روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 696 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 696

‫دوشنبه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شماره ‪191 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 10‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/30-‬ژانویه‪ /08-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪696 :‬‬ ‫اینترنت پرسرعت؛ با ارزش ترین‬ ‫هدیه دولت به روستاییان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد گلستان‪:‬‬ ‫ایجاد ‪ ۵‬هزار فرصت‬ ‫شغلی توسط کمیته‬ ‫امداد گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫تو کی هستی‬ ‫که جلوی‬ ‫قطع درخت‬ ‫می خواهی را‬ ‫بگیری؟‬ ‫کشت گیاهان دارویی‬ ‫توجیه اقتصادی دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫رمزگذاری دانش صفر‬ ‫چیست و چرا باید ان‬ ‫را انتخاب کنم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫روستای ُجربت در‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاله‬ ‫کاسب و تاجر و هر انکس که اهل کسب و کار است‬ ‫برای موفقیت در معامالت‬ ‫‏‬ ‫باید فرق بین‏‏«قیمت» و «ارزش»‬ ‫را بداند‬ ‫مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‏‬ ‫موفقیــت اســان بدســت نمی ایــد‪ .‬هــر حرفــه ای مســتلزم دانــش خــاص خــود اســت‪ .‬شــما کــه‬ ‫خواننــده ایــن مطلــب هســتید حتمــا بــه‏فروشــندگان ابــزار الکترونیکــی‪ ،‬صنعتــی و‪ ............‬برخــورد کــرده و یــا دیده ایــد‬ ‫کــه تــا چــه انــدازه دانــش ویــژه ای در امــور حرفــه خــود‏دارنــد‪ .‬از شناســایی قطعــه و تنــوع ان تــا فراوانــی ان در بــازار و علــت و‬ ‫علــل بــاال و پاییــن بــودن قیمت هــای بــازار علــم کافــی دارنــد‪ .‬بــه‏همیــن ســبب دانــش حرفــه ای‪ ،‬او را در بهتریــن فرصــت‬ ‫بــرای انتخــاب و بهتریــن موقعیــت بــرای خریــد و یــا فــروش قــرار می دهــد‪ .‬ایــن‏راز موفقیــت بــازاری حرفه منــد اســت‪ .‬امــا‬ ‫کســانی کــه در حرفــه خاصــی نیســتند‪ .‬بلکــه هــر از گاهــی مبــادرت بــه معاملــه می کننــد‪ .‬بایــد‏‏«تفــاوت ارزش و قیمــت»‬ ‫را بداننــد‪ .‬معامله گــر بایــد در خریــد هــر چیــزی‪ ،‬خاصــه در خریــد ملــک‪ ،‬ســکه و طــا و ســهام بــورس «ارزش»انهــا را‬ ‫ارزیابــی کنــد تــا واقعــی بــودن قیمــت روز بــازار تمیــز داده شــود‪ .‬انــگاه در خریــد؛ بســته بــه مــورد یــا فــوری‏معاملــه کنــد و‬ ‫یــا صبــوری کنــد تــا اینکــه زمــان واقعــی معاملــه یعنــی برابــری قیمــت بــا ارزش فــرا رســد‪ .‬امــا بــدوا تئــوری ارزش را‏بدانیــم‬ ‫تــا در شــماره های بعــدی بتوانیــم نحــوه اســتنتاج انــرا فرمولیــزه کــرده خدمــت شــما ارائــه کنیــم‪ .‬ابــن خلــدون مــورخ و‬ ‫‏اقتصــاددان بــزرگ اســامی بــراى اولیــن بــار در تاریــخ ‪ ،‬گفــته اســت کــه کار مبنــاى ارزش اســت و بــراى تمامــى درامدهــا‬ ‫و انباشــت‏ســرمایه‪ ،‬تحقــق کار الزم اســت‪ .‬ادام اسمیتاســکاتلندی فیلســوف و پــدر علــم اقتصادقــرن هفدهــم میــادی‬ ‫نیــز نظریــه ارزش وکار ‏را ارائــه داده‪ ،‬می گویــد هــر چیــزى کــه در مقابــل پــول یــا کاال فروختــه مى شــود‪ ،‬بــا کار خریــداری‬ ‫می شــود‪ .‬بنابرایــن ارزش هــر کاال کــه بــا‏دیگــر کاالهــا از جملــه بــا پــول و طــا و نقــره مبادلــه می شــود‪ ،‬برابــر مقــدار کارى‬ ‫اســت کــه فروشــنده را قــادر مى ســازد‬ ‫تــا انــرا مجــددا ‏بخــرد‪ .‬اســمیت‬ ‫می گویدقیمــت‪ ،‬نتیجــه نیروهــای‬ ‫عرضــه و تقاضــا می باشــد کــه در‬ ‫هــر لحظــه ممکــن اســت بــا ارزش‬ ‫‏متفــاوت باشــد‪ .‬لــذا نتیجــه می گیــرد‬ ‫کــه ارزش از قابلیــت مبادلــه کاال‬ ‫برمی خیــزد و نــه از قابلیــت اســتعمال‬ ‫و‏فایــده ذاتــی ان‪ .‬زیــرا اگــر اینگونــه‬ ‫باشــد ارزش اب و هــوا در مقایســه‬ ‫بــا المــاس بایســتی از ارزش مبادلـه ای‬ ‫بســیار باالیــی ‏برخــوردار باشــند‪ .‬در‬ ‫حالیکــه بالعکــس اب و هــوا با ارزش‬ ‫اســتعمال حیاتــی‪ ،‬ارزش مبالــه ای‬ ‫ندارنــد و المــاس بــا فقــدان ارزش‬ ‫‏اســتعمال‪ ،‬ارزش مبادلــه ای بســیار‬ ‫باالیــی دارد‪ .‬نهایتــا اســمیت نتیجــه‬ ‫می گیــرد‪« .‬قیمــت» چیــزی اســت کــه‬ ‫فروشــنده ‏دریافــت می کنــد‪ .‬همــان‬ ‫«ارزش» چیــزی اســت کــه خریــدار‬ ‫پرداخــت می کنــد‪ .‬وقتــی ارزش بــه‬ ‫قیمــت نزدیــک می شــود‪،‬‏در اینصــورت قیمــت بــازار‪ ،‬مصــداق قیمــت عادلــه یــا قیمــت واقعــی یــا قیمــت حقیقــی پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه گمــان اینجانــب کــه ناگفتــه ایــن‏گفتــه می باشــد‪« ،‬ارزش» همــان چیــزی اســت کــه کارشناســان توانمنــد‬ ‫و دانشــمند دفتــر فنــی ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬بصــورت عملــی‏و محاســباتی در قیمت گــذاری ایتم هــای متعــدد کار و‬ ‫کاال اســتخراج نمــوده و در فهرســت احــاد بهــاء گنجانده انــد‪ .‬زیراهــر یــک از‏قیمت هــای فهرســت بهــاء‪ ،‬منتــج از انالیــز‬ ‫کار اســت‪ .‬توضیحــا ًفاصلــه میــان ارزش و قیمــت کــه در حقیقــت منشــاء کار نــدارد‪.‬‏حبــاب نامیــده می شــود‪ .‬کســانی کــه‬ ‫مبــادرت بــه خریــد ســهام بــورس و ملــک و ســکه و طــا می نماینــد اگــر فرمــول و یــا انالیــز تعییــن‏ارزش را نداننــد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت بــا چشــمان بســته‪ ،‬قیمــت بــازار را مــاک معامــات خــود قــرار داده انــد‪.‬و هوالمســتعان ‏‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪696‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫به عضویت طرح دختران‬ ‫حاج قاسم هزار دانش اموز‬ ‫گلستانی درامدند‬ ‫مســوول طــرح دختــران حــاج قاســم اداره کل‬ ‫تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪ :‬بــه عضویــت‬ ‫طــرح دختــران حــاج قاســم از تمــام شهرســتان های‬ ‫اســتان تاکنــون هــزار دانــش امــوز درامدنــد کــه‬ ‫بیشــترین ان هــا مربــوط بــه گــرگان‪ ،‬رامیــان و‬ ‫گنبــدکاووس هســتند‪.‬‬ ‫ســمیه امیــری بــرای عضویــت در طــرح دختــران حــاج‬ ‫قاســم نحــوه نــام نویســی را بــه صــورت محلــه محــور‬ ‫و تبلیغــات چهــره بــه چهــره دانســت و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اهــداف طــرح در مســاجد محله هــا بــا برگــزاری‬ ‫نشســت های مختلــف تبییــن می شــود و دانــش‬ ‫امــوزان فعــال عــاوه بــر ان در جمـ ع همســاالن خــود‬ ‫بــه بیــان زوایــای مختلــف ایــن طــرح می پردازنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مواجــه بــا توطئه هــای و دسیســه های‬ ‫مختلــف دشــمن تولیــد محتــوا بــا تکیــه بــر مکتــب ایــن‬ ‫شــهید بزرگــوار مهمتریــن رویکــرد طــرح دختــران حــاج‬ ‫قاســم‪ ،‬بــرای افزایــش اگاهــی دختــران دهــه هشــتادی‬ ‫در اســت‪.‬‬ ‫مســوول طــرح دختــران حــاج قاســم اداره کل‬ ‫تبلیغــات اســامی گلســتان در ادامــه افــزود‪ :‬اجــرای‬ ‫ســرود حماســی دختران ســلیمانی‪ ،‬تئاتر با موضوع‬ ‫پاســخ بــه شــبهات اغتشاشــات دانــش امــوزان‪،‬‬ ‫فعالیــت در رســانه ها بــا محوریــت دســتاوردهای‬ ‫انقــاب در عرصــه علمــی‪ ،‬اجرای ورزش هــای رزمی‪،‬‬ ‫تولید پوشــاک دختران نوجوان متناســب با فرهنگ‬ ‫ایرانــی اســامی‪ ،‬برگــزاری نشســت های صمیمانــه‬ ‫و کرســی ازاداندیشــی در ســطح مــدارس از جملــه‬ ‫برنامه هــای در حــال اجــرا ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫امیــری گفــت‪ :‬طــرح دختران حاج قاســم بــا الهام از‬ ‫شــخصیت بــزرگ حــاج قاســم ســلیمانی کــه یکــی از‬ ‫کنشــگرترین و اثرگذارترین شــخصیت ها در جامعه‬ ‫اســامی اســت از تیرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬در اســتان گلســتان‬ ‫در راســتای تقویــت‪ ،‬حمایــت‪ ،‬توانمندســازی دانــش‬ ‫امــوزان فعــال و اثرگــذار راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در هفتــه مقاومــت ‪ ۱۴‬برنامــه‬ ‫شــاخص بــرای اشــنایی بیشــتر دانــش امــوزان دختر‬ ‫بــا مفهــوم مقاومــت در مکتــب حاج قاســم با حضور‬ ‫رهبــران جنبــش مقاومــت اســامی در شهرســتان‬ ‫مختلــف اســتان و در ادامــه مــاه محــرم و صفــر هــم‬ ‫نشس ـت های تبیینــی و برنامه هــای فرهنگــی بــرای‬ ‫اشــنایی دختــران بــا فلســفه قیــام عاشــورا و پاســخ‬ ‫بــه شــبهات موجــود برگــزار شــد‪.‬‬ ‫هــزار دانش امــوز گلســتانی بــه عضویــت طــرح‬ ‫دختــران حــاج قاســم درامدنــد‬ ‫مســوول طــرح دختــران حــاج قاســم اداره کل‬ ‫تبلیغات اســامی گلســتان با تاکید بر تولید محتوا‬ ‫بــا الگوگیــری از مکتــب ایــن شــهید محــور مقاومــت‬ ‫بــا همراهــی نهادهــا و ادارات مختلــف و اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت فضــای مجــازی‪ ،‬افــزود‪ :‬از یــک مــاه مانــده‬ ‫بــه راهپیمایــی ‪ ۱۳‬ابــان تولیــدات محتوایــی متنوعی‬ ‫بــا هــدف تشــریح مفهــوم استکبارســتیزی در مکتب‬ ‫حــاج قاســم داشــتیم کــه نتیجــه ان حضور پرشــورتر‬ ‫دختــران در ایــن مراســم بــود‪.‬‬ ‫امیــری بــا اشــاره بــه برگــزاری ‪ ۱۳۸‬برنامــه شــاخص‬ ‫ویــژه شــهادت ســردار دل هــا توســط دختــران حــاج‬ ‫قاســم‪ ،‬گفــت‪ :‬همچنیــن مقدمــات اجــرای برنامــه‬ ‫اجتمــاع «دختــران حــاج قاســم پرچمــداران ایــران‬ ‫قوی» از اذرماه شــروع شــد و توانســتیم پنج بهمن‬ ‫در اســتانه فــرا رســیدن دهــه فجــر ایــن برنامــه را بــا‬ ‫حضــور دانــش امــوز در شــرق اســتان بــه میزبانــی‬ ‫گنبــدکاووس و در غــرب هــم بــه میزبانــی گــرگان‬ ‫برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی یکــی‬ ‫از محبوب تریــن چهره هــای انقــاب اســامی و نمــاد‬ ‫مبــارزه بــا نظــام ســلطه و ظلــم جهانــی شــناخته‬ ‫می شــود کــه بــه گــواه بســیاری از فعــاالن اجتماعــی‬ ‫و سیاســی ایــن شــهید واالمقــام هرگــز فکــری جــز‬ ‫حرکــت بــرای عــزت اســام و مظلومان جهان در ســر‬ ‫نداشــت و زندگــی خــود را صــرف مبــارزه بــا ظالمــان‬ ‫کــرد و همــواره نگاهــش بــه افــق نــگاه مقــام معظــم‬ ‫رهبــری جمهــوری اســامی دوختــه بــود‪.‬‬ ‫حــاج قاســم از فرماندهــان عملیات هــای والفجــر‬ ‫هشــت‪ ،‬کربــای چهــار و کربــای پنــج بــود و بــا‬ ‫پایــان یافتــن جنــگ در ‪ ،۱۳۶۷‬لشــکر ‪ ۴۱‬ثاراللــه بــه‬ ‫فرماندهــی ســردار ســلیمانی بــه کرمــان بازگشــت و‬ ‫درگیــر جنــگ بــا اشــراری شــد کــه از مرزهــای شــرقی‬ ‫کشــور هدایــت می شــدند‪.‬‬ ‫در خاورمیانــه بــه ویــژه در ناارامی هــای منطقــه ای‬ ‫ایــن ســردار بــزرگ ســپاه اســام نقــش کلیــدی‬ ‫معــروف بــه بیــداری اســامی (بهــار عربــی) ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫در روز ‪ ۱۳‬دی مــاه ‪ ۱۳۹۸‬ســردار بــزرگ و پرافتخــار‬ ‫اســام اســمانی شــد و ارواح طیب ـ ه شــهیدان‪ ،‬روح‬ ‫مطهــر حــاج قاســم را در اغــوش گرفتنــد‪.‬‬ ‫برای جنگل بان شدن سختی های‬ ‫زیادی کشیدم‬ ‫عکــس و فیلم هــای زیــادی در رابطــه بــا راه هــای حفاظــت از‬ ‫طبیعــت و جنگل هــا در صفحــه شــخصی خود می گــذارم و کودکان‬ ‫زیــادی هــم بازدیدکننــده ان هســتند و بــا پســت گذاشــتن در زیــر‬ ‫مطالــب بــا عشــق و عالقــه مــرا «عمــو جنگل بــان» خطــاب کــرده‬ ‫و برخــی خاطــرات خــود ماننــد تذکــر بــه خانواده هایشــان در زمــان‬ ‫حضــور در طبیعــت بــرای قطــع نکــردن درختــان و روشــن نکردن‬ ‫اتــش‪ ،‬را بازگــو می کننــد‬ ‫تو کی هستی که‬ ‫جلوی قطع درخت را‬ ‫می خواهیبگیری؟‬ ‫قرق بانــی شــغلی کمتــر شناخته شــده بــا مســوولیتی ســنگین‬ ‫بــرای حراســت از جنگل هــا اســت؛ شــغلی کــه «محمــود اشــیر»‬ ‫پــس از مواخــذه شــدید از ســوی قاچاقچیــان جنــگل در کودکی با‬ ‫خــود عهــد بســت وارد ان شــود و حــاال پــس از ‪ ۱۱‬ســال قرق بانــی‪،‬‬ ‫عــاوه بــر معرفی شــدن بــه عنــوان جنگل بــان نمونــه کشــور‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬نفــر را همیــار طبیعــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــود اهــل روســتای منجلــو‬ ‫از توابــع گالیکــش اســتان گلســتان اســت ‪ .‬خاطــره ای محــو امــا‬ ‫پرقــدرت از زمانــی کــه ‪ ۱۰‬ســاله بــود هنــوز در گوشــه ذهنــش‬ ‫مانــدگار شــده و مســیر زندگــی او را بــرای همیشــه تغییــر داد‪.‬‬ ‫ی محمــود فاصلــه زیــادی بــا جنــگل نــدارد و همیــن‬ ‫خانــه پــدر ‬ ‫باعــث شــده بــود کــه او از کودکــی بــا جنــگل و درخــت و طبیعــت‬ ‫اشــنا باشــد‪.‬‬ ‫مــادر محمــود هــم از کودکــی اموزه هــای اخالقــی و‬ ‫اســامی را در هــم امیخــت و ضــرورت نگهــداری از درخــت‬ ‫و گیاهــان و دوســتی بــا حیوانــات را بــه او و دیگــر اعضــای‬ ‫خانــواده امــوزش داد‪.‬‬ ‫تکــرار یاداوری هــای مــادر‪ ،‬عشــق و عالقــه بــه طبیعــت را در‬ ‫وجــود محمــود شــعله ور کــرد و کار بــه جایــی رســید کــه دیگــر‬ ‫کســی در مقابــل او جــرات شکســتن یــک شــاخه درخــت و یــا ازار‬ ‫و اذیــت حیوانــات را نداشــت امــا ورود بــه دنیــای بیــرون از محیــط‬ ‫خانــواده‪ ،‬اتفاقاتــی را رقــم زد کــه مســیر زندگــی ایــن کــودک ‪۱۰‬‬ ‫ســاله را عــوض کــرد‪.‬‬ ‫ایــن جنگل بــان گالیکشــی گفــت‪« :‬زمانــی کــه حــدود ‪ ۱۰‬ســاله‬ ‫بــودم روزی تصمیــم گرفتــم تنهایــی بــه جنــگل نزدیــک خانــه‬ ‫بــروم‪ .‬کمــی کــه از خانــه دور شــدم صــدای محکــم و متوالــی‬ ‫ضربـه ای توجهــم را جلــب کــرد و ناخــواگاه به ســمت صدا حرکت‬ ‫کــردم ‪ .‬نزدیک تــر کــه شــدم یکــی از قاچاقچیــان جنــگل را در حال‬ ‫قطــع درخــت بــا تبــر دیــدم و در همــان نــگاه اول و بــدون مقدمــه‬ ‫از او خواســتم تبــر را پاییــن بگــذارد امــا او نگاهــی بــه مــن کــرد و‬ ‫بــا عصبانیــت گفــت‪ :‬تــو چـه کاره ای کــه می خواهــی جلــوی قطــع‬ ‫درخــت را بگیــری‪».‬‬ ‫اشــیر ادامــه داد‪ :‬انتظــار شــنیدن ایــن پاســخ را از او نداشــتم و‬ ‫چــون کار دیگــری از مــن برنمی امــد بــه خانه برگشــتم اما همانجا‬ ‫تصمیــم گرفتــم وارد حرفـه ای شــوم کــه نگــذارم درختان را بیشــتر‬ ‫از ایــن قطــع کننــد و همیــن ماجــرا‪ ،‬اغــاز ورود مــن بــه دنیــای‬ ‫جنگلبانــی بود‪.