روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 692 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 692

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 692

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 692

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪187 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫روزنامه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫‪ 05‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/25-‬ژانویه‪ /03-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪692 :‬‬ ‫یارانه نان حذف نخواهد شد‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫اسب ترکمن به دنبال زین شدن‬ ‫در ان سوی مرزها‬ ‫بانوان ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مشاغلخانگیگلستان‬ ‫در اختیار دارند‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژگی ها و مزایای‬ ‫کلیدی‬ ‫‪7‬‬ ‫اشتغالپایدار‪،‬مهمترین‬ ‫راهتوانمندسازی‬ ‫مددجویان است‬ ‫‪5‬‬ ‫مهم ترین شرط برای رفع‬ ‫مشکل کم ابی شناخت‬ ‫عمیق از ماهیت اقلیمی‬ ‫ایران است‬ ‫‪8‬‬ ‫مقاله‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪692‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫اسب ترکمن به دنبال زین شدن‬ ‫در ان سوی مرزها‬ ‫محدثــه حیــدری گرجــی ‪ -‬گلســتان ظرفیــت فراوانــی بــرای‬ ‫پــرورش اســب ترکمــن دارد کــه می توانــد بــا اســتفاده از‬ ‫ان بــه خلــق ثــروت و ایجــاد اشــتغال فــراوان بپــردازد امــا‬ ‫محدودیــت صــادرات اســب در کنــار ناچیــز بــودن جوایــز‬ ‫مســابقات اســبدوانی‪ ،‬موانــع اصلــی گلســتان بــرای توســعه‬ ‫ایــن صنعــت پولســاز و اســتفاده از ان بــرای درامدزایــی و‬ ‫ارزاوری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬صنعــت پــرورش اســب در‬ ‫کشــورهای مختلــف به ویــژه کشــورهای اروپایــی‪ ،‬امریکایــی‬ ‫و برخــی کشــورهای منطقــه خاورمیانــه هرســاله عــاوه بــر‬ ‫درامدهــای حاصــل از تولیدمثــل و فــروش ک ُره هــا‪ ،‬درامدهایی‬ ‫از محــل شــرکت در مســابقات کــورس ســوارکاری را نصیــب‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه و برگــزار کننــدگان مســابقات ان می کنــد‪.‬‬ ‫پرورش اســب از دیرباز در بین ترکمن های ســاکن گلســتان‬ ‫از جملــه مناطــق گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬اق قــا و‬ ‫بندرترکمــن جایــگاه ویــژه ای داشــته و طبــق اعالم کارشناســان‬ ‫بیــش از ‪ ۱۷‬هــزار راس اســب از نژادهــای مختلــف در ایــن‬ ‫اســتان نگهــداری می شــود کــه افــزون بــر ‪ ۳‬هــزار راس ان از‬ ‫نــژاد اصیــل ترکمــن‪ ،‬حــدود ‪ ۷‬هــزار راس ان از نــژاد دوخــون و‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬راس ان هــم از نــژاد تروبــرد اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬زمانــی ایــن جایــگاه می توانــد در‬ ‫ایجــاد درامــد بــرای پــرورش دهنــدگان و اشــتغالزایی بــرای‬ ‫جوانــان اســتان گلســتان مفیــد باشــد کــه مســووالن و‬ ‫متولیــان زمینــه صــادرات و همچنیــن برگــزاری مســابقات‬ ‫منطقه ای و بین المللی را در رشــته های مختلف ســوارکاری‬ ‫فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن یکــی از گونــه ای پرطرفــدار ایرانــی‬ ‫اســت کــه پیشــینه ای طوالنــی در زندگــی ترکمن هــا دارد و‬ ‫بــا توجــه بــه ویژگی هــای خــاص اش در تمــام امــور ورزشــی‬ ‫پرطرفدار بوده و عالقمندان حاضر هســتند مبالغ هنگفتی‬ ‫را بــرای نگهــداری ایــن گونــه پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬اســب ترکمــن شــامل ســه زیرتیــره‬ ‫«یمــوت‪ ،‬اخال تکــه و گــوگالن» اســت کــه تیره هــای «یمــوت‬ ‫و اخال تکــه و اخال یمــوت ترکیبــی از ‪ ۲‬تیــره» در کنــار‬ ‫نژادهــای دوخــون و تروبــرد در اســتان گلســتان نگهــداری و‬ ‫پــرورش داده می شــود و مالــکان انهــا پــای ثابــت شــرکت در‬ ‫کورس های بهاره‪ ،‬تابســتانه‪ ،‬پاییزه و زمســتانه گنبدکاووس‪،‬‬ ‫اق قــا و بندرترکمــن و ســایر نقــاط کشــور هســتند‪.‬‬ ‫نداشــتن فــروش داخلــی‪ ،‬نبــود پایــگاه مرکــزی بــرای تجارت‬ ‫اســب و همچنیــن شــرکت اســب های غیرخالــص در‬ ‫کورس هــای ســوارکاری باعــث کاهــش قیمــت اســب های‬ ‫اصیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ممنوعیت و محدودیت صادرات اسب های اصیل‬ ‫بــه گفتــه مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫سیاســت های کلــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای حفــظ و‬ ‫صیانــت از ذخیــره ژنتیکــی اســب‪ ،‬صــادرات هرگونــه اســب‬ ‫اصیــل از کشــور دارای ممنوعیــت و محدودیــت اســت‪.‬‬ ‫رحیــم دانشــور افــزود‪ :‬نداشــتن فروش داخلــی‪ ،‬نبود پایگاه‬ ‫مرکــزی بــرای تجــارت اســب و همچنیــن شــرکت اسـب های‬ ‫غیرخالــص در کورس هــای ســوارکاری باعــث کاهــش قیمت‬ ‫اســب های اصیــل شــده و ایــن مســائل همگــی اقتصــاد‬ ‫پــرورش اســب را شــکننده کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تنهــا راه بــرون رفــت از ایــن وضعیــت‬ ‫حضــور در بازارهــای هــدف بیــن المللــی اســت و وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی بایــد در موضــوع منــع صــادرات تجدیــد نظــر کنــد‬ ‫چــرا کــه مــا ظرفیــت تولیــد خــود را بــاال بردیم اما بــازار داخلی‬ ‫کشــش ایــن حجــم از تولیــد را نــدارد‪.‬‬ ‫یکــی از پــرورش دهنــدگان اســب ترکمــن هــم بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه حــدود ‪ ۱۶‬ســال اســت مجــوز صــادرات اســب ترکمــن‬ ‫بــه خــارج از کشــور داده نمی شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اجــازه‬ ‫صــادرات را بــه مالــکان اســب ترکمــن نمی دهنــد و مهمترین‬ ‫دلیــل ان را حفــظ نــژاد اعــام می کننــد‪.‬‬ ‫انامحمــد قلیچــی ادامــه داد‪ :‬ایــن مســاله باعــث شــده تــا‬ ‫اسـب های ترکمــن بــه قیمــت واقعــی خود نرســند اما اسـب های‬ ‫خارجــی بــدون شناســنامه بــه راحتــی وارد کشــور می شــود‪.‬‬ ‫وی کــه مالــک ‪ ۵۰‬راس اســب ترکمــن در روســتای صوفیــان‬ ‫کاللــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عــاوه بــر ان در کورس هــای ســوارکاری‬ ‫اســتان دورهــای کمتــری بــه اســب ترکمــن در مقایســه بــا‬ ‫اســب های خارجــی «تروبــرد و دوخــون» اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫درامــد پــرورش اســب جوابگــوی هزینه هــای نگهــداری‬ ‫نیســت‬ ‫منصــور ارخــی یکــی دیگــر از پــرورش دهنــدگان اســب از‬ ‫نــژاد «دوخــون و تروبــرد» در گنبــدکاووس هــم بیــان کــرد‪:‬‬ ‫روزانــه بــه طــور میانگیــن ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان هزینــه خــوراک و‬ ‫نگهــداری هــر اســب از نــژاد دوخــون و تروبــرد می شــود امــا‬ ‫درامــد حاصــل از فــروش و یــا جوایــز مســابقات کورس هــای‬ ‫ســوارکاری جوابگــوی ایــن هزینه هــا نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عشــق و عالقــه بــه پــرورش اســب و ســوارکاری‬ ‫مهمتریــن انگیــزه بــرای ادامــه فعالیــت در ایــن حوزه اســت و‬ ‫در خیلــی مواقــع بــرای زنــده نگهداشــتن ایــن صنعــت مجبور‬ ‫بــه هزینــه کــردن از ســایر منابــع درامــدی خــود هســتیم در‬ ‫صورتــی کــه اگــر مجموعــه پــرورش اســب خــود را فروختــه‬ ‫و پــول ان را در بانــک بگــذارم بــا ســود ماهانــه ان نیــاز بــه‬ ‫فعالیــت دیگــر نــدارم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نگهــداری ‪ ۵۵‬راس اســب از نــژاد تروبــرد و‬ ‫دوخــون در مجموعــه پــرورش اســب و ســوارکاری خــود واقــع‬ ‫در گنبــدکاووس بیــان کــرد‪ :‬قیمــت جــو و ســبوس تعاونــی بــا‬ ‫بــازار ازاد یکــی اســت‪ ،‬لــذا درخواســت داریــم بــرای کمــک بــه‬ ‫پــرورش دهنــدگان اســب جــو یارانـه دار بدهنــد و یــا حداقــل‬ ‫تعاونی هــا خــوراک دام را بــه صــورت مــدت دار بفروشــند‪.‬‬ ‫ارخــی همچنیــن از وضعیــت برگــزاری کــورس اســبدوانی‬ ‫گالیــه کــرد و گفــت‪ :‬نظــارت بــر افزایــش جایــزه و دوپینــگ‬ ‫در مســابقات ســوارکاری بــه درســتی انجــام نمی شــود بــه‬ ‫عبارتــی پــرورش دهنــدگان‪ ،‬اســب یــک میلیــارد تومانی خود‬ ‫را بــه مســابقات می اوردنــد امــا در صــورت اول شــدن فقــط‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬میلیــون تومــان از جایــزه مثــا ‪ ۴۰‬میلیــون‬ ‫تومانــی بــه مالــک می رســد کــه بــا پرداخــت هزینــه حمــل‪،‬‬ ‫کارگــر و خــوراک عمــا ســودی عایــدش نمی شــود‪.‬‬ ‫ایــن پــرورش دهنــده اســب ادامــه داد‪ :‬وضعیــت نامناســب‬ ‫نظــارت بــر کــورس ســوارکاری در کنــار کاهــش قیمــت اسـب ها‬ ‫بــه دلیــل کســادی بــازار داخلــی و نبود مجــوز برای صــادرات روز‬ ‫بــه روز شــرایط را بــرای ادامــه کار ســخت تر می کنــد‪.‬‬ ‫ارخــی تاکیــد کــرد‪ :‬در صــورت دادن مجــوز بــرای صــادرات‬ ‫بــا حضــور در مســابقات بین المللــی از جملــه جایــزه بــزرگ‬ ‫دوبــی می توانیــم بــا برنــده شــدن و کســب مقــام جوایــزی‬ ‫بــا مبالــغ چشــمگیر دریافــت کنیــم و حتــی اسـب های خــود‬ ‫را بــه قیمت هــای بســیار مناســب بفروشــیم کــه در هــر دو‬ ‫حالــت بــرای کشــور ارزاوری بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی ضمــن درخواســت از مســووالن بــرای مبــارزه بــا‬ ‫دوپینــگ در مســابقات اســبدوانی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا افزایــش مبالــغ‬ ‫جوایــز کورس هــا‪ ،‬پــرورش دهنــدگان بــا رضایــت بیشــتری‬ ‫اســب های خــود را بــرای مســابقات بــه مناطــق مختلــف‬ ‫ایــران اعــزام می کننــد‪.‬‬ ‫پرورش دهنــدگان از جوایــز مســابقات اســب دوانی‬ ‫راضــی نیســتند‬ ‫معــاون اســبدوانی فدراســیون ســوارکاری بــا تاکیــد بــر انجام‬ ‫نظــارت کامــل توســط هیات هــای ســوارکاری شهرســتان ها‬ ‫و اســتان ها بــر دوپینــگ در مســابقات‪ ،‬گفــت‪ :‬نمونــه گیــری‬ ‫و پلمــب نمونه هــا‪ ،‬کدگــذاری و ارســال انهــا بــه فدراســیون‬ ‫توســط عوامــل اجرایــی شهرســتان و اســتان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫حکیــم ایگــدری افــزود‪ :‬ارســال نمونــه بــه ازمایشــگاه خــارج‬ ‫از کشــور توســط فدراســیون ســوارکاری انجــام می شــود و‬ ‫فدراســیون در نهایــت جواب هــای دریافتــی را بــه معاونــت‬ ‫اســبدوانی اعــام می کنــد‪.‬‬ ‫در صورت دادن مجوز برای صادرات با حضور در مسابقات‬ ‫بین المللــی از جملــه جایــزه بــزرگ دوبــی می توانیــم بــا برنــده‬ ‫شــدن و کســب مقــام جوایــزی بــا مبالــغ چشــمگیر دریافــت‬ ‫کنیــم و حتــی اســب های خــود را بــه قیمت هــای بســیار‬ ‫مناســب بفروشــیم که در هر دو حالت برای کشــور ارزاوری‬ ‫بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در هفتــه نخســت مســابقات اســبدوانی‬ ‫پاییــزه و زمســتانه ســال ‪ ۱۴۰۱‬گنبــدکاووس ‪ ۳۰‬درصــد بــه‬ ‫جوایــز همــه رده هــا افــزوده شــد و در ادامــه از هفتــه هشــم‬ ‫جوایــز کالس هــای ششــم و هفتــم ‪ ۴۰‬درصــد‪ ،‬پنجــم ‪۳۶‬‬ ‫درصــد‪ ،‬چهــارم ‪ ۳۲‬درصــد‪ ،‬ســوم ‪ ۲۸‬درصــد‪ ،‬دوم ‪ ۲۴‬درصــد‬ ‫و اول ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫معــاون اســبداونی فدراســیون ســوارکاری ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه ایــن افزایش هــا هــم اکنــون مبلــغ جایــزه کالس‬ ‫یــک بــرای اســب های اول تــا ســوم حــدود ‪ ۲۵۰‬میلیــون‬ ‫تومــان‪ ،‬کالس ‪ ۲‬حــدود ‪ ۱۹۱‬میلیــون تومــان‪ ،‬کالس ســه‬ ‫‪ ۱۲۶‬میلیــون تومــان‪ ،‬کالس چهــار ‪ ۹۷‬میلیــون تومــان‪،‬‬ ‫کالس پنجم ‪ ۷۴‬میلیون تومان‪ ،‬کالس ششم ‪ ۵۶‬میلیون‬ ‫تومــان و کالس هفتــم هــم ‪ ۳۶‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫ایگــدری گفــت‪ :‬پــرورش دهنــدگان از میــزان جوایــز فعلــی‬ ‫مســابقات راضــی نیســتند لــذا تــاش داریــم بــا هماهنگــی‬ ‫هیــات ســوارکاری شهرســتان‪ ،‬اســتان و فدراســیون مبلــغ‬ ‫جوایــز را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫ایگــدری بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از راه انــداری دفتــر‬ ‫معاونــت اســبدوانی پاســخگویی بــه مــردم اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هــر مالکــی کــه در رابطــه بــا نحــوه برگــزاری مســابقات در‬ ‫بحث هــای مختلــف دوپینــگ‪ ،‬عوامــل اجرایــی و جوایز گالیه‬ ‫دارد می توانــد بــه ایــن دفتــر مراجعــه کنــد تــا شــبهات را‬ ‫برطــرف و در صــورت تاییــد ایــراد بــرای رفــع ان تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫نگهداری ‪ ۶۰‬هزار راس اسب در کشور‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی گلســتان هــم از نگهــداری ‪۶۰‬‬ ‫هــزار راس اســب در کشــور خبــر داد و گفــت‪ :‬ســهم ایــن‬ ‫اســتان حــدود ‪ ۱۷‬هــزار راس اســب از نژادهــای مختلــف از‬ ‫جملــه ترکمــن اســت کــه امــار ‪ ۱۰‬هــزار راس ان ثبــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم شــهبازی بــا تاکیــد بــر ســرامدی ‪ ۲‬نــژاد برتــر اســب‬ ‫ترکمــن شــامل «اخــل تکــه و یمــوت» در دنیــا بیــان کــرد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر گلســتان شــاهد نگهــداری تعــدادی قابــل توجهــی‬ ‫از نــژاد اســب ترکمــن در اســتان های خراســان شــمالی و‬ ‫تهــران هــم هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن مرکــز بــرای‬ ‫کمــک بــه معرفــی ظرفیــت پــرورش اســب در اســتان بــا‬ ‫تکیــه بــر توانمنــدی علمــی داخلــی «ذخیره ســازی ژنتیــک‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن و اصــاح نــژاد ایــن گونــه را بــه روش‬ ‫جنین هــای منجمــد» در دســتورکار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫شــهبازی ادامــه داد‪ :‬بــا انجــام ایــن اقدامــات وضعیــت‬ ‫شناســنامه دار شــدن اســب اصیــل ترکمــن ســاماندهی‬ ‫می شــود و بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه داریــم می توانیــم بــه‬ ‫ارزاوری قابــل توجهــی از ایــن محــل بــرای اســتان گلســتان‬ ‫امیــدوار باشــیم‪.‬‬ ‫سهم صفر درصدی ایران از تجارت جهانی اسب‬ ‫وی گفــت‪ ۳۰۰ :‬میلیــارد دالر حجــم تجــارت جهانــی اســب‬ ‫اســت امــا ســهم ایــران از جملــه گلســتان از ایــن محــل‬ ‫تقریبــا صفــر اســت در صورتــی کــه بایــد بیــش از پیــش بــه‬ ‫ایــن صنعــت درامــدزا و اشــتغال افریــن به عنوان گنجینه ای‬ ‫از فرهنــگ و تاریــخ کشــور توجــه شــود‪.