روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 690 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 690

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 690

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 690

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪185 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫روزنامه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫‪ 03‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/23-‬ژانویه‪ /30-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪690 :‬‬ ‫الیحه حفظ کرامت زنان‬ ‫در انتظار تصویب نهایی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫پیش رو اینده بسیار‬ ‫روشنی می بینم‬ ‫تسهیالت ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫ریال برای زنان‬ ‫فناور‬ ‫‪4‬‬ ‫صدرشکایت هایمردمی‬ ‫عدم رعایت بهداشت در‬ ‫نانوایی هاست‬ ‫‪5‬‬ ‫اجاره کارت جرم‬ ‫است و پیگرد قانونی گرگان را بهتر بشناسیم‬ ‫به همراه دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪690‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫انچــه کــه دولــت بــرای اشــتغال یــک میلیــون وعــده داده بــود‪ ،‬اکنــون با توجه به مســتندات حدود یک میلیون محقق شــده‬ ‫اســت؛ البته این کافی نیســت و همه دســتگاه ها برای اشــتغال باید کمک کنند‪.‬‬ ‫مــا هــم تولیــد خــودروی بــا کیفیــت‪ ،‬و هــم واردات بــرای رفــع کمبودهــا را در بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬مــورد توجــه قــرار دادیــم‪ .‬از روز‬ ‫تصویــب طــرح واردات خــودرو در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‪ ،‬کار ایین نامه نویســی و اقدام بــرای واردات خــودرو اغاز‬ ‫شــده و تاخیــری در ایــن موضــوع وجــود نداشــته اســت‪.‬‬ ‫راهبــرد دشــمن ایجــاد یــاس در دل مــردم بــه ویــژه جوانــان اســت و می خواهــد شــرایط را بــرای مــردم ســخت کنــد و مــا بایــد‬ ‫تــاش کنیــم پیــام همــه تصمیمــات و اقدامــات دولــت و اظهــارات نماینــدگان مجلــس و بخش هایــی کــه دغدغــه نظــام و‬ ‫مــردم را دارنــد‪ ،‬پیــام امیدبخشــی بــرای جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫هزینه هــا یــک بخشــی مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد اســت کــه در ســال جــاری حقــوق و دســتمزد افزایــش پیــدا کــرد و‬ ‫بخشــی هــم مربــوط بــه ‪ ۱۵۰‬همتــی اســت کــه از هدفمنــدی امــده و در ایــن قــرار گرفتــه اســت وگرنــه اگــر بخواهیــم اصل ان‬ ‫را حســاب کنیــم هزینــه بیشــتر از ‪ ۲۲ ،۲۱‬درصــد نخواهــد شــد امــا وقتــی انهــا را هــم کنــار ان قــرار می دهیــم عــدد افزایــش‬ ‫پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫پیش رو اینده‬ ‫بسیار روشنی‬ ‫می بینم‬ ‫رئیس جمهــور پرهیــز از اســتقراض از بانــک مرکــزی و‬ ‫تنخــواه و نیــز تحقــق درامدهــا در ســال ‪ ۱۴۰۲‬را دو ویژگــی‬ ‫الیحــه بودجــه ســال اینــده عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تحقــق رشــد اقتصــادی چهــار درصــدی از موفقیت هــای‬ ‫دولــت در ســال جــاری بــود کــه ایــن سیاســت در ســال اینده‬ ‫نیــز تــداوم مــی یابــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه «ســید ابراهیــم رئیســی» در جلســه بررســی‬ ‫کلیــات الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬کل کشــور در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا تشــریح شــرایط کشــور اظهــار داشــت‪ :‬بایــد‬ ‫شــکرگزار خداونــد بزرگــوار باشــیم کــه بــا وجــود همــه‬ ‫دشــمنی ها‪ ،‬توطئــه هــا و فکرهــا حضــور مــردم و مشــارکت‬ ‫ملــت صبــر و بردبــاری مــردم باعــث شــد دشــمن نــاکام شــود‪.‬‬ ‫رئیســی ادامــه داد‪ :‬اینکــه دشــمنان مــی خواهنــد بخــش‬ ‫قابــل توجهــی از حاکمیــت مــا را مــورد ســرزنش قــرار بدهنــد‬ ‫بــه دلیــل موفقیــت مــا اســت؛ هیــچ ارتشــی و هیــچ نیــروی‬ ‫مســلح ای بــه میزانــی کــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‬ ‫بــا تروریســم مقابلــه و شــر تروریس ـت ها را از ســر منطقــه‬ ‫کوتــاه کــرد‪ ،‬تــاش نکــرده اســت؛ ایــن موضــوع را هــم‬ ‫ارتش هــای کشــورهای منطقــه و هــم مقامــات عالــی در‬ ‫سراســر منطقــه معتــرف هســتند کــه ســپاه در برخــورد بــا‬ ‫تروریســم نقــش اول را داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬در همیــن مــدت کوتــاه بارهــا‬ ‫مســئوالن بــه مــا گفتنــد کــه اگــر ســپاه نبــود و اگــر حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی و مجاهــدت هــای ســپاه نبــود‪ ،‬اکنــون‬ ‫شــرایط در کشــور مــا و منطقــه بــه شــکل دیگــری بــود‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از ســپاه اظهــار داشــت‪ :‬کســانی کــه امــروز‬ ‫مــی خواهنــد ایــن ســپاه مقتــدر را مــورد ســرزنش قــرار‬ ‫دهنــد بــه دلیــل ایــن حرکــت انقالبــی در مبــارزه با تروریســم‬ ‫نقــش افرینــی از تــاش انهــا تــاش مذبوحانــه اســت مانند‬ ‫محاســبات قــرن محکــوم بــه شکســت اســت‪.‬‬ ‫به رشد اقتصادی ‪ ۴‬درصدی رسیده ایم‬ ‫رئیــس جمهــور در ادامــه بــا ارایه اماری از شــرایط اقتصادی‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬امســال تمــام تــاش دولــت بــر ایــن بــود‬ ‫کــه رشــد اقتصــادی محقــق شــود‪ .‬در دهــه ‪ ۹۰‬مشــکالت‬ ‫بســیاری در ایــن رابطــه داشــتیم امــا امســال شــاهد رشــد‬ ‫اقتصــادی ‪ ۴‬درصــدی هســتیم‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی‪ ،‬رشــد بیــش از پنــج درصــدی تولیــد‬ ‫تجهیــزات را متذکــر شــد و گفــت ‪ :‬بــا وجــود همــه تحریم هــا‬ ‫شــاهد افزایــش تولیــد میعانــات گازی هســتیم و دولــت‬ ‫توانســته بــا خنثی ســازی تحریم هــا بــه منابــع ارزی دســت‬ ‫پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی پرهیز از اســتقراض از بانک مرکزی را سیاســت دولت‬ ‫در ســال جــاری و ســال اینــده برشــمرد و اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود افزایــش یارانه هــای نقــدی‪ ،‬امســال دچــار اســتقراض‬ ‫نشــدیم و ایــن از موفقیــت دولــت اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی رشــد ســرمایه گــذاری و کاهشــی شــدن‬ ‫نــرخ تــورم و رشــد تولیــد را از دیگــر دســتاوردهای دولــت‬ ‫در ســال جــاری برشــمرد و افــزود‪ :‬هــم اکنــون شــاهد رشــد‬ ‫تجهیــزات و ابــزار تولیــد بــه میــزان ‪ ۵۵‬درصــد هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــه تصویــب اعطــای کاالبــرگ الکترونیــک بــه خانوارهــا در‬ ‫قانــون بودجــه امســال اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬زیرســاخت ها برای‬ ‫انجــام ایــن کار در اســتان هــا امــاده شــده اســت و گــزارش ان‬ ‫بــه زودی بــه مجلــس و مــردم ارایــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور تــاش بــرای تحقــق درامدهــا در حــوزه نفــت‬ ‫و مالیــات بویــژه فــرار مالیاتــی را از دیگــر رویکردهــای دولــت‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬تــاش شــده تا درامدهــای مالیاتی دولت‬ ‫بــه طــور کامــل محقــق شــود‪.‬‬ ‫تحقــق مطالبــات بیــش از ‪ ۱۰‬ســال اقشــار مختلــف در‬ ‫دولــت ســیزدهم‬ ‫رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای انجــام کارهایــی‬ ‫کــه بــاالی ‪ ۱۰‬ســال اجــرای انهــا بــه تاخیــر افتــاده بــود‪ ،‬بــه‬ ‫تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری و رتبــه هــای بنــدی‬ ‫معلمــان و بازنشســتگان اشــاره کــرد کــه بــا وجــود همــه‬ ‫محدودیــت هــای بودجــه ای محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی بــه موفقیــت هــای در حــوزه صنعــت هــم‬ ‫گریــزی زد و گفــت‪ :‬ارزش افــزوده بخــش صنعــت در ‪ ۶‬مــاه اول‬ ‫ســال معــادل ‪ ۵‬درصــد بــوده کــه از ســال ‪ ۹۶‬تاکنون بی ســابقه‬ ‫اســت؛ رشــد بخــش صنعــت معــادل ‪ ۴.۹‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه ارزش افــزوده بخــش معــدن در ‪۶‬‬ ‫فصــل متوالــی منفــی ‪ ۷‬دهــم درصــد بــوده بــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫اکنــون ایــن شــاخص معدنــی مثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی شــاخص تولیــد شــرکت هــای صنعتــی و معدنــی و‬ ‫بورســی در پاییــز امســال را بــا رشــد ‪ ۶‬تــا ‪ ۷‬درصــد اعــام کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــاخص در گذشــته‬ ‫صفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور بــه افزایــش تولیــدات صنعتــی مانند خــودرو‬ ‫اشــاره کــرد و ایــن امــار را ارایــه کــرد کــه در تولیــد انــواع‬ ‫ســواری رشــد ‪ ۱۳‬درصــدی‪ ،‬وانــت ‪ ۵۴‬دردصــدی‪ ،‬اتوبــوس‬ ‫و مینــی بــوس و ون ‪ ۱۵۷‬درصــد بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی ایــن را هــم اضافــه کــرد کــه تولیــدات‬ ‫پتروشــیمی ‪ ۸‬درصــد و تولیــدات لــوازم خانگــی ‪ ۳۷‬درصــد‬ ‫رشــد داشــته اســت‪ .‬همچنیــن احــراز رتبــه هفتــم تولیــد‬ ‫فــوالد در جهــان در ابــان مــاه امســال از نشــانه هــای رشــد‬ ‫تولیــد در ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور تصریــح کــرد کــه دربــاره تولیــد گام هــای‬ ‫خوبــی برداشــته مــی شــود کــه نشــان دهنــد اراده ای اســت‬ ‫کــه بایــد تولیــد در کشــور رشــد کنــد و ســخنی کــه رهبــری‬ ‫ســال هــا بــه عنــوان شــعار ســال در کشــور اعــام کرده انــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه افزایــش ‪ ۱۷‬درصــد ارزش تجــارت کشــور‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهــه و افزایــش ‪ ۱۹‬درصــدی ارزش صــادرات غیــر‬ ‫نفتــی اشــاره کــرد و ایــن مــوارد را نشــان دهنــده رشــد و‬ ‫پیشــرفت دانســت‪.‬‬ ‫تحقق وعده دولت در اشتغال یک میلیونی‬ ‫رئیس جمهــور دربــاره اشــتغال گفــت‪ :‬انچــه کــه دولــت برای‬ ‫اشــتغال یــک میلیــون وعــده داده بــود‪ ،‬اکنــون بــا توجــه بــه‬ ‫مســتندات حــدود یــک میلیــون محقــق شــده اســت؛ البتــه‬ ‫ایــن کافــی نیســت و همــه دســتگاه هــا بــرای اشــتغال بایــد‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی ایــن را هــم گفــت‪ :‬نســبت بــه حــوزه‬ ‫کشــاورزی رشــد ‪ ۱۷‬درصدی تولید غالت را داشــتیم و بهبود‬ ‫وضعیــت تجــاری در بخــش صــاردارات هــم از ‪ ۱۶‬میلیــون‬ ‫تــن بــه حــدود ‪ ۲۰‬میلیــون تــن افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افزایــش ‪ ۶۰‬درصــدی خریــد تصمینــی گنــدم و افزایــش‬ ‫‪ ۷۱‬درصــدی شــرکت هــای دانــش بنیــان بخــش کشــاورزی‬ ‫را متذکــر شــد و گفــت ‪ :‬در حــوزه تولیــد و دانــش بنیــان در‬ ‫بخــش کشــاورزی بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد رشــد شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان را داشــتیم‪.‬‬ ‫چهار مساله اساسی مردم و برنامه دولت‬ ‫ت را‬ ‫رئیس جمهــور مســکن‪ ،‬معیشــت‪ ،‬خــودور و ســام ‬ ‫چهــار مســاله اساســی مــردم دانســت و گفــت کــه دولــت‬ ‫عــاوه بــر بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬و برنامــه هفتــم توســعه‪ ،‬بــرای انهــا‬ ‫برنامــه کوتاه مــدت دارد و تاکیــد کــرد «وضعیــت در اینــده‬ ‫نزدیــک حتمــا ًمتفــاوت خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی اظهــار داشــت‪ :‬راهبــرد دشــمن ایجــاد‬ ‫یــاس در دل مــردم بــه ویــژه جوانــان اســت و می خواهــد‬ ‫شــرایط را بــرای مــردم ســخت کنــد و مــا بایــد تــاش کنیــم‬ ‫پیــام همــه تصمیمــات و اقدامــات دولــت و اظهــارات‬ ‫نماینــدگان مجلــس و بخش هایــی کــه دغدغــه نظــام و‬ ‫مــردم را دارنــد‪ ،‬پیــام امیدبخشــی بــرای جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫اینده را بسیار روشن می بینم‬ ‫رئیس جمهــور گفــت‪ :‬اینــده را بســیار روشــن مــی بینــم و‬ ‫امارهــای همــه نهادهــای ذی ربــط از رشــد اقتصــادی‪ ،‬رشــد‬ ‫ل حکایــت دارد‪.‬‬ ‫تولیــد‪ ،‬رشــد ســرمایه گذاری و رشــد اشــتغا ‬ ‫ایت اللــه رئیســی اظهــار داشــت‪ :‬دشــمن نمی خواهــد‬ ‫پیشــرفت کشــور را ببیننــد و مــا بــا کار و تــاش و همدلــی‬ ‫ص رشــد را ارتقــا می بخشــیم و زمینــه یــاس و ناامیدی‬ ‫شــاخ ‬ ‫را از بیــن مــی بریــم و دشــمن را نــاکام خواهیــم گذاشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نســبت بــه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬کــه در کمیســیون‬ ‫تلفیــق بررســی شــد و اکنــون در صحــن مجلــس مطــرح‬ ‫اســت‪ ،‬تــاش شــده سیاسـت های کلــی برنامه هفتــم مورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد؛ ســند ملــی امایــش ســرزمینی در جهــت‬ ‫توزیــع امکانــات‪ ،‬ســند ملــی دولــت مردمــی هــم در ایــن‬ ‫الیحــه مــورد تاکیــد و توجــه قــرار گرفتــه و از درج احــکام‬ ‫غیرمرتبــط بــا بودجــه اجتناب شــده اســت‪ .‬احــکام دائمی در‬ ‫بودجــه نیامــده و احــکام ســنواتی به صــورت جداگانــه ارائــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مختصات بودجه ‪ ۱۴۰۲‬به روایت ایت الله رئیسی‬ ‫رئیس جمهــور تصریــح کــرد‪ :‬در این الیحه شــفافیت و درج‬ ‫تمــام منابــع و مصــارف در ســقف بودجــه کل کشــور مــورد‬ ‫تاکیــد قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بهبــود معیشــت مــردم‪ ،‬عدالــت‬ ‫در پرداخت هــا‪ ،‬کاهــش تــورم‪ ،‬صرفه جویــی در هزینه هــا‪،‬‬ ‫حمایت از بازار ســرمایه‪ ،‬افزایش ســهم درامدهای مالیاتی‬ ‫از طریق مودیان جدید‪ ،‬مســائل مربوط به حوزه بهداشــت‬ ‫و درمــان و مهمتــر از همــه رشــد اقتصــادی و موضــوع مهــم‬ ‫اشــتغال مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬نکتــه دیگــر‪ ،‬فعــال‬ ‫شــدن صندوق هــای عدالــت و پیشــرفت در تمــام اســتان ها‬ ‫بــرای اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام و اســتفاده از درامدهــای‬ ‫اســتانی است‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی اظهــار داشــت‪ :‬نکتــه دیگــر تامیــن یارانــه‬ ‫نقــدی یــا کاالبرگ هــای الکترونیــک اســت کــه معــادل ‪۳۶۰‬‬ ‫همــت در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬تامیــن یارانــه نــان‪ ،‬رشــد‬ ‫متوســط ‪ ۲۰‬درصــدی حقــوق شــاغالن و بازنشســتگان و‬ ‫پیش بینــی حداقــل حقــوق بــه میــزان ‪ ۷‬میلیــون تومــان‪،‬‬ ‫معافیت هــای مالیاتــی درامدهــای ماهیانــه تــا ‪ ۷‬میلیــون‬ ‫تومــان‪ ،‬کاهــش تعرفه هــای گمرکــی نهاده هــای دامــی‬ ‫و کاالهــای اساســی از چهــار درصــد بــه یــک درصــد و‬ ‫پیش بینــی بــرای واردات خــودرو از دیگــر موضوعــات مــورد‬ ‫توجــه در الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا هــم تولیــد خــودروی بــا کیفیــت‪ ،‬و هــم‬ ‫واردات بــرای رفــع کمبودهــا را در بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬مــورد توجــه‬ ‫قــرار دادیــم‪ .