روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 702 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 702

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 702

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 702

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪196 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 18‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/08-‬فوریه‪ /17-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪702 :‬‬ ‫بی اثرشدنتحری م‬ ‫دشمنان را ایستادگی‬ ‫مردم شکست‬ ‫‪4‬‬ ‫ضریب نفوذ ‪ ۱۳۴‬درصدی‬ ‫اینترنت در کشور‬ ‫‪5‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۷۶۹‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫طرح های دهه فجر گلستان است‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫مهمترین وسیله دشمن ‪ ،‬وسوسه‬ ‫از طریق فضای مجازی و رسانه های‬ ‫غربی‪ ،‬عربی و عبری بود‬ ‫پردرامدترین مشاغل‬ ‫در صنعت امنیت‬ ‫سایبری‬ ‫‪7‬‬ ‫نتیجهناکارامدیانقالب‬ ‫سفید گسترش فقر و‬ ‫وابستگی؛ در گلستان‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهی مزایده ساختمان کانون‬ ‫کارشناسانرسمیدادگستریگلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫مقاله‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل‬ ‫دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربه و تالش داشــته باشــید و اینگونه‬ ‫نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عده زیادی تمایل دارند بســرعت درامد میلیونی داشــته باشــند‪.‬ادامه شــماره ‪701‬‬ ‫‪ 9‬زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری ‪)fullstackacademy.com( :‬‬ ‫‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm; Ruby ; C; Rust‬‬ ‫چند نکته برای موفقیت و در نهایت کسب درامد از اینستاگرام‪:‬‬ ‫در اینجــا بایــد موضــوع و هــدف خــود را کامــا و دقیــق مشــخص کنید‪.‬پیشــنهاد می شــود کــه صرفــا ًدر ارتبــاط بــا موضوع‬ ‫خــود فعالیت کنید‪.‬‬ ‫بدنبال چالش باشید‪ ،‬و از این طریق فالوورها را غافل گیر کنید‪.‬‬ ‫از ارائه تبلیغ زیادی اجتناب کنید در ابتدا به فکر رضایت دنبال کننده باشید‪.‬‬ ‫از یک نام خوب و عالی برای برند یا پیج خودتان استفاده کنید‪.‬‬ ‫حرفه ای و خالق باشید‪ ،‬فقط تکرار کننده کارهای دیگران نباشید‪.‬‬ ‫از هشتگ مناسب زیر پست هایتان استفاده کنید و روی عکس هایتان واترمارکت(اسم برند) را قرار دهید‪.‬‬ ‫تبادل تبلیغات را با دیگر کانال ها انجام دهید‪.‬‬ ‫حتما و حتما استوری و الیو اینستاگرام فراموش نکنید‪.‬‬ ‫چند نکته مهم برای موفقیت و در نهایت کسب درامد از تلگرام‪:‬به دنبال انتخاب یک موضوع باشید‪.‬‬ ‫یک کانال با اسم مناسب و مرتبط با موضوع انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برای خود یک اصول نوشتاری داشته باشید‪.‬‬ ‫دقت کافی در انتخاب عکس ها داشته باشید‪.‬‬ ‫مواظب باشید مطالب تکراری قرار ندهید‪.‬‬ ‫به دنبال مطالب جدید باشید‪.‬‬ ‫از ویدئوهای جذاب بهره ببرید‪.‬‬ ‫در کانال های مرتبط با موضوع شما‪ ،‬تبلیغ دهید‪.‬‬ ‫در تالش باشید با کانال های مختلف تبادل اطالعات داشته باشید‪.‬‬ ‫از متن هــای ســاده در شــبکه های اجتماعــی اســتفاده کنیــد چــرا کــه بایــد متن هایــی را انتخــاب کنیــد کــه کاربــر را بــه‬ ‫فکــر فــرو نبــرد!‬ ‫اگر بر روی صفحه خودتان در اینستاگرام به صورت اصولی کار کنید قطعا ًدرامد خوبی برایتان خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ .7‬تدریس از راه دور‬ ‫ مناسب گروه دوم‬‫در صورتیکــه تســلط کافــی بــر مباحــث و تدریــس برنامه نویســی داریــد‪ ،‬یــا قادرید زبان خارجــه تدریس کنید می توانید‬ ‫بــه صــورت انالیــن و بــا اســتفاده از وبینــار‪ ،‬توضیحات خودتــان را ارائه دهید‪.‬‬ ‫وبینــار چیســت؟ وبینــار (‪ )Webinar‬از عبــارت ‪ Web-based seminar‬گرفتــه شــده و بــه کالس‪ ،‬دوره‪ ،‬ســمینار یــا هــر‬ ‫رویــداد انالینــی گفتــه می شــود کــه در محیــط وب و در بســتر اینترنــت بصــورت کامــا انالیــن‪ ،‬زنــده‪ ،‬تعاملــی و دو طرفه‬ ‫در یــک زمــان مشــخص برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫برای برگزاری وبینار می توانید از پلتفرم های داخلی زیر استفاده کنید‪:‬‬ ‫‪eseminar.tv‬‬ ‫‪webynar.ir‬‬ ‫‪weberno.com‬‬ ‫شــما می توانیــد زمــان برگــزاری وبینــار را در شــبکه های اجتماعــی منتشــر کنیــد‪ ،‬همچنیــن خواهیــد توانســت از‬ ‫پلتفرم هــای اطالع رســانی رویــداد مثــل ‪ evand.com‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬استفاده از سیستم همکاری در فروش (افیلیت مارکتینگ) ‪ -‬مناسب گروه اول و دوم‬ ‫در سیســتم همــکاری در فــروش (‪ )Affiliate Marketing‬هرکســی می توانــد بــا عضویــت در ان و کمــک بــه فــروش‬ ‫کاالهــا‪ ،‬بــه ازای خریــد هــر کاربــر‪ ،‬پورســانت دریافــت کنــد‪ .‬ایــن روش از مهم تریــن شــیوه های کســب درامــد از اینترنت‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی ماننــد کانــال تلگــرام و اینســتاگرام بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫‪335‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪702‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫استاندار خراسان شمالی‬ ‫در بخش تعاون حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫فرصت شغلی ایجاد شد‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هــزار فرصــت شــغلی بــا بهــره بــرداری از‬ ‫‪ ۶۶۴‬طــرح اشــتغالزایی همزمــان بــا ششــمین روز از‬ ‫چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب اســامی‬ ‫در خراســان شــمالی ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی در اییــن افتتــاح همزمــان ‪ ۱۶‬هــزار طــرح‬ ‫اشــتغالزایی صنــدوق کارافرینــی امیــد کشــور کــه بــه‬ ‫صــورت وبینــار در محــل روســتای «اتیمز» اســفراین‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میــزان فرصــت‬ ‫اشــتغالزایی بــا اعتبــار ‪ ۲۱۸‬میلیــارد تومــان از محــل‬ ‫اعتبــارات صنــدوق کارافرینــی امیــد در خراســان‬ ‫شــمالی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد بــا اشــاره بــه نــگاه دولت در‬ ‫حــوزه صنایــع خرد و مشــاغل خانگــی‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع‬ ‫نقش مهمی در توســعه و بحث اشــتغالزایی کشــور‬ ‫ایفــا مــی کننــد و از انجایــی کــه نیاز به ســرمایه اولیه‬ ‫باالیــی ندارنــد‪ ،‬فشــار مالــی ســنگینی بــه دولــت وارد‬ ‫نمــی کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت نیــز ســعی دارد بــا حمایــت از‬ ‫صنعتگــران و کارافرینــان شــاغل در ایــن صنایــع‬ ‫ســبب پویایــی اقتصــاد کشــور شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی یــاداور‬ ‫شــد‪ ۸۰ :‬درصد فعالیت کشــورهای مختلف مربوط‬ ‫بــه صنایــع خــرد اســت در حالــی کــه ایــن ســهم در‬ ‫کشــور ‪ ۴.۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا تاکید بــر توانمند ســازی کارافرینان‬ ‫و زنــان سرپرســت خانــوار اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر زنــان فعــال در حــوزه‬ ‫مشــاغل خانگــی‪ ،‬سرپرســت خانــوار هســتند بایــد‬ ‫تمامــی زمینــه هــا برای عرضــه محصوالت ایــن افراد‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع ایــن افــراد توانمنــد بــرای‬ ‫تولیــدات خــود نیــاز بــه مکان هایــی بــرای فــروش‬ ‫دارنــد کــه بایــد در راســتای توســعه مشــاغل خانگــی‬ ‫و توانمنــد ســازی ایــن افــراد نــگاه ویــژه ای داشــت‪.‬‬ ‫‪ ۵۱۶‬طــرح بــا اعتبــار ســه هــزار و ‪ ۷۷۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار همزمــان بــا چهــل و چهارمیــن ایــام‬ ‫ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی در اســتان افتتــاح‬ ‫و یــا کلنــگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫بیشــتر ایــن پــروژه هــا مربــوط بــه بخــش صنعــت و‬ ‫معدن‪ ،‬اب و فاضالب‪ ،‬جهاد کشاورزی و شهرداریها‬ ‫اســت و شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۱۲‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار بیشــترین افتتــاح طــرح را دارد‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اسفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری‬ ‫جنــوب شــرقی بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی قــرار‬ ‫دارد کــه بــه دلیــل برخــورداری از ‪ ۲‬مجتمــع بــزرگ و‬ ‫مهــم صنعتــی فــوالد و لولــه گســتر قطــب صنایــع‬ ‫بــزرگ خراســان شــمالی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫دخترخانم های متولد‬ ‫‪ 75‬که به دنبال کار‬ ‫اداری هستند تماس‬ ‫بگیرن‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬چاه دبی اب شرب گلستان‬ ‫دبــی ‪ ۷۰۰‬چــاه اب شــرب گلســتان بــه دلیــل برداشــت بی رویــه‬ ‫چاه هــی غیرمجــاز بــه نصــف کاهــش پیــدا کــرده کــه بایــد بــرای‬ ‫تامیــن نیــاز ابــی شــهروندان از تــک منبعــی خــارج شــویم و بــه‬ ‫ســمت اســتفاده از ســایر منابــع ماننــد اب ســدها حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪۷۶۹‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه‬ ‫طرح های دهه فجر‬ ‫گلستان است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تقدیــر از خدمــات دولــت ســیزدهم‬ ‫بــرای فراهم کــردن زیرســاخت های ضــروری اســتان گفــت‪:‬‬ ‫همزمــان بــا دهــه فجــر امســال ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۹۷‬پــروژه عمرانــی‬ ‫و اقتصــادی در اســتان به بهره بــرداری رســیده و یــا ســاخت‬ ‫ان اغــاز خواهــد شــد کــه هزینــه اجــرای ان ‪ ۷‬هــزار و ‪۷۶۹‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در‬ ‫مراســم متمرکــز افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایــی پروژه هــای‬ ‫دهــه فجــر گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬طرح هــای دهه فجر‬ ‫امســال گلســتان افــزون بــر ‪ ۸‬هــزار فرصــت شــغلی در‬ ‫اســتان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از پیــروزی انقــاب‪ ،‬اقدامــات زیربنایــی‬ ‫فراوانــی در گلســتان انجــام شــد کــه تــاش می کنیــم ایــن‬ ‫ظرفیت هــا را تبدیــل بــه فرصتــی بــرای تســریع در رســیدن بــه‬ ‫توســعه پایــدار کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت موضــوع اشــتغال پایــدار در کمــک‬ ‫بــه درامدزایــی و بهبــود شــرایط معیشــتی جامعــه‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫امســال تاکنــون ‪ ۳۱‬هــزار فرصــت شــغلی در اســتان ایجــاد‬ ‫شــده و گلســتان جــزو اســتان های برتــر از لحــاظ راســتی‬ ‫ازمایــی میــزان اشــتغال قــرار دارد‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۶‬اب بندان در سمت‬ ‫راست رودخانه گرگانرود‬ ‫ساماندهی شده و با دستور‬ ‫استاندار صاحبان انها می توانند‬ ‫در همین محل کشاورزی و یا از‬ ‫سایر بسته های تشویقی استفاده‬ ‫کنند‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬توســعه متــوازن مناطــق شــهری‬ ‫و روســتایی و توزیــع عادالنــه منابــع از دیگــر تاکیــدات دولــت‬ ‫ســیزدهم اســت کــه در ایــن اســتان هــم تمــام تــاش خــود‬ ‫را بــرای تحقــق ان بـه کار گرفتیــم بــه عنــوان نمونــه بــا توجــه‬ ‫بــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای گنبــدکاووس ســهم ایــن‬ ‫شهرســتان از مجموعــه پروژه هــای دهــه فجــر هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫پــروژه اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس مطالعــات اســتان های‬ ‫شــمالی کشــور در چنــد ســال اینــده بــا خشکســالی درگیــر‬ ‫هســتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای حل مشــکالت حوزه ابی گلســتان‬ ‫بــه سرانجام رســاندن ســد نرمــاب بــرای ابرســانی بــه ‪۵۳۵‬‬ ‫هــزار نفــر از جمعیــت شــرق اســتان بــه جــد پیگیــری می شــود‬ ‫و تــا انتهــای ســال مالــی گذشــته هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای رفــع تنش هــای ابــی اســتان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دبــی ‪ ۷۰۰‬چــاه اب شــرب گلســتان بــه دلیــل‬ ‫برداشــت بی رویــه چاه هــی غیرمجــاز بــه نصــف کاهــش پیــدا‬ ‫کــرده کــه بایــد بــرای تامین نیاز ابی شــهروندان از تک منبعی‬ ‫خــارج شــویم و بــه ســمت اســتفاده از ســایر منابــع ماننــد اب‬ ‫ســدها حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬در دولــت ســیزدهم هــزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای رفــع تنــش ابــی گلســتان هزینــه‬ ‫شــده و برخــی از شهرســتان ها اعتبــارات رفــع تنــش ابــی‬ ‫ان هــا چنــد ده برابــر بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬در حــوزه اب و فاضــاب ‪ ۳۵‬پــروژه بــا‬ ‫‪ ۱۶۴‬میلیــارد تومــان در دهــه فجــر افتتــاح شــده و یــا عملیــات‬ ‫اجرایــی ان اغــاز کــه یکــی از ان هــا شــروع عملیــات اجرایــی‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتــر شــبکه جمــع اوری فاضــاب بــا ‪ ۵۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار در گــرگان و گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گســتان گفــت‪ ۱۰۰ :‬درصــد مــردم ســاکن در‬ ‫مناطــق شــهری اســتان از نعمــت گاز بهــره منــد هســتند‬ ‫و همچنیــن ‪ ۹۸.۵‬درصــد روســتاها هــم گازدار شــدند کــه‬ ‫تــاش داریــم تــا دهــه فجــر ســال اینــده تمــام روســتاهای‬ ‫دارای کل گازدار شــوند‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا تشــریح پروژه هــای اماده افتتــاح و یا اغاز عملیات‬ ‫اجرایــی گلســتان در دهــه فجــر بیــان کــرد‪ ۱۰۰ :‬درصــد زمیــن‬ ‫در مناطــق روســتایی بــرای ســاخت مســکن در قالــب طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن امــاده و در مناطــق شــهری هم بــرای ‪۲‬‬ ‫ســال اول ســاخت مســکن زمیــن فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از تخصیــص ‪ ۱۰۰‬درصــدی اعتبــار مصــوب بــرای اکادمــی‬ ‫والیبــال گنبــدکاووس خبــر داد و گفــت‪ ۶ :‬میلیــارد تومــان در‬ ‫ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان بــرای ایــن پروژه مصوب شــد‬ ‫کــه ‪ ۱۰۰‬درصــد ان تخصیــص یافتــه و بــا ‪ ۹۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی تــا چهــار مــاه اینــده امــاده بهــره بــرداری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس هــم در ایــن مراســم گفــت‪ :‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۲۴‬مــورد از پروژه هــای دهــه فجــر امســال ایــن شهرســتان‬ ‫اقتصــادی و ‪ ۲۷۶‬پــروژه دیگــر عمرانــی اســت کــه در مقایســه‬ ‫بــا ســال گذشــته رشــد ‪ ۴۱‬درصــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه ادامــه داد‪ :‬بــا افتتــاح طرح هــای اقتصــادی و‬ ‫اشــتغالزای گنبــدکاووس بــرای ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۶۰‬نفــر از جوانــان و‬ ‫افــراد جویــای کار فرصــت شــغلی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫تمرکززدایی و اعتماد به‬ ‫مدیران به ویژه فرمانداران‬ ‫باعث ایجاد انگیزه و تالش‬ ‫بیشتر انان برای کمک به‬ ‫توسعه و ابادانی استان شده‬ ‫است‬ ‫فرماندار گنبدکاووس بیان کرد‪ :‬مرکز ام ارای شــهیدمطهری‬ ‫بــا ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان‪ ،‬پســت ‪ ۲۳۰‬کیلــو ولــت فجــر بــا ‪۴۳‬‬ ‫میلیــارد تومــان‪ ،‬هنرســتان ‪ ۱۲‬کالســه بــا ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان‪،‬‬ ‫پســت ‪ ۶۳‬کیلــو ولــت فجــر گنبــد بــا ‪ ۲۶‬میلیــارد تومــان‪،‬‬ ‫روکــش اســفالت خــط نــو گــدم ابــاد بــا ‪ ۱۶‬میلیــارد تومــان‬ ‫و پــروژه ســیم بــه کابــل شــهری بــا ‪ ۱۱.