روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 687 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 687

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 687

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 687

‫پنجشنبه‬ ‫شماره ‪182 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 29‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/19-‬ژانویه‪ /26-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪687 :‬‬ ‫در سرما و یخبندان‬ ‫تسویه حساب سیاسی با مدیران گلستان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫نفس های معکوس کنکور‬ ‫و بایسته های موفقیت‬ ‫داوطلبان‬ ‫مصرف گاز نزولی‬ ‫شد‬ ‫‪4‬‬ ‫وقتیاقتصادروستائیان‬ ‫می تواند با تجربه روستاهای‬ ‫موفق گلستان متحول شود‬ ‫‪8‬‬ ‫در روستاهای گلستان‬ ‫اجرای طرح یاریگران‬ ‫زندگی اغاز شد‬ ‫‪5‬‬ ‫از خود در برابر برداشت‬ ‫غیر مجاز محافظت کنید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪687‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫کاهش ‪ ۱۶.۶‬درصد خلق‬ ‫پول بانک ها در ‪ ۸‬ماه‬ ‫سالجاری‬ ‫بانــک مرکــزی اعــام کــرد‪ :‬رشــد خلــق پــول بانکهــا از‬ ‫‪ ۲۹.۵‬درصــد در ‪ ۸‬مــاه اول ســال گذشــته بــه ‪۱۶.۶‬‬ ‫درصــد در ‪ ۸‬ماهــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بانــک مرکــزی در‬ ‫پاسخ به گزارش روز ‪ ۲۲‬دی ماه روزنامه کار و کارگر‬ ‫نوشــت‪ :‬ایــن روزنامــه بــه نقــل از یــک کارشــناس‬ ‫و بــدون مبنــای علمــی در ابتــدا مدعــی چــاپ پــول‬ ‫در دولــت شــده اســت! همــان گونــه کــه تاکنــون‬ ‫بارهــا اعــام شــده اســت دولــت ســیزدهم برخــاف‬ ‫دولــت گذشــته کــه تنهــا در چهارماهه نخســت ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۵۴‬هــزار میلیــارد پــول از بانــک مرکــزی‬ ‫اســتقراض کــرد و موجبــات خلــق پــول و تورم شــدید‬ ‫در جامعــه را فراهــم کــرد بــه هیــچ عنــوان از بانــک‬ ‫مرکــزی اســتقراض نکــرده اســت و برعکــس‪ ،‬تمامــی‬ ‫مبلــغ اســتقراض شــده دولــت دوازدهــم را نیــز تــا‬ ‫پایــان ‪ ۱۴۰۰‬تســویه کــرد‪.‬‬ ‫دولــت در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نیــز بــا مدیریــت تخصیــص‬ ‫مصــارف بودجــه و پیگیــری وصول بــه موقع درامدها‬ ‫و همچنیــن اســتفاده از ســایر ظرفیت هــای قانونــی‬ ‫همچــون مــاده ‪ ۱۲۵‬قانــون محاســبات عمومــی‬ ‫توانســته اســت میــزان اســتفاده از تنخواه گــردان‬ ‫را کــه در ش ـش ماهه ابتدایــی ســال ‪ ۱۴۰۰‬برابــر ‪۵۴‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان بــوده بــه شــدت کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫دولــت همچنیــن برنامه های مشــخص بــرای کنترل‬ ‫تــورم دارد کــه بــر مبنــای ان حرکــت کــرده و می کنــد؛‬ ‫مجموعــه سیاسـت گذاران پولــی و مالــی دولــت برای‬ ‫کنتــرل تــورم‪ ،‬از سیاســت کنتــرل شــاخص های‬ ‫اقتصــادی و پولــی و مالــی اســتفاده کــرده اســت؛‬ ‫یعنــی بــه جــای اینکــه اســتقراض و از جیــب مــردم‬ ‫بــذل و بخشــش کنــد بــا ســخت گیری در هزینه هــای‬ ‫خــود تــاش کــرده تــا خلــق پــول و تــورم را مهــار کنــد‬ ‫تــا ســختی ان بــر مــردم کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود تــورم ‪ ۵۹,۳‬درصــدی در شــرایط اغاز به کار‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ،‬در شــرایط فعلــی بــا تالش هــای‬ ‫صــورت گرفتــه شــاهد کاهــش ‪ ۱۹‬واحــدی تــورم‬ ‫هســتیم اقدامــات بــرای کاهــش ان همچنــان در‬ ‫دســتور کار اســت‪ .‬دولــت بــا جدیــت انضبــاط مالــی‬ ‫را در راســتای کاهــش نــرخ تــورم و بیــکاری دنبــال‬ ‫می کنــد‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬بــا کنتــرل ترازنامه هــای‬ ‫بانکــی و کاهــش خلــق پــول در نظــام بانکــی رشــد‬ ‫نقدینگی را کنترل شــده و به کمترین مقدار در ‪۳۲‬‬ ‫مــاه اخیــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در پایــان اذرمــاه رشــد نقدینگــی بــه‬ ‫‪ ۳۳.۴‬درصــد کاهــش یافتــه کــه کمتریــن مقــدار از‬ ‫ابتــدای اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۹‬اســت‪ .‬ایــن نــرخ نســبت‬ ‫بــه شــهریور ســال گذشــته ‪ ۷.۱‬درصــد کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن رشــد خلــق پــول بانک هــا از ‪ ۲۹.۵‬درصــد‬ ‫در ‪ ۸‬مــاه اول ســال گذشــته بــه ‪ ۱۶.۶‬درصــد در‬ ‫‪۸‬ماهــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کاهــش یافتــه اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫در خصــوص ادعــای مطــرح شــده مبنــی بــر جبــران‬ ‫کســری بودجــه دولــت از طریــق افزایــش نــرخ ارز‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت کــه طبــق ادعــای حســین‬ ‫راغفــر‪ ،‬دولــت بزرگ تریــن متقاضــی کاال در بــازار‬ ‫اســت و بــا افزایــش قیمــت کاال‪ ،‬هزینــه دولــت هــم‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد‪ ،‬لــذا ادعــای جبــران کســری‬ ‫بودجــه از محــل افزایــش نــرخ ارز بی اســاس اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن عایــدی دولــت از محــل عرضــه دالر‬ ‫در ســامانه نیماســت و ســامانه نیمــا هــم ثبــات دارد‬ ‫و هــم عرضه هــا و هــم درامــد دولــت خــوب اســت‬ ‫بنابرایــن دولــت هیــچ انگیــزه ای بــرای افزایش قیمت‬ ‫دالر نــدارد‪ .‬لــذا ایــن ادعــای کــه دولــت از محــل‬ ‫افزایــش نــرخ ارز در بودجــه منتقــع اســت‪ ،‬ادعایــی‬ ‫خــاف واقــع و متفــاوت از رویکــرد اقتصــادی دولــت‬ ‫ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫دربــاره ادعــای دروغیــن کســری بودجــه دولــت نیــز بایــد‬ ‫بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه طبــق تاکیــد رئیــس ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه‪ ،‬میــزان درامــد و مصــارف دولــت تقریبــا ً‬ ‫منطبــق بــا بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬اســت و طبــق اهــداف پیــش رو‪،‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع بودجــه محقــق می شــود‪.‬‬ ‫گــزارش رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی نیــز دربــاره عــدم کســری بودجــه در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مویــد نادرســت بــودن ادعاهــای مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫در حالی کــه ظرفیــت ذخیره ســازی گاز مصرفــی در اروپــا ‪ ۲۲‬درصــد‪،‬‬ ‫روســیه ‪ ۱۹‬درصــد‪ ،‬امریــکا ‪ ۱۶‬درصــد‪ ،‬ترکیــه هفــت درصــد اســت‬ ‫حداکثــر ظرفیتــی کــه در ایــران بــرای ذخیــره گاز ایجــاد شــده در پایــان‬ ‫دولــت دوازدهــم ‪ ۱،۷‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫در سرما و یخبندان‬ ‫تسویه حساب سیاسی‬ ‫با مدیران گلستان‬ ‫پایــداری شــبکه توزیــع گاز پخــش خانگــی گلســتان و‬ ‫چاره اندیشــی بــا اختصــاص ســوخت جایگزیــن کافــی بــه امــور‬ ‫صنعتــی و کشــاورزی‪ ،‬ثمــره همراهــی مــردم و اهتمــام مدیــران‬ ‫بــود امــا برخــی فعــاالن مجــازی بــا بریده گویــی اظهــارات اســتاندار‬ ‫و برخــی مدیــران تــاش دارنــد خدمــات روزهــای اخیــر را کمرنــگ و‬ ‫معکــوس جلــوه دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬در زمــان وقــوع بحــران‪ ،‬وظایــف و‬ ‫تکالیــف مجموعه هــای مختلــف اجرایی و عملیاتی‪ ،‬پشــتیبانی و‬ ‫نهادهــا و گروه هــای اطالع رســانی‪ ،‬حســاس تر و ضــرورت رعایــت‬ ‫شــیوه نامــه هــای منــدرج در دســتورالعمل های مدیریــت بحــران‬ ‫اهمیــت بیشــتری پیــدا می کند‪.‬‬ ‫در یــک هفتــه اخیــر و پــس از گســترش ســرما و یخبنــدان در‬ ‫کشــور در کنــار برخــی مشــکالت و تنگناهــای رخ داده‪ ،‬تــاش‬ ‫و اهتمــام شــبانه روزی مدیــران گلســتان و متولیــان نهادهــای‬ ‫حــوزه خدمــات زیرســاختی ماننــد گاز ‪ ،‬بــرق ‪ ،‬پخــش فراورده های‬ ‫نفتــی‪ ،‬هــال احمــر ‪ ،‬راهــداری ‪ ،‬پلیــس راه افزایــش محسوســی‬ ‫یافــت کــه چشم پوشــی از ایــن زحمــات غیرمنصفانــه اســت‪.‬‬ ‫بــه ســبب شــرایط خــاص گلســتان در شــبکه توزیــع گاز طبیعــی‬ ‫ماننــد قــرار گرفتــن در انتهــای شــبکه توزیــع در کنــار قطــع گاز‬ ‫وارداتــی از ترکمنســتان‪ ،‬فشــار شــبکه گاز در ایــن اســتان دچــار‬ ‫افــت شــد کــه تعطیلــی برخــی واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ‪،‬‬ ‫کشــاورزی ‪ ،‬جایگاه هــای توزیــع گاز و ســالن های ورزشــی از‬ ‫جملــه پیامدهــای ایــن افــت فشــار بــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود همــه ایــن چالش هــا بــا پیگیــری و اهتمــام شــبانه روزی‬ ‫مدیــران اســتان رونــد گازرســانی بــه واحدهای مســکونی و تجاری‬ ‫به جــز چنــد ســاعت و بــرای تعــداد محــدودی از مشــترکان خانگــی‬ ‫بی وقفــه ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫هــر چنــد همراهــی مشــترکان گاز طبیعــی و احــاد مــردم نقــش‬ ‫به ســزایی در کاهش مصرف و برقراری شــبکه گازرســانی داشــت‬ ‫امــا تــاش مدیــران گلســتان بــه گونـه ای بــود کــه وزیــر کشــور از‬ ‫تالش هــای اســتاندار گلســتان در بحــران اخیــر قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫ماجرای حمله مجازی به استاندار چه بود؟‬ ‫در جلســه گذشــته مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان‪،‬‬ ‫علی محمد زنگانه از همراهی و مســاعدت مردم در صرفه جویی‬ ‫مصــرف گاز قدردانــی کــرد و اســتمرار پایــداری شــبکه را منــوط بــه‬ ‫همراهــی مــردم دانســت ‪.‬‬ ‫برخــی از شــبکه هــای اجتماعــی گلســتان از مجموعــه ســخنان‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬دقیق ـه ای اســتاندار در ایــن جلســه‪ ،‬جمل ـه ای را بــا‬ ‫مضمــون «مــردم بایــد مصــرف را مدیریــت کننــد ‪ .‬بیــش از ایــن‬ ‫دیگــر کاری از مدیــران برنمی ایــد» را بــه عنــوان ســرخط شــبکه‬ ‫اجتماعــی خــود قــرار داده و تــاش کردنــد تــا ایــن جمــات را‬ ‫نشــانه ناتوانــی مدیــر ارشــد اجرایــی اســتان در ســرمای اخیــر‬ ‫قلمــداد کننــد‪.‬‬ ‫شــاید گرداننــدگان ایــن شــبکه های اجتماعــی تمایــل دارنــد‬ ‫زحمــات دولتمــردان در ایــن روزهــای ســخت دیــده نشــود و دولت‬ ‫را ناکارامــد جلــوه دهنــد امــا غافــل هســتند کــه انتشــار خبــر‬ ‫(حتــی بــا رویکــرد تخریبــی و منفــی) جلســه مدیریــت بحــران کــه‬ ‫در ســاعات پایانــی یــک روز تعطیــل برگــزار شــده بیانگــر اهتمــام‬ ‫شــبانه روزی مدیــران بــرای رفــع دغدغه هــای مــردم اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه کم توجهــی مدیــران دولــت‬ ‫یازدهــم و دوزادهــم بــه مقولــه حایــز اهمیــت ذخیره ســازی گاز‬ ‫ســبب شــد تــا مشــکالت این روزهــای کشــور پدیــدار شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس مســتندات موجــود در ابتــدای دولــت یازدهــم‬ ‫شــرکت ذخیره ســازی گاز طبیعــی منحــل شــد و پــس از بــروز‬ ‫برخــی از چالش هــا ؛ دولــت گذشــته تــاش کــرد بــا اســتفاد از‬ ‫ســرمایه گذاری خارجــی طــرح ذخیره ســازی گاز طبیعــی را اجــرا‬ ‫کنــد کــه بــه ســبب تحریم هــا ایــن سیاســت شکســت خــورد‪.‬‬ ‫در حالی کــه ظرفیــت ذخیره ســازی گاز مصرفــی در اروپــا ‪۲۲‬‬ ‫درصــد‪ ،‬روســیه ‪ ۱۹‬درصــد‪ ،‬امریــکا ‪ ۱۶‬درصــد‪ ،‬ترکیــه هفــت درصــد‬ ‫اســت حداکثــر ظرفیتــی کــه در ایــران بــرای ذخیــره گاز ایجاد شــده‬ ‫در پایــان دولــت دوازدهــم ‪ ۱،۷‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫وزارت نفــت دولــت گذشــته بــا پشــت کــردن بــه اولویــت مهمــی‬ ‫چــون ذخیره ســازی گاز طبیعــی‪ ،‬ضربــه ســنگینی بــه صنعــت‬ ‫نفــت و گاز کشــور وارد کــرد کــه تــا ســال ها تبعــات ان بــر پیکــره‬ ‫صنعــت نفــت کشــور باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای دولــت ســیزدهم (یکســال اخیــر) برنامــه ذخیره ســازی‬ ‫گاز بــه صــورت جــدی دنبــال می شــود بــه نحــوی کــه مقــرر اســت‬ ‫تــا ســال ‪ ، ۱۴۰۵‬میــزان ذخیــر ه گاز طبیعــی ایــران از ‪ ۱،۷‬بــه ‪۱۰‬‬ ‫درصــد برســد‬ ‫فــارغ از مباحــث مطروحــه ضــرورت دارد برخــی از تالش هــای‬ ‫دولتمــردان دولــت ســیزدهم در اســتان گلســتان طــی روزهــای‬ ‫اخیــر بــرای مــردم بازگــو شــود تــا درددل صمیمانــه و از روی‬ ‫صداقــت اســتاندار مستمســکی بــرای زدن برچســب ناتوانــی بــه‬ ‫خادمــان ملــت تبدیــل نشــود‪.‬‬ ‫استمرار و اهتمام مردم در اجرای‬ ‫پویش «هر خانه یک بخاری» و‬ ‫همکاری در مصرف بهینه سوخت‬ ‫مهمترین انتظار و مطالبه خادمان‬ ‫مردم در دستگاه جایی از مردم‬ ‫است تا با حداقل مشکالت از این‬ ‫شرایط بحرانی عبور کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع فراورده هــای نفتی گلســتان از بســیج‬ ‫تمــام نفتکش هــا‪ ،‬نیســان ها و فروشــندگان در ســطح اســتان‬ ‫بــرای توزیــع ســوخت جایگزیــن بــا توجــه بــه افــت فشــار گاز خبــر‬ ‫داد و بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی افــت فشــار گاز‪ ،‬در کوتاه تریــن‬ ‫زمــان ممکــن بــا برگــزاری نشســت بــا روســای نواحــی در ســطح‬ ‫اســتان اولویــت خــود انجــام اقدامــات مناســب بــرای زمان قطعی‬ ‫کامــل گاز قــرار داد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی افــزود‪ :‬بــا تقســیم کار صــورت گرفتــه تمــام‬ ‫نفتکش هــا‪ ،‬نیســان ها و ‪ ۱۷۸‬فروشــنده فعــال در گلســتان‬ ‫بــرای توزیــع به موقــع ســوخت جایگزیــن بــر اســاس اولویــت هــر‬ ‫ن بســیج شــد‪.‬‬ ‫شهرســتا ‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــه عنــوان نمونــه در منطقــه گمیشــان بــا افــت‬ ‫شــدید فشــار گاز‪ ،‬بــرای جلوگیــری از تلفــات بــه صــورت میدانــی‬ ‫بــه کل مرغداری هــا سوخت رســانی شــد و همچنیــن ‪ ۵۴۳‬بــاب‬ ‫نانوایــی در گلســتان بــه ســوخت دوم مجهــز گردیــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تصمیم گیــری بــه موقــع اســتاندار گلســتان بــه همراه‬ ‫دیگــر مدیــران ســتادی در کنــار ســپاه بــرای فعالیــت ادارات‪،‬‬ ‫مــدارس و دانشــگاه ها باعــث مدیریــت خــوب بحــران کمبــود گاز‬ ‫شــد و شــرکت نفــت ماننــد زمــان جنــگ امــاده فعالیــت جهــادی‬ ‫بــرای جلوگیــری از کاهــش مشــکالت ناشــی از کمبــود گاز اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع فراورده هــای نفتــی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫نیروهــای شــرکت شــبانه روزی در حــال فعالیــت هســتند و‬ ‫بــه ‪ ۱۴۷‬مرغــداری یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار لیتــر‪ ،‬بــه ‪ ۳۰‬بــاب‬ ‫گلخانــه یــک میلیــون و ‪ ۷۹۶‬هــزار لیتــر و ‪ ۲۸۰‬مــورد از اصنــاف و‬ ‫صنایــع تبدیلــی و کشــاورزی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۲۲‬هزار لیتر ســوخت‬ ‫جایگزیــن توزیــع کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫از زمــان روی کارامــدن دولــت ســیزدهم تاکنــون‪ ،‬اقدامــات موثــر‬ ‫و زیربنایــی زیــادی در اســتان انجــام شــد کــه انعــکاس ان در‬ ‫رســانه ها‪ ،‬موجــب امیدافرینــی در مــردم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر ادمــه داد‪ :‬بــا وجــود ایــن تالش هــا‪ ،‬برخــی‬ ‫افــراد بــا اســتفاده از ظرفیــت رســانه ای بــه خصــوص در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬اقــدام بــه نمایــش معکــوس واقعیت هــا کــرده و بــا‬ ‫دســت چین کــردن برخــی اظهــار نظرهــای مدیــران اســتان از‬ ‫جملــه اســتاندار‪ ،‬اقــدام بــه تخریــب وی در شــرایط ســخت‬ ‫هفته هــای اخیــر می کننــد‪.