‬‬ ‫رییس جهاد دانشــگاهی گلســتان افزود‪ :‬در صورتی که‬ ‫طــرح ذخیــره ژنتیــک و اصــاح نــژاد اســب اصیــل ترکمــن‬ ‫بــه ســرانجام برســد و اجــرا شــود تخمیــن می زنیــم ایــن‬ ‫صنعــت ســاالنه ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬میلیــون دالر ارزاوری برای اســتان‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن دالیــل در بحــث محدودیــت صــادرات اســب‬ ‫از کشــور را نداشــتن شناســنامه بیــن المللــی و مباحــث‬ ‫قرنطین ـه ای دانســت و گفــت‪ :‬ایــن مســائل بــا رایزنی هــای‬ ‫انجــام شــده بــا رییــس فدراســیون ســوارکاری و رییــس‬ ‫موسســه تحقیقــات دام کشــور بــا هــدف توســعه صنعــت‬ ‫اســب اســتان گلســتان قابــل حــل اســت‪.‬‬ ‫معرفــی نشــدن درســت نژادهــای اســب بومــی ایــران‬ ‫بــه دنیــا‬ ‫یکــی از پژوهشــگران و مدرســان دانشــگاه در حــوزه‬ ‫ســوارکاری و پــرورش اســب در گلســتان گفــت‪ :‬صــادرات‬ ‫اســب بــه شــکل انگشــت شــمار و از اســب های فــات‬ ‫بــه کشــورهای همســایه ماننــد پاکســتان‪ ،‬افغانســتان و‬ ‫قزاقســتان انجــام می شــود و معرفــی نکــردن پتانســیل های‬ ‫ژنتیکــی نژادهــای بومــی ایــران‪ ،‬ناتواتــی در بازاریابــی در‬ ‫ســطح بیــن المللــی‪ ،‬نبــود قرنطینه هــای بیــن المللــی و‬ ‫قوانیــن دســت و پــا گیــر اداری بــرای صــادرات از مهمتریــن‬ ‫دالیــل ایــن محدودیــت اســت‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد دالر حجــم تجــارت جهانــی اســب اســت امــا‬ ‫ســهم ایــران از جملــه گلســتان از ایــن محــل تقریبــا صفــر‬ ‫اســت در صورتــی کــه بایــد بیــش از پیــش بــه ایــن صنعــت‬ ‫درامــدزا و اشــتغال افریــن بــه عنوان گنجینـه ای از فرهنگ و‬ ‫تاریــخ کشــور توجــه شــود‪.‬‬ ‫اریــا ســاعدی افــزود‪ :‬ایــران نتوانســته برتــر بــودن نژادهــای‬ ‫ب بومــی خــود را بــه درســتی بــه دنیــا معرفــی کنــد چــرا‬ ‫اس ـ ‬ ‫کــه کشــورهای دنیــا بــه دنبــال خریــد اس ـب هایی هســتند‬ ‫کــه عملکردهــای بهتــری در ورزش و ســایر کاربردهــا دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انجــام تحقیقــات محــدود و در خیلــی‬ ‫مواقــع برگرفتــه از داده هــای قبلــی بر روی اسـب های بومی‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تاکنــون بــر روی اسـب های بومــی ایــران کارهــای‬ ‫تحقیقاتــی کالن در بحــث «اســبدوانی‪ ،‬پــرش و اســتقامت‬ ‫» انجــام نشــده تــا بتوانیــم بــا اقتــدار کتابچ ـه ای از ظرفیــت‬ ‫اسـب های ایــران را در اختیــار عالقمنــدان بــه صنعــت اســب‬ ‫در دنیــا قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر‪ ،‬اسـب های «یورقــه» را اسـب های پرتــوان‬ ‫و اقتصــادی در ایــران برشــمرد و گفــت‪ :‬اســب های یورقــه‬ ‫بیشــترین پراکندگی را در خراســان دارا هســتند که به دلیل‬ ‫ناشــناخته بــودن در ایــران‪ ،‬بــه صــورت قاچــاق و بــا حداقــل‬ ‫قیمــت از کشــور خــارج می شــوند در صورتــی کــه بایــد بــا‬ ‫انجــام کارهــای تحقیقاتــی ایــن اسـب ها بــه عنــوان یــک نژاد‬ ‫منحصــر بــه فــرد ایــران‪ ،‬بــه دنیــا معرفــی شــود‪.‬‬ ‫برگــزار نشــدن جشــنواره های بیــن المللــی اســب در‬ ‫ایــران‬ ‫بــرای توســعه صنعــت اســب در کشــور و اســتان گلســتان‬ ‫مســووالن بایــد در کنــار رونــق بخشــی بــه بازارهــای محلــی‬ ‫و حــراج‪ ،‬برگــزاری جشــنواره های بیــن المللــی و ملــی‪ ،‬بــه‬ ‫افزایــش تعــداد مســابقات ســوارکاری‪ ،‬ایجــاد بســتر الزم‬ ‫بــرای تولیــد و پــرورش اســب‪ ،‬تشــویق بــه صــادرات‪ ،‬اعمــال‬ ‫محدودیــت تولیــد اس ـب های مشــابه خارجــی و حمایــت از‬ ‫ســرمایه گذاران بــا اعطــای وام هــای ارزان قیمــت (قــرض‬ ‫الحســنه) و بازپرداخــت طوالنــی مــدت بــا هــدف رونــق‬ ‫بخشــی بــه کســب و کارهــای کوچــک در روســتاها و شــهرها‬ ‫و معرفــی اســب بــه عنــوان یــک جاذبــه گردشــگری توجــه‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســاعدی برگــزار نشــدن جشــنواره های بیــن المللــی اســب‬ ‫در ایــران را از دیگــر موانــع توســعه ایــن صنعــت در کشــور‬ ‫دانســت و بیــان کــرد‪ :‬برگــزاری جشــنواره ها از جملــه ‬ ‫فرصت هــای ایجــاد شــده بــرای معرفــی نژادهــای مختلــف‬ ‫اســب و برقــراری ارتبــاط بــا ســایر فعــاالن ایــن عرصــه و‬ ‫همچنیــن بازاریابــی مــورد نیــاز اســت امــا فقــط شــاهد‬ ‫برگــزاری جشــنواره های ملــی اســب اصیــل ترکمــن در نقــاط‬ ‫مختلف کشــور از جمله روســتای صوفیان شهرســتان کالله‬ ‫ان هــم بــدون حضــور مهمانــان خارجــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان از امکانــات و توانمندی هــای باالیــی‬ ‫در عرصــه پــرورش اســب و ســوارکاری برخــوردار اســت و‬ ‫می تــوان از طریــق پــرورش‪ ،‬نگهــداری و صــادرات اســب‬ ‫ترکمــن و همچنیــن برگــزاری مســابقات منطقــه ای و‬ ‫ملــی در رشــته های مختلــف ســوارکاری‪ ،‬هــزاران فرصــت‬ ‫شــغلی ایجــاد کــرد و درامدهــای فراوانــی را عایــد اقتصــاد‬ ‫اســتان ســاخت‪.‬‬ ‫درامدزایی صنعت اسب در گلستانی مستلزم حمایت‬ ‫وجــود اقلیم هــای متنــوع اب و هوایــی و ســازگاری ان بــرای‬ ‫پــرورش و نگهــداری اســب‪ ،‬ارزان بــودن نســبی هزینه هــای‬ ‫مربوط به نگهداری و تولید در مقایسه با بیشتر کشورهای‬ ‫دنیــا‪ ،‬پیشــینه اجتماعــی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬تاریخــی و هنری مرتبط‬ ‫بــا اســب و پــرورش ان‪ ،‬وجــود تعــداد زیادی از افراد عالقمند‬ ‫و عاشــقان اســب و اســبداری در جــای جــای اســتان همــراه‬ ‫بــا نیــروی کار ارزان و وجــود جنــگل و منابــع طبیعــی در کنــار‬ ‫فراهــم بــودن شــرایط تحقیقــات در حــوزه پــرورش اســب بــا‬ ‫وجــود مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهی‪ ،‬وجــود مراتــع فــراوان‬ ‫بــرای تعلیــف و امــکان نگهداری اســب بــه روش ایلخی داری‬ ‫(پــرورش ازاد در طبیعــت)‪ ،‬داشــتن بزرگتریــن میادیــن‬ ‫اســبدوانی ایــران و قابلیــت صــادرات اســب بومــی ترکمــن بــا‬ ‫توجــه بــه ظرفیــت هــای بالقــوه از جملــه شــرایط مطلــوب‬ ‫گلســتان بــرای توســعه فعالیــت در ایــن صنعــت اســت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان بیــش از ‪۳‬‬ ‫هــزار ســر اســب ترکمــن در بیشــتر نقــاط اســتان از جملــه‬ ‫شهرســتان های گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬مراوه تپــه‪،‬‬ ‫اق قــا و بندرترکمــن بــه ســبک های «ایلخـی داری‪ ،‬ســنتی و‬ ‫صنعتــی» پــرورش داده می شــود‪.‬‬ ‫اســب ترکمــن بــا داشــتن بدنــی کشــیده و الغــر‪ ،‬گون ـه ای‬ ‫ب محســوب می شــود کــه بیشــتر در منطقــه‬ ‫زیبــا از نــژاد اسـ ‬ ‫ترکمــن صحــرای اســتان گلســتان زیســت کــرده و پــرورش‬ ‫می یابد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 05‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 692‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫ارتقای معیشت کارگران و کنترل‬ ‫تورم اولویت دولت‬ ‫اخرین وضعیت پرداخت‬ ‫تسهیالت خرد‬ ‫مــردم بــه واســطه خودروهایــی کــه از بــورس خریدنــد نســبت بــه قیمــت‬ ‫بــازار ‪ ٢ ،‬هــزار ‪ ٧۵٠‬میلیــارد تومــان صرفــه جویــی کردنــد؛ بــرای ایــن‬ ‫خودروهــا دسترســی هــای بســیار محــدودی وجود داشــت اما وقتــی داریم‬ ‫از ســازوکار بــورس اســتفاده مــی کنیــم مــی توانیــم معیارهــای را وضــع‬ ‫کنیــم کــه افــراد بــا داشــتن ایــن ویژگــی هــا در صــف خریــداران واقعــی‬ ‫قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫تغییــر روش تامیــن مالــی نهضــت ملــی مســکن و‬ ‫تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی موجب شد‬ ‫عملکــرد بانکهــا در پرداخــت تســهیالت در ایــن طــرح‬ ‫در حــد انتظــار نباشــد و تــاش مــی کنیــم ایــن عقــب‬ ‫ماندگــی هــا جبــران شــود‪.‬‬ ‫یارانه نان حذف‬ ‫نخواهد شد‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت بــا بیــان اینکــه در برخــی شــبکه ها‬ ‫و کانال هــای فضــای مجــازی خریــد و فــروش کاغــذی و قمــار‬ ‫ارز صــورت مــی گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریــم دســتگاه هایــی کــه‬ ‫مســئولیت هــای رســمی از ســوی دولــت بــه انهــا داده شــده‪،‬‬ ‫بتواننــد در ایــن بازارهــای کاغــذی وضعیــت را مهــار کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ؛ ســید احســان خانــدوزی روز‬ ‫سه شــنبه در نشســت پرســش و پاســخ بــا خبرنــگاران دربــاره‬ ‫وضعیــت منابــع ارزی و مدیریــت بــازار ارز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫همانطــور کــه رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه تازگــی بیــان کــرد‪،‬‬ ‫وضعیــت منابــع ارزی کشــور در وضعیــت خوبــی اســت و حتــی‬ ‫از نظــر کنتــرل مصــارف ارزی کشــور نیــز هماهنگــی هــای اخیــر‬ ‫بیــن وزارت صمــت و بانــک مرکــزی باعــث بهبــود شــرایط شــده‬ ‫اســت‪ .‬بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد نیازهــای ارزی کشــور از طریــق‬ ‫بازارهای رســمی تامین می شــود که شــامل ســامانه نیما برای‬ ‫ارز حوالــه ای و بــازار متشــکل بــرای اســکنانس ارزی اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬متاســفانه در شــبکه هــا و کانــال هایــی کــه‬ ‫خریــد و فــروش کاغــذی و قمــار ارز صــورت مــی گیــرد‪ ،‬بــدون‬ ‫اینکه نســبتی با منابع ارزی کشــور و صادرات نفتی و غیرنفتی‬ ‫کشــور باشــد‪ ،‬در روزهــای اخیــر شــاهد افزایــش نــرخ بودیــم‬ ‫کــه امیدواریــم دســتگاههای مســئول در ایــن بازارهــای کاغــذی‬ ‫وضعیــت را مهــار کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــا نبایــد ســهم و نقــش بازارهــای کاغــذی را‬ ‫بــه نســبت بــازار رســمی واردات کشــور پرنــگ جلــوه دهیــم‪.‬‬ ‫امیــدواری و تاکیــد رئیــس جمهــور ایــن اســت کــه بانــک مرکــزی‬ ‫بایــد تمــام اهتمــام خــود را بــرای ثبــات در بــازار بــه کار بگیــرد و‬ ‫بــه همیــن رئیــس کل بانــک مرکــزی در برنامــه ســفر به شــرکای‬ ‫تجــاری کشــور را در دســتور کار قــرار داده تــا هــم ســهل تــر و در‬ ‫زمــان کوتاهتــری منابــع ارزی الزم را تامیــن کنیــم و هــم برنامــه‬ ‫ریــزی الزم را بــرای مبادلــه ارز داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫یارانه نان حذف نمی شود‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در پاســخ طــرح هوشمندشــازی‬ ‫تخصیــص ارد گفــت‪ :‬در مرحلــه نخســت‪ ،‬بیــش از ‪ ۹۸‬درصــد‬ ‫نانوایــی هــای کشــور بــه مکانیــزم هوشــمند تخصیــص ارد‬ ‫مجهز شــدند که شــامل ‪۵۸‬هزار نانوایی در شــهرها و ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫نانوایــی در روســتاها اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی اظهــار داشــت‪ :‬مرحلــه دوم ایــن طــرح در چنــد‬ ‫اســتان اغــاز شــده و امیدواریــم بتوانیــم تــا پایــان ســال در تمام‬ ‫کشــور ان را اجرایــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬خبــری از ازادســازی قیمــت نــان وجــود نــدارد و‬ ‫محدودیتــی هــم در تعــداد عرضــه نــان وجــود نــدارد ضمن انکه‬ ‫محدودیــت تخصیــص ارد بــه نانوایــان در مرحلــه دوم برداشــته‬ ‫خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا اجــرای مرحلــه نخســت ایــن طــرح‬ ‫مشــخص شــد کــه روزانــه حداقــل ‪ ۵‬هزارتــن از ‪ ۲۱‬هزارتــن‬ ‫ارد یارانــه ای از شــبکه توزیــع خــارج شــده و تبدیــل بــه نــان‬ ‫نمی شــود؛ شناســایی این هدررفت‪ ،‬دســتاورد مرحله نخســت‬ ‫بــود کــه متاســفانه بــا شــیطنت سیاســت زده‪ ،‬بــه عنــوان نقطــه‬ ‫ضعــف دولــت معرفــی شــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا تاکیــد بــر اینکــه در فــاز دوم بصــورت تدریجــی‬ ‫جلــوی ایــن هدررفــت گرفتــه خواهــد شــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬دولــت‬ ‫ســیزدهم یارانــه نــان را حــذف نخواهــد کــرد؛ یارانــه نــان از ‪۷۰‬‬ ‫هزارمیلیــارد تومــان در قانــون بودجــه امســال بــه ‪ ۱۰۴‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان در الیحــه پیشــنهادی بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫عرضــه خــودرو در بــورس راهــی بــرای کوتــاه کــردن‬ ‫دســت دالالن اســت‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در مــورد عرضــه خــودرو در‬ ‫بــورس گفــت‪ :‬ایــن عرضــه یــک ســازوکار و شــیوه اســت؛ دولــت‬ ‫بــرای تامیــن منفعــت مــردم در حوزه خودرو دو دســته اقدامات‬ ‫را در رســتور کار داشــت‪ .‬یــک دســته اقدامــات ناظــر بــه حــوزه‬ ‫عرضــه بــود و دوم کوتــاه کــردن دســت دالالن یــا ســوداگران از‬ ‫ایــن زمینــه بــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬یکــی از راه هــای کوتــاه کــردن دســت‬ ‫دالالن‪ ،‬عرضــه خــودرو در بــورس کاال بــود و امارهــا نشــان‬ ‫می دهــد ایــن شــیوه از روش هــای قبلــی موثرتــر اســت؛‬ ‫مــا از روش هــای دیگــری کــه کارشناســان اقتصــادی ارائــه‬ ‫کننــد‪ ،‬اســتقبال می کنیــم‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مــردم بــه‬ ‫واســطه خودروهایــی کــه از بــورس خریدنــد نســبت بــه قیمــت‬ ‫بــازار ‪ ٢ ،‬هــزار ‪ ٧۵٠‬میلیــارد تومــان صرفــه جویــی کردنــد؛‬ ‫بــرای ایــن خودروهــا دسترســی هــای بســیار محــدودی وجــود‬ ‫داشــت امــا وقتــی داریــم از ســازوکار بــورس اســتفاده مــی کنیم‬ ‫میتوانیــم معیارهــای را وضــع کنیــم کــه افــراد بــا داشــتن ایــن‬ ‫ویژگــی هــا در صــف خریــداران واقعــی قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تنظیــم گــری و مقــررات گــذاری کــه در بــورس‬ ‫کاال در اختیــار وزارت صمــت اســت ایــن امــکان را می دهــد کــه‬ ‫وزارت صمــت بــا جزئیــات بیشــتر ان را قاعــده منــد کنــد‪.‬‬ ‫چند ویژگی الیحه بودجه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫بــا توجــه یــه اینکــه الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬پــس تصویــب کلیــات‬ ‫ان‪ ،‬رســما ًدر دســتور کار مجلس شــورای اســامی قرار گرفت‪،‬‬ ‫چنــد نکتــه همچنــان دچار سوءبرداشــت اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت اظهــار داشــت‪ :‬در الیحــه بودجــه‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۲‬ســقفی تعییــن شــده اســت کــه امیدواریــم‬ ‫مجلــس شــورای اســامی همــکاری کــرده و اعــداد را تغییــر‬ ‫ندهــد‪ .