روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 703 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 703

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 703

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 703

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪197 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/09-‬فوریه‪ /18-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪703 :‬‬ ‫بررسی عملکرد دولت سیزدهم‬ ‫در گلستان؛‬ ‫امیدبخش‪ ،‬روبه جلو‬ ‫و تحول افرین‬ ‫‪3‬‬ ‫قانون شورای رقابت در‬ ‫صورت لزوم اصالح می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫از طریق پلتفرم های داخلی امکان برقراری‬ ‫تماس تصویری با خارج از کشور فراهم است‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۲‬تمرکز‬ ‫بر کاهش ضایعات بخش‬ ‫کشاورزی است‬ ‫افزایش امنیت با‬ ‫بستن پورت های‬ ‫‪USB‬‬ ‫‪7‬‬ ‫واکاوی زبانشناختی‬ ‫واژه « قوشمه »‬ ‫‪8‬‬ ‫بازگشت به چرخه تولید‬ ‫‪ ۴۰‬واحد تولیدی راکد‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫مقاله‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل‬ ‫دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربه و تالش داشــته باشــید و اینگونه‬ ‫نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عده زیادی تمایل دارند بســرعت درامد میلیونی داشــته باشــند‪.‬ادامه شــماره ‪702‬‬ ‫‪ 9‬زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری ‪)fullstackacademy.com( :‬‬ ‫‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm; Ruby ; C; Rust‬‬ ‫‪ .8‬استفاده از سیستم همکاری در فروش (افیلیت مارکتینگ)‬ ‫مناسب گروه اول و دوم‬ ‫در سیســتم همــکاری در فــروش (‪ )Affiliate Marketing‬هرکســی می توانــد بــا عضویــت در ان و کمــک بــه فــروش‬ ‫کاالهــا‪ ،‬بــه ازای خریــد هــر کاربــر‪ ،‬پورســانت دریافــت کنــد‪ .‬ایــن روش از مهم تریــن شــیوه های کســب درامــد از اینترنت‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی ماننــد کانــال تلگــرام و اینســتاگرام بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال دیجـی کاال یــک نمونــه از ســایت هایی اســت کــه قابلیــت همــکاری در فــروش را دارد و قادریــد بــا ثبت نام‬ ‫در ایــن سیســتم‪ ،‬فــروش محصــوالت خــود را اغاز کنید‪.‬‬ ‫میــزان درامــد‪ :‬در اینجــا اینکــه شــما از ایــن طریــق چــه میــزان درامــد داشــته باشــید‪ ،‬بســتگی بــه خودتــان دارد‪ .‬هــر‬ ‫میــزان ارجــاع دهنــده شــما بــه ســایت مقصــد بیشــتر باشــد‪ ،‬میــزان درامــد هــم افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬راه اندازی سایت محتوایی‪ :‬مناسب گروه اول و دوم‬ ‫شما در حال مطالعه مطالبی هستید که در سایت محتوایی زوم الیف منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شــما بــا تولیــد محتــوای خــوب و کاربــردی می توانیــد در نتایــج جتســجوی گوگل رتبه بگیرید و هر چقــدر در رتبه های‬ ‫باالتر باشــید‪ ،‬بازدید بیشــتری هم خواهید داشــت‪.‬‬ ‫ایــن را همیشــه در نظــر داشــته باشــید کــه محتــوا پادشــاه شــبکه های اجتماعــی اســت! ایــن جملــه کــه منتســب بــه‬ ‫بیــل گیتــس می باشــد و در برخــی جاهــا بــه دیویــد اگیلــوی هــم نســبت داده شــده اســت امــا یــک چیــز کــم دارد‪ .‬محتــوا‬ ‫پادشــاه نیســت‪ ،‬بلکــه محتــوای بهینــه پادشــاه اســت‪.‬‬ ‫بــرای موفقیــت و کســب درامــد از طریــق ســایت پارامترهــای زیــادی را بایــد رعایــت کنیــد کــه مهم تریــن ان هــا محتــوای‬ ‫مفید و ســاختار بهینه ســایت اســت‪.‬‬ ‫میــزان درامــد‪:‬روش و میــزان درامدزایــی از طریــق وب ســایت دارای تنــوع بســیار زیــادی اســت‪ ،‬بــه طــور مثــال می توانیــد‬ ‫صفحات تبلیغات ســایت های مختلف (صفحه تبلیغات زوم الیف) را مشــاهده کنید‪ .‬شــما در ســایت محتوایی می توانید‬ ‫ویدئوهایــی تخصصــی تولیــد کنیــد و به فروش برســانید‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و‬ ‫کارهــای ســنتی تمایــل دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی می کنــد‪.‬‬ ‫امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامد میلیونی داشــته باشــیم؟‬ ‫استفاده از سیستم همکاری در فروش‬ ‫(افیلیت مارکتینگ) مناسب برای گروه اول و دوم‬ ‫در سیســتم همــکاری در فــروش (‪ )Affiliate Marketing‬هرکســی می توانــد بــا عضویــت در ان و کمــک بــه فــروش کاالهــا‪،‬‬ ‫بــه ازای خریــد هــر کاربــر‪ ،‬پورســانت دریافــت کنــد‪ .‬ایــن روش از مهم تریــن شــیوه های کســب درامــد از اینترنت و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی ماننــد کانــال تلگــرام و اینســتاگرام به حســاب می اید‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال دیج ـی کاال یــک نمونــه از ســایت هایی اســت کــه قابلیــت همــکاری در فــروش دارنــد و می توانیــد بــا‬ ‫ثبت نــام در ایــن سیســتم‪ ،‬فــروش محصــوالت را اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫میــزان درامــد‪ :‬اینکــه از ایــن طریــق چقــدر درامــد داشــته باشــید‪ ،‬بســتگی بــه خودتــان دارد‪ .‬هــر چقــدر ارجــاع دهنــده‬ ‫شــما بــه ســایت مقصــد بیشــتر باشــد‪ ،‬میــزان درامــد هــم افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫راه اندازی سایت محتوایی‬ ‫مناسب برای گروه اول و دوم‬ ‫شــما در حــال مطالعــه مطلبــی هســتید کــه در ســایت محتوایــی زوم الیــف منتشــر شــده اســت‪ .‬شــما بــا تولیــد محتــوای‬ ‫خــوب و کاربــردی می توانیــد در نتایــج جتســجوی گــوگل رتبــه بگیریــد و هــر چقــدر در رتبه هــای باالتــر باشــید‪ ،‬بازدید بیشــتری‬ ‫ادامــه دارد‪...‬‬ ‫هــم خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪336‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪703‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫استاندار خراسان شمالی‬ ‫در بخش تعاون حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫فرصت شغلی ایجاد شد‬ ‫استفاده از پلتفرم های داخلی‬ ‫توسط مردم رشد چشمگیری‬ ‫داشته است‬ ‫در بســیاری از کشــورها ایــن میــزان چیــزی حــدود ‪ ۶۰‬تــا ‪۷۰‬‬ ‫درصــد اســت‪ ،‬امــا در ایــران نزدیــک بــه ‪ ۹۰‬درصــد روســتاهای‬ ‫بــاالی بیســت خانــوار کشــور امــکان اتصــال بــه اینترنــت‬ ‫پرســرعت را دارنــد‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هــزار فرصــت شــغلی بــا بهــره بــرداری از‬ ‫‪ ۶۶۴‬طــرح اشــتغالزایی همزمــان بــا ششــمین روز از‬ ‫چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب اســامی‬ ‫در خراســان شــمالی ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی در اییــن افتتــاح همزمــان ‪ ۱۶‬هــزار طــرح‬ ‫اشــتغالزایی صنــدوق کارافرینــی امیــد کشــور کــه بــه‬ ‫صــورت وبینــار در محــل روســتای «اتیمز» اســفراین‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میــزان فرصــت‬ ‫اشــتغالزایی بــا اعتبــار ‪ ۲۱۸‬میلیــارد تومــان از محــل‬ ‫اعتبــارات صنــدوق کارافرینــی امیــد در خراســان‬ ‫شــمالی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد بــا اشــاره بــه نــگاه دولت در‬ ‫حــوزه صنایــع خرد و مشــاغل خانگــی‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع‬ ‫نقش مهمی در توســعه و بحث اشــتغالزایی کشــور‬ ‫ایفــا مــی کننــد و از انجایــی کــه نیاز به ســرمایه اولیه‬ ‫باالیــی ندارنــد‪ ،‬فشــار مالــی ســنگینی بــه دولــت وارد‬ ‫نمــی کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت نیــز ســعی دارد بــا حمایــت از‬ ‫صنعتگــران و کارافرینــان شــاغل در ایــن صنایــع‬ ‫ســبب پویایــی اقتصــاد کشــور شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی یــاداور‬ ‫شــد‪ ۸۰ :‬درصد فعالیت کشــورهای مختلف مربوط‬ ‫بــه صنایــع خــرد اســت در حالــی کــه ایــن ســهم در‬ ‫کشــور ‪ ۴.۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا تاکید بــر توانمند ســازی کارافرینان‬ ‫و زنــان سرپرســت خانــوار اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر زنــان فعــال در حــوزه‬ ‫مشــاغل خانگــی‪ ،‬سرپرســت خانــوار هســتند بایــد‬ ‫تمامــی زمینــه هــا برای عرضــه محصوالت ایــن افراد‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع ایــن افــراد توانمنــد بــرای‬ ‫تولیــدات خــود نیــاز بــه مکان هایــی بــرای فــروش‬ ‫دارنــد کــه بایــد در راســتای توســعه مشــاغل خانگــی‬ ‫و توانمنــد ســازی ایــن افــراد نــگاه ویــژه ای داشــت‪.‬‬ ‫‪ ۵۱۶‬طــرح بــا اعتبــار ســه هــزار و ‪ ۷۷۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار همزمــان بــا چهــل و چهارمیــن ایــام‬ ‫ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی در اســتان افتتــاح‬ ‫و یــا کلنــگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫بیشــتر ایــن پــروژه هــا مربــوط بــه بخــش صنعــت و‬ ‫معدن‪ ،‬اب و فاضالب‪ ،‬جهاد کشاورزی و شهرداریها‬ ‫اســت و شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۱۲‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار بیشــترین افتتــاح طــرح را دارد‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اسفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری‬ ‫جنــوب شــرقی بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی قــرار‬ ‫دارد کــه بــه دلیــل برخــورداری از ‪ ۲‬مجتمــع بــزرگ و‬ ‫مهــم صنعتــی فــوالد و لولــه گســتر قطــب صنایــع‬ ‫بــزرگ خراســان شــمالی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫دخترخانم های متولد‬ ‫‪ 75‬که به دنبال کار‬ ‫اداری هستند تماس‬ ‫بگیرن‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫از طریق پلتفرم های‬ ‫داخلی امکان‬ ‫برقراری تماس‬ ‫تصویری با خارج از‬ ‫کشور فراهم است‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان اینکــه امــکان‬ ‫برقــراری تمــاس صوتــی و تصویــری باکیفیــت از طریــق‬ ‫پلتفرم هــای داخلــی بــا خــارج از کشــور فراهــم اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــا گذشــت یــک ســال از اغــاز پــروژه فیبرنــوری ‪ ۲.۵‬میلیــون‬ ‫پوشــش ایجــاد شــده و تــا پایــان دولــت ســیزدهم بــه ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون پوشــش می رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات‪« ،‬عیســی زارع پــور» در یــک گفتگــوی تلفنــی بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه همــان کیفیتــی کــه مــردم تهــران از شــبکه‬ ‫ارتباطــی کشــور اســتفاده می کننــد‪ ،‬مــردم روســتا نیــز امــکان‬ ‫اســتفاده از همــان کیفیــت را دارنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــه عنــوان‬ ‫وزیــر ارتباطــات وظیفــه ماســت کــه ارتبــاط بــا کیفیــت را بــرای‬ ‫همــه مــردم شــهر و روســتا فراهــم کنیــم و از ایــن رو بــه کمک‬ ‫همکارانــم در وزارت ارتباطــات بــا حداکثــر تــوان و دانــش و‬ ‫تخصــص انهــا کــه متشــکل از نخبــگان و فارغ التحصیــان‬ ‫دانشــگاه های کشــور هســتند‪ ،‬ســعی می کنیــم بهتریــن‬ ‫کیفیــت را بــرای مــردم فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گســتره وســیع ماموریت هــای وزارت‬ ‫ارتباطــات از حــوزه فضایــی و اینترنــت تــا حوزه هــای پســت‬ ‫و پســت بانــک‪ ،‬افــزود‪ :‬شــاخص ها نشــان می دهــد بــا‬ ‫توســعه ای کــه در ایــن مــدت در حــوزه زیرســاخت ارتباطــی‬ ‫کشــور رخ داده اســت‪ ،‬از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬درصــد ســرعت شــبکه ارتباطــی همــراه کشــور‬ ‫افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫زارع پــور بــا بیــان اینکــه موسســه بین المللــی اسپیدتســت‬ ‫بصــورت ماهانــه اقــدام بــه ارایــه گزارش هــای مقایس ـه ای از‬ ‫ســرعت اینترنــت در کشــورهای مختلــف می کنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــر اســاس گزارش هــای اســپید تســت از نظــر میانــه‬ ‫ســرعت اینترنــت در ابتــدای شــروع بــه کار ایــن دولــت ‪۲۱‬‬ ‫مگابیــت بــر ثانیــه بــود کــه اکنــون بــه حــدود ‪ ۳۹‬مگابیــت بــر‬ ‫ثانیــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫تــا پایــان دولــت ســیزدهم ‪ ۲۰‬میلیــون پــورت فیبرنــوری‬ ‫احــداث می شــود‬ ‫وزیــر ارتباطــات‪ ،‬احــداث زیرســاخت ارتباطــی مبتنــی بــر‬ ‫فیبرنــوری در سراســر کشــور کــه هــم اکنون در دســت احداث‬ ‫اســت را یکــی از پروژه هــای بــزرگ و مهــم کشــور دانســت و‬ ‫توضیــح داد‪ :‬درحالی کــه کشــورهای پیشــرفته دنیــا بــه دنبــال‬ ‫توســعه شــبکه ارتباطــی خــود مبتنــی بــر فیبرنــوری هســتند‪،‬‬ ‫ایــن پــروژه را از ســال گذشــته در ‪ ۱۰‬اســتان کشــور شــروع‬ ‫کردیــم و تاکنــون حــدود ‪ ۲.۵‬میلیــون پوشــش ایجــاد شــده و‬ ‫تــاش ایــن اســت کــه تــا پایان امســال به ‪ ۳‬میلیون پوشــش‬ ‫فیبرنــوری برســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در پایــان دولــت ســیزدهم ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫پــورت فیبرنــوری در کشــور احــداث می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه‬ ‫عبارتــی تــا ســال ‪ ،۱۴۰۴‬هشــتاد درصــد خانــوار و کســب و‬ ‫کارهــا خواهنــد توانســت بــا اتصــال بــه فیبرنــوری از شــبکه‬ ‫فــوق ســریع اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫عنــوان یکــی دیگــر از برنامه هــای وزارت ارتباطــات و دولــت‬ ‫ســیزدهم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬گام نخســت ایــن طــرح راه‬ ‫انــدازی پنجــره خدمــات دولــت هوشــمند بــود کــه انجــام شــد‬ ‫و هــم اکنــون ‪ ۹۲‬درصــد دســتگاه های دولتــی و دیگــر قــوا‬ ‫بــا بیــش از ‪ ۲‬هــزار خدمــت در ایــن پنجــره حضــور دارنــد و‬ ‫مــردم می تواننــد بــا یــک بــار مراجعــه از تمــام خدمــات دولتــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫با پرتابی که تا پایان سال‬ ‫خواهیم داشت در مسیر تثبیت‬ ‫گام نخست این طرح راه اندازی پرتاب و تزریق ماهواره در الیه‬ ‫پنجره خدمات دولت هوشمند‬ ‫لئو قرار می گیریم و برنامه‬ ‫بود که انجام شد و هم اکنون داریم تا پایان دولت سیزدهم‬ ‫‪ ۹۲‬درصد دستگاه های دولتی‬ ‫به قطب پرتاب ماهواره تا‬ ‫و دیگر قوا با بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلومتری در منطقه‬ ‫خدمت در این پنجره حضور‬ ‫تبدیل شویم‬ ‫دارند و مردم می توانند با یک‬ ‫وی افــزود‪ :‬در برنامــه داریــم در ســال اینــده صــد درصــد‬ ‫خدمــات دولــت در ایــن پنجــره ارائه شــود و ‪ ۲۰‬درصد خدمات‬ ‫بار مراجعه از تمام خدمات‬ ‫نیــز بــه صــورت هوشــمند بــه مــردم ارائــه شــود‪.‬‬ ‫دولتی استفاده کنند‬ ‫زارع پــور هوشمندســازی خدمــات دولــت را این گونــه‬ ‫زارع پــور همچنیــن میــزان پوشــش روســتاهای باالی بیســت‬ ‫خانــوار را تحــت شــبکه ارتباطــی باکیفیــت و پایــدار را ‪۸۹‬‬ ‫درصــد عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در بســیاری از کشــورها ایــن‬ ‫میــزان چیــزی حــدود ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد اســت‪ ،‬امــا در ایــران‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۹۰‬درصــد روســتاهای بــاالی بیســت خانــوار کشــور‬ ‫امــکان اتصــال بــه اینترنــت پرســرعت را دارنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از پلتفرم هــای داخلــی توســط مــردم رشــد‬ ‫چشــمگیری داشــته اســت‬ ‫وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه عملکــرد مناســب پلتفرم هــای‬ ‫داخلــی در ایــام اخیــر توضیــح داد‪ :‬بــا حمایت هــای وزارت‬ ‫ارتباطــات و همچنیــن همــت پلتفرم هــای داخلــی کــه بــر‬ ‫پایــه تــوان و تخصــص نخبــگان متخصــص داخلــی فعالیــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬اســتفاده از پلتفرم هــای داخلــی توســط مردم رشــد‬ ‫چشــمگیری داشــته اســت به طــوری کــه پیام رســان بلــه ‪۱۴٫۵‬‬ ‫میلیــون‪ ،‬ایتــا ‪ ۲۰‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار و روبیــکا بیــش از ‪۳۷‬‬ ‫میلیــون و ســروش پــاس بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــون کاربــر فعــال‬ ‫ماهانــه دارنــد‪.