روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 688 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 688

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 688

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 688

‫شنبه‬ ‫شماره ‪183 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 01‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/21-‬ژانویه‪ /28-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪688 :‬‬ ‫رد پای مدیرکل تعاون در کارگاهی‬ ‫با ‪ ۲۰۰‬شغل پایدار‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪5‬‬ ‫وظیفه ما محافظت از گرما‬ ‫در فصل سرد سال‬ ‫در استفاده درست از‬ ‫تجهیزاتگرمایشی‬ ‫جایگزین اتش ‍ نشانی‬ ‫گرگان هشدار داد‬ ‫‪4‬‬ ‫راهکار ترویج فرهنگ‬ ‫فاطمی و حجاب‬ ‫خالقیت در تولید پوشاک‬ ‫اسالمی است‬ ‫‪8‬‬ ‫دشمن جنگل های‬ ‫هیرکانیاتش‬ ‫زیرخاکستر‬ ‫‪3‬‬ ‫کودکان و فضای‬ ‫مجازی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 01‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪688‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫از کارگاه های‬ ‫خراسان شمالی نزدیک به‬ ‫پنج هزار بازرسی انجام شد‬ ‫اگرچه ایران جایگاه چهارم تولید گاز‬ ‫است اما بیشتر مصرف را هم دارد‬ ‫اگرچــه ایــران دارنــده ذخایــر گازی و ظرفیت هــای عظیمــی‬ ‫بــرای تولیــد گاز اســت‪ ،‬امــا مصــرف بی رویــه ســبب شــده اســت‬ ‫ایــران پــس از امریــکا‪ ،‬چیــن و روســیه در جایــگاه چهارمیــن‬ ‫مصرف کننــده بــزرگ گاز در دنیــا قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بازرســی کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه‬ ‫ســالجاری بــه منظــور نظــارت بر حســن اجــرای قانون‬ ‫کار از کارگاه هــای مختلــف‪ ،‬پنــج هــزار و ‪ ۲۸۴‬مــورد‬ ‫بازرســی در اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار داود رنجبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۱۸۹ :‬مــورد بازرســی از کارگاه هــای پرخطــر‬ ‫صنعــت نفــت گاز و پتروشــیمی‪ ۱۸۰ ،‬مــورد بازرســی‬ ‫از کارگاه پرخطــر معــدن و ‪ ۸۸۵‬مــورد بازرســی از‬ ‫کارگاه های صنعت ســاختمان اســتان در این مدت‬ ‫صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه در کارگاه هــای اســتان نســبت بــه‬ ‫امــوزش ایمنــی گفــت‪ :‬دوره هــای اموزشــی بــرای‬ ‫کارگران کارگاه های ساختمانی و کارگاه های تولیدی‬ ‫صنعتــی و کارفرمایــان بــرای جلوگیــری از وقوع حادثه‬ ‫های ناشــی از کار و همچنین ارتقای فرهنگ ایمنی‪،‬‬ ‫برگــزار مــی شــود تــا در ایــن بــاره اشــنایی بــا ایمنــی و‬ ‫توانمندســازی کارگــران افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در قالــب ‪ ۹۴‬دوره اموزشــی‬ ‫ایمنی ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۶۵۶‬نفر ســاعت برگزار شــد و ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۱۸۰‬نفــر در ایــن دوره هــا شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫کاهش حوادث ناشی از کار‬ ‫رییــس اداره بازرســی کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی خراســان شــمالی در بخشــی دیگر در‬ ‫ارتباط با حوادث ناشــی از کار در کارگاه های اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫حــوادث ‪ ۹‬ماهــه امســال کاهــش ‪ ۲۷.۵‬درصــدی‬ ‫تجربــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬توســط بازرســان کار‬ ‫بــه دســتور مراجــع قضایــی تعــداد حــوادث ناشــی از‬ ‫کار کــه در ‪ ۹‬ماهــه پارســال بررســی شــد ‪ ۱۸۲‬مــورد‬ ‫ثبــت شــده اســت کــه ایــن رقــم امســال بــه ‪ ۱۳۲‬مورد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شهرســتان بجنــورد بیشــترین امــار‬ ‫حادثه هــای کار در کارگاه هــای اســتان را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت کــه ‪ ۴۹‬درصــد کل حادثه هــا‬ ‫مربــوط بــه ایــن مرکــز اســتان اســت و ایــن رقــم‬ ‫نســبت بــه ســال قبــل کاهــش ‪ ۲۳‬درصــدی دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بازرســی کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬حادثه های‬ ‫ناشــی از کار در شــیروان در ‪ ۹‬ماهه امســال نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۸‬درصــد کاهــش دارد و‬ ‫ایــن شهرســتان ‪ ۲۶‬درصــد از مجمــوع حادثــه هــای‬ ‫کار را دارد‪.‬‬ ‫داود رنجبــر در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬کمتریــن‬ ‫میــزان حادثــه هــای کار هم مربوط به شهرســتانهای‬ ‫گرمــه و راز و جــرگالن میباشــد کــه هر کــدام ‪ ۲‬درصد‬ ‫از حادثــه هــای ناشــی از کار را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده انــد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫وظیفه ما محافظت‬ ‫از گرما در فصل‬ ‫سرد سال‬ ‫افــت فشــار گاز ارمغــان ســرما و بــرودت هــوا در اســتانهای‬ ‫شمال شــرق کشــور اســت و ضــرورت دارد تــا مــردم نیــز‬ ‫مســووالن را بــا صرفه جویــی بیشــتر در مدیریــت ایــن مشــکل‬ ‫همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫تاکنــون‪ ،‬قوانیــن زیــادی در کشــور‪ ،‬در زمینــه بهینــه ســازی‬ ‫انــرژی تصویــب شــده اســت؛ بــا ایــن وجــود شــاهد هســتیم‬ ‫کــه انــرژی بیــش از میانگیــن جهــان مصرف می شــود و بعضا‬ ‫قوانیــن نیــز اجرایــی نمــی شــوند‪.‬‬ ‫از جملــه دالیــل ناکامــی مدیریــت انــرژی در کشــور را مــی‬ ‫تــوان بــه نبــود عــزم یکپارچــه ملــی در میــان ســطوح سیاســت‬ ‫گــذاری‪ ،‬برنامــه ریــزی‪ ،‬اجرایــی و نظارتــی و خــاء نهــاد فــرا‬ ‫دســتگاهی مســوول انــرژی کشــور و نبــود فرهنــگ ســازی در‬ ‫زمینــه صرفــه جویــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نهادینــه نشــدن الگوهــای درســت مصــرف در کشــور‪،‬‬ ‫باورهــای غلــط در خصــوص دایمــی بــودن منابــع نفتــی و‬ ‫ضعــف امــوزش هــای الزم باعــث شــده اســت کــه درســت از‬ ‫انــرژی اســتفاده نکنیــم‪.‬‬ ‫نگرانی درباره تامین سوخت‬ ‫زمستانی در حال حاضر به یکی‬ ‫از مشکالت اساسی در کشور و‬ ‫این استان تبدیل شده است‬ ‫که به دلیل کاهش دمای هوا‬ ‫در فصل زمستان با افزایش‬ ‫تقاضا برای مصرف سوخت به‬ ‫ویژه گاز روبرو شده اند‬ ‫در ســاختمان ســازی هــا نیــز رعایــت صرفــه جویــی انــرژی مد‬ ‫نظــر نیســت و نقشــه هــا و الگوهایــی بــه کار مــی رود کــه‬ ‫بعضــا خــود باعــث اتــاف انــرژی خواهــد شــد به عنــوان نمونه‬ ‫اگــر ســقف ســاختمان کوتــاه باشــد و یــا ســاختمان ها جنوبی‬ ‫باشــند مــی تــوان مصــرف انــرژی در ســاختمان هــا را تــا حــدی‬ ‫کاهــش داد‪.‬‬ ‫فرهنگ سازی شاه کلید مدیریت انرژی‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫اصــاح الگــوی مصــرف نیازمنــد فرهنــگ ســازی پایــدار‬ ‫اســت و ایــن خــود نیازمنــد راهــکاری اســت تــا همــه‬ ‫افــراد جامعــه خــود جــوش و از درون الــزام بــه رفتارهــای‬ ‫اصالحــی در مصــرف را احســاس کننــد و بــه تدریــج ایــن‬ ‫رویــه نهادینــه شــده و بــه یــک رفتــار پایــدار و در نهایــت بــه‬ ‫یــک فرهنــگ عمومــی در تمامــی عرصــه هــا تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫اصــاح الگــوی مصــرف یعنــی رهایــی از عــادت هــای غلــط‬ ‫در مصــرف انــرژی اســت‪ .‬توجــه بــه ایــن امــر ضــروری اســت‬ ‫کــه مدیریــت مصــرف بایــد از دیــدگاه ســنتی خــارج شــده‬ ‫و دیــدگاه جامــع و کامــل مهندســی بــا محوریــت دانــش و‬ ‫خــرد جمعــی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫در واقــع فرهنــگ مهندســی مدیریــت مصــرف بایــد در‬ ‫تمامــی زمینــه هــا در منــازل‪ ،‬مــدارس‪ ،‬دانشــگاه هــا‪،‬‬ ‫صنایــع‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬مــکان هــای خدمــت رســانی و کســب‬ ‫درامــد‪ ،‬نیــروگاه هــا‪ ،‬اداره هــا و ســازمان هــای دولتــی و‬ ‫خصوصــی جــاری باشــد‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل کاهــش میــزان بارندگــی و‬ ‫کاهــش مخــازن اب ســدهای کشــور و تاثیــر ان در کاهــش‬ ‫تولیــد بــرق از جملــه در نیــروگاه هــای ابــی بایــد از تمامــی‬ ‫ســاز و کارهــای فرهنگــی‪ ،‬علمــی و اموزشــی و همچنیــن از‬ ‫تمامــی ظرفیــت هــا و ایمــان بــه خــود بــاوری بطــور جــدی در‬ ‫راســتای فرهنــگ ســازی مدیریــت مصــرف انــرژی اســتفاده‬ ‫کنیــم تــا فرهنــگ مصــرف اب‪ ،‬بــرق و ســایر انــرژی هــا در‬ ‫کشــور اصــاح شــود‪.‬‬ ‫ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه مصــرف انــرژی در‬ ‫ان بهینــه نیســت‪ ،‬از ایــن رو فرهنــگ ســازی در ایــن زمینــه‬ ‫ضــروری بــه نظــر مــی رســد‪ .‬متاســفانه مصــرف انــرژی در‬ ‫بیــن خانوارهــا بهینــه نیســت و بایــد در ایــن زمینــه فرهنــگ‬ ‫ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان و مســووالن حــوزه انــرژی‪ ،‬اساســی‬ ‫تریــن راه بــرای بــرون رفــت از شــرایط موجــود در فصــل‬ ‫ســرد و فصــل گــرم فرهنــگ ســازی و اطــاع رســانی بــرای‬ ‫اصــاح الگــوی مصــرف از ســوی بخــش هــای مختلــف‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫نگرانــی دربــاره تامیــن ســوخت زمســتانی در حــال حاضــر‬ ‫بــه یکــی از مشــکالت اساســی در کشــور و ایــن اســتان‬ ‫تبدیــل شــده اســت کــه بــه دلیــل کاهــش دمــای هــوا در‬ ‫فصــل زمســتان بــا افزایــش تقاضــا بــرای مصــرف ســوخت‬ ‫بــه ویــژه گاز روبــرو شــده اند‪.‬‬ ‫متوســط ســرانه مصــرف گاز در ایــران ‪ ۶.۷‬برابــر ســرانه‬ ‫مصــرف دنیاســت‪ ،‬یعنــی بیــش از ‪ ۶‬برابــر متوســط دنیــا‬ ‫گاز مصــرف می کنیــم و مصــرف انرژی مــان مبتنــی بــر گاز‬ ‫اســت‪ .‬دربــاره اتحادیــه اروپــا‪ ،‬ایــن عــدد ســه برابــر اســت؛‬ ‫یعنــی ســرانه مصــرف در ایــران ســه برابــر ســرانه مصــرف در‬ ‫کل اتحادیــه اروپاســت‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــران دارنــده ذخایــر گازی و ظرفیت هــای عظیمــی‬ ‫بــرای تولیــد گاز اســت‪ ،‬امــا مصــرف بی رویــه ســبب شــده‬ ‫اســت ایــران پــس از امریــکا‪ ،‬چیــن و روســیه در جایــگاه‬ ‫چهارمیــن مصرف کننــده بــزرگ گاز در دنیــا قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫شــاخص میــزان مصــرف انــرژی در ایــران بــه ازای هــر‬ ‫مترمربــع در ســطح زیربنــا به طــور میانگیــن ســه تــا‬ ‫چهــار برابــر دنیاســت و تلفــات انــرژی در بخــش خانگــی‬ ‫و گرمایــش در فصــول ســرد ســال نیــز بســیار بــاال بــراورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫همیــن موضــوع ســبب می شــود ظرفیت هــای صادراتــی‪ ،‬در‬ ‫بخــش ارزش افــزوده صنعــت و دیگــر بخش هــا محــدود شــود‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای حفاظت از گرما‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬اســان تریــن راه؛ تغییــر در‬ ‫عادتهــای شــخصی و کاهــش مصــرف اســت کــه مــی توانــد‬ ‫تغییراتــی را بــه دنبــال داشــته باشــد‪ .‬دنیــای پیرامونــی‬ ‫مــا پــر از وســائلی اســت کــه انــرژی مصــرف مــی کننــد و‬ ‫پیوســته در حــال فعالیــت هســتند‪ .‬شــاید انهــا بــه تنهایــی‬ ‫انــرژی زیــادی را مصــرف نکننــد امــا وقتــی بــا هــم جمــع‬ ‫میشــوند مقــدار زیــادی نیــرو هــدر مــی رود‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن توجــه بــه میــزان مصــرف اهمیــت ویــژه ای‬ ‫دارد‪ ،‬اســتفاده از پوشــش مناســب‪ ،‬اســتفاده از پرده هــای‬ ‫ضخیــم‪ ،‬اســتفاده از شــیرهای ترموســتاتیک و رعایــت‬ ‫دمــای رفــاه بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه و پوشــش مناســب‬ ‫موتورخانه هــا و تعمیــرات الزم در انهــا بــه عنــوان بخشــی‬ ‫از راه هــای مصــرف بهینــه گاز توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن یکــی از راه هــای صرفه جویــی ســوخت در فصــل‬ ‫زمســتان‪ ،‬بســتن کامــل درهــای منــزل و حتــی اتاق هــا‬ ‫اســت‪ .‬اگــر اتــاق ســردی داریــد کــه داخــل ان بخــاری یــا‬ ‫هیــچ وســیله گرمازایــی روشــن نیســت‪ ،‬بایــد در طــول‬ ‫زمســتان در ان را ببندیــد تــا از ورود ســرما بــه داخــل‬ ‫خانه تــان جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کــه ‪ ۱۰‬درصــد در مصــرف ســوخت صرفه جویــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد از اتــاق خواب تــان شــروع کنیــد‪ .‬در‬ ‫زمســتان هــوای اتــاق را ان قــدر گــرم نکنیــد کــه مجبــور بــه‬ ‫بــاز گذاشــتن پنجره هــا شــوید‪ .‬پنجره هــا و کانــال کولــر را‬ ‫خــوب عایق بنــدی کنیــد‪ .‬در زمســتان تخت تــان را از پنجــره‬ ‫دور نگــه داریــد تــا زیــادی ســردتان نشــود و مجبــور بــه زیــاد‬ ‫کــردن رادیاتورهــا نشــوید‪.‬‬ ‫اسان ترین راه؛ تغییر در عادتهای‬ ‫شخصی و کاهش مصرف است‬ ‫که می تواند تغییراتی را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪ .‬دنیای پیرامونی ما پر‬ ‫از وسائلی است که انرژی مصرف‬ ‫می کنند و پیوسته در حال فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬شاید انها به تنهایی انرژی‬ ‫زیادی را مصرف نکنند اما وقتی‬ ‫با هم جمع میشوند مقدار زیادی‬ ‫نیرو هدر می رود‬ ‫از قــرار دادن بخــاری بــزرگ در اتــاق کوچــک یــا بخــاری‬ ‫کوچــک در اتــاق بــزرگ هــم پرهیــز کنیــد کــه ایــن کار هــم‬ ‫انــرژی زیــادی را هــدر می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای صرفه جویــی بیشــتر در مصــرف ســوخت بایــد دمــای‬ ‫ابگرمکن تــان را روی ‪ ۶۰‬درجــه ســانتی گراد و حتــی کمتــر‪،‬‬ ‫تنظیــم کنیــد و همچنیــن بــرای جلوگیــری از بــه هــدر رفتــن‬ ‫ســوخت و انــرژی گرمایشــی‪ ،‬لوله هــای اب گــرم و رادیاتــور‬ ‫مرکــزی را عایق بنــدی کنیــد و هرچنــد وقــت یــک بــار بــه‬ ‫شــوفاژخانه ســر بزنیــد تــا از نبــود هرگونــه ترکیدگــی یــا‬ ‫شــکاف در لوله هــا مطمئــن شــوید‪ .