‬همچنیــن تــاش شــده کــه عــدد واقع بینانـه ای را بــرای‬ ‫تولیــد نفــت در بودجــه ســال اینــده لحــاظ شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬از دســتاوردهای بودجــه‪ ،‬تعییــن ســقف‬ ‫تســهیالت تکلیفــی بــرای شــبکه بانکــی اســت کــه اولیــن بــار در‬ ‫الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬انجــام شــد و امیدواریــم ایــن ســقف در‬ ‫مجلــس تغییــر نکنــد زیــرا کمــک مــی کنــد تــا رابطــه دولــت بــا‬ ‫نظــام بانکــی اصــاح و ناتــرازی بانک هــا کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫افزایش بودجه عمرانی استان های کم برخوردار‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه دولــت اســتفاده‬ ‫از ابــزار مالــی درون ســالی کــه بــه مدیریــت ناتــرازی ابتــدا‬ ‫و انتهــای ســال کمــک می کنــد را در دســتور کار قــرار داده‬ ‫اســت‪ ،‬بــه افزایــش بودجــه عمرانــی اســتانهای کــم برخــوردار‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــه عنــوان مثــال ســهم بودجــه عمرانــی در‬ ‫اســتان های لرســتان ‪ ،۱۱۰‬سیســتان و بلوچســتان ‪ ،۱۰۹‬کرمــان‬ ‫‪ ، ۱۰۱‬کهگیلویه و بویراحمد ‪ ۱۲۳‬درصد رشــد کرده که حاکی از‬ ‫توزیــع عادالنــه منابــع منطق ـه ای بودجــه در ســال اینــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوال ایرنــا دربــاره اینکــه گفتــه شــده بودجــه‬ ‫امســال ‪ ۲۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان کســری دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫ســوء برداشـت هایی کــه درمــورد بودجــه وجــود دارد‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه کســری بودجــه مربــوط بــه کلیــات بودجــه بــود امــا ایــن‬ ‫کســری تنهــا مربــوط بــه تبصــره ‪( ۱۴‬هدفمنــدی یارانــه هــا) بــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی اظهــار داشــت‪ :‬امســال پیــش از تقدیــم الیحــه‬ ‫بودجــه ‪ ،۱۴۰۲‬جلســات خوبــی بــا مجلــس برگــزار شــد و تــاش‬ ‫شــد کــه بــا همــکاری مجلــس‪ ،‬شــاهد چنیــن اتفاقاتــی نباشــیم‪.‬‬ ‫ثبــت بیــش از ســه میلیــون هــزار فاکتــور الکترونیکــی‬ ‫در ســامانه مودیــان‬ ‫وزیــر اقتصــاد دربــاره ســامانه مودیــان و پیگیــری دولــت در‬ ‫ایــن زمینــه گفــت‪ :‬ســامانه مودیــان و پایانه هــای فروشــگاهی‬ ‫جــزو اصالحــات ســاختاری نظام مالیاتی و شــفافیت معامالت‬ ‫اقتصــادی در کشــور اســت کــه بســیاری از مشــکالت حــوزه‬ ‫قضائــی و پرونــده در حــوزه معامــات شــرکت هــای اقتصــادی‬ ‫بــه حداقــل خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم در زمــان شــروع بــه کار کــرد‬ ‫کــه موعــد قانونــی تکمیــل پایانــه هــای فروشــگاهی و ســامانه‬ ‫مودیــان بــه پایــان رســیده بــود امــا تقریبــا ًپیشــرفت جــدی در‬ ‫ایــن زمینــه حاصــل شــده بــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه اهتمــام‬ ‫جــدی دولــت و وزارت اقتصــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن طــرح‬ ‫حتمــا ًبایــد عقــب افتادگــی هــای پیشــین را جبــران کنــد دوران‬ ‫مربــوط بــه تســت گــرم و ســرد ســامانه انجــام شــد ‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــه طــور رســمی از مــاه هــای گذشــته در‬ ‫فراخــوان اعــام شــد کــه شــرکت ها ابتــدا شــرکت هــای‬ ‫بورســی و شــرکت های دولتــی و بــزرگ و بــه همیــن ترتیــب‬ ‫گام به گام به ســایر شــرکت ها بپیوندند و ســامانه مودیان‬ ‫و پایانه هــای فروشــگاهی امــروز حــدود ‪ ٣٠٠‬شــرکت غیــر‬ ‫بورســی بــه شــکل رســمی و کامــل از مکانیســم ســامانه‬ ‫فروشــگاهی اســتفاده میکننــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت گفــت‪ :‬بیــش از ســه میلیــون و ‪ ٢١٨‬هــزار‬ ‫فاکتور الکترونیکی در ســامانه مودیان دریافت شــده اســت بر‬ ‫ایــن اســاس بــه ســایر شــرکت های کــه در پیوســتن بــه ســامانه‬ ‫مودیــان و پایانه هــای فروشــگاهی تاخیــر کردنــد اخطــار داده‬ ‫شــده اســت کــه بــرای انهــا جریمــه هــای در قانــون در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ارتقــای معیشــت کارگــران و کنتــرل تــورم اولویــت‬ ‫دولــت‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی درباره دستمزد‬ ‫کارگــران در شــورای عالــی کار گفــت رویکــرد اصلــی دولــت در‬ ‫ایــن مــورد بازگشــت بــه قانــون اســت قانــون شــورای عالــی کار‬ ‫کــه بــا حضــور شــرکای اجتماعــی بــه رســمیت مــی شناســند و‬ ‫مصلحــت بــازار کار در توافــق قانونــی شــورای اجتماعــی شــورای‬ ‫عالــی کار تصمیــم گیــری مــی شــود کــه جلســات ابتدایــی ان‬ ‫اغــاز و منتظــر جمــع بنــدی نهایــی ان هســتیم‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬معیشــت جامعــه کارگــری جــزو دغدغــه‬ ‫اصلــی دولــت اســت و تــاش خــود را بــرای تامیــن امــرار معارف‬ ‫معــاش کارگــران دنبــال خواهــد کــرد‪ .‬البتــه ارتقــای معیشــت‬ ‫کارگــران و کنتــرل تــورم از اهــداف دولــت در ســال اینــده اســت‬ ‫و غیــر از مصوبــات شــورای عالــی کار دولــت تــاش دارد تــا بــا‬ ‫کنتــرل ریشــه های تورمــی و حفــظ قــدرت معیشــت جامعــه‬ ‫کارگــری قــدرت خریــد مــردم کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫میــزان افزایــش حقــوق کارمنــدان بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪۲۵‬‬ ‫درصــد خواهــد بــود‬ ‫از ســخنگوی اقتصــادی دولــت از میــزان افزایــش دســتمزد‬ ‫کارکنــان دولــت در ســال اینــده نیــز ســوال شــد کــه در پاســخ‬ ‫توضیــح داد‪ :‬بــرای دولــت هــا بــه لحــاظ نمایــش اجتماعــی‬ ‫خیلــی ســاده اســت کــه حقــوق هــا را افزایــش دهنــد و منابــع‬ ‫ایــن کار را از جیــب مــردم بــا ایجــاد تــورم بردارنــد تــا یــک رضایت‬ ‫منــدی کوتــاه مــدت ایجــاد کننــد امــا ایــن دولــت تــاش کــرد بــه‬ ‫میــزان افزایــش درامــد دولــت‪ ،‬افزایــش حقــوق بــرای کارکنــان‬ ‫دولــت در نظــر بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه میانگیــن افزایــش حقــوق در بودجــه‬ ‫ســال اینــده ‪ ۲۰‬درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پــس از تصویــب ایــن قانــون و بــا توجــه بــه اجــرای‬ ‫پلکانــی ان‪ ،‬حقــوق کارکنــان دولــت بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد رشــد‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بهــره بــرداری طــرح هــای ابــی و گازی و راه در دهــه‬ ‫فجر‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت دربــاره طــرح هایــی کــه در‬ ‫ایــام دهــه فجــر افتتــاح خواهــد شــد بــه اغــاز بهره بــرداری از‬ ‫پاالیشــگاه فــاز ‪ ۱۴‬پــارس جنوبــی کــه ظرفیــت فــراوری گاز را بــه‬ ‫میــزان ‪ ۵۶‬میلیــون متــر مکعــب در روز افزایــش مــی دهــد و‬ ‫اغــاز بهــره بــرداری از اولیــن ســکوی فــاز ‪ ۱۱‬پــارس جنوبــی کــه‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــون متــر مکعــب بــه حجــم تولیــد گاز در کشــور افــزوده‬ ‫می شــود اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح جمــع اوری گازهــای همــراه نیــز بــه طــور‬ ‫رســمی تــا پایــان ســال بــه بهره بــرداری می رســد ‪ .‬طــرح تثبیــت‬ ‫ظرفیت پاالیشــگاه ابادان هم در دســتور کار اســت که امســال‬ ‫افتتــاح مــی شــود کــه ظرفیــت جدیــد پاالیشــی ‪ ۲۱۰‬هــزار بشــکه‬ ‫را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد اضافــه کــرد کــه طــرح تکمیــل پاالیشــگاه‬ ‫اصفهــان بــه منظــور تولیــد گازوئیــل کــم گوگــرد و گازرســانی بــه‬ ‫روســتاهای جدیــد و بهره بــرداری رســمی بخشــی از خــط لولــه‬ ‫گاز ایرانشــهر بــه چابهــار هــم در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی دربــاره بهــره بــرداری از طــرح هــای ابــی و نیروگاهــی‬ ‫بایــد گفــت کــه در دهــه فجــر و تــا پایــان ســال طــرح هــای‬ ‫جدیــد نیروگاهــی ابگیــری ســد هــا و ابرســانی بــه روســتاها‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد کــه جزئیــات ان را اطــاع رســانی‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬همچنین بیــش از ‪ ۷۰۰‬کیلومتر را بزرگراهی‬ ‫بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرداخت تسهیالت خرد‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت بــا ارایــه امــاری از پرداخــت‬ ‫تســهیالت خــرد از ســوی شــبکه بانکــی کشــور اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از ابتــدای ســال تاکنــون یــک میلیــون و ‪ ۳۶۲‬هــزار فقــره وام بــه‬ ‫ارزش بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد تومــان فقــط وام خــرد بــدون‬ ‫ضامــن پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬در یــازده ماههامســال ‪ ۷۸۰‬هــزار و ‪۶۵۹‬‬ ‫فقــره وام ازدواج بــه مبلــغ ‪ ۱۰۷‬هــزار میلیــارد تومــان پرداخــت‬ ‫شــده کــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل‪ ۵۴‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ایــن نکتــه را گفــت کــه از ابتــدای امســال تــا اول‬ ‫بهمــن مــاه ‪ ۶۷۷‬هــزار و ‪ ۷۸۵‬فقــره وام بــه مبلــغ ‪ ۲۷‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان وام فرزنــد اوری پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه خانــدوزی از تیرمــاه امســال از مجمــوع ‪ ۲۲۸‬هــزار‬ ‫پرونــده تشــکیل شــده در شــبکه بانکــی بــرای دریافــت وام‬ ‫ودیعــه مســکن‪ ۱۹۲ ،‬هــزار نفــر تســهیالت خــود را بــه میــزان ‪۱۱‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫انعقــاد قــرارداد بــا ‪ ۲۰۴‬هــزار نفــر در طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن‪ /‬بانــک هــا بــا پیمانــکاران بــرای ســاخت مســکن‬ ‫قــرارداد مــی بندنــد‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت دربــاره نهضــت ملــی مســکن نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬تغییــر روش تامیــن مالی نهضت ملی مســکن و تغییر‬ ‫مدیریت در وزارت راه و شهرســازی موجب شــد عملکرد بانکها‬ ‫در پرداخــت تســهیالت در ایــن طــرح در حــد انتظــار نباشــد و‬ ‫تــاش مــی کنیــم ایــن عقــب ماندگــی هــا جبــران شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی در ایــن زمینــه ایــن امارهــا را ارایــه کــرد کــه در ‪۱۰‬‬ ‫ماهــه امســال ‪ ۸۰۷‬هــزار مــورد افتتــاح حســاب داشــتیم و‬ ‫بانــک مســکن بــا ‪ ۲۰۴‬هــزار نفــر کــه پرداختــی خــود را تکمیــل‬ ‫کرده انــد‪ ،‬قــرارداد منعقــد کــرده و بیــش از ‪ ۶۹‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان تخصیــص داده اســت‪.‬‬ ‫وی میــزان واریــزی بــه حســاب ســازندگان مســکن در ایــن‬ ‫طــرح را پایــان دی مــاه ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۲۱۶‬میلیــارد تومــان بــراورد‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬در کنــار ایــن روش تامیــن مالــی مســکن‪ ،‬وزارت‬ ‫راه و شهرســازی از ســایر بانــک هــای کشــور کمــک گرفتــه تــا‬ ‫پیمانــکاران وارد طــرح شــوند‪ .‬در ایــن روش‪ ،‬پیمانــکار در طــرف‬ ‫قــرارداد بــا بانــک‪ ،‬واحدهــای مســکونی را مــی ســازد و بعــد از‬ ‫تکمیــل واحــد بــه متقاضیــان تحویــل داده مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســنوات گذشــته جریــان هــای منفعــت محــور‬ ‫مانــع شــفافیت اقتصــادی شــدند‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت در بخــش دیگــری از نشســت‬ ‫پرســش و پاســخ با خبرنگاران درباره طرح کاالبرگ در اســتانها‬ ‫گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح تکلیــف بودجــه‪ ۱۴۰۱‬بــود کــه مــا امــروز‬ ‫ایــن طــرح را بــه شــکل ازمایشــی در اســتان هرمــزگان اجــرا‬ ‫کردیــم و طــی هفتــه اینــده بــه ســایر اســتان هــا تســری مییابــد‪.‬‬ ‫خاندوزی گفت‪ :‬تامین منابع مالی الزم در این زمینه توســط‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه انجــام مــی گیــرد و بــرای ســال اینــده‬ ‫پیــش بینــی هــای الزم نیــز شــده اســت؛ اگــر تکلیــف متفاوتــی‬ ‫در بودجــه ســال اینــده نداشــتیم‪ ،‬بــه همیــن رونــد پیــش‬ ‫خواهیــم رفــت پــس تــا زمــان نهایــی شــدن بودجــه ســال اینــده‬ ‫نمــی توانیــم اظهــار نظــر قطعــی در ایــن زمینــه بیــان کنیــم‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت بــه شــفافیت اقتصــادی در ایــن‬ ‫دولــت اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ســنوات گذشــته دولــت هــا از‬ ‫جهــت شــفافیت اقتصــادی در زمینــه بدهــکاران بانکــی و چــه‬ ‫ســایر دســتگاهها اراده ای نداشــتند یــا جریانــات منفعــت محور‬ ‫اجــازه اخــذ تصمیــم کارشناســی را نمـی داد امــا دولت ســیزدهم‬ ‫در زمینــه شــفافیت اطالعــات اقتصــادی حتــی اگــر انتقــاد‬ ‫شــود در ایــن زمینــه کوتاهــی نکــرده و پیــش از ابــاغ رســمی‬ ‫قانــون بودجــه ‪ ،‬دولــت اقــدام بــه اجــرای ایــن تکلیــف کــرد و‬ ‫فهرس ـت های مربــوط بــه ابــر بدهــکاران بانکــی را منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬ایــن بنــد جــزو مصــوب مجلــس بــوده‬ ‫و در صــورت نبــودن ایــن حکــم در قانــون بودجــه امســال بــه‬ ‫طــور یقیــن فراینــد مربــوط بــه شــفافیت اطالعــات اقتصــادی به‬ ‫خصــوص در حــوزه بانکــی انجــام مــی شــد و ســال اینــده هم به‬ ‫همیــن رونــد ادامــه مــی یابــد‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هشدار هواشناسی‬ ‫خراسان شمالی نسبت‬ ‫به سرمای شدید‬ ‫معــاون توســعه و پیــش بینــی هواشناســی‬ ‫خراســان شــمالی نســبت بــه کاهــش محســوس‬ ‫دمــای هــوا در پایــان هفتــه هشــدار داد و گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن زمینــه هشــدار ســطح زرد صــادر شــد‪.‬‬ ‫مهــدی کمالــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا فعالیــت ســامانه‬ ‫جدیــد بارشــی در اســتان دمــای هــوا تــا روز جمعــه‬ ‫بــه طــور محســوس کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مــردم اســتان در مناطــق‬ ‫مختلــف کاهــش دمــای هــوا بــه میــزان هشــت‬ ‫تــا ‪ ۱۲‬درجــه ســانتیگراد تجربــه مــی کننــد و افــت‬ ‫دمــای هــوا بــه ویــژه چهارشــنبه شــب و پنــج شــنبه‬ ‫شــب اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه و پیــش بینــی هواشناســی‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه فعالیــت ســامانه‬ ‫ســبب وزش بــاد گاهــی بــاد شــدید و کاهــش‬ ‫دمــای هــوا مــی شــود افــزود‪ :‬ایــن ســامانه بیشــتر‬ ‫نقــاط اســتان بویــژه شهرســتانهای شــیروان‬ ‫فــاروج‪ ،‬بجنــورد و بخشــهایی از اســفراین را در بــر‬ ‫مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای مناطــق مختلــف اســتان تــا‬ ‫صبــح روز جمعــه یخبنــدان و لغزندگــی جــاده هــا‬ ‫و کاهــش دیــد افقــی در محورهــای مختلــف پیــش‬ ‫بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل هواشناســی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی دمــای هــوا در ‪ ۲‬هفتــه اخیــر کاهــش‬ ‫محســوس داشــت کــه در برخــی از مناطــق اســتان‬ ‫دمــا بــه زیــر ‪ ۲۴‬درجــه ســانتیگراد نیــز رســید‪.