روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 686 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 686

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 686

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 686

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪181 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 28‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/18-‬ژانویه‪ /25-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪686 :‬‬ ‫برای فرار از سرما و یخبندان تدابیری‬ ‫گرمابخشاندیشیدهشده‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫معضل تولید مرکبات پایین‬ ‫قیمت و نبود جاذبه برای‬ ‫صادرات در گلستان‬ ‫صدورکیفرخواستمتهمان‬ ‫شبکه فساد در توزیع‬ ‫نهاده های دامی گلستان‬ ‫در سراسر استان گاز‬ ‫خانگی در جریان‬ ‫است‬ ‫چگونهمثلگویندگان‬ ‫حرفه ای صدا و بیان‬ ‫خاص داشته باشیم‬ ‫چگونه بررسی کنیم‬ ‫که رایانه شخصی‬ ‫هک شده است؟‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪686‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫کاهش ‪ ۱۶.۶‬درصد خلق‬ ‫پول بانک ها در ‪ ۸‬ماه‬ ‫سالجاری‬ ‫بانــک مرکــزی اعــام کــرد‪ :‬رشــد خلــق پــول بانکهــا از‬ ‫‪ ۲۹.۵‬درصــد در ‪ ۸‬مــاه اول ســال گذشــته بــه ‪۱۶.۶‬‬ ‫درصــد در ‪ ۸‬ماهــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بانــک مرکــزی در‬ ‫پاسخ به گزارش روز ‪ ۲۲‬دی ماه روزنامه کار و کارگر‬ ‫نوشــت‪ :‬ایــن روزنامــه بــه نقــل از یــک کارشــناس‬ ‫و بــدون مبنــای علمــی در ابتــدا مدعــی چــاپ پــول‬ ‫در دولــت شــده اســت! همــان گونــه کــه تاکنــون‬ ‫بارهــا اعــام شــده اســت دولــت ســیزدهم برخــاف‬ ‫دولــت گذشــته کــه تنهــا در چهارماهه نخســت ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۵۴‬هــزار میلیــارد پــول از بانــک مرکــزی‬ ‫اســتقراض کــرد و موجبــات خلــق پــول و تورم شــدید‬ ‫در جامعــه را فراهــم کــرد بــه هیــچ عنــوان از بانــک‬ ‫مرکــزی اســتقراض نکــرده اســت و برعکــس‪ ،‬تمامــی‬ ‫مبلــغ اســتقراض شــده دولــت دوازدهــم را نیــز تــا‬ ‫پایــان ‪ ۱۴۰۰‬تســویه کــرد‪.‬‬ ‫دولــت در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نیــز بــا مدیریــت تخصیــص‬ ‫مصــارف بودجــه و پیگیــری وصول بــه موقع درامدها‬ ‫و همچنیــن اســتفاده از ســایر ظرفیت هــای قانونــی‬ ‫همچــون مــاده ‪ ۱۲۵‬قانــون محاســبات عمومــی‬ ‫توانســته اســت میــزان اســتفاده از تنخواه گــردان‬ ‫را کــه در ش ـش ماهه ابتدایــی ســال ‪ ۱۴۰۰‬برابــر ‪۵۴‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان بــوده بــه شــدت کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫دولــت همچنیــن برنامه های مشــخص بــرای کنترل‬ ‫تــورم دارد کــه بــر مبنــای ان حرکــت کــرده و می کنــد؛‬ ‫مجموعــه سیاسـت گذاران پولــی و مالــی دولــت برای‬ ‫کنتــرل تــورم‪ ،‬از سیاســت کنتــرل شــاخص های‬ ‫اقتصــادی و پولــی و مالــی اســتفاده کــرده اســت؛‬ ‫یعنــی بــه جــای اینکــه اســتقراض و از جیــب مــردم‬ ‫بــذل و بخشــش کنــد بــا ســخت گیری در هزینه هــای‬ ‫خــود تــاش کــرده تــا خلــق پــول و تــورم را مهــار کنــد‬ ‫تــا ســختی ان بــر مــردم کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود تــورم ‪ ۵۹,۳‬درصــدی در شــرایط اغاز به کار‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ،‬در شــرایط فعلــی بــا تالش هــای‬ ‫صــورت گرفتــه شــاهد کاهــش ‪ ۱۹‬واحــدی تــورم‬ ‫هســتیم اقدامــات بــرای کاهــش ان همچنــان در‬ ‫دســتور کار اســت‪ .‬دولــت بــا جدیــت انضبــاط مالــی‬ ‫را در راســتای کاهــش نــرخ تــورم و بیــکاری دنبــال‬ ‫می کنــد‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬بــا کنتــرل ترازنامه هــای‬ ‫بانکــی و کاهــش خلــق پــول در نظــام بانکــی رشــد‬ ‫نقدینگی را کنترل شــده و به کمترین مقدار در ‪۳۲‬‬ ‫مــاه اخیــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در پایــان اذرمــاه رشــد نقدینگــی بــه‬ ‫‪ ۳۳.۴‬درصــد کاهــش یافتــه کــه کمتریــن مقــدار از‬ ‫ابتــدای اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۹‬اســت‪ .‬ایــن نــرخ نســبت‬ ‫بــه شــهریور ســال گذشــته ‪ ۷.۱‬درصــد کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن رشــد خلــق پــول بانک هــا از ‪ ۲۹.۵‬درصــد‬ ‫در ‪ ۸‬مــاه اول ســال گذشــته بــه ‪ ۱۶.۶‬درصــد در‬ ‫‪۸‬ماهــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کاهــش یافتــه اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫در خصــوص ادعــای مطــرح شــده مبنــی بــر جبــران‬ ‫کســری بودجــه دولــت از طریــق افزایــش نــرخ ارز‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت کــه طبــق ادعــای حســین‬ ‫راغفــر‪ ،‬دولــت بزرگ تریــن متقاضــی کاال در بــازار‬ ‫اســت و بــا افزایــش قیمــت کاال‪ ،‬هزینــه دولــت هــم‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد‪ ،‬لــذا ادعــای جبــران کســری‬ ‫بودجــه از محــل افزایــش نــرخ ارز بی اســاس اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن عایــدی دولــت از محــل عرضــه دالر‬ ‫در ســامانه نیماســت و ســامانه نیمــا هــم ثبــات دارد‬ ‫و هــم عرضه هــا و هــم درامــد دولــت خــوب اســت‬ ‫بنابرایــن دولــت هیــچ انگیــزه ای بــرای افزایش قیمت‬ ‫دالر نــدارد‪ .‬لــذا ایــن ادعــای کــه دولــت از محــل‬ ‫افزایــش نــرخ ارز در بودجــه منتقــع اســت‪ ،‬ادعایــی‬ ‫خــاف واقــع و متفــاوت از رویکــرد اقتصــادی دولــت‬ ‫ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫دربــاره ادعــای دروغیــن کســری بودجــه دولــت نیــز بایــد‬ ‫بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه طبــق تاکیــد رئیــس ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه‪ ،‬میــزان درامــد و مصــارف دولــت تقریبــا ً‬ ‫منطبــق بــا بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬اســت و طبــق اهــداف پیــش رو‪،‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع بودجــه محقــق می شــود‪.‬‬ ‫گــزارش رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی نیــز دربــاره عــدم کســری بودجــه در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مویــد نادرســت بــودن ادعاهــای مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫عدم امکان خرید و فروش به‬ ‫سبب نبود اتحادیه منسجم‬ ‫بــه ســبب نبــود اتحادیــه منســجم و قدرتمنــد در گلســتان‪،‬‬ ‫امــکان خریــد بــرای تنظیــم بــازار و انبــار میــوه مــازاد بــه طــور کامــل‬ ‫میســر نشــده و برخــی از باغــداران بــه اجبــار محصــول خــود را بــه‬ ‫قیمت هــای انــدک در محــدوده ‪ ۴‬هــزار تومــان بــه فــروش رســاندند‬ ‫کــه کفــاف هزینه هــا را نمی دهــد‪.‬‬ ‫معضل تولید‬ ‫مرکبات پایین قیمت‬ ‫و نبود جاذبه برای‬ ‫صادرات در گلستان‬ ‫افزایــش قیمــت نهاده هــای باغــی‪ ،‬کاهــش ‪ ۲۰‬درصــدی‬ ‫قیمــت پرتقــال و نارنگــی نســبت بــه ســال گذشــته و حضــور‬ ‫پررنــگ دالالن بــرای خریــد ایــن محصــوالت ســبب شــده تــا‬ ‫ضــرورت حمایــت دولــت از باغــداران مرکبــات گلســتان بــرای‬ ‫جلوگیــری از تحمــل خســارت انــان افزایــش یافتــه و رونــد‬ ‫خریــد حمایتــی ایــن محصــول اغــاز شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اقتصــاد گلســتان بــر مبنــای‬ ‫زراعــت ‪ ،‬باغــداری‪ ،‬دامپــروری و ســایر فعالیــت هــای حــوزه‬ ‫کشــاورزی بنــا شــده و حــدود ‪ ۵۰‬هــزار بهره بــردار بخش هــای‬ ‫مختلــف در ایــن حوزه هــا فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫باغــداری بــه ویــژه باغــات مرکبــات پــس از دامــداری و کشــت‬ ‫گنــدم و جــو بیشــترین بهره بــرداران را در گلســتان بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫اب و هــوای مطلــوب‪ ،‬خــاک حاصلخیــر و دسترســی اســان‬ ‫بــه منابــع ابــی‪ ،‬فرصــت مناســبی بــرای اهالــی گلســتان اســت‬ ‫تــا بــا تولیــد انبــوه مرکبــات ماننــد پرتقــال و نارنگــی بتواننــد‬ ‫عــاوه بــر اشــتغال افرینی و تامیــن مایحتــاح اســتان‪ ،‬زمینــه‬ ‫صــادارت و ارزاوری بــرای کشــور را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫کیفیــت مطلــوب و طعــم مناســب مرکبــات گلســتان ســبب‬ ‫شــده تا این محصوالت درانســوی مرزها طرفداران پرشــماری‬ ‫داشــته باشــد کــه بــا برنامه ریــزی و پیش بینــی تمهیــدات الزم‬ ‫می تــوان بخشــی عمــده ای از مشــکل بیــکاری مــردم منطقــه‬ ‫بــه ویــژه ســاکنان غــرب گلســتان را برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫مــراد ریاحــی یکــی از باغــداران بندرگــزی بــه ایرنــا گفــت ‪ :‬بایــد‬ ‫بپذیریــم کــه زیرســاخت های الزم بــرای انبــار و یــا فــراوری‬ ‫مرکبــات در گلســتان کافــی نیســت و تناســبی بــا تولیــد ایــن‬ ‫محصــوالت نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقلیــم مناســب و زمین هــای مســتعد فرصتــی‬ ‫مناســب بــرای توســعه باغــداری بــه ویــژه مرکبــات در گلســتان‬ ‫فراهــم کــرده امــا تاکنــون اقــدام ویــژه ای بــرای حمایــت از ایــن‬ ‫کســب و کار طراحــی نشــده اســت ‪.‬‬ ‫ریاحــی ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود اینکــه حــدود نیــم قــرن اســت‬ ‫کــه در غــرب گلســتان مرکبــات برداشــت می شــود امــا کارخانه‬ ‫و صنایــع تبدیلــی و حتــی ســورتینگ کافــی در منطقــه ایجــاد‬ ‫نشده و دسترنج و زحمیت یکساله باغداران بر روی درختان‬ ‫خــراب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن باغــدار بندرگــزی بــه ســرمای روزهــای اخیــر اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬برخــی باغــداران مــا امیــدوار بودنــد قیمــت مرکبــات‬ ‫اندکــی بیشــتر شــود و به همیــن دلیــل محصــول را روی‬ ‫درخت نگه داشــتند اما با ســوز ســرماب هفته گذشــته‪ ،‬همه‬ ‫محصــوالت دچــار یخ زدگــی شــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از باغــداران هــم گفــت ‪ :‬نــرخ هــر کیلوگــرم‬ ‫پرتقــال تامســون روی درخــت ‪ ۳‬هــزار تومــان و در بــازار ‪۵‬‬ ‫هــزار تومــان اســت کــه از ایــن مبلــغ باغــدار باید حــدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومــان بابــت هزینــه کارگــر‪ ،‬جعبــه‪ ،‬حــق کمیســیون و‬ ‫کرایــه حمــل بــار پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫میــاد کمانگــری بــا بیــان ایــن نکتــه کــه گویــی اراده ای بــرای‬ ‫حــل مشــکالت باغــداران وجــود نــدارد‪ ،‬افــزود‪ :‬مشــکل خریــد‬ ‫محصــول از باغــداران بــه موضوعــی تکــراری تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی هزینــه تمــام شــده تولیــد یــک کیلوگــرم پرتقــال را بیــش‬ ‫از ‪ ۶‬هــزار تومــان اعــام کــرد و گفــت‪ :‬قیمــت خریــد اعالمــی‬ ‫بــرای باغــداران صرفــه اقتصــادی نــدارد و بــه ایــن ترتیــب انهــا‬ ‫رغبتــی بــرای برداشــت محصولــی کــه یــک ســال بــرای ان‬ ‫زحمــت کشــیدند‪ ،‬ندارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬بــه رغــم اینکــه غــرب گلســتان قطــب مرکبــات‬ ‫محســوب مــی شــود امــا بــا ایــن رونــد‪ ،‬کشــاورزان بــه واســطه‬ ‫عــدم صرفــه اقتصــادی ناگزیــر بــه قطــع درختــان مثمر چندین‬ ‫ســاله خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫عضــو اتحادیــه باغــداران بندرگــز هــم گفــت‪ :‬قیمتــی فعلــی‬ ‫مرکبــات بــرای باغــداران به صرفه نیســت و حتــی برخی از انها‬ ‫رغبتــی بــه برداشــت محصــول ندارنــد‪ ،‬زیــرا معتقدنــد قیمــت‬ ‫فــروش نمی توانــد هزنیــه برداشــت ان را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫محســن لطیفــی افــزود‪ :‬افزایــش بی رویــه قیمــت نهاده هــای‬ ‫باغبانــی بویــژه کــود ‪ ،‬ســم ‪ ،‬اجــرای عملیــات ابیــاری قطــره ای‬ ‫‪ ،‬هزینــه ســاخت انبــار ذخیــره اســتاندارد ‪ ،‬افزایــش هزینــه‬ ‫کارگــری و مهم تــر از همــه نبــود بــازار فــروش محصــول از‬ ‫جملــه مشــکالت فــراروی باغــداران اســت‬ ‫وی گفــت ‪ :‬قیمــت مرکبــات نســبت بــه ســال گذشــته ‪۲۰‬‬ ‫درصــد کمتــر شــده و باغــداری را بــرای باغــداران خســارت زا‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫در گلستان حدود ‪ ۶‬هزار هکتار‬ ‫باغ نارنگی و پرتقال و دیگر‬ ‫مرکبات وجود دارد و امسال‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن محصول در‬ ‫این باغات برداشت شد هر‬ ‫ساله سازمان تعاون روستایی‬ ‫عهده دار خرید و دپو مرکبات‬ ‫بود ولی امسال و بر اساس‬ ‫بخش نامه های باالدستی این‬ ‫وظیفه به اتحادیه و صنف‬ ‫باغداران سپرده شده است ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وقتــی مرکبــات خریــدار نــدارد ســر و کلــه‬ ‫دالالن پیــدا مــی شــود انــان وقتــی می بینــد محصــول روی‬ ‫دســت باغــدار مانــده ان را بــا قیمــت کمتــری از او می خــرد‬ ‫چــون می دانــد باغــدار چــاره ای جــز فــروش نــدارد‪.‬‬ ‫لطیفــی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه بــازار کشــش خریــد محصــول‬ ‫مرکبــات را نــدارد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن یــک معضــل بزرگــی اســت کــه‬ ‫تولیدکننــده بــا ان روبــه رو می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن باغــدار گلســتانی‪ ،‬عــدم وجــود صنایــع تبدیلــی‬ ‫در اســتان همچنیــن نبــود کارخانه هــای فــراوری موجب شــده‬ ‫تــا باغــدار نتوانــد مانــع زیاندهــی محصــوالت باغی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولــت اگــر هیــچ حمایتــی از باغــداران‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬باغــداری در گلســتان سرنوشــت بدتــری پیــدا‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن باغــدار گلســتان‪ ،‬قیمــت تمــام شــده بــاال‪،‬‬ ‫گرانــی تعرفــه گمرکی کاالهــای ایرانی صادراتی به کشــورهای‬ ‫همســایه و بــاال بــودن نــرخ حمــل و نقــل باعــث شــده تــا‬ ‫موفقیــت زیــادی در صــادرات مرکبــات نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس امارهــای ســازمان جهــاد کشــاورزی امســال‬ ‫‪ ۱۱۰‬هــزار تــن انــواع مرکبــات از باغــات ایــن اســتان برداشــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین پهلوانــان افــزود‪ :‬در گلســتان حــدود ‪ ۶‬هــزار هکتــار‬ ‫بــاغ نارنگــی و پرتقــال و دیگــر مرکبــات وجــود دارد و امســال‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن محصــول در ایــن باغــات برداشــت شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــر ســاله ســازمان تعــاون روســتایی عهده دار‬ ‫خریــد و دپــو مرکبــات بــود ولــی امســال و بــر اســاس بخــش‬ ‫نامه هــای باالدســتی ایــن وظیفــه بــه اتحادیــه و صنــف‬ ‫باغــداران ســپرده شــده اســت ‪.