روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 684 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 684

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 684

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 684

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪179 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 26‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/16-‬ژانویه‪ /23-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪684 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫برای بی خانمان ها گرمخانه ها‬ ‫اغوش َامنی اند‬ ‫به علت تصادفات هر سه روز یک‬ ‫گلستانی جانش را از دست می دهد‬ ‫شوکی که ترکمنستان‬ ‫به گلستان وارد کرد‬ ‫‪4‬‬ ‫عشایر ما مراقب‬ ‫توطئه هایتفرقه‬ ‫افکنانهدشمنانباشند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اولویت قطع برق‬ ‫مشترکان خانگی و‬ ‫تجاری گلستان نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫در امنیت سایبری‬ ‫چگونه از هوش‬ ‫مصنوعیاستفادهکنیم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاله‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪684‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫در روزهای سرد لزوم‬ ‫افزایش خدمات‬ ‫گرمخانه های گلستان‬ ‫بــروز ســرما و یخبنــدان و افــت دمــای شــبانه منفی‬ ‫صفــر در بســیاری از شــهرهای گلســتان‪ ،‬تهدیــد‬ ‫جــدی بــرای افــراد بی ســرپناه و کارتــن خــواب ایــن‬ ‫اســتان بــه شــمار مـی رود کــه بــا ویژه بینــی و دســتور‬ ‫مقامــات قضایــی و همراهــی مدیــران اجرایــی ارائــه‬ ‫خدمــات بــه ایــن افــراد در گرمخانــه هــای اســتان‬ ‫درحــال افزایــش اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ورود ســامانه ســرد‬ ‫بارشــی و بــارش نــزوالت اســمانی هــر چنــد خوشــحالی‬ ‫و شــادمانی زارعــان را بــه دنبــال داشــت امــا بــرودت دمــا‬ ‫و اســتمرار ســرما مشــکالت بســیاری را بــرای اهالــی‬ ‫گلســتان بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫یکــی از گروه هــای جامعــه کــه در مواقــع بحــران ماننــد‬ ‫کاهــش شــدید دمــا بــا مشــکالت فراوانــی روبــرو مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬افــراد بــی ســرپناه و کارتــن خواب هــا هســتند‬ ‫کــه بــه ســبب نداشــتن ســرپناه و ســکونتگاه در حاشــیه‬ ‫شــهرها‪ ،‬محــات فرســوده و یــا مجــاور تپه هــا و‬ ‫رودخانه هــای اســتان درفضــای ازاد زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس قانــون‪ ،‬دســتگاه های خدمات رســان‬ ‫ماننــد شــهرداری و بهزیســتی وظیفــه دارنــد زمینــه‬ ‫ارایــه خدمــات حداقلــی بــه ایــن افــراد و یــا ســایر افــراد‬ ‫مشــمول در گروه هــای اســیپ پذیر فاقــد ســرپناه را‬ ‫تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫ارایــه خدمــات رفاهــی ماننــد تغذیــه ‪ ،‬اســکان ‪ ،‬ویزیت‬ ‫و معاینه پزشــکی ‪ ،‬البســه گرم و ارایه مشــاور از جمله‬ ‫خدماتــی اســت کــه در مراکــز نگهداری افراد بی ســرپناه‬ ‫تــدارک دیده شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهردار کردکــوی گفــت‪ :‬تــا ‪ ۴۸‬ســاعت اینــده مرکــز‬ ‫نگهــداری افــراد بــی ســرپناه و کارتــن خــواب در ایــن‬ ‫شــهر بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم جرجانــی افــزود‪ :‬این خانه امن ظرفیت‬ ‫پذیــرش ‪ ۴۰‬نفــر را خواهــد داشــت و تــاش می کنیــم‬ ‫خدمــات اولیــه بــه افــراد واجــد شــرایط ارائــه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــرار اســت در ایــن گرمخانــه بــه افــراد‬ ‫بی خانمــان‪ ،‬کارتــن خــواب و اســیب دیــدگان اجتمــاع‪،‬‬ ‫پناهــگاه و غــذای رایــگان داده شــود و هزینـ ه ان توســط‬ ‫شــهرداری هــا تامیــن و پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫خانــه امــن مکانــی محرمانه اســت که بــرای پناه گرفتن‬ ‫افــراد از عواملــی کــه بــرای انهــا خطرســاز هســتند ماننــد‬ ‫خشــونت خانگی و مزاحمان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫شــهرداری گــرگان یــک گرمخانــه بــا ظرفیــت ‪ ۳۰‬تخــت‬ ‫و امــکان پذیــرش ‪ ۶۰‬بــی ســرپناه در اختیــار دارد کــه‬ ‫در همــه ایــام ســال و بــه ویــژه شــب هــای ســرد ســال‬ ‫میزبــان افــراد کارتــن خــواب و بــی ســرپناه مرکــز اســتان‬ ‫اســت‬ ‫احمــد ســاالری افــزود‪ :‬بــرای مهمانــان ایــن گرمخانــه‬ ‫عــاوه بــر البســه گــرم و مناســب ‪ ،‬یــک وعــده غــذای‬ ‫گــرم و صبحانــه تــدارک دیــده می شــود و محدودیتــی‬ ‫در پذیــرش افــراد کارتــن خــواب و بــی ســرپناه نداریــم‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬هرچنــد شــهرداری گــرگان بــرای زنــان فاقــد‬ ‫ســرپناه مکانــی در اختیــار نــدارد امــا امــکان معرفی زنان‬ ‫کارتــن خــواب یــا بی ســرپناه بــه ســایر اماکــن رســمی‬ ‫بــرای شــب مانــدگاری وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســاالری افــزود‪ :‬شــامگاه ‪ ۲۵‬دی ‪ ۱۵‬مــرد بــی ســرپناه و‬ ‫کارتــن خــواب در ایــن مرکــز بیتوتــه داشــته و از خدمــات‬ ‫ان اســتفاده کردند‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان شــامگاه شــنبه در‬ ‫بازدیــد از گرمخانــه گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬وضعیت وســایل‬ ‫گرمایــش و امکانــات رفاهــی ایــن مرکز مناســب نیســت‬ ‫لــذا بــرای بهســازی و اصــاح ان به شــهرداری گرگان ‪۴۸‬‬ ‫ســاعت فرصــت داده می شــود تــا وســایل گرمایشــی و‬ ‫امکانــات رفاهــی کافــی در ایــن گرمخانــه مســتقر کنــد‪.‬‬ ‫محمود اســپانلو افزود‪ :‬پیشــتر از دســتگاه های متولی‬ ‫خواســته بودیــم بــرای اســکان افراد بــی ســرپناه و کارتــن‬ ‫خــواب در شـب های ســرد‪ ،‬تدبیــر کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بهزیســتی و شــهرداری بــرای اســکان ایــن‬ ‫افــراد در گرمخانه هــا و در صــورت لــزوم اســتقرار‬ ‫اتوبوس هــای ســیار بــرای خــواب انــان برنامــه ریــزی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬دانشــگاه علــوم پزشــکی هــم بــا‬ ‫همــکاری هــال احمــر بــرای خدمــات درمانــی و امــدادی‬ ‫بــه ایــن افــراد‪ ،‬مســئولیت دارد و مــا در دادســتانی از‬ ‫بــاب حقــوق عامــه ناظــر چگونگــی اجــرای وظایــف انهــا‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان هــم گفــت‪ :‬انتقــال و جمـع اوری‬ ‫کارتــن خواب هــا وظیفــه نیــروی انتظامــی و ســاماندهی و‬ ‫انتقــال انــان بــه گرمخانــه بــا شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫اعضای شورای ترافیک طبق قانون‬ ‫مــاده ‪ - 3‬شــورای هماهنگــی ترافیــک اســتان بــه ریاســت اســتاندار یــا‬ ‫معــاون عمرانــی وی و بــا حضــور مدیــران کل وزارتخانـ ه هــا و ســازمانهای‬ ‫ی اســامی اســتان و‬ ‫ی عالــی مســتقر در اســتان رئیــس شــورا ‬ ‫عضــو شــورا ‬ ‫فرمانــده ناحیــه انتظامــی تشــکیل مــی شــود‪.‬‬ ‫ تبصــره ‪ -‬دبیرخانــه شــورای هماهنگــی ترافیــک اســتان در اســتانداریها‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مــاده ‪ 3‬مکــرر ‪ -‬شــورای هماهنگــی ترافیــک شهرســتان بــه ریاســت‬ ‫فرمانــدار و اعضــاء زیــر تشــکیل مــی گــردد‪:‬‬ ‫‪ - 1‬رئیــس اداره راه و ترابــری‪ - 2.‬نماینــده مســکن و شهرســازی اســتان‬ ‫حســب مــورد‪ - 3 .‬رئیــس اداره محیــط زیســت‪ ،‬درصــورت وجــود اداره ان‬ ‫در شهرســتان‪ - 4 .‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان‪.‬‬ ‫‪ - 5‬بخشــدار هــر بخــش حســب مــورد‪ - 6 .‬شــهردار هــر شــهر حســب‬ ‫مــورد‪ - 7 .