‬‬ ‫شاخص ها نشان می دهد با‬ ‫توسعه ای که در این مدت در‬ ‫حوزه زیرساخت ارتباطی کشور‬ ‫رخ داده است‪ ،‬از ابتدای دولت‬ ‫سیزدهم تاکنون حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد سرعت شبکه ارتباطی‬ ‫همراه کشور افزایش پیدا کرده‬ ‫است‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون امــکان برقراری تمــاس صوتی‬ ‫و تصویــری از طریــق پلتفرم هــای داخلــی بــا هموطنــان خارج‬ ‫از کشــور وجــود دارد‪ ،‬از طریــق پلتفــرم داخلــی «بلــه» تماس‬ ‫تصویــری بــا یکــی از هموطنــان در کشــور اتریش برقــرار کرد و‬ ‫کیفیــت صــوت و تصویــر را به نمایش گذاشــت‪.‬‬ ‫ارائــه ‪ ۱۰۰‬درصــد خدمــات دولــت در پنجــره خدمــات‬ ‫دولــت هوشــمند‬ ‫وزیــر ارتباطــات بــه ماموریــت تحقــق دولــت هوشــمند بــه‬ ‫توضیــح داد کــه در ایــن ســامانه بــر اســاس اطالعــات موجــود‬ ‫دســتگاه ها بــدون درخواســت و نیــاز بــه حضــور و دریافــت‬ ‫مــدارک‪ ،‬بــه مــردم خدمــات مــورد نیازشــان ارائــه شــود‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات دربــاره تولیــد و صــادرات تجهیــزات بومــی‬ ‫ارتباطــی بــا اشــاره بــه افزایــش ظرفیــت ‪ ۷۰‬درصــدی شــبکه‬ ‫ارتباطــی بــا تجهیــزات کامــا ًبومــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬برخــی از‬ ‫ایــن تجهیــزات بــه کشــورهای دیگــر هــم صــادر می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتعدادهای فــراوان جوانــان ایرانــی‬ ‫در حــوزه ‪ ،ICT‬افــزود‪ :‬در حــوزه نــرم افــزار نیــز بســیاری از‬ ‫متخصصــان ایــن حــوزه بــه صــورت ازادکار بــا شــرکت های‬ ‫بــزرگ خارجــی همــکاری می کننــد‪.‬‬ ‫زارع پــور بــه پیشــرفت های حــوزه فضایــی در چنــد ســال‬ ‫گذشــته نیــز اشــاره کــرد و خبــر داد‪ :‬بــا پرتابــی کــه تــا پایــان‬ ‫ســال خواهیــم داشــت در مســیر تثبیــت پرتــاب و تزریــق‬ ‫ماهــواره در الیــه لئــو قــرار می گیریــم و برنامــه داریــم تــا پایــان‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه قطــب پرتاب ماهــواره تــا ‪ ۵۰۰‬کیلومتری‬ ‫در منطقــه تبدیــل شــویم‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات بــه کاربردهــای ماهواره هــا در حــوزه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پایــش منابــع طبیعــی و مراتــع‪ ،‬اســتفاده در‬ ‫شــرایط بحرانــی و حفــظ محیــط زیســت اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تــاش مــا ایــن اســت کــه هــر انچــه مــردم‬ ‫در ایــن حــوزه نیــاز دارنــد در داخــل کشــور تامیــن شــود و‬ ‫مــردم روزی بیــن پلتفرم هــای خارجــی و داخلــی بــا توجــه بــه‬ ‫کیفیــت‪ ،‬داخلی هــا را انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اســتفاده از دانــش‪ ،‬تــوان و ظرفیــت ایرانیــان‬ ‫خــارج از کشــور را یکــی از اولویت هــای دولــت ســیزدهم‬ ‫اعــام کــرد و ایرانیــان خــارج از کشــور را یــک ســرمایه بــزرگ‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫برای ثبت معرفی خود‬ ‫در چهار رسانه موسسه‬ ‫بازار کسب و کار و دریافت‬ ‫تخفیف ویژه با شماره‬ ‫‪ 021 -91013453‬در ساعات‬ ‫اداری تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 19‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 703‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫بررسی عملکرد دولت سیزدهم‬ ‫در گلستان؛‬ ‫خام فروشی بالی جان‬ ‫تولیدات گلستان‬ ‫امیدبخش‪ ،‬روبه جلو و‬ ‫تحول افرین‬ ‫ح نیمه تمام‪،‬‬ ‫پایین بــودن میانگیــن درامــد ســرانه‪ ،‬هــزاران طر ‬ ‫کم توجهــی بــه فراهم کــردن زیرســاخت های ضــروری و‬ ‫اســتفاده ناصحیــح از ظرفیت هــای معدنــی‪ ،‬طبیعــی‪ ،‬تاریخــی‬ ‫و اقــوام‪ ،‬از جملــه مشــکالت و کمبودهــای گلســتان اســت کــه‬ ‫بــا اغــاز فعالیــت دولــت ســیزدهم و اســتقرار مدیــران جدیــد‪،‬‬ ‫پایــان ایــن نارســایی ها مــورد انتظــار مــردم اســتان بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تشــدید تحریم هــا و بــه تبــع‬ ‫ان کاهــش درامــد کشــور‪ ،‬گلســتان را هــم از ایــن کمبودهــا‬ ‫بی نصیــب نگذاشــت و فراینــد اجــرای طرح هــا ان گونــه کــه‬ ‫انتظــار می رفــت ادامــه نیافــت امــا بــا همــه ایــن مشــکالت‪،‬‬ ‫اتفاقــات رخ داده در مــدت زمــان ‪ ۱۴‬ماهــه اخیــر و از زمــان‬ ‫روی کار امــدن دوره جدیــد مدیریــت گلســتان‪ ،‬روبه جلــو و‬ ‫امیدبخــش اســت‪.‬‬ ‫به ثمــر نشســتن برخــی طرح هــا کــه پــس از گذشــت افــزون‬ ‫بــر یــک دهــه امیــد کمــی بــرای اجــرای ان وجــود داشــت‪،‬‬ ‫تاکیــد بــر برنامه محــوری و داشــتن چش ـم انداز بلنــد مــدت‬ ‫بــرای طرح هــا بــه جــای گرفتارشــدن در تلــه روزمره گــی‪،‬‬ ‫اســتفاده حداکثــری از مدیــران توانمنــد و متخصــص‬ ‫جــوان و بومــی و تاکیــد بــر بهره منــدی از ظرفیت هــای‬ ‫گلســتان در مســیر رســیدن بــه توســعه پایــدار و جبــران‬ ‫عقب ماندگی هــای تاریخــی‪ ،‬نتیجــه کوتــاه مــدت اقدامــات‬ ‫دولــت ســیزدهم در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫چشــم انداز طوالنــی مــدت برخــی طرح هــا و نیــاز برخــی‬ ‫پروژه هــا بــه دوره زمانــی بیشــتر بــرای تکمیــل و رســیدن بــه‬ ‫بهــره وری‪ ،‬امیــد را در ســاکنان گلســتان ایجــاد کــرده کــه بــا‬ ‫ادامــه ریل گــذاری دولــت ســیزدهم‪ ،‬تــا چنــد ســال اینــده رنــگ‬ ‫و بــوی محرومیــت و کاســتی های پنهــان مانــده در پــس تصویر‬ ‫ســبز گلســتان بــرای همیشــه از میــان خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اســتاندار گلســتان در گفــت و گــوی‬ ‫اختصاصــی بــا ایرنــا کــه ســه ســاعت بــه طــول انجامیــد بــر‬ ‫ایــن بــاور اســت کــه از زمــان اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم و‬ ‫پــس از کامل شــدن تیــم مدیریتــی اســتان‪ ،‬پایه گذاری هــای‬ ‫انجام شــده بــرای جبــران کمبودهــا و ســرعت گرفتن قطــار‬ ‫اســتان بــر روی ریــل توســعه‪ ،‬اینــده روشــنی را بــرای گلســتان‬ ‫رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫اغــاز تــاش بــرای حــل مشــکالت گلســتان بــا گــرداوری‬ ‫چا لش هــا‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بــدو ورود بــه گلســتان و اســتقرار بــه‬ ‫عنــوان نماینــده دولــت ســیزدهم‪ ،‬چالش هــای اســتان را‬ ‫بــه دقــت گــرداوری کــرده و مســیرهای برطرف شــدن ان‬ ‫را ارزیابــی کردیــم‪.‬‬ ‫انتخاب مدیران بومی‪ ،‬جوان و‬ ‫باانگیزه در گلستان‪ ،‬فواید خود را از‬ ‫همان ابتدا نشان داد و اشنایی کامل‬ ‫ان ها با چالش های استان‪ ،‬حرکت در‬ ‫مسیر برنامه ریزی کاربردی و رفع این‬ ‫ی و امکان پذیر ساخت‬ ‫کمبودها را عمل ‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ایــن چالش هــا نتیجــه یــک‬ ‫دوره مشــخص و یــا زمــان مدیریــت فــرد خاصــی نبــوده و‬ ‫حاصــل ســال ها کم توجهــی اســت‪ .‬طبــق بررســی های‬ ‫گــروه کارشناســی‪ ،‬ایــن چالش هــا حتــی بــه بخــش خاصــی‬ ‫هــم محــدود نمی شــود و در بســیاری از بخش هــا‪ ،‬رد پــای‬ ‫کمبودهــای عمیــق و در مــوارد گره هــای کــور را بــه راحتــی‬ ‫می تــوان مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬انتخــاب مدیــران بومــی‪ ،‬جــوان و باانگیــزه‬ ‫در گلســتان‪ ،‬فوایــد خــود را از همــان ابتــدا نشــان داد و‬ ‫اشــنایی کامــل ان هــا بــا چالش هــای اســتان‪ ،‬حرکــت در‬ ‫یو‬ ‫مســیر برنامه ریــزی کاربــردی و رفــع ایــن کمبودهــا را عمل ـ ‬ ‫امکان پذیــر ســاخت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر همیــن اســاس پــس از گــرداوری کامــل‬ ‫چالش هــای هــر بخــش‪ ،‬اقــدام بــه تعییــن راهبــرد عملــی برای‬ ‫رفــع ان کــرده و در گام بعــدی برنامــه عملیاتــی مــورد نظــر خــود‬ ‫را تــا حــد امــکان پیــاده کــرده و یــا در راه اجــرای ان قــرار داریــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬اگــر چــه برخــی از ایــن چالش هــا‪،‬‬ ‫ظاهــری بهـت اور و غیرقابــل نفــوذ داشــت و حــل ان ناممکــن‬ ‫می نمــود امــا قدم هــای برداشته شــده بــرای کنــارزدن ایــن‬ ‫چالش هــا و اتخــاذ تصمیمات جســورانه منتهی بــه رقم خوردن‬ ‫اتفاقــات بــزرگ‪ ،‬نشــان داد می تــوان ایــن کمبودهــا را یکــی‬ ‫پــس از دیگــری از ســر راه برداشــت‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬بــرای از میــان بــردن ایــن چالش هــا عــاوه‬ ‫بــر توجــه بــه ظرفیت هــای اســتان شــامل تــوان فکــری‬ ‫و ایده هــای خالقانــه نخبــگان و همچنیــن بهره منــدی از‬ ‫منابــع اعتبــاری اســتانی‪ ،‬تــاش کردیــم از بودجــه ملــی و‬ ‫به خصــوص منابــع مصوبــات ســفر اســتانی اســتفاده کنیــم‬ ‫که تا حدود زیادی و شــاید بیشــتر از حد انتظار در رســیدن‬ ‫بــه ایــن اهــداف موفــق بودیــم‪.‬‬ ‫بی برنامگی؛ مشکل گلستان از سال ها قبل‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن برنامــه راهبــری بــرای ‪ ۳۱‬بخــش‬ ‫گلســتان کــه گرفتــار چالــش بودنــد طراحــی شــد چــرا کــه بــه‬ ‫شــدت اعتقــاد داریــم دلیــل اصلــی گرفتارشــدن اســتان بــه ایــن‬ ‫مشــکالت‪ ،‬بی برنامگــی مدیــران گذشــته بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن چالش هایــی‬ ‫کــه در بــدو ورود بــه گلســتان متوجــه ان شــدیم‪ ،‬پاییــن بــودن‬ ‫ســرانه درامــدی مــردم اســتان بــود‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬درامــد ناخالــص گلســتان در انتهــای ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۵۶‬هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه نصــف میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت و بــا وجــود ظرفیت هــای فــراوان‪ ،‬گلســتان‬ ‫جــزو ســه اســتان ضعیــف کشــور از نظــر درامــد ســرانه‬ ‫خانوارهــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬رتبــه ضریــب جینی گلســتان در بخش شــهری‬ ‫‪ ۲۷‬و در روســتایی ‪ ۲۶‬اســت و ‪ ۴۱‬درصــد جمعیــت شــهری و‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد جمعیــت روســتایی اســتان جــزو پنــج دهــک کمتــر‬ ‫برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــر اســاس براوردهــا‪ ،‬گلســتان در شــاخص‬ ‫مهمــی ماننــد اجــرای طرح هــای اقتصــادی در رتبــه چهــارم‬ ‫اســتان های فقیــر قــرار دارد و در بقیــه بخش هــا هــم وضعیــت‬ ‫انچنــان مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫وقتی گلستان زیرساخت بسیار‬ ‫مهمی مانند تولید برق را فراهم‬ ‫نکند‪ ،‬راه اندازی شهرک هزار هکتاری‬ ‫اترک‪ ،‬توسعه مزارع پرورش میگو و یا‬ ‫منطقه ازاد اینچه برون تحت تاثیر قرار‬ ‫خواهد گرفت و در ادامه نیز فرصت‬ ‫سرمایه گذاری فراهم نخواهدبود‬ ‫زنگانه ادامه داد‪ :‬گلســتان در ضریب جینی توزیع درامد‬ ‫شــهر و روســتاها در ردیــف بیســت و هفتمیــن اســتان‬ ‫کشــور قــرار دارد کــه بایــد تــاش شــود درامــد ناخالــص‬ ‫گلســتان در افــق ‪ ۱۴۰۴‬از ‪ ۵۶‬هــزار میلیــارد تومــان فعلــی‬ ‫بــه حداقــل ‪ ۲۲۵‬هــزار میلیــارد تومــان و حداکثــر ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان برســد‪.‬‬ ‫نبود زیرساخت کافی در همه بخش ها‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از دالیــل مهــم ایــن ضعــف مفــرط‪،‬‬ ‫ایجادنشــدن زیرســاخت های مهــم در گلســتان طــی ســالیان‬ ‫گذشــته اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در ســال هایی کــه بــه دلیــل‬ ‫منابــع فــراوان درامــدی و تخصیــص فــراوان‪ ،‬امــکان ایجــاد‬ ‫زیرســاخت ها فراهــم بــود و در بســیاری از اســتان های کشــور‬ ‫ایــن نیازهــا مــورد توجــه جــدی قــرار گرفــت‪ ،‬گلســتان بهــره ای از‬ ‫ان همــه منابــع نبــرد‪.‬‬ ‫زنگانه بیان کرد‪ :‬طبیعی اســت که وقتی گلســتان زیرســاخت‬ ‫بســیار مهمــی ماننــد تولیــد بــرق را فراهــم نکنــد‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫شــهرک هــزار هکتــاری اتــرک‪ ،‬توســعه مــزارع پــرورش میگــو و‬ ‫یــا منطقــه ازاد اینچه بــرون تحــت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت و‬ ‫در ادامــه نیــز فرصــت ســرمایه گذاری فراهــم نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حــل مشــکل پاییــن بــودن ســرانه درامــد ســرانه‬ ‫نیازمنــد تحقــق رشــد هشــت درصــدی اســت کــه ‪ ۳.۵‬ان از‬ ‫محــل بهــره وری محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــرای تحقــق ایــن هــدف‪،‬‬ ‫هــر فرمانــدار دارای اختیاراتــی شــد تــا بتوانــد بــا اتــکا بــه ان‬ ‫و اعمــال برخــی سیاســت هــا‪ ،‬شهرســتان خــود را بــه رشــد‬ ‫مــورد نظــر برســاند‬ ‫تحقق حکمرانی محلی و تمرکززدایی‬ ‫بهره بــرداران اســتان ســاالنه محصــوالت گوناگــون‬ ‫کشــاورزی زیــادی تولیــد می کننــد امــا بــه دلیــل نبــود‬ ‫کارخانــه صنایــع تبدیلــی‪ ،‬مجبــور بــه خام فروشــی‬ ‫محصــوالت هســتند کــه پرهیــز از خام فروشــی‬ ‫باایجــاد صنایــع تبدیلــی‪ ،‬منجــر بــه ایجــاد ارزش‬ ‫افــزوده و فراهم شــدن زمینــه اشــتغال بیشــتر در‬ ‫اســتان خواهــد شــد‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای ایــن کار ســامانه رشــد هشــت درصــدی‬ ‫ایجــاد شــد و منابــع و تســهیالت حتــی تســهیالت فنــی و‬ ‫اعتبــاری دســتگاه هــا در اختیــار فرمانــداران قــرار گرفــت تــا بــه‬ ‫نوعــی حکمرانــی محلــی محقــق شــده و بــا تمرکززدایــی‪ ،‬توزیــع‬ ‫عادالنــه امکانــات صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه اظهــار کــرد‪ :‬مدتــی پــس از اجــرای ایــن طــرح متوجــه‬ ‫نتایــج مثبــت و بــرکات ان شــدیم چــرا کــه از ایــن طریــق عــاوه‬ ‫بــر کاهــش محســوس رانــت‪ ،‬بودجه هــا بــه بخشــهای اصلــی و‬ ‫ضــروری تعلــق گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬بــه عنــوان مثــال ســهم مراوه تپــه‬ ‫از وام ارزان قیمــت پیــش از اجــرای ایــن طــرح تقریبــا صفــر‬ ‫بــود و در ایــن شــرایط شــهر محرومــی ماننــد مرواه تپــه چگونــه‬ ‫توســعه پیــدا کنــد و بنــگاه هــای تولیــد شــغل در ایــن منطقــه‬ ‫شــکل بگیــرد؟‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا ایــن قاعــده را بهــم ریختیــم‪ .‬بــر طبــق‬ ‫الگــوی تمرکززدایــی و توزیــع عادالنــه امکانــات‪ ،‬در تجربــه‬ ‫اول تســهیالت اشــتغال افرین ســفر رییــس جمهــور را در‬ ‫اختیــار فرمانــداران قــرار دادیــم کــه در نتیجــه ان ‪ ۴۹‬درصــد‬ ‫اعتبــارات بــه طرح هــای روســتا محــور اختصــاص یافــت و‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه ‪ ۴۷‬درصــد جمعیــت گلســتان‬ ‫ســاکن روســتا هســتند‪ .‬پــس ایــن نتیجــه بــه دســت امــد‬ ‫کــه فرمانــداران چــون نظــام مســایل شــهر را بهتــر مــی داننــد‬ ‫اعتبــارات را بهتــر توزیــع می کننــد‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬توزیــع بــر اســاس شــاخص هــا باعــث شــد‬ ‫رفــع تبعیــض‪ ،‬تمرکززدایــی و عدالــت در توزیــع امکانــات بــه‬ ‫عنــوان مطالبــه رییــس جمهــور محقــق شــود‪.