روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 698 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 698

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪193 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/01-‬فوریه‪ /10-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪698 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫به زودی در بازار قیمت گوشت‬ ‫قرمز متعادل می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫نرخ سود تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه ثابت‬ ‫خواهد ماند‬ ‫‪4‬‬ ‫به فعاالن صنایع دستی‬ ‫استان ‪ ۳۷‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت پرداخت شد‬ ‫‪5‬‬ ‫گرومینگ کودک در‬ ‫فضای سایبری چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫حوادث و وقایع‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫مقررات زدایی به معنای‬ ‫مراقبت زدایینیست‬ ‫‪8‬‬ ‫مقاله‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل‬ ‫دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری تجربه و تالش داشــته باشــید و اینگونه‬ ‫نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عــده زیــادی تمایــل دارند بســرعت درامد میلیونی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ 9‬زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری ‪)fullstackacademy.com( :‬‬ ‫‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm; Ruby ; C; Rust‬‬ ‫در بــاال اســامی ‪ 9‬زبــان برتــر برنامه نویســی در ســال ‪ 2020‬را مشــاهده کردیــد‪ ،‬بــرای اشــنایی بیشــتر بــا هــر کــدام می توانیــد‬ ‫در گــوگل ان را دنبــال کنیــد‪ .‬ام اگــر بخواهیــد بــر روی یکــی از زبان هــای برنامه نویســی مســلط شــوید‪ ،‬مجموعه هــای بزرگــی‬ ‫در داخــل و خــارج کشــور وجــود دارنــد کــه نیازمنــد شــما خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬در بســیاری از کشــورها مخصوصــا کشــور خودمــان‪ ،‬زبــان ‪ PHP‬همچنــان مــورد اســتفاده اســت و بــا یادگیــری ایــن‬ ‫زبــان خواهیــد توانســت حداقــل تــا چنــد ســال اینــده درامــد خوبــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬شــما اگــر می خواهیــد درامدزایــی داشــته باشــید حتمــا ًنیــاز نیســت در مجموعه هــای بــزرگ اســتخدام شــوید!‬ ‫اگــر بخواهیــد خواهیــد توانســت بــه صــورت فریلنســر (دورکاری) همزمــان بــرای چنــد مجموعــه و شــخص کار کنیــد و درامــد‬ ‫بیشــتری داشــته باشید‪.‬‬ ‫لیست چند سایت ایرانی و خارجی که می توانید در انجا به صورت فریلنسر کار کنید‪:‬‬ ‫سایت های ایرانی‪ :‬سایت پونیشا؛ سایت دورکار؛ سایت پارس کدرز‬ ‫سایت کار لنسر‬ ‫سایت های خارجی‪ :‬سایت ‪( Upwork.com‬غیر قابل دسترس برای کاربران ایرانی)‬ ‫‪3‬‬ ‫سایت ‪freelancer.com‬‬ ‫‪ .3‬طراحی اپلیکیشن و بازی موبایل‬ ‫مناسب برای گروه اول و دوم‬ ‫برنامه هــای کاربــردی تلفن هــای همــراه محبوب تــر از همیشــه هســتند و مــردم تمایــل دارنــد کــه بــرای اپلیکیشـن های‬ ‫خــوب و کاربــری هزینــه کننــد‪.‬در اینجــا کافــی اســت کــه یــک ایــده عالــی داشــته باشــید انــگاه می توانیــد بــه دنبــال طــراح‬ ‫اپلیکیشــن بگردیــد و یــا خودتــان دســت بـه کار شــده و برنامــه را ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر فقــط صاحــب ایــده هســتید و نمی دانیــد کــه ان را چگونــه تبدیــل بــه یــک واقعیــت کنیــد‪ ،‬بســیاری از توســعه‬ ‫دهنــدگان نــرم افــزار بــه دنبــال همــکاری بــا شــما هســتند‪ .‬بــرای ایــن کار شــما می توانیــد بــا شــرکت هایی کــه در زمینــه‬ ‫طراحــی اپلیکیشــن فعالیــت دارنــد وارد مکاتبــه شــوید‪.‬‬ ‫در ضمــن اگــر اطالعاتــان در بــاره برنامــه نویســی جزئــی بــوده‪ ،‬می توانیــد ایــن کار را بــه فریلنسـر ها واگــذار کنیــد‪ .‬بــرای پیــدا‬ ‫کردن فریلســنرها می توانید از ســایت های داخلی مثل پونیشــا‪ ،‬پارســکدرز اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫امــا در صورتیکــه خودتــان می خواهیدطراحــی اپلیکیشــن را انجــام دهیــد‪ ،‬الزم اســت کــه دوره هــای برنامه نویســی‬ ‫اندوریــد یــا ‪ IOS‬را بگذارنیــد‪.‬‬ ‫میــزان درامــد‪:‬از انجایــی کــه می تــوان گفــت بــازار موبایــل داغ بــوده‪ ،‬و طراحــان اپلیکیشــن و بــازی از بخــش درامــد‬ ‫نســبتا ًباالیــی دارنــد‪ .‬بــا توجــه بــه همــکاری طوالنــی مــدت بــرای تحویــل و توســعه اپلیکیشــن و یــا بــازی میــزان درامــد‬ ‫نیــز متغیــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬متخصص سئو (‪)SEO‬‬ ‫مناسب برای گروه دوم‬ ‫صاحبــان بســیاری از کســب و کارهــای کوچــک نمی داننــد کــه بهینــه ســازی موتــور جســتجو (ســئو) می توانــد تــا چــه‬ ‫انــدازه بــرای کســب و کار انهــا تاثیرگــذار باشــد‪ .‬بــه صاحبــان کســب و کار دربــاره قــدرت ســئو و اهمیــت بهینه ســازی‬ ‫توضیــح دهیــد تــا وب ســایت های خــود را بــرای موتورهــای جســتجو بهینــه کننــد‪ .‬معمــوال ً صاحبــان کســب و کار‪ ،‬ایــن‬ ‫کار را بــه افــراد متخصــص ســئو واگــذار می کننــد‪ .‬اگــر اول راه هســتید و نمی دانیــد ســئو چیســت؟ و کار موتــور جســتجو‬ ‫چیســت و عملکــردش چگونــه اســت؟ چنــد مــاه بایــد وقــت صــرف کنیــد تــا مفاهیــم و فاکتورهــای مهــم بهینــه ســازی‬ ‫ســایت بــرای موتورهــای جســتجو را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫یــک ســایت و محتــوای بهینــه شــامل فاکتورهــای بســیاری اســت امــا قطعــا ً همــه ســئو نیســت! چــرا کــه بخشــی از ســئو‬ ‫شــامل تجربه اســت‪.‬باید این مهارت را داشــته باشــید که ســاختار ســایت‪ ،‬محتوا و نحوه اســتفاده از کلمات کلیدی و‪ ...‬را‬ ‫بــرای افزایــش ترافیــک بیشــتر مــورد تحلیــل قــرار دهیــد‪ .‬بــرای تحلیــل و رفتــار کاربــر مــی توانیــد از گوگل انالیز اســتفاده کنید‬ ‫کــه بهتریــن یار ســئوکاران اســت‪ .‬ادامــه دارد‪...‬‬ ‫‪333‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪698‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیست‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫به طور کامل ‪ ۲‬تاالب‬ ‫بین المللی خشک شد‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس‬ ‫گفــت‪ ۲ :‬تــاالب بین المللــی اج ـی گل و االگل ایــن‬ ‫شهرســتان بــه ســبب کــم بارشــی ســال ابــی قبــل و‬ ‫جدیــد و تخصیــص نیافتــن حــق ابــه انهــا از محــل‬ ‫رودخانــه اتــرک و ســد شــیرین دره بــه طــور کامــل‬ ‫خشــک شــد‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی در جلســه کارگــروه مدیریــت بحــران‬ ‫گنبــدکاووس افــزود‪ :‬درحــال حاضــر فقــط تــاالب بیــن‬ ‫المللــی المــاگل ایــن شهرســتان مقــداری اب دارد کــه‬ ‫انهــم درصــورت تــداوم کــم بارشــی و تخصیــص نیافتن‬ ‫حــق ابــه در روزهــای اینــده خشــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امســال در ســه جلســه کمیتــه‬ ‫مدیریــت بحــران گنبــدکاووس بــه اهمیــت‬ ‫تاالب هــای و ضــرورت الیروبــی کانــال هــای هدایــت‬ ‫اب بــه انهــا و اختصــاص حــق ابــه بــه این پهنه های‬ ‫ابــی تاکیــد گردیــد امــا از حــق ابــه خبــری نشــد‪.‬‬ ‫احمــدی ادامــه داد‪ :‬تــداوم کــم بارشــی در ســال ابی‬ ‫جدیــد هــم بــه رونــد خشــک شــدن ســه تــاالب بیــن‬ ‫المللــی گنبــدکاووس ســرعت بخشــید و اکنــون ‪۲‬‬ ‫تــاالب خشــک شــدند‪.‬‬ ‫تاالب هــای بین المللــی «االگل‪ ،‬اجــی گل و‬ ‫المــاگل» همزمــان بــا برگــزاری نخســتین نشســت‬ ‫پژوهشــگران ســازمان جهانــی حفاظــت از طبیعــت‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۵۰‬کــه در «رامســر» و بــا هــدف صیانــت‬ ‫از تاالب هــا و حمایــت بهتــر از زیســتمندانی کــه‬ ‫در ایــن پهنه هــای ابــی طبیعــی زیســت می کننــد‪،‬‬ ‫تحــت عنــوان «کنوانســیون رامســر» بــه ثبــت ایــن‬ ‫ســازمان جهانــی رســیدند‪.‬‬ ‫این ســه تاالب بین المللی که در بخش «داشــلی‬ ‫بــرون» شهرســتان گنبــدکاووس نزدیــک بــه مــرز‬ ‫ایــران و ترکمنســتان و در فاصلــه نزدیکــی نســبت‬ ‫بــه هــم واقــع شــدند در مجمــوع افــزون بــر ‪ ۳‬هــزار‬ ‫هکتــار مســاحت دارنــد کــه بزرگترین انهــا االگل با ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‪،‬ســپس اجـی گل بــا ‪ ۳۲۰‬هکتار و‬ ‫در نهایــت المــاگل بــا ‪ ۲۰۷‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫حداقــل حجــم اب تاالب هــای بیــن المللــی‬ ‫گنبــدکاووس بــا عمــق ‪ ۲‬تــا چهــار متــر و در شــرایط‬ ‫عــادی و بارش هــای مناســب بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۵‬میلیون‬ ‫مترمکعــب اســت امــا بــه ســبب کــم بارشــی و‬ ‫خشکســالی در چنــد ســال اخیــر بــا بحــران کــم ابــی‬ ‫مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫رییــس اداره هواشناســی گنبــدکاووس هــم در ایــن‬ ‫جلســه گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ابــی جــاری یعنــی‬ ‫از اول مهــر تاکنــون مجمــوع بــارش هــا در ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ۹۰‬میلی متــر بــوده کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۴۱‬درصــد و نســبت بــه دوره بلنــد‬ ‫مــدت ‪ ۲۵‬ســاله ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫منصــور فرشــاد افــزود‪ :‬درســال ابــی جــاری در‬ ‫مناطــق شــمالی گنبــدکاووس نیــز در مجمــوع ‪۶۱‬‬ ‫میلی متــر بــاران داشــیم کــه در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۵‬درصــد و نســبت بــه دوره بلنــد‬ ‫مــدت ‪ ۳۹‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه گنبــدکاووس از جهــت بــارش‬ ‫هــای امســال و شــاخص خشکســالی بیــن خفیــف‬ ‫تــا شــدید واقــع شــده اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬تــا نیمــه‬ ‫بهمــن مــاه جــاری بــارش خوبــی نخواهیــم داشــت‬ ‫امــا در نیمــه دوم ایــن مــاه و در اســفندماه امســال‬ ‫بارشــها نرمــال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬دمــا هــوا در گنبــدکاووس تــا جمعــه‬ ‫هفتــه جــاری بتدریــج افزایــش یافته و بیــن ‪ ۱۳‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درجـ ه بــاالی صفــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن برخــی اعضــای کارگــروه‬ ‫مدیریــت بحــران گنبــدکاووس از جملــه روســای‬ ‫ادارات گاز‪ ،‬بــرق‪ ،‬اب و فاضــاب‪ ،‬اتــش نشــانی‪،‬‬ ‫شــبکه بهداشــت و درمــان‪ ،‬منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری‪ ،‬نماینــده شــرکت پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتــی‪ ،‬بخشــدار داشــلی بــرون و رییــس شــورای‬ ‫اســامی ایــن شهرســتان هــم بــه بیان نقطــه نظرات‬ ‫و برخــی کمبودهــای حــوزه فعالیــت خــود پرداختنــد‬ ‫و خواســتار تخصیــص اعتبــارات ویــژه بــرای رفــع‬ ‫کمبودهــا شــدند‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫قیمت مرغ تا پایان سال‬ ‫افزایش نمی یابد‬ ‫معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی ضمــن‬ ‫اشــاره بــه اینکــه قیمــت مــرغ تــا پایــان ســال جــاری افزایــش‬ ‫نمــی یابــد گفــت‪ :‬اکنون ذخایر گوشــت مرغ شــرکت پشــتیبانی‬ ‫امــور دام بــرای بهمــن ‪ ،‬اســفندماه تــا مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫مطلــوب اســت همچنیــن برنامــه ریــزی تولیــد نیــز بیانگــر ایــن‬ ‫موضــوع اســت‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫به زودی در بازار‬ ‫قیمت گوشت قرمز‬ ‫متعادل می شود‬ ‫معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه عامــل افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز دالل بــازی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در تنظیــم بــازار و بــا ورود شــرکت پشــتیبانی امــور‬ ‫دام قیمــت ایــن محصــول رونــد کاهشــی بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪« ،‬حســین‬ ‫دماوندی نــژاد» در ســال جاری و برنامــه هــای اتــی بــا شــرح‬ ‫مهمتریــن فعالیتهــای تولیــدی ایــن معاونــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫وضعیــت جمعیــت دامــی کشــور در حــال حاضــر و ذخایــر‬ ‫شــرکت پشــتیبانی امــور دام از شــرایط مطلوبــی برخــوردار‬ ‫اســت و کمبــودی در زمینــه تولیــد نداریــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون وجــود دالالن و ســودجویان و‬ ‫کاهــش عرضــه فصلــی دام (ســیاه بهــار) و از ســوی دیگــر‬ ‫اســتمرار خشکســالی هــا و کمبــود علوفــه دامــی در دو ســال‬ ‫گذشــته علــت اصلــی افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز در بــازار‪،‬‬ ‫اســت کــه باعــث ایجــاد حبــاب در ایــن بــازار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬ســیاه بهــار» در پــی افزایــش بارندگی هــا‬ ‫رخ مــی دهــد‪ ،‬بــه طــوری کــه دامدارانــی کــه پیــش از ایــن‬ ‫بــه دلیــل کمبــود علوفــه و خشکســالی دام خــود را زود‬ ‫عرضــه مــی کردنــد اکنــون بــه دلیــل افزایــش بارندگــی هــا دام‬ ‫خــود را بــه بــازار عرضــه نمــی کننــد کــه همیــن امــر موجــب‬ ‫به هم ریختگــی بــازار ایــن محصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫دماونــدی نــژاد گفــت‪ :‬ایــن وضعیــت بــه نظــر مــی رســد بــه‬ ‫دلیــل وجــود ســیاه بهــار تــا شــهریورماه ســال ‪ ۱۴۰۲‬ادامــه‬ ‫داشــته باشــد کــه مــا نیــز بــرای تنظیــم بــازار ایــن محصــول‬ ‫حضــور فعــال خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتظــار م ـی رود از محــل ذخایــر شــرکت پشــتیبانی‬ ‫امــور دام و واردات گوشــت منجمــد و گــرم بــا افزایــش حجــم‬ ‫عرضــه گوشــت قرمــز تولیــد داخــل‪ ،‬بــازار ب ـه زودی متعــادل شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون هــر کیلوگــرم گوشــت‬ ‫قرمــز منجمــد بــا قیمــت ‪ ۱۵۵‬هــزار تومــان و شــقه گوشــت‬ ‫گــرم وارداتــی ‪ ۱۸۰‬هــزار تومــان بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قیمــت گوشــت پــس از ورود اولین محموله‬ ‫گوشــت گــرم وارداتــی کاهــش یافتــه و اکنــون در حــال تثبیــت‬ ‫اســت گفــت‪ :‬اکنــون گوشــت گــرم وارداتــی در میادیــن و‬ ‫فروشــگاه های زنجیــر ه ای بــه طــور گســترده در حــال عرضــه‬ ‫ت هــا ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اســت و رونــد تثبیــت قیم ـ ‬ ‫دماونــدی نــژاد دربــاره خریــد داخلــی ایــن محصــول‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۴۶‬هــزار تــن خریــد و ذخیره ســازی گوشــت انجــام شــده‬ ‫کــه بی ســابقه اســت و مــا در زمــان نیــاز بــه بــازار تزریــق کرده ایــم‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬گوشــت گوســفندی در دنیــا کاالی لوکــس‬ ‫اســت‪ ،‬امــا در فرهنــگ مــا عالقــه بســیاری به مصرف گوشــت‬ ‫گوســفندی وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول در وزارت جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫دام ســبک در کشــور مــا درگیــر تغییــرات فصلــی اســت امــا‬ ‫دام ســنگین این گونــه نیســت‪ ،‬بــه طــوری کــه دام ســبک در‬ ‫شــهریور و مهــر جفــت گیــری مــی کننــد و دام ابســتن بــه‬ ‫کشــتار نمــی رود تــا در اســفندماه زایــش انجــام شــود و پــس‬ ‫از ان بــره وارد بــازار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دام ســبک وابســته به مرتع اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســالیانه مراتــع ‪ ۱۰.