روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 697 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 697

‫سه شنبه‬ ‫روزنامه‬ ‫شماره ‪192 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫‪ 11‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/31-‬ژانویه‪ /09-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪697 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی‬ ‫خطرناکترین‬ ‫نوع فرار‬ ‫مالیاتی‪ ،‬معافیت‬ ‫مالیاتی قانونی‬ ‫است‬ ‫بزرگتریندستاوردفرهنگی‬ ‫انقالب‪،‬راه اندازی ‪ ۳۰‬دانشگاه؛‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪2‬‬ ‫پرداخت ‪۸۶‬‬ ‫درصد مطالبات‬ ‫چغندرکاران‬ ‫‪4‬‬ ‫یک سوم‬ ‫لوازم خانگی موجود‬ ‫در بازار قاچاق است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 10‬تنظیمات حریم‬ ‫خصوصی حساب ‪Google‬‬ ‫که میتوانید تغییر دهیم‬ ‫‪7‬‬ ‫همترازی شیعه و سنی‬ ‫گلستان در بهره مندی‬ ‫از نعمات انقالب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مقاله‬ ‫کشاورزیظرفیتی‬ ‫برای اشتغال جوانان گلستان‬ ‫اصلی تریــن محرکــه جامعــه را جوانــان مــی داننــد و یکــی از مولفــه هــای صالبــت هــر کشــوری نیــروی‬ ‫انســانی جــوان ان ســرزمین بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اهمیــت وجــود جوانــان در جامعــه بــه دلیــل جایــگاه انهــا در تحــرکات اقتصــادی اســت چــرا کــه اصلــی تریــن موتــور‬ ‫حرکــت چــرخ دنــده هــای اقتصــادی جوانــان بــه عنــوان نیــروی پویــای کار محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫هــر انــدازه اقتصــاد کشــوری بتوانــد زیرســاخت های الزم را بــرای اشــتغال جوانــان و بهره گیــری از فعالیــت انان فراهم‬ ‫اورد می توانــد شــاهد افزایــش رشــد اقتصــادی ‪ ،‬ارتقــا بهــره وری و بهبــود کیفیــت زندگی مردم باشــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه عنــوان یکــی از اســتان های شــاخص کشــور در تولیــد محصــوالت کشــاورزی محســوب می شــود بــه‬ ‫گونــه ای کــه ‪ 92‬محصــول زراعــی و باغــی بــا حجــم ‪ 5.4‬میلیــون تــن ســاالنه در گلســتان تولیــد می شــود کــه بــی‬ ‫تردیــد اقداماتــی نظیــر اصــاح بــذور‪ ،‬ابیــاری صحیــح ‪ ،‬کشــاورزی مکانیــزه و بهــره گیــری درســت از نیروی انســانی‬ ‫مــی توانــد نقــش تاثیرگــذاری در افزایــش حجــم ایــن محصــوالت داشــته باشــد ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 99‬تعهــد اشــتغال اســتان ایجــاد ‪ 30‬هــزار شــغل بــوده کــه ایــن رقــم در ســال جــاری بــه ‪ 30‬هــزار ‪ 300‬رســیده‬ ‫اســت امــا نــرخ بیــکاری اســتان ‪ 7.4‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت بــا توجــه بــه حجــم بــاالی نیروهــای دولــت نــگاه جوانــان بــه اشــتغال دولتــی ان چنــان کــه بایــد‬ ‫و شــاید پاســخگو نیســت و بایــد‬ ‫جوانان ســبد اشــتغال خود را در‬ ‫فضایــی بــه جــز بدنــه دولــت قرار‬ ‫دهنــد تــا بتواننــد بــه موفقیــت‬ ‫دســت یابنــد‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه عنــوان شــد‬ ‫حجــم بــاالی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی تولیــدی در اســتان و‬ ‫البتــه وجــود ‪ 650‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی قابــل کشــت مــی توانند‬ ‫ظرفیتــی ارزشــمند در توســعه‬ ‫اشــتغال جوانــان باشــد‪.‬‬ ‫بــی تردیــد بســتر ســازی‬ ‫نهادهــا و دســتگاه های اجرایی‬ ‫نقــش بــی بدیلــی در گرایــش‬ ‫جوانــان بــه مشــاغل غیردولتی‬ ‫و البتــه پایــدار دارد‪.‬‬ ‫شــاید یکــی از مهمتریــن‬ ‫موضوعاتــی کــه مانــع حضــور‬ ‫جوانــان در عرصــه مشــاغل غیــر‬ ‫دولتــی می شــود عــدم وجــود زیرســاخت های الزم و همچنیــن عــدم تخصیــص حمایت هــای واقعــی و در عیــن حــال‬ ‫عــدم اختصــاص تســهیالت ارزان قیمــت بــه حــوزه اشــتغال باشــد‪.‬‬ ‫دولــت بایــد در ســال تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع زدایــی هــا بــه معنــای واقعــی کلمــه فرمایــش مقــام معظــم‬ ‫رهبــری را جامعــه عمــل بپوشــاند و بــرای شــکل گیــری تولیــدی درســت و صحیــح و مقــرون بصرفــه کــه منجــر بــه‬ ‫اشــتغال جوانــان و حتــی دیگــر رده هــای ســنی شــود بایــد حمایــت هــا و پشــتیبانی های الزم را بر مبنای واقیعیت‬ ‫جامعــه صــورت دهنــد و البتــه موانــع پیــش رو شــامل بروکراسـی های اداری‪ ،‬تســهیالت بــا نــرخ ســود بــاال و ‪...‬‬ ‫را از ســر راه بــردارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪697‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تعاونی های‬ ‫عشایری گلستان‪:‬‬ ‫توزیع کنسانتره مدت دار‬ ‫بین عشایر‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشــایری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬کنســانتره پلــت دامــی بــه صــورت مــدت دار‬ ‫چهــار ماهــه بــا هــدف کمــک بــه کاهــش هزینه های‬ ‫نگهــداری دام‪ ،‬بــه عشــایر فروختــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی شمشــادیان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه هزینه هــای بــاالی‬ ‫نگهــداری دام و از طرفــی دیگــر بــا وجــود افزایــش‬ ‫قیمــت نقدینگــی دامــداران عشــایری همچنــان بــرای‬ ‫خریــد نقــدی نهاده هــای دامــی کافــی نیســت بــرای‬ ‫مدیریــت و کمــک بــه ایــن قشــر بــه همیــن خاطــر‬ ‫اتحادیــه تعاونی هــای عشــایری گلســتان اقــدام بــه‬ ‫انعقــاد قــرارداد بــا کارخانجــات تولیــد خــوراک دام‬ ‫اســتان کــرده اســت‪.‬‬ ‫شمشــادیان قیمــت فعلــی هــر کیلوگــرم کنســانتره‬ ‫پلــت (بــا پروتئیــن ‪ ۱۵‬درصــد) در بــازار را حــدود ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار ریــال اعــام و گفــت‪ :‬کنســانتره را بــه میــزان‬ ‫مــورد نیــاز را دامــداران عشــایری می تواننــد بــا‬ ‫هماهنگــی تعاونی هــای عشــایر‪ ،‬از کارخانــه تحویــل‬ ‫گرفتــه و پــول ان را در انتهــای قــرارداد چهــار مــاه‬ ‫پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشــایری گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه کنســانتره پلــت دام از جیــره غذایــی‬ ‫شــامل مــوادی همچــون جــو‪ ،‬ســبوس‪ ،‬ســویا و ذرت‬ ‫و پروتئیــن و مکمل هــای افزودنــی تولیــد می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬کنســانتره خــوراک کامل تــری نســبت بــه‬ ‫نهاده هــای خــام دامــی اســت‪.‬‬ ‫شمشــادیان هزینــه پرواربنــدی هــر کیلوگــرم دام‬ ‫زنــده را بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت نهادهــا‪ ،‬به طور‬ ‫تقریبــی یــک میلیــون و ‪ ۱۵۰‬هــزار ریــال اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬قیمــت فعلــی هــر کیلوگــرم دام زنده نســبت‬ ‫بــه پنــج مــاه قبــل افزایــش حــدود ‪ ۲‬برابــری یافتــه و‬ ‫میانگیــن بــه یــک میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال رســید‬ ‫امــا بــاز هــم نیــاز اســت عشــایر در تامیــن نهاده هــای‬ ‫دامــی مــورد حمایــت قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫عشــایر گلســتان هشــت هــزار راس بــره نــر‬ ‫پــرواری بــه پشــتیبانی امــور دام اســتان تحویــل‬ ‫دادنــد‬ ‫وی از پرداخــت تمــام ‪ ۳۱۲‬میلیــارد ریــال طلــب‬ ‫عشــایر بابــت فــروش دام خــود بــه نــرخ تضمینــی‬ ‫خبــر داد و اظهارداشــت‪ :‬بــا هــدف حمایــت از‬ ‫تولیدکننــدگان دام بــه ویــژه عشــایر از هشــت مــرداد‬ ‫امســال طــرح خریــد تضمینــی دام توســط اداره کل‬ ‫پشــتیبانی امــور دام گلســتان اغــاز شــد و عشــایر تــا‬ ‫مهرمــاه حــدود هشــت هــزار راس بــره نــر پــرواری بــه‬ ‫وزن ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۵‬کیلوگــرم را بــه قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫‪ ۸۵۰‬هــزار ریــال بــه پشــتیبانی امــور دام اســتان‬ ‫تحویــل دادنــد‪.‬‬ ‫گلســتان یکــی از اســتان های عشــایری کشــور‬ ‫اســت کــه ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۱۲۲‬خانــوار عشــایری شــامل‬ ‫هــزار و ‪ ۸۸۸‬خانــوار بومــی ترکمــن و ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۳۴‬‬ ‫خانــوار کوچنــده بــا مجمــوع جمعیــت افــزون بــر ‪۲۳‬‬ ‫هــزار نفــر در مراتــع ایــن اســتان زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫جامعــه عشــایری گلســتان را ‪ ۲‬تیــپ از عشــایر‬ ‫کوچنــده کُــرد خراســان های شــمالی و رضــوی و‬ ‫تعــداد محــدودی از ســمنان و عشــایر بومــی ترکمــن‬ ‫اســتان تشــکیل می دهنــد کــه در مجمــوع ‪۷۶۸‬‬ ‫هــزار راس دام شــامل گوســفند‪ ،‬بــز‪ ،‬گاو و شــتر‬ ‫بــرای پــرورش در اختیــار دارند و گوشــت قرمز‪ ،‬پشــم‬ ‫و شــیر از جملــه تولیــدات اصلــی انــان اســت‪.‬‬ ‫قلمــرو زیســتی عشــایر کوچنــده و بومــی گلســتان‬ ‫‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از مراتــع شــرق اســتان اســت و‬ ‫‪ ۶۹‬درصــد از انــان در مراتــع مراوه تپــه‪ ۲۵ ،‬درصــد در‬ ‫گنبــدکاووس و ‪ ۶‬درصــد در کاللــه حضــور داشــته و‬ ‫قشــاق می کننــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫تحصیل افزون بر ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫دانشجو‬ ‫قبــل از انقــاب تعــداد محــدودی دانشــجو از طبقــه خاصــی‬ ‫از ایــن اســتان در مراکــزی خــاص اجــازه تحصیــل داشــتند و‬ ‫اینــک فضــای اموزشــی در اســتان بــه خوبــی بــاز شــده اســت‬ ‫و تعــداد ایــن دانشــجویان بــه افــزون بــر ‪ ۳۰‬هــزار نفر رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دانــش بنیــان و ‪ ۲۳‬صنعــت خــاق زیــر پوشــش پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری خراســان شــمالی بیانگــر گام برداشــتن جوانــان دیــار‬ ‫قومیــت هــا در ایــن عرصــه اســت‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۳۰‬دانشگاه و موسسه اموزش عالی‬ ‫بزرگترین‬ ‫دستاورد فرهنگی‬ ‫انقالب‪،‬راه اندازی‬ ‫‪ ۳۰‬دانشگاه؛‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫خراســان شــمالی کــه تــا پیــش از انقالب هیچ واحــد اموزش‬ ‫عالــی بــه خــود ندیــده بــود اینــک ‪ ۳۲‬هــزار دانشــجو در ‪۳۰‬‬ ‫دانشــگاه و موسســه امــوزش عالــی ‪ ۴۳‬ســالگی انقــاب را‬ ‫جشــن مــی گیــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬انقالب اســامی ایران ســرامد‬ ‫و اغــاز فرهنــگ و جوشــش اســتقالل و کســب دانــش بــود‬ ‫و خراســان شــمالی از جملــه مناطقــی بــه شــمار مــی رود‬ ‫کــه متاثــر از انقــاب در حیطــه علــم و تکنولــوژی درخشــید‬ ‫و جوانــان ایــن مــرز و بــوم نیــز بــه خوبــی از ایــن فرصــت‬ ‫اســتفاده و توســعه اســتان را ارتقــاء دادنــد‬ ‫بعــد از انقــاب‪ ،‬مراکــز اموزشــی در ایــن اســتان از نظــر‬ ‫کمیــت و کمیفیــت رشــد بــی ســابقه ای داشــتند و جوانانــی‬ ‫کــه مجبــور بودنــد بدلیــل نبــود امکانــات فاصله های زیــادی را‬ ‫بــرای دانــش طــی کننــد و در اســتان هــای دیگــر بــه تحصیــل‬ ‫بپردازنــد در انــدک زمانــی فرصــت توســعه را در اســتان خــود‬ ‫فراهــم و بــه دانــش ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور کمــک‬ ‫شــایانی کردنــد‪.‬‬ ‫جوانــان ایــن اســتان افــق هــای جدیــدی را در ســایه نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی در پیــش روی خــود ترســیم کردنــد و هــر‬ ‫چــه کــه پیــش رفتنــد‪ ،‬ایــن دولــت هــا بودنــد کــه پــا بــه پــای‬ ‫ایــن جوانــان بــا فراهــم کــردن امکانــات فرهنگی پیــش امدند‬ ‫و اینــک شــرایط تحصیلــی و اموزشــی در ایــن اســتان بســیار‬ ‫متفــاوت تــر از قبــل انقــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون در اســتانه ‪ ۴۴‬ســالگی انقــاب‪ ۳۲ ،‬هــزار دانشــجو‬ ‫در ‪ ۳۰‬واحــد دانشــگاهی و مرکــز امــوزش عالــی ایــن اســتان‬ ‫تحصیــل مــی کننــد و هــزاران تــن نیــز پیــش از ایــن از مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی ایــن اســتان دانــش اموختــه شــده انــد و ایــن‬ ‫خــود گواهــی بــر اهمیــت بخــش علــم در نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫قبــل از انقــاب مــردم ایــن خطــه بــا رشــته هــای مهندســی و‬ ‫پزشــکی کامــا بیگانــه بودنــد امــا اکنــون کمتــر خانــواده ای را‬ ‫مــی یابــی کــه بــا مراکز دانشــگاهی و اموزشــی ارتباط نداشــته‬ ‫باشــد و اکنــون رشــته هــای مختلــف پزشــکی‪ ،‬صنعتــی‪،‬‬ ‫مهندســی‪ ،‬فنــی و علــوم انســانی در تمامــی شهرســتان هــای‬ ‫اســتان دایــر و دانشــجو مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫افزون بر ‪ ۵۲۰‬اســتاد و عضو هیات علمی در دانشــگاه های‬ ‫ایــن اســتان پرچــم دانــش و تکنولــوژی را باالتــر از زمــان‬ ‫طاغــوت بــر افراشــته انــد و فعالیــت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۳۳‬نفر نیز به‬ ‫عنــوان اســاتید حــق التدریــس در دانشــگاه هــای ایــن اســتان‬ ‫قابــل مقایســه بــا قبــل از انقــاب نیســت‪.‬‬ ‫پــس از گذشــت فــراز و نشــیب هــای بســیار و جبــران عقــب‬ ‫ماندگــی هــای ایــران در مســابق ه پیشــرفت علمی جهــان حاال‬ ‫دیگــر زمــان گام برداشــتن در مســیر تولیــد فنــاوری و ایجــاد‬ ‫اشــتغال و درامــد از زیرســاخت هــای علمــی اســت و فعالیــت‬ ‫چهــار مرکــز رشــد‪ ۱۴۲ ،‬شــرکت و واحــد فنــاور‪ ۳۰ ،‬شــرکت‬ ‫اینــک در اســتان خراســان شــمالی ‪ ۲۹‬دانشــگاه و موسســه‬ ‫امــوزش عالــی زیــر نظــر وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫دایــر اســت و یــک دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان نیــز زیــر‬ ‫نظــر وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی قــرار دارد‪.