‬‬ ‫خام فروشی بالی جان تولیدات گلستان‬ ‫وی یکــی دیگــر از چالش هــای مهــم گلســتان را خام فروشــی‬ ‫محصــوالت دانســت و گفــت‪ :‬بهره بــرداران ایــن اســتان ســاالنه‬ ‫محصــوالت گوناگــون کشــاورزی زیــادی تولیــد می کننــد امــا بــه‬ ‫دلیــل نبــود کارخانــه صنایــع تبدیلــی‪ ،‬مجبــور بــه خام فروشــی‬ ‫محصــوالت هســتند کــه پرهیــز از خام فروشــی باایجــاد صنایــع‬ ‫تبدیلــی‪ ،‬منجــر بــه ایجــاد ارزش افــزوده و فراهم شــدن زمینــه‬ ‫اشــتغال بیشــتر در اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬خام فروشــی فقــط منحصــر‬ ‫بــه محصــوالت کشــاورزی گلســتان نیســت و دیگــر‬ ‫تولیــدات اســتان ماننــد «یــد» هــم بــه دلیــل نبــود صنایــع‬ ‫تبدیلــی بــه صــورت خــام راهــی اســتان های دیگــر می شــود‬ ‫و در نتیجــه‪ ،‬گلســتان از ســود فــراوان حاصــل از بهــره وری‬ ‫ان محــروم می مانــد‪.‬‬ ‫زنگانــه ظرفیــت پاییــن تولیــد بــرق را دیگــر چالــش گلســتان‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از تبعــات مهــم ایــن کمبــود بــرق‪،‬‬ ‫در مصــرف مشــترکان خانگــی و تجــاری و در ادامــه کــه بســیار‬ ‫مهم تــر و حســاس تر اســت‪ ،‬ناتوانــی در ایجــاد ظرفیــت جدیــد‬ ‫بــرای طرح هــای بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اگــر همــه زیرســاخت ها و شــرایط بــرای ورود‬ ‫ســرمایه گذاران فراهــم باشــد امــا زیرســاخت بســیار مهــم و‬ ‫اساســی ماننــد بــرق بــه انــدازه کافــی در دســترس قــرار نگیــرد‬ ‫طبیعــی اســت کــه ســرمایه گذار رغبتــی بــرای فعالیــت نخواهــد‬ ‫ی و فرار ســرمایه‪ ،‬دامن‬ ‫داشــت و در ادامــه تبعــات ایــن بی میلـ ‬ ‫گلســتان را در مقــدار پاییــن درامــد ســرانه خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بی میلــی هلدینگ هــای بــزرگ اقتصــادی بــرای ســرمایه گذاری‬ ‫در گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد‬ ‫کــه مجموعه هــای بــزرگ اقتصــادی حاکمیتــی ماننــد‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‪ ،‬بانک هــا و‬ ‫دیگــر هلدینگ هــای بــزرگ اقتصــادی تاکنــون تمایلــی بــه‬ ‫ســرمای ه‪‎‬گذاری گســترده در گلســتان نداشــتد و هیــچ طــرح‬ ‫راهبــردی را در اســتان اجــرا نکردنــد‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬یــک بررســی ســاده نشــان می دهــد ایــن‬ ‫مجموعه هــای بــزرگ توانمنــد مالــی در اســتان های دیگــر‬ ‫تاثیــرات مهمــی در اشــتغال و افزایــش درامــد داشــته و بــا‬ ‫ســرمایه گذاری متوالــی خــود‪ ،‬تولیــد مناطــق را تحت تاثیــر قرار‬ ‫داده و مرهمــی بــر مشــکالت بیــکاری و درامــد مــردم شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای حــل مشــکل کمبــود بــرق گلســتان‪،‬‬ ‫برنامه هــای متعــددی تدویــن شــده و در دســتور کار قــرار دارد‬ ‫کــه تبدیــل نیــروگاه علی ابادکتــول بــه ســیکل ترکیبــی بــرای‬ ‫افزایــش ظرفیــت تولیــد‪ ،‬یکــی از انهاســت‪.‬‬ ‫تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعامــل انــدک بــا کشــورهای همســایه‪ ،‬یکــی‬ ‫دیگــر از چالش هــای گلســتان بــود و پیــش از دولــت‬ ‫ســیزدهم اســتفاده زیــادی از امتیــاز مــرز مشــترک بــا چنــد‬ ‫کشــور در اســتان نشــده بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬پــس از اســتقرار دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬رییس جمهور تاکید فراوانی بر تقویت دیپلماســی‬ ‫اقتصادی اســتان ها با کشــورهای همســایه داشــت که در این‬ ‫راســتا گلســتان تــاش کــرد از ایــن فرصــت بــرای رفــع برخــی‬ ‫کمبودهــای خــود ماننــد صــادرات محصــوالت اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫پس از استقرار دولت سیزدهم‪ ،‬رییس‬ ‫جمهور تاکید فراوانی بر تقویت‬ ‫دیپلماسی اقتصادی استان ها با‬ ‫کشورهای همسایه داشت که در این‬ ‫راستا گلستان تالش کرد از این فرصت‬ ‫برای رفع برخی کمبودهای خود مانند‬ ‫صادرات محصوالت استفاده کند‬ ‫وی گفــت‪ :‬قبــل از اغــاز دولــت ســیزدهم و بــه دالیــل‬ ‫متعــدد‪ ،‬رفــت و امــد کامیون هــا از مــرز اینچه بــرون بــه‬ ‫حــدود صفــر درصــد رســیده و تجــارت چمدانــی هــم بــه طــور‬ ‫کامــل متوقــف شــده بــود امــا تقویــت دیپلماســی اقتصــادی‬ ‫دولــت بــا ســفر رییــس جمهــور بــه ترکمنســتان‪ ،‬اعــزام‬ ‫هیاتــی از مدیــران و تجــار گلســتان بــه ایــن کشــور و امضــای‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری مشــترک‪ ،‬موانــع حمــل و نقــل ریلی و‬ ‫تجــارت چمدانــی را برداشــت‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬توســعه همــکاری گلســتان بــا همســایگان‪،‬‬ ‫بــه ترکمنســتان محــدود نشــد و تقویــت مناســبت تجــاری بــا‬ ‫قزاقســتان و روســیه هــم در دســتور کار قــرار گرفــت و تاکنــون‬ ‫اقدامــات مهمــی در راســتای گســترش روابــط انجــام شــده و یــا‬ ‫در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬اگر چه با شــرایط مطلوبی که مورد‬ ‫نظــر داریــم فاصلــه زیــادی وجــود دارد اما براســاس برنامه ریزی‬ ‫انجام شــده و افق هــای بلنــدی کــه طراحــی کرده ایــم روزهــای‬ ‫بهتــری در انتظــار گلســتان خواهــد بود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬حضور ســفیر قزاقســتان و ســفر رییس جمهور‬ ‫تاتارســتان بــه گــرگان گامــی بلنــد در مســیر تحقــق دیپلماســی‬ ‫اقتصــادی گلســتان اســت کــه بــا امضــای چنــد تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری مشــترک تــاش می کنیــم اســتفاده مطلوبــی از‬ ‫فرصــت بــازار ایــن کشــورها ببریــم‪.‬‬ ‫تالش امیدبخش برای احیای خلیج گرگان‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬یکــی از چالش هــای بــزرگ‬ ‫گلســتان‪ ،‬مربــوط بــه محیــط زیســت و حرکــت خلیج گــرگان به‬ ‫ســمت خشکســالی بــود‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬رویــه ارام امــا مســتمر خشــکیدن خلیــج‬ ‫گــرگان تبعــات بســیار زیــادی و عمیقــی دارد کــه نمی تــوان‬ ‫نســبت بــه ان بی تفــاوت بــود و یــا حــل ان را در انتظــار رفتار‬ ‫طبیعــت گذاشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بررســی کارشناســان ثابــت می کنــد‪ ،‬ایــن پهنه‬ ‫ابــی پــس از خشــکیدن بــه مرکــز ریزگــرد تبدیــل شــده و تبعــات‬ ‫ناشــی از ان نــه فقــط ســاکنان مناطــق پیرامونــی بلکــه همــه‬ ‫گلســتان و حتــی اســتان های همجــوار را فراخواهــد گرفــت‬ ‫و زندگــی انســانی و محیــط زیســتی ایــن مناطــق را به شــدت‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار داده و امــکان زندگــی را ســلب خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬از اولیــن روزهــای اســتقرار مدیــران‬ ‫دولــت در گلســتان‪ ،‬پیداکــردن راهــکار برون رفــت خلیــج گرگان‬ ‫از ایــن مشــکل‪ ،‬مــورد مطالبــه جــدی مــردم اســتان بــود و‬ ‫ســاکنان اســتان امیــدوار بودنــد کار روی زمیــن مانــده ســال های‬ ‫پیشــین بــا همــت دولــت ســیزدهم بــه ســرانجام برســد‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬اگــر چــه ایــن مطالبــات از ســال ها‬ ‫قبــل نیــز بارهــا بــه گــوش مدیــران دولت هــای گذشــته‬ ‫رســیده بــود امــا همتــی بــرای کمــک بــه حــل ایــن معضــل‬ ‫بــزرگ زیســت محیطــی وجــود نداشــت تــا این کــه بازدیــد‬ ‫میدانــی رییــس جمهــور از ایــن پهنــه ابــی در ســفر اســفند‬ ‫ســال گذشــته بــه گلســتان و دســتور صریــح وی بــرای‬ ‫عالج بخشــی خلیــج گــرگان‪ ،‬اغــاز حرکــت جدیــد بــرای‬ ‫تحقــق ایــن مطالبــه مردمــی شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برنامــه ســتاد ملــی تاالب هــا برای عالج بخشــی‬ ‫خلیــج گــرگان کــه بــه مثابــه قانــون قابلیــت اجــرا دارد اگــر چــه‬ ‫از ســال ها قبــل وجــود داشــت امــا نبــود تــوان اجــرا‪ ،‬ایــن پهنــه‬ ‫ابــی را در فاصلــه کمــی تــا خشــکی کامــل قــرار داده بود‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون وزیر کار‪:‬‬ ‫زمین برای ساخت ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫مسکن تعاونی درکشور‬ ‫تامین شد‬ ‫معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬زمیــن مــورد نیــاز بــرای ســاخت ‪۳۰‬‬ ‫هــزار واحــد مســکونی تعاونــی در قالب طرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن در کشــور تامیــن شــد‪.‬‬ ‫مهــدی مســکنی در حاشــیه بازدیــد از واحدهــای‬ ‫تولیــدی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس تفاهــم نامــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــا وزارت راه و شهرســازی ســاخت‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد مســکونی بــرای جامعــه هــدف‬ ‫برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تعــداد مســکن بــرای کارگــران‪،‬‬ ‫بازنشســتگان و مشــموالن وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی ســاخته مــی شــود کــه اقدامــات اولیــه‬ ‫انجــام شــده و منتظــر واگــذاری و تحویــل زمیــن از‬ ‫طــرف وزارت راه و شهرســازی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬تاکنون ســاخت ‪ ۳۰‬هزار واحد‬ ‫مســکونی اغــاز شــده اســت و هــزار واحــد مســکن‬ ‫در اســفندماه بــه متقاضیــان در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان تحویــل داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره ورود‬ ‫تعاونیهــا بــه نوســازی بافــت فرســوده شــهری گفــت‪:‬‬ ‫بــا تفاهــم نامــه بــا شــهرداری تهــران ســاخت پنــج هــزا‬ ‫واحــد مســکن در قالــب تعاونــی مســکن محلــه ای‬ ‫بــرای احیــای بافــت فرســوده و فضــای ناکارامــد شــهری‬ ‫برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۱۰۱‬هزار تعاونی در کشور‬ ‫مســکنی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۱۰۱‬هــزار تعاونــی در‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬در دولــت ســیزدهم ثبــت تعاونــی هــا‬ ‫افزایش یافت و اکنون یک میلیون و ‪ ۸۴۷‬هزار فرصت‬ ‫شــغلی در تعاونــی هــای کشــور فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اینــک از ‪ ۲۴۳‬هــزار تعاونــی ایجــاد‬ ‫شــده؛ ‪ ۱۰۱‬هــزار تعاونــی فعــال اســت‪.‬‬ ‫مســکنی‪ ،‬افزایش ‪ ۲.۵‬درصدی تعداد شــرکت های‬ ‫ی و رشد ‪ ۳.۵‬درصدی تعداد شاغلین تعاونی‬ ‫تعاون ‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را مهم تریــن‬ ‫اقدامــات معاونــت امــور تعــاون برشــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫اعطــای تســهیالت بانــک توســعه تعــاون ‪ ۱۸۱‬درصــد‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪703‬‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫زمینه ساز توسعه خراسان شمالی‬ ‫وحدت اقوام است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬زمینه ســاز پیشــرفت و حرکــت بــه ســمت توســعه پایــدار‬ ‫وحــدت اقــوام و مذاهــب‪ ،‬در خراسان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد در اییــن «‪ ۱۰‬شــب‪ ۱۰ ،‬مســجد»‬ ‫در مســجد حنفیــه اهــل ســنت بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬وحــدت بــی نظیــری در کشــور بعــد‬ ‫از پیــروزی انقــاب اســامی به ویــژه بیــن اقــوام و مذاهــب شــیعه و ســنی اســتان شــکل‬ ‫گرفتــه اســت بــه گونــه ای کــه بــا همراهــی علمــا از خراســان شــمالی بــه عنــوان نمــاد وحدت‬ ‫در کشــور یــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــر ملتــی اگــر وحــدت داشــته باشــد بــه موفقیت هــای زیــادی دســت پیــدا‬ ‫می کنــد و زمینــه هــای توســعه پایــدار بــه راحتــی بــرای انــان فراهــم مــی شــود‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫بــا بــی توجهــی بــه ان بســیاری از فرصــت هــای توســعه را از دســت خواهــد داد‪.‬‬ ‫قانون شورای رقابت‬ ‫در صورت لزوم‬ ‫اصالح می شود‬ ‫رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت‪ :‬با سیاسـت های‬ ‫رییــس جمهــور دســتورالعمل شــورای رقابــت مغایــر اســت و‬ ‫صنعــت خــودرو را عمــا دچــار بحــران خواهــد کــرد؛ در ایــن‬ ‫خصــوص نگرانی هــا را بــه ســران قــوا اعــام کرده ایــم و اگــر این‬ ‫شــورا در تصمیــم خــود تجدیــد نظــر نکنــد‪ ،‬اقدامــات الزم بــرای‬ ‫اصــاح قانــون مربــوط بــه شــورای رقابــت را اغــاز می کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار«محمدرضــا‬ ‫پورابراهیمــی» ضمــن انتقــاد شــدید نســبت بــه رویکــرد‬ ‫ضدرقابتــی شــورای رقابــت اظهــار داشــت‪ :‬ایــن موضــوع و‬ ‫نگرانی هــای زیــاد نســبت بــه بازگشــت قرعه کشــی کــه بــه‬ ‫صــاح و نفــع کشــور نیســت را بــه ســران قــوا اعــام کردیــم و‬ ‫مکاتبه هــا در خصــوص مطالــب مرتبــط بــا ایــن بخــش انجــام‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای قاســم تجــری بشــماره شناســنامه ‪ ۹۴۷‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ ۲۱۲۰۷۵۵۱۲۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد قربــان متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۸۸‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۱۴۳۸.۸۷‬متــر مربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصله پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواســت را به ایــن اداره‬ ‫ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ ۱۴۱۳۵ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۱/۱۱/19 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف برابــر رای شــماره ‪ 140160312008002930‬تاریــخ ‪1401/09/21‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد‬ ‫ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ 1401114412008000174‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫حالــی بــای میــرزا علــی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1173‬و کــد ملــی ‪ 4979051774‬صــادره از اق قــا در‬ ‫ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ‪ 726.5‬متر مربع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانده ششــدانگ‬ ‫پــاک شــماره ‪ -56‬فرعــی از ‪ -2‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه طعنــه بخــش ‪- 7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قال‬ ‫از ســهمی عهــده بیکــه توکلــی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13888 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/10/19‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/04‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای محمــد‬ ‫پــی چــری بشــماره شناســنامه ‪ ۱۸۹۷‬و شــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۶۴۶۱۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۹۸‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪۱۱۴.