‬‬ ‫مصرف گاز خانگی در خراســان شــمالی با ســرمای‬ ‫زمســتانه و بــرودت هــوا افزایش چشــمگیری یافته‬ ‫اســت و ایــن رونــد فعالیــت بســیاری از صنایــع‬ ‫اســتان را کنــد کــرده و نیــاز اســت تــا شــهروندان‬ ‫در ایــن فصــل مصــرف ایــن ســوخت گرانبهــا را‬ ‫مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫تنها کافی است یک‬ ‫درجه از گرما منزل‬ ‫را کاهش دهیم تا‬ ‫همه از این نعمت‬ ‫الهی برخوردار شویم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪692‬‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومانی به بیماران خاص‬ ‫بانوان ‪ ۸۰‬درصد مشاغل خانگی‬ ‫گلستان در اختیار دارند‬ ‫معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی گفت‪ ۲۰ :‬میلیارد تومان وام از ابتدای‬ ‫امســال تاکنــون بــه ‪ ۴۰۰‬بیمــار خــاص و صعب العالج اســتان پرداخت شــد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی عفتــی زاده اظهــار داشــت‪ :‬مبلــغ وام قــرض الحســنه بیمــاران خــاص ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اســت کــه بــه صــورت بازپرداخــت پنــج ســاله و بــا کارمــزد چهــار درصــد از محــل توافــق بانــک‬ ‫مرکــزی و وزارت بهداشــت و درمــان بــه بیمــاران خــاص پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت؛ هــزار بیمــار خــاص خراســان شــمالی بــرای دریافــت ایــن وام قــرض‬ ‫الحســنه بــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــدند کــه تاکنــون ‪ ۴۰۰‬نفــر وام خــود را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد‪ :‬بیماران سرطانی‪ ،‬تاالسمی‪،‬‬ ‫هموفیلی‪ ،‬دیالیزی و ام اس بیشترین افراد معرفی شده برای دریافت وام بودند‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬بیمار خاص‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار خــاص و صعــب العــاج در اســتان شناســایی و در ســامانه‬ ‫اختصاصــی ایــن دانشــگاه بــرای بهره منــدی از خدمــات صنــدوق بیمــاران خــاص ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫عفتــی زاده ادامــه داد‪ :‬از ایــن تعــداد؛ ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۱۷‬نفــر بیمــار دیابتــی‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۳۷۰‬نفــر بیمــار‬ ‫ســرطانی‪ ۴۰۷ ،‬نفــر بیمــار ام اس‪ ۱۰۳ ،‬نفــر بیمــار هموفیلــی‪ ۲۶۱ ،‬نفــر بیمــار دیالیــزی‪ ۱۳۷ ،‬نفــر‬ ‫بیمــار پیونــدی‪ ۹۷ ،‬نفــر بیمــار اوتیســم‪ ۶۶ ،‬نفــر بیمــار پــی کــی یــو و ‪ ۳۳‬نفــر بیمــار تاالســمی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خدمــات دولــت در حــوزه حمایــت از بیمــاران خــاص خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬نــوع بیمــاری نــادر شناســایی شــده وجــود دارد کــه دولــت ســیزدهم بنــا دارد چتــر خدماتــی‬ ‫خــود بــه ایــن نــوع بیمــاران را بــا اضافــه کــردن لیســت این بیماری ها در شــمول خدمــات صندوق‬ ‫بیمــاران خــاص گســترده کنــد‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اینــک نیــز خدمــات ویزیــت و‬ ‫پاراکلینیــک بیمــاران خــاص در مراکــز دولتــی بــه صــورت رایــگان انجــام میشــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس تعریــف وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬چهــار بیمــاری تاالســمی‪،‬‬ ‫هموفیلــی‪ ،‬دیالیــز و ام اس در زمــره بیمــاران خــاص قــرار می گیرنــد و درمــان ایــن بیماری هــا‬ ‫به عنــوان درمان هــای صعب العــاج بــه حســاب می ایــد و عــوارض بیمــاری تــا پایــان عمــر همــراه‬ ‫بیمــار می مانــد‪.‬‬ ‫بیماری های ســرطان‪ ،‬پیوند کلیه‪ ،‬دیابت‪ ،‬اوتیســم‪ ،‬ای بی را در دســته بیماری های صعب العالج‬ ‫دســته بندی می کنند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور زنــان و خانــواده اســتان گلســتان بــا تاکیــد بــر حمایــت حداکثــری از رونــق‬ ‫کارگاه هــای خــرد و کوچــک خانگــی زنــان گفــت‪ ۸۰ :‬درصــد مشــاغل خانگی گلســتان بــه بانوان‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬ازاده رجبی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت‪ :‬بانوان گلســتان‬ ‫بــا ســرعت در حــال حرکــت بــه ســمت تولیــد و گرفتــن نبــض بازارهــای داخلــی هســتند کــه‬ ‫تــاش می کنیــم بــا فراهم کــردن بســتر مناســب عــاوه بــر اســتمرار این شــرایط‪ ،‬ایــن تولیدات‬ ‫بــه بازارهــای خارجــی نیــز راه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حضــور ‪ ۲۴‬هــزار بانــو در ادارات و نهادهــای دولتــی گلســتان گفــت‪ :‬هفــت‬ ‫درصــد انتصــاب مدیــران اســتان مختــص زنــان اســت کــه بــا توجــه بــه توانمنــدی و خالقیــت‬ ‫باالیــی بانــوان گلســتان ایــن رقــم بایــد افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور زنــان و خانــواده گلســتان افــزود‪ :‬بانــوان بــا بینــش خانواده گرایــی همــراه‬ ‫بــا مســئولیت اجتماعــی پیشــران و تاثیرگــذار عرصه هــای مختلــف جامعــه هســتند‪.‬‬ ‫رجبــی ادامــه داد‪ :‬زیســت عفیفانــه از جملــه رهــاورد انقــاب اســامی بــرای زنــان ایرانــی بــود‬ ‫کــه رســانه ها بایــد بــا معرفــی نفــرات شــاخص و برتــر بــه ایــن ابعــاد بیشــتر بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی بــه فرارســیدن دهــه فجــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن ایــام ‪ ۱۵۰‬همایــش‪ ۱۴۸ ،‬نشســت‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۱‬کارگاه اموزشــی‪ ،‬نمایشــگاه های مختلــف بــه همــراه تقدیــر از بانــوان و خانــواده هــای‬ ‫نمونــه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه گنبدکاووس‪:‬‬ ‫سپاه خدمتگزار مردم و همواره‬ ‫پشتیبان همیشگی نظام است‬ ‫فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه گنبــدکاووس‪ ،‬ســپاه را پشــتیبان همیشــگی نظــام‪،‬‬ ‫والیــت و خدمتگــزار و نوکــر مــردم دانســت و گفــت‪ :‬بــه ایــن وظیفه منــدی خود افتخار می کنیم‬ ‫و در عمــل هــم انــرا ثابــت کرده ایــم‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار‪،‬سرهنگ پاسدار رمضانعلی قاسم پور در دیدار با فرماندار گنبدکاووس‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــردم بــه فرزنــدان خــود در ســپاه و بســیج کــه بــا اقتــدار مقابــل مســتکبران‪ ،‬زورگویــان‬ ‫و بدخواهــان انقــاب می ایســتند‪ ،‬اعتمــاد دارنــد و انهــا را حامــی خــود و نظام اســامی می دانند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اســتکبار جهانــی به خاطــر نقــش بــراب شــدن توطئه هایــش در حــوادث و‬ ‫اغتشاشــات اخیــر توســط ســپاه و بســیج ناراحــت اســت و بــه همیــن علــت هماننــد کودکــی از‬ ‫دور ســنگ پرتــاب می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمنان انقــاب بــه قــدرت نظامــی و دفاعــی ســپاه پاســداران در زمیــن‪ ،‬اســمان و‬ ‫دریــا واقفنــد و می داننــد کــه اگــر ســپاه غــرّش کنــد انهــا بایــد بســاط خــود را از منطقــه جمــع کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه گنبــدکاووس همچنیــن بابیــان اینکــه قــدرت نمایــی‬ ‫ســپاه پاســداران در منطقه شــاخ دشــمنان را شکســته اســت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر ســپاه نبود‪ ،‬گروهک‬ ‫تکفیــری داعــش عــاوه بــر برهــم زدن امنیــت منطقــه‪ ،‬امنیــت کشــورهای حامی ایــن گروهک‬ ‫مثــل امریــکا‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬رژیــم غاصــب اســرائیل و فرانســه هــم برهــم می خــورد‪.‬‬ ‫وی خطــاب بــه دشــمنان و حامیــان داخلــی انهــا گفــت‪ :‬ســپاه پاســداران همــواره پشــتیبان‬ ‫انقــاب‪ ،‬والیــت و مــردم می باشــد و اقدامــات احمقانــه دشــمنان خللــی در ایــن پشــتیبانی‬ ‫ایجــاد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس هــم در ایــن دیــدار بــا محکــوم کــردن اقــدام پارلمــان اروپــا در قــراردادن‬ ‫نام ســپاه در فهرســت گروهک های تروریســتی گفت‪ :‬این اقدام احمقانه ناشــی از شکســت‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تمام شدن ترکیب و تقارن دو خطا‪ ،‬به قیمت جان سرنشین ام وی ام‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان خبــر از برخــورد یــک دســتگاه خــودروی ام وی ام بــا ‪ 3‬نفــر شــتر در محــور کیلومتــر‏‏‪ 22‬جاجــرم‪-‬‬ ‫سنخواســت دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«رحمان اســپیدکار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫اینکــه در ســاعت ‪ 20‬شــب‏گذشــته‪ ،‬یــک دســتگاه خــودروی ام وی ام بــا ‪ 3‬نفــر شــتر برخــورد کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه گشــت پلیس‬ ‫‏راه بــه همــراه عوامــل امــدادی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه راننــده خــودروی ام وی ام مجــروح و سرنشــین ایــن خــودرو نیــز‏در دم فــوت کــرد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هــر ‪ 3‬نفــر شــتر نیــز در ایــن حادثــه تلــف شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ اســپیدکار بــا بیــان اینکــه علــت وقــوع ایــن حادثــه ترکیــب و تقــارن دو خطــا بــه صــورت مشــترک‏اعــام شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــی احتیاطــی از جانــب راننــده ســواری ام وی ام بــه جهــت عــدم‏توجــه بــه جلــو و ورود ناگهانــی احشــام در ســطح‬ ‫جــاده ناشــی از عــدم مراقبــت مالــک انهــا علــت ایــن‏حادثــه بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫دشــمنان در حــوادث و اغتشاشــات چنــد مــاه گذشــته برخــی نقــاط کشــورمان بود‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه افــزود‪ :‬وقتــی بســیج و ســپاه در صحنــه حضــور یافتنــد و در کنــار ســایر‬ ‫نیروهــای نظامــی و امنیتــی بســاط اغتشاشــگران را جمــع کردنــد‪ ،‬دشــمنان عصبانــی شــدند و‬ ‫ایــن حرکــت ســخیف را علیــه ســپاه انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫دهرویــه بــه برخــی منویــات امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــاب درخصــوص ســپاه پاســداران‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ســپاه از زمــان تشــکیل تاکنــون همــواره در عرصه هــای گوناگــون از جملــه هشــت‬ ‫ســال دفــاع مقــدس‪ ،‬ســازندگی کشــور‪ ،‬محرومیــت زدایــی و کمــک بــه حادثــه دیــدگان بالیــای‬ ‫طبیعــی و نیازمنــدان حضــوری فعــال و درخشــان داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬حضــور فعــال ســپاه در صحنه هــا و در کنــار مــردم‪ ،‬ترجمــان واقعــی مردمــی‬ ‫بودن این نهاد انقالبی اســت و بدون تردید راه برون رفت از مســائل و مشــکالت کشــور هم‬ ‫نــگاه مردمــی و تفکــر بســیج و ســپاه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دهرویــه گفــت‪ :‬ســپاه در همــه عرصه هایــی کــه حضــور داشــته موفــق بــوده و همیــن کارنامــه‬ ‫موفــق ســبب شــده تــا نظــام و مــردم قــدردان زحمــات نیروهــای ایــن نهــاد انقالبــی باشــند‪.‬‬ ‫فرماندار گنبدکاووس گفت‪ :‬دشــمنان و اســتکبار جهانی تالش دارند بین مردم و حاکمیت‬ ‫فاصله ایجاد کنند و به همین علت روی کمرنگ کردن ارزش ها و بنیان خانواده و همچنین‬ ‫عملکــرد ســپاه پاســداران تمرکــز کردنــد کــه باید مراقبت این توطئــه انها بود‪.‬‬ ‫طــرح افــزودن نــام ســپاه بــه فهرســت گروه هــای تروریســتی از ســوی انــا فوتیــگا‪ ،‬قانونگــذار‬ ‫محافظه کار لهســتانی پارلمان اروپا پیشــنهاد و در جریان رای گیری روز چهارشــنبه ‪ ۲۸ -‬دی ‪-‬‬ ‫در قالب متمم به گزارش یادشــده‪ ،‬اضافه شــد‪ .‬در این متمم از شــورای اروپا خواســته شــده‬ ‫کــه ســپاه پاســداران و نیروهــای فرعــی ان را از جملــه نیروهــای بســیج و نیــروی قــدس ســپاه‬ ‫در فهرســت افــراد‪ ،‬گروه هــا و نهادهــای درگیــر در اقدامــات تروریســتی (فهرســت تروریســتی‬ ‫اتحادیــه اروپــا) قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫م نهایــی را شــورای اروپــا‬ ‫امــا تصمیمــات پارلمــان اروپــا پیشــنهادی محســوب شــده و تصمی ـ ‬ ‫می گیــرد‪ .‬شــورای اروپــا هــم در خصــوص مــواردی نظیــر ایــن مــورد بــر مبنــای اجمــاع و نــه‬ ‫اکثریــت تصمیم گیــری می کنــد‪ .‬در واقــع قطعنامــه پارلمــان اروپــا ســندی غیــر الزام اور اســت و‬ ‫نمی توانــد شــورای اروپــا را ملــزم بــه اجــرای ان کنــد‪.‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران پیشــتر نســبت بــه تحــرکات ضــد ایرانــی اروپــا بــه ویــژه علیــه ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی بــه عنــوان نهــاد نظامــی رســمی کشــورمان هشــدار داده بــود‪.‬‬ ‫مقامــات کشــورمان بــا بیــان اینکــه ســپاه پاســداران یــک نهــاد نظامــی رســمی کشــور بشــمار‬ ‫م ـی رود‪ ،‬هشــدار داده انــد کــه تحریــم ان اقدامــی غیرقانونــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫این وصیت نامه ها انسان را می لرزاند و بیدار می کند»‬ ‫امام خمینی(ره)‬ ‫«و تو ای خواهر دینی ام‪ :‬چادر سیاهی که تو را احاطه کرده است ازخون سرخ من کوبنده تر است‪».‬‬ ‫(شهید عبدالله محمودی)‬ ‫«خواهــرم‪ :‬محجــوب بــاش و باتقــوا‪ ،‬کــه شــمایید کــه دشــمن را بــا چادرســیاهتان و تقوایتــان مــی کشــید‪« ».‬حجــاب تــو‬ ‫ســنگر تــو اســت‪ ،‬تــو از داخــل حجــاب دشــمن را مــی بینــی و دشــمن تــو را نمــی بینــد‪( ».‬ســردار شــهید رحیــم انجفــی)‬ ‫«حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست‪( ».‬شهید محمد کریم غفرانی)‬ ‫«خواهرم‪ :‬از بی حجابی است اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل باش‪( ».‬شهید حمید رضا نظام)‬ ‫«از تمامی خواهرانم می خواهم که حجاب این لباس رزم را حافظباشند‪( ».‬شهید سید محمد تقی میرغفوریان )‬ ‫«خواهرم‪ :‬هم چون زینب باش و در سنگر حجابت به اسالم خدمت کن‪( ».‬طلبه شهید محمد جواد نوبختی )‬ ‫«به پهلوی شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان می دهم که‪ ،‬حجاب را حجاب را‪ ،‬حجاب را‪ ،‬رعایت کنید‪».‬‬ ‫(شهید حمید رستمی)‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 692‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫اشتغال پایدار‪ ،‬مهمترین راه‬ ‫توانمندسازی مددجویان است‬ ‫مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) شهرســتان رازوجــرگالن خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــه مددجویــان زیرپوشــش ایــن نهــاد حمایتــی از ابتــدای ســالجاری تاکنــون ‪ ۲۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال وام اشــتغالزایی در ایــن شهرســتان مــرزی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار امیــر محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان وام بــه ‪۲۲۰‬‬ ‫پرونــده اشــتغالزایی بــا هــدف خودکفایــی مددجویــان پرداخــت شــده و مبلــغ هــر یــک از‬ ‫ایــن وام هــا از ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال تــا یــک میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن تســهیالت در زمینه هــای دامپــروری‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و خدمــات پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 2500‬واحد اهدای خون طی‬ ‫یک هفته در استان گلستان‬ ‫مدیــر کل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬طــی یــک هفتــه ســخت توانســتیم بــا مدیریــت خــوب‬ ‫ذخایــر خــون نزدیــک بــه ‪ 2‬هــزار ‪ 500‬واحــد خــون از اهــدا کننــد گان دریافــت و ذخایــر مــورد‬ ‫نیــاز را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر فاطمــه محمــدی ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬در هفتــه گذشــته‪ ،‬مواجهــه بــا روز های‬ ‫ســرد و تعطیــل شــدن ادارات‪ ،‬نهادهــا و مــدارس مــی توانســت باعــث کــم شــدن مراجعــات‬ ‫اهداکننــدگان و افــت ذخایــر خــون شــود کــه بــا اطــاع رســانی ازطریــق رســانه هــای اســتانی‬ ‫و شــبکه هــای اجتماعــی توانســتیم خــون مــورد نیــاز ‪ 25‬بیمارســتان و مرکــز درمانــی اســتان را‬ ‫تامیــن کنیم‪.‬‬ ‫محمــدی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــرایط جــوی مــی توانــد ذخایــر خون را با نوســان مواجه کنــد و در‬ ‫عیــن حــال نیــاز بــه خــون مســتمر و همیشــگی اســت و تامین خون و فــراورده هــای ان فقط از‬ ‫راه اهــدای خــون میســر اســت کــه وابســته به اهــدا کنندگان عزیزو ایثارگر اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه محمــدی بــا تاکیــد بــر وجــود ‪ ۳‬هــزار و ‪ 500‬بیمــار خــاص و نیازمنــد به خون شــامل یک‬ ‫هــزار بیمــار دیالیــزی و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه تاالســمی در اســتان گفــت‪ :‬بــرای تامیــن نیــاز ایــن‬ ‫عزیــزان بــه صــورت مــداوم بایــد اهــدای خــون صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی نیــاز روزانــه اســتان بــه خــون را بــه ‪ ۲۰۰‬واحــد اعــام کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ســرد‬ ‫شــدن هواوتعطیلــی مــدارس و ادارات مــردم و مســئوالن خــوب اســت بــا مشــارکت در امــر‬ ‫خداپســندانه و انســان دوســتانه اهــدای خــون و پیوســتن بــه پویــش زمســتانه چتــر ســرخ‬ ‫زندگــی‪ ،‬از بیمــاران نیازمنــد بــه خــون حمایــت کننــد و الگویــی بــرای همــکاران و خانواده خــود در‬ ‫ایــن حرکــت ســامت محــور باشــند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عمو سیفی و سه نرخی شدن‬ ‫خودرو!‬ ‫تامین ‪ ۱۳۰‬سری جهیزیه برای نوعروسان‬ ‫محمــدی خاطرنشــان کــرد‪ ۳۹ :‬میلیــارد ریــال در ســالجاری از محــل کمــک هــای خیــران‬ ‫بــرای تامیــن ‪ ۱۳۰‬ســری جهیزیــه نوعروســان ایــن شهرســتان مــرزی هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارزش هریــک از جهیزیــه هــای اهــدا شــده ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و شــامل‬ ‫یخچــال‪ ،‬اجــاق گاز‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬جاروبرقــی و ماشــین لباسشــویی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کمیتــه امــداد شهرســتان رازوجــرگالن یــاداور شــد‪ :‬هــدف از ایــن کمــک هــا‬ ‫حمایــت از جوانــان بــرای تشــکیل خانــواده و ترویــج ازدواج اســان اســت و در ایــن راســتا‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) رازوجــرگالن هــر ســاله اقــدام بــه اهــدای جهیزیــه بــه‬ ‫نوعروســان تحــت پوشــش می کنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۷۰‬هــزار نفــری راز و جــرگالن بــا ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری‬ ‫مرکز خراســان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار در شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن زیــر پوشــش خدمــات‬ ‫حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه‬ ‫بیشــتر ایــن مســاحت در شهرســتان راز و جــرگالن واقــع اســت‪.‬‬ ‫پس از اجرای قانون جدید شاهدکاهش‬ ‫بی سابقه امار چک های برگشتی و زندانیان‬ ‫پژوهشــگر حقــوق اقتصــادی تاکیــد کــرد‪ :‬تــا ســال ‪ ۱۳۹۵‬یــا ‪ ۱۳۹۶‬و پیــش از تصویــب قانون‬ ‫جدیــد چــک بـ ه خاطــر چک هــای برگشــتی‪ ،‬هــر یــک روز ده نفــر وارد زنــدان می شــدند و ایــن‬ ‫رونــد کاهشــی شــده اســت بــه اینکــه در حــال حاضــر‪ ،‬یعنــی در شــش ماهــه ابتدایــی ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در هــر دو روز یــک نفــر وارد زنــدان مــی شــود‪.‬‬ ‫«محمــد نــوری» دربــاره اهمیــت اجــرای قانــون چــک و کاهــش پرونــده قضائــی اظهــار‬ ‫ب وکار اهمیــت دارد و از‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از مهــم تریــن موضوعاتــی کــه در بهبــود محیــط کسـ ‬ ‫پیش نیازهــای توســعه اقتصــادی و رونــق اقتصادی اســت‪ ،‬کاهش هزینــه مبادله و کاهش‬ ‫ریســک معامــات اســت‪.‬‬ ‫ل توجهــی از معامــات مبتنــی برچــک اســت‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه بخــش قاب ـ ‬ ‫مجلــس تصمیــم گرفــت تــا اصــاح قانــون صــدور چــک را در دســتور کار قــرار داد و منجــر‬ ‫بــه ایــن شــد کــه در نهایــت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۷‬قانــون صــدور چــک‪ ،‬دچــار تغییــر و تحــول شــد‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای بانــک مرکــزی درســال های ‪ ۱۳۹۴‬و ‪ ۴۲ ،۱۳۹۵‬درصــد حجــم تراکنش هــا‬ ‫ل توجــه چــک در‬ ‫مبتنــی بــر چــک (انــواع مختلــف چــک) بــود کــه نشــان دهنده ســهم قاب ـ ‬ ‫مبــادالت ان زمــان بــود‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر حقــوق اقتصــادی بــا بیــان اینکه چک ابزار گســترده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬براســاس‬ ‫اخریــن امارهــای بانــک مرکــزی ســال گذشــته‪ ،‬حجــم چک هــای مبادلــه شــده در فضــای‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬بــه انــدازه نقدینگــی کل کشــور بــود‪ .‬ایــن هــم نشــان دهنــده ابعــاد اهمیــت‬ ‫موضــوع بــود کــه ایــن ابــزار کــه اینقــدر مهــم هســت و بــا فضــای اقتصــادی وکســب و کار هــا‬ ‫هــم در هــم تنیــده اســت‪ ،‬چقــدر دارد اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬یــک ســری کژکارکردی هــا یــا یــک ســری نواقصــی در قانــون و رویه هــای‬ ‫موجــود بــر چــک وجــود داشــت کــه اثــار وتبعــات ســنگینی را رقــم زده بــود‪ .‬مهم تریــن ان باال‬ ‫بــودن نســبت چک هــای برگشــتی بــه چک هــای مبادلــه ای اســت؛ یعنــی شــاخص نســبت‬ ‫چک هــای برگشــتی کــه شــاخص مهمــی هســت‪ ،‬وضعیــت بســیار نامطلوبــی در اقتصــاد مــا‬ ‫داشــت ب ـ ه نحــوی کــه ‪ ۱۳۹۵‬و ‪( ۱۳۹۶‬دوســال قبــل از تصویــب قانــون) نســبت چک هــای‬ ‫برگشــتی بــه چک هــای مبادلــه شــده در ایــران‪،‬از حیــث تعــداد‪ ،‬چیــزی حــدود تقریبــا ‪۱۵‬‬ ‫درصــد بــوده اســت و از حیــث ارزش نزدیــک بــه ‪ ۲۳‬درصــد هــم می رســید‪.‬‬ ‫نــوری ادامــه داد‪ :‬گمــان می کنــم نرخ هــای اعــام شــده کمتریــن رقــم بــود و اگــر بخواهیــم‬ ‫بــا کشــورهای دیگــر مقایســه کنیــم‪ ،‬بــرای نمونــه شــاخص چک هــای برگشــتی در امریــکا از‬ ‫حیــث تعــداد‪ ،‬نزدیــک ‪ ۰.۵‬و از حیــث ارزش نزدیــک ‪ ۰.۷‬درصــد‪ ،‬در ســال‪ ۲۰۲۰‬یــا ‪ ۲۰۲۱‬بــود‪.‬‬ ‫در ترکیــه تقریبــا ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬درصــد در نوســان بــوده اســت؛ درحالی کــه در کشــور مــا از‪۱۵.۴‬‬ ‫درتعــداد داریــم تــا ‪ ۲۳‬درصــد ارزش کــه شــاخص چــک هــای برگشــتی مــان چنــد برابــر از‬ ‫ان هــا بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬از ســوی دیگــر حجــم بــاالی زندانیــان ناشــی از چک هــای برگشــتی اســت ب ـ ه‬ ‫نحــوی کــه گزارش هایــی کــه از ســتاد دیــه و ســازمان کمــک بــه زندانیــان نیازمنــد وجــود داشــت‬ ‫نشــان مــی داد کــه ‪ ۷۵‬درصــد جرائــم مالــی و غیرعمــد زندانیــان غیرعمــد‪ ،‬ناشــی از چک هــای‬ ‫برگشــتی بــوده اســت و ایــن در زندانیــان خانــم خیلــی جــدی تــر بــود؛ بــه نحــوی کــه گــزارش شــده‬ ‫بــود بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد زندانیــان زن در زندان هــا بــه واســطه چک هــای برگشــتی زندانــی شــده اند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫محمــدی در ادامــه بــا تاکیــد بــر خودکفایــی مددجویــان گفــت‪ :‬بــرای کاهــش وابســتگی‬ ‫مددجویــان شهرســتان مهمتریــن راه توانمندســازی اشــتغال پایــدار انــان بــه مســتمری‬ ‫ایــن نهــاد حمایتــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ع) شهرســتان رازوجــرگالن تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن‬ ‫راســتا در ســالجاری ‪ ۶۰‬پرونــده مددجــو بــرای دریافــت تســهیالت ایجــاد پنــل خورشــیدی‬ ‫بــه بانــک هــا معرفــی شــد کــه بــا ‪ ۳۰‬پرونــده ان موافقــت شــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ایــن پژوهشــگر گفــت‪ :‬ایــن نشــان دهنــده فهــم ایــن موضــوع در بحــث اســیب های‬ ‫اجتماعــی و معضالتــی کــه بوجــود مــی اورد اســت‪ .‬در حــال حاضــر می تــوان گفــت کــه‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۷‬کــه قانــون در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــده اســت‪ ،‬یــک ســری‬ ‫نواوری هــا در قانــون پیش بینی شــده اســت کــه نتیجــه ان پیشــگیری از صــدور چک بالمحل‬ ‫اســت‪ .‬قــرار بــود قانــون جدیــد چــک در چنــد ســال عملیاتــی شــود؛ برخــی از قانــون از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬عملیاتــی و اجرایــی شــد کــه خیلــی زیرســاخت نیــاز نداشــت و اگــر هــم داشــت بــا‬ ‫تــاش هــای بانــک مرکــزی‪ ،‬ایــن شــبکه بانکــی از ســال هــای قبــل امــاده شــده بــود و بــه‬ ‫ راحتــی از همــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬عملیاتــی و اجرایــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بخــش دیگــر ان بواســطه نیازمندی هــای ســامانه ای بــود‪ ،‬قــرار بــر ایــن شــد‬ ‫م کم از همان ســال ‪ ۱۴۰۰‬و مقداری‬ ‫که از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬عملیاتی و اجرایی شــود که ک ‬ ‫از ان از ابتــدای همیــن امســال یعنــی ‪ ۱۴۰۱‬عملیاتــی و اجرایــی شــده اســت‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫شــاخص چک هــای برگشــتی‪ ،‬طبــق امــار بانــک مرکــزی‪ ،‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش پیــدا‬ ‫کرده اســت؛ یعنی از ‪ ۱۵.۵‬درصد درســال ‪( ۱۳۹۶‬ســال قبل از تصویب قانون) در یک روند‬ ‫کاهشــی بــه کمتــر از ‪ ۷‬درصــد یــا حــدود ‪ ۷‬درصــد تــا ابان مــاه ســال جــاری رســیده اســت‪.‬‬ ‫نــوری گفــت‪ :‬از حیــث ارزش هــم همینطــور یعنــی از ‪ ۲۳‬درصــد بــه ‪ ۹‬درصــد رســیده اســت کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪ .‬از طــرف دیگــر براســاس امــار بانــک مرکــزی‪ ،‬اوال تعــداد‬ ‫چــک هــای برگشــتی کــم شــده اســت و از ســوی دیگــر طبــق گــزارش معــاون فنــاوری نویــن بانــک‬ ‫ل حاضــر برگشــت می خورنــد مــا شــاهد ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫مرکــزی بــرای چــک هایــی هــم کــه در حــا ‬ ‫کاهــش زمــان رفــع ســوء اثــر هســتیم‪ .‬بــرای مثــال اگــر قبــل از قانــون ‪ ۱۰۰‬روز بــه طــول می انجامیــد‬ ‫تــا چکــی کــه برگشــت خــورده اســت رفــع ســوء اثــر و مجــددا پرداخــت شــود و رضایــت طلبــکار اخــذ‬ ‫شــود‪ ،‬بــه ‪ ۵‬یــا ‪ ۱۰‬روز تبدیــل شــده اســت و مســئله در زمــان بســیار کمتــری فیصلــه پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر مســئوالن والیــت مــا زیــاد اعتقــادی بــه‬ ‫برگــزاری نشســت خبــری و تعامــل بــا روزنامــه نــگاران‬ ‫و اصحــاب رســانه و ایــن جنگولــک بــازی هــا ندارنــد! در‬ ‫چنیــن شــرایطی هــر از گاهــی عمــو ســیفی( ســرایدار‬ ‫مفخــم مدرســه مــا) ادای کارشناســان را در مــی اورد و در‬ ‫پارکینــگ اپارتمــان شــان صندلــی مــی چینــد و بــا اهالــی‬ ‫ســاختمان نشســت صمیمانه برگزار می کند‪ .‬در حاشــیه‬ ‫نشســت هــم بــه ســواالت تخصصــی و فنی اهالی پاســخ‬ ‫مــی دهــد‪ .‬نشســت ایــن هفتــه ســیف اللــه بــه عنــوان‬ ‫کارشــناس اقتصــادی در خصــوص صنعــت خودرو ســازی‬ ‫و عرضــه خــودرو در بــورس بــود‪.‬‬ ‫ســیف اللــه در ایــن نشســت ابتــدا درگذشــت مدیــران‬ ‫عامــل ایــران خــودرو و ســایپا را تســلیت گفــت کــه بــا‬ ‫اعتــراض اهالــی اپارتمــان ایــن خبــر را تکذیــب کردنــد‪.‬‬ ‫البتــه عمــو ســیفی در ادامــه اشــاره کــرد چــون اوضــاع‬ ‫ایــن صنعــت بدجوری بــه هــم ریختــه اســت‪ ،‬بنــده فکــر‬ ‫کــردم ایــن بنــدگان خــدا ریــق رحمــت را ســر کشــیده اند و‬ ‫بــه دیــار باقــی شــتافته انــد!‬ ‫در ادامــه ایــن کارشــناس نمــای اقتصــادی در خصــوص‬ ‫اقتصــاد بــه ویــژه در صنعــت خــودرو گفــت‪ :‬اقتصــاد یــک‬ ‫جریــان رونــده اســت و بــا تهدیــد و دســتور و خواهــش و‬ ‫تمنــا مســیرش را عــوض نمــی کنــد‪ .‬حــاال مــی خواهــد در‬ ‫خصــوص لوبیــا و زیرپــوش و پوشــک باشــد یــا خــودرو و‬ ‫لــوازم خانگــی و ‪...‬‬ ‫بایــد بــرای رســیدن بــه اقتصــاد صحیح برنامه ریــزی کرد‪.‬‬ ‫وگرنــه بــا تعریــف و تمجیــد و مــن بیمریــم و تــو بمیــری و‬ ‫بــا ایــن دســتام کفنــت کنــم و ‪ ...‬مشــکل اقتصــاد حــل‬ ‫نمــی شــود‪.‬‬ ‫شــما فکــر مــی کنیــد کــه دالر چهــل هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫خــودروی ســانتافه ‪ 2008‬در دنیــا ‪ 4000‬هــزار اســت‪ .‬بــه‬ ‫دالر ‪ 40000‬هــزار تومــان مــی شــود ‪ 160‬میلیــون تومــان!‬ ‫حاال شــما قیمت ســانتافه را جســتجو کنید‪ .