‬از روز تصویــب طــرح واردات خــودرو در مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام‪ ،‬کار ایین نامه نویســی و اقــدام‬ ‫بــرای واردات خــودرو اغــاز شــده و تاخیــری در ایــن موضــوع‬ ‫وجــود نداشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه تخصیــص ‪ ۳۱‬هــزار میلیــارد تومان‬ ‫بــرای ایجــاد اشــتغال در اســتان ها از طریــق صنــدوق عدالــت‬ ‫و پیشــرفت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــرای هــر اســتان هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان تنخــواه در نظــر گرفتــه شــده و مــازاد درامدهــای حقــوق‬ ‫دولتــی اســتان مثــل معــادن و دیگــر درامدهــای دولــت بــرای‬ ‫کمــک بــه اشــتغال و پایــان یافتــن تمــام پروژه هــای نیمه تمــام‬ ‫اختصــاص پیــدا کــرده اســت‪ .‬افزایــش اعتبــارات تملــک دارایــی‬ ‫ســرمایه ای بــه میــزان ‪ ۲۶‬درصــد‪ ،‬پیش بینــی تامیــن ســرمایه از‬ ‫محــل تهاتــر دارایی هــا و تهاتــر نفــت بــرای تولیــد و پیش بینــی‬ ‫‪ ۵۴۰‬همــت ســرمایه گذاری بــرای شــرکت های دولتــی نکتــه‬ ‫مهمــی اســت‪.‬‬ ‫با وجود افزایش یارانه های‬ ‫نقدی‪ ،‬امسال دچار استقراض‬ ‫نشدیم و این از موفقیت‬ ‫دولت است‬ ‫ایت اللــه رئیســی ادامــه داد‪ :‬کاهــش ‪۷‬درصــدی مالیــات‬ ‫واحدهــای تولیــدی‪ ،‬اختصــاص ‪ ۱۵‬همــت ســهام دولــت بــه‬ ‫صنــدوق تثبیــت ســرمایه کــه کمــک بزرگــی بــه بــازار ســرمایه‬ ‫می کنــد‪ ،‬رشــد ‪ ۴۳‬درصــدی اعتبــارات بخــش ســامت‪،‬‬ ‫اختصــاص ‪ ۱۰‬درصــدی از منافــع هدفمنــدی بابــت یارانه هــا‬ ‫دارو از نــکات دیگــر مــورد توجــه در بودجــه اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬رشــد ‪ ۴۳‬درصــدی اعتبــارات بخش ســامت‪،‬‬ ‫اختصــاص ‪ ۱۰‬درصــد از منابــع هدفمنــدی بابــت یارانــه دارو‪ ،‬در‬ ‫حــوزه مســکن و حمــل و نقــل تامیــن منابع مالــی برای حمایت‬ ‫از ســاخت مســکن‪ ،‬تامیــن زمیــن مــورد نیــاز بــرای پروژه هــای‬ ‫احــداث مســکن و تخفیــف مالیاتــی بــرای پروژه هــای نهضــت‬ ‫ملــی مســکن پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی عنــوان کــرد‪ :‬همــه تمــام تــاش مــا هــم‬ ‫امســال و هــم بــرای ســال ‪ ۱۴۰۲‬تــاش مــا بــر ایــن بــوده‬ ‫اســت کــه مغایرتــی میــان درامدهــا و هزینه هــا نباشــد زیــرا‬ ‫کســری بودجــه امــر پســندیده ای نیســت و مجلــس و دولت‬ ‫ان را نمی پســندند و اثــار تورمــی هــم دارد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬ریســک در منابــع بــه حداقــل برســد‬ ‫درامــد بــه نحــوی تعریــف شــده اســت کــه ریســک ان‬ ‫حداقلــی باشــد‪ .‬البتــه ممکــن اســت اتفاقــات پیش بینــی‬ ‫نشــده ای بیفتــد امــا تــاش شــده ریســک حداقــل باشــد‪.‬‬ ‫ســعی کرده ایــم تکالیــف بانک هــا را در بودجــه امســال بــه‬ ‫حداقــل ممکــن برســانیم‪ .‬مدیریــت بــر بودجــه‪ ،‬مدیریــت‬ ‫بانک هــا‪ ،‬مدیریــت بــازار ســرمایه از نــکات مــورد تاکیــد در‬ ‫ایــن بودجــه اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی بیــان کــرد‪ :‬از نکاتــی کــه نماینــدگان به ان‬ ‫توجــه دارنــد ایــن اســت کــه مــا از ‪ ۴۰‬درصــد صندوق توســعه‬ ‫ملــی در بودجــه نیاوردیــم‪ .‬منابــع بــرای بودجــه امســال از‬ ‫ســنواتی اســت کــه مــا ایــن ‪ ۴۰‬درصــد را الیحــه بودجــه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫نیاوردیــم در ســنوات گذشــته دیگــران می اوردنــد شــما بــه‬ ‫خاطــر داریــد کــه یکــی از منابــع مهــم بــرای دولــت از ایــن ‪۴۰‬‬ ‫درصــد اســتفاده می کردنــد امــا مــا ایــن را ذکــر نکردیــم و در‬ ‫منابــع بودجــه هــم نیاوردیــم کــه نکتــه قابــل توجهــی اســت‪.‬‬ ‫امار بیانگر رشد همه جانبه در کشور است‬ ‫رئیــس جمهــور عنــوان کــرد‪ :‬اینکــه ســوال می کننــد بودجــه‬ ‫نســبت بــه درامدهــا چگونــه افزایــش پیــدا کــرده اســت بــه‬ ‫ایــن شــکل اســت کــه مالیــات مربــوط بــه مودیــان جدیــد و‬ ‫کســانی اســت کــه فــرار مالیاتــی می کننــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی دربــاره اینکــه چــرا هزینه هــا افزایــش‬ ‫دارد هــم موضــوع قابــل توجهــی اســت و برخی هــا ســوال‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬هزینه هــا یــک بخشــی مربــوط بــه حقــوق‬ ‫و دســتمزد اســت کــه در ســال جــاری حقــوق و دســتمزد‬ ‫افزایــش پیــدا کــرد و بخشــی هــم مربــوط بــه ‪ ۱۵۰‬همتــی‬ ‫اســت کــه از هدفمنــدی امــده و در ایــن قــرار گرفتــه اســت‬ ‫وگرنــه اگــر بخواهیــم اصــل ان را حســاب کنیــم هزینــه‬ ‫بیشــتر از ‪ ۲۲ ،۲۱‬درصــد نخواهــد شــد امــا وقتــی انهــا را هــم‬ ‫کنــار ان قــرار می دهیــم عــدد افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امیــدوارم بــا مــدد الهــی و بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن شــاخص هایی کــه عــرض کــردم کــه نشــان دهنده رشــد‬ ‫اســت بدانیــد وضعیــت ارز‪ ،‬طــا و بســیاری از گرانی هــا در‬ ‫کشــور کاهشــی خواهــد شــد‪ .‬مــا به رغــم همــه القــا کــردن‬ ‫یــاس و ناامیــدی کــه از ســوی دشــمنان صــورت می گیــرد‬ ‫یــا برخــی تردیدهــا کــه می خواهنــد بــه جامعــه القــا کننــد‬ ‫بــا توجــه بــه منابــع و ظرفیتــی و منابــع انســانی کارامــدی‬ ‫و همــکاری امــروز دولــت و مجلــس وجــود دارد در اجــرای‬ ‫منویــات رهبــر انقــاب و انچــه خواســت مــردم اســت اینــده‬ ‫را بســیار روشــن می بینیــم‪.‬‬ ‫ایت الله رئیســی افزود‪ :‬همه امارهای ارائه شــده از ســوی‬ ‫مرکــز امــار‪ ،‬بانــک مرکــزی و مرکــز پژوهش هــای مجلــس‬ ‫نشــان دهنده رشــد در کشــور اســت؛ انچــه مــا می بینیــم در‬ ‫رشــد اقتصــادی‪ ،‬رشــد ســرمایه گذاری‪ ،‬رشــد تولیــد و رشــد‬ ‫اشــتغال همــه شــاخص رشــد را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫راهبرد دشمن برای یاس افرینی را خنثی می کنیم‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دشــمن نمی خواهــد رشــد و پیشــرفت‬ ‫ملــت ایــران را ببینــد‪ ،‬افــزود‪ :‬یقیــن بدانیــد بــا اراده پوالدینــی‬ ‫و مشــارکتی کــه مــردم دارنــد و همتــی کــه همــه مخلصیــن در‬ ‫دولــت‪ ،‬مجلــس و همــه کارگــزاران در سراســر کشــور دارند‪ ،‬این‬ ‫رشــد را ارتقــا می بخشــیم و زمینــه هرگونــه ناامیــدی و یــاس را‬ ‫در جامعــه از بیــن می بریــم و در ایــن عرصــه هــم دشــمن ماننــد‬ ‫ت خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫عرصه هــای دیگــر ناامیــد و شکس ـ ‬ ‫ایت اللــه رئیســی بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه همــکاری‬ ‫مجلــس و دولــت بــرای رفع نواقص و شــبهات الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬و تنظیــم یــک ســند مالــی قابــل اتــکا بــرای کشــور‪،‬‬ ‫خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس گفــت‪ :‬پیام بودجــه به همه‬ ‫فعــاالن اقتصــادی‪ ،‬بــازار‪ ،‬ســرمایه گذاران‪ ،‬کارافرینــان بایــد‬ ‫پیــام امیدبخــش و مثبتــی باشــد و احساســمان ایــن باشــد‬ ‫کــه فعالیــت و تــاش در کشــور مضاعــف شــده و امیــد را در‬ ‫کشــور روزبـه روز شــاهد باشــیم و ایــن تصویب هــا‪ ،‬اقدامات‬ ‫و تصمیم هــا بتوانــد امیــد را روزبـه روز افــزون کنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه ‪ 03‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪690‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫هاست اشتراکی چیست؟‬ ‫و ایا باید از ان استفاده کرد؟‬ ‫زنان به خاطر جنسیت مورد اعمال‬ ‫زور و تضییع حق قرار گرفته اند‬ ‫وظیفــه حاکمیــت ایــن اســت کــه در ســه ســطح قانون گــذاری‪،‬‬ ‫اجــرا و قضــا تدابیــری بیندیشــد کــه از بــروز و ظهــور خشــونت ‬ ‫و رفتارهــای اسیب رســان پیشــگیری شــود و قربانیــان یــا افــراد‬ ‫بزه دیــده از خشــونت مــورد حمایــت قــرار گیرنــد و عامــل یــا‬ ‫عامــان خشــونت را تحــت تعقیــب قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫الیحه حفظ کرامت زنان‬ ‫در انتظار تصویب نهایی‬ ‫الیحــه حفــظ کرامــت زنــان در برابــر خشــونت حــدود ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫اســت کــه در انتظــار تصویــب نهایــی و اقدامــات اساســی بــرای‬ ‫اجرایــی شــدن و کاهــش مشــکالت بانــوان در برابــر انــواع‬ ‫خشــونت اســت‪.‬‬ ‫اینکــه پــس از گذشــت ‪ ۱۰‬ســال هنــوز ایــن الیحــه بــه تصویــب‬ ‫نرســیده بــه عنــوان یکــی از مطالبــات و خواســته های جــدی‬ ‫بانــوان اســت تــا ضمــن حفــظ کرامــت انــان‪ ،‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از خشــونت علیــه بانــوان نیــز اقدامــات اساســی انجــام شــود‪.‬‬ ‫جزییاتی از اقدامات الزم برای این الیحه‬ ‫متــن اولیــه الیحــه حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان در برابــر‬ ‫خشــونت‪ ،‬در معاونــت امــور زنــان و خانــواده دولــت دهــم تهیــه‬ ‫و تدویــن و جهــت تصویــب بــه دولــت ارســال شــد امــا نظــر بــه‬ ‫ماهیــت قضایــی ان در جلســه کمیســیون لوایــح از دســتور کار‬ ‫دولــت خــارج شــد‪.‬‬ ‫ایــن الیحــه دوبــاره در دولــت یازدهــم در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت و بــا تشــکیل ‪ ۴‬کارگــروه تخصصــی‪ ،‬متــن ان بازخوانــی‪،‬‬ ‫اصــاح و تکمیــل و ســپس اســفند ســال ‪ ۹۵‬بــرای تصویــب‬ ‫تقدیــم دولــت شــد‪.‬‬ ‫الیحــه بــا تصمیــم دولــت مــورخ ‪ ۲۶‬اردیبهشــت ســال ‪ ۹۶‬از‬ ‫کمیســیون لوایــح دولــت نظــر بــه ماهیــت قضایــی ان بــه قــوه‬ ‫قضاییــه ارجــاع شــد تــا ان قــوه نظــر موافــق خــود را در مــواد‬ ‫مربوطــه اعــام کنــد و از اردیبهشــت ‪ ۹۶‬تــا شــهریور ‪ ۹۸‬الیحــه‬ ‫حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت در قــوه قضاییــه مانــد و‬ ‫نهایتــا بــا پیگیــری دولــت و تشــکیل جلســات مشــترک بــا قــوه‬ ‫قضاییــه بــا عنــوان الیحــه حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان در‬ ‫برابــر خشــونت بــه دولــت بازگشــت‪.‬‬ ‫کمیســیون لوایــح دولــت ایــن الیحــه را در دســتور قــرار داد و‬ ‫طــی جلســات متعــدد بــا دعــوت از نماینــدگان دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی و قضایــی ذیربــط و کارشناســان و صاحبنظــران مرتبــط‪،‬‬ ‫متن الیحه را بررســی‪ ،‬اصالح‪ ،‬تکمیل و تصویب کرد‪ ،‬ســپس‬ ‫الیحــه حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت در‬ ‫دی مــاه ‪ ۹۹‬بــه تصویــب هیــات دولــت نیــز رســید و تقدیــم‬ ‫مجلــس شــورای اســامی شــد‪.‬‬ ‫ایــن الیحــه پــس از حــدود ‪ ۵‬مــاه کــه از ســوی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اعــام وصــول نمی شــد‪ ،‬بــا پیگیری هــای مجدانــه‬ ‫دولــت باالخــره در تاریــخ ‪ ۲۹‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬اعــام وصــول و‬ ‫بــا قیــد یــک فوریــت بــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس‬ ‫ارجــاع شــده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون پــس از گذشــت ایــن مــدت دوبــاره معاونــت امــور زنــان‬ ‫و خانــواده ریاســت جمهــوری بــه جــدی دنبــال تصویــب و در‬ ‫نهایــت اجــرای ایــن الیحــه اســت تــا رونــد اجرایــی ان در دولــت‬ ‫ســیزدهم بــا توجــه بــه اهمیــت دادن بــه جایــگاه واقعــی بانــوان‬ ‫نهایــی شــود‪.‬‬ ‫تسریع در روند تصویب الیحه حفظ کرامت زنان‬ ‫معــاون امــور زنــان و خانــواده‪ ،‬بــا اشــاره بــه الیحه حفظ کرامت‬ ‫زنــان در برابــر خشــونت کــه بــه حمایــت از زنــان می پــردازد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از قوانیــن و لوایــح بــرای حمایــت از‬ ‫زنــان‪ ،‬الیحــه حمایــت از کرامــت بانــوان اســت‪ .‬ایــن الیحــه از‬ ‫‪ ۱۰‬ســال پیــش در کــش و قــوس اســت و هنــوز بــه تصویــب‬ ‫نهایــی نرســیده اســت کــه امیدواریــم رونــد تصویــب ان هــر چه‬ ‫ســریع تر انجــام شــود‪.‬‬ ‫انســیه خزعلــی بــا بیــان اینکــه ‪ ١۵‬الیحــه و اصالحیــه را در‬ ‫دســت تدویــن داریــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬الیحــه حفــظ کرامــت و‬ ‫حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت بــه مجلــس رفتــه‪ ،‬در ایــن‬ ‫راســتا بــا نماینــدگان مجلــس جلســاتی هــم برگــزار شــده و ایــن‬ ‫الیحــه بــا دو فوریــت در دســتور مجلــس قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــرای ایــن الیحــه مذاکراتــی انجام داده شــده اســت تا با فوریت‬ ‫در دســتور کار مجلــس قــرار گیــرد؛ البتــه بــا توجــه بــه اینکــه‪۱۰‬‬ ‫ســال اســت کــه بــرای تصویــب و اجــرا معطــل مانــده اســت‬ ‫امیدواریــم بــا رایزنی هــای صورت گرفته‪ ،‬شــاهد ســرعت بخشــی‬ ‫بــه طــرح ایــن الیحــه در مجلــس شــورای اســامی باشــیم‪.‬‬ ‫کاظــم غریب ابــادی معــاون امــور بین الملــل قــوه قضاییــه‬ ‫و دبیــر ســتاد حقــوق بشــر نیــز اخیــرا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســتاد بــه منظــور حفــظ و ارتقــاء هرچــه بیشــتر حقــوق زنــان‪،‬‬ ‫پیشــنهادهایی برای اصالح الیحه «ارتقای امنیت و پیشــگیری‬ ‫و حمایــت از زنــان در برابــر اســیب ها» به کمیســیون اجتماعی‬ ‫و هیــات رئیســه مجلــس ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫اقدامات مثبت مجلس برای تصویب الیحه‬ ‫رئیــس فراکســیون زنــان و خانــواده مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیــز پیشــتر اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اقدامــات مثبتــی کــه‬ ‫دربــاره الیحــه حفــظ کرامــت و حمایت از زنان در برابر خشــونت‬ ‫در کمیســیون های تخصصــی مجلــس صــورت گرفتــه‪ ،‬قــرار‬ ‫اســت ایــن الیحــه بــه زودی بــه صحــن علنــی مجلــس بــرود‪.‬‬ ‫فاطمــه قاســم پور افــزود‪ :‬فراینــد بررســی الیحــه حفــظ‬ ‫کرامــت و حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت‪ ،‬در کمیســیون‬ ‫اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی بــه پایــان رســیده اســت و‬ ‫در کمیســیون تخصصــی‪ ،‬وضعیــت بررســی نهایــی و تکمیــل‬ ‫شــده دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد داده شــده مــواردی بــه الیحــه‬ ‫اضافــه شــود؛ افــزود‪ :‬پــس از برگــزاری جلســه ای بــه همیــن‬ ‫منظــور اینــده در کمیســیون های تخصصــی‪ ،‬ســپس الیحــه بــه‬ ‫صحــن علنــی مجلــس شــورای اســامی تحویــل داده شــود‪.