‬‬ ‫اخیــرا نیــز توســط دانشــگاه ازاد اســامی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی تــاش شــده اســت تــا دانشــکده پزشــکی در واحــد‬ ‫بجنــورد ایجــاد شــود کــه رشــته هــای مرتبــط بــا ان نیــز‬ ‫گســترش یابــد‪.‬‬ ‫ستر فراگیری علم و دانش در‬ ‫دانشگاه دولتی بجنورد‪ ،‬دانشگاه‬ ‫کوثر‪ ،‬دانشگاه ازاد اسالمی و‬ ‫دانشگاه تخصصی کشاورزی‬ ‫برای جذب دانشجو در سطح ملی‬ ‫و بین المللی نیز فراهم است‬ ‫و حتی زیرساخت های علمی‬ ‫در دانشگاه های این استان‬ ‫برای پذیرش دانشجوی خارجی‬ ‫اماده است و در این زمینه‬ ‫اماده همکاری با دانشگاه های‬ ‫ترکمنستاناست‪.‬‬ ‫خوشــبختانه در حــوزه بانــوان نیــز قــدم های بســیار بزرگی در‬ ‫ایــن حــوزه برداشــته شــده اســت و بــا راه انــدازی دانشــگاه تک‬ ‫جنســیتی کوثــر در بجنــورد بســیاری از مطالبــه هــای فرهنگی‬ ‫بانوان پوشــش داده شــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه کوثــر بجنــورد تنهــا مرکــز تک جنســیتی امــوزش‬ ‫عالــی شــرق کشــور ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای جــذب‬ ‫دانشــجویان دختــر ســایر کشــور هــا را دارد‪ ،‬بســیاری از‬ ‫کشــورها از چنیــن مراکــز امــوزش عالــی اســتقبال مــی کننــد‪.‬‬ ‫بســتر فراگیــری علــم و دانــش در دانشــگاه دولتــی بجنــورد‪،‬‬ ‫دانشــگاه کوثــر‪ ،‬دانشــگاه ازاد اســامی و دانشــگاه تخصصــی‬ ‫کشــاورزی بــرای جــذب دانشــجو در ســطح ملــی و بیــن‬ ‫المللــی نیــز فراهــم اســت و حتــی زیرســاخت هــای علمــی در‬ ‫دانشــگاه های ایــن اســتان بــرای پذیــرش دانشــجوی خارجــی‬ ‫امــاده اســت و در ایــن زمینــه امــاده همکاری با دانشــگاه های‬ ‫ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫گســترش دانشــگاه هــا در ایــن اســتان در حالــی اســت کــه‬ ‫در ســال هــای اخیــر بــرای توســعه ایــن مراکــز امــوزش عالــی‬ ‫تــاش شــده اســت تــا بــا ســایر کشــورهای نیــز ارتبــاط برقــرار‬ ‫کننــد چــرا کــه دانشــگاه های ایــن اســتان ظرفیــت بین المللــی‬ ‫شــدن را دارنــد از ایــن فرصــت بایــد اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اکنــون تعــدادی از دانشــجویانی کــه در دانشــگاه هــای ایــن‬ ‫اســتان تحصیــل مــی کننــد از کشــورهای افغانســتان‪ ،‬عــراق‪،‬‬ ‫ترکمنســتان بــه ایــن اســتان بــرای تحصیــل مهاجــرت مــی‬ ‫کننــد کــه مســووالن مراکــز امــوزش عالــی بــرای جــذب بیشــتر‬ ‫زیــر ســاخت هــا را بــرای ایــن مهــم فراهــم مــی کننــد‪.‬‬ ‫تحصیل افزون بر ‪ ۳۰‬هزار دانشجو‬ ‫بــا پیــروزی انقــاب اســامی نظــام تبعیــض و اشــرافیت‬ ‫برچیــده و زمینــه تحصیــل همگانــی بــا شــرایط برابــر فراهــم‬ ‫شــد بــه گونـه ای کــه چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی ایــن‬ ‫انقــاب شــاهد رشــد چندیــن برابــری تعــداد دانشــجویان و‬ ‫واحدهــای دانشــگاهی در ایــن اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫بعــد از انقــاب بــود کــه دانشــجو در خراســان شــمالی‬ ‫جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا کــرد و بعنــوان یکــی از مهم تریــن‬ ‫ســرمایه های کشــور شــناخته شــد و نقشــی اساســی و‬ ‫تعیین کننــده ای در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی ایــن خطــه‬ ‫ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫قبــل از انقــاب تعــداد محدودی دانشــجو از طبقه خاصی‬ ‫از ایــن اســتان در مراکــزی خــاص اجــازه تحصیــل داشــتند‬ ‫و اینــک فضــای اموزشــی در اســتان بــه خوبــی بــاز شــده‬ ‫اســت و تعــداد ایــن دانشــجویان بــه افــزون بــر ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه معیــن اســتان و نماینــده وزیــر علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری در خراســان شــمالی در ایــن خصــوص‬ ‫مــی گویــد‪ :‬اینــک ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۳۹۱‬دانشــجو در ‪ ۳۰‬دانشــگاه و‬ ‫مرکــز امــوزش عالــی ایــن اســتان تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫محمــد شــیخ زاده مــی افزایــد‪ :‬از مجمــوع ایــن تعــداد؛‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۵۷۸‬نفــر دانشــجوی دختــر و ‪ ۱۳‬هــزار و ‪۸۱۳‬‬ ‫نفــر دانشــجوی پســر هســتند کــه در دانشــگاه هــای زیــر‬ ‫پوشــش وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری مشــغول بــه‬ ‫تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬از مجمــوع ایــن تعــداد دانشــجو؛ ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۵۶‬نفــر شــامل هفــت هــزار و ‪ ۱۲۷‬نفــر و ســه هــزار و‬ ‫‪ ۱۲۹‬پســر در دانشــگاه هــای دولتــی و ســه هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر‬ ‫شــامل هزار و ‪ ۶۴۲‬نفر پســر و هزار و ‪ ۴۵۸‬نفر دختر نیز در‬ ‫دانشــگاه فنــی حرف ـه ای اســتان تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــیخ زاده؛ هــزار و ‪ ۲۰۵‬نفــر شــامل ‪ ۴۳۷‬نفــر‬ ‫دختــر و ‪ ۷۶۸‬نفــر پســر در دانشــگاه فرهنگیــان‪ ،‬چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۹۴۶‬نفــر دانشــجو شــامل ســه هــزار و ‪ ۴۹۹‬نفــر دختــر و‬ ‫هــزار و ‪ ۴۴۷‬نفــر پســر نیــز در دانشــگاه هــای پیــام نور اســتان‬ ‫تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری در خراســان شــمالی‬ ‫می گوید‪ :‬هشت هزار و ‪ ۸۷۱‬نفر دانشجو نیز در دانشگاه های‬ ‫ازاد اســامی اســتان تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۵۱۳‬نفــر دختــر و چهــار هــزار و ‪ ۳۵۸‬نفــر پســر هســتند‬ ‫و مابقــی دانشــجویان نیــز در دانشــگاه هــای علمــی و کاربــردی و‬ ‫غیــر دولتــی و غیــر انتفاعــی تحصیــل مــی کنند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۶۳۳‬نفــر اســتاد عضــو‬ ‫هیــات علمــی و حــق التدریــس نیــز امــوزش دانشــجویان‬ ‫اســتان را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن دانشــجویان اینــک ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانشــجوی‬ ‫دختر و پســر نیز در دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان مشــغول‬ ‫بــه تحصیل هســتند‪.‬‬ ‫صدور مجوز رشته پزشکی دانشگاه ازاد‬ ‫اینــک بیشــتر رشــته هــای علــوم انســانی و فنــی و مهندســی‬ ‫در دانشــگاه هــای ایــن اســتان دایــر و فرصــت بالفعــل شــدن‬ ‫اســتعدادهای جوانــان فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫رشــته هــای پرطرفــدار بهداشــت و درمــان از جملــه پزشــکی‪،‬‬ ‫دندانپزشــکی و پیراپزشــکی نیــز از گذشــته دایــر بــوده و‬ ‫اکنــون نیــز مجــوز پذیــرش دانشــجو در رشــته هــای پزشــکی و‬ ‫داروســازی دانشــگاه ازاد نیــز صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه ازاد اســامی خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫خصــوص مــی گویــد‪ :‬مجــوز تاســیس دانشــکده پزشــکی‬ ‫در ایــن مرکــز امــوزش عالــی صــادر شــد و از مهرمــا ه ســال‬ ‫تحصیلــی اینــده در رشــته پزشــکی حرفــه ای دانشــجو‬ ‫پذیــرش می کنــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا کاظمــی مــی افزایــد‪ :‬موافقــت هــای الزم بــرای‬ ‫ایجــاد ایــن دانشــکده از وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫کســب شــده اســت و برنامــه ریــزی هــا بــرای تامیــن امکانــات‬ ‫و تجهیــزات ایــن دانشــکده در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬نماینــده هــای مــردم در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬اســتانداری و ســایر دســتگاه هــای مربوطــه در‬ ‫راه انــدازی دانشــکده پزشــکی در ایــن مرکــز امــوزش عالــی‬ ‫مســاعدت کردنــد و اینــک بــرای احــداث ســاختمان بــه کمــک‬ ‫خیــران نیــاز اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه ازاد اســامی خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫مــی کنــد‪ :‬راه انــدازی دانشــکده پزشــکی بــه اعتبــارات‪،‬‬ ‫تامیــن تجهیــزات و امکانــات زیــادی نیــاز دارد کــه در ایــن‬ ‫خصــوص نیازمنــد مشــارکت و همــکاری ســازمان هــا و‬ ‫نیکــوکاران اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬رشــته هــای پرســتاری‪ ،‬مامایــی و رشــته هــای‬ ‫مرتبــط بــا دامپزشــکی در ایــن دانشــگاه دانشــجو پذیــرش می‬ ‫کنــد کــه رشــته پزشــکی حرفــه ای بــه ان افــزوده خواهــد شــد‬ ‫و بــا راه انــدازی رشــته پزشــکی بــرای اخــذ مجــوز رشــته هــای‬ ‫دندانپزشــکی و داروســازی نیــز اقــدام مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 11‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪697‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫تفاوتی در ارزیابی اثار‬ ‫تولیدی در بخش بانوان با‬ ‫اقایان نیست‬ ‫معافیت های گسترده قانونی به‬ ‫فرارهای مالیاتی دامن می زند‬ ‫فــرار مالیاتــی یــک اقــدام اگاهانــه از ســوی مودیان مالیاتی اســت که‬ ‫هــدف ان نپرداختــن حقــوق قانونــی دولــت اســت‪ .‬به ایــن ترتیب فرار‬ ‫مالیاتــی بــه دو دســته قانونــی و سیســتماتیک تقســیم می شــود‪ .‬فــرار‬ ‫مالیاتــی قانونــی بــه ان دســته از فرارهــا گفتــه می شــود کــه بــه هــر‬ ‫دلیلــی در قانــون زمینــه ان چیــده شــده اســت و موجــب شــده برخــی‬ ‫از مودیــان مالیــات خــود را پرداخــت نکننــد‪.‬‬ ‫مشاور عالی رئیس کل سازمان‬ ‫امور مالیاتی‬ ‫خطرناکترین نوع‬ ‫فرار مالیاتی‪،‬‬ ‫معافیت مالیاتی‬ ‫قانونی است‬ ‫مشــاور عالــی رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه دو نــوع فــرار مالیاتــی قانــون و سیســتماتیک داریــم‬ ‫گفــت‪ :‬فــرار مالیاتــی قانونــی بــه مراتــب مهمتــر از فــرار‬ ‫مالیاتــی سیســتماتیک اســت‪ .‬یکــی از مســیرهای فــرار‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬تــاش بــرای تصویــب قانــون نامناســب اســت کــه‬ ‫موجبــات فــرار مالیاتــی عــده ای را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار‪ ،‬داریوش درویشی در نشست‬ ‫«جایــگاه عوامــل انســانی و ســامانه ها در تشــخیص فــرار‬ ‫مالیاتــی» اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد زیرســاخت های اطالعاتی و‬ ‫بعــد از ان اصــاح قانــون مالیات هــای مســتقیم مهمتریــن‬ ‫اقدامــات بــرای مقابلــه بــا فــرار مالیاتــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــث فــرار مالیاتــی دو دســته عوامــل درون‬ ‫ســازمانی و بــرون ســازمانی اثرگذارنــد‪ .‬فرارهــای بــزرگ‬ ‫مالیاتــی در اقتصــاد ایــران ناشــی از وضــع غیرکارشناســانه‬ ‫معافیت هــای مالیاتــی گســترده و ایجــاد شــرکت های‬ ‫صــوری اســت کــه برخــی از مدیــران دولت هــای گذشــته‬ ‫در راس ان قــرار داشــتند‪ .‬یکــی از مهمتریــن مشــکالت در‬ ‫بحــث فــرار مالیاتــی‪ ،‬ورود ذی نفعــان به عرصــه قانونگذاری‬ ‫بــرای بخــش مالیــات کشــور اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل حسابرســی ویــژه ســازمان امــور‬ ‫مالیاتــی ادامــه داد‪ :‬فــرار مالیاتــی بزرگ در کشــور با تصویب‬ ‫قوانینــی همچــون معافیت هــای مالیاتــی گســترده مناطــق‬ ‫ازاد انجــام می شــود کــه سرپوشــی برای اقدامــات نهادهایی‬ ‫همچــون بانک هــا می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســامانه مودیــان بــه تنهایــی نمی توانــد‬ ‫مشــکالت فعلــی فــرار مالیاتــی را در نظــام مالیاتــی کشــور‬ ‫رفــع کنــد گفــت‪ :‬ســازمان امور مالیاتــی و وزارت اقتصاد و به‬ ‫طــور کلــی دولــت هنــوز نتوانســته اند یــک نــرم افــزار جامــع‬ ‫بــرای اخــذ مالیــات حقــوق راه انــدازی کننــد‪ .‬قانــون مالیــات‬ ‫بــر ارزش افــزوده بــه دلیــل اجــرای نادرســت و نداشــتن‬ ‫زیرســاخت مناســب‪ ،‬هــم ســفره مــردم را محدود کــرد و هم‬ ‫درامــد قابــل توجهــی نصیــب دولــت نکــرد‪.‬‬ ‫فرار مالیاتی قانونی به‬ ‫مراتب مهمتر از فرار مالیاتی‬ ‫سیستماتیک است‪ .‬یکی از‬ ‫مسیرهای فرار مالیاتی‪ ،‬تالش‬ ‫برای تصویب قانون نامناسب‬ ‫است که موجبات فرار مالیاتی‬ ‫عده ای را فراهم می کند‪ .‬به طور‬ ‫مثال می توان به بحث معافیت‬ ‫مالیاتی صادرکنندگان‪ ،‬مناطق‬ ‫ازاد یا بخش اموزش و فرهنگ و‬ ‫هنر اشاره کرد‬ ‫درویشــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا زمانــی کــه اطالعات ســازمان‬ ‫امــور مالیاتــی کامــل نشــود‪ ،‬فــرار مالیاتــی وجــود خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬تکمیــل اطالعــات نیــز متوقــف بــر اصــاح قوانیــن‬ ‫مالیاتــی اســت کــه در حــال حاضــر وضعیــت مناســبی نــدارد‬ ‫و جــای تفســیرهای متعــدد و متناقــض دارد‪.‬‬ ‫معافیت هــای گســترده قانونــی بــه فرارهــای مالیاتــی‬ ‫دامــن می زنــد‬ ‫محمــد پاریــزی مشــاور عالــی رئیــس کل ســازمان‬ ‫امــور مالیاتــی در ادامــه ایــن نشســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫معافیت هــای گســترده قانونــی بسترســاز اصلــی فــرار‬ ‫مالیاتــی اســت‪ .‬در مقابلــه بــا فــرار مالیاتی هیچ چیز مهمتر‬ ‫از تمرکــز بــر جریــان اطالعــات مالــی نیســت و ســازمان امــور‬ ‫مالیاتــی بایــد بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن اطالعــات برنامــه‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اغلــب بحث هــای حــوزه مالیــات‪ ،‬نبایــد‬ ‫مســئله را بــه ســازمان امــور مالیاتــی منحصــر کــرد و در ایــن‬ ‫زمینــه دیگــر دســتگاه ها و نهادهایــی کــه در نظــام مالیاتــی‬ ‫کشــور مرتبــط هســتند نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بحــث فــرار مالیاتــی یکــی از مهمتریــن‬ ‫مســائل کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ما انتظــار داریــم مالیات تمام‬ ‫بودجــه دولــت را پوشــش دهــد‪ ،‬چــرا کــه در غیر ایــن صورت‬ ‫کســری بودجــه دولــت مصائــب و مشــکالت زیــادی از جملــه‬ ‫تــورم بــرای کشــور بــه همــراه مـی اورد‪ .