روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 700 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 700

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 700

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 700

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪195 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/05-‬فوریه‪ /14-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪700 :‬‬ ‫تاالب هایبین المللیگلستان‬ ‫تشنه اب و باران‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫ورود ارز به کشور‬ ‫معاف از مالیات شد‬ ‫‪4‬‬ ‫ارزویی که باالخره‬ ‫براورده شد‬ ‫‪2‬‬ ‫بهره برداریمنطقه‬ ‫ازاد تجاری اینچه برون‬ ‫نیاز به کار جهشی دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫توصیه ضروری برای‬ ‫محافظت از بدافزار‬ ‫برای خانواده ها‬ ‫بخشنامه مهم بانک مرکزی به شبکه بانکی؛‬ ‫مشخص شدن سازوکار‬ ‫بازگرداندنواحدهایمسکونی‬ ‫تملک شده به مالکان قبلی‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و‬ ‫کارهــای ســنتی تمایــل دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربه و تالش داشــته باشــید و اینگونه‬ ‫نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عده زیادی تمایل دارند بســرعت درامد میلیونی داشــته باشــند‪.‬ادامه شــماره ‪698‬‬ ‫‪ 9‬زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری ‪)fullstackacademy.com( :‬‬ ‫‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm; Ruby ; C; Rust‬‬ ‫چگونه می توانیم دیجیتال مارکتر شویم؟‬ ‫خــب در اینجــا اگــر عالقــه بــه دیجیتــال مارکتینــگ داریــد بایــد ایــن را بدانیــد کــه دیجیتــال مارکتینــگ هنــر و علمــی‬ ‫اســت کــه بــرای متخصــص شــدن در ان بایــد حتمــا ســال ها وقــت صــرف کنیــد و عــاوه بــر ان بایــد بــه اصــول و مبانــی‬ ‫علــم بازاریابــی هــم تســلط مناســبی داشــته باشــید‪ .‬نخســتین قــدم بــرای امــوزش پیــدا کــردن منابــع اســت؛ منابعــی کــه‬ ‫توســط افــراد بــا تجربــه تهیــه شــده و در هــر زمــان و مکانــی در دســترس باشــد‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫درامــد دیجیتــال مارکتینــگ بــه عوامــل مختلفــی ماننــد نــوع فعالیــت‪ ،‬میــزان فعالیــت‪ ،‬تعهــد شــما و‪ ...‬بســتگی دارد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال یــک ادمیــن شــبکه های اجتماعــی تنهــا بــرای گذاشــتن پســت و اســتوری بــه تعــداد روزهــای مــاه‬ ‫می توانــد بیــن ‪ 700‬هــزار تومــان تــا ‪ 2.5‬میلیــون تومــان درامــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬کسب درامد از شبکه های اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫مناسب برای هر سه گروه‬ ‫در دنیــای امــروز اکثــر مــردم حتــی در زمــان اســتراحت از تلفــن همــراه خــود اســتفاده می کننــد‪ ،‬عــده ای بــازی یــا وب گــردی‬ ‫می کننــد و یــا در شــبکه های اجتماعــی اینســتاگرام یــا تلگــرام حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬تلگــرام یــک شــبکه اطــاع رســانی اســت تــا شــبکه اجتماعــی‪ ،‬امــا در ایــن مطلــب بــه عنــوان شــبکه اجتماعــی از ان‬ ‫نــام برده ایــم‪.‬‬ ‫بخاطــر اینکــه از موضــوع فاصلــه نگیریــم بــرای کســب درامــد از طریــق فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی بایــد بــر روی‬ ‫موضوعــی مشــخص‪ ،‬فعالیــت مداومــی داشــته باشــید‪ ،‬بــا انتشــار محتــوای مفیــد و روش هــای افزایــش بازدیــد را بخوانیــد و‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫چگونه از شبکه های اجتماعی کسب درامد کنیم؟‬ ‫می تــوان یکــی از روش هــای کســب درامــد از شــبکه های اجتماعــی را مدیریــت در انهــا دانســت‪ .‬امــا قبــل از اینــکار حتمــا ًبایــد‬ ‫دربــاره اینکــه شــبکه های اجتماعــی چگونــه فعالیــت می کننــد‪ ،‬اســتراتژی شــبکه های اجتماعــی یــا بــه چــه صــورت در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی دیــده شــویم در گــوگل ســرچ کنیــد تــا بتوانیــد کمــی اطالعــات کســب کنیــد‪.‬‬ ‫در اینجــا شــما می توانیــد بــا ایجــاد یــک صفحــه و بــا تولیدمحتــوای مناســب ان را بــروز نگــه داریــد تا به مــرور زمان‪ ،‬مخاطب‬ ‫جــذب کنید‪.‬‬ ‫یا اینکه می توانید برای صفحات دیگر فالوور ارگانیک (واقعی) جذب کنید‪.‬‬ ‫در ضمــن شــما می توانیــد بــا تولیــد ویدئــو و محتــوا دیــده شــوید و بــا افزایــش محبوبیــت‪ ،‬کســب درامــد کنیــد‪.‬الزم‬ ‫بــه توضیــح اســت کــه شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام می توانــد ویتریــن محصــوالت شــما باشــد‪ ،‬یــا محلــی بــرای دیــدن‬ ‫نمونه کارهــای تولیــدی و یــا اشــنایی بــا تخصص هایــی کــه داریــد‪ .‬فقــط کافــی اســت دربــاره ان هــا محتــوای تصویــری یــا‬ ‫ویدئویــی تولیــد کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر پزشــک هســتید یــا تدریــس می کنیــد‪ ،‬می توانیــد در صفحــه خــود دربــاره مباحــث مرتبــط بــا کارتــان ویدئوهــای‬ ‫مختلفــی تهیــه کنیــد و مطمئــن باشــید اگــر محتــوای ارزشــمند تولیــد کنیــد‪ ،‬مخاطــب جــذب می کنیــد‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫اگــر مدیریــت شــبکه های اجتماعــی را برعهــده داشــته باشــید‪ ،‬بــا توجــه بــه وظایفــی کــه بــر عهــده شــما خواهــد بــود‪،‬‬ ‫میــزان درامــد نیــز متفــاوت اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال بــرای مدیریــت یک صفحه اینســتاگرام ممکن اســت از ماهــی ‪600‬‬ ‫تــا ماهــی چنــد میلیــون هــم گرفته شــود‪.‬‬ ‫اگر بر روی صفحه خودتان در اینستاگرام به صورت اصولی کار کنید قطعا ًدرامد خوبی برایتان خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ ...‬ادامه دارد‪...‬‬ ‫‪334‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪700‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫چهل و چهار سالگی‬ ‫انقالب؛ حاکمیت مردم بر‬ ‫اشتغال افرینی و تولید‬ ‫سید صولت مرتضوی‬ ‫دهــه مبــارک فجــر در تقویــم انقــاب اســامی‪ ،‬مظهــر‬ ‫تجلــی وحــدت و انســجام‪ ،‬میثــاق مــردم بــا والیــت و‬ ‫پیــروی از رهبــری مدبرانــه حضــرت امام خمینــی (ره)‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان بــرگ زرینــی بــر تــارک تاریــخ ایــن‬ ‫مــرز و بــوم می درخشــد و اقتــدار و عظمــت ملّــت‬ ‫ســرافراز و خداجــوی ایــران را بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫امــروز در چهــل و چهــار ســالگی انقــاب و بــا تعییــن‬ ‫چشــم انداز گام دوم انقــاب اســامی‪ ،‬سیاســت های‬ ‫کلــی نظــام و اســناد توســعه ان چــه کــه در وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی به عنــوان نقشــه راه‬ ‫ت و نســخه ضــروری بــرای‬ ‫ترســیم کرده ایــم یــک اولوی ـ ‬ ‫وضــع امــروز اســت کــه در صــورت عملیاتــی شــدن‬ ‫می تــوان بــا ســرعت و شــتاب بیشــتری از ایــن پیــچ‬ ‫تاریخــی گذشــت‪ .‬انچــه کــه در دیــدار رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب بــا کارافرینــان و تولیدکننــدگان در چنــد روز‬ ‫اخیــر نیــز مطــرح شــد‪ ،‬ضــرورت تســریع در اجــرای‬ ‫سیاســت های چابک ســازی دولــت و تقویــت بخــش‬ ‫خصوصــی را نمایــان ســاخت‪ .‬دولــت مردمــی ســیزدهم‬ ‫بــاور دارد کــه نقــش و جایگاهــش در مردمی ســازی‬ ‫اقتصــاد؛ هدایت گــری‪ ،‬حمایتگــری و تســهیل گری‬ ‫اســت‪ .‬خروجــی مردمی ســازی و دولــت مردمــی بایــد‬ ‫ایــن باشــد کــه مــردم احســاس کننــد در حــوزه اقتصادی‬ ‫متولــی هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان ســه راهبــرد عملیاتــی بــرای تقویــت‬ ‫نقش افرینــی مــردم در اشــتغال افرینی و رشــد‬ ‫اقتصــادی در بزرگتریــن وزارتخانــه اجتماعی و اقتصادی‬ ‫دولــت ترســیم شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬توســعه الگوهــای تعــاون در جوامــع نویــن شــهری‬ ‫و روســتایی می توانــد بســتری بــرای شــکل گیری‬ ‫همکاری هــا در عرصه هــای اقتصــادی باشــد‪ .‬تعاونــی‬ ‫یکــی از اصلی تریــن نهادهــای حکمرانــی مردمــی اســت‬ ‫کــه مسندشناســی‪ ،‬بازارایــی‪ ،‬به روزرســانی و تشــخیص‬ ‫نیازهــای بخــش تعــاون بایــد بــا رویکــرد مردمــی و بــا‬ ‫تمرکــز بــر ابزارهــای نــواوری بــاز و نــواوری مشــارکتی‬ ‫بــرای دریافــت ایده هــا و ورود خالقیــت در عرصــه‬ ‫حکمرانــی انجــام شــود‪ .‬بخــش تعــاون به عنــوان یکــی‬ ‫از ارکان س ـه گانه اقتصــاد ایــران در کنــار بخــش دولتــی‬ ‫و خصوصــی در قانــون اساســی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه‬ ‫اســت و تــاش می کنیــم بــا تســهیل صــدور مجوزهــا و‬ ‫نیــز ارائــه بســته های تشــویقی بــرای تشــکیل تعاونی هــا‬ ‫گامــیاساســیدرمردمــیکــردناقتصــادکشــوربرداریــم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حرکــت از بنــگاه داری بــه ســهام داری نیــز یکــی از‬ ‫اولویت هــای مــا در مســیر چهــل و پنــج ســالگی انقــاب‬ ‫اســامی خواهــد بــود‪ .‬بــا برگــزاری نشسـت های متعــدد‬ ‫بــا مدیــران شــرکت ها و هلدینگ هــای تابعــه در ایــن‬ ‫مــدت ایــن باورصحیــح تقویت شــد که خصوصی ســازی‬ ‫یــک ریل گــذاری در اقتصــاد کشــور و نیازمنــد همراهــی‬ ‫تمــام قــوا در ایــن بخــش اســت‪ .‬خصوصی ســازی‬ ‫در بدنــه وزارت تعــاون بــه معنــای رهاســازی نیســت‬ ‫بلکــه تــاش مــا واگــذاری بــه بخــش خصوصــی متعهــد‬ ‫و توانمنــد اســت‪ .‬در ایــن میــان بهــره وری و اصــل‬ ‫رقابت پذیــری می بایســت مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫ب و کار از الزامــات دســتیابی‬ ‫‪ -۳‬بهبــود محیــط کســ ‬ ‫بــه رشــد اقتصــادی بــاال و پایــدار بــود کــه رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب چندیــن بــار در دیــدار صدهــا تــن از‬ ‫تولیدکننــدگان‪ ،‬کارافرینــان و فعــاالن عرصه هــای‬ ‫دانش بنیــان بــر ان تاکیــد کردنــد و گفتنــد‪ :‬بایــد کاری‬ ‫بو‬ ‫کنیــم کــه مــردم بتواننــد بــه راحتــی‪ ،‬تولیــد و کس ـ ‬ ‫کار و داد و ســتد کننــد‪ .‬بــر ایــن اســاس تســهیل صــدور‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬نظــارت بــر تحقــق میــزان اشــتغال‪ ،‬افزایــش‬ ‫میــزان تســهیالت اشــتغال زایی و نظــارت مســتمر بــر‬ ‫کارگــروه رفــع موانــع تولیــد در اســتان ها از مــواردی‬ ‫اســت کــه بــرای اسان ســازی ســرمایه گذاری مــردم و‬ ‫کمــک بــه اشــتغال افرینی انــان در دســتور کار وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــوارد در کنــار سیاســت گذاری های کالن و‬ ‫اقدامــات جهــادی مدیــران و کارشناســان وزارت کار‪،‬‬ ‫بــه تعالــی رفــاه اجتماعــی و امیدافرینــی بیــش از‬ ‫پیــش منجــر می شــود‪ .‬امــروز کــه نهــال انقــاب ‪۵۷‬‬ ‫بــه درخــت ســرافراز و تنومنــد ‪ ۴۴‬ســاله مبــدل شــده‪،‬‬ ‫ایــن ایــام عزیــز و فرخنــده‪ ،‬فرصتــی اســت بــس غنیمت‬ ‫کــه بدانیــم رســیدن بــه تکامــل ‪ ۴۴‬ســالگی را مرهــون‬ ‫شــهدای گرانقــدر و عزیــزی هســتیم کــه درخــت ایــن‬ ‫انقــاب شــکوهمند بــا خــون انــان ســیراب کــرده اســت‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫ارزویی که باالخره‬ ‫براورده شد‬ ‫دختــران محلــه «اوغــان» شهرســتان گالیکــش کــه رویــای‬ ‫اجــرای ســرود بــر مــزار ســردار دل هــا را داشــتند باالخــره بــا کاروان‬ ‫«راهیان ملک ســلیمانی» راهی کرمان شــدند و قطعه ســرودی‬ ‫را با مضمون دالوری های ســردار ایرانی و پرافتخار ســپاه اســام‬ ‫در مــزار حــاج قاســم ســلیمانی اجــرا کردنــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬ویژگی های شــاخصی مانند «تقوا‬ ‫و اخــاص‪ ،‬بســیجی و مردمــی بــودن‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬والیتمــداری و‬ ‫مــرد میــدان بــودن» باعــث شــد یــاد و خاطــره ســردار بزرگ اســام‬ ‫بــه عنــوان شــخصیت انقالبــی ممتــاز در ذهــن مــردم ایــران باقــی‬ ‫بمانــد و حتــی نسـل های دهــه هشــتاد و نــودی بــا گــوش ســپردن‬ ‫بــه روایــات تالش هــای مجاهدانــه ایــن عزیــز کــرده انقــاب و‬ ‫رهبــری‪ ،‬هــر روز بیشــتر از قبــل تمایــل بــه همرکابــی در مکتــب‬ ‫ســلیمانی داشــته باشند‪.‬‬ ‫دختــران محلــه «اوغــان» گالیکــش بــه عنــوان یــک از‬ ‫شهرســتان های شــرق اســتان گلســتان نمونــه بــارزی از عالقــه‬ ‫نســل دهــه هشــتاد و نــودی بــه ســردار ســلیمانی در عمــل‬ ‫هســتند چراکــه بــا توســل خالصان ـ ه بــه حضــرت زهــرا(س) در‬ ‫ایــام فاطمیــه‪ ،‬موانــع را از میــان برداشــتند و بــا پیمــودن مســافت‬ ‫بیــش از هــزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتــری تــا کرمــان بــر مــزار ایــن شــهید‬ ‫حاضــر شــده و بــا انجــام کارهــای فرهنگی مختلــف ارادت خــود را‬ ‫بــه شــهدای انقــاب اســامی نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫«فاطمــه وزیــری‪ ،‬معصومــه شــیخ‪ ،‬محدثــه ســایری‪ ،‬ســپیده‬ ‫میرشــاهی‪ ،‬ســوگند ســرگلزایی‪ ،‬زهــرا گــودرزی‪ ،‬مهدیــه‬ ‫میرشــاهی‪ ،‬فاطمــه ســایری‪ ،‬ســیده مهنــا موســوی‪ ،‬فاطمــه‬ ‫ســادات حســینی‪ ،‬فاطمــه زهــرا دهمــرده‪ ،‬معصومــه ســجادی‬ ‫راد و نازنیــن ســادات میردوســتی» ‪ ۱۳‬دانــش امــوز دبیرســتان‬ ‫متوســطه اول مدرســه محدثــه محلــه اوغــان بــه نمایندگــی از‬ ‫دیگــر همکالس ـی های خــود بــا برپایــی موکــب در صحــن مــزار‬ ‫ســردار دل هــا و توزیــع بیــش از ‪ ۴‬هــزار بســته فرهنگــی گوشـه ای‬ ‫از ارادت دختــران ایــن دیــار بــه مدافعــان ارمان هــا و ارزش هــای‬ ‫انقــاب اســامی را بــه نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫افتخــار دختــران محلــه اوغــان بــه حضــور در اردوی راهیان ملک‬ ‫سلیمانی‬ ‫از نــگاه ایــن دختــران کــه حــدود نیمــی از انــان ســادات هســتند‬ ‫حضــور در کاروانــی ‪ ۱۳‬نفــره از دانــش امــوزان بــا عنــوان راهیــان‬ ‫ملــک ســلیمانی بــر مــزار ایــن بزرگــوار در کرمــان افتخــار بزرگــی‬ ‫اســت و چراکــه در ایــام فاطمیــه از حضــرت زهــرا(س) خواســتند‬ ‫تــا بتواننــد ســرودی بــا محوریــت ســردار ســلیمانی را بــر ســر مــزار‬ ‫وی اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬نفــر از دانــش امــوزان مدرســه محدثــه بــا تالشــی یــک ماهــه‬ ‫توانســتند بــه صــورت همخوانــی در مراســم ایــام فاطمیــه ســرور‬ ‫«ای مادر ای مادر ای مادر چادرت را بتکان روزی ِ ما را بفرســت‪،‬‬ ‫ای کــه روزی ِ دو عالــم همــه از چــادر ِ توســت» را اجــرا کننــد کــه‬ ‫مــورد اســتقبال مســووالن شهرســتانی قــرار گرفــت و بعــد از ان‬ ‫کــم کــم از شــور و شــوق خــود بــرای اجــرای ســرودی دیگــر در‬ ‫وصــف ســردار دل هــا ان هــم در ســالروز شــهادت وی در جمــع‬ ‫ســایر همکالســی ها و خانواده هایشــان صحبــت کردنــد و بــه‬ ‫مــرور شــور و اشتیاق شــان بــرای تحقــق ایــن خواســته قلبــی‬ ‫بیشــتر شــد و بــه گــوش مســووالن مدرســه هــم رســید‪.‬‬ ‫«مائــده قمبرپــور» معــاون پرورشــی بــه همــراه مدیــر مدرســه‬ ‫ایــن مطالبــه فرهنگــی دانــش امــوزان را بــه عنــوان یــک کار‬ ‫فرهنگــی خــوب و ارزشــی بــا مســووالن امــوزش و پــرورش‬ ‫شهرســتان و اســتان و دیگــر مســووالن تاثیرگــذار منطقــه در‬ ‫میــان گذاشــتند امــا چندیــن مانــع کــه مهمتریــن ان ممنوعیــت‬ ‫برگــزاری اردوی یــک هفتــه قبــل و بعــد از امتحانــات بــود در کنــار‬ ‫نگرانــی از مســافت زیــاد و مشــکالت رفــت و امــد و هزینه هــا‬ ‫وجــود داشــت‪.‬‬ ‫دختــران حــاج قاســم بــا شــنیدن ایــن موانــع بــا دل شکســته بــه‬ ‫مــادر خــود حضــرت فاطمــه زهــرا(س) توســل جســتن و خیلــی‬ ‫از انــان بــرای تحقــق ارزویشــان ختــم صلــوات نــذر کردنــد و در‬ ‫نهایــت در میانــه تمــام ایــن موانع موســی کابلی معاون پرورشــی‬ ‫اداره کل امــوزش پــرورش گلســتان بــا نــگاه انقالبی و قبول تمام‬ ‫مســوولیت های خلــق یــک کار ابتــکاری اثرگــذار در کشــور از خــود‬ ‫و جایگاهــش هزینــه و مجــوز اردو را بــه عشــق ســردار دل هــا‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش و مدیــر امــوزش و پــرورش شهرســتان هــم‬ ‫پشــتیبان جدی این حرکت فرهنگی شــدند و مدیریت فرهنگی‬ ‫ســپاه نینــوا گلســتان هــم حمایــت رســانه ای ان را برعهــده گرفت‬ ‫و در نهایــت دانــش امــوزان مدرســه در کنــار تمریــن ســرود بــا‬ ‫کمــک خیــران و از پول هــای توجیبــی خــود شــروع بــه تهیــه ‪۴‬‬ ‫ک و بازی هــای فکــری و‬ ‫هــزار بســت ه فرهنگــی ماننــد «بادبــاد ‬ ‫ســربند و ملزومــات حجــاب بــا عکــس ســردار و وصیــت نامــه‬ ‫شــهدا» کردنــد و داشــتن وضــو و ذکرگویــی دائمــی در هنــگام‬ ‫تهیــه ایــن بســته ها‪ ،‬باعــث ارزش معنــوی بــاالی انهــا شــد‪.‬‬ ‫یــک عنایــت کوچــک حضــور دختــران گالیکشــی را در صحــن‬ ‫ســردار ثابــت کــرد‬ ‫در زمــان حرکــت از مجمــوع ‪ ۳۰‬دانــش امــوز فقــط زمینــه حضور‬ ‫‪ ۱۳‬نفــر در ایــن کاروان فراهــم شــد کــه بــا همراهــی مائــده‬ ‫قمبرپــور معــاون پرورشــی مدرســه در کنــار تعــدادی دیگــر از‬ ‫عوامــل بــا یــک دســتگاه مینــی بــوس ســفر خــود را به ســمت مزار‬ ‫ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اغــاز کردنــد و بعــد از ‪۲۳‬‬ ‫ســاعت بــه شــهر کرمــان رســیدند‪.