‬ســانتافه زیر‬ ‫یــک میلیــارد نداریــم!‬ ‫ســیف اللــه در خصــوص عرضــه خــودرو در بورس گفت‪:‬‬ ‫یــک عــده بــه شــدت از عرضــه خــودرو در بــورس حمایــت‬ ‫مــی کننــد و یــک عــده بــه شــدت مخالــف عرضــه خــودرو‬ ‫در بــورس هســتند‪.‬‬ ‫بــه عقیــده بنــده عرضــه خــودرو در بــورس فقــط جــای‬ ‫دالالن را عــوض کــرده و خــودرو ســه نرخــی شــده اســت‪.‬‬ ‫کار تــا جایــی از خــرک در رفتــه کــه هفتــه گذشــته یکــی‬ ‫از خودروســازان اگهــی زده بــود عرضــه خــودرو در بــورس‬ ‫پائیــن تــر از نــرخ کارخانــه!‬ ‫پیــش خودمــان بمانــد بــورس کاال در واقع یــک نوع کاله‬ ‫شــرعی اســت‪ .‬مســئوالن ایــن ادعــا را مطــرح می کردنــد‬ ‫کــه می تواننــد بــا قیمت گــذاری دســتوری و عرضــه خــودرو‬ ‫در بــورس جلــوی افزایــش قیمــت خــودرو را بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــا بــا عرضــه خــودرو در بــورس قیمــت خــودرو کنتــرل‬ ‫شــد؟ هــر چنــد بیــن بــد و بدتــر بایــد بــد را انتخــاب کــرد و‬ ‫عرضــه خــودرو در بــورس بهتــر از عرضــه خــودرو در بــازار‬ ‫ازاد اســت ولــی چــرا نبایــد اقتصــاد دارای رودربایســتی‬ ‫را کنــار بگذاریــم؟ عرضــه محصــوالت در بــورس‪ ،‬حــذف‬ ‫صفــر از پــول ملــی‪ ،‬کوپــن الکترونیکــی و یارانــه نقــدی و‬ ‫‪ ...‬همــه راهکارهــای موقتــی هســتند کــه دراز مــدت بــه‬ ‫افزایــش تــورم منتهــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫تنهــا چــاره اقتصــاد کشــور کنــار گذاشــتن تعــارف بــا ‪4‬‬ ‫درصــدی هــا و پولــدار هــا اســت‪ .‬هــر وقــت بتوانیــم از‬ ‫صاحبــان خانــه های خالی و لوکس‪ ،‬دارندگان ماشــینهای‬ ‫میلیــاردی مالیــات واقعــی بگیریــم‪ ،‬اقتصــاد مملکــت‬ ‫اصــاح مــی شــود‪ .‬هــر وقــت توانســتیم از وکیــل و طــا‬ ‫فــروش و اهــن فــروش دســتکم بــه انــدازه معلــم و کارمند‬ ‫مالیــات بســتانیم‪ ،‬مســیر را درســت انتخــاب کرده ایــم‪.‬‬ ‫هــر زمــان کــه موفــق شــدیم بــه جــای خامــوش کــردن‬ ‫مشــعل پکیــج مــدارس‪ ،‬مشــعل پکیــج اســتخر و اتاقهای‬ ‫ویالهــای خــوش نشــینان را خامــوش کنیــم‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫سروســامان مــی گیــرد‪.‬‬ ‫داســتان خــودرو هــم جــدا از ایــن قصــه نیســت‪ .‬هــر‬ ‫وقت واردات خودرو ازاد شــد و همه توانســتند خودرو از‬ ‫خــارج بخرنــد‪ ،‬مشــکل خــودروی مملکــت حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫مــا هنــوز مشــکل خــودرو را حــل نکــرده ایــم‪ ،‬قصــد‬ ‫داریــم مشــکل فرزنــد اوری را هــم بــا خــودرو حــل کنیــم‬ ‫و اعــام کردیــم مــادران دارای دو فرزنــد در قرعــه کشــی‬ ‫خــودرو شــرکت کننــد! حــاال ایــن وســط یــک عــده خــودرو‬ ‫کــه نگرفتــه انــد بمانــد؛ دو فرزنــد هــم روی دستشــان‬ ‫مانــده کــه قــرار بــود‪ ،‬ســبب خیــر شــوند و خانــواده را‬ ‫صاحــب خــودرو کننــد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪692‬‬ ‫ایا خانواده ایرانی‬ ‫در معرض خطر و‬ ‫تهدید قرار دارد؟‬ ‫هــدی ســادات پــاک نهــاد ‪ -‬بــه گفتــه یــک روانشــناس‬ ‫خانــواده و اســتاد دانشــگاه‪ ،‬دور شــدن خانــواده از‬ ‫بایســته های اصیــل رفتــاری – عاطفــی در نظــام خانــواده‪،‬‬ ‫تجردگرایــی و متعاقــب ان گرویــدن بــه ابزارهــای مجــازی‪،‬‬ ‫کاهــش امــار ازدواج‪ ،‬افزایــش طــاق‪ ،‬تجمل گرایــی و ‪...‬‬ ‫خانــواده ایرانــی را بــه لحــاظ ســاختار شــناختی – رفتــاری در‬ ‫معــرض تهدیــد و خطــر قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫همــه در یــک خانــواده بــه دنیــا می اینــد‪ ،‬امــا همه خانــواده‬ ‫ســالمی ندارنــد‪ .‬فقــدان خانــواده ســالم می توانــد بــه جهات‬ ‫مختلــف منجــر بــه ســقوط جامعــه شــود چراکــه کانــون‬ ‫خانــواده نقــش مهمــی در تبدیل شــدن مــا بــه افــراد بهتــر‬ ‫به صــورت فــردی و همچنیــن شــهروندان بهتــر جامعــه ایفــا‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫خانــواده‪ ،‬بهتریــن مــکان بــرای القــای ارزش هــا و ایجــاد‬ ‫تغییــرات اســت‪ .‬وقتــی خانواده هــا بــاور داشــته باشــند‬ ‫کــه می تواننــد یکدیگــر را در مســیر پیشــرفت کمــک کننــد‪،‬‬ ‫جامعــه می توانــد بــه موفقیت هــای بزرگ تــری دســت‬ ‫یابــد‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬اگــر خانواده هــا در فقــر و ناامیــدی بــه‬ ‫ســر ببرنــد‪ ،‬جامعــه رونــق نخواهــد گرفــت؛ بنابرایــن‪ ،‬تاثیــر‬ ‫خانــواده بــر جامعــه را نبایــد دســت کم گرفــت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت و ارزش جایــگاه خانــواده‪ ،‬در‬ ‫دهه هــای اخیــر تهدیدهــا و اســیب هایی خانــواده را‬ ‫بــه چالــش کشــیده و پیامدهــای ناگــواری بــرای ان بــه‬ ‫بــار اورده انــد‪ .‬اعتیــاد‪ ،‬طــاق رســمی و عاطفــی زوجیــن‪،‬‬ ‫افزایــش ســن ازدواج‪ ،‬کاهــش تمایــل بــه فرزنــد اوری‪،‬‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و‪ ...‬ازجملــه چالش هــای فــراروی‬ ‫خانواده هــا در ســال های گذشــته بــوده اســت کــه بنیــان‬ ‫ایــن نهــاد را به طورجــدی تهدیــد می کنــد‪ .‬از ایــن رو‪،‬‬ ‫به منظــور بررســی عوامــل تهدیدکننــده بنیــان خانــواده و‬ ‫راهکارهــای رفــع ان بــا دکتــر مریــم ص ـف اراء‪ ،‬روانشــناس‬ ‫بالینــی و عضــو هیات علمــی دانشــگاه الزهــرا (س) بــه‬ ‫گفت وگــو پرداختیــم‪.‬‬ ‫نقــص در تعامــل از عوامــل مهــم اشــفتگی در خانواده هــا‬ ‫است‬ ‫بــر اســاس امارهــا در ایــران‪ ۲۰ ،‬درصــد خانواده هــا‬ ‫گسســته(طالق رســمی)‪ ۲۰ ،‬درصــد خانواده هــا بالنــده بــا‬ ‫کارکــرد خــوب و ‪ ۶۰‬درصــد خانواده هــا اشــفته بــه شــمار‬ ‫می رونــد کــه شــکل ظاهــری یــک خانــواده را دارا هســتند؛‬ ‫دکتــر صــف اراء در تعریــف خانــواده اشــفته و بالنــده‬ ‫می گویــد‪« :‬منظــور از خانــواده اشــفته و بالنــده پرداخــت‬ ‫بــه مصادیــق ایــن عناویــن نیســت؛ در تعریــف بالنــده‬ ‫می تــوان تعابیــری مثــل متعــادل‪ ،‬ســالم‪ ،‬پرنشــاط و ‪ ...‬را‬ ‫گنجانــد امــا گاهــی ممکــن اســت خانــواده ای متعادل باشــد‬ ‫کــه بالنــده هــم نیســت لــذا در ایــن تعریــف‪ ،‬بایــد دنبــال‬ ‫ویژگی هــای اساســی و تعیین کننــده از قبیــل پویائــی در‬ ‫تعامــل باشــیم‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس ادامــه می دهــد‪« :‬اگــر ارتبــاط بیــن‬ ‫اعضــای خانــواده اگاهانــه و بــدون تهدیــد باشــد‪ ،‬رابطــه‬ ‫ســالمی بیــن اعضــا خانــواده برقــرار گشــته و در ایــن صــورت‬ ‫می تــوان گفــت خانــواده بالنــده و ســالم اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫خانواده هــا مقــررات بــر کســی تحمیــل نشــده و قوانیــن تــا‬ ‫حــدی منطقــی تعییــن می گــردد کــه هم ـ ه اعضــا خانــواده‬ ‫به راحتــی ان را پذیرفتــه و بــه ان هــا پایبندنــد‪».‬‬ ‫صــف اراء‪ ،‬احتــرام بیــن اعضــای خانــواده را یکــی دیگــر‬ ‫از ویژگــی خانــواده بالنــده دانســت و افــزود‪« :‬در چنیــن‬ ‫خانــواده ای عــاوه بــر این کــه یــک تعریــف شــفاف و روشــن‬ ‫نســبت بــه نقــش و وظایــف هــر یــک از اعضــا خانــواده‬ ‫نســبت بــه همدیگــر وجــود دارد‪ ،‬اعضــای خانــواده نســبت‬ ‫بــه ایــن جایگاه هــا نیــز احتــرام قائل انــد و تداخلــی بیــن‬ ‫وظایفشــان رخ نمی دهــد‪».‬‬ ‫تمرکز بر مهارت افزایی در ارتباط خانوادگی‬ ‫صـف اراء خانــواده ایرانــی را بــه لحــاظ ســاختار شــناختی –‬ ‫رفتــاری در معــرض خطــر می دانــد و دراین بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫«دور شــدن خانــواده از بایســته های اصیــل رفتــاری –‬ ‫عاطفــی در نظــام خانــواده و گرویــدن بــه خودمحــوری‪،‬‬ ‫تجــرد گرایــی بــه قیمــت کســب اســتقالل خیالــی و واهــی‪،‬‬ ‫جابجایــی مفهــوم قــدرت شــخصی و شــخصیتی در اذهــان‬ ‫مــردم و متعاقــب ان گرویــدن بــه ابزارهــای مجــازی‬ ‫و غیراصولــی‪ ،‬کاهــش امــار ازدواج‪ ،‬افزایــش طــاق‪،‬‬ ‫تجمل گرائــی و ‪ ...‬خانــواده ایرانــی را بــه لحــاظ ســاختار‬ ‫شــناختی – رفتــاری در معــرض تهدیــد و خطــر قــرار داده‬ ‫اســت‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬بــرای پیشــگیری از اســیب های‬ ‫بیشــتر و برون رفــت از ایــن حلقـه ی معیــوب‪ ،‬ارتقــا ســطح‬ ‫شــناخت و تمرکــز بــر مهــارت افزایی هــا می توانــد عامــل‬ ‫بســیار موثــری باشــد‪».‬‬ ‫اصلی ترین ملزومات تحکیم بنیان خانواده‬ ‫صـف اراء می گویــد ازجملــه عواملــی کــه خانــواده ســالم را‬ ‫تهدیــد می کنــد‪ ،‬اســیب های نوپدیــدی اســت کــه امــروزه‬ ‫به عنــوان تکنولــوژی وارد زندگــی بشــری شــده اســت‪:‬‬ ‫«اگرچــه بیشــتر امــور جــاری و ســرعت انجــام امــور روزمــره‬ ‫منــوط بــه اســتفاده از ایــن ابزارها اســت‪ ،‬انچنــان که گاهی‬ ‫هــم بــدون ان هــا شــرایط اســتفاده و بهره بــرداری از خیلــی‬ ‫برنامه هــای روزمــره وجــود نــدارد‪ ،‬امــا به واقــع و بــه شــکل‬ ‫جــدی‪ ،‬ایــن وســایل ســامت خانــواده را در هم ـه ی ابعــاد‬ ‫تهدیــد و بنیــان خانــواده را متزلــزل می کنــد‪».‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح می کنــد‪« :‬فضــای مجــازی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و تکنولوژی هــای مــدرن‪ ،‬همان قــدر‬ ‫کــه زندگــی را اســان کــرده اســت‪ ،‬اگــر به خوبــی مدیریــت‬ ‫نشــود‪ ،‬موجــب تزلــزل و تذبــذب خانواده هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫لــذا در ایــن عرصــه‪ ،‬پیش نیازهــای اموزشــی و یادگیــری‬ ‫مهارت هــای مرتبــط بــرای اعضــاء خانــواده ضــروری بــه نظــر‬ ‫می رســد‪».‬‬ ‫صـف اراء‪ ،‬توجــه بــه اموزش هــای پیــش از ازدواج و تــداوم‬ ‫و برنامه ریــزی در حیــن زندگــی مشــترک را از اساسـی ترین‬ ‫ملزومــات در تحکیــم بنیــان خانــواده می دانــد و می گویــد‪:‬‬ ‫«زوجیــن بایــد دوره هایــی ازجملــه همســرداری و تربیــت‬ ‫فرزنــدان کــه از ارکان اصلــی زندگــی مشــترک به حســاب‬ ‫می اینــد را امــوزش ببیننــد؛ البتــه اگــر ایــن اموزش هــا پایــه‬ ‫و رنــگ اموزه هــای دینــی داشــته باشــد و تغییــر در رفتارهــا‬ ‫نیــز بــر اســاس زیســت و ســبک دینــی و اســامی باشــد‪،‬‬ ‫قطعــا ًموجــب حفــظ اســاس خانواده هــا خواهــد شــد‪».‬‬ ‫ایشــان توجــه بــه ســه مولفــه امــوزش‪ ،‬فرهنگ ســازی‬ ‫و مهــارت افزایــی را از عوامــل مهــم در تحکیــم خانــواده‬ ‫می دانــد و می گویــد‪« :‬بــدون شــک برقــراری ایــن قاعــده ســه‬ ‫محــوری حیــن زندگــی و تقویــت ان‪ ،‬موجــب ایجاد ســامت‬ ‫روانــی و معنــوی در بیــن اعضــاء خانــواده خواهــد شــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس بالینــی می گویــد نشــاط خانــواده از دیگــر‬ ‫عوامــل تحکیــم بنیــان خانــواده اســت‪« :‬تعلیــم اموزه هــای‬ ‫دینــی اعــم از گذشــت‪ ،‬قناعــت‪ ،‬اهمیــت دادن بــه همســر‪،‬‬ ‫تــاش برای خوشــبختی یکدیگــر‪ ،‬تعامل‪ ،‬صمیمت‪ ،‬حفظ‬ ‫حریم هــا‪ ،‬احتــرام متقابــل و ایجــاد معنویــت در زندگــی‬ ‫همــه از شــاخصه های مهــم ایجــاد نشــاط در زندگــی و‬ ‫بالطبــع تحکیــم بنیــان خانــواده اســت‪».‬‬ ‫حس تعلق به خانواده را در فرزندانتان ایجاد کنید‬ ‫صــف اراء معتقــد اســت محیــط خانــواده بــه فرزنــدان‬ ‫هویــت و اعتبــار می بخشــد‪« :‬خانواده هــا بــا طراحــی‬ ‫چارچــوب درســت رفتــاری – عاطفــی بایــد فرزنــدان را تحت‬ ‫حمایــت منطقــی خــود قــرار دهنــد؛ لــذا کــودک و نوجــوان‬ ‫در خانــواده ای بــه هویــت واقعــی و درســت می رســد کــه‬ ‫در ان خانــواده بــه حــس اعتمــاد و خــود ارزشــی خویــش‬ ‫دســت یافته باشــد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬فرزندانــی کــه در خانــواده‪ ،‬حــس‬ ‫مثبــت دریافــت کــرده و خــود را بــا هویــت مســتقل فــرض‬ ‫کننــد‪ ،‬دارای قــوت و قــدرت در اعتمادبه نفــس شــده و‬ ‫همیــن امــر در اجتمــاع بــرای ان ها ســامت روانی و امنیت‬ ‫روانــی‪ -‬اجتماعــی ایجــاد می کنــد‪ ،‬چــرا کــه او در جامعــه نیــز‬ ‫بــا ایجــاد روابــط ســالم و صحیــح‪ ،‬اعتمــاد بــه همســاالن و‬ ‫ســایر گروه هــای اجتماعــی را تقویــت خواهــد کــرد‪».‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه‪ ،‬بــازی بــا کــودک‪ ،‬غــذا‬ ‫خوردن اعضا خانواده در کنار یکدیگر و ‪ ...‬موجب برقراری‬ ‫رابطــه موثــر بــا کــودک شــده و زمینــه درک احساســات و‬ ‫عواطــف او را بــرای خانــواده ایجــاد می نمایــد‪« :‬بــا برقــراری‬ ‫بســتر عاطفــی – رفتــاری متعــادل و متعالــی نه تنهــا‬ ‫زمینـه ی دوری کــودک و نوجــوان از خانــواده بســیار محــدود‬ ‫می گــردد بلکــه منشــا تعلق و دل بســتگی های بهنجــار برای‬ ‫ایشــان بــه وجــود امــده و خانــواده را به عنــوان اصیل ترین و‬ ‫مهم تریــن زیربنــای شــخصیتی خویــش در نظــر گرفتــه و بر‬ ‫اســاس ان در همــه ابعــاد ابــراز وجــود می کنــد‪».‬‬ ‫محصــوالت رســانه ملــی بــا ســاختار خانــواده ایرانی فاصله‬ ‫دارد‬ ‫صـف اراء بــا انتقــاد از نقــش رســانه ملــی در تضعیــف‬ ‫خانــواده افــزود‪« :‬متاســفانه رســانه ملــی به عنــوان‬ ‫بزرگ تریــن مهــد برقرارکننــده الگوی همانندســازی برای‬ ‫خانواده هــا در همـ ه گروه هــای ســنی‪ ،‬نتوانســته اســت‬ ‫در فیلم هــا و ســریال ها ان طــور کــه شایســته اســت بــه‬ ‫معرفــی ســبک زندگــی ســالم در هم ـ ه ابعــاد ســامت‬ ‫بپــردازد‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬بدون شــک در فیلم ها و ســریال های‬ ‫رســان ه ملی ایران‪ ،‬شــخصیتی که در هم ه ابعاد اجتماعی‪،‬‬ ‫روانــی‪ ،‬معنــوی و جســمانی ســالم باشــد قابل تفکیــک از‬ ‫غیــر از ایــن الگــو نیســت؛ چراکــه در رســانه نــه بــه معرفــی‬ ‫ایــن ابعــاد در شــخصیت انســانی پرداخته شــده و نه چنــدان‬ ‫انســان های بــا چنیــن الگوهــای شــخصیتی بــا توجــه و‬ ‫تمرکــز ویــژه معرفی شــده اند؛ بنابرایــن‪ ،‬ظرفیــت رســانه‬ ‫در راســتای معرفــی ســاختار خانــواد ه تــراز و جریــان ســازی‬ ‫موثــر در ایــن خصــوص نمی توانــد نادیــده گرفتــه شــود‪».‬‬ ‫با خانواده متعادل‪ ،‬جامعه متعالی بسازیم‬ ‫صـف اراء در پایــان می گویــد اگــر خانــواده جانــی باشــد کــه‬ ‫بــه پیکــر ه اجتمــاع هویــت می بخشــد‪ ،‬پرواضــح اســت کــه‬ ‫هرانــدازه ایــن جــان پرمایه‪ ،‬قوی و قدرتمندتر باشــد‪ ،‬پیکره ‬ ‫اجتمــاع نیــز ســالم و برقرارتــر خواهــد بــود‪« :‬بــدون شــک‬ ‫پرمایگــی‪ ،‬قــدرت و قــوت خانــواده بــر اســاس غنائــی اســت‬ ‫کــه در اندیشــه و رفتــار اعضــای خانــواده جریــان دارد‪ .