‬بنابرایــن اگــر در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬بودجــه عمومــی دولــت ‪ ۲‬هــزار هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫اســت‪ ،‬باید تمامی ان از درامدهای مالیاتی تامین شــود و‬ ‫نظــام مالیاتــی بایــد ایــن میــزان درامــد را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی افــزود‪:‬‬ ‫فــرار مالیاتــی یــک اقــدام اگاهانــه از ســوی مودیــان مالیاتــی‬ ‫اســت کــه هــدف ان نپرداختــن حقــوق قانونــی دولــت‬ ‫اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب فــرار مالیاتــی بــه دو دســته قانونــی‬ ‫و سیســتماتیک تقســیم می شــود‪ .‬فــرار مالیاتــی قانونــی بــه‬ ‫ان دســته از فرارهــا گفتــه می شــود کــه بــه هــر دلیلــی در‬ ‫قانون زمینه ان چیده شــده اســت و موجب شــده برخی از‬ ‫مودیــان مالیــات خــود را پرداخــت نکننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دو نــوع فــرار مالیاتــی قانــون و‬ ‫سیســتماتیک داریــم گفــت‪ :‬فــرار مالیاتــی قانونــی بــه‬ ‫مراتــب مهمتــر از فــرار مالیاتــی سیســتماتیک اســت‪ .‬یکــی‬ ‫از مســیرهای فــرار مالیاتــی‪ ،‬تــاش بــرای تصویــب قانــون‬ ‫نامناســب اســت کــه موجبــات فــرار مالیاتــی عــده ای را‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬بــه طــور مثــال می تــوان بــه بحــث معافیــت‬ ‫مالیاتــی صادرکننــدگان‪ ،‬مناطــق ازاد یــا بخــش امــوزش و‬ ‫فرهنــگ و هنــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫پاریــزی گفــت‪ :‬در واقــع ذی نفعانــی همچــون طالفروشــان‬ ‫بــه جــای تــاش بــرای دور زدن قوانیــن‪ ،‬تــاش کرده انــد در‬ ‫نهادهــای قانــون گــذاری ورود کننــد و قوانیــن را بــه نحــوی‬ ‫تغییــر دهنــد کــه از پرداخــت مالیــات معــاف شــوند‪ .‬اگــر بــا‬ ‫ایــن فــرار مالیاتــی قانونــی کــه ضــد اهــداف مالیاتــی کالن‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬مقابلــه نشــود همه فعالین اقتصــادی انگیزه‬ ‫فــرار خواهنــد داشــت و اگــر مقابلــه بــا فــرار سیســتماتیک‬ ‫هــم بــه خوبــی انجــام شــود بازهــم عده ای خواهند توانســت‬ ‫بــا تغییــر قوانیــن خــود را از پرداخــت مالیــات معــاف کننــد‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتی با اشــاره به‬ ‫اینکــه بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مهمتریــن کار اصــاح‬ ‫نظــام مالیاتــی اســت گفــت‪ :‬کشــور را بایــد بــا مالیــات اداره‬ ‫کنیــم اگــر قــرار اســت در ایــن مســیر حرکــت کنیــم نیازمنــد‬ ‫بازتعریــف اساســی از نظــام مالیاتــی و تحــول در امکانــات‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬نظــام مالیاتــی بایــد بــه نحــوری‬ ‫بازطراحــی شــود کــه حائــز ‪ ۵‬ویژگــی مهــم عادالنــه‪ ،‬منطقی‪،‬‬ ‫ســاده‪ ،‬مســتند بــه اطالعــات و داشــتن ضمانــت اجرایــی‬ ‫قــوی باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312001007893‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412001000503‬تقاضــای خانــم مریــم رویــان شناســنامه ‪ 3872‬شــماره ملــی ‪ 2120370321‬فرزنــد رجــب صــادره از گــرگان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 177.60‬متــر مربــع از پــاک ‪- 126‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد گلنــد بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی زلیخــا زیــن العابدیــن‬ ‫پــور بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪14033 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312008002710‬تاریــخ ‪ 1401/09/08‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 1400114412008000185‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای یارمحمــد طعنــه فرزنــد دودر بــه شــماره شناســنامه ‪ 3‬و کــد ملــی ‪ 4979782078‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 454.45‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قال (محله طعنه) بخــش ‪- 7‬حوزه ثبتی ملک‬ ‫شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خود را بــا ذکر شــماره پرونده بــه این اداره تســلیم و پس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند ‪.‬م‬ ‫الــف‪ 13982 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/11‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/26‬‬ ‫علی برقی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد بین المللــی فرهنگــی و هنــری امــام‬ ‫رضــا (ع) گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه میــزان مشــارکت ها و‬ ‫درخواســت های رســیده بــرای شــرکت در بیســتمین‬ ‫جشــنواره رضــوی در بخش هــای مختلــف‪ ،‬رشــد ‪۴۰‬‬ ‫درصــد اثــار در ایــن دوره نســبت بــه دوره قبــل دور از‬ ‫دســترس نیســت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کارمرتضی ســعیدی زاده‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه امســال شــاهد برگــزاری بیســتمین‬ ‫دوره برگــزاری ایــن جشــنواره هســتیم‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬در‬ ‫بخش هــای مختلــف در مجمــوع ‪ ۱۹‬دوره بــه دبیرخانــه‬ ‫جشــنواره حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار اثــر ارســال شــده بــود کــه حدود‬ ‫‪ ۲۶‬هــزار اثــر متوســط هــر دوره بــوده و پیش بینــی می شــود‬ ‫کــه اثــار دوره بیســتم بــه بیــش از ‪ ۳۶‬هــزار اثــر برســد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتان گلســتان میزبــان جشــنواره‬ ‫ســرود رضــوی‪ ،‬اســت کــه بــرای اولیــن بــار در ســطح‬ ‫برگــزاری ایــن جشــنواره ها‪ ،‬دوره توانمندســازی مربیــان‬ ‫ســرود نیــز در ایــن اســتان در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جشــنواره بیســتم در ‪ ۱۶‬بخــش شــامل چهــار‬ ‫جشــنواره شــعر رضوی (شــعر فارســی‪ ،‬شــعر عربی‪ ،‬شعر‬ ‫کــودک و شــعر کــودک و نوجــوان)‪ ،‬ســه جشــنواره تئاتــر‬ ‫رضــوی (تئاتــر خیابانــی‪ ،‬تئاتــر بزرگســاالن و تئاتــر کــودک‬ ‫و نوجوان)‪ ۲ ،‬جشــنوراه ادبیات داســتانی رضوی (ادبیات‬ ‫کــودک و نوجــوان و نیــز ادبیــات بزرگســال) و نیــز ســرود‬ ‫رضــوی‪ ،‬اواهــا و نواهــای رضــوی‪ ،‬رســانه های رضــوی‪،‬‬ ‫فیلــم و پویانمایــی رضــوی‪ ،‬گرافیــک رضــوی‪ ،‬عکــس‬ ‫رضــوی و هنرهــای تجســمی رضــوی (خوشنویســی) در‬ ‫حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد بین المللــی فرهنگــی و هنــری امــام‬ ‫رضــا (ع) یــاداور شــد‪ :‬جشــنواره اواهــا و نواهــای رضــوی‬ ‫کــه شــامل نغمــات و نواهــای محلــی بــوده‪ ،‬بــه میزبانــی‬ ‫اســتان فــارس در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫ســعیدی زاده ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫جشــنواره های شــعر‪ ،‬تئاتــر و ادبیــات داســتانی در‬ ‫حوزه هــای کــودکان و نوجوانــان برگــزار می شــود‪،‬‬ ‫امــا تنهــا جشــنواره ســرود رضــوی بــا همــکاری وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش و در بخــش دانش امــوزی در کنــار‬ ‫بخــش ازاد برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســه جشــنواره شــعر فارســی‪ ،‬شــعر عربــی‬ ‫و شــعر ترکــی در کنــار جشــنواره عکــس بــه صــورت‬ ‫بین المللــی برگــزار می شــود و اثــاری از کشــورهای‬ ‫مســلمان و فارســی زبــان‪ ،‬عــرب زبــان و تــرک زبــان بــه‬ ‫دبیرخانــه ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬جــدا از بحــث جشــنواره ها‪ ،‬بــا هــدف‬ ‫توســعه فرهنــگ رضــوی‪ ،‬هفته هــای فرهنگــی رضــوی‬ ‫را برنامه ریــزی کردیــم کــه برنامه هــای خــود در بخــش‬ ‫رســانه ای را بــه صــورت بــوم مشــخص‪ ،‬بــه کشــورهای‬ ‫دیگــر می بریــم تــا بــه بحــث فرهنــگ رضــوی بیشــتر‬ ‫پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد بین المللــی فرهنگــی و هنــری‬ ‫امــام رضــا (ع) گفــت‪ :‬جشــنواره رضــوی عمومی تریــن‬ ‫جشــنواره در ســطح کشــور کــه در ‪ ۱۹‬دوره گذشــته در‬ ‫کنــار بخــش جشــنواره ای‪ ،‬شــاهد ایجــاد پویش هــای‬ ‫رضــوی در بخش هــای مختلــف بودیــم‪.‬‬ ‫ســعیدی زاده بیــان کــرد‪ :‬براســاس امــار جمــع اوری‬ ‫شــده‪ ،‬در بخــش پویش هــای رضــوی هشــت میلیــون‬ ‫اثــر داشــتیم کــه ایــن خــود نشــان از میــزان عالقمنــدی‬ ‫بــه ســاحت و اســتان مقــدس امــام رضــا (ع) در بیــن‬ ‫احــاد مــردم دارد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بیســتمین دوره جشــنواره فرهنگــی‬ ‫و هنــری بــه صــورت تخصصــی برگــزار می شــود و‬ ‫بخــش پویــش را از جشــنواره کــه بــه صــورت رقابتــی‬ ‫اســت‪ ،‬جــدا کردیــم و تــاش داریــم بــه ســمت تولیــد و‬ ‫محصــول محــور در جشــنواره برویــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هیــچ تفاوتــی در ارزیابــی اثــار‬ ‫تولیــدی در بخــش بانــوان بــا اقایــان وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫امــا بــرای بانــوان بــه صــورت ویــژه دوره هــای اموزشــی‬ ‫تخصصــی و توانمندســازی مربیــان را برگــزار می کنیــم‬ ‫و انتظــار مــی رود تــا بانــوان بتواننــد تولیــدات فاخــر و‬ ‫ارزشــمندی را بــه ظهــور برســانند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هنرمنــدان مــا ارادت خــاص و ویــژه ای بــه‬ ‫اهــل بیــت عصمــت و طهــارت (ع) دارنــد و همــه انهــا بــا‬ ‫همــه ســایق‪ ،‬گرایش هــا و اعتقــادات قوی تــر از هــر‬ ‫دوره در جشــنواره رضــوی شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫ســعیدی زاده افــزود‪ :‬امیــد و انتظــار داریــم تــا جریــان‬ ‫جشــنواره رضــوی‪ ،‬محــل وفــاق اجتماعــی باشــد و همــه‬ ‫جریان هــای فکــری و سیاســی بــا جریانــات مختلــف‪،‬‬ ‫خــود را بــا فرهنــگ رضــوی گــره زده انــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد بین المللی فرهنگی و هنــری امام رضا‬ ‫(ع) در پایــان یــاداور شــد‪ :‬بیشــتر جشــنواره های گذشــته‬ ‫پویــش محــور بــوده‪ ،‬امــا در تالشــیم تــا جشــنواره امســال‬ ‫رویکــرد رقابتــی داشــته باشــد کــه هنرمنــدان بتواننــد اثــار‬ ‫فاخــر و ارزشــمندی را ارائــه کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪426‬‬ ‫میلیارد ریال پروژه عمرانی‬ ‫در دهه فجر‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رضــا شــهمرادی در‬ ‫شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان گلســتان خبــر‬ ‫از افتتــاح و کلنــگ زنــی ‪ 31‬پــروژه عمرانــی در دهــه‬ ‫فجــر داد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان‬ ‫گلســتان در خصــوص افتتــاح و کلنــگ زنــی‬ ‫پروژه هــای عمرانــی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‬ ‫اســتان به مناســبت دهه فجر نیز اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫ایــن ایــام‪ 23 ،‬پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار ‪ 350‬میلیــارد‬ ‫ریــال افتتــاح و ‪ 8‬پــروژه عمرانــی بــا پیــش بینی اعتبار‬ ‫‪ 76‬میلیــارد ریــال کلنــگ زنــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی گلســتان‬ ‫همچنیــن اظهــار کــرد‪ :‬روشــنایی معابــر‪ ،‬افتتــاح فیبر‬ ‫نــوری‪ ،‬جــداول هدایــت ابهــای ســطحی ‪ ،‬شــبکه‬ ‫توزیــع بــرق ‪ 20‬کیلوولــت‪ ،‬تهیــه‪ ،‬خریــد و حمــل‬ ‫تجهیــزات الکترومکانیــکال تصفیــه خانــه فاضــاب‪،‬‬ ‫تکمیــل بیــس و اســفالت‪ ،‬احــداث اشــیانه ماشــین‬ ‫اتش نشــانی‪ ،‬حفر چاه اب و کنترل ســیل‪ ،‬الیروبی‬ ‫زهکــش و احــداث دایــک حفاظتــی و‪ ...‬بخشــی از‬ ‫ایــن طرح هــای عمرانــی اســت‪.‬‬ ‫برای دیده شدن با ما‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪697‬‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫اولین کاروان دانش اموزان خراسان شمالی‬ ‫راهی اردوی راهیان نور شد‬ ‫متشــکل از ‪ ۱۶۴‬دانــش امــوز خراســان شــمالی نخســتین کاروان اردوی راهیــان نــور از محــل‬ ‫گلــزار شــهدای بجنــورد راهــی مناطــق عملیاتــی دفــاع مقــدس شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراسان شــمالی در ایــن اییــن‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کاروان شــامل ‪ ۱۶۴‬دانــش امــوز دختــر متوســطه دوم‪ ،‬دهــم و دوازدهــم‬ ‫کارودانــش اســت کــه بــه مناطــق عملیاتــی دفــاع مقــدس اســتان خوزســتان اعــزام شــد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری افــزود‪ :‬ایــن اردوی دانــش امــوزی از ‪ ۱۰‬بهمــن مــاه بــه مــدت ‪ ۶‬روز بــه صــورت‬ ‫بازدیدهــای ویــژه از یادمــان هــای اروندکنــار‪ ،‬شــلمچه‪ ،‬هویــزه و دهالویــه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع اعــزام هــزار دانــش امــوز دختــر و پســر در ســالجاری بــرای ایــن اردوهــا‬ ‫هدفگــذاری شــده اســت کــه بعــد از اعــزام نخســتین کاروان‪ ،‬برنامــه ریــزی بــرای اعــزام مابقــی‬ ‫دانــش امــوزان در ایــام نــوروز انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اردو در ســال گذشــته بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط کرونایــی در بســتر شــاد و بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد و امســال عــاوه بــر اردوی‬ ‫حضــوری بســتر مجــازی بــرای ســایر دانــش امــوزان نیــز فراهــم اســت‪.