روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 694 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 694

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‬ ‫شماره ‪189 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 08‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/28-‬ژانویه‪ /06-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪694 :‬‬ ‫تبلیغات در شبکه های‬ ‫اجتماعی به شرط‬ ‫قانون‬ ‫‪3‬‬ ‫ستون اصلی خیمه‬ ‫انقالب ‪ ،‬سپاه‬ ‫پاسداران است‬ ‫‪4‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫ایت الله رییسی‪:‬‬ ‫در مقابل اسیب های اجتماعی نماز‬ ‫یکی از راه های مهم حفظ جامعه است‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫مخاطبان اصلی «اقیموا‬ ‫الصلوه» مدارس‪،‬‬ ‫دانشگاه ها و صداوسیما‬ ‫هستند‬ ‫بازار ارز نزولی شد‬ ‫‪5‬‬ ‫عالمت دیجیتال مبتنی‬ ‫بر اندروید‪:‬‬ ‫ویژگی ها و مزایای‬ ‫کلیدی‬ ‫مقاله‬ ‫‪7‬‬ ‫عصر کرونا و تولد بازاریاب های زیرک‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫می تــوان گفــت که«بازاریابــی ســنتی» در دنیــای امــروز‬ ‫تاریــخ مصــرف بــه پایــان رســیده و بازاریاب هــای زیــرک‬ ‫و باهــوش به دنبــال تعریــف «مشــتریان اختصاصــی»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در شــرایط شــیوع کرونــا مــردم جهــان بــه دنبــال تغییــر‬ ‫بزرگ در ســبک خرید خود شــدند‪ ،‬و این موضوع منجر‬ ‫بــه واکنــش مــدرن مدیــران بازاریابــی در شــرکت های‬ ‫خرده فروشــی شــد‪ .‬شــرکت هایی کــه موفقیــت خــود را‬ ‫در ســال گذشــته با تقویت و اســتفاده از مدل بازاریابی‬ ‫دقیــق جایــگاه خــود را در بــازار خریدهــای انالیــن حفــظ‬ ‫کردنــد‪ .‬چــرا کــه در دنیــای امــروز دیگــر «بازاریابــی‬ ‫ســنتی» جایگاهــی نداشــته و تاریــخ مصــرف ش بــه‬ ‫پایــان رســیده و بازاریاب هــای زیــرک و باهــوش به دنبال‬ ‫تعریــف «مشــتریان اختصاصــی» بــرای خــود هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یــک مدیــر ارشــد بازاریابــی‪« ،‬دیگــر بــه جــای بازاریابــی داده محــور‪ ،‬در ســطح گســترده ای بــه بازاریابــی انبــوه بایــد‬ ‫روی اورد‪ ،‬چــرا کــه رفتــار مشــتری بــا چنــان ســرعتی درحــال تغییــر اســت کــه دیگــر نمی تــوان بــه مدل هــا و داده هــای قبلــی‬ ‫اعتمــاد کــرد‪».‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه دیدگاه هــای مشــابه بــه یــک کسـب وکار خدماتــی کمــک کــرد تــا از یــک رویــداد نوظهــور دیگــر‪ ،‬مزیــت‬ ‫به دســت اورد‪ .‬داده هــای اشــتغال و ثبــت کسـب وکار در ایــن مشــاغل نشــان داد کــه خدمات دهنــدگان کوچــک بهداشــتی‬ ‫و درمانــی در مناطــق شــهری بــزرگ‪ ،‬بــا ســرعتی بســیار فوق العــاده از دیگــر کســب وکارهای کوچــک و متوســط رشــد‬ ‫‪8‬‬ ‫می کردنــد‪ .‬و در اینجــا شــرکتی کــه متوجــه چنیــن دیدگاهــی شــده بــود و خــود را بــه اطالعــات در ایــن زمینــه مجهــز کــرده بــود‪،‬‬ ‫دســته بندی های محصولــی مختــص بهداشــت و درمــان درســت کــرده و شــروع تبلیغــات رســانه ای کــرد تــا ایــن کسـب وکارها‬ ‫و مناطــق را هــدف قــرار دهــد‪ .‬ایــن اقدامــات در کنــار یکســری کمپین هــای مشــابه داده محــور‪ ،‬باعــث شــد فــروش شــرکت در‬ ‫یــک محصــول هســته ای‪ ،‬تــا بیــش از ‪ 10‬درصــد افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫چالش های که باید انها را مدنظر قرار داد‬ ‫در دنیــای امــروز مدل هــای بازاریابــی دقیــق امــوزش داده می شــوند تــا بتــوان از الگوهــای رفتــاری‪ ،‬یکســری اســتنباط ها را‬ ‫شناســایی و اســتخراج کــرد‪ .‬مثــا یــک الگوریتــم می توانــد نشــان دهــد مشــتریانی کــه ظــرف یــک دوره دو هفتـه ای‪ ،‬بیــش از‬ ‫دو بــار بــه وب ســایت یــک فروشــگاه ســر می زننــد‪ 30 ،‬درصــد بیشــتر از بقیــه احتمــال دارد کــه از ان ســایت خرید کنند‪ .‬چنین‬ ‫شــاخص هایی می توانــد بــه وب ســایت ها راهنمایــی کننــد کــه چــه تالش هایــی را انجــام دهنــد تــا کاربــران را بــه خریدارانــی‬ ‫قطعــی تبدیــل کننــد و همچنیــن بازاریاب هــا نیــز می تواننــد تالش هــای خــود را بــرای جــذب مشــتری هدفمنــد کننــد و بــه‬ ‫ســمت بخش هایــی برونــد کــه بیشــترین ســوداوری را دارنــد‪.‬‬ ‫دو کلیــد موفقیــت‪ -1 :‬ایجــاد ذخیــره مالــی بــرای ســرمایه گذاری در تکنولــوژی‪ -2 .‬اســتفاده از بازاریابــی‬ ‫چابــک در تنظیمــات دورکاری‬ ‫‪ -1‬در شــرایطی کــه برخــی از شــرکت ها اقــدام بــه کاهــش بودجــه بازاریابــی خودکرده انــد‪ ،‬برخــی دیگــر نیــز بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده اند کــه کاهــش هزینه هــا در حوزه هــای غیرمولــد و بازتخصیــص ذخایــر مالــی می توانــد مفیدتــر باشــد‪ .‬طبــق برخــی‬ ‫تحلیل هــا‪ ،‬ایــن بازتخصیص هــا می توانــد ‪ 10‬تــا ‪ 20‬درصــد کل بودجــه یــک شــرکت باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کار نیــاز بــه یــک بازاریابــی دقیــق‪ ،‬امــا ســریع از کل هزینه هــای بازاریابــی دارد تــا شــرکت بررســی کنــد کــه ایــا فضــای‬ ‫کرونــا بــر بازگشــت ســرمایه اثــر گذاشــته اســت یــا خیــر؟‬ ‫‪ -2‬فعالیت هــای چابــک از انجایــی موثــر هســتند کــه بــه تیم هــای بازاریابــی امــکان می دهنــد رفتارهــای مصرف کننــده را‬ ‫ازمایــش کننــد و واکنــش ســریع نســبت بــه تغییــرات داشــته باشــند‪ .‬درحالی کــه تیم هــای چابــک از گذشــته نســبت بــه‬ ‫همتایــان خــود در فضــای مشــابه‪ ،‬عملکــرد بســیار بهتــری داشــتند‪ ،‬امــا ضرورتــی کــه پاندمــی کرونــا ایجــاد کــرد‪ ،‬باعــث شــد‬ ‫ایــن رویکــرد از نظــر دورکاری مــورد بازنگــری قــرار گیــرد‪ .‬شــرکت های پیشــرو‪ ،‬درحــال تبدیــل اتاق هــای جنــگ فیزیکــی بــه‬ ‫اتاق هــای مجــازی هســتند و نقــاط تمــاس بیشــتری ایجــاد می کننــد تــا بیشــترین امــکان اســتفاده از پروتکل هــای چابــک و‬ ‫ابزارهــای همــکاری فراهــم باشــد‪.‬‬ ‫مجموعــه فعالیت هــای کــه تالش هــای بازاریابــی دقیــق را در اولویــت کاری خــود قــرار می دهنــد‪ ،‬قادرنــد بحــران کوویــد‪19-‬‬ ‫را بــه یــک تحــول تبدیــل کننــد‪ .‬بازاریاب هــا بــا به دســت اوردن داده هــای جدیــد‪ ،‬جس ـت وجو بــرای روابــط رفتــاری جدیــد و‬ ‫ت رشــد به دســت اورنــد و بــا انعطاف و بازگشــت ســرمایه بیشــتر‪،‬‬ ‫فراهــم کــردن امــکان ازمایش هــای ســریع‪ ،‬می تواننــد فرصـ ‬ ‫وارد دوران رونــق شــوند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 08‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪694‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫قیمت طال هفته اینده‬ ‫باثبات و کم نوسان‬ ‫خواهد بود‬ ‫ت اروپایی ها اگر بخواهیم‬ ‫از جنای ‬ ‫فهرست بلند باالیی ارائه کنیم‪،‬‬ ‫کیفرخواست بلندی علیه انها‬ ‫صادر می شود‬ ‫اگــر امــروز بخواهیــم فهرســت بلنــد و باالیــی از جنایت هــای‬ ‫اروپایی هــا را ارائــه کنیــم‪ ،‬کیفرخواســت بلنــدی علیــه انهــا صــادر‬ ‫می شــود‪ .‬اروپایی هــا کــه خــود را مدعــی حقــوق بشــر می داننــد‪ ،‬باید‬ ‫در جایــگاه متهــم پاســخگوی افــکار عمومــی و مســلمانان باشــند‪.‬‬ ‫فعــال بــازار طــا پیش بینــی کــرد‪ :‬در بــازار طــا با توجه‬ ‫بــه ثبــات قیمــت ارز طــی هفتــه اینــده‪ ،‬بــا نوســانات‬ ‫افزایشــی روبــرو نخواهیــم شــد و قیمت هــا دارای‬ ‫ثبــات ثابــت و کم نوســان و در ایــن بیــن داد و ســتد نیــز‬ ‫بــا توج ـ ه بــه شــاخص ها واقعــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «محمد کشــتی ارای»‬ ‫دربــاره وضعیــت بــازار طــا طی هفته گذشــته‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بهــای انــس جهانــی طــا هفتــه گذشــته‬ ‫دارای ســیر صعــودی بــود و در ایــن بیــن در کانــال‬ ‫یک هــزار و ‪ ۹۰۰‬دالر رشــد قیمــت قــرار داشــت کــه‬ ‫ایــن رونــد بــر افزایــش قیمــت طــا و ســکه داخــل نیز‬ ‫بی تاثیــر نبــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــا طــی دو روز گذشــته و در اخریــن‬ ‫معامــات اتــی جهانــی به یک هــزار و ‪ ۹۳۶‬دالر رســید‬ ‫کــه به طــور متوســط ‪ ۹‬دالر افزایــش قیمــت هفتگــی‬ ‫داشــت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ ارز به عنــوان‬ ‫دیگــر شــاخص تاثیرگــذار بــر قیمــت طــا باتوجه بــه‬ ‫اقدامــات بانــک مرکزی ســیر نزولی داشــت و مجموع‬ ‫تحــوالت ایــن دو شــاخص موجــب شــد قیمــت انــواع‬ ‫ســکه و طــا ســیر طبیعــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن چنــد روز‬ ‫هیجانــی در بــازار کاذب طــا نداشــتیم و قیمت هــا‬ ‫واقعــی هســتند؛ یعنــی بــر اســاس شــاخص های‬ ‫اقتصــادی و ریاضــی محاســبه می شــوند و هیجــان و‬ ‫التهابــی در قیمت هــا مشــاهده نمی شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫اگــر تغییراتــی در قیمت هــا مشــاهده می شــود بــر‬ ‫اســاس نوســانات نــرخ ارز و انــس جهانــی طــا اســت‪.‬‬ ‫ن داشــت‪ :‬هفتــه گذشــته ســکه طــرح قدیــم‬ ‫وی بیــا ‬ ‫به طــور متوســط ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬ســکه طــرح جدید‬ ‫یــک میلیــون تومــان و نیم ســکه ‪ ۴۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫افزایــش قیمــت هفتگــی را ثبــت کردنــد‪.‬‬ ‫ن کــرد‪ :‬رب ـ ع ســکه‬ ‫ایــن فعــال بــازار طــا خاطرنشــا ‬ ‫‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان کاهــش قیمــت هفتگــی داشــت‬ ‫و ایــن در حالــی اســت کــه تــا اواســط هفتــه تــا ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار تومــان هــم کاهــش قیمــت را در ایــن نــوع‬ ‫ســکه شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬دلیــل ایــن مســاله را واگــذاری ربع ســکه در‬ ‫بــورس عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ربــ ع ســکه بیشــترین‬ ‫کاهــش قیمــت را در هفته گذشــته داشــت‪ ،‬هرچند‬ ‫افزایــش بهــای جهانــی مجــدد موجــب افزایــش‬ ‫قیمــت ان شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام صنفــی تصریح کــرد‪ :‬چنانچــه انــواع دیگر‬ ‫ســکه نیــز در بــورس عرضــه شــود‪ ،‬کاهــش قیمــت را‬ ‫خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ســکه های یــک گرمــی طــا در هفتــه‬ ‫گذشــته تغییــر قیمت نداشــت‪ ،‬زیــرا طــرف داری برای‬ ‫خریــد ایــن نــوع ســکه در بــازار وجــود نــدارد ‪.‬‬ ‫کشــتی ارای اظهــار داشــت‪ :‬هــر مثقــال طــای اب‬ ‫شــده نیــز در هفتــه گذشــته نوســانات معمــول بــازار‬ ‫را داشــت و بــا کاهــش و افزایــش بهــای انــس جهانی‬ ‫در نوســان بــود و ‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان افزایــش قیمــت‬ ‫هفتگــی را داشــت‪ .‬هــر گــرم طــای ‪ ۱۸‬عیــار نیــز ‪۷۲‬‬ ‫هــزار تومــان و هــر گــرم طــای ‪ ۲۴‬عیــار نیــز ‪ ۹۷‬هــزار‬ ‫تومــان افزایــش قیمــت هفتگــی را ثبــت کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حبــاب انــواع ســکه بــا توجـ ه به نوســانات‬ ‫نــرخ ارز و انــس جهانــی نوســان کاهشــی داشــته‬ ‫اســت و قســمتی از حبــاب انــواع ســکه بــه دلیــل‬ ‫کاهــش تقاضــا کاهش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کشــتی ارای‪ ،‬دربــاره افزایــش قیمــت طــا در‬ ‫پنجشنبه گذشته نسبت به روز قبل ان توضیح داد‪:‬‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت بــه دلیــل افزایــش بهــای انــس‬ ‫جهانــی طــا بــود و چــون در روزهــای پنجشــنبه بــازار‬ ‫تعطیــل اســت و پــس از ان نیــز تعطیــات جهانــی‬ ‫بــازار طــا را داریــم‪ ،‬بــه دلیــل نامشــخص بــودن بهــای‬ ‫جهانــی ب ـ ه طــور معمــول قیمت هــا افزایشــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا پیش بینــی ایــن کــه هفتــه اینــده نوســان‬ ‫شــدید قیمــت نخواهیــم داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬بانــک‬ ‫مرکــزی مجموعــه ای از واگــذاری ارز را در ســبد‬ ‫خــود دارد کــه ایــن اتفــاق تاثیــر مثبــت و کاهشــی‬ ‫بــر بــازار طــا دارد و هفتــه اینــده بــا توجــه باثبــات‬ ‫قیمــت ارز در بــازار طــا نوســانات افزایشــی‬ ‫نخواهیــم داشــت و قیمت هــا باثبــات‪ ،‬کم نوســان‬ ‫و بــا توجــ ه بــه شــاخص های واقعــی قیمت هــا‬ ‫دادوســتد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایت الله رییسی‪:‬‬ ‫در مقابل اسیب های‬ ‫اجتماعی نماز یکی‬ ‫از راه های مهم حفظ‬ ‫جامعه است‬ ‫رئیــس جمهــور در بیســت و نهمیــن اجــاس سراســری نمــاز‬ ‫گفــت‪ :‬نمــاز یکــی از راه هــای مهــم حفــظ جامعــه در مقابــل‬ ‫اســیب های اجتماعــی بــه شــمار مـی رود کــه در اصــاح نظــام‬ ‫اداری‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی در بیســت و نهمیــن‬ ‫اجــاس سراســری نمــاز اظهــار داشــت‪ :‬کارکردهــای نمــاز در‬ ‫جامعــه جایــگاه ارزشــمندی دارد‪ ،‬نمــاز جلــوه هــای فکــر بنــده‬ ‫و عمــل صالــح را بــرای انســان ســالک رقــم مــی زنــد‪ .‬حقیقتــا ً‬ ‫نمــاز هــم در اندیشــه انســان ســالک و هــم در اخــاق فاضلــه‬ ‫و کریمه او و هم در عمل بسیار اثربخش است و در انسان‬ ‫ســازی شــاید هیــچ عطایــای الهــی هماننــد نمــاز نباشــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بیــان داشــت‪ :‬نمــاز در ســاختن فــرد و جامعه‬ ‫تاثیرگــذار اســت و همــه انبیــا الهــی هــم نســبت بــه صــاه‬ ‫توصیــه شــدند و امــر بــه صــاه کردنــد و در ایــات نورانــی قــران‬ ‫هــم بــر نمــاز تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی احــکام و اداب را از جلوه هــای مهــم نمــاز عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬احــکام‪ ،‬اجــزا و انچــه مربــوط بــه اداب و شــرایط نمــاز‬ ‫می شــود‪ ،‬بســیار مهــم اســت‪ ،‬امــا وقتــی انســان با اســرار نماز‬ ‫در ارتبــاط قــرار می گیــرد‪ ،‬روحیــه او متعالــی می شــود و وقتــی‬ ‫نمــاز یــک فــردی بــاال بــرود‪ ،‬ان نمازخــوان نیــز بــا نمــاز خــود‬ ‫بــاال مـی رود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی بــا بیــان اینکــه بــه برکــت پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی امــر و توصیــه همــه انبیــای عظــام الهــی بــه نمــاز‬ ‫و جامعــه نمازخــوان مــورد توجــه خوبــی قــرار گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بایــد از همــه زحماتــی کــه در ایــن مــدت بــرای‬ ‫توجــه و اقامــه نمــاز کشــیده شــده اســت‪ ،‬قدردانــی کــرد‪ ،‬امــا‬ ‫بــا وجــود کارهــای بســیاری کــه انجــام شــده اســت‪ ،‬بــا انچــه‬ ‫بایــد فاصلــه بســیاری داریــم‪.