‬‬ ‫رئیــس فراکســیون زنــان و خانــواده مجلــس شــورای اســامی‬ ‫دربــاره پیــش بینــی زمــان نهایــی شــدن ایــن الیحــه در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی و اینکــه چــه زمانــی بــه صحــن علنــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی خواهــد رفــت‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬امیدواریــم بــا‬ ‫تالش هایــی کــه در کمیســیون های تخصصــی بــرای بــه نتیجــه‬ ‫رســیدن ایــن الیحــه انجــام شــده اســت در اینــده ای نزدیــک در‬ ‫صحــن علنــی مجلــس مطــرح و در نهایــت بــه تصویب برســد تا‬ ‫زمینــه اجرایــی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫زنــان بــه خاطــر جنســیت مــورد اعمــال زور و تضییــع حــق قــرار‬ ‫گرفته انــد‬ ‫اکنــون ایــن الیحــه تمــام مراحــل قانونــی و قضایــی الزم را‬ ‫گذرانــده اســت کــه امیدواریــم بــا حمایــت ویــژه نماینــدگان‬ ‫مــردم در مجلــس شــورای اســامی بــه زودی شــاهد تصویــب‬ ‫ایــن الیحــه در صحــن علنــی مجلــس باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر بررس ـی های امــور حقوقــی معاونــت ریاســت‬ ‫جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده نیــز در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار حــوزه زنــان و خانــواده ایرنــا گفــت‪ :‬زنان صرفــا به خاطر‬ ‫جنســیت خــود مــورد اعمــال زور و تضییــع حــق قــرار گرفته انــد‬ ‫و ایــن امــر کــه در اغلــب مــوارد از ســوی جنــس مخالــف صــورت‬ ‫می گیــرد‪ ،‬حســب مــورد بــه اســیب های جســمی‪ ،‬جنســی‪،‬‬ ‫روانــی‪ ،‬اقتصــادی و محرومیــت زن از حقــوق حقــه خــود منجــر‬ ‫می شــود و گاه جنبــه شــخصی داشــته و گاه بــه شــکل عمومــی‬ ‫چهــره می نمایانــد‪.‬‬ ‫رقیه ســادات مومــن تصریــح کرد‪ :‬این خشــونت سیســتماتیک‬ ‫بــر همــه جنبه هــای زندگــی زنــان از ســامت و امنیــت فــردی ‬ ‫انهــا تــا ســامت جســم و روان کودکان شــان تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فــارغ از امــار رســمی یــا غیررســمی‪ ،‬انــواع‬ ‫خشــونت علیــه زنــان‪ ،‬فراگیــری جهانــی کوویــد ‪ ۱۹‬و اثــار فــردی‬ ‫و اجتماعــی ان همچنیــن تحــوالت اجتماعــی اخیــر در ایــران از‬ ‫عوامــل مهــم تاثیرگــذار بــر افزایــش توجــه بــه مســاله خشــونت‬ ‫علیــه زنــان در ســطوح خــرد و کالن بوده انــد‪.‬‬ ‫وظیفــه حاکمیــت ایــن اســت کــه در ســه ســطح قانون گــذاری‪،‬‬ ‫اجــرا و قضــا تدابیــری بیندیشــد کــه از بــروز و ظهــور خشــونت ‬ ‫و رفتارهــای اسیب رســان پیشــگیری شــود و قربانیــان یــا افــراد‬ ‫بزه دیــده از خشــونت مــورد حمایــت قــرار گیرنــد و عامــل یــا‬ ‫عامــان خشــونت را تحــت تعقیــب قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امــر دربــاره گروه هــای اســیب پذیر کــه‬ ‫بــه تبــع ایــن اســیب پذیری در برابــر رفتارهــای اسیب رســان در‬ ‫موقعیــت ضعیف تــری قــرار دارنــد‪ ،‬اهمیتــی دو چنــدان دارد؛‬ ‫بنابرایــن حاکمیــت موظــف اســت در ذیــل ایــن حمایــت عــام‬ ‫از همــه مردمــان‪ ،‬حمایت هــای خــاص را بــرای گروه هــای‬ ‫جمعیتــی اســیب پذیر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫حــق امنیــت فــردی زنــان در برابــر رفتارهــای اسیب رســان‬ ‫براســاس اصــل ‪ ۲۱‬قانــون اساســی‬ ‫مومــن اظهــار داشــت‪ :‬بنــد یــک اصــل ‪ ۲۱‬قانــون اساســی‬ ‫دولــت را موظــف کــرده اســت کــه زمینه هــای الزم را بــرای رشــد‬ ‫شــخصیت زن و تحقــق حقــوق مــادی و معنــوی او فراهــم کنــد‬ ‫کــه مهمتریــن حــق در ایــن زمینــه‪ ،‬حــق امنیــت فــردی زنــان در‬ ‫برابــر رفتارهــای اسیب رســان اســت‪.‬‬ ‫مومــن بــا اشــاره بــه اصــل دهــم قانــون اساســی بــه عنــوان‬ ‫عالی تریــن قانــون کــه همــه قوانیــن و مقــررات‪ ،‬روش هــا‬ ‫و رویه هــای مــا بایــد بــر مبنــای هنجارهــای درج شــده در ان‬ ‫نظــم پیــدا کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــر اســاس ایــن اصــل‪ ،‬همــه قوانیــن‪،‬‬ ‫مقــررات و برنامه ریزی هــا بایــد در راســتای انسجام بخشــی بــه‬ ‫روابــط خانوادگــی باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا‪ ،‬یکــی از مــوارد مســئولیت‬ ‫معاونــت رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده رصــد و نظارت‬ ‫بــر وضعیــت زنــان و سیاســت گذاری و برنامه ریــزی دربــاره‬ ‫کاهــش اســیب های موجــود در ایــن عرصــه اســت‪ .‬وجــود‬ ‫خلاهایــی در ســطح هنجارهــا و ســاختارها بــرای مقابلــه بــا‬ ‫خشــونت از مســائل مهمــی اســت کــه ایــن معاونــت همــواره بــا‬ ‫ان درگیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫تدوین لوایح متعدد در راستای حفظ کرامت زنان‬ ‫مدیــرکل دفتــر بررس ـی های امــور حقوقــی معاونــت ریاســت‬ ‫جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن معاونــت‬ ‫از بدو تاســیس همواره این مســاله را مدنظر داشــته و حســب‬ ‫تحــوالت مختلــف تاکنــون اقدامــات و فعالیت هــای متنوعــی‬ ‫در عرصــه حمایــت از زنــان ارائــه داده اســت کــه مهمتریــن‬ ‫انهــا تدویــن الیحــه حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان در برابــر‬ ‫خشــونت بــوده اســت‪.‬‬ ‫مومــن افــزود‪ :‬عــاوه بــر پیگیری هــای جــدی و همــکاری‬ ‫معاونــت بــا مجلــس شــورای اســامی دربــاره بــه ســرانجام‬ ‫رســاندن الیحــه حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت‪ ،‬اداره‬ ‫حقوقــی ایــن معاونــت در راســتای حفــظ کرامــت زنــان لوایــح‬ ‫متعــددی را در دســت تدویــن دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از ایــن لوایــح شــامل الیحــه تعییــن‬ ‫تکلیــف اشــخاص فاقــد اوراق هویتــی بــا محوریــت زنــان و‬ ‫کــودکان مشــمول ایــن موضــوع اســت کــه بــا همــکاری جامــع‬ ‫دســتگاه های مرتبــط مشــکالت ایــن اشــخاص را رفــع کنــد‪.‬‬ ‫مومــن افــزود‪ :‬پــس از تشــکیل دولــت ســیزدهم معاونــت‬ ‫ریاســت جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده بــا تشــکیل کارگــروه‬ ‫تخصصــی بررســی الیحــه در معاونــت و تشــکیل جلســات‬ ‫هم اندیشــی و نخبگانــی و جلســات هماهنگــی دســتگاهی‬ ‫و فراقــوه ای‪ ،‬بــه صــورت جــدی بــه حمایــت و همراهــی بــا‬ ‫پیشــرفت الیحــه پرداخــت‪.‬‬ ‫در نهایــت ایــن معاونــت بســته جامــع حمایتــی الیحــه را که شــامل‬ ‫مجموعه اســناد پشــتیبان فقهی‪ ،‬حقوقی و قضایی تهیه شــده در‬ ‫ادوار گذشــته و دولت ســیزدهم‪ ،‬پیشــینه ارا و نظرات درباره الیحه‬ ‫از ابعــاد مختلــف و مجموعــه تحلیل هــا و پیشــنهادات اخــذ شــده از‬ ‫صاحبنظــران ایــن عرصــه بــود‪ ،‬تهیــه و تدویــن و تقدیــم کمیســیون‬ ‫اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در مجلــس شــورای اســامی نیــز معاونــت زنــان‬ ‫ذیــل کارگــروه تخصصــی تشــکیل شــده در ایــن بــاره مشــارکت‬ ‫فعــال داشــت و تاکنــون ‪ ۲‬جــدول تطبیقــی پیشــنهادی و‬ ‫اصالحــی دربــاره الیحــه تقدیــم مجلــس کــرده اســت کــه‬ ‫امیدواریــم بــا همــکاری خــوب نماینــدگان ایــن الیحــه بــه‬ ‫ســرانجام برســد و موجبــات کاهــش و محــو اســیب های عرصــه‬ ‫زنــان را در کشــور فراهــم اورد‪.‬‬ ‫ایــن الیحــه موجــب پیشــگیری از وقــوع خشــونت علیــه زنــان‬ ‫می شــود‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬الیحــه حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان در برابر‬ ‫خشــونت کــه بــرای نخســتین بــار در نظــام حقوقــی ایــران بــه‬ ‫تعریــف خشــونت علیــه زنــان پرداختــه و انواعــی از خشــونت‬ ‫را بــه عنــوان «جــرم» قلمــداد و بــرای ان «مجــازات» در نظــر‬ ‫گرفتــه اســت و در عیــن حــال تکالیفــی را بــرای دســتگاه های‬ ‫قضایــی و اجرایــی ذی ربــط مقــرر کــرده تــا بــا جهت دهــی و‬ ‫نقش پذیــری دســتگاه های یادشــده‪ ،‬موجــب پیشــگیری از‬ ‫وقــوع خشــونت علیــه زنــان و حمایت از قربانیان این خشــونت‬ ‫را فراهــم اورده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر بررس ـی های امــور حقوقــی معاونــت ریاســت‬ ‫جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده گفــت‪ :‬ایــن الیحــه بــا وجــود‬ ‫دســتاوردهای یادشــده از خالءهــا و نواقــص عمــده رنج می برد؛‬ ‫بــه دلیــل وجــود خالءهــا و نواقــص اجــرای ایــن الیحــه بــا‬ ‫تصویــب مجلــس شــورای اســامی در برخــی مــواد‪ ،‬بــا دشــواری‬ ‫یــا برداشـت های ســلیقه ای همــراه می شــود بنابرایــن بایــد متن‬ ‫الیحه‪ ،‬در جلســات هم اندیشــی بین دولت و جلســات مرتبط‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ارتقــا و غنــای ماهــوی یابد‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگــر بــه دنبــال میزبانــی وب ســایت هســتید‪ ،‬گزینــه هــای‬ ‫زیــادی بــرای انتخــاب داریــد‪ .‬شــما مــی توانیــد یــک ســرور‬ ‫کامــل اجــاره کنیــد ‪ -‬یــک پیشــنهاد گــران قیمــت ‪ -‬یــا شــاید‬ ‫از میزبانــی مشــترک بــرای پرداخــت هزینــه هــا اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بیاییــد نگاهــی بــه میزبانــی اشــتراکی و نحــوه‬ ‫عملکــرد ان بیندازیــم‪.‬‬ ‫اینترنــت و ســرورها‪ :‬اینترنــت روی ســرورها اجــرا مــی‬ ‫شــود‪ ،‬رایانــه هــای قدرتمنــدی کــه مــی تواننــد انــواع کارهــا‬ ‫را انجــام دهنــد‪ .‬برخــی از اتصــاالت مســیر ‪ -‬یــا در مــورد‬ ‫ســرورهای ‪ ،VPN‬انهــا را تغییــر مســیر دهیــد ‪ -‬در حالــی‬ ‫کــه برخــی دیگــر فایــل هــا را ذخیــره و بازیابــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن نــوع از ســرورها میزبــان وب ســایت ها هســتند‪ ،‬کــه‬ ‫در واقــع فقــط یــک دســته کامــل از فایل هــا هســتند کــه‬ ‫بــه شــیوه ای مفیــد و زیبایی شــناختی در کنــار هــم قــرار‬ ‫گرفته اند‪.‬اگــر می خواهیــد یــک وب ســایت شــخصی خــود‬ ‫را میزبانــی کنیــد‪ ،‬شــاید فقــط بــه عنــوان یــک کارت تلفــن‬ ‫شــخصی یا برای به نمایش گذاشــتن مجموعه کارت های‬ ‫بیســبال خــود بــه دنیــا‪ ،‬بایــد راهــی بــرای میزبانــی ان پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬شــما در اینجــا چندیــن گزینــه داریــد‪ ،‬از جملــه‬ ‫تغییــر کاربــری یــک کامپیوتــر قدیمــی بــرای تبدیــل ان بــه‬ ‫ســرور‪ .‬امــا‪ ،‬بــرای اکثــر مردم‪ ،‬بیشــتر اوقات‪ ،‬اجــاره فضای‬ ‫ســرور منطقــی اســت‪.‬توجه داشــته باشــید کــه مــا گفتیــم‬ ‫«فضــای ســرور»‪ ،‬نــه فقــط «ســرور»‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫یــک ســرور کامــل را اجــاره کنیــد ‪ -‬یــا حتــی بدتــر از ان‪،‬‬ ‫بخریــد‪ ،‬ایــن یــک پیشــنهاد گــران قیمــت اســت‪ .‬نــه تنهــا‬ ‫بایــد هزینــه ســخت افــزار را بپردازیــد‪ ،‬بلکــه هزینــه هــای‬ ‫بــرق‪ ،‬خنــک کننــده و اتصــال اینترنت ســرور را نیز متحمل‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬عالوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن ماشــین هــا مــی تواننــد‬ ‫هــزاران (اگــر نــه بیشــتر) بازدیــد کننــده را بــه طــور همزمان‬ ‫اداره کننــد‪ .‬بــه همــان انــدازه کــه کارت هــای بیســبال یــا‬ ‫رزومــه شــخصی شــما جــذاب هســتند‪ ،‬نمــی تواننــد تعداد‬ ‫زیــادی از افــراد را جــذب کننــد‪ .‬دریافــت ســرور شــخصی‬ ‫خــود ماننــد اجــاره اســتادیوم یانکــی بــرای یــک بــازی لیــگ‬ ‫کوچــک اســت‪ .‬خــرج کــردن روی صندلــی هــای خالــی پول‬ ‫زیــادی اســت‪.‬‬ ‫نحــوه عملکــرد هاســت اشــتراکی‪ :‬در عــوض‪ ،‬ارائــه‬ ‫دهنــدگان میزبانــی‪ ،‬شــرکت هایــی کــه ســرورهای وب‬ ‫را اجــاره مــی کننــد‪ ،‬یــک ســرور را مــی گیرنــد و ان را بــه‬ ‫قطعــات کوچکتــر تقســیم مــی کننــد‪ .‬ســپس مشــتریان‬ ‫مختلــف می تواننــد یکــی از ایــن قطعــات را بــه جــای کل‬ ‫ان اجــاره کننــد‪ .‬ایــن یــک راه عالــی بــرای شــرکتها یــا افــراد‬ ‫کوچکتــر اســت تــا وب ســایت های خــود را بــا نــرخ مناســب‬ ‫میزبانــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن جذابیــت اصلــی میزبانــی مشــترک اســت‪ :‬ارزان‬ ‫اســت‪ .‬مــا شــاهد برنامــه هــای یــک دالری در مــاه بــرای‬ ‫شــروع ســایت هــای کوچــک بــوده ایــم‪ ،‬و حتــی ســایتهای‬ ‫متوســط مــی تواننــد انتظــار داشــته باشــند کــه کمتــر از‬ ‫‪ 100‬دالر در ســال پرداخــت کننــد‪ .‬بــرای هرکســی کــه‬ ‫مــی خواهــد کوچــک شــروع کنــد عالــی اســت‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه بزرگتــر شــدید‪ ،‬ممکــن اســت بخواهیــد بــه راه حــل‬ ‫دیگــری بروید‪.‬ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه هاســت‬ ‫اشــتراکی دارای معایبــی اســت‪ .‬اولیــن و مهم تریــن مــورد‬ ‫ایــن اســت کــه همــه کســانی کــه از یــک ســرور اشــتراکی‬ ‫اســتفاده می کننــد ‪ -‬و می تواننــد صدهــا نفــر باشــند ‪ -‬از‬ ‫یــک زیرســاخت اســتفاده می کننــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر ســایت‬ ‫دیگــری بــه طــور ناگهانــی شــاهد افزایــش شــدید ترافیــک‬ ‫باشــد‪ ،‬ایــن احتمــال وجــود دارد کــه عملکــرد ســایت شــما‬ ‫اســیب ببینــد‪.‬‬ ‫بــه ان بــه عنــوان یــک کیــک فکــر کنیــد‪ :‬خــوردن یــک‬ ‫کیــک کامــل احتمــاال شــما را بیمــار مــی کنــد‪ ،‬بنابرایــن ان‬ ‫را بــا ســه دوســت خــود بــه اشــتراک بگذاریــد‪ .‬اگــر معلــوم‬ ‫شــود کــه یکــی از ایــن ســه فــرد پرخــور اســت کــه بیشــتر‬ ‫از ســهم خــود مــی خــورد‪ ،‬بقیــه شــما در نهایــت کمتــر از‬ ‫انچــه دوســت داشــتید کیــک خواهیــد داشــت‪.‬اکثر ارائــه‬ ‫دهندگان میزبانی وب مناســب‪ ،‬پهنای باند کاربران را در‬ ‫صــورت اســتفاده بیــش از حــد یــا حتــی انتقــال یک ســایت‬ ‫شــلوغ بــه یــک ســرور متفــاوت و کمتر شــلوغ محــدود می‬ ‫کننــد‪ ،‬امــا ایــن خطــر وجــود دارد‪ .‬ایــن فقط زمــان بارگذاری‬ ‫و پهنــای بانــد نیســت کــه اســیب می بینــد‪.‬‬ ‫برخی نگرانی های امنیتی نیز وجود دارد‬ ‫امنیــت هاســت اشــتراکی‪ :‬وقتــی از هاســت اشــتراکی اســتفاده‬ ‫مــی کنیــد‪ ،‬تمــام منابــع یــک ســرور واحــد را بــه اشــتراک مــی‬ ‫گذاریــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬منطقــی اســت کــه اگــر یــک ســایت‬ ‫مــورد حملــه قــرار گیــرد‪ ،‬شــما نیــز گرمــا را احســاس خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫مهم تریــن تهدیدهــا حمــات ‪ DDoS‬هســتند کــه ســرور ســایت‬ ‫را بــا درخواســت ها غــرق می کننــد و ان را قفــل می کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫ســروری را بــا ســایتی بــه اشــتراک می گذاریــد کــه از حملــه ‪DDoS‬‬ ‫رنــج مــی بــرد‪ ،‬احتمــاال ًســایت شــما نیــز از کار مــی افتد‪.