‬‬ ‫برای جنگل بان شدن سختی های زیادی کشیدم‬ ‫اشــیر کــه در کودکــی پــدر خــود را از دســت داد و از همــان‬ ‫زمــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد بود افــزود‪ :‬برای پوشــیدن‬ ‫لبــاس قرق بانــی ســختی های زیــادی را پشــت سرگذاشــتم‬ ‫امــا هیــچ وقــت دلســرد نشــدم چــون همیشــه خــدا را همــراه‬ ‫خــودم حــس می کــردم‪.‬‬ ‫تــو چــکار ه هســتی کــه می خواهــی جلــوی قطــع درخــت را‬ ‫بگیــری؟‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بعــد از گرفتــن دیپلــم بــرای تامیــن هزینه هــای‬ ‫زندگــی کارهــای زیــادی از جملــه کارگــری در زمین های کشــاورزی‬ ‫و کارهــای ســاختمانی انجــام دادم و ایــن مســاله باعــث شــد بــه‬ ‫صــورت تجربــی دســتی در کارهــای ســاختمانی داشــته باشــم امــا‬ ‫هیچــگا ه ارزوی قرق بــان شــدن را فرامــوش نکــردم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکالت مالــی و ناتوانــی از تهیــه‬ ‫خانـه ای مســتقل از ابتــدای ازدواج در خانــه پــدری مســتقر شــدم‬ ‫و بــرای تامیــن هزینه هــای زندگــی عــاوه برخــودم‪ ،‬همســرم‬ ‫هــم پــا بــه پــای مــن در زمین هــای کشــاورزی کارگــری می کــرد‬ ‫و در ســال هایی هــم کــه بــه عنــوان قرق بــان افتخــاری فعالیــت‬ ‫داشــتم بــدون دریافــت هیــچ دســتمزدی فقط به عشــق حفاظت‬ ‫از طبیعــت در هــر فرصــت بیــکاری بــا تیم هــای گشـت زنی در دل‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی همــراه می شــدم‪.‬‬ ‫اشــیر افــزود‪ :‬در دورانــی کــه بــه عنــوان قرق بــان اطفــای حریــق‬ ‫فعالیــت داشــتم فقــط ســه مــاه از ســال را حقــوق دریافــت‬ ‫می کــردم کــه ایــن وضعیــت بــا جــذب شــرکتی از ســال ‪ ۱۳۹۶‬بهتر‬ ‫شــد و دریافتــی ماهانـه ام حــدود ‪ ۶‬میلیــون تومــان اســت کــه ان‬ ‫را خیلــی پربرکــت می دانــم چــرا کــه نتیجــه تــاش شــبانه روزی ام‬ ‫بــرای حفاظــت از جنــگل و پیشــگیری و مقابلــه بــا حریــق اســت‪.‬‬ ‫ایــن جنگل بــان گفــت‪ :‬فرزندانــم ( فاطمــه زهــرا کــه در کالس‬ ‫ششــم تحصیــل می کنــد و محمدرضــا و ابراهیــم کــه کالس دوم‬ ‫و اول هســتند) از همــان کودکــی خــود را جنگل بــان می داننــد و‬ ‫در جمع هــای فامیــل و اشــنا بــا عشــق و عالقــه از شــغل پدرشــان‬ ‫می گوینــد و بــه ان افتخــار می کننــد‪.‬‬ ‫وی کار بــا تراکتــور یــگان حفاظــت بــرای ایجــاد اتش بــر در مــرز‬ ‫منابــع ملــی و زمین هــای کشــاورزی‪ ،‬انتقــال اب و نیــرو بــه نقــاط‬ ‫ســخت گــذر و حفــر چالــه بــرای نهالــکاری در عرصه هــای ملــی‪،‬‬ ‫گشــت زنــی بــه همــراه قرق بانــان و نگهبانــی از ســاختمان یــگان‬ ‫حفاظــت را از جملــه کارهــای روزمــره خــود اعــام و بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ســختی هایی کــه خــودم در زندگــی کشــیدم در‬ ‫وقت هــای ازاد در قالــب گروه هــای جهــادی بــه ســاخت و ســاز‬ ‫خانــه بــرای افــراد کــم درامــد و نیازمنــد کمک می کنــم برای همین‬ ‫خیلــی از مــردم عــاوه بــر عموجنگل بــان مــن را «اوس محمــود»‬ ‫هــم خطــاب می کننــد‪.‬‬ ‫وقتی افراد تبر به دست را برای‬ ‫قطع درختان می بینم گویی‬ ‫می خواهند پای مرا قطع کنند‬ ‫و تا جان در بدن دارم از تمام‬ ‫توان و انرژی خود برای محافظت‬ ‫از جنگل ها و ایستادگی مقابل‬ ‫تجاورزان به عرصه های طبیعی‬ ‫استفاده خواهم کرد‬ ‫تمام رفت و امدهایم با لباس جنگل بانی است‬ ‫اشــنایی بــا نقــاط بکــر و ســخت گــذر جنگل هــای هیرکانــی و‬ ‫بافــت گیاهــی و جانــوری ان در کنــار ارتبــاط خــوب بــا مــردم بــرای‬ ‫بهره گیــری از حضــور انــان در زمــان حــوادث و اتش ســوزی ها‬ ‫از جملــه دالیــل انتخــاب محمــود اشــیر بــه عنــوان جنگل بــان‬ ‫نمونــه کشــوری بــه حســاب می ایــد و در خیلــی از حریق هــا بــرای‬ ‫ســرعت دادن بــه اطفــا‪ ،‬از وی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬وقتــی افــراد تبــر بــه دســت را بــرای قطــع درختــان‬ ‫می بینــم گویــی می خواهنــد پــای مــرا قطــع کننــد و تــا جــان‬ ‫در بــدن دارم از تمــام تــوان و انــرژی خــود بــرای محافظــت از‬ ‫جنگل هــا و ایســتادگی مقابــل تجــاورزان بــه عرصه هــای طبیعــی‬ ‫اســتفاده خواهــم کــرد‪.‬‬ ‫اشــیر افــزود‪ :‬تمــام رفــت و امدهایــم در طــول ‪ ۲۴‬ســاعت بــا‬ ‫لبــاس فــرم جنگل بانــی اســت و ایــن لبــاس باعــث می شــود‬ ‫اطرافیانــم از هــر قشــری ماننــد تعمیــرکار‪ ،‬راننــده‪ ،‬نانــوا و‬ ‫کارمنــد نســبت بــه شــغلم کنجــکاوی کننــد و مــن هــم تاجایــی‬ ‫کــه اطالعــات دارم از شــرایط فعلــی جنگل هــا و حیــات وحــش و‬ ‫لــزوم حفاظــت از عرصه هــای طبیعــی برایشــان می گویــم‪.‬‬ ‫پیگیری برای صدور حدود ‪ ۳۰۰‬کارت همیار طبیعت‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خیلــی از ایــن افــراد بــا شــنیدن توضیحاتــم‬ ‫احســاس مســوولیت بیشــتری نســبت بــه جنگل هــا و محیــط‬ ‫زیســت می کننــد لــذا بــا دریافــت مــدارک پیگیــر صــدور کارت‬ ‫همیــار طبیعــت برایشــان می شــوم و از انــان می خواهــم در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف مــوارد را بــرای رســیدگی از‬ ‫طریــق ســامانه ‪ ۱۵۰۴‬اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن قرق بــان تــاش بــرای ترویــج فرهنــگ حفاظــت از جنگل هــا‬ ‫را وظیفــه تمــام دســت انــدرکاران از جملــه نیروهــای منابــع‬ ‫طبیعــی و محیــط زیســت دانســت و گفــت‪ :‬مــرگ هــر درخــت‬ ‫زمینه ســاز مــرگ جهــان خواهــد بــود لــذا در هــر شــرایطی چــه‬ ‫در حیــن تــردد و حضــور در خیابــان‪ ،‬بــازار و جلســات یــا از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی کــه چنــد ســال اســت راه انداختــم در مســیر‬ ‫ترویــج فرهنــگ حفاظــت از جنگل هــا فعالیــت دارم‪.‬‬ ‫اشــیر اظهارداشــت‪ :‬عکــس و فیلم هــای زیــادی در رابطــه بــا‬ ‫راه هــای حفاظــت از طبیعــت و جنگل هــا در صفحــه شــخصی‬ ‫خــود می گــذارم و کــودکان زیــادی هــم بازدیدکننــده ان هســتند و‬ ‫بــا پســت گذاشــتن در زیــر مطالــب بــا عشــق و عالقــه مــرا «عمــو‬ ‫جنگل بــان» خطــاب کــرده و برخــی خاطــرات خــود ماننــد تذکــر به‬ ‫خانواده هایشــان در زمــان حضــور در طبیعــت بــرای قطــع نکــردن‬ ‫درختــان و روش ـن نکردن اتــش‪ ،‬را بازگــو می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تالش هایــم در ســالیان گذشــته باعــث شــده تــا‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬نفــر از عالقمنــدان بــه محیــط زیســت و جنگل هــا‬ ‫کارت همیــار طبیعــت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن جنگل بــان بــا تاکیــد بــر لــزوم تحصیــات دانشــگاهی‬ ‫در کنــار تجربــه بــرای دســتیابی بــه موفقیــت بیشــتر‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود هزینه هــای بــاالی شــهریه دانشــگاه در حــال تحصیــل در‬ ‫تــرم ســه مقطــع کارشناســی رشــته صنایــع چــوب هســتم چــرا‬ ‫کــه می خواهــم بعــد از دریافــت مــدرک کتابــی از تجربه هــا و‬ ‫خاطــرات خــود در بحــث حفاظــت از جنگل هــا منتشــر کنــم‪.‬‬ ‫جالب ترین خاطرات فعالیت به عنوان جنگل بان‬ ‫اشــیر حضــور در روســتاهای مختلــف و صحبــت بــا مــردم و ارائــه‬ ‫اموزش هــای مرتبــط بــرای اطفــای حریــق بــه عالقمنــد را از جملــه‬ ‫لحظــات شــیرین دوران خدمــت خــود برشــمرد و گفــت‪ :‬شــور و‬ ‫شــوق اهالــی بــه ویــژه جوانــان بــرای اشــنایی بــا راهــکاری اطفــای‬ ‫حریــق و اطــاع رســانی بــه موقــع از تخلفــات زیســت محیطــی‬ ‫واقعــا خســتگی را از تــن مــن و امثــال مــن دور می کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه خاطــره ای جالــب در بحــث اطفــای حریــق‬ ‫اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬یــک روز در مــاه رمضــان بــه همــراه ســایر‬ ‫همــکاران بــرای اطفــای حریــق در عرصه هــای جنگلــی گالیــش‬ ‫حضــور یافتیــم و در حیــن عملیــات متوجــه گوزنــی بــه همــراه‬ ‫فرزنــدش در دل اتــش شــدم امــا شــدت گرفتــن شــعله ها بــه‬ ‫دلیــل وزش بــاد مهــار اتــش را ســخت کــرده بــود‪.‬‬ ‫ایــن جنگل بــان ادامــه داد‪ :‬بعــد از چنــد ســاعت تــاش در‬ ‫نهایــت اتــش مهــار شــد و بــا توجــه بــه خســتگی و بی حالــی بــرای‬ ‫اســتراحت گوشـه ای دراز کشــیدم در همین لحظه حضور گوزن‬ ‫و بچ ـه اش را در کنــار خــود احســاس کــردم کــه همــراه بــا مــن‬ ‫بــه دود ناشــی از کنده هــای نیــم ســوخته خیــره شــده بــود و ایــن‬ ‫حرکــت را نشــانه تشــکر ایــن حیــوان تلقــی و خســتگی و تشــنگی‬ ‫را فرامــوش کــردم‪.‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی کــه برخــی دانشــمندان قدمــت ان را ‪۴۰‬‬ ‫میلیــون ســال بــراورد کرده انــد نمــادی از فســیل های زنــده ای‬ ‫محســوب می شــود کــه از ایــن عرصه هــای جنگلــی منحصــر بــه‬ ‫فــرد واقــع در ســاحل جنوبــی خــزر‪ ،‬ســهم اســتان مازنــدران ‪۵۳‬‬ ‫درصــد‪ ،‬گیــان ‪ ۲۶‬درصــد و گلســتان ‪ ۲۱‬درصــد اســت اما به دلیل‬ ‫نبــود اگاهــی کافــی برخــی افــراد نســبت بــه جایــگاه بــاالی جنــگل‬ ‫بــرای بقــای انســان ها‪ ،‬هــر روز شــاهد تخریــب بخش هــای از‬ ‫ان هســتیم‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ۳۰‬خورشــیدی کــه ‪ ۱۸‬میلیــون هکتــار جنــگل در‬ ‫کشــور وجــود داشــت و مجمــوع رویشــگاه های جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی ‪ ۳.۵‬میلیــون هکتــار اعــام شــده بــود امــا امــروز‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی بــه حــدود ‪ ۱.۶‬تــا ‪ ۱.۸۵‬میلیــون هکتــار‬ ‫کاهــش یافتــه یعنــی نیمــی از ایــن جنگل هــا از بیــن رفتنــد و‬ ‫در مجمــوع اکنــون فقــط ‪ ۱۲‬میلیــون هکتــار جنــگل در کشــور‬ ‫وجــود دارد یعنــی ‪ ۶‬میلیــون هکتــار جنــگل در طــول ‪ ۶‬دهــه‬ ‫اخیــر تخریــب شــده اســت‪.‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی زیســت بــوم ‪ ۲۹۶‬گونــه پرنــده‪ ۹۸ ،‬گونــه‬ ‫پســتاندار و ‪ ۱۵۰‬گیــاه بومــی درختــی و بوتـه ای شــناخته می شــود‬ ‫و ســهم اســتان گلســتان از مجمــوع حــدود ‪ ۲‬میلیــون هکتــار‬ ‫جنــگل هیرکانــی افــزون بــر ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬نیــروی قــرق بــان حفاظــت از اراضــی زیــر پوشــش اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان شــامل ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار‬ ‫جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتع (شــمال اســتان)‪ ۲۰ ،‬هزار هکتار‬ ‫اراضــی ســاحلی و اراضــی مســتثنیات و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار‬ ‫اراضــی مــوات را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحتی در حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۹۲‬هــزار و ‪۱۳۰‬‬ ‫هکتار از شــمال با ترکمنســتان‪ ،‬از شــرق با خراســان شــمالی‪ ،‬از‬ ‫غــرب بــا مازنــدران و جنــوب بــا ســمنان همســایه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان مــرزی دارای تنــوع اقلیمــی از نیمــه مرطوب معتدل‬ ‫تــا نیمــه خشــک و گــرم اســت و منابــع طبیعــی متنوعــی شــامل‬ ‫کوهســتان هــای مرتفــع‪ ،‬دشــت همــوار‪ ،‬مناطــق پســت‪ ،‬شــوره‬ ‫زار و دریــا دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫دوشنبه ‪ 10‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪696‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫کار روابط عمومی‬ ‫پراسترس‪ ،‬شبانه روزی‬ ‫و سخت است‬ ‫بهره مندی ‪ ۸۹‬روستا از اینترنت‬ ‫پرسرعت‬ ‫ســرمایه گــذاری هــا در ایــن حــوزه نشــان مــی دهــد کــه عــزم دولــت‬ ‫ســیزدهم برای رفع مشــکالت ارتباطی در دوردســت ترین روســتاهای‬ ‫بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان جــدی اســت‪.‬‬ ‫اینترنت پرسرعت؛‬ ‫با ارزش ترین هدیه‬ ‫دولت به روستاییان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫نصــب و ارتقــای تکنولــوژی ‪ ۵۸‬ســایت تلفــن همــراه بــرای‬ ‫بهره مندی ‪ ۸۹‬روستا از اینترنت پرسرعت بخشی از هدیه‬ ‫دولــت بــه روســتاییان خراســان شــمالی اســت کــه موجــب‬ ‫شــده ضریــب نفــوذ اینترنــت در ایــن خطــه بــه حــدود ‪۱۳۹‬‬ ‫درصــد برســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬دیگــر نیازهــای اولیــه‬ ‫روســتاییان در اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و جــاده خالصــه نمــی شــود‬ ‫و در ســال های اخیــر شــرایط فــرق کــرده و ارتباطــات بــرای‬ ‫همــه حتــی در مناطــق دور افتــاده روســتایی تبدیل به یکی از‬ ‫نیازهــای اولیــه در هــرم نیازهــای اصلــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه تعبیــری ایــن روزهــا‪ ،‬روســتاییان داشــتن ارتباطــات‬ ‫پایــدار و پرســرعت را هــم ردیــف دیگــر نیازهــای زندگــی‬ ‫می داننــد و گاهــی بیــش از ســایر امکانــات اولیــه خواهــان‬ ‫ان هســتند زیــرا کــه انهــا هــم مــی خواهنــد از مزایــای عصــر‬ ‫تکنولــوژی و اطالعــات همچــون بهره منــدی فرزندانشــان از‬ ‫امــوزش برخــط‪ ،‬فــروش محصــوالت تولیدی خــود در فضای‬ ‫مجــازی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن دولــت ســیزدهم نیــز بــا ایــن نــگاه کــه هیــچ‬ ‫تفاوتــی میــان مناطــق شــهری و روســتایی نیســت و همــه‬ ‫مــردم بایــد بــه یــک انــدازه از امکانــات بهره منــد شــوند بــه‬ ‫ســوی توســعه ارتباطــات روســتایی رفتــه اســت تــا جایــی کــه‬ ‫در طــول عملکــرد دولــت «توســعه خدمات عمومــی اجباری‬ ‫روســتایی» کــه بــه ان (‪ )USO‬می گوینــد‪ ،‬کار اتصــال‬ ‫روســتاهای کشــور بــه زیرســاخت های ارتباطــی ســرعت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــاید کمتر کســی از وســعت کاری که دولت ســیزدهم در‬ ‫خراســان شــمالی بــرای توســعه ارتباطــات روســتایی و بهــره‬ ‫مندی از اینترنت پرســرعت انجام شــده اســت‪ ،‬خبر داشــته‬ ‫باشــد بــه گونــه ای کــه اینــک پــس از یــک و نیــم ســال شــمار‬ ‫ان در اســتانی کــه ‪ ۴۴‬درصــد ان روستانشــین هســتند بــه‬ ‫‪ ۸۹‬روســتا رســیده اســت‪.