‬‬ ‫اطــراف مــزار ســردار ســلیمانی گیت هــا مختلفــی وجــود داشــت‬ ‫لــذا بــا هماهنگــی ســتاد ســردار در کرمــان‪ ،‬دختــران دانش امــوز‬ ‫بــه ســمت محــل پیــش بینــی شــده بــرای موکــب حرکــت کردنــد‬ ‫امــا یــک جابجایــی در انتخــاب درب ورودی باعــث شــد تــا دختــران‬ ‫به جــای اســتقرار در خــارج از صحــن‪ ،‬همــراه بــا بســته های‬ ‫فرهنگــی خــود موکب شــان را در نزدیکتریــن محــل بــه مــزار‬ ‫شــهید ســلیمانی در داخــل صحــن برپــا کننــد‪.‬‬ ‫ایــن دانــش امــوزان نوجــوان چندیــن نوبــت ســرود خــود را در‬ ‫مــدت ‪ ۲‬روز حضــور بــر مــزار ســردار ســلیمانی اجــرا کردنــد و محل‬ ‫برپایــی کاروان بــه گونـه ای بــود کــه هــر زائــری هنــگام حضــور در‬ ‫صحــن دقایقــی را در موکــب دختــران حــاج قاســم می گذرانــد و با‬ ‫عشــق و عالقــه زیــاد بســته های فرهنگــی را بــه عنــوان تبــرک بــا‬ ‫خــود بــه یــادگار می بــرد‪.‬‬ ‫مســووالن کشــوری زیــادی از جملــه علی اصغــر باقــرزاده معاون‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش و مجتبــی باســتان رییــس ســازمان‬ ‫بســیج دانــش امــوزی بــدون تشــریفات و یــا دعــوت قبلــی‪ ،‬از‬ ‫موکــب دختــران محلــه اوغــان دیــدن کردنــد و انجــام ایــن اقــدام‬ ‫فرهنگــی را باعــث افتخــار ایــران و ایرانــی دانســتند و قــول ســفر‬ ‫مشــهد را بــه اعضــای کاروان راهیــان ملــک ســلیمانی دادنــد‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان گالیکشــی هــم فرصــت را مغتــم شــمرده و از‬ ‫مســووالن کشــوری خواســتند بــا توجــه بــه عالقــه زیــاد دختــران‬ ‫ایــران اســامی بــه مکتــب ســردار ســلیمانی از این پــس با برپایی‬ ‫اردوی ملــک ســلیمانی بیــش از پیــش باعــث تشــویق دانــش‬ ‫امــوزان بــرای اشــنایی بــا جایــگاه و اقدامــات ارزشــمند این شــهید‬ ‫بــزرگ در راه دفــاع از مظلومــان شــوند‪.‬‬ ‫دختــران حــاج قاســم بعــد از بازگشــت از مــزار ســردار ســلیمانی‪،‬‬ ‫از طــرف ســردار ملــک فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان و مدیــر کل‬ ‫تبلیغــات اســامی اســتان مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد و امــام‬ ‫جمعــه شهرســتان هــم در خطبه هــای نمــاز جمعــه حضــور‬ ‫فرهنگــی دختــران حــاج قاســم محلــه اوغــان بــر مــزار ســردار‬ ‫دل هــا را مایــه افتخــار مــردم اســتان دانســت‪.‬‬ ‫رویــای اجــرای ســرود دختــران گالیکشــی بــر مــزار حــاج قاســم؛‬ ‫ارزویــی کــه باالخــره بــراورده شــد‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار بازدیدکننــده از فیلــم ســفر دختــران حــاج‬ ‫قاســم محلــه اوغــان‬ ‫بــه گفتــه مائــده قمبرپــور سرپرســت ایــن کاروان‪ ،‬فیلمــی از‬ ‫ابتــدای فعالیت هــای دختــران حــاج قاســم محلــه اوغــان تــا زمــان‬ ‫حضــور بــر مــزار ایــن شــهید توســط مدیریت فرهنگی ســپاه نینوا‬ ‫تولیــد شــد کــه در شــبکه های پیــام رســان داخلــی از جملــه ایتــا و‬ ‫شــاد بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار بازدیــد کننــده داشــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیران مدارس در حوزه شهرســتان گالیکش و ســایر‬ ‫نقــاط اســتان بارهــا در تماس هــای تلفنــی و مالقات های حضوری‬ ‫ضمــن تبریــک بــرای ایــن حرکــت بیــان کردنــد خیلــی از دانــش‬ ‫اموزان شــان بــا مشــاهده فیلــم بازنشــر شــده از اقــدام فرهنگــی‬ ‫مدرســه محدثــه خواســتار برگــزاری اردوهــای مشــابه شــدند‪.‬‬ ‫قنبرپــور ادامــه داد‪ :‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر از دانــش امــوزان و‬ ‫فرهنگیــان در شــبکه پیــام رســان شــاد بــا هدف افزایش اشــنایی‬ ‫کــودکان و نوجوانــان ایــران اســامی بــا مکتــب ســردار ســلیمانی‬ ‫خواســتار برگــزاری اردوی راهیــان ملــک ســلیمانی بــه مناســبت‬ ‫ســالروز شــهادت وی در ســال های اینــده شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اســام احتیــاج بــه بانــوان فــداکار دارد‬ ‫و ایــن احتیــاج امــروز بیشــتر احســاس می شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫دختــران حــاج قاســم مدرســه محدثــه محلــه شــهیدپرور اوغــان‬ ‫گالیکــش بــا اردوی راهیــان ملــک ســلیمانی در واقــع صحنــه‬ ‫نــوردی فداکارانــه‪ ،‬اثرگــذار‪ ،‬انقالبــی و جریــان ســاز میــدان جهــاد‬ ‫تبییــن را بــه نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫سرپرســت کاروان راهیــان ملــک ســلیمانی‪ ،‬دختــران و بانــوان‬ ‫انقالبــی را از جملــه موثرتریــن افــراد در تبدیــل بحــران بــه فرصت‬ ‫برشــمرد و افــزود‪ :‬صحنــه گردانــی صبورانــه دختــران و بانــوان در‬ ‫میــدان مدیریــت عاطفــی و اجتماعــی‪ ،‬منجــر بــه تربیــت نســلی‬ ‫تمــدن ســاز در مکتبــی می شــود کــه اســتادی بــه ماننــد ســردار‬ ‫شــهید حــاج قاســم ســلیمانی دارد‪.‬‬ ‫قمبرپــور ادامــه داد‪« :‬جهــش» بــه معنــی ســرعت در تصمیــم‬ ‫گیــری و تصمیــم ســازی در میــدان مقاومــت‪« ،‬منش» به معنی‬ ‫حســینی بــودن و حرکــت در مســیر مکتــب عاشــورایی‪« ،‬روش»‬ ‫بــه معنــی حرکــت مبتنــی بــر گفتمــان انقــاب و امامیــن انقــاب‬ ‫و «پویــش» بــه معنــی ســاخت تمدنــی پویــا و جریــان ســاز چهــار‬ ‫شــاخصه بــرای تربیــت نســل تمــدن ســاز در مکتــب ســردار‬ ‫ســلیمانی اســت‪.‬‬ ‫توزیع بیش از ‪ ۴‬هزار بسته فرهنگی بر مزار سردار دل ها‬ ‫وی با مهم دانســتن زنده نگهداشــتن مکتب ســردار ســلیمانی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬کاروان راهیــان ملــک ســلیمانی دختران حاج قاســم برای‬ ‫نخســتین بــار از گالیکــش بــه مقصــد زیــارت مــزار ســردار شــهید‬ ‫ســلیمانی بــه کرمــان اعــزام و بــه اجرای ســرود و توزیع بیــش از ‪۴‬‬ ‫هــزار بســته فرهنگــی (پیکســل‪ ،‬بادکنــک و بــازی فکــری و ســربند‬ ‫منقش به عکس ســردار‪ ،‬وصیتنامه شــهدا‪ ،‬کتابچه و ملزومات‬ ‫حجــاب) بــه صــورت رایــگان بیــن زوار پرداختند‪.‬‬ ‫قمبرپــور افــزود‪ :‬کاروان مدرســه محدثــه پرچـم دار تنهــا موکــب‬ ‫دانــش امــوزی صحــن اصلی گلزار در جوار مزار شــهید ســلیمانی‬ ‫بــود و از حواشــی زیبــای ایــن موکــب می تــوان بــه اوردن لبــاس‬ ‫حــاج قاســم و پرچــم حــرم مطهــر امــام حســین (ع) توســط‬ ‫خادمــان بــه موکــب و توزیــع هدایــای فرهنگــی میــان خانم هــای‬ ‫کــم حجــاب حاضــر در صحــن توســط دانش امــوزان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی از مســووالن حــوزه فرهنگــی خواســت بــا هــدف کمــک بــه‬ ‫عبــور از بحران هــا و خنثی ســازی توطئه هــای دشــمنان بــرای‬ ‫خدشــه وارد کــردن بــه وحــدت و همدلــی بــا تمرکــز بــر کــودکان‬ ‫و نوجوانــان‪ ،‬زمینــه اشــنایی بیشــتر دختــران و پســران دهه هــای‬ ‫‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬را با معرفی الگوهایی به مثل ســردار ســلیمانی فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عضویــت هــزار دانش امــوز گلســتانی در طــرح دختــران حــاج‬ ‫قاســم‬ ‫مســوول طــرح دختــران حــاج قاســم اداره کل تبلیغات اســامی‬ ‫گلســتان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون هــزار‬ ‫دانــش امــوز از تمــام شهرســتان های اســتان بــه عضویــت طــرح‬ ‫دختــران حــاج قاســم درامدنــد کــه بیشــترین ان هــا مربــوط بــه‬ ‫گــرگان‪ ،‬رامیــان و گنبــدکاووس هســتند‪.‬‬ ‫ســمیه امیــری نحــوه نــام نویســی بــرای عضویــت در طــرح‬ ‫دختــران حــاج قاســم را بــه صــورت محلــه محــور و تبلیغــات‬ ‫چهــره بــه چهــره دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬بــا برگــزاری نشسـت های‬ ‫مختلــف در مســاجد محله هــا اهــداف طــرح تبییــن می شــود و‬ ‫عــاوه بــر ان دانــش امــوزان فعــال هــم در جمع هــای همســاالن‬ ‫بــه بیــان زوایــای مختلــف ایــن طــرح می پردازنــد‪.‬‬ ‫اجــرای ســرود حماســی دختــران ســلیمانی‪ ،‬تئاتــر بــا موضــوع‬ ‫پاســخ بــه شــبهات اغتشاشــات دانــش امــوزان‪ ،‬فعالیــت در‬ ‫رســانه ها بــا محوریــت دســتاوردهای انقــاب در عرصــه علمــی‪،‬‬ ‫اجــرای ورزش هــای رزمــی‪ ،‬تولیــد پوشــاک دختــران نوجــوان‬ ‫متناســب بــا فرهنــگ ایرانــی اســامی‪ ،‬برگــزاری نشســت های‬ ‫صمیمانــه و کرســی ازاداندیشــی در ســطح مــدارس از جملــه‬ ‫برنامه هــای در حــال اجــرا ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی یکــی از‬ ‫محبوب تریــن چهره هــای انقــاب اســامی و نمــاد مبــارزه بــا‬ ‫نظــام ســلطه و ظلــم جهانــی شــناخته می شــود کــه بــه گــواه‬ ‫بســیاری از فعــاالن اجتماعــی و سیاســی ایــن شــهید واالمقــام‬ ‫هرگــز فکــری جــز حرکــت بــرای عــزت اســام و مظلومــان جهــان‬ ‫در ســر نداشــت و زندگــی خــود را صــرف مبــارزه بــا ظالمــان کــرد و‬ ‫همــواره نگاهــش بــه افــق نــگاه مقــام معظــم رهبــری جمهــوری‬ ‫اســامی دوختــه بــود‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی از فرماندهــان عملیات هــای والفجــر هشــت‪،‬‬ ‫کربــای چهــار و کربــای پنــج بــود و بــا پایــان یافتــن جنــگ در‬ ‫‪ ،۱۳۶۷‬لشــکر ‪ ۴۱‬ثاراللــه بــه فرماندهــی ســردار ســلیمانی بــه‬ ‫کرمــان بازگشــت و درگیــر جنــگ بــا اشــراری شــد کــه از مرزهــای‬ ‫شــرقی کشــور هدایــت می شــدند‪.‬‬ ‫ایــن ســردار بــزرگ ســپاه اســام نقــش کلیــدی در خاورمیانــه بــه‬ ‫ویــژه در ناارامی هــای منطقــه ای معــروف بــه بیــداری اســامی‬ ‫(بهــار عربــی) ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫سردار بزرگ و پرافتخار اسالم در روز ‪ ۱۳‬دی ماه ‪ ۱۳۹۸‬اسمانی‬ ‫شــد و ارواح طیبـ ه شــهیدان‪ ،‬روح مطهــر قاســم ســلیمانی را در‬ ‫اغــوش گرفتند‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 16‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪700‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫نبود اگاهی عمومی در‬ ‫ارتباط با جایگاه تاالب ها‬ ‫تاالب هایبین المللی‬ ‫گلستان تشنه اب و باران‬ ‫درمــان خشــکی کامــل ‪ ۲‬تــاالب بین المللــی االگل و اجـی گل‬ ‫و جلوگیــری از ابتــای تــاالب المــاگل بــه ایــن شــرایط ســخت‪،‬‬ ‫ارزوی همــه دوســتداران محیــط زیســت اســت کــه حــل ان‬ ‫چــاره ای جــز رهاســازی اب ســدهای ســاخته شــده بــر روی‬ ‫اتــرک‪ ،‬رعایــت حقابــه ایــن رودخانــه‪ ،‬بــارش بــاران و مدیریــت‬ ‫مشــارکتی بــا همــکاری جوامــع محلــی نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مجموعــه تاالب هــای االگل‪،‬‬ ‫المــاگل و اجـی گل در شهرســتان مــرزی گنبــدکاووس در کنــار‬ ‫تــاالب گمیشــان و خلیــج گــرگان بــا شــرایط بحرانــی دســت بــه‬ ‫گریبــان هســتند بــه طــوری کــه طبــق اخریــن اعــام رییــس‬ ‫اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس ‪ ۲‬تــاالب االگل و‬ ‫اج ـی گل بــه طــور کامــل خشــک شــدند و تــاالب المــاگل در‬ ‫اســتانه خشــک شــدن اســت و در کنــار ان کارشناســان حــوزه‬ ‫محیــط زیســت برایــن باورنــد کــه تــاالب اینچــه هــم بــه دلیــل‬ ‫مداخــات انســانی و فعالیــت واحدهــای اســتحصال و فراوری‬ ‫یــد در شــرایط فــوق بحرانــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وقــوع ســیالب اگــر بــرای هــر نقطــه ای از ایــران همــراه بــا‬ ‫خســارت باشــد بــرای مــردم ســاکن اطــراف تاالب هــا کــه بــا‬ ‫خشکســالی شــدید دســت بــه گریبــان هســتند نعمتــی بــزرگ‬ ‫محســوب می شــود چــرا کــه ورود هــر قطــره از رواناب هــای‬ ‫جــاری بــه ایــن ذخیره گاه هــای طبیعــی بــا کمــک بــه تــداوم‬ ‫زندگــی گونه هــای مختلــف جانــواری و گیاهــی ان برابــر اســت‪.‬‬ ‫تاالب هــا بـــه عنــوان جـــزء اساســی اکوسیســـتم جهانــی‬ ‫در پیشــگیری یــا کاهــش شـــدت ســـیل‪ ،‬تغذیــه ســـفر ه اب‬ ‫زیرزمینــی و فـــراهم کردن زیســـتگاه منحصــر به فــرد بــرای‬ ‫گیاهــان و جانــوران و دیگــر خدمــات و ســــودمندی ها از‬ ‫جملـــه حفـــظ کیفیـــت اب هـــا‪ ،‬ذخیــره ســیالب ها و کنتــرل‬ ‫فرســایش خاک نقـــش مهمـــی دارند و همچنین از عوامل‬ ‫موثر در حفظ تنـــوع چشـــم اندازها و راهبردهای حفاظـــت‬ ‫منطق ـه ای هســتند‪.‬‬ ‫جوامــع محلــی از ایــن تاالب هــا در کشــاورزی‪ ،‬دامــداری‪،‬‬ ‫پــرورش ابزیــان و گردشــگری اســتفاده می کننــد و یکــی از‬ ‫عوامــل اصلــی ســکونتگاه ایــن جوامــع در منطقــه وجــود ایــن‬ ‫تاالب هاســت‪.‬‬ ‫وجــود علــف شــور‪ ،‬جــارو ترکمنــی‪ ،‬ســلمه ســفید‪،‬‬ ‫گزشــاهی‪ ،‬خارشــتر و یوالــف و زیســت پســتاندارانی نظیــر‬ ‫روبــاه معمولــی‪ ،‬روبــاه ســردم ســیاه (ترکمنــی)‪ ،‬گربــه‬ ‫دشــتی‪ ،‬شــغال‪ ،‬گــراز‪ ،‬تشــی‪ ،‬جردبــزرگ‪ ،‬جردلیبــی و‬ ‫مــوش صحرایــی و خزندگانــی ماننــد قورباغــه مردابــی‪،‬‬ ‫وزغ ســبز‪ ،‬الــک پشــت برکــه ای‪ ،‬الــک پشــت افغانــی‪،‬‬ ‫انــواع مارمولــک‪ ،‬کورمــار ســلیمانی‪ ،‬مارابــی‪ ،‬مارچلیپــر‪،‬‬ ‫ماراتشــی‪ ،‬تیرمــار‪ ،‬کفچه مــار و افعــی و انــواع ماهــی‬ ‫شــامل «گاوماهــی‪ ،‬ســرگنده‪ ،‬پــاروا‪ ،‬کلمه‪ ،‬اســبله ماهی‪،‬‬ ‫گامبوزیــا‪ ،‬فیتوفــاک‪ ،‬کپــور‪ ،‬امــور‪ ،‬کاراس و ســیاه ماهــی»‬ ‫و حضــور طیــف وســیعی از پرنــدگان ابــزی‪ ،‬کنارابــزی و‬ ‫خشــکی زی از جاذبه هــای تاالب هــای گلســتان محســوب‬ ‫می شــود کــه ایــن روزهــا خشکســالی بــر ادامــه حیــات انهــا‬ ‫هم تاثیر مســتقیم گذاشــته اســت و هر چقدر که ســطح‬ ‫خشــکی گســترده تــر شــود بــه همــان نســبت از جمعیــت‬ ‫جانــوری و گیاهــی منطقــه هــم کاســته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار و اطالعــات موجــود ‪ ۲۵۰‬تــاالب در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه از ایــن میــان ‪ ۲۶‬تــاالب بــا مســاحت حــدود ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــون هکتــار کــه االگل‪ ،‬المــاگل‪ ،‬اجی گل و گمیشــان واقع‬ ‫در اســتان گلســتان از جملــه انهــا محســوب می شــود عضــو‬ ‫کنوانســیون رامســر هســتند‪.‬‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪،‬‬ ‫ب اجـی گل بــا ‪ ۳۲۰‬هکتــار و تــاالب المــاگل بــا مســاحت‬ ‫تــاال ‬ ‫‪ ۲۰۷‬هکتــار در نزدیکــی مــرز ایــران و ترکمنســتان و در بخــش‬ ‫داشــلی بــرون گنبــدکاووس واقــع شــدند و تامیــن اب انهــا از‬ ‫طریــق ســیالب های فصلــی رودخانــه مــرزی اتــرک اســت و‬ ‫تــاالب گمیشــان هــم در زمــره تاالب هــای ســاحلی ‪ -‬دریایــی‬ ‫و بــه عنــوان یــک تــاالب حاشــیه ای و بیــن المللــی در جنــوب‬ ‫شــرقی دریــای خــزر قــرار گرفتــه کــه بــه طــور مســتقیم تحــت‬ ‫تاثیــر نوســانات اب دریــای خــزر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس محاســبات صــورت گرفتــه ارزش اکولوژیکــی‬ ‫تاالب هــا حــدود ‪ ۱۰‬برابــر بیشــتر از جنگل هــا و ‪ ۲۰۰‬برابــر‬ ‫بیشــتر از زمین هــای زراعــی اســت چــرا کــه بــا توجــه بــه تنــوع‬ ‫زیســتی زیــاد نقــش مهمــی در کاهــش گرمــای زمیــن ایفــا‬ ‫می کنــد بــه عبارتــی ایــن حوضه هــای ابــی بــه طور معمــول دی‬ ‫ن را تبدیــل بــه مــواد‬ ‫اکســیدکربن را توســط گیاهــان جــذب و ا ‬ ‫الــی می کننــد و ایــن باعــث می شــود تــا گرمایــش کــره زمیــن‬ ‫کاهــش یابــد‪ ،‬همچنیــن می تواننــد شــرایط اب و هوایــی را‬ ‫در یــک منطقــه متعــادل کننــد و هیــدرو اقلیم هــای خاصــی را‬ ‫بــه وجــود اورنــد کــه موجــب بــاال رفتــن ارزش های زیســتگاهی‬ ‫یــک منطقــه می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان به واســطه برخورداری از زیســتگاه های ابی‬ ‫متنــوع‪ ،‬ســکونتگاه مناســبی بــرای زمســتان گذرانی پرنــدگان‬ ‫مهاجــر محســوب می شــود امــا بــه اعتقــاد کارشناســان بــا‬ ‫کاهــش بارندگی هــا و تاثیــر ان در افزایــش ســطح خشــکی‬ ‫تاالب هــا و ذخایــر ابــی‪ ،‬ورود ایــن پرنــدگان بــرای ســکونت‬ ‫چنــد ماهــه بــه زیســتگاهای اســتان کاهــش یافتــه اســت کــه‬ ‫مهمتریــن عامــل ان بــه کــم ابــی و خشــک شــدن ایــن ذخایــر‬ ‫بــر می گــردد‪.‬‬ ‫خشک شدن ‪ ۲‬تاالب بین المللی گنبدکاووس‬ ‫طبــق اعــام رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫گنبــدکاووس‪ ۲ ،‬تــاالب بین المللــی اجــی گل و االگل ایــن‬ ‫شهرســتان بــه ســبب کــم بارشــی ســال ابــی قبــل و جدیــد و‬ ‫تخصیــص نیافتــن حــق ابــه انها از محــل رودخانه اترک و ســد‬ ‫شــیرین دره بــه طــور کامــل خشــک شــد‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی افــزود‪ :‬درحــال حاضــر تــاالب بیــن المللــی‬ ‫المــاگل ایــن شهرســتان فقــط در پهنــه حــدود ‪ ۵۰‬هکتــار اب‬ ‫دارد کــه ان هــم درصــورت تــداوم کــم بارشــی و تخصیــص‬ ‫نیافتــن حــق ابــه در روزهــای اینــده خشــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امســال در ســه جلســه کمیتــه مدیریــت‬ ‫بحــران گنبــدکاووس بــه اهمیــت تاالب هــای و ضــرورت‬ ‫الیروبــی کانالهــای هدایــت اب بــه انهــا و اختصــاص حــق‬ ‫ابــه بــه ایــن پهنــه هــای ابــی تاکیــد گردیــد امــا از حــق ابــه‬ ‫خبــری نشــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس بــا‬ ‫اشــاره بــه اجــرای طــرح مدیریــت زیســت بــوم بــا نقــش‬ ‫پررنگ جوامع محلی از ســال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنون در ســه تاالب‬ ‫بیــن المللــی شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬اقدامــات خوبــی ماننــد‬ ‫ش فوایــد و نقــش تاالب هــا و ضــرورت حفاظــت‬ ‫ارائــه امــوز ‬ ‫از انهــا بــه جوامــع محلــی‪ ،‬دانــش امــوزان و معلمــان‪،‬‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬دامــداران‪ ،‬شــکارچیان و صیــادان ارائــه و‬ ‫همچنیــن بــرای توانمندســازی مــردم محلــی دوره هــای‬ ‫مهارتــی ماننــد ســوزن دوزی در روســتاهای تنگلــی و اوخــی‬ ‫تپــه و شــهر اینچــه بــرون برگــزار شــد‪.