‬درجــه رادیاتــور مرکــزی‬ ‫را هــم خیلــی زیــاد نکنیــد و ان را بنابــر ســرما یــا گرمــای هــوا‬ ‫تنظیــم کنید‪/.‬ایرنــا‬ ‫با قرار دادن دمای رفاه اتاق ها بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد و کاهش تنها یک درجه دمای‬ ‫محیط‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از نعمت گاز بهره مند شویم‪.‬‬ صفحه 2 ‫شنبه ‪ 01‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪688‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫کف سوزی حدود ‪ ۳۵‬هکتار از‬ ‫عرصه های جنگلی گالیکش‬ ‫نگرانی همیشگی شعله گرفتن‬ ‫اتش زیرخاکستر‬ ‫بــا توجــه بــه ســابقه حریــق در جنگل هــای شــرق‬ ‫گلســتان بــه ویــژه گالیکــش کــه بیشــتر ان بــه وزیــدن‬ ‫بادهــای گــرم حتــی در فصــل زمســتان و حضــور‬ ‫جمعیــت بیشــتری از گردشــگران و طبیعــت گــردان‬ ‫برمی گــردد‪ ،‬همــواره دیدبانانــی مختص این شهرســتان‬ ‫در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫دوســتداران طبیعــت مخالــف حضــور گردشــگران در جنگل هــا‬ ‫و فضــای ســبز بــرای گذرانــدن ســاعات شــاد و مفــرح نیســتند امــا‬ ‫توصیـ ه ان هــا ایــن اســت کــه در مــدت حضــور در جنــگل از شکســتن‬ ‫شــاخه های ســبز و بریــدن تنــه درختــان جــوان پرهیــز کننــد و در‬ ‫صــورت امــکان اتــش خــود را در محلی هایــی کــه قبــا بــه دلیل حضور‬ ‫افــراد دیگــر بــه اصــاح پاکــوب شــده روشــن کننــد‪ ،‬زباله هــای خــود‬ ‫از جملــه شیشــه و لــوازم انعــکاس دهنــده نــور خورشــید جمــع کــرده‬ ‫و هنــگام تــرک محــل از خامــوش بــودن اتــش بــه طــور ‪ ۱۰۰‬درصــدی‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫دشمن جنگل های‬ ‫هیرکانیاتش‬ ‫زیرخاکستر‬ ‫دوســتداران طبیعــت ایــن روزهــا بــا هــر وزش بــاد در‬ ‫جنگل هــای چندیــن میلیــون ســاله هیرکانــی نگــران‬ ‫شــعله گرفتن دوبــاره کنده هــای نیم ســوخته اتش ســوزی‬ ‫اخیــر هســتند کــه یــک بی احتیاطــی بــرای خلــق شــادی و‬ ‫تفریــح ‪ ،‬ممکــن اســت صدهــا هکتــار از درختــان ایــن‬ ‫میــراث طبیعــی کم ماننــد را بــه خاکســتر تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫کــه برخــی دانشــمندان قدمــت ان را ‪ ۴۰‬میلیــون ســال‬ ‫بــراورد کرده انــد نمــادی از فســیل های زنــده ای محســوب‬ ‫می شــود کــه ‪ ۱۴‬تیرمــاه ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه عنــوان دومیــن‬ ‫اثــر بــزرگ طبیعــی ایــران بعــد از کویــر لــوت در چهــل و‬ ‫ســومین اجــاس کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو در باکــو‬ ‫اذربایجــان در فهرســت جهانــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن جنــگل از اســتارا در اســتان گیــان تــا گلیــداغ در‬ ‫شــرق گلســتان بــه طــول ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر و بــا عــرض ‪ ۱۰‬تــا ‪۷۰‬‬ ‫کیلومتــر گســترده اســت‪.‬‬ ‫طبق اعالم مســووالن‪ ،‬اســتان گلســتان ‪ ۴۵۳‬هزار هکتار‬ ‫انــواع جنــگل دست کاشــت یــا طبیعــی را در خــود جــای داده‬ ‫کــه بــه ســبب برخــورداری از برخــی ویژگی هــای منحصــر‬ ‫بفــرد چهــار منطقــه حفاظــت شــده جهــان نمــا‪ ،‬پــارک ملــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬ابــر و افراتختــه گلســتان بــه عنــوان بخشــی‬ ‫از جنگل هــای هیرکانــی یــا جنگل هــای شــمال تحــت‬ ‫نــام میــراث طبیعــی ایــران بــا تاییــد اتحادیــه بین المللــی‬ ‫حفاظــت از طبیعــت(‪ ،)IUCN‬در فهرســت میــراث جهانــی‬ ‫قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی ‪ ۱۵۰‬گونــه درخــت و بوتــه دارد‬ ‫کــه در دســته جنگل هــای ســبز تابســتانی یــا پهن بــرگ‬ ‫خزان کننــده قــرار می گیرنــد و نــوع درختــان هــم در منطقــه‬ ‫م ارتفــاع‪ ،‬بــا درخت هــای دامنه هــا و نواحــی خیلــی بلنــد‬ ‫کـ ‬ ‫متفــاوت اســت و بــه اعتقــاد کارشناســان‪« ،‬راش‪ ،‬بلــوط‪،‬‬ ‫افــرا‪ ،‬نــارون‪ ،‬توســکا‪ ،‬زبــان گنجشــک‪ ،‬ممــرز‪ ،‬بارانــک‪،‬‬ ‫ســرخدار‪ ،‬نمــدار‪ ،‬انجیلــی‪ ،‬لــرگ‪ ،‬لیلکــی‪ ،‬خرمنــدی‪ ،‬انجیــر‬ ‫و شمشــاد» از جملــه گونه هــای رویشــی در جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی هســتند و گونــه درختچـه ای متعددی هــم در این‬ ‫جنگل هــا مشــاهده می شــود کــه می تــوان بــه «زغال اختــه‪،‬‬ ‫انــار‪ ،‬ازگیــل‪ ،‬زالزالــک‪ ،‬کولــه خــاس‪ ،‬الوچــه وحشــی‪ ،‬ســیب‬ ‫وحشــی و خــاس» اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫داشــتن ایــن حجــم از ذخیره هــای گیاهــی گران بهــا در‬ ‫کنــار گونه هــای جانــوری شــاخص «اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪،‬‬ ‫خــرس قهوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬حشــره خورها‪ ،‬راســو‪ ،‬روبــاه‪،‬‬ ‫روباه ترکمنی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور جنگلی‪ ،‬ســیه گوش‪ ،‬شــوکا‪،‬‬ ‫شــنگ‪ ،‬قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ‬ ‫و مــرال» از نظــر فعــاالن حــوزه محیــط زیســت بــرای اســتان‬ ‫گلســتان افتخــاری اســت کــه بایــد مــردم و مســووالن‬ ‫دســت بــه دســت هــم بــرای حفاظــت از ان کوشــا باشــند‬ ‫و از هــر گونــه اقــدام خطرافریــن ماننــد شکســتن عمــدی‬ ‫و یــا ســهوی شــاخه های درختــان و روشــن کــردن اتــش در‬ ‫جــای نامناســب و بــی دقتــی نســبت بــه خامــوش کــردن ان‬ ‫هنــگام خــروج پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫نگرانی همیشگی شعله گرفتن اتش زیرخاکستر‬ ‫ی از مــردم ســرد شــدن هــوا بــه معنــی کاهــش‬ ‫بــرای خیلـ ‬ ‫نگرانــی نســبت بــه اتــش ســوزی در جنگل هاســت لــذا بــه‬ ‫عنوان تجربه گردشــگری زمســتانه و خلق لحظه های شــاد‬ ‫از هرطریقــی و حتــی پیــدا کــردن مســیرهای فرعــی راهــی‬ ‫بــرای تــردد خودروهــای خــود در دل جنــگل پیــدا کــرده و‬ ‫چنــد ســاعت یــا چنــد شــبانه روز اطــراق می کننــد و یکــی از‬ ‫تفریحات شــان در ایــن لحظه هــا روشــن کــردن اتــش بــرای‬ ‫گرم کــردن و پختــن غــذا و خــوردن چــای بــه اصــاح عامیانــه‬ ‫«دبــش اتیشــی» اســت‪.‬‬ ‫دوســتداران طبیعــت مخالــف حضــور گردشــگران در‬ ‫جنگل هــا و فضــای ســبز بــرای گذرانــدن ســاعات شــاد و‬ ‫مفــرح نیســتند امــا توصیـ ه ان هــا ایــن اســت کــه در مــدت‬ ‫حضــور در جنــگل از شکســتن شــاخه های ســبز و بریــدن‬ ‫تنــه درختــان جــوان پرهیــز کننــد و در صــورت امــکان اتــش‬ ‫خــود را در محلی هایــی کــه قبــا به دلیل حضــور افراد دیگر‬ ‫بــه اصــاح پاکــوب شــده روشــن کننــد‪ ،‬زباله هــای خــود از‬ ‫جملــه شیشــه و لــوازم انعــکاس دهنــده نــور خورشــید جمع‬ ‫کــرده و هنــگام تــرک محــل از خامــوش بــودن اتــش بــه طور‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫مــردم عــاوه بــر فصــل بهــار و تابســتان کــه مشــتاق بــرای‬ ‫حضــور در تفرجگاه هــای جنگلــی و اســتفاده از هــوای پــاک‬ ‫و خنــک ان هســتند در فصــل پاییــز و زمســتان هــم از هــر‬ ‫فرصتــی ماننــد روزهــای پایانــی هفتــه و تعطیــات رســمی‬ ‫بــرای زدن بــه دل جنگل هــا بــه ویــژه در مناطــق شــرقی اســتان‬ ‫گلســتان ماننــد گالیکــش و مینودشــت اســتفاده می کننــد و‬ ‫در کنــار ان بایــد بــه حضــور مــردم بومــی و چوپانــان هــم در‬ ‫جنگل هــا اشــاره کــرد کــه در برخــی مواقــع ســهل انگاری هــر‬ ‫کــدام از انهــا در روشــن گذاشــتن اتــش و یــا باقــی مانــدن‬ ‫کنــد ه نیــم ســوخته پنهــان در دل خاکســترها احتمــال دارد بــا‬ ‫کوچکتریــن وزش بــادی‪ ،‬شــاهد شــعله ور شــدن جرعــه اتــش‬ ‫در میــان برگ هــای خشــک تلنبــار شــده باشــیم‪.‬‬ ‫ل معتقــد اســت‪:‬‬ ‫علیجــان احمــدی کارشــناس حــوزه جنــگ ‬ ‫ورود خــودرو بــه عرصه هــای جنگلــی‪ ،‬چــادر زدن‪ ،‬انداختــن‬ ‫زیرانــداز و روشــن کــردن اتــش در مــکان نامناســب توســط‬ ‫برخــی از مــردم باعــث عــدم زاداوری جنــگل در ایــن مناطــق‬ ‫می شــود و در نتیجــه ان جنــگل حالــت توالــی (ســیر‬ ‫تکاملــی) خــود را از دســت می دهــد و بــه ســمت مخروبــه‬ ‫شــدن بیــش خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن عــده ای از مــردم بــا حضــور در‬ ‫طبیعــت بــه طــور عمــدی و یا ســهوی شــاخه های درختــان را‬ ‫می شــکنند کــه الزم اســت فرهنگ ســازی حفاظــت از منابــع‬ ‫طبیعــی در مقطــع ابتدایــی و در مقاطــع بعــدی تحصیلــی و‬ ‫دانشــگاه مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی افــراد ســاکن در حاشــیه جنگل هــا‬ ‫کــه زمیــن کشــاورزی دارنــد بــه صــورت میلی متــری بــه‬ ‫حریــم جنــگل نفــوذ کــرده و باعــث کاهــش ســطح جنگل ها‬ ‫می شــوند و عــاوه بــر ان عــده ای از روســتاییان دام هــای‬ ‫خــود را بــرای چــرا بــه داخــل عرصــه جنگلــی می اورنــد کــه‬ ‫نتیجــه ان تخریــب پوشــش گیاهــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وزش بــاد‪ ،‬باقی مانــدن اتــش و فیلتــر ســیگار عوامل اتش‬ ‫ســوزی جنگل های گلســتان‬ ‫ســلیمان ارخــی یکــی دیگــر از دوســتداران طبیعــت عامــل‬ ‫بیشــتر اتــش ســوزی ها در جنگل هــای اســتان را انســانی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬خیلــی از افــراد بــدون توجــه بــه تبعــات‬ ‫رفتــار خــود در هنــگام حضــور در طبیعــت باعــث بــروز‬ ‫فاجعــه بــرای جنــگل می شــوند کــه از جملــه ان می تــوان‬ ‫بــه ســیگار کشــیدن و انداختــن فیلترهــای نیمــه ســوخته بــر‬ ‫روی بــرگ خشــک درختــان و روشــن کــردن اتــش اشــاره کرد‬ ‫در صورتــی کــه بــا کمــی دقــت و اطمینــان از خامــوش بــودن‬ ‫فیلتــر و انتخــاب محلــی مناســب بــرای روشــن کــردن اتــش‬ ‫می تــوان از خیلــی از اتفاقــات پیشــگیری کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬ایــن روزهــا بارندگــی شــاخصی در گلســتان‬ ‫نداشــتیم و بــه همیــن دلیــل بــی دقتــی در خامــوش کردن‬ ‫اتــش زیــر خاکســتر در هنــگام خــروج از تفرجگاه هــای‬ ‫جنگلــی کــه کــف ان پــر از برگ هــای خشــک اســت‬ ‫ی در ســطح کــم و یــا‬ ‫می توانــد عاملــی بــرای اتش ســوز ‬ ‫گســترده باشــد‪.‬‬ ‫این دوســتار طبیعت از مردم خواســت در مرحله نخســت‬ ‫در جنگل ســیگار نکشــند و در صورت کشــیدن هم هنگام‬ ‫انداختــن فیلتــر ان بــر روی زمیــن از خامــوش بودنــش‬ ‫مطمئن شوند و همچنین در صورت مشاهده کوچکترین‬ ‫دود و یــا شــعله های اتــش ســریعا بــرای جلوگیــری از‬ ‫گســترش حریــق بــا ســامانه ‪ ۱۳۹‬و ‪ ۱۵۰۴‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫با مشارکت ‪ ۱۲۰‬نفر از نیروهای‬ ‫محلی‪ ،‬بسیجی‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫منابع طبیعی و همراهی هالل‬ ‫احمر گلستان بعد از ‪ ۲‬روز تالش‬ ‫این اتش سوزی عصر دوشنبه هفته‬ ‫کذشته به طور کامل مهار شد‬ ‫کف ســوزی حــدود ‪ ۳۵‬هکتــار از عرصه هــای جنگلــی‬ ‫گالیکــش‬ ‫نیروهــای اطفــای حریــق صبــح روز جمعــه هفتــه گذشــته‬ ‫بــا اطــاع از وقــوع اتش ســوزی در منطقــه «جمشــیداباد»‬ ‫شهرســتان گالیکــش بــه محــل اعــزام و ان را مهار کردند اما‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط جــوی و وزش شــدید بــاد و همچنیــن‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی خــاص منطقــه‪ ،‬اتش ســوزی دوبــاره‬ ‫از روز شــنبه از ســر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫بــا مشــارکت ‪ ۱۲۰‬نفــر از نیروهــای محلی‪ ،‬بســیجی‪ ،‬محیط‬ ‫زیســت و منابــع طبیعــی و همراهــی هــال احمــر گلســتان‬ ‫بعــد از ‪ ۲‬روز تــاش ایــن اتش ســوزی عصــر دوشــنبه هفته ‬ ‫گذشــته بــه طــور کامــل مهار شــد‪.‬‬ ‫علی جــوان حاذق خــواه فرمانــدار گالیکــش عامــل ایــن‬ ‫اتش ســوزی را انســانی اعــام کــرد و گفــت‪ :‬وســعت حریــق‬ ‫حــدود ‪ ۳۵‬هکتــار و نــوع ان بیشــتر ســطحی و مربــوط بــه‬ ‫برگ هــای خشــک و بوته هــا بــود و بــه درختــان جنگلــی‬ ‫اســیب جدیــدی وارد نشــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ســابقه حریــق در‬ ‫جنگل هــای شــرق گلســتان بــه ویــژه گالیکــش کــه بیشــتر‬ ‫ان بــه وزیــدن بادهــای گــرم حتــی در فصــل زمســتان و‬ ‫حضــور جمعیــت بیشــتری از گردشــگران و طبیعــت گــردان‬ ‫برمی گــردد‪ ،‬همــواره دیدبانانــی مختــص ایــن شهرســتان در‬ ‫نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ عیســی گلبینــی علت عمــده حریق ها در اســتان‬ ‫گلســتان را انســانی اعــام کــرد و گفــت‪ :‬برگ هــای تلنبــار‬ ‫شــده در کــف جنــگل در صــورت وجــود کنده هــای نیــم‬ ‫ســوخته دفن شــده در زیــر خاکســتر‪ ،‬بــا وزش بــاد در ایــن‬ ‫فصــل از ســال امــاده شــعله کشــیدن اســت لــذا از مردمــی‬ ‫کــه ایــن روزهــا در طبیعــت اطــراق می کننــد درخواســت‬ ‫داریــم بــا ریختــن چندیــن بــاره اب و زیروکــردن خاکســترها‬ ‫از خامــوش شــدن اتــش مطمئــن شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬منابــع طبیعــی بــه طــور مکــرر از طریــق فضــای‬ ‫مجــازی و رســانه ها از مــردم می خواهــد در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه حریــق در ســطح عرصه هــای جنگلــی و‬ ‫مرتعــی بــرای اطــاع رســانی بــه نیروهــای یــگان حفاظــت‬ ‫اســتان بــا شــماره ‪ ۱۵۰۴‬تمــاس بگیرنــد تــا در کمتریــن زمــان‬ ‫بــا حضــور در محــل نســبت بــه مهــار اتــش اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه وجــود الشـه برگ های زیــاد در جنــگل‬ ‫در ایــن فصــل از ســال‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در هفتــه گذشــته‬ ‫‪ ۲۱‬فقــره حریــق در عرصه هــای منابــع طبیعــی اســتان در‬ ‫شهرســتان های گــرگان‪ ،‬رامیــان‪ ،‬مینودشــت و گالیکــش‬ ‫گــزارش شــد کــه در مجمــوع بــه ‪ ۸.