‬‬ ‫اکبــری گفــت‪ :‬اردوهــای راهیــان نــور بــه منزلــه یــک دانشــگاه عظیــم انســان ســازی اســت کــه‬ ‫ایــن دانشــگاه بــا رشــادت هــا و دالور مــردی هــا‪ ،‬شــهیدان و جانبــازان بــه وجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برگــزاری اردوهــای راهیــان نــور در راســتای تــداوم پاسداشــت ارزش هــای‬ ‫انقــاب اســامی اســت افــزود‪ :‬حضــور دانــش امــوزان در قالــب راهیان نــور در مناطق جنگی‪،‬‬ ‫موجــب تحریــف نشــدن ارزش هــای دفــاع مقــدس و نهادینــه شــدن ارزش ها انقالب در بین‬ ‫نســل جــوان جامعــه خواهــد بود‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۹‬هــزار و ‪ ۸۳۶‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان‬ ‫زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۸‬هــزار دانــش امــوز در‬ ‫مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را دختــران تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۶‬درصــد‬ ‫دانــش امــوزان در مناطــق روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانه قند شیروان در خراسان شمالی‬ ‫پرداخت ‪ ۸۶‬درصد مطالبات‬ ‫چغندرکاران‬ ‫مداد عزیزم‬ ‫مــداد عزیــزم در ایــن چنــد ســال اخیــر بهتریــن‬ ‫ی بــودم ‪.‬‬ ‫یــار مــن بــودی از تــو خیلــی راضـ ‬ ‫خداحافــظ مــداد عزیــزم دلــم بــرای تــو تنــگ‬ ‫می شــود خداحافــظ و ســام خــودکار ‪...‬‬ ‫امیرعلی محمدیاری سوم دبستان‬ ‫مدرسه امام گرگان‬ ‫مدیرعامــل کارخانــه قنــد شــیروان در خراســان شــمالی گفــت‪ ۵۷۰ :‬میلیــارد تومــان ارزش‬ ‫چغنــدر قنــد خریــداری شــده از کشــاورزان اســتان اســت کــه از ایــن وجــوه تاکنــون ‪۸۶‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312001007885‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1400114412001000601‬تقاضای اقای ســیدقربان حســینی شناســنامه ‪ 26265‬شــماره ملی ‪ 2120262365‬فرزند ســیدمحمد صادره‬ ‫از گــرگان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 76.03‬متــر مربــع از پــاک ‪- 123‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالک رســمی به متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را با ذکر شــماره پرونده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪14029 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/27 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫کمک دادگستری گلستان برای‬ ‫توسعه ناحیه صنعتی کالله‬ ‫و صدور سند تفکیکی برای‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در بازدیــد از ناحیــه صنعتــی کاللــه از پیگیــری صــدور ســند‬ ‫ایــن شــهرک خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬در موضــوع تملــک ِ ‪ ۵۰‬هکتــار زمیــن شناســایی شــده از ســوی‬ ‫مســئوالن شهرســتان کاللــه بــرای توســعه ناحیــه صنعتــی ایــن شهرســتان و ارتقــای ان بــه‬ ‫شــهرک صنعتــی‪ ،‬همــکاری مــی کنیــم‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬در بازدیــد میدانــی از ناحیــه صنعتــی کاللــه ‪ ،‬مهــم تریــن مشــکل‬ ‫تولیدکننــدگان ‪ ،‬مســئله گاز و تامیــن نقدینگــی بــود کــه بــا پیگیــری انهــا از متولیــان امــر ‪،‬‬ ‫بــه زودی ایــن مشــکل هــم رفــع مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان گلســتان پــس از اســتماع مشــکالت تولیدکننــدگان ‪،‬‬ ‫بالفاصلــه بــا مدیــر عامــل گاز اســتان و مدیرعامــل شــهرک هــای صنعتــی گلســتان تمــاس‬ ‫تلفنــی برقــرار کــرده و بــا قــول مســاعد مدیــران مذکــور ‪ ،‬رفــع ســریع مشــکالت اعالمــی در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت؛ ضمــن اینکــه پیگیــری هــای الزم در رفــع مشــکل نقدینگــی نیــز از‬ ‫وعــده هــای دیگــر رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــه تولیدکننــدگان بــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان را در ایــن بازدیــد ‪ ،‬دادســتان مرکــز اســتان و مســئوالن‬ ‫قضایــی و اجرایــی شهرســتان همراهــی کردنــد‪.‬‬ ‫درصــد پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش حمیدرضــا محمدیــاری خبرنــگار بــازار کســب و کار بهــرام غیبــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امســال از کشــاورزان اســتان چغندرقنــد خریــداری شــده بــه ارزش ‪ ۵۷۰‬میلیــار تومــان‬ ‫می باشــد کــه ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان ان تاکنــون از وجــوه مربــوط بــه خریــد ایــن محصــول‬ ‫بــه صــورت نقــد و یــا تحویــل اجنــاس مختلــف از قبیــل شــکر‪ ،‬تفالــه و مــات بــا کشــاورزان‬ ‫تســویه شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از مطالبــات چغنــدرکاران پرداخــت ‪ ۷۰‬میلیــارد تومــان اســتان باقــی مانــده‬ ‫اســت کــه تســویه ان تــا نیمــه اســفندماه انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل کارخانــه قنــد شــیروان گفــت‪ :‬در حالــی پرداخــت ایــن مطالبــات انجــام‬ ‫می شــود کــه قیمــت شــکر از نــرخ مصــوب پاییــن تــر و اقبــال بــه تحویــل دادن چغنــدر‬ ‫کمتــر بــود‪.‬‬ ‫غیبــی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن کارخانــه در ســالجاری ‪ ۲۱۰‬هــزار تــن چغنــدر‬ ‫خریــدرای و از ایــن میــزان ‪ ۲۳‬هــزار تــن در قالــب کشــت قــرارداری تحویــل ایــن کارخانــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت‪ :‬در ســال جــاری بــه ازای هــر کیلوگــرم نــرخ تضمینــی چغنــدر قنــد‬ ‫‪ ۲۱‬هــزار ریــال مصــوب شــد کــه بــا کمــک کرایــه بــه ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال رســید و ‪۹۰‬‬ ‫درصــد از چغندرهــای تامیــن شــده در ایــن کارخانــه بــاالی قیمــت و نــرخ تعییــن شــده بــه‬ ‫وســیله دولــت‪ ،‬خریــداری شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر ســطح زیــر کشــت چغنــدر قنــد رتبــه ‪ ۹‬و از نظــر میــزان تولیــد‬ ‫رتبــه دهــم کشــور را دارد کــه بــا داشــتن ‪ ۲.۱۳‬درصــد کشــت چغندرقنــد کشــور‪ ۱.۵۱ ،‬درصــد‬ ‫محصــول را تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود‪ ،‬میانگیــن تولیــد شــکر در کشــور یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار تــن‬ ‫اســت کــه خراســان شــمالی بــا تولیــد ســاالنه ‪ ۱۱‬هــزار تــن شــکر‪ ،‬یــک درصــد شــکر کشــور‬ ‫را تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫کشــت چغنــدر قنــد در خراســان شــمالی از ابتــدای اســفندماه اغــاز و بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه‬ ‫ادامــه دارد و شهرســتان شــیروان بعنــوان قطــب تولیــد ایــن محصــول در اســتان اســت‬ ‫کــه در ســال زراعــی جــاری ایــن محصــول در ‪ ۲۲۰‬هکتــار اراضــی کشــاورزی ایــن شهرســتان‬ ‫کشــت شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ســال زراعــی گذشــته در ســطح ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار زمیــن هــای زراعــی ایــن‬ ‫اســتان ایــن محصــول کشــت شــد و در هــر یــک هکتــار میانگیــن عملکــرد ایــن محصــول‬ ‫‪ ۴۵‬تـُـن و بــه طــور متوســط ‪ ۱۷.۲‬درصــد عیــار محصــول در کشــتزارهای ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪ ۳۴‬درصــد از کشــتزارهای چغندرقنــد خراســان شــمالی مربــوط بــه شهرســتان شــیروان‬ ‫اســت و امســال ‪ ۲۵۰‬بهــره بــردار در ایــن شهرســتان بــرای تحویــل محصــول خــود بــا‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان قــرارداد دارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای طغــان نیاز طعنه به‬ ‫شناسنامه ‪ 4‬کد ملی ‪ 4979797921‬صادره از اق قال فرزند اراز محمد متقاضی کالسه پرونده ‪140111144124800000035‬‬ ‫در س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ بالمعــارض اقــای رجبعلــی گرجــی مهلبانــی بشــماره شناســنامه ‪ 934‬بشــماره ملــی‬ ‫‪ 4989005015‬صــادره از بابلســر فرزنــد حســینعلی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 140111144124800000034‬در ســه دانگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 502‬متــر مربــع از پــاک ‪- 108‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪13989 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/11/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/25‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪697‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫جشن های دهه فجر را ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫دانش اموز گلستانی برگزار می کنند‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان بــا اشــاره بــه وفــادارای نســل جــوان بــه ارمان هــای‬ ‫نظــام و انقــاب اســامی گفــت‪ :‬در ‪ ۳‬هــزار مدرســه ‪ ۲۵‬هــزار همــکار فرهنگــی و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫دانــش امــوز امــاده برگــزاری جشــن هــای دهــه فجــر هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدرضا نظــری اظهــار داشــت‪ :‬بــا نواختــن گلبانــک انقالب‬ ‫در ‪ ۱۲‬بهمــن شــروع جش ـن های انقــاب مــدارس گلســتان اســت و پــس از ان در همــه‬ ‫روزهــای ویــژه برنامه هــای گرامیداشــت ایــن ایــام برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نطــری گفــت‪ :‬در ‪ ۲۲‬بهمــن هــم هــزار و ‪ ۳۵۷‬نفــر از دانــش امــوزان در ‪ ۱۰‬شهرســتان‬ ‫گلســتان ســرود انقــاب را همخوانــی خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــام دهــه فجــر بــا محوریــت اتحادیــه دانش امــوزی ‪ ۶۶‬مدرســه‬ ‫دســتاوردهای نظــام را بــه نمایــش خواهنــد گذاشــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬برگــزاری مســابقات قــران کریــم‪ ،‬افتتــاح چهــار اتــاق درس تربیــت بدنــی‬ ‫بــا تخصیــص اعتبــار ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬برگــزاری مســابقات فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬ورزشــی‪،‬‬ ‫افتتــاح اتــاق گفتگــو اولیــا در ‪ ۱۴‬شهرســتان و ‪ ۵۰‬مدرســه منتخــب بــرای اولیــن بــار در‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور‪:‬‬ ‫یک سوم لوازم خانگی موجود‬ ‫در بازار قاچاق است‬ ‫دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم صوتــی و تصویــری کشــور گفــت‪ :‬اکنــون یک ســوم‬ ‫محصــوالت لــوازم خانگــی موجــود در بــازار را بــه جــرات می تــوان گفــت قاچــاق اســت کــه از‬ ‫دیگــر محصــوالت در ایــن میــان قاچاق پذیــری تلویزیــون بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫«محمدرضــا شــهیدی» بــا اشــاره بــه اینکــه از مرزهــای غربــی و جنوبــی کشــور عمــده‬ ‫لوازم خانگــی قاچــاق وارد می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در اصــل بخشــی از ایــن کاالهــا‪ ،‬کاالهــای‬ ‫تقلبــی می باشــد کــه بــه انهــا لوگــوی برندهــای معــروف را افــراد ســودجو الصــاق می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن برخــی دیگــر از لــوازم خانگــی تولیــد کشــور مصــر اســت کــه بــه‬ ‫منظــور مصــرف در بــازار افریقــا از ســوی برندهــای بــزرگ جهــان طراحــی و تولیــد شــده و از‬ ‫کشــورهای اردن و عــراق بــا گــذر بــه بــازار کشــورمان راه می یابــد‪.‬‬ ‫شــهیدی ادامــه داد‪ :‬عمــده لوازم خانگــی یــاد شــده‪ ،‬اجنــاس درجــه ‪ ۲‬برندهــای مطــرح‬ ‫کــره جنوبــی اســت‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬درصدی تولید تلویزیون در کشور تا پایان دی ماه‬ ‫دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم صوتــی و تصویــری کشــور گفــت‪ :‬در مقایســه نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته تولیــد انــواع تلویزیــون در کشــور از ابتــدای ســال تــا پایــان‬ ‫دی مــاه بــا رشــد ‪ ۲۰‬درصــدی همــراه شــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬بــا وجــود افزایــش تولیــد کارخانجــات‪ ،‬امــا پاییــن بــودن قــدرت خریــد‬ ‫مــردم ســبب شــده تــا شــاهد رکــود در بــازار باشــیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن رکــود در شــرایطی اســت کــه به هرحــال زمزمــه افزایــش احتمالــی‬ ‫قیمت هــا برخــی افــراد را بــه ســمت بــازار می کشــاند‪ ،‬ضمــن اینکــه بــه هــر حــال تلویزیــون‬ ‫یــک کاالی ضــروری اســت و مــردم بــه ان نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫شــهیدی یــاداور شــد‪ :‬اخریــن بــار تیرمــاه امســال و زمانــی کــه دالر بــه نــرخ ‪ ۲۵‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫تومــان معاملــه می شــد‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۵‬درصــدی قیمــت تلویزیــون اجــازه داده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــروز و بــا گذشــت چنــد مــاه از ان زمــان‪ ،‬بــا توجــه بــه افزایــش شــدید‬ ‫قیمــت ارز‪ ،‬تــورم کلــی حاکــم بــر اقتصــاد و به ویــژه بــاال رفتــن هزینه هــای حمــل و نقــل‪،‬‬ ‫شــرکت ها درخواســت خــود بــرای افزایــش قیمت هــا را بــه وزارت صمــت ارائــه داده انــد کــه‬ ‫در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫شــهیدی خاطرنشــان کرد‪ :‬درخواســت افزایش قیمت بســته به نوع تلویزیون تولیدی شــرکت ها‪،‬‬ ‫بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد بــوده اســت کــه بایــد دیــد ایــا موافقــت بــا ان صــورت می گیــرد یــا خیــر؟‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اســتان از جملــه برنامه هــای امــوزش و پــرورش گلســتان در دهــه فجــر امســال اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون از مجمــوع تعهــد‬ ‫ســاخت ‪ ۴۴‬پــروژه ورزشــی درون مدرسـه ای ‪ ۳۵‬پــروژه افتتــاح شــده و ســه پــروژه دیگــر در‬ ‫دهــه فجــر افتتــاح بــه بهره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫نظــری افــزود‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســال گذشــته و از زمــان تشــکیل اســتان گلســتان تــا قبــل از دولــت‬ ‫ســیزدهم ‪ ۷۰‬پــروژه درون مدرسـه ای در گلســتان افتتــاح شــده بــود امــا بــه لطــف توجــه‬ ‫دولــت امســال دولــت ‪ ۴۴‬پــروژه افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬افتتــاح ‪ ۲‬ســالن بدنســازی‪ ،‬اجــرای جشــن تکلیــف دانش امــوزی بــا‬ ‫شــرکت بیــش از ‪ ۳‬هــزار نفــر در هــر شهرســتان‪ ،‬اجــرای مســابقات نقاشــی همگانــی بــا‬ ‫محوریــت انقــاب در مــدارس‪ ،‬برگــزاری پویــش خبرنــگار انقــاب‪ ،‬راه انــدازی رادیــو مدرســه‬ ‫بــرای اســتفاده و معرفــی ظرفیــت هــای دانــش امــوزی‪ ،‬برگــزاری مســابقات ورزشــی‪،‬‬ ‫غبارروبــی گلــزار شــهدا از جملــه دیگــر برنامه هــای دهــه فجــر امــوزش ســال جــاری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان افــزود‪ :‬اجــرای پویــش مبــارزه بــا اســتکبار و اعــام‬ ‫انزجــار دانــش امــوزان‪ ،‬اختتامیــه جشــنواره نــوای عاشــقی در علی ابادکتــول و مســابقه‬ ‫کتابخوانــی در ایــام دهــه فجــر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه اعتبــارات ســفر اســتانی دولــت بــه امــوزش و پــرورش گلســتان اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن ســفر ‪ ۲۰۵‬میلیــارد تومــان بــرای امــوزش و پــرورش مصــوب شــد کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۳۰‬درصــد از ایــن اعتبــارات تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬طــرح اوان کودکــی یــا طــرح پــاک بــه‬ ‫عنــوان پایلــوت کشــوری در گلســتان اجــرا می شــود کــه در ان اســتعداد کــودکان پیــش‬ ‫از دبســتان شــکوفا می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۳‬بنگاه حاکمیتی‬ ‫می ماند‬ ‫تصویــب نامــه هیــات وزیــران در خصــوص «طبقــه بنــدی بنــگاه های موضــوع جداول‬ ‫پیوســت ایــن تصویبنامــه در گــروه هــای یــک الــی ســه فعالیتهــای اقتصــادی موضــوع‬ ‫مــاده ‪ ۲‬قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل ‪ ۴۴‬قانون اساســی جمهوری اســامی‬ ‫ایــران» ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن مصوبــه دوم بهمــن مــاه در جلســه هیــات وزیــران‬ ‫و بــه اســتناد مــاده ‪ ۲‬قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران»‪ ،‬بنــد ن تبصــره ‪ ۲‬مــاده واحده قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬کل کشــور‬ ‫بــه تصویــب رســید و هشــتم بهمــن بــا امضای محمد مخبــر معــاون اول رییس جمهور‬ ‫بــه دســتگاههای اجرایــی ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫در مصوبــه هیــات وزیــران ‪ ۷۹‬بنــگاه اقتصــادی در گــروه یــک ‪ ۴۲ ،‬بنــگاه در گــروه ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ۳۰۳‬بنــگاه در گــروه ســه قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫در قانــون بودجــه امســال وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی موظــف شــده بــود نســبت‬ ‫بــه طبقه بنــدی و درج نــام ان دســته از بنگاههــای اقتصــادی کــه در چهارچــوب اییــن‬ ‫نامــه موضــوع مــاده(‪ )۲‬قانــون اجــرای سیاس ـت های کلــی اصــل چهــل و چهــارم(‪)۴۴‬‬ ‫قانــون اساســی در گروههــای(‪ )۱‬و (‪ )۲‬مــاده(‪ )۲‬قــرار نگرفته انــد بــه اســتثناء مــوارد‬ ‫منــدرج در گــروه(‪ )۳‬مــاده(‪ )۲‬و مجوزهــای اخــذ شــده از مقــام معظــم رهبــری در یکــی‬ ‫از گروههــای(‪ )۱‬و (‪ )۲‬اقــدام نمایــد‪ .‬انتقــال بنگاههــای اقتصــادی مذکــور از طبقه بنــدی‬ ‫گروههــای (‪ )۱‬و(‪ )۲‬بــه گــروه(‪ )۳‬فقــط بــا اذن ایشــان مجــاز اســت‪.‬‬ ‫مــاده ‪ ۲‬قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬فعالیــت هــای اقتصــادی را بــه ســه گــروه تقســیم مــی کنــد کــه بــه‬ ‫شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫گــروه یــک ‪ -‬تمامــی فعالیتهــای اقتصــادی بــه جــز مــوارد مذکــور در گــروه دو و ســه ایــن‬ ‫ماده‪.‬‬ ‫گــروه دو ‪ -‬فعالیتهــای اقتصــادی مذکــور در صــدر اصــل چهــل و چهــارم (‪ )۴۴‬قانــون‬ ‫اساســی بــه جــز مــوارد مذکــور در گــروه ســه ایــن مــاده‪.‬‬ ‫گروه سه ‪ -‬فعالیتها‪ ،‬موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از‪:‬‬ ‫‪-۱‬شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)‪،‬‬ ‫‪-۲‬شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی‪،‬‬ ‫‪-۳‬تولیــدات محرمانــه یــا ضــروری نظامــی‪ ،‬انتظامی و امنیتی به تشــخیص فرماندهی‬ ‫کل نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫‪-۴‬شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز‪،‬‬ ‫‪-۵‬معادن نفت و گاز‪،‬‬ ‫‪-۶‬بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬بانــک ملــی ایــران‪ ،‬بانــک ســپه‪ ،‬بانــک‬ ‫صنعــت و معــدن‪ ،‬بانــک توســعه صــادرات‪ ،‬بانــک کشــاورزی‪ ،‬بانــک مســکن و بانــک‬ ‫توســعه تعــاون‪،‬‬ ‫‪-۷‬بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران‪،‬‬ ‫‪-۸‬شبکه های اصلی انتقال برق‪،‬‬ ‫‪-۹‬ســازمان هواپیمایــی کشــوری و ســازمان بنــادر و کشــتیرانی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران‪،‬‬ ‫‪-۱۰‬سدها و شبکه های بزرگ ابرسانی‪،‬‬ ‫‪-۱۱‬رادیو و تلویزیون‪،‬‬ ‫‪-۱۲‬شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫تشــخیص‪ ،‬انطبــاق و طبقــه بنــدی فعالیتهــا و بنگاههای اقتصــادی موضــوع این ماده‬ ‫بــا هــر یــک از ســه گــروه بــه پیشــنهاد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ظــرف شــش مــاه‬ ‫بــه تصویــب هیــات وزیــران مــی رســد و در مــورد بنــد (‪ )۳‬گــروه ســه‪ ،‬مصوبــه هیــات‬ ‫وزیــران بایــد بــه تصویــب فرماندهــی کل نیروهــای مســلح برســد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫الودگی هوا و «خانه منچ»‬ ‫تهران!‬ ‫گاهــی اوقــات بــرای قلــم زدن و پرداختــن یک موضوع‬ ‫نیــاز نیســت ابعــاد و مختصــات قصه بررســی شــود و از‬ ‫زوایــای مختلــف بــه ان پرداخــت‪ .‬کافــی اســت ســری‬ ‫بــه ارشــیو نوشــته هــا بزنیــم و مطلبــی را کــه چند ســال‬ ‫قبــل راجــع بــه ان نوشــته ایــم‪ ،‬بــدون اچــار کشــی و‬ ‫فیلرگیــری بــرای ســردبیر یــا مدیــر تحریریــه بفرســتیم!‬ ‫موضوعاتــی مثــل تــورم‪ ،‬گرانــی‪ ،‬اجــاره نشــینی‪ ،‬رتبــه‬ ‫بنــدی فرهنگیــان‪ ،‬نــرخ گــذاری خدمــات پرســتاری‪،‬‬ ‫قیمــت دســتوری خــودرو‪ ،‬تراکــم فروشــی شــهرداریها‪،‬‬ ‫ســاخت و ســاز غیــر مجــاز و مــاده صــد‪ ،‬فســاد در‬ ‫فوتبــال و مســائلی از ایــن دســت کــه فقــط از وزیــری‬ ‫بــه وزیــر دیگــر یــا از دولتــی بــه دولــت دیگــر منتقــل‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫موضــوع الودگــی هــوا هــم یکــی از موضوعاتــی اســت‬ ‫چکــش خــور ملســی دارد و مثل مشــک پاره ای اســت‬ ‫کــه از هــر طــرف مــی گیریــم از طــرف دیگــر در میــرود‪.‬‬ ‫بگذریــم ‪...‬‬ ‫حقیقــت امــر فلــذا در طــول ایــن ســال ها انقــدر نظر‪،‬‬ ‫پیشــنهاد‪ ،‬ایــده‪ ،‬راهــکار‪ ،‬رهنمــود‪ ،‬توصیــه‪ ،‬فرضیــه و‬ ‫‪ ...‬در خصــوص کنتــرل الودگــی هــوا ارائــه کــرده ایــم‬ ‫کــه اگــر قــرار باشــد‪ ،‬یــک نفــر را بــه عنوان ســلطان ایده‬ ‫یــا ســلطان پیشــنهاد گَل دار ببرنــد‪ ،‬فکــر کنــم بنــده در‬ ‫همــان اوایــل صــف باشــم‪.‬‬ ‫امــا چــه کنیــم کــه مســئوالن نــه تنهــا بــرای راهکارهای‬ ‫مــا تــره ابیــاری شــده بــا فاضــاب هــای اطــراف تهــران‬ ‫خــرد نکردنــد‪ ،‬بلکــه دقیقــا ً برعکــس عمــل کردنــد و‬ ‫اوضــاع ایــن طــور کشمشــی شــده اســت و بــه قولــی‬ ‫«ان( هــوای تهــران) را کــه تــو پــروردی ‪ ،‬ســالم نشــود‬ ‫هرگــز!‬ ‫مثــا ًمــا پیشــنهاد کــرده بودیــم در راســتای عدالــت‬ ‫اموزشــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬علمــی‪ ،‬مذهبــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ‪ ...‬بخشــی از امکانــات‬ ‫شــهرهای بــزرگ بــه شــهرهای کوچکتــر منتقــل شــود‬ ‫یــا احــداث شــاخه هــا و تاسیســات جدیــد شــرکت هــا‬ ‫و کارخانجــات در شــهرهای کوچکتــر اتفــاق بیفتــد‪،‬‬ ‫تــا عــاوه بــر رونــق مناطــق کمتــر برخــوردار‪ ،‬مــردم‬ ‫شــهرهای بــزرگ هــم بتوانند‪ ،‬البالی استنشــاق جدول‬ ‫تناوبــی عناصــر‪ ،‬کمــی هــم اکســیژن بــه ریــه شــان‬ ‫برســانند‪ .‬امــا دوســتان از روی لجبــازی بــا مــا نــه تنهــا‬ ‫ایــن کار را اجرایــی نکردنــد‪ ،‬بلکــه اگــر همیــن امــروز اگر‬ ‫یــک رشــته جدیــد ورزشــی ایجــاد شــود یــا مثــا ًمنــچ‬ ‫ورزش المپیکــی شــود‪ ،‬بالفاصلــه خانــه منــچ در تهــران‬ ‫ایجــاد مــی شــود چنــد تــا تورنمنــت هم برگــزار می کنند‬ ‫و کلــی بــه ترافیــک و دود و دم تهــران مــی افزاینــد!‬ ‫یــا در خصــوص مــردی کــه مــی خواســت همــه کارهــا‬ ‫را یــک تنــه انجــام دهــد‪ .‬بنــده خــدا بالنســبت کلــی زور‬ ‫زد تا دفاتر کارخانجاتی که در شــهرهای دیگر هســتند‬ ‫را بــه همــان شــهرها منتقــل کنــد‪ ،‬امــا بعــد از پایــان‬ ‫دوره ریاســت جمهــوری نــه تنهــا دفاتر دوبــاره در تهران‬ ‫بازگشــایی شــدند‪ ،‬بلکــه از روی لجبــازی چنــد تا شــعبه‬ ‫جدیــد هــم احــداث کردنــد!‬ ‫هــر چنــد بــه قــول شــهریار خــدا بیامــرز «رفتــم از‬ ‫کــوی تــو لیکــن عقــب ســرنگران» ولــی ایــن البــا خــدا‬ ‫کنــد مســئوالن بــرای حــل مشــکل الودگــی تهــران‪،‬‬ ‫راهکارهای سوفســطایی شــان را دنبال نکنند که مثال ً‬ ‫هزینــه زندگــی را در تهــران بــاال ببرنــد یــا همزمــان بــا‬ ‫قطــع اینترنــت‪ ،‬اب و بــرق را قطــع کننــد تــا ملــت از‬ ‫تهــران مهاجــرت کنند! چون همینجــوری قیمت ها در‬ ‫تهران بیشــتر از شــهرهای بزرگ و پیشــرفته دنیا اســت‬ ‫و اگــر هیــچ چیزمــان شــبیه بــه انهــا نیســت ‪ ،‬دســتکم‬ ‫قیمــت امــاک مــان چندیــن برابــر انهاســت!‬ ‫خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪ ...‬امســال تهرانــی فقــط دو روز‬ ‫هــوای ســالم تنفــس کردنــد!‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن‏نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004066‬مــورخ ‪ 1401.10.29‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی اقــای جــواد بابــا کــردی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1400114412005000370‬تقاضــای اقــای ســید‏علــی اکبرمیردیلمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 15‬کدملــی ‪ 2269574311‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد رحیــم در ششــدانگ‬ ‫عرصــه واعیــان‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 230‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد‏کتــول –‬ ‫خیابــان فرهنــگ – بلــوار ســامت – ضلــع جنوبــی ‪ -‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد مجوزشــماره‏‏‪ 1401.137270‬مــورخ ‪ 1401.10.17‬شــرکت خطــوط‬ ‫لولــه و مخابــرات و نفــت ایــران (منطقــه شــمال) تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪167‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.11.11:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.11.27:‬‏‬ ‫قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪697‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪1‬‏‪.‬‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪2‬‏‪.‬‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪3‬‏‪.‬‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪4‬‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪5‬‏‪.‬‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫استفاده از فرش‬ ‫فانتزی در چیدمان‬ ‫منزل‬ ‫داود توســلی نــوروزی ‪ -‬در ســال های اخیــر فرش هــای‬ ‫فانتــزی بســیار مــورد توجــه عمــوم قــرار گرفته انــد‪ .‬دلیــل‬ ‫محبوبیــت فرش هــای فانتــزی تنــوع طــرح‪ ،‬رنــگ‪ ،‬جنــس‬ ‫الیــاف بــه کار رفتــه‪ ،‬حمــل و جابجایــی راحــت‪ ،‬شستشــوی‬ ‫اســان و همچنیــن قیمــت اقتصــادی ان بــرای خانــواده اســت‪.‬‬ ‫قبــل از انتخــاب یــک فــرش مناســب باید بــه کاربرد و محل‬ ‫قرارگیــری ان در خانــه خــود دقــت کنیــد‪ .‬امــروزه افــراد بــرای‬ ‫اینکــه ظاهــری مــدرن بــه دکوراســیون منــزل خــود بدهنــد‪،‬‬ ‫از فرش هــای فانتــزی در محل هــای مختلــف منــزل خــود‬ ‫ماننــد پذیرایــی‪ ،‬اشــپزخانه‪ ،‬اتــاق خواب هــا و حتــی راهروها‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫فرش هــای فانتــزی عــاوه بــر اینکــه از نظــر جنــس‪،‬‬ ‫بافــت‪ ،‬ابعــاد و شــکل ظاهری شــان کــه می توانــد دایــره‪،‬‬ ‫بیضــی‪ ،‬مســتطیل یــا مربــع باشــد‪ ،‬انــواع متنوعــی دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن فرش هــا برحســب اینکــه در کجــا قــرار می گیرنــد‬ ‫هــم متفــاوت هســتند؛ بــه عنــوان مثــال فــرش فانتــزی‬ ‫اشــپزخانه‪ ،‬فــرش فانتــزی پذیرایــی‪ ،‬فــرش فانتــزی اتــاق‬ ‫خــواب کــودک و نوجــوان و غیــره‪.‬‬ ‫ایــن همــه تنــوع باعــث افزایــش کاربــرد ایــن فرش هــا‬ ‫می شــود‪ .‬فرش هــای فانتــزی را بــه دلیــل رنــگ و نقش هــای‬ ‫متنوعــی کــه دارنــد‪ ،‬بــه راحتــی می تــوان بــا ســایر وســایل‬ ‫منــزل ماننــد مبلمان هــا هماهنــگ کــرد‪.