‬‬ ‫احمــدی مهمتریــن عوامــل طبیعــی شــکل گیری وضعیــت‬ ‫فعلــی بــرای تاالب هــای گنبــدکاووس را نباریــدن بــاران و‬ ‫کاهــش نــزوالت جــوی دانســت و افــزود‪ :‬سدســازی در‬ ‫باالدســت نمی گــذارد ابــی در رودخانــه اتــرک جریــان پیــدا کنــد‬ ‫و برداشــت غیرمجــاز اب توســط کشــاورزان و ابزی پــروران و‬ ‫همچنیــن عــدم تخصیــص حــق ابــه از جملــه عوامــل انســانی‬ ‫موثــر در خشکســالی ایــن تاالب هــا به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫وی رهاســازی اب از ســدهای ســاخته شــده بر روی رودخانه‬ ‫اتــرک و رعایــت تخصیــص حــق ابــه در زمــان وقــوع ســیالب را‬ ‫در کنار افزایش اگاهی مردم در پرهیز از برداشــت و تخریب‬ ‫ایــن ذخیره گاه هــای اکولوژیکــی را از مهمتریــن راهکارهــای‬ ‫مقابلــه بــا بحــران حاکــم بــر تاالب هــای اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫سرچشــمه رودخانــه اتــرک از اســتان خراســان رضــوی اســت‬ ‫و ســد بزرگــی در مســیر ان بــه نــام شــیرین دره در خراســان‬ ‫شــمالی احــداث شــده کــه بخــش قابــل توجهــی از اب ورودی‬ ‫ایــن رودخانــه را ذخیــره می کنــد و رهاســازی اب از ایــن ســد‬ ‫نیازمنــد پیگیــری مســووالن در ســطح ملــی و اســتانی اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت بحرانــی تاالب هــای بیــن المللــی گلســتان از لحــاظ‬ ‫ابی‬ ‫محمــد قلـی زاده عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گنبــدکاووس‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بیــان کــرد‪ :‬ســه تــاالب بیــن‬ ‫المللــی االگل‪ ،‬المــاگل و اجــی گل اســتان گلســتان بــه دلیــل‬ ‫مناســب نبــودن بارش هــا و ســیالب های فصلــی ســال های‬ ‫اخیــر از لحــاظ ابــی وضعیــت خوبــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاهــش ژرفــای اب و خشــکیدن بخش هــای‬ ‫وســیعی از پهنــه ایــن زیســتگاه های ارزشــمند بــه موضوعــی‬ ‫تکــراری و رنــج اور تبدیــل شــده و دیگــر رودخانه هــا رمــق و‬ ‫توانــی بــرای احیــای تاالب هــا ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬ایــن تاالب هــا یکبــار در‬ ‫لیســت مونتــرو (لیســت ســرخی کــه تاالب هــای در خطــر‬ ‫خشــک شــدن در ان جــای می گیرنــد) قــرار گرفتنــد کــه بــا‬ ‫برنامــه مدیریــت منابــع ابــی و برگشــت اب بــه بســتر و بازدیــد‬ ‫اســتان گلســتان به واســطه برخورداری از زیســتگاه های‬ ‫ابــی متنــوع‪ ،‬ســکونتگاه مناســبی بــرای زمســتان گذرانی‬ ‫پرنــدگان مهاجــر محســوب می شــود امــا بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان بــا کاهــش بارندگی هــا و تاثیــر ان در‬ ‫افزایــش ســطح خشــکی تاالب هــا و ذخایــر ابــی‪ ،‬ورود‬ ‫ایــن پرنــدگان بــرای ســکونت چنــد ماهــه بــه زیســتگاهای‬ ‫اســتان کاهــش یافتــه اســت کــه مهمتریــن عامــل ان بــه‬ ‫کارشناســان کنوانســیون رامســر از ایــن لیســت خــارج شــدند‪.‬‬ ‫قلـی زاده افــزود‪ :‬گرمــای کــم ســابقه ســال های گذشــته‪،‬‬ ‫کاهــش شــدید منابــع ابــی و زیرزمینــی در نتیجــه تبخیــر‬ ‫و یــا اســتفاده بی رویــه بــرای مصــارف کشــاورزی و‬ ‫اشــامیدنی‪ ،‬گلســتان را در معرض تنش ابی شــدید قرار‬ ‫داده کــه تاالب هــا نیــز از اســیب های ان در امــان نبودنــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن بــه توجــه بیشــتری نیــاز دارنــد تــا در شــرایط‬ ‫پایدارتــری باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫اقدامــات فرهنگــی بــه ویــژه در ســطوح ابتدایــی الزمــه‬ ‫نجــات تاالب هــا‬ ‫بــه اعتقــادی وی‪ ،‬ایجــاد مناطــق حفاظتــی جدیــد و ارتقــای‬ ‫ســطح حفاظتــی مناطــق موجــود توســط اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت گلســتان به ویــژه در ارتبــاط بــا تاالب هــا کمــک‬ ‫شــایانی بــه حفــظ ایــن منابــع و تنــوع زیســتی انهــا می کنــد‬ ‫در کنــار ان می طلبــد از برداشــت بــی رویــه از تاالب هــا بــرای‬ ‫فعالیت هــای کشــاورزی و حفــر چــاه در حریــم انهــا جلوگیــری‬ ‫کــرد و همچنیــن اقدامــات فرهنگی به ویژه از ســطوح ابتدایی‬ ‫بــرای نجــات تاالب هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫قل ـی زاده افــزود‪ :‬شــتاب و حرکــت بــه ســوی تولیــد بیشــتر و‬ ‫اشــتغال زایی بــدون انجــام ارزیابی هــای زیســت محیطــی و‬ ‫بــراورد اثــرات زیســت محیطــی و اجــرای کارهایــی در مقیــاس‬ ‫کوچکتــر‪ ،‬باعــث احــداث و ایجــاد کارگاه هایی شــده کــه در دراز‬ ‫مــدت می توانــد منطقــه را دچــار معضــات بوم شــناختی و‬ ‫زیســت محیطــی کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مدیریــت تعــداد چاه هــا در اطــراف حــوزه‬ ‫ابخیــز (احیــا و تعــادل بخشــی منابــع اب زیرزمینــی)‪ ،‬تدویــن‬ ‫الگــوی کشــت مناســب بــرای تعییــن نظــام توزیــع محصــوالت‬ ‫کشــاورزی بــا در نظــر گرفتــن مزیت هــای نســبی هــر منطقــه‬ ‫اســت و استعدادســنجی اراضــی هــم می توانــد بــه احیــای‬ ‫دوبــاره تاالب هــای بیــن المللــی گلســتان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه تاالب هــای‬ ‫گلســتان در وضعیــت بیــم و امیــد قــرار دارنــد و ســرانجام ‬ ‫ان هــا بــه بارندگــی و رفتارهــای انســان ها در بخــش مردمــی‬ ‫و مدیریتــی بســتگی دارد بــه نظــر می رســد توجــه بیشــتر‬ ‫بــه اجــرای برنامــه زیسـت بوم مدیریــت تاالب هــا می توانــد‬ ‫بــه احیــای انهــا کمــک کــرده و نابــودی و خشــکی انهــا را بــه‬ ‫تعویــق بینــدازد‪.‬‬ ‫تاثیــر بســزای عوامــل انســانی در شــکل گیری وضعیــت‬ ‫فعلــی تاالب هــای گلســتان‬ ‫محمــد فرهنگــی اســتاد دانشــگاه گنبــدکاووس معتقــد‬ ‫اســت‪ :‬تاالب هــای اســتان وضعیــت خوبــی نــدارد کــه‬ ‫مهمتریــن دلیــل اب نبــود اب اســت و ادامــه ایــن رونــد‬ ‫باعــث مــرگ و نابــودی کامــل ایــن ذخیره گاه هــای بــا ارزش‬ ‫اکولوژیکــی حــدود ‪ ۱۰‬برابــر بیشــتر از جنگل هــا و ‪ ۲۰۰‬برابــر‬ ‫بیشــتر از زمین هــای زراعــی‪ ،‬خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاالب هــا از نظــر تنــوع زیســتی بســیار بــا‬ ‫اهمیــت و ارزشــمند هســتند امــا نبــود اشــنایی مدیــران‬ ‫نســبت بــه اهمیــت ایــن ذخیره گاه هــای زیســتی و نبــود‬ ‫دســتورالعمل های شــفاف و ضوابــط مشــخص بــرای‬ ‫مدیریــت‪ ،‬باعــث بــروز صدمــات زیــادی به حیــات موجودات‬ ‫و زیســتمندان تاالب هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حیــات تاالب هــای بیــن المللــی گلســتان‬ ‫نقــش مهمــی در جــذب توریســم‪ ،‬تجمــع و حفظ رســوبات‪،‬‬ ‫جلوگیــری از نفــوذ اب شــور در منطقــه گنبــدکاووس و‬ ‫حفاظــت از تنــوع زیســتی دارد امــا عوامــل انســانی در کنــار‬ ‫عوامــل طبیعــی زمینــه را بــرای تخریــب روز افــزون انهــا‬ ‫فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه تاکیــد کــرد‪ :‬تبدیــل تاالب هــا بــه‬ ‫زمین هــای کشــاورزی‪ ،‬ورود فاضالب هــای شــهری‪،‬‬ ‫کشــاورزی و صنعتــی بــه تاالب هــا‪ ،‬ورود انــواع ســموم‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬برداشــت مــواد توربــی از تاالب هــا‪ ،‬اســتفاده‬ ‫مکــرر اقتصــادی نظیــر اســتخراج نمــک‪ ،‬مــواد معدنــی و‬ ‫پــرورش ابزیــان‪ ،‬تغییــر مســیر ابراهه هــا کــه بــا پمپــاژ‬ ‫اب هــای زیرزمینــی نواحــی مجــاور ایجــاد شــد‪ ،‬کنتــرل اب‬ ‫رودخانه ها‪ ،‬تبدیل اراضی حاشــیه به مرتع‪ ،‬زهکشـی های‬ ‫کشــاورزی از اراضــی باالدســتی و تغییــرات ناشــی از ان در‬ ‫خــواص فیزیکــی و شــیمیایی اب‪ ،‬از بیــن بــردن پوشــش‬ ‫گیاهــی بــرای مصــارف محلــی‪ ،‬چرای بی رویــه دام و تصرف‬ ‫غیرمجــاز اراضــی از مهمتریــن عوامل انســانی تهدید کننده‬ ‫تاالب هــای اســتان اســت‪.‬‬ ‫نبود اگاهی عمومی در ارتباط با جایگاه تاالب ها‬ ‫فرهنگــی همچنیــن عــدم ارتقــای اگاهی هــای عمومــی در‬ ‫ارتبــاط بــا تاالب هــای بیــن المللــی و دانــش زیســت محیطــی‬ ‫جوامــع محلــی حاشــیه تــاالب‪ ،‬شــکار و صیــد غیرمجــاز‪،‬‬ ‫توســعه بــی ضابطــه ابــزی پــروری‪ ،‬عــدم اختصــاص حــق ابــه‬ ‫مــورد نیــاز تاالب هــا و از بیــن رفتــن فرصت هــای پژوهــش‬ ‫و مطالعــه در ایــن حــوزه را از دیگــر عوامــل انســانی و ورود‬ ‫رســوبات بــه تاالب هــا‪ ،‬تشــدید فرســایش خــاک و تغییــرات‬ ‫اب و هوایــی ناشــی از کاهــش بارندگی هــا را از عوامــل‬ ‫طبیعــی تهدیــد تاالب هــای اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تغییــرات اب و هوایــی باعث کاهش وســعت‬ ‫زیســتگاه های حیــات وحــش‪ ،‬کیفیــت زیســتگا ه و تغییــر در‬ ‫چرخه هــای اکولوژیکــی‪ ،‬کاهــش مهاجــرت پرنــدگان مهاجــر‬ ‫ابــزی و کنــار ابــزی و افزایــش افــت و بیماری هــا و شــکل گیری‬ ‫پدیــده ریزگردهــا می شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه پدیــده ریزگردهــا را نتیجــه خشــک‬ ‫شــدن تاالب هــا دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬کاهــش نــور دریافتــی‬ ‫گیاهــان و کیفیــت و کمیــت محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬اخــال‬ ‫در تنفــس انســان و ســایر جانــوران و افزایــش هزینه هــای‬ ‫ســامت عمومــی‪ ،‬تاثیــر منفــی بــر اکوسیســتم ها مرتعــی‬ ‫و جنگلــی مناطــق حاشــیه و مهاجــرت و تعطیلــی صنایــع از‬ ‫جملــه اســیب های ناشــی از ریزگردهاســت‪.‬‬ ‫فرهنگــی گفــت‪ :‬کاهــش مهاجــرت پرنــدگان از دیگــر دالیــل‬ ‫کاهــش کیفیــت زیســتگاهی تاالب هــا و افزایــش افت هــا‬ ‫و بیماری هــا مثــل هجــوم ملخ هــا کــه در چنــد ســال اخیــر‬ ‫بیــش از پیــش دامــن گیــر منطقــه شــده‪ ،‬محســوب می شــود‬ ‫بــه طــوری کــه طبــق مطالعــات جمعیــت پرنــدگان مهاجــر‬ ‫تاالب هــا در ‪ ۱۰‬ســال اخیــر کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫احیای تاالب ها موثر در پیشگیری از پدیده گرد و غبار‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان‪ ،‬گــرد و غبــار‬ ‫را یکــی از چالش هــای اصلــی زیســت محیطــی گلســتان‬ ‫دانســت و بــا تاکیــد بــر تاثیــر خشــک شــدن تاالب هــا در‬ ‫شــکل گیری ایــن پدیــده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بایــد تاالب هــا را حفــظ‬ ‫و احیــا کنیــم چراکــه تاثیــر مســتقیمی بــر پیشــگیری و‬ ‫مدیریــت گــرد و غبــار دارنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی منشــا پدیــده گــرد و غبــار در گلســتان را‬ ‫داخلــی و خارجــی برشــمرد و اظهــار کــرد‪ :‬منشــا خارجــی ایــن‬ ‫پدیــده در شــمال شــرق کشــور صحــرای قــره قــوم ترکمنســتان‬ ‫اســت کــه بخــش عمــده گــرد و غبــار اســتان متاثــر از ان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پهنه هــای تحــت تاثیــر فرســایش بــادی‪،‬‬ ‫کانون داخلی شــکل گیری پدیده گرد و غبار هســتند که ‪۳‬‬ ‫هزار هکتار از شهرســتان گمیشــان که تاالب بین المللی‬ ‫گمیشــان را هــم شــامل می شــود از جملــه محدوده هــای‬ ‫بــا شــدت غبارخیــزی اســت و در گنبــدکاووس هــم به دلیل‬ ‫همجــواری بــا تاالب هــای بیــن المللــی کانــون گــرد و غبــار‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫کاهش بارندگی ها تشدید خشکسالی تاالب ها‬ ‫حداقــل حجــم اب تاالب هــای بیــن المللــی گنبــدکاووس بــا‬ ‫عمــق ‪ ۲‬تــا چهــار متــر و در شــرایط عادی و بارش های مناســب‬ ‫بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۵‬میلیــون مترمکعــب اســت امــا بــه ســبب کــم‬ ‫بارشــی و خشکســالی در چنــد ســال اخیــر بــا بحــران کــم ابــی‬ ‫مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫رییــس اداره هواشناســی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫ســال ابــی جــاری یعنــی از اول مهــر تاکنــون مجمــوع بــارش‬ ‫هــا در ایــن شهرســتان ‪ ۹۰‬میلی متــر بــوده کــه نســبت به مدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۴۱‬درصــد و نســبت بــه دوره بلنــد مــدت ‪۲۵‬‬ ‫ســاله ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫منصــور فرشــاد افــزود‪ :‬درســال ابــی جــاری در مناطق شــمالی‬ ‫گنبــدکاووس نیــز در مجمــوع ‪ ۶۱‬میلی متــر بــاران باریــد کــه در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۵‬درصــد و نســبت بــه‬ ‫دوره بلنــد مــدت ‪ ۳۹‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫خشــک شــدن و نابــودی تــک تــک تاالب هــا‪ ،‬ایــن‬ ‫ذخیره گاه هــای اکولوژیکــی را بــه منشــا ریزگردهــا تبدیــل‬ ‫کــرده و گــرد و غبــار ناشــی از انهــا در حــال رســیدن بــه ســطح‬ ‫وســعی از شــهرها از جملــه گنبــدکاووس اســت لــذا بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان در کنــار امیــدواری بــرای بهبــود شــرایط بارندگــی‬ ‫و وقــوع ســیالب و تخصیــص بــه موقــع حــق ابــه‪ ،‬می طلبــد‬ ‫جلــوی فعالیــت بیــش از پیــش عوامــل انســانی مخــرب بــا‬ ‫اجــرای صحیــح قوانیــن و توســعه فعالیت هــای اموزشــی برای‬ ‫تقویــت فرهنــگ حفاظــت از تاالب هــا گرفتــه شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪700‬‬ ‫بخشنامه مهم بانک مرکزی به شبکه بانکی؛‬ ‫جذب حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫مشموالن صندوق بیمه‬ ‫روستایی خراسان شمالی‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون ‪ ۷۰‬هــزار نفــر روســتایی معــادل ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫مشــموالن عضویــت در ایــن صنــدوق تحــت‬ ‫پوشــش قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا‬ ‫غالمــزاده در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــراورد مــی شــود کــه ‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر‬ ‫در اســتان مشــمول عضویــت در صنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشایر باشند‬ ‫کــه اکنــون ‪ ۷۰‬هــزار نفــر در ایــن صنــدوق عضــو‬ ‫شــده و ‪ ۵۰‬هــزار نفــر بیمــه شــده فعــال هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫اکنــون حــدود چهــار هــزار نفــر بیمــه شــده ایــن‬ ‫صنــدوق‪ ،‬مســتمری دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۱۲۰ :‬تــا ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــر از‬ ‫افــراد مشــمول در خــارج از دایــره عضویــت در این‬ ‫صنــدوق قــرار دارنــد و تــاش مــی شــود بــا اطــاع‬ ‫رســانی میــزان جــذب افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده افــزود‪ :‬خوشــبختانه خراســان شــمالی‬ ‫از اســتان های پیشــتاز در جذب افراد در صندوق‬ ‫تامین اجتماعی روســتاییان و عشــایر اســت و در‬ ‫ایــن بــاره جــزو ‪ ۱۰‬اســتان برتــر کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم در تــاش اســت‬ ‫تــا بــا گســترش چتــر بیمــه غبــار محرومیــت را‬ ‫از چهــره روســتاها بزدایــد و در ایــن بــاره دولــت‬ ‫مکلــف اســت کــه شــرایط الزم بــرای اســتفاده از‬ ‫مزایــای بیمــه ای را بــرای تمــام افــراد فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫تشکیل قرارگاه کرامت در خراسان شمالی‬ ‫غالمــزاده در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره‬ ‫بــه تشــکیل قــرارگاه کرامــت در صنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر گفــت‪:‬‬ ‫ایــن قــرارگاه امســال تشــکیل شــد کــه در قالــب ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬یــک میلیــون نفــر در کشــور بــه عضویــت‬ ‫صنــدوق در می اینــد کــه ســهم اســتان در ایــن‬ ‫زمینــه عضویــت ‪ ۱۳‬هــزار نفــر از مشــموالن اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره ضریــب پوشــش بیمــه در میــان‬ ‫عشــایر اســتان گفت‪:‬بــر اســاس براوردهــای اولیه‬ ‫حــدود یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر از سرپرســتان خانــوار‬ ‫عشــایری اســتان هنــوز از مزایــای بیمــه اجتماعــی‬ ‫بهــره منــد نشــده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬تنهــا ســه هــزار نفــر از جامعــه عشــایری‬ ‫اســتان تحــت پوشــش ایــن صنــدوق هســتند‪،‬‬ ‫البتــه برخــی از ایــن تولیدکننــدگان در ســایر‬ ‫اســتان هــا تحــت پوشــش قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور‪:‬‬ ‫ورود ارز به کشور معاف از‬ ‫مالیات شد‬ ‫رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در‬ ‫بخشــنامه ای خطــاب بــه ادارات کل امــور مالیاتــی‬ ‫سراســر کشــور اعالم کــرد‪ :‬هــر شــخص حقیقــی و‬ ‫حقوقــی می توانــد بــا اظهــار ارز در گمــرکات ورودی‪،‬‬ ‫بــه هــر میــزان اســکناس ارز بــه کشــور وارد کنــد و‬ ‫هیــچ یــک از دســتگاه های امنیتــی انتظامــی و گمرک‬ ‫حــق ممانعــت از ان را نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از رســانه مالیاتــی‬ ‫ایــران‪ ،‬در بخشــنامه ابالغــی «داود منظــور»‪ ،‬رئیــس‬ ‫کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور خطــاب بــه ادارات‬ ‫کل امور مالیاتی سراســر کشــور امده اســت‪ :‬ورود ارز‬ ‫اعــم از اســکناس و حوالــه معــاف از مالیــات اســت‪.‬‬ ‫ایــن بخشــنامه مــی افزایــد‪ :‬هــر شــخص حقیقــی و‬ ‫حقوقــی می توانــد بــا اظهــار ارز در گمــرکات ورودی‪،‬‬ ‫بــه هــر میــزان اســکناس ارز بــه کشــور وارد کنــد و‬ ‫هیــچ یــک از دســتگاه هــای امنیتــی انتظامــی و‬ ‫گمــرک حــق ممانعــت از ان را نــدارد‪.