۵‬هکتــار از عرصه هــا بــه‬ ‫صــورت کــف ســوزی خســارت زد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گلبینــی بــا رضایــت از فعالیــت دیده بانــان در‬ ‫ی نقطـه ای قبــل از حضــور مامــوران یــگان‬ ‫مهــار اتــش ســوز ‬ ‫حفاظــت‪ ،‬افــزود‪ ۲۱ :‬دیده بــان جدیــد از اول اذرمــاه فعالیت‬ ‫خــود را در عرصه هــای منابــع طبیعــی گلســتان بــه مــدت ‪۲‬‬ ‫مــاه اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫وی از فعــال بــودن ســه دوربیــن پایــش تصویــری در‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی گلســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫مدیریــت هوشــمند اتش ســوزی ها نیازمنــد نصــب ‪۲۰‬‬ ‫دوربیــن پایــش جدیــد اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان اظهار کرد‪ ۶ :‬دوربین پایش تصویری ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫در عرصه هــای منابــع طبیعــی گلســتان نصــب شــد کــه بــا‬ ‫تکمیل تجهیزات ان از جمله تامین بستر اینترنت از سال‬ ‫گذشــته ســه مــورد از ایــن دوربین هــا در عــرب داغ کاللــه‪،‬‬ ‫ریگ چشــمه ازادشــهر و درازنــو کردکــوی بــه مانیتورینــگ‬ ‫متصــل شــد و پایــش ایــن مناطــق بــه صــورت لحظـه ای در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گلبینــی بیــان کــرد‪ :‬وجود ایــن دوربین هــا در کنار‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت دیده بان هــای امــوزش دیــده کــه بــه‬ ‫طــور عمــده از میــان همیــاران طبیعــت انتخــاب می شــود‬ ‫بــرای نظــارت بــر عرصه هــای طبیعــی در فصل هــای‬ ‫تابســتان و پاییــز و زمســتان نقــش مهمــی در پیشــگیری و‬ ‫مهــار اتش ســوزی ها دارد‪.‬‬ ‫گلســتان بیشــترین جنگل های ســوزنی برگ کشــور را دارد‬ ‫و کــه بــه واســطه بــرگ ریــزان پاییــزی در نیمــه دوم ســال‬ ‫ایــن جنگل هــا ماننــد انبــار بــاروت بــوده و بــا کوچکتریــن‬ ‫جرق ـه ای شــعله ور می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا مســاحتی در حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪۱۹۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳۰‬هکتــار از شــمال بــا ترکمنســتان‪ ،‬از شــرق بــا‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران و جنــوب بــا ســمنان‬ ‫همســایه اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬دیده بان جدید از اول اذرماه‬ ‫فعالیت خود را در عرصه های‬ ‫منابع طبیعی گلستان به مدت‬ ‫‪ ۲‬ماه اغاز کردند‬ ‫ایــن اســتان مــرزی دارای تنــوع اقلیمــی از نیمــه مرطــوب‬ ‫معتــدل تــا نیمــه خشــک و گــرم اســت و منابــع طبیعــی‬ ‫متنوعــی شــامل کوهســتان هــای مرتفــع‪ ،‬دشــت همــوار‪،‬‬ ‫مناطــق پســت‪ ،‬شــوره زار و دریــا دارد‪.‬‬ ‫اراضــی زیــر پوشــش اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان افــزون بــر یک میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار و ‪ ۲۴۴‬هکتار‬ ‫بوده که شــامل ‪ ۴۵۲‬هزار هکتار جنگل‪ ۸۶۲ ،‬هزار هکتار‬ ‫مرتــع (شــمال اســتان)‪ ۲۰ ،‬هــزار هکتــار اراضــی ســاحلی و‬ ‫اراضــی مســتثنیات و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار اراضــی مــوات‬ ‫است‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312001006801‬هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1400114412001000841‬تقاضــای اقــای حســین غریــب بــه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 15‬و شماره ملی ‪ 2122552433‬صادره از‬ ‫گرگان فرزند حســن متقاضی در ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪1150.60‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ - 107‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫کجــزی بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫تصرفــات از انتقــال از مالــک رســمی ابراهیــم غریــب ورســنی‬ ‫بــه متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الف‪ 13932 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/11/01‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/16‬‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک‬ ‫گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی‬ ‫برای ساخت مسکن دولتی‬ ‫حدود ‪ ۸۱۵‬هکتار زمین‬ ‫تامین شد‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی خراســان شمالی گفت‪:‬‬ ‫تاکنــون بــرای ســاخت مســکن دولتــی در قالــب‬ ‫اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن ‪ ۸۱۴.۸‬هکتــار‬ ‫زمیــن در اســتان تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار قاســم قاســمی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در بیــش از ‪ ۲۰‬نقطــه شــهری‬ ‫اســتان زمیــن مــورد نیــاز بــرای اجــرای طــرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای چهــار‬ ‫شــهر زیــارت‪ ،‬اوا‪ ،‬غالمــان و یکــه ســعود تامیــن‬ ‫زمیــن مقــدور نیســت افــزود‪ :‬نبــود فقــدان حریــم‬ ‫مصــوب‪ ،‬نبــود زمیــن ملــی در محــدوده‪ ،‬مرغوبیــت‬ ‫زمینهــای کشــاورزی و ریزدانگلــی مالکیــت ســبب‬ ‫شــده اســت تــا تامیــن زمیــن در ایــن شــهرها بــا‬ ‫مشــکل مواجهــه شــود‪.‬‬ ‫قاســمی بــا بیــان اینکــه مشــکلی در تامیــن زمیــن‬ ‫مــورد نیــاز اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫در بیشــتر شــهرهای اســتان وجــود نــدارد گفــت‪:‬‬ ‫بــرای شــهر بجنــورد ‪ ۴۹‬هکتــار موجــودی خالــص‬ ‫مســکونی در گلســتان شــهر‪ ۱۱ ،‬هکتــار توافــق بــا‬ ‫ارتــش‪ ۳۶ ،‬هکتــار توافــق بــا ســپاه پاســداران و ‪۴۰‬‬ ‫هکتــار اراضــی بنیاد مســکن انقالب اســامی واقع‬ ‫در حلقــه ســنگ تامیــن شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه مجمــوع ســهم دولــت از توافــق ســه‬ ‫گانــه بــه مســاحت ‪ ۲۸‬هکتــار خالــص مســکونی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬پیشــنهاد الحاق ‪ ۶۰‬هکتار از اراضی‬ ‫ضلــع غربــی گلســتان شــهر و ‪ ۳۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫ضلــع شــرقی شــهرک فرهنگیــان بــه معاونــت‬ ‫شهرســازی و معمــاری بــرای تغییر کاربــری‪ ،‬الحاق‬ ‫و تهیــه طــرح تفکیکــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در شــهر اســفراین ‪ ۲۵‬هکتــار‬ ‫موجــودی اراضــی ملــی و ‪ ۴۵‬هکتــار اراضــی ملــی‬ ‫خــارج از محــدوده و حریــم شــهر اســفراین در‬ ‫معاونــت امــاک‪ ،‬حقوقــی‪ ،‬شهرســازی و معمــاری‬ ‫در حــال بررســی اســت‪.‬‬ ‫قاســمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای شــهر شــیروان ‪۱۲‬‬ ‫هکتــار موجــودی خالــص مســکونی و ‪ ۸۵‬هکتــار‬ ‫توافــق بــا مالکیــن و نقشــه بــرداری اراضــی مذکــور‬ ‫بــه اتمــام رســیده اســت و زمینهــای تپه خانلق هم‬ ‫بــه مســاحت بیــش از ‪ ۱۰‬هکتــار برای ســتاد اجرایی‬ ‫فرمــان امــام(ع) معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اینــک بــرای شــهر راز ‪ ۲۹‬هکتــار‪،‬‬ ‫گرمــه ‪ ۴۰‬هکتــار‪ ،‬حصارگرمخــان ‪ ۱۱‬هکتــار‪،‬‬ ‫ایــور ‪ ۲۵‬هکتــار‪ ،‬درق ‪ ۲۵‬هکتــار‪ ،‬لوجلــی ‪۲‬‬ ‫هکتــار‪ ،‬قوشــخانه ‪ ۲‬هکتــار‪ ،‬شــوقان ‪ ۱۰‬هکتــار‪،‬‬ ‫سنخواســت پنــج هکتــار و قاضــی ‪ ۲‬هکتــار‬ ‫موجــودی اراضــی ملی ناخالص مســکونی اســت و‬ ‫نقشــه برداری توپوگرافی انجام شــده و در مرحله‬ ‫طراحــی ســایت پــان اســت‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫رای شــماره ‪ 140160312009001689‬مورخــه‬ ‫‪ 1401/10/5‬هیئــت قانــون تکلیــف اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک‏شهرســتان بندرگــز در خصــوص‬ ‫کالســه پرونده ‪ 1401114412009000143‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن زراعــی بــه‏مســاحت ‪2621/84‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬جــدا شــده از پــاک ‪ 2080‬فرعــی از ‪4‬‬ ‫ اصلــی واقــع در نوکنــده بخــش دو حــوزه ثبتــی‬‫‏بندرگــز ملکــی روح الــه الیاســی فرزنــد علــی بــه‬ ‫کــد ملــی ‪ 2240008091‬کــه مــع الواســطه از‬ ‫مالــک رســمی اقــای علیجــان‏کلبــادی خریــداری‬ ‫کــرده اســت‪ .‬چنانچــه اشــخاص اعــم از حقیقــی و‬ ‫حقوقــی ادعــا یــا اعتــراض نســبت بــه اصــل‪ ،‬حــدود‬ ‫و‏حقــوق ارتفاقــی دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت ‪2‬‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک بندرگــز اعــام‏کننــد و از تاریــخ اعتــراض بــه‬ ‫دادگاه صالــح قضائــی دادخواســت تقدیــم نماید و‬ ‫ظــر مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت‏را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک بندرگز تقدیم نماید‪.‬‬ ‫در غیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام‬ ‫متقاضــی ثبــت صــادر‏خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض و‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪:‬‏‏‪1401/215‬‏‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬شنبه ‪1401/11/1‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬یکشنبه ‪1401/11/16‬‏ ‬ ‫مهدی شاه مهری‬ ‫ ‏‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 01‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪688‬‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫در استفاده درست از تجهیزات‬ ‫گرمایشی جایگزین اتش ‍ نشانی‬ ‫گرگان هشدار داد‬ ‫رییــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان گفــت‪ :‬ســرما شــدید هوا‬ ‫و افــت فشــار گاز اســتفاده از دیگــر تجهیــزات گرمایشــی در اکثــر منــازل اســتان گســترش‬ ‫اگهی نوبتی ســه ماهه ســوم ســال ‪ 1401‬ثبت اســناد و امالک گرگان باســتناد ماده‬ ‫‪ 12‬قانــون ثبــت و مادتیــن ‏‏‪52‬و‪ 59‬ائیــن نامــه قانــون مذکور اســامی اشــخاصی که در‬ ‫حــوزه ثبتــی شهرســتان گــرگان در ســه ماهــه ســوم‏ســال ‪ 1401‬از انــان پذیــرش ثبــت‬ ‫بعمــل امــده و یــا بــه دســتور اراء صــادره از هیئــت نظــارت و یــا به اختیارات‏تفویضی‬ ‫مــی بایســت تجدیــد اگهــی شــود بــه شــرح ذیل اگهی میگــردد‏‪.‬‬ ‫بخش یک ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ -1‬پــاک ‪ 106‬فرعــی از ‪- 1310‬اصلــی ‪ -1‬خانــم مینــا باقــی ‪ -2‬ملیحــه باقــی ‪ -3‬زهــرا‬ ‫باقــی ‪ -4‬فرشــته‏باق ـی‪‎ ‎‬همگــی فرزنــدان عبــاس ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــه مســاحت ‪ 266.36‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی شــهری گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -2‬پــاک ‪ 446‬فرعــی از ‪- 1355‬اصلــی اقــای مســلم تازیکــه فرزنــد نصرالــه ‪-2‬‬ ‫اقــای نصرالــه تازیکــه‏فرزنــد اســماعیل پنــج و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 100.67‬‏مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -3‬پــاک ‪ 447‬فرعــی از ‪- 1355‬اصلــی اقــای عزیزالــه ســنائی فرزنــد عبــاس پنــج‬ ‫و نیــم دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪191.98‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -4‬پــاک ‪ 88‬فرعــی از‪- 1356‬اصلــی اقــای احمــد قــادری فرزنــد محمدکریــم پنــج‬ ‫و نیــم دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪100.19‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -5‬پــاک ‪- 1401‬اصلــی خانــم ســعیده امیرلطیفــی فرزنــد عطاءالــه ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای‏احداثــی بــه مســاحت ‪ 177‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -6‬پــاک ‪ 130‬فرعــی از ‪- 2577‬اصلــی اقــای علــی اصغــر معروفــی فرزنــد علــی اکبــر‬ ‫ســه دانــگ اعیانــی‏یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی کــه عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 149.57‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -7‬پــاک ‪ 70‬فرعــی از ‪- 2625‬اصلــی خانــم راضیــه رحمانــی خلیلــی فرزنــد محمدرضــا‬ ‫دو دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪99.86‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -8‬پــاک ‪ 1‬فرعــی از ‪-3155‬اصلــی اقــای میثــم رعنایــی فرزنــد عباســعلی‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه‏زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 271.57‬مترمربــع‬ ‫واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -9‬پــاک ‪ 1‬فرعــی از ‪-3472‬اصلــی اقــای عبدالخالــق قدیــری نــژاد فرزنــد رضــا یــک‬ ‫ســهم از پنــج ســهم‏ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 