روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 689 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 689

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 689

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 689

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪184 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 02‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/22-‬ژانویه‪ /29-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪689 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫راهکار جلوگیری از سونامی کم تحرکی‬ ‫بانوان‪ ،‬توسعه ورزش همگانی است‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش قیمت مسکن‬ ‫به نفع هیچ کس نیست‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعب چوب ساالنه‬ ‫وارد کشور می شود‬ ‫این سوز سرما‬ ‫دست بردار نیست‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫در مدیریت بحران‬ ‫عفاف و حجاب مکمل‬ ‫‪ ۴‬رفتاری که به‬ ‫یکدیگرند‏‬ ‫مدیران کمک می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪689‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫‪ ۷۲‬درصد میانساالن‬ ‫گلستانی درگیر اضافه‬ ‫وزن و چاقی هستند‬ ‫مدیــر گــروه بهبــود تغذیــه مرکــز بهداشــت گلســتان‬ ‫بیشــترین جمعیــت اســتان را مربــوط بــه گــروه ســنی‬ ‫میانســال (‪ ۳۰‬تــا ‪ ۵۹‬ســال) اعــام کــرد و گفــت‪۷۲ :‬‬ ‫درصــد ایــن گــروه ســنی در اســتان درگیــر اضافــه وزن و‬ ‫چاقــی هســتند‪.‬‬ ‫فرهــاد لشــکربلوکی در ســالروز گرامیداشــت طــرح‬ ‫بســیج ملــی تغذیــه اظهــار داشــت‪ ۸۶۰ :‬هــزار معــادل‬ ‫‪ ۴۲.۹‬درصــد از جمعیــت حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــری‬ ‫گلســتان میانســال هســتند که طبق اخرین بررسـی ها‬ ‫‪ ۶۱۹‬هــزار نفــر از انــان اضافــه وزن دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه درگیــری با معضل اضافــه وزن و‬ ‫چاقــی در ســایر گروه هــای ســنی هــم وجــود دارد گفــت‪:‬‬ ‫ایــن درگیــری شــامل ‪ ۴۴.۸‬درصــد از جمعیــت ‪ ۱۸۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفــر ســالمندان‪ ۳۸ ،‬درصــد از جمعیــت ‪۳۱۶‬‬ ‫هــزار نفــره جوانــان‪ ۲۰ ،‬درصــد از جمعیــت ‪ ۴۷۹‬هــزار‬ ‫نفــر نوجوانــان و ‪ ۲.۶۴‬درصــد از جمعیــت ‪ ۱۶۰‬هــزار نفــره‬ ‫کــودکان و خردســاالن اســتان گلســتان اســت و نکتــه‬ ‫مهــم اینکــه شــیوع چاقــی و اضافــه وزن کــودکان طــی‬ ‫یــک دهــه اخیــر در کشــور ‪ ۲‬برابــر بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شهرســتان های غــرب اســتان ماننــد‬ ‫کردکــوی‪ ،‬گــرگان و بندرگــز میانگیــن ســنی مــردم باالتــر‬ ‫و چاقــی در ایــن بخــش اســتان شــیوع بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫لشــکربلوکی ادامــه داد‪ :‬بیشــترین مــوارد چاقــی و‬ ‫اضافــه وزن در کشــور مربــوط بــه مازنــدران‪ ،‬گیــان و‬ ‫تهــران اســت و گلســتان در ایــن بحــث در گــروه دوم‬ ‫اســتان های چــاق قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر چاقــی‪ ۲.۲۲ ،‬درصد از گروه ســنی‬ ‫زیــر پنــج ســال گلســتان بــا جمعیــت ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر کــه‬ ‫اغلــب ســاکن مناطــق شــرقی اســتان هســتند بــه دلیــل‬ ‫نداشــتن اگاهــی خانواده هــا از انتخــاب درســت مــواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬دریافــت ناکافــی مــواد غذایــی و کالــری و کمبود‬ ‫ریــز مغذی هــا و ســایر مســایل اجتماعــی درگیــر کــم‬ ‫وزنــی و الغــری شــدید شــده اند‪.‬‬ ‫لشــکربلوکی اظهارداشــت‪ :‬برای کمک به بهبود تغذیه‬ ‫ســالم در کنــار برنامه هــای اموزشــی و مراقبتــی روزمــره‬ ‫کــه در مراکــز بهداشــت انجــام می شــود طــرح «ایــران‬ ‫اکــو» (‪ )ECHO‬بــه عنــوان یکــی از برنامه هــای مهــم‬ ‫در پیشــگیری و کنتــرل اضافــه وزن و چاقــی کــودکان و‬ ‫نوجوانــان از ســال ‪ ۱۳۹۶‬توســط متولیــان امــر بهداشــت‬ ‫و درمــان در مــدارس کشــور اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح بــر ارائــه تغذیــه مناســب و‬ ‫ســالم برای کودکان و نوجوانان در بوفه مدارس نظارت‬ ‫و از عرضــه موادغذایــی ناســالم جلوگیــری می شــود و در‬ ‫کنــار ان برنامه هــای اموزشــی بــرای افزایــش اطالعــات‬ ‫دانــش امــوزان از انــواع غذاهــای ســالم و اهمیــت‬ ‫اســتفاده از انها‪ ،‬جشــنواره غذا و مســابقات ورزشــی در‬ ‫حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــرای تشــویق بانوان روســتایی‬ ‫بــرای ورزش تــاش شــده بــر حســب امکانــات هــر‬ ‫شهرســتان در طــول هفتــه ســالن های ورزشــی‬ ‫ســاعاتی در اختیــار انــان قــرار گیــرد و ســاماندهی‬ ‫وضعیت مســیرهای پیــاده روی بانــوان در حال انجام‬ ‫اســت و بــا تاکیــد اســتانداری ادارات و دســتگاه ها‬ ‫موظف هســتند مرخصی ســاعتی برای انجام ورزش‬ ‫بــه کارکنــان خــود بدهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ســنجش ســامت کارکنــان امســال بــه‬ ‫شــکل جدی تــری دنبــال می شــود و تاکنــون کارکنــان ادارات‬ ‫کمیتــه امــداد‪ ،‬امــوزش و پــرورش و مراکــز بهداشــت گلســتان‬ ‫مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد و ســنجش کارکنــان ســایر ادارات‬ ‫هــم بــه صــورت تدریجــی انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫چه کسانی از افزایش قیمت‬ ‫مسکن سود می برند؟‬ ‫بــه جــرات مــی تــوان گفــت افــرادی کــه دارای فعالیــت اقتصــادی‬ ‫هســتند از افزایــش قیمــت مســکن ســود نمــی برنــد‪ .‬افزایــش‬ ‫قیمــت مســکن باعــث رکــود در بــازار خریــد و فــروش‪ ،‬ســاخت و‬ ‫ســاز‪ ،‬مصالــح و اجــاره نشــینی مــی شــود‪.‬‬ ‫مهندس ابوالقاسم زنگانه‬ ‫کارشناس حوزه مسکن‪:‬‬ ‫افزایش قیمت مسکن‬ ‫به نفع هیچ کس نیست‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫نقدینگــی لجــام گســیخته و انباشــت پــول در دســت عــده ای‬ ‫و از ســویی گــره خــوردن بخش هــای مختلــف اقتصــاد و‬ ‫شــاخص های قیمت گــذاری بــه قیمــت ارز یکــی از مشــکالت‬ ‫بزرگــی اســت کــه در ســال های اخیــر شــاهد ایــن مســئله‬ ‫بوده ایــم و همیــن امــر موجــب افزایــش نجومــی قیمــت‬ ‫مســکن‪ ،‬خــودرو و حتــی وســایل خانگــی شــده اســت‪.‬‬ ‫اوضــاع زمانــی پیچیــده تــر از گذشــته می شــود کــه برخــی‬ ‫از مهمتریــن کاالهــای مــورد نیــاز مــردم از جملــه مســکن در‬ ‫قالــب یــک بــازار ســرمایه ای بــه قیمــت ارز گــره بخــورد‪ .‬بــی‬ ‫شــک تــا زمانــی کــه تقاضــای موثــر در بــازار مســکن ناشــی‬ ‫از تقاضــای ســرمایه ای باشــد‪ ،‬شــاهد افزایــش قیمت هــای‬ ‫نجومــی در ایــن بــازار هســتیم و خــارج کــردن ایــن تقاضــای‬ ‫ســرمایه ای از واجبــات نظــام تصمیم گیــری کشــور در حــوزه‬ ‫مســکن بــه حســاب می ایــد‪ .‬در حقیقــت ســرمایه گــذاری‬ ‫هجومــی مــردم در مســکن‪ ،‬ســکه‪ ،‬ارز‪ ،‬خــودرو و ‪ ...‬باعــث‬ ‫افزایــش قیمــت مــی شــود و سیاســت هــای دولــت بایــد بــه‬ ‫گونــه ای تنظیــم شــوند کــه نقدینگــی کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫اولیــن راهــکار کاهــش نقدینگــی نیــز دریافــت مالیــات بــه‬ ‫صــورت منظــم و غیــر نمایشــی اســت‪ .‬در دنیــا مالیــات بــه‬ ‫صورتهــای مختلــف و از کاال هــا و خدمــات متفــاوت اخذ می‬ ‫شــود ولی در کشــور ما طال فروش و اهن فروش و پزشــک‬ ‫کمتــر از معلــم و کارمنــد مالیات مــی دهد! تبعات این مدل‬ ‫اخــذ مالیــات باعــث افزایــش نقدینگــی و باالرفتــن نجومــی‬ ‫قیمت در بازارهای سرمایه ای و حتی غیر سرمایه ای( مثل‬ ‫خــودرو ) مــی شــود‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی کــه شــرایط خریــد و ســاخت مســکن‬ ‫بــرای قشــر پائیــن جامعــه مهیــا نیســت‪ ،‬اجــاره بهــا نیــز بــه‬ ‫تبــع افزایــش پیــدا مــی کنــد و ماحصــل ان مهاجــرت مــردم‬ ‫شهرنشــین بــه حاشــیه شــهر هــا و حتــی شــهرهای کوچکتــر و‬ ‫روســتاها مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه منظــور بررســی بــازار مســکن و اجــاره بهــا و چالــش هــای‬ ‫ایــن حــوزه بــا «مهنــدس ابوالقاســم زنگانــه کارشــناس حــوزه‬ ‫مســکن و مدیــر مجموعــه مشــاور امــاک ســرپناه» بــه گفتگو‬ ‫نشستیم‪:‬‬ ‫دالیل افزایش بی سابقه قیمت مسکن کدامند؟‬ ‫نقدینگــی بــاال و نظــام منــد نبــودن بــازار ســرمایه گــذاری در‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫کشــور عامــل اصلــی افزایــش قیمــت مســکن در ســال هــای‬ ‫اخیر اســت‪ .‬هر چند در ســال های گذشــته نیز نظام ســرمایه‬ ‫گــذاری کشــور هدفمنــد نبــود و ســرمایه گــذاری هــا بــه صورت‬ ‫تجمیعــی بــر روی مــوارد خاصــی صــورت مــی گرفــت‪ ،‬ولــی‬ ‫نکتــه اینجاســت کــه در ســال هــای اخیــر نوســانات و افزایــش‬ ‫قیمــت ارز ‪ ،‬افزایــش قیمــت مصالــح‪ ،‬جــو روانــی ایجــاد شــده‬ ‫توســط فضــای مجــازی‪ ،‬بنــگاه داری برخــی نهــاد هــای دولتــی‬ ‫نظیــر بانکــه هــا‪ ،‬افزایــش نقدینگــی‪ ،‬عــدم نظــارت دولــت و‬ ‫‪....‬در مجمــوع باعــث هجــوم ســرمایه هــا بــه ایــن ســمت و‬ ‫افزایــش قیمــت مســکن شــد‪ .‬متاســفانه در کشــور مــا بعضی‬ ‫افــراد دوســت دارنــد قیمــت خــودرو و امــاک شــان بــاال بــرود‬ ‫امــا در نظــر نمــی گیرنــد کــه تــورم بــه ســود هیچکــس نیســت‪.‬‬ ‫در ضمــن عــده ای بــا خانــه هایشــان تجــارت می کننــد و زمانی‬ ‫کــه از لحــاظ اقتصــادی دچــار کمبــود می شــوند ســعی می کنند‬ ‫از ایــن طریــق جبــران مافــات کننــد کــه همیــن امــر نیــز باعــث‬ ‫افزایــش تــورم و بــاال رفتــن قیمــت مســکن مــی شــود‪.‬‬ ‫چه کسانی از افزایش قیمت مسکن سود می برند؟‬ ‫بــه جــرات مــی تــوان گفــت افــرادی کــه دارای فعالیــت‬ ‫اقتصــادی هســتند از افزایــش قیمــت مســکن ســود نمــی‬ ‫برنــد‪ .‬افزایــش قیمــت مســکن باعــث رکــود در بــازار خریــد و‬ ‫فــروش‪ ،‬ســاخت و ســاز‪ ،‬مصالــح و اجــاره نشــینی مــی شــود‪.‬‬ ‫کســی کــه دارای یــک ملــک مســکونی اســت و قصــد خریــد و‬ ‫فــروش ایــن ملــک را نــدارد قطعــا ًبــا افزایــش قیمــت ملکــش‬ ‫چیــزی عادیــش نخواهــد شــد و اکثــر مــردم هــم چنیــن‬ ‫شــرایطی دارنــد‪ .‬امــا همیــن افزایــش قیمــت منجر بــه بیکاری‬ ‫قشــر زیــادی از جامعــه مــی شــود‪ .‬از مهنــدس و معمــار و‬ ‫کارگــر گرفتــه تــا فروشــنده مصالــح و بنــگاه و ‪ ...‬بمانــد کــه‬ ‫اجــاره بهــا نیــز افزایــش مــی کنــد کــه تبعــات ان در ســطح‬ ‫جامعــه جبــران ناپذیــر اســت‪ .‬بنابرایــن اگــر قیمــت هــا واقعی‬ ‫و غیــر هیجانــی باشــند‪ ،‬مــردم بــرای ســاخت و خریــد مســکن‬ ‫رغبــت بیشــتری از خــود نشــان مــی دهنــد و چرخــه اقتصــاد و‬ ‫تولیــد روان تــر مــی چرخــد‪.‬‬ ‫نقــش دولــت در تامیــن مســکن را چگونــه ارزیابــی‬ ‫مــی کنیــد؟‬ ‫دولت هــای نهــم و دهــم از طریــق پــول پرقــدرت بانــک‬ ‫مرکــزی و بــه میــزان حــدود ‪۵۰‬هزار میلیارد تومان در مســکن‬ ‫مهــر هزینــه کردنــد کــه علــی رغــم خانــه دار شــدن عــده ای‬ ‫منجــر بــه مشــکالتی در ســطح اقتصــاد کالن نیــز شــد‪ .‬بعــد‬ ‫از ایــن تجربــه هــرگاه صحبــت از دخالــت دولــت در بخــش‬ ‫مســکن می شــود‪ ،‬ایــن موضــوع مدنظــر قــرار می گیــرد‬ ‫کــه دخالــت دولــت در امــر مســکن ســازی و پــول پاشــی در‬ ‫ایــن حــوزه باعــث افزایــش تــورم مــی شــود‪ .‬بنابرایــن دولــت‬ ‫نبایــد خــود وارد ســاخت و ســاز شــده و بایــد حمایتگــر بخــش‬ ‫خصوصــی و انبــوه ســازان باشــد تــا چرخــه مســکن بــه صــورت‬ ‫واقعــی بچرخــد و نظــارت نیــز مســتمر و هدفمنــد باشــد‪.‬‬ ‫در ضمــن بانــک هــا صاحــب و مالــک بزرگتریــن ســاختمانها‬ ‫هســتند و بــه دنبــال ســود بیشــتر هســتند و بهتریــن ســود را‬ ‫حوزه مســکن دارد و تا زمانی که بانک ها بنگاه داری و خلق‬ ‫پــول و دخالــت در اقتصــاد مــی کننــد‪ ،‬دچــار بیمــاری مزمــن‬ ‫اقتصــادی دولتــی خواهیــم بــود و ایــن نهضــت ادامــه خواهــد‬ ‫داشــت و بــرای ایــن موضــوع هــم بایــد چــاره ای اندیشــید‪.‬‬ ‫نقــش دولــت را در حمایــت از مســتاجران چگونــه‬ ‫ارزیابــی مــی کنیــد؟‬ ‫اگــر دولــت بــه عنــوان یــک ناظــر قــوی بــه نقــش اصلــی‬ ‫خــود یعنــی تعییــن راهبردهــا بپــردازد بســیار اثرگذارتــر عمــل‬ ‫می کنــد و مــی توانــد مانــع بــروز بســیاری رخدادهــای منفــی‬ ‫اقتصــادی شــود‪ .‬مثــا این کــه تــاش شــود تــا قراردادهــای‬ ‫اجــاره بــه جــای یــک ســاله‪ ،‬دو ســاله یــا حتــی ‪ 5‬ســاله تنظیــم‬ ‫شــوند‪ .‬در ضمــن دولــت بایــد بــرای حمایــت از ایــن سیاســت‪،‬‬ ‫معافیت هــای مالیاتــی نیــز در نظــر بگیــرد تــا قولنامههــای‬ ‫صــوری شــکل نگیرنــد‪ .‬البتــه قبــل از ایــن بخشــنامه بایــد‬ ‫مالیاتهــای واقعــی از موجــران اخــذ شــود تــا مشــوق هــای‬ ‫مالیاتــی نیــز بــرای موجــران پیــش بینــی شــده اســت‪،‬‬ ‫چشــمگیر باشــد و کســانی که واحد مســکن خود را دو ســاله‬ ‫یــا بیشــتر اجــاره مــی دهنــد‪ ،‬بتواننــد از معافیــت مالیاتــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بانک ها صاحب و مالک‬ ‫بزرگترین ساختمانها هستند‬ ‫و به دنبال سود بیشتر هستند‬ ‫و بهترین سود را حوزه مسکن‬ ‫دارد و تا زمانی که بانکها‬ ‫بنگاه داری و خلق پول و دخالت‬ ‫در اقتصاد می کنند‪ ،‬دچار‬ ‫بیماری مزمن اقتصادی دولتی‬ ‫خواهیم بود و این نهضت‬ ‫ادامه خواهد داشت و برای‬ ‫این موضوع هم باید چاره ای‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫سیاســت هــای دولــت هــا در طــول ســال هــای اخیــر در‬ ‫خصــوص مســکن چــاره ســاز نبــوده و کارشناســان حــوزه هــای‬ ‫مختلــف اقتصــادی بایــد بــا هــم همفکــری کننــد و بــه جــای‬ ‫ارائــه مســکن هــای موقــت نظیــر ودیعــه اجــاره مســکن و‬ ‫دخالــت دادن دولــت در ســاخت و ســاز و ‪ ...