روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 695 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 695

‫یکشنبه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شماره ‪190 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 09‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/29-‬ژانویه‪ /07-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪695 :‬‬ ‫تنفس منابع طبیعی خراسان شمالی‬ ‫با اقدامات دولت‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫را رعایت کنیم‬ ‫‪3‬‬ ‫به صورت مستقیم هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬نفر صاحب شغل‬ ‫می شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫در روستاهای‬ ‫خراسان شمالیافزون‬ ‫بر ‪ ۹‬هزار شغل ایجاد شد‬ ‫‪5‬‬ ‫ضرورت سواد رسانه‬ ‫و سواد سایبری‬ ‫‪7‬‬ ‫نامش‪،‬‬ ‫وحشت دشمن بود‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاله‬ ‫کاسب و تاجر و هر انکس که اهل کسب و کار است‬ ‫برای موفقیت در معامالت‬ ‫‏‬ ‫باید فرق بین‏‏«قیمت» و «ارزش»‬ ‫را بداند‬ ‫مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‏‬ ‫موفقیــت اســان بدســت نمی ایــد‪ .‬هــر حرفــه ای مســتلزم دانــش خــاص خــود اســت‪ .‬شــما کــه‬ ‫خواننــده ایــن مطلــب هســتید حتمــا بــه‏فروشــندگان ابــزار الکترونیکــی‪ ،‬صنعتــی و‪ ............‬برخــورد کــرده و یــا دیده ایــد‬ ‫کــه تــا چــه انــدازه دانــش ویــژه ای در امــور حرفــه خــود‏دارنــد‪ .‬از شناســایی قطعــه و تنــوع ان تــا فراوانــی ان در بــازار و علــت و‬ ‫علــل بــاال و پاییــن بــودن قیمت هــای بــازار علــم کافــی دارنــد‪ .‬بــه‏همیــن ســبب دانــش حرفــه ای‪ ،‬او را در بهتریــن فرصــت‬ ‫بــرای انتخــاب و بهتریــن موقعیــت بــرای خریــد و یــا فــروش قــرار می دهــد‪ .‬ایــن‏راز موفقیــت بــازاری حرفه منــد اســت‪ .‬امــا‬ ‫کســانی کــه در حرفــه خاصــی نیســتند‪ .‬بلکــه هــر از گاهــی مبــادرت بــه معاملــه می کننــد‪ .‬بایــد‏‏«تفــاوت ارزش و قیمــت»‬ ‫را بداننــد‪ .‬معامله گــر بایــد در خریــد هــر چیــزی‪ ،‬خاصــه در خریــد ملــک‪ ،‬ســکه و طــا و ســهام بــورس «ارزش»انهــا را‬ ‫ارزیابــی کنــد تــا واقعــی بــودن قیمــت روز بــازار تمیــز داده شــود‪ .‬انــگاه در خریــد؛ بســته بــه مــورد یــا فــوری‏معاملــه کنــد و‬ ‫یــا صبــوری کنــد تــا اینکــه زمــان واقعــی معاملــه یعنــی برابــری قیمــت بــا ارزش فــرا رســد‪ .‬امــا بــدوا تئــوری ارزش را‏بدانیــم‬ ‫تــا در شــماره های بعــدی بتوانیــم نحــوه اســتنتاج انــرا فرمولیــزه کــرده خدمــت شــما ارائــه کنیــم‪ .‬ابــن خلــدون مــورخ و‬ ‫‏اقتصــاددان بــزرگ اســامی بــراى اولیــن بــار در تاریــخ ‪ ،‬گفــته اســت کــه کار مبنــاى ارزش اســت و بــراى تمامــى درامدهــا‬ ‫و انباشــت‏ســرمایه‪ ،‬تحقــق کار الزم اســت‪ .‬ادام اسمیتاســکاتلندی فیلســوف و پــدر علــم اقتصادقــرن هفدهــم میــادی‬ ‫نیــز نظریــه ارزش وکار ‏را ارائــه داده‪ ،‬می گویــد هــر چیــزى کــه در مقابــل پــول یــا کاال فروختــه مى شــود‪ ،‬بــا کار خریــداری‬ ‫می شــود‪ .‬بنابرایــن ارزش هــر کاال کــه بــا‏دیگــر کاالهــا از جملــه بــا پــول و طــا و نقــره مبادلــه می شــود‪ ،‬برابــر مقــدار کارى‬ ‫اســت کــه فروشــنده را قــادر مى ســازد‬ ‫تــا انــرا مجــددا ‏بخــرد‪ .‬اســمیت‬ ‫می گویدقیمــت‪ ،‬نتیجــه نیروهــای‬ ‫عرضــه و تقاضــا می باشــد کــه در‬ ‫هــر لحظــه ممکــن اســت بــا ارزش‬ ‫‏متفــاوت باشــد‪ .‬لــذا نتیجــه می گیــرد‬ ‫کــه ارزش از قابلیــت مبادلــه کاال‬ ‫برمی خیــزد و نــه از قابلیــت اســتعمال‬ ‫و‏فایــده ذاتــی ان‪ .‬زیــرا اگــر اینگونــه‬ ‫باشــد ارزش اب و هــوا در مقایســه‬ ‫بــا المــاس بایســتی از ارزش مبادلـه ای‬ ‫بســیار باالیــی ‏برخــوردار باشــند‪ .‬در‬ ‫حالیکــه بالعکــس اب و هــوا با ارزش‬ ‫اســتعمال حیاتــی‪ ،‬ارزش مبالــه ای‬ ‫ندارنــد و المــاس بــا فقــدان ارزش‬ ‫‏اســتعمال‪ ،‬ارزش مبادلــه ای بســیار‬ ‫باالیــی دارد‪ .‬نهایتــا اســمیت نتیجــه‬ ‫می گیــرد‪« .‬قیمــت» چیــزی اســت کــه‬ ‫فروشــنده ‏دریافــت می کنــد‪ .‬همــان‬ ‫«ارزش» چیــزی اســت کــه خریــدار‬ ‫پرداخــت می کنــد‪ .‬وقتــی ارزش بــه‬ ‫قیمــت نزدیــک می شــود‪،‬‏در اینصــورت قیمــت بــازار‪ ،‬مصــداق قیمــت عادلــه یــا قیمــت واقعــی یــا قیمــت حقیقــی پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه گمــان اینجانــب کــه ناگفتــه ایــن‏گفتــه می باشــد‪« ،‬ارزش» همــان چیــزی اســت کــه کارشناســان توانمنــد‬ ‫و دانشــمند دفتــر فنــی ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬بصــورت عملــی‏و محاســباتی در قیمت گــذاری ایتم هــای متعــدد کار و‬ ‫کاال اســتخراج نمــوده و در فهرســت احــاد بهــاء گنجانده انــد‪ .‬زیراهــر یــک از‏قیمت هــای فهرســت بهــاء‪ ،‬منتــج از انالیــز‬ ‫کار اســت‪ .‬توضیحــا ًفاصلــه میــان ارزش و قیمــت کــه در حقیقــت منشــاء کار نــدارد‪.‬‏حبــاب نامیــده می شــود‪ .‬کســانی کــه‬ ‫مبــادرت بــه خریــد ســهام بــورس و ملــک و ســکه و طــا می نماینــد اگــر فرمــول و یــا انالیــز تعییــن‏ارزش را نداننــد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت بــا چشــمان بســته‪ ،‬قیمــت بــازار را مــاک معامــات خــود قــرار داده انــد‪.‬و هوالمســتعان ‏‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪695‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫قیمت طال هفته اینده‬ ‫باثبات و کم نوسان‬ ‫خواهد بود‬ ‫فعــال بــازار طــا پیش بینــی کــرد‪ :‬در بــازار طــا با توجه‬ ‫بــه ثبــات قیمــت ارز طــی هفتــه اینــده‪ ،‬بــا نوســانات‬ ‫افزایشــی روبــرو نخواهیــم شــد و قیمت هــا دارای‬ ‫ثبــات ثابــت و کم نوســان و در ایــن بیــن داد و ســتد نیــز‬ ‫بــا توج ـ ه بــه شــاخص ها واقعــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «محمد کشــتی ارای»‬ ‫دربــاره وضعیــت بــازار طــا طی هفته گذشــته‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بهــای انــس جهانــی طــا هفتــه گذشــته‬ ‫دارای ســیر صعــودی بــود و در ایــن بیــن در کانــال‬ ‫یک هــزار و ‪ ۹۰۰‬دالر رشــد قیمــت قــرار داشــت کــه‬ ‫ایــن رونــد بــر افزایــش قیمــت طــا و ســکه داخــل نیز‬ ‫بی تاثیــر نبــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــا طــی دو روز گذشــته و در اخریــن‬ ‫معامــات اتــی جهانــی به یک هــزار و ‪ ۹۳۶‬دالر رســید‬ ‫کــه به طــور متوســط ‪ ۹‬دالر افزایــش قیمــت هفتگــی‬ ‫داشــت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ ارز به عنــوان‬ ‫دیگــر شــاخص تاثیرگــذار بــر قیمــت طــا باتوجه بــه‬ ‫اقدامــات بانــک مرکزی ســیر نزولی داشــت و مجموع‬ ‫تحــوالت ایــن دو شــاخص موجــب شــد قیمــت انــواع‬ ‫ســکه و طــا ســیر طبیعــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن چنــد روز‬ ‫هیجانــی در بــازار کاذب طــا نداشــتیم و قیمت هــا‬ ‫واقعــی هســتند؛ یعنــی بــر اســاس شــاخص های‬ ‫اقتصــادی و ریاضــی محاســبه می شــوند و هیجــان و‬ ‫التهابــی در قیمت هــا مشــاهده نمی شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫اگــر تغییراتــی در قیمت هــا مشــاهده می شــود بــر‬ ‫اســاس نوســانات نــرخ ارز و انــس جهانــی طــا اســت‪.‬‬ ‫ن داشــت‪ :‬هفتــه گذشــته ســکه طــرح قدیــم‬ ‫وی بیــا ‬ ‫به طــور متوســط ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬ســکه طــرح جدید‬ ‫یــک میلیــون تومــان و نیم ســکه ‪ ۴۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫افزایــش قیمــت هفتگــی را ثبــت کردنــد‪.‬‬ ‫ن کــرد‪ :‬رب ـ ع ســکه‬ ‫ایــن فعــال بــازار طــا خاطرنشــا ‬ ‫‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان کاهــش قیمــت هفتگــی داشــت‬ ‫و ایــن در حالــی اســت کــه تــا اواســط هفتــه تــا ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار تومــان هــم کاهــش قیمــت را در ایــن نــوع‬ ‫ســکه شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬دلیــل ایــن مســاله را واگــذاری ربع ســکه در‬ ‫بــورس عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ربــ ع ســکه بیشــترین‬ ‫کاهــش قیمــت را در هفته گذشــته داشــت‪ ،‬هرچند‬ ‫افزایــش بهــای جهانــی مجــدد موجــب افزایــش‬ ‫قیمــت ان شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام صنفــی تصریح کــرد‪ :‬چنانچــه انــواع دیگر‬ ‫ســکه نیــز در بــورس عرضــه شــود‪ ،‬کاهــش قیمــت را‬ ‫خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ســکه های یــک گرمــی طــا در هفتــه‬ ‫گذشــته تغییــر قیمت نداشــت‪ ،‬زیــرا طــرف داری برای‬ ‫خریــد ایــن نــوع ســکه در بــازار وجــود نــدارد ‪.‬‬ ‫کشــتی ارای اظهــار داشــت‪ :‬هــر مثقــال طــای اب‬ ‫شــده نیــز در هفتــه گذشــته نوســانات معمــول بــازار‬ ‫را داشــت و بــا کاهــش و افزایــش بهــای انــس جهانی‬ ‫در نوســان بــود و ‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان افزایــش قیمــت‬ ‫هفتگــی را داشــت‪ .‬هــر گــرم طــای ‪ ۱۸‬عیــار نیــز ‪۷۲‬‬ ‫هــزار تومــان و هــر گــرم طــای ‪ ۲۴‬عیــار نیــز ‪ ۹۷‬هــزار‬ ‫تومــان افزایــش قیمــت هفتگــی را ثبــت کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حبــاب انــواع ســکه بــا توجـ ه به نوســانات‬ ‫نــرخ ارز و انــس جهانــی نوســان کاهشــی داشــته‬ ‫اســت و قســمتی از حبــاب انــواع ســکه بــه دلیــل‬ ‫کاهــش تقاضــا کاهش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کشــتی ارای‪ ،‬دربــاره افزایــش قیمــت طــا در‬ ‫پنجشنبه گذشته نسبت به روز قبل ان توضیح داد‪:‬‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت بــه دلیــل افزایــش بهــای انــس‬ ‫جهانــی طــا بــود و چــون در روزهــای پنجشــنبه بــازار‬ ‫تعطیــل اســت و پــس از ان نیــز تعطیــات جهانــی‬ ‫بــازار طــا را داریــم‪ ،‬بــه دلیــل نامشــخص بــودن بهــای‬ ‫جهانــی ب ـ ه طــور معمــول قیمت هــا افزایشــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا پیش بینــی ایــن کــه هفتــه اینــده نوســان‬ ‫شــدید قیمــت نخواهیــم داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬بانــک‬ ‫مرکــزی مجموعــه ای از واگــذاری ارز را در ســبد‬ ‫خــود دارد کــه ایــن اتفــاق تاثیــر مثبــت و کاهشــی‬ ‫بــر بــازار طــا دارد و هفتــه اینــده بــا توجــه باثبــات‬ ‫قیمــت ارز در بــازار طــا نوســانات افزایشــی‬ ‫نخواهیــم داشــت و قیمت هــا باثبــات‪ ،‬کم نوســان‬ ‫و بــا توجــ ه بــه شــاخص های واقعــی قیمت هــا‬ ‫دادوســتد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زنگ خطر موج جدید کرونا‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬بــر افزایــش شــیوع بیماری هایــی کــه پیــش از ایــن‬ ‫به خوبــی بــا واکســن کنتــرل شــده بــود تاثیــر گذاشــت و امــروز با‬ ‫زنــگ خطــر بازگشــت انهــا مواجه هســتیم و این موضــوع باعث‬ ‫شــد تــا بــرای دیگــر بیماری هایــی کــه انتظــار تولیــد واکســن برای‬ ‫انهــا وجــود دارد در کمیتــه کشــوری ایمن ســازی در مــورد انهــا‬ ‫تصمیم گیــری شــود‪.‬‬ ‫دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی را رعایت‬ ‫کنیم‬ ‫ویروس هــای تنفســی از جملــه انفلوانــزا‪ ،‬ســرماخوردگی‬ ‫و کرونــا مهمــان ناخوانــده فصــول ســرد ســال هســتند کــه‬ ‫عالیمــی شــبیه هــم داشــته و در صــورت بی توجهی بــه درمان‬ ‫انهــا باعــث عفونت هــای ریــوی مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫انفلوانــزا یــک بیمــاری بومــی در کشــور اســت‪ ،‬امســال باعــث‬ ‫مــرگ و میــر حــدود ‪ ۲۰۰‬نفــر و کرونــا نیــز بیــش ‪ ۲‬ســال‪ ،‬منجر‬ ‫بــه فــوت بیــش از ‪ ۱۴۴‬هــزار نفــر شــده کــه ایــن بیماریهــا‬ ‫عــاوه بــر انجــام واکسیناســیون‪ ،‬بــا رعایــت دســتورالعملهای‬ ‫بهداشــتی از جمله ماســک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫قابــل پیشــگیری اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه گــذر از پیــک بــزرگ مــوج هــای کرونــا و انفلوانزا‪،‬‬ ‫اکنــون بایــد بــرای بــروز مــوج دوم در بهمــن ســال جــاری‬ ‫امادگــی داشــته باشــیم‪ ،‬بــه همیــن دلیــل عــاوه بــر رعایــت‬ ‫اصــول بهداشــتی‪ ،‬انجــام واکسیناســیون در گروه هــای هــدف‬ ‫و اولویــت دار از جملــه کــودکان‪ ،‬ســالمندان‪ ،‬افــراد بــاالی ‪۶۰‬‬ ‫ســال‪ ،‬مبتالیــان بــه ســرطان‪ ،‬کلیــه‪ ،‬پیونــدی‪ ،‬دیابــت و غیــره‬ ‫بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫امســال انفلوانــزا همــه را غافلگیــر کــرد و از اوایــل شــهریور‬ ‫مــاه بســیاری از افــراد بــه خصــوص کــودکان و نوجوانان درگیر‬ ‫ایــن بیمــاری شــدند و هنــوز نیــز ادامــه دارد ‪ ،‬مــوج هشــتم‬ ‫کرونــا نیــز بــا شــیوع زیر ســویه های جدیــد امیکرون دوبــاره از‬ ‫راه رســید و تاکنــون چهــار مــورد ابتــا بــه ایــن مــوارد در کشــور‬ ‫مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫افرادی که دارای عالئم ابتالی‬ ‫بیماری های تنفسی هستند حتما‬ ‫باید از ماسک استفاده کنند‪،‬‬ ‫روند واکسیناسیون را کامال طی‬ ‫کرده و شست و شوی دست های‬ ‫خود را در اولویت قرار دهند‬ ‫برخــی از پزشــکان مــی گوینــد‪ :‬تــب‪ ،‬ســردرد‪ ،‬گلــودرد‪،‬‬ ‫درد عضالنــی و ســرفه از جملــه عالئــم شــایع و مشــترک‬ ‫ویروســهای تنفســی اســت کــه در مــوارد شــدید ان می توانــد‬ ‫ریــه را درگیــر کنــد و حتــی امــکان دارد در ایــن بیمــاری مــوارد‬ ‫مــرگ و میــر داشــته باشــیم کــه بیشــتر در ســالمندان و افــراد‬ ‫دارای بیمــاری زمینــه ای اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه انــان ‪،‬افــراد در هــر ســنی می تواننــد بــه ایــن‬ ‫ویــروس هــا مبتــا شــوند امــا افــراد زیــر پنــج ســال‪ ،‬بــاالی‬ ‫‪ ۶۵‬ســال‪ ،‬زنــان بــاردار و افــراد دارای بیمــاری زمین ـه ای مثــل‬ ‫اســم‪ ،‬دیابــت و بیمــاری قلبــی پرخطــر محســوب می شــوند‪،‬‬ ‫مهمتریــن راه ســرایت ایــن بیمــاری‪ ،‬انتشــار ترشــحات ریــز‬ ‫تنفســی از طریــق هــوا اســت کــه بــا ســرفه‪ ،‬عطســه و حتــی‬ ‫صحبــت کــردن پراکنــده می شــود‪.‬‬ ‫عبداللــه کریمــی متخصــص عفونــی اطفــال در ایــن‬ ‫زمینــه معتقــد اســت‪ :‬ویــروس هــای تنفســی ســبب بــروز‬ ‫عفونت هایــی می شــود کــه ریه هــا و مســیر تنفســی را درگیــر‬ ‫می کننــد‪ ،‬کــودکان زیــر ‪ 2‬ســال بیــش از ســایرین در معــرض‬ ‫ابتــا بــه ایــن ویــروس هســتند و می توانــد افــراد بالــغ را نیــز‬ ‫الــوده کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عالمت هــای ایــن بیمــاری در افــراد بالغ و کودکان‬ ‫ســالم معمــوال خفیــف و عمدتــا شــبیه بــه یــک ســرماخوردگی‬ ‫معمولــی اســت‪ .‬ایــن ویــروس هــا ســبب ایجــاد عفونت هــای‬ ‫شــدید در برخــی افــراد‪ ،‬خصوصــا نــوزادان نــارس‪ ،‬افــراد بالــغ‬ ‫ســالمند و نــوزادان می شــود‪.‬‬ ‫ایــن پزشــک بــا اشــاره بــه اینکــه عالیــم عفونــت ناشــی از‬ ‫ویــروس تنفســی اغلــب در طــول چهــار تــا ‪ 6‬روز در بــدن‬ ‫ظاهــر می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬پرهیــز از مصــرف خودســرانه دارو در‬ ‫زمــان ابتــا بــه بیماری هــای ویروســی ضروریســت زیــرا یکــی‬ ‫از علــل تغییــر عالمت هــای بالینــی بیمــاری مصــرف داروهــای‬ ‫خودســرانه اســت چــرا کــه اغلــب در تشــخیص بیماری هــای‬ ‫ویروســی بــه دلیــل مصرف داروهای خودســرانه توســط بیمار‬ ‫دچــار اختــال می شــود‪.