روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 699 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 699

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪194 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/02-‬فوریه‪ /11-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪699 :‬‬ ‫شمارش معکوس رژیم پهلوی از زبان‬ ‫پیشقراول جریان انقالب در گنبدکاووس‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫با موضوع پوشش رئیس‬ ‫جمهور مخالف رویکرد‬ ‫سیاسی و امنیتی است‬ ‫‪4‬‬ ‫دشمنان تاب دیدن‬ ‫اقتدار نظام اسالمی‬ ‫را ندارند‬ ‫‪5‬‬ ‫وضعیت فضای مجازی و‬ ‫جرائم اینترنتی در سطح‬ ‫استان چگونه هست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫فعاالن رسانه ای‬ ‫گلستان به پیشواز‬ ‫جشن انقالب رفتند‬ ‫‪8‬‬ ‫توسعه اب وفاضالب‬ ‫خراسان شمالی در سایه‬ ‫حیات انقالب اسالمی‬ ‫مقاله‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل‬ ‫دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربه و تالش داشــته باشــید و اینگونه‬ ‫نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عده زیادی تمایل دارند بســرعت درامد میلیونی داشــته باشــند‪.‬ادامه شــماره ‪698‬‬ ‫‪ 9‬زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری ‪)fullstackacademy.com( :‬‬ ‫‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm; Ruby ; C; Rust‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬شــما اگــر می خواهیــد درامدزایــی داشــته باشــید حتمــا ًنیــاز نیســت در مجموعه هــای بــزرگ اســتخدام شــوید!‬ ‫اگــر بخواهیــد خواهیــد توانســت بــه صــورت فریلنســر (دورکاری) همزمــان بــرای چنــد مجموعــه و شــخص کار کنیــد و درامــد‬ ‫بیشــتری داشــته باشید‪.‬‬ ‫چگونــه در بخــش ســئو متخصــص شــویم؟ همانگونــه کــه در بــاال برایتــان گفتیــم‪ ،‬قســمتی از ســئو را می تــوان شــامل‬ ‫تجربــه دانســت‪ .‬بنابرایــن بایــد ســعی کنیــد خودتــان ســایتی هدفمنــد ایجــاد نمائیــد تــا بتوانیــد مهــارت ســئو خــود را مــورد‬ ‫چالــش قــرار دهیــد‪ .‬البتــه بــرای یادگیــری مفاهیــم ســئو می توانیــد عبــارت امــوزش ســئو را مــورد جســتجو قــرار دهیــد یــا بــه‬ ‫منابــع خارجــی و معتبــر زیــر مراجعــه کنیــد‪:‬‬ ‫‪moz.com‬‬ ‫‪searchengineland.com‬‬ ‫‪searchenginejournal.com‬‬ ‫‪Backlinko.com‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬بــا وجــود امــار در دســت ســایت های اســتخدامی‪ ،‬درامــد ســئوکار را از ماهــی ‪ 1.5‬تــا ‪ 8‬میلیــون تومــان نشــان‬ ‫‪2‬‬ ‫می دهــد کــه بســتگی بــه ســطح علــم و تجربــه فــرد دارد‬ ‫‪ .5‬دیجیتال مارکتر شوید‬ ‫مناسب برای هر سه گروه‬ ‫افــرادی بطــور کلــی کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای دیجیتــال‪ ،‬بازاریابــی می کننــد را دیجیتــال مارکتــر می گوینــد‪ .‬در‬ ‫صورتیکــه بخواهیــم کمــی دقیق تــر توضیــح دهیــم‪ ،‬دیجیتــال مارکتــر بــه کســی گفتــه می شــود کــه بتوانــد از ابزارهــای‬ ‫بازاریابــی دیجیتــال بــرای برقــراری ارتبــاط موثــر بــا مخاطبــان اســتفاده کنــد و ان هــا را متقاعــد ســازد کــه اقــدام خاصــی‬ ‫در راســتای اهــداف بازاریابــی مــورد نظــر (مثــل خریــد کاالهــا یــا ســفارش خدمــات) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫دیجیتــال مارکتینــگ (‪ )Digital marketing‬شــاخه های گوناگونــی را شــامل می شــود‪ .‬فــردی کــه فعالیــت و خدمــات‬ ‫دیجیتــال مارکتینــگ انجــام می دهــد می توانــد در یــک یــا چنــد مــورد از شــاخه های زیــر فعالیــت داشــته باشــد‪:‬‬ ‫چیدن استراتژی محتوا و تولید محتوا؛‬ ‫طراحی سایت و خدمات ‪ UI‬و ‪UX‬؛‬ ‫سئو و بهینه سازی سایت برای گوگل؛‬ ‫تحلیل داده و امار؛‬ ‫تصویر برداری و فیلم برداری؛‬ ‫تدوین و انیمیشن؛‬ ‫تصویر سازی و گرافیک؛‬ ‫برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن؛‬ ‫تبلیغات و بازاریابی؛‬ ‫مدیریت شبکه های اجتماعی؛‬ ‫ادمین سایت یا شبکه اجتماعی‪.‬‬ ‫چگونه می توانیم دیجیتال مارکتر شویم؟‬ ‫خــب در اینجــا اگــر عالقــه بــه دیجیتــال مارکتینــگ داریــد بایــد ایــن را بدانیــد کــه دیجیتــال مارکتینــگ هنــر و علمــی‬ ‫اســت کــه بــرای متخصــص شــدن در ان بایــد حتمــا ســال ها وقــت صــرف کنیــد و عــاوه بــر ان بایــد بــه اصــول و مبانــی‬ ‫علــم بازاریابــی هــم تســلط مناســبی داشــته باشــید‪ .‬نخســتین قــدم بــرای امــوزش پیــدا کــردن منابــع اســت؛ منابعــی کــه‬ ‫توســط افــراد بــا تجربــه تهیــه شــده و در هــر زمــان و مکانــی در دســترس باشــد‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬درامــد دیجیتــال مارکتینــگ بــه عوامــل مختلفــی ماننــد نــوع فعالیــت‪ ،‬میــزان فعالیــت‪ ،‬تعهــد شــما و‪...‬‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال یــک ادمیــن شــبکه های اجتماعــی تنهــا بــرای گذاشــتن پســت و اســتوری بــه تعــداد‬ ‫روزهــای مــاه می توانــد بیــن ‪ 700‬هــزار تومــان تــا ‪ 2.5‬میلیــون تومــان درامــد داشــته باشــد‪ .‬ادامــه دارد‪...‬‬ ‫‪334‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 13‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪699‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫استاندارگلستان‪:‬‬ ‫در راستای ارمان های امام‬ ‫و انقالب دانش اموزان با‬ ‫تهذیب نفس گام بردارند‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬دانش امــوزان بــا تهذیــب‬ ‫نفــس و توجــه بــه نیازهــای اینــده ایــران اســامی در‬ ‫راســتای ارمان هــای امــام و انقــاب گام بردارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه‬ ‫در مراســم متمرکــز نواختــن زنــگ انقــاب مــدارس‬ ‫گلســتان در مدرســه امــام علــی (ع) گــرگان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬اینــده موفــق دانش امــوزان بــا ترســیم ایــن‬ ‫چشــم انداز و توجــه بــه اهــداف عالــی در مســیر‬ ‫پیشــرفت ایــران محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬عشــق بــه میهــن در دل همــه دانش‬ ‫امــوزان ایرانــی جریــان دارد و معلمــان و مربیان باید‬ ‫از ایــن ظرفیــت بــرای جریــان بخشــی بــه توســعه‬ ‫کشــور اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــوزش و پــرورش گلســتان هــم در‬ ‫ن گفــت‪ :‬دختــران ایرانــی همــواره پیــرو‬ ‫ایــن اییــ ‬ ‫ارمان هــای انقــاب اســامی هســتند و مســیر‬ ‫مبــارزان و شــهدای انقــاب را بــرای حفــظ کشــور از‬ ‫تعــرض بیگانــگان ادامــه خواهنــد داد‪.‬‬ ‫ســیدرضا نظــری افــزود‪ :‬دانــش اموزان دختر گلســتانی‬ ‫رهــرو راه حضــرت زینــب (س) هســتند و معلمــان انهــا‬ ‫در نظــام تعلیــم و تربیــت بــرای تربیــت ایــن دانــش‬ ‫امــوزان تــراز انقــاب اســامی تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اییــن متمرکــز نواختــن زنــگ انقــاب بــه‬ ‫مناســبت چهل و چهارمین ســالگرد پیروزی انقالب‬ ‫اســامی امــروز چهارشــنبه در مــدارس منتخــب‬ ‫هفــت شهرســتان واقــع درشــرق اســتان گلســتان‬ ‫باحضــور ائمــه جمعــه و جماعــات‪ ،‬فرمانــداران‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای تامیــن‪ ،‬مدیــران ادارات و نهادهــا‪،‬‬ ‫شــهرداران و بخشــداران ایــن خطــه از ایران اســامی‬ ‫نواختــه شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه راس ســاعت ‪ ۹:۳۳‬دقیقــه‬ ‫همزمــان بــا ســاعت ورود حضــرت امام خمینــی (ره)‬ ‫بــه میهــن اســامی در ‪ ۱۲‬بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬برگــزار شــد‪،‬‬ ‫برنامه هــا و جش ـن های چهــل و چهارمیــن ســالگرد‬ ‫پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی بــه صــورت‬ ‫رســمی در منطقــه شــرق گلســتان اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫اییــن نواختــه شــدن زنــگ انقــاب در گنبــدکاووس‬ ‫کــه دومیــن شهرســتان بــزرگ گلســتان اســت‪ ،‬در‬ ‫دبیرســتان دخترانــه نمونــه «بصیــرت» ایــن شــهر‬ ‫و باحضــور فرمانــدار ویــژه‪ ،‬امــام جمعــه‪ ،‬اعضــای‬ ‫شــورای تامیــن‪ ،‬مدیــران ادارات و نهادهــا و جمــع‬ ‫زیــادی از دانــش امــوزان ایــن اموزشــگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫عبدالقــادر ظفــر مدیــر امــوزش و پــرورش‬ ‫گنبــدکاووس در ایــن مراســم کــه بــا اجــرای چنــد‬ ‫برنامــه فرهنگــی همــراه بــود‪ ،‬ضمــن تبریــک‬ ‫فرارســیدن دهــه مبــارک فجــر‪ ،‬از اجــرای برنامه هــای‬ ‫متنــوع فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ورزشــی ویــژه ایــن ایــام‬ ‫فرخنده در افزون بر ‪ ۵۰۰‬اموزشــگاه این شهرســتان‬ ‫در مناطــق شــهری و روســتایی خبــر داد‪.‬‬ ‫برگــزاری رژه خودرویــی و موتــوری در شــهرهای شــرق‬ ‫گلســتان از دیگــر برنامه هــای اغــاز جشــن هــای دهــه‬ ‫مبــارک فجــر در شــرق اســتان گلســتان بــود‪.‬‬ ‫همزمــان بــا ســالروز ورود تاریخــی امــام خمینــی‬ ‫(ره) بــه میهــن اســامی و اغــاز دهــه فجــر‪ ،‬زنــگ‬ ‫انقالب اســامی امروز چهارشــنبه به شــکل نمادین‬ ‫در مــدارس گلســتان نواختــه شــد‪.‬‬ ‫اییــن نمادیــن نواختــن زنــگ انقــاب در اســتان‬ ‫گلســتان در دبیرســتان نمونــه امــام علــی (ع) گرگان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم یــاد و خاطــره امــام خمینــی(ره)‬ ‫بنیان گــذار کبیــر انقــاب اســامی و نظــام مقــدس‬ ‫جمهوری اســامی‪ ،‬شــهدای دوران انقالب و هشــت‬ ‫ســال دفــاع مقــدس گرامــی داشــته شــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫ارامش روستایی در سایه‬ ‫ابرسانی در انقالب‬ ‫پیــش از انقــاب‪ ،‬تنهــا ‪ ۳۴‬بــاب مخــزن ذخیــره اب بــا ظرفیــت‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷۰‬مترمکعــب ایجــاد شــده بــود امــا بــا توســعه‬ ‫خدمــات رســانی بــه ســاکنان ایــن مناطــق‪ ،‬اکنــون ‪ ۵۹۵‬مخــزن‬ ‫بــا ظرفیــت حــدود ‪ ۸۲‬هــزار مترمکعــب ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫توسعه اب وفاضالب‬ ‫خراسان شمالی در‬ ‫سایه حیات انقالب‬ ‫اسالمی‬ ‫تحــوالت زیــادی پــس از انقــاب در بخــش اب و فاضــاب‬ ‫خراســان شــمالی انجــام شــد و اکنــون درصــد بهره منــدی از‬ ‫اب ســالم جمعیــت شــهری اســتان از ‪ ۱۵‬بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد و‬ ‫روســتایی از ‪ ۱۰.۶‬بــه ‪ ۹۵.۵‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مقایســه شــاخص بهره منــدی‬ ‫مردم شــهری و روســتایی خراســان شــمالی از اب اشــامیدنی‬ ‫ســالم و ابرســانی بــه روســتاها قبــل و پــس از انقــاب تفــاوت‬ ‫بســیار زیــادی کــرده اســت و ابرســانی بــه ‪ ۲۴‬شــهر و ‪۸۳۷‬‬ ‫روســتا بیانگــر درخشــش خدمــات و دســتاوردهای جمهــوری‬ ‫اســامی در ‪ ۴۴‬ســال اخیــر اســت‪.‬‬ ‫بررســی عملکــرد حــوزه اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه شــرایط زیرســاختی و امکانات روســتایی‬ ‫بعــد از انقــاب بــه مــرور دچــار تغییــر شــد و امــروزه قابــل‬ ‫مقایســه بــا ان دوران ننگیــن نیســت چــرا کــه بــا شــکل گیــری‬ ‫نظــام اســامی در کشــور فعالیــت هــا بــرای ابرســانی بــه‬ ‫روســتاها اغــاز شــد‪ ،‬در ابتــدا اقداماتــی بــه وســیله جهادگــران‬ ‫و در قالــب جهــاد ســازندگی انجــام شــد امــا از ســال ‪۷۴‬‬ ‫شــرکت هــای اب و فاضــاب روســتایی در اســتان هــا کار‬ ‫ابرســانی بــه ایــن مناطــق را عهــده دار شــدند‪.‬‬ ‫توجــه نظــام اســامی بــه توســعه روســتاها و تــاش بــرای‬ ‫ارتقای شــاخص های توســعه در این مناطق ســبب شــد تا‬ ‫طــرح هــای ابرســانی بــه دورتریــن نقــاط شمالشــرق کشــور‬ ‫در برنامــه قــرار گیــرد اکنــون مــردم روســتاهای خراســان‬ ‫شــمالی از نقــاط مــرزی در شهرســتان راز و جــرگالن تــا‬ ‫نقــاط کویــری اســفراین و جاجــرم از اب ســالم و بهداشــتی‬ ‫برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫طول شبکه های اب و خطوط‬ ‫انتقال در شهرهای استان از ‪۱۸‬‬ ‫کیلومتر در پیش از انقالب به ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۷‬کیلومتر رسیده است‬ ‫‪ ۸۴۰‬روســتای اســتان از جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۴۴۰‬هــزار نفــر‬ ‫تشــکیل شــده اســت و اکنــون ‪ ۸۳۷‬روســتا از ایــن تعــداد از‬ ‫اب اشــامیدنی ســالم برخوردارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۸۴۰‬روســتای اســتان از جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۴۴۰‬هــزار نفــر از‬ ‫جمعیــت یــک میلیــون نفــری اســتان تشــکیل شــده اســت و‬ ‫بــا توجــه بــه کثــرت جمعیتــی مناطــق روســتایی در این خطه‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه ایــن قشــر در اولویــت قــرار دارد و اکنــون ‪۸۳۷‬‬ ‫روســتا از ایــن تعــداد از اب اشــامیدنی ســالم برخوردارنــد‪.‬‬ ‫اکنــون خدمــات شــرکت اب و فاضــاب در روســتاها عــاوه‬ ‫بــر ابرســانی بــه خدمــات فاضــاب هــم توســعه یافتــه و‬ ‫دولــت تــاش دارد تــا جمــع اوری فاضــاب در روســتاها هــم‬ ‫گســترده شــود‪.‬‬ ‫اینــک بــا گذشــت ‪ ۴۴‬ســال از انقــاب شــکوهمند ایــران‬ ‫اســامی شــرایط وخیــم بخــش اب و فاضــاب ایــن خطــه‬ ‫دچــار تحــول شــده اســت و مردمــی کــه بدلیــل نبــود امکانــات‬ ‫روســتایی قبــل از انقــاب در ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور‬ ‫بــه ســمت شــهرها ســرازیر شــدند و بســیاری از اســیب هــای‬ ‫ناشــی از حاشــیه نشــینی را بر دوش خود تحمل می کردند‪،‬‬ ‫امــروز بــا افتخــار بــه ســمت روســتاها برگشــته و مهاجــرت‬ ‫از روســتا بــه شــهر بــه فضــل توســعه امکانــات روســتایی‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ارامش روستایی در سایه ابرسانی در انقالب‬ ‫یکــی از اهالــی روســتای کالتــه نقــی از توابــع شهرســتان‬ ‫بجنــورد در این بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا مــی گویــد‪ :‬تامیــن اب‬ ‫ســالم نیــاز اصلــی و حــق مــردم اســت امــا پیــش از انقــاب‬ ‫روســتاییان از ایــن نعمــت بــی بهــره بودنــد تــا اینکــه توجــه‬ ‫مســووالن نظــام اســامی بــه توســعه روســتاها موجــب شــد‬ ‫تــا اکنــون تمامــی روســتاها لولــه کشــی شــده و از اب ســالم‬ ‫برخــوردار باشــند‪.‬‬ ‫رســول مــرادی مــی افزایــد‪ :‬برداشــتن اب از چشــمه و چــاه‬ ‫هــا قبــل از انقــاب بدلیــل مشــغله کاری مــردان بــر دوش‬ ‫زنــان بــود و ایــن امــر بانــوان را دچــار زحمــت و مشــقت‬ ‫زیــادی کــرده بــود ضمــن اینکــه تامیــن اب در روســتا بــه اب‬ ‫اشــامیدنی محــدود نمــی شــود‪ ،‬ســیراب کــردن دام زحمــت‬ ‫زیــادی دارد کــه در بیشــتر مواقــع ان هــم بــر عهــده زنــان‬ ‫بــود و حمــل ســطل هــای پــر از اب زنــان ایــن خطــه را دچــار‬ ‫کمــردرد کــرده بــود‪.