245.34‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -10‬پــاک ‪ 3561‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی اقــای حســین احمــدی ششــدانگ اعیانــی‬ ‫احداثــی در یــک قطعــه‏زمیــن بــا بنــای احداثــی کــه عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 135.67‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -11‬پــاک ‪ 3575‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی ‪ -1‬اقــای غالمرضــا تیمــوری فرزنــد‬ ‫اســفندیار ‪ -2‬حدیــث‏خشــنودی فــر فرزنــد جمشــید ششــدانگ اعیانــی احداثــی در یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی کــه عرصــه ان وقــف‏اســت بــه مســاحت ‪ 191.26‬مترمربــع‬ ‫واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -12‬پــاک ‪ 3576‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی اقــای مجتبــی فرقانــی فرزنــد احمدرضــا‬ ‫ششــدانگ اعیانــی‏احداثــی در یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی کــه عرصــه ان وقــف‬ ‫اســت بــه مســاحت‪99‬مترمربع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -13‬پــاک ‪- 4173‬اصلــی اقــای رحیمعلــی عــرب فرزنــد عیســی ششــدانگ عرصــه‬ ‫واعیــان یــک قطعــه زمیــن‏بــا بنــای احداثــی در ان بــه مســاحت ‪ 99‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -14‬پــاک ‪- 4175‬اصلــی ‪ -1‬اقــای محمدرضــا پورقاســم ‪ -2‬محمــد کمــال پورقاســم‬ ‫‪ -3‬احســان پورقاســم‏همگــی فرزنــد محمدعلــی ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــه مســاحت ‪ 8.10‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‏‬ ‫یافــت‪ ،‬در صــورت بی توجهــی و عــدم رعایــت نــکات ایمنــی حوادثــی جبران ناپذیــری‬ ‫همچــون اتش ســوزی و انفجــار در انتظــار مــردم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫موســی الرضا صفــری اظهارداشــت‪ :‬در صــورت رعایــت نکــردن نــکات ایمنــی در نصــب‪،‬‬ ‫راه انــدازی و اســتفاده درســت از ایــن وســائل گرمایشــی بــه ویــژه در روزهــای ســرد ســال‪،‬‬ ‫حــوادث همچــون اتش ســوزی و انفجــار در ســطح شــهر افزایــش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شــهروندان در هنــگام اســتفاده از ایــن لــوازم ضمن رعایت نکات ایمنی‪ ،‬نحوه‬ ‫راه انــدازی ان را بــه درســتی امــوزش ببینــد چراکــه کوچک تریــن بی احتیاطــی در نصــب ایــن‬ ‫لــوازم حوادثــی بــا قــدرت تخریــب و صدمــات جانــی باالیــی دور از ذهــن نیســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در صــورت افــت فشــار گاز‪ ،‬مــردم بــه هیــچ عنــوان از ســوخت های‬ ‫جایگزیــن بــدون دودکــش بــه دلیــل خطــر نشــت گاز «منواکســید» اســتفاده نکنــد‬ ‫همچنیــن از قــرار دادن لــوازم قابــل اشــتعال در کنــار بخاری هــای برقــی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان بــه رخ دادن ‪ ۲‬حادثــه‬ ‫انفجــار و مصــدوم شــدن هفــت نفــر در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته در ایــن شــهر اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن ‪ ۲‬حادثــه بــه علــت انفجــار گاز «اَز ُت» بــوده اســت‪.‬‬ ‫صفری ادامه داد‪ :‬البته پس از اطالع از طریق سامانه ‪ ،۱۲۵‬با هماهنگی ستاد فرماندهی‪،‬‬ ‫تیم های عملیاتی از نزدیک ترین ایســتگاه ها به محل حادثه اعزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حادثــه اول ســاعت ‪ ۲۱‬در خیابــان طهماســبی گــرگان رخ داد کــه علــت اصلــی‬ ‫ان انفجــار کپســول گاز «اَز ُت» در یــک کارگاه شــارژ کپســول بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای امدادرســانی و اطفــا حریــق ایــن حادثــه‪ ،‬یــک تیــم عملیاتــی از‬ ‫ایســتگاه شــماره یــک بــه محــل اعــزام و ‪ ۲‬نفــر کارگــر کارگاه مــورد نظــر کــه در هنــگام شــارژ‬ ‫کپســول دچــار مصدومیــت شــدید شــده بودنــد‪ ،‬از محــل حادثــه خــارج و بــرای ســیر درمانــی‬ ‫تحویــل مامــوران اورژانــس حاضــر دادنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان گفــت‪ :‬در حادثــه دوم‬ ‫کــه ســاعت ‪ ۵.۳۰‬بامــداد در خیابــان «شــهریار» گــرگان رخ داد‪ ،‬پــس از اطالع رســانی‬ ‫بــه ســامانه ‪ ۲ ،۱۲۵‬تیــم عملیاتــی از ایســتگاه های چهــار و هفــت‪ ،‬بــه محــل مــورد نظــر‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫صفــری بیــان کــرد‪ :‬تیم هــای عملیاتــی مســتقر در محــل‪ ،‬دلیــل ایــن حادثــه را انفجــار گاز‬ ‫یــک منــزل مســکونی ‪ ۲‬طبقــه اعــام کردنــد کــه بــه شــدت تخریــب شــده بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬شــدت انفجــار ایــن حادثــه بــه حــدی بــود کــه پنــج واحــد مســکونی اطــراف‬ ‫ایــن منــزل دچــار خســاراتی شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن حادثــه در مجمــوع پنــج مصــدوم داشــت کــه حــال ‪ ۲‬نفــر‬ ‫از انــان وخیــم بــود کــه بــرای مــداوا بــه کمــک مامــوران اورژانــس مســتقر در محــل‪ ،‬بــه‬ ‫بیمارســتان منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان گفــت‪ :‬ســه مصــدوم‬ ‫دیگــر ایــن حادثــه‪ ،‬هــم دچــار مصدومیــت ســطحی شــده بودنــد‪.‬‬ ‫بخش دو ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ -15‬پــاک ‪ 677‬فرعــی از ‪- 126‬اصلــی اقــای محمدعلــی فردوســی فرزنــد مرحــوم‬ ‫اســداله ســه ســهام‏مشــاع از چهارده ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪225.34‬‏مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -16‬پــاک ‪ 727‬فرعــی از ‪- 126‬اصلــی اقــای محمدجوادنظــری مهــر فرزنــد یوســف‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 19391.25‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -17‬پــاک ‪ 767‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای علیرضــا خمــردادی فرزند حیدر ســه ســهام‬ ‫مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 110.78‬مترمربــع واقــع‏در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -18‬پــاک ‪ 771‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای حســین خســروابادی فرزنــد رمضانعلــی‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 210‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -19‬پــاک ‪ 772‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی شــهرداری گــرگان ســه ســهام مشــاع از‬ ‫چهــارده ســهم ششــدانگ ‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 25439.14‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -20‬پــاک ‪ 774‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای رمضــان ســجادپور فرزنــد نوروزعلــی‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 314.16‬مترمربــع واقــع‏در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -21‬پــاک ‪ 775‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم معصومــه نیــک جــو فرزنــد یارمحمــد‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 262‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -22‬پــاک ‪ 776‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای محمــد کریــم بلنــد فرزنــد رجبعلی ســه‬ ‫ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 159‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -23‬پــاک ‪ 779‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم ســکینه رشــمی فرزنــد جهانبخــش‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 290.52‬مترمربــع واقــع‏در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -24‬پــاک ‪ 780‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای محمدتقــی حاجــی قاســمی فرزنــد ولــی‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 128‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -25‬پــاک ‪ 781‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای محمدتقــی حاجــی قاســمی فرزنــد ولــی‬ ‫ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 280‬مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -26‬پــاک ‪ 782‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم مرواریــد دائمــی فرزند ولی اله ســه ســهام‬ ‫مشــاع از چهــارده‏ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 150‬مترمربــع واقــع در اراضــی‏گلنــد‬ ‫اگهــی هــای نوبتــی و تحدیــد حــدود جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد تــا هــرگاه‬ ‫شــخص یــا اشــخاصی نســبت‏بــه پــاک هــای بــاال اعتــراض دارنــد میتواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪ 16‬قانــون‏ثبــت و در خصــوص اگهــی‬ ‫تحدیــد حــدود کســانیکه نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی معترضنــد ظــرف مــدت‬ ‫‏ســی روز از تاریــخ انتشــار مطابــق مــاده ‪ 56‬ائیــن نامه‪،‬اعتــراض خــود را بــه صــورت‬ ‫کتبــی بــه ایــن اداره تســلیم‏و برابــر تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــد معتــرض مــی بایســتی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‪،‬به مرجــع ثبتــی‏دادخواســت‪،‬به مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی اقــدام و گواهــی مبنــی بــر تقــدم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم‏نمایــد‬ ‫در غیــر اینصــورت عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‏ م الــف ‪13944 -‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.11.01 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.01 :‬‏‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 01‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪688‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫برخوردار بودن‬ ‫تولیدات ‪ ۶‬کشتارگاه طیور‬ ‫گلستان از قابلیت صادرات‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۱۴‬کشــتارگاه صنعتــی طیــور اســتان ‪ ۶‬کشــتارگاه‬ ‫موفــق بــه دریافــت کــد ای ار صــادرات گوشــت مــرغ شــده و محصــوالت ان هــا از قابلیــت ورود بــه‬ ‫بــازار کشــورهای دیگــر برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫علــی کاووســی در حاشــیه بازدیــد از یــک کشــتارگاه صنعتــی در کردکــوی افــزود‪ :‬رعایــت الزامــات‬ ‫ســاختاری و تجهیــزات و مــواردی ماننــد نــوع برچســب‪ ،‬کیفیــت بســته بندی و نــوع حمــل بــرای‬ ‫محصــوالت صادراتــی اهمیــت ویــژه دارد کــه بایــد مــورد توجــه تولیدکننــدگان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بــازه زمانــی ‪ ۱۰‬خــرداد تــا ‪ ۲۶‬مهــر امســال گواهــی بهداشــتی صادرات هــزار و ‪ ۱۷۳‬تن‬ ‫وصول بیش از ‪ 7‬میلیارد تومان‬ ‫دیگر از مطالبات بانکی‬ ‫در گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬از زمــان تشــکیل کمیتــه وصــول مطالبــات بانکــی از‬ ‫دو مــاه پیــش در دادســرای مرکــز اســتان‪ ،‬هفــت میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون تومــان از مطالبــات‬ ‫بانکــی بــه بیــت المال بازگشــت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ایــن مطالبــات مربــوط بــه ‪ 2‬بدهــکار بانکهــای ملــت و کشــاورزی بــود‬ ‫و بــرای بازگشــت بقیــه بدهــی هــم مهلــت تعییــن شــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کمیتــه وصــول مطالبــات بانکــی در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری تشــکیل‬ ‫شــده اســت و دادســتان مرکــز اســتان و شــورای هماهنگــی بانک هــا در ان عضویــت دارنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا بیــان ایــن کــه لیســت بدهــکاران بانکــی بــه تفکیــک هــر بانــک بــه ایــن کمیته‬ ‫ارائــه شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بدهــکاران بــه دادســرا احضــار و بــا حضــور مدیــران بانکهــای مربوطــه‪،‬‬ ‫دربــاره ســاز و کار و زمــان بــاز پرداخــت ایــن تســهیالت‪ ،‬مهلــت تعییــن مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی گلســتان گفــت‪ :‬پیــش از ایــن هــم بــا پیگیــری دادگســتری بیــش‬ ‫از ‪ 130‬میلیــارد تومــان از معوقــات بانکــی مربــوط بــه شــش بدهــکار عمــده سیســتم بانکــی‬ ‫اســتان کــه از ‪ 4‬بانــک تســهیالت گرفتنــد امــا پــس ندادنــد‪ ،‬بــه بیــت المــال بازگشــت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا اعــام ایــن کــه بررســی لیســت بدهــکاران بانکــی‬ ‫اســتان ادامــه دارد گفــت‪ :‬اجــازه نمی دهیــم کســانی کــه بــه اســم ســرمایه گــذاری و تولیــد‪،‬‬ ‫تســهیالت دریافــت و در جــای دیگــر هزینــه کرده انــد‪ ،‬در چرخـه ی تولیــد و اشــتغال اســتان‬ ‫خلــل وارد کننــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وصــول معوقــات بانکــی در راســتای کمــک بــه رونــق اقتصــاد و بازگشــت پــول بــه‬ ‫بانک هــا بــرای تزریــق تســهیالت بــه ســرمایه گــذاران و واحدهــای تولیــدی اســتان صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گوشــت مــرغ منجمــد بــه عــراق و عمــان صــادر شــده کــه مقصــد هــزار و ‪ ۹۸‬تــن از ایــن محصــوالت‬ ‫عــراق بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای حمایــت از بخــش خصوصــی و افزایــش توانمنــدی واحدهــای تولیــدی‪،‬‬ ‫دامپزشــکی گلســتان اصــاح ســاختارهای بهداشــتی و فنــی کشــتارگاه های طیــور را بــا هــدف‬ ‫افزایــش تــوان تولیــد و قابلیــت صــادرات محصــوالت و ارتقــای قــدرت رقابت پذیــری فراورده هــای‬ ‫تولیــدی بــا تولیــدات ســایر کشــورهای منطقــه در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش دامپزشــکی گلســتان‪ ،‬محصــوالت صنعــت طیــور اســتان بــه ‪ ۲۰‬کشــور صــادر‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان واقــع در شــمال کشــور از قطب هــای مهــم پــرورش دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان کشــور‬ ‫اســت کــه بیــش از ‪ ۷۰‬هــزار بهره بــردار در حــوزه دامپــروری ایــن اســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫اکنــون گلســتان چهــار پســت قرنطینــه مســتقر در پلیــس راه نوکنــده (غــرب)‪ ،‬تیل ابــاد ازادشــهر‪،‬‬ ‫تنگراه گالیکش (شــرق) و گمرگ اینچه برون (شــمال اســتان و مرز خشــکی با ترکمنســتان) دارد و‬ ‫مجــوز حمــل دام و طیــور زنــده و فراورده هــای خــام دامــی بــه خــارج اســتان از طریــق ایــن پسـت ها‬ ‫صــادر می شــود‪.