‬‬ ‫استفاده از فرش فانتزی در چیدمان منزل‬ ‫نکتــه مهمــی کــه بایــد هنــگام خریــد یــک فــرش فانتــزی‬ ‫بــه ان توجــه کنیــد ان اســت کــه تراکــم ایــن نــوع فرش هــا‬ ‫نســبت بــه فرش هــای کالســیک ماشــینی و دســتبافت‬ ‫بســیار کمتــر اســت؛ بنابرایــن بهتــر اســت کــه انهــا را در‬ ‫محل هایــی کــم رفــت و امــد هســتند‪ ،‬پهــن کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه بــه تناســب طــرح و نقــش و رنگ هــای فــرش فانتــزی‬ ‫بــا رنــگ دیــوار یــا کاغــذ دیــواری و رنــگ کلــی بــکار رفتــه در‬ ‫اتــاق مــورد نظــر خیلــی مهــم اســت‪ .‬زیــرا دقــت بــه ایــن مورد‬ ‫باعــث زیباتــر شــدن اتــاق و جلوگیــری از اشــفتگی رنگــی‬ ‫دکوراســیون خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی خریــد فــرش فانتــزی بــه ســلیقه شــما و‬ ‫ســبکی کــه دوســت داریــد‪ ،‬بودجـه ای کــه می توانیــد صــرف‬ ‫کنیــد و محلــی کــه فــرش فانتــزی مــدرن خــود را در ان پهــن‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بســتگی دارد‪ .‬در کنــار ایــن مــوارد بهتــر اســت بــه‬ ‫چــرک بــردار بــودن فــرش؛ بدیــن معنی که تمیز نگهداشــتن‬ ‫ان اســان باشــد و زود کثیــف نشــود‪ ،‬طــول عمــر فــرش و‬ ‫جنــس الیــاف بــه کار رفتــه در ان توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫استفاده از فرش فانتزی در چیدمان منزل‬ ‫در بــازار فــرش فانتــزی طوســی‪ ،‬ســفید‪ ،‬کــرم و مشــکی‬ ‫موجود اســت؛ اما بهتر اســت که قبل از انتخاب نهایی‪ ،‬به‬ ‫هارمونــی و هماهنگــی رنــگ فــرش بــا ســایر وســایل موجــود‬ ‫در فضــای مــورد نظرتــان توجــه کنیــد‪ .‬فرشــی متناســب بــا‬ ‫ابعــاد و انــدازه اتــاق انتخــاب کنیــد؛ زیــرا فرشــی کــه بزرگتر یا‬ ‫انــدازه اتــاق باشــد‪ ،‬فضــای ان را کوچک تــر و شــلوغ نشــان‬ ‫می دهــد و درصورتــی کــه انــدازه فــرش در حــد یــک قالیچــه‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه جایــی زیبایــی بخشــیدن بــه فضــا ماننــد یــک چیــز‬ ‫اضافــی در انجــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫چرا خرید فرش فانتزی برای منزل الزم است؟‬ ‫خریــد فــرش فانتــزی بــرای خانــه و محل کار شــما مزیتهای‬ ‫زیــادی دارد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫فــرش فانتــزی گزینــه مناســب بــرای افــراد ســاده پســند و‬ ‫بــرای مکان هایــی بــا دکوراســیون مینیمــال اســت‪.‬‬ ‫مزیــت قیمــت؛ فرش هــای فانتــزی مــدرن عــاوه بــر‬ ‫طــرح و رنگ هــای بــه روز و متنــوع‪ ،‬قیمــت مناس ـب تری از‬ ‫فرش هــای کالســیک موجــود در بــازار دارنــد‪ .‬در مــورد قیمت‬ ‫فــرش فانتــزی و مــدرن بهتــر اســت بدانیــد کــه هــر چقــدر‬ ‫تراکــم فــرش پاییــن تــر باشــد‪ ،‬قیمــت فــرش فانتــزی هــم‬ ‫کمتــر خواهــد بــود‪ .‬جنــس الیــاف بــه کار رفتــه نیــز در قیمت‬ ‫فــرش فانتــزی موثــر اســت؛ اگــر جنــس الیــاف پلــی اســتر‬ ‫باشــد‪ ،‬قیمــت فــرش پایین تــر خواهــد بــود‪ .‬بــه دلیــل قیمت‬ ‫پایین تــر ایــن فرش هــا نســبت بــه فــرش کالســیک‪ ،‬هزینــه‬ ‫تغییــر دکوراســیون را کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫فرش هــای فانتــزی برخــاف فرش هــای کالســیک‪ ،‬معموال‬ ‫بــدون پــرز هســتند و باعــث بــروز حساســیت نمی شــوند؛‬ ‫زیــرا از الیــاف پروپیلــن در بافــت انهــا اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫مانــدگاری و دوام بــاالی فــرش فانتــزی نســبت بــه قیمتــی‬ ‫کــه بــرای ان می پردازیــد؛ زیــرا بــا جدیدتریــن دســتگاه ها‬ ‫و متدهــای روز بافتــه می شــوند و تولیدکننــدگان فــرش‬ ‫ســعی می کننــد از بهتریــن الیــاف موجــود در تولیــد اینگونــه‬ ‫فرش هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ در برابر حرارت و رطوبت مقاوم هستند‪.‬‬‫‪ -‬قابل شستشو هستند‪.‬‬ ‫انواع فرش فانتزی‬ ‫هنگامــی کــه بــرای خریــد فــرش فانتــزی بــه بــازار می رویــد‬ ‫بــا انــواع متفاوتــی از فــرش در طــرح و رنــگ‪ ،‬ابعــاد‪ ،‬قالــب‬ ‫ظاهــری مثــل دایــره یــا مســتطیل و جنس و انــدازه الیاف به‬ ‫کار رفتــه مواجــه می شــوید‪ .‬همانطــور که گفتیــم فرش های‬ ‫فانتــزی انــواع متنوعــی دارنــد کــه هــر کــدام بــا اســم خــاص‬ ‫خــود شــناخته می شــوند‪ .‬بــا شــناخت انــواع فــرش فانتــزی‪،‬‬ ‫توجــه بــه ســلیقه نیــاز خــود‪ ،‬بهتــر می توانیــد فــرش مــورد‬ ‫نظــر بــا فضــای منــزل خــود را خریــداری می کنــد‪.‬‬ ‫از محبــوب تریــن و جدیدتریــن مــدل هــای فــرش فانتــزی‬ ‫می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫فرش شگی‬ ‫فــرش شــگی‪ ،‬یــک نــوع فــرش فانتــزی پــرز بلنــد اســت‪ .‬از‬ ‫فــرش فانتــزی شــگی معمــوال در محل هایــی که رفــت و امد‬ ‫کــم اســت‪ ،‬کاربــرد دارد؛ زیــرا پاخوردگــی و ســاییدن پــس از‬ ‫مدتــی باعــث می شــود کــه پرزهــای بلنــد شــگی بــه حالــت‬ ‫خوابیــده و افتــاده دراینــد و از زیبایــی و جلــوه ان کــم کنــد‪.‬‬ ‫گــرد و غبــار بــه راحتــی بیــن پرزهــای بلنــد فــرش شــگی باقی‬ ‫می مانــد؛ در نتیجــه گزینــه مناســبی بــرای اتــاق کــودکان و‬ ‫افــراد مبتــا بــه الــرژی‪ ،‬نخواهــد بود‪ .‬شستشــو فرش شــگی‬ ‫بــه دلیــل پرزهــای بلنــد ان‪ ،‬کمــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫فرش شنل‬ ‫فــرش شــنل جــزو بــه روزتریــن فرش هــای ماشــینی شــهر‬ ‫کاشــان اســت کــه بــه فــرش بلژیکــی هــم معــروف اســت‪.‬‬ ‫ظاهــر و طراحــی ایــن فــرش فانتــزی و مــدرن کامــا بــا‬ ‫فرش های ســنتی کاشــان متفاوت اســت‪ .‬معموال در ابعاد‬ ‫کوچــک بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫در بافــت ایــن فــرش از نــخ پلــی اســتر و پلــی پروپیلــن‬ ‫و همچنیــن نــخ شــنل اســتفاده شــده اســت کــه باعــث‬ ‫برجســته شــدن نقــوش فــرش شــنل می گــردد‪ .‬طــرح‬ ‫و نقش هــای فــرش شــنل معمــوال ســاده و رنگ هــای‬ ‫بــه کار رفتــه در ان خــاص‪ ،‬روشــن و بــراق هســتند؛ در‬ ‫نتیجــه ان را انتخابــی مناســب بــرای دکوراســیون مــدرن‬ ‫امــروزی می کننــد‪.‬‬ ‫فرش وینتیج‬ ‫فــرش فانتــزی وینتیــج بســیار شــبیه بــه فرش هــای قدیمــی‬ ‫اســت کــه ظاهــری کهنــه دارنــد‪ .‬بــه فــرش وینتیــج‪ ،‬فــرش‬ ‫کهنــه نمــا هــم گفتــه شــود‪ .‬ایــن فرش هــا بــه گونـه ای بافتــه‬ ‫می شــوند کــه ظاهــری شــبیه بــه فرش هــای اصیــل و‬ ‫قدیمــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فرش فانتزی ترک‬ ‫در بافــت فــرش هــای تــرک از رنــگ بنــدی هــای مالیــم و‬ ‫روشــن مثــل گلبهــی و رنــگ هــای خنثــی ماننــد طوســی‪،‬‬ ‫فیلــی‪ ،‬نقــره ای و دودی اســتفاده مــی شــود‪ .‬در واقــع رنــگ‬ ‫بنــدی الیــت فــرش فانتــزی تــرک‪ ،‬وجــه تمایــز و شــاخصه‬ ‫منحصــر بــه فــرد ان اســت‪.‬‬ ‫فرش گبه‬ ‫یکــی از اصل هــای مهــم در طراحــی دکوراســیون منــزل‪،‬‬ ‫توجــه بــه طــرح و رنــگ مناســب فــرش اســت‪ .‬بهتریــن‬ ‫انتخاب برای ایجاد دکوراسیونی مدرن‪ ،‬مینیمال و خالقانه‬ ‫در فضــای خانــه‪ ،‬فــرش فانتزی اســت‪ .‬فرش هــای فانتزی از‬ ‫جملــه فرش هایــی هســتند کــه بــه دلیــل رنگ هــای خنثــی و‬ ‫شــادی کــه در انهــا بــه کار رفته و همچنین طرح های شــیک‬ ‫و مــدرن انهــا‪ ،‬بیــن طراحــان دکوراســیون و عمــوم مــردم از‬ ‫محبوبیــت باالیــی برخوردارنــد‪.‬‬ ‫به گزارش وب گاه بیتوته‪ ،‬با توجه به تنوع باالی فرشهای‬ ‫فانتــزی موجــود در بــازار‪ ،‬در انتخــاب محدودیتــی نخواهیــد‬ ‫داشــت‪ .‬فقــط بایــد در حیــن خریــد بــه تناســب کاربــرد فرش‬ ‫بــا فضــای موردنظرتــان‪ ،‬ابعــاد فضــای موردنظــر‪ ،‬هارمونــی‬ ‫رنــگ و طــرح هــای فــرش فانتــزی دقــت کنید‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 11‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪697‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بدافزار ‪ PlugX‬از طریق‬ ‫دستگاه های ‪ USB‬به رایانه های‬ ‫شخصی ویندوزی نفوذ می کند‬ ‫‪ 10‬تنظیمات حریم‬ ‫خصوصی حساب‬ ‫‪ Google‬که‬ ‫میتوانید تغییر دهیم‬ ‫گــوگل ایــن روزهــا خدمــات مختلفــی را ارائــه می دهــد و‬ ‫یــک حســاب گــوگل اطالعــات شــمارا در بســیاری از ان هــا‬ ‫پخــش می کنــد‪ .‬کارهایــی وجــود دارد کــه می توانیــد بــرای‬ ‫قفل کــردن امنیــت و حریــم خصوصــی حســاب خــود انجــام‬ ‫دهیــد کــه مــا بــه شــما نشــان خواهیــم داد‪.‬‬ ‫احراز هویت دومرحله ای را روشن کنید‬ ‫بیاییــد بــاکاری شــروع کنیــم کــه همه کســانی کــه حســاب‬ ‫‪ Google‬دارنــد بایــد انجــام دهنــد‪ :‬احراز هویت دومرحله ای‬ ‫(‪ )2FA‬را روشــن کنید‪ .‬این کار ســاده ای اســت‪ ،‬اما یک الیه‬ ‫امنیتــی مهــم به حســاب شــما اضافــه می کنــد‪.‬‬ ‫بــا فعــال بــودن ‪ ،2FA‬بایــد تاییــد کنیــد کــه بــا یــک پیــام‬ ‫متنــی خــودکار‪ ،‬تمــاس تلفنــی یــا یــک برنامــه احــراز هویــت‬ ‫وارد سیســتم می شــوید‪ .‬گــوگل در ســال ‪ 2021‬شــروع بــه‬ ‫فعــال کــردن ‪ 2FA‬بــرای همــه کــرد‪ ،‬امــا اگــر قبــا ًایــن کار را‬ ‫نکرده ایــد‪ ،‬بایــد ان را فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫«‪ »Enhanced Safe Browsing‬را در ‪ Chrome‬روشــن‬ ‫کنیــد‬ ‫اگــر یــک حســاب ‪ Google‬داریــد‪ ،‬احتمــال زیــادی وجــود‬ ‫دارد کــه از ‪ Google Chrome‬نیــز اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا فعــال‬ ‫کــردن حالــت « ‪ »Enhanced Safe Browsing‬می توانیــد‬ ‫مــرور خــود را ایمن تــر کنیــد‪.‬‬ ‫« ‪ »Enhanced Safe Browsing‬بــر اســاس ویژگــی «‬ ‫‪ »Safe Browsing‬بــا برخــی ابزارهــای اضافــی ساخته شــده‬ ‫اســت‪ Chrome .‬داده هــای مــرور بیشــتری را بــا ‪Google‬‬ ‫بــه اشــتراک می گــذارد کــه بــه ارزیابی هــای تهدیــد امــکان‬ ‫می دهــد دقیق تــر و فعال تــر باشــند اگرچــه بایــد بــا ‪Google‬‬ ‫در بررســی داده هایتــان موافــق باشــید‪.‬‬ ‫با رمز عبور از فعالیت ‪ Google‬خود محافظت کنید‬ ‫احتمــاال ً می دانیــد کــه ‪ Google‬هنــگام اســتفاده از‬ ‫محصوالتــش‪ ،‬بســیاری از فعالیت هــای شــمارا ردیابــی می کند‪.‬‬ ‫ایــن اطالعــات بــرای مشــاهده در ‪activity.google.com‬‬ ‫موجــود اســت‪ ،‬امــا شــما نمی خواهیــد کــه هرکســی بتوانــد ان‬ ‫را ببینــد‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت که می توانیــد از فعالیــت ‪ Google‬خود‬ ‫بــا رمــز عبــور محافظــت کنیــد‪ .‬به این ترتیــب حتــی اگــر شــخصی‬ ‫به حســاب ‪ Google‬شــما دسترســی داشــته باشــد بــرای مــرور‬ ‫فعالیــت کامــل حســاب شــما بــه رمــز عبــور نیــاز دارد‪.‬‬ ‫جیمیل خود را بدون حذف اکانت گوگل حذف کنید‬ ‫ایجــاد یــک ادرس ‪ Gmail‬بــه شــما یــک حســاب ‪Google‬‬ ‫می دهــد و ایجــاد یــک حســاب ‪ Google‬به شــما یــک ادرس‬ ‫‪ Gmail‬می دهــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬شــما درواقــع می توانیــد یــک‬ ‫حســاب ‪ Google‬بــدون حســاب ‪ Gmail‬داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگــر نمی خواهیــد نگــران باشــید کــه کســی وارد حســاب‬ ‫جیمیــل شــما شــود یــا بــا یــک جریــان بی پایــان اســپم‬ ‫ســروکار داشــته باشــد‪ ،‬می توانید از شــر ان خالص شــوید‪.‬‬ ‫شــما همچنــان بــه هــر چیــز دیگــری در حســاب ‪Google‬‬ ‫خــود دسترســی خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫تاریخچه «‪ »Okay Google‬را خاموش کنید‬ ‫ایــا می دانســتید کــه هــر بــار کــه «‪ »Okay Google‬را‬ ‫می گوییــد و از فرمــان صوتــی اســتفاده می کنیــد‪Google ،‬‬ ‫یــک ضبط صوتــی از ان نگــه مـی دارد؟ ایــن درســت اســت و‬ ‫می توانید در صفحه «فعالیت وب و برنامه» حســابتان به‬ ‫همــه ان هــا گــوش دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن مــورد را دوســت نداریــد‪ ،‬می توانیــد به صــورت‬ ‫دستی موارد ضبط شده را حذف کنید یا « ‪Include voice‬‬ ‫‪ » and audio activity‬را خاموش کنیــد‪ .‬ان هــا دیگــر ضبط‬ ‫و در حســاب شــما ذخیره نمی شــوند‪ ،‬اما دســتورات صوتی‬ ‫همچنــان ماننــد حالــت عــادی عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫تاریخچــه وب و موقعیــت مکانــی خــود را به طــور خــودکار‬ ‫حــذف کنیــد‬ ‫مــن چنــد بــار بــه فعالیتــی کــه ‪ Google‬ردیابــی می کنــد و‬ ‫جایــی کــه می توانیــد ان را پیــدا کنیــد اشــاره کرده ام ‪ -‬بســیار‬ ‫زیــاد اســت‪ .‬خوشــبختانه‪ ،‬گــوگل بــه شــما ایــن امــکان را‬ ‫می دهــد کــه ایــن داده هــا را پــس از مدت زمــان مشــخصی‬ ‫به طــور خــودکار پاک کنیــد‪.‬‬ ‫اکانــت هــای گــوگل کــه پــس از ســال ‪ 2020‬ایجادشــده اند‪،‬‬ ‫به طــور پیش فــرض پــس از ‪ 18‬مــاه‪ ،‬تاریخچــه ان هــا به طــور‬ ‫خــودکار حــذف می شــود‪ .‬اگــر حســاب شــما قدیمی تــر از ان‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد ویژگــی حــذف خــودکار را خودتــان فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد بیــن ســه مــاه یــا ‪ 18‬مــاه یکــی را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫حساب ‪ Google‬را از کروم حذف کنید‬ ‫گــوگل از شــما می خواهــد کــه در اولیــن اســتفاده از مرورگــر‬ ‫کــروم بــا حســاب گــوگل خــود وارد شــوید‪ .‬ممکــن اســت بــه‬ ‫نظــر برســد کــه بایــد ایــن کار را انجــام دهیــد‪ ،‬امــا ایــن کار‬ ‫را نمی کنیــد‪ .‬اگــر نمی خواهیــد ‪ Google‬تمــام ســابقه مــرور‬ ‫شــمارا ببینــد‪ ،‬می توانیــد از سیســتم ‪ Chrome‬خــارج شــوید‪.