‬مســئله‬ ‫دیگر هر حمله ای اســت که بر درج اطالعات در فهرســت اصلی‬ ‫ســایت تمرکز می کند‪ ،‬مانند تزریق ‪ .SQL‬اگر «همســایه» شــما‬ ‫در ســمت دریافــت چنیــن حملــه ای قــرار دارد‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد‬ ‫فایــل هــای شــما نیــز بــه خطــر مــی افتــد‪.‬‬ ‫میزبانــی اشــتراکی در مقابــل ‪:VPS‬انصافــاً‪ ،‬ارائــه‬ ‫دهنــدگان میزبانــی وب تمــام تــاش خــود را بــرای‬ ‫جلوگیــری از ایــن نــوع حــوادث ناگــوار انجــام مــی دهنــد‪،‬‬ ‫امــا هنــوز هــم مــی تواننــد اتفــاق بیفتند‪ .‬اگــر در مــورد این‬ ‫خطــرات نگــران هســتید امــا هنــوز در موقعیتــی نیســتید‬ ‫کــه بــرای کل ســرور ایجــاد شــود‪ ،‬مــی توانیــد از یــک ســرور‬ ‫خصوصــی مجــازی یــا ‪ VPS‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪690‬‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫مقابله با عرضه ماده مخدر‬ ‫در عطاری های گرگان؛‬ ‫ پلمب سه عطاری دیگر‬ ‫در گرگان‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان از پلمــب ســه‬ ‫عطــاری دیگــر در راســتای اجــرای طــرح مقابلــه بــا‬ ‫عرضــه موادمخــدر در عطــاری هــا خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬ایــن عطــاری هــا قرصهــای‬ ‫غیرمجــاز کــه برخــی از انهــا حــاوی مــاده مخــدر‬ ‫شیشــه بــود را بــا عنــوان قرصهــای الغــری بــه‬ ‫مراجعــان مــی فروختنــد‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬ایــن عطــاری هــا پلمــب و بــرای‬ ‫مالــکان ان پرونــده قضایــی تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو از پلمــب دو قهــوه خانــه‬ ‫هــم خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن قهــوه خانــه هــم‪،‬‬ ‫مــاده مخــدر گــراس ( گُل) و تریــاک بــه مشــتریان‬ ‫فروختــه مــی شــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬در قالــب طــرح‬ ‫مقابلــه بــا عرضــه مــاده مخــدر در عطاری هــای‬ ‫گــرگان ‪ ،‬روزانــه از عطاری هــای ایــن شهرســتان‬ ‫سرکشــی مــی شــود‪.‬‬ ‫یــک مــاه پیــش هــم در گــرگان ‪ 2‬عطــاری کــه بــه‬ ‫مشــتریان خــود بــرای الغــری‪ ،‬کپســولهای حــاوی‬ ‫مــاده مخــدر شیشــه و ترامــادول‪ ،‬می فروختنــد‪،‬‬ ‫شناســیی و پلمــب شــدند‪.‬‬ ‫رییس کل دادگستری گلستان‬ ‫در ستاد عالی دهه فجر گلستان‬ ‫دهه فجر فرصتی برای‬ ‫جهاد تبیین است‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬اگــر نوجوانــان مــا‪ ،‬امــروز‬ ‫دچــار تردیدهایــی می شــوند بــه علــت قــرار گرفتن در‬ ‫فضــای مســموم رســانه های معانــد اســت و اطــاع‬ ‫کافــی از دســتاوردهای انقــاب اســامی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه انقــاب اســامی کــه ریشــه‬ ‫مردمــی دارد و بــه خوبــی بــه جوانــان نســل جدیــد‬ ‫معرفــی نشــده اســت افــزود‪ :‬متاســفانه بــا فضــای‬ ‫مســموم تبلیغــات ِ دشــمن‪ ،‬کار بــه جایــی رســید‬ ‫کــه وطن فروشــان بــه عنــوان مدافعــان وطــن‪،‬‬ ‫معرفــی مــی شــوند ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حرکــت مذبوحانــه پارلمــان اروپــا‬ ‫علیــه ســپاه‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬ســپاه ‪ ،‬حافــظ انقــاب‬ ‫اســامی و مدافــع امنیــت مــردم اســت و دهــه‬ ‫فجــر بهتریــن فرصــت بــرای بیــان دســتاوردهای‬ ‫ایــن نهــاد مردمــی و انقالبــی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۳۲۳‬کارخانــه توســط دســتگاه قضایــی گلســتان‬ ‫بازدیــد شــد و تــاش کردیــم بتوانیــم در حفــظ‬ ‫چرخــش چــرخ اقتصــادی کمــک کننــده باشــیم‪.‬‬ ‫در خراسان شمالی ‪ ۲‬هزار‬ ‫مشترک گاز پُرمصرف هستند‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفت‪ ۳۴۸ :‬هزار مشــترک در اســتان وجود دارد که‬ ‫‪ ۲‬هــزار مشــترک بــا مصــرف ماهانــه بیــش از هــزار متــر مکعــب گاز جزو پرمصرف ها هســتند‪.‬‬ ‫ســید محمــود هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مشــترکان گاز شــامل بخــش خانگــی‪ ،‬تجــاری‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬ســازمان ها و صنایــع هســتند کــه بخــش خانگــی بــا ‪ ۳۲۰‬هــزار مشــترک بیشــترین‬ ‫ســهم مصــرف را دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مشــترکان پلــکان ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬جــزو پــر مصــرف هــا محســوب مــی شــوند‬ ‫افــزود‪ :‬مشــترکان ایــن پلــکان هــا‪ ،‬هــر کــدام ماهانــه بیــش از هــزار متــر مکعــب گاز‬ ‫مصــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای مشــترکان پــر مصــرف‬ ‫قبضهــای ســنگینی صــادر خواهــد شــد و تعرفــه گاز بهــای پلــکان ‪ ۱۱‬بــه ازای مصــرف هــر‬ ‫یــک متــر مکعــب گاز‪ ،‬پنــج هــزار تومــان و پلــکان ‪ ۱۲‬بــرای مصــرف هــر یــک متــر مکعــب گاز‬ ‫مبلــغ ‪ ۶‬هــزار تومــان محاســبه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــرکت گاز بــرای مدیریــت مصــرف گاز بســته هــای تشــویقی نیــز‬ ‫مدنظــر دارد کــه مختــص مشــترکان بخــش خانگــی و تجــاری اســت کــه در صــورت اســتفاده‬ ‫بهینــه شــامل مزایایــی ویــژه مــی شــوند‪.‬‬ ‫هاشــمی بیــان کــرد‪ :‬مشــترکان خانگــی کــه بــه صــورت متعــارف و منطقــی مصــرف گاز‬ ‫طبیعــی داشــته باشــند و پاییــن تــر از حــد نصــاب زیــر ‪ ۴۰۰‬متــر مکعــب در مــاه مصــرف‬ ‫کننــد‪ ،‬گازبهــای انــان رایــگان خواهــد شــد و مشــترکان اگــر ماهانــه بیــن ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۴۵۰‬متــر‬ ‫مکعــب مصــرف گاز داشــته باشــند‪ ،‬نــرخ تعرفــه گاز بهــا بــدون تغییــر افزایــش مصــرف بــه‬ ‫معاون علمی‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان‬ ‫رئیس جمهور ‪:‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۵‬میلیارد ریال‬ ‫برای زنان فناور‬ ‫حکم قصاص قاتل شهید‬ ‫سراوانی صادر شد‬ ‫حیــدر اســیابی رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬حکــم قصــاص قاتــل شــهید ســراوانی در‬ ‫دادگاه کیفــری یــک گنبــدکاووس صــادر و پرونــده‬ ‫بــرای فرجــام خواهــی بــه دیــوان عالــی کشــور‬ ‫فرســتاده شــد ‪.‬‬ ‫شــهید ســراوانی از مامــوران انتظامــی اســتان‬ ‫گلســتان بــود کــه شــامگاه ‪ ۲۵‬شــهریور هنگام تالش‬ ‫بــرای پایــان دادن بــه نــزاع دســته جمعــی در یکــی از‬ ‫روســتاهای شهرســتان رامیــان‪ ،‬بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان رئیــس جمهــور از اعطــای تســهیالت پنــج‬ ‫میلیــارد ریالــی بــه زنــان فنــاور ایرانــی بــا بازپرداخــت ‪ ۲‬ســاله خبــر داد‪.‬‬ ‫روح اللــه دهقانــی فیروزابــادی بــه همراه همســر رئیس جمهور از نمایشــگاه توانمندیهای‬ ‫فنــاوری و نــواوری بانــوان ایرانــی بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی در حاشــیه ایــن نمایشــگاه در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬فعــاالن حــوزه دانــش‬ ‫بنیــان بــا معرفت تریــن و وطــن پرســت ترین فرزنــدان کشــور هســتند‪ ،‬انهــا افــرادی‬ ‫هســتند کــه تــوان و اســتعداد دارنــد و مــی تواننــد در هــر کشــوری حضــور داشــته باشــند‬ ‫ولــی ایســتاده انــد و بــه کشورشــان خدمــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ادامــه داد‪ :‬نمایشــگاه توانمنــدی هــای فنــاوری و نــواوری‬ ‫بانــوان ایرانــی واقعــا نمایشــگاه جذابــی اســت مخصوصــا ً از ایــن جهــت کــه متمرکــز بــر‬ ‫شــرکت هایی اســت کــه بانــوان ان را تاســیس کــرده انــد و ایــن موضــوع بــرای مــا شــیرینی‬ ‫خاصــی دارد‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی بــه بانوانــی کــه همزمــان تحصیــل و کار مــی کننــد‪ ،‬اشــاره کــرد و‬ ‫نســبت ســال گذشــته بــرای انــان محاســبه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مشــترکان پلــکان چهــارم تــا ‪ ۶‬ام نیــز گفــت‪ :‬مصــرف گاز انــان ماهانــه‬ ‫بیــن ‪ ۵۵۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬متــر مکعــب اســت نــرخ تعرفــه گاز بهــا بــرای انــان ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش‬ ‫پیــدا مــی کنــد و اگــر در پلــکان هفــت تــا ‪ ۱۰‬باشــند و مصــرف گاز انــان ماهانــه بیــن ‪۸۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۸۵۰‬متــر مکعــب باشــد نــرخ نعرفــه نســبت بــه ســال گذشــته بــا ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش‬ ‫مواجــه اســت‪.‬‬ ‫رعایت دمای رفاه برای تمامی فضاها‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه بــرودت هــوا‪ ،‬مشــترکان بایــد‬ ‫دمــای رفــاه کــه بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه اســت را رعایــت کننــد تــا جریــان گاز پایــدار باشــد و‬ ‫تمامــی خانوارهــا ازان بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫هاشــمی از امادگــی کامــل کارکنــان ایــن شــرکت در بحــران هــا خبــر داد و افــزود‪ :‬در‬ ‫بحــران اخیــر افــت فشــار گاز‪ ،‬مــردم و همچنیــن مســووالن اســتان کمــک شــایانی بــه‬ ‫شــرکت گاز کردنــد و بــدون هیــچ مشــکلی از ایــن بحــران عبــور کردیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان مصــرف گاز مشــترکان اســتان در پیــک ســرما بــه حــدود هفــت میلیــون‬ ‫متــر مکعــب رســید کــه در شــبانه روز گذشــته بــا مصــرف ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۱۵۳‬متــر مکعــب‬ ‫نزولــی شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬شــرایط جریــان گاز در ایــن اســتان‬ ‫پایــدار اســت و مشــترکان ایــن شــرکت در چنــد روز گذشــته گاز کمتــری اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫هاشــمی بیــان کــرد‪ :‬گاز هفــت صنعــت بــزرگ و ‪ ۱۱‬هــزار واحــد تجــاری و اصنــاف غیرضــرور‬ ‫واحدهــای تولیــدی ایــن اســتان همزمــان بــا بــرودت هــوا و کاهــش محســوس دمــا قطــع و‬ ‫توانســت کمــک زیــادی بــه پایــداری گاز خانگــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬جریــان گاز ایــن اســتان تنهــا از جنــوب کشــور تامیــن مــی شــود و‬ ‫در انتهــای خــط اصلــی شــبکه گازرســانی کشــور نیــز قــرار دارد کــه بــا مصــرف گاز در ســایر‬ ‫اســتان هــا بــا مشــکل مواجهــه مــی شــویم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــر یــک درجــه کاهــش دمــا دســت کــم‬ ‫بیــن ‪ ۶‬تــا هفــت درصــد مصــرف گاز طبیعــی را پاییــن مــی اورد‪ ،‬بــه گونــه ای کــه بــا ایــن‬ ‫صرفــه جویــی زمینــه مصــرف گاز طبیعــی بــرای تمامــی مشــترکان فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۷۵۲‬روســتا و ‪ ۲۵‬شــهر اســتان خراســان شــمالی از نعمــت گاز برخــوردار هســتند‬ ‫و ســهم گاز طبیعــی در تامیــن ســبد انــرژی اســتان بیــش از ‪ ۸۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل هواشناســی اســتان خراســان شــمالی دمــای هــوا در ‪ ۲‬هفتــه اخیــر‬ ‫کاهــش محســوس داشــت کــه در برخــی از مناطــق اســتان دمــا بــه زیــر ‪ ۲۴‬درجــه ســانتی گــراد‬ ‫نیــز رســید و بــرای هفتــه جــاری نیــز بــارش بــرف و کاهــش دمــا پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مصــرف گاز خانگــی در خراســان شــمالی بــا ســرمای زمســتانه و بــرودت هــوا افزایــش‬ ‫چشــمگیری یافتــه اســت و ایــن رونــد فعالیــت بســیاری از صنایــع اســتان را کنــد کــرده و‬ ‫نیــاز اســت تــا شــهروندان در ایــن فصــل مصــرف ایــن ســوخت گرانبهــا را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬انهــا در حــوزه نــواوری تاثیرگــذار هســتند‪ ،‬محصوالتــی را تولیــد کــرده انــد کــه‬ ‫برخــی از ایــن محصــوالت همــگام بــا دانــش روز دنیــا اســت‪ .‬افتخــار و حــس خوبــی داریــم‬ ‫کــه بتوانیــم بــه ایــن حــوزه کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همــه محصــوالت ارائــه شــده در ایــن نمایشــگاه جالــب هســتند ولــی‬ ‫بنــده شــخصا ً بــه حــوزه ماشــین االت کشــاورزی عالقــه دارم‪ .‬کشــور مــا در اقتصــاد دانــش‬ ‫بنیــان حــوزه کشــاورزی کمتــر توجــه کــرده اســت‪ .‬کشــاورزی یکــی از مهــم تریــن نیازهــا و‬ ‫همچنیــن جدیدتریــن ســرمایه هــای صنایــع کشــور اســت‪ ،‬ولــی متاســفانه نفــوذ فنــاوری‬ ‫در ان بســیار کــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان رئیــس جمهــور اضافــه کــرد‪ :‬اینکــه دیــدم یــک‬ ‫خانوم به همراه همسرشــان ماشــین االت کشــاورزی پیشــرفته ارزان قیمت تولید می کنند‪،‬‬ ‫بــرای مــن جالــب بــود وگرنــه همــه شــرکت ها جالــب‪ ،‬زیبــا و قابــل تقدیر هســتند‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی در پاســخ بــه اینکــه کــدام محصــول غرفــه هــای دانــش بنیــان بــرای‬ ‫شــما تعجــب اور بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا کــه در ایــن زیســت بــوم حضــور داریــم‪ ،‬از چیــزی تعجــب‬ ‫نمی کنیــم‪ .‬چیــزی کــه بــرای بنــده تعجــب اور و بیشــتر خوشــحال کننــده اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫هســت کــه ایــن افــراد و گروه هایــی کــه خانــم هســتند و کارهــای درون خانــه را هــم بــر‬ ‫عهــده دارنــد و ممکــن اســت درگیــر مســایل دیگــری نیــز داشــته باشــند‪ ،‬اینقــدر محکــم‬ ‫ایســتاده انــد و کار را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مهــم تریــن مــوردی کــه تعجــب بیننــدگان ایــن جمــع را برمی انگیــزد همــت‬ ‫و غیــرت ایــن افــراد اســت‪.‬‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن معاونــت‬ ‫تســهیالتی دارد کــه در اختیــار شــرکت هــا بــرای توســعه قــرار می دهــد‪ .‬بــرای عزیــزان‬ ‫نــواوری و فنــاوری کــه در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد‪ ،‬از محــل تســهیالتی کــه بــا همــکاری‬ ‫موسســه قــرض الحســنه مالــی و اعتبــاری مهــر در نظــر گرفتیــم‪ ۶۷ ،‬وام قــرض الحســنه‬ ‫پنــج میلیــارد ریالــی بــا بازپرداخــت ‪ ۲‬ســاله در نظــر گرفتــه ایــم‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امادگــی را داریــم کــه اگــر ایــن مبلــغ در مســیر‬ ‫توســعه و فنــاوری کشــور قــرار گیــرد‪ ،‬ان را بــه صــورت بالعــوض بــه ایــن افــراد تقدیــم کنیــم‪.