‬‬ ‫گمرک خشــکی اینچه برون در شهرســتان گنبدکاووس واقع در شــمال گلســتان و در همســایگی‬ ‫کشــور ترکمنســتان قــرار دارد کــه ارتبــاط جــاده ای و ریلــی را بــا کشــورهای اســیای میانــه و چیــن‬ ‫برقــرار می کنــد‪.‬‬ ‫اینچه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان گلســتان در بخــش داشــلی برون شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس در مــرز ایــران و ترکمنســتان واقــع اســت کــه مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و‬ ‫زیرمجموعــه ان پایانــه هــای صادراتــی در گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی در گــرگان‪،‬‬ ‫گمــرک بندرترکمــن‪ ،‬گمــرک فــرودگاه بین المللــی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫رد پای مدیرکل تعاون در‬ ‫کارگاهی با ‪ ۲۰۰‬شغل پایدار‬ ‫بــرای رفــع مشــکل تعزیراتــی و تــاش بــرای حمایــت مســووالن ارشــد اســتان در‬ ‫بخــش کشــاورزی گلســتان اســتمداد مدیریــک واحدتولیــدی باعــث شــد تــا مدیرکل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بــه همــراه معاونــش راهــی ایــن واحــد شــده و‬ ‫پــای درد و دل اعضــای ان بنشــیند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش حمیدرضــا محمدیــاری خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬کشــتارگاه صنعتــی و تولیــد‬ ‫پــودر گوشــت بــا ظرفیــت ذبــح ‪ ۴‬هــزار قطعــه مــرغ در ســاعت و مســتقر در گــرگان‪ ۲۰۰ ،‬نفــر‬ ‫مشــغول بــکار در یــک نوبــت کاری از ســاعت ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۳‬شــب دارد و بــه گفتــه اعضــای هیــات‬ ‫مدیــره ایــن واحــد تولیــدی‪ ،‬از بابــت جابجایــی دان مــرغ در تیرمــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا تشــکیل‬ ‫پرونده تعزیزاتی محکوم به پرداخت جریمه ‪ ۲۳‬میلیارد ریالی در راه فعالیت مشــکالتی‬ ‫را ایجــاد نمــوده اســت‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش اعضــای هیــات مدیــره ایــن واحــد تولیــدی‪ ،‬پرونــده فــوق بــرای چیــزی‬ ‫حــدود هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن دان مــرغ بــوده کــه در ســامانه در قبــال تهاتــر دریافــت و‬ ‫نگهــداری ان ثبــت و قانونــی بــوده کــه بــه کارخانــه ای در ســبزوار بــرای فــراوری حمــل‬ ‫می شــد کــه توســط پلیــس امنیــت اقتصــادی خــارج از شــبکه تشــخیص و بــرای ان‬ ‫پرونــده تشــکیل داده شــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر اظهــارات یکــی از اعضــای هیــات مدیــره کشــتارگاه طیــور گــرگان‪( :‬از ســال های ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تــا ‪ ۱۳۹۷‬بــه ازای یــک کیلوگــرم گوشــت مــرغ طبــق توافقــی کــه بــا ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫اســتان بــا قیمــت مصــوب‪ ۸۳۰ ،‬گــرم ســویا و یــک کیلــو و ‪ ۴۰‬گــرم ذرت تحویــل شــود)‬ ‫تشــکیل پرونــده تعزیراتــی بــرای ایــن واحــد حقیقتــا ًغیرمنصافانه بــوده چرا کــه دریافت این‬ ‫میــزان دان مــرغ از محــل تهاتــر تحویــل گوشــت مــرغ بــه قیمــت مصــوب جهادکشــاورزی‬ ‫اســتان بــرای بــازار تهــران بــوده و در ســامانه ثبــت نیــز بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫در این ارتباط مســعود اکبری مدعی شــد‪ :‬برای این پرونده تعزیرات حکومتی بندرترکمن‬ ‫‪ ۲۳‬میلیــارد ریــال جریمــه صــادر نمــوده و بــرای میانجی گــری و کمــک نســبت بــه حــل ان‬ ‫بیــش از یــک ســال درگیــر هســتیم کــه در ایــن مــدت بــه اکثــر مســووالن دســتگاه هــای‬ ‫مرتبــط بــه صــورت حضــوری یــا مکاتبــه در حــل ان متوســل شــده ایم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۰‬میلیارد ریال از جریمه به حساب دولت واریز شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ایــن واحــد تولیــدی هــم افــزود‪ :‬بــا وجــود ایــن معضــل‪ ،‬فعالیــت کشــتارگاه را بــا‬ ‫حفــظ کارگــران نگــه داشــته ایم تــا تولیــد پایــدار بمانــد و از اســتاندار درخواســت داریــم کــه‬ ‫بــه ایــن موضــوع ورود کــرده و مشــکل ایــن واحــد تولیــدی را بــرای پایــداری تولیــد و اشــتغال‬ ‫کارگــران در اینــده حــل کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ابوالفضــل اکبــری‪ ،‬اکنــون بخــش زیــادی از تولیــد گوشــت مــرغ در ایــن کشــتارگاه‬ ‫بــه صــورت روزانــه بــرای تامیــن بــازار تهــران حمــل می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان هــم بــا شــنیدن درد دل اعضــای هیــات‬ ‫مدیــره ایــن کشــتارگاه طیــور‪ ،‬گفــت‪ :‬حمایــت از کارفرمــا و پایــداری تولیــد واحدهــا در اســتان‬ ‫یکــی از وظایــف ایــن اداره کل بــوده و از تمــام ظرفیــت این مجموعه برای حفظ ان اســتفاده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری افــزود‪ :‬مشــکل بوجــود امــده بــرای ایــن واحــد تولیــدی بــا جدیــت پیگیــری‬ ‫خواهــد شــد تــا هرچــه ســریعتر دغدغــه اعضــای ایــن واحــد بــرای تــداوم تولیــد رفــع شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــرایط کنونــی بایــد بیــش از گذشــته مدیــران دســتگاه ها مرتبــط اعــم از‬ ‫اجرایــی‪ ،‬نظارتــی و قضایــی در خدمــت تولیــد بــوده و از فعالیــت ســرمایه گذاران پشــتیبانی‬ ‫کننــد چراکــه توجــه بــه ایــن مســاله بــرای توســعه و ســوداوری اســتان بســیار نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال ایــن اداره کل بــا پیگیــری کــه انجــام داده توانســته مشــکالت‬ ‫‪ ۲۳‬واحــد تولیــدی بــا پوشــش یــک هــزار و ‪ ۳۰۰‬شــغل پایــدار در ســطح اســتان حــل و از‬ ‫تــداوم تولیــد حمایــت همــه جانبــه کنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬از ابتدای امسال ‪ ۵‬هزار کارگاه مشمول قانون کار توسط بازرسان‬ ‫این اداره کل مورد بازدید قرارگرفته تا بدون مشــکل به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان نیــز در رابطــه بــا ایــن پرونــده گفــت‪:‬‬ ‫براســاس تخلــف انجــام شــده بــرای ایــن واحــد تولیــدی در انتقــال خــارج از شــبکه‬ ‫دان مــرغ بــه اســتان خراســان رضــوی تشــکیل پرونــده بــوده و رای قطعــی بــرای ان‬ ‫در تجدیــد نظــر هــم صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫تقــی حســام افــزود‪ :‬در کنــار ســایر دســتگاه های مرتبــط ایــن اداره کل نیــز در اســتان‬ ‫امــاده خدمــت و پایــداری رونــق تولیــد واحدهــای تولیــدی بــوده و در چارچــوب قانــون از‬ ‫تولیدکننــدگان منطقــه حمایــت داشــته و خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مفقود شدن ‪ 50‬میلیون‬ ‫نان لواش و کارت بانکی‬ ‫اجنه!‬ ‫مــا ایرانــی هــا بــه نــان تــازه و داغ عالقــه وافــری‬ ‫داریــم و صبحانــه خشــن مثــل املــت یــا کلــه پاچــه‬ ‫بــا نــان داغ یکــی از عالقــه منــدی هــای مــردان‬ ‫ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫دلخوشــی مــا هــم در دولــت قبلــی ایــن بــود کــه اگــر‬ ‫دولــت نمــی توانــد جلــوی تــورم و گرانــی و رانــت و‬ ‫فســاد را بگیــرد دســتکم نانوایــی هــا خلــوت بودنــد‬ ‫و همیشــه نــان تــازه و داغ مــی خوردیــم‪ .‬امــا ایــن‬ ‫دولــت کــه بــا شــعار مبــارزه بــا رانــت و فســاد و گرانــی‬ ‫و تــورم امــده بــود همــان اول کار پــا را گذاشــت‬ ‫روی خــر رانــت خــواران ارد و نــان را کارتــی کــرد‬ ‫تــا هــم یارانــه واقعــی بــه دســت مــردم برســد و هــم‬ ‫جلــوی فــروش ارد خــارج از شــبکه را بگیــرد‪.‬‬ ‫کار خیلــی دقیــق و جــدی دنبــال شــد جــوری کــه‬ ‫االن وزیــر مــی دانــد مــا هفتــه ای ســه چهــار بــار بیــن‬ ‫ســاعت الــی شــش و پانــزده دقیقــه صبــح از نانوایــی‬ ‫اقــا جــواد ســه چهــار تــا نــان بربــری ابتیــاع مــی کنیــم‬ ‫و هــر از گاهــی هــم ‪ 20‬تــا نــان لــواش از نانوایــی‬ ‫چهــار راه هنرســتان بــرای تــه دیــگ غــذا مــی خریــم!‬ ‫امــا هفتــه گذشــته کاشــف بــه عمــل امــد کــه طــرح‬ ‫نشــتی دارد ( نشــتی کــه چــه عــرض کنــم) و روزانــه‬ ‫اردی معــادل ‪ 50‬میلیــون نــان لــواش در مملکتهــا‬ ‫پولــی مــی شــود و اب از اب تــکان نمــی خــورد‪ .‬یعنی‬ ‫اقتصــاد مــا ان قــدر گل و گشــاد ببخشــید اقتصــاد‬ ‫مــا ان قــدر اســتخوان دار و جانــدار اســت کــه اگــر‬ ‫روزی چندیــن میلیــارد تومــان ارد یارانــه ای هاپولــی‬ ‫شــود یــا ‪ 90‬هــزار میلیــارد تومــان در فــوالد مبارکــه‬ ‫اختــاس شــود‪ ،‬اب از اب تــکان نمــی خــورد!‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه غیــب شــدن ایــن حجــم‬ ‫ارد کار اجنــه نیســت ( چــون نیــاز بــه کارت بانکــی‬ ‫اســت) پیشــنهاد مــی شــود از ظرفیــت نانوایــان‬ ‫متخلــف بــرای دور زدن تحریــم هــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫باالخــره نانوایــی کــه بــا وجــود تدابیــر شــدید امنیتــی‬ ‫و برخــورد قاطــع بازرســان بــاز هــم ارد را در خــارج‬ ‫از شــبکه بــه فــروش مــی رســاند‪ ،‬بــه درد دور زدن‬ ‫تحریــم هــا مــی خــورد!‬ ‫فقــط خــدا کنــد دوســتان بــرای حــل ایــن مشــکل‪،‬‬ ‫سیاســت عزیــزان ســازمان ســنجش و کنکــور را‬ ‫ســرلوحه قــرار ندهنــد کــه بــرای جلوگیــری از تقلــب‬ ‫ســر جلســه امتحــان پیشــنهاد داده انــد‪ ،‬اینترنــت‬ ‫قطــع شــود! یعنــی احتمــال دارد بــرای جلوگیــری‬ ‫از فــروش ارد خــارج از شــبکه‪ ،‬کال ً یارانــه گنــدم و‬ ‫ارد را قطــع کننــد یــا همــه نانوایــی هــا را تعطیــل و‬ ‫بــه مــردم توصیــه کننــد در رســتوران هــا غــذا تنــاول‬ ‫فرماینــد؟!‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه‬ ‫را بگزاری‪ ،‬مگر سفری باشد‪ ،‬که در ان‬ ‫روی به خدا داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر‬ ‫ان که خدا بدن او را بر اتش‬ ‫حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 01‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪688‬‬ ‫این احساس‬ ‫مخرب مادران‬ ‫شاغل را از خود‬ ‫دور کنند‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫صبــا صحــاف‪ -‬مــادران شــاغل ســاعت هــای زیــادی از روز‬ ‫مجبــور بــه تــرک فرزنــدان شــان هســتند‪.‬مادری اصلــی تریــن‬ ‫نقــش ان هاســت و اگــر روحیــه ان هــا مســتعد نگرانــی و‬ ‫اضطــراب باشــد بــه همــان انــدازه از تمرکــز در محــل کار دور‬ ‫مــی شــوند‪ .‬روان درمانگــر هــا مــی گوینــد ایــن اضطــراب کــه‬ ‫موجــب احســاس «مــادر ناکافــی بــودن »در ایــن دســته از زنــان‬ ‫مــی شــود در دراز مــدت مــی توانــد مســبب اختــاالت خلقــی‬ ‫متعــددی شــود کــه درمــان انهــا به ســادگی امکان پذیر نیســت‪.‬‬ ‫امــا بــرای رفــع ایــن احســاس کاذب چه راهکارهایــی را می توان‬ ‫بــکار گرفــت؟‬ ‫بیشــتر مــادران شــاغل حتــی شــده بــرای چنــد دقیقــه در روز‬ ‫احســاس گنــاه را تجربــه مــی کنند‪.‬احســاس مــادر ناکافــی‬ ‫بــودن درســت زمانــی بــه ســراغ ان هــا مــی ایــد کــه فکــر مــی‬ ‫کننــد در ایفــای نقــش اصلــی خــود کوتاهــی کــرده اند‪.‬بــه جای‬ ‫ایــن کــه اوقــات خــود را صــرف نگهداری و تربیت کودکان شــان‬ ‫کننــد در محــل کار حاضــر مــی شــوند و لحظاتی تکرار نشــدنی‬ ‫ازرونــد بــزرگ شــدن فرزنــدان شــان را از دســت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن احســاس از نوعــی عــذاب وجــدان شــروع مــی شــود و اگــر‬ ‫بــا اضطــراب همــراه شــود زمینــه ســاز احساســات خــود کــم‬ ‫بینــی ‪،‬گناهــکار بــودن ‪،‬بــه انــدازه کافــی خــوب نبودن‪،‬افــکار‬ ‫وسواســی تکــرار شــونده و عــدم اعتمــاد بــه نفــس مــی شــوند‪.‬‬ ‫دکتــر عاطفــه بهبهانی روانشــناس و مشــاور خانــواده می گوید‬ ‫بــا بــکار بســتن راهکارهایــی مــی تــوان ایــن احســاس را از‬ ‫مــادران شــاغل دور کــرد‪.‬‬ ‫احساس عذاب وجدان چه زمانی نگران کننده می شود؟‬ ‫پیــش از هــر چیــز بایــد کمــی بیشــتر در بــاره عــذاب وجــدان‬ ‫بدانیــم ‪.‬دکتــر بهبهانــی در ایــن بــاره مــی گویــد ریشــه یابــی ایــن‬ ‫احســاس مــی توانــد در درمــان ان موثــر باشد‪«:‬احســاس گنــاه‬ ‫در شــرایطی کــه انســان عالــم بــه کار ناشایســت خــود اســت‬ ‫امــری فطــری تلقــی مــی شــود‪.