۵‬میلیــون تــن علوفــه رایــگان در اختیــار‬ ‫دام ســبک می گذارند‪ ،‬امســال بارندگی ها بســیار خوب و از‬ ‫میــزان متوســط باالتــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫دماونــدی نــژاد ‪ ،‬افزایــش تقاضــا در نیمــه دوم ســال‪ ،‬کمبــود‬ ‫دام ســبک و وابســتگی دام ســنگین بــه ســبک‪ ،‬تاخیــر در‬ ‫ارســال دام و گوشــت بــه دلیــل ســرما و یخبنــدان در جــاده ها‬ ‫را از دالیل دیگر این افزایش قیمت گوشــت قرمز برشــمرد‬ ‫و گفــت‪ :‬تعــدادی دام اصــاح شــده دارای مجــوز کــه زایــش‬ ‫انهــا مبتنــی بــر فصــل نیســت صــادر شــده اســت کــه در طــول‬ ‫ســال ‪ ۲‬تــا ســه بــار زایــش داشــته باشــند کــه البتــه ایــن امــری‬ ‫زمــان بــر اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی در‬ ‫خصــوص صــادرات دام در شــرایط فعلــی بــازار‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ی دام زنــده ما از واردات گوشــت بیشــتر اســت‪،‬‬ ‫درامــد صادراتـ ‬ ‫زیــرا اکثــر کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــه دلیــل خــوش ‬ ‫خوراکــی تولیــدات ایرانــی‪ ،‬تمایــل بــه خریــد دارنــد بنابرایــن تراز‬ ‫درامــد صــادرات مــا نســبت بــه واردات افزایشــی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬امســال از زمــان رفــع ممنوعیــت‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار راس دام ســبک و بیــش از ســه هزار راس دام‬ ‫ســنگین بــه کشــورهای هــدف صــادر شــده اســت کــه البتــه‬ ‫حفــظ بازارهــای صادراتــی از اولویــت هــای کشــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫به گفته دماوندی نژاد‪ ،‬صادرات دام ســنگین به کشــورهای‬ ‫قفقاز و اســیای میانه انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی جوجه ریزی صحت ندارد‬ ‫وی علــت ضــرر برخــی واحدهــای تولیــدی مــرغ گوشــتی را‬ ‫عــدم توجــه تولیدکننــدگان بــه پیشــنهاد ایــن معاونــت در‬ ‫خصــوص جوجــه ریــزی دانســت و یاداورشــد‪ :‬ایــن معاونــت‬ ‫بــه مرغــداران پیشــنهاد داده بــود کــه در اذر و دی مــاه امســال‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون قطعه و در بهمن و اسفندماه ‪ ۱۱۵‬تا ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫قطعــه جوجه ریــزی داشــته باشــند کــه انهــا بــدون توجــه بــه‬ ‫ایــن موضــوع بیــش از برنامــه ریــزی جوجه ریــزی کــرده انــد‪.‬‬ ‫جایــگاه ســوم تــا هشــتم ایــران در تولیــد ســه محصــول‬ ‫پروتئینــی‬ ‫دماونــدی نــژاد افــزود‪ :‬ایــران در تولیــد ســه محصــول مهــم و‬ ‫اساســی پروتئینی جایگاه ســوم تا هشــتم جهان را داراســت‬ ‫م هــای جهانــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه در رتبــه یــک تحریـ ‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اکنــون ســالیانه ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۶۸۰‬هزارتــن‬ ‫شــیرخام‪ ۲ ،‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هزارتــن گوشــت مــرغ‪ ،‬یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزارتــن گوشــت قرمــز و یــک میلیــون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزارتــن تخــم مــرغ در کشــور تولیــد مــی شــود کــه در تولیــد‬ ‫عســل جایــگاه ســوم‪ ،‬نوغــان رتبــه هشــتم‪ ،‬مــرغ و طیــور رتبه‬ ‫هشــتم‪ ،‬تخم مــرغ رتبــه دهــم‪،‬و شــیر رتبــه بیســت و یکــم‬ ‫دنیــا را داراســت‪.‬‬ ‫قیمت مرغ تا پایان سال افزایش نمی یابد‬ ‫معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی ضمــن‬ ‫اشــاره بــه اینکــه قیمــت مــرغ تــا پایــان ســال جــاری افزایــش‬ ‫نمــی یابــد گفــت‪ :‬اکنــون ذخایــر گوشــت مــرغ شــرکت‬ ‫پشــتیبانی امــور دام بــرای بهمــن ‪ ،‬اســفندماه تــا مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان مطلــوب اســت همچنیــن برنامــه ریــزی تولیــد نیــز‬ ‫بیانگــر ایــن موضــوع اســت‪.‬‬ ‫کاال برگ قیمت بازار را کاهش می دهد‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در تولیــدات دامــی گفــت‪:‬‬ ‫ی گوشــت مــرغ کشــور بــه حــدی زیــاد‬ ‫تولیــد و ذخیــر ه ســاز ‬ ‫اســت کــه اکنــون جایــی بــرای ذخیره ســازی نداریــم بــه همیــن‬ ‫دلیــل تصورمــان ایــن اســت کــه اگــر توزیــع کاالبــرگ انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬از ذخایــر موجــود اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬اکنــون بــه صــورت هفتگــی ‪ ۱۵۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰۰‬تــن‬ ‫صــادرات تخم مــرغ انجــام مــی شــود و محصــوالت لبنــی بــر پایه‬ ‫شــیرخام نیــز یــک میلیــون تــن تاکنــون صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫دماوندی نــژاد‪ ،‬بــاال بــودن هزین ـ ه هــای تولیــد را مانــع صــادرات‬ ‫مــرغ دانســت و افــزود‪ :‬بــا این وجود در هفته گذشــته حــدود ‪۷۰۰‬‬ ‫تــن صــادرات مــرغ بــه کشــورهای هــدف انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اجــرای هدفمنــدی یارانـ ه هــا را نقطــه عطفــی در تولیــدات‬ ‫کشــاورزی کشــور عنــوان کــرد و اظهارداشــت‪ :‬ایــن اقــدام عــاوه‬ ‫بــر افزایــش تولیــد‪ ،‬از قاچــاق نیــز جلوگیــری کــرده اســت زیــرا‬ ‫ت های واقعی در بخش کشــاورزی‬ ‫پرداخــت یارانــه و نبــود قیمـ ‬ ‫معضــل بزرگــی بــوده کــه همــواره مانــع از رقابــت تولیدکنندگان‬ ‫مــا بــا دیگــر کشــورهای صادرکننــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬هــر زمــان در جنــوب عــراق نیــاز بــه واردات‬ ‫بود‪ ،‬کشــور ترکی ه حضور داشــت اما کشــور ما به دلیل مشــکالتی‬ ‫کــه تاکنــون بــه دلیــل یارانــه هــا وجــود داشــته امــکان ورود در این‬ ‫بــازار رقابتــی را پیــدا نمــی کــرد‪ ،‬امــا بــا اصــاح هدفمنــدی یارانـ ه ها‬ ‫در دولت ســیزدهم این شــرایط فراهم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اصــاح نظــام یارانه ای عاملی برای توســعه‬ ‫ی ســازی و واگذاری‬ ‫منابع انســانی‪ ،‬منابع مدیریتی‪ ،‬خصوص ‬ ‫ل ها و بهبود وضعیت بازار شــده اســت‪.‬‬ ‫تشــک ‬ ‫درامد صادراتی دام زنده ما از‬ ‫واردات گوشت بیشتر است‪،‬‬ ‫زیرا اکثر کشورهای حاشیه خلیج‬ ‫ش خوراکی‬ ‫فارس به دلیل خو ‬ ‫تولیدات ایرانی‪ ،‬تمایل به‬ ‫خرید دارند بنابراین تراز درامد‬ ‫صادرات ما نسبت به واردات‬ ‫افزایشی است‬ ‫دماوندی نــژاد گفــت‪ :‬در بخــش تخم مــرغ امــور واردات و‬ ‫صــادرات و تنظیــم بــازار بــه اتحادیه هــای سراســری مرغــداری‬ ‫میهــن واگــذار شــده و در گام دوم‪ ،‬تنظیــم بــازار مرغ گوشــتی‬ ‫را بــه اتحادیــه سراســری مرغــداران واگــذار خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬صــادرات مــرغ برقــرار شــده و پیش بینــی‬ ‫می شــود کــه در مــا ه هــای اینــده بــه ویــژه بــا افزایــش تقاضــا‬ ‫در مــاه مبــارک رمضــان بــازار بــه تــوازن برســد‪.‬‬ ‫معــاون امــور دام وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬پــس از‬ ‫ت هــای‬ ‫واگــذاری امــور تنظیــم بــازار بــه اتحادی ـ ه هــا‪ ،‬حمای ـ ‬ ‫ویــژ ه ای نیــز صــورت گرفــت‪ ،‬از جملــه تســهیالت ‪ ۱۰‬درصــدی‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫بــه اتحادی ـ ه هــا داده م ـ ‬ ‫ت هــای‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر ان همــه ظرفیــ ‬ ‫ســردخانه ای وزارت جهــاد کشــاورزی در اختیــار اتحادیه هــا و‬ ‫تشــکل هــا قــرار گرفتــه اســت افــزود‪ :‬تمامــی هزین ـ ه هــای‬ ‫تبعــی و مابــ ه التفاوتــی کــه بــا دســتور دولــت خریــداری‬ ‫می شــود‪ ،‬نیــز پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫حمایت معاونت دامی از سویه ارین‬ ‫دماونــدی نــژاد دربــاره ســویه مــرغ اریــن گفــت‪ :‬وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی نــگاه مقطعــی بــه ســویه اریــن نــدارد و همــواره‬ ‫اقدامــات الزم بــرای حمایــت از ایــن ســویه را انجــام داده و‬ ‫همچنیــن تســهیالت ‪ ۶‬درصــدی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه مــرغ اریــن‬ ‫داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در صــادرات گوشــت مــرغ اولویــت بــا‬ ‫اریــن اســت افــزود‪ :‬خریــد مــرغ اریــن ‪ ۱۲‬درصــد باالتــر از‬ ‫ســایر ســویه ها بــوده و ذخایــر اســتراتژیک نیــز فقــط از محــل‬ ‫اریــن تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ۵۰ ،‬درصــد گلــ ه هــای اجــداد و ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫گله هــای مــادر از ســویه اریــن هســتند و تــا پایــان ســال ‪۲۲‬‬ ‫درصــد از جوجه هــا نیــز اریــن خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در کشــور مــا ســرانه مصرف مــرغ ‪ ۳۲‬کیلو‬ ‫گــرم و در دنیــا ‪ ۱۶‬کیلوگــرم اســت یعنــی از ســرانه دنیــا بیشــتر‬ ‫مصــرف داریم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دولــت بــه بخــش صنعــت طیــور بــا توجــه‬ ‫بــه ایــن موضــوع و تحریــم هــای ظالمانــه ای کــه از ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــر کشــور اعمــال شــده ورود کــرد و تمــام بخــش هــای‬ ‫اجرایــی و دانشــگاهی اقدامــات خــود را در جهــت ارتقای توان‬ ‫ژنتیکــی بــر روی ســویه اریــن متمرکــز کردنــد‪ ،‬امیدواریــم در‬ ‫برنامه هــای تدویــن شــده بتوانیــم ماننــد کشــورهای روســیه‪،‬‬ ‫چیــن و هندوســتان کــه در صنعــت طیــور اقدامــات خوبــی‬ ‫انجــام داده انــد‪ ،‬قابلیــت هــای ســویه اریــن را متناســب بــا‬ ‫قابلیــت هــای ســویه هــای روز دنیــا کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۲‬هزار تن عسل اماده صادرات به چین‬ ‫معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی در‬ ‫خصــوص صــادرات عســل گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۱۰۰‬تــن از ابتــدای‬ ‫ســال صــادرات عســل انجــام شــده اســت و بــا پیگیــری هــای‬ ‫صــورت گرفتــه و حمایــت هــای صنــدوق حمایــت از زنبــورداری‬ ‫موفــق بــه انعقــاد قــرارداد بــا کشــور چیــن شــدیم بــه طــوری‬ ‫کــه ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۲۰۰۰‬تــن عســل امــاده صــادرات اســت‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ ،‬در این خصوص تمامی دستورالعمل های‬ ‫بهداشــتی رعایــت شــده و در حــال حاضــر منتظــر پاســخ از‬ ‫طــرف چین هســتیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 12‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 698‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫لوازم رشد اقتصادی کشور‬ ‫«رقابت پذیر کردن کاالها‬ ‫و خدمات»‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫مقررات زدایی به معنای‬ ‫مراقبت زدایینیست‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار صدهــا تــن‬ ‫از تولیدکننــدگان‪ ،‬کارافرینــان و فعــاالن عرصه هــای‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬اینــده روشــن کشــور را نیازمنــد رشــد ســریع و‬ ‫مســتمر اقتصــادی خواندنــد و بــا اشــاره بــه اولویــت پیشــرفت‬ ‫اقتصــادی تــوام بــا عدالــت در برنامه هفتم توســعه‪ ،‬به تبیین‬ ‫دالیــل و الزامــات رشــد اقتصــادی پرداختنــد و تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫حــل مشــکالت محســوس معیشــتی و دشــواری های زندگــی‬ ‫خانوارهــا‪ ،‬رشــد اقتصــادی را کامــا ً ضــروری کــرده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا ابــراز خرســندی از روحیــه‪،‬‬ ‫نــگاه امیدوارانــه و فعالیت هــای ملمــوس فعــاالن عرصــه‬ ‫تولیــد و کارافرینــی گفتنــد‪ :‬همانگونــه کــه بارهــا گفتــه شــده‪،‬‬ ‫اســتعداد و ظرفیــت رشــد کشــور بــا توجــه بــه منابع خــدادادی‪،‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و بین المللــی و سیاســی و بخصــوص‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬بســیار بــاال و در عرصه هایــی اســتثنایی اســت‬ ‫و بــه همیــن علــت‪ ،‬اینــده ملــت و دورنمــای پیشــرفت ایــران‬ ‫بســیار روشــن تر از پیش بینی هــای کنونــی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬نامگــذاری ســال جــاری بــه نــام ســال «تولیــد‪،‬‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین» را تــا حــدودی ناشــی از دیــدار‬ ‫ســال گذشــته بــا فعــاالن اقتصــادی خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫نمایشــگاهی کــه دو روز قبــل بازدیــد شــد‪ ،‬نشــان مــی داد‬ ‫کارهــای نســبتا ًخوبــی در زمینــه شــعار ســال انجــام شــده‪،‬‬ ‫ضمــن اینکــه ســخنان فعاالن اقتصــادی در این دیــدار درباره‬ ‫پیشــرفت اقتصــادی کشــور‪ ،‬امیدهــا و نویدهــای خوبــی‬ ‫می دهــد و شــاخص های رســمی نیمــه اول ســال ‪ ۱۴۰۱‬هــم‬ ‫عمدتــا ًنشــان دهنده حرکــت و رشــد اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــه مســئوالن دولتــی حاضــر در دیــدار‬ ‫بخصــوص معــاون اول رئیس جمهــور گفتنــد‪ :‬بــرای پیگیری‬ ‫مطالــب و حــل گالیه هــا و توقعــات بحــق فعــاالن اقتصادی‬ ‫در ایــن دیــدار‪ ،‬کارگروه هایــی بــا حضــور فعــاالن اقتصــادی‬ ‫تشــکیل دهیــد و بــا پیگیــری مســتمر‪ ،‬مشــکالت را عــاج‬ ‫کنیــد کــه در ایــن صــورت‪ ،‬رشــد اقتصــادی کشــور هــم‬ ‫محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اشــاره بــه برخــی توقعــات‬ ‫تولیدگــران از ایشــان افزودنــد‪ :‬البتــه روش بنــده ورود بــه‬ ‫مســائل اجرایــی نیســت امــا راه را نشــان می دهــم و بــا‬ ‫اصــرار و تاکیــد‪ ،‬انهــا را دنبــال می کنــم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در ادامه سخنانشان در دیدار با تولیدگران‪،‬‬ ‫کارافرینــان و فعــاالن عرصــه هــای دانــش بنیــان بــه تبییــن‬ ‫حــرف اصلــی و مهــم خــود یعنــی ضــرورت رشــد اقتصــادی‬ ‫ســریع و مســتمر پرداختند‪.‬‬ ‫عقب ماندگــی کشــور در دهــه نــود و تعطیلــی نســبی‬ ‫مســائل اقتصــادی در برخــی ســالهای ایــن دهــه و در نتیجه‬ ‫شــاخص های منفــی در بخش هــای مختلــف‪ ،‬واقعیــت‬ ‫مهمــی بــود کــه ایشــان در بیــان ضــرورت رشــد ســریع و‬ ‫مســتمر اقتصــادی‪ ،‬روی ان انگشــت گذاشــتند‪.