روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 701 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 701

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 701

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 701

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪195 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/06-‬فوریه‪ /14-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪701 :‬‬ ‫تالشگران خاموش و بی ادعا‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۳۸‬میلیون ریال سهم هر‬ ‫گلستانی از پروژه های‬ ‫دهه فجر است‬ ‫‪4‬‬ ‫مسایل اولویت دار و‬ ‫مهم روی میز مجمع‬ ‫نمایندگان استان است‬ ‫‪5‬‬ ‫چگونه وضعیت سالمت‬ ‫باتریدستگاه های‬ ‫اندرویدی را بررسی کنیم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫واکاوی زبانشناختی‬ ‫نام اوای َ‬ ‫«ک َنرته »‬ ‫‪8‬‬ ‫خراسان شمالی پیشتاز‬ ‫در سرانه فضای‬ ‫اموزشی پس از انقالب‬ ‫مقاله‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل‬ ‫دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربه و تالش داشــته باشــید و اینگونه‬ ‫نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عده زیادی تمایل دارند بســرعت درامد میلیونی داشــته باشــند‪.‬ادامه شــماره ‪700‬‬ ‫‪ 9‬زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری ‪)fullstackacademy.com( :‬‬ ‫‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm; Ruby ; C; Rust‬‬ ‫‪ .6‬کسب درامد از شبکه های اجتماعی‬ ‫مناسب برای هر سه گروه‬ ‫در دنیــای امــروز اکثــر مــردم حتــی در زمــان اســتراحت از تلفــن همــراه خــود اســتفاده می کننــد‪ ،‬عــده ای بــازی یــا وب گــردی‬ ‫می کننــد و یــا در شــبکه های اجتماعــی اینســتاگرام یــا تلگــرام حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬تلگــرام یــک شــبکه اطــاع رســانی اســت تــا شــبکه اجتماعــی‪ ،‬امــا در ایــن مطلــب بــه عنــوان شــبکه اجتماعــی از ان‬ ‫نــام برده ایــم‪.‬‬ ‫بخاطــر اینکــه از موضــوع فاصلــه نگیریــم بــرای کســب درامــد از طریــق فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی بایــد بــر روی‬ ‫موضوعــی مشــخص‪ ،‬فعالیــت مداومــی داشــته باشــید‪ ،‬بــا انتشــار محتــوای مفیــد و روش هــای افزایــش بازدیــد را بخوانیــد و‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫چگونه از شبکه های اجتماعی کسب درامد کنیم؟‬ ‫می تــوان یکــی از روش هــای کســب درامــد از شــبکه های اجتماعــی را مدیریــت در انهــا دانســت‪ .‬امــا قبــل از اینــکار حتمــا ًبایــد‬ ‫دربــاره اینکــه شــبکه های اجتماعــی چگونــه فعالیــت می کننــد‪ ،‬اســتراتژی شــبکه های اجتماعــی یــا بــه چــه صــورت در شــبکه های‬ ‫‪3‬‬ ‫اجتماعــی دیــده شــویم در گــوگل ســرچ کنیــد تــا بتوانیــد کمــی اطالعــات کســب کنیــد‪.‬‬ ‫در اینجــا شــما می توانیــد بــا ایجــاد یــک صفحــه و بــا تولیدمحتــوای مناســب ان را بــروز نگــه داریــد تا به مــرور زمان‪ ،‬مخاطب‬ ‫جــذب کنید‪.‬‬ ‫یا اینکه می توانید برای صفحات دیگر فالوور ارگانیک (واقعی) جذب کنید‪.‬‬ ‫در ضمــن شــما می توانیــد بــا تولیــد ویدئــو و محتــوا دیــده شــوید و بــا افزایــش محبوبیــت‪ ،‬کســب درامــد کنیــد‪.‬الزم‬ ‫بــه توضیــح اســت کــه شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام می توانــد ویتریــن محصــوالت شــما باشــد‪ ،‬یــا محلــی بــرای دیــدن‬ ‫نمونه کارهــای تولیــدی و یــا اشــنایی بــا تخصص هایــی کــه داریــد‪ .‬فقــط کافــی اســت دربــاره ان هــا محتــوای تصویــری یــا‬ ‫ویدئویــی تولیــد کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر پزشــک هســتید یــا تدریــس می کنیــد‪ ،‬می توانیــد در صفحــه خــود دربــاره مباحــث مرتبــط بــا کارتــان ویدئوهــای‬ ‫مختلفــی تهیــه کنیــد و مطمئــن باشــید اگــر محتــوای ارزشــمند تولیــد کنیــد‪ ،‬مخاطــب جــذب می کنیــد‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫اگــر مدیریــت شــبکه های اجتماعــی را برعهــده داشــته باشــید‪ ،‬بــا توجــه بــه وظایفــی کــه بــر عهــده شــما خواهــد بــود‪،‬‬ ‫میــزان درامــد نیــز متفــاوت اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال بــرای مدیریــت یک صفحه اینســتاگرام ممکن اســت از ماهــی ‪600‬‬ ‫تــا ماهــی چنــد میلیــون هــم گرفته شــود‪.‬‬ ‫اگر بر روی صفحه خودتان در اینستاگرام به صورت اصولی کار کنید قطعا ًدرامد خوبی برایتان خواهد داشت‪.‬‬ ‫چند نکته برای موفقیت و در نهایت کسب درامد از اینستاگرام‪:‬‬ ‫در اینجــا بایــد موضــوع و هــدف خــود را کامــا و دقیــق مشــخص کنید‪.‬پیشــنهاد می شــود کــه صرفــا ًدر ارتبــاط بــا موضوع‬ ‫خــود فعالیــت کنید‪.‬بدنبــال چالــش باشــید‪ ،‬و از ایــن طریــق فالوورهــا را غافل گیر کنید‪.‬‬ ‫از ارائه تبلیغ زیادی اجتناب کنید در ابتدا به فکر رضایت دنبال کننده باشید‪.‬‬ ‫از یــک نــام خــوب و عالــی بــرای برنــد یــا پیــج خودتــان اســتفاده کنید‪.‬حرفـه ای و خــاق باشــید‪ ،‬فقط تکرار کننــده کارهای‬ ‫دیگران نباشــید‪.‬از هشــتگ مناســب زیر پسـت هایتان اســتفاده کنید و روی عکس هایتان واترمارکت(اســم برند) را‬ ‫قــرار دهید‪.‬تبــادل تبلیغــات را بــا دیگــر کانال هــا انجــام دهید‪.‬‬ ‫حتما و حتما استوری و الیو اینستاگرام فراموش نکنید‪.‬‬ ‫چند نکته مهم برای موفقیت و در نهایت کسب درامد از تلگرام‪:‬‬ ‫به دنبال انتخاب یک موضوع باشید‪.‬یک کانال با اسم مناسب و مرتبط با موضوع انتخاب کنید‪.‬‬ ‫برای خود یک اصول نوشتاری داشته باشید‪.‬دقت کافی در انتخاب عکس ها داشته باشید‪.‬‬ ‫مواظب باشید مطالب تکراری قرار ندهید‪.‬به دنبال مطالب جدید باشید‪.‬‬ ‫از ویدئوهای جذاب بهره ببرید‪ .‬ادامه دارد‪...‬‬ ‫‪334‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪701‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫برای تجهیز و نوسازی‬ ‫مدارس گلستان دولت‬ ‫هزینه ‪ ۸‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال کرد‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم تاکنون‬ ‫از محــل اعتبــارات منابــع عمومــی‪ ،‬دولتــی و خیریــن‬ ‫بــرای نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه عصــر در اییــن افتتــاح مدرســه‬ ‫ســه کالســه خیرســاز روســتای کالجــان گــرگان اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬طبــق برنامه ریــزی‪ ،‬تعهــدات دولــت در ایــن‬ ‫بخــش بــه ‪ ۱۴‬هــزار میلیــارد ریــال خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۴ :‬هــزار میلیــارد ریــال از مجموع این‬ ‫اعتبــارات دولتــی بــرای تکمیــل ‪ ۵۴‬پــروژه اموزشــی ‪-‬‬ ‫ورزشــی در قالب ‪ ۳۴۰‬کالس درس گلســتان هزینه‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در حوزه هــای تجهیــز‬ ‫مــدارس و بــا مشــارکت خیریــن ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال در‬ ‫مــدارس اســتان هزینــه گردیــد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح ملــی‬ ‫محرومیت زدایــی در مجمــوع ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای ‪ ۵۰‬پــروژه در قالــب ‪ ۳۰۰‬کالس و مجموع‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار مترمربــع هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬صــرف هزینــه ‪ ۵۵۰‬میلیــارد ریالــی‬ ‫بــرای اســفالت و محوطه ســازی ‪ ۱۲۰‬هــزار مترمربــع‬ ‫از محوطه هــای مــدارس و استانداردســازی ‪۷۵۰‬‬ ‫کالس درس از دیگــر نشــانه های توجــه دولــت بــه‬ ‫رفــع کمبــود مــدارس گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســفر اســفند مــاه ســال گذشــته‬ ‫رییــس جمهــور بــه گلســتان هــزار و ‪ ۳۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای پروژه هــای خیرســاز اســتان کــه در‬ ‫تعهــد دولت هــای گذشــته بــود مصــوب شــد‬ ‫کــه نشــانه اهتمــام دولــت ســیزدهم بــه عدالــت‬ ‫اموزشــی در همــه مناطــق اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬همزمــان بــا دهــه فجــر امســال ‪۱۵‬‬ ‫پــروژه بــا ‪ ۷۰‬کالس درس و مجمــوع هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال افتتــاح شــده و یــا عملیــات ســاخت‬ ‫ان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وحیــد فراهــی اظهــار کــرد‪ :‬از مجمــوع ایــن‬ ‫پروژه هــا‪ ۱۰ ،‬پــروژه مــورد بهره بــرداری قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــوزه تجهیــز از محل مشــارکت‬ ‫خیریــن از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون‪۹۰۰ ،‬‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای تهیــه تجهیــزات اموزشــی‬ ‫و گرمایشــی نیــز ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال از محــل‬ ‫مشــارکت خیریــن تامیــن اعتبــار شــد و لــوازم و‬ ‫تجهیــزات مــورد نظــر تحویــل مــدارس گردیــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح‬ ‫جم ـع اوری مــدارس کانکســی در اســتان‪ ،‬تمامــی‬ ‫کانکس هــای بیــش از ‪ ۱۰‬دانش امــوز تــا پایــان‬ ‫فصــل بهــار ســال اینــده جمــع اوری می شــود‪.‬‬ ‫فراهــی یــاداور شــد‪ :‬در گلســتان ‪ ۲‬مدرســه در‬ ‫مراوه تپــه و یــک مدرســه در گنبــدکاووس بــا مجمــوع‬ ‫پنــج کالس درس دارای ایــن شــرایط هســتند‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫از خانم های متولد ‪ 75‬به بعد‬ ‫دعوت به همکاری می شود‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫مردان نارنجی پوش با دل های ابی‬ ‫لباسشــان نارنجــی اســت و دلشــان ابــی‪ ،‬نــان بازویشــان را‬ ‫می خورنــد‪ ،‬نــان افتــاب خوردن هایشــان را و نــان کبــودی‬ ‫دستانشــان را از ســردی بــی رحــم هــوا در فصــل خــوب‬ ‫زمســتان‪ ،‬مــی گوینــد کار بــرای مــرد حکــم جهــاد دارد و چــه‬ ‫صــادق اســت ایــن عبــارت بــرای چنیــن مردانــی‪ ،‬بــرای همــه‬ ‫مردانــی کــه بــرای کســب روزی حــال و اعتقــاد بــه اموزه هــای‬ ‫دینــی و عمــل بــه وظایــف انســانی و دینــی خــود‪ ،‬گــرد و خــاک‬ ‫را بــه جــان خــود مــی خرنــد تــا مبــادا دل خاکــی خــود را اســیر‬ ‫بــی رحمی هــا کننــد‪.‬‬ ‫تالشگران خاموش‬ ‫و بی ادعا‬ ‫پدران و دســت های انها بازگو کننده حکایت های بســیاری‬ ‫اســت‪ ،‬دســتانی کــه همیشــه ســکان دار خانــواده انــد و چــه‬ ‫بــی ادعــا تــاش می کننــد و در برابــر مشــکالت لبخنــد بــه لــب‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــه راســتی کــه بوســه بــر دســتان انهــا واجــب اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬رجــب المرجــب‪ ،‬ســالروز والدت امیــر و پیشــوایی اســت‬ ‫که نامش هجای مقدس شــگفتی و روشــنی اســت‪ ،‬همانی‬ ‫کــه دیــوار خانــه ذات اقــدس ربوبــی بــه رویــش گشــوده و‬ ‫حجــت حــق از حریــم حــق عیــان شــد و همــه عالمیــان را‬ ‫شــگفت زده کــرد‪ ،‬از ان جهــت بــود کــه نامــش علــی از القــاب‬ ‫ایــزد متعــال شــد‪.‬‬ ‫ان روز کــه علــی (ع) چشــم بــه جهــان گشــود‪ ،‬خورشــید‬ ‫فتــوت و عدالــت از افــق کعبــه تابیــد‪ ،‬همــای رحمــت در‬ ‫اســمان بــه پــرواز درامــد و مهــر را در عالم گســتراند‪ ،‬او اغازگر‬ ‫امامــت و پیشــوای همــه کســانی شــد کــه والیــت را پذیرفتند‪،‬‬ ‫تفســیر بی وقفه از وحی داشــت و ســینه بیکرانش اقیانوس‬ ‫مــواج علــم و عدالــت بــود‪.‬‬ ‫امیــر مومنــان (ع) والیــت زمیــن و زمــان را در دســتان خــود‬ ‫داشــت تــا همــگان بــرای رهایــی از ظلــم ظالمــان ان را گرفتــه‬ ‫و زیــر ســایه همــای عــدل و عطوفــت او ارام گیرنــد‪ ،‬او از همــه‬ ‫شــکیباتر‪ ،‬بــی نیازتــر‪ ،‬باصالبــت تــر‪ ،‬بخشــنده تــر‪ ،‬تواناتــر و‬ ‫تابلــوی از همــه صفــات خداونــد بــاری تعالــی بــود کــه بــر دلهــا‬ ‫حکومــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫نوع نگاه ها‪ ،‬حرف و حدیث ها‬ ‫و به ویژه برخورد سرد زنان‬ ‫دیگر از جمله زخم هایی است‬ ‫که زنان سرپرست خانوار را‬ ‫از درون می خورد و انان را با‬ ‫همه ویژگی های زنانه اشان به‬ ‫زندگی کردن در تنهاییشان تا‬ ‫پایان عمر محکوم می کند‬ ‫در همیــن راســتا پــدران و مــردان دیــار قومیــت هــا‪ ،‬حضــرت‬ ‫علــی(ع) و فاطمــه دختــر پیامبر اکرم(ص) را الگو و سرمشــق‬ ‫زندگــی خــود قــرار دادنــد از ان بــزرگ مــردان هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس گرفتــه تــا رفتگــری کــه بــا تــاش و خســتگی‬ ‫ناپذیــر لقمــه نانــی بــرای خانــواده خــود تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫تمامــی انهــا یــک هــدف داشــته و دارنــد ارامــش خانــواده‬ ‫بــه راســتی ایــن ارامــش چگونــه میســر مــی شــود وقتــی در‬ ‫جبهه هــای حــق علیــه باطــل حضــور داشــته باشــی و بعــد از‬ ‫ان عنــوان شــهید‪ ،‬جانبــاز و یــا ازاده را بــه خــود اختصــاص‬ ‫دهــی کــه اگــر شــهید شــوی چــه کســی ادامــه راه تــو خواهــد‬ ‫شــد و عنــوان پــدر خانــواده مختــص چــه کســی مــی شــود و‬ ‫یــا اگــر جانبــاز شــوی چطــور؛ اری همســران ایــن بزرگــواران‬ ‫همــان شــیرزنانی کــه چــه در زمــان جنــگ و چــه اکنون بــار نام‬ ‫پــدر و مــادر را یــک تنــه بــدوش مــی کشــند و بــرای اوالد خــود‬ ‫ســنگ تمــام مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫ســرزمین قومیــت هــا در دل خــود از ایــن بــزرگ مــردان کــم‬ ‫نــدارد‪....‬‬ ‫مردان نارنجی پوش با دل های ابی‬ ‫مــی تــوان در ایــن بیــن وقــت را غنیمــت بشــماریم و از‬ ‫مردانــی بگوییــم کــه در طــول شــبانه روز حتمــا انهــا را بــه‬ ‫چشــم خــود می بینیــم امــا حضورشــان و کاری کــه انجــام‬ ‫می دهنــد را نادیــده می گیریــم و بــه راحتــی از کنارشــان‬ ‫مــی گذریــم‪.‬‬ ‫لباسشــان نارنجــی اســت و دلشــان ابــی‪ ،‬نــان بازویشــان را‬ ‫مــی خورنــد‪ ،‬نــان افتــاب خــوردن هایشــان را و نــان کبــودی‬ ‫دستانشــان را از ســردی بــی رحــم هــوا در فصــل خــوب‬ ‫زمســتان‪ ،‬مــی گوینــد کار بــرای مــرد حکــم جهــاد دارد و چــه‬ ‫صــادق اســت ایــن عبــارت بــرای چنیــن مردانــی‪ ،‬بــرای همــه‬ ‫مردانــی کــه بــرای کســب روزی حــال و اعتقــاد بــه امــوزه‬ ‫هــای دینــی و عمــل بــه وظایــف انســانی و دینــی خــود‪ ،‬گــرد‬ ‫و خــاک را بــه جــان خــود مــی خرنــد تــا مبــادا دل خاکــی‬ ‫خــود را اســیر بــی رحمــی هــا کننــد‪.‬‬ ‫صبــح هــای ســرد و زمســتانی اگــر فقــط چنــد قــدم در‬ ‫کوچــه و خیابــان هــای شــهر برداریــم دســتانی را مــی بینیــم‬ ‫کــه اکنــده از دســتکش ولــی بــاز می لرزنــد‬ ‫اری!‬ ‫کار رفتگــران ســخت و طاقت فرساســت‪ ،‬همــه ایــن‬ ‫را می دانیــم و می گوینــد‪ ،‬امــا تــا در کنارشــان نباشــیم‬ ‫و نبینیــم‪ ،‬نمی توانیــم درک کنیــم معنــای ایــن ســختی‬ ‫چیســت ؟‬ ‫تــا یــک شــب زمســتان از خانــه گرممــان بیــرون نیاییــم‬ ‫و جاروکشــیدن و جمع کــردن زباله هــای کنــار خیابــان را‬ ‫نبینیــم‪ ،‬نمــی توانیــم ایــن ســختی را درک کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر دم دم هــای صبــح کــه ســرما اســتخوان را می ســوزاند‬ ‫بــا انهــا کنــار پیــت حلبــی ای کــه تکه هــای چــوب در ان‬ ‫شــعله ور اســت‪ ،‬ننشــینیم و جرقه هــای اتــش بــه ســر‬ ‫و رویمــان نپــرد‪ ،‬عمــق ایــن کار طاقت فرســا را درک‬ ‫نمی کنیــم !‬ ‫ایــن پــدران‪ ،‬مردانــی هســتند بــا ســرو صــورت خاکــی امــا با‬ ‫دل هــای ابــی کــه روزانــه چندیــن کیلومتــر راه را پیــاده طــی‬ ‫مــی کننــد و چــه زیبــا جاروبــی کــه وســیله کار انهــا اســت‬ ‫هنــگام نظافــت بــا حرکــت دســت هماهنــگ اســت حتــی‬ ‫قامــت استوارشــان بــا هــر یــک پلــک زدن خــم میشــود‪.‬‬ ‫بــه راســتی ایــن نارنجــی پوشــان صبــح که از خــواب بیدار‬ ‫مــی شــوند بــه چــه مــی اندیشــند بــه حقــوق ناچیــزی کــه‬ ‫پایــان هــر مــاه دریافــت مــی کننــد‪ ،‬اجــاره خانــه‪ ،‬کفــش‬ ‫و یــا پوشــاکی بــرای پســرش‪ ،‬شــهریه دختــرش‪ ،‬مهمانــی‬ ‫اخــر هفتــه همــه را در ســر مــرور مــی کنــد امــا بعــد از‬ ‫پایــان کار تــن رنجــور و خســته را بــه خانــه بــرده و بــا‬ ‫لبخنــد وارد مــی شــود گویــی هیــچ مشــکلی نــدارد چهــره‬ ‫چــروک شــده و مــوی ســفید حکایــت ازمشــکالت بیــش‬ ‫از اینهــا را مــی دهــد‪.‬‬ ‫بازنشستگان؛ مردان دیروز‪ ،‬عصا بدستان امروز‬ ‫ان پــدر بازنشســته و از کار افتــاده کــه ســالها بــرای‬ ‫فرزنــدان خــود زحمــت کشــیده و اکنــون درد و رنــج زندگــی‬ ‫قامتــش را خمیــده کــرده اســت و اکنــون تنهــا مونــس و‬ ‫همراهشــان عصایــی اســت بــه کمــک ان جابجــا و یــا تکیــه‬ ‫مــی دهنــد؛ بعضــا برخــی از ایــن مــردان تالشــگر در خانــه‬ ‫ســالمندان بــه ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫صبح های سرد و زمستانی‬ ‫اگر فقط چند قدم در کوچه‬ ‫و خیابان های شهر برداریم‬ ‫دستانی را می بینیم که اکنده‬ ‫از دستکش ولی باز می لرزند‬ ‫حقیقــت را همــه مــی داننــد و مقــام و جایــگاه پــدر و مــادر‬ ‫در عــرش و نــزد خداونــد بــاال اســت و بایــد قــدردان زحمــات‬ ‫انهــا باشــیم و چــون فرزنــدان صرفــا گرفتــار و یــا مشــغله‬ ‫زندگــی دارنــد بهانــه خوبــی بــرای ســرنزدن و یــا فرامــوش‬ ‫کــردن انهــا نباشــد چــرا کــه پــدر و مــادر شــان بــا تمــام‬ ‫وجــود بدنبــال تامیــن مایحتــاج زندگــی بودنــد حتــی بعــد از‬ ‫بــزرگ شــدن فرزنــدان و مســتقل شــدن انهــا نیــز همیشــه‬ ‫دغدغــه منــد زندگیشــان را دارنــد‪.‬‬ ‫هرچنــد لــرزش دســت و نورکــم چشمانشانشــان بــه انهــا‬ ‫امــان نمــی دهــد امــا بــا یــک نــگاه پــی بــه درون فرزنــد بــرده‬ ‫و هیــچ گالیــه ای ندارنــد و از خداونــد فقــط ارزوی ســامتی‬ ‫دارنــد و ایــن از خودگذشــتگی و صالبــت ســتودنی اســت‪.‬‬ ‫زنان سرپرست خانوار؛ مردان زمانه‬ ‫در ایــن روز خجســته بــی انصافــی اســت اگــر چنــد خطــی‬ ‫هــم از زنــان سرپرســت خانــوار بــه تحریــر نیاوریــم؛ زنــان‬ ‫ایــن دیــار بــه ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار بــا تمامــی‬ ‫کاســتی هــا و محرومیــت هایــی کــه حاکــم اســت هرچنــد‬ ‫زن نــام دارنــد امــا مردانــه بــه میــدان امــده انــد‪.‬‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬زنانــی هســتند کــه بــه ناچــار‬ ‫بــر حســب جــور زمانــه و یــا تقدیــر الهــی بــر اثــر اتفاقــی‬ ‫همچــون طــاق‪ ،‬فــوت و از کارافتادگــی همسرانشــان‬ ‫گرداننــده چــرخ زندگــی مــی شــوند و بــه ناچــار تــا پایــان‬ ‫عمــر بــار و خــرج زندگــی را بــه دوش مــی شــکند و زخم هــای‬ ‫اجتماعــی را نیــز تحمــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫نــوع نگاه هــا‪ ،‬حــرف و حدیث هــا و بــه ویــژه برخــورد ســرد‬ ‫زنــان دیگــر از جملــه زخــم هایــی اســت کــه زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار را از درون مــی خــورد و انــان را بــا همــه ویژگــی های‬ ‫زنانــه اشــان بــه زندگــی کــردن در تنهاییشــان تــا پایــان عمــر‬ ‫محکــوم مــی کنــد‪.‬‬ ‫به راستی این نارنجی پوشان‬ ‫صبح که از خواب بیدار‬ ‫می شوند به چه می اندیشند‬ ‫به حقوق ناچیزی که پایان هر‬ ‫ماه دریافت می کنند‪ ،‬اجاره‬ ‫خانه‪ ،‬کفش و یا پوشاکی‬ ‫برای پسرش‪ ،‬شهریه دخترش‪،‬‬ ‫مهمانی اخر هفته همه را در‬ ‫سر مرور می کند اما بعد از‬ ‫پایان کار تن رنجور و خسته را‬ ‫به خانه برده و با لبخند وارد‬ ‫می شود گویی هیچ مشکلی‬ ‫ندارد چهره چروک شده و موی‬ ‫سفید حکایت ازمشکالت بیش‬ ‫از اینها را می دهد‬ ‫امــا نــه جــور زمانــه و نــه مشــکالت اقتصــادی مانــع از‬ ‫تــاش ایــن مــردان روزگار نمــی شــود و تمامــی تــاش خــود‬ ‫را بــرای کــودک و یــا کــودکان خــود انجــام مــی دهنــد و‬ ‫دغدغــه نــان و ســقف دارنــد‪ ،‬ســقفی کــه بتواننــد فرزنــدان‬ ‫خــود را بــه اغــوش کشــند و محیطــی امــن و سرشــار از‬ ‫عشــق را تقدیــم انهــا کننــد‪.‬‬ ‫ایــن چنــد مــورد فقــط بخشــی از زحمــات پدرانــی اســت کــه‬ ‫در ســرزمین قومیــت هــا و یــا بــه عبــارت دیگــر فرهنگهــا در‬ ‫کنــار یکدیگــر زندگــی مــی کننــد بــه رشــته تحریــر درامــده‬ ‫اســت و نــام پــدر بــه یــک کلمــه ختــم نمــی شــود چــرا کــه‬ ‫ایــن ســرزمین پــدران و مردانــی دارد کــه بایــد در برابــر‬ ‫انهــا ســر تعظیــم فــرود اورد و بــدون اینکــه خــم بــه ابــرو‬ ‫ببرنــد همیشــه و در تمــام مراحــل زندگــی و بــی ادعــا در‬ ‫تالش اند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪701‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫دفاع مبتنی بر تهدید‬ ‫ساخت ‪ ۱۴۳‬فضای اموزشی‬ ‫نیکــوکاران و خیــران در ســاخت ‪ ۳۱‬مدرســه بــا ‪ ۱۵۹‬کالس درس بــا‬ ‫زیــر بنــای ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۷۷۲‬متــر مربــع مشــارکت داشــتند و بیشــترین ایــن‬ ‫مــدارس در شهرســتان بجنــورد و شــیروان ســاخته شــد‪.‬‬ ‫در قالــب ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۷۸‬کالس درس بــا ‪ ۲۴۱‬هــزار و ‪۴۳۱‬‬ ‫متــر مربــع زیربنــا در ایــن اســتان دایــر بــود بــه عبارتــی بعــد از‬ ‫انقــاب اســامی هــزار و ‪ ۳۶۲‬فضــای اموزشــی در قالــب چهار‬ ‫هــزار و ‪ ۲۸۲‬کالس درس بــا زیــر بنــای ‪ ۴۴۴‬هــزار ‪ ۴۶۴‬متــر‬ ‫مربــع ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫پیشتاز در سرانه‬ ‫فضای اموزشی‬ ‫پس از انقالب‬ ‫قبل از انقالب ‪ ۶۲۹‬فضای‬ ‫اموزشی در قالب ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۷۸‬کالس درس با ‪ ۲۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳۱‬متر مربع زیربنا در این‬ ‫استان دایر بود پس از انقالب‬ ‫هزار و ‪ ۳۶۲‬فضای اموزشی در‬ ‫قالب چهار هزار و ‪ ۲۸۲‬کالس‬ ‫درس با زیر بنای ‪ ۴۴۴‬هزار‬ ‫‪ ۴۶۴‬متر مربع ساخته شد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر پایــه امارهــا و اظهــارات رســمی مســووالن اداره‬ ‫کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی؛ ‪ ۳۱‬هــزار و ‪۸۱۵‬‬ ‫مترمربع از ابتدای امســال تاکنون به فضای اموزشــی اســتان‬ ‫افــزوده شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت؛ ‪ ۵۴‬مدرســه در قالــب ‪ ۲۲۳‬کالس درس‬ ‫بــا هزینــه کــرد ‪ ۱۵۰‬میلیــارد تومــان در ســطح اســتان‬ ‫ســاخته شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬نیکــوکاران و خیــران در ســاخت‬ ‫‪ ۳۱‬مدرســه بــا ‪ ۱۵۹‬کالس درس بــا زیــر بنــای ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۷۷۲‬‬ ‫متــر مربــع مشــارکت داشــتند و بیشــترین ایــن مــدارس در‬ ‫شهرســتان بجنــورد و شــیروان ســاخته شــد‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۵۰‬درصــد ایــن‬ ‫مــدارس شــهری و مابقــی روســتایی اســت افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫پروژههــا از محــل اعتبــارات ســفر مقــام معظــم رهبــری‪،‬‬ ‫اعتبــارات اســتانی‪ ،‬ملــی و مشــارکت خیــران مدرســه ســاز‬ ‫تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اکنــون ســرانه فضــای اموزشــی اســتان پنــج‬ ‫و ســه دهــم مترمربــع و بجنــورد مرکــز اســتان چهــار و ســه‬ ‫دهــم مترمربــع اســت کــه نیازمنــد ‪ ۵۳‬هــزار مترمربــع فضــای‬ ‫اموزشــی اســت‪.‬‬ ‫قبــل از انقــاب در خراسان شــمالی چــه بســیار کســانی‬ ‫بودنــد کــه حتــی نوشــتن نــام خــود‪ ،‬ارزوی دیرینــه انهــا بــود‪،‬‬ ‫امــا یکصــدا شــدن مــردم و انقــاب اســامی ایــن ارزو را بــه‬ ‫حقیقتی شــیرین مبدل کرد و اکنون توســعه مدارس پس از‬ ‫انقــاب در ایــن خطــه ســه برابــر رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی ایــران در ســال ‪ ۵۷‬ســبب شــد‬ ‫تــا ســیر تحولــی در عرصــه هــای مختلــف علمــی‪ ،‬اموزشــی‪،‬‬ ‫ورزشــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬نظامــی و بخــش هــای دیگــر‬ ‫ظهــور و بــروز نمایــد‪ ،‬امــروز قیــاس هــر یــک از عرصــه هــا بــا‬ ‫قبــل از انقــاب نشــان مــی دهــد کــه ایــران طــی ایــن ســال ها‬ ‫بــه گونــه ای فزاینــده رشــد و ترقــی یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬مــوج امیــدی در دل هــای‬ ‫مــردم ایجــاد کــرد و خبرهــای خــوب در همــان روزهای نخســت‬ ‫برای گســترش عدالت به گوش می رســید‪ ،‬گســترش عدالت‬ ‫اموزشــی یکــی از دســتاوردهای مهــم انقــاب محســوب مــی‬ ‫شــود کــه ســبب شــد تــا فراگیــری علــم و دانــش بــه دورتریــن‬ ‫روســتاها و مناطــق محــروم ســوق داده شــود و از همیــن‬ ‫مناطــق دورافتــاده‪ ،‬اســتعدادهایی خــاص برخاســته کــه‬ ‫تحولــی عظیــم در کشــور بــه پــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫تــا قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬وجــود مدرســه‬ ‫در بســیاری از روســتاها جایــگاه و معنایــی نداشــت‪ ،‬اگرچــه‬ ‫اموختــن درس و علــم حــق هــر دانــش امــوزی اســت امــا‬ ‫بســیاری از دانــش امــوزان مناطــق روســتایی و محــروم بــه‬ ‫دلیــل نبــود امکانــات و امــوزش از فرصــت درس و مدرســه‬ ‫بــاز مــی ماندنــد‪.‬‬ ‫پیشــرفت و رشــد بپــس از انقــاب فقــط مختــص یــک شــهر‬ ‫و یــا یــک ابــادی و یــا حتــی یــک مــورد و حــوزه نبــوده اگــر در‬ ‫تمامــی بخــش هــا واکاوی کنیــم بــه طــور یقیــن بــه امارهایــی‬ ‫دســت خواهیــم یافــت کــه نشــان از عدالــت و خواســته هایــی‬ ‫کــه مــردم ان زمــان انتظــار داشــتند‪ ،‬رســیدند امــا در ایــن بیــن‬ ‫ســری بــه اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬ســرزمین فرهنــگ هــا و‬ ‫ســاخت مــدارس و فضــای اموزشــی مــی زنیــم‪.‬‬ ‫قبــل از انقــاب در ایــن مــرزو بــوم چــه بســیار کســانی بودنــد‬ ‫کــه تحصیــل و بــوی کالس درس و نوشــتن حتــی نــام خــود‪،‬‬ ‫ارزوی دیرینــه انهــا بــود امــا یکصــدا شــدن مــردم و انقــاب‬ ‫اســامی ایــن ارزو را بــه حقیقتــی شــیرین مبــدل کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۵۱‬مدرسه در قالب ‪ ۳۰۱‬کالس‬ ‫درس با ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۶۷۵‬متر‬ ‫مربع زیربنا از محل مصوبات‬ ‫سفر مقام معظم رهبری‬ ‫ساخته شد‬ ‫اکنــون در خراســان شــمالی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬مدرســه در قالــب‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۱۸۴‬کالس درس بــا ‪ ۷۲۴‬هــزار و ‪ ۸۰۷‬متــر‬ ‫مربــع زیربنــا وجــود دارد کــه در ایــن فضاهــای اموزشــی ‪۱۸۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۳۶‬دانــش امــوز مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه قبــل از انقــاب ‪ ۶۲۹‬فضــای اموزشــی‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۶۵‬مدرســه فرســوده در‬ ‫قالــب ‪ ۳۹۷‬کالس درس بــا ‪ ۴۹‬هــزار و ‪ ۹۲۱‬متــر مربــع از محل‬ ‫مصوبــات ســفر رهبــر معظــم انقــاب بــه اســتان تخریــب و‬ ‫بازســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫ساخت بیش از هزار مدرسه پس از انقالب‬ ‫ساخت ‪ ۱۴۳‬فضای اموزشی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در مهرمــاه ســال ‪ ۹۱‬بــه ایــن دیــار‬ ‫ســفر کردنــد کــه ایــن ســفر بــرای مــردم ایــن مــرزو بــوم خیــر‬ ‫برکاتــی همــراه داشــت کــه از جملــه ان مــی توان به ســاخت‬ ‫‪ ۱۴۳‬فضــای اموزشــی بــا اعتبــار ‪ ۲۴۴‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن تعــداد فضــای اموزشــی؛ ‪ ۵۱‬مدرســه در قالــب ‪۳۰۱‬‬ ‫کالس درس بــا ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۶۷۵‬متــر مربــع زیربنــا ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی افــزود‪۱۰ :‬ســالن ورزشــی دانــش امــوزی‬ ‫بــا ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۸۲۹‬متــر مربــع زیربنــا‪ ،‬هفــت خوابــگاه دانــش‬ ‫امــوزی در اســتان بــا ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۹۷۶‬مترمربــع زیربنــا‪ ،‬چهــار‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان بــا پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۸۸۹‬متــر مربــع زیربنــا و یــک اردوگاه دانــش امــوزی بــا پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۱۴۰‬متــر مربــع زیــر بنــا از دیگــر مــواردی اســت کــه از‬ ‫دیگــر دســتاوردهای مصوبــات ســفر مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۳۵‬بــاب نمازخانــه و کتابخانــه بــا‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬متــر مربــع زیــر بنــا کــه در مجمــوع ‪ ۱۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان در ســطح مــدارس اســتان از محــل ردیــف ســفر مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــه اســتان ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۸۸‬طرح عمرانی اموزشی در دست اجرا‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان‬ ‫شــمالی در خصــوص طــرح هــای اموزشــی کــه اکنــون‬ ‫دردســت اجــرا اســت نیــز عنــوان کــرد‪ ۸۸ :‬طــرح عمرانــی و‬ ‫اموزشــی بــا ‪ ۱۸۴‬میلیــارد تومــان اعتبــار در ایــن اســتان در‬ ‫دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن طــرح هــا بــا ‪ ۵۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۸۹‬مترمربع زیربنا شــامل مدرســه‪ ،‬اردوگاه و اســتخرهای‬ ‫دانــش امــوزی‪ ،‬ســالن ورزشــی‪ ،‬کانون پرورش فکــری کودکان‬ ‫و نوجوانــان و نمازخانــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۷۳‬مدرســه در قالــب ‪ ۲۵۰‬کالس درس‬ ‫بــا ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۳۶۲‬مترمربــع زیربنــا بــا هزینــه کــرد ‪۱۳۹‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۶۶۰‬میلیــون تومــان در ســطح اســتان در حــال‬ ‫ســاخت اســت‪.‬‬ ‫اکنون ‪ ۷۳‬مدرسه در قالب‬ ‫‪ ۲۵۰‬کالس درس با ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۶۲‬مترمربع زیربنا با‬ ‫هزینه کرد ‪ ۱۳۹‬میلیارد و ‪۶۶۰‬‬ ‫میلیون تومان در سطح استان‬ ‫در حال ساخت است‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬همچنیــن ســه طــرح کانــون پــرورش فکــری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان در شهرســتان هــای جاجــرم‪ ،‬فــاروج‬ ‫و مانــه و ســملقان بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۵‬متــر مربــع کــه چهــار‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون تومــان بــرای ایــن طــرح هــا هزینــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫فــاح کوشــکی‪ ،‬اردوگاه هــای دانش اموزی در شهرســتانهای‬ ‫اســفراین و شــیروان را از دیگــر طــرح هــای در دســت اجــرا‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬ایــن اردوگاه هــا در مجمــوع ‪ ۲‬هــزار و ‪۱۳۵‬‬ ‫متــر مربــع زیربنــا دارد کــه تاکنــون ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه اســتخرهای دانــش امــوزی نیــز اشــاره کــرد‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬ایــن اســتخرها بــا چهــار هــزار و ‪ ۳۶۸‬متــر مربــع‬ ‫زیربنــا و اعتبــار ‪ ۲۱‬میلیــارد تومــان در شهرســتان بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان و اشــخانه در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان‬ ‫شــمالی ســاخت ســالن هــای ورزشــی دانــش امــوزی بــا ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬مترمربــع زیربنــا‪ ،‬نمازخانــه هــا در ســطح مــدارس‬ ‫اســتان کــه در مجمــوع ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬متــر مربــع اســت و انبــار‬ ‫تجهیــزات نوســازی بــا گســتره ســه هــزار و ‪ ۱۳۰‬متــر مربــع را از‬ ‫دیگــر طرحهــای در دســت اجــرای ایــن اداره کل عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۹‬هــزار و ‪ ۸۳۶‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعداد ‪ ۱۰۸‬هــزار دانش امــوز در‬ ‫مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را دختــران‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۶‬درصــد دانــش امــوزان در مناطــق‬ ‫روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫اکثــر ســازمان ها همچنــان از روش هــای ســنتی ماننــد‬ ‫محصــوالت امنیتــی تجــاری بــرای جلوگیری از ســایت های‬ ‫نامناســب و نــرم افزارهــای مخــرب اســتفاده می کننــد‬ ‫و وصله هایــی را بــرای اصــاح اســیب پذیری هــا در‬ ‫نــرم افزارهــای نصــب شــده اعمــال می کننــد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫رویکردهــا نمی تواننــد حمــات پیشــرفته را متوقف کنند‪.‬‬ ‫درک تاکتیک هــا و تکنیک هــای یــک مهاجــم‪ ،‬کلیــد‬ ‫موفقیــت در دفــاع ســایبری اســت‪.‬‬ ‫اکثــر ســازمان ها همچنــان از روش هــای ســنتی ماننــد‬ ‫محصــوالت امنیتــی تجــاری بــرای جلوگیری از ســایت های‬ ‫نامناســب و نــرم افزارهــای مخــرب اســتفاده می کننــد‬ ‫و وصله هایــی را بــرای اصــاح اســیب پذیری هــا در‬ ‫نرم افزارهــای نصــب شــده اعمــال می کننــد‪ .‬اگرچــه در‬ ‫برابــر برخــی تهدیدهــا موثــر اســت‪ ،‬امــا ایــن رویکردهــا‬ ‫نمی تواننــد حمــات پیشــرفته را متوقــف کننــد و هیــچ‬ ‫کــدام اطالعاتــی راجــع بــه انچــه کــه یــک حریــف وارد‬ ‫شــبکه می کنــد‪ ،‬نمی دهنــد‪ .‬برخــی از ســازمان ها‪ ،‬از‬ ‫جملــه ‪ ،MITER‬بــرای بهبــود قابــل توجــه دفــاع ســایبری‬ ‫خــود‪ ،‬اســتراتژی دفاعــی مبتنــی بــر تهدیــد را در پیــش‬ ‫گرفته انــد‪ .‬دفــاع مبتنــی بــر تهدیــد از دانــش بــه دســت‬ ‫امــده از حمــات منفــرد‪ ،‬غالبــا ًمتفــاوت و حــوادث مربــوط‬ ‫بــه ان اســتفاده می کنــد تــا احتمــال حمــات موفــق در‬ ‫اینــده را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫دفــاع جامــع مبتنــی بــر تهدیــد بــه ســه عنصــر بســتگی‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫• تجزیه و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری‪.‬‬ ‫• دفاع در ارتباط با خطر‪.‬‬ ‫• اشتراک و همکاری متمرکز‬ ‫ما هر یک را بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل اطالعــات تهدیــدات ســایبری‪ :‬ایــن نــوع‬ ‫تجزیــه و تحلیــل اطالعــات عملــی و امضاهــای شناســایی‬ ‫تهدیــدات را ارائــه می دهــد کــه دوام بیشــتری نســبت بــه‬ ‫تعاریــف فعلــی ویــروس دارنــد‪ .‬هنگامــی کــه اطالعــات را‬ ‫موشــکافی می کننــد‪ ،‬متخصصــان می تواننــد از انهــا بــرای‬ ‫ســخت کــردن دفــاع ســایبری و بهبــود روش هــای پیــش‬ ‫بینی‪ ،‬جلوگیری‪ ،‬شناســایی و پاســخ به حمالت ســایبری‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از چرخــه حیــات حملــه ســایبری (کــه ابتــدا‬ ‫توســط الکهیــد مارتیــن بــه عنــوان «زنجیــره کشــتن» بیــان‬ ‫شــد) و تجزیــه و تحلیــل کالســیک اطالعاتــی‪ ،‬همانطــور‬ ‫کــه در زیــر نشــان داده شــده اســت‪ ،‬تحلیلگــران اطالعــات‬ ‫تهدیــد ســایبری چارچوبــی را بــرای درک بهتــر و پیش بینــی‬ ‫حرکــت دشــمنان ســایبری در هــر مرحلــه از حملــه ایجــاد‬ ‫کردنــد‪ MITER.‬ابــزاری نمونــه اولیــه عملیاتــی بــه نــام‬ ‫تحقیقــات همــکار در زمینــه تهدیدهــا یــا ‪ CRIT‬ایجــاد‬ ‫کــرده اســت کــه جمــع اوری و تجزی هو تحلیــل اطالعــات‬ ‫تهدیــدات ســایبری را تســهیل می کنــد ‪ ،‬از جملــه‪:‬‬ ‫• جمــع اوری و بایگانــی مصنوعــات حملــه‪ ،‬از جملــه‬ ‫حــوادث‪ ،‬تاکتیک هــا‪ ،‬داده هــای هــدف گیــری و ارزیابــی‬ ‫از دســت دادن‬ ‫• مرتبــط ســاختن مصنوعــات بایگانــی شــده بــا مراحــل‬ ‫چرخــه حیــات حملــه ســایبری‬ ‫پیگیــری تاثیــرات زیســت محیطــی‪ ،‬از جملــه‬ ‫•‬ ‫سیاســت‪ ،‬پیشــرفت های فنــاوری‪ ،‬اســیب پذیری هــا و‬ ‫بهره برداری هــا از هــر دو منبــع بــاز و حســاس‬ ‫• انجــام مهندســی معکــوس بدافــزار بــرای تجزیــه و‬ ‫تحلیــل امــاری و دینامیکــی خصوصیــات و رفتــار نــرم‬ ‫افزارهــای مخــرب‬ ‫• تجزیــه و تحلیــل داده هــای جمــع اوری شــده بــرای‬ ‫تولیــد فرضیه هــای دشــمنان‪ ،‬اهــداف انهــا و تاکتیک هــا‪،‬‬ ‫تکنیک هــا و روش هــای انهــا‬ ‫• بــا اســتفاده از همــه ایــن عناصــر بــرای شــکل دادن و‬ ‫اولویــت بنــدی دفــاع و واکنــش در برابــر حــوادث‬ ‫دفــاع در ارتبــاط بــا خطــر ‪ :‬ایــن مفهــوم بــرای جلوگیــری یا‬ ‫شناســایی حمــات اینــده بســیار مهــم اســت‪ .‬در مراحــل‬ ‫اولیــه چرخــه حیــات‪ ،‬مدافعــان ایــن فرصــت را دارنــد کــه‬ ‫تهدیــدات را شناســایی کــرده و قبــل از ایجــاد جایــگاه بــرای‬ ‫یــک دشــمن‪ ،‬انهــا را کاهــش دهنــد‪ .‬در مراحــل بعــدی‪،‬‬ ‫واکنــش حادثــه و اقدامــات اطمینــان ماموریــت بــه طــور‬ ‫واکنــش پذیــر اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫مدافعــان ســایبری بایــد بــه طــور فعاالنــه بــه دنبــال‬ ‫شــاخص های یــک حملــه ســایبری معلــق‪ ،‬فعال یــا موفق‬ ‫باشــند‪ .‬عالئــم گفتــاری را می تــوان از طریــق تجزیــه و‬ ‫تحلیــل گذشــته نگر و همبســتگی ویژگی هــای تهدیــد‬ ‫مشــاهده شــده در طــول چرخــه حیــات حملــه ســایبری‬ ‫بــا گذشــت زمــان ایجــاد کــرد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن رویکــرد‬ ‫«از گذشــته یــاد بگیریــم»‪ ،‬اگــر ســازمان ها عمــدا ًاصــاح‬ ‫مصالحه هــا را بــه تعویــق بیندازنــد‪ ،‬بــرای اگاهــی از‬ ‫اقدامــات یــک دشــمن ســایبری پــس از بهــره بــرداری‪ ،‬در‬ ‫معــرض خطــر زیــادی قــرار می گیــرد‪ .‬یــک راه حــل ایجــاد‬ ‫محیــط مصنوعــی اســت‪.‬‬ ‫اشــتراک و همــکاری متمرکــز‪ :‬در میــان جوامــع مدافعــان‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬کار مشــارکتی اثــر چنــد برابــر را ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن همکاری هــا می توانــد بــه نفــع تجزیــه‬ ‫و تحلیــل اطالعــات تهدیــدات ســایبری باشــد و دفــاع‬ ‫ســایبری را تقویــت کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر صندوق کارافرینی امید‬ ‫گلستان‪:‬‬ ‫امید ‪ ۳۹۵‬جوان گلستانی‬ ‫را طرح های صندوق‬ ‫کارافرینی صاحب شغل‬ ‫می کند‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بهره بــرداری از ‪ ۳۴۳‬طــرح اقتصــادی ایــن صنــدوق‬ ‫بــا اعتبــار هــزار و ‪ ۲۶۰‬میلیــارد ریــال در دهــه فجــر‬ ‫امســال ‪ ۳۹۵‬جــوان جویــای کار را صاحــب شــغل‬ ‫پایــدار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رســول شــهرکی اظهــار داشــت‪ :‬صنــدوق کارافرینــی‬ ‫امیــد از کســب و کارهــای خــرد و کوچــک همچــون‬ ‫مشــاغل خانگــی و کارگاه هــای کوچــک بــا پرداخــت‬ ‫تســهیالت کارافرینــی حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از ظرفیت هــای حمایــت از‬ ‫کســب و کارهــای خــرد‪ ،‬پرداخــت تســهیالت بنــد‬ ‫«الــف» تبصــره ‪ ۱۸‬اســت کــه در راســتای ان از‬ ‫ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنون صاحبــان ‪ ۴۵۰‬طرح‬ ‫هــزار و ‪ ۳۸۰‬میلیــارد ریــال وام دریافــت کــرده و از‬ ‫طریــق ان ‪ ۶۰۰‬فرصــت شــغلی ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫منابــع وام هــای بنــد «الف» تبصره ‪ ۱۸‬در راســتای‬ ‫حمایــت و پشــتیبانی از کســب و کارهــای خــرد‬ ‫و کوچــک بــا اولویــت جوانــان دارای مهــارت‪،‬‬ ‫نخبگان و کارافرینان مناطق محروم و روســتایی‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن از ابتــدای دولــت ســیزدهم در‬ ‫حــوزه تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی بــرای ‪۱۶۵‬‬ ‫فقــره پرونــده مبلــغ ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال پرداخــت شــد‬ ‫و بــا اســتفاده از ان ‪ ۲۰۰‬نفــر صاحــب شــغل شــدند‪.‬‬ ‫شــهرکی افــزود‪ :‬صنــدوق کارافرینــی امیــد در‬ ‫گلســتان از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون در‬ ‫بخش هــای گوناگــون از جملــه کشــاورزی و صنعــت‬ ‫بــه هــزار و ‪ ۴۵۰‬نفــر تســهیالت بــه مبلــغ ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال پرداخــت کــرد تا هــزار و ‪ ۸۰۰‬بیکار‬ ‫مشــغول بــه کار شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین در جریان سفر استانی‬ ‫پارســال دولــت‪ ۵ ،‬هــزار نامــه از تقاضاهــای مــردم‬ ‫بــه صنــدوق کارافرینــی امیــد فرســتاده شــد کــه‬ ‫بخــش عمــده ایــن افــراد وام ضــروری و اشــتغال‬ ‫دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫اولویــت برنامه هــای ایــن صنــدوق در ســال اینــده‬ ‫حمایــت از طرح هــای نیمه تمــام بــا بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی اســت و عــاوه بــر ان از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و مراکــز رشــد پشــتیبانی‬ ‫می شــود تــا در مراحــل گوناگــون تولیــد دچــار‬ ‫مشــکل نشــوند‪.‬‬ ‫شــهرکی افــزود‪ :‬همچنیــن طرح هایــی ماننــد‬ ‫صنایع دســتی و تولید پوشــاک که با وجود ســرانه‬ ‫اشــتغال پاییــن‪ ،‬تعــداد اشــتغال باالیــی دارنــد بــا‬ ‫هــدف تکمیــل زنجیــره تولیــد مــورد حمایــت کامــل‬ ‫قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری حمایــت ایــن صنــدوق از راه انــدازی‬ ‫‪ ۱۱۰‬صنــدوق خــرد محلــی بــه صــورت خانوادگــی‬ ‫و فامیلــی بــرای رونــق کســب و کارهــای کوچــک‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس تفاهم نامــه بــا بســیج ســازندگی و‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬امــوزش اولیــه و ابتدایــی از جملــه‬ ‫چگونگــی بســته بندی‪ ،‬فــروش‪ ،‬تولیــد و رقابــت بــه‬ ‫اعضــای ارائــه می شــود و پــس از ان اعضــا می تواننــد‬ ‫از محــل بنــد «الــف» تبصــره ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۵۰‬میلیــون‬ ‫تومــان بــا کارمــزد ‪ ۱۲‬درصــد و از محــل اشــتغال پایدار‬ ‫روســتایی تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون بــا کارمــزد ‪ ۶‬درصــد وام‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســقف پرداخــت ایــن تســهیالت‬ ‫‪ ۴‬میلیــارد تومــان در شــرایط عــادی و ‪ ۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای مددجویــان کمیته امــداد امام خمینی‬ ‫(ره) اســت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪701‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۲۶‬درصدی صادرات‬ ‫بخش کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هفــت هــزار و ‪ ۳۴‬تــن انــواع‬ ‫محصــول کشــاورزی در ‪ ۹‬ماهــه امســال از ایــن اســتان صــادر شــد کــه در مقایســه بــا پارســال‬ ‫‪ ۱۲۶‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫محمــد محمــد زاده اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت؛ هــزار و ‪ ۸۷‬میلیــارد و ‪ ۲۷۸‬میلیــون ریــال‬ ‫کاال از اســتان صــادر شــد کــه بــه لحــاظ ارزشــی ‪ ۱۶‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬رب گوجــه فرنگــی بــه‬ ‫کشــورهای افغانســتان‪ ،‬عــراق و قزاقســتان‪ ،‬زعفــران اســتان بــه کشــورهای امــارات عربــی‬ ‫متحــده و کادانــا‪ ،‬دانــه ذرت اســتان بــه عــراق و انــواع گیاهــان دارویــی ایــن خطــه نیــز بــه‬ ‫کشــور ترکمنســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســهم کل خراســان شــمالی ‪ ۰.۶‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی کلیــه‬ ‫معاون عمرانی استاندار‬ ‫گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۳۸‬میلیون ریال‬ ‫سهم هر گلستانی از‬ ‫پروژه های دهه فجر‬ ‫است‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ســهم هــر شــهروند اســتان از محــل اعتبــارات‬ ‫هزینه شــده بــرای طرح هــای عمرانــی و اقتصــادی قابــل‬ ‫افتتــاح در دهــه فجــر امســال و یــا هزینـه پیش بینــی شــده‬ ‫بــرای پروژه هایــی کــه عملیــات اجرایــی انهــا در ایــن ایــام‬ ‫اغــاز خواهــد شــد ‪ ۳۸‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫ســیدمهدی مهیایــی در مراســم متمرکــز افتتــاح و اغــاز‬ ‫عملیــات اجرایــی پروژه هــای دهــه فجــر شهرســتان مــرزی‬ ‫مراوه تپــه افــزود‪ :‬در چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی‪ ۶ ،‬هــزار و ‪ ۵۹۷‬پــروژه عمرانی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬تولیــدی و اشــتغالزا بــا اعتبــار ‪ ۷‬هــزار و ‪۶۶۹‬‬ ‫میلیــارد تومــان در اســتان افتتــاح یــا عملیــات اجرایــی ان‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه بــا افتتــاح یــا اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫پروژه هــای دهــه فجــر گلســتان بــرای ‪ ۸‬هــزار و ‪۸۴۰‬‬ ‫نفــر از جوانــان و افــراد جویــای کار فرصــت شــغلی ایجــاد‬ ‫می شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ســهم هــر یــک از اهالــی مراوه تپــه‬ ‫از پروژه هــای دهــه فجــر امســال اســتان‪ ۴۲ ،‬میلیــون ریــال‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصــد بیشــتر از میانگیــن اســتانی اســت و نشــان از‬ ‫اهتمــام دولــت ســیزدهم و مدیــران گلســتان بــه مناطــق‬ ‫کمتــر توســعه یافته از جملــه ایــن شهرســتان مــرزی دارد‪.‬‬ ‫مهیایــی‪ ،‬گلســتان را بــه لحــاظ داشــتن ظرفیت هــای‬ ‫خــوب دربخش هــای گوناگــون جــزو ‪ ۱۰‬اســتان برتــر کشــور‬ ‫و بــه لحــاظ شــاخص های توســعه جــزو ‪ ۱۰‬اســتان اخــر‬ ‫دانســت و بیــان داشــت‪ :‬ســرانه درامــدی اهالــی گلســتان‬ ‫نصــف میانگیــن کشــوری اســت و از نظــر شــاخص های‬ ‫فقــر نیــز جــزو چهــار اســتان اول کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای‬ ‫موجــود و بــرون رفــت از ایــن وضعیــت نامناســب اقتصــادی‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫در کنار اینکه چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما‬ ‫بیشترین مصرف کننده نیز در تمام دنیا هستیم‪ ،‬پس بیا ئیم‬ ‫با مدیریت در مصرف همه از این نعمت الهی لذت ببریم‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫بخــش هــای اقتصادی کشــور اســت‪.‬‬ ‫محمــدزاده افــزود‪ :‬ســهم بخــش کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصــد از تولیــد ناخالــص بخــش‬ ‫کشــاورزی کشــور اســت و مهمتریــن بخــش تولیــدی اســتان را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســاالنه یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن تــا یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن‬ ‫انــواع محصــوالت زراعــی و باغــی اســتان برداشــت مــی شــود کــه بخــش زیــادی از ایــن‬ ‫محصــوالت قابلیــت صــادرات دارد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۶۰ :‬درصــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ایــن اســتان از جملــه زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی پــاک و ســالم تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۰‬درصــد باقیمانــده تولیــدات کشــاورزی ایــن اســتان نیــز از ضریــب‬ ‫اطمینــان مناســبی در خصــوص پــاک و ســالم بــودن برخــوردار اســت افــزود‪ :‬برخــی از تولیدات‬ ‫اســتان از جملــه تولیــد گوشــت قرمــز کــه توســط خانوارهــای عشــایری اســتان تولیــد مــی‬ ‫شــود ‪ ۱۰۰‬درصــد پــاک و ســالم اســت‪.‬‬ ‫محمــدزاده گفــت‪ :‬بخــش زیــادی از محصــوالت کشــاورزی اســتان بــه ویــژه تولیــدات دامــی‬ ‫و گیاهــی‪ ،‬پــاک و ســالم اســت کــه ایــن امــر می توانــد بــه عنــوان محصــول خــاص اســتان بــه‬ ‫بازارهــای داخلــی و خارجــی معرفــی شــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ســاالنه ‪ ۲۲‬تــن زعفــران برداشــت مــی شــود کــه گل زعفــران تولیــدی از‬ ‫ســطح کشــتزارهای اســتان از نظــر ارزشــی ‪ ۱۵‬درصــد کل ارزش محصــوالت باغــی ایــن خطــه‬ ‫را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتان از نظــر ســطح زیــر کشــت و تولیــد زعفــران رتبــه ســوم را در بیــن اســتان هــای‬ ‫کشــور دارد امــا در بهــره وری رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫و توســعه ای‪ ،‬نیــاز بــه برنامــه و تزریــق‬ ‫اعتبــارات ویــژه داریــم کــه برایــن اســاس‬ ‫ســند چشــم انــداز گلســتان تــا افــق ‪ ۱۴۰۴‬در‬ ‫‪ ۳۱‬بخــش از جملــه کشــاورزی و گردشــگری‬ ‫تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬درحــوزه اســتفاده از منابــع‬ ‫عمومــی‪ ،‬دولتــی و ســرمایه گذاری بخــش‬ ‫خصوصــی هــم اقدامــات خوبــی در اســتان‬ ‫صــورت گرفتــه کــه پیــش بینــی افــزون بــر‬ ‫‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد تومــان اعتبــارات عمرانــی‬ ‫و تســهیالتی در ســفر ‪ ۱۳‬اســفند پارســال‬ ‫رییــس جمهــوری بــه گلســتان بــرای ســال های‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تــا ‪ ۱۴۰۴‬بخشــی از ایــن اقدامــات اســت‪.‬‬ ‫مهیایــی از تخصیــص ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫معــادل ‪ ۱۵‬درصــد اعتبــارات مصــوب ســفر رییــس جمهــور‬ ‫بــه گلســتان خبــر داد و افــزود‪ :‬از اعتبــارات مصــوب ســفر‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان ان عمرانــی اســت کــه رشــد ‪۱۸‬‬ ‫برابــری داشــته و جــزو ‪ ۱۰‬اســتان برتــر در اعتبــارات ایــن‬ ‫حــوزه هســتیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اجــرا پروژه هایــی در حــوزه ابرســانی و رفــع تنــش ابــی‬ ‫از جملــه ابرســانی بــه ‪ ۴۳۲‬روســتا‪ ،‬تکمیــل ســد نرماب چهل‬ ‫چــای مینودشــت و شــیرین ســازی اب دریــا‪ ،‬عــاج بخشــی‬ ‫خلیــج گــرگان‪ ،‬توســعه نیــروگاه ســیکل ترکیبــی علــی ابــاد و‬ ‫الیروبــی رودخانه هــا را از مهمتریــن پروژه هــای مــورد توجــه‬ ‫دولت ســیزدهم در ســفر به گلســتان برشــمرد و اضافه کرد‪:‬‬ ‫بازکــردن گــره پتروشــیمی گلســتان هــم پــس از ‪ ۱۷‬ســال بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد تومانــی بخــش خصوصــی‬ ‫از دیگــر اقدامــات دولــت اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مهیایــی‪ ،‬مراســم شــروع ب ـه کار عملیــات اجرایــی‬ ‫پتروشــیمی گلســتان فروردیــن ســال اینــده بــا حضــور ایت الله‬ ‫ســیدابراهیم رییســی‪ ،‬رییــس جمهــور اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان‬ ‫همچنیــن از درامــد هــزار و ‪ ۳۵۰‬میلیــارد تومانــی ‪۳۵‬‬ ‫شــهرداری ایــن اســتان در ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬کســب ایــن میــزان درامــد ‪ ۸۰‬درصــد بیشــتر از‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل بــوده اســت ضمــن اینکــه دولــت‬ ‫ســیزدهم درســال جــاری ‪ ۱۰‬هــزار تــن قیــر رایــگان بــه ارزش‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان‪ ،‬هفــت ماشــین االت ســنگین و نیمــه‬ ‫ســنگین و ‪ ۴۵۰‬میلیــارد تومــان از محــل اعتبــارات ســازمان‬ ‫شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور بــه شــهرداری های‬ ‫اســتان داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت همچنیــن طــی ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته ‪۱۰‬‬ ‫دســتگاه خــودروی حمــل پســماند و هفــت دســتگاه‬ ‫خــودروی اتــش نشــانی رایــگان بــه همــراه ‪ ۲۸۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار عمرانــی بــه دهیاری هــای مناطــق روســتایی‬ ‫گلســتان داده اســت ضمــن اینکــه در دهــه فجــر امســال‬ ‫‪ ۴۷۲‬پــروژه عمرانــی در مقایــس کوچــک و متوســط بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۷۵‬میلیــارد تومــان در مناطــق روســتایی اســتان‬ ‫افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار مــراوه تپــه هــم در ایــن مراســم بــا تبریــک دهــه‬ ‫فجــر چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اهتمــام جــدی دولــت ســیزدهم و اســتاندار و‬ ‫بخشش علوی‪ ،‬سیره نبوی پویش‬ ‫عید تا عید برای کمک به ازادی‬ ‫محکومانغیرعمد‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از راه انــدازی پویــش کمــک‬ ‫بــه ازادی محکومــان غیرعمــد همزمــان بــا میــاد حضــرت علــی‬ ‫علیــه الســام خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در بازدیــد از حــوزه نوکنــده ایــن خبــر را اعــام‬ ‫مدیــران گلســتان در راســتای محرومیت زدایــی و افزایــش‬ ‫شــاخص های زیرســاختی ایــن شهرســتان کمترتوســعه‬ ‫یافتــه و رســاندن ان بــه میانگیــن کشــوری‪ ،‬امــروز و در این‬ ‫ایــام فرخنــده‪ ۶۱۴ ،‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬خدماتــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫تولیــدی و اشــتغالزا بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۲۷۹‬میلیــارد‬ ‫تومــان افتتــاح یــا عملیــات اجرایــی ان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی افــزود‪ :‬بــا افتتــاح یــا اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫طرح هــای دهــه فجــر امســال مراوه تپــه کــه ‪ ۱۴۲‬پــروژه ان‬ ‫عمرانــی و خدماتــی ‪ ۴۷۲‬طــرح ان نیــز اقتصــادی‪ ،‬تولیــدی‬ ‫و اشــتغالزا اســت‪ ۵۱ ،‬هــزار و ‪ ۹۱۷‬نفــر از مزایــای ان‬ ‫برخــوردار شــده و بــرای ‪ ۵۶۵‬نفــر از جوانــان و افــراد جویــای‬ ‫کار ایــن شهرســتان فرصــت شــغلی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از مجمــوع طرح هــای دهــه فجــر امســال‬ ‫مراوه تپــه ‪ ۱۴۲‬پــروژه ان عمرانــی و خدماتــی بــا اعتبــار کل‬ ‫‪ ۲۰۱‬میلیــارد و ‪ ۳۴۲‬میلیــون تومــان و ‪ ۴۷۲‬طــرح ان هــم‬ ‫اقتصــادی و تولیــدی بــا ســرمایه گذاری حــدود ‪ ۷۸‬میلیــارد‬ ‫تومــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه قربانــی‪ ،‬فقــط ‪ ۱۳‬پــروژه عمرانــی و خدماتــی‬ ‫بــا اعتبــار پیــش بینــی شــده ‪ ۵۲‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان و ‪ ۶‬طــرح اقتصــادی و تولیــدی بــا ســرمایه گذاری‬ ‫پیــش بینــی شــده ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان در‬ ‫دهــه فجــر امســال در مراوه تپــه کلنــگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه همچنیــن بابیــان اینکــه طرح هــای‬ ‫افتتاحــی و کلنــگ زنــی ایــن شهرســتان در دهــه فجــر امســال‬ ‫دربخش هــای گوناگــون از جملــه «اموزشــی‪ ،‬خدماتــی‪ ،‬اب و‬ ‫فاضــاب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابــرات‪ ،‬راه هــای ارتباطــی‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‪ ،‬تعاونــی‪ ،‬جهادکشــاورزی‪،‬‬ ‫بهداشــت و درمان و نیز اســفالت معابر شــهری و روستایی»‬ ‫می باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن پروژه هــا توســط دســتگاه ها و‬ ‫نهادهــای مختلــف و نیــز ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی‬ ‫اجــرا شــده یــا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین اعتبــار هزینــه شــده بــرای‬ ‫پروژه هــای افتتاحــی یــا کلنــگ زنــی مراوه تپــه در دهــه‬ ‫فجــر مربــوط بــه بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــا افــزون‬ ‫بــر ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان‪ ،‬راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫بــا ‪ ۲۵‬میلیــارد تومــان‪ ،‬اب و فاضــاب بــا ‪ ۲۱‬میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬شــبکه بهداشــت و درمــان بــا ‪ ۱۷‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬مخابــرات بــا ‪ ۱۵‬میلیــارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان و منابــع طبیعــی و ابخیــزداری بــا افــزون بــر‬ ‫‪ ۱۱‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در قالــب ایــن پویــش کــه از میــاد امیر المومنین‬ ‫علیــه الســام اغــاز مــی شــود و تــا نیمــه شــعبان ادامــه دارد‪ ،‬بــا‬ ‫کمــک اعضــای شــورای حــل اختــاف‪ ،‬مــردم و ریش ســفیدان و‬ ‫صلــح یــاران بــرای ازادی زندانیــان غیرعمد و ســازش در دعاوی‪،‬‬ ‫تــاش مــی شــود‪.‬‬ ‫اســیابی بــا اشــاره بــه سرکشــی هــای دوره ای از حــوزه هــای‬ ‫قضایــی اســتان گفــت‪ :‬در ایــن بازدیدهــا اخریــن وضعیــت‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده هــا و میــزان اجرایــی شــدن مصوبــات‬ ‫بازدیدهــای قبلــی بــه ایــن شهرســتانها هــم بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬خوشــبختانه چنــد مــاه اخیــر شــاهد‬ ‫تحــوالت خوبــی در زمینــه افزایــش ســرعت رســیدگی بــه‬ ‫پرونده هــا و پاســخگویی بــه مراجعــان و حمایــت از واحدهــای‬ ‫تولیــدی و صنعتــی در اســتان هســتیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪701‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان ســقف تســهیالت طــرح ویــژه مســکن روســتایی اســت کــه ایــن منابــع‬ ‫تســهیالتی بــا نــرخ پنــج درصــد در اختیــار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫زارعــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۵۸‬درصــد از منــازل روســتاییان اســتان مقــاوم ســازی شــده‬ ‫اســت و خراســان شــمالی در این شــاخص ‪ ۶‬درصد از میانگین کشــوری باالتر اســت‪.‬‬ ‫ابالغ سه هزار و ‪ ۶۰۰‬فقره‬ ‫تسهیالت مسکن روستایی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫حمایت دستگاه های دولتی‬ ‫از پنج قلوهای گنبدی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی در بخــش دیگــر ســخنان خــود‬ ‫دربــاره طــرح هــای قابــل افتتــاح در دهــه فجــر امســال گفــت‪ :‬همزمــان بــا دهــه فجــر انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬یکهــزار و ‪ ۴۵۰‬واحــد مســکن روســتایی در اســتان افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫زارعــی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن تعــداد مســکن روســتایی بــا اســتفاده از تســهیالت طــرح ویــژه‬ ‫نوســازی مســکن روســتایی اجــرا شــده و پایــان کار ان در مــاه هــای اخیــر صــادر شــد و در‬ ‫مجمــوع بــرای ایــن طــرح هــا ‪ ۱۴۵‬میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره افتتــاح طــرح هــادی روســتایی در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫دهــه فجــر امســال طــرح هــادی در هشــت روســتای اســتان افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح هــا شــامل طــرح هــادی روســتای ولــی ابــاد در اســفراین‪ ،‬اجــرای‬ ‫زیرســازی واســفالت روســتای چهاربیــد شهرســتان جاجــرم‪ ،‬اجــرای طــرح هــادی روســتای‬ ‫ســه گنبــد شهرســتان فــاروج و اجــرای طــرح هــادی روســتای حســین ابــاد شــیروان‪ ،‬طــرح‬ ‫هــادی روســتای نرگســلو در بجنــورد‪ ،‬اجــرای طــرح هــدف گردشــگری روســتای کشــانک در‬ ‫مانــه وســملقان‪ ،‬اجــرای طــرح هــادی روســتای چهــار چوبــه شهرســتان گرمــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در مجمــوع چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬نفــر از روســتاییان اســتان از مزایــای طــرح هــای افتتــاح شــده در دهــه فجــر امســال‬ ‫بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‬ ‫مســووالن قــول حمایــت از خانــواده پنــج قلوهــای اهــل گنبــدکاووس کــه پنجشــنبه شــب‬ ‫بــه دنیــا امدنــد را دادنــد و الزم اســت والدیــن هرچــه زودتــر بــرای تحویــل مــدارک مــورد نیــاز‬ ‫بــه بهزیســتی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان بــا تبریــک تولــد پنــج قلــوی گنبــدی بــه پــدر و مادرشــان از‬ ‫انــان خواســت در اولیــن فرصــت مــدارک هویتــی خــود و گواهــی تولــد فرزندانشــان را بــرای‬ ‫دریافــت خدمــات بــه اداره بهزیســتی شهرســتان تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫عــارف کیانــی افــزود‪ :‬در صــورت اقــدام بــه موقــوع در تحویــل مــدارک‪ ،‬تــا اخــر هفتــه پیــش‬ ‫رو ایــن کــودکان تحــت پوشــش بهزیســتی بــرای دریافــت خدماتــی ماننــد کمــک هزینــه‬ ‫پرســتاری و حمایــت در تهیــه شیرخشــک و پوشــک قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه فرمانــدار گنبــدکاووس هــم گفــت‪ :‬طبــق دســتورالعمل ها و تعهداتــی کــه‬ ‫دولــت اعــام کــرده حمایت هــای الزم از خانــواده پنــج قلوهــای ایــن شهرســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬قــول می دهیــم بــا اســتفاده از ظرفیــت دولــت و خیــران بــرای کمــک بــه‬ ‫خانــواده ایــن کــودکان از هیــچ تالشــی دریــغ نکنیــم‪.‬‬ ‫رییــس بیمارســتان شــهدای ‪ ۱۲‬دی گنبــدکاووس بــه عنــوان محــل تولــد پنــج قلوهــا هــم‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬وضعیــت مــادر ‪ ۳۳‬ســاله ایــن کــودکان بــا مراقبــت همــکاران اتــاق عمــل‪ ،‬بخــش‬ ‫جراحــی و بخــش زنــان مناســب اســت و امشــب ترخیــص می شــود و طبــق هماهنگــی بعــد‬ ‫از ترخیــص هــم در منــزل پیگیــر وضعیــت وی هســتیم‪.‬‬ ‫شــهریار قلــی زاده افــزود‪ :‬چهــار کــودک از ایــن پنــج قلوهــا در بخــش مراقبت هــای ویــژه‬ ‫نــوزادان بیمارســتان طالقانــی و یــک کــودک هــم در بیمارســتان تامیــن اجتماعــی نگهــداری‬ ‫می شــود و طبــق پیگیری هــا در ایــن لحظــه وضعیــت بدحالــی ندارنــد‪.‬‬ ‫مــادر ‪ ۳۳‬ســاله از اهالــی ترکمــن شــهر گنبــدکاووس پنجشــنبه شــب در پنجمیــن زایمــان‬ ‫خــود در بیمارســتان شــهدای ‪ ۱۲‬دی ایــن شهرســتان پنــج قلــو شــامل ‪ ۲‬دختــر و ‪ ۳‬پســر بــه‬ ‫دنیــا اورد کــه بــه ســبب تولــد در هفتــه بیســت و هفتــم هــم اکنــون بــرای ادامــه حیــات بــه‬ ‫دســتگاه های ویــژه متصــل هســتند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قرعه کشی تاریخی‬ ‫خودروسازان!‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۰‬واحد مسکن روستایی استان اماده افتتاح‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ ،:‬ســاخت پنــج هــزار واحد‬ ‫مســکونی ســهم اســتان از پرداخت تســهیالت طرح ویژه نوســازی مســکن روســتاییدر این‬ ‫مناطــق اســت کــه تاکنــون ســه هــزار و ‪ ۶۰۰‬فقــره وام بــه بانک هــای عامــل اســتان ابــاغ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫هــادی زارعــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای دریافــت تســهیالت طرح ویژه مســکن روســتایی تاکنون‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۱۴۰‬نفــر متقاضــی بــه بانــک هــای اســتان معرفــی شــده اســت کــه ‪ ۸۵۰‬فقــره از‬ ‫ایــن درخواســت هــا منجــر بــه عقــد قــرارداد بــا بانــک هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــرای هــر واحد مســکونی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسایل اولویت دار و مهم‬ ‫روی میز مجمع نمایندگان‬ ‫استان است‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم در حالــی کــه بایــد‬ ‫براســاس وظایــف نماینــدگان‬ ‫از مــا ســوال کننــد‪ ،‬امــا وظایــف‬ ‫قــوه مجریــه را از نماینــدگان‬ ‫طلــب می کننــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری در نشســت‬ ‫خبــری اظهارداشــت‪ :‬قانون گــذاری‬ ‫و نظــارت بــر اجــرای قانــون ‪۲‬‬ ‫وظیفــه اصلــی نماینــدگان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مــا وظیفــه داریــم در هــر فرصتــی و مناســبتی گزارشــی از تــاش و‬ ‫کوشــش انجــام گرفتــه در خانــه ملــت بــه اعتمــاد کننــدگان خودمــان ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــوزه فرهنــگ‪ ،‬مشــخص نبــودن و نداشــتن ســرانه فرهنگــی‬ ‫از دردهــا و مشــکالت ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬فرهنــگ اســاس و‬ ‫زیربنــای توســعه بــوده‪ ،‬امــا ســرانه ای بــرای ان تعریــف نشــده اســت‪.‬‬ ‫منتظــری ادامــه داد‪ :‬ســاخت پــل‪ ،‬بیمارســتان‪ ،‬راه و مــوارد مختلــف و مشــابه برعهــده‬ ‫نماینــده نیســت‪ ،‬امــا بــه عنــوان مســوولیت اجتماعــی‪ ،‬خــود را نمــاد نیــاز و فریــاد می دانیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تــاش داریــم گــره از کار مــردم بگشــاییم‪ ،‬افــزود‪ :‬در مجمــع‬ ‫نماینــدگان مــردم گلســتان در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬دغدغــه و دیــد همــه فراحــوزه‬ ‫انتخابیــه اســت و در کالن پروژه هــا همــه در راســتای توســعه اســتان گام بــر می دارنــد‪.‬‬ ‫اجرایی شدن پتروشیمی گلستان در سفر دوم رییس جمهور به استان انجام می شود‬ ‫وی بــه برخــی اقدامــات اســتانی انجام شــده نمایندگان در مجلــس پرداخت و تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬هفتــه گذشــته مســاله پتروشــیمی گلســتان بــه پایــان رســید و اجرایــی شــدن این‬ ‫طــرح در ســفر دوم رییــس جمهــور بــه اســتان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬مســایل اولویت دار‬ ‫و مهــم اســتان روی میــز مجمــع نماینــدگان مردم در مجلس قــرار دارد‪.‬‬ ‫منتظــری بیــان کــرد‪ :‬منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون نیــز هفتــه گذشــته در شــورای‬ ‫نگهبــان بــه تصویــب نهایــی رســید و بــه زودی مدیــر ان نهایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬مســاله مهــم دیگــر‪ ،‬در حــوزه اب و فرهنــگ مصــرف اســت کــه بایــد‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ ،‬زیــرا اب شــرب گلســتان اینــده خوبــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه تکی ـه گاه اب شــرب اســتان‪ ،‬ســفره های زیرزمینــی‬ ‫اســت کــه اســتفاده از چنیــن اب هایــی بــا توجــه بــه شــیوه برداشــتش‪ ،‬علمــی نیســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬برداشــت از‬ ‫اب هــای زیرزمینــی باعــث فرونشســت و سســتی زمیــن شــده و حتــی برداشــت از عمق‬ ‫زیــاد ســبب از بیــن رفتــن مــزه اصلــی اب می شــود‪.‬‬ ‫منتظــری ادامــه داد‪ :‬احــداث ســد بــرای تامیــن اب شــرب‪ ،‬شیرین ســازی اب دریــا و‬ ‫اســتفاده از اب چاه هــای لب شــور از روش هــای تامیــن اب شــرب اســت کــه مجــوز‬ ‫همــه ایــن اقدامــات بــرای اســتان اخــذ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه کشــاورزی زهکشــی اراضــی اق قــا و انبارالــوم‪ ،‬عالج بخشــی‬ ‫سدوشــمگیر بخشــی از اقدامــات ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬راه اهــن گــرگان‬ ‫ مشــهد بــه علــت نبــود اعتبــارات متوقــف شــده بــود‪ ،‬امــا اکنــون بــا جلســاتی کــه بــا‬‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی برگــزار کردیــم‪ ،‬بــه دنبــال ســرمایه گذار خارجــی رفتیــم که‬ ‫بخــش خصوصــی در حــال مطالعــه اجــرای ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫رســم قلنــدران و درویشــان ایــران اســت کــه تــای‬ ‫جــوزی در کــف دارنــد تــا وقــت برخــورد بــا اغنیــا و اهــل‬ ‫دل بطریــق تیمــن و تبــرک بــه انهــا بگذراننــد که دســت‬ ‫خالــی پیــش ایشــان رفتــن یمــن نــدارد‪.‬‬ ‫مــا هــم در ایــن ســال هــا ســعی کردیــم بــا‬ ‫نوشــته هایمان تــای جــوزی در کــف بگیریم و به ســراغ‬ ‫خواننــدگان برویــم‪ .‬ولــی بــا اوضاع کشمشــی اقتصاد و‬ ‫حقوقــی کــه ده میلیــون تومــان بــه خــط فقــر بدهــکار‬ ‫اســت ‪ ،‬ظاهــرا ًبازاریــان بــا تــای جــوز مطبوعاتــی مــا‬ ‫حــال نمــی کننــد و بــا ایــن درامــد هــا و هزینــه هــا‪،‬‬ ‫انگیــزه و تــوان مــان در حــال تــه کشــیدن اســت و بایــد‬ ‫شــغل ســومی بــه کــف اریــم‪ .‬فلــذا رســم جوانمــردی‬ ‫و قلنــدری بــه جــا اورده بــه مدیــر مســئول یــا صاحــب‬ ‫امتیــاز رســانه بفرمائیــد اگــر امــکان دارد هــر مــاه یــک‬ ‫تــای جــوز (حــاال یــک تــای جــوز هــم نشــد بــه انــدازه یک‬ ‫کیلــو گــردوی همــدان) بــه دارایــی مــا بیفزایــد‪.‬‬ ‫اگــر هــم اوضــاع اقتصــادی رســانه مثــل دل‬ ‫مــا پــاک اســت‪ ،‬ارســال مطلــب بــا افتخــار کمــا فــی‬ ‫الســابق ادامــه خواهــد یافــت‪ .‬امــا بــه قــول اعــراب‬ ‫القــرش االبیــض ینفــع فــی الیــوم االســود! امــان از‬ ‫دســت ایــن اعــراب!‬ ‫مــا ایرانــی هــا اساســا ً عاشــق نــذری و صــف و‬ ‫قرعــه کشــی هســتیم‪ .‬یعنــی اگــر موجــودی کارت‬ ‫بانکــی یــا جیــب مــان بــه انــدازه ‪ 2000‬تــا ســاندیس‬ ‫پاکتــی باشــد )از همــان هایــی که نســلش ور افتاده‬ ‫و هیچــگاه نتوانســتیم نــی را از جایــی کــه نوشــته‬ ‫بــود «نــی را از اینجــا وارد کنیــد» وارد پاکــت کنیــم(‬ ‫حاضریــم نیمــی از خیابــان را بنــد بیاوریم ولــی از ان‬ ‫ســاندیس نــذری نگذریــم!‬ ‫حــاال اگــر نــذری قیمــه یــا چلوکبــاب باشــد‪ ،‬اگــر‬ ‫بــه انــدازه بزرگــراه همــت هــم ترافیــک ایجــاد شــود‬ ‫و چنــد کیلومتــر ماشــین پشــت هــم قطــار شــوند‪،‬‬ ‫اصــا ًمهــم نیســت!‬ ‫صــف هــم داســتان نوســتالژیک خــود را دارد و اگــر‬ ‫کســی بخواهد اتفاقات و محســنات صف را به رشــته‬ ‫تحریــر دربیــاورد‪ ،‬کتابــش از رمــان دو جلــدی بــرادران‬ ‫کارامــازوف قطــور تــر خواهــد شــد‪ .‬چــه دوســتی هــا و‬ ‫اشــنایی هــا و مراوداتــی کــه در ایــن صــف هــا شــکل‬ ‫نگرفتنــد و چــه ماجراهایــی هــزار و یــک شــبی کــه بــه‬ ‫وقــوع نپیوســتند‪.‬‬ ‫حــاال شــما بــه ایــن داســتان‪ ،‬فراینــد قرعــه کشــی‬ ‫خــودرو هــم اضافــه شــده اســت‪ .‬یعنــی تــا دیــروز خلــق‬ ‫اللــه بــا رویــای برنــده شــدن چنــد کیلومتــر اســکناس‬ ‫و یــک گاوصنــدوق پــول نقــد در بانــک‪ ،‬روزشــان را‬ ‫شــب مــی کردنــد و یــا بــا نگــه داشــتن پاکــت خمیــر‬ ‫دنــدان و در قوطــی رب و رویــه الومینیومــی پنیــر‬ ‫شــانس خودشــان را ازمایــش مــی کردنــد؛ امــا امــروز‬ ‫کار بــا کالس تــر شــده و بــا افتتــاح حســاب وکالتــی ‪90‬‬ ‫میلیــون تومانــی و شــرکت در بزرگتریــن قرعــه کشــی‬ ‫خودرویــی دنیــا‪ ،‬شــانس شــان را بــرای بهــره منــدی از‬ ‫رانــت پاشــی دولــت مــی ازماینــد!‬ ‫دولــت هــم عاشــق یارانــه دادن و رانــت دادن! بــاور‬ ‫بفرماییــد برکتــی کــه یارانــه و رانــت دارد ‪ ،‬بــا هیــچ پــول‬ ‫بــاداورده دیگــری قابــل قیــاس نیســت‪ .‬طــرف ‪400‬‬ ‫هکتــار زمیــن دارد‪ 40 ،‬راس دام ســنگین و ســبک‪4 ،‬‬ ‫تــا ماشــین بــاالی یــک میلیــارد و تبــر گردنــش را قطــع‬ ‫نمــی کنــد؛ امــا هنــوز یارانــه ‪ 45‬هــزار تومانــی مــی گیــرد‬ ‫و ان را روی چشــمش می گذارد‪ .‬تازه از وقتی متوجه‬ ‫شــده اگــر در قرعــه کشــی خــودرو شــرکت کنــد یــا ربــع‬ ‫ســکه و یــورو بخــرد‪ ،‬ممکــن اســت یارانــه اش قطــع‬ ‫شــود‪ ،‬عــزا گرفتــه و بــه هــر جــا کــه دســتش رســیده‬ ‫تلفــن زده اســت‪.‬‬ ‫بگذریــم‪ ...‬حقیقــت امــر ایــن روزهــا کــه صــف‬ ‫نصب فیلترشــکن از صف نانوایی شــلوغ تر شــده و‬ ‫وزیــر ارتباطــات هــم کارت زرد گرفتــه (البتــه نــه بابت‬ ‫فیلتــر شــکن و کنــدی اینترنــت) ‪ ،‬دوبــاره غــول هــای‬ ‫خودروســازی کشــور ژانــر جدیــدی از قرعــه کشــی را‬ ‫بــه عرصــه نمایــش گذاشــتند و در صددنــد بزرگترین‬ ‫قرعــه کشــی تاریــخ خودروســازی جهــان را در گینس‬ ‫ثبــت کننــد!‬ ‫مــن فکــر مــی کنــم اگــر روزی فــرا برســد کــه در ســال‬ ‫بــه ازای هــر ایرانــی یــک خــودرو تولیــد و حتــی روی‬ ‫پــاک خــودرو ادرس و عکــس مالــک هــم چاپ بشــود‪،‬‬ ‫بــاز یــک عــده دوســت دارنــد قرعــه کشــی برگــزار شــود و‬ ‫ماشــین خلــق اللــه را وکالتــی و قولنامــه ای و رفاقتی و‬ ‫‪ ...‬بــه فــروش برســانند!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتدار توام با مظلومیت‬ ‫از ویژگی های بارز پلیس‬ ‫است‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬نماینــده ولــی‬ ‫فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه نیروهــای فراجــا در تمــام‏صحنــه هــا بــا قــدرت‬ ‫وارد مــی شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬عزیــزان مــا در فراجــا در عیــن‬ ‫اقتــدار مظلــوم هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین «رضــا نــوری» در‬ ‫پانزدهمیــن‏همایــش عمومــی فرماندهــان و مدیــران‬ ‫فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی‪ ،‬بــا تقدیــر و‬ ‫تشــکر از‏تــاش بــی وقفــه و بــی نظیــر پلیــس در صحنه‬ ‫هــای مختلــف اظهــار داشــت‪ :‬شــکر خــدا امــروز در‬ ‫کشــور‏مــا امنیــت بســیار مطلوبــی وجــود دارد کــه ایــن‬ ‫امنیــت و ارامــش حاصــل تــاش هــای بــی وقفــه تــک‬ ‫تــک‏عزیــزان در فراجــا اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروهــای پلیــس بــرای برقــراری‬ ‫امنیــت و احســاس ارامــش بــرای شــهروندان از‏جــان‬ ‫و خــون خــود گذشــته انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن جانفشــانی‬ ‫و از خــود گذشــتگی موضوعــی اســت کــه‏هرگــز نمــی‬ ‫شــود ان را فرامــوش کــرد لــذا بایــد قــدر ایــن عزیــزان‬ ‫را دانســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬امــروز دشــمنان مــا مــی‬ ‫داننــد کــه از طریــق جنــگ تســلیحاتی بــه هیــچ‏وجــه‬ ‫نمــی تواننــد در مقابــل نیروهــای مســلح مــا ایســتادگی‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل جنــگ روانــی را بــه‏راه انداختــه‬ ‫انــد و بــا تحریــم نیروهــای والیتمــدار مــا در انتظامــی و‬ ‫ســپاه قصــد رســیدن بــه اهدافشــان‏را دارنــد‏‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا تاکیــد بر اینکــه امــروز اگر تمام‬ ‫اقدامات سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و ‪....‬‏در کشــور‬ ‫بــه راحتــی انجــام مــی شــود و مــردم بــه هــر حــال زندگی‬ ‫ارامــی را دارنــد‪ ،‬بــه دلیــل وجــود‏امنیــت اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫همــه مــا بایــد قــدر دان زحمــات و تــاش هــای جانانــه‬ ‫نیروهــای مســلح خصوصــا‏کارکنــان مقتــدر و مظلــوم‬ ‫فراجــا باشــیم و بــرای حمایــت از انهــا هــرکاری کــه مــی‬ ‫توانیــم انجــام دهیــم‏‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی در پایــان‬ ‫معنویــت و بصیــرت را از دیگــر ویژگــی هــای پلیــس‬ ‫‏ایــران اســامی برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد‪ :‬فراجــا‬ ‫یــک ســازمان بــزرگ‪ ،‬بصیــر و بــا روحیــه معنویــت‏بســیار‬ ‫باالیــی اســت و همیــن ویژگــی هــا باعــث شــده تــا به یک‬ ‫ســازمان محبــوب و مقتــدر در بیــن‏مــردم تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫حضور پلیس در جامعه‬ ‫ارامش بخش است‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬اســتاندار خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫حضــور پلیــس در ســطح جامعــه ارامــش بخش بــوده و‬ ‫امنیــت پایــدار را بــه دنبــال‏دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫دکتــر «محمدرضــا حســین نــژاد» در پانزدهمیــن‬ ‫‏همایــش عمومــی فرماندهــان و مدیــران فرماندهــی‬ ‫انتظامــی خراســان شــمالی‪ ،‬بــا گرامــی داشــت‏یــاد و‬ ‫خاطــره شــهدای مظلــوم فراجــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز‬ ‫دشــمنان مــا تــاش مــی کننــد تــا ریشــه ای‏حرکــت‬ ‫کننــد و چــون مــی داننــد ریشــه مــا قــران و والیــت اســت‬ ‫تــاش مــی کننــد تــا بــه ان ضربــه بزننــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــران ســرلوحه زندگــی همــه مــا‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬کشــور عزیزمــان بعــد از پیــروزی‏انقــاب‬ ‫اســامی شــاهد فتنــه هــا و دشــمنی هــای زیــادی بــوده‬ ‫ولــی هــر بــار بــه شــکر خــدا و بــه مــدد‏قــران کریــم پیــروز‬ ‫میــدان بودیم‏‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز‬ ‫در کشــور مــا امنیــت و ارامــش پایــداری وجــود‏دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امنیــت و ارامــش بــا تــاش شــما‬ ‫عزیــزان در فراجــا و همچنیــن وحــدت و بــرادری‏کــه‬ ‫بیــن تمــام دســتگاه هــا بــا مــردم وجــود دارد ایجاد شــده‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫دکتــر حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬پلیس یــک واژه مقدس‬ ‫اســت و بــه معنــای واقعی کلمه مــی توان‏گفت حضور‬ ‫پلیس در ســطح جامعه ارامش بخش اســت‏‪.‬‬ ‫عالــی تریــن مقــام دولــت در خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکه امنیت و انضباط در سطح استان بسیار‏مطلوب‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز فراجــا هــم در حــوزه نــرم افــزاری و‬ ‫هــم در حــوزه ســخت افــزاری تــاش‏کــرده تــا امنیــت و‬ ‫ارامــش در جامعــه بــه هیــچ وجــه مختــل نشــود‏‪.‬‬ ‫دکتــر حســین نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه تحریــم ســپاه‬ ‫و فرماندهــان فراجــا در مقابــل اتــکاء‪ ،‬اعتقــاد و تکبــه‬ ‫‏بــر خداونــد متعــال عــددی نیســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫تکیــه بــر خــدا انســان را قــوی مــی کنــد و امــروز‏نیروهای‬ ‫مســلح ثابــت کــرده انــد کــه بــا تکیــه بــر خــدا‪ ،‬در برخــورد‬ ‫بــا مجرمــان و دشــمنان انقــاب‏اســامی‪ ،‬مقتــدر و‬ ‫‪#‬‬ ‫ســربلند هســتند‪ .‬‏‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪701‬‬ ‫از لباس و کفش در‬ ‫جنس های مختلف‬ ‫چگونه صحیح‬ ‫نگهداری کنیم‬ ‫اینکــه چگونــه از لباس هــا نگهــداری می کنیــد در عمــر لبــاس‬ ‫و زیبایــی ان اهمیــت ویــژه ای دارد گاهــی بــا یــک اشــتباه یــک‬ ‫لبــاس زیبــا و دوســت داشــتنی را از بیــن می بریــم‪.‬‬ ‫لباس هایــی کــه اســتفاده می کنیــم از جنس هــای مختلفــی‬ ‫هســتند و رنگ هــای متنوعــی هــم دارنــد‪ ،‬بــرای اینکــه‬ ‫لباس هایــی تمیــز و ســالم داشــته باشــیم و مــدت زمــان‬ ‫بیشــتری از انهــا اســتفاده کنیــم رعایــت برخــی نــکات کمــک‬ ‫کننــده اســت‪ .‬هنگامــی کــه صحبــت خانــه داری بــه میــان‬ ‫می ایــد‪ ،‬بــه نظــر می رســد کــه همــه مــادران بــه معنــای واقعــی‬ ‫از ایــن هنــر بهره منــد هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش از رازهــای خانــه داری تعــدادی از نــکات و‬ ‫ترفندهایــی کــه انهــا دربــاره اش قســم مــی خورنــد را اورده ایــم‪،‬‬ ‫بــه خصــوص نکاتــی کــه بــه مراقبــت و نگهــداری از لبــاس های‬ ‫شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس ها در جنس های مختلف‬ ‫نگهداری از لباس های ابریشمی‬ ‫اگــر چــه لباس هــای ابریشــمی بــه راحتــی شســته و خشــک‬ ‫می شــوند‪ ،‬امــا بهتــر اســت انهــا را بشــویید و اجــازه دهیــد بــه‬ ‫خــودی خــود خشــک شــوند تــا شــکل مناســبش را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫ابریشــم را بــا دســت‪ ،‬بــا اب ســرد یــا ولــرم و بــا اســتفاده از‬ ‫مقــداری شــوینده مالیــم صابــون عــاج یــا شــامپو حــل شــده‬ ‫در اب بشــویید‪.‬‬ ‫ماننــد بســیاری از الیــاف طبیعــی‪ ،‬ابریشــم تغییــرات درجــه‬ ‫حــرارت را تحمــل نمی کنــد‪ ،‬بنابرایــن همیشــه انــرا یــا بــا اب‬ ‫ســرد یــا اب گــرم شستشــو دهیــد‪.‬‬ ‫هرگــز ابریشــم را خشــک نکنیــد در عــوض ان را در یــک‬ ‫حولــه قــرار دهیــد و بــه ارامــی ابــش را فشــار دهیــد تــا کــم کــم‬ ‫خشــک شــود‪.‬‬ ‫بــرای مانــدگاری رنــگ پارچه هــای ابریشــمی ‪ ۳‬قاشــق‬ ‫غذاخــوری ســرکه ســفید را بــا دو لیــوان اب ترکیــب کنیــد و‬ ‫بــرای شستشــو اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫ابریشــم بایــد در حالتــی کــه هنــوز مرطــوب اســت فشــار داده‬ ‫شــود‪ ،‬ان را در برابــر حــرارت قــرار ندهیــد‪ ،‬کــه ممکــن اســت‬ ‫لکه هایــی را روی پارچــه برجــای بگــذارد‪.‬‬ ‫همیشــه پارچــه ابریشــمی را در یــک مــکان تاریــک و خشــک‬ ‫نگــه داریــد‪ .‬هرگــز در پالســتیک نگهــداری نکنیــد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫پارچــه نیــاز بــه نفــس کشــیدن دارد‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس های جین‬ ‫طرفــداران جیــن می داننــد کــه جیــن شســته نشــده‪ ،‬محکــم و‬ ‫فیــت در پــا می ایســتد‪ ،‬امــا همیــن کــه شســته شــود و بعــد از‬ ‫‪ ۶‬مــاه اســتفاده‪ ،‬بــه مــرور شــل می شــود و ســفتی و فــرم خــود‬ ‫را از دســت می دهــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬امــروز اکثــر شــلوارهای جیــن شستشــو داده‬ ‫می شــوند‪ .‬شــما راحت تــر امــکان شســتن ایــن نــوع جین هــا‬ ‫را خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫قبــل از دوش گرفتــن شــلوار جیــن خــود را در حمــام اویــزان‬ ‫کنیــد (رطوبــت موجــود در حمــام جیــن را تــازه نگه مـی دارد)‪ ،‬یا‬ ‫انهــا را در یــک پالســتیک بــه مــدت ‪ ۲‬روز فریــز کنیــد‪.‬‬ ‫همیشــه شــلوار جیــن را بــا اب ســرد ماشــین لباسشــویی‬ ‫بشــویید‪ ،‬اگــر بــه صــورت دســتی شستشــو دهیــد کــه عالــی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬اگــر می خواهیــد کــه شــلوارتان رنگــش را از‬ ‫دســت بدهــد‪ ،‬ان را بــا اب گــرم شستشــو دهیــد‪.‬‬ ‫نصــف فنجــان ســرکه ســفید را بــا مقــداری اب ترکیــب کنید و‬ ‫شــلوار جیــن تــان را در ان شستشــو دهیــد‪.‬‬ ‫ســعی نکنیــد کــه بــرای شستشــوی جیــن از دوره خشــک کــن‬ ‫ماشــین لباسشــویی اســتفاده کنیــد‪ ،‬اگــر مجبــور شــدید درجــه‬ ‫حــرارت ان را تــا حــد ممکــن پاییــن بیــاورد و قبــل از اینکه کامال‬ ‫خشــک شــود‪ ،‬شــلوارتان را بیــرون بیاوریــد و اویــزان کنیــد و‬ ‫اجــازه دهیــد تــا خشــک شــود‪.‬‬ ‫جیــن نیــاز بــه نفــس کشــیدن دارد‪ ،‬بنابرایــن مطمئــن شــوید‬ ‫کــه انهــا را در کنــار لبــاس هــای قدیمــی و غیره نگذارید و کشــو‬ ‫را کامــا ًنبندیــد تــا هــوا جریــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس هایی با پارچه کشمیر‬ ‫برخــاف ان چیــزی کــه روی برچســب هایــش نوشــته شــده‬ ‫اســت‪ ،‬پارچه های کشــمیری بهتر اســت که با دســت‪ ،‬همراه‬ ‫بــا اب ســرد و شــامپو بچــه شستشــو شــود و (ایــن کار را نهایتــا ً‬ ‫در هــر فصــل دوبــار انجــام دهیــد)‬ ‫هیــچ گاه یــک پارچــه کشــمیری خیــس و یــا حتــی مرطــوب را‬ ‫اویــزان نکنیــد چــرا کــه ممکــن اســت پارچــه و یــا لبــاس شــما‬ ‫کــش بیایــد‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه اب پارچــه کشــمیری را گرفتیــد‪ ،‬ان را روی جای‬ ‫صــاف و مســطحی بــه دور از حــرارت مســتقیم رادیاتــور یــا نــور‬ ‫خورشــید پهــن کنیــد‪ .‬اجــازه دهیــد بــا جریــان طبیعــی هــوا‬ ‫خشــک شــود‪.‬‬ ‫این نوع پارچه حتما باید با دست شسته شود‪.‬‬ ‫پارچه های کشمیری را در جای خشک و خنک نگهداری کنید‪.‬‬ ‫بــرای نگهــداری از پارچه هــای کشــمیری‪ ،‬ان را تــا کنیــد و بیــن هر‬ ‫تــا دســتمال کاغــذی قــرار دهیــد‪ .‬از انجــا کــه دارای الیــاف طبیعــی‬ ‫اســت درون ان از قــرص بیــد اســتفاده کنیــد تابیــد نخورد‪.‬‬ ‫هرگــز لباس هــای کشــمیری را اویــزان نکنیــد‪ ،‬چون فــرم خود‬ ‫را از دســت می دهنــد و گشــاد می شــود‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس ها و پارچه نخی و پنبه ای‬ ‫پارچــه پنبـه ای و نخــی بســیار بــا دوام اســت و می تــوان انهــا را‬ ‫بــا هــر نــوع مــواد شــوینده و در صــورت لــزوم ســفید کننــده ای‬ ‫شستشو داد‪.‬‬ ‫بــرای گرفتــن نتایــج بهتــر‪ ،‬ماشــین لباسشــویی تــان را بــر روی‬ ‫ایتــم اب گــرم بــرای چرخــش شستشــوی نرمــال تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر لباســتان ‪ %۱۰۰‬پنبــه اســت‪ ،‬بهتــر اســت کــه بــرای جلوگیــری از‬ ‫اب رفتــن‪ ،‬انــرا بــا دســت بشــویید‪ ،‬کــه البتــه ضرورتی بــرای این کار‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬چــون الیــاف لباس هــای پنبـه ای با دوام هســتند‪.‬‬ ‫اگــر لبــاس شــما ســفید اســت‪ ،‬می توانیــد ان را بــا ســفید‬ ‫کننــده و اب داغ شستشــو دهیــد‪.‬‬ ‫نخ پنبه که به راحتی در باالترین سطح گرما چروک می شود‪.‬‬ ‫اگــر روی لبــاس نخــی روغــن وجود دارد‪ ،‬ابتدا از مایع ظرفشــویی‬ ‫اســتفاده کنیــد و بگذاریــد چنــد دقیقــه بمانــد و ســپس ان را در‬ ‫دمــای مناســب داخــل ماشــین لباسشــویی بیندازید‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس هایی از جنس پارچه ویسکوز یا ریون‬ ‫ویســکوز دارای ظاهــر ابریشــمی اســت‪ ،‬بهتریــن حالــت ایــن‬ ‫اســت کــه بــرای شستشــو انهــا را بــه خشکشــویی بســپارید و یا‬ ‫می توانیــد بــا احتیــاط ان را بــا دســت و بــا اب ولــرم و شــوینده‬ ‫مالیــم شستشــو دهید‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد پارچــه و لبــاس ویســکوز خــود را درون‬ ‫ماشــین لباسشــویی بیندازید‪ ،‬این کار را با دور اهســته و اب‬ ‫گــرم یــا معمولــی انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫بــرای خشــک کــردن لباس هــای ریــون‪ ،‬ان را روی یــک ســطح‬ ‫صــاف و تمیــز پهــن کنیــد تــا در هــوای ازاد خشــک شــود‪ .‬ایــن‬ ‫گونــه شــکل و فــرم خــود را از دســت نمی دهــد‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس ها و کت چرمی‬ ‫قبــل از پوشــیدن یــک کــت چــرم از یــک اســکاچ یــا اســپری بــرای‬ ‫کمــک بــه جلوگیــری از ورود اب یــا لکه هــا جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫بهتریــن راه بــرای تمیــز نگــه داشــتن کــت چــرم ایــن اســت کــه‬ ‫بــه ســادگی ان را بــه یــک پارچــه مرطــوب تمیــز کنیــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه کت تــان را در می اوریــد‪ ،‬ان را بــه شــکل‬ ‫مناســب اویــزان کنیــد‪ .‬درســت ماننــد کفش هــای چــرم کــه‬ ‫ممکــن اســتبه اســانی کــش بیاینــد و فــرم اولیــه خــود را از‬ ‫دســت بدهنــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت کــه کــت خــود را داخــل خشــک کــن نیندازیــد‪ ،‬بــا‬ ‫سشــوار و غیــره‪ ،‬ســعی بــر خش ـک کردن ان نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫حــرارت مســتقیم ممکــن اســت کــت شــما را خــراب کنــد‪،‬‬ ‫بهتــر اســت کــه ان را در معــرض جریــان هــوا اویــزان کنیــد تــا‬ ‫خــودش خشــک شــود‪.‬‬ ‫همیشــه چــرم را خــوب تمیــز کنیــد اگــر گل و گرد و خــاک روی‬ ‫چــرم بمانــد‪ ،‬باعــث خراب شــدنش می شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد مــاه یــک بــار محصــوالت چرمــی خــود را بــا واکــس‬ ‫چــرم‪ ،‬چــرب کنیــد‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس های پلی استر‬ ‫اکثــر پلــی اســترها را می تــوان بــه راحتــی داخــل ماشــین‬ ‫لباسشــویی بــا اب گــرم شستشــو و خشــک کــرد‪ .‬حتــی‬ ‫می توانیــد از مقــداری نــرم کننــده اســتفاده کنیــد‪ ،‬زیــرا معموال‬ ‫ایــن نــوع پارچــه حالــت چســبندگی پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫پارچه هــای پلــی اســتر عمومــا چــروک نمی شــوند و بــه اتــو‬ ‫کــردن نیــازی ندارنــد‪ ،‬انهــا را در دمــای پاییــن خشــک کنیــد‪.‬‬ ‫الیافــی کــه بــرای پلی اســتر اســتفاده شــده اســت‪ ،‬بســیار‬ ‫ســبک و محکــم هســتند و بــه راحتــی رنــگ می شــوند‪.‬‬ ‫یک لباس مناســب برای شــرایط اب و هوایی ســخت اســت‪،‬‬ ‫زیــرا شــکل خــود را حفــظ می کند‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس های شناگران‬ ‫لباس هــای شــما بعــد از هــر بــار اســتفاده‪ ،‬نیــاز نیســت کــه بــا‬ ‫مــواد شــوینده شســته شــوند‪ .‬پــس از هــر بــار اســتفاده‪ ،‬بایــد‬ ‫انهــا را بــا اب ســرد بشــویید تــا کــرم ضــد افتــاب و کثیفــی و‬ ‫عــرق از بیــن برونــد‪.‬‬ ‫پــس از چندیــن بــار اســتفاده‪ ،‬یــک قاشــق غذاخــوری از مــواد‬ ‫شــوینده را درون اب بریزیــد و لباســتان را در ان بخیســانید و‬ ‫بعــد از چنــد دقیقــه بــه خوبــی شستشــو دهیــد‪.‬‬ ‫پــس از اســتفاده‪ ،‬اب لبــاس را بگیریــد و در یــک جــا بگذاریــد‬ ‫تــا خشــک شــود‪.‬‬ ‫افتــاب ممکــن اســت الیــاف لبــاس شــما را از بیــن ببــرد‪،‬‬ ‫بنابرایــن ان را در ســایه خشــک کنیــد‪.‬‬ ‫هرگــز از لباسشــویی بــرای شســتن لباس هــای شــنا خــود‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪ ،‬امــا یــک اســتثنا وجــود دارد کــه در پایــان‬ ‫تابســتان و تعطیــات‪ ،‬انهــا را درون یــک کیســه بریزیــد و در‬ ‫چرخــه مالیــم شستشــو قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس های زیر زنانه‬ ‫لبــاس زیــر را بــا دســت و اب ســرد بشــویید‪ ،‬لبــاس هــا هــم‬ ‫رنــگ را بــا هــم بشــویید تــا بــه یکدیگــر رنــگ ندهنــد‪.‬‬ ‫مطمئن شــوید که مواد شــوینده‪ ،‬کامال از لباس پاک می شــوند‪،‬‬ ‫زیرت ممکن اســت به الیاف حســاس لباس اســیب بزنند‪.‬‬ ‫قبل از اولین استفاده لباس زیر خود را بشویید‪.‬‬ ‫هیچ گاه از ســفید کننده ها مانند وایتکس برای شستشــوی‬ ‫لبــاس زیر اســتفاده نکنید‪.‬‬ ‫برای خشــک کردن لباس های زیر‪ ،‬ان ها را در برابر نور خورشــید‬ ‫اویزان کنید و از گیره برای نگه داشــتن انها کمک بگیرید‪.‬‬ ‫هرگــز لبــاس زیــر را درون کشــو فشــرده و مچالــه نکنیــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫باعــث از بیــن رفتــن فــرم ان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت کــه بــرای شستشــوی انهــا از صابــون یــا پــودر‬ ‫صابــون اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫هــر روز بایــد لبــاس زیــر خــود را عــوض کنیــد و هــر ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه‬ ‫زمانــی کــه اســتحکام خــود را از دســت می دهنــد‪ ،‬دور بیندازیــد‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس ها و کفش کار‪:‬‬ ‫پــس از هــر بــار کار و ورزش ‪ ۲‬قاشــق غذاخــوری جــوش‬ ‫شــیرین را درون کفــش یــا کتانــی تــان بریزیــد کــه باعــث از‬ ‫بیــن رفتــن بــوی بــد و رطوبــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ورزشکاران باید هر ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه کتانی های خود را عوض کنند‪.‬‬ ‫اگــر بیــش از حــد عــرق می کنیــد‪ ،‬بالفاصلــه پــس از هــر بــار‬ ‫اســتفاده انهــا را بشــویید و اگــر امــکان ایــن کار نیســت‪ ،‬ان را‬ ‫پشــت و رو کنیــد و ســپس قاطــی لباس هــای دیگــر بگذاریــد تا‬ ‫از ایجــاد کپــک جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫لباس هــای ورزشــی را کــه شســته اید و همچنــان بــوی عــرق‬ ‫می دهنــد‪ ،‬در اب و ســرکه خیــس کنیــد و اجــازه دهیــد یــک‬ ‫ســاعت بمانــد و ســپس شستشــو دهیــد‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس ها و کت‪ ،‬سویشرت و شلوار های پشمی‬ ‫در زمســتان قبل و بعد از اســتفاده از کت پشــمی‪ ،‬ســطح ان‬ ‫را بــا یــک بــرس از هرگونــه خــاک و الودگــی پاک کنید‪.‬‬ ‫لباس هــای پشــمی را روی چــوب لباس هــای چوبــی اویــزان‬ ‫کنیــد تــا وزن کــت باعــث کــش امــدن‪ ،‬ان نشــود‪.‬‬ ‫کت هــای پشــمی نبایــد در یــک کمــد یــا جــای بســته نگهــداری‬ ‫شــوند‪ ،‬زیــرا نیــاز بــه تنفــس خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از اب ســرد یــا نوشــابه و یــک حولــه یــا پارچــه‬ ‫تمیــز‪ ،‬روی لبــاس پشــمی خــود را تمیــز کنیــد و الودگی هــا را‬ ‫از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫کت هــای پشــمی را بایــد در اغــاز و پایــان هــر فصــل بشــویید‬ ‫و تمیــز کنیــد‪.‬‬ ‫جیب هــای کــت یــا شــلوار هــای پشــمی را بعــد از هــر بــار‬ ‫اســتفاده‪ ،‬خالــی کنیــد تــا شــکل و فــرم خــود را از دســت ندهــد‪.‬‬ ‫اگــر روی برچســب ژاکت هــای پشــمی‪ ،‬خواســته شــده اســت‬ ‫کــه انهــا را بــا دســت بشــویید‪ ،‬می توانیــد از ماشــین های‬ ‫دســتی یــا ماشــین لباسشــویی در درجــه پشــمی بــا اب ســرد‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای شستشــوی لباس هــای پشــمی از مــواد شــوینده الیــاف‬ ‫و اب ولــرم اســتفاده کنیــد‪ .‬اجــازه دهیــد لبــاس بــه مــدت ‪ ۳‬تــا‬ ‫‪ ۵‬دقیقــه خیــس بخــورد و بعــد بــا اب ســرد شستشــو دهیــد‪.‬‬ ‫بــرای خشــک کــردن‪ ،‬بــه ارامــی اب انــرا بگیریــد و روی یــک‬ ‫ســطح صــاف خشــک کنیــد‪.‬‬ ‫هرگــز از اب گــرم یــا ســفید کننــده بــرای لباس هــای پشــمی‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫بیــن هــر بــار اســتفاده از لباس هــای پشــمی خــود حداقــل ‪۱۴‬‬ ‫ســاعت زمــان بگذاریــد تــا چــروک بــاز شــود و کشــش پارچــه به‬ ‫حالــت اولیــه باز گــردد‪.‬‬ ‫نگهداری از لباس های مخمل‬ ‫همیشــه برچســب ها را بخوانیــد‪ ،‬نیــاز اســت کــه برخــی از‬ ‫مخمل هــا حتمــا بــا دســت و برخــی دیگــر بــا ماشــین شســته شــوند‪.‬‬ ‫هرگز لباس های مخمل را اتو نکنید‪.‬‬ ‫بــرای از بیــن بــردن چیــن و چروک هــای ســطحی مخمــل‪،‬‬ ‫میتوانیــد از یــک بخــار مالیــم اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫لباس هــای مخملــی را تــا نکنیــد و در محلــی قــرار دهیــد کــه‬ ‫تحــت فشــار باشــد‪ .‬ان را در کاور نگذاریــد‪ ،‬تــا هــم هــوا بخــورد‬ ‫و هــم تحــت فشــار نباشــد‪.‬‬ ‫نگهداری از کفش ها‬ ‫پــس از هــر بــار پوشــیدن‪ ،‬کفش هــا را در معــرض هــوا قــرار‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫کفش هــا را مرتبــا از گــرد و غبــار پــاک کنیــد و حداقل هفته ای‬ ‫یــک بار واکــس بزنید‪.‬‬ ‫کفش هایتــان را کنــار بخــاری یــا شــومینه خشــک نکنیــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ســفیدک و شــوره می زنــد‪ .‬درون ان روزنامــه قــرار دهیــد و در‬ ‫جایــی بگذاریــد کــه در معــرض هــوا باشــد‪.‬‬ ‫قبــل از واکـس زدن کفش هــای چرمــی‪ ،‬ابتــدا ان را بــا وازلیــن‬ ‫چــرب کنیــد‪ ،‬تــا بــرق بیشــتری بیفتد‪.‬‬ ‫بــرای پــاک کــردن لکــه چربــی از روی کفش هــای چرمــی‪،‬‬ ‫پارچــه اغشــته بــه کمــی اســتون را روی لکــه بمالیــد کــه بســیار‬ ‫تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــرای از بیــن بــردن ســفیده یــا شــوره روی کفــش‪ ،‬از مخلــوط‬ ‫اب و ســرکه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای پــاک کــردن کفش هــای جیــر میتوانیــد از یــک پــاک کــن‬ ‫اســتفاده کنید و پس از ان یک برس نرم بکشــید و مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد کــه کفــش شــما مثــل روز اول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای تمیــز کــردن کتانــی می توانیــد از شــامپو فــرش نیــز‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫چنــد نکتــه طالیــی بــرای چگونگــی مراقبــت از لبــاس هــای‬ ‫فــارغ از جنــس و رنــگ انهــا‬ ‫لباس هایی با پارچه با دوام را خریداری کنید‪:‬‬ ‫پارچه هایــی را خریــداری کنیــد کــه بــه طــور طبیعــی بــا دوام‬ ‫و مرغــوب هســتند و نیــاز بــه مراقبــت بســیار کمــی دارند‪.‬‬ ‫لباس هایتان را بیش از حد شستشو ندهید‪:‬‬ ‫ســعی کنیــد لباس هایتــان را کمتــر بشــویید‪ ،‬نــه بــه ایــن‬ ‫معنــا کــه لباســهای کثیــف را بــه تــن کنیــد‪ ،‬امــا تا حــد ممکن‬ ‫ســعی برکثیــف نکــردن لباس هایتــان داشــته باشــید‪ .‬زیــرا‬ ‫بــا هــر بــار شستشــو لباســتان کیفیــت خــود را از دســت‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫سعی کنید لباس هایتان را در معرض هوا قرار دهید‪:‬‬ ‫این کار به عمر بیشتر لباس ها کمک می کند‪.‬‬ ‫تعمیرات ساده را یاد بگیرید‪:‬‬ ‫بــه طــور مثــال در صــورت شــل شــدن دکمــه‪ ،‬یــا پــاره شــدن‬ ‫درز و غیــره‪ ،‬تعمیــرات ســاده را انجــام دهیــد‪ ،‬ایــن گونــه عمــر‬ ‫انهــا را طوالنــی تــر می کنیــد و پولتــان را هــم ذخیــره کرده ایــد‪.‬‬ ‫تا حد ممکن از اتو کردن اجتناب کنید‪:‬‬ ‫می توانــد بــا اویــزان کــردن لباس هایتــان در حمــام‪ ،‬در‬ ‫هنــگام دوش اب گــرم انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫جیب های خود را خالی کنید‪:‬‬ ‫بــه گــزارش وب گاه نمنــاک‪ ،‬ایــن کار باعــث می شــود کــه‬ ‫لبــاس کــش نیایــد و شــکل و فــرم اولیــه خــود را از دســت‬ ‫ندهــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 17‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪701‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ابزارهای فیلتر شکن چگونه اطالعات را سرقت می کنند؟‬ ‫مجرمــان اینترنتــی بــا ارائــه نــرم افزارهایــی تحــت عنــوان فیلترشــکن قــوی در فضــای مجــازی‪ ،‬از بدافــزار و جاســوس افزار داخــل اینگونــه برنامــه هــا اســتفاده مــی کننــد کــه بــرای هــک‬ ‫گوشــی کاربــر و دسترســی بــه پیامک هــا‪ ،‬اطالعــات تمــاس‪ ،‬موقعیــت مکانــی و ضبــط تماس هــا طراحــی شــده اســت‪ .‬ایــن جاســوس افزار می توانــد از اپلیکیش ـن های پیام رســانی‬ ‫ماننــد تلگــرام و واتســاپ نیــز جاسوســی کــرده و اطالعــات دیگــری ماننــد اطالعــات بانکــی را بــا اســتفاده از کی الگــر‪ ،‬اســتخراج کنــد‪.‬‬ ‫چگونه وضعیت‬ ‫سالمت باتری‬ ‫دستگاه های‬ ‫اندرویدی را‬ ‫بررسی کنیم؟‬ ‫باتــری از مهم تریــن بخش هــای گجت هــای هوشــمند بــوده‬ ‫کــه ســامت ان‪ ،‬اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬باتــری تمــام گجت های‬ ‫هوشــمند بــا گذشــت زمــان بــا مشــکالتی روبــرو می شــوند و‬ ‫ایــن مســاله بــرای کاربــران‪ ،‬بســیار ناامیدکننــده اســت‪.‬‬ ‫هرچــه زمــان می گــذرد‪ ،‬باتری هــا نمی تواننــد عملکــرد‬ ‫خوبــی هماننــد روزهــای اول خــود داشــته باشــند‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫هنگامــی کــه یــک گوشــی جدیــد خریــداری می کنیــد‪ ،‬قطعا با‬ ‫مــدت زمــان مانــدگاری شــارژ باتــری بیشــتری در مقایســه بــا‬ ‫گوش ـی های کارکــرده مواجــه خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫در واقــع عمــر باتــری موضوعــی اســت کــه اکثــر مــردم بــه‬ ‫ان اهمیــت می دهنــد‪ ،‬امــا دربــاره ی ســامت باتــری ایــن‬ ‫موضــوع شــاید خیلــی مــد نظــر ان هــا نباشــد‪ .‬بایــد بدانیم که‬ ‫در اســتفاده های بلندمدت از گوشـی های هوشــمند اهمیت‬ ‫ایــن موضــوع دو چنــدان می شــود‪ .‬برخــاف ایفون هــا‪،‬‬ ‫دســتگاه های اندرویــدی راه بســیار اســانی بــرای بررســی‬ ‫ایــن موضــوع ندارنــد‪ .‬امــا در ایــن مقالــه مــا قصــد داریــم تــا‬ ‫راه هایــی را بــرای بررســی ســامت باتــری سامســونگ و دیگــر‬ ‫گوش ـی های اندرویــدی را بــه شــما پیشــنهاد دهیــم‪.‬‬ ‫بررسی سالمت باتری گوشی های سامسونگ‬ ‫شــرکت سامســونگ کــه یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های‬ ‫تولیدکننده ی گوشـی های هوشــمند در جهان اســت‪ ،‬روشــی‬ ‫بــرای بررســی ســامت باتــری گوشـی های هوشــمند خــود در‬ ‫نظــر گرفتــه اســت‪ .‬بــرای اســتفاده از برنامــه تســت ســامت‬ ‫باتــری سامســونگ شــما نیــاز بــه یــک اپلیکیشــن داریــد که به‬ ‫احتمــال زیــاد از قبــل در گوشــی هوشــمند شــما نصــب شــده‬ ‫اســت‪ .‬اگــر اپلیکیشــن ‪ Samsung Members‬را نداریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد ان را از اســتور گــوگل پلــی دانلــود کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای بررســی ســامت باتــری سامســونگ در تنظیمــات بایــد‬ ‫استخراج ارزهای دیجیتال از‬ ‫اخرین ‪ Mod‬بازی ‪5 GTA‬‬ ‫نکاتــی را بررســی کنیــد‪ .‬بــرای ایــن کار در منوی اصلی صفحه‬ ‫را بــه پاییــن کشــیده تــا ایکــون چــرخ دنــده بــه شــما نشــان‬ ‫داده شــود‪ ،‬ســپس بــر روی ان کلیــد کــرده تــا وارد فضــای‬ ‫منــوی تنظیمــات شــوید‪.‬‬ ‫کاربــران گلکســی اســتور سامســونگ ‪،‬گوشــی هــای خــود‬ ‫را بــروز رســانی کننــد‬ ‫محققــان اســیب پذیری های امنیتــی‪ ،‬قبــل از‬ ‫سوءاســتفاده مهاجمیــن ‪ ،‬نقــاط اســیب پذیــری فروشــگاه‬ ‫برنامــه هــای کاربــردی سامســونگ را شناســایی و وصلــه‬ ‫امنیتــی مناســب را ارائــه کــرده انــد‬ ‫بــه گــزارش گــروه ‪ ،NCC‬تیــم تحقیقاتــی ان هــا دو‬ ‫مشــکل امنیتی مختلف را در برنامه ‪Galaxy App Store‬‬ ‫سامســونگ کشــف کردند‪ Galaxy App Store .‬فروشــگاه‬ ‫برنامــه هــای کاربــردی سامســونگ بــرای کاربرانــش اســت‬ ‫کــه مکانــی معتبــر بــرای دانلــود برنامــه هــای کاربــردی مــورد‬ ‫نیــاز کاربــران گوشــی سامســونگ مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ Galaxy App Store‬در دســتگاه های سامســونگ تقریبا ً‬ ‫پشتیبانی شــده ماننــد گوشــی های همــراه و ســاعت‬ ‫هوشــمند ‪ Samsung Gear‬و از قبــل نصــب شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه هــر گونــه مشــکلی کــه‬ ‫ایــن برنامــه را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪ ،‬بــه طــور بالقــوه‬ ‫بــر بســیاری از کاربــران در سراســر جهــان تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری های شناســایی شــده بیــن ‪ 23‬نوامبــر‬ ‫و ‪ 3‬دســامبر ‪ 2022‬بــه مهاجــم بــدون اطــاع کاربــر اجــازه‬ ‫نصــب هــر برنام ـه ای از ‪ Galaxy Store‬را م ـی داد‪.‬‬ ‫دو اســیب پذیــری بــه شــماره ‪ 21433-2023-CVE‬و‬ ‫‪ 21434-2023-CVE‬مــی باشــند(با دادن یــک شــماره‬ ‫‪ CVE‬بــه هــر اســیب پذیری‪ ،‬امــکان ردیابــی ان بــرای‬ ‫محققــان فراهــم می شــود و گــوگل هنــگام اصــاح ان هــا‬ ‫در به روزرســانی های ماهانــه اندرویــد‪ ،‬بــه ایــن اعــداد‬ ‫اشــاره می کنــد)‬ ‫طبــق ایــن گــزارش بســته بــه هــدف مهاجــم‪ ،‬یــک حملــه‬ ‫بــا ســوء اســتفاده از اســیب پذیری ها می توانــد بــه انهــا‬ ‫توصیه ضروری برای محافظت‬ ‫از بدافزار برای خانواده ها‬ ‫وقتــی سیســتم هــا بــه اینترنــت متصــل می شــوند‪ ،‬خانواده هــا در سراســر جهــان می تواننــد‬ ‫بــه انبوهــی از اطالعــات دسترســی داشــته باشــند‪ ،‬بــا اقــوام خــارج از کشــور ارتبــاط برقــرار‬ ‫کننــد و از یــک منبــع بی پایــان ســرگرمی دیجیتــال لــذت ببرنــد‪ .‬رایانــه هــا و اینترنــت زندگــی‬ ‫خانوادگــی را بهبــود بخشــیده انــد‪ ،‬امــا ایــن مزایــای جدیــد خطــرات جدیــدی را بــه همــراه‬ ‫دارد‪ ،‬بــه ویــژه خطــر ورود نــرم افزارهــای مخــرب بــه زندگــی دیجیتالــی شــما‪ .‬ایــن برنامه هــای‬ ‫مخــرب کــه بــه عنــوان بدافــزار نیــز شــناخته مــی شــوند‪ ،‬بــرای اســیب رســاندن بــه رایانــه هــا‬ ‫و ســرقت اطالعــات کاربــران طراحــی شــده انــد‪ .‬خوشــبختانه‪ ،‬خانــواده هــا مــی تواننــد بــا نــرم‬ ‫افــزار حفاظــت از بدافــزار قابــل اعتمــاد در برابــر ایــن تهدیــد دیجیتالــی از خــود دفــاع کننــد‪.‬‬ ‫بدافزار چیست؟‬ ‫بدافــزار بــه عنــوان نــرم افــزار ویــروس کامپیوتــری تعریــف می شــود کــه از طریــق برنامه های‬ ‫مخــرب منتشــر مــی شــود‪ .‬بدافــزار بــه معنــی «نرم افــزار مخــرب» اســت و معمــوال ًمی تــوان‬ ‫ان را «ویــروس رایان ـه ای» نامیــد‪ .‬ویروس هــای بدافــزار شــامل کرم هــا‪ ،‬تروجان هــا و ســایر‬ ‫نرم افزارهایــی هســتند کــه بــرای انجــام فعالیت هــای مخــرب ایجــاد شــده اند‪ .‬بدافــزار معموال ً‬ ‫بــه شــکل یــک برنامــه مفیــد ظاهــر مــی شــود کــه بــرای دانلــود از وب ســایت شــرکتی واقعــی‪،‬‬ ‫ایمیــل یــا تبلیغــات پــاپ اپ در دســترس اســت‪ .‬کــد مخــرب در برنامــه جــا ســاز شــده اســت‬ ‫و مــی توانــد بــه رایانــه کاربــر اســیب برســاند و همچنیــن اســتفاده از رایانــه را نظــارت کــرده و‬ ‫اجــازه دسترســی بــه داده هــای شــخصی کاربــر را بدهــد و‬ ‫همچنیــن منجــر بــه از کار افتــادن برنامه هــا شــود‪ .‬اگــر‬ ‫مهاجــم قبــل از ســوء اســتفاده از نقــص هــا‪ ،‬یــک برنامــه‬ ‫مخــرب را در ‪ Galaxy Store‬اپلــود کنــد‪ ،‬مــی توانــد بــدون‬ ‫اطــاع مالــک ان برنامــه را روی گوشــی هوشــمند گلکســی‬ ‫نصــب کنــد و منجــر بــه ایجــاد مشــکالت امنیتــی جــدی‬ ‫بــرای قربانــی خــود شــود‪.‬‬ ‫یــک مهاجــم می توانــد بــا اجــرای یــک برنامــه مخــرب بــر‬ ‫روی دســتگاه مــورد نظــر بــرای نصــب برنامه هــای دیگــر از‬ ‫فروشــگاه گلکســی بــدون رضایــت کاربــران از ایــن نقــص‬ ‫ســوء اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری بــر دســتگاه های سامســونگ دارای‬ ‫اندرویــد ‪ ۱۲‬یــا پایین تــر تاثیــر می گــذارد و در اپ اســتور‬ ‫گلکســی نســخه های ‪ ۴.۵.۴۴.۱‬و نســخه های دیگــر وجــود‬ ‫دارد‪ .‬دســتگاه هــای دارای اندرویــد ‪ 13‬از ایــن مشــکل‬ ‫مصــون هســتند‪.‬‬ ‫دومیــن اســیب پذیــری بــا شــماره ‪21434-2023-CVE‬‬ ‫بــود کــه بــه مهاجمــان اجــازه اجــرای جــاوا اســکریپت روی‬ ‫گوشــی گلکســی را مــی داد‪.‬‬ ‫و مهاجــم بــا ســوء اســتفاده از ایــن نقــص امنیتــی قــادر بــود‬ ‫تــا کدجــاوا اســکریپت مخــرب را روی دســتگاه های مــورد نظــر‬ ‫بــا فریــب دادن کاربــران قربانــی خــود فقــط بــا کلیــک کــردن‬ ‫روی یــک ‪ URL‬اجــرا کنــد‪ ..‬ایــن اســیب پذیــری بــر روی اپ‬ ‫اســتور گلکســی نســخه ‪ 4.5.48.3‬و ســایرین تاثیــر گذاشــت‪.‬‬ ‫محققــان جزئیــات فنــی را بــرای هــر دو نقــص در مشــاوره بــا‬ ‫‪ PoC‬هــای مربوطــه بــه اشــتراک گذاشــته انــد‪ .‬سامســونگ‬ ‫نقص هــا را اصــاح کــرد محققــان ایــن اســیب پذیری ها را در‬ ‫اواخر ســال ‪ 2022‬کشــف کردند و پس از ان مســئوالنه باگ ها‬ ‫را بــه سامســونگ اطــاع دادنــد و در پاســخ‪ ،‬غــول فنــاوری‬ ‫اصالحاتــی را ایجــاد کــرد و وصله هــا را بــا برنامــه ‪Galaxy App‬‬ ‫‪ Store‬نســخه ‪ 4.5.49.8‬منتشــر کــرد‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬کاربــران بایــد‬ ‫دســتگاه هــای خــود را بــا نســخه اخیــر برنامــه بــه روز کننــد تــا از‬ ‫ســوء اســتفاده هــای احتمالــی جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫داده هــای حســاس را کپــی کنــد‪ .‬بــه ویــژه کــودکان یــا کاربــران مبتــدی بــه دلیــل ایــن ظاهــر‬ ‫گمــراه کننــده در معــرض بدافــزار هســتند‪ .‬خوشــبختانه بســیاری از برنامــه هــای ضــد بدافــزار‬ ‫ممتــاز ماننــد نــرم افــزار حــذف ویــروس بــه صــورت رایــگان در دســترس خانــواده هــا هســتند‪.‬‬ ‫نکات حفاظت از بدافزار‬ ‫خانــواده هــا عــاوه بــر داشــتن نــرم افــزار حفاظــت از بدافــزار قابــل اعتمــاد‪ ،‬مــی تواننــد از‬ ‫نــکات زیــر بــرای محافظــت بهتــر در برابــر تهدیــدات بدافــزار اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫از رمز عبور قوی استفاده کنید‬ ‫بســیاری از کاربران از رمزهای عبور قوی اســتفاده نمی کنند‪ ،‬اغلب کلمات‪ ،‬عبارات ســاده‬ ‫یــا گاهــی اوقــات حتــی اصطــاح «رمــز عبــور» را ترجیــح مــی دهنــد‪ .‬یــک رمــز عبــور خــوب‬ ‫شــامل هشــت کاراکتــر یــا بیشــتر اســت و ترکیبــی از اعــداد‪ ،‬حــروف بــزرگ و کوچــک و نمادهــا‬ ‫اســت‪ .‬برخــی از افــراد نیــز بــرای همــه چیــز از رمــز عبــور یکســانی اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت از ایــن کار اجتنــاب کنیــد‪ .‬یــک تولیــد کننــده رمــز عبــور قــوی یــک راه حل موثــر در ایجاد‬ ‫الگیــن هــای منحصــر بــه فــرد اســت‬ ‫تمام نرم افزارها را به روز نگه دارید‬ ‫شــرکت هــای نــرم افــزاری بــه طــور مــداوم نــرم افــزار خــود را بــه روز مــی کننــد تــا در برابــر‬ ‫تهدیــدات بدافــزار محافظــت بهتــری داشــته باشــند‪ .‬بیشــتر به روزرســانی ها خودکار هســتند‪،‬‬ ‫امــا کاربــران همچنیــن می تواننــد بــرای اطمینــان از بــه روز بــودن سیســتم عامل‪ ،‬مرورگــر‬ ‫اینترنــت‪ ،‬نرم افــزار انتی ویــروس و ســایر برنامه هــا‪ ،‬بررســی هایی را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫روی پیوندهای ایمیل های مشکوک یا ناشناس کلیک نکنید‪.‬‬ ‫ایــن یــک روش بســیار رایــج بــرای ورود بدافــزار بــه رایانــه اســت‪ .‬خانــواده هــا باید بــه فرزندان‬ ‫و کاربــران مبتــدی خــود امــوزش دهنــد کــه روی پیوندهــای فرســتندگانی کــه نمــی شناســند‬ ‫کلیــک نکننــد‪ .‬همیشــه اطالعــات فرســتنده را بررســی کنیــد و بــه دنبــال نــام دامنــه مشــکوک‬ ‫در ادرس ایمیــل بگردیــد‪.‬‬ ‫از کامپیوتر نسخه پشتیبان تهیه کنید‬ ‫اگــر یــک برنامــه بدافــزار هــارد دیســک کامپیوتــر شــما را حــذف یــا خــراب کنــد‪ ،‬بازگردانــدن ان‬ ‫داده هــا تقریبــا غیرممکــن اســت‪ .‬کاربــران مــی تواننــد بــا اســتفاده از هــارد دیســک خارجــی‪،‬‬ ‫درایوهــای انالیــن و فضــای ذخیــره ســازی ابــری از اطالعــات خــود نســخه پشــتیبان تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫از فایروال استفاده کنید‬ ‫ویندوز مایکروســافت و سیســتم عامل مک اپل دارای گزینه های فایروال داخلی هســتند‬ ‫و کاربــران مــی تواننــد ایــن گزینــه هــا را بــرای محافظت بیشــتر در برابر بدافــزار فعال کنند‪.‬‬ ‫بــر کســی پوشــیده نیســت کــه بدافــزار مــی توانــد تهدیــدی جــدی بــرای رایانــه و امنیــت انالیــن‬ ‫شــما باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه محافظــت از داده های شــما در برابر مجرمان ســایبری‬ ‫بایــد اولویــت اصلــی در حفــظ امنیــت در هنــگام اســتفاده از اینترنــت باشــد‪ .‬نــکات بــاال بــه شــما‬ ‫کمــک مــی کنــد تــا در مســیر درســتی بــرای ایمــن مانــدن و عــاری از بدافــزار باشــید‪.‬‬ ‫هــدف هکــر جــوان روســی از توزیــع بدافــزار در‬ ‫غالــب ‪ Mod‬بــه گیمرهــای عالقمنــد بــازی ‪GTA‬‬ ‫‪ ، 5‬نصــب ماینــر و اســتخراج رمــز ارز «مونــرو»‬ ‫بــود‬ ‫گیمرهــا از انتشــار دومیــن بــازی ویدیویــی محبــوب‬ ‫جهــان (‪ 5 Grand Theft Auto V (GTA‬کــه‬ ‫توســط شــرکت توســعه دهنــده بــازی بــه نــام‬ ‫‪ Rockstar North‬منتشــر شــد شــادمان شــدند‬ ‫چــرا کــه رویــای انهــا محقــق شــده بــود و انهــا مــی‬ ‫توانســتند در حیــن بــازی‪ ،‬تغییراتــی بــر روی پایــه‬ ‫اصلــی بــازی نیــز داشــته باشــند بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫مجرمــان ســایبری بــا شناســایی عالقــه گیمرهــا بــه‬ ‫بــازی مذکــور راه هــای بهره بــرداری از بــازی را در‬ ‫جهــت اهــداف خــود شناســایی کردنــد‬ ‫بــه گــزارش محققــان ازمایشــگاه شــرکت‬ ‫امنیــت ســایبری ‪ ،Minerva‬یــک ســازنده ‪Mod‬‬ ‫(اصطالحــی در بیــن بــازی هــای رایانــه ای کــه بــا‬ ‫تغییــر در نســخه اصلــی راههایــی جهــت رایــگان‬ ‫کــردن بــازی و دیگــر تنظیمــات در اختیــار پلیــر مــی‬ ‫گــذارد) بــا نــام کاربــری «انتــون»‪ ،‬بدافــزاری را در‬ ‫ســطوح ‪ 5 GTA‬بــا هــدف اســتخراج رمــز ارز توزیــع‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫مجــرم ســایبری جــوان روســی زبــان‪ ،‬ظاهــرا ً در‬ ‫تــاش اســت تــا بــرق رایانــه را بــه صــورت مخفیانــه‬ ‫بــرای اســتخراج ارزهــای دیجیتــال از ایــن روش تامیــن‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫طبــق یافته هــای انهــا‪ 5 Mod Arbuz GTA ،‬بــه‬ ‫عنــوان منبــع توزیــع بدافــزار بیــن کاربــران بــازی‪Mod‬‬ ‫‪ 5 GTA‬مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه شــده اســت ‪،‬‬ ‫در حالــی کــه انتــون از بدافــزار ‪ WaterMiner‬بــرای‬ ‫اســتخراج ارزهــای دیجیتــال اســتفاده می کــرد‪.‬‬ ‫‪ WaterMiner‬نســخه اصــاح شــده اســتخراج کننــده‬ ‫منبــع بــاز معتبــر رمــز ارز مونرو ‪ XMRig‬اســت‪ .‬انتون‬ ‫از طریــق بدافــزار‪ ،‬ســکه هــای مونــرو را بــا موفقیــت‬ ‫برداشــت مــی کنــد‪ .‬همــه اینهــا بــدون هشــدار دادن‬ ‫بــه کاربــر بــازی ‪ 5 Mod GTA‬انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ Arbuz‬در زبــان روســی بــه معنــای هندوانــه اســت‪،‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه محققــان ایــن بدافــزار را‬ ‫‪ WaterMiner‬نامیــده انــد‪ .‬ایــن بدافــزار قــادر اســت‬ ‫از انــواع ابزارهــای تشــخیص فــرار کــرده و همچنیــن‬ ‫می توانــد توســط ابــزار ‪ Windows Task Manager‬یــا‬ ‫ســایر ســرویس های نظارتی که به منظور نگه داشــتن‬ ‫نــوار ابــزار در منابــع رایانــه هســتند‪ ،‬پنهــان شــود‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه ‪ WaterMiner‬تشــخیص دهــد کــه یــک‬ ‫ابــزار مانیتورینــگ کامپیوتــری ســعی در شناســایی ان‬ ‫دارد‪ ،‬بدافــزار فــورا ایــن فراینــد و اســتخراج را متوقــف‬ ‫می کنــد و پــس از ان بــه حالــت ‪ hibernate‬یــا بــه‬ ‫اصطــاح بــر روی حالــت ‪ Pause‬مــی رود‪.‬‬ ‫پیامک جعلی ثنا‪ ،‬موجب‬ ‫سرقت میلیونی شد‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬فــردی کــه بــا ارســال پیامک هــای‬ ‫جعلــی ثنــا اقــدام بــه ســرقت از حســاب های بانکــی‬ ‫افــراد می کــرد‪ ،‬شناســایی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ اکبــر نصرتــی‪ ،‬در خصــوص ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وصــول مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر‬ ‫اینکــه از حســاب بانکــی فــردی مبالغــی بــه ســرقت‬ ‫رفتــه اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه پرونــده مشــخص‬ ‫گردیــد کــه شــاکی پرونــده پیامکــی جعلــی بــا سرشــماره‬ ‫شــخصی مبنــی بــر مشــاهده ابالغیــه قضایــی دریافــت‬ ‫کــرده اســت و در ادامــه جهــت مشــاهده ان بــه لینــک‬ ‫موجــود در متــن پیامــک مراجعه و بــا هدایت به درگاهی‬ ‫جعلــی مبلغــی ناچیــز را واریــز نمــوده و بعــد از مدتــی‬ ‫متوجــه خالــی شــدن حســاب بانکــی خــود می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه لحــاظ حساســیت موضوع و پیشــگیری‬ ‫از کالهبرداری هــای بیشــتر‪ ،‬موضــوع بطــور جــد‬ ‫پیگیــری و بــا اقدامــات فنــی و پلیســی فــرد خاطــی‬ ‫در یکــی از اســتان ها دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مقامــات قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫نصرتــی بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه پیامک هــای دریافتی از‬ ‫منابــع ناشــناس توجــه کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬پیامک هــای ارســالی‬ ‫از طــرف قــوه قضائیــه فاقــد هــر گونــه لینــک بــوده و بــا‬ ‫سرشــماره شــخصی ارســال نمی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پلیس فتــا بــه صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه شــهروندان و کاربــران بــوده و عمــوم مردم‬ ‫می تواننــد مشــکالت خــود را در خصــوص فضــای مجــازی‬ ‫با مراجعه حضوری به پلیس فتا و یا اســتفاده از ســایت‬ ‫س فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬و تمــاس‬ ‫پلی ـ ‬ ‫بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬بــا‬ ‫کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 13‬بهمن ‪57‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪ -701‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-701‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/12‬رجب‪/‬‬ ‫‪12 - 2023‬‬ ‫‪/03 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫یک شنبه ‪1401//1111//17‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نتیجه ناکارامدی انقالب سفید‬ ‫گسترش فقر و وابستگی؛ در گلستان‬ ‫انقــاب ســفید ســال ‪ ۱۳۴۱‬بــه بهانــه ایجــاد اصالحاتی در ســاختار سیاســی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی ایــران برگــزار شــد کــه مراجــع تقلیــد قــم بــه‬ ‫پیشــگامی امام (ره) به مخالفت با ان پرداختند و همزمان با ان روحانیون‬ ‫انقالبــی گــرگان بــا توزیــع اطالعیـ ه و پخــش ان در مســاجد و مراکــز عمومــی‪،‬‬ ‫ایــن رفرانــدوم را تحریــم کردنــد‪ .‬پــس از شکســت حکومــت پهلــوی در قضیــه‬ ‫انجمن هــای ایالتــی و والیتــی در دی ‪ ۱۳۴۱‬شــاه ضمــن اعــام لوایــح ششــگانه‬ ‫معــروف بــه «انقــاب ســفید»‪ ،‬خواســتار اجــرای رفرانــدوم بــرای تصویــب ان‬ ‫شــد کــه روز ششــم بهمــن ‪ ۱۳۴۱‬در اســتان گلســتان و سراســر کشــور بــه‬ ‫رفرانــدوم گذاشــته شــد‪.‬این شــش مــاده شــامل اصالحــات ارضــی (لغــو رژیــم‬ ‫اربــاب و رعیتــی)‪ ،‬ملــی کــردن جنگل هــا و مراتــع‪ ،‬فروش ســهام کارخانه های‬ ‫دولتــی‪ ،‬ســهیم کــردن کارگــران در ســود کارگاه هــا‪ ،‬اصــاح قانــون انتخابــات‬ ‫و اعطــای حــق رای بــه بانــوان و تشــکیل ســپاه دانــش بــود کــه محمدرضــا‬ ‫پهلــوی چــدن ســال بعــد‪ ۱۳ ،‬اصــل دیگــر از جملــه تشــکیل ســپاه بهداشــت‪،‬‬ ‫ملــی کــردن اب هــا‪ ،‬انقــاب اداری و اموزشــی و بیمه های اجتماعی همگانی‬ ‫بــه ان افــزوده و ســیه روزی های مــردم مســلمان ایــران اغــاز شد‪.‬شــاه کــه‬ ‫گویــا بــه خوبــی دریافتــه بــود مــردم ایــران بــه پیــروی از فرمــان امــام (ره) بــه‬ ‫او پاســخ مثبــت نخواهــد داد‪ ،‬مامــوران ســاواک‪ ،‬شــهربانی و ژاندامــری را در‬ ‫تمــام شــهرها‪ ،‬شهرســتان ها‪ ،‬دهــات و قصبــات موظــف کــرد بــا ارعــاب و‬ ‫ق رای رفتــه و بــه لوایــح شــاهانه‬ ‫تهدیــد از مــردم بخواهنــد کــه بــه پــای صنــدو ‬ ‫رای مثبــت دهنــد‪.‬در ایــن شــرایط خفقــان اور‪ ،‬عوامــل رژیــم بــا زره ســرنیزه و‬ ‫بــا وعــده و وعیدهــای توخالــی‪ ،‬گروهــی از مــردم بــه ویــژه کارمنــدان را بــه پای‬ ‫صندوق هــای رای بردنــد و بــا تلگرافــات دروغ و اغراق امیــز از حضــور ازادانــه‬ ‫مــردم بــرای شــاه مخابــره کردند‪.‬یــک نمونــه از ایــن اخبــار دروغ در تلگــراف‬ ‫سرلشــگر منصور مزین‪ ،‬نماینده مخصوص شــاه در گرگان و گنبد و بجنورد‬ ‫اینگونــه روایــت شــد‪« :‬پیشــگاه مبــارک اعلیحضــرت همایــون شاهنشــاهی؛‬ ‫جان نثــار اکنــون در میــدان پهلــوی گــرگان ناظــر احساســات پــاک و بی شــائبه‬ ‫ده هــا هــزار جمعیــت هســتم کــه بــا تظاهــرات بی نظیــری کــه اطمینــان دارم‬ ‫در تاریــخ ایــران ســابقه نداشــته اســت‪ ،‬عالقــه و مهــر و محبت باطنــی خود را‬ ‫نســبت بــه شاهنشــاه عــادل خــود ابــراز و بــرای دادن رای بــر یکدیگــر ســبقت‬ ‫می جوینــد بــه طــوری کــه ماموریــن مجبــور شــدند‪ ،‬چندیــن صندوق عــاوه بر‬ ‫صندوق هــای تهیــه شــده در نقــاط مختلــف شــهر اضافــه بنماینــد تــا مــردم بــا‬ ‫نهایــت ازادی رای بدهند‪».‬ایــن در حالــی بــود کــه حتــی برخــی از دولتمــردان‬ ‫امریــکا ازادی رفرانــدوم شــاهانه را زیــر ســوال بردنــد‪.‬‬ ‫چنــان کــه در همــان ایــام ریچــارد کاتــم‪ ،‬کارشــناس پیشــین وزارت خارجــه‬ ‫امریــکا و مولــف کتــاب ناسیونالیســم در ایــران‪ ،‬در نامــه ای بــه روزنامــه‬ ‫نیویورک تایمــز نوشــت‪« :‬رفرانــدوم شــاه نــه ازاد بــود و نــه یــک پیــروزی‬ ‫بــرای دموکراســی‪».‬این رفرانــدوم ســناریویی بــود کــه نفعــی بــه حــال مــردم‬ ‫فقیــر ایــران نداشــت و جامعــه را بــه ســوی ارزش هــای غربــی و اشــرافی گری‬ ‫دولتمــردان و فرهنــگ ســرمایه داری ســوق م ـی داد‪.‬‬ ‫سخنرانی شاه در گرگان‬ ‫پــس از برگــزاری رفرانــدوم و حــوادث پــس از ام ماننــد حملــه منجــر بــه‬ ‫شــهادت تعــدادی از روحانیــون حــوزه علمیــه قــم و بازداشــت امــام خمینــی‬ ‫(ره)‪ ،‬محمدرضــا پهلــوی ســفر بــه مناطــق کشــور را بــرای افزایــش ضریــب‬ ‫اعتمــاد حکومــت در میــان مــردم و کســب وجهــه و اعتبــار عمومــی اغــاز کــرد‬ ‫کــه یکــی از ایــن شــهرها‪ ،‬گــرگان بود‪.‬مقدمــات این ســفر از پاییز ســال ‪۱۳۴۲‬‬ ‫فراهــم شــد و ســتاد برنامه ریــزی ان هــم زیــر نظر «تیمســار مزیــن» نماینده‬ ‫مخصــوص شــاه در منطقــه تشــکیل گردیــد‪.‬‬ ‫طبــق اســناد هزینــه ســفر شــاه بــه گــرگان و یــک شــب اقامــت در کاخ شــاه‬ ‫افــزون بــر یــک میلیــون تومــان بــود کــه ایــن رقــم در ان ســال بــرای رفــع‬ ‫بســیاری از محرومیت هــای منطقــه کفایــت می کــرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا پهلــوی زیــر چتــر وســیع و شــدید تدابیــر امنیتــی یعنــی ‪ ۱۶‬مــاه‬ ‫پــس از رفرانــدوم انقــاب ســفید در ‪ ۱۶‬اردیبهشــت ‪ ،۱۳۴۳‬وارد گــرگان شــد و‬ ‫ضمــن اعطــای اســناد مالکیــت عــده ای از کشــاورزان منطقــه‪ ،‬طبــق معمــول‬ ‫بــه تشــریح اهــداف و ارزوهــای دسـت نیافتنی خــود پرداخت و طی ســخنانی‬ ‫گفــت‪« :‬بــا نقش ـه ها و برنامــه اصالحــی کــه در پیــش داریــم‪ ،‬بــا ســدهای‬ ‫عظیــم ابیــاری کــه ســاخته شــده یــا ســاخته خواهــد شــد‪ ،‬بــا نقشــه زدن‬ ‫چاه هــای عمیــق بــه تعــداد زیــاد در سرتاســر مملکــت‪ ،‬بــا رســانیدن بــرق بــه‬ ‫شــهرها و از شــهرها بــه روســتاها و دهــات ایــران و اســتفاده از بــرق بــرای‬ ‫زراعــت جدیــد و چاه هــای اب زندگــی روســتایی این مملکــت دگرگون خواهد‬ ‫شد»شــاه در حالــی کــه ایــن ســخنان را مطــرح می کــرد کــه در بســیاری از‬ ‫روســتاهای اســتان گلســتان اربابــان جدیــد تحــت عنــوان تیمســار‪ ،‬ســپهبد‪،‬‬ ‫ســرهنگ و مقامــات سیاســی و امنیتــی حکمرانــی می نمودنــد و مــردم فقیــر‬ ‫بــا خشــونت ها و رفتارهــای ظالمانــه انــان دســت بــه گربیــان بودنــد‪.‬‬ ‫پهلــوی دوم در ســخنرانی خــود پیشــرفت بهداشــت را مثــال زد در صورتــی‬ ‫کــه در ان ســال ها و حتــی تــا ‪ ۱۵‬ســال بعــد هــم در اغلــب مناطــق گلســتان‬ ‫از بهداشــت و درمــان خبــر نبــود و از شــدت فقــر و نــداری بســیاری از کــودکان‬ ‫روســتاها و حاشــیه شــهرها پابرهنــه بودند‪.‬چــه بســیار زنــان‪ ،‬کــودکان و‬ ‫مــردان گلســتان بودنــد کــه از فــرط بیمــاری و فقــدان مراکــز درمانــی زمین گیــر‬ ‫و فلــج شــده و یــا فــوت کردنــد‪.‬‬ ‫شــاه در ان روز صــادات محصــوالت کشــاورزی طــی ســال های بعــد را وعــده‬ ‫داد امــا هــر ســال تولیــدات کشــاورزی در اســتان گلســتان ماننــد همه جــای‬ ‫ایــران افــت می کــرد و ایــران بــه یــک کشــور واردکننــده غــذا تبدیــل شــده بــود‪.‬‬ ‫شــجاع الدین طباطبایــی‪ ،‬مســوول حــزب رســتاخیز ملــت ایــران در گــرگان‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۵‬طــی گزارشــی اعتــراف کــرد‪« :‬تمــام مشــکالتی کــه در چنــد‬ ‫ســال اخیــر در مــورد کمبودهــا دیــده ایــم‪ ،‬معلــول ایــن اســت کــه کشــاورزی‬ ‫مملکــت برنامــه نــدارد و نظــام و ضابطــه ای بــرای ان وضــع نشــده اســت»‪.‬‬ ‫واکاوی زبانشناختی‬ ‫نام اوای َ‬ ‫«ک َنرته »‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫یکــی از میوه هایــی کــه در فصــل بهــار میــل فراوانــی بــرای خــوردن ان بــه وجــود‬ ‫می ایــد‪ ،‬چغالــه اســت‪.‬‬ ‫چاقالــه یــا چغالــه در زبــان فارســی بــه هــر نــوع میــوه هســته دار نــارس گفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬یکــی از ایــن گونــه میوه هــا چغالــه زردالــو اســت کــه میــوه ای تــرش‬ ‫مــزه‪ ،‬هوس انگیــز و نوبرانــه اســت‪ .‬ایــن میــوه بایــد بــا احتیــاط میــل شــود ؛ زیــرا‬ ‫بعــد از خــوردن ان‪ ،‬دهــان و دندان هــا گــس شــده و در پــی ان درد معــده و ســایر‬ ‫مشــکالت گوارشــی شــروع می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت اســت کــه خورنــده چغالــه معمــوال ً عکس العملــی از خــود نشــان‬ ‫می دهــد کــه گویــی صدایــی شــبیه بــه لفــظ «اخکــوک» از دهــان خــود در م ـی اورد‪.‬‬ ‫در واقــع اخکــوک تقلیــد صــدای بیــرون ریختــن چغالــه زردالــو از دهــان اســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬چغالــه زردالــو در مشــهد و ســایر شــهرها و روســتاهای اطــراف ان‬ ‫بــه اخکــوک معــروف اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن نــوع واژه هــا در زبانشناســی نــام اوا (‪ )onomatopoeia‬گوینــد کــه‬ ‫فراینــد واژه ســازی ان هــا برخــاف اصــل قــراردادی بــودن منشــاء زبــان صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬توضیــح مختصــر فراینــد ســاختواژی نــام اواهــا بــه قــرار ذیــل اســت‪:‬‬ ‫در ســاخت واژه هــر زبانــی واژه هایــی هســتند کــه از همیــن نــام اواهــا مشــتق‬ ‫می شــوند‪ .‬نــام اواهــا صداهــای تقلیــد شــده از جهــان خارج هســتند کــه رابطه طبیعی‬ ‫و ذاتــی میــان ان هــا و پدیده هایــی کــه واژه هــا بــر ان هــا اطــاق می شــود وجــود دارد‪.‬‬ ‫در بعضــی واژه هــا ایــن رابطــه اشــکار اســت و افــراد عــادی هــم ان را در می یابنــد‪،‬‬ ‫زجــز و جرینــگ کــه بــه ترتیــب صداهــای گربــه و ســوختن و برشــته‬ ‫ج ِ‬ ‫مثــل میــو میـو ‪ِ ،‬‬ ‫شــدن چیــزی بــر روی اتــش بــدون اب و شکســتن شیشــه هســتند‪.‬‬ ‫امــا گاهــی ایــن رابطــه واضــح نیســت‪ .‬چــون تعــداد اواهــا در هــر زبانــی محــدود اســت‬ ‫و عناصــر اوایــی ان زبــان بــرای تقلیــد همــه صداهــا ناکافــی یــا متفــاوت می باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل نــام اواهــا اکثــرا ً بــه طــور دقیــق تقلیــد صــدا یــا انعــکاس صــدای‬ ‫بیــرون در زبــان مــا نیســتند‪ .‬بلکــه میــان صداهــا و انعــکاس ان هــا در زبان هــا‬ ‫تفاوت هایــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســرف»‪ ،‬در انگلیســی‬ ‫ف‬ ‫ ‬ ‫ــر‬ ‫س‬ ‫«‬ ‫صــورت‬ ‫بــه‬ ‫قدیــم‬ ‫فارســی‬ ‫صــدای ســرفه کــردن در‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫«کاف» ‪ ،‬در فرانســه«تو»‪ ،‬در کردی خراســان «ک ُخ ک ُخ» و در کردی ســورانی «کوکه»‬ ‫ادا می شــود‪ .‬امــا در فارســی امــروز و ترکــی معادلــی بــرای ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هم چنیــن صــدای خــروس در فارســی بــه صــورت «قوقولــی قوقــو»‪ ،‬در ترکــی‬ ‫بجنــوردی «قیقلــه قــی قــو»‪ ،‬در کــردی ســورانی «قوقــه»‪ ،‬در انگلیســی «کاکِــه‬ ‫دودِل دو»‪ ،‬در فرانســه «کوکــوری کــو»‪ ،‬در ژاپنــی «کوکــه ِ کوکــو» و در عربــی‬ ‫« صیــاح » بــه لفــظ در می ایــد‪ .‬ولــی در زبــان ترکــی اذری و اســتانبولی و کــردی‬ ‫خراســان نــام اوایــی بــرای ان بــه کار نمــی رود‪.‬‬ ‫چنان کــه مالحظــه می کنیــد بعضــی از زبان هــا بــرای بعضــی صداهــا نــام اوایــی‬ ‫ندارنــد و یــا بــه دلیــل نظــام اوایــی متفاوتــی کــه دارنــد نــام اواهــای متفاوتــی را بــرای‬ ‫ان هــا انتخــاب کرده انــد‪ .‬لــذا نبایــد انتظــار داشــت کــه از روی نــام اواهــا بتــوان‬ ‫معنــی ان هــا را دریافــت؛ یــا معنــی جملـه ای را در زبانــی نااشــنا از روی نــام اواهــا‬ ‫تشــخیص داد‪.‬‬ ‫صداهایــی کــه از دنیــای خــارج می شــنویم و از ان نــام اوا مــی ســازیم بــه طــور‬ ‫کلــی از چهــار نــوع موجــود دریافــت می شــود‪ :‬انســان‪ ،‬حیــوان‪ ،‬طبیعــت و اشــیاء‪.‬‬ ‫از انســان ممکــن اســت صدای«هیــق هیــق» سکســکه‪« ،‬وِروِر» ادم هــای ورّاج‪،‬‬ ‫«غُرغُــر» افــراد غرغــرو و«جیــغ» بچــه هــای جیــغ جیغــو شــنیده شــود‪.‬‬ ‫از حیوانــات می توانیــم صــدای «عرعــر» خــر (یــا االغ) و «قارقــار» قرقــی یــا کالغ‪،‬‬ ‫«جیــک جیــک» جوجــه و «جیرجیــر» جیرجیــرک و صــدای «کــواک کــواک » اردک‬ ‫شر ُ‬ ‫را دریافــت کنیــم‪ .‬از طبیعــت ممکــن اســت صــدای « ُ‬ ‫شــر» ابشــار‪« ،‬قُــل قُــل»‬ ‫غلیــان چشــمه‪« ،‬ویــز» زوزه بــاد‪« ،‬گُرگـُـر» اســمان غرنبــه بــه گــوش برســد‪.‬‬ ‫از میــان اشــیاء نیــز می توانیــم صدای«خــش» خشــاب تفنــگ‪« ،‬فِرفِــر» فرفــره و‬ ‫«زِنــگ زِنــگ» زنگولــه و «تــرق» ترقــه‪« ،‬ویــژ» ویــراژ اتومبیــل هــا و حرکـت ســریع‬ ‫اشــیاء و «دامبــول و دیمبــول» دهــل را دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫هــزاران واژه از ایــن قبیــل نــام اواهــا در هــر زبــان و فرهنگــی یافــت می شــود کــه‬ ‫بــر روی اشــیاء یــا صداهایــی کــه از ان هــا تولیــد می شــوند نهــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه در برخــی از شــهرهای خراســان بــه پرنــده قمــری «موســی کــو تقــی»‬ ‫می گوینــد؛ چــون صدایــی شــبیه بــه صــدای ادا کــردن لفــظ «موســی کــو تقــی» از‬ ‫ان شــنیده می شــود؛ یــا در مناطقــی کــه هندوانــه و خربــزه کشــت می شــود بــه‬ ‫خربــزه یــا هندوانــه کال و نــارس «خِرتــی» یــا «خِرتــک» می گوینــد‪ .‬علتــش ایــن‬ ‫اســت ایــن میوه هــا در هنــگام خــوردن صــدای «خِرتــه خِــرت» می دهنــد‪.‬‬ ‫در زبــان فارســی‪ ،‬بــه صــدای خــرد کــردن چیــزی در زیــر دنــدان کُــروچ کُــروچ‬ ‫می گوینــد‪ .‬در واقــع‪ ,‬ایــن نــام اوا صدایــی را کــه از جویــدن چیزهــای خشــک و‬ ‫صــدادار برایــد می رســاند‪ .‬کِرتــه کِــرت نیــز نــام اوایــی اســت کــه در لهجــه فارســی‬ ‫تهرانــی بــه صــدای بــه زمیــن کشــیدن کفش هــای کهنــه و پاشــنه خوابیــده یــا بــه‬ ‫قــول خراســانی ها صــدای لخــه کشــیدن اطــاق می شــود‪ .‬امــا همیــن لفــظ (کِرتــه‬ ‫کِــرت) در خراســان بــه معنــای زیــر دنــدان خــرد شــدن خوراکی هایــی بــه کار مـی رود‬ ‫کــه قــدری ســفت و تــرد هســتند‪.‬‬ ‫در میــان اقــوام مختلــف شــمال خراســان کــه باغــات زردالــو و خیــار و ‪ ...‬دارنــد بــه‬ ‫میــوه ای کــه نــارس اســت و هنــوز قابــل خــوردن نیســت اصطالحــا ًمی گوینــد در مرحلــه‬ ‫«کِــرت کِرتــی» اســت ؛ یعنــی در خــوردن زیــر دنــدان کرتــه کــرت صــدا می دهــد‪.‬‬ ‫مثــا ً هســته زردالــوی خــام یــا چغالــه زردالــو کــه هنــوز ســخت نشــده اســت‪،‬‬ ‫وقتــی در دهــان قــرار می گیــرد در خــوردن صدایــی شــبیه بــه صــدای کرتــه کــرت‬ ‫شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل بــه ان «ک َنَرتَــه» می گوینــد کــه انعــکاس ناقصــی از کرتــه کــرت‬ ‫در زبان هــای بومــی ان جاســت‪ .‬البتــه در منطقــه تات نشــین خراشــا و سنخواســت‬ ‫و حومــه بــه ان کَمِرتــه می گوینــد‪ .‬در واقــع لفــظ ک َنَرتــه یــا کَمِرتــه طــی یــک فراینــد‬ ‫نــام اوایــی کــه در ان تقلیــد از صــدای خــوردن ایــن میــوه صــورت گرفتــه انتخــاب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه ایــن واژه ریشــه لغــوی در هیــچ یــک از زبان هــای منطقــه نــدارد؛ بلکــه‬ ‫صرفًــا تقلیــد از روی صدایــی اســت کــه هنــگام خــوردن چغالــه زردالــو ایجــاد مــی‬ ‫شــود ولــی از لحــاظ ســاختار اوایــی متعلــق بــه زبــان ترکــی اســت؛ چــون دقیقــا ً‬ ‫بــر قیــاس ســاخت هجایــی واژه هایــی ترکــی نظیــر اورتــه (میــان) ‪ ,‬ائرتــه (صبــح)‪،‬‬ ‫اوقَرتــه (انقــدر)‪ ،‬شــوقَرته (اینقــدر) و یِمِرتَــه (تخــم مــرغ ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫زبانهــای دیگــر منطقــه ماننــد کــردی و فارســی و تاتــی فاقــد چنیــن ســاختاری‬ ‫هســتند و در زبــان ترکمنــی هــم بــه چغالــه زردالــو « نوچــا » مــی گوینــد کــه از‬ ‫مقولــه بررســی زبانشــناختی مــا خــارج اســت ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 898

روزنامه بازار کسب و کار پارس 898

شماره : 898
تاریخ : 1402/09/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 897

روزنامه بازار کسب و کار پارس 897

شماره : 897
تاریخ : 1402/09/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

شماره : 896
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!