‬این احســاس بــه خــودی خــود‬ ‫بــد نیســت و در بســیاری از مــوارد مــی توانــد بــه عنــوان مانــع و‬ ‫ســدی در برابــر انجــام کار غلــط ‪،‬نقــش پــر رنگــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن احســاس زمانــی دردســر ســاز مــی شــود کــه کاذب و پیــش‬ ‫رونــده باشــد ‪.‬یعنــی میــزان ان بــه حــدی در زندگــی روزمــره و‬ ‫افــکار مــا بســط و گســترش پیــدا کنــد کــه زندگی روزمــره و انجام‬ ‫امــور معمولــی مــا را دچــار اختــال کنــد‪».‬‬ ‫چــرا مــادران شــاغل بیشــتر دچــار احســاس عــذاب وجــدان‬ ‫میشــوند؟‬ ‫داشــتن احســاس عــذاب وجــدان بیــش از ان کــه یــک محــرک‬ ‫درونی داشته باشد زاییده شرایط بیرونی و مراودات اجتماعی‬ ‫مــادران اســت‪.‬این متخصــص روانشناســی بالینــی در ایــن بــاره‬ ‫مــی گویــد ‪«:‬مــادران شــاغل مجبــور بــه تــرک فرزنــدان شــان در‬ ‫ســاعاتی از روز هســتند ‪.‬ایــن درحالــی اســت کــه مــادران خانــه‬ ‫دار بــی وقفــه مــی تواننــد در کنــار کودکان شــان باشــند‪.‬جامعه‬ ‫مــادران را بــه عنــوان نقــش اول تربیــت و نگهــداری از کــودکان‬ ‫بــه رســمیت مــی شناســد و همیــن امــر باعــث مــی شــود کــه‬ ‫زنــان شــاغل از طــرف جامعــه بــه عنــوان مــادری ناکافــی معرفی‬ ‫شــوند ‪.‬مــادری کــه ســاعات زیــادی از روز را بــدون کودکــش و در‬ ‫محــل کار ســپری مــی کنــد در نــگاه بســیاری از افــراد نمی توانــد‬ ‫ایــن نقــش را بــه طــور کامــل ایفــا کنــد ‪.‬ایــن درحالــی اســت‬ ‫کــه ایــن نــگاه لزومــا نمــی توانــد درســت و بــدون نقــص باشــد‪.‬‬ ‫بســیاری از مــادران نیــز هســتند کــه ســاعات بیشــتری را کنــار‬ ‫فرزنــد خــود ســپری مــی کننــد امــا ممکــن اســت بــه طــور غیــر‬ ‫عمــد در انجــام بســیاری از وظایــف کوتاهــی داشــته باشــند‪» .‬‬ ‫مادر شاغل خودخواه نیست‬ ‫ایــن یکــی از ویژگــی هایــی اســت کــه برخــی از افــراد بــا نگاهــی‬ ‫ســطحی بــه مــادران شــاغل نســبت مــی دهند‪.‬دکتــر بهبهانــی بــا‬ ‫اشــاره بــه ایــن کــه جامعــه بایــد نگاهــی ارزشــمند به زنان شــاغل‬ ‫داشــته باشــد ادامــه مــی دهد‪«:‬زنــان شــاغل نــه تنهــا خودخــواه‬ ‫نیســتند بلکه تالش بیشــتری برای معیشــت و ارامش خانواده‬ ‫انجــام مــی دهند‪.‬انهــا همــراه بــا همســران شــان نقــش زیــادی‬ ‫در تامیــن نیــاز هــای مالــی خانــواده دارنــد و در شــرایط فعلــی‬ ‫اقتصــاد خانــواده ایــن امــر ارزشــمندی است‪.‬شــاغل بــودن زنــان‬ ‫زمانــی نامناســب اســت کــه فــرد بــا وجــود فشــار کار بیــرون از‬ ‫خانــه نتوانــد بــه وظایــف مــادری برسد‪.‬منشــاء اثــر بــودن در‬ ‫خانــواده در ایــن شــرایط اهمیــت زیــادی دارد‪.‬یعنــی مــادری کــه‬ ‫در ســاعات محــدود تــری فرزنــدش را همراهــی مــی کنــد بتوانــد‬ ‫حداکثــر بهــره را از ان ببــرد‪.‬در واقــع مــدت زمــان بودن با کودکان‬ ‫مهــم نیســت ‪.‬مــادری مــی تواند تمــام طول روز همــراه کودکش‬ ‫باشــد امــا اوقــات خــود را صــرف بــودن در فضــای مجــازی یــا‬ ‫کارهایــی کنــد کــه نتوانــد بــا کودکــش وقــت بگذارنــد‪».‬‬ ‫افسردگی مزمن‪ ،‬نتیجه احساس گناه کاذب‬ ‫اضطــراب و احســاس گنــاه زمینــه ســاز بیمــاری افســردگی در‬ ‫دراز مــدت هســتند ‪.‬ایــن مشــاور امــور خانــواده بــا اشــاره بــه این‬ ‫بیمــاری شــایع در بیــن زنــان مــی گویــد دور کــردن احساســات‬ ‫منفی نخســتین گام برای مبارزه با احســاس گناه ‪،‬اضطراب و‬ ‫در نتیجه بیماری افســردگی است‪«:‬نخســتین راهکار برای دور‬ ‫کــردن افــکار منفــی و اضطــراب اور تهیــه فهرســتی از اهــداف‬ ‫مثبــت اســت‪.‬ما در اولیــن گام از زنانــی کــه بــه دلیــل دوری از‬ ‫فرزنــدان شــان احســاس گنــاه دارنــد مــی خواهیــم فهرســتی از‬ ‫اهدافــی کــه بــه دلیــل ان هــا مشــاغل بیــرون از خانــه را دنبــال‬ ‫مــی کننــد را تهیــه کنند‪.‬جالــب اســت بدانیــد کــه بیشــتر ایــن‬ ‫اهداف به نوعی با رفاه و تامین اینده بهتر برای فرزندان شــان‬ ‫گــره خــورده اســت‪.‬برخی از ان هــا بــه ایــن موضــوع اشــاره مــی‬ ‫کننــد کــه اگــر در خانــه بماننــد و کار مــورد عالقــه شــان را دنبــال‬ ‫نکننــد یــا درامــدی نداشــته باشــند تبدیــل بــه مــادری بــد خلــق و‬ ‫بــی حوصلــه مــی شــوند کــه بــرای همراهــی بــا کودکــش هیــچ‬ ‫وقــت حوصلــه ندارد‪».‬دکتــر بهبهانــی مــی گویــد در طــی ایــن‬ ‫مصاحبــه هــا بــا مــادران شــاغل چنــد راهــکار عملــی بــرای تــرک‬ ‫احســاس گنــاه یــا مــادر ناکافــی بــودن بــه دســت امده اســت که‬ ‫بــه کار گرفتــن ان هــا مــی توانــد تــا حــدود زیــادی ســامت روان‬ ‫را بــه ایــن دســته از زنــان بازگردانــد‪.‬‬ ‫فهرستی از اهداف شاغل بودن تان تهیه کنید‬ ‫در نخســتین گام بایــد بــا خــود صــادق باشــید‪.‬این مشــاور امــور‬ ‫خانــواده مــی گویــد گاهــی بــه انــدازه ای در کارهــای روزمــره مــان‬ ‫غــرق مــی شــویم کــه بعــد از مدتــی اهــداف مــان از کاری کــه‬ ‫انجــام مــی دهیــم را فرامــوش مــی کنیــم و بــه افــکار منفــی‬ ‫اجــازه بســط گســترش در ذهــن مــان را مــی دهیم‪«:‬بــرای‬ ‫مادران شــاغل الزم اســت که فهرســتی از اهداف شــغلی شــان‬ ‫را تهیــه کننــد‪.‬در ایــن فهرســت دالیــل کار کــردن در بیــرون از‬ ‫منــزل را یادداشــت کنید‪.‬بــه طــور حتــم خواهیــد دید کــه در این‬ ‫اهــداف ارامــش فرزنــدان تــان نقــش پــر رنگــی را ایفــا مــی کننــد‬ ‫و همیــن بــه شــما ارامــش دوبــاره مــی بخشــد‪».‬‬ ‫خود را بدون شغل تصور کنید‬ ‫اگــر بــرای برهــه ای کار خــود را از دســت بدهیــد چــه رفتــاری‬ ‫بــا کــودکان تــان دارید؟ایــن ســوالی اســت کــه بــه عقیــده دکتر‬ ‫بهبهانــی زنــان شــاغل بایــد بــه ان پاســخ بدهند‪«:‬بــدون شــک‬ ‫زنــان بــرای رســیدن بــه شــغلی مناســب در جامعــه بایــد مدتها‬ ‫و ســال هــا بــرای ان تــاش کــرده یــا تحصیــات مربــوط بــه ان‬ ‫را کســب کــرده باشــند‪.‬به همیــن دلیــل بیشــتر زنــان وقتــی از‬ ‫تواناییهــای خــود در کســب درامــد و جایــگاه اجتماعــی معیــن‬ ‫اگاهــی پیــدا مــی کننــد بیــن ان هــا و شــغل شــان دلبســتگی‬ ‫ایجــاد مــی شــود‪.‬ما از مادرانــی کــه گاهــی دچار عــذاب وجدان‬ ‫مــی شــوند مــی خواهیــم بــرای دقایقــی خــود را در شــرایطی‬ ‫تصــور کننــد کــه ایــن شــغل را بــرای همیشــه از دســت‬ ‫داده انــد‪.‬و ســوال بعــدی اینجاســت کــه در ایــن شــرایط چــه‬ ‫رفتــاری بــا کودکان شــان دارند؟ایــا مــادری شــاد و پــر انــرژی‬ ‫هســتند؟با کــودک شــان وقــت مــی گذرانند؟ایــا احســاس‬ ‫ســرخوردگی و شکســت و ناکامــی از ان هــا انســانی بــی‬ ‫حوصله و غیر اجتماعی نمی ســازد؟»این روانشــناس بالینی‬ ‫مــی گویــد بیشــتر زنــان شــاغل در صــورت اســتعفا کــردن و‬ ‫مانــدن در خانــه احســاس ســرخوردگی و نوعــی شکســت را‬ ‫تجربــه مــی کنند‪.‬هــر انســانی حــق دارد از تواناییهــا و عالیــق‬ ‫خــود بــرای پیشــرفت شــخصی و خانوادگـی اش اســتفاده کند‪.‬‬ ‫ایــن همــان تفکــری اســت کــه بایــد جایگزیــن عــذاب وجــدان‬ ‫در مــادران شــاغل شــود‪».‬‬ ‫مقایسه کردن ممنوع!‬ ‫مقایســه کردن مادران شــاغل خانه دار یا توســط خود ان ها‬ ‫انجــام مــی شــود یــا دیگــران مــدام بــه ان اشــاره مــی کنند‪.‬یکــی‬ ‫از اصلــی تریــن راهکارهــا بــرا ی تــرک احســاس عــذاب وجــدان‬ ‫در مــادران شــاغل ایــن اســت کــه دســت از مقایســه کــردن خود‬ ‫بــا دیگــران بــر دارند‪.‬دکتــر بهبهانــی در ایــن بــاره مــی گوید‪«:‬باید‬ ‫ایــن را بپذیریــم کــه میــان شــغل و وظیفــه مــادری تــوازن ایجــاد‬ ‫کنیــم ‪.‬در ایــن مســیر نبایــد بــه تجربــه هــای دیگــران متکــی‬ ‫باشــیم‪.‬هر کســی در زندگــی شــخصی خــود بــا مســائلی خــاص‬ ‫رو بــه رو اســت و در ایــن زمینــه نمــی توانیــم بــرای همــه یــک‬ ‫نســخه بپیچیــم‪ .‬مــادران شــاغل پیــش از هــر چیــز بایــد تــاش‬ ‫کننــد در محیــط خانــه هــم ارام ‪،‬شــاد و بــا حوصلــه باشــند‪.‬‬ ‫بایــد مدیریــت روابــط خانــه را بــه دســت بگیرنــد و بــا هماهنگــی‬ ‫کامــل ان را کنتــرل کنند‪.‬مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران یعنــی‬ ‫دروازه ذهــن را بــه روی افــکار منفــی بــاز کــردن ‪.‬دســت از ایــن‬ ‫کار برداریــد و تمــام توجــه تــان را بــه مســائل خــود ‪،‬همســر و‬ ‫کــودکان تــان بدهیــد‪».‬‬ ‫نقص ها و کمبود ها را بپذیرید و جبران کنید‬ ‫کمال گرایی ویژگی اســت که بیش از ان که موجب پیشــرفت‬ ‫باشــد‪ ،‬ســد و مانعــی در مســیر موفقیــت واقعــی اســت‪.‬رفتار و‬ ‫افکار وسواســی نتیجه همین نوع تفکر هســتند‪.‬دکتر بهبهانی‬ ‫مــی گویــد انتقــاد هــای نادرســت از مــادران شــاغل بســیاری از‬ ‫انهــا را بــه ســمت کمــال گرایــی ســوق مــی دهد‪«:‬کمــال گرایــی‬ ‫برخــاف نامــی کــه دارد ماننــد یــک ترمــز ســنگین در مســیر‬ ‫رســیدن بــه هــدف عمــل مــی کند‪.‬کمــال گــرا هــا مــدام احســاس‬ ‫ناکامــی و شکســت مــی کننــد و در نهایــت از اهدافــی کــه دارنــد‬ ‫دســت مــی کشــند چــرا کــه فکــر مــی کنند بــه انــدازه کافــی خوب‬ ‫نیســتند و نتیجــه کارشــان همــواره ناقــص و ناکارامــد اســت‪.‬‬ ‫احساســی که در صورت درمان نشــدن احســاس گناه کاذب به‬ ‫ســراغ مــادران شــاغل نیــز مــی ایــد‪».‬‬ ‫دکتــر بهبهانــی مــی گویــد کــه بــرای درمــان عملــی ایــن تفکــر‬ ‫مخــرب بایــد نقــص هــا را بپذیریــم و در تــاش بــرای کاســتن‬ ‫ان هــا باشــیم‪« :‬طبیعــی اســت کــه وقتــی مــادری در بیــرون از‬ ‫منــزل نیــز شــغلی دارد بــه طــور همزمــان نتوانــد وظایــف خــود‬ ‫را تمــام و کمــال انجــام دهد‪.‬حتمــا در ایــن میــان ممکــن اســت‬ ‫نقصها و کاســتی هایی وجود داشــته باشــد‪.‬این دســته از زنان‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــند کــه زنــان خانــه دار نیــز ایــن نقــص ها‬ ‫را در انجــام وظایــف خــود دارنــد و ایــن تنهــا مختــص بــه ان هــا‬ ‫نیســت‪.‬بچه هــا در محیــط خانــه بیــش از هــر چیــز بــه مــادری‬ ‫شــاد نیــاز دارنــد کــه همــراه ان هــا بــازی کنــد و در یادگیــری هــا‬ ‫همــراه ان هــا باشــد‪.‬پس بــه جــای حــرص زدن بــرای کمــال گــرا‬ ‫بــودن بهتــر اســت خونســرد باشیم‪.‬دســت از غرولنــد کــردن‬ ‫برداریم‪.‬خــود را بــا دیگــران مقایســه نکنیــم و ببنیــم کودکانمــان‬ ‫چــه انتظــاری از مــا دارنــد و بــا تمرکــز و بــی توجــه بــه حــرف‬ ‫دیگــران خــود را وقــف همراهــی بــا ان هــا کنیم‪/».‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫شنبه ‪ 01‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪688‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ AMD‬در برخی پردازنده های‬ ‫خود خبر از شناسایی تعدادی‬ ‫اسیب پذیری جدید داد‬ ‫کودکان و فضای‬ ‫مجازی‬ ‫ســرهنگ ســعید تجــری سرپرســت پلیــس فتــا گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬شــهروندان عزیــز مســتحضرند کــه هــر پدیــده جدیــد‬ ‫بــه محــض ورود بــه دنیــای واقعــی‪ ،‬فرصت ها و چالشــهایی‬ ‫بــه همــراه دارد‪ ،‬فضــای مجــازی نیــز بــه عنــوان ابــزار ارتباطی‬ ‫نویــن‪ ،‬همچــون تیــغ دو لب ـه ای اســت کــه هــم فرصتهــای‬ ‫خوبــی را بــرای پیشــرفت فراهــم کــرده و هــم مــی توانــد‬ ‫بســتر مناســبی بــرای اســیب ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روزانــه چنــد صــد میلیــون نفــر در سراســر دنیــا‬ ‫از اینترنــت اســتفاده مــی کننــد و یکــی ازکاربردهــای اصلــی‬ ‫اینترنــت‪ ،‬برقــراری ارتبــاط اجتماعــی بــا دیگــران اســت‪،‬‬ ‫درحــال حاضــر اینترنــت ابــزاری مناســب بــرای توســعه افــکار‬ ‫و اندیشــه هــای بشــری محســوب مــی شــود بــه شــرط انکــه‬ ‫در راه صحیــح اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری تصریــح کــرد‪:‬از مســائلی کــه امــروزه‬ ‫بــر ســاختار و کارکــرد خانــواده تاثیــر بســیار زیــادی داشــته و‬ ‫علی رغــم کارکردهــای مثبتــی کــه بــرای ایــن نهــاد اجتماعــی‬ ‫به همــراه دارد‪ ،‬امــا بنیــان ان را تهدیــد می نمایــد‪ ،‬اینترنت و‬ ‫فضای گســترده ی مجازی اســت‪ .‬امروزه شــاهد ان هستیم‬ ‫کــه ایــن تکنولــوژی نویــن بــا زندگــی روزمــره ی تک تــک افــراد‬ ‫خانــواده گــره خــورده و بــا تغییــر در روابــط و مناســبات‬ ‫اعضــای خانــواده‪ ،‬نقش هــا و تکالیــف انــان‪ ،‬ســبک زندگــی‬ ‫و مناســبات درون و بیــرون خانــواده را تغییــر داده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری افــزود‪ :‬نفــوذ و گســترش ایــن فنــاوری‬ ‫به گونــه ای اســت کــه از ان گریــزی نیســت و نمی تــوان‬ ‫ان را از صحنــه خــارج کــرد‪ .‬ازای ـن رو انچــه در رویارویــی بــا‬ ‫ایــن فضــا مهــم اســت‪ ،‬تــرس از مخاطــرات و اســیب های‬ ‫ان نیســت‪ ،‬بلکــه مدیریــت درســت و بهینــه ی ان و‬ ‫اطالع رســانی و تربیــت اعضــای خانــواده به خصــوص نســل‬ ‫جــوان در اســتفاده از ایــن ابــزار اســت‪ .‬امــری کــه الزم اســت‬ ‫در برنامه ریزی هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اموزشــی کشــور‬ ‫در ســطوح مختلــف بــه ان توجــه شــود‪ .‬لــذا در اینخصــوص‬ ‫افزایــش ســواد رســانه ای اعضــای خانــواده از طریــق افزایش‬ ‫مهارت هــای کاربــردی صحیــح و مناســب و نیــز فرهنــگ‬ ‫ســازی عمومــی و نظــارت مســتمر والدیــن بــا ایجــاد حــس‬ ‫رفاقــت و دوســتی بــا فرزنــدان میتوانــد به کاهش اســیبهای‬ ‫ایــن حــوزه کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در ایامــی کــه فرزنــدان مــا‬ ‫درگیــر ازمــون هــای مــدارس و دانشــگاهها هســتند‪ .‬و در‬ ‫ایــن بین‪،‬طبــق معمــول کالهبرداران ســایبری بــا پهن کردن‬ ‫دام ‪ ،‬بــا تحریــک و وسوســه دانــش امــوزان و دانشــجویان‬ ‫بدنبال اقدامات کالهبردارانه هستند‪ .‬برخی از سودجویان‬ ‫بــا ســوء اســتفاده از ایــام نزدیــک ب امتحانــات‪ ،‬بــا درج‬ ‫اگهــی و تبلیغــات دروغیــن‪ ،‬ایجــاد وبالگ و وب ســایت های‬ ‫جعلــی مبنــی بــر فــروش ســواالت امتحانــی و لــو رفتــن‬ ‫ســواالت امتحانــی اقــدام به کالهبــرداری و دریافت مبالغی‬ ‫از شــهروندان می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬برخــی افــراد کالهبــردار نیــز پــس از قــرار‬ ‫دادن ســواالت امتحانات نهایی ســال های گذشــته در کانال‬ ‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه ســوم ســال ‪1401‬ثبــت اســناد و امــاک گــرگان باســتناد مــاده ‪12‬‬ ‫قانــون ثبــت و مادتیــن ‪52‬و‪ 59‬ائیــن نامــه قانــون مذکــور اســامی اشــخاصی کــه در حــوزه‬ ‫ثبتــی ناحیــه ‪ 2‬شهرســتان گــرگان در ســه‏ماهــه ســوم ســال ‪ 1401‬از انــان پذیــرش ثبــت‬ ‫بعمــل امــده و یــا بــه دســتور اراء صــادره از هیئــت نظــارت و یــا بــه اختیــارات تفویضــی مــی‬ ‫بایســت تجدیــد اگهــی شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی میگــردد‪.‬‏‬ ‫بخش سه ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ –1‬پــاک شــماره ‪7432‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم نرگــس تاشــی فرزنــد‬ ‫محمدحســین دودانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بمســاحت ‪149.67‬مترمربــع واقــع در‬ ‫اراضــی خــارج ازمزرعــه‏موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-2‬پــاک شــماره ‪7507‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم شبیرســرگلزائی نظــام‬ ‫دوســت فرزنــد ذبیــح الــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪73.74‬‬ ‫مترمربــع واقــع در خــارج‏مزرعــه موقوفــه محمــد صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-3‬پــاک شــماره ‪7508‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم ابوتــراب ســالدار فرزنــد‬ ‫رضــادو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 133‬مترمربــع واقــع در خــارج‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمــد‏صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-4‬پــاک شــماره ‪ 7509‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم غالمرضارحیمــی فرزنــد‬ ‫ناصــر دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 350‬مترمربــع واقــع در خــارج‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمــد صــادق‏بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫‏‪-5‬ردیــف ‪-2‬پــاک شــماره ‪ 7510‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم نگارمــوذن فرزنــد‬ ‫قربانعلــی دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت‪ 157.25‬مترمربــع واقــع در‬ ‫خــارج مزرعــه موقوفــه محمــد‏صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-6‬پــاک شــماره ‪7554‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم حســین عبداللهــی فرفرزنــد‬ ‫جانعلــی دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 249‬مترمربــع واقــع در خــارج‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمــد‏صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-7‬پــاک شــماره ‪7558‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم قدســیه اب شــناس فرزنــد‬ ‫حبیــب دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 250.23‬مترمربــع واقــع در‬ ‫خــارج مزرعــه موقوفــه‏محمــد صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫هــا‪ ،‬اقداماتــی ســودجویانه و مجرمان ـ ه را انجــام می دهنــد‬ ‫کــه نهایتــا منجــر بــه کالهبــرداری از شــهروندان مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن اوصــاف از دانــش امــوزان عزیــز میخــوام کــه فریــب‬ ‫اگهی هــای دروغیــن را نخورنــد و از خریــد هرگونــه ســواالت‬ ‫امتحانــی در ســایت های اینترنتــی خــودداری کنند و مطمئن‬ ‫باشــند کــه ایــن ســایت ها بــا هــدف فریــب و بــه طمــع‬ ‫انداختــن افــراد و در نتیجــه کالهبــرداری از ان هــا ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪.‬البته در این میان خانواده ها نیز باید همســو‬ ‫بــا دانش امــوزان و فرزنــدان خود باشــند و همــواره در فضای‬ ‫مجــازی از فرزنــدان خــود مراقبت کنند و اگاهی هــای الزم را‬ ‫در ایــن خصــوص بــه فرزنــدان خــود ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫درپایان ســرهنگ تجری از شــهروندان خواست هشدارهای‬ ‫پلیــس فتــا رو جــدی بگیرنــد و مراقــب فرزندانتــان در فضــای‬ ‫مجــازی باشــند تــا در دام ســودجویان ســایبری قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫روش درمــان اعتیــاد بــه بازی هــای رایانـه ای بســیار متعــدد‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه شــدت ان بایــد برای رفع این مشــکل‬ ‫راه هــای مختلــف ماننــد روانشناســی بازی هــای رایان ـه ای را‬ ‫بــرای درمــان امتحــان کــرد‪ ،‬برخــی از ایــن راه حل هــا شــامل‬ ‫‪ -1‬جایگزین کردن بازی های فکری‬ ‫‪ -2‬سرگرم کردن خود با دوستان و خانواده‬ ‫‪ -3‬کاهش زمان بیداری و زود خوابیدن‬ ‫‪ -4‬محدود کردن زمان استفاده از بازی‬ ‫ردیــف ‪-8‬پــاک شــماره ‪7559‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم جوادمحمدپــور فرزنــد‬ ‫شهســوار دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 95.72‬مترمربــع واقــع در‬ ‫خــارج مزرعــه موقوفــه محمــد‏صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-9‬پــاک شــماره ‪7572‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانم‪-1‬بــی تااســدی راوری فرزنــد‬ ‫حســین ‪-2‬حســین اســدی راوری فرزندمحمد‪-3‬شــهین ســمیعی فرزنــد صفــر دو دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ‏عرصــه بــه مســاحت ‪ 100.5‬مترمربــع واقــع در خــارج مزرعــه موقوفــه‬ ‫محمــد صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-10‬پــاک شــماره ‪7573‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم ســیدمهدی عمــادی فرزنــد‬ ‫ســیدنقی دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 93.90‬مترمربــع واقــع در‬ ‫خــارج مزرعــه موقوفــه‏محمــد صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-11‬پــاک شــماره ‪ 7574‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم عمارشــهروزی فرزنــد‬ ‫علیرضــا دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪282.80‬مترمربــع واقــع در‬ ‫خــارج مزرعــه موقوفــه محمــد‏صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-12‬پــاک شــماره ‪7575‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم مهنــاز عــرب رودبارکــی‬ ‫فرزنــد حســین اقــا دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 173.71‬مترمربــع‬ ‫واقــع در خــارج‏مزرعــه موقوفــه محمــد صــادق بابــا صادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫اگهــی هــای نوبتــی و تحدیــد حــدود جهــت اطــاع عمــوم انتشــارمیگردد تــا هــرگاه شــخص‬ ‫یــا اشــخاصی نســبت بــه پــاک هــای بــاال اعتــراض دارنــد میتواننــد‏از تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪ 16‬قانــون ثبــت و همچنیــن در خصــوص اگهــی تحدیــد‬ ‫حــدود کســانیکه نســبت بــه حــدود و‏حقــوق ارتفاقــی اعتــراض دارنــد ظــرف مــدت ســی‬ ‫روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس مطابــق مــاده ‪ 56‬ائیــن نامه‪،‬اعتــراض خــود را بــه‬ ‫صــورت کتبــی‏بــه ایــن اداره تســلیم و برابــر تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــد معتــرض مــی بایســتی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‪،‬به مرجــع ثبتــی دادخواســتبه مرجــع‏ذیصــاح‬ ‫قضائــی اقــدام و گواهــی مبنــی بــر تقــدم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در‬ ‫غیــر اینصــورت عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافــت‪ .‬م الــف‪-‬‏‪13911‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/01 :‬‬ ‫حجت الله تجری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مطقه دو گرگان‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫در کنار اینکه چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم اما بیشترین مصرف کننده نیز در تمام‬ ‫دنیا هستیم‪ ،‬پس بیا ئیم با مدیریت در مصرف همه از این نعمت الهی لذت ببریم‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫‪ AMD‬در گزارشــی اعــام کــرد کــه تعــداد زیــادی‬ ‫اســیب پذیری امنیتــی را در پردازنده هــای خــود‪ ،‬ازجملــه‬ ‫در ســری ‪ Ryzen‬شناســایی کــرده اســت‬ ‫‪ AMD‬کــه معمــوال ًســالی دو بــار‪ ،‬در مــاه مــه و نوامبــر‪،‬‬ ‫افشــای اســیب پذیــری هــای خــود را منتشــر مــی کنــد بــه‬ ‫دلیــل تعــداد نســبتا ًزیــاد اســیب پذیــری هــای جدیــد و‬ ‫ایــن زمــان را کاهــش داده و تصمیــم گرفــت برخــی از انها‬ ‫را در ژانویــه منتشــر کنــد‪ .‬هنــوز مشــخص نیســت کــه ایــا‬ ‫جریمــه هــای عملکــردی وجــود خواهــد داشــت یــا خیــر‪،‬‬ ‫همانطــور کــه در مــورد اســیب پذیــری هــای دیگــر ماننــد‬ ‫‪ Spectre‬و ‪ Meltdown‬اجــرا شــد‪.‬‬ ‫‪ AMD‬در جدیدتریــن اپدیــت خــود در مــاه ژانویــه ‪2023‬‬ ‫اعــام کــرد کــه موفــق بــه کشــف ‪ 31‬اســیب پذیری جدیــد‬ ‫در پردازنده هــای خــود شــده اســت‪ 28 .‬اســیب پذیری‬ ‫در پردازنده هــای ‪ EPYC‬شناســایی شــده اند کــه چهــار‬ ‫مــدل ان هــا برچســب خطــر را دریافــت کرده انــد‪ .‬ســه‬ ‫تــا از ایــن اســیب پذیری ها برچســب خطرنــاک را دارنــد‬ ‫کــه می تواننــد قابلیــت اجــرای کــد دلخــواه را در اختیــار‬ ‫مهاجــم قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در سیســتم های قدیمی تــر دیده ایــم‪،‬‬ ‫برخــی ممکــن اســت به روزرســانی نشــوند‪ .‬همچنیــن بــه‬ ‫نظــر مــی رســد کــه برخــی از مــدل هــای اســیب دیــده‬ ‫هنــوز وصلــه هــای امنیتــی را ندارنــد‪.‬‬ ‫شــرکت ‪ AMD‬در اطالعیــه ای اعــام کــرد کــه‬ ‫چــه راهکارهایــی را بــرای کاهــش خطــرات ایــن‬ ‫اســیب پذیری ها ارائــه کــرده اســت‪ .‬به عــاوه‪ ،‬ایــن‬ ‫شــرکت بــا انتشــار گزارشــی بــه همــکاری بــا تیم هایــی از‬ ‫ســه شــرکت بــزرگ اپــل‪ ،‬گــوگل و اوراکل اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایــن پردازنده هــا شــامل ســری ‪ Ryzen‬و ‪EPYC‬‬ ‫هــم می شــوند‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬کاربــران درصــورت امــکان‬ ‫بروزرســانی‪ ،‬بهتــر اســت حتمــا ً دســتگاه های خــود را‬ ‫بــه روز کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کمپانــی بــزرگ با تغییراتی که در کــد ‪ BIOS‬و ‪UEFI‬‬ ‫ایجــاد کــرده اســت قصــد دارد از برخــی اســیب پذیری ها‬ ‫پیشــگیری نمایــد‪ ،‬از همیــن جهــت وصلــه هــای امنیتــی‬ ‫را بــرای شــرکت های ســازنده کامپیوترهــا فرســتاده تــا در‬ ‫کمتریــن زمــان ممکــن به روزرســانی های الزم را انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬بنابرایــن بــه کاربــران توصیــه می شــود کــه بــه‬ ‫ســایت رســمی شــرکت تولیدکننــده کامپیوتــر خــود بروند‬ ‫و به دنبــال اپدیت هــای احتمالــی بگردنــد‪.‬‬ ‫پردازنده هایــی کــه تحــت تاثیــر ایــن اســیب پذیری‬ ‫قــرار می گیرنــد شــامل پردازنده هــای رایــزن دســکتاپ‪،‬‬ ‫‪ ،HEDT‬پــرو و ســری پردازنده هــای لپ تاپــی شــرکت ‬ ‫‪ AMD‬هســتند‪.‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری ها شــامل ســه نــوع جدیــد بــرای‬ ‫رایانه هــای رومیــزی ‪ Ryzen، HEDT، Pro‬و ‪Mobile‬‬ ‫اســت‪ .‬بــرای شــمار معــدودی از ایــن اســیب پذیری ها‬ ‫برچســب خطــر را انتخــاب کــرده اســت کــه فقــط یکــی از‬ ‫ان هــا بــا خطــر بــاال معرفــی کــرد‪ .‬ایــن اســیب پذیری ها‬ ‫می تواننــد از طریــق هک هــای بایــوس یــا حملــه بــه‬ ‫بوت لــودر ‬)‪ AMD Secure Processor ‪(ASP‬قابــل‬ ‫نفــوذ هســتند‪.‬‬ ‫ســری پردازنده هــای در معــرض خطــر ‪ AMD‬از قــرار زیــر‬ ‫است‪:‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری ها شــامل تراشــه های دســکتاپ‬ ‫‪ Pinnacle Ridge‬ســری ‪ ،2000 Ryzen‬بــه همــراه خطــوط‬ ‫تولیــد ‪ APU‬ســری ‪ 2000‬و ‪ 5000‬اســت کــه دارای گرافیــک‬ ‫یکپارچــه هســتند (‪ .)Raven Ridge، Cezanne‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬پردازنده هــای ‪ HEDT‬و ‪ Pro‬ســری ‪Threadripper‬‬ ‫‪ 2000‬و ‪ AMD 3000‬بــه همــراه تعــداد زیــادی پردازنده هــای‬ ‫موبایل سری ‪ 6000 ،5000 ،3000 ،2000 Ryzen‬و ‪Athlon‬‬ ‫‪ 3000‬نیــز تحــت تاثیــر قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫هر خانه‬ ‫یک اتاق گرم‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای اببندان روستای جعفراباد گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪ -688‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-688‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/28‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/28 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/21 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫ شنبه ‪1401//1111//01‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اجرای حکم توسط‬ ‫شهید محمد بخارایی‬ ‫‏‏رابــط شــورای مرکــزی بــا شــاخه نظامــی‪ ،‬حــاج مهــدی عراقــی و صــادق‬ ‫امانــی بودنــد و اجــرای حکــم بــه انهــا ابــاغ شــد‪ .‬شــاخه نظامــی هــم‬ ‫پــس از ابــاغ اجــرای حکــم تمــام مســیرهای ایــن ســه نفــر را زیــر نظــر‬ ‫گرفــت‪ .‬شــاه کــه در دســترس نبــود و از او شــدیدا ًمراقبــت می کردنــد‪.‬‬ ‫در بیــن ایــن ســه نفــر از همــه مهــم ترحســنعلی منصــور بــود‪ .‬اعــدام‬ ‫منصــور می توانســت ایــن خفقــان را در سراســر کشــور بشــکند‪ .‬منصــور‬ ‫در روزهــای خاصــی بــه مجلــس می امــد و تیــم تعقیــب و مراقبت شــاخه‬ ‫نظامــی بارهــا تــردد او را بــه مجلــس شــورای ملــی زیر نظر داشــت و تمام‬ ‫راههــای ممکــن را پیــش بینــی کــرده بــود‪.‬‏‬ ‫‏‏مرحوم محمد بخارائی روی اسلحه اش شعاری نوشته بود‪:‬‏‬ ‫‏‏«انــا للــه و انــا الیــه راجعــون»؛ «حکومــت فــردی شــاه موقــوف»؛ «ملــت‬ ‫اســتعمار را نمی پذیــرد»؛ «ایــن حکومــت رســمیت نــدارد»؛ «جاویــد بــاد‬ ‫اســام‪ ،‬دیــن جهانی»‪.‬‏‏یــک نــوا ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏هــم بــا صــدای خــودش قبــا ًپــر کــرده‬ ‫بــود و مســئولیت اجــرای حکــم انقالبــی حســنعلی منصــور را بــر عهــده‬ ‫گرفتــه بــود‪ .‬از ان طــرف گــروه پشــتیبانی هــم قــرار بــود پــس از اجــرای‬ ‫حکــم‪ ،‬محمــد بخارائــی را از صحنــه خــارج کننــد‪ .‬منتهــی همــه حــوادث‬ ‫را نمی شــود پیــش بینــی کــرد‪ .‬شــهید محمــد بخارائــی اســلحه خــود را‬ ‫خشــاب گذاری کــرد و در جیــب بغــل خــود قــرارداد‪ ،‬نامــه ای هــم تهیــه‬ ‫کــرده بــود تــا بــه مجــردی کــه منصــور از ماشــین پیــاده شــد نامــه را دو‬ ‫دســتی بــه او تقدیــم کنــد‪ ،‬وقتــی منصــور نامــه را گرفــت محمــد‪ ،‬اســلحه‬ ‫را می کشــد و دو تیــر پشــت ســر هــم بــه گلــوی او می زنــد و یــک تیــر هــم‬ ‫بــه شــکم او ؛ ســپس گــروه پشــتیبانی بــا تیر انــدازی‪ ،‬محافظین منصــور را‬ ‫گیــج می کننــد و محمــد هــم بطــرف مدرســه شــهید مطهــری فــرار می کند‪.‬‬ ‫تمــام ایــن عملیــات بــه خوبــی انجــام گرفــت امــا وقتــی محمــد در حــال‬ ‫فــرار بــود بــا توجــه بــه لغزندگــی زمیــن او بــه زمیــن می خــورد و ماموریــن‬ ‫او را بازداشــت می کننــد‪ .‬محمــد را بــه کالنتــری ‪ 2‬مجلــس می برنــد‪،‬‬ ‫نصیــری رئیــس ســازمان اطالعــات و امنیــت کشــور در کالنتــری حضــور‬ ‫پیــدا می کنــد‪ ،‬بــه محمــد می گویــد‪ :‬تــو کــه هســتی؟ محمــد می گویــد‪ :‬تــو‬ ‫کــه هســتی؟ نصیــری می گویــد‪ :‬مــن رئیــس ســازمان اطالعــات و امنیــت‬ ‫کشــور هســتم‪ .‬محمــد می گویــد‪ :‬هــر کــه می خواهــی بــاش‪ ،‬نصیــری هم‬ ‫بــا ســرنیزه دســتی بــه دهــان محمــد می زنــد و لــب او زخمــی می شــود‏‪.‬‬ ‫پیامد ترور حسنعلی منصور‬ ‫‏‏س‪ :‬ترورحسنعلی منصور چه پیامدی داشت ‏؟‬ ‫‏‏ج‪ :‬وقتــی امــام خمینــی بــه ترکیــه تبعیــد شــد‪ ،‬رژیــم عــده زیــادی از‬ ‫روحانیــت مبــارز و مــردم سلحشــور و مبــارز را بازداشــت و بــه ســیاه چالهــا‬ ‫انداخــت و سراســر کشــور را خفقــان فــرا گرفتــه بــود‪ .‬شــاه فاســد بــی خرد‬ ‫هــم بــا تکبــر رجــز خوانــی می کــرد و کشــور را جوالنــگاه بیگانــگان قــرار‬ ‫داد‪ .‬ایــن مســائل بــرای مــردم غیــور و مســلمان ایــران قابــل تحمــل نبــود‬ ‫لــذا‏‏گروه هــای اســامی تصمیــم گرفتنــد کــه بــا اعــدام انقالبــی افــرادی‬ ‫چــون حســنعلی منصــور‪ ،‬شــوک بزرگــی بــه شــاه و ایــادی او وارد کننــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن عمــل امیــد تــازه ای در ملــت ایــران به وجــود امــد‪ .‬بــا اعــدام منصــور‬ ‫سراســر کشــور را شــور و شــوق مبــارزه فــرا گرفــت و ســران غــرب را هــم‬ ‫کــه ایــران را جزیــره امــن لقــب داده بودنــد‪ ،‬شــوک بزرگــی فــرا گرفــت‪.‬‏‬ ‫‏‏س‪ :‬شما شاهد ترور بودید ‏؟‬ ‫‏‏ج‪ :‬مــن در جریــان امــر بــودم ولــی در صحنــه حضــور نداشــتم‪ .‬مــا پیــش‬ ‫بینــی کــرده بودیــم کــه تشــکیالت در معــرض خطر قرار نگیــرد‪ .‬به همین‬ ‫ســبب اجرای حکم اعدام انقالبی حســنعلی منصور را به شــاخه نظامی‬ ‫واگــذار کردیــم کــه بــه تشــکیالت اســیبی وارد نگــردد‪.‬‏‏‏همــان ســاعت کــه‬ ‫حســنعلی منصــور مــورد اصابــت گلولــه محمــد بخارایــی قرار گرفــت حاج‬ ‫مهــدی عراقــی بــه دفتــر کار مــن امــد و گفــت‪ :‬کار تمــام شــد‪.‬‏‬ ‫ی تعلیمــات و تمرینــات‬ ‫‏‏س‪ :‬شــاخه نظامی جمعیــت موتلفــه اســام ‬ ‫نظام ـی را کجــا دیــده بــود ‏؟‬ ‫‏‏ج‪ :‬مرحــوم شــهید عراقــی معدنــی را از اســتان قــدس رضــوی در ابیــک‬ ‫قزویــن اجــاره کــرده بــود‪ .‬ایــن معــدن در منطقه زیــاران و در بین کوههای‬ ‫مرتفعــی قــرار داشــت‪ .‬البتــه تنهــا حــاج مهــدی عراقــی نبود بلکه شــریکی‬ ‫داشــت بــه نــام حســین تــن ســاز کــه بــا پــدر شــهید عراقــی کار می کــرد‪.‬‬ ‫پــدر شــهید عراقــی کــوره اجرپــزی داشــت و معــدن زیــاران را حــاج مهــدی‬ ‫عراقــی بــا حســین تــن ســاز شــریک بــود‪ ،‬شــاخه نظامی جمعیــت موتلفــه‬ ‫در همــان کوههــای زیــاران کــه پرنــده ای پــر نم ـی زد‪ ،‬تمرینــات نظام ـی ‬ ‫انجــام می دادنــد‪.‬‏‬ ‫‏‏س‪ :‬اسلحه را از کجا تهیه می کردید ‏؟‬ ‫‏‏ج‪ :‬البتــه اســلحه قاچــاق وجــود داشــت‪ ،‬امــا اســلحه ای کــه محمــد‬ ‫بخارائی با ان منصور را مورد هدف قرار داد از اقای هاشمی رفسنجانی‬ ‫گرفتــه بودیــم‪ .‬جریــان ان از ایــن قــرار بــود کــه یکــی از روز هــا بــه اتفــاق‬ ‫حــاج مهــدی بــه منــزل اقــای هاشمی رفســنجانی در قــم رفتیــم‪ .‬اقــای‬ ‫هاشــمی در جریــان برنام ـ ه تــرور ســران رژیــم فاســد شــاه قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫منــزل ایشــان هــم در خیابــان صفائیــه قــم بــود‪ .‬در همــان دیــدار ایشــان‬ ‫دو قبضــه اســلحه کــه در اختیــار داشــت بــه مــا تحویــل داد کــه مــا تحویل‬ ‫شــاخه نظامی دادیــم‪.‬‏‬ ‫راهکار ترویج فرهنگ فاطمی‬ ‫و حجاب خالقیت در تولید‬ ‫پوشاک اسالمی است‬ ‫نمایشــگاه پوشــاک خانــواده گــرگان فرصــت مناســب ارائــه و عرضــه لبــا ‬ ‫س‬ ‫متنــوع بــا تکیــه بــر ترویــج حجــاب و عفــاف اســت کــه اســتمرار برگــزاری ان‬ ‫در کنــار بکارگیــری خالقیــت در تولیــد پوشــش مطابــق بــا ســلیقه نســل جــوان‬ ‫می توانــد گام موثــری بــرای گســترش ایــن فرهنــگ اســامی در جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬غرفه هــای رنگارنــگ انــواع ملزومــات پوشــش‬ ‫از جملــه چــادر مشــکی‪ ،‬عبــا‪ ،‬انــواع متعلقــات و محصــوالت حجــاب ماننــد‬ ‫ســاق دســت‪ ،‬هدبنــد و یقه گیــر‪ ،‬شــال‪ ،‬روســری‪ ،‬دســتار و کــت و شــلوارهای‬ ‫مردانــه نمایشــگاه پوشــاک خانــواده را بــه گلســتانی تماشــایی تبدیــل کــرده و‬ ‫پــای خانــواده هــا و فرزندانشــان را از هــر ســن و قشــری بــه ایــن نمایشــگاه‬ ‫کشــانده اســت‪.‬‬ ‫عفــاف و حجــاب باعــث حفــظ خانــواده هــا از اســیب هــای اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی مــی شــود‬ ‫یکــی از بانــوان گرگانــی حاضــر در ایــن نمایشــگاه در گفــت و گــو بــا ایرنــا‬ ‫گفت‪:‬برگــزاری نمایشــگاه هــای پوشــاک خانــواده در شهرســتان هــا و اســتان هــا‬ ‫باعــث ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب مــی شــود‪.‬‬ ‫سمیه ســادات میــر افــزود‪ :‬فرهنــگ ایرانــی و ملــی در نمایشــگاه هایــی همچــون‬ ‫نمایشــگاه پوشــاک خانــواده بــه نســل جــوان معرفــی شــده و چنانچــه بــا قیمتهــای‬ ‫مناســبی عرضــه شــود بــی شــک اســتقبال گســترده تــری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بانوانــی کــه مایــل بــه خریــد تولیــدات داخلــی پوشــاک هســتند‬ ‫وقتــی جنــس و قیمــت هــای مناســب را در ایــن نمایشــگاه هــا ببیننــد دیگــر از‬ ‫اجنــاس خارجــی اســتفاده نخواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬عفــاف و حجــاب باعــث حفــظ خانــواده هــا از گزنــد و اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی مــی شــود البتــه حجــاب فقــط پوشــش چــادر نبــوده و میتوانــد‬ ‫مانتوهایــی متناســب بــا فرهنــگ جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه به ترویج عفاف و حجاب کمک می کند‬ ‫مــادر جوانــی کــه همــراه همســرش و دو دختــر نوجــوان خــود در ایــن نمایشــگاه‬ ‫حضــور یافتــه گفــت‪ :‬افــراد در نمایشــگاه هــای عفــاف و حجــاب بــا تنــوع هــای‬ ‫بیشــتر اســتقبال از پوشــاک اســامی خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫نصیبــه فوجــردی افــزود‪ :‬در بــازار لبــاس هــای متناســب بــا نوجوانــان و زنــان‬ ‫جامعــه اســامی کمتــر مشــاهده کــردم و وقتــی شــنیدم در ایــن مــکان نمایشــگاه‬ ‫پوشــاک خانــواده اغــاز بــه کار کــرده از همســرم خواســتم تــا ســری هــم بــه اینجــا‬ ‫بزنیــم کــه شــاید لباســی مناســب و در شــان فرزندانمــان پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت هــای ایــن نمایشــگاه نســبت بــه بــازار خیلــی بهتــر بــود‬ ‫و بــا ‪ ۱۵‬درصــد هــم عرضــه می شــد و همچنیــن یکــی از نــکات قابــل توجــه در ایــن‬ ‫نمایشــگاه فــروش اقســاطی ‪ ۲‬الــی ‪ ۴‬ماهــه ان بــود کــه حتــی گزینــه ارائــه چــک‬ ‫معتبــر هــم بــرای خریــدار گذاشــته بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن مــادر گرگانــی افــزود‪ :‬در ایــن نمایشــگاه تــاش شــده پوشــاک را مناســب و‬ ‫ارزان تــر از بــازار در اختیــار مــردم قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫مطهره جعفر نیا یکی دیگر از زنان حاضر در این نمایشگاه گفت‪:‬نمایشگاه هایی‬ ‫هماننــد پوشــاک خانــواده فرصــت مناســبی بــرای ترویــج فرهنــگ حجــاب و عفــاف‪،‬‬ ‫ارتقا و توســعه ســطح اراســتگی و الگوســازی اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تنــوع یکــی از ویژگــی هــای ایــن نمایشــگاه محســوب مــی شــود کــه‬ ‫امــکان انتخــاب بیشــتر را بــرای خانــواده هــا فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عفــاف و حجــاب در تحکیــم بنیــان خانــواده تاثیــرات ویــژه ای‬ ‫داشــته و برگــزاری نمایشــگاه هــای ملــی و بیــن المللــی در ســطح اســتان بــه ایــن‬ ‫مهــم کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫جعفرنیــا افــزود‪ :‬ترویــج فرهنــگ فاطمــی در بیــن نوجوانــان و جوانــان مــا در‬ ‫جامعــه امــروز نقــش کلیــدی داشــته و بــی شــک برگــزاری نمایشــگاه هایــی پیرامــون‬ ‫گوهــر فاطمــی تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫نمایشــگاه هــای عفــاف و حجــاب در انتخــاب پوشــش اســامی جوانــان‬ ‫تاثیــر مــی گــذارد‬ ‫بانــوی جوانــی کــه همــراه همســر خــود در ایــن نمایشــگاه حضــور یافتــه هــم در‬ ‫ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬چنانچــه امثــال ایــن نمایشــگاه در طــول ســال بیشــتر برگــزار‬ ‫شــود و جوانــان مــدل هــای ایرانــی اســامی را در ان بیشــتر ببیننــد راحــت تــر نــوع‬ ‫پوشــش خــود را انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫مرضیــه ســادات میــر افــزود‪ :‬تــاش بیشــتر در زمینــه مــد و لبــاس اســامی بــا‬ ‫رنگهــای شــاد همــراه بــا تنــوع‪ ،‬شــرایط جامعــه را بــرای نشــر‪ ،‬توســعه و ترویــج‬ ‫پوشــش ایرانــی اســامی مهیــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫معرفی پوشش های متنوع در استقبال جوانان به حجاب تاثیر می گذارد‬ ‫معصومــه اســماعیلی یکــی از غرفــه داران حاضــر در ایــن نمایشــگاه هــم گفــت‪:‬‬ ‫هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه ترویــج مــدل هــای مختلــف حجــاب همــراه بــا‬ ‫ملزومــات و رنــگ هــای مختلــف ان اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬امیدواریــم در شــهرها و اســتان هــای دیگــر هــم نمایشــگاه‬ ‫پوشــاک خانــواده برگــزار شــود کــه بــی شــک در ترویــج عفــاف و حجــاب تاثیرگــذار‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬معرفــی کــردن پوشــش زیبــا و ایجــاد جاذبــه در عرصــه لبــاس‬ ‫از لحــاظ فرهنگــی در اســتقبال قشــر جــوان بــه حجــاب اســامی تاثیــر خواهــد‬ ‫گذاشــت‪.‬‬ ‫مریم محمدی یکی دیگر از غرفه داران این نمایشــگاه هم گفت‪ :‬نمایشــگاه های‬ ‫عفــاف و حجــاب بــا قیمــت هــای مناســب در جــذب مــردم بــه پوشــش مناســب‬ ‫نقــش کلیــدی داشــته و ترویــج پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زیبایــی و اراســتگی کامــل در مــدل هــای مختلــف جشــنواره در ترغیــب‬ ‫مخاطبــان بــه اســتقبال بیشــتر نقــش داشــته و بایــد بــه ایــن مهــم توجــه کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬فرهنــگ فاطمــی حجــاب و عفــاف یعنی پوشــیدگی و اراســتگی که‬ ‫بایــد در انتقــال درســت مفاهیــم ان در جهــت تبییــن و روشــنگری تــاش کرد‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!