روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 693 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 693

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 693

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 693

‫پنجشنبه‬ ‫شماره ‪188 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫روزنامه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫‪ 06‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/26-‬ژانویه‪ /04-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪693 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫در سایه انقالب تحول چشمگیر بخش‬ ‫بهداشت ودرمانخراسان شمالی‬ ‫‪2‬‬ ‫تداوم محرومیت زدایی؛‬ ‫سقف امن دولت برای‬ ‫محرومان‬ ‫صدور مجوز احداث‬ ‫باغ گیاهان دارویی‬ ‫‪4‬‬ ‫وضعیت فضای مجازی و‬ ‫جرائم اینترنتی در سطح‬ ‫استان چگونه هست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫ریزش قیمت ها‬ ‫‪5‬‬ ‫پس از ظهور جزایر نمکی‬ ‫حال شوربختی تاالب‬ ‫بین المللیگمیشان‬ ‫‪8‬‬ ‫مقاله‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 06‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪693‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫رونمایی سند جامع‬ ‫صنعت لوازم خانگی کشور‬ ‫رشد چهار هزار درصدی خانه های‬ ‫بهداشت روستایی‬ ‫پیــش از انقــاب حتــی یــک پایــگاه اورژانــس در اســتان وجــود‬ ‫نداشــت و اینک ‪ ۴۸‬پایگاه اورژانس در خراســان شــمالی فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــامگاه سه شــنبه بــا حضــور قائــم مقــام وزیــر‬ ‫صمــت در امــور بازرگانــی‪ ،‬ســند جامــع صنعــت‬ ‫لوازم خانگــی کشــور رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫در جریــان مراســم تجلیــل از چهــره هــای مانــدگار‬ ‫و پیشکســوتان صنایــع لــوازم خانگــی ایــران‪ ،‬در‬ ‫ایینــی بــا حضــور «ســید مهــدی نیــازی» قائــم‬ ‫مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی‪ ،‬ســند جامــع‬ ‫صنعــت لوازم خانگــی کشــور رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫این سند که حاصل بیش از ‪ ۲۲‬ماه کار کارشناسی‬ ‫دولــت‪ ،‬بخــش خصوصــی و کارشناســان اســت‪،‬‬ ‫بــا همــکاری موسســه مطالعــات و پژوهش هــای‬ ‫بازرگانــی وزارت صمــت‪ ،‬انجمن صنایــع لوازم خانگی‬ ‫ایــران و «محســن خلیلــی عراقــی» از صنعتگــران‬ ‫و چهره هــای نــام اشــنای ایــن صنعــت تهیــه و در‬ ‫قالــب یــک مجلــد علمــی‪ -‬کاربــردی‪ -‬تحقیقاتــی‬ ‫بــا عنــوان «بازافرینــی یــک صنعــت‪ ،‬هفــت دهــه‬ ‫تحــوالت لوازم خانگــی ایــران» ارائــه شــد‪.‬‬ ‫ایــن مجلــد در ‪ ۱۰‬فصــل و ‪ ۴۶۰‬صفحــه بــا توجــه‬ ‫بــه رویکردهــای دولــت و نــگاه بخــش خصوصــی‬ ‫بــا تکیــه بــر اجــزا و قطعــات‪ ،‬صنایــع انرژی بــر و‬ ‫صنایــع غیرانــرژی بــر تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــرکل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن ســند جامــع‪ ،‬ضمــن بررســی وضعیــت‬ ‫اقتصــادی کشــور و جهــان‪ ،‬مســائلی همچــون صنعت‬ ‫لوازم خانگــی کشــورمان‪ ،‬فناوری هــای روز‪ ،‬مشــکالت‬ ‫و معضــات موجــود‪ ،‬راهکارهــا‪ ،‬حجــم بــازار و غیــره‬ ‫مــورد بررســی و تدقیــق قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫«عبــاس هاشــمی» افــزود‪ :‬ایــن کتــاب به عنــوان‬ ‫مجموعــه ای شــامل تجربیــات بــزرگ صنعــت‬ ‫لوازم خانگــی کشــور بــه صــورت علمــی و تخصصــی‬ ‫تهیــه شــده و حتــی شــخص «ســید رضــا‬ ‫فاطمی امیــن» وزیــر صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت ان را‬ ‫کتــاب جامعــی ارزیابــی کــرده و خواســتار پروژه محور‬ ‫شــدن ان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ایــن ســند‬ ‫جامــع در ‪ ۱۰‬فصــل و پــروژه تعریــف شــده کــه‬ ‫دولــت و شــرکت ها می تواننــد بــا ارائــه جــداول‬ ‫زمان بنــدی انهــا را اجرایــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم از ‪ ۱۴‬نفــر از چهــره هــای مانــدگار‬ ‫و پیشکســوتان صنایــع لــوازم خانگــی ایــران بــا‬ ‫اهــدای لــوح یادبــود‪ ،‬تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن تبییــن دســتاوردهای بیســت و دومیــن‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی لــوازم خانگــی (هامکــس‬ ‫‪ )۱۴۰۱‬از دیگــر برنامه هــای ایــن مراســم بــود‪.‬‬ ‫محصــوالت لوازم خانگــی هشــت درصــد ســهم‬ ‫ارزشــی صــادرات صنعتــی کشــور را تشــکیل‬ ‫می دهــد‪ .‬گــردش مالــی ســالیانه صنعــت لــوازم‬ ‫خانگــی حــدود ‪ ۶‬میلیــارد دالر اســت و جایگاه دوم‬ ‫صنعــت کشــور را پــس از خودروســازی داراســت‪.‬‬ ‫ایــن صنعــت بــرای بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر بــه‬ ‫صــورت مســتقیم و بــرای افــزون بــر یــک میلیــون‬ ‫نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم اشــتغال زایی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬ســهم صنعــت لوازم خانگــی از ایجــاد ارزش‬ ‫افــزوده ‪ ۱۵‬درصــد اســت و نیــاز ارزی ســالیانه ان‬ ‫‪ ۱.۲‬میلیــارد دالر بــراورد می شــود‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در سایه انقالب‬ ‫تحولچشمگیربخش‬ ‫بهداشت ودرمان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫رشــد ‪ ۹۰۰‬درصــدی تخت هــای ثابــت بیمارســتانی‪ ،‬ســاخت‬ ‫‪ ۳۴۶‬خانه بهداشــت روســتایی‪ ،‬ســاخت ‪ ۲۷‬مرکز بهداشــتی‬ ‫شــهری و ســاخت هفــت بیمارســتان بخشــی از اقدامــات‬ ‫انجــام شــده از ســوی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــرای‬ ‫ن شــمالی اســت‪.‬‬ ‫ارتقــای ســامت خراســا ‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫ایــران موجــب توســعه کشــور در همــه زمینــه هــا شــد کــه‬ ‫یکــی از ایــن پیشــرفت ها در حــوزه بهداشــت و درمــان و نظــام‬ ‫ســامت رقــم خــورد‪.‬‬ ‫بهداشــت و درمــان پیــش از انقــاب وضعیــت مســاعدی‬ ‫نداشــت و کافــی اســت در ایــن خصــوص بــا بزرگترهــای خــود‬ ‫هــم صحبــت شــویم تــا طعــم محرومیــت ســامت پیــش از‬ ‫انقــاب را بــرای مــا بازگــو کننــد‪.‬‬ ‫ارتقای سالمت جامعه در‬ ‫روستاها از اولویت های وزارت‬ ‫بهداشت بعد از انقالب بوده‬ ‫است که در قالب برنامه های‬ ‫موثری دنبال شده است‬ ‫انهــا نبــود پزشــک و حضــور پزشــکان هنــدی و پاکســتانی و‬ ‫مراجعــه مــردم ایــن خطــه بــه کالن شــهرها بــرای کوچکتریــن‬ ‫خدمــات درمانــی را بــه یــاد مــی اورنــد زیــرا کــه پزشــکان ایرانی‬ ‫انــدک و مراکــز بهداشــتی و درمانــی نیــز جوابگــوی جمعیــت‬ ‫ایــن اســتان نبــود‪.‬‬ ‫امــا بــا گذشــت بیــش از چهــار دهــه از انقــاب شــکوهمند‬ ‫اســامی ایــران بــا نــگاه مقایســه ای بــه وضعیــت بهداشــت‬ ‫و درمــان قبــل و بعــد از انقــاب مــی تــوان فهمیــد کــه ایــن‬ ‫بخــش در اســتان بعــد از انقــاب بــا چــه پیشــرفت هــای قابل‬ ‫توجهــی روبــرو شــده اســت‪.‬‬ ‫جــدای از برخــورداری از بیمــه هــای درمانــی رایــگان کــه‬ ‫خاطــرات تلــخ هزینــه هــای درمــان بیمــاران بــه عنــوان‬ ‫دغدغــه اصلــی خانــواده هــای ایــن افــراد را از بیــن بــرد‪ ،‬بعــد از‬ ‫انقالب هشــت بیمارســتان با هزار و ‪ ۱۴۹‬تخت در شــهرهای‬ ‫مختلــف ایــن اســتان بــه بهــره بــرداری رســید و افــزون بــر ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار متــر مربــع بــه فضــای بهداشــتی و درمانــی ایــن اســتان‬ ‫محــروم کشــور اضافــه شــد کــه رشــدی ‪ ۹۰۰‬درصــدی در ایــن‬ ‫حــوزه داشــته اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن براســاس امارهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی در دیگــر بخــش هــای ســامت نیــز شــاهد‬ ‫رشــد چشــمگیر فضاهــای بهداشــتی روســتایی و شــهری‬ ‫هســتیم که الزم اســت بخشــی از این دســتاوردهای سالمت‬ ‫محــور در اســتانه ایــام اللــه دهــه فجــر بازگــو شــود‪.‬‬ ‫پیشی گرفتن تخت های بیمارستان از میانگین کشوری‬ ‫براســاس امــار رســمی دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی پیــش از انقــاب تعــداد‬ ‫تخت های بیمارســتانی در اســتان خراســان شــمالی ‪ ۱۴۵‬تخت‬ ‫بــود امــا بــا شــکل گیــری نظــام جمهــوری اســامی هــزار و ‪۱۴۵‬‬ ‫تخــت جدیــد بــه بیمارســتان هــای اســتان اضافــه شــد کــه تــا‬ ‫بــا احتســاب تخــت هــای بیمارســتانی دانشــکده اســفراین‪ ،‬امار‬ ‫ایــن تخــت هــا بــه یــک هــزار و ‪ ۷۰۰‬مــی رســد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه کشــور از ابتــدای انقــاب تاکنــون‬ ‫بــا تحریــم هــای گوناگــون حتــی در حــوزه بهداشــت و درمــان‬ ‫نیــز مواجهــه بــوده اســت امــا اینــک بــه ازای هــر هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت در اســتان حــدود ‪ ۲‬تخــت وجــود دارد کــه میانگیــن‬ ‫کشــوری ان ‪ ۱.۷‬تخــت اســت‪.‬‬ ‫جــدای از ایــن بــا ســفر اســتانی دولــت ســیزدهم بــه خراســان‬ ‫شــمالی و نگاه عدالت محور دولت وعده های صادق رویای‬ ‫درمانــی مرزنشــینان نیــز در حــال تحقــق اســت به گونـه ای که‬ ‫بــه زودی تعــداد بیمارســتان هــای خراســان شــمالی بــه عــدد‬ ‫‪ ۱۲‬خواهــد رســید و ‪ ۶۴‬تخــت نیــز بــه تجهیــزات درمانــی ایــن‬ ‫اســتان یــک میلیــون نفــری افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫خصــوص مــی گویــد‪ ۱۱۳ :‬میلیــارد تومــان از مصوبــات ســفر‬ ‫اســتانی رییــس جمهــور بــرای تجهیــز بیمارســتان شهرســتان‬ ‫مــرزی راز و جــرگالن در خراســان شــمالی اختصــاص یافــت و‬ ‫تحقــق رویــای احیــای ایــن مرکــز درمانــی کلیــد خــورد و مــردم‬ ‫محــروم ایــن خطــه در اســتانه چشــیدن طعــم توزیــع عادالنــه‬ ‫خدمــات درمانــی هســتند‪.‬‬ ‫دکتر ســیدجواد پورنقی با اشــاره به تخصیص ‪ ۷۴۵‬میلیارد‬ ‫ریــال اعتبــار ســفر رییس جمهــور بــه بخــش ســامت اســتان‪،‬‬ ‫مــی افزایــد‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار در ســه مرحلــه جــذب شــد‬ ‫کــه بــرای احــداث بیمارســتان رازوجــرگالن‪ ،‬تکمیــل و تجهیــز‬ ‫بیمارســتان پورســینای اشــخانه‪ ،‬تکمیل دانشــکده داروسازی‬ ‫و چندیــن پــروژه بهداشــتی هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬بیمارستان پورسینای اشخانه از دیگر پروژه های‬ ‫درمانــی مطــرح در ســفر رییــس جمهــور بــود کــه اعتبــار خوبــی‬ ‫بــرای تکمیــل و تســریع در ســاخت انهــا مصــوب شــد‪.‬‬ ‫رشد چهار هزار درصدی خانه های بهداشت روستایی‬ ‫براســاس امارهــای رســمی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬بعد از پیروزی انقالب اســامی توجه ویژه ای‬ ‫نیــز بــه حــوزه بهداشــت روســتایی و ارتقــای ســامت روســتاییان‬ ‫شــده اســت بــه گونــه ای کــه تعــداد خانه هــای بهداشــت از‬ ‫هشــت بــه ‪ ۳۱۸‬خانــه بهداشــت روســتایی رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن تعــداد مراکــز درمانــی بهداشــت روســتایی نیــز از ‪۱۷‬‬ ‫بــه ‪ ۵۳‬مرکــز درمانــی رســیده اســت کــه در مقایســه بــا پیــش از‬ ‫انقــاب رشــدی ‪ ۳۱۲‬درصــدی را در ایــن بخــش نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شمالی در‬ ‫ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬ارتقــای ســامت جامعــه در روســتاها‬ ‫از اولویت هــای وزارت بهداشــت بعــد از انقــاب بــوده اســت کــه‬ ‫در قالــب برنامه هــای موثــری دنبــال شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا اکبــری مــی افزایــد‪ :‬براســاس امــار پیــش از‬ ‫انقــاب نــه تنهــا روســتاها بلکــه بســیاری از مناطــق شــهری‬ ‫نیــز از دریافــت کوچکتریــن خدمــات درمانــی محــروم بودنــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بعــد از انقــاب جــدای از ایجــاد ‪ ۳۱۷‬خانــه‬ ‫بهداشــت روســتایی و ‪ ۳۷‬مرکــز بهداشــتی و درمانــی‬ ‫روســتایی‪ ۲۷ ،‬مرکــز بهداشــتی و درمانــی شــهری نیــز ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اکبــری بــا اشــاره بــه اخــذ مجــوز اســتخدام ‪ ۲۰۰‬بهــورز در‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬این نیروهــای بهورز‬ ‫بــا برگــزاری ازمــون علمــی و طــی مراحــل مصاحبــه در راســتای‬ ‫تامین نیروی بهورز در خانه های بهداشــت روســتایی به کار‬ ‫گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اینــک ‪ ۴۳۱‬بهــورز در خراســان شــمالی بــا‬ ‫پســت بهــورزی مشــغول بــه خدمــت هســتند‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۴۸‬پایگاه اورژانس و امداد و نجات‬ ‫براســاس اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی؛‬ ‫پیــش از انقــاب حتــی یــک پایــگاه اورژانــس در اســتان وجــود‬ ‫نداشــت و اینــک ‪ ۴۸‬پایــگاه اورژانــس در خراســان شــمالی‬ ‫فعــال اســت‪.‬‬ ‫رییــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در ایــن خصــوص مــی گویــد‪:‬‬ ‫جــدای از ‪ ۴۸‬پایــگاه اورژانــس از ‪ ۲‬ســال گذشــته اورژانــس‬ ‫هوایــی و ســه موتورالنــس نیــز بــه مجموعــه امــداد و نجــات‬ ‫و اقدامــات پیــش بیمارســتانی اســتان افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر تقــی دولــت ابــادی مــی افزایــد‪ :‬اورژانــس هوایــی‬ ‫خراســان شــمالی بــا نجــات شــهروندان حتــی در دورتریــن‬ ‫کوهســتانی و صعــب العبــور ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬تاکنــون پروازهــای مختلفــی بــرای نجــات افراد‬ ‫حادثــه دیــده و بیمــار بــه مناطــق صعــب العبــور ایــن اســتان‬ ‫انجــام شــده کــه بیشــترین ان مربــوط بــه افــراد حادثــه دیــده و‬ ‫بیمــار در شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن بــوده اســت‪.‬‬ ‫از مهمترین شاخص های سالمت‬ ‫در دنیا مرگ و میر شیرخواران‬ ‫است که در ابتدای انقالب ‪ ۱۲۰‬در‬ ‫هزار نفر بود که اکنون به ‪ ۱۵‬در‬ ‫هزار نفر رسیده است‬ ‫دولــت ابــادی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬ایــن اســتان دارای نقــاط‬ ‫ســخت گذر کوهســتانی اســت و از نظــر حادثــه خیــزی نیــز‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه ســیل و زلزلــه در شــمار ‪ ۱۰‬اســتان نخســت کشــور اســت‪.