‬‬ ‫«حمایت دستگاههای اجرایی از‬ ‫بخش خصوصی» ضرورت دیگری‬ ‫بود که ایشان به مسئوالن‬ ‫حاکمیتی گوشزد کردند‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای ضعف هــای مدیریتــی‬ ‫ومســائلی نظیــر تحریم هــا و تمرکــز کشــور بــر مســئله‬ ‫هســته ای و در نتیجــه شــرطی شــدن اقتصــاد را از جملــه‬ ‫علــل مهــم عقــب ماندگــی اقتصــادی در دهــه نــود‬ ‫برشــمردند‪.‬‬ ‫ایشــان جبــران ایــن عقب ماندگــی را نیازمنــد تــاش پیگیــر‬ ‫و رشــد مســتمر اقتصــادی حداقــل در ده ســال دانســتند و‬ ‫گفتنــد‪ :‬بــه همیــن علــت در برنامه هفتم توســعه‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫اقتصــادی را البتــه تــوام بــا عدالــت در اولویــت قــرار دادیــم‬ ‫چــرا کــه عدالــت مهــم اســت و اگــر نباشــد‪ ،‬پیشــرفت حقیقــی‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت‪ ،‬ضمــن اینکــه میــزان رشــد متوســط‬ ‫هــم هشــت درصــد قــرار داده شــده کــه اگــر محقــق شــود‪،‬‬ ‫پیشــرفت خوبــی در ‪ ۵‬ســال اینــده رخ خواهــد داد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در تبییــن چرایــی نیــاز بــه رشــد ســریع و‬ ‫مســتمر اقتصــادی‪ ،‬همــه مســئوالن دولتــی و حاکمیتــی‪،‬‬ ‫تولیدگــران و فعــاالن اقتصــادی را بــه تمرکــز و دقــت در ‪۴‬‬ ‫دلیــل عمــده فراخواندنــد‪.‬‬ ‫دلیــل اول‪ ،‬مشــکالت محســوس معیشــتی مــردم و‬ ‫دشــواری هــای موجــود در رفــاه خانوارهــا بــود‪.‬‬ ‫ایشــان ایــن مشــکالت را دلیــل بســیار مهمــی بــرای درک‬ ‫ضــرورت رشــد ســریع اقتصــادی خواندند و گفتنــد‪ :‬رفع فقر‬ ‫و مشــکالت معیشــتی مردم و تامین رفاه و اســایش انان‪،‬‬ ‫بــدون رشــد اقتصــادی عالج پذیــر نیســت و همــه مســئوالن‬ ‫و افــراد دارای توانایی هــای مدیریتــی‪ ،‬فکــری و مالــی‪ ،‬در‬ ‫ایــن زمینــه مســئولیت ســنگینی دارند‪.‬‬ ‫ضــرورت ارتقــاء جایــگاه ایــران در اقتصــاد منطقــه و جهــان‬ ‫و ایجــاد اشــتغال بــرای میلیون هــا فارغ التحصیــل دو دلیــل‬ ‫دیگــری بــود کــه رهبــر انقــاب در ایــن زمینــه بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫متخصــص تحصیل کــرده‬ ‫جــوان‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬وجــود‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫افتخــار اســت امــا بیــکاری او باعــث ســرافکندگی اســت‪،‬‬ ‫جــوان کارامــد تحصیلکــرده از کشــور‪ ،‬شــغل و امــکان‬ ‫پیشــرفت علمــی می خواهــد و بــدون ایجــاد شــغل بــرای‬ ‫انــان نبایــد بگوییــم چــرا مهاجــرت می کننــد و طبعــا ًایجــاد‬ ‫م متخصــص و توانمنــد ِ‬ ‫شــغل بــرای ایــن مجموعــه عظیــ ِ‬ ‫جــوان‪ ،‬رشــد ســریع و مســتمر اقتصــادی می طلبــد‪.‬‬ ‫دلیــل چهــارم رهبــر انقــاب در تبییــن ضــرورت رشــد‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬وضــع مبهــم جمعیت کشــور از لحــاظ جوانی در‬ ‫اینــده ای نــه چنــدان دور بــود‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬جمعیــت جــوان کشــور بحمداللــه اکنــون‬ ‫خــوب اســت امــا بــا روند فعلی فرزنــداوری‪ ،‬اینده جمعیتی‬ ‫از ایــن لحــاظ مبهــم اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد بــا رشــد ســریع و‬ ‫مســتمر‪ ،‬کشــور را ثروتمنــد کنیــم زیــرا در روزی کــه جــوان‬ ‫بــه انــدازه کافــی نداشــته باشــیم‪ ،‬ثروتمنــد شــدن کشــور‬ ‫ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای در این‬ ‫زمینه «افزایش سرمایه گذاری‬ ‫برای تولید» و «ارتقاء بهره وری»‬ ‫را دو رکن مهم و الزام اساسی‬ ‫رشد اقتصادی خواندند و گفتند‪:‬‬ ‫در برخی بخش ها از جمله‬ ‫چگونگی مصرفً منابع طبیعی‪،‬‬ ‫بهره وری واقعا پایین است‬ ‫بخــش بعــدی ســخنان رهبــر انقــاب بــه بیــان الزامــات و‬ ‫لــوازم تحقــق رشــد اقتصــادی اختصــاص داشــت‪ .‬الزاماتــی‬ ‫کــه بخشــی از انهــا بــه مســئوالن‪ ،‬برخــی بــه فعــاالن‬ ‫اقتصــادی و بخشــی هــم بــه مــردم مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در ایــن زمینــه «افزایــش‬ ‫ســرمایه گذاری بــرای تولیــد» و «ارتقــاء بهــره وری» را دو‬ ‫رکــن مهــم و الــزام اساســی رشــد اقتصــادی خواندنــد و‬ ‫گفتنــد‪ :‬در برخــی بخش هــا از جملــه چگونگــی مصــرف‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬بهــره وری واقعــا ً پاییــن اســت‪.‬‬ ‫«وجــود چشــم انــداز راهبــردی و برنامــه بلنــد مــدت در‬ ‫دســتگاههای اجرایــی و حکومتــی» الــزام دیگــری بــود کــه‬ ‫رهبــر انقــاب بــه ان اشــاره کردنــد و گفتند‪ :‬مســئوالن معموال ً‬ ‫می گوینــد برنامه هــای دراز مــدت دارنــد‪ ،‬امــا اگــر داریــم نبایــد‬ ‫دچــار روزمرگــی و تغییــر چنــد روزه حرفهــا باشــیم‪ ،‬چــرا که این‬ ‫روزمره گــی بــه همــه جــا و همــه چیــز ضربــه می زنــد‪.‬‬ ‫«حمایــت دســتگاههای اجرایــی از بخــش خصوصــی»‬ ‫ضــرورت دیگــری بــود کــه ایشــان بــه مســئوالن حاکمیتــی‬ ‫گوشــزد کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در ایــن زمینــه دولتــی کــردن همه‬ ‫کارهــا در اوایــل انقــاب را خطایــی مهــم خواندنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫کشــور بــدون فعالیــت بنگاههــای خصوصــی اداره نخواهــد‬ ‫شــد و ایــن بنگاههــا نیــز بــدون حمایــت حاکمیــت وارد میــدان‬ ‫نمی شــوند و اگــر هــم بشــوند‪ ،‬موفــق نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ایشــان «رقابت پذیــر کــردن کاالهــا و خدمــات» بــا‬ ‫افزایــش کیفیــت و کاهــش قیمــت محصــول نهایــی‬ ‫را از دیگــر لــوازم رشــد اقتصــادی کشــور برشــمردند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬ایــن مســئله در عرصــه صــادرات اهمیــت‬ ‫فراوانــی دارد‪.‬‬ ‫ایشــان سیاســت های اصــل ‪ ۴۴‬را‪ ،‬دقیــق و مــورد تاییــد‬ ‫عناصــر عالقه منــد بــه عدالــت اجتماعــی خواندنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫برخــی بــرادران خــوب و خوش نیــت ‪ ،‬بــه ایــن سیاســت ها‬ ‫اعتــراض دارنــد کــه ایــن اعتــراض درســت نیســت‪ ،‬البتــه در‬ ‫چنــد دولــت‪ ،‬متاســفانه بــه ایــن سیاسـت ها بــه درســتی عمــل‬ ‫نشــد کــه الزم اســت بــا دقــت‪ ،‬مراقبــت‪ ،‬مدیریــت و نظــم و‬ ‫انضبــاط کاری‪ ،‬سیاســت های کلــی اصــل ‪ ۴۴‬اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫«ارتقــاء دانــش و فنــاوری» دیگــر الــزام مهــم رشــد اقتصادی‬ ‫بــود کــه رهبــر انقــاب بــه ان پرداختنــد و توجه دانشــگاهها و‬ ‫مراکــز علمــی‪ -‬پژوهشــی را بــه ان جلــب کردند‪.‬‬ ‫ایشــان موفقیت هــای امــروز را در بســیاری از بخش هــا‪،‬‬ ‫ناشــی از اغــاز نهضــت علمــی در حــدود پانــزده ســال قبــل‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬جوانــان دانشــمند بایــد از خطوط مقدم‬ ‫علــم جهانــی هــم بگذرنــد و تحقــق ایــن ارزو را زمینه ســازی‬ ‫کننــد کــه پنجــاه ســال بعــد اگــر کســی خواســت از تازه هــای‬ ‫علــم بــا خبــر شــود‪ ،‬مجبــور باشــد زبــان فارســی یــاد بگیــرد‪.‬‬ ‫«افزایش بهره وری» در همه بخشــها از جمله در فعالیت‬ ‫نیروهــا و کارمنــدان دســتگاههای دولتــی و در چگونگــی‬ ‫مصــرف منابــع طبیعــی از جملــه اب نیــز در بحــث الزامــات‬ ‫رشــد اقتصــادی‪ ،‬مــورد تبییــن رهبــر انقــاب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایشــان «رقابت پذیــر کــردن کاالهــا و خدمــات» بــا افزایش‬ ‫کیفیــت و کاهــش قیمــت محصــول نهایــی را از دیگــر لــوازم‬ ‫رشــد اقتصــادی کشــور برشــمردند و گفتنــد‪ :‬ایــن مســئله در‬ ‫عرصــه صــادرات اهمیــت فراوانــی دارد‪.‬‬ ‫«بهبــود محیــط کســب و کار» ششــمین الــزام دســتیابی بــه‬ ‫رشــد اقتصــادی بــاال و پایــدار بــود کــه رهبــر انقــاب چندمیــن‬ ‫بــار بــر ان تاکیــد کردنــد و گفتنــد‪ :‬بایــد کاری کنیــم کــه مــردم‬ ‫بتواننــد بــه راحتــی‪ ،‬تولیــد و کســب و کار و داد و ســتد کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان تصمیم هــای متناقــض و تغییــرات مکــرر ِ قوانیــن‬ ‫و مقــررات را از جملــه موانــع بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫برشــمردند و افزودنــد‪ :‬تصمیم گیری هــای متناقــض را عالج‬ ‫کنیــد‪ .‬گاهــی دو دســتگاه کــه هــر دو نیــز در جلســه هیئــت‬ ‫دولــت دور یــک میــز می نشــینند‪ ،‬تصمیم هــای خــاف و‬ ‫متضــاد یکدیگــر اعــام می کننــد‪ .‬همچنین گاهــی مقرراتی‬ ‫در دولــت اعــام می شــود امــا ناگهــان بــا برخاســتن صدایــی‬ ‫از مجلــس‪ ،‬ان کار کــه مدتــی نیــز بــرای ان برنامه ریــزی‬ ‫شــده‪ ،‬لغــو می شــود کــه ایــن اشــکال کــه مخاطــب ان هــم‬ ‫دولــت و هــم مجلــس هســتند‪ ،‬بایــد اصــاح شــود‪.‬‬ ‫«عــاج راه دراز و پــر پیــچ و خــم فرایندهــای اداری»‬ ‫نکتــه دیگــری بــود کــه حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــه ان‬ ‫اشــاره کردنــد و افزودنــد‪ :‬در زمینــه پنجــره واحــد خدمــات‬ ‫کارهــای خوبــی انجــام شــده اســت کــه در ســایر بخشــها‬ ‫نیــز بایــد گســترش یابــد البتــه مقررات زدایــی بــه معنــای‬ ‫مراقبت زدایــی نیســت‪.‬‬ ‫ایشــان مداخــات ســلیقه ای نهادهــای نظارتــی و غیــر‬ ‫نظارتــی را از دیگــر موانــع بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬مداخلــه قانونــی در مــوارد خــاف‬ ‫بایــد انجــام بگیــرد امــا مداخــات ســلیقه ای و بی مــورد و‬ ‫دخالت هایــی کــه برخــی نهادهــا بــدون الزامــات قانونــی در‬ ‫کار مــردم می کننــد بایــد رفــع شــود‪.‬‬ ‫مالــی‬ ‫تامیــن‬ ‫بــه‬ ‫اهتمــام‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫فعالیت هــای بخــش خصوصــی را نیــز مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫دادنــد و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬اســاس تشــکیل صنــدوق‬ ‫توســعه‪ ،‬بــرای کمــک بــه بخــش خصوصــی بــود امــا از بــدو‬ ‫تشــکیل تاکنــون‪ ،‬هــر گاه کار دولتهــای مختلف گــره خورده‬ ‫و مجــوز قانونــی بــرای برداشــت از صنــدوق نداشــته اند‪،‬‬ ‫بــرای اســتفاده فراقانونــی بــه بنــده مراجعــه می کننــد کــه‬ ‫ایــن کار‪ ،‬هــم اشــکال فنّــی و هــم اشــکال نتیجــه ای دارد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب پــس از برشــمردن عوامــل موثــر در بهبــود‬ ‫محیــط کســب و کار‪ ،‬انضبــاط مالــی در بودجــه را الــزام‬ ‫دیگــری بــرای رشــد اقتصــادی خواندنــد و گفتنــد‪ :‬بودجــه‬ ‫دچــار مشــکالت ســاختاری اســت و کســری بودجــه یکــی از‬ ‫مشکل ســازترین مســائل بــرای اقتصــاد کشــور اســت کــه از‬ ‫جملــه اهــداف جلســه شــورای عالی اقتصــادی ســران قــوا‬ ‫حــل همیــن مشــکل بــود امــا هنــوز برطــرف نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬در مســئله کســری بودجــه‪ ،‬موضــوع‬ ‫تعهــدات مالــی بــدون وجــود منابــع قابــل اطمینــان کامــا‬ ‫موثــر اســت و بایــد متوقــف شــود‪ .‬البتــه گاهــی ایــن‬ ‫تعهــدات از طــرف خــود دولــت داده می شــود امــا از ان بدتــر‬ ‫خواســته های مجلــس اســت کــه مــوارد زیــادی تعهــد بدون‬ ‫منابــع مطمئــن بــه دولــت تحمیــل می شــود‪.‬‬ ‫رفــع موانــع در واگــذاری مدیریت هــا بــه مــردم‪ ،‬پرهیــز‬ ‫بخــش دولتــی از رقابــت بــا بخــش خصوصی و جلوگیــری از‬ ‫واردات بی رویــه‪ ،‬ســه الــزام دیگــری بــود کــه رهبــر انقــاب‬ ‫بــرای تحقــق رشــد اقتصــادی بــه انهــا اشــاره کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در بخــش پایانــی سخنانشــان‬ ‫ســه تذکــر بیــان کردنــد‪ -۱ :‬رقابــت مثبــت در بخــش‬ ‫خصوصــی پیش برنــده اســت امــا بنگاههــای اقتصــادی‬ ‫خصوصــی عرصــه رقابــت را از همــکاری بــه ویــژه در کارهــای‬ ‫اقتصــادی خــارج کشــور جــدا کننــد و در کارهــای بــزرگ‬ ‫بــا یکدیگــر هم افزایــی کننــد‪ -۲ .‬دســتگاههای دولتــی‪،‬‬ ‫شــرکت های کوچــک و متوســط را کــه نقــش زیــادی در‬ ‫ایجــاد اشــتغال و ارزش افــزوده دارنــد‪ ،‬مــورد توجــه قــرار‬ ‫دهنــد و بنگاههــای بــزرگ در زنجیــره تولیــد خــود بــه انهــا‬ ‫کمــک کننــد‪ -۳ .‬مســئله تعاونی هــای تولیــد می توانــد یکــی‬ ‫از گره گشــاترین کارهــا بــرای ایجــاد اشــتغال و بخصــوص‬ ‫ایجــاد عدالــت اقتصــادی در کشــور باشــد‪.‬‬ ‫«افزایش بهره وری» در همه‬ ‫بخشها از جمله در فعالیت نیروها‬ ‫و کارمندان دستگاههای دولتی و‬ ‫در چگونگی مصرف منابع طبیعی‬ ‫از جمله اب نیز در بحث الزامات‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬مورد تبیین رهبر‬ ‫انقالب قرار گرفت‬ ‫رهبر انقالب اســامی در پایان سخنانشــان گفتند‪ :‬مسئوالن‬ ‫دولتــی بــا همــه وجــود در حــال کار و تــاش بســیار خــوب‬ ‫هســتند البتــه بایــد جهت گیری هــا و اقدامــات را به گونــه ای‬ ‫مراقبــت کننــد کــه نتایــج مطلوبــی بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار ‪ ۱۴‬نفــر از فعــاالن تولیــد و کارافرینــی‬ ‫ بنیــان بخــش خصوصــی در‬ ‫و عرصه هــای دانش‬ ‫ِ‬ ‫حوزه هــای تجهیــزات پیشــرفته پزشــکی‪ ،‬دندانپزشــکی‬ ‫و داروســازی‪ ،‬خدمات فنی و مهندســی‪ ،‬صنایع چوب‬ ‫و ســلولزی‪ ،‬صنعــت نوشـت افزار‪ ،‬کشــاورزی و صنایــع‬ ‫ابزی پــروری و اب شــیرین ک ُن‪ ،‬ســاخت تجهیــزات‬ ‫بخــش انرژی هــای تجدیدپذیــر و ســلول های‬ ‫خورشــیدی‪ ،‬صنایــع نفــت و گاز‪ ،‬محصــوالت‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬پــردازش اطالعــات و هــوش مصنوعــی‪،‬‬ ‫کســب و کارهــای دیجیتــال‪ ،‬صنعــت فــرش و نســاجی‬ ‫بــه مــدت یــک ســاعت و نیــم‪ ،‬گزارشــی از موفقیت هــا‪،‬‬ ‫دســتاوردها و تولیــدات و همچنیــن برخــی گالیه هــا و‬ ‫مشــکالت حوزه هــای کاری خــود ارائه و پیشــنهادهایی‬ ‫را نیــز بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫ایجــاد پنجــره واحــد خدمــات دولتــی بــه تولیدکننــدگان‪،‬‬ ‫ارتقــاء شــیوه تعامــل دســتگاهها بــا شــتابدهنده ها‪،‬‬ ‫تشــکیل کنسرســیوم های دولتــی و خصوصــی بــه‬ ‫منظــور اجــرای پروژه هــای بــزرگ و نیمه تمــام‪ ،‬ایجــاد‬ ‫ســاختار واحــد تصمیم گیــری و مدیریــت در حــوزه‬ ‫صــادرات خدمــات مهندســی‪ ،‬اصــاح قوانیــن مربــوط‬ ‫بــه امــور واگــذاری اراضــی در بخــش کشــاورزی‪ ،‬تعییــن‬ ‫برنامــه جــدی و ارتقــاء ســرمایه گذاری در زمینــه فنــاوری‬ ‫هــوش مصنوعــی‪ ،‬ســاماندهی فعــاالن غیــر رســمی‬ ‫حــوزه صنعــت‪ ،‬تشــکیل کارگــروه ملــی نوشــت افزار‪،‬‬ ‫حــل مشــکل ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی‪،‬‬ ‫پرهیــز از قیمت گــذاری دســتوری در مــواردی کــه از‬ ‫ارز دولتــی اســتفاده نمی شــود‪ ،‬مدیریــت مصــرف‬ ‫انــرژی و تخصیــص بهینــه یارانــه ســوخت‪ ،‬تاکیــد بــر بــه‬ ‫رســمیت شــناخته شــدن مالکیــت معنــوی بخصــوص‬ ‫در فناوری هــای دیجیتــال‪ ،‬بازســازی کارخانجــات مــادر‬ ‫در صنایعــی همچــون نســاجی از جملــه نظــرات مطــرح‬ ‫شــده از زبــان تولیدکننــدگان در ایــن دیــدار بــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در روستاهای محروم‬ ‫گلستان ‪ ۶‬کتابخانه سیار‬ ‫فعالیت دارد‬ ‫معــاون فرهنگــی کانــون پــرورش فکــری کــودکان‬ ‫و نوجوانــان گلســتان بــا یــاداوری ضــرورت نشــر‬ ‫فرهنــگ کتابخوانــی در جامعــه گفــت‪ :‬بــا هــدف‬ ‫تقویــت عالقــه کــودکان ســاکن مناطــق محــروم بــه‬ ‫کتــاب‪ ۶ ،‬دســتگاه خــودرو در قالــب کتابخانه هــای‬ ‫ســیار در ایــن مناطــق فعالیت هــای فرهنگــی و‬ ‫هنــری ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫الهــه مقصودلــو اظهــار داشــت‪ :‬توجــه بــه مناطــق‬ ‫محــروم و مــرزی از جملــه راه انــدازی کتابخانــه ســیار‬ ‫در ایــن مناطــق‪ ،‬خدمــت ارزنــده نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــرای توزیــع عادالنــه امکانــات اســت‪.