‬رئیــس شــورای اســامی شــهر حســب مــورد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - 1‬وظایــف شــورای هماهنگــی ترافیــک شهرســتان و دبیرخانــه‬ ‫ان‪ ،‬همچنیــن نحــوه همــکاری ان بــا شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک‬ ‫شــهرهای کشــور و شــوراهای هماهنگــی ترافیــک اســتانها بــر اســاس‬ ‫ائیــن نامــه ای خواهــد بــود کــه ظــرف ســه مــاه توســط وزارت کشــور و‬ ‫ی رســد‪.‬‬ ‫شــورای عالــی اســتانها تهیــه و بــه تصویــب هیــات وزیــران م ـ ‬ ‫رییس پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگی گلستان ‪:‬‬ ‫به علت تصادفات هر‬ ‫سه روز یک گلستانی‬ ‫جانش را از دست‬ ‫می دهد‬ ‫رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫ن گفــت‪ :‬به طــور متوســط هــر ســه روز در تصادفــات‬ ‫گلســتا ‬ ‫درون شــهری اســتان براســاس امارهــای موجــود یــک نفــر جــان‬ ‫خــود را از دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش حمیدرضــا محمدیــاری خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار ســرهنگ عبــاس مهاجربســطامی در نشســت خبــری‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۸۷‬نفــر در شــهرهای اســتان طــی ‪۹‬‬ ‫مــاه گذشــته جــان خــود را از دســت دادنــد کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته از نظــر تعــداد ‪ ۱۷‬نفــر و بــه لحــاظ درصــدی‬ ‫‪ ۲۴‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تصادفــات درون شــهری روزانــه ‪ ۱۵‬نفــر مجــروح‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در تصادفــات درون شــهری اســتان چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۲۴۴‬نفــر از اغــاز ســال تــا پایــان اذر مــاه مجــروح شــدند‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه لحــاظ درصــدی ‪۳۸‬‬ ‫درصــد و از نظــر تعــدادی هــزار و ‪ ۱۷۳‬نفــر رشــد دارد‪.‬‬ ‫ی گفــت‪ :‬در شــهرهای اســتان روزانــه ‪ ۶۱‬فقــره‬ ‫مهاجربســطام ‬ ‫تصادفــات خســارتی رخ می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه نســبت مشــابه ســال گذشــته مجمــوع وقــوع‬ ‫تصادفــات درون شــهری طــی ‪ ۹‬مــاه ســپری شــده امســال‪ ،‬رشــد‬ ‫‪ ۲۳‬درصــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تصادفــات فوتــی‪ ،‬جرحــی و خســارتی امســال بــه‬ ‫ترتیــب بــه لحــاظ عــددی ‪ ۹۴۲ ،۱۴‬و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۹۰‬فقــره و بــه‬ ‫لحــاظ درصــدی نیــز ‪ ۳۵ ،۲۱‬و ‪ ۲۱‬درصــد نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در بــازه زمانــی ارزیابــی شــده‪ ،‬در‬ ‫شهرســتان های ازادشــهر‪ ،‬علی ابادکتول‪،‬مراوه تپــه و گــرگان‬ ‫تصادفات فوتی ثبت شده کاهشی بوده و ‪ ۱۰‬سایر شهرستانهای‬ ‫اســتان رونــد افزایشــی تصــادف را بــه ثبــت رســانده اســت‪.‬‬ ‫ن گفــت‪:‬‬ ‫رییــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی گلســتا ‬ ‫شهرســتان های گنبــدکاووس‪ ،‬گالیکــش و اق قــا بیشــترین امــار‬ ‫افزایشــی تصادفــات منجــر بــه فــوت را داشــتند‪.‬‬ ‫مهاجربســطامی اظهارداشــت‪ :‬در تصادفــات جرحــی نیــز در‬ ‫شهرســتانهای کردکــوی و مراوه تپــه کاهــش وقــوع ثبــت شــده‪،‬‬ ‫امــا در ســایر شهرســتان ها افزایــش وقــوع داشــتیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪:‬علت‪ ۳۷‬درصــد تصادفــات درون شــهری عدم‬ ‫توجــه بــه جلــو ناشــی از صحبــت کــردن بــا تلفن همــراه و خــوردن‬ ‫و اشــامیدن بــوده و رعایــت نکــردن حــق تقــدم بــا ‪ ۲۸‬درصــد نیــز‬ ‫ســهم زیــادی در وقــوع تصادفــات دارنــد و مابقــی عوامــل هــم بــه‬ ‫میــزان کمتــری نقــش دارند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در تصادفــات منجــر بــه فــوت‪ ۱۶ ،‬درصــد راننــده‬ ‫و سرنشــین خودروهــا‪ ۳۶ ،‬درصــد راکبیــن و ترک نشــین‬ ‫موتورســیکلت ها‪ ۴۶ ،‬درصــد عابریــن پیــاده و ‪ ۲‬درصــد هــم‬ ‫دوچرخه ســواران بودنــد‪.