‬‬ ‫توجه به نماز و توسعه فرهنگ‬ ‫نورانی اقامه نماز در همه‬ ‫سطوح جامعه اسالمی راهکار‬ ‫جامعی برای برون رفت از‬ ‫مشکالت فعلی است‬ ‫رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه دســت اندرکاران بســیاری در‬ ‫حــوزه نمــاز فعــال هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مقتــدای بصیــرت‬ ‫افریــن مــا هــر ســاله بــا پیام هــای خــود بــه اجــاس سراســری‬ ‫نمــاز‪ ،‬یــک فضــای جدیــد را بــرای پرداختــن بــه نمــاز بــرای همــه‬ ‫ائمــه جمعــه‪ ،‬مســووالن و دســت انــدرکاران در کشــور ایجــاد‬ ‫می کننــد‪ .‬پیام هــای رهبــر انقــاب پیام هــای جامعــی اســت کــه‬ ‫همــه جامعــه را نســبت بــه موضــوع نمــاز حســاس می کنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی بــا تشــکر از فعالیت هــای چندیــن‬ ‫ســاله حجت االســام قرائتــی بــرای ترویــج فرهنــگ نمــاز و و‬ ‫نمازخوانــی تصریــح کــرد‪ :‬اجــاس نمــاز بــا تــاش های حجت‬ ‫االســام قرائتــی بــه عنــوان شــخصیت مخلــص در میــدان در‬ ‫سراســر کشــور برگــزار مــی شــود‪ ،‬در مســاجد و نمازخانــه هــا‪،‬‬ ‫مــدارس و دانشــگاه هــا فعالیــت هایــی بســیار انجــام شــده و‬ ‫بایــد نســبت بــه ایــن اقدامــات انجــام شــده‪ ،‬از همــه دســت‬ ‫انــدرکاران ایــن حــوزه قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور اقامــه نمــاز‪ ،‬پرداخــت زکات و امــر بــه معــروف‬ ‫و نهــی از پلشــتی ها را چهــار پایــه و رکــن اساســی نظــام‬ ‫اســامی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اقامــه نمــاز بایــد در همــه‬ ‫شــئون جامعــه و زندگــی انســان اعــم از نظــام اداری‪ ،‬نظــام‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬نظــام سیاســی‪ ،‬نظــام اجتماعــی و همــه نظامــات‬ ‫مــا جلــوه پیــدا کنــد و مبتنــی بــر صــات و اقامــه ان باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نمــاز توجــه بــه خــدا و قانــون خــدا و بایدهــا و‬ ‫نبایدهــای الهــی را بــه انســان مــی امــوزد‪ .‬اثــار حضــور یــک‬ ‫انســان نمازخــوان عــاوه بــر جنبــه فــردی کــه بــرای خــودش‬ ‫دارد‪ ،‬بــرای جامعــه نیــز موثــر اســت‪ .‬ارتبــاط بــا مــردم در پرتــو‬ ‫ارتبــاط بــا خداســت‪ .‬انســان نمازخــوان توجــه بــه دیگــران دارد‬ ‫و احســاس مســئولیت هــم در پرتــو نمــاز شــکل مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــرای‬ ‫اصــاح جامعــه ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬بایــد بــه روح نمــاز‬ ‫توجــه کنیــم حضــور قلــب در نمــاز مهــم اســت و بایــد نســبت‬ ‫بــه اقامــه نمــاز حســاس باشــیم‪.‬‬ ‫وی توجــه بــه نمــاز را رمــز اســتقالل‪ ،‬ازادی و برپایــی نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬هجمه هایــی کــه‬ ‫بــه اهــل نمــاز وارد می شــود نشــان می دهــد کــه اقامــه نمــاز‬ ‫مســاله محــوری در کشــور اســت‪ .‬اقامــه نمــاز و توجــه بــه‬ ‫فرهنــگ نمــاز جامعــه‪ ،‬مــردم و کشــور مــا را از ابتــدای پیــروزی‬ ‫انقــاب تاکنــون از فتنه هــا و توطئه هــا حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا محکومیــت اهانــت بــه ســاحت مقــدس‬ ‫قــران کریــم در اروپــا کــه مدعــی مهــد ازادی بــودن اســت‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬کســانی کــه بــه قــران کریــم و بهتریــن مخلــوق‬ ‫خــدا‪ ،‬یعنــی پیامبــر (ص) اهانــت می کننــد‪ ،‬بداننــد کــه بــه‬ ‫همــه ادیــان ابراهیمــی و بشــریت اهانــت کرده انــد‪.‬‬ ‫ستاد اقامه نماز‪ ،‬فرهنگیان‪،‬‬ ‫دانشگاهیان‪ ،‬طالب و جوانان‬ ‫باید اقدامات بزرگی را برای‬ ‫تحقق منویات رهبر انقالب در‬ ‫زمینه اقامه نماز انجام دهند‬ ‫ایــت اللــه رییســی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کار زشــت و مــوارد‬ ‫اینچنینــی بــه نــام ازادی بیــان صــورت می گیــرد کــه در واقــع‬ ‫بدتریــن نــوع اهانت هــا بــه بشــریت محســوب می شــود‪ .‬در‬ ‫سراســر عالــم هیچ کــس ایــن حرکــت را قبــول نمی کنــد چــرا‬ ‫کــه ضــدازادی بیــان و مســدودکننده ازادی بیــان در جوامــع‬ ‫بشــری اســت‪ .‬اهانــت بــه قــران و ادیــان الهــی‪ ،‬حرکتــی‬ ‫زشــت‪ ،‬کریــه و مطــرود اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر امروز بخواهیم فهرســت بلند و باالیی از‬ ‫جنایت هــای اروپایی هــا را ارائــه کنیــم‪ ،‬کیفرخواســت بلنــدی‬ ‫علیــه انهــا صــادر می شــود‪ .‬اروپایی هــا کــه خــود را مدعــی‬ ‫حقــوق بشــر می داننــد‪ ،‬بایــد در جایــگاه متهــم پاســخگوی‬ ‫افــکار عمومــی و مســلمانان باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره‬ ‫بــه پیــام رهبــر معظــم انقــاب بــه بیســت و نهمیــن اجــاس‬ ‫سراســری نمــاز‪ ،‬گفــت‪ :‬در دوره هــای برگــزاری اجــاس‬ ‫سراســری نمــاز‪ ۲۹ ،‬پیــام از ســوی مقــام معظم رهبــری صادر‬ ‫شــده کــه ایــن پیام هــا چــراغ راهــی بــرای دس ـت اندرکاران‪،‬‬ ‫مجریــان‪ ،‬اهــل فرهنــگ و جامعه شناســان اســت‪.‬‬ ‫رییســی افــزود‪ :‬ســتاد اقامــه نمــاز‪ ،‬فرهنگیــان‪ ،‬دانشــگاهیان‪،‬‬ ‫طــاب و جوانــان بایــد اقدامــات بزرگــی را بــرای تحقــق منویــات‬ ‫رهبــر انقــاب در زمینــه اقامــه نمــاز انجــام دهنــد‪ .‬دولــت خــود‬ ‫را موظــف بــه پیگیــری و تحقــق منویــات رهبــر انقــاب در زمینــه‬ ‫اقامــه نمــاز و ارائــه ســبک زندگــی نمازمحــور بــرای همــه می دانــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کســانی کــه در زمینــه اقامــه نماز در کشــور‬ ‫نقش افرینــی می کننــد‪ ،‬مخاطبــان خــاص پیــام رهبــر انقــاب‬ ‫به بیســت و نهمین اجالس سراســری نماز هســتند و ما هم‬ ‫مجــری ایــن دســتورات در کشــور هســتیم و بایــد تــاش کنیم‬ ‫نمــاز در ســازمان ها و هــر کــوی و برزنــی اقامــه شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬نمــاز نســخه شــفابخش‪،‬‬ ‫ارامش بخــش و هدایتگــر تمــام انســان ها اســت و جامعــه را‬ ‫از تنگناهــا خــارج کــرده و بــه ارامــش می رســاند‪.‬‬ ‫رییســی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از راهکارهــای تبلیغــی و‬ ‫رســانه ای بــرای جــذب افــراد‪ ،‬عملکــرد درســت مســئوالن‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مدیــران در هــر ســطحی بداننــد کــه نمــاز‬ ‫بهتریــن تبلیــغ بــرای رفتــار انهاســت‪ .‬صداقــت در گفتــار‪،‬‬ ‫کــردار‪ ،‬عملکــرد صحیــح‪ ،‬ارتبــاط بــا مــردم و مردم محــوری‬ ‫ریشــه در اقامــه نمــاز دارد‪.‬‬ ‫رییســی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر‬ ‫بــرای اصــاح جامعــه بســیار موثــر اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــه‬ ‫همــه دوســتان و مدیــران عــرض می کنــم کــه بایــد بــه روح‬ ‫نمــاز توجــه کننــد و حضــور قلــب در نمــاز بــرای انهــا بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬همچنیــن وزرا‪ ،‬اســتانداران و همــه مســئوالن‬ ‫بایــد نســبت بــه اقامــه نمــاز در ادارات حســاس باشــند‪.‬‬ ‫دولت خود را موظف به پیگیری‬ ‫و تحقق منویات رهبر انقالب در‬ ‫زمینه اقامه نماز و ارائه سبک‬ ‫زندگی نمازمحور برای همه می داند‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬توجــه بــه نمــاز و توســعه فرهنــگ‬ ‫نورانــی اقامــه نمــاز در همــه ســطوح جامعــه اســامی راهــکار‬ ‫جامعــی بــرای برون رفــت از مشــکالت فعلــی اســت‪ .‬توجــه‬ ‫و اقامــه نمــاز مشــکالت روحــی‪ ،‬روانــی و ســرخوردگی های‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫مخاطــب اصلــی اجــاس بیســت و نهــم‪ ،‬دانشــجویان دانشــگاه‬ ‫هــا بــه ویــژه دانشــگاه فرهنگیــان و وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫و دانــش امــوزان هســتند‪ .‬موضــوع هــای ایــن اجــاس در ‪۱۷‬‬ ‫بخــش شــامل نقــش معلــم در پیونــد نمــاز و مدرســه‪ ،‬ارائــه الگو‬ ‫بــرای جایــگاه معلــم و رابطــه نمــاز‪ ،‬مدرســه و خانــواده‪ ،‬نمــاز‬ ‫و نقــش معلــم در تجربــه زیســته معلمــان و نقــش فنــاوری و‬ ‫فضــای مجــازی در پیونــد معلــم‪ ،‬نمــاز و مدرســه‪ ،‬نقــش ســاحت‬ ‫زیباشناســی و هنر در تســهیل پیوند نماز با مدرســه و مســجد‪،‬‬ ‫پیونــد نمــاز بــا عناصــر برنامــه درســی تربیــت معلــم‪ ،‬نقــش‬ ‫بصیــرت و تدبــر در عمــق بخشــی بــه پیوندهــای نمــاز بــا ارکان‬ ‫مدرســه‪ ،‬معلــم؛ نمــاز‪ ،‬مدرســه و تربیــت اجتماعــی و ایــده هــای‬ ‫عملــی در شــیوه هــای دعــوت دانــش امــوزان به نمــاز در مدارس‬ ‫و مســاجد تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر موضــوع هــای ایــن اجــاس الگوهــای خالقانــه در‬ ‫ایجــاد همگرایــی و تعامــل بیــن مســجد‪ ،‬مدرســه و خانــه‪،‬‬ ‫تجربه حضور روحانی مســاجد و نهادها در مدارس همجوار‬ ‫و جــذب دانــش امــوزان و خانــواده انــان بــه مســجد‪ ،‬تجربــه‬ ‫موفــق متولیــان مدرســه و مســجد در پیونــد خانــه‪ ،‬مدرســه و‬ ‫مســجد‪ ،‬الزامــات و بایســته هــای ورود مبلغیــن و روحانیــون‬ ‫به مدرسه و شیوه های همگرایی متولیان مدرسه و مسجد‬ ‫در جلــب تقویــت طــرح پیونــد نماز‪ ،‬خانه‪ ،‬مدرســه و مســجد‪،‬‬ ‫الگوهــای موفــق هیئــت هــای اندیشــه ورز و شــوراهای نمــاز‬ ‫مــدارس‪ ،‬ایــده هــا و الگوهــای موفــق رونــق نمــاز مــدارس‬ ‫توســط دانــش امــوزان و الگوهــای موفــق در پیونــد مســجد‪،‬‬ ‫مدرســه و خانــه در کشــورهای اســامی اســت‪.‬‬ ‫اجــاس هــای سراســری نمــاز در راســتای تحقــق اهدافــی‬ ‫همچــون حســاس کــردن مدیــران و عمــوم مــردم در رفــع‬ ‫کمبودهــا و موانــع اقامــه نمــاز در جامعــه‪ ،‬تــاش در جهــت‬ ‫فعــال نمــودن ظرفیــت هــای بالقــوه جامعــه در زمینــه اقامــه‬ ‫نمــاز‪ ،‬تحقــق پیــام هــا و انتظــارات مقــام معظــم رهبــری‪،‬‬ ‫جلــب همــکاری و مشــارکت نهادهــای مردمــی و دســتگاه ها‬ ‫در برنامــه هــای توســعه و ترویــج فرهنــگ نمــاز‪ ،‬معرفــی‬ ‫تجربیــات و ایــده هــای موفــق در ترویــج نماز و همچنین ارائه‬ ‫نتیجــه ارزیابــی ســالیانه دســتگاه هــا در زمینــه اقامــه نمــاز و‬ ‫تقدیــر از فعــاالن و تذکــر بــه غیــر فعــاالن برگــزار مــی شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫شنبه ‪ 08‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪694‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫تبلیغات به شرط رعایت‬ ‫قانون‬ ‫اینترنت؛ دیواری برای تبلیغات‬ ‫تبلیغــات انالیــن کــه بــا نام هــای «بازاریابــی انالیــن»‪« ،‬تبلیغــات‬ ‫اینترنتــی» و یــا «تبلیغــات دیجیتــال» نیــز شــناخته می شــود ‪،‬نوعــی‬ ‫بازاریابی و تبلیغات است که از بستر اینترنت برای تبلیغ محصوالت‬ ‫و ارائــه خدمــات بــه مخاطبــان و کاربــران پلتفرم هــا اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫تبلیغــات انالیــن شــامل بازاریابــی ایمیلــی‪ ،‬بازاریابــی موتورهــای‬ ‫جســتجو‪ ،‬بازاریابــی رســانه های اجتماعــی و تبلیغــات موبایلــی اســت‪.‬‬ ‫تبلیغات در‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫به شرط قانون‬ ‫شــبکه های اجتماعــی در شــرایط کنونــی جهــان بــه ویــژه‬ ‫پــس از همه گیــری کرونــا‪ ،‬بــر دیــوار بلنــد اینترنــت ســفره‬ ‫گســترده تجــاری را بــرای صاحبــان مشــاغل و حــرف بــاز‬ ‫کرده انــد کــه اگــر شــرط «قانــون» در ایــن فضــا رعایــت‬ ‫نشــود‪ ،‬اشــفته بــازاری بــه وجــود می ایــد کــه مشــتریان و‬ ‫خریــداران تنهــا ضررکننــدگان ان خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫از روزهایــی کــه تولیــد کننــدگان یــا صاحبــان کســب و کار‬ ‫محصــوالت خــود را از طریــق دیــوار نوشــته‪ ،‬پخــش کــردن‬ ‫تراکــت بیــن عابــران و یــا برچســب های تبلیغاتــی بــه‬ ‫مخاطبیــن معرفــی می کردنــد زمــان زیــادی نگذشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا ظهــور رســانه هایی ماننــد رادیــو‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬روزنامــه و‬ ‫مجــات‪ ،‬تبلیغــات شــکل دیگــری به خــود گرفــت‪ .‬تیزرهای‬ ‫تبلیغاتــی بیــن فیلم هــا‪ ،‬پیام هــای بازرگانــی قبــل و بعــد از‬ ‫پخــش برنامه هــای تلویزیونــی‪ ،‬عکس هــای رنگــی و جــذاب‬ ‫البــای صفحــات مجــات و روزنامــه هــا و ‪ ....‬بخش هایــی‬ ‫از تبلیغــات از طریــق رســانه هــای ســنتی هســتند‪ .‬بــا ورود‬ ‫اینترنــت بــه زندگــی انســان‪ ،‬نــوع مــدرن تــری از تبلیغــات بــا‬ ‫عنــوان تبلیغــات انالیــن شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫اینترنت؛ دیواری برای تبلیغات‬ ‫تبلیغــات انالیــن کــه بــا نام هــای «بازاریابــی انالیــن»‪،‬‬ ‫«تبلیغــات اینترنتــی» و یــا «تبلیغــات دیجیتــال» نیــز‬ ‫شــناخته می شــود ‪،‬نوعــی بازاریابــی و تبلیغــات اســت کــه از‬ ‫بســتر اینترنــت بــرای تبلیــغ محصــوالت و ارائــه خدمــات بــه‬ ‫مخاطبــان و کاربــران پلتفرم هــا اســتفاده می کنــد‪ .‬تبلیغات‬ ‫انالیــن شــامل بازاریابــی ایمیلــی‪ ،‬بازاریابــی موتورهــای‬ ‫جســتجو‪ ،‬بازاریابــی رســانه های اجتماعــی و تبلیغــات‬ ‫موبایلــی اســت‪.‬‬ ‫در روزهــای اولیــه ورود اینترنــت‪ ،‬تبلیغــات انالیــن عمدتــا‬ ‫ممنــوع بــود‪ .‬بــرای مثــال دو شــبک ه قدیمــی «‪»ARPANET‬‬ ‫و «‪ »NSFNET‬سیاســت های پذیرفتــه شــده بــرای‬ ‫اســتفاده از اینترنــت داشــتند کــه طبــق ان فعالیت هــای‬ ‫تجــاری بــر بســتر اینترنــت توســط موسســات خصوصــی را‬ ‫ممنــوع می کــرد‪ .‬در ســال ‪ NSFNET ۱۹۹۱‬شــروع بــه حــذف‬ ‫تدریجــی سیاســت ممنوعیــت اســتفاده تجــاری از شــبکه‬ ‫کــرد‪ ۲۷ .