‬‬ ‫افزایش امید به زندگی در خراسان شمالی‬ ‫امیــد بــه زندگــی نیــز از مهــم تریــن شــاخص های حــوزه‬ ‫ســامت اســت کــه در ســال های بعــد از انقــاب در خراســان‬ ‫شــمالی افزایــش فزاینــده ای داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫امیــد بــه زندگــی در کشــور و خراســان شــمالی تــا پیــش از‬ ‫انقــاب اســامی ‪ ۵۷‬ســال بــود کــه اکنــون بــا انجــام اقدامــات‬ ‫ســامت محــور و ارتقــای بهداشــت و درمــان بــه ‪ ۷۵‬ســال‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن مــرگ و میــر شــیرخواران کــه از شــاخص های مهــم‬ ‫وضعیــت ســامت در دنیــا اســت در ابتــدای انقــاب ‪ ۱۲۰‬در‬ ‫هــزار نفــر بــود کــه اکنــون بــه ‪ ۱۵‬در هــزار نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫امــار مــرگ و میــر مــادران نیــز در خراســان شــمالی پیــش از‬ ‫انقــاب ‪ ۱۳۰‬در ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر بــود کــه اکنــون این شــاخص به‬ ‫‪ ۱۷‬در ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫در شــاخص مــرگ و میــر نــوزادان زیــر ‪ ۲۸‬روزه نیــز تــا قبــل از‬ ‫انقــاب اســامی از هــر هــزار نــوزاد‪ ۱۴۰ ،‬نــوزاد جــان خــود را‬ ‫از دســت مــی دادنــد کــه اکنــون ایــن رقــم بــه عــدد ‪ ۹‬در هــزار‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۹‬پروژه بهداشتی و درمانی در حال احداث‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬خدمات بهداشتی و درمانی‬ ‫ن شــمالی مــی گویــد‪ :‬جــدای از ســاخت بیمارســتان‬ ‫خراســا ‬ ‫هــای شــهدای فــاروج‪ ،‬پورســینای اشــخانه‪ ،‬امــام حســن (ع)‬ ‫بجنــورد‪ ،‬هاشــمی رفســنجانی شــیروان و طــرح هــای توســعه‬ ‫بیمارســتان جــواد االئمــه جاجــرم‪ ،‬دپارتمــان قلب بیمارســتان‬ ‫امــام حســن(ع) و کلینیــک ویــژه بیمارســتانهای شــیروان و‬ ‫بجنــورد در راســتای توســعه خدمــات درمانــی هــم اکنــون نیــز‬ ‫‪ ۴۹‬پــروژه بهداشــتی و درمانــی در اســتان بــا بیــش از ‪ ۱۸‬هــزار‬ ‫متــر مربــع در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی مــی افزایــد‪ :‬ایــن پــروژه هــا با هدف‬ ‫ارتقای ســامت شــهروندان در تمامی نقاط خراســان شمالی‬ ‫در حــال اجــرا اســت کــه شــاخص تریــن ان در حــوزه درمــان‪،‬‬ ‫احــداث بیمارســتان ‪ ۶۴‬تخــت خوابــی شهرســتان مــرزی‬ ‫رازوجــرگالن اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی رازوجــرگالن از‬ ‫نیازهــای اصلــی ایــن شهرســتان مــرزی محســوب مــی شــود‬ ‫کــه از ‪ ۲‬ســال گذشــته کلنــگ ان بــر زمیــن زده شــده اســت‪.‬‬ ‫ن شــمالی ادامــه‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســا ‬ ‫داد‪ :‬بــا اجــرای پــروژه بیمارســتان ‪ ۶۴‬تخــت خوابــی و دیگــر‬ ‫پروژه هــای بهداشــتی و درمانــی اســتان بــی تردیــد در ســالهای‬ ‫اینــده شــاهد رشــد چشــمگیری در حــوزه تملــک دارایی بخش‬ ‫ســامت خواهیــم بــود زیــرا کــه بــا اجــرای ایــن پروژه هــا بــرای‬ ‫هــر یــک‪ ،‬اعتبــار مشــخصی تعریــف و جــذب مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪ ۴۴۴‬تخــت‬ ‫بیمارســتانی اســت و هــم اکنــون پنــج هــزار نفــر در حــوزه‬ ‫ســامت ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان یــک میلیــون نفــری‪ ۳۶۰ ،‬پزشــک عمومــی و‬ ‫‪ ۲۵۰‬پزشــک متخصــص فعالیــت دارند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫پنج شنبه ‪ 06‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 693‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫احداث ‪ ۴۷۷‬واحد‬ ‫مسکونی برای مددجویان‬ ‫بهره مندی مددجویان از ودیعه‬ ‫مسکن‬ ‫بــا درامــد اندکــی کــه داشــتم حتــی تــوان پرداخــت‬ ‫اجــاره خانــه ام کــه اتاقکــی بیــش نبــود را هــم‬ ‫نداشــتم‪ .‬پــس ازســفر هیــات دولــت بــه اســتان و‬ ‫اجــرای مصوبــه تامیــن مســکن بــرای مددجویــان‬ ‫توانســتم صاحــب خانــه شــوم‪.‬‬ ‫دولــت و نهادهــای حمایتــی در حــوزه مســکن بــه مــواردی نظیــر‬ ‫کمــک بــه خریــد مســکن مددجویــی‪ ،‬کمــک بــه احــداث مســکن‬ ‫مددجویــی‪ ،‬کمــک بــه تکمیــل واحدهــای نیمــه تمــام‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫ســاخت فضاهــای جانبــی و کمــک بــه تعمیــر مســکن عــاوه بــران‬ ‫ســاخت مســکن بــرای محرومــان ودیعــه مســکن انهــا را هــم‬ ‫برعهــده دارد‪.‬‬ ‫تداوم محرومیت زدایی؛‬ ‫سقف امن دولت‬ ‫برای محرومان‬ ‫زینب جوان‬ ‫شــماری از جمعیــت خراســان شــمالی زیــر پوشــش‬ ‫نهادهــای حمایتــی قــرار دارنــد و از داشــتن ســقفی ایمــن‬ ‫رنــج می برنــد‪ ،‬ولــی دولــت ســیزدهم چتــر محرومیــت زدایی‬ ‫خــود را بــا شتاب بخشــیدن بــه مســکن محرومــان بــر ایــن‬ ‫مــردم گســترانید‪.‬‬ ‫خانــواده و کانــون گــرم ان وقتــی در کنــار یکدیگــر قــرار‬ ‫می گیرنــد و خوشــی هــا را تقســیم مــی کننــد کــه دغدغــه و‬ ‫غصــه ســقف را نداشــته باشــند و در ایــن شــرایط بــه زندگــی‬ ‫ایمــن ادامــه و جامعــه ای ارام را شــکل مــی دهنــد ولــی‬ ‫پُرواضــح اســت کــه اگر همین خانواده ســقفی بــرای زندگی‬ ‫نداشــته باشــد افــراد ان چــه اســیب هایــی را متحمــل مــی‬ ‫شــوند و جامعــه را وارد چــه چالــش هایــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫مفهــوم خانــواده بدلیــل ســنتی و قــوم گرایــی بــودن در‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از هــر منطقــه ای اهمیــت پیــدا‬ ‫مــی کنــد چــرا کــه اینجــا ســرزمین قومیت هــا نــام دارد ولــی‬ ‫مــردم بــا تمــام کاســتی هــا و محرومیــت هــا در کنار یکدیگر‬ ‫یکــدل هســتند و دســتگیری از نیازمنــدان در ایــن خطــه بــه‬ ‫فرهنگــی غنــی تبدیــل شــده که در کنــار همراهــی نهادهای‬ ‫حمایتــی بــا پشــتوانه دولــت شــرایط امنــی بــرای نیازمنــدان‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاخت ســقفی بــرای محرومــان در خراســان شــمالی در‬ ‫دولــت ســیزدهم شــدت گرفــت؛ ســقفی کــه شــاید ســالیان‬ ‫ســال ارزوی برخــی از انهــا بــوده و اکنــون چــراغ خانــه شــان‬ ‫روشــن شــده و گرمابخــش خانــواده و ادامــه زندگــی اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا اولیــن و مهــم تریــن خواســته کســانی‬ ‫کــه فاقــد خانــه و کاشــانه هســتند را دولــت در اولویــت کار‬ ‫خــود قــرار داده اســت و بــا ایــن همــت توانســته بخشــی از‬ ‫مشــکالت مــردم ایــن مــرزو بــوم را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫پایانی بر سقف های ترک خورده «انه جمال»‬ ‫شهرســتان راز وجــرگالن بــا جمعیــت ‪ ۶۰‬هــزار نفــری‬ ‫ترکمــن و اداب و رســوم خــاص از جملــه مناطــق کمتــر‬ ‫برخــوردار ایــن خطــه بــه شــمار مــی رود و مــن کــه بــه‬ ‫همــراه اســتاندار خراســان شــمالی بــرای افتتــاح چنــد‬ ‫واحــد مســکونی کمیتــه امــداد بــه ایــن شهرســتان ســفر‬ ‫کــرده بــودم از نزدیــک بــا مــردم روســتای «گرکــز» ایــن‬ ‫خطــه اشــنا و از نزدیــک در مــورد وضعیــت مســکن ایــن‬ ‫منطقــه قــرار گرفتــم‪.‬‬ ‫روســتای گرکــز از نواحــی کوهســتانی جــرگالن اســت و‬ ‫نیمــه دوم ســال در ایــن منطقــه از اب و هــوای ســردی‬ ‫برخــوردار اســت و بــارش نیــز فــراوان اســت کــه این بارش‬ ‫نیازمنــد ســقفی ایمــن بــرای مردمــان ایــن دیــار اســت‪.‬‬ ‫بافــت قدیمــی روســتاهای ایــن خطــه کــه دیــواره هــای‬ ‫ســاختمان ان از صخــره هــای کوهــی و از مــات کاه و‬ ‫گل اســتفاده شــده اســت و داشــتن ســقفی ایمــن در‬ ‫ایــن خطــه از ضروریــات محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مهمــان خانــه یکــی از اهالــی ایــن روســتا مــی شــویم کــه‬ ‫امســال بــا کمــک کمیتــه امدادصاحــب خانــه شــده اســت‪.‬‬ ‫انــه جمــال پیرزنــی کــه حــدود ‪ ۶۰‬ســال دارد و گــرد پیــری‬ ‫برچهــره اش نشســته اســت‪ ،‬حــاال بعــد از چندیــن ســال‬ ‫بــه ارزوی خــود رســیده اســت و صاحــب خانــه ای هــر چنــد‬ ‫کوچــک امــا امــن شــده اســت؛ مــا را بــه منزلــش راهنمایــی‬ ‫مــی کنــد بــرق چشــمانش رضایتمنــدی از خانــه جدیــدش‬ ‫دارد‪ ،‬چــرا کــه ســال ها تنهــا در اتاقکــی کوچــک و نمنــاک‬ ‫روزگار گذرانده و تنها دلواپســی اش‪ ،‬برف زمســتان و ســوز‬ ‫ســرما بــوده اســت‪ ،‬چــه زمســتان ها کــه او مجبــور بــود؛‬ ‫اب هــای روان شــده در حیــاط منــزل را کاســه کاســه بیــرون‬ ‫بریــزد و چــه شـب ها کــه از تــرس فــرو ریختــن ســقف های‬ ‫تــرک خــورده خــواب ارام بــه چشمانشــان نرفــت‪.‬‬ ‫خانــه ای کــه ســتون چوبــی کوچکــی تنهــا تکیــه گاه‬ ‫ســقف پوســیده ان بــود و اراده خداونــد تنهــا ضامــن‬ ‫ســامتی ایــن پیــرزن امــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫بــا بنــا کــردن خانــه ای ایمــن بــرای ایــن فــرد ســالخورده‬ ‫و کاهــش دغدغــه وی لبخنــد رضایتمنــدی را بــر لبانــش‬ ‫هدیــه کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا زبــان شــیرین ترکمنــی از ارامــش در زیــر ایــن‬ ‫ســقف مــی گویــد و همزمــان دســتانش را بــه اســمان‬ ‫بلنــد کــرده و بــرای تمامــی انهایــی کــه مصــوب ایــن عمــل‬ ‫خیــر شــده انــد دعــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫رحیمــی از اینکــه در شــب های بارانــی و برفــی دغدغــه‬ ‫ســقف های تــرک خــورده را نــدارد مــی گویــد و حــال بــا‬ ‫خیــال اســوده بــه خاطــرات خــوش جوانــی مــی پــردازد‪.‬‬ ‫کانون گرم خانواده «قربان دردی»‬ ‫ســرما و یخبندانــی کــه ایــن روزها بیــش از ‪ ۱۰‬روز مهمان‬ ‫خانــه مــردم شــده اســت کنــار بخــاری گــرم نشســتن و‬ ‫چایــی تــازه دم بــه طــور یقیــن دل هــر فــردی کــه در ایــن‬ ‫دیــار زندگــی را ارام مــی کنــد‪ ،‬امــا ایــا تمامــی مــردم بــه‬ ‫ویــژه نیازمنــدان ســقفی بــرای ارامــش و یــا مکانــی گــرم‬ ‫بــرای زندگــی دارنــد؟‬ ‫خانه ای که ستون چوبی‬ ‫کوچکی تنها تکیه گاه سقف‬ ‫پوسیده ان بود و اراده‬ ‫خداوند تنها ضامن سالمتی‬ ‫این پیرزن اما کمیته امداد‬ ‫امام خمینی(ره) با بنا کردن‬ ‫خانه ای ایمن برای این فرد‬ ‫سالخورده و کاهش دغدغه وی‬ ‫لبخند رضایتمندی را بر لبانش‬ ‫هدیه کردند‬ ‫اگرچــه هــوا در «گرکــز» بــس ســرد اســت و بــاد‬ ‫ســوزناکی نیــز مــی وزد ولــی در ادامــه ســراغ یکــی دیگــر‬ ‫از سرپرســت خانوارهــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد‬ ‫می رویــم تــا از احــواالت وی و خانــواده اش جویــا شــویم‪.‬‬ ‫«قربــان دردی» بــا خانــواده پنــج نفــره از دیگــر اهالــی‬ ‫ایــن روســتا اســت‪ .‬وی از گذشــته می گویــد؛ طــوری‬ ‫حــرف مــی زندکــه گویــی ســال هــا از ان زمــان می گــذرد‬ ‫در صورتــی کــه یکســال اســت کــه خان ـه دار شــده و ایــن‬ ‫حکایــت چیــزی جــز بــه فراموشــی ســپردن خاطــرات بــد و‬ ‫جایگزیــن کــردن خاطــرات خــوش نیســت‪.‬‬ ‫بــا زبــان ترکمنــی و دلنشــین شــروع بــه صحبــت می کنــد‪:‬‬ ‫بــا درامــد اندکــی کــه داشــتم حتــی تــوان پرداخــت اجــاره‬ ‫خانــه ام کــه اتاقکــی بیــش نبــود را هــم نداشــتم‪ .‬پــس‬ ‫ازســفر هیــات دولــت بــه اســتان و اجــرای مصوبــه تامیــن‬ ‫مســکن بــرای مددجویــان توانســتم صاحــب خانــه شــوم‪.‬‬ ‫در مــدت ‪ ۱۵‬ســالی کــه مســتاجر بــودم بــه دلیــل ناتوانــی‬ ‫در پرداخــت اجــاره و یــا نامناســب بــودن خانــه در منــزل‬ ‫دیگــران زندگــی مــی کردیــم امــا حــاال در منــزل خــود‬ ‫مفهــوم کانــون گــرم خانــواده را درک کــرده ام و در کنــار‬ ‫همســر و فرزندانــم قالی بافــی می کنــم‪.‬‬ ‫حــال مــی توانــم بــدون نگرانــی از اجــاره بهــا ان مقــدار را‬ ‫بــرای دختــر دم بختــم جهیزیــه تامیــن کنــم و انطــوری کــه‬ ‫در شــان و منزلــت فرزنــدم اســت راهــی خانــه بخــت کنــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ایــن واحــد مســکونی ارامــش‬ ‫خاطــر بــرای او و خانــواده اش بــه همــراه اورده اســت‬ ‫می گویــد‪ :‬توجــه مســووالن بــه محرومــان و مددجویــان دور‬ ‫از مرکــز اســتان‪ ،‬نشــان داد کــه دولــت توجــه خاصــی بــه‬ ‫مشــکالت مددجویــان بــه ویــژه در مناطــق محــروم دارد‪.‬‬ ‫گرچــه رســیدگی بــه محرومــان و نیازمنــدان در تمامــی‬ ‫دولــت هــا مشــهود بــوده اســت ولــی در دولــت ســیزدهم‬ ‫ســاخت مســکن محرومــان در خراســان شــمالی شــدت‬ ‫گرفتــه و در ادامــه و در گفــت و گــو بــا مســووالن از‬ ‫شــرایط نیازمنــدان و تعــداد ســاخت واحدهــای مســکونی‬ ‫مطلــع مــی شــویم‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۴۷۷‬واحد مسکونی برای مددجویان‬ ‫ایجــاد خانــه ای امــن بــرای محرومــان همــت مردانــه‬ ‫می خواســت کــه دولــت مــردان بــا دســت بــه دســت هــم‬ ‫دادن دغدغــه خانــه دارشــدن اقشــار نیازمنــد کــه جامعــه‬ ‫هــدف بودنــد را بــه جــان خریــدن تــا از دغدغــه انهــا بکاهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن بــاره مــی گویــد‪ ۴۷۷ :‬واحــد مســکن در‬ ‫‪ ۹‬ماهــه امســال بــرای مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد‬ ‫بــا اولویــت خانــواده هــای ایتــام در اســتان احــداث شــد‬ ‫و ایــن نهــاد هــزار و ‪ ۲۸۳‬واحــد مســکونی نیــز در دســت‬ ‫ســاخت دارد کــه در صــورت تامیــن اعتبــار تحویــل داده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد مــی افزایــد‪ ۲۵۰ :‬میلیــون تومــان بــرای‬ ‫هریــک واحــد مســکونی هزینــه شــده اســت کــه ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان ان تســهیالت مســکن روســتایی بعنــوان‬ ‫اورده مددجــو و ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان نیــز بــه صــورت وام‬ ‫بالعــوض پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ارائــه خدمــات کمیته امداد بــه مددجویان در‬ ‫حــوزه مســکن بــه چنــد بخــش تقســیم می شــود کــه در ایــن‬ ‫راســتا عالوه بر مســاعدت مالی‪ ،‬پشــتیبانی فنی و نظارت بر‬ ‫اجــرای عملیــات ســاختمانی را نیــز انجــام مــی دهد‪.