‬‬ ‫برخی از شبکه های اجتماعی گلستان‬ ‫از مجموعه سخنان بیش از ‪۲۰‬‬ ‫دقیقه ای استاندار در این جلسه‪،‬‬ ‫جمله ای را با مضمون «مردم باید‬ ‫مصرف را مدیریت کنند بیش از این‬ ‫دیگر کاری از مدیران برنمی اید» را به‬ ‫عنوان سرخط شبکه اجتماعی خود‬ ‫قرار داده و تالش کردند تا این جمالت‬ ‫را نشانه ناتوانی مدیر ارشد اجرایی‬ ‫استان در سرمای اخیر قلمداد کنند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از زمــان بــروز ســرمای اخیــر‪ ،‬مدیــران گلســتان در‬ ‫تــاش بی وقفــه همــه تــوان خــود را بــرای عبــور کم هزینــه از ایــن‬ ‫شــرایط بــکار گرفتنــد و توانســتند بــا حداقــل خســارت اوضــاع را‬ ‫مدیریــت کننــد امــا برخــی رســانه ها بــا بــروز کوچکتریــن مشــکل‪،‬‬ ‫چشــم خــود را بــر خدمــات بســته وبــه هــر بهانه اقــدام به تخریب‬ ‫مدیــران و دولــت می کننــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا وجــود گذشــت کمتــر از ‪ ۲‬ســال از عمــر دولــت ســیزدهم‪،‬‬ ‫اقدامات انجام شــده در اســتان بســیار بیشــتر از قابل انتظار بود‬ ‫کــه بــه ثمــر نشســتن ان در اینــده می توانــد گلســتان را بیــش از‬ ‫گذشــته در مســیر تحــول و پیشــرفت قــرار دهــد‪.‬‬ ‫مهاجــر افــزود‪ :‬اســتمرار و اهتمــام مــردم در اجــرای پویــش‬ ‫«هــر خانــه یــک بخــاری» و همکاری در مصرف بهینه ســوخت‬ ‫مهمتریــن انتظــار و مطالبــه خادمــان مــردم در دســتگاه جایــی‬ ‫از مــردم اســت تــا بــا حداقــل مشــکالت از ایــن شــرایط بحرانــی‬ ‫عبــور کنیم‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫استاندار گلستان مانع از استثناء شدن برخی مناطق و مکان ها‬ ‫در صــورت قطــع گاز شــد و تاکیــد داشــت بــه جــای مســتثنی قــرار‬ ‫دادن برخــی مکان هــای خــاص تمــام ســعی و همــت خــود را برای‬ ‫مدیریــت تامیــن و توزیــع گاز از مراکــز پرمصــرف و غیرضــرور برای‬ ‫پایــدار کــردن گاز مــردم بــکار بگیریم‪.‬‬ ‫مهاجــر افــزود‪ :‬تقدیــر وزیر کشــور از مدیریت اســتاندار گلســتان‬ ‫بــرای مدیریــت در بحــران گاز اســتان نشــان داد کــه همراهــی‬ ‫خــوب و بی نظیــری مــردم گلســتان در صرفه جویــی و توجــه بــه‬ ‫درخواس ـت های خادمــان خــود بــه همــراه کار تیمــی مدیــران بــا‬ ‫دلســوزی و درایــت رئیــس شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران‬ ‫اســتان از دالیــل ایــن موفقیــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در حالــی همــه مــردم و‬ ‫مدیــران بــر مقولــه گازرســانی تاکیــد دارنــد کــه نیــروگاه بــرق علــی‬ ‫ابــاد کتــول از ‪ ۱۰‬روز قبــل از مــدار تولیــد خــارج شــده و میــزان‬ ‫بــرق تخصیصــی بــه مشــترکان بــرق بــا افــت محسوســی روبــرو‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود کاهــش محســوس دمــا و فعال نبــودن نیــروگاه‬ ‫علی ابــاد‪ ،‬بــرق هیچکــدام از مشــترکان خانگی و تجاری گلســتان‬ ‫قطــع نشــده و برنامــه ای هــم بــرای ان وجــود نــدارد کــه ایــن‬ ‫رویکــرد و تــاش هــم دریچــه ای دیگــر از تــاش خادمــان مــردم‬ ‫در مدیریــت اســتان اســت ‪.‬‬ ‫هــر چنــد ســختیها و تنگناهایــی در بخــش کشــاورزی و‬ ‫صنعــت نمایــان شــد امــا در شــرایط بحرانــی چنیــن مباحثــی‬ ‫گریــز ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود عبــور مصــرف گاز گلســتان از ‪ ۱۶‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫در برخــی روزهــا‪ ،‬پایــداری شــبکه گاز مشــترکان خانگــی و توزیــع‬ ‫حــدود ‪ ۶‬میلیــون لیتــر انــواع ســوخت ماننــد بنزیــن ‪ ،‬گازوییــل و‬ ‫نفــت ســفید در روزهــای اخیــر بیانگــر همــت جهــادی مدیــران و‬ ‫همراهــی مــردم بــرای عبــور از ایــن بحــران اســت ‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫پنجشنبه ‪ 29‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪687‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫‪ ۲‬نوبته شدن؛ گامی برای‬ ‫کاهش استرس‬ ‫رقم خوردن سرنوشت توسط کنکور‬ ‫بــا اینکــه مطمئــن هســتم کــه «کنکــور» غــول نیســت‪،‬‬ ‫ولــی بــا ایــن وجــود اســترس تنهــا چیــزی اســت کــه در‬ ‫روزهــای پایانــی کنکــور هــر داوطلبــی را ازار می دهــد‪.‬‬ ‫به طــوری کــه گاهــی مواقــع ایــن تــرس در درون مــن‬ ‫وجــود دارد کــه نتوانــم ســر جلســه ازمــون بــا ارامــش بــه‬ ‫پرس ـش ها پاســخ بدهــم‪.‬‬ ‫دانــش اموزانــی کــه ایــن عرصــه را سرنوشــت ســاز مــی بیننــد‪ ،‬در‬ ‫صورتــی کــه نتیجــه ازمــون چیــزی نباشــد کــه انتظــار دارنــد‪ ،‬نگــران‬ ‫هــزاران برچســبی مــی شــوند کــه احتمــال برخــورد ترکــش هــای ان‬ ‫از ســوی اطرافیــان مــی رود؛ بنابرایــن شــرایط اســترس و اضطــراب‪،‬‬ ‫فشــارهای بســیاری بــر انــان تحمیــل مــی کنــد‪ .‬بر همین مبنــا‪ ،‬باید این‬ ‫تصــور کــه شــرکت در کنکــور و قبــول شــدن در دانشــگاه معتبــر‪ ،‬اینده و‬ ‫اعتبــار بهتــری رقــم مــی زنــد از میــان بــرود‪.‬‬ ‫نفس های معکوس‬ ‫کنکور و بایسته های‬ ‫موفقیت داوطلبان‬ ‫زینــب جــوان ‪ -‬نــام کنکــور بــرای تمامــی مــردم بویــژه دانش‬ ‫اموزان واژه ای نام اشــنا اســت و شــمارش معکوس همراه‬ ‫بــا اســترس همزمــان بــا نزدیکــی بــه موعــد ایــن ازمــون اغــاز‬ ‫می شــود و مــی طلبــد بایســته های مقابلــه بــا اضطــراب‬ ‫ناشــی از ایــن غــول بــرای خانواده هــا تفهیــم شــود‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان مناطــق محرومــی چــون خراســان شــمالی‬ ‫بــا تمامــی کاســتی ها از ســال اول حضــور در مدرســه و‬ ‫فراگیــری علــم و دانــش تــا زمــان موعــد کنکــور زمزمــه ایــن‬ ‫ماراتــن علمــی را دارنــد و بــا ایــن واژه اشــنایی دارنــد چــرا کــه‬ ‫ایــن ازمــون بــرای انهــا سرنوشــت ســاز اســت و ایــن ازمــون‬ ‫عــاوه بــر خــود دانش امــوز خــواه ناخــواه خانــواده هــا را نیــز‬ ‫دغدغــه منــد می کنــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن دغدغــه زمانــی تشــدید مــی شــود کــه بــه روزهــای‬ ‫برگــزاری کنکــور نزدیــک تــر می شــوند چــرا کــه ایــن ازمــون‬ ‫بزرگتریــن ماراتــن زندگــی هــر فــردی محســوب می شــود در این‬ ‫روزهــا داوطلبــان حــال و هــوای خاصــی را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫شــاید احــوال ایــن روزهــای انهــا کــه ممکن اســت برایشــان‬ ‫دشــوار و طاقت فرســا نیــز باشــد‪ ،‬پــس از ســال ها بــه‬ ‫بهتریــن خاطراتشــان تبدیــل شــود؛ امــا تجربه هــای ایــن‬ ‫روزهــای زندگــی بعــد از موفقیــت در کنکــور بــه خاطــره ای‬ ‫شــیرین بــرای انهــا تبدیــل خواهــد شــد و در تمــام طــول‬ ‫زندگــی از ذهن هــا پــاک نمی شــود‪ ،‬چــرا کــه هرســاله‬ ‫داوطلبــان بســیاری در ایــن مــرزو بــوم در ایــن مســیر قــرار‬ ‫گرفتــه و بــا تمامــی دغدغــه هــا و دل نگرانــی پــس از پایــان‬ ‫کنکــور پــی سرنوشــت خــود رفتــه انــد؛ امســال نیــز حــدود‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار نفــر داوطلــب از ایــن اســتان در کنکــور شــرکت‬ ‫کرده انــد کــه ‪ ۶۱‬درصــد انهــا دختــر و مابقــی پســر هســتند‪.‬‬ ‫کســانی کــه در ایــن ازمــون نمــره قبولــی را کســب کننــد‬ ‫لقــب انهــا از دانــش امــوز بــه دانشــجو تغییــر خواهــد کــرد‬ ‫و پــس از ورود بــه دانشــگاه و گذرانــدن تحصیــات عالیــه‬ ‫هریــک بــرای خــود دکتــر‪ ،‬مهنــدس‪ ،‬معلــم و دیگــر مــوارد را‬ ‫بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد‪.‬‬ ‫فکــر کــردن بــه ایــن موضــوع ان هــم در ســن کــم شــیرین‬ ‫اســت و شــیرینی ان را فقــط کســانی کــه در ایــن ازمــون‬ ‫بــه جایگاهــی در سرنوشــت دســت یافتــه و در ایــن راه‬ ‫تالشــهای بســیاری کــرده انــد را مــی فهمنــد‪.‬‬ ‫غول کنکور و هیاهو برای هیچ‬ ‫روزهــای قبــل از کنکــور و البتــه چنــد ســاعت مانــده بــه ان‬ ‫همــواره بــا تکــرار ثانیه هــای اســترس زا می گــذرد‪ .‬می تــوان‬ ‫گفــت در طــول فراینــد امــاده ســازی داوطلبــان بــرای فراگیــری‬ ‫دروس کنکــور‪ ،‬فشــار بســیار زیــادی بــه انــان وارد می شــود و‬ ‫گاهــی حجــم ایــن نگرانی هــا بــه انــدازه ای اســت کــه گویــی قــرار‬ ‫اســت زندگــی تنهــا بــر پاشــنه ایــن غــول بــی شــاخ و دم بچرخــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه کــه درس خوانــدن و بــرای خــود کاره ای شــدن‬ ‫همــواره در جامعــه ایرانــی اســامی بــه عنــوان یــک امــر‬ ‫پســندیده و فاخــر مطــرح می شــود و در حقیقــت این مطلب‬ ‫شــکی نیســت‪ ،‬امــا روی دیگــر ســکه کنکــور را بایــد در هــزاران‬ ‫حلقــه مفقــوده ای یافــت کــه مغفــول مانــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از داوطلبــان دوره نخســت کنکــور امســال در رشــته‬ ‫علــوم ریاضــی «کنکــور» را بزرگتریــن ازمــون زندگــی خــود‬ ‫عنــوان مــی کنــد و مــی افزایــد‪ :‬هــر بــار کــه اســم «کنکــور»‬ ‫بــه گوشــم می رســد‪ ،‬ناخــوداگاه دچــار اســترس می شــوم بــا‬ ‫اینکــه از همــان دوره پیــش دانشــگاهی خــودم را بــرای چنیــن‬ ‫روزی امــاده می کــردم و تقریبــا بــرای حضــور در ایــن رقابــت‬ ‫امادگــی دارم؛ امــا هــر چــه بــه روزهــای پایانــی ازمــون نزدیک تــر‬ ‫می شــوم بیشــتر اســترس و اضطــراب ازمــون را دارم‪.‬‬ ‫مریــم ایزانلــو تصریــح مــی کنــد‪ :‬بــرای رقابــت در کنکــور در‬ ‫هیچ کــدام از موسســات خصوصــی ثبت نــام نکــرده ام و‬ ‫همــواره ایــن نکتــه کــه بــرای حضــور در صندلــی دانشــگاه ها‬ ‫بایــد بــه تــاش و پشــتکار خــودم متکــی باشــم از ســوی‬ ‫خانــواده بــه مــن گوشــزد می شــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫برنامه هــای خــودم را به گونـه ای تنظیــم کــردم کــه تقریبــا بــا‬ ‫امادگــی بیشــتر در جلســه امتحــان حاضــر شــوم‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بــا اینکــه مطمئــن هســتم کــه «کنکــور»‬ ‫غــول نیســت‪ ،‬ولــی بــا ایــن وجــود اســترس تنهــا چیــزی‬ ‫اســت کــه در روزهــای پایانــی کنکــور هــر داوطلبــی را ازار‬ ‫می دهــد‪ .‬به طــوری کــه گاهــی مواقــع ایــن تــرس در درون‬ ‫مــن وجــود دارد کــه نتوانــم ســر جلســه ازمــون بــا ارامش به‬ ‫پرســش ها پاســخ بدهــم‪.‬‬ ‫ایــن دانــش امــوز بیــان می کنــد‪ :‬در ایــن روزهــای پایانــی‬ ‫کنکــور اســتراحت بعــد از روز ازمــون تنهــا چیــزی اســت کــه‬ ‫بــه مــن ارامــش مــی دهــد؛ چــرا کــه از ابتدای ســال تحصیلی‬ ‫حتــی یــک روز را هــم بــدون فکــر «کنکــور» ســپری نکــرده ام‪.‬‬ ‫‪ ۲‬نوبته شدن؛ گامی برای کاهش استرس‬ ‫برخــی اســترس هــای مرتبــط بــا کنکور عادی و طبیعی اســت‪،‬‬ ‫امــا زمانــی کــه از اســترس کنکــور صحبــت بــه میــان مــی ایــد‪،‬‬ ‫اساســا منظــور یــک موضــوع عــادی و طبیعــی نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫وضعیتــی غیرعــادی اســت کــه بایــد ان را برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫اســترس غیرطبیعــی بــی تردیــد در عملکــرد افــراد تاثیــر‬ ‫منفــی بــه جــای مــی گــذارد و اســترس غیرعــادی کنکــور هــم‬ ‫از ایــن قائــده مســتثنی نیســت‪ ،‬امــا بــا ‪ ۲‬نوبته شــدن کنکور‬ ‫ان هــم بــه منزلــه اینکــه داوطلــب فقــط یکبــار مــی توانــد‬ ‫رشــته مــورد دلخــواه خــود را انتخــاب کنــد شــاید گامــی بــرای‬ ‫کاهــش اســترس و فرصتــی دوبــاره بــرای داوطلــب ایجــاد‬ ‫کنــد و ایــن خــود نــه تنهــا موجــب ازمــون مجــدد اســت بلکــه‬ ‫فرصتــی بــرای انتخــاب گزینــه بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲‬نوبته شدن کنکور ان هم به‬ ‫منزله اینکه داوطلب فقط یکبار‬ ‫می تواند رشته مورد دلخواه‬ ‫خود را انتخاب کند ‪،‬گامی برای‬ ‫کاهش استرس و فرصتی دوباره‬ ‫برای داوطلب ایجاد می کند‬ ‫فاطمــه معمــری یکــی دیگــر از داوطلبــان کنکــور در ایــن رابطــه‬ ‫بــا بیــان اینکــه کنکــور سراســری کــه همیشــه پیشــینیان از ان‬ ‫بعنــوان غــول یــاد مــی کردنــد و پســوند ایــن واژه بــا اســترس‬ ‫همــرا بــوده اســت مــی گویــد‪ :‬بــا ‪ ۲‬نوبته شــدن کنکــور داوطلبی‬ ‫کــه بــرای کســب رشــته مــورد نظــر در زیرگــروه خــاص تمرکــز‬ ‫می کــرد و احیانــا ً اگــر درس را در ازمــون خــراب می کــرد‪ ،‬در‬ ‫زیرگروه هــای دیگــر شانســی نداشــت و باعــث می شــد کــه‬ ‫فرصت هــا را از دســت دهــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬در مــدت زمانــی کــه بــرای‬ ‫برنامه ریــزی و درس خوانــدن در اختیــار داشــتم بــه نحــو‬ ‫مطلوبــی اســتفاده کــرده ام چــرا کــه مــن نمی خواهــم در‬ ‫هــر رشــته یــا دانشــگاهی قبــول شــوم و بــرای قبولــی در‬ ‫دانشــگاه و رشــته موردنظــر خــود یــک ســال زحمــت کشــیده ‬ ‫و ســعی می کنــم در ایــن چنــد روز مانــده بــه کنکــور بــا مــرور‬ ‫کلــی یادداشـت های خــود یــک نتیجــه موفق را کســب کرده‬ ‫و سرنوشــتم را بــه خوبــی رقــم بزنــم‪.‬‬ ‫رقم خوردن سرنوشت توسط کنکور‬ ‫تســت زنــی هــرروزه‪ ،‬خوانــدن و مــرور کــردن بــا نیــم روز‬ ‫ازمــون خاتمــه مــی یابــد و داوطلــب از تمامــی دغدغه هــا‬ ‫فــارغ مــی شــود و در نهایــت از روزهایــی کــه دنیــای اطــراف را‬ ‫چهارگزینـه ای مــی دیــده و تمــام رویــای خــود را در قبول شــدن‬ ‫در یــک رشــته چشــمگیر مــی بینــد بــه مــرور دور مــی شــود‪.‬‬ ‫حــال ان کــه کنکــور جــاده صــاف کــن سرنوشــت نیســت‬ ‫و از مســیرهای هموارتــر و ســاده تــری هــم مــی تــوان بــه‬ ‫سرنوشــت مطلــوب رســید کــه ایــن موضــوع را علــی باقــری‬ ‫یکــی از داوطلبــان کنکــور در خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه بــرای بســیاری از دانــش امــوزان‪ ،‬کنکــور نخســتین‬ ‫عرصــه جــدی زندگــی محســوب می شــود بیــان مــی کنــد؛‬ ‫کارزاری سرنوشــت ســاز کــه در ان کمــر همــت بــرای رقابــت‬ ‫بــا تعــداد بیشــماری از همســاالن بســته انــد و در اثبــات‬ ‫خــود‪ ،‬از هیــچ تالشــی فروگــذار نمــی کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬دانــش اموزانــی کــه این عرصه را سرنوشــت‬ ‫ســاز مــی بیننــد‪ ،‬در صورتــی کــه نتیجــه ازمــون چیــزی نباشــد‬ ‫کــه انتظــار دارنــد‪ ،‬نگــران هــزاران برچســبی مــی شــوند کــه‬ ‫احتمــال برخــورد ترکــش های ان از ســوی اطرافیــان می رود؛‬ ‫بنابراین شــرایط اســترس و اضطراب‪ ،‬فشــارهای بســیاری بر‬ ‫انــان تحمیــل مــی کنــد‪ .