‬بــه‬ ‫عبارتــی‪ ،‬جریــان ســازی ســه ســوی ه افــراد متعــارف‪ ،‬خانواده‬ ‫متعــادل و جامعــه متعالــی الزم و ملــزوم یکدیگــر در‬ ‫راســتای تحقــق زیســت متعــادل و بلکــه متعالــی اســت‪».‬‬ ‫‪/.‬ایرنا‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 05‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪1401 692‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫کالهبرداری یک میلیارد‬ ‫و ششصد میلیون ریالی‬ ‫با درج اگهی جعلی‬ ‫عالمت دیجیتال مبتنی‬ ‫بر اندروید‪:‬‬ ‫ویژگی ها و مزایای‬ ‫کلیدی‬ ‫در ایــن مطلــب ویژگــی هــا و مزایــای کلیــدی ســاینیج‬ ‫(عالمــت) دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد و نحــوه اســتفاده‬ ‫از انهــا را بررســی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه دیجیتــال ســاینیج ابــزاری فــوق العــاده قدرتمنــد‬ ‫بــرای کســب و کارهــا اســت‪ .‬مــی توانــد بــه افزایــش‬ ‫پایــگاه مشــتری و فــروش شــما کمــک کنــد‪ .‬خبــر خــوب‬ ‫ایــن اســت کــه اکنــون دسترســی بــه ســاینیج دیجیتــال‬ ‫از طریــق سیســتم هــای مبتنــی بــر اندرویــد اســان تــر از‬ ‫همیشــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫از راحتــی‪ ،‬انعطــاف پذیــری و مقــرون بــه صرفــه بــودن‬ ‫فنــاوری اندرویــد اســتفاده کنیــد تــا ســاینیج دیجیتــال‬ ‫خــود را بــه ســطح بعــدی ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬ویژگــی هــا و مزایــای کلیــدی ســاینیج‬ ‫دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد و نحــوه اســتفاده از انهــا را‬ ‫بررســی خواهیــم کــرد‪ .‬بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد‬ ‫ایــن فنــاوری هیجــان انگیــز و نواورانــه بــه ادامــه مطلــب‬ ‫مراجعــه کنیــد!‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد یــک انتخــاب‬ ‫عالــی بــرای مشــاغل در هــر انــدازه اســت‪ .‬دارای طیــف‬ ‫گســترده ای از ویژگــی هــا و مزایــا بــرای ارائــه اســت‪ ،‬از‬ ‫جملــه‪:‬‬ ‫• امکان ردیابی تعامل بیننده و اندازه گیری نتایج‬ ‫• امــکان پخــش فیلــم‪ ،‬عکــس و ســایر محتــوای چنــد‬ ‫رســانه ای‬ ‫امــکان اتصــال بــه اینترنــت و دریافــت بــه روز‬ ‫•‬ ‫رســانی های بالدرنــگ‬ ‫• یــک رابــط قابــل تنظیــم کــه مــی توانــد بــرای رفــع‬ ‫نیازهــای خــاص شــما طراحــی شــود‬ ‫ساینیج دیجیتال مبتنی بر اندروید چیست؟‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد یــک سیســتم‬ ‫نمایشــگر دیجیتــال اســت کــه از سیســتم عامــل اندرویــد‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪ .‬مــی تــوان از ان بــرای اهــداف‬ ‫مختلفــی ماننــد نمایــش اطالعــات‪ ،‬تبلیغــات و تبلیــغ‬ ‫محصــوالت یــا خدمــات اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد دارای چندیــن‬ ‫ویژگــی کلیــدی اســت کــه ان را از ســایر انــواع ســاینیج‬ ‫دیجیتــال متمایــز مــی کنــد‪ .‬ایــن ویژگــی هــا شــامل اجــرای‬ ‫همزمــان چندیــن اپلیکیشــن‪ ،‬اســتفاده از طیــف وســیعی‬ ‫از سنســورها و دوربیــن هــا و اتصــال بــه اینترنــت و ســایر‬ ‫دســتگاه هــا اســت‪.‬‬ ‫مزایای کلیدی عالئم دیجیتال مبتنی بر اندروید‬ ‫چندیــن مزیــت کلیــدی اســتفاده از تلویزیــون مبتنــی‬ ‫بــر اندرویــد بــرای ســاینیج دیجیتــال وجــود دارد کــه بایــد‬ ‫بدانیــد‪.‬‬ ‫اول اینکــه ایــن سیســتم هــا بســیار متنــوع هســتند و‬ ‫مــی تواننــد بــرای اهــداف مختلــف اســتفاده شــوند‪ .‬مــی‬ ‫توانیــد از انهــا بــرای نمایــش اطالعــات‪ ،‬تبلیــغ برنــد خــود‬ ‫یــا تعامــل بــا مشــتریان اســتفاده کنیــد‪ .‬اســتفاده از انهــا‬ ‫نیــز بســیار اســان اســت و مــی تــوان انهــا را بــر اســاس‬ ‫نیازهــای خــاص شــما تنظیــم کــرد‪.‬‬ ‫دســتگاه هــای مبتنــی بــر اندرویــد نیز بســیار قابــل اعتماد‬ ‫هســتند و بــرای عملکــرد دقیــق در هــر محیطــی مــی تــوان‬ ‫بــه انهــا اتــکا کــرد‪ .‬انهــا همچنیــن ایمــن هســتند و مــی‬ ‫توانیــد مطمئــن باشــید کــه داده هــای شــما همیشــه‬ ‫محافظــت مــی شــود‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد مقــرون‬ ‫بــه صرفــه اســت و بــه راحتــی بــرای رفــع نیازهــای شــما‬ ‫مقیــاس بنــدی مــی شــود‪ .‬ایــن امــر ان را بــه انتخــاب‬ ‫نهایــی بــرای مشــاغل در هــر انــدازه تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیریت محتوای انعطاف پذیر و کاربرپسند‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد بســیار انعطــاف‬ ‫پذیــر و کاربــر پســند اســت‪ .‬در بیشــتر مــوارد‪ ،‬بــرای‬ ‫مدیریــت محتــوای روی صفحــه نمایــش خــود نیــازی‬ ‫بــه تخصــص فنــی نداریــد‪ .‬شــما بایــد بتوانیــد از رایانــه‬ ‫اســتفاده کنیــد و در یــک رابــط اصلــی حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از نــرم افــزار دیجیتــال ســاینیج حرفــه ای‬ ‫ســازگار بــا سیســتم عامــل اندرویــد مــی توانیــد بــه ســرعت‬ ‫و بــه راحتــی محتــوای خــود را در صــورت نیــاز تغییــر‬ ‫دهیــد‪ .‬اگــر بخواهیــد قیمــت هــای خــود را بــه روز کنیــد‪،‬‬ ‫پیــام هــای بازاریابــی خــود را تغییــر دهیــد یــا محتــوای‬ ‫جدیــد اضافــه کنیــد‪ ،‬بــه معنــای واقعــی کلمــه فقــط چنــد‬ ‫دقیقــه طــول مــی کشــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬تــا زمانــی کــه بــه‬ ‫اینترنــت متصــل باشــید‪ ،‬مــی توانیــد بــه راحتــی از هــر‬ ‫نقطــه در سراســر جهــان بــه تابلوهــای خــود دسترســی‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫مقــرون بــه صرفــه بــودن و مقیــاس پذیــری بــرای‬ ‫مشــاغل کوچــک‬ ‫یکــی از مزایــای اصلــی ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر‬ ‫اندرویــد‪ ،‬مقــرون بــه صرفــه بــودن و مقیــاس پذیــری ان‬ ‫بــرای مشــاغل کوچــک اســت‪ .‬اندرویــد یــک پلــت فــرم‬ ‫منبــع بــاز اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه هیــچ هزینــه مجــوزی‬ ‫بــرای اســتفاده از ان وجــود نــدارد‪ .‬ایــن ویژگــی ان را بــه‬ ‫گزینــه ای مقــرون بــه صرفــه تــر بــرای مشــاغل کوچکــی‬ ‫والدین مراقب رفتار انالین فرزندان‬ ‫خود در فضای مجازی باشند‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬اســتفاده بیــش از حد فضای مجازی‪ ،‬یافتن دوســتان نامناســب‪ ،‬دسترســی‬ ‫بــه اطالعاتــی کــه شــاید هنــوز دانســتن ان هــا بــرای فرزنــدان مناســب نباشــدو‪..‬مواردی هســتند‬ ‫تبدیــل مــی کنــد کــه مــی خواهنــد تابلوهــای دیجیتــال را‬ ‫بــا بودجــه کمــی پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد بســیار‬ ‫مقیــاس پذیــر اســت و ایــن امــکان را بــه شــما مــی‬ ‫دهــد تــا بــا رشــد کســب و کار شــما بــه راحتــی ان را‬ ‫گســترش دهیــد‪ .‬اگــر بــا چنــد نمایشــگر شــروع می کنیــد‬ ‫و می خواهیــد بعــدا ً مــوارد بیشــتری را اضافــه کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــدون تعویــض زیرســاخت های موجــود ایــن‬ ‫کار را انجــام دهیــد‪ .‬ایــن ویژگــی نیــز ان را بــه یــک راه‬ ‫حــل بســیار انعطــاف پذیــر تبدیــل مــی کنــد کــه مــی توانــد‬ ‫بــا کســب و کار شــما رشــد کنــد‪.‬‬ ‫افزایش تجربه خرید مشتریان‬ ‫شــما مــی توانیــد از ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد‬ ‫بــرای بهبــود تجربــه خریــد مشــتریان بــه روش هــای‬ ‫مختلــف اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬مــی توانیــد از‬ ‫ان بــرای مــوارد زیــر اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫• محصــوالت ویترینــی‪ :‬از تابلوهــای دیجیتــال بــرای‬ ‫نمایــش محصــوالت بــه صــورت تعاملــی و جــذاب‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬مــی توانیــد از ان بــرای ارائــه اطالعــات‬ ‫محصــول و نمایــش تصاویــر و فیلــم هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫• ایجــاد حــس فوریــت‪ :‬بــرای ایجــاد حــس فوریــت‬ ‫و تشــویق مشــتریان بــه خریــد محصــوالت قبــل از‬ ‫اتمــام موجــودی‪ ،‬از تابلوهــای دیجیتــال اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد از ان بــرای نمایــش تایمرهــای شــمارش‬ ‫معکــوس و پیام هایــی ماننــد «تــا زمانــی کــه موجــود‬ ‫اســت» اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫دســتورالعمل ها را ارائــه دهیــد‪ :‬از تابلوهــای‬ ‫•‬ ‫دیجیتــال بــرای ارائــه مســیرها اســتفاده کنیــد و بــه‬ ‫مشــتریان کمــک کنیــد راه خــود را در فروشــگاه شــما‬ ‫پیــدا کننــد‪ .‬مــی توانیــد از ان بــرای نمایــش نقشــه هــا‬ ‫و مســیرها و ذخیــره اطالعاتــی ماننــد ســاعات کاری و‬ ‫جزئیــات تمــاس اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد بــه دلیــل تطبیــق‬ ‫پذیــری و مقــرون بــه صرفــه بــودن بــه گزینــه ای محبــوب‬ ‫تــر تبدیــل مــی شــود‪ .‬ایــن یــک راه عالــی بــرای رســاندن‬ ‫پیــام شــما بــه بیــرون اســت و مــی توانــد متناســب بــا‬ ‫نیازهــای خــاص شــما تنظیــم شــود‪ .‬اگــر بــه دنبــال راهــی‬ ‫موثــر و مقــرون بــه صرفــه بــرای تبلیــغ کســب و کار خــود‬ ‫هســتید‪ ،‬ســاینیج دیجیتــال مبتنــی بــر اندرویــد ارزش‬ ‫توجــه دارد‪.‬‬ ‫کــه والدیــن بایــد هنــگام اســتفاده از فضــای مجــازی توســط فرزنــدان مراقب باشــند‪.‬‬ ‫ی گفــت‪ :‬در ســال های اخیر‪ ،‬خصوصــا بعــد از شــروع بیمــاری کرونــا‬ ‫ســرهنگ احســان بهمن ـ ‬ ‫دسترســی بــه فضــای مجــازی بــرای کــودکان و نوجوانــان راحــت تــر شــده اســت‪ .‬در کنــار تمــام‬ ‫مزایایــی کــه تکنولــوژی و اینترنــت بــه وجــود مــی اورد یــک ســری نگرانــی ها و مشــکالت نیز برای‬ ‫خانــواده هــا می توانــد بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬والدیــن نقــش اساســی و اصلــی در حفــظ امنیــت کــودکان در برابــر اســیب ها و‬ ‫تهدیــدات فضــای مجــازی برعهــده دارنــد و برایــن اســاس انهــا بایــد ســطح دانــش و اگاهــی خــود‬ ‫را بــاال ببرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬والدیــن بایــد مراقــب رفتــار انالیــن فرزنــدان خــود بــوده و بــا‬ ‫نظارت دقیق و کنترل شــده و همچنین اســتفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی بر فعالیت انها‬ ‫درفضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی همچنیــن در خصــوص اســتفاده فرزنــدان از بازی هــای انالیــن نیــز‬ ‫گفت‪:‬خانواده هــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نماینــد کــه برخــی از بازی هــای انالیــن نیازمند تعامل‬ ‫و چــت بــا ســایر بازیکنــان می باشــند‪ ،‬لــذا انهــا نبایــد اطالعــات شــخصی خــودرا در بازی هــای‬ ‫انالیــن گروهــی بازگــو نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــه والدیــن عزیــز خصوصــا ًکســانی کــه دانش امــوز مقطــع ابتدایــی دارنــد نیــز هشــدار داد‪:‬‬ ‫تــا ضمــن بــاال بــردن ســواد رســانه ای خــود‪ ،‬حتی المقدور در زمان اســتفاده فرزندشــان از اینترنت‬ ‫و فضــای مجــازی در کنــار انهــا باشــند و همچنیــن بــه انهــا امــوزش دهند ‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــا وجــود فوایــد باالیــی کــه اینترنــت در ســطح دانــش و زندگــی‬ ‫فرزنــدان دارد‪ ،‬کنتــرل نوجــوان در اینترنــت یکــی از مســائل مهمــی اســت کــه باید بــه ان پرداخته‬ ‫شــود‪ .‬بــه نوعــی جامعــه مــا ایــن روزهــا نیــاز بــه بهبــود فرهنــگ اســتفاده از اینترنــت در ســنین‬ ‫مختلف دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بهمنــی گفــت‪ :‬خانواده هــای محتــرم می تواننــد درصــورت مواجهــه و وقــوع‬ ‫هرگونــه مشــکل در فضــای مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده ای کــه متهــم بــا اگهــی‬ ‫فــروش تجهیــزات و لــوازم ســاختمانی در یکــی از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی موجــب ضــرر مالــی یکــی از‬ ‫شــهروندان شــده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫«ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬فــردی کــه بــه دلیــل عــدم رعایــت نکات‬ ‫ایمنــی درخصــوص خریــد اینترنتــی امــن و عــدم احــراز‬ ‫هویــت و اعتبــار فروشــنده از وی کالهبــرداری مالــی‬ ‫شــده بــود بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی وارد‬ ‫پلیــس فتــا شــد و اعــام داشــت متحمــل ضــرر مالــی‬ ‫شــده ام و در ایــن خصــوص تقاضــای رســیدگی دارم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در بررســی کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا مشــخص گردیــد شــاکی قصــد خریــد‬ ‫اسانســور را داشــته اســت و از طریق اگهی ســایت دیوار‬ ‫بــا فروشــنده اشــنا شــده و مبلــغ یــک میلیــارد و ششــصد‬ ‫میلیــون ریــال بابــت ســفارش اسانســور بــه حســاب‬ ‫فروشــنده واریــز کــرده اســت و در ادامــه فروشــنده‬ ‫تجهیــزات اسانســور را بصــورت ناقــص بــرای وی ارســال‬ ‫کــرده اســت و اکنــون بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت کاالی‬ ‫مذکــور شــاکی قــادر بــه خریــد دوبــاره اسانســور و یا تکیل‬ ‫تجهیــزات ناقــص موجــود نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا متهــم‬ ‫کــه ســاکن اســتان دیگــری بــود را شناســایی کردنــد و‬ ‫طــی مراجعــه و مواجهــه حضــوری شــاکی و متهــم در‬ ‫پلیــس فتــا اســتان ایــام هــردو بــه توافــق رســیدند و‬ ‫پــس از طــی مهلــت زمانــی مقــرر فروشــنده مابقــی‬ ‫نواقــص را بــرای خریــدار ارســال کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یعقوبــی توصیــه کــرد‪ :‬شــهروندانی کــه قصــد‬ ‫خریــد اینترنتــی دارنــد حتمــا اعتبــار ســایت و یــا هویــت‬ ‫فروشــنده را احراز نمایند و نظرات کاربران را نیز بررســی‬ ‫کننــد و حتــی االمقــدور امــکان مراجعــه حضــوری را نیــز‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬همچنیــن می توانیــد هرگونــه فعالیــت‬ ‫مجرمانــه در فضــای مجــازی را از طریــق نشــانی ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫گزارشــات مردمــی گــزارش کنیــد‪.