‬‬ ‫الهــی راد بــا بیــان اینکــه ایــن نهــاد در مجمــوع ســه هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۶‬مــورد خدمــت در ایــن مــدت بــه مددجــوان ارائــه کــرده‬ ‫اســت مــی افزایــد‪ :‬در زمینــه تعمیــرات مســکن مددجویــی‬ ‫تــا ســقف ‪ ۱۵‬میلیــون تومــان‪ ،‬احــداث فضاهــای جانبــی‬ ‫شــامل(حصار کشــی‪ ،‬حمــام و ســرویس بهداشــتی) تــا‬ ‫ســقف ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان و در زمینــه خریــد مســکن تــا‬ ‫ســقف ‪ ۷۰‬میلیــون تومــان بــه نســبت تعــداد عائلــه بــه‬ ‫مددجویــان کمــک بالعــوض پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬ایــن نهــاد پنــج مــورد مســکن‬ ‫شــهری بــرای مددجویــان خریــداری کــرده و در زمینــه‬ ‫تعمیــرات مســکن مددجویــان نیــز هــزار ‪ ۳۶۴‬مــورد‬ ‫تعمیــرات انجــام داده اســت ضمــن اینکــه در ایــن بــازه‬ ‫زمانــی ‪ ۱۵۹‬مــورد تعمیــر ســاختمان و ‪ ۱۱۸‬مــورد دیگــر نیــز‬ ‫در حــال تعمیــر و تحویــل اســت‪.‬‬ ‫فعالیت هــای کمیتــه امــداد در حــوزه مســکن بــه مــواردی‬ ‫نظیــر کمــک بــه خریــد مســکن مددجویــی‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫احــداث مســکن مددجویــی‪ ،‬کمــک بــه تکمیــل واحدهــای‬ ‫نیمــه تمــام‪ ،‬کمــک بــه ســاخت فضاهــای جانبــی و کمــک‬ ‫بــه تعمیــر مســکن مددجویــی تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از یــک‬ ‫میلیــون نفــری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتی‬ ‫در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۸۰۰‬واحد مسکونی توسط بسیج‬ ‫بســیج ســازندگی کــه بــرای مــردم نــام اشــنایی دارد بــرای‬ ‫ســاخت مســکن محرومــان تــاش هــای بســیاری کــرده‬ ‫اســت کــه اخریــن مــورد ان انعقــاد تفاهــم نامــه ای بــا‬ ‫مضمــون ســاخت ‪ ۸۰۰‬واحــد مســکونی بــرای محرومــان و‬ ‫نیازمنــدان اســتان بــا بنیــاد مســکن و کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) امضــاء شــده اســت کــه در مــدت ســه ســال‬ ‫بایــد تحویــل داده شــود‪.‬‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه(ع) خراســان‬ ‫شــمالی در این بــاره مــی گویــد‪ :‬ایــن نهــاد حمایتــی ‪ ۵۰‬واحــد‬ ‫مســکونی بــا اعتبــار ‪ ۱۱‬میلیــارد تومــان احــداث و در هفتــه‬ ‫بســیج امســال ( ‪ ۲۹‬ابــان تــا پنجــم اذرمــاه امســال) بــه‬ ‫محرومــان ایــن اســتان تحویــل داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی دارابــی تصریــح مــی کنــد‪ :‬ایــن واحدهــای‬ ‫مســکونی در تمامــی شهرســتان هــای اســتان بــا مشــارکت‬ ‫بنیاد مســکن و کمیته امداد امام خمینی(ره) ســاخته و برای‬ ‫هــر واحــد ‪ ۲۲۰‬میلیــون تومــان اعتبــار هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ویمــی افزایــد‪ :‬همچنیــن ســاخت ‪ ۵۰‬واحــد مســکونی بــاا‬ ‫عتبــار ‪ ۱۱۰‬میلیــارد تومــان بــرای محرومــان مناطــق کمتــر‬ ‫برخــوردار اســتان در دســت ســاخت اســت کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۲۰‬واحــد مســکونی بــاالی ‪ ۸۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫دارنــد و تــا پایــان امســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫بهره مندی مددجویان از ودیعه مسکن‬ ‫دولــت و نهادهــای حمایتــی در حــوزه مســکن بــه مواردی‬ ‫نظیــر کمــک بــه خریــد مســکن مددجویــی‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫احــداث مســکن مددجویــی‪ ،‬کمــک بــه تکمیــل واحدهــای‬ ‫نیمــه تمــام‪ ،‬کمــک بــه ســاخت فضاهــای جانبــی و کمــک‬ ‫بــه تعمیــر مســکن عــاوه بــران ســاخت مســکن بــرای‬ ‫محرومــان ودیعــه مســکن انهــا را هــم برعهــده دارد‪.‬‬ ‫در مجمــوع ســه هــزار و ‪ ۵۳۴‬خانــوار مددجوی مســتاجر‬ ‫زیــر پوشــش ایــن نهــاد هســتند کــه از کمــک هزینــه‬ ‫ودیعــه مســکن بهره منــد شــدند‪ ،‬ضمــن اینکــه ایــن‬ ‫نهــاد حمایتــی در اســتان بــرای هــر یــک از ایــن خانوارهــا‬ ‫ماهیانــه پنــج میلیــون ریــال بابــت کمــک هزینــه اجــاره‬ ‫مســکن پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) در ادامــه‬ ‫می گویــد‪ :‬از ابتــدای ســال تاکنــون تعــداد ‪ ۲۲۵‬فقــره وام‬ ‫ودیعه مسکن به ارزش ‪ ۶۲‬میلیارد و ‪ ۸۸۰‬میلیون ریال از‬ ‫طریــق صنــدوق قــرض الحســنه امــداد والیــت و بانــک مهــر‬ ‫بــه مددجویــان تحــت پوشــش پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایجاد خانه ای امن برای‬ ‫محرومان همت مردانه‬ ‫می خواست که دولت مردان‬ ‫با دست به دست هم دادن‬ ‫دغدغه خانه دارشدن اقشار‬ ‫نیازمند که جامعه هدف‬ ‫بودند را به جان خریدن تا از‬ ‫دغدغه انها بکاهند‬ ‫مجیــد الهــی راد بــا بیــان اینکــه تامیــن مســکن مددجویــان‬ ‫از برنامه هــای ایــن نهــاد اســت بیــان می کنــد‪ :‬مددجویــان‬ ‫ایــن نهــاد بــرای تامیــن مســکن تا ســقف ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریال‬ ‫وام دریافــت مــی کننــد و پرداخــت کمــک هزینــه اجــاره‬ ‫مســکن بــرای خانوارهــای مددجــو مســتلزم ارائــه قولنامــه‬ ‫معتبــر اســت و تمامــی مددجویــان مســتاجر بــرای دریافــت‬ ‫کمــک هزینــه اجــاره مســکن بایــد قولنامــه خــود را بــه‬ ‫مــددکار مربوطــه در ادارات کمیتــه امــداد تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یک میلیــون نفــری دارای ‪۶۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفر زیر‬ ‫پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫و ‪ ۱۱۰‬هــزار نفــر زیــر پوشــش بهزیســتی دارد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان از نظــر ســرانه درامــد خانــوار در رده اخریــن‬ ‫اســتان های کشــور قــرار دارد کــه نیازمنــد توجــه حمایتهــای‬ ‫بیشــتر در حــوزه هــا مختلــف بــه ویــژه مســکن هســتند‪.‬‬ ‫طبــق امــار اداره کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫در مجمــوع نیــاز بــه مســکن بــه حــدود ‪ ۱۸‬هــزار واحــد‬ ‫بــرای تمامــی اقشــار در ایــن اســتان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 06‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪693‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫مشاور وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد بودجه کشور برای‬ ‫تامین نان صرف می شود‬ ‫مشــاور وزیــر اقتصــاد گفــت‪ ۱۰ :‬درصد بودجه کشــور‬ ‫صــرف خریــد گنــدم بــرای تامیــن نان می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد جــال روز‬ ‫چهارشــنبه در نشســت کارگــروه رصــد و پایــش ارد‬ ‫و نــان خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬نــان کشــور‬ ‫ایــران جــزو ارزان تریــن نــان هــای دنیــا اســت کــه‬ ‫بــرای مصــرف مــردم تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موضــوع نــان بــا ســایر کاالهــا متفــاوت‬ ‫اســت و محروم تریــن افــراد جامعــه مصــرف‬ ‫بیشــتری دارنــد بــه گونــه ای کــه ایــن حقیقــت در‬ ‫سیاســت گــذاری هــای دولــت مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر اقتصــاد ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن وجــود‬ ‫بــرای ترمیــم اقتصــاد نانوایــی هــا بــه دنبــال تامیــن‬ ‫کمــک هزینــه و افزایــش ســهمیه ارد بــا توجــه بــه‬ ‫میــزان عملکــرد نانوایــی هــا هســتیم‪.‬‬ ‫جــال‪ ،‬بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی جــزو‬ ‫اســتان های پیشــرو در اجــرای طــرح هوشــمند‬ ‫ســازی ارد و نــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در اجــرای ایــن‬ ‫طــرح هــدف نخســت ایجــاد زیــر ســاخت ایمــن‬ ‫بــرای نانوایــی هــا اســت و در گام بعــدی موضــوع‬ ‫اقتصــاد نــان را مــورد توجــه قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی نیــز در ایــن نشســت گفــت‪:‬‬ ‫بــا وجــود هــزار و ‪ ۳۱۱‬نانوایــی در ســطح اســتان و‬ ‫افزایــش مصــرف نــان‪ ،‬قیمــت پایــه تاکنون افزایشــی‬ ‫نداشــته اســت کــه اصــاح ایــن قیمــت و افزایــش‬ ‫ســهمیه ارد از مطالبــات اصلــی نانوایــان اســت‪.‬‬ ‫ناصــر فخــر موحــدی افــزود‪ :‬افزایــش قیمــت نــان‬ ‫تنهــا در اســتان هــای خراســان شــمالی و اردبیــل‬ ‫اعمال نشــده اســت که امیدواریم وزارت کشــور این‬ ‫موضــوع را مــورد رســیدگی ســریع تــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫اکنــون هــزار و ‪ ۲۹۷‬بــاب نانوایــی اســتان معــادل‬ ‫‪ ۹۹.۲‬درصــد از ایــن واحدهــای صنفــی بــه‬ ‫کارتخــوان هوشــمند تجهیــز شــدند و نصــب ایــن‬ ‫دســتگاه در ســایر واحدهــا انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا هــدف اصــاح نظــام عادالنــه‬ ‫یارانــه هــا و بــه منظــور جلوگیــری از فــروش خــارج‬ ‫از شــبکه و قاچــاق ارد و نــان‪ ،‬طــرح مهیــا یــا همــان‬ ‫مدیریــت هوشــمند یارانــه ارد و نــان را اجرایــی‬ ‫کــرد و ایــن طــرح بــا اســتقبال نانواییهــای خراســان‬ ‫شــمالی همــراه بــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای یــک میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت اســت کــه ‪ ۴۴‬درصــد مــردم ایــن اســتان‬ ‫روستانشــین هســتند بــه همیــن دلیــل ســرانه‬ ‫مصــرف ارد و نــان در ایــن خطه محروم ‪ ۲‬کیلوگرم‬ ‫بیشــتر از میانگیــن کشــوری اســت و هــر فــرد در‬ ‫خراســان شــمالی ماهانــه حــدود ‪ ۹.۵‬کیلوگــرم‬ ‫ارد مصــرف مــی کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫ایــن ســرانه در ســطح کشــور رقــم ‪ ۷.۵‬کیلوگــرم را‬ ‫نشــان مــی دهــد و ایــن بــدان معناســت کــه ایــن‬ ‫برکــت اســمانی قــوت غالــب مــردم ایــن اســتان را‬ ‫تشــکیل مــی دهــد و مصــرف ایــن محصــول در ایــن‬ ‫خطــه از کشــور باالســت‪.‬‬ ‫صدور مجوز احداث باغ گیاهان دارویی‬ ‫معــاون تحقیقات وفنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی خراسان شــمالی از صــدور مجــوز احــداث بــاغ‬ ‫گیاهــان دارویــی بــه عنــوان اولیــن مرکــز تحقیقــات دانشــگاهی اســتان بــا وســعت هشــت هــزار متــر‬ ‫مربــع خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر امیرعلــی قهرمانــی اظهــار داشــت‪ :‬خراســان شــمالی در حــوزه رویــش گیاهــان دارویــی‬ ‫ظرفیت هــای ویــژه ای دارد کــه بایــد بــا برنامه ریزی هــای مناســب در ایــن زمینــه از ظرفیت هــای ان‬ ‫بــه بهتریــن نحــو بهره بــرداری شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۴۲۵ :‬گونــه گیــاه دارویــی در رویشــگاه هــای طبیعــی اســتان شناســایی شــده و تاکنــون‬ ‫خــواص مــاده موثــره ‪ ۷۵‬گونــه از انهــا کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن راســتا مجــوز احــداث بــاغ گیاهــان دارویــی بــه عنــوان اولیــن مرکــز تحقیقــات‬ ‫دانشــگاهی علــوم پزشــکی اســتان بــرای تولیــد محصــوالت دارویــی اخــذ و بــه زودی ایــن طــرح وارد‬ ‫فــاز اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار گونــه گیاهــی در دنیــا وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد هشــت هــزار گونــه در ایــران‬ ‫شناســایی شــده اســت و تاکنــون ‪ ۴۲۵‬گونــه گیــاه دارویــی در رویشــگاه هــای طبیعــی خراســان‬ ‫شــمالی شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جــذب حــدود ســه میلیــارد تومــان بــرای تجهیــز مرکــز تولیــد محصــوالت ژن درمانــی‬ ‫و ســلول درمانــی اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون پنــج میلیــارد تومــان از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫رییس جمهــور بــرای ایــن مرکــز اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قهرمانــی افــزود‪ :‬مرکــز تولیــد محصــوالت ژن درمانــی و ســلول درمانی(اتــاق تمیــز) در زمینــه‬ ‫تحقیقــات و درمــان بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای معاونــت تحقیقــات و فنــاوری علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در‬ ‫یکســال اخیــر گفــت‪ :‬کســب رتبــه اول پژوهــش در اســتان‪ ،‬اصــاح ایین نامــه دســتیار پژوهــش‪،‬‬ ‫کســب رتبــه ســوم فنــاوری در بیــن دانشــگاه های همتــراز‪ ،‬کســب رتبــه ســوم همایش ملی فــن بازار‬ ‫نیــز از موفقیت هــای حــوزه پژوهــش و فنــاوری اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دانشــجو در ‪ ۱۷‬رشــته تحصیلی دارد‬ ‫کــه در هفــت دانشــکده ان زیــر نظــر ‪ ۱۹۲‬عضــو هیــات علمــی تحصیل می کنند‪.‬‬ ‫پنج بانک دولتی برای تامین مالی‬ ‫ساخت یک میلیون و ‪۱۵۵‬هزار واحد‬ ‫ن متعهد شدند‬ ‫طرح نهضت ملی مسک ‬ ‫در تفاهــم وزیــر راه و شهرســازی بــا مدیــران عامــل ‪ ۵‬بانــک دولتــی شــامل ملــی‪ ،‬صــادرات‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫ســپه و ملــت مقــرر شــده اســت تــا تامیــن مالــی یــک میلیــون و ‪ ۱۵۵‬هــزار واحــد مســکونی انجــام‪ ،‬تا‬ ‫در اجــرای ایــن طرح تســریع شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬در تفاهم نامه هایــی جداگانــه تامیــن مالــی‬ ‫بــرای احــداث یــک میلیــون و ‪ ۱۵۵‬هــزار واحــد مســکونی طــرح نهضــت ملــی مســکن بــه امضــای‬ ‫مهــرداد بذرپــاش وزیــر راه و شهرســازی و مدیــران عامــل بانک هــای ملــی‪ ،‬صــادرات‪ ،‬تجــارت‪ ،‬ســپه‬ ‫و ملــت رســید‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس مقــرر شــده اســت تــا بانــک ملــی بــرای تامیــن ‪ ۱۵۰‬هــزار واحــد مســکونی‪ ،‬بانــک‬ ‫صــادرات بــرای تامیــن ‪ ۵۰۰‬هــزار واحــد مســکونی‪ ،‬بانــک تجــارت بــرای تامیــن ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی‪ ،‬بانــک ســپه بــرای تامیــن مالــی ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد مســکونی و بانــک ملــت بــرای تامیــن‬ ‫مالــی ‪ ۱۰۵‬هــزار واحــد مســکونی اقــدام کننــد‪ .‬جزئیــات پرداخــت تســهیالت بــر اســاس قانون جهش‬ ‫تولیــد و تامیــن مســکن‪ ،‬در قالــب دســتورالعمل بانــک مرکــزی در اذر مــاه ‪ ۱۴۰۰‬مشــخص و ابــاغ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس جزئیــات ایــن دســتورالعمل‪ ،‬تســهیالت موضــوع طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن‬ ‫پس از تایید وزارت راه و شهرســازی به متقاضی تعلق خواهد گرفت‪ .