‬چــاره ای قطعــی‬ ‫بیندیشــند‪.‬‬ ‫بــازار مســکن در ســال هــای اخیــر بــا افزایــش و چالــش هــای‬ ‫متعــددی همــراه شــده و وقتــی بــازار ثبــات نــدارد هــر کســی‬ ‫قیمــت خــود را می گویــد ایــن واقعیــت را بایــد در نظــر گرفــت‬ ‫کــه عرضــه و تقاضــا از یــک ســو و از ســوی دیگــر قیمــت ارز‬ ‫اســت کــه بــر ایــن بــازار تاثیــر خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫شــاید در ایــن شــرایط بتــوان تنهــا چــاره را کاهــش نقدینگــی‬ ‫و اخــذ مالیــات از خانــه هــای خالــی و لوکــس قلمــداد کــرد تــا‬ ‫ســرمایه هــای ســرگردان بــه جــای ورود بــه بــازار هــای موقــت‬ ‫بــه بــازار تولیــد تزریــق شــوند‪.‬‬ ‫هــر چنــد تــاش هایــی هــم در ایــن مســیر گرفتــه که بــاز هم‬ ‫بــا نواقصــی همــراه اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال دولت اعــام کرده‬ ‫افــراد دارای ‪ 4‬مســکن از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند‬ ‫ولــی بیــن کســی کــه دارای ‪ 5‬خانــه اســت بــا فــردی کــه ‪100‬‬ ‫واحــد مســکونی دارد فرقــی نگذاشــته و از هــر دو گــروه بابــت‬ ‫هــر خانــه یــک مبلــغ ثابــت اخــذ مــی کنــد کــه محــل اشــکال‬ ‫اســت‪ .‬طبیعتــا ًکســی کــه دارای ‪ 100‬واحــد مســکونی اســت‬ ‫ســرمایه و درامد بیشــتری دارد و باید مالیات پرداختی اشــت‬ ‫بــه صــورت تصاعــدی افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫با قرار دادن دمای رفاه اتاق ها بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد و کاهش تنها یک درجه دمای‬ ‫محیط‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از نعمت گاز بهره مند شویم‪.‬‬ صفحه 2 ‫یکشنبه ‪ 02‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪689‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫هاست اشتراکی چیست؟‬ ‫و ایا باید از ان استفاده کرد؟‬ ‫توسعه ورزش همگانی در استقبال‬ ‫بانوان به ورزش نقش ویژه ای دارد‬ ‫اجــرای متعــدد برنامه هــای ورزشــی بــا رویکــرد خانواده محــور‪ ،‬تــاش‬ ‫بــرای حضــور روســتاییان و بــه خصــوص زنان و دختــران در برنامه های‬ ‫ورزشــی بیــش از گذشــته بــرای پیشــگیری و جلوگیــری از بحــران‬ ‫ســونامی کــم تحرکــی بانــوان مــورد تاکیــد اســت‪.‬‬ ‫همگانــی بــرای ترویــج و توســعه ان اظهــار امیــدواری‬ ‫کــرد کــه هزینه‪‎‬هــای توســعه و ترویــج ورزش هــای‬ ‫همگانــی در راســتای حمایــت از بانــوان و جلوگیــری از‬ ‫بحــران کم‪‎‬تحرکــی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫راهکار جلوگیری‬ ‫از سونامی‬ ‫کم تحرکی بانوان‪،‬‬ ‫توسعه ورزش‬ ‫همگانی است‬ ‫سرویس ورزشی‬ ‫رواج بیشــتر ورزش همگانــی راهــکار جلوگیــری و‬ ‫پیشــگیری از ســونامی کــم تحرکــی بانــوان گلســتان‬ ‫اســت کــه تدابیــر مســووالن بــرای توســعه و ترویــج ایــن‬ ‫ورزش‪‎‬هــا موجــب کاهــش بیماری‪‎‬هــای جســمی و حرکتی‬ ‫ناشــی از یکجانشــینی و ورزیــده نبــودن بــدن می‪‎‬شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فعالیــت هــای ورزش‬ ‫همگانــی تضمیــن کننــده ســامت و تندرســتی جســمی‬ ‫و روانــی همــراه بــا نشــاط اجتماعــی اســت کــه در شــرایط‬ ‫بحــران جامعــه از جملــه شــیوع کرونــا زیســت بانــوان را بــا‬ ‫بهبــود و شــادابی همــراه می‪‎‬کنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان ورزش همگانــی گلســتان معتقدنــد بــا بســیج‬ ‫عمومــی و پرداختــن همــه دســتگاه هــای اجرایی به توســعه‬ ‫ورزش همگانــی از فقــر حرکتــی بانــوان اســتان جلوگیــری‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫توســعه ورزش همگانــی در اســتقبال بانــوان بــه‬ ‫ورزش نقــش ویــژه ای دارد‬ ‫رییــس هیات ورزش های همگانی گلســتان گفــت‪ :‬اجرای‬ ‫متعــدد برنامه هــای ورزشــی بــا رویکــرد خانواده محــور‪،‬‬ ‫تــاش بــرای حضــور روســتاییان و بــه خصــوص زنــان و‬ ‫دختــران در برنامه هــای ورزشــی بیــش از گذشــته بــرای‬ ‫پیشــگیری و جلوگیــری از بحــران ســونامی کــم تحرکــی‬ ‫بانــوان مــورد تاکیــد اســت‪.‬‬ ‫الهــه غیناقــی بــا تاکیــد بــر نقــش موثــر ورزش همگانــی در‬ ‫شــادابی جامعــه بــه ویــژه بــرای بانــوان و دختــران افــزود‪:‬‬ ‫توســعه ورزش همگانــی نقــش بســزایی در تشــویق بانــوان‬ ‫و دختــران بــه ورزش و کاهــش عــوارض جســمی‪ ،‬روحــی و‬ ‫اجتماعــی در بیــن انــان دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت حمایــت مالــی از ورزش‬ ‫دسترســی بیشــتر بــه اماکــن ورزشــی در کاهــش‬ ‫کــم تحرکــی بانــوان تاثیرگــذار اســت‬ ‫رییــس گــروه بیماریهــای غیرواگیــر گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مهمتریــن علــت کــم تحرکــی کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و بــه ویــژه‬ ‫بانــوان و دختــران اســتان تغییــر ســبک زندگــی اســت‪.‬‬ ‫حمیــده صــادق‪‎‬زاده افــزود‪ :‬عــدم دسترســی بــه مکان هــای‬ ‫ورزشــی دولتــی در برخــی مناطــق شــهری و روســتایی‪،‬‬ ‫ایمن‪‎‬نبــودن فضــای پیــاده‪‎‬روی و دوچرخه‪‎‬ســواری در شــهر‬ ‫بــرای عمــوم بــه ویــژه کــوکان و بانــوان‪ ،‬در دســترس نبــودن‬ ‫پارک‪‎‬بــازی ایمــن‪ ،‬باالبــودن هزینــه ثبــت نام در باشــگاه های‬ ‫خصوصــی و محــدود بــودن باشــگاه هــای قابــل دســترس‬ ‫بــرای بانــوان و کــودکان از جملــه عوامــل مهــم کــم تحرکــی‬ ‫جامعــه بــه خصــوص در بانــوان اســت‪.‬‬ ‫از دیگر معایب کم تحرکی‪،‬‬ ‫اخالل در عملکرد سیستم‬ ‫ایمنی بدن و گردش خون است‬ ‫و فرد در معرض بیماریهای‬ ‫قلبی و عروقی می گیرد و‬ ‫تعادل هورمونهای بدن برهم‬ ‫خورده و بدن بیش از گذشته‬ ‫دچار التهاب می‪‎‬شود‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پاییــن بــودن ســواد ســامت عمــوم‬ ‫مــردم در خصــوص خطــرات کــم تحرکــی و تبعــات ان‪،‬‬ ‫پیشــرفت صنعــت‪ ،‬فنــاوری و اســتفاده از ماشــین االت‬ ‫در فعالیــت هــای منــزل و اســتفاده از وســایل نقلیــه در‬ ‫رفــت و امــد از عوامــل مهــم دیگــر در افزایــش کــم تحرکی‬ ‫بانــوان و کــودکان بــه شــمار م ـی‪‎‬رود‪.‬‬ ‫رییــس گــروه بیماری‪‎‬هــای غیرواگیــر اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا افزایــش کــم تحرکــی‪ ،‬افــراد مقــداری از‬ ‫اســتقامت و قــدرت عضــات خــود را از دســت مــی‬ ‫دهنــد زیــرا همچــون گذشــته از عضــات خــود اســتفاده‬ ‫نمی کننــد و ممکــن اســت در اینــده دچــار دردهــای‬ ‫اســکلتی ‪ -‬عضالنــی مثــل کمــردرد شــوند‪.‬‬ ‫صــادق‪‎‬زاده افــزود‪ :‬بــا کم‪‎‬تحرکــی اســتخوان‪ ‎‬افــراد‬ ‫ضعیف‪‎‬تــر شــده و بــا از دســت رفتــن مــواد معدنــی در‬ ‫معــرض پوکــی اســتخوان قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افــرادی کــه کــم تحرکــی داشــته‬ ‫متابولیســم بدنشــان تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و تجزیــه‬ ‫قندهــا و چربــی هــا بــرای بــدن ان هــا دشــوار شــده و در‬ ‫معــرض چاقــی و دیابــت هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از معایــب دیگــر کــم تحرکــی‪ ،‬اخــال در‬ ‫عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن و گــردش خــون اســت و فــرد‬ ‫در معــرض بیمــاری هــای قلبــی و عروقی می گیــرد و تعادل‬ ‫دلیل افت کیفیت نان در روستاهای گلستان‪ ،‬قیمت‬ ‫باالی خمیرمایه و کارگر است‬ ‫رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه خبــازان گلســتان گفــت‪ :‬افزایــش قیمــت خمیرمایــه بــه عنــوان ماده‬ ‫اولیــه تهیــه نــان در کنــار اســتفاده از کارگــر معمولــی‪ ،‬بــه دلیــل ناتوانــی در پرداخــت حقــوق کارگــر‬ ‫حرفـه ای از جملــه عوامــل کاهــش کیفیــت نــان در برخــی خبازی هــای فعــال روســتایی اســتان اســت‪.‬‬ ‫حمیــد مقیمــی اظهــار داشــت‪ :‬نانواهــا بــا توجــه بــه افزایــش ســه برابــری قیمت خمیرمایــه در ‪ ۶‬مــاه اخیر و‬ ‫رســیدن هــر ‪ ۱۰‬کیلوگــرم ان بــه ‪ ۹‬میلیــون ریــال‪ ،‬مقــدار کمتــری از ایــن مــاده را در تهیــه خمیر نان اســتفاده‬ ‫می کننــد و همچنیــن بــرای مدیریــت بهتــر هزینه هــا از کارگــران غیرحرفـه ای به عنوان شــاطر بهره می گیرند‬ ‫کــه در برخــی مــوارد ایــن شــرایط باعــث کاهــش کیفیت محســوس نان می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر مــوارد مطــرح شــده در رابطــه بــا کیفیــت پاییــن نــان مربــوط بــه مناطــق روســتایی‬ ‫اســت و در ایــن مناطــق فقــط نانوایی هــای نــوع یــک (دولتــی) فعالیــت دارنــد و ارد انهــا بــا نــرخ هــر‬ ‫هورمــون هــای بــدن برهــم خــورده و بــدن بیــش از گذشــته‬ ‫دچــار التهــاب می‪‎‬شــود‪.‬‬ ‫مهمترین علت کم تحرکی‬ ‫کودکان‪ ،‬نوجوانان و به ویژه‬ ‫بانوان و دختران استان تغییر‬ ‫سبک زندگی است‪.‬‬ ‫رییــس گــروه بیماری‪‎‬هــای غیرواگیــر اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬امــوزش فعالیــت بدنــی و اصــاح شــیوه زندگــی‬ ‫ســالم بــه عنــوان یکــی از موضوعــات اصلــی اموزشــی در‬ ‫زمــان ارائــه مراقبــت هــا در گــروه هــای ســنی مختلــف‬ ‫مــورد اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هرســاله کمپین‪‎‬هــای اطالع‪‎‬رســانی‬ ‫تحــرک بدنــی در گلســتان اجــرا می‪‎‬گــردد و در مــدت زمــان‬ ‫معیــن جلســات اموزشــی و محتــوی متناســب بــا تحــرک‬ ‫بدنــی بــه صــورت حضــوری و مجــازی در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس گــروه بیماری هــای غیرواگیــر گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫برگــزاری کالس هــای ورزشــی فــوق برنامــه‪ ،‬تخفیــف بــرای‬ ‫هزینه هــای شــرکت در برنامه هــای ورزشــی‪ ،‬گســترش‬ ‫مســیرهای ایمــن بــرای افزایــش پیــاده روی و دوچرخــه‬ ‫ســواری‪ ،‬ســاخت و گســترش خیابان هــای ویــژه پیــاده‬ ‫روی و دوچرخــه ســواری و امــوزش مربیــان ورزشــی بــرای‬ ‫ارائــه برنامه هــای ورزشــی مناســب در مقاطــع ســنی‬ ‫بــه تفکیــک جنــس و شــرایط خــاص‪ ،‬از جملــه راه‪‎‬هــای‬ ‫توســعه فعالیــت بدنــی و جلوگیــری از ســونامی کــم‬ ‫تحرکــی اســت‪.‬‬ ‫صــادق‪‎‬زاده افــزود‪ :‬برگــزاری ورزش‪‎‬هــای همگانــی بــا‬ ‫مقاطــع زمانــی مشــخص در طــول ســال بــا انعــکاس در‬ ‫رســانه هــای همگانــی‪ ،‬ایجــاد کلینیــک هــای ازمــون‬ ‫امادگــی جســمانی‪ ،‬تعدیــل هزینــه و تعرفــه هــای ثبــت‬ ‫نــام کالس هــای ورزشــی‪ ،‬تخفیــف ویــژه اســتفاده از‬ ‫امکانــات ورزشــی بــرای اقشــار در معــرض خطــر‪ ،‬ایجــاد‬ ‫مراکــز ورزشــی خــاص جهــت گــروه هــای ســنی مختلــف‪،‬‬ ‫ایجــاد شــرایط رفــت و امــد فعــال در شــهرهای جدیــد‬ ‫و مســکن مهــر‪ ،‬احــداث مراکــز تفریحــی و ورزشــی‬ ‫در مناطــق محــروم از ســونامی کم‪‎‬تحرکــی جلوگیــری‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری‪‎‬ها و دهیاری‪‎‬هــا می‪‎‬تواننــد‬ ‫بــا اختصــاص زمین‪‎‬هــای بالاســتفاده بــرای ایجــاد‬ ‫فضاهــای ورزشــی‪ ،‬تجهیــز پارک‪‎‬هــای محلــی بــرای ورزش‬ ‫مــدارس‪ ،‬ارتقــا کیفیــت پیــاده روهــا براســاس اســتاندارد‬ ‫در کاهــش کــم تحرکــی گام‪‎‬هــای موثــری بردارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬توســعه ورزش همگانــی بــه ویــژه بــرای‬ ‫افــراد اســیب‪‎‬پذیر و امــوزش مربیــان ورزشــی بــرای ارائــه‬ ‫برنامه‪‎‬هــای ورزشــی مناســب در مقاطــع مختلــف ســنی‪،‬‬ ‫جنســی و شــرایط خــاص‪ ،‬متقاعــد کــردن خیریــن بــرای‬ ‫ســاخت ورزش هــای محلــی و اختصــاص مــکان هــای‬ ‫مناســب بــرای انجــام فعالیتهــای بدنــی بــرای بانــوان مــورد‬ ‫انتظــار اســت تــا بــا ایــن تدابیــر از بــروز ســونامی کــم‬ ‫تحرکــی بانــوان در گلســتان جلوگیــری شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫کیســه ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان بــدون فرصــت دادن بــه نانــوا بــرای انتخــاب کارخانــه بــه صــورت کلــی‬ ‫توزیــع می شــود کــه می طلبــد نظــارت بیشــتری بــر کیفیــت ایــن اردهــا صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ‪ ۱۰‬روز اخیــر بــا توجــه بــه ســرمای هــوا و افــت فشــار گاز‪ ،‬تاکیــد بر ضرورت اســتفاده از‬ ‫ســوخت جایگزیــن معضــل دیگــری بــرای نانوایی هــا شــده اســت چــرا کــه بــا ســوخت جایگزیــن فقط‬ ‫می تــوان مشــعل دوگانــه ســوز را بــرای تنــور فعــال کــرد و بــرای تهیــه خمیــر نیــاز بــه اب گــرم داریــم‬ ‫کــه بایــد از طریــق شــیر اب لوله کشــی و یــا گرم کــردن اب بــا شــعله گاز انجــام شــود‪.‬‬ ‫مقیمــی ادامــه داد‪ :‬ایــن روزهــا برخــی نانوایی هــا بــه دلیــل نگرانــی از تامیــن بــه موقــع ســوخت‬ ‫گازوئیــل و قطــع شــدن گازشــان مجبــور بــه اســتفاده از اب ســرد بــرای تهیــه خمیر هســتند که باعث‬ ‫پاییــن امــدن کیفیــت نــان مصرفــی می شــود و نیــاز اســت ســهمیه ای ثابــت ماهانــه گازوئیــل در‬ ‫فصــل ســرما بــرای نانوایی هــای دوگانــه ســوز در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی ضمــن درخواســت از مــردم بــرای گــزارش کیفیــت پاییــن نــان خبازی هــا بــه ادارات مرتبــط‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬گلســتان بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬نانوایــی دارد کــه تاکنــون هــزار و ‪ ۲۲۲‬مــورد از انهــا بــا ثبــت‬ ‫نــام در ســامانه و انجــام اقدامــات فنــی واحدهــای خــود را دوگانه ســوز کردنــد کــه ‪ ۷۵۰‬مــورد از ایــن‬ ‫واحدهــا ســوخت جایگزیــن را تحویــل گرفتنــد و از شــبکه سراســری گاز خــارج شــدند‪.