‬‬ ‫کریمــی افــزود‪ :‬تــب‪ ،‬ســردرد‪ ،‬بــدن درد‪ ،‬ســرفه و ابریــزش‬ ‫بینــی از عالیــم ایــن بیماریهــا بــوده کــه بــا تجویــز دارو‬ ‫عفونت هایــی را کــه در پــی بیماری هــای تنفســی در بــدن‬ ‫ایجــاد می شــود درمــان و از بیــن می برنــد‬ ‫راهی طوالنی تا تبدیل شدن‬ ‫ویروس کرونا به بیماری‬ ‫بومی وجود دارد و این بیماری‬ ‫همچنان می تواند با ایجاد‬ ‫موج های بزرگ زمینه سرایت‬ ‫این بیماری را در سراسر جهان‬ ‫موجب شود‬ ‫عضــو هیئــت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی‬ ‫بــه افرادی کــه دارای نشــانه های بیماری هــای تنفســی‬ ‫هســتند‪ ،‬توصیــه کــرد‪ :‬افرادی کــه دارای عالئــم ابتــای‬ ‫بیمــاری هســتند حتمــا بایــد از ماســک اســتفاده کننــد‪،‬‬ ‫رونــد واکسیناســیون را کامــا طــی کــرده‪ ،‬شســت و شــوی‬ ‫دس ـت های خــود را در اولویــت قــرار دهنــد‪ ،‬از خــود درمانــی‬ ‫پرهیــز کننــد و تــا جایی که ممکن اســت در تجمعات شــرکت‬ ‫نکننــد و بــا حضــور بــه موقــع در مراکــز درمانــی از شــدت و‬ ‫انتشــار بیمــاری جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫حســین فرشــیدی معــاون بهداشــت نیــز در ایــن زمینــه‬ ‫معتقــد اســت‪ :‬کوویــد‪ ۱۹‬بــر افزایــش شــیوع بیماری هایــی‬ ‫کــه پیــش از ایــن به خوبــی بــا واکســن کنتــرل شــده بــود تاثیــر‬ ‫گذاشــت و امــروز بــا زنــگ خطــر بازگشــت انها مواجه هســتیم‬ ‫و ایــن موضــوع باعــث شــد تــا بــرای دیگــر بیماری هایــی کــه‬ ‫انتظار تولید واکســن برای انها وجود دارد در کمیته کشــوری‬ ‫ایمن ســازی در مــورد انهــا تصمیم گیــری شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بحرانــی کشــور و تهدیدهایــی کــه‬ ‫از کشــورهای همســایه پیــش روی نظــام ســامت قــرار دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تجربــه کوویــد ‪ ۱۹‬بــه مــا ثابــت کــرد کــه نظــام رصــد و‬ ‫پیشــگیری در کشــور و مدیریــت در مرزهــا بایــد ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬راهــی طوالنــی تــا تبدیــل شــدن ویــروس‬ ‫کرونــا بــه بیمــاری بومــی وجــود دارد و ایــن بیمــاری همچنــان‬ ‫می توانــد بــا ایجــاد موج هــای بــزرگ زمینــه ســرایت ایــن‬ ‫بیمــاری را در سراســر جهــان موجــب شــود‪ .‬ویــروس کرونــا‬ ‫هنــوز بــه بیمــاری فصلــی یــا الگــوی ســرایتی تبدیــل نشــده و‬ ‫قــادر اســت منجــر بــه همه گیری هایــی در ابعــاد بــزرگ شــود‪.‬‬ ‫فرشــیدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد مســایل بهداشــتی بــه‬ ‫درســتی اجــرا شــود چــرا کــه به دنبــال ابتــا بــه ایــن بیمــاری‪،‬‬ ‫میکروب هایــی در بــدن فعــال می شــوند کــه می توانــد‬ ‫عــوارض جدی تــری ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫زنــگ خطــر مــوج جدیــد کرونــا‪ /‬پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کنیــد‬ ‫معــاون امــور بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید‬ ‫بهشــتی نیــز بــا توجــه بــه مــوج جدیــد همه گیــری کرونــا در‬ ‫جهــان و در کشــور بــر رعایــت جــدی پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به‬ ‫بیماری های تنفسی همه‬ ‫مردم باید تا جای ممکن از‬ ‫حضور غیرضروری در مکان های‬ ‫تجمعی و بسته خودداری کنند‬ ‫و در صورت حضور در چنین‬ ‫مکان هایی عالوه بر برقراری‬ ‫تهویه مناسب حتما از ماسک‬ ‫تنفسی مناسب استفاده کنند‬ ‫محمدرضــا ســهرابی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع مــوج جدیــد‬ ‫همه گیــری کرونــا در برخــی کشــورهای جهــان و تاییــد ورود‬ ‫ســویه های جدیــد بــه کشــور از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬مــردم‬ ‫بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه بیماری هــای تنفســی نظیــر کرونــا‬ ‫و انفلوانــزا اهتمــام بیشــتری نســبت بــه رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه بیماری هــای‬ ‫تنفسی همه مردم باید تا جای ممکن از حضور غیرضروری‬ ‫در مکان هــای تجمعــی و بســته خــودداری کننــد و در صــورت‬ ‫حضــور در چنیــن مکان هایــی عــاوه بــر برقــراری تهویــه‬ ‫مناســب حتمــا از ماســک تنفســی مناســب اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ســهرابی اســتفاده از ماســک و برقــراری تهویــه مناســب‬ ‫را در مکان هایــی ماننــد مدرســه و دانشــگا ه بســیار مهــم‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بهداشــتی دانشــگاه بــا اشــاره بــه امادگــی مراکز‬ ‫جامــع خدمــات ســامت تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫شــهید بهشــتی بــرای ارایــه خدمــات بهداشــتی درمانــی بــه‬ ‫افــراد توصیــه کــرد در صــورت داشــتن عالیــم بیماری هــای‬ ‫تنفســی شــامل عطســه‪ ،‬ســرفه‪ ،‬ابریــزش بینــی‪ ،‬تــب و لــرز‬ ‫حتمــا بــه پزشــک مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا ایــن روزهــا کشــور را بــه دلیــل شــیوع‬ ‫ســویه های جدید ‪ BQ ۱‬و ‪ XBB‬وارد پیک هشــتم کرده اســت‬ ‫و اکنــون مهمتریــن موضــوع بــرای پیشــگیری و مقابلــه با این‬ ‫زیرســویه و جلوگیــری از مرگ هــای ســیاه کرونایــی ماننــد تیــر‬ ‫و مــرداد ‪ ۱۴۰۰‬تکمیــل چرخــه واکسیناســیون اســت‪.‬‬ ‫از زمــان شــروع واکسیناســیون کرونــا از ‪ ۲۱‬بهمــن ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۱۵۵‬میلیــون دز واکســن کرونــا تزریــق شــده‬ ‫اســت و همیــن فراینــد باعــث کنتــرل جــدی ویــروس کرونــا و‬ ‫کاهــش مــرگ و میــر و ابتــا بــه ایــن ویــروس از ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تاکنــون بــوده اســت‪.‬‬ ‫همزمــان بــا روی کارامــدن دولــت ســیزدهم روند افزایشــی‬ ‫در فراینــد واکسیناســیون سراســری و همگانــی را شــاهد‬ ‫بودیــم و مهــار ویــروس بــا واکســینه شــدن مــردم از مــرداد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون بــرای همــه مشــخص شــد امــا بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه کرونــا دوبــاره جــان گرفتــه بایــد بــرای تزریــق واکســن‬ ‫اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫در روزهــای ســیاه بــا مرگ هــای روزانــه ‪ ۷۰۰‬نفــری از کرونــا‪،‬‬ ‫واردات واکســن بــا همــت دولــت ســیزدهم جــان بســیاری از‬ ‫مــردم ایــران را نجــات داد زیــرا در تیــر و مــرداد با شــیوع ســویه‬ ‫دلتــا روزانــه بســیاری از خانواده هــا داغــدار شــدند و عــزم‬ ‫دولــت بــا رایزینــی و ورود واکســن های مختلــف‪ ،‬روزهــای‬ ‫بــدون مــرگ را بــرای مــا رقــم زد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫یکشنبه ‪ 09‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪695‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫تنفس منابع طبیعی‬ ‫خراسان شمالی با‬ ‫اقدامات دولت‬ ‫جنــگل کاری در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬مطالعــات ابخیــزداری‬ ‫در ‪ ۶۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬اجــرای ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۶۰‬هکتــار طــرح‬ ‫بیابان زدایــی‪ ،‬اجــرای طــرح احیــای گیاهــان دارویــی در ‪ ۷۰۰‬هکتــار‬ ‫و تخصیــص ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــه حــوزه ابخیزداری بخشــی‬ ‫از اقدامــات امیــد افریــن دولــت بــرای احیــای منابــع طبیعــی‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در جــای جــای گســتره خراســان‬ ‫شــمالی جنــگل هــای ارس و هیرکانــی و بــاغ های گــردو و گیالس‪،‬‬ ‫ســیب و گالبی و ســپیدارهای ســربه فلک کشــیده اســت و در هر‬ ‫گوشــه ایــن اســتان کوچــک چشــمه ای‪ ،‬تاالبــی‪ ،‬رودی و برکــه ای‬ ‫هســت تــا بتــوان در ان جلــوه هــای رقــص بــرگ و اب را دیــد‪.‬‬ ‫ع محیطــی در‬ ‫امــا ناگزیــر تغییــرات اقلیمــی و از بیــن رفتــن تنــو ‬ ‫ســال هــای اخیــر ایــن روایــت زیبــا از منابــع طبیعــی را زیــر ســوال‬ ‫بــرده اســت و از انجایــی کــه خراســان شــمالی‪ ،‬ششــمین اســتان‬ ‫حادثــه خیــز و ســومین اســتان درگیــر بــا خشکســالی نــام نهــاده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬منابــع طبیعــی ان نیــز متاثــر از ایــن بحــران هــا در‬ ‫معــرض نابــودی قــرار داشــت‪.‬‬ ‫از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری خراســان شــمالی‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫مرتــع‪ ۱۸۳ ،‬هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار‬ ‫جنــگل اســت و بــر اســاس نظــر دســت انــدرکاران ایــن حــوزه؛ مرتــع‬ ‫بیشــترین گســتره ایــن خطــه را تشــکیل مــی دهــد و بیــش از هــر‬ ‫حــوزه ای در معــرض تخریــب قــرار دارد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان از وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مراتــع‬ ‫اســتان؛ ‪ ۴۸.۷‬درصد مراتع فقیر‪ ۴۳.۸ ،‬درصد متوســط و وســعت‬ ‫مراتــع خــوب مــا فقــط هفــت و نیــم درصــد اســت و در واقــع گســتره‬ ‫مراتــع فقیــر خراســان شــمالی بیــش از مراتــع غنــی اســت‪.‬‬ ‫کارشناساســان بــر ایــن باورنــد کــه اگــر بخواهیــم ایــن وضعیــت‬ ‫را جبــران و از خســارات تغییــرات اقلیمــی جلوگیــری کنیــم بایــد‬ ‫تدابیــری همچــون احیــای جنگل هــا‪ ،‬بیــان زدایــی و اجــرای طــرح‬ ‫هــای ابخیــزداری اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫طــرح هایــی کــه موجــب مدیریــت منابــع ابــی‪ ،‬کاهش فرســایش‬ ‫خــاک و رســوب دهــی‪ ،‬تغذیــه ســفره های اب زیرزمینــی و کاهش‬ ‫ســیل خیــزی از نتایــج اجــرای ان اســت و خوشــبختانه از نــگاه‬ ‫دولــت ســیزدهم دور نمانــده و تاکنــون گام هــای امیــد افرینــی‬ ‫بــرای حفــظ و احیــای منابــع طبیعــی خراســان شــمالی برداشــته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال اعتبار سفر رییس جمهور‬ ‫معــاون ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و ابخیزداری خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــارات ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫اســتان بــه حــوزه ابخیــزداری تخصیــص یافــت و اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫میــزان اعتبــار بــرای طرح هــای ابخیــزداری‪ ،‬پیشــگیری‪ ،‬مهــار ســیل‬ ‫و ابخــوان داری‪ ،‬پخــش ســیالب و بهــره بــرداری از روان اب هــا در‬ ‫ســطح اســتان هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫حســین فــردی خاطرنشــان کــرد‪ ۳۰۰ :‬هــزار هکتــار از عرصه هــای‬ ‫اســتان نیــاز بــه اجــرای عملیــات ابخیــزداری دارد کــه تاکنــون ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از عملیــات انجــام شــده و ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار در دســت‬ ‫اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عملیــات ابخیــزداری بــه طــور متوســط در ‪۱۷.۵‬‬ ‫درصــد از گســتره منابــع طبیعــی اســتان اجــرا شــده اســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬بیشــتر عملیــات ابخیــزداری در ابریــز ســدها و دشــت هــای‬ ‫بحرانــی انجــام شــده اســت و بــا توجــه بــه کاهــش بارندگــی و‬ ‫خشکســالی هــای چنــد ســال اخیــر کــه خــود موجــب چــرای مفــرط‬ ‫و اســیب بــه مراتــع اســتان شــده اســت‪ ،‬طرحهــای کشــت علوفــه‬ ‫نیــز در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫معــاون ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬مدیریــت منابــع ابی‪ ،‬کاهش فرســایش خاک و رســوب‬ ‫دهــی‪ ،‬تغذیــه ســفره های اب زیرزمینــی و کاهــش ســیل خیــزی از‬ ‫نتایــج اجــرای طــرح هــای ابخیــزداری اســت و در خراســان شــمالی نیــز‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه ششــمین اســتان حادثــه خیــز و ســومین اســتان‬ ‫درگیــر بــا خشکســالی در کشــور محســوب مــی شــود اجــرای طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مطالعات ابخیزداری در ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫حســین فــردی در ادامــه گفــت‪ :‬مطالعــات ابخیــزداری خراســان‬ ‫شــمالی در ســال هــای ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬شــدت گرفــت و در ایــن مــدت‬ ‫مطالعــات الزم در ‪ ۹۵‬هــزار و ‪ ۶۱۰‬هکتــار از عرصه هــای اســتان‬ ‫انجــام شــد و عملیــات و مطالعــات ابخیــزداری و ابخوانــداری در‬ ‫‪ ۹‬ماهــه امســال در ســطح ‪ ۶۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از عرصه هــای‬ ‫طبیعــی اســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســین فــردی؛ مطالعــات ابخیــزداری ســال گذشــته در‬ ‫‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۱۱۰‬هکتار از اراضی اســتان انجام و امســال نیز تاکنون‬ ‫‪ ۶۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مطالعــات ابخیــزداری در شهرســتان هــای‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬جاجــرم و رازو جــرگالن بــا‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال انجــام اســت و بــه زودی در‬ ‫شهرســتان های بجنــورد و گرمــه هــم اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫فــردی بــا بیــان اینکــه بــا تخصیص اعتبــارات مطالعات طــرح های‬ ‫مزبــور تــا پایــان امســال بــه اتمــام خواهد رســید‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬برای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح هــا ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال از محــل منابــع اســتانی و‬ ‫ســفر دولــت پیــش بینــی شــده اســت کــه تاکنــون ‪ ۷۰‬درصــد ایــن‬ ‫اعتبــارات تخصیــص یافت‪.‬‬ ‫معــاون ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و ابخیزداری خراســان‬ ‫شــمالی ادامه داد‪ :‬مطالعات ابخیزداری موجب می شــود تا برای‬ ‫اولویــت بنــدی‪ ،‬برنامــه ریــزی‪ ،‬تخصیــص اعتبــارات و اغــاز عملیات‬ ‫اجرایــی اقدامــات بهتــری انجــام شــود تــا در زمــان کمتــر‪ ،‬شــمار‬ ‫بیشــتری از پروژه هــا در گســتره ای باالتــر اجــرا شــود و مطالعــه بــه‬ ‫ویژه در موضوع کاهش فرسایش خاک و جلوگیری از سیالب از‬ ‫جملــه مــوارد تحقیقاتــی و مطالعاتــی بــود کــه انجــام شــد البتــه که‬ ‫بایــد در اینــده بــاز هــم بــه ان بهــا داد تــا وقــوع پدیده هــای مخــرب‬ ‫بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۴۶۰‬هکتار طرح بیابان زدایی‬ ‫رییــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیزداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۶۰‬هکتــار طــرح بیابان زدایــی بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۲۴۱‬میلیــارد و ‪ ۲۵۹‬میلیــون ریــال در ایــن اســتان اجرا شــد‪.