‬اکتبــر ‪ ۱۹۹۴‬نخســتین اگهــی انالیــن بنر تبلیغاتی‬ ‫بــود در یــک صفحــه اینترنتــی درج شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از شــرکت ها هــم بــرای تبلیــغ محصــوالت‬ ‫و ارائــه خدمــات خــود بــه ســراغ پلتفــرم «تیک تــاک»‬ ‫رفتنــد‪ .‬تیــک تــاک یکــی از ســریع تریــن برندهــای در‬ ‫حــال رشــد بــا امــار دانلــود و تعامــل چشــمگیر در‬ ‫سراســر جهــان اســت و زمینــی پرســود بــرای بازاریابــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫طبق قانون تبلیغات انالین در‬ ‫برخی کشورها‪ ،‬اینفلوئنسرها‬ ‫موظف هستند‪ ،‬پست های‬ ‫تبلیغاتی خود را با هشتگ‬ ‫‪ Ad#‬برچسب گذاری کنند‬ ‫پلتفــرم رســانه های اجتماعــی پیشــرو بــرای بازاریابــی‬ ‫انتخــاب شــد‪ ،‬کمــی بعــد از ژانویــه ‪ ۲۰۲۱‬فیــس بــوک‬ ‫رایج تریــن پلتفــرم رســانه های اجتماعــی در بیــن بازاریابــان‬ ‫در سراســر جهــان شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس یک نظرســنجی جهانــی‪ ۹۳ ،‬درصــد از بازاریابان‬ ‫رســانه های اجتماعــی از ایــن پلتفــرم بــرای تبلیــغ کســب و‬ ‫کار خــود اســتفاده کردنــد در حالــی کــه ‪ ۷۸‬درصــد دیگــر‬ ‫ایــن کار را از طریــق اینســتاگرام اقــدام کردنــد‪ .‬اکثــر صنایع‪،‬‬ ‫فیــس بــوک را بــر ســایر پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی‬ ‫بــرای تبلیغــات در اولویــت قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫پیشی گرفتن تبلیغات انالین‬ ‫از همــان ابتــدا تبلیــغ کننــدگان می دانســتند کــه تبلیغــات‬ ‫اینترنتــی بــا نــوع ســنتی ان متفــاوت اســت‪ .‬صاحبــان‬ ‫کســب و کارهــا متوجــه شــدند کــه تبلیغــات از طریــق وب‬ ‫ســایت ها نســبت بــه تبلیغــات ســنتی مقــرون بــه صرفه تــر‬ ‫هســتند‪ .‬کم کــم بســتر اینترنــت بــه یــک میدان بــازی تبدیل‬ ‫شــد و ســرمایه گــذاران از بــه روز بــودن ان اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن پاگرفتــن یــک تجــارت پرســود بــود‪ ،‬بنابرایــن بســیاری از‬ ‫کارافرینــان‪ ،‬ســرمایه گــذاران و تبلیــغ کننــدگان شــروع بــه‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن ماشــین پول ســاز کردنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬درامــد تبلیغــات اینترنتــی در ایــاالت متحــده‬ ‫از درامــد تلویزیــون کابلــی و پخــش تلویزیونــی پیشــی‬ ‫گرفت‪ .‬براوردهای تحقیقاتی از هزینه تبلیغات انالین در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬ان را بــه ‪ ۱۲۵.۲‬میلیــارد دالر در ایالــت متحــده‬ ‫نشــان می دهــد کــه حــدود ‪ ۵۴.۸‬میلیــارد دالر بیشــتر از‬ ‫هزینــه تلویزیــون اســت‪.‬‬ ‫پنج صنعت برتر که بیشترین‬ ‫هزینه های تبلیغات انالین‬ ‫را به خود اختصاص داده اند‬ ‫شامل کاالهای بسته بندی‬ ‫شده برای مصرف کننده(‪،)CPG‬‬ ‫خدمات مالی‪ ،‬خرده فروشی‪،‬‬ ‫رسانه‪ ،‬داروسازی و بهداشت و‬ ‫درمان است‪.‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ســرمایه بــزرگ کســب و‬ ‫کارهــا بــرای تبلیغــات‬ ‫بر اساس امارها هر فرد به طور‬ ‫متوسط در روز ‪ ۲‬ساعت و نیم‬ ‫در شبکه های اجتماعی حضور دارد‬ ‫حتــی اگــر تجربــه خریــد اینترنتــی از انالیــن شــاپ هــا و‬ ‫صفحــات فــروش محصــوالت در پلتفرم هــای مختلــف‬ ‫شــبکه های اجتماعــی را نداشــته باشــید‪ ،‬دســت کــم تبلیــغ‬ ‫ایــن محصــوالت در یکــی از ایــن پلتفرم هــا بــه چشــمتان‬ ‫خــورده اســت‪ .‬بــه خصــوص در روزهایــی کــه کرونــا‪،‬‬ ‫قرنطینــه و خانــه نشــینی بســیاری از کســب و کارهــا را‬ ‫تعطیــل یــا تعلیــق کــرد ‪،‬پلتفــرم هــای مختلــف شــبکه های‬ ‫اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام بــازار خوبــی بــرای تبلیــغ و ارائه‬ ‫محصــوالت را بــرای صاحبــان کســب و کار فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امارهــا هــر فــرد بــه طور متوســط ‪ ۲‬ســاعت و نیم‬ ‫از وقتــش را در روز در رســانه هــای اجتماعــی صــرف می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۳.۸‬میلیــارد نفــر در سراســر جهــان از رســانه های اجتماعــی‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ۸۴ .‬درصــد از افــرادی کــه بــه اینترنــت‬ ‫دسترســی دارنــد از رســانه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫پلتفرم های پول ساز بازاریابی‬ ‫بررسـی ها نشــان می دهد «فیس بوک» ســومین پلتفرم‬ ‫پــر بازدیــد جهــان و محبوب تریــن پلتفــرم رســانه های‬ ‫اجتماعــی بــرای تبلیغــات اســت و بیــش از ‪ ۵۵‬درصــد از‬ ‫ســهم بــازار رســانه های اجتماعــی در ایــاالت متحــده را دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه اجتماعــی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬میــادی بــه عنــوان‬ ‫همه ان ها بیشــتر از هر وب ســایت و پلتفرم دیگری برای‬ ‫تبلیغــات در فیس بــوک هزینه کردند‬ ‫پنــج صنعــت برتــر کــه بیشــترین هزینه هــای تبلیغــات‬ ‫انالین را به خود اختصاص داده اند شــامل کاالهای بســته‬ ‫بنــدی شــده بــرای مصــرف کننــده(‪ ،)CPG‬خدمــات مالــی‪،‬‬ ‫خــرده فروشــی‪ ،‬رســانه‪ ،‬داروســازی و بهداشــت و درمــان‬ ‫اســتیکی دیگــر از پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی کــه بــه‬ ‫یــک مقصــد بازاریابــی پرســود تبدیــل شــده‪« ،‬اینســتاگرام»‬ ‫اســت‪ .‬اینســتاگرام پلتفرمــی متعلــق بــه فیــس بوک اســت‬ ‫کــه بــرای محبوبیــت کنــار فیــس بــوک قــرار گرفــت و بــه‬ ‫کســب و کارهــا اجــازه می دهــد محصــوالت و خدمــات‬ ‫خــود را از طریــق فرمت هــای مختلــف‪ ،‬از عکس هــا و‬ ‫برچس ـب ها گرفتــه تــا اســتوری ها و ریل هــا تبلیــغ کننــد‪.‬‬ ‫اینســتاگرام همچنیــن جنبــش اینفلوئنســر مارکتینــگ را‬ ‫بــه راه انداختــه اســت کــه در ان کاربــران تاثیرگــذار در ایــن‬ ‫پلتفــرم بیشــتر از قبــل بــا برندهــا همــکاری می کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از شــرکت ها هــم بــرای تبلیــغ محصــوالت و ارائــه‬ ‫خدمــات خــود بــه ســراغ پلتفــرم «تیک تــاک» رفتنــد‪ .‬تیــک‬ ‫تــاک یکــی از ســریع تریــن برندهــای در حــال رشــد بــا امــار‬ ‫دانلود و تعامل چشــمگیر در سراســر جهان اســت و زمینی‬ ‫پرســود بــرای بازاریابــان اســت‪.‬‬ ‫تبلیغات به شرط رعایت قانون‬ ‫در حالــی کــه بــه نظــر می رســد تبلیغــات در رســانه های‬ ‫اجتماعــی اســان و در دســترس اســت و تبلیــغ کننــدگان‬ ‫نیــازی بــه قوانیــن خاصــی ندارنــد‪ ،‬امــا کمیســیون تجــارت‬ ‫فــدرال(‪ )FTC‬راهنمایی هایــی را در مــورد چگونگی اطمینان‬ ‫از اینکه تبلیغات در رســانه های اجتماعی فریبنده و گمراه‬ ‫کننــده نیســتند‪ ،‬ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫دو اصــل اساســی قانــون تبلیغــات در مــورد انــواع‬ ‫تبلیغــات در هــر رســانه ای اعمــال می شــود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تبلیــغ کننــدگان بایــد مبنای معقولی برای اثبــات ادعاهای‬ ‫مطرح شــده خود در تبلیغ محصول داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اگــر بــرای جلوگیــری از گمــراه کننــده بــودن یــک اگهــی‬ ‫نیــاز بــه توضیــح باشــد‪ ،‬ایــن توضیح باید به صورت شــفاف‬ ‫و مشــخص ارائــه شــود‪.‬‬ ‫پســت های تبلیغاتــی در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بایــد بــرای مخاطــب مشــخص باشــد‬ ‫طبــق قوانیــن «کمیســیون تجــارت فــدرال امریــکا »‬ ‫‪ FTC‬اظهــارات ارائــه شــده توســط یــک مصــرف کننــده در‬ ‫رســانه های اجتماعــی بــه عنــوان یــک تاییــد تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد مشــخص شــود کــه معرفــی و تبلیغ محصول‬ ‫ف کننــده بــه صورت مســتقل انجام شــده‬ ‫توســط فــرد مصــر ‬ ‫یــا در ازای ایــن تبلیــغ از صاحبــان محصــول پــول یــا خدمات‬ ‫رایــگان دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وضع قوانین محکم در کشورهای‬ ‫ت تجاری در‬ ‫مختلف برای فعالی ‬ ‫شبکه های اجتماعی تا حد زیادی‬ ‫موجب اعتماد و امنیت کاربران‬ ‫و تولیدکنندگان شده که با توجه‬ ‫به حضور گسترده کاربران ایرانی‬ ‫در این پلتفرم ها جای خالی قوانین‬ ‫مشابه در کشور تا حد زیادی‬ ‫احساس می شود‬ ‫اینفلوئنســرهای رســانه های اجتماعــی بــه عنــوان‬ ‫متخصــص در موضوعــات خــاص مــورد اعتمــاد مخاطبــان‬ ‫خــود هســتند‪ .‬بنابرایــن بــرای انهــا مهــم اســت کــه بیــن‬ ‫توصیــه شــخصی و یــک توصیــه حمایــت شــده از طــرف‬ ‫تولیــد کننــده‪ ،‬تمایــز قائــل شــوند‪.‬‬ ‫طبــق قانــون تبلیغــات انالیــن در برخــی کشــورها‪،‬‬ ‫اینفلوئنســرها موظــف هســتند‪ ،‬پســت های تبلیغاتــی‬ ‫خــود را بــا هشــتگ ‪ Ad#‬برچســب گذاری کننــد و اگــر در‬ ‫ازای تبلیــغ محصــول از طــرف تولیدکننــده مبلــغ یــا خدمات‬ ‫رایگانــی دریافــت کــرده اســت بایــد نــام شــرکت تولید کننده‬ ‫را در پســت خــود ذکــر کنــد تــا بــرای مخاطبــان مشــخص‬ ‫شــود کــه ایــن یــک پســت تبلیغاتــی اســت‪.‬‬ ‫برایــن اســاس‪ ،‬تخطــی از مقــررات ‪ FTC‬شــامل‬ ‫جریمه هایــی ماننــد حــذف پســت برچســب گــذاری نشــده‪،‬‬ ‫تعلیــق صفحــه اینفلوئنســر‪ ،‬جریمــه نقــدی اینفلوئنســر و‬ ‫صاحــب محصــول می شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد وضــع قوانیــن محکــم در کشــورهای‬ ‫مختلــف بــرای فعالیت هــای تجــاری افــراد و صاحبــان‬ ‫محصــول در شــبکه های مختلــف اجتماعــی تــا حــد زیــادی‬ ‫موجــب اعتمــاد و امنیــت کاربــران و تولیــد کننــدگان در ایــن‬ ‫رســانه ها شــده کــه بــا توجــه بــه حضــور گســترده کاربــران‬ ‫ایرانــی در ایــن پلتفرم هــا جــای خالــی قوانیــن مشــابه در‬ ‫کشــور تــا حــد زیــادی احســاس می شــود‪.‬‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫در کنار اینکه چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما بیشترین مصرف کننده نیز در تمام‬ ‫دنیا هستیم‪ ،‬پس بیا ئیم با مدیریت در مصرف همه از این نعمت الهی لذت ببریم‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امام جمعه بجنورد‪:‬‬ ‫ترس غرب از قدرت ایران‬ ‫نشان تحریم سپاه است‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 08‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪694‬‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫ستون اصلی خیمه انقالب ‪ ،‬سپاه‬ ‫مسلمانانبایدکشورهایتوهین کننده‬ ‫پاسداران است‬ ‫امام جمعه گرگان‪:‬‬ ‫به مقدسات را تحریم کنند‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫همانطــور کــه همــه ملــت و دنیــا بــه ان واقــف اســت‬ ‫و مــی دانــد تنهــا ســپاه اســت کــه بــا تمــام تــوان در‬ ‫هــر شــرایطی در حــال خدمــات رســانی بــه مــردم چــه‬ ‫در ایــران و چــه خــارج از مرزهــای کشــور اســت و ایــن‬ ‫همــان هراســی اســت کــه اســتکبار از تــوان مردمــی‬ ‫ایــن نهــاد و ایرانــی قدرتمنــد دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫والمســلمین رضــا نــوری در خطبه هــای اییــن عبــادی‬ ‫و سیاســی نمــاز جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫کــه ســپاه را تحریــم کردنــد یــک حرکــت علیــه انقالب‬ ‫اســت کــه مطــرح شــد و دلیــل ان نیــز مزاحمت های‬ ‫اســت دشــمنان بــرای توســعه ایــران در نظــر دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه توانمنــدی هــای ســپاه در‬ ‫ایــران و خدمــات رســانی ایــن نهــاد بــه مــردم گفــت‪:‬‬ ‫ایــن نهــاد در پــروژه هــای عمرانــی مختلــف از جملــه‬ ‫راهســازی‪ ،‬راه اهــن‪ ،‬ســاخت پاالیشــگاه‪ ،‬و ســایر‬ ‫اقدامــات جهــادی در عرصــه خدمــت حضــور دارد ‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد ادامــه داد‪ :‬ســپاه از نقــاط قوت‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی ایــران محســوب مــی شــود‬ ‫و دشــمن درصــدد از بیــن بــردن ایــن تــوان و قــوت در‬ ‫کشــور مــا اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام نــوری گفــت‪ :‬ســپاه در دوران دفــاع‬ ‫مقدس و پس از ان اقدامات ارزنده ای انجام داد و‬ ‫امنیــت را بــرای مــردم فراهــم کــرد و در میــدان مبارزه‬ ‫بــا گــروه داعــش موفــق عمــل کــرد و ترورریســت هــا‬ ‫را برهــم کوبید‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا تاکیــد بــر اینکــه ســپاه در‬ ‫میــان مــردم محبوبیــت دارد ادامــه داد‪ :‬مــردم مــا‬ ‫همــواره از ســپاه حمایــت کــرده و در کنــار ایــن نهــاد‬ ‫مردمــی هســتند‪.‬‬ ‫توهین به قران کریم؛ اهانت به مسلمانان‬ ‫حجت االســام نــوری در بخــش دیگــر ســخنان خــود‬ ‫بــا اشــاره بــه اهانــت دشــمنان بــه مقدســات ایــران و‬ ‫اســام گفــت‪ :‬در مــاه هــای اخیــر‪ ،‬شــاهد بی حرمتی‬ ‫بــه پرچــم کشــور بودیــم‪ ،‬در ایــن زمینــه چــه خــوب‬ ‫اســت کــه بــه مناســبت دهــه فجــر‪ ،‬ســر درب مغــازه‬ ‫هــا و ادارات بــا پرچــم کشــور اذیــن بســته شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬غــرب بــا اقدامــات وحشــیانه خــود شــعار‬ ‫ازادی اندیشــه را ســر مــی دهــد امــا در اقدامــی‬ ‫وقیحانــه در اروپــا اقــدام بــه قــران ســوزی مــی کننــد‪.