۸۶‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۴۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬وجــود مذاهــب و اقــوام گوناگــون در‬ ‫خراســان شــمالی نیــز یکــی از ظرفیــت هــای اســتان اســت کــه بایــد از ایــن فرصــت بــرای‬ ‫حرکــت بــه ســمت توســعه بهــره بــرد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه دشــمن همــواره بــه دنبــال ناامیــدی مــردم از ارزش هــای‬ ‫اســامی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬دشــمنان همیشــه درصــدد هــدف قــرار دادن نقــاط قــوت‬ ‫کشــور همچــون وحــدت و همراهــی مــردم بــا مســووالن هســتند بــه گونــه ای کــه مــی‬ ‫خواهنــد نقــاط ضعــف را بزرگنمایــی و مســووالن را ناکارامــد نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن در حالــی اســت جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬دســتاوردهای بزرگــی در‬ ‫حــوزه هــای علمــی‪ ،‬پزشــکی و نظامــی داشــته اســت کــه بایــد ایــن دســتاوردها در جامعــه‬ ‫تببیــن شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اهمیــت امــوزه هــای دینــی در جمهــوری اســامی‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬دلیــل اســتوار مانــدن ایــران در ‪ ۴۴‬ســال گذشــته توجــه بــه تعالیــم دینــی و‬ ‫قرانــی‪ ،‬حفــظ ارزش هــای اســامی و وجــود رهبــری امــام راحــل(ره) و مقــام معظــم رهبــری‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫اییــن «‪۱۰‬شــب‪ ۱۰ ،‬مســجد» همزمــان بــا ایــام اللــه دهــه فجــر در شــهرهای مختلــف‬ ‫خراســان شــمالی برگــزار مــی شــود و هــدف از برگــزاری ان گرامیداشــت دهــه فجــر‪ ،‬بصیرت‬ ‫افزایــی‪ ،‬امیــد افرینــی‪ ،‬همدلــی و همزبانــی‪ ،‬خودبــاوری‪ ،‬تبییــن و ترویــج ارمانهــای انقــاب‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬درصــد از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی را ترکمــن هــای اهــل‬ ‫ســنت تشــکیل مــی دهنــد کــه در شهرســتان هــای راز و جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان و‬ ‫بجنــورد ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن حــوزه توضیــح داده ایــم کــه‬ ‫بــورس کاال‪ ،‬ایجــاد شــفافیت می کنــد و اگــر قــرار باشــد بــه‬ ‫اســم شــورای رقابــت‪ ،‬جنــس فعالیــت انحصــاری را مجــددا‬ ‫تعریــف کنیــم ایــن اقــدام را انجــام می دهیــم‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی تصریــح کــرد‪ :‬در خصــوص ایــن موضــوع‬ ‫در کمیســیون اقتصــادی مجلــس جلســه گذاشــتیم و‬ ‫پیگیری هــای ایــن کمیســیون ادامــه دارد؛ زیــرا چارچــوب‬ ‫قانــون فعلــی مشــخص اســت و قابلیــت تفســیر در ارتبــاط با‬ ‫ایــن موضــوع را دارد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون اقتصادی مجلــس اضافه کــرد‪ :‬در صورت‬ ‫لــزوم کمیســیون اقتصــادی وارد اصــاح قانــون مربــوط بــا‬ ‫شــورای رقابــت خواهــد شــد و بــه زودی بــرای ایــن موضــوع در‬ ‫مجلــس تصمیم گیــری خواهیــم کــرد کــه ایــا هــدف قانونگــذار‬ ‫از بیــن بــردن رویکــرد شــفافیت و رقابتــی بــازار به اســم شــورای‬ ‫رقابــت بــوده اســت کــه اینگونــه دســتورالعمل هــا از این شــورا‬ ‫بیــرون مــی ایــد؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا کــدام منطــق معامــات در یــک بــازار شــفاف را‬ ‫بــه ســمت قرعه کشــی هدایــت می کنیــم؟ بایــد تاکیــد شــود‬ ‫کــه قرعه کشــی بــا هیــچ یــک از مبنــای علــم اقتصــادی و بــازار‬ ‫ســازگار نیســت و نبایــد دوبــاره بــه ایــن روش برگردیــم‪.‬‬ ‫اقــدام شــورای رقابــت مغایــر بــا سیاســت رییــس‬ ‫جمهــو ر‬ ‫پورابراهیمــی ادامــه داد‪ :‬رییــس جمهــور اعــام کــرد مــا‬ ‫می خواهیــم شــرکت های خودروســاز را بــه بخــش خصوصــی‬ ‫واگــذار کنیــم تــا انهــا بتواننــد منطبــق بــا شــرایط بــازار عمــل‬ ‫کننــد امــا ایــن دســتورالعمل شــورای رقابــت مغایــر بــا خواســته‬ ‫و سیاسـت های دولــت و رییــس جمهــور اســت و عمــا صنعــت‬ ‫خــودرو را مجــدد دچــار یــک بحــران خواهــد کــرد؛ تاکیــد می کنــم‬ ‫ایــن رویکــرد و دســتورالعمل بــه نفــع و صــاح کشــور نیســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس تاکیــد کــرد‪ :‬شــورای‬ ‫رقابــت بایــد بــه طــود حتــم در خصــوص دســتورالعمل خــود‬ ‫تجدیدنظــر کنــد و در صورتــی کــه نیــاز بــه تفســیر و اصــاح‬ ‫قانــون باشــد مجلــس از ایــن طریــق ورود پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اینکه بخواهیم شــفافیت اطالعات خرید و‬ ‫فــروش و معامــات منصفانــه در بــورس کاال را کنــار بگذاریــم‬ ‫و بــا روش قرعــه کشــی و بلیــت بخــت ازمایی‪ ،‬اقتصاد کشــور‬ ‫را مدیریــت کنیــم‪ ،‬ایــن رویــه بــه هیــچ عنــوان در شــان نظــام‬ ‫و شــورای رقابت نیســت‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی تاکیــد کــرد‪ :‬در صــورت لزوم‪ ،‬قانون شــورای رقابت‬ ‫را اصــاح خواهیــم کــرد؛ البتــه ایــن موضــوع بــا استفســاریه هــم‬ ‫قابــل حــل اســت‪ .‬دســتورالعمل شــورای رقابــت مطابــق بــا روح‬ ‫حاکــم بــر قوانیــن جهت ایجاد رقابت نیســت و شــرایط اقتصادی‬ ‫کشــور و رونــد تولیــد را ســخت مــی کنــد‪.‬‬ ‫از حق سهامداران دفاع می کنیم‬ ‫رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫انتفــاع ســهامداران و شــرکت های بورســی در بــازار ســرمایه‬ ‫کــه حمایــت از ان هــا‪ ،‬حمایــت از تولیــد کشــور اســت را بــا‬ ‫هیــچ روش و رویــه دیگــری عــوض نمی کنیــم و تمــام قــد از‬ ‫قانــون و فعالیت هــای بــازار ســرمایه حمایــت می کنیــم‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312008002929‬تاریــخ ‪ 1401/09/21‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1400114412008000258‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای علــی توکلــی فرزنــد عبدالمجیــد بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 4970191301‬و کــد ملــی ‪ 4970191301‬صــادره از اق قــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 369.37‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -340‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا‬ ‫بخــش ‪- 7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای احمــد توکلــی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه این اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 13970 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/04‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/19‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312008002928‬تاریــخ ‪ 1401/09/21‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قال پرونده کالســه‬ ‫‪ 1400114412008000257‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای لطیــف توکلــی فرزنــد نوراللــه بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 4970563853‬و کــد ملــی ‪ 4970563853‬صــادره از اق قــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن با بنای احداثی‬ ‫به مســاحت ‪ 369.37‬متر مربع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانده ششــدانگ پالک شــماره ‪ -340‬فرعی از ‪ -1‬اصلی واقع در اراضی اق قال‬ ‫بخــش ‪- 7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای احمــد توکلــی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی دادخواســت خــود را به مرجــع ذیصالح قضایی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 13972 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/04‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/19‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312008002926‬تاریــخ ‪ 1401/09/21‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1401114412008000136‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای عبدالجلیــل گــری فرزنــد قربــان بــه شــماره شناســنامه ‪15545‬‬ ‫و کــد ملــی ‪ 4979195717‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 269.06‬متــر مربــع‪،‬‬ ‫در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه کســلخه بخــش ‪- 7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان‬ ‫اق قــا از ســهمی اصالحــات اراضــی تاییــد گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را به ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 13964 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/04‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/19‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫دعوت به همکاری‪ :‬خانمهای دهه ‪ 75‬جویای شغل با ما در پیام رسان ایتا تماس بگیرند ‪0939 - 008 -2086‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 703‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی جمعیت‬ ‫پرندگان مهاجر به گلستان‬ ‫ط زیســت گلســتان‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محی ـ ‬ ‫گفــت‪ :‬به دلیــل تغییــرات اقلیمــی و خشکســالی جمعیــت پرنــدگان مهاجــر کــه بــر اســاس‬ ‫اخریــن سرشــماری‪ ،‬بــه زیســتگاه های ابــی اســتان بــرای زمســتان گذرانی ســفر کــرده انــد در‬ ‫مقایســه بــا ســال گذشــته ‪ ۵۰‬درصــد کمتــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمــود شــکیبا اظهــار داشــت‪ :‬کار سرشــماری‬ ‫پرنــدگان مهاجــر هــر ســاله همزمــان بــا سراســر جهــان در کشــورهای عضــو کنوانســیون‬ ‫رامســر و ســایر معاهده هــای بیــن المللــی مرتبــط‪ ،‬از ‪ ۱۱‬دی مــاه (اول ژانویــه) در یــک‬ ‫برنامــه بیــش از یــک مــاه انجــام می شــود و ایــن برنامــه امســال هــم مطابــق ســال های‬ ‫قبــل در دســتورکار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان محیــط زیســت بــا حضــور در ‪ ۲۳‬زیســتگاه مهــم ابــی گلســتان از‬ ‫مجموعــه تاالب هــای المــاگل‪ ،‬االگل‪ ،‬اج ـی گل‪ ،‬اینچــه‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬بی بی شــیروان‪ ،‬تــاالب‬ ‫بازگشت به چرخه تولید‬ ‫‪ ۴۰‬واحد تولیدی راکد‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد‪:‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۰ :‬واحــد تولیــدی‬ ‫راکــد مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان در دولــت ســیزدهم بــا اعطــای‬ ‫تســهیالت و رفــع موانــع تولیــد بــه چرخــه تولیــد بازگشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ناصــر فخــر موحــدی در اییــن تجلیــل از واحدهــای تولیــدی‬ ‫برتــر خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬کمــک بــه رونــق تولیــد و فعالیــت واحدهــای صنعتــی‬ ‫از رویکردهــای مهــم دولــت ســیزدهم محســوب مــی شــود و در ایــن بــاره حمایــت هــای‬ ‫مناســبی از تولیدکننــدگان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر ایــن واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل نبــود نقدینگــی راکــد مانــده بودنــد‬ ‫کــه پرداخــت تســهیالت در دســتور کار قــرار گرفــت و برخــی از واحدهــای صنعتــی هــم بــا‬ ‫واگــذاری بــه ســرمایه گــذار جدیــد بــه صــورت اجــاره و یــا انتقــال بــه چرخــه تولیــد بازگشــتند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحــد تولیــدی اســتان رصــد و مشــکالت انهــا بررســی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تولیدکننــدگان در خــط مقــدم مقابلــه بــا جنــگ اقتصــادی دشــمنان قــرار‬ ‫دارنــد افــزود‪ :‬پــای کار بــودن صاحبــان صنایــع گام مهــم در توســعه اقتصــادی اســتان اســت‬ ‫بــه طــوری کــه در برابــر ضــرر و زیــان هــای فــراوان در عرصــه تولیــد محکــم ایســتادند و ایــن‬ ‫عرصــه را پایــدار نگــه داشــتند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬مدیــر واحــد تولیــدی برتــر اســتان کــه در زمینــه رونــق تولیــد‪ ،‬افزایــش صــادرات‪،‬‬ ‫نداشــتن بدهــی مالیاتــی و عــدم اخــراج کارکنــان ســرامد بودنــد در ایــن اییــن مــورد تقدیــر‬ ‫و تجلیــل قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن یــک میلیــون نفــر جمعیــت کــه ‪۴۴‬درصــد ان هــا در‬ ‫روســتاها زندگــی مــی کننــد‪ ،‬دارای ‪ ۹‬شــهرک و ‪ ۹‬ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫در نواحــی و شــهرک هــای صنعتــی ایــن اســتان ‪ ۳۲۷‬واحــد صنعتــی جــواز بهــره بــرداری‬ ‫دارنــد کــه میــزان اشــتغالزایی ان هــا چهــار هــزار و ‪ ۹۱۱‬نفــر و میــزان ســرمایه گــذاری در ایــن‬ ‫واحدهــا نیــز هشــت هــزار و ‪ ۶۲۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ســاحلی گمیشــان و خلیــج گــرگان بــه عنــوان محل هــای اصلی حضــور پرندگان مهاجــر ابزی‬ ‫و کنــار ابــزی بــرای زمســتان گذرانــی کار سرشــماری را انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫ط زیســت گلســتان‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محی ـ ‬ ‫ادامــه داد‪ ۸۶ :‬هــزار قطعــه انــواع پرنــده مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی در اســتان سرشــماری‬ ‫شــدند کــه در مقایســه بــا ‪ ۱۵۶‬هــزار قطعــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬حــدود ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش جمعیــت‬ ‫را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫شــکیبا بیــان کــرد‪ :‬بیشــترین جمعیــت شــمارش شــده از پرنــدگان مهاجــر مربوط به ســاحل‬ ‫شــرقی خزر اســت‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن علــت کاهــش جمعیــت پرنــدگان مهاجــر در گلســتان را بــاال بــودن دمــای هــوا‬ ‫در مناطــق سردســیر شــمالی و کاهــش ســطح منابــع ابــی اعــام کــرد و گفت‪ :‬در نتیجــه تداوم‬ ‫رونــد خشکســالی و تغییــر شــرایط جــوی‪ ،‬رونــد کاهشــی جمعیــت پرنــدگان مهاجــر زمســتان‬ ‫گــذران در زیســتگاه های ابــی اســتان بــا ســرعت بیشــتری ادامــه خواهــد داشــت و احتمــال دارد‬ ‫تــا چنــد ســال اینــده دیگــر پرنــدگان رغبــت بــرای فــرود در ایــن اســتان نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫مهاجــرت پرنــدگان از عرض هــای شــمالی کــره زمیــن شــامل مناطــق سردســیر ســیبری و‬ ‫اروپــای شــرقی و غربــی‪ ،‬همزمــان بــا ســرد شــدن هــوا و محدودیــت منابــع غذایــی در ایــن‬ ‫مناطــق بــه تاالب هــای گلســتان از اواخــر شــهریورماه اغــاز می شــود و ایــن پرنــدگان تــا نیمــه‬ ‫یــا اواخــر فروردیــن مــاه متناســب بــا درجــه دمــای هــوا در تاالب هــای اســتان می ماننــد و از‬ ‫منابــع غذایــی ان تغذیــه می کننــد‪.‬‬ ‫انــواع مرغابی هــا‪ ،‬قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬حواصیــل‪ ،‬چنگــر‪ ،‬پرســتوها‪ ،‬ابچلیک هــا‪ ،‬غــاز‪ ،‬فالمینگــو‪،‬‬ ‫بــاکالن و عقــاب دریایــی دم ســفید از جملــه گونه هــای پرنــدگان مهاجــری هســتند کــه نیمی‬ ‫از ســال را در زیســتگاه های ابــی گلســتان ســاکن می شــوند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۲‬تمرکز‬ ‫بر کاهش ضایعات بخش‬ ‫کشاورزی‬ ‫رییــس ســازمان تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویــج کشــاورزی در ســال ‪ ۱۴۰۲‬خبــر از تمرکــز بــر‬ ‫برنامــه کاهــش ضایعــات بخــش کشــاورزی توســط این ســازمان داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪« ،‬ســید مجتبی خیام نکویی» در مراســم رونمایی‬ ‫از دســتاوردهای تحقیقاتی ســازمان تحقیقات‪ ،‬اموزش و ترویج کشــاورزی (تات) اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در کشــور مــا رقــم ‪ ۳۰‬درصــدی ضایعــات زیبنــده نیســت؛ بنابرایــن بــرای تبدیــل‬ ‫پســماندها بــرای تولیــد خــوراک دام ایــن برنامــه بــا حمایــت از صنایــع تبدیلــی و تکمیلی و‬ ‫ارایــه راهکارهایــی در دســتور کار قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در بخــش تحقیقــات گفــت‪ :‬رفتــه رفتــه ســازمان تــات در‬ ‫ریــل جدیــد قــرار گرفتــه و پاســخگویی بــه نیازهــای اولوی ـت دار بخــش کشــاورزی شــعار‬ ‫اصلــی ان می باشــد و ایــن بــه عنــوان رســالت پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امــروز شــاهد تحولــی بــزرگ در ارتبــاط معاونــت هــای اجرایی با ســازمان‬ ‫تحقیقــات هســتیم بــه طــوری کــه بــر ایــن بــاورم معاونیــن وزیــر کــه رییــس شــوراهای‬ ‫راهبــردی تحقیقــات هســتند‪ ،‬در فرصــت مناســبی گزارش هایــی از اتفاقات بــزرگ در این‬ ‫بخــش ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫خیــام نکویــی گفــت‪ :‬موسســات مــا کامــا در اختیــار بخــش اجــرا قــرار گرفتــه و ارتباطــات‬ ‫خوبــی ایجــاد شــده اســت‪ .