‬‬ ‫اگــر بــه دنبــال میزبانــی وب ســایت هســتید‪ ،‬گزینــه هــای‬ ‫زیــادی بــرای انتخــاب داریــد‪ .‬شــما مــی توانیــد یــک ســرور‬ ‫کامــل اجــاره کنیــد ‪ -‬یــک پیشــنهاد گــران قیمــت ‪ -‬یــا شــاید‬ ‫از میزبانــی مشــترک بــرای پرداخــت هزینــه هــا اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بیاییــد نگاهــی بــه میزبانــی اشــتراکی و نحــوه‬ ‫عملکــرد ان بیندازیــم‪.‬‬ ‫اینترنــت و ســرورها‪ :‬اینترنــت روی ســرورها اجــرا مــی‬ ‫شــود‪ ،‬رایانــه هــای قدرتمنــدی کــه مــی تواننــد انــواع کارهــا‬ ‫را انجــام دهنــد‪ .‬برخــی از اتصــاالت مســیر ‪ -‬یــا در مــورد‬ ‫ســرورهای ‪ ،VPN‬انهــا را تغییــر مســیر دهیــد ‪ -‬در حالــی‬ ‫کــه برخــی دیگــر فایــل هــا را ذخیــره و بازیابــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن نــوع از ســرورها میزبــان وب ســایت ها هســتند‪ ،‬کــه‬ ‫در واقــع فقــط یــک دســته کامــل از فایل هــا هســتند کــه‬ ‫بــه شــیوه ای مفیــد و زیبایی شــناختی در کنــار هــم قــرار‬ ‫گرفته اند‪.‬اگــر می خواهیــد یــک وب ســایت شــخصی خــود‬ ‫را میزبانــی کنیــد‪ ،‬شــاید فقــط بــه عنــوان یــک کارت تلفــن‬ ‫شــخصی یا برای به نمایش گذاشــتن مجموعه کارت های‬ ‫بیســبال خــود بــه دنیــا‪ ،‬بایــد راهــی بــرای میزبانــی ان پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬شــما در اینجــا چندیــن گزینــه داریــد‪ ،‬از جملــه‬ ‫تغییــر کاربــری یــک کامپیوتــر قدیمــی بــرای تبدیــل ان بــه‬ ‫ســرور‪ .‬امــا‪ ،‬بــرای اکثــر مردم‪ ،‬بیشــتر اوقات‪ ،‬اجــاره فضای‬ ‫ســرور منطقــی اســت‪.‬توجه داشــته باشــید کــه مــا گفتیــم‬ ‫«فضــای ســرور»‪ ،‬نــه فقــط «ســرور»‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫یــک ســرور کامــل را اجــاره کنیــد ‪ -‬یــا حتــی بدتــر از ان‪،‬‬ ‫بخریــد‪ ،‬ایــن یــک پیشــنهاد گــران قیمــت اســت‪ .‬نــه تنهــا‬ ‫بایــد هزینــه ســخت افــزار را بپردازیــد‪ ،‬بلکــه هزینــه هــای‬ ‫بــرق‪ ،‬خنــک کننــده و اتصــال اینترنت ســرور را نیز متحمل‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬عالوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن ماشــین هــا مــی تواننــد‬ ‫هــزاران (اگــر نــه بیشــتر) بازدیــد کننــده را بــه طــور همزمان‬ ‫اداره کننــد‪ .‬بــه همــان انــدازه کــه کارت هــای بیســبال یــا‬ ‫رزومــه شــخصی شــما جــذاب هســتند‪ ،‬نمــی تواننــد تعداد‬ ‫زیــادی از افــراد را جــذب کننــد‪ .‬دریافــت ســرور شــخصی‬ ‫خــود ماننــد اجــاره اســتادیوم یانکــی بــرای یــک بــازی لیــگ‬ ‫کوچــک اســت‪ .‬خــرج کــردن روی صندلــی هــای خالــی پول‬ ‫زیــادی اســت‪.‬‬ ‫نحــوه عملکــرد هاســت اشــتراکی‪ :‬در عــوض‪ ،‬ارائــه‬ ‫دهنــدگان میزبانــی‪ ،‬شــرکت هایــی کــه ســرورهای وب‬ ‫را اجــاره مــی کننــد‪ ،‬یــک ســرور را مــی گیرنــد و ان را بــه‬ ‫قطعــات کوچکتــر تقســیم مــی کننــد‪ .‬ســپس مشــتریان‬ ‫مختلــف می تواننــد یکــی از ایــن قطعــات را بــه جــای کل‬ ‫ان اجــاره کننــد‪ .‬ایــن یــک راه عالــی بــرای شــرکتها یــا افــراد‬ ‫کوچکتــر اســت تــا وب ســایت های خــود را بــا نــرخ مناســب‬ ‫میزبانــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن جذابیــت اصلــی میزبانــی مشــترک اســت‪ :‬ارزان‬ ‫اســت‪ .‬مــا شــاهد برنامــه هــای یــک دالری در مــاه بــرای‬ ‫شــروع ســایت هــای کوچــک بــوده ایــم‪ ،‬و حتــی ســایتهای‬ ‫متوســط مــی تواننــد انتظــار داشــته باشــند کــه کمتــر از‬ ‫‪ 100‬دالر در ســال پرداخــت کننــد‪ .‬بــرای هرکســی کــه‬ ‫مــی خواهــد کوچــک شــروع کنــد عالــی اســت‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه بزرگتــر شــدید‪ ،‬ممکــن اســت بخواهیــد بــه راه حــل‬ ‫دیگــری بروید‪.‬ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه هاســت‬ ‫اشــتراکی دارای معایبــی اســت‪ .‬اولیــن و مهم تریــن مــورد‬ ‫ایــن اســت کــه همــه کســانی کــه از یــک ســرور اشــتراکی‬ ‫اســتفاده می کننــد ‪ -‬و می تواننــد صدهــا نفــر باشــند ‪ -‬از‬ ‫یــک زیرســاخت اســتفاده می کننــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر ســایت‬ ‫دیگــری بــه طــور ناگهانــی شــاهد افزایــش شــدید ترافیــک‬ ‫باشــد‪ ،‬ایــن احتمــال وجــود دارد کــه عملکــرد ســایت شــما‬ ‫اســیب ببینــد‪.‬‬ ‫بــه ان بــه عنــوان یــک کیــک فکــر کنیــد‪ :‬خــوردن یــک‬ ‫کیــک کامــل احتمــاال شــما را بیمــار مــی کنــد‪ ،‬بنابرایــن ان‬ ‫را بــا ســه دوســت خــود بــه اشــتراک بگذاریــد‪ .‬اگــر معلــوم‬ ‫شــود کــه یکــی از ایــن ســه فــرد پرخــور اســت کــه بیشــتر‬ ‫از ســهم خــود مــی خــورد‪ ،‬بقیــه شــما در نهایــت کمتــر از‬ ‫انچــه دوســت داشــتید کیــک خواهیــد داشــت‪.‬اکثر ارائــه‬ ‫دهندگان میزبانی وب مناســب‪ ،‬پهنای باند کاربران را در‬ ‫صــورت اســتفاده بیــش از حــد یــا حتــی انتقــال یک ســایت‬ ‫شــلوغ بــه یــک ســرور متفــاوت و کمتر شــلوغ محــدود می‬ ‫کننــد‪ ،‬امــا ایــن خطــر وجــود دارد‪ .‬ایــن فقط زمــان بارگذاری‬ ‫و پهنــای بانــد نیســت کــه اســیب می بینــد‪.‬‬ ‫برخی نگرانی های امنیتی نیز وجود دارد‬ ‫امنیــت هاســت اشــتراکی‪ :‬وقتــی از هاســت اشــتراکی اســتفاده‬ ‫مــی کنیــد‪ ،‬تمــام منابــع یــک ســرور واحــد را بــه اشــتراک مــی‬ ‫گذاریــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬منطقــی اســت کــه اگــر یــک ســایت‬ ‫مــورد حملــه قــرار گیــرد‪ ،‬شــما نیــز گرمــا را احســاس خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫مهم تریــن تهدیدهــا حمــات ‪ DDoS‬هســتند کــه ســرور ســایت‬ ‫را بــا درخواســت ها غــرق می کننــد و ان را قفــل می کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫ســروری را بــا ســایتی بــه اشــتراک می گذاریــد کــه از حملــه ‪DDoS‬‬ ‫رنــج مــی بــرد‪ ،‬احتمــاال ًســایت شــما نیــز از کار مــی افتد‪.‬مســئله‬ ‫دیگر هر حمله ای اســت که بر درج اطالعات در فهرســت اصلی‬ ‫ســایت تمرکز می کند‪ ،‬مانند تزریق ‪ .SQL‬اگر «همســایه» شــما‬ ‫در ســمت دریافــت چنیــن حملــه ای قــرار دارد‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد‬ ‫فایــل هــای شــما نیــز بــه خطــر مــی افتــد‪.‬‬ ‫میزبانــی اشــتراکی در مقابــل ‪:VPS‬انصافــاً‪ ،‬ارائــه‬ ‫دهنــدگان میزبانــی وب تمــام تــاش خــود را بــرای‬ ‫جلوگیــری از ایــن نــوع حــوادث ناگــوار انجــام مــی دهنــد‪،‬‬ ‫امــا هنــوز هــم مــی تواننــد اتفــاق بیفتند‪ .‬اگــر در مــورد این‬ ‫خطــرات نگــران هســتید امــا هنــوز در موقعیتــی نیســتید‬ ‫کــه بــرای کل ســرور ایجــاد شــود‪ ،‬مــی توانیــد از یــک ســرور‬ ‫خصوصــی مجــازی یــا ‪ VPS‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کیفرخواست پرونده سها‬ ‫رضا نژاد در دادسرای‬ ‫کردکوی صادر شد‬ ‫رضانــژاد دختــر طبیعــت گــردی بــود کــه خبــر‬ ‫مفقــود شــدن و مــرگ دلخــراش او در ارتفاعــات‬ ‫جهــان نمــای کردکــوی در تیرمــاه ‪ ، 1399‬بازتــاب‬ ‫گســترده ای داشــت ‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب کردکــوی گفــت‪:‬‬ ‫بازپــرس بــر اســاس نظریــه کارشناســی در ایــن‬ ‫پرونــده ‪ 5‬نفــر از سرپرســتان و اعضــای گــروه‬ ‫گردشــگری را بــه علــت بــی احتیاطــی و رعایــت‬ ‫نکــردن نظامــات دولتــی کــه منجــر بــه مــرگ خانــم‬ ‫رضانــژاد شــد‪ ،‬مقصــر شــناخت ‪.‬‬ ‫دادســتان عزیــززاده گفــت‪ :‬در کیفرخواســت‬ ‫همچنیــن از دادگاه خواســته شــده اســت بــه‬ ‫اســتناد تبصــره مــاده ‪ 551‬قانــون مجــازات اســامی‬ ‫مصــوب ‪ 1392‬مــا بــه التفــاوت دیــه نیــز از صنــدوق‬ ‫تامیــن خســارت هــای بدنــی پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬انتظــار بــرای مشــخص شــدن نتیجــه‬ ‫ازمایــش تشــخیص هویــت‪ ،‬طوالنــی شــدن اعــام‬ ‫نظــر کارشناســی و اعتــراض چنــد بــاره طرفیــن‬ ‫بــه نظریــه کارشناســی و ســاکن نبــودن طرفیــن‬ ‫پرونــده در اســتان و صــدور نیابــت قضایــی بــرای‬ ‫تحقیــق از متهمــان از علــل زمانبَــر شــدن‪ ،‬صــدور‬ ‫کیفرخواســت بــود‪.‬‬ ‫ســها رضانــژاد کــه تیرمــاه ‪ 1399‬همــراه بــا یــک‬ ‫گــروه گردشــگری در ارتفاعــات جهــان نمــای‬ ‫کردکــوی حضــور داشــت‪ ،‬مفقــود شــد و پیکــر او‬ ‫چــکِل ســر‬ ‫پــس از ‪ 28‬روز جســتجو در منطقــه ِ‬ ‫جنــگل شموشــک ایــن شهرســتان ‪ ،‬کشــف شــد ‪.‬‬ ‫مــرگ ناگــوار خانــم رضانــژاد بازتاب گســترده ای در‬ ‫افــکار عمومــی و رســانه ها داشــت‪.‬‬ ‫تروریست دانستن سپاه‪،‬‬ ‫نشانه جهل و حماقت‬ ‫دشمنان است‬ ‫امــام جمعــه موقــت گنبــدکاووس بــا محکــوم‬ ‫کــردن بیانیــه پارلمــان اروپــا در تروریست دانســتن‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اقــدام نشــانه جهــل و حماقــت دشــمنان و ســیلی‬ ‫ن متعــدد انــان از فرزنــدان برومنــد ایــران در‬ ‫خــورد ‬ ‫ســپاه قهرمــان اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام روح اللــه رجنــی روز جمعــه در‬ ‫خطبه های نماز عبادی ‪ -‬سیاسی امروز گنبدکاووس‬ ‫افــزود‪ :‬دشــمنان انقــاب اســامی سال هاســت کــه‬ ‫ســیلی های محکمــی از ســپاه خوردنــد کــه بــه عنــوان‬ ‫نمونــه دســتگیری جاســوس های انــان و نابودکــردن‬ ‫گروهــک داعــش گوشـه ای کوچک از موفقیت ســپاه‬ ‫و دلیــل عصبانیــت همیشــگی دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عصبانیت هــای دشــمنان‬ ‫از موفقیت هــای جمهــوری اســامی و ســپاه‬ ‫پاســداران ان هــا را بــه انجــام اقدامــات احمقانــه‬ ‫ماننــد توهیــن بــه مقدســات‪ ،‬برگــزاری مســابقه‬ ‫کاریکاتــور و یــا اتــش زدن مســجد و به تازگــی‬ ‫تروریســت دانســتن ســپاه ترغیــب می کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رجنــی ادامــه داد‪ :‬دشــمنان‬ ‫انقــاب اســامی هنــوز ملــت ایــران را نشــناخته اند‬ ‫و اینکــه احــاد مختلــف مــردم ایــران ســپاه قهرمــان‬ ‫خــود را دوســت دارنــد و از انهــا مثــل همیشــه‬ ‫حمایــت می کننــد زیــرا امنیــت و ارامــش کشــور را‬ ‫مرهــون ایثارگــری و جانفشــانی نیروهــای مســلح‬ ‫خــود از جملــه ســپاه پاســداران می داننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گنبــدکاووس همچنیــن‬ ‫بــا اشــاره بــه برخــی خدمــات ســپاه پاســداران بــه‬ ‫مــردم و ســازندگی کشــور از جملــه ســد ســازی ها‪،‬‬ ‫راه ســازی ها‪ ،‬محرومیــت زدایی هــا و ابرســانی‬ ‫بــه مــردم در گوشــه و کنــار ایــن ســرزمین تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬همــه ایــن اقدمــات در راســتای فراهــم کــردن‬ ‫ارامــش و رفــاه بــرای مــردم اســت و بــدون تردیــد‬ ‫مــردم هــم ایــن خدمــات را فرامــوش نخواهند کرد‬ ‫و از فرزندان خود در ســپاه بیش از پیش حمایت‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪689‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫این سوز سرما دست بردار نیست‬ ‫ســاکنان گلســتان را بــه پایــان بحــران قطعــی گاز در طــی روزهــای گذشــته کــه بــا افزایــش‬ ‫چنــد درجـه ای دمــای هــوا و حضوری شــدن مــدارس و ادارات و اغــاز فعالیــت چنــد جایــگاه‬ ‫ســی ان جــی‪ ،‬امیدوارتــر از گذشــته کــرد امــا ایــن خوشــحالی بــا اعــام هواشناســی مبنــی‬ ‫بــر ورود ســامانه جدیــد بارشــی و مانــدگاری هــوای ســرد‪،‬زیاد بــه طــول نکشــید و نشــان داد‬ ‫در روزهــای ســرد پیـش رو اســتمرار رعایــت الگــوی مصــرف ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا وجــود کمبــود گاز ناشــی از قرارگرفتــن در انتهــای خــط‬ ‫انتقــال و افــت محســوس فشــار گلســتان در ســرما و یخبنــدان هفتــه گذشــته‪ ،‬بــا قطعــی‬ ‫گســترده و فراگیــر مواجــه نشــد و بــه جــز تعــداد اندکــی از مشــترکان‪ ،‬خانــه همــه ســاکنان‬ ‫ایــن اســتان بــا گاز طبیعــی گــرم بــود‪.