‬‬ ‫در ادامــه بخشــنامه مذکــور قیــد شــده اســت‪ :‬بانــک‬ ‫مرکــزی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی نیــروی‬ ‫انتظامــی و ســایر دســتگاه‏ های مرتبــط موظفنــد‬ ‫ترتیبــی اتخــاذ کننــد تــا ورود ارز‪ ،‬تســهیل و فعــاالن‬ ‫در ایــن حــوزه نگــران موضــوع مالیــات و برخــورد‬ ‫نظارتــی پیرامــون واکاوی منشــا ســرمایه نشــوند‪.‬‬ ‫در این بخشــنامه تاکید شــده اســت‪ :‬اعتبار این مصوبه از‬ ‫تاریــخ ابــاغ تــا پایــان ابــان مــاه ‪ ۱۴۰۲‬خواهد بود‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫مشخص شدن سازوکار‬ ‫بازگرداندن واحدهای مسکونی‬ ‫تملک شده به مالکان قبلی‬ ‫بانــک مرکــزی «دســتورالعمل واگــذاری امــوال مــازاد موسســات اعتبــاری بــا اصالحــات جدیــد» کــه‬ ‫متضمــن امــکان مســترد کــردن امــاک مســکونی بــه مالــکان قبلــی ان هــا بــدون برگــزاری مزایــده در‬ ‫قالــب اقالــه و تحــت شــرایط مشــخص اســت را بــرای اجــرا بــه شــبکه بانکــی ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در بخشــنامه بانــک مرکــزی امــده اســت‪ :‬در جلســه یازدهــم بهمــن‬ ‫شــورای پــول و اعتبــار‪ ،‬امــکان مســترد کــردن امــاک مســکونی بــه مالــکان قبلــی ان هــا بــدون‬ ‫برگــزاری مزایــده در قالــب اقالــه و تحــت شــرایط مشــخص مطــرح و ان شــورا بــا الحــاق متــن زیــر‬ ‫بــه عنــوان مــاده (‪ )۱۱‬و تبصره هــای ذیــل ان بــه «دســتورالعمل واگــذاری امــوال مــازاد موسســات‬ ‫اعتبــاری» موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫«مــاده ‪ -۱۱‬چنانچــه ملــک مســکونی در ازای مطالبــات موسســه اعتبــاری ناشــی از اعطا‪/‬ایجــاد‬ ‫تســهیالت و تعهــدات‪ ،‬تملــک شــده اســت‪ ،‬موسســه اعتبــاری مجــاز اســت در صــورت ارایــه‬ ‫درخواســت کتبــی مالــک قبلــی‪ ،‬ملــک مســکونی را در چارچــوب شــرایط ذیــل‪ ،‬در قالــب اقالــه بــه‬ ‫وی مســترد کنــد‪:‬‬ ‫‪ - ۱- ۱۱‬ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد‪.‬‬ ‫‪ - ۲- ۱۱‬مالک قبلی در زمان ارائه ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد‪.‬‬ ‫‪ - ۳- ۱۱‬چنانچــه ملــک مســکونی در فراینــد تشــریفات مزایــده قــرار داشــته باشــد‪ ،‬مزایــده بــه اعــام‬ ‫برنــده منتهی نشــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ - ۴- ۱۱‬مالــک قبلــی یــا تســهیالت گیرنده ای کــه ملــک مســکونی تملــک شــده وثیقــه تســهیالت‬ ‫دریافتی توســط وی بوده‪ ،‬تمامی بدهی خود مشــتمل بر‪ ،‬مجموع مانده اصل و ســود تســهیالت‬ ‫تادیه نشــده ای کــه در ازای ان‪ ،‬ملــک مســکونی بــه تملــک موسســه اعتبــاری درامــده و وجــه التــزام‬ ‫تاخیــر تادیــ ه دیــن متعلقــه مطابــق مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار‪ ،‬تــا تاریــخ واگــذاری ملــک‬ ‫تملک شــده و ســایر هزینه هــای بـه روز شــده بــه تشــخیص موسســه اعتبــاری کــه موسســه اعتباری‬ ‫بــر اســاس اســناد و مــدارک مثبتــه‪ ،‬بــرای تملــک‪ ،‬نگهــداری و اســترداد ملــک مزبــور متحمــل شــده‬ ‫اســت را حداکثــر ظــرف مهلــت ســی روز از تاریــخ اعــام مبلــغ بدهــی توســط موسســه اعتبــاری بــه‬ ‫وی‪ ،‬نقــدا ًو دفعتــا ًواحــده بــه موسســه اعتبــاری پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ - ۵- ۱۱‬تمامــی دعــاوی مطروحــه از ســوی مالــک قبلــی یــا تســهیالت گیرنده ای کــه ملــک مســکونی‬ ‫تملــک شــده وثیقــه تســهیالت دریافتــی توســط وی بــوده‪ ،‬علیــه موسســه اعتبــاری در خصــوص‬ ‫تســهیالت مربــوط یــا ملــک مســکونی تملــک شــده‪ ،‬مختومــه گــردد‪ .‬همچنیــن مالــک قبلــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰7878‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲001۰۰۰363‬تقاضــای‬ ‫اقــای جعفــر میرزائــی بــه شــماره شناســنامه ‪1307‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 2121090304‬صــادره از گــرگان فرزنــد باقــر در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 8523.16‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک ‪-191‬اصلــی واقــع در اراضــی نودیجــه بخــش دو حــوزه ثبــت‬ ‫گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رســمی عیســی‬ ‫قاضــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ 14075 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/11/16‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/02‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض بالمعــارض خانــم مریــم شــاه‬ ‫کوهــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 31206‬بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0060396482‬صــادره از تهــران فرزنــد امیــر متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001۰۰۰203‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 70.56‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-108‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14108 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/16‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/02‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫هم زمــان بــا واگــذاری ملــک مســکونی بــه وی بایــد نســبت بــه تنظیــم ســند رســمی صلــح دعــاوی در‬ ‫اتــی نســبت بــه ملــک مســکونی مذکــور و تســهیالت مربوطــه بــه نفــع موسســه اعتبــاری‪ ،‬اقــدام و‬ ‫نســخه ای از ان را بــه همــراه ســایر مــدارک و مســتندات مربــوط بــه موسســه اعتبــاری ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۱‬در صــورت موافقــت موسســه اعتبــاری بــه اقال ـه ی ملــک مســکونی بــه مالــک قبلــی‪،‬‬ ‫موسســه اعتبــاری بایــد ظــرف مهلــت دو مــاه از تاریــخ دریافــت درخواســت مالــک قبلــی ملــک‬ ‫مســکونی تملــک شــده‪ ،‬میــزان بدهــی مالــک قبلــی یــا تســهیالت گیرنده ای کــه ملــک مســکونی‬ ‫تملــک شــده وثیقــه تســهیالت دریافتــی توســط وی بــوده‪ ،‬را بــه صــورت مکتــوب بــه نشــانی منــدرج‬ ‫در درخواســت واگــذاری‪ ،‬از طریــق پســت سفارشــی بــه مالــک قبلــی اعــام کنــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - ۲‬در خصــوص شــرط مقــرر در بنــد (‪ ،)۲- ۱۱‬اقرار(اعــام) رســمی مالــک قبلــی و پاســخ‬ ‫اســتعالم ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور مــاک عمــل خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - ۳‬امــاک مســکونی کــه بخشــی از ان بــه صــورت تجــاری‪ ،‬اداری یــا خدماتــی در حــال‬ ‫اســتفاده بــوده و دارای یــک پــاک ثبتــی واحــد اســت‪ ،‬مشــمول ایــن مــاده اســت‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - ۴‬ســند واگــذاری صرفــا ًبــه نــام مالــک قبلــی یــا در صــورت فــوت وی بــه نــام وراث یــا قائــم‬ ‫مقــام قانونــی مالــک قبلــی تنظیــم می گــردد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - ۵‬تمامــی هزینه هــای مرتبــط بــا تنظیــم ســند واگــذاری امــاک موضــوع ایــن مــاده اعــم از‬ ‫مالیــات‪ ،‬عــوارض‪ ،‬حق التحریــر‪ ،‬حق الثبــت و ســایر هزینه هــای مربــوط بــه عهــده مالــک قبلــی اســت‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - ۶‬هــرگاه موسســه اعتبــاری بــا پرداخــت مابه التفــاوت میزان مطالبــات خود و قیمت ملک‬ ‫مســکونی‪ ،‬ملــک مذکــور را تملــک کــرده باشــد‪ ،‬مالــک قبلــی موظــف اســت ارزش روز ان ســهم‬ ‫از ملــک مســکونی کــه معــادل ریالــی ان را در زمــان تملــک ملــک مســکونی دریافــت نمــوده‪ ،‬بــه‬ ‫موسســه اعتبــاری پرداخــت نمایــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۷‬موسســه اعتبــاری موظــف اســت‪ ،‬مشــخصات امــاک مســکونی اقالــه شــده موضــوع‬ ‫ایــن مــاده از جملــه پــاک ثبتــی و ســایر مشــخصات خــاص ان‪ ،‬تاریــخ تملــک و تاریــخ واگــذاری‬ ‫امــاک مذکــور و مبلــغ بدهــی ملــک قبلــی یــا تســهیالت گیرنده ای کــه ملــک مســکونی تملــک شــده‬ ‫وثیقــه تســهیالت دریافتــی توســط وی بــوده‪ ،‬را در یادداشــت های پیوســت صورت هــای مالــی‬ ‫موسســه اعتبــاری در ســال واگــذاری بــه مالــک قبلــی افشــاء کنــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - ۸‬اشــخاص مشــمول شــرایط منــدرج در ایــن مــاده کــه ملــک مســکونی ان هــا قبــل از ابالغ‬ ‫این ضوابط و در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا‪/‬ایجاد تسهیالت و تعهدات‪ ،‬تملک‬ ‫شــده اســت‪ ،‬صرف نظــر از تاریــخ تملــک ملــک توســط موسســه اعتبــاری‪ ،‬حداکثــر شــش مــاه پــس‬ ‫از ابــاغ ان مهلــت دارنــد کــه درخواســت خــود را بــرای اقالــه بــه موسســه اعتبــاری تســلیم نماینــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - ۹‬موسســه اعتبــاری مکلــف اســت مفــاد ایــن مــاده را به طریق مقتضــی‪ ،‬به مالکان قبلی‬ ‫امالک مســکونی تملک شــده توســط موسســه اعتباری اطالع دهد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - ۱۰‬اســترداد امــاک مســکونی تملــک شــده پــس از ابــاغ ایــن ضوابــط بــه مالک قبلــی و در‬ ‫چارچــوب شــرایط مقــرر در ان‪ ،‬صرفــا ًتــا یــک ســال پــس از تاریــخ تملک (تاریخ تنظیم ســند انتقال‬ ‫بــه نــام موسســه اعتبــاری) ان امالک مجاز اســت‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - ۱۱‬بانــک مرکــزی می توانــد در ابتــدای هــر ســال‪ ،‬رقــم منــدرج در بنــد (‪ ) ۱- ۱۱‬را معــادل نــرخ‬ ‫رشــد شــاخص بهــای کاال و خدمــات مصرفــی (نــرخ تــورم اعالمــی توســط بانــک مرکــزی) پــس از‬ ‫تصویــب در هیــات عامــل تعدیــل کنــد‪.‬‬ ‫در خاتمه این بخشــنامه امده اســت‪ :‬ضمن ایفاد نســخ ه اصالحی «دســتورالعمل نحوه واگذاری‬ ‫امــوال مــازاد موسســات اعتبــاری» بــه شــرح پیوســت و اعــام ایــن کــه مقتضــی اســت در مقاطــع‬ ‫زمانــی ســه ماهــه (پایــان هــر فصــل)‪ ،‬فهرســتی از امــاک مســکونی مشــمول ایــن بخشــنامه کــه‬ ‫بــه مالــکان قبلــی ان هــا مســترد شــده‪ ،‬بــه بانــک مرکــزی ارســال شــود‪ .‬خواهشــمند اســت دســتور‬ ‫دهیــد‪ ،‬مراتــب بــه قیــد تســریع و بــا لحــاظ مفــاد بخشــنامه شــماره ‪ ۹۶/ ١٤٩١٥٣‬مــورخ ‪۱۳۹۶/ ۵/ ۱۶‬‬ ‫بــه تمامــی واحدهــای ذی ربــط ان بانک ‪/‬موسســه اعتبــاری غیربانکــی ابــاغ شــده و بر حُســن اجرای‬ ‫ان نظــارت دقیــق بــه عمــل ایــد‪.‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰7322‬و ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰7323‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰7324‬و ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰7326‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ ۱۴۰1۱۱۴۴۱۲48۰۰۰0495‬و ‪ ۱۴۰1۱۱۴۴۱۲48۰۰۰0496‬و‬ ‫‪ ۱۴۰1۱۱۴۴۱۲48۰۰۰0497‬و ‪ ۱۴۰1۱۱۴۴۱۲48۰۰۰0498‬تقاضــای‬ ‫‪ -1‬خانــم فاطمــه بــزی بــه شــماره شناســنامه و کــد ملــی‬ ‫‪ 2110572337‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در یــک و نیــم‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت ‪ -2‬خانــم زهــرا بــزی بــه شــماره شناســنامه و کــد‬ ‫ملــی ‪ 2110867868‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در یــک و نیــم‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت ‪ -3‬خانــم مریــم بــزی بــه شــماره شناســنامه و کــد‬ ‫ملــی ‪ 2122858923‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در یــک و نیم‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت ‪ -4‬خانــم شــیوا بــزی بــه شــماره شناســنامه و کــد‬ ‫ملــی ‪ 2111037397‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در یــک و نیــم‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت کل ‪ 431.90‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪-140‬اصلــی واقــع در اراضــی مامائــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای حیــدر‬ ‫بازیــار بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 14104‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/16‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/02‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005004065‬مــورخ ‪ 1401.10.29‬هیئــت موضوع قانون‬ ‫تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی‬ ‫بصــورت سلســله ایــادی‏از مالــک رســمی اقــای خلیــل معــززی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000119‬‬ ‫تقاضــای اقــای عیســی‏قنبــری بــه شــماره شناســنامه ‪ 92‬کدملــی‬ ‫‪ 2269703057‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد قربان در ششــدانگ‬ ‫عرصــه واعیــان یــک قطعــه‏زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 250.68‬متر مربع مفروض مجزا شــده از پالک از ‪-17‬‬ ‫اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول‏‏– شــهر مزرعــه کتــول – کوچــه‬ ‫دانــش ‪ – 19‬منــزل شــخصی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول‬ ‫تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه‏فاصله پانــزده روز در روزنامه‬ ‫محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‏اعتراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‏تقدیــم‬ ‫نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪70 :‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.11.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪1401.12.02:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312005003985‬مــورخ ‪ 1401.10.17‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن ‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی‬ ‫ابــاد انتقــال ملــک رســمی بصــورت سلســله ایــادی‏از مالــک‬ ‫رســمی اقــای جوادباباکــردی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1401114412005000066‬تقاضــای خانــم مریــم‬ ‫‏عباســیان بــه شــماره شناســنامه ‪ 665‬کدملــی ‪2269433122‬‬ ‫صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد احمــد در ششــدانگ عرصــه‬ ‫واعیــان یــک‏قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 125.59‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک‬ ‫از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد‏کتــول – خیابــان پاســداران –‬ ‫انتهــی پاســداران ‪ 56‬جنــب جــاده ســامت – ســاختمان طاویر‬ ‫بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد‏تاییدیــه‬ ‫شــماره ‪1401.107368‬مــورخ ‪ 1401.08.18‬شــرکت خطــوط‬ ‫لولــه و مخابــرات نفــت ایران(منطقــه شــمال) ونامــه شــماره‬ ‫‏‏‪ 2296.52779‬مــورخ ‪ 1401.09.26‬اداره راه و شهرســازی علــی‬ ‫ابــاد و مجــوز شــماره ‪ 179279‬مــورخ ‪1401.10.10‬‏جهادکشــاورزی‬ ‫علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یک ماه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی ‪،‬دادخواســت خــود‏را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪171 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.11.16:‬‏‬ ‫‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.02:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪700‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫واگذاری اسناد غصب شده رژیم پهلوی‬ ‫در راستای تحقق عدالت محوری است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬اقدام بنیاد مســتضعفان در تحویل اســناد مالکیت به اقشــار واجد‬ ‫شــرایط از جملــه اقــدام بســیار ارزشــمند در راســتای تحقــق عدالت محــوری در جامعــه بوده که‬ ‫در ایــن اســتان شــمالی در قالــب تشــکیل قــرارگاه ویــژه پیگیری و قدردانی می شــود‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬دســتور رهبــر معظــم انقــاب از ســال ‪ ۱۳۹۲‬و ‪ ۱۳۹۳‬طــرح‬ ‫تحویــل اســناد مالکیــت رژیــم پهلــوی بــه خانواده هــای واجــد شــرایط در کشــور اغــاز شــده کــه هــر‬ ‫ســال هــم ایــن اقــدام بــا شــدت بیشــتر بــه خــود می گیــرد و اســتان گلســتان از ان بهره منــد می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اجــرای ایــن طــرح در ر اســتای عمــل بــه والیت محــوری و توجــه بــه فرمــان‬ ‫والیــت اســت کــه هرجــا فرمایــش ولــی خــدا توجــه شــود‪ ،‬نظــام اســامی بــه طــور قطــع از‬ ‫اســتحکام بیشــتری برخــوردار می شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬این اقدام در راســتای تحقق عدالت و دسترســی مردم به خدمات‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی بــوده و در ایــن اســتان گلســتان هــم قــرارگاه ویــژه در شــتاب گیری‬ ‫تحویــل اســناد مالکیــت رژیــم پهلــوی فعــال اســت کــه در اینــده مــا شــاهده رتبــه کســب‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی‬ ‫برای دریافت تسهیالت ناباروری‬ ‫‪ ۳۴۶‬زوج به بانک معرفی شدند‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــرای دریافــت تســهیالت ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریالــی از معرفــی ‪ ۳۴۶‬زوج نابــارور اســتان بــه بانــک هــای عامــل خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی عفتــی زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تســهیالت توســط وزارت بهداشــت و بانــک‬ ‫مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در راســتای اجــرای دســتورالعمل برنامــه حمایــت مالــی‬ ‫زوج هــای نابــارور بــوده کــه تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بازپرداخــت ایــن وام بــه صــورت پنــج ســاله و بــا کارمــزد چهــار درصــد مــی باشــد‬ ‫کــه هــدف از ان رضایتمنــدی زوج هــای نابــارور و کاهــش هزینه هــای درمــان انهــا اســت‪.