت می کــرد‪.‬در ایــن عکــس‪،‬‬ ‫چ یــک از‬ ‫امــام خمینــی در مرکــز قــرار گرفتــه و چهــره هیــ ‬ ‫همافــران دیــده نمی شــود و احتــرام نظامــی و بیعــت ان هــا‬ ‫کــه مهم تریــن جنبــه ایــن دیــدار بــود بــه زیبایــی بــه تصویــر‬ ‫کشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫روایت یکصد سال تاریخ ایران‬ ‫احمــد مســجدجامعی در مــورد عکــس حســین پرتــوی‬ ‫معتقــد اســت کــه اگــر بخواهیــم ‪ ۱۰۰‬ســال را بــه صــورت‬ ‫تصویــری نشــان دهیــم و بــرای هــر ســال یــک تصویــر را در‬ ‫نظــر بگیریــم‪ ،‬بــه جــرات عکــس تاریخــی دیــدار همافــران‬ ‫بــا امــام خمینــی (ره) بــه تنهایــی بازگوکننــده یکصــد ســال‬ ‫تاریــخ ایــران اســت‪.‬‬ ‫علــی قلم ســیاه هنرمنــد عــکاس پیشکســوت معتقــد‬ ‫اســت کاری کــه حســین پرتــوی انجــام داد‪ ،‬تبدیــل بــه‬ ‫مســتندی تاریخــی شــد‪ ،‬از خبــر فراتــر رفت‪ ،‬قــدرت گرفت و‬ ‫جاودانگــی تاریــخ‪ ،‬ان را تبدیــل بــه اثــری مســتند کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫اثــر نشــان داد کــه یــک عکــس به تنهایــی می توانــد لحظه ای‬ ‫را بــه ســندی تاریخــی تبدیــل کنــد و در عمــق تاریــخ بــه‬ ‫نمایــش دربیــاورد‪.‬‬ ‫ولی اللــه کشــاورز ســرهنگ بازنشســته نیــروی هوایــی‬ ‫ارتــش جمهــوری اســامی ایــران و یکــی دیگــر از فعــاالن‬ ‫سیاســی در واقعــه بیعــت تاریخــی همافــران بــا امــام‬ ‫خمینــی (ره)‪ ،‬گفتــه اســت کــه در ســال های منتهــی بــه‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬دیگــر مــردم از شــاه بریــده بودنــد‬ ‫و شــاه دیگــر در کشــور بــه فــردی بــدون پشــتوانه تبدیــل‬ ‫شــده بــود؛ امــا هنــوز اســتکبار جهانــی و ســران رژیــم‪ ،‬بــه‬ ‫وفــاداری ارتــش بــه شــاه امیــد بســته بودنــد و امریکایی هــا‬ ‫به عنــوان این کــه ایــران جزیــره ثبــات اســت‪ ،‬ســرنگونی شــاه‬ ‫را غیرممکــن می دانســتند‪.‬‬ ‫در ماه هــای دی و بهمــن ســال ‪ ،۵۷‬معمــوال ً اکثــر‬ ‫کارکنــان نیــروی هوایــی‪ ،‬لبــاس رزم نمی پوشــیدند‪ .‬ولــی‬ ‫بــا هماهنگی هایــی کــه در روز ‪ ۱۹‬بهمــن جهــت دیــدار‬ ‫بــا امــام خمینــی (ره) صــورت گرفتــه بــود‪ ،‬ان روز افــرادی‬ ‫کــه منازل شــان نزدیــک خیابــان پیــروزی بــود‪ ،‬بــا پوشــیدن‬ ‫یونیفــورم نظامــی بــه محــل کار امــده بودنــد و کســانی کــه‬ ‫راهشــان دور بــود نیــز بــرای ان کــه گرفتــار حکومــت نظامــی‬ ‫نشــوند‪ ،‬لباس های نظامی خود را در درون ســاک گذاشــته‬ ‫بودنــد و در پــادگان ان را تعویــض کردنــد و گروهــی نیــز در‬ ‫همــان مدرســه علــوی لبــاس فرم هایشــان را پوشــیدند و در‬ ‫راهپیمایــی شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫عبدالحســین پرتــوی متولــد یکــم دی مــاه ســال ‪۱۳۲۱‬‬ ‫اردبیــل بــود‪.‬او پــس از گذرانــدن دوران کودکــی بــه همــراه‬ ‫خانــواده خــود بــه تهــران مهاجــرت کــرد‪ .‬وی کودکــی خــود را‬ ‫در جنــوب تهــران گذرانــد‪ .‬از کودکــی عاشــق عکاســی بــود و‬ ‫بعــد از اتمــام دوره ســیکل دبیرســتان تحصیــل را رهــا کــرد‬ ‫و بــرای کار بــه روزنامــه کیهــان رفــت‪ .‬ابتــدا در انبــار روزنامــه‪،‬‬ ‫بعــد در ارشــیو ان و ســپس در البراتــوار ان مشــغول بــه‬ ‫کار شــد‪ .‬شــور و شــوقی کــه او بــرای فراگیــری داشــت‬ ‫مســئولین روزنامــه را ترغیــب مــی کــرد کــه بــه او کار هــای‬ ‫مهــم تــر بدهنــد و باالخــره در ســن هفــده ســالگی عــکاس‬ ‫مطبوعــات شــد و پــس از ‪ ۳۱‬ســال کار در روزنام ـ ه کیهــان‬ ‫در ‪ ۲۷‬شــهریور ‪ ۱۳۶۸‬بازنشســته شــد‪ .‬پرتــوی کــه ســال ها‬ ‫از بیمــاری ‪ ALS‬رنــج می بــرد روز یکشــنبه ‪ ۲۸‬اردیبهشــت‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬پــس از تحمــل یــک دوره بیمــاری ســخت در ‪۷۲‬‬ ‫ســالگی درگذشــت‪.‬‬ ‫از جملــه اثــار ایــن هنرمنــد می تــوان بــه عکــس مربــوط بــه‬ ‫بســته شــدن فــرودگاه توســط نظامیــان بــه فرمــان بختیــار‬ ‫در ‪ ۴‬بهمــن مــاه ‪ ،۱۳۵۷‬عکــس مربــوط بــه اعــدام ســران‬ ‫حکومــت پهلــوی در دبیرســتان های علــوی و رفــاه‪ ،‬عکــس‬ ‫مربــوط بــه ورود امــام خمینــی (ره) بــه ایــران در فــرودگاه‬ ‫مهرابــاد ‪ ۱۲‬بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬و عکــس مربــوط بــه بیعــت‬ ‫همافــران بــا امــام خمینــی (ره) در تاریــخ ‪ ۱۹‬بهمــن ‪۱۳۵۷‬‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!