‬‬ ‫نمایشــگاه توانمنــدی هــای فنــاوری و نــواوری بانــوان ایرانــی دســتاوردهای زنــان در‬ ‫بخشــهای مختلــف همچــون بــرق و الکترونیــک‪ ،‬تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬فنــاوری و تکنولــوژی‪،‬‬ ‫مراکــز نــواوری شــتاب دهی و مشــاغل خانگــی را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون علمــی فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان رئیــس جمهــور بــه همــراه همســر رئیــس‬ ‫جمهــوری ضمــن بازدیــد از ایــن نمایشــگاه در غرفــه هــای حضور یافت و ســخنان و دیدگاه های‬ ‫زنــان تاثیرگــذار کــه محصــوالت خــود را در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش گذاشــته بودند را شــنید و‬ ‫از نزدیــک در جریــان مشــکالت موجــود ارایــه شــده از ســوی ایــن افــراد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تعــداد بســیاری از زنــان راه یافتــه بــه ایــن نمایشــگاه در حیطــه اقتصــادی و کارافرینــی‬ ‫فعالیــت دارنــد و دســتاوردهای انهــا در تمامــی حوزه هــا بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‬ ‫و مراجعــه کننــدگان از جملــه میهمانــان خارجــی و ســایرین می تواننــد در ســه بخــش از‬ ‫ایــن محصــوالت بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش معاونــت علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫ میهمانــان ‪ ۴۰‬کشــور دنیــا از جملــه ســریالنکا‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬چیــن‪ ،‬تایلنــد‪ ،‬پاکســتان‪،‬‬ ‫کامــرون و صربســتان و ‪ ...‬کــه بــه عنــوان شــرکت کننــدگان در نخســتین کنگــره بین المللــی‬ ‫بانــوان تاثیــر گــذار در ایــران حضــور دارنــد نیــز از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کردنــد و در میــان‬ ‫مدعویــن خارجــی‪ ،‬نماینــدگان مجلــس‪ ،‬روســای دانشــگاه ها و روســای انجمن هــای ‪۲۸‬‬ ‫کشــور نیــز حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت در خصــوص درخواســت اقــای علیرضــا غیــاث فرزنــد غــام دارای کــد ملــی ‪ 2249616736‬مبنــی بــر‏مفقــود شــدن ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 100‬متــر مــرع دارای پــاک ‪6800‬‏فرعــی از ‪ -4‬اصلــی واقــع در‬ ‫نوکنــده بخــش دو حــوزه ثبتــی بندرگــز کــه ذیــل ثبــت ‪ 7902‬صحــه ‪188‬‏دفتــر جلــد ‪ 46‬بــه نــام اقــای علیرضــا غیــاث ثبــت و صــادر گردیــده کــه بــه علــت اســباب کشــی مفقــود‏گردیده اســت فلــذا در اجرای مــاده ‪ 120‬ائین نامه و تبصــره های ذیل ان چنانچه اشــخاصی‬ ‫اعــم‏از حقیقــی و حقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصــل ملــک و حقــوق ارتفاقــی دارنــد و یــا اصــل ســند‏معاملــه در نــزد شــخصی مــی باشــد‪ ،‬مــی توانــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار اعتــراض خــود را‏کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‬ ‫و در صــورت عــدم ارائــه اصــل ســند معاملــه‪ ،‬ســند‏مالکیــت المثنــی بــه نــام وکیــل مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع‏مراجعــه متضــرر بــه مراجع قضایــی نخواهــد بــود‪ .‬م‪.‬الــف‪1401/220 :‬‏ ‏‬ ‫مهدی شاه مهری – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫تاریخ انتشار اگهی روز‪ :‬سه شنبه مورخه ‪1401/11/3‬‏ ‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪690‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫پس از ‪ ۹‬هفته نوار شکست های‬ ‫والیبال شهرداری گنبدکاووس‬ ‫قطع شد‬ ‫تیــم والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس در هفتــه بیســتم مســابقات لیــگ برتــر قهرمانــی‬ ‫باشــگاه های کشــور‪ ،‬تیــم پــاس گــرگان را بــا نتیجــه ‪ ۳‬بــر ‪ ۲‬شکســت داد و نــوار‬ ‫ناکامی هــای خــود را پــس از ‪ ۹‬شکســت متوالــی قطــع کــرد‪.‬‬ ‫در دســت اول بــازی کــه باحضــور حــدود ‪ ۲‬تماشــاگر برگــزار شــد ‪ ۲‬تیــم بــازی پایاپایــی‬ ‫را بــه نمایــش گذاشــتند امــا در نهایــت شــهرداری گنبــد بــا حمایــت تماشــاگران و بــازی‬ ‫خــوب بازیکنانــش ایــن دســت را بــا نتیجــه ‪ ۲۸‬بــه ‪ ۲۶‬بــه ســود خــود پایــان بــرد‪.‬‬ ‫در دســت دوم ایــن دیــدار تیــم شــهرداری بــا روحیــه بــرد دســت اول و حمایــت‬ ‫تماشــاگران از همــان ابتــدا چنــد امتیــاز از تیــم پــاس گــرگان جلــو افتــاد و ایــن فاصلــه‬ ‫به منظور پاسخگویی به سواالت و مشکالت اصناف؛‬ ‫اتصال سامانه ‪ ۱۲۴‬وزارت صمت‬ ‫به طرح ملی کاالبرگ‬ ‫در راســتای افزایــش ســرعت پیــاده ســازی پــروژه ملــی کاالبــرگ در کشــور و کاهــش مشــکالت‬ ‫و مســائل صنــوف در همــکاری بــا ایــن پــروژه‪ ،‬ســامانه ‪ ۱۲۴‬وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫به منظــور پاســخگویی بــه ســواالت و مشــکالت اصنــاف متقاضــی شــرکت در ایــن پــروژه‬ ‫راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی (تتــا)‪ ،‬در همایشــی کــه‬ ‫بــا حضــور مســووالن مراکــز یکپارچــه مدیریــت پاســخگویی و پایــش خدمــت اداره هــای کل‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ‪ ۳۱‬اســتان کشــور و جنــوب کرمــان در وزارت صمــت برگــزار شــد‪،‬‬ ‫«امیــن کالهــدوزان» سرپرســت مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی بــا اشــاره بــه سیســتم‬ ‫یکپارچــه نوبــت دهــی و تمــاس در پــروژه هــای مهــم ایــن مرکــز‪ ،‬شــامل ســامانه ســتاد و نمــاد‬ ‫تجــارت الکترونیکــی‪ ،‬بــه اهمیــت پــروژه ملــی کاالبــرگ در معیشــت مــردم اشــاره و بــر لــزوم‬ ‫دسترســی ســریع و اســان بــه پاســخگویی متناســب بــه متقاضیــان و صنــوف مشــارکت کننــده‬ ‫در ایــن پــروژه ملــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه «مهــدی ابراهیمــی» مســوول اجرایــی و هماهنگــی طــرح ملــی کاالبــرگ در مرکــز‬ ‫توســعه تجــارت الکترونیکــی‪ ،‬گزارشــی از رونــد اجرایــی پــروژه کاالبــرگ بــا هماهنگــی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ارائــه و از اســتان هایی کــه بیشــترین همــکاری را در مرحلــه‬ ‫نخســت اجرایــی ایــن طــرح ملــی داشــتند تقدیــر و تشــکر کــرد‪ .‬اصنــاف درگیــر در طــرح کاالبــرگ‬ ‫شــامل فروشــگاه هــای زنجیــره ای و تعاونــی مصــرف‪ ،‬فروشــگاه هــای خواروبــار‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫فراورده های لبنی‪ ،‬فروشــگاه های فراورده های پروتئینی و ســایر صنوف فروشــنده کاالهای‬ ‫زود مصــرف هســتند‪.‬‬ ‫ابراهیمــی در ادامــه توضیحــات خــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اجرای ازمایشــی طرح ملــی کاالبرگ‬ ‫در اســتان هرمزگان و نتایج مناســب به دســت امده ناشــی از ان‪ ،‬پیش بینی می شــود ثمرات‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در دسترســی مناســب مــردم بــه اقــام معیشــتی مشــخص شــده (‪ ۱۱‬قلــم‬ ‫کاالی اساســی) بــه قیمــت شــهریور مــاه ‪ ۱۴۰۰‬و همچنیــن کاهــش ایجــاد نقدینگــی و در پــی ان‬ ‫کاهــش تــورم ناشــی از ان‪ ،‬تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه زمان بنــدی اعــام شــده توســط مجــری طــرح ملــی کاالبــرگ در‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬ســایر اســتان هــای کشــور به تدریــج و مطابــق بــا برنامــه‬ ‫ریــزی انجــام شــده‪ ،‬تــا انتهــای ســال ‪ ۱۴۰۱‬نســبت بــه پیــاده کــردن زیرســاخت هــای مــورد نیــاز‬ ‫اجــرای طــرح ملــی کاالبــرگ اقــدام خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫صدر شکایت های مردمی عدم‬ ‫رعایتبهداشتدرنانوایی هاست‬ ‫معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام کــرد‪ :‬میــزان رعایــت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی در کشــور در هفتــه منتهــی بــه یکــم بهمــن ‪ ،۱۴۰۱‬پاییــن و حــدود‬ ‫‪ ۳۲‬و میانگیــن اســتفاده از ماســک در شــاغالن و خدمت گیرنــدگان بــه تفکیــک اماکــن‬ ‫عمومــی در ایــن بــازه زمانــی‪ ،‬حــدود ‪ ۱۹‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی‪ ،‬میانگیــن میــزان رعایــت بهداشــت فــردی در اماکــن عمومــی اســتان های کشــور نیــز‬ ‫‪ ۴۵.۸۲‬درصــد بــوده اســت و بیشــترین میــزان رعایــت بهداشــت فــردی در اماکــن عمومــی‬ ‫اســتان های کشــور در بــازه زمانــی ‪ ۲۱‬تــا ‪ ۲۸‬دی ‪ ۱۴۰۱‬در اســتان لرســتان بــا ‪ ۸۶.۱۴‬درصــد و‬ ‫کمتریــن میــزان رعایــت هــم در اســتان تهــران بــا ‪ ۳۳.۱۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن میانگیــن رعایــت بهداشــت فــردی در اماکــن عمومی کشــور از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۸‬دی ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫‪ ۴۵.۸۲‬درصــد بــوده کــه فرودگاه هــا بــا ‪ ۹۴.۵۹‬درصــد بیشــترین میــزان رعایــت و نانوایی هــا‬ ‫بــا ‪ ۴۴.۷۴‬درصــد کمتریــن میــزان رعایــت را در ایــن شــاخص داشــته اند‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬میانگیــن اســتفاده از ماســک در شــاغالن و خدمــت گیرنــدگان بــه‬ ‫تفکیــک اماکــن عمومــی کشــور نیــز از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۸‬دی ‪ ۱۸.۹۷ ،۱۴۰۱‬درصــد بــوده کــه بیشــترین‬ ‫میــزان اســتفاده از ماســک در اماکــن عمومــی مربــوط بــه فرودگاه هــا بــا ‪ ۶۴.۸۶‬درصــد و‬ ‫کمتریــن میــزان اســتفاده از ماســک مربــوط بــه مراکــز تفریحــی بــا ‪ ۱۱.۵۴‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی ‪ ۲۹‬درصد است‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫را کمابیــش تــا اواســط ایــن دســت حفــظ کــرد و در یــک مقطــع فاصلــه امتیــازی خــود را‬ ‫بــا حریــف گرگانــی بــه چهــار امتیــاز رســاند امــا چنــد اشــتباه از بازیکنــان شــهرداری و در‬ ‫مقابــل بــازی خــوب تیــم پــاس ایــن اختــاف را در امتیــاز ‪ ۲۲‬از بیــن بــرد و در نهایــت نیــز‬ ‫ایــن دســت بــا نتیجــه ‪ ۲۵‬بــر ‪ ۲۳‬بــه نفــع تیــم پــاس پایــان یافــت‪.‬‬ ‫در دســت ســوم ایــن دیــدار تیــم پــاس گــرگان بــا روحیــه بــرد دســت دوم بــازی خوبــی‬ ‫را ارائــه داد و از همــان ابتــدا چنــد امتیــاز از میهمــان خــود پیــش افتــاد و ایــن فاصلــه‬ ‫امتیــازی را تــا اواخــر دســت حفــظ کــرد امــا ایــن تیــم شــهرداری گنبــدکاووس بــود کــه‬ ‫بــا حمایــت بــی وقفــه تماشــاگران خــود توانســت بــا دفــاع روی تــور و تبدیــل بــه امتیــاز‬ ‫کــردن ان ضمــن جبــران چنــد امتیــاز عقـب مانــده در نهایــت ایــن دســت را بــا نتیجــه ‪۲۵‬‬ ‫بــر ‪ ۲۳‬بــه ســود خــود بــه پایــان ببــرد‪.‬‬ ‫در دســت چهــارم ایــن بــازی حســاس بــاز ایــن تیــم شــهرداری گنبــدکاووس بــود کــه بــا‬ ‫حمایــت تماشــاگران و بــازی خــوب بازیکنانــش موفــق شــد از همــان ابتــدا چنــد امتیــاز‬ ‫اختــاف ایجــاد کنــد و تــا امتیــاز ‪ ۱۴‬انــرا حفــظ کنــد در ادامــه دو تیــم بــازی پایاپایــی رو‬ ‫در امتیــاز گیــری انجــام مــی دادنــد تــا اینکــه تیــم پــاس گــرگان ‪ ۲‬امتیــاز پیــش افتــاد ولــی‬ ‫گنبــدی هــا ایــن فاصلــه را در امتیــاز ‪ ۲۱‬جبــران کردنــد امــا بــاز هــم تیــم گــرگان بــود کــه بــا‬ ‫بــازی خــوب خــود ایــن دســت را ‪ ۲۵‬بــر ‪ ۲۲‬بــه نفــع خــود پایــان بــرد‬ ‫در دســت پنجــم و پایانــی ایــن دیــدار ایــن تیــم شــهرداری گنبــدکاووس بــود کــه از ابتــدا‬ ‫چنــد امتیــاز اختــاف ایجــاد کــرد و ‪ ۸‬بــه ‪ ۴‬پیــش افتــاد و ایــن فاصلــه را بــا حمایــت بــی‬ ‫وقفــه تماشــاگرانش تــا حــدودی حفــظ کــرد و در نهایــت ‪ ۱۵‬بــر ‪ ۱۳‬بــه ســود خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫قضاوت این مسابقه بر عهده محمد عشقدوست و حامد اقابراری بود‪.‬‬ ‫نتیجه دیدار رفت ‪ ۲‬تیم سه بر یک به نفع تیم پاس رقم خورد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میانگیــن درصــد رعایــت فاصله گــذاری در اماکــن عمومــی اســتان های کشــور از ‪ ۲۱‬تــا ‪۲۸‬‬ ‫دی ‪ ۲۹.۴۷ ،۱۴۰۱‬درصــد بــوده کــه بیشــترین میــزان رعایــت مربــوط بــه اســتان کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمــد بــا ‪ ۵۵‬درصــد و کمتریــن میــزان رعایــت مربــوط بــه همــدان بــا ‪ ۱۴.۷۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن میانگیــن درصــد رعایــت فاصله گــذاری در اماکــن عمومــی کشــور از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۸‬دی‬ ‫‪ ۲۹.۴۷ ،۱۴۰۱‬درصــد بــوده کــه فرودگاه هــا بــا ‪ ۷۸.۳۸‬درصــد بیشــترین درصــد رعایــت و مراکز‬ ‫خریــد بــا ‪ ۲۵.۶۰‬درصــد کمتریــن میــزان رعایــت را داشــته اند‪.‬‬ ‫میانگین رعایت تهویه مناســب در اماکن عمومی اســتان های کشــور از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۸‬دی ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫‪ ۴۴.۳۵‬درصــد بــوده در عیــن حــال بیشــترین میــزان رعایــت مربــوط بــه اســتان همــدان بــا‬ ‫‪ ۶۸.۹۷‬درصــد و کمتریــن میــزان رعایــت مربــوط بــه گیــان بــا ‪ ۳۲.۹۶‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫میانگیــن رعایــت تهویــه مناســب در اماکــن عمومــی کشــور از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۸‬دی ‪۴۴.۳۵ ،۱۴۰۱‬‬ ‫درصــد بــوده‪ ،‬دانشــگاه ها بــا ‪ ۸۶.۷۳‬درصــد رعایــت تهویــه مناســب در باالتریــن حــد رعایــت‬ ‫بــوده و مراکــز ورزشــی بــا ‪ ۴۱.۷۹‬درصــد در قعــر رعایــت ایــن شــیوه نامه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫پلمب ‪ ۳۸۲‬مرکز تهیه‪ ،‬توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بــر اســاس اقدامــات ناشــی از تشــدید بازرسـی ها از تاریــخ ‪ ۲۱‬تــا ‪ ۲۸‬دی ‪ ،۱۴۰۱‬از تعــداد ســه‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۷۷‬هــزار و ‪ ۸۰۷‬مرکــز تهیــه‪ ،‬توزیــع و عرضــه و فــروش مــواد غذایــی‪ ،‬اماکــن‬ ‫عمومــی و واحدهــای کارگاهــی تحــت پوشــش‪ ۱۲۹ ،‬هــزار و ‪ ۳۵۳‬مــورد بازرســی انجــام شــده‬ ‫اســت همچنیــن در ایــن مــدت تعــداد ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۹۷۴‬مرکــز از مراکــز تهیــه‪ ،‬توزیــع‪ ،‬عرضــه‬ ‫و فــروش مــواد غذایــی‪ ،‬اماکــن عمومــی و واحدهــای کارگاهــی اخطــار گرفتــه و بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــده اند و ‪ ۳۸۲‬مــورد از ایــن مراکــز نیــز پلمــب شــده اند‪.‬‬ ‫گزارش شــکایات مردمی در بخش بهداشــت ســامانه ملی پاســخگویی ‪ ۱۹۰‬نشــان می دهد‬ ‫که به ســه هزار و ‪ ۸۷۸‬تماس با این ســامانه پاســخ داده شــده اســت و تعداد کل شــکایات‬ ‫ثبــت شــده نیــز یکهــزار و ‪ ۴۹۶‬شــکایت اســت‪ .‬بایــد توجــه کــرد کــه بیشــترین مــکان مــورد‬ ‫گــزارش بــرای ثبــت شــکایات بهداشــتی مربــوط بــه نانوایی هــا اســت کــه بــا ‪ ۱۴‬درصــد و بــا‬ ‫موضــوع عــدم رعایــت بهداشــت دســت کارکنــان گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫یک برش دماوند‬ ‫در کافه زمین!‬ ‫از اشــپزخانۀ بــوی شــالیزار هــای شــمال مــی ایــد‪ .‬بــوی‬ ‫چــوب درختــان ســرخدار و جنــگل هــای هیرکانــی‪ ،‬بــوی‬ ‫لجــن تــاالب هــای در حــال خشــک شــدن‪ ،‬بــوی گل و الی‬ ‫کــف رودخانــه و ابنــدان ‪ ...