‬‬ ‫یکــی از ســاکنان روســتای کالتــه ابریشــم در شهرســتان‬ ‫مــرزی راز و جــرگالن هــم بــا بیــان اینکــه اکنــون قریــب بــه‬ ‫اتفــاق روســتاهای ایــن بخــش ابرســانی شــده و از اب لولــه‬ ‫کشــی اســتفاده مــی شــود مــی افزایــد‪ :‬ان روزهــا که ابرســانی‬ ‫انجــام نشــده بــود و مــردم روســتایی دسترســی بــه اب ســالم‬ ‫نداشــتند‪ ،‬بیمــاری هــای گوارشــی و پوســتی گریبانگیــر مردان‬ ‫و زنــان بــود امــا خوشــبختانه اکنــون ایــن مشــکالت بــر طــرف‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫گل جمــال گلــدی اظهــار می کنــد‪ :‬اکنــون لولــه کشــی اب تــا‬ ‫درب منــازل امــده و روســتاییان از رفــاه مناســب بهــره منــد‬ ‫شــدند‪ ،‬اکنــون دیگــر از دغدغــه هــا و ســختی ها حمــل اب در‬ ‫روزهــای ســرد زمســتان خبــری نیســت‪ ،‬حمــل اب از رودخانــه‬ ‫در روزهــای برفــی و ســرد تنهــا در خاطــرات بازگــو مــی شــود‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۹۶‬درصدی روستاییان از اب سالم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی در‬ ‫مــورد دســتاوردهای پــس از انقــاب در این حوزه می گوید‪:‬‬ ‫پیــش از انقــاب‪ ،‬میــزان بهره منــدی روســتاییان اســتان از‬ ‫اب اشــامیدن ســالم تنهــا ‪ ۱۰.۶‬درصــد بــود کــه اکنون میزان‬ ‫بهــره منــدی روســتاییان اســتان از اب اشــامیدن ســالم‬ ‫حــدود ‪ ۹۶‬درصــد اســت و ســاکنان در ‪ ۸۳۷‬روســتا از ایــن‬ ‫مزیــت بهره منــد هســتند‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه پیــش‬ ‫از انقــاب ســاکنان در ‪ ۴۵‬روســتای اســتان از اب ســالم‬ ‫برخــوردار بودنــد‪.‬‬ ‫پیــش از انقــاب‪ ،‬تنهــا ‪ ۳۴‬بــاب مخزن ذخیره اب در اســتان‬ ‫موجــود بــود ولــی اینــک ‪ ۵۹۵‬مخزن ایجاد شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا نعیمــی مــی افزایــد‪ :‬پیــش از انقــاب‪ ،‬تنهــا ‪ ۳۴‬بــاب‬ ‫مخــزن ذخیــره اب بــا ظرفیــت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷۰‬مترمکعــب‬ ‫ایجــاد شــده بــود امــا بــا توســعه خدمــات رســانی بــه ســاکنان‬ ‫ایــن مناطــق‪ ،‬اکنــون ‪ ۵۹۵‬مخــزن بــا ظرفیــت حــدود ‪ ۸۲‬هــزار‬ ‫مترمکعــب ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬طــول شــبکه هــای اب و خطوط انتقال‬ ‫هــم از ‪ ۹۴‬کیلومتــر در پیــش از انقــاب بــه پنــج هــزار و ‪۹۶‬‬ ‫کیلومتــر رســیده اســت و تــوان تولیــد اب در روســتاها از ‪۷۳‬‬ ‫لیتــر بــر ثانیــه در چهــار دهــه اخیــر بــه هــزار و ‪ ۱۱۰‬لیتــر بر ثانیه‬ ‫افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی دربــاره‬ ‫خدمــات جمــع اوری فاضــاب در روســتاها مــی گویــد‪ :‬اکنــون‬ ‫خدمــات جمــع اوری فاضــاب در چهــار روســتا قابــل ارائــه‬ ‫اســت و هشــت درصــد از جمعیــت روســتایی اســتان از ایــن‬ ‫خدمــت بهــره منــد هســتند‪.‬‬ ‫شاخص ‪ ۱۰۰‬درصدی شهروندان از اب سالم‬ ‫نعیمــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره‬ ‫دســتاوردهای انقــاب در تامیــن اب اشــامیدنی ســالم و‬ ‫بهداشــتی در شــهرهای اســتان مــی افزایــد‪ :‬پیــش از انقــاب‬ ‫تنهــا ســه شــهر اســتان از اب ســالم برخــوردار بــود کــه اکنــون‬ ‫ایــن رقــم بــه ‪ ۲۴‬شــهر رســیده اســت‪ ،‬در چهــار دهــه پیش در‬ ‫شــهرهای اســتان تنهــا ‪ ۱۵‬درصــد جمعیــت شــهروندان از اب‬ ‫اشــامیدن ســالم بهــره منــد بودنــد کــه ایــن رقــم اکنــون بــه ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫طــول شــبکه هــای اب و خطــوط انتقــال در شــهرهای اســتان‬ ‫از ‪ ۱۸‬کیلومتــر در پیــش از انقــاب بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۷‬کیلومتــر‬ ‫رســیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬پیــش از انقــاب در شــهرهای اســتان‬ ‫تنهــا ‪ ۶‬بــاب مخــزن ذخیــره اب بــه ظرفیــت ســه هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫مترمکعــب ایجــاد شــده بــود کــه ایــن رقــم اکنــون بــه ‪۵۹۵‬‬ ‫مخــزن بــا ظرفیــت ‪ ۱۶۷‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬مترمکعــب رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬همچنیــن طــول شــبکه هــای اب و خطــوط‬ ‫انتقال در شهرهای استان از ‪ ۱۸‬کیلومتر در پیش از انقالب‬ ‫بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۷‬کیلومتــر رســیده و در ایــن مــدت تــوان تولید‬ ‫اب در شــهرهای اســتان از ‪ ۲۴۰‬لیتــر بــر ثانیــه بــر هــزار و ‪۳۶‬‬ ‫لیتــر بــر ثانیــه افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫طول شبکه های اب و خطوط‬ ‫انتقال هم از ‪ ۹۴‬کیلومتر در‬ ‫پیش از انقالب به پنج هزار و‬ ‫‪ ۹۶‬کیلومتر رسیده است و‬ ‫توان تولید اب در روستاها از‬ ‫‪ ۷۳‬لیتر بر ثانیه در چهار دهه‬ ‫اخیر به هزار و ‪ ۱۱۰‬لیتر بر ثانیه‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نعیمــی ادامــه مــی دهــد‪ :‬اکنــون ‪ ۱۲۰‬منابــع بــرای تامیــن‬ ‫اب مــورد نیــاز شــهروندان در مــدار اســت و اب اشــامیدن‬ ‫شــهروندان در ســه شــهر اســتان از ســه ســد شــامل ســد‬ ‫شــیرین دره در مانــه و ســملقان‪ ،‬ســد بــارزو در شــیروان و‬ ‫ســد بیــدواز در اســفراین تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۴۰.۶‬درصد شهروندان از خدمات فاضالب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه مــی دهــد‪ :‬جم ـع اوری‪ ،‬انتقــال و تصفیــه فاضــاب بــا‬ ‫هــدف ارتقــای بهداشــت عمومــی‪ ،‬جلوگیــری از الــوده شــدن‬ ‫ســفره های اب زیرزمینــی و حفاظــت از محیــط زیســت‬ ‫اجــرا مــی شــود و ایــن مهــم در بســیاری از شــهرهای اســتان‬ ‫عملیاتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه بیــش از ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۱۵۰‬هــزار مترمکعــب فاضــاب‬ ‫در ســه شهرســتان شــیروان‪ ،‬بجنــورد و اســفراین اســتان‬ ‫تصفیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رضــا نعیمــی عنــوان مــی کنــد‪ :‬ســاالنه بیــش از ‪ ۱۱‬میلیــون و‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار مترمکعــب فاضــاب در ســه شهرســتان شــیروان‪،‬‬ ‫بجنــورد و اســفراین اســتان تصفیــه مــی شــود‪ ،‬بــر ایــن‬ ‫اســاس ‪ ۲۱۲‬هــزار و ‪ ۱۶۴‬نفــر معــادل ‪ ۴۰.۶‬درصــد از جمعیــت‬ ‫شــهرهای اســتان از خدمــات فاضــاب بهره منــد هســتند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ظرفیــت تصفیــه خانــه هــای فاضالب اســتان‬ ‫‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬مترمکعــب اســت کــه تــاش مــی شــود تــا این‬ ‫رقــم افزایــش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی مــی‬ ‫افزایــد‪ :‬نیمــه نخســت امســال بیــش از ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬متــر‬ ‫شــبکه جمــع اوری فاضــاب در اســتان اجــرا و در ایــن زمینــه‬ ‫‪ ۱۸‬میلیــارد تومــان اعتبــار هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬اکنــون خدمــات جمــع اوری فاضــاب در‬ ‫چهــار شــهر اســتان قابــل ارایــه اســت و بیشــتر از جمعیــت‬ ‫شــهری اســتان از ایــن خدمــت بهــره منــد ‪.‬‬ ‫گســترش خدمــات اب و فاضــاب از روزهــای اول پــس از‬ ‫پیــروزی انقــاب اغــاز شــد و بــدون توقــف در روزهــای ســختی‬ ‫ماننــد جنــگ تحمیلــی بــه رونــد رو بــه رشــد خــود ادامــه داد تــا‬ ‫جایــی کــه مقایســه امکانــات و تجهیــزات بخــش اب ایــران‬ ‫قبــل و بعــد از انقــاب غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫دسترســی به خدمات اب اشــامیدنی ســالم پس از پیروزی‬ ‫انقالب ســرعتی غیرقابل تصور گرفت و روند خدمت رســانی‬ ‫در خراســان شــمالی هــم ماننــد دیگــر مناطــق کشــور در حــال‬ ‫انجــام اســت کــه امــار جــدول زیــر خــود گویای توســعه در این‬ ‫بخش اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫پنج شنبه ‪ 13‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 699‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫شمارش معکوس‬ ‫رژیم پهلوی از زبان‬ ‫پیشقراول جریان‬ ‫انقالب در گنبدکاووس‬ ‫همراهــی مــردم گلســتان بــا ارمان هــای امــام خمینــی (ره) از‬ ‫زمــان شــروع نهضــت تــا پیــروزی‪ ،‬یکــی از افتخــارات ســاکنان‬ ‫اســتان اســت‪ .‬ســیف الل ه بیـک زاده یکــی از پیشــقراوالن حرکــت‬ ‫مــردم گنبــدکاووس در روزهــای ایســتادگی مردمــی علیــه رژیــم‬ ‫پهلــوی خاطــرات ناگفتـه ای دارد کــه می توانــد بخش هــای پنهان‬ ‫ان روزهــای غرورافریــن را اشــکار کنــد‪.‬‬ ‫«ســیف اللــه بیــک زاده» متولــد ‪ ۱۳۳۳‬اســت کــه در روزهــای‬ ‫منتهــی بــه پیــروزی انقــاب جوانــی ‪ ۲۴‬ســاله و پرشــور بــود‬ ‫و به دلیــل نشســتن همیشــگی پــای منبــر علمــا و روحانیــون‬ ‫ضمــن اشــنایی و درک اندیشــه های امــام خمینــی بــه جمــع‬ ‫انــدک گروه هــای انقالبــی ان زمــان پیوســت و در مــدت کوتاهــی‬ ‫توانســت بــه یکــی از لیدرهــای اصلــی هدایــت حرکــت انقالبــی‬ ‫مــردم شــیعه و اهــل ســنت ایــن شهرســتان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫خاطراتــی از دوران مبــارزات مــردم گنبــدکاووس در جریــان‬ ‫پیــروزی انقــاب بیــان کــرد کــه خوانــدن ان خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫ســیف الله بیــک زاده مشــهور بــه «ســیف الله جوشــکار» را‬ ‫بیشــتر مــردم گنبــدکاووس به خصــوص کســبه و بازاریــان و‬ ‫گروه هــای انقالبــی بــه خوبــی می شناســند زیــرا وی اکنــون‬ ‫هــم در برخــی مناســبت های ملــی و مذهبــی بــا همــان شــور‬ ‫ی چنــد دقیقــ ه بــه بیــان خاطــرات دوران‬ ‫و حــرارت مثــال زدنــ ‬ ‫انقــاب و شــعارهای ان زمــان می پــردازد و حاضریــن هــم او را‬ ‫در شــعارهایی کــه می دهــد‪ ،‬همراهــی می کننــد‪.‬‬ ‫سیف الله بیک زاده از انقالبیون گنبدکاووس‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬خاستگاه فرهنگی و دینی داشت‬ ‫جــوان ‪ ۲۴‬ســاله و پرشــور زمــان پیــروزی انقــاب اســامی کــه‬ ‫شــور و حرارتــش همچنــان حفــظ شــده وقتــی صحبتــش را در‬ ‫مــورد انقــاب اغــاز می کنــد‪ ،‬بــا قاطعیــت می گویــد‪ :‬انقــاب‬ ‫مــردم ایــران‪ ،‬احساســی و مــادی نبــود بلکــه حســاب شــده و ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد فرهنگــی و دینــی بــود‪.‬‬ ‫بیــک زاده گفــت‪ :‬شــاید برخــی از مــردم مشــکالت مالــی و‬ ‫اقتصــادی داشــتند و بــا ایــن هــدف انقــاب را همراهــی کردنــد‬ ‫امــا قاطبــه مــردم ایــران از همــه اقــوام و مذاهب پایبندی شــدید‬ ‫بــه اعتقــادات دینــی و اســامی داشــتند و بن مایــه اعتقــادی‬ ‫مــردم‪ ،‬خــدا‪ ،‬قــران‪ ،‬پیامبــر(ص) و ائمــه معصومیــن (ع) بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در رژیــم طاغــوت بــه اعتقــادات و مقدســات مــردم‬ ‫توهیــن و دهــن کجــی می شــد‪ ،‬صــرف نظــر از اینکــه اجــازه‬ ‫محــدود برگــزاری مراسـم های مذهبــی ماننــد عزاداری هــای امام‬ ‫حســین (ع) را می دادنــد امــا از طرفــی مشــروب فروشــی ها‪،‬‬ ‫ســینماها و اماکن فســق و فســاد حتی در روز عاشــورا و تاســوعا‬ ‫ازادانــه فعالیــت می کردنــد و بعضــا خانم هایــی از وابســتگان‬ ‫رژیــم بــا پوشــش نامناســب در خیابان هــا و مقابــل دســته های‬ ‫عــزاداری حاضــر می شــدند‪.‬‬ ‫ایــن انقالبــی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬در ایــام تعطیــات دینــی‬ ‫و مذهبــی‪ ،‬هــر ســه ســینمای گنبــدکاووس بــاز بــود و انــگار‬ ‫در حرکتــی برنامه ریــزی شــده در ایــن ایــام فیلم هایــی اکــران‬ ‫می کردنــد کــه بــا شــعائر دینــی و اســامی همخوانــی نداشــت‬ ‫و تنهــا در یــک گوشــه تابلــوی ســینما می نوشــتند «ورود کمتــر‬ ‫از ‪ ۱۸‬ســال ممنــوع» و نمایــش ایــن فیلم هــا نشــان مـی داد کــه‬ ‫شــاه و کشــورهای حامــی او بــه دنبــال اســیب زدن بــه فکــر و‬ ‫اندیشــه نســل جــوان و بــی هویــت کــردن انهــا بودنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فعالیــت ازادانــه مشــروب فروشــی ها یــا برخــی‬ ‫خانه هــای فســاد از دیگــر اقدامــات رژیــم پهلــوی بــرای منحــرف‬ ‫کــردن مــردم باالخــص نســل جــوان از اســام و هویــت دینــی بــود‪.‬‬ ‫نقش روحانیون در اگاهی بخشی به مردم‬ ‫بیــک زاده اضافــه کــرد‪ :‬مشــاهده چنیــن بــی احترامی هایــی‬ ‫بــه اعتقــادات و مقدســات دینــی‪ ،‬مــردم را بشــدت عصبانــی‬ ‫می کــرد و از طرفــی علمــا و روحانیــون در ایــن مراسـم ها بابیــان‬ ‫اهــداف اســام و نهضــت امــام حســین (ع) و نیــز اهــداف‬ ‫حرکــت انقالبــی امــام خمینــی (ره) از مــردم بــرای پیوســتن بــه‬ ‫ایــن حرکــت دعــوت می کردنــد و گروه هــای مختلــف مــردم هــم‬ ‫پذیرفتنــد و همراهــی کردنــد تــا انقــاب اســامی پیــروز شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در واقــع نقــش اول در اگاهــی بخشــی بــه‬ ‫توده هــای مختلــف مــردم در خصــوص نهضــت امــام خمینــی‬ ‫(ره) توســط علمــا و روحانیــون ایفــا می شــد کــه در مناســبت های‬ ‫دینــی و مذهبــی ماننــد نمازهــای جماعــت‪ ،‬مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫و ‪ ۲‬مــاه محــروم و صفــر و عزاداری هــای امــام حســین(ع) در‬ ‫مســاجد‪ ،‬حســینیه ها و تکایــا ســخنرانی می کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن انقالبــی گنبــدکاووس بیــان کــرد‪ :‬تــا قبــل از پیــروزی‬ ‫انقــاب‪ ،‬توده هــای مختلــف مــردم بــه لحــاظ سیاســی اطالعــات‬ ‫و اشــنایی کاملــی از نهضــت امــام خمینــی (ره) نداشــتند و ایــن‬ ‫علمــا و روحانیــون بودنــد کــه در مناســبت های دینــی و مذهبــی‬ ‫و البتــه در خفــا و بــا ایمــا و اشــاره و نیــز توزیــع اعالمیه هــای‬ ‫امــام‪ ،‬مــردم را نســبت بــه اندیشــه ها و اهــداف بنیانگــذار‬ ‫جمهــوری اســامی و همچنیــن جنایت هــا و خیانت هــای رژیــم‬ ‫شاهنشــاهی اگاه می کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــگام بــا اگاهــی بخشــی علمــا و روحانیــون از‬ ‫اهــداف نهضــت امــام خمینــی (ره)‪ ،‬طرفــداران شــاه هــم کــه‬ ‫بیشــتر ســاواکی یــا نماینــده مجلــس بودنــد‪ ،‬علیــه امــام حــرف‬ ‫می زدنــد و شــایعه پراکنــی می کردنــد و می گفتنــد‪« :‬خمینــی‬ ‫خــودش میخــواد شــاه بشــه» امــا بــا تالش هــای شــبانه روزی‬ ‫علمــا و روحانیــون ایــن ســخنان ســاواکی ها و طرفــداران شــاه‪،‬‬ ‫تاثیــری در تــوده مــردم نداشــت‪.