‬بــر همیــن مبنــا‪ ،‬بایــد ایــن تصــور کــه‬ ‫شــرکت در کنکور و قبول شــدن در دانشــگاه معتبر‪ ،‬اینده و‬ ‫اعتبــار بهتــری رقــم مــی زنــد از میــان بــرود‪.‬‬ ‫باید این تصور که شرکت در‬ ‫کنکور و قبول شدن در دانشگاه‬ ‫معتبر‪ ،‬اینده و اعتبار بهتری‬ ‫رقم می زند از میان برود و‬ ‫باید به « کنکور» همانند یک‬ ‫مسابق ه هیجانی نگریست که‬ ‫هر کسی بیشتر تالش کند زودتر‬ ‫به قله می رسد‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬بایــد بــه « کنکــور» هماننــد یــک‬ ‫مســابق ه هیجانــی نگریســت کــه هــر کســی بیشــتر تــاش‬ ‫کنــد و دیرتــر خســته شــود‪ ،‬زودتــر بــه قلــه می رســد‪ .‬مثــا‬ ‫اگــر مــن خســته شــوم و بــا ســرعت کندتــری حرکــت کنــم‪،‬‬ ‫افــراد پشت ســر مــن جلوتــر می رونــد ولــی اگــر مــن بــه‬ ‫تــاش خــودم ادامــه دهــم‪ ،‬ممکن اســت از رقبــای جلوتر از‬ ‫خــودم هــم پیشــی بگیــرم‪.‬‬ ‫ایــن داوطلــب ‪ ۱۸‬ســاله‪ ،‬کنکــور را ســکوی پرتــاب می دانــد و‬ ‫می گویــد‪ :‬کنکــور ماننــد یــک سرســره اســت‪ ،‬بــاال رفتــن از ان‬ ‫ســخت اســت؛ ولــی اگــر بــه بــاال برســی‪ ،‬کار راحــت می شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه برخــی از دوســتان نیــز ان را بــه هندوانـه ای تشــبیه‬ ‫می کنند و معتقد هســتند که رویکرد روشــنی در خصوص‬ ‫ان ندارنــد و تــا زمانــی کــه برگــزار نشــود در خصوص ســختی‬ ‫یــا راحتــی ســواالت صحبــت کنند‪.‬‬ ‫بایسته هایی برای والدین داوطلبان‬ ‫حــال کــه بــه روزهــای پایانــی قبــل از کنکــور مــی رســیم و‬ ‫شــمارش معکــوس و تیــک تــاک ســاعت بــه صــدا درامــده‬ ‫اســت نیــاز اســت داوطلبــان و خانــواده هــا مــواردی را بــرای‬ ‫هرچــه بهتــر ایــن ازمــون سرنوشــت ســاز بداننــد‪.‬‬ ‫یکی از مشــاوران تحصیلی در خراســان شــمالی می گوید‪:‬‬ ‫در معقولــه کنکــور تنهــا داوطلــب تحــت فشــار نیســت بلکه‬ ‫خانــواده هــا نیــز بــه دلیــل مواردی همچــون پرداخت هزینه‬ ‫بــرای کالس هــای خصوصــی و اینکــه ســعی در انتخــاب‬ ‫رشــته و تضمیــن اینــده فرزنــد خــود دخیــل هســتند‪.‬‬ ‫امــا نبایــد چــون صرفــا بخشــی از مخــارج زندگــی را در‬ ‫راســتای کالس هــای کنکــور و کتــاب هــای تســت فرزنــد‬ ‫خــود هزینــه کــرده انــد و یــا بایــد رشــته انتخابــی انهــا باشــد‬ ‫بــه دانــش امــوز فشــارهای روحــی وارد کننــد بلکــه خانــواده‬ ‫در کاهــش اســترس بــا همراهــی کــردن و اطمینــان خاطــر‬ ‫دادن مــی توانــد مثمــر ثمــر باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه منظــور پیشــگیری از اســترس و اضطــراب‬ ‫داوطلبــان ازمــون سراســری والدیــن باید از ســختگیری های‬ ‫بیــش از حــد پرهیــز کننــد و شــیوه هــای اشــتباه بــرای‬ ‫کاهــش اســترس را بــکار نگیرنــد‪.‬‬ ‫والدین باید در مقابل پرخاشــگری ها و رفتارهای غیرمنطقی‬ ‫صبــور باشــند و عکــس العمــل منفــی نداشــته باشــند و در ایــن‬ ‫روزهــا محیطــی ارام را بــرای فرزنــدان خــود محیــا کنند‪.‬‬ ‫خواب و استراحت کافی‬ ‫دکتــر علــی افشــین مــی گویــد‪ :‬داوطلبــان در فرصــت‬ ‫باقی مانــده‪ ،‬فقــط اســتراحت کننــد و درس خوانــدن دقیقــه‬ ‫‪ ۹۰‬بــه موفقیــت انهــا کمکــی نمــی کنــد‪.‬‬ ‫ان چیــزی کــه در جلســه کنکــور مهــم اســت ایــن اســت که‬ ‫فــرد بتوانــد از دانســته هــای خــود بــه خوبــی اســتفاده کنــد و‬ ‫ایــن نیــاز بــه ارامــش روحــی و روانــی دارد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫بهتــر اســت در ســاعت هــای باقی مانــده اســتراحت کننــد تــا‬ ‫بــا شــادابی در جلســه ازمــون حاضــر شــوند‪.‬‬ ‫تغذیه مناسب‬ ‫زود خوابیــدن در شــب امتحــان‪ ،‬شــام ســبک خــوردن‪،‬‬ ‫صــرف صبحانــه کافــی و مناســب از جملــه مــواردی اســت‬ ‫کــه داوطلبــان کنکــور بایــد رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫داوطلبــان در روز امتحــان حتمــا صبحانــه کافــی و مناســب‬ ‫مصــرف کننــد و همــراه خــود مایعــات و مــواد غذایــی‬ ‫مناســب بــرای تامیــن قنــد مــورد نیــاز بــدن داشــته باشــند تــا‬ ‫دچــار افــت قنــد یــا فشــار خــون نشــوند‪.‬‬ ‫نخواندن مطلب جدید‬ ‫ایــن مشــاوره تحصیلــی در خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫مــی کنــد‪ :‬خوانــدن مطالــب جدیــد در ایــن روزهــا‪ ،‬بــه جــز‬ ‫افزایــش اســترس‪ ،‬نگرانــی و فراموشــی مطالــب قبلــی‪،‬‬ ‫هیــچ مزیــت دیگــری نــدارد‪.‬‬ ‫اگــر مبحثــی را از ابتــدای ســال نیاموختــه اید‪ ،‬دیگر فرصت‬ ‫یادگیــری ان مطلــب نیســت‪ .‬تثبیــت اموخته هــای قبلی به‬ ‫طور قطع تاثیر بیشــتری در نتیجه شــما دارد‪.‬‬ ‫اماده سازی داوطلب برای هر شرایطی‬ ‫داوطلــب صرفــا و بــا امیــد ‪ ۱۰۰‬درصــد پاســخ بــه ســواالت‬ ‫ازمــون حاضــر نشــود چــرا کــه ممکــن اســت ابتــدا دفترچــه‬ ‫ســواالت بــا ســوال هــای ســخت شــروع شــود و ایــن‬ ‫امــر موجــب افزایــش اســترس شــده و از ادامــه دادن و‬ ‫پاســخگویی بــه دیگــر ســوال هــا بــاز بمانــد‪.‬‬ ‫ان چــرا کــه مــی دانــد انتخــاب کنــد و نیــازی نیســت کــه بــه‬ ‫تمامــی ســوال هــا پاســخ دهــد و خــود را بــرای هــر شــرایطی‬ ‫امــاده کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر افشــین بیــان مــی کنــد کــه عــاوه بر مــواردی کــه ذکر‬ ‫شــد چــون ایــن ازمــون در فصــل ســرد ســال اســت داوطلــب‬ ‫بــا داشــتن لبــاس گــرم و حتی پوشــیدن ‪ ۲‬جفت جــوراب به‬ ‫منزلــه اینکــه امــکان ســرد بــودن محــل ازمــون وجود داشــته‬ ‫باشــد در ازمون شــرکت کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۹۴۹‬نفــر داوطلــب در اســتان برای نخســتین مرحله‬ ‫کنکــور (‪ )۱۴۰۲_۱۴۰۱‬بــا یکدیگــر رقابــت مــی کننــد و در مجمــوع‬ ‫شــرکت کننــدگان در ایــن مرحلــه کنکــور هفــت هــزار و ‪۲۵۸‬‬ ‫داوطلــب دختــر و چهــار هــزار و ‪ ۶۶۵‬داوطلــب پســر هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن اعالمیــه‪ ،‬کارت هــای شــرکت در ازمــون‬ ‫همــه داوطلبــان بــه همــراه راهنمــای شــرکت در ازمــون از‬ ‫روز یکشــنبه ‪ ۲۵‬دی ســال جــاری تــا روز چهارشــنبه ‪ ۲۸‬دی‬ ‫برای مشــاهده و پرینت بر روی درگاه اطالع رســانی ســازمان‬ ‫ســنجش امــوزش کشــور قــرار خواهــد گرفت‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خسارت سرمای هوا به ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۵۰‬کنتور اب در‬ ‫گلستان‬ ‫مدیــر دفتــر بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب گلســتان گفــت‪ :‬بــه دلیــل ســرمای هــوا‬ ‫ن هفتــه گذشــته و کــم توجهــی تعــدادی‬ ‫و یخبنــدا ‬ ‫از مشــترکان ایــن شــرکت در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی اســتان‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬فقــره کنتــور اب‬ ‫دچــار خســارت شــد‪.‬‬ ‫شــاهین حاجی مشــهدی اظهــار داشــت‪ :‬کنتورهــای‬ ‫اســیب دیــده بیشــتر در روســتاهای واقــع در مناطــق‬ ‫کوهســتانی گلســتان اســت کــه مامــوران واحــد‬ ‫حــوادث شــرکت اب و فاضــاب در ‪ ۱۴‬شهرســتان‬ ‫اســتان در حــال تعمیــر یــا تعویــض کنتورهــا هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۰‬درصــد کنتورهای اســیب‬ ‫دیــده ناشــی از بــرودت هــوا و یخبنــدان بــا مشــارکت‬ ‫مشــترکان تعویــض شــدند و عملیــات تعویــض‬ ‫کنتورهــای باقــی مانــده در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت عایــق بنــدی تاسیســات اب‬ ‫و کنتورهــا واقــع در فضــای بــاز منــازل و ســاختمان ها‬ ‫توســط مشــترکان بــا الیــاف مصنوعــی‪ ،‬پشــم شیشــه‪،‬‬ ‫گونــی و موکــت بــه منظــور جلوگیــری از قطعــی اب یــا‬ ‫خســارات ناشــی از برودت هوا و یخبندان‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بــا وجــود اطــاع رســانی های گســترده شــرکت اب و‬ ‫فاضالب گلســتان از طریق رســانه های ارتباط جمعی‬ ‫و فضای مجازی همکاری برخی مشــترکان نســبت به‬ ‫رعایــت توصیه هــا کــم اســت‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب گلســتان بیــان داشــت‪ :‬رعایــت نــکات‬ ‫ایمنــی از قبیــل تخلیــه اب لوله هــای غیرضــروری‬ ‫کــه در زمســتان مــورد اســتفاده نیســت و عایــق بنــدی‬ ‫کنتورهــای اب کــه در حیــاط منــازل نصب و در معرض‬ ‫ســرما قــرار دارنــد بایــد مورد توجه مشــترکان قــرار گیرد‬ ‫تــا شــاهد خســارات کمتــری در ایــن رابطــه باشــیم‪.‬‬ ‫به گفته وی همچنین در زمان بروز یخبندان رعایت‬ ‫مــواردی از قبیــل «عــدم ریختــن اب جــوش بــر روی‬ ‫کنتــور‪ ،‬روشــن نکــردن اتــش در حوضچــه کنتــور و بــاز‬ ‫نگذاشــتن شــیر اب جهــت رفــع یــخ زدگــی کنتــور و‬ ‫لوله هــای اب» از ســوی مشــترکان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان ‪ ۲‬میلیــون نفــری‬ ‫گلســتان ‪ ۵۶۱‬هــزار و ‪ ۴۷۰‬اشــتراک دارد کــه ‪ ۳۱۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۳۰‬اشــتراک ان در مناطــق شــهری و بقیــه در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪687‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی‬ ‫مصرف گاز نزولی شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬میــزان مصــرف‬ ‫گاز مشــترکان اســتان در پیــک‬ ‫ســرما بــه حــدود هفــت میلیــون‬ ‫متــر مکعــب رســید کــه در شــبانه‬ ‫روز گذشــته بــا مصــرف ‪ ۶‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۳۲۶‬هــزار متــر مکعــب نزولــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ســید محمــود هاشــمی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــرایط جریــان گاز‬ ‫در ایــن اســتان پایــدار اســت و‬ ‫مشــترکان ایــن شــرکت امــروز بــه‬ ‫نســبت ‪ ۲‬روز گذشــته ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعــب گاز کمتــری اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گاز هفــت صنعــت بــزرگ و ‪ ۱۱‬هــزار واحــد تجــاری و اصنــاف غیرضــرور‬ ‫واحدهــای تولیــدی ایــن اســتان همزمــان بــا بــرودت هــوا و کاهــش محســوس دمــا قطــع و‬ ‫توانســت کمــک زیــادی بــه پایــداری گاز خانگــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬قطعــی گاز صنایــع و اصنــاف غیــر‬ ‫ضــرور چهــار میلیــون و ‪ ۵۷۰‬هــزار مترمکعــب بــه مصــرف بخــش خانگــی افــزود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬جریــان گاز ایــن اســتان تنهــا از جنــوب کشــور تامیــن مــی شــود و ایــن‬ ‫اســتان در انتهــای خــط اصلــی شــبکه گازرســانی کشــور نیــز قــرار دارد کــه مصــرف گاز در‬ ‫ســایر اســتان هــا در افــت فشــار گاز تاثیــر خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫هاشــمی دمــای اســایش منــازل مســکونی و اداری را بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر یــک درجــه کاهــش دمــا دســت کــم بیــن ‪ ۶‬تــا هفــت درصــد‬ ‫مصــرف گاز طبیعــی را پاییــن مــی اورد بــه گونــه ای کــه بــا ایــن صرفــه جویــی زمینــه مصــرف‬ ‫گاز طبیعــی بــرای تمامــی مشــترکان فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۷۵۲‬روســتا و ‪ ۲۵‬شــهر اســتان خراســان شــمالی از نعمــت گاز برخــوردار هســتند‬ ‫و ســهم گاز طبیعــی در تامیــن ســبد انــرژی اســتان بیــش از ‪ ۸۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل هواشناســی اســتان خراســان شــمالی دمــای هــوا کاهــش محســوس‬ ‫داشــت کــه در برخــی از مناطــق اســتان دمــا بــه زیــر ‪ ۲۴‬درجــه ســانتی گــراد نیــز رســید‪.‬‬ ‫مصــرف گاز خانگــی در خراســان شــمالی بــا ســرمای زمســتانه و بــرودت هــوا افزایــش‬ ‫چشــمگیری یافتــه اســت و ایــن رونــد فعالیــت بســیاری از صنایــع اســتان را کنــد کــرده و‬ ‫نیــاز اســت تــا شــهروندان در ایــن فصــل مصــرف ایــن ســوخت گرانبهــا را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫قیمت گوشت مرغ‬ ‫در خراسان شمالی پایین تر‬ ‫از نرخ مصوب است‬ ‫برایتجهیزبیمارستان های‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۲۲۵‬میلیارد ریال‬ ‫اختصاصیافت‬ ‫نماینــده کشــتارگاه های طیــور در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬قیمــت گوشــت مــرغ در‬ ‫اســتان همچنــان پایین تــر از نــرخ مصــوب اســت و پیش بینــی می شــود کــه ایــن رونــد‬ ‫تــداوم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مجیــد جیــن چــی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون قیمــت مصــوب بــرای عرضــه مــرغ زنــده بــه ازای هــر‬ ‫کیلوگــرم ‪ ۴۱‬هــزار تومــان و قیمــت گوشــت مــرغ کشــتار روز ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قیمــت گوشــت مــرغ و مــرغ زنــده از اوایــل هفتــه جــاری رونــد کاهشــی‬ ‫داشــته اســت و اکنــون قیمــت مــرغ زنــده و گوشــت مــرغ پنــج هــزار تــا ‪ ۹‬هــزار تومــان‬ ‫پاییــن تــر از نــرخ مصــوب عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫نماینــده کشــتارگاه هــای طیــور در خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬قیمــت مــرغ زنــده‬ ‫در هفتــه جــاری بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۳۲‬هــزار تومــان بــود امــا امــروز بــا چهــار هــزار‬ ‫تومــان افزایــش بــه ‪ ۳۶‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬امــروز قیمــت گوشــت مــرغ هــم بــه ازای هــر کیلوگــرم از ایــن محصــول‬ ‫در درب کشــتارگاه ‪ ۵۰‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬تومــان‪ ،‬درب واحــد صنفــی ‪ ۵۰‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬تومــان و‬ ‫بــرای مصــرف کننــده ‪ ۵۴‬هــزار تومــان عرضــه شــد‪.‬‬ ‫جیــن چــی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش بینــی مــی شــود قیمــت مــرغ زنــده در اســتان بــر‬ ‫‪ ۳۴‬هــزار تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم تثبیــت شــود افــزود‪ :‬بــر اســاس اعــام مرغــداران‪،‬‬ ‫هزینــه تمــام شــده تولیــد مــرغ در ســالن هــای مرغــداری بســیار بیشــتر از ایــن رقــم اســت‬ ‫و ایــن تولیدکننــدگان در شــرایط کنــون متضــرر مــی شــوند‪.