‬‬ ‫دمــای هــوا در گلســتان طــی روزهــای پایانــی هفتــه گذشــته چنــد درجـه ای افزایــش یافــت‬ ‫و پیــش بینــی مــی شــد کــه بــا ادام ـه دار شــدن ایــن شــرایط جــوی‪ ،‬دیگــر ضرورتــی بــرای‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف گاز وجــود نــدارد امــا ورود ســامانه جدیــد هــوای ســرد‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫برای توسعه گلستان ضروری‬ ‫استفاده از ظرفیت مرزنشینان است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت مرزنشــینان اســتان بــرای توســعه ضــروری‬ ‫بــوده و بایــد بیــش از گذشــته از ایــن مزیــت بهره بــرداری کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه عصــر شــنبه در نشســت‬ ‫کمیســیون قاچــاق کاال و ارز اســتان افــزود‪ :‬اســتفاده انــدک از ظرفیــت شــرکت های‬ ‫تعاونــی مرزنشــینان گلســتان قانــع کننــده نیســت و بایــد تصمیــم درســتی بــرای اســتفاده‬ ‫حداکثــری از ان اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر برگــزاری منظــم شــورای ســاماندهی مبــادالت مــرزی در اســتان گفــت‪ :‬این‬ ‫اقــدام بــا هــدف تقویــت هرچــه بیشــتر حمایــت از مرزنشــینان در قالــب رونــق شــرکت های‬ ‫تعاونــی بایــد پیگیری شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬هرچنــد شــیوع ویــروس کرونــا ترانزیــت کاال و تجــارت چمدانــی‬ ‫را از طریــق مــرز اینچه بــرون گنبــدکاووس کاهــش داد ولــی یادداشــت تفاهــم رســمی‬ ‫رییــس جمهــور بــا همتــای ترکمنســتانی و ســفر هیــات اقتصــادی و مســووالن اســتانی‬ ‫مرتبــط در ســال جــاری و پیگیــری دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه تاثیــر گــذار‬ ‫بــوده و بایــد بررســی شــود کــه رونــق بــه گمــرک اینچه بــرون برگشــته یــا خیــر‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش اخیــر مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‪ ۴۲ ،‬شــرکت تعاونی‬ ‫اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون موفــق بــه صــادرات کاال در حوزه هــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫صنعــت و شــیالت موفــق بــه ارزش ‪ ۱۶‬میلیــون دالر بــه کشــورهای همســایه شــدند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬عملکــرد دبیرخانــه کمیســیون قاچــاق کاال و ارز ایــن اســتان در‬ ‫برگــزاری جلســات و پیگیــری حــوزه کاری قابــل تحســین اســت‪.‬‬ ‫افزایــش امادگــی بــا مــوج جدیــد ســرما و یخبنــدان در روزهــای اینــده را جدی تــر کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬دســتگاه های‬ ‫متولــی و مــردم اســتان بــر اســاس هشــدار ســطح زرد ســازمان هواشناســی بایــد امادگــی‬ ‫الزم بــرای مواجــه بــا مــوج ســرما و بــروز یخبنــدان در هفتــه جــاری را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نعمت اللــه حاجـی زاده اظهــار داشــت‪ :‬دمــای هــوای گلســتان مخصوصــا در شــب بــا ورود ایــن‬ ‫ســامانه ســرد و بارشــی‪ ،‬افــت خواهــد کــرد و احتمــال افزایــش مصــرف حامل هــای انــرژی نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد در ایــن خصــوص پیش بینــی الزم در دســتور کار قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬طبــق پیــش بینی هــای هواشناســی در گلســتان دوشــنبه و سه شــنبه شــاهد‬ ‫بــارش بــرف و بــاران خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان از مــردم خواســت در ایــن مــدت از حضــور‬ ‫در تفرج گاه هــای کوهســتانی و تــردد غیرضــرور در جاده هــای کوهســتانی اجتنــاب کننــد‪.‬‬ ‫حاج ـی زاده گفــت‪ :‬باتوجــه بــه پایــداری و مانــدگاری ســرما در گلســتان‪ ،‬صرفه جویــی در‬ ‫مصــرف انــرژی ضــروری اســت تــا دچــار افــت فشــار گاز در شــبکه نشــویم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان هــم بــه بــازار کســب و کار گفــت‪ :‬بــرای ارائــه خدمــت‬ ‫بهتــر بــه مــردم امــکان ارئــه ســوخت گیری در جایگاه هــای ســوخت طبیعــی‪ ،‬در همــه‬ ‫مناطــق اســتان فراهــم شــده و در هــر شــهر یــک جایــگاه بــرای تاکســی ها و اژانس هــا‬ ‫فعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی طالبــی افــزود ‪ :‬حداکثــر مصــرف گاز گلســتان در روز گذشــته ‪ ۱۳‬میلیــون مترمکعــب بود‬ ‫کــه طبــق پیش بینی هــا ایــن عــدد در روز جــاری بــه ‪ ۱۲‬میلیــون مترمکعــب خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود ‪ :‬در حــال حاضــر روزانــه حــدود ‪ ۲‬تــا ســه میلیــون مترمکعــب بــا توجــه‬ ‫بــه قطــع بــودن حــدود ‪ ۶۰‬جایــگاه سـی ان جی و تعــدادی از صنایــع و پاســاژها‪ ،‬در مصــرف‬ ‫گاز صرفه جویــی میگیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان هــم بــا خبــر از ورود ســامانه ســرد و بارشــی بــه اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در نتیجــه فعالیــت ایــن ســامانه‪ ،‬در گلســتان بــارش پراکنــده خواهــد داشــت و‬ ‫دمــای هــوا نیــز کاهشــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امان محمــد کمالــی اظهــار کــرد‪ :‬از روز (شــنبه) اســمان گلســتان را ســامانه ســرد و بارشــی‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد و فعالیــت ان تــا امــروز یکشــنبه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از روز دوشــنبه تــا پایــان هفتــه بارش هــای پراکنــده و کاهــش دمــا در اســتان‬ ‫پیش بینــی می شــود و انتظــار داریــم از روز دوشــنبه تــا پایــان هفتــه بیشــینه دمــا بــه کمتــر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درجــه برســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مشــکالتی در تامیــن و توزیــع گاز خانگــی بــه علــت فعالیــت‬ ‫ســامانه ســرد و بارشــی از حــدود ‪ ۲‬هفتــه قبــل و رســیدن دمــای هــوای بخش هــای زیــادی‬ ‫از گلســتان بــه زیــر صفــر درجــه‪ ،‬در اســتان ایجــاد شــد تــا جایی کــه مســووالن تصمیــم بــه‬ ‫برگــزاری غیرحضــوری مــدارس و تعطیلــی چنــد روزه ادارات‪ ،‬قطــع گاز برخــی واحدهــای‬ ‫صنعتــی و کشــاورزی و جایگاه هــای توزیــع گاز طبیعــی گرفتنــد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه ثبــت ســفارش ارز بــرای واردات ماشــین االت واحــد‬ ‫صنعتــی و تولیــدی و مــواد اولیــه موردنیــاز تولیــد از طریــق وزارتخانــه صــورت می گیــرد‪،‬‬ ‫اســتان نقشــی در ان نــدارد ولــی دســتگاه های مرتبــط بــه ویــژه جهادکشــاورزی و دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان بایــد برنامــه کنتــرل و نظــارت خــود را در تامیــن ارز موردنیــاز‬ ‫واحدهــای مرتبــط پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اصــاح قانــون در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق ســوخت و چــوب خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن اقــدام فرصــت خوبــی بــرای دســتگاه های مرتبــط اســت تــا از ایــن ابــزار اصــاح‬ ‫شــده بــرای ریش ـه کنی قاچــاق بهره بــرداری کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی مطابــق داده هــای امــاری دســتگاه های مرتبــط ‪ ۳۵‬درصــد لــز پرونــده هــای‬ ‫تعزیراتــی گلســتان مربــوط بــه قاچــاق چــوب اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر نظــارت هرچــه بیشــتر بــر فعالیــت صرافی هــای اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اقــدام بــا هماهنگــی و همــکاری دســتگاه های مرتبــط تشــدید شــود تــا چالشــی‬ ‫در ایــن حــوزه بــرای نداشــته و بــه ویــژه فعــاالن اقتصــادی بــه خوبــی از ایــن شــرایط بــرای‬ ‫توســعه اســتان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه گالیــه برخــی از مدیــران نســبت بــه طوالنی بــودن جلســات‬ ‫اســتانداری گفــت‪ :‬ایــن دســته از مدیــران اگــر گمــان می کننــد تحمــل حضــور در این گونــه‬ ‫جلســات را ندارنــد‪ ،‬اســتعفا دهنــد چــون نتیجــه و هــدف برگــزاری نشســت ها‪ ،‬جبــران‬ ‫عقــب ماندگــی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان نیــز در ایــن‬ ‫جلســه بــا تاکیــد بــر حمایــت از تولیدکننــدگان اســتان گفــت‪ :‬نظــارت بــر صرافــی فعــال در‬ ‫اســتان یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان نیــز گفــت افــزود‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون‬ ‫‪ ۳۳۲‬مــورد تقاضــای دریافــت ارز از ایــن اســتان بــه ارزش ‪ ۳۸۳‬میلیــون و ‪ ۱۴‬هــزار دالر‬ ‫ثبــت شــد‪.‬‬ ‫درویش علــی حســن زاده افــزود‪ :‬ایــن میــزان ارز ثبــت ســفارش شــده در ســامانه بــرای‬ ‫واردات ماشــین االت صنعتــی و تامیــن مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تشــخیص و تامیــن ارز از تعهــد ایــن اداره کل خــارج بــوده و بــر‬ ‫عهــده بانــک مرکــزی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان خواســتار برگــزاری شــورای ســاماندهی مبــادالت‬ ‫مــرزی توســط دســتگاه های مرتبــط در اســتان در حمایــت بیشــتر از شــرکت های تعاونــی‬ ‫مرزنشــینان منطقــه شــد‪.‬‬ ‫تقــی حســام افــزود‪ :‬ایــن شــورا مــی توانــد کمــک بزرگــی بــه ادامــه فعالیــت شــرکت های‬ ‫تعاونــی مرزنشــین اســتان داشــته تــا بــا چالــش در فعالیــت نشــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــدت زمــان رســیدگی بــه پرونــده در ایــن اداره کل بــه ‪ ۱۲.۷‬روز رســیده در‬ ‫حالــی کــه میانگیــن کشــوری ان ‪ ۳۰‬روز اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان هــم در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه‬ ‫تــردد کامیــون در گمــرک اینچــه بــرون گنبــدکاووس گفــت‪ :‬میانگیــن تــردد کامیــون حامــل‬ ‫بــار در ایــن مــرز ‪ ۱۰۰‬دســتگاه بــوده کــه نســبت بــه مهــر و ابــان امســال از رشــد چنــد برابــری‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی گفــت‪ :‬دلیــل ایــن رشــد قابــل توجــه امضــای تفاهــم رییــس جمهــور ایــران‬ ‫بــا همتــای ترکمنســتانی و تقویــت دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه و انجــام ســفر‬ ‫هیاتــی گلســتان بــه ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ابتــدای امســال ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۷۳۵‬کامیــون بــا حمــل ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن کاال از ایــن‬ ‫گمــرک جابجــا شــده اســت‪.‬‬ ‫گمــرک اینچــه بــرون گنبــدکاووس در ‪ ۸۰‬کیلومتــری شــمال گــرگان قــرار دارد و یکــی از‬ ‫گمــرکات خشــکی و موثــر در شــمال کشــور بــه شــمار م ـی رود و ارتبــاط زمینــی و ریلــی بــا‬ ‫کشــورهای اســیای میانــه برقــرار مــی کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪689‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫خرده مالکی افت زمین های‬ ‫کشاورزی‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬از اراضــی کشــاورزی ایــن اســتان ‪ ۶۶‬درصــد از ‪ ۳۴۴‬هکتــار زیــر پنــج هکتــار‬ ‫وســعت دارد کــه بــه صــورت خــرده مالکــی اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫مهنــدس علــی بهنــام فــر اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اراضــی شــامل ‪ ۲۲۶‬هــزار هکتــار زراعــی و‬ ‫باغــی اســت کــه زیــر پنــج هکتــار وســعت دارنــد و ایــن شــرایط نرمــال نیســت و وضعیــت‬ ‫در ســال هــای اتــی بدتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه بهنــام فــر؛ از مجمــوع ایــن ســطح ‪ ۷۵‬هــزار هکتــار معــادل ‪ ۲۲‬درصــد زیــر‬ ‫یــک هکتــار وســعت دارنــد کــه ایــن شــاخص در کشــور ‪ ۳۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬همچنیــن ایــن اســتان در قطعــات بــزرگ تــر از ‪ ۵۰‬هکتــار وضعیــت‬ ‫خوبــی بــه نســبت میانگیــن کشــور نــدارد و تنهــا ســه هــزار هکتــار معــادل ‪ ۰.۹‬درصــد از‬ ‫اراضــی ان قطعــات ‪ ۵۰‬هکتــاری بــه بــاال را دارنــد در حالــی کــه ایــن شــاخص در کشــور‬ ‫یــک درصــد اســت‪.‬‬ ‫سرپرست غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی‬ ‫تحقق حدود ‪ ۴۷‬درصد از کشت‬ ‫قراردادی گندم‬ ‫سرپرســت غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون برابــر بــا ‪ ۴۷‬درصــد از‬ ‫ســطح ابالغــی ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۸۸۰‬هکتــار قــرارداد کشــت گنــدم محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫احمــد نامــور اظهــار داشــت‪ :‬در اســتان ســطح ابالغــی کشــت قــراردادی گنــدم ‪ ۴۸‬هــزار و ‪۵۱۵‬‬ ‫هکتــار زمیــن ابــی اســت کــه تاکنــون ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۸۸۰‬هکتــار قــرارداد کشــت منعقــد شــد‪.‬‬ ‫بنا به گفته وی؛ در قالب سه هزار و ‪ ۵۱۲‬قرارداد کشت قراردادی در این سطح گندمزارهای‬ ‫اســتان با گندمکاران به ثبت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بســته تشــویقی ایــن طــرح افــزود‪ :‬در زمــان فــروش و تحویــل گنــدم‬ ‫بــه مراکــز معرفــی شــده از ســوی اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی بــه ازای هــر تــن گنــدم‪۱۰۰ ،‬‬ ‫هــزار تومــان هزینــه حمــل اختصــاص داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت‪ :‬همچنیــن در فصــل خریــد ‪ ۵۰‬درصــد بهــای کودهــای فســفاته و پتاســه‬ ‫از بهــای گنــدم تحویلــی کشــاورز کســر می شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬در صــورت تمایــل کشــاورز‬ ‫بــه انعقــاد بیمــه در قــرارداد ایــن روش از کشــت گنــدم مبلــغ ریالــی ‪ ۲۰‬درصــد تخفیــف بیمــه به‬ ‫کشــاورزان پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کشــاورزان در مرحله اول باید با مراجعه به مرکز جهاد کشــاورزی در ســامانه پهنه‬ ‫بنــدی و مدیریــت داده هــای کشــاورزی‪ ،‬اطالعــات مربــوط به ســال زراعی جــاری را ثبت کنند‪.‬‬ ‫سرپرســت غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬بــا نصــب برنامــه کاربــردی‬ ‫کشــاورزی قــراردادی بــا اســتفاده از گوشــی هــای تلفــن همــراه هوشــمند بــر اســاس کــد ملــی و‬ ‫شــماره همــراه اول متعلــق بــه خــود از طریــق نشــانی ‪ GTC.ir‬قابــل دســترس اســت‪.‬‬ ‫طــرح کشــت قــراردادی گنــدم بــا هــدف حمایــت از کشــاورزان در اســتان اجرا می شــود و در ان‬ ‫مزایــای خوبــی دیــده شده اســت کــه گنــدم کاران بــا اســتفاده از ان می تواننــد محصول خــود را با‬ ‫ســهولت بیشــتری تولیــد کننــد و در قالــب خرید تضمینی بــه دولت تحویل دهند‪.