‬‬ ‫نــوری بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد ازادی در ایــران را بــا‬ ‫ســایر کشــورها مقایســه کــرد عنوان کــرد‪ :‬انــان صدای‬ ‫ازادی ســر می دهنــد امــا از بــردن نــام ســردار قاســم‬ ‫ســلیمانی حتــی در فضــای مجــازی واهمــه دارنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬دشــمنان از حقــوق بشــر دم مــی‬ ‫زننــد امــا بــا بمــب اتــم و موشــک بــه جــان مــردم و‬ ‫کــودکان افتــاده انــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد تصریــح کــرد‪ :‬انــان بــه بهانــه‬ ‫حقــوق بشــر‪ ،‬اغــاز کننــده جنــگ ها در دنیا هســتند‪،‬‬ ‫امــا ســردار دل هــا را کــه ســبب از بیــن رفتــن گــروه‬ ‫داعــش بــود شــهید کردنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان بــا ضــرورت تادیــب عامــان توهیــن بــه مقدســات مســلمانان گفــت‪:‬‬ ‫کشــورهای توهین کننــده بــه مقدســات دینــی مســلمانان و قــران را بایــد مســلمان و حاکمــان‬ ‫ان هــا مــورد تحریــم قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در خطبه هــای نمــاز‬ ‫جمعــه گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬همان گونــه کــه مســلمانان خــود را مقیــد به حفــظ حرمت کتب‬ ‫دیگــر پیامبــران می داننــد‪ ،‬پیــروان ادیــان اســمانی دیگــر هــم بایــد همیــن رفتار محترمانــه را با‬ ‫مقدســات مسلمانان داشــته باشند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬توهیــن کشــورهای غربــی از جملــه فرانســه‪ ،‬ســوئد و المــان بــه مقدســات‬ ‫مســلمانان‪ ،‬نهایــت بی ادبــی انهــا اســت امــا بــا همــه ایــن بی حرمتی هــا‪ ،‬مســلمانان مــودب‬ ‫بــوده و حاضــر بــه توهیــن نیســتند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان ادامــه داد‪ :‬ایــن کار کشــورهای غربــی توهیــن بــه بیــش از ‪ ۲‬میلیــارد‬ ‫مســلمان دنیــا اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی گفــت‪ :‬نبایــد در برابــر ایــن توهین هــا ســکوت کــرد‪ ،‬زیــرا باعــث می شــود‬ ‫کــه ایــن کشــورها اقدامــات خــود را بــار دیگــر تکــرار کنند‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از خطبه هــای ایــن هفتــه گفــت‪ :‬جنــگ روســیه و اوکرایــن بــه جاهــای‬ ‫حســاس رســیده و در حــال تبدیــل شــدن بــه جنگــی خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان ادامــه داد‪ :‬انگلیــس‪ ،‬فرانســه و لهســتان ابزارهــای جنگــی بــه اوکرایــن‬ ‫می دهنــد و همیــن مســاله باعــث شــده تــا روســیه نیــز ان را تهدیــد کنــد کــه در صــورت‬ ‫شکســت در ایــن جنــگ متعــارف‪ ،‬جنــگ اتمــی بــه راه خواهــد انداخــت کــه تبعــات ان تمــام‬ ‫دنیــا را فــرا خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫تنها ‪ 40‬درصد از مشترکان گاز‬ ‫بد مصرف بودند‬ ‫از ‪ ۱۶‬اذر ســال جــاری بــرای مشــترکان پــر مصــرف گاز بــا وجــود اعمــال تعرفه هــای جدیــد‪،‬‬ ‫بررس ـی ها نشــان از ایــن اســت کــه ‪ ۶۰‬درصــد از مشــترکان گاز در پله هــای اول تــا ســوم‬ ‫قــرار دارنــد و هیــچ افزایــش قیمتــی در قبــوض گاز خــود را تجربــه نکردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در جهــان مــی تــوان ایــران را بعنــوان بزرگ تریــن‬ ‫پرداخت کننــده یارانــه انــرژی دانســت‪ .‬در ایــن میــان ســهم یاران ـه ای کــه بــه گاز پرداخــت‬ ‫می شــود بیشــتر از ســایر حامل هــای انــرژی میباشــد‪ ،‬بــه ایــن خاطــر کــه نزدیــک بــه ‪۸۰‬‬ ‫درصــد از ســوخت موردنیــاز کشــور از طریــق گاز تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در کنــار تعرفــه پاییــن گاز در بخش هــای مختلــف خانگــی و صنعتــی‪،‬‬ ‫موجــب بدمصرفــی گاز در کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫پاییــن بــودن راندمــان نیروگاه هــا و صنایــع‪ ،‬غیــر اســتاندارد بــودن مصــرف انــرژی در لــوازم‬ ‫گازســوز خانگــی‪ ،‬عــدم تنظیــم موتورخانه هــا و رعایــت نکــردن مــاده ‪ ۱۹‬در ساختمان ســازی‬ ‫باعــث شــده تــا مصــرف گاز در ایــران گاه تــا ‪ ۴۵‬برابــر ســایر کشــورهای جهــان باشــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع در زمســتان بیشــتر خودنمایــی می کنــد‪ ،‬زیــرا مصــرف بخــش خانگــی‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬در زمســتان امســال مصــرف گاز بخــش خانگــی بــه نزدیــک ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب در روز رســید‪.‬‬ ‫افزایــش مصــرف در بخــش خانگــی بیــش از هــر چیــز بــه دلیــل رعایــت نکــردن بهینه ســازی‬ ‫مصــرف ســوخت اســت؛ بنابرایــن دولــت ســیزدهم تصمیــم گرفتــه تــا تعرفــه پلکانــی گاز را‬ ‫بــرای مشــترکان پرمصــرف افزایــش دهــد‪ .‬بــا ایــن حــال قیمــت گاز بــرای مشــترکانی کــه در‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪‎‎14‬فقره سرقت اماکن خصوصی در پرونده سارق سابقه دار‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق ســابقه دار بــا ‪ 14‬فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی در ایــن‬ ‫‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام چنــد مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی‬ ‫در ســطح شهرســتان بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس‏قــرار گرفت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران کالنتــری ‪ 12‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی موفق شــدند محل اختفای ســارق را‏شناســایی‬ ‫و او را در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 14‬فقــره‏ســرقت از امالکــن‬ ‫خصوصــی اعتــراف کرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬توجــه شــهروندان بــه توصیــه هــا و هشــدارهای پلیــس موجــب نــاکام‏مانــدن‬ ‫ســارقان و بزهکاران در رســیدن به اهداف پلیدشــان می شــود و مردم درصورت مشــاهده موارد مشــکوک‏مراتب را از طریق‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 110‬بــا پلیــس در میــان بگذارن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ســتون اصلــی خیمــه انقــاب‬ ‫و نظــام جمهــوری اســامی ســپاه پاســداران بــوده کــه بیشــترین هجمه هــای اروپــا بــرای از‬ ‫بین بــردن بــاور مــردم و جوانــان بــه ایــن نهــاد مقــدس صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدعلی مهاجــر اظهــار داشــت‪ :‬بایــد مراقــب باشــیم کــه در‬ ‫مســیر حرکــت دشــمن موجــب دلســردی و ناامیــدی مــردم نشــویم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیشــینه فرهیختگــی بــا نــگاه انســانی ایرانــی _ اســامی در ایامــی همچــون نیمــه‬ ‫شــعبان و محــرم در فرهنــگ بــازار مشــهود اســت کــه اصنــاف بایــد میــراث دار ایــن پیشــینه‬ ‫پرافتخــار باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فعــاالن بــازار در همــه دوره هــای تاریــخ انقــاب از جملــه در پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬دفــاع مقــدس و در وقایــع اخیــر بــا حمایت هــای خــود نقــش موثــری در تقویــت‬ ‫جبهــه انقــاب داشــتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در جنــگ ترکیبــی کــه جنــگ اقتصــادی هــم از جملــه ابعــاد ان اســت شــاید کمــر‬ ‫بــازار از افزایــش فشــارها خــم شــده باشــد ولــی اغلــب بازاریــان همچنــان حامــی دیــن و انقــاب‬ ‫هســتند و بــا حمایــت خــود و مقابلــه بــا دشــمنان در ایــن جنــگ شــناختی ســربلند شــدند‪.‬‬ ‫مهاجــر افــزود‪ :‬در جامعــه اســامی براســاس شــرع‪ ،‬عــرف و قانــون باید رفتار کرد و یکــی از این‬ ‫قوانیــن قانــون عفــاف و حجــاب اســت کــه همه ملزم به رعایت ان هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در اغتشاشــات اخیــر گلســتان به دلیــل ســکونت متعــدد اقــوام‪ ،‬از جملــه مناطــق‬ ‫ب خیابانــی بود اما با هوشــیاری مردم‪،‬‬ ‫مــورد نظــر دشــمنان بــرای ایجــاد ناامنی و گســترش اشــو ‬ ‫هیــچ خونــی در گلســتان ریختــه نشــد و دشــمن ناگزیــر بــه کشته ســازی روی اورد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طنــز بــزرگ ایــن روزهــای جهان‪ ،‬مدعی بودن ازادی زنان توســط شــبکه ســعودی‬ ‫اینترنشــنال اســت در حالــی کــه زنــان عربســتان بــه تازگــی اجــازه رانندگــی پیــدا کردنــد کــه ایــن‬ ‫موضوعــات بایــد بــرای جوانــان تبیین شــود‪.‬‬ ‫الگــوی مصــرف قــرار دارنــد همچنــان ثابــت مانــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کار کــه از زمســتان ســال ‪ ۱۴۰۰‬اغــاز شــد‪ ،‬امســال نیــز ادامــه پیــدا کــرد و تعرفــه گاز‬ ‫مشــترکان پرمصــرف از ‪ ۱۶‬اذرمــاه ســال جــاری بــاال رفــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن اقــدام اعــام شــد کــه قیمــت گاز بــرای مشــترکان کم مصــرف افزایــش نخواهــد‬ ‫داشــت و بــا افزایــش مصــرف به تدریــج قیمــت عرفــه گاز افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس بررس ـی هایی کــه صــورت گرفتــه در مــاه گذشــته کــه ســرمای هــوا در اغلــب‬ ‫نقــاط کشــور حکمفرمــا بــود‪ ۶۰ ،‬درصــد مشــترکان در ‪ ۳‬پلــه اول گاز مصــرف کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن تعــداد از مشــترکان کــه ‪ ۲۷‬درصــد گاز را ســوزاندند‪ ،‬هیــچ افزایش تعرفه ای نداشــتند‬ ‫و قبــض گاز انهــا ماننــد ماه هــای قبــل اعمــال شــده اســت و حداکثــر قیمــت گازبهــا بــرای‬ ‫هــر واحــد حــدود ‪ ۳۵‬هــزار تومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۲۹‬درصــد از مشــترکان گاز در پلــه ‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬قــرار دارنــد و حداکثــر قبــض ‪۱۰۲‬‬ ‫هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬درصــد از مشــترکان کــه همــان مشــترکان پُرمصــرف هســتند بیــن پلــه ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۰‬حضــور‬ ‫دارنــد کــه قبــض گازی بیــن ‪ ۱۴۲‬هــزار تــا ‪ ۴۷۲‬هــزار تومــان بــرای انهــا صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا مشــترکان بدمصــرف گاز کــه در پله هــای ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬قــرار دارنــد همان گونــه کــه پیــش از‬ ‫ایــن نیــز وزیــر نفــت اعــام کــرده بــود‪ ،‬بــا قبــوض جدیــد نقــره داغ شــده اند‪.‬‬ ‫قبــض مشــترکان در پلــه ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۹۴۰‬هــزار تومــان بــوده امــا مشــترکان حاضــر در پلــه‬ ‫دوازدهــم قبــوض میلیونــی دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم امــا ان اســت کــه بــا وجــود تصویــب مجلــس بــرای اعمــال تعرفه هــای جدیــد‬ ‫گاز‪ ،‬مرتضــی حســینی نماینــده میانــه در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی طــی تذکــر‬ ‫شــفاهی‪ ،‬گفــت‪ :‬قبــض مشــترکان گاز بــه ویــژه مشــترکان روســتایی بــه یکبــاره از ‪ ۲۰۰‬الــی‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان بــه ‪ ۲‬الــی ‪ ۶‬میلیــون تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه تاکیــد اســت کــه ایــن قانــون مصوبــه مجلــس شــورای اســامی اســت و بــا توجــه‬ ‫بــه انکــه بــه قانــون تبدیــل شــده‪ ،‬دولــت ملــزم بــه اجــرای ان اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬بایــد ایــن نکتــه را یــاداور شــد کــه هــر قبــض ممکــن اســت بــرای چنــد‬ ‫واحــد صــادر شــود و مربــوط بــه یــک واحــد نباشــد‪.‬‬ ‫البتــه برخــی مشــترکان گاز در روســتاها‪ ،‬از گاز خانگــی بــرای مصــارف کشــاورزی و یــا‬ ‫دامــداری اســتفاده می کننــد کــه ایــن موضــوع باعــث رشــد قبــوض گاز شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن برخــی افــراد در روســتاها ویالهــای لوکســی دارنــد کــه بــرای گرمایــش ســاختمان و یــا‬ ‫اســتفاده از اســتخر و جکــوزی از گاز اســتفاده می کننــد کــه انهــا در بیــن مشــترکان پــر مصــرف‬ ‫روســتایی قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫درمجمــوع ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه رعایــت الگــوی مصــرف ارتباطــی بــا روســتا یا‬ ‫شــهر نــدارد و تمــام مشــترکان گاز بایــد بــه رعایــت الگــوی مصــرف و بهینه ســازی مصــرف انرژی‬ ‫پایبند باشند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪۳‬‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف برا بــر رای شــماره ‪ 140160312005003846‬مورخــه ‪1401/10/10‬‬ ‫‪ /‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫علی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله ایــادی از مالــک رســمی اقــای محمــد زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫ن شــبیهی بــه شــماره شناســنامه ‪239‬کــد ملــی ‪ 4591063216‬صــادره از‬ ‫ی حســی ‬ ‫کالســه ‪ 1401114412005000131‬تقاضــای اقــا ‬ ‫م مشــاع از ‪24‬‬ ‫شــاهرودفرزند محمــد در ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه انضمام ‪ 23‬ســه ‬ ‫م ششــدانگ عرصـ ه کـ ه جهــت مابقــی ان اجــاره اوقــاف تنظیــم شــد ه بــه مســاحت‪ 241 /50‬متــر مربــع مفــروض مجــزا‬ ‫ســه ‬ ‫م ‪ -‬فرعــی ســوم فرعــی‬ ‫شــده از پــاک ‪-20‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد ‪ -‬خیابــان طالقانــی شــمالی ‪ -‬جنگلــده ‪-35‬کوچــه ســو ‬ ‫ی ابــاد کتــول بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1401 /189343‬مــورخ‪ 1401/09/19‬ادار ه اوقــاف و امــور خیریه ‬ ‫ش ‪ 6‬حــوز ه ثبتــی علـ ‬ ‫بخـ ‬ ‫ی ابــاد کتــول تاییــد گردیــد ‪ .‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیــر انتشــار اگهی‬ ‫ن علـ ‬ ‫شهرســتا ‬ ‫مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/24:‬‬ ‫محمودخاندوزی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 08‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪694‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫در پاکسازی جنگل ها از وجود گروهک های‬ ‫ضدانقالب گلستانی ها نقش زیادی داشتند‬ ‫تاریخ نــگار انقــاب اســامی گفــت‪ :‬در پاکســازی جنگل هــا از وجــود گروه هــای ضدانقــاب در‬ ‫ســال های ‪ ۱۳۶۰‬تــا ‪ ۱۳۶۲‬مــردم گلســتان نقــش حائــز اهمیتــی داشــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار غالمرضــا خارکوهــی اظهارداشــت‪ :‬ســازمان منافقیــن و‬ ‫اتحادیــه کمونیسـت های ایــران وابســته بــه روســیه و حــزب رنجبــران بعــد از برکنــاری بنــی صــدر از‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬کــه مائوئیســت چینــی بودنــد بــه تدریــج وارد جنگل های شــمال ایران شــدند و‬ ‫از گیــان و مازنــدران تــا اســتان گلســتان را جوالنــگاه عملیــات نظامــی خــود کردنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن گروه هــا قصــد داشــتند تــا بــرای خــود بــا اســتقرار در جنگل هــای شــمال‬ ‫کشــور اقــدام بــه تاســیس پایــگاه چریکــی کننــد و بــا حملــه بــه شــهرها و روســتاهای نزدیــک‪ ،‬و‬ ‫ســلطه بــر خطــه شــمال بــه زعــم خــود یــک جمهــوری مســتقل الئیــک و کمونیســتی تشــکیل دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اتحادیــه کمونیس ـت ها در ابــان ســال ‪ ۶۰‬بــا ایــن هــدف در جنــگل امــل اقــدام بــه‬ ‫مســدود کــردن جــاده تهــران شــمال کــرد و عــده ای از مــردم بی گنــاه را بــه شــهادت رســاند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬انهــا چنــدی بعــد در شــب ‪ ۶‬بهمــن ســال ‪ ۱۳۶۰‬اقــدام بــه تهاجــم نظامــی بــه‬ ‫شــهر امــل کردنــد ولــی بــا مقاومــت محکــم مــردم و ســپاه و بســیج روبــرو شــدند و متــواری شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضدانقــاب تصــور می کــرد نیروهــای نظامــی ایــران در جبهه هــای جنــگ درگیــر‬ ‫زمین ساخت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۶‬واحد مسکن‬ ‫ملی تامین شد‬ ‫معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬زمیــن مــورد نیــاز‬ ‫بــرای ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۶‬واحــد مســکن شــهری را راه و شهرســازی اســتان تامیــن کــرده و در ســایر‬ ‫شــهرها نیــز واگــذاری زمیــن در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حســین جزمــی اظهــار داشــت‪ ۱۸ :‬هــزار و ‪ ۷۳۵‬متقاضــی‬ ‫مســکن در ســامانه دریافــت مســکن دولتــی در شــهرهای زیــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر اســتان ثبــت نــام کردنــد‬ ‫کــه درخواســت خــود را ایــن افــراد در ‪ ۲۴‬شــهر اســتان ثبــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬درخواســت ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۸۱۵‬نفــر بــا انجــام پاالیــش و بررســی ها‪،‬مــورد تاییــد‬ ‫نهایــی قــرار گرفتــه اســت و بــه میــزان ‪ ۴۰‬میلیــون تومــان ســه هــزار و ‪ ۷۳‬نفــر از متقاضیــان هــم‬ ‫اورده اولیــه را واریــز کردنــد‪.