‬اینجــا ذائقــه مشــتریان حــرف‬ ‫اول را مــی زنــد! روی دیــوار قهــوه خانــه پــر اســت از عکــس‬ ‫هــای طبیعــت بکــر و دســت نخــورده شــمال! عــده ای‬ ‫اقازاده و تازه به دوران رســیده ســبیل به ســبیل هم روی‬ ‫تختهــا و صندلــی هــای چوبــی نشســته انــد و منتظــر اماده‬ ‫شــدن ســفارش شــان هســتند‪ .‬رادیــو در حــال پخــش‬ ‫موســیقی اســت‪.‬‬ ‫قهــوه چــی بــا یکــی از مشــتریان چــک و چانــه مــی زنــد کــه از‬ ‫اشــپزخانه دود بلنــد مــی شــود و بــوی ســوختگی مــی ایــد‪.‬‬ ‫ پسر چی داره می سوزه؟! اون هواکشو روشن کن!‬‫اوســتا چیزی نیســت‪ ...‬تاالب انزلی رو اتیش زدیم‬ ‫‬‫یــه کــم دود مــی کنه!‬ ‫باشــه فقــط مثــل اون دفعــه نشــه مــا نیــزار اتیــش‬ ‫‬‫بزنیــم و محیــط زیســت و وزارت نیــرو بگــن ایــن زمینــا مــال‬ ‫ماســت! حواســتو جمــع کــن‪...‬‬ ‫چشم اوستا‪...‬‬ ‫‬‫مــردی کــه پشــت میــز کنــار پنجــره نشســته‪ ،‬حوصلــه‬ ‫اش ســر مــی رود و بــا عصبانیــت بــه قهــوه چــی مــی گویــد‪:‬‬ ‫«داداش باالخــره ایــن یــه بــرش دماونــد مــا چــی شــد؟!‬ ‫بیســت ســاله منتظریمــا!» قهــوه چــی از بــاالی عینــک‬ ‫تــه اســتکانی نگاهــی بــه مــرد مــی انــدازد و در حالــی کــه بــا‬ ‫دســتمال دور گردنــش‪ ،‬عــرق هایــش را پــاک مــی کنــد مــی‬ ‫گویــد‪« :‬داداش دماونــدا ‪ ...‬لواســون کــه نیســت ده تــا وزیــر‬ ‫و وکیــل و نماینــده پشــت قضیــه باشــن و هلــو هلــو بــرو تــو‬ ‫گلــو! دویمــا ً‪ ...‬یــک بنچــاق حمــوم وقفــی از عهــد قاجــار‬ ‫اوردی مــال ســال هــزار و ســیصد و درشــکه‪ ،‬کــه اونــم هــزار‬ ‫تــا گیــر و گــور داره! البــد جــاش ســند تــک بــرگ هــم مــی‬ ‫خــوای؟!» بشــین تــا امــاده شــه‪...‬‬ ‫هــوا رو بــه تاریکــی مــی رود‪ .‬قهــوه خانــه شــلوغ تر‬ ‫مــی شــود‪ .‬مشــتری روبــروی پیشــخوان کــه کــت و شــلوار‬ ‫بــراق پوشــیده قهــوه چــی را صــدا مــی کنــد و ارام مــی گویــد‪:‬‬ ‫«اوســتا‪ ...‬ایــن چــه زمینــی ایــه بــه مــا دادی؟! ‪ 2000‬متــر کــه از‬ ‫ســطح دریــا ارتفــاع داره‪ ...‬ماشــین کــه نمــی ره و بایــد بــا خــر و‬ ‫قاطــر مصالــح ببــرم‪ ....‬بعدشــم همــش ســنگالخه!»‬ ‫قهــوه چــی کــه حوصلــه ان قُلــت مشــتریان را نــدارد‬ ‫بــا بــی حوصلگــی مــی گویــد‪« :‬میخواســتی رگــه هــای طــا‬ ‫و نقــره تــوش باشــه؟! میخــوای اصــا ًبگــم هلیکوپتــر منابــع‬ ‫طبیعــی صبــح بــه صبــح مصالــح و عملــه بنــای حضرتعالــی‬ ‫رو ببــره ســر ویــا پیــاده کنــه؟! مــرد حســابی ‪ ...‬دُمــت کــه‬ ‫بــه دم گــردن کلفتــا وصــل نیســت‪ ...‬رشــوه دادن هــم کــه‬ ‫بلــد نیســتی‪ ...‬اژان و مامــور هــم کــه مــی بینــی مثــل یــوز‬ ‫پلنــگ در حــال انقــراض مــی گُرخــی و کار رو تعطیلــی مــی‬ ‫کنــی‪ ...‬اصــا ًچطــوره وســط میــدون کالردشــت یــا دور تاالب‬ ‫کیاکالیــه لنگــرود بهــت زمیــن بــدم‪ ،‬ویــا بســازی؟!» عجــب‬ ‫گیــری افتادیــم امــروز‪...‬‬ ‫از میــز کنــار دستشــویی صــدای ســرفه مــی ایــد‪ .‬قهــوه‬ ‫چــی داد مــی زنــه‪« :‬پســر اب بــده‪ ...‬مشــتری خفــه شــد!»‬ ‫شــاگرد دوان دوان با یک پارچ قرمز پالســتیکی و لیوان‬ ‫اســتیل ســر میــز حاضــر مــی شــود‪ .‬امــا انــگار ســرفه های مرد‬ ‫تمامی نــدارد‪.‬‬ ‫اوستا سرفش بند نمیاد‪ .‬تو گلوش گیر کرده!‬ ‫‬‫مگه چی سفارش داده؟‬ ‫‬‫زمین های جنگل زیارت!‬ ‫‬‫ای داد بیــداد ‪ ...‬پســر جــان مگــه بهــت نگفتــه‬ ‫‬‫بــودم اونجــا رو دادســتان کل کشــور روش زوم کــرده و نمــی‬ ‫شــه زمیــن خــواری کــرد؟! کــی بهــت گفــت اونــو بــدی دســت‬ ‫مشــتری؟! حــاال چــه خاکــی تــو ســرمون بریزیــم؟!‬ ‫مــرد کــه رنــگ و رویــش ســیاه شــده اســت بــه زمیــن‬ ‫مــی افتــد‪ .‬قهــوه چــی بــا صــدای بلنــد داد مــی زنــد‪« :‬یــه نفــر‬ ‫زنــگ بزنــه اورژانــس‪ »...‬بعــد هــم رو بــه مشــتریان مــی کنــد‬ ‫و داد مــی زنــد‪« :‬اقایــون زمیــن خــوار‪ ...‬تــا اطــاع ثانوی کافه‬ ‫تعطیلــه‪ ...‬همگــی بــه ســامت‪»...‬‬ ‫پســر جوانــی کــه ســاعت مــگا کانستلیشــن و گردنبنــد‬ ‫طــا دارد و موهایــش را دم اســبی بســته مــی گویــد‪« :‬یعنــی‬ ‫چــی؟! ایــن همــه مــا رو عــاف کــردی حــاال میگــی کافــه‬ ‫تعطیلــه؟!»‬ ‫عــاف بــودی خــودت خبــر نداشــتی ‪ ...‬میــری بیــرون‬ ‫‬‫یــا بیــام بــا پــس گردنــی بندازمــت بیــرون‪ ...‬بچــه مُزلّــف؟!‬ ‫فکــر کــردی بابــات یــه کاره ایــه خبریــه؟! هــری بابــا‪ ...‬خــوش‬ ‫گَلــدی‪ ...‬کافــه خلــوت شــده اســت‪ .‬مــرد دیگــر ســرفه نمــی‬ ‫کنــد‪ .‬اورژانــس ســر مــی رســد و او را بــه بیمارســتان می برند‪.‬‬ ‫قهــوه چــی‪ ،‬اشــپز و کارگــر هــا را دور هــم جمــع مــی کنــد و‬ ‫مــی گویــد‪« :‬اقــا ایــن تــو بمیری از اون تو بمیری ها نیســت!‬ ‫ایــن بــار بــه خیــر گذشــت ولــی دادســتان بــا کســی شــوخی‬ ‫نــداره! از فــردا بایــد بــه فکــر یــه شــغل جدیــد باشــیم!»‬ ‫از اشپزخانه بوی نیزار خیس و نیم سوخته می اید‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪690‬‬ ‫اثر تقدم؛ چرا ب ه‬ ‫یاد اوردن ابتدای‬ ‫هر لیست ساده تر‬ ‫است؟‬ ‫فاطمــه زاهــدی ‪ -‬چــرا بیشــتر اوقــات فقــط اولیــن‬ ‫مــوارد لیســت مــواد غذایــی را بــه خاطــر می اوریــم؟ تــا بــه‬ ‫حــال ســعی کرده ایــد مــواردی را کــه در لیســتی فهرســت‬ ‫شــده اند‪ ،‬حفــظ کنیــد؟ اگــر دقــت کــرده باشــید‪ ،‬در ایــن‬ ‫هنــگام به خاطرســپردن اولیــن مــوارد موجــود در لیســت‬ ‫اســان تر اســت و مــواردی کــه در وســط و انتهــای ان قــرار‬ ‫دارنــد کمــی مبهــم هســتند‪ .‬دلیــل ایــن اتفــاق چیزی اســت‬ ‫کــه محققــان ان را اثــر تقــدم نامیده انــد‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫هرانچــه را الزم اســت دربــاره اثــر تقــدم بدانیــد برایتــان‬ ‫گفته ایــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اثر تقدم چیست؟‬ ‫اثــر تقــدم یعنــی تمایــل بــه یــاداوری بهتــر اطالعــات‬ ‫ابتــدای فهرســت نســبت بــه اطالعــات وســط یــا انتهــای‬ ‫فهرســت‪ .‬اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اثــر تقــدم بــا تمریــن و‬ ‫سیســتم های ذخیره ســازی حافظــه مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫اثر تقدم در مقایسه با اثر تاخر‬ ‫اثــر تاخــر بــه تمایــل افــراد بــرای یــاداوری اســان تر مــواردی‬ ‫کــه در اخــر فهرســت قــرار دارنــد‪ ،‬اشــاره دارد‪ .‬در اثــر تاخــر‬ ‫بــه ایــن دلیــل اخریــن مــورد لیســت بــه یادمــان می ایــد‬ ‫کــه جدیدتریــن چیــزی اســت کــه خوانده ایــم و در حافظــه‬ ‫کوتاه مــدت مــا ذخیــره شــده اســت‪ .‬وقتــی اثــر تقــدم و‬ ‫تاخــر را کنــار هــم در نظــر بگیریــد‪ ،‬یــک منحنــی ‪U‬شــکل‬ ‫می بینیــد کــه به عنــوان منحنــی موقعیــت ترتیبــی نیــز‬ ‫شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫چرا اثر تقدم ایجاد می شود؟‬ ‫‪ .۱‬تمرین‬ ‫دلیــل اصلــی اثــر تقــدم احتمــاال ایــن واقعیــت اســت کــه‬ ‫افــراد تمایــل دارنــد بــرای به خاطرســپردن مطالــب‪ ،‬انهــا را‬ ‫بارهــا تمریــن و تکــرار کننــد‪ .‬به عبارتــی چــون مــوارد ابتدایی‬ ‫لیســت بیشــتر از مــوارد وســط و انتهــا تمریــن می شــوند‪،‬‬ ‫بعــدا هــم فــرد انهــا را بهتــر بــه یــاد مــی اورد‪ .‬ایــن مــورد‬ ‫بــا شــواهدی تاییــد می شــود کــه نشــان می دهــد وقتــی‬ ‫شــرکت کنندگان در مطالعــه تمریــن نکننــد یــا زمــان کافــی‬ ‫بــرای تمریــن نداشــته باشــند‪ ،‬اثــر تقــدم ناپدیــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬محدوده توجه‬ ‫دلیــل دوم اثــر تقــدم مربــوط بــه دامنــه توجــه اســت‪.‬‬ ‫معمــوال افــراد بــه مــوارد ابتدایــی و انتهایــی لیســت بیشــتر‬ ‫از مــوارد دیگــر توجــه می کننــد‪ ،‬بنابرایــن احتمــال بیشــتری‬ ‫وجــود دارد کــه انهــا را بــه خاطــر بســپارند‪ .‬بــه اخریــن‬ ‫مکالمــه ای کــه داشــته اید‪ ،‬پاراگرافــی کــه خوانده ایــد‪،‬‬ ‫فیلمــی کــه تماشــا کرده ایــد یــا پادکســتی کــه گــوش‬ ‫داده ایــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪ .‬احتمــاال چیــزی کــه بــه یــاد می اوریــد‬ ‫اطالعــات ابتدایــی و انتهایــی ایــن فعالیت هــا هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬محدودیت های حافظه‬ ‫علــت اخــر اثــر تقــدم بــه محدودیت هــای حافظــه‬ ‫برمی گــردد‪ .‬فــرد ممکــن اســت بتوانــد چنــد مــورد اول را در‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫حافظــه بلندمدتــش ذخیــره کنــد و مــوارد ابتدایــی هــم در‬ ‫حافظــه کوتاه مدتــش بماننــد‪ ،‬امــا مــواردی کــه در وســط‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬هرگــز ذخیــره نمی شــوند‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر اثر تقدم‬ ‫بــر اســاس نتایــج تحقیقــات موجــود‪ ،‬اثــر تقــدم‬ ‫تحت تاثیــر عوامــل متعــددی قــرار می گیــرد‪ .‬مهم تریــن‬ ‫عوامــل عبارت انــد از‪:‬‬ ‫زمــان ارائــه‪ :‬هرچــه زمــان بیــن ارائــه مــوارد لیســت‬ ‫طوالنی تــر باشــد‪ ،‬تاثیــر بیشــتری بــر اثــر تقــدم دارد‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن تاثیــر ایــن اســت کــه افــراد وقــت بیشــتری بــرای‬ ‫تمریــن دارنــد‪.‬‬ ‫زمــان یــاداوری‪ :‬وقتــی زمــان یــاداوری مــوارد بــه تاخیــر‬ ‫بیفتــد‪ ،‬تاثیــر منفــی بــر ایــن پدیــده خواهــد داشــت و ان را‬ ‫کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫تاثیرات اثر تقدم‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه «اثــر‬ ‫تقــدم چــه تاثیــری بــر روی زندگی مــان دارد؟» درک تاثیــری‬ ‫کــه ممکــن اســت ایــن پدیــده بــر تصمیمات تــان داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه شــما کمــک کنــد تــا در مــورد طیــف وســیعی از‬ ‫مســائل قضــاوت بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تصمیم گیری برای انتخاب های پیچیده‬ ‫نحــوه دریافــت اطالعــات یــک عامــل حیاتــی در طــول‬ ‫فرایندهــای تصمیم گیــری ســخت و پیچیــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بازاریابــی از ایــن ســوگیری شــناختی اگاه‬ ‫هســتند و از ان به نفــع خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫می خواهنــد اولیــن و اخریــن برداشــت شــما از محصولــی‬ ‫خــاص‪ ،‬برداشــتی مثبــت باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه بــرای محصولــی کــه هنــوز در دســترس نیســت‬ ‫تبلیغــات می کننــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت شــرکت هایی‬ ‫را ببینیــد کــه کارهــای اضافــی ماننــد بســته بندی ویــژه را‬ ‫بــرای محصــول تــدارک می بیننــد‪ .‬هــدف انهــا از ایــن کار‬ ‫تاثیرگذاشــتن روی مشــتری بــا اثــر تقــدم اســت‪.‬‬ ‫اگاهــی از اثــر تقــدم هنــگام خریــد محصــوالت می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد تــا براســاس برداشــت اولیــه تصمیمات‬ ‫عجوالنــه نگیریــد‪ .‬بهتــر اســت در مــورد محصــوالت تحقیــق‬ ‫کنیــد و گزینه هــا را بــر اســاس واقعیــت ارزیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن باعــث می شــود طعمــه اســتراتژی های تبلیغاتــی و‬ ‫بازاریابــی نشــوید و بهترین هــا را بــر اســاس شــرایط تان‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اثر لنگر انداختن (‪)Anchoring Effect‬‬ ‫اثــر تقــدم تاثیــر مهمــی بــر نوعــی ســوگیری شــناختی بــه‬ ‫نــام اثــر لنگــر انداختــن دارد‪ .‬ایــن ســوگیری شــناختی بــه‬ ‫تکیــه بیــش از حــد بــر اولیــن اطالعــات دریافتــی و نادیــده‬ ‫گرفتــن اطالعــات بعــدی اشــاره دارد‪ .‬اثــر لنگــر انداختــن‬ ‫می توانــد بــر تصمیم گیری هــای شــما تاثیــرات بســیار‬ ‫زیــادی بگــذارد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده ایــن ســوگیری شــناختی می توانــد‬ ‫بــر نحــوه تشــخیص و درمــان دقیــق بیماری هــا توســط‬ ‫پزشــکان نیــز تاثیــر داشــته باشــد‪ .‬ارزیابــی اولیــه کــه‬ ‫پزشــک در مــورد ســامت یــا بیمــاری فــرد انجــام می دهــد‬ ‫برایــش تصــوری ایجــاد می کنــد کــه بــر ارزیابی هــای اینــده‬ ‫او تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایجاد تاثیری ماندگار‬ ‫اگــر می خواهیــد موضــوع مهمــی را مطــرح کنیــد یــا‬ ‫کســی را در مــورد چیــزی متقاعــد کنیــد‪ ،‬پیام تــان را در‬ ‫موقعیت هــای مختلــف چندیــن بــار تکــرار کنیــد‪ .‬اکنــون‬ ‫کــه از تاثیــرات اثــر تقــدم اگاه هســتید‪ ،‬الزم اســت از ایــن‬ ‫دانــش در جهــت درســت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬یادگیری و مطالعه‬ ‫اگــر دانش امــوز یــا دانشــجو هســتید‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫ایــن اطالعــات در تکنیک هــای یادگیــری نیــز اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬از تمایل تــان بــرای به خاطرســپردن ابتــدا و انتهــای‬ ‫انچــه مطالعــه می کنیــد اگاه شــوید و موقعیت تــان را‬ ‫طــوری تغییــر دهیــد تــا در نهایــت بتوانیــد همه چیــز را‬ ‫در حافظــه بلندمدت تــان ذخیــره کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد در‬ ‫ابتــدای جلســات مطالعــه‪ ،‬بــر روی مفاهیــم بســیار دشــوار‬ ‫تمرکــز کنیــد و هــر جلســه را بــا مــرور ســریع دیگــر همــان‬ ‫اطالعــات بــه پایــان برســانید‪.‬‬ ‫روش اجتناب از اثر تقدم‬ ‫هنگامــی کــه ســعی می کنیــم تصمیمــی بگیریــم یــا چیــزی‬ ‫را انتخــاب کنیــم‪ ،‬اثــر تقــدم بــه فرایندهــای شــناختی مــا‬ ‫نفــوذ می کنــد‪ .‬مــوارد زیــر می تواننــد در اجتنــاب از اثــر‬ ‫تقــدم مفیــد باشــند و باعــث شــوند تــا تحت تاثیــر ان قــرار‬ ‫نگیریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬جمع اوری اطالعات درست‬ ‫اثــر تقــدم تاثیرگــذار اســت؛ زیــرا عمــل بــر اســاس ان‬ ‫بــه نوعــی غریــزی اســت‪ .‬بــا گذشــت زمــان می توانیــد‬ ‫بــر ایــن ســوگیری غلبــه کنیــد به شــرطی کــه قبــل از هــر‬ ‫تصمیم گیــری‪ ،‬تمــام جوانــب ان را بســنجید و بتوانیــد بــر‬ ‫اســاس بهتریــن اطالعــات موجــود تصمیــم بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬توجه به زندگی روزمره‬ ‫اکنــون کــه می دانیــد اثــر تقــدم چیســت‪ ،‬وقــت بگذاریــد‬ ‫تــا مطمئــن شــوید در تصمیم گیری هــا و انتخاب هــای‬ ‫روزمــره زندگــی درســت عمــل می کنیــد‪ .‬وقتــی خوانــدن‬ ‫مقالــه ای را بــه پایــان می رســانید‪ ،‬ببینیــد چــه چیزهایــی‬ ‫را بــه خاطــر می اوریــد‪ .‬بــدون تمرکــز بــر اطالعاتــی کــه در‬ ‫ابتــدای مقالــه دریافــت کردیــد‪ ،‬همــه چیزهایــی را کــه یــاد‬ ‫گرفتیــد‪ ،‬مــرور کنیــد‪ .‬بــا انجــام ایــن عــادات می توانیــد‬ ‫از ایــن پدیــده بیشــتر اگاه شــوید و تــا حــد امــکان از ان‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫در زندگی تــان تــا چــه حــد بــا تاثیــرات اثــر تقــدم روب ـه رو‬ ‫شــده اید؟ ایــا بــرای اجتنــاب از ان تــاش می کنیــد؟ لطفــا‬ ‫نظــرات و تجربیات تــان در ایــن زمینــه را بــا مــا و مخاطبــان‬ ‫عزیزمــان در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪. ...‬‬ ‫در کنار اینکه چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما بیشترین مصرف کننده نیز در تمام‬ ‫دنیا هستیم‪ ،‬پس بیا ئیم با مدیریت در مصرف همه از این نعمت الهی لذت ببریم‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 03‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪690‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تهدید و اخاذی با روش‬ ‫دوستی مجازی‬ ‫اجاره کارت جرم‬ ‫است و پیگرد‬ ‫قانونی به همراه‬ ‫دارد‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه اینکــه مســئولیت تمــام‬ ‫تراکنش هــای یــک کارت بانکــی بــر عهــده دارنــده ان اســت؛‬ ‫تصریــح کــرد ‪ :‬اجــاره کارت جــرم اســت و پیگــرد قانونــی بــه‬ ‫همــراه دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح خبــر گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه ارجــاع تعــدادی شــکوائیه مبنــی بــر خریــد کاال بــا‬ ‫پرداخــت بیعانــه از ســایت اگهــی محــور دیــوار بــا موضــوع‬ ‫کالهبــرداری مالــی رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان تیــم عملیــات ویــژه فضای ســایبری اســتان قرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وجــوه ســرقت شــده از حســاب شــکات در‬ ‫کارت هــای عابــر بانــک افــراد معلــوم الحالــی بــه گــردش‬ ‫درامــده و در نهایــت پــس از گــردش مالــی وجــوه ســرقت‬ ‫شــده بــا خریــد کاال و پرداخــت وجــه از طریــق دســتگاه کارت‬ ‫خــوان یــا بــه صــورت وجــه نقــد از دســتگاه خــود پــرداز از‬ ‫چرخــه کالهبــرداری خــارج مــی شــود و تــاش کارشناســان‬ ‫بــرای جســتجوی حقیقــت و عوامــل اجــاره کارت عابــر بانــک‬ ‫اغــاز شــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افــزود‪ :‬در بررســی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه توســط کارشناســان تیــم عملیــات ویــژه تعداد شــش‬ ‫تــن از افــراد در ارتبــاط بــا همیــن موضوع شناســایی و جهت‬ ‫توضیحــات بیشــتر بــه مــکان پلیــس فتــا منتقــل شــدند ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اعترافــات ایــن افــراد مشــخص شــد بــه‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه اقــدام‬ ‫بــه اخــاذی و تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی‬ ‫شــهروند کــرده بــود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد فــردی ناشــناس در قبــال تامیــن یــک وعــده غــذا‬ ‫و مکانــی بــرای خــواب بــرای همــان شــب کارت عابــر خــود را‬ ‫تــا صبــح بــه فــرد ناشــناس ســپرده و صبــح همــان روز کارت‬ ‫عابــر خــود را تحویــل گرفتــه و بدنبــال کار خــود رفتــه انــد امــا‬ ‫در نهایــت متوجــه مســدود شــدن حســاب و احضارشــان بــه‬ ‫پلیــس شــده انــد‪.‬‬ ‫جهانشــیری افــزود‪ :‬در پــی تــاش هــای فنــی و پلیســی‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا دو متهــم کــه بــا شــگرد فــروش کاال‬ ‫و اخذ بیعانه در ســایت های اگهی محور فعالیت داشــتند‬ ‫بــا هماهنگــی قضایــی دســتگیر شــدند ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬دو متهــم دســتگیر شــده کــه در گــروه‬ ‫تلگرامــی نیــز فعالیــت داشــته و بــا اجــاره کارت بانکــی ‪ ،‬برای‬ ‫ســایر کالهبــرداران در ســرار کشــور پولشــویی مــی کردنــد بــا‬ ‫رویــت شــواهد فنــی بــه جــرم خــود اعتــراف و انگیــزه خــود‬ ‫را کســب درامــد عنــوان نمودنــد کــه تحقیقــات نســبت بــه‬ ‫تعــداد و رقــم دقیــق کالهبــرداری صــورت گرفتــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری بــه کلیــه کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫توصیــه کــرد ‪ :‬مســئولیت قانونــی و حقوقــی کلیــه تخلفاتــی‬ ‫کــه از طریــق حســاب اجــاره ای انجــام مــی شــود بــر عهــده‬ ‫صاحــب حســاب خواهــد بــود و فــرد فریــب خــورده بــا‬ ‫مشــکالت عدیــده ای از جملــه قطــع خدمــات بانکــی رو بــه‬ ‫رو خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــیادان ممکــن اســت بــرای‬ ‫کالهبرداری با دریافت بیعانه‬ ‫فروش اقساطی مبلمان راحتی‬ ‫کالهبــرداری‪ ،‬فــرار مالیاتــی‪ ،‬پــول شــویی و … اقــدام بــه اجــاره‬ ‫حســاب نماینــد‪ ،‬شــخص فریــب خــورده نیــز ممکــن اســت به‬ ‫مجــازات مقــرر برای مباشــرت‪ ،‬مشــارکت و یــا معاونت در هر‬ ‫یــک از ایــن جرائــم محکــوم شــودو بــه موجــب مــاده ‪ 2‬قانــون‬ ‫مبــارزه بــا پولشــویی‪ ،‬بــه مجــازات مقــرر در مــاده ‪ 9‬همــان‬ ‫قانــون یعنــی اســترداد درامــد و عوایــد حاصــل از ارتــکاب جرم‬ ‫مشــتمل بــر اصــل و منافــع حاصــل و جــزای نقــدی بــه میــزان‬ ‫یــک چهــارم عوایــد حاصــل از جــرم محکــوم شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول توصیــه کــرد ‪ :‬افــراد تحــت هیــچ‬ ‫شــرایطی حســاب خــود را در اختیــار دیگــری قــرار ندهنــد تــا‬ ‫از عواقــب ســوء چنیــن اقداماتــی مصــون بماننــد‪ .‬از ایـن رو‬ ‫بــه همــه توصیــه می شــود بــه هیــچ عنــوان و تحــت هیــچ‬ ‫شــرایطی‪ ،‬پیشــنهاد اجاره حســاب یا کارت بانکی را با هیچ‬ ‫مبلغــی نپذیرنــد‬ ‫گفتنــی اســت ؛ شــهروندان گرامــی جهــت ارســال گــزارش‬ ‫و یــا در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و حادثــه ای در‬ ‫فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا‬ ‫نســبت بــه دریافــت خدمــات اورژانــس ســایبری توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا بهرمنــد گردنــد و یــا بــا ادرس‬ ‫الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بــروز‬ ‫تریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه‬ ‫فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه بــا درج اگهــی جعلــی فــروش اقســاطی‬ ‫مبلمــان و دریافــت بیعانــه از شــهروندان کالهبــرداری مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی در خصــوص ایــن کالهبــرداری گفــت‪ :‬در پــی شــکایت چنــد نفــر از‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی ناشــناس در ســایت دیــوار از انهــا کالهبــرداری کــرده‬ ‫بررســی موضــوع در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬شــاکیان در ســایت دیــوار بــا اگهــی فــروش اقســاطی مبلمــان راحتــی‬ ‫مواجــه شــده کــه جهــت خریــد بــا اگهــی دهنــده تمــاس گرفتــه ســپس وی بــه بهانــه تعــداد‬ ‫محــدود بــا ارائــه شــماره کارت مبلــغ ‪ 50‬میلیــون ریــال بــه عنــوان بیعانــه از انهــا دریافــت‬ ‫و بــا دریافــت ادرس جهــت ارســال بــار و دریافــت حضــوری مابقــی وجــه اعتمــاد مشــتری‬ ‫را جلــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬مالباختــگان پــس از واریــز وجــه بــه حســاب معرفــی شــده در‬ ‫ســاعت مقــرر نــه تنهــا هیــچ مرســوله ای دریافــت نکردنــد‪ ،‬حتــی فروشــنده از پاســخگویی‬ ‫بــه تمــاس انهــا امتنــاع کــرده و اگهــی را حــذف نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی افــزود‪ :‬بــا بررســی مســتندات و اظهــارت شــاکیان و انجــام اقدامــات‬ ‫فنــی و تخصصــی در فضــای مجــازی متهــم شناســایی و جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫تحویــل مراجــع قضایــی شــد همچنیــن تاکنــون مبلــغ ‪ 600‬میلیــون ریــال کالهبــرداری از‬ ‫مالباختــگان بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس هشــدارهای ارائــه شــده درســایت های تبلیغاتــی‪ ،‬ایــن ســایت ها‬ ‫هرگونــه انجــام معاملــه را در بســتر فیزیکــى و بــر عهــده خریــدار و فروشــنده واگــذار‬ ‫کرده انــد‪ ،‬بنابرایــن شــهروندان بایــد پــس از رویــت کاال یــا خدمــات و احــراز هویــت هــر‬ ‫یــک از طرفیــن معاملــه هرگونــه تبــادل وجهــى را بــه صــورت رو در رو و پــس از اتمــام کار‬ ‫یــا خدمــات انجــام دهنــد تــا گرفتــار کالهبــرداران نشــوند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای‬ ‫مجــازی موضــوع را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫ارتباطــات مردمــی بــا مــا د ر میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫در کنار اینکه چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما بیشترین مصرف کننده نیز در تمام‬ ‫دنیا هستیم‪ ،‬پس بیا ئیم با مدیریت در مصرف همه از این نعمت الهی لذت ببریم‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫ســرهنگ مرتضی ابوطالبی در تشــریح این خبر گفت‪:‬‬ ‫در پــی شــکایت شــخصی مبنــی بــر تهدیــد و اخــاذی بــرای‬ ‫انتشــار تصاویر شــخصی در فضای مجازی توســط فردی‬ ‫کــه دوســت مجــازی شــده بــود‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات اولیــه خــود بیــان‬ ‫داشــت مدتــی اســت از طریــق اینســتاگرام بــا فــردی‬ ‫در فضــای مجــازی اشــنا شــدم کــه بــا ســوء اســتفاده از‬ ‫اعتمــادم و بــه بهانــه نشــان دادن عکس هــای مــن بــه‬ ‫خانــواده اش و راضــی کــردن انهــا بــرای خواســتگاری و‬ ‫ازدواج‪ ،‬عکــس و تصاویــر خصوصــی ام را درخواســت‬ ‫کــرد و مــن نیــز ارســال کــردم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬در ادامــه مشــخص‬ ‫شــد متهــم بــا ایــن شــیوه‪ ،‬ضمــن تهدیــد بــه انتشــار‬ ‫تصاویــر در فضــای مجــازی‪ ،‬قصــد اخــاذی از وی را دارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬پــس از بررســی اظهــارات‬ ‫شــاکی و جمــع اوری مســتندات الزم‪ ،‬متهــم مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا احضارشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبــی تصریــح کــرد‪ :‬در ابتــدا متهــم‬ ‫منکــر بــزه ارتکابــی شــد؛ ولــی پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و گفــت‬ ‫بــه علــت مشــکالت مالــی و دریافــت پــول اقــدام بــه‬ ‫تهدیــد شــاکی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری در توصیــه بــه شــهروندان خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬در حفــظ و نگهــداری اطالعــات شــخصی‬ ‫و خانوادگــی خــود نهایــت دقــت را بــه عمــل اورده و از‬ ‫ارســال ان هــا بــه افــراد غریبــه جــدا ً خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه کاربــران فضــای مجــازی گفــت‪:‬‬ ‫درصورتــی کــه بــا چنیــن مــواردی برخــورد کردنــد‬ ‫موضــوع را ســریعا ً از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش تمــاس بــا مــا‬ ‫بــا کارشناســان پلیــس فتــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری یک میلیارد و‬ ‫ششصد میلیون ریالی با درج‬ ‫اگهی جعلی‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده ای کــه متهــم بــا اگهــی‬ ‫فــروش تجهیــزات و لــوازم ســاختمانی در یکــی از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی موجــب ضــرر مالــی یکــی از‬ ‫شــهروندان اســتان شــده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫«ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬فــردی کــه بــه دلیــل عــدم رعایــت نکات‬ ‫ایمنــی درخصــوص خریــد اینترنتــی امــن و عــدم احــراز‬ ‫هویــت و اعتبــار فروشــنده از وی کالهبــرداری مالــی‬ ‫شــده بــود بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی وارد‬ ‫پلیــس فتــا شــد و اعــام داشــت متحمــل ضــرر مالــی‬ ‫شــده ام و در ایــن خصــوص تقاضــای رســیدگی دارم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در بررســی کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا مشــخص گردیــد شــاکی قصــد خریــد‬ ‫اسانســور را داشــته اســت و از طریق اگهی ســایت دیوار‬ ‫بــا فروشــنده اشــنا شــده و مبلــغ یــک میلیــارد و ششــصد‬ ‫میلیــون ریــال بابــت ســفارش اسانســور بــه حســاب‬ ‫فروشــنده واریــز کــرده اســت و در ادامــه فروشــنده‬ ‫تجهیــزات اسانســور را بصــورت ناقــص بــرای وی ارســال‬ ‫کــرده اســت و اکنــون بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت کاالی‬ ‫مذکــور شــاکی قــادر بــه خریــد دوبــاره اسانســور و یا تکیل‬ ‫تجهیــزات ناقــص موجــود نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کارشناســان پلیس فتا متهم که ســاکن اســتان‬ ‫دیگــری بــود را شناســایی کردنــد و طــی مراجعــه و مواجهــه‬ ‫حضــوری شــاکی و متهــم در پلیــس فتــا اســتان ایــام هــردو‬ ‫بــه توافــق رســیدند و پــس از طــی مهلــت زمانــی مقــرر‬ ‫فروشــنده مابقــی نواقــص را بــرای خریــدار ارســال کــرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای اببندان روستای جعفراباد گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪ -690‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-690‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/30‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/30 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/23 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫دو شنبه ‪1401//1111//03‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دشمنان باورهای دینی و اعتقاد‬ ‫مردم را هدف گرفته اند‬ ‫دبیــر قــرارگاه عفــاف و حجــاب گنبــدکاووس مســتقر در ناحیــه مقاومــت‬ ‫بســیج ســپاه گنبــدکاووس گفــت‪ :‬دشــمنان اســام و انقــاب در صــدد‬ ‫اســیب زدن بــه باورهــای دینــی و اعتقــاد مــردم از طریــق جنــگ نــرم و‬ ‫ی رســانه ای و ترویــج مســائل غیراخالقــی فســاد و بــی بندبــاری‬ ‫فضاســاز ‬ ‫هســتند تــا ایــران را بــا چالــش مواجــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬ســرهنگ پاســدار ســیدیحیی قاضــوی در‬ ‫کارگروه اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ســامت و خانواده این شهرســتان با مهم‬ ‫دانســتن مصوبــه ‪ ۴۲۷‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و دســتورالعمل‬ ‫ابالغــی عفــاف و حجــاب بــه دســتگاه های متولــی برلــزوم اهتمــام ویــژه‬ ‫ادارات و نهادهــای ایــن شهرســتان جهــت انجــام شــرح وظایف و تکالیف‬ ‫محولــه در دســتورالعمل ابالغــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــرای خنثــی کــردن تالش هــای دشــمنان بــر همــه‬ ‫ادارات و نهادهــای عضــو قــرارگاه عفــاف و حجــاب گنبــدکاووس الزم‬ ‫اســت تــا شــئونات اســامی را کــه مبتنــی بــر تعالیــم دینــی و ارمان هــای‬ ‫انقــاب اســت را بــه طــور کامــل رعایــت و گــزارش اقدامــات را به دبیرخانه‬ ‫ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره راه و شهرســازی