‬‬ ‫نماینــده کشــتارگاه هــای طیــور در خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬جوجــه ریــزی در‬ ‫ســالنهای مرغــداری اســتان بــه میــزان مناســب انجــام شــده و تولیــد در ایــن ســالن هــا‬ ‫مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۲‬واحــد فعــال مرغــداری در اســتان وجــود دارد کــه ظرفیــت جوجــه ریــزی ایــن واحدهــا‬ ‫در هــر دوره ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۳۴‬هــزار قطعــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۲۵ :‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫بــه روزرســانی تجهیــزات بیمارســتان هــای زیرپوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‬ ‫تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اعتبــار در راســتای اســتفاده متــوازن از‬ ‫امکانــات کشــور‪ ،‬توزیــع عادالنــه و رفــع تبعیــض بــرای بهبــود تجهیــزات بیمارســتان هــا بــه‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش از ایــن نیــز ‪ ۳۷۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار محرومیــت زدایــی بــرای احــداث‬ ‫‪ ۱۴‬مرکــز بهداشــتی در اســتان تخصیــص و جــذب شــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬ایــن ایــن اعتبــار جــذب شــده‬ ‫نیــز بــرای تکمیــل و احــداث مراکــز بهداشــتی در مناطــق محــروم اســتان هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫پورنقــی بــا اشــاره بــه جــذب اعتبــارات ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۷۴۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل مصوبــات ســفر رییــس جمهــور بــرای تکمیــل برخــی‬ ‫پــروژه هــای بهداشــتی و درمانــی اســتان جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اعتبــارات بــرای احــداث بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی رازوجــرگالن‪ ،‬تکمیــل‬ ‫دانشــکده داروســازی‪ ،‬تکمیــل و تجهیــز بیمارســتان پورســینای اشــخانه و چندیــن پــروژه‬ ‫بهداشــتی هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پورنقــی بــا اشــاره بــه اغــاز ســاخت فــاز اول بیمارســتان رازوجــرگالن‪ ،‬گفــت‪ ۱۱۳ :‬میلیــارد‬ ‫تومــان از مصوبــات ســفر اســتانی رییــس جمهــور بــرای تجهیــز بیمارســتان شهرســتان‬ ‫مــرزی راز و جــرگالن در خراســان شــمالی اختصــاص یافــت کــه بــه تازگــی ســاخت فــاز‬ ‫اول ایــن بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی وارد مرحلــه اجــرا شــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســاخت بیمارســتان‬ ‫‪ ۶۴‬تختخوابــی از نیازهــای اصلــی ایــن شهرســتان مــرزی اســت کــه از ‪ ۲‬ســال گذشــته‬ ‫کلنــگ ان بــر زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪ ۴۴۴‬تخــت بیمارســتانی اســت و هــم‬ ‫اکنــون پنــج هــزار نفــر در حــوزه ســامت ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫سارق سابقه دار به تنه درختان‬ ‫هم رحم نکرد‏‬ ‫سارق سابقه دار به دادسرای‬ ‫اسفراین معرفی شد‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه داری کــه اقــدام بــه ســرقت تنــه درختــان مــی کــرد‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬طــی چنــد‬ ‫روز‏گذشــته اخبــاری مبنــی بــر ســرقت درختــان در حوالــی‬ ‫روســتاهای شهرســتان‪ ،‬بــه پلیــس اطــاع داده شــد کــه‬ ‫بالفاصلــه ‏موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی بعمــل امــده مشــخص شــد کــه‬ ‫ســارق بعــد از قطــع درختــان‪ ،‬بــا یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫بــاری تنــه هــای‏بریــده شــده را ســرقت مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫ویبــا بیــان اینکــه بــا تــاش مامــوران و همچنیــن همــکاری‬ ‫احالــی روســتا‪ ،‬متهــم شناســایی و در یکــی از‏محــور هــای‬ ‫مواصالتــی شهرســتان در حــال انتقــال تنــه درختــان ســرقتی‬ ‫دســتگیر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم بعــد از انجــام بازجویــی و‏تکمیــل‬ ‫تحقیقــات بــه ‪ 7‬فقــره ســرقت اعتــراف و بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی و در نهایــت خــودروی وی‬ ‫‏نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف ‪ 5‬فقــره ســرقت‏ســیم و کابــل خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چند مورد ســرقت ســیم وکابل های مخابراتی در ســطح‬ ‫شهرســتان اســفراین‏بالفاصله رســیدگی به موضوع در‬ ‫دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات پلیســی و‬ ‫بازبینــی دوربیــن هــای مداربســته موفــق‏بــه شناســائی ســارق‬ ‫ســابقه دار شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در‬ ‫یــک اقــدام‏غافلگیرانــه ســارق را در مخفیگاهــش در حــال‬ ‫ســوزاندن ســیم و کابــل هــای مخابراتــی دســتگیر و بــه‏مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجوئــی هــای‬ ‫بعمــل امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت ســیم و‏کابــل مخابراتــی در‬ ‫ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه دادســرای‬ ‫اســفراین معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫در کنار اینکه چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما‬ ‫بیشترین مصرف کننده نیز در تمام دنیا هستیم‪ ،‬پس بیا ئیم‬ ‫با مدیریت در مصرف همه از این نعمت الهی لذت ببریم‪.‬‬ ‫پویش هر خانه‪ ،‬یک اتاق گرم‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪687‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫از سفر غیر ضرور اجتناب کنید‬ ‫بــارش بــرف کــه از شــب گذشــته مناطــق مختلــف خراســان شــمالی را فــرا گرفتــه اســت‪ ،‬جامــه ســفید‬ ‫بــر تــن روســتاها و شــهرها کــرد و نشــاط را بــرای مــردم کشــاورزخیز ایــن خطــه بــه ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مــردم خراســان شــمالی ایــن روزهــا را بــا ســرمای بــی ســابقه ســپری‬ ‫مــی کننــد و بــا مشــکالتی نظیــر افــت فشــار گاز مواجه هســتند‪.‬‬ ‫اگرچــه قطعــی گاز و خریــد نفــت ســفید از دغدغــه هــای مــردم ایــن خطــه بــه خصــوص مــردم‬ ‫شهرســتان اســفراین در انتهــای لولــه اصلــی گاز محســوب مــی شــود‪ ،‬ولــی بــارش بــرف شــب‬ ‫گذشــته موجــب افزایــش روحیــه مــردم شــد و ایــن را در فیلــم هــای شــادی مردم در فضــای مجازی‬ ‫مــی تــوان بــه خوبــی مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫مــردم ایــن خطــه کشــاورزخیز سالهاســت کــه در زیــر چنبــره خشکســالی بــا مشــکالتی مواجهــه‬ ‫هســتند‪ ،‬ایــن روزهــا مشــکالت گازی را در ورای نعمــات الهــی بــه فراموشــی مــی ســپارند و بیــش از‬ ‫همــه شــکرگذار ریــزش بــرف هســتند‪.‬‬ ‫پوشــش ســفید بــرف بــر قامــت دشــت هــای خراســان شــمالی نویــد دهنــده روزهــای مناســبی در‬ ‫ســال زراعــی جــاری اســت و مــردم ایــن دیــار بــه شــکرانه ایــن نعمــت بــزرگ ســر برســجده گذاشــته و‬ ‫عالقــه منــدان طبیعــت راهــی پــارک هــا بــرای بــرف بــازی شــده انــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار مینودشــت درشــرق گلســتان گفــت‪ :‬مــردم ایــن شهرســتان بــا هــدف کمــک بــه‬ ‫بهبــود شــرایط فعلــی شــبکه سراســری گاز و جلوگیــری از افــت بیشــتر فشــار ایــن انــرژی‬ ‫و برخــورداری تعــداد بیشــتری از هموطنــان از نعمــت گاز طبیعــی‪ ،‬روزانــه پنــج درصــد در‬ ‫مصــرف ایــن انــرژی صرفه جویــی کردنــد‪.‬‬ ‫محمدتقــی قزل ســفلی بیــان کــرد‪ :‬تــا قبــل از بــرودت هــوا و یخبنــدان کــه از نیمــه دوم‬ ‫هفتــه گذشــته شــروع و همچنــان ادامــه دارد مصــرف روزانــه گاز مــردم ایــن شهرســتان ‪۶۱۰‬‬ ‫هــزار متــر مکعــب بــود کــه ایــن رقــم بــا مدیریــت مصــرف‪ ،‬برخــی اقدامــات کنترلی و اســتفاده‬ ‫از ســوخت دوم بــه جــای گاز طبیعــی اکنــون بــه ‪ ۳۴۱‬هــزار مترمکعــب کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از مــردم مینودشــت بــرای رعایــت مدیریــت مصــرف گاز و بــا تاکیــد برضرورت‬ ‫اســتمرار ان تــا بهبــود شــرایط افــت شــبکه سراســری گاز‪ ،‬افــزود‪ :‬عــاوه بــر مدیریــت مصــرف‬ ‫مشــترکان خانگــی‪ ،‬اقداماتــی در بحــث اســتفاده از ســوخت جایگزیــن توســط واحدهــای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬مرغداری هــا‪ ،‬گلخان ـ ه داران و نانوایی هــای ایــن شهرســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫قــزل ســفلی اضافــه کــرد‪ ۴۰ :‬درصــد واحدهــای مرغــداری و نانوایی هــای مینودشــت بــه جای‬ ‫گاز طبیعــی از ســوخت دوم (نفـت گاز) اســتفاده می کننــد و ســوخت مــورد نیــاز انهــا تامیــن‬ ‫و در اختیارشــان گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار مینودشــت ادامــه داد‪ :‬ایــن شهرســتان ‪ ۱۲۴‬نانوایــی دارد کــه ‪ ۶۸‬مــورد ان از‬ ‫ســوخت دوم دریافــت کردنــد کــه هــم اکنــون ‪ ۲۰‬واحــد ان بــا نف ـت گاز درحــال پخــت نــان‬ ‫هســتند ضمــن اینکــه از ‪ ۲۲‬واحــد مرغــداری مینودشــت هــم ‪ ۱۰‬واحــد مجهــز بــه تجهیــزات‬ ‫ســوخت دوم شــده و از ان بهــره می برنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تالش هــا و حمایت هــا بــرای اســتفاده تمامــی واحدهــای تولیــدی‪ ،‬مرغداری هــا‬ ‫و خبازی هــای مینودشــت از ســوخت دوم ادامــه دارد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شوخی با طرح های اقتصادی‬ ‫و سودجویان ناقال!‬ ‫بارش برف در سراسر استان‬ ‫کارشــناس پیــش بینــی هواشناســی خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬بــارش بــرف از تمامــی‬ ‫ایســتگاه هــا و مناطــق اســتان گــزارش شــده اســت و اب حاصــل از بــارش بــرف در بجنــورد تاکنــون‬ ‫بــه ‪ ۳.۷‬میلیمتــر رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــبانه روز گذشــته سیســاب در شهرســتان بجنــورد بــا کمینــه دمــای منهــای ‪ ۹‬درجــه‬ ‫ســانتیگراد ســرد تریــن نقطــه و یکــه ســعود در شهرســتان راز و جــرگالن بــا بیشــینه دمــای ‪۱۲.۷‬‬ ‫درجــه ســانتیگراد گــرم تریــن نقطــه اســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی دامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت کمینــه دمــای بجنــورد مرکــز اســتان منهای ‪ ۲.۸‬درجه و بیشــینه دمای‬ ‫ان ســه درجه ســانتیگراد ثبت شــده اســت‪.‬‬ ‫جاده های لغزنده استان‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی هــم از لغزندگــی جاده های اســتان خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بــارش بــرف از محورهــای مختلــف اســتان گــزارش شــده و ســبب لغزندگی جاده شــده‬ ‫اســت از ایــن رو راننــدگان بــا احتیــاط برانند‪.‬‬ ‫ســرهنگ رحمــان اســپیدکار اظهــار کــرد‪ :‬بیشــترین بــارش بــرف در گردنــه امیــن اللــه در مســیر‬ ‫بجنورد‪-‬اشــخانه و گردنــه اســدلی در مســیر بجنورد‪-‬اســفراین گــزارش شــده اســت و راهــداران‬ ‫اســتان مشــغول شــن و نمــک پاشــی در ســطح جــاده هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام شــن و نمــک پاشــی در محورهــا‪ ،‬اکنــون تــردد در جــاده هــای اســتان برقــرار‬ ‫اســت و مشــکلی در ایــن بــاره وجــود نــدارد امــا راننــدگان احتیــاط الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در روستاهای گلستان اجرای‬ ‫طرح یاریگران زندگی اغاز شد‬ ‫روزانه پنج درصد مصرف گاز‬ ‫شهروندان مینودشت کمتر شد‬ ‫‪6‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــارش بــرف در ایــن خطــه مشــکالتی نیــز ایجــاد کرده اســت و دســتگاههای امــدادی و‬ ‫خدمــات رســان از لغزندگــی جــاده هــا خبــر داده انــد و توصیــه مــی کننــد کــه مســافران از ســفرهای‬ ‫غیرضــرور به خراســان شــمالی اجتنــاب کنند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان گفــت‪ :‬طــرح نمونــه‬ ‫کشــوری یاریگــران زندگــی در روســتا بــا هــدف سالم ســازی محیــط زندگــی و‬ ‫امــوزش مهــارت «نــه گفتــن» بــه جامعــه هــدف شــامل کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و‬ ‫جوانــان روســتاها در گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مهــدی طالبــی اظهــار داشــت‪ :‬در قالــب اجــرای ایــن طــرح در نخســتین ســال ‪۳۰۰‬‬ ‫روســتای گلســتان از خدمــات طــرح یاریگــران زندگــی بهره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کردکــوی‪ ،‬گنبــدکاووس و کاللــه نخســتین شــهرهای گلســتان‬ ‫هســتند کــه ایــن طــرح را در پایــگاه روســتاهای هــدف بــا حضــور امــام جماعــت‪،‬‬ ‫دهیــار‪ ،‬مســووالن مراکــز اموزشــی‪ ،‬اعضــای شــورای اســامی‪ ،‬بهــورز‪ ،‬فرمانــده‬ ‫پایــگاه بســیج و تعــدادی از جامعــه نخبــگان روســتا اجــرا می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن طــرح در ســال دوم ‪ ۳۰۰‬روســتا و در پایانــی ‪ ۴۰۰‬روســتای‬ ‫گلســتان را زیــر پوشــش قــرار می دهــد و امیدواریــم بــا اســتفاده از ان‪ ،‬خــا توجــه‬ ‫بــه جامعــه روســتایی در پیشــگیری از اعتیــاد برطــرف شــود‪.‬‬ ‫جمع اوری بیش از هزار معتاد متجاهر در گلستان‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون هــزار و ‪ ۱۶‬معتــاد متجاهــر در اســتان جمـع اوری و بــه مراکــز درمانــی تــرک‬ ‫اعتیــاد فرســتاده شــدند‪.‬‬ ‫طالبــی افــزود‪ :‬ظرفیــت مراکــز نگهــداری معتــادان متجاهــر گلســتان ‪ ۱۰۰‬نفــر‬ ‫اســت کــه کمبــود مرکــز نگهــداری بــا اســتفاده از ظرفیــت مراکــز اقامتــی تــرک اعتیــاد‬ ‫جبــران شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر گســترش مبــارزه بــا مــواد مخــدر در جامعــه‪ ،‬افــزود‪ :‬بهتریــن راه‬ ‫مبــارزه بــا ایــن اســیب‪ ،‬ســرمایه گــذاری بیشــتر در بخــش اجتماعــی کــردن ان بــوده‬ ‫کــه مبــارزه بــا کرونــا مــی توانــد الگــوی خوبــی در ایــن بخــش باشــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۹‬هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلوگرم مواد مخدر در گلستان‬ ‫رییــس پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر فرماندهــی انتظامــی گلســتان هــم در ایــن‬ ‫نشســت خبــری گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬کیلوگــرم انــواع‬ ‫مــواد مخــدر در ایــن اســتان بــا متالشــی شــدن ‪ ۱۴‬بانــد تهیــه و توزیــع کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مجیــد زائــری افــزود‪ :‬از ایــن مقــدار‪ ،‬پنــج هــزار و ‪ ۹۱۳‬کیلوگــرم تریــاک‬ ‫معــادل ‪ ۶۲‬درصــد‪ ۷۵۲ ،‬کیلوگــرم حشــیش معــادل هشــت درصــد‪ ۵۱۰ ،‬کیلوگــرم‬ ‫شیشــه معــادل ‪ ۶‬درصــد‪ ،‬یــک هــزار و ‪ ۸۰۰‬کیلوگــرم گل و گــراس و ‪ ۳۰۰‬کیلوگــرم‬ ‫هروئیــن و مورفیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ابــن ارتبــاط ‪ ۲۰۱‬قاچاقچــی‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۳۵‬معتــاد دســتگیر و ‪۴۰‬‬ ‫دســتگاه خــودرو و ‪ ۱۱‬قبضــه اســلحه شــکاری و جنگــی کشــف و ضبــط شــده اســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ زائــری گفــت‪ :‬امســال در میــان کشــفیات مــواد مخــدر در اســتان‪ ،‬مــاده‬ ‫مخــدر گلســتان و گــراس ‪ ۱۳۰‬درصــد و مــاده مخــدر شیشــه ‪ ۳۰‬درصــد نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال بــا کشــف ‪ ۱۳۵‬هــزار ســی ســی شــربت متــادون و اپیــون و ‪۱۵۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۴۷‬عــدد انــواع قــرص اعتیــاداور ‪ ۴۰ ،‬واحــد صنفــی در اســتان پلمــب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از شناســایی ‪ ۱۱۲‬نقطــه اســیب پذیــر در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬پلیــس مــواد‬ ‫مخــدر ایــن مناطــق را ویــژه تحــت کنتــرل دارد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ زائــری افــزود‪ ۱۰۰ :‬مدرســه در معــرض اســیب مــواد مخــدر تــا شــعاع ‪۵۰۰‬‬ ‫متــری دارای فعالیــت خــرده فــروش در اســتان شناســایی و تحــت کنتــرل پلیــس‬ ‫مــواد مخــدر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه گرایــش اســتفاده از مــاده مخــدر صنعتی بیشــتر از ســنتی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬گرایــش بــه ســمت اســتفاده صنعتــی مــاده مخــدر زنــگ خطــر‬ ‫بــوده کــه اکنــون عمــده تریــن مصــرف کننــدگان مــواد مخــدر‪ ،‬شیشــه هســتند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اقــدام پلیــس مــواد مخــدر گلســتان بــرای مقابلــه بــا جدیــت تــداوم‬ ‫دارد کــه ‪ ۵۰‬درصــد از چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬خــرده فــروش مــواد مخــدر شناســایی شــده‬ ‫در ســطح اســتان‪ ،‬تاکنــون دســتگیر شــده انــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت در شــمال کشــور قــرار‬ ‫دارد و ‪ ۴۷‬درصــد از ســاکنان ان روســتایی و امــرار معــاش انهــا بــر پایــه کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت‪.