‬‬ ‫وقتــی حســاب ‪ Google‬خــود را از ‪ Chrome‬حــذف‬ ‫می کنیــد‪ ،‬امــکان همگام ســازی نشــانک ها‪ ،‬برگه هــا و‬ ‫اطالعــات ذخیره شــده بیــن دســتگاه ها را از دســت خواهیــد‬ ‫داد؛ امــا اگــر می خواهیــد به صــورت خصوصی تــر مــرور‬ ‫کنیــد‪ ،‬این یــک معاملــه اســت کــه بایــد انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫برنامه های متصل به حساب ‪ Google‬خود را مدیریت کنید‬ ‫داشــتن حســاب ‪ Google‬ورود بــه برنامه هــا و‬ ‫وب ســایت هایی را کــه از ورود ‪ Google‬پشــتیبانی می کننــد‪،‬‬ ‫اســان می کنــد‪ .‬مشــکل ایــن اســت کــه ایــن ســرویس ها‬ ‫می تواننــد در طــول زمــان اضافــه شــوند و احتمــاال ًدیگــر از‬ ‫برخــی از ان هــا اســتفاده نمی کنیــد‪ .‬بایــد مرتبــا ًبررســی کنیــد‬ ‫کــه کــدام ســرویس ها به حســاب شــما دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫می توانیــد ایــن کار را در صفحــه ورود بــه سیســتم و امنیت‬ ‫حســاب ‪ Google‬خــود انجــام دهیــد‪ .‬بــه کادر «برنامه هــای‬ ‫شــخص ثالــث بــا دسترســی به حســاب» برویــد و «مدیریت‬ ‫دسترســی شــخص ثالــث» را انتخــاب کنیــد‪ .‬ازانجــا‬ ‫می توانیــد هــر ســرویس قدیمــی را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫اطالعات خود را از سرویس ‪ Google‬حذف کنید‬ ‫فراتــر از برنامه هــای شــخص ثالــث‪ ،‬تعــداد مناســبی از‬ ‫ســرویس های خــود گــوگل نیــز وجــود دارد کــه داده هــای‬ ‫شــمارا در اختیاردارنــد‪ .‬فقــط بــه ایــن دلیــل کــه یــک حســاب‬ ‫‪ Google‬داریــد بــه ایــن معنــی نیســت کــه بایــد همــه ایــن‬ ‫خدمــات را بــرای همیشــه نگه داریــد‪.‬‬ ‫‪ Google‬بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا ســرویس های‬ ‫‪ Google‬را از حســاب خــود حــذف کنیــد و تمــام داده هایــی‬ ‫را کــه در ایــن فراینــد بــه دســت اورده انــد حــذف کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫انجــام ایــن کار‪ ،‬بــه صفحــه « ‪ »Data & Privacy‬برویــد و «‬ ‫‪ »Delete a Google Service‬را انتخاب کنید‪ .‬فهرستی از‬ ‫خدماتــی را می بینیــد کــه می توانیــد حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫حســاب ‪ Google‬خــود را طــوری تنظیــم کنید که پس از‬ ‫مــرگ به طــور خــودکار حذف (‪ )or Share‬شــود‬ ‫نکتــه اخــر کمــی بیمارگونــه اســت‪ ،‬امــا ارزش بررســی را‬ ‫دارد‪ .‬ایــا می خواهیــد عکس هــای خانوادگــی خــود را پــس‬ ‫از مــرگ خــود بــه اشــتراک بگذاریــد‪ ،‬اما تاریخچه جســتجوی‬ ‫خــود را پاک کنیــد؟ ایــن کار را می تــوان بــا مدیریــت حســاب‬ ‫غیرفعــال ‪ Google‬انجــام داد‪.‬‬ ‫ابتــدا از ایــن صفحــه دیــدن کنیــد تــا تنظیمــات ‪Inactive‬‬ ‫‪ Account Manager‬را شــروع کنیــد‪ .‬روی «‪» Start‬‬ ‫کلیــک کنیــد و در مــورد اینکــه چــه زمانــی بایــد حســاب خــود‬ ‫را به عنــوان « ‪ »Inactive‬عالمت گــذاری کنیــد‪ ،‬نحوه ارســال‬ ‫یاداوری هایــی دربــاره ان‪ ،‬بــا چــه کســی در ان زمــان تمــاس‬ ‫بگیریــد و چــه مــواردی را حــذف کنیــد و به اشــتراک بگذارید‪،‬‬ ‫راهنمایــی خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312008003193‬تاریــخ ‪ 1401/10/12‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1401114412008000067‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای نورمحمــد توکلــی فرزنــد نورجــان بــه شــماره شناســنامه ‪ 1877‬و کــد ملــی ‪ 4979874940‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 420.26‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -1836‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪- 7‬حــوزه ثبتــی ملــک‬ ‫شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای نورمحمدتوکلــی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪13992 :‬‬ ‫علی برقی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اق قال از طرف مهناز جهانفر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/11‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/26‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312001004081‬و رای اصالحــی شــماره ‪ 140160312001007241‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده ‪ 1401114412001001026‬اقــای کامبیــز رایــج بــه شناســنامه و کــد ملــی ‪ 2110229179‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی متقاضــی در ششــدانگ اعیانــی بــه‬ ‫انضمــام ‪138‬ســهم مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 5000‬متــر مربــع واقــع در اراضــی کفشــگیری از پــاک شــماره ‪- 95‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ 2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ (.‬توضیحــا ًایــن کــه مطابــق نامــه شــماره ‪ 103885‬مورخــه ‪ 141/06/15‬جهــاد کشــاورزی در راســتای‬ ‫طــرح اقامتــگاه بومگــردی مــی باشــد)‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪13994 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/26 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 139360312005002022‬مــورخ ‪ 1393.04.26‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال‬ ‫ازمالــک رســمی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1391114412005001217‬تقاضــای اقــای ســید علــی اکبرپیرجنــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 582‬کدملــی‏‏‪ 2269301447‬صــادره از – علــی‬ ‫ابــاد فرزنــد ســیدرضا در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 331.91‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در‬ ‫ت ‪‎‬ملــک علــی ابــاد کتــول ‪ -‬تائیــد‏گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبـ ‪‎‬‬ ‫بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪166‬‏‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.11.11:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.11.27:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫تیــم پاســخ بــه حادثــه ‪Palo Alto Networks‬‬ ‫‪ 42 Unit‬نــوع جدیــدی از بدافــزار ‪ PlugX‬را کشــف‬ ‫کــرده اســت کــه از طریــق دســتگاه های ‪ USB‬قابــل‬ ‫جابجایــی توزیــع می شــود و رایانه هــای شــخصی‬ ‫وینــدوز را هــدف قــرار می دهــد‪ .‬ایــن نبایــد تعجــب اور‬ ‫باشــد زیــرا ‪ 95.6‬درصــد بدافزارهــای جدیــد یــا انــواع‬ ‫انهــا در ســال ‪ 2022‬وینــدوز را هــدف قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان واحــد ‪ ،42‬نــوع جدیــد هنــگام‬ ‫انجــام یــک پاســخ حادثــه پــس از حملــه باج افــزار‬ ‫‪ Black Basta‬شناســایی شــد‪ .‬محققــان چندیــن‬ ‫نمونــه بدافــزار و ابــزار را در دســتگاه هــای قربانیــان‬ ‫کشــف کردنــد‪ .‬ایــن شــامل ابــزار ‪Brute Ratel C4‬‬ ‫‪ ،red-teaming‬بدافــزار ‪ GootLoader‬و یــک نمونــه‬ ‫قدیمــی ‪ PlugX‬اســت‪.‬‬ ‫بدافــزار ‪ PlugX‬تقریبــا ً یــک دهــه اســت کــه وجــود‬ ‫داشــته اســت و توســط چندیــن بازیگــر از ‪Nexus‬‬ ‫چینــی و چندیــن گــروه جرایــم ســایبری دیگــر اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن بدافــزار قبــا ً در بســیاری از حمــات‬ ‫ســایبری پرمخاطــب ماننــد نقــض دفتــر مدیریــت‬ ‫کارکنــان دولــت ایــاالت متحــده (‪ )OPM‬در ســال ‪2015‬‬ ‫اســتفاده شــده بــود‪.‬‬ ‫در حملــه بدافــزار ســال ‪ 2018‬بــه دســتگاه های‬ ‫اندرویــدی گروه هــای اقلیــت در چیــن نیــز از همیــن‬ ‫درب پشــتی اســتفاده شــد‪ .‬اخیــراً‪ ،‬در نوامبــر ‪،2022‬‬ ‫محققــان کالهبرداری هــای فیشــینگ ‪Google Drive‬‬ ‫را بــه گروهــی کــه بــه دلیــل اســتفاده از بدافــزار ‪PlugX‬‬ ‫معــروف اســت مرتبــط کردنــد‪.‬‬ ‫دامنه عفونت‬ ‫نــوع جدیــد در میــان ســایر بدافزارهــا متمایــز بــود‬ ‫زیــرا می توانســت هــر دســتگاه ‪ USB‬قابــل جابجایــی‬ ‫متصــل شــده را الــوده کنــد‪ ،‬ماننــد فالپــی‪ ،‬فلــش‪،‬‬ ‫درایوهــای انگشــت شســت و هــر سیســتمی کــه‬ ‫دســتگاه قابــل جابجایــی بعــدا ً بــه ان وصــل شــود‪.‬‬ ‫تاکنــون هیــچ مدرکــی دال بــر اتصــال درب پشــتی یــا‬ ‫‪ Gootkit PlugX‬بــه گــروه باج افــزار ‪Black Basta‬‬ ‫وجــود نــدارد و محققــان معتقدنــد بازیگــر دیگــری‬ ‫می توانســت ان را بــه کار گرفتــه باشــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬محققــان خاطرنشــان کردنــد کــه ایــن بدافــزار‬ ‫مــی توانــد تمــام اســناد ‪ Adobe PDF‬و ‪Microsoft‬‬ ‫‪ Word‬را از میزبــان کپــی کــرده و انهــا را در یــک پوشــه‬ ‫مخفــی روی دســتگاه ‪ USB‬قــرار دهــد‪ .‬خــود بدافــزار‬ ‫ایــن پوشــه را ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل بدافزار‬ ‫جــن میلر‪-‬ازبــورن و مایــک هاربیســون‪ ،‬محققیــن‬ ‫واحــد ‪ ،42‬در پســت وبــاگ خــود توضیــح دادنــد کــه‬ ‫ایــن نــوع بدافــزار ‪ PlugX‬یــک ایمپلنــت مرحلــه دوم‬ ‫کــرم دار اســت‪ .‬دســتگاه هــای ‪ USB‬را الــوده مــی کنــد‬ ‫و از سیســتم فایــل عامــل وینــدوز پنهــان مــی مانــد‪.‬‬ ‫کاربــر شــک نمــی کنــد کــه دســتگاه ‪ USB‬انهــا بــرای‬ ‫اســتخراج داده هــا از شــبکه هــا مــورد ســوء اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیرد‪.‬نــوع ‪ USB PlugX‬متفــاوت اســت زیــرا‬ ‫از یــک کاراکتــر یونیکــد خــاص بــه نــام ‪non-breaking‬‬ ‫‪ 00A0+space/U‬بــرای مخفــی کــردن فایل هــا در‬ ‫دســتگاه ‪ USB‬متصــل بــه یــک ایســتگاه کاری اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن کاراکتــر از رنــدر کــردن نــام دایرکتــوری‬ ‫توســط سیســتم عامــل وینــدوز بــه جــای گذاشــتن یــک‬ ‫پوشــه ناشــناس در ‪ Explorer‬جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن بدافــزار می توانــد فایل هــای‬ ‫بازیگــر را در یــک دســتگاه ‪ USB‬قابــل جابجایــی از‬ ‫طریــق تکنیــک جدیــدی کــه حتــی بــر روی اخریــن‬ ‫سیســتم عامل وینــدوز کار می کنــد‪ ،‬پنهــان کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بدافــزار طــوری طراحــی شــده اســت کــه میزبــان‬ ‫را الــوده کــرده و کــد مخــرب را روی هــر دســتگاه قابــل‬ ‫جابجایــی متصــل بــه میزبــان بــا پنهــان کــردن ان‬ ‫در پوشــه ســطل بازیافــت کپــی کنــد‪ .‬از انجایــی کــه‬ ‫سیســتم عامــل ‪ MS Windows‬بــه طــور پیش فــرض‬ ‫فایل هــای مخفــی را نشــان نمی دهــد‪ ،‬فایل هــای‬ ‫مخــرب در ســطل بازیافــت نمایــش داده نمی شــوند‪،‬‬ ‫امــا‪ ،‬بــا کمــال تعجــب‪ ،‬حتــی بــا تنظیمــات فعــال نیــز‬ ‫نمایــش داده نمی شــوند‪ .‬ایــن فایــل هــای مخــرب‬ ‫را مــی تــوان فقــط در یــک سیســتم عامــل یونیکــس‬ ‫ماننــد یــا از طریــق نصــب دســتگاه ‪ USB‬در ابــزار‬ ‫پزشــکی قانونــی مشــاهده‪/‬دانلود کــرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دیدار کارافرینان‪ ،‬تولیدکنندگان و دانش بنیان ها با رهبر انقالب‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪ -697‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-697‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/09‬رجب‪/‬‬ ‫‪09 - 2023‬‬ ‫‪/31 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫سه شنبه ‪1401//1111//11‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫یکه سعود یا یکه صعود ؟‬ ‫شهری بالتکلیف در امالی نام خود‬ ‫دکتــر حســن ســتایش ‪ -‬جاینــام مــورد بحــث کــه معمــوال ًبــه دو صــورت‬ ‫« یکــه ســعود » و « یکــه صعــود » در نوشــتجات رســمی و تابلوهــای‬ ‫اماکــن عمومــی شــهر و روســتا بــه چشــم مــی خــورد از توابــع شهرســتان‬ ‫راز و جــرگالن در خراســان شــمالی اســت ‪ .‬ایــن ابــادی کــه بــا مختصــات‬ ‫طــول جغرافیایــی «‪ 56˚ 41‬و عــرض جغرافیایــی»‪ 38˚ 11‬و ارتفــاع ‪920‬‬ ‫متــر از ســطح دریــا در ‪ 63‬کیلومتــری شــمال غربــی شــهر راز قــرار دارد‬ ‫‪ ،‬در ســال ‪ 1398‬از تجمیــع دو روســتای علیــا و ســفالی هــم نــام خــود‬ ‫و روســتای مجــاور بــه نــام حسـن اباد بــه شــهر ارتقــا یافــت و بــه عنــوان‬ ‫مرکــز بخــش جــرگالن نیــز در تقســیمات کشــوری محســوب گردیــد ‪.‬‬ ‫همانطــور کــه اشــاره شــد متاســفانه دوگانگــی و بــه طریــق اولــی‬ ‫اشــفتگیهایی در شــکل نوشــتاری یــا رســم الخــط نــام ایــن شــهر در میان‬ ‫مکتوبــات رســمی ادارات دولتــی و نهادهــای مردمــی و در ســطح جامعه‬ ‫دیــده مــی شــود ‪ .‬بــرای نمونــه ‪ ،‬مرکــز امــار ایــران بــر حســب گزارشــی که‬ ‫از اســتانداری خراســان شــمالی و فرمانــداری مربوطــه دریافــت مــی کنــد‬ ‫اســم ایــن شــهر را بــه صــورت « یکــه ســعود» در اســناد خــود نگاشــته‬ ‫اســت و چنیــن اســت شــیوه نــگارش شــهرداری ایــن شــهر ‪ .‬اداره راه و‬ ‫ترابــری تابلوهایــی بــا نوشــته « یکــه صعــود» در مســیر جــاده هــا نصــب‬ ‫کــرده اســت و اداره تربیــت بدنــی نیــز در همــه جــا همیــن رســم الخــط را‬ ‫بــرای نــام ایــن شــهر بــه کار مــی بــرد‪ .‬همچنیــن در فضــای مجــازی هــر‬ ‫کــس بنــا بــر ســلیقه خــود و وجــه تســمیه ای کــه بــرای ان قائــل اســت‬ ‫یکــی از صورتهــای امالیــی فــوق را اختیــار مــی کنــد‪.‬‬ ‫انانکــه نــام ایــن شــهر را بــا حــروف ســین و عیــن ( ســعود) مــی‬ ‫نویســند در توجیه ان میگویند کلمه « ســعود» جمع ســعد اســت‬ ‫بــه معنــای ســعادتها ‪ ،‬نیــک بختــی هــا و خجســتگی هــا ؛ و ایــن معنا‬ ‫را برازنــده چنیــن شــهری مــی داننــد و انانکــه ایــن جاینــام را بــا حروف‬ ‫صــاد و عیــن مــی نویســند معنــای بــاال رفتــن و ارتقــاء و پیشــرفت‬ ‫را بــرای نــام ان بــر مــی گزیننــد‪ .‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای‬ ‫نــام ایــن ابــادی نــه امــای « ســعود » صحیــح اســت و نــه امــای «‬ ‫صعــود » ؛ بلکــه درســت ان اســت کــه بــه شــکل « ســئود » نگاشــته‬ ‫شــود ‪ .‬دلیلــش بــه وجــه تســمیه ان بازمــی گــردد‪.‬‬ ‫در وجــه تســمیه ایــن شــهر ‪ ،‬همــه بــزرگان و مطلعیــن منطقــه‬ ‫جــرگالن باالتفــاق اظهــار داشــته انــد که در زمانهــای قدیم یک درخت‬ ‫بیــد ( در زبــان ترکمنــی « ســووت» [‪ ] suwut‬گفتــه مــی شــود) در‬ ‫ضلــع غربــی کنــار ایــن ابــادی قــرار داشــته اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫ان را « یکــه ســووت » ( بــه معنــای تــک درخــت بیــد) نامگــذاری کرده‬ ‫انــد‪ .‬معــادل واژه بیــد در ترکــی بجنــوردی « ســیّد » اســت کــه ایــن‬ ‫لفــظ صــورت دیگــری از « ســوود » در ایــن زبــان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬اگرچــه صــورت نوشــتاری « ســعود» ریشــه در‬ ‫ســعد و یمــن و مبارکــی دارد ولــی تداعــی کننــده عربســتان ســعودی‬ ‫اســت کــه در هــر دو صــورت از فلســفه نامگــذاری ان بــه کلــی دور‬ ‫اســت ‪ .‬همچنیــن اگــر ایــن واژه بــه صــورت « صعــود» نوشــته شــود‬ ‫بــاز هــم هیــچ ربطــی بــه وجــه تســمیه ایــن ابــادی نــدارد‪ .‬پــس برویــم‬ ‫ســراغ ســئود کــه صــورت تغییــر یافتــه ســووت اســت‪.‬‬ ‫امــا مــی دانیــم کــه واژگان در زبانهــای طبیعــی معمــوال ًدر طــول زمــان و‬ ‫کثــرت تــداول طــی قواعــدی دســتخوش تحــوالت اوایــی قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫در گویــش ترکمنــی نیــز واژه ســووت نیــز طــی یــک فراینــد اوایــی تبدیــل بــه‬ ‫ســوود شــده اســت‪ .‬یعنــی بــه زبــان اواشناســی ‪ ،‬طبــق یــک قاعــده اوایــی‬ ‫صامــت انســدادی دندانــی بــی واک [ ‪ ] t‬در اثــر همگونــی اوایــی بــا صامــت‬ ‫واکدار مجاور خود [‪ ]r‬تبدیل به صامت انســدادی واکدار [‪ ] d‬می شــود‬ ‫؛ ماننــد کلمــه « یــورت » در ترکــی کــه تبدیــل بــه « یــورد» شــده اســت ‪.‬‬ ‫واژه ترکمنــی ســووت [ ‪ ] suwut‬فــارغ از تلفــظ اصیــل ان در زبــان‬ ‫ترکمنــی‪ ،‬بــه هــر حــال در زبــان فارســی کــه زبــان رســمی کشــور اســت‬ ‫بــه صــورت [ ‪ ] so?ud‬تلفــظ مــی شــود ؛ یعنــی واج بیــن دو مصــوت‬ ‫ان [ ‪] w‬بــه صــورت انســدای چاکنایــی[ ؟ ] ادا مــی شــود کــه نزدیــک‬ ‫تریــن رســم الخــط بــرای ایــن صامــت در زبــان فارســی (ء) اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن درســت ان اســت کــه ایــن صامــت بــه صــورت همــزه پایــه‬ ‫دار (ســئود) نوشــته شــود ‪ .‬بــا انتخــاب چنیــن امالیــی هــم صامــت‬ ‫انســدادی چاکنایــی درســت تلفــظ مــی شــود کــه بــا ســاختار اوایــی زبــان‬ ‫فارســی مطابقــت دارد و هــم بــه وجــه تســمیه ان کــه درخــت بید اســت‬ ‫ســید » در لهجــه هــای ترکمنــی و ترکــی‬ ‫و بــه صــورت « ســوود « و « ّ‬ ‫بجنــوردی تلفــظ مــی شــود نزدیکتــر اســت ‪ .‬بنابرایــن امــای « ســئود »‬ ‫بــرای نــام ایــن شــهر از نظــر زبانشناســی قابــل توجیــه اســت‪.‬‬ ‫ضمنــا ًدر اولیــن تحقیقــی کــه در دهــه ‪ 1320‬بــرای تهیــه فرهنــگ‬ ‫جغرافیایــی ایــران توســط دایــره جغرافیایــی ســتاد ارتــش در کشــور‬ ‫انجــام شــد و طــی ان ماموریــن اعزامــی در مســافرتهایی کــه بــا کمک‬ ‫ادارات و مطلعیــن محلــی از ابادیهــای ایــن منطقه به عمــل اوردند ‪،‬‬ ‫نــام ایــن ابــادی بــر اســاس وجــه تســمیه ان بــه صــورت « یکه ســئود‬ ‫بــاال» و « یکــه ســئود پاییــن» ثبــت شــده اســت کــه در صفحــه ‪441‬‬ ‫جلــد نهــم ایــن کتــاب قابــل رجــوع اســت و تاییــدی اســت بــر دالیــل‬ ‫زبانشــناختی کــه در بــاال اقامــه گردیــد‪.‬‬ ‫همترازی شیعه و سنی گلستان‬ ‫در بهره مندی از نعمات انقالب‬ ‫نخبــگان و علمــای شــیعه و ســنی ســاکن گلســتان بــر این باورند کــه برخــورداری از نعمات‬ ‫انقــاب و خدمــات عادالنــه در ‪ ۴۴‬ســال اخیــر ارتباطــی بــا قومیــت و مذهــب و نــژاد نــدارد و‬ ‫تمرکــز دشــمنان بــر بزرگ نمایــی برخــی مشــکالت و کم رنــگ کــردن خدمات‪ ،‬تاثیــری در باور‬ ‫ســاکنان ایــران بــه انقالب اســامی نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬چنــد دهــه حرکــت خودجــوش مردمــی و مبــارزه بــا طاغــوت‬ ‫از ســوی اقــوام مختلــف ســاکن ایــران از جملــه تــرک‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪ ،‬بلــوچ و گیلــک و‬ ‫مازنــی در بهمــن مــاه ‪ ۱۳۵۷‬بــه ثمــر نشســت و یکــی از منحصــر به فردتریــن انقالب هــای‬ ‫قــرن در ایــران رقــم خــورد‪.‬‬ ‫انقــاب اســامی ایــران وابســته بــه قــوم ‪ ،‬مذهــب ‪ ،‬جریــان‪ ،‬حــزب و جنــاح خاصــی نبــود‬ ‫و برخــورداری از پشــتوانه مردمــی متشــکل از اقــوام مختلــف ســبب مانــدگاری و جاودانگــی‬ ‫انقالب در برابر دسیســه همیشــگی دشــمنان شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه انقــاب اســامی بــر اســاس تفکــر قرانــی و الهــی شــکل گرفتــه بــود‪،‬‬ ‫همــه اقــوام و مذاهــب و پیــروان دیگــر ادیــان اســمانی در ان صاحــب ارزش و جایــگاه‬ ‫فاخــری شــده و از ثمــرات ان بهرمنــد هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان بــه دلیــل برخــی ویژگی هــای اقلیمــی و تاریخــی‪ ،‬از گذشــته های دور ســفره‬ ‫پربرکــت خــود را بــرای میزبانــی از اقــوام و مذاهــب گشــوده و به همیــن دلیــل بــه نگارســتان‬ ‫اقــوام مشــهور اســت و پــس از پیــروزی انقــاب شــکوهمند ایــران بــه ســمبل وحــدت و‬ ‫اتحــاد تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد تــاش روحانیــون و بــزرگان اقــوام و مذاهــب بــرای تقویــت همگرایــی و تمرکــز‬ ‫بــر اشــتراکات مذهبــی در ایــن منطقــه نقــش مهمــی داشــت امــا عدالــت همــه جانبــه در‬ ‫دسترســی بــه امکانــات و خدمــات و پرهیــز از ویژه بینــی قــوم و یــا مذهــب خــاص در جــای‬ ‫جای گلســتان ســبب شــد اقوام و مذاهب ســاکن این اســتان به پشــتوانه ای ســترگ برای‬ ‫انقــاب اســامی ایــران تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫هر چند توســعه خدمات زیرســاختی گلســتان در بخش هایی مانند بهداشــت‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫انــرژی‪ ،‬کشــاورزی و گردشــگری در قالــب توســعه متــوازن و فراگیــر همــه مناطــق شــیعه‬ ‫و سنی نشــین شــکل گرفــت امــا پــس از انقــاب شــکوهمند ایــران فــارع از ایــن خدمــات‬ ‫حیاتــی‪ ،‬تالش هــا و اقدامــات ملمــوس دیگــری هــم اجرا شــده کــه پیمان بــرادری و وحدت‬ ‫اقــوام و مذاهــب گلســتان را مســتحکم تر کــرد‪.‬‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه هــای مختلــف بــا هــدف اشــاعه فرهنــگ‪ ،‬اداب ‪ ،‬رســوم اقــوام و‬ ‫مذاهــب مختلــف‪ ،‬دسترســی ازاد اقــوام و مذاهــب بــرای راه انــدازی رســانه ها و شــکل‬ ‫گیــری جریانــات اطالع رســانی‪ ،‬توســعه همتــراز فضاهــای اموزشــی مذهبــی اهــل ســنت‬ ‫بــا شــیعیان‪ ،‬ایجــاد فضــای ازاد سیاســی ‪ -‬اجتماعــی بــرای انــدک ارامنــه ســاکن گلســتان در‬ ‫نقش افرینــی تعییــن نماینــده ارامنــه ایــران در مجلــس شــورای اســامی فقــط بخشــی از‬ ‫فرصت هایــی اســت کــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــرای مذاهــب و اقــوام ســاکن‬ ‫گلســتان مهیــا شــد تــا همگــی زیــر چتــر انقــاب بــرای اعتــای ایــران تــاش کننــد‬ ‫رییــس مرکــز اســامی گلســتان به خبرنــگار ایرنا گفت‪ :‬خدمــات و ثمرات انقالب منحصر‬ ‫بــه محلــه و بخــش خاصــی از گلســتان نبــوده و نیســت و همــه مذهــب و اقــوام اســتان از‬ ‫ان برخوردار شــدند‪.‬‬ ‫حجت االســام نورعلــی دیلــم اظهــار کــرد ‪ :‬در بخــش خدمــات و حمایــت از مراکــز دینــی‬ ‫اهــل ســنت گلســتان اقدامــات بی ســابقه ای صــورت گرفتــه کــه زعمــا و ریــش ســفیدان‬ ‫اهــل ســنت همــواره بــه ان اذعــان دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گلســتان هــزار و ‪ ۷۰۰‬مســجد اهــل ســنت‪ ۱۰۷ ،‬مدرســه و حــوزه علمیــه‪،‬‬ ‫صدهــا دارالقــران فعــال اســت و حــدود ‪ ۷‬هــزار روحانــی اهــل ســنت در حــال نشــر و‬ ‫اشــاعه های اموزه هــای مذهبــی هســتند‪.‬‬ ‫دیلــم افــزود‪ :‬نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران تــاش دارد تــا خدمــات اموزشــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی و عمرانــی مطلوبــی را در حــوزه مباحــث بــه اهــل ســنت پیش بینــی کنــد کــه‬ ‫بخشــی از ایــن خدمــات در قالــب نوســازی‪ ،‬بهســازی مراکــز دینــی نمایــان اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت بندرترکمــن هــم بــه ایرنــا گفــت‪ :‬انقــاب اســامی ایــران عــاوه بــر‬ ‫اینکــه خدمــات زیرســاختی خوبــی بــرای همــگان بــه ویژه مناطق ترکمن نشــین فراهــم کرده‬ ‫در بخــش نــرم افــزاری هــم دریچــه هــای جدیــدی بــه روی اقــوام و مذاهــب گشــوده اســت‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالرحمــن کــر افــزود‪ :‬ازادی مذهــب‪ ،‬ازادی اقلیت ها‪ ،‬ازادی اقــوام‪ ،‬ازادی بیان‪،‬‬ ‫ازادی انتقــاد‪ ،‬ازادی عقیــده‪ ،‬اندیشــه و فکــر در نظــام جمهــوری اســامی وجــود دارد و‬ ‫ایــن نعمتــی اســت کــه در ممالــک دیگــر شــاهد ان نیســتیم و اگــر هــم باشــد منحصــر بــه‬ ‫مذهــب و طایفــه ای خــاص اســت‪.‬‬ ‫ایــن روحانــی اهــل ســنت ادامــه داد‪ :‬توجــه بــه صالحیــت و توانمنــدی در واگــذاری اداره‬ ‫امــور بــه اشــخاص بــدون توجــه بــه مذهــب و قومیــت انهــا یکــی از بــرکات انقــاب اســامی‬ ‫اســت کــه در گلســتان نمــود عینــی داشــته و بارهــا شــاهد حضــور و نقــش افرینــی بــرادران‬ ‫اهــل ســنت در مناصــب مدیریتــی ‪ ،‬نمایندگــی مجلــس و حتــی بــه عنوان نماینده و ســفیر‬ ‫در ســایرممالک بودیــم کــه نبایــد بــه راحتــی از ایــن نعمــت چشم پوشــی کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬ایرانیــان و بــه طــور خــاص اهالــی گلســتان هماننــد ســایر مــردم کشــور بــا‬ ‫برخــی مشــکالت و تنگناهــا مواجــه هســتند کــه خدمتگــذاران انهــا برای حل این مشــکالت‬ ‫در حــال تــاش هســتند و هرگــز نمی توانیــم تصــور کنیــم کــه مشــکالت یــا تنگناهــا در‬ ‫محــدوده جغرافیایــی خــاص متعلــق بــه قــوم یــا مذهــب خاصــی بیشــتر و در ســایر مناطق‬ ‫کمتــر اســت ‪.‬‬ ‫کر ادامه داد‪ :‬بزرگ نمایی مشکالت مردم در مناطق دارای تنوع مذهبی از دسیسه های‬ ‫دشمنان است که باید هوشیار باشیم در این تله گرفتار نشویم ‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت بندرترکمــن بــه عنــوان نمونــه بــه ســیل ســال ‪ ۱۳۹۷‬در مناطــق‬ ‫ترکمن نشــین گلســتان اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬بــا وجــود انکــه بیشــتر ســیل زدگان از اهــل‬ ‫ســنت بودنــد شــاهد نقش افرینــی خالصانــه و برادرانــه ســپاه‪ ،‬نیروی هــای نظامــی و حتــی‬ ‫روحانیــون شــیعه بــرای کمک رســانی بــه مــردم حادثــه دیــده بودیم کــه نمــادی از توجه ویژه‬ ‫نظــام بــه قومیت هــا و مذاهــب مختلــف اســت ‪.‬‬ ‫امــام جمعــه کردکــوی گفــت ‪ :‬یکــی از بخش هــای مهــم جهــاد تبییــن بازگــو کــردن خدمات‬ ‫و ثمــرات انقــاب ایــران بــرای اقــوام و مذاهــب اســت کــه نبایــد از ان غفلــت شــود‪.‬‬ ‫ حجــت االســام محمــد شــیخی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نقش ـه های پیچیــده و جنگ هــای‬ ‫ترکیبــی دشــمن علیــه نظــام بایــد همــه نخبگان‪ ،‬بــزرگان‪ ،‬فرهیختــگان و روحانیــون در این‬ ‫بخــش نقش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چتــر خدمــات انقــاب اســامی هیچــگاه در قــوم و مذهــب خاصــی محدود‬ ‫نشــده و در دسترســی عادالنــه بــه خدمــات و زیــر ســاخت ها هیــچ تبعیضی نیســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬امــام راحــل بارهــا فرمودنــد کــه اقــوام ایرانــی ذخایــر انقــاب هســتند و از‬ ‫ســویی ســرمایه اصلــی مــا‪ ،‬انســجام و وحــدت ملــی اســت کــه بــرای تقویــت و اســتمرار‬ ‫ایــن انســجام و وحــدت‪ ،‬بایــد تالش هــای صــورت گرفتــه بازگــو شــود تــا کشــور را در مقابــل‬ ‫هرگونــه تعــرض و توطئــه بیمــه کنیــم‪.‬‬ ‫شــیخی گفــت ‪ :‬در گلســتان همانطــور کــه قومیت هــای بومــی ماننــد محلــی و گیلــک و‬ ‫یــا ترکمن هــا از خدمــات بهــره منــد شــده اند‪ ،‬سیســتانی ها و بلوچ هــای مهاجــر هــم از‬ ‫خدمــات اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دشــمن بــه دنبــال ســیاه نمایی امــور اســت و خدمــات را کتمــان و حتــی‬ ‫وارونــه جلــوه مــی دهــد بــه عنــوان مثــال شــهرهای محرومــی مثــل مراوه تپــه یــا گمیشــان‬ ‫کــه اغلــب ســاکنان ان ترکمن هــای اهــل ســنت هســتند هماننــد ســایر شــهرها از خدمــات‬ ‫و زیرســاخت های بهداشــتی ‪ ،‬اموزشــی ‪ ،‬فرهنگــی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ازادی اقوام و طرح اندیشــه و نظر در دوران ستمشــاهی معنا و مفهومی‬ ‫نداشــت امــا بــه لطــف و برکــت جمهــوری اســامی ایــران شــاهد ازادی اجتماعــی ملموســی‬ ‫هســتیم کــه حتــی برخــی دشــمنان منصــف هــم بــه ان اذعــان دارند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان جلــوه ای کوچــک از توجــه مدیریــت کالن جمهــوری اســامی ایــران بــه‬ ‫فــرق ‪ ،‬مذاهــب و طوایــف مختلــف اســت کــه در طــول بیــش از چهــار دهــه از عمــر انقــاب‬ ‫از ثمــرات و دســتاوردهای ان بهــره منــد شــده اند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

شماره : 1028
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!