‬‬ ‫کشــاورزان ایــن اســتان امســال در ســال زراعــی گذشــته در ســطح ‪ ۴۷‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫گنــدم ابــی‪ ۹۴ ،‬هــزار هکتــار گنــدم دیــم‪ ۲۶ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار جــو ابــی و ‪ ۲۳‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتــار جــو دیــم کشــت کردنــد و ‪ ۱۱۲‬هــزار تــن محصــول از کشــتزارها برداشــت کردنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫را اراضــی زراعــی و مابقــی را بــاغ تشــکیل مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش‬ ‫کشــاورزی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری کشور‪:‬‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعب چوب ساالنه وارد‬ ‫کشور می شود‬ ‫معــاون امــور جنــگل ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور گفــت‪ :‬بــرای تامیــن‬ ‫نیــاز کشــور ســاالنه یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار مترمکعــب چــوب وارد مــی شــود کــه ایــن‬ ‫میــزان کاهــش بــا اجــرای طرح هــای نهالــکاری مــی یابــد‪.‬‬ ‫تقــی شــعبانیان در حاشــیه اییــن معارفــه مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی اظهار داشــت‪ :‬ســاالنه پنج میلیون مترمکعب در کشــور چوب تولید‬ ‫مــی شــود کــه نیــاز بــه واردات حــدود همیــن میــزان نیــز اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســاالنه ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۰‬میلیــون مترمکعــب در مجمــوع نیــاز ضــروری بــه چــوب از ایــن‬ ‫محصــول اســت‪.‬‬ ‫شــعبانیان دربــاره اجــرای طــرح کاشــت یــک میلیــارد اصلــه نهــال در کشــور گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن زمینــه برنامــه ریــزی هــای الزم و تکلیــف اســتان هــا مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه دربــاره ظرفیــت هــای کشــور بــرای تولیــد نهــال جنگلــی گفــت‪ :‬ظرفیــت تولیــد‬ ‫نهــال در کشــور تاکنــون ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬میلیــون نهــال در ســال بــود امــا در طرح مزبور باید دســت‬ ‫کــم ســاالنه ‪ ۲۵۰‬میلیــون نهــال در اســتان هــای مختلف تولید شــود‪.‬‬ ‫معــاون امــور جنــگل ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور گفــت‪ ۱۲۶ :‬نهالســتان‬ ‫جنگلــی و بیابانــی و در مجمــوع ‪ ۱۵۰‬مرکــز تولیــد نهــال در نهالســتان هــای جنگلــی و‬ ‫بیابانــی و نیــز ایســتگاه هــای تولیــد بــذر کشــور وجــود دارد کــه وســعت ایــن نهالســتان ها‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۶۰‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تولیــد و کاشــت یــک میلیــارد اصلــه نهــال در کشــور در چهــار ســال‪ ،‬برنامــه ریزی‬ ‫شــده اســت کــه بــا توجــه بــه از بیــن رفتــن بخشــی از عرصــه هــای جنگلــی‪ ،‬بخشــی از ایــن‬ ‫طــرح در قالــب غنــی ســازی و احیــای جنــگل هــا و عرصــه هــای جنگلــی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫کاشت نهال و جلوگیری از مشکل ریزگردها‬ ‫شــعبانیان در ادامــه افــزود‪ :‬در قالــب طــرح زراعــت چــوب بخشــی از طــرح کاشــت یــک‬ ‫میلیــارد اصلــه نهــال نیــز در حــال پیگیــری مــی باشــد‪ ،‬کــه بخشــی هــم بــا رویکــرد جلوگیــری‬ ‫از گســترش بیــان بــان زدایــی اســت و ایــران بــه عنــوان عضــور کنوانســیون بیابــان زدایــی‪،‬‬ ‫متعهــد اســت جلــوی گشــترش بیابــان را بگیــرد‪.‬‬ ‫معــاون امــور جنــگل ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور تصریــح کــرد‪ :‬هــر‬ ‫هکتــار جنــگل از تولیــد ‪ ۶۹‬تــن گــرد و غبــار جلوگیــری کــرده و بــه ترســیب ‪ ۶۴‬تــن کربــن‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هــدف ارتقــای ســرانه فضــای ســبز کشــور بخشــی از کاشــت و‬ ‫توســعه جنــگل هــا انجــام مــی شــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســرانه فضــای ســبز کشــور کمتــر از‬ ‫میانگیــن جهانــی اســت‪ ،‬در ایــران ســرانه فضــای ســبز هفــت مترمربع اســت که ایــن رقم در‬ ‫ســطح بیــن الملــل ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫فضای سبز باید ارتقا یابد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬براســاس امارهــا‪ ،‬میانگیــن زمیــن کشــاورزان اســتان از کشــوری بیشــتر‬ ‫اســت کــه در ایــن پیونــد‪ ،‬ســرانه هــر بهره بــردار از اراضــی در چرخــه تولیــد ایــن خطــه‬ ‫‪ ۵.۵‬هکتــار و کشــوری ان ‪ ۴.۱۵‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫بهنــام فــر بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن اســتان‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت هســتند افــزود‪ :‬اکنــون ایــن کشــاورزان در بیــش از ‪ ۳۴۴‬هــزار‬ ‫هکتــار زمیــن کشــاورزی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خــرد بــودن اراضــی کشــاورزی و اجــرای درســت طــرح اصــاح الگــوی کشــت‬ ‫از مهمتریــن دغدغــه هــا و اولویــت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی محســوب مــی شــود و‬ ‫در ایــن زمینــه نیــز برنامــه هــای کاربــردی در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی خــرد‬ ‫شــدن اراضــی کشــاورزی را یــک مصیبــت بــرای امنیــت غذایــی کشــور عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬زمیــن هــای کشــاورزی مهمتریــن و زیربنایی تریــن کارخانــه تولیــد بشــر محســوب‬ ‫مــی شــود و نیــاز بــه توجــه بیشــتر دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن اســتان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۴۳‬هکتــار وســعت دارد کــه ‪ ۱۶‬درصــد از ایــن‬ ‫گســتره قابــل کشــت اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ســطح اراضــی زراعــی و باغــی اســتان بــا احتســاب زمیــن هــای ایــش و دیــم‬ ‫‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۶۱۴‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫ســهم بخــش کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصــد از تولیدناخالــص بخــش کشــاورزی کشــور‬ ‫اســت کــه مهمتریــن بخــش تولیــدی اســتان بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معــاون امــور جنــگل ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیزداری کشــور اظهار کــرد‪ :‬رویکرد‬ ‫مــا ایــن اســت کــه ســرانه فضــای ســبز در ایــران در ‪ ۱۰‬ســال اتــی بایــد دســت کــم بــه‬ ‫‪ ۱۵‬مترمربع برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر کمیــت‪ ،‬کیفیــت هــم در توســعه جنــگل هــا و کاشــت یــک میلیــارد‬ ‫اصلــه نهــال‪ ،‬مــد نظــر اســت بــدان معنــا کــه در ایــن طــرح گونــه هایــی انخــاب شــود کــه‬ ‫پاســخگوی نیــاز امــروز و فــردا باشــد و بــا محدودیــت هــای کشــور از جملــه محدودیــت هــای‬ ‫تایــن اب ســازگار باشــد‪.‬‬ ‫شــعبانیان تصریــح کــرد‪ :‬عرصــه هــای جنگلــی بایــد بــا درختــان ســازگار بــا اقلیــم مختلــف‬ ‫کشــور توســعه یابــد‪ ،‬بایــد گونــه هــای کــم اب طلــب و بــا مقــاوم در برابــر کــم بارشــی‪ ،‬مقاوم‬ ‫در برابــر بیمــاری هــا و مقــاوم در برابــر اتــش ســوزی کاشــته شــود‪ ،‬در ایــن بــاره در داخــل و‬ ‫خــارج کشــور مطالعــات خوبــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور جنــگل ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور افــزود‪ :‬بایــد گونــه هایی از‬ ‫درختــان کاشــته شــود کــه تــوان بیشــتری بــرای جلوگیــری از گــرد و غبــار داشــته و بتواننــد در‬ ‫جــذب ریزگردهــا موثــر عمــل کنند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫یک برش دماوند‬ ‫در کافه زمین!‬ ‫از اشــپزخانۀ بــوی شــالیزار هــای شــمال مــی ایــد‪ .‬بــوی‬ ‫چــوب درختــان ســرخدار و جنــگل هــای هیرکانــی‪ ،‬بــوی لجن‬ ‫تــاالب هــای در حــال خشــک شــدن‪ ،‬بــوی گل و الی کــف‬ ‫رودخانــه و ابنــدان ‪ ...‬اینجــا ذائقــه مشــتریان حــرف اول را‬ ‫مــی زنــد! روی دیــوار قهــوه خانــه پــر اســت از عکــس هــای‬ ‫طبیعــت بکــر و دســت نخــورده شــمال! عــده ای اقــازاده و‬ ‫تــازه بــه دوران رســیده ســبیل بــه ســبیل هــم روی تختهــا‬ ‫و صندلــی هــای چوبــی نشســته انــد و منتظــر امــاده شــدن‬ ‫ســفارش شــان هســتند‪ .‬رادیــو در حــال پخــش موســیقی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫قهــوه چــی بــا یکــی از مشــتریان چــک و چانــه مــی زنــد کــه از‬ ‫اشــپزخانه دود بلنــد مــی شــود و بــوی ســوختگی مــی ایــد‪.‬‬ ‫ پسر چی داره می سوزه؟! اون هواکشو روشن کن!‬‫اوســتا چیزی نیســت‪ ...‬تاالب انزلی رو اتیش زدیم‬ ‫‬‫یــه کــم دود مــی کنه!‬ ‫باشــه فقــط مثــل اون دفعــه نشــه مــا نیــزار اتیــش‬ ‫‬‫بزنیــم و محیــط زیســت و وزارت نیــرو بگــن ایــن زمینــا مــال‬ ‫ماســت! حواســتو جمــع کــن‪...‬‬ ‫چشم اوستا‪...‬‬ ‫‬‫مــردی کــه پشــت میــز کنــار پنجــره نشســته‪ ،‬حوصلــه‬ ‫اش ســر مــی رود و بــا عصبانیــت بــه قهــوه چــی مــی گویــد‪:‬‬ ‫«داداش باالخــره ایــن یــه بــرش دماونــد مــا چــی شــد؟!‬ ‫بیســت ســاله منتظریمــا!» قهــوه چــی از بــاالی عینــک‬ ‫تــه اســتکانی نگاهــی بــه مــرد مــی انــدازد و در حالــی کــه بــا‬ ‫دســتمال دور گردنــش‪ ،‬عــرق هایــش را پــاک مــی کنــد مــی‬ ‫گویــد‪« :‬داداش دماونــدا ‪ ...‬لواســون کــه نیســت ده تــا وزیــر‬ ‫و وکیــل و نماینــده پشــت قضیــه باشــن و هلــو هلــو بــرو تــو‬ ‫گلــو! دویمــا ً‪ ...‬یــک بنچــاق حمــوم وقفــی از عهــد قاجــار‬ ‫اوردی مــال ســال هــزار و ســیصد و درشــکه‪ ،‬کــه اونــم هــزار‬ ‫تــا گیــر و گــور داره! البــد جــاش ســند تــک بــرگ هــم مــی‬ ‫خــوای؟!» بشــین تــا امــاده شــه‪...‬‬ ‫هــوا رو بــه تاریکــی مــی رود‪ .‬قهــوه خانــه شــلوغ تر‬ ‫مــی شــود‪ .‬مشــتری روبــروی پیشــخوان کــه کــت و شــلوار‬ ‫بــراق پوشــیده قهــوه چــی را صــدا مــی کنــد و ارام مــی گویــد‪:‬‬ ‫«اوســتا‪ ...‬ایــن چــه زمینــی ایــه بــه مــا دادی؟! ‪ 2000‬متــر کــه از‬ ‫ســطح دریــا ارتفــاع داره‪ ...‬ماشــین کــه نمــی ره و بایــد بــا خــر و‬ ‫قاطــر مصالــح ببــرم‪ ....‬بعدشــم همــش ســنگالخه!»‬ ‫قهــوه چــی کــه حوصلــه ان قُلــت مشــتریان را نــدارد‬ ‫بــا بــی حوصلگــی مــی گویــد‪« :‬میخواســتی رگــه هــای طــا‬ ‫و نقــره تــوش باشــه؟! میخــوای اصــا ًبگــم هلیکوپتــر منابــع‬ ‫طبیعــی صبــح بــه صبــح مصالــح و عملــه بنــای حضرتعالــی‬ ‫رو ببــره ســر ویــا پیــاده کنــه؟! مــرد حســابی ‪ ...‬دُمــت کــه‬ ‫بــه دم گــردن کلفتــا وصــل نیســت‪ ...‬رشــوه دادن هــم کــه‬ ‫بلــد نیســتی‪ ...‬اژان و مامــور هــم کــه مــی بینــی مثــل یــوز‬ ‫پلنــگ در حــال انقــراض مــی گُرخــی و کار رو تعطیلــی مــی‬ ‫کنــی‪ ...‬اصــا ًچطــوره وســط میــدون کالردشــت یــا دور تاالب‬ ‫کیاکالیــه لنگــرود بهــت زمیــن بــدم‪ ،‬ویــا بســازی؟!» عجــب‬ ‫گیــری افتادیــم امــروز‪...‬‬ ‫از میــز کنــار دستشــویی صــدای ســرفه مــی ایــد‪ .‬قهــوه‬ ‫چــی داد مــی زنــه‪« :‬پســر اب بــده‪ ...‬مشــتری خفــه شــد!»‬ ‫شــاگرد دوان دوان با یک پارچ قرمز پالســتیکی و لیوان‬ ‫اســتیل ســر میــز حاضــر مــی شــود‪ .‬امــا انــگار ســرفه های مرد‬ ‫تمامی نــدارد‪.‬‬ ‫اوستا سرفش بند نمیاد‪ .‬تو گلوش گیر کرده!‬ ‫‬‫مگه چی سفارش داده؟‬ ‫‬‫زمین های جنگل زیارت!‬ ‫‬‫ای داد بیــداد ‪ ...‬پســر جــان مگــه بهــت نگفتــه‬ ‫‬‫بــودم اونجــا رو دادســتان کل کشــور روش زوم کــرده و نمــی‬ ‫شــه زمیــن خــواری کــرد؟! کــی بهــت گفــت اونــو بــدی دســت‬ ‫مشــتری؟! حــاال چــه خاکــی تــو ســرمون بریزیــم؟!‬ ‫مــرد کــه رنــگ و رویــش ســیاه شــده اســت بــه زمیــن‬ ‫مــی افتــد‪ .‬قهــوه چــی بــا صــدای بلنــد داد مــی زنــد‪« :‬یــه نفــر‬ ‫زنــگ بزنــه اورژانــس‪ »...‬بعــد هــم رو بــه مشــتریان مــی کنــد‬ ‫و داد مــی زنــد‪« :‬اقایــون زمیــن خــوار‪ ...‬تــا اطــاع ثانوی کافه‬ ‫تعطیلــه‪ ...‬همگــی بــه ســامت‪»...‬‬ ‫پســر جوانــی کــه ســاعت مــگا کانستلیشــن و گردنبنــد‬ ‫طــا دارد و موهایــش را دم اســبی بســته مــی گویــد‪« :‬یعنــی‬ ‫چــی؟! ایــن همــه مــا رو عــاف کــردی حــاال میگــی کافــه‬ ‫تعطیلــه؟!»‬ ‫عــاف بــودی خــودت خبــر نداشــتی ‪ ...‬میــری بیــرون‬ ‫‬‫یــا بیــام بــا پــس گردنــی بندازمــت بیــرون‪ ...‬بچــه مُزلّــف؟!‬ ‫فکــر کــردی بابــات یــه کاره ایــه خبریــه؟! هــری بابــا‪ ...‬خــوش‬ ‫گَلــدی‪ ...‬کافــه خلــوت شــده اســت‪ .‬مــرد دیگــر ســرفه نمــی‬ ‫کنــد‪ .‬اورژانــس ســر مــی رســد و او را بــه بیمارســتان می برند‪.‬‬ ‫قهــوه چــی‪ ،‬اشــپز و کارگــر هــا را دور هــم جمــع مــی کنــد و‬ ‫مــی گویــد‪« :‬اقــا ایــن تــو بمیری از اون تو بمیری ها نیســت!‬ ‫ایــن بــار بــه خیــر گذشــت ولــی دادســتان بــا کســی شــوخی‬ ‫نــداره! از فــردا بایــد بــه فکــر یــه شــغل جدیــد باشــیم!»‬ ‫از اشپزخانه بوی نیزار خیس و نیم سوخته می اید‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪689‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در مدیریت بحران‬ ‫‪ ۴‬رفتاری که به‬ ‫مدیران کمک‬ ‫می کند‬ ‫جاویــد فرجام نیــا ‪ -‬دنیاگیــری ویــروس کرونــا و بــروز‬ ‫بحران هــای مالــی پــس از ان‪ ،‬شــرایط کاری بســیاری از‬ ‫ســازمان ها را در سراســر جهــان تغییــر داد‪ .‬برخــی ســازمان ها‬ ‫توانســتند بــا دنیــای درگیــر بــا کرونــا خــود را ســازگار کننــد و‬ ‫بســیاری هــم ضربه هــای اساســی خوردنــد‪ .