‬‬ ‫ن ادامــه داد‪:‬‬ ‫رییــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی گلســتا ‬ ‫ایــن اســتان جــزو پنــج اســتان نخســت کشــور در تصادفــات منجر‬ ‫بــه فــوت راکبیــن و ترک نشــینان و عابریــن پیــاده اســت‪.‬‬ ‫مهاجربســطامی اضافــه کــرد‪ :‬موتورسیکلت ســواران و عابریــن‬ ‫پیــاده‪ ۸۰ ،‬درصــد افــرادی هســتند کــه در تصادفــات درون شــهری‬ ‫جــان خــود را از دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد داشــت‪ :‬تصادفــات فوتــی و جرحــی بــا توجــه‬ ‫بــه تراکــم جمعیتــی بــاال و افزایــش خودروهــا اگر عوامــل رانندگی‬ ‫قانونمنــد شــوند کاهش خواهــد یافت‪.‬‬ ‫یکی از معضالت اصلی گلستان موتورسیکلت ها است‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجروحیــن تصادفــات درون شــهری‬ ‫را ‪ ۱۹‬درصــد راننــده و سرنشــین خــودرو‪ ۵۱ ،‬درصــد راکبیــن و‬ ‫ترک نشــینان موتورســیکلت ها‪ ۲۸ ،‬درصــد عابریــن پیــاده و ‪۲‬‬ ‫درصــد را دوچرخه ســواران تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫ی گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۸۹۶‬نفــر طــی ‪ ۱۰‬ســال گذشــته در‬ ‫و ‬ ‫مجمــوع تصادفــات درون و برون شــهری جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد کــه ‪ ۹۳۰‬نفــر در تصادفــات درون شــهری و ‪ ۲‬هــزار و ‪۹۶۶‬‬ ‫نفــر دیگــر در تصادفــات بــرون شــهری جــان باختنــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫گلســتانیاداور شــد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته تعــداد کل مجروحیــن‬ ‫تصادفــات درون و برون شــهری گلســتان ‪ ۶۶‬هــزار و ‪ ۲۳۰‬نفــر‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در همیــن بــازه زمانــی تعــداد خودروهــای‬ ‫موجــود در اســتان از ‪ ۱۱۹‬هــزار و ‪ ۸۷۱‬دســتگاه بــا ‪ ۳۱۵‬درصــد‬ ‫رشــد بــه حــدود ‪ ۴۵۴‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬دســتگاه خــودرو رســیده‪ ،‬امــا‬ ‫زیرســاخت های الزم بــا توجــه بــه ایــن حجــم افزایــش تعــداد‬ ‫خودروهــا همچــون تعریــض خیابان هــا توســعه نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۶۱۷‬دســتگاه خــودروی‬ ‫نــو پــاک شــده و صــدور ‪ ۲۷‬هــزار گواهینامــه جدیــد‪ ،‬بایــد فکــر‬ ‫اساســی در خصــوص معضــات ترافیکــی شــهرهای اســتان کــرد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی گلســتان ‬ ‫موتورســیکلت ها را یکــی از معضــات اصلــی اســتان برشــمرد‬ ‫و گفــت‪ ۱۸۰ :‬هــزار موتورســیکلت پــاک دار در اســتان تــردد‬ ‫می کننــد و پیش بینــی می کنیــم ‪ ۳۰‬هــزار موتورســیکلت هــم‬ ‫فاقــد پــاک باشــند‪.‬‬ ‫مهاجربســطامی بیــان کــرد‪ :‬موتورســیکلت بــه وســیله ای بــرای‬ ‫حــرکات و کارهــای خطرنــاک و نمایشــی تبدیــل شــده و از ســوی‬ ‫دیگــر عــده ای متخلــف و خالفــکار بــرای اجــرای مقاصد شــوم خود‬ ‫همچــون ســرقت و مزاحمــت از ان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫گلستان دارای ‪ ۳۰‬هزار تراکتور دارای پالک ملی دارند‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تــا پایان فصل پاییز‪ ،‬همکاران‬ ‫مــا ‪ ۳۵‬فقــره نمــره منفــی بــرای گواهینامــه متخلفیــن رانندگــی‬ ‫ثبــت کردنــد و حــدود ‪ ۱۰‬فقــره گواهینامــه هــم باطــل شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬براســاس پیش بینی هــای موجــود‪،‬‬ ‫گلســتان دارای حــدود ‪ ۴۰‬هــزار دســتگاه تراکتــور اســت کــه ‪۳۰‬‬ ‫هــزار دســتگاه دارای پــاک ملــی هســتند‪.‬‬ ‫ن گفــت‪:‬‬ ‫رییــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی گلســتا ‬ ‫همچنیــن همــکاران مــا ‪ ۵۸۰‬هــزار اعمــال قانــون در بــازه زمانــی‬ ‫امــاری ســالجاری‪ ،‬داشــتند کــه ‪ ۴۰‬هــزار مــورد ان در برخــورد بــا‬ ‫متخلفیــن خودروهــای حادثه ســاز بــود‪.