‬‬ ‫عفتــی زاده ادامــه داد‪ :‬در اســتای حمایــت از زوج هــای نابــارور جــدای از پرداخــت وام‬ ‫بــه انهــا‪ ،‬خدمــات درمانــی رایــگان نیــز در مرکــز درمــان نابــاروری بجنــورد ارایــه مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن مرکــز امســال‬ ‫خدمــات جدیــدی همچــون ســونوگرافی هــای تخصصــی (واژینــال) را نیــز بــه زوجیــن نابــارور ارایــه‬ ‫مــی دهــد و تمــام خدمــات فــوق تخصصــی در ایــن مرکــز تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مرکز درمان ناباروی در استانه ارایه خدمات «ای وی اف»‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مرکــز درمــان نابــاروی در اســتانه ارایــه خدمــات «ای وی اف» اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬مراحل ازمایشــگاهی عمل ‪ IVF‬در بجنورد با موفقیت پشــت سرگذاشــته‬ ‫شــده و اکنــون در حــال ازمایــش انســانی ان اســت‪.‬‬ ‫عفتــی زاده افــزود‪ :‬در واقــع تخمــک گــذاری بــا موفقیــت انجــام شــده و اینــک حــدود ‪۷۰‬‬ ‫درصــد مراحــل ‪ IVF‬انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬راه انــدازی مرکــز خدمــات‬ ‫ســطح ‪ ۳‬درمــان نابــاروری در بیمارســتان بنت الهــدی بجنــورد یــک اتفــاق بــزرگ بــرای‬ ‫زوج هــای نابــارور اســتان اســت کــه دیگــر نیــازی بــرای مراجعــه درمــان نابــاروری بــه دیگــر‬ ‫اســتان هــا را نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت در جلســه مــورخ ‪ ۲۴‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در میــزان نابــاروری‪ ،‬جــزو اســتان هــای بــا خطــر متوســط قــرار دارد‪ ،‬بــه‬ ‫گونـه ای کــه نــرخ بــاروری در اســتان ‪ ۲.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارد و هــم اکنــون طــرح ســنجش نابــاروری‬ ‫در شــهرهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬راز و جــرگالن و فــاروج در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رتبه هــای باالتــر در ایــن حــوزه در میــان اســتان های کشــور باشــیم‪.‬‬ ‫وی در حــوزه نهضــت ملــی مســکن افــزود‪ :‬در ایــن حــوزه هــم اســتان گلســتان بــرای تامیــن‬ ‫از ظرفیــت بنیــاد مســتضعفان اســتفاده می کنــد و در ایــن ارتبــاط ســند همــکاری بــا ایــن بنیــاد‬ ‫امضــاء شــده و تاکنــون اقــدام ارزشــمند در تامیــن زمیــن مســکن اجــرای نهضــت ملــی مســکن‬ ‫در اســتان انجــام شــده کــه قابــل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اجــرای بســیار از پروژه هــا در اســتان مشــکل تامیــن زمیــن داریــم از جملــه‬ ‫ســاخت بیمارســتان در شــهر گنبــدکاووس بــا همــکاری بنیــاد مســتضعفان مشــکل ان برطــرف‬ ‫شــده و همــواره بــه ایــن نهــاد انقالبــی افتخــار می کنیــم‪.‬‬ ‫به مناســبت گرامیداشــت چهل و چهارمین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی طی مراســمی ســند‬ ‫مالکیــت ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬فقــره از امــاک غصــب شــده خانــدان پهلــوی بــا کاربــری مختلــف از جملــه‬ ‫مســکونی بــه ایــن مراســم کــه در تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی در مرکــز گلســتان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اســتاندار‪ ،‬نماینده ولی فقیه در گلســتان‪ ،‬تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اســامی اســتان‬ ‫و مســووالن دســتگاه های مرتبــط و اقشــار واجــد شــرایط دریافــت ایــن اســناد شــرکت داشــتند‪.‬‬ ‫اخریــن مرحلــه از تحویــل ســند مالکیــت امــاک غصــب شــده خانــدان پهلــوی در گلســتان‬ ‫‪ ۲۰‬بهمــن ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــود کــه ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۵۲۷‬فقــره ســند امــاک غصــب شــده خانــدان پهلــوی‬ ‫بــا کاربــری مســکونی‪ ،‬تجــاری و کشــاورزی بــه اقشــار مختلــف در اســتان بــود کــه فتــاح رییــس‬ ‫بنیــاد مســتضعفان مهمــان نشســت بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــود‪.‬‬ ‫ســال قبــل پرویــز فتــاح رئیــس بنیــاد مســتضعفان کشــور در مراســم واگــذاری اســناد امــاک‬ ‫غصــب شــده رژیــم پهلــوی بــه مــردم گلســتان اعــام کــرده بــود‪ :‬بیشــترین غصــب امــاک قبل‬ ‫از انقالب در کشــور مربوط به گلســتان از اســتان های شــمالی کشــور اســت که یک میلیون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و اقتصــاد ســاکنان ایــن اســتان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی منطقه ازاد تجاری اینچه برون‪:‬‬ ‫بهره برداری منطقه ازاد‬ ‫تجاری اینچه برون نیاز به کار‬ ‫جهشی دارد‬ ‫مدیــر اجرایــی منطقــه ازاد اینچه بــرون در گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن منطقــه‬ ‫از جایــگاه ویــژه در مقایســه بــا ســایر مناطــق ازاد در کشــور دانســت و گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫اســتفاده از منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون‪ ،‬بایــد کار جهشــی انجــام شــود تــا‬ ‫اتفــاق بــزرگ بــرای توســعه اســتان رخ دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حســن ملک حســینی در جمــع خبرنــگاران اســتان‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه اساســنامه منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون کــه بــه تازگــی در‬ ‫شــورای نگهبــان مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪ ،‬بــرای ایجــاد ‪ ۷‬منطقــه ازاد جدیــد در‬ ‫کشــور اســتفاده می شــود‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬بــا تصویــب اساســنامه منطقــه ازاد تجــاری‬ ‫اینچه بــرون‪ ،‬پیگیــر مراحــل بعــدی اجرایــی شــدن ان از جملــه انتخــاب اعضــا و‬ ‫مدیرعامــل خواهیــم بــود کــه ایــن مرحلــه هــم بــه زودی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی از حــدود ‪ ۸۰‬درصــدی پیشــرفت کار طــرح جامــع منطقه ازاد تجاری اینچه برون‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح از هفــت مــاه قبــل بــا انتخــاب مشــاور و دریافــت منابــع‬ ‫مالــی عملیاتــی شــده و ظــرف ‪ ۲‬مــاه اینــده هــم پایــان می یابــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی نخســین اســتان خواهیــم بــود کــه طــرح جامــع منطقــه ازاد تجــاری‬ ‫اینچه بــرون را در میــان اســتان های کشــور تکمیــل و امــاده بهره بــرداری می کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مطالعــه ارزیابــی زیســت محیطــی منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون‬ ‫هــم اغــاز شــده کــه بــا تکمیــل ان پایــه اجرایــی شــدن پروژه هــا می شــود‪.‬‬ ‫حســینی از برنامه ریــزی بــرای مطالعــه دهکــده لجســتیک و مطالعــه تفضیلــی‬ ‫منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون در ســال ‪ ۱۴۰۲‬خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن مطالعــات‬ ‫هــم بــا کمــک دســتگاه های مختلــف پیگیــری و عملیاتــی می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر اجرایــی منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه تامیــن‬ ‫اعتبــارات ایجــاد زیرســاخت ها در منطقــه ازاد‪ ،‬مطابــق برنامــه ‪ ۶‬توســعه همــه جانبــه‬ ‫کشــور بــا حاکمیــت اســت ولــی منتظــر ان نمانــده و درخواســت دریــف اعتباری بــرای در‬ ‫الیحه بودجه از طریق مســووالن ارشــد اســتان و همکاری نمایندگان مجلس شــورای‬ ‫اســامی در الیحــه بودجــه بــرای تصویــب اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی پیاده ســازی مــاده ‪( ۶۵‬تفویــض اختیــارات دســتگاه های بــه منطقــه ازاد)‪،‬‬ ‫یکپارچه ســازی مدیریــت واحــد در منطقــه ازاد را از دیگــر برنامه هــای در دســت‬ ‫اقــدام بــرای اجرایــی شــدن منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون برشــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫اجرایــی شــدن ایــن طــرح مهــم در گلســتان یــک فرصــت بــرای توســعه اســتان بــوده‬ ‫کــه بایــد هــم پــای کار بــوده و کمــک کننــد‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون از جایــگاه ویــژه در‬ ‫مقایســه بــا ســایر مناطــق ازاد در کشــور دانســت و گفــت‪ :‬بــرای اســتفاده از منطقــه‬ ‫ازاد تجــاری اینچه بــرون‪ ،‬بایــد کار جهشــی انجــام شــود تــا اتفــاق بــزرگ بــرای‬ ‫توســعه اســتان رخ بدهــد و تــا تاخیــر در زمــان و جــذب ســرمایه گذاری را از دســت‬ ‫ندهیــم و بــرای ایجــاد و راه انــدازی ان بایــد بــا نقشــه و همــه را یکجــا دیــده شــود‪.‬‬ ‫وی ســرمایه گذاری در ایجــاد هــاب لجســتیک در منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون‬ ‫را ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬اکنــون ایــن موضــوع بــه طــور جــد در دســتور کار قــرار‬ ‫دارد و بــرای ایجــاد دهکــده لجســتیک بررســی اولیــه ان در ایــن منطقــه انجــام‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اســتان گلســتان ظرفیت هــای زمینــی‪ ،‬ریلــی وهوایــی خیلــی‬ ‫نزدیــک بــه هــم وجــود دارد و ایــن ظرفیت هــا از ویژگی هــای زیرســاختی خیلــی‬ ‫خــوب بــرای ســرعت دادن بــه ایجــاد هــاب لجســتیک اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن ظرفیــت دریــای خــزر هــم بــرای تقویــت هــاب لجســتیک‬ ‫در توســعه زیرســاخت های منطقــه ازاد تجــاری اینچــه بــرون بایــد اســتفاده شــود‬ ‫کــه ایجــاد ایــن ظرفیــت نیــاز بــه بررســی دقیــق و کارشناســی دارد‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان گلســتان در بخــش داشــلی بــرون‬ ‫از توابــع شهرســتان ‪ ۳۷۰‬هــزار نفــری گنبــدکاووس در مــرز ایــران و ترکمنســتان‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و زیرمجموعــه ان پایانه هــای صادراتــی‬ ‫در گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و‬ ‫گمــرک فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شکاف طبقاتی و کاشت‬ ‫درخت پول!‬ ‫ایــن روزهــا کــه همــه کارشــناس اقتصــادی شــده انددوباره‬ ‫اوضــاع اقتصــادی مملکــت نــا فــرم کشمشــی شــده و‬ ‫قیمــت هــا از حالــت نجومــی و فضایــی هــم عبــور کــرده‬ ‫انــد و بســیاری از ماشــین حســاب هــای ده دوازده رقمــی‬ ‫قــادر بــه محاســبه قیمــت برخــی امــاک و اجنــاس و‬ ‫خــودرو هــا و ‪ ...‬نیســتند! در واقــع ان داســتان میــل بــه‬ ‫بــی نهایــت کــه در ریاضــی خوانــده بودیــم در حــال تحقــق‬ ‫اســت و در برخی معامالت از اعدادی اســتفاده می شــود‬ ‫کــه قبــا ًفقــط بــرای اندازه گیــری اجــرام اســمانی اســتفاده‬ ‫مــی شــد! مــردم هــم بــه دو قســمت نــا مســاوی تقســیم‬ ‫شــده اند‪ .‬عــده ای روز بــه روز بــه ثــروت شــان افــزوده مــی‬ ‫شــود و عــده ای کثیــری هــم روز بــه روز از خــط فقــر فاصلــه‬ ‫میگیرنــد و اگــر تــا دیــروز خریــد خانــه و ماشــین و ســفر و ‪..‬‬ ‫برایشــان بــه یــک رویــا تبدیــل شــده بــود االن بــرای خریــد‬ ‫گوشــت و برنــج و دارو هــم بایــد برنامه ریــزی کننــد و بــه‬ ‫فکر وام باشــند‪ ( .‬یعنی توصیه ان کارشــناس تپل رســانه‬ ‫ملــی هــم کــه مــی فرمــود برنــج خالــی بخوریــد هــم‬ ‫دمده شــده اســت‪ ).‬البته در ســایر کشــور ها این فاصله‬ ‫را بــا مــات مالیــات شــفاف و اساســی پــر مــی کننــد‪ ،‬ولــی‬ ‫در والیــت مــا ســرنا را از ســر گشــادش مــی نوازنــد و حتــی‬ ‫بــا پرداخــت یارانــه هــای پنهــان و شــوخی گرفتــن مالیــات‪،‬‬ ‫ایــن شــکاف در حــال تبدیــل شــدن بــه دره اســت! دولــت و‬ ‫مجلــس هــم ایــن البــا بیشــتر تماشــاچی هســتند!‬ ‫بــه هــر حــال از نماینــده ای کــه از قیمــت گوشــت در‬ ‫بــازار خبــر نــدارد و تمــا تالشــش را بــرای انتخابــات دور بعــد‬ ‫گذاشــته و دولتــی کــه هنــوز بــرای قطــع یارانــه پولــدار هــا‬ ‫دســت دســت مــی کنــد‪ ،‬انتظــاری بیشــتر از ایــن نیســت‪.‬‬ ‫بــه قولــی «مــا زیــاران چشــم یــاری داشــتیم‪ ،‬یــاران هــم‬ ‫متقابــا ًاز مــا چشــم یــاری داشــتند‪ ،‬مــا منتظــر انهــا و انهــا‬ ‫هــم منتظــر مــا»‪ ،‬االن اوضــاع اقتصــادی مملکــت ایــن‬ ‫اســت کــه مشــاهده مــی فرمائیــد! البتــه نــا گفتــه نمانــد ما‬ ‫هــم راضــی بــه تحمیل فشــار به دولت و مجلس نیســتیم‬ ‫و خودمــان یــک جــوری اوضــاع را کنتــرل مــی کنیــم!‬ ‫امــا عمــو ســیفی ( ســرایدار مفخــم مدرســه مــا) نظــرش با‬ ‫متفــاوت اســت و معتقــد اســت همــه انســان هــا در وجــود‬ ‫شــان از نبوغ مالی بهره مند هســتند ولی راه بیدار کردن‬ ‫ایــن نبــوغ فــردی را نمــی داننــد‪ .‬چــرا کــه افــراد عــادی روی‬ ‫کســب درامــد معمولــی تمرکــز مــی کننــد ولــی افــراد کار‬ ‫افریــن روی خــود کار تمرکــز مــی کننــد و ممکــن اســت تــا‬ ‫چنــد ســال هــم بــه ســود نرســند ولــی در نهایــت درخــت‬ ‫پولــی کــه کاشــته انــد‪ ،‬ثمــر مــی دهــد!‬ ‫شــما ممکــن اســت رئیــس بزرگتریــن بانــک اســامی خــاور‬ ‫میانــه باشــید ولــی تمــام هــم و غــم تــان بانــک و امــورات‬ ‫مربــوط بــه کارتــان باشــد و حتــی ممکن اســت طالهــای جاری‬ ‫همســرتان کــه شــوهرش یــک کارمنــد دون پایــه اســت‪ ،‬از‬ ‫همســر شــما بیشــتر و خانــه شــان هــم از خانــه شــما بزرگتــر‬ ‫باشــد‪ ،‬چــرا کــه شــما روی کار و مدیریــت تــان تمرکــز داریــد‪.‬‬ ‫ولــی وقتــی موعــدش کــه فــرا برســد بــا یــک کلیــک ‪3000‬‬ ‫میلیــارد تومــان از پــول بیــت المــال در کســری از ثانیــه بــه‬ ‫حســاب شــخصی شــما در کانــادا واریــز مــی شــود و شــما‬ ‫مــی توانیــد بــا یــک پــرواز فرســت کلــس بــه انجــا رفتــه و در‬ ‫کازینوهــای بــاد کفــر‪ ،‬بــا قمــار و ســایر تفریحــات ســالم بــه‬ ‫غنــی ســازی اوقــات فراغــت تــان بپردازیــد!‬ ‫عــده دیگــری هــم نهــال شــان را در جهــاد کشــاورزی‬ ‫کاشــته انــد و شــرکتی کــه در طــول عمــر کوتاهــش یــک‬ ‫تــن کاالی اساســی وارد نکــرده اســت حــاال مــی خواهــد ‪13‬‬ ‫میلیــون تــن از انهــا را بــا ریــال دولــت و ارز بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫وارد کنــد! کاالهایــی کــه اندکــی پــس و پیــش شــدن زمــان‬ ‫انجــام هــر یــک از مراحــل متنــوع واردات­شــان‪ ،‬مــی توانــد‬ ‫قحطــی و تنــش اجتماعــی در پــی داشــته باشــد!‬ ‫فقــط یادتــان باشــد نهــال ایــن درختانــی را کــه عمو ســیفی از‬ ‫انهــا یــاد مــی کنــد‪ ،‬در هیــچ نهالســتانی پیــدا نمــی شــود؛ ولی‬ ‫شــما می توانید با کمی زد و بند و وصل شــدن ســیم تان به‬ ‫برخــی اقــا زاده هــا و ســاطین‪ ،‬قلمــه هایــی از انهــا خریــداری‬ ‫کنیــد و بــار تــان را ببندیــد و خرتــان را دو ســره کرایــه بدهیــد!‬ ‫کــف رودخانــه هتــل بســازید و کســی جــرات خــراب کردنــش‬ ‫را نداشــته باشــد؛ بــا داشــتن درامــد میلیــاردی (البتــه بــه دالر)‬ ‫مالیــات نپردازیــد‪ ،‬بازیکــن درجــه ســه وارد کنیــد و بــه اســم‬ ‫بازیکــن همطــراز تیــم هــای درجــه یــک اروپایــی بــه تیمهــای‬ ‫لیــگ برتــری قالــب کنیــد و قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫فقــط ایــن البــا مــا متوجــه نشــدیم ایــن درخــت پولــی کــه‬ ‫خــود ســیف اللــه کاشــته کــی ثمــر مــی دهــد و ایشــان روی‬ ‫چــه کاری تمرکــز کــرده کــه بــا ‪ 50‬ســال ســن و دو شــیفت‬ ‫کار‪ ،‬امســال تــوان اجــاره همــان بیغولــه قبلــی را نــدارد‪،‬‬ ‫حقــوق ماهیانــه اش کلــی بــه خــط فقــر بدهــکار اســت و‬ ‫هــر مــاه از در و همســایه دســتی مــی گیــرد و بــا چــک و‬ ‫لگــد صــورت خــودش و زن و بچــه را ســرخ نگــه مــی دارد؟!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫واردات گاز ترکمنستان‬ ‫به ایران ازسرگرفته شد‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬از روز پنجشــنبه واردات‬ ‫گاز ترکمنســتان بــه ایــران از جملــه اســتان گلســتان‬ ‫کــه پــس از مــوج ســرمای اخیــر قطــع شــده بــود از‬ ‫ســر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه‬ ‫در مراســم بهره بــرداری متمرکــز و اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی طرح هــای عمرانــی و اقتصــادی دهــه فجــر‬ ‫گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬بــه دلیــل تقویــت دیپلماســی‬ ‫سیاســی و اقتصادی دولت ســیزدهم با ترکمنســتان‬ ‫مجــددا گاز ایــن کشــور وصــل اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا وجــود تامیــن کامــل گاز مشــترکان‬ ‫خانگــی و قطع نشــدن ان در ســرمای اخیــر‪ ،‬مصــرف‬ ‫بهینــه بایــد همــواره مــورد توجــه همــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اســتاندار گلســتان مصــرف ســرانه گاز‬ ‫مشــترکان ایــران ‪ ۴.۲‬برابــر مصــرف دنیــا اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان با اشــاره به چشــم انداز توســعه‬ ‫اســتان افــزود‪ :‬طبــق ایــن ســند ســرانه میانگیــن‬ ‫درامــد ســاکنان گلســتان بــه میانگیــن کشــوری‬ ‫نزدیــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زنگانه ادامه داد‪ :‬دولت ســیزدهم برای دسـت یابی‬ ‫بــه ســند توســعه چشــم انــداز گلســتان در ســفر‬ ‫اســتانی ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد تومانــی مصوبــه داشــت‬ ‫کــه بــا ایــن حمایــت دولــت تحقــق ســند چشـم انداز‬ ‫توســعه اســتان امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از همراهــی نماینــدگان گلســتانی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در رفــع موانــع ‪ ۱۷‬ســاله‬ ‫راه انــدازی مجتمــع پتروشــیمی افــزود‪ :‬ســاخت‬ ‫مجــدد یــن طــرح نیمــه تمــام در اینــده نزدیــک اغــاز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه تصویــب اساســنامه منطقــه ازاد اینچه برون‬ ‫را دیگــر دســتاورد دولــت ســیزدهم در گلســتان‬ ‫برشــمرد و گفــت ‪ :‬ایــن طــرح مهــم اقتصــادی تاثیــر‬ ‫زیــادی در توســعه اســتان ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۹۷‬طرح‬ ‫و پــروژه اقتصــادی و عمرانــی امــاده بهره بــرداری یــا‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی اســتان در دهــه فجر امســال‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای ایــن تعــداد طــرح و پــروژه‪ ۷۷ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل منابــع مختلــف‬ ‫ســرمایه گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی هــم در ایــن مراســم گفــت‪ :‬انقــاب‬ ‫اســامی نهــال پــاک و مقدســی اســت کــه یــا‬ ‫خودبــاوری رشــد یافــت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری افــزود‪ :‬امــام راحــل جامعــه را به‬ ‫شکوفایی و خودکفایی رساند و گل واژه استقالل را‬ ‫پیشــگام اصلــی ارمان هــای ایــران قــرار داد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان هــم گفــت‪ :‬دهــه فجــر بهتریــن‬ ‫فرصــت دولــت بــرای بازگــو کــردن دســتاوردهای‬ ‫انقــاب اســت‪.‬‬ ‫عیســی پایین محلــی بــا تاکیــد بــر حفــظ هوشــیاری‬ ‫در برابــر جنــگ ترکیبــی دشــمن افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫اســتان بــا مدیریــت خــوب مســووالن در اغتشاشــات‬ ‫اخیــر حتــی یــک گلولــه هــم شــلیک نشــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪140160312001006801‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1400114412001000841‬تقاضــای اقــای حســین غریــب‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 15‬و شماره ملی ‪2122552433‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد حســن متقاضــی در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 1150.60‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪107‬‬ ‫ اصلــی واقــع در اراضــی کجــزی بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت‬‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی ابراهیــم غریــب ورســنی بــه متقاضــی‬ ‫دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد‪.‬م الــف‪13932 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/11/01‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/16‬‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪700‬‬ ‫کدام بهتر است؛ مطالعه‬ ‫در شب یا صبح؟‬ ‫داود توســلی نــوروزی ‪ -‬یکــی از اختــاف نظرهــای والدیــن و‬ ‫فرزنــدان بــرای درس خوانــدن‪ ،‬زمــان ان اســت؛ بــه خصــوص‬ ‫اگــر فرزنــدان تمایــل بــه بیــدار مانــدن در شــب ها و درس‬ ‫خوانــدن داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای مطالعــه چه وقتی اســت؟ درس خواندن‬ ‫شــب بهتــر اســت یــا صبح؟ بــا وجودی کــه تحقیقات مختلفی‬ ‫دربــاره بهتریــن زمــان بــرای مطالعــه انجــام شــده اســت ولــی‬ ‫نتایــج ضــد و نقیــض اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال تحقیقــی کــه در ســایت بایومدســنتر منتشــر‬ ‫شــده نشــان داده اســت کــه دیــر خوابیــدن باعــث کاهــش‬ ‫نمــرات می شــود چــرا باعــث خــواب الودگــی در طــول شــده و‬ ‫تاثیــر منفــی بــر عملکــرد تحصیلــی افــرد دارد‪.‬‬ ‫تحقیــق دیگــری کــه در مجلــه علــوم طبیعــی منتشــر شــده‬ ‫نشــان داده کــه رابط ـه ای بیــن زمــان مطالعــه دانشــجویان و‬ ‫وضعیــت تحصیلــی انهــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫از نظــر علمــی چرخــه هوشــیاری و تمرکــز مــا بــا ریتم هــای‬ ‫دایــره ای کنتــرل می شــود کــه در واقــع چرخــه خــواب و بیــداری‬ ‫مــا را تشــکیل می دهنــد‪ .‬براســاس چرخــه هوشــیاری زمــان‬ ‫گرســنگی‪ ،‬خســتگی‪ ،‬زمــان کار و مطالعــه مــا تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫فایده مطالعه در روز‬ ‫درس خوانــدن در روز مخصوصــا صبــح زود بازدهــی زیــادی‬ ‫نســبت بــه شــب دارد ولــی مهم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه چه‬ ‫زمانــی ذهــن شــما تمرکــز باالتــری دارد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه معتقدنــد مطالعــه در روز بهتــر اســت بیــان‬ ‫می کننــد کــه صبــح هــا ذهــن تــازه اســت و بــا خــوردن صبحانــه‬ ‫انــرژی اش تامیــن می شــود‪ .‬خورشــید در طیفــی می تابــد‬ ‫کــه بــرای بینایــی مناســب اســت و کتابخانه هــا و ســالن های‬ ‫مطالعــه بــاز هســتند‪.‬‬ ‫فواید مطالعه در صبح عبارتند از ‪:‬‬ ‫ شادابی صبح و عدم خستگی‬‫ عدم وجود افکار پریشان و تمرکز باالتر‬‫ بــاز بــودن ذهــن و قــدرت گیرایــی باالتــر نســبت بــه ســاعات‬‫دیگــر روز‬ ‫ ارامش باال‬‫ احساس خوشنودی و افزایش اعتماد به نفس‬‫ داشتن انرژی و انگیزه بیشتر‬‫ فراموشی کمتر و تثبیت بهتر مطالب در ذهن‬‫فایده مطالعه در شب‬ ‫عــده زیــادی از دانشــجویان و دانش امــوزان مطالعــه در شــب‬ ‫را ترجیــح می دهنــد‪ .‬ســکوت و ارامــش شــب‪ ،‬ارامــش ذهــن و‬ ‫بــدن و کشــفیات زیــادی کــه در اخــر شــب حاصــل شــده اند بــه‬ ‫نفــع کســانی اســت کــه مطالعــه در شــب را ترجیــح می دهنــد‪.‬‬ ‫مطالعه در شب مخصوص افرادیست که به شب زنده داری‬ ‫عادت دارند‪.‬‬ ‫مهم ترین فواید مطالعه در شب عبارتند از ‪:‬‬ ‫ سکوت شب و افزایش ارامش‬‫ تنهایی و افزایش تمرکز‬‫ پردازش مطالب در خواب بعد از مطالعه‬‫ عدم ورود مطالب جدید بعد از مطالعه به مغز‬‫ افزایش یاداوری‬‫درس خواندن در شب و روز از نظر علمی‬ ‫از نظــر علمــی چرخــه فعالیــت افــراد می تواند بــا هم متفاوت‬ ‫باشــد و الگــوی بهتریــن زمــان بــرای مطالعــه در افــراد مختلــف‬ ‫می توانــد متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫برخــی افــراد صبــح ســاعت ‪ ۷‬بیــدار می شــوند و تــا ‪ ۱۰‬صبــح‬ ‫انــرژی شــان در حداکثــر حالــت ممکــن اســت ســپس کمــی‬ ‫احســاس خســتگی می کننــد و بعــد از اســتراحت دوبــاره‬ ‫ســاعت ‪ ۳‬بعــد از ظهــر انــرژی دارنــد و مشــغول کار و فعالیــت‬ ‫روزانــه می شــوند‪ .‬ایــن گــروه ســاز و کار روزانــه دارنــد‪.‬‬ ‫عــده ای دیگــر تــا ظهــر احســاس خســتگی می کننــد و از‬ ‫ســاعت ‪ ۳‬بعــد از ظهــر بــه بعــد ســرحال هســتند و بعــد از ان‬ ‫نیــاز بــه کمــی اســتراحت دارنــد و دوبــاره ســاعت ‪ ۷‬ســرحال‬ ‫می شــوند‪ ،‬ایــن دســت ســاز و کار شــبانه دارنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده اســت کــه افــراد جــوان تــر نســبت بــه‬ ‫بزرگترها شــب بیداری را ترجیح می دهند‪ .‬از ‪ ۳۰‬ســالگی به بعد‬ ‫فقــط ‪ ۲‬درصــد دانشــجویان مطالعــه در شــب را ترجیــح می دهند‬ ‫و ‪ ۸۸‬درصــد ان هــا مطالعــه در روز را انتخــاب می کننــد‪.‬‬ ‫افــراد جــوان تــر از انجــا کــه بیشــتر شــب هــا بیــرون می روند و‬ ‫از دســتگاه های هوشــمند کــه نــور مصنوعــی تولیــد می کننــد‪،‬‬ ‫بیشــتر اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬چرخــه خــواب طبیعی شــان دچــار‬ ‫اختــال شــده و شـب ها بیــدار تــر و ســرحال تــر هســتند‪.‬‬ ‫بهترین زمان مطالعه‬ ‫مهم تریــن نکتـه ای کــه بایــد قبــل از بهترین زمــان مطالعه در‬ ‫نظــر بگیریــد داشــتن خــواب کافــی و ســپس توجــه بــه ســاز و‬ ‫کار بدنتــان اســت‪.‬‬ ‫افــراد جــوان کــه ســبک زندگی شــان فعالیــت بیشــتری دارد‬ ‫معمــوال شــب ها را بــرای مطالعــه مناســب تر می بیننــد و‬ ‫افــراد بزرگســال از انجــا کــه بــه مــرور زمــان بــرای کار روزانــه‬ ‫امادگــی بیشــتری پیــدا کرده انــد مطالعــه در روز برایشــان‬ ‫مناســب تر اســت‪.‬‬ ‫ســبک زندگــی افــراد نقشــی تعییــن کننــده در بهتریــن زمــان‬ ‫مطالعــه شــان دارد‪ ،‬افــرادی کــه عــادت بــه شــب زنــده داری‬ ‫دارنــد و اغلــب تــا دیــر وقــت بیدارنــد‪ ،‬از انجــا کــه تغییــر ســبک‬ ‫زندگیشــان کار ســختی اســت‪ ،‬پیشــنهاد می شــود شــب ها‬ ‫مطالعــه کننــد ولــی افــرادی کــه ســحرخیر هســتند و صبــح زود‬ ‫بیــدار می شــوند‪ ،‬هنــگام صبــح بهتریــن زمــان مطالعــه بــرای‬ ‫انهــا اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی زمانــی کــه از نظــر روحــی و جســمی امادگــی‬ ‫داریــد بهتریــن زمــان مطالعــه بــرای شــما اســت‪ ،‬بــا ایــن حــال‬ ‫بهتــر اســت بــا واکنش هــای بــدن در طــول ســاعات مختلــف‬ ‫شــبانه روز اشــنا باشــید‪:‬‬ ‫ســاعت ‪ ۶ – ۳‬صبــح‪ :‬در ایــن ســاعات مغــز انســان در‬ ‫فعال تریــن حالــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ ۱۰ – ۶‬صبــح‪ :‬مغــز از افــکار و انرژی هــای منفی خالی‬ ‫اســت و اماده یادگیری مطالب جدید اســت‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ :۱۲ – ۱۰‬بــه مــرور از انــرژی کاهــش پیــدا می کنــد و‬ ‫بازدهــی مغــز کمــی از صبــح زود کمتــر می شــود ولــی هنــوز‬ ‫دارای انــرژی مطلــوب بــرای یادگیــری اســت‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ :۱۵ – ۱۲‬بازدهــی مغــز شــدیدا کاهــش پیــدا می کنــد‬ ‫و نیــاز بــه اســتراحت دارد‪ .‬بهتریــن زمــان بــرای اســتراحت و‬ ‫صــرف ناهــار اســت‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ :۱۸ – ۱۵‬بعــد از اســتراحت مغــز دوبــاره فعــال شــده‬ ‫و امادگــی الزم بــرای کســب اطالعــات را بدســت مــی اورد و‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای حــل تمریــن و تثبیــت مطالبــی اســت کــه‬ ‫صبــح زود خوانده ایــد‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ :۲۱ – ۱۸‬فعالیــت مغــز شــدیدا کاهــش پیــدا‬ ‫کــرده و خســته اســت‪ ،‬اکثــر مشــاوران توصیــه می کنند در‬ ‫ایــن زمــان از محــل مطالعــه خــارج شــده و کمــی ا فکارتان‬ ‫را ازاد کنیــد‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ :۲۴ – ۲۱‬مغــز کمــی ریــکاوری شــده ولــی بازدهــی‬ ‫صبــح را نــدارد بــا ایــن حــال می توانــد مطالــب جدیــد خوانــد یــا‬ ‫مطالــب قبلــی را تثبیــت کــرد‪ .‬بــه طــور کلــی توصیــه می شــود‬ ‫ســاعت ‪ ۲۴ – ۲۳‬بخوابیــد تــا صبــح زود انــرژی کافــی بــرای‬ ‫مطالعــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫نکاتی که برای درس خواندن در روز باید رعایت کنید‬ ‫بــرای ایــن کــه هنــگام مطالعــه در روز و بــه خصــوص صبــح‬ ‫زود بیشــترین راندمان را داشــته باشــید باید یک ســری نکات‬ ‫را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫برنامه ریــزی‪ :‬بــرای زندگــی و درس خواندنتــان برنامه ریــزی‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ورزش صبــح گاهــی‪ :‬حتمــا قبــل از مطالعــه صبــح زود‬ ‫نیــم ســاعت ورزش کنیــد‪ ،‬ایــن کار باعــث می شــود‬ ‫اعتمــاد بــه نفســتان افزایــش پیــدا کــرده‪ ،‬انــرژی و قدتــر‬ ‫بدنــی بــاال بــرود و در بلنــد مــدت بدنــی خــوش فــرم و‬ ‫متناســب داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تغذیــه مناســب‪ :‬بعــد از ورزش بایــد یــک صبحانــه مقــوی‬ ‫بخوریــد تــا کالــری مصرفــی هنــگام ورزش جبــران شــود‬ ‫و احســاس گرســنگی مانــع از تمرکزتــان هنــگام مطالعــه‬ ‫نشــود‪ .‬مطالعــه انــرژی زیــادی از مغزتــان می گیــرد‪ .‬مغــز‬ ‫شــما بــرای یادگیــری نیــاز بــه کالــری دارد کــه باید با صبحانه‬ ‫تامیــن شــود‪.‬‬ ‫مدیتیشــن‪ :‬یکــی از کارهــای مفیــد بعــد از ورزش مدیتیشــن‬ ‫اســت‪ .‬مدیتیشــن نوعــی ورزش ذهنــی اســت کــه بــه افزایــش‬ ‫تمرکــز ذهــن و کنتــرل افــکار منفــی کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫نکاتی که برای درس خواندن در شب باید رعایت کنید‬ ‫بــه گــزارش وب گاه بیتوتــه‪ ،‬بزرگتریــن ریســکی کــه درس‬ ‫خوانــدن در شــب بــه همــراه دارد‪ ،‬پــرت شــدن حــواس از‬ ‫ســاعت و بــروز کــم خوابــی اســت کــه دشــمن بزرگــی بــرای‬ ‫یادگیــری محســوب می شــود‪.‬‬ ‫مصــرف کافئیــن یکــی از وسوسـه های شــب امتحــان اســت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه کافئیــن ‪ ۴‬ســاعت طــول می کشــد تــا از سیســتم‬ ‫بــدن خــارج شــود بــا ایــن کــه بعــد از نوشــیدن قهــوه ممکــن‬ ‫اســت ســریعا تمرکــز و هوشــیاریتان را بدســت اوریــد ولــی‬ ‫بــرای خوابیــدن بــه مشــکل خواهیــد خــورد‪.‬‬ ‫اگــر جــزو افــرادی هســتید کــه ترجیــح می دهنــد شــب هــا‬ ‫درس بخواننــد بایــد بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی داشــته باشــید‪ :‬برای درســت خواندن در شــب‬ ‫یــک برنامــه مشــخص داشــته باشــید تــا بدنتان به ایــن روند‬ ‫عــادت کنــد و بازدهــی حداکثــری داشــته باشــید‪ .‬اگــر چنــد‬ ‫بــار در شــب و چنــد بــار در روز درس بخوانیــد‪ ،‬بدنتــان گیــج‬ ‫می شــود‪ .‬بنابرایــن یکــی را انتخــاب کــرده و بــه همــان رونــد‬ ‫ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫اســتراحت کافــی‪ :‬درس خوانــدن در شــب نبایــد باعــث کــم‬ ‫خوابــی شــما شــود‪ .‬کلیــد موفقیــت در درس خوانــدن ذهنــی‬ ‫اســت کــه بــه انــدازه کافــی اســتراحت کنــد‪ .‬بنابریــن از ســاعت‬ ‫خوابتــان کــم نکنیــد و در طــور روز چــرت بزنیــد‪.‬‬ ‫نــور کافــی داشــته باشــید‪ :‬درس خوانــدن درشــب بایــد همــراه‬ ‫بــا نــور کافــی باشــد‪ ،‬ایــن کار باعــث پیشــرفت در رونــد درس‬ ‫خوانــدن می شــود‪.‬‬ ‫مدیریــت زمــان‪ :‬احتمــال ایــن کــه شــبها ســاعت از دســتتان‬ ‫در بــرود زیــاد اســت بنابرایــن یــک جــدول درســی زمــان بنــدی‬ ‫شــده داشــته باشــید و زمان هــای اســتراحتتان را مشــخص‬ ‫کنیــد‪ .‬می توانیــد بــه ازای هــر ‪ ۵۰‬دقیقــه درس خوانــدن ‪– ۵‬‬ ‫‪ ۱۰‬دقیقــه اســتراحت کنیــد‪.‬‬ ‫موســیقی بــی کالم‪ :‬یکــی از مزیت هــای درس خوانــدن در‬ ‫شــب افزایــش ســطح خالقیــت اســت‪ .‬بســیاری بــر ایــن باورنــد‬ ‫کــه خالقیــت در ش ـب ها بیشــتر می شــود بــه همیــن دلیــل‬ ‫اســت کــه اغلــب هنرمنــدان بــه شــب کاری عالقــه دارنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از موســیقی ب ـی کالم کــه بــه شــما انگیــزه می دهــد‬ ‫می توانــد تــا میــزان زیــادی حــواس پرتــی شــما را کاهــش دهــد‬ ‫و خالقیــت را بــا مطالعــه ادغــام کند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 16‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪700‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫توصیه ضروری برای محافظت‬ ‫از بدافزار برای خانواده ها‬ ‫وقتــی سیســتم هــا بــه اینترنــت متصــل می شــوند‪ ،‬خانواده هــا‬ ‫در سراســر جهــان می تواننــد بــه انبوهــی از اطالعــات دسترســی‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬بــا اقــوام خــارج از کشــور ارتبــاط برقــرار کننــد و از‬ ‫یــک منبــع بی پایــان ســرگرمی دیجیتــال لــذت ببرنــد‪ .‬رایانه هــا‬ ‫و اینترنــت زندگــی خانوادگــی را بهبــود بخشــیده انــد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫مزایــای جدیــد خطــرات جدیــدی را بــه همــراه دارد‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫خطــر ورود نــرم افزارهــای مخــرب بــه زندگــی دیجیتالــی شــما‪.‬‬ ‫ایــن برنامه هــای مخــرب کــه بــه عنــوان بدافــزار نیــز شــناخته مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬بــرای اســیب رســاندن بــه رایانــه هــا و ســرقت اطالعــات‬ ‫کاربــران طراحــی شــده انــد‪ .‬خوشــبختانه‪ ،‬خانــواده هــا مــی‬ ‫تواننــد بــا نــرم افــزار حفاظــت از بدافــزار قابــل اعتمــاد در برابــر‬ ‫ایــن تهدیــد دیجیتالــی از خــود دفــاع کننــد‪.‬‬ ‫بدافــزار چیســت؟ بدافــزار بــه عنــوان نــرم افــزار ویــروس‬ ‫کامپیوتــری تعریــف مــی شــود کــه از طریــق برنامه هــای‬ ‫مخــرب منتشــر مــی شــود‪ .‬بدافــزار بــه معنــی «نرم افــزار‬ ‫مخــرب» اســت و معمــوال ًمی توان ان را «ویــروس رایانه ای»‬ ‫نامیــد‪ .‬ویروس هــای بدافــزار شــامل کرم هــا‪ ،‬تروجان هــا و‬ ‫ســایر نرم افزارهایــی هســتند کــه بــرای انجــام فعالیت هــای‬ ‫مخــرب ایجــاد شــده اند‪ .‬بدافــزار معمــوال ًبه شــکل یــک برنامه‬ ‫مفیــد ظاهــر مــی شــود کــه برای دانلود از وب ســایت شــرکتی‬ ‫واقعــی‪ ،‬ایمیــل یــا تبلیغــات پــاپ اپ در دســترس اســت‪ .‬کــد‬ ‫مخــرب در برنامــه جــا ســاز شــده اســت و مــی توانــد بــه رایانــه‬ ‫کاربر اســیب برســاند و همچنین اســتفاده از رایانه را نظارت‬ ‫کــرده و داده هــای حســاس را کپــی کنــد‪ .‬بــه ویــژه کــودکان یــا‬ ‫کاربــران مبتــدی بــه دلیــل ایــن ظاهر گمراه کننــده در معرض‬ ‫بدافــزار هســتند‪ .‬خوشــبختانه بســیاری از برنامــه هــای ضــد‬ ‫بدافــزار ممتــاز ماننــد نــرم افــزار حــذف ویــروس بــه صــورت‬ ‫رایــگان در دســترس خانــواده هــا هســتند‪.‬‬ ‫نــکات حفاظــت از بدافــزار خانــواده هــا عــاوه بــر داشــتن نــرم‬ ‫افــزار حفاظــت از بدافــزار قابــل اعتمــاد‪ ،‬مــی تواننــد از نــکات زیــر‬ ‫بــرای محافظــت بهتــر در برابــر تهدیــدات بدافــزار اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫از رمــز عبــور قــوی اســتفاده کنیــد بســیاری از کاربــران از‬ ‫رمزهــای عبــور قــوی اســتفاده نمــی کننــد‪ ،‬اغلــب کلمــات‪،‬‬ ‫عبــارات ســاده یــا گاهــی اوقــات حتــی اصطــاح «رمــز عبــور»‬ ‫را ترجیــح مــی دهنــد‪ .