‬‬ ‫جزمــی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن طــرح ملــی برخــی از شــهرهای اســتان مــورد اســتقبال قــرار نگرفتــه‬ ‫اســت گفــت‪ :‬از جملــه شــهرهای کــه زمیــن در ان واگــذار شــده شــهرهای تیتکانلــو و فــاروج اســت‬ ‫امــا در ان متقاضــی موثــر وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــرای اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن بــا همــت اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان‪ ،‬زمیــن مــورد نیــاز شناســایی شــده و الحــاق بــه محــدوده شــهری انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی دربــاره اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در شــهرهای زیــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر اســتان گفــت‪ :‬در برخــی از شــهرها ســاخت‬ ‫پــروژه هــا در قالــب ایــن طــرح اغــاز شــده اســت و اکنــون ســاخت هــزار و ‪ ۹۳۸‬واحــد مســکونی در‬ ‫دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫جزمــی گفــت‪ :‬ســاخت واحدهــای مســکونی در ایــن طــرح در شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر اســتان‬ ‫بــه صــورت ویالیــی و بــه وســیله متقاضیــان انجــام مــی شــود کــه در ایــن شــهرها ســاخت ‪ ۷۵۸‬واحــد‬ ‫مســکونی ویالیــی اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در شــهرهای‬ ‫شــیروان و اســفراین هــم اجــرای یکهــزار و ‪ ۱۸۰‬واحــد مســکونی بــه وســیله انبــوه ســازان و بــه صــورت‬ ‫اپارتمانــی اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــر اجــرای پــروژه هــای طــرح نهضــت ملی‬ ‫مســکن نظــارت دارد‪ ،‬ایــن نظــارت هــا بــه صــورت مســتمر در حــال انجــام اســت و از بــروز مشــکالت‬ ‫پیشــین در طــرح مســکن مهــر پیشــگیری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره تاثیــر گرانــی و افزایــش قیمــت هــا در قیمــت تمــام شــده تولیــد مســکن بــه وســیله بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تــورم در بــازار‪ ،‬قیمــت تمــام شــده تولیــد مســکن قابــل‬ ‫پیــش بینــی و بــراورد نیســت امــا دولــت کمــک هــای خوبــی در ایــن بــاره در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حســین جزمی در پایان گفت‪ ۳۰۰ :‬میلیون تومان تســهیالت به ازای هر واحد مســکونی در طرح‬ ‫نهضت ملی مســکن‪ ،‬در شــهرهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر اســتان‪ ،‬پرداخت می شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مبــارزه بــا ارتــش بعــث عــراق هســتند و قــادر بــه مبــارزه در جنــگل نیســتند در حالــی کــه این خیال‬ ‫واهــی بــود زیــرا در همــه جــای کشــور اعــم از جبهــه و پشــت جبهــه ایــن مــردم کوچــه و بــازار بودنــد‬ ‫کــه از انقالبشــان دفــاع می کردنــد و نهادهــای نظامــی متکــی بــه پشــتیبانی مــردم بودنــد‪.‬‬ ‫تاریخ نــگار انقــاب اســامی گفــت‪ :‬عــاوه بــر اتحادیــه کمونیسـت ها‪ ،‬ســازمان منافقیــن نیــز در‬ ‫بخش هایــی از جنگل هــای شــمال مخفیانــه مســتقر شــدند و اقــدام بــه مزاحمــت و توطئــه کردنــد‬ ‫کــه انهــا نیــز چنــد مــاه بعــد متالشــی و متــواری شــدند‪.‬‬ ‫خارکوهــی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در جنــگل توسکســتان گــرگان نیــز شــاخه نظامی حــزب رنجبران‬ ‫که مائوئیســت پیرو حزب کمونیســت چین بودند نیز در ابان ســال ‪ ۶۰‬اقدام به تاســیس پایگاه‬ ‫نظامــی و ســازماندهی و فراخــوان نیــرو از مناطــق مختلــف کشــور کردنــد کــه بــا تهاجم غافلگیرانه‬ ‫ســپاه و بســیج متالشــی شدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حضــور گســترده و بــه موقــع مــردم و پاســداران و بســیجیان مناطــق شــمال‪ ،‬خــواب‬ ‫اشــفته ضــد انقــاب را باطــل کــرد و همــه گروه هــای تجزیه طلــب جنگلــی ســرکوب شــدند‪.‬‬ ‫ایــن تاریخ نــگار انقــاب اســامی گفــت‪ :‬واقعــا مــردم ایــران بهتریــن مــردم دنیــا هســتند هــم‬ ‫صبورنــد و هــم شــجاع و باهــوش و مقــاوم‪ .‬از اول انقــاب تاکنــون در همــه صحنه هــا مــردم‬ ‫فعاالنــه و خالصانــه حضــور داشــته اند مســئوالن بایــد قدرشــناس ایــن مــردم و دســتبوس انهــا‬ ‫باشــند و گرفتاری هــا و مشــکالت انهــا خصوصــا مشــکالت اقتصــادی و تــورم و بیــکاری جامعــه‬ ‫را مرتفــع کننــد‪ .‬زیــرا بــاز همیــن مــردم هســتند کــه در اینــده مدافــع ایــران در مقابــل دشــمنان‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا خارکوهــی در پایــان تاکیــد داشــت‪ :‬چنــان کــه همیــن مــردم همزمــان بــا هشــت ســال‬ ‫جنــگ بــا عــراق‪ ،‬بــه جنــگ بــا گروه هــای ضدانقــاب در جنگل هــای شــمال پرداختنــد و امنیــت را‬ ‫بــه ایــن خطــه برگرداندنــد‪.‬‬ ‫بازار ارز نزولی شد‬ ‫کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه در راســتای ایجــاد ثبــات و بــرای کاهــش‬ ‫نوســان نــرخ ارز سیاســت ارزی جدیــد بانــک مرکــزی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬نه تنهــا رونــد‬ ‫صعــودی نــرخ ارز بــا اجــرای ایــن سیاس ـت ها متوقــف شــده‪ ،‬بلکــه بــه خــود رونــد‬ ‫نزولــی نیــز گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬بــازار ارز و طــا شــاهد التهابــات و نوســانات‬ ‫بســیاری طــی هفته هــای گذشــته بــود تــا جایــی کــه در ایــن بــازار قیمت هــا افزایــش‬ ‫یافــت تــا اینکــه رئیــس جدیــد بانــک مرکــزی بــا هــدف کنتــرل بــازار وارد میــدان شــد‪.‬‬ ‫بــرای کنتــرل و کاهــش التهابــات بــازار ارز چهــارم و پنجــم بهمــن مــاه ســراغاز‬ ‫اجــرای سیاســت های جدیــد رئیــس کل بانــک مرکــزی بــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا فرزیــن کــه ســرلوحه کار خــود را تثبیــت بــازار ارز قــرار داده بــود ســقف‬ ‫فــروش ارز صرافی هــا را در گام نخســت بــه متقاضیــان از ‪ ۲‬هــزار دالر بــه پنــج‬ ‫هــزار یــورو افزایــش داد و در ایــن راســتا گفــت کــه بــدون هیچگونــه محدودیتــی‬ ‫صرافی هــا قادرنــد بــه خریــد و فــروش ارز بپردازنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا انتشــار خبــری در فضــای مجــاز از حــذف نــرخ ارز توافقــی خبــر داد‬ ‫و اعــام کــرد‪ :‬بانــک مرکــزی بــا حــذف دالر توافقــی بــه دنبــال برچیــدن «رانــت‬ ‫بــه وجــود امــده» بــوده اســت‪ .‬از ایــن بــه بعــد از تمامــی صرافی هــا بــدون انجــام‬ ‫ثبت نــام‪ ،‬ارز خــود را دریافــت کنیــد؛ بــه نــرخ تابلــو‪ ،‬بــدون صــف‪.‬‬ ‫واکنــش بــازار بــه سیاس ـت های ارزی رئیــس کل بانــک مرکــزی ریــزش قیمت هــا‬ ‫بــود و بــه نظــر بســیاری از کارشناســان ایــن رونــد در روزهــای اینــده نیــز ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مجیــد شــاکری کارشــناس اقتصــادی در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه بانــک‬ ‫مرکــزی ارز را بــا نــرخ کمتــر از بــازار ازاد عرضــه کنــد در عمــل غائــب بــازار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقــدام جدیــدی کــه در بــازار متشــکل ارزی ایجــاد شــد و ســقف‬ ‫عرضــه ارز بــه پنــج هــزار یــورو افزایــش یافــت و نرخ هــا بــر اســاس نــرخ تابلــو اعــام‬ ‫شــد‪ ،‬در عمــل مکانیســم بــازاری بــرای اتصــال بــازار متشــکل بــه بــازار ازاد ایجــاد شــد‬ ‫و بانــک مرکــزی بــه بــازار ارز بازگشــت‪.‬‬ ‫شــاکری تصریــح کــرد‪ :‬در سیاســت جدیــد رونــد صعــودی پیشــین نــرخ ارز نــه تنهــا‬ ‫متوقــف شــد‪ ،‬حتــی شــکل نزولــی هــم گرفــت؛ البتــه بــه لحــاظ فنــی بایــد منتظــر‬ ‫بمانیــم تــا نقطــه اجــرا کامــل شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬منطــق مکانیســم جدیــد مبتنــی بــر سیســتم حــراج هلنــدی‬ ‫اســت و بانــک مرکــزی تنهــا حراج کننــده در بــازار متشــکل اســت و صرافی هــا‬ ‫قیمت گــذاری می کننــد و میانــه قیمــت را بانــک مرکــزی عرضــه خواهــد کــرد؛ در‬ ‫چنیــن شــرایطی عرضه هــای اســکناس بــا رونــد بهتــری مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا انتقــاد از شــیوه های گذشــته در مدیریــت بــازار ارز‬ ‫گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه بانــک مرکــزی بــا قیمت هــای کمتــر از بــازار ازاد در بــازار ارز‬ ‫ورود کنــد‪ ،‬حتــی اگــر میلیون هــا دالر هــم ارز بــه بــازار تزریــق کنــد اثــری بــر قیمــت‬ ‫ارز نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ذات اقــدام انجــام شــده تــاش درســتی بــرای کاهــش نوســان نــرخ‬ ‫ارز در میــان مــدت اســت‪.‬‬ ‫شــاکری گفــت‪ :‬رســاندن قیمــت اســکناس صرافــی ملــی بــه بــازار ازاد‪ ،‬بخشــی از‬ ‫فراینــد کاهــش نــرخ بــازار ازاد اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بیــان کــرد‪ :‬افزایــش نــرخ ارز فروشــی بانــک مرکزی‪ ،‬بخشــی‬ ‫از فراینــد تثبیــت اســت‪ ،‬چراکــه تثبیــت نــرخ بــازار در واقــع فاصلــه زیــاد نــرخ تثبیتــی‬ ‫و بــازار ازاد اســت و اثــار ان نیــز طــی دیــروز و امــروز نمایــان اســت؛ امــا بــاز هــم بایــد‬ ‫منتظــر مانــد تــا مکانیســم بــه طــور کامــل اجــرا شــود و ســپس نتیجــه را بررســی کــرد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫عمو سیفی و سه نرخی شدن‬ ‫خودرو!‬ ‫حقیقــت امــر مســئوالن والیــت مــا زیــاد اعتقــادی بــه‬ ‫برگــزاری نشســت خبــری و تعامــل بــا روزنامــه نــگاران‬ ‫و اصحــاب رســانه و ایــن جنگولــک بــازی هــا ندارنــد! در‬ ‫چنیــن شــرایطی هــر از گاهــی عمــو ســیفی( ســرایدار‬ ‫مفخــم مدرســه مــا) ادای کارشناســان را در مــی اورد و در‬ ‫پارکینــگ اپارتمــان شــان صندلــی مــی چینــد و بــا اهالــی‬ ‫ســاختمان نشســت صمیمانه برگزار می کند‪ .‬در حاشــیه‬ ‫نشســت هــم بــه ســواالت تخصصــی و فنی اهالی پاســخ‬ ‫مــی دهــد‪ .‬نشســت ایــن هفتــه ســیف اللــه بــه عنــوان‬ ‫کارشــناس اقتصــادی در خصــوص صنعــت خودرو ســازی‬ ‫و عرضــه خــودرو در بــورس بــود‪.‬‬ ‫ســیف اللــه در ایــن نشســت ابتــدا درگذشــت مدیــران‬ ‫عامــل ایــران خــودرو و ســایپا را تســلیت گفــت کــه بــا‬ ‫اعتــراض اهالــی اپارتمــان ایــن خبــر را تکذیــب کردنــد‪.‬‬ ‫البتــه عمــو ســیفی در ادامــه اشــاره کــرد چــون اوضــاع‬ ‫ایــن صنعــت بدجوری بــه هــم ریختــه اســت‪ ،‬بنــده فکــر‬ ‫کــردم ایــن بنــدگان خــدا ریــق رحمــت را ســر کشــیده اند و‬ ‫بــه دیــار باقــی شــتافته انــد!‬ ‫در ادامــه ایــن کارشــناس نمــای اقتصــادی در خصــوص‬ ‫اقتصــاد بــه ویــژه در صنعــت خــودرو گفــت‪ :‬اقتصــاد یــک‬ ‫جریــان رونــده اســت و بــا تهدیــد و دســتور و خواهــش و‬ ‫تمنــا مســیرش را عــوض نمــی کنــد‪ .‬حــاال مــی خواهــد در‬ ‫خصــوص لوبیــا و زیرپــوش و پوشــک باشــد یــا خــودرو و‬ ‫لــوازم خانگــی و ‪...‬‬ ‫بایــد بــرای رســیدن بــه اقتصــاد صحیح برنامه ریــزی کرد‪.‬‬ ‫وگرنــه بــا تعریــف و تمجیــد و مــن بیمریــم و تــو بمیــری و‬ ‫بــا ایــن دســتام کفنــت کنــم و ‪ ...‬مشــکل اقتصــاد حــل‬ ‫نمــی شــود‪.‬‬ ‫شــما فکــر مــی کنیــد کــه دالر چهــل هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫خــودروی ســانتافه ‪ 2008‬در دنیــا ‪ 4000‬هــزار اســت‪ .‬بــه‬ ‫دالر ‪ 40000‬هــزار تومــان مــی شــود ‪ 160‬میلیــون تومــان!‬ ‫حاال شــما قیمت ســانتافه را جســتجو کنید‪ .‬ســانتافه زیر‬ ‫یــک میلیــارد نداریــم!‬ ‫ســیف اللــه در خصــوص عرضــه خــودرو در بورس گفت‪:‬‬ ‫یــک عــده بــه شــدت از عرضــه خــودرو در بــورس حمایــت‬ ‫مــی کننــد و یــک عــده بــه شــدت مخالــف عرضــه خــودرو‬ ‫در بــورس هســتند‪.‬‬ ‫بــه عقیــده بنــده عرضــه خــودرو در بــورس فقــط جــای‬ ‫دالالن را عــوض کــرده و خــودرو ســه نرخــی شــده اســت‪.‬‬ ‫کار تــا جایــی از خــرک در رفتــه کــه هفتــه گذشــته یکــی‬ ‫از خودروســازان اگهــی زده بــود عرضــه خــودرو در بــورس‬ ‫پائیــن تــر از نــرخ کارخانــه!‬ ‫پیــش خودمــان بمانــد بــورس کاال در واقع یــک نوع کاله‬ ‫شــرعی اســت‪ .‬مســئوالن ایــن ادعــا را مطــرح می کردنــد‬ ‫کــه می تواننــد بــا قیمت گــذاری دســتوری و عرضــه خــودرو‬ ‫در بــورس جلــوی افزایــش قیمــت خــودرو را بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــا بــا عرضــه خــودرو در بــورس قیمــت خــودرو کنتــرل‬ ‫شــد؟ هــر چنــد بیــن بــد و بدتــر بایــد بــد را انتخــاب کــرد و‬ ‫عرضــه خــودرو در بــورس بهتــر از عرضــه خــودرو در بــازار‬ ‫ازاد اســت ولــی چــرا نبایــد اقتصــاد دارای رودربایســتی‬ ‫را کنــار بگذاریــم؟ عرضــه محصــوالت در بــورس‪ ،‬حــذف‬ ‫صفــر از پــول ملــی‪ ،‬کوپــن الکترونیکــی و یارانــه نقــدی و‬ ‫‪ ...‬همــه راهکارهــای موقتــی هســتند کــه دراز مــدت بــه‬ ‫افزایــش تــورم منتهــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫تنهــا چــاره اقتصــاد کشــور کنــار گذاشــتن تعــارف بــا ‪4‬‬ ‫درصــدی هــا و پولــدار هــا اســت‪ .‬هــر وقــت بتوانیــم از‬ ‫صاحبــان خانــه های خالی و لوکس‪ ،‬دارندگان ماشــینهای‬ ‫میلیــاردی مالیــات واقعــی بگیریــم‪ ،‬اقتصــاد مملکــت‬ ‫اصــاح مــی شــود‪ .‬هــر وقــت توانســتیم از وکیــل و طــا‬ ‫فــروش و اهــن فــروش دســتکم بــه انــدازه معلــم و کارمند‬ ‫مالیــات بســتانیم‪ ،‬مســیر را درســت انتخــاب کرده ایــم‪.‬‬ ‫هــر زمــان کــه موفــق شــدیم بــه جــای خامــوش کــردن‬ ‫مشــعل پکیــج مــدارس‪ ،‬مشــعل پکیــج اســتخر و اتاقهای‬ ‫ویالهــای خــوش نشــینان را خامــوش کنیــم‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫سروســامان مــی گیــرد‪.‬‬ ‫داســتان خــودرو هــم جــدا از ایــن قصــه نیســت‪ .‬هــر‬ ‫وقت واردات خودرو ازاد شــد و همه توانســتند خودرو از‬ ‫خــارج بخرنــد‪ ،‬مشــکل خــودروی مملکــت حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫مــا هنــوز مشــکل خــودرو را حــل نکــرده ایــم‪ ،‬قصــد‬ ‫داریــم مشــکل فرزنــد اوری را هــم بــا خــودرو حــل کنیــم‬ ‫و اعــام کردیــم مــادران دارای دو فرزنــد در قرعــه کشــی‬ ‫خــودرو شــرکت کننــد! حــاال ایــن وســط یــک عــده خــودرو‬ ‫کــه نگرفتــه انــد بمانــد؛ دو فرزنــد هــم روی دستشــان‬ ‫مانــده کــه قــرار بــود‪ ،‬ســبب خیــر شــوند و خانــواده را‬ ‫صاحــب خــودرو کننــد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 08‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪694‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪1‬‏‪.‬‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪2‬‏‪.‬‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪3‬‏‪.‬‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪4‬‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪5‬‏‪.‬‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫دیوار اتاق خواب و‬ ‫ایده های مدرن برای‬ ‫تزیین ان‬ ‫داود توســلی نــوروزی ‪ -‬تزیینــات دیوارهــای اتــاق خــواب‬ ‫خــواه بــا نقاشــی های زیبــا یــا یادگاریهــای ســفرهایتان‪،‬‬ ‫نشــانه ای از ســلیقه و ســبک شــخصی شماســت‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب‪ ۱۰ ،‬ایــده مــدرن و مــد روز بــرای تزییــن دیوارهــای‬ ‫اتــاق خــواب را از دیــدگاه طراحــان داخلــی بــا شــما بــه‬ ‫اشــتراک می گذاریــم‪.‬‬ ‫اتــاق خــواب قــرار اســت ارامش بخش تریــن و در عین حال‬ ‫شــخصی ترین مــکان خانــه شــما باشــد‪ .‬خیلــی مهــم اســت‬ ‫کــه تزئینــات ایــن اتــاق کامــا بــه دل شــما بنشــیند و‬ ‫احســاس صمیمیــت و اســایش را بــه ذهــن منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫در نظــر گرفتــن شــکل ظاهــری تزیینــات اتــاق خــواب در‬ ‫همــه جهــات و جزئیــات مهــم اســت؛ هم در فضــای داخلی‬ ‫و هــم در صندلی هــای اتــاق و خــود رختخــواب‪ .‬امــا دیوارهــا‬ ‫مهم تریــن نقــش را در چارچــوب بخشــیدن بــه تزئینــات‬ ‫یــک اتــاق دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اویزان کردن یک اثر هنری بزرگ‬ ‫یــک اتــاق خــواب خنثــی بــا دیوارهــای پیوســته مــکان‬ ‫ایده الــی بــرای بــه نمایــش گذاشــتن یــک اثــر هنــری اســت‪.‬‬ ‫اویــزان کــردن یــک عکــس یــا نقاشــی بــاالی تخت خــواب‬ ‫یــک نقط ـ ه کانونــی معرکــه ایجــاد می کنــد‪ ،‬البتــه بــه یــاد‬ ‫داشــته باشــید کــه وقتــی روی تخت خــواب دراز کشــیده اید‪،‬‬ ‫خودتــان نمی توانیــد از تماشــای ان لــذت ببریــد‪ .‬تابلوهــای‬ ‫باغ ارایی و دورنمای دریا تاثیر بســزایی در ارام شــدن شــما‬ ‫می گذارنــد‪.‬‬ ‫جولیــا دِمپســتِر‪ ،‬طــراح داخلــی می گویــد‪« :‬مــن معمــوال‬ ‫بــرای اثرگــذاری بیشــتر از اثــار هنــری بزرگ تــر از انــدازه ی‬ ‫معمــول در اتاق خواب هــا اســتفاده می کنــم‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫برخــورداری از یــک محیــط ارامش بخــش بــرای خــواب‬ ‫حتمــا از تابلوهایــی بــا رنگ هــای مالیــم اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫یــک تصویــر باغ ارایــی مالیــم (بــدون رنــگ یــا نــور شــدید)‬ ‫انتخــاب مناســبی بــرای اتــاق خــواب اســت و در عیــن حــال‪،‬‬ ‫بزرگــی مقیــاس ان هنــوز یــک گزینــه جســورانه اســت‪».‬‬ ‫اگــر اثــار هنــری را بــرای تزییــن دیــوار انتخــاب می کنیــد‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد اثــری را انتخــاب کنیــد کــه خودتــان دوســت‬ ‫داشــته باشــید و بــا ابعــاد عناصــر طراحــی موجــود در فضای‬ ‫اتــاق تناســب داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اِمــا دِتِردینــگ‪ ،‬بنیانگــذار و مدیــر نــواوری در ایــن بــاره‬ ‫می گویــد‪« :‬وقتــی صحبــت از اویــزان کــردن نقاشــی و اثــار‬ ‫هنــری می شــود‪ ،‬در نظــر گرفتــن ســبک معمــاری موجــود و‬ ‫جزئیــات فضــای اتــاق مهــم اســت‪ .‬بهتــر اســت اگــر جزئیات‬ ‫فعلــی اتــاق واقعــا ًچشــمگیر هســتند‪ ،‬از نقاشـی ها و اثــار‬ ‫هنــری مینیمالیســت (ســاده گرا) اســتفاده کنیــد کــه اجــازه‬ ‫دهنــد ایــن جزئیــات بیشــتر بــه چشــم اینــد‪ .‬اگــر نقاشــی‬ ‫انتخابــی شــما عــاری از تصویــر اســت و خالیســت‪ ،‬جزئیــات‬ ‫اتــاق می توانــد رنــگ و طــرح داشــته باشــد تــا اتــاق روح و‬ ‫شــخصیت پیــدا کنــد‪».‬‬ ‫‪ .۲‬استفاده از کلکسیون ها (مجموعه اثار)‬ ‫بــرای تزییــن دیــوار اتــاق خــواب‪ ،‬از فکــر کــردن خــارج از‬ ‫چارچــوب نترســید‪ .‬کالرا یــوارت‪ ،‬مدیــر بخــش طراحــی‬ ‫بوتیــک کایتس گــرُو می گویــد‪« :‬هنــر فقــط در نقاشــی و‬ ‫طراحــی خالصــه نمی شــود‪ .‬گزینه هــای مختلــف زیــادی‬ ‫هســت کــه مــا بــه وســیله ی ان هــا می توانیــم فضــای‬ ‫داخلــی را متحــول کنیــم‪ ،‬مثــا ً مــا دوســت داریــم هنــر‬ ‫پارچــه‪ ،‬ســرامیک‪ ،‬شیشــه یــا فلــزکاری را در پروژه هایمــان‬ ‫بگنجانیــم‪».‬‬ ‫بــه نمایــش گذاشــتن کلکســیونی از اشــیاء زینتــی کــه‬ ‫از ســفرهایتان جمــع کرده ایــد در کنــار هــم اثرگــذاری‬ ‫شــگفت انگیزی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬استفاده از عتیقه ها و قطعات قدیمی‬ ‫زنگارهــا و رنــگ و لعاب هــای قدیمــی‪ ،‬همینطــور اشــیاء‬ ‫قدیمــی بــرای اینکــه بــه اتــاق خواب تــان یــک شــخصیت‬ ‫منحصربفــرد بــه دهیــد‪ ،‬گزینــه ی جالبــی اســت‪ .‬فیلیــپ‬ ‫توماس‪ ،‬طراح داخلی پیشنهاد می کند‪« :‬از اشیاء قدیمی‬ ‫بــه جــای اینکــه ان هــا را بــه عنــوان یادگاری هــای قدیمــی‬ ‫انبــار کنیــد بــه شــکل زیبــا بــرای تزییــن دیوارهــا اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬مــن بــه تزییــن بــا اشــیاء معنــادار اعتقــاد راســخ‬ ‫دارم؛ اشــیایی کــه از تماشــای ان هــا لــذت می بریــد‪ .‬اشــیاء‬ ‫قدیمــی کــه بــه ارث برده ایــد یــا پیــدا کرده ایــد در کنــار هــم‬ ‫بــه شــکل یــک مجموعــه‪ ،‬هنــر شخصی سازی شــده ی خــود‬ ‫شماســت کــه هــر روز از تماشــای ان ســیر نمی شــوید‪».‬‬ ‫کالرا یــوارت دربــار ه تزییــن دیــوار بــا اشــیاء عتیقــه‬ ‫می گویــد‪« :‬مهــم اســت کــه بــه معمــاری خانـه ای کــه ان را‬ ‫تزییــن می کنیــد احتــرام بگذاریــد‪ .‬برخــی خانه هــا مناســب‬ ‫مزیــن شــدن بــا اشــیاء عتیقــه هســتند در حالــی کــه برخــی‬ ‫دیگــر را بهتــر اســت بــا ترکیبــی از تزیینــات قدیمــی و مــدرن‬ ‫اراســت‪».‬‬ ‫‪ .۴‬استفاده از چارچوب‬ ‫چارچوب بنــدی اتــاق خــواب راه فوق العــاده بــرای افــزودن‬ ‫بافــت بــه اتــاق اســت و بــه طــور خــاص بــرای دیــوار پشــت‬ ‫تخت خــواب مناســب اســت‪ .‬ایــن گزینــه بیشــتر در مــورد‬ ‫اتاق خــواب خانه هــای روســتایی و ســاحلی اعمــال‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا در خانه هــای مــدرن هــم اســتفاده از‬ ‫چنیــن چارچوب هایــی بــا رنگ هــای روشــن و زنــده توصیــه‬ ‫می شــود‪ .‬یــک چــراغ دیــواری بزرگ تــر از حــد معمــول هــم‬ ‫بــه زیبایــی ایــن ترکیــب می افزایــد‪.‬‬ ‫دیــوار تزیین شــده بــا تخته هایــی کــه بــه صــورت عمــودی و‬ ‫لب به لب کل دیوار را پوشــانده اند‪ ،‬ترفند هوشــمندانه ای‬ ‫در طراحــی اســت کــه نــگاه را بــه ســوی خــود جلــب می کنــد‬ ‫و فضــا را از انچــه کــه هســت بلندتــر نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬استفاده از کاغذ دیواری های زیبا‬ ‫کِیــت فرنــچ‪ ،‬بنیانگــذار دادو (‪ )Dado‬می گویــد‪:‬‬ ‫اتاق خواب هــا بهتریــن جــا بــرای خلــق یــک فضــای جــذاب‬ ‫و شــاد هســتند کــه حــس گــرم و صمیمان ـه ای بدهــد‪ .‬در‬ ‫مــورد کاغذدیــواری بــرای اتــاق خــواب گزینه هــای زیــادی‬ ‫داریــد‪ :‬از طرح هــای چندرنــگ در مقیــاس بــزرگ گرفتــه تــا‬ ‫طرح هــای مالیــم و کوچکــی کــه بــدون سرســام اور بــودن‬ ‫بــه فضــا الگــو می دهنــد‪ .‬طــرح راه راه و گل دار یــا طرح هــای‬ ‫رنگارنــگ طبیعــت عالــی هســتند و می توانیــد لــوازم تزیینی‬ ‫اتــاق یــا پارچه هــا را بــا ان هــا ســت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬استفاده از پارچه های دیوارکوب‬ ‫اویــزان کــردن یــک تکــه ی پارچــه ی طــرح دار زیبــا بــه‬ ‫دیــوار پشــتی تخت خــواب خودنمایــی کــرده و گزینــه ‬ ‫چشـم گیری اســت کــه هــر زمــان از ان خســته شــدید بــه‬ ‫راحتــی می توانیــد ان را بــا پارچـ ه دیگــری جایگزین کنید‪.‬‬ ‫اویزهــای دیــواری بــه طــور خــاص مناســب اتاق هایــی‬ ‫اســت کــه ســقف بلنــدی دارنــد و پارچــه بــرای خودنمایــی‬ ‫فضــا دارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬استفاده از طبقه و طاقچه‬ ‫اســتفاده از طبقــه و طاقچــه نــه تنهــا جنبــه تزیینــی دارد‬ ‫(اشــیاء زینتــی‪ ،‬اثــار هنــری و گلــدان) بلکــه بــه فضــای‬ ‫ذخیــر ه کتــاب و ســبد رخــت هــم اضافــه می کنــد‪ .‬تزییــن‬ ‫طبقــات راه اســانی بــرای بــه روز رســانی طراحــی داخلــی‬ ‫بــا هزین ـه ی انــدک اســت‪ .‬حتمــا ًاشــیاء تزیینــی را طــوری‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه اندازه شــان متناســب بــا طبقــات باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در طبقــه ی درازتــر‪ ،‬همــه ی اقــام را یک انــدازه‬ ‫انتخــاب نکنیــد‪ .‬رعایــت تضــاد در ارتفــاع و انتخــاب اجســام‬ ‫ضروریســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬استفاده از اینه‬ ‫تزییــن دیــوار اتاق خــواب بــا اینــه راه خطاناپذیــری بــرای‬ ‫بــه حداکثــر رســاندن نــور در فضاســت‪ ،‬عــاوه بــر ایــن اتــاق‬ ‫را بزرگ تــر نشــان می دهــد‪ .‬از قاب هــای کســل کننده‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪ ،‬چــون طرح هــای زینتــی زیــادی هســتند‬ ‫کــه می توانیــد بــرای قــاب اینـه ی دیــواری از ان هــا اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬استفاده از چوب‬ ‫اگــر ســبک روســتایی را می پســندید‪ ،‬در انتخــاب چــوب‬ ‫اشــتباه نکرده ایــد‪ .‬چوب هــای طبیعــی بــا بافت هــا و‬ ‫رگه هــای زیبایــی کــه دارنــد بــه فضــای اتــاق گرمــا و بافــت‬ ‫می افزاینــد‪ .‬ایــن گزینــه کــه با طبیعت رابطه ای جدنشــدنی‬ ‫دارد نــه تنهــا یــک ضمیمــ ه ارامش بخــش اســت بلکــه‬ ‫مانــدگاری هــم دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬خالــی نگــه داشــتن دیــوار از تزیینــات بــرای‬ ‫تاکیــد بــر ویژگی هــای اصلــی ان‬ ‫همیشــه حیــن فکــر کــردن بــه تزییــن دیــوار‪ ،‬معمــاری‬ ‫فضــا را در نظــر بگیریــد‪ .‬اگــر ویژگی هــای معمــاری خان ـه ‬ ‫شــما چشــمگیر و زیباســت‪ ،‬مثال ًتیرچه (تیر ســاختمان)‬ ‫روســتایی یــا دیوارهــای ســنگی اکســپوز‪ ،‬در ایــن صــورت‪،‬‬ ‫اویــزان کــردن تزییناتــی ماننــد اثــار هنــری‪ ،‬کاغــذ دیــواری‬ ‫یــا طبقــه و طاقچــه بــه دیــوار شــخصیت زیبــای ان را از‬ ‫فضــا می گیــرد‪.‬‬ ‫چه تزییناتی روی دیوار خوب به نظر می رسند؟‬ ‫بــه گــزارش وب گاه فرادیــد‪ ،‬ســریع ترین راه حــل بــرای‬ ‫تزییــن دیوارهــای اتاق خــواب‪ ،‬اویــزان کــردن عکــس‬ ‫و نقاشــی اســت‪ .‬اگــر بــه دنبــال خلــق یــک فضــای‬ ‫ارامش بخــش هســتید‪ ،‬پــس از هنرهــای الهام گرفتــه‬ ‫از طبیعــت اســتفاده کنیــد یــا بــه جــای ان از هنرهــای‬ ‫گرافیکــی ابســتره اســتفاده کنیــد‪ .‬اجبــاری نیســت بــه‬ ‫نقاش ـی ها‪ ،‬طراحی هــا یــا چاپ هــای مرســوم و متــداول‬ ‫پایبنــد بمانیــد‪.‬‬ ‫هنــر پارچــه‪ ،‬پرده هــای نقــش دار و پارچه هــای طــرح دار‬ ‫همگــی بــه فضــا گرمــا‪ ،‬جاذبــه و بافــت می دهند‪ ،‬همینطور‬ ‫افــزودن طبقــه و طاقچــه بــه دیــوار هــم جنبـه ی زینتــی دارد‬ ‫و هــم بــه فضــای ذخیــره ی اتــاق می افزایــد؛ و در اخــر‪ ،‬اگــر‬ ‫دوســت داریــد دیوارهــای اتاق خــواب خالــی و مینیمــال‬ ‫بماننــد‪ ،‬بــه جــای تزیینــات دیــواری‪ ،‬روی نورپــردازی و‬ ‫اثاثی ـه ی اتــاق تمرکــز کنیــد!‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 6 ‫شنبه ‪ 08‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪694‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ VMware‬در مورد‬ ‫اسیب پذیری های حیاتی اجرای‬ ‫کد در ‪vRealize Log Insight‬‬ ‫هشدار می دهد‬ ‫عالمت دیجیتال مبتنی‬ ‫بر اندروید‪:‬‬ ‫ویژگی ها و مزایای‬ ‫کلیدی‬ ‫در ایــن مطلــب ویژگــی هــا و مزایــای کلیــدی ســاینیج‬ ‫(عالمــت) دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد و نحــوه اســتفاده از‬ ‫انهــا را بررســی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه دیجیتــال ســاینیج ابــزاری فــوق العــاده قدرتمنــد‬ ‫بــرای کســب و کارهــا اســت‪ .‬مــی توانــد بــه افزایــش پایــگاه‬ ‫مشــتری و فــروش شــما کمــک کنــد‪ .