‬در حــوزه زیرمجموعه هــای مرتبــط بــا دامپزشــکی اتفاقــات‬ ‫بزرگــی در حــوزه تحقیقــات دامپزشــکی کشــور رخ داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد ظرفیــت کل ســازمان تحقیقــات در مجموعــه‬ ‫موسســات و اســتان ها همــه در اختیــار دامپزشــکی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویــج کشــاورزی اظهــار داشــت‪ :‬امــروز ورود بــه‬ ‫عرصــه دامپزشــکی توســط محققــان مــا برای پیگیــری موضوعات اولویــت دار ازاد شــده و‬ ‫مــا متقابــا تمــام مــواردی کــه رییــس ســازمان دامپزشــکی تصویــب مــی کننــد‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫مصوبــه شــورای تــات مــی پذیریــم و موسســات ملــزم بــه اجــرای انهــا هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اکنــون ایــن موضــوع در ســازمان حفــظ نباتــات و ســازمان شــیالت نیــز‬ ‫همزمــان اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫خیــام نکویــی تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر بزرگتریــن اتفاقــی کــه در بخــش تحقیقــات‬ ‫کشــاورزی ایران رخ داده این اســت که همکاران ما برای بکارگیری دستاوردهایشــان در‬ ‫بخــش اجــرا احســاس خوبــی دارنــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد طرح کشت در یک میلیون هکتار مناطق شور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در بخــش تحقیقــات گفــت‪ :‬نقشــه شــوری خــاک توســط‬ ‫همــکاران مــا در موسســه اب و خــاک رونمایــی مــی شــود‪ .‬بنابرایــن طــرح کشــت در ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار تــا یــک میلیــون هکتــار مناطــق شــور کشــور پیشــنهاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن طــرح ماننــد نهضــت کاشــت یــک میلیــارد اصلــه نهــال اســت کــه‬ ‫جزئیاتــش بــزودی اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫خیــام نکویــی اظهارداشــت‪ :‬بــه طــور حتــم ســال اینــده و ســال های اتــی اتفاقــات خوبــی‬ ‫در حــوزه امنیــت غذایــی رخ خواهــد داد‪.‬‬ ‫وی دربــاره الگــوی کشــت گفــت‪ :‬الگــوی کشــت را دو قســمت کردیــم یکــی کــه نیازمنــد‬ ‫بســته حمایتــی اســت کــه بــا ‪ ۱۳۰‬تــا ‪ ۱۴۰‬همتــی کــه پیــش بینــی شــده‪ ،‬محقــق می شــود‬ ‫و بســته دیگــر کــه نیــاز بحــث بهــره وری اســت کــه جــز وظایــف ذاتــی ایــن ســازمان قلمــداد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای الگــوی کشــت‪ ،‬رییــس جهــاد هــر اســتان بایــد تعهــد بدهــد برای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬تولیــد گنــدم خــود را بیــن ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم افزایــش دهنــد‪ ،‬کــه ایــن تعهــد‬ ‫را از مراکــز اســتانی نیــز مــی گیریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬درحــال حاضــر اقدامــات خوبــی در زمینــه زارعــت‪ ،‬جنــگل و مرتــع‪ ،‬بخــش‬ ‫دامــی‪ ،‬شــیالت‪ ،‬منابــع پایــه اب و خــاک‪ ،‬مکانیزاســیون و صنایــع غذایــی در راه اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اسکن مغز قبل از خرید‬ ‫محصوالت خودروسازان!‬ ‫دوســتان بهتــر از حقیــر در جریــان هســتند کــه‬ ‫در گذشــته خلــق اللــه از «دل» بــرای امــورات‬ ‫عشــقی و معنــوی اســتفاده مــی کردنــد و ایــن‬ ‫عضــو حیاتــی کمتــر در امــور تجــاری و اقتصــادی‬ ‫نقــش داســت‪ .‬یعنــی قدمــا بــرای برخــی امــورات‬ ‫احتــرام خاصــی قائــل بودنــد و خــاف ان عمــل‬ ‫نمــی کردنــد و هــر چــه دلشــان مــی گفــت همــان‬ ‫راه را مــی رفتنــد‪« .‬قولیســت خــاف دل در ان‬ ‫نتــوان بســت» و بقیــه داســتان‪...‬‬ ‫امــا االن اوضــاع بــا گذشــته تومنــی هشــت صنــار‬ ‫تغییــر پیــدا کــرده اســت‪ (.‬خــدا کند با حــذف صفر از‬ ‫پــول ملــی ایــن ضــرب المثل ها تغییر نکننــد!) و کار‬ ‫تــا جایــی بیــخ پیــدا کــرده اســت کــه برخــی شــرکت‬ ‫هــا از اســکن قلــب و مغــز و اثنــی عشــر و ســایر‬ ‫اعضــاء و جوارح مشــتریان بــرای فروش محصوالت‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ .‬اخیــرا هــم یــک شــرکت پیــدا‬ ‫شــده کــه قبــل از فــروش محصــوالت قلــب و مغــز‬ ‫مشــتریان را اســکن مــی کنــد البتــه بــه نیــت خیــر‪...‬‬ ‫اصــل خبــر بــه روایــت جرایــد‪ « :‬کارخانه تولیــد لوازم‬ ‫خانگــی ایکیــا تــا زمانــی کــه افراد اســکن قلــب و مغز‬ ‫نگیرنــد‪ ،‬یــک نــوع فــرش تولیــدی خــود را بــه انهــا‬ ‫نمــی فروشــد! ایــن شــرکت بــرای تولیــد کاالهــای‬ ‫بــا ارزش هنــری بــاال و بــا قیمــت پائیــن‪ ،‬بــا گروهــی‬ ‫از هنرمنــدان و طراحــان مشــهور بــه همــکاری مــی‬ ‫پــردازد‪ .‬دســتگاه اســکنر هنــری بــا اســتفاده از یــک‬ ‫هدبنــد الکترونیکــی کــه روی ســر قــرار مــی گیــرد‪،‬‬ ‫امــواج مغــزی مشــتری را مــی خوانــد و تشــخیص‬ ‫مــی دهــد کــه مشــتری تــا چــه حد تحت تاثیــر فرش‬ ‫قــرار گرفتــه اســت تــا مجوز خریــد کاال برایــش صادر‬ ‫شــود‪ .‬بــه ایــن شــکل کاال هــا فقــط بــه مشــتریان‬ ‫و عالقــه منــدان واقعــی فروختــه خواهنــد شــد!»‬ ‫هــر چنــد شــنیدن ایــن اخبــار واکنــش هایــی‬ ‫متفاوتــی بــه همــراه دارد ولی شــاید مدیران شــرکت‬ ‫خودروســازی مفخــم ســایپا هــم هــوس کننــد بعــد‬ ‫از ایــن هنــگام فــروش محصــوالت قلــب و مغــز‬ ‫مشــتریان خــود را اســکن کننــد کــه مــردم بــا چــه‬ ‫عقلــی اقــدام بــه ثبــت نــام خودرویــی مــی کننــد‬ ‫کــه نــوع‪ ،‬رنــگ‪ ،‬جنســیت و حتــی قیمــت نهایــی ان‬ ‫مشــخص نیســت و تازه رئیس پلیس مملکت انها‬ ‫را ارابــه مــرگ مــی نامــد و ســاالنه چنــد ده هــزار نفــر‬ ‫را بــه کام مــرگ فــرو مــی کشــاند‪ .‬کــه البتــه مــا ایــن‬ ‫کار را توصیــه نمــی کنیــم و پیشــنهاد مــی کنیــم در‬ ‫مملکــت مــا بــه جــای اســکن مغــز و قلب مشــتریان‬ ‫کــه چــاره ای جــز خریــد ایــن ارابــه هــا ندارنــد‪ ،‬قلب و‬ ‫مغــز مدیــران خودروســازی مملکــت را اســکن کننــد‬ ‫کــه در دل انهــا چــه مــی گــذرد کــه بــا جــان و مــال‬ ‫مــردم بــازی مــی کننــد و کک شــان هــم نمــی گــزد؟!‬ ‫بــه نظــر شــما اگــر مغــز و قلــب رئیــس شــرکت‬ ‫سوســیس و کالبــاس کــه علنــا ًفرمــوده بودنــد‪ :‬نیــاز‬ ‫باشــد از گوشــت گربــه هــم بــرای تولیــد سوســیس‬ ‫و کالبــاس اســتفاده می کنیــم! اســکن شــود بــه چــه‬ ‫نتایجــی مــی رســیم؟! ســوگمندانه از ایــن دســت‬ ‫شــیرین کاری هــا و خیانــت بــه مــردم کــم نداریــم‪.‬‬ ‫فــروش کاکل ذرت بــه جــای زعفــران‪ ،‬بــرگ خشــک‬ ‫بــه جــای چــای‪ ،‬اســانس و مــواد شــیمیایی بــه جــای‬ ‫ابمیــوه‪ ،‬فــروش اب کاه بــه جــای ابلیمــو‪ ،‬افــزودن‬ ‫کاکل خــروس و روده مــرغ بــه کالبــاس‪ ،‬ریختــن‬ ‫رنــگ صنعتــی قرمــز پــای بوتــه هندوانه و ‪ ...‬بخشــی‬ ‫از حقــه بــازی هــای برخــی مدیــران شــرکت ها اســت‬ ‫کــه راســت راســت راه مــی رونــد و بــه ریــش نداشــته‬ ‫مــن و شــما لبخنــد‪ ،‬زهرخنــد‪ ،‬شــکرخند‪ ،‬نیشــخند‪،‬‬ ‫ریشــخند‪ ،‬تلخنــد و حتــی پوزخنــد مــی زننــد و از‬ ‫اینکــه هیــچ انجمــن صنفــی مســتقل در مملکــت‬ ‫نداریــم کــه مــردم را از خریــد کاالهــای انهــا منــع‬ ‫کنــد نداریــم خوشــحالند‪ .‬در نهایــت هــم مطمئــن‬ ‫هســتند ایــن تخلفــات اشــکار بــا چاشــنی پارتــی و‬ ‫مختصــری جریمــه و در نهایــت بــا مــات مصلحــت‬ ‫اندیشــی‪ ،‬ماســت مالــی مــی شــوند!‬ ‫بــه نظــر شــما اگــر امیــر کبیــر خدا بیامــرز زنــده بود و‬ ‫چنیــن فجایعــی را مــی دیــد بــا زبــان پارســی ســخت‬ ‫بــا انهــا برخــورد نمــی کــرد؟! فقط یادمان باشــد «جز‬ ‫در دل خــاک هیــچ منزلگــه نیســت» و ایــن قانــون‬ ‫اســتثنا ًدر مــورد همــه اجــرا مــی شــود و از درویــش‬ ‫ســتیهنده گرفتــه تــا میلیــاردر یارانــه گیرنــده در برابــر‬ ‫ان یکســان هســتند!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتدار توام با مظلومیت‬ ‫از ویژگی های بارز پلیس‬ ‫است‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬نماینــده ولــی‬ ‫فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه نیروهــای فراجــا در تمــام‏صحنــه هــا بــا قــدرت‬ ‫وارد مــی شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬عزیــزان مــا در فراجــا در عیــن‬ ‫اقتــدار مظلــوم هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین «رضــا نــوری» در‬ ‫پانزدهمیــن‏همایــش عمومــی فرماندهــان و مدیــران‬ ‫فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی‪ ،‬بــا تقدیــر و‬ ‫تشــکر از‏تــاش بــی وقفــه و بــی نظیــر پلیــس در صحنه‬ ‫هــای مختلــف اظهــار داشــت‪ :‬شــکر خــدا امــروز در‬ ‫کشــور‏مــا امنیــت بســیار مطلوبــی وجــود دارد کــه ایــن‬ ‫امنیــت و ارامــش حاصــل تــاش هــای بــی وقفــه تــک‬ ‫تــک‏عزیــزان در فراجــا اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروهــای پلیــس بــرای برقــراری‬ ‫امنیــت و احســاس ارامــش بــرای شــهروندان از‏جــان‬ ‫و خــون خــود گذشــته انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن جانفشــانی‬ ‫و از خــود گذشــتگی موضوعــی اســت کــه‏هرگــز نمــی‬ ‫شــود ان را فرامــوش کــرد لــذا بایــد قــدر ایــن عزیــزان‬ ‫را دانســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬امــروز دشــمنان مــا مــی‬ ‫داننــد کــه از طریــق جنــگ تســلیحاتی بــه هیــچ‏وجــه‬ ‫نمــی تواننــد در مقابــل نیروهــای مســلح مــا ایســتادگی‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل جنــگ روانــی را بــه‏راه انداختــه‬ ‫انــد و بــا تحریــم نیروهــای والیتمــدار مــا در انتظامــی و‬ ‫ســپاه قصــد رســیدن بــه اهدافشــان‏را دارنــد‏‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا تاکیــد بر اینکــه امــروز اگر تمام‬ ‫اقدامات سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و ‪....‬‏در کشــور‬ ‫بــه راحتــی انجــام مــی شــود و مــردم بــه هــر حــال زندگی‬ ‫ارامــی را دارنــد‪ ،‬بــه دلیــل وجــود‏امنیــت اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫همــه مــا بایــد قــدر دان زحمــات و تــاش هــای جانانــه‬ ‫نیروهــای مســلح خصوصــا‏کارکنــان مقتــدر و مظلــوم‬ ‫فراجــا باشــیم و بــرای حمایــت از انهــا هــرکاری کــه مــی‬ ‫توانیــم انجــام دهیــم‏‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی در پایــان‬ ‫معنویــت و بصیــرت را از دیگــر ویژگــی هــای پلیــس‬ ‫‏ایــران اســامی برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد‪ :‬فراجــا‬ ‫یــک ســازمان بــزرگ‪ ،‬بصیــر و بــا روحیــه معنویــت‏بســیار‬ ‫باالیــی اســت و همیــن ویژگــی هــا باعــث شــده تــا به یک‬ ‫ســازمان محبــوب و مقتــدر در بیــن‏مــردم تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫حضور پلیس در جامعه‬ ‫ارامش بخش است‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬اســتاندار خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫حضــور پلیــس در ســطح جامعــه ارامــش بخش بــوده و‬ ‫امنیــت پایــدار را بــه دنبــال‏دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫دکتــر «محمدرضــا حســین نــژاد» در پانزدهمیــن‬ ‫‏همایــش عمومــی فرماندهــان و مدیــران فرماندهــی‬ ‫انتظامــی خراســان شــمالی‪ ،‬بــا گرامــی داشــت‏یــاد و‬ ‫خاطــره شــهدای مظلــوم فراجــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز‬ ‫دشــمنان مــا تــاش مــی کننــد تــا ریشــه ای‏حرکــت‬ ‫کننــد و چــون مــی داننــد ریشــه مــا قــران و والیــت اســت‬ ‫تــاش مــی کننــد تــا بــه ان ضربــه بزننــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــران ســرلوحه زندگــی همــه مــا‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬کشــور عزیزمــان بعــد از پیــروزی‏انقــاب‬ ‫اســامی شــاهد فتنــه هــا و دشــمنی هــای زیــادی بــوده‬ ‫ولــی هــر بــار بــه شــکر خــدا و بــه مــدد‏قــران کریــم پیــروز‬ ‫میــدان بودیم‏‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز‬ ‫در کشــور مــا امنیــت و ارامــش پایــداری وجــود‏دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امنیــت و ارامــش بــا تــاش شــما‬ ‫عزیــزان در فراجــا و همچنیــن وحــدت و بــرادری‏کــه‬ ‫بیــن تمــام دســتگاه هــا بــا مــردم وجــود دارد ایجاد شــده‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫دکتــر حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬پلیس یــک واژه مقدس‬ ‫اســت و بــه معنــای واقعی کلمه مــی توان‏گفت حضور‬ ‫پلیس در ســطح جامعه ارامش بخش اســت‏‪.‬‬ ‫عالــی تریــن مقــام دولــت در خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکه امنیت و انضباط در سطح استان بسیار‏مطلوب‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز فراجــا هــم در حــوزه نــرم افــزاری و‬ ‫هــم در حــوزه ســخت افــزاری تــاش‏کــرده تــا امنیــت و‬ ‫ارامــش در جامعــه بــه هیــچ وجــه مختــل نشــود‏‪.‬‬ ‫دکتــر حســین نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه تحریــم ســپاه‬ ‫و فرماندهــان فراجــا در مقابــل اتــکاء‪ ،‬اعتقــاد و تکبــه‬ ‫‏بــر خداونــد متعــال عــددی نیســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫تکیــه بــر خــدا انســان را قــوی مــی کنــد و امــروز‏نیروهای‬ ‫مســلح ثابــت کــرده انــد کــه بــا تکیــه بــر خــدا‪ ،‬در برخــورد‬ ‫بــا مجرمــان و دشــمنان انقــاب‏اســامی‪ ،‬مقتــدر و‬ ‫‪#‬‬ ‫ســربلند هســتند‪ .‬‏‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪703‬‬ ‫گیاهان اپارتمانی‬ ‫مقاوم و همیشه سبز‬ ‫با نگهداری اسان‬ ‫بــرای نگهــداری گل و گیــاه در خانــه نیازی به داشــتن فضای باز‬ ‫و بــزرگ نیســت؛ می توانیــد از انــواع گیاهــان اپارتمانــی مقــاوم‬ ‫و بــادوام کــه بــه ابیــاری و نــور کمــی نیــاز دارنــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گیاهان اپارتمانی با خصوصیاتی که دارند در برابر شــرایطی‬ ‫مثــل کــم نــوری‪ ،‬ابیاری هــای نامنظــم و بــا فاصلــه زیــاد و‬ ‫رطوبــت کــم برخــی اقلیم هــا بــه خوبــی مقاومــت کــرده و بــا‬ ‫اکثــر مشــکالتی کــه در فضاهــای بســته اپارتمانــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫کنــار می اینــد‪.‬‬ ‫فضــای زندگــی خــود را بــا گیاهــان خانگــی پــر کنیــد‪ ،‬تــا حال‬ ‫خــود را بهبــود دهیــد و بــه تمیــز کــردن هــوا کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ممکــن اســت فکــر کنیــد بــرای رشــد گیاهــان‬ ‫خانگــی بــه یــک فضــای بــزرگ نیــاز داریــد‪ ،‬امــا در حقیقــت‬ ‫اینطــور نیســت‪.‬‬ ‫درســت مثــل خانه هــای مــا و بــدن هایمــان‪ ،‬گیاهــان خانگــی‬ ‫در همــه نــوع شــکل و انــدازه وجــود دارنــد‪ .‬امــا افــرادی کــه‬ ‫در اپارتمان هــا‪ ،‬کلبه هــا‪ ،‬و اطاق هــای زیــر شــیروانی یــا ســایر‬ ‫مناطــق تنــگ زندگــی می کننــد‪ ،‬نیــاز بــه فکــر بیشــتری از ایــن‬ ‫دارنــد کــه کدامیــک از گیاهــان بــرای ان هــا مناسـب تر اســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬انــواع گیاهــان بــرای حتــی کوچکتریــن خانه هــا‬ ‫هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫ویژگی های ایده ال برای گیاهان اپارتمانی‬ ‫فقــط بــه ســمت هــر نــوع گیاهــی کــه تصــورش را می کنیــد‪،‬‬ ‫نرویــد در عــوض‪ ،‬بــه دقــت در نظــر بگیریــد کــه ایــن گیــاه‬ ‫چقــدر بــزرگ خواهــد شــد‪ ،‬چقــدر نــور نیــاز دارد و بــه چقــدر‬ ‫مراقبــت نیــاز دارد‪ .‬بــرای بــزرگ تریــن شــانس موفقیــت بــا‬ ‫بچــه گیــاه جدیدتــان‪ ،‬بهترین انتخاب را انجــام دهید‪ .‬زمانی‬ ‫کــه بــه دنبــال یــک گیــاه بــرای اپارتمــان خــود می گردیــد‪،‬‬ ‫در ایــن بخــش بــه چنــد نکتــه اشــاره می کنیــم کــه بایــد در‬ ‫ذهنتــان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بهترین گیاهان خانگی برای اپارتمان ها چیست؟‬ ‫گیاهــان اپارتمانــی بــه مراقبــت نســبتا کمــی نیــاز دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه ان هــا بــه مراقبــت زیــادی از ابیــاری و کــود‬ ‫نیــاز ندارنــد‪.‬‬ ‫گیاهــان داخــل خانــه بــرای اپارتمان هــای کوچــک‪ ،‬برگ هــا و‬ ‫یــا شکوفه هایشــان را در همــه جــا رهــا نمی کننــد و اشــفتگی‬ ‫ایجــاد نمی کنند‪.‬‬ ‫گیاهان اپارتمانی عمر طوالنی دارند‬ ‫گیاهــان اپارتمانــی‪ ،‬گل هایــی بــا یک عطر ســنگین و شــدید‬ ‫تولیــد نمی کنند‪.‬‬ ‫گیاهــان خانگــی بــرای فضاهــای کوچــک از نظــر نیازهــای‬ ‫شــان انعطــاف پذیــر هســتند‪.‬‬ ‫بهتریــن گیاهــان بــرای اپارتمان هــا بــه طــور معمــول‬ ‫کوچک تــر هســتند‪ ،‬اگرچــه گیاهــان خانگــی بــه انــدازه‬ ‫گیاهــان زمینــی هــم می توانــد زیبــا باشــد‪.‬‬ ‫گیاهان اپارتمانی خوب‪ ،‬چشمگیر و منحصر به فرد هستند‪.‬‬ ‫حــاال کــه برخــی از ویژگی هایــی کــه بهتریــن گیاهــان اپارتمانی‬ ‫دارنــد را خواندیــد‪ ،‬اجــازه دهیــد بــه شــما تعــدادی از گیاهانــی را‬ ‫معرفــی کنیــم کــه ایــن نیازهــا را بــراورده می کننــد‪.‬‬ ‫توجــه‪ :‬اگــر کــودک یــا حیــوان خانگــی داریــد‪ ،‬قبــل از خریــد‬ ‫دقــت کنیــد کــه ایــا گیــاه ســمی اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫معرفی گیاهان اپارتمانی مقاوم و در عین حال زیبا‬ ‫پتوس‬ ‫اول از همــه‪ ،‬ایــن گیــاه خانگــی یــک کیفیــت پــاک کنندگــی‬ ‫دارد کــه می توانــد ســموم (مثــل فرمالدهیــد) را از مــواد در‬ ‫خانــه جــذب کنــد‪ .‬شــاخه هایش بــه دنبــال ســاقه هایش‬ ‫مـی رود و یــا اویــزان می شــود و یــا بــا زدن یــک داربســت و یــا‬ ‫هــر شــی کــه از ان پشــتیبانی کنــد‪ ،‬بــاال مـی رود‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫ســاقه های ایــن گیاهــان خانگــی مــی توانــد ‪ ۲‬متــر و نیــم‬ ‫یــا بلندتــر شــوند‪ ،‬پــس وقتــی خیلــی بلنــد شــدند می توانیــد‬ ‫انهــا را کوتــاه کنیــد تــا گیــاه شــما ســالم و مرتــب بــه نظــر‬ ‫برســد‪ .‬می توانــد در یــک ارایــه از نــور رشــد کنــد‪ ،‬امــا نــور‬ ‫کــم می توانــد باعــث چنــد رنگــی برگ هایــش شــود‪ .‬بگذاریــد‬ ‫خــاک تــا حــدی بیــن ابیــاری هــا خشــک شــود‪ .‬پتــوس در‬ ‫دماهــای معمولــی اتــاق بــه راحتــی رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫الوئه ورا‬ ‫الوئــه ورا دمــای حــدودی ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۵‬درجــه سلســیوس و‬ ‫مقــدار زیــادی نــور خورشــید غیرمســتقیم را دوســت دارد‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫همــان طــور کــه ممکن اســت انتظــار یک گل ابدار را داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬ایــن گیاهــان خانگــی داخلــی زمین خشــک را ترجیح‬ ‫می دهنــد‪ ،‬بنابرایــن از ابیــاری مکــرر بــرای بهتریــن نتیجــه‬ ‫خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫اسامی گیاهان اپارتمانی مقاوم‬ ‫گندمی‬ ‫ایــن گیــاه خانگــی غیــر معمــول بــه یــک اتــاق عالقــه بصــری‬ ‫می بخشــند و پــس از ســال ها محبوبیــت از مــد نیفتاده انــد‪.‬‬ ‫گیــاه گندمــی بــه انــواع مختلفــی از گیاهــان اویــزان‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫گیــاه گندمــی بــه خوبــی بــا خــاک مرطــوب و یــا شــرایط‬ ‫نــوری روشــن یــا متوســط رشــد می کننــد‪ .‬دمــای مناســب‬ ‫بــرای پــرورش گیــاه گندمــی بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۵‬درجــه ســانتی‬ ‫گــراد اســت‪ .‬امــا ایــن گیــاه بــه مقاومتــی کــه در برابــر دمــا‬ ‫دارد تــا دمــای ‪ ۵‬درجــه را تحمــل می کنــد‪ .‬دمــای زیــاد موجــب‬ ‫پژمردگــی ان می شــود‪ .‬همچنیــن بــا تابــش نــور زیــاد‪ ،‬گیــاه‬ ‫گندمــی رنــگ پریــده می شــود‪.‬‬ ‫پاپیتال‬ ‫زیبایــی مانــدگاری بــرای گیــاه وجــود دارد‪ ،‬و بــرای یــک افکــت‬ ‫زیبــا‪ ،‬مبلمــان را رد می کنــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬داشــتن گیاهــی‬ ‫جدیــد بــرای خــود یــا دوســتتان بــا قطــع کــردن بخشــی از‬ ‫ســاقه اش اســان اســت‪ .‬ایــن گیــاه هدیــه زیبــای بــرای‬ ‫میزبــان می باشــد‪ .‬نــه کامــا ًفــوری امــا حــدود دو هفتــه طول‬ ‫می کشــد تــا شــروع بــه رشــد کنــد‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫پاپیتــال از شــرایط اتــاق مرطــوب و دمــای اتــاق خنک تــر‪،‬‬ ‫لــذت می بــرد‪ ،‬همچنیــن خــاک ســبکتر وبــا موادغذایــی‬ ‫بیشــتر موجــب رشــد بهتــر ایــن گیــاه می شــود‪.‬‬ ‫گیاه یشم‬ ‫برای کســانی که ظاهر یک گیاه ابدار را دوســت دارند‪ ،‬این‬ ‫گیــاه بــا برگ هــای پرپشــت‪ ،‬شــاداب و شــاخه های جالبــش‬ ‫ظاهــری زیبــا را ارائــه می دهــد‪ .‬بــه ارامــی رشــد می کنــد و‬ ‫دارای پتانســیل زیــادی بــرای زندگی اســت‪ ،‬همچنیــن در یک‬ ‫گلــدان زیبــا بســیار عالــی بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫گیاهــان یشــم نیــاز بــه اب زیــادی ندارنــد‪ ،‬بنابرایــن خــاک را‬ ‫تــا حــدی خشــک نگــه داریــد‪ .‬ایــن گیــاه‪ ،‬نــور روشــن و دمــای‬ ‫اتــاق معمولــی را ترجیــح می دهــد‪.‬‬ ‫گیاهان اپارتمانی مقاوم و سایه دوست‬ ‫درخت کائوچو‬ ‫ایــن گیاهــان در خــارج از خانــه رشــد بســیار راحتــی دارنــد و‬ ‫بســیار بلنــد می شــوند‪ ،‬امــا در داخــل خانــه بــه ‪ ۲‬متــر و ‪۴۰‬‬ ‫می رســند‪ .‬اگــر یــک گیــاه کوچــک تــر را ترجیــح می دهیــد‪،‬‬ ‫درخــت کائوچوتــان را بــا هــرس کــردن ســاقه های بلنــد بــه‬ ‫شــکل درختچــه تبدیــل کنیــد‪ .‬برگ هــای ســبز تیــره یــک‬ ‫روکــش درخشــان و زیبــا دارنــد‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫اجــازه دهیــد ســطح خــاک درخــت کائوچــو در بیــن ابیاری هــا‬ ‫خشــک شــود‪ .‬ایــن سیســتم در شــرایط نــوری از متوســط تــا‬ ‫روشــن و دامنــه ای از دماهــای اتــاق بیــن ‪ ۲۷‬تــا ‪ ۳۰‬درجــه‬ ‫ســانتی گــراد رشــد می کنــد‪ .‬رطوبــت بــا و دمــای کمتــر از ‪۲۰‬‬ ‫درجــه موجــب بیمــاری ایــن گیــاه می شــوند‪.‬‬ ‫دیفنباخیا‬ ‫برگ هــای ایــن گیــاه زیبــا می توانــد تــا ‪ ۳۰‬ســانت رشــد کنــد‬ ‫و تــن حــاره ای بــرای دکوراســیون داخلــی فراهــم می کنــد‪ .‬کل‬ ‫گیــاه می توانــد بــه انــدازه یــک نقطــه کانونــی رشــد کنــد‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫در دماهــای باالتــر از ‪ ۲۴‬درجــه بــه ابیــاری بیشــتری نیــاز‬ ‫دارد‪ .‬در دمــای ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۸‬درجــه رشــد بهتــری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫خــاک را بــه طــور مســاوی مرطــوب نگهداریــد و شــرایط نــور‬ ‫متوســط یــا کــم را بــرای بهتریــن نتیجــه فراهــم کنیــد‪.‬‬ ‫گیاه چمچمه ای‬ ‫مطمئنــا ًشــما ایــن کلبــه چوبــی را در بســیاری از خانه هــا‬ ‫دیده ایــد‪ ،‬چــون دارای شــکوفه های ســفید و بــرگ هــای تیــره‬ ‫اســت و رشــد ان اســان اســت‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫ایــن گیــاه خانگــی‪ ،‬رطوبــت پاییــن و همچنیــن نــور کــم را‬ ‫دوســت دارد و بــرای اتاق هــا بــا چنــد پنجــره عالــی اســت‪ .‬این‬ ‫گیــاه خــاک مرطــوب را در سراســر گلــدان ترجیــح می دهــد‪.‬‬ ‫نگهداری گیاهان اپارتمانی مقاوم‬ ‫سانسیویریاتریفاسکیاتا‬ ‫ایــن گیــاه برگ هــای چنــد رنگــی دارد کــه صــاف هســتند و‬ ‫کمــی رگه هــای زرد یــا ســفیدی دارنــد و گل هــای کوچــک و‬ ‫ســفید دارد کــه بــه نــدرت شــکوفه می دهنــد‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫ایــن گیــاه متناســب بــا تمــام شــرایط نــوری خــوب رشــد‬ ‫می کنــد‪ .‬هــوا بایــد تــا حــدی ماننــد خــاک‪ ،‬خشــک باشــد‪ .‬هــر‬ ‫دمــای اتــاق معمولــی بــرای رشــد ان مناســب اســت‪.‬‬ ‫فیکوس‬ ‫ایــن درخــت بســته‪ ،‬برگ هــای بــراق بــرای افــزودن شــادی بــه‬ ‫هــر فضــای سرپوشــیده دارد‪ .‬ســاقه ان می توانــد بــه خاطــر‬ ‫تاثیــر مرتــب کــه دوســت داریــم بافتــه شــود‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫ایــن درخــت نــور کامــل یا حداقل فیلترشــده را دوســت دارد‪.‬‬ ‫بیشــتر گونه هــا چنــد روز از خــاک خشــک را در بیــن ابیــاری‬ ‫کامــل ترجیــح می دهنــد‪ .‬دمــای اتــاق بیــن ســه تــا چهــار‬ ‫درجــه بهتریــن نتیجــه را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫فیلودندرون قلب شکل‬ ‫این یک لنز داخل ســالن اســت که دوســت دارد راه خود را‬ ‫بــه ســمت پاییــن یــا قفســه کتاب هــا بکشــد‪ .‬برگ هــای ســبز‬ ‫تیــره ان بــه شــکلی قلــب می اینــد کــه ســاقه ها را مالقــات‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫ممکــن اســت یــک گیــاه ســاده در داخــل خانــه باشــد‪ .‬در‬ ‫طیــف وســیعی از شــرایط نــوری‪ ،‬از پاییــن تــا افتابــی‪ ،‬رشــد‬ ‫می کنــد و نــور غیــر مســتقیم را ترجیــح می دهــد‪ .‬ایــن مرکــز‬ ‫بــه خوبــی بــه دمــای اتــاق اســتاندارد نزدیــک اســت‪ .‬ســطح‬ ‫خــاک را بیــن ابیــاری خشــک کنیــد‪.‬‬ ‫انواع گیاهان اپارتمانی مقاوم و بادوام‬ ‫پیرومیا‬ ‫یــک مجموعــه کامــل از فضاهــای بســته کوچــک بــا بافــت‬ ‫دار‪ ،‬بــراق و اغلــب رنگــی کــه در ایــن رده قــرار دارنــد‪ .‬برخــی‬ ‫از انــواع متــداول‪ ،‬جــذاب و دوســت دار طبیعــت شــامل‬ ‫هندوانــه ای‪ ،‬لبــه قرمــز‪ ،‬انجیــری و چیــن هــای کوچــک‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫ایــن گیــاه را در دمــای ‪ ۲۵‬درجــه ســانتی گراد و شــرایط نــور‬ ‫کــم و متوســط نگهــداری کنیــد‪ .‬ســطح خاک باید بیــن ابیاری‬ ‫خشــک شــود‪.‬‬ ‫درخت فیدل لیف فیگ‬ ‫ایــن درخــت دوســت داشــتنی (واقعــا یــک گونــه از انجیــر)‬ ‫برگ هــای ســبز تیــره دارد کــه بــه نظــر می رســد شــکل مبهمی‬ ‫از ویولــن را شــکل می دهــد‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫ایــن گیــاه نــور متوســط دوســت دارد‪ .‬ســطح خــاک باید کمی‬ ‫بیــن ابیــاری خشــک شــود‪ .‬اگــر کمــی رنــگ پریــده بــه نظــر‬ ‫برســد‪ ،‬ســعی کنیــد نــور محیــط را کمــی روشـن تر کنیــد‪.‬‬ ‫نخل ارکا‬ ‫ایــن گیــاه زیبــا خانــه را بســیار الهــام بخــش می کنــد‪ ،‬اگــر‬ ‫شــما مناطــق حــاره را دوســت داریــد و یــا فقــط ســعی داریــد‬ ‫نگاهــی زیبــا بــه دکوراســیون داخلــی خود بیندازیــد‪ .‬می تواند‬ ‫بــرای یــک تمــاس چشــمگیر در یــک اتــاق رشــد کنــد‪ ،‬امــا یــک‬ ‫گلــدان کوچــک تــر محتــوی ان خواهــد بــود اگــر می خواهیــد‬ ‫کوچک تــر بمانیــد‪.‬‬ ‫چگونه از ان مراقبت کنیم؟‬ ‫نخــل ارکا در نــور غیــر مســتقیم بــه خوبــی عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫خــاک را تــا حــدی خشــک نگهداریــد‪ ،‬فقــط در هفته هــای‬ ‫متنــاوب ابیــاری کنیــد‪.‬‬ ‫توصیه های مراقبت از گیاه‬ ‫بارهــا در نمنــاک اشــاره کرده ایــم کــه یکــی از علــل شــایع‬ ‫مــرگ گیــاه‪ ،‬ابیــاری بیــش از حــد اســت‪ .‬گیاهــان شــما بــه‬ ‫اب‪ ،‬نــور و گرمــا نیــاز دارنــد تــا زنــده بماننــد‪ .‬پــس زمانــی کــه‬ ‫بــه تعطیــات می رویــد‪ ،‬دوســتان ســبز خــود را فرامــوش‬ ‫نکنیــد‪ .‬مطمئــن شــوید کــه کــس دیگــری می توانــد بــه انهــا‬ ‫رســیدگی کنــد‪.‬‬ ‫کمپوست ازاد پیت برای تمام گیاهان داخلی مناسب است‪.‬‬ ‫گیاهــان متنــوع‪ ،‬اغلــب بــه نور بیشــتری نســبت بــه گیاهان‬ ‫ســبز نیــاز دارنــد‪ .‬ان هــا را بــه پنجــره نزدیک تر نــگاه دارید‪ ،‬تا‬ ‫بتواننــد تمــام نــوری کــه نیــاز دارنــد را دریافــت کنند‪.‬‬ ‫گیاهــان بــا تغییــر جهت گیــری و ســاختار بــرگ هــا بــه‬ ‫اهســتگی بــه محیــط اطــراف منتقــل می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر می توانیــد‪ ،‬ســعی کنیــد ان هــا را بــه اطــراف حرکــت‬ ‫ندهیــد‪ ،‬چــون ممکــن اســت بــه راحتــی بــا شــما ســازگار نباشــند‪.‬‬ ‫مرتبــا ًگیاهــان خــود را هــرس کنیــد تــا ان هــا را متوقــف‬ ‫کنیــد‪ .‬وقتــی شــاخ و بــرگ شــاخه های پاییــن را از دســت‬ ‫داده انــد‪ ،‬گرفتــن ان مشــکل اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 19‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 703‬‬ ‫ابزارهای فیلتر شکن چگونه اطالعات را سرقت می کنند؟‬ ‫مجرمــان اینترنتــی بــا ارائــه نــرم افزارهایــی تحــت عنــوان فیلترشــکن قــوی در فضــای مجــازی‪ ،‬از بدافــزار و جاســوس افزار داخــل اینگونــه برنامــه هــا اســتفاده مــی کننــد کــه بــرای هــک‬ ‫گوشــی کاربــر و دسترســی بــه پیامک هــا‪ ،‬اطالعــات تمــاس‪ ،‬موقعیــت مکانــی و ضبــط تماس هــا طراحــی شــده اســت‪ .‬ایــن جاســوس افزار می توانــد از اپلیکیش ـن های پیام رســانی‬ ‫ماننــد تلگــرام و واتســاپ نیــز جاسوســی کــرده و اطالعــات دیگــری ماننــد اطالعــات بانکــی را بــا اســتفاده از کی الگــر‪ ،‬اســتخراج کنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با ترفند واریز‬ ‫سود سهام عدالت‬ ‫افزایش امنیت با‬ ‫بستن پورت های‬ ‫‪USB‬‬ ‫هکرهــا می تواننــد از اســیب پذیــری موروثــی درایــو ‪USB‬‬ ‫بــرای بازنویســی سیســتم عامــل و ربــودن دســتگاه اســتفاده‬ ‫کننــد‪ ،‬درســت ماننــد رایانه هــای شــخصی معمولــی‪ .‬البتــه‪،‬‬ ‫تفــاوت بــزرگ ماهیــت قابــل حمــل یــک دســتگاه تلفــن‬ ‫همــراه اســت کــه اکنــون بــه ســاح مجهــز شــده اســت و‬ ‫قــدرت ایجــاد اســیب گســترده در سراســر شــبکه های‬ ‫نــااگاه را دارد‪.‬‬ ‫نیاز به مسدود کردن پورت ‪USB‬‬ ‫ســازمان ها ســرمایه گــذاری زیــادی در راه حل هــای‬ ‫امنیتــی نقطــه پایانــی می کننــد‪ .‬در حالــی کــه فایروال هــا‬ ‫و نــرم افزارهــای انتــی ویــروس بــرای خنثــی کــردن حمــات‬ ‫خارجــی کافــی هســتند‪ ،‬امــا عمــا ً در برابــر تهدیــدات‬ ‫داخلــی بــی دفــاع هســتند‪ .‬تنهــا کاری کــه الزم اســت یــک‬ ‫کارمنــد اســت کــه خطــرات را درک نمی کنــد تــا نااگاهانــه‬ ‫هــرج و مــرج را وارد معادلــه کنــد‪ .‬هنگامــی کــه انهــا یــک‬ ‫درایــو فلــش در معــرض خطــر را بــه رایانــه شــرکت متصــل‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــاج افــزار می توانــد سیســتم های امنیتــی‬ ‫موجــود را دور بزنــد و بــه نقطــه پایانــی مســتقیم دسترســی‬ ‫پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫مســدود کــردن پــورت ‪ USB‬بــه عنــوان یــک جــزء حیاتــی‬ ‫در امنیــت نقطــه پایانــی ظاهــر شــده اســت‪ .‬در اصــل‪،‬‬ ‫پورت هــای در دســترس را بــرای دسترســی بــه درخواسـت ها‬ ‫غیرفعــال می کنــد‪ ،‬کــه بــه نوبــه خــود از اجــرای باج افــزار‬ ‫و ســایر بدافزارهــای نوشته شــده روی درایوهــای فلــش‬ ‫توســط رایانه هــا جلوگیــری می کنــد‪ .‬بــا تقویــت نقــاط‬ ‫دسترســی اغلــب فرامــوش شــده‪ ،‬مســدود کــردن پــورت‬ ‫‪ USB‬مــی توانــد اخریــن خــط دفاعــی موثــر در برابــر‬ ‫تهدیــدات خارجــی و داخلــی را تشــکیل دهــد‪.‬‬ ‫غواصی عمیق تر‬ ‫درایوهــای ‪ USB‬طــوری طراحــی شــده اند کــه مشــخصات‬ ‫خــود را بــرای سیســتم عامــل نشــان دهنــد‪ .‬مســدود‬ ‫کــردن پــورت از ایــن اطالعــات بــرای ارائــه ســطحی از‬ ‫کنتــرل و تــدارک اســتفاده می کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫مدیــران ایــن توانایــی را دارنــد کــه بــه دســتگاه های ‪USB‬‬ ‫خــاص اجــازه دهنــد در حالــی کــه دسترســی دیگــران را‬ ‫محــدود می کننــد‪ .‬انهــا همچنیــن می تواننــد از لیســت‬ ‫ســفید بــرای ارائــه دسترســی بــر اســاس شــماره ســریال‬ ‫و ســایر شناس ـه ها اســتفاده کننــد‪ .‬ایــن ســطح از اجــرای‬ ‫خط مشــی بــه امتیــازات فایــل گســترش می یابــد و‬ ‫مدیــران را قــادر می ســازد از پورت هــای خــود در برابــر‬ ‫بدافــزار محافظــت کننــد و از داده هــای محرمانــه در ایــن‬ ‫فراینــد محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫پیــاده ســازی های پیشــرفته تــر مســدود کــردن پــورت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ USB‬از قابلیت هــای گــزارش دهــی قــوی رونــق مــی‬ ‫گیرنــد‪ .‬هنگامــی کــه یــک کاربــر تــاش می کنــد یــک‬ ‫دســتگاه بالقــوه مخــرب را وارد کنــد‪ ،‬مســدود کننــده نــه‬ ‫تنهــا دسترســی را رد می کنــد‪ ،‬بلکــه تــاش را بــه یــک‬ ‫مدیــر گــزارش می دهــد‪ ،‬کــه ســپس می توانــد بــر اســاس‬ ‫ان کنتــرل را انجــام دهــد‪ .‬ایــن هشــدارها معمــوال ً در یــک‬ ‫گــزارش فعالیــت بایگانــی می شــوند کــه مدیــران می تواننــد‬ ‫از یــک کنســول مدیریــت متمرکــز بــه ان دسترســی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬همــراه بــا دسترســی مبتنــی بــر خــط مشــی‪ ،‬گــزارش‬ ‫بالدرنــگ‪ ،‬مســدود کــردن پــورت ‪ USB‬را بــه یــک افزونــه‬ ‫فوق العــاده ارزشــمند بــرای هــر پشــته امنیتــی نقطــه پایانــی‬ ‫تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫بهترین روش های امنیتی پورت ‪USB‬‬ ‫مســدود کــردن پــورت بــرای یــک اســتراتژی امنیتــی کامــل‬ ‫و کامــل ضــروری اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن تنهــا یــک راه‬ ‫بــرای اطمینــان از نقــاط دسترســی اســت کــه اغلــب نادیــده‬ ‫گرفتــه مــی شــوند‪ .‬خــواه جلوگیــری از بــاج افــزار باشــد یــا‬ ‫محافظــت از شــبکه در برابــر تهدیــدات دیگــر‪ ،‬ایــن نــکات‬ ‫را بــرای تقویــت دفــاع امنیتــی ‪ USB‬خــود در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫بــه حداکثــر رســاندن ویژگــی هــای امنیتــی بومــی‪ :‬تعــدادی‬ ‫ویژگــی اساســی وجــود دارد کــه مــی توانــد بــه طــور خــاص‬ ‫بــه تقویــت امنیــت پــورت ‪ USB‬کمــک کنــد‪ .‬در اســتفاده از‬ ‫رمزهــای عبــور قــوی و رمزگــذاری بــرای قفــل کــردن داده هــا‬ ‫در دســتگاه هــای ســازگار تردیــد نکنیــد‪.‬‬ ‫ سیســتم های امنیتــی را بــه روز نگــه داریــد‪ :‬مجرمــان‬‫ســایبری ســخت مشــغول کار هســتند و بــه طــور پیوســته‬ ‫گونه هــای بــاج افــزار جدیــدی را طراحــی می کننــد کــه حتــی‬ ‫خطرناک تر از پیشــینیان خود هســتند‪ .‬به روز نگه داشــتن‬ ‫برنامــه هــای ضــد بدافــزار و فایــروال بــا اخریــن تعاریــف‬ ‫بهتریــن راه بــرای اطمینــان از مجهــز بــودن سیســتم شــما‬ ‫بــرای مبــارزه بــا چشــم انــداز تهدیــد بــه ســرعت در حــال‬ ‫تحــول اســت‪.‬‬ ‫ کنجــکاوی خــود را مهــار کنیــد‪ :‬بــا توجــه بــه احتمــال‬‫اســیب‪ ،‬یــک درایــو ‪ USB‬تصادفــی بایــد بــا دقــت و احتیــاط‬ ‫مشــابه یــک نارنجــک زنــده مــورد بررســی قــرار گیــرد‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه فلــش درایــو مرمــوز در محــل شــرکت پیــدا شــد‪،‬‬ ‫مطمئــن شــوید کــه دســتگاه بــه بخــش فنــاوری اطالعــات‬ ‫تحویــل داده شــده اســت‪ .‬اخریــن کاری کــه می خواهیــد‬ ‫انجــام دهیــد ایــن اســت کــه طعمــه کنجــکاوی شــوید و ان‬ ‫را بــه یــک کامپیوتــر شــبکه متصــل کنیــد‪.‬‬ ‫ اگاهــی موعظــه‪ :‬در پایــان روز‪ ،‬پیشــگیری موثرتریــن‬‫ســاح در هــر زرادخانــه امنیــت ســایبری اســت‪ .‬یــک فــرد‬ ‫معمولــی نمــی دانــد کــه بــاج افــزار را مــی تــوان روی هــر‬ ‫نــوع رســانه ای بارگــذاری کــرد‪ .‬امــوزش کارکنــان در مــورد‬ ‫کالهبردار حرفه ای رسید ساز‬ ‫درشرق مازندران توسط پلیس‬ ‫فتا ناکام شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری شــخصی کــه از طریــق اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از کاســبان می کــرد‪ ،‬توســط پلیــس فتــا خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد در تشــریح ایــن خبــر اعــام کــرد‪ :‬بــا مراجعــه چنــد تــن از‬ ‫شــهروندان و طــرح شــکایت مبنــی براینکــه شــخصی ناشــناس قطعــه کاالیــی ازانهــا‬ ‫خریــداری و در قبــال ان رســید جعلــی تحویــل داده اســت‪ ،‬پرونــده ای در ایــن پلیــس‬ ‫تشــکیل و در دســتور کاررســیدگی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫خطــرات انتقــال داده بیــن دســتگاه های شــخصی و شــرکتی‬ ‫می توانــد در ایمــن نگــه داشــتن ایــن پورت هــای ارزشــمند‬ ‫کمــک زیــادی کنــد‪.‬‬ ‫ بــرای بدتریــن حالــت برنامــه ریــزی کنیــد‪ :‬می توانیــد ‪I’s‬‬‫را نقطــه گــذاری کنیــد‪ ،‬از ‪ T’s‬عبــور کنیــد و همــه تلــه هــا‬ ‫را بررســی کنیــد‪ .‬همانطــور کــه تاریــخ ثابــت کــرده اســت‪،‬‬ ‫یــک نــوع فاجعــه اجتنــاب ناپذیــر اســت‪ .‬چــه یــک درایــو‬ ‫‪ USB‬خــراب یــا یــک پیوســت ایمیــل مخــرب باشــد‪ ،‬یــک‬ ‫طــرح پشــتیبان جامــع می توانــد شــما را قــادر ســازد تــا از‬ ‫هــر تهدیــد امنیتــی ســایبری بازیابــی کامــل داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اســتفاده از مدیــر دســتگاه (‪ )Device Manager‬بــرای‬ ‫غیرفعــال کــردن ‪USB‬‬ ‫غیرفعــال کــردن پورت هــای ‪ USB‬از طریــق ‪Device‬‬ ‫‪ Manager‬نیــز بســیار ســاده اســت‪ .‬بــرای انجــام ایــن کار‬ ‫ابتــدا بــر روی منــوی ‪ Start‬راســت کلیــک کــرده و روی‬ ‫“‪ ”Device Manager‬کلیــک کنیــد‪ .‬وقتــی پنجــره ظاهــر‬ ‫شــد‪ ،‬روی کنتــرل کننــده ‪ Universal Serial Bus‬کلیــک‬ ‫کنیــد (اخریــن گزینــه در لیســت)‪ .‬ســپس در ایــن قســمت‬ ‫مــی توانیــد گزینــه ‪ Disable Device‬را مطابــق تصویــر زیــر‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن میتوانیــد حــذف نصــب را نیــز بــرای درایــو ‪USB‬‬ ‫انتخــاب کنیــد و وقتــی شــخصی ‪ USB‬را وارد مــی کنــد ‪،‬‬ ‫وینــدوز نمــی توانــد درایورهــا را پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫بســتن پورت هــای ‪ USB‬بــا اســتفاده از ‪Editor Policy‬‬ ‫‪Policy‬‬ ‫بــرای غیرفعــال کــردن پــورت هــای ‪ USB‬بــا اســتفاده از‬ ‫‪ ،Group Policy Editor‬ابتــدا محیــط ‪ RUN‬را بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫پــس از بــاز شــدن‪ ،‬عبــارت ‪ gpedit.msc‬را در محیــط ‪RUN‬‬ ‫تایــپ کنیــد‪ .‬در پنجــره ســمت چــپ بــه مســیر زیــر برویــد‪:‬‬ ‫وقتــی روی «‪ »Removable Storage Access‬کلیــک‬ ‫کنیــد ‪ ،‬گزینه هــای جدیــد در پنجــره ســمت راســت ظاهــر‬ ‫مــی شــوند‪ .‬گزینه هایــی را کــه مــی گویــد‪Disovable“ :‬‬ ‫‪Disks: Deny execute access” ، “Removable‬‬ ‫‪ ”Disks: Deny access read‬و “‪Removable Disks:‬‬ ‫‪ ”Denial access access‬را جســتجو کــرده و بــر روی‬ ‫انهــا کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای پیکربنــدی هــر یــک از انهــا کلیــک کنیــد‪ .‬پــس از‬ ‫کلیــک بــر روی انهــا ‪ ،‬پنجــره ای ظاهــر مــی شــود کــه در‬ ‫ســمت چــپ ‪ ،‬ســه گزینــه وجــود دارد کــه عبارتنــد از‪Not :‬‬ ‫‪ Configured ، Enabled‬و ‪Disabled‬‬ ‫بــرای غیرفعــال کــردن ‪ USB‬روی “‪ ”Enabled‬کلیــک‬ ‫کنیــد و درصورتــی کــه مــی خواهیــد دوبــاره انهــا را فعــال‬ ‫کنیــد ‪ ،‬گزینــه “‪ ”Not Configured‬یــا “‪ ”Disabled‬را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص شــد شــخصی بــا مراجعــه بــه‬ ‫فروشــگاه هــا اقــدام بــه خریــد کاال نمــوده و ســپس بــه یــک رســید بانکــی جعلــی در‬ ‫تلفــن همــراه خــود بــه فروشــندگان ارائــه و مدعــی مــی شــود کــه وجــه کاال بــه حســاب‬ ‫فروشــندگان واریــز و کاالی مــورد نظــر را دریافــت مــی کنــد و در ادامــه قربانیــان پــس از‬ ‫گذشــت چنــد ســاعت متوجــه میشــوند پولــی بــه حسابشــان واریــز نشــده اســت‪.‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬برابــر اظهــارات شــکات و بررســی هــای بــه عمــل امــده معلــوم شــد متهــم از‬ ‫طریــق اپلیکیشــن رســید ســاز جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از فروشــندگان نمــوده کــه بــا‬ ‫اقدامــات فنــی و شــگردهای خــاص پلیســی متهــم شناســایی و ضمــن هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی در اســتان همجــوار شــمالی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا شهرســتان بهشــهر انتقــال‬ ‫داده شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم بــا همیــن روش ازبرخــی مراکــز خریــد در شهرســتان های‬ ‫نکاء‪،‬بهشــهرءگلوگاه مازنــدران نیــز کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد افــزود‪ :‬عامــل کالهبــردار کــه مــردی بیســت وهشــت ســاله بــود اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری ازحســاب ‪60‬نفــراز شــهروندان مازنــدران بــه مبلــغ دو میلیــارد ریــال کــرده‬ ‫بــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول یــاداور شــد‪ :‬هموطنــان گرامــی درخصــوص خریــد وفــروش کاالهــا‬ ‫هوشــیاری کامــل را در زمــان خریــد نســبت بــه صحــت و ســقم کاال و در زمــان فــروش‬ ‫نســبت بــه واریــز وجــه مــورد معاملــه اطمینــان کامــل حاصــل کننــد و پــس از بررســی‬ ‫حســاب بانکــی و اطمینــان از پیامــک واقعــی از جعلــی نســبت بــه تحویــل کاال اقــدام کننــد‬ ‫و در قــرار مالقــات حضــوری نیــز تمــام جوانــب امنیتــی را در نظــر گرفتــه و در صــورت بــروز‬ ‫مشــکل ســریعا ً ان را از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.Cyberpolice.ir‬‬ ‫لینــک مرکــز فوریت هــای ســایبری بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا نســبت بــه ســوء اســتفاده و کالهبــرداری‬ ‫از شــهروندان بــا ترفنــد واریــز ســود ســهام عدالــت‬ ‫هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرگرد بابایــی درتشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫مجرمان ســایبری با ارســال پیامک هایی تحت عنوان‬ ‫ســهام مــن و ســهام عدالــت بــا ســرقت اطالعــات‬ ‫حســاب های بانکــی شــهروندان اقــدام بــه برداشــت‬ ‫از حســاب و یــا ســوء اســتفاده از حســاب های بانکــی‬ ‫افــراد می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬ارســال پیامک هــای‬ ‫جعلــی یکــی از شــیوه های رایــج کالهبــرداری ســایبری‬ ‫اســت کــه ایــن بــار بــا عنــوان دریافــت ســود ســهام‬ ‫عدالــت بــرای شــهروندان ارســال مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬در ابتدا پیامکی از سوی مجرمان‬ ‫بــا یــک شــماره خصوصــی بــا عنــوان «دریافــت‬ ‫ســود ســهام» بــرای قربانــی ارســال و پــس از ان‬ ‫کاربــر را از طریــق لینــک ارســال شــده بــه صفحــات‬ ‫فیشــینگ هدایــت و اقــدام بــه ســرقت اطالعــات‬ ‫بانکــی افــراد مــی نماینــد‪.‬‬ ‫ســرگرد بابایــی در خصــوص ایــن روش کالهبرداری‬ ‫گفــت‪ :‬لینکــی بــه همــراه پیامــک بــرای قربانــی‬ ‫ارســال می شــود کــه بــا کلیــک کاربــر روی ان‪،‬‬ ‫صفحــه ای نمایــش داده می شــود کــه در ان بایــد‬ ‫کدملــی و شــماره همــراه وارد شــود و پــس از ان بــا‬ ‫نمایــش عملیــات موفقیت امیــز‪ ،‬از کاربــر خواســته‬ ‫می شــود جهــت دریافــت ســود ســهام عدالــت خــود‪،‬‬ ‫اپلیکیشــن مــورد نظــر را دانلــود و نصــب نمایــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پــس از اجــازه کاربــر بــه نصــب نــرم‬ ‫افــزار‪ ،‬بدافــزاری بــا نــام ســهام عدالــت در دســتگاه‬ ‫قربانــی اجــرا می شــود کــه طــی ان اطالعــات‬ ‫دســتگاه کاربــر بــه ســرور مهاجــم ارســال و مجرمین‬ ‫بــا ایجــاد دسترســی بــه پیامک هــای دریافتــی و‬ ‫همچنیــن دسترســی بــه تمــام مخاطبیــن اعمــال‬ ‫مجرمانــه خــود را دنبــال کــرده و از ایــن طریــق‬ ‫می توانــد عــاوه بــر دسترســی بــه رمزهــای پویــا بــه‬ ‫منظــور خالــی کــردن حســاب بانکــی‪ ،‬پیامــک جعلی‬ ‫را بــه تمامــی مخاطبــان قربانــی ارســال کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول از هموطنــان خواســت ‪ :‬وقــع‬ ‫دریافت پیامک عجله نکنید و به شــماره فرســتنده‬ ‫توجــه کنیــد‪ ،‬اگــر پیامــک از شــماره شــخصی و‬ ‫حــاوی لینــک بــود ‪ ،‬بــدون شــک پیامــک جعلــی و‬ ‫کالهبــرداری اســت و بــه هیــچ وجــه روی لینــک‬ ‫موجــود کلیــک نکنیــد و ایــن را هــم بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید کــه پیامــک هــای معتبــر بــا سرشــماره‬ ‫مخصــوص ارســال مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی یــاد اور شــد‪ :‬کاربــران می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.‬‬ ‫‪ ir‬بخــش گزارش هــای مردمــی و یــا بــا شــماره‬ ‫‪ 096380‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 7 ‫‪ 19‬بهمن ‪ 57‬سالروز نیروی هوایی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪ -703‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-703‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/18‬رجب‪/‬‬ ‫‪18 - 2023‬‬ ‫‪/09 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫چهار شنبه ‪1401//1111//19‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫واکاوی‬ ‫زبانشناختی واژه‬ ‫« قوشمه »‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫قوشــمه نــام یــک ســاز یــا الــت موســیقی از نــوع بــادی‬ ‫اســت کــه در شــمال خراســان مــورد اســتفاده قــرار مــی‬ ‫گیــرد ‪ .‬ایــن ســاز از اجــزاء زیــر تشــکیل می گــردد ‪ -1 :‬دو عدد‬ ‫نــی‪ :‬کــه بــه هــم بســته شــده انــد و هــر یــک دارای ‪ 5‬الــی ‪7‬‬ ‫ســوراخ اســت ‪ -2‬دو عدد پیکک ( قمیش) ‪ :‬روی هر کدام‬ ‫از نــی هــا یــک عــدد پیکک گذاشــته شــده اســت کــه دمیدن‬ ‫در ان بــه صــورت نفــس برگــردان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ســاز قوشــمه با کمی تغییر یا اختالف جزئی در بدنه ان‬ ‫‪ ،‬در میــان اقــوام دیگــر ایرانــی نیــز بــه چشــم مــی خــورد کــه‬ ‫در مراســم شــادی و عروســی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‬ ‫و در هــر فرهنگــی نــام خاصــی دارد؛ مثــا ً در کردســتان و‬ ‫کرمانشــاه دوزلــه ‪ ،‬در گنابــاد دوســازه‪ ،‬در منطقــه هرمــزگان‬ ‫نــی جفتــی و ‪ ...‬مــی گوینــد‪.‬‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه قوشــمه در کتــاب موســیقی‬ ‫خراســان شــمالی اثــر هوشــنگ جاویــد امــده اســت ‪ :‬ایــن‬ ‫ســاز را از نــی ‪ ،‬چــوب ‪ ،‬قلــم پــای درنــا یــا شــاهین و بهتریــن‬ ‫نــوع ان را از اســتخوان بــال « قــوش» مــی ســازند و بــه‬ ‫همیــن دلیــل « قــوش نــی» نامگــذاری شــده کــه در مــرور‬ ‫زمــان در فراگشــت واژه ای محــاوره ای و عامیانــه «قوشــمه‬ ‫و « قُشــمه» شــده اســت(ص ‪ .)128‬بــه دنبــال ایــن ادعــا ‪،‬‬ ‫نویســنده هرجــا از ایــن ســاز نــام مــی بــرد از ان بــه عنــوان‬ ‫قــوش نــی یــاد مــی کنــد کــه گویــی در میــان اقــوام ایــن دیــار‬ ‫مصطلــح تــر از قوشــمه اســت‪.