‬‬ ‫حرکت اعتراضی مردم قم به خیزش انقالبی مردم شتاب داد‬ ‫ســیف اللــه بــه نقــش مــردم قــم و حرکــت اعتراضــی انهــا‬ ‫نســبت بــه چــاپ مقالــه توهین امیز علیــه امام خمینــی (ره) در‬ ‫روزنامــه اطالعــات ســال ‪ ۱۳۵۶‬کــه منجــر بــه قیــام ‪ ۱۹‬دی مــردم‬ ‫ایــن شــهر شــد‪ ،‬اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن حرکــت اعتراضــی کــه‬ ‫بازتــاب زیــادی داشــت‪ ،‬به تدریــج ســبب خیزش سراســری مردم‬ ‫ایــران علیــه رژیــم ستم شــاهی ابتــدا در شــهرهای بــزرگ و در‬ ‫ادامــه شــهرهای کوچــک شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حرکــت انقالبــی مــردم گنبــدکاووس دیرتــر از ســایر‬ ‫شــهرها اغــاز شــد چــون جمعیــت انقالبیــون کــم و فعالیــت انهــا‬ ‫محــدود بــود و نوارهــای کاســت حــاوی ســخنرانی های حضــرت‬ ‫امــام خمینــی (ره) و یــا اعالمیه هــای ایشــان بــه خاطــر تــرس‬ ‫از ســاواک و مامــوران مخفــی ان بــه صــورت پنهانــی موقــع‬ ‫اقامــه نمــاز جماعــت در مســاجد و بیشــتر هنــگام ســجده بیــن‬ ‫نمازگــزاران توزیــع می شــد و انهــا نیــز ایــن نوارهــا و اعالمیه هــا را‬ ‫کــه نمی دانســتند چــه کســی انهــا را پخــش کــرده‪ ،‬پــس از گوش‬ ‫دادن و خوانــدن‪ ،‬بیــن دوســتان خــود توزیــع کــرده یــا نکات مهم‬ ‫انــرا بــرای دیگــران بازگــو می کردنــد‪.‬‬ ‫قیام مردم قم در ‪ ۱۹‬دی ‪۱۳۵۶‬‬ ‫بی ـک زاده اضافــه کــرد‪ :‬در گنبــدکاووس فقــط چنــد در مســجد‬ ‫محــوری ماننــد «عســگریه‪ ،‬حجتیّه‪ ،‬هاشــمیه‪ ،‬صاحــب الزمان‪،‬‬ ‫حســینیه ولیعصــر تبریزهــای مقیــم گنبــد و قائمــه» علمــا و‬ ‫روحانیــون ان هــم بــا رعایــت همــه جوانــب احتیــاط از تــرس‬ ‫احتمــال حضــور نیروهای ســاواک به ســخنرانی و تبییــن اهداف‬ ‫نهضــت امــام خمینــی (ره) می پرداختنــد‪.‬‬ ‫خاطره نجات ‪ ۳۰‬نفر از نیروهای انقالب‬ ‫وی بــا ذکــر خاطــره ای از برگزاری چنین مراسـم های روشــنگرانه‬ ‫در گنبــدکاووس گفــت‪ :‬به صــورت چرخشــی در مســاجد‬ ‫گنبــدکاووس بــرای شــنیدن ســخنان علمــا و روحانیــون حضــور‬ ‫می یافتــم‪ ،‬یــک شــب در حســینیه ولیعصــر بــودم کــه ناگهــان‬ ‫اطــاع دادنــد نیروهــای ســاواکی و امنیتــی وارد مســجد شــدند و‬ ‫جلــوی در ایســتادند تــا انقالبیــون را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫بی ـک زاده افــزود‪ :‬مســجد یــک در ورودی بیشــتر نداشــت امــا‬ ‫چنــد پنجــر ه اهنــی بــا حفــاظ داشــت کــه یکــی از انهــا بــه کوچــه‬ ‫پشــتی بــاز می شــد‪ ،‬مــن چــون اهنگــری بلــد بــودم بــه ســرعت‬ ‫یکــی از نرده هــای حفــاظ را خــم و یکــی دیگــر را هــم از محــل‬ ‫جــوش ان شکســتم و از راه ایجــاد شــده حــدود ‪ ۳۰‬نفــر از‬ ‫حاضریــن را فــراری دادم‪ ،‬نیروهــای ســاواکی کــه متوجــه فــرار‬ ‫مــردم شــدند‪ ،‬ســریع وارد مســجد شــدند امــا فقــط چنــد نفــر‬ ‫پیرمــرد باقــی مانــده بودنــد کــه بــه انهــا کاری نداشــتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه مــرور و بــا افزایــش اگاهــی مــردم از اهــداف‬ ‫نهضــت امــام خمینــی (ره)‪ ،‬دامنــه اعتراضــات و تجمعــات‬ ‫مردمــی هــم بیشــتر شــد‪ ،‬ابتــدا گروه هــای ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬نفــره از‬ ‫ی (شــهربانی) تجمــع کــرده‬ ‫محــات گنبــدکاووس مقابــل کالنتــر ‬ ‫و شــعار می دادنــد و در ادامــه ایــن اعتراضــات و شــعارها در‬ ‫خیابــان پهلــوی ان زمــان (امام خمینی فعلی) مقابل فروشــگاه‬ ‫کفــش ملــی و مســجد قائمیــه کــه بــه کانــون انقالبیــون تبدیــل‬ ‫شــده بــود‪ ،‬انجــام می شــد‪.‬‬ ‫این انقالبی گنبدکاووس گفت‪ :‬نیروهای ژاندامری و ســاواکی‬ ‫وقتــی می دیدنــد مــردم تجمــع کردنــد و علیــه شــاه و حمایــت از‬ ‫امــام خمینــی (ره) شــعار می دهنــد‪ ،‬اقــدام بــه زد و خــورد کــرده‬ ‫و در برخــی مواقــع بــه ســوی مــردم تیرانــدازی می کردنــد کــه در‬ ‫ایــن بیــن برخــی زخمــی و یکــی از هــم محله هــای مــن بنــام‬ ‫«دلــداده مهربــان» شــهید شــد‪.‬‬ ‫از ترس دستگیر نشدن‪ ،‬مقابل کالنتری می ایستادم‬ ‫شــاگرد اهنگــری و جــوان ‪ ۲۴‬ســاله و پرشــور گنبــدکاووس در‬ ‫ایــام پیــروزی انقــاب و مــوی ســپید انقالبــی و پرهیجــان امــروز‬ ‫همچنیــن از نحــوه دســتگیری انقالبیــون و شــعار دهنــدگان در‬ ‫ماه هــای منتهــی بــه پیــروزی انقــاب گفــت‪ :‬نیروهــای امنیتــی و‬ ‫ســاواکی بــا شناســایی شــرکت کننــدگان در تجمعــات اعتراضی‪،‬‬ ‫اقــدام بــه دســتگیری انهــا می کردنــد مــن هــم کــه یکــی از‬ ‫شــعار دهنــدگان در تجمعــات بــودم همیشــه نگــران و اســترس‬ ‫دســتگیر شــدن داشــتم ضمــن اینکــه جایــی هــم بــرای مخفــی‬ ‫شــدن پیــدا نمی کــردم‪.‬‬ ‫شادمانی و توزیع نقل‬ ‫و شیرینی انقالبیون گنبدی‬ ‫به خاطر خبر فرار شاه‬ ‫هرچــه بــه روزهــای پیــروزی انقــاب نزدیکتــر می شــدیم‬ ‫برخــی کمبودهــا مثــل نفــت بــه خاطــر اعتصــاب کارکنــان‬ ‫شــرکت نفــت‪ ،‬ایجــاد شــد بــا ایــن حــال افــرادی کــه موفــق‬ ‫بــه خریــد نفــت می شــدند انــرا بــا همســایه خــود کــه‬ ‫نتوانســته بــود نفــت تهیــه کنــد‪ ،‬تقســیم می کردنــد‪.‬‬ ‫بیـک زاده افــزود‪ :‬مــن بــه همــراه اســتاد جوشــکارم بــرای خیلــی‬ ‫ی یــا درب و پنجــره ســاختیم و یــا لــوازم اهنــی‬ ‫از مامــوران کالنتــر ‬ ‫انهــا را تعمیــر می کردیــم و انهــا مــرا می شــناختند بــه همیــن‬ ‫خاطــر بــه ذهنــم رســید‪ ،‬ســاعات بیــکاری ام را بیشــتر مقابــل‬ ‫کالنتــری بایســتم تــا دســتگیر نشــوم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مامــوران کالنتــری هــم بــا مــن خــوش و بــش‬ ‫می کردنــد و در برخــی مواقــع کــه نیروهــای ســاواکی مــن را‬ ‫می دیدنــد چــون مشــغول صحبــت و یــا بگــو بخنــد بــا مامــوران‬ ‫کالنتــری بــودم بــا مــن کاری نداشــتند‪.‬‬ ‫واقعه شهدای ‪ ۱۲‬دی ‪ ۱۳۵۷‬گالیکش‬ ‫ایــن انقالبــی گنبــدکاووس همچنیــن بــه واقعــه شــهدای ‪ ۱۲‬دی‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۷‬گالیکــش هــم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مــن در ان روز‬ ‫بــا اســتاد جوشــکارم بــرای کاری بیــرون شــهر رفتــه بــودم و در‬ ‫جریــان ایــن حادثــه و حرکــت انقالبــی جوانــان تــرک ابــاد کــه بــه‬ ‫کمــک مــردم گالیکــش رفتــه بودنــد‪ ،‬نبــودم‪ ،‬غــروب که برگشــتم‬ ‫دیــدم در محلــه تعــداد زیــادی از مــردم مقابــل مســجد جمــع‬ ‫شــدند‪ ،‬ان موقــع متوجــه شــدم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ان حادثــه تعــدادی از جوانــان تــرک ابــاد براثــر‬ ‫شــلیک مســتقیم نیروهــای ژاندارمــری رژیــم پهلــوی زخمــی و‬ ‫هفــت نفــر را نیــز شــهید شــدند کــه شــهدا و زخمی هــا را بــه‬ ‫بیمارســتان شــیر و خورشــید (شــهدای ‪ ۱۲‬دی فعلــی) منتقــل‬ ‫کردنــد‪ ،‬مــن بــه انجــا رفتنــد تعــداد زیــادی از مــردم هــم امــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬صحنــه عجیبــی بــود همــه مــردم و حتی کادر پرســتاری و‬ ‫پزشــکی بیمارســتان هــم بــرای زخمی هــا و شــهدای ایــن حادثــه‬ ‫اشــک می ریختنــد‪.‬‬ ‫بیـک زاده اضافــه کــرد‪ :‬ایــن واقعــه هــم خــون مــردم را نســبت‬ ‫بــه جنایــات رژیــم شاهنشــاهی بــه جــوش اورد و حرکت هــای‬ ‫اعتراضــی و تجمعــات مــردم را بیشــتر کــرد و در چهلــم شــهدای‬ ‫ایــن حادثــه غمبــار‪ ،‬انقــاب اســامی نیــز بــه پیــروزی رســید‪.‬‬ ‫گلزار شهدای واقعه ‪ ۱۲‬دی گنبدکاووس‬ ‫شــهیدان «علیرضــا قزلســفلو‪ ،‬بشــیر مهــدی زاده‪ ،‬عبــاس‬ ‫فرقانــی‪ ،‬نریمــان نظــری‪ ،‬ســیاوش ناصــری‪ ،‬محمــود پیــری و‬ ‫صفرعلــی گلســتانی» روز ‪ ۱۲‬دی ‪ ۱۳۵۷‬هنگامــی کــه خبر حمله‬ ‫مــزدوران رژیــم شاهنشــاهی بــه مــردم گالیکــش را شــنیدند‬ ‫بالفاصلــه بــه کمــک مــردم ایــن شــهر شــتافتند کــه ایــن امــر‬ ‫ســبب عقب نشــینی مــزدوران شــاه شــد‪.‬‬ ‫جوانــان گنبــدی بــه گمــان پایــان یافتــن واقعــه گالیکــش‪ ،‬ســوار‬ ‫بــر خودروهــا درحــال بازگشــت بــه شــهر خــود بودنــد کــه نیروهــای‬ ‫ژاندارمــری گالیکــش در ورودی ایــن شــهر انــان را متوقــف کــرده‬ ‫و مــورد ضــرب و شــتم قــرار دادنــد و بــا صــدور فرمــان ناگهانــی‬ ‫شــلیک‪ ،‬تعــدادی از انــان را شــهید و تعــدادی دیگــر را زخمــی‬ ‫کردند‪.‬مــزار شــهید علیرضــا قزلســفلو کــه در ایــن واقعــه بــه‬ ‫شــهادت رســید در شــهر مینودشــت اســت‪.‬‬ ‫خفقــان‪ ،‬نبــود ازادی بیــان و کمبــود امکانــات رفاهــی از عوامــل‬ ‫انقــاب ملــت ایــران بــود‬ ‫بی ـک زاده در ادامــه صحبت هــا و بیــان خاطــرات ایــام پیــروزی‬ ‫انقــاب‪ ،‬حاکــم بــودن جــو خفقــان و نبــود ازادی بیــان و‬ ‫محرومیــت مــردم از خدمــات اولیــه مثــل اب و بــرق را از دیگــر‬ ‫عوامل و انگیزه های انقالب ملت ایران در ســال ‪ ۱۳۵۷‬دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬در کنــار توهین هــا و هتــک حرمت هــای رژیــم پهلــوی‪،‬‬ ‫وابســتگان و دســت انــدرکاران ان بــه اعتقــادات و ایین هــای‬ ‫دینــی و مذهبــی مــردم‪ ،‬بخاطــر تــرس از شــاه و ســاواک هیــچ‬ ‫کــس حــق نداشــت از شــاه کشــور بــد بگویــد حتــی در نــزد اعضای‬ ‫خانــواده و یــا برگــزاری شــعائر دینــی و مذهبــی محــدود بــود و از‬ ‫ســخنرانان تعهــد می گرفتنــد‪ ،‬هــر چیــزی را نگوینــد و تنهــا در‬ ‫چارچــوب تعییــن شــده ســخن بگوینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روزنامه هــا و مطبوعــات ان زمــان هــم بیشــتر‬ ‫اخبارشــان حــوادث و ورزشــی و یــا شــرح زندگــی خواننــدگان و‬ ‫بازیگــران بــود و کمتــر بــه اخبــار سیاســی و اقتصــادی و اوضــاع‬ ‫کشــور می پرداختنــد‪.‬‬ ‫ایــن انقالبــی گنبــدکاووس اضافــه کــرد‪ :‬قبــل از انقــاب‬ ‫بیشــتر اهالــی محــات شــهر گنبــدکاووس از نعمــت اب و بــرق‬ ‫محــروم بودنــد و در روســتاها وضــع بــه مراتــب بدتــر بــود و ایــن‬ ‫ســکونت گاه ها حتــی از داشــتن راه مناســب هــم بی بهــره بودند‬ ‫درحالــی کــه درامدهــای نفتــی کشــور خیلــی خــوب بــود امــا انهــا‬ ‫صــرف خــوش گذرانــی شــاه‪ ،‬خانــواده و درباریــان فاســد می شــد‬ ‫و قاطبــه ملــت ایــران زندگــی نکبــت بــاری داشــتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ان زمــان بیشــتر مــردم بــرای اســتحمام کردن‬ ‫مجبــور بودنــد بــه گرمخانه هــای عمومــی بروند که بســیار شــلوغ‬ ‫بودنــد و بایــد ســاعت های زیــادی در صــف و نوبــت حمــام مــی‬ ‫ایســتادند و خبــری از تفریــح و گشــت و گــذار مــردم بــه خاطــر‬ ‫فقــر و نداشــتن درامــد کافــی نبــود‪.‬‬ ‫شعارهای انقالبی با مضمون اعتقادی‪ ،‬دینی و سیاسی‬ ‫شــاگرد اهنگری و جوان ‪ ۲۴‬ســاله و پرشــور گنبدکاووس در ایام‬ ‫پیــروزی انقــاب همچنیــن درخصــوص نحــوه اطــاع رســانی برای‬ ‫تجمعــات و اعتراضــات مردمــی و شــعارهای رایــج ان زمــان هــم‬ ‫گفــت‪ :‬هرچــه بــه ایــام پیــروزی انقــاب نزدیک می شــدیم‪ ،‬اطالع‬ ‫رســانی بــه مــردم بــرای حضــور در راهپیمایــی و تجمعــات از روش‬ ‫دم گوشــی و پنهانــی‪ ،‬بــه شــیوه نصــب اطالعیــه بــر روی دیوارهــا و‬ ‫درب مغازه هــا در محــات و یــا از طریــق مســاجد انجــام می شــد‬ ‫ضمــن اینکــه مــردم هــم شــجاع و نترس تــر شــده بودنــد و راحــت‬ ‫در تجمعــات شــرکت می کردنــد‪.‬‬ ‫بیــک زاده بابیــان اینکــه رهبــری تظاهــرات مــردم گنبــدکاووس‬ ‫علیــه رژیــم پهلــوی برعهــده حجــت االســام «ابراهیمــی فــرد»‬ ‫مدیــر مدرســه علمیــه منتظریه این شــهر بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬این روحانی‬ ‫در هدایــت اعتراضــات و تجمعــات مردمی همیشــه حســاب شــده‬ ‫عمــل می کــرد تــا ضمــن حفــظ وحــدت و انســجام مردمــی‪ ،‬بــی‬ ‫جهــت کســی از تظاهــر کننــدگان زخمــی یــا شــهید نشــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پــس از فراخوان هایــی کــه انجــام می شــد‪،‬‬ ‫دســته های مختلــف مــردم کــه هر کــدام ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬نفــره بودند از‬ ‫محــات بــه ســمت خیابان پهلوی و مســجد قائمیــه می امدند و‬ ‫انجــا مــن بــه همــراه چنــد نفر دیگــر از انقالبیون از جمله شــهید‬ ‫«بابارضــا» شــعار می دادیــم و مــردم تکــرار می کردنــد ضمــن‬ ‫اینکــه برخــی شــعارها بــه زبــان اذری بــود‪.‬‬ ‫بیـک زاده اضافــه کــرد‪« :‬از دیــن مــا نمــی گذریــم دنیــا اگــر ویران‬ ‫شــود»‪« ،‬دســت مــا قــران و دســت شــما مسلســل»‪« ،‬ای‬ ‫محمــد ‪ -‬نــور امــت ‪ -‬یــاری بنمــای رهبــر مــا امــام خمینــی»‪« ،‬ای‬ ‫خمینــی ‪ -‬ای مجاهــد رگبــار مسلســل تــو بــدرد ســینه دشــمن»‪،‬‬ ‫«فاجعــه ‪ ۱۵‬خــرداد کــه یــادت رفــت ‪ -‬بســتن مــردم بــه مسلســل‬ ‫کــه یــادت رفــت ‪ -‬ای شــاه جــاد ‪ -‬مــرگ بــر تــو بــاد» از مهمتریــن‬ ‫شــعارهای ان زمــان بــود‪.‬‬ ‫شــادمانی و توزیــع نقــل و شــیرینی انقالبیــون گنبــدی به خاطر‬ ‫خبــر فرار شــاه‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه انتشــار خبــر فــرار شــاه از کشــور در‬ ‫‪ ۲۶‬دی ‪ ۱۳۵۷‬گفــت‪ :‬وقتــی ایــن خبــر بــه مــردم گنبــدکاووس‬ ‫رســید انهــا هــم مثــل مــردم ســایر شــهرهای کشــور بــه جشــن و‬ ‫شــادمانی و توزیــع نقــل و شــیرینی پرداختنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بســیاری از مــردم گنبــدکاووس بــا شــنیدن خبــر فــرار‬ ‫شــاه بــه خیابــان امدنــد و شــادمانی کردنــد و برخــی از کســبه‪،‬‬ ‫قنادی هــا و میــوه فروشــان هــم اقــدام بــه توزیــع شــکالت و‬ ‫شــیرینی و میــوه بیــن انهــا می کردنــد‪.‬‬ ‫بیــک زاده اضافــه کــرد‪ :‬هرچــه بــه روزهــای پیــروزی انقــاب‬ ‫نزدیکتــر می شــدیم برخــی کمبودهــا مثــل نفــت بــه خاطــر‬ ‫اعتصــاب کارکنــان شــرکت نفــت‪ ،‬ایجاد شــد بــا این حــال افرادی‬ ‫کــه موفــق بــه خریــد نفــت می شــدند انــرا بــا همســایه خــود کــه‬ ‫نتوانســته بــود نفــت تهیــه کنــد‪ ،‬تقســیم می کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از زمــان خبــر فــرار شــاه تــا ورود حضــرت امــام‬ ‫خمینی (ره) به کشــور و پس از ان پیروزی انقالب‪ ،‬مردم شــاد‬ ‫و خوشــحال بودنــد و یــادم هســت افــرادی کــه بــا هم قهــر بودند‬ ‫یــا تصــادف می کردنــد بــه خاطــر امــام و ســامتی ایشــان بــا هــم‬ ‫اتشــی و از دریافــت خســارت گذشــت می کردنــد‪.‬‬ ‫مردم با اصل انقالب مخالف نیستند‬ ‫ایــن انقالبــی گنبــدکاووس بــا بیــان اینکــه مــردم ایــران انقــاب‬ ‫را دوســت دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم از اقــوام و مذاهــب مختلــف‬ ‫بــرای پیــروزی انقــاب و در جریــان هشــت ســال دفــاع مقــدس‬ ‫خون هــای زیــادی را نثــار کردنــد بنابرایــن هرگــز از انقــاب و‬ ‫ارمان هــای ان دســت نخواهنــد کشــید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مقاطعــی از تاریــخ انقــاب اســامی و در برخــی‬ ‫دولت هــا‪ ،‬افــرادی از درون نظــام باالخــص ســرمایه داران و تعداد‬ ‫محــدودی از مســووالن و خانــواده انهــا بــه زندگــی اشــرافی روی‬ ‫اوردنــد و ایــن موضــوع زخم هایــی را بــر تــوده مــردم ایــران وارد‬ ‫کــرد امــا هرگــز انهــا را نســبت بــه انقــاب بدبیــن یــا مخالــف نکــرد‪.