‬‬ ‫پهلوانــان افــزود ‪ :‬بــه ســبب نبــود اتحادیــه منســجم و قدرتمند‬ ‫در گلســتان‪ ،‬امــکان خریــد بــرای تنظیــم بــازار و انبار میــوه مازاد‬ ‫بــه طــور کامــل میســر نشــده و برخــی از باغــداران بــه اجبــار‬ ‫محصــول خــود را بــه قیمت هــای انــدک در محــدوده ‪ ۴‬هــزار‬ ‫تومــان بــه فــروش رســاندند کــه کفــاف هزینه هــا را نمی دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬برخــی اقدامــات فنــی و کمــک هــای پشــتیبانی‬ ‫مانند توســعه سیســتم ابیاری تحت فشــار‪ ،‬توســعه سیستم‬ ‫کــود ابیــاری و محلول پاشــی عناصــر غذایــی‪ ،‬احــداث بــاغ‬ ‫بــه شــیوه پشــته ای‪ ،‬توســعه ارقــام جدیــد بــا عملکــرد بــاال و‬ ‫پی ـش رس‪ ،‬تولیــد نهال هــای اســتاندارد و گواهــی شــده و از‬ ‫همــه مهم تــر ذخیره ســازی مناســب و کاهــش ضایعــات از‬ ‫جملــه مباحثــی هســتند کــه اتحادیــه و صنــف مرکبــات داران‬ ‫بایــد بــرای انهــا برنامه ریــزی کنــد‬ ‫معــاون جهــاد گلســتان گفــت ‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار دالر انــواع میــوه از گلســتان به مقصد افغانســتان‪،‬‬ ‫ترکمنســتان و قزاقســتان صــادر شــده کــه بخــش عمــده ان را‬ ‫مرکبــات بــه ویــژه پرتقــال تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس امارهــای موجــود ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن از‬ ‫محصــول تولیــدی مرکبــات گلســتان پرتقــال و حــدود ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫تــن نارنگــی اســت کــه حــدود ‪ ۳۰‬درصــد ایــن محصــول تــازه‬ ‫خــوری و ‪ ۷۰‬درصــد دیگــر ذخیــره شــده‪ ،‬بخشــی بــه ســایر‬ ‫اســتان ها ارســال و بقیــه صــادر می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم کردکــوی‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬بندرترکمــن و بندرگــز در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی هــم گفــت‪ :‬کاهــش قیمــت خریــد‬ ‫محصــول باعــث شــده تــا باغــداران برداشــت مرکبــات را رهــا‬ ‫کننــد و ایــن فراینــد باعــث شــده تــا محصــول بــر روی درخــت‬ ‫باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری اظهــار کــرد‪ :‬تولیــد مرکبــات بــه دلیــل نبــود‬ ‫صنایــع تبدیلــی و فــراوری در گلســتان بــرای باغــداران صرفــه‬ ‫اقتصــادی نداشــته و انهــا اقــدام بــه قطــع درختــان مثمــر‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه غــرب گلســتان قطــب تولیــد‬ ‫مرکبــات اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬باغــداران ایــن منطقــه بــه دلیــل‬ ‫عــدم نقدینگــی دیگــر قــادر بــه تولیــد نیســتند و یکــی از‬ ‫راهکارهــای نجــات ایــن حــوزه ایجــاد صنایع تبدیلی و فــراوری‬ ‫انهــا در ایــن ناحیــه اســت‪.‬‬ ‫ایــری یاداورشــد‪ :‬بــا وجــود ظرفیــت حــوزه تولیــد گلســتان بــه‬ ‫علــت نبــود برنامــه جامــع‪ ،‬از ایــن ظرفیــت اســتفاده درســتی‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬باغــداری در گلســتان بــدون برنامــه اســت کــه‬ ‫ایــن بــی برنامگــی در تولیــد و حمایــت از باغــداران مشــکالت‬ ‫زیــادی را بــرای بهــره بــرداران ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم غــرب گلســتان در مجلــس اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫مشخص شــدن قیمــت خریــد تضمینــی برخــی از محصــوالت‬ ‫کشــاورزی بعد از کاشــت محصول نشــان دهنده نبود برنامه‬ ‫شــاخص در بخــش تولیــد کشــور اســت‪.‬‬ ‫برزعلــی رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان هــم‬ ‫گفــت‪ :‬امســال میــوه مــورد نیــاز شــب عیــد اســتان از باغــداران‬ ‫و باغــات اســتان و بــا خریــد محصــول از بهمن مــاه تامیــن‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬در‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬بــاغ شــامل الــو‪ ،‬شــلیل‪ ،‬هلــو‪،‬‬ ‫زیتــون‪ ،‬انــار‪ ،‬پرتقــال‪ ،‬نارنگــی‪ ،‬نارنــج و برخــی میوه هــای دیگر‬ ‫وجــود دارد کــه بیشــترین ســطح ان مربــوط بــه زیتــون اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان واقــع در شــمال ایــران بــا داشــتن هفــت‬ ‫اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا‪ ،‬از قطب هــای مهــم کشــاورزی و‬ ‫باغــی کشــور بــه شــمار می رود‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫چهارشنبه ‪ 28‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪1401 686‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫اماده باش گرمخانه ها برای‬ ‫خدمت به افراد بی سرپناه‬ ‫تعطیلی فعالیت های ورزشی‬ ‫و مراکز فرهنگی‬ ‫گرمخانه هــای اســتان در شــهرهای بجنــورد‪ ،‬اســفراین‬ ‫و شــیروان بــا تــداوم ســرما امــاده پذیــرش افــراد‬ ‫بی ســرپناه هســتند و همزمــان بــا یــخ زدگــی و ســرمای‬ ‫هــوا‪ ،‬درب گرمخانه هــای اســتان بــر روی افــراد اســیب‬ ‫دیــده و نیازمنــد بــاز اســت تــا ایــن افــراد از ایــن مکان ها‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اینــک مصــرف گاز نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬ســیمان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬صنایــع دیگــر و ســایر صنایــع و واحــد هــای‬ ‫تویلــدی اســتان محــدود و بعضــا قطــع شــده اســت کــه ایــن امــر بــا‬ ‫دســتور دیســپچینگ ملــی گاز ایــران و از طریــق مراجــع ذیصــاح‬ ‫کنتــرل و اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫برای فرار از‬ ‫سرما و یخبندان‬ ‫تدابیری گرمابخش‬ ‫اندیشیده شده‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫خراســان شــمالی در حالــی هفتمیــن روز از ســرمای بــی‬ ‫ســابقه اش را تجربــه مــی کنــد کــه بــا تدابیــر گرمابخــش‬ ‫مســووالن اســتانی و همراهــی مــردم همچنــان شــاهد‬ ‫پایــداری انــرژی در بســیاری از نقــاط ایــن خطــه هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا رســیدن ســامانه های‬ ‫بارشــی و مــوج ســرمای شــدید بــه کشــور‪ ،‬خراســان شــمالی‬ ‫در شــمال شــرق کشــور نیز از این ســرمای ســوزناک در امان‬ ‫نمانــد و دمــای هــوای ایــن اســتان حــدودا یــک میلیــون نفــری‬ ‫در روزهــای اخیــر حتــی بــه منفــی ‪ ۲۴‬درجــه نیــز رســید‪.‬‬ ‫هوایــی کــه بــا ســرمای بــی ســابقه اش موجــب افزایــش‬ ‫مصــرف گاز در ایــن اســتان شــد و رکــورد مصــرف روزانــه گاز در‬ ‫اســتان بــا بیــش از هفــت میلیــون متــر مکعــب شکســته شــد‪.‬‬ ‫در مجموع به طور میانگین هفت میلیون و ‪ ۷۹۰‬هزار متر‬ ‫مکعــب گاز در طــول شــبانه روز در خراســان شــمالی مصــرف‬ ‫شــد کــه مشــترکان بخــش خانگــی شــامل منــازل مســکونی‪،‬‬ ‫تجــاری و ســازمان هــا در ایــن بــازه زمانــی بــه دلیــل بــرودت‬ ‫هــوا ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۱۵۰‬هــزار متــر مکعــب گاز مصــرف کردنــد‬ ‫و همیــن تــداوم ســرما موجــب شــد تــا افــت شــدیدی در گاز‬ ‫اســتان مشــاهده شــود و دســتگاه های امــدادی و خدمــات‬ ‫رســان در حالــت امــاده بــاش قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫مســووالن ملــی و اســتانی نیــز بــا درک ایــن شــرایط‬ ‫تدابیــری گرمابخــش را بــرای تامیــن نیــاز مصــرف عمــده گاز‬ ‫در خراســان شــمالی یعنــی مصــرف خانگــی اتخــاذ کردنــد؛‬ ‫مصرفــی کــه از نــگاه مســووالن انــرژی دولــت‪ ،‬حیاتی اســت‬ ‫و تامیــن ان در صــدر اولویــت کاری قــرار دارد‪.‬‬ ‫گرچــه ایــن تدابیــر گرمابخــش مســووالن بــه تنهایــی بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ســرما کافــی نیســت و نیازمنــد همراهــی بیشــتر‬ ‫مــردم در مدیریــت انــرژی اســت امــا بیــان ایــن تدابیــر کــه‬ ‫نشــان از اثبــات بــرادری انهــا در تامیــن انــرژی پایــدار ایــن‬ ‫خطــه اســت‪ ،‬خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫دورکاری کارمندان و کاهش مصرف انرژی‬ ‫بــا تــدام ســرما در اولیــن اقــدام کارمنــدان دورکار شــدند و‬ ‫بنا به گفته مدیرعامل شــرکت گاز و برق خراســان شــمالی‬ ‫دورکاری کارمنــدان در حــدود ‪ ۱۳‬درصــد در صرفــه جویــی‬ ‫مصــرف گاز و ‪ ۱۰‬درصــد در بــرق موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه افت شــدید دمــا و مصوبــه کارگروه هماهنگی‬ ‫و تامیــن پایــدار ســوخت زمســتانی کلیــه فعالیــت ادارات‪،‬‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬بانک هــا‪ ،‬بیمه هــا‪ ،‬شــهرداری هــا و نهادهــای‬ ‫عمومــی از ‪ ۲۰‬دی مــاه ســالجاری دور کار شــدند و مراکــز‬ ‫امــدادی‪ ،‬عملیاتــی‪ ،‬خدمــات رســان‪ ،‬بهداشــت و درمــان از‬ ‫اجــرای ایــن طــرح مســتثنی شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن فعالیــت تمامــی مراکــز اموزشــی و دانشــگاهی‬ ‫بــه صــورت غیــر حضــوری و در بســتر فضــای مجــازی انجــام‬ ‫مــی شــود و صرفــا حــوزه هــای ازمــون نهایــی و سراســری‬ ‫مــدارس امــوزش و پــرورش بــه قــوت خــود باقــی بــود و‬ ‫در راســتای عــدم ایجــاد اختــال در ارائــه خدمــات بانکــی و‬ ‫شــهرداری بــه مــردم‪ ،‬واحدهــای کشــیک در ایــن ســه روز‬ ‫فعــال اســت‪.‬‬ ‫شــدت و تــداوم ســرما بــه حــدی بــود کــه دورکاری کارمندان‬ ‫و تعطیلــی مراکــز اموزشــی در هفتــه اتــی (‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬دیمــاه‬ ‫جــاری) به دلیــل افــت شــدید دمــا و صرفه جویــی در مصرف‬ ‫گاز در اســتان تمدید شــد‪.‬‬ ‫پایداری تامین گاز‬ ‫گرچــه افــت فشــار شــبکه گاز در تمامــی اســتان گــزارش‬ ‫شــده امــا تاکنــون قطعــی گاز در ایــن خطــه از شمالشــرق‬ ‫کشــور وجــود نداشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود شــهروندان همچنــان بایــد الگــوی مصــرف‬ ‫بهینــه گاز را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد و صرفه جویــی‬ ‫کننــد بــه گونــه ای کــه بــا هــر یــک درجــه کاهــش دمــا دســت‬ ‫کــم بیــن ‪ ۶‬تــا هفــت درصــد مصــرف گاز طبیعــی را پاییــن‬ ‫مــی اورد و بــا ایــن صرفــه جویــی زمینــه مصــرف گاز طبیعــی‬ ‫بــرای تمامــی مشــترکان فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫پایداری سرما و برودت هوا‬ ‫در روزهای اخیر منجر به صدور‬ ‫هشدار سطح باالی مصرف گاز‬ ‫در استان و منجر به افت فشار‬ ‫در برخی از شهرهای استان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بنابــر امــار شــرکت گاز خراســان شــمالی در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته مشــترکان بخش خانگی با مصرف هفت میلیون‬ ‫و ‪ ۶۳۸‬مترمکعــب گاز حــدود ‪ ۱۰۰‬درصــد گاز اســتان در ایــن‬ ‫بــازه زمانــی اســتفاده کــرده انــد و ایــن اســتان اینــک در‬ ‫وضعیــت بحــران مصــرف گاز قــرار دارد‪.‬‬ ‫پایــداری ســرما و بــرودت هــوا در روزهــای اخیــر منجــر بــه‬ ‫صــدور هشــدار ســطح بــاالی مصــرف گاز در اســتان و منجــر‬ ‫بــه افــت فشــار در برخــی از شــهرهای اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫امدادرسانی به ‪ ۱۶۵‬خودروی گرفتار در برف‬ ‫بــارش بــرف پــس از وقفــه طوالنــی در مناطــق مختلــف‬ ‫خراســان شــمالی از ســحرگاه دوشــنبه هفتــه گذشــته اغــاز‬ ‫شــد و تمامــی اســتان ســفیدپوش شــد و از انجایــی کــه‬ ‫خراســان شــمالی در مســیر زائــران ثامــن الحجــج(ع) قــرار‬ ‫دارد خودروهــای زیــادی در بــرف گیــر کردنــد‪.‬‬ ‫گردنــه اســدلی در محــور بجنــورد بــه اســفراین بــه نســبت‬ ‫ســایر نقاط اســتان شــرایط نامناســبی را داشــت و بیشترین‬ ‫امدادرســانی بــه خودروهــا در ایــن گردنــه انجــام شــد‪.‬‬ ‫امدادگــران جمعیــت هــال احمــر اســتان در همــان‬ ‫دوشــنبه شــب بــه ‪ ۱۶۵‬دســتگاه خــودرو و ‪ ۸۰۰‬نفــر از حادثــه‬ ‫دیــدگان در بــرف امدادرســانی کردنــد و ‪ ۱۰۰‬نفــر از مســافران‬ ‫هــم بــه صــورت اضطــراری اســکان داده شــدند‪.‬‬ ‫بیشــتر در راه مانــدگان مســافرانی بودنــد کــه بــا خــودرو‬ ‫شــخصی اقــدام بــه ســفر کــرده و بــا وجــود هشــدارها و‬ ‫توصیــه هــا‪ ،‬تجهیــزات زمســتانه از قبیــل زنجیــر چــرخ بــه‬ ‫همــراه نداشــتند کــه در بــرف و کــوالک گرفتــار شــدند‪.‬‬ ‫همچنین در این مدت ‪ ۱۰۰‬تغذیه اضطراری و کنســروجات‬ ‫و بیش از‪ ۳۰۰‬تخته پتو بین مســافران توزیع شــد‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۵۰‬هزار لیتر نفت سفید در روستاها‬ ‫گرچــه قطعــی گاز در هیــچ یــک از مناطق اســتان خراســان‬ ‫شــمالی گــزارش نشــده بــا ایــن وجــود مســووالن بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن تمامــی ســناریوها در اقدامــی پیــش دســتانه در‬ ‫روســتاهایی کــه در وضعیــت بحرانــی گاز قــرار دارنــد‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه توزیــع نفــت ســفید کردنــد‪.‬‬ ‫در این راســتا ‪ ۵۰‬هزار لیتر نفت ســفید بدلیل تداوم ســرما‬ ‫و افت فشار گاز در ‪ ۳۰‬روستای اسفراین به عنوان سوخت‬ ‫جایگزیــن توزیــع شــد و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬خانــوار روســتایی در‬ ‫ایــن شهرســتان از نفــت ســفید بهره مند شــدند‪.‬‬ ‫اینــک نیــز ذخیــره نفــت ســفید در ایــن شهرســتان مناســب‬ ‫اســت و نگرانــی در تامیــن ایــن فــراورده وجــود نــدارد و در‬ ‫زمــان قطعــی گاز‪ ،‬ســوخت جایگزیــن در اختیــار مــردم قــرار‬ ‫مــی گیــرد امــا شــهروندان همچنــان بایــد بــا مدیریــت و‬ ‫صرفــه جویــی در مصــرف گاز بــه جلوگیــری از قطعــی ان‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه همراهــی و صرفــه جویــی در مصــرف‬ ‫نباشــد‪ ،‬قطعــی گاز رخ خواهــد داد‪ ،‬از ایــن رو نیــاز اســت‬ ‫تــا شــهروندان در ایــن بــاره کمــک کننــد تــا از ایــن بحــران‬ ‫گــذر کنیــم‪.‬‬ ‫دوگانه سوز شدن ‪ ۱۰۰‬نانوایی‬ ‫از انجــا کــه قــوت غالــب مــردم خراســان شــمالی نان اســت‬ ‫مســووالن اســتان در راســتای تامین پایدار نان شــهروندان‬ ‫نیــز همزمــان بــا ســرمای بــی ســابقه هــوا اقــدام بــه دو گانــه‬ ‫ســوز کــردن ‪ ۱۰۰‬بــاب نانوایــی کردنــد تــا در صــورت قطعــی‬ ‫گاز بــا ســوخت دوم خدمــات بــه شــهروندان ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان برخــی نانوایــی هــای اســتان در روزهــای اخیر‬ ‫دوگانــه ســوز شــده و بــرای کمــک بــه تامیــن گاز بخــش‬ ‫خانگــی‪ ،‬مصــرف خــود را بــه صفــر رســانده انــد‪.