۵‬میلیــارد تومــان و‬ ‫دیــوار حریــم اینچــه بــرون بــا ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان و اســتخر‬ ‫ســر پوشــیده خیابــان شــکوفه بــا ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان از جملــه‬ ‫مهمتریــن ایــن پروژه هــا اســت‪.‬‬ ‫دهرویــه از مراحــل نهایــی ترســیم چشــم انــداز ‪ ۱۴۰۴‬اســتان‬ ‫گلســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬تمرکززدایــی و اعتمــاد بــه مدیــران‬ ‫بــه ویــژه فرمانــداران باعــث ایجــاد انگیــزه و تالش بیشــتر انان‬ ‫بــرای کمــک بــه توســعه و ابادانــی اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه بخشــی از اقدامــات شــاخص انجــام شــده در‬ ‫گنبــدکاووس اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســال گذشــته در همیــن‬ ‫دوره زمانــی ‪ ۳۵۰‬لیتــر برثانیــه کمبــود اب داشــتیم کــه با حفر‬ ‫و تجهیــز چاه هــا جدیــد ‪ ۲۷۰‬لیتــر برثانیــه ان را جبــران کردیــم‬ ‫و ســه حلقــه چــاه دیگــر هــم حفــر شــده کــه ‪ ۱۰۰‬لیتــر برثانیــه‬ ‫را جبــران خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس تاکیــد کــرد‪ :‬بــا تدابیــر صــورت گرفتــه‬ ‫امســال قطعــی اب و بــرق را در شهرســتان نداشــتیم و در‬ ‫بخــش بهداشــت و درمــان هــم اقدامــات خوبــی بــرای بهبــود‬ ‫شــرایط بــا توجــه بــه جمعیــت شــناور شــهرها و روســتاهای‬ ‫اطــراف بــرای دریافــت خدمــات درمانــی از مراکــز ایــن‬ ‫شهرســتان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫دهرویــه بــا اشــاره بــه تبعــات منفــی زیســت محیطــی وجــود‬ ‫اب بندان هــای غیرمجــاز و تقاضــای مردم شهرســتان نســبت‬ ‫ب انهــا‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۶‬اب بنــدان در ســمت‬ ‫بــه تخریــ ‬ ‫راســت رودخانــه گرگانــرود ســاماندهی شــده و بــا دســتور‬ ‫اســتاندار صاحبان انها می توانند در همین محل کشــاورزی‬ ‫و یــا از ســایر بســته های تشــویقی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫برای حل مشکالت حوزه ابی‬ ‫گلستان به سرانجام رساندن‬ ‫سد نرماب برای ابرسانی به‬ ‫‪ ۵۳۵‬هزار نفر از جمعیت شرق‬ ‫استان به جد پیگیری می شود‬ ‫و تا انتهای سال مالی گذشته‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫رفع تنش های ابی استان هزینه‬ ‫شده است‬ ‫وی تخصیــص زمیــن بیمارســتان را از دیگــر مطالبــات مــردم‬ ‫گنبدکاووس دانست و از استاندار گلستان خواست پیگیری‬ ‫الزم را بــرای تحویــل زمیــن و کلنگ زنــی پــروژه انجــام دهــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی امــام جمعــه گنبــدکاووس‬ ‫هــم بــا تبریــک دهــه فجــر بــه خدمــات ‪ ۴۴‬ســال گذشــته‬ ‫انقــاب اســامی بــرای کمــک بــه رفــع محرومیت هــا اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬کارنامــه دولــت مردمــی ســیزدهم بــا رویکــرد‬ ‫محرومیــت زدایــی و مبــارزه بــا فســاد همــواره بــا برکــت اســت‬ ‫و شــاهد جبــران ‪ ۱۰‬ســال عقــب ماندگــی در کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از حضــور پرشــور دختــران و پســران دهــه‬ ‫هشــتادی در مراســم معنــوی اعتــکاف قدردانــی کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫امســال در گنبــدکاووس هــزار و ‪ ۴۳۰‬نفــر معتکــف شــدند که‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد انــان نوجوانــان هســتند‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالباســط نوریــزاد امــام جمعــه اهــل ســنت‬ ‫گنبــدکاووس هــم مهمتریــن فلســفه دهــه فجــر را قدردانــی‬ ‫از دســتاوردهای انقالب اســامی در حمایت از مســتضعفان‬ ‫و نشــان دادن اقتــدار و حاکمیــت جهانــی انقــاب اســامی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬برگــزاری برنامه هــای ایــن چنینــی ارتبــاط‬ ‫قــوی دولتمــردان و بــا مــردم را بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انقــاب اســامی الهــام گرفتــه از موازیــن الهــی و‬ ‫مباحــث قرانــی اســت و تالش دشــمنان برای خامــوش کردن‬ ‫چــراغ انقــاب بــا اراده قــوی ملــت ایــران بــرای تحکیــم وحــدت‬ ‫و بــرادری بــه نتیجــه نخواهد رســید‪.‬‬ ‫برای ثبت معرفی خود‬ ‫در چهار رسانه موسسه‬ ‫بازار کسب و کار و دریافت‬ ‫تخفیف ویژه با شماره‬ ‫‪ 021 -91013453‬در ساعات‬ ‫اداری تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 18‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 702‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫چرا فرمان عفو رهبری مهم است؟‬ ‫ایــن ســعه صــدر در حالیســت کــه در حــوادث امســال‬ ‫گاهی شاهد تندترین و خشن ترین رفتارها و گفتارها‬ ‫بودیــم و خشــونت کالمــی و فحاشــی کــه فیلــم هــای ان‬ ‫در فضــای مجــازی پخــش شــد‪ ،‬نشــان داد کــه جبهــه‬ ‫برانــداز بــرای رســیدن بــه هــدف خــود حــد و مــرز اخالقــی‬ ‫نمــی شناســد و تــاش دارد بــه هــر حربــه ای فضــای‬ ‫سیاســی و اجتماعــی کشــور را بــه ســمت فضــای دو‬ ‫قطبــی و خشــونت امیــز ســوق دهــد تــا از فضای ملتهب‬ ‫ایجــاد شــده‪ ،‬بهــره خــود را ببــرد‬ ‫کارشناســان اجتماعــی و جامعــه شناســان از ابتــدای شــکل گیــری‬ ‫اعتراضــات مردمــی کــه بــه حــوادث و اغتشاشــات در پاییــز امســال‬ ‫منجــر شــد‪ ،‬بــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــتند کــه ایــن حــوادث مــی تواند به‬ ‫گسســت اجتماعــی دامــن زده و انقطــاع نســلی و فرهنگــی را موجــب‬ ‫شــود و ســبب دیجــاد دودســتگی در جامعــه شــود امــا بــا عفــو رهبــری‬ ‫بــه صــورت عملــی‪ ،‬وعــده مســئوالن نظــام مبنــی بــر اینکــه بایــد بیــن‬ ‫معترضــان و مغرضــان تفــاوت قائــل شــد‪ ،‬بــه ثمــر نشســت و کســانی‬ ‫را بــه دلیــل رفتارهــای هیجانــی در لبــه پرتــگاه جدایــی از مــردم و نظــام‬ ‫قــرار گرفتــه بودنــد را بــه اغــوش نظــام اســامی بازگردانــد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫مهمترینوسیله‬ ‫دشمن ‪ ،‬وسوسه از‬ ‫طریق فضای مجازی‬ ‫و رسانه های غربی‪،‬‬ ‫عربی و عبری بود‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در چهــل و چهارمیــن فجــر‬ ‫پیــروزی انقــاب و گذشــت حــدود ســه مــاه از فروکــش‬ ‫کــردن اتــش فتنــه ‪ ۱۴۰۱‬فرمــان عفــو عمومــی متهمــان و‬ ‫محکومــان را صــادر کردنــد کــه ایــن تصمیــم دایره گســترده‬ ‫رافــت اســامی بــرای حفــظ یکایــک فرزنــدان ایــن اب و‬ ‫خــاک در دامــن انقــاب را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬فرمــان عفــو‬ ‫عمومــی صــادر شــده از ســوی رهبــر معظــم انقــاب کــه‬ ‫دههــا هــزار نفــر از متهمــان و محکومــان را در بــر مــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬چنــان لــرزه ای بــه انــدام جبهــه برانــداز انداختــه‬ ‫اســت کــه انهــا را در برابــر ایــن راهبــرد مبهــوت کــرده و‬ ‫انهایی که با دســتپاچگی می خواســتند با هشــتگ ســازی‬ ‫هــای «فرامــوش نمی کنیــم» جســم مــرده فتنــه اخیــر را‬ ‫بــا تنفــس مصنوعــی زنــده نگــه دارنــد‪ ،‬بــه ســکوت وادار‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫البتــه بایــد گفــت کــه ایــن اقــدام رهبــری بــی ســابقه نبوده‬ ‫اســت؛ حــدود ‪ ۱۱‬ســال پیــش و در ســال ‪ ۱۳۹۰‬نیــز ایشــان‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر از محکومــان جرایــم امنیتــی فتنــه ‪ ۸۸‬را مورد عفو‬ ‫قــرار دادنــد کــه شــامل ازادی ‪ ۷۰‬نفــر از زنــدان‪ ،‬توقــف‬ ‫اجــرای حکــم ‪ ۱۸‬نفــر و تخفیــف در مجــازات ‪ ۱۲‬نفــر بــود که‬ ‫بــه ایــن ترتیــب فضــای سیاســی ایجــاد شــده پــس از فتنــه‬ ‫ان زمــان را بــه نفــع جمهــوری اســامی ایــران تغییــر یافــت‬ ‫و بدخواهــان ایــن مــرز و بــوم را نــاکام گذاشــت‪.‬‬ ‫بــار نیــز چهــره هــا و جریــان هــای سیاســی بــا اســتقبال از ایــن‬ ‫فرمــان حکیمانــه‪ ،‬ان را میــخ اخــر بــر تابــوت فتنــه گــری اخیــر‬ ‫دشــمنانی دانســتند کــه بــرای برانــدازی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران متحــد شــده بودنــد و قصــد داشــتند بــا ســوء اســتفاده‬ ‫از احساســات جوانــان و نوجوانــان و انحــراف مطالبــات و‬ ‫اعتراضــات مردمــی بــا اصــل نظــام مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫چرا فرمان عفو رهبری مهم است؟‬ ‫کارشناســان اجتماعــی و جامعــه شناســان از ابتــدای شــکل‬ ‫گیــری اعتراضــات مردمــی کــه بــه حــوادث و اغتشاشــات در‬ ‫پاییــز امســال منجــر شــد‪ ،‬بــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــتند کــه‬ ‫ایــن حــوادث مــی توانــد بــه گسســت اجتماعــی دامــن زده و‬ ‫انقطــاع نســلی و فرهنگــی را موجــب شــود و ســبب دیجــاد‬ ‫دودســتگی در جامعــه شــود امــا بــا عفــو رهبــری بــه صــورت‬ ‫عملــی‪ ،‬وعــده مســئوالن نظــام مبنــی بــر اینکــه بایــد بیــن‬ ‫معترضــان و مغرضــان تفــاوت قائــل شــد‪ ،‬بــه ثمــر نشســت‬ ‫و کســانی را بــه دلیــل رفتارهــای هیجانــی در لبــه پرتــگاه‬ ‫جدایــی از مــردم و نظــام قــرار گرفتــه بودنــد را بــه اغــوش‬ ‫نظــام اســامی بازگردانــد‪.‬‬ ‫نمادی از سعه صدر مسئوالن‬ ‫مســئوالن امنیتی و انتظامی در حوادث اخیر تالش داشــتند‬ ‫تــا ایــن اعتراضــات را بــا کمتریــن هزینــه پایــان یابــد و شــاید‬ ‫یکــی از دالیــل طوالنــی شــدن رونــد اعتراضــات کــه در روزهــای‬ ‫واپســین تابســتان اغــاز شــد و تــا میانــه پاییز به طــول انجامید‪،‬‬ ‫همیــن بــود‪ .‬هرچنــد از همــان ابتــدا برخــورد بــا جریــان برانــداز‬ ‫و کســانی کــه قصــد ســوء اســتفاده از احساســات مردمــی را‬ ‫داشــتند‪ ،‬در دســتور کار بــود‪.‬‬ ‫بــا فرمــان عفــو رهبــری ایــن ســعه صــدر‪ ،‬بــار دیگــر نمــود‬ ‫عینــی یافــت زیــرا حتــی متهمانــی کــه هنــوز بــرای رســیدگی‬ ‫بــه اتهامــات انهــا دادگاهــی تشــکیل نشــده اســت را نیــز در‬ ‫بــر گرفــت یعنــی فــارغ از انچــه کــه اتفــاق افتــاده‪ ،‬چتــر عفــو‬ ‫عمومــی چنــان گســترده اســت کــه حتــی افــرادی را که هنــوز در‬ ‫جایــگاه متهــم قــرار دادنــد را نیــز در برگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســعه صــدر در حالیســت کــه در حــوادث امســال گاهــی‬ ‫شــاهد تندتریــن و خشــن تریــن رفتارهــا و گفتارهــا بودیــم و‬ ‫خشــونت کالمــی و فحاشــی کــه فیلــم هــای ان در فضــای‬ ‫مجــازی پخــش شــد‪ ،‬نشــان داد کــه جبهــه برانداز برای رســیدن‬ ‫بــه هــدف خــود حــد و مــرز اخالقــی نمــی شناســد و تــاش‬ ‫دارد بــه هــر حربــه ای فضــای سیاســی و اجتماعــی کشــور را‬ ‫بــه ســمت فضــای دو قطبــی و خشــونت امیــز ســوق دهــد تــا از‬ ‫فضــای ملتهــب ایجــاد شــده‪ ،‬بهــره خــود را ببــرد‪.‬‬ ‫«مهمترین وسیله دشمن در این‬ ‫اغتشاشات کار تبلیغاتی و وسوسه‬ ‫از طریق فضای مجازی و رسانه های‬ ‫در ‪ ۲۸‬ابان و در دیدار مردم اصفهان‪ ،‬غربی‪ ،‬عربی و عبری بود» که به این‬ ‫ترتیب با عفو عمومی سالح اصلی‬ ‫ایشان هدف اصلی صحنه گردانان‬ ‫اغتشاشات اخیر را به میدان اوردن جبهه مقابل از کار افتاد و انهایی که‬ ‫با سر دادن شعارهای هنجار شکن‪،‬‬ ‫ملت دانستند و گفتند‪ :‬حاال که‬ ‫نتوانستند مردم را به میدان بیاورند اصل نظام را هدف قرار دادن بودند‬ ‫خلع سالح کرد‬ ‫در حال شرارتند تا بلکه بتوانند‬ ‫خلع سالح دشمن‬ ‫مسئوالن را خسته کنند البته اشتباه‬ ‫دســتاورد ســوم ایــن عفــو عمومــی را مــی تــوان خلــع ســاح‬ ‫می کنند چرا که این شرارتها موجب‬ ‫دشــمن دانســت؛ همانطــور کــه رهبر معظم انقــاب در ابتدای‬ ‫وقوع این فتنه‪ ،‬ان را جنگی ترکیبی و شناختی برشمردند که‬ ‫می شود مردم‪ ،‬خسته‪ ،‬و از انها بیزارتر‬ ‫بــا دمیــدن اتــش فتنــه از ســوی رســانه های فارســی زبان لندن‬ ‫نشــین و خیانــت برخــی شــکل گرفــت و «مهمتریــن وســیله‬ ‫و متنفرتر شوند‬ ‫همانطور که فرمان رهبری در تابســتان ‪ ۱۳۹۰‬مورد اســتقبال‬ ‫جریــان هــای سیاســی از هــر دو طیــف قــرار گرفــت و ان را‬ ‫گامــی بلنــد در راســتای اشــتی ملــی و تلطیــف فضــای سیاســی‬ ‫کشــور تعبیــر کردنــد کــه فضــا را بــرای مشــارکت عمومــی در‬ ‫عرصه هــای سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی ارتقــا داد‪ ،‬ایــن‬ ‫دشــمن در ایــن اغتشاشــات کار تبلیغاتــی و وسوســه از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی و رســانه های غربــی‪ ،‬عربــی و عبــری بــود» کــه‬ ‫بــه ایــن ترتیــب بــا عفــو عمومــی ســاح اصلــی جبهــه مقابــل از‬ ‫کار افتــاد و انهایــی کــه بــا ســر دادن شــعارهای هنجــار شــکن‪،‬‬ ‫اصــل نظــام را هــدف قــرار دادن بودنــد خلــع ســاح کــرد‪.‬‬ ‫رســانه هایــی کــه بــا فروکــش کــردن التهابــات پاییــز ‪ ۱۴۰۱‬بــه‬ ‫دنبــال ان بودنــد تــا انقــاب مجــازی خــود را در قالــب هشــتگ‬ ‫ســازی هــای مختلــف در فضــای مجــازی زنــده نگــه دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن امیــد بســته بودنــد کــه بــا برگــزاری دادگاههــای متهمــان‬ ‫حــوادث اخیــر‪ ،‬هــر روز خوراک جدیدی برای تبلیغات مســموم‬ ‫خــود پیــدا کننــد امــا اکنــون کــه عفــو عمومــی صــادر شــده کــه‬ ‫متهمــان و محکومــان حــوادث اخیــر را نیــز در بــر می گیرد‪ ،‬انها‬ ‫چــه در چنتــه خواهنــد داشــت تــا غــذای مخاطبــان خــود کننــد؟‬ ‫با فرمان عفو رهبری این سعه صدر‪،‬‬ ‫بار دیگر نمود عینی یافت زیرا حتی‬ ‫متهمانی که هنوز برای رسیدگی به‬ ‫اتهامات انها دادگاهی تشکیل نشده‬ ‫است را نیز در بر گرفت یعنی فارغ از‬ ‫انچه که اتفاق افتاده‪ ،‬چتر عفو عمومی‬ ‫چنان گسترده است که حتی افرادی را‬ ‫که هنوز در جایگاه متهم قرار دادند را‬ ‫نیز در برگرفته است‬ ‫میدان عمل برای اپوزیسیون تنگ شد‬ ‫ناظــران سیاســی بــر ایــن باورنــد کــه بــا ابتــکار عمــل رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب‪ ،‬اپوزیســیون خــارج نشــین کــه امیــدوار بــود‬ ‫همچنــان مــوج ســواری کننــد و بعــد چهــار دهــه خــود را بــه‬ ‫عرصــه سیاســی کشــور بازگردانــد‪ ،‬عرصــه ای بــرای عــرض اندام‬ ‫نیافــت؛ جبهــه مقابــل انقــاب اســامی کــه طیــف متنوعــی‬ ‫از تجزیــه طلبــان‪ ،‬ســلطنت طلبــان‪ ،‬منافقیــن و کســانی کــه‬ ‫دستشــان بــه خــون هــزاران شــهروند ایرانــی الــوده اســت را در‬ ‫بــر مــی گیــرد‪ ،‬تصــور مــی کــرد بــا جــدا کــردن بخشــی از مــردم از‬ ‫بدنــه نظــام‪ ،‬مــی توانــد بــا یارگیــری در داخــل کشــور بــرای خــود‬ ‫وجهــه ای دســت و پــا کــرده و روســیاهی های گذشــته را پــاک‬ ‫کنــد غافــل از اینکــه مــردم از میانــه حــوادث از نیتشــان اگاه‬ ‫شــدند و راه خــود را از انــان جــدا کردنــد‪.‬‬ ‫فتنه ‪ ۱۴۰۱‬تمام شد‬ ‫همانطــور کــه فرمــان عفــو رهبــری در ســال ‪ ۹۰‬حــدود دو ســال‬ ‫پــس از فتنــه ‪ ۸۸‬و پایــان یافتــن فتنــه ان زمــان صادر شــد‪ ،‬این‬ ‫فرمــان نیــز نشــان مــی دهــد بــا وجــود لشکرکشــی ضدانقــاب‬ ‫و بســیج همــه امکانــات بــرای رویارویــی بــا ایــران اســامی‪،‬‬ ‫بســیار ســریعتر از انچــه تصــور مــی شــد‪ ،‬ایــن فتنه به شکســت‬ ‫انجامیــد و التهابــات ان نیــز فرونشســت و بــه همیــن ســبب‬ ‫هــم چنــد مــاه پــس از فروکــش کــردن اتــش فتنــه‪ ،‬فرمــان عفــو‬ ‫عمومــی صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬راهبــردی کــه رهبــر انقــاب در مواجهــه بــا‬ ‫ایــن حــوادث در پیــش گرفتنــد‪ ،‬پیــروز مندانــه به ثمر نشســت؛‬ ‫ایشــان در ابتــدای ایــن حــوادث در ســخنانی در ‪ ۱۱‬مهــر مــاه‬ ‫چنیــن بیــان کردنــد‪« :‬ایــن کســانی کــه در خیابانهــا فســاد و‬ ‫تخریــب می کننــد‪ ،‬همــه یــک حکــم ندارنــد برخــی جوانــان‬ ‫و نوجوانانــی هســتند کــه بــر اثــر هیجــان ناشــی از مالحظــه‬ ‫یــک برنامــه اینترنتــی بــه خیابــان می اینــد‪ .‬چنیــن افــرادی‬ ‫را مــی تــوان بــا یــک تنبیــه متوجــه و هدایتشــان کــرد کــه‬ ‫اشــتباه می کننــد‪ .‬البتــه برخــی از ایــن افــرادی کــه بــه خیابــان‬ ‫می اینــد‪ ،‬از بازمانده هــای عناصــر ضربــه خــورده از جمهــوری‬ ‫اســامی همچــون منافقــان‪ ،‬تجزیه طلبــان‪ ،‬ســلطنت طلبان و‬ ‫خانواده هــای ســاواکی های منفــور هســتند کــه قــوه قضاییــه‬ ‫بایــد بــه تناســب مشــارکت در تخریبهــا و ضربــه بــه امنیــت‬ ‫خیابانهــا‪ ،‬مجــازات تعییــن‪ ،‬و انهــا را محاکمــه کنــد‪».‬‬ ‫در ‪ ۱۱‬ابــان مــاه در دیــدار دانــش امــوزان‪ ،‬رهبــر انقــاب حضــور‬ ‫برخــی نوجوانــان و جوانــان در کــف میــدان را ظاهــر قضیــه‬ ‫دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬این هــا بچه هــای خودمــان‬ ‫هســتند و مــا بــا اینهــا بحثــی نداریــم چــون بــه دلیــل برخــی‬ ‫هیجان هــا و احساســات و برخــی بــی دقتی هــا در مســائل وارد‬ ‫میــدان شــدند‪ ،‬امــا مهــم صحنــه گردانــان اصلــی هســتند کــه با‬ ‫نقشــه و برنامــه وارد شــدند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی‪ ،‬مســئولین بخشــهای مختلف به ویژه‬ ‫مســئولین سیاســی و اقتصــادی و احــاد مــردم و بــه خصــوص‬ ‫جوانــان را بــه توجــه ویــژه و هوشــیاری در قبــال صحنــه گردانان‬ ‫اصلــی و طراحی هــا و برنامه هــای انهــا فراخواندنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫البتــه دســتگاههای اطالعاتــی بــه ایــن موضــوع توجــه دارنــد و‬ ‫هوشــیار هســتند‪ .‬طــرح و برنامــه هــم ایــن اســت کــه شــاید‬ ‫بتواننــد کاری کننــد تــا عقیــده ملــت ایــران هماننــد عقیــده‬ ‫ســران انگلیــس و امریــکا شــود و ملــت را همــراه خــود کننــد‬ ‫امــا ملــت ایــران واقعــا ًبــر دهــان انهــا زد و از ایــن پــس هــم‬ ‫خواهــد زد‪.‬‬ ‫همانطور که فرمان عفو رهبری در‬ ‫سال ‪ ۹۰‬حدود دو سال پس از فتنه‬ ‫‪ ۸۸‬و پایان یافتن فتنه ان زمان‬ ‫صادر شد‪ ،‬این فرمان نیز نشان می‬ ‫دهد با وجود لشکرکشی ضدانقالب و‬ ‫بسیج همه امکانات برای رویارویی با‬ ‫ایران اسالمی‪ ،‬بسیار سریعتر از انچه‬ ‫تصور می شد‪ ،‬این فتنه به شکست‬ ‫انجامید و التهابات ان نیز فرونشست‬ ‫و به همین سبب هم چند ماه پس از‬ ‫فروکش کردن اتش فتنه‪ ،‬فرمان عفو‬ ‫عمومی صادر شد‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای خاطرنشــان کردنــد‪ :‬کســانی‬ ‫هــم بودنــد کــه بــا طراحــی و نقشــه وارد میــدان شــدند و‬ ‫بــا دســتگاههای خارجــی مرتبــط بودنــد و مرتکــب جنایــت‬ ‫شــدند ایــن موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه بایــد بــه ان‬ ‫توجــه ویــژه شــود‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۸‬ابــان و در دیــدار مــردم اصفهــان‪ ،‬ایشــان هــدف اصلــی‬ ‫صحنه گردانــان اغتشاشــات اخیــر را بــه میــدان اوردن ملــت‬ ‫دانســتند و گفتنــد‪ :‬حــاال کــه نتوانســتند مــردم را بــه میــدان‬ ‫بیاورنــد در حــال شــرارتند تــا بلکــه بتواننــد مســئوالن را خســته‬ ‫کننــد البتــه اشــتباه می کننــد چــرا کــه ایــن شــرارتها موجــب‬ ‫می شــود مــردم‪ ،‬خســته‪ ،‬و از انهــا بیزارتــر و متنفرتــر شــوند‪.‬‬ ‫ایــن حــوادث و جنایت هــا و تخریب هــا مشــکالتی بــرای مــردم‬ ‫و کســبه درســت می کنــد امــا افــراد در صحنــه و پشــت صحنــه‬ ‫ایــن شــرارتها‪ ،‬بســیار حقیرتــر از ان هســتند کــه بتواننــد بــه‬ ‫نظــام اســیب بزننــد‪ .‬بســاط شــرارت بــدون شــک جمــع خواهــد‬ ‫شــد و ملــت ایــران بــا نیــروی بیشــتر و روحیــه تازه تــر حرکــت در‬ ‫میــدان پیشــرفت کشــور را ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫محاسبه غلط دشمنان از واکنش مردم‬ ‫همانطــور کــه رهبــر انقــاب تاکیــد کردنــد‪ ،‬علــت بــه ثمــر‬ ‫نرســیدن نقشــه جامع و برنامه ریزی شــده دشــمن در قضایای‬ ‫اخیــر محاســبات غلــط انهــا از واکنــش مــردم‪ ،‬جوانــان و‬ ‫مســئوالن بودنــد؛ همانگونــه کــه در محاســبات خــود احتمــال‬ ‫فرمــان عفــو عمومــی از ســوی رهبــر انقــاب را محاســبه نکــرده‬ ‫بودنــد؛ امــا ایــن بــه معنــای پایــان راه و خاتمــه کینــه ورزی‬ ‫دشــمنان نیســت و همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا‬ ‫تاکیــد کــرده انــد‪ ،‬ایــن محاســبات غلــط دشــمن نبایــد موجــب‬ ‫غفلــت و غــرور مــا شــود و بگوییــم قضایــا تمــام شــد؛ بایــد در‬ ‫میــدان بمانیــم و بدانیــم عامــل حفــظ ملــت‪ ،‬امیــد و وحــدت‬ ‫ملــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایشــان‪ ،‬ســایق و نظــرات مختلفــی در کشــور وجــود‬ ‫دارد امــا دربــاره اســام‪ ،‬نظــام و انقــاب بیــن مــردم وحــدت‬ ‫نظــر اســت‪ .‬بنابرایــن نگذاریــم ایــن وحــدت از بیــن بــرود و بــه‬ ‫اختالفــات قومــی‪ ،‬مذهبــی و تحریــک احساســات یــک گــروه‬ ‫علیــه گــروه دیگــر کمــک نکنیــم و همانگونــه کــه رهبــر انقــاب‬ ‫تاکیــد دارنــد «هــر کــس بــه اتحــاد ملت خدشــه وارد کنــد‪ ،‬برای‬ ‫دشــمن و در زمیــن و نقشــه ان کار کــرده اســت» دســت بــه‬ ‫دســت هــم دهیــم و همــه تریبــون داران بــرای منســجم تــر‬ ‫شــدن صفــوف وحــدت ملــی تــاش کننــد تــا بــه «ایــران قــوی»‬ ‫دســت یابیــم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بررسی چالش های حقوقی‬ ‫قوانین حوزه زنان و‬ ‫خانواده در گلستان‬ ‫چالــش هــای حقوقــی‪ ،‬قضایــی و اجرایــی حــوزه زنــان‬ ‫و خانــواده امــروز بــا حضــور کارشناســان در دادگســتری‬ ‫گلســتان بررســی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫قوانین جمهــوری اســامی اســامی ایــران و اســام‪،‬‬ ‫قانــون و شــرع از حقــوق زنــان بــه صــورت ویــژه دفــاع‬ ‫مــی کنــد و در حقــوق اســام حقوقــی بــرای زنــان پیــش‬ ‫بینــی شــده کــه در حقــوق پایــه دیــده نشــده اســت‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬قوانیــن حمایتــی زیــادی در حــوزه زنــان‬ ‫داریــم امــا مواجــه بــا برخــی چالش های اجرایی هســت‬ ‫کــه بایــد برطرف شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در اســتان گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬در میزگــرد امــروز قوانیــن و چالــش های حقوقی‬ ‫مرتبــط بــا حــوزه زنــان‪ ،‬بــا حضــور قضــات ‪ ،‬طــاب و‬ ‫کارشناســان امــور بانــوان اســتانداری‪ ،‬بررســی شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬نتیجــه بررســی اســیبها و‬ ‫راهکارهــای ارائــه شــده در ایــن میزگــرد پــس از دســته‬ ‫بنــدی‪ ،‬بــه معاونــت حقوقــی قــوه قضاییــه ارســال مــی‬ ‫شــود تــا در قالــب اصــاح قوانیــن و دســتور العملهــا‬ ‫اقــدام شــود‪.‬‬ ‫دخترخانم های متولد ‪ 75‬که به دنبال‬ ‫کار اداری هستند تماس بگیرن‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪702‬‬ ‫بی اثرشدن تحریم دشمنان‬ ‫را ایستادگی مردم شکست‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬از ابتــدای پیــروزی انقــاب‬ ‫ایســتادگی و مقاومــت مــردم تاکنــون موجــب شــده تــا تحریم هــا و دسیسـه های دشــمنان علیــه‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــی اثــر شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رمضانعلــی ســنگدوینی در تمریــن عملیاتــی تیم هــای‬ ‫جســتجو‪ ،‬امــداد و نجــات هالل احمــر گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬والیت مــداری و والیت پذیــری‬ ‫ایرانیــان از گذشــته بــا بــه امــروز از حضــرت فاطمــه زهــرا (س) یــاد گرفتــه و ایثــار همچنیــن شــهادت‬ ‫طلبــی و گذشــت را از فرزنــدان علــی (ع) و فاطمــه (س) اموختنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬و همیــن موضــوع باعــث شــده تــا هیــچ کشــوری جــرات چــپ نــگاه کــردن بــه نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران را نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬والیت مــداری و والیت پذیــری مــردم نشــانه اقتــدار جمهــوری اســامی در مقابــل‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری گلستان‪:‬‬ ‫در جنگل و مراتع‬ ‫گلستان ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۱۰‬هزار نهال‬ ‫اماده کاشت است‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان بــرای افزایــش‬ ‫پوشــش ســبز بــا تاکیــد بــر ضــرورت همراهــی همگانــی اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در نهالســتان های دولتــی گلســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪۸۱۰‬‬ ‫هــزار اصلــه از گونه هــای جنگلــی و مرتعــی تولیــد شــده و امــاده‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای علیرضــا شــهروزی به شــماره شناســنامه ‪ 4‬به‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2181621578‬صــادره از بهشــهر فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸0۰۰۰۰750‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 360.91‬متــر مربــع از پــاک ‪-3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14115 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/18‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/04‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم رقیه شــهریاری به شــماره شناســنامه ‪ 971‬به‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2121015191‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمحســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰0۰۰751‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 837.36‬متــر مربــع از پــاک ‪-3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14117 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/18‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/04‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004070‬مــورخ ‪ 1401.10.29‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد‬ ‫انتقــال ملــک رســمی بصــورت سلســله ایــادی‏از مالــک رســمی اقــای حســن شــکی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1401114412005000029‬تقاضــای اقــای محمــد حســن‏شــجاع پــور بــه شــماره شناســنامه ‪ 2815‬کدملــی ‪0639136788‬‬ ‫صــادره از – اســفراین فرزندعلــی اکبــردر ششــدانگ عرصــه واعیــان‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 154‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد‏کتــول – پاســداران ‪ 56‬کوچــه‬ ‫دوم شــرقی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 23.1401.339.2583‬مــورخ‏‏‪1401.10.27‬‬ ‫اداره منابــع اب علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـف‪‎: ‎‬‏‪174‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1‎ 401.11.18:‬‏ ‪‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.12.04:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫مســائلی همچــون جنــگ تحمیلــی‪ ،‬داعــش و تحریم هــای اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫ســنگدوینی افــزود‪ :‬مســوولین نبایــد باعــث ناامیــدی مــردم شــوند زیــرا وقتــی پــای‬ ‫صحبت هــا و درددل هــای انــان می نشــینیم متوجــه می شــویم کــه مــردم چیــز زیــادی از‬ ‫مــا توقــع ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت توســعه فعالیت هــای اموزشــی هــال احمــر تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫حادثه خیــز بــودن ایــران اســامی گســترش دامنــه اموزش هــا را بــه نیــاز جــدی کشــور و‬ ‫اســتان حادثه خیــزی چــون گلســتان تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل هالل احمــر گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از وظایــف ایــن جمعیــت بــاال نگه داشــتن‬ ‫امادگــی نیروهــای امــدادی و عملیاتــی بــرای حضــور در حــوادث و بحران هاســت‪.‬‬ ‫قاســم غریب ابــادی بــه مانــور امــروز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن رزمایــش تیم هــای‬ ‫تخصصــی بــر اســاس ســناریو از قبــل تعییــن شــده جوانــب مختلــف وقــوع یــک حادثــه را‬ ‫تمریــن کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از دیــدار اســتاندار و مجمــع نماینــدگان گلســتان بــا رییــس جمعیــت هالل‬ ‫احمــر کشــور اتفاقــات خوبــی بــه لحــاظ تجهیــزات در اســتان رخ داد امــا بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫بهتــر در حــوزه پشــتیبانی نیــاز بــه حمایــت بیشــتر داریــم‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش ‪ ،‬تمریــن عملیاتــی تیم هــای جسـت وجو‪ ،‬امــداد و نجــات جمعیــت‬ ‫هالل احمــر گلســتان بــه مناســبت دهــه فجــر ویــژه تیم هــای تخصصــی ســازماندهی شــده‬ ‫مبتنــی بــر خانه هــای هــال امــروز در روســتای مرزنکالتــه از توابــع گــرگان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مانــور زلزلــه شــامل کارگاه هــای نجــات در جــاده‪ ،‬نجــات در اوار بــا بکارگیــری تیم هــای‬ ‫انســت (ســگ های تجســس) و زنده یــاب‪ ،‬کارگاه اســکان اضطــراری و تغذیــه‪ ،‬تیم هــای‬ ‫ســحر بــه منظــور حمایــت روانــی بــا مشــارکت خانــه هــال برگــزار شــد‪.‬‬ ‫کاشــت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حمیــد ســامتی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ،‬یــک میلیــون ‪ ۶۰۰‬هــزار اصلــه‬ ‫نهــال جنگلــی در قــرق‪ ۴۰۰ ،‬هــزار نهــال جنگلــی در«تاویــر»‬ ‫علی ابادکتــول‪ ۲۰۰ ،‬هــزار اصلــه نهــال جنگلــی در«قپــان» کاللــه‬ ‫و ‪ ۱۰‬هــزار نهــال جنگلــی در «سوســرا» ازادشــهر تولیــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نهال هــای مرتعــی تولیــد شــده هــم ‪ ۳۲۰‬هــزار‬ ‫اصلــه در «چپرقویمــه» گنبــدکاووس‪ ۲۲۰ ،‬هــزار اصلــه در‬ ‫نهالســتان امــام علــی ( ع) شهرســتان مــرزی مراوه تپــه و ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫اصلــه در«انبارالــوم» شهرســتان اق قــا اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تاکنــون ‪ ۲۲۰‬هــزار اصلــه گونه هــای جنگلــی تولیــد‬ ‫شــده در نهالســتان های تاویرعلی اباد کتول و سوســرا ازادشــهر‪،‬‬ ‫در مناطــق جانمایــی شــده توســط کارشناســان ایــن اداره کل‬ ‫غــرس شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــرح نهالــکاری (غنــی ســازی) در ســطح ‪۱۰۰‬‬ ‫هکتــار بــا کاشــت ‪ ۳۵‬هــزار نهــال‪ ،‬واکاری ‪ ۳۰۰‬هکتــار بــا ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار اصلــه و نهالــکاری در ‪ ۱۰‬کیلومتــر از حاشــیه جــاده اصلــی‬ ‫اســتان بــا ‪ ۶‬هــزار نهــال از دیگــر برنامه هــای ایــن اداره کل در‬ ‫ســال جــاری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی گونه هــای قابــل اســتفاده در طرح هــای احیــا‬ ‫و غنی ســازی و واکاری شــامل بلــوط‪ ،‬داغداغــان‪ ،‬افــرا‪ ،‬ســرو‬ ‫نقــره ای‪ ،‬ون‪ ،‬ســرو زربیــن وپســته وحشــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬عــاوه‬ ‫برایــن‪ ،‬خریــد ‪ ۳۵۰‬هــزار اصلــه بــرای ایجــاد فضای ســبز و زراعت‬ ‫چــوب و توزیــع ان میــان متقاضیــان واجــد شــرایط و پیگیــری‬ ‫دریافــت حــدود ‪ ۸۰‬هــزار نهــال زراعــت چــوب بــا همــکاری صنایــع‬ ‫ســلولزی اســتان در دســتورکار امســال ایــن اداره کل اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای طــرح نهالــکاری ســال جــاری‬ ‫در گلســتان در راســتای اجــرای نهضــت مردمــی کاشــت‬ ‫یــک میلیــارد اصلــه در کشــور پیگیــری می شــود کــه تاکنــون‬ ‫کمیتــه رســانه بــرای پوشــش و فرهنــگ ســازی ان عملیاتــی‬ ‫شــده و تفاهــم نامه هایــی بــا دســتگاه های اجــرای از‬ ‫جملــه امــوزش و پــرورش‪ ،‬جمعیــت هــال احمــر و دفتــر‬ ‫امــور روســتایی اســتانداری در اســتان امضــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫هرســاله کار غرس نهال در فصل زمســتان انجام می شــود‬ ‫و ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۱‬اســفند هــم بــه عنــوان هفتــه درختــکاری‪ ،‬منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری نامگــذاری و گرامــی داشــته می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحتی نزدیــک بــه ‪ ۲‬میلیــون هکتــار دارای‬ ‫اقلیــم معتــدل مدیترانهــای و دارای ســطحی معــادل یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۳۵‬هــزار هکتــار عرصــه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫مشــتمل بــر ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫مرتــع و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار اراضــی ســاحلی اســت کــه حــدود‬ ‫‪ ۳۳۰‬هــزار هکتــار از مراتــع نــوار مــرزی ایــن اســتان بــه‬ ‫دلیــل خشکســالیهای متوالــی‪ ،‬پاییــن بــودن نــزوالت جــوی‬ ‫و نزدیکــی بــه بیابان هــای قــره قــوم ترکمنســتان و ضعــف‬ ‫پوشــش گیاهــی در معــرض بیابانــی شــدن شــدید قــرار دارد‪.‬‬ ‫گلســتان از شــمال بــا کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از جنــوب بــا‬ ‫ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا خراســان شــمالی و از غــرب بــا مازنــدران‬ ‫همســایه اســت و اقتصــاد ســاکنان ان بــا جمعیــت یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت برپایــه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم پنــاه محمدنــژاد بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 2112425595‬بــه شــماره ملــی ‪ 2112425595‬صــادره از گــرگان فرزنــد وحیــد متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰826‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪187.40‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از این‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم و گواهی تقدیــم دادخواســت را به ایــن اداره ارائه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14120 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/18‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/12/04‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312008002935‬تاریــخ ‪ 1401/09/22‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا کالســه‬ ‫پرونده ‪ 1401114412008000077‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســازمان تبلیغات اســامی به شــماره کد شناســنامه ملی‬ ‫‪ 14000259351‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 318‬متــر مربع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانده ششــدانگ‬ ‫پــاک شــماره ‪ -5192‬فرعــی از ‪- 1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی ســازمان‬ ‫تبلیغــات اســامی تاییــد گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از این‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دو ماه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬‬ ‫م الــف‪ 14101 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/27 :‬‬ ‫علی برقی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫علــی مقســم بشــماره شناســنامه ‪ ۱۲۸۹‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۵۸۵۴۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد اســداله متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۴۷۱‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‬ ‫‪ ۲۰۴.۸۹‬متــر مربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم‬ ‫وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۰۶ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/04 :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫دعوت به همکاری‪ :‬خانمهای دهه ‪ 75‬جویای شغل با ما در پیام رسان ایتا تماس بگیرند ‪0939 - 008 -2086‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 702‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مدیــرکل گمــرک خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه لحــاظ وزنــی‪ ،‬بیشــتر کاالهــا بــه‬ ‫کشــور عــراق صــادر شــد و ترکیــه و افغانســتان در رده بعــدی مقصــد صادراتــی کاالهــای‬ ‫اســتان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه محصــوالت پتروشــیمی‪ ،‬عمــده صــادرات اســتان را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ ،‬گفــت‪ ۸۰ :‬درصــد ارزش صــادرات ایــن خطــه از کشــور مربــوط‬ ‫بــه پتروشــیمی اســت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۵۷‬درصدی ارزش‬ ‫صادرات کاال از خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل گمــرک خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۱۶ :‬میلیــون و ‪ ۷۷۳‬هــزار دالر کاال در ‪۱۰‬‬ ‫ماهــه امســال از ایــن اســتان صــادر شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪۱۵۷‬‬ ‫درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬عبــاس باقــری در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن مــدت ‪ ۱۶۹‬هــزار و ‪ ۵۸۵‬تــن کاال از اســتان صــادر شــد کــه بــه لحــاظ وزنــی ‪۲۳۴‬‬ ‫درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ در ‪ ۱۰‬ماهــه پارســال ‪ ۵۰‬هــزار و ‪ ۸۲۹‬تــن کاال بــه ارزش بیــش از ‪۴۵‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۹۶‬هــزار دالر صــادر شــد‪.‬‬ ‫ضریب نفوذ ‪ ۱۳۴‬درصدی اینترنت در کشور‬ ‫اخریــن امــار حــوزه فنــاوری تعــداد مشــترکان تلفــن همــراه را ‪ ۱۴۵‬میلیــون (ضریــب نفــوذ ‪۱۷۲‬‬ ‫درصــد) و مجمــوع مشــترکان اینترنــت ثابــت و ســیار در کشــور را بیــش از ‪ ۱۱۳‬میلیــون (ضریــب نفــوذ‬ ‫‪ ۱۳۴‬درصــد) اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور هــر ســه مــاه‬ ‫یکبــار‪ ،‬اخریــن امــار مربــوط بــه حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات را در قالــب یــک فایــل کــه بــرای‬ ‫عمــوم مــردم قابل دسترســی اســت‪ ،‬منتشــر می کنــد‪.‬‬ ‫در چهــل و ســومین فصلنامــه منتشــر شــده از ســوی ایــن ســازمان‪ ،‬تعــداد مشــترکان تلفــن همــراه‬ ‫در پاییــز ‪ ۱۴۰۱‬بــا افزایــش هفــت درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته مواجــه شــده و از ‪ ۱۴۵‬میلیــون و‬ ‫‪ ۶۶۷‬نفــر عبــور کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن تعــداد مشــترکان پهن بانــد ســیار نیــز بــا افزایــش ‪ ۱۱.۴۶‬درصــدی نســبت بــه پاییــز ســال‬ ‫گذشــته بــه بیــش از ‪ ۱۰۲‬میلیــون مشــترک رســیده اســت‪.‬‬ ‫اشــتراک تلفن ثابت بدون تغییر فاحش نســبت به پاییز ‪ ۱۴۰۰‬اکنون ‪ ۲۹‬میلیون و ‪ ۳۴۲‬مشــترک‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش تعــداد مشــترکان پهن بانــد ثابــت نیــز از ‪ ۱۱‬میلیــون عبــور کــرده کــه نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته رشــد حــدود ‪ ۱.۵‬درصــدی داشــته اســت‪ .‬ایــن امــار نشــان می دهــد هنــوز میــل بــه اســتفاده‬ ‫از تلفــن و اینترنــت ثابــت ماننــد گذشــته انــدک اســت‪.‬‬ ‫امــار منــدرج در ایــن گــزارش حکایــت از ان دارد کــه ضریــب نفــوذ پهــن بانــد ســیار بــه بیــش از ‪ ۱۲۰‬درصد‪،‬‬ ‫پهن بانــد ثابــت بــه ‪ ،۱۳.۸‬تلفــن همــراه بــه ‪ ۱۷۲‬درصــد و تلفــن ثابــت بــه ‪ ۳۴.۶۴‬درصد رســیده اســت‪.‬‬ ‫در بخشــی از ایــن گــزارش بــه ســهم بــازار مشــترکان فعــال تلفــن همــراه اشــاره شــده اســت‪ .‬همــراه‬ ‫اول ســهم ‪ ۵۳‬درصــدی دارد و ســهم ایرانســل ‪ ۴۳‬درصــد اســت‪ .‬رایتــل نیــز ‪ ۴‬درصــد از مشــترکان‬ ‫فعــال تلفــن همــراه را پوشــش می دهــد‪ .‬ســهم بــازار مشــترکین پهــن بانــد ســیار نیــز بــه تفکیــک‬ ‫اپراتــور از همیــن قــرار اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۱۰‬درصــد از مشــترکان پهن بانــد ســیار بــه اینترنــت نســل ســوم و ‪ ۹۰‬درصــد بــه اینترنــت‬ ‫نســل چهــارم دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش وضعیــت شــکایات ثبــت شــده در حــوزه اینترنــت ثابــت و ســیار در ســامانه ‪ ۱۹۵‬نیــز‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬تعــداد شــکایات ثبــت شــده در حــوزه مشــترکان تلفــن و اینترنــت‬ ‫ثابــت ‪ ۷۳‬درصــد و در حــوزه مشــترکان اینترنــت ســیار و تلفــن همــراه ‪ ۲۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫امــار متنــوع دیگــری کــه در ایــن فصلنامــه امــده‪ ،‬مربــوط بــه شــاخص های پســتی اســت‪۱۸۰ .‬‬ ‫میلیــون مرســوله‪ ۲۵۳۹ ،‬واحــد پســتی‪ ۰.۰۹ ،‬درصــد ســرانه مرســوالت تجــارت الکترونیــک‪۱۶.۵۷ ،‬‬ ‫درصــد ضریــب ضایعــات پســتی‪ ۱۷۴ ،‬میلیــون و ‪ ۵۰۷‬توزیــع موفــق مرســوله از امــار مهــم ایــن‬ ‫فصلنامــه اســت‪.‬‬ ‫ترافیــک مرســوالت در شــرکت ملــی پســت بــه تفکیــک ســرویس‪ ،‬نشــان می دهــد کــه ســهم‬ ‫ســرویس پســت پیشــتاز چنــد برابــر دیگــر ســرویس ها اســت‪ .‬ســرویس های مربــوط بــه ترافیــک‬ ‫فــروش‪ ،‬ترافیــک الکترونیکــی و ترافیــک سفارشــی در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۶‬درصدی ارزش واردات‬ ‫باقــری دربــاره واردات کاال بــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۸۷‬هــزار و ‪ ۵۲۶‬تــن کاال‬ ‫بــه ارزش ‪ ۵۱‬میلیــون و ‪ ۱۷۷‬هــزار دالر کاال بــه اســتان وارد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پارســال ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۲۶۳‬تــن کاال بــه ارزش بیــش از ‪ ۴۰‬میلیــون و‬ ‫‪ ۵۳۲‬هــزار دالر کاال بــه اســتان وارد شــد کــه میــزان واردات بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۳۳۲‬درصــد‬ ‫و از نظــر ارزشــی ‪ ۲۶‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرک خراســان شــمالی گفــت‪ :‬عمــده کاالهــای وارداتــی بــه اســتان شــامل‬ ‫مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیــد‪ ،‬ماشــین االت‪ ،‬لــوازم یدکــی و قطعــات مــورد نیــاز تولیــد‪،‬‬ ‫کاالی واســطه تولیــد و تجهیــزات خــط تولیــد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬منطقــه ویــژه اقتصــادی در بجنــورد هــم در ‪ ۲‬ســال اخیــر فعــال شــد و واردات‬ ‫انجــام مــی شــود‪ ،‬البتــه اکنــون برنــج نیمــه ســفید تنهــا کاالی وارداتــی در ایــن منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یــک وظیفــه اصلــی گمــرک‪ ،‬وصــول عایــدات دولــت اســت گفــت‪۱۰ :‬‬ ‫ماهــه امســال ‪ ۱۳۶‬میلیــارد ‪ ۶۷۲‬میلیــون تومــان درامــد وصــول شــد کــه بــا رشــد ‪۷۷۰‬‬ ‫درصــدی همــراه اســت‪.‬‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫زمینه ساز توسعه‬ ‫خراسان شمالی پژوهش است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬تحقیق و پژوهش کلید توســعه و پیشــرفت کشــور و اســتان‬ ‫محســوب مــی شــود و در ایــن راســتا تقویــت صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضا حســین نژاد روز یکشــنبه در ایین کلنگ زنی ســاختمان‬ ‫هــای کارگاهــی پــارک علــم و فنــاوری طــرح هــای دهــه مبــارک فجــر اظهــار کــرد‪ :‬مــرز کشــورهای‬ ‫توســعه یافتــه و توســعه نیافتــه را علــم و فنــاوری و اهمیــت بــه پژوهش های بنیادیــن و کاربردی‬ ‫مشــخص مــی کنــد و بــه همیــن ســبب پژوهــش را مــی تــوان ضامــن پیشــرفت و توســعه پایــدار‬ ‫جوامع دانســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســازمانی‬ ‫اســت کــه بوســیله متخصصــان حرفــه ای اداره مــی شــود و هــدف اصلــی ان‪ ،‬افزایــش ثــروت در‬ ‫جامعــه از طریــق تشــویق و ارتقــای فرهنــگ نــواوری و متکــی بــه علــم و دانــش اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد همچنیــن در خصــوص توســعه پــارک علــم و فنــاوری اســتان بیــان کــرد‪ :‬اکنــون پنــج‬ ‫هکتــار بــرای توســعه ایــن پــارک اقــدام شــده امــا بــرای واگــذاری ‪ ۱۰‬هکتار دیگر برای ســاخت کارگاه‬ ‫هــای دانــش بنیــان بایــد بــا اعتبــارات بخــش خصوصــی و دولتی محقق شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا برنامــه ریــزی و اقدامــات شــاخص امیدواریــم در اینــده ای نزدیــک پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان بــه ســطح ‪ ۲‬ارتقــاء یابــد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۳۸‬طرح در بجنورد‬ ‫فرمانــدار شهرســتان بجنــورد نیــز در ادامــه ایــن اییــن اظهــار کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۳۸‬طــرح بــا اعتبار‬ ‫‪ ۲۸۸‬میلیــارد تومــان در ایــن شهرســتان بــه مناســبت دهــه فجــر امســال افتتاح شــد‪.‬‬ ‫محمــد باقــر باقــر پــور افــزود‪ :‬همچنیــن اجــرای گازرســانی بــه هشــت روســتای ایــن شهرســتان‬ ‫موجــب شــده اســت تــا هیــچ یــک از روســتاها مشــکل گاز نداشــته باشــد و بــا اجــرا و اتمــام ایــن‬ ‫طــرح تمامــی روســتاها حتــی زیــر ‪ ۲۰‬خانــوار هــم از نعمــت گاز بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ابرســانی بــه چهار روســتا با اعتبــار ‪ ۱۱‬میلیارد تومان‪ ،‬حوزه بهداشــت‬ ‫و درمــان بــا پنــج طــرح بــا اعتبــار ‪ ۲۲‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬حــوزه صنعــت و جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــا چندیــن طــرح از جملــه پــرورش مــرغ گوشــتی‪ ،‬کارخانــه خــوراک دام و ســردخانه‬ ‫نگهــداری میــوه و ســبزیجات بــه ارزش اعتبــاری ‪ ۵۲‬میلیــارد تومــان از مهمتریــن افتتاحیــه هــای‬ ‫ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫‪ ۵۱۶‬طــرح بــا اعتبــار ســه هــزار و ‪ ۷۷۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار همزمــان بــا ایــام ســالگرد‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی در اســتان افتتــاح و یــا کلنــگ زنــی می شــود کــه از ایــن تعــداد‬ ‫پــروژه‪ ۴۶۹ ،‬طــرح بــا ‪ ۶۵۰‬میلیــارد تومــان افتتــاح و ‪ ۴۷‬طــرح نیز با ســه هــزار و ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫تومــان کلنــگ زنــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه هــا بیشــتر مربــوط بــه بخــش صنعــت و معــدن‪ ،‬اب و فاضــاب‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‬ ‫و شــهرداری هــا اســت و بیشــترین پروژه هــا در شهرســتان هــای شــیروان بــا ‪ ۱۱۲‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار و اســفراین ‪ ۸۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫بیشترین طرح های کلنگ زنی نیز مربوط به شهرستان بجنورد است‪.‬‬ ‫شهرســتان بجنــورد در حــال حاضــر دارای ‪ ۲‬بخــش‪ ،‬مرکــزی و گرمخــان و پنج دهســتان گرمخان‪،‬‬ ‫گیفــان‪ ،‬بدرانلــو‪ ،‬باباامــان و االــداغ اســت و برابــر اخریــن سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۵‬دارای ‪ ۳۲۴‬هــزار و ‪ ۸۳‬نفــر جمعیــت اســت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برا بــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005003196‬مورخــه‪ 1401/08/28‬هیئــت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علی ابــاد انتقــال‬ ‫ملــک رســمی بــه صــورت سلســله ایــادی از مالــک رســمی اقــای ایــوب باباکــردی تصرفــات‬ ‫ی بــه شــماره‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ 1401114412005000017‬تقاضــای خانــم زارا شــریعت ‬ ‫ی ابــاد فرزنــد محمــد در ششــدانگ‬ ‫شناســنام ه ‪297‬کــد ملــی ‪ 2269393813‬صــادره از‪ -‬علـ ‬ ‫اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‪ 188/65‬مربــع مفــروض‬ ‫مجــزا شــده از پالک‪-29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ -‬خیابــان پاســداران ‪ - 47‬معــراج‬ ‫ی ابــاد کتــول تاییــد گردیــد‪ .‬مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه پانزده‬ ‫ش ‪ 6‬حــوز ه ثبتــی علـ ‬ ‫‪ -7‬بخـ ‬ ‫روز در روزنامــه محلــی و کثیــر انتشــار اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م ‪:‬الــف‪177 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/18:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/4‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫محمودخاندوزی‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شکاف طبقاتی و کاشت‬ ‫درخت پول!‬ ‫ایــن روزهــا کــه همــه کارشــناس اقتصــادی‬ ‫شــده انددوباره اوضــاع اقتصــادی مملکــت نــا فــرم‬ ‫کشمشــی شــده و قیمــت هــا از حالــت نجومــی و‬ ‫فضایــی هــم عبــور کــرده انــد و بســیاری از ماشــین‬ ‫حســاب هــای ده دوازده رقمــی قــادر بــه محاســبه‬ ‫قیمــت برخــی امــاک و اجنــاس و خــودرو هــا و ‪...‬‬ ‫نیســتند! در واقــع ان داســتان میــل بــه بــی نهایــت‬ ‫کــه در ریاضــی خوانــده بودیــم در حــال تحقــق اســت‬ ‫و در برخــی معامــات از اعــدادی اســتفاده مــی شــود‬ ‫کــه قبــا ً فقــط بــرای اندازه گیــری اجــرام اســمانی‬ ‫اســتفاده مــی شــد! مــردم هــم بــه دو قســمت نــا‬ ‫مســاوی تقســیم شــده اند‪ .‬عــده ای روز بــه روز بــه‬ ‫ثــروت شــان افــزوده مــی شــود و عــده ای کثیــری هــم‬ ‫روز بــه روز از خــط فقــر فاصلــه میگیرنــد و اگــر تــا‬ ‫دیروز خرید خانه و ماشــین و ســفر و ‪ ..‬برایشــان به‬ ‫یــک رویــا تبدیــل شــده بــود االن بــرای خریــد گوشــت‬ ‫و برنــج و دارو هــم بایــد برنامه ریــزی کننــد و بــه‬ ‫فکــر وام باشــند‪ ( .‬یعنــی توصیــه ان کارشــناس تپــل‬ ‫رســانه ملــی هــم کــه مــی فرمــود برنج خالــی بخورید‬ ‫هــم دمــده شــده اســت‪ ).‬البتــه در ســایر کشــور هــا‬ ‫ایــن فاصلــه را بــا مــات مالیــات شــفاف و اساســی‬ ‫پــر مــی کننــد‪ ،‬ولــی در والیــت مــا ســرنا را از ســر‬ ‫گشــادش مــی نوازنــد و حتــی بــا پرداخــت یارانــه های‬ ‫پنهــان و شــوخی گرفتــن مالیــات‪ ،‬ایــن شــکاف در‬ ‫حــال تبدیــل شــدن بــه دره اســت! دولــت و مجلــس‬ ‫هــم ایــن البــا بیشــتر تماشــاچی هســتند!‬ ‫بــه هــر حــال از نماینــده ای کــه از قیمــت گوشــت‬ ‫در بــازار خبــر نــدارد و تمــا تالشــش را بــرای انتخابــات‬ ‫دور بعــد گذاشــته و دولتــی کــه هنــوز بــرای قطــع‬ ‫یارانــه پولــدار هــا دســت دســت مــی کنــد‪ ،‬انتظــاری‬ ‫بیشــتر از ایــن نیســت‪ .‬بــه قولــی «مــا زیــاران چشــم‬ ‫یــاری داشــتیم‪ ،‬یــاران هــم متقابــا ًاز مــا چشــم یاری‬ ‫داشــتند‪ ،‬ما منتظر انها و انها هم منتظر ما»‪ ،‬االن‬ ‫اوضــاع اقتصــادی مملکــت ایــن اســت کــه مشــاهده‬ ‫مــی فرمائیــد! البتــه نــا گفتــه نمانــد مــا هــم راضــی‬ ‫بــه تحمیــل فشــار بــه دولــت و مجلــس نیســتیم و‬ ‫خودمــان یــک جــوری اوضــاع را کنتــرل مــی کنیــم!‬ ‫امــا عمــو ســیفی ( ســرایدار مفخــم مدرســه مــا)‬ ‫نظــرش بــا متفــاوت اســت و معتقــد اســت همــه‬ ‫انســان هــا در وجــود شــان از نبــوغ مالــی بهــره منــد‬ ‫هســتند ولــی راه بیــدار کــردن ایــن نبــوغ فــردی را‬ ‫نمــی داننــد‪ .‬چــرا کــه افــراد عــادی روی کســب درامــد‬ ‫معمولــی تمرکــز می کننــد ولی افــراد کار افرین روی‬ ‫خــود کار تمرکــز مــی کننــد و ممکــن اســت تــا چنــد‬ ‫ســال هــم بــه ســود نرســند ولــی در نهایــت درخــت‬ ‫پولــی کــه کاشــته انــد‪ ،‬ثمــر مــی دهــد!‬ ‫شــما ممکــن اســت رئیــس بزرگتریــن بانــک اســامی‬ ‫خــاور میانــه باشــید ولــی تمــام هــم و غــم تــان بانــک و‬ ‫امــورات مربــوط بــه کارتــان باشــد و حتــی ممکــن اســت‬ ‫طالهــای جــاری همســرتان کــه شــوهرش یــک کارمنــد‬ ‫دون پایــه اســت‪ ،‬از همســر شــما بیشــتر و خانــه شــان‬ ‫هــم از خانــه شــما بزرگتــر باشــد‪ ،‬چــرا کــه شــما روی کار‬ ‫و مدیریــت تــان تمرکــز داریــد‪ .‬ولــی وقتــی موعــدش که‬ ‫فــرا برســد بــا یــک کلیــک ‪ 3000‬میلیــارد تومــان از پــول‬ ‫بیــت المــال در کســری از ثانیــه بــه حســاب شــخصی‬ ‫شــما در کانــادا واریــز مــی شــود و شــما مــی توانیــد بــا‬ ‫یــک پــرواز فرســت کلــس بــه انجا رفتــه و در کازینوهای‬ ‫بــاد کفــر‪ ،‬بــا قمــار و ســایر تفریحــات ســالم بــه غنــی‬ ‫ســازی اوقــات فراغــت تــان بپردازیــد!‬ ‫عــده دیگــری هــم نهــال شــان را در جهــاد کشــاورزی‬ ‫کاشــته انــد و شــرکتی کــه در طــول عمــر کوتاهــش‬ ‫یــک تــن کاالی اساســی وارد نکــرده اســت حــاال مــی‬ ‫خواهــد ‪ 13‬میلیــون تــن از انهــا را با ریــال دولت و ارز‬ ‫بانــک مرکــزی‪ ،‬وارد کنــد! کاالهایی کــه اندکی پس و‬ ‫پیــش شــدن زمــان انجــام هــر یــک از مراحــل متنــوع‬ ‫واردات­شــان‪ ،‬مــی توانــد قحطــی و تنــش اجتماعی در‬ ‫پی داشــته باشــد!‬ ‫فقــط یادتــان باشــد نهــال ایــن درختانــی را کــه عمــو‬ ‫ســیفی از انهــا یــاد مــی کنــد‪ ،‬در هیــچ نهالســتانی پیــدا‬ ‫نمــی شــود؛ ولــی شــما مــی توانیــد بــا کمــی زد و بنــد‬ ‫و وصــل شــدن ســیم تــان بــه برخــی اقــا زاده هــا و‬ ‫ســاطین‪ ،‬قلمــه هایــی از انهــا خریــداری کنیــد و بــار‬ ‫تــان را ببندیــد و خرتــان را دو ســره کرایــه بدهیــد! کــف‬ ‫رودخانــه هتــل بســازید و کســی جــرات خــراب کردنــش‬ ‫را نداشــته باشــد؛ بــا داشــتن درامــد میلیــاردی (البته به‬ ‫دالر) مالیــات نپردازیــد‪ ،‬بازیکــن درجــه ســه وارد کنیــد و‬ ‫بــه اســم بازیکــن همطــراز تیــم هــای درجه یــک اروپایی‬ ‫بــه تیمهــای لیــگ برتــری قالــب کنیــد و قــس علــی هــذا‬ ‫‪...‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتدار توام با مظلومیت‬ ‫از ویژگی های بارز پلیس‬ ‫است‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬نماینــده ولــی‬ ‫فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه نیروهــای فراجــا در تمــام‏صحنــه هــا بــا قــدرت‬ ‫وارد مــی شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬عزیــزان مــا در فراجــا در عیــن‬ ‫اقتــدار مظلــوم هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین «رضــا نــوری» در‬ ‫پانزدهمیــن‏همایــش عمومــی فرماندهــان و مدیــران‬ ‫فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی‪ ،‬بــا تقدیــر و‬ ‫تشــکر از‏تــاش بــی وقفــه و بــی نظیــر پلیــس در صحنه‬ ‫هــای مختلــف اظهــار داشــت‪ :‬شــکر خــدا امــروز در‬ ‫کشــور‏مــا امنیــت بســیار مطلوبــی وجــود دارد کــه ایــن‬ ‫امنیــت و ارامــش حاصــل تــاش هــای بــی وقفــه تــک‬ ‫تــک‏عزیــزان در فراجــا اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروهــای پلیــس بــرای برقــراری‬ ‫امنیــت و احســاس ارامــش بــرای شــهروندان از‏جــان‬ ‫و خــون خــود گذشــته انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن جانفشــانی‬ ‫و از خــود گذشــتگی موضوعــی اســت کــه‏هرگــز نمــی‬ ‫شــود ان را فرامــوش کــرد لــذا بایــد قــدر ایــن عزیــزان‬ ‫را دانســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬امــروز دشــمنان مــا مــی‬ ‫داننــد کــه از طریــق جنــگ تســلیحاتی بــه هیــچ‏وجــه‬ ‫نمــی تواننــد در مقابــل نیروهــای مســلح مــا ایســتادگی‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل جنــگ روانــی را بــه‏راه انداختــه‬ ‫انــد و بــا تحریــم نیروهــای والیتمــدار مــا در انتظامــی و‬ ‫ســپاه قصــد رســیدن بــه اهدافشــان‏را دارنــد‏‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا تاکیــد بر اینکــه امــروز اگر تمام‬ ‫اقدامات سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و ‪....‬‏در کشــور‬ ‫بــه راحتــی انجــام مــی شــود و مــردم بــه هــر حــال زندگی‬ ‫ارامــی را دارنــد‪ ،‬بــه دلیــل وجــود‏امنیــت اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫همــه مــا بایــد قــدر دان زحمــات و تــاش هــای جانانــه‬ ‫نیروهــای مســلح خصوصــا‏کارکنــان مقتــدر و مظلــوم‬ ‫فراجــا باشــیم و بــرای حمایــت از انهــا هــرکاری کــه مــی‬ ‫توانیــم انجــام دهیــم‏‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی در پایــان‬ ‫معنویــت و بصیــرت را از دیگــر ویژگــی هــای پلیــس‬ ‫‏ایــران اســامی برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد‪ :‬فراجــا‬ ‫یــک ســازمان بــزرگ‪ ،‬بصیــر و بــا روحیــه معنویــت‏بســیار‬ ‫باالیــی اســت و همیــن ویژگــی هــا باعــث شــده تــا به یک‬ ‫ســازمان محبــوب و مقتــدر در بیــن‏مــردم تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫حضور پلیس در جامعه‬ ‫ارامش بخش است‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬اســتاندار خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫حضــور پلیــس در ســطح جامعــه ارامــش بخش بــوده و‬ ‫امنیــت پایــدار را بــه دنبــال‏دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫دکتــر «محمدرضــا حســین نــژاد» در پانزدهمیــن‬ ‫‏همایــش عمومــی فرماندهــان و مدیــران فرماندهــی‬ ‫انتظامــی خراســان شــمالی‪ ،‬بــا گرامــی داشــت‏یــاد و‬ ‫خاطــره شــهدای مظلــوم فراجــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز‬ ‫دشــمنان مــا تــاش مــی کننــد تــا ریشــه ای‏حرکــت‬ ‫کننــد و چــون مــی داننــد ریشــه مــا قــران و والیــت اســت‬ ‫تــاش مــی کننــد تــا بــه ان ضربــه بزننــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــران ســرلوحه زندگــی همــه مــا‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬کشــور عزیزمــان بعــد از پیــروزی‏انقــاب‬ ‫اســامی شــاهد فتنــه هــا و دشــمنی هــای زیــادی بــوده‬ ‫ولــی هــر بــار بــه شــکر خــدا و بــه مــدد‏قــران کریــم پیــروز‬ ‫میــدان بودیم‏‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز‬ ‫در کشــور مــا امنیــت و ارامــش پایــداری وجــود‏دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امنیــت و ارامــش بــا تــاش شــما‬ ‫عزیــزان در فراجــا و همچنیــن وحــدت و بــرادری‏کــه‬ ‫بیــن تمــام دســتگاه هــا بــا مــردم وجــود دارد ایجاد شــده‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫دکتــر حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬پلیس یــک واژه مقدس‬ ‫اســت و بــه معنــای واقعی کلمه مــی توان‏گفت حضور‬ ‫پلیس در ســطح جامعه ارامش بخش اســت‏‪.‬‬ ‫عالــی تریــن مقــام دولــت در خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکه امنیت و انضباط در سطح استان بسیار‏مطلوب‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز فراجــا هــم در حــوزه نــرم افــزاری و‬ ‫هــم در حــوزه ســخت افــزاری تــاش‏کــرده تــا امنیــت و‬ ‫ارامــش در جامعــه بــه هیــچ وجــه مختــل نشــود‏‪.‬‬ ‫دکتــر حســین نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه تحریــم ســپاه‬ ‫و فرماندهــان فراجــا در مقابــل اتــکاء‪ ،‬اعتقــاد و تکبــه‬ ‫‏بــر خداونــد متعــال عــددی نیســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫تکیــه بــر خــدا انســان را قــوی مــی کنــد و امــروز‏نیروهای‬ ‫مســلح ثابــت کــرده انــد کــه بــا تکیــه بــر خــدا‪ ،‬در برخــورد‬ ‫بــا مجرمــان و دشــمنان انقــاب‏اســامی‪ ،‬مقتــدر و‬ ‫‪#‬‬ ‫ســربلند هســتند‪ .‬‏‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪702‬‬ ‫چرا مدام خمیازه‬ ‫می کشید؟‬ ‫همــه مــا طــی روز خمیــازه می کشــیم‪ ،‬مثــا وقتــی در حــال‬ ‫خــوردن صبحانــه هســتیم یــا بعــد از ناهــار کــه احســاس‬ ‫خواب الودگــی می کنیــم‪ .‬امــا بیــن گاهــی خمیازه کشــیدن و‬ ‫زیــاد خمیازه کشــیدن تفــاوت وجــود دارد‪.‬‬ ‫اگــر می بینیــد بارهاوبارهــا طــی روز خمیــازه می کشــید‪ ،‬البتــه‬ ‫ممکــن اســت خســته باشــید یــا دلیــل دیگــری وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬کارشناســان می گوینــد زیــاد خمیازه کشــیدن می توانــد‬ ‫دالیلــی داشــته باشــد‪ .‬ایــن مطلــب را بخوانیــد تــا بدانیــد‬ ‫بدنتــان بــا خمیازه هــای مکــرر چــه پیامــی بــه شــما می رســاند‪.‬‬ ‫بدنتان کم اب شده است‬ ‫تغییــرات غیرعــادی در دمــای بــدن ایجــاد می کننــد‪ .‬زیــاد‬ ‫خمیازه کشــیدن می توانــد واکنشــی بــه ایــن تغییــرات‬ ‫غیرمنتظــره باشــد‪ .‬پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه زیــاد‬ ‫خمیازه کشــیدن ممکــن اســت عالمتــی از یــک اســیب پنهــان‬ ‫مغــزی یــا یــک اختــال نورولوژیکــی باشــد‪.‬‬ ‫استرس و اضطرابتان زیاد است‬ ‫بلــه خمیــازه می توانــد ناشــی از اســترس و اضطــراب هــم‬ ‫باشــد‪ .‬اســترس و اضطــراب باعــث افزایــش هورمــون کورتیــزول‬ ‫می شــود کــه محرکــی بــرای خمیــازه اســت‪.‬‬ ‫اپنه خواب یا عارض ٔه تنفسی دیگری دارید‬ ‫زیــاد خمیازه کشــیدن می توانــد عالمــت دهیدراتــه شــدن‬ ‫بــدن باشــد‪ .‬اگــر به انــدازه کافــی اب و مایعــات ننوشــید‬ ‫احتمــاال مکــرر خمیــازه خواهیــد کشــید‪ .‬به انــدازه نیــاز اب‬ ‫ننوشــیدن باعــث کاهــش جریــان خــون بــه ســمت مغز شــده‬ ‫و احســاس خســتگی در فــرد ایجــاد می کنــد‪ .‬پــس ایــن بــار‬ ‫کــه دیدیــد مــدام خمیــازه می کشــید یــک لیــوان بــزرگ اب‬ ‫بنوشــید‪ ،‬شــاید علــت همیــن باشــد‪.‬‬ ‫برخــی از عــوارض ریــوی می تواننــد باعــث زیــاد‬ ‫خمیازه کشــیدن شــوند کــه یکــی از شــایع ترین انهــا اپنــه‬ ‫خــواب اســت‪ .‬در اپنــه خــواب‪ ،‬راه هــای هوایــی فــرد در‬ ‫خــواب بــه طــور کامــل یــا نســبی مســدود می شــود و چنــد‬ ‫لحظــه ای در تنفــس اختــال ایجــاد می نمایــد و همیــن‬ ‫باعــث می شــود فــرد مکــرر از خــواب بیــدار شــود‪ .‬اپنــه‬ ‫خــواب می توانــد باعــث زیــاد خمیازه کشــیدن و دیگــر‬ ‫عالئــم ماننــد خســتگی طــی روز‪ ،‬خوروپــف کردن و مشــکل‬ ‫در دقــت و تمرکــز شــود‪.‬‬ ‫اپنــه خــواب تنهــا عارضــه تنفســی نیســت کــه موجــب‬ ‫زیــاد خمیازه کشــیدن می شــود؛ بیمــاری مزمــن انســدادی‬ ‫ریــه و اســم هــم می تواننــد باعــث همیــن اتفــاق شــوند‪.‬‬ ‫بیمــاری انســدادی مزمــن ریــه بــه گروهــی از بیمارهــای‬ ‫ریــوی گفتــه می شــود کــه باعــث مشــکالت تنفســی شــده‬ ‫و عالمت هایــی ماننــد تنگــی نفــس و ســرفه و خمیازه هــای‬ ‫زیــاد ایجــاد می کننــد‪ .‬اســم نیــز یــک عارضــه ریــوی اســت‬ ‫کــه باعــث التهــاب و باریــک شــدن راه هــای هوایــی شــده و‬ ‫عالئمــی ماننــد خس خس ســینه‪ ،‬مشــکل در تنفــس و زیاد‬ ‫خمیازه کشــیدن ایجــاد می نمایــد‪.‬‬ ‫خیلــی از بیمارانــی کــه اخیــرا ســکته مغــزی داشــته اند یــا‬ ‫انهایــی کــه دچــار بیمــاری پارکینســون هســتند زیــاد خمیــازه‬ ‫می کشــند‪ .‬هــم ســکته مغــزی و هــم پارکینســون بــر مغــز‬ ‫اثــر می گذارنــد و باعــث اختالالتــی در مغــز می شــوند کــه‬ ‫خســتگی دلیلــی بــرای خمیازه کشــیدن اســت کــه حتمــا از‬ ‫ان خــوب اگاهیــد امــا بــاز هــم الزم اســت در ایــن لیســت‬ ‫ان را یــاداوری کنیــم‪ .‬بلــه‪ ،‬زیــاد خمیازه کشــیدن طــی‬ ‫روز می توانــد ناشــی از ایــن باشــد کــه شــب قبــل خــوب‬ ‫عوارض جانبی داروهای مصرفی تان است‬ ‫اگــر داروهــای مهارکننــد ه انتخابــی بازجــذب ســروتونین‬ ‫(‪ ،)SSRI‬اگونیســت دوپامین یا مهارکننده ‪ ،MAO B‬مورفین‬ ‫یــا متــادون مصــرف می کنیــد‪ ،‬خمیازه کشــیدن و احســاس‬ ‫خواب الودگــی می توانــد از عــوارض جانبــی ایــن داروهــا‬ ‫باشــد‪ .‬دلیــل اینکــه بعضــی از داروهــا باعــث خمیازه کشــیدن‬ ‫می شــوند ایــن اســت کــه خمیــازه توســط انــواع فرارســان های‬ ‫عصبــی در مغــز کنتــرل می شــود کــه ایــن داروهــا بــر انهــا اثــر‬ ‫می گذارنــد‪ .‬البتــه بیشــتر افــرادی کــه ایــن دســته از داروهــا را‬ ‫مصــرف می کننــد بــا خمیازه هــای زیــاد روبــرو نمی شــوند؛ امــا‬ ‫به هرحــال ایــن اتفاقــی اســت کــه می توانــد بیفتــد و خــوب‬ ‫اســت کــه از ان اگاه باشــید‪.‬‬ ‫اخیرا سکته مغزی کرده اید‬ ‫خسته هستید و بی خوابی داشته اید‬ ‫نخوابیده ایــد و حــاال خســته اید یــا اینکــه از نظــر جســمی‬ ‫و ذهنــی احســاس خســتگی می کنیــد‪ .‬گاهــی اشــکارترین‬ ‫جــواب‪ ،‬همــان جــواب درســت اســت‪.‬‬ ‫تغییر ارتفاع را تجربه می کنید‬ ‫اگــر در هواپیمــا باشــید یــا بــه ارتفاعــات برویــد‪ ،‬یکــی از‬ ‫واکنش هــای ناخــوداگاه بدنتــان خمیازه کشــیدن خواهــد بــود؛‬ ‫چــون بــدن ســعی دارد فشــار داخــل گوشــتان را تعدیــل کنــد‪.‬‬ ‫مغزتان داغ کرده است‬ ‫یــک تئــوری دیگــر بــرای خمیازه کشــیدن ایــن اســت کــه خمیــازه‬ ‫روش بدتــان بــرای خنک کــردن مغــزی اســت کــه داغ کــرده‬ ‫اســت! ایــن تئــوری می گویــد شــما بیشــتر در موقعیت هایــی کــه‬ ‫خیلــی گرمتــان اســت خمیــازه می کشــید‪ .‬تنفــس عمیــق و بــاز‬ ‫کــردن دهــان می توانــد مغــز را کمــی خنــک کنــد‪.‬‬ ‫بــا خمیازه هــای زیــاد چــه کنیــم و ایــا مراجعــه بــه پزشــک الزم‬ ‫اســت؟‬ ‫اگــر می بینیــد طــی روز زیــاد خمیــازه می کشــید فــورا‬ ‫نتیجه گیــری نکنیــد کــه یــک اختــال نورولوژیکــی داریــد و‬ ‫خودتــان نمی دانیــد‪ .‬اول بــا یــک ســوال بدیهی شــروع کنید‪:‬‬ ‫ایــا به انــدازه کافــی می خوابــم؟ خــواب کافــی یعنــی ‪ ۷‬تــا ‪۹‬‬ ‫ســاعت خــواب باکیفیــت شــبانه‪.‬‬ ‫ســپس دومیــن ســوال واضــح را از خودتــان بپرســید‪ :‬ایــا اغلــب‬ ‫اســترس داریــد؟ اگــر چنیــن اســت پــس خمیازه هــا بــه شــما‬ ‫می گوینــد کــه بایــد بیشــتر مراقــب ذهــن و روان خــود باشــید‬ ‫و حتــی اگــر الزم اســت بــه یــک درمانگــر مراجعــه کنیــد تــا‬ ‫روش هــای کنتــرل اســترس و اضطــراب را یــاد بگیریــد‪ .‬یادتــان‬ ‫نــرود زیــاد اب بنوشــید؛ زیــرا همان طــور کــه گفتیــم کم ابــی بدن‬ ‫هــم می توانــد باعــث خمیازه هــای زیــاد بشــود‪.‬‬ ‫بــاز هــم نگرانیــد؟ بســیار خــب‪ ،‬بــه یــک پزشــک مراجعــه کنید تا‬ ‫کمکتــان کنــد علــت را پیــدا کنیــد‪ .‬همیشــه راه حل هایــی وجــود‬ ‫دارد پــس تردیــد نکنیــد و از پزشــک کمــک بخواهیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وب گاه تبیــان‪ ،‬زیــاد و پشت ســرهم‬ ‫خمیازه کشــیدن می توانــد ازاردهنــده باشــد؛ امــا ایــن را‬ ‫نیــز در نظــر بگیریــد کــه پیــام بدنتــان اســت کــه ســعی دارد‬ ‫چیــزی بــه شــما بگویــد و اگاهتــان کنــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری گلستان‬ ‫به استنادمصوبه مجمع عمومی عادی سال ‪1401‬‬ ‫مشــخصات ملــک‪ :‬اعیــان و ســهم العرصــه و ملحقــات یــک واحــد ســاختمان واقــع در خیابــان شهیدبهشــتی –مقابــل ســاختمان دادگســتری‪-‬نبش پاســاژ رمضانی‪-‬طبقــه‬ ‫فوقانــی از ابــواب جمعــی پــاک هــای فرعــی ‪ 1‬الــی ‪ 5‬از ‪ 2766‬مکــرر اصلــی بــه مســاحت اعیانــی ‪ 189.53‬مترمربــع کــه دارای ســند دســتدارامی فروشــنامه واحــد بــه نــام‬ ‫کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری و تعهــد مالک(وارثیــن مالک)پاســاژ رمضانــی مبنــی بــر انتقــال ســند رســمی بعــد از تفکیــک اســناد مالکیــت اعیانــی هــای پاســاژ مــی‬ ‫باشــد‪.‬ملک دارای انشــعابات اب و بــرق و گاز اختصاصــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫عالقــه منــدان بــه شــرکت در مزایــده از تاریــخ انتشــار بــه مــدت ده روز مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک و رویــت مــدارک بــا هماهنگــی اقــای قاضــی زاده بــه شــماره تمــاس‬ ‫‪ 09113770296‬و بــه ادرس کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری گلســتان مراجعــه فرماینــد‪.‬‬ ‫شرایط مزایده‪:‬‬ ‫‪-1‬ایــن مزایــده کتبــی و مــدت بازدیــد از ملــک ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی و مهلــت تهیــه ضمانــت نامــه یــا واریــز ســپرده و شــرکت در مزایــده دو هفتــه بعــداز ده روز مذکــور‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-2‬ثمــن ایــن معاملــه نقــدی و مهلــت واریــز کل وجــه یــک هفتــه بعــداز اعــام برنــده شــدن بــه ترتیــب بــرای نفــر اول و یــک هفتــه بــرای نفــر دوم خواهــد بــود و در صــورت عــدم واریــز‬ ‫وجــه‪ ،‬ســپرده شــرکت در مزایــده برنــدگان بــه نفــع کانــون ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪-3‬قیمــت پایــه مزایــده براســاس بــراورد کارشــناس ســه نفــری بــه مبلــغ ســی و ســه میلیــارد ریــال مــی باشــدو ســپرده شــرکت در مزایــده یــک میلیــارد و ششــصدو پنجــاه میلیــون ریــال‬ ‫بصــورت نقــد واریــز بــه شــماره حســاب ‪ 1648223477‬بانــک ملــت شــعبه شــهید بهشــتی گــرگان بــه نــام کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری گلســتان یــا ضمانــت نامــه بانکــی‬ ‫شــرکت در مزایــده بــه مبلــغ فــوق بــا اعتبــار حداقــل ســه مــاه مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-4‬مبایعه نامه تنظیمی عادی حسب تفاهم همرا با واگذاری عین ملک و اسناد در اختیار مربوطه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-5‬اعالم پیشنهاد بصورت کتبی در پاکت در بسته خواهد بود و پیشنهاد دهندگان موظف اند در دو پاکت مجزا به شرح ذیل پیشنهاد خود را ارائه نمایند و رسید دریافت کنند‪.‬‬ ‫الف‪-‬پاکت الف که در ان رسید بانکی یا ضمانت نامه بانکی وجه سپرده در مزایده قرار داده می شود‪.‬‬ ‫ب‪-‬پاکت ب که در ان پیشنهاد دهنده مطابق فرم پیوست‪ ،‬کتبا قیمت پیشنهادی را اعالم می نماید‪.‬‬ ‫‪-6‬انتخــاب برنــده براســاس باالتریــن قیمــت پیشــنهادی خواهدبــود کــه ابتــدا یــک هفتــه جهــت واریــز وجــه بــه نفــر اول مهلــت داده مــی شــود و در صــورت عــدم واریــز ‪ ،‬ضمــن ضبــط‬ ‫ســپرده شــرکت در مزایــده ایشــان ‪ ،‬بــه نفــر دوم مشــروط بــه داشــتن پیشــنهاد کمتــر از مبلــغ ســپرده بــا نفــر اول‪ ،‬اعــام و اقــدام مشــابه مــی گــردد و در صــورت عــدم تحقــق فــروش‬ ‫بــه نفــر دوم ‪ ،‬مزایــده تجدیــد مــی گــردد‪.‬‬ ‫‪-7‬کانــون در پذیــرش یــا رد پیشــنهادات و همچنیــن لغــو یــا تجدیــد مزایــده تــا قبــل از واریــز کل ثمــن معاملــه مختــار اســت و در صورتیکــه لغــو یــا تجدیــد‪ ،‬بــدون قصــور و تقصیــراز‬ ‫طــرف برنــدگان مزایــده بــوده باشــد ســپرده(ضمانت نامــه) شــرکت در مزایــده عینــا ً عــودت مــی گــردد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 18‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 702‬‬ ‫ابزارهای فیلتر شکن چگونه اطالعات را سرقت می کنند؟‬ ‫مجرمــان اینترنتــی بــا ارائــه نــرم افزارهایــی تحــت عنــوان فیلترشــکن قــوی در فضــای مجــازی‪ ،‬از بدافــزار و جاســوس افزار داخــل اینگونــه برنامــه هــا اســتفاده مــی کننــد کــه بــرای هــک‬ ‫گوشــی کاربــر و دسترســی بــه پیامک هــا‪ ،‬اطالعــات تمــاس‪ ،‬موقعیــت مکانــی و ضبــط تماس هــا طراحــی شــده اســت‪ .‬ایــن جاســوس افزار می توانــد از اپلیکیش ـن های پیام رســانی‬ ‫ماننــد تلگــرام و واتســاپ نیــز جاسوســی کــرده و اطالعــات دیگــری ماننــد اطالعــات بانکــی را بــا اســتفاده از کی الگــر‪ ،‬اســتخراج کنــد‪.‬‬ ‫دستگیری عامل انتشار پخش‬ ‫زنده با محتویات غیر اخالقی‬ ‫پردرامدترین‬ ‫مشاغل در صنعت‬ ‫امنیت سایبری‬ ‫امنیــت ســایبری حــوزه ای اســت کــه همیشــه در حال گســترش‬ ‫و به ســرعت درحال رشــد اســت‪ ،‬بــدون هیچ گونــه کاهــش‬ ‫ســرعت‪ .‬همان طــور کــه مشــاغل بیشــتر بــه خدمــات انالیــن و‬ ‫محصــوالت دیجیتــال وابســته می شــوند‪ ،‬نیــاز بــه متخصصــان‬ ‫امنیــت ســایبری افزایــش می یابــد‪ .‬امــا ایــن متخصصــان چــه‬ ‫کســانی هســتند؟ چ ـه کار می کننــد؟‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان فرصت هــای شــغلی زیــادی در زمینــه‬ ‫امنیــت ســایبری وجــود دارد کــه درامــد خوبــی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬افسر ارشد امنیت اطالعات (‪)CISO‬‬ ‫به عنــوان پردرامدتریــن مدیــر اجرایی در حوزه امنیت ســایبری‪،‬‬ ‫افســران ارشــد امنیــت اطالعــات می تواننــد تــا ‪ 200‬هــزار دالر‬ ‫به عــاوه پــاداش بــرای تخصــص خــود کســب کننــد‪ .‬با وابســتگی‬ ‫روزافــزون کســب وکارها بــه فنــاوری‪ ،‬نیــاز بــه اســتراتژی ها و‬ ‫راه حل هــای امنیــت ســایبری قوی تــر از همیشــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد مســئول هدایــت تیم هــای خــود بــرای توســعه‬ ‫سیاســت های امنیتــی‪ ،‬پیاده ســازی فناوری هــا و نظــارت بــر‬ ‫تهدیدهــا هســتند‪ .‬همچنیــن انهــا به عنــوان یــک نقطــه تمــاس‬ ‫مهــم بیــن ســازمان ها و دنیــای خــارج عمــل می کننــد و بــه‬ ‫اطمینــان از ایمــن مانــدن داده هــا و شــبکه ها کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫بااین همــه مســئولیت‪ ،‬جــای تعجــب نیســت که افســران ارشــد‬ ‫امنیــت اطالعــات تقاضــای زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬معمار امنیت سایبری‬ ‫معمــاران امنیــت ســایبری مســئول طراحــی و اجــرای طرح هــا‬ ‫و سیســتم های امنیتــی و همچنیــن ارزیابــی خطــرات احتمالــی‬ ‫هســتند‪ .‬انهــا بســته بــه تجربــه و انــدازه ســازمان خــود می توانند‬ ‫تــا ‪ 150‬هــزار دالر در ســال درامــد کســب کننــد‪.‬‬ ‫معمــاران امنیــت ســایبری از وجــود تمــام پروتکل هــای ایمنــی‬ ‫الزم اطمینــان حاصــل می کننــد و بــه طــور منظــم امنیــت‬ ‫سیســتم های خــود را بررســی می کننــد‪ .‬همچنیــن انهــا مســئول‬ ‫ایجــاد طرح هــای بازیابــی بالیــا در صــورت حملــه یــا ســایر‬ ‫نقض هــای امنیتــی هســتند‪.‬‬ ‫معمــاران امنیــت ســایبری مجموعـه ای از مهارت هــا‪ ،‬از دانــش‬ ‫فنــی گرفتــه تــا طراحــی فراینــد‪ ،‬را دارنــد کــه همگــی بــرای ایجــاد‬ ‫یــک محیــط شــبکه امــن گــرد هــم می اینــد‪ .‬ترکیبــی از ایــن‬ ‫قطعــات مختلــف بــه انهــا اجــازه می دهــد تــا از یــک شــرکت در‬ ‫برابــر تهدیــدات ســایبری محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحلیلگر امنیتی‬ ‫تحلیلگر امنیتی حرفه ای اســت که مســئول حفاظت از داده ها‪،‬‬ ‫شــبکه ها و سیســتم های ســازمان در برابــر تهدیــدات امنیتــی‬ ‫اســت‪ .‬انهــا از دانــش خــود در مــورد بهتریــن شــیوه های امنیــت‬ ‫اطالعــات بــرای شناســایی اســیب پذیری های بالقــوه اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬ســپس راه حل هایــی را ایجــاد و پیاده ســازی می کننــد‬ ‫کــه خطــرات را کاهــش داده و در برابــر حمــات دفــاع می کننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬انهــا اغلــب در توســعه سیاسـت ها و رویه هایی‬ ‫کــه انطبــاق بــا مقــررات دولتــی مرتبــط بــا امنیــت داده هــا‬ ‫را تضمیــن می کنــد‪ ،‬مشــارکت دارنــد‪ .‬تحلیلگــران امنیتــی‬ ‫همچنیــن ترافیــک شــبکه را کنتــرل می کننــد و گزارش هــای‬ ‫مربــوط بــه فعالیت هــای مخــرب را بررســی می کننــد و همچنیــن‬ ‫پشــتیبانی فنــی را بــرای کاربــران نهایــی کــه مشــکالت امنیتــی را‬ ‫تجربــه می کننــد ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫بــا بـه روز مانــدن در مــورد اخریــن روندهــا و ابزارهــای صنعــت‪،‬‬ ‫انهــا می تواننــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه شــبکه های ســازمان‬ ‫خــود در برابــر تهدیــدات ســایبری ایمــن می ماننــد‪ .‬انهــا‬ ‫می تواننــد تــا ‪ 125‬هــزار دالر به عــاوه پــاداش بســته بــه تجربــه‬ ‫کســب کننــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬هکر اخالقی‬ ‫یــک هکــر اخالقــی یــک متخصــص امنیــت رایانــه و شــبکه‬ ‫اســت کــه بــا شناســایی تهدیدهــا و اســیب پذیری های احتمالــی‬ ‫در سیســتم بــه محافظــت از ســازمان ها کمــک می کنــد‪ .‬انهــا‬ ‫از دانــش خــود در مــورد تکنیک هــای هــک بــرای شبیه ســازی‬ ‫حمــات ســایبری و ارزیابــی میــزان امنیــت زیرســاخت یــک‬ ‫ســازمان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــا انجــام ایــن کار‪ ،‬ان هــا می تواننــد مناطــق پرخطــر را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬اقدامــات متقابــل مناســب را توســعه دهنــد و‬ ‫بــه جلوگیــری از حمــات مخــرب کمــک کننــد‪ .‬هکرهــای اخالقی‬ ‫همچنیــن به عنــوان «کاله ســفید» یــا «مــرد خــوب» شــناخته‬ ‫می شــوند‪ ،‬زیــرا از مهارت هــای فنــی خــود بــرای محافظــت‬ ‫به جــای سوءاســتفاده از شــبکه ها اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا ممکــن اســت بــرای ســازمان های داخلــی کار کننــد یــا‬ ‫خدمــات مشــاوره ای را در خــارج ارائــه دهنــد‪ .‬یــک هکــر اخالقــی‬ ‫عــاوه بــر داشــتن درک دقیــق از تکنیک هــا و فناوری هــای هــک‪،‬‬ ‫بایــد مهارت هــای ارتباطــی و حــل مســئله قــوی نیز داشــته باشــد‬ ‫تــا بتوانــد موثــر واقــع شــود‪ .‬انهــا می تواننــد تــا ‪ 115‬هــزار دالر در‬ ‫ســال درامــد کســب کننــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬مهندس امنیت‬ ‫یــک مهنــدس امنیــت مســئول پیاده ســازی و نگهــداری‬ ‫سیســتم های امنیتی یک ســازمان اســت‪ .‬انها همچنین ممکن‬ ‫اســت راه حل هــای امنیتــی را بــرای محافظــت از شــبکه های‬ ‫کامپیوتــری از دسترســی غیرمجــاز طراحــی‪ ،‬پیاده ســازی‪،‬‬ ‫ازمایــش و نگهــداری کننــد‪.‬‬ ‫مهندســان امنیتــی شــبکه های امــن را در ســازمان خــود‬ ‫برنامه ریــزی و توســعه می دهنــد و همچنیــن سیســتم های‬ ‫موجــود را بــرای اســیب پذیری ها بررســی می کننــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬انهــا وظیفــه دارنــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه تمــام‬ ‫سیســتم های امنیتــی بــرای محافظــت در برابــر تهدیــدات‬ ‫احتمالــی بــه روز هســتند‪.‬‬ ‫بــه طــور خالصــه‪ ،‬مهندســان امنیتــی تضمیــن می کننــد کــه‬ ‫داده هــای حســاس در دنیــای دیجیتــال ایمــن و ایمــن نگــه‬ ‫داشــته می شــوند‪ .‬ان هــا بــرای هــر کسـب وکاری کــه می خواهــد‬ ‫در بحث امنیت ســایبری پیشــتاز باشــد‪ ،‬ضروری هستند‪ .‬بدون‬ ‫تخصــص و تعهــد انهــا‪ ،‬ســازمان ها در معــرض خطــر جــدی‬ ‫حمــات ســایبری و ازدســت دادن داده هــا خواهنــد بــود‪ .‬انهــا‬ ‫معمــوال ًتــا ‪ 110‬هــزار دالر در ســال درامــد دارنــد‪.‬‬ ‫هنگام فروش گوشی‬ ‫از تمامی اکانت های‬ ‫خود خارج شوید‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــا مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه ایــن پلیــس‬ ‫مبنــی بــر اینکــه از کیــف پــول دیجیتــال وی مبالغــی بــه‬ ‫ســرقت رفتــه اســت‪ ،‬موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در تحقیقــات و بررس ـی های بعمــل امــده‬ ‫مشــخص گردیــد کــه شــاکی پرونــده گوشــی خــود را کــه‬ ‫کیــف پــول دیجیتــال وی فعــال بــود‪ ،‬جهــت فــروش تحویــل‬ ‫مغــازه ای داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬بــا اقدامــات فنــی انجــام گرفتــه‬ ‫محــرز گردیــد کــه عامــل دسترســی بــه کیــف پــول همــان‬ ‫صاحــب مغــازه اســت کــه از ســهل انگاری شــاکی ســوء‬ ‫اســتفاده نمــوده و بــا توجــه بــه اینکــه کیــف پــول دیجتیــال‬ ‫بــر روی گوشــی فعــال بــود‪ ،‬اقــدام بــه ســرقت موجــودی ان‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی اقدامــات پلیســی متهــم مــورد نظــر‬ ‫دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مقامــات‬ ‫قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهل انــگاری و عــدم‬ ‫دانــش کافــی در هــر حــوزه ای‪ ،‬موجــب گرفتــاری می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در هنــگام فــروش گوشــی از تمامــی اکانت هــای‬ ‫فعــال بــر روی گوشــی اعــم از اکانت هــای بانکــی‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و کیــف پــول دیجیتــال خــارج و ســپس اقــدام بــه‬ ‫فــروش ان نماییــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پلیس فتــا بــه صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه شــهروندان و کاربــران بــوده و عمــوم مــردم‬ ‫می تواننــد مشــکالت خــود را در خصــوص فضــای مجــازی‬ ‫بــا مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا اســتفاده از ســایت‬ ‫پلیس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬و تمــاس‬ ‫بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬بــا‬ ‫کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬عــدم رعایــت نــکات ایمنــی در هنــگام‬ ‫فــروش گوشــی دردســر ســاز مــی شــود ‪.‬‬ ‫ســرهنگ اکبــر نصرتــی‪ ،‬در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۹۳۴‬تاریــخ ‪ ۲۲/۰۹/۱۴۰۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۲۶‬تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض متقاضــای خانــم مــارال شــیر محمــد لــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۴۹۷۰۱۷۲۱۸۸‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۰۱۷۲۱۸۸‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۶۸/۲۰۰‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده‬ ‫ششــدانگ پــاک شــماره ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه(محله دلیجــه ) بخــش ‪_۷‬‬ ‫حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی تاییــد گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‬ ‫ت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیـ ‬ ‫م‪.‬الــف ‪۱۳۹۴۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬روز دوشنبه ‪۱۴۰۱/۱۱/03‬‬ ‫انتشار نوبت دوم ‪:‬روز سه شنبه ‪۱۴۰۱/۱۱/18‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۶۹۹‬تاریــخ ‪ ۰۷/۰۹/۱۴۰۱‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۳۹‬تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض متقاضــای اقــای صابــر ســوقی فرزنــد نــور محمــد بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۴۹۷۰۱۷۷۴۴۹‬و کــد ملــی ‪ ۴۹۷۰۱۷۷۴۴۹‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمین‬ ‫بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۶۸/۲۸۶‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ‬ ‫پــاک شــماره ‪_ ۵۴۱‬فرعــی از ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اق بخــش ‪_۶‬حــوزه ثبتــی ملــک‬ ‫شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای صابــر ســوقی تاییــد گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود در‬ ‫صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیـت صــادر خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۳۹۳۵ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬روز دوشنبه ‪۱۴۰۱/۱۱/03‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪:‬روز سه شنبه ‪۱۴۰۱/۱۱/18‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اق قال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه بــا‬ ‫راه انــدازی صفح ـ ه اینســتاگرامی اقــدام بــه انتشــار‬ ‫محتــوای نامتعــارف در الیــ و اینســتاگرام می کــرد‪،‬‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی حســینی در تشــریح‏این خبر بیان‬ ‫کــرد‪ :‬طــی پایــش فضــای مجــازی توســط تیــم رصــد‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا شهرســتان‬ ‫اندیمشــک بــا صفحــه اینســتاگرامی مواجــه شــدند‬ ‫کــه در ان شــخصی اقــدام بــه پخــش زنــده بــا‬ ‫موضوعــات مجرمانــه غیراخالقــی می کــرد‪ ،‬لــذا‬ ‫ایــن موضــوع بالفاصلــه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس بــا انجــام اقدامــات‬ ‫فنــی و تخصصــی گرداننــده صفحــه اینســتاگرامی‬ ‫مــورد نظــر را مــورد شناســایی قــرار دادنــد و بــا‬ ‫‏هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر و بــه پلیس فتا‬ ‫انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬متهــم در ابتــدا منکــر هرگونــه‬ ‫بــزه انتســابی شــد امــا بــا مواجهــه بــا مســتندات‬ ‫و ادلــه دیجیتالــی جمــع اوری شــده توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس ضمــن اعتــراف انگیــزه‬ ‫خــود را بــاال بــردن تعــداد دنبــال کننــده بیــان نمــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ضمــن معرفــی متهــم بــه‬ ‫دادســرا هشــدار داد‪ :‬انتشــار هرگونــه محتــوای‬ ‫مســتهجن در فضــای مجــازی جــرم اســت و پلیــس‬ ‫فتــا طــی رصــد شــبانه روزی مجرمیــن را شناســایی‬ ‫کــرده و بــا ان هــا برخــوردی جــدی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کالهبرداری ‪ 3‬میلیارد ریالی‬ ‫با وعده فروش خودرو‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری مــرد جوانــی‬ ‫کــه بــا درج اگهــی جعلــی درســایت دیــوار‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 3‬میلیــارد ریالــی نمــوده‬ ‫بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بهمنــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا اظهــار داشــت‪ ،‬پــس از مشــاهده تبلیغ‬ ‫فــروش خــودرو بــا قیمتــی بســیار پاییــن تــر از حــد‬ ‫معمــول‪ ،‬در برنامــه دیــوار ‪ ،‬بــا فروشــنده تمــاس‬ ‫گرفتــه و پــس از توافــق بــر روی قیمــت از تهــران بــه‬ ‫بندرعبــاس امــده و پــس از مالقــات بــا فروشــنده و‬ ‫پرداخــت مبلــغ ‪ 3‬میلیــارد ریالــی بــه عنــوان ودیعــه‬ ‫بــه حســاب فروشــنده واریــز کــرده ام لیکــن پــس از‬ ‫ان فــرد دیگــر پاســخگوی تمــاس بنــده نیســت‪ .‬لــذا‬ ‫پرونــده ای در پلیــس فتــا تشــکیل شــد و رســیدگی‬ ‫بــه ان در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات از شــاکی بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضایــی پرونــده اولیــه تشــکیل‬ ‫شــد و بــا جم ـع اوری مــدارک و مســتندات پرونــده‬ ‫طــی فراینــد فنــی هویــت متهــم بــه همــراه محــل‬ ‫اخفتــا وی‪ ،‬شناســایی گردیــد‪ ،‬ســرانجام متهــم بــه‬ ‫همــراه ادوات هوشــمند ارتــکاب جــرم شناســایی‬ ‫ودســتگیر شــد و جهت ادامه ســیر مراحل قضایی‬ ‫بــه محاکــم ذی صــاح منتقــل شــد‪.‬‬ ‫بهمنــی گفــت‪ :‬متهــم ابتــدا منکــر هــر گونــه‬ ‫کالهبــرداری در ســایت مذکــور شــد امــا پــس از مواجه‬ ‫بــا ادلــه و مســتندات پلیســی بــه بــزه انتســابی اعتــراف‬ ‫کــرد وبیــان نمــود بــا جلب اعتمــاد افراد مبلــغ ودیعه را‬ ‫دریافــت و بعــد دیگــر ســیم کارت جدید تهیــه نموده و‬ ‫خــط مــورد نظــر را خامــوش مــی نمــودم‪.‬‬ ‫وی در هشــدار بــه شــهروندان گفــت‪ :‬کالهبــرداری‬ ‫ی جعلــی در فضــای مجــازی‬ ‫از طریــق درج اگهــ ‬ ‫و دریافــت بیعانــه‪ ،‬یکــی از رایج تریــن شــیوه و‬ ‫شــگردهای مجرمــان ســایبری اســت؛ در ایــن روش‬ ‫عمومــا کالهبــرداران کاال یــا خدماتــی را بــا قیمتــی‬ ‫بســیار پاییــن‪ ،‬اگهــی کــرده و از ایــن طریــق کاربــران‬ ‫را متقاعــد می کننــد کــه مبلغــی را بــه عنــوان پیــش‬ ‫پرداخــت واریــز نماینــد؛ لــذا اکیــدا توصیــه می شــود‬ ‫شــهروندان گرامــی تــا زمانــی که کاال یــا خدمات مورد‬ ‫نیــاز خــود را دریافــت نکرده انــد از پرداخــت هرگونــه‬ ‫وجــه تحــت عنــوان بیعانــه خــودداری نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 18‬بهمن ‪ 64‬سالروز عملیات غرور افرین ولفجر ‪8‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪ -702‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-702‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/17‬رجب‪/‬‬ ‫‪17 - 2023‬‬ ‫‪/08 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫سه شنبه ‪1401//1111//18‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عملیات والفجر ‪۸‬؛ سراغازی بر‬ ‫فروپاشی انسجام نیروهای بعثی‬ ‫امــروز سـی و هفتمیــن ســالگرد عملیــات والفجــر ‪ ۸‬اســت؛ عملیاتــی کــه‬ ‫بــا حماسـه افرینی رزمنــدگان اســام‪ ،‬ضربـه ای ســهمگین بــه تــوان رزمــی‬ ‫و نظامــی دشــمن وارد ســاخت و حضــور مقتدرانــه ایــران در این عملیات‪،‬‬ ‫ســراغازی بــر تزلــزل و فروپاشــی انســجام نیروهــای دشــمن بــود‪.‬‬ ‫بیســتم بهمــن ‪ ،‬مصــادف اســت بــا ســی و پنجمیــن ســالگرد اجــرای‬ ‫عملیــات غــرور افریــن والفجــر ‪۸‬؛ یــا نبــرد اول فاو؛ عملیاتی که با پیروزی‬ ‫در ان رزمنــدگان غیــور ایرانــی بــه دشــمن بعثــی ثابــت کردنــد‪ ،‬بــا اراده و‬ ‫ایمــان بــه خــدا می شــود بــر دشــمنان بــزرگ نیــز فائــق امــد‪.‬‬ ‫والفجر‪۸‬؛ عملیاتی حاصل ‪ ۶‬ماه مطالعه و برنامه ریزی‬ ‫عملیــات والفجــر ‪ ۸‬حاصــل ‪ ۶‬مــاه مطالعــه دربــار ه جــزر و مــد رودخانــه‬ ‫ارونــد و برنامه ریــزی بــرای عبــور نیروهــای ایرانــی از ان رودخانــه پهنــاور و‬ ‫خروشــان به منظور غافلگیری نیروهای متجاوز بعثی بود‪ .‬این عملیات‬ ‫ن ‪ ۱۳۶۴‬خورشــیدی‬ ‫ابــی‪ ،‬خاکــی‪ ،‬تهاجمــی‪ ،‬در ســاعت ‪ ۱۰‬شــب‪ ۲۰ ،‬بهمـ ‬ ‫از محــل خســرواباد (روســتایی در کرانــه ارونــدرود) بــا هــدف تصــرف شــبه‬ ‫جزیــره فــاو در جنــوب عــراق اغــاز شــد‪ .‬در جریــان ایــن عملیــات غواصــان‬ ‫رزمنــده ایرانــی کــه در گروه هــای ‪ ۱۰‬نفــره بــا طنــاب بــه هــم متصــل شــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬دل بــه دریــا زدنــد و وارد رودخانـه ای طوفانــی و مــواج شــدند؛ بنابــر‬ ‫گفته سرلشــکر ســیدیحیی رحیم صفوی دســتیار و مشــاور عالی فرمانده‬ ‫کل قــوا در کتابــی بــا عنــوان مهــر مــادر‪ ،‬ارتفــاع امــواج رودخانـ ه ارونــد در‬ ‫شــب عملیــات ســه تــا چهــار متــر بــود‪.‬‬ ‫غواصان عملیات والفجر ‪۸‬؛ مردانی جان برکف‬ ‫غواصانــی کــه در شــب عملیــات والفجــر ‪ ۸‬در میــان امــواج‪ ،‬طوفــان‪،‬‬ ‫گــرداب و بــاران بــرای شکســت دشــمن دل بــه ارونــدرود زدنــد‪ ،‬تســلیم‬ ‫جریــان اب شــده و بــه هــر ســو کشــیده می شــدند امــا ایــن اتفــاق باعــث‬ ‫ـردان جان برکــف‪ ،‬تدبیــر و ارامــش خــود را از دســت‬ ‫نمی شــد کــه ایــن مـ ِ‬ ‫بدهنــد و همیــن حفــظ تدبیــر و ارامــش و تــوکل انــان بــه خداونــد متعــال‬ ‫موجــب شــد کــه بیشــتر غواصــان راه خــود را پیــدا کننــد و در تاریکــی شــب‬ ‫در حالــی کــه دشــمن بعثــی بی خبــر از پاتَــک نیروهــای ایرانــی بــود‪ ،‬خــود‬ ‫را بــه منطقــه فــاو برســانند‪.‬‬ ‫جعفــر طهماســبی یکــی از غواصــان شــرکت کننــده در عملیــات والفجــر‬ ‫‪ ۸‬و از پیشکســوتان تخریب چی لشــکر‪ ۱۰‬سیدالشــهدا (ع) در خاطره ای‬ ‫دربــاره حــال و هــوای غواصــان هنــگام اجرای عملیات والفجر ‪ ۸‬می گوید‪:‬‬ ‫«قبــل از اینکــه هــوا تاریــک بشــود‪ ،‬هم ـ ه غواص هــا لبــاس پوشــیده و‬ ‫بــا هم ـ ه تجهیــزات امــاده فرمــان بودنــد‪ .‬البتــه قبــل از پوشــیدن لبــاس‬ ‫غواصــی وضــو گرفتــه بودیــم کــه بــرای عملیــات هــم بــا وضــو باشــیم‪.‬‬ ‫حــول و حــوش ســاعت ‪ ۵:۳۰‬دقیقــه غــروب ‪ ۲۰‬بهمــن ‪ ۱۳۶۴‬وقــت‬ ‫نمــاز مغــرب و عشــاء شــد و همــه در صف هــای جماعــت بــر روی خــاک‬ ‫بــه نمــاز ایســتادیم‪ .‬بعــد از نمــاز همــه جــا تاریکــی مطلــق بــود و روبــه‬ ‫قبلــه توســلی بــه حضــرت زهــراء (س) پیــدا کردیــم‪ .‬یــک عــده در ســجده‬ ‫مشــغول مناجــات بودنــد و بعضی هــا هــم تذکــر می دادنــد کــه برادرهــا‬ ‫مواظــب ســر و صــدا باشــند کــه خــدای نکــرده صــدا بــه ان طــرف ارونــد‬ ‫نرســد و دشــمن هوشــیار شــود‪ .‬بعــد از اینکــه بچه هــا از مناجــات فــارغ‬ ‫شــدند‪ ،‬شــام اوردنــد و بعضــی خوردنــد و بعضــی هــم نخوردنــد‪ .‬چایــی‬ ‫اوردنــد و چنــد تــا لیــوان چایــی خوردیــم‪».‬‬ ‫طهماســبی در ادامه خاطراتش در ســخنانی که نشــان از ایمان و توکل‬ ‫قلبــی غواصــان در شــب عملیــات والفجــر ‪ ۸‬دارد‪ ،‬می افزایــد‪ « :‬شــب‬ ‫‪ ۲۰‬بهمــن ‪ ۱۳۶۴‬حــول و حــوش ســاعت ‪ ۸‬شــب بــه بعــد بــه ســمت اب‬ ‫حرکــت کردیــم و بــا تــوکل بــه خــدا و توســل بــه اهــل بیــت(ع) غواص هــا‬ ‫را از زیــر قــران عبــور دادنــد و بــه دل ارونــد زدیــم‪ .‬معبــر مــا بــه نــام حضرت‬ ‫زهــرا(س) نامگــذاری شــده بــود‪ .‬معبــر مــا درســت روبــروی نهــر عرایــض‬ ‫بود و از ‪ ۶‬شــهید غواص لشــکر‪ ۱۰‬سیدالشــهداء(ع) در موج اول حمله به‬ ‫جزیــره ام الرصــاص پنــج شــهید ســهم دســته مــا شــد و بچه هــا توانســتند‬ ‫کمتــر از یــک ســاعت مواضــع دشــمن را تصــرف کننــد‪».‬‬ ‫والفجر ‪ ۸‬از غافلگیری تا شکست دشمن‬ ‫غواصــان جان بــر کــف ایرانــی کــه می تــوان از انــان به عنــوان نمونــه عینــی‬ ‫رزمنــدگان راه اســام یــاد کــرد‪ ،‬بــا وجــود امــواج خــروش رودخانــه ارونــد در‬ ‫شــب عملیــات والفجــر ‪ ۸‬از عــرض ایــن رودخانــه خــود را بــه فاو رســاندند‪.‬‬ ‫ان شــب غواصــان گروهــان والعادیــات از گــردان قمربنــی هاشــم (ع)‬ ‫بــا عبــور از معابــر عراقیــان‪ ،‬خــط اول دشــمن در فــاو را تســخیر کردنــد؛‬ ‫چراکــه ارتــش عــراق امادگــی مقابلــه بــا چنین عملیاتــی را در فاو نداشــت‬ ‫و غافلگیــر شــده بــود‪ .‬ارتــش عــراق در شــب عملیــات والفجــر ‪ ،۸‬منتظــر‬ ‫شــروع عملیــات از طــرف ایرانیــان از منطقــه هــور بــود‪ ،‬زیــرا فرماندهــان‬ ‫جنــگ ایــران قبــل از شــروع عملیــات والفجــر‪ ،۸‬بــرای فریــب دشــمن در‬ ‫منطقــه هــور دســت بــه اقداماتــی زده بودنــد و بــا رفــت امدهــای تصنعــی‬ ‫و لجســتیکی ایــن پیــام اشــتباه را بــه دشــمن می دادنــد کــه قــرار اســت‪،‬‬ ‫عملیــات بزرگــی در هــور صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ی توانســتند در طــول‬ ‫در جریــان عملیــات والفجــر ‪ ،۸‬رزمنــدگان ایرانــ ‬ ‫یــک شــبانه روز‪ ،‬تمــام شــبه جزیــره فــاو را بــه تصــرف خــود دراورنــد‪ .‬در‬ ‫روز نخســت عملیــات‪ ،‬لشــکر ‪ ۲۵‬کربــا کــه از رزمنــدگان اســتان مازنــدران‬ ‫تشــکیل شــده بــود‪ ،‬موفــق شــد تــا فــاو را در کنتــرل کامــل خــود دراورد و‬ ‫هــزاران نیــروی بعثــی را کــه بــرای دفــاع در برابــر حملــه ســنگین ایــران بــه‬ ‫فــاو‪ ،‬امادگــی نداشــتند بــه تســلیم وادارد‪.‬‬ ‫نتیجه ناکارامدی انقالب سفید‬ ‫گسترش فقر و وابستگی؛ در گلستان‬ ‫ادامه شماره ‪701‬‬ ‫گســترش فقــر و وابســتگی در گلســتان اوج خباثــت رژیــم پهلــوی در انقــاب‬ ‫ســفید‬ ‫لوایــح انقــاب ســفید هیــچ نفعــی بــه حــال مــردم فقیــر و گرســنه نداشــت و‬ ‫تنهــا باعــث وابســتگی بیشــتر انهــا بــه دولتمــردان شــد و اســتبداد و خودکامگــی‪،‬‬ ‫اقدامــات ســرکوبگرانه‪ ،‬سیاســت های ضــد استقالل‪،‬توســعه فســاد‪ ،‬افزایــش‬ ‫شــکاف طبقاتــی‪ ،‬تقســیم و قطعــه قطعــه شــدن زمین هــای کشــاورزی‪ ،‬کاهــش‬ ‫تولیــدات کشــاورزی‪ ،‬مهاجــرت گســترده بــه شــهرها بخشــی از رهــاورد ان بــرای‬ ‫مــردم گلســتان گردیــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود وعــده هــای دولتمــردان در انقــاب ســفید بیشــتر مــردم در مناطــق‬ ‫روســتایی گلســتان در رژیــم پهلــوی از بهداشــت و درمــان‪ ،‬رفــاه زندگــی‪ ،‬راه‬ ‫مناســب‪ ،‬مدرســه‪ ،‬اب لولــه کشــی و ســالم‪ ،‬حمــام‪ ،‬برق‪،‬امنیــت و اقتصــاد‬ ‫محــروم بودنــد‪.‬‬ ‫شــاه در حالــی دم از انقــاب ســفید و ملــی کــردن جنگلهــا و مراتــع مــی زد کــه‬ ‫خــود او‪ ،‬بــرادران‪ ،‬خواهــران و ســران حکومتــش در فاصلــه ســال هــای ‪ ۱۳۴۱‬تــا‬ ‫پیــروزی انقــاب هــزاران هکتــار از جنگل هــا و مراتــع ملــی گلســتان را بــه نــام خــود‬ ‫ســند زدنــد و یــا بــه نورچشــمی هــای خــود فروختنــد‪.‬‬ ‫غارت اراضی استان گلستان در انقالب سفید‬ ‫اصالحــات ارضــی یــا لغــو نظــام اربــاب و رعیتــی کــه بــه منظــور افزایــش بهــره‬ ‫وری عمومــی جامعــه شــکل گرفــت کــه بــا اجرایــی نادرســت‪ ،‬روســتاها را از ســکنه‬ ‫خالــی‪ ،‬حاشــیه نشــینی روســتاییان و تبعــات ناشــی از ان را متوجــه جامعــه کــرد‪.‬‬ ‫تصــرف امــاک و زمیــن خــواری اشــراف‪ ،‬درباریــان‪ ،‬نورچشــمی هــای رژیــم پهلــوی‬ ‫و همــه افــرادی کــه بــا دربــار ارتبــاط داشــتند در راســتای اصالحــات ارضــی گلســتان‬ ‫انجامیــد و اراضــی متعلــق بــه کشــاورزان اســتان را مثــل نقــل و نبــات در بیــن خــود‬ ‫تقســیم نمودنــد‪.‬‬ ‫مهمترین پیامدهای انقالب سفید در گلستان‬ ‫پــس از اصالحــات ارضــی‪ ،‬کشــور قــادر نبــود حتــی مــواد غذایــی اولیــه مــردم‬ ‫خــود را تامیــن کنــد و نابــودی کشــاورزی از جملــه در گلســتان توســط انقــاب‬ ‫ســفید و عملکــرد ضعیــف بخــش کشــاورزی موجــب شــد ایــران بــه یکــی از‬ ‫واردکننــدگان عمــده مــواد غذایــی تبدیــل شــود و بهــای مــواد غذایــی بــه ســرعت‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن کشــاورزان اســتان گلســتان بــه دلیــل نداشــتن تدابیــر الزم و‬ ‫سیاســت های نســنجیده دولــت‪ ،‬هــر روز بــا مشــکل جدیــدی مواجــه می شــدند‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه چهــار ســال پــس از انقــاب ســفید‪ ،‬افــت مرگبــاری بــه مزارعشــان‬ ‫روی اورد کــه نقــش اساســی در کاهــش تولیــد پنبــه و درامــد انــدک انهــا داشــت‪.‬‬ ‫ایــن افــت ســهمگین کــرم خــاردار بــود کــه زندگــی پنب ـه کاران منطقــه را فلــج‬ ‫کــرد‪ .‬فریــاد اعتــراض کشــاورزان بلنــد شــد و مراجعــات و شــکایات مکــرر انهــا‬ ‫بــه مقامــات منطقــه بــه ویــژه مســئوالن کشــاورزی و موسســه مبــارزه بــا افــات‬ ‫گــرگان افزایــش یافــت‪ .‬چنان کــه حتــی روزنامــه اینــدگان کــه از حامیــان اصلــی‬ ‫سیاســت های رژیــم شــاه بــود‪ ،‬دســت بــه اعتــراض زد و در تاریــخ ‪۴۷/۵/۳۱‬‬ ‫(شــماره ‪ )۲۰۸‬خــود بــا درج مطبــی تحــت عنــوان «کــرم خــاردار»‪ ،‬بــه انتقــاد‬ ‫شــدید نســبت بــه کوتاهی هــای وزارت کشــاورزی در ایــن زمینــه پرداخــت و‬ ‫خواســتار پاســخ ان وزارتخانــه در ایــن مــورد شــد‪:‬‬ ‫«مــدت ‪ ۲‬ســال اســت بــا بــوق و کرنــا و میلیون هــا تومــان هزینه‪ ،‬وزارت کشــاورزی‬ ‫اعــام مـی دارد کــه ســم و سمپاشــی و هواپیمــای کافــی جهــت مبــارزه بــا افــات پنبــه‬ ‫در گــرگان و دشــت امــاده اســت‪ .‬از شــوروی‪ ،‬بلغارســتان‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬هواپیمــا و‬ ‫ســم کمــک گرفته انــد‪ ...‬ولــی امســال بــا تبلیغــات وســیعی کــه وزارت کشــاورزی‬ ‫بــه راه انداختــه اســت‪ .‬متاســفانه بــرای نوبــت سمپاشــی های پنبــه کاران از نهــم‬ ‫مــرداد تــا بــه حــال [‪ ۳۱‬مــرداد] هواپیمــا نرســانده اند‪ .‬در صورتــی کــه بدین منــوال‬ ‫ادامــه یابــد زندگــی اقتصــادی کشــتکاران ایــن منطقــه و طبعــا مملکــت در خطــر‬ ‫خواهــد بــود‪».‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن پیامدهــای اجــرای اصالحــات ارضــی در گلســتان گســترش‬ ‫نــزول و ربــا خــواری در روســتاهای گلســتان بــود چــرا کــه بســیاری از کشــاورزان‬ ‫خــرده پــا و بــی زمیــن‪ ،‬ســخت دچــار مشــکل درامــدی و نقدینگــی شــدند کــه بــه‬ ‫ناچــار یــا بــه فــروش اراضــی خــود پرداختنــد و یــا بــه وام‪ ،‬بدهــی‪ ،‬قــرض و پــول‬ ‫نزولــی روی اوردنــد‪.‬‬ ‫از دیگــر پیامدهــای انقــاب ســفید بــه دلیــل نداشــتن تدابیــرالزم و سیاســت‬ ‫هــای نســنجیده دولــت کاهــش تولیــد پنبــه‪ ،‬فلــج شــدن زندگــی پنبــه کاران‬ ‫منطقــه و خســارات جبــران ناپذیــر بــه زارعــان و روســتائیان بــود کــه منجــر بــه از‬ ‫هــم پاشــیدگی هــر چــه بیشــتر اقتصــاد ســنتی و ســیل مهاجــرت دهقانــان فقــر‬ ‫زده بــه شــهرها شــد‪.‬‬ ‫انقالب سفید جرقه اعتراضات و سراغاز بیداری مردم گلستان‬ ‫تــا قبــل از انقــاب ســفید و اصالحــات ارضــی روســتا نشــینان گلســتانی فقــر و‬ ‫بیچارگــی را تقدیــر خــود دانســته و بــا صبــر و بردبــاری تحمــل مــی کردنــد ولــی پــس‬ ‫از ایــن اصالحــات و افزایــش اختالفــات طبقاتــی‪ ،‬فقــر و نابســامانی اقتصــادی‬ ‫متوجــه سیاســت هــای ضعیــف دولــت پهلــوی شــده کــه اعتــراض و انتقادهــای‬ ‫خــود را بــه عملکــرد رژیــم نشــان مــی دادنــد‪.‬‬ ‫یکــی از روســتاهای گلســتان کــه مردمــش در مقابــل مامــوران اصالحــات ارضــی‬ ‫و تیمســارهای دربــاری سرســختانه مقاومــت نمودنــد روســتای محمدابــاد گــرگان‬ ‫بــود کــه متحمــل شــکنجه های روحــی و جســمی مامــوران امنیتــی رژیــم شــدند‪.‬‬ ‫عبــاس حمــزه ای یکــی از اهالــی ایــن روســتا در ایــن بــاره گفتــه بــود‪ « :‬ژاندارمــری‬ ‫هــم کــم کــم بــه حمایــت از غاصبیــن و برعلیــه مــردم وارد کار شــد‪ .‬وقتــی مــردم‬ ‫متوجــه شــدند کــه غصــب زمیــن هــای انهــا بســیار جــدی اســت بــه مبــارزه بــا‬ ‫حکومــت و ژاندارمــری برخاســتند‪ .‬مــرد و زن روســتا وارد عمــل شــدند و بــا مامــوران‬ ‫زد و خــورد نمودنــد و چــون ژاندارمــری قــادر نبــود بــه تنهایــی جلــوی مــردم را بگیــرد‪،‬‬ ‫ارتــش دخالــت کــرد و نظامــی هــای لشــکر پیــاده گــرگان هــم بــرای ســرکوب مــردم‬ ‫امدنــد کــه حالــت جنــگ بــه خــود گرفتــه بــود‪».‬‬ ‫دامنــه اعتراضــات مردمــی گــرگان و دشــت تــا پیــروزی انقــاب اســامی ادامــه یافت‬ ‫و در اخریــن مــاه هــای باقیمانــده تــا پیــروزی انقــاب اســامی بــه ویــژه در پاییــز‬ ‫و زمســتان ‪ ۱۳۵۷‬کــه تنــور مبــارزات سیاســی مــردم بــه رهبــری امــام خمینــی (ره)‬ ‫بــر علیــه رژیــم داغ شــده بــود مــردم ســتمدیده گلســتان کــه از پشــتیبانی دســتگاه‬ ‫هــای دولتــی‪ ،‬قضایــی و امنیتــی کشــور ناامیــد شــده بودنــد خــود وارد عمــل شــده و‬ ‫گاهــی بــه تنهایــی اقــدام بــه بازپــس گیــری زمینهای شــان مــی کردنــد‪.‬‬ ‫یکــی از کارمنــدان اداره امــاک پهلــوی گــرگان مشــاهدات خــود را از ان ســال ها‬ ‫چنیــن بازگــو می کنــد‪« :‬مــن راننــده مامــور وصــول بــودم‪ .‬مامــور وصــول امــوال‬ ‫گــرگان ســروان ارجمنــد اهــل تهــران بــود کــه در ســال ‪ ۱۳۵۲‬حــدود ‪ ۵۸‬ســال ســن‬ ‫داشــت‪ .‬حــوزه ماموریــت مــا هــم از بنــدر گــز شــروع می شــد و تــا روســتاهای واقــع‬ ‫در حاشــیه مــرز ایــران و ترکمنســتان‪ ،‬یعنــی از بنــدر گــز تــا بجنــورد می رســید‪.‬‬ ‫حــوزه ماموریــت مــا مثــل «چــات» و «مــراوه تپــه» و روســتاها در ان زمــان در‬ ‫فقــر مطلــق بودنــد مخصوصــا ترکمن صحــرا‪ .‬اکثریــت روســتاها جــاده‪ ،‬بــرق‪ ،‬اب‬ ‫و بهداشــت نداشــتند و واقعــا از نظــر رفاهــی زیــر صفــر بودنــد‪ .‬فقــر و بدبختــی‬ ‫از چهاردیــواری روســتاها می باریــد‪ ...‬سرلشــگر مزیــن زمین هــا را بــا اقســاط ‪۱۴‬‬ ‫ســاله بــه کشــاورزان فروختــه بــود کــه‪ ...‬ســالی یک بــار مــا بــه هــر روســتا بــرای‬ ‫وصــول اقســاط می رفتیــم‪ ،‬ولــی کشــاورزان بــا ایــن وجــود‪ ،‬حتــی قــدرت پرداخــت‬ ‫‪ ۵۰‬تومــان را هــم نداشــتند»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

شماره : 950
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!