‬‬ ‫ت کانــون پــرورش‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بخشــی از فعالی ـ ‬ ‫فکــری کــودکان و نوجوانــان در قالــب مراکــز فرهنگی‬ ‫و هنــری ثابــت در شهرســتان های مختلــف ارائــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی کانــون پــرورش فکــری کــودکان‬ ‫و نوجوانــان گلســتان گفــت‪ :‬ایــن کتابخانه هــای‬ ‫ســیار کــه فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری داخــل‬ ‫کانون هــای ثابــت را در قالــب بســته های کوچک تــر‬ ‫ارائــه می دهنــد‪ ،‬بــه طــور مســتمر در مناطــق مــرزی و‬ ‫روســتایی محــروم حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫مقصودلــو ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه ســطح پاییــن‬ ‫درامدی مناطق مرزی و محروم اســتان و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬عضوگیــری از کــودکان و نوجوانــان و‬ ‫دانش امــوزان بــه صــورت رایــگان اســت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪698‬‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫توزیع هزار و ‪ ۷۱۸‬تُن گوشت منجمد‬ ‫نرخ سود تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه ثابت خواهد ماند سفید و قرمز در خراسان شمالی‬ ‫مصوبــه اصــاح نــرخ ســود ســپرده و تســهیالت بانکــی از (‪ ۱۱‬بهمن مــاه) در شــبکه بانکــی اجــرا‬ ‫می شــود و بــر اســاس ان نــرخ ســود تســهیالت قــرض الحســنه تغییــری نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بانــک مرکــزی بــه وعــده خــود مبنــی بــر اســتفاده از ابزارهــای‬ ‫سیاســت پولــی بــرای کنتــرل تــورم عمــل کــرده و نــرخ ســود بانکــی را افزایــش داد‪.‬‬ ‫شــب گذشــته ایــن مصوبــه توســط بانــک مرکــزی بــه شــبکه بانکــی ابــاغ و مقــرر شــد ایــن‬ ‫مصوبــه از امــروز اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن مصوبــه امــده اســت نــرخ ســود تســهیالت عقــود غیرمشــارکتی بانک هــا و موسســات‬ ‫اعتبــاری غیربانکــی حداکثــر ‪ ۲۳‬درصــد و نــرخ ســود مورد انتظار عقود مشــارکتی قابــل درج در‬ ‫قــرارداد میــان بانک‏‏‪/‬موسســه اعتبــاری غیربانکــی بــا مشــتری معــادل ‪ ۲۳‬درصد تعیین شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی بــر اســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار‪ ،‬نــرخ‬ ‫ســود تســهیالت قرض الحســنه تغییــری نخواهــد داشــت و تابــع شــرایط گذشــته خواهــد بــود‬ ‫امــا نــرخ ســود تســهیالت ســرمایه در گــردش و ســایر تســهیالت کــه پیــش از ایــن ‪ ۱۸‬درصــد‬ ‫بــود بــه ‪ ۲۳‬درصــد می رســد‪.‬‬ ‫پیمــان قربانــی تاکیــد کــرد چنانچــه بانک هــا ملــزم بــه رعایــت مصوبه هســتند و چنانچه تخطی‬ ‫کننــد‪ ،‬برخــورد انتظامــی از ســوی بانــک مرکــزی بــه عنــوان نهــاد ناظــر بانک هــا انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬دولت‬ ‫به تمام تعهدات سفر به‬ ‫گلستان عمل کرد‬ ‫اســتاندار گلســتان با اشــاره به فرصت طالیی جبران کمبودها از محل ســفر اســتانی‬ ‫رییــس جمهــور گفــت‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬دولــت بــه تمــام تعهــدات خــود عمل کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬اقدامــات زیربنایــی‬ ‫فراوانــی پــس از پیــروزی انقــاب‪ ،‬در گلســتان انجــام شــده و بــا قــدرت و قــوت رونــد‬ ‫ایــن خدمــت رســانی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن اســتان دارای ظرفیت هــای بکــر اســت کــه در تالشــیم ایــن پتانســیل را‬ ‫تبدیــل بــه فرصتــی بــرای تســریع در رســیدن به توســعه کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه طرح هــای دهــه فجــر گفــت‪ :‬در ایــن ایــام ‪ ۶‬هــزار و ‪۵۹۷‬‬ ‫پــروژه عمرانــی و اقتصــادی به بهره بــرداری رســیده و یــا ســاخت ان اغــاز خواهــد شــد که‬ ‫هزینــه اجــرای ان ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۷۶۹‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬افــزون بــر ‪ ۸‬هــزار فرصــت شــغلی را طرح هــای دهــه فجــر امســال‬ ‫گلســتان در اســتان ایجــاد می کنــد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بخشــی از خدمــات دولــت ســیزدهم در گلســتان گفــت‪ :‬بــه عنــوان‬ ‫نمونــه تولیــد میگــو در اســتان بــا ‪ ۲‬برابــر افزایــش بــه ‪ ۳‬هــزار تــن رســید کــه هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تــن ان بــه ارزش ‪ ۹‬میلیــون دالر صــادر شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه زیرســاخت های ایجــاد شــده تــاش می کنیــم تولیــد‬ ‫میگــوی گلســتان را بــه ‪ ۲۰‬هــزار تــن برســانیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬افزایــش ظرفیــت تولیــد کارخانه هــای ارد اســتان از ‪۱۸‬‬ ‫بــه بــاالی ‪ ۳۲‬درصــد‪ ،‬کشــت قــراردادی محصــوالت کشــاورزی از ‪ ۷‬بــه ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار‬ ‫و افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم و کلــزای از جملــه خدمــات دولــت ســیزدهم‬ ‫در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــه مشــکالت گلســتان در تامیــن اب اشــامیدنی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬دولــت بــرای‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در یــک مــاه اخیــر بــا‬ ‫هــدف تنظیــم بــازار و حمایــت از مصــرف کننــده هــزار و ‪ ۷۱۸‬تـُـن گوشــت قرمــز و ســفید منجمــد‬ ‫در ایــن اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمــد هندابــادی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت در‬ ‫فروشــگاه های اســتان ‪ ۵۰۶‬تــن گوشــت منجمــد قرمــز و هــزار و ‪ ۲۱۲‬تــن گوشــت منجمــد مــرغ‬ ‫توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اینــک در بــازار بــه میــزان کافــی گوشــت مــرغ گــرم موجــود اســت و بــرای گوشــت‬ ‫منجمــد تقاضــا نیســت و در صــورت نیــاز گوشــت مــرغ منجمــد بــه انــدازه کافــی بــرای عرضــه‬ ‫موجــود اســت‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬گوشــت منجمــد‬ ‫پنــج تکــه گوســفندی و گوســاله شــامل سردســت‪ ،‬ران‪ ،‬گــردن و قلــوه گاه بــا قیمتهــای متفــاوت‬ ‫عرضــه مــی شــود و قیمــت گوشــت قرمــز اینــک در ســطح بــازار بــا توجــه بــه نــوع ان بــه ازای هــر‬ ‫یــک کیلوگــرم بیــن ‪ ۱۳۰‬تــا ‪ ۱۵۵‬هــزار تومــان بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬فروشــندگان حــق ندارنــد کــه گوشــت منجمــد را با قیمت بیشــتر بفروشــند و از‬ ‫شــهروندان درخواســت مــی شــود در صــورت مشــاهده تخلــف مــوارد را اطــاع دهند‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬توزیــع گوشــت‬ ‫منجمــد بــا هــدف تنظیــم بــازار انجــام مــی شــود و نبایــد در رســتوران هــا و مراســم هــا از ایــن نوع‬ ‫گوشــت اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا ‪ ۶۸۸‬تــن گوشــت قرمــز منجمــد در ســردخانه هــای ایــن اســتان‬ ‫ذخیــره و بــا توجــه بــه نیــاز توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی یکــی از قطــب هــای دامــداری و دامپــروری کشــور اســت و در زنجیــره تولیــد و‬ ‫ارزش در بخــش دام ســبک و طیــور رتبــه نهــم کشــور را دارد‪.‬‬ ‫حــل ایــن مشــکل تاکنــون هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان اختصــاص داد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۸‬هزار و ‪ ۸۴۰‬شغل در گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــرای اجــرای ایــن تعــداد طــرح و پــروژه در اســتان ‪ ۷۷‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۹۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل منابــع مختلــف جــذب شــده یــا ســرمایه گــذاری ان‬ ‫اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود از ایــن تعــداد‪ ۴ ،‬هــزار و ‪ ۹۲۴‬طــرح اقتصــادی بــا ســرمایه گــذاری ‪۳۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۱۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار و یــک هــزار و ‪ ۶۷۳‬پــروژه عمرانــی بــا ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۹۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریال اســت‪.‬‬ ‫به گفته وی برای ایجاد هر شغل ‪ ۳۸۰‬میلیون ریال اعتبار هزینه شده است‪.‬‬ ‫زنگانه افزود‪ :‬از ابتدای امســال مطابق گزارش دبیرخانه اشــتغال گلســتان ‪ ۳۱ ،‬هزار‬ ‫فرصت شــغلی از ســوی دســتگاه های مرتبط در ســامانه ثبت شــده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا راســتی ازمایــی صــورت گرفتــه گلســتان جــزو چهــار اســتان برتر کشــور‬ ‫در ایجــاد فرصــت هــای شــغلی جدیــد امســال قــرار دارد‪.‬‬ ‫چشم انداز افزایش سرانه درامدی ساکنان گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســرانه درامــد ســاکنان ایــن اســتان نصــف‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬برنامــه ریــزی شــده که ایــن ســرانه از ‪ ۵۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان فعلــی در افــق ‪ ۱۴۰۴‬بــه ‪ ۲۲۵‬هــزار میلیــارد تومــان برســد‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬پاییــن بــودن ســرانه درامــد ســاکنان گلســتان نســبت بــه میانگیــن‬ ‫کشــوری یکــی از چالــش هــای مهــم بــه شــمار مـی رود کــه اگــر حرکــت و تحــول بــرای‬ ‫افزایــش ان انجــام نشــود ایــن بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫لزوم استفاده از فرصت طالیی دولت سیزدهم‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای شــتاب در توســعه زیربنایــی اســتان بایــد از فرصــت طالیــی بــه وجــود‬ ‫امــده توســط دولــت ســیزدهم بیشــتر بهــره بــرداری کنیــم چــون بــا بودجــه ســنواتی کــه‬ ‫در اختیــار اســتان قــرار مــی گیــرد‪ ،‬کارســخت و زمــان بــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســفر اعتبــارات اســتان را ‪ ۱۸‬برابــر بودجــه یکســال اســتان افزایــش‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن ســفر از محــل اعتبــارات مصــوب بودجــه عمرانــی بــه جــز‬ ‫اعتبــارات قانــون بودجــه‪ ،‬ویــژه دیــده شــده و بــه عنــوان یــک فرصــت طالیــی یــک گام رو‬ ‫بــه جلــو بــرای پیشــرفت اســتان اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬اگــر قضــاوت منصفانــه داشــته باشــیم دولــت ســیزدهم وظیفــه خــود را‬ ‫بــرای پیشــرفت اســتان ادا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی مصــوب کــردن ‪ ۱۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار عمرانــی‪ ۱۱۲ ،‬هــزار میلیارد ریــال وام‬ ‫بانکــی اشــتغال افریــن‪ ۱۷ ،‬هــزار میلیــارد ریــال وام ازدواج جوانــان و ‪ ۷‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال وام قــراض الحســنه وتعهــد ارزی را از جملــه رهــاورد ســفر دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫گلســتان برشمرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری گــرگان بــه شناســه ملــی‬ ‫‪ 14002591975‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 140011441248000000655‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 201‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخش ‪ 3‬حوزه ثبــت ناحیه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14052 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا لحــاظ تعهــد ارزی بــرای راه انــدازی مجتمع پتروشــیمی گلســتان‪ ،‬دولت‬ ‫ســیزدهم ‪ ۵۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال در اســتان ســرمایه گــذاری خواهــد کرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اعتبــارات عمرانــی گلســتان افزایــش یافتــه و از لحــاظ رشــد اعتبــارات‬ ‫جــزو‪ ۱۰‬اســتان نخســت کشــور قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬بــا کمــک مجمــع نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اســتان پیگیــر هســتیم اعتبــارات اعــم از عمرانــی و هزینــه ای را در ســال مالــی ‪۱۴۰۲‬‬ ‫افزایــش داده شــود‪.