گنبــدکاووس در ایــن جلســه بــا تشــریح‬ ‫دالئــل ایجــاد حاشــیه نشــینی و ســکونت گاه های غیررســمی در برخــی‬ ‫نقــاط شــهری گفــت‪ :‬ناتوانــی و ضعــف اقتصــادی برخــی خانواده هــا در‬ ‫تامیــن مســکن مناســب‪ ،‬ســوداگری برخــی ســودجویان بــازار زمیــن و‬ ‫مســکن و تفکیــک غیرقانونــی اراضــی حریــم شــهرها و فــروش ان و کــم‬ ‫توجهــی دســتگاه های نظارتــی و متولــی در اجــرای قوانیــن حــوزه مســکن‬ ‫و زمیــن مصــوب ســال ‪ ۸۱‬از مهمتریــن ایــن دالئــل اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اداره راه و شهرســازی از چنــد ســال پیــش تاکنــون بــا‬ ‫اعتبــارات تخصیصــی ازســوی شــرکت بازافرینــی شــهری وزارتخانه متبوع‬ ‫برخــی اقدامــات عمرانــی از جملــه احــداث ایســتگاه اتــش نشــانی در‬ ‫خیابــان شــهید خدایوســفی‪ ،‬توســعه و بهبــود شــبکه بــرق و معابــر ســه‬ ‫محلــه «ســیداباد ‪ -‬بدلجــه‪ ،‬مدرســی و چــای بوییــن»‪ ،‬ارائــه اموزش هــای‬ ‫مهارتــی‪ ،‬دیــواره ســازی در رودخانــه گرگانــرود و احــداث پــارک محل ـه ای‬ ‫بــا همــکاری شــهرداری گنبــدکاووس و امــوزش فنــی و حرفــه ای ایــن‬ ‫شهرســتان نمــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای ســال جــاری نیــز در راســتای تفــام نامــه بــا شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس و بــا هــدف بهبــود معابــر ســه محله هدف‪ ،‬قیــر رایگان بــه ارزش‬ ‫‪ ۲۴‬میلیــارد ریــال و اعتبــار ‪ ۱۵‬میلیــارد ریالــی بــرای احــداث ســرای محلــه در‬ ‫ســیداباد ‪ -‬بدلجــه در اختیــار شــهرداری ایــن شــهر قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس درایــن جلســه‬ ‫ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیــت شــیوع کرونــا و واکسیانســیون در ایــن‬ ‫شهرســتان گفــت‪ :‬تاکنــون از مجمــوع ‪ ۲۷۰‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــر جمعیــت‬ ‫بــاالی ‪ ۱۲‬ســال گنبــد ‪ ۸۷‬درصــد دُز اول و ‪ ۷۳‬درصــد دُز دوم واکســن‬ ‫کرونــا را تزریــق کردنــد کــه ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۳۲۶‬نفــر انهــا دانــش امــوز هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت رعایــت کامل شــیوه نامه های بهداشــتی مقابله‬ ‫بــا کرونــا باالخــص ماســک زدن و رعایــت فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متاســفانه طــی روزهــای اخیــر ســطح رعایــت شــیوه نامه هــا دربیــن مردم‬ ‫رونــد نزولــی پیــدا کــرده کــه اســتمرار ان باتوجــه بــه شــیوع ســویه جدیــد‬ ‫کرونــا (اومیکــرون) خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس گفــت‪ :‬هــم اکنــون نــرخ‬ ‫بــاروری در کشــور ‪ ۱.۶۵‬و ایــن رقــم در گنبــدکاووس حــدود ‪ ۲‬اســت کــه‬ ‫نســبت بــه ســاله های گذشــته کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بدیعــی اضافــه کــرد‪ :‬بایــد با سیاسـت های تشــویقی بــرای ترویــج ازدواج‬ ‫اســان و فرزنــداوری و نیــز حمایــت از بانــوان بــاردار شــاغل در ادارات و‬ ‫نهادهــا بــه سیاسـت های ابالغــی مدنظــر رهبــری درحــوزه جــوان ســازی‬ ‫جمعیــت جامــه عمــل بپوشــانیم در غیــر ایــن صــورت پیــری جمعیــت‬ ‫جامعــه را بــا چالــش مواجــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول امــور بانــوان و خانــواده فرمانــداری ویــژه‬ ‫گنبدکاووس گفت‪ :‬به ســبب شــیوع کرونا در ‪ ۲‬ســال اخیر اســتفاده‬ ‫خانــواده هــا و کــودکان و نوجوانــان از فضــای مجــازی بــدون اینکــه‬ ‫ســواد ان را داشــته باشــند‪ ،‬بیشــتر شــده و همیــن امــر اســیب های‬ ‫اجتماعــی فراوانــی را متوجــه نهــاد خانــواده کــرده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه اســدالله پــور‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای جلوگیــری از افزایــش اســیب های‬ ‫اجتماعــی و پیامدهــای ناگــوار ان بــر خانــواده بایــد نســبت بــه امــوزش‬ ‫خانواده هــا و کــودکان و نوجوانــان از طریــق برگــزاری کالس های مناســب‬ ‫اقــدام شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره کمیتــه امــداد منطقــه یک گنبــدکاووس نیز درخصوص‬ ‫طــرح الکترونیکــی شــدن پرداخــت صدقــات گفــت‪:‬از ایــن پــس‬ ‫شــرایط پرداخــت الکترونیکــی صدقــات در قالــب کـُـد کیــو ار (‪ )QR‬و‬ ‫از طریــق گوشــی هوشــمند تلفــن همــراه فراهــم اســت ضمــن اینکه‬ ‫بــه زودی برچســب کیــو ار بــر روی ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬صنــدوق صدقــات‬ ‫کوچــک و متوســط ایــن نهــاد کــه در اختیــار شــهروندان و واحدهــای‬ ‫تجــاری قــرار دارد‪ ،‬انجــام تــا شــهروندان از ایــن پــس الکترونیکــی‬ ‫صدقــات و وجــوه کمکــی خــود را پرداخــت نماینــد‪.‬‬ ‫گرگان را بهتر بشناسیم‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب وکار‪ :‬پیک گردشــگری ســفری اســت به نقاط مختلف‬ ‫اســتان سرســبز (گلســتان) و هدف ان اشــنایی مخاطبان به موقعیت شهرســتانهای‬ ‫استان ومعرفی قدمت هرشهرستان‪ ،‬ظرفیتهای اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اداب و رسوم‪،‬‬ ‫مراســم مختلــف منطقــه ماننــد عروســی و عــزا‪ ،‬اماکــن تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و مذهبــی‬ ‫و جاذبه هــای طبیعــی و گردشــگری شــهرهای گلســتان معرفــی شهرســتان گــرگان‬ ‫شــهر گــرگان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت‪ ،‬ایــن گــرگان از‬ ‫شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه شهرســتان کردکــوی محــدود میشــود‪.‬‬ ‫وســعت شهرســتان گــرگان‪ 1615/ 2‬کیلــو متــر مربــع (‪ 7 /91‬درصد از مســاحت اســتان‬ ‫) میباشــد و بــر اســاس تقســیمات کشــوری ســال ‪ 89‬از دو بخــش مرکــزی و بهــاران‬ ‫و جهــار شــهر گــرگان‪ ،‬ســرخنکالته‪ ،‬جلیــن ‪،‬قــرق و نیــز پنــج دهســتان و ‪ 98‬روســتا‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان گــرگان بــر اســاس سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال‬ ‫‪480541 ،95‬نفــر میباشــد کــه نســبت بــه جمعیــت اســتان حــدود ‪ 35 %‬را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬تراکم نســبی جمعیــت در شهرســتان گــرگان بــه ازای هــر کیلــو‬ ‫متــر مربــع ‪ 259‬نفــر میباشــد کــه نســبت بــه اســتان ‪ 83‬نفــر میباشــد بیــش از ‪ 3‬برابــر‬ ‫تراکــم نســبی جمعیــت را دارا میباشــد‪.‬‬ ‫شهرســتان گــرگان دارای شــه شــهر بــه نامهــای گــرگان ســرخنکالته و جلیــن می باشــد‬ ‫دهســتان های بخــش مرکــزی گــرگان عبارتنــد از‪ :‬اســتراباد جنوبــی بــا مرکزیــت جلیــن‬ ‫علیــا‪ ،‬روشــن ابــاد بــا مرکزیــت لمســک ‪ ،‬انجیرابــاد بــه مرکزیــت زنگیــان و در بخــش‬ ‫بهــاران عبارتنــد از‪ :‬اســتراباد شــمالی بــا مرکزیــت ســرخنکالته و قــرق بــه مرکزیــت نوده‬ ‫ملــک میباشــد‪.‬از نظــر ویژگیهــای طبیعــی‪ ،‬ایــن شهرســتان دارای ســه ناحیه جلگــه ای‪،‬‬ ‫کوهپایه ای و کوهســتانی میباشــد‪.‬‬ ‫از نظر اقلیم نقاط جنوبی این شهرســتان اقلیم کوهســتانی و نواحی شــمالی اقلیم‬ ‫نیمــه مرطــوب دارنــد‪.‬از نظــر پیشــینه تاریخــی برخــی مورخیــن معتقدنــد کــه اریایی هــا‬ ‫پــس از مهاجــرت و جابجایــی در نهایــت در چنــد نقطــه شــمال کشــور از جملــه در‬ ‫هیرکانــا ( گــرگان کنونــی ) ســکنی گزیدند‪.‬گــرگان تــا ســال ‪1316‬اســتراباد نــام داشــت‪.‬‬ ‫سابقه تمدن در این منطقه بالغ بر شش هزار سال پیش میباشد‪.‬‬ ‫شــهر گــرگان همــواره نقــش مهمــی در شــکوفایی فرهنــگ و تمــدن ایــران اســامی‬ ‫داشــته اســت و بــه همیــن خاطــر در دوره صفویــه بــه دارالمومنیــن معــروف بــوده اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن اثــار تاریخــی و مذهــب ایــن شهرســتان مســجد جامــع گــرگان ‪ -‬امامــزاده‬ ‫نــور ‪ -‬امامــزاده بــی بــی حــور ‪ -‬کاخ اختصاصــی دوره قاجاریــه ‪ -‬تپــه هــای تورنــگ تپــه ‪-‬‬ ‫مدرســه عمادیــه ‪-‬خانــه تقــوی هــزار پیــچ‪ -‬کاروانســرای قزلــق ‪ -‬کاروانســرای گــرگان ‪ -‬اب‬ ‫انبــار گــرگان جدیــد و درب نــو و کنســولگری روســیه میباشــد‪.‬‬ ‫عمــده تریــن جاذبــه هــای گردشــگری ( اکوتوریســت ) شهرســتان عبارتنــد از پــارک‬ ‫جنگلــی نهارخــوران ‪ -‬النــگ دره ‪ -‬قــرق ‪ -‬شــصت کال ‪ -‬گرمابدشــت ‪ -‬ســد نومــل ‪-‬اببنــدان‬ ‫روســتای محمدابــاد‪ -‬بــازار تعــل بنــدان ‪ -‬ابشــار زیارت ‪ -‬ابگــرم زیارت و منطقه حفاظت‬ ‫شــده جهــان نمــاو روســتاهای چهاربــاغ و شــاهکوه میباشــد‪ ،‬ایــن شهرســتان داشــتن‬ ‫‪ 9‬هتــل و ‪ 5‬مهمانپذیــر بــا تامیــن حــدود ‪ 1000‬تخــت پذیرایــی مهمانــان میباشــد‪.‬مردم‬ ‫شهرســتان گــرگان بــه لهجــه فارســی تکلــم می کننــد و لهجه های گرگانی‪ ،‬سیســتانی و‬ ‫مازندرانی و ترکمنی نیز رایج میباشــد‪ .‬بیشــترین تعداد جمعیت گرگان را مســلمانان‬ ‫شــیعه تشــکیل میدهند‪.‬‬ ‫جمعیــت‪ :‬گــرگان بــه تنهایــی بالــغ بــر ‪ %35‬جمعیــت شــهری اســتان را در خــود جــا‬ ‫داده اســت و در مجمــوع جمعیــت شــهری و روســتایی بالــغ بــر ‪ %24‬جمعیــت اســتان‬ ‫در شهرســتان گــرگان قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بــر اســاس امارهــای ارایه شــده ‪ %44‬جمعیت‬ ‫شهرســتان در ســن فعالیــت قــرار گرفتــه اســت کــه در این بخــش بالغ بــر ‪ 88/5‬درصد‬ ‫انهــا شــاغل میباشــند‪.‬جمعیت مــردان در شهرســتان بــا حــدود ‪ %2‬بیشــتر نســبت بــه‬ ‫زنــان حــدود ‪ %51‬جمعیــت شهرســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫غالــب فعالیــت در مناطــق روســتایی شهرســتان مربــوط بــه فعالیت هــای کشــاورزی‬ ‫میباشــد و بیشــتر از ‪ %80‬مــردم در روســتاها بطــور مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم بــه‬ ‫فعالیت هــای کشــاورزی مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫در ســال تحصیلــی گذشــته حــدود ‪ 71000‬نفــر در مقاطــع مختلــف در اموزشــگاه های‬ ‫شهرســتان گــرگان مشــغول بــه تحصیــل بــوده انــد کــه ‪ 25 %‬از کل جمعیــت دانــش‬ ‫امــوزان اســتان را تشــکیل میدهنــد توزیــع جغرافیایــی دانش امــوزان ایــن شهرســتان‬ ‫حاکــی از ان اســت کــه ‪ 81%‬دانــش امــوزان در مناطــق شــهری و ‪ 19%‬در مناطــق‬ ‫روســتایی بــه تحصیــل اشــتغال داشــته انــد‪.‬‬ ‫شهرســتان گــرگان از لحــاظ امــوزش عالــی در ســال تحصیلــی گذشــته دارای ‪16‬‬ ‫دانشــگاه میباشــد کــه بیــش از ‪ 35000‬نفــر دانشــجو در ایــن دانشــگاه‪ ،‬مشــغول بــه‬ ‫تحصیــل بــوده انــد‪.‬در بخــش بهداشــت و درمــان این شهرســتان دارای ‪ 900‬نفر پزشــک‬ ‫فعــال در تخصصهــای مختلــف بــوده و ‪ 10‬بیمارســتان خصوصــی و دولتــی بــا بیــش از‬ ‫‪ 2000‬تخــت دایــر خدمــات رســانی میکننــد و ‪ 100%‬نقــاط شــهری و روســتایی در ایــن‬ ‫شهرســتان از خدمــات بهداشــتی و درمانــی بهــره منــد میباشــند‪.‬‬ ‫شهرســتان گــرگان در بخــش اماکــن ورزشــی دارای ‪ 34‬مرکــز ورزشــی سرپوشــیده و‬ ‫ســرباز میباشــد که مجموع مســاحتی حدود ‪ 170/000/‬مترمربع ان بصورت فضاهای‬ ‫ورزشــی روبــاز و ‪ 28000‬متــر مربــع ان مرتبــط بــه فضاهــای ورزشــی ســر پوشــیده‬ ‫میباشــد‪.‬در خصــوص امکانــات زیــر بنایــی شهرســتان ‪ 100%‬جمعیــت شــهری و بالــغ‬ ‫بــر ‪ 97%‬روســتایی شهرســتان از نعمــت اب اشــامیدنی ســالم و بهداشــتی بهــره منــد‬ ‫میباشــند و ‪ 100%‬شــهرها و روســتاهای شهرســتان گــرگان دارای بــرق مــی باشــند‪.‬‬ ‫ودر خصــوص بهــره منــدی از گاز ‪ 100%‬شــهرهای اســتان از گاز لولــه کشــی اســتفاده‬ ‫می نمایند و بیش از ‪ 95%‬روستاهای مسکونی شهرستان نیز دارای شبکه لوله کشی‬ ‫گاز رســانی می باشــند‪.‬‬ ‫در شــهر گــرگان یــک پایانــه مســافربری ( ترمینــال )بــه وســعت ‪ 49300‬مترمربــع بــرای‬ ‫جابجایــی مســافر در ســطح کشــور مشــغول بــه کار میباشــد و خدمــات حمــل و نقــل‬ ‫عمومی درون شــهری و برون شــهری با داشــتن بیش از ‪ 5000‬دســتگاه وســیله نقلیه‬ ‫عمومــی نســبت بــه جابجایــی مســافرین درون شــهری و بــرون شــهری مــی پــردازد‬ ‫و ســاالنه بالــغ بــر ‪150/ 000/‬ســفر و جابجایــی نزدیــک بــه ‪ 2‬میلیــون نفــر در ایــن‬ ‫شهرســتان صــورت مــی پذیــرد‪ .‬از دیگــر مــوارد حمــل و نقــل عمومــی در بخــش هوایــی‬ ‫میباشــد کــه شهرســتان گــرگان بــا داشــتن یــک فــرودگاه و برقــراری پروازهــای داخلــی و‬ ‫خارجــی ( بیــن المللــی ) بــه جابجایــی حــدود ‪ 300000/‬نفــر در ســال اقــدام می نمایــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر پروازهــای داخلــی از گــرگان بــه شــهرهای تهــران ‪ -‬مشــهد ‪ -‬زاهــدان و‬ ‫در پروازهــای بیــن المللــی ســوریه و عربســتان ســعودی برقــرار مــی باشــد کــه پیگیــری‬ ‫جهــت افزایــش پروازهــا در حــال اقــدام میباشــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی از مهمتریــن فعالیتهــای اقتصــادی شهرســتان میباشــد کــه بصــورت ســاالنه‬ ‫نزدیــک بــه‪ 70/000/‬هکتــار از اراضــی شهرســتان بــه کشــت محصــوالت زراعی دیــم و ابی‬ ‫اختصــاص پیــدا مــی نمایــد‪ .‬کشــاورزی از بیــن کشــتهای عمــده کشــاورزی گنــدم و ســویا‬ ‫باالتریــن ســطح کشــت را در ســطح اراضــی شهرســتان داشــته و بالــغ بــر ‪ %60‬اراضــی‬ ‫کشــاورزی ایــن شهرســتان بــه ایــن دو محصــول اختصــاص یافتــه اســت‪ .‬و قابــل ذکــر‬ ‫اســت کــه حــدود ‪ 3500‬هکتــار اراضــی بــه بخــش کشــت باغــی اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در بخــش دام و طیــور‪ ،‬شهرســتان دارای ‪ 150‬مرکــز پــرورش مــرغ‪ ،‬مســاحتی‬ ‫بالــغ بــر ‪ 70/000/‬مترمریــع جهــت پــرورش ماهیــان و ابزیــان و مراکــز پــرورش دام‬ ‫بــا ظرفیــت بــا داشــتن بیــش از ‪ 150/ 000/‬راس دام شــیری و گوشــتی میباشــد‪.‬‬ ‫صنعــت شهرســتان گــرگان دارای ‪ 4‬شــهرک صنعتــی گــرگان ‪ 1‬و ‪،2‬شــهید هــزار جریبــی‬ ‫و گــوزن فــارس میباشــد کــه بــا مســاحتی بالــغ بــر ‪ 120‬هکتــار بخــش عمــده صنعــت‬ ‫شهرســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــدو بالــغ بــر ‪ 300‬واحــد صنعتــی در ایــن نواحــی‬ ‫در حــال احــداث و یــا بهره بــرداری میباشــند‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی شهرســتان شــامل انــواع قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬پشــتی‪ ،‬چــادر شــب بافــی‪ ،‬جاجیم‬ ‫باقــی‪ ،‬ســوزن دوزی‪ ،‬ســفالگری‪ ،‬گلیــم بافــی‪ ،‬نمــد بافــی‪ ،‬معــرق‪ ،‬نقاشــی مینیاتــور و‪...‬‬ ‫میباشــد کــه حــدود ‪ 60‬کارگاه کوچــک خانگــی و ‪ 123‬کارگــروه صنعتــی را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

شماره : 1028
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!