‬‬ ‫مســووالن همچنــان تــاش دارنــد تــا قریــب بــه اتفــاق‬ ‫نانواییهــای اســتان دوگانــه ســوز شــوند و در ایــن بــاره‬ ‫درخواســت تامیــن اعتبــار بــرای خریــد مشــعل نانوایــی هــا به‬ ‫ســازمان مدیریت بحران کشــور داده شــده اســت به گونه ای‬ ‫کــه در شــرایط اضطــرار‪ ،‬مــردم نگــران تامیــن نــان نباشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن ارد مــورد نیــاز در شــرایط بحــران تامیــن اســت و‬ ‫نگرانــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد‪ ،‬چهــار بــاب نانوایــی ســیار‬ ‫دوگانــه ســوز هــم بــرای پخــت نان در شــرایط اضطــرار پیش‬ ‫بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫یــک واحــد نانوایــی ســیار مربــوط بــه جمعیــت هــال احمــر‬ ‫اســت کــه راه انــدازی ان نیــاز بــه حــدود ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان‬ ‫اعتبــار دارد کــه کار راه انــدازی ان در دســت پیگیــری اســت‬ ‫و ایــن نانوایــی در روزهــای اتــی قابــل بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫ســه واحــد نانوایــی ســیار دیگــر هــم از طــرف نهادهــای‬ ‫انتظامــی و نظامــی تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫تعطیلی فعالیت های ورزشی و مراکز فرهنگی‬ ‫از دیگــر اقدامــات بــرای صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی‬ ‫و تامیــن گاز پایــدار بــرای شــهروندان‪ ،‬تعطیلــی فعالیــت‬ ‫اماکــن ورزشــی و مراکــز فرهنگــی خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫از ‪ ۲‬روز گذشــته تمامــی فعالیــت و مجموعه هــای‬ ‫ورزشــی اســتان‪ ،‬نگارخانــه هــا‪ ،‬ســالن هــای ســینما‪ ،‬تئاتــر و‬ ‫اموزشــگاه های ازاد هنــری و ســینمایی اســتان بــا توجــه بــه‬ ‫افــت شــدید دمــا و افزایــش میــزان مصــرف گاز تعطیــل شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن متولــی فعالیــت ایــن مراکــز تــا اطــاع‬ ‫بعــدی ممنــوع اســت و از ســرگیری فعالیــت تصمیــم گیــری‬ ‫و اطــاع رســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا تاسیســات فنــی مکان هــای ورزشــی و‬ ‫فرهنگــی نیــز مــورد بازبینــی و رفــع اشــکال قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫فعال بودن شعب مرکزی بانک ها در ایام دورکاری‬ ‫بــا وجــود اعمــال دورکاری کارمنــدان اما ضرورت فعالیتهای‬ ‫بانکــی در ارایــه خدمــات بــه شــهروندان‪ ،‬تنهــا شــعب‬ ‫مرکــزی بانک هــا در سراســر اســتان بــرای خدمات رســانی بــه‬ ‫شــهروندان تــا پایــان هفتــه جــاری فعــال هســتند‪.‬‬ ‫شــعب مرکــزی بانک هــا در اســتان بــه عنــوان شــعب‬ ‫منتخــب از ســاعت ‪ ۹‬صبــح تــا ‪ ۱۳‬ظهــر فعــال اســت و‬ ‫نســبت بــه ارایــه خدمــات حضــوری اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان برخــی بانک هــا در مرکــز اســتان دارای ‪۲‬‬ ‫شــعبه مرکــزی هســتند کــه هــر ‪ ۲‬شــعبه نیــز دایــر اســت‬ ‫و اســامی شــعب منتخــب از طریــق ســایت بانک هــا قابــل‬ ‫مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬بانــک دولتــی و غیــر دولتــی در خراســان شــمالی عضــو‬ ‫کمیســیون هماهنگــی بانــک هــای اســتان هســتند‪.‬‬ ‫قطع گاز پنج هزار مشترک واحد صنفی غیر ضرور‬ ‫تــداوم ســرما در خراســان شــمالی همچنــان ادامــه دارد‬ ‫تــا جایــی کــه اســتاندار خراســان شــمالی جمعــه شــب‬ ‫در جلســه ســتاد پیشــگیری‪ ،‬هماهنگــی و فرماندهــی‬ ‫عملیــات پاســخ دســتور تعطیلــی اصنــاف غیرضــرور ایــن‬ ‫اســتان بدلیــل تــداوم ســرما و افــت فشــار گاز در روزهــای‬ ‫شــنبه و یکشــنبه (‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬دیمــاه) هفتــه جــاری داد‪.‬‬ ‫طبــق مصوبــه ســتاد انــرژی اســتان‪ ،‬بــه علــت بــرودت‬ ‫هــوا و بــرای مدیریــت مصــرف انــرژی گاز و بــرق‪ ،‬صاحبان‬ ‫واحدهــای تجــاری مزبــور و عرضــه کننــده کاالهــای‬ ‫غیرضــرور در روزهــای شــنبه و یکشــنبه تعطیــل شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن فعالیــت اصنــاف ضــروری نیــز تــا ســاعت‬ ‫‪ ۲۱‬بــا مدیریــت و اعــام رســمی ســازمان صمــت انجــام‬ ‫خواهــد شــد و بــرای جلوگیــری از قطــع گاز بخــش خانگــی‬ ‫فعالیــت کســبه در زمــان بعــد از ظهــر نیــز محــدود‬ ‫می شــود و اصنــاف غیــر حســاس بــه طــور کامــل تعطیــل‬ ‫شــده و اصنافــی کــه مایحتــاج ضــروری مــردم را توزیــع‬ ‫مــی کننــد در ســاعات مشــخص فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا بــا توجــه بــه اینکه گازرســانی به مشــترکان‬ ‫بخــش خانگــی در اولویــت شــرکت اســت جریــان گاز‬ ‫برخــی اصنــاف غیرضــرور اســتان قطــع شــد‪.‬‬ ‫امادگی گرمخانه ها برای پذیرش افراد بی سرپناه‬ ‫گرمخانــه هــای خراسان شــمالی ایــن روزهــا در ســرمای‬ ‫بــی ســابقه و عصــر یخبنــدان شمالشــرق کشــور بــه‬ ‫همــت مســوالن شــهری و اســتانی ســرپناهی امــن بــرای‬ ‫بــی خانمان هایــی شــده اســت کــه ســاعاتی را در مکانــی‬ ‫گــرم ســپری کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا گرمخانه هــای اســتان در شــهرهای‬ ‫بجنــورد‪ ،‬اســفراین و شــیروان بــا تــداوم ســرما امــاده‬ ‫پذیــرش افــراد بــی ســرپناه هســتند‪ ،‬ظرفیــت ایــن‬ ‫گرمخانــه هــا در شــهر بجنــورد بــرای مــردان و زنــان ‪۲۰۰‬‬ ‫نفــر و در شــهر اســفراین و شــیروان ‪ ۵۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه تازگــی ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫بــرای گرمخانــه هــای اســتان اختصــاص یافتــه اســت کــه‬ ‫بعــد از بازرســی هــای الزم ایــن مبلــغ بــرای تجهیــز ایــن‬ ‫مراکــز هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫خدمــت رســانی در ایــن مراکــز بــرای افــراد مشــمول‬ ‫طــرح از ســاعت ‪ ۲۰‬تــا هشــت صبــح روز بعــد خواهــد‬ ‫بــود و عــاوه بــر فراهــم ســاختن امکانــات اســتراحت‪،‬‬ ‫اســتحمام و امکانــات بهداشــتی‪ ،‬وعــده غــذای گــرم نیــز‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫نحــوه پذیــرش افــراد در گرمخانه هــا به صــورت‬ ‫حضــوری‪ ،‬ارجــاع افــراد از ســوی ارگان هــای ذی ربــط و یــا‬ ‫جمــع اوری از ســوی تیم هــای گشــتی شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫مصــرف گاز خانگــی در خراســان شــمالی بــا ســرمای‬ ‫زمســتانه و بــرودت هــوا افزایــش چشــمگیری یافتــه‬ ‫اســت و ایــن رونــد فعالیــت بســیاری از صنایــع اســتان‬ ‫را کنــد کــرده و نیــاز اســت تــا شــهروندان در ایــن فصــل‬ ‫مصــرف ایــن ســوخت گرانبهــا را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫اینــک مصــرف گاز نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪،‬‬ ‫ســیمان بجنــورد‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬صنایــع دیگــر و ســایر صنایــع‬ ‫و واحــد هــای تویلــدی اســتان محــدود و بعضــا قطــع شــده‬ ‫اســت کــه ایــن امــر بــا دســتور دیســپچینگ ملــی گاز ایــران‬ ‫و از طریــق مراجــع ذیصــاح کنتــرل و اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫اداره کل هواشناســی اســتان خراســان شمالی کاهش ‪۲۴‬‬ ‫درجــه ای دمــای هــوا را در ســردترین ســاعات پیــش بینــی‬ ‫کــرده اســت کــه در شــبانه روز گذشــته برخــی از مناطــق‬ ‫اســتان دمــا بــه زیــر ‪ ۲۴‬درجــه ســانتیگراد نیــز رســید‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خسارت سرمای هوا به ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۵۰‬کنتور اب در‬ ‫گلستان‬ ‫مدیــر دفتــر بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب گلســتان گفــت‪ :‬بــه دلیــل ســرمای هــوا‬ ‫ن هفتــه گذشــته و کــم توجهــی تعــدادی‬ ‫و یخبنــدا ‬ ‫از مشــترکان ایــن شــرکت در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی اســتان‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬فقــره کنتــور اب‬ ‫دچــار خســارت شــد‪.‬‬ ‫شــاهین حاجی مشــهدی اظهــار داشــت‪ :‬کنتورهــای‬ ‫اســیب دیــده بیشــتر در روســتاهای واقــع در مناطــق‬ ‫کوهســتانی گلســتان اســت کــه مامــوران واحــد‬ ‫حــوادث شــرکت اب و فاضــاب در ‪ ۱۴‬شهرســتان‬ ‫اســتان در حــال تعمیــر یــا تعویــض کنتورهــا هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۰‬درصــد کنتورهای اســیب‬ ‫دیــده ناشــی از بــرودت هــوا و یخبنــدان بــا مشــارکت‬ ‫مشــترکان تعویــض شــدند و عملیــات تعویــض‬ ‫کنتورهــای باقــی مانــده در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت عایــق بنــدی تاسیســات اب‬ ‫و کنتورهــا واقــع در فضــای بــاز منــازل و ســاختمان ها‬ ‫توســط مشــترکان بــا الیــاف مصنوعــی‪ ،‬پشــم شیشــه‪،‬‬ ‫گونــی و موکــت بــه منظــور جلوگیــری از قطعــی اب یــا‬ ‫خســارات ناشــی از برودت هوا و یخبندان‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بــا وجــود اطــاع رســانی های گســترده شــرکت اب و‬ ‫فاضالب گلســتان از طریق رســانه های ارتباط جمعی‬ ‫و فضای مجازی همکاری برخی مشــترکان نســبت به‬ ‫رعایــت توصیه هــا کــم اســت‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب گلســتان بیــان داشــت‪ :‬رعایــت نــکات‬ ‫ایمنــی از قبیــل تخلیــه اب لوله هــای غیرضــروری‬ ‫کــه در زمســتان مــورد اســتفاده نیســت و عایــق بنــدی‬ ‫کنتورهــای اب کــه در حیــاط منــازل نصب و در معرض‬ ‫ســرما قــرار دارنــد بایــد مورد توجه مشــترکان قــرار گیرد‬ ‫تــا شــاهد خســارات کمتــری در ایــن رابطــه باشــیم‪.‬‬ ‫به گفته وی همچنین در زمان بروز یخبندان رعایت‬ ‫مــواردی از قبیــل «عــدم ریختــن اب جــوش بــر روی‬ ‫کنتــور‪ ،‬روشــن نکــردن اتــش در حوضچــه کنتــور و بــاز‬ ‫نگذاشــتن شــیر اب جهــت رفــع یــخ زدگــی کنتــور و‬ ‫لوله هــای اب» از ســوی مشــترکان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان ‪ ۲‬میلیــون نفــری‬ ‫گلســتان ‪ ۵۶۱‬هــزار و ‪ ۴۷۰‬اشــتراک دارد کــه ‪ ۳۱۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۳۰‬اشــتراک ان در مناطــق شــهری و بقیــه در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪686‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫صدور کیفرخواست متهمان‬ ‫شبکه فساد در توزیع نهاده های‬ ‫دامی گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از صــدور کیفرخواســت چهــار متهــم پرونــده فســاد در حــوزه توزیع‬ ‫نهــاده هــای دامــی اســتان بــه اتهــام اخــال در نظــام اقتصــادی ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬بررســی ابعــاد گســترده ایــن فســاد بــا یکســال تــاش شــبانه روزی بازپــرس‬ ‫پرونــده در شــعبه دوم بازپرســی دادســرای مرکــز اســتان انجــام و بــه صــدور کیفرخواســت بــرای دو‬ ‫مدیــر بخــش خصوصــی بــه اتهــام مباشــرت در اخــال در نظــام اقتصــادی و بــرای دو مدیــر بخــش‬ ‫دولتــی بــه اتهــام معاونــت در اخــال در نظــام اقتصــادی ‪ ،‬انجامیــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬متهمــان ‪ ،‬خــوراک دامــی کــه بــا ارز دولتــی بــرای مصــرف دام وارد اســتان مــی شــد‪،‬‬ ‫بــه جــای توزیــع بیــن دامــداران‪ ،‬از طریــق سندســازی و صــدور فاکتورهــای صــوری ‪ ،‬در بــازار بــا‬ ‫قیمــت ازاد مــی فروختنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهمــان همچنیــن بــر خــاف دســتورالعمل هــای اســتاندارد‪ ،‬بــا مــواد بــی کیفیــت‬ ‫کنســانتره تولیــد و روانــه بــاز مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان گفــت‪ :‬بررســی هــا نشــان مــی دهــد مدیــران دولتــی‬ ‫هــم بــا رعایــت نکــردن دســتورالعمل هــا بیــش از ‪ 80‬درصــد ســهمیه نهــاده هــای دامــی اســتان را بــه‬ ‫تعــداد محــدودی از شــرکت هــا از جملــه ایــن شــرکت متخلــف‪ ،‬تحویــل داده اند در حالیکه اســناد و‬ ‫مــدارک نشــان مــی دهــد ایــن شــرکت در زمــان دریافــت نهاده ها‪ ،‬دســت کــم ‪ 32‬پرونده تعزیراتی‬ ‫بــا موضــوع گــران فروشــی‪ ،‬تقلــب و عرضــه خــارج از شــبکه نهــاده هــا داشــته اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ایــن مدیــران بــا وجــود اطــاع از تخلــف هــای ایــن شــرکت ‪ ،‬کارشناســان‬ ‫ناظــری کــه تخلــف هــای ایــن شــرکت را گــزارش کــرده بودنــد‪ ،‬جابجــا کردنــد‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬همــه ایــن اقدامــات در حالــی صــورت گرفتــه بــود کــه همــان ســال ‪ ،‬دامــداران بارهــا‬ ‫دربــاره کمبــود خــوراک دام و کاهــش ســهمیه دامــداری هــا در جهــاد کشــاورزی و اســتانداری تجمــع‬ ‫کــرده بودنــد و خواســتار رســیدگی بــه موضــوع کمبــود خــوراک دام در بــازار شــده بودنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پشــت پــرده ایــن شــبکه فســاد زمانــی فــاش شــد کــه بررســی فاکتورهــا و اســناد توســط‬ ‫ســازمان اطالعــات ســپاه گلســتان و ســازمان بازرســی مشــخص کــرد دامدارانــی کــه بــه نــام انــان‬ ‫خــوراک دام فاکتــور شــده اســت ‪ ،‬هیــچ خوراکــی دریافــت نکــرده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از دریافــت ایــن گــزارش پرونــده ویــژه در دادســرای مرکــز اســتان تشــکیل و‬ ‫متهمــان اســفند پارســال دســتگیر و دو مدیــر متخلــف هــم برکنــار شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬پــس از صــدور کیفرخواســت‪ ،‬پرونــده بــرای صــدور رای بــه‬ ‫دادگاه کیفــری دو مرکــز اســتان فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫مردم افراد بی سرپناه و‬ ‫معتادین متجاهر را در روزهای پرداخت تسهیالت چهار هزار و‬ ‫سرد سال همراهی کنند‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال فرزنداوری‬ ‫رییس کمیسیون هماهنگی بانک های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫روابــط عمومــی اداره کل بهزیســتی گلســتان در اطالعیــه ای از مــردم شــریف اســتان‬ ‫خواســت بــا توجــه بــه پایــداری بــرودت هــوا نســبت بــه مشــارکت در انتقــال و راهنمایــی‬ ‫افــراد بی ســرپناه و کارتــن خــواب ســطح اســتان همــکاری الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫باتوجــه بــه پایــداری هــوای ســرد و کاهــش فشــار گاز در ســطح اســتان گلســتان‬ ‫بدینوســیله از هم اســتانی هــای عزیزخواهانیــم ضمــن رعایــت الگــوی مصــرف گاز و‬ ‫پیوســتن بــه پویــش هرخانــه یــک اتــاق گــرم درصــورت مشــاهده افــراد بی ســرپناه‪ ،‬کارتــن‬ ‫خــواب ‪ ،‬معتادیــن متجاهــر و دیگــر گروه هــای در معــرض اســیب ایــن عزیــزان را بــه‬ ‫مراکــز ســرپناه شــبانه مســتقر در ســطح اســتان و کمپ هــای تــرک اعتیــاد راهنمایــی و در‬ ‫صــورت تمایــل هدایــت نماینــد‪.