‬‬ ‫عالج بخشی خلیج گرگان‬ ‫اســتاندار گلســتان نجــات خلیــج گــرگان را یکــی از چالــش هــای مهم زیســت محیطی‬ ‫اســتان برشــمرد و گفــت‪ :‬طــرح ایــن مهــم ســبب شــده تــا توجه بــه این مهم در دســتور‬ ‫کار همــه مســووالان ارشــد و وزارتخانــه ای قــرار گرفتــه و پیگیــری بــرای عــاج بخشــی‬ ‫ان ســرعت گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پمپــاژ اب بــه خلیــج گــرگان و لحــاظ حــق ابــه از نــکارود باجدیــت پیگیری‬ ‫مــی شــود و عــاج بخشــی ایــن پهنــه ابــی مــورد توجــه مســووالن اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همراهــی بیشــتر در مشــارکت بــرای عــاج بخشــی یــک‬ ‫ضــرورت اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای دســتیابی بــه وضعیــت مطلــوب بایــد بــه ایــن مهــم توجــه‬ ‫و عمــل شــود تــا عــاج بخشــی ‪ ۱۰۰‬درصــدی خلیــج گــرگان رخ دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کار الیروبــی از کانــال اشــور در دســت اجــرا بــوده و کمتــر از یکســال‬ ‫بیــش از ‪ ۵۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه بــا اتمــام ان الیروبــی در کانــال هــای‬ ‫چاپقلــی و خزینــی هــم اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــرای الیروبــی کانــال اشــور ‪ ۳ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب‬ ‫شــده کــه تاکنــون ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال ان اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف طرح گردشگری اشوراده‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه در دولت قبل عملیات اجرایی طرح گردشــگری اشــوراده‬ ‫زمیــن زده شــده بــود امــا اجرایــی نشــدن ان داشــت طوالنــی می شــد‪ ،‬در بــه ایــن مهــم‬ ‫دولــت ســیزدهم توجــه شــده و بــا جدیــت اقــدام در دســتور کار قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی ایجــاد جــاده بــه طــول ‪ ۷۰۰‬متــر‪ ،‬توافــق بــا شــورای عالــی شهرســازی بــرای اجــرای‬ ‫طــرح گردشــگری اشــوراده در زمینــی بــه وســعت ‪ ۲۲‬هکتــار و توافــق بــا شــورای عالــی‬ ‫شهرســازی بــرای تغییــر کاربــری زمیــن هــای اجــرای طــرح را از جملــه اقدام انجام شــده‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬عــاج بخشــی خلیــج گــرگان هــم در راســتای شــتاب در اجــرای طــرح‬ ‫گردشــگری اشــوراده اســت که اســکله بندرترکمن هم الیروبی خواهد شــده و در بهار‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬بــه عنــوان اســکله گردشــگری از ان بهــره بــرداری کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا اجــرای الیروبی اســکله بندرترکمــن ‪ ،‬ورود اتوبــوس دریایی را خواهیم‬ ‫داشــت کــه بایــد بــا تــاش دســتگاه هــای مرتبــط موانــع ســر راه از جملــه حقوقــی‬ ‫ســریع تر برطــرف شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض شــهرداری گرگان به شناســه ملی ‪ 14002591975‬متقاضی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 14001144124800000677‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪403.14‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک ‪ - 89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی که‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ 14050 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪021 - 91013453‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 698‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫اغازگر رونق دیپلماسی مهارتی در گلستان‬ ‫با اموزش به کاراموزان ترکمنستان‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفـه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا امــکان امــوزش بــه کارامــوزان کشــور‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬فعالیــت مرکــز امــوزش فنــی و حرف ـه ای شهرســتان مــرزی مراوه تپــه اغازگــر‬ ‫رونــق دیپلماســی مهارتــی در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کارحمــزه کرایلــو اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مرکــز دولتــی بــا‬ ‫هشت کارگاه از جمله لوله کشی خانگی و تجاری گاز‪ ،‬پرورش قارچ‪ ،‬تعمیر موتورسیکلت‬ ‫و ســرویس و تعمیــر تراکتــور بــا صــرف ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار دولتــی در دهــه فجر امســال‬ ‫بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و عــاوه بــر هنرجویــان ایرانــی‪ ،‬بــه عالقــه منــدان کشــور‬ ‫ترکمنســتان هــم اموزش هــای مــورد تقاضــا را ارائــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایجــاد ایــن مرکــز اموزشــی دولتــی‪ ،‬فرصــت خوبــی بــرای ایــن شهرســتان‬ ‫محــروم‪ ،‬مــرزی و دورافتــاده بــرای توســعه روابــط بــا ســایر شــهرهای اســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان همچنیــن بــر توســعه ارائــه امــوزش بــه‬ ‫روســتاهای اســتان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬افزایــش امــوزش مهارتــی بــه ســاکنان روســتاهای‬ ‫اســتان‪ ،‬زمینه ســاز کاهــش محرومیــت و ایجــاد اشــتغال پایــدار و در نتیجــه کاهــش تمایــل‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫طرح های فناورانه سالمت‬ ‫پنج برابر شد‬ ‫معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی خراسان شــمالی گفــت‪ :‬در طــول عملکــرد‬ ‫دولــت ســیزدهم تعــداد طــرح هــای فناورانــه ســامت اســتان از ‪ ۶‬طــرح بــه ‪ ۳۲‬مــورد رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار دکتــر امیرعلــی قهرمانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح هــای‬ ‫فناورانــه بیشــتر در زمینــه هــای تجهیــزات پزشــکی و نــرم افزارهــای فنــاوری و اطالعــات ســامت‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن تعــداد اختراعــات در حــوزه ســامت نیــز از ‪ ۵‬اختــراع بــه ‪ ۱۴‬مــورد رســیده‬ ‫اســت کــه بیشــتر انهــا در زمینــه هــای گیاهــان دارویــی‪ ،‬وســایل توانبخشــی‪ ،‬فــراورده هــای نانــو و‬ ‫تجهیــزات پزشــکی اســت‪.‬‬ ‫قهرمانــی ادامــه داد‪ :‬طــرح هــای ارتبــاط بــا صنعــت اســتان نیــز بــه ســه طــرح در حــوزه هــای بیماری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬و لبنیــات افزایــش یافت‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تعــداد طرح هــای‬ ‫اتمــام یافتــه ایــن مرکــز نیــز طــرح در طــول عملکــرد دولــت از ‪ ۱۰۲‬مــورد بــه ‪ ۱۴۷‬طــرح رســید‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کســب رتبــه دوم علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در همایــش و فــن بــازار ملــی‬ ‫ســامت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬هفتمیــن همایــش و فــن بــازار ملــی ســامت‪ ،‬امســال بــا مشــارکت‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر کشــور و حضور فعال شــرکت های دانش بنیان‪ ،‬هســته های‬ ‫فنــاور‪ ،‬محققــان و فنــاوران حــوزه هــای مختلــف نظــام ســامت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫قهرمانــی افــزود‪ :‬گــروه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی نیــز توانســت بــا ایــده فناورانــه «عصــای‬ ‫هوشــمند خــود ایســتا» در جایــگاه دوم رتبــه هــای برتــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــده فناورانــه‬ ‫«عصای هوشــمند خود ایســتا» در حیطه توانبخشــی تجهیزات پزشــکی کاربرد دارد و نمونه اولیه‬ ‫ان نیــز ســاخته شــده اســت و در ایــن همایــش از نظــر بــازار فــروش‪ ،‬ســطح تکنولوژی مــورد ارزیابی‬ ‫و داوری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دانشــجو در ‪ ۱۷‬رشــته تحصیلی دارد‬ ‫کــه در هفــت دانشــکده ان زیــر نظــر ‪ ۱۹۲‬عضــو هیــات علمی تحصیل می کنند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بــه مهاجــرت اســت‪.‬‬ ‫کرایلــو ادامــه داد‪ ۴۷ :‬درصــد جمعیــت گلســتان در روســتاها ســکونت دارنــد کــه بســیاری از‬ ‫ان هــا حتــی یــک امــوزش مهارتــی را فرانگرفته انــد کــه بــرای جبــران ایــن نارســایی‪ ،‬برگــزاری‬ ‫دوره امــوز مهارتــی بــا اولویــت مناطــق محــروم در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن اولیــن کارگاه جهــادی امــوزش مهــارت در راســتای محرومیت زدایی در‬ ‫ســه روســتای محــروم اق قــا برگزار شــد‪.‬‬ ‫ش فنــی و حرف ـه ای بــر کســی پوشــیده‬ ‫کرایلــو در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه تاثیــر امــوز ‬ ‫نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی از دغدغه هــای مهــم دولتمــردان‪ ،‬تــاش و فعالیــت بــرای بســتن‬ ‫پرونــده بیــکاری اســت کــه در ایــن بخــش‪ ،‬برنامــه هفتــم توســعه براســاس مهارت امــوزی‬ ‫در دســت تدویــن اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان بــا بیــان ایــن کــه براســاس زیســت بــوم‬ ‫شهرســتان های اهــل سنت نشــین‪ ،‬اســتقبال خوبــی از اموزش هــای مهارتــی شــده‬ ‫اســت‪،‬گفت‪ :‬تــاش می کنیــم عدالــت در توزیــع امکانــات و تجهیــزات و برگــزاری دوره هــای‬ ‫اموزشــی مــورد نیــاز در همــه شهرســتان ها از جملــه مناطــق اهــل سنت نشــین رعایــت شــود‪.‬‬ ‫کرایلــو از میزبانــی برگــزاری بیســتمین دوره مســابقات فنــاوری اطالعــات در گلســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن مســابقات اواخــر بهمــن مــاه امســال در ‪ ۶‬رشــته پــردازش ابــری‪ ،‬طراحــی و توســعه‬ ‫وب‪ ،‬راهکارهــای نرم افــزاری بــرای تجــارت‪ ،‬توســعه نرم افزارهــای موبایــل‪ ،‬مدیریــت سیســتم های‬ ‫تحــت شــبکه و همچنیــن هنــر بازی هــای ســه بعــدی رایانـه ای برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طرح هــای نخلســتان (ویــژه فارغ التحصیــان دانشــگاهی) و کهــاد‬ ‫(ویــژه دانشــجویان) در ایــن اســتان‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ایــن طرح هــا بــرای برطــرف کــردن خالهــای‬ ‫اموزش هــای مهارتــی بــا رویکــرد ای تــی در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری خراسان شمالی‬ ‫به فعاالن صنایع دستی استان‬ ‫‪ ۳۷‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫پرداخت شد‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫از ابتــدای ســال تاکنــون بــه فعــاالن صنایــع دســتی اســتان ‪ ۳۷‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار علــی مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫تســهیالت بــه ‪ ۵۰۰‬نفــر از هنرمنــدان بــرای توســعه فعالیــت کارگاه هــای صنایــع‬ ‫دســتی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنــان پرداخــت ایــن تســهیالت از طریــق ســامانه کارا ادامــه دارد و‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد پــس از ثبــت نــام در ایــن ســامانه مراحــل دریافــت وام خــود‬ ‫را پیگیــری کننــد و بــرای کمــک بــه توســعه فعالیــت تولیدکننــدگان صنایــع دســتی‬ ‫اســتان بــه زودی تســهیالت جدیــد ابــاغ مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫در حــوزه صنایــع دســتی اســتان ‪ ۱۸‬هــزار صنعتگــر فعــال هســتند کــه بیــش از ‪۶۰‬‬ ‫درصــد از انــان را بانــوان تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬رشــته هــای صنایــع دســتی در اســتان بیشــتر شــامل‬ ‫دســت بافته هــای داری‪ ،‬نســاجی ســنتی‪ ،‬چــرم دوزی و صنایــع چوبــی اســت و امیــد‬ ‫مــی رود بــا نــگاه حمایتــی دولــت‪ ،‬تولیــد در ایــن بخــش توســعه یافتــه و صــادرات‬ ‫هــم بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫مســتوفیان اظهــار کــرد‪ :‬صنایــع دســتی فعالیتــی اقتصــاد محــور و خانــواده محــور‬ ‫اســت و خراســان شــمالی بــه عنــوان گنجینــه اقــوام دارای تنــوع بســیار در دســت‬ ‫بافتــه داری اســت از ایــن رو ظرفیــت هــای بســیار بــرای رونــق اقتصــاد در ایــن‬ ‫بخــش وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره راه انــدازی بازارچــه هــای فــروش صنایــع‬ ‫دســتی در اســتان گفــت‪ :‬ایــن بازارچــه هــا بــا هــدف کمــک بــه بازاریابــی و تامیــن‬ ‫بــازار فــروش محصــوالت تولیــدی صنعتگــران بــه ویــژه زنــان راه انــدازی مــی شــود تــا‬ ‫ایــن تولیدکننــدگان بــا حداقــل ســرمایه‪ ،‬بــازار فــروش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مســتوفیان افــزود‪ :‬اکنــون در مرکــز اســتان در خیابــان امیریــه و حســینیه‬ ‫جاجرمی هــا‪ ۵۰ ،‬غرفــه بازارچــه صنایــع دســتی دایــر اســت و ایجــاد ایــن غرفــه هــا‬ ‫تــداوم دارد و برنامه ریــزی شــده تــا اواخــر بهــار ســال اتــی ‪ ۵۰‬غرفــه دیگــر در اســتان‬ ‫راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــمار غرفــه بازارچــه هــای فــروش صنایــع دســتی اســتان‬ ‫تــا خردادمــاه ســال اتــی بــه ‪ ۱۰۰‬غرفــه مــی رســد افــزود‪ :‬اخیــرا در شــهربازی بجنــورد‬ ‫اجــرای ‪ ۱۰‬غرفــه در زمینــی بــه وســعت ‪ ۱۰۰‬مترمربــع وارد مرحلــه اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور بــا هــدف اجــرای برنامــه اشــتغال گســترده‬ ‫بــه دولــت اجــازه مــی دهــد ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع حاصلــه از مابــه التفــاوت قیمــت‬ ‫حامل هــای انــرژی را بــه حســاب خاصــی نــزد خزانـه داری کل کشــور واریــز و منابــع‬ ‫حاصلــه را در جهــت حمایــت از طرح هــای اشــتغالزا پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجــه نیــز بــه منظــور کمــک بــه توســعه اشــتغال‬ ‫دانش بنیــان و صنایــع خــاق از طریــق معرفــی بــه بانــک هــای عامــل پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫از اغــاز تاســیس خراســان شــمالی تاکنــون بیــش از ‪ ۲۱‬هــزار نفــر امــوزش هــای‬ ‫تخصصــی و علمــی صنایــع دســتی را دریافــت کــرده انــد و مجمــوع مجوزهــای صــادر‬ ‫شــده در بخــش مشــاغل خانگــی نیــز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۷۶‬مجــوز بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۵۰‬هــزار مترمربــع گلیم ســفره کــردی در خراســان شــمالی بافتــه می شــود‬ ‫کــه بــا توجــه بــه تجمــع بافنــدگان ان در شهرســتان بجنــورد‪ ،‬ایــن منطقــه بــه عنــوان‬ ‫شــهر ملــی گلیم ســفره کردی ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان یــک میلیــون نفــری خراســان شــمالی در شمالشــرق کشــور دارای اقــوام‬ ‫کــرد‪ ،‬کرمانــج‪ ،‬تــرک‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬تــات و بلــوچ اســت کــه صنایــع دســتی هــر یــک از‬ ‫انهــا ویژگــی هــای منحصــر بــه فــردی دارد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شکاف طبقاتی و کاشت‬ ‫درخت پول!‬ ‫ایــن روزهــا کــه همــه کارشــناس اقتصــادی شــده انددوباره‬ ‫اوضــاع اقتصــادی مملکــت نــا فــرم کشمشــی شــده و‬ ‫قیمــت هــا از حالــت نجومــی و فضایــی هــم عبــور کــرده‬ ‫انــد و بســیاری از ماشــین حســاب هــای ده دوازده رقمــی‬ ‫قــادر بــه محاســبه قیمــت برخــی امــاک و اجنــاس و‬ ‫خــودرو هــا و ‪ ...‬نیســتند! در واقــع ان داســتان میــل بــه‬ ‫بــی نهایــت کــه در ریاضــی خوانــده بودیــم در حــال تحقــق‬ ‫اســت و در برخی معامالت از اعدادی اســتفاده می شــود‬ ‫کــه قبــا ًفقــط بــرای اندازه گیــری اجــرام اســمانی اســتفاده‬ ‫مــی شــد! مــردم هــم بــه دو قســمت نــا مســاوی تقســیم‬ ‫شــده اند‪ .‬عــده ای روز بــه روز بــه ثــروت شــان افــزوده مــی‬ ‫شــود و عــده ای کثیــری هــم روز بــه روز از خــط فقــر فاصلــه‬ ‫میگیرنــد و اگــر تــا دیــروز خریــد خانــه و ماشــین و ســفر و ‪..‬‬ ‫برایشــان بــه یــک رویــا تبدیــل شــده بــود االن بــرای خریــد‬ ‫گوشــت و برنــج و دارو هــم بایــد برنامه ریــزی کننــد و بــه‬ ‫فکر وام باشــند‪ ( .‬یعنی توصیه ان کارشــناس تپل رســانه‬ ‫ملــی هــم کــه مــی فرمــود برنــج خالــی بخوریــد هــم‬ ‫دمده شــده اســت‪ ).‬البته در ســایر کشــور ها این فاصله‬ ‫را بــا مــات مالیــات شــفاف و اساســی پــر مــی کننــد‪ ،‬ولــی‬ ‫در والیــت مــا ســرنا را از ســر گشــادش مــی نوازنــد و حتــی‬ ‫بــا پرداخــت یارانــه هــای پنهــان و شــوخی گرفتــن مالیــات‪،‬‬ ‫ایــن شــکاف در حــال تبدیــل شــدن بــه دره اســت! دولــت و‬ ‫مجلــس هــم ایــن البــا بیشــتر تماشــاچی هســتند!‬ ‫بــه هــر حــال از نماینــده ای کــه از قیمــت گوشــت در‬ ‫بــازار خبــر نــدارد و تمــا تالشــش را بــرای انتخابــات دور بعــد‬ ‫گذاشــته و دولتــی کــه هنــوز بــرای قطــع یارانــه پولــدار هــا‬ ‫دســت دســت مــی کنــد‪ ،‬انتظــاری بیشــتر از ایــن نیســت‪.‬‬ ‫بــه قولــی «مــا زیــاران چشــم یــاری داشــتیم‪ ،‬یــاران هــم‬ ‫متقابــا ًاز مــا چشــم یــاری داشــتند‪ ،‬مــا منتظــر انهــا و انهــا‬ ‫هــم منتظــر مــا»‪ ،‬االن اوضــاع اقتصــادی مملکــت ایــن‬ ‫اســت کــه مشــاهده مــی فرمائیــد! البتــه نــا گفتــه نمانــد ما‬ ‫هــم راضــی بــه تحمیل فشــار به دولت و مجلس نیســتیم‬ ‫و خودمــان یــک جــوری اوضــاع را کنتــرل مــی کنیــم!‬ ‫امــا عمــو ســیفی ( ســرایدار مفخــم مدرســه مــا) نظــرش با‬ ‫متفــاوت اســت و معتقــد اســت همــه انســان هــا در وجــود‬ ‫شــان از نبوغ مالی بهره مند هســتند ولی راه بیدار کردن‬ ‫ایــن نبــوغ فــردی را نمــی داننــد‪ .‬چــرا کــه افــراد عــادی روی‬ ‫کســب درامــد معمولــی تمرکــز مــی کننــد ولــی افــراد کار‬ ‫افریــن روی خــود کار تمرکــز مــی کننــد و ممکــن اســت تــا‬ ‫چنــد ســال هــم بــه ســود نرســند ولــی در نهایــت درخــت‬ ‫پولــی کــه کاشــته انــد‪ ،‬ثمــر مــی دهــد!‬ ‫شــما ممکــن اســت رئیــس بزرگتریــن بانــک اســامی خــاور‬ ‫میانــه باشــید ولــی تمــام هــم و غــم تــان بانــک و امــورات‬ ‫مربــوط بــه کارتــان باشــد و حتــی ممکن اســت طالهــای جاری‬ ‫همســرتان کــه شــوهرش یــک کارمنــد دون پایــه اســت‪ ،‬از‬ ‫همســر شــما بیشــتر و خانــه شــان هــم از خانــه شــما بزرگتــر‬ ‫باشــد‪ ،‬چــرا کــه شــما روی کار و مدیریــت تــان تمرکــز داریــد‪.‬‬ ‫ولــی وقتــی موعــدش کــه فــرا برســد بــا یــک کلیــک ‪3000‬‬ ‫میلیــارد تومــان از پــول بیــت المــال در کســری از ثانیــه بــه‬ ‫حســاب شــخصی شــما در کانــادا واریــز مــی شــود و شــما‬ ‫مــی توانیــد بــا یــک پــرواز فرســت کلــس بــه انجــا رفتــه و در‬ ‫کازینوهــای بــاد کفــر‪ ،‬بــا قمــار و ســایر تفریحــات ســالم بــه‬ ‫غنــی ســازی اوقــات فراغــت تــان بپردازیــد!‬ ‫عــده دیگــری هــم نهــال شــان را در جهــاد کشــاورزی‬ ‫کاشــته انــد و شــرکتی کــه در طــول عمــر کوتاهــش یــک‬ ‫تــن کاالی اساســی وارد نکــرده اســت حــاال مــی خواهــد ‪13‬‬ ‫میلیــون تــن از انهــا را بــا ریــال دولــت و ارز بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫وارد کنــد! کاالهایــی کــه اندکــی پــس و پیــش شــدن زمــان‬ ‫انجــام هــر یــک از مراحــل متنــوع واردات­شــان‪ ،‬مــی توانــد‬ ‫قحطــی و تنــش اجتماعــی در پــی داشــته باشــد!‬ ‫فقــط یادتــان باشــد نهــال ایــن درختانــی را کــه عمو ســیفی از‬ ‫انهــا یــاد مــی کنــد‪ ،‬در هیــچ نهالســتانی پیــدا نمــی شــود؛ ولی‬ ‫شــما می توانید با کمی زد و بند و وصل شــدن ســیم تان به‬ ‫برخــی اقــا زاده هــا و ســاطین‪ ،‬قلمــه هایــی از انهــا خریــداری‬ ‫کنیــد و بــار تــان را ببندیــد و خرتــان را دو ســره کرایــه بدهیــد!‬ ‫کــف رودخانــه هتــل بســازید و کســی جــرات خــراب کردنــش‬ ‫را نداشــته باشــد؛ بــا داشــتن درامــد میلیــاردی (البتــه بــه دالر)‬ ‫مالیــات نپردازیــد‪ ،‬بازیکــن درجــه ســه وارد کنیــد و بــه اســم‬ ‫بازیکــن همطــراز تیــم هــای درجــه یــک اروپایــی بــه تیمهــای‬ ‫لیــگ برتــری قالــب کنیــد و قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫فقــط ایــن البــا مــا متوجــه نشــدیم ایــن درخــت پولــی کــه‬ ‫خــود ســیف اللــه کاشــته کــی ثمــر مــی دهــد و ایشــان روی‬ ‫چــه کاری تمرکــز کــرده کــه بــا ‪ 50‬ســال ســن و دو شــیفت‬ ‫کار‪ ،‬امســال تــوان اجــاره همــان بیغولــه قبلــی را نــدارد‪،‬‬ ‫حقــوق ماهیانــه اش کلــی بــه خــط فقــر بدهــکار اســت و‬ ‫هــر مــاه از در و همســایه دســتی مــی گیــرد و بــا چــک و‬ ‫لگــد صــورت خــودش و زن و بچــه را ســرخ نگــه مــی دارد؟!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪698‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪1‬‏‪.‬‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪2‬‏‪.‬‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪3‬‏‪.‬‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪4‬‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪5‬‏‪.‬‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫استفاده از فرش‬ ‫فانتزی در چیدمان‬ ‫منزل‬ ‫داود توســلی نــوروزی ‪ -‬در ســال های اخیــر فرش هــای‬ ‫فانتــزی بســیار مــورد توجــه عمــوم قــرار گرفته انــد‪ .‬دلیــل‬ ‫محبوبیــت فرش هــای فانتــزی تنــوع طــرح‪ ،‬رنــگ‪ ،‬جنــس‬ ‫الیــاف بــه کار رفتــه‪ ،‬حمــل و جابجایــی راحــت‪ ،‬شستشــوی‬ ‫اســان و همچنیــن قیمــت اقتصــادی ان بــرای خانــواده اســت‪.‬‬ ‫قبــل از انتخــاب یــک فــرش مناســب باید بــه کاربرد و محل‬ ‫قرارگیــری ان در خانــه خــود دقــت کنیــد‪ .‬امــروزه افــراد بــرای‬ ‫اینکــه ظاهــری مــدرن بــه دکوراســیون منــزل خــود بدهنــد‪،‬‬ ‫از فرش هــای فانتــزی در محل هــای مختلــف منــزل خــود‬ ‫ماننــد پذیرایــی‪ ،‬اشــپزخانه‪ ،‬اتــاق خواب هــا و حتــی راهروها‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫فرش هــای فانتــزی عــاوه بــر اینکــه از نظــر جنــس‪،‬‬ ‫بافــت‪ ،‬ابعــاد و شــکل ظاهری شــان کــه می توانــد دایــره‪،‬‬ ‫بیضــی‪ ،‬مســتطیل یــا مربــع باشــد‪ ،‬انــواع متنوعــی دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن فرش هــا برحســب اینکــه در کجــا قــرار می گیرنــد‬ ‫هــم متفــاوت هســتند؛ بــه عنــوان مثــال فــرش فانتــزی‬ ‫اشــپزخانه‪ ،‬فــرش فانتــزی پذیرایــی‪ ،‬فــرش فانتــزی اتــاق‬ ‫خــواب کــودک و نوجــوان و غیــره‪.‬‬ ‫ایــن همــه تنــوع باعــث افزایــش کاربــرد ایــن فرش هــا‬ ‫می شــود‪ .‬فرش هــای فانتــزی را بــه دلیــل رنــگ و نقش هــای‬ ‫متنوعــی کــه دارنــد‪ ،‬بــه راحتــی می تــوان بــا ســایر وســایل‬ ‫منــزل ماننــد مبلمان هــا هماهنــگ کــرد‪.‬‬ ‫استفاده از فرش فانتزی در چیدمان منزل‬ ‫نکتــه مهمــی کــه بایــد هنــگام خریــد یــک فــرش فانتــزی‬ ‫بــه ان توجــه کنیــد ان اســت کــه تراکــم ایــن نــوع فرش هــا‬ ‫نســبت بــه فرش هــای کالســیک ماشــینی و دســتبافت‬ ‫بســیار کمتــر اســت؛ بنابرایــن بهتــر اســت کــه انهــا را در‬ ‫محل هایــی کــم رفــت و امــد هســتند‪ ،‬پهــن کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه بــه تناســب طــرح و نقــش و رنگ هــای فــرش فانتــزی‬ ‫بــا رنــگ دیــوار یــا کاغــذ دیــواری و رنــگ کلــی بــکار رفتــه در‬ ‫اتــاق مــورد نظــر خیلــی مهــم اســت‪ .‬زیــرا دقــت بــه ایــن مورد‬ ‫باعــث زیباتــر شــدن اتــاق و جلوگیــری از اشــفتگی رنگــی‬ ‫دکوراســیون خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی خریــد فــرش فانتــزی بــه ســلیقه شــما و‬ ‫ســبکی کــه دوســت داریــد‪ ،‬بودجـه ای کــه می توانیــد صــرف‬ ‫کنیــد و محلــی کــه فــرش فانتــزی مــدرن خــود را در ان پهــن‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بســتگی دارد‪ .‬در کنــار ایــن مــوارد بهتــر اســت بــه‬ ‫چــرک بــردار بــودن فــرش؛ بدیــن معنی که تمیز نگهداشــتن‬ ‫ان اســان باشــد و زود کثیــف نشــود‪ ،‬طــول عمــر فــرش و‬ ‫جنــس الیــاف بــه کار رفتــه در ان توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫استفاده از فرش فانتزی در چیدمان منزل‬ ‫در بــازار فــرش فانتــزی طوســی‪ ،‬ســفید‪ ،‬کــرم و مشــکی‬ ‫موجود اســت؛ اما بهتر اســت که قبل از انتخاب نهایی‪ ،‬به‬ ‫هارمونــی و هماهنگــی رنــگ فــرش بــا ســایر وســایل موجــود‬ ‫در فضــای مــورد نظرتــان توجــه کنیــد‪ .‬فرشــی متناســب بــا‬ ‫ابعــاد و انــدازه اتــاق انتخــاب کنیــد؛ زیــرا فرشــی کــه بزرگتر یا‬ ‫انــدازه اتــاق باشــد‪ ،‬فضــای ان را کوچک تــر و شــلوغ نشــان‬ ‫می دهــد و درصورتــی کــه انــدازه فــرش در حــد یــک قالیچــه‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه جایــی زیبایــی بخشــیدن بــه فضــا ماننــد یــک چیــز‬ ‫اضافــی در انجــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫چرا خرید فرش فانتزی برای منزل الزم است؟‬ ‫خریــد فــرش فانتــزی بــرای خانــه و محل کار شــما مزیتهای‬ ‫زیــادی دارد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫فــرش فانتــزی گزینــه مناســب بــرای افــراد ســاده پســند و‬ ‫بــرای مکان هایــی بــا دکوراســیون مینیمــال اســت‪.‬‬ ‫مزیــت قیمــت؛ فرش هــای فانتــزی مــدرن عــاوه بــر‬ ‫طــرح و رنگ هــای بــه روز و متنــوع‪ ،‬قیمــت مناس ـب تری از‬ ‫فرش هــای کالســیک موجــود در بــازار دارنــد‪ .‬در مــورد قیمت‬ ‫فــرش فانتــزی و مــدرن بهتــر اســت بدانیــد کــه هــر چقــدر‬ ‫تراکــم فــرش پاییــن تــر باشــد‪ ،‬قیمــت فــرش فانتــزی هــم‬ ‫کمتــر خواهــد بــود‪ .‬جنــس الیــاف بــه کار رفتــه نیــز در قیمت‬ ‫فــرش فانتــزی موثــر اســت؛ اگــر جنــس الیــاف پلــی اســتر‬ ‫باشــد‪ ،‬قیمــت فــرش پایین تــر خواهــد بــود‪ .‬بــه دلیــل قیمت‬ ‫پایین تــر ایــن فرش هــا نســبت بــه فــرش کالســیک‪ ،‬هزینــه‬ ‫تغییــر دکوراســیون را کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫فرش هــای فانتــزی برخــاف فرش هــای کالســیک‪ ،‬معموال‬ ‫بــدون پــرز هســتند و باعــث بــروز حساســیت نمی شــوند؛‬ ‫زیــرا از الیــاف پروپیلــن در بافــت انهــا اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫مانــدگاری و دوام بــاالی فــرش فانتــزی نســبت بــه قیمتــی‬ ‫کــه بــرای ان می پردازیــد؛ زیــرا بــا جدیدتریــن دســتگاه ها‬ ‫و متدهــای روز بافتــه می شــوند و تولیدکننــدگان فــرش‬ ‫ســعی می کننــد از بهتریــن الیــاف موجــود در تولیــد اینگونــه‬ ‫فرش هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ در برابر حرارت و رطوبت مقاوم هستند‪.‬‬‫‪ -‬قابل شستشو هستند‪.‬‬ ‫انواع فرش فانتزی‬ ‫هنگامــی کــه بــرای خریــد فــرش فانتــزی بــه بــازار می رویــد‬ ‫بــا انــواع متفاوتــی از فــرش در طــرح و رنــگ‪ ،‬ابعــاد‪ ،‬قالــب‬ ‫ظاهــری مثــل دایــره یــا مســتطیل و جنس و انــدازه الیاف به‬ ‫کار رفتــه مواجــه می شــوید‪ .‬همانطــور که گفتیــم فرش های‬ ‫فانتــزی انــواع متنوعــی دارنــد کــه هــر کــدام بــا اســم خــاص‬ ‫خــود شــناخته می شــوند‪ .‬بــا شــناخت انــواع فــرش فانتــزی‪،‬‬ ‫توجــه بــه ســلیقه نیــاز خــود‪ ،‬بهتــر می توانیــد فــرش مــورد‬ ‫نظــر بــا فضــای منــزل خــود را خریــداری می کنــد‪.‬‬ ‫از محبــوب تریــن و جدیدتریــن مــدل هــای فــرش فانتــزی‬ ‫می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫فرش شگی‬ ‫فــرش شــگی‪ ،‬یــک نــوع فــرش فانتــزی پــرز بلنــد اســت‪ .‬از‬ ‫فــرش فانتــزی شــگی معمــوال در محل هایــی که رفــت و امد‬ ‫کــم اســت‪ ،‬کاربــرد دارد؛ زیــرا پاخوردگــی و ســاییدن پــس از‬ ‫مدتــی باعــث می شــود کــه پرزهــای بلنــد شــگی بــه حالــت‬ ‫خوابیــده و افتــاده دراینــد و از زیبایــی و جلــوه ان کــم کنــد‪.‬‬ ‫گــرد و غبــار بــه راحتــی بیــن پرزهــای بلنــد فــرش شــگی باقی‬ ‫می مانــد؛ در نتیجــه گزینــه مناســبی بــرای اتــاق کــودکان و‬ ‫افــراد مبتــا بــه الــرژی‪ ،‬نخواهــد بود‪ .‬شستشــو فرش شــگی‬ ‫بــه دلیــل پرزهــای بلنــد ان‪ ،‬کمــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫فرش شنل‬ ‫فــرش شــنل جــزو بــه روزتریــن فرش هــای ماشــینی شــهر‬ ‫کاشــان اســت کــه بــه فــرش بلژیکــی هــم معــروف اســت‪.‬‬ ‫ظاهــر و طراحــی ایــن فــرش فانتــزی و مــدرن کامــا بــا‬ ‫فرش های ســنتی کاشــان متفاوت اســت‪ .‬معموال در ابعاد‬ ‫کوچــک بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫در بافــت ایــن فــرش از نــخ پلــی اســتر و پلــی پروپیلــن‬ ‫و همچنیــن نــخ شــنل اســتفاده شــده اســت کــه باعــث‬ ‫برجســته شــدن نقــوش فــرش شــنل می گــردد‪ .‬طــرح‬ ‫و نقش هــای فــرش شــنل معمــوال ســاده و رنگ هــای‬ ‫بــه کار رفتــه در ان خــاص‪ ،‬روشــن و بــراق هســتند؛ در‬ ‫نتیجــه ان را انتخابــی مناســب بــرای دکوراســیون مــدرن‬ ‫امــروزی می کننــد‪.‬‬ ‫فرش وینتیج‬ ‫فــرش فانتــزی وینتیــج بســیار شــبیه بــه فرش هــای قدیمــی‬ ‫اســت کــه ظاهــری کهنــه دارنــد‪ .‬بــه فــرش وینتیــج‪ ،‬فــرش‬ ‫کهنــه نمــا هــم گفتــه شــود‪ .‬ایــن فرش هــا بــه گونـه ای بافتــه‬ ‫می شــوند کــه ظاهــری شــبیه بــه فرش هــای اصیــل و‬ ‫قدیمــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فرش فانتزی ترک‬ ‫در بافــت فــرش هــای تــرک از رنــگ بنــدی هــای مالیــم و‬ ‫روشــن مثــل گلبهــی و رنــگ هــای خنثــی ماننــد طوســی‪،‬‬ ‫فیلــی‪ ،‬نقــره ای و دودی اســتفاده مــی شــود‪ .‬در واقــع رنــگ‬ ‫بنــدی الیــت فــرش فانتــزی تــرک‪ ،‬وجــه تمایــز و شــاخصه‬ ‫منحصــر بــه فــرد ان اســت‪.‬‬ ‫فرش گبه‬ ‫یکــی از اصل هــای مهــم در طراحــی دکوراســیون منــزل‪،‬‬ ‫توجــه بــه طــرح و رنــگ مناســب فــرش اســت‪ .‬بهتریــن‬ ‫انتخاب برای ایجاد دکوراسیونی مدرن‪ ،‬مینیمال و خالقانه‬ ‫در فضــای خانــه‪ ،‬فــرش فانتزی اســت‪ .‬فرش هــای فانتزی از‬ ‫جملــه فرش هایــی هســتند کــه بــه دلیــل رنگ هــای خنثــی و‬ ‫شــادی کــه در انهــا بــه کار رفته و همچنین طرح های شــیک‬ ‫و مــدرن انهــا‪ ،‬بیــن طراحــان دکوراســیون و عمــوم مــردم از‬ ‫محبوبیــت باالیــی برخوردارنــد‪.‬‬ ‫به گزارش وب گاه بیتوته‪ ،‬با توجه به تنوع باالی فرشهای‬ ‫فانتــزی موجــود در بــازار‪ ،‬در انتخــاب محدودیتــی نخواهیــد‬ ‫داشــت‪ .‬فقــط بایــد در حیــن خریــد بــه تناســب کاربــرد فرش‬ ‫بــا فضــای موردنظرتــان‪ ،‬ابعــاد فضــای موردنظــر‪ ،‬هارمونــی‬ ‫رنــگ و طــرح هــای فــرش فانتــزی دقــت کنید‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 12‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 698‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫گرومینگ کودک در‬ ‫فضای سایبری چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫بدافزار ‪ PlugX‬از طریق‬ ‫دستگاه های ‪ USB‬به رایانه های‬ ‫شخصی ویندوزی نفوذ می کند‬ ‫گرومینــگ کــودک یــا دوســتی و برقــراری ارتبــاط عاطفــی بــا‬ ‫خردســاالن و افــراد زیــر ســن قانونی«بــرای تســهیل در ارتبــاط‬ ‫و ســوء جنســی انالیــن و‪/‬یــا مالقــات فیزیکــی بــا انهــا بــا هــدف‬ ‫ارتــکاب ســوء اســتفاده جنســی» اســت‪.‬‬ ‫گرومینــگ ســایبری زمانــی اســت کــه شــخصی (اغلــب یــک‬ ‫بزرگســال) بــا کودکــی بــه صــورت انالیــن دوســت مــی شــود و ارتبــاط‬ ‫عاطفــی بــا اهــداف ســوء اســتفاده جنســی‪ ،‬بهــره کشــی جنســی یــا‬ ‫قاچــاق ایجــاد مــی کنــد‪ .‬اهــداف اصلــی گرومینــگ ســایبری عبارتنــد‬ ‫از‪ :‬جلــب اعتمــاد از کــودک‪ ،‬بــه دســت اوردن اطالعــات شــخصی از‬ ‫کــودک (اغلــب ماهیــت جنســی ‪ -‬ماننــد مکالمــات جنســی‪ ،‬تصاویــر‬ ‫یــا فیلــم هــا) بــه منظــور تهدیــد و بــاج گیــری مــی باشــد‬ ‫اغلــب مجرمــان ســایبری به دنبــال سوءاســتفاده از معصومیت‬ ‫نوجوانــان هســتند و بــا روش هــای مختلــف انهــا را فریــب‬ ‫می دهنــد تــا کارهایــی انجــام دهنــد کــه در شــرایط عــادی هرگــز‬ ‫دســت بــه ان نمی زدنــد‪ .