‬‬ ‫کالهبردار پیامکی لب‬ ‫به اعتراف گشود‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر داد که‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از طریــق جعــل پیامــک ســامانه‬ ‫ثنــا نمــوده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید نظام موســوی در تشریح این خبر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از شــهروندان بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی‬ ‫بــه ایــن پلیــس مراجعــه و بیــان داشــت پیامکــی حــاوی‬ ‫ابالغیــه قضایــی بــرای وی ارســال شــده کــه بــا کلیــک بــر‬ ‫روی لینــک و وارد کــردن مشــخصات کارت بانکــی مبلــغ‬ ‫‪ 10‬میلیــون تومــان از حســاب وی کســر گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا شــکایت شــاکی مراتــب بــه قیــد‬ ‫فوریــت در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار‬ ‫گرفــت و مشــخص گردیــد متهــم یــک جــوان‪ 20‬ســاله‬ ‫بــوده کــه مبالــغ واریــزی را بــه حســاب مــادر خــود انتقــال‬ ‫و تبدیــل بــه ارز دیجیتــال نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تشــریح کــرد‪ :‬متهــم دستگیرشــده فاقــد هرگونــه‬ ‫ســابقه کیفــری بــود بــا تکمیــل تحقیقــات پلیســی بــه‬ ‫مرجــع قضائــی معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی در ادامــه افــزود‪ :‬مهمتریــن عامــل‬ ‫پیشــگیری از ایــن نــوع کالهبــرداری‪ ،‬افزایــش اگاهــی‬ ‫در ایــن خصــوص اســت بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه‬ ‫پیامک هــای ناشــناس کــه دارای لینــک هســتند توجــه‬ ‫نکنیــد و دقــت داشــته باشــید کــه هیچ ســازمان رســمی و‬ ‫حاکمیتی از جمله قوه قضائیه با شــماره های شــخصی‬ ‫بــرای شــما پیامــک ارســال نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه مــردم هشــدار داد‪ :‬در صــورت دریافــت پیامکهــای‬ ‫مشــکوک و حــاوی لینــک پرداخــت بــه هیــچ وجــه بــر روی‬ ‫لینــک کلیــک نکنیــد بلکــه بــا مراجعــه بــه ســایت رســمی‬ ‫مربوطــه‪ ،‬نســبت به بررســی صحــت پیامک دریافتــی اقدام‬ ‫نماییــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ســایت رســمی ابالغیــه قضایــی ثنا‬ ‫( ‪ ) eblagh.adliran.ir‬مــی باشــد کــه در نمونــه کالهبــردای‬ ‫ذکــر شــده بــا اســتفاده از همــان نــام در دامنــه دیگــری بــه‬ ‫ایــن شــکل اعــام ( ‪ ) adliran . ws‬مــی شــود ‪.‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای اببندان روستای جعفراباد گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪ -692‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-692‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/03‬رجب‪/‬‬ ‫‪03 - 2023‬‬ ‫‪/25 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫چهار شنبه ‪1401//1111//05‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستای هدف گردشگری‬ ‫قلعه قافه پایین‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافت ســنتی ومتراکم‬ ‫اســت‪ .‬و از جملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان «روســتای‬ ‫هــدف گردشــگری» شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪-1‬وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‬ ‫«قلعه قافــه پاییــن» از روســتاهای توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرستان مینودشت و در استان گلستان است‪ .‬این واژه در اصل‬ ‫قلعــه قــاف بــوده ولــی بعــدا ًبــه دالیلــی قلعــه قافــه تغییــر پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬زیــرا ایــن روســتا در منطقـه ای مرتفــع قــرار داشــته و بــه دلیل‬ ‫ارامــش حاکــم بــر ان بــه قٌلــه قــاف کــه النــه ســیمرغ بــوده شــباهت‬ ‫داشــته اســت ‪.‬روســتائیان معتقدنــد قلعــه قافــه نــام قلعـه ای بــوده‬ ‫در قلعــه قافــه پاییــن کــه از ‪ 3‬طــرف بــه بریدگی هــای عمیــق و از یک‬ ‫طــرف بــه ارتفاعــات بلنــد ختــم مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــازی هــای محلــی دوزیــن ‪:‬از بــازی هــای ایــن منطقــه مــی تــوان بــه‬ ‫هفــت ســنگ ‪ ،‬یــه قولــدو قــل ‪ ،‬یــه لنگــه بــازی ‪ ،‬طنــاب کشــی ‪،‬بــا‬ ‫جیســتانک‪ ،‬گرگــم و گلــه مــی بــرم ‪ ،‬بــازی گلــه چــران‬ ‫بــازی گلــه چــران ‪ :‬بــازی گلــه چــران کــه فصــل بهــار و پاییــز و در‬ ‫زمــان پشــم پینــی انجــام مــی شــد‪ .‬در ایــن فصــول پــدر مادرهــا بــه‬ ‫پشــم چینــی مــی رفتنــد و بچــه هــا بــا هــم جمــع مــی شــدند و یــک‬ ‫دایــره تشــکیل میدادنــد‪ .‬مثــا ‪ 10‬دختــر دســت هــم را مــی گرفتنــد‬ ‫و یــک دایــره تشــکیل مــی دادنــد و یــک مــادر بــزرگ یــا همــان ننــه‬ ‫وســط دایــره قــرار مــی گرفــت و چوپــان دور دایــره در حالــی کــه‬ ‫دســتمالی در دســت داشــت و شــعر گلــه چرانــم رو مــی خوانــد دور‬ ‫میــزد‪ .‬چوپــان مــی خوانــد ‪ ،‬گلــه چرانــم گلــه رو – مــن مــی چرانــم گله‬ ‫رو گلــه از راه امــده چریــده و چــاق امــده ‪ ،‬اهــای ننــه ‪ ،‬اهــای ننــه‬ ‫در ایــن جــا ننــه مــی گویــد جــان ننــه ‪ ،‬چوپــان مــی گویــد یــک گوســفند‬ ‫چــاق و چلــه مــی خــوام ‪ ،‬ننــه مــی گویــد یکــی از همیــن گوســفندها‬ ‫را ببــر‪ .‬هــر کجــا کــه شــعر تمــام شــود همــان گوســفند را بــا دســتمال‬ ‫مــی زنــد و دنبــال خــودش مــی بــرد‪ .‬همیــن شــعر را دوبــاره می خوانند‬ ‫و تکــرار مــی کننــد تــا گلــه ننــه تمــام شــود‪.‬‬ ‫چوب پا یا ( لَل َکانو ) ‪:‬‬ ‫تعداد بازیکنان ‪ :‬به تعداد دلخواه‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬تمرکــز ‪،‬تعــادل و مهــارت در راه رفتــن بــا چــوب‬ ‫‪،‬قــدرت عضالنــی پــا‬ ‫چــون در زمــان قدیــم کوچــه هــا اســفالت نبــود و مــردم‬ ‫هــم مجبــور بودنــد از گل و الی داخــل کوچــه هــا عبــور نماینــد بــه‬ ‫فکــر ســاختن وســیله ای بــه نــام «چولنــگ» افتادنــد‪ .‬ایــن وســیله به‬ ‫ارتفــاع ‪ 2‬متــر مــی باشــد و پاهــای افــراد بــر روی جــای پــای مشــخص‬ ‫شــده قــرار مــی گیــرد‪ .‬ایــن بــازی در مســافت معینی انجــام می گیرد‪.‬‬ ‫بازیکنــان پشــت خــط قــرار گرفتــه و بــا ســوت داور شــروع بــه راه رفتن‬ ‫می کننــد هــر بازیکنــی کــه توانســت زودتــر مســافت را طی کنــد برنده‬ ‫اعــام می شــود ‪ .‬در حیــن بــازی اگــر هــر کــدام از بازیکنــان تعــادل‬ ‫خود را از دســت بدهند از دور بازی خارج می شــوند (چوب پا) چوب‬ ‫بلنــد باریــک کــه ضمائــم چوبــی بــا میــخ بــر ان کوفتــه شــده و ایــن‬ ‫ضمائــم محــل اتــکائ پاهاســت و اطفــال بــر ان بر شــوند و بــراه روند‪.‬‬ ‫چلیک ‪،‬چلیک‪:‬‬ ‫تعداد بازیکنان ‪ 2 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 11‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬تقویــت عضالت دســت ‪،‬ســرعت عمــل و هماهنگی‬ ‫و همکاری‬ ‫شــرح بــازی ‪ :‬ابتــدا بازیکنــان بــه دو گــروه تقســیم مــی شــوند و هــر‬ ‫گــروه بــرای خــود ســر گــروه انتخــاب می کنــد و دو اجــر را بــه فاصلــه‬ ‫معیــن مقابــل هــم مــی گذارنــد و چوب کوتاهــی به اندازه ‪ 20‬ســانتی‬ ‫متــر روی اجــر می گذارنــد و بعــد بــا چــوب دیگــر کــه تقریبــا ‪ 50‬تــا‬ ‫‪ 70‬ســانتی متــر اســت بــه چــوب ضربــه می زننــد و ســعی می کننــد‬ ‫بــا همــان ضربــه ‪،‬چــوب کوچــک را بــه طــرف بــاال و جلــو هدایــت‬ ‫نماینــد‪ .‬بعــد از هــر پرتــاب مســافت طی شــده چوب کوچک‪ ،‬توســط‬ ‫چــوب بلنــد اندازه گیــری می شــود ‪.‬وقتــی همــه بازیکنان‪،‬ایــن عمــل را‬ ‫تکــرار نمودنــد گروهــی کــه امتیــازش بیشــتر باشــد برنــده می شــود ‪.‬‬ ‫بازی گیلدارک‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ 4 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 10‬تا ‪ 13‬سال‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬هماهنگــی بیــن چشــم و دســت ‪ ،‬ســرعت عمــل و‬ ‫چابکــی ‪ ،‬تقویــت عضــات دســت ‪،‬همــکاری و همیــاری‬ ‫شــرح بــازی ‪:‬بازیکنــان بــه دو گــروه مســاوی تقســیم مــی شــوند کــه‬ ‫بــه قیــد قرعــه یــک گــروه دارنــده تــوپ و گــروه دیگــر دارنــده چــوب‬ ‫مــی شــوند ‪ .‬گروهــی کــه تــوپ در دســت دارنــد ان را بــه طــرف گــروه‬ ‫مقابــل پرتــاب مــی کنــد و یکــی از افــراد ایــن گروه که چوب در دســت‬ ‫دارد بــا چــوب ضربــه زده و ان را بــه طــرف گــروه دارنــده تــوپ بــاز مــی‬ ‫گردانــد و ان گــروه بایــد ســعی کنــد قبــل از برخــورد تــوپ بــه زمین ان‬ ‫را در هــوا بگیــرد اگــر موفــق بــه انجــام ان شــدند برنــده هســتند و در‬ ‫دور بعــدی جــای گــروه هــا بــا هــم عــوض می شــود اما اگر نتوانســتند‬ ‫دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫مهم ترین شرط برای رفع‬ ‫مشکل کم ابی شناخت عمیق‬ ‫از ماهیت اقلیمی ایران است‬ ‫دانشــیار دانشــکده جغرافیــای دانشــگاه تهــران گفــت‪ :‬شــناخت عمیــق از‬ ‫ماهیــت اقلیمــی ایــران مهم تریــن شــرط بــرای رفــع مشــکل کم ابــی و مدیریــت‬ ‫مصــرف اب اســت البتــه شــناخت ماهیــت اقلیمــی ســرزمین به تنهایــی کافــی‬ ‫نیســت؛ بلکــه ایــن اگاهــی بایــد در تصمیم گیری هــا و برنامه هــای اجرایــی‬ ‫بخــش اب به صــورت جــدی لحــاظ شــود‪.‬‬ ‫علی اکبــر شمسـی پور افــزود‪ :‬مهم تریــن اقــدام و شــرط بــرای مدیریــت مصــرف‬ ‫اب شــناخت عمیــق مــردم و به ویــژه مســئوالن و تصمیم گیــران و مدیــران‬ ‫منابــع اب از ماهیــت اقلیمــی ایــران و اگاهــی از ایــن موضــوع کــه به هرحــال‬ ‫ســرزمین مــا در منطق ـه ای خشــک واقــع شــده‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬البتــه تنهــا شــناخت ایــن موضــوع کافــی نیســت؛ بلکــه‬ ‫ایــن اگاهــی بایــد در سیاســت گذاری ها و اجــرای برنامه هــا نیــز لحــاظ شــود‪.‬‬ ‫ضمــن انکــه در مدیریــت ســرزمینی بایــد بــه علــم و دانشــگاه بهــای الزم و کافــی‬ ‫داده شــود و نخبگان علمی بتوانند راهکارهای مناســبی را پیشــروی مســئوالن‬ ‫و برنامه ریــزان قــرار دهنــد به گونـه ای کــه رونــد چرخــه اب دچــار اختــال نشــود‬ ‫و منتظــر بارش هــا به عنــوان مســکنی بــرای رفــع مشــکل کم ابــی نباشــیم‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران‪ ،‬اقلیــم را ســامانه ای پیچیــد ه دانســت کــه از‬ ‫مولفه های گوناگون نظیر اتمســفر‪ ،‬لیتوســفر‪ ،‬هیدروســفر و بیوســفر تشــکیل‬ ‫ش بیــن ایــن مولفه هــا و بازخــورد بیــن انهــا شــرایط‬ ‫می شــود کــه برهم کنــ ‬ ‫اقلیمــی یــک منطقــه را شــکل می دهــد‪.‬‬ ‫شمس ـی پور ادامــه داد‪ :‬نخســتین نکت ـه ای کــه دررابطه بــا اقلیم شناســی بایــد‬ ‫موردتوجــه قــرار بگیــرد‪ ،‬ایــن اســت کــه منطقــه موردمطالعــه در کــدام بخــش‬ ‫از کــره زمیــن قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــران در منطقــه ای واقــع شــده اســت کــه‬ ‫نــوار بیابانــی کــره زمیــن قــرار دارد؛ بنابرایــن مهم تریــن مخاطــره ای کــه اقلیــم‬ ‫ســرزمینی ایــران بــا ان مواجــه اســت‪ ،‬خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫وی خشــکی و کم ابــی را مهم تریــن ویژگــی اقلیمــی ایــران و البتــه تهــران‬ ‫به عنــوان بخشــی از ایــن اقلیــم دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــران در یــک‬ ‫منطقــه گــذر بیــن مناطــق حــاره ای و معتدلــه بــا بارش هــای فــراوان واقــع‬ ‫شــده اســت به گونــه ای کــه در عیــن خشــک و کــم اب بــودن‪ ،‬تحت تاثیــر‬ ‫ناهنجاری هــای اقلیمــی نظیــر بارش هــای سیل اساســت و نمونــه ان را در‬ ‫تابســتان امســال بــا بارش هایــی کــه از طریــق مونســون های جنــوب اســیا وارد‬ ‫کشــور شــد‪ ،‬مشــاهده کردیــم‪.‬‬ ‫دانشــیار دانشــکده جغرافیــای دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه در چنیــن‬ ‫شــرایطی‪ ،‬وقــوع خشکســالی و بارش هــای سیل اســا کامــا ً قابــل پیش بینــی‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ســال های اخیــر کــه نظریــه تغییــر اقلیــم بــا تاکیــد بــر‬ ‫گرمایــش جهانــی مطــرح شــده اســت‪ ،‬مــا شــاهد رونــد افزایــش دمایــی کــره‬ ‫زمیــن بودیــم و بــه عبارتــی بیــان انــرژی در کــره زمیــن در طوالنی مــدت‬ ‫به صــورت کلــی مثبــت بــوده و در ‪ ۱۰۰‬ســال گذشــته بــه طــور متوســط ‪۰.۷۹‬‬ ‫درجــه افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫م ناهنجاری هایــی اســت کــه‬ ‫شمســی پور گفــت‪ :‬یکــی از اثــار ایــن تغییــر اقلیــ ‬ ‫به صــورت نوســان های بارشــی اتفــاق می افتــد و فراوانــی ایــن رخدادهــا در طــول ‬ ‫ســال های گذشــته افزایش یافتــه اســت به گونــه ای کــه در یــک ســال شــاهد‬ ‫بارش هــای سیل اســا و بالفاصلــه در ادامــه شــاهد یــک ســال بــدون بــارش هســتیم‪.‬‬ ‫م ناهنجاری هایی است‬ ‫یکی از اثار این تغییر اقلی ‬ ‫که به صورت نوسان های بارشی اتفاق می افتد‬ ‫ل سال های گذشته‬ ‫و فراوانی این رخدادها در طو ‬ ‫افزایش یافته است به گونه ای که در یک سال‬ ‫شاهد بارش های سیل اسا و بالفاصله در ادامه‬ ‫شاهد یک سال بدون بارش هستیم‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه منطقــه گــذر بــودن ایــران یــک ویژگــی دارد کــه چهارفصــل‬ ‫بــودن را شــامل می شــود و امــکان تولیــد محصول هــای متنــوع در مناطــق‬ ‫مختلــف کشــور را فراهــم می کنــد و ایــن تنــوع اقلیمــی‪ ،‬موجــب تنــوع پوشــش‬ ‫گیاهــی‪ ،‬تنــوع زیســتی و زیســتگاه ها‪ ،‬تنــوع معیشــتی‪ ،‬تنــوع ســکونت ها و‬ ‫فرهنگ هــا می شــود کــه از ایــن ویژگــی تاکنــون اســتفاده مناســبی صــورت‬ ‫نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان کــرد‪ :‬از طرفــی بــه دلیــل ماهیــت اقلیمــی‬ ‫ایــران و قرارگرفتــن در یــک منطقــه گــرم و خشــک‪ ،‬بارگذاری هــای صنعتــی‪،‬‬ ‫فعالیت هــای کشــاورزی و جمعیتــی متناســب بــا تــوان اکولوژیکــی ســرزمین‬ ‫انجــام نشــده اســت و اثــار ان را در تبدیــل تاالب هــا بــه مرداب هــا و‬ ‫خشک شــدن دریاچه هــا مشــاهده می کنیــم‪.‬‬ ‫شمســی پور بــا بیــان اینکــه یکــی از دالیــل پدیدامــدن شــرایط کنونــی‪،‬‬ ‫فاصله گرفتــن مراکــز تصمیم گیــری و اجرایــی و صنعتــی بــا دانشــگاه و‬ ‫تصمیم گیری هــای جزیــره ای اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬پیش بینی هــای اقلیمــی کــه بــر‬ ‫اســاس مدل هــای گــردش عمومــی جــو توســط چهــار شــرکت جهانــی انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬نشــان می دهــد کــه خشکســالی و افزایــش دمــای هــوا از چالش هــای‬ ‫جدیــد در ســطح خاورمیانــه اســت به گونـه ای کــه متوســط افزایــش جهانــی دمــا‬ ‫در ســال های اینــده چهــار درجــه امــا بــرای منطقــه خاورمیانــه بیــن ‪ ۵.۵‬تــا ‪۶‬‬ ‫درجــه بــراورد و در کنــار ایــن موضــوع‪ ،‬افزایــش گــرد و غبارهــا بــه دلیــل کاهــش‬ ‫ســطح اب هــای ســطحی در ایــن منطقــه پیش بینــی می شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!