‬‬ ‫امــا در مــورد ریشــه شناســی واژه قوشــمه الزم بــه گفتــن‬ ‫نیســت‪ ،‬وقتــی ابتدائــا ًدو نــی را بــه هــم مــی بندنــد و اهنگــی‬ ‫بــا ان مــی نوازنــد و نامــی روی ان ســاز مــی گذارنــد ‪ ،‬اگــر قــرار‬ ‫اســت تغییراوایــی در نــام صــورت گیــرد ‪ ،‬در واقــع ان نامــی‬ ‫کــه نخســتین بــار در مــورد جنــس و شــکل اولیــه ان وضــع‬ ‫شــده اســت دســتخوش تغییــر قــرار مــی گیــرد نــه اینکــه ایــن‬ ‫ســاز مدتــی بــی نــام بمانــد و بعــد از طــی فرایند تکاملــی خود‪،‬‬ ‫یعنــی پــس از گــذر از جنــس چــوب و نــی و لولــه فلــزی بــه‬ ‫مرحلــه نهایــی یعنــی اســتخوان ســاق قــوش برســد و ســپس‬ ‫نــام «قــوش نــی» را روی ان بگذارنــد و بعدهــا بــه مــرور‬ ‫زمــان‪ ،‬ایــن قــوش نــی تبدیــل به قوشــمه شــود‪ .‬چنیــن فرایند‬ ‫نامگــذاری بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســد‪ .‬وانگهــی طبــق‬ ‫یافته هــای زبانشناســی تغییــرات اوایــی در واژگان زبانهــا‪،‬‬ ‫در طــول زمــان ‪ ،‬طبــق اصــول و قواعــدی ثابــت و حتــی طبــق‬ ‫دســتور جهانــی صــورت مــی گیــرد نه به صــورت تصادفی و بی‬ ‫ضابطــه ‪ .‬در ایــن زمینــه بــه عنــوان کارشــناس در ایــن رشــته‬ ‫بایــد عــرض کنــم کــه هیــچ فرمــول زبانشــناختی وجــود نــدارد‬ ‫کــه بــر اســاس ان‪« ،‬قــوش نــی» تبدیــل بــه قوشــمه شــود‪.‬‬ ‫( بحــث فنــی و تخصصــی پیرامــون جزئیــات قواعــد تغییــرات‬ ‫اوایــی مجــال جداگانــه ای مــی طلبــد )‪ .‬وانگهــی اقــای جاویــد‬ ‫کــه مــدام بــه جــای قوشــمه از قــوش نــی اســتفاده مــی کنــد‬ ‫بایــد بگویــد‪ :‬کــدام فــرد پیــر و ســالخورده اشــنا بــا قوشــمه‪،‬‬ ‫لفــظ « قــوش نــی» را بــرای ایــن ســاز بــه کار بــرده یــا حتــی‬ ‫شــنیده اســت؟ چنیــن نامــی در زبانهــای دیگــر منطقــه نیــز‬ ‫بــرای ایــن ســاز کاربــرد نداشــته اســت ‪ .‬نوازنــدگان برجســته‬ ‫و اســاتید قدیمــی ایــن ســاز‪ ،‬ماننــد رضــا قلــی پــور ‪ ،‬قلــی‬ ‫ســجادی و محمــد قاپاقــی کــه هــر ســه از قــوم تـُـرک بودنــد‪،‬‬ ‫علــی طبــری از قــوم تــات و علــی ابچــوری از قــوم کـُـرد نیــز‬ ‫هیچــگاه از ایــن لفــظ بــرای ســاز خــود اســتفاده نکــرده انــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه کار بــردن قــوش نــی بــه جــای قوشــمه ارائــه‬ ‫وجــه تســمیه مــن دراوردی و تحریــف محــض واقعیــت هــای‬ ‫تاریخــی و علمــی اســت ‪.‬‬ ‫امــا برخــی از فعــاالن فرهنگــی کرمانــج معتقدنــد کــه‬ ‫قوشــمه یــک کلمــه کُــردی کرمانجــی اســت و اســتدالل‬ ‫مــی کننــد کــه ایــن واژه ریشــه در فرهنــگ دیریــن قــوم‬ ‫کرمانــج دارد و واژه هایــی ماننــد « قــوش» و «قوشــه»‬ ‫در ترکیبهــای « وه قــوش بــون » بــه معنــای جفــت شــدن‪،‬‬ ‫شــه هــو بــون» بــه معنــای همتــای یکدیگــر بــودن ‪« ،‬‬ ‫«قو ِ‬ ‫قوشَ ــه چنــار» بــه معنــای دو چنــار ‪ « ،‬قــوش وه قــوش »‬ ‫بــه معنــای دوشــادوش و ترکیبهــای مشــابه کاربــرد فــراوان‬ ‫در ایــن زبــان دارنــد و معتقدنــد اینهــا مــواردی هســتند کــه‬ ‫ریشــه دار بــودن واژه قوشــمه را در زبــان کــردی کرمانجــی‬ ‫تاییــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫ناگفتــه پیــدا ســت کــه در طــول تاریــخ هر زبانی پدیــده وام‬ ‫گیــری یــک امــر طبیعــی بــوده اســت ‪ .‬زبــان کــردی هــم از‬ ‫این قاعده مســتثنی نیســت‪ .‬این زبان بســیاری از مفاهیم‬ ‫را از زبانهای مجاور و منطقه ای مثل فارسی عربی و ترکی‬ ‫و ‪ ..‬و فرامنطقــه ای مثــل روســی و المانــی‪ ،‬فرانســوی ‪،‬‬ ‫انگلیســی و ‪ ..‬بــه قــرض گرفتــه اســت‪ .‬لــذا چنیــن نیســت‬ ‫کــه هــر عنصــر زبانــی از گذشــته بــه مــا رســیده جــزء نظــام‬ ‫واژگانــی و خزائــن زبانــی مــا بــوده اســت و یــا هــر واژه ای‬ ‫کــه اکنــون در زبانمــان کاربــرد زیــاد دارد جــزء واژگان اصیــل‬ ‫زبــان ماســت‪.‬‬ ‫در کرمانجــی « وقــوش بــون» بــه معنــای دوشــادوش هــم‬ ‫بــودن و مــواردی کــه فوقــا ًذکر شــد‪ ،‬ترکیباتی هســتند که با‬ ‫کلمــات عاریتــی «قــوش« و «قوشــه» زبــان ترکــی ســاخته‬ ‫شــده انــد ‪ .‬واژه هــای عاریتــی را مــی تــوان بــه مثابــه واژه‬ ‫خــودی در بافتهــای مختلــف اســتفاده کــرد و حتــی بــا انهــا‬ ‫واژه هــای جدیــد ســاخت ‪ .‬واژه هــای عاریتــی یــا قرضــی می‬ ‫تواننــد بــا واژه هــای قــرض گیرنــده ترکیــب شــوند و بــا انهــا‬ ‫اســامی و افعال مرکب و ســایر مقوالت دســتوری بســازند‪.‬‬ ‫ی از تکواژهــای دســتوری موجــود در واژه هــای‬ ‫حتــی برخ ـ ‬ ‫قرضــی‪ ،‬پــس از ورود بــه یــک زبــان خصوصیــت زایایــی مــی‬ ‫ی ان زبــان ب ـه کار رفت ـ ه و بخشــی‬ ‫یابنــد و در واژه ســازی ها ‬ ‫ی زبــان قرض گیرنــده را بــه خــود اختصــاص‬ ‫از نظــام واژگانـ ‬ ‫می دهنــد ؛ ولــی مــی دانیــم کــه اینهــا واژه هــای قرضــی‬ ‫هســتند و بــه دلیــل تبــادل فرهنگهــا و مــراودات میــان‬ ‫اقــوام بــه عنــوان واژه دخیــل وارد زبــان شــده انــد ‪ .‬لذا برای‬ ‫حفــظ میــراث زبانــی خــود الزم اســت کــه واژه هــای قرضــی‬ ‫زبــان خــود را بــاز شناســیم ؛ ســره از ناســره تشــخیص‬ ‫دهیــم و ناســره را بــه مثابــه واژگان اصیــل و نــاب زبــان‬ ‫خــود برنگیریــم‪ .‬بدیهــی اســت بــرای ایــن کار بهــره گیــری از‬ ‫معیارهــای زبانشناســی اجتنــاب ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫وقتــی مــی گوییــم یــک واژه متعلــق بــه یــک زبــان اســت ‪.‬‬ ‫در اصطــاح زبانشناســی ان واژه بایــد در نظــام ســاختواژی‬ ‫ان زبــان جایــی داشــته باشــد ‪ .‬بایــد چندیــن کلمــه از ان‬ ‫اشــتقاق یافتــه و در ســاحت تصریــف نیــز نمونــه هایــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬حتــی اگــر واژه ای مهجــور و منســوخ باشــد‬ ‫بایــد ســرنخ هایــی از ان در زبــان مــورد بحــث وجــود داشــته‬ ‫باشــد تــا بتــوان گفــت کــه ان واژه متعلــق بــه زبــان مــورد‬ ‫نظــر هســت یــا نــه ‪.‬‬ ‫حــال از دیــدگاه زبانشناســی از کجــا بدانیــم کــه یــک واژه‬ ‫ریشــه در زبــان مــورد نظــر دارد یــا نــدارد ‪ .‬پاســخ ایــن اســت‬ ‫کــه ان را بــا نظــام ســاختواژی و تصریفــی ان تطبیــق دهیــم ‪.‬‬ ‫مخصوصا ًســاختواژه اشــتقاقی که پربســامد ترین و زایاترین‬ ‫فرایندهــای واژه ســازی اســت ‪ .‬فراینــد اشــتقاق بــا ونــد افزایــی‬ ‫بــه پایــه و ریشــه کلمــات‪ ،‬واژه ســازی را میســر مــی کنــد‪ .‬مثــا ً‬ ‫لفــظ« دوزلــه» بــه معنــای دو نــی در زبــان کــردی ( کــه معــادل‬ ‫قوشــمه اســت ) از ترکیــب ســه تکــواژ ســاخته شــده اســت ‪:‬‬ ‫صفــت شمارشــی (دو) ‪ +‬اســم (زل) ‪ +‬ه (پســوند ابــزار)‪ .‬ولــی‬ ‫چنین فرایند ســاختواژی علیرغم حضور چند واژه هم ریشــه‬ ‫‪ ،‬در مــورد قوشــمه ‪ -‬ادعــا بــر ایــن اســت کــه ایــن لفــظ یــک واژه‬ ‫کرمانجــی اســت ‪ -‬صــدق نمــی کنــد ‪.‬‬ ‫البتــه در زبــان کــردی واژه قوشــمه ( دقیقــا ً بــا همیــن‬ ‫تلفــظ) بــه کار مــی رود؛ امــا دارای معنــای متفاوتــی اســت‪.‬‬ ‫قوشــمه در فرهنــگ کــردی گــروس بــه معنــای نحوســت و‬ ‫بدیمنــی امــده اســت کــه بــا « قشــقه» هــم معنــی اســت و‬ ‫ترکیــب « قوشــه گار» هــم بــه معنــی شــوم و نحــس اســت‬ ‫‪ .‬فرهنــگ کــردی ابراهیــم پــور نیــز قوشــه را هــم ریشــه بــا‬ ‫قوشــمه دانســته و بــه معنــای نحــس ‪ ،‬شــوم ‪ ،‬نامبــارک ‪،‬‬ ‫بدیمــن و بــد اختــر تعریــف کــرده اســت‪ .‬در همیــن راســتا‪،‬‬ ‫فرهنــگ کــردی هــژار بــرای واژه قوشــه ســه معنــی ذکــر‬ ‫کــرده اســت‪ -1 .‬واحــد پــول خــرد ‪ -2‬خــال ســفید بــر روی‬ ‫پیشــانی دام ‪ -3‬دام پیشــانی ســفید ‪ .‬این فرهنگ در مورد‬ ‫مدخــل قوشــمه نیــز ســه معنــی اورده اســت ‪ -1 :‬کــودک‬ ‫زرنــگ ‪ -2‬ادم بداخــاق ‪ -3‬ادم لــوده و مســخره بــاز‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬واژه قوشــمه در زبــان کردی را به هر معنایی‬ ‫کــه فوقــا ًذکــر شــد بگیریــم اساســا ًطبق دســتور زبــان کردی‬ ‫قابــل تجزیــه اشــتقاقی نیســت یــا الاقــل راقــم ایــن ســطور‬ ‫براســاس منابــع موجــود زبانشناســی و دســتور زبــان کــردی‬ ‫نتوانســته اســت ریشــه ان را بیابــد‪ .‬بــه نظــر مــی رســد‬ ‫واژه بســیطی اســت کــه در‬ ‫قامــوس زبــان کــردی قــرار‬ ‫گرفتــه و معلــوم نیســت از‬ ‫کجــا امــده اســت ‪ .‬اگرچــه‬ ‫واژه هایــی هــم ریشــه بــا‬ ‫ان ماننــد قوش( گســتاخ)‪،‬‬ ‫قوشــقی (خشــمگین ) ‪،‬‬ ‫قوشــه ( شــوم و بدفرجام)‪،‬‬ ‫قوشــمه ری ( شــوخی‬ ‫و لودگــی) ‪ ،‬قوشــه ری‬ ‫(ادم شــوم) در برخــی از‬ ‫گویشــهای کردی وجود دارد‬ ‫و بــه کار مــی رود‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس ‪ ،‬اگــر بنــا بــه‬ ‫تصریــح مدعیــان کرمانــج‪،‬‬ ‫واژه قوشــمه بــه معنــای ســاز‬ ‫محلــی در منطقــه شــمال‬ ‫خراســان نبــوده اســت و‬ ‫اولیــن بــار کردهــا در منطقــه‬ ‫خراســان رواج داده انــد ‪،‬‬ ‫مــا اکنــون بایــد بــه جــای‬ ‫قوشــمه‪ ،‬از دوزلــه اســتفاده‬ ‫مــی کردیــم و نــام قوشــمه‬ ‫کــه اکنــون در میــان همــه‬ ‫اقــوام ایــن دیــار بــا ســرور‬ ‫و شــادمانی پیونــد خــورده‬ ‫اســت بــه معنــای نحوســت و‬ ‫بدیمنــی بــه کار مــی رفــت و‬ ‫یــا بــه ادم لــوده و مســخره و‬ ‫یــا بداخــاق اطــاق مــی شــد‪ .‬در حالیکــه ایــن واژه بــه شــرحی‬ ‫کــه ذیــا ًخواهــد امدکامــا ً در نظــام اوایــی و ســاختواژی و‬ ‫نحــوی و معنایــی زبــان ترکــی قابــل تحلیــل اســت‪.‬‬ ‫از نظــر دیرینگــی واژگانــی ‪ ،‬دیــوان لغــات التــرک محمــود‬ ‫کاشــغری کــه بیــش از هــزار ســال از تالیــف ان مــی گــذرد‬ ‫(‪ 477-380‬هجــری قمــری ) واژه قــوش را جفــت هرچیــزی‬ ‫معنــی کــرده اســت‪ .‬میــرزا مهــدی خــان اســترابادی کــه‬ ‫منشــی نادرشــاه و از مورخــان ان دوره بــوده اســت در‬ ‫فرهنــگ ترکــی‪ -‬فارســی ســنگالخ ( ســال ‪ )1172‬ضمــن‬ ‫اوردن صــورت الزم و متعــدی ایــن ریشــه ( قوشــولماق و‬ ‫قوشــماق ) و اشــاره به معنای همراهی و امیختگی ‪ ،‬واژه‬ ‫قوشــه را مشــتق از قوشــماق دانســته و بــه معنــای دو پیــچ‬ ‫ذکــر کــرده اســت کــه در پیشــانی اســبان بــه هــم رســد‪.‬‬ ‫فرهنــگ نصیــری تالیف محمدرضا و عبدالجمیل نصیری(‬ ‫از منشــیان داراالنشــاء شــاه ســلیمان صفــوی) یکــی دیگــر‬ ‫از واژه نامــه هــای کهــن ترکــی اســت کــه در ســال ‪1095‬‬ ‫هجــری‪ 1700 /‬میــادی نوشــته شــده اســت‪ .‬در ایــن کتــاب‬ ‫دربــاره واژه «قــوش» و واژه هــای هــم ریشــه ان چنیــن‬ ‫امــده اســت ‪ :‬قــوش ‪ :‬جفــت ؛ قــوش اُکــوز ‪ :‬جفــت‬ ‫گاو؛ قــوش قــوش ‪ :‬جفــت جفــت؛ قوشــاغه ‪ :‬همــراه ؛‬ ‫قوشــارماغ‪ :‬همــراه کــردن‪.‬‬ ‫طبــق کتــاب فرهنــگ اذربایجانــی بــه فارســی تالیــف‬ ‫بهــزاد بهــزادی واژه هــای همریشــه بــا ایــن واژه عبارتنــد از‪:‬‬ ‫قووشــماق‪( :‬فعــل الزم) بــه هــم رســیدن و یکــی شــدن ؛‬ ‫قوشــولماق ‪( :‬فعــل الزم) ملحــق شــدن و همــراه شــدن؛‬ ‫قوشــماق ‪( :‬فعــل متعــدی) به هم بســتن و ملحــق کردن؛‬ ‫قوشــاق ‪( :‬قیــد) توامــاً‪ ،‬دوتایــی ؛ قوشــا ( صفــت ) جفــت ؛‬ ‫قوشــما ‪( :‬اســم مفعــول) بــه هــم پیوســته‪.‬‬ ‫فرهنگ ترکی به فارسی شاهمرسی نیز مدخلهای قووشان(‬ ‫بــه هــم پیوســته ) ‪ ،‬قووشــدرماغ( بــه هــم رســانیدن دو چیــز)‪،‬‬ ‫قووشــما (وصــال و اتحــاد) ‪ ،‬قووشــماق ( بــه هــم رســیدن ) ‪،‬‬ ‫قووشــوق ( بــه هــم پیوســته )‪ ،‬قوشــوم (وصــل ) را بــه عنــوان‬ ‫واژه هــای هــم خانــواده « قــوش» ذکــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫واژه هــای قوشــقو (صفــت) بــه معنــای دودل و مــردد از‬ ‫فرهنــگ ترکــی فارســی دیــل دنیــز ‪ ،‬و قوشــوق ‪ /‬قوشــاق‬ ‫(اســم) بــه معنــای محــل تالقــی و تقاطــع از مقایســه‬ ‫اللغتیــن از واژه هــای هــم خانــواده دیگــری هســتند کــه مــی‬ ‫تــوان بــر فهرســت فــوق افــزود‪ .‬چنانچــه مالحظــه مــی شــود‬ ‫؛ همــه اینهــا واژه هــای هــم ریشــه بــا قوشــمه هســتند کــه‬ ‫شــجره وســیعی را در زبــان ترکــی تشــکیل داده انــد‪.‬‬ ‫در ترکــی بجنــوردی نیــز مصــدر قووشــماغ ( متحــد شــدن‬ ‫و بــه هــم پیوســتن) و قوشــماغ ( قاتــی کــردن و مخلــوط‬ ‫کــردن ) کاربــرد فــراوان دارد و واژه هــای قوشــق (صفــت‬ ‫اســنادی) قوشــه ( صفــت وصفــی) و قوشــه قوشــه ( قیــد‬ ‫حالــت) ریشــه در ایــن کلمــات دارنــد ‪ .‬از نظــر تصریــف‬ ‫هــم‪ ،‬ایــن مصدرهــا بــه تمامــی صیغــه هــای شــخصی و در‬ ‫تمامــی زمانهــا در وجــه هــای ســببی‪ ،‬التزامــی و خبــری و‬ ‫حالتهای معلوم و مجهول و اشــکال الزم و متعدی صرف‬ ‫مــی شــود‪ .‬حتــی اصطالحــات و کنایــات قدیمــی ماننــد‪:‬‬ ‫«قوشــه پیــک» بــه معنــای ســاز مــورد بحــث ‪ « ،‬قوشــه قــرّه‬ ‫مــاغ» بــه معنــای بــه پــای هــم پیــر شــدن زوج و «ادم لــره‬ ‫شــلمین» به معنای قاتی ادمها نشــده‪ ،‬در این ابشــخور‬ ‫قو ِ‬ ‫پــرورده شــده انــد و لفــظ قوشــمه هــم یکــی از واژه هایــی‬ ‫اســت کــه رابطــه خویشــاوندی ریشــه دار بــا انهــا دارد‪.‬‬ ‫امــا از نظــر زبانشناســی لفــظ قوشــمه یــک واژه مشــتق‬ ‫محســوب میشــود کــه از ترکیــب بــن مضــارع یــا فعــل امــر‬ ‫بــا پســوند اســم ســاز « مَــه » ( بــا تلفــظ اذری هــا «مــا» )‬ ‫ســاخته مــی شــود ‪ .‬نقــش ایــن پســوند بــا پســوند » مَــه»‬ ‫کــه پســوند نهــی بــرای دوم شــخص مفــرد اســت تفــاوت‬ ‫بنیادیــن دارد ؛ ماننــد واژه « المــه » بــه معنــای «نگیــر»‬ ‫در تقابــل بــا واژه « المــه » بــه معنــای ســیب ‪ .‬در معنــای‬ ‫اخیــر « تکــواژ « ال» ریشــه فعــل و تکــواژ « مَــه » پســوند‬ ‫اســم ســاز اســت کــه لفــظ المــه را بــه معنــای « بــه دســت‬ ‫امــده» روی ایــن میــوه گــذارده انــد‪ .‬ایــن فراینــد ســاختواژی‬ ‫در تمــام گویــش هــای ترکــی یکســان اســت و اختصــاص‬ ‫بــه گویــش خاصــی از ایــن زبــان نــدارد‪ .‬امــا واژه قوشــمه‬ ‫مخصوصــا ً برســاخته از فرهنــگ تــرکان شــمال خراســان‬ ‫اســت‪ « .‬قــوش » ‪ /‬بــن مضــارع از مصــدر قوشــماغ ‪ /‬بــه‬ ‫معنــای جفــت کــردن و بــه هــم پیوســتن اســت و قوشــمه‬ ‫از نظــر دســتوری در مقولــه اســم از نــوع اســم مفعــول قــرار‬ ‫مــی گیــرد؛ یعنــی « جفــت شــده و بــه هــم پیوســته» کــه‬ ‫بــه عنــوان نامــی بــرای الــت موســیقی مــورد بحــث در ایــن‬ ‫منطقه انتخاب شــده اســت ‪ .‬نمونه این فرایند ســاختواژی‬ ‫در واژه هــای زیــر بــه خوبــی مشــهود اســت‪:‬‬ ‫ســیزمه ( ماســت چکیــده) از مصــدر ســیزماغ بــه معنــای‬ ‫چکیــدن و تراویــدن اب ‪ ،‬بُغمــه ( نوعــی زینــت زنانــه ‪ ،‬در پــاره‬ ‫ای از لهجــه هــا قــاده) ‪ ،‬از مصــدر بُغمــاغ بــه معنــای خفــه‬ ‫کــردن ‪ ،‬گئچمــه( انتقــال یافتــه) از مصــدر گئچمــاغ بــه معنــای‬ ‫گــذر کــردن و انتقــال یافتــن‪ ،‬قتلمــه ( نــان تــا شــده ) از مصــدر‬ ‫قتلــه مــاغ بــه معنــای تــا کــردن و دوغــره مــه (تلیــت شــده) از‬ ‫مصــدر دوغــره مــاغ بــه معنــای ریــز ریــز یــا تلیــت کــردن‪.‬‬ ‫بــه عــاوه ‪ ،‬واژه هــای قاتمــه ‪ ،‬چالمــه ‪ ،‬داغمــه ‪ ،‬ســاچمه‪،‬‬ ‫باســمه‪ ،‬تاســمه( تســمه) ‪ ،‬ســاچمه ‪ ،‬چمباتمــه‪ ،‬چکمــه‪،‬‬ ‫ســوکمه‪ ،‬ســوخمه ‪ ،‬دکمــه (تکمــه)‪ ،‬گزمــه ‪ ،‬قورمــه ‪،‬‬ ‫قیمــه‪ ،‬ترمــه ‪ ،‬دیمــه‪ ،‬دولمــه‪ ،‬دَل َمــه ‪ ،‬قابلمــه ‪ ،‬دیشــلمه‪،‬‬ ‫ســقلمه‪ ،‬ســگرمه ‪ ،‬ســورتمه ‪ ،‬چغرتمــه (چغرمــه ) و‬ ‫یورتمــه‪ ،‬کــه کاربــرد فراوانــی در زبــان فارســی دارنــد بــه‬ ‫گواهــی تمــام فرهنگهــای معتبــر فارســی از واژگان دخیــل‬ ‫زبان ترکی هســتند که طی این فرایند ســاختواژی تشــکیل‬ ‫شــده انــد و واژه قوشــمه هــم کــه از ریشــه قوشــماغ بــه‬ ‫معنــای بــه هــم بســتن و جفــت کــردن اســت از ایــن قاعــده‬ ‫زبانشــناختی مســتثنی نیســت و بدیــن ترتیــب ترکــی بــودن‬ ‫ایــن واژه محــرز و مســجل مــی شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!