‬تســهیالت ســاخت مســکن‬ ‫موضــوع قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن در تهران معــادل ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬در شــهرهای‬ ‫ن‪‎‬ها ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان‬ ‫بــاالی ‪ ۱‬میلیــون نفــر جمعیــت معــادل ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬در مراکز اســتا ‬ ‫در ســایر شــهرهای کشــور ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان و در روســتاها ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان اســت‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس ایــن تســهیالت مطابــق بــا پیشــرفت پــروژه بــه صــورت تدریجــی معــادل پرداخت‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد در مرحلــه پــی کنــی و فنداســیون‪ ۴۰ ،‬درصــد در مرحلــه اســکلت و ســقف‪ ۲۵ ،‬درصــد در‬ ‫مرحلــه ســفت کاری و ‪ ۲۵‬درصــد در مرحلــه نــازک کاری پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت ساخت‪ ۱۵۰‬هزار واحد مسکونی نهضت ملی توسط بانک ملی‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بــا مدیر عامل بانک ملی خواســتار تســریع‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫حدود چهار هزار خانوار مستمری بگیر‬ ‫صندوق بیمه روستایی هستند‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫خانــوار ایــن اســتان از صنــدوق بیمــه ماهانــه مســتمری دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده اظهــار داشــت‪ :‬برهمیــن اســاس ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان مبلــغ مســتمری دیمــاه‬ ‫ســالجاری مســتمری بگیران صنــدوق پــس از اعمــال افزایــش بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــدی بــه همــراه‬ ‫معوقــات مربــوط بــه حســاب انــان واریــز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افزایــش حقــوق بــه جــزء افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی اســت کــه هرســاله طبــق قانــون‬ ‫اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬مســتمری‬ ‫بگیــران ایــن اســتان در مــاه هــای گذشــته بــه طــور متوســط بیــن ســه تا چهــار میلیارد تومــان حقوق‬ ‫مــی گرفتنــد کــه در مــاه هــای اینــده ایــن میــزان بــه بیــش از پنــج میلیــارد تومــان خواهــد رســید‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬افزایــش حقــوق مســتمری بگیران بــا توجــه بــه پلــکان میــزان درامــد و حقــوق انــان صــورت‬ ‫گرفتــه اســت کــه ایــن افزایــش بیشــتر در پلــکان پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫غالمــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بــه عنــوان کارفرمــا ‪ ۷۰‬درصــد حــق بیمه شــدگان عضو صندوق‬ ‫را پرداخــت مــی کنــد‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬اینــک حــدود ‪ ۷۲‬هــزار نفر از مشــموالن بیمه روســتایی و عشــایری‬ ‫زیر پوشــش این صندوق هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬متقاضی دریافت وام قرض الحسنه‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬اینــک‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفــر از مســتمری بگیران ایــن صنــدوق در اســتان متقاضــی دریافــت تســهیالت هســتند کــه بــه‬ ‫نوبــت پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مبلــغ ایــن وام پنــج میلیــون تومــان اســت که ضامن نیز نیاز ندارند و اقســاط‬ ‫از حقوق انان کســر می شــود‪.‬‬ ‫ضریــب پوشــش بیمــه ایــن صنــدوق ‪ ۱۴‬درصــد از میانگیــن کشــوری باالتــر اســت و اینــک ‪ ۷۲‬هــزار‬ ‫نفــر از هــم اســتانی ها زیــر پوشــش خدمــات بیمـه ای هســتند‪.‬‬ ‫در پرداخــت تســهیالت و اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن شــدند‪ .‬در ایــن تفاهــم نامــه بانک ملی‬ ‫تعهــد کــرده تــا تامیــن مالــی ‪ ۱۵۰‬هــزار واحــد مســکونی را در برنامــه قــرار دهد‪.‬‬ ‫ایــن تعــداد شــامل انــواع ســاخت مســکن در طــرح نهضــت ملــی مســکن اعــم از خــود مالکــی‪،‬‬ ‫احــداث پروژه هــای حمایتــی در اراضــی ‪ ۹۹‬ســاله توســط وزارت راه و شهرســازی و مربــوط بــه ســاخت‬ ‫واحــد هــای مســکونی توســط متقاضیــان در زمیــن هــای واگــذار شــده بــرای احــداث خانــه هــای یــک‬ ‫طبقــه حیــاط دار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه بــر اســاس شــرایط اعطــای تســهیالت در طــرح نهضــت ملــی مســکن‪،‬‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط از طــرف وزارت راه و شهرســازی معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫بانک صادرات متعهد برای پرداخت تسهیالت ساخت ‪ ۵۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫مدیــر عامــل بانــک صــادرات بــا حضــور در ســاختمان شــهید دادمــان وزارت راه و شهرســازی بــا‬ ‫امضــای تفاهــم نامــه همــکاری متعهــد شــد کــه بــرای پرداخــت تســهیالت ســاخت ‪ ۵۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی طــرح نهضــت ملــی مســکن از منابــع داخلــی بانــک در سراســر کشــور اقــدام الزم را انجــام‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در سبد بانک تجارت‬ ‫مدیــر عامــل بانــک تجــارت نیــز تفاهــم نامــه همــکاری بــا مهــرداد بذرپــاش وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫امضــا کــرد‪ .‬بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه‪ ،‬بانک تجارت تامین مالی پرداخت تســهیالت ســاخت ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار واحــد مســکونی طــرح نهضــت ملــی مســکن را بــر عهــده گرفت‪.‬ایــن تســهیالت بــه متقاضیانی‬ ‫کــه در طــرح نهضــت ملــی مســکن ثبــت نــام کــرده انــد و واجــد شــرایط اولیــه شــناخته شــده و واریــز‬ ‫وجــه اولیــه خــود را انجــام داده باشــند‪ ،‬تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بانک سپه تسهیالت ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی را می پردازد‬ ‫در تفاهــم وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل بانــک ســپه مقــرر شــد تــا احــداث و تامیــن مالــی‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار واحــد طــرح نهضــت ملــی مســکن انجــام شــود‪.‬بر اســاس ایــن تفاهم نامــه و به منظــور تقویت‬ ‫نقش بانک ها در ارایه تســهیالت به بخش مســکن مقرر شــده اســت تا ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مســکونی‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن در همــکاری وزارتخانــه و بانک ســپه احداث شــود‪.‬‬ ‫تامین مالی ساخت ‪ ۱۰۵‬هزار واحد مسکونی توسط بانک ملت‬ ‫همچنیــن در مذاکــره جداگانــه تفاهــم نامــه همــکاری بین وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامل بانک‬ ‫ملت امضا و مقرر شــد تا تامین مالی پرداخت تســهیالت ســاخت ‪ ۱۰۵‬هزار واحد مســکونی طرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن طــی ‪ ۳‬ســال توســط ایــن بانــک در سراســر کشــور انجــام شــود‪.‬تفاهم نامه‬ ‫تامیــن مالــی پروژه هــای طــرح نهضــت ملــی مســکن بیــن وزارت راه و شهرســازی و بانــک ملــت بــه‬ ‫امضــای مهــرداد بذرپــاش وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل بانــک ملــت رضــا دولت ابــادی رســید‪.‬‬ ‫ایــن تفاهم نامــه کــه در ‪۷‬مــاده بــه امضــا رســیده اســت‪،‬بانک ملــت متعهــد شــده تــا بــرای مســکن‬ ‫روســتایی و شــهری در مراکــز جمعیتــی زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت بــرای اســاس ســهمیه ســاالنه‪,‬‬ ‫حداقــل بــرای ‪ ۸۰‬هــزار واحــد مســکونی در پروژه هــای خودمالکیــن شــهری و حداقــل بــرای ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی شــهری در پروژه هــای حمایتــی طــرح نهضــت ملــی مســکن در اراضــی دولتــی اجــاره‬ ‫‪ ۹۹‬ســاله پرداخــت تســهیالت داشــته باشــد‪.‬همچنین مــدت ایــن تفاهم نامــه ‪ ۳‬ســال اســت کــه در‬ ‫صــورت توافــق طرفیــن و تنظیــم متمــم قابــل تمدیــد اســت‪.‬‬ ‫حجاب مخالف ازادی نیست‬ ‫‪‎‎14‬فقره سرقت اماکن خصوصی در پرونده سارق سابقه دار‏‬ ‫خبرنــگار فرانســوی‪« :‬برخــی از رســوم اســامی ماننــد حجــاب اجبــاری رهــا شــده اســت‪ .‬ایــا در جمهــوری‬ ‫اســامی از نــو اجبــاری خواهــد شــد؟»‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق ســابقه دار بــا ‪ 14‬فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی در ایــن‬ ‫‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام چنــد مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی‬ ‫در ســطح شهرســتان بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس‏قــرار گرفت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران کالنتــری ‪ 12‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی موفق شــدند محل اختفای ســارق را‏شناســایی‬ ‫و او را در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 14‬فقــره‏ســرقت از امالکــن‬ ‫خصوصــی اعتــراف کرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬توجــه شــهروندان بــه توصیــه هــا و هشــدارهای پلیــس موجــب نــاکام‏مانــدن‬ ‫ســارقان و بزهکاران در رســیدن به اهداف پلیدشــان می شــود و مردم درصورت مشــاهده موارد مشــکوک‏مراتب را از طریق‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 110‬بــا پلیــس در میــان بگذارن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امــام خمینــی‪« :‬حجــاب بــه معنــای متــداول میــان مــا‪ ،‬کــه اســمش حجــاب اســامی اســت‪ ،‬بــا ازادی‬ ‫مخالفتــی نــدارد؛ اســام بــا انچــه خــاف عفــت اســت مخالفــت دارد‪ .‬و مــا انــان را دعــوت مـی‏ کنیــم کــه بــه‬ ‫حجــاب اســامی روی اورنــد‪ .‬و زنــان شــجاع مــا دیگــر از بالهایــی کــه غــرب بــه عنــوان تمــدن بــه سرشــان‬ ‫اورده اســت بــه ســتوه امــده‏انــد و بــه اســام پناهنــده شــده‏انــد‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪ ،۵‬ص‪)۵۴۱‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 06‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 693‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫گلستان میزبن تردد ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت بدون پالک است‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا گالیــه از وضعیــت نامناســب اســتفاده از موتورســیکلت در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۸۰‬هــزار موتورســیکلت در اســتان شماره گذاری شــده امــا هنــوز ‪۵۰‬‬ ‫هــزار عــدد از ایــن وســیله نقلیــه بــدون پــاک در حــال تــردد اســت‪.‬‬ ‫ســردار محمدســعید فاضل دادگر روز چهارشــنبه در مراســم تکریم و معارفه رییس پلیس‬ ‫راه فرماندهــی انتظامــی گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬بخــش زیــادی از موتورهــای اســتان‪ ،‬خــارج از‬ ‫ضابطــه قانونــی خریــداری شــده کــه شــاید کاهــش ســخت گیری در دوران شــیوع کرونــا در‬ ‫رواج ایــن فرهنــگ اشــتباه بی تاثیــر نبــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بســیاری از مولفه هــای چالـش زای حــوزه راهنمایــی و رانندگــی و همچنیــن‬ ‫پلیس راه گلســتان از ســوی موتورســیکلت ها رقم می خورد و این وســیله نقلیه ســهم ‪۵۳‬‬ ‫درصــدی در فوتــی و جراحــت ناشــی از حــوادث رانندگــی اســتان دارد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان افزود‪ :‬جان مردم استان به دلیل استفاده غلط از موتورسیکلت‬ ‫و رعایت نکردن نکات مهمی مانند استفاده نکردن از کاله ایمنی در خطر است‪.‬‬ ‫طرح های دهه فجر هزار‬ ‫فرصت شغلی ایجاد می کند‬ ‫ریزش قیمت ها‬ ‫کاهــش حــدود دو هــزار تومانــی نــرخ ارز طــی دو روز گذشــته بــا اجــرای سیاسـت های جدیــد‬ ‫ارزی بانــک مرکــزی روبــرو بــود و ایــن ریــزش قیمت هــا بــازار طــا را نیــز تحــت الشــعاع قــرار داد‬ ‫و ســکه بــا افــت ‪ ۲.۵‬میلیــون تومانــی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در بــازار طــی دو روز گذشــته شــاهد ریــزش نــرخ ارز بودیــم‪ .‬ایــن‬ ‫کاهــش قابــل توجــه قیمت هــا در راســتای اجــرای سیاســت تثبیــت قیمــت ارز در بازار اســت‪.‬‬ ‫سیاسـت های جدیــد بانــک مرکــزی بــرای تثبیــت نــرخ ارز از روز گذشــته کلیــد خــورد‪ .‬براســاس‬ ‫اعــام بانــک مرکــزی از روز گذشــته (چهــارم بهمــن مــاه) ســقف فــروش ارز به متقاضیــان عادی‬ ‫و بــرای مصــارف خدماتــی توســط صرافی هــا کــه پیــش از ایــن ‪ ۲‬هــزار یــورو بــود بــه پنــج هــزار‬ ‫یــورو افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫براســاس طــرح جدیــد بانــک مرکــزی از ایــن صرافی هــای بانکــی در معامــات خــود ملــزم بــه‬ ‫رعایــت هیــچ قیــد و شــرطی نیســتند و بــدون محدودیــت می تواننــد ارز خریــد و فــروش کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در طــرح جدیــد متقاضیــان دریافــت ارز الزامــی بــه ثبــت نــام بــرای دریافــت ارز ندارند‬ ‫و چنانچــه پیــش از ایــن ارز ســهمیه ای ‪ ۲‬هــزار دالری را دریافــت نکــرده باشــند می تواننــد پنــج‬ ‫هــزار یــورو ارز از صرافی هــا خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫در ادامــه اجــرای نخســتین گام بــرای تثبیــت قیمت هــا در بــازار ارز‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکزی دو‬ ‫روز گذشــته از حــذف دالر توافقــی خبــر داد‪ .‬همزمانــی ایــن دو اتفــاق (عرضــه پنج هــزار یورو به‬ ‫متقاضیــان و حــذف دالر توافقــی) بررســی قیمــت ازاد ارز حاکــی از ایــن اســت که قیمــت دالر و‬ ‫یــورو در بــازار بــا ریــزش همــراه بــوده اســت‪ .‬در حالــی کــه کــه طــی روزهــای گذشــته قیمــت هــر‬ ‫دالر امریــکا در بــازار ازاد تــا ‪ ۴۵‬و ‪ ۴۶‬هــزار تومــان هــم پیــش رفتــه بــود امــروز و تا لحظه مخابره‬ ‫خبــر نــرخ ایــن ارز در بــازار ازاد برابــر ‪ ۴۲‬هــزار و ‪ ۲۲۵‬تومــان بــود‪.‬‬ ‫سیاسـت های تثبیتــی بانــک مرکــزی در بــازار ارز بــر بــازار ســکه و طــا نیــز تاثیرگــذار بــود‪ .‬به این‬ ‫صــورت کــه هــر ســکه بهــار ازاد طــرح جدیــد در ابتــدای هفتــه وارد کانــال ‪ ۲۵‬میلیــون تومــان‬ ‫شــد و هــر گــرم طــای ‪ ۱۸‬عیــار نیــز تــا ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۸۰‬هــزار تومــان رســید‪ .‬دیــروز (چهارشــنبه‪،‬‬ ‫پنجــم بهمــن مــاه) هــر ســکه طلــای بهــار ازادی طــرح جدیــد کاهــش ‪ ۲.