‬یــک رمــز عبــور خــوب شــامل هشــت‬ ‫کاراکتــر یــا بیشــتر اســت و ترکیبــی از اعــداد‪ ،‬حــروف بــزرگ و‬ ‫کوچــک و نمادهــا اســت‪ .‬برخــی از افــراد نیــز بــرای همــه چیــز‬ ‫از رمــز عبــور یکســانی اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بهتــر اســت از ایــن‬ ‫کار اجتنــاب کنیــد‪ .‬یــک تولیــد کننــده رمــز عبــور قــوی یــک راه‬ ‫حــل موثــر در ایجــاد الگیــن هــای منحصــر بــه فــرد اســت‬ ‫تمــام نــرم افزارهــا را بــه روز نگــه داریــد شــرکت هــای نــرم‬ ‫افــزاری بــه طــور مــداوم نــرم افــزار خــود را بــه روز مــی کننــد‬ ‫تــا در برابــر تهدیــدات بدافــزار محافظــت بهتــری داشــته‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‪‎:‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فرزنــد تــواق‬ ‫ی ‪‎‬عبدالواحــد قــره قــو ‪‎‬‬ ‫‏‪-1‬کالســه شــماره ‪ 1401114412003000136‬مــورد تقاضــای اقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت‬ ‫محمـ ‪‎‬د ‪‎‬بــه شــماره‏ملــی‪ 2230259504‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪ 182‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ 1274‬فرعــی‏از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی اقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انــه محمــد یلقــی واقــع در بندرترکمــن خیابــان شــهید انــه قربــان کلتــه داخــل‏کوچــه هشــتم بخــش‬ ‫‪ 03‬حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬میکائیــل حاجــی زاد ‪‎‬ه ‪‎‬فرزنــد حاجــی‬ ‫‏‪-2‬کالســه شــماره ‪ 1401114412003000208‬مــورد تقاضــای اقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت‬ ‫ی ‪‎‬بــه شــماره‏ملــی ‪ 2230121154‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫درد ‪‎‬‬ ‫‪ 262.50‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪2540‬‏فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی‬ ‫ی ‪‎‬میکائیــل حاجــی زاده واقــع در بندرترکمــن خیابــان شــهید بهشــتی‏کوچــه ابوعمــار ‪ 13‬بخــش‬ ‫اقــا ‪‎‬‬ ‫‪ 03‬حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬تــاج دردی عاشــورپو ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــد نوری‏‪‎ ‎‬به‬ ‫‏‪-3‬کالســه شــماره ‪ 1400114412003000169‬مــورد تقاضــای اقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪136.20‬‬ ‫شــماره ملــی‏‏‪ 6289826204‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نــوری‬ ‫متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ 6550‬‏فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی اقــا ‪‎‬‬ ‫عاشــور پــور واقــع درنبــش خیابــان ســاحل ‪ 3‬و چهــارراه‏برکعلــی بخــش ‪ 03‬حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬به‬ ‫‏‪-4‬کالســه شــماره ‪ 1401114412003000053‬مــورد تقاضــای خانــم اراز بــی بــی عبــاد نــژا ‪‎‬د ‪‎‬فرزند شــام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 271.10‬متر‬ ‫شــماره‏ملــی‪ 6289723421‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امان ســعید‬ ‫مربــع قســمتی از پــاک ‪3394‬‏فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی اقا ‪‎‬‬ ‫حســین پورکــم واقــع در بندرترکمــن خیابــان ســاحل ‪20‬‏حنیــف ‪ 15‬بخــش ‪ 03‬حــوزه ثبت ترکمن‏‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــد انه بردی‏‪‎ ‎‬به‬ ‫ی ‪‎‬عبدالجبــار ارخ ‪‎‬‬ ‫‏‪-5‬کالســه شــماره ‪ 1401114412003000058‬مــورد تقاضــای اقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 195‬متــر‬ ‫شــماره‏ملــی‪ 2239768053‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انــه بــردی‬ ‫مربــع قســمتی از پــاک ‪1815‬‏فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی اقــا ‪‎‬‬ ‫ارخــی واقــع در بندرترکمــن خیابــان طالقانــی بخــش ‪03‬‏حــوزه ثبــت ترکمن‏‪.‬‬ ‫ج ‪‎‬بــه‬ ‫ی ‪‎‬نازمحمــد ک ـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــد امانقلی ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪-6‬کالســه شــماره ‪ 1401114412003000093‬مــورد تقاضــای اقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪229.30‬‬ ‫شــماره‏ملــی‪ 6289845731‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ای‬ ‫متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪5528‬‏فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی اقــا ‪‎‬‬ ‫چــارق چــاالک واقــع در بندرترکمــن انتهــای خیابــان ســاحل ‪27‬‏حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬تاشــلی بصیرنیـ ‪‎‬ا ‪‎‬فرزنــد طــواق‏‪‎ ‎‬بــه شــماره‬ ‫‏‪-7‬کالســه شــماره ‪ 1400114412003000180‬مــورد تقاضــای اقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 388‬متــر مربــع‬ ‫‏ملــی‪ 2239525398‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمی ـ ‪‎‬‬ ‫قســمتی از پــاک ‪1311‬‏فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی خانــم بانــو گرانمایــه خواجــه‬ ‫نفــس واقــع در بندرترکمــن خیابــان ســاحل‏‏‪ 35‬شــمال رودخانــه بخــش ‪ 03‬حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬مــراد کوچــک فرزنــد انامحمــد‬ ‫‏‪-8‬کالســه شــماره ‪ 1399114412003000162‬مــورد تقاضــای اقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مزروعــی بــه مســاحت‬ ‫ی‪‎‬‏‪ 2239837421‬نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمی ـ ‪‎‬‬ ‫بــه شــماره مل ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪ 20318.5‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ 221‬فرعــی‏‏‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 05‬بــه مالکیــت رســمی اقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمــد امــان بوژنــه ‪ ،‬حمیــد بایــری جوانمــرد و امامقلــی انوشــه واقــع در جنــوب‏جــاده بندرترکمــن به‬ ‫ن‪‎.‬‬ ‫اق قــا اراضــی مزروعــی پنــج پیکــر بخــش ‪05‬حــوزه ثبتــی بندرترکمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــراد کوچــک فرزنــد انامحمــد بــه‬ ‫‏‪-9‬کالســه شــماره ‪ 1399114412003000161‬مــورد تقاضــای اقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مزروعــی بــه مســاحت ‪7903‬‬ ‫شــماره ملــی‏‏‪ 2239837421‬نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ 221‬فرعــی از‏‏‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 05‬بــه مالکیت رســمی اقای محمد امان‬ ‫بوژنــه ‪ ،‬حمیــد بایــری جوانمــرد و امامقلــی انوشــه واقــع در جنوب‏جاده بندرترکمن به ســمت اق قال‬ ‫اراضــی پنــج پیکــر بخــش ‪05‬حــوزه ثبتــی بندرترکمن‏‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬اقــای عبدالجــال قــره جــه فرزنــد‬ ‫‏‪-10‬کالســه شــماره ‪ 1398114412003000159‬مــورد تقاضــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مزروعــی بــه‬ ‫صفــردوردی بــه شــماره‏ملــی ‪ 6289964208‬نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫مســاحت ‪ 9874‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪1503‬‏فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت‬ ‫رســمی خانــم فاطمــه ایــری واقــع در جــاده بندرترکمــن بــه اق قال اراضــی‏مزروعی بندرترکمن بخش‬ ‫ن ‪‎.‬‬ ‫‪ 03‬حــوزه ثبتــی بندرترکمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محمــد کریــم کلته فرزند بخت به‬ ‫‏‪-11‬کالســه شــماره ‪ 1399114412003000137‬مــورد تقاضــای اقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مزروعی به مســاحت‬ ‫شــماره‏ملــی‪ 6289376330‬نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمی ‪‎‬‬ ‫‪ 2300‬متــر مربــع قســمتی از عرصــه‏پــاک ‪ 4247‬فرعــی از ‪ 1093‬اصلــی بخــش ‪ 04‬بــه مالکیــت‬ ‫رســمی بیکــه کــر واقــع در غــرب جــاده بندرترکمــن گمیشــان‏اراضــی مزروعــی بندرترکمــن بخــش ‪04‬‬ ‫باشــند‪ .‬بیشــتر به روزرســانی ها خــودکار هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫کاربــران همچنیــن می تواننــد بــرای اطمینــان از بـه روز بــودن‬ ‫سیســتم عامل‪ ،‬مرورگــر اینترنــت‪ ،‬نرم افــزار انتی ویــروس و‬ ‫ســایر برنامه هــا‪ ،‬بررســی هایی را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫روی پیوندهــای ایمیــل هــای مشــکوک یــا ناشــناس کلیــک‬ ‫نکنیدایــن یــک روش بســیار رایــج بــرای ورود بدافــزار بــه رایانــه‬ ‫اســت‪ .‬خانــواده هــا بایــد بــه فرزنــدان و کاربــران مبتــدی خــود‬ ‫امــوزش دهنــد کــه روی پیوندهــای فرســتندگانی کــه نمــی‬ ‫شناســند کلیــک نکننــد‪ .‬همیشــه اطالعــات فرســتنده را بررســی‬ ‫کنیــد و بــه دنبــال نــام دامنــه مشــکوک در ادرس ایمیــل بگردیــد‪.‬‬ ‫از کامپیوتــر نســخه پشــتیبان تهیــه کنیــد اگــر یــک برنامــه بدافــزار‬ ‫هارد دیسک کامپیوتر شما را حذف یا خراب کند‪ ،‬بازگرداندن ان‬ ‫داده هــا تقریبــا غیرممکــن اســت‪ .‬کاربــران مــی تواننــد با اســتفاده‬ ‫از هــارد دیســک خارجــی‪ ،‬درایوهــای انالین و فضای ذخیره ســازی‬ ‫ابــری از اطالعــات خود نســخه پشــتیبان تهیه کنند‪.‬‬ ‫از فایروال استفاده کنید‬ ‫وینــدوز مایکروســافت و سیســتم عامــل مــک اپــل دارای‬ ‫گزینــه هــای فایــروال داخلــی هســتند و کاربــران مــی تواننــد‬ ‫ایــن گزینــه هــا را بــرای محافظــت بیشــتر در برابــر بدافــزار‬ ‫فعــال کنند‪.‬بــر کســی پوشــیده نیســت کــه بدافــزار مــی توانــد‬ ‫تهدیــدی جــدی بــرای رایانــه و امنیــت انالیــن شــما باشــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه محافظــت از داده هــای شــما در برابــر‬ ‫مجرمــان ســایبری بایــد اولویــت اصلــی در حفــظ امنیــت در‬ ‫هنــگام اســتفاده از اینترنــت باشــد‪ .‬نــکات بــاال بــه شــما کمــک‬ ‫مــی کنــد تــا در مســیر درســتی بــرای ایمــن مانــدن و عــاری از‬ ‫بدافــزار باشــید‪.‬‬ ‫ن ‪‎.‬‬ ‫حــوزه ثبتــی بندرترکم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقــای قلــی کوســلی فرزنــد محمــد بــه‬ ‫‪‎12‎‬‏‪-‬کالســه شــماره‏‪‎1397114412003000071‎‬‏ مــورد تقاضــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مزروعــی به مســاحت ‪25315‬‬ ‫شــماره ملــی‏‏‪ 2239751797‬نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ 1088‬فرعــی‏از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیت رســمی خانم بی بی‬ ‫زلیخــا کلتــه و عبدالوکیــل کلتــه و ارازگل طیلــی پــور وراث‏مرحــوم رجــب محمــد کلتــه واقــع در جــاده‬ ‫ن ‪‎.‬‬ ‫بندرترکمــن بــه گــرگان روبــروی شــهرک فرهنگیــان بندرترکمــن بخــش ‪03‬‏حــوزه ثبتــی بندرترکم ‪‎‬‬ ‫‏‪ -13‬کالســه شــماره ‪ 1401114412003000219‬مــورد تقاضــای اقــای پرویــز کـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــد بیــک محمـ ‪‎‬د ‪‎‬بــه‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 243.65‬متــر‬ ‫شــماره‏‏‪ 2239671300‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حمیــد‬ ‫مربــع قســمتی از پــاک ‪ 4371‬فرعــی‏از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی اقــا ‪‎‬‬ ‫احمــدی کلتــه واقــع در بندرترکمــن انتهــای خیابــان ســاحل ‪27‬‏بخــش ‪ 03‬حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــد‬ ‫‏‪ -14‬کالســه شــماره ‪ 1400114412003000179‬مــورد تقاضــای اقــای عبدالرحمــان قلــی پــور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬با بنای احداثی بمســاحت‬ ‫ی ‪‎‬بــه‏شــماره ‪ 2239523190‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫خوجــه گلــد ‪‎‬‬ ‫‪ 205.96‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪9657‬‏فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی‬ ‫ی ‪‎‬عبدالرحمــان قلــی پــوری و عبدالقیــوم قلــی پــوری و حســن قلــی‏پــوری واقــع در بندرترکمــن‬ ‫اقــا ‪‎‬‬ ‫بلــوار شــهید ارخــی نبــش ســاحل ‪ 14‬بخــش ‪ 03‬حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــد عاشــو ‪‎‬ر ‪‎‬بــه‬ ‫‏‪ -15‬کالســه شــماره ‪ 1401114412003000209‬مــورد تقاضــای اقــای تیمــور حضــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 334.09‬متــر‬ ‫شــماره‏‏‪ 6289491903‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جانقــاش‬ ‫مربــع قســمتی از پــاک ‪ 1224‬فرعــی‏از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی اقــا ‪‎‬‬ ‫تابنــای واقــع در بندرترکمــن انتهــای خیابــان ســاحل ‪ 10‬حنیــف‏‏‪ 5‬بخــش ‪ 03‬حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫س ‪‎‬بــه‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــد ادریـ ‪‎‬‬ ‫‏‪ -16‬کالســه شــماره ‪ 1401114412003000018‬مــورد تقاضــای اقــای مجتبــی میرابـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 205.80‬متــر‬ ‫شــماره‏‏‪ 4970009708‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امــان قــزل‬ ‫مربــع قســمتی از پــاک ‪ 1298‬فرعــی‏از یــک اصلــی بخــش ‪ 03‬بــه مالکیــت رســمی اقــا ‪‎‬‬ ‫واقــع در بندرترکمــن انتهــای خیابــان گل ‪ 11‬کوچــه مســجد ‏بخــش ‪ 03‬حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫‏‪ -17‬کالســه شــماره ‪ 1401114412003000039‬مــورد تقاضــای اقــای ای محمــد ارازنیــاز‏‪‎ ‎‬فرزنــد انـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــه‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪125.95‬‬ ‫شــماره‏‏‪ 6289701991‬در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫متــر مربــع قســمتی از عرصــه‏پــاک ‪ 2139‬فرعــی از ‪ 1093‬اصلــی بخــش ‪ 04‬بــه مالکیــت رســمی‬ ‫ی ‪‎‬قربــان بنــداد واقــع در بندرترکمــن انتهــای خیابــان‏ســاحل ‪ 45‬بخــش ‪ 04‬حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫اقــا ‪‎‬‬ ‫‏‪ -18‬کالســه شــماره ‪ 1401114412003000127‬مــورد تقاضــای اقــای شــاه محمــد ایــری‏‪‎ ‎‬فرزنــد ســیدنظ ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬بــا بنــای احداثــی بمســاحت‬ ‫‪‎‬بــه شــماره ملــی‏‏‪ 2239619031‬در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیـ ‪‎‬‬ ‫‪ 559.14‬متــر مربــع قســمتی از عرصــه‏پــاک ‪ 1139‬فرعــی از ‪ 1093‬اصلــی بخــش ‪ 04‬بــه مالکیــت‬ ‫ی ‪‎‬نورمحمــد خــداوردی واقــع در بندرترکمــن‏خیابــان ســاحل ‪ 45‬روبــروی حوزه علیمه بی‬ ‫رســمی اقــا ‪‎‬‬ ‫بــاک بخــش ‪ 04‬حــوزه ثبــت ترکمــن‏‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬اقــای جــال الدیــن مســلم هاجــی فرزند‬ ‫‏‪ -19‬کالســه شــماره ‪ 1400114412003000162‬مــورد تقاضــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مزروعــی بــه‬ ‫عبدالکریــم بــه‏شــماره ملــی ‪ 2239840412‬نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمی ـ ‪‎‬‬ ‫مســاحت ‪ 5000‬متــر مربــع قســمتی از پــاک‏‏‪ 222‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 05‬بــه مالکیــت رســمی‬ ‫ن‪‎.‬‬ ‫ایچــارق چــاالک واقــع در شــمال روســتای اورکــت حاجــی بخــش‏‏‪ 05‬حــوزه ثبتــی بندرترکمـ ‪‎‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن بشــرح ارای صــادره بــا تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه‏اشــخاص فــوق از پالکهــای منــدرج را تائیــد و بــه جهــت عــدم دسترســی بــه‬ ‫مالکیــن مقــرر شــد پــس از نشــر اگهــی ســند مالکیــت‏رســمی صــادر و تســلیم گــردد علیهــذا بــه‬ ‫اســتناد مــاده ‪ 3‬قانــون فــوق مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع‏مالکین مشــاعی و‬ ‫ســایر صاحبــان حقــوق در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار و محلــی اگهــی مــی شــود و از اینــرو‬ ‫در‏صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه اراء فــوق اعتــراض دارنــد مــی بایســت از تاریــخ انتشــار نوبــت اول‬ ‫به مدت دو ماه (‪ 60‬روز)‏اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک بندرترکمن تســلیم و رســید‬ ‫اخــذ نماینــد ضمنــا معتــرض بایــد ظــرف مــدت‏یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم‬ ‫دادخواســت در دادگاه عمومی بندرترکمن نماید و گواهی تقدیم‏دادخواســت به اداره ثبت اســناد‬ ‫و امــاک بندرترکمــن تحویــل نمایــد در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبت وفق‏مقــررات اقدام‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود صــدور ســند مالکیت جدیــد مانع مراجعــه متضرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهــد شـ ‪‎‬د‪ ‎ ‎‎.‬م‪.‬الــف‪1401/248 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪401/ 11 / 16 :‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/ 12 /02 :‬‏‬ ‫عبدالرحمن ایری‪ -‬سرپرست اداره ثت اسناد و امالک بندرترکمن‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫رای شــماره ‪ 140160312009001689‬مورخه ‪ 1401/10/5‬هیئت قانون تکلیف اداره ثبت اســناد و امالک‏شهرســتان بندرگز در خصوص کالســه پرونده ‪ 1401114412009000143‬ششــدانگ یک‬ ‫قطعــه زمیــن زراعــی بــه‏مســاحت ‪ 2621/84‬مترمربــع‪ ،‬جــدا شــده از پــاک ‪ 2080‬فرعــی از ‪ - 4‬اصلــی واقــع در نوکنــده بخــش دو حــوزه ثبتــی‏بندرگــز ملکــی روح الــه الیاســی فرزنــد علــی بــه کــد‬ ‫ملــی ‪ 2240008091‬کــه مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای علیجــان‏کلبــادی خریــداری کــرده اســت‪ .