‬‬ ‫از وزیــر اقتصــاد‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکــزی و اعضای‬ ‫کمیســیون اقتصــادی مجلــس پنهــان نیســت از شــما‬ ‫دوســتان جــان چــه پنهــان‪ ،‬هــر طــرح اقتصــادی کــه‬ ‫در ایــن مملکــت اجــرا مــی شــود بالفاصلــه یــک‬ ‫عــده ســود جــو‪ ،‬دالل و نهایتــا ً عزیــزان مافیــا بــا یــک‬ ‫اقــدام ضربتــی‪ ،‬طــرح اقتصــادی دولــت را ســه ســوته‬ ‫فیتیلــه پیــچ مــی کننــد و طومــارش را درهــم مــی‬ ‫پیچنــد! ان هــم بــه گونــه ای کــه ربــاط صلیبــی و‬ ‫تانــدون و مینیســک طــرح بــا هــم پــاره مــی شــوند و‬ ‫طــرح دیگــر هیــچ وقــت طــرح بشــو نیســت!‬ ‫نتیجــه هــم ناگفتــه پیداســت و نــه تنهــا ایــن طرحهــا‬ ‫دردی از مــردم معمولــی دوا نمــی کننــد بلکــه قــوز‬ ‫بــاالی قــوز هــم مــی شــوند تــا جایــی که خلــق الله از‬ ‫طــا بــودن پشــیمان مــی شــوند و رویــای بازگشــت بــه‬ ‫دوره قبــل از اجــرای طــرح را در ســر مــی پروراننــد!‬ ‫مشــت نمونــه خــروار همیــن داســتان ازادســازی‬ ‫واردات خــودرو اســت کــه خــود خــودرو هــا هــم از‬ ‫ایــن مــدل واردات و قیمــت گــذاری خنــده شــان‬ ‫گرفتــه و بــا اینکــه هنــوز مکانیــزم قیمــت گــذاری و‬ ‫ماجــرای عرضــه خــودرو در بورس و ‪ ...‬در هاله ای از‬ ‫ابهــام اســت‪ ،‬امیــد قالیبــاف ســخنگوی وزارت ســمت‬ ‫ســعی کــرده بــا انتشــار گزارشــی گرانــی خــودرو را بــه‬ ‫بازارســازی ســودجویان ربــط دهــد!‬ ‫یعنــی طــرح وزارت صنعــت ایــرادی نــدارد و ایــن‬ ‫چشــم تنــگ دنیــا دوســت ســودجویان اســت کــه‬ ‫نگذاشــته انــد‪ ،‬ایــن طــرح بــه ثمــر بنشــیند‪.‬‬ ‫ایــن داســتان تنهــا مربــوط بــه خــودرو و خــودرو‬ ‫ســازی نیســت و چاکــراه هــای بــی شــمار در مملکــت‬ ‫باعــث مــی شــوند پزشــک در مطبــش دســتگاه پــوز‬ ‫ســوپر مارکــت بگــذارد‪ ،‬طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫ســالی دو میلیــون مالیــات بدهنــد‪ ،‬کل مالیــات اخــذ‬ ‫شــده از مالــکان خانــه هــای خالــی و خانــه هــای‬ ‫لوکــس کشــور در یــک ســال بــه ‪ 5‬میلیــارد نرســد و‬ ‫قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫هــر چنــد طــرح هــای دولــت همگــی عیــن صــواب‬ ‫هســتند و ایــن ســودجویان هســتند کــه مانــع از‬ ‫اجــرای دقیــق انهــا مــی شــوند‪ .‬با این وجود پیشــنهاد‬ ‫مــی شــود دوســتان بــرای شــوخی و مطایبــه‪ ،‬بــرای‬ ‫ســرگرمی و خنــده‪ ،‬اصــا ً بــرای مســخره بــازی هــم‬ ‫کــه شــده یــک بــار از ســایر کشــور هــا تقلیــد کنیــد!‬ ‫ببیننــد ســایر کشــورها چطــور خــودرو وارد کشورشــان‬ ‫مــی کننــد و قیمــت تعییــن مــی کننــد؟ بــا کــدام‬ ‫ســاز و کار از پزشــک و طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫مالیــات واقعــی اخــذ مــی کننــد؟ چگونــه مالــکان‬ ‫خانــه هــای خالــی و لوکــس را وادار بــه پرداخــت‬ ‫مالیــات مــی کننــد؟ چطــور بــرای خریــدار ضایعــات‬ ‫و کارتــن خــواب کارت بازرگانــی صــادر نمــی شــود؟‬ ‫چطــور‬ ‫اگــر ایــن شــوخی جــواب داد و بــه تریــج قبــای‬ ‫ســودجویان و دالالن و مافیــا برنخــورد‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫مالحظــات راهبــردی طــرح را جــدی جــدی در کشــور‬ ‫اجــرا کنیــد! بــاور کنیــد جــای دوری نمــی رود و کســی‬ ‫بــه شــما خــرده نمــی گیــرد‪...‬‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه‬ ‫را بگزاری‪ ،‬مگر سفری باشد‪ ،‬که در ان‬ ‫روی به خدا داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر‬ ‫ان که خدا بدن او را بر اتش‬ ‫حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪687‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫پادکست برای کودکان؛‬ ‫از تقویت زبان تا شنیدن‬ ‫داستان و یادگیری‬ ‫مهارت‬ ‫فاطمــه مهراســبی‪ -‬پادکســت بــرای کــودکان هــم به انــدازه‬ ‫بزرگ ســاالن مفیــد اســت‪ .‬بســیاری از پــدر و مادرهــا‬ ‫خودشــان بــه بهتریــن پادکســت های فارســی و انگلیســی‬ ‫گــوش می دهنــد و زمــان اتالف شده شــان را بــا اســتفاده از‬ ‫پادکســت بــه زمــان مفیــد تبدیــل می کننــد‪ ،‬امــا نمی داننــد‬ ‫کــه برخــی از پادکســت ها اختصاصــی بــرای بچه هــا تولیــد‬ ‫می شــوند و می تواننــد بــرای انهــا بســیار اموزنــده باشــند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬تعــداد پادکســت بــرای کــودکان به زبــان‬ ‫فارســی زیــاد نیســت‪ ،‬امــا همیــن پادکســت های موجــود‬ ‫هــم جذابیــت زیــادی بــرای بچه هــا دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫پادکســت های انگلیســی حرفــه ای هــم در حــوزه امــوزش‬ ‫و ســرگرمی کــودکان وجــود دارنــد‪ .‬در ادامــه‪ ۱۵ ،‬پادکســت‬ ‫مناســب بــرای کــودکان را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫تقویت زبان با پادکست انگلیسی برای کودکان‬ ‫پادکســت زبــان بــرای کــودکان عــاوه بــر ســرگرمی‪ ،‬می توانــد‬ ‫زبان انگلیسی را هم تقویت کند‪ .‬توانایی شنیداری در زبان‬ ‫انگلیســی مســتقیم روی یادگیــری زبــان انگلیســی به شــیوه‬ ‫محلــی تاثیــر دارد‪ .‬پادکســت های زبــان اصلــی‪ ،‬بــه زبــان‬ ‫انگلیســی محــاوره ای هســتند و بــه کــودکان کمــک می کننــد‬ ‫ایــن زبــان را ماننــد افــراد محلــی یــاد بگیرنــد‪ .‬تنــوع پادکســت‬ ‫انگلیســی بــرای کــودکان در مقایســه بــا پادکســت های‬ ‫فارســی بیشــتر اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اگــر فرزنــد شــما در‬ ‫ســطح متوســط انگلیســی بدانــد‪ ،‬موضوعــات جذاب تــری‬ ‫بــرای گوش کــردن پیــدا خواهــد کــرد‪ .‬در ادامــه فهرســتی از ‪۹‬‬ ‫پادکســت انگلیســی بــرای کــودکان را نوشــته ایم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬پادکست برای دانشمندان کوچولو‪Brains on :‬‬ ‫در ایــن پادکســت‪ ،‬بــه ســواالتی پاســخ داده می شــود‬ ‫کــه اغلــب بچه هــا از ســر کنجــکاوی می پرســند و معمــوال‬ ‫بزرگ ترهــا جــواب علمــی انهــا را نمی داننــد‪ .‬حتــی ممکــن‬ ‫اســت در طــول پادکســت ســواالت جدیــدی بــرای بچه هــا‬ ‫مطــرح شــود و ذهــن انهــا را درگیــر کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از جذابیت هــای پادکســت ‪ Brains on‬ایــن اســت‬ ‫کــه نمایشــی ارائــه می شــود و کــودکان جلوه هــای صوتــی‬ ‫مختلفــی را در پادکســت می شــنوند‪ .‬در برخــی از اپیزودهــای‬ ‫ایــن پادکســت‪ ،‬کــودکان میزبــان هســتند و از کارشناســان‬ ‫مهمــان ســوال های کودکانــه می پرســند‪ .‬ســطح زبــان‬ ‫انگلیســی کــودکان بــرای درک مفاهیــم ایــن پادکســت بایــد‬ ‫متوســط رو بــه بــاال باشــد‪ .‬گوینــدگان ‪ Brains on‬بــا صدایــی‬ ‫واضــح و شــمرده صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پادکست برای کودکان باهوش‪Wow in the World :‬‬ ‫‪ Wow in the World‬اولیــن پادکســت کودکانــه رادیــوی‬ ‫ملــی امریــکا (‪ )NPR‬اســت‪ .‬در ایــن پادکســت موضوعــات‬ ‫مربــوط بــه علــم‪ ،‬فنــاوری و نواوری هــای روز دنیــا به شــیوه ای‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫ســرگرم کننده بــه کــودکان ارائــه می شــود‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫ایــن پادکســت را بــا فرزندتــان گــوش کنیــد و بعــد از ان‬ ‫دربــاره انچــه شــنیده اید مکالمـه ای به زبــان انگلیســی داشــته‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫اگــر پادکســت بــرای کــودکان قالــب نمایشــی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫بــرای انهــا ســرگرم کننده خواهــد بــود و باعــث می شــود‬ ‫بــا تمرکــز بــه ان گــوش دهنــد و در عیــن ســرگرمی‪ ،‬نــکات‬ ‫جدیدی درباره جهان پیرامونشان یاد بگیرند‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫ایــن پادکســت حتــی کتابــی بــا نــام ‪ Wow in the World‬هــم‬ ‫چــاپ کرده انــد و در ان‪ ،‬شــگفتی های بــدن انســان را بــرای‬ ‫کــودکان توضیــح داده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پادکست برای کودکان به روز‪KidNuz :‬‬ ‫اگــر کــودکان به شــیوه ای مناســب سنشــان از اخبــار روز‬ ‫دنیــا مطلــع شــوند‪ ،‬دیــدگاه بهتــری بــه جهــان پیــدا خواهنــد‬ ‫کــرد‪ .‬در پادکســت ‪ ،KidNuz‬اخبــار روز دنیــا در ‪ ۵‬دقیقــه‬ ‫ارائــه می شــود‪ ،‬امــا ایــن اخبــار بــه سیاســت و احــزاب خاص‬ ‫مرتبط نیستند و جهت گیری متعصبانه ای ندارند‪ .‬در واقع‬ ‫نویســندگان اخبار را مناســب کودکان می نویســند تا ذهن‬ ‫انهــا بــا مســائل نامناســب و حاشــیه ای درگیــر نشــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پادکســت بــرای بچه هــای متفکــر‪Smash Boom :‬‬ ‫‪Best‬‬ ‫موضــوع ایــن پادکســت مقایســه دو چیــز کامــا متفــاوت بــا‬ ‫یکدیگــر اســت‪ ،‬مثــا پــری دریایــی بــا پاگنده! این مقایسـه ها‬ ‫بــرای بچه هــا جذاب انــد‪ .‬ایــن پادکســت بــرای کــودکان‬ ‫اســت و بــه انهــا یــاد می دهــد نظراتشــان را ابــراز کننــد و بــا‬ ‫دیگــران دربــاره عقیده هایشــان به شــیوه ای صحیــح بحــث و‬ ‫تبادل نظــر داشــته باشــند تــا در نهایــت بــه نتیجــه برســند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پادکســت بــرای کــودکان عالقه منــد بــه تاریــخ‪The :‬‬ ‫‪Past and The Curious‬‬ ‫در پادکســت ‪ ،The Past and The Curious‬تاریــخ‬ ‫داســتان گونه و تــا حــدی طنزامیــز روایــت می شــود‪ .‬روش‬ ‫بیــان تاریــخ در ایــن پادکســت به گون ـه ای اســت کــه بچه هــا‬ ‫را بــه تاریــخ عالقه منــد می کنــد و گاهــی بــه بزرگ ترهــا هــم‬ ‫نکاتــی دربــاره تاریــخ یــاد می دهــد‪ .‬ایــن پادکســت بــه دانــش‬ ‫زبــان انگلیســی در ســطح متوســط نیــاز دارد و احتمــاال درک‬ ‫ان بــرای کودکانــی کــه در ابتــدای مســیر یادگیــری زبــان‬ ‫انگلیســی هســتند‪ ،‬کمــی ســخت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬پادکست برای کودکان اندیشمند‪Short and Curly :‬‬ ‫در این پادکســت‪ ،‬گویندگان به ســواالت فلســفی و عمیقی‬ ‫پاســخ می دهنــد کــه بــرای کــودکان ایجــاد می شــوند‪ .‬مثــا در‬ ‫یکــی از اپیزودهــای ایــن پادکســت بررســی می شــود کــه «ایــا‬ ‫بایــد بــه تمــام افــراد بی خانمــان کمــک کــرد» یــا در اپیــزودی‬ ‫دیگــر بررســی می شــود کــه «ایــا بایــد به خاطــر کشــتن افــراد‬ ‫در بازی هــای کامپیوتــری عــذاب وجــدان داشــته باشــیم؟»‬ ‫ایــن پادکســت بــه کــودکان کمــک می کنــد تفکــر انتقــادی‬ ‫داشــته باشــند و بســیاری از مســائل اساســی ذهنشــان را‬ ‫بــا گوش کــردن بــه اپیزودهــای مختلــف و صحبت کــردن بــا‬ ‫والدیــن حــل کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬پادکست برای بچه های بلندپرواز‪Dream Big :‬‬ ‫ایــوای ‪۱۰‬ســاله و مــادرش بــا افــراد موفــق در سراســر جهــان‬ ‫مصاحبــه می کننــد‪ .‬ایــن پادکســت بــرای ایــن ســاخته‬ ‫شــده اســت کــه بچه هــا (و بزرگ ترهــا) را بــه دنبال کــردن‬ ‫رویاهایشــان تشــویق کنــد‪ .‬کــودکان در پادکســت ‪Dream‬‬ ‫‪ Big‬یــاد می گیرنــد چطــور از حاشــیه امــن خــود خــارج شــوند‪،‬‬ ‫نویســنده داســتان خودشــان باشــند و همچنیــن متوجــه‬ ‫می شــوند کــه می تواننــد هــر چیــزی را یــاد بگیرنــد‪ .‬ایــن‬ ‫پادکســت بــرای بچــه هــا تولیــد می شــود‪ ،‬امــا توانســته رتبــه‬ ‫اول بهتریــن برنامــه کــودک و خانــواده را بــه خــود اختصــاص‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬پادکست برای کودکان خالق‪Story Pirates :‬‬ ‫پادکســترهای ‪ Story Pirates‬معتقدنــد تمــام بچه هــا‬ ‫نابغه انــد‪ .‬نویســنده داســتان های ایــن پادکســت بچه هــا‬ ‫هســتند‪ .‬گــروه ‪۱۵‬نفــره ایــن پادکســت هــم داســتان های‬ ‫بچه هــا را بــا جلوه هــای صوتــی‪ ،‬موســیقی‪ ،‬صداهــای‬ ‫ســرگرم کننده و نمایــش ترکیــب می کنــد تــا هــر اپیــزود‬ ‫جذاب تــر از اپیــزود قبلــی باشــد! داســتان های ایــن پادکســت‬ ‫بــرای بچه هــا ســرگرم کننده و طنزامیزنــد و به خوبــی می توانند‬ ‫قــوه تخیــل انهــا را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬پادکست برای بچه های کنجکاو‪But Why :‬‬ ‫ایــن پادکســت بــرای بچه هــای کنجــکاو ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫پدرهــا و مادرهــا در طــول روز بارهــا و بارهــا ایــن ســوال را‬ ‫می شــوند‪« :‬چــرا؟» چراهایــی کــه شــاید خودشــان تاکنون به‬ ‫انهــا فکــر نکرده انــد‪ ،‬امــا بایــد بــه فرزندشــان پاســخی بدهنــد‪،‬‬ ‫مثــا چــرا صــدای حیوانــات مختلــف بــا هــم فــرق دارد یــا چــرا‬ ‫کاکتوس هــا این قــدر تیــغ دارنــد؟‬ ‫پادکســت ‪ But why‬بــرای بچه هــای کنجــکاو ســاخته شــده و‬ ‫در هــر اپیــزود بــه یکی از ســواالت انها پاســخ می دهد‪ .‬برخی‬ ‫از اپیزودهــا تک گویی انــد و برخی دیگر کارشــناس هایی دارند‬ ‫کــه به زبــان ســاده بــه ســواالت بچه هــا پاســخ می دهنــد‪ .‬در‬ ‫وب ســایت ‪ ، But why‬کــودکان می تواننــد سواالتشــان را‬ ‫مطــرح کننــد تــا در اپیزودهــای بعــدی ایــن پادکســت بــرای‬ ‫کــودکان بــه انهــا پاســخ داده شــود‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫با قرار دادن دمای رفاه اتاق ها بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد و کاهش تنها‬ ‫یک درجه دمای محیط‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از‬ ‫نعمت گاز بهره مند شویم‪.‬‬ صفحه 6 ‫پنجشنبه ‪ 29‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪687‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫از خود در برابر‬ ‫برداشت غیر مجاز‬ ‫محافظتکنید‬ ‫بانکــداری انالیــن خطرنــاک نمــی باشــد‪ ،‬تــا زمانــی کــه تهدیــد‬ ‫را درک کــرده و اقدامــات الزم را بــرای محافظــت از خــود انجــام‬ ‫دهید‪.‬روشــی کــه ســارقان بانکــداری انالیــن ســعی مــی کننــد‬ ‫پــول شــما را بدزدنــد‪.‬‬ ‫بانــک هــا همیشــه بــرای بهبــود امنیــت تــاش مــی کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫هکرهــا و کالهبــرداران بســیار مبتکــر هســتند‪ .‬انهــا از هرگونــه‬ ‫ضعــف بالقــوه ای کــه امــکان دسترســی بــه پــول نقــد شــما را‬ ‫فراهــم مــی کنــد‪ ،‬اســتفاده خواهنــد کــرد‪ .‬الگوهــای حملــه ای‬ ‫وجــود دارد کــه بارهــا و بارهــا مــی بینیــم‪ .‬در اینجــا هشــت مــورد‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا باشــید‪.‬‬ ‫‪ .1‬ایمیــل هــای فیشــینگ ‪ :‬ایمیل هــای فیشــینگ ماننــد‬ ‫ایمیل هــای قانونــی ارائه دهنده بانکداری انالین شــما هســتند‪.‬‬ ‫برخــی از ایمیل هــای فیشــینگ انقــدر حرفــه ای هســتند کــه‬ ‫حتــی یــک متخصــص ممکــن اســت فکــر کنــد کــه انهــا واقعــی‬ ‫هســتند‪ .‬ایمیــل اغلــب ادعــا مــی کنــد کــه حســاب شــما نیــاز‬ ‫بــه توجــه فــوری دارد‪ .‬اگــر روی پیونــد موجــود در ایمیــل کلیــک‬ ‫کنیــد‪ ،‬خــود را در وب ســایت رســمی بانــک خــود خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫ایــن وب ســایت از شــما مــی خواهــد جزئیــات امنیتــی خــود را‬ ‫وارد کنیــد و همچنیــن ممکــن اســت اطالعــات دیگــری ماننــد‬ ‫جزئیــات کارت یــا پیــن خــود را از شــما بخواهــد‪ .‬هــر اطالعاتــی‬ ‫کــه در ایــن وب ســایت جعلــی وارد می کنیــد مســتقیما ً بــه‬ ‫دســت کالهبــرداران مـی رود و ســپس بــه حســاب بانکی انالین‬ ‫واقعــی شــما وارد می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .2‬حملــه بــه وب ســایت جعلــی‪ :‬درســت ماننــد یــک‬ ‫حملــه فیشــینگ‪ ،‬ایــن تکنیــک شــما را بــه ســمت نســخه‬ ‫تقلبــی وب ســایت بانکتــان راهنمایــی مــی کنــد‪ .‬پیــچ و تــاب‬ ‫در ایــن نســخه ایــن اســت کــه نــه تنهــا وب ســایت جعلــی‬ ‫اســت‪ ،‬بلکــه مرورگــر نیــز جعلــی اســت‪.‬هکرها ایــن حملــه‬ ‫را بــا یــک تروجــان انجــام مــی دهنــد – نوعــی ویــروس کــه‬ ‫بــه صــورت مخفیانــه وارد کامپیوتــر شــما مــی شــود و خــود را‬ ‫روی کامپیوتــر شــما نصــب مــی کنــد‪ .‬وقتــی می خواهیــد بــه‬ ‫بانــک خــود دسترســی پیــدا کنید‪ ،‬ویــروس یک پنجــره مرورگر‬ ‫پــاپ اپ ایجــاد می کنــد کــه دقیقــا ًشــبیه چیــز واقعــی اســت‪.‬‬ ‫شــما اطالعــات خــود را در وب ســایت جعلــی وارد مــی کنیــد‪،‬‬ ‫امــا بــه جــای ورود بــه سیســتم‪ ،‬اطالعــات خــود را مســتقیما ً‬ ‫بــرای ســارقان انالیــن ارســال مــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تروجان های ‪Keylogger‬‬ ‫کــی الگــر معــادل بانکــداری انالیــن کســی اســت کــه از بــاالی‬ ‫شــانه شــما بــه دســتگاه خودپــرداز نــگاه مــی کنــد‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫ویــروس تروجــان بــه هکرهــا ایــن امــکان را مــی دهــد کــه‬ ‫هــر انچــه را کــه روی صفحــه کلیــد خــود تایــپ مــی کنیــد‪ ،‬از‬ ‫جملــه رمــز عبــور بانکــی و پاســخ بــه ســواالت چالــش برانگیــز را‬ ‫مشــاهده کنند‪.‬هکرهــا راه هــای زیــادی بــرای فریب دادن شــما‬ ‫بــه نصــب یــک کــی الگــر‪ ،‬اغلــب از طریــق ایمیــل یــا وب ســایت‬ ‫الــوده‪ ،‬دارنــد‪ .‬هنگامــی کــه یــک کــی الگــر روی دســتگاه شــما‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪ ،‬صفحــه کلیــد شــما مســتقیما ًبــرای مجرمــان‬ ‫پخــش مــی شــود‪ .‬انهــا فقــط بایــد منتظــر بماننــد تــا شــما‬ ‫جزئیــات ورود خــود را تایــپ کنیــد و ســپس مــی تواننــد حســاب‬ ‫شــما را کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬پســوردهای دزدیــده شــده‪ :‬گاهــی اوقــات‪ ،‬یــک شــرکت‬ ‫بــزرگ نشــان مــی دهــد کــه بــا نقــض داده مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بــدان معناســت کــه هکرهــا بــه جزئیــات حســاس مشــتری‬ ‫دسترســی پیــدا کــرده انــد کــه اغلــب مــی توانــد شــامل نــام‬ ‫کاربــری و رمــز عبــور باشــد‪ .‬هکرهــا معمــوال ًایــن جزئیــات را‬ ‫بــه باندهــای جنایتــکار مــی فروشــند‪ ،‬کــه ســپس کمپیــن هــای‬ ‫کالهبــرداری در مقیــاس بــزرگ را دنبــال مــی کننــد‪.‬‬ ‫رخنــه هــا بــرای افــرادی کــه در هــر وب ســایت از یــک رمــز‬ ‫عبــور اســتفاده مــی کننــد یــک کابــوس اســت‪ .‬وقتــی همیشــه‬ ‫از یــک رمــز عبــور مجــدد اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬ماننــد ایجــاد یــک‬ ‫کلیــد اصلــی اســت کــه هــر دری را بــاز مــی کنــد‪ .‬اگــر شــخصی‬ ‫بــه سیســتمی بــا امنیــت کمتــر نفــوذ کنــد‪ ،‬کلیــد اصلــی شــما را‬ ‫در دســت خواهــد گرفــت کــه می توانــد از ان بــرای دسترســی‬ ‫بــه همــه حســاب های شــما ‪ -‬از جملــه بانکــداری انالیــن شــما‪،‬‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬وای فــای ناامــن‪ :‬مــا اغلــب بیــن اتصــاالت وای فــای مــی‬ ‫پریــم بــدون اینکــه حتــی بــه ان فکــر کنیــم‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬هنــگام‬ ‫ســفر‪ ،‬ممکن اســت به هر شــبکه رایگان موجود بپرید‪ .‬اما این‬ ‫بــدان معنــی اســت کــه شــما نمــی دانیــد کــه ایــا در یــک اتصــال‬ ‫امــن هســتید یــا خیــر‪ .‬اگــر اینطــور نیســت‪ ،‬هکرهــا می تواننــد از‬ ‫ایــن اســیب پذیــری بــرای خوانــدن داده هــای خروجی شــما ســوء‬ ‫اســتفاده کنند‪.‬برخــی از مجرمــان ســایبری پــا را فراتر گذاشــته و‬ ‫شــبکه هــای وای فــای متقلبانــه خــود را ایجــاد می کنند‪ .‬ممکن‬ ‫اســت فکــر کنیــد در حــال اتصــال بــه ‪COFFEESHOP_Free‬‬ ‫هســتید‪ ،‬امــا در واقــع‪ ،‬در حــال اتصــال بــه روتــر بــی ســیم یــک‬ ‫غریبــه هســتید‪ .‬ســپس انهــا مــی تواننــد هــر ترافیکــی را کــه از‬ ‫شــبکه انهــا عبــور مــی کنــد ‪ -‬از جملــه جزئیــات ورود به سیســتم‬ ‫شــما نظــارت کننــد‪.‬‬ ‫فشار شمارش معکوس‬ ‫نمونه ای از اهداف فیشینگ‬ ‫‪ .6‬جعــل پیــام متنــی‪ :‬اکثــر بانــک هــا بــرای ارســال بــه روز‬ ‫رســانی حســاب و هشــدارهای فوری به پیامک متکی هســتند‪.‬‬ ‫تلفــن هــای هوشــمند اغلــب ایــن مکالمــات را بــا هــم ترکیــب‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬بنابرایــن مــی توانیــد تمــام پیام هــای دریافتــی بانک‬ ‫خــود را در یــک رشــته مشــاهده کنیــد‪ .‬ایــن بــه این معنی اســت‬ ‫کــه اگــر شــخصی بتوانــد شناســه تلفــن بانــک شــما را جعــل‬ ‫کنــد‪ ،‬تقریبــا ًهیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه بدانیــم بــه یــک پیــام‬ ‫جعلــی نــگاه مــی کنیــد‪ .‬ایــن حملــه بــر اســاس همــان اصــل‬ ‫فیشــینگ عمــل مــی کنــد‪ .‬پیــام هــای متنــی جعلــی شــما را بــه‬ ‫ســمت یــک وب ســایت جعلــی هدایــت مــی کنــد‪ ،‬کــه ســپس‬ ‫ســعی مــی کنــد جزئیــات ورود شــما را ثبــت کنــد‪ .‬اغلــب‪ ،‬مــوارد‬ ‫بســیار کمــی وجــود دارد کــه نشــان دهــد ممکن اســت بــه دنبال‬ ‫کالهبــرداری باشــید‪.‬‬ ‫‪ .7‬مسمومیت کش ‪:DNS‬‬ ‫‪ DNS‬سیســتمی اســت کــه بــه مرورگــر شــما اجــازه مــی دهــد‬ ‫راه خــود را در اینترنــت پیــدا کنــد‪ .‬وقتــی ادرســی را تایــپ مــی‬ ‫کنیــد ‪ -‬ماننــد ‪ - Kaspersky.com‬مرورگــر شــما در حافظــه‬ ‫پنهــان نــگاه مــی کنــد تــا ببینــد ایا قبــا ًاز ان ســایت بازدید کرده‬ ‫ایــد یــا خیــر‪ .‬اگــر چنیــن اســت‪ ،‬مــی دانــد کــه از کــدام ادرس ‪IP‬‬ ‫بازدیــد کنــد و شــما را بــه انجــا مــی بــرد‪.‬‬ ‫مســمومیت کــش یــک تکنیــک پیچیــده اســت کــه یــک ادرس‬ ‫‪ IP‬مخــرب را در سیســتم شــما قــرار مــی دهــد‪ .‬معمــوال ًهنــگام‬ ‫بازدیــد از یــک ســایت بدافــزار اتفــاق مــی افتد‪ ،‬حتی بــرای مدت‬ ‫کوتاه‪ .‬اگر یک ‪ IP‬ســمی به تاریخچه ‪ DNS‬شــما برســد‪ ،‬دفعه‬ ‫بعــد کــه ســعی کنیــد بــه بانــک خــود دسترســی پیــدا کنیــد‪،‬‬ ‫مرورگــر شــما شــما را بــه وب ســایت کالهبــردار مــی بــرد‪.‬‬ ‫‪ .8‬حمالت مهندسی اجتماعی‬ ‫کالهبــرداران راه هــای بــی پایانــی بــرای فریــب دادن افــراد بــه‬ ‫افشــای جزئیــات بانکــی خــود دارنــد‪ .‬انهــا ممکــن اســت تمــاس‬ ‫بگیرنــد و وانمــود کننــد کــه کارمنــد بانــک هســتند‪ ،‬یــا ممکــن‬ ‫اســت رســانه هــای اجتماعــی شــما را مــرور کننــد تــا پاســخ‬ ‫ســواالت امنیتــی شــما را بیابنــد‪ .‬ایــن بــه عنــوان مهندســی‬ ‫اجتماعــی شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫روش دیگــر ایــن اســت کــه بــه ســادگی از شــما بخواهیــد بــرای‬ ‫انهــا پــول بفرســتید‪ .‬مجرمــان ســایبری اغلــب از کالهبــرداری بــا‬ ‫پیــش پرداخــت اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬کــه در ان قــول مــی دهنــد‬ ‫در صــورت پرداخــت مبلــغ اولیــه‪ ،‬پــاداش زیــادی بــرای شــما‬ ‫ارســال کننــد‪ .‬بــه محــض دریافــت هزینــه شــما‪ ،‬ناپدیــد مــی‬ ‫شــوند‪ .‬انهــا همچنیــن ممکــن اســت داســتان هایــی در مــورد‬ ‫مشــکالت شــخصی بســازند و از شــما کمــک مالــی بخواهنــد‪.‬‬ ‫‪ 6‬نشانه دزدی بانکداری انالین که باید مراقب انها باشید‬ ‫امنیــت بانکــداری انالیــن تقریبــا ًبــه انــدازه امنیــت یــک بانــک‬ ‫اجــر و مــات قــوی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه مجرمــان‬ ‫ســایبری بــه نــدرت ســعی مــی کننــد مســتقیما ًبــه بانــک حملــه‬ ‫کننــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬انهــا روی شــما‪ ،‬مشــتری تمرکــز مــی کننــد‪.‬‬ ‫همانطور که در باال دیدید‪ ،‬رایج ترین نوع حمله شــامل فریب‬ ‫دادن شــما بــه نوعــی اســت‪ .‬هــدف ایــن اســت کــه یــا اطالعــات‬ ‫خــود را بدزدیــد یــا یــک ویــروس در دســتگاه خــود نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫برخــی از عالئــم گویــا وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا بــود‪ .‬در‬ ‫صــورت مشــاهده هــر یــک از مــوارد زیــر هوشــیار باشــید‪:‬‬ ‫‪.1‬عــدم وجــود مشــخصات شــخصی‪ :‬ایــا در ایمیــل بــه جــای‬ ‫«نــام شــما عزیــز» «مشــتری عزیــز» نوشــته شــده اســت؟ اگــر‬ ‫چنیــن اســت‪ ،‬ممکــن اســت کالهبــرداری باشــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫بانکهــای انالیــن برخــی از جزئیــات شــخصی را در ارتباطــات خــود‬ ‫لحــاظ مــی کننــد‪ .‬ایــن در واقــع یــک اقــدام امنیتــی اســت کــه بــه‬ ‫شــما کمــک مــی کنــد پیــام هــای قانونــی را تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫‪.2‬درخواســت اطالعــات امــن‪ :‬بانــک هــا هرگــز از شــما‬ ‫جزئیــات خاصــی ماننــد پیــن را نمــی خواهنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫کالهبــرداران ســعی مــی کننــد تــا حــد امــکان جزئیــات بیشــتری‬ ‫ماننــد نــام کاربــری‪ ،‬رمــز عبــور‪ ،‬شــماره تلفــن و پاســخ بــه هــر‬ ‫ســوال امنیتــی را دریافــت کننــد‪ .‬انهــا بــه ایــن جزئیــات نیــاز‬ ‫دارنــد تــا بتواننــد وانمــود کننــد شــما هســتند و بــه حســاب شــما‬ ‫دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪.3‬گواهــی امنیتــی نامعتبــر اســت‪ :‬وب ســایت هــای بانکی‬ ‫واقعــی دارای گواهــی امنیتــی هســتند‪ .‬شــما مــی توانیــد ایــن را‬ ‫در مرورگــر خــود ببینیــد‪ :‬درســت در کنــار ‪ ،URL‬بایــد یــک مرورگــر‬ ‫قفــل را ببینیــد‪ .‬روی ایــن قفــل کلیــک کنیــد و تاییــد هویــت‬ ‫ســایت را مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر بــرای‬ ‫مثــال روی قفــل ایــن وب ســایت کلیــک کنیــد‪ ،‬خواهیــد دیــد‬ ‫کــه در ‪ kaspersky.com‬ثبــت شــده اســت‪ .‬وب ســایت هــای‬ ‫جعلــی گواهــی امنیتــی معتبــری ندارنــد‪.‬‬ ‫‪.4‬اموزش دانلود فایل یا نصب نرم افزار‬ ‫اکثــر موسســات مالــی فاکتورهــا یــا صورت حســاب ها را بــه‬ ‫عنــوان پیوســت ایمیــل بــرای شــما ارســال نمی کننــد‪ .‬در عوض‪،‬‬ ‫انهــا از شــما مــی خواهنــد کــه وارد شــوید و اســناد خــود را بــه‬ ‫صــورت ایمــن مشــاهده کنیــد‪ .‬مجرمــان ممکــن اســت ســعی‬ ‫کننــد نصــب کننــده هــای ویــروس را بــه عنــوان پیوســت هــای‬ ‫قابــل دانلــود پنهــان کننــد‪ .‬انهــا همچنیــن ممکن اســت از شــما‬ ‫بخواهنــد نــرم افــزاری را نصــب کنیــد و اغلــب ادعــا مــی کنند که‬ ‫این نرم افزار برای محافظت از حســاب شــما الزم اســت‪ .‬شــما‬ ‫فقــط بایــد نــرم افــزار را از منابــع معتبــر دانلــود و نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪.5‬نشانی اینترنتی یا ادرس ایمیل غیرمعمول‬ ‫ادرس ایمیــل یــا ادرس وب ســایت کالهبــردار کمــی بــا ســایت‬ ‫بانــک شــما متفــاوت اســت‪ .‬گاهــی اوقــات تفاوت ممکن اســت‬ ‫ظریــف باشــد‪ ،‬ماننــد یــک خــط فاصلــه اضافــی‪ ،‬یــا یــک حــروف‬ ‫بــزرگ ‪ I‬بــه جــای ‪ L‬کوچــک‪.‬‬ ‫‪.6‬احســاس فوریــت‪ :‬کالهبــرداران همیشــه ســعی مــی‬ ‫کننــد بــه شــما عجلــه کننــد‪ .‬انهــا ممکــن اســت وانمــود کننــد که‬ ‫حســاب شــما هــک شــده اســت یــا پرداختــی را از دســت داده‬ ‫ایــد‪ .‬هــدف انهــا ایــن اســت کــه شــما را وحشــت زده کننــد تــا‬ ‫بــدون فکــر عمــل کنیــد‪ .‬بانــک هــا مــی خواهنــد شــما را ایمــن‬ ‫نگــه دارنــد‪ ،‬بنابرایــن همیشــه شــما را تشــویق مــی کننــد کــه‬ ‫امنیــت را در اولویــت قــرار دهیــد‪ ،‬حتــی زمانــی کــه حســاب‬ ‫شــما نیــاز بــه توجــه فــوری دارد‪ .‬بــرای اشــنایی بــا پروتــکل هــای‬ ‫امنیتــی بانــک خــود وقــت بگذاریــد‪ .‬ایــن دانــش بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد کــه ایمــن بمانیــد و از مجرمــان دوری کنیــد‪.‬‬ ‫کارهــای عملــی کــه مــی توانیــد برای محافظــت از خود در‬ ‫برابــر ســرقت بانکداری انالیــن انجام دهید‬ ‫حتــی اگــر از تمــام حمــات مهندســی اجتماعی اجتنــاب کنید‪،‬‬ ‫ممکــن اســت اســیب پذیــر باشــید‪ .‬ســارقان دیجیتــال ســعی‬ ‫می کننــد بــه هــر طریقــی کــه مــی تواننــد وارد حســاب شــما‬ ‫شــوند‪ .‬در اینجــا چنــد راه بــرای تقویــت امنیــت وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .1‬تاییــد دو مرحلــه ای را فعــال کنیــد‪ 2FA :‬یــا احــراز هویــت‬ ‫دو مرحلــه ای‪ ،‬یــک مرحلــه اضافــی بــه فراینــد ورود اضافــه‬ ‫مــی کنــد‪ .‬معمــوال ًایــن شــامل ارســال پیامــک بــه شــماره تلفــن‬ ‫ثبــت شــده شــما اســت‪ .‬قبــل از اینکــه بتوانیــد بــه حســاب خــود‬ ‫دسترســی پیــدا کنیــد‪ ،‬بایــد ایــن کــد امنیتــی را وارد کنیــد‪ .‬ممکن‬ ‫اســت بتوانیــد از یــک برنامــه احــراز هویــت ماننــد ‪Google‬‬ ‫‪ Authenticator‬بــرای ایجــاد کــد ورود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دســتگاه هــای خــود را ایمــن کنیــد‪ :‬یــک انتــی ویــروس‬ ‫قدرتمنــد روی دســکتاپ‪ ،‬لــپ تــاپ‪ ،‬تبلت و گوشــی خود نصب‬ ‫کنیــد‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه یــک ســرویس ضــد ویــروس‬ ‫را انتخــاب کــرده ایــد کــه بــه طــور خــودکار بــه روز مــی شــود تــا‬ ‫در برابــر جدیدتریــن تروجــان هــا‪ ،‬بدافزارها و جاســوس افزارها‬ ‫محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫‪.3‬از مرورگــر خــود دفــاع کنیــد‪ :‬یــک افزونــه مرورگــر نصــب‬ ‫کنیــد کــه اگــر قصــد بازدیــد از یــک وب ســایت ناامــن را داریــد به‬ ‫شــما هشــدار مــی دهــد‪ .‬ایــن برنامــه قبــل از بازدیــد از ســایتی‬ ‫کــه حــاوی تهدیــدات امنیتــی فعــال اســت‪ ،‬مانند ویــروس ها یا‬ ‫کوکــی هــای مخــرب‪ ،‬یــک هشــدار فلــش مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪.4‬از ‪ VPN‬اســتفاده کنیــد‪ :‬یــک شــبکه خصوصــی مجــازی‬ ‫(‪ )VPN‬تمــام ترافیــک شــما را بــه صــورت سرتاســر رمزگــذاری‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬حتــی زمانــی کــه از وای فــای عمومــی اســتفاده مــی‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر شــخصی داده هــای شــما را در حین انتقال رهگیری‬ ‫کنــد‪ ،‬نمــی توانــد جزئیــات حساســی را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫‪ .5‬رمزگــذاری تراکنــش هــای مالــی‪ :‬هنــگام خریــد انالیــن‪،‬‬ ‫ممکــن اســت جزئیــات بانــک یــا کارت اعتبــاری خــود را فــاش‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن بــه طــور بالقــوه انهــا را در معــرض برنامــه هــای‬ ‫مخــرب ماننــد تروجــان هــای کــی الگــر قــرار مــی دهــد‪ .‬از یــک‬ ‫ابــزار محافظــت از پرداخــت بــرای رمزگــذاری خریدهــا و ســایر‬ ‫معامــات اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬قبل از باز کردن پیوســت ها را اســکن کنید ‪ :‬پیوسـت های‬ ‫ایمیل اغلب ناامن هســتند‪ ،‬حتی اگر از طرف شــخصی باشــد‬ ‫کــه بــه ان اعتمــاد داریــد‪ .‬هکرهــا ممکــن اســت بــه حســاب‬ ‫فرســتنده دسترســی پیــدا کــرده باشــند و ســپس مــی تواننــد‬ ‫ایمیــل هــای مخــرب را بــرای دیگــران ارســال کننــد‪ .‬هــر پیوســت‬ ‫را قبــل از بــاز کــردن بــا یــک انتــی ویــروس اســکن کنیــد‬ ‫‪ .7‬از یــک مدیــر رمــز عبــور اســتفاده کنیــد‪ :‬مدیــران گــذرواژه‬ ‫بــرای هــر ســایتی رمزهــای عبــور منحصــر بــه فــرد و ســختی‬ ‫ایجــاد مــی کننــد‪ .‬هنگامــی کــه مــی خواهیــد وارد شــوید‪ ،‬مدیــر‬ ‫رمــز عبــور بــه طــور خــودکار اطالعــات شــما را پــر مــی کنــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن هرگــز نگــران فرامــوش کــردن جزئیــات خــود نباشــید‪.‬‬ ‫شــما فقــط بایــد جزئیــات ورود بــه سیســتم مدیریــت رمــز عبــور‬ ‫خــود را بــه خاطــر بســپارید‪.‬‬ ‫محققــان امنیتــی در خصــوص یــک کمپیــن فیشــینگ‬ ‫جدیــد هشــدار دادنــد کــه ســعی داشــتند بــا ارائــه یــک‬ ‫ســاعت شــمارش معکــوس‪ ،‬کاربــران را بــه تصمیــم‬ ‫گیری هــای ضعیــف ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫‪ ( Cofense‬شــرکتی کــه نســبت بــه حمــات فیشــینک‬ ‫راهکارهایــی را ارائــه مــی دهــد) اخیرا ًکمپیــن جمع اوری‬ ‫اعتبــاری را مشــاهده کــرده اســت کــه در قالــب یــک‬ ‫ایمیــل هشــدار دربــاره یــک «ورود مشــکوک» کــه وجــود‬ ‫نــدارد اقــدام مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن پیــام کــه ظاهــرا ً از یــک شــرکت امنیتــی جعلــی‬ ‫بــه نــام «امنیــت انالیــن ‪ »DNS‬امــده اســت‪ ،‬از کاربــر‬ ‫درخواســت می کنــد کــه ایمیــل خــود را تاییــد کــرده یــا در‬ ‫معــرض خطــر قفــل یــا غیرفعــال شــدن قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫لــذا صفحــه فیشــینگی کــه کاربــر بــه ان منتقل می شــود‪،‬‬ ‫بــه گون ـه ای طراحــی شــده اســت کــه از لحــاظ اجتماعــی‬ ‫انهــا را مهندســی کنــد تــا بــا عجلــه جزئیــات خــود را وارد‬ ‫کــرده و ایــن جزئیــات را در قالــب ادرس هــای ایمیــل‬ ‫مختلــف از همــان شــرکتی کــه می گویــد در حــال حاضــر‬ ‫«حــذف شــده اند» را دریافــت و فهرســت کننــد‪.‬‬ ‫«ایــن صفحــه در یــک حلقــه بــا نام هایــی کــه به طــور‬ ‫تصادفــی تولیــد می شــوند اجــرا شــده و بــر اســاس دامنــه‬ ‫شــرکت هــدف‪ ،‬اختصــاص داده مــی شــوند‪ .‬بــا اشــتراک‬ ‫گذاشــتن برخــی شــباهت ها بــا باج افــزار‪ ،‬شــرکت هــدف‬ ‫بــا یــک تایمــر شــمارش معکــوس و انتخــاب توقــف حــذف‬ ‫دسترســی بــه ایمیل هــای احتمالــی در سراســر شــرکت و یــا‬ ‫وارد کــردن اعتبــار انهــا مواجــه می شــود‪».‬‬ ‫تایمــر همچنیــن ایجــاد وحشــتی از نــوع باج افــزار را‬ ‫منتشــر مــی کنــد کــه همگــی بــه نوعــی طراحــی شــده اند‬ ‫تــا گیرنــده را وادار بــه وارد کــردن اطالعــات خــود بــدون‬ ‫حــدس زدن نماینــد‪ .‬ایــن جزئیــات حــذف نمــی شــوند و‬ ‫صرفــا ًبــه صــورت تصادفــی بــه عنــوان بخشــی از تاکتیــک‬ ‫ترســاندن ایجــاد مــی شــوند‪ .‬تقریبــا ً ماننــد یــک تایمــر‬ ‫باج افــزار بــرای حــذف دائمــی فایــل در صورتــی از طــرف‬ ‫گیرنــده بــاج پرداخــت نشــود‪ .‬اگــر قربانــی اطالعــات خــود‬ ‫را ارائــه نمایــد‪ ،‬ان جزئیــات بــه ســرور فرمــان و کنتــرل از‬ ‫راه دور (‪ )C&C‬ارســال مــی شــود‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬قبــل از‬ ‫اینکــه در صفحــه اصلــی ســازمان مــورد نظر قــرار گیرند‪ ،‬به‬ ‫صفحــه «اعتبــار ســنجی» هدایــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫این کمپین ادامه نواوری و به اشــتراک گذاری تاکتیکهایی‬ ‫را کــه در جرایــم ســایبری زیرزمینــی رخ مــی دهند‪ ،‬برجســته‬ ‫کــرده و در ایــن مــورد تکنیــک هــای مهندســی اجتماعــی‬ ‫را از تولیدکننــدگان بــاج افــزار قــرض مــی گیــرد‪ .‬فیشــینگ‬ ‫همچنــان عامــل تهدیــد شــماره یــک بــرای مجرمــان ســایبری‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس گــزارش کارگــروه مبــارزه بــا فیشــینگ‬ ‫(‪ )APWG‬در ســه ماهــه اول ســال ‪ 2022‬میــادی‪ ،‬حجــم‬ ‫شناســایی شــده بــه رکــورد باالیــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫انتقام به روش سایبری‬ ‫پلیــس فتــااز شناســایی و دســتگیری فــردی کــه صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت نقشــه برداری را به قصد انتقام جویی‬ ‫از دســترس خــارج کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری اظهــار کــرد‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫نماینــده حقوقــی شــرکت ســاختمانی مبنــی بــر اینکــه صفحه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت موصــوف وی بــه صــورت ناگهانــی از‬ ‫دســترس خــارج شــده وموجــب وارد ســاختن خســارت زیــادی‬ ‫به شــرکت شــده ‪ ،‬موضوع پرونده در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از انجام اقدامات پلیســی در خصوص‬ ‫پرونــده‪ ،‬فــردی کــه مرتکــب ایــن عمــل شــده بــود مــورد‬ ‫شناســایی قرار گرفت و در بررســی به عمل امده مشــخص‬ ‫شــد کــه مدیــر قبلــی صفحــه اینســتاگرامی شــاکی بــود و‬ ‫طبــق دســتور مقــام قضایــی بــه ایــن پلیــس فراخوانــده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات غیــر‬ ‫قابــل انــکار ضمــن اقــرار بــه جــرم ‪ ،‬انگیــزه خــود را از ایــن‬ ‫کار انتقام جویــی بــه علــت اختــاف قبلــب بــا مدیــر عامــل و‬ ‫بــه کارگیــری ادمیــن جدیــد توســط مدیرشــرکت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫جهانشــیری گفــت‪ :‬افــراد زیــادی از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫اســتفاده می کننــد؛ مدیریــت ایــن فضاهــا نیــاز بــه افــراد‬ ‫دارای صالحیت هــای الزم بــوده زیــرا ســوء اســتفاده‬ ‫از اطالعــات افــرادی کــه دارای صفحــه کاری بــا دنبــال‬ ‫کننده هــای فــراوان هســتند مطابــق قانــون ‪ ،‬جــرم بــوده و‬ ‫دارای مجــازات می باشــد‪ .‬بنابرایــن بــا توجــه نــوع اطالعــات‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬مجــازات ان نیــز متفــاوت اســت و در‬ ‫ت کــردن توســط شــاکی ‪ ،‬پیگیــری قضایــی‬ ‫صــورت شــکای ‬ ‫ان امکان پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬حفــظ اطالعــات شــخصی و کاری افــراد در‬ ‫فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی یکــی از‬ ‫ضروریــات اســت کــه مدیــران بایــد بــه ان پایبنــد باشــند‪ ،‬چرا‬ ‫کــه عــدم رعایــت قانــون در ایــن فضــا باعــث ناهنجاری هــای‬ ‫فــراوان می شــود کــه ایــن ناهنجاری هــا حتــی می توانــد در‬ ‫روابــط حقیقــی افــراد در فضــای واقعــی تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪ -687‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-687‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/26‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/26 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/19 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫پنج شنبه ‪10//29‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫«نــواب صفــوی چنیــن اعتقــاد داشــت کــه ایــران مملکــت اســامی اســت‪،‬‬ ‫بایســتی احــکام اســام اجــراء شــود‪».‬‬ ‫اعالن موجودیت فدائیان اسالم‬ ‫شــهید نــواب صفــوی بعــد از ازادی از زنــدان و زنــده و فعــال دیــدن کســروی‬ ‫تصمیــم گرفــت‪ ،‬بــار دیگــر بــه مقابلــه بــا وی برخیــزد‪ .‬او قصــد داشــت در راه‬ ‫اجــرای احــکام اســامی‪ ،‬بــا مخالفــان و دشــمنان ان مقابلــه جــدی نمایــد‪ .‬از‬ ‫اینــرو در ســال ‪ 1324‬بــا دوســتان و یارانــی کــه بــا شــور و هیجــان در اطــراف‬ ‫او گــرد امــده بودنــد پیمــان فــداکاری در راه اســام بســت و جمعیــت خــود‬ ‫را فدائیــان اســام نــام نهــاد و اولیــن اعالمیــه رســمی و اعــان موجودیــت‬ ‫فدائیــان اســام را بــا عنــوان دیــن و انتقــام چــاپ و منتشــر ســاخت‪ .‬هــدف‬ ‫از تشــکیل ایــن ســازمان تحقــق اهــداف و ایــده الهــای دینــی و اجتماعــی‬ ‫دلســوزان مذهبــی بــود‪.‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫‪-1‬پشــینه تاریخــی ‪ :‬شهرســتان مینودشــت در ســال ‪ 1369‬از‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس جــدا و بصــورت یــک شهرســتان مســتقل در‬ ‫امــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر مینودشت‪:‬مینودشــت مرکــز شهرســتان مینودشــت می باشــدکه‬ ‫یکــی از کهن تریــن شــهرهای اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫قدیمی تریــن نامــی کــه بــه شــهر مینودشــت نســبت داده شــده‬ ‫«کبــود جامــه» اســت‬ ‫مــردم کبــود جامــه پــس از اســتیالی مغــوالن بــر خــوارزم بــه ایــن‬ ‫منطقــه امــده و مســتقر می شــوند‪ .‬پــس از انحطــاط دولــت و تمــدن‬ ‫جرجــان کــه توســط حمــات مغــول صــورت گرفــت‪ ،‬منطقــه جرجــان‬ ‫زیــر ســیطره حکومــت کبــود جامه هــا قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫که به بررسی و معرفی مختصرین مهمترین انها پرداخته می شود ‪:‬‬ ‫ه) ابشــار حســینا ‪ :‬حســینا نــام روســتای کوچکــی در مینودشــت‬ ‫اســت‪،‬که بــا ایــن شــهر حــدود ‪ 21‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫حســینا ‪ ،‬نام روســتایی اســت که در مجاورت ان چشــمه ای وجود دارد‬ ‫کــه در مســیر خــود بــا ایــن ابشــارهایی کوتــاه و بلنــد تــا ارتفــاع ‪20‬متــرو‬ ‫غارهــای اهکی‪،‬مناظــری بســیار جــذاب و دیدنــی خلــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫ر) ابشــار ساســنگ ‪ :‬ابشــار زیبــای ساســنگ در جنــوب شــرق‬ ‫مینودشــت و در حــدود ‪ 27‬کیلومتــری مینودشــت واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن محــل ‪ 8‬ابشــار دیگــر وجــود دارد کــه هــر کــدام بــا فاصلــه کمــی‬ ‫از یکدیگــر قــرار گرفتــه انــد ‪ .‬از روســتای ساســنگ تــا ابشــار در حــدود‬ ‫‪ 1/5‬کیلومتــر فاصلــه اســت و تقریبــا ً‪ 1‬ســاعت پیــاده روی در مســیر بــا‬ ‫شــیب مالیــم دارد‪.‬‬ ‫و) چشــمه ابگــرم دوزیــن ‪:‬چشــمه ابگــرم دوزیــن کــه مجموعــه ای‬ ‫دیدنــی طبیعــی اســت‪،‬که در ‪ 8‬کیلومتــری بعــد از دوزیــن قــرار دارد‪.‬‬ ‫ح) مــاران کــوه ( مرکــوه ) ‪ :‬مــاران کــوه منطقــه ای اســت وســیع و‬ ‫مســطح در باالتریــن نقطــه ارتفاعــی دهســتان قلعــه قافه مینودشــت‬ ‫کــه در طــول پاییــز و زمســتان پوشــیده از بــرف و در بهــار و تابســتان از‬ ‫سرســبزی وطــراوت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬ایــن منطقــه بــا چشــمه‬ ‫هــای پــر اب وجــاری ویخچالهــای طبیعــی ‪ ،‬بعنــوان ییــاق دامــداران و‬ ‫مکانــی مناســب بــرای گــردش و اتــراق گروههــای فراوانــی اســت‪،‬که در‬ ‫فصــل گرمــا ‪ ،‬از هــوای مطبــوع و سرســبزی یکدســت ان خــط وافــری‬ ‫مــی برنــد‪.‬‬ ‫د) باقرابــاد ‪ :‬باقــر ابــاد ‪ ،‬منطقــه ای اســت جنگلی و مرتعی روســتایی‬ ‫اســت کــه ســاالنه هــزاران نفــر از اهالــی منطقــه وشــهرهای مجــاور‬ ‫بــه تفــرج دران مــی پردازنــد‪ .‬ایــن منطقــه از توابــع بخــش مرکــزی و‬ ‫در حــدود ‪ 14‬کیلومتــری شهرســتان مینودشــت و در جــاده ارتباطــی‬ ‫ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ت) قلعــه قافــه ‪:‬قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت‬ ‫ســنتی ومتراکــم اســت‪ .‬و ازجملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنوان‬ ‫« روســتای هــدف گردشــگری» شــناخته شــده اســت‪.‬بافت ســنتی و‬ ‫پیچیــده ان بــه لحــاظ میــراث فرهنگــی یکــی از بافت هــای روســتایی‬ ‫ممتــاز دراســتان گلســتان اســت‪،‬که دارای قدمــت چنــد صدســاله‬ ‫اســت‪،‬که مــورد بازدیــد ایرانگــردان قرارمــی گیرد‪.‬ایــن روســتا دارای‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری متعــدد و متنــوع شــامل غار‪،‬ابشار‪،‬چشــمه و‬ ‫جنگل هــای زیبــا و بدیــع ویــک زیارتــگاه بنام « ســکینه خاتون» اســت‪.‬‬ ‫قلعــه قافــه از توابــع دهســتان قلعــه قافــه بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫مینودشــت ‪،‬کــه بــا شــهر مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫ک) چــراغ تپــه ‪ :‬چــراغ تپــه یــک تپــه و عارضــه طبیعــی مــی باشــد ‪ ،‬کــه‬ ‫در حدود ‪ 3‬کیلومتری جنوب شــرقی شــهر مینودشــت واقع شــده اســت‬ ‫‪ ،‬و دارای یــک محیــط تقریبــا جنگلــی مــی باشــد‪ .‬مســیر دسترســی بــه ان‬ ‫از محله پســرک امکان پذیر اســت‪ .‬از این محوطه اســتفاده گردشــگری‬ ‫می شــود ‪ ،‬و مــردم شــهر مینودشــت در فصــل تابســتان بــه ان عزیمــت‬ ‫می نماینــد ‪ ،‬و از زیبائی هــای ان بهره منــد می شــوند‪ .‬بــرای بهــره منــدی‬ ‫بیشــتر مــردم از مواهــب و زیبائی هــای چــراغ تپــه ‪ ،‬توســط ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی بــرق کشــی و محوطــه ســازی شــده اســت‪ .‬چــراغ تپــه‬ ‫امکان مناســب برای انجام برخی ورزش های کوهســتانی ‪ ،‬پیاده روی و‬ ‫بویــژه یــک ســایت مناســب پــرواز بــا پاداگالیــر را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫گ) ســایت پــروازی پاراگالیــدر روســتای ترســه ‪ :‬روســتای ترســه از‬ ‫توابــع بخــش کوهســارات شهرســتان مینودشــت مــی باشــد ‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا تــا مرکــز شهرســتان ‪ 30‬کیلومتــر فاصلــه دارد ‪.‬وجــود ســایت‬ ‫پــروازی پاراگالیــدر و منابــع طبیعــی بکــر و دســت نخــورده ایــن روســتا‬ ‫نیــز در جــذب گردشــگر و توریســت کمــک شــایانی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســایت بیــن المللــی پاراگالیــدر از جاذبــه هــای مهــم ایــن روســتا بــه‬ ‫شــمار می ایــد کــه ســاالنه چندیــن مســابقه در غالــب فســتیوال هــای‬ ‫بهــاره و تابســتانه ‪ ،‬مســابقات کشــوری ‪ ،‬انتخابــی تیــم ملــی و هــدف‬ ‫زنــی و ارتفــاع در ایــن ســایت برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ف) درخت کهنســال چنار‪ :‬درخت کهنســال چنار که در ‪ 2‬کیلومتری‬ ‫روســتای ســایر قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ســن درخــت ‪ 400‬ســال مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن درخــت بــه شــماره ‪ 327‬ثبــت ملــی می باشــد‪.‬‬ ‫وقتی اقتصاد روستائیان‬ ‫می تواند با تجربه روستاهای‬ ‫موفق گلستان متحول شود‬ ‫در اســتان گلســتان کــه حــدود ‪ ۴۷‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری‬ ‫ان در روســتاهای ســکونت دارنــد‪ ،‬اســتفاده از تجربــه موفــق رهبــران اجتماعــی طــی‬ ‫دهه هــای اخیــر می توانــد نقــش بــه ســزایی در مشــارکت روســتاییان و تحول‪‎‬افرینــی‬ ‫ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬در این اســتان شــمالی به اعتقاد کارشناســان‪ ،‬روســتا نقش‬ ‫بــه ســزایی در اقتصــاد گلســتان دارد کــه بایــد ابعــاد مختلــف ان را به طــور تخصصــی ارزیابی‬ ‫ت توســعه‬ ‫کــرد بــا بهره گیــری از همبســتگی و وفــاق روســتاییان بــه عنــوان مهم تریــن ظرفیـ ‬ ‫ایــن جامعــه‪ ،‬بــه نحــو مطلــوب در برنامـ ه توســعه از توجــه مســووالن ارشــد اســتان بــه ایــن‬ ‫حــوزه مغفــول‪ ،‬بایــد بهــره فــراوان گرفته شــود‪.‬‬ ‫در ایــن خطــه از کشــورمان روســتاهای موفــق بــرای الگوبــرداری و شــتاب در توســعه‬ ‫اقتصــادی کــم وجــود نــدارد کــه موفقیت اهالی «وامنان» ازادشــهر در کشــت زعفران‪،‬‬ ‫از برنــد شــدن روســتای «عطاابــاد» اق قــا بــه عنــوان مرکــز تولیــد مبــل‪ ،‬روســتای‬ ‫«محمدابــاد» گــرگان در ایجــاد اب بندان هــا و پایــداری درامــد روســتاییان‪ ،‬روســتای‬ ‫«قازانقایــه» مــراوه تپــه و برداشــت پشــته وحشــی و صــادرات ان بــه کشــورهای دیگــر‬ ‫فقــط نمونه هایــی از حرکــت مترقــی روســتاهای گلســتان طــی ســال های اخیــر بــوده‬ ‫کــه می تــوان از ایــن نمونه هــا بــه نمــادی از مشــارکت و خودبــاوری نــام بــرد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن‪ ،‬حجت االســام محمدرضــا احمــدی روحانــی روســتای «وامنــان»‬ ‫ازادشــهر از جملــه رهبــران پیشــرو موفــق اجتماعــی اســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬ســال تجربه‬ ‫در ترغیــب مشــارکت اهالــی روســتای محــل خــود بــرای توســعه بــه شــمار مـی رود و راز‬ ‫موفقیــت خــود را هــم در ایــن زمینــه شــناخت ظرفیــت روســتا و همــراه شــدن مــردم در‬ ‫تغییــر الگــوی کشــت عنــوان می دانــد‪.‬‬ ‫او مــی گویــد‪ :‬زراعــت زعفــران در زمین هــای کشــاورزی ایــن روســتا کــه بیشــتر‬ ‫خرده مالکــی بــوده از بیــش از ‪ ۲‬دهــه قبــل بــه اجــرا در اورده ام و امــروز شــاهد الگویــی‬ ‫موفــق بــرای تغییــر کشــت‪ ،‬بازگشــت اهالــی بــه روســتا و ثبــات جمعیت و تولیــد ثروت‬ ‫پایــدار در اســتان و کشــور تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز تغییــر الگــوی کشــت در ایــن روســتا بــه ‪ ۵۰‬روســتای دیگــر‬ ‫اســتان گلســتان منتقــل شــده و ســبب رونــق تولیــد و امیدافرینــی بــرای اهالــی انهــا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روحانــی کــه خــود هــم دســتی در زراعــت زعفــران و گیاهــان دارویــی در محــل‬ ‫ســکونت خــود دارد و از ایــن طریــق هماننــد ســایر هــم محلی هــای خــود امــرار معــاش‬ ‫می کنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در گذشــته اهالــی روســتای وامنــان و ســایر روســتاهای همجــوار‬ ‫الگو گرفته از تغییر کشــت‪ ،‬ســودی از فعالیت کشــاورزی نداشــتند و بیشــتر اهالی این‬ ‫روســتاها مجبــور بــه مهاجــرت بــه شــهرهای اطــراف و اســتان های همجــوار شــده بودنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز زمین هــای کشــاورزی بــا قطعه هــای کوچــک بــا کشــت‬ ‫زعفــران تبدیــل بــه ســوداوری پایــدار شــده اســت‪.‬‬ ‫احمــدی بــا اشــاره بــه تشــکیل شــرکت تعاونــی زعفرانــکاران در روســتا گفــت‪ :‬اکنــون‬ ‫ایــن شــرکت تعاونــی یــک هــزار و ‪ ۹۰۰‬نفــر عضــو دارد و یــک هزار نفر از انان سرپرســت‬ ‫خانــوار هســتند و از خدمــات ان بــه برکــت زراعــت زعفــران و ســایر گیاهــان دارویــی‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیگیــری طرح هــای توســعه ای تولیــد ثــروت بــرای ایــن روســتا گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون در اجــرای طــرح ابخیــزداری و مقابلــه بــا بیابان زدایــی در منطقــه‪ ۶۹ ،‬گــروه کــه‬ ‫هــر گــروه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬عضــو دارد‪ ،‬تشــکیل و بــه تســطیح زمین هــا و کاشــت نهــال بــه ویــژه‬ ‫مثمر مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫ایــن کنشــگر اجتماعــی تاکیــد کــرد‪ :‬تولیــد ثــروت بــرای اهالــی روســتای «وامنــان»‪،‬‬ ‫دلــی اســت و قابــل مقایســه بــا کمک هــای دولتــی نیســت و حتــی ‪ ۱۰‬ســال قبــل ‪۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال وام بــرای اهالــی در نظــر گرفتــه شــد ولــی اهالی ان را نپذیرفتــه و با توان‬ ‫مالــی خــود بــه ایــن مهــم دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫احمــدی گفــت‪ :‬اهالــی روســتا بــا جــان و دل پابــه کار هســتند و از ایــن تغییــر الگــوی‬ ‫کشــت در زمین هــای خــود اســتقبال کــرده و طــرح بــی هزینــه را پُردرامــد کرده انــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای توســعه روســتا امــروز الگوهــای بســیار بــا ارزش در تولیــد ثــروت‬ ‫در ایــن اســتان وجــود دارد کــه نیــاز بــه اســتفاده از انهــا در توســعه هســتیم‪.‬‬ ‫روســتای کوهســتانی وامنــان از توابــع شهرســتان ازادشــهر بــا اب و هــوای معتــدل در‬ ‫تابســتان و ســرد در زمســتان افــزون بــر ‪ ۲‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه بیشــتر ســاکنان‬ ‫ان از طریــق کشــاورزی ســنتی بــا کاشــت گنــدم‪ ،‬جــو و دامپــروری بــه ســختی امــرار‬ ‫معــاش می کردنــد امــا زراعــت زعفــران و گرایــش اهالــی بــه ایجــاد مــزارع جدیــد در‬ ‫زمین هــای کوچــک و بــزرگ زعفــران‪ ،‬نــام ایــن روســتا را برســر زبان هــا انداخــت‪.‬‬ ‫تعاون بستری برای معرفی روستاهای موفق در گلستان‬ ‫یــک کنشــگر اجتماعــی فعــال در روســتای محمدابــاد گــرگان می گویــد‪ :‬ظرفیــت‬ ‫شــرکت های تعاونــی بســتری راحــت بــرای معرفــی روســتاهای موفــق در ایجــاد فرصت‬ ‫شــغلی‪ ،‬درامدزایی پایدار برای روســتاییان و حتی برگشــت اهالی به روســتا اســت که‬ ‫اکنــون در گلســتان روســتاهایی همچــون «محمدابــاد» گــرگان‪« ،‬وامنــان» ازادشــهر‪،‬‬ ‫«پنــج پیکــر» بندرترکمــن و غیــره را بــه عنــوان الگــو داریــم‪.‬‬ ‫عیســی اتراچالــی افــزود‪ :‬بایــد بیــش از گذشــته از مشــارکت روســتاییان اســتان بــا‬ ‫شــناخت ظرفیــت هــر روســتا در ایجــاد فرصــت شــغلی‪ ،‬درامدزایی و تولید ثــروت برای‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ســرمایه گذاری در شــناخت ظرفیــت هــر روســتا در گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫اگــر امــروز روســتای «محمدابــاد» گــرگان بــا عنــوان نمونــه مشــارکت مردمــی در تولیــد‬ ‫ثــروت و ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای ‪ ۶۰‬نفــر معرفــی می شــود‪ ،‬بــا شــناخت ظرفیــت ان‬ ‫و بــا تشــکیل کارگــروه و انجــام مطالعــه در ‪ ۴‬حــوزه ســرمایه گذاری شــامل اب‪ ،‬پــرورش‬ ‫ابزیــان‪ ،‬گردشــگری و کشــاورزی و بهــره گیــری از ‪ ۴‬کارشــناس بــا تجربــه بــه روســتای‬ ‫موفــق تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی چنــد ســال اخیــر بــا ایجــاد اب بندان هــای زراعــی در روســتای‬ ‫«محمدابــاد» گــرگان و بهره گیــری از ایــن ظرفیــت در حوزه هــای مختلــف بــه نحــوی‬ ‫بــا موفقیــت روبــه رو شــده کــه ایــن روســتای موفــق در توســعه اب بنــدان بــر ســر‬ ‫زبان هــا افتــاده و از ان بــه عنــوان الگویــی موثــر بــرای مشــارکت اهالــی در توســعه‬ ‫عنــوان می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کنشــگر اجتماعــی در روســتای محمدابــاد بــا همدلــی و همــکاری شــورا و دهیاری‬ ‫بــا مــردم روســتا توانســته پــروژه اب بنــدان را در چهــار فــاز اجرایــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اتراچالــی‪ ،‬اکنــون اب بندان هــای (‪ ۴‬اب بنــدان) شــده در ابــن روســتا بــا‬ ‫مشــارکت و همدلــی اهالــی‪ ،‬شــورا و دهیــار بــه ثمــره نشســته و عــاوه بــر تامیــن اب‬ ‫زراعــی‪ ،‬پــرورش ابزیــان تولیــد و مصــرف می شــود کــه از راه پــروش ابزیــان روزانــه یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال ماهــی روانــه بــازار می شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از طــرح ایجــاد کارخانــه شــالیکوبی‪ ،‬ایجــاد اب بنــدان جدیــد و‬ ‫یکپارچه ســازی باقــی مانــده زمیــن هــای کشــاورزی بــا مشــارکت مــردم خبــر داد‪.‬‬ ‫وی پشــتیبانی مســووالن ارشــد اســتان بــه ویــژه نماینــده ولــی فقیــه و اســتاندار‬ ‫گلســتان را در اجــرای طــرح هــای توســعه روســتایی محمدابــاد گــرگان بســیار موثــر‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬تاکنــون مســووالن اســتان بــا جدیــت همــراه مــا در توســعه اقتصادی‬ ‫روســتای محمــد ابــاد بــوده و هســتند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر طرح هــای توســعه روســتا بــا لحــاظ شــناخت ظرفیــت‪ ،‬و بــه درســتی‬ ‫پیگیــری و حمایــت اجــرا شــود بــه طــور قطــع روســتاهای بی شــماری نــه تنهــا در ایــن خطــه‬ ‫بلکــه در ســایر نقــاط کشــور بــرای الگــو شــدن در حوزه هــای رونــق تولیــد خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫روســتای «محمدابــاد» گــرگان حــدود پنــج هــزار و ‪ ۱۹۲‬نفــر جمعیــت دارد و در پنــج‬ ‫کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد و اب بندان هــا نیــز بــه فاصلــه یــک کیلومتری روســتا‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان هم ‪ ۱۸‬ابان سال ‪ ۱۴۰۱‬در جمع شماری از مددجویان گنبدکاووس‬ ‫و تحویــل پنــل خورشــیدی می گویــد‪ :‬ایــن اســتان روســتاهای موفــق در حــوزه تولیــد‬ ‫و اشــتغال از جملــه «عطاابــاد» اق قــا‪« ،‬محمدابــاد» گــرگان‪« ،‬وامنــان» ازادشــهر و‬ ‫روســتای «قراول تپــه» گنبــدکاووس دارد کــه بایــد بــه ســایر مناطــق روســتایی گلســتان‬ ‫تعمیــم داده شــوند‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه بــا بیــان اینکــه در برنامــه و چشـم انداز تحولــی گلســتان بــه منظور‬ ‫ارتقــای درامــد ســرانه اهالــی ایــن اســتان کــه نصــف میانگیــن کشــوری می باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫اقتصــاد روســتاها توجــه ویــژه شــده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن راســتا‪ ۱۱۰ ،‬روســتا‬ ‫هــدف متناســب بــا ظرفیت هــای خــاص شناســایی شــدند کــه تاکنــون برنامــه تحولــی‬ ‫در ‪ ۲۳‬روســتای ان اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنین از دســتگاه های مرتبط اســتان خواســت که از روش های‬ ‫قابــل تعمیــم ماننــد تجربــه موفــق راهبــران اجتماعــی در مناطقــی ماننــد «وامنــان»‬ ‫ازادشــهر‪« ،‬محمدابــاد» گــرگان و «عطاابــاد» اق قــا برای انتقال تجربه به روســتاهای‬ ‫واجــد شــرایط اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی الگــوی قابــل تعمیــم توســعه در ‪ ۱۵‬روســتای گلســتان وجــود دارد کــه ایــن‬ ‫روش میانبــر‪ ،‬امــکان تحول افرینــی را بــا کمتریــن زمــان ممکــن قابــل اجــرا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه تازگــی هــم بــه ابتــکار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫باشــگاه تعــاون در ایــن اســتان بــرای جــذب کنشــگران اجتماعــی موفــق در حــوزه‬ ‫شــرکت های تعاونــی و اســتفاه از پیشــنهادهای انــان بــرای توســعه روســتا و ایجــاد‬ ‫تولیــد ثــروت بــه عنــوان طــرح ازمایشــی کشــوری‪ ،‬در ایــن اســتان راه انــدازی و فعــال‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســینعلی خواجه مظفــری مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی گلســتان‪،‬‬ ‫ایــن اســتان بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار شــرکت تعاونــی در ‪ ۱۵‬رشــته بــا ســرمایه کالن ثبــت‬ ‫شــده دارد کــه ظرفیتــی مناســب بــرای اســتفاده از ایــن شــرکت های تعاونــی در ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی‪ ،‬تولیــد ثــروت بــرای اهالــی روســتا اســت کــه اکنــون ‪ ۳‬هــزار و ‪۵۰‬‬ ‫شــرکت تعاونــی فعــال در بخش هــای مختلــف دارد‪.‬‬ ‫براســاس اخرین سرشــماری رســمی کشــور در ســال ‪ ،۱۳۹۵‬بیش از ‪ ۸۷۱‬هزار نفر از‬ ‫گلســتانی ها کــه رقمــی معــادل ‪ ۴۶‬و ‪ ۶‬دهــم درصــد از جمعیــت را تشــکیل مــی دهنــد‬ ‫در روســتاها ســکونت دارند‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر ایــن کــه درصــد روستانشــینی در کشــور ‪ ۲۵‬و ‪ ۹‬دهــم درصــد بــوده و جمعیت‬ ‫روستانشــین اســتان گلســتان ‪ ۲۰‬و ‪ ۷‬دهم درصد بیشــتر از میانگین کشــوری بوده که از‬ ‫لحاظ درصد جمعیت روستانشــین‪ ،‬گلســتان رتبه دوم کشــور را داراســت‪.‬‬ ‫همچنیــن براســاس داده هــای امــاری‪ ،‬در هفــت شهرســتان از ‪ ۱۴‬شهرســتان گلســتان‪،‬‬ ‫روســتاییان بیش از ‪ ۵۰‬درصد جمعیت شهرســتان را تشــکیل می دهند‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫در مراوه تپــه ‪ ۸۴‬و ‪ ۲۲‬دهــم درصــد جمعیــت‪ ،‬در اق قــا ‪ ۶۸‬و ‪ ۳‬دهــم درصــد‪ ،‬در کاللــه ‪۶۴‬‬ ‫و ‪ ۲‬دهــم درصــد و در گالیکــش ‪ ۶۳‬درصــد جمعیــت در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬پویایــی اقتصــادی و اجتماعــی هــزار روســتای گلســتان بــا قابلیــت ‬ ‫متعــدد در بخش هایــی از جملــه کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‪ ،‬پیشــران‬ ‫مطمئــن بــرای توســعه ایــن اســتان شــمالی بــوده و اســتفاده هرچــه بهتــر از ظرفیــت‬ ‫راهبــران در ایــن حــوزه نیازمنــد برنامه ریــزی‪ ،‬تامیــن زیرســاخت ها و امیدافرینــی بــه‬ ‫روســتاییان اســت کــه بــا همتــی جهــادی کــه نــزد مســووالن ارشــد دولــت ســیزدهم در‬ ‫ایــن اســتان وجــود دارد‪ ،‬حمایت هــا بــرای اجــرا و اســتفاده از ظرفیت روســتا در توســعه‬ ‫اســتان فراهــم اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!