‬‬ ‫حســن امامــی افــزود‪ :‬طــرح هــای بیابانزدایــی در ایــن اســتان‬ ‫شــامل مطالعــه منطقــه و بررســی وضعیــت اکولوژیــک در ســطح‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار هکتــار‪ ،‬مدیریــت روان اب در ‪ ۲۵۰‬هکتــار‪ ،‬مراقبــت‬ ‫ابیــاری در هــزار و ‪ ۶۵۰‬هکتــار‪ ،‬نهــال کاری در ‪ ۶۰‬هکتــار‪ ،‬اجــرای‬ ‫طرح مدیریت مشــارکتی در ســطح ‪ ۲‬هزار هکتار و مابقی شــامل‬ ‫اجــرای سیســتم طــرح چــرا و قُــرُق اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۳۰۳‬میلیــارد و ‪ ۳۵‬میلیــون ریــال از‬ ‫محــل اعتبــارات ملــی بــرای اجــرای ایــن طرحهــا مصــوب شــد و از‬ ‫ایــن میــزان‪ ۲۴۱ ،‬میلیــارد و ‪ ۲۵۹‬میلیــون ریــال تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش پوشــش گیاهــی‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫از فرســایش ابــی و بــادی‪ ،‬بهبــود وضعیــت خــاک‪ ،‬افزایــش‬ ‫نفوذپذیــری اب‪ ،‬مهــار روان اب‪ ،‬احیــای مراتــع بــا کمتریــن هزینــه‬ ‫و افزایــش تولیــد علوفــه مرتعــی از جملــه اهــداف اجــرای طــرح‬ ‫احیــا و تثبیــت در اراضــی بیابانــی اســت‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬مســاحت هکتــار اســت کــه از ایــن‬ ‫وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هزار‬ ‫هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۳‬هــزار و ‪ ۶۳۶‬هکتــار معــادل ‪ ۹‬درصــد وســعت منابــع طبیعــی‬ ‫خراســان شــمالی را بیابــان تشــکیل مــی دهــد کــه ‪ ۱۱۲‬هــزار هکتــار‬ ‫در شهرســتان جاجــرم‪ ۳۹ ،‬هــزار هکتــار در اســفراین و ‪ ۳۱‬هــزار‬ ‫هکتــار در گرمــه اســت‪.‬‬ ‫عمــده اراضــی بیابانــی اســتان در حــوزه کال شــور در ســه‬ ‫شهرســتان جاجــرم‪ ،‬گرمــه و اســفراین واقــع اســت‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ ۴۸۹‬هزار هکتار از مراتع به بهره برداران‬ ‫رییــس اداره مرتــع منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی‬ ‫نیــز در ایــن بــاره گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۸۹‬هــزار و ‪ ۱۰۳‬هکتــار هکتــار‬ ‫از مراتــع ایــن اســتان پــس از انجــام مراحــل قانونــی قــرارداد بــه‬ ‫مرت ـع داران واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــرداد فالحــی اظهــار کــرد‪ :‬مســاحت کل مراتــع ایــن اســتان یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۵۵‬هــزار و ‪ ۲۰۶‬هکتــار اســت کــه بــه صــورت ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫ممیــزی شــده اســت و ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۱۹۳‬خانــواده دامــدار و عشــایر از‬ ‫ی کــه مشــارکت مــردم‬ ‫ایــن مراتــع بهــره بــرداری مــی کننــد و تــا زمانـ ‬ ‫و بهره بــرداران وجــود داشــته باشــد مدیریــت مراتــع و عرصه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی دچــار مشــکل نمی شــود و ایــن مهــم یکــی از‬ ‫اولویت هــای ســازمان جنگلهــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۱۴‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬هکتــار‬ ‫مراتــع اســتان؛ ‪ ۴۸.۷‬درصــد مراتــع فقیــر‪ ۴۳.۸ ،‬درصــد متوســط‬ ‫و وســعت مراتــع خــوب مــا فقــط هفــت و نیــم درصــد اســت و در‬ ‫واقــع گســتره مراتــع فقیــر خراســان شــمالی بیــش از مراتــع غنــی‬ ‫اســت و همچنیــن ‪ ۱۰۶‬هــزار و ‪ ۱۹‬هکتــار مراتــع متراکــم و ‪ ۶۱۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۸۸‬هــزار هکتــار نیمــه متراکــم اســت‪.‬‬ ‫فالحــی اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس سیاســت هــای ابالغــی ســازمان‬ ‫جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری کشــور تمامــی دارنــدگان پروانــه چــرا‬ ‫بایــد طــرح مرتـع داری تهیــه کننــد زیرا پروانه هــای چــرای دام صادره‬ ‫بــرای افــراد واجــد شــرایط‪ ،‬مجــوز موقــت اســتفاده از مراتــع اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی با دارا بودن ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۲۶‬هزار واحد دامی‬ ‫یکی از قطب های دامداری کشــور اســت‪.‬‬ ‫جنگل کاری در ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫رییــس اداره جنگلــداری و جنــگل کاری اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری خراســان شــمالی در ادامــه بــه فعالیــت ایــن اداره کل‬ ‫اجرای ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۴۶۰‬هکتار‬ ‫طرح بیابان زدایی‬ ‫بزرگتریــن ذخیــره گاه جنگلــی ارس اســتان مربــوط بــه‬ ‫جنــگل اُرس منطقــه «بزداغــی» شهرســتان مانه و ســملقان‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۳۶‬هــزار هکتــار‪ ،‬ذخیــره گاه جنگلــی «ارس»‬ ‫ســالوک شهرســتان هــای جاجــرم و بجنــورد بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۹‬هــزار هکتــار‪« ،‬قورخــود» مانــه و ســملقان بــه مســاحت‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار و «گوینیــک» رازوجــرگالن در‬ ‫ســطح پنــج هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫در حــوزه جنــگل کاری اشــاره کــرد و گفــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۴۸۷‬هکتــار‬ ‫از اراضــی طبیعــی اســتان در قالــب پویــش «ایــران سرســبز»‬ ‫نهــال کاری و بــذرکاری در قالــب پویــش ملــی ایــران ســبز از هشــتم‬ ‫دیمــاه ســال گذشــته اغــاز و در ایــن پویــش بــه یــاد هــر شــهید هــزار‬ ‫نهــال در بــازه زمانــی ‪ ۱۴‬ســاله کاشــته شــود‪.‬‬ ‫مهــدی قدیمــی تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۶‬هکتــار نهــال کاری و ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۳۱‬هکتــار بــذرکاری در قالــب ایــن پویــش بــا مشــارکت‬ ‫گــروه هــای جهــادی‪ ،‬کوهنــوردی‪ ،‬اقشــار مختلــف مــردم و ســایر‬ ‫دســتگاه هــای دولتــی در خراســان شــمالی جنگلــکاری شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در هــر هکتــار بــا توجــه بــه شــرایط اب و هوایــی‪،‬‬ ‫بارندگــی‪ ،‬خــاک و اب ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬اصلــه نهــال کشــت می شــود که‬ ‫بــا توجــه بــه وضعیــت خشکســالی اســتان بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬اصلــه‬ ‫نهــال و در جنــگل هــای هیرکانــی ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬اصلــه نهــال در هــر‬ ‫هکتــار کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫قدیمــی عنــوان کــرد‪ :‬تقویــت حــوزه هــای زیســت محیطــی‪،‬‬ ‫منابــع طبیعــی از طریــق توســعه ســرانه فضــای ســبز‪،‬‬ ‫بهره برداری از فضاهای عمومی‪ ،‬شــهری و بوســتانها‪ ،‬ارتقای‬ ‫نقــش مــردم و گــروه هــای جهــادی در توســعه نهــال کاری و‬ ‫جنــگل کاری از جملــه دیگــر اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۲۴‬میلیارد ریال اعتبار بیابان زدایی‬ ‫رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان‬ ‫شــمالی نیــز در ادامــه گفــت‪ ۲۴ :‬امســال از محــل اعتبــارات ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان بــرای اجــرای طرحهــای بیابــان زدایــی ‪۷۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال مصــوب شــد مــه از ایــن میــزان ‪ ۲۴‬میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اعتبــار ســفر رییــس جمهــور بــرای طــرح هــای در‬ ‫دســت اجــرای بیابــان زدایــی ایــن اســتان تخصیــص یافــت ‪.‬‬ ‫حســن امامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار تخصیــص‬ ‫یافتــه بــرای چهــار طــرح بیابــان زدایــی شــامل‪ ۶۰ ،‬هکتــار نهــال‬ ‫کاری‪ ۱۱۵ ،‬هکتــار مراقبــت ابیــاری‪ ۱۵۰ ،‬هکتــار مدیریــت روان اب‬ ‫و امــوزش ترســیب کربن(توانمندســازی جوامــع محلــی) در ســه‬ ‫شهرســتان گرمــه‪ ،‬جاجــرم و اســفراین هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬عملیــات طــرح هــای مزبــور از هفتــه گذشــته‬ ‫اغــاز شــده و ‪ ۲۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ ،‬اتمــام ان تــا پایــان‬ ‫امســال انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اجرای طرح مرتع داری در ‪ ۵۷‬هزار هکتار‬ ‫رییــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیزداری خراســان‬ ‫شــمالی نیــز گفــت‪ ۷۰ :‬هــزار هکتــار تعهــد اجــرای طــرح هــای‬ ‫مرتعــداری در اســتان بــود کــه تــا پایــان امســال بــه ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار‬ ‫خواهــد رســید و در مــدت یکســاله گذشــته ایــن طــرح در ‪ ۵۷‬هــزار‬ ‫هکتــار از عرصه هــای طبیعــی اســتان در راســتای حفاظــت‪ ،‬احیــا و‬ ‫بهــره بــرداری اصولــی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫مهــرداد فالحــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس مــاده ســه قانــون‬ ‫حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل هــا و مراتــع هرگونــه بهره بــرداری‬ ‫و انجــام اقدامــات در منابــع طبیعــی بایــد بــر اســاس تهیــه طــرح‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫فالحــی عنــوان کــرد‪ :‬عــاوه بــر تهیــه طرحهــای مزبــور‪ ،‬احالــه‬ ‫مدیریــت در ســطح ‪ ۱۳‬هــزار هکتــار از عرصــه هــای اســتان انجــام‬ ‫شــده اســت و حفــظ‪ ،‬احیــا‪ ،‬توســعه و بهــره بــرداری از منابــع پایــه‬ ‫و کاهــش فشــار بــر عرصه هــای مرتعــی از اهــداف اصلــی تهیــه‬ ‫طرح هــای مرتعــداری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۷۱ :‬درصــد منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده ایــن اســتان‬ ‫را مرتــع تشــکیل مــی دهــد و ‪ ۹۸۲‬ســامان عرفــی عشــایر در ســطح‬ ‫اســتان داریــم کــه معیشــت ‪ ۳۲‬هــزار خانــواده دامــدار و عشــایر به‬ ‫عرصــه هــای مرتعــی وابســته اســت‪.‬‬ ‫ســامانه عرفــی عشــایر بــه محــدوده ای از اراضــی مرتعــی اطــاق‬ ‫می شــود کــه از گذشــته مــورد بهره بــرداری تعــداد مشــخصی از‬ ‫خانوارهــای عشــایر قــرار گرفتــه و عرفــا ًدارای حــق بهره بــرداری از‬ ‫ان هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مراتــع خراســان شــمالی ظرفیت نگهــداری از یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۷۹‬هــزار واحــد دامــی را دارد بنابرایــن رعایــت زمــان و‬ ‫ورود دام مجــاز بــه عرصــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۶‬هــزار و ‪ ۱۹‬هکتــار از مراتــع خراســان شــمالی متراکــم و ‪۶۱۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸۸‬هــزار هکتــار نیمــه متراکــم اســت‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۸۲‬هزار هکتار ذخیره گاه جنگلی‬ ‫رییــس اداره جنگلــداری و جنگلــکاری اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری خراســان شــمالی نیــز در ادامــه ‪ ۸۲‬شناســایی ‪۸۲‬‬ ‫هــزار هکتــار ذخیــره گاه مرتعــی و جنگلــی در ایــن اســتان خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن ذخیــره گاه هــا در راســتای مــاده یــک قانــون حفــظ‬ ‫و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی کشــور حفاظــت و‬ ‫قــرق شــده انــد و بــر ایــن اســاس قطــع درختانــی از قبیل شمشــاد‪،‬‬ ‫زربیــن‪ ،‬ســرخدار‪ ،‬ســروخمره ای‪ ،‬ســفیدپلت‪ ،‬حــرا و چنــدل‪ ،‬ارس‪،‬‬ ‫فنــدق‪ ،‬زیتون طبیعــی‪ ،‬بنــه‪ ،‬گــون‪ ،‬ششــم‪ ،‬گــردو و بــادام وحشــی‬ ‫ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫مهــدی قدیمــی اظهــار کــرد‪ :‬ذخیــره گاه هــای جنگلــی فنــدوق‬ ‫منطقه «وی وی» و گردوی منطقه «چالباش» مانه و ســملقان‪،‬‬ ‫زالزالــک «مملجــه» بجنــورد‪ ،‬بلــوط و چنــار منطقــه «درکش» مانه‬ ‫و ســملقان از مهمتریــن ذخیــره گاه هــای جنگلــی اســتان به شــمار‬ ‫مــی رونــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بزرگتریــن ذخیــره گاه جنگلــی ارس اســتان مربــوط‬ ‫بــه جنــگل اُرس منطقــه «بزداغــی» شهرســتان مانــه و ســملقان به‬ ‫مســاحت ‪ ۳۶‬هــزار هکتــار‪ ،‬ذخیــره گاه جنگلــی «ارس» ســالوک‬ ‫شهرســتان هــای جاجــرم و بجنــورد بــه مســاحت ‪ ۱۹‬هــزار هکتــار‪،‬‬ ‫«قورخود» مانه و ســملقان به مســاحت هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫و «گوینیــک» رازوجــرگالن در ســطح پنــج هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫ذخیــره گاه بــه منطقــه یــا مناطقــی از عرصــه خشــکی و یــا در دریــا‬ ‫اطــاق مــی شــود کــه از اکوسیســتم هــا یــا گونــه هــای نمونــه یــا‬ ‫اســتثنایی برخــوردار هســتند‪ ،‬ذخیــره گاه هــای جنگلــی الگوهــای‬ ‫کوچــک شــده ذخیــره گاه هــای بیوســفر هســتند کــه در ان‬ ‫گونه هــای منحصــر بفــرد و کمیــاب و یــا گونــه هــای رو بــه انقــراض‬ ‫بــه صــورت طبیعــی رویده انــد‪.‬‬ ‫اجرای طرح ملی مدیریت جامع ابخیز در ‪ ۱۳‬روستا‬ ‫معــاون ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و ابخیزداری خراســان‬ ‫شــمالی همچنیــن گفــت‪ :‬پــروژه مدیریــت جامــع حوضــه ابخیــز‬ ‫در ‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار از مســاحت ‪ ۱۳‬روســتای اســتان اجــرا شــد و‬ ‫در طــرح مدیریــت جامــع ســعی مــی شــود کــه ســازمان جنگل هــا‬ ‫تنهایــی متولــی حفاظــت از منابــع طبیعــی نباشــد بلکــه از تــوان‬ ‫تمــام دســتگاه ها‪ ،‬نهادهــا و مــردم در مراحــل‪ ،‬فراینــد و پروژه های‬ ‫بین المللــی و ملــی مدیریتــی ان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫حســین فــردی یــاداور شــد‪ :‬حفاظــت از منابــع طبیعــی فراینــدی‬ ‫مشــترک بیــن اعضــای جامعــه بــود و رســیدن بــه نتیجــه نهایــی در‬ ‫حفاظــت از منابــع طبیعــی مــدت زمــان مشــخص نــدارد و بیشــتر‬ ‫بســتگی بــه ســطح اگاهــی مــردم‪ ،‬مشــارکت اعضــا در حفــظ و‬ ‫شــرایط ان اســتان در حفاظــت از منابــع طبیعــی دارد و در ایــن‬ ‫طــرح ســعی مــی شــود تــا بــا توانمندســازی وابســتگی روســتاییان‬ ‫بــه طبیعــت را کاهــش داد و ایــن طــرح بــه صــورت الگویــی در‬ ‫حوضــه ســد شــیریین دره بجنــورد از ســال ‪ ۹۴‬اغــاز و همچنــان در‬ ‫دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬این طرح برای ‪ ۱۶۰‬هزار هکتار از مســاحت‬ ‫اســتان در چهــار روســتای بجنــورد‪ ۶ ،‬روســتا در شــیروان و ســه‬ ‫روســتا در مانــه و ســملقان اجــرا و جامعــه هــدف ان ‪ ۲۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن طــرح امــوزش و بهــره منــدی از مهــارت‬ ‫و دانــش فنــی و بومــی‪ ،‬قالیبافــی‪ ،‬تابلــو فــرش‪ ،‬تکمیــل چرخــه‬ ‫و توســعه نوغانــداری روســتای قتلیــش‪ ،‬تولیــد نــخ ابریشــم‪،‬‬ ‫خیاطــی‪ ،‬نــازک دوزی و بافــت تابلــوی ابریشــم انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون در ایــن طــرح‪ ۴۵ ،‬هــزار نفــر ســاعت در زمینــه‬ ‫توانمندســازی‪ ۷۳ ،‬هــزار نفرســاعت امــوزش معیشــتی و ‪ ۱۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬نفــر ســاعت امــوزش بــرای حفــظ منابــع طبیعــی و محیــط‬ ‫زیســت را گذرانــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افزایــش راندمــان تولیــد انگــور‪ ،‬کشــت لوبیــا‪ ،‬زعفران‪،‬‬ ‫افزایــش راندمــان اصــاح نــژاد دام(بــره زایــی) از ‪ ۷۰‬درصــد بــه ‪۱۲۰‬‬ ‫درصــد‪ ،‬تغییــر الگــوی کشــت‪ ،‬کاهــش فرســایش خــاک و تولیــد‬ ‫رســوب از جملــه ماحصــل دوره هــای اموزشــی برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن طــرح‪ ۱۲ ،‬صنــدوق خــرد اعتبــار روســتایی‬ ‫تشــکیل شــده کــه هــزار و ‪ ۱۵۰‬نفــر عضــو دارد و بــا ‪ ۲‬میلیــارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اورده مردمــی از ســال ‪ ۹۴‬تاکنــون‪ ،‬بــرای ‪ ۸۵‬نفــر‬ ‫اشــتغال هــای کوچــک ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫اجرای طرح احیای گیاهان دارویی در ‪ ۷۰۰‬هکتار‬ ‫رییــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیزداری خراســان‬ ‫شــمالی همچنیــن از اجــرای طــرح احیــای رویشــگاه های گیاهــان‬ ‫دارویــی در ‪ ۷۰۰‬هکتــار عرصــه منابــع طبیعــی اســتان بــا توزیــع‬ ‫بــذر باریجــه در قالــب مشــارکت های مردمــی و دولتــی خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬احیــای رویشــگاه گیاهــان دارویــی در قالــب عملیــات کپــه‬ ‫کاری‪ ،‬کاشــت بــذر گیاهانــی ماننــد باریجــه‪ ،‬انغــوزه‪ ،‬وشا(وشــق) و‬ ‫بــادام کوهــی بــا مشــارکت بهــره بــرداران و تشــکل های مردمــی در‬ ‫‪ ۹‬ماهــه امســال انجــام شــد‪.