‬‬ ‫روســتاهایی کــه بــا اتصــال خــود بــه اینترنــت پرســرعت بــی‬ ‫تردیــد از مزایایــی همچــون معرفــی جاذبه هــای روســتایی‪،‬‬ ‫فــروش انالیــن تولیــدات محلــی و عرضــه بــدون واســطه‬ ‫صنایــع دســتی بــه بازارهــای دوردســت بهــره منــد می شــوند‬ ‫کــه در ایــن میــان بازگــو کــردن ایــن خدمــات دولــت کــه بــا‬ ‫هــدف حرکــت بــه ســوی ارمــان عدالــت اجتماعــی انجام می‬ ‫شــود‪ ،‬خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۸۹‬روستا از اینترنت پرسرعت‬ ‫‪ ۸۴۰‬روســتای خراســان شــمالی از جمعیتــی بالــغ بــر‬ ‫‪ ۴۴۰‬هــزار نفــر از جمعیــت یــک میلیــون نفــری اســتان‬ ‫تشــکیل شــده اســت و بــا توجــه بــه کثــرت جمعیتــی‬ ‫مناطــق روســتایی در ایــن خطــه‪ ،‬رســیدگی بــه ایــن قشــر‬ ‫در اولویــت قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪ ۷۲۲‬روســتا از ‪ ۸۴۰‬روســتای اســتان بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار‬ ‫جمعیــت دارد کــه اتصــال بــه فنــاوری اطالعــات و اینترنــت‬ ‫پرســرعت بــرای ایــن مــردم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار‬ ‫اســت و بســیاری از جوانــان ایــن روســتاها کــه در گذشــته‬ ‫نــه چنــدان دور بــرای دســتیابی بــه اینترنــت بــه شــهرها‬ ‫مهاجــرت مــی کردنــد در طــی یکســال گذشــته بــه ایــن‬ ‫فنــاوری متصــل شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراسان شــمالی در‬ ‫ایــن خصــوص مــی گویــد‪ ۸۹ :‬روســتای اســتان بــا جمعیتــی‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۵۲‬هــزار و ‪ ۷۹‬نفــر در دولــت ســیزدهم بــه اینترنــت‬ ‫پرســرعت متصل شــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مرتضــوی مــی افزایــد‪ :‬ایــن تعداد روســتا با نصب و‬ ‫راه انــدازی ‪ ۱۶‬ســایت جدیــد تلفــن همــراه و ارتقــای تکنولــوژی‬ ‫‪ ۴۲‬ســایت تلفــن همــراه اول از نســل دوم بــه نســل ســوم و‬ ‫چهــارم بــه اینترنــت ســیار متصل شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬اعتبــارات ایــن طــرح از محــل خدمــات‬ ‫اجبــاری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات (‪ ) USO‬تامیــن‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا بیــان اینکــه توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی‬ ‫پایــدار‪ ،‬پرســرعت و امــن در مناطــق روســتایی از اولویتهــای‬ ‫دولــت ســیزدهم اســت‪ ،‬بیــان مــی کنــد‪ :‬ســرمایه گذاریهــا‬ ‫در ایــن حــوزه نشــان مــی دهــد کــه عــزم دولــت ســیزدهم‬ ‫برای رفع مشــکالت ارتباطی در دوردســت ترین روســتاهای‬ ‫بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان جــدی اســت‪.‬‬ ‫وی افزایــد‪ :‬اینــک براســاس برنامــه هــای ابالغــی وزارتخانه‪،‬‬ ‫تامیــن پوشــش و اتصــال همــه روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار‬ ‫در ســطح اســتان بــه شــبکه ملــی اطالعــات در دســتور کار‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫شبکه فیبر تنها فناوری است‬ ‫که حجم باالی ترافیک دیتا‬ ‫را پشتیبانی می کند چرا که‬ ‫کابل های فیبر نوری اندازه‬ ‫کوچکی دارند و موجب صرفه‬ ‫جویی در فضای اشغال شده در‬ ‫مسیر کابل کشی می شوند‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراسان شــمالی‬ ‫یــاداور مــی شــود‪ :‬تــا بــه امــروز تمــام شــهرهای خراســان‬ ‫شــمالی از پوشــش نســل هــای ســوم و چهــارم تلفــن‬ ‫همــراه برخــوردار و بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد روســتاهای بــاالی‬ ‫‪ ۲۰‬خانــوار بــه شــبکه تلفن همراه و شــبکه ملــی اطالعات‬ ‫متصــل شــده انــد‪.‬‬ ‫ابالغ اجرای ‪ ۴۰۰‬کیلومتر فیبرنوری‬ ‫شــبکه فیبــر تنهــا فنــاوری اســت کــه حجــم بــاالی ترافیــک‬ ‫دیتــا را پشــتیبانی مــی کنــد چــرا کــه کابل هــای فیبــر نــوری‬ ‫انــدازه کوچکــی دارنــد و موجــب صرفــه جویــی در فضــای‬ ‫اشــغال شــده در مســیر کابــل کشــی می شــوند‪.‬‬ ‫فیبــر نــوری شــرایط عالــی را بــرای شــبکه مخابراتــی ایجــاد‬ ‫می کنــد و افــراد از تمــام خدماتــی کــه بــر بســتر اینترنــت نیــز‬ ‫ارائــه می شــود‪ ،‬اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگرچــه مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫خراسان شــمالی اطالعــات کاملــی از میــزان پوشــش ایــن‬ ‫شــبکه در اســتان ارایــه نکــرد ولــی معتقــد اســت که فعالیت‬ ‫دولــت ســیزدهم در ایــن زمینــه بیــش از گذشــته و قابــل‬ ‫توجــه اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا اشــاره بــه توســعه فیبــر نــوری در خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬شــرکت مخابــرات ایــران اجــرای فیبــر‬ ‫نــوری بــه طــول ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر در خراســان شــمالی را ابــاغ‬ ‫کــرده اســت که شهرســتان مــرزی رازوجرگالن بــا ‪ ۱۱۵‬کیلومتر‬ ‫فیبرنــوری بیشــترین ســهم اجــرا از ایــن پــروژه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پــروژه بــا هــزار میلیــارد ریــال از محــل منابع‬ ‫ملــی و اســتانی اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫مرتضــوی‪ ،‬افزایــش پهنــای بانــد ارتباطــی‪ ،‬ایجــاد بســتر‬ ‫خدمات رســانی تلفن ثابت‪ ،‬ارایه بهتر خدمات الکترونیک‬ ‫دولــت و ایجــاد اتوبــان خدمــات ارتباطــی در روســتاها را از‬ ‫اهــداف اجــرای ایــن پــروژه دانســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراسان شــمالی‬ ‫یــاداور مــی شــود‪ :‬فــاز اول پــروژه فیبــر نــوری بــه طــول ‪۳۳۹‬‬ ‫کیلومتــر در خراســان شــمالی اجــرا شــد کــه هشــت هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۵‬خانــوار اســتان زیــر پوشــش ان قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫توسعه زیرساخت های ارتباطی‬ ‫پایدار‪ ،‬پرسرعت‬ ‫و امن در مناطق روستایی از‬ ‫اولویتهای دولت سیزدهم است‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۶۰‬کیلومتــر فیبــر‬ ‫نــوری اجــرا شــده بیشــترین ســهم را داشــت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۸.۴۹‬درصد ضریب نفوذ اینترنت‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراســان شــمالی‬ ‫ک میلیــون و ‪ ۲۱۴‬هــزار‬ ‫در ادامــه بــا اشــاره بــه دارا بــودن ی ـ ‬ ‫مشــترک اینترنــت پهــن بانــد ثابــت و ســیار در اســتان‪،‬‬ ‫می گویــد‪ :‬ضریــب نفــوذ اینترنــت در خراســان شــمالی طــی‬ ‫یکســال گذشــته بــه ‪ ۱۳۸.۴۹‬درصــد رســید ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه پیــش از ایــن ضریــب نفــوذ اینترنــت در اســتان‬ ‫‪۱۰۷.۶۴‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســیدعلی مرتضــوی مــی افزایــد‪ :‬اینــک اســتان بــا داران‬ ‫بــودن یک میلیــون و ‪ ۲۱۴‬هــزار مشــترک اینترنــت پهــن بانــد‬ ‫ثابــت و ســیار رتبــه ‪ ۹‬کشــور را دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی در‬ ‫مناطــق روســتایی خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬توســعه‬ ‫زیرســاخت هــای ارتباطــی پایــدار‪ ،‬پرســرعت و امــن در‬ ‫مناطــق روســتایی از اولویتهــای دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراســان شــمالی‬ ‫اضافــه مــی کنــد‪ :‬بــا توجــه بــه برنامه هــای وزارت ارتباطــات‬ ‫و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬توســعه ارتباطــات در ســطح روســتاها‬ ‫از محــل اعتبــارات ایــن وزارتخانــه موســوم بــه طــرح خدمــات‬ ‫عمومــی اجبــاری در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۶۰‬روستا از اینترنت خانگی تا پایان سال‬ ‫سرپرســت مخابــرات منطقــه خراســان شــمالی نیــز می گوید‪:‬‬ ‫بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده تــا پایــان امســال بــا توجــه‬ ‫بــه اولویــت شــمار مشــترکان تلفــن ثابــت‪ ،‬جمعیــت روســتا و‬ ‫وجــود زیرســاخت فیبــر نــوری‪ ۶۰ ،‬روســتای اســتان از خدمــات‬ ‫اینترنــت خانگــی بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫رســول علــی اصغــر پــور بــا اشــاره بــه اینکــه ســاکنان بیــش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬روســتای اســتان از خدمــات و امکانــات تلفــن ثابــت‬ ‫بهــره مندنــد‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬کمتــر از ‪ ۲۰۰‬روســتای اســتان‬ ‫دارای اینترنــت پرســرعت خانگــی اســت کــه بــا برنامــه ریــزی‬ ‫انجــام شــده تــا پایــان امســال ‪ ۶۰‬روســتای جدیــد بــه شــبکه‬ ‫اینترنــت خانگــی متصــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬در ‪ ۲‬ماه گذشــته ‪ ۲۰‬روســتای جدید از‬ ‫ایــن امکانــات برخــوردار شــدند و بــرای رفــع کمبودهــا در بخش‬ ‫اینترنــت روســتایی بــرای ســال اینــده نیــز برنامــه ریــزی بــرای‬ ‫اتصــال ‪ ۱۶۰‬روســتای دیگــر انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫اصغرپــور دربــاره وضعیــت بهــره منــدی مــردم اســتان از‬ ‫خدمــات ارتباطــات ســیار نیــز مــی گویــد‪ :‬در اســتان ‪ ۳۷۰‬ســایت‬ ‫همراه اول راه اندازی شــده اســت و بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار مشــترک‬ ‫همــراه اول از ایــن خدمــات بهــره منــد هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬پوشــش تلفن همراه در روســتاهای‬ ‫بــزرگ اســتان مناســب اســت و در دو مــاه گذشــته نیــز ‪۱۰‬‬ ‫روســتای جدیــد از اینترنــت فور‪.‬جــی‪ )۴G(.‬بهــره منــد شــدند‬ ‫و تــا پایــان امســال هــم ‪ ۱۰‬ســایت مهــم دیگــر در مناطــق‬ ‫پرجمعیــت روســتایی اســتان بــه اینترنــت فور‪.‬جــی‪)۴G(.‬‬ ‫مجهــز خواهنــد شــد کــه در ایــن خصــوص نزدیــک بــه ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ضریــب نفــوذ اینترنــت ثابــت و ســیار در خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۱۳۸.۴۹‬درصــد اســت و یــک میلیــون و ‪ ۲۱۴‬هــزار مشــترک‬ ‫اینترنــت ثابــت و ســیار دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫رییــس مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی بــه دغدغــه هــای مزمــن و چندیــن ســاله روابــط‬ ‫عمومی کشــور پرداخت و گفت ‪ :‬قانون مشــاغل ســخت‬ ‫و زیــان اور شــامل حــال خبرنــگاران مــی شــود در حالی که‬ ‫روابــط عمومــی نیــز کاری بااســترس بــاال ‪ ،‬شــبانه روزی و‬ ‫ســخت اســت‪ ،‬لــذا بایــد روابــط عمومــی هــم بــه لیســت‬ ‫مشــاغل ســخت اضافه شــود‪.‬‬ ‫️بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت‬ ‫جهادکشــاورزی‪ ،‬ایین ملی جهادتبین و اطالع رســانی‬ ‫هنرمندانــه بــا حضــور ایــت اللــه ســید ابراهیم رییســی‬ ‫رییــس جمهــور‪ ،‬در مرکــز همایش هــای بین المللــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران موســوم بــه «ســالن اجــاس‬ ‫ســران» گشــایش یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن مســووالن روابــط عمومــی هــای‬ ‫دســتگاه های اجرایــی سراســر کشــور حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫علیرضــا رضــازاده مشــاور وزیــر و رئیــس مرکــز روابــط‬ ‫عمومــی و اطــاع رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه‬ ‫نمایندگــی از مجموعــه روابــط عمومی هــای دســتگاه های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬در حضــور رئیــس جمهــور بــه دغدغــه هــای حوزه‬ ‫روابــط عمومــی هــای دولــت پرداخــت‪.‬‬ ‫علیرضــا رضــازاده در ایــن همایــش در رابطــه بــا وضــع‬ ‫موجــود روابــط عمومــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه جمــع‬ ‫بنــدی انجــام شــده در حــوزه ارتباطــات و اطــاع رســانی‬ ‫در دولــت بــا ‪ ۴‬چالــش رو بــه رو هســتیم کــه چالــش اول‬ ‫شــناختی و ادراکــی اســت‪ ،‬مدیــران بایــد به انــدازه اهمیت‬ ‫رســانه در جنــگ شــناختی بــرای روابــط عمومــی و رســانه‬ ‫نقــش قائــل باشــند لــذا نــگاه رفــع تکلیفــی و تشــریفاتی‬ ‫مشــکل روابــط عمومــی را حــل نمــی کنــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن زمینــه پیشــنهاد داد‪ :‬یکــی از شــاخصهای‬ ‫ارزیابــی مدیــران ارشــد در دولــت ســیزدهم بایــد میــزان‬ ‫توجــه مدیــران بــه بخــش اطالع رســانی و ارتباطــات باشــد‪.‬‬ ‫️رضــازاده بــا بیــان اینکــه چالــش دوم ســاختاری و‬ ‫تشــکیالتی اســت‪ ،‬اذعــان کــرد‪ :‬روابــط عمومــی هــا در‬ ‫دســتگاه های اجرایــی بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه نظــام‬ ‫ارتباطــات یکپارچــه دارد بایــد دارای تشــکیالت منســجم‬ ‫باشــند‪ ،‬تشــکیالت مســتهلک و قدیمی مربوط به ســالها‬ ‫و یــا حتــی چنــد دهــه قبل بــا وظایف امــروز روابط عمومی‬ ‫و سیســتم رســانه ای و ارتباطــات نویــن همخوانــی نــدارد‬ ‫و بایــد بــه روز باشــد لــذا پیشــنهاد می شــود کــه روابــط‬ ‫عمومــی هــا در ســطح معاونــت بــه وظایف خــود بپردازند؛‬ ‫کــه نــه تنهــا ایــن اتفــاق تاکنــون رقــم نخــورده بلکــه در‬ ‫برخــی از بخش هــای دولــت نســبت بــه ادغــام و کوچــک‬ ‫ســازی روابــط عمومــی هــم اقــدام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چالــش نیــروی انســانی مشــکل ســوم‬ ‫روابــط عمومــی اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه فنــاوری‪ ،‬خالقیــت‪،‬‬ ‫نــواوری و ســرعت بــاالی کار رســانه ای و ارتباطــی در‬ ‫جامعــه و زیســت جهــان مــا‪ ،‬نیــاز اســت از نیــروی کار‬ ‫ازمــوده‪ ،‬متخصــص‪ ،‬کارشــناس و خبــره در ایــن حــوزه‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی با ارائه دو پیشــنهاد در حوزه‬ ‫نیــروی انســانی گفــت‪ :‬امــکان جــذب نیــروی کارشــناس‬ ‫بــرای روابــط عمومــی فراهــم شــود و ســازمان اســتخدامی‬ ‫جــذب نیــروی انســانی بــرای ایــن بخــش را تســهیل کنــد که‬ ‫ایــن کار مــی توانــد از طریــق یــک ازمــون متمرکــز توســط‬ ‫کارشناســان حــوزه روابــط عمومــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قانــون مشــاغل ســخت و زیــان اور شــامل‬ ‫حــال خبرنــگاران شــده‪ ،‬پیشــنهاد دوم ایــن اســت کــه از‬ ‫انجایــی کــه روابــط عمومــی نیــز کار پراســترس‪ ،‬شــبانه‬ ‫روزی و ســخت اســت‪ ،‬روابــط عمومــی هــم بــه مشــاغل‬ ‫ســخت اضافــه شــود‪.‬‬ ‫️رضــازاده بــا بیــان اینکــه چالــش چهــارم ردیــف اعتبــاری و‬ ‫برنامــه و بودجــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از اشــکاالت اصلــی‬ ‫در روابــط عمومــی ایــن اســت کــه روابــط عمومــی هــای‬ ‫دولــت ردیــف بودجــه مســتقل ندارنــد کــه خواهشــمندیم‬ ‫دولــت بــه ایــن موضــوع بــه طور جدی رســیدگی کنــد تا در‬ ‫برنامــه هفتــم توســعه روابــط عمومــی و عملکــرد ارتباطــی‬ ‫و رســانه ای ان از جایــگاه مطلوبــی برخــوردار باشــد و‬ ‫درخواســت صریــح جامعــه روابــط عمومــی از ریاســت‬ ‫محتــرم جمهــوری ان اســت کــه در بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬بــرای‬ ‫روابــط عمومــی بودجــه مســتقل در نظــر گرفتــه شــود تــا با‬ ‫برنامــه و بودجــه و اعتبــارات مســتقل و مشــخص روابــط‬ ‫عمومــی هــا هــم پاســخگوی کار خــود باشــند‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن نگــرش بایــد در مدیــران‬ ‫بــه وجــود ایــد کــه هزینــه کــردن بــرای روابــط عمومــی‬ ‫هــدر رفــت منابــع نیســت بلکــه ســرمایه گــذاری بــا ســود‬ ‫مضاعف اســت و چنانچه در زمان مناســب هزینه نشــود‬ ‫ضررهــای بــه مراتــب باالتــری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه بنــد بــه بنــد پیشــنهادهای مذکــور‬ ‫بــا تشــویق و تاییــد ممتــد مدیــران روابــط عمومــی حاضــر‬ ‫در همایــش روبــرو شــد و ریاســت جمهــوری نیــز چندیــن‬ ‫بــار در هنــگام ســخنرانی بــه ایــن پیشــنهادها و بــه حــق‬ ‫بــودن همــه انهــا تاکیــد کردنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪696‬‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان‬ ‫‪ ۳۲‬کشور اسیایی‪،‬اروپایی‬ ‫و افریقایی مقصد کاالهای‬ ‫غیرنفتی گلستان‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫بــرای افزایــش کیفیــت محصــوالت بــا اشــاره بــه‬ ‫تــاش مســتمر واحدهــای صنعنتــی اســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۳۲‬کشــور شــامل ‪ ۱۹‬کشــور اســیایی‪ ۱۰ ،‬کشــور‬ ‫اروپایــی و ســه کشــور افریقایــی مقصــد کاالهــای‬ ‫غیرنفتــی صادراتــی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار درویش علــی‬ ‫حســن زاده اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش ‪ ۲۲‬درصــدی‬ ‫صــادرات کاالهــای غیرنفتــی امســال گلســتان بیانگــر‬ ‫مســیر روبه رشــد و گام نهــادن صنایــع اســتان در راه‬ ‫پیشــرفت و توســعه پایــدار اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬قزاقســتان‪،‬‬ ‫افغانســتان‪ ،‬رومانــی و بلغارســتان عمــده کشــورهای‬ ‫هــدف صــادرات کاالی غیــر نفتــی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی خبــر از صــدور ‪ ۸۳‬پروانــه بهره بــرداری بــه ارزش‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬میلیــار ریــال داد و گفــت‪ :‬بــا تحقــق‬ ‫ایــن ســرمایه گذاری هــزار و ‪ ۳۷۹‬شــغل پایــدار در‬ ‫اســتان ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت گلســتان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۱‬هزار متر مربع فرش دستباف از سوی بافندگان‬ ‫اســتان از ابتدای امســال تاکنون تولید شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از مجمــوع ایــن تولیــد ‪ ۲۱۲‬متــر مربــع‬ ‫فــرش دســتباف هنرمنــدان گلســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫حســن زاده خبــر از احیــای ‪ ۳۶‬واحــد تولیــدی‬ ‫گلســتان از ابتــدای ســال تاکنــون داد و گفــت‪:‬‬ ‫عــاوه برایــن ‪ ۱۳‬واحــد تولیــدی موفــق بــه افزایــش‬ ‫ظرفیــت بــه میــزان ‪ ۵۰‬درصــد تولیــد شــدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت ‪ ۳۴ :‬طــرح صنعتــی در دهــه‬ ‫فجــر امســال بــا ارزش ســرمایه گذاری ‪ ۵‬هــزار و ‪۴۹۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال و ایجــاد ‪ ۷۰۱‬شــغل افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســن زاده در پایــان گفــت‪ :‬گلســتان هــزار و ‪۱۸۵‬‬ ‫واحــد بــا ‪ ۶۹۱‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریــال و ایجــاد ‪۲۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۹۶‬شــغل و ‪ ۶۵‬معــدن بــا ظرفیــت ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تــن بــا ایجــاد اشــتغال یــک هــزار و ‪ ۸۵۰‬شــغل دارد‪.‬‬ ‫سازمان فرهنگی ورزشی‬ ‫شهرداری گرگان یک سازمان‬ ‫موثر و کارامد است‬ ‫ســید علــی مهاجــر معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری گلســتان بــه همــراه مدیــران حــوزه‬ ‫ایــن معاونــت از ســازمان فرهنگــی ‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری گــرگان بازدیــد کــرد ‪.‬‬ ‫مهاجــر بعــد از پایــان بازدیــد خــود در جلســه شــورای مدیران این ســازمان افــزود‪ :‬از اقدامات‬ ‫انجــام شــده در ایــن ســازمان تشــکر مــی کنــم ضمــن اینکــه مــی بینــم برنامــه هــای بســیار‬ ‫خوبــی بــرای دهــه فجــر و اینــده شــهر در حــوزه مختلــف در دســت تهیــه اســت و ایــن ســازمان‬ ‫بــا توجــه بــه نفــوذی کــه در محــات مختلــف شــهر دارد ‪ ،‬مــی توانــد در ایــن زمینــه اقدامــات‬ ‫موثــری انجــام دهــد ‪.‬‬ ‫ســید علــی مهاجــر اظهــار کــرد‪ :‬بــا هــم افزایــی می تــوان بــرای نیمــه شــعبان امســال برنامــه‬ ‫نــو بــا نــگاه بــه ظرفیتهــای بومــی و ســنتی اجــرا کــرد و مــن از ســازمان مــی خواهــم کــه در ایــن‬ ‫مقولــه ورود جــدی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی ســازمان فرهنگــی ‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی را ســازمانی موفــق ‪ ،‬موثــر و کارامــد خوانــد و‬ ‫افــزود‪ :‬معتقــدم در کنــار شــهرداری ایــن ســازمان نیــز بایــد بطــور جداگانــه در جلســات حضــور‬ ‫داشــته باشــد چــون کارشناســان قــوی و ایــده هــای بســیار خوبــی در ایــن حــوزه وجــود دارد‪.‬‬ ‫مهاجــر تصریــح کــرد‪ :‬معمــوال بــه مــا انتقــاد مــی شــود کــه چــرا بــار موضوعــات اســتان روی‬ ‫دوش گــرگان اســت و انتقــاد بجایــی اســت و از ایــن بابــت از تیمــداری خــوب شــهرداری گــرگان‬ ‫در حــوزه بســکتبال تشــکر مــی کنــم کــه بــا همه فشــارها یــک کار خوب و موثر انجــام می دهد‬ ‫کــه باعــث شــور و نشــاط اجتماعــی و جــذب هــزاران کــودک و جــوان و نوجــوان بــه ســمت‬ ‫ورزش مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد گلستان‪:‬‬ ‫ایجاد ‪ ۵‬هزار فرصت شغلی‬ ‫توسط کمیته امداد گلستان‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینی (ره) گلســتان خبــر از ایجاد ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۱۰۱‬فرصت‬ ‫شــغلی ایــن نهــاد طــی ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته داد و گفــت‪ :‬ایــن تعــداد شــغل از محــل بنــد «ب»‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجــه بــا پرداخــت ‪ ۴۱۸‬میلیــارد تومــان تســهیالت ارزان قیمت در ســالجاری‬ ‫محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪ ،‬عیســی بابایی در جلســه هماهنگی بانک ها و کارگروه‬ ‫اشــتغال شهرســتان گنبدکاووس اظهار داشــت‪ :‬امســال در اختیار کمیته امداد گلســتان برای‬ ‫ایجــاد فرصت هــای شــغلی ویــژه پنــج دهــک پاییــن درامــدی جامعــه از محــل بنــد ب تبصــره ‪۱۶‬‬ ‫قانــون بودجــه در مجمــوع ‪ ۶۲۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت قــرار گرفــت تــا بــه متقاضیــان ایجــاد‬ ‫شــغل از طریــق بانک هــای عامــل پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون ‪ ۶۷‬درصــد ان از ایــن میــزان تســهیالت مصــوب جــذب شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۱۰۱‬میلیــارد تومــان از منابــع پیــش بینــی شــده ‪ ،‬ســهم گنبــدکاووس‬ ‫اســت کــه ‪ ۵۹‬درصــد ان تاکنــون جــذب شــد‪.‬‬ ‫بابایــی گفــت‪ :‬تاکنــون بــرای ‪ ۶۳۴‬نفــر فرصــت شــغلی از محل بند ب تبصــره ‪ ۱۶‬قانون بودجه‬ ‫بــا تســهیالت پرداخــت شــده در گنبــدکاووس ایجــاد شــده ضمــن اینکــه رتبه این شهرســتان در‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140160312001007891‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه پرونده ‪140011441200100505‬‬ ‫اقــای بهــراد داســاربه شناســنامه ‪ 1893‬شــماره ملــی ‪ 2121516026‬فرزنــد عبدالــه صــادره از گــرگان در ششــدانگ اعیانــی یــک قطعه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 91.07‬متــر مربــع واقــع در اراضــی شــهری از پــاک ‪- 1510‬اصلــی بخــش یــک‬ ‫حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی خانــم طــاووس احمــدی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪14006 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/11/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/26 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫تحقق ‪ ۹۶‬درصدی کشت پاییزه‬ ‫گندم در استان‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای ســال زراعــی جــاری‬ ‫در ‪ ۱۳۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از کشــتزارهای اســتان کشــت پاییــزه گنــدم هدف گــذاری شــد کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۹۶‬درصــد از ان محقــق شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار وحیــد صبــاغ اظهــار داشــت‪ ۴۸ :‬هــزار و ‪ ۵۱۵‬هکتــار ســهم ابالغــی‬ ‫گنــدم در زمیــن هــای ابــی اســتان بــود کــه بــا محقــق شــدن ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار ان ســهم‬ ‫ابالغــی کشــت گنــدم در زمیــن هــای دیــم نیــز ‪ ۹۴‬هــزار و ‪ ۷۲۵‬هکتار بود و ‪ ۹۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتار‬ ‫ان کشــت شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در خراسان شمالی از اواسط شهریورماه به طور معمول با کشت کلزا‪،‬کشت‬ ‫پاییــزه اغــاز مــی شــود کــه همــراه با کشــت ارقام سردســیری گندم ادامــه پیدا می کند‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن زارعــان‬ ‫امســال ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار زمیــن هــای ابــی و ‪ ۲۸‬هــزار هکتــار زمیــن هــای دیــم را زیــر کشــت‬ ‫پاییــزه جــو بــرده انــد کــه ‪ ۸۸‬درصــد ســهمیه ابالغــی ایــن محصــول نیــز محقــق شــد‪.‬‬ ‫صبــاغ در مــورد ســایر محصــوالت کشــت پاییــزه گفــت‪ :‬در کشــت پاییــزه اســتان ‪ ۱۴‬درصــد از‬ ‫ســهمیه برنامــه ابالغــی کشــت دانــه روغنــی کلــزا‪ ۳۵ ،‬درصــد کشــت گلرنــگ و ‪ ۱۹‬درصــد از کشــت‬ ‫انــواع علوفــه شــامل یونجــه‪ ،‬خلــر‪ ،‬ماشــک محقــق یافــت‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۲‬هزار تن گندم ســال زراعی گذشــته از ســطح کشــتزارهای اســتان تولید شــد که ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫نســبت بــه ســال قبــل تــر از ان افزایــش یافت‪.‬‬ ‫‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی در خراســان شــمالی وجــود دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫هکتــار را اراضــی زراعــی و مابقــی را بــاغ تشــکیل مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش‬ ‫کشــاورزی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫جذب این منابع و در بین ‪ ۱۴‬شهرســتان گلســتان جایگاه ‪ ۱۵‬اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان تــا پایــان ســال در پرداخــت تســهیالت اشــتغالزایی تبصــره‬ ‫‪ ۱۶‬بــا قدردانــی از همراهــی بانک هــا‪ ،‬برلــزوم اهتمــام بیشــتر موسســات مالــی اســتان و‬ ‫شهرســتان ها در پرداخــت وام اشــتغالزایی تاکیــد کــرد و بیــان کــرد‪ :‬میانگیــن کشــوری پرداخت‬ ‫ایــن تســهیالت ‪ ۷۰‬درصــد و در گلســتان ‪ ۶۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ ۲ :‬ماموریــت در بحــث ایجــاد اشــتغال و ســاخت مســکن بــه کمیتــه امــداد‬ ‫از ســال گذشــته توســط دولــت ســیزدهم محــول شــد کــه خوشــبختانه از هــر ‪ ۲‬ماموریــت ایــن‬ ‫نهــاد انقالبــی ســربلند بیــرون امده اســت‪.