‬‬ ‫هــم اســتانی های عزیــز می تواننــد ایــن عزیــزان را در ســاعات مختلــف شــبانه روز و بــدون‬ ‫هیچگونــه هزین ـه ای بــه مراکــز راهنمایــی و یــا باشــماره هــای ســامانه ‪ 137‬شــهرداری و‬ ‫‪ 123‬اورژانــس اجتماعــی و دفاتــر مراکــز ســرپناه شــبانه در شهرســتان های گــرگان و‬ ‫گنبــدکاووس تمــاس گرفتــه و گــزارش خــودرا ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫ادرس و شماره تماس مراکز به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫شهرستان گرگان‪ :‬مرکز اقایان واقع در خیابان شهدا‪ ،‬الله نهم ‪09111700466‬‬ ‫شهرســتان گــرگان‪ :‬مرکــز بانــوان واقــع در کــوی اوزینــه‪ ،‬نبــش اوزینــه ســوم‬ ‫‪09391444615‬‬ ‫شهرســتان گنبــد کاووس‪ :‬مرکــز اقایــان واقــع در انتهــای خیابــان طالقانــی شــرقی ابتــدای‬ ‫خیابــان شــکوفه روبــروی پمــپ بنزیــن معصومــی ‪09129612412‬‬ ‫همچنیــن مــردم شــریف گلســتان می تواننــد در خصــوص کــودکان کار و خیابــان نیــز بــا‬ ‫تمــاس بــا ســامانه خدمــات شــهری شــهرداری ‪ 137‬و اورژانــس اجتماعــی بهزیســتی ‪123‬‬ ‫نســبت بــه ســاماندهی ایــن عزیــزان اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سارق سابقه دار به تنه درختان‬ ‫هم رحم نکرد‏‬ ‫سارق سابقه دار به دادسرای‬ ‫اسفراین معرفی شد‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه داری کــه اقــدام بــه ســرقت تنــه درختــان مــی کــرد‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬طــی چنــد‬ ‫روز‏گذشــته اخبــاری مبنــی بــر ســرقت درختــان در حوالــی‬ ‫روســتاهای شهرســتان‪ ،‬بــه پلیــس اطــاع داده شــد کــه‬ ‫بالفاصلــه ‏موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی بعمــل امــده مشــخص شــد کــه‬ ‫ســارق بعــد از قطــع درختــان‪ ،‬بــا یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫بــاری تنــه هــای‏بریــده شــده را ســرقت مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫ویبــا بیــان اینکــه بــا تــاش مامــوران و همچنیــن همــکاری‬ ‫احالــی روســتا‪ ،‬متهــم شناســایی و در یکــی از‏محــور هــای‬ ‫مواصالتــی شهرســتان در حــال انتقــال تنــه درختــان ســرقتی‬ ‫دســتگیر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم بعــد از انجــام بازجویــی و‏تکمیــل‬ ‫تحقیقــات بــه ‪ 7‬فقــره ســرقت اعتــراف و بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی و در نهایــت خــودروی وی‬ ‫‏نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف ‪ 5‬فقــره ســرقت‏ســیم و کابــل خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چند مورد ســرقت ســیم وکابل های مخابراتی در ســطح‬ ‫شهرســتان اســفراین‏بالفاصله رســیدگی به موضوع در‬ ‫دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات پلیســی و‬ ‫بازبینــی دوربیــن هــای مداربســته موفــق‏بــه شناســائی ســارق‬ ‫ســابقه دار شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در‬ ‫یــک اقــدام‏غافلگیرانــه ســارق را در مخفیگاهــش در حــال‬ ‫ســوزاندن ســیم و کابــل هــای مخابراتــی دســتگیر و بــه‏مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجوئــی هــای‬ ‫بعمــل امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت ســیم و‏کابــل مخابراتــی در‬ ‫ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه دادســرای‬ ‫اســفراین معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون هماهنگــی بانک هــای خراسان شــمالی گفــت‪ :‬چهــار هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال وام فرزنــداوری در ‪ ۹‬ماهــه امســال از ســوی بانــک هــا بــه متقاضیــان ایــن‬ ‫اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هدایتــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان وام در قالــب ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۴۰۲‬فقــره‬ ‫پرونــده پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بانــک هــای ملــی‪ ،‬ملــت‪ ،‬ســپه و صــادرات بــه ترتیــب بیشــترین وام هــای‬ ‫فرزنــداوری را در ایــن بــازه زمانــی پرداخــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫هدایتــی یــاداور شــد‪ :‬متاســفانه بانــک هــای خصوصــی اســتان در ارایــه وام فرزنــداوری‬ ‫همــکاری نمــی کننــد بــه گونــه ای کــه برخــی از ایــن بانــک هــا حتــی یــک وام فرزنــداوری‬ ‫نیــز امســال پرداخــت نکــرده انــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون هماهنگــی بانک هــای خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه ایــن مهــم بــرای بانــک هــای دولتــی و خصوصــی تکلیــف اســت و اینــک پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر نیــز در صــف انتظــار دریافــت ایــن وام در اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پرداخــت ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد وام ازدواج در خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۴۴۹‬فقــره وام ازدواج بــه زوج هــای اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫هدایتــی افــزود‪ :‬در ایــن میــان بانــک هــای ملــی‪ ،‬ملــت‪ ،‬صــادرات‪ ،‬کشــاورزی و ســپه بــه‬ ‫ترتیــب بیشــترین پرداخــت وام ازدواج را در ســالجاری داشــته انــد‪.‬‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت کــه در جلســه مــورخ ‪ ۲۴‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در میــزان نابــاروری‪ ،‬جــزو اســتان هــای بــا خطــر متوســط قــرار دارد‪ ،‬بــه‬ ‫گونــه ای کــه نــرخ بــاروری در اســتان ‪ ۲.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار جــوان ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۹‬ســال دارد‬ ‫کــه حــدود ‪ ۳۲‬درصــد جمعیــت اســتان را شــامل مــی شــوند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حســینعلی بــزی بــه شناســه‬ ‫شناســنامه ‪ 322‬کــد ملــی ‪ 2121783261‬صــادره از گــرگان فرزنــد موســی متقاضــی کالســه پرونــده ‪1401114412001000107‬‬ ‫در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 125.96‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ - 88‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبت ناحیــه ‪ ۲‬گرگان طبق‬ ‫رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را به این‬ ‫اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 13877 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/10/12‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/28‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫پویش هر خانه‪ ،‬یک اتاق گرم‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪1401 686‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫از سفر غیر ضرور اجتناب کنید‬ ‫بــارش بــرف کــه از شــب گذشــته مناطــق مختلــف خراســان شــمالی را فــرا گرفتــه اســت‪ ،‬جامــه ســفید‬ ‫بــر تــن روســتاها و شــهرها کــرد و نشــاط را بــرای مــردم کشــاورزخیز ایــن خطــه بــه ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مــردم خراســان شــمالی ایــن روزهــا را بــا ســرمای بــی ســابقه ســپری‬ ‫مــی کننــد و بــا مشــکالتی نظیــر افــت فشــار گاز مواجه هســتند‪.‬‬ ‫اگرچــه قطعــی گاز و خریــد نفــت ســفید از دغدغــه هــای مــردم ایــن خطــه بــه خصــوص مــردم‬ ‫شهرســتان اســفراین در انتهــای لولــه اصلــی گاز محســوب مــی شــود‪ ،‬ولــی بــارش بــرف شــب‬ ‫گذشــته موجــب افزایــش روحیــه مــردم شــد و ایــن را در فیلــم هــای شــادی مردم در فضــای مجازی‬ ‫مــی تــوان بــه خوبــی مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫مــردم ایــن خطــه کشــاورزخیز سالهاســت کــه در زیــر چنبــره خشکســالی بــا مشــکالتی مواجهــه‬ ‫هســتند‪ ،‬ایــن روزهــا مشــکالت گازی را در ورای نعمــات الهــی بــه فراموشــی مــی ســپارند و بیــش از‬ ‫همــه شــکرگذار ریــزش بــرف هســتند‪.‬‬ ‫پوشــش ســفید بــرف بــر قامــت دشــت هــای خراســان شــمالی نویــد دهنــده روزهــای مناســبی در‬ ‫ســال زراعــی جــاری اســت و مــردم ایــن دیــار بــه شــکرانه ایــن نعمــت بــزرگ ســر برســجده گذاشــته و‬ ‫عالقــه منــدان طبیعــت راهــی پــارک هــا بــرای بــرف بــازی شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫اغاز ساخت فاز اول بیمارستان‬ ‫رازوجرگالن خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور مالــی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراسان شــمالی گفــت‪ :‬ســاخت فــاز اول‬ ‫بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن بــا جــذب ‪ ۵۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار وارد مرحلــه اجــرا شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا اذری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار بــه حســاب پیمانــکار پــروژه واریــز شــده‬ ‫اســت و بــی تردیــد اغــاز عملیــات اجرایــی ایــن طــرح درمانــی و بهداشــتی نویــد بخــش توزیــع‬ ‫عادالنــه در شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــروژه احــداث فــاز اول بیمارســتان ‪ ۶۴‬تخــت خوابــی ایــن شهرســتان با قــراردادی‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۶۸۰‬میلیــارد ریــال در هفــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬متــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫اذری تصریــح کــرد‪ :‬ســاخت بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی از نیازهــای اصلــی ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی اســت کــه از ‪ 2‬ســال گذشــته کلنــگ ان بــر زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ســفر رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی ‪ ۷۴۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار از‬ ‫محــل مصوبــات ســفر رییــس جمهــور بــرای تکمیــل برخــی پــروژه هــای بهداشــتی و درمانــی‬ ‫اســتان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور مالــی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن اعتبــار بــرای‬ ‫احــداث بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی رازوجــرگالن‪ ،‬تکمیــل و تجهیــز بیمارســتان پورســینای‬ ‫اشــخانه‪ ،‬تکمیــل دانشــکده داروســازی و چندیــن پــروژه بهداشــتی هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن بــا ‪ ۶۲‬هــزار نفــر جمعیــت از داشــتن بیمارســتان بی بهــره اســت و‬ ‫مــردم ایــن منطقــه ناگزیرنــد بــرای دریافــت خدمــات درمانــی فاصلــه چنــد ‪ ۱۰‬کیلومتــری ان‬ ‫تــا شهرســتان مانــه و ســملقان و یــا بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان شــمالی را طــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان کــه در شــمالی ترین نقطــه اســتان قــرار دارد‪ ،‬هــم مرز با کشــور ترکمنســتان‬ ‫بــوده و دارای ‪ ۳‬بخــش مرکــزی‪ ،‬جــرگالن و غالمان اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شوخی با طرح های اقتصادی‬ ‫و سودجویان ناقال!‬ ‫بارش برف در سراسر استان‬ ‫کارشــناس پیــش بینــی هواشناســی خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬بــارش بــرف از تمامــی‬ ‫ایســتگاه هــا و مناطــق اســتان گــزارش شــده اســت و اب حاصــل از بــارش بــرف در بجنــورد تاکنــون‬ ‫بــه ‪ ۳.۷‬میلیمتــر رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــبانه روز گذشــته سیســاب در شهرســتان بجنــورد بــا کمینــه دمــای منهــای ‪ ۹‬درجــه‬ ‫ســانتیگراد ســرد تریــن نقطــه و یکــه ســعود در شهرســتان راز و جــرگالن بــا بیشــینه دمــای ‪۱۲.۷‬‬ ‫درجــه ســانتیگراد گــرم تریــن نقطــه اســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی دامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت کمینــه دمــای بجنــورد مرکــز اســتان منهای ‪ ۲.۸‬درجه و بیشــینه دمای‬ ‫ان ســه درجه ســانتیگراد ثبت شــده اســت‪.‬‬ ‫جاده های لغزنده استان‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی هــم از لغزندگــی جاده های اســتان خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بــارش بــرف از محورهــای مختلــف اســتان گــزارش شــده و ســبب لغزندگی جاده شــده‬ ‫اســت از ایــن رو راننــدگان بــا احتیــاط برانند‪.‬‬ ‫ســرهنگ رحمــان اســپیدکار اظهــار کــرد‪ :‬بیشــترین بــارش بــرف در گردنــه امیــن اللــه در مســیر‬ ‫بجنورد‪-‬اشــخانه و گردنــه اســدلی در مســیر بجنورد‪-‬اســفراین گــزارش شــده اســت و راهــداران‬ ‫اســتان مشــغول شــن و نمــک پاشــی در ســطح جــاده هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام شــن و نمــک پاشــی در محورهــا‪ ،‬اکنــون تــردد در جــاده هــای اســتان برقــرار‬ ‫اســت و مشــکلی در ایــن بــاره وجــود نــدارد امــا راننــدگان احتیــاط الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر مدیریت بحران استانداری‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در سراسر استان گاز خانگی‬ ‫در جریان است‬ ‫سرپرســت دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬صرفــه‬ ‫جویــی مــردم موجــب شــد تــا قعطــی گاز در بخــش خانگــی اســتان مدیریــت شــود‬ ‫و از مــرز بحــران عبــور کردیــم‪.‬‬ ‫مرتضــی رجایــی اظهــار داشــت‪ :‬شــاهد پایــداری شــبکه گاز در اســتان هســتیم و‬ ‫وضعیــت از روز گذشــته بهتــر شــده اســت و از مــرز بحــران عبــور کردیــم امــا مــردم‬ ‫همچنــان بــرای جلوگیــری از قطــع گاز خانگــی صرفــه جویــی کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ســامانه‬ ‫بارشــی جدیــد از دیشــب در اســتان فعــال شــده اســت و بــر ایــن اســاس پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود کــه مصــرف گاز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس پیــش بینــی هــا‪ ،‬تــوده هــوای ســرد از جمعــه وارد اســتان‬ ‫مــی شــود کــه افزایــش میــزان گاز محتمــل اســت از ایــن رو توصیــه مــا همچنــان‬ ‫مدیریــت مصــرف گاز اســت تــا ایــن ســوخت در شــبکه هــا ذخیــره شــده و مشــکل‬ ‫تامیــن گاز کمتــر شــود‪.‬‬ ‫قطعی انشعابات پُرمصرف‬ ‫رجایــی اظهــار کــرد‪ :‬بازدیدهــا و نظــارت از بــازار و بخــش هــای مختلــف بــه وســیله‬ ‫تیــم هــای مشــترک بــه صــورت مســتمر در حــال انجــام اســت و در صورتــی کــه‬ ‫مصــرف غیرمجــاز و خــارج از عــرف باشــد‪ ،‬انشــعاب مشــترک پلمــب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه موجــودی انبارهــای جمعیــت هــال احمــر بــرای امدادرســانی در‬ ‫شــرایط بحــران مناســب اســت و اقــام مختلــف بــه میــزان مطلــوب ذخیــره ســازی‬ ‫شــده اســت گفــت‪ :‬ایــن جمعیــت بــرای امدادرســانی در شــرایط بحــران و اضطــرار‬ ‫امادگــی کامــل دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی دربــاره توزیــع‬ ‫نفــت ســفید در روســتاها گفــت‪ :‬توزیــع ایــن ســوخت بــه عنــوان ســوخت جایگزیــن‬ ‫در بیشــتر روســتاهای اســفراین انجــام شــده اســت همچنیــن بــا درخواســت‬ ‫فرمانــداران‪ ،‬توزیــع نفــت ســفید در روســتاهایی کــه در معــرض قطعــی گاز اســت‬ ‫توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پخــت نــان بــا ســوخت دوم از دیــروز در نانوایــی هــای مجهــز بــه مشــعل‬ ‫دوگانــه ســوز اســتان اغــاز شــده اســت و در ایــن بــاره نیــاز اســت تــا ایــن مشــعل‬ ‫بــرای نانوایــی هــای اســتان تامیــن شــود‪.‬‬ ‫صرفه جویی پنج هزار واحد صنفی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــارش بــرف در ایــن خطــه مشــکالتی نیــز ایجــاد کرده اســت و دســتگاههای امــدادی و‬ ‫خدمــات رســان از لغزندگــی جــاده هــا خبــر داده انــد و توصیــه مــی کننــد کــه مســافران از ســفرهای‬ ‫غیرضــرور به خراســان شــمالی اجتنــاب کنند‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫رجایــی گفــت‪ :‬در روزهــای اخیــر‪ ،‬پنــج هــزار واحــد صنفــی اســتان بــا اســتفاده از‬ ‫ســوخت جایگزیــن و یــا تعطیلــی کســب و کار‪ ،‬مصــرف گاز را بــه صفــر رســاندند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه همراهــی اقشــار مختلــف اســتان بــرای مدیریــت و صرفــه‬ ‫جویــی در مصــرف گاز بســیار خــوب بــوده اســت‪ ،‬کســبه و بازاریــان بــه صــورت‬ ‫خودجــوش نســبت بــه تعطیلــی کســب و کار اقــدام کــرده و بعضــا از ســوخت دوم‬ ‫گاز در واحــد صنفــی خــود اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی بــا تقدیــر از‬ ‫همراهــی بازاریــان در اســتان گفــت‪ :‬توجــه مــردم و کســبه بــه مدیریــت مصــرف‬ ‫و صرفــه جویــی در مصــرف گاز قابــل تقدیــر اســت البتــه تعطیلــی بــازار مــد نظــر‬ ‫نیســت و بازاریــان در صــورت اســتفاده از ســوخت جایگزیــن مــی تواننــد فعالیــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫مصــرف گاز خانگــی در خراســان شــمالی بــا ســرمای زمســتانه و بــرودت هــوا‬ ‫افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت و ایــن رونــد فعالیــت بســیاری از صنایــع اســتان را‬ ‫کنــد کــرده و نیــاز اســت تــا شــهروندان در ایــن فصــل مصــرف ایــن ســوخت گرانبهــا‬ ‫را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫اینــک مصــرف گاز نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬ســیمان بجنــورد‪،‬‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬صنایــع دیگــر و ســایر صنایــع و واحــد هــای تولیــدی اســتان قطــع‬ ‫شــده اســت کــه ایــن امــر بــا دســتور دیســپچینگ ملــی گاز ایــران و از طریــق مراجــع‬ ‫ذیصــاح کنتــرل و اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫از وزیــر اقتصــاد‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکــزی و اعضای‬ ‫کمیســیون اقتصــادی مجلــس پنهــان نیســت از شــما‬ ‫دوســتان جــان چــه پنهــان‪ ،‬هــر طــرح اقتصــادی کــه‬ ‫در ایــن مملکــت اجــرا مــی شــود بالفاصلــه یــک‬ ‫عــده ســود جــو‪ ،‬دالل و نهایتــا ً عزیــزان مافیــا بــا یــک‬ ‫اقــدام ضربتــی‪ ،‬طــرح اقتصــادی دولــت را ســه ســوته‬ ‫فیتیلــه پیــچ مــی کننــد و طومــارش را درهــم مــی‬ ‫پیچنــد! ان هــم بــه گونــه ای کــه ربــاط صلیبــی و‬ ‫تانــدون و مینیســک طــرح بــا هــم پــاره مــی شــوند و‬ ‫طــرح دیگــر هیــچ وقــت طــرح بشــو نیســت!‬ ‫نتیجــه هــم ناگفتــه پیداســت و نــه تنهــا ایــن طرحهــا‬ ‫دردی از مــردم معمولــی دوا نمــی کننــد بلکــه قــوز‬ ‫بــاالی قــوز هــم مــی شــوند تــا جایــی که خلــق الله از‬ ‫طــا بــودن پشــیمان مــی شــوند و رویــای بازگشــت بــه‬ ‫دوره قبــل از اجــرای طــرح را در ســر مــی پروراننــد!‬ ‫مشــت نمونــه خــروار همیــن داســتان ازادســازی‬ ‫واردات خــودرو اســت کــه خــود خــودرو هــا هــم از‬ ‫ایــن مــدل واردات و قیمــت گــذاری خنــده شــان‬ ‫گرفتــه و بــا اینکــه هنــوز مکانیــزم قیمــت گــذاری و‬ ‫ماجــرای عرضــه خــودرو در بورس و ‪ ...‬در هاله ای از‬ ‫ابهــام اســت‪ ،‬امیــد قالیبــاف ســخنگوی وزارت ســمت‬ ‫ســعی کــرده بــا انتشــار گزارشــی گرانــی خــودرو را بــه‬ ‫بازارســازی ســودجویان ربــط دهــد!‬ ‫یعنــی طــرح وزارت صنعــت ایــرادی نــدارد و ایــن‬ ‫چشــم تنــگ دنیــا دوســت ســودجویان اســت کــه‬ ‫نگذاشــته انــد‪ ،‬ایــن طــرح بــه ثمــر بنشــیند‪.‬‬ ‫ایــن داســتان تنهــا مربــوط بــه خــودرو و خــودرو‬ ‫ســازی نیســت و چاکــراه هــای بــی شــمار در مملکــت‬ ‫باعــث مــی شــوند پزشــک در مطبــش دســتگاه پــوز‬ ‫ســوپر مارکــت بگــذارد‪ ،‬طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫ســالی دو میلیــون مالیــات بدهنــد‪ ،‬کل مالیــات اخــذ‬ ‫شــده از مالــکان خانــه هــای خالــی و خانــه هــای‬ ‫لوکــس کشــور در یــک ســال بــه ‪ 5‬میلیــارد نرســد و‬ ‫قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫هــر چنــد طــرح هــای دولــت همگــی عیــن صــواب‬ ‫هســتند و ایــن ســودجویان هســتند کــه مانــع از‬ ‫اجــرای دقیــق انهــا مــی شــوند‪ .‬با این وجود پیشــنهاد‬ ‫مــی شــود دوســتان بــرای شــوخی و مطایبــه‪ ،‬بــرای‬ ‫ســرگرمی و خنــده‪ ،‬اصــا ً بــرای مســخره بــازی هــم‬ ‫کــه شــده یــک بــار از ســایر کشــور هــا تقلیــد کنیــد!‬ ‫ببیننــد ســایر کشــورها چطــور خــودرو وارد کشورشــان‬ ‫مــی کننــد و قیمــت تعییــن مــی کننــد؟ بــا کــدام‬ ‫ســاز و کار از پزشــک و طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫مالیــات واقعــی اخــذ مــی کننــد؟ چگونــه مالــکان‬ ‫خانــه هــای خالــی و لوکــس را وادار بــه پرداخــت‬ ‫مالیــات مــی کننــد؟ چطــور بــرای خریــدار ضایعــات‬ ‫و کارتــن خــواب کارت بازرگانــی صــادر نمــی شــود؟‬ ‫چطــور‬ ‫اگــر ایــن شــوخی جــواب داد و بــه تریــج قبــای‬ ‫ســودجویان و دالالن و مافیــا برنخــورد‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫مالحظــات راهبــردی طــرح را جــدی جــدی در کشــور‬ ‫اجــرا کنیــد! بــاور کنیــد جــای دوری نمــی رود و کســی‬ ‫بــه شــما خــرده نمــی گیــرد‪...‬‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه‬ ‫را بگزاری‪ ،‬مگر سفری باشد‪ ،‬که در ان‬ ‫روی به خدا داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر‬ ‫ان که خدا بدن او را بر اتش‬ ‫حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪686‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫چگونه مثل گویندگان‬ ‫حرفه ای صدا و بیان‬ ‫خاص داشته باشیم‬ ‫محمدرضــا عاشــوری ‪ -‬تاثیــر گویندگــی و فــن بیــان در کار و‬ ‫زندگــی چیــزی نیســت کــه بتــوان ان را نادیــده گرفــت‪ .‬امــروزه‬ ‫شــغل و حرفــه گویندگــی دیگــر مثــل قدیــم محــدود بــه دوبلــه‬ ‫فیلم هــا و ســریال ها (رادیــو و تلویزیــون) نمی شــود و بــازار کار‬ ‫ان گســترش چش ـم گیری داشــته اســت‪ .‬از روایــت کتاب هــای‬ ‫داســتان و شــعر صوتــی گرفتــه تــا گویندگــی بــرای ویدئوهــای‬ ‫تبلیغاتــی‪ ،‬اموزشــی و نظایــر اینهــا‪ .‬اگــر بــه ایــن حرفــه عالقه منــد‬ ‫هســتید و می خواهیــد بدانیــد راه ورود بــه دنیــای گویندگــی‬ ‫چیســت‪ ،‬ادامــه ایــن مطلــب را از دســت ندهیــد‪ .‬در ادامــه شــما‬ ‫را بــا فوت وفن هــای گویندگــی حرف ـه ای اشــنا خواهیــم کــرد و از‬ ‫بایدهــا و نباید هایــی خواهیــم گفــت کــه هنــگام انجــام ایــن کار‬ ‫بایــد رعایــت کنیــد‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫نکات و مسائلی که برای گویندگی حرفه ای باید رعایت کرد‬ ‫‪ .۱‬اشــنایی کامــل و دقیــق بــا متنــی کــه قــرار اســت از‬ ‫روی ان بخوانیــد‪:‬در حرفــه گویندگــی بعضــا برای تــان پیــش‬ ‫خواهــد امــد کــه بایــد از روی متنــی‪ ،‬در مقابــل جمعــی از افــراد‬ ‫ســخن وری کنیــد‪ .‬یــا فرضــا شــعر یــا داســتانی را روایــت کنیــد‪.‬‬ ‫حتمــا متــن موردنظــر را چنــد بــار بخوانیــد و اگــر برای تــان مقــدور‬ ‫اســت‪ ،‬قســمت های کلیــدی و مهــم ان را حفــظ کنیــد‪ .‬انجــام‬ ‫ایــن کار تاثیــر بســزایی در افزایــش اعتمــاد به نفس شــما خواهد‬ ‫داشــت و تســلط شــما بــر موضــوع موردنظــر را به مراتــب بیشــتر‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی قــرار اســت مقابــل جمعــی از افــراد صحبــت کنیــد‪ ،‬بــرای‬ ‫انکــه بتوانیــد توجــه مخاطبــان را بــه انچــه راجع بــه ان صحبــت‬ ‫می کنیــد جلــب کنیــد‪ ،‬بایــد گاهــی از متنــی کــه همــراه داریــد‬ ‫چشــم برداریــد و بــه مخاطبــان نــگاه کنیــد‪ .‬به همین خاطــر اســت‬ ‫کــه بــر حفظ کــردن و تسلط داشــتن بــر متــن تاکیــد می کنیــم کــه‬ ‫از نــکات کلیــدی در امــوزش گویندگــی و فــن بیــان اســت‪.‬‬ ‫اگــر قــرار اســت داســتان یــا شــعری را روایــت کنیــد‪ ،‬صــرف‬ ‫خوانــدن از روی متــن بــرای جلب توجــه مخاطــب کفایــت‬ ‫نمی کنــد‪ .‬هنــگام روایــت داســتان بــر فــرض مثــال بایــد خــود‬ ‫را جــای شــخصیت های ان بگذاریــد و جــوری متــن را بخوانیــد‬ ‫و روایــت کنیــد کــه انــگار در حــال اجــرای نقــش هــر یــک از‬ ‫شــخصیت های داســتان هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کنترل لهجه‪ ،‬لحن و سرعت در گویندگی‬ ‫کنتــرل لهجــه‪ ،‬لحــن و ســرعت در گویندگــی مســئله مهــم‬ ‫دیگــری اســت کــه حتمــا بایــد مدنظــر قــرار دهیــد‪ .‬به ویــژه اگــر‬ ‫مایــل بــه کار کــردن در حــوزه گویندگــی هســتید و می خواهیــد‬ ‫در بلندمــدت فعالیــت در ایــن حرفــه را پیــش بگیریــد‪ .‬اگــر از‬ ‫ابتــدا تــا انتهــا بــا لحــن و صدایــی یکنواخــت صحبــت کنیــد‪،‬‬ ‫بـه زودی حوصلــه مخاطــب ســر خواهــد رفــت و توجهــی بــه انچــه‬ ‫می گوییــد نشــان نخواهــد داد‪.‬‬ ‫برای برطرف کردن این مشــکل الزم اســت گاهی لحن و بلندی‬ ‫صــدای خــود را به شــکلی هوشــمندانه تغییــر دهیــد‪ .‬یــا فرضا اگر‬ ‫بــه نقطـه ای حســاس و کلیــدی در روایــت و متن خود می رســید‪،‬‬ ‫کمــی مکــس کنیــد تــا مخاطــب فرصــت فکرکــردن راجع بــه ان را‬ ‫داشــته باشد‪.‬‬ ‫طــرز صحبت کــردن و روایــت در گویندگــی اهمیــت به مراتــب‬ ‫بیشــتری از جنــس صــدای شــما دارد‪ .‬اگــر صــدای زیــر داریــد یــا‬ ‫برعکــس صــدای خیلــی بــم داریــد می توانیــد بــا دیــدن امــوزش‬ ‫گویندگــی و فــن بیــان جایــگاه اصلــی صــدای خودتــون را پیــدا‬ ‫کنیــد و ازاین بابــت جــای نگرانــی چندانــی نیســت‪.‬‬ ‫وقتــی بــرای گویندگــی صحبــت می کنیــد‪ ،‬بلنــدی صــدا بایــد‬ ‫به حــدی باشــد کــه تــا پایــان حــواس مخاطــب پــرت نشــود و بــه‬ ‫شــما و انچــه می گوییــد توجــه کنــد‪ .‬البتــه قــرار نیســت فریــاد‬ ‫بزنیــد‪ .‬نفــس عمیــق بکشــید و بــدون واردکــردن فشــار و اســترس‬ ‫صــدا را از دیافراگــم خــارج کنیــد‪ .‬اجــرای تکنیکــی کــه در ادامــه‬ ‫شــرح داده می شــود کمــک می کنــد تــا بلنــدی صــدای مناســب‬ ‫بــرای گویندگــی را پیــدا کنیــد‪:‬‬ ‫بایســتید و بــا قــراردادن دسـت ها بــر روی شــکم نفــس بکشــید‬ ‫تــا بتوانیــد بــاال و پاییــن رفتــن شــکم را احســاس کنیــد‪ .‬نفــس‬ ‫عمیــق بکشــید و تــا ده بشــمارید؛ نفس تــان را بیــرون بدهیــد و‬ ‫اجــازه دهیــد ایــن کار هــم ده ثانیــه طــول بکشــد‪ .‬پــس از انجــا‬ ‫ایــن کار بلنــدی و تُــن صــدا در حالــت ایدئــال بــرای گویندگــی‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪ ،‬چــون به این شــکل فشــار از روی شــکم و‬ ‫دیافراگــم برداشــته می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬واضــح صحبت کردن‪:‬اگــر قصــد پیــدا کــردن شــغل‬ ‫گویندگــی را داریــد و می خواهیــد در ایــن حرفــه پیشــرفت‬ ‫کنیــد‪ ،‬حتمــا بایــد کلمــات و جمــات را واضــح و گویــا ادا کنیــد‪.‬‬ ‫نمِن کــردن و زیرلــب ســخن گفتن به شــکلی چشــم گیر‬ ‫مِ ‬ ‫از کیفیــت کار گویندگــی خواهــد کاســت و باعــث پرت شــدن‬ ‫حــواس مخاطــب می شــود‪.‬‬ ‫شمرده شــمرده ســخن بگوییــد و از قبــل بــا تمامــی کلمات متنی‬ ‫که قرار است ان را بیان کنید اشنا شوید‪ .‬اگر در متن موردنظر‬ ‫بــه واژه ای جدیــد برخوردیــد کــه پیــش از ان نمی دانســتید‪ ،‬معنــا‬ ‫و شــیوه تلفــظ صحیــح ان را یــاد بگیریــد‪ .‬حتــی اگــر الزم اســت‬ ‫کنــار واژه هــای جدیــد نکاتــی را کــه راجع بــه معنــا و تلفــظ ان الزم‬ ‫و ضــروری می دانیــد یادداشــت کنیــد کــه هنــگام ادای انهــا بــه‬ ‫مشــکل برنخورید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شــرکت در دوره هــای امــوزش گویندگــی و فــن‬ ‫بیــان‪ :‬تهیــه پکیــج اموزش گویندگی یا شــرکت در دوره اموزش‬ ‫غیــر حضــوری گویندگــی و فــن بیــان راهــکار خــوب دیگــری اســت‬ ‫بــرای کســانی کــه بــه ایــن حرفــه عالقه مند هســتند‪ .‬بــا کمک این‬ ‫پکیج هــای اموزشــی و شــرکت در دوره هــای مربوطــه می توانید از‬ ‫تجربه هــای کســانی اســتفاده کنیــد کــه مدت هــا اســت در ایــن‬ ‫حرفــه مشــغول به کارند و به خوبــی بــا فوت وفن هــای گویندگــی‬ ‫اشــنا هســتند‪ .‬اشــنایی بــا ایــن اســاتید باتجربــه بــرای غلبــه بــر‬ ‫کمرویــی و خجالــت هنــگام صحبت کــردن در گویندگــی کــه در‬ ‫اغــاز کار حرف ـه ای مســئله رایجــی اســت نیــز فوق العــاده موثــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اگــر قصــد انجــام چنیــن کاری را داشــته باشــید‪ ،‬احتمــال دارد‬ ‫ســوال هایی نظیــر ایــن در ذهن تــان باشــد کــه فرضــا چطــور‬ ‫کالس گویندگــی معتبــر پیــدا کنیــم یــا انکــه بهتریــن مــدرس‬ ‫گویندگــی و فــن بیــان چــه کســی اســت و چنیــن شــخصی‬ ‫چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد؟ بــرای یافتــن جــواب ایــن‬ ‫ســوال ها بهتریــن کار بررســی ســوابق کاری مدرســین حرفــه‬ ‫گویندگــی و بازخوردهایــی اســت کــه شــرکت کنندگان در دوره‬ ‫انالیــن گویندگــی و فــن بیــان ارائــه می کننــد‪ .‬کافــی اســت بــه‬ ‫وب ســایت گــروه اموزشــی موردنظرتــان ســر بزنیــد تــا بتوانیــد‬ ‫اطالعــات بیشــتری دراین بــاره پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫مزیــت هــای کالس غیــر حضــوری گویندگــی و فــن‬ ‫بیــان نســبت بــه کالس حضــوری‬ ‫شــرکت در کالس گویندگی انالین ســبب میشــود شــما از هرجا‬ ‫و مکانــی بتوانیــد از محتــوای اموزشــی اســتفاده کنیــن و به درس‬ ‫هــای اموزشــی همــواره دسترســی داریــد و میتوانید بارهــا و بارها‬ ‫مشــاهده کنیــد تــا مطالــب را کامــا درک کنیــد‪ ،‬البتــه بــا وجــود‬ ‫پشــتیبانهای دوره های انالین و غیر حضوری گویندگی مشــکل‬ ‫تمریــن کــردن و رفــع ابهــام هــم برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پرهیز از دادن شاخ وبرگ اضافی به مطلب‬ ‫فــارغ از انکــه هــدف از گویندگــی روایــت شــعر یا داســتان باشــد‬ ‫و یــا صحبت کــردن بــر روی ویدئوهــای اموزشــی‪ ،‬تبلیغاتــی و‬ ‫نظایــر اینهــا‪ ،‬بــرای انکــه حوصلــه مخاطــب ســر نــرود و تــا پایــان‬ ‫همــراه شــما بمانــد‪ ،‬بایــد از دادن شــاخ وبرگ اضافــی بــه مطلــب‬ ‫خــودداری کنیــد؛ و فقــط راجع بــه جزئیاتــی صحبــت کنیــد کــه‬ ‫احســاس می کنیــد بــدون انهــا چیــزی از ارزش مطلــب شــما‬ ‫کاســته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به عــاوه بایــد مراقــب باشــید کــه طــول جلســه گویندگــی خیلــی‬ ‫طوالنــی نشــود‪ .‬داســتان های کوتــاه بــرای مثــال انتخاب هایــی‬ ‫عالــی بــرای روایــت در گویندگــی هســتند‪ .‬اگــر هــم داســتان یــا‬ ‫روایتــی کــه انتخــاب می کنیــد طوالنــی اســت‪ ،‬ایــده بــدی نیســت‬ ‫اگــر بتوانیــد متــن موردنظــر را کمــی خالصه تــر کنیــد و به قولــی‪،‬‬ ‫گزیده گویــی کنیــد و تنهــا از نــکات و مطالبــی بــرای مخاطــب‬ ‫صحبــت کنیــد کــه بــرای او ارزشــمند و کاربــردی خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تمرین کــردن و تســلط کامــل بــر موضــوع‬ ‫موردبحــث بــرای گویندگــی‪ :‬هرچــه بیشــتر از قبــل تمریــن‬ ‫کــرده باشــید و بــر موضــوع موردبحــث برای گویندگی تســلط پیدا‬ ‫کــرده باشــید‪ ،‬بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری جمــات و کلمــات‬ ‫خــود را ادا خواهیــد کــرد؛ و هــر چــه بیشــتر بــا اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫صحبــت کنیــد‪ ،‬امــکان انکــه مخاطــب را عالقه منــد و مشــتاق‬ ‫بــه شــنیدن صحبت هــای خــود نگــه داریــد بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پــس تمرین کــردن را فرامــوش نکنیــد کــه مثــل هــر کار و حرفــه‬ ‫دیگــری‪ ،‬مهم تریــن و کلیدی تریــن اصــل در رســیدن بــه ایدئالــی‬ ‫اســت کــه در ذهــن داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬توجــه بــه مزایــای دیگــری کــه گویندگــی و داشــتن فــن بیــان‬ ‫خــوب می توانــد بــه همــراه داشــته باشــد‪:‬با توجــه بــه ایــن‬ ‫مســئله بــا انگیــزه و عالقــه بیشــتری حرفــه گویندگــی را دنبــال‬ ‫خواهیــد کــرد‪ ،‬چــون پیشــرفت در ان صرفــا بــه معنــای کســب‬ ‫درامــد بیشــتر نخواهــد بــود و مزایــای دیگــری نیــز به همــراه دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه تعــدادی از ایــن مزایــا اشــاره خواهیــم کرد‪:‬عــاوه‬ ‫بــر کار در حــوزه گویندگــی میتــوان ازیــن توانمنــدی در کار حرفــه‬ ‫خــود مثــل برگــزاری جلســات کاری و ارتبــاط بــا مشــتریان و …‬ ‫اســتفاده کــرد؛‬ ‫داشــتن صــدا قــوی و بیــان جــذاب میتوانــد در جهــت توســعه‬ ‫فــردی شــما مهــم باشــد و کمــک می کنــد تــا کار بهتــر و موثرتــری‬ ‫در برقــراری روابــط میان فــردی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه مزایایــی نظیــر اینهــا کــه حرفــه گویندگــی به دنبــال‬ ‫دارد و پیشــرفتی کــه در زندگــی شــخصی و کاری نصیب تــان‬ ‫می کنــد‪ ،‬می توانیــد بــا عشــق و عالقــه بیشــتری فعالیــت در ان‬ ‫را از ســر بگیریــد و بــرای بهترشــدن در ایــن کار امــوزش ببینیــد‪.‬‬ ‫در پایــان‪ :‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای گوینــده شــدن‬ ‫جنس صدای شــما مهم نیســت بلکه عشــق و عالقه حرف اول‬ ‫رو میزنــه‪ .‬از نــکات و مســائلی کــه در ایــن مطلــب راجع بــه انهــا‬ ‫صحبــت شــد می توانیــد در اغــاز مســیر حرفـه ای کمــک بگیریــد و‬ ‫کم وبیــش بدانیــد کــه در چــه مســیری قــدم خواهیــد گذاشــت‪.‬‬ ‫بــرای پیشــرفت در گویندگــی و داشــتن صــدا و بیــان خــاص‪ ،‬مثل‬ ‫هــر کار و حرفــه دیگــری نیــاز بــه تمریــن مــداوم خواهیــد داشــت‬ ‫و بایــد ثابت قــدم باشــید‪ .‬اگــر گاهــی بــه مشــکلی برخوردیــد و‬ ‫احســاس ناامیــدی بــه ســراغ تان امــد‪ ،‬از تالش کــردن دســت‬ ‫نکشــید و بــه کارتــان ادامــه دهیــد‪ .‬صحبت کــردن بــا اســاتید‬ ‫حرفــه ای گویندگــی و اســتفاده از تجربیــات انهــا نیــز در ایــن‬ ‫مســیر کمــک شــایانی بــه شــما خواهــد کــرد و توصیــه می کنیــم از‬ ‫ایــن مســئله نیــز غافــل نشــوید‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫نظــر شــما چیســت؟ تــا چــه انــدازه بــا گویندگــی اشــنا هســتید‬ ‫و چقــدر بــه ایــن حرفــه عالقه مندیــد؟ تجربــه شــرکت در دوره‬ ‫غیــر حضــوری گویندگــی را داشــته اید؟ از تجربــه خــود راضــی‬ ‫بوده ایــد؟ نکتــه یــا توصیــه دیگــری بــه ذهن تــان می رســد کــه‬ ‫بــرای پیشــرفت در ایــن حرفــه بــه شــمار مطالــب گفته شــده‬ ‫اضافــه کنیــد؟‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫چهارشنبه ‪ 28‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪1401 686‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫فشار شمارش معکوس‬ ‫نمونه ای از اهداف فیشینگ‬ ‫چگونه بررسی کنیم‬ ‫که رایانه شخصی‬ ‫هک شده است؟‬ ‫مجرمــان ســایبری ســاالنه تریلیــون هــا دالر درامــد کســب‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬در حقیقــت بســیاری از موفقیــت انهــا ناشــی‬ ‫از ســوء اســتفاده از اشــتباهاتی اســت کــه مــا مرتکــب مــی‬ ‫شــویم‪.‬‬ ‫بــا کلیــک بــر روی لینــک هــای فیشــینگ ‪ ،‬فرامــوش کــردن‬ ‫بــروز رســانی نــرم افزارهــای مهــم و عــدم اســتفاده از احــراز‬ ‫هویــت چنــد عاملــی‪ ،‬منابــع بــی پایانــی از داده هــای هویتــی‬ ‫ســرقت شــده بــرای اســتفاده و ســایت هــای بــی شــماری کــه‬ ‫در انهــا داده هــای ســرقت شــده اســت امکانــات زیــادی بــرای‬ ‫حملــه در دســترس مجرمــان قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫هرچــه زودتــر از ایــن اســیب هــا مطلــع شــوید بهتــر اســت‪،‬‬ ‫هرچــه بیشــتر ادامــه پیــدا کنــد ممکن اســت مجرمان اســیب‬ ‫بیشــتری وارد کننــد وعواقــب ان پــر هزینــه تــر باشــد‪.‬‬ ‫‪ 10‬نشانه که ممکن است‬ ‫کامپیوتر شما هک شده باشد‪:‬‬ ‫هکرهــا معمــوال ً حمــات خــود را نهــان و اشــکار نمــی‬ ‫کننــد‪ ،‬مخفــی مانــدن نــام بــازی اســت‪ ،‬زیــرا هــر چــه قربانــی‬ ‫مــدت بیشــتری در تاریکــی نگــه داشــته شــود‪ ،‬مهاجمــان‬ ‫مــدت بیشــتری میتواننــد بــه شــبکه و حســاب هــای انالیــن‬ ‫دسترســی داشــته و کســب درامــد کننــد‪.‬‬ ‫اگــر ناخواســته قربانــی جرایــم ســایبری شــده اید‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫نشــانه های گویــا توجــه داشــته باشــید تــا زودتــر متوجــه شــوید‪:‬‬ ‫‪ .1‬شما یک پیام باج افزار دریافت می کنید‬ ‫بیاییــد بــا بدیهــی تریــن انهــا شــروع کنیــم‪ .‬اگــر رایانــه‬ ‫شــخصی را فقــط بــرای یافتــن پیــام بــاج بــه جــای صفحــه‬ ‫شــروع معمــول راه انــدازی کنیــد‪ ،‬احتمــال زیــادی وجــود دارد‬ ‫کــه قربانــی باج افــزار شــوید‪ .‬معمــوال ًیــک بــازه زمانــی کوتــاه‬ ‫بــرای پرداخــت بــه همــراه دســتورالعمل هایی در مــورد نحــوه‬ ‫پرداخــت بــا ارز دیجیتــال ارائــه می کنــد‪ .‬خبــر بــد ایــن اســت‬ ‫کــه حتــی اگــر ایــن مــوارد را بــه طــور کامــل دنبــال کنیــد‪ ،‬یــک‬ ‫در ســه احتمــال وجــود دارد کــه دوبــاره بــه ان فایــل هــای‬ ‫رمزگــذاری شــده دسترســی پیــدا نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کامپیوتر کند کار می کند‬ ‫هنگامــی کــه بدافزارهــا از جملــه تروجــان هــا‪ ،‬کــرم هــا و‬ ‫اســتخراج کننــدگان ارزهــای دیجیتــال روی رایانــه شــخصی‬ ‫نصــب مــی شــوند‪ ،‬اغلــب ســرعت دســتگاه را کاهــش مــی‬ ‫پ جکینگ که‬ ‫دهنــد‪ .‬ایــن امــر بــه ویــژه در مــورد حمــات کریـ ‬ ‫از قــدرت پــردازش و انــرژی بیــش از حــد بــرای اســتخراج ارز‬ ‫دیجیتال اســتفاده می کنند‪ ،‬صادق اســت‪ .‬ماشــین هایی که‬ ‫بــه کنــدی کار می کننــد می تواننــد نتیجــه عوامــل غیــر مخــرب‬ ‫ماننــد بهداشــت ضعیــف رایانــه شــخصی باشــند‪ ،‬امــا بهتــر‬ ‫اســت بررســی کنیــد کــه ایــا چیــزی ناخوشــایند در حــال انجام‬ ‫اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ .3‬وب کم خود به خود روشن می شود‬ ‫برخــی از نــرم افزارهــای جاسوســی نصــب شــده توســط‬ ‫هکرهــا نــه تنهــا بــرای جمــع اوری داده هــا از رایانــه شــخصی‬ ‫شــما طراحــی شــده اســت‪ ،‬بلکــه بــه طــور مخفیانــه وب کــم‬ ‫و میکروفــون را روشــن مــی کنــد‪ .‬انجــام ایــن کار می توانــد‬ ‫مجرمان ســایبری را قادر ســازد تا ویدیوی شــما و خانواده تان‬ ‫را ضبــط کــرده و بــه ســرقت ببرنــد‪ ،‬کــه بــه طــور بالقــوه بــرای‬ ‫ش بــرای باج گیــری اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ســوء اســتفاده و تــا ‬ ‫مراقــب نــور وب کــم باشــید تــا بررســی کنیــد کــه ایــا بــه طــور‬ ‫مســتقل عمــل مــی کنــد یــا نــه‪ .‬بهتــر اســت بــا چســباندن یک‬ ‫نــوار چســب روی ان‪ ،‬ان را کامــا ًغیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬دوســتان شــما پیــام هــای ناخواســته ای از‬ ‫حســاب هــای شــما دریافــت مــی کننــد‬ ‫یکی دیگر از نشــانه های مطمئن که رایانه شــما در معرض‬ ‫خطر قرار گرفته اســت ‪ ،‬این اســت که دوســتان و مخاطبین‬ ‫شــروع بــه شــکایت از هرزنامــه هــای دریافتــی از ایمیــل یــا‬ ‫حســاب هــای شــبکه هــای اجتماعی شــما کننــد‪ .‬یک تاکتیک‬ ‫کالســیک فیشــینگ ربودن حســاب های قربانیان و اســتفاده‬ ‫از انهــا بــرای ارســال هرزنامــه یــا لینــک فیشــینگ بــرای همــه‬ ‫دوستانشــان اســت‪ .‬ایــن تهدیــدی اســت کــه بــا اطمینــان از‬ ‫محافظــت از همــه حســاب ها توســط ‪ MFA‬بــه راحتــی قابــل‬ ‫کاهــش اســت‪.‬‬ ‫‪ .5‬تبلیغات پاپ اپ بیشتری روی صفحه وجود دارد‬ ‫نــرم افزارهــای تبلیغاتــی مزاحــم معمــوال ً بــا قــرار دادن‬ ‫قربانیــان در معــرض حجــم تبلیغــات بیــش از حــد‪ ،‬بــه‬ ‫مهاجــم پــول مــی رســانند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر دســتگاه شــما مملــو‬ ‫از تبلیغــات پــاپ اپ اســت‪ ،‬نشــانگر خوبــی اســت کــه ممکــن‬ ‫اســت کدهــای مخــرب یــا نرم افزارهــای ناخواســته ای در جایی‬ ‫نصــب شــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬نوار ابزارهای جدید در مرورگر ظاهر می شوند‬ ‫بدافزارها همچنین ممکن اســت نوار ابزارهای اضافی را در‬ ‫مرورگــر شــما نصــب کننــد‪ .‬اگــر مــوردی را مشــاهده کردیــد که‬ ‫نمی شناســید یــا دانلــود ان را بــه خاطــر نمی اوریــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت بــه ایــن معنــی باشــد کــه رایانــه شــخصی شــما هــک‬ ‫شــده اســت‪ .‬در صــورت مواجهــه بــا حملــه بدافزار توســط یک‬ ‫گــروه ‪ ،APT‬ممکــن اســت الزم باشــد رایانــه شــخصی خــود‬ ‫را بــه تنظیمــات کارخانــه بازگردانیــد تــا انهــا را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ PUA‬ســاده ممکــن اســت نیــازی بــه چنیــن رویکــرد شــدیدی‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬در ایــن مــورد حــذف برنامــه و نــوار ابــزار مــی‬ ‫توانــد کافــی باشــد‪.‬‬ ‫دستگیری باند حباب ساز‬ ‫موجودی حساب بانکی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری افــرادی خبــر داد کــه در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫تحــت عنــوان حبــاب ســاز موجــودی بانکــی‪ ،‬از کاربــران کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬کارشناســان ایــن پلیـــس در پــی رصــد‬ ‫و پایــش فضــای مجــازی بــه صفحاتــی بــا عنــوان حبــاب کارت بانکــی در فضــای مجــازی‬ ‫برخــورد کردنــد کــه گرداننــدگان ان بــا تبلیغــات دروغیــن مدعــی بودنــد کــه موجــودی بانکــی‬ ‫را افزایــش مــی دهنــد و هنــگام اخــذ رســید بانکــی از دســتگاه هــای کارت خــوان موجــودی‬ ‫افــراد بــه صــورت ظاهــری و غیــر قابــل برداشــت بــه مبالــغ خیلــی زیــاد افزایــش مــی یافــت‬ ‫و کالهبــرداران مــی توانســتند از ایــن طریــق مبالــغ چنــد میلیــارد ریالــی از متقاضیــان‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫‪ .7‬نمادهای تصادفی شروع به نمایش می کنند‬ ‫هنگامــی کــه بدافــزار بــر روی رایانــه شــخصی در معــرض‬ ‫خطــر نصــب مــی شــود‪ ،‬اغلــب ایکــون هــای جدیــدی روی‬ ‫دســکتاپ ظاهــر مــی شــوند‪ .‬تــا زمانــی کــه دســکتاپ بــه‬ ‫طــور منظــم بــا تعــداد کمــی از فایــل هــا‪ ،‬پوشــه هــا و برنامــه‬ ‫هــا چیــده شــده باشــد ‪ ،‬مــی تــوان بــه راحتــی ایــن مــوارد را‬ ‫تشــخیص داد‪ .‬بــه منظــور پیگیــری بهتــر ایکــون هــا در رایانــه‬ ‫شــخصی خــود‪ ،‬کمــی تمیــز کــردن را در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .8‬گذرواژه ها ‪ /‬الگین ها کار نمی کنند‬ ‫اگــر هکرهــا موفــق شــده انــد رایانــه شــما را بــه خطــر‬ ‫بیندازنــد‪ ،‬ممکــن اســت حســاب هــای انالین مختلفــی مانند‬ ‫ایمیــل شــما را ربــوده باشــند و رمزهــای عبــور را تغییــر داده‬ ‫باشــند تــا شــما را قفــل کننــد‪ .‬مقابلــه بــا پیامدهــای ایــن امــر‬ ‫مــی توانــد یکــی از اســترس زا تریــن بخــش هــای هــر حملــه‬ ‫ســایبری باشــد‪ .‬ایــن امــر مســتلزم رفــت و امــد مناســبی بــا‬ ‫ارائــ ه دهنــدگان انالیــن مختلــف اســت کــه حســاب های‬ ‫مشــتریان‪ ،‬شــرکا یــا کارمنــدان انهــا ربــوده شــده اند‪.‬‬ ‫‪ .9‬داده هــا و ورود بــه سیســتم در وب تاریــک در‬ ‫حــال گردش هســتند‬ ‫اگــر زمانــی از شــرکتی کــه بــا ان تجــارت داریــد‪ ،‬اخطــار‬ ‫نقــض داده دریافــت کردیــد‪ ،‬همیشــه ان را جــدی بگیریــد‬ ‫و بــه طــور مســتقل ان را تاییــد کنیــد‪ .‬ســایت هایــی ماننــد‬ ‫‪HaveIBeenPwned‬؟ ارائــه تاییدیــه شــخص ثالــث در مــورد‬ ‫هرگونــه نقــض ابزارهــای نظــارت بــر وب تاریــک همچنیــن‬ ‫می تواننــد بــه جســتجوی داده هــای شــما در جرایــم ســایبری‬ ‫و ســایر انجمن هــا بپردازنــد تــا روشــی فعال تــر بــرای مطلــع‬ ‫ماندن ارائه کنند‪ .‬اگر ســریع عمل کنید‪ ،‬با تغییر گذرواژه ها‬ ‫و یــا مســدود کــردن کارت هــای اعتبــاری‪ ،‬می توانیــد خطــر را‬ ‫قبــل از اینکــه افــراد شــرور حتــی قــادر بــه کســب درامــد از یک‬ ‫حملــه باشــند کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .10‬از نــرم افــزار امنیتــی خــود یــک هشــدار‬ ‫دریافــت مــی کنیــد‬ ‫هشــدارهای ابزارهــای ضــد بدافــزار نیــز بایــد جــدی گرفتــه‬ ‫شــود‪ ،‬اگرچــه پاپ اپ هــای جعلــی نرم افزارهــای امنیتــی‬ ‫رایانـه ای یــک تهدیــد دائمــی هســتند‪ .‬بررســی کنیــد کــه پیــام‬ ‫از طــرف فروشــنده قانونــی نــرم افــزار امنیت رایانه شــما ارســال‬ ‫شــده اســت و ســپس دســتورالعمل هــا را دنبــال کنیــد تــا‬ ‫فایلهــای مخــرب را در رایانــه شــخصی خــود پیــدا و حذف کنید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حبابهــا بــرای کســب اعتبــار کاذب توســط عــده ای ســودجو‪ ،‬رواج پیدا کرده اســت‪.‬‬ ‫کســانی کــه مــی خواهنــد بــا اعتبــار کاذب افــراد دیگــر را فریــب دهند و کالهبــرداری کنند چون‬ ‫ایــن کار مصــداق جعــل اســناد بانکــی مــی باشــد قربانیــان فکــر شــکایت بــه ذهنشــان خطــور‬ ‫نمــی کنــد و کالهبــرداران اینترنتــی همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬مامــوران بــا انجــام تحقیقــات تخصصــی و بررسـی های‬ ‫فنــی‪ ،‬موفــق شــدند یکــی از متهمیــن کالهبــرداری در صفحــات ذکــر شــده را شناســایی‬ ‫کننــد‪ .‬طــی ردگیــری هــای انجــام شــده‪ ،‬متهــم بــه همــراه ادلــه جــرم در یکــی اقامتگاه هــای‬ ‫شــهر قــم دســتگیر شــد و بــه منظــور پیگیــری ســیر مراحــل قانونــی پرونــده شــان تحویــل‬ ‫مراجــع قضائــی شــد‪ .‬در بررســی هــای فنــی بــر روی تجهیــزات الکترونیکــی متهم مشــخص‬ ‫شــد بــا افــراد مختلفــی در ارتبــاط بــوده اســت کــه در خصــوص جلــب ســایر متهمیــن‬ ‫اقدامــات فنــی انجــام شــد و در محــل اختفــای خــود دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬برخــی افــراد بــا بهانــه هــای مختلــف در دام کالهبــرداری اینترنتــی و یــا اخــاذی‬ ‫قــرار می گیرنــد امــا از انجــا کــه کار خودشــان نیــز غیرقانونــی اســت از طــرح شــکایت‬ ‫خــودداری مــی کننــد و باعــث مــی شــود مجرمــان اینترنتــی در فضــای مجــازی بــا ســوء‬ ‫اســتفاده از عــدم اگاهــی انــان اقدامــات مجرمانــه خــود را ادامــه دهنــد‪ ،‬لــذا از شــهروندان‬ ‫خواســتاریم بــه هیــچ عنــوان بــه افــراد ناشــناس در فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد و مبلغــی‬ ‫را بــه حســاب ایــن افــراد واریــز نکننــد‪.‬‬ ‫دمای رفاه برای اتاق ها بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد می باشد تنها با یک درجه‬ ‫کاهش دمای محیط‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد‪.‬‬ ‫محققــان امنیتــی در خصــوص یــک کمپیــن فیشــینگ‬ ‫جدیــد هشــدار دادنــد کــه ســعی داشــتند بــا ارائــه یــک‬ ‫ســاعت شــمارش معکــوس‪ ،‬کاربــران را بــه تصمیــم‬ ‫گیری هــای ضعیــف ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫‪ ( Cofense‬شــرکتی کــه نســبت بــه حمــات فیشــینک‬ ‫راهکارهایــی را ارائــه مــی دهــد) اخیرا ًکمپیــن جمع اوری‬ ‫اعتبــاری را مشــاهده کــرده اســت کــه در قالــب یــک‬ ‫ایمیــل هشــدار دربــاره یــک «ورود مشــکوک» کــه وجــود‬ ‫نــدارد اقــدام مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن پیــام کــه ظاهــرا ً از یــک شــرکت امنیتــی جعلــی‬ ‫بــه نــام «امنیــت انالیــن ‪ »DNS‬امــده اســت‪ ،‬از کاربــر‬ ‫درخواســت می کنــد کــه ایمیــل خــود را تاییــد کــرده یــا در‬ ‫معــرض خطــر قفــل یــا غیرفعــال شــدن قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫لــذا صفحــه فیشــینگی کــه کاربــر بــه ان منتقل می شــود‪،‬‬ ‫بــه گون ـه ای طراحــی شــده اســت کــه از لحــاظ اجتماعــی‬ ‫انهــا را مهندســی کنــد تــا بــا عجلــه جزئیــات خــود را وارد‬ ‫کــرده و ایــن جزئیــات را در قالــب ادرس هــای ایمیــل‬ ‫مختلــف از همــان شــرکتی کــه می گویــد در حــال حاضــر‬ ‫«حــذف شــده اند» را دریافــت و فهرســت کننــد‪.‬‬ ‫«ایــن صفحــه در یــک حلقــه بــا نام هایــی کــه به طــور‬ ‫تصادفــی تولیــد می شــوند اجــرا شــده و بــر اســاس دامنــه‬ ‫شــرکت هــدف‪ ،‬اختصــاص داده مــی شــوند‪ .‬بــا اشــتراک‬ ‫گذاشــتن برخــی شــباهت ها بــا باج افــزار‪ ،‬شــرکت هــدف‬ ‫بــا یــک تایمــر شــمارش معکــوس و انتخــاب توقــف حــذف‬ ‫دسترســی بــه ایمیل هــای احتمالــی در سراســر شــرکت و یــا‬ ‫وارد کــردن اعتبــار انهــا مواجــه می شــود‪».‬‬ ‫تایمــر همچنیــن ایجــاد وحشــتی از نــوع باج افــزار را‬ ‫منتشــر مــی کنــد کــه همگــی بــه نوعــی طراحــی شــده اند‬ ‫تــا گیرنــده را وادار بــه وارد کــردن اطالعــات خــود بــدون‬ ‫حــدس زدن نماینــد‪ .‬ایــن جزئیــات حــذف نمــی شــوند و‬ ‫صرفــا ًبــه صــورت تصادفــی بــه عنــوان بخشــی از تاکتیــک‬ ‫ترســاندن ایجــاد مــی شــوند‪ .‬تقریبــا ً ماننــد یــک تایمــر‬ ‫باج افــزار بــرای حــذف دائمــی فایــل در صورتــی از طــرف‬ ‫گیرنــده بــاج پرداخــت نشــود‪ .‬اگــر قربانــی اطالعــات خــود‬ ‫را ارائــه نمایــد‪ ،‬ان جزئیــات بــه ســرور فرمــان و کنتــرل از‬ ‫راه دور (‪ )C&C‬ارســال مــی شــود‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬قبــل از‬ ‫اینکــه در صفحــه اصلــی ســازمان مــورد نظر قــرار گیرند‪ ،‬به‬ ‫صفحــه «اعتبــار ســنجی» هدایــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫این کمپین ادامه نواوری و به اشــتراک گذاری تاکتیکهایی‬ ‫را کــه در جرایــم ســایبری زیرزمینــی رخ مــی دهند‪ ،‬برجســته‬ ‫کــرده و در ایــن مــورد تکنیــک هــای مهندســی اجتماعــی‬ ‫را از تولیدکننــدگان بــاج افــزار قــرض مــی گیــرد‪ .‬فیشــینگ‬ ‫همچنــان عامــل تهدیــد شــماره یــک بــرای مجرمــان ســایبری‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس گــزارش کارگــروه مبــارزه بــا فیشــینگ‬ ‫(‪ )APWG‬در ســه ماهــه اول ســال ‪ 2022‬میــادی‪ ،‬حجــم‬ ‫شناســایی شــده بــه رکــورد باالیــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫انتقام به روش سایبری‬ ‫پلیــس فتــااز شناســایی و دســتگیری فــردی کــه صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت نقشــه برداری را به قصد انتقام جویی‬ ‫از دســترس خــارج کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری اظهــار کــرد‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫نماینــده حقوقــی شــرکت ســاختمانی مبنــی بــر اینکــه صفحه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت موصــوف وی بــه صــورت ناگهانــی از‬ ‫دســترس خــارج شــده وموجــب وارد ســاختن خســارت زیــادی‬ ‫به شــرکت شــده ‪ ،‬موضوع پرونده در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از انجام اقدامات پلیســی در خصوص‬ ‫پرونــده‪ ،‬فــردی کــه مرتکــب ایــن عمــل شــده بــود مــورد‬ ‫شناســایی قرار گرفت و در بررســی به عمل امده مشــخص‬ ‫شــد کــه مدیــر قبلــی صفحــه اینســتاگرامی شــاکی بــود و‬ ‫طبــق دســتور مقــام قضایــی بــه ایــن پلیــس فراخوانــده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات غیــر‬ ‫قابــل انــکار ضمــن اقــرار بــه جــرم ‪ ،‬انگیــزه خــود را از ایــن‬ ‫کار انتقام جویــی بــه علــت اختــاف قبلــب بــا مدیــر عامــل و‬ ‫بــه کارگیــری ادمیــن جدیــد توســط مدیرشــرکت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫جهانشــیری گفــت‪ :‬افــراد زیــادی از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫اســتفاده می کننــد؛ مدیریــت ایــن فضاهــا نیــاز بــه افــراد‬ ‫دارای صالحیت هــای الزم بــوده زیــرا ســوء اســتفاده‬ ‫از اطالعــات افــرادی کــه دارای صفحــه کاری بــا دنبــال‬ ‫کننده هــای فــراوان هســتند مطابــق قانــون ‪ ،‬جــرم بــوده و‬ ‫دارای مجــازات می باشــد‪ .‬بنابرایــن بــا توجــه نــوع اطالعــات‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬مجــازات ان نیــز متفــاوت اســت و در‬ ‫ت کــردن توســط شــاکی ‪ ،‬پیگیــری قضایــی‬ ‫صــورت شــکای ‬ ‫ان امکان پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬حفــظ اطالعــات شــخصی و کاری افــراد در‬ ‫فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی یکــی از‬ ‫ضروریــات اســت کــه مدیــران بایــد بــه ان پایبنــد باشــند‪ ،‬چرا‬ ‫کــه عــدم رعایــت قانــون در ایــن فضــا باعــث ناهنجاری هــای‬ ‫فــراوان می شــود کــه ایــن ناهنجاری هــا حتــی می توانــد در‬ ‫روابــط حقیقــی افــراد در فضــای واقعــی تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫«نــواب صفــوی چنیــن اعتقــاد داشــت کــه ایــران مملکــت اســامی اســت‪،‬‬ ‫بایســتی احــکام اســام اجــراء شــود‪».‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪ -686‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-686‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/25‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/25 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/18 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫چهار شنبه ‪10//28‬‬ ‫اعالن موجودیت فدائیان اسالم‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫شــهید نــواب صفــوی بعــد از ازادی از زنــدان و زنــده و فعــال دیــدن کســروی‬ ‫تصمیــم گرفــت‪ ،‬بــار دیگــر بــه مقابلــه بــا وی برخیــزد‪ .‬او قصــد داشــت در راه‬ ‫اجــرای احــکام اســامی‪ ،‬بــا مخالفــان و دشــمنان ان مقابلــه جــدی نمایــد‪ .‬از‬ ‫اینــرو در ســال ‪ 1324‬بــا دوســتان و یارانــی کــه بــا شــور و هیجــان در اطــراف‬ ‫او گــرد امــده بودنــد پیمــان فــداکاری در راه اســام بســت و جمعیــت خــود‬ ‫را فدائیــان اســام نــام نهــاد و اولیــن اعالمیــه رســمی و اعــان موجودیــت‬ ‫فدائیــان اســام را بــا عنــوان دیــن و انتقــام چــاپ و منتشــر ســاخت‪ .‬هــدف‬ ‫از تشــکیل ایــن ســازمان تحقــق اهــداف و ایــده الهــای دینــی و اجتماعــی‬ ‫دلســوزان مذهبــی بــود‪.‬‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫‪-1‬پشــینه تاریخــی ‪ :‬شهرســتان مینودشــت در ســال ‪ 1369‬از‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس جــدا و بصــورت یــک شهرســتان مســتقل در‬ ‫امــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر مینودشت‪:‬مینودشــت مرکــز شهرســتان مینودشــت می باشــدکه‬ ‫یکــی از کهن تریــن شــهرهای اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫قدیمی تریــن نامــی کــه بــه شــهر مینودشــت نســبت داده شــده‬ ‫«کبــود جامــه» اســت‬ ‫مــردم کبــود جامــه پــس از اســتیالی مغــوالن بــر خــوارزم بــه ایــن‬ ‫منطقــه امــده و مســتقر می شــوند‪ .‬پــس از انحطــاط دولــت و تمــدن‬ ‫جرجــان کــه توســط حمــات مغــول صــورت گرفــت‪ ،‬منطقــه جرجــان‬ ‫زیــر ســیطره حکومــت کبــود جامه هــا قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫که به بررسی و معرفی مختصرین مهمترین انها پرداخته می شود ‪:‬‬ ‫ه) ابشــار حســینا ‪ :‬حســینا نــام روســتای کوچکــی در مینودشــت‬ ‫اســت‪،‬که بــا ایــن شــهر حــدود ‪ 21‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫حســینا ‪ ،‬نام روســتایی اســت که در مجاورت ان چشــمه ای وجود دارد‬ ‫کــه در مســیر خــود بــا ایــن ابشــارهایی کوتــاه و بلنــد تــا ارتفــاع ‪20‬متــرو‬ ‫غارهــای اهکی‪،‬مناظــری بســیار جــذاب و دیدنــی خلــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫ر) ابشــار ساســنگ ‪ :‬ابشــار زیبــای ساســنگ در جنــوب شــرق‬ ‫مینودشــت و در حــدود ‪ 27‬کیلومتــری مینودشــت واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن محــل ‪ 8‬ابشــار دیگــر وجــود دارد کــه هــر کــدام بــا فاصلــه کمــی‬ ‫از یکدیگــر قــرار گرفتــه انــد ‪ .‬از روســتای ساســنگ تــا ابشــار در حــدود‬ ‫‪ 1/5‬کیلومتــر فاصلــه اســت و تقریبــا ً‪ 1‬ســاعت پیــاده روی در مســیر بــا‬ ‫شــیب مالیــم دارد‪.‬‬ ‫و) چشــمه ابگــرم دوزیــن ‪:‬چشــمه ابگــرم دوزیــن کــه مجموعــه ای‬ ‫دیدنــی طبیعــی اســت‪،‬که در ‪ 8‬کیلومتــری بعــد از دوزیــن قــرار دارد‪.‬‬ ‫ح) مــاران کــوه ( مرکــوه ) ‪ :‬مــاران کــوه منطقــه ای اســت وســیع و‬ ‫مســطح در باالتریــن نقطــه ارتفاعــی دهســتان قلعــه قافه مینودشــت‬ ‫کــه در طــول پاییــز و زمســتان پوشــیده از بــرف و در بهــار و تابســتان از‬ ‫سرســبزی وطــراوت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬ایــن منطقــه بــا چشــمه‬ ‫هــای پــر اب وجــاری ویخچالهــای طبیعــی ‪ ،‬بعنــوان ییــاق دامــداران و‬ ‫مکانــی مناســب بــرای گــردش و اتــراق گروههــای فراوانــی اســت‪،‬که در‬ ‫فصــل گرمــا ‪ ،‬از هــوای مطبــوع و سرســبزی یکدســت ان خــط وافــری‬ ‫مــی برنــد‪.‬‬ ‫د) باقرابــاد ‪ :‬باقــر ابــاد ‪ ،‬منطقــه ای اســت جنگلی و مرتعی روســتایی‬ ‫اســت کــه ســاالنه هــزاران نفــر از اهالــی منطقــه وشــهرهای مجــاور‬ ‫بــه تفــرج دران مــی پردازنــد‪ .‬ایــن منطقــه از توابــع بخــش مرکــزی و‬ ‫در حــدود ‪ 14‬کیلومتــری شهرســتان مینودشــت و در جــاده ارتباطــی‬ ‫ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ت) قلعــه قافــه ‪:‬قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت‬ ‫ســنتی ومتراکــم اســت‪ .‬و ازجملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنوان‬ ‫« روســتای هــدف گردشــگری» شــناخته شــده اســت‪.‬بافت ســنتی و‬ ‫پیچیــده ان بــه لحــاظ میــراث فرهنگــی یکــی از بافت هــای روســتایی‬ ‫ممتــاز دراســتان گلســتان اســت‪،‬که دارای قدمــت چنــد صدســاله‬ ‫اســت‪،‬که مــورد بازدیــد ایرانگــردان قرارمــی گیرد‪.‬ایــن روســتا دارای‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری متعــدد و متنــوع شــامل غار‪،‬ابشار‪،‬چشــمه و‬ ‫جنگل هــای زیبــا و بدیــع ویــک زیارتــگاه بنام « ســکینه خاتون» اســت‪.‬‬ ‫قلعــه قافــه از توابــع دهســتان قلعــه قافــه بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫مینودشــت ‪،‬کــه بــا شــهر مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫ک) چــراغ تپــه ‪ :‬چــراغ تپــه یــک تپــه و عارضــه طبیعــی مــی باشــد ‪ ،‬کــه‬ ‫در حدود ‪ 3‬کیلومتری جنوب شــرقی شــهر مینودشــت واقع شــده اســت‬ ‫‪ ،‬و دارای یــک محیــط تقریبــا جنگلــی مــی باشــد‪ .‬مســیر دسترســی بــه ان‬ ‫از محله پســرک امکان پذیر اســت‪ .‬از این محوطه اســتفاده گردشــگری‬ ‫می شــود ‪ ،‬و مــردم شــهر مینودشــت در فصــل تابســتان بــه ان عزیمــت‬ ‫می نماینــد ‪ ،‬و از زیبائی هــای ان بهره منــد می شــوند‪ .‬بــرای بهــره منــدی‬ ‫بیشــتر مــردم از مواهــب و زیبائی هــای چــراغ تپــه ‪ ،‬توســط ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی بــرق کشــی و محوطــه ســازی شــده اســت‪ .‬چــراغ تپــه‬ ‫امکان مناســب برای انجام برخی ورزش های کوهســتانی ‪ ،‬پیاده روی و‬ ‫بویــژه یــک ســایت مناســب پــرواز بــا پاداگالیــر را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫گ) ســایت پــروازی پاراگالیــدر روســتای ترســه ‪ :‬روســتای ترســه از‬ ‫توابــع بخــش کوهســارات شهرســتان مینودشــت مــی باشــد ‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا تــا مرکــز شهرســتان ‪ 30‬کیلومتــر فاصلــه دارد ‪.‬وجــود ســایت‬ ‫پــروازی پاراگالیــدر و منابــع طبیعــی بکــر و دســت نخــورده ایــن روســتا‬ ‫نیــز در جــذب گردشــگر و توریســت کمــک شــایانی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســایت بیــن المللــی پاراگالیــدر از جاذبــه هــای مهــم ایــن روســتا بــه‬ ‫شــمار می ایــد کــه ســاالنه چندیــن مســابقه در غالــب فســتیوال هــای‬ ‫بهــاره و تابســتانه ‪ ،‬مســابقات کشــوری ‪ ،‬انتخابــی تیــم ملــی و هــدف‬ ‫زنــی و ارتفــاع در ایــن ســایت برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ف) درخت کهنســال چنار‪ :‬درخت کهنســال چنار که در ‪ 2‬کیلومتری‬ ‫روســتای ســایر قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ســن درخــت ‪ 400‬ســال مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن درخــت بــه شــماره ‪ 327‬ثبــت ملــی می باشــد‪.‬‬ ‫شهادت نواب صفوی‬ ‫و یارانش‬ ‫شــهید ســیدمجتبی نــواب صفــوی در ســال ‪1303‬ش در خانــی ابــاد تهــران بــه‬ ‫دنیــا امــد و پــس از اتمــام دروس ابتدایــی‪ ،‬بــه ابــادان ســفر کــرد‪ .‬ســید مجتبــی‬ ‫ســپس بــرای ادامــه تحصیــل بــه نجــف اشــرف مهاجــرت نمــود و در ان جــا از‬ ‫محضــر مدرســین حــوزه علمیــه نجــف اشــرف بهــره مند گردیــد‪ .‬وی پــس از چهار‬ ‫ســال اقامــت در نجــف بــه دســتور ایــت اللَّــه سیدابوالحســن اصفهانــی جهــت‬ ‫مبــارزه بــا کجــروی هــای کســروی بــه ایــران امــد و بــا تشــکیل «جمعیــت فداییان‬ ‫اســام» بــه مبــارزه بــا بدخواهــان و بداندیشــان پرداخــت‪ .‬تــرور وابســتگان‬ ‫اســتعماری ماننــد احمــد کســروی‪ ،‬عبدالحســین هژیــر‪ ،‬علــی رزم ارا و حســین‬ ‫عــاء از جملــه فعالیــت هــای سیاســی ایــن جمعیــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫شــهید نــواب صفــوی همچنیــن بــا حکومــت دکتــر مصــدق بــه خاطــر عــدم‬ ‫عمــل بــه احــکام اســامی بــه مخالفــت برخاســت و بــه همیــن جهــت در ایــام‬ ‫نخســت وزیــری مص ـدّق‪ ،‬دســتگیر و بــه زنــدان افتــاد و تــا ســقوط حکومــت‬ ‫مصــدق در زنــدان بــود‪ .‬ســرانجام ایــن مجاهــد خســتگی ناپذیــر بــه همــراه‬ ‫ســه تــن از همرزمانــش بــه نــام هــای خلیــل طهماســبی‪ ،‬مظفــر علــی ذوالقــدر‬ ‫و ســیدمحمد واحــدی در بیــدادگاه رژیــم پهلــوی محکــوم و در صبحــگاه ‪27‬‬ ‫دی ‪ 1334‬شمســی تیربــاران شــده و بــه خیــل شــهدا پیوســتند‪ .‬بدیــن ترتیــب‬ ‫پرونده ده ســال فعالیت سیاســی و اجتماعی جمعیت فداییان اســام بســته‬ ‫شــد و جنایــت دیگــری در پرونــده ســیاه خانــدان پهلــوی ثبــت گردیــد‪.‬‬ ‫ـبیل اللـه ِ اَمْواتــا ًبـَلْ اَحْیــاء ٌ عِنـد َْ‬ ‫ســب َ َّ‬ ‫ن قُتِلـوُا فــی َ‬ ‫زندگــی نامــه و َ ال تَح ْ َ‬ ‫ن الَّذیـ َ‬ ‫سـ ِ‬ ‫ن(‪ )1‬ســید مجتبــی تهرانــی معــروف بــه نــواب صفــوی‪ ،‬در ســال‬ ‫رَب ِّهِ ـ ْ‬ ‫م یُرْزَقُــو َ‬ ‫‪ 1303‬شمســی در خانــواده ای روحانــی و اصیــل در خانــه محقــری در خانــی‬ ‫ابــاد تهــران قــدم بــه عرصــه ی وجــود گذاشــت‪ .‬وی بــا عالقــه و عشــقی وصــف‬ ‫ناشــدنی بــه روحانیــت و بــه قصــد ادامــه راه ابــا و اجــداد خــود‪ ،‬در اواخــر ســال‬ ‫‪ ،1320‬پــس از طــی تحصیــات ابتدایــی و متوســطه‪ ،‬رهســپار حــوزه علمیــه‬ ‫نجــف اشــرف شــد‪ .‬شــهید از طــرف مــادر بــه ســادات دُرچه اصفهان منتســب و‬ ‫از طــرف پــدر میرلوحــی اســت‪.‬‬ ‫شــهید عنــوان نــواب صفــوی را از خانــدان مــادر بــه ارث بــرده اســت‪ .‬پــدر او‬ ‫مرحــوم ســید جــواد میرلوحــی‪ ،‬دانشــمندی روحانــی بــود کــه در اثــر فشــار‬ ‫حکومــت رضاخــان مجبــور بــه تــرک لبــاس روحانیــت شــد‪ ،‬امــا از طریــق تصدی‬ ‫وکالــت دادگســتری همچنــان بــه داد مظلومــان مــی رســید‪ .‬مرحوم ســید جواد‬ ‫در ســال ‪ 1314‬یــا ‪ 15‬در اثــر مشــاجره و درگیــری لفظــی بــا (داور) وزیــر عدلیــه ی‬ ‫رضاخــان‪ ،‬غیــرت علویــش بــه جــوش امــد و یــک ســیلی نثــار وی کــرد کــه در اثر‬ ‫ان ســه ســال بــه زنــدان افتــاد‪.‬‬ ‫شــهید پــس از ورود بــه نجــف اشــرف‪ ،‬بــدون کوچکتریــن درنگــی بــه فراگیــری‬ ‫مقدمــات پرداخــت و روابــط تنگاتنگــی بــا علمــای دلســوز و بیــدار و مبــارز از‬ ‫جملــه صاحــب کتــاب جهانــی و کــم نظیــر الغدیــر‪ ،‬ایــت اللــه عالمــه امینــی‬ ‫قــدس ســره برقــرار کــرد‪ .‬ایــت اللــه خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب دربــاره ی‬ ‫شــهید مــی فرماینــد‪ )2(:‬بایــد گفــت کــه اولیــن جرقه هــای انگیــزش انقالبــی‬ ‫اســامی بــه وســیله ی نــواب در مــن بــه وجــود امــد و هیــچ شــکی نــدارم کــه‬ ‫اولیــن اتــش را در دل مــا نــواب روشــن کــرد‪.‬‬ ‫اعدام انقالبی کســروی و اعالم موجودیت فداییان اســام بعد از شــهریور‬ ‫‪ 1320‬و فراگیــر شــدن جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬ایــران نیــز گرفتار شــرایط دشــواری‬ ‫شــد‪ ،‬از یــک طــرف مــورد تجــاوز متفقیــن قــرار گرفــت‪ ،‬و از طــرف دیگــر ســود‬ ‫جویانــی قلــم بــه مــزد و اجیــر‪ ،‬از ازادی ســوء اســتفاده مــی کردنــد و از طریــق‬ ‫ترویــج فرهنــگ غربــی بــه جــان مســلمانان افتــاده بودنــد و درصــدد بودنــد تــا‬ ‫انچــه رضاخــان از طریــق زور قلــدری نتوانســته بــود انجــام دهــد‪ ،‬از طریــق‬ ‫قلــم و نــگارش بــا مخــدوش نمــودن تاریــخ اســام انجــام دهنــد‪« .‬احمــد‬ ‫کســروی» از جملــه افــرادی بــود کــه خــط معــارض و مهاجــم علیــه اســام‬ ‫تشــیع را دنبــال مــی کــرد‪.‬‬ ‫او نــه تنهــا در کتــاب «شــیعی گــری» بــه روحانیــت‪ ،‬مقدســات اســامی‪،‬‬ ‫پیشــوایان مذهــب تشــیع و امامــان بحــق و معصــوم علیهــم الســام حملــه‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬بلکــه در کتــاب هــای صوفــی گــری‪ ،‬بهاییگــری‪ ،‬مــادی گــری و حتــی‬ ‫تاریــخ مشــروطیت‪ ،‬مقدســات دینــی و روحانیــت را مــورد حمله قــرار داد‪ .‬نواب‬ ‫بــا کتــاب هــای کســروی در نجــف اشــنا شــد و موجــی از احساســات مذهبــی‬ ‫و دینــی وجــودش را فــرا گرفــت‪ .‬کتــاب هــا را نــزد علمــا بــرد و از ان هــا نظــر‬ ‫خواســت‪ .‬همــه حکــم بــه مهــدور الــدم بــودن نویســنده ی کتــاب هــا دادنــد‪.‬‬ ‫ســید در اواخــر ‪ ،1323‬وارد تهــران شــد و بــدون درنــگ بــه خانــه ی کســروی‬ ‫رفــت و او را از گفتــن و نوشــتن ســخنان توهیــن امیــز بــه اســام و ائمــه ی‬ ‫شــیعه علیهــم الســام و روحانیــت برحــذر داشــت و وقتــی مطمئــن گردیــد کــه‬ ‫وی اصــاح پذیــر نیســت‪ ،‬امــاده ی اجــرای حکــم الهــی شــد‪ .‬شــهید نــواب در‬ ‫هشــتم اردیبهشــت ‪ ،1324‬در ســر چهارراه حشــمت الدوله به کســروی حمله‬ ‫کــرد ولــی توســط پلیــس دســتگیر و زندانــی شــد‪.‬‬ ‫بعــد از ازادی از زنــدان‪ ،‬موجودیــت فداییــان اســام را طــی یــک اعالمیــه ی‬ ‫رســمی بــا جملــه ی هوالعزیــز و تیتــر « دیــن و انتقــام» اعــام کــرد و اعــدام‬ ‫کســروی را پیگیــری نمــود نــواب صفــوی بــه تدریــج بــا جاذبــه ی خــود‪ ،‬جوانانــی‬ ‫چون شــهید ســید حســین امامی را جذب نمود و امامی در ‪ 20‬اســفند ‪،1324‬‬ ‫بــر کســروی یــورش بــرد و او را زیــر ضربــات اســلحه ی ســرد و گــرم قــرار داد و‬ ‫چــون فرشــته ی قهــر جانــش را گرفــت‪ .‬فداییــان اســام و مجریــان حکــم الهــی‬ ‫دســتگیر شــدند و خبــر اعــدام انقالبــی کســروی در همــه جــا منتشــر شــد و‬ ‫مــردم مســلمان را غــرق در شــادی و ســرور نمــود‪.‬‬ ‫بعــد از ســال ‪ ،1327‬کــه جنبــش ملــی شــدن صنعــت نفــت به اوج خود رســید‬ ‫و فعالیــت گــروه هــای مخالــف رژیــم علنــی شــد و اقلیــت موجــود در مجلــس‬ ‫مانــع تصویــب قــرار داد «گــس گلشــاییان» گردیــد‪ ،‬رژیــم اســتبدادی شــاه‬ ‫بــرای ایــن کــه حتــی اقلیــت مخالفــی نیــز وارد مجلــس نشــود‪ ،‬توســط «هژیر»‬ ‫دســت بــه تقلــب در انتخابــات زد و بــه بهانــه ی تــرور شــاه و دســت داشــتن‬ ‫ایــت اللــه کاشــانی در ایــن تــرور‪ ،‬ایشــان را بازداشــت و بــه لبنــان تبعیــد کــرد‪.‬‬ ‫فداییــان اســام «هژیــر» را اعــدام انقالبــی کردنــد و بــا نامزد نمــودن ایت الله‬ ‫کاشــانی و مصــدق‪ ،‬گــروه اقلیــت دوبــاره بــه مجلــس راه یافــت‪ .‬بــا وجــود ایــن‬ ‫کــه نــواب میانــه ی خوبــی بــا ملــی گراهــا نداشــت‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه رهبریــت‬ ‫ایــت اللــه کاشــانی و بــه منظــور وحــدت مبــارزات اســامی و ملــی‪ ،‬از همگامــی‬ ‫و همراهــی بــا ان هــا دریــغ نورزیــد‪ .‬اعــدام انقالبــی رزم ارا رزم ارا نخســت وزیر‬ ‫رژیــم پهلــوی و دســت نشــانده ی انگلســتان‪ ،‬بــا ملــی شــدن صنعــت نفــت بــه‬ ‫شــدت مخالفــت مــی کــرد و مــی گفــت که ملت ایــران توانایی و لیاقــت اداره ی‬ ‫ایــن صنعــت عظیــم را نــدارد و بــه عناویــن مختلــف در تصویــب ایــن قانــون‬ ‫در مجلــس شــورای ملــی کارشــکنی مــی کــرد‪ .‬در روز ‪ 16‬اســفند ‪ 1329‬زمانــی‬ ‫کــه اتومبیــل رزم ارا جلــوی مســجد امــام (شــاه ســابق) توقــف کــرد و نخســت‬ ‫وزیــر جهــت شــرکت در ختــم ایــت اللــه فیــض قصــد ورود بــه صحــن مســجد را‬ ‫داشــت‪ ،‬خلیــل طهماســبی بــی درنــگ از پشــت ســر بــا شــلیلک ســه گلولــه او را‬ ‫از پــای دراورد و خــود نیــز توســط مامــوران دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫او در بازجویــی مــی گویــد‪ :‬مــن نمــی گویــم ســمندر بــاش یــا پروانــه بــاش چون‬ ‫بــه فکــر ســوختن افتــاده ای مردانــه بــاش بلــی مــن طهماســبی هســتم و باکــی‬ ‫ن‬ ‫ســب َ َّ‬ ‫از کشــته شــدن نــدارم‪ ،‬بــرای ایــن کــه خــدای متعــال مــی فرمایــد‪ :‬و َ ال تَح ْ َ‬ ‫ن پــس شــما‬ ‫ـبیل اللـه ِ اَمْواتــا ًبـَلْ اَحْیــاء ٌ عِنـْد َ رَب ِّهِـ ْ‬ ‫ن قُتِلـوُا فــی َ‬ ‫م یُرْزَقُــو َ‬ ‫الَّذیـ َ‬ ‫سـ ِ‬ ‫ایــن را مســلم بدانیــد کســی کــه شــخصیتی را تشــخیص داد خائــن بــه دیــن و‬ ‫مملکــت اســت تــرس از کشــته شــدن نــدارد‪ .‬ان هــا زنــده انــد‪ .‬مــا معتقــد بــه‬ ‫ایــن حقایــق هســتیم‪ ».‬قتــل رزم ارا در دل رژیــم چنــان وحشــتی انداخــت کــه‬ ‫دولــت بعــدی (حســین عــاء) نتوانســت بــا ملی شــدن صنعــت نفت مخالفتی‬ ‫نمایــد و مجبــور بــه اســتعفا گردیــد و مجلــس‪ ،‬مصــدق را بــه نخســت وزیــری‬ ‫انتخــاب کــرد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه کاشــانی در مصاحبــه ای در رابطــه بــا قتــل رزم ارا چنیــن اظهــار نظــر‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن عمــل (هالکــت رزم ارا) بــه نفــع ملــت ایــران بــود و ان گلولــه و‬ ‫ضربــه عالیتریــن و مفیدتریــن ضربــه ای بــود کــه بــه پیکر اســتعمار و دشــمنان‬ ‫ملــت ایــران وارد امــد» و در مصاحبــه ای دیگــر اظهــار مــی دارد‪ ...« :‬نخســت‬ ‫وزیــر مقتــول در زمــان حیــات خــود از منافــع شــرکت نفــت جنــوب و سیاســت‬ ‫اســتعماری انگلســتان بــه شــدت حمایــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫چــون عمــوم طبقــات مــردم ایــران بــا تصمیــم قطعــی و خلــل ناپذیــری بــرای‬ ‫کوتــاه کــردن دســت طمع سیاســت اســتعماری نفــت جنوب قیام کــرده بودند‪،‬‬ ‫پافشــاری رزم ارا بــرای مقــاوت در مقابــل افــکار عمومــی ملــت ایــران و حمایــت‬ ‫از شــرکت نفــت باعــث خشــم شــدید و عمومــی مــردم ایــران گردیــد و جوانــی‬ ‫غیــور‪ ،‬وطــن پرســت و متدیــن از میــان مــردم ایــران برخاســت و نخســت وزیــر‬ ‫بیگانــه پرســت را بــه جــزای اعمــال خــود رســانید‪ )3(...‬در مــرداد ‪ ،1331‬مــاده ی‬ ‫واحــدی بــه تصویــب مجلــس رســید کــه چــون خیانــت حاجــی علــی رزم ارا بــر‬ ‫ملــت ایــران ثابــت گردیــده‪ ،‬هــر گاه قاتــل او اســتاد خلیــل طهماســبی باشــد به‬ ‫موجــب ایــن قانــون مــورد عفــو قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب در ‪ 23‬ابان همان ســال‪ ،‬طهماســبی پس از دو ســال و اندی از‬ ‫زنــدان ازاد گردیــد‪ )4(.‬ایــت اللــه کاشــانی در پــی ازادی شــهید طهماســبی او را‬ ‫بــه عنــوان «شمشــیر بــرّان اســام» و «مجــری اراده و افــکار ملــت ایــران» مورد‬ ‫ســتایش قرار داد‪ )5(.‬پایان کار فداییان اســام فداییان اســام از راه تشــکیل‬ ‫جلســات تفســیر قران و اســام شناســی بر اســاس مکتب تشــیع‪ ،‬به فعالیت‬ ‫خــود ادامــه مــی دادنــد و پرچــم ســبز و ســفید خــود را بــا کلمــات زیبــای «ال الــه‬ ‫اال اللــه‪ ،‬محمــد رســول اللــه و علــی ولــی اللــه» اراســته بودند‪.‬‬ ‫در ان موقــع در دولــت حســین عــاء پیوســتن ایــران بــه پیمــان بغــداد مطــرح‬ ‫بــود کــه در حقیقــت ایــران یکــی از اقمــار منطقــه ی انگلیــس و امریــکا مــی‬ ‫شــد‪ .‬فداییــان اســام در ‪ 25‬ابــان کــه عــاء بــرای شــرکت در ختــم مرحــوم ســید‬ ‫مصطفی کاشــانی وارد مســجد امام (شــاه ســابق) شــد توســط مظفر ذوالقدر‬ ‫هــدف قــرار گرفــت امــا گلولــه بــه او اصابــت نکــرد و جــان ســالم بــه در بــرد‪ .‬در‬ ‫اول اذر ‪ ،1334‬نــواب و خلیــل طهماســبی و عبدالحســین واحــدی و جمعــی‬ ‫دیگر از فداییان اســام دســتگیر شــدند و در یک محاکمه ی فرمایشــی نواب‪،‬‬ ‫ســید محمــد واحــدی و مظفــر ذوالقــدر محکــوم بــه اعــدام و همگــی در حالــی‬ ‫کــه اذان مــی گفتنــد‪ ،‬تیربــاران شــدند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

شماره : 1028
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!