‬به طورکلــی بــا‬ ‫پیدایــش بحران هــای مشــابه‪ ،‬رهبــران و مدیــران ســازم ان ها‬ ‫چــه تصمیماتــی بــرای کاهــش اســیب و گــذر از بحــران می تواننــد‬ ‫بگیرنــد و چــه اقداماتــی می تواننــد انجــام دهنــد؟ در ایــن مقالــه‬ ‫به دنبــال پاســخ ایــن پرســش هســتیم و چهــار رفتــار را معرفــی‬ ‫خواهیــم کــرد کــه در مدیریــت بحــران بــه مدیــران کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫قبــل از دنیا گیــری کرونــا‪ ،‬رهبــران و مدیــران ســازمان ها به دنبــال‬ ‫تقویــت خالقیــت‪ ،‬رقابت پذیــری‪ ،‬مدیریــت درامدهــا و ســهم‬ ‫بیشــتر از بــازار بودنــد؛ امــا امــروز‪ ،‬اغلــب انهــا درگیــر مدیریــت‬ ‫هزینه هــا و حفــظ دارایــی خــود هســتند‪ .‬در شــرایط جدیــد‪ ،‬از‬ ‫یــک ســو بســیاری از انهــا بــا مشــکالت اجرایی مانند کمبــود نیرو‪،‬‬ ‫برهم خــوردن زنجیــره تامیــن کاال و خدمــات و کاهــش فــروش‬ ‫مواجه هســتند؛ از ســوی دیگر همین رهبران و اعضای گروه ها‬ ‫بایــد نگــران حفــظ ســامتی خــود و اطرافیانشــان نیــز باشــند و بــا‬ ‫چالش هــای دورکاری دســت وپنجه نــرم کننــد‪ .‬مجموعــه ایــن‬ ‫چالش هــا‪ ،‬نگــرش و روش تصمیــم گیــری مدیــران و رهبــران را‬ ‫به شــدت تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫تغییــر رویکردهــا و انتخــاب راهبردهــای جدیــد اســان نیســت‪.‬‬ ‫رهبــران ســازمان ها و مدیــران کســب و کارهــای کوچــک و بــزرگ‬ ‫با چالش هایی مواجهند که قبال ســابقه نداشــته اســت‪ .‬بدیهی‬ ‫اســت کــه در چنیــن شــرایطی نیــاز بــه اموزش های ســریع و موثر‬ ‫مدیریــت بحــران و بقــای ســازمان‪ ،‬ضــروری اســت‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫چهــار رفتــار مهــم و اثرگــذاری را معرفــی می کنیــم که بــه مدیران‪،‬‬ ‫توانایــی ســازگاری بــا تغییــر و تحول هــای جدیــد را می دهــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬سریع تصمیم بگیرید‬ ‫تصمیم گیــری از مهم تریــن ویژگی هــای رهبــران موفــق اســت؛‬ ‫امــا تصمیم گیــری همــواره در شــرایط مطلوبــی انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫در زمــان بحــران ‪ ،‬ماننــد همه گیــری کرونــا شــرایط به ســرعت‬ ‫تغییــر می کنــد‪ .‬پــس الزم اســت رهبــران و مدیــران ســازم ان ها‬ ‫ســرعت تصمیم گیــری خــود را زیــاد کننــد‪ .‬رهبرانــی در ایــن دوران‬ ‫موفق انــد کــه بتواننــد به ســرعت اطالعــات شــرایط پیش امــده‬ ‫را پــردازش کننــد و به موقــع تصمیمــات الزم را بگیرنــد‪ .‬گفتــن‬ ‫ایــن حــرف از انجــام ان راحت تــر اســت‪ .‬هرچــه ســازمان بزرگ تــر‬ ‫باشــد‪ ،‬پیچیدگــی ســطح تصمیم گیــری هــم بیشــتر اســت؛‬ ‫درنتیجــه گرفتــن تصمیمــات فــوری ســخت تر می شــود‪ .‬در چنین‬ ‫وضعــی توصیه هــای زیــر شــاید راهگشــا باشــد‪:‬‬ ‫اولویت هــا را تعییــن کنیــد‪ ۳ :‬تــا ‪ ۵‬هــدف مهم تــر ســازمان را در‬ ‫شــرایط جدیــد مشــخص کنیــد‪ .‬در ابتــدای بحــران‪ ،‬ایــن اهــداف‬ ‫می تواننــد شــامل حفــظ ســامت کارکنــان‪ ،‬مدیریــت نقدینگــی‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه امــور مهــم مشــتریان و تــداوم فعالیت هــای اجرایی‬ ‫باشــد‪ .‬مشــکالت ضــروری را شناســایی کنیــد و مطمئــن شــوید‬ ‫کــه گــروه مدیریتــی به دنبــال حــل ســریع انهــا اســت‪ .‬بــا پیدایــش‬ ‫بیشــتر جنبه هــای بحــران‪ ،‬امادگــی تغییــر و اصــاح اولویت هــا‬ ‫را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫گزینه هــای مختلــف را سبک ســنگین کنیــد‪ :‬چه تضــادی ممکن‬ ‫اســت بیــن اولویت هــای ازپیش تعیین شــده ایجــاد شــود؟ تضــاد‬ ‫بیــن اولویت هــای مهــم و اولویت هــای اضطــراری؟ یــا بیــن ســرپا‬ ‫ماندن امروز ســازمان و موفقیت در اینده؟ بهترین رهبر کســی‬ ‫ِ‬ ‫اســت کــه به جــای فکرکــردن بــه همــۀ احتمــاالت‪ ،‬اولویت هــای‬ ‫خــود را طبقه بنــدی می کنــد تــا بتوانــد انهــا را سبک ســنگین کنــد‪.‬‬ ‫اتــاق بحــران تشــکیل دهیــد‪ :‬به عنــوان رهبــر ســازمان‪ ،‬نبایــد‬ ‫همــه تصمیم هــا را به تنهایــی بگیریــد‪ .‬بــرای ســازمان مشــخص‬ ‫کنیــد کــه چه کســانی‪ ،‬دربــاره چــه مســائلی و در چــه زمانی اختیار‬ ‫تصمیم گیــری دارنــد‪ .‬هــرم ارجــاع تصمیم گیــری در ســازمان را رو‬ ‫بــه پاییــن بنــا کنیــد نــه رو بــه بــاال!‬ ‫عمــل کنیــد و از اشــتباهات بگذریــد‪ :‬یــک تصمیــم ســریع قطعــا‬ ‫کامــل نیســت چــون شــرایط‪ ،‬امــکان بررســی کلــی را از شــما‬ ‫گرفتــه اســت؛ پــس بایــد با اشــتباهات احتمالی کنار بیاییــد‪ .‬این‬ ‫را هــم بدانیــد کــه پیامــد تصمیم نگرفتــن بدتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سازگار شوید‬ ‫رهبــران قــوی‪ ،‬در شــرایط بحرانــی‪ ،‬از بی اطالعــی و ندانســتن‬ ‫ترســی ندارنــد؛ بلکــه همــه تــاش خــود را می کننــد تــا بــه حداکثــر‬ ‫اطالعــات منابــع مختلــف دسترســی پیــدا کننــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬انهــا‬ ‫از کمک متخصصان برون ســازمانی برای سازگارشــدن با شــرایط‬ ‫جدیــد بهــره می برنــد‪ .‬رفتارهــای زیــر قــدرت ســازگاری شــما و‬ ‫ســازما نتان را بیشــتر می کنــد‪:‬‬ ‫مــوارد ممنــوع را مشــخص کنیــد‪ :‬شــاید بی رحمانــه بــه نظــر‬ ‫برســد؛ امــا در بحــران بایــد برخــی امــور اجرایــی کنــار گذاشــته‬ ‫شــوند‪ .‬تعیین انها با شماســت‪ .‬قاطعانه تصمیم بگیرید و انها‬ ‫را بیــان کنیــد‪.‬‬ ‫رویکردهــای دیــروز را کنــار بگذاریــد‪ :‬اینکــه پیــش از بحــران‪ ،‬چــه‬ ‫رویاهــا و راهبردهایــی بــرای ســازمان داشــتید را کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫بســیاری از برنامه هایــی کــه دیــروز طراحــی کــرده بودیــد و جــواب‬ ‫مــی داد‪ ،‬امــروز دیگــر موثــر نیســتند؛ پــس بایــد روش هــای‬ ‫جدیــدی بــرای عملکــرد ســازمان خــود ابــداع کنیــد‪.‬‬ ‫خطــوط ارتباطــی را بازســازی و ســازگار کنیــد‪ :‬نظامی هــا‬ ‫اصطالحــی بــه نــام «اگاهــی محیطــی» (‪Situational‬‬ ‫‪ )Awareness‬دارنــد‪ .‬ایــن عبــارت به معنــای کســب اطــاع‬ ‫و اگاه شــدن از شــرایط منطقــه نبــرد اســت‪ .‬ایــن اطالعــات بــا‬ ‫ت شناســایی (‪ )Reconnaissance‬بــه دســت می ایــد‪.‬‬ ‫عملیــا ‬ ‫به عنــوان رهبــر ســازمان بایــد بــه شــرایط جدیــ د اگاهــی‬ ‫محیطــی داشــته باشــید‪ .‬منطقــه نبــرد شــما می توانــد بخــش‬ ‫خدمات وفــروش ‪ ،‬وضعیــت ســهام داران ‪ ،‬بخــش کارکنــان و‬ ‫زنجیــره تامیــن تــدارکات باشــد‪ .‬ایــن کار بــا تعییــن ســازوکارهای‬ ‫جمـع اوری اطالعــات یــا مشــاوره بــا افرادی اســت کــه تاثیر بحران‬ ‫بــر هــر بخــش را به خوبــی بشناســند‪ .‬رهبــران قــوی مناطــق نبــرد‬ ‫خــود را به خوبــی می شناســند و تغییرهــای هــر بخــش را زیــر‬ ‫نظــر دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سکان هدایت را به دست بگیرید‬ ‫رهبــران مقتــدر در شــرایط مدیریــت بحــران پــا پیــش می گذارنــد‬ ‫و تــاش می کننــد مســئله را مدیریــت کننــد‪ .‬انهــا گــروه خــود‬ ‫را ســازگار می کننــد‪ ،‬معیار هــای جدیــدی را وضــع و فرهنــگ‬ ‫مســئولیت پذیــری و پاســخ گویی را ارتقــا می دهنــد‪.‬‬ ‫ن ‪ ،‬کارهــای زیــر را انجــام‬ ‫بــرای گم نشــدن در طوفــان بحــرا ‬ ‫دهید‪:‬‬ ‫مواظــب اولویت هــا باشــید‪ :‬شــما بایــد اولویت هــا را به طــور‬ ‫خالصــه و مشــخص بنویســید و مطمئــن شــوید کــه انهــا بــا‬ ‫هــم در تضــاد نباشــند‪ .‬ســاختاری طراحــی کنیــد تــا بــر رونــد‬ ‫اجراشــدن اولویت هــا نظــارت کنــد و به طــور روزانــه یــا هفتگــی‪،‬‬ ‫عملکردهــای مغایــر بــا انهــا را شناســایی کــرده و بــه هــر بخــش‬ ‫گوشــزد کند‪ .‬فهرســتی برای خود تهیه و ان را هر روز بررســی‬ ‫و به روزرســانی کنیــد‪.‬‬ ‫شــاخص های کلیــدی عملکــرد (‪ )KPI‬را تعییــن کنیــد‪ ۳ :‬تــا ‪۵‬‬ ‫تــا از مهم تریــن شــاخص های کلیــدی عملکرد هفتگــی را تعیین‬ ‫کنیــد و از مدیــران هــر بخــش بخواهیــد تــا به طــور مــداوم گزارش‬ ‫انهــا را ارســال کننــد‪.‬‬ ‫مراقــب وضعیــت جســمی و روحــی خــود باشــید‪ :‬به عنــوان‬ ‫رهبــر ســازمان مســئولیت ســنگین تری بــه عهــده داریــد‪ .‬پــس‬ ‫بایــد انــرژی خــود را بــرای گــذر از شــرایط ســخت حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫روش هــای منظمــی بــرای ســرحال نگه داشــتن خودتــان داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬ماننــد تغذیــه مناســب‪ ،‬خــواب کافــی‪ ،‬ورزش و یــا هــر‬ ‫چیــزی کــه بــه شــما انــرژی بدهــد و حالتــان را خــوب نگــه دارد‪.‬‬ ‫تــوان خــود را بــرای مقابلــه بــا شــرایط ســخت بیشــتر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تاثیرگذار باشید‬ ‫در دوران بحــران‪ ،‬هیــچ کاری مهم تــر از مراقبــت از گــروه خــود‬ ‫نیست‪ .‬رهبران تاثیرگذار‪ ،‬در این دوران‪ ،‬حواس شان به شرایط‬ ‫و حــواس پرتــی هــای اعضــای گــروه هســت‪ .‬بااین حــال تــاش‬ ‫می کننــد کــه راه هــای جدیــدی بــرای انگیــزه دادن و اثربخشــی‬ ‫گــروه پیــدا کننــد‪ .‬همچنیــن اهــداف جدیــد را بــرای اعضــا به طــور‬ ‫مشــخص و واضــح بیــان می کننــد‪ .‬اهمیــت ایــن موضــوع ایــن‬ ‫اســت کــه بحران هــای خــارج از ســازمان ماننــد دنیاگیــری کرونــا‬ ‫گرچــه یــک بحــران ســامتی محســوب می شــوند ‪ ،‬منجــر بــه بــروز‬ ‫بحــران مالــی هــم شــده اند‪ .‬فهمانــدن اهــداف و اولویت هــای‬ ‫جدیــد بــه اعضــا منجــر بــه هماهنگــی بهتــر بــرای عبــور از ایــن‬ ‫شــرایط پراســترس می شــود‪.‬‬ ‫شــما و گــروه مدیــران ســازمان بــا انجــام رفتارهــای زیــر‪ ،‬به اعضا‬ ‫کمــک می کنید‪:‬‬ ‫بــا اعضــای گــروه در تمــاس باشــید‪ :‬بــا کمــک فناوری هــای‬ ‫ارتباطــی‪ ،‬به طــور مســتمر (روزانــه یــا هفتگــی)‪ ،‬ابتــدا احــوال‬ ‫کارکنــان خــود را جویــا شــوید؛ ســپس به ســراغ گزارش هــای کاری‬ ‫برویــد‪ .‬حتمــا زمانــی را بــرای ایــن کار اختصــاص دهیــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه ارتبــاط رهبــران بــا ســایر اعضــای ســازمان قطــع‬ ‫می شــود (مثــا در دوران دورکاری)‪ ،‬ســطح ارتبــاط کاهــش‬ ‫می یابــد و احتمــال تصمیم گیــری بــدون درنظرگرفتــن وضعیــت‬ ‫گــروه بیشــتر می شــود‪ .‬مواظــب باشــید کــه دچــار چنیــن خطایــی‬ ‫نشــوید‪.‬‬ ‫تقســیم مســئولیت کنیــد‪ :‬برخــی مســئولیت ها را بــه ســایر‬ ‫اعضــای گــروه واگــذار کنیــد‪ .‬افــراد تاثیرگــذار و توانمنــدی را کــه‬ ‫می تواننــد در رهبــری بــه شــما کمــک کننــد‪ ،‬شناســایی کنیــد و از‬ ‫ظرفیــت انهــا بــرای هدایــت گــروه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه خــود را بیــن گــروه مشــتریان و کارکنــان تقســیم کنیــد‪:‬‬ ‫بــرای رســیدگی بــه درخواســت مشــتریان در دوران بحــران‪،‬‬ ‫ابتــدا اطالعــات الزم دربــاره مشــتریان را کســب کنیــد‪ .‬اقــدام‬ ‫بــدون اطــاع ممکــن اســت بــه مشــتریان شــما اســیب بزنــد‪.‬‬ ‫ســپس مشــوق هایی ماننــد طوالنی ترکــردن بازپرداخت هــا‬ ‫و معافیت هــای خــاص را بــرای کمــک بــه انهــا تهیــه و تنظیــم‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای کمــک بــه کارمنــدان هــم بــر همدلــی و همراهــی بــا‬ ‫وضعیــت روحــی و جســمی انهــا تمرکــز کنیــد‪ .‬همچنیــن مراقــب‬ ‫کارمندانی باشــید که مجبورند در ســرکار حاضر شــوند و امکانات‬ ‫اولیــه بهداشــتی را بــرای انهــا فراهــم کنیــد‪ .‬بــه یاد داشــته باشــید‬ ‫کــه همیــن کارهــای کوچــک‪ ،‬تاثیــر بســزایی بــر عملکــرد اعضــای‬ ‫ســازمان می گــذارد‪.‬‬ ‫بــر موفقیت هــا‪ ،‬پیشــرفت هــای کوچــک و غلبــه موفقیت امیــز‬ ‫بــر ســختی ها تاکیــد کنیــد و انهــا را بــزرگ جلــوه دهید‪.‬بســیاری‬ ‫از کسـب وکارها اهــداف شــرافتمندانه ای دارنــد‪ .‬بــر نقــاط مثبــت‬ ‫تمرکــز کنیــد و کوچک تریــن فداکاری هــا را بــدون تشــویق‬ ‫نگذاریــد‪ .‬حتــی حفــظ عملکــرد عــادی ســازمان در دوران بحــران‪،‬‬ ‫خــود یــک موفقیــت اســت‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫شایســتگی بســیاری از مدیــران و اعضــای گــروه‪ ،‬در دوران‬ ‫مدیریــت بحــران مشــخص می شــود‪ .‬بعــد از فروکش کــردن‬ ‫ان‪ ،‬بــه گذشــته نگاهــی بیندازیــد و ببینیــد چه کســانی از پــس‬ ‫ســختی ها برامدنــد و چــه افــرادی ان طــور کــه بایــد ‪ ،‬موفــق‬ ‫نبودنــد‪ .‬دوران مدیریــت بحــران را ارزیابــی کنیــد و قاطعانــه‬ ‫تصمیــم بگیریــد کــه بایــد چــه تغییرهایــی در ســازمان خــود بــه‬ ‫وجــود بیاوریــد تــا بــا شــرایط جدیــد ســازگار شــوید‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪. ...‬‬ صفحه 6 ‫یکشنبه ‪ 02‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪689‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والدین مراقب رفتار انالین‬ ‫فرزندان خود در فضای مجازی‬ ‫باشند‬ ‫متاورس‬ ‫قاسم یزدان پناه‬ ‫‏‪ -‬در دنیــای فنــاوری‪ ،‬متخصصــان بــه فناوریهایــی کــه‬ ‫روشــهای ســنتی را تغییــر میدهنــد و روشــهای نویــن ارائــه‬ ‫میکننــد «فناوریهــای برهــم زننــده یــا برافکــن» میگوینــد‪.‬‬ ‫‏اینترنــت بهنوعــی «فنــاوری برهــم زننــده» اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬در مــاه اکتبــر ‪ ،۲۰۲۱‬مــارک زاکربــرگ نــام فیســبوک را بــه‬ ‫«متــا» تغییــر داد‪ .‬او دنیــای اینــده اینترنــت را «متــاورس»‬ ‫نامیــد‪ .‬اینترنــت مجســم شــدهای کــه میتــوان در ان قــدم‬ ‫‏زد‪ ،‬خریــد کــرد‪ ،‬امــوزش دیــد و در جلســات شــرکت کــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬کلمــه «متــاورس» را اولیــن بــار «نیــل استیونســون»‬ ‫مطــرح کــرد‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۹۲‬او رمانــی نوشــت بــه نــام‬ ‫«ســنوکراش»‪ ،‬داســتان یــک هکــر جــوان بــه نــام هیــرو‬ ‫(‏‪Hero‬‏) کــه‏بــرای مقابلــه بــا دشــمنان بــه یــک دنیــای برتــر‬ ‫میــرود‪ .‬ایــن دنیــای برتــر را «متــاورس» (‏‪Metaverse‬‏)‬ ‫نامیــد‪ .‬در دنیــای متاورســی شــخصیتهای رمــان بــا زدن‬ ‫عینکهــای‏مخصــوص بــه ان ورود و بــه تجــارت یــا ســفر یــا‬ ‫هــر تجربــه دیگــری میپرداختنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬در «متاورس»‪ ،‬شــخصیتها بهصورت «اواتار» (‏‪Avatar‬‏)‬ ‫حضــور دارنــد‪ .‬اصطــاح «اواتــار» در داســتانهای تخیلــی‬ ‫اســتفاده شــد‪ .‬فیلــم معــروف جیمــز کامــرون بــه نــام‏اواتــار‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۹‬و فیلــم «بازیکــن شــماره یــک امــاده»‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬ســاخته اســتیو اســپیلبرگ‪« ،‬اواتار» را بر ســر زبانها‬ ‫انداخــت‪ .‬ابــداع واژه «اواتــار» اولیــن بــار توســط‏‏«ریچــارد‬ ‫گاریــوت» بــرای یــک بازیکــن رایانهــای بــه کار بــرده شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬در علــوم رایانهــای‪ ،‬اواتارهــا میتواننــد عکــس‪ ،‬نقاشــی‬ ‫یــا نمایشــهای ســهبعدی باشــند‪« .‬متــاورس» یــا فرادنیــا‬ ‫نظریهــای دربــاره یــک فنّــاوری جدیــد در اینــده اســت‪.‬‬ ‫‏متــاورس از ترکیــب دو واژه «متــا» (‏‪Meta‬‏) بــه معنــی‪ :‬فراتر‬ ‫و «یونیــورس» (‏‪Universe‬‏) بــه معنــای‪ :‬جهــان یــا گیتــی‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪ .‬بنابرایــن میتــوان متــاورس را جهــان‏برتر‬ ‫یــا برتــر از جهــان معنــی کــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬تــاورس یــک دنیــای ســه بعــدی اســت کــه یــک جهــان‬ ‫تمــام دیجیتالــی را بــا دنیــای فیزیکــی ترکیــب میکنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن دنیــا افــراد میتواننــد بــه هــر انچــه نیــاز دارنــد دسترســی‬ ‫داشــته‏باشــند‪ .‬در حقیقــت متــاورس‪ :‬پیونــد جهان فیزیکی‬ ‫بــا زندگــی دیجیتالــی‪ ،‬دنیــای اواتارهــا و نســلهای بعــدی‬ ‫اینترنــت اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬بــه نظــر میرســد ســازمانها در ایندهــای نهچنــدان دور بــه‬ ‫ســه شــکل خــود را نشــان خواهنــد داد‏‪:‬‬ ‫‏‪ .۱‬ســازمانهای فیزیکــی‪ :‬ســازمانهایی کــه بــا ســاختمانها و‬ ‫اتاقهــای متعــدد و ســاختارها و نقشــها و شــرح وظایــف‪ ،‬بــا‬ ‫حضــور فیزیکــی مدیــران و کارکنــان بــه فعالیــت می‏پردازنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .۲‬ســازمانهای برخط‪ :‬ســازمانهای هوشــمندی که از طریق‬ ‫اینترنت فعالیت میکنند‪ .‬عمده فعالیت مدیران و کارکنان‬ ‫بهصــورت مجــازی انجام میگیرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .۳‬ســازمانهای متاورســی‪ :‬ســازمانهایی کــه ســاختمان‬ ‫فیزیکــی ندارنــد‪ ،‬معمــاری ایــن نــوع ســازمانها ســهبعدی‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬ســاختار ســازمانی و نقشــها متحــول خواهنــد‬ ‫‏شــد‪ .‬بُعــد زمانــی و مکانــی از بیــن خواهــد رفــت و نیــروی‬ ‫انســانی بهصــورت اواتــار بــه فعالیــت میپــردازد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬زاکربــرگ ایــده «متــاورس» را در اوج بحــران کرونــا و‬ ‫تعطیلی بســیاری از مراکز مطرح کرد‪ .‬او به دنبال ســاختن‬ ‫دنیایــی فرافیزیکــی اســت بــا شــبحهایی بــه نــام «اواتــار»‬ ‫در‏ســاختمانها و محلهایــی غیرفیزیکــی‪ .‬او در مصاحبــه بــا‬ ‫کیســی نیوتــن ایــده «دفتــر کار بیکــران» (‏‪Infinite office‬‏)‬ ‫را مطــرح میکنــد‪ .‬زاکربــرگ میگویــد‪ :‬بــرای اینکــه زمــان‏کار‬ ‫مفیــد و بــازده فــردی داشــته باشــیم بایــد چیدمــان مطلــوب‬ ‫خودمــان را داشــته باشــیم‪ ،‬چیــزی کــه مــا اســمش را «دفتــر‬ ‫کار بیکــران» گذاشــتهایم‪ .‬همیــن الان هــم نوعــی از‏ایــن‬ ‫دفتــر کار را بــرای هدســتهای واقعیــت مجازیمــان داریــم‬ ‫کــه دارد بــه ســرعت بهتــر میشــود‪ .‬در ادامــه میگویــد‪ :‬مــن‬ ‫همیــن الان هــم جلســات زیــادی را بــه شــکل واقعیــت‬ ‫اجرای طرح پویش کودکان‬ ‫سایبری با هدف نظارت‪،‬مراقبت‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا ازاجــرای ســومین طــرح پویــش مردمــی کــودکان ســایبری بــا هــدف مشــارکت‬ ‫والدیــن در تنظیــم روابــط فرزنــدان خــود بــا رســانه هــای دیجیتــال در جهــت پیشــگیری از‬ ‫مخاطــرات واســیب هــای فضــای مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــدی دانــش پــور‪ ،‬بیــان داشــت ‪:‬هــدف از اجــرای ســومین پویــش مردمــی‬ ‫کــودکان ســایبری‪ ،‬فرهنــگ ســازی رفتــار والدگــری در فضــای مجــازی مــی باشــد کــه‬ ‫والدیــن بتواننــد فرزنــدان خــود را در فضــای مجــازی همراهــی کننــد تــا ضمــن کمــک بــه‬ ‫رشــد و نمــو کــودکان خــود ‪ ،‬انهــا را از اســیب هــای فضــای مجــازی محافظــت کننــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ دانــش پورگفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه کــودکان بــه راحتــی جــذب دنیــای‬ ‫مجــازی می شــوند ممکــن اســت ســاعت ها از زمان هایشــان را بــه کار بــا اینترنــت‬ ‫‏مجــازی برگــزار میکنــم‪ .‬بعــد شــکل حضــور «اواتــاری» در‬ ‫جلســات و دیدن افراد مقابل و چپ و راســت و اســتفاده از‬ ‫ابزارهــای متعــدد بــرای برقــراری ارتبــاط و گفتوگــو و‏تبادلنظر‬ ‫را تشــریح میکنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬بنابرایــن تصــورم ایــن اســت کــه در اینــده ســاختمانهای‬ ‫اداری فعلــی جــای خــود را بــه فضاهــای ســهبعدی مجــازی‬ ‫خواهنــد داد‪ .‬طراحــان و مهندســان فنــاوری اطالعــات در‬ ‫‏دنیــای مجــاز‪ ،‬فضاهــای اداری را خواهنــد ســاخت و خریــد‬ ‫و فــروش و اجــاره ادارات مجــازی بــازار جدیــدی را ایجــاد‬ ‫خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫‏ ‪ -‬در جســــتوجوی «متــــاورس» در اینترنــــت قـــدم مــیزدم‪،‬‬ ‫ایـــــن اگــــــهی نظــرم را جلــب کــرد‪« :‬امــاک مجــازی مــا‬ ‫بهــزودی بــرای فــروش امــاده میشــود»‪« ،‬یــک قطعــه‏زمیــن‬ ‫متــاورس کــه مالــکان ممکن اســت ان را به متاهوت تبدیل‬ ‫کننــد یــا بعــدا ًدر بــازار ثانویــه بفروشــند‪« ».‬یــک اقامتــگاه‬ ‫متــاورس شــامل اتاقهــای مجــازی چندمنظــوره‪:‬‏اتــاق‏‪،NET‬‬ ‫اتــاق رویــداد‪ ،‬اتــاق خریــد و مــوارد دیگــر‪ .‬‏»‬ ‫‏‪ -‬ســازمانهای متاورســی در حــال شــکل گیــری هســتند‪ .‬بــا‬ ‫توســعه متــاورس در جهــان (جهــان مــادی‪ -‬جهــان مجــازی)‬ ‫ســاختار ســازمانها تغییــر خواهــد کــرد؛ مدیریــت تعریــف‬ ‫‏جدیــدی پیــدا میکنــد! کارکنــان بــه شــکل دیگــری بــه کار‬ ‫خواهنــد پرداخــت و تخصصهــای جدیــدی را نیــاز خواهنــد‬ ‫داشــت‪ .‬مشــاغل از زمیــن بــه اســمان منتقــل میشــود‪.‬‬ ‫‏کارکنــان در کنــج خلــوت خانــه میتواننــد در دوردســتترین‬ ‫نقطــه کــره زمیــن بــه کار بپردازنــد‪ .‬روابــط جدیــدی بین کارگر‬ ‫و کارفرمــا شــکل میگیــرد‏‪.‬‬ ‫اختصــاص بدهنــد‪ .‬از ایــن رو والدیــن بایــد متوجــه باشــند کــه کــودکان در اینترنــت ممکــن‬ ‫اســت بــا چــه خطرهایــی روب ـه رو شــوند و چطــور می تواننــد از انهــا محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬یکــی از مــواردی کــه والدیــن بایــد بــه کــودکان خــود امــوزش دهنــد‪ ،‬نحــوه‬ ‫حضــور و اســتفاده از فضــای مجــازی اســت‪ ،‬پــس بهتــر اســت والدیــن در رفتــار خــود‬ ‫نســبت بــه اســتفاده از گوشــی تلفــن همــراه و حضــور در فضــای مجــازی بــه دقــت عمــل‬ ‫کننــد و بــه فرزندانشــان هــم اموزش هــای الزم را بدهنــد تــا از ســنین پاییــن ایــن رفتارهــای‬ ‫درســت بــه صــورت عــادت در ان هــا نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬والدیــن بایــد دانــش و اگاهــی خــود را نســبت بــه فضــای مجــازی و‬ ‫ابزارهــای ان افزایــش داده تــا بــر فعالیــت کــودک نظــارت و کنتــرل بیشــتری داشــته باشــند‬ ‫تــا بتواننــد کــودکان خــود را در فضــای مجــازی همراهــی کننــد و در مــورد ویژگی هــا و‬ ‫قابلیت هــای ان بــا انــان گفتگــو کننــد تــا در صــورت بــروز هرگونــه مشــکلی در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬کــودک موضــوع را بــا والدیــن خــود درمیــان بگــذارد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در دسترســی کــودکان بــه فرصتهــای انالیــن و در عیــن حــال محافظــت از‬ ‫انهــا‪ ،‬یــک پیونــد مثبــت‪ ،‬پایــدار و عاطفــی بیــن والدیــن و فرزنــدان عامــل مهمــی اســت‬ ‫کــه بــه ســامت و رشــد کــودک کمــک می کنــد وباعــث مــی شــود کــودک تجربیــات انالیــن‬ ‫و افالیــن خــود را بــدون تــرس از مســدود شــدن دسترســی شــان ‪ ،‬بــا والدیــن خــود در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬همراهــی کــودکان در عصــر دیجیتــال ‪ ،‬نظــارت و کنتــرل‬ ‫بــر فعالیت هــای انــان و ایجــاد قوانیــن رفتــاری و پیامدهــای رفتــار نادرســت مــی باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای اســتفاده فرزندتــان از اینترنــت بایــد قانــون و ســاعات مشــخصی را تعییــن‬ ‫کــرد و مراقــب بــود کــه کــودک در معــرض بازیهــای انالیــن نامناســب و خطرنــاک قــرار‬ ‫نگیــرد ودر ارتبــاط بــا حریــم خصوصــی بیشــتر بــا کــودکان صحبــت شــود و انهــارا متوجــه‬ ‫نمــود کــه نبایــد اطالعــات شــخصی خــود را در فضــای مجــازی بــه اشــتراک بگذارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دانــش پــور گفــت‪ :‬هموطنــان گرامــی مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه صفحــه‬ ‫‪ https:‎//cyberpolice.ir/cyberkids‬از اخریــن اخبــار و اطالعــات مرتبــط بــا کــودک و‬ ‫همچنیــن اســیب هــا و تهدیــدات فضــای مجــازی مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫در کنار اینکه چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما بیشترین مصرف کننده نیز در تمام‬ ‫دنیا هستیم‪ ،‬پس بیا ئیم با مدیریت در مصرف همه از این نعمت الهی لذت ببریم‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬اســتفاده بیــش از حــد فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬یافتــن دوســتان نامناســب‪ ،‬دسترســی بــه‬ ‫اطالعاتــی کــه شــاید هنــوز دانســتن ان هــا بــرای‬ ‫فرزنــدان مناســب نباشــدو‪..‬مواردی هســتند کــه والدیــن‬ ‫بایــد هنــگام اســتفاده از فضــای مجــازی توســط فرزنــدان‬ ‫مراقــب باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان بهمنــی گفــت‪ :‬در ســال های اخیر‪،‬‬ ‫خصوصــا بعــد از شــروع بیمــاری کرونــا دسترســی بــه‬ ‫فضــای مجــازی بــرای کــودکان و نوجوانــان راحــت تــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬در کنــار تمــام مزایایــی کــه تکنولــوژی و‬ ‫اینترنــت بــه وجــود مــی اورد یــک ســری نگرانــی هــا و‬ ‫مشــکالت نیــز بــرای خانــواده هــا می توانــد بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬والدیــن نقــش اساســی و اصلــی در حفــظ‬ ‫امنیــت کــودکان در برابــر اســیب ها و تهدیــدات فضــای‬ ‫مجــازی برعهــده دارنــد و برایــن اســاس انهــا بایــد ســطح‬ ‫دانــش و اگاهــی خــود را بــاال ببرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬والدیــن بایــد مراقــب‬ ‫رفتــار انالیــن فرزنــدان خــود بــوده و بــا نظــارت دقیــق و‬ ‫کنترل شــده و همچنیــن اســتفاده از ابزارهــای کنترلــی و‬ ‫نظارتــی بــر فعالیــت انهــا درفضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی همچنیــن در خصــوص اســتفاده‬ ‫فرزنــدان از بازی هــای انالیــن نیــز گفت‪:‬خانواده هــا‬ ‫بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نماینــد کــه برخــی از بازی هــای‬ ‫انالیــن نیازمنــد تعامــل و چــت بــا ســایر بازیکنــان‬ ‫می باشــند‪ ،‬لــذا انهــا نبایــد اطالعــات شــخصی خــودرا در‬ ‫بازی هــای انالیــن گروهــی بازگــو نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــه والدیــن عزیــز خصوصــا ً کســانی کــه دانش امــوز‬ ‫مقطــع ابتدایــی دارنــد نیــز هشــدار داد‪ :‬تــا ضمــن بــاال‬ ‫بــردن ســواد رســانه ای خــود‪ ،‬حتی المقــدور در زمــان‬ ‫اســتفاده فرزندشــان از اینترنــت و فضــای مجــازی در‬ ‫کنــار انهــا باشــند و همچنیــن بــه انهــا امــوزش دهنــد ‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــا وجــود فوایــد باالیــی‬ ‫کــه اینترنــت در ســطح دانــش و زندگــی فرزنــدان دارد‪،‬‬ ‫کنتــرل نوجــوان در اینترنــت یکــی از مســائل مهمــی‬ ‫اســت کــه بایــد بــه ان پرداختــه شــود‪ .‬بــه نوعــی جامعــه‬ ‫مــا ایــن روزهــا نیــاز بــه بهبــود فرهنــگ اســتفاده از‬ ‫اینترنــت در ســنین مختلــف دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بهمنــی گفــت‪ :‬خانواده هــای محتــرم‬ ‫می تواننــد درصــورت مواجهــه و وقــوع هرگونــه مشــکل‬ ‫در فضــای مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در میــان‬ ‫بگذارنــد‪.