‬بــه ایــن کار مهندســی اجتماعــی گفتــه‬ ‫می شــود کــه بــه معنــی مجــاب یــا فریــب دادن روانشــناختی‬ ‫قربانــی مــی باشــد کــه در نتیجــه فــرد بــا میــل خــود اطالعــات‬ ‫بســیار حســاس و خصوصــی خــود را در اختیــار مجــرم قــرار داده‬ ‫یــا دســت بــه کاری خطــر افریــن می زنــد‪.‬‬ ‫مجرمیــن گرومینــگ اغلــب بــا ســواالت نامحســوس و کلــی در‬ ‫مــورد ســن‪ ،‬ســرگرمی هــا‪ ،‬مدرســه‪ ،‬خانــواده بچــه هــا صحبــت‬ ‫مــی کننــد‪ .‬انهــا همچنیــن کــودکان را بــا هدایــا‪ ،‬پیشــنهادهایی‬ ‫بــرای هدیــه یــا راهنمایــی و لطــف بــدون توقــع بــه کــودکان جذب‬ ‫مــی کننــد‪ .‬پــس از جلــب اعتمــاد‪ ،‬اغلــب از کــودک می خواهنــد‬ ‫عکس هــا یــا ویدیوهــای برهنــه را بــه اشــتراک بگــذارد و در‬ ‫مکالمــات ازاردهنــده جنســی شــرکت کنــد‪ .‬بســیاری از انهــا نیــز‬ ‫بــه منظــور ازار و اذیــت مــی خواهنــد کــودک را در مکانــی خلــوت‬ ‫مالقــات کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬کــودکان و نوجوانــان نیــز می تواننــد‬ ‫نااگاهانــه فراینــد گرومینــگ را هنــگام شــرکت در وب ســایت ها‬ ‫یــا انجمن هایــی بــا پیشــنهادات ســوداور ماننــد پــول در ازای‬ ‫اطالعــات تمــاس یــا عکس هــای خصوصــی خــود اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫ناشــناس بــودن و در دســترس بــودن فنــاوری دیجیتــال بــه‬ ‫ســودجویان اجــازه می دهــد بــه چنــد کــودک در یــک زمــان نزدیک‬ ‫شــوند‪ ،‬بنابرایــن مــوارد گرومینــگ ســایبری بــه طــور تصاعــدی‬ ‫چنــد برابــر می شــود‪ .‬یــک نظرســنجی در بریتانیــا در ســال ‪2012‬‬ ‫نشــان داد کــه ‪ 42‬درصــد از کــودکان (‪ 11‬تــا ‪ 16‬ســاله) پیوســت‬ ‫هــای انالیــن را از طریــق ایمیــل از غریبــه هــا دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مشــابه‪ ،‬در یــک مطالعــه متفــاوت متشــکل از ‪264‬‬ ‫مــورد گرومینــگ گــزارش شــده اســت کــه‪« :‬مظنونــان در ‪93.4‬‬ ‫درصــد مــوارد درخواســت تصاویــر جنســی کردنــد‪ ،‬در ‪ 24‬درصــد‬ ‫مــوارد‪ ،‬فــرد جــوان بــا توزیــع تصاویــر موجــود یــا اســیبهای دیگــر‬ ‫تهدیــد شــد‪ .‬در ‪ 30‬درصــد مــوارد‪ ،‬فــرد جــوان واقعــا ً تصاویــر‬ ‫جنســی ارســال کــرده اســت‪ .‬و در ‪ 35.5‬درصــد مــوارد مظنــون‬ ‫تصاویــر جنســی خــود را بــرای قربانــی ارســال می کــرد یــا از‬ ‫جــوان درخواســت می کــرد تــا بــا وب کــم ارتبــاط برقــرار نمایــد‪».‬‬ ‫(‪ .)ICMEC‬برعکــس‪ ،‬تنهــا مــوارد معــدودی از محکومیــت بــه‬ ‫جــرم گرومینــگ ســایبری در ســطح جهــان وجــود دارد‪ ،‬زیــرا دو‬ ‫ســوم کشــورهای جهــان هیــچ قانــون خاصــی در مــورد گرومینــگ‬ ‫ســایبری کــودکان ندارنــد‪.‬‬ ‫فراینــد گرومینــگ ســایبری بــا ســرعت اتفــاق مــی افتــد امــا اثــار‬ ‫منفــی و زیانبخــش ان بــر قربانــی مــی توانــد طوالنــی مــدت باشــد‪.‬‬ ‫کــودک قربانــی‪ ،‬عــاوه بــر احســاس تجــاوز و خیانــت‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫احســاس گنــاه داشــته باشــد کــه منجــر بــه ســرزنش خــود و کاهــش‬ ‫عــزت نفــس وی مــی گــردد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬نــه تنهــا افزایــش اگاهــی در‬ ‫مــورد خطــرات گرومینــگ ســایبری و شــیوه هــای ایمــن فنــاوری های‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬بلکــه بــرای قوانیــن بیــن المللــی بــرای جــرم انــگاری انــواع‬ ‫گرومینــگ کــودکان بســیار مهــم اســت‪ .‬گرومینــگ ســایبری اغلــب‬ ‫بــه عنــوان دروازه ای بــرای جرایــم جــدی تــر بهــره کشــی جنســی از‬ ‫کــودکان در نظــر گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای مثــال ممکــن اســت فــرد بالــغ بــه تمامــی درد و دل هــای‬ ‫نوجــوان گــوش داده و در ادامــه بــرای او هدایــای خاصــی ارســال‬ ‫کنــد‪ .‬انهــا دائمــا در تالشــند تــا توانایــی تصمیــم گیــری عاقالنــه‬ ‫نوجوان را از او بگیرند و به مرور در مکالمات از مباحث جنســی‬ ‫حــرف می زننــد‪ ،‬فیلــم یــا تصاویر مســتهجن به انها نشــان داده و‬ ‫درخواســت مالقــات حضــوری را مطــرح می کننــد‪.‬‬ ‫عواقــب و اتفاقاتــی کــه در یــک رابطــه گرومینــگ رخ می دهــد‬ ‫بــرای افــراد مختلــف یکســان نیســت‪ .‬یکــی از اســیب هایی که در‬ ‫این موارد به نوجوان وارد می شــود‪ ،‬اســیب روانشــناختی اســت‬ ‫کــه حاصــل از فریــب خــوردن و کنتــرل شــدن وی توســط یــک‬ ‫فــرد بالــغ می باشــد‪ .‬در صورتــی کــه مالقــات حضــوری صــورت‬ ‫بگیــرد‪ ،‬احتمــال ازار و اذیــت جســمانی وجــود دارد‪ ،‬کــه می توانــد‬ ‫بــه سوءاســتفاده جنســی نیــز منجــر شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر تمامــی مــوارد بــاال‪ ،‬ممکــن اســت مجــرم از نوجــوان‬ ‫عکــس یــا فیلمــی هــم ضبــط کنــد (کاری کــه بــه ان سکســتینگ‬ ‫گفتــه می شــود)‪ ،‬کــه نتیجــه ان می توانــد پورنوگرافــی کــودکان‪،‬‬ ‫بردگــی جنســی و سوءاســتفاده های دیگــر خواهــد بــود‪ .‬بســیاری‬ ‫از ایــن افــراد دارای میــل شــدید جنســی نســبت بــه کــودکان‬ ‫هســتند‪ .‬بــه هــر حــال در چنیــن روابطــی‪ ،‬حقــوق بنیــادی کــودک‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫پیشگیری و محافظت در برابر نظافت سایبری‬ ‫کــودکان‪ ،‬جوانــان‪ ،‬والدیــن و سرپرســتان مــی تواننــد نقــش‬ ‫مهمــی در جلوگیــری از ارایــش ســایبری و محافظــت از کــودکان‬ ‫و جوانــان انالیــن داشــته باشــند‪ .‬انهــا مــی تواننــد اقدامــات زیر را‬ ‫بــرای پیشــگیری و محافظــت از کــودکان انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫کودکان و جوانان‬ ‫· از تعامــل بــا افــراد غریبــه انالیــن یــا افــرادی کــه چنــدان بــرای‬ ‫شــما شــناخته شــده نیســتند خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫· درخواست دوستی افراد ناشناخته را نپذیرید‪.‬‬ ‫· اطالعــات خصوصــی و محرمانــه را بــه صــورت عمومــی بــه‬ ‫اشــتراک نگذاریــد‪.‬‬ ‫· تنظیمات حریم خصوصی را در وب ســایت ها و پلتفرمهایی‬ ‫کــه مرتبــا ًبــه انهــا دسترســی داریــد بررســی و تنظیم کنید‪.‬‬ ‫· از پذیرفتــن هدایــا یــا پیشــنهادهای غریبه هایــی که به صورت‬ ‫انالیــن بــا انها اشــنا شــده اند خــودداری کنید‪.‬‬ ‫· هرکســی را کــه ســعی دارد بــه صــورت انالیــن از شــما ســوء‬ ‫اســتفاده کنــد مســدود کنیــد و گــزارش دهیــد‪.‬‬ ‫· بــه والدیــن‪ ،‬سرپرســتان یــا بزرگســاالن مــورد اعتمــاد خــود در‬ ‫مــورد هــر گونــه تجربــه انالیــن بــدی کــه داریــد صحبــت کنیــد‬ ‫· از ســایت هــای نامعتبــر بازدیــد نکنیــد یــا از برنامــه هــای چــت‬ ‫ویدیویــی ناشــناس و پخــش زنــده اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫· راههــای ارتباطــی جهــت گــزارش مــوارد ســوء انالیــن را‬ ‫بشنا ســید‬ ‫والدین و سرپرستان‬ ‫· بــا کــودکان وقــت بیشــتری بگذرانیــد و بــه انهــا کمک کنیــد تا با‬ ‫خیــال راحت از اینترنت اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫· خطــرات انالیــن را بــه کودکان امــوزش دهید‪ .‬اقدامات مربوط‬ ‫بــه اســتفاده ایمــن از اینترنــت را بــه اشــتراک بگذاریــد‪ ،‬از جملــه‬ ‫اجتناب از ارائه اطالعات شــخصی به ســایت ها‪/‬افراد ناشــناس‬ ‫بــه صــورت انالیــن‪ ،‬تغییــر مکــرر رمزهــای عبــور‪ ،‬و احتیــاط در‬ ‫هنــگام دانلــود محتــوای انالیــن‪.‬‬ ‫· فعالیــت هــای انالیــن کــودکان و افــرادی کــه بــا انهــا در ارتبــاط‬ ‫هســتند را زیــر نظــر داشــته باشــید‪ .‬نســبت بــه عالئــم پریشــانی‬ ‫انهــا هوشــیار باشــید چنانچــه کــودکان دچــار گوشــه گیری‪،‬‬ ‫ناراحتــی‪ ،‬اضطــراب یــا وســواس شــده انــد می توانــد نشــانه ای‬ ‫از مشــکل موصــوف باشــد ماننــد ســوء اســتفاده و بهره کشــی‬ ‫جنســی انالیــن و ازار و اذیــت ســایبری)‪.‬‬ ‫· بــدون قضــاوت بــه صحبــت هــای کــودکان گــوش دهیــد و بــه جــای‬ ‫ســرزنش انهــا‪ ،‬انهــا را بــه ســمت راه حــل بهتــر راهنمایــی کنیــد‪.‬‬ ‫· مــوارد ســوء اســتفاده انالیــن را بــه پلیــس گــزارش دهیــد و‬ ‫ســوء اســتفاده کنندگان را در پلتفرم های رســانه های اجتماعی‬ ‫مســدود کنیــد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم‪ /‬اقــای ‪ -1‬مهــری ســعیدی فرزندمحمدحســین صــادره از گرگان‬ ‫بــه شناســنامه ‪ 19981‬کــد ملــی ‪ 2120199523‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 14011144124800000057‬در ‪2‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ 3934‬فرعی از‬ ‫‪ - 107‬بخــش ‪ 3‬میباشــد‪ -2‬جعفــر مزیــدی فرزنــد علــی صــادره از علی ابــاد بــه شناســنامه ‪ 1054‬کــد ملــی ‪ 2269445341‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 14011144124800000058‬در ‪2‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ 3935‬فرعــی از ‪ - 107‬بخــش ‪ 3‬میباشــد‪ -3‬حســین پراوانــه فرزنــد زین العابدیــن صــادره از تهــران بــه شناســنامه ‪ 10549‬کــد ملــی ‪0059992298‬‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 14011144124800000059‬در ‪2‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ 3936‬فرعــی از ‪ - 107‬بخــش ‪ 3‬میباشــد بــه مســاحت ‪164.90‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ - 107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبق رای صــادره حکایت تصرفات متقاضی دارد‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14004 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/12‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابر اراء صــادره هیئت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری گــرگان بــه شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 14001144124800000658‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 225‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش‬ ‫‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14046 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابر اراء صــادره هیئت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری گــرگان بــه شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 14001144124800000664‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 200‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش‬ ‫‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14048 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابر اراء صــادره هیئت موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری گــرگان بــه شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 14001144124800000717‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 327.77‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه‬ ‫بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14054 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27‬‬ ‫تیــم پاســخ بــه حادثــه ‪Palo Alto Networks‬‬ ‫‪ 42 Unit‬نــوع جدیــدی از بدافــزار ‪ PlugX‬را کشــف‬ ‫کــرده اســت کــه از طریــق دســتگاه های ‪ USB‬قابــل‬ ‫جابجایــی توزیــع می شــود و رایانه هــای شــخصی‬ ‫وینــدوز را هــدف قــرار می دهــد‪ .‬ایــن نبایــد تعجــب اور‬ ‫باشــد زیــرا ‪ 95.6‬درصــد بدافزارهــای جدیــد یــا انــواع‬ ‫انهــا در ســال ‪ 2022‬وینــدوز را هــدف قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان واحــد ‪ ،42‬نــوع جدیــد هنــگام‬ ‫انجــام یــک پاســخ حادثــه پــس از حملــه باج افــزار‬ ‫‪ Black Basta‬شناســایی شــد‪ .‬محققــان چندیــن‬ ‫نمونــه بدافــزار و ابــزار را در دســتگاه هــای قربانیــان‬ ‫کشــف کردنــد‪ .‬ایــن شــامل ابــزار ‪Brute Ratel C4‬‬ ‫‪ ،red-teaming‬بدافــزار ‪ GootLoader‬و یــک نمونــه‬ ‫قدیمــی ‪ PlugX‬اســت‪.‬‬ ‫بدافــزار ‪ PlugX‬تقریبــا ً یــک دهــه اســت کــه وجــود‬ ‫داشــته اســت و توســط چندیــن بازیگــر از ‪Nexus‬‬ ‫چینــی و چندیــن گــروه جرایــم ســایبری دیگــر اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن بدافــزار قبــا ً در بســیاری از حمــات‬ ‫ســایبری پرمخاطــب ماننــد نقــض دفتــر مدیریــت‬ ‫کارکنــان دولــت ایــاالت متحــده (‪ )OPM‬در ســال ‪2015‬‬ ‫اســتفاده شــده بــود‪.‬‬ ‫در حملــه بدافــزار ســال ‪ 2018‬بــه دســتگاه های‬ ‫اندرویــدی گروه هــای اقلیــت در چیــن نیــز از همیــن‬ ‫درب پشــتی اســتفاده شــد‪ .‬اخیــراً‪ ،‬در نوامبــر ‪،2022‬‬ ‫محققــان کالهبرداری هــای فیشــینگ ‪Google Drive‬‬ ‫را بــه گروهــی کــه بــه دلیــل اســتفاده از بدافــزار ‪PlugX‬‬ ‫معــروف اســت مرتبــط کردنــد‪.‬‬ ‫دامنه عفونت‬ ‫نــوع جدیــد در میــان ســایر بدافزارهــا متمایــز بــود‬ ‫زیــرا می توانســت هــر دســتگاه ‪ USB‬قابــل جابجایــی‬ ‫متصــل شــده را الــوده کنــد‪ ،‬ماننــد فالپــی‪ ،‬فلــش‪،‬‬ ‫درایوهــای انگشــت شســت و هــر سیســتمی کــه‬ ‫دســتگاه قابــل جابجایــی بعــدا ً بــه ان وصــل شــود‪.‬‬ ‫تاکنــون هیــچ مدرکــی دال بــر اتصــال درب پشــتی یــا‬ ‫‪ Gootkit PlugX‬بــه گــروه باج افــزار ‪Black Basta‬‬ ‫وجــود نــدارد و محققــان معتقدنــد بازیگــر دیگــری‬ ‫می توانســت ان را بــه کار گرفتــه باشــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬محققــان خاطرنشــان کردنــد کــه ایــن بدافــزار‬ ‫مــی توانــد تمــام اســناد ‪ Adobe PDF‬و ‪Microsoft‬‬ ‫‪ Word‬را از میزبــان کپــی کــرده و انهــا را در یــک پوشــه‬ ‫مخفــی روی دســتگاه ‪ USB‬قــرار دهــد‪ .‬خــود بدافــزار‬ ‫ایــن پوشــه را ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل بدافزار‬ ‫جــن میلر‪-‬ازبــورن و مایــک هاربیســون‪ ،‬محققیــن‬ ‫واحــد ‪ ،42‬در پســت وبــاگ خــود توضیــح دادنــد کــه‬ ‫ایــن نــوع بدافــزار ‪ PlugX‬یــک ایمپلنــت مرحلــه دوم‬ ‫کــرم دار اســت‪ .‬دســتگاه هــای ‪ USB‬را الــوده مــی کنــد‬ ‫و از سیســتم فایــل عامــل وینــدوز پنهــان مــی مانــد‪.‬‬ ‫کاربــر شــک نمــی کنــد کــه دســتگاه ‪ USB‬انهــا بــرای‬ ‫اســتخراج داده هــا از شــبکه هــا مــورد ســوء اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیرد‪.‬نــوع ‪ USB PlugX‬متفــاوت اســت زیــرا‬ ‫از یــک کاراکتــر یونیکــد خــاص بــه نــام ‪non-breaking‬‬ ‫‪ 00A0+space/U‬بــرای مخفــی کــردن فایل هــا در‬ ‫دســتگاه ‪ USB‬متصــل بــه یــک ایســتگاه کاری اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن کاراکتــر از رنــدر کــردن نــام دایرکتــوری‬ ‫توســط سیســتم عامــل وینــدوز بــه جــای گذاشــتن یــک‬ ‫پوشــه ناشــناس در ‪ Explorer‬جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن بدافــزار می توانــد فایل هــای‬ ‫بازیگــر را در یــک دســتگاه ‪ USB‬قابــل جابجایــی از‬ ‫طریــق تکنیــک جدیــدی کــه حتــی بــر روی اخریــن‬ ‫سیســتم عامل وینــدوز کار می کنــد‪ ،‬پنهــان کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بدافــزار طــوری طراحــی شــده اســت کــه میزبــان‬ ‫را الــوده کــرده و کــد مخــرب را روی هــر دســتگاه قابــل‬ ‫جابجایــی متصــل بــه میزبــان بــا پنهــان کــردن ان‬ ‫در پوشــه ســطل بازیافــت کپــی کنــد‪ .