‬‬ ‫مهــرداد فالحــی تصریــح کــرد‪ :‬امســال توســعه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از عرصــه منابــع طبیعــی اســتان‬ ‫ابــاغ و ایجــاد تعهــد شــد و در ایــن طــرح کــه بــا مشــارکت‬ ‫مرتعــداران انجــام شــد تاکیــد بــر کشــت گیــاه باریجــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح تــا پایــان امســال ادامــه دارد و بیشــترین‬ ‫ســطح گیاهــان دارویــی در ایــن خطــه خصوصــا گیــاه باریجــه در‬ ‫شهرســتان هــای گرمــه بــا ‪ ۴۵۰‬هکتــار اســت ضمــن اینکــه امســال‬ ‫از محــل اعتبــارات اســتانی ‪ ۲۱‬میلیــارد و ‪ ۴۷۰‬میلیــون ریــال جهــت‬ ‫برنامــه هــای اجرایــی در حــوزه مرتــع اســتان ابــاغ شــده اســت و‬ ‫اجــرای بــذرکاری و تهیــه بــذر بــا ایــن اعتبــار انجــام مــی شــود‪.‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪695‬‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫فرماندار بندر ترکمن‬ ‫بدون وقفه تالش برای الیروبی‬ ‫خلیج گرگان ادامه دارد‬ ‫فرمانــدار بنــدر ترکمــن گفــت‪ :‬بــرای کاهــش‬ ‫اســیب های زیســت محیطــی ناشــی از خشــکی‬ ‫دائمــی ایــن پهنــه ابــی مطالبــه ‪ ۳۵‬ســاله مــردم‬ ‫گلســتان و اقــدام جهــادی دولــت الیروبــی خلیــج‬ ‫گــرگان بــود کــه تــاش بــرای تکمیــل ان بــدون وقفــه‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالغفور غــراوی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن طــرح مهــم و تاثیرگــذار بــا ‪ ۴۸‬دســتگاه‬ ‫ماشــین االت بــه پیشــرفت فیزیکــی بیــش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫رســیده و در حــال تــاش همزمــان بــرای الیروبــی و‬ ‫بازکــردن راه ابــی ایــن خلیــج بــا دریــای خــزر هســتند‪.‬‬ ‫پــس از حضــور رئیــس جمهــور در اســفند مــاه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در خلیــج گــرگان‪ ،‬مرحلــه نخســت این عملیات‬ ‫بــا دســتور فــوری وی اغــاز الیروبــی و رســوب برداری‬ ‫از کانال هــای س ـه گانه منطقــه را صــادر کــرد و پــس‬ ‫از مــدت کوتاهــی بــا هماهنگــی ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانــوردی بــه عنــوان مجــری و قــرارگاه ســازندگی‬ ‫خاتم االنبیــا بــه عنــوان پیمانــکار‪ ،‬اغــاز شــد کــه بــرای‬ ‫انجــام ان از اواخــر مــرداد مــاه چندیــن دســتگاه‬ ‫ماشــین االت ســنگین بــرای الیروبــی وارد کانــال‬ ‫اشــوراده شــدند‪.‬‬ ‫بــا وجــود توجــه دولــت ســیزدهم بــرای نجــات خلیــج‬ ‫گــرگان بــه مطالبه مردم گلســتان‪ ،‬مدنظر قــرار دادن‬ ‫پایــش لحظـه ای تغییــرات خلیــج گــرگان و اســتفاده‬ ‫از ایــن داده هــا در اجــرای طرح هــای نجات بخشــی‪،‬‬ ‫همــراه کــردن جوامــع محلــی بــرای مشــارکت و‬ ‫اســتفاده از ارتباطــات بین المللــی در ســطح ملــی و‬ ‫اســتانی بــه ویــژه بــا کشــورهای همســایه خــزر و بــه‬ ‫ویــژه روســیه مــورد تاکیــد عالقه منــدان بــه محیــط‬ ‫زیســت اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگترین مخازن اب شــیرین‬ ‫متصــل بــه دریــای خــزر هســت و تــداوم زندگــی‬ ‫بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن‬ ‫بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی‬ ‫از جملــه کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪،‬‬ ‫شــکار بی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن کانال هــای ابرســان‪،‬‬ ‫افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش ماهــی‬ ‫در بــاال دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن‬ ‫شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت تــاش بــرای حــل‬ ‫ان را جدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار بنــدر ترکمــن بــه فرارســیدن دهه فجر اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬دهــه فجــر امســال ‪ ۵۳‬طــرح عمرانــی‬ ‫و ‪ ۳۰‬طــرح اقتصــادی بــا اعتبــار ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۷‬میلیــارد‬ ‫ریــال در ایــن شهرســتان امــاده بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫به گفته وی در این ایام همچنین ســاخت ‪ ۱۰‬طرح‬ ‫عمرانــی بــا اعتبــار ‪ ۶۶۷‬میلیــارد ریــال در بندرترکمــن‬ ‫اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بهــره بــرداری از بخشــی از مســیر راه اهــن در‬ ‫روســتای قره تپه‪ ،‬اســفالت بخشــی از مســیر ترکمن‬ ‫ اق قــا‪ ،‬اســفالت ترکمــن ‪ -‬گمیشــان‪ ،‬افتتــاح‬‫مدرســه روســتای پنــج پیکــر‪ ،‬افتتــاح ســه واحــد‬ ‫تولیــدی شــامل نایلــون‪ ،‬خشــکبار و چســب بتــن و‬ ‫کاشــی و گازرســانی بــه ســه واحــد صنعتــی را ازجملــه‬ ‫طرح هــای امــاده بهره بــرداری بندرترکمــن در دهــه‬ ‫فجــر امســال برشــمرد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی‬ ‫ترکمــن هــم گفــت ‪ :‬اجــرای ‪ ۲۷۵‬برنامــه متنــوع‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی ویــژه گرامی داشــت چهــل و‬ ‫چهارمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی در ایــن‬ ‫شهرســتان تــدارک دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫تخریب بناهای غیرمجاز در‬ ‫حریم و بستر گرگانرود‬ ‫دادســتان گنبــدکاووس از ازادســازی بیــش از ‪ ۲‬هزارمترمربــع از حریــم و بســتر رودخانــه‬ ‫گرگانــرود خبــر داد‪.‬‬ ‫حســینعلی ایــزد گفــت‪ 11 :‬بنــای غیرمجــاز ســاخته شــده در حریــم و بســتر رودخانــه‬ ‫گرگانــرود بــه مســاحت بیــش از ‪ ۲‬هــزار مترمربــع تخریــب شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه ســازندگان ایــن بناهــای غیرمجــاز هــم ‪ ،‬فرصــت داده شــد تــا اهــن االت و‬ ‫نخالــه هــای حاصــل از قلــع و قمــع ایــن بناهــا را از حریــم و بســتر رودخانــه خــارج کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان ایــزد افــزود‪ :‬در راســتای تبصــره ‪ ۴‬مــاده ‪ ۲‬قانــون توزیــع عادالنــه اب‪ ،‬ســاخت‬ ‫و ســاز و تجــاوز بــه حریــم و بســتر رودخانــه هــا ممنــوع اســت و امــور اب مکلــف اســت‬ ‫بــدون طــی تشــریفات قانونــی‪ ،‬بناهــای غیرمجــاز را تخریــب کننــد‪.‬‬ ‫به صورت مستقیم هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر صاحب‬ ‫شغلمی شوند‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان گفــت‪:‬در اســتان بــرای اجرا و توســعه زیرســاخت های‬ ‫ضــروری بخش هــای گوناگــون در ســالجاری ‪ ۶.۶‬میلیــون دالر ســرمایه خارجــی جــذب شــد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن میــزان ســرمایه نســبت بــه جــذب ‪ ۶۰‬میلیــون‬ ‫دالر ســرمایه خارجــی دیگــر نیــز در دســت پیگیــری قــرار دارد کــه در حــال طــی مراحــل پایانــی ان‬ ‫کــه همــان رفــع موانــع بانکــی اســت مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خبــر از راه انــدازی پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری در گلســتان داد و گفــت‪ ۴۰ :‬مجــوز‬ ‫ســرمایه گذاری در اســتان از طریــق فعــال شــدن ایــن ســامانه صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای برخــی طرح هــای زیربنایــی گفــت‪ :‬طــرح شیرین ســازی ‪ ۷۲‬میلیــون متــر‬ ‫مکعب اب دریای خزر صادر شــده و مکان برداشــت این مقدار اب در ســواحل خزر در مجاورت‬ ‫بنــدر خواجــه نفس مشــخص شــد‪.‬‬ ‫ن هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار گلســتان در جلســه پیش روی مجمع عمومی بورس‬ ‫معاو ‬ ‫خبر از افزایش ســرمایه مجتمع پتروشــیمی گلســتان داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رییــس جمهــور تاکیــد دارد کــه مشــکل مجتمع پتروشــیمی گلســتان در زمانی کوتاه‬ ‫تعییــن تکلیــف و مراحــل تکمیــل ان به ســرعت اغاز شــود‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه وی بــا اجــرای ایــن طــرح تولیــد ناخالــص اســتان ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد تومــان افزایــش‬ ‫می یابــد و هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم صاحــب شــغل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬قبــل از دهــه فجــر امســال تکلیــف هیــات مدیــره و مدیرعامــل منطقــه ازاد تجــاری‬ ‫اینچــه بــرون گنبــدکاووس تعییــن تکلیــف می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اساســنامه منطقــه ازاد تجــاری اینچــه بــرون گنبــدکاووس تاییــد شــده و اجــرای‬ ‫ان بــا ســرعت در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه قطــب تولیــد طیــور کشــور‪ ،‬گلســتان مــی باشــد گفــت‪ :‬تامیــن‬ ‫بــرق و گاز و حمایــت بانکــی‪ ،‬بعنــوان یکــی از چالش هــای تولیــد طیــور اســت کــه درایــن بخــش با‬ ‫جدیــت از تولیــد حمایــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اختیــار دارنــد از ایــن طــرح اســتقبال کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط خشکســالی و کاهــش منابــع اب‪ ،‬ایجــاد گلخانــه هــا‬ ‫بســتری مناســب بــرای افزایــش تولیــد و بــاال بــردن درامــد کشــاورز و همچنیــن بهــره وری از اب‬ ‫اســت کــه در ایــن راســتا انــان را مــورد حمایــت قــرار خواهیــم داد‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۴۲‬طرح در بخش کشاورزی‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛‬ ‫برای ایجاد گلخانه های کوچک‬ ‫‪ ۲۱۵‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫تخصیص یافت‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همزمــان بــا گرامیداشــت دهــه‬ ‫مبــارک فجــر‪ ۴۲ ،‬طــرح کشــاورزی بــا صــرف ‪ ۲۸۳‬میلیــارد تومــان اعتبــار در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــه بهــره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫محمــدزاده افــزود‪ :‬از مجمــوع ایــن طــرح هــا ‪ ۳۶‬مــورد بهــره بــرداری و همچنین کلنــک ‪ ۶‬طرح‬ ‫نیــز بــه زمیــن زده خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بیشــترین طــرح هــای مــورد بهــره بــرداری شــامل ‪ ۱۴‬طــرح مربــوط بــه بخــش‬ ‫اب و خــاک بــوده کــه ابیــاری تحــت فشــار از ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای ابیاری نویــن در ‪۳۲۵‬‬ ‫هکتــار‪ ،‬اجــرای هفــت کیلومتــر لولــه گــذاری و یک هــزار و ‪ ۵۶۰‬متــر مالیروبــی قنــوات از جملــه‬ ‫مهــم تریــن طــرح هــا در بخــش اب و خــاک اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســه طــرح در بخــش امــور دام‪،‬‬ ‫دو واحــد کارخانــه خــوراک دام‪ ،‬ایجــاد مزرعــه پــرورش ماهــی‪ ۱۳ ،‬طــرح گلخانــه ای از دیگــر‬ ‫طرح هــای قابــل بهــره بــرداری در دهــه مبــارک فجــر اســت و بــا بهــره بــرداری از طــرح هــای‬ ‫بخــش کشــاورزی بــرای یک هــزار و ‪ ۷۴۰‬نفــرا شــتغال ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۲۷‬هزار راس دام از روستاییان‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۱۵ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای‬ ‫ســاخت گلخانه هــای کوچــک زیــر ‪ ۲۰۰‬متــر مربــع در روســتاهای ایــن اســتان در راســتای ایجــاد‬ ‫مشــاغل خانگــی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده در نشســت بــا خبرنــگاران ایــن اســتان اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میزان تســهیالت با‬ ‫ســود چهار درصد و هفت ســاله به روســتاییان برای اجرای گلخانه در محوطه خانه هایشــان‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــرای کمــک بــه ایــن قشــر بــا شــرکت هایــی هماهنــگ کــرده ایم‬ ‫تــا ســاخت و ســاز ان را نیــز بــر عهــده بگیرند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن شــرکت هــا تمامــی اقدامــات الزم بــرای ســاخت ســازه را انجــام خواهنــد داد‬ ‫حتــی در فــروش محصــول نیــز بــه مجریــان کمــک خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫محمــدزاده از تمامــی بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی خواســت تــا اگــرا زمیــن مــورد نظــر را در‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312008002925‬تاریــخ ‪ 1401/09/21‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 1401114412008000097‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای حمیــد نویدبخش فرزند انــه دردی به‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 92‬و کــد ملــی ‪ 4979984746‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 267.13‬متر مربع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانده ششــدانگ پالک شــماره ‪ -3‬اصلی واقع در اراضی کســلخه بخش‬ ‫‪- 7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 13919 :‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪ 1401/10/24‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/09‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫محمــد زاده افــزود‪ :‬در راســتای حمایــت از بهــره بــرداران بخــش دامــی در ســال جــاری ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫راس دام ســبک و ســنگین از روســتاییان این اســتان خرید حمایتی شــد که از این تعداد ‪۷۰۰‬‬ ‫راس دام ســنگین و مابقی دام ســبک اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا ‪ ۶۸۸‬تــن گوشــت منجمــد در ســردخانه هــای ایــن اســتان ذخیره و با‬ ‫توجــه بــه نیــاز اســتان‪ ،‬توزیــع خواهــد شــد‪ .‬در راســتای تنظیــم بــازار و حمایــت از مصرف کننده‬ ‫تاکنــون در دو مرحلــه نیــز شــامل ‪ ۱۵۶‬و ‪ ۳۰۰‬تــن توزیع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش از کاهــش ‪ ۱۱‬درصــدی جمعیــت دام در اســتان نیــز خبــر‬ ‫داد و تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت نهــاده هــای دامــی دامــداران بعضــا بــه اجبــار‬ ‫دام هــای خــود را بــه فــروش رســاندند‪.