‬‬ ‫تهدید و اخاذی با روش‬ ‫دوستی مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه اقــدام‬ ‫بــه اخــاذی و تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی‬ ‫شــهروند یــزدی کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی در تشــریح ایــن خبر گفت‪:‬‬ ‫در پــی شــکایت شــخصی مبنــی بــر تهدیــد و اخــاذی بــرای‬ ‫انتشــار تصاویر شــخصی در فضای مجازی توســط فردی‬ ‫کــه دوســت مجــازی شــده بــود‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات اولیــه خــود بیــان‬ ‫داشــت مدتــی اســت از طریــق اینســتاگرام بــا فــردی‬ ‫در فضــای مجــازی اشــنا شــدم کــه بــا ســوء اســتفاده از‬ ‫اعتمــادم و بــه بهانــه نشــان دادن عکس هــای مــن بــه‬ ‫خانــواده اش و راضــی کــردن انهــا بــرای خواســتگاری و‬ ‫ازدواج‪ ،‬عکــس و تصاویــر خصوصــی ام را درخواســت‬ ‫کــرد و مــن نیــز ارســال کــردم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬در ادامــه‬ ‫مشــخص شــد متهــم بــا ایــن شــیوه‪ ،‬ضمــن تهدیــد بــه‬ ‫انتشــار تصاویــر در فضــای مجــازی‪ ،‬قصــد اخــاذی از‬ ‫وی را دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای اببندان روستای جعفراباد گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪ -689‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-689‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/29‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/29 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/22 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫ شنبه ‪1401//1111//02‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عارف قزوینی‬ ‫عــارف قزوینــی‪ ،‬میرزاابوالقاســم معــروف بــه عــارف قزوینــی فرزنــد‬ ‫مــا هــادی وکیــل از شــاعران انقالبــی و ملــی اســت‪ .‬زادروز‪۱۳۰۰( :‬‬ ‫هجــری قمــری) برابــر بــا (‪ ۱۲۶۲‬هجــری شمســی) برابــر بــا (‪۱۸۸۳‬‬ ‫میــادی) در قزویــن‪ .‬عــارف بــه تاریــخ (دوم بهمــن ‪ ۱۳۱۲‬هجــری‬ ‫شمســی) برابــر بــا (‪ ۲۲‬ژانویــه ‪ ۱۹۳۳‬میــادی) در همــدان درگذشــت‬ ‫و در جــوار ارامــگاه ابــن ســینا بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم عــارف قزوینــی‪ ،‬فرزنــد مالهادی وکیل‪ ،‬شــاعر و تصنیف‬ ‫ســاز دوره ی مشــروطه کــه تصنیــف هــای او از ان زمــان تاکنــون‬ ‫بــر ســر زبــان هــا جــاری اســت در ســال ‪ ۱۲۵۹‬خورشــیدی در قزویــن‬ ‫متولــد شــد‪ .‬در زادگاهــش خوانــدن و نوشــتن فارســی و صــرف و‬ ‫نحــو عربــی را اموخــت و نــزد اســاتید فــن خــط شکســته‪ ،‬نســتعلیق‪،‬‬ ‫موســیقی و اواز را بــه خوبــی فراگرفــت‪ .‬مدتــی هــم بــه اصــرار پــدر بــه‬ ‫مشــق روضــه خوانــی پرداخــت و رســما ًمعمــم و وصــی وی گردیــد‪.‬‬ ‫امــا خرافــه پرســتی و ســطحی نگــری دینــی رایــج در ان روزگار عارف را‬ ‫از روحانیــت روی گــردان کــرد و او پــس از مــرگ پــدر عمامــه را از ســر‬ ‫برداشــت‪ .‬عــارف در هفــده ســالگی بــه تهــران امــد و بــه دلیــل صــدای‬ ‫خــوش مــورد توجــه شــاهزادگان قاجــار قرار گرفت‪ .‬مظفرالدین شــاه‬ ‫کــه اوازه اش را شــنیده بــود‪ ،‬دســتور اســتخدام عــارف را در دربــار‬ ‫داد‪ ،‬ولــی عــارف بــه هــر حیلــه از ایــن شــغل بــه قــول خــودش ننگیــن‬ ‫ســرباز زد‪ .‬عــارف ایــن رویــه را در سراســر عمــر بــه خوبــی ادامــه داد و‬ ‫هیــچ گاه هنــرش را وســیله ی ارتــزاق خــود قــرار نــداد و بــا قناعــت و‬ ‫مناعــت طبــع گــذران زندگــی نمــود‪.‬‬ ‫عــارف در ابتــدای کار هنــری خــود از وقایع سیاســی بــه دور بود‪ ،‬ولی‬ ‫انقــاب مشــروطه او را بــه شــاعری انقالبــی‪ ،‬ازادی خــواه و میهــن‬ ‫پرســت تبدیــل کــرد‪ .‬وقایــع انقــاب بــه گونه ای شــاعر جــوان را تحت‬ ‫ســیطره ی خــود قــرار داد کــه بقیــه ی مســایل زندگــی او در درجــه ی‬ ‫دوم اهمیــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شــعر عارف شــاخص تبدیل ادبیات به یک وســیله ی مبارزه در راه‬ ‫ارمــان هــای ملــی اســت‪ .‬عــارف کــه در دوران ظلمانــی اســتبداد با هر‬ ‫طبقه ای از جامعه در تماس بود‪ ،‬ظلم‪ ،‬اجحاف و ریاکاری طبقه ی‬ ‫حاکــم و خــواب غفلــت را در ســطوح مختلــف اجتماع مشــاهده کرد‪.‬‬ ‫بدیــن رو درصــدد بــر امــد کــه بــه وســیله ی کنســرت هــا و ســرودهای‬ ‫هیجــان انگیــز و گاهــی تلــخ خــود‪ ،‬بنیــان و اســاس زمــام داران دوران‬ ‫را درهــم شــکند و ملــت را از خــواب غفلــت بیــدار کند‪.‬‬ ‫شــعر وی ســاده و روان اســت‪ ،‬چنــان چــه بخشــی از اشــعارش‬ ‫ترجمــان احساســات طبقــه ی عامــه و ازادی خــواه ملــت ایــران‬ ‫اســت‪ .‬شــاهد ایــن مدعــا خوانــده شــدن تصانیــف و غزلیــات اوســت‬ ‫در سرتاســر ایــران‪ .‬کســانی کــه در کنســرت هــای او حضــور یافتــه انــد‬ ‫و شــاهد هیجان و تاثر مســتمعین بوده اند بهتر می توانند پایه ی‬ ‫تاثیــر ایــن شــاعر شــورانگیز و دلیــر ایــران را درک کننــد‪.‬‬ ‫عــارف کــه رژیــم پادشــاهی و خانــواده ی قاجــار را باعــث عقــب‬ ‫ماندگــی و فالکــت و ویرانــی ایــران می دانســت هنگامــی که رضاخان‬ ‫بــا شــعار جمهــوری پــای بــه میدان گذاشــت همچون اکثریت روشــن‬ ‫فکــران ان روزگار بــا شــور و شــعف وصــف ناپذیــری بــه پشــتیبانی‬ ‫او برخاســت‪ .‬عــارف‪ ،‬عشــقی‪ ،‬ملــک الشــعرای بهــار و بســیاری‬ ‫دیگــر امیــدوار بودنــد کــه بــا حکومــت جمهــوری مــردم‪ ،‬راه پیشــرفت‬ ‫اجتماعــی و تحقــق اهــداف مشــروطیت بــاز خواهــد شــد‪ .‬مــارش‬ ‫جمهــوری و غــزل هــای عــارف برخاســته از همیــن انگیــزه هــای ملــی‬ ‫وانســانی بــود‪ .‬امــا ان گاه کــه عــارف و دیگــر روشــن فکــران ان زمــان‬ ‫دریافتند که شعار جمهوری ترفند و دسیسه ی زیرکانه ی انگلیس‬ ‫و رضاخــان بــرای بــه قــدرت رســیدن اســت‪ ،‬راهــی بــه جــز مخالفــت و‬ ‫ادامــه ی مبــارزه ی ازادی خواهانــه نیافتنــد‪ .‬در همیــن رابطــه اســت‬ ‫کــه عــارف مــی گویــد‪:‬‬ ‫مژده کشتن سردار سپه هم ای کاش‬ ‫برسد زود که این زیره به کرمان نرسد‬ ‫خانه ای کو شود از دست اجانب اباد‬ ‫ز اشک ویران کنش ان خانه که بیت الحزن است‬ ‫جامه ای که نشود غرقه به خون بهر وطن‬ ‫بدر ان جامه که ننگ تن و کم از کفن است‬ ‫عــارف روز ‪ 2‬بهمــن ‪ ۱۳۱۲‬در دره ی مرادبیــگ همــدان در تبعیــد‬ ‫رضاخانــی و در تنــگ دســتی و عســرت درگذشــت‪.‬‬ ‫عفاف و حجاب مکمل‬ ‫یکدیگرند‏‬ ‫سرویس فرهنگی اجتماعی ‪ -‬دکتر«سجاد نامور»‬ ‫تمــام نعمتــی کــه خداونــد در ذات پــاک انســان بــه ودیعــه نهــاده ان قــدر زیبــا و‬ ‫قدرتمنــد و کامــل اســت کــه اگــر هــر کــدام از مــا‏بتوانیــم ودیعــه الهــی را بــه عرصــه‬ ‫فعلیــت برســانیم هیــچ نیــاز نیســت از زیبایی هــای جســمی و جنســی خودمــان‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫بخواهیــم‏اســتفاده بکنیــم و نــگاه دیگــران و جامعــه را جلــب بکنی ـ ‪‎‬‬ ‫متزلــزل شــدن بنیــان خانــواده اولیــن تاثیــر اجتماعــی در صورت کم رنگ شــدن عفاف‬ ‫و حجــاب در ســطح جامعــه اســت‪.‬‏خانــواده در اثــر ازدواج شــکل مــی گیــرد کــه خــود‬ ‫پدیــده ازدواج نیازمنــد وجــود یــک ســری شــرایط و عواملــی اســت کــه زمینــه‏ســاز یــک‬ ‫ازدواج موفــق یــا ناموفــق خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫عمومــا نظــر جامعــه شناســان بــر ایــن اســت‪ ،‬در جوامعــی کــه در حــال گــذر از ســنت‬ ‫بــه مدرنیتــه هســتند الگوهــای خانــواده‏نیــز دچــار تغییــر و تحــول مــی شــوند‪ ،‬تغییــری‬ ‫کــه در فرهنــگ بــه وجــود می ایــد در نســل هــای بعــدی بحــران هویــت را بــه وجــود‬ ‫‏مــی اورد کــه در اثــر بحــران هویــت شــکاف نســلی یــا گسســت فرهنگــی بــه وجــود مــی‬ ‫ایــد و بنابرایــن نســل هــای متفــاوت بــا‏هــم تفاهــم ندارنــد و حــرف هــم را متوجــه نمــی‬ ‫شوند‪.‬‏‬ ‫در مرحلــه اول راهــکار بایــد ایجابــی باشــد‪ ،‬یعنــی راهــکاری کــه از دل جامعــه برخیــزد‬ ‫یــا بــه نوعــی فرهنــگ ســازی باشــد‪ ،‬حــاال‏هــر چــه بیشــتر در ایــن راهکارهــای ایجابــی یا‬ ‫تولیــد محتــوا یــا فرهنــگ ســازی بــا کمــک نهــاد خانــواده‪ ،‬رســانه‪ ،‬مطبوعــات و‏مدرســه‬ ‫یــا فضــای اجتماعــی بتوانیــم کار بکنیــم تاثیــر ایــن پدیــده اجتماعــی در شــکل گیــری‬ ‫پدیــده هــای امنیتــی‪ ،‬اســیب هــای‏اجتماعــی‪ ،‬جرایــم یــا پدیده هــای انتظامــی کمرنــگ‬ ‫تــر خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫دیــدگاه مــا و نــگاه مــا نســبت بــه مســئله عفــاف و حجــاب بــه عنــوان یــک مســئله‬ ‫اجتماعــی اســت و راهــکاری کــه اندیشــمندان‏علــوم اجتماعــی تجویــز مــی کننــد بــرای‬ ‫درمــان ایــن مســئله راهــکار اجتماعــی مــدار یــا اجتمــاع محــور اســت‏‪.‬‬ ‫ـان خواســتار تحقــق خــود‪ ،‬در واقــع انســان رشــد یافتــه ای اســت‬ ‫در روانشناســی‪ ،‬انسـ ِ‬ ‫کــه خیلــی تمایــل بــه ســمت و ســویی‏دارد کــه بتوانــد از نیازهــای ســطوح پاییــن انســان‬ ‫مثــل نیازهــای جنســی و جســمی گــذر کنــد و بــه نیازهــای ســطوح باالیــی‏مثــل نیــاز بــه‬ ‫خــود شــکوفایی دســت پیــدا کنــد‏‪.‬‬ ‫در واقــع انســان هایــی کــه در پــی نشــان دادن جاذبــه هــای جنســی و جســمی خــود‬ ‫هســتند انســان هایی هســتند کــه در‏ســطوح اولیــه نیازهــای انســانی مانــده انــد و‬ ‫تثبیــت شــده انــد‪.‬‏‬ ‫ایــن انســان هــا نمــی تواننــد تــا مراحــل عالــی انســانی یعنــی نیاز بــه خود شــکوفایی یا‬ ‫تحقــق خــود یــا دسترســی بــه انســان‏واال گام بردارند و برســند‪.‬‏‬ ‫در مباحــث روانشناســی انســان مــی توانــد بــه حرمــت خــود نزدیــک بشــود و خواســتار‬ ‫ارزش گــزاری بــر جنبــه هــای ذاتــی خــود‏بشــود کــه بتوانــد هویــت خــود را ان قــدر کامل‬ ‫بکنــد کــه در واقــع بــا جذبــه هــای انســانی‪ ،‬جســمی و جنســی در پــی تحقــق ان‏نباشــد‪.‬‏‬ ‫تمــام نعمتــی کــه خداونــد در ذات پــاک انســان بــه ودیعــه نهــاده ان قــدر زیبــا و قدرتمند‬ ‫و کامــل اســت کــه اگــر هــر کــدام از مــا‏بتوانیــم ودیعــه الهی را به عرصه فعلیت برســانیم‬ ‫هیــچ نیــاز نیســت از زیبایی هــای جســمی و جنســی خودمــان بخواهیــم‏اســتفاده بکنیــم‬ ‫و نــگاه دیگــران و جامعــه را جلــب بکنیم‪.‬‏‬ ‫قطعــا جامعــه از تــک تــک اعضــای ان انتظــار دارد هــر کــدام بــه عنــوان عضــوی ســالم‬ ‫و شــخصیتی فرهیختــه بتوانــد بحــث حجــاب‏را بــه بهتریــن شــکل ممکــن ایفــا بکنــد تــا‬ ‫تعرضــی بــه ســامت دیگــر اعضــای جامعــه وارد نشــود‪.‬‏‬ ‫در بیــن خانــواده هــای پایبنــد بــه مذهــب‪ ،‬از روش هــای مختلفــی بــرای جامعــه‬ ‫پذیــر کــردن فرزنــدان اســتفاده مــی شــود‪ .‬بــه‏طــور مثــال دختــری کــه در یــک خانــواده‬ ‫پایبنــد بــه دســتورات دینــی خصوصــا حجــاب متولــد مــی شــود از همــان دوران کودکــی‬ ‫‏مشــاهده مــی کنــد کــه مــادر در حضــور برخــی از افــراد و یــا در بیــرون از منــزل خــود را‬ ‫مــی پوشــاند و از چــادر اســتفاده مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫در اولیــن قــدم‪ ،‬ایــن رفتــار مــادر اســت کــه کــودک را بــه رفتــار هنجــاری تحــت عنــوان‬ ‫حجــاب اشــنا می کنــد و بــا گذشــت زمــان‏دختــر ارام ارام بــه شــباهت هــای خــود بــا‬ ‫مــادر پــی مــی بــرد و حجــاب را نیــز بــه عنــوان یــک ویژگــی دختــر بــودن مــی پذیــرد‪.‬‏‬ ‫حــال اگــر کــودک در میــان خانــواده بــا زنانــی ارتبــاط داشــته باشــد کــه انهــا نیــز حجــاب‬ ‫را بــه عنــوان یــک امــر مســلم پذیرفتــه و بــه‏راحتــی ان را رعایــت مــی کننــد‪ ،‬کــودک نیــز‬ ‫ایــن مســئله را پذیرفتــه و ارام ارام بــا ان خــو مــی گیــرد‪.‬‏‬ ‫اگــر در میــان افــراد خانــواده و یــا نزدیــکان کســانی باشــند کــه بــه حجــاب بــی توجــه‬ ‫بــوده و خصوصــا اگــر کــودک بــا انهــا رابطــه‏عاطفــی بیشــتری هــم داشــته باشــد‪ ،‬انــگاه‬ ‫حجــاب در نظــرش کــم اهمیــت شــده و شــاید ناخــود اگاه از ان دوری نمایــد‪.‬‏‬ ‫در اینجــا رفتــار پــدر و مــادر و اســتفاده از روش هــا و ابــزار هــای تشــویق و ترغیــب در‬ ‫حفــظ میــزان اهمیــت حجــاب در ذهــن‏کــودک بیــار موثــر میباشــد‪ .‬بــا ورود دختــر بــه‬ ‫ســنی باالتــر و حــدود ‪ 7‬ســالگی ‪ ،‬پــدر و مــادر پایبنــد بــه قواعــد مذهبــی توجه‏بیشــتری‬ ‫بــه حجــاب دختــر مــی نماینــد بــه گونــه ای کهبرخــی از والدیــن ‪ ،‬روش های شــدید تری‬ ‫را بــرای مجــاب کــردن کــودک‏بــه کار مــی گیرنــد‪ ،‬اســتفاده از ایــن روش هــا عمومــا‬ ‫نتیجــه معکــوس داشــته و دختــر را امــاده کنــار گذاشــتن حجــاب در اولیــن‏فرصــت‬ ‫پیــش امــده مــی نمایــد‏‪.‬‬ ‫و اما سخن پایانی اینکه‏‬ ‫نشــان دادن اثــرات منفــی فرهنــگ مبتــذل و غیــر اخالقــی غــرب در زندگــی اجتماعی و‬ ‫خانوادگــی و احســاس نــا امنــی و بحــران‏هــای روانــی و شــغلی و اجتماعــی و مقایســه‬ ‫ان بــا وضعیــت مثبــت زنــان در ایــران بــه منظــور نشــان دادن احســاس رضایــت‏خاطــر‬ ‫زنــان ایرانــی از فرهنــگ دینــی – بومــی و ملــی خویــش از جملــه راهــکار هــای ســازنده‬ ‫در ایــن حــوزه مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس خراسان شمالی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 898

روزنامه بازار کسب و کار پارس 898

شماره : 898
تاریخ : 1402/09/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 897

روزنامه بازار کسب و کار پارس 897

شماره : 897
تاریخ : 1402/09/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

شماره : 896
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!