‬‬ ‫بابایــی افــزود‪ :‬کمیتــه امــداد گلســتان ‪ ۱۰۰‬درصــد تعهــد خــود را طــی ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته در بحــث‬ ‫ســهم ایجــاد اشــتغال‪ ،‬محقــق کــرده و عملیــات اجرایــی تمــام هــزار و ‪ ۲۰۰‬واحــد پیــش بینــی‬ ‫شــده در بحــث ســاخت مســکن نیازمنــدان خــود را بــا همراهــی برخــی نهادهــای انقالبــی و‬ ‫کمــک دســتگاه های اجرایــی اغــاز و بخــش قابــل توجهــی از انــرا نیــز تحویــل داده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه‬ ‫تعهــد ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۲۷‬شــغل ایــن شهرســتان درســال جــاری گفــت‪ :‬تاکنــون در ســامانه رصــد‬ ‫‪ ۵‬هــزار و ‪ ۴۷‬فرصــت شــغلی ان (معــادل ‪ ۸۱‬درصــد) کــه از ســوی دســتگاه های اجرایــی‬ ‫ایجــاد شــده‪ ،‬ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫عبــدی بدراق نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬گنبــدکاووس رتبــه چهــارم گلســتان را در ثبــت ایــن‬ ‫تعــداد شــغل کــه بیشــترین ان (حــدود ‪ ۲‬هــزار شــغل) مربــوط بــه اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت شهرســتان اســت‪ ،‬در ســامانه رصــد‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه زودی از ســوی برخــی نهادهــای انقالبــی ماننــد «بنیــاد علــوی‪ ،‬بنیــاد‬ ‫مســتضعفان و اســتان قــدس رضــوی» در اختیــار گنبــدکاووس ‪ ۳۵۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت اشــتغالزایی بــا کارمــزد چهــار درصــد قــرار می گیــرد کــه دســتگاه های اجرایــی‬ ‫می تواننــد بــا معرفــی متقاضیــان از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس هــم در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر جــذب و پرداخــت تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی برلــزوم اهتمــام جــدی توســط بانک هــای عامــل بنــد ب تبصــره ‪ ۱۶‬گفــت‪:‬‬ ‫در در حــوزه پرداخــت تســهیالت اشــتغالزایی بانک هــا بایــد عقــب ماندگــی شهرســتان را‬ ‫حداکثــر تــا ‪ ۲۵‬مــاه جــاری جبــران کننــد‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه اظهــار داشــت‪ :‬در پرداخــت تســهیالت توســط بانک هــا عامــه مــردم‬ ‫نســبت بــه نحــوه و ســخت گیری های موجــود گلــه و نــگاه بدبینانــه دارنــد کــه بایــد ایــن‬ ‫نــگاه را تغییــر و اعتمــاد انهــا را افزایــش داد یکــی از ابزارهــای ان نیــز تســریع در پرداخــت‬ ‫تســهیالت تکلیفــی و مصــوب پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بســتر و شــرایط الزم یعنــی تســهیالت را فراهــم‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ســوی دســتگاه های اجرایــی اطــاع رســانی بــه مــردم و بسترســازی‬ ‫و ایجــاد انگیــزه بــرای دریافــت ایــن تســهیالت ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312001007868‬هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه پرونده ‪140011441200100475‬‬ ‫اقای ســید هادی حســینی به شناســنامه ‪ 1‬فرزند ســیدقربان صادره از کردکوی شــماره ملی ‪ 2249320748‬متقاضی در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام‪ 131‬ســهم مشــاع از ‪144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 167.07‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪- 12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ 4‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی اصغــر خلوتــی تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪ 13994 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/10 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/26 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫برای دیده شدن با ما تماس بگیرید ‪021-91013453‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪696‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫کشت گیاهان دارویی توجیه اقتصادی دارد‬ ‫اســفندیاری‪ ،‬یــک تولیدکننــده گیاهــان دارویــی بــا بیــان اینکــه کشــت ایــن محصــول توجیــه‬ ‫اقتصــادی خوبــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬گیاهــان دارویــی محصوالتــی کــم اب بــر و به نســبت برخی گونه ها‬ ‫کــم زحمــت تــر اســت‪.‬‬ ‫زهــرا اســفندیاری ضمــن یــاداوری ایــن مطلــب کــه در ســطحی بیــش از یــک ونیــم هکتــار کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در مزرعــه یــک هکتــار اســطوخودوس‪ ،‬نیــم هکتــار مریم گلــی و‬ ‫چهــار هــزار متــر لیمــو در ایــن اراضــی کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده گیاهــان دارویــی در خصــوص اشــتغالزایی ایــن محصــول‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه گیاهــان دارویــی هنــوز بــه صــورت ســنتی برداشــت مــی شــود در ایــن زمینــه بیــش از‬ ‫‪۲۰۰‬نفرکارگــر بــه صــورت فصلــی مشــغول بــه کار مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری ایــن نکتــه کــه گیاهــان دارویــی بــه طــور معمــول چنــد ســاله بــوده و کاشــت انهــا‬ ‫یــک مرحلــه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن محصــول در مرحلــه کاشــت زحمــت زیــادی ندارنــد‪ ،‬حتــی‬ ‫در دوره داشــت مــزارع هــم شــامل مبــارزه بــا علــف هــای هــرز نمــی شــود و زحمــت زیــادی نــدارد‪.‬‬ ‫اســفندیاری اضافــه کــرد‪ :‬خوشــبختانه ایــن محصــول نیــاز بــه ســم پاشــی ندارنــد و فقــط مبــارزه با‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی‪:‬‬ ‫علــف هــای هــرز اســت کــه ان هــم بــه صــورت مکانیکــی توســط کارگــر انجــام مــی شــود ‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده گلســتانی بــا بیــان اینکــه اراضــی شــیب دار و زمیــن هــای فاقد حاصلخیــزی زیاد‬ ‫ظرفیتــی بــرای کشــت گیاهــان دارویــی در اســتان بــه شــمار مــی رود‪ ،‬افــزود‪ :‬خوشــبختانه ایــن‬ ‫محصــول دیــم بــوده و نیــاز بــه ابیــاری زیــاد نــدارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اســطوخودوس و گل گاوزبــان نیــاز ابــی خیلــی کمــی دارنــد و بــا توجــه به شــرایط‬ ‫اقلیــم منطقــه‪ ،‬میــزان بارندگــی اســتان جوابگــو نیاز ابــی این گیاهان اســت‪.‬‬ ‫وی از تولیــد بــذر گیاهــان دارویــی در اســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــرای اولیــن بــار در گلســتان‬ ‫مجموعــه مــا اقــدام بــه تولیــد بــذر کــرده کــه خوشــبختانه در ایــن زمینــه موفــق هــم بوده ایــم‪.‬‬ ‫وی اســتقبال مشــاغل مربوطــه را از گیاهــان دارویــی محــدود دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬اســتقبال‬ ‫ایــن محصــول در اســتان در حــد درخواســت عطــاری اســت امــا از انجاییکــه خــرده فروشــی برای ما‬ ‫بــه صرفــه نیســت ان را بــه صــورت عمــده بــه خــارج از اســتان ارســال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده گیاهــان دارویــی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر محصــول گلســتان بــه تهــران‪،‬‬ ‫اردبیــل‪ ،‬مشــهد‪ ،‬اراک وهمــدان ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫اســفندیاری ریســک پذیــری گیاهــان دارویــی را مهمتریــن مشــکل اقتصــادی ایــن حــوزه بــرای‬ ‫کشــاورزان اعــام کــرد و گفــت‪ :‬نبــود الگــو کشــت در اســتان باعــث شــده تــا بــازاری مطمئــن بــرای‬ ‫ایــن محصــول در گلســتان نباشــد چراکــه یــک ســال بــه دلیــل کشــت فــراوان گیاهــان دارویــی‬ ‫قیمــت فــروش بــه طــور چشــمگیری کاهــش یافتــه و در دوره ای دیگــر نــرخ محصــول بــه دلیــل‬ ‫کاهــش ســطح زیرکشــت مناســب اســت‪.‬‬ ‫وی افزایــش دســتمزد کارگــر را یکــی از مشــکالت جــدی کشــاورزان دانســت و گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه نــرخ پائیــن محصــول نســبت بــه هزینــه تمــام شــده‪ ،‬دســتمزد بــاالی کارگــران هــم مزیــد بــر‬ ‫علــت شــده اســت‬ ‫مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی‬ ‫برای مقابله با تهاجم فرهنگی‬ ‫اعتکاف فرصتی ارزشمند است‬ ‫از اب سالم ‪ ۳۱‬درصد عشایر‬ ‫استان بهره مند هستند‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراسان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد گفت‪:‬بــرای مقابلــه بــا‬ ‫تهاجــم فرهنگــی دشــمنان و تقویــت فضــای معنــوی جامعــه قطعــا ً بهتریــن فرصــت اییــن‬ ‫معنــوی اعتــکاف می باشــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬حجت االســام و المســلمین رضا نوری روز در ایین هماهنگی‬ ‫برگــزاری اعتــکاف در خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬در مــاه مبــارک رجــب اعتــکاف بعنــوان‬ ‫یکــی از مهمتریــن فرصتهــای ارزشــمند معنــوی اســت کــه بایــد همــه مــا از ان بــه بهترین شــکل‬ ‫ممکــن بهره منــد شــویم تــا در مســیر درســت رســیدن بــه خــدا قــرار گیریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زمانــی اهمیــت اعتــکاف مشــخص خواهــد شــد کــه فــرد معتکــف بعــد از اتمــام‬ ‫ایــن اییــن نــزد خانــواده و جامعــه بــر مــی گــردد و روحیــه معنــوی و مذهبــی را بیــن همــگان‬ ‫ترویــج مــی کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری در ادامــه گفــت‪ :‬دشــمنان اســام بــرای کمرنــگ کــردن معنویــات‬ ‫جامعــه و تغییــر باورهــای دینــی جوانــان از هــر حربـه ای اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬لــذا می تــوان‬ ‫گفــت کــه برگــزاری ایــن اییــن معنــوی یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه اینکــه اعتــکاف بــه معنــای گوشــه نشــینی بــرای عبــادت‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬معنویــت نیازهــای خــاص انســان را برطــرف مــی کنــد و بایــد در تقویــت ایــن‬ ‫روحیــه از فرصــت اعتــکاف بــه بهتریــن شــکل اســتفاده شــود‪ ،‬بنابرایــن فــرد معتکفــی کــه‬ ‫خــود را ملــزم بــه توقــف در مکانــی خــاص مــی دانــد بایــد ســعی کنــد از هــر لحظــه ایــن‬ ‫اییــن معنــوی بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد ســخنرانی هــای اعتــکاف همــواره کوتــاه و مفیــد‬ ‫باشــند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬فریضــه اعتــکاف بــرای قشــر نوجــوان و جــوان جــدای از تبییــن‬ ‫معانــی دقیــق و عمیــق بایــد پاســخ گوی بــه احــکام‪ ،‬ســواالت و شــبهات دینــی نیــز در‬ ‫دســتور کار ســخنرانان ایــن اییــن معنــوی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری در پایــان افــزود‪ :‬بــی تردیــد پاســخگویی صحیح به ســواالت دینی باعث‬ ‫ارتقــای معلومــات دینــی جوانــان و همچنیــن کاهش هزینه های اجتماعی خواهد شــد‪.‬‬ ‫مراســم معنــوی اعتــکاف در ‪ ۳۶‬مســجد شــهری و ‪ ۹۴‬مســجد روســتایی اســتان از ‪۱۳‬‬ ‫رجــب همزمــان بــا ‪ ۱۵‬بهمــن مــاه ســالجاری بــه مــدت ســه روز برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه خدمــت رســانی دولــت بــه‬ ‫جامعــه عشــایری گفــت‪ ۲ :‬هــزار خانــوار عشــایری از اب پایــدار و ســالم معــادل ‪۳۱‬‬ ‫درصــد از جامعــه ایــن قشــر تولیــد کننــده اســتان بهره منــد هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬رضــا روشــن ضمیــر در نشســت خبــری بــا‬ ‫اصحاب رســانه اظهار داشــت‪ :‬میزان بهره مندی عشــایر اســتان از اب پایدار ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫از میانگیــن کشــوری کمتــر اســت و در تالشــیم تــا بــا اجــرای طــرح هــای ابرســانی بــه‬ ‫متوســط کشــوری نزدیکتــر شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نظــام و دولــت توجــه ویــژه ای بــه تامیــن و ارتقای رفاه عشــایر و شــاخص های‬ ‫توســعه در ایــن بخــش دارنــد و بــا اقدامــات انجــام شــده در چهــار دهــه اخیــر در شــاخص‬ ‫بهره منــدی ایــن قشــر از اب پایــدار از ســه درصــد بــه ‪ ۳۱‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی دربــاره شــاخص بهــره منــدی عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی از راه مناســب نیــز گفــت‪ :‬در ایــن شــاخص از چهــار درصــد در پیــش از انقالب به‬ ‫‪ ۳۴‬درصــد رســیده ایــم ولــی در ایــن شــاخص هــم از میانگیــن کشــوری عقــب هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه روشــن ضمیــر؛ میــزان بهــره منــدی عشــایر کشــور از راه مناســب بــه طــور‬ ‫میانگیــن ‪ ۴۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫تالش برای خارج کردن عشایر از تک محصولی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روشــن ضمیــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش داریــم تــا عشــایر اســتان از تــک محصولــی و‬ ‫اتــکا بــه تولیــد گوشــت قرمــز خــارج شــده و اقتصــاد ایــن تولیدکننــدگان رونــق گیــرد از‬ ‫ایــن رو توســعه تولیــد صنایــع دســتی از جملــه بافتــه های داری در حال توســعه اســت‬ ‫بــه طــوری کــه تولیــد ســاالنه فــرش بــه وســیله عشــایر اســتان از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫بــه ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬متــر مربــع در وضعیــت کنونــی افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان تولیــد صنایــع دســتی غیــر داری هــم رونــق گرفتــه اســت و اکنــون‬ ‫تولیــد محصــوالت چــرم و نیــز جواهــر ســازی در میــان ایــن قشــر رونــق دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توســعه کشــت گیاهــان دارویــی یکــی دیگــر از رویکردهــای مــا بــرای رونــق‬ ‫اقتصــاد عشــایر اســت و اکنــون ســاالنه هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن از ایــن محصــوالت از ســطح‬ ‫‪ ۵.۵‬هکتــار زمیــن زیــر کشــت گیاهــان دارویــی برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬تــاش داریــم تــا ســطح زیــر‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی را بــرای عشــایر اســتان بــه ‪ ۵۰‬هکتــار ارتقــا دهیــم‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫افزایش تولید گوشت قرمز به وسیله عشایر‬ ‫روشــن ضمیــر بــا اشــاره بــه افزایــش تولیــد گوشــت قرمــز بــه وســیله عشــایر اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اقدامــات و حمایــت هــای انجــام شــده از عشــایر در نظــام اســامی میــزان‬ ‫تولیــد ســاالنه گوشــت قرمــز بــه وســیله ایــن دامــداران از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۷۰‬تـُـن در پیــش از‬ ‫انقــاب بــه هشــت هــزار و ‪ ۳۳۲‬تـُـن پــس از انقــاب رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولیــد ســاالنه شــیر خــام بــه وســیله دامداران عشــایر اســتان هم از هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تــن در پیــش از انقــاب اکنــون بــه چهــار هــزار و ‪ ۹۲۲‬تــن رســیده اســت‪.‬‬ ‫روشــن ضمیــر گفــت‪ :‬عشــایر اســتان پیــش از انقــاب تنهــا ‪ ۲۸۵‬هــزار واحــد دامــی در‬ ‫اختیــار داشــتند امــا ایــن رقــم در ســال هــای اخیــر بــه ‪ ۷۰۰‬هــزار راس رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش فــروش‬ ‫دام زنــده و بــاال رفتــن عرضــه دام زنــده در بــازار‪ ،‬عشــایر اســتان اکنــون ‪ ۶۰۰‬هــزار راس‬ ‫دام در اختیــار دارنــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کائنات‪ :‬قطع اینترنت‬ ‫راهکاری برای جلوگیری از‬ ‫تقلب در کنکور‬ ‫علــم تــاج‪ :‬امســال کــه جــواب نــداد انشــالله ســال بعد‬ ‫گوشــی هــا را هــم یــک مــاه توقیــف مــی کنند!‬ ‫ارمــان ملــی‪ :‬مهــدی امــد؛ فائــزه مانــد‪ 52 /‬مــاه حبس‬ ‫بــرای دختــر ایــت الله هاشــمی‬ ‫علم تاج‪ :‬عجب‪...‬‬ ‫جمهــوری اســامی‪ :‬امیرعبداللهیان‪ :‬توافــق برجام در‬ ‫دســترس است‬ ‫علــم تــاج‪ :‬غــام همــت انــم کــه زیــر چــرخ کبــود ‪/‬‬ ‫هنــوز منتظــر میــوه هــای برجــام اســت!‬ ‫تابنــاک‪ :‬نماینــده مجلــس‪ :‬هــر هجمــه ای بــه‬ ‫صداوســیما در راســتای طراحــی رســانه های غربــی ‬ ‫ا ســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬هــر هجمه ای؟