‬از انجایــی کــه‬ ‫سیســتم عامــل ‪ MS Windows‬بــه طــور پیش فــرض‬ ‫فایل هــای مخفــی را نشــان نمی دهــد‪ ،‬فایل هــای‬ ‫مخــرب در ســطل بازیافــت نمایــش داده نمی شــوند‪،‬‬ ‫امــا‪ ،‬بــا کمــال تعجــب‪ ،‬حتــی بــا تنظیمــات فعــال نیــز‬ ‫نمایــش داده نمی شــوند‪ .‬ایــن فایــل هــای مخــرب‬ ‫را مــی تــوان فقــط در یــک سیســتم عامــل یونیکــس‬ ‫ماننــد یــا از طریــق نصــب دســتگاه ‪ USB‬در ابــزار‬ ‫پزشــکی قانونــی مشــاهده‪/‬دانلود کــرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 12‬بهمن ‪57‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪ -698‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-698‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/10‬رجب‪/‬‬ ‫‪10 - 2023‬‬ ‫‪/01 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫چهار شنبه ‪1401//1111//12‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اصحاب فرهنگ و رسانه در ارتقا سطح‬ ‫اگاهی مردم نقش ویژه ای دارند‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفت‪ :‬اصحاب رســانه همچون‬ ‫گذشــته در ایــن رخــداد ملــی فاخــر و نشــر فرهنــگ رضــوی نقــش برجســته ای‬ ‫ایفــا مــی کنند‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت افــزود‪ :‬برگزیــدگان اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر‪ ،‬قــران و رســانه‬ ‫اســتان گلســتان در هریــک از مــوارد ‪ ۱۶‬گانــه جشــنواره از حمایــت و ســرانه‬ ‫حمایتــی برخــوردار شــده و هدیــه ویــژه ای دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان در ایــن نشســت خبــری گفــت‪ :‬عطــر و‬ ‫بــوی امــام رضــا (ع) و فرهنــگ رضــوی در مــدارس اســتان گلســتان و در بیــن‬ ‫دانــش امــوزان بــا جشــنواره ســرود رضــوی پیچیــده اســت‪.‬‬ ‫ســید رضــا نظــری افــزود‪ :‬چــراغ قــرارگاه ســرود رضــوی در گلســتان روشــن‬ ‫شــده و در ایــن اســتان کلیــد خــورده کــه بــا ائتــاف از همــه دســتگاه هــای‬ ‫متولــی در ایــن مهــم اســتفاده و همــگان در ایــن رویــداد بــزرگ ملــی ســهم‬ ‫خواهنــد داشــت کــه بــی شــک بــا نــام امــام رضــا (ع) خیلــی افــراد تمایــل بــه‬ ‫مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ ۶۴ :‬مربــی ســرود بــرای توانمندســازی مربیــان از سراســر‬ ‫کشــور وارد اســتان شــده و از امــروز کارگاه هایــی بــا حضــور اســاتید برجســته‬ ‫تشــکیل مــی شــود‪.‬‬ ‫ســعید باقــری گفــت‪ :‬ســرود متعلــق بــه امــوزش و پــرورش و دانــش امــوزان‬ ‫بــوده و تلفیــق ســرود رضــوی و امــوزش پــرورش تلفیــق دقیــق و برنامــه ریــزی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اولیــن مرکــز افرینــش هنرهــای اوایــی در مرکز گلســتان در قالب‬ ‫اســتودیو صدابــرداری و تولیــد هنرهــای اوایــی و ســرود اســتارت زده شــده و‬ ‫در حــال برنامــه ریــزی بــرای تجهیــز ان در کانــون فرهنگــی و تربیتــی طاهــا‬ ‫گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫باقــری اظهــار کــرد‪ :‬بــا تجهیــز ایــن اســتودیو هنرمنــدان و نوازنــدگان کارهــای‬ ‫بــا کیفیــت تــر و فاخرتــری تولیدمــی کننــد‪.‬‬ ‫ســید مجتبــی ذبیحــی دبیــر جشــنواره ســرود رضــوی هــم در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬اولویــت جشــنواره در مــدح امــام رضــا (ع)‪ ،‬فاطمــه معصومــه (س)‪،‬‬ ‫احمدبــن موســی و جلــوه هــای فرهنگــی رضــوی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ذبیحــی افــزود‪ :‬ایــن جشــنواره در ســه بخــش رقابتــی‪ ،‬پاتوقــی و همگانــی‬ ‫بــه ترتیــب ‪ ۱۵‬نفــره‪ ۱۰ ،‬نفــره و ‪ ۱۰۰‬نفــره برگــزار خواهــد شــد و داوران اســاتید‬ ‫برجســته کشــور هســتند کــه در نهایــت حــدود ‪ ۴۰۰‬نفــر را در بخــش هــای‬ ‫مختلــف میزبــان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬برگزیــدگان جشــنواره بــه ترتیــب ‪ ۱۰ ،۱۵‬و ‪ ۸‬میلیــون جوایــز‬ ‫نقــدی دریافــت خواهنــد کــرد و گــروه های برگزیده به مشــهد مقــدس دعوت‬ ‫خواهند شــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی و هنــری امــام رضــا (ع) در ایــن‬ ‫نشســت گفــت‪ :‬امــام رضــا (ع) محــور وفــاق و وحــدت همــه گرایــش هــای‬ ‫سیاســی در حــوزه فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه اســت‪.‬‬ ‫مرتضــی ســعیدی زاده افــزود‪ :‬یکــی از ماموریــت هــای بنیــاد بیــن المللــی‬ ‫فرهنگــی و هنــری امــام رضــا (ع) احیــا فرهنــگ اهــل بیــت(ع) در زیســت بوم‬ ‫فرهنــگ و هنــر اســامی و بیــن المللــی اســت کــه محاســن و زیبایــی هــای‬ ‫کالم معصومیــن (ع) را از ســراپرده هنــر‪ ،‬فرهنــگ و رســانه بــه ســمع دل و‬ ‫جــان مخاطبــان‪ ،‬عمــوم جامعــه و مــردم قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۸۱‬تاکنون بیش از هشــت میلیون و ‪۵۹۹‬‬ ‫اثــر برگزیــده ‪ ۱۹‬جشــنواره گذشــته بــوده کــه مــردم و عمــوم جامعــه اثارشــان‬ ‫را پیشــکش امــام رضــا (ع) کردنــد و مــی تــوان ادعــا کــرد ایــن جشــنواره هــا‬ ‫عمومــی تریــن جشــنواره فرهنگــی و هنــری کشــور بــوده کــه از همــه ظرفیتهــا‬ ‫بــرای ارادت بــه اســتان مقــدس امــام رضــا (ع) بهــره گیــری کــرده و میــدان را‬ ‫بــرای نمایــش ایــن ارادت هــا بــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســعیدی زاده تصریح کرد‪ :‬یکی از اهداف این جشــنواره تخصصی و حرفه‬ ‫ای کــردن اثــار صاحبــان اندیشــه‪ ،‬خــرد و بهــره منــدی احــاد جامعــه از تولیــد‬ ‫محصــوالت انهــا در بســتر حرفــه ای بــوده و همچنیــن ایــن اثار فاخــر و فراگیر‬ ‫را در جامعــه ایــران اســامی توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی و هنــری امــام رضــا (ع) گفــت‪:‬‬ ‫داوران ایــن جشــنواره‪ ،‬متخصصــان ملــی و حرفــه ای در حــوزه هنــر و رســانه‬ ‫کشــور هســتند کــه رقابــت تخصصــی در بیــن اصحــاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه‬ ‫را بــرای تولیــد محصــول و ارائــه بــه جامعــه هدایــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســعیدی زاده با اشــاره به میزبانی دوازدهمین جشــنواره ملی ســرود رضوی‬ ‫در اســتان گلســتان افــزود‪ :‬بــرای برگزیــدگان ایــن جشــنواره بیــش از ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان اعتبارجایــزه تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از رویدادهــای جانبــی دوازدهمیــن جشــنواره ملــی ســرود‬ ‫رضــوی دوره اموزشــی ‪ ۴۸‬ســاعته بــه میزبانــی اســتان گلســتان بــوده کــه‬ ‫از ظرفیــت مدیــران ســرود از سراســر اســتان هــای کشــور در ایــن دو روز‬ ‫اســتفاده و جریــان تولیــد ســرود‪ ،‬معرفــت افزایــی بــا رویکــرد تکنیکــی و‬ ‫فنــی تجربــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تولیــدات و محصــوالت دوازدهمیــن جشــنواره ملــی ســرود‬ ‫رضــوی بــه ســمت البــوم هــای ســرود رفتــه و در بســتر فضای مجازی و رســانه‬ ‫هــای کشــور امــاده ســازی و در اختیــار مخاطبــان عمومــی قــرار خواهــد گرفــت‬ ‫و گــروه هــای برگزیــده اجراهــای تخصصــی و حرفــه ای در سراســر کشــور بــه‬ ‫صــورت گردشــی داشــته و در زیســت بــوم ایــران اســامی عطــر رضــوی بــرای‬ ‫دلــدادگان حضــرت مــی پیچــد‪.‬‬ ‫حوادث و وقایع‬ ‫* حضــرت امــام بــه هنــگام خــروج از فرانســه ‪ ،‬شــب هنــگام بــه خیابــان نوفــل لوشــاتو‬ ‫رفتــه و از اهالــی انجــا خداحافظــی کردند‪.‬امــام بــا ارســال پیامــی خطــاب بــه مــردم‬ ‫فرانســه‪ ،‬ضمــن اظهــار تشــکر از مهمــان نــوازی ملــت فرانســه ‪،‬از زحماتــی کــه بــه‬ ‫همســایگان و اهالــی نوفــل لوشــاتو داده بودند‪،‬عــذر خواهــی کردنــد‪.‬‬ ‫* گروهــی بــه نــام «ســازمان کماندویــی مبــارزه در راه قانــون اساســی» بــا دفتــر‬ ‫خبرگــزاری اسوشــیتدپرس تمــاس گرفتــه و هشــدار مــی دهــد کــه اگــر ایــت اللــه‬ ‫خمینــی قصــد داشــته باشــد از پاریــس بــه ســمت تهــران پــرواز کنــد‪ ،‬هواپیمــای حامــل‬ ‫ایشــان را منهــدم خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫* ایرفرانــس حاضربــه انتقــال حضــرت امــام وهمراهــان ایشــان بــه ایــران بواســطه‬ ‫تهدیــد امنیتی‪،‬نشــده بــود‪ (.‬ظاهــرا ً چنــد ایرانــی خیــر‪ ،‬کل هواپیمــا را ازشــرکت‬ ‫ایرفرانــس اجــاره و بیمــه کردنــد)‪.‬‬ ‫* ســاعت ‪ 5:30‬بامــداد ‪ ،‬هواپیمــای جمبوجــت ‪ 747‬ایــر فرانــس ‪ ،‬در حالیکــه حــدود‬ ‫پنــج هــزار پلیــس ‪ ،‬ژانــدارم و نیروهــای ویژه‪،‬فــرودگاه شــارل دوگل و راه هــای منتهــی‬ ‫بــه فــرودگاه را زیــر نظــر داشــتند بــه پــرواز در امــد‪.‬‬ ‫* هواپیمای امام با نیم ساعت تاخیر ‪،‬ساعت ‪9:27‬به زمین نشست ‪.‬‬ ‫* امــام خمینــی پــس از ســال هــا دوری و تبعیــد بــه کشــور بازگشــت‪ .‬ایــران اســامی‬ ‫شــاهد بزرگتریــن و تاریخــی تریــن اســتقبال بــود‪ .‬حضــور میلیونــی مــردم کــه صــف‬ ‫مســتقبلین را از فــرودگاه تهــران تــا بهشــت زهــرا امتــداد داده بــود‪ ،‬حاکــی از عشــق و‬ ‫عالقــه بــی نظیــر انهــا بــه رهبــر خویــش بــود‪ .‬مــردم بــه شــوق ورود امــام‪ ،‬خیابــان هــا‬ ‫را اب و جــارو کــرده بودنــد‪ ،‬مســیر حرکــت امــام تــا کیلومتــر هــا بــا گل هــای رنگارنــگ‬ ‫تزییــن شــده بــود‪.‬‬ ‫* بــا ورود حضــرت امــام بــه ســالن فــرودگاه‪ ،‬فریــاد «اللــه اکبــر» ســالن فــرودگاه را‬ ‫بــه لــرزه در اورد‪ .‬گــروه ســرود دانــش امــوزی‪ ،‬بــا خوانــدن ســرود «خمینــی ای امــام»‪،‬‬ ‫شــوق ورود امــام را بــا اشــک هــای مشــتاقان درامیختنــد‪.‬‬ ‫* امــام خمینــی در فــرودگاه در جمــع مســتقبلین از همــه طبقــات تشــکر کردنــد و‬ ‫خــروج شــاه و ورود خــود را گام نخســت پیــروزی دانســتند‪.‬‬ ‫* علــی رغــم قولــی کــه دولــت بختیــار داده بــود‪ ،‬پخــش مســتقیم مراســم ورود امــام‬ ‫پــس از دقایقــی قطــع و موجــب خشــم شــدید مــردم شــد‪.‬‬ ‫* بختیار گفت ‪ :‬من دستور قطع پخش برنامه تلویزیون را ندادم‪.‬‬ ‫* فرمانــداری نظامــی بــر اثــر فشــار مــردم ‪ ،‬راهپیمایــی و تظاهــرات را بــرای ســه روز‬ ‫ازاد اعــام کــرد‪.‬‬ ‫* انتشار خبر استعفای دکتر علی ابادی ‪ ،‬دومین عضو شورای سلطنت‪.‬‬ ‫* روحانیــون متحصــن در دانشــگاه‪،‬پس از ورود حضــرت امــام بــه میهــن‪ ،‬بــا انتشــار‬ ‫اخریــن اعالمیــه خــود‪ ،‬بــه تحصــن پایــان دادنــد‪.‬‬ ‫* ایــت اللــه طالقانــی و ایــت اللــه بهشــتی بــا دیــدن اســتقبال بیــش از حــد انتظــار‪ ،‬بــه‬ ‫امــام پیشــنهاد لغــو برنامــه بهشــت زهــرا را دادنــد‪ ،‬امــام بــا ارامــی پرسیدند‪«:‬ماشــین‬ ‫کجاســت؟ مــن قــول داده ام کــه بــه بهشــت زهــرا بــروم و مــی روم»‪.‬‬ ‫ماشــین بلیــزر ازچنــد روزقبــل امــاده شــده بــود‪ .‬بیــن صندلــی راننــده و صندلــی عقــب‬ ‫یــک شیشــه ضــد گلولــه گذاشــته بودند‪.‬امــام پــس ازاطــاع از ایــن امــر‪،‬روی صندلــی‬ ‫جلــو ماشــین نشســتند‪.‬‬ ‫* کمیتــه اســتقبال ‪ ،‬بــه جزماشــین‪،‬تعدادی موتورسوارمســلح را نیــز بــرای حفاظــت‬ ‫از جــان امــام امــاده کــرده بود‪.‬مســئول ایــن گــروه را بعدهــا «مســیح کردســتان»لقب‬ ‫دادنــد‪ ،‬شــهید محمــد بروجــردی فرمانــده شــجاع ســپاه کردســتان ‪ .‬بروجــردی وبقیــه‬ ‫گــروه دربیــن ازدحــام جمعیــت جاماندنــد ونتوانســتند بــا ماشــین برونــد‪ .‬فقــط‬ ‫محمدرضــا طالقانــی کــه روی بلیــزر نشســته بــود ‪ ،‬توانســت بــا ماشــین همراهــی کنــد‪.‬‬ ‫* در مســیر خیابــان رجایــی (ارامگاه)‪،‬ناگهــان ماشــین خامــوش شــد ‪ .‬امــام‬ ‫اصرارداشــتند پیــاده شــده وبقیــه راه تــا بهشــت زهــرا را پیــاده برونــد ‪...‬باالخــره هلــی‬ ‫کوپتــر امــد‪.‬‬ ‫* حضرت امام ســاعت ‪ 2‬رســیدند قطعه ‪17‬بهشــت زهرا ‪.‬جایی که شهدای‪17‬شــهریور‬ ‫دفــن هســتند‪.‬ابتدا در محــل اســتقرار‪ ،‬قــران تــاوت شــد و پــس ازان ســرود «برخیزید‬ ‫ای شــهیدان راه خدا»خوانــده شد‪.‬ســپس طنیــن نــدای امــام بــود کــه جــان مشــتاقان‬ ‫و شــیفتگان حقیقــت را ســیراب مــی نمــود ‪ »...‬مــن بــه پشــتیبانى ایــن ملــت دولــت‬ ‫تعییــن مى‏کنــم! مــن بــه واســطه اینکــه ملــت مــرا قبــول دارد‪»...‬‬ ‫* ســاعت ‪ 15:30‬ظهــر ســخنرانی تمــام شــد‪ .‬هلــی کوپتــری کــه بــرای بــردن امــام (ره)‬ ‫امــده بــود ســه بــار ســعی مــی کنــد بنشــیند ولــی بــه جهــت ازدحــام نمــی توانــد‪ .‬عبــا‬ ‫و نعلیــن امــام (ره) در مــی ایــد و بیــن جمعیــت گــم مــی شــود‪ .‬ایشــان را بــه جایــگاه‬ ‫برمــی گرداننــد ‪.‬‬ ‫* حــاج احمداقــا واقــای ناطــق نــوری ‪،‬در حالــی کــه امــام را بیــن خودشــان گرفتــه انــد‬ ‫ایشــان را بــه طــرف امبوالنــس شــرکت نفــت مــی برنــد‪ .‬امبوالنــس بــه طــرف جــاده قــم‬ ‫حرکــت مــی کنــد ‪ .‬ان هلــی کوپتــر هــم از بــاال دنبالشــان مــی رود تــا باالخــره در جایــی‬ ‫بنشــیند و امــام (ره) را بــه ان منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫* خلبــان هلــی کوپتــر مــی گویــد هرکجــا بخواهیــد فــرود می ایم‪ .‬پیشــنهاد بیمارســتان‬ ‫هــزار تختخوابــی ( امــام خمینــی ) داده شــد ‪ ،‬هلــی کوپتــردر بیمارســتان فــرود امــد‪.‬‬ ‫چــون امبوالنــس امــاده نبــود ‪ ،‬امــام را بــا ماشــین یکــی از پزشــکان بیمارســتان تــا‬ ‫انتهــای بلــوار کشــاورز بردنــد؛ پیــکان اقــای ناطــق نــوری از صبــح درانجــا بــود و همگــی‬ ‫ســوار ان شــدند‪.‬‬ ‫* همــه همراهــان تصــور مــی کردنــد کــه امــام از بهشــت زهــرا مــی رونــد مدرســه ی‬ ‫رفــاه‪ ،‬امــا ایــن اتفــاق نیفتــاده بــود ‪ ،‬همــه نگــران بودنــد‪ .‬امــام تصمیــم گرفتنــد کــه‬ ‫برونــد خانــه ی بــرادرزاده شــان‪ ،‬دختــر اقــای پســندیده؛ منــزل بــرادرزاده امــام حوالــی‬ ‫جــاده شــمیران (شــریعتی) بــود‪.‬‬ ‫* حــدود ســاعت ‪ 5‬بعدالظهــر پــس از چندبــار پــرس و جــوی ادرس‪،‬بــه منــزل بــرادر‬ ‫زاده شــان مــی رســند ‪ .‬حضــرت امــام تــا ســاعت ‪ 10‬شــب در انجــا مــی ماننــد تــا مســیر‬ ‫کمــی خلــوت شــود‪.‬‬ ‫* در مدرســه رفــاه همگــی نگــران بودنــد ‪ ،‬کســی از امــام خبــری نداشــت ‪.‬اواخــر شــب‬ ‫ت کوچــک مدرســه را مــی کوبــد‪.‬در کــه بــاز شــد‪« ،‬امــام‬ ‫خبــر اوردنــد کــه کســی در ِ حیــا ِ‬ ‫امد»‪.‬ایشــان پــس ازتفقــد از تعــداد اندکــی کــه در مدرســه بودنــد بــه ســمت پلــه هــا‬ ‫حرکــت کردنــد‪ ،‬در میانــه پلــه هــا بــه ســمت جمعیــت پشــت سرشــان برگشــتند و‬ ‫همانجــا بــر روی پلــه هــا نشســته و دقایقــی بــا ان جمعیــت ‪ ،‬ســخن گفتنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!