۵‬میلیون تومــان و هر‬ ‫گــرم طــای ‪ ۱۸‬عیــار ‪ ۱۷۳‬هــزار تومــان افــت قیمــت داشــت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن و موتورســیکلت هایی کــه از مســیر کریــدور‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کــم توجهــی تراکتــور‪ ،‬کمبایـ ‬ ‫اصلــی عبــور می کننــد یــا از جاده هــای فرعــی بــا عــرض کــم تــردد دارنــد موجــب بــروز حوادثــی‬ ‫می شــوند کــه در برخــی مــوارد جبــران تبعــات ان ناممکــن اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬ارتقــای فرهنــگ ترافیکــی بایــد در دســتور کار همــه‬ ‫دســتگاه ها قــرار بگیــرد و درک و فهــم مشــترک از پدیده هــا و اولویت هــای ان در حــوزه‬ ‫ایمنــی و امنیــت نهادینــه شــود‬ ‫دادگــر در ادامــه بــر ضــرورت رعایــت نــکات ترافیکی در رانندگی تاکید کرد و گفت‪ :‬طبق بررسـی ها‬ ‫سهم عامل انسانی در وقوع تصادفات و حوادث ترافیکی استان حدود ‪ ۷۰‬درصد است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلســتان گفت‪ :‬در حوزه زیرســاختی اگر جاده ای درســت نباشــد‪ ،‬تصادفات‬ ‫و حــوادث مرتبــط بــا ان افزایــش خواهــد یافــت کــه باید بــرای رفــع ان برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫فاضل دادگــر افــزود‪ :‬از ‪ ۱۰‬ســال گذشــته تاکنــون تعــداد خودروهــای گلســتان و نیــز صــدور‬ ‫و دریافــت گواهینامــه ‪ ۳۵۰‬درصــد رشــد داشــته امــا راه هــا و جاده هــای ارتباطــی متناســب بــا‬ ‫ایــن رقــم رشــد نکــرد‪.‬‬ ‫وی بــر برخــورد بــا پدیده هــای مخــل نظــم و امنیــت در حــوزه پلیــس راه تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اســتفاده از چراغ هــای گــردان مخفــی (فلشــر) بــا هــدف افزایــش جذابیــت ظاهــری خــودرو‬ ‫بــه ویــژه ماشــین های ســنگین در حــال افزایــش اســت کــه بــا متخلفیــن بایــد برخــورد جــدی‬ ‫و قانونــی کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن مســاله گلســتان را بــه اســتانی بی نظــم تبدیــل کــرده کــه پلیــس راه‬ ‫بایــد برخــورد بــا اســتفاده کننــدگان از ایــن لــوازم غیراســتاندارد را در اولویــت کاری قــرار داد و‬ ‫تــاش داریــم بــا همــکاری حــوزه قضایــی اســتان و پلیــس اماکــن‪ ،‬بــا فروشــندگان این لــوازم‬ ‫نیــز برخــورد کنیــم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرمانــدار مینودشــت گفــت‪ :‬بهره بــرداری از ‪ ۹۴۵‬طــرح اقتصــادی ایــن شهرســتان‬ ‫در بخش هــای گوناگــون تولیــدی و خدماتــی در دهــه فجــر‪ ،‬هــزار و ‪ ۸۵‬شــغل‬ ‫پایــدار در منطقــه ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫محمدتقــی قزل ســفلی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اجــرای ایــن طرح هــا‪ ،‬هــزار و ‪۶۲۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال از منابــع گوناگــون از جملــه تســهیالت بانک هــا و منابــع دولتــی‬ ‫هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر طرح هــای اقتصــادی‪ ،‬در دهــه فجــر امســال ‪ ۷۶‬طرح عمرانی‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۶۶۸‬میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و عــاوه بــر ان ســاخت ‪۱۲‬‬ ‫پــروژه عمرانــی دیگــر در شــهر و روســتاهای شهرســتان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قزلســفلی بیــان کــرد‪ :‬اعتبــارات اجــرای طرح هــای دهــه فجــر امســال مینودشــت‬ ‫در مقایســه بــا پارســال ‪ ۷۳‬درصــد بیشــتر شــد کــه دلیــل ان توجــه ویــژه دولــت بــه‬ ‫توســعه و پیشــرفت متــوازن همــه مناطــق کشــور اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار مینودشــت بــه اعتبــارات ســفر دولــت ســیزدهم بــرای ایــن شهرســتان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن ســفر ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای مینودشــت مصــوب شــد کــه در‬ ‫حــال جــذب ایــن اعتبــار بــرای شتاب بخشــیدن بــه توســعه شهرســتان هســتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســاخت ســدنرماب از مهمتریــن طرح هــای مــورد حمایــت دولــت‬ ‫در مینودشــت اســت کــه مطابــق گــزارش متولــی ســاخت ان بــه پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫‪ ۹۹.۵‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــرای ســاخت ایــن طــرح مهــم کــه پوشــش تامیــن اب شــرب ‪۵۵۰‬‬ ‫هــزار از جمعیــت شــرق اســتان یکــی از مزایــای ان اســت تاکنــون ‪ ۱۴‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق بــراورد اولیــه مجــری طــرح تکمیــل و بهره بــرداری از ایــن ســد‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر نیــاز دارد تــا طرح هــای جابجایــی‬ ‫ســه روســتای واقــع در کاســه ســد‪ ،‬خریــد ‪ ۳۰۰‬هکتــار از اهالــی و ایجــاد تونــل از‬ ‫رودخانــه خرمــارود بــه ســد انجــام شــود‪.‬‬ ‫افتتاح و بهره برداری از ‪ ۵۶۶‬پروژه اقتصادی و عمرانی در گمیشان‬ ‫فرمانــدار گمیشــان هــم در ایــن نشســت خبــری گفــت‪ :‬در دهــه فجــر امســال‬ ‫بهره بــرداری و ســاخت ‪ ۵۶۶‬پــروژه اقتصــادی و عمرانــی بــا اعتبــار ‪ ۴‬هــزار و ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امیــد ســقلی اظهــار کــرد‪ :‬از مجمــوع ایــن طرح هــا‪ ۴۹۷ ،‬پــروژه اقتصــادی بــا اعتبــار‬ ‫‪۳‬هــزار و ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی بیــش از ‪ ۷۹۹‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مهمتریــن پــروژه اقتصــادی گمیشــان در دهــه فجــر امســال‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫شــهرک گلخانـه ای ‪ ۶.۵‬هکتــاری بــا اعتبــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی‬ ‫بــرای ‪ ۱۵۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گمیشــان بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن ایــام ‪ ۸۷‬پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار‬ ‫افــزون بــر هــزار میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســیده و یــا عملیــات ســاخت ان‬ ‫اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســقلی افــزود‪ :‬احــداث ایســتگاه پمپــاژ اب بــرای احیــا و عالج بخشــی تــاالب گمیشــان‬ ‫از جملــه ایــن طرح هــای زیرســاختی ایــن شهرســتان در دهــه فجــر اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬تــاالب گمیشــان در ســال های اخیــر بــه ســمت خشــکیدن حرکــت‬ ‫کــرده کــه دولــت بــرای حــل ایــن مشــکل‪ ۱۶ ،‬اقــدام مداخلـه ای را مــورد توجــه قــرار‬ ‫داد کــه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫ســلقی گفــت‪ :‬ایــن تــاالب بین المللــی میزبــان هــزاران پرنــده مهاجــر و بومــی‬ ‫اســت کــه نجــات ان از خشــکیدن کامــل عــاوه بــر کمــک بــه نجــت حیــات وحــش‪،‬‬ ‫گلســتان را از خطــر بــروز ریزگــرد نجــات خواهــد داد‪.‬‬ ‫وی بــه پروژه هــای امــوزش و پــرورش در ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫دهــه فجــر مدرســه ‪ ۶‬کالســه شــهید مختــوم خواجــه نفــس مــورد بهره بــرداری قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بهــره بــرداری از ‪ ۲‬زمیــن چمــن مصنوعــی‪ ،‬اغــاز ســاخت پــل‬ ‫جایگزیــن روســتای قرنجیــک بخــش گلدشــت بــا قدمــت ‪ ۷۰‬ســال‪ ،‬اغــاز ســاخت‬ ‫زمیــن چمــن مصنوعــی روســتای بصیرابــاد و بهره بــرداری از اســفالت ‪ ۲۴‬هــزار متــر‬ ‫مربــع از دیگــر طرح هــای دهــه فجــر امســال گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫ســقلی بــا اشــاره بــه حفــر چهــار حلقــه چــاه در ســال گذشــته افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد‬ ‫ســه حلقــه چــاه تــا پایــان ســال وارد مــدار مصــرف خواهــد شــد و بــا اســتفاده از ان‬ ‫بحــران اب گمیشــان برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫عمو سیفی و سه نرخی شدن‬ ‫خودرو!‬ ‫حقیقــت امــر مســئوالن والیــت مــا زیــاد اعتقــادی بــه‬ ‫برگــزاری نشســت خبــری و تعامــل بــا روزنامــه نــگاران‬ ‫و اصحــاب رســانه و ایــن جنگولــک بــازی هــا ندارنــد! در‬ ‫چنیــن شــرایطی هــر از گاهــی عمــو ســیفی( ســرایدار‬ ‫مفخــم مدرســه مــا) ادای کارشناســان را در مــی اورد و در‬ ‫پارکینــگ اپارتمــان شــان صندلــی مــی چینــد و بــا اهالــی‬ ‫ســاختمان نشســت صمیمانه برگزار می کند‪ .‬در حاشــیه‬ ‫نشســت هــم بــه ســواالت تخصصــی و فنی اهالی پاســخ‬ ‫مــی دهــد‪ .‬نشســت ایــن هفتــه ســیف اللــه بــه عنــوان‬ ‫کارشــناس اقتصــادی در خصــوص صنعــت خودرو ســازی‬ ‫و عرضــه خــودرو در بــورس بــود‪.‬‬ ‫ســیف اللــه در ایــن نشســت ابتــدا درگذشــت مدیــران‬ ‫عامــل ایــران خــودرو و ســایپا را تســلیت گفــت کــه بــا‬ ‫اعتــراض اهالــی اپارتمــان ایــن خبــر را تکذیــب کردنــد‪.‬‬ ‫البتــه عمــو ســیفی در ادامــه اشــاره کــرد چــون اوضــاع‬ ‫ایــن صنعــت بدجوری بــه هــم ریختــه اســت‪ ،‬بنــده فکــر‬ ‫کــردم ایــن بنــدگان خــدا ریــق رحمــت را ســر کشــیده اند و‬ ‫بــه دیــار باقــی شــتافته انــد!‬ ‫در ادامــه ایــن کارشــناس نمــای اقتصــادی در خصــوص‬ ‫اقتصــاد بــه ویــژه در صنعــت خــودرو گفــت‪ :‬اقتصــاد یــک‬ ‫جریــان رونــده اســت و بــا تهدیــد و دســتور و خواهــش و‬ ‫تمنــا مســیرش را عــوض نمــی کنــد‪ .‬حــاال مــی خواهــد در‬ ‫خصــوص لوبیــا و زیرپــوش و پوشــک باشــد یــا خــودرو و‬ ‫لــوازم خانگــی و ‪...‬‬ ‫بایــد بــرای رســیدن بــه اقتصــاد صحیح برنامه ریــزی کرد‪.‬‬ ‫وگرنــه بــا تعریــف و تمجیــد و مــن بیمریــم و تــو بمیــری و‬ ‫بــا ایــن دســتام کفنــت کنــم و ‪ ...‬مشــکل اقتصــاد حــل‬ ‫نمــی شــود‪.‬‬ ‫شــما فکــر مــی کنیــد کــه دالر چهــل هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫خــودروی ســانتافه ‪ 2008‬در دنیــا ‪ 4000‬هــزار اســت‪ .‬بــه‬ ‫دالر ‪ 40000‬هــزار تومــان مــی شــود ‪ 160‬میلیــون تومــان!‬ ‫حاال شــما قیمت ســانتافه را جســتجو کنید‪ .‬ســانتافه زیر‬ ‫یــک میلیــارد نداریــم!‬ ‫ســیف اللــه در خصــوص عرضــه خــودرو در بورس گفت‪:‬‬ ‫یــک عــده بــه شــدت از عرضــه خــودرو در بــورس حمایــت‬ ‫مــی کننــد و یــک عــده بــه شــدت مخالــف عرضــه خــودرو‬ ‫در بــورس هســتند‪.‬‬ ‫بــه عقیــده بنــده عرضــه خــودرو در بــورس فقــط جــای‬ ‫دالالن را عــوض کــرده و خــودرو ســه نرخــی شــده اســت‪.‬‬ ‫کار تــا جایــی از خــرک در رفتــه کــه هفتــه گذشــته یکــی‬ ‫از خودروســازان اگهــی زده بــود عرضــه خــودرو در بــورس‬ ‫پائیــن تــر از نــرخ کارخانــه!‬ ‫پیــش خودمــان بمانــد بــورس کاال در واقع یــک نوع کاله‬ ‫شــرعی اســت‪ .‬مســئوالن ایــن ادعــا را مطــرح می کردنــد‬ ‫کــه می تواننــد بــا قیمت گــذاری دســتوری و عرضــه خــودرو‬ ‫در بــورس جلــوی افزایــش قیمــت خــودرو را بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــا بــا عرضــه خــودرو در بــورس قیمــت خــودرو کنتــرل‬ ‫شــد؟ هــر چنــد بیــن بــد و بدتــر بایــد بــد را انتخــاب کــرد و‬ ‫عرضــه خــودرو در بــورس بهتــر از عرضــه خــودرو در بــازار‬ ‫ازاد اســت ولــی چــرا نبایــد اقتصــاد دارای رودربایســتی‬ ‫را کنــار بگذاریــم؟ عرضــه محصــوالت در بــورس‪ ،‬حــذف‬ ‫صفــر از پــول ملــی‪ ،‬کوپــن الکترونیکــی و یارانــه نقــدی و‬ ‫‪ ...‬همــه راهکارهــای موقتــی هســتند کــه دراز مــدت بــه‬ ‫افزایــش تــورم منتهــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫تنهــا چــاره اقتصــاد کشــور کنــار گذاشــتن تعــارف بــا ‪4‬‬ ‫درصــدی هــا و پولــدار هــا اســت‪ .‬هــر وقــت بتوانیــم از‬ ‫صاحبــان خانــه های خالی و لوکس‪ ،‬دارندگان ماشــینهای‬ ‫میلیــاردی مالیــات واقعــی بگیریــم‪ ،‬اقتصــاد مملکــت‬ ‫اصــاح مــی شــود‪ .‬هــر وقــت توانســتیم از وکیــل و طــا‬ ‫فــروش و اهــن فــروش دســتکم بــه انــدازه معلــم و کارمند‬ ‫مالیــات بســتانیم‪ ،‬مســیر را درســت انتخــاب کرده ایــم‪.‬‬ ‫هــر زمــان کــه موفــق شــدیم بــه جــای خامــوش کــردن‬ ‫مشــعل پکیــج مــدارس‪ ،‬مشــعل پکیــج اســتخر و اتاقهای‬ ‫ویالهــای خــوش نشــینان را خامــوش کنیــم‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫سروســامان مــی گیــرد‪.‬‬ ‫داســتان خــودرو هــم جــدا از ایــن قصــه نیســت‪ .‬هــر‬ ‫وقت واردات خودرو ازاد شــد و همه توانســتند خودرو از‬ ‫خــارج بخرنــد‪ ،‬مشــکل خــودروی مملکــت حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫مــا هنــوز مشــکل خــودرو را حــل نکــرده ایــم‪ ،‬قصــد‬ ‫داریــم مشــکل فرزنــد اوری را هــم بــا خــودرو حــل کنیــم‬ ‫و اعــام کردیــم مــادران دارای دو فرزنــد در قرعــه کشــی‬ ‫خــودرو شــرکت کننــد! حــاال ایــن وســط یــک عــده خــودرو‬ ‫کــه نگرفتــه انــد بمانــد؛ دو فرزنــد هــم روی دستشــان‬ ‫مانــده کــه قــرار بــود‪ ،‬ســبب خیــر شــوند و خانــواده را‬ ‫صاحــب خــودرو کننــد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪1‬‏‪.‬‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪2‬‏‪.‬‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪3‬‏‪.‬‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪4‬‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪5‬‏‪.‬‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫پنج شنبه ‪ 06‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪693‬‬ ‫سرکوب احساسات با‬ ‫سالمت جسمتان چه‬ ‫می کند؟‬ ‫داود توســلی نــوروزی ‪ -‬همــه احساســات فروخــورده‬ ‫مــا در بدنمــان انباشــته می شــوند و ایــن می توانــد مــا را‬ ‫بیمــار کنــد‪« .‬چیــزی را کــه نتوانیــم بــا کلمــات نشــان دهیــم‬ ‫به صــورت درد فیزیکــی اشــکار خواهــد شــد»؛ ایــن جملــه را‬ ‫یادتــان باشــد؛ زیــرا کمکتــان می کنــد هروقــت نیــاز داشــتید‬ ‫در مــورد افــکار و احساســاتتان حــرف بزنیــد‪ ،‬جلوی خودتان‬ ‫را نگیریــد‪.‬‬ ‫بــدن می توانــد ســیگنال هایی بســیار زیــادی بــرای مــا‬ ‫بفرســتد‪ ،‬حتــی اگــر بــه انهــا توجــه نکنیــم‪ .‬وقتــی هیجانات‬ ‫و احساســات خــود را بــرای مــدت طوالنــی در خــود خفــه‬ ‫می کنیــم‪ ،‬کم کــم ایــن احساســات تلنبــار می شــوند و ایــن‬ ‫می توانــد جســممان را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫تــرس‪ ،‬حســادت‪ ،‬انتقــاد و ‪ ...‬احســاس هایی هســتند کــه‬ ‫برخــی از افــراد انهــا را ســرکوب و در درون خــود انباشــته‬ ‫می کننــد‪ .