‬چنانچــه اشــخاص اعــم از حقیقــی و حقوقــی ادعــا یــا اعتــراض نســبت بــه اصــل‪ ،‬حــدود و‬ ‫‏حقــوق ارتفاقــی دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز اعــام‏کننــد و از تاریــخ اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضائــی دادخواســت تقدیــم‬ ‫نمایــد و ظــر مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت‏را بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک بندرگــز تقدیــم نمایــد‪ .‬در غیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نام متقاضــی ثبت صادر‏خواهد شــد‪.‬‬ ‫ضمنــا صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض و متضرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪.‬الــف‪:‬‏‏‪1401/215‬‏‬ ‫‏ ‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬شنبه ‪1401/11/1‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬یکشنبه ‪1401/11/16‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫‏‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رهایی از شر اسیب پذیری ها‬ ‫با اموزش و ابزارهای اسکن‬ ‫دریــک نظرســنجی از ‪ 129‬متخصــص توســعه نرم افــزار‬ ‫نشــان داد کــه بــرای کســانی کــه از ابزارهــای اســکن‬ ‫کــد اســتفاده می کننــد‪ ،‬تنهــا ‪ 10‬درصــد از ســازمان ها‬ ‫از اســیب پذیری ها نســبت بــه ســازمان هایی کــه از‬ ‫ابزارهــای اســکن کــد اســتفاده نمی کننــد‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫کــرده در حالــی کــه امــوزش مــداوم امنیــت کــد را بــرای‬ ‫بیــش از ‪ 60‬درصــد از ســازمان ها بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫محققــان همچنیــن دریافتنــد کــه حــدود ‪ 70‬درصــد از‬ ‫ســازمان ها مراحــل امنیتــی حیاتــی را در چرخــه عمــر‬ ‫توســعه نرم افــزار خــود از دســت می دهنــد‪ ،‬کــه ایــن‬ ‫امــر بــر مبــارزه بــا رویکردهــای دیگــر تاکیــد می کنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس یــک مطالعــه ‪ ،‬بــا وجــود اگاهــی روزافــزون‬ ‫صنعــت از اهمیــت ان‪ ،‬تنهــا ‪ 25‬درصــد از ســازمانها از‬ ‫اســتراتژی امنیتــی تغییــر جهــت اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تحقیــق نشــان داد کــه امنیــت بــرای بســیاری از‬ ‫ســازمان ها اولویــت پایین تــری دارد تقریبــا ً‪ 50‬درصــد‬ ‫مرحلــه ای را بــرای اعتبارســنجی امنیتــی اختصــاص‬ ‫نمی دهنــد‪ 20 ،‬درصــد امنیــت برنامــه خــود را برنامه ریــزی‬ ‫نمی کننــد و ‪ 4‬درصــد یــک مرحلــه پیاده ســازی امنیتــی‬ ‫اختصاصــی ندارند‪.‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مزایــای ایجــاد تغییــر بــه‬ ‫خوبــی ثابــت شــده اســت‪ :‬از هــر ‪ 10‬نفــر ‪ 9‬نفــر از کســانی‬ ‫کــه رویکــرد شــیفت بــه چــپ را اتخــاذ کرده انــد‪ ،‬متوجــه‬ ‫کاهــش اســیب پذیری ها شــده اند‪.‬‬ ‫امــا شــاهد افزایــش نگران کننــده اســیب پذیری های‬ ‫جدیــد در چنــد ســال گذشــته بوده ایــم‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫‪ 99‬درصــد ســازمان ها برنامه هــای اموزشــی اگاهــی از‬ ‫امنیــت دارنــد‪ ،‬ایــن رویکــرد بــرای کســانی کــه نقش هــای‬ ‫حیاتــی امنیتــی ماننــد توســعه دهندگان دارنــد‪ ،‬بــه انــدازه‬ ‫کافــی پیــش نم ـی رود ‪.‬‬ ‫«اگاهــی مقدمــه ای بــرای دانــش اســت‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫تغییــر واقعــی پارادایــم و حــل معضــل‪ ،‬تمرکــز بایــد‬ ‫از «اگاهــی» بــه «دانــش عمیــق» تغییــر کنــد و‬ ‫امــوزش توســعه دهنــدگان در مــورد شــیوه های‬ ‫کدگــذاری ایمــن گام بعــدی در امنیــت اســت‪.‬‬ ‫برنامه هــای اگاهــی بخشــی اســیب پذیری هایی کــه‬ ‫در مراحــل اولیــه شناســایی شــده اند‪ ،‬اســان تر قابــل‬ ‫حــل هســتند و هزینــه بســیار کمتــری دارنــد‪ .‬و ایــن‬ ‫مســتلزم یــک رویکــرد برنامه ریــزی شــده و مســتمر‬ ‫بــرای امــوزش امنیــت برنامه هــا و امــوزش کدنویســی‬ ‫امــن بــرای توســعه دهندگان اســت‪».‬‬ ‫امــوزش اغلــب یــک روش کــم اســتفاده بــرای ارائــه‬ ‫برنامــه هــای کاربــردی امــن تر اســت‪ .‬این مطالعه نشــان‬ ‫داد کــه امــوزش کدگــذاری ایمــن بــازده ســرمایه گذاری‬ ‫باالیی دارد‪ 28.8 ،‬درصد از پاســخ دهندگان با اســتفاده‬ ‫از امــوزش مــداوم از رســیدن بیــش از ‪ 90‬درصــد اســیب‬ ‫پذیری هــا بــه تولیــد جلوگیــری کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان داد کــه رایــج تریــن‬ ‫موانــع ســرمایه گــذاری در امــوزش‪ ،‬تاثیــرات درک‬ ‫شــده بــر بهــره وری اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬هنگامــی‬ ‫کــه امــوزش مــداوم توســط اشــخاص ثالــث ارائــه‬ ‫مــی شــود و همــراه بــا بررســی کــد و ابزارهــای اســکن‬ ‫کــد اجــرا مــی شــود‪ ٪100 ،‬ســازمان هــا شــاهد بهبــود‬ ‫امنیــت کــد خــود بودنــد‪.‬‬ ‫یــک تحلیلگــر تحقیقاتــی می گویــد‪« :‬در اغلــب مــوارد‪،‬‬ ‫وقتــی صحبــت از امنیــت ســایبری می شــود‪ ،‬عنصــر‬ ‫انســانی نادیــده گرفته تریــن جــزء هــر سیســتمی اســت ‪.‬‬ ‫بــا کمتریــن نــرخ پذیــرش و باالتریــن نــرخ بهبــود کــد‬ ‫بــه نظــر مــی رســد امــوزش شــخص ثالــث جــزء مهمــی‬ ‫اســت کــه برخــی از ســازمان هــا در ان ســرمایه گــذاری‬ ‫نمــی کننــد‪ .‬بررســی کــد بــدون امــوزش ممکــن اســت‬ ‫در نهایــت تــاش هــای بیهــوده ای باشــد‪ ،‬بــه ســادگی‬ ‫چــک باکــس انطبــاق کــه کــد بازبینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫خانم های متولد ‪ 75‬گرگانی که‬ ‫به دنبال کار هستند تماس بگیرن‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 7 ‫روزشمار انقالب‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪ -700‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-700‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/14‬رجب‪/‬‬ ‫‪14 - 2023‬‬ ‫‪/05 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫یک شنبه ‪1401//1111//16‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫رویدادهای ‪ 16‬بهمن‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1357‬‬ ‫* انتخــاب بــازرگان بــه عنــوان نخســت وزیــر دولــت موقــت‪ ،‬رســما‬ ‫اعــام شــد‪ .‬حکــم و فرمــان نخســت وزیــری کــه بــا اتفــاق اراء‬ ‫شــورای انقــاب و تصویــب امــام خمینــی صــادر شــده بــود‪ ،‬توســط‬ ‫حجت االســام والمســلمین رفســنجانی در حضــور حضــرت امــام‬ ‫و اقــای بــازرگان قرائــت شــد‪ * .‬حضــرت امــام در حکــم نخســت‬ ‫وزیــری بــازرگان‪ ،‬وی را موظــف بــه انجــام رفرانــدوم تغییــر نظــام‬ ‫بــه جمهــوری اســامی‪ ،‬تشــکیل مجلــس موسســان (خبــرگان)‬ ‫بــرای تصویــب قانــون اساســی‪ ،‬برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورا‬ ‫طبــق قانــون اساســی جدیــد و انتخــاب هیــات وزیــران بــدون در‬ ‫نظــر گرفتــن روابــط حزبــی کردنــد‪.‬‬ ‫در متــن حکــم امــده اســت‪ :‬بنــا بــه پیشــنهاد شــورای انقــاب‪،‬‬ ‫بــر حســب حــق شــرعی و قانونــی ناشــی از اراء اکثریــت قاطــع‬ ‫قریــب بــه اتفــاق ملــت ایــران کــه طــی اجتماعــات عظیــم نســبت‬ ‫بــه رهبــری جنبــش ابــراز شــده اســت‪ ،‬جنابعالــی را مامــور تشــکیل‬ ‫دولــت موقــت می نمایــم‪ * .‬مهنــدس بــازرگان پــس از قرائــت‬ ‫حکــم نخســت وزیــری گفــت‪ :‬خــدای بــزرگ را شــکر می کنــم کــه‬ ‫چنیــن اعتبــار و حســن شــهرتی را کــه بــه هیچوجــه اهلیــت و‬ ‫لیاقــت ان را نداشــتم‪ ،‬بــه مــن ارزانــی داشــته و همیــن موهبــت‬ ‫الهــی باعــث شــده کــه ایت اللــه‪ ،‬ابــراز اعتمــاد و ارجــاع چنیــن‬ ‫ماموریتــی را بــه بنــده عنایــت بفرماینــد و همچنیــن تشــکر از ملــت‬ ‫ایــران می کنــم‪* .‬‬ ‫حضــرت امــام در فرمایشــات خــود بعــد از ســخنان مهنــدس‬ ‫بــازرگان بــه عنــوان نخســت وزیــر‪ ،‬از مــردم خواســتند تــا بــا‬ ‫تظاهــرات ارام و از طریــق مطبوعــات‪ ،‬نظــر خــود را دربــاره دولــت‬ ‫بــازرگان ابــراز نماینــد‪ .‬ایشــان در یــک مصاحبــه قبــل از قرائــت‬ ‫حکــم گفتنــد‪ :‬مخالفــت بــا ایــن حکومــت‪ ،‬مخالفــت بــا شــرع‬ ‫اســت‪ * .‬بــازرگان پــس از خــروج امــام از محــل جلســه‪ ،‬در رابطــه‬ ‫بــا تهدیــد بختیــار در مــورد نخســت وزیــری دولــت موقــت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫از ایــن اخطــار نمی ترســیم‪ ،‬اگــر تهدیــد می خواهنــد بکننــد‪ ،‬بــه‬ ‫چیــز دیگــری مــا را تهدیــد کننــد‪ .‬ایــن چیــز خیلــی کوچکــی اســت‬ ‫و اگــر عملــی شــود‪ ،‬بنــده شــخصا خیلــی ممنــون می شــوم؛ چــون‬ ‫راحــت می شــوم‪ * .‬رادیــو مســکو بــرای اعــام نخســت وزیــری‬ ‫بــازرگان برنامــه خــود را قطــع کــرد‪ * .‬بختیــار گفــت‪ :‬هــر کــس‬ ‫اکثریــت داشــت‪ ،‬حکومــت می کنــد‪ * .‬اسوشــیتد پــرس‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه شــانس موفقیــت بختیــار روز بــه روز کمتــر می شــود‪،‬‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا بــه ابــراز حمایــت مالیــم از بختیــار‬ ‫بســنده کــرد‪* .‬‬ ‫بنــا بــه نوشــته مجلــه تایــم‪ :‬ســالیوان‪ ،‬ســفیر امریــکا در ایــران‪،‬‬ ‫از همــکاران خــود خواســته اســت کــه بــا مخالفــان رژیــم گفتگــو‬ ‫کــرده‪ ،‬سیاســت امریــکا را بــرای انــان تشــریح کنــد‪ * .‬رییــس‬ ‫ســازمان ســیا اعتــراف کــرد کــه در رابطــه بــا پیــش بینــی مســائل‬ ‫ایــران‪ ،‬ایــن ســازمان نــاکام بــوده اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬چیــزی کــه مــا‬ ‫پیــش بینــی نمی کردیــم‪ ،‬ایــن بــود کــه یــک مــرد هفتــاد و هشــت‬ ‫ســاله کــه مــدت چهــارده ســال در تبعیــد بــود‪ ،‬ایــن نیروهــا را بــه‬ ‫هــم پیونــد زنــد‪ * .‬کیســینجر گفــت‪ :‬بیــم ان م ـی رود کــه انقــاب‬ ‫اســامی بــه ســایر کشــورها ســرایت کنــد و گنــاه ایــن حرکــت‪،‬‬ ‫متوجــه هــدف توخالــی حقــوق بشــر اســت‪ * .‬ایت اللــه گلپایگانــی‬ ‫بازگشــت حضــرت امــام بــه میهــن را بــه ایشــان تبریــک گفــت‪* .‬‬ ‫ایت اللــه گلپایگانــی بــا صــدور پیامــی خطــاب بــه ارتــش‪ ،‬از‬ ‫فرماندهــان نظامــی خواســت تــا از رویارویــی و مقابلــه بــا انقــاب‬ ‫اســامی بپرهیزنــد‪ * .‬چنــد وزارتخانــه‪ ،‬از جملــه وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬امــور اقتصــاد و دارائــی‪ ،‬بهــداری و دادگســتری‪ ،‬توســط‬ ‫نیروهــای ارتــش اشــغال شــد‪ * .‬حــزب تــوده از شــورای انقــاب‬ ‫اســامی اعــام پشــتیبانی کــرد‪* .‬‬ ‫ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق‪ ،‬در مخالفــت بــا شــورای انقــاب‬ ‫گفــت‪ :‬شــورای انقــاب بایــد توســط میلیون هــا اعتصــاب کننــده‬ ‫تشــکیل شــود‪ .‬گفتنــی اســت کــه ایــن گونــه ســازمان ها که تنهــا خود‬ ‫را قیــام خلــق می داننــد‪ ،‬اعتمــاد و حمایــت میلیونی مــردم از حضرت‬ ‫امــام را ندیــده گرفتــه و بــه دنبــال جایگاهــی در اینــده نظــام بــرای‬ ‫خــود هســتند‪ * .‬بیســت و دو نماینــده دیگــر مجلــس شــورا‪ ،‬اســتعفا‬ ‫دادنــد‪ * .‬در تظاهــرت مــردم اغاجــاری‪ ،‬عــده ای بــه شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫* غالمرضــا کیانپــور‪ ،‬وزیــر اســبق اطالعــات و دادگســتری و اســتاندار‬ ‫اذربایجــان غربــی و اصفهــان‪ ،‬بازداشــت شــد‪ * .‬هشــت هــزار یهــودی‬ ‫از ایــران بــه اســرائیل رفتنــد‪.‬‬ ‫بررسی ریشه شناختی واژه‬ ‫قرپوز(هندوانه)‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫قرپــوز یــا قارپــوز در زبــان ترکــی بــه معنــای هندوانــه ‪ ،‬میــوه ای ابــدار ‪ ،‬بســیار درشــت‬ ‫و کــروی یــا بیضــوی بــا پوســت ضخیــم و معمــوال ًســبز رنــگ و گوشــت ســرخ اســت‪ .‬ایــن‬ ‫میوه ظاهرا ًمنســوب به ســرزمین هندوســتان اســت و به همین دلیل در زبان فارســی‬ ‫بــه ان هندوانــه گفتــه انــد ‪ .‬واژه قرپــوز در کــردی خراســان نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار‬ ‫مــی رود ‪ .‬حــال بایــد بررســی کــرد کــه ریشــه ایــن واژه فــی الواقــع بــه کجــا برمــی گــردد‪.‬‬ ‫در نــگاه اول بــه نظــر مــی رســد واژه قرپــوز از نظــر لفظــی بــی ارتبــاط با خربزه نیســت ؛‬ ‫همــان میــوه شــیرین و معطــر و ابــدار ‪ .‬گــو اینکــه ایــن دو واژه مصداقــا ًبا هم متفاوت‬ ‫هســتند‪ .‬طبــق فرهنــگ نظــام واژه خربــزه ماخــوذ از ریشــه (‪ ) trapusa‬بــه معنــای‬ ‫خیــار در زبــان سنســکریت اســت کــه در زبــان فارســی تحــت تاثیــر واژه معــادل خــود‬ ‫(خیــار) « تَــر » بــه «خَــر» تغییــر شــکل یافتــه اســت و نهایتــا ًدر طــول زمــان ترپوســه‬ ‫به خربزه تبدیل شــده اســت ‪ .‬البته از ریشــه ( ‪ ) trapusa‬واژه تَربُز نیز مشــتق شــده‬ ‫اســت؛ نامــی کــه در هندوســتان بــه هندوانــه اطــاق مــی شــود و بعدهــا بــا ورود ان‬ ‫بــه ایــران ایــن میــوه تَربـ ُـز نامیــده شــد‪.‬‬ ‫امــا لفــظ خربــزه ریشــه در زبــان پهلــوی ( فارســی میانــه) نیــز دارد ‪ .‬جــزء اول خربــزه‬ ‫یعنــی » خَــر» تحریــف شــده لفــظ خیــار اســت ‪ .‬دربــاره اشــتقاق خیــار گفتــه انــد کــه‬ ‫ایــن واژه صــورت تغییــر یافتــه لفــظ «خایــه دار» در فارســی اســت ؛ یعنــی میــوه ای که‬ ‫دارای تخمــه یــا دانــه اســت ( فرهنــگ ریشــه شناســی زبــان فارســی ) ‪ .‬وجــه تســمیه‬ ‫ان بــه دلیــل وجــود دانــه هــای فــراوان در ایــن میــوه اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل خربــزه‬ ‫در یــزد «خیــار» نامیــده مــی شــود ( فرهنــگ بهدینــان)‪ .‬جــزء دوم ان (بـ ُـز یــا بــوزه)‬ ‫بــه معنــای « بــو» یــا «خوشــبو» نیــز ریشــه در زبانهــای پهلــوی و اوســتا دارد ‪ .‬بــر ایــن‬ ‫اســاس خربــزه یعنــی نوعــی میــوه خوشــبو ‪.‬‬ ‫چنانکــه ابتدائــا ًگفتیــم ‪ ،‬اگرچــه از نظــر مصداقــی قرپــوز غیــر از خربــزه اســت‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن واژه از نظــر اوایــی صــورت تحریــف شــده خربــز یــا خربــزه اســت ؛ منتهــا بــه دلیــل‬ ‫قریب المخرج بودن همخوانهای خ ‪ /x /‬و ق ‪ /q /‬و همخوانهای ب ‪ /b /‬و پ ‪p /‬‬ ‫‪ /‬فرایندهای اوایی انســدادی شــدگی و واکرفتگی صورت گرفته و همخوان خ ‪/x /‬‬ ‫بــه ق ‪ /q /‬و ب ‪ /b /‬بــه پ ‪ / p /‬تبدیــل شــده و خ َربـ ُـز بــه قَرپــوز تغییــر یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اکنــون کــه معلــوم گردیــد واژه قرپــوز ریشــه در لفــظ خربــزه دارد و خربــزه نیــز براســاس‬ ‫منابــع فــوق الذکــر یــک واژه هنــدو ایرانــی اســت مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه واژه قرپــوز‬ ‫ریشــه ت ُرکــی نــدارد زیــرا ت ُرکــی جــزء خانــواده زبانهــای التایــی اســت ‪ .‬در حالیکــه ایــن واژه و‬ ‫صورتهــای مختلــف ان پیشــینه طوالنــی هــم در زبــان پهلــوی دارد و هــم زبــان سنســکریت ‪.‬‬ ‫علیرغــم هنــدو ایرانــی بــودن واژه هــای خربــزه و قرپــوز( هندوانــه ) ؛ حتــی اگــر فــرض‬ ‫شــود کــه ایــن دو میــوه اصالتــا ًهنــدی هســتند؛ امــا وجــود معادلهــای قــوون یــا قــاوون‬ ‫و کال یــا کالــک ( بــه معنــای خربــزه در فارســی امــروزی ) در زبانهــای ت ُرکــی و کـُـردی‬ ‫حکایــت از ایــن دارد کــه ایــن میــوه قبــا ًدر ایــران هــم کشــت مــی شــده و نامهــای‬ ‫خاصــی در میــان زبانهــا و فرهنگهــای مختلــف ایرانــی داشــته اســت؛ وگرنــه گویشــوران‬ ‫تـُـرک و کـُـرد بایــد بــرای خربــزه هــم از واژه هایــی اســتفاده مــی کردنــد کــه ریشــه هندی‬ ‫داشــته باشــد نــه ترکــی و کــردی‪ .‬چنیــن فراینــدی در زبــان فارســی نیــز صــادق اســت‪.‬‬ ‫چنانکــه محمــد معیــن در برهــان قاطــع مــی گویــد‪ :‬هندوانــه را «خربــزه هنــدی» نیــز‬ ‫مــی گوینــد‪ .‬همچنیــن بــه گفتــه دهخــدا بــه هندوانــه « خربــزه شــامی» نیــز اطــاق‬ ‫کــرده انــد ‪ .‬از اظهــارات ایــن صاحــب نظــران بــر مــی ایــد کــه ریشــه خربزه باید فارســی‬ ‫و ایرانــی باشــد ‪ .‬زیــرا لفــظ خربــزه قبــا ًدر زبــان پهلــوی (فارســی میانــه) کاربــرد داشــته‬ ‫و ایــن مختصــه هــای «هنــدی» و «شــامی» اســت کــه بعدهــا معــادل هایــی بــرای‬ ‫هندوانــه در زبــان فارســی بــه دســت داده اســت‪.‬‬ ‫همریشــه بــودن واژه قرپــوز و خربــزه نشــان مــی دهــد کــه قرپــوز هــم بایــد اصالتــا ً‬ ‫ایرانــی باشــد ولــی چــون نامــی خــاص و متمایــز از خربزه نداشــته اســت باید این میوه‬ ‫هنــدی باشــد کــه بــه دلیــل خــاء واژگانــی در زبانهــای بومــی کشــورمان‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫قرضگیــری هایــی صــورت پذیرفــت ‪ ،‬بــی قاعدگــی هایی نیــز در نامگذاری انها اعمال‬ ‫گردیــد ‪ .‬مثــا ً فارســی زبانــان ایرانــی ان میــوه درشــت و تــو ســرخ بــا پوســت ســبز و‬ ‫ضخیــم را «هندوانــه» نامیدنــد ‪ .‬بــر عکــس عربهــا واژه خِربــز (بــا کســر خــاء) را بــرای‬ ‫ان انتخــاب کردنــد ‪ .‬فارســی زبانــان هنــد بــه خربــزه خ َرپــوز گفتنــد و بــه هندوانــه تَربـ ُـز ؛‬ ‫و یزدیهــا خربــزه را خیــار نــام نهادنــد ‪ .‬ترکــی زبانــان هــم قرپــوز یــا قارپــوز را بــه عنــوان‬ ‫واژه قرضــی بــرای هندوانــه برگزیدنــد و در همــه گویشــهای ایــن زبــان ســاری و جــاری‬ ‫ســاختند ‪ .‬کردهای خراســان نیز به دلیل کثیراالســتعمال بودن این واژه در منطقه‪،‬‬ ‫همــان نــام قرپــوز را بــه کار بردنــد ؛ بــه طــوری کــه اکنــون ایــن واژه بــه جــای هندوانــه‬ ‫در زبانهــای کــردی و ترکــی و ترکمنــی کاربــرد عــام دارد ‪.‬‬ ‫انقالب ما انفجار نور بود‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

شماره : 1028
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!