‬ ‫تابنــاک‪ :‬چمــران‪ :‬جهــت قناعــت بــرای اعضــای‬ ‫شــورا ماشــین خریــداری نکردیــم‬ ‫علــم تــاج‪ :‬در عــوض بــه دختر عضو شــورا ماهی ســی‬ ‫میلیون حقــوق دادیم!‬ ‫فــارس‪ :‬گــزارش ‪ 9‬ماهــه شــرکت ایــران خــودرو کــه در‬ ‫ســامانه کــدال منتشــر شــده اســت نشــان مــی دهــد‬ ‫ایــن شــرکت پــس از ســال هــا زیاندهــی‪ ،‬در ‪ 9‬مــاه‬ ‫ابتــدای ســال جــاری بــه ازای هــر ســهم ‪ 4‬ریــال ســود‬ ‫شناســایی کــرده اســت‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬عجــب ‪ ...‬یعنــی بــا پــژو پــارس ‪500‬‬ ‫میلیونــی و تنــدر نــود ‪ 800‬میلیونــی تــازه ‪ 4‬ریــال ســود‬ ‫کــرده انــد؟!‬ ‫فــارس‪ :‬دســتگیری ســتاره ســابق بارســلونا توســط‬ ‫پلیــس‬ ‫علــم تــاج‪ :‬مگــر مدیــر عامــل بارســلونا تــو ماشــینش‬ ‫ســند نداشــت وثیقــه بــذاره؟‬ ‫ایران‪ :‬وام صد میلیونی برای فرهنگیان‬ ‫علــم تــاج‪ :‬مــا نفهمیدیــم چــرا ایــران از وام هــای‬ ‫میلیــاردی کارکنــان بانــک هــا چیــزی نمــی نویســد!‬ ‫شــهر خبــر‪ :‬معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رییــس‬ ‫ســازمان تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویج کشــاورزی گفت‬ ‫‪ :‬ســاالنه حــدود ‪۲۵‬درصــد از مــواد غذایــی تولیــدی‬ ‫کشــور تبدیــل بــه ضایعــات شــده کــه بدیــن نحــو غذای‬ ‫‪۲۴‬میلیــون ایرانــی دورریــز مــی شــود‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬مــرد حســابی روزی ‪ 50‬میلیــون نــان لــواش‬ ‫گــم مــی شــود کســی خیالــش هــم نیســت؛ بعــد شــما‬ ‫صحبــت از دور ریــز غــذای ‪ 24‬میلیــون نفــر در ســال‬ ‫مــی کنیــد؟!‬ ‫شــهر خبــر‪ :‬اســقاط موتورســیکلت و خودروهــای‬ ‫فرســوده بــا رونــد فعلــی ‪ ۴۵۰‬ســال طــول می کشــد‬ ‫علم تاج‪ :‬چشم روی هم بگذارید ‪ 450‬سال امده!‬ ‫شــهر خبــر‪ :‬مدیــر عامــل ایــران خــودرو‪ :‬مــردم‪،‬‬ ‫خودروســاز و دولــت همگــی از رونــد عرضــه خــودرو در‬ ‫بــورس راضــی هســتند‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬داداش بــه مــرگ گرفتیــد کــه مــردم بــه تــب‬ ‫راضــی شــده انــد‪ .‬وگرنــه ارابــه چندصــد میلیونــی بــاب‬ ‫میــل هیــچ ادم عاقلــی نیســت!‬ ‫تابنــاک‪ :‬جــواد الریجانــی‪ :‬جســد برجــام اگــر دفــن مــی‬ ‫شــد‪ ،‬اینگونــه بــو نمــی داد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬واال اخــوی جنابعالــی برجــام را بیســت‬ ‫دقیقــه ای تصویــب کــرد‪ ،‬االن بــد بــو شــده!‬ ‫ارمــان ملــی‪ :‬علیرضــا پــاک فطــرت‪ :‬لــو رفتــن ســواالت‬ ‫ممکــن اســت کار ضــد انقــاب باشــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بــاز خوبه گردن اســتکبار جهانی و امریکای‬ ‫جنایتکار نیفتاد!‬ ‫ایران‪ :‬اینترنت قطع؛ کنکور امن‬ ‫علم تاج‪ :‬مطمئن هستید تقلب نشده است؟‬ ‫فرارو‪ :‬باســتان شناســان به کشــفی تازه دست یافتند‪/‬‬ ‫چگونه خر ها مســیر تاریخ بشــر را تغییر دادند!‬ ‫علــم تــاج‪ :‬جــن کــم بــود یــک نفــر هــم از روی دیــوار‬ ‫پریــد!‬ ‫برای دیده شدن با ما‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪696‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪1‬‏‪.‬‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪2‬‏‪.‬‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪3‬‏‪.‬‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪4‬‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪5‬‏‪.‬‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫بهبود زندگی‬ ‫در دوران‬ ‫پیری با کمک‬ ‫روانشناسی‬ ‫سالمندی‬ ‫تمرکــز اصلــی بســیاری از گرایــش هــای روانشناســی بــر روی‬ ‫تغییــرات شــناختی‪ ،‬رفتــاری و رشــدی در طــول عمــر انســان‬ ‫اســت؛ با این وجود روانشناســی بالینی در ارتباط با چالشــهای‬ ‫پیــش روی افــراد در دوران ســالمندی‪ ،‬اموزشــهای محــدودی‬ ‫دارد‪ .‬همیــن امــر نشــان دهنــده اهمیــت گســترش رشــته ای‬ ‫اســت کــه بــر چالــش هــای ایــن دوران متمرکــز باشــد‪.‬‬ ‫احتمــاال تاکنــون در مــورد روانشناســی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫زیــاد شــنیده اید؛ امــا می تــوان حــدس زد کــه عبــارت‬ ‫روانشناســی پیــری بــرای شــما چیــز جدیــدی باشــد و در‬ ‫مــورد ان چیــزی نشــنیده باشــید‪ .‬رشــته روانشناســی دارای‬ ‫تخصص هــای مختلفــی اســت کــه روانشناســان می تواننــد‬ ‫بــرای کمــک و ارائــه درمــان و خدمــات بــه گروه هــای خــاص‬ ‫ماننــد ســالمندان‪ ،‬کــودکان و غیــره بــر روی گرایش هــای‬ ‫مختلــف ان تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫ژروســایکولوژی (‪ )Geropsychology‬یــا روانشناســی‬ ‫ســالمندی‪ ،‬تخصصــی در روانشناســی حرفــه ای اســت کــه‬ ‫دانــش و روش هــای روانشناســی را بــرای درک و کمــک بــه‬ ‫ســالمندان و خانواده هــای ان هــا بــه کار می گیــرد تــا بتواننــد‪،‬‬ ‫رفــاه زندگــی خــود را حفــظ کننــد و بــر مشــکالت جــاری خــود‬ ‫غلبــه نماینــد‪.‬‬ ‫چرا روانشناسی پیری مهم است؟‬ ‫بهتــر اســت کــه در مــورد اهمیــت روانشناســی پیــری بیشــتر‬ ‫بدانیــد؛ زیــرا ممکــن اســت شــما یــا کســی کــه دوســتش‬ ‫داریــد‪ ،‬بــه ان نیــاز داشــته باشــید‪ .‬همان طــور کــه گفتیــم‪،‬‬ ‫ژروســایکولوژی تخصصی در روانشناســی اســت که بر درک‪،‬‬ ‫درمــان و بهبــود ســامت روان افــراد مســن تمرکــز دارد‪.‬‬ ‫اختــاالت ســامت روان‪ ،‬افســردگی و پیــری‪ ،‬اضطــراب و‬ ‫بیماری هــای مزمــن مرتبــط بــا افزایــش ســن‪ ،‬همگــی نشــان‬ ‫می دهــد کــه افــراد مســن نیــاز بــه مراقبت های روان شــناختی‬ ‫مناســب بــا دوران زندگــی خــود را دارنــد‪ .‬روانشناســی پیــری‪،‬‬ ‫افــراد مســن را بــرای درمــان انــواع اختــاالت‪ ،‬چالش هــا و‬ ‫نگرانی هــای مربــوط بــه دوران ســالمندی ماننــد بازنشســتگی‬ ‫و جابجایــی محــل زندگــی تشــویق می کنــد‪.‬‬ ‫ســالمندان‪ ،‬خانــواده ایشــان و مراقبینشــان مــی تواننــد بــا‬ ‫کمــک گرفتــن از روانشناســان حــوزه پیــری‪ ،‬خدمــات روان‬ ‫درمانــی و راهنمایی هایــی را بــرای مدیریــت بهتــر زندگــی خود‬ ‫در ســال هــای پیــری دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫طــول عمــر انســان بــا پیشــرفت های پزشــکی و فنــاوری‬ ‫افزایــش یافتــه اســت؛ بــه همیــن دلیــل تقاضــا بــرای بررســی‬ ‫رونــد پیــری نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫تعــداد روانشناســان حــوزه روانشناســی ســالمندی در کشــور‬ ‫بســیار کــم اســت؛ بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت ســالمندان‬ ‫در ســال هــای اتــی‪ ،‬ایــن تعــداد بایــد افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫اضطراب و افسردگی در سالمندان‬ ‫تغییــرات شــناختی منفــی در افــراد مســن‪ ،‬خــود را بــه دالیل‬ ‫مختلفــی از جملــه بازنشســتگی‪ ،‬مشــکالت مالــی‪ ،‬مســائل‬ ‫حمــل و نقــل‪ ،‬مشــکالت مســکن‪ ،‬جابجایــی محــل زندگــی‬ ‫و کاهــش ســامت جســمانی نشــان مــی دهد‪.‬اصلــی تریــن‬ ‫اختــال روانــی کــه افــراد مســن را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهد‪،‬‬ ‫افســردگی اســت‪.‬‬ ‫افســردگی می توانــد منجــر بــه کاهش عالقه به ســرگرمی ها‬ ‫یــا فعالیت هــای همیشــگی‪ ،‬انــزوا و حتــی خودکشــی در‬ ‫مــوارد وخیــم شــود‪ .‬طبــق تحقیقات مرکز کنترل و پیشــگیری‬ ‫از بیماری هــا در امریــکا‪ ،‬خوشــبختانه بــا مداخلــه بــه موقــع‬ ‫می تــوان حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از افــراد مبتــا بــه افســردگی را‬ ‫درمــان کــرد‪.‬‬ ‫رشــته روانشناســی پیــری بــا اســتفاده از روش هــای روان‬ ‫درمانــی ماننــد روان درمانــی شــناختی رفتــاری‪ ،‬روان درمانــی‬ ‫پویــا و روان درمانــی بیــن فــردی‪ ،‬افســردگی را معالجــه مــی‬ ‫کند‪ .‬اضطراب در افراد ســالمندی که عالئم افســردگی را نیز‬ ‫تجربــه مــی کننــد‪ ،‬رایــج اســت‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش انجمن روانشناســان امریــکا (‪ ،)APA‬حدود ‪۱۱‬‬ ‫درصــد از افــراد ســالمند در امریــکا دچــار اختــاالت اضطرابــی‬ ‫هســتند‪ .‬اعضــای خانــواده معموال عالئم مربــوط به اضطراب‬ ‫را در افــراد مســن نادیــده می گیرنــد؛ چــون معمــوال ایــن‬ ‫عالئــم بــا بیماری هــای جســمانی دوران ســالمندی‪ ،‬هم زمــان‬ ‫می شــوند‪ .‬روانشناســان حــوزه پیــری‪ ،‬عوامــل اســترس زایــی‬ ‫کــه باعــث ایجــاد اضطــراب در زندگــی افــراد مســن شــده اند را‬ ‫از گذشــته تــا حــال شناســایی می کننــد؛ زیــرا دانــش کافــی و‬ ‫الزم بــرای ارزیابــی و درمــان ایــن اختــاالت را دارنــد‪.‬‬ ‫بیماری های مزمن‬ ‫روانشناســان اغلــب بــا افــراد مســنی کــه از بیماری هــای‬ ‫مزمــن رنــج مــی برنــد‪ ،‬کار می کننــد‪ .‬بر اســاس گــزارش ‪،APA‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۵‬درصــد از افــراد مســن در امریــکا حداقــل یکــی از‬ ‫بیماری هــای مزمنــی ماننــد ارتریت‪ ،‬فشــار خون بــاال‪ ،‬بیماری‬ ‫قلبــی‪ ،‬دیابــت‪ ،‬کاهــش شــنوایی‪ ،‬اب مرواریــد یــا ســکته‬ ‫مغــزی را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بیمــاری مزمــن در فــرد مســن تشــخیص داده‬ ‫شــود‪ ،‬پزشــک درمــان تحــت نظــر روانشــناس را بــرای کمــک‬ ‫بــه فــرد توصیــه می کنــد تــا بــا کمــک حرف ـه ای‪ ،‬فــرد بتوانــد‬ ‫بــا زندگــی همــراه بــا بیمــاری ســازگار شــود‪ .‬در ایــن صــورت‬ ‫می تــوان گفــت کــه رونــد درمــان بیمــاری مزمــن فــرد ســالمند‬ ‫بــه یــک هــدف درمــان مشــترک تحــت نظــر پزشــک و‬ ‫روانشــناس تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫بیمــاران اغلــب در مواجهــه بــا واقعیت هــای ســخت زندگــی‪،‬‬ ‫ناتوانــی و درد مزمــن‪ ،‬دچــار افســردگی می شــوند‪ .‬افســردگی‬ ‫اغلــب درمــان پزشــکی را مختــل می کنــد‪ .‬روانشناســان‬ ‫حــوزه پیــری‪ ،‬افــراد مســن را نســبت بــه بیماری هــای مزمــن‬ ‫و عــوارض انهــا‪ ،‬مســائل اجتماعــی‪ ،‬زیســت محیطــی و‬ ‫حتــی شــبکه های اجتماعــی اگاه و راهنمایــی می کننــد‪.‬‬ ‫روانشناســان ســعی می کننــد از ایــن طریــق بــه ســالمندان‬ ‫کمــک کننــد تــا بتواننــد بــا شــرایط خــود ســازگار شــده و درمــان‬ ‫خــود را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫زوال عقل‬ ‫افــراد مســنی کــه از بیمــاری الزایمــر یــا زوال عقــل رنــج‬ ‫می برنــد‪ ،‬معمــوال عالئــم اضطــراب و افســردگی را نیــز از‬ ‫خــود بــروز می دهنــد‪ .‬طبــق تحقیقــات کارشناســان انجمــن‬ ‫الزایمــر امریــکا‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰‬درصــد از افــراد مبتــا بــه الزایمــر‬ ‫از افســردگی شــدید نیــز رنــج می برنــد‪ .‬بیمارانــی کــه مبتــا‬ ‫بــه الزایمــر هســتند‪ ،‬کمتــر در مــورد افســردگی خــود حــرف‬ ‫می زننــد؛ همیــن امــر روانشناســان حــوزه ســالمندی را بــا‬ ‫چالش هــای خــاص خــود روبــرو می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق دســتورالعمل های موسســه ملــی ســامت روان‬ ‫امریــکا‪ ،‬جهــت تشــخیص افســردگی در بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫الزایمــر بایــد دو یــا چنــد مــورد از عالئــم زیــر را در یــک دوره دو‬ ‫هفتــه ای از خــود نشــان دهنــد‪:‬‬ ‫انزوای اجتماعی‬ ‫اختالل در اشتها‬ ‫اختالل در خواب‬ ‫حرکات کند و حرکات هیجانی‬ ‫کج خلقی و زودرنجی‬ ‫فرسودگی و خستگی‬ ‫احساس بی ارزشی‬ ‫افکار تکرارشونده در مورد مرگ‬ ‫روانشناســی ســالمندی بــرای چــه کســانی مفیــد‬ ‫اســت؟‬ ‫هــر فــرد ســالمندی می توانــد از خدمــات و روان درمانــی‬ ‫پیــری اســتفاده کنــد‪ .‬بــه عنــوان یــک فــرد ســالمند ممکــن‬ ‫اســت خودتــان یــا یکــی از افــرادی کــه می شناســید بــه ایــن‬ ‫خدمــات نیــاز داشــته باشــند‪ .‬بــرای تشــخیص ایــن امــر بــه‬ ‫عالئمــی کــه در ذهــن و جســمتان وجــود دارد‪ ،‬دقــت کنیــد‪.‬‬ ‫حواســتان بــه بــروز بیماری هــای مزمن‪ ،‬زوال عقــل و الزایمر‪،‬‬ ‫افســردگی و اضطــراب در ســنین بــاال باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وب گاه بیتوتــه‪ ،‬همان طــور کــه در ایــن مقالــه به‬ ‫طــور مفصــل گفتیــم؛ روانشناســی ســالمندی‪ ،‬شــاخه ای در‬ ‫روانشناســی اســت که به ســامت روان سالمندان و مطالعه‬ ‫رونــد پیــری مــی پــردازد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر ژروســایکولوژی بــا‬ ‫افزایــش ســن و ســامت افــراد مســن ســروکار دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت ســالمند کشــور ایــران‪،‬‬ ‫اهمیــت ایــن رشــته بیشــتر نمایــان می شــود؛ هــم بــرای افــراد‬ ‫مســن جامعــه و خانــواده ایشــان کــه بتواننــد از خدمــات‬ ‫روان درمانــی پیــری اســتفاده کننــد و هــم بــرای دولــت کــه در‬ ‫برنامه ریــزی هــای خــود بــه دنبــال امــوزش نیــروی متخصــص‬ ‫در زمینــه روانشناســی ســالمندی باشــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 10‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪696‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫رهایی از شر اسیب پذیری ها‬ ‫با اموزش و ابزارهای اسکن‬ ‫رمزگذاری دانش‬ ‫صفر چیست و چرا‬ ‫باید ان را انتخاب‬ ‫کنم؟‬ ‫ایمــن نگــه داشــتن داده هــای مهــم شــما یــک بخــش‬ ‫اساســی از زندگــی مــدرن اســت و رمزگــذاری نقــش‬ ‫مهمــی در ان دارد‪ .‬رمزگــذاری دانــش صفــر‪ ،‬اگــر بــه‬ ‫درســتی انجــام شــود‪ ،‬تقریبــا ً بهتریــن روش امنیتــی‬ ‫اســت کــه مــی توانیــد انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫مبانی رمزگذاری‬ ‫رمزگــذاری یــک فراینــد امنیتــی اســت کــه داده های قابل‬ ‫خوانــدن را تغییــر مــی دهــد تــا غیرقابــل خوانــدن باشــد‪.‬‬ ‫متــن ســاده را مــی گیــرد‪ ،‬داده هایــی کــه توســط انســان‬ ‫قابــل خوانــدن اســت‪ ،‬و ان را بــه متــن رمــزی تبدیــل مــی‬ ‫کنــد کــه توســط انســان یــا ماشــین قابــل خوانــدن نیســت‪.‬‬ ‫فقــط شــخصی کــه کلیــد رمزگشــایی صحیــح را داشــته‬ ‫باشــد می توانــد داده هــا را دوبــاره بــه متــن ســاده تبدیــل‬ ‫کنــد و ان هــا را بــه شــکل بــدون رمزگــذاری مشــاهده کنــد‪.