‬‬ ‫بیــک زاده بابیــان اینکــه غالــب مســووالن و مدیــران نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی پاکدســت بــوده و زندگی عــادی دارند‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬دشــمنان قســم خــورده انقــاب و رســانه های معانــد بــا‬ ‫ســیاه نمایی مشــکالت بــه دنبــال القــای حــس ناامیــدی در مردم‬ ‫باالخــص جوانــان و ایجــاد فاصلــه بیــن انها با حاکمیت هســتند‬ ‫کــه بایــد مراقــب ایــن توطئــه دشــمنان بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قاطبــه مــردم ایــران حامــی انقــاب اســامی‬ ‫هســتند و از ان و ارمان های امام و رهبری و نیز خون شــهیدان‬ ‫در برابــر دسیســه های دشــمنان صیانــت می کننــد و ایــن را‬ ‫می تــوان از حضــور پرشــور انهــا در مراسـم های ملــی و مذهبــی‪،‬‬ ‫راهپیمایی هــا و اییــن هــای تشــییع شــهیدان مشــاهده کــرد و در‬ ‫راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن امســال هــم یکبــار دیگــر حضــور حماســی‬ ‫خــود قــدرت جمهــوری اســامی را بــه جهانیــان و اســتکبار جهانی‬ ‫اثبــات خواهنــد کرد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 13‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪699‬‬ ‫تشکیل قرارگاه زیست عفیفانه‬ ‫اسماعیلی‪:‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫اولویت وزارت راه و شهرسازی‬ ‫رشد تولید مسکن در کشور‬ ‫مطابق با نیاز و قانون‬ ‫مصوب‪ ،‬است‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی در دیــدار بــا اعضــای شــورای‬ ‫ن نظــام مهندســی ســاختمان کشــور‪،‬‬ ‫مرکــزی ســازما ‬ ‫اولویــت ایــن وزارتخانــه را رشــد تولیــد مســکن مطابــق‬ ‫بــا نیــاز و قانــون مصــوب عنــوان کــرد و از تشــکیل کمیته‬ ‫پنــج نفــره بــرای پیگیــری مطالبــات ســازمان های نظــام‬ ‫مهندســی خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫«مهــرداد بذرپــاش» پــس از ارائــه گــزارش اعضــای‬ ‫ســازمان های نظــام مهندســی ســاختمان و بیــان‬ ‫برخــی مشــکالت درخصــوص افزایــش تعرفــه خدمــات‬ ‫مهندســی‪ ،‬تجدیدنظــر در بخشــنامه تعــارض منافــع و‬ ‫غیــره‪ ،‬گفــت‪ :‬ســازمان های نظــام مهندســی ســاختمان‬ ‫بــه عنــوان یکــی از تشــکل های مهــم کشــور و جــزو‬ ‫بهترین مشاوران برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی‬ ‫در اجــرای طرح هــای مهمــی همچــون نهضــت ملــی‬ ‫مســکن بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه عملکرد ســازمان نظام مهندســی‬ ‫ســاختمان بــه طــور مســتقیم بــر زندگــی و ســرپناه‬ ‫مــردم تاثیــر دارد‪ ،‬بــر تغییــر نــگاه راهبــردی در تعامــل بــا‬ ‫ن تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ســازما ‬ ‫ن نظــام‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬ســازما ‬ ‫مهندســی ســاختمان را شــریک راهبردی و مشــاور خود‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بــه مــردم در حــوزه ســاخت و‬ ‫ســاز می دانــد‪.‬‬ ‫بــذر پــاش بیان داشــت‪ :‬بر این اســاس بــه دنبال ارتقای‬ ‫سطح همکاری و تعامل با این سازمان هستیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر برگــزاری نشس ـت های مشــترک دوره‬ ‫ای منظــم مدیــران وزارتخانــه با ســازمان نظام مهندســی‬ ‫ســاختمان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از انجایــی کــه امنیت زندگی‬ ‫مــردم در خانه هایشــان تــا حــد زیــادی بــه عملکــرد‬ ‫ن نظــام مهندســی و نظــارت درســت و دقیــق‬ ‫ســازما ‬ ‫اعضــای ان وابســته اســت‪ ،‬داشــتن نــگاه اســتراتژیک و‬ ‫همچنیــن تصویرســازی درســت از ایــن ســازمان بایــد در‬ ‫اولویــت برنامه هــای پیــش رو باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا اســتقبال از پیشــنهاد‬ ‫تقویــت همکاری هــا با ســازمان های نظام مهندســی‪،‬‬ ‫بیان داشــت‪ :‬تــاش مــا رشــد جهشــی در تولیــد‬ ‫مســکن در کشــور مطابــق بــا نیــاز جامعــه و قانــون‬ ‫مربــوط اســت‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬هرچقــدر تولیــد مســکن در نوســازی‬ ‫بافت هــای فرســوده و اراضــی تخصیصــی و در کل‬ ‫ســاخت مســکن رشــد یابــد‪ ،‬بــازار بــرای فعالیــت اعضــای‬ ‫گســترده ایــن ســازمان فراهــم تــر خواهــد شــد؛ پــس‬ ‫همــه بدانیــم رشــد تولیــد مســکن بــا ابزارهــای مختلــف‬ ‫جــزو اولویت هــای اساســی بایــد باشــد‪.‬‬ ‫بذرپاش از تشــکیل کمیته پنج نفره پیگیری مطالبات‬ ‫ســازمان های نظــام مهندســی خبــر داد و تاکیــد کــرد کــه‬ ‫در اســرع وقــت کمیتــه ویــژه حقوقــی بــرای پیگیــری‬ ‫مطالبــات تشــکیل شــود و پیگیری هــا را اغــاز کنــد‪.‬‬ ‫دخترخانم های متولد ‪ 75‬که به دنبال‬ ‫کار هستند تماس بگیرن‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫با موضوع پوشش رئیس جمهور‬ ‫مخالف رویکرد سیاسی و امنیتی است‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬رئیــس جمهــور مخالــف رویکــرد سیاســی و امنیتی بــا موضوع‬ ‫پوشــش بــوده و معتقــد اســت کــه جامعــه ایرانــی یــک جامعــه عفیف اســت‪.‬‬ ‫محمد مهدی اســماعیلی روز چهارشــنبه در جمع خبرنگاران در حاشــیه جلســه هیات دولت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در تهــران بــه نــام خانــواده خــوب از امــروز نمایشــگاه مهمــی برپــا مــی شــود کــه بــا توافقــی‬ ‫کــه وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزدر ایــن نمایشــگاه ی داشــتیم‪ ،‬حمایــت ویــژه از تولیدکننــدگان البســه‬ ‫مناســب کــه تولیداتشــان بــا رویکردهــای فرهنگــی متناســب اســت‪ ،‬خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بیــان کــرد‪ :‬اقــای رئیــس جمهــور بــه بنــده دســتور دادنــد کــه در ایــن‬ ‫زمینــه در موضــوع فعــال ســازی رویکــرد فرهنگــی دولــت بــه موضوعات اجتماعی نظیر پوشــش عمل‬ ‫کنیــم و مــا هــم برنامــه مفصلــی داریــم کــه در حــال اجــرا هســتیم‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای احمدزردکوهــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 488‬و شــماره ملــی ‪0792237846‬‬ ‫صــادره از ســبزوار فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰0۰۰۰486‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 84.10‬متــر مربــع از پــاک ‪-108‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14098 :‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰7878‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲001۰۰۰363‬تقاضــای‬ ‫اقــای جعفــر میرزائــی بــه شــماره شناســنامه ‪1307‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 2121090304‬صــادره از گــرگان فرزنــد باقــر در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 8523.16‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک ‪-191‬اصلــی واقــع در اراضــی نودیجــه بخــش دو حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫عیســی قاضــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دوماه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14075 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض بالمعــارض خانــم راضیــه زادســر بــه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 3442‬به شماره ملی ‪2122583983‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫در کنار اینکه چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما‬ ‫بیشترین مصرف کننده نیز در تمام دنیا هستیم‪ ،‬پس بیا ئیم‬ ‫با مدیریت در مصرف همه از این نعمت الهی لذت ببریم‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫اســماعیلی تاکیــد کــرد‪ :‬شــخص رئیــس جمهــور و دولــت معتقدنــد کــه مســاله حجــاب یــک مســاله‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی اســت و ایــن مســاله جــز راه فرهنگــی و اجتماعــی راه دیگــری بــرای مدیریــت‬ ‫نــدارد؛ اقــای رئیــس جمهــور مخالــف رویکــرد سیاســی و امنیتــی بــا موضــوع پوشــش بــوده و معتقــد‬ ‫جامعــه ایرانــی یــک جامعــه عمیقــا عفیــف اســت و اگــر هــم جایــی اخاللــی داریــم بایــد بــا رویکــرد‬ ‫فرهنگــی برخــورد کنیــم و لــذا ایــن موضــوع در مجموعــه ای در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫ســازماندهی شــده و کارهــای ایجابــی نظیــر همیــن نمایشــگاه خانــواده خــوب در همیــن راستاســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه همــه دســتگاههای فرهنگــی اعــم از دولتــی و خــارج از دولــت در ایــن مجموعه عضو‬ ‫هســتند کــه نظیــر شــورای فرهنــگ عمومــی فعالیــت دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬قــرارگاه زیســت عفیفانــه در‬ ‫قالــب یــک کار جمعــی فشــرده شــکل گرفتــه اســت و ابعــاد فعالیــت ان بــه تدریــج گســترده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬اگــر مــی خواهیــم برخــی از مشــکالت حــل شــود بایــد بــه صــورت جــدی در حــوزه‬ ‫فرهنــگ و هنــر مجموعــه هــای دلســوز وارد شــوند‪.‬‬ ‫به اختالف عوامل تولید با تهیه کننده فیلم ورود نمی کنیم‬ ‫از وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی دربــاره حواشــی پیــش امــده راجــع بــه نمایــش یــک ســریال در یکی‬ ‫از پلتفــرم هــای پخــش فیلــم و ســریال بــا صــدا و ســیما اظهــار داشــت‪ :‬از نظــر همــه عــرف و قوانیــن‬ ‫موجــود در حــوزه هنــری‪ ،‬تهیــه کننــده مســئول یــک اثــر هنــری اســت و مــا وارد جزئیــات اختالفــات‬ ‫مربــوط بــه عوامــل و تهیــه کننــده نمــی شــویم‪.‬‬ ‫اســماعیلی ادامــه داد‪ :‬مطمئــن هســتم کــه دوســتان مــا در صــدا و ســیما هــم همیــن نظــر را دارنــد و‬ ‫اتفــاق نظــر داریــم کــه موضــوع شــبکه نمایــش خانگــی یــک فرصــت بــرای حــوزه فرهنــگ و هنــر اســت‬ ‫و بــه شــدت حامــی تقویــت انهــا هســتم‪.‬‬ ‫‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰738‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمین‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪279.07‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک شــماره‪ 1205‬فرعــی از ‪-268‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی مــازاد اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیــم و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14021 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض اقــای حســینعلی مهدی پــور بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 906‬بــه شــماره ملــی ‪2120340692‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶07‬در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه‬ ‫مساحت ‪ 131.73‬متر مربع از پالک شماره‪-107 3865‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان در اراضــی‬ ‫موقوفــه چالــه بــاغ طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه این اداره تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نماینــد ‪.‬م الف‪:‬‬ ‫‪ 14019‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض مهرانــه کاشــفی پــور بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2112101471‬بشــماره ملــی ‪ 2112101471‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫علیرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰436‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بمســاحت ‪ 124.23‬متــر مربــع از پالک‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫یلــه بــاغ بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دوماه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14039 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض اقای افشــین ثمره ســندی بشــماره‬ ‫شناسنامه ‪ 6672‬بشماره ملی ‪ 3719837505‬صادره از خاش‬ ‫فرزنــد علــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰802‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک‬ ‫‪ 2583‬فرعــی از ‪ 107‬اصلــی بخــش ســه مــی باشــد ‪ .‬بمســاحت‬ ‫‪ 220‬مترمربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه این اداره تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪14031 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض مهرانــه کاشــفی پــور بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2112101471‬بشــماره ملــی ‪ 2112101471‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫علیرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰436‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بمســاحت ‪ 69.65‬متــر مربــع از پالک‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫یلــه بــاغ بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهــی به مدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14037 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‬ ‫‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫‏«ایران استوار‪ 44 -‬سال افتخار ‏»‬ ‫‏«چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی گرامی باد ‏»‬ ‫به برکت ایام ا‪..‬دهه فجر ‪ 1401‬؛‬ ‫بهره برداری از ‪ 1‬پروژه و اغاز عملیات اجرایی‪ 7‬پروژه عمرانی شرکت‬ ‫اب منطقه ای گلستان در برنامه تامین اب (سدسازی)‬ ‫با اعتباری بالغ بر ‪ 2453‬میلیارد ریال‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای گلستان‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 13‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 699‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫دشمنان تاب دیدن اقتدار نظام‬ ‫اسالمی را ندارند‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنورد گفت‪ :‬دشــمنان تــاب دیدن نظام‬ ‫اســامی را ندارنــد بــه گونــه ای هــر روز بــا یــک دسیســه ســعی در تضعیــف این انقــاب دارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام و المســلمین رضــا نــوری در اییــن گرامیداشــت‬ ‫ورود امــام خمینــی(ره) بــه کشــور در میــدان شــهید بجنــورد اظهــار کــرد‪ :‬از ابتــدای انقــاب اســامی‬ ‫دشــمنان از هــر ابــزاری بــرای تضعیــف نظــام اســامی بهــره گرفتنــد و هــر بار با یک ترفندی ســعی‬ ‫در ناامیــدی مــردم داشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ابتــدا جنــگ را بــر ایــن کشــور تحمیــل کردنــد و بعــد تحریــم هــا گســترده و اخیــرا نیــز‬ ‫اغتشاشــات را در کشــور ایجــاد کردنــد امــا هیچــگاه بــه رویــای خــود نخواهنــد رســید زیــرا کــه ایــن‬ ‫نظــام اســامی ریشــه در باورهــای مردمــی دارد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬مــردم بــرای پیــروزی ایــن انقــاب و حفــظ ان جوانــان خــود را‬ ‫برای خرید ادوات کشاورزی‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۳‬میلیارد تومانی به‬ ‫خراسان شمالیاختصاصیافت‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی خراسان شمالی‬ ‫ثبت ‪ ۳۰‬اثر خراسان شمالی‬ ‫در فهرست اثار ملی‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۰ :‬اثــر‬ ‫منقــول تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و طبیعــی اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون در فهرســت اثــار‬ ‫ملــی ثبــت شــد‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد اثــار ثبــت شــده خراســان شــمالی‪ ۶ ،‬اثــر‬ ‫ناملمــوس‪ ،‬پنــج اثــر منقــول تاریخــی و فرهنگــی‪ ،‬چهــار اثــر طبیعــی و ‪ ۱۵‬محوطــه و بنــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ « :‬باریشــماق» یــا اییــن صلــح و اشــتی نــوروز‪« ،‬چله بــرون» و قالی «دوروری»‬ ‫ترکمن از جمله اثار شــاخص ثبت شــده امســال خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫مســتوفیان بــا بیــان اینکــه فــرش دور پیــش از ایــن مُهــر اصالــت ملــی و نشــان مرغوبیــت‬ ‫کاال دریافــت کــرده بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬خاســتگاه اصلــی فــرش ابریشــم دو رو در روســتای دویــدوخ‬ ‫از توابــع شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن اســت کــه بــا وجــود کمتــر شــناخته شــدنش از‬ ‫جملــه هنرهــای ظریــف و منحصــر بــه فــردی اســت کــه قابلیــت معرفــی بــه جامعــه جهانــی‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬چلــه‬ ‫بــرون نیــز یکــی از اییــن هــای منطقــه خراســان شــمالی بــه دلیــل کارکــرد و مانــدگاری کــه‬ ‫دارد بــا خــرده فرهنــگ هــای جدیــد همچنــان مــورد اســتقبال خانــواده هــا بــا اداب و رســوم‬ ‫خــاص قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن اییــن خانــواده هــا در خراســان شــمالی بــرای نوعروس هــا و دخترانــی‬ ‫کــه بــه تازگــی ازدواج کرده انــد در شــب چلــه بقچ ـه ای از میــوه و تنقــات هدیــه می برنــد‪.‬‬ ‫مســتوفیان یــاداور شــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۱۳‬اثــر تاریخــی خراســان شــمالی در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۲۵‬اثــر تاریخــی‪ ۵۳ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۱۰۹ ،‬اثــر ناملمــوس‬ ‫و ‪ ۲۶‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن بیــش از هــزار و ‪ ۱۰۰‬اثــر و بنــای تاریخــی شناســایی‬ ‫شــده در شــمال شــرق کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فــدا کــرده انــد و بــا حضــور در حماســه هــای گوناگــون پشــتیبیانی خــود از نظــام و رهبــری را بــه‬ ‫اثبــات رســانده انــد‪.‬‬ ‫امــام بجنــورد تصریــح کــرد‪ :‬بــه لطف خدا و همراهی همیشــگی مردم‪ ،‬دشــمنان در اغتشاشــات‬ ‫نیز به اهداف باطل خود در ســرنگونی نظام نرســیدند و دســت به اقدام نابخردانه تحریم ســپاه‬ ‫پاســداران زدنــد تــا حداقــل بــا ایــن حربــه ضربــه ای به نظــام وارد کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نظــام اســامی بــا اقتدارتــر از گذشــته تاکنــون مســیر پیشــرفت را طــی‬ ‫کــرده اســت و همچنــان بــا اقتــدار در صحنــه حضــور دارنــد و مکاتــب پوشــالی غربــی از بیــن‬ ‫خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بــا بیــان اینکــه دهــه فجــر فرصتــی بــرای بازخوانــی ارمــان هــای‬ ‫انقــاب اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد همــه مدیــران و دلســوزان انقــاب از ایــن فرصــت بوجــود‬ ‫امــده بــرای تبییــن اهــداف انقــاب اســتفاده کننــد تــا جوانــان مــا از زحمــات پیــروزی‬ ‫انقــاب اگاه باشــند‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬همچنیــن در حالــی کــه دشــمن درصــدد‬ ‫ناامیــدی جوانــان از نظــام و انقــاب اســت بایــد دســتاوردهای ایــن نظــام تبییــن شــود‬ ‫اینکــه از کجــا بــه کجــا رســیدیم‪.‬‬ ‫همزمــان بــا ســالروز ورود امــام خمینــی(ره) بــه ایــران در ‪ ۱۲‬بهمــن ســال ‪ ۱۳۵۷‬و اغــاز‬ ‫دهــه فجــر‪ ،‬زنــگ انقــاب بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی‪ ،‬اســتاندار‪،‬‬ ‫مســووالن نظامــی و انتظامــی‪ ،‬علمــای ســنی ترکمــن و حضــور پرشــور مردمــی در میــدان‬ ‫شــهید بجنــورد نواختــه شــد‪.‬‬ ‫اجــرای ســرودهای انقالبــی دانــش امــوزان و مدیحــه ســرایی از دیگــر برنامــه هــای اییــن‬ ‫گرامیداشــت ســالروز ورود امــام راحــل بــه کشــور در خراســان شــمالی بــود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رییــس اداره فناوری هــای‬ ‫نویــن ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪۱۳ :‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت امســال در قالــب طــرح‬ ‫جهــش تولیــد در دیمزارهــا بــرای‬ ‫خریــد ادوات بــه کشــاورزان‬ ‫اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫ســیدمجید بهشــتی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن تســهیالت بــا‬ ‫همــکاری و مســاعدت ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام(ره) خراســان شــمالی بــا هــدف حمایــت از طــرح جهــش تولیــد‬ ‫در دیمزارهــای ایــن اســتان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون جــذب میــزان اعتبــار خریــد ‪ ۱۶۵‬دســتگاه ادوات کشــاورزی‬ ‫بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) معرفــی شــده کــه از مجمــوع ایــن تعــداد؛ ‪۱۳۲‬‬ ‫پرونــده در بانــک تشــکیل شــده اســت و ‪ ۵۵‬نفــر نیــز تســهیالت خــود را جــذب‬ ‫کــرده انــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره فناوری هــای نویــن ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ ۳۳ :‬پرونــده در مرحلــه پرداخــت قــرار دارد و ‪ ۴۵‬پرونــده نیــز در‬ ‫دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن ادوات کشــاورزی شــامل کارنــده مســتقیم کار‪،‬‬ ‫زیرشــکن‪ ،‬هــد برداشــت حبوبــات‪ ،‬لولــر غلتــک کمبریــج‪ ،‬ســمپاش‪ ،‬بیلــر نباتــات‬ ‫علوفــه ای‪ ،‬مــوور نباتــات علوفــه ای‪ ،‬ریــگ نباتــات علوفــه ای‪ ،‬ریــز دانــه کار کلــزا‪،‬‬ ‫هــد برداشــت کلــزا‪ ،‬پهبــاد‪ ،‬ســنگ جمــع کــن و بازســازی کمبایــن اســت‪.‬‬ ‫بهشــتی در بخــش دیگــری از ســخنانش در خصــوص خــط اعتبــاری مکانیزاســیون‬ ‫ایــن ســازمان گفــت‪ ۸۳ :‬میلیــارد ریــال اعتبــار در ســال جــاری بــرای بخــش‬ ‫مکانیزاســیون اســتان اختصــاص یافتــه کــه از ایــن میــزان ‪ ۳۲‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫بانــک هــا ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار بــرای خریــد دســتگاه هــا و ماشــین االت بخــش‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان پاســخگو نیســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره فناوری هــای نویــن ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش قیمــت هــای ماشــین االت بخــش کشــاورزی بــه خصــوص‬ ‫در برخــی از ادوات نیــز باعــث شــده اســت کــه کشــاورزان بعضــا قــدرت خریــد را از‬ ‫دســت بدهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر کشــاورزان ایــن اســتان خــرده مالــک‬ ‫هســتند بنابرایــن خریــد تراکتــور و ســایر ماشــین االت بخــش کشــاورزی بــرای انــان‬ ‫بــه ســختی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره فناوری هــای نویــن ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‪ ،‬تعــداد‬ ‫کل ادوات خودگــردان از جملــه تراکتورهــا‪ ،‬کمبایــن‪ ،‬دروگــر و تیلر های اســتان را بیش‬ ‫از ‪ ۱۷‬هــزار دســتگاه عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬بــا احتســاب ســایر ادوات و دنبالــه بندهــا‬ ‫ماشــین االت بخــش کشــاورزی در مجمــوع بــه ‪ ۸۰‬هــزار دســتگاه مــی رســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ضریــب مکانیزاســیون اســتان ‪ ۱.۹‬اســب بخــار در ســال جــاری‬ ‫اســت گفــت‪ ۷۹.۵ :‬درصــد عملیــات زراعــی و ‪ ۱۳‬درصــد فعالیــت حــوزه باغــی‬ ‫خراســان شــمالی بــا ماشــین االت کشــاورزی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار مســاحت دارد کــه ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از ایــن مســاحت را اراضــی کشــاورزی تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع افــزون بــر ‪ ۱۳‬درصــد از مســاحت ایــن اســتان را اراضــی کشــاورزی و‬ ‫‪ ۸۷‬درصــد را غیــر کشــاورزی تشــکیل مــی دهــد و ســاالنه از ایــن اراضــی افــزون بــر‬ ‫‪ ۲‬میلیــون تــن محصــوالت زراعــی و کشــاورزی برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن از جمعیــت یــک میلیــون نفــری اســتان خراســان شــمالی ‪ ۴۴‬درصــد در‬ ‫مناطــق روســتایی ســکونت دارنــد کــه ‪ ۸۲‬هــزار نفــر از ایــن جمعیــت را بهــره بــرداران‬ ‫بخــش کشــاورزی تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شکاف طبقاتی و کاشت‬ ‫درخت پول!‬ ‫ایــن روزهــا کــه همــه کارشــناس اقتصــادی شــده انددوباره‬ ‫اوضــاع اقتصــادی مملکــت نــا فــرم کشمشــی شــده و‬ ‫قیمــت هــا از حالــت نجومــی و فضایــی هــم عبــور کــرده‬ ‫انــد و بســیاری از ماشــین حســاب هــای ده دوازده رقمــی‬ ‫قــادر بــه محاســبه قیمــت برخــی امــاک و اجنــاس و‬ ‫خــودرو هــا و ‪ ...‬نیســتند! در واقــع ان داســتان میــل بــه‬ ‫بــی نهایــت کــه در ریاضــی خوانــده بودیــم در حــال تحقــق‬ ‫اســت و در برخی معامالت از اعدادی اســتفاده می شــود‬ ‫کــه قبــا ًفقــط بــرای اندازه گیــری اجــرام اســمانی اســتفاده‬ ‫مــی شــد! مــردم هــم بــه دو قســمت نــا مســاوی تقســیم‬ ‫شــده اند‪ .‬عــده ای روز بــه روز بــه ثــروت شــان افــزوده مــی‬ ‫شــود و عــده ای کثیــری هــم روز بــه روز از خــط فقــر فاصلــه‬ ‫میگیرنــد و اگــر تــا دیــروز خریــد خانــه و ماشــین و ســفر و ‪..‬‬ ‫برایشــان بــه یــک رویــا تبدیــل شــده بــود االن بــرای خریــد‬ ‫گوشــت و برنــج و دارو هــم بایــد برنامه ریــزی کننــد و بــه‬ ‫فکر وام باشــند‪ ( .‬یعنی توصیه ان کارشــناس تپل رســانه‬ ‫ملــی هــم کــه مــی فرمــود برنــج خالــی بخوریــد هــم‬ ‫دمده شــده اســت‪ ).‬البته در ســایر کشــور ها این فاصله‬ ‫را بــا مــات مالیــات شــفاف و اساســی پــر مــی کننــد‪ ،‬ولــی‬ ‫در والیــت مــا ســرنا را از ســر گشــادش مــی نوازنــد و حتــی‬ ‫بــا پرداخــت یارانــه هــای پنهــان و شــوخی گرفتــن مالیــات‪،‬‬ ‫ایــن شــکاف در حــال تبدیــل شــدن بــه دره اســت! دولــت و‬ ‫مجلــس هــم ایــن البــا بیشــتر تماشــاچی هســتند!‬ ‫بــه هــر حــال از نماینــده ای کــه از قیمــت گوشــت در‬ ‫بــازار خبــر نــدارد و تمــا تالشــش را بــرای انتخابــات دور بعــد‬ ‫گذاشــته و دولتــی کــه هنــوز بــرای قطــع یارانــه پولــدار هــا‬ ‫دســت دســت مــی کنــد‪ ،‬انتظــاری بیشــتر از ایــن نیســت‪.‬‬ ‫بــه قولــی «مــا زیــاران چشــم یــاری داشــتیم‪ ،‬یــاران هــم‬ ‫متقابــا ًاز مــا چشــم یــاری داشــتند‪ ،‬مــا منتظــر انهــا و انهــا‬ ‫هــم منتظــر مــا»‪ ،‬االن اوضــاع اقتصــادی مملکــت ایــن‬ ‫اســت کــه مشــاهده مــی فرمائیــد! البتــه نــا گفتــه نمانــد ما‬ ‫هــم راضــی بــه تحمیل فشــار به دولت و مجلس نیســتیم‬ ‫و خودمــان یــک جــوری اوضــاع را کنتــرل مــی کنیــم!‬ ‫امــا عمــو ســیفی ( ســرایدار مفخــم مدرســه مــا) نظــرش با‬ ‫متفــاوت اســت و معتقــد اســت همــه انســان هــا در وجــود‬ ‫شــان از نبوغ مالی بهره مند هســتند ولی راه بیدار کردن‬ ‫ایــن نبــوغ فــردی را نمــی داننــد‪ .‬چــرا کــه افــراد عــادی روی‬ ‫کســب درامــد معمولــی تمرکــز مــی کننــد ولــی افــراد کار‬ ‫افریــن روی خــود کار تمرکــز مــی کننــد و ممکــن اســت تــا‬ ‫چنــد ســال هــم بــه ســود نرســند ولــی در نهایــت درخــت‬ ‫پولــی کــه کاشــته انــد‪ ،‬ثمــر مــی دهــد!‬ ‫شــما ممکــن اســت رئیــس بزرگتریــن بانــک اســامی خــاور‬ ‫میانــه باشــید ولــی تمــام هــم و غــم تــان بانــک و امــورات‬ ‫مربــوط بــه کارتــان باشــد و حتــی ممکن اســت طالهــای جاری‬ ‫همســرتان کــه شــوهرش یــک کارمنــد دون پایــه اســت‪ ،‬از‬ ‫همســر شــما بیشــتر و خانــه شــان هــم از خانــه شــما بزرگتــر‬ ‫باشــد‪ ،‬چــرا کــه شــما روی کار و مدیریــت تــان تمرکــز داریــد‪.‬‬ ‫ولــی وقتــی موعــدش کــه فــرا برســد بــا یــک کلیــک ‪3000‬‬ ‫میلیــارد تومــان از پــول بیــت المــال در کســری از ثانیــه بــه‬ ‫حســاب شــخصی شــما در کانــادا واریــز مــی شــود و شــما‬ ‫مــی توانیــد بــا یــک پــرواز فرســت کلــس بــه انجــا رفتــه و در‬ ‫کازینوهــای بــاد کفــر‪ ،‬بــا قمــار و ســایر تفریحــات ســالم بــه‬ ‫غنــی ســازی اوقــات فراغــت تــان بپردازیــد!‬ ‫عــده دیگــری هــم نهــال شــان را در جهــاد کشــاورزی‬ ‫کاشــته انــد و شــرکتی کــه در طــول عمــر کوتاهــش یــک‬ ‫تــن کاالی اساســی وارد نکــرده اســت حــاال مــی خواهــد ‪13‬‬ ‫میلیــون تــن از انهــا را بــا ریــال دولــت و ارز بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫وارد کنــد! کاالهایــی کــه اندکــی پــس و پیــش شــدن زمــان‬ ‫انجــام هــر یــک از مراحــل متنــوع واردات­شــان‪ ،‬مــی توانــد‬ ‫قحطــی و تنــش اجتماعــی در پــی داشــته باشــد!‬ ‫فقــط یادتــان باشــد نهــال ایــن درختانــی را کــه عمو ســیفی از‬ ‫انهــا یــاد مــی کنــد‪ ،‬در هیــچ نهالســتانی پیــدا نمــی شــود؛ ولی‬ ‫شــما می توانید با کمی زد و بند و وصل شــدن ســیم تان به‬ ‫برخــی اقــا زاده هــا و ســاطین‪ ،‬قلمــه هایــی از انهــا خریــداری‬ ‫کنیــد و بــار تــان را ببندیــد و خرتــان را دو ســره کرایــه بدهیــد!‬ ‫کــف رودخانــه هتــل بســازید و کســی جــرات خــراب کردنــش‬ ‫را نداشــته باشــد؛ بــا داشــتن درامــد میلیــاردی (البتــه بــه دالر)‬ ‫مالیــات نپردازیــد‪ ،‬بازیکــن درجــه ســه وارد کنیــد و بــه اســم‬ ‫بازیکــن همطــراز تیــم هــای درجــه یــک اروپایــی بــه تیمهــای‬ ‫لیــگ برتــری قالــب کنیــد و قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫فقــط ایــن البــا مــا متوجــه نشــدیم ایــن درخــت پولــی کــه‬ ‫خــود ســیف اللــه کاشــته کــی ثمــر مــی دهــد و ایشــان روی‬ ‫چــه کاری تمرکــز کــرده کــه بــا ‪ 50‬ســال ســن و دو شــیفت‬ ‫کار‪ ،‬امســال تــوان اجــاره همــان بیغولــه قبلــی را نــدارد‪،‬‬ ‫حقــوق ماهیانــه اش کلــی بــه خــط فقــر بدهــکار اســت و‬ ‫هــر مــاه از در و همســایه دســتی مــی گیــرد و بــا چــک و‬ ‫لگــد صــورت خــودش و زن و بچــه را ســرخ نگــه مــی دارد؟!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتدار توام با مظلومیت‬ ‫از ویژگی های بارز پلیس‬ ‫است‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬نماینــده ولــی‬ ‫فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه نیروهــای فراجــا در تمــام‏صحنــه هــا بــا قــدرت‬ ‫وارد مــی شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬عزیــزان مــا در فراجــا در عیــن‬ ‫اقتــدار مظلــوم هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین «رضــا نــوری» در‬ ‫پانزدهمیــن‏همایــش عمومــی فرماندهــان و مدیــران‬ ‫فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی‪ ،‬بــا تقدیــر و‬ ‫تشــکر از‏تــاش بــی وقفــه و بــی نظیــر پلیــس در صحنه‬ ‫هــای مختلــف اظهــار داشــت‪ :‬شــکر خــدا امــروز در‬ ‫کشــور‏مــا امنیــت بســیار مطلوبــی وجــود دارد کــه ایــن‬ ‫امنیــت و ارامــش حاصــل تــاش هــای بــی وقفــه تــک‬ ‫تــک‏عزیــزان در فراجــا اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروهــای پلیــس بــرای برقــراری‬ ‫امنیــت و احســاس ارامــش بــرای شــهروندان از‏جــان‬ ‫و خــون خــود گذشــته انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن جانفشــانی‬ ‫و از خــود گذشــتگی موضوعــی اســت کــه‏هرگــز نمــی‬ ‫شــود ان را فرامــوش کــرد لــذا بایــد قــدر ایــن عزیــزان‬ ‫را دانســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬امــروز دشــمنان مــا مــی‬ ‫داننــد کــه از طریــق جنــگ تســلیحاتی بــه هیــچ‏وجــه‬ ‫نمــی تواننــد در مقابــل نیروهــای مســلح مــا ایســتادگی‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل جنــگ روانــی را بــه‏راه انداختــه‬ ‫انــد و بــا تحریــم نیروهــای والیتمــدار مــا در انتظامــی و‬ ‫ســپاه قصــد رســیدن بــه اهدافشــان‏را دارنــد‏‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا تاکیــد بر اینکــه امــروز اگر تمام‬ ‫اقدامات سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و ‪....‬‏در کشــور‬ ‫بــه راحتــی انجــام مــی شــود و مــردم بــه هــر حــال زندگی‬ ‫ارامــی را دارنــد‪ ،‬بــه دلیــل وجــود‏امنیــت اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫همــه مــا بایــد قــدر دان زحمــات و تــاش هــای جانانــه‬ ‫نیروهــای مســلح خصوصــا‏کارکنــان مقتــدر و مظلــوم‬ ‫فراجــا باشــیم و بــرای حمایــت از انهــا هــرکاری کــه مــی‬ ‫توانیــم انجــام دهیــم‏‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی در پایــان‬ ‫معنویــت و بصیــرت را از دیگــر ویژگــی هــای پلیــس‬ ‫‏ایــران اســامی برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد‪ :‬فراجــا‬ ‫یــک ســازمان بــزرگ‪ ،‬بصیــر و بــا روحیــه معنویــت‏بســیار‬ ‫باالیــی اســت و همیــن ویژگــی هــا باعــث شــده تــا به یک‬ ‫ســازمان محبــوب و مقتــدر در بیــن‏مــردم تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫حضور پلیس در جامعه‬ ‫ارامش بخش است‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬اســتاندار خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫حضــور پلیــس در ســطح جامعــه ارامــش بخش بــوده و‬ ‫امنیــت پایــدار را بــه دنبــال‏دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫دکتــر «محمدرضــا حســین نــژاد» در پانزدهمیــن‬ ‫‏همایــش عمومــی فرماندهــان و مدیــران فرماندهــی‬ ‫انتظامــی خراســان شــمالی‪ ،‬بــا گرامــی داشــت‏یــاد و‬ ‫خاطــره شــهدای مظلــوم فراجــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز‬ ‫دشــمنان مــا تــاش مــی کننــد تــا ریشــه ای‏حرکــت‬ ‫کننــد و چــون مــی داننــد ریشــه مــا قــران و والیــت اســت‬ ‫تــاش مــی کننــد تــا بــه ان ضربــه بزننــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــران ســرلوحه زندگــی همــه مــا‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬کشــور عزیزمــان بعــد از پیــروزی‏انقــاب‬ ‫اســامی شــاهد فتنــه هــا و دشــمنی هــای زیــادی بــوده‬ ‫ولــی هــر بــار بــه شــکر خــدا و بــه مــدد‏قــران کریــم پیــروز‬ ‫میــدان بودیم‏‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز‬ ‫در کشــور مــا امنیــت و ارامــش پایــداری وجــود‏دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امنیــت و ارامــش بــا تــاش شــما‬ ‫عزیــزان در فراجــا و همچنیــن وحــدت و بــرادری‏کــه‬ ‫بیــن تمــام دســتگاه هــا بــا مــردم وجــود دارد ایجاد شــده‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫دکتــر حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬پلیس یــک واژه مقدس‬ ‫اســت و بــه معنــای واقعی کلمه مــی توان‏گفت حضور‬ ‫پلیس در ســطح جامعه ارامش بخش اســت‏‪.‬‬ ‫عالــی تریــن مقــام دولــت در خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکه امنیت و انضباط در سطح استان بسیار‏مطلوب‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز فراجــا هــم در حــوزه نــرم افــزاری و‬ ‫هــم در حــوزه ســخت افــزاری تــاش‏کــرده تــا امنیــت و‬ ‫ارامــش در جامعــه بــه هیــچ وجــه مختــل نشــود‏‪.‬‬ ‫دکتــر حســین نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه تحریــم ســپاه‬ ‫و فرماندهــان فراجــا در مقابــل اتــکاء‪ ،‬اعتقــاد و تکبــه‬ ‫‏بــر خداونــد متعــال عــددی نیســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫تکیــه بــر خــدا انســان را قــوی مــی کنــد و امــروز‏نیروهای‬ ‫مســلح ثابــت کــرده انــد کــه بــا تکیــه بــر خــدا‪ ،‬در برخــورد‬ ‫بــا مجرمــان و دشــمنان انقــاب‏اســامی‪ ،‬مقتــدر و‬ ‫‪#‬‬ ‫ســربلند هســتند‪ .‬‏‬ ‫پنج شنبه ‪ 13‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪699‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪۱۳‬‬ ‫اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف برابــر اراء صادره هیئت موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫اقــای حمیــد رضوانــی نیــا بــه شــماره شناســنامه ‪۴۶‬و‬ ‫شــماره ملــی ‪۳۶۷۴۳۵۵۷۱۱‬صــادره از زابــل فرزنــد حبیــب‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۷۲‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪۱۰۰‬متــر مربــع از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14035 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف بــرای رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۶۸۱۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۵۶۶‬تقاضــای‬ ‫اقــای حســین جهانتیــغ بــه شــماره شناســنامه و کــد ملــی‬ ‫‪۲۱۱۰۷۶۵۹۱۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪۲۰۵‬متــر مربــع واقــع در اراضــی بانعمان(بانــی امــام)از پــاک ‪-۱۳۷‬‬ ‫اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی حســین مشــهدی اکبــر خانــدوزی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14073 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫مهــدی شــاه مهری‪-‬سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪۱۳‬‬ ‫اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف برابــر اراء صادره هیئت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض اقــای رضــا زیادلو به شــماره شناســنامه ‪۵۶۱‬به‬ ‫شــماره ملــی ‪۲۱۲۱۳۵۹۱۸۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد صــادق‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۴۳‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‬ ‫‪۵۶۳۴.۳۹‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪-۶‬اصلی واقــع در‬ ‫اراضــی نصــر ابــاد بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفات متقاضــی دارد‪.‬لذا به‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14092 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض ســروش ســقانژاد طهرانی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪۸۶۶۰‬بشــماره ملــی ‪۲۱۲۲۷۴۲۶۰۷‬صــادره از گرگان فرزند محســن‬ ‫متقاضی کالســه پرونده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۷۷‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‬ ‫‪۳۰.۰۴‬متــر مربــع از پالک‪-۶۳‬اصلــی واقــع در اراضــی رســتم کالتــه‬ ‫بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 14079‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪۱۳‬‬ ‫اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف برابــر اراء صادره هیئت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعارض محمد ســیاه مرزگوئی بشــماره شناســنامه ‪۳۸‬بشماره‬ ‫ملــی ‪۲۱۲۲۴۰۰۷۱۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد رضــا متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۲۳۴‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه دران احــداث بنــا شــده اســت (طــرح گلخانه)بمســاحت‬ ‫‪۱۴۹۳.۱۲‬متــر مربــع از پالک‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 14083‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۹۴‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۲۳۶‬تقاضــای اقــای رضــا برجســته ملکــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪۵۱‬و کــد ملــی ‪ ۴۵۹۱۷۳۶۸۱۴‬صــادره از‬ ‫شــاهرود فرزنــد محمــد حســن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۱۵۸.۸۵‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو‬ ‫حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی ســید مظفــر مظلومــی عقیلــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14085 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫مهــدی شــاه مهری‪-‬سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقه‬ ‫یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۶۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۷۵‬تقاضــای اقــای حســینعلی گرزالدیــن بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪۵۶‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۴۴۴۰۹۶‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد غالمعلــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان‬ ‫باســتثناء نیــم دانــگ اال ثلــث از نیــم دانــگ از یــک ســهم از ‪۱۲‬‬ ‫ســهم از یــک دانــگ از دو و نیــم دانــگ از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫وقــف اســت بمســاحت ‪۳۳۴.۳۷‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-۱۱۵‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی یالــو بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای شــعبانعلی‬ ‫گرزالدیــن بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ 14087 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪۱۳‬‬ ‫اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف برابــر اراء صــادره هیئت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض مهــدی حســنی پــور بشــماره شناســنامه ‪ ۱۵۹۰‬بشــماره‬ ‫ملــی ‪ ۲۱۲۱۷۵۵۷۵۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد رمضــان متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۲۳۴‬در ششــدانگ اعیانــی‬ ‫یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۵‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۰۳.۱۸‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪-۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪. .‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مدت یک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14081 :‬تاریــخ انتشــار نوبت اول‬ ‫‪ 1401/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض محســن طهانــی بشــماره شناســنامه ‪۵۲۵‬‬ ‫بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۸۷۶۳۰۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد‬ ‫متقاضی کالســه پرونده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۲۳۳‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‬ ‫‪ ۲۱.۴۹‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 14068‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪۱۳‬‬ ‫اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف برابــر اراء صادره هیئت موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفات مالکانــه بالمعارض‬ ‫خانــم لیانــا چیــت ســاز بشــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۱۰۹۹۶۶۱‬بشــماره‬ ‫ملــی ‪ ۲۱۱۱۰۹۹۶۶۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســین متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۱۳‬در ششــدانگ اعیانــی‬ ‫یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۲۷۰‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک شــماره ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14041 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪۱۳‬‬ ‫اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف برابــر اراء صادره هیئت موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفات مالکانــه بالمعارض‬ ‫زینــت شــیخ عربــی بشــماره شناســنامه ‪ ۲۳۵۰۸‬بشــماره ملــی‬ ‫‪ ۲۱۲۰۲۳۴۷۸۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد پرویــز متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۴۸۶‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمین‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۹۵.۱۸‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعه‬ ‫موقوفــه محمــد صــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14090 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/30‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪3‬‬ ‫ومــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض اقــای مهــران قهرمــان بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 1067‬وشــماره ملــی ‪ 2121470220‬صــادره ازگــرگان فرزنــد محمــود‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000293‬درششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 321.70‬مترمربــع ازپــاک ‪-3‬اصلــی واقــع دراراضــی اوزینــه بخــش‬ ‫‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪2‬گــرگان طبق رای صــادره حکایت ازتصرفات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روزاگهــی میشــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به‬ ‫رای صــادره فــوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد ازتاریــخ‬ ‫انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــودرا بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬م الــف‪14061:‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1401/11/13:‬تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401/11/ 30:‬‬ ‫حجت الله تجری‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو گرگان‬ صفحه 6 ‫پنج شنبه ‪ 13‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 699‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫وضعیتفضای‬ ‫مجازی و جرائم‬ ‫اینترنتی در سطح‬ ‫استان چگونه هست؟‬ ‫عامل تهدید و توهین‬ ‫به شهروند بجنوردی در‬ ‫اینستاگرام دستگیر شد‬ ‫در ده ماهــه اخیــر بــا افزایــش حــدود ‪ 21‬درصــدی جرائــم‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل روبــرو بودیــم کــه ایــن‬ ‫موضــوع واقعــا جــای تامــل و نگرانــی دارد‪.‬‬ ‫از مجمــوع جرائــم اینترنتــی در ســطح اســتان مــا‪ ،‬بیشــترین‬ ‫میــزان وقوعــات در دو حــوزه کالهبــرداری رایانــه ای و هتــک‬ ‫حیثیــت افــراد هســت کــه حــدود‪ 35‬درصــد کالهبــرداری‬ ‫و ‪30‬درصــد هــم مربــوط بــه هتــک حیثیــت شــهروندان و‬ ‫مزاحمــت هــای اینترنتــی هســت کــه جــا داره بــرای کنتــرل‬ ‫و کاهــش ایــن جرائــم کار بشــه تــا بیشــتر از ایــن شــاهد‬ ‫افزایــش جرائــم در ســطح اســتان نباشــیم‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از وقــع ایــن جرائــم کاربــران چــکار بایــد‬ ‫بکنــن؟‬ ‫بحــث پیشــگیری از وقــوع جرایــم در حــوزه فضای مجازی‬ ‫عزمــی رو مــی طلبــد کــه در مرتبــه اول برعهــده خــود‬ ‫کاربــران و شــهروندان هســت کــه بــا افزایــش دانــش و‬ ‫اگاهــی خودشــون‪ ،‬میــزان دانــش و ســواد رســانه ای‬ ‫شــون رو افزایــش بــدن‪ .‬مثــا؛ در حــوزه جرایــم مالــی‪،‬‬ ‫طمــع نکنــن و فریــب افــراد ســودجو در فضــای مجــازی را‬ ‫نخــورن و یــا در حــوزه جرایــم هتــک حیثیــت و نشــراکاذیب‬ ‫هوشــیار باشــن و بــه هویــت هــا در ایــن فضــا بــه راحتــی‬ ‫اعتمــاد نکنــن و اطالعــات شــخصی و خصوصــی خودشــون‬ ‫رو در فضــای مجــازی خصوصــا در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫بــه اشــتراک نگــذارن‪.‬‬ ‫جرائــم هتــک حیثیــت کــه در فضــای مجــازی اتفــاق میفتــه‬ ‫چــی هســت و چــکار کنیــم از ایــن فضــا اســتفاده بکنیــم و‬ ‫گرفتــار نشــیم؟‬ ‫انتشــار عکــس و فیلــم خصوصــی دیگــران یــا تهدیــد بــه‬ ‫انتشــار‪ ،‬مزاحمــت هــای اینترنتــی و توهیــن بــه کاربــران‪،‬‬ ‫انتشــار اکاذیــب و اخبــار کــذب بــر علیــه افــراد‪ ،‬بــا اهــداف‬ ‫و اغــراض مختلــف ماننــد انتقــام جویــی‪ ،‬اخــاذی و‬ ‫حتــی ســرگرمی!‪ ...‬در اســتان مــا هــم زیــاد اتفــاق افتــاده‬ ‫و همونطــور کــه عــرض کــردم حــدود یــک ســوم از جرائــم‬ ‫اینترنتــی اســتان مــا هســت کــه عــدد و رقــم باالییــه کــه‬ ‫بســیار نگــران کننــده هســت‪.‬‬ ‫متاســفانه برخــی از شــهروندان نــااگاه هــم فضای مجــازی را‬ ‫بســتری امن تصور می کنند و تصاویر خصوصی و اطالعات‬ ‫شــخصی خــود را در ایــن فضــا به اشــتراک مــی گذارند که این‬ ‫موضــوع میتونــه زمینه ســاز وقوع جرائم اینچنینی باشــه‬ ‫امــا عزیــزان بایســت بدونــن کــه فحاشــی‪ ،‬توهیــن‪ ،‬افتــرا‪،‬‬ ‫تهدید‪ ،‬تمســخر‪ ،‬ارســال پیام و تصاویر نامناســب‪ ،‬انتشــار‬ ‫شــماره تمــاس افــراد و یــا اطالعــات کاری و خصوصــی انهــا‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی و غیــره از مصادیــق مزاحمــت‬ ‫اینترنتــی هســت و برابــر قانــون مزاحمان اینترنتــی مجازات‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫لـــذا توصیــه ای کــه پلیــس فتــــا بــه کاربــران عزیــز داره اینــه‬ ‫کــه ‪:‬‬ ‫بـــه فضـــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی ‪ ،‬بیــش از حــــد‬ ‫اعتمــاد نکننــد ‪ ،‬بــا مصادیــق مجرمانــه در قانــون جرائــم‬ ‫رایان ـه ای اشــنا باشــند‪.‬‬ ‫کاربــران ‪ ،‬در هنــگام فعالیــت در ایــن فضــا ‪ ،‬متعـــهد بــه‬ ‫اصــول اخالقــی و عــرف جامعــه باشــند ‪.‬‬ ‫هــر مطلــب و محتوایــی را کــه ممکن اســت اثــار و تبعاتی را‬ ‫برای ســایرین به دنبال داشــته باشــه براحتی منتـــشر نکنند‬ ‫و از قبــل در اینخصــوص تا َمــل بکنند‪.‬‬ ‫تحت هیچ شــرایط ‪ ،‬تصاویر شــخصی ‪ ،‬خانوادگی و محیط‬ ‫کار خودشــون و ســایرین را در ایــن فضـــا بارگــذاری نکننــد تــا‬ ‫زمیـــنه بـــروز جـــرائم و هتــک حیثیــت بــرای فرصــت طلبــان و‬ ‫مزاحمیــن اینترنتــی فراهم نشــود ‪.‬‬ ‫به عقاید و ارزش ها و نظـــرات پیشــنهادی ســایر کاربران در‬ ‫این فضـــا احترام بزارند ‪.‬‬ ‫از درج مطالب توهین امیز بر علیه افـــراد ‪ ،‬شــخصیتها‪،‬‬ ‫مقامــات و ســایر کاربــران در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫خــودداری بکننــد ‪.‬‬ ‫و حداقــل یــه مطالعــه ای از مفــاد قانــون جرائــم رایانــه ای‬ ‫داشــته باشــند و از بایدها و نبایدهای قانونی فضای مجازی‬ ‫هــم مطلع باشــن‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی از دســتگیری عامل‬ ‫تهدیــد و توهیــن بــه شــهروند بجنــوردی در اینســتاگرام‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ«یوســف شــاکری» رئیــس پلیــس فتــا اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــا اعــام جزئیــات این خبر بیان داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان بجنــوردی مبنــی‬ ‫بــر اینکــه فــردی در فضــای مجــازی اقــدام بــه تهدیــد و‬ ‫توهیــن بــه وی کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضوع در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه بــا تحقیقــات فنــی‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ایــن فــرد شناســایی و در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بــه ایــن پلیــس منتقــل شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متهــم بــا ایــن تصــور کــه در بســتر پیام رســان های‬ ‫بومــی هویــت وی مخفــی می مانــد‪ ،‬در ابتــدا منکــر‬ ‫هرگونــه اقدامــی بــوده کــه پــس از مواجــه بــا مســتندات‬ ‫لــب بــه اعتــراف گشــود و اعــام داشــت ایــن اقدامــش‬ ‫باهــدف انتقام جویــی بــوده و در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫ندامــت و پشــیمانی دارد کــه پرونــده بــه همــراه متهــم‬ ‫تحویــل مرجــع قضائــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» ضمن بیان اینکه تهدید‬ ‫و هتــک حیثیــت در فضــای مجــازی جــزو مصادیــق‬ ‫مجرمانــه می باشــد و پلیــس فتــا قاطعانــه و برابــر‬ ‫قانــون بــا خاطیــان برخــورد خواهــد نمــود خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬شــهروندان در شــبکه های مجــازی ضمــن رعایــت‬ ‫اخــاق ‪ ،‬اداب اجتماعــی و حقــوق شــهروندی نســبت‬ ‫بــه حفــظ حریــم شــهروندی دیگــران اهتمــام ویــژه‬ ‫داشــته باشــد و از کاربــران فضــای مجــازی خواســت در‬ ‫صــورت برخــورد بــا این گونــه مــوارد در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از طریــق شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫بــا همــکاران مــا در مرکــز فوریت هــای ســایبری در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه نوجوانــان و فرزنــدان مــا بیشــترین‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی هســتن‪ ،‬والدیــن و پــدر و مادرهــا‬ ‫چــکار کنــن؟‬ ‫بــرای نظــارت بــر فعالیــت فرزنــدان در فضــای مجــازی‪ ،‬کــه‬ ‫اغلــب از از نظــر دانــش و توانمنــدی فنــی از والدیــن جلوتــر‬ ‫هســتن‪ ،‬کار راحتــی رو پیــش رو نداریــم ‪ ،‬والدیــن عزیــز اول‬ ‫از همــه خودشــون بایــد ســواد و دانــش کافــی داشــته باشــن‬ ‫یــا دنبالــش بــرن و حداقــل‪ ،‬اطالعاتــی کســب کننــد و اگــه‬ ‫نمیتونــن بــا افــراد مطلــع مــورد اعتمــاد و از اطرافیانشــون یــا‬ ‫مشــاورین ایــن حــوزه حتمــا کمــک بگیــرن تــا بتونــن نظــارت‬ ‫بهتــری بــر رفتــار فرزنــدان در فضــای مجــازی داشــته باشــن‪.‬‬ ‫البتــه والدیــن عزیــز میتونــن بــا در نظــر گرفتــن شــرایط ســنی‬ ‫بچــه یــه اقدامــات اولیــه ای رو انجــام بــدن‪:‬‬ ‫مثــا بــرای بچــه هــای کوچکتــر؛ وب ســایت های مــورد عالقه‬ ‫شــون را در بخش نشــانک یا ‪ Bookmark‬قرار بدید تا برای‬ ‫پیــدا کــردن ســایت ‪ ،‬نــام ســایت را اشــتباه تایــپ نکــرده و از‬ ‫ســایت های نامناســب ســر در نیارن‪.‬‬ ‫بهشــون یــاداوری کنیــد کــه چــه اطالعاتی قابــل قــراردادن در‬ ‫اینترنــت هســت و کــدام اطالعــات نبایــد در اختیــار دیگــران‬ ‫قــرار بگیــره‪.‬‬ ‫زمــان حضورشــان در اینترنــت را محــدود کنید‪ ،‬مگر اینکه در‬ ‫حــال انجــام دادن یــک برنامه خاص درســی باشــن‪.‬‬ ‫بــه دنبــال ســایت های ســالم و مناســب بگردیــد و بــه اونهــا‬ ‫معرفــی کنید‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه می توانیــد در کنارشــان بشــینید و همراهشــون‬ ‫باشــید‪ ،‬و بــه سواالتشــون پاســخ بدیــد‪.‬‬ ‫بــه فرزندانتــون کــه بزرگتــرن و تــوی شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫فعالیــت میکنــن یــاداوری بکنیــد کــه قبــل از فرســتادن‬ ‫هــر مطلبــی حتمــا لحظــه ای تفکــر کنــن کــه‪ :‬ایــن مطلــب‬ ‫چیــه و بــرای چــه کســی مــی فرســتن‪ .‬تــا اطالعــات شــخصی‬ ‫خودشــون رو بــه اشــتباه بــرای غریبــه هــا نفرســتن یــا مــواردی‬ ‫مجرمانــه کــه شــامل توهیــن بــه افــراد هســت یــا نشــراکاذیبه‬ ‫یــا تخریــب و تمســخر دیگــران هســت رو بازنشــر نکنن‪ .‬البته‬ ‫ایــن موضــوع رو همــه مــا بایــد مدنظــر قــرار بدیــم‪.‬‬ ‫امیــدوارم بــا نظــارت هوشــمندانه بــر عملکــرد فرزندانمــان‬ ‫بــه رشــد و ارتقــاء دانــش و فرهنــگ انهــا کمــک کنیــم و از‬ ‫اســیبهای محتمــل انهــا را دور نگــه داریــم‪.‬‬ ‫شــایعات و اخبــار کــذب و جعلــی تــوی فضــای مجازی خیلی‬ ‫زیــاده‪ ،‬چــه توصیــه ای در ایــن خصــوص دارید؟‬ ‫بعضا شاهدیم که نشر و یا بازنشر شایعات و اخبار جعلی‬ ‫در فضــای مجــازی‪ ،‬بواســطه نااگاهــی برخــی از کاربــران از‬ ‫قوانیــن جامعــه اتفــاق مــی افتــد و خواســته یــا ناخواســته‪ ،‬بــا‬ ‫ایــن اقدامشــان‪ ،‬بــه نشــر حداکثــری ایــن شــایعات در فضــای‬ ‫مجــازی دامــن مــی زننــد و باعــث برهــم زدن امنیــت روانــی‬ ‫شــهروندان و اســایش عمومــی جامعــه مــی گــردد‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪18‬قانــون جرایــم رایانـه ای‪ ،‬هرگونــه نشــر‬ ‫اکاذیــب و تشــویش اذهــان عمومــی‪ ,‬از نظــر قانــون‪ ,‬جــــرم‬ ‫هســت و افــراد مجــرم بایــد پاســخگوی رفتــار و اقدامــات‬ ‫خــود باشــند‪.‬‬ ‫اندســته از کـاربـــرانی کــه در شــبکه هــای اجتماعــی و‬ ‫فضــای مجــازی بــه هـــر نحـــوی‪ ،‬بـــا بـارگـــذاری محـتـــوا( اعــم از‬ ‫کلیــپ‪ ،‬صــوت‪ ،‬متــن‪ ،‬تصویــر )‪ ،‬اقـــدام مــی کننــد بــه ســـیاه‬ ‫نمـــایی هــا و ادعـــای خـــاف واقـــع‪ ،‬بصــورت مســتمر توســط‬ ‫پلیــس فتـــا‪ ،‬رصــد و پـایـــش خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معـــیار پلیس فتـــا برای نظارت و کنترل این فضـــا ‪ ،‬قـانـــون‬ ‫جرائــم رایانــه ای هســت و مصـادیـــق مجرمانــه ای کــه‬ ‫برخـــاف ایــن قانــون باشــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫مـــورد رصــد و پـــایش قــرار مــی گیــره ‪.‬‬ ‫*لـــذا توصـیـــه پلیــس فتـــا بــه کاربــران و فعــاالن فضــای‬ ‫مجــازی اینــه کــه ؟‬ ‫• در انتشــار هــر گونــه محتــوای در فضــای مجــازی و شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی ‪ ،‬نهایــت دقــت رو بکنــن‪ .‬بگونــه ای کــه‬ ‫انتشــار ایــن محتــوا‪ ،‬بایــد منطبــق بــر قوانیــن باشــه‪.‬‬ ‫• بــه حــق و حقــوق دیگــران و حریــم خصوصــی همدیگــر‬ ‫در فضــای مجــازی احتــرام بزارنــد ‪ ،‬اخــاق مـــداری را در‬ ‫فضــای مجــازی ‪ ،‬ســر لـــوحه کارشــان قــرار بدهنــد و از انتشــار‬ ‫مطالــب کــذب و خــاف واقــع و تخریبــی بــر علیــه ســایر افــراد‬ ‫خــودداری بکننــد‪.‬‬ ‫• کاربــران فضــای مجــازی بــه خاطــر داشــته باشــند قبــل از‬ ‫نشــر و بازنشــر هرگونــه خبــر و محتــوا از صحــت و ســقم خبــر‬ ‫اطمینــان حاصــل نماینــد و بــدون اگاهــی خبــری را در فضــای‬ ‫مجــازی انتشــار ندهنــد و همچنیــن شــهروندان بــرای کســب‬ ‫اخبــار صحیــح از طریــق رســانه ملــی یا خبرگزاری های رســمی‬ ‫اقــدام نمــوده و تــا زمانــی کــه از صحــت موضوعــی مطلــع‬ ‫نشــدند ان را در فضــای مجــازی( گــروه هــا و کانــال هــا و‬ ‫صفحــات) انتشــار ندهنــد‪.‬‬ ‫کالهبــرداری از هــم اســتانی هــای مــا تــو فضــای مجــازی‬ ‫چطــور اتفــاق میفتــه بیشــتر تــوی چــه محیطــی هســت؟‬ ‫در اســتان مــا متاســفانه در بیــن جرائــم ســایبری ؛‬ ‫کالهبــرداری رایانــه ای بــا حــدود ‪ 35‬درصــد در رتبــه اول قــرار‬ ‫داشــته کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل شــاهد رشــد‬ ‫بیــش از ‪ 80‬درصــدی بودیــم کــه اکثــر وقوعــات پرونــده هــای‬ ‫مــا؛ در بحــث تبلیغــات کــذب و فریبنــده فــروش کاال در‬ ‫صفحــات شــبکه هــای اجتماعــی و کالهبــرداری هــای دیــوار و‬ ‫شــیپور ‪ ،‬اخذ بیعانه و نیز ارســال لینک های جعلی هســت‬ ‫کــه شــهروندان عزیــز مــی بایســت نکاتــی را مدنظــر قــرار بدن‬ ‫تــا انشــاالله گرفتــار نشــن‪.‬‬ ‫امــا در بحــث کالهبــرداری هــا در فضــای مجــازی ‪ ،‬رایج تریــن‬ ‫شــیوه مربــوط بــه کالهبــرداری در ســایت هــا و اپلیکیشــنهای‬ ‫واســطه خریــد و فــروش کاال مثــل دیــوار و شــیپور هســت که‬ ‫افــراد پــس از مشــاهده تبلیغاتــی جــذاب و قیمتهــای بســیار‬ ‫پاییــن تــر از عــرف بــازار‪ ،‬بــرای خریــد یــک جنــس خــاص‪،‬‬ ‫توســط فــردی کــه اگهــی رو گذاشــته مجــاب میشــن بیعانــه‬ ‫پرداخــت کنــن‪ .‬اون هــم بــدون ایــن کــه کاال را دیــده باشــن یــا‬ ‫ســالم بودنــش رو تســت کــرده باشــن‪.‬‬ ‫در ایــن مــوارد ممکنــه فروشــنده از افــراد مختلــف بیعانــه‬ ‫بگیره و بعد از دریافت پولی که مدنظرش هســت ‪ ،‬گوشــی‬ ‫تلفنش رو خاموش کنه و دیگه پاســخگوی اون فرد نباشــه‬ ‫کــه ایــن روش یکــی از پرتکرارتریــن روشــهای کالهبــرداری‬ ‫هســت و در اســتان مــا مــواردی مثــل پرداخــت بیعانــه بــرای‬ ‫خریــد گوشــی‪ ،‬مبــل‪ ،‬تجهیــزات کشــاورزی‪ ،‬لــوازم خانگــی‪،‬‬ ‫اجــاره و رهــن منــزل‪ ،‬لــوزام یدکــی خــودرو و مــوارد مشــابه‬ ‫زیــادی بــرای ایــن نــوع کالهبــرداری داشــته ایــم کــه همگــی‬ ‫بخاطــر طمــع یــا اعتمــاد بیجــا و نااگاهــی کاربــران بــوده اســت‪.‬‬ ‫مثــال‪ :‬در ســایت دیــوار بابــت خریــد یــک کاالیــی بــا شــخصی‬ ‫کــه اگهــی گذاشــته بــود تمــاس و ادرس گرفتــم بعــد گفتــم‬ ‫مــن ایــن وســیله رو میخــوام ‪،‬وبعــد قــرار شــد مبلغــی بــه‬ ‫عنــوان بیعانــه واریــز کنــم کــه اگهــی رو از ســایت حــذف کنن‪،‬‬ ‫بعــد بــه شــماره کارتــی کــه دادن دو میلیــون تومــن واریــز‬ ‫کردم و بهش اطالع دادم‪ .‬بعد قرار بود لوکیشــن بفرســته‬ ‫کــه هرچــی تمــاس گرفتــم موبایــل شــون روخامــوش کــرد و‬ ‫االن چنــد روزی هســت جــواب تلفــن نمیــده‪.