‬خبــر خــوب ایــن اســت‬ ‫کــه اکنــون دسترســی بــه ســاینیج دیجیتــال از طریــق‬ ‫سیســتم هــای مبتنــی بــر اندرویــد اســان تــر از همیشــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد‪ ،‬مــی توانیــد از‬ ‫راحتــی‪ ،‬انعطــاف پذیــری و مقــرون بــه صرفــه بــودن فنــاوری‬ ‫اندرویــد اســتفاده کنیــد تــا ســاینیج دیجیتــال خــود را بــه‬ ‫ســطح بعــدی ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬ویژگــی هــا و مزایــای کلیــدی ســاینیج‬ ‫دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد و نحــوه اســتفاده از انهــا را‬ ‫بررســی خواهیــم کــرد‪ .‬بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد‬ ‫ایــن فنــاوری هیجــان انگیــز و نواورانــه بــه ادامــه مطلــب‬ ‫مراجعــه کنیــد!‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد یــک انتخــاب عالــی‬ ‫بــرای مشــاغل در هــر انــدازه اســت‪ .‬دارای طیف گســترده ای‬ ‫از ویژگــی هــا و مزایــا بــرای ارائــه اســت‪ ،‬از جملــه‪:‬‬ ‫• امکان ردیابی تعامل بیننده و اندازه گیری نتایج‬ ‫• امــکان پخــش فیلــم‪ ،‬عکــس و ســایر محتــوای چنــد‬ ‫رســانه ای‬ ‫• امــکان اتصــال بــه اینترنــت و دریافــت بــه روز رســانی های‬ ‫بالدرنگ‬ ‫• یــک رابــط قابــل تنظیــم کــه مــی توانــد بــرای رفــع‬ ‫نیازهــای خــاص شــما طراحــی شــود‬ ‫ساینیج دیجیتال مبتنی بر اندروید چیست؟‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد یــک سیســتم‬ ‫نمایشــگر دیجیتــال اســت کــه از سیســتم عامــل اندرویــد‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪ .‬مــی تــوان از ان بــرای اهــداف مختلفــی‬ ‫ماننــد نمایــش اطالعــات‪ ،‬تبلیغــات و تبلیــغ محصــوالت یــا‬ ‫خدمــات اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد دارای چندیــن‬ ‫ویژگــی کلیــدی اســت کــه ان را از ســایر انــواع ســاینیج‬ ‫دیجیتــال متمایــز مــی کنــد‪ .‬ایــن ویژگــی هــا شــامل اجــرای‬ ‫همزمــان چندیــن اپلیکیشــن‪ ،‬اســتفاده از طیــف وســیعی‬ ‫از سنســورها و دوربیــن هــا و اتصــال بــه اینترنــت و ســایر‬ ‫دســتگاه هــا اســت‪.‬‬ ‫مزایای کلیدی عالئم دیجیتال مبتنی بر اندروید‬ ‫چندیــن مزیــت کلیــدی اســتفاده از تلویزیــون مبتنــی بــر‬ ‫اندرویــد بــرای ســاینیج دیجیتــال وجــود دارد کــه بایــد بدانیــد‪.‬‬ ‫اول اینکــه ایــن سیســتم هــا بســیار متنــوع هســتند‬ ‫و می تواننــد بــرای اهــداف مختلــف اســتفاده شــوند‪.‬‬ ‫می توانیــد از انهــا بــرای نمایــش اطالعــات‪ ،‬تبلیــغ برنــد‬ ‫خــود یــا تعامــل بــا مشــتریان اســتفاده کنیــد‪ .‬اســتفاده از‬ ‫انهــا نیــز بســیار اســان اســت و مــی تــوان انهــا را بــر اســاس‬ ‫نیازهــای خــاص شــما تنظیــم کــرد‪.‬‬ ‫دســتگاه هــای مبتنــی بــر اندرویــد نیــز بســیار قابــل اعتمــاد‬ ‫هســتند و بــرای عملکــرد دقیــق در هر محیطی می تــوان به انها‬ ‫اتــکا کــرد‪ .‬انهــا همچنیــن ایمــن هســتند و مــی توانیــد مطمئــن‬ ‫باشــید کــه داده هــای شــما همیشــه محافظــت مــی شــود‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد مقــرون‬ ‫بــه صرفــه اســت و بــه راحتــی بــرای رفــع نیازهــای شــما‬ ‫مقیــاس بنــدی مــی شــود‪ .‬ایــن امــر ان را بــه انتخــاب نهایــی‬ ‫بــرای مشــاغل در هــر انــدازه تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیریت محتوای انعطاف پذیر و کاربرپسند‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد بســیار انعطــاف پذیــر‬ ‫و کاربــر پســند اســت‪ .‬در بیشــتر مــوارد‪ ،‬بــرای مدیریــت‬ ‫محتــوای روی صفحــه نمایــش خــود نیــازی بــه تخصــص‬ ‫فنــی نداریــد‪ .‬شــما بایــد بتوانیــد از رایانــه اســتفاده کنیــد و‬ ‫در یــک رابــط اصلــی حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از نــرم افــزار دیجیتــال ســاینیج حرفــه ای‬ ‫ســازگار بــا سیســتم عامــل اندرویــد مــی توانیــد بــه ســرعت‬ ‫و بــه راحتــی محتــوای خــود را در صــورت نیــاز تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــد قیمــت هــای خــود را بــه روز کنیــد‪ ،‬پیــام هــای‬ ‫بازاریابــی خــود را تغییــر دهیــد یــا محتــوای جدیــد اضافــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــه معنــای واقعــی کلمــه فقــط چنــد دقیقــه طــول‬ ‫مــی کشــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬تــا زمانــی کــه بــه اینترنــت متصــل‬ ‫باشــید‪ ،‬مــی توانیــد بــه راحتــی از هــر نقطــه در سراســر‬ ‫جهــان بــه تابلوهــای خــود دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫مقــرون بــه صرفــه بــودن و مقیــاس پذیــری بــرای مشــاغل‬ ‫کوچــک‬ ‫یکــی از مزایــای اصلــی ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر‬ ‫اندرویــد‪ ،‬مقــرون بــه صرفــه بــودن و مقیــاس پذیــری ان‬ ‫بــرای مشــاغل کوچــک اســت‪ .‬اندرویــد یــک پلــت فــرم منبــع‬ ‫بــاز اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه هیــچ هزینــه مجــوزی بــرای‬ ‫اســتفاده از ان وجــود نــدارد‪ .‬ایــن ویژگــی ان را بــه گزینـه ای‬ ‫ثبت نام و دریافت سود سهام‬ ‫عدالت‪ ،‬شگرد مجرمین سایبری‬ ‫مقــرون بــه صرفــه تــر بــرای مشــاغل کوچکــی تبدیــل‬ ‫می کنــد کــه مــی خواهنــد تابلوهــای دیجیتــال را بــا بودجــه‬ ‫کمــی پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد بســیار‬ ‫مقیــاس پذیــر اســت و ایــن امــکان را بــه شــما مــی دهــد تــا‬ ‫بــا رشــد کســب و کار شــما بــه راحتــی ان را گســترش دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــا چنــد نمایشــگر شــروع می کنیــد و می خواهیــد بعــدا ً‬ ‫مــوارد بیشــتری را اضافــه کنیــد‪ ،‬می توانیــد بــدون تعویــض‬ ‫زیرســاخت های موجــود ایــن کار را انجــام دهیــد‪ .‬ایــن ویژگــی‬ ‫نیــز ان را بــه یــک راه حــل بســیار انعطــاف پذیــر تبدیل می کند‬ ‫کــه مــی توانــد بــا کســب و کار شــما رشــد کنــد‪.‬‬ ‫افزایش تجربه خرید مشتریان‬ ‫شــما مــی توانیــد از ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد‬ ‫بــرای بهبــود تجربــه خریــد مشــتریان بــه روش هــای‬ ‫مختلــف اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬مــی توانیــد از‬ ‫ان بــرای مــوارد زیــر اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫• محصــوالت ویترینــی‪ :‬از تابلوهــای دیجیتــال بــرای‬ ‫نمایــش محصــوالت بــه صــورت تعاملــی و جــذاب اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬مــی توانیــد از ان بــرای ارائــه اطالعــات محصــول و‬ ‫نمایــش تصاویــر و فیلــم هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫• ایجــاد حــس فوریــت‪ :‬بــرای ایجاد حس فوریت و تشــویق‬ ‫مشــتریان بــه خریــد محصــوالت قبــل از اتمــام موجــودی‪ ،‬از‬ ‫تابلوهــای دیجیتــال اســتفاده کنیــد‪ .‬می توانیــد از ان بــرای‬ ‫نمایــش تایمرهــای شــمارش معکــوس و پیام هایــی مانند «تا‬ ‫زمانــی کــه موجــود اســت» اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫• دســتورالعمل ها را ارائــه دهیــد‪ :‬از تابلوهــای دیجیتــال‬ ‫بــرای ارائــه مســیرها اســتفاده کنیــد و بــه مشــتریان کمــک‬ ‫کنید راه خود را در فروشــگاه شــما پیدا کنند‪ .‬می توانید از‬ ‫ان بــرای نمایــش نقشــه هــا و مســیرها و ذخیــره اطالعاتــی‬ ‫ماننــد ســاعات کاری و جزئیــات تمــاس اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد بــه دلیــل تطبیــق‬ ‫پذیــری و مقــرون بــه صرفــه بــودن بــه گزینــه ای محبــوب تــر‬ ‫تبدیــل مــی شــود‪ .‬ایــن یــک راه عالــی بــرای رســاندن پیــام‬ ‫شــما بــه بیــرون اســت و مــی توانــد متناســب بــا نیازهــای‬ ‫خــاص شــما تنظیــم شــود‪ .‬اگــر بــه دنبــال راهــی موثــر و‬ ‫مقــرون بــه صرفــه بــرای تبلیــغ کســب و کار خــود هســتید‪،‬‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد ارزش توجــه دارد‪.‬‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات در خصــوص ارســال لینــک جعلــی ثبت نــام و‬ ‫دریافــت ســود ســهام عدالــت در شــبکه های اجتماعــی هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی کســانی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در روزهــای گذشــته شــهروندان‬ ‫بســیاری بــه پلیــس فتــا مراجعــه و بابیــان اینکــه در گروه هــای کاری و دوســتانه در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی پیام هایــی مبنــی بــر ثبت نــام ســهام عدالــت دریافــت کرده انــد کــه‬ ‫ایــن پیام هــا جعلــی‪ ،‬ترفنــد کالهبــرداران بــرای ســرقت اطالعــات بانکــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬مجرمــان ســایبری ابتــدا بــا جلــب اعتمــاد بعضــی‬ ‫از کاربــران دسترســی شــبکه اجتماعــی ان هــا را بــه دســت گرفتــه و ســپس بــا اکانــت‬ ‫ان هــا در تمامــی گروه هــای دوســتانه و کاری لینکــی مبنــی بــر ثبت نــام ســهام عدالــت‬ ‫ارســال می کننــد‪ ،‬قربانیــان نیــز کــه تصــور می کننــد پیام هــا توســط اشــنایان خــود دریافــت‬ ‫کرده انــد بــر روی لینــک کلیــک می کننــد و ســپس یــک برنامــه نصــب و درگاه جعلــی‬ ‫جهــت پرداخــت وجهــی اولیــه بــه مخاطــب معرفــی می گــردد بایــد توجــه داشــت ایــن درگاه‬ ‫به منظــور دریافــت اطالعــات حســاب های بانکــی و بــه دنبــال ان برداشــت وجــه از حســاب‬ ‫افــراد طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در هشــدار بــه شــهروندان گفــت‪ :‬کاربــران هوشــیار باشــند هرگونــه خبــر در خصــوص‬ ‫ثبت نــام و یــا پرداخــت ســود ه ســهام عدالــت تنهــا از طریــق رســانه های رســمی دنبــال‬ ‫کــرده و بــرای ورود بــه ســایت ســهام عدالــت ادرس ‪ samanese.ir‬معتبــر اســت و از‬ ‫ورود بــه ســایت های مشــابه و کلیــک کــردن بــر روی لینک هــای ارســالی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی به شــدت پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کســانی در پایــان اعــام کــرد‪ :‬پلیــس فتــا به صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد مشــکالت و مــوارد مشــکوک را‬ ‫در خصــوص فضــای مجــازی بــا مراجعــه حضــوری و یــا بــا اســتفاده از ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز فوریت هــای ســایبری‪ ،‬لینــک ثبــت‬ ‫گزارش هــای مردمــی بامــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪021-91013453‬‬ ‫یــک اســیب پذیری حیاتــی در ابــزار ‪VMware vRealize‬‬ ‫‪ Log Insight‬می توانــد بــه یــک مهاجــم احــراز هویــت‬ ‫نشــده اجــازه دهــد تــا کنتــرل کامــل یــک سیســتم هــدف‬ ‫را در دســت بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ VMware‬در ابــزار ‪ vRealize Log Insight‬خــود‬ ‫چندیــن اســیب پذیری را کــه به عنــوان ‪-2022-CVE‬‬ ‫‪ 31710-2022-CVE ،31704-2022-CVE ،31706‬و‬ ‫‪ 31711-2022-CVE‬ردیابــی می شــوند‪ ،‬برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫‪ VRealize Log Insight‬یــک ابــزار مجــازی جمــع اوری‬ ‫گــزارش و تجزیــه و تحلیــل اســت کــه بــه مدیــران امــکان‬ ‫می دهــد داده هــای ‪ syslog‬را جمــع اوری‪ ،‬مشــاهده‪،‬‬ ‫مدیریــت و تجزیــه و تحلیــل کننــد‪Log Insight .‬‬ ‫مانیتورینــگ بالدرنــگ گزارش هــای برنامــه‪ ،‬ردیابــی‬ ‫شــبکه‪ ،‬فایل هــای پیکربنــدی‪ ،‬پیام هــا و داده هــای‬ ‫عملکــرد را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫شــدیدترین نقص هایــی کــه روی محصــول تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ ،‬اســیب پذیری پیمایــش دایرکتــوری اســت کــه‬ ‫به عنــوان ‪( 31706-2022-CVE‬امتیــاز ‪ ،)9.8 CVSS‬و‬ ‫اســیب پذیری کنتــرل دسترســی شکســته به عنــوان ‪-CVE‬‬ ‫‪( 31704-2022‬امتیــاز ‪ )9.8 CVSS‬ردیابــی شــده اســت‪.‬‬ ‫یــک مهاجــم بــدون احــراز هویــت می توانــد از یکــی از‬ ‫دو نقــص بــرای تزریــق فایل هــا بــه سیســتم عامل یــک‬ ‫دســتگاه اســیب دیده اســتفاده کنــد کــه می توانــد منجــر‬ ‫بــه اجــرای کــد از راه دور شــود‪.‬‬ ‫یــک عامــل مخــرب و احــراز هویــت نشــده می توانــد‬ ‫فایل هــا را بــه سیســتم عامل یــک دســتگاه اســیب دیده‬ ‫تزریــق کنــد کــه می توانــد منجــر بــه اجــرای کــد از راه دور‬ ‫شــود‪ .‬توصیــه منتشــر شــده توســط غــول مجــازی ســازی‬ ‫را مــی خوانــد‪.‬‬ ‫ســایر ایــرادات رفــع شــده توســط ‪VMware‬‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ - 31710-2022-CVE‬اســیب پذیری ‪Deserialization‬‬ ‫(امتیــاز ‪ )7.5 CVSS‬کــه می توانــد توســط یــک مهاجــم‬ ‫راه دور مــورد سوءاســتفاده قــرار گیــرد تــا داده هــای‬ ‫غیرقابــل اعتمــاد را اغــاز کنــد کــه می توانــد منجــر بــه‬ ‫انــکار ســرویس شــود‪.‬‬ ‫‪ - 31711-2022-CVE‬اســیب پذیری افشــای اطالعــات‬ ‫(نمــره ‪ )7.5 CVSS‬کــه می توانــد توســط یــک مهاجــم راه‬ ‫دور بــرای جمـع اوری اطالعــات حســاس جلســه و برنامــه‬ ‫بــدون احــراز هویــت مــورد سوءاســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اقدام عجوالنه برای خرید‬ ‫اینترنتی لباس در زمستان‬ ‫دردسرساز شد‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬فــردی کــه بــا ایجــاد فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫در اینســتاگرام اقــدام بــه کالهبــرداری از یــک شــهروند کرده‬ ‫شناســائی و بــه ایــن پلیــس احضارشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســن کیخــادر تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی ارجــاع شــکواییه ای بــه ایــن پلیــس مبنــی‬ ‫بــر کالهبــرداری از یــک شــهروند‪ ،‬موضــوع در دســتور ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق اظهــارات شــاکی مشــخص شــد کــه بــه‬ ‫دلیــل زمســتان و ســردی هــوا وی عجوالنــه اقــدام کــرده و‬ ‫پــس از ثبــت ســفارش لبــاس زمســتانی و واریــز وجــه بــه‬ ‫حســاب فروشــنده‪ ،‬بعــد از چنــد روز کاالیــی کــه دریافــت‬ ‫کــرده بــود داری لــک و پارگــی بــوده و فروشــنده پــس از‬ ‫ارســال کاالی خــراب پاســخگوی تلفــن او نبــوده اســت‪ .