‬تنهــا پیامــد ایــن انبــار احساســات ایــن اســت کــه‬ ‫از نظــر جســمی و روانــی ناخــوش می شــویم‪.‬‬ ‫بیمــاری و ناخوشــی پیامــی اســت کــه بــدن مــا می فرســتد‬ ‫ـه یــک انســداد هیجانــی هســتیم‬ ‫تــا بدانیــم در حــال تجربـ ٔ‬ ‫یــا اینکــه نیــاز داریــم از برخــی از جنبه هــای زندگی مــان رهــا‬ ‫شــویم یــا انهــا را تغییــر دهیــم‪.‬‬ ‫وقتــی مســیر نادرســتی را انتخــاب می کنیــم و صرفــا بــه ایــن‬ ‫دلیــل کــه نمی خواهیــم بحــث و دعــوا راه بیندازیــم یــا مثــا ً‬ ‫رابطه مان را با کسی خدشه دار کنیم‪ ،‬از حرف زدن خودداری‬ ‫می کنیــم‪ ،‬عالئــم ایــن ســرکوب احساســات به صــورت درد و‬ ‫ناخوشــی تدریجــا ًخودشــان را نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫خیلــی از بیماری هــا ناشــی از پنهان کــردن هیجانات انــد‪.‬‬ ‫بســته بــه احساســاتی کــه ســرکوب می کنیــم بدنمــان‬ ‫می توانــد رنجــور شــود‪ .‬درد‪ ،‬یــک ســیگنال هشــداردهنده‬ ‫اســت کــه نمی توانیــم ان را نادیــده بگیریــم‪.‬‬ ‫وقتــی چنیــن عالمت هایــی ظاهــر می شــوند باید کمی دســت‬ ‫از فعالیت هــا و مشــغولیت های خــود برداریــم و ببینیــم چــه‬ ‫افــکار منفــی یــا باورهــای غلطــی تــا ایــن انــدازه در زندگی مــان‬ ‫جــا خــوش کرده انــد کــه می تواننــد ازارمــان دهنــد‪.‬‬ ‫احساسات پنهان شده عامل بیماری اند‬ ‫یــک ارتبــاط روان – تنــی بیــن افــکار و عالئــم جســمی مــا‬ ‫وجود دارد‪ .‬شــاید گاهی واقعا ًالزم نباشــد به پزشــک مراجعه‬ ‫کنیــد و دارو بخوریــد؛ بهتــر اســت بــرای درون نگــری کمــی وقت‬ ‫بگذاریــد تــا افــکار خــود را مرتــب کــرده و متعاقبــا ًانهــا را بهبــود‬ ‫دهیــد تــا احســاس بهتــری در جســمتان پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫مثــا اســترس می توانــد باعــث زخــم معــده یــا حملــه قلبی‬ ‫شــود‪ .‬همین طــور افســردگی می توانــد باعــث ازدسـت رفتن‬ ‫انــرژی و افزایــش اشــتها شــود‪ .‬رایج تریــن دردهــا و‬ ‫مشــکالت مــا ریشــه در احساســات و هیجانــات مــا دارنــد‪.‬‬ ‫سردرد و احساسات‬ ‫ســر مرکــز بــدن اســت‪ .‬شــما ممکــن اســت بــه دلیــل‬ ‫افزایــش ســرعت گــردش خــون یــا بــه دلیــل انقبــاض عروق‬ ‫دچــار ســردرد شــوید‪.‬‬ ‫ســردرد هــم می توانــد باعــث شــود نتوانیــد بــا دیگــران‬ ‫ارتبــاط خوبــی برقــرار کنیــد یــا احساســات اساســی خــود‬ ‫ماننــد محبــت و عشــق را بــروز دهیــد‪.‬‬ ‫گردن درد و احساسات‬ ‫گــردن‪ ،‬ارتباط دهنــده مغــز و روان بــه بــدن اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫به ســختی می توانیــد گردنتــان را حرکــت دهیــد‪ ،‬علــت ان‬ ‫می توانــد فراتــر از بدخوابــی شــب گذشــته باشــد‪ .‬در واقــع‬ ‫درد و گرفتگــی گــردن می توانــد نشــان دهنده داشــتن یــک‬ ‫دیــد محــدود و ســخت نســبت بــه زندگــی باشــد‪ .‬کله شــقی‬ ‫و باریک بینــی می توانــد باعــث گــردن درد شــود‪ .‬اســترس‬ ‫زیــاد هــم همیــن اثــر را دارد‪.‬‬ ‫کمردرد و احساسات‬ ‫وقتــی مشــکلی را حــل می کنیــد‪ ،‬احســاس می کنیــد‬ ‫بــاری از روی دوشــتان برداشــته شــده و کمرتــان صــاف و‬ ‫ســبک شــده اســت‪ .‬ایــن بــاری کــه بــا خــود حمــل می کنیــد‬ ‫مربــوط بــه احساســات و تجربیاتــی اســت کــه در گذشــته‬ ‫داشــته اید و هنــوز انهــا را فرامــوش نکرده ایــد یــا خودتــان‬ ‫را نبخشــیده اید‪.‬‬ ‫ضمنــا ســتون فقــرات حامــی کمــر اســت و اجــازه می دهــد‬ ‫تمــام فعالیت هایتــان را انجــام دهیــد‪ .‬درد در ایــن‬ ‫قســمت یــک عالمــت هشــداردهنده اســت کــه می گویــد‬ ‫چیــزی درســت نیســت و شــاید الزم اســت از یــک ســری از‬ ‫احساســات و هیجاناتــی کــه ازارتــان می دهنــد رهــا شــوید‪.‬‬ ‫مشکالت قلبی و احساسات‬ ‫مــا معمــوال قلــب را بــه عشــق مرتبــط می دانیــم امــا‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه قلــب مــا بــا دیگــر احساســات مــا‬ ‫نیــز مرتبــط اســت‪ ،‬مثــل نفرت یا احســاس گنــاه‪ .‬به همین‬ ‫دلیــل ممکــن اســت در موقعیت هــای ناامیــدی‪ ،‬ســختی و‬ ‫‪ ...‬دچــار مشــکالت قلبــی شــویم‪.‬‬ ‫شــاید در یــک رابطــه ســمی هســتید یــا بــه چیزهایــی توجــه‬ ‫می کنیــد کــه هیــچ ارزشــی در زندگی تــان ندارنــد و مهــم نیســتند‪.‬‬ ‫پادرد و احساسات‬ ‫پاهــای مــا بــه مــا ایــن امــکان را می دهنــد تــا راه برویــم و‬ ‫حرکــت کنیــم؛ امــا عامــل ثبــات و تعــادل مــا نیــز هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن پاهــای مــا بــه مــا امنیــت می دهنــد؛ بنابرایــن‬ ‫مشــکالت پــا نشــان دهنده ایــن هســتند کــه ممکــن اســت‬ ‫احســاس امنیــت نکنیــم‪ ،‬یــا ندانیــم کــدام مســیر را بایــد‬ ‫انتخــاب کنیــم و دچــار تردیدیــم یــا خیلــی نگــران اینــده و‬ ‫کارهــای انجــام نشــده مان هســتیم‪.‬‬ ‫توصیه هایــی بــرای بررســی احساســات و پیشــگیری از‬ ‫بیمار ی هــا‬ ‫شــاید تصــور کنیــد فقــط احساســات منفــی می توانــد شــما‬ ‫را بیمــار کنــد؛ امــا همیشــه هــم این طــور نیســت‪ .‬مثال لذت‬ ‫و هیجــان زیــاد می توانــد گاهــی بــه قلــب اســیب بزنــد‪.‬‬ ‫خودتان را از شر احساسات منفی رها کنید‬ ‫یــک راه خــوب بــرای شــروع ایــن اســت که ببینید اغلــب دچار‬ ‫چــه احساســات و هیجاناتــی هســتید‪ .‬ایــا ایــن احساســات‬ ‫منفی انــد یــا مثبــت؟ مثــا خشــم و تندخویــی احساســاتی‬ ‫منفی انــد و راه خالص شــدن از انهــا‪ ،‬بخشــیدن اســت‪.‬‬ ‫بخشــیدن یــک تکنیــک شــجاعانه اســت که اجــازه می دهد‬ ‫از چیــزی کــه درونتــان را می خــورد و رنجتــان می دهــد ازاد‬ ‫شــوید‪ .‬بعــد از بخشــیدن می توانیــد متوجــه شــوید چــه بــار‬ ‫ســنگینی را بــا خــود حمــل می کرده ایــد‪.‬‬ ‫از عواملــی کــه احساســات منفــی در شــما ایجــاد می کننــد‬ ‫دوری کنیــد‬ ‫بــه گــزارش وب گاه تبیــان‪ ،‬وقتــی کشــف کردیــد چــه‬ ‫احساســاتی ازارتــان می دهنــد بایــد تــاش کنیــد انهــا را از‬ ‫زندگی تــان کم کــم حــذف کنیــد و از انهــا فاصلــه بگیریــد‪.‬‬ ‫مثال اگر متوجه شــدید عدم تحمل‪ ،‬مســئله ای بزرگ برای‬ ‫شماســت پــس تاحدامــکان در موقعیت هایــی قــرار نگیرید‬ ‫کــه باعــث ایجــاد ایــن عــدم تحمــل در شــما می شــوند‪.‬‬ ‫ـه احساســات موردنظر‬ ‫تــا زمانــی کــه مطمئــن نشــدید ریشـ ٔ‬ ‫خــود را حــذف کرده ایــد‪ ،‬از عواملــی کــه برانگیزاننــده ٔ ان‬ ‫احســاس منفی انــد اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫با خانواده و دوستان بیشتر وقت بگذرانید‬ ‫وقــت گذرانــدن بــا کســانی کــه دوستشــان داریــم مرهمــی‬ ‫بــرای دردهــای روحمــان اســت‪ .‬شــاید در همیــن لحظــات‬ ‫باشــد کــه تصمیــم بگیریــد دردهایتــان را بــه انهــا بگوییــد و‬ ‫از احساســات خــود حــرف بزنیــد‪ .‬بــاور کنیــد یــا نه‪ ،‬بــه دوش‬ ‫نکشــیدن خاطــرات قدیمــی و ناراحت کننــده‪ ،‬بخشــیدن و‬ ‫سبک شــدن از بــار کینــه‪ ،‬یــک التیــام ارامش بخــش بــرای‬ ‫شــما و اطرافیانتــان اســت‪.‬‬ ‫با طبیعت در ارتباط باشید‬ ‫در پــارک و فضــای ســبز قــدم بزنیــد‪ ،‬یــک ســفر کوتــاه بــه‬ ‫جنگل یا کوهســتان داشــته باشــید‪ ،‬یوگا و مدیتیشــن انجام‬ ‫دهیــد‪ ،‬شــنا کنیــد و در فضــای بــاز ورزش کنیــد‪ .‬همــه اینهــا‬ ‫فعالیت هــای عالــی هســتند کــه اجــازه می دهنــد از شــر‬ ‫احساســات منفــی و ناســالم و تلنبــار شــده خــاص شــوید‪.‬‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫در کنار اینکه چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما بیشترین مصرف کننده نیز در تمام‬ ‫دنیا هستیم‪ ،‬پس بیا ئیم با مدیریت در مصرف همه از این نعمت الهی لذت ببریم‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 6 ‫پنج شنبه ‪ 06‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 693‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫کالهبرداری یک میلیارد‬ ‫و ششصد میلیون ریالی‬ ‫با درج اگهی جعلی‬ ‫وضعیت فضای‬ ‫مجازی و جرائم‬ ‫اینترنتی در سطح‬ ‫استان چگونه‬ ‫هست؟‬ ‫در ده ماهــه اخیــر بــا افزایــش حــدود ‪ 21‬درصــدی جرائــم‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل روبــرو بودیــم کــه ایــن‬ ‫موضــوع واقعــا جــای تامــل و نگرانــی دارد‪.‬‬ ‫از مجموع جرائم اینترنتی در ســطح اســتان ما‪ ،‬بیشــترین‬ ‫میــزان وقوعــات در دو حــوزه کالهبــرداری رایانــه ای و هتــک‬ ‫حیثیــت افــراد هســت کــه حــدود‪ 35‬درصــد کالهبــرداری‬ ‫و ‪30‬درصــد هــم مربــوط بــه هتــک حیثیــت شــهروندان و‬ ‫مزاحمــت هــای اینترنتــی هســت کــه جــا داره بــرای کنتــرل‬ ‫و کاهــش ایــن جرائــم کار بشــه تــا بیشــتر از ایــن شــاهد‬ ‫افزایــش جرائــم در ســطح اســتان نباشــیم‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از وقــع ایــن جرائــم کاربــران چــکار بایــد‬ ‫بکنــن؟‬ ‫بحــث پیشــگیری از وقــوع جرایــم در حــوزه فضــای مجــازی‬ ‫عزمــی رو مــی طلبــد کــه در مرتبــه اول برعهده خود کاربران و‬ ‫شهروندان هست که با افزایش دانش و اگاهی خودشون‪،‬‬ ‫میــزان دانــش و ســواد رســانه ای شــون رو افزایــش بــدن‪.‬‬ ‫مثــا؛ در حــوزه جرایــم مالــی‪ ،‬طمــع نکنــن و فریــب افــراد‬ ‫ســودجو در فضــای مجــازی را نخــورن و یــا در حــوزه جرایــم‬ ‫هتــک حیثیــت و نشــراکاذیب هوشــیار باشــن و بــه هویــت هــا‬ ‫در ایــن فضــا بــه راحتــی اعتمــاد نکنــن و اطالعــات شــخصی‬ ‫و خصوصــی خودشــون رو در فضــای مجــازی خصوصــا در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک نگــذارن‪.‬‬ ‫جرائــم هتــک حیثیــت کــه در فضــای مجــازی اتفــاق میفته‬ ‫چــی هســت و چــکار کنیــم از ایــن فضــا اســتفاده بکنیــم و‬ ‫گرفتــار نشــیم؟‬ ‫انتشــار عکــس و فیلــم خصوصــی دیگــران یــا تهدیــد بــه‬ ‫انتشــار‪ ،‬مزاحمــت هــای اینترنتــی و توهیــن بــه کاربــران‪،‬‬ ‫انتشــار اکاذیــب و اخبــار کــذب بــر علیــه افــراد‪ ،‬بــا اهــداف‬ ‫و اغــراض مختلــف ماننــد انتقــام جویــی‪ ،‬اخــاذی و‬ ‫حتــی ســرگرمی!‪ ...‬در اســتان مــا هــم زیــاد اتفــاق افتــاده‬ ‫و همونطــور کــه عــرض کــردم حــدود یــک ســوم از جرائــم‬ ‫اینترنتــی اســتان مــا هســت کــه عــدد و رقــم باالییــه کــه‬ ‫بســیار نگــران کننــده هســت‪.‬‬ ‫متاســفانه برخــی از شــهروندان نــااگاه هــم فضــای مجــازی‬ ‫را بســتری امــن تصــور مــی کننــد و تصاویــر خصوصــی و‬ ‫اطالعــات شــخصی خــود را در ایــن فضــا بــه اشــتراک مــی‬ ‫گذارنــد کــه ایــن موضــوع میتونــه زمینــه ســاز وقــوع جرائــم‬ ‫اینچنینــی باشــه‬ ‫امــا عزیــزان بایســت بدونــن کــه فحاشــی‪ ،‬توهیــن‪ ،‬افتــرا‪،‬‬ ‫تهدیــد‪ ،‬تمســخر‪ ،‬ارســال پیــام و تصاویــر نامناســب‪ ،‬انتشــار‬ ‫شــماره تمــاس افــراد و یــا اطالعــات کاری و خصوصــی انهــا‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی و غیــره از مصادیــق مزاحمــت‬ ‫اینترنتــی هســت و برابــر قانــون مزاحمــان اینترنتــی مجــازات‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫لـذا توصیه ای که پلیس فتــا به کاربران عزیز داره اینه که‪:‬‬ ‫بـــه فضـــای مجازی و شبکه های اجتماعی ‪ ،‬بیش از حــــد‬ ‫اعتمــاد نکننــد ‪ ،‬بــا مصادیــق مجرمانــه در قانــون جرائــم‬ ‫رایانــه ای اشــنا باشــند‪.‬‬ ‫کاربــران ‪ ،‬در هنــگام فعالیــت در ایــن فضــا ‪ ،‬متعـــهد بــه‬ ‫اصــول اخالقــی و عــرف جامعــه باشــند ‪.‬‬ ‫هــر مطلــب و محتوایــی را کــه ممکــن اســت اثــار و تبعاتــی‬ ‫را بــرای ســایرین بــه دنبــال داشــته باشــه براحتــی منتـــشر‬ ‫نکننــد و از قبــل در اینخصــوص تا َمــل بکننــد‪.‬‬ ‫تحــت هیــچ شــرایط ‪ ،‬تصاویــر شــخصی ‪ ،‬خانوادگــی و‬ ‫محیــط کار خودشــون و ســایرین را در ایــن فضـــا بارگــذاری‬ ‫نکنند تا زمیـــنه بـــروز جـــرائم و هتک حیثیت برای فرصت‬ ‫طلبــان و مزاحمیــن اینترنتــی فراهــم نشــود ‪.‬‬ ‫بــه عقایــد و ارزش هــا و نظـــرات پیشــنهادی ســایر کاربــران‬ ‫در ایــن فضـــا احتــرام بزارنــد ‪.‬‬ ‫از درج مطالــب توهیــن امیــز بــر علیه افـــراد ‪ ،‬شــخصیتها‪،‬‬ ‫مقامــات و ســایر کاربــران در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫خــودداری بکننــد ‪.‬‬ ‫و حداقــل یــه مطالعــه ای از مفــاد قانــون جرائــم رایانـه ای‬ ‫داشــته باشــند و از بایدهــا و نبایدهــای قانونــی فضــای‬ ‫مجــازی هــم مطلــع باشــن‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه نوجوانــان و فرزنــدان مــا بیشــترین‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی هســتن‪ ،‬والدیــن و پــدر و مادرهــا‬ ‫چــکار کنــن؟‬ ‫بــرای نظــارت بــر فعالیــت فرزنــدان در فضــای مجــازی‪ ،‬کــه‬ ‫اغلــب از از نظــر دانــش و توانمنــدی فنــی از والدیــن جلوتــر‬ ‫هســتن‪ ،‬کار راحتی رو پیش رو نداریم ‪ ،‬والدین عزیز اول‬ ‫از همــه خودشــون بایــد ســواد و دانــش کافــی داشــته باشــن‬ ‫یــا دنبالــش بــرن و حداقــل‪ ،‬اطالعاتــی کســب کننــد و اگــه‬ ‫نمیتونــن بــا افــراد مطلــع مــورد اعتمــاد و از اطرافیانشــون یــا‬ ‫مشــاورین ایــن حــوزه حتمــا کمــک بگیــرن تــا بتونــن نظــارت‬ ‫بهتــری بــر رفتــار فرزنــدان در فضــای مجــازی داشــته باشــن‪.‬‬ ‫البتــه والدیــن عزیــز میتونــن بــا در نظــر گرفتــن شــرایط‬ ‫ســنی بچــه یــه اقدامــات اولیــه ای رو انجــام بــدن‪:‬‬ ‫مثــا بــرای بچــه هــای کوچکتــر؛ وب ســایت های مــورد‬ ‫عالقــه شــون را در بخــش نشــانک یــا ‪ Bookmark‬قــرار‬ ‫بدیــد تــا بــرای پیــدا کــردن ســایت ‪ ،‬نــام ســایت را اشــتباه‬ ‫تایــپ نکــرده و از ســایت هــای نامناســب ســر در نیــارن‪.‬‬ ‫بهشــون یــاداوری کنیــد کــه چــه اطالعاتــی قابــل قــراردادن‬ ‫در اینترنــت هســت و کــدام اطالعــات نبایــد در اختیــار‬ ‫دیگــران قــرار بگیــره‪.‬‬ ‫زمــان حضورشــان در اینترنــت را محــدود کنیــد‪ ،‬مگــر اینکــه‬ ‫در حــال انجــام دادن یــک برنامــه خــاص درســی باشــن‪.‬‬ ‫بــه دنبــال ســایت های ســالم و مناســب بگردیــد و بــه اونهــا‬ ‫معرفی کنید‪.‬‬ ‫تا جایی که می توانید در کنارشــان بشــینید و همراهشــون‬ ‫باشــید‪ ،‬و به سواالتشــون پاســخ بدید‪.‬‬ ‫بــه فرزندانتــون کــه بزرگتــرن و تــوی شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫فعالیــت میکنــن یــاداوری بکنیــد کــه قبــل از فرســتادن هــر‬ ‫مطلبــی حتمــا لحظــه ای تفکــر کنــن کــه‪ :‬ایــن مطلــب چیــه‬ ‫و بــرای چــه کســی مــی فرســتن‪ .‬تــا اطالعــات شــخصی‬ ‫خودشــون رو به اشــتباه برای غریبه ها نفرســتن یا مواردی‬ ‫مجرمانــه کــه شــامل توهیــن به افراد هســت یا نشــراکاذیبه‬ ‫یــا تخریــب و تمســخر دیگــران هســت رو بازنشــر نکنــن‪.‬‬ ‫البتــه ایــن موضــوع رو همــه مــا بایــد مدنظــر قــرار بدیــم‪.‬‬ ‫امیــدوارم بــا نظــارت هوشــمندانه بــر عملکــرد فرزندانمــان‬ ‫بــه رشــد و ارتقــاء دانــش و فرهنــگ انهــا کمــک کنیــم و از‬ ‫اســیبهای محتمــل انهــا را دور نگــه داریــم‪.‬‬ ‫شــایعات و اخبــار کــذب و جعلــی تــوی فضــای مجــازی‬ ‫خیلــی زیــاده‪ ،‬چــه توصیــه ای در ایــن خصــوص داریــد؟‬ ‫بعضــا شــاهدیم کــه نشــر و یــا بازنشــر شــایعات و اخبــار‬ ‫جعلــی در فضــای مجازی‪ ،‬بواســطه نااگاهی برخــی از کاربران‬ ‫از قوانیــن جامعــه اتفــاق مــی افتد و خواســته یا ناخواســته‪ ،‬با‬ ‫ایــن اقدامشــان‪ ،‬بــه نشــر حداکثــری ایــن شــایعات در فضــای‬ ‫مجــازی دامــن مــی زننــد و باعــث برهــم زدن امنیــت روانــی‬ ‫شــهروندان و اســایش عمومــی جامعــه مــی گــردد‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪18‬قانــون جرایــم رایان ـه ای‪ ،‬هرگونــه نشــر‬ ‫اکاذیــب و تشــویش اذهــان عمومــی‪ ,‬از نظــر قانــون‪ ,‬جــــرم‬ ‫هســت و افــراد مجــرم بایــد پاســخگوی رفتــار و اقدامــات‬ ‫خــود باشــند‪.‬‬ ‫اندســته از کـاربـــرانی کــه در شــبکه هــای اجتماعــی و‬ ‫فضای مجازی به هـــر نحـــوی‪ ،‬بـــا بـارگـــذاری محـتـــوا( اعم از‬ ‫کلیــپ‪ ،‬صــوت‪ ،‬متــن‪ ،‬تصویــر )‪ ،‬اقـــدام مــی کننــد به ســـیاه‬ ‫نمـــایی ها و ادعـــای خـــاف واقـــع‪ ،‬بصورت مستمر توسط‬ ‫پلیــس فتـــا‪ ،‬رصــد و پـایـــش خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معـــیار پلیس فتـــا برای نظارت و کنترل این فضـــا ‪ ،‬قـانـــون‬ ‫جرائــم رایانــه ای هســت و مصـادیـــق مجرمانــه ای کــه‬ ‫برخـــاف ایــن قانــون باشــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫مـــورد رصــد و پـــایش قــرار مــی گیــره ‪.‬‬ ‫لـــذا توصـیـــه پلیــس فتـــا بــه کاربــران و فعــاالن فضــای‬ ‫مجــازی اینــه کــه ؟‬ ‫• در انتشــار هــر گونــه محتــوای در فضــای مجــازی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ‪ ،‬نهایــت دقــت رو بکنــن‪ .‬بگونــه ای‬ ‫کــه انتشــار ایــن محتــوا‪ ،‬بایــد منطبــق بــر قوانیــن باشــه‪.‬‬ ‫• بــه حــق و حقــوق دیگــران و حریــم خصوصــی همدیگــر‬ ‫در فضــای مجــازی احتــرام بزارنــد ‪ ،‬اخــاق مـــداری را در‬ ‫فضای مجازی ‪ ،‬ســر لـــوحه کارشــان قرار بدهند و از انتشــار‬ ‫مطالــب کــذب و خــاف واقــع و تخریبــی بر علیه ســایر افراد‬ ‫خــودداری بکننــد‪.‬‬ ‫• کاربــران فضــای مجــازی بــه خاطــر داشــته باشــند قبــل از‬ ‫نشــر و بازنشــر هرگونه خبر و محتوا از صحت و ســقم خبر‬ ‫اطمینــان حاصــل نماینــد و بــدون اگاهی خبــری را در فضای‬ ‫مجازی انتشــار ندهند و همچنین شــهروندان برای کســب‬ ‫اخبــار صحیــح از طریــق رســانه ملــی یــا خبرگزاری هــای‬ ‫رســمی اقــدام نمــوده و تــا زمانــی کــه از صحــت موضوعــی‬ ‫مطلــع نشــدند ان را در فضــای مجــازی( گــروه هــا و کانــال‬ ‫هــا و صفحــات) انتشــار ندهنــد‪.‬‬ ‫کالهبــرداری از هــم اســتانی هــای مــا تــو فضــای مجــازی‬ ‫چطــور اتفــاق میفتــه بیشــتر تــوی چــه محیطــی هســت؟‬ ‫در اســتان مــا متاســفانه در بیــن جرائــم ســایبری ؛‬ ‫کالهبــرداری رایانــه ای بــا حــدود ‪ 35‬درصــد در رتبــه اول قــرار‬ ‫داشــته که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل شــاهد رشــد‬ ‫بیــش از ‪ 80‬درصــدی بودیــم کــه اکثــر وقوعــات پرونــده های‬ ‫مــا؛ در بحــث تبلیغــات کــذب و فریبنــده فــروش کاال در‬ ‫صفحــات شــبکه هــای اجتماعــی و کالهبــرداری هــای دیــوار‬ ‫و شــیپور ‪ ،‬اخــذ بیعانــه و نیــز ارســال لینــک هــای جعلــی‬ ‫هســت کــه شــهروندان عزیــز مــی بایســت نکاتــی را مدنظــر‬ ‫قــرار بــدن تــا انشــاالله گرفتــار نشــن‪.‬‬ ‫امــا در بحــث کالهبــرداری هــا در فضــای مجــازی ‪،‬‬ ‫رایج تریــن شــیوه مربــوط بــه کالهبــرداری در ســایت هــا و‬ ‫اپلیکیشــن هــای واســطه خریــد و فــروش کاال مثــل دیــوار و‬ ‫شــیپور هســت که افراد پس از مشــاهده تبلیغاتی جذاب‬ ‫و قیمــت هــای بســیار پاییــن تــر از عــرف بــازار‪ ،‬بــرای خریــد‬ ‫یــک جنــس خــاص‪ ،‬توســط فــردی کــه اگهــی رو گذاشــته‬ ‫مجــاب میشــن بیعانــه پرداخــت کنــن‪ .‬اون هــم بــدون ایــن‬ ‫کــه کاال را دیــده باشــن یــا ســالم بودنــش رو تســت کــرده‬ ‫باشــن‪.‬‬ ‫در ایــن مــوارد ممکنــه فروشــنده از افــراد مختلــف بیعانــه‬ ‫بگیــره و بعــد از دریافــت پولــی کــه مدنظــرش هســت ‪،‬‬ ‫گوشــی تلفنــش رو خامــوش کنــه و دیگــه پاســخگوی اون‬ ‫فــرد نباشــه کــه ایــن روش یکــی از پرتکرارتریــن روشــهای‬ ‫کالهبــرداری هســت و در اســتان مــا مــواردی مثــل پرداخــت‬ ‫بیعانــه بــرای خریــد گوشــی‪ ،‬مبــل‪ ،‬تجهیــزات کشــاورزی‪،‬‬ ‫لــوازم خانگــی‪ ،‬اجــاره و رهــن منــزل‪ ،‬لــوزام یدکــی خــودرو و‬ ‫مــوارد مشــابه زیــادی بــرای این نــوع کالهبرداری داشــته ایم‬ ‫کــه همگــی بخاطــر طمــع یــا اعتمــاد بیجــا و نااگاهــی کاربران‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫مثــال‪ :‬در ســایت دیــوار بابــت خریــد یــک کاالیــی بــا شــخصی‬ ‫کــه اگهــی گذاشــته بــود تمــاس و ادرس گرفتم بعد گفتم من‬ ‫ایــن وســیله رو میخــوام ‪،‬وبعــد قــرار شــد مبلغــی بــه عنــوان‬ ‫بیعانــه واریــز کنــم کــه اگهــی رو از ســایت حــذف کنــن‪ ،‬بعــد‬ ‫بــه شــماره کارتــی کــه دادن دو میلیــون تومــن واریــز کــردم‬ ‫و بهــش اطــاع دادم‪ .‬بعــد قــرار بــود لوکیشــن بفرســته کــه‬ ‫هرچــی تمــاس گرفتــم موبایــل شــون روخامــوش کــرد و االن‬ ‫چنــد روزی هســت جــواب تلفــن نمیــده‪.‬‬ ‫در بررســی پرونده هــای مربــوط ســایت هــا و اپلیکیشــن‬ ‫هــای واســطه خریــد و فــروش کاال‪ ،‬بــه غیــر از دریافــت‬ ‫بیعانــه کــه اشــاره کــردم‪ ،‬مشــاهده می کنیم فــروش کاالی‬ ‫ســرقتی یــا جعلــی‪ ،‬ارائــه رســید بانکــی جعلــی و همچنیــن‬ ‫جــا زدن کالهبــردار به عنــوان خریــدار یــا فروشــنده از دیگــر‬ ‫ترفندهایــی اســت کــه مجرمــان ســایبری از اون هــا بــرای‬ ‫فریــب کاربــران اســتفاده می کنــن‪.‬‬ ‫بهرحــال امیــدوارم فضــای مجــازی رو جــدی بگیریــم ‪ ،‬همــه‬ ‫مــا دغدغــه منــد باشــیم از کوچکتریــن واحــد اجتمــاع یعنــی‬ ‫خانواده و والدین عزیز تا مســئوالن و مدیران ســازمان ها‬ ‫و ادارات در ســطح اســتان‪.‬‬ ‫از همــه عزیــزان میخــوام کمک کنن تا انشــاالله وقوع جرائم‬ ‫این حوزه رو کنترل کنیم و به حداقل ممکن برســانیم‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪021-91013453‬‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده ای کــه متهــم بــا اگهــی‬ ‫فــروش تجهیــزات و لــوازم ســاختمانی در یکــی از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی موجــب ضــرر مالــی یکــی از‬ ‫شــهروندان شــده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫«ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬فــردی کــه بــه دلیــل عــدم رعایــت نکات‬ ‫ایمنــی درخصــوص خریــد اینترنتــی امــن و عــدم احــراز‬ ‫هویــت و اعتبــار فروشــنده از وی کالهبــرداری مالــی‬ ‫شــده بــود بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی وارد‬ ‫پلیــس فتــا شــد و اعــام داشــت متحمــل ضــرر مالــی‬ ‫شــده ام و در ایــن خصــوص تقاضــای رســیدگی دارم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در بررســی کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا مشــخص گردیــد شــاکی قصــد خریــد‬ ‫اسانســور را داشــته اســت و از طریق اگهی ســایت دیوار‬ ‫بــا فروشــنده اشــنا شــده و مبلــغ یــک میلیــارد و ششــصد‬ ‫میلیــون ریــال بابــت ســفارش اسانســور بــه حســاب‬ ‫فروشــنده واریــز کــرده اســت و در ادامــه فروشــنده‬ ‫تجهیــزات اسانســور را بصــورت ناقــص بــرای وی ارســال‬ ‫کــرده اســت و اکنــون بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت کاالی‬ ‫مذکــور شــاکی قــادر بــه خریــد دوبــاره اسانســور و یا تکیل‬ ‫تجهیــزات ناقــص موجــود نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا متهــم‬ ‫کــه ســاکن اســتان دیگــری بــود را شناســایی کردنــد و‬ ‫طــی مراجعــه و مواجهــه حضــوری شــاکی و متهــم در‬ ‫پلیــس فتــا اســتان ایــام هــردو بــه توافــق رســیدند و‬ ‫پــس از طــی مهلــت زمانــی مقــرر فروشــنده مابقــی‬ ‫نواقــص را بــرای خریــدار ارســال کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یعقوبــی توصیــه کــرد‪ :‬شــهروندانی کــه قصــد‬ ‫خریــد اینترنتــی دارنــد حتمــا اعتبــار ســایت و یــا هویــت‬ ‫فروشــنده را احراز نمایند و نظرات کاربران را نیز بررســی‬ ‫کننــد و حتــی االمقــدور امــکان مراجعــه حضــوری را نیــز‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬همچنیــن می توانیــد هرگونــه فعالیــت‬ ‫مجرمانــه در فضــای مجــازی را از طریــق نشــانی ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫گزارشــات مردمــی گــزارش کنیــد‪.‬‬ ‫کالهبردار پیامکی لب‬ ‫به اعتراف گشود‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر داد که‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از طریــق جعــل پیامــک ســامانه‬ ‫ثنــا نمــوده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید نظام موســوی در تشریح این خبر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از شــهروندان بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی‬ ‫بــه ایــن پلیــس مراجعــه و بیــان داشــت پیامکــی حــاوی‬ ‫ابالغیــه قضایــی بــرای وی ارســال شــده کــه بــا کلیــک بــر‬ ‫روی لینــک و وارد کــردن مشــخصات کارت بانکــی مبلــغ‬ ‫‪ 10‬میلیــون تومــان از حســاب وی کســر گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا شــکایت شــاکی مراتــب بــه قیــد‬ ‫فوریــت در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار‬ ‫گرفــت و مشــخص گردیــد متهــم یــک جــوان‪ 20‬ســاله‬ ‫بــوده کــه مبالــغ واریــزی را بــه حســاب مــادر خــود انتقــال‬ ‫و تبدیــل بــه ارز دیجیتــال نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تشــریح کــرد‪ :‬متهــم دستگیرشــده فاقــد هرگونــه‬ ‫ســابقه کیفــری بــود بــا تکمیــل تحقیقــات پلیســی بــه‬ ‫مرجــع قضائــی معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی در ادامــه افــزود‪ :‬مهمتریــن عامــل‬ ‫پیشــگیری از ایــن نــوع کالهبــرداری‪ ،‬افزایــش اگاهــی‬ ‫در ایــن خصــوص اســت بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه‬ ‫پیامک هــای ناشــناس کــه دارای لینــک هســتند توجــه‬ ‫نکنیــد و دقــت داشــته باشــید کــه هیچ ســازمان رســمی و‬ ‫حاکمیتی از جمله قوه قضائیه با شــماره های شــخصی‬ ‫بــرای شــما پیامــک ارســال نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه مــردم هشــدار داد‪ :‬در صــورت دریافــت پیامکهــای‬ ‫مشــکوک و حــاوی لینــک پرداخــت بــه هیــچ وجــه بــر روی‬ ‫لینــک کلیــک نکنیــد بلکــه بــا مراجعــه بــه ســایت رســمی‬ ‫مربوطــه‪ ،‬نســبت به بررســی صحــت پیامک دریافتــی اقدام‬ ‫نماییــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ســایت رســمی ابالغیــه قضایــی ثنا‬ ‫( ‪ ) eblagh.adliran.ir‬مــی باشــد کــه در نمونــه کالهبــردای‬ ‫ذکــر شــده بــا اســتفاده از همــان نــام در دامنــه دیگــری بــه‬ ‫ایــن شــکل اعــام ( ‪ ) adliran . ws‬مــی شــود ‪.‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای اببندان روستای جعفراباد گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪ -693‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-693‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/04‬رجب‪/‬‬ ‫‪04 - 2023‬‬ ‫‪/26 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫پنج شنبه ‪1401//1111//06‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫مسوول بنیاد ملی نوجوان‪:‬‬ ‫دختران حاج قاسم‬ ‫فرمانده میدان های‬ ‫دشوار هستند‬ ‫مســوول بنیــاد ملــی نوجــوان و ســازمان مــدارس صــدرا دختــران‬ ‫حــاج قاســم را فرماندهــان میدان هــای ســخت دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫دانــش امــوزان مکتــب ایــن ســردار شــهید بــا روحیــه انقالبــی و‬ ‫داشــتن برنامــه بــرای حفاظــت از ارزش هــا و ارمان هــای انقــاب‬ ‫اســامی تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام حامــد تقدیــری‬ ‫عصــر چهارشــنبه در اجتمــاع دختــران حــاج قاســم شــرق‬ ‫گلســتان بــه میزبانــی دانشــگاه شــمس گنبــدکاووس اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫دانش امــوزان بــه ویــژه دختــران بــرای رســیدن بــه موفقیــت و‬ ‫افتخــار افرینــی در زندگــی می تواننــد حرکــت در مســیر مکتــب‬ ‫حــاج قاســم را بــه عنــوان هــدف خــود انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دختــران مکتــب حــاج قاســم بایــد بــرای حفــظ‬ ‫ارزش هــای ایــران اســامی و دفــاع از مظلومــان و کمــک بــه‬ ‫نیازمنــدان هــم قســم شــده و خانــه و اتــاق خــود را ســنگری بــرای‬ ‫دفــاع از ارمان هایــی بداننــد کــه شــهدای گرانقــدر بــه ماننــد ســردار‬ ‫دل هــا در ایــن راه جــان خــود را فــدا کردنــد‪.‬‬ ‫مســوول بنیــاد ملــی نوجــوان و ســازمان مــدارس صــدرا بــا اشــاره بــه‬ ‫‪ ۳۶‬هــزار دانــش امــوز شــهید کــه ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬نفــر از انــان دختــر‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬نوجوانانــی کــه بــا جــان و دل در دوران هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس بــرای حفاظــت از ایــران اســامی بــه شــهادت رســیدند و‬ ‫یــا جانبــاز و ازاده شــدند بچه هــای نســل گام اول انقــاب بــه حســاب‬ ‫می اینــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام تقدیــری از دانــش امــوزان دهــه هشــتادی بــه عنــوان‬ ‫دختــران مکتــب حــاج قاســم خواســت در مســیر گام دوم انقــاب بــا‬ ‫الگوگیــری از رفتــار و کــردار ایــن شــهید بزرگــوار و تبییــن ارمان هــای مــد‬ ‫نظــر رهبــری بــا برنامــه ریــزی و اجــرای ایده هــای نــو‪ ،‬دیگــر همســاالن و‬ ‫دانــش امــوزان را بــه ســمت ایــن مکتــب دعــوت کننــد‪.‬‬ ‫مســوول قــرارگاه مردمــی تحــول اجتماعــی کشــور هــم در ایــن‬ ‫مراســم بــا اشــاره بــه نقــش مهــم دختــران در مکتــب حــاج‬ ‫قاســم بــرای دفــاع از انقــاب اســامی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬دختــران‬ ‫دهــه هشــتادی می تواننــد بــا جهــاد تبییــن اهــداف مکتــب حــاج‬ ‫قاســم را بــا رفتــاری محبــت امیــز بــرای هــم کالســی ها و هــم‬ ‫محله ای هــای خــود تشــریح کننــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم نورمحمــدی افــزود‪ :‬در گام دوم انقــاب همــه امیــد رهبــری‬ ‫بــه دهــه هشتادی هاســت تــا اهــداف و ارمان هــای انقــاب اســامی‬ ‫را بــه ثمــر برســانند بــه ویــژه نقــش دختــران دهــه هشــتاد در تحوالت‬ ‫اجتماعــی کشــور و تربیــت نســل مومــن انقالبی بســیار مهم اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬مهمتریــن انتظــار حــاج قاســم از جوانــان‬ ‫و نوجوانــان ایــن اســت کــه جمهــوری اســامی را حــرم بداننــد‬ ‫و تمــام قــد بــرای دفــاع از ان در تمــام عرصه هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و علمــی مجاهــدت کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام احمدرضــا کریمــی رییــس اداره تبلیغــات‬ ‫اســامی گنبــدکاووس هــم در حاشــیه ایــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫دختــران حــاج قاســم بــا اموزش هــای ارائــه شــده بــا حضــور در‬ ‫مــدارس و محــات بقیــه دانــش امــوزان را بــه عضویــت در مکتــب‬ ‫ایــن شــهید بزرگــوار دعــوت می کننــد‪.‬‬ ‫وی حضور در خانه مادران شــهدا و دســت بوســی انان به نیابت از‬ ‫فرزندانشــان بــه مناســب روز مــادر بــا عنــوان «شــیرینی یــک لبخنــد»‬ ‫و ســاماندهی گروه هــای تئاتــر و ســرود از جملــه گــروه ســرود ‪۳۰۰‬‬ ‫نفــره دختــران افتــاب بــا عنوان «جمهوری اســامی حرم اســت» را از‬ ‫برنامه هــای اجرایــی توســط دختــران حــاج قاســم برشــمرد‪.‬‬ ‫اجتمــاع بــزرگ دختــران حــاج قاســم پرچمــداران ایــران قــوی بــا‬ ‫حضــور ‪ ۶۰۰‬نفــر از دانــش امــوز مقطــع دوم متوســطه از شــهرهای‬ ‫شــرق اســتان گلســتان عصــر چهارشــنبه بــه میزبانــی دانشــگاه‬ ‫شــمس گنبــدکاووس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دختــران دانــش امــوز شــرکت کننــده در ایــن اجتمــاع همچنیــن‬ ‫در حمایــت از ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه پاســداران‬ ‫حاضــر در برنامــه گل اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫پس از ظهور جزایر نمکی‬ ‫حال شوربختی تاالب‬ ‫بین المللی گمیشان‬ ‫تپ ـ ه ماهورهــای گره خــورده بــا ســواحل خــزر و اراضــی غرقابــی در اطــراف جــاده بــا‬ ‫گیاهــان تاالبــی و انعکاســی از اســمان ابــی‪ ،‬تصویــر رویایــی تــاالب گمیشــان در‬ ‫دهه هــای قبــل بــود امــا چشـم انداز ایــن ابگیــر بین المللــی در روزهــای اخیــر‪ ،‬هــزاران‬ ‫هکتــار نمکــزار بــا صحرایــی خشــک و بــدون اب اســت کــه نشــانی از ان همــه زیبایــی‬ ‫پیشــین نــدارد‪.‬‬ ‫ب گمیشــان کــه در گذشــته های نه چنــدان دور‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تــاال ‬ ‫محــل زندگــی پرنــدگان مهاجــر و بومــی و جانــوران وحشــی بــود به دلیــل از دسـت دادن‬ ‫بخــش عمــده منبــع غذایــی ناشــی از کم شــدن اب و بــروز خشکســالی‪ ،‬جلــوه و زیبایی‬ ‫گذشــته را نــدارد و بــه بیابانــی خشــک و در بخش هایــی هــم بــه نمـک زار تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مناطــق شــمالی و غربــی گمیشــان یــک ابگیــر گســترده و وســیع بــا وســعت حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار هکتــار داشــت کــه عــاوه بــر اینکــه محــل زندگــی صدهــا هــزار پرنــده و ابــزی‬ ‫بــود‪ ،‬درامــد ساحل نشــینان ایــن شهرســتان مــرزی را بــا صیــد ماهــی و شــکار پرنــدگان‬ ‫تامیــن می کــرد‪.‬‬ ‫هــزاران نفــر از ترکمن هــای ســاکن گمیشــان و ســایر مناطــق پیرامونــی تــا چنــد دهــه‬ ‫قبــل بــا قایــق پارویــی در تــاالب ماهیگیــری می کردنــد امــا بــا تحــوالت جــوی ماننــد‬ ‫تشــدید خشکســالی‪ ،‬فراینــد پســروی اب و کاهــش تــراز اب در ایــن ابگیــر شــدت‬ ‫گرفــت و چنــد ســالی اســت کــه بــه پهن ـه ای خشــک تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫عقب نشــینی اب دریــای خــزر‪ ،‬کاهــش دبــی رودخانه هــای منتهــی بــه خلیــج و حفــر‬ ‫چاه هــای متعــدد مجــاز و غیرمجــاز کشــاورزی در حاشــیه تــاالب بین المللــی گمیشــان‪،‬‬ ‫ارام ارام جذابیــت ایــن ابگیــر را از بیــن بــرد و وســعت ان را کــم و کمتــر کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تــاالب بــا ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار مســاحت از جملــه مناطق مســتعد ایجاد ریزگرد اســت‬ ‫کــه در ســال های گذشــته شــرایط وخیمــی را پشــت ســر گذاشــته و بــه طــور تقریبــی‬ ‫اکثــر وســعت ایــن اکوسیســتم ابــی خشــک شــده اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد تــا ســال های گذشــته خشک شــدن ایــن تــاالب و احتمــال وقوع ریزگــرد از این‬ ‫عرصــه بــه یــک دغدغــه تبدیــل شــده بــود امــا وضعیــت روزهــای اخیــر ایــن اکوسیســتم‬ ‫منحصربه فــرد و شــکل گیری نمکزارهــای گســترده‪ ،‬نگرانــی زیــادی را بــرای عالقه مندان‬ ‫محیــط زیســت و دوســتداران طبیعــت ایجــاد کــرده اســت که در صــورت کم تفاوتی و یا‬ ‫نبــود نقشــه راه مــدون بــرای احیــای ایــن پهنــه ابی‪ ،‬مخاطــرات متعددی فــراروی اهالی‬ ‫پیرامونی این زیســتگاه و ســایر شــهرهای گلســتان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شــکل گیری و وزش بادهــای نمکــی عــاوه بــر اینکــه زندگــی جامعــه بشــری را بــه خطــر‬ ‫می انــدازد ســایر فعالیت هــای اقتصــادی فعــال منطقــه نظیــر مــزارع پــرورش میگــو و یا‬ ‫ابگیرهــای پــرورش ماهیــان خاویــاری را هــم بــه مخاطره خواهــد انداخت‪.‬‬ ‫تاالب گمیشان در حال خشک شدن و تبدیل به نمکزار است‬ ‫یکــی از فعــاالن محیــط زیســت گلســتان گفــت‪ :‬تــاالب گمیشــان از ســه دهــه قبــل بــا‬ ‫پســروی محســوس اب مواجــه شــد و بخش هــای وســیعی از ایــن ابگیــر گســترده در‬ ‫حــال خشک شــدن اســت‪.‬‬ ‫اراز محمــد پقــه اظهــار کــرد‪ :‬بــا وجــود انکــه مدیــران و دســتگاه های متولــی شــرایط‬ ‫ایــن زیســتگاه را مشــاهده کــرده و بــا ان اشــنا بودنــد امــا اقــدام موثــری بــرای نجــات و‬ ‫احیــای ان انجــام نشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا چنــد ســال قبــل مهمتریــن نگرانــی اهالــی منطقــه شــکل گیری کانــون‬ ‫ریزگــرد و گــرد و خــاک بــود زیــرا بافــت خــاک منطقــه و همچنیــن دسـت اندازی بومیــان‬ ‫بــا شــخم بســتر تــاالب‪ ،‬زمینــه شــکل گیری طوفــان گــرد و خــاک را تشــدید کــرده بــود و‬ ‫در چنــد نوبــت‪ ،‬طوفــان گــرد و خــاک شــدید منطقــه را درنوردیــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال محیــط زیســت گلســتان ادامــه داد‪ :‬وضعیــت روزهــای اخیــر تــاالب‬ ‫گمیشــان بســیار نگــران کننده تــر از ماه هــا و ســال هــای گذشــته اســت چــون بخــش‬ ‫وســیعی از ایــن ابگیــر در محــدوده ضلــع غربــی کانــال ورودی ابرســان و همچنیــن‬ ‫بخش هــای شــمالی واقــع در ســایت پــرورش میگــو کــه ســال های قبــل مملــو از اب‬ ‫بــود بــه نم ـک زار تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اندازه گیــری وســعت نمکزارهــای ایجــاد شــده در ایــن تــاالب بــه ادوات و‬ ‫ابــزار مخصــوص نیــاز دارد امــا اهالــی منطقــه معتقدنــد وســعت ایــن نمکزارهــا از چنــد‬ ‫صــد هکتــار عبــور کــرده و همچنــان نیــز در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫تالش برای پمپاژ اب به تاالب گمیشان‬ ‫فرمانــدار گمیشــان گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۶‬برنامــه مداخلـه ای بــرای احیــای تــاالب گمیشــان‬ ‫برنامه ریــزی شــده کــه یکــی از ایــن برنامه هــا اســتقرار ایســتگاه پمپــاژ بــرای تزریــق اب‬ ‫بــه ایــن ابگیــر اســت ‪.‬‬ ‫امیــد ســلقی اظهــار کــرد‪ :‬قــرار اســت در محــل کانــال ورودی بــه میگــوی گمیشــان کــه‬ ‫وظیفــه تامیــن اب اســتخرهای میگــو را بــر عهــده دارد‪ ،‬یک ایســتگاه پمپاژ نصب شــود‬ ‫تــا احیــای اکوسیســتم ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار ی گمیشــان بــا ســرعت بیشــتری انجــام گیرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایســتگاه پمپــاژ در قالــب الکتریــکال و بــادی در تــاالب گمیشــان فعــال‬ ‫خواهــد شــد و قــرار اســت ســه متــر مکعــب بــر ثانیــه اب بــه تــاالب گمیشــان تزریــق کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گمیشــان ادامــه داد‪ :‬تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن ایســتگاه پمپــاژ از ســوی‬ ‫محیط زیســت خریداری شــده و تاسیســات و ســازه ان توســط جهاد کشــاورزی تامین‬ ‫خواهــد گردیــد‪.‬‬ ‫ســلقی افــزود‪ :‬در دولت هــای گذشــته بــه ایــن تــاالب کــم توجهــی شــده بــود امــا پــس‬ ‫از ســفر اســفند مــاه پارســال رییــس جمهــور بــه گلســتان اعتبــارات خوبــی بــرای احیــا‬ ‫ایــن تــاالب در نظــر گرفتــه شــد کــه در حــال تخصیــص اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس اخریــن براوردهــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫لکه هــای نمکــزاری بــه صــورت پراکنــده در تــاالب بین المللــی گمیشــان ایجــاد شــده کــه‬ ‫حداکثــر وســعت ان حــدود ‪ ۳۰‬هکتــار بــراورد می شــود کــه نســبت بــه مســاحت تــاالب‬ ‫گمیشــان رقــم زیــادی نیســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد مساحت گلستان کانون فرسایش بادی و گرد و غبار‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان هم بــا تاکید بر ضــرورت اجــرای طرح های‬ ‫مرتبــط بــا بیابان زدایــی گفــت‪ ۱۰ :‬درصــد از مســاحت این اســتان کانون فرســایش بادی‬ ‫و گــرد و غبار اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی بــه مشــکالت اخیــر تــاالب گمیشــان اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬از‬ ‫مجمــوع مســاحت ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــاری گلســتان‪ ۳ ،‬هــزار هکتــار ان بــا شــدت زیــاد بــه‬ ‫کانــون فرســایش بــادی و گــرد و تبدیــل شــده کــه در بخــش تــاالب‪ ،‬مراتــع و کشــاورزی‬ ‫شهرســتان گمیشــان قــرار دارد‪.‬‬ ‫کنعانــی اظهــار کــرد‪ :‬مطالعــات منبــع و سرچشــمه ریزگردهــای گلســتان نشــان‬ ‫می دهــد سرچشــمه اصلــی پدیــده ریزگــرد اســتان‪ ،‬خارجــی و از قســمت شــمال شــرق‬ ‫اســتان وارد می شــود و بخــش داخلــی ان نیــز مربــوط بــه فرســایش بــادی اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای حل مشــکالت ناشــی از سرچشــمه داخلی ریزگردها‪ ،‬برنامه جامعی‬ ‫تدوین شــده که در شــورای برنامه ریزی اســتان و همچنین ســتاد ملی حفظ و احیای‬ ‫تاالب هــا مــورد تاییــد و تصویــب قــرار گرفــت کــه بــر ان اســاس محیــط زیســت در‬ ‫بخــش تاالبــی‪ ،‬منابــع طبیعــی در بخــش مراتــع و جهــاد کشــاورزی در بخش کشــاورزی‬ ‫حفاظتــی بایــد برنامه هــای خــود را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان گفــت‪ :‬در بخــش تاالبــی‪ ،‬احیــا و‬ ‫عالج بخشــی تاالب گمیشــان با ‪ ۱۸‬اقدام در دســتور قرار دارد که اقدام اول از هشــت‬ ‫ت ایســتگاه پمپاژ پرتاب ســه متر مکعب در ثانیه اب از ســایت‬ ‫اولویت نخســت ســاخ ‬ ‫میگــوی گمیشــان بــه ایــن تــاالب اســت کــه تجهیزات ان فراهم شــده و تــا اواخر بهمن‬ ‫مــاه وارد گلســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬از محل ســفر اســتانی پارســال رییس جمهور هم ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫ریــال در مــدت ســه ســال بــرای احیــای تاالب هــای گلســتان مصــوب شــد کــه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال و امســال هــم تاکنــون ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال از ایــن اعتبــار‬ ‫ب االگل و اجــرای طــرح‬ ‫اختصــاص یافــت و بــا اســتفاده از ان بخشــی از الیروبــی تــاال ‬ ‫پمپــاژ تــاالب گمیشــان انجــام شــد‪.‬‬ ‫تــاالب گمیشــان بــا مســاحت حــدود ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار در حــوزه شهرســتان گمیشــان‬ ‫و در فاصلــه ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــمال غــرب گــرگان در حاشــیه شــرقی دریــای خــزر واقــع‬ ‫شــده و افــزون بــر ‪ ۱۴‬هــزار هکتــار ان منطقــه شــکار و صیــد و تیرانــدازی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫تخصیص نــدادن حق ابــه مناســب‪ ،‬کم شــدن بــارش و تبخیــر اب به دلیــل گرمــای‬ ‫زیــاد‪ ،‬برداشــت اب بــرای مصــارف کشــاورزی از ســوی جوامــع محلــی و صیــد غیرمجــاز‬ ‫ابزیــان از جملــه دالیــل بــه خطــر افتــادن ایــن محیــط اســت کــه چنانچه مورد رســیدگی‬ ‫قــرار نگیــرد بـ ه زودی بایــد شــاهد خشــک شــدن تمــام ایــن زیسـت گاه های ارزشــمند‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫بــوم ســازگان های تاالبــی از مهمتریــن محیط هــای طبیعــی بــرای پیشــگیری از گــرد و‬ ‫غبــار‪ ،‬تولیــد محصــوالت شــیالتی‪ ،‬حفــظ ســطح اب مناطــق کشــاورزی‪ ،‬تولیــد چــوب‪،‬‬ ‫ذخیــره اب و کاهــش بالیــای طبیعــی و بــه ویــژه ســیالب هســتند و در راســتای تثبیــت‬ ‫خطــوط ســاحلی‪ ،‬تصفیــه اب‪ ،‬ایجــاد چش ـم اندازهای زیبــای طبیعــی و بســتر حیــات‬ ‫گونه هــای جانــوری و گیاهــی جایــگاه ارزشــمندی دارند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!