‬‬ ‫در بررســی پرونده های مربوط ســایت ها و اپلیکیشــن های‬ ‫واســطه خریــد و فــروش کاال‪ ،‬بــه غیــر از دریافــت بیعانــه کــه‬ ‫اشــاره کــردم‪ ،‬مشــاهده مــی کنیــم فــروش کاالی ســرقتی‬ ‫یــا جعلــی‪ ،‬ارائــه رســید بانکــی جعلــی و همچنیــن جــا زدن‬ ‫کالهبــردار به عنــوان خریــدار یــا فروشــنده از دیگر ترفندهایی‬ ‫اســت کــه مجرمــان ســایبری از اون هــا بــرای فریــب کاربــران‬ ‫اســتفاده می کنــن‪.‬‬ ‫بهرحــال امیــدوارم فضــای مجــازی رو جــدی بگیریــم ‪ ،‬همــه‬ ‫مــا دغدغــه منــد باشــیم از کوچکتریــن واحــد اجتمــاع یعنــی‬ ‫خانــواده و والدیــن عزیــز تــا مســئوالن و مدیــران ســازمان هــا‬ ‫و ادارات در ســطح اســتان‪.‬‬ ‫از همــه عزیــزان میخــوام کمــک کنــن تــا انشــاالله وقــوع‬ ‫جرائــم ایــن حــوزه رو کنتــرل کنیــم و بــه حداقــل ممکــن‬ ‫برســانیم‪.‬‬ ‫دخترخانم های متولد ‪ 75‬که به دنبال کار هستند تماس بگیرن‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫کالهبرداری با لینک های‬ ‫تخفیف شگفت انگیز روز پدر‬ ‫پلیــس فتــا نســبت بــه کالهبــرداری از شــهروندان در‬ ‫پوشــش تخفیف هــا یــا تبریک هــای روز پــدر هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی بــا بیــان اینکــه افــراد ســودجو و‬ ‫فرصت طلــب در هــر مناســبت و فرصتــی اقــدام بــه‬ ‫اخــاذی‪ ،‬کالهبــرداری یــا ارتــکاب جرائــم مشــابه در‬ ‫فضــای مجــازی می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از مناســبت های‬ ‫پیش رو‪ ،‬والدت حضرت امیرالمومنین (ع) و روز پدر‬ ‫هســت کــه بــاز هــم احتمــال دارد مجرمیــن ســایبری در‬ ‫پوشــش تخفیفــات شــگفت انگیز‪ ،‬پیــام تبریــک و ‪...‬‬ ‫از شــهروندان کالهبــرداری یــا بــه هرنحــو از اطالعــات‬ ‫انــان سوءاســتفاده کننــد و الزم اســت بــا یکســری از‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه از ان جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬شــهروندان توجه داشــته باشــند‬ ‫کــه فریــب تبلیغــات بی نــام و نشــان تحــت عناوینــی‬ ‫نظیرتخفیفــات شــگفت انگیز یــا خریــد اســتثنایی در‬ ‫حراجی هــای انالیــن و امثالهــم را کــه بســترهای مختلــف‬ ‫فضــای مجــازی اعــم از شــبکه های اجتماعی و پیام رســان‬ ‫و برخــی ســایت های واســط اینترنتــی تبلیــغ می گــردد را‬ ‫نخــورده و اگــر قصــد خریــد اینترنتــی هدیــه بــرای ایــن‬ ‫روز را دارنــد حتمــا ًاز فروشــگاه های معتبــر و تاییــد شــده‬ ‫خریــد خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی به شــهروندان توصیه نمود‪ :‬برای پیشــگیری از کپی‬ ‫اطالعــات حســاب و ســرقت موجــودی انهــا و همچنیــن‬ ‫جلوگیــری از اســیب پذیری مالــی در هنــگام انجــام‬ ‫خریدهــای اینترنتــی‪ ،‬از کلیــک و بازکــردن لینک هــای‬ ‫تبلیــغ شــده خــودداری کــرده و از پرداخــت بیعانــه تــا قبل‬ ‫از دریافــت کاالی مــورد ســفارش خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی دربــاره پیام هــای تبریــک حــاوی‬ ‫لینــک ناشــناس نیــز اظهــار کــرد‪ :‬در مــواردی نیــز‬ ‫ممکــن اســت افــراد ســودجو بــا لینک هــای ناشــناس‬ ‫تحــت عنــوان پیــام تبریــک یــا شــرکت در قرعــه کشــی‬ ‫روز پــدر و ‪ ...‬شــهروندان را بــه وارد شــدن بــه یــک‬ ‫لینــک تشــویق کننــد‪ ،‬در حالــی کــه ممکــن اســت ایــن‬ ‫لینــک حــاوی بدافــزار بــوده و اطالعــات گوشــی تلفــن‬ ‫همــراه یــا رایانــه انــان را بــه ســرقت ببــرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 13‬بهمن ‪57‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪ -699‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-699‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/1111 - 2023‬رجب‪/‬‬ ‫‪/02 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫پنج شنبه ‪1401//1111//13‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فعاالن رسانه ای‬ ‫گلستان به پیشواز‬ ‫جشن انقالب رفتند‬ ‫چهــل و چهارمیــن جشــن پیــروزی انقــاب اســامی در شــرایطی در‬ ‫کشــور اغــاز می شــود کــه فعــاالن رســانه ای گلســتان یــک روز زودتــر‬ ‫و بــا پخــش گل و شــیرینی و تقدیــم پرچــم جمهــوری اســامی بــه‬ ‫رهگــذران و به خصــوص جوانــان و نوجوانــان بــه پیشــواز ایــن رویــداد‬ ‫مهــم و مانــدگار ملــی رفتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬غــروب روز ‪ ۱۱‬بهمــن تعــدادی از‬ ‫خبرنگاران گلستانی با حضور در میدان پرترافیک و شلوغ شهرداری‬ ‫گــرگان کــه مرکــز بســیاری از اجتماعــات سیاســی مــردم ایــن شــهر در‬ ‫دوران مبارزه علیه رژیم ستمشــاهی پهلوی بود‪ ،‬روزهای حماســه و‬ ‫مبــارزه را بــا تقدمــی شــیرینی و گل بــه مــردم گرامــی داشــتند‪.‬‬ ‫ایــن خبرنــگاران بــا غنیمــت شــدن فرصــت گفتگــوی کوتــاه بــا‬ ‫رهگــذران‪ ،‬بــه تبییــن و تشــریح برخــی دســتاوردهای انقالب اســامی‬ ‫پرداختــه و بــه فراخــور جنــس و ســن ان هــا‪ ،‬برخــی اقدامــات انجــام‬ ‫شــده در جمهــوری اســامی را بــا کاســتی های فــراوان دوران ســیاه‬ ‫پهلــوی مقایســه می کردنــد‪.‬‬ ‫فاطمــه رایجــی خبرنــگار ایســنا گفــت‪ :‬مــا بــه عنــوان اصحــاب رســانه‬ ‫بایــد پرچمــدار جهــاد تبییــن باشــیم و بــا توجــه بــه تاکیــد رهبــر معظم‬ ‫انقــاب اســامی بــا حضــور در جشــن های پیــروزی انقــاب بــه‬ ‫جهانیــان ثابــت کنیــم کــه پــای نظــام و ارمــان هــای انقــاب اســامی‬ ‫خواهیــم مانــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمنان همــواره در اســتانه فرارســیدن دهــه فجر اعالم‬ ‫می کننــد کــه ایــران جشــن پیــروزی را دیگــر تکــرار نمی کنــد امــا بــه‬ ‫برکــت خــون شــهیدان‪ ،‬ایــن جشـن ها هــر ســال پرشــکوه تــر از ســال‬ ‫قبــل ایــن جشــن برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫رایجــی اظهــار کــرد ‪ :‬فتنــه هــای توطئه گــران در اغتشاشــات اخیــر‬ ‫بــه در بســته خــورد و مــردم بــا بصیــرت مثال زدنــی بــار دیگــر در‬ ‫برابــر ایــن نقشـه های شــوم ایســتادگی کــرده و ارادت خــود را بــه‬ ‫نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رســانه ها در ایــن شــرایط وظیفــه دارنــد بــا بیــان‬ ‫دســتاوردهای انقــاب اســامی و مقایســه ان بــا دوران‬ ‫ستمشــاهی پهلــوی‪ ،‬نقــش برجســته و ویــژه ای در تبییــن و‬ ‫روشــنگری جامعــه ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫خبرنــگار پایــگاه خبــری «گلســتان مــا» هــم گفــت‪ :‬دهــه فجــر‬ ‫فرصــت مغتنمــی بــرای مســووالن اســت تــا بــا تشــریح دســتاوردهای‬ ‫انقــاب‪ ،‬مــردم را بــه اینــده امیــدوار کــرده و امــکان قضــاوت درســت‬ ‫در برابــر شــبهات اســتکبار را بــرای انــان فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫داوود خانــدوزی اظهــار کــرد‪ :‬انقــاب اســامی ایــران یــک جریــان‬ ‫شــکوهمند فرهنگــی و اجتماعــی بــود و بــرای موفقیــت ایــن‬ ‫نهضــت مردمــی در همــه امــور از جملــه مســایل اقتصــادی بــا‬ ‫رویکــرد افزایــش رفــاه مــردم تــاش کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای ایــن انقــاب خون هــای بســیاری ریختــه شــده و‬ ‫پاسداشــت ان یک مســوولیت همگانی و همیشــگی اســت‪.‬‬ ‫خبرنــگار تســنیم هــم گفــت‪ :‬مــردم بایــد حــاوت و شــیرینی اغــاز‬ ‫دهــه فجــر را بچشــند و بــا یــاداوری خدمــات مســتمر ‪ ۴۴‬ســاله‬ ‫جمهــوری اســامی خــود را برگــزاری ایــن جش ـن ها دخیــل بداننــد‪.‬‬ ‫فریــده ستایشــگر ادامــه داد‪ :‬برنامه هــای عملیاتــی مســووالن در‬ ‫راســتای ایجــاد و گســترش رفــاه جامعــه پاســخگوی محبــت مــردم بــرای‬ ‫ایســتادگی در مســیر پــر پیــچ و خــم تاریــخ جمهــوری اســامی اســت‪.‬‬ ‫خبرنــگار خبرگــزاری صــدا و ســیما هــم گفــت‪ :‬در اســتانه پیــروزی‬ ‫شــکوهمند ایــران اســامی‪ ،‬خبرنــگاران خبرگزاری هــا‪ ،‬هفتــه‬ ‫نامه هــا‪ ،‬مجــات و پایــگاه هــای خبــری بــه اســتقبال دهــه فجــر‬ ‫رفتنــد و ارادت خــود را بــه انقــاب ثابــت کردنــد‪.‬‬ ‫علــی ایزدفــر افــزود‪ :‬اصحــاب رســانه گلســتان بــا حضــور در‬ ‫میــدان امــام خمینــی گــرگان و اهــدای شــیرینی و پرچــم مقــدس‬ ‫ایــران بــه کســبه ها و مــردم‪ ،‬ســهمی پررنــگ در اغــاز جش ـن های‬ ‫چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب داشــتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مســووالن دوش بــه دوش مــردم بایــد ارمان هــای‬ ‫انقــاب اســامی را بــه نســل جــوان و نوجــوان انتقــال دهنــد و‬ ‫اصحــاب رســانه نقــش انکارناپذیــری در تحقــق ایــن هــدف دارنــد‪.‬‬ ‫حوادث و وقایع‬ ‫* در ابتــدا مدرســه ی رفــاه بــه عنــوان محــل اقامــت و دیدارهــای امــام تعیــن شــده‬ ‫بــود ولــی بــه جهــت گنجایــش کــم و کثــرت مشــتاقان ‪ ،‬کمیتــه ی اســتقبال تصمیــم‬ ‫گرفــت تــا دو مدرســه ی مجــاور مدرســه ی رفــاه ( مدرســه علــوی شــماره ‪ 1‬و ‪) 2‬را‬ ‫بــه عنــوان مقــر امــام انتخــاب نماید‪.‬صبــح روز ســیزدهم بهمــن ‪ ،‬حضــرت امــام بــه‬ ‫مدرســه ی علــوی شــماره ی دو عزیمــت کردنــد‪.‬‬ ‫* حجــت االســام محمــد تقــی فلســفی بــه همراهــی بســیاری از طلبــه هــای‬ ‫حوزه هــای علمیــه بــه دیــدار امــام رفتند‪.‬اقــای محمــد تقــی فلســفی کــه ســالها‬ ‫ممنــوع المنبــر شــده بودنــد در حضــور حضــرت امــام بــه منبــر رفتــه و بــه ایــراد‬ ‫ســخنرانی پرداختنــد‪.‬‬ ‫* امــام خمینــی در جمــع روحانیــون در مدرســه علــوی بیانــات مبســوطی را ایــراد‬ ‫کردنــد‪ .‬ایشــان در قســمتی از ایــن بیانــات فرمودنــد‪ :‬رژیــم ســلطنتی از اول خــاف‬ ‫در ‪ 13‬بهمن ‪1357‬‬ ‫چه گذشت؟‬ ‫عقــل بــود ‪ ...‬هــر ملتــی بایــد خــودش سرنوشــت خــودش را تعییــن کنــد‪.‬‬ ‫* امــام خمینــی در جمــع همافــران نیــروی هوایــی بــه دولــت بختیــار هشــدار دادنــد‬ ‫کــه کناربرود‪.‬‬ ‫* بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــر دولــت اســرائیل نســبت بــه بازگشــت امــام خمینــی‬ ‫شــدیدا ً اظهــار نگرانــی کــرد وگفــت ممکــن اســت ورود ایــت اللــه خمینــی باعــث‬ ‫بــروز تنــدروی هــای خشــن گــردد و کوشــش هــای صلــح خاورمیانــه را بــه خطــر‬ ‫بینــدازد‪.‬‬ ‫* بــه گــزارش اسوشــیتد پــرس‪ :‬بختیــار گفــت‪ :‬طرفــداران ایــت اللــه خمینــی مــی‬ ‫تواننــد فریــاد بزننــد‪ ،‬غوغــا کننــد‪ ،‬توهیــن کننــد‪ ،‬ایــن کار چیــزی را ثابــت نمــی کنــد‪،‬‬ ‫امــا اینکــه چندیــن میلیــون نفــر بــرای اســتقبال از ایــت اللــه بــه تهــران امدنــد‪،‬‬ ‫مبالغــه امیــز اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬همچنــان مشــتاق مالقــات بــا ایشــان اســت‪.‬‬ ‫* اسوشــیتد پــرس گــزارش داد‪ :‬امــرای ارتــش گفتــه انــد کــه اگــر ایــت اللــه خمینــی‬ ‫بــر خــاف قانــون اساســی اقدامــی کنــد‪ ،‬انهــا دســت بــه اقــدام خواهنــد زد‪.‬‬ ‫* رادیــو مســکو‪ :‬دانشــجویان ایرانــی مقیــم امریــکا علیــه مداخلــه امریکائــی هــا در‬ ‫امــور داخلــی ایــران‪ ،‬در برابــر کاخ ســفید تظاهــرات کردنــد‪.‬‬ ‫* دکتــر ســنجابی خواســتار اســتعفای بختیــار شــد‪ .‬وی همچنیــن گفــت‪ :‬جبهــه‬ ‫ملــی بــه امــام خمینــی وفــادار اســت‪.‬‬ ‫* خبرگــزاری تــاس ‪ :‬بازگشــت ایــت اللــه خمینــی بــه ایــران مبــارزه در ان کشــور را‬ ‫وارد مرحلــه سرنوشــت ســاز نمــود‪.‬‬ ‫توفیــق را بــه دیگــران هــم بدهیــد»‪.‬‬ ‫حیــاط مدرســه هــر دم از جمعیــت پــر و خالــی میشــد و ایــن مــوج‪ ،‬لحظــه ای از‬ ‫حرکــت بــاز نمی ایســتاد‪ .‬در حالــی کــه همــه چشــم و گــوش بــه مدرســه علــوی‬ ‫داشــتند‪ ،‬بختیــار هنــوز هــم ســرگرم مصاحبه هایــش بــود‪.‬‬ ‫او دربــار ه تشــکیل دولــت موقــت توســط امــام گفــت‪« :‬اگــر او می خواهــد چنیــن‬ ‫دولتــی در شــهر مقــدس قــم تشــکیل دهــد اجــازه خواهــم داد‪ .‬ایــن جــذاب خواهــد‬ ‫بــود مــا واتیــکان کوچــک خــود را خواهیــم داشــت‪ ،‬امــا بــه طــور جــدی می گویــم بــه‬ ‫ایــت اللــه خمینــی(ره) اجــازه تشــکیل یــک دولــت واقعــی را نخواهــم داد‪ .‬او نیــز‬ ‫ایــراد می دانــد‪».‬‬ ‫تظاهــرات و درگیــری همچنــان در شــهرهای کشــور ادامــه داشــت‪ .‬شــهرهای‬ ‫ســمنان و تربــت جــام در ایــن روز عــزادار شــهیدان خــود بودنــد‪.‬‬ ‫از تهدیدات ارتش تا اعالم وفاداری جبهه ملی به امام خمینی‬ ‫انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬متولــد لحظه هــا اســت‪ .‬بازخوانــی ایــن لحظه هــا‬ ‫می توانــد‪ ،‬در تحلیــل چرایــی و چگونگــی انقــاب بســیار موثــر باشــد‪ .‬بــا گذشــت‬ ‫ســال ها از پیــروزی شــکوهمندانه انقــاب اســامی ایــام دهــه فجــر فرصــت‬ ‫مناســبی اســت بــرای بازخوانــی حوادثــی کــه در اخریــن روزهــای مبــارزات انقالبــی‬ ‫در کشــور صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫از بامــداد و اولیــن ســاعات ازادی عبــور و مــرور‪ ،‬هــزاران هــزار زن و مــرد بــه ســوی‬ ‫مدرســه علــوی رفتنــد تــا رهبــر از تبعیــد برگشــته و پیــروز خــود را مالقــات کننــد‪.‬‬ ‫ان هــا مشــتاقانه منتظــر لحظــه ای بودنــد کــه او را ایســتاده پشــت پنجــره ای‬ ‫ببیننــد کــه برایشــان دســت تــکان م ـی داد و دیــوار کوچــه پشــت مجلــس‪ ،‬پــر بــود‬ ‫از جمله هــا و پالکاردهایــی نظیــر «زیــارت قبــول» و «بایــک بــار زیــارت امــام ایــن‬ ‫پــس از ورود امــام خمینــی بــه میهــن اقشــار مختلــف مــردم بــه دیــدار ایشــان‬ ‫می رفتنــد‪ .‬نخســتین گروهــی کــه بــه دیــدار امــام رفتنــد روحانیــون بودنــد‪ .‬امــام‬ ‫خمینــی در جمــع روحانیــون بــه بیــان مفاســد رژیــم شــاه پرداخــت و از مســئوالن‬ ‫ان خواســت تــا کنــار برونــد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار کــه در مدرســه علــوی تهــران انجــام شــد‪ ،‬ایشــان ضمــن اشــاره بــه‬ ‫بــی قانونــی هــای دولــت‪ ،‬فرمودنــد‪ :‬اینهمــه جمعیــت کــه بــه خیابــان می اینــد مــردم‬ ‫نیســتند و بــا شناســنامه جعلــی وارد شــده انــد؟! ایشــان در قســمتی از ایــن بیانــات‬ ‫افزودنــد‪ :‬رژیــم ســلطنتی از اول خــاف عقــل بــود‪.‬‬ ‫امــام خمینــی در مدرســه علــوی تهــران و در جمــع کارکنــان و نویســندگان روزنامــه‬ ‫اطالعــات بــه تشــریح وظیفــه مهــم مطبوعــات و اهــل قلــم پرداختنــد‪ ،‬ایشــان‬ ‫فرمــود‪ :‬اهــل قلــم وظیفــه خطیــری دارنــد و بایــد هوشــیار و مراقــب باشــند چــرا کــه‬ ‫یــک کلمــه بــه صــورت مکتــوب گاه مــی توانــد زیانبخــش باشــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 851

روزنامه بازار کسب و کار پارس 851

شماره : 851
تاریخ : 1402/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!