‬‬ ‫هــر کــس دیگــری‪ ،‬کــه شــاید بتوانــد داده هــا را رهگیــری‬ ‫کنــد‪ ،‬فقــط چرندیــات مــی بینــد‪.‬‬ ‫انــواع مختلفــی از روش هــای رمزگــذاری وجــود دارد کــه‬ ‫هــر کــدام بــرای ایمــن نگــه داشــتن داده هــا در شــرایط‬ ‫مختلــف اســتفاده مــی شــوند‪ .‬رایــج تریــن نوع یــا پروتکل‬ ‫رمزگــذاری‪ ،‬اســتاندارد رمزگــذاری پیشــرفته (‪ )AES‬اســت‪.‬‬ ‫‪ AES‬دارای ســه نقطــه قــوت امنیتــی در حــال افزایــش‬ ‫اســت‪ 192-AES ،128-AES ،‬و ‪ .265-AES‬همــه اینهــا‬ ‫بســیار امــن هســتند‪ ،‬امــا ‪ 265-AES‬رمزگــذاری درجــه‬ ‫نظامــی در نظــر گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫شــما احتمــاال ً چندیــن بــار در روز از خدمــات رمزگــذاری‬ ‫شــده اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬حتــی اگــر متوجــه نباشــید‪.‬‬ ‫امــا رمزگــذاری تنهــا بــه انــدازه رمــز عبــور یــا کلیــد مــورد‬ ‫اســتفاده بــرای ایمــن ســازی ان قــوی اســت‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫فقــط بــه ایــن دلیــل کــه چیــزی رمزگــذاری شــده اســت‪،‬‬ ‫بــه ایــن معنــی نیســت کــه کامــا ً ایمــن اســت‪ .‬اینجاســت‬ ‫کــه رمزگــذاری دانــش صفــر وارد عمــل مــی شــود‪ .‬امــا‬ ‫رمزگــذاری دانــش صفــر چیســت‪ ،‬چگونــه کار مــی کنــد و‬ ‫چــرا بایــد ان را انتخــاب کنیــد؟‬ ‫رمزگذاری دانش صفر چیست؟‬ ‫رمزگــذاری دانــش صفــر یــک روش رمزگــذاری اســت‪ ،‬نــه‬ ‫یــک پروتــکل رمزگــذاری ماننــد ‪ .256-AES‬ایــن اصطــاح‬ ‫اغلــب یــک فراینــد رمزگــذاری را توصیــف مــی کنــد کــه در‬ ‫ان داده هــای شــما همیشــه ایمــن هســتند و فقــط شــما‬ ‫کلیــد یــا رمــز عبــور الزم بــرای دسترســی و رمزگشــایی ان‬ ‫را داریــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه یــک ســرویس واقعــا ً دانــش صفــر باشــد‪،‬‬ ‫داده هــای شــما بایــد قبــل از خــروج از دســتگاه‪ ،‬در حیــن‬ ‫انتقــال و زمانــی کــه در ســرور ذخیــره می شــوند رمزگــذاری‬ ‫شــوند‪ .‬ایــن ســه مرحلــه بــه ترتیــب با نــام هــای رمزگذاری‬ ‫ســمت مشــتری‪ ،‬رمزگــذاری در حیــن انتقــال و رمزگــذاری‬ ‫در حالــت اســتراحت شــناخته مــی شــوند‪ .‬ایــن معمــوال ً‬ ‫بــه ایــن معنــی اســت کــه روش هــای رمزگــذاری مختلــف‪،‬‬ ‫از جملــه ‪ TLS‬و ‪ AES‬یــا یــک جایگزیــن‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫ترکیبــی بــرای ارائــه رمزگــذاری کلــی اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫رمزگــذاری دانــش صفــر همچنیــن مســتلزم ان اســت‬ ‫کــه رمــز عبــور شــما‪ ،‬کــه کلیــد رمزگشــایی داده هــا اســت‪،‬‬ ‫هرگــز در جایــی کــه شــخص ثالــث بــه ان دسترســی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬ذخیــره نشــود‪ .‬از انجــا کــه فقــط شــما رمــز‬ ‫عبــور الزم بــرای رمزگشــایی داده هــا را داریــد‪ ،‬نــه ارائــه‬ ‫دهنــده خدمــات و نــه هــر کســی کــه بــه ســرویس نفــوذ‬ ‫مــی کنــد نمــی توانــد ان را در هیــچ مرحلــه ای بخوانــد‪.‬‬ ‫امــا چگونــه می تــوان صحــت رمــز عبــور شــما را توســط‬ ‫ارائه دهنــده خدمــات تاییــد کــرد‪ ،‬اگــر فقــط ان را بدانیــد؟‬ ‫اینجاســت کــه اثبــات دانــش صفــر مطــرح مــی شــود‪.‬‬ ‫اثبات دانش صفر چیست؟‬ ‫رمزگــذاری دانــش صفــر و اثبــات دانــش صفــر مفاهیــم‬ ‫متفاوتــی هســتند‪ .‬اگرچــه اثبــات دانــش صفــر اغلــب‬ ‫بخشــی از سرویســی اســت کــه وعــده رمزگــذاری دانــش‬ ‫صفــر را مــی دهــد‪ ،‬همیشــه اینطــور نیســت‪ .‬اثبــات‬ ‫دانــش صفــر یــک روش احــراز هویــت رمزنــگاری بیــن دو‬ ‫یــا چنــد طــرف اســت‪ .‬در طــول یــک فراینــد احــراز هویــت‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬ممکــن اســت یــک رمــز عبــور بــه عنــوان اثبــات‬ ‫حــق دسترســی دارنــده بــه داده هــا داده شــود‪ .‬مشــکل‬ ‫اینجاســت کــه رمــز عبــور بایــد توســط هــر دو طــرف‬ ‫شــناخته شــود تــا تاییــد شــود‪ .‬ایــن بدیهــی اســت کــه‬ ‫امنیــت ان را کمتــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫در احــراز هویــت بــا مــدرک بــدون دانــش‪ ،‬تنهــا مدرکــی‬ ‫مبنــی بــر اگاهــی از رمــز عبــور مــورد نیــاز اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫رمــز عبــور واقعــی هرگــز فــاش نمــی شــود‪ .‬اثبــات دانــش‬ ‫بــا پاســخ دادن بــه یــک ســری چالش هــای تعاملــی یــا‬ ‫غیرتعاملــی از ســوی تاییدکننــده (ارائه دهنــده خدمــات)‬ ‫توســط اثبات کننــده (شــما) بــه دســت می ایــد‪.‬‬ ‫مقایســه دنیــای واقعــی زمانــی اســت کــه از شــما‬ ‫خواســته می شــود حــروف ‪ 5 ،3‬و ‪ 9‬رمــز عبــور خــود را‬ ‫بــرای تاییــد ورود بــه یــک برنامــه بانکــی وارد کنیــد‪ .‬فقــط‬ ‫کســی کــه رمــز عبــور کامــل را می دانــد می دانــد کــدام‬ ‫حــروف را بایــد ارائــه کنــد‪ ،‬امــا رمــز عبــور واقعــی فــاش‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫در بیشــتر موقعیت هــا‪ ،‬ماننــد ورود بــه برنامــه مدیریــت‬ ‫رمــز عبــور‪ ،‬در واقــع نیــازی بــه پاســخ دادن بــه ســواالت یــا‬ ‫چالش هــا بــرای تاییــد خــود نخواهیــد داشــت‪ .‬فقــط بایــد‬ ‫رمــز عبــور خــود را وارد کنیــد‪ .‬بخــش اثبــات دانــش صفــر‬ ‫فراینــد در پس زمینــه توســط الگوریتم هــای پیچیــده‬ ‫ریاضــی مدیریــت می شــود‪.‬‬ ‫جایــی کــه از رمزگــذاری دانــش صفــر اســتفاده مــی‬ ‫شــود‬ ‫رمزگــذاری دانــش صفــر مدتــی اســت کــه وجــود داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬امــا اســتفاده از ان در چنــد ســال اخیــر افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬ایــن بــه ویــژه بــرای خدمــات ذخیــره ســازی‬ ‫داده هــای مصــرف کننــده صــادق اســت‪.‬‬ ‫هــر ســرویس دیجیتالــی کــه داده هــا را در پــس ورود‬ ‫رمــز عبــور قفــل مــی کنــد‪ ،‬مــی توانــد از رمزگــذاری دانــش‬ ‫صفــر اســتفاده کنــد‪ .‬دو ســرویس متــداول کــه رمزگــذاری‬ ‫دانــش صفــر را ارائــه مــی دهنــد‪ ،‬خدمــات ذخیــره ســازی‬ ‫ابــری و برنامــه هــای مدیریــت رمــز عبــور هســتند‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬رمزگــذاری دانــش صفــر بــه طــور فزاینــده ای‬ ‫بــرای ایمــن ســازی فضــای ذخیــره ســازی ابــری مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ .‬همانطــور کــه قبــا ً ذکــر شــد‪،‬‬ ‫ایــن روش رمزگــذاری تنهــا در صورتــی بــه درســتی کار مــی‬ ‫کنــد کــه داده هــا قبــل از خــروج از رایانــه‪ ،‬در حیــن حمــل‬ ‫و نقــل و زمانــی کــه در انبــار ذخیــره هســتند‪ ،‬رمزگــذاری‬ ‫شــوند‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه فضــای ذخیــره ســازی‬ ‫ابــری بــدون دانــش واقعــی از طریــق یــک برنامــه یــا‬ ‫ســرویس گیرنــده دســکتاپ قابــل دسترســی اســت‪ ،‬نــه‬ ‫از طریــق رابــط مرورگــر‪.‬‬ ‫برنامــه هــای مدیریــت رمــز عبــور مــکان دیگــری اســت‬ ‫کــه رمزگــذاری دانــش صفــر در ان کامــا ً منطقــی‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی بــه همــه گذرواژه هــای خــود بــه یــک‬ ‫برنامــه یــا ســرویس اعتمــاد می کنیــد‪ ،‬دانســتن اینکــه‬ ‫حتــی ارائه دهنــده خدمــات هــم نمی توانــد بــه صــورت‬ ‫رمزگــذاری نشــده بــه انهــا دسترســی پیــدا کنــد‪ ،‬بســیار‬ ‫کارســاز اســت‪ .‬بهتریــن مدیــران رمــز عبــور رمزهــای عبــور‬ ‫شــما را حتــی قبــل از اینکــه در برنامــه یــا کالینــت ذخیــره‬ ‫شــوند‪ ،‬رمزگــذاری مــی کننــد‪ ،‬نــه فقــط زمانــی کــه در ابــر‬ ‫ذخیــره مــی شــوند‪.‬‬ ‫مشکالت رمزگذاری دانش صفر‬ ‫اگرچــه رمزگــذاری بــا دانــش صفــر یکــی از ایمن تریــن‬ ‫راه هــا بــرای محافظــت از داده هــای شماســت‪ ،‬امــا بــدون‬ ‫معایــب نیســت‪.‬‬ ‫قفل شدن‬ ‫بارزتریــن مشــکل بالقــوه ایــن اســت کــه در صــورت گــم‬ ‫کــردن یــا فرامــوش کــردن رمــز عبــور‪ ،‬اغلــب راهــی بــرای‬ ‫بازیابــی ان وجــود نــدارد‪ .‬داده هــای شــما از بیــن مــی‬ ‫رود‪ ،‬در پشــت یــک مانــع غیــر قابــل نفــوذ گیــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫برخــی از ســرویس هایــی کــه از رمزگــذاری دانــش صفــر‬ ‫اســتفاده مــی کننــد بــه شــما امــکان مــی دهنــد یــک کلیــد‬ ‫بازیابــی ایجــاد کنیــد کــه بــه شــما امــکان مــی دهــد یــک‬ ‫بــار رمــز عبــور خــود را بازنشــانی کنیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن‬ ‫فقــط مشــکل را یــک قــدم بــه عقــب مــی بــرد و اگــر کلیــد‬ ‫بازیابــی را گــم کنیــد در همــان وضعیــت قــرار خواهیــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫از دست دادن سرعت‬ ‫رمزگــذاری دانــش صفــر مــی توانــد منجــر بــه کنــدی‬ ‫ســرویس نســبت بــه ســایر اقدامــات امنیتــی موجــود‬ ‫شــود‪ .‬مراحــل امنیتــی و رمزگــذاری اضافــی مــورد نیــاز‬ ‫مــی توانــد بــه ایــن معنــی باشــد کــه چیــزی ماننــد فضــای‬ ‫ذخیــره ســازی ابــری بــدون اســتفاده از دانــش صفــر بــه‬ ‫ان ســرعتی کــه ممکــن اســت نیســت‪ .‬از دســت دادن‬ ‫ســرعت احتمــاال ً بــرای اکثــر مــردم بیشــتر از امنیــت‬ ‫اضافــی خواهــد بــود‪ ،‬امــا هنــوز هــم قابــل تامــل اســت‪.‬‬ ‫امکانات کمتر‬ ‫ســرویس هایی کــه از رمزگــذاری دانــش صفــر اســتفاده‬ ‫می کننــد ممکــن اســت برخــی از ویژگی هــای ارائه شــده‬ ‫توســط ســرویس های مشــابهی کــه از ان اســتفاده‬ ‫نمی کننــد نیــز نداشــته باشــند‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت نتوانیــد پیــش نمایــش تصاویــر یــا ویدیوهــای‬ ‫ذخیــره شــده در یــک صنــدوق پشــتیبان را مشــاهده کنیــد‬ ‫زیــرا ایــن امــر مســتلزم رمزگشــایی داده هــا اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن مــورد‪ ،‬شــما بایــد تصمیــم بگیریــد کــه ایــا راحتــی‬ ‫بــرای شــما مهمتــر از امنیــت اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫ایا باید رمزگذاری دانش صفر را انتخاب کنم؟‬ ‫بســیاری از نام هــای بــزرگ در فضــای ذخیره ســازی ابــری‬ ‫خدماتــی بــا دانــش صفــر ارائــه می دهنــد‪ .‬اینهــا عبارتنــد از‬ ‫‪ Sync.com، MEGA، pCloud، IDrive‬و ‪ .icedrive‬به‬ ‫همیــن ترتیــب‪ ،‬برخــی از بهتریــن خدمــات مدیریــت رمــز‬ ‫عبــور از داده هــای شــما بــا ایــن نــوع رمزگــذاری محافظــت‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬از ‪ NordPass‬تــا ‪ .LastPass‬همانطــور کــه‬ ‫زمــان بیشــتری را در فضــای ابــری مــی گذرانیــم و امنیــت‬ ‫داده هــای خــود را بــه دیگــران مــی ســپاریم‪ ،‬تنهــا مــی‬ ‫توانیــم امیــدوار باشــیم کــه ســرویس هــای بیشــتری بــا‬ ‫رمزگــذاری دانــش صفــر وارد شــوند‪.‬‬ ‫زیــرا‪ ،‬علیرغــم چنــد جنبــه منفــی احتمالــی‪ ،‬اگــر بــه‬ ‫امنیــت داده هــای خــود اهمیــت مــی دهیــد‪ ،‬رمزگــذاری‬ ‫بــا دانــش صفــر بهتریــن انتخــاب اســت‪ .‬بــا کنتــرل کامــل‬ ‫افــرادی کــه می تواننــد بــه داده هــای شــما دسترســی‬ ‫داشــته باشــند و ان هــا را مشــاهده کننــد‪ ،‬خــواه در‬ ‫مدیریــت رمــز عبــور‪ ،‬فضــای ذخیره ســازی ابــری یــا‬ ‫ســرویس های دیگــر باشــد‪ ،‬تنهــا راه واقع بینان ـه ای را کــه‬ ‫می توانــد بــه خطــر بیفتــد حــذف می کنیــد‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف رای شــماره ‪ 140160312009002083‬مورخــه ‪1401/10/28‬‬ ‫هیئــت قانــون تکلیــف اداره ثبــت اســناد و امــاک‏شهرســتان بندرگــز در خصــوص کالســه پرونــده ‪ 140111114412000111‬ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت‏تجمیعــی ‪ 8177/38‬مترمربــع‪،‬‬ ‫جــدا شــده از پالکهــای ‪ 1940‬و ‪ 1941‬فرعــی از ‪ -4‬اصلــی واقــع در نوکنــده بخــش دو‏حــوزه ثبتــی بندرگــز ملکــی اقــای رســول منوچهــری فرزنــد احمدعلــی بــه کــد ملــی ‪ 2249741638‬کــه از مالکیــن‬ ‫رســمی‏اقایــان حســینعلی طــاری و ســید اســمعیل میرســید خریــداری کــرده اســت‪ .‬چنانچــه اشــخاص اعــم از حقیقــی و حقوقــی ادعــا یــا‏اعتــراض نســبت بــه اصــل‪ ،‬حــدود و حقــوق ارتفاقــی‬ ‫دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره‏ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضائــی دادخواســت تقدیــم نمایــد و ظــر مدت‬ ‫‏یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک بندرگــز تقدیــم نمایــد‪ .‬در غیــر اینصــورت ســند مالکیــت‏جدیــد بــه نــام متقاضــی ثبــت صــادر خواهد شــد‪ .‬ضمنا صدور ســند‬ ‫مالکیت جدید مانع مراجعه معترض و متضرر به دادگاه‏نخواهد بود‪ .‬م‪.‬الف‪1401/232 :‬‏‏تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪401/11/10‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهار شنبه ‪1401/11/26‬‏ ‬ ‫مهــدی شــاه مهــری – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‬ ‫‏‏‬ ‫دریــک نظرســنجی از ‪ 129‬متخصــص توســعه نرم افــزار‬ ‫نشــان داد کــه بــرای کســانی کــه از ابزارهــای اســکن‬ ‫کــد اســتفاده می کننــد‪ ،‬تنهــا ‪ 10‬درصــد از ســازمان ها‬ ‫از اســیب پذیری ها نســبت بــه ســازمان هایی کــه از‬ ‫ابزارهــای اســکن کــد اســتفاده نمی کنند‪ ،‬جلوگیــری کرده‬ ‫در حالــی کــه امــوزش مــداوم امنیــت کــد را بــرای بیــش از‬ ‫‪ 60‬درصــد از ســازمان ها بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫محققــان همچنیــن دریافتنــد کــه حــدود ‪ 70‬درصــد از‬ ‫ســازمان ها مراحــل امنیتــی حیاتــی را در چرخــه عمــر‬ ‫توســعه نرم افــزار خــود از دســت می دهنــد‪ ،‬کــه ایــن امــر‬ ‫بــر مبــارزه بــا رویکردهــای دیگــر تاکیــد می کند‪.‬بــر اســاس‬ ‫یــک مطالعــه ‪ ،‬بــا وجــود اگاهــی روزافــزون صنعــت از‬ ‫اهمیــت ان‪ ،‬تنهــا ‪ 25‬درصــد از ســازمان هــا از اســتراتژی‬ ‫امنیتــی تغییــر جهــت اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تحقیــق نشــان داد کــه امنیــت بــرای بســیاری از‬ ‫ســازمان ها اولویــت پایین تــری دارد تقریبــا ً‪ 50‬درصــد‬ ‫مرحلــه ای را بــرای اعتبارســنجی امنیتــی اختصــاص‬ ‫نمی دهنــد‪ 20 ،‬درصــد امنیــت برنامــه خــود را برنامه ریــزی‬ ‫نمی کننــد و ‪ 4‬درصــد یــک مرحلــه پیاده ســازی امنیتــی‬ ‫اختصاصــی ندارند‪.‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مزایــای ایجــاد تغییــر بــه‬ ‫خوبــی ثابــت شــده اســت‪ :‬از هــر ‪ 10‬نفــر ‪ 9‬نفــر از کســانی‬ ‫کــه رویکــرد شــیفت بــه چــپ را اتخــاذ کرده انــد‪ ،‬متوجــه‬ ‫کاهــش اســیب پذیری ها شــده اند‪.‬‬ ‫امــا شــاهد افزایــش نگران کننــده اســیب پذیری های‬ ‫جدیــد در چنــد ســال گذشــته بوده ایــم‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫‪ 99‬درصــد ســازمان ها برنامه هــای اموزشــی اگاهــی از‬ ‫امنیــت دارنــد‪ ،‬ایــن رویکــرد بــرای کســانی کــه نقش هــای‬ ‫حیاتــی امنیتــی ماننــد توســعه دهندگان دارنــد‪ ،‬بــه انــدازه‬ ‫کافــی پیــش نم ـی رود ‪.‬‬ ‫«اگاهــی مقدمــه ای بــرای دانــش اســت‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫تغییــر واقعــی پارادایــم و حــل معضــل ‪ ،‬تمرکــز بایــد از‬ ‫«اگاهــی» بــه «دانــش عمیــق» تغییــر کنــد و امــوزش‬ ‫توســعه دهنــدگان در مــورد شــیوه هــای کدگــذاری ایمــن‬ ‫گام بعدی در امنیت اســت‪ .‬برنامه های اگاهی بخشــی‬ ‫اســیب پذیری هایی کــه در مراحــل اولیــه شناســایی‬ ‫شــده اند‪ ،‬اســان تر قابــل حــل هســتند و هزینــه بســیار‬ ‫کمتــری دارنــد‪ .‬و ایــن مســتلزم یــک رویکــرد برنامه ریــزی‬ ‫شــده و مســتمر برای اموزش امنیت برنامه ها و اموزش‬ ‫کدنویســی امــن بــرای توســعه دهندگان اســت‪».‬‬ ‫امــوزش اغلــب یــک روش کــم اســتفاده بــرای ارائــه‬ ‫برنامــه هــای کاربــردی امــن تــر اســت‪ .‬ایــن مطالعــه‬ ‫نشــان داد کــه امــوزش کدگــذاری ایمــن بــازده ســرمایه‬ ‫گــذاری باالیــی دارد‪ 28.8 ،‬درصــد از پاســخ دهنــدگان بــا‬ ‫اســتفاده از امــوزش مــداوم از رســیدن بیــش از ‪ 90‬درصد‬ ‫اســیب پذیــری هــا بــه تولیــد جلوگیــری کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان داد کــه رایــج تریــن‬ ‫موانــع ســرمایه گــذاری در امــوزش‪ ،‬تاثیــرات درک شــده‬ ‫بــر بهــره وری اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬هنگامــی کــه امــوزش‬ ‫مــداوم توســط اشــخاص ثالــث ارائــه مــی شــود و همــراه‬ ‫بــا بررســی کــد و ابزارهــای اســکن کــد اجــرا مــی شــود‪،‬‬ ‫‪ ٪100‬ســازمان هــا شــاهد بهبــود امنیــت کــد خــود بودنــد‪.‬‬ ‫یــک تحلیلگــر تحقیقاتــی می گویــد‪« :‬در اغلــب مــوارد‪،‬‬ ‫وقتــی صحبــت از امنیــت ســایبری می شــود‪ ،‬عنصــر‬ ‫انســانی نادیــده گرفته تریــن جــزء هــر سیســتمی اســت ‪.‬‬ ‫بــا کمتریــن نــرخ پذیــرش و باالتریــن نــرخ بهبــود کــد بــه‬ ‫نظــر مــی رســد امــوزش شــخص ثالــث جــزء مهمی اســت‬ ‫کــه برخــی از ســازمان هــا در ان ســرمایه گــذاری نمــی‬ ‫کننــد‪ .‬بررســی کــد بــدون امــوزش ممکن اســت در نهایت‬ ‫تــاش هــای بیهــوده ای باشــد‪ ،‬بــه ســادگی چــک باکــس‬ ‫انطبــاق کــه کــد بازبینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 7 ‫دشت شمشک ‪ -‬عکس نرگس حسین زاده‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪ -696‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-696‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/08‬رجب‪/‬‬ ‫‪08 - 2023‬‬ ‫‪/30 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫ دوشنبه ‪1401//1111//10‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نقدی بر وجه تسمیه سنخواست‬ ‫به حصن خاص‬ ‫دکتــر محمــد عابــدی‪ ،‬عضــو هیــات علمــى دانشــکده حقــوق‬ ‫و علوم سیاســى دانشــگاه فردوســی مشــهد‬ ‫ـمیه‬ ‫تحقیقــی را اقــای دکتــر ســتایش در خصــوص وجــه تسـ ٔ‬ ‫سنخواســت انجــام داده انــد و معتقدنــد سنخواســت همــان‬ ‫حســن خــاص یــا حصــن خــاص اســت و مســتند ایشــان‬ ‫کتابــی نوشــته شــده در دوره ٔ شــاه طهماســب صفــوی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان می گویــد‪« :‬در حقیقــت قلعــه حســن خــاص در‬ ‫دوره صفویــه قلعــه ای بــوده اســت کــه معمــوال ً یــک حاکــم‬ ‫و خانــواده اش بــرای خــود اختصــاص م ـی داد کــه در ادبیــات‬ ‫عــرب بــه « حصــن خــاص » بــه معنــای قلعــه خصوصــی‬ ‫تعبیــر می شــد‪ .‬قلعــه یــک لغــت عربــی دخیــل از فارســی‬ ‫اســت و در کتــب مغــازی بــه کار بــرده نشــده بلکــه بــه جــای‬ ‫ان از متــرادف ان « حصــن» اســتفاده شــده اســت‪( .‬‬ ‫گزارشــنامه یــا فقــه اللغــه اســامی امکنــه صفحــه ‪». ) ۱۹۵‬‬ ‫ضمــن ســپاس از زحمــت پژوهــش ایشــان و تقدیــر از‬ ‫چنیــن کارهــای ارزشــمند و گلــه از نحــوه ٔ مواجهــه ایشــان بــا‬ ‫دیدگاه هــای محققــان دیگــر‪ ،‬کــه صاحبــان ان از اســتادان‬ ‫منطقــه و کشــور هســتند‪ ،‬احتمالــی را در خصــوص وجــه‬ ‫تســمیه سنخواســت و دالیلــی بــر رد نظــر نویســنده بــاال‬ ‫مطــرح می کنــم؛ هــر چنــد این جانــب تخصــص زبــان‬ ‫شناســی و تاریخــی نــدارم‪.‬‬ ‫بــه نظــر این جانــب تحلیــل ایشــان بــا واقعیت هــای تاریخــی‬ ‫منطبــق نیســت‪ .‬نخســت‪ ،‬سنخواســت در کتــب جغرافیایــی‬ ‫قدیمــی بــه نــام سنداســپ قیــد شــده و بــه عنــوان یکــی از‬ ‫منــازل بیــن گــرگان و نیشــابور امــده اســت‪ .‬وجــود رباط هــای‬ ‫قره بیــل و عشــق و قلــی ایــن مســاله را تاییــد می کنــد‪.‬‬ ‫ریشــه سنخواســت را بایــد بــا لحــاظ قدمــت ‪۶۰۰۰‬‬ ‫دوم؛‬ ‫ٔ‬ ‫لهجــه بســیار قدیمــی‬ ‫ســاله منطقــه باســتانی چلــو و نیــز‬ ‫ٔ‬ ‫ـه اشــکانیان و فارســی‬ ‫سنخواســت‪ ،‬کــه ریشــه در زبــان زمانـ ٔ‬ ‫پهلــوی دارد بررســی کــرد‪ .‬محــدود کــردن ریشــه تاریخــی نــام‬ ‫یــک شــهر باســتانی بــه دوره ٔ صفویــه درســت نیســت‪ .‬ســوم‪،‬‬ ‫بــه احتمــال زیــاد سنخواســت همــان سنداســپ مذکــور در‬ ‫کتــب چغرافیایــی باشــد کــه یکــی از منــازل بیــن گــرگان و‬ ‫نیشــابور و قبل از اســفراین بوده اســت‪ .‬احتماال سنداســپ‬ ‫بــا اســب یــا اســپ در ارتبــاط باشــد و بــه معنــای محلــی بــوده‬ ‫کــه دارای اســب فــراوان بــوده اســت‪ .‬بــه ویژه ان کــه در قدیم‬ ‫اســب یــا اســپ ارزش زیــادی داشــته و بســیاری از پهلوانــان‬ ‫شــاهنامه ماننــد گشتاســب و لهراســب بــه معنــای دارنــده ٔ‬ ‫اســب شــناخته می شــده اند ‪ .‬چهــارم‪ ،‬نامگــذاری روســتاها‬ ‫بــه صــورت توصیــف محــل امــر ارزشــمند و مهــم مرســوم‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬چنــان کــه خراشــا نیــز ترکیبــی از خــور بــه معنای‬ ‫خورشــید و شــا یعنــی شــد و رفــت می باشــد و هنــوز مــردم‬ ‫خراشــا رفتــن یــا شــدن را بــا مصــوت «ا» تلفــظ می کننــد‪.‬‬ ‫یــا ســر شــیخ همــان ســرای شــیخ اســت کــه اصطالحــی‬ ‫فارســی اســت و مــکان را نشــان می دهــد‪ .‬پنجــم‪ ،‬اســتدالل‬ ‫نویســنده کــه سنخواســت همــان صحــن خــاص باشــد‬ ‫قابــل قبــول نیســت زیــرا سنخواســت کــه ریشــه در قبــل از‬ ‫اســام دارد نمی توانــد بــا واژه هــای عربی(صحــن یــا حســن و‬ ‫خــاص) و حــروف عربــی( ص) ســاخته شــده باشــد‪ .‬ششــم‪،‬‬ ‫رابطــه خوبــی بــا پادشــاهان‬ ‫سنخواســت در زمــان صفویــه‬ ‫ٔ‬ ‫داشــته و اب انبــار قدیمــی سنخواســت (محــل فعلــی بانــک‬ ‫کشــاورزی) در زمــان شــاه عبــاس دوم ســاخته شــده اســت‬ ‫و در ســنگ بنــای ان تاریــخ ســاخت بــا حــروف ابجــد موجــود‬ ‫اســت و در بیــت نخســت شــعر بــه نیکــی و بزرگــی از شــاه‬ ‫عبــاس یــاد شــده اســت‪ .‬بعیــد اســت خــان وقــت سنخواســت‬ ‫بــا شــاه طهماســب دشــمنی داشــته باشــد و نیــز بعیــد اســت‬ ‫سنخواســت کــه در قــرن ســوم و چهــارم روســتای بزرگــی‬ ‫بــوده و یکــی از چنــد منــزل بیــن گــرگان و نیشــابور بــوده‬ ‫محــدود بــه قلعــه ای خصوصــی و مختصــر توصیــف شــود‪.‬‬ ‫هفتــم‪ ،‬بدیهــی اســت در گــذر زمــان و بــه جهــت کــم ســوادی‬ ‫مــردم و کاتبــان سنداســپ تغییــر حــروف داده و بــه ســن‬ ‫خــاص و یــا ســنخواص و یــا سنخواســت تلفــظ شــده‬ ‫باشــد‪ .‬هشــتم‪ ،‬پیشــنهاد می کنــم شــورای محتــرم شــهر‬ ‫ریشــه‬ ‫و بخشــداری سنخواســت محققــی را بــرای بررســی‬ ‫ٔ‬ ‫سنخواســت انتخــاب کنــد و در صــورت کشــف نــام قدیمــی‬ ‫سنخواســت بــه صــورت سنداســپ پیشــنهاد تغییــر نــام را‬ ‫بــه وزارت کشــور ارائــه کنــد تــا از عبــارت نامفهــوم و امــای‬ ‫دشــوار سنخواســت رهایــی یابیــم‪.‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه روستای‬ ‫ُجربت در خراسان شمالی‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫جُربــت روســتایی از توابــع جاجــرم اســت کــه در ‪ 40‬کیلومتــری جنــوب غربــی ایــن‬ ‫شــهر و ‪ 116‬کیلومتــری جنــوب غربــی بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی قــرار‬ ‫دارد ‪.‬مختصــات جغرافیایــی ایــن روســتا عبارتنــد از ‪ :‬طــول ‪ 56‬درجــه و ‪ 44‬دقیقــه‬ ‫و عــرض ‪ 37‬درجــه و ‪ 5‬دقیقــه و ارتفــاع ‪ 998‬متــر از ســطح دریــا‪.‬‬ ‫جُربــت از روســتاهای کهــن منطقــه شــمال خراســان محســوب مــی شــود کــه‬ ‫در کتــب تاریخــی از ان بــه عنــوان جوربـَـد یــاد شــده اســت‪ .‬مثــا ً در تاریــخ بیهــق‬ ‫(ص‪ )331‬امــده اســت ‪ « :‬جوربــد بــر وزن « زور زد» نــام دیهــی از اســفراین از‬ ‫توابــع نیشــابور اســت »‪ .‬ایــن جاینــام در کتابهــای مســخر البــاد‪ -‬تاریــخ شــیبانیان‪،‬‬ ‫حبیــب الســیر ‪ ،‬مراصداالطــاع ‪ ،‬عالــم ارای عباســی‪ ،‬اســرارالتوحید‪ ،‬جهــان‬ ‫گشــای جوینــی و مــراه البلــدان نیــز ذکــر گردیــده اســت ‪.‬‬ ‫البتــه در روزنامــه ســفر خراســان تالیــف میــرزا قهرمــان امیــن لشــکر کــه در‬ ‫ســفر دوم ناصرالدیــن شــاه همــراه وی بــوده اســت از ایــن ابــادی بــه عنــوان‬ ‫جــرم بــد یــاد شــده اســت کــه از نظــر ریشــه شناســی چنــدان قابــل اعتنــا نیســت‪.‬‬ ‫چــون در ایــن کتــاب تحریفــات زیــادی در امــای جاینامهــا صــورت گرفتــه اســت؛‬ ‫ماننــد اوردن یــوک کمــر بــه جــای کــوک کمــر( کــوه کمــر) و انــور بــه جــای ایــور و‬ ‫همــر بــه جــای حمیــد‪.‬‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه جُربــت‪ ،‬برخــی مــی گوینــد بــه ایــن دلیــل روســتای جُربــت‬ ‫را جُوربـَـد نامیــده انــد کــه در انجــا بدجــوری بــاد مــی وزیــده اســت‪ .‬امــا در ریشــه‬ ‫یابــی فــوق ایــن نکتــه مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت کــه از تعبیــر «جوربـَـد» جــز‬ ‫مفهــوم « بدجــوری» اســتنتاج نمــی شــود و بنابرایــن لزومــا ً نمــی تــوان مفهــوم‬ ‫«بدجــوری» را بــه وزیــدن بــاد نســبت داد‪.‬‬ ‫امــا از نظــر ریشــه شناســی واژه جُربــت ریشــه در « گ َـوْروَی» زبــان پهلــوی دارد‪.‬‬ ‫در زبــان پهلــوی «گَــوْر» ‪ / gawr/‬بــه معنــای حفــره و گــودی و « وَی » ‪way /‬‬ ‫‪ /‬بــه معنــای وزش بــاد اســت ( فرهنــگ پهلــوی فــره وشــی)؛ کــه ایــن دو تکــواژ‬ ‫بــا یکدیگــر معنــای ســردابه فارســی امــروز مــی رســاند؛ همــان خانــه زیــر زمینــی‬ ‫کــه در تابســتان هــوای خنــک دارد و گذشــتگان هنــگام گرمــا در انجــا بــه خــواب‬ ‫و اســتراحت مــی پرداختنــد و یــا حفــره هایــی بودنــد کــه بــه عنــوان گورهــای‬ ‫ســردابه ای مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه ایــن ابــادی بــه گَــوْروَی ایــن اســت کــه در گذشــته ایــن منطقــه‬ ‫بیشــترین ســردابه هــا را داشــته اســت‪ .‬در واقــع از ابتــدای روســتا تــا ابــادی پاییــن‬ ‫(دســتگرد) کــه یــک محوطــه باســتانی بــه مســاحت حــدود دو هکتــار زمیــن را در‬ ‫برگرفتــه اســت تعــداد زیــادی ســردابه ســاخته بودنــد ؛ خانــه هایــی کــه اکنــون‬ ‫اثــار و خرابــه هــای ان قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫البتــه بایــد دانســت کــه در کتابهــای تاریخــی از جَوْربـَـذ هــم یــاد شــده اســت‪ .‬مثــا ً‬ ‫در کتــاب راهنمــای دانشــوران در ضبــط نامهــا ‪ ،‬جَوْربـَـذ بــا فتــح اول و ســکون واو‬ ‫و رای بــی نقطــه و فتــح بــای ابجــد از قــرای اســفراین از اعمــال نیشــابور قلمــداد‬ ‫شــده اســت (ص ‪ .)161‬ایــن واژه همــان گ َـوْروَی بــوده کــه بــا تســلط اعــراب بــه ایــن‬ ‫منطقــه معــرّب شــده و تبدیــل بــه جَوْربـَـذ گردیــده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه از نظــر اواشناســی جایــگاه تولیــد « ک » و «گ» یکســان‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن دو واج قابــل تبدیــل بــه یکدیگــر هســتند و بدیــن طریــق گ َـوْروَی بعدهــا‬ ‫تبدیــل بــه ک َـوْروَی شــده اســت‪ .‬چنانکــه ابــو عبداللــه حاکــم نیشــابوری مــورخ اوایــل‬ ‫قــرن چهــارم هجــری قمــری ریشــه واژه جُربــت را در کَــوْروَی ‪/ Kawr way /‬‬ ‫مــی دانــد ( تاریــخ نیشــابور‪ ،‬صــص ‪253‬و ‪ )259‬کــه بعــد از اســام بــه « جَوْربـَـذ»‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ،‬تبدیــل واجهــای «ک» و «گ» بــه «ج» و واج «ی» بــه «ذ»‬ ‫در فارســی ایــن عصــر طبیعــی اســت (تاریــخ نیشــابور‪ ،‬ص‪ .)259‬نظیــر ایــن معــرّب‬ ‫ســازی در برخــی جاینــام هــای منطقــه بجنــورد نیــز دیــده مــی شــود ‪ .‬مثــا ً جاگــرم‬ ‫را جاجــرم و کـُـرف را جُــرف مــی گفتند(مطلــع الشــمس‪ ،‬ص ‪. )124‬‬ ‫همچنیــن در محــاورات عبــارت « خدمــت اســتاد» را بــه صــورت « خذمــت‬ ‫اســتاذ» بیــان مــی کردنــد‪ .‬هنــوز هــم مــردم عــوام گُنبــد را گُمبــذ تلفــظ مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن یکــی از فرایندهــای معــرّب ســازی واژگان فارســی اســت‪ .‬بــا چنیــن قاعــده ای‬ ‫اســت کــه گ َـوْروَی یــا ک َـوْروَی معــرّب شــده و بــه جَوْربـَـذ بــدل شــده اســت و جَوْربـَـذ‬ ‫نیــز بــه نوبــه خــود طــی فرایندهــای تصحیــف و تحریــف اوایــی بــه ترتیــب بــه‬ ‫جُوربـَـد و جُوربـ ُـد تبدیــل گردیــده و جُوربـَـد نیــز دســتخوش تحریفــی دیگــر قــرار‬ ‫گرفتــه و بــه شــکل جُربــت درامــده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!