‬‬ ‫محمــد زاده اظهــار کــرد‪ :‬در ســال گذشــته دو میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک در اختیــار‬ ‫بهــره بــرداران قــرار داشــت کــه اینــک بــه دو میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار راس دام رســیده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــری ‪ ۳۴۴‬هزار هکتار عرصــه کشــاورزی دارد که‬ ‫از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار کشــتزار اســت و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخش کشــاورزی‬ ‫در این حوزه فعالیت می کنند‪ ،‬این اســتان بیشــترین شــاغل در بخش کشــاورزی را دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای ســید حمید حســینی کریم ابادی فرزند ســیدعلی اکبر‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شناســنامه ‪ 93‬شــماره ملــی ‪ 2122530324‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000256‬در ششــدانگ‬ ‫یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت کل ششــدانگ ‪ 110‬متر مربع قســمتی از پالک ‪3866‬فرعی از ‪107‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الــف‪ 13980 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/11/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/25 :‬‬ ‫حجت الله تجری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫برای دیده شدن با ما تماس بگیرید ‪021-91013453‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪695‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫در تامین زمین بیمارستان گنبدکاووس‬ ‫بنیادمستضعفانهمکاریکند‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر گنبــدکاووس به عنــوان یــک کار عام المنفعــه بــرای تامیــن‬ ‫زمیــن مــورد نیــاز ســاخت بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی ایــن شهرســتان مــرزی از متولیــان‬ ‫بنیاد مســتضعفان انقالب اســامی گلســتان خواســت در راســتای ارتقای ســامت عمومی‬ ‫و درمــان مــردم شــرق اســتان همــکاری کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رســول پایــدار اظهــار داشــت‪ :‬بنیــاد مســتضعفان از حــدود ‪۲‬‬ ‫ســال پیــش بــه دنبــال تفکیــک یــک قطعــه زمیــن هشــت هکتــاری (کارخانه پنبــه نظــام اباد)‬ ‫واقــع در ورودی شــهر گنبــدکاووس بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در کمیســیون مــاده پنــج اســتان گلســتان فراینــد اداری‬ ‫تغییــر کاربــری ایــن زمیــن انجــام شــده افــزود‪ :‬بــه ســبب نیــاز شهرســتان بــه زمینــی بــرای‬ ‫ســاخت بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی‪ ،‬اعضــای شــورای شــهر هــم پیگیــر تحقــق خواســته‬ ‫بنیــاد مســتضعفان بودنــد‪.‬‬ ‫پایــدار ادامــه داد ‪ :‬ســهم شــهرداری گنبــدکاووس حــدود چهــار هکتــار از محــل تغییرکاربــری‬ ‫و تفکیــک زمیــن اشــاره شــده می باشــد کــه بــرای احــداث بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تختخوابــی انــرا‬ ‫در روستاهای‬ ‫خراسان شمالی افزون‬ ‫بر ‪ ۹‬هزار شغل ایجاد شد‬ ‫رو نمایی از نخستین کتابخانه‬ ‫صوتی هالل احمر در گلستان‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان از رونمایــی نخســتین کتابخانــه صوتــی‬ ‫جمعیــت هــال احمــر در گلســتان در اســتانه فرارســیدن دهــه مبــارک فجــر خبــر داد‪.‬‬ ‫قاســم غریــب ابــادی گفــت‪ :‬بــا پیشــرفت تکنولــوژی از یــک ســو و گســترش فضــای مجــازی‬ ‫از ســوی دیگــر و بــا هــدف ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی و بــاال بــردن ســرانه کتابخوانــی طــرح‬ ‫ابتــکاری راه انــدازی کتابخانــه صوتــی توســط جوانــان هــال احمــر گلســتان و عضــو کمیتــه‬ ‫اندیشــه ورز هــال احمــر گــرگان بــه مرحلــه اجــرا درامــد‪.‬‬ ‫غریــب ابــادی افــزود‪ :‬ایــن کتابخانــه بــه صــورت انتشــار فایــل صوتــی ‪ ۲‬کتــاب در مــاه در‬ ‫فضــای مجازی«بلــه» بــا موضوعــات مختلــف کســب و کار‪ ،‬روانشناســی‪ ،‬توانمنــدی ســازی‬ ‫فــردی‪ ،‬مذهبــی‪ ،‬اجتماعــی و رمــان و داســتان همــراه بــا برگــزاری مســابقه و اهــدای جوایــز‬ ‫بــه اجــرا در مــی ایــد‪.‬‬ ‫قاســم غریــب ابــادی اظهــار کــرد‪ :‬کار فرهنگــی بــا ارزش اســت و کتــاب محــور و شــاخصه‬ ‫توســعه و پیشــرفت در هــر کشــوری اســت‪ .‬کتابخانــه صوتــی ضمــن اســتفاده بهینــه از‬ ‫فضــای مجــازی بــه توســعه فکــری افــراد بــه ویــژه جوانــان کــه مخاطبــان اصلــی فضــای‬ ‫مجــازی هســتند کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬راه انــدازی کتابخانــه صوتــی بــا عنــوان ســرزمین کتــاب‪ ،‬هــال بوکنــد‬ ‫از اتفاقــات بســیار خوبــی اســت کــه مــا از ان حمایــت مــی کنیــم و بــه دنبــال کشــوری کــردن‬ ‫ایــن طــرح فرهنگــی هســتیم‪ .‬مــن از جوانــان مــی خواهــم کتــاب خوانــدن را جــزو برنامــه‬ ‫روزانــه خــود بگذرارنــد و در فضــای مجــازی هــم فعالیــت هــای درســت و بــا ارزش را منتشــر‬ ‫کننــد و از ایــن فضــای بــه نفــع رشــد خــود بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معــاون کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬اکنــون تســهیالت مشــاغل روســتایی از محــل بازپرداخت اقســاط تســهیالت به‬ ‫متقاضیــان جدیــد پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۳۱ :‬میلیــارد و ‪ ۴۰‬میلیــون تومــان بــرای اجــرای ‪ ۲۷‬طــرح در ‪ ۹‬ماهــه‬ ‫امســال پرداخــت و اشــتغال ‪ ۱۴۰‬نفــر را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش در نواحــی صنعتــی اســتان طرح هــای زیــادی در حــوزه فــراوری‬ ‫گیاهــان دارویــی‪ ،‬تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت کشــاورزی و دامــی و بســته بنــدی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معــاون کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۹ :‬هــزار و ‪ ۱۰۸‬شــغل از زمــان اغــاز طــرح اشــتغال پایــدار روستایی(ســال ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫تاکنــون بــا اســتفاده از تســهیالت ارزان قیمــت در روســتاهای اســتان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫محمــد اربابــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تســهیالت در قالــب پنــج هــزار و ‪ ۵۳۴‬طــرح بــه‬ ‫ارزش ‪ ۵۱۸‬میلیــارد تومــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن تســهیالت در بخــش هــای مختلــف دامــداری‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و خدمــات بــا عاملیــت چهــار بانــک توســعه تعــاون‪ ،‬پســت بانــک‪ ،‬کشــاورزی و صنــدوق‬ ‫کارافرینــی امیــد در اختیــار متقاضیــان قــرار گرفت‪.‬‬ ‫اربابــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اشــتغالزایی در روســتاها و مناطــق عشــایری از ســال ‪۹۷‬‬ ‫در اولویــت وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی قــرار گرفــت و ایــن تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت بــا ســود چهــار درصــد بــرای مناطــق مــرزی و ‪ ۶‬درصــد برای مابقی مناطق اســتان‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ارزان بــودن تســهیالت روســتایی و عشــایری موجــب شــده اســت تــا رغبــت‬ ‫و تقاضــا بــرای دریافــت ایــن اعتبــارات زیــاد باشــد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۲۷‬طرح اشتغالزایی در ‪ ۹‬ماهه امسال‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بصــورت ‪ ۹۹‬ســاله بــدون چشم داشــت و باهــدف بهبــود و ارتقــای وضعیــت فضاهــای‬ ‫بیمارســتانی ایــن شهرســتان در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬بــرای ســاخت بیمارســتان ‪۴۰۰‬‬ ‫تخت خوابــی ایــن زمیــن مــورد تاییــد دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬با وجود پیگیری های انجام شــده توســط شــهرداری و تقاضای اولیه بنیاد‬ ‫مســتضعفان بــرای تفکیــک زمیــن هشــت هکتــاری متولیــان ایــن نهــاد از ارائــه نقشـه های‬ ‫تفکیکــی جهــت انجــام فرایندهــای قانونــی خــودداری کردند‪.‬‬ ‫پایــدار گفــت‪ :‬حــدود یــک دهــه اســت کــه مجــوز ســاخت ایــن بیمارســتان صــادر شــده اما به‬ ‫خاطــر تامیــن نشــدن زمیــن هنوز اجرا نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــهرداری در داخــل و حومــه شــهر گنبــدکاووس زمیــن مناســبت بــا ابعــاد‬ ‫مدنظــر دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــرای ســاخت ایــن بیمارســتان در اختیــار نــدارد‪.‬‬ ‫مطابــق اعــام متولیــان بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‪ ،‬موافقــت اصولــی ســاخت‬ ‫بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی ایــن شهرســتان در تاریــخ ‪ ۱۹‬فروردیــن ‪ ۹۳‬صــادر شــده و ‪۷۲‬‬ ‫مــاه اعتبــار داشــت کــه پــس از ان بــه مــدت یکســال تمدیــد شــد امــا بــه ســبب عــدم تامیــن‬ ‫زمیــن مناســب تاکنــون اجرایــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫مجمــوع تخت هــای بیمارســتانی فعــال گنبــدکاووس در هفــت بیمارســتان دولتــی و‬ ‫خصوصی این شهرســتان حدود ‪ ۸۰۰‬تخت اســت که جوابگوی مردم گنبدکاووس و اهالی‬ ‫شــرق گلســتان کــه بیشــتر از خدمــات درمانــی ایــن شهرســتان اســتفاده می کننــد‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت با توجه به بســیار قدیمی و مســتهلک بودن ســاختمان ســه بیمارســتان‬ ‫شــهدای ‪ ۱۲‬دی‪ ،‬طالقانــی و شــهید مطهــری گنبــدکاووس در ایــن شهرســتان چــاره ای بجــز‬ ‫ســاخت بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابی نیســت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کائنات‪ :‬قطع اینترنت‬ ‫راهکاری برای جلوگیری از‬ ‫تقلب در کنکور‬ ‫علــم تــاج‪ :‬امســال کــه جــواب نــداد انشــالله ســال بعد‬ ‫گوشــی هــا را هــم یــک مــاه توقیــف مــی کنند!‬ ‫ارمــان ملــی‪ :‬مهــدی امــد؛ فائــزه مانــد‪ 52 /‬مــاه حبس‬ ‫بــرای دختــر ایــت الله هاشــمی‬ ‫علم تاج‪ :‬عجب‪...‬‬ ‫جمهــوری اســامی‪ :‬امیرعبداللهیان‪ :‬توافــق برجام در‬ ‫دســترس است‬ ‫علــم تــاج‪ :‬غــام همــت انــم کــه زیــر چــرخ کبــود ‪/‬‬ ‫هنــوز منتظــر میــوه هــای برجــام اســت!‬ ‫تابنــاک‪ :‬نماینــده مجلــس‪ :‬هــر هجمــه ای بــه‬ ‫صداوســیما در راســتای طراحــی رســانه های غربــی ‬ ‫ا ســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬هــر هجمه ای؟‬ ‫تابنــاک‪ :‬چمــران‪ :‬جهــت قناعــت بــرای اعضــای‬ ‫شــورا ماشــین خریــداری نکردیــم‬ ‫علــم تــاج‪ :‬در عــوض بــه دختر عضو شــورا ماهی ســی‬ ‫میلیون حقــوق دادیم!‬ ‫فــارس‪ :‬گــزارش ‪ 9‬ماهــه شــرکت ایــران خــودرو کــه در‬ ‫ســامانه کــدال منتشــر شــده اســت نشــان مــی دهــد‬ ‫ایــن شــرکت پــس از ســال هــا زیاندهــی‪ ،‬در ‪ 9‬مــاه‬ ‫ابتــدای ســال جــاری بــه ازای هــر ســهم ‪ 4‬ریــال ســود‬ ‫شناســایی کــرده اســت‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬عجــب ‪ ...‬یعنــی بــا پــژو پــارس ‪500‬‬ ‫میلیونــی و تنــدر نــود ‪ 800‬میلیونــی تــازه ‪ 4‬ریــال ســود‬ ‫کــرده انــد؟!‬ ‫فــارس‪ :‬دســتگیری ســتاره ســابق بارســلونا توســط‬ ‫پلیــس‬ ‫علــم تــاج‪ :‬مگــر مدیــر عامــل بارســلونا تــو ماشــینش‬ ‫ســند نداشــت وثیقــه بــذاره؟‬ ‫ایران‪ :‬وام صد میلیونی برای فرهنگیان‬ ‫علــم تــاج‪ :‬مــا نفهمیدیــم چــرا ایــران از وام هــای‬ ‫میلیــاردی کارکنــان بانــک هــا چیــزی نمــی نویســد!‬ ‫شــهر خبــر‪ :‬معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رییــس‬ ‫ســازمان تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویج کشــاورزی گفت‬ ‫‪ :‬ســاالنه حــدود ‪۲۵‬درصــد از مــواد غذایــی تولیــدی‬ ‫کشــور تبدیــل بــه ضایعــات شــده کــه بدیــن نحــو غذای‬ ‫‪۲۴‬میلیــون ایرانــی دورریــز مــی شــود‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬مــرد حســابی روزی ‪ 50‬میلیــون نــان لــواش‬ ‫گــم مــی شــود کســی خیالــش هــم نیســت؛ بعــد شــما‬ ‫صحبــت از دور ریــز غــذای ‪ 24‬میلیــون نفــر در ســال‬ ‫مــی کنیــد؟!‬ ‫شــهر خبــر‪ :‬اســقاط موتورســیکلت و خودروهــای‬ ‫فرســوده بــا رونــد فعلــی ‪ ۴۵۰‬ســال طــول می کشــد‬ ‫علم تاج‪ :‬چشم روی هم بگذارید ‪ 450‬سال امده!‬ ‫شــهر خبــر‪ :‬مدیــر عامــل ایــران خــودرو‪ :‬مــردم‪،‬‬ ‫خودروســاز و دولــت همگــی از رونــد عرضــه خــودرو در‬ ‫بــورس راضــی هســتند‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬داداش بــه مــرگ گرفتیــد کــه مــردم بــه تــب‬ ‫راضــی شــده انــد‪ .‬وگرنــه ارابــه چندصــد میلیونــی بــاب‬ ‫میــل هیــچ ادم عاقلــی نیســت!‬ ‫تابنــاک‪ :‬جــواد الریجانــی‪ :‬جســد برجــام اگــر دفــن مــی‬ ‫شــد‪ ،‬اینگونــه بــو نمــی داد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬واال اخــوی جنابعالــی برجــام را بیســت‬ ‫دقیقــه ای تصویــب کــرد‪ ،‬االن بــد بــو شــده!‬ ‫ارمــان ملــی‪ :‬علیرضــا پــاک فطــرت‪ :‬لــو رفتــن ســواالت‬ ‫ممکــن اســت کار ضــد انقــاب باشــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بــاز خوبه گردن اســتکبار جهانی و امریکای‬ ‫جنایتکار نیفتاد!‬ ‫ایران‪ :‬اینترنت قطع؛ کنکور امن‬ ‫علم تاج‪ :‬مطمئن هستید تقلب نشده است؟‬ ‫فرارو‪ :‬باســتان شناســان به کشــفی تازه دست یافتند‪/‬‬ ‫چگونه خر ها مســیر تاریخ بشــر را تغییر دادند!‬ ‫علــم تــاج‪ :‬جــن کــم بــود یــک نفــر هــم از روی دیــوار‬ ‫پریــد!‬ ‫برای دیده شدن با ما‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪695‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪1‬‏‪.‬‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪2‬‏‪.‬‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪3‬‏‪.‬‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪4‬‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪5‬‏‪.‬‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫از چه سنی‬ ‫شیر گاو برای‬ ‫کودک مناسب‬ ‫است؟‬ ‫داود توســلی نــوروزی ‪ -‬شــیر گاو خــواص و مزایــای بســیاری‬ ‫بــرای ســامت بــدن بــه همــراه دارد‪ ،‬اما برای برخــی از والدین‬ ‫ســوال اســت کــه ایــا شــیر گاو بــرای کــودکان نوپــا و نــوزادان‬ ‫هــم مفیــد اســت؟‬ ‫خــوردن شــیر گاو در کــودکان از رده ســنی مشــخصی بایــد‬ ‫اغــاز شــود‪ .‬گاهــی ایــن ســوال در ذهــن پیــش مــی ایــد کــه‬ ‫ایــا شــیرگاو پرچــرب و یــا کــم چــرب می توانــد بــرای کــودک‬ ‫ایجــاد حساســیت کنــد و یــا اینکــه جایگزینــی بــرای شــیر مــادر‬ ‫باشــد یــا نــه؟‬ ‫شــیر گاو بــرای رژیــم غذایــی کــودک در حــال رشــد عالــی‬ ‫اســت‪ .‬در حالــی کــه برخــی والدیــن از شــیر بــه عنــوان یــک‬ ‫مــاده بــرای تهیــه غــذا بــرای شــیرخوار اســتفاده مــی کننــد‬ ‫برخــی دیگــر بــه ویــژه ان را بــرای تغذیــه در نظــر مــی گیرنــد‬ ‫امــا ایــا شــیر گاو بــرای نــوزادان و کــودکان نوپــا مفیــد اســت؟‬ ‫اگــر بلــه چــه زمانــی و چــه مقــدار می توانیــد شــیر دهیــد تــا از‬ ‫عــوارض جانبــی جلوگیــری کنیــد؟‬ ‫کودکان چه زمانی می توانند شیر گاو مصرف کنند؟‬ ‫نــوزادان می تواننــد شــیر گاو را از یــک ســالگی مصــرف کننــد‬ ‫زمانــی کــه بــدن انهــا می توانــد بــه راحتــی انــواع مختلفــی از‬ ‫مــواد غذایــی را هضــم کنــد‪.‬‬ ‫چــرا کــودکان نمــی تواننــد زودتــر از یکســال از شــیر گاو‬ ‫مصــرف کننــد؟‬ ‫طبــق نظریــه اکادمــی اطفــال امریــکا کودکانــی کــه زیــر ‪۱۲‬‬ ‫مــاه ســن دارنــد نمی تواننــد شــیر گاو را همچــون شــیر مــادر‬ ‫هضــم کننــد زیــرا شــیر گاو همچنیــن دارای غلظــت باالیــی‬ ‫از پروتئیــن و مــواد معدنــی اســت کــه می توانــد کلیه هــای‬ ‫شــیرخوار را تحــت فشــار قــرار دهــد‪.‬‬ ‫معــده و کلیه هــای کــودک بعــد از ‪ ۱۲‬ماهگــی قوی تر می شــوند‬ ‫و این یک زمان ایده ال برای اســتفاده از شــیر گاو اســت‪.‬‬ ‫فواید استفاده از شیر گاو برای کودکان چیست؟‬ ‫شــیر گاو سرشــار از مــواد مغــذی اســت و فوایــد زیــر را بــرای‬ ‫کــودک بــه همــراه دارد کــه عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کمــک بــه رشــد ماهیچــه هــا‪ :‬شــیر گاو از میــزان پروتئیــن‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت کــه نــوزادان بــه وفــور بــرای رشــد‬ ‫عضــات نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫‪ . ۲‬کمــک بــه گــردش خــون‪ :‬مصــرف منظــم شــیر بــرای ثبات‬ ‫فشــار خــون مفیــد اســت کــه بــه نوبــه خــود می توانــد بــه نفــع‬ ‫سیســتم گــردش خــون کلی باشــد‪.‬‬ ‫‪ . ۳‬کمــک بــه پیشــرفت عصــب‪ :‬شــیر گاو حــاوی لیپیدهایــی‬ ‫بــه نــام فســفولیپیدها و گلیکوســفینگلیپیدها اســت کــه در‬ ‫رشــد ســلول های عصبــی نقــش اساســی دارنــد‪ .‬کارشناســان‬ ‫اظهــار داشــتند کــه ایــن چربی هــا می تواننــد بــرای رشــد ســالم‬ ‫مغــز نــوزاد مفیــد باشــند‪.‬‬ ‫‪ . ۴‬کمــک بــه ســامت اســتخوان هــا‪ :‬مصــرف منظــم شــیر‬ ‫گاو بــه بــدن کــودک کمــک می کنــد تــا میــزان کلســیم مــورد‬ ‫نیــاز ان تامیــن شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کمــک بــه حفــظ ســامت عمومــی کــودک‪ :‬شــیر حــاوی‬ ‫مقــداری کمــی از تقریبــا همــه ریــز مغذی هــا و ویتامین ها اســت‬ ‫کــه باعــث می شــود مــاده غذایــی کاملــی بــرای نــوزادان باشــد‪.‬‬ ‫چگونــه مــی تــوان شــیر گاو مناســب بــرای نــوزادان‬ ‫انتخــاب کــرد؟‬ ‫ پاســتوریزه و اســتریل شــده‪ :‬پاستوریزاســیون زمانــی‬‫اســت کــه شــیر بــرای مدتــی در دمــای بــاال گــرم می شــود و‬ ‫ســپس بــه ســرعت خنــک می شــود تــا باکتری هــا و ســایر‬ ‫میکروارگانیســم های موجــود در شــیرکم شــود‪.‬‬ ‫اســتریل کردن فرایندی اســت که کلیه میکروارگانیسم های‬ ‫موجــود در شــیر را از بیــن می بــرد و همیــن امــر باعــث‬ ‫می شــود شــیر اســتریلیزه بهترین گزینه برای نوزادان باشــد‪.‬‬ ‫می توانیــد شــیر پاســتوریزه را در صــورت عــدم دسترســی بــه‬ ‫شــیر اســتریل اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ تقویــت شــده‪ :‬شــیر بــه خــودی خــود حــاوی مــواد مغــذی‬‫زیــادی اســت امــا مــواد مغــذی اضافــه شــده می تواننــد ارزش‬ ‫غذایــی ان را بــاال بــرد کــه چنیــن فراینــدی تقویــت نامیــده‬ ‫می شــود‪ .‬شــیر گاو غنــی شــده بــا ویتامین هــا را انتخــاب کنید‬ ‫بــه خصــوص ویتامیــن دی‪ .‬تقویــت کــردن شــیر بــه کــودک‬ ‫کمــک می کنــد تــا مــواد غذایــی ضــروری در رژیــم غذایــی خــود‬ ‫را دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــا مــی توانیــد شــیر گاو کــم چــرب و بــدون چربــی را بــه‬ ‫کــودک بدهیــد؟‬ ‫خیــر‪ .‬شــما همیشــه باید شــیر گاو پرچــرب برای کــودک خود‬ ‫انتخاب کنید‪.‬‬ ‫در بخــش هــای مربــوط بــه نــکات تغذیــه ای کــودکان در‬ ‫نمنــاک بارهــا گفتــه ایــم کــه نــوزادان بــه چربــی احتیــاج دارنــد‬ ‫و شــیر بــدون چربــی و کــم چــرب (‪ ٪۲-۱‬چربــی) حــاوی چربــی‬ ‫بســیار کمــی بــرای تامیــن نیــاز غذایــی نــوزاد اســت و عــاوه بــر‬ ‫ایــن شــیر هــای کــم چــرب حــاوی غلظــت باالیــی از پروتئیــن‬ ‫پتاســیم ســدیم و کلریــد اســت‪ ،‬کــه مــی توانــد کلیــه هــای‬ ‫کــودک را اذیــت کنــد‪.‬‬ ‫غلظــت ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی نیز در شــیر گاو کم چرب‬ ‫مقــدار کمــی می باشــد کــه شــیر پرچــرب را بــه گزینــه مناســب‬ ‫تــری بــرای نــوزاد تبدیــل می کنــد و کــودک شــما بعــد از ســن دو‬ ‫ســالگی می توانــد از انــواع شــیر کــم چــرب هــم مصــرف کنــد‪.‬‬ ‫چگونه مصرف شیر گاو را برای نوزادان شروع کنیم؟‬ ‫شــیر گاو هضــم ســختی دارد و بایــد بــه ارامــی مصــرف ان را‬ ‫شــروع کــرد‪ ،‬پــس از ابتــدا بــا مقادیــر کمــی شــروع می شــود‪ .‬در‬ ‫اینجــا نحــوه مصــرف شــیر گاو بــرای کــودک اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫ بــا مقادیــر کــم شــروع کنیــد‪ :‬کــودک شــما ممکــن اســت‬‫فــورا تمایلــی بــه شــیر گاو نداشــته باشــد بنابرایــن بــا یــک‬ ‫قاشــق غذاخــوری یــا جرعــه هــای کوچــک از طریــق یــک‬ ‫فنجــان شــروع کنیــد‪ .‬ایــن اجــازه می دهــد تــا کــودک بــه طعم‬ ‫شــیر گاو عــادت کنــد و بــا ان اشــنا شــود‪.‬‬ ‫ شــیر گاو را در یــک فنجــان جداگانــه قــرار دهیــد‪ :‬اولیــن‬‫بــاری کــه ان را بــه کــودک می دهیــد هیــچ مــاده غذایــی دیگــر‬ ‫را بــا شــیر گاو مخلــوط نکنیــد‪ .‬مقــداری شــیر را در یــک لیــوان‬ ‫جداگانــه بریزیــد و ان را بــه کــودک بدهیــد کــه ایــن بــه کودک‬ ‫اجــازه می دهــد تــا طعــم شــیر را بدانــد و بــه شــما امــکان‬ ‫می دهــد درک کنیــد کــه بــدن کــودک چگونــه بــه شــیر واکنش‬ ‫نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ کــم کــم مقــدار ان را افزایــش دهیــد‪ :‬اگر اولین لیوان شــیر‬‫را امــروز بــه کــودک داده ایــد قبــل از ادامــه یــک روز یــا دو روز‬ ‫صبــر کنیــد‪ .‬بــا غذاهــای دیگــر شــیر گاو را بــه کــودک بدهیــد و‬ ‫کــم کــم مقــدار ان را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫ ان را بــه عنــوان یــک وعــده غذایــی یــا نوشــیدنی درســت‬‫کنیــد‪ :‬شــیر را بــه عنــوان صبحانــه یــا وعــده غذایــی عصرانــه‬ ‫بــه کودک تــان بدهیــد‪ .‬شــیر گاو می توانــد بخشــی از برنامــه‬ ‫غذایــی روزانــه کــودک بــرای تامیــن نیازهــای او باشــد‪.‬‬ ‫ شــیر گاو مــی توانــد بخشــی جدایــی ناپذیــر از رژیــم غذایــی‬‫کــودک باشــد امــا میــزان مصــرف ان بــه کــودک بســتگی دارد‪.‬‬ ‫کودک به چه میزان می تواند از شیرگاو مصرف کند؟‬ ‫متخصصــان کــودکان بیــش از ‪ ۹۴۶‬میلــی لیتــر شــیر گاو را در‬ ‫روز بــرای نــوزادان توصیــه نمی کننــد‪ .‬مصــرف بیش از حد شــیر‬ ‫باعــث افزایــش کالــری کــودک شــده و فضــای کمــی بــرای ســایر‬ ‫غذاهــای جامــد مــورد نیــاز کــودک باقــی می گــذارد‪ .‬اگــر کــودک‬ ‫شــما بیــش ازایــن مقــدار نیــاز دارد می توانیــد گزینه هــای‬ ‫دیگــری ماننــد شــیر مــادر و یــا شیرخشــک بــه انهــا بدهیــد‪.‬‬ ‫ایــا دادن شــیر گاو بــه نــوزاد مــی توانــد مضراتــی هــم بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــد؟‬ ‫شــیر گاو می تواند برای نوزادان زیر ‪ ۱۲‬ماه مضر باشــد‪ .‬ممکن‬ ‫اســت کــه پوشــش داخلــی معــده و روده انهــا را تحریــک کــرده و‬ ‫باعــث ایجــاد مدفــوع خونیــن شــود‪ .‬خونریــزی شــدید می توانــد‬ ‫باعــث بــروز فقــر اهــن شــود کــه بــه نوبــه خــود می توانــد چندیــن‬ ‫مشــکل را ایجــاد کنــد‪ .‬بــرای جلوگیــری از ایــن امــر بهتــر اســت تــا‬ ‫قبــل از ‪ ۱۲‬ماهگــی از دادن شــیرگاو اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ایــا ممکــن اســت کــه کــودک نســبت به شــیر گاو حساســیت‬ ‫داشــته باشد؟‬ ‫بله‪ .‬حساســیت به شــیر گاو شــایعترین الرژی در بین کودکان‬ ‫نوپا و خردســال اســت که این عالئم الرژی عبارتند از‪:‬‬ ‫کهیرهای پوستی‬ ‫تهوع‬ ‫استفراغ‬ ‫گرفتگی شکم‬ ‫اسهال‬ ‫متورم شدن صورت‬ ‫بی حالی‬ ‫واکنش هــای الرژیــک شــدید می توانــد باعــث انافیالکســی‬ ‫شــود کــه بیمــاری بــا عالئــم جــدی بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وب گاه نمنــاک‪ ،‬بــرای جلوگیــری از ایجــاد یــک‬ ‫واکنــش الرژیــک شــیر گاو را در مقــدار کــم ابتــدا بــه کــودک‬ ‫بدهیــد و بــه تدریــج مقــدار ان را افزایــش دهیــد‪ .‬اگــر گمــان‬ ‫می کنیــد کــه کــودک حساســیت دارد از دادن شــیر بــه طــور‬ ‫کامــل خــودداری کنیــد و در غیــر ایــن صــورت بــه ارامــی مقدار‬ ‫شــیر مصرفــی را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫ایا کودک می تواند ماست و پنیر گاو مصرف کند؟‬ ‫بلــه‪ .‬کــودک شــما بعــد از ســن ‪ ۱۲‬ماهگــی می توانــد ماســت‬ ‫و پنیــر تهیــه شــده از شــیر گاو را مصــرف کنــد‪ .‬اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد کــه پنیــر یــا ماســتی را کــه خریــداری می کنیــد‬ ‫بــدون طعــم دهنــده و شــکر باشــد‪.‬‬ ‫ایــا مــی توانیــد شــیر مــادر را پــس از اســتفاده از شــیر گاو بــه‬ ‫کــودک ادامــه دهیــد؟‬ ‫بلــی‪ .‬متخصصــان توصیــه می کننــد کــه کــودک در هنــگام‬ ‫مصــرف غذاهــای جامــد‪ ،‬شــیر مــادر را بیــش از یــک ســال یــا‬ ‫حتــی دو ســال ادامــه دهــد‪ .‬از ایــن رو هنگامــی کــه شــیر گاو‬ ‫را شــروع می کنیــد‪ ،‬نیــازی بــه توقــف شــیر خودتــان نیســت‪.‬‬ ‫چندین سوال متداول ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ایــا بایــد شــیر گاو را جوشــاند؟ بلــه‪ ،‬بــه خصــوص اگر شــیر‬ ‫اســتریل نشــده باشــد‪ .‬اگــر شــیر بســته بندی شــده گاو را‬ ‫خریــداری کرده ایــد کــه «اســتریل شــده اســت « یــا برچســب‬ ‫«بــدون جوشــیدن « دارد بنابرایــن نیــازی بــه جوشــیدن‬ ‫نــدارد‪ .‬شــیر پاســتوریزه بــرای مصــرف بی خطــر اســت زیــرا‬ ‫در مقایســه بــا شــیر خــام باکتری هــای کمتــری دارد امــا در‬ ‫هــر صــورت شــیر را قبــل از دادن بــه کــودک جوشــانده تــا از‬ ‫ان اطمینــان حاصــل شــود و همچنیــن هرگــز شــیر گاو خــام‬ ‫را بــه شــیرخوار ندهیــد زیــرا ممکــن اســت کــه حــاوی تعــداد‬ ‫زیــادی از عوامــل بیمــاری زا از جملــه ویروس هایــی باشــد کــه‬ ‫می توانــد بــر ســامتی کــودک تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایــا می توانــم از شــیرگاو ارگانیــک بــرای کــودک اســتفاده‬ ‫کنــم؟ بلــه‪ .‬در صــورت پاســتوریزه و یــا اســتریلیزه بــودن‬ ‫می توانیــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ . ۳‬ایــا می توانــم شیرخشــک گاو بــه نــوزاد بدهــم؟ بلــه‪ .‬شــیر‬ ‫خشــک معمــوال از شــیر گاو تهیــه می شــود امــا اگــر کودک شــما‬ ‫حساســیت بــه شــیر دارد دیگــر نمی توانــد از شیرخشــک نیــز‬ ‫اســتفاده کنــد‪ .‬شــما بایــد در چنیــن مــواردی گزینه هــای دیگــری‬ ‫ماننــد شــیر خشــک ســاخته شــده از ســویا را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بیــن شــیرگاو و شــیر بــادام و شــیر ســویا کــدام یــک بهتــر‬ ‫اســت؟ شــیر بــادام و ســویا گزینه هــای ایــده ال بــرای نــوزادان‬ ‫مبتال به حساســیت به شــیر اســت‪ .‬هر نوع شــیر را می توان‬ ‫بــا ویتامین هــا مــواد معدنــی و ســایر ریــز مغذی هــا تقویــت‬ ‫کــرد‪ .‬شــیر گاو بــه طــور طبیعــی حــاوی چندیــن ویتامیــن و‬ ‫مــواد معدنــی اســت کــه ممکــن اســت بــادام و شــیر ســویا‬ ‫مقــوی تــر باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شــیر گاو بهتــر اســت یــا شــیر بوفالــو؟ مطالعــات نشــان‬ ‫می دهــد شــباهت هایی بیــن پروتئین هــای شــیر گاو و‬ ‫پروتئین هــای شــیر بوفالــو وجــود دارد امــا بــا ایــن حــال ممکن‬ ‫اســت از نظــر مــواد معدنــی و ویتامیــن متفــاوت باشــند‪.‬‬ ‫شــیر بوفالو در مقایســه با شــیر گاو دارای منیزیم و کلســیم‬ ‫بیشــتری اســت امــا چربــی بیشــتری نیــز دارد‪ .‬کم چربی شــیر‬ ‫گاو بــه کنتــرل کالــری کــودک کمــک می کنــد در حالــی کــه‬ ‫شــیر بوفالــو چنیــن نیســت‪ .‬ســرانجام بــه ترجیــح شــما و در‬ ‫دســترس بــودن بســتگی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ایــا شــیرگاو مــی توانــد باعــث اوتیســم در کــودکان شــود؟‬ ‫خیــر‪ .‬هیــچ مدرکــی بــه طــور مســتقیم نشــان نمــی دهــد کــه‬ ‫مصــرف شــیر گاو باعــث اوتیســم یــا دلیــل بدتــر شــدن عالئــم‬ ‫اوتیســم می شــود‪ .‬اگــر کــودک شــما مبتــا بــه اوتیســم و عــدم‬ ‫تحمــل الــرژی بــه شــیر الکتــوز اســت‪ ،‬بنابرایــن مصــرف شــیر‬ ‫می توانــد کــودک را تحریــک کنــد و در نتیجــه عالئــم اوتیســم‬ ‫را تشــدید می کنــد‪ .‬بنابرایــن ایــن الــرژی بــه شــیر گاو اســت‬ ‫نــه خــود شــیر کــه می توانــد عالئــم اوتیســم را تشــدید کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ایــا شــیر گاو می توانــد باعــث یبوســت در نــوزادان بشــود؟‬ ‫بلــه امــا نــه همیشــه‪ .‬برخــی از مطالعــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫یبوســت مزمــن بــه دلیــل مصــرف منظــم شــیر گاو می توانــد‬ ‫نشــانه ای از حساســیت خفیف شــیر باشــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یکشنبه ‪ 09‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪695‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫انهدام یک باند کالهبردار‬ ‫همسریابی با ‪2‬هزار بزه دیده‬ ‫ضرورت سواد رسانه‬ ‫و سواد سایبری‬ ‫ســرگرد حســینی کارشــناس ارشــد پلیــس فتــا بــا حضــور‬ ‫در بیــن کارکنــان نهضــت ســواد امــوزی اســتان بــر افزایش‬ ‫ســواد رســانه ای و ســایبری تاکیــد نمــود و ان را یــک امــر‬ ‫مهــم و حیاتــی در عصــر جدیــد دانســت‪.‬‬ ‫ســرگرد ســید محمــد حســینی کارشــناس پلیــس فتــا‬ ‫در راســتای اشــنایی کارکنــان نهضــت ســواد امــوزی بــا‬ ‫اســیب ها و تهدیــدات فضــای مجــازی گفــت‪ :‬مــا در‬ ‫دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه احاطــه اطالعــات بــر زندگــی‬ ‫مــا حاکــم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دور نگــه داشــتن خــود از انبــوه‬ ‫اطالعاتــی کــه مــا را احاطــه کــرده اســت غیرممکــن شــده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود ‪ :‬ســواد رســانه ای نیــاز ضــروری جامعــه‬ ‫جــوان اســت و اشــنایی علمــی بــا کارکردهــای ماهــواره‪،‬‬ ‫تلفــن همــراه‪ ،‬بــازی هــای رایانــه ای و… از جملــه مباحــث‬ ‫مهــم ایــن مقولــه اســت‪ .‬بــدون شــک نمی تــوان مقابــل‬ ‫گرایــش جوانــان بــه تکنولوژی هــای ارتباطــی ایســتاد‪ ،‬امــا‬ ‫می تــوان ســواد رســانه ای مخاطبــان را همزمــان افزایــش‬ ‫داد و کاربــران را بیشــتر بــا مزایــا و معایــب ایــن وســایل‬ ‫اشــنا کــرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ســایبری ادامــه داد ‪ :‬از کارکردهــای‬ ‫منفــی گســترش تکنولوژی هــای ارتباطــی گریــز از‬ ‫اجتمــاع و فردگرایــی در بیــن جوانــان اســت بــه همیــن‬ ‫ترتیــب‪ ،‬وقتــی اطالعــات زیــادی در دســترس کاربــران‬ ‫شــبکه های اجتماعــی امــروزی باشــد‪ ،‬تبدیــل شــدن بــه‬ ‫افــراد بی طــرف و ایجــاد یــک ذهنیــت عینــی بــرای انهــا‬ ‫دشــوار می شود‪.‬ســواد رســانه ای نوعــی مهــارت اســت‬ ‫کــه در دنیــای مــدرن تبدیــل بــه یکــی از مهــم تریــن‬ ‫اموزش هــای مــورد نیــاز همــگان شــده اســت‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری اعضــای یــک بانــد کالهبــرداری‬ ‫همســریابی بــا ‪2‬هــزار بزه دیــده خبــر داد و ‏در مــورد‬ ‫کالهبــرداری این گونــه کانال هــای مجرمانــه هشــدار‬ ‫بــه کمــک ســواد رســانه ای می تــوان حقایــق پشــت پــرده‬ ‫انــواع رســانه ها را دانســت‪.‬‬ ‫کارشــناس پلیــس فتــا گفــت‪ :‬تفکــر انتقــادی مهارتــی‬ ‫اســت کــه هــر فــردی بــرای پیشــرفت در دنیایــی کــه در ان‬ ‫زندگــی می کنیــم نیــاز بــه کســب ان دارد‪ .‬مهارت هــای‬ ‫تفکــر انتقــادی مخاطبیــن شــبکه هــای اجتماعــی را قــادر‬ ‫می ســازد تــا از تعصبــات موجــود در ذهــن خــود بــه دلیــل‬ ‫تاثیــرات اجتماعی‪-‬سیاســی جامع ـه ای کــه در ان زندگــی‬ ‫می کنیــم خــاص شــوند‪ .‬از انجایــی کــه مــا بــا اطالعــات‬ ‫زیــادی روبــرو هســتیم‪ ،‬فیلتــر کــردن اطالعــات دقیــق‪،‬‬ ‫قابــل اعتمــاد و مرتبــط ســخت می شــود‪ .‬از ایــن رو‪،‬‬ ‫مخاطبیــن فضــای مجــازی بایــد ایــن مهــارت را بــرای رد‬ ‫اطالعــات تعصب امیــز تســلط یابنــد‪.‬‬ ‫ســرگرد حســینی ادامــه داد‪ :‬مطالعــات نشــان داده انــد‬ ‫کــه بیــن اســتفاده زیــاد از رســانه های اجتماعــی و‬ ‫اضطــراب و افســردگی رابطــه وجــود دارد‪ .‬در رســانه های‬ ‫اجتماعــی عــاوه بــر اذیــت و ازار‪ ،‬بحــث مقایســه کــردن‬ ‫خــود بــا دیگــران بســیار مــد شــده اســت‪ .‬ایــن روزهــا افــراد‬ ‫گوگل در مورد ‪ChatGPT‬‬ ‫ترسیده است!‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی حضــور بیشــتری دارنــد‪ .‬زندگــی‬ ‫مخاطبــان خــود در شــبکه های اجتماعــی را می بیننــد‬ ‫و زندگــی خــود را بــا انهــا مقایســه می کننــد و دچــار‬ ‫افســردگی می شــوند‪.‬‬ ‫وی در ایــن کارگاه مباحثــی را پیرامــون پیشــگیری از‬ ‫ســرقت اطالعــات بانکــی کاربــران‪ ،‬روش هــا و شــیوه‬ ‫کالهبــرداری هــای اینترنتــی و راه هــای پیشــگیری از ایــن‬ ‫قبیــل سوءاســتفاده های مالــی و فیشــینگ‪ ،‬هــک کــردن‪،‬‬ ‫تهدیــدات خودپردازهــا و ســامانه های فــروش‪ ،‬تهدیــدات‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬تهدیــدات موبایــل‪ ،‬روش هــای‬ ‫نویــن ارائــه اینترنــت و همچنیــن مطالبــی حــول بانکــداری‬ ‫الکترونیــک را ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه قابلیــت ســایت پلیــس‬ ‫فتــا‪ ،‬ان را پــل ارتباطــی بــا شــهروندان برشــمرد و از‬ ‫همــ ه شــهروندان عزیــز خواســت‪ :‬در صــورت مشــاهده‬ ‫مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری‪ ،‬یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫مــادر گــوگل الفابــت هســتند ‪ ،‬مشــاوره هایــی بــه رهبــران شــرکت ارائــه کرده انــد‪،‬‬ ‫طرح هایــی را تاییــد و ایده هایــی را در حیــن مالقــات بــا مدیــران اجرایــی انتقــال داده انــد‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه طــی ایــن دو مــاه گذشــته در جلســه ای بــا حضــور مدیــران گــوگل در‬ ‫مــورد ‪ ChatGPT‬صحبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی بــرای گــوگل انقــدر مهــم اســت کــه در حــال تغییــر نــام تجــاری بخــش‬ ‫تحقیقاتــی و در حــال ازمایــش اینــده هــوش مصنوعــی خــود اســت‪.‬‬ ‫نســخه ی نمایشــی ربــات چــت گــوگل بــه دنبــال ایــن اســت کــه ‪ :‬حقایــق را بــه درســتی‬ ‫شناســایی و ایــن اطمینــان را بــه کاربــران بدهــد کــه از شــر اطالعــات نادرســت خــاص‬ ‫شــوند» بــه ایــن امیــد کــه پاســخگویی هــوش مصنوعــی بــه پرســش هــا بــا اطمینــان و‬ ‫واضــح صــورت پذیــرد ‪ .‬در همیــن حــال کار بــر روی راه هایــی بــرای ســرعت بخشــیدن بــه‬ ‫فرایندهــای بازبینــی کــه قــرار اســت فنــاوری را بررســی کننــد تــا ببیننــد ایــا بــه روش هایــی‬ ‫منصفانــه و اخالقــی عمــل می کنــد یــا خیــر ادامــه دارد‪.‬‬ ‫راه انــدازی محصــوالت جدیــد ذکــر شــده در ایــن گــزارش‪ ،‬توســط هیئتــی از مدیــران‬ ‫از جملــه جــف دیــن‪ ،‬کــه بخــش تحقیقــات و هــوش مصنوعــی را اداره مــی کننــد ارائــه‬ ‫شــده اســت ‪ ،‬محصوالتــی شــامل یــک اســتودیوی تولیــد تصویــر کــه «تصاویــر را ایجــاد و‬ ‫ویرایــش مــی کنــد»‪ ،‬یــک برنامــه بــرای ازمایــش نمونــه هــای اولیــه محصــول‪ ،‬و مجموعــه‬ ‫ای از ابزارهایــی کــه ســایر مشــاغل مــی تواننــد بــرای ایجــاد نمونــه هــای اولیــه هــوش‬ ‫مصنوعــی خــود از داخــل یــک پنجــره مرورگــر بــه نــام ‪ MakerSuite‬اســتفاده و نمونــه‬ ‫را تولیــد کننــد‪ .‬ایــن شــرکت همچنیــن در حــال کار بــر روی یــک ابــزار تولیــد کــد بــه نــام‬ ‫‪ 2 PaLM-Coder‬اســت کــه شــبیه بــه نرم افــزار ‪ GitHub Copilot‬مایکروســافت اســت‬ ‫کــه بــه ســاخت برنامه هــا بــرای گوشـی های هوشــمند بــه نــام ‪Colab + Android Studio‬‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫رویکــرد گــوگل بــه هــوش مصنوعــی در ســال هــای اخیــر در مقایســه بــا برخــی از‬ ‫رقبــا محافظــه کارانــه بــوده اســت‪:‬‬ ‫نیویــورک تایمــز گــزارش مــی دهــد کــه ‪ Larry Page‬و ‪ ،Sergey Brin have‬بنیانگــذاران‬ ‫گــوگل‪ ،‬معتقدنــد کــه محبوبیــت چــت ربــات هــوش مصنوعــی ‪ ChatGPT‬زنــگ خطــر را در‬ ‫گــوگل بــه صــدا دراورده اســت ‪ ،‬بــه همیــن دلیــل برنامــه هایــی بــرای راه انــدازی بیــش از‬ ‫‪ 20‬محصــول هــوش مصنوعــی در ســال جــاری‪ ،‬از جملــه نمایشــی از چــت ربات جســتجوی‬ ‫خــود‪ ،‬ترســیم کــرده انــد‪.‬‬ ‫در مــاه دســامبر شــنیده بودیــم کــه مدیــران گــوگل نگــران بودنــد کــه علیرغــم ســرمایه‬ ‫گــذاری هنگفــت روی فنــاوری هــوش مصنوعــی‪ ،‬حرکــت خیلــی ســریع بــرای عرضــه ان‬ ‫مــی توانــد بــه شــهرت شــرکت اســیب برســاند‪ .‬امــا همــه چیــز بــه ســرعت در حــال تغییــر‬ ‫اســت‪ ،‬گــوگل اعــام کــرده اســت کــه بیــش از ‪ 12000‬کارمنــد خــود را اخــراج مــی کنــد و بــر‬ ‫هــوش مصنوعــی بــه عنــوان یــک حــوزه مهــم تمرکــز مــی کنــد‪.‬‬ ‫هیــچ بــازه زمانــی خاصــی بــرای راه انــدازی نســخه نمایشــی جســتجوی هــوش مصنوعــی‬ ‫گــوگل ذکــر نشــده اســت‪ ،‬امــا طبــق ادعــای تایمــز بــر اســاس مشــاهده اســاید هــای ارائــه‬ ‫شــده ‪ ،‬ظاهــرا ًقــرار اســت در جریــان رویــداد ســاالنه ‪ I/O‬در مــاه مــه کــه قبــا ویژگــی هایــی‬ ‫ماننــد ‪ Duplex‬و ‪ Google Glass‬را راه انــدازی کــرده بــود معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫وضعیــت بــه انــدازه ای جــدی اســت کــه تایمــز همچنیــن گــزارش می دهــد کــه ‪Larry‬‬ ‫‪ Page‬و ‪ ، Sergey Brin have‬بنیان گــذاران ‪ Google‬کــه ســهامداران کنتــرل شــرکت‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬گــوگل هنــگام عرضــه محصــوالت جدیــد هــوش مصنوعــی بــا دقــت‬ ‫قــدم برداشــته اســت‪ .‬ایــن شــرکت پــس از اخــراج دو محقــق برجســته در ایــن زمینــه‪،‬‬ ‫تیمنیــت گبــرو و مــارگارت میچــل‪ ،‬خــود را در کانــون بحــث اخــاق هــوش مصنوعــی قــرار‬ ‫داده اســت‪ .‬ایــن زوج انتقاداتــی را از مدل هــای زبــان هــوش مصنوعــی مطــرح کردنــد و‬ ‫بــه چالش هایــی ماننــد تمایــل ان هــا بــه تقویــت تعصــب در داده هــای اموزشــی خــود و‬ ‫ارائــه اطالعــات نادرســت بــه عنــوان واقعیــت اشــاره کردنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه تصــور می شــود تحقیقــات هــوش مصنوعــی گــوگل بــه انــدازه تحقیقــات ســایر‬ ‫شــرکت های برجســته فنــاوری پیشــرفته باشــد‪ ،‬امــا تنهــا نرم افزارهاییــی با رویکــرد محافظه‬ ‫کارانــه توســط گــوگل ازمایــش شــده اســت‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬برنامــه ‪ AI Test Kitchen‬ایــن‬ ‫شــرکت‪ ،‬دسترســی بــه ابزارهــای تولیــد تصویــر و متــن مشــابه ‪ DALL-E‬و ‪ChatGPT‬‬ ‫‪ OpenAI‬را ارائــه مــی دهــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬گــوگل درخواســت هایــی را کــه کاربــران مــی‬ ‫تواننــد از ایــن سیســتم هــا بکننــد را بــه شــدت محــدود مــی کنــد‪ .‬ایــن شــرکت قبــا ً برخــی‬ ‫از محصــوالت هــوش مصنوعــی خــود را بــه نمایــش گذاشــته اســت کــه شــامل یــک نســخه‬ ‫نمایشــی غیرعمومــی در ســال ‪ 2021‬از سیســتمی مشــابه ‪ ChatGPT‬می شــود‪.‬‬ ‫بــا راه انــدازی ‪ ChatGPT OpenAI‬و المــان هــای هشــداردهنده دربــاره نابــودی‬ ‫قریب الوقــوع گــوگل‪ ،‬بــه نظــر می رســد ایــن شــرکت در حــال تجدیدنظــر در تاکتیک هــای‬ ‫خــود اســت‪ .‬در گذشــته‪ ،‬گــوگل گفتــه بــود کــه از عرضه برخی محصــوالت هوش مصنوعی‬ ‫بــه دلیــل «اســیب بــه شــهرت» خــودداری کــرده اســت‪ .‬اکنــون‪ ،‬بــه نظــر می رســد کــه ایــن‬ ‫مســئله علــت عقــب مانــدن ان در ایــن زمــان اســت‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪021-91013453‬‬ ‫ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی در رابطــه بــا ایــن خبر‏بیان‬ ‫‏کــر ‪‎‬د‪‎:‬‏ طــی گزارشــات و همچنیــن رصــد در فضــای مجــازی‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬مجرمانی مشــاهده شــدند‬ ‫کــه بــا ‏دایــر کــردن کانال هــای تلگرامــی تحــت عنــوان‬ ‫همســریابی اقــدام بــه کالهبــرداری از هموطنان در سراســر‬ ‫کشــور می کردنــد‪ .‬لــذا بــا توجــه به اهمیت موضــوع‪ ،‬پرونده‬ ‫مقدماتــی تشــکیل شــده و بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان‏پلیــس فتــا قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا هویــت گرداننــدگان ایــن کانال های‬ ‫مجرمانــه شناســایی و محــل‏اختفــای انهــا نیــز کشــف شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه مامــوران زبــده پلیــس فتــا در چنــد عملیــات ‬ ‫غافلگیرانــه اعضــای ایــن بانــد مجرمانــه را دســتگیر‏کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ حســینی در خصــوص ایــن شــیوه کالهبــرداری‬ ‫گفــت‪ :‬کالهبــرداران بــا تبلیغــات دروغیــن در یــک کانــال‬ ‫تلگرامــی بــا ‪36‬هــزار عضــو و بــا بکارگیــری افــراد مونثــه‬ ‫جهت مشــاوره و اغفال قربانیان و جلب اطمینان انها در‬ ‫زمینــه همســریابی از قربانیــان درخواســت وجــه می کردند‬ ‫کــه طــی اســتعالمات به عمــل امــده ایــن اعمــال مجرمانــه‬ ‫تعــداد ‪2‬هــزار بزه دیــده را برجــای گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬در جبهـه ای دیگــر این کالهبرداران‬ ‫بــا اجــاره نمــودن حســاب های بانکــی از افــراد نیازمنــد‬ ‫بــه بهانه هــای مختلــف و همچنیــن بــا خریــدن مــدارک‬ ‫هویتــی افــراد معتــاد و بی خانمــان و تهیــه ســیم کارت و‬ ‫حســاب بانکــی به نــام انهــا‪ ،‬اعمــال مجرمانــه خــود را بــا‬ ‫انتقــال وجــوه حاصــل از کالهبــرداری بــه چندیــن حســاب‬ ‫اجــاره ای تکمیــل می کردنــد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬شــهروندان بــه‬ ‫هیــچ وجــه کارت هــای عابــر بانــک‪ ،‬ســیم کارت های تلفن‬ ‫همــراه و همچنیــن‏مــدارک هویتــی خــود را در اختیــار‬ ‫دیگــران قــرار ندهنــد و توجــه داشــته باشــند کــه کلیــه‬ ‫کانال هایــی کــه بــا عنــوان همســریابی‪،‬‏دوسـت یابی و ‪...‬‬ ‫فعالیــت می کننــد غیــر قانونــی بــوده و صرفــا ًبــرای اخاذی‬ ‫و کالهبــرداری ایجــاد شــده اند‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیاری از افــرادی کــه در‬ ‫ایــن کانال هــا فعــال هســتند بــا ســرقت تصاویــر و‬ ‫هویــت دیگــران بــه دنبــال کالهبــرداری و‏بــاج خواهــی‬ ‫از شــهروندان هســتند و هویت هــای ان هــا واقعــی‬ ‫نیســت‪ .‬بــه هیــچ عنــوان فریــب وعده هــای دروغیــن در‬ ‫کانال هــای همســریابی‪،‬صیغه‏یابــی و‪ ...‬را نخوریــد و بــه‬ ‫انهــا اعتمــاد نکنیــد‏‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫رای شــماره ‪ 140160312009001952‬مورخــه‬ ‫‪ 1401/10/18‬هیئــت قانــون تکلیــف اداره ثبت اســناد و‬ ‫امالک‏شهرســتان بندرگز در خصوص کالســه پرونده‬ ‫‪ 140111114412000095‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی‏بــه مســاحت ‪ 4009‬مترمربــع‪ ،‬جــدا شــده از‬ ‫پــاک ‪ 209‬فرعــی از ‪ -4‬اصلــی واقــع در نوکنــده بخــش‬ ‫دو حــوزه ثبتــی بندرگــز‏ملکــی خانــم خدیجــه شــهابی‬ ‫فرزنــد محمدتقــی بــه کــد ملــی ‪ 2249656630‬کــه از‬ ‫مالــک رســمی اقــای محمــد تقــی شــهابی ‏خریــداری‬ ‫کــرده اســت‪ .‬چنانچــه اشــخاص اعــم از حقیقــی و‬ ‫حقوقــی ادعــا یــا اعتــراض نســبت بــه اصــل‪ ،‬حــدود‬ ‫و حقــوق‏ارتفاقــی دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت ‪2‬‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک بندرگــز اعــام کننــد و از‏تاریــخ اعتــراض بــه‬ ‫دادگاه صالــح قضائــی دادخواســت تقدیــم نمایــد و‬ ‫ظــر مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫‏اداره ثبــت اســناد وامــاک بندرگــز تقدیــم نمایــد‪ .‬در‬ ‫غیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام متقاضــی‬ ‫ثبــت صــادر خواهــد‏شــد‪ .‬ضمنــا صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهد بود‪.‬‏‏ م‪.‬الف‪1401/228 :‬‏ ‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬یکشنبه ‪1401/11/9‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دو شنبه ‪ 401/11/24‬‏ ‪1‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری –‬ ‫سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای جنگل قرق گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪ -695‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-695‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/07‬رجب‪/‬‬ ‫‪07 - 2023‬‬ ‫‪/29 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫ یکشنبه ‪1401//1111//09‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کردکوی شهری پر از عجایب‬ ‫روســتای زارع محلــه‪ :‬روســتای زراع محلــه از ابــادی هــای بســیار زیبــای‬ ‫دامنــه ی شــمالی البــرز اســت‪.‬این محــل در تقســیمات کشــوری از‬ ‫دهســتان ســدن رســتاق غربــی بخــش مرکــزی شهرســتان کردکــوی از‬ ‫اســتان گلســتان و در فاصلــه ‪ 8‬کیلومتــری شــرق شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫جمعیــت ایــن روســتا براســاس اخریــن سرشــماری نفــوس مســکن‬ ‫حــدود ‪ 279‬نفــر و ‪ 106‬خانــوار مــی باشــد‪ .‬از امکانــات ایــن روســتا مــی‬ ‫تــوان بــه خانــه بهداشــت ‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب بــه روســتای خــرم‬ ‫ابــاد (خــراب مســجد)و میانــدره‪ ٬‬از شــرق بــه روســتای مفیــد ابــاد و از غــرب‬ ‫بــه روســتای ایلــوار متصــل مــی باشــد ‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل اســت‪ .‬و‬ ‫وجود یک رود خانه ی فصلی در شــرق روســتا به زیبایی روســتا افزوده اســت‬ ‫‪.‬بافــت روســتا پــس از انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال توســعه پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه علــت پوشــش ســاختمان های‬ ‫قدیمــی بــرای عمــوم مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم حلــب‬ ‫بود‪.‬ســاختمان ها اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ًرو بــه شــرق ســاخته شــده وتــا‬ ‫هــم نــور گیــر و هــم بــه ســمت اماکــن مذهبــی قبلــه و مشــهد مقــدس باشــند‪.‬در‬ ‫گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه و شــماری نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫در چینــه و دیــوار ســاختمان هــای قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه گل بــه کار مــی رفــت و‬ ‫عــرض دیــوار هــا از یــک متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا امــروزه در پــی ســاختمان‪٬‬‬ ‫ســنگ‪ ٬‬اجــر و مــات بــه کار بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانــه هــای دیــروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلــب اســت‪.‬در مجمــوع تفــاوت هــای زیــادی در خانــه ســازی‬ ‫امروز با گذشــته ی ان دیده می شــود‪.‬خانه ها نســبت به گذشــته بلندتر اســت و‬ ‫به جهت تزیین داخل خانه را گچ کاری و نمای ان را سنگ کاری می کنند وهم‬ ‫چنین نور گیرها بیشــتر و بزرگ تر اســت ‪.‬زراع محله به ســب نزدیکی باجنگل و‬ ‫دریــا و داشــتن موقعیــت خــاص دارای اب و هــوای معتدل است‪.‬زمســتان نســبتا ً‬ ‫ســرد و بارانی و نســبتا ًتابســتانی گرم دارد‪.‬در زمســتان به واســطه جریان بادهای‬ ‫شــمالی تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان بیشــتر بــرف و در عرصــه هــای‬ ‫پایینــی مقــدار بــاران افــزون تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی بــه دریــای خــزر بــر شــرایط‬ ‫اقلیمــی منطقــه تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬زراع محلــه از قدیــم االیــام به راه شــاه عباســی‬ ‫کــه تنهــا جــاده و مهــم تریــن را ارتباطــی عصــر صفــوی بــوده مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفــه هــا‪ :‬زراع محلــه در بســتر روزگار ســپری شــده ‪،‬طوفانهــا و فــراز و‬ ‫فرودهــای زیــادی بــه خــود دیــده و چــه بســیار مــردان و زنــان دالور و فرهیختــه‬ ‫ای را در دامــن خــود پرورانــده کــه بــرای نگهبانــی از کیــان خود در برابر بیگانگان‬ ‫و بیگانــه گــی هــا در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش فرمانبــری را نپذیرفتــه و‬ ‫دالورانــه در برابــر انــان قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای ‪ ،‬که بخشــی عظیمی‬ ‫از مــردم زحمتکــش مــا را تشــکیل می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیــل هســتند‪-۱:‬تیموری ‪ -۲‬تیمــور‬ ‫‪۳‬تیمــور زراء محلــه ‪ -4‬تیمــور قاســم ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد ‪-۷‬‬‫تیمــور نســب‪ -۸‬ســورمی باالجــاده‪ -۹‬گرایلــی قاســم ابــاد ‪ -۱۰‬حســینی‬ ‫قاســم ابــاد ‪ -۱۱‬اردشــیری قاســم ابــاد ‪ -۱۲‬شــهاب الدیــن ‪ - ۱۳‬مازندرانــی‬ ‫‪ -۱۴‬رســتگاری ‪ -۱۵‬صائمــی ‪ -۱۶‬مهنــدی ‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربــت نــژاد‬ ‫‪ -۱۹‬ســیرکار ‪ -۲۰‬بــزی ‪ -۲۱‬کیانــی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪ -۲۳‬دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر‬ ‫اســت اولیــن خانــواده ای کــه در زراع محلــه کنونــی مســتقر گردیــده ‪ ,‬حــاج‬ ‫اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده اکنــون در قیــد حیــات بــوده و فرزنــد‬ ‫جــوان و برومنــدش شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب‬ ‫نموده است ‪.‬زراع محله دارای ‪۲‬شهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪ ۲‬جانباز می باشد ‪.‬‬ ‫در خصــوص شــکل گیــری زراع محلــه کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان‬ ‫نماییــم براســاس اطالعــات بدســت امــده زراع محلــه بــاال بعلــت مشــکالت‬ ‫اب اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم از بیــن رفــت و زراع محلــه بــاال نیــز‬ ‫براســاس از هــم پاشــی روســتای بســیار بــزرگ قاســم ابــاد – کــه ان هــم بــه‬ ‫لحــاظ درگیــری هــای قومــی و قبیلــه ای و احتمــاال ًجنــگ جهانــی دوم و حملــه‬ ‫روس هــا از بیــن رفتــه – شــکل گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اســاس زندگــی اقتصــادی مــردم زراع محلــه بــر پایــه کشــاورزی اســت ‪.‬اما در‬ ‫کنارکشــاورزی درزراع محلــه دامــداری و … نیــز رواج دارد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه چنــد دلیــل جوانــان از زراع محلــه مهاجــرت کردنــد و دیگــر راغــب‬ ‫بــه شــغل کشــاورزی نیســتند ‪ ،‬حــال بــا هــم بــه چنــد علــت مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نبــود زمیــن کافــی بــرای همــه مــردم باتوجــه بــه افزایــش رشــد جمیعــت‬ ‫‪ – ۲‬پاییــن بــودن مرغوبیــت زمینهــای زراع محلــه از نظر امالح معدنی و مواد‬ ‫عالــی در خــاک‪ – ۳.‬خشکســالی هــای پــی در پــی ‪ ،‬پــر زحمــت بــودن بــودن‬ ‫شــغل کشــاورزی و پاییــن بــودن درامــد حاصــل ازان‪ – ۴.‬ارتقــاء ســطح علمی‬ ‫و تخصصی جوانان زراع محله و شــاغل شــدن در ســطوح کارمندی ‪ ،‬و … به‬ ‫همیــن دلیــل جوانــان از زراع محلــه خــارج شــدند و به شهرســتانهای اطراف و‬ ‫مخصوصا تهــران مهاجــرت کردند‪.‬‬ ‫زمین های کشاورزی زراع محله به سه دسته تقسیم می شود‬ ‫‪ – ۱‬زمیــن هــای حاشــیه روســتا کــه دارای بافــت ســبک و خــاک تقریبا”حاصلخیــز‬ ‫اســت‪ – ۲.‬زمیــن هــای جنــوب کــه دارای بافــت متوســط و نیمــه ســنگین و بیشــتر‬ ‫از شــن و رس اســت‪ – ۳ .‬زمین های ســمت شــمال زراع محله که دارای شــکل‬ ‫مندابــی ‪ ،‬بــه خصــوص در فصــول بارندگــی اســت‪.‬جنس خــاک بیشــتر رســی‬ ‫اســت‪ .‬شــمال ‪ :‬خروایشــت شــمال شــرقی ‪ :‬رواتی شــمال غربی ‪ :‬گلند و جنگل‬ ‫پــره جنــوب ‪ :‬بــال زمیــن شــرق ‪ :‬رواتــی غــرب ‪ :‬میــش تپــه و صحــرا‬ ‫تولیــدات کشــاورزی محــل ‪:‬پنبــه ‪ ،‬گنــدم ‪ ،‬برنــج ‪ ،‬ســویا ‪ ،‬باقــاال ‪، ،‬و … کار‬ ‫در مــزارع تنهــا اختصــاص بــه مــرد یــا زن نــدارد بلکــه هــر دو گــروه در کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت‪ ،‬برداشــت شــرکت مــی کننــد‪.‬کار در زندگــی روســتایی همیشــه‬ ‫وجــود دارد و تفاوتــی در روز یــا روزهــای هفتــه یــا مــاه و ســال وجــود نــدارد‪..‬‬ ‫سردار غالمحسین افشردی (حسن باقری)‬ ‫نامش‪ ،‬وحشت دشمن بود‬ ‫روز ســوم شــعبان ‪ 1375‬ه‪.‬ق مطابــق بــا ‪ 25‬اســفند ســال ‪ 1334‬ه‪.‬ش در خانــواده ای‬ ‫مذهبی و دوســتدار اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در تهران چشــم به جهان گشــود و‬ ‫در ســن دوســالگی در ســفر کربال نام( غالمحســین) را بر او نهادند‪ .‬پدرش که در تربیت‬ ‫وی‪ ،‬جدیــت زیــادی داشــت از همــان طفولیــت او را بــا خودبــه مســجد و هیــات و مراســم‬ ‫عــزاداری ســرور شــهیدان می بــرد‪ .‬ایــن حضــور معنــوی باعــث شــد کــه او در ان ایــام عضــو‬ ‫فعــال و موثــر هیــات نوبــاوگان محبان الحســین(ع) گــردد‪.‬‬ ‫دوره دبســتان را در مدرســه مترجم الدوله و دوره متوســطه را در دبیرســتان مروی تهران‬ ‫به پایان رســاند‪.‬در ســال ‪ 1354‬پس از اخذ دیپلم ریاضی‪ ،‬در رشــته دامپروری دانشــکده‬ ‫کشــاورزی شــهر ارومیــه تحصیــات عالــی خــود را اغــاز کــرد‪ .‬در این ایــام عالوه بر مطالعه‬ ‫منظــم وانســجام یافتــه در زمینــه مســائل اســامی‪ ،‬بــا ســخنرانی در جمــع دانشــجویان و‬ ‫برقــراری کالســهایی در زمینــه اصــول عقایــد برای دانش امــوزان مدارس‪ ،‬فعالیت مذهبی‬ ‫خــود را دنبــال مــی کــرد و بارهــا بــا بعضــی از اســاتید غــرب زده که فرهنگ اســامی را انکار‬ ‫و مظاهــر منحــط غربــی را ترویــج می نمودنــد‪ ،‬بــه بحث می نشســت و ماهیت ان فرهنگ‬ ‫و عوامــل غــرب زده را افشــا می کــرد از ایــن رو‪ ،‬وی بــه عنــوان یــک عنصــر مذهبــی و فعال‪،‬‬ ‫حساســیت مســئوالن و گارد دانشــگاه را برانگیختــه بــود‪ ،‬کــه در نهایــت بــه دلیــل ایــن‬ ‫فعالیتهــا پــس از یــک ســال و نیــم تحصیــل‪ ،‬از دانشــگاه اخــراج گردید‪.‬‬ ‫شــهید باقــری در اســفندماه ســال ‪ 1356‬بــه خدمــت ســربازی اعــزام شــد و پــس از طــی‬ ‫دوره اموزشــی در پــادگان جلدیــان نقــده بــه ایــام منتقــل گردیــد‪.‬در دوره کوتــاه خدمــت‬ ‫ســربازی بــا توجــه بــه اشــنایی کــه بــا مســائل اســامی داشــت بــه ارشــاد و هدایــت‬ ‫فکــری ســربازان پرداخــت بــه دنبــال ایــن فعالیتهــا‪ ،‬تحــت کنتــرل قــرار گرفــت و ضمــن‬ ‫جــدا کــردن وی از جمــع ســربازان پــادگان‪ ،‬او را بــه عنــوان راننــده یــک افســر جــزء بــه‬ ‫کار گماردنــد‪ .‬همزمــان بــا گســترش انقــاب اســامی و فرمــان حضــرت امــام خمینــی(ره)‬ ‫مبنــی بــر فــرار ســربازان از پادگانهــا‪ ،‬خدمــت ســربازی را رهــا کــرد و بــه مــوج خروشــان و‬ ‫توفنــده امــت حزب اللــه پیوســت و بــه صــورت تمــام وقــت در پیشــبرد اهــداف انقــاب‬ ‫اســامی بــه فعالیــت پرداخت‪.‬بــه هنــگام تشــریف فرمایــی حضــرت امــام خمینــی(ره) بــه‬ ‫میهــن اســامی‪ ،‬در فعالیتهــای کمیتــه اســتقبال شــرکت چشــمگیری داشــت و بــه دلیــل‬ ‫برخــورداری از امــوزش نظامــی در تصــرف کالنتــری ‪ 14‬و پــادگان ولی عصر(عــج)( عشــرت‬ ‫ابــاد ســابق) نقــش بــارزی داشــت‪ .‬تــا خــرداد ‪ ،1358‬در کمیتــه انقــاب اســامی و برخــی‬ ‫نهادهــای دیگــر فعالیــت داشــت و بــا انتشــار روزنامــه جمهــوری اســامی‪ ،‬همــکاری فعــال‬ ‫خــود را بــا ایــن روزنامــه در زمینه هــای مختلــف اغــاز کــرد‪ .‬در ایــن مــدت بنــا بــه دعــوت‬ ‫جنبــش امــل لبنــان‪ ،‬از طــرف روزنامــه بــه عنــوان خبرنــگار‪ ،‬ســفر ‪ 15‬روزه ای بــه لبنــان‬ ‫و اردن انجــام داد کــه طــی ایــن ســفر‪ ،‬گــزارش تحلیلــی جامعــی از اوضــاع نابســامان‬ ‫مســلمین در ان منطقــه تهیــه کــرد‪ .‬در خردادمــاه ســال ‪ 1358‬موفــق بــه اخــذ دیپلم ادبی‬ ‫شــد‪ .‬ســپس در امتحــان ورودی دانشــگاه شــرکت کــرد و بــا رتبــه صــد و چهــارم در رشــته‬ ‫حقــوق قضایــی دانشــگاه تهــران قبــول گردیــد‪.‬او در مــدت حضــور در محیــط دانشــگاه‪،‬‬ ‫نقــش فعــال و موثــری در مقابلــه بــا توطئه هــای ضدانقــاب و گروهکهــا داشــت‪ .‬شــهید‬ ‫باقــری اوایــل ســال ‪ 1359‬بــه عضویــت ســپاه در امــد‪ .‬ابتــدا در واحــد اطالعات مشــغول به‬ ‫خدمــت شــد و در زمینــه شناســایی و مقابلــه بــا گروهکهــای منحــرف و وابســته‪ ،‬فعالیــت‬ ‫خــود را اســتمرار بخشــید و در ایــن واحــد بــود کــه نــام مســتعار (حســن باقــری) بــرای‬ ‫ایشــان در نظــر گرفتــه شــد‪ .‬تهاجــم دشــمن بعثــی بــه مرزهــای کشــور اســامی و اغــاز‬ ‫جنــگ تحمیلــی‪ ،‬نقطــه عطفــی در زندگــی شــهید باقــری بــود‪ .‬بــا احســاس تکلیــف در‬ ‫دفــاع از اســام و میهــن اســامی بالفاصلــه پــس از شــروع جنــگ – در روز اول مهرمــاه‬ ‫ســال ‪ – 1359‬بــه همــراه عــده ای از بــرادران پاســدار راهــی جبهه هــای جنــوب شــد و تــا‬ ‫اخریــن لحظــه حیــات‪ ،‬در ایــن ســنگر باقــی مانده و در بســیاری از صحنه های پیــروز دفاع‬ ‫مقــدس حضــور فعــال و تعییــن کننــده داشــت‪ .‬تاســیس و راه انــدازی واحــد اطالعــات و‬ ‫عملیــات رزمــی درســتاد عملیــات جنــوب کــه پــس از گذشــت حــدود ‪ 3‬مــاه از شــروع‬ ‫جنــگ‪ ،‬در تمامــی محورهــای جنــوب (از ابــادان تــا دزفــول) بــا قــدرت تمــام مســتقر شــدند‬ ‫و نســبت بــه شناســایی و تعییــن وضعیــت دشــمن و ارســال گــزارش ان اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫از اقدامــات بســیار موثــر شــهید باقــری کــه در ایــن دوره پایه ریــزی شــد‪ ،‬بایگانــی اســناد‬ ‫جنــگ‪ ،‬ترجمــه اســناد و بخــش شــنود بی ســیم هــای دشــمن بــود‪.‬از دیگــر فعالیتهــای وی‬ ‫طراحــی گردانهــای رزمــی و تعییــن ترکیــب ســازمان نفــرات و تجهیــزات و ادوات رزمــی و‬ ‫واحدهای پشــتیبانی از رزم بود‪ .‬شــهید باقری به دلیل لیاقت‪ ،‬شــجاعت و شــهامتی که‬ ‫داشــت در دی ماه ســال ‪ 1359‬به عنوان یکی از معاونین ســتاد عملیات جنوب انتخاب‬ ‫شــد و در شکســت محاصــره سوســنگرد‪ ،‬فرماندهــی عملیــات امــام مهدی(عــج)‪ ،‬فتــح‪،‬‬ ‫ارتفاعــات الله اکبــر و دهالویــه نقــش به ســزایی داشــت ‪ .‬بــا برکنــاری بنی صــدر و بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط سیاســی ان زمــان‪ ،‬در اجــرای عملیــات فرماندهــی کل قــوا شــرکت داشــت و‬ ‫پــس از مجــروح شــدن ســردار رحیــم صفــوی هدایــت عملیــات را بــه عهده گرفــت و دراین‬ ‫عملیات به عنوان فرماندهی الیق و کاردان شــناخته شــد‪ .‬شــهید باقری که فرماندهی‬ ‫محــور دارخویــن را بــه عهــده داشــت‪ ،‬در عملیــات ثامن االئمــه(ع) شکســت حصــر ابــادان‬ ‫در طرح ریــزی‪ ،‬ســازماندهی و کســب اخبــار و اطالعــات دشــمن نقــش موثــری داشــت‪ .‬در‬ ‫عملیــات طریق القــدس کــه بــرای اولیــن بــار قــرارگاه مشــترک بیــن ســپاه و ارتــش تشــکیل‬ ‫گردیــد‪ ،‬شــهید باقــری بــه عنــوان معاونــت فرماندهــی کل ســپاه در قــرارگاه فرماندهــی‬ ‫عملیــات مشــترک حضــور یافــت و در شناســایی محورهــا و تحلیــل و پیش بینی حرکتهای‬ ‫دشــمن و پی گیــری مســائل رزمــی نقــش مهمــی را ایفــا نمــود‪ .‬پــس از عملیــات موفــق‬ ‫طریــق القــدس ‪ ،‬دشــمن بعثــی دســت بــه یــک حملــه در تنگــه چزابــه زد ‪ ،‬شــهید باقــری‬ ‫تــاش زیــادی بــرای تثبیــت ایــن نقطــه اســتراتژیک و مهــم بــه عمــل اورد و بــا اســقامت‬ ‫عجیبــی چندیــن شــب متوالــی و بــدون لحظه ای اســتراحت‪،‬به هدایت عملیــات پرداخت‬ ‫و در یــک مرحلــه‪ ،‬بــه عنــوان فرمانــده گــردان وارد عمــل شــدو منطقــه ای را کــه ‪ 400‬نفــر از‬ ‫نیروهــای دشــمن روی ان مســتقر بــود و بــر نیروهــای خــودی تســلط داشــت بــه تصــرف‬ ‫در اورد‪ .‬شــهید باقــری فرماندهــی قــرارگاه نصــر در عملیــات فتح المبیــن‪ ،‬بیت المقــدس‪،‬‬ ‫رمضــان وفرماندهــی قــرارگاه کربــا و جانشــین فرماندهــی کل در قرارگاههــای جنــوب را‬ ‫بعهده داشــت‪ .‬ویژگیهای برجســته شــهید اتکال شــهید باقری به خداوند تبارک و تعالی‬ ‫بســیار بــاال بــود و در ســایه ایــن تــوکل‪ ،‬اطمینــان و اســتقامت عجیــب وی بخوبــی مشــهود‬ ‫بــود و در ســخت ترین شــرایط و حساســترین موقعیتهــا ضمــن حفــظ صبــر و ارامــش و‬ ‫خونســردی‪ ،‬بــا تدبیــر و قاطــع عمــل می کــرد‪.‬او عشــق و عالقــه عجیبــی بــه اهــل بیــت(ع)‬ ‫و اقــا امــام زمان(عــج) و امــام خمینــی(ره) داشت‪.‬شــهید باقــری بی ریــا و بی تکلــف در‬ ‫مصائب امام حســین(ع) می گریســت و عالقه فراوان و مســتمر به مطالعه کتاب ارشــاد‬ ‫شــیخ مفیــد و مقتلهــای حادثــه کربــا داشت‪.‬اســتعداد و خالقیــت شــهید باقــری ‪ ،‬قابــل‬ ‫توجه و مورد تحســین بود‪.‬شــهید باقری همواره با هوشــمندی و ذکاوت خویش شــرایط‬ ‫رزمــی و عملیاتــی را پیش بینــی و تحلیــل می کــرد و در کنــار ان بــا قــدرت بــاالی فکــری‪،‬‬ ‫راههــای کار و طرح ریــزی عملیاتــی خــود را ارائــه می نمــود و بــدون هــراس از مشــکالت‪،‬‬ ‫بــه فعالیــت و تــاش در ایــن زمینــه می پرداخــت‪ .‬هرگــز نســبت بــه دشــمن اظهــار عجــز و‬ ‫ناتوانــی نداشــت‪ ،‬بلکــه همــواره نســبت بــه برتــری نیروهــای خــودی بردشــمن بــا اطمینــان‬ ‫صحبــت می کــرد‪ .‬کادرســازی و تربیــت نیــرو از خصوصیــات بســیار بــارز شــهید باقــری بــود‪.‬‬ ‫اهتمــام زیــادی بــه رشــد و ارتقــای همراهــان و همــکاران خود داشــت‪ .‬در تربیت کادرهای‬ ‫واحــد اطالعــات و عملیــات بســیار پرتــاش بــود و در ایــن زمینه اموزشــهای نظری و عملی‬ ‫را تــوام می کــرد‪ .‬بیــش از ســه دوره امــوزش فشــرده ‪ 30‬تــا ‪ 40‬نفــره برگــزار کــرد کــه بعدهــا‬ ‫ایــن بــرادران در واحــد اطالعــات – عملیــات تیــپ هــا مســئولیتهای مهمــی را عهــده دار‬ ‫شــدند‪ .‬توجــه بــه هماهنگــی و وحــدت نیروهــای رزمــی از دیگــر خصوصیــات ایــن شــهید‬ ‫بزرگــوار بــود کــه تجلــی ان در هدایــت عملیــات – خصوصــا ًعملیــات مشــترک ارتــش و‬ ‫ســپاه (در قــرارگاه مشــترک نصــر) – مــورد تاییــد فرماندهــان ارتــش بــود و انهــا تحــت‬ ‫تاثیــر خصوصیــات اخالقــی و عمــل ایــن شــهید قــرار می گرفتنــد‪ ،‬بخصــوص در مقطعــی‬ ‫کــه ایشــان بــه عنــوان نماینــده ســپاه در شــورای عالــی دفــاع شــرکت می کــرد‪ .‬تــا مدتهــا‬ ‫همســرش نمی دانســت کــه او در جبهــه مســئولیت دارد و فرمانــده اســت‪ ،‬در پاســخ بــه‬ ‫ایــن ســئوال کــه در جبهــه چــه می کنــد‪ ،‬می گفــت‪ :‬مــن ســقای بچه هــای بســیجی ام‪.‬‬ ‫نحوه شــهادت در نهم بهمن ماه ‪ 1361‬او برای شناســایی و اماده ســازی عملیات والفجر‬ ‫مقدماتــی بــه همــراه تعــدادی از بــرادران ســپاه در منطقــه فکــه در ســنگر دیده بانــی مــورد‬ ‫هــدف گلولــه خمپــاره دشــمن بعثــی قــرار گرفــت و همــراه همســنگرانش شــهیدان مجید‬ ‫بقایــی‪ ،‬وزوائــی و ‪ ...‬بــه لقاءاللــه شــتافت‪ .‬اخریــن کالمــی کــه از ایــن شــهید بزرگــوار‬ ‫شــنیده شــد پــس از ذکــر شــهادتین‪ ،‬نــام مبــارک امــام حســین(ع) بــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

شماره : 950
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!