‬در‬ ‫ادامــه کارشناســان پلیــس فتــا بــا پی جوئــی هــای فنــی و‬ ‫تخصصــی عامــل ایــن کالهبــرداری را شناســائی و بــه ایــن‬ ‫پلیــس دعــوت کردنــد‪.‬‬ ‫کیخــا گفــت‪ :‬در تحقیقــات بعمــل امــده مشــخص شــد‬ ‫ایــن متهــم بــه دلیــل مشــغله کاری کــه داشــته اســت قــادر‬ ‫بــه پاســخگویی بعــد ارســال کاال نبــوده و پــس از دریافــت‬ ‫هزینــه و ارســال کاال بــرای مشــتریان‪ ،‬اقدامــی بــرای جلــب‬ ‫رضایــت مشــتری نکــرده اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای جنگل قرق گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪ -694‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-694‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/06‬رجب‪/‬‬ ‫‪06 - 2023‬‬ ‫‪/28 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫ شنبه ‪1401//1111//08‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫مسوول بنیاد ملی نوجوان‪:‬‬ ‫دختران حاج قاسم‬ ‫فرمانده میدان های‬ ‫دشوار هستند‬ ‫مســوول بنیــاد ملــی نوجــوان و ســازمان مــدارس صــدرا دختــران‬ ‫حــاج قاســم را فرماندهــان میدان هــای ســخت دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫دانــش امــوزان مکتــب ایــن ســردار شــهید بــا روحیــه انقالبــی و‬ ‫داشــتن برنامــه بــرای حفاظــت از ارزش هــا و ارمان هــای انقــاب‬ ‫اســامی تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام حامــد تقدیــری‬ ‫عصــر چهارشــنبه در اجتمــاع دختــران حــاج قاســم شــرق‬ ‫گلســتان بــه میزبانــی دانشــگاه شــمس گنبــدکاووس اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫دانش امــوزان بــه ویــژه دختــران بــرای رســیدن بــه موفقیــت و‬ ‫افتخــار افرینــی در زندگــی می تواننــد حرکــت در مســیر مکتــب‬ ‫حــاج قاســم را بــه عنــوان هــدف خــود انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دختــران مکتــب حــاج قاســم بایــد بــرای حفــظ‬ ‫ارزش هــای ایــران اســامی و دفــاع از مظلومــان و کمــک بــه‬ ‫نیازمنــدان هــم قســم شــده و خانــه و اتــاق خــود را ســنگری بــرای‬ ‫دفــاع از ارمان هایــی بداننــد کــه شــهدای گرانقــدر بــه ماننــد ســردار‬ ‫دل هــا در ایــن راه جــان خــود را فــدا کردنــد‪.‬‬ ‫مســوول بنیــاد ملــی نوجــوان و ســازمان مــدارس صــدرا بــا اشــاره بــه‬ ‫‪ ۳۶‬هــزار دانــش امــوز شــهید کــه ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬نفــر از انــان دختــر‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬نوجوانانــی کــه بــا جــان و دل در دوران هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس بــرای حفاظــت از ایــران اســامی بــه شــهادت رســیدند و‬ ‫یــا جانبــاز و ازاده شــدند بچه هــای نســل گام اول انقــاب بــه حســاب‬ ‫می اینــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام تقدیــری از دانــش امــوزان دهــه هشــتادی بــه عنــوان‬ ‫دختــران مکتــب حــاج قاســم خواســت در مســیر گام دوم انقــاب بــا‬ ‫الگوگیــری از رفتــار و کــردار ایــن شــهید بزرگــوار و تبییــن ارمان هــای مــد‬ ‫نظــر رهبــری بــا برنامــه ریــزی و اجــرای ایده هــای نــو‪ ،‬دیگــر همســاالن و‬ ‫دانــش امــوزان را بــه ســمت ایــن مکتــب دعــوت کننــد‪.‬‬ ‫مســوول قــرارگاه مردمــی تحــول اجتماعــی کشــور هــم در ایــن‬ ‫مراســم بــا اشــاره بــه نقــش مهــم دختــران در مکتــب حــاج‬ ‫قاســم بــرای دفــاع از انقــاب اســامی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬دختــران‬ ‫دهــه هشــتادی می تواننــد بــا جهــاد تبییــن اهــداف مکتــب حــاج‬ ‫قاســم را بــا رفتــاری محبــت امیــز بــرای هــم کالســی ها و هــم‬ ‫محله ای هــای خــود تشــریح کننــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم نورمحمــدی افــزود‪ :‬در گام دوم انقــاب همــه امیــد رهبــری‬ ‫بــه دهــه هشتادی هاســت تــا اهــداف و ارمان هــای انقــاب اســامی‬ ‫را بــه ثمــر برســانند بــه ویــژه نقــش دختــران دهــه هشــتاد در تحوالت‬ ‫اجتماعــی کشــور و تربیــت نســل مومــن انقالبی بســیار مهم اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬مهمتریــن انتظــار حــاج قاســم از جوانــان‬ ‫و نوجوانــان ایــن اســت کــه جمهــوری اســامی را حــرم بداننــد‬ ‫و تمــام قــد بــرای دفــاع از ان در تمــام عرصه هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و علمــی مجاهــدت کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام احمدرضــا کریمــی رییــس اداره تبلیغــات‬ ‫اســامی گنبــدکاووس هــم در حاشــیه ایــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫دختــران حــاج قاســم بــا اموزش هــای ارائــه شــده بــا حضــور در‬ ‫مــدارس و محــات بقیــه دانــش امــوزان را بــه عضویــت در مکتــب‬ ‫ایــن شــهید بزرگــوار دعــوت می کننــد‪.‬‬ ‫وی حضور در خانه مادران شــهدا و دســت بوســی انان به نیابت از‬ ‫فرزندانشــان بــه مناســب روز مــادر بــا عنــوان «شــیرینی یــک لبخنــد»‬ ‫و ســاماندهی گروه هــای تئاتــر و ســرود از جملــه گــروه ســرود ‪۳۰۰‬‬ ‫نفــره دختــران افتــاب بــا عنوان «جمهوری اســامی حرم اســت» را از‬ ‫برنامه هــای اجرایــی توســط دختــران حــاج قاســم برشــمرد‪.‬‬ ‫اجتمــاع بــزرگ دختــران حــاج قاســم پرچمــداران ایــران قــوی بــا‬ ‫حضــور ‪ ۶۰۰‬نفــر از دانــش امــوز مقطــع دوم متوســطه از شــهرهای‬ ‫شــرق اســتان گلســتان عصــر چهارشــنبه بــه میزبانــی دانشــگاه‬ ‫شــمس گنبــدکاووس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دختــران دانــش امــوز شــرکت کننــده در ایــن اجتمــاع همچنیــن‬ ‫در حمایــت از ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه پاســداران‬ ‫حاضــر در برنامــه گل اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫مخاطبان اصلی «اقیموا‬ ‫الصلوه» مدارس‪ ،‬دانشگاه ها‬ ‫و صداوسیما هستند‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در پیامــی بــه مناســبت اغــاز بیســت و نهمیــن اجــاس سراســری‬ ‫نمــاز تاکیــد کردنــد‪ :‬مــدارس‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬بــه طور ویژه دانشــگاه فرهنگیان‪ ،‬صدا و ســیما‬ ‫و دیگــر دســتگاه های فرهنــگ ســاز‪ ،‬در شــمار مخاطبــان اصلــی «اقیمــوا الصلــوه» جــای‬ ‫مــی گیرند‪.‬‬ ‫بیســت و نهمیــن اجــاس سراســری نمــاز امــروز پنجشــنبه ششــم دی بــا شــعار نمــاز‪،‬‬ ‫مدرســه‪ ،‬دانشــگاه‪ ،‬خانــواده و معلمــان اینــده بــا حضــور ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫رییــس جمهــور در ســالن غدیــر وزارت کشــور افتتــاح شــد و بخــش اغازیــن ایــن اجــاس‪،‬‬ ‫قرائــت پیــام رهبــر معظــم انقــاب بــود‪.‬‬ ‫متــن پیــام مقــام معظــم رهبــری کــه توســط حجــت االســام محســن قرائتــی رئیــس‬ ‫ســتاد اقامــه نمــاز قرائــت شــد‪ ،‬بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله رب‬ ‫العالمین و صلی الله علی محمد و اله‬ ‫الطاهرین سیما بقیه الله فی العالمین‬ ‫ارواحنا فداه‬ ‫برپائــی ایــن همایــش فرخنــده پــس از تاخیــر دوســاله‪ ،‬مایــه خرســندی و ان شــاء‬ ‫اللــه موجــب برکــت اســت‪ .‬هــر تــاش فکــری و عملــی بــرای نشــان دادن ارزش نمــاز و‬ ‫بزرگداشــت ایــن فریضــه مبــارک‪ ،‬کاری در جهــت نورانی کردن دل انســان هــا و گرم کردن‬ ‫محفــل زندگــی ان هاســت‪ .‬یــاد خــدا کــه نمــاز مظهــر کامــل ان اســت‪ ،‬دل و جــان را ازاد و‬ ‫جامعــه را ابــاد مــی ســازد‪.‬‬ ‫پیوندهــای حیاتــی در یــک جامعــه خوشــبخت و خــوش فرجــام‪ ،‬همچــون دوســتی و‬ ‫گذشــت و مهربانــی و همدلــی و همــدردی و یــاری رســانی و خیرخواهــی و امثــال ان بــه‬ ‫برکــت رواج و اقامــه نمــاز‪ ،‬اســتحکام مــی یابــد‪ .‬صــف هــای نمــاز جماعت‪ ،‬صفــوف به هم‬ ‫پیوســته فعالیــت هــای اجتماعــی را پدیــد مــی اورد‪ .‬کانــون گــرم و پرشــور مســاجد‪ ،‬کانــون‬ ‫هــای همــکاری در عرصــه اجتماعــی را رونــق مــی بخشــد‪.‬‬ ‫نمــاز‪ ،‬انــگاه کــه بــا احســاس حضــور خداونــد‪ ،‬گــزارده شــود‪ ،‬بــه همــه عرصه هــای زندگــی‬ ‫نورافشــانی می کنــد و دنیــا و اخــرت فــرد و جامعــه را ابــاد مــی ســازد‪ .‬نمازگــزار ‪-‬هــر کــه‬ ‫و هــر جــا‪ -‬بــه انــدازه ظرفیــت خــود از نمــاز بهــره مــی بــرد ولــی در ایــن میــان‪ ،‬جوانــان و‬ ‫نوجوانــان از همــه جلوترنــد؛ بهــره انــان از نمــازی کــه بــا توجــه و خشــوع خوانــده شــود‬ ‫بســی بیشــتر اســت‪ .‬دل جــوان و نوجــوان امادگــی افــزون تــری دارد بــرای رســیدن بــه‬ ‫«فــاح» کــه اذان نمــاز‪ ،‬شــتاب گرفتــن بــه ان را ســفارش مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــدران و مــادران‪ ،‬معلمــان و اســتادان‪ ،‬انــدرز گویــان و راهنمایــان‪ ،‬ایــن حقیقــت را در‬ ‫رابطــه میــان نمــاز و جــوان‪ ،‬بــه یــاد داشــته باشــند و وظیفــه ای را کــه بــر دوش انهاســت‬ ‫بشناســند‪ .‬مــدارس‪ ،‬دانشــگاه هــا‪ ،‬بــه طــور ویــژه دانشــگاه فرهنگیــان‪ ،‬صــدا و ســیما و‬ ‫دیگــر دســتگاه هــای فرهنــگ ســاز‪ ،‬در شــمار مخاطبــان اصلــی «اقیمــوا الصلــوه» جــای‬ ‫مــی گیرنــد‪ .‬توفیــق همــگان را از خداونــد متعــال مســئلت می کنم‪ .‬ســید علــی خامنه ای‪/‬‬ ‫پنجــم بهمــن ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مخاطــب اصلــی اجــاس بیســت و نهــم‪ ،‬دانشــجویان دانشــگاه هــا بــه ویــژه دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان و وزارت امــوزش و پــرورش و دانــش امــوزان هســتند‪ .‬موضــوع هــای بیســت‬ ‫و نهمیــن اجــاس سراســری نمــاز در ‪ ۱۷‬بخــش اســت کــه شــامل نقــش معلــم در پیونــد‬ ‫نمــاز و مدرســه‪ ،‬ارائــه الگــو بــرای جایــگاه معلــم و رابطــه نمــاز‪ ،‬مدرســه و خانــواده‪ ،‬نمــاز‬ ‫و نقــش معلــم در تجربــه زیســته معلمــان و نقــش فنــاوری و فضــای مجــازی در پیونــد‬ ‫معلــم‪ ،‬نمــاز و مدرســه‪ ،‬نقــش ســاحت زیباشناســی و هنــر در تســهیل پیونــد نمــاز بــا‬ ‫مدرســه و مســجد‪ ،‬پیونــد نمــاز بــا عناصــر برنامــه درســی تربیــت معلــم‪ ،‬نقــش بصیــرت‬ ‫و تدبــر در عمــق بخشــی بــه پیوندهــای نمــاز بــا ارکان مدرســه‪ ،‬معلــم؛ نمــاز‪ ،‬مدرســه و‬ ‫تربیــت اجتماعــی و ایــده هــای عملــی در شــیوه هــای دعــوت دانــش امــوزان بــه نمــاز در‬ ‫مــدارس و مســاجد اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر موضــوع هــای ایــن اجــاس الگوهــای خالقانــه در ایجــاد همگرایــی و تعامــل‬ ‫بیــن مســجد‪ ،‬مدرســه و خانــه‪ ،‬تجربــه حضــور روحانــی مســاجد و نهادهــا در مــدارس‬ ‫همجــوار و جــذب دانــش امــوزان و خانــواده انــان بــه مســجد‪ ،‬تجربــه موفــق متولیــان‬ ‫مدرســه و مســجد در پیونــد خانــه‪ ،‬مدرســه و مســجد‪ ،‬الزامــات و بایســته هــای ورود‬ ‫مبلغیــن و روحانیــون بــه مدرســه و شــیوه هــای همگرایــی متولیــان مدرســه و مســجد در‬ ‫جلــب تقویــت طــرح پیونــد نمــاز‪ ،‬خانــه‪ ،‬مدرســه و مســجد‪ ،‬الگوهــای موفــق هیئــت هــای‬ ‫اندیشــه ورز و شــوراهای نمــاز مــدارس‪ ،‬ایــده هــا و الگوهــای موفــق رونــق نمــاز مــدارس‬ ‫توســط دانــش امــوزان و الگوهــای موفــق در پیونــد مســجد‪ ،‬مدرســه و خانه در کشــورهای‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫ســتاد اقامه نماز با برگزاری اجالس ســاالنه نماز‪ ،‬در صدد تقویت باورها و معرفی‬ ‫ارزش هــای نمــاز اســت تــا حساســیت بیشــتری در بیــن متولیــان فرهنگــی کشــور بــه‬ ‫منظــور ترویــج و توســعه فرهنــگ نمــاز در جامعــه ایجــاد کنــد و از ایــن رهگذر‪ ،‬ضمن‬ ‫برخــورداری از جامعــه ای پویــا‪ ،‬دینــدار و پاســدار ارزش هــای دینــی‪ ،‬موجــب بالندگــی‬ ‫معنــوی روز افــزون ایــران اســامی شــود‪ .‬منــادی ایــن تــاش ســازمان یافته مقدس‪،‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســت کــه بــا پیــام هــای پــر محتــوا و راهگشــا‪ ،‬پرچمــدار ایــن جهــاد‬ ‫مقدس اســت‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در پیامــی بــه اولیــن اجــاس سراســری نمــاز کــه در جوار حــرم امام‬ ‫رضــا (ع) در ســال ‪ ۷۰‬برگــزار شــد‪ ،‬ایــن اجــاس را یکــی از شایســته تریــن و ضــروری تریــن‬ ‫کارهایــی دانســتند کــه بایــد در جمهــوری اســامی صــورت مــی گرفت و ســتاد اقامه نماز و‬ ‫دســتگاه هــای فرهنگــی کشــور را بــر ان داشــت تــا بــر اســاس رهنمودهــای ایشــان‪ ،‬همــه‬ ‫ســاله بــا بســیج همگانــی کشــور‪ ،‬تــاش کنــد تــا حــق ایــن فریضــه معنــوی را ان گونــه کــه‬ ‫شایســته اســت‪ ،‬به جــای اورد‪.‬‬ ‫اجــاس هــای سراســری نمــاز در راســتای تحقــق اهدافــی همچــون حســاس کــردن‬ ‫مدیــران و عمــوم مــردم در رفــع کمبودهــا و موانــع اقامــه نمــاز در جامعه‪ ،‬تــاش در جهت‬ ‫فعــال نمــودن ظرفیــت هــای بالقــوه جامعــه در زمینــه اقامــه نمــاز‪ ،‬تحقــق پیــام هــا و‬ ‫انتظــارات مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬جلــب همــکاری و مشــارکت نهادهای مردمی و دســتگاه‬ ‫هــا در برنامــه هــای توســعه و ترویــج فرهنــگ نمــاز‪ ،‬معرفــی تجربیــات و ایده هــای موفــق‬ ‫در ترویــج نمــاز و همچنیــن ارائــه نتیجــه ارزیابــی ســالیانه دســتگاه ها در زمینــه اقامه نماز‬ ‫و تقدیــر از فعــاالن و تذکــر بــه غیــر فعــاالن برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن اجــاس دارای کمیتــه هــای تخصصــی‪ ،‬علمــی – پژوهشــی‪ ،‬فرهنگــی و فــوق برنامــه‪،‬‬ ‫تبلیغــات و اطــاع رســانی‪ ،‬ارزشــیابی و همچنیــن پشــتیبانی و خدمــات اســت‪ .‬بیســت و‬ ‫هشــتمین اجــاس سراســری نمــاز در ســال ‪ ۹۸‬و قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا برگــزار شــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 970

روزنامه بازار کسب و کار پارس 970

شماره : 970
تاریخ : 1403/02/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 969

روزنامه بازار کسب و کار پارس 969

شماره : 969
تاریخ : 1403/02/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!