‬‬ ‫مهاجربســطامی ادامــه داد‪ :‬امســال بــا هــزار و ‪ ۸۲۲‬راننــده‬ ‫متخلــف کــه بــه نوعــی الودگــی صوتــی ایجــاد کــرده بودنــد کــه‬ ‫‪ ۲۴۷‬دســتگاه از ان خودروهــا بــه پارکینــگ منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در بحــث ترافیــک بــا وجــود ورود ‪ ۴۵۴‬هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫دســتگاه خودرو به خیابانها ســطح شــهر و عدم توجه مســئولین‬ ‫متولــی باعــث شــده تــا گــرگان بیشــتر تبدیــل بــه یــک پارکینــگ‬ ‫شــود کــه ایــن موضــوع موجــب تــا در برخــی از ســاعات روز‬ ‫خیابانهــای ســطح شــهر قفــل شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه طــور مثــال وانــت فروشــی هــای ســطح شــهر‬ ‫بــا توجــه بــه اعمــال قانونهــای صــورت گرفته توســط پلیــس اقدام‬ ‫بــه بســاط کــردن در ســطح معابــر عبــور خــودروی شــهر مــی کننــد‬ ‫کــه مطلبــد دســتگاه های متولــی نســبت بــه ایــن امــر ورود پیــدا‬ ‫کننــد کــه متاســفانه در ایــن خصــوص هیچگونــه اقدامــی توســط‬ ‫ایــن دســتگه ها صــورت نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه در خصــوص وانــت بارهــای مســتقر در کمربنــدی‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬ایــن افــراد بــا وجــود جریمــه ‪ 40‬تــا ‪ 50‬هزارتومانــی‬ ‫و پذیــرش ان اقــدام بــه مســدود نمــودن بزرگــراه نمــوده و موجــب‬ ‫ایجــاد ترافیکــی بــه طــول ‪ 500‬تــا یــک کیلومتــری می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر ایــن میــزان جریمــه را روزانــه در نظــر بگیریــم‬ ‫فــرد خاطــی ایــن میــزان جریمــه را بعنــوان اجــاره بهــای خیابــان‬ ‫تلقــی کــرده و خــود را مالــک منطقــه مــورد نظــر مــی دانــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا بــه هیــچ وجــه بــه دنبــال قطــع روزی کســی‬ ‫نیســتیم امــا بــه جــد بــه دنبــال اجــرای قانــون هســتیم ‪.‬‬ ‫وی در بخشــی دیگــر از ایــن جلســه بیــان کــرد ‪ :‬در بخــش‬ ‫صــدور مجوزهــا متاســفانه در برخــی خیابانهــا شــهر بــا صــدور‬ ‫مجــوز مدرســه در ســاختمانی کــه تــا دیــروز مســکونی بــوده و ان‬ ‫خیابــان ظرفیــت و گنجایــش حجــم ورود خــودرو را نــدارد بــا وجــود‬ ‫مخالفت هــای شــدید پلیــس امــا بــدون در نظــر گرفتــن نظــر‬ ‫کارشناســی پلیــس مجــوز صــادر مــی شــود و باعث ایجــاد ترافیک‬ ‫زحمــت بــرای مــردم و پلیــس مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در خصوص ترافیک شــهری گفت‪ :‬متاســفانه در خیابانهای‬ ‫امــام ولیعصــر و شــهدا حجــم ترافیــک ســنگین اســت کــه ایــن‬ ‫موضــوع باعــث ایجــاد ســردرگمی و ایجاد هزینه برای شــهروندان‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی در پایــان از شــهروندان خواســت بــرای انجــام امــورات‬ ‫شــخصی از وســایل نقلیــه عمومــی اســتفاده شــود تــا مانــع ایجاد‬ ‫ترافیــک شــویم‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بیشــتر مــردم پلیــس را مســئول‬ ‫نظــم و ترافیــک شــهری مــی داننــد کــه در واقــع ایــن تفکــر اشــتباه‬ ‫اســت و ایــن وظیفــه بیشــتر بــه عهــده شــورای ترافیــک اســت و‬ ‫پلیــس نیــز یــک عضــو از ایــن شــورا مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه بــر همیــن اســاس هیئــت وزیــران در جلـــسه مــورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۰/۳/۲۹‬بنــا بــه پیشــنهاد مشــترک وزارت کشــور و شــورای‬ ‫عالــی اســتانها و بــه اســتناد تبصــره «‪ »۱‬مــاده (‪ )۴‬قانــون اصــاح‬ ‫مــوادی از قانــون تاســیس شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک‬ ‫شــهرهای کشــور ـ مصــوب‪۱۳۸۸‬ـ (تعییــن وظایــف شــورای‬ ‫هماهنگــی ترافیــک شهرســتان و دبیرخانــه ان و همچنیــن نحــوه‬ ‫همکاری ان با شــورای عالی هماهنگی ترافیک شــهرهای کشــور‬ ‫و شــوراهای هماهنگــی ترافیــک اســتانها) ایین نامــه اجرایــی‬ ‫تبصــره «‪ »۱‬مــاده (‪ )۴‬قانــون یادشــده را بــه تصویــب رســاند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن مصوبــه‪ ،‬وظایــف شــورای هماهنگــی ترافیــک‬ ‫شهرســتان شــامل اجــرای مصوبــات شــورای اســتان در ســطح‬ ‫شهرســتان‪ ،‬اجــرای خط مشــی ها و سیاســت های هماهنگــی‬ ‫ترافیــک درون شــهری در ســطح شهرســتان براســاس اهــداف‬ ‫و سیاســتهای ملــی‪ ،‬منطق ـه ای و مصوبــات شــورای هماهنگــی‬ ‫ترافیــک اســتان و شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک شــهرهای‬ ‫کشــور‪ ،‬هماهنگــی و اتخــاذ تصمیمــات الزم در تمــام امــور‬ ‫مربــوط بــه عبــور و مــرور شــهرهای شهرســتان براســاس مصوبات‬ ‫شــورای هماهنگــی ترافیــک اســتان و شــورای عالــی هماهنگــی‬ ‫ترافیک شــهرهای کشــور و شــرایط منطقه ای و محلی به منظور‬ ‫افزایــش بهــره وری فعالیت هــا‪ ،‬تاییــد برگــزاری ســمینارها و‬ ‫تشــکیل نمایشــگاه های الزم در زمینــه حمــل و نقــل و ترافیــک‬ ‫درون شــهری در ســطح شهرســتان و ارایــه گــزارش ماهانــه و‬ ‫ســاالنه وضعیــت ترافیکــی شهرســتان بــه شــورای هماهنگــی‬ ‫ترافیــک اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن دبیرخانــه شــورای هماهنگــی ترافیــک شهرســتان‬ ‫وظایفــی چــون؛ تنظیــم دستورجلســات‪،‬امور دبیرخانــه ای از‬ ‫قبیــل مکاتبــات و ارســال و مراســات نامه هــا و نظایــر ان‪ ،‬ارایــه‬ ‫گــزارش جلســات و تنظیــم‪ ،‬ثبــت و ضبط صورت جلســات‪ ،‬ثبت‪،‬‬ ‫نگهــداری و ابــاغ مصوبــات شــورای شهرســتان بــه دســتگاه های‬ ‫ذیربــط بــا امضــای رئیــس شــورای شهرســتان‪ ،‬گــرداوری امــار‬ ‫و ایجــاد بانــک اطالعاتــی مربــوط بــه حمــل و نقــل و ترافیــک‬ ‫شــهرهای شهرســتان‪ ،‬نظــارت بر حُســن اجــرای مصوبات شــورای‬ ‫شهرســتان‪ ،‬بررســی و ارزیابــی طرح هــا و برنامه هــای ترافیکــی‬ ‫ارســالی بــه دبیرخانــه بــرای ارایــه گــزارش بــه شــورای شهرســتان‬ ‫و ارایــه گــزارش ماهانــه و ســاالنه وضعیــت ترافیکــی شهرســتان‬ ‫بــه شــورای شهرســتان را بــر عهــده دارد‪.‬بــر اســاس ایــن مصوبــه‪،‬‬ ‫دبیرخانــه شــورای هماهنگــی ترافیــک شهرســتان در فرمانــداری‬ ‫هــر شهرســتان مســتقر و دبیــر شــورا معــاون عمرانــی فرمانــداری‬ ‫هــر شهرســتان می باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دبیــر شــورای هماهنگی ترافیک شهرســتان‪ ،‬ریاســت‬ ‫جلســات کارگروه هــای فرعــی را کــه بــرای فراهــم اوردن زمینــه‬ ‫اجــرای مصوبــات شــورای شهرســتان تشــکیل می شــود‪ ،‬برعهــده‬ ‫دارد و تمــام مکاتبــات دبیرخانــه بــه اســتثنای ابــاغ مصوبــات‬ ‫شــورای شهرســتان بــا امضــای وی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن اییــن نامــه‪ ،‬پیشــنهاد اصــاح هندســی معابــر‪،‬‬ ‫تعریــض‪ ،‬کــم کــردن عــرض معابــر‪ ،‬جابجایــی معابــر و ایجــاد‬ ‫معابــر جدیــد و یــا حــذف معابــر پــس از اتخــاذ تصمیــم در شــورای‬ ‫هماهنگی ترافیک شهرستان و تایید شورای هماهنگی ترافیک‬ ‫اســتان در صــورت وجــود هرگونــه مغایــرت بــا طرح هــای هــادی و‬ ‫تفصیلــی مصــوب کمیســیون مــاده(‪ )۵‬قانــون تاســیس شــورای‬ ‫عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران ـ مصــوب‪۱۳۵۱‬ـ در اســتان و یــا‬ ‫کارگــروه مربــوط شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان بــا رعایــت‬ ‫ســایر قوانیــن و مقــررات مربــوط ارایــه می شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه ‪ 26‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪684‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫مزایای ریمپ ایسیو خودرو‬ ‫تخصیص بیش از ‪ ۲‬میلیارد ریال‬ ‫برای تجهیز‬ ‫کافــی اســت قبــل از تاریکــی هــوا در ایــن ســرمای جانســوز ســری بــه‬ ‫گوشــه و کنــار پارک هــا و زیرپل هــای شــهر ســری بزنیــم تــا بــی خانمــان‬ ‫هایــی را بینیــم کــه داشــتن ســقفی محکــم و خــوردن یک وعــده غذای‬ ‫گــرم روزانــه ارزوی انهــا اســت‪.‬‬ ‫برای بی خانمان ها‬ ‫گرمخانه ها اغوش‬ ‫َامنی اند‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫کافــی اســت قبــل از تاریکــی هــوا در ایــن ســرمای جانســوز‬ ‫ســری بــه گوشــه و کنــار پارک هــا و زیرپل هــای شــهر ســری‬ ‫بزنیــم تــا بــی خانمــان هایی را بینیم که داشــتن ســقفی محکم‬ ‫و خــوردن یــک وعــده غــذای گــرم روزانــه ارزوی انهــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن ارزوی بــزرگ امــا دســت یافتنــی بــی خانمانهــا‬ ‫هــر ســاله بــا اغــاز بــرودت هــوا بــراورده مــی شــود‬ ‫بــه گونــه ای کــه در شــهرهای خراســان شــمالی نیــز‬ ‫گرمخانه هایــی بــرای گرمابخشــی بــه ایــن افــراد بــی پنــاه‬ ‫فعــال مــی شــود تــا بخشــی از دردهــای ان را رفــع کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه وجــود افــراد بی خانمــان یــا کارتــن خــواب‬ ‫در ســطح شــهرهای کشــور و در خراســان شــمالی‬ ‫مشــکل افرین و نیازمنــد برنامــه مــدون بــرای حــل‬ ‫ریشــه ای موضــوع اســت‪ ،‬امــا بــا ایــن حــال وجــود‬ ‫گرمخانه هــا می توانــد حداقــل مقــداری از االم ایــن‬ ‫بی پناهــان بکاهــد‪.‬‬ ‫گرمخانه ها اماده پذیرش افراد بی سرپناه‬ ‫گرمخانــه هــای خراسان شــمالی ایــن روزهــا در ســرمای‬ ‫بــی ســابقه و عصــر یخبنــدان شمالشــرق کشــور بــه همت‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری‬ ‫خراسان شــمالی در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬حمایــت از‬ ‫مســوالن شــهری و اســتانی ســرپناهی امــن بــرای بــی‬ ‫خانمان هایــی شــده اســت کــه ســاعاتی را در مکانــی گــرم‬ ‫ســپری کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن روزهــا خراســان شــمالی‬ ‫ســرمای منفــی ‪ ۲۴‬درجــه را ســپری مــی کنــد و هــر شــخص یا‬ ‫نهادی دغدغه خاص خود را دارد به گونه ای که شــهروندان‬ ‫بــه دنبــال لبــاس هــای گــرم و عایــق بنــدی لوله هــای منــازل‬ ‫هســتند و دغدغــه شــرکت های نفــت و گاز نیــز تامیــن انــرژی‬ ‫و سوخت رســانی مناســب بــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن افــرادی نیــز هســتند کــه در ایــن عصــر‬ ‫یخبنــدان نــه خانــه ای دارنــد تــا عایــق بنــدی اش کننــد و‬ ‫نــه پولــی دارنــد تــا لبــاس گــرم بــرای خــود تهیــه کننــد؛ انهــا‬ ‫ســقفی جــز اســمان بــاالی ســر ندارنــد و کل دارایــی انها در‬ ‫کیســه ای کوچــک و چنــد تکــه کارتــن خالصــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن افــراد کســانی هســتند کــه روزگار بــا انها بَد تــا کرده و‬ ‫ممکــن اســت معلولیــت جســمی یــا ذهنی داشــته باشــند‬ ‫یــا در دام اعتیــاد گرفتــار شــده باشــند و یــا بــه دلیــل دیگــر‬ ‫مشــکالت واژه بــی خانمانــی و کارتــن خوابــی را بــا خــود‬ ‫یــدک مــی کشــند‪.‬‬ ‫اقشــار اســیب پذیر همچــون کارتــن خــواب هــا و بــی‬ ‫خانمــان هــا در فصــل ســرما از اولویــت برنامه هــا اســت‬ ‫و همــه مدیــران بایــد در ایــن راســتا همــکاری و هــم‬ ‫افزایــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حمیدرضــا خاکشــور مــی افزایــد‪ :‬همزمــان بــا یــخ‬ ‫زدگــی و ســرمای هــوا‪ ،‬درب گرمخانه هــای اســتان در‬ ‫شــهرهای بجنــورد‪ ،‬اســفراین و شــیروان بــر روی افــراد‬ ‫اســیب دیــده و نیازمنــد بــاز اســت تــا ایــن افــراد از ایــن‬ ‫مکان هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬ظرفیــت ایــن گرمخانــه هــا در‬ ‫شــهر بجنــورد بــرای مــردان و زنــان ‪ ۲۰۰‬نفــر و در شــهر‬ ‫اســفراین و شــیروان ‪ ۵۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫خاکشــور مــی گویــد‪ :‬گرمخانــه هــای اســفراین و‬ ‫شــیروان تنهــا مــردان را پذیــرش مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــرای تجهیــز ایــن مراکــز هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ارایــه خدمــات بــه افــراد اســکان داده‬ ‫شــده‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬خدمــت رســانی در ایــن مراکــز بــرای‬ ‫افــراد مشــمول طــرح از ســاعت ‪ ۲۰‬تــا هشــت صبــح روز‬ ‫بعــد خواهــد بــود و عــاوه بــر فراهــم ســاختن امکانــات‬ ‫اســتراحت‪ ،‬اســتحمام و امکانــات بهداشــتی‪ ،‬وعــده‬ ‫غــذای گــرم نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری‬ ‫خراسان شــمالی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬نحــوه پذیــرش‬ ‫افــراد در گرمخانه هــا به صــورت حضــوری‪ ،‬ارجــاع افــراد‬ ‫از ســوی ارگان هــای ذی ربــط و یــا جمــع اوری از ســوی‬ ‫تیم هــای گشــتی شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫این ارزوی بزرگ اما دست‬ ‫یافتنی بی خانمانها هر ساله‬ ‫با اغاز برودت هوا براورده‬ ‫می شود به گونه ای که در‬ ‫شهرهای خراسان شمالی‬ ‫نیز گرمخانه هایی برای‬ ‫گرمابخشی به این افراد بی‬ ‫پناه فعال می شود تا بخشی‬ ‫از دردهای ان را رفع کند‪.‬‬ ‫خاکشــور یــاداور مــی شــود‪ :‬دســت انــدرکاران مدیریتــی‬ ‫گرمخانــه خــا پیرامــون اســناد هویتــی‪ ،‬اشــتغال و‬ ‫بازگشــت بــه خانــواده افــراد بی ســرپناه بــا نهادهــای‬ ‫متولــی؛ امــور اجتماعــی اســتانداری‪ ،‬ســازمان فنــی و‬ ‫حرفــه ای و ســازمان بهزیســتی همــکاری الزم را دارنــد‪.‬‬ ‫سپری شدن شبانه ‪ ۱۰۰‬بی سرپناه‬ ‫تخصیص بیش از ‪ ۲‬میلیارد ریال برای تجهیز‬ ‫خاکشــور ادامــه مــی دهــد‪ :‬بتازگــی ‪ ۲‬میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بــرای گرمخانــه هــای اســتان اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت کــه بعــد از بازرســی هــای الزم ایــن مبلــغ‬ ‫معــاون فرهنگــی شــهردار بجنــورد نیــز مــی گوید‪ :‬در ســه‬ ‫شــب گذشــته و همزمــان بــا بــارش بــرف و ســرد شــدن‬ ‫دمــای هــوا‪ ،‬گرمخانــه هــای مرکــز خراســان شــمالی‬ ‫پذیــرای ‪ ۱۰۰‬نفــر از افــراد بــی ســرپناه شــدند‪.‬‬ ‫محمدرضــا موفــق مــی افزایــد‪ :‬در شــب هــای اخیــر هــر‬ ‫شــب بیــش از ‪ ۳۰‬نفــر زن و ‪ ۷۰‬نفــر مــرد بــه ســرای مهــر و یا‬ ‫همــان گرمخانــه هــای بجنــورد مراجعــه و پذیــرش شــدند‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی شــهردار بجنــورد خاطرنشــان مــی کنــد‪:‬‬ ‫در میــان ایــن افــراد بــی خانمــان‪ ،‬جــوان زیــر ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫هــم بودنــد کــه بــا مراجعــه بــه گرمخانــه از امکانــات ان‬ ‫بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ظرفیــت ســرای مهــر زنــان در بجنــورد ‪۵۰‬‬ ‫نفــر و ظرفیــت پذیــرش مــردان ‪ ۱۵۰‬نفــر اســت کــه در ان‪،‬‬ ‫مــردان و زنــان بــی خانمــان و کارتــن خــواب از خدمــات‬ ‫مختلــف از جملــه امکانــات گرمایشــی‪ ،‬غــذای گــرم و نیــز‬ ‫اســتحمام بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهرداری امادگــی دارد تــا نســبت‬ ‫بــه پذیــرش و خدمــات رســانی بــه افــراد بــی خانمــان‬ ‫اقــدام کنــد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬در شــب هــای اخیــر کــه ســرمای‬ ‫هــوا شــدت گرفتــه‪ ،‬گشــت زنــی در شــهر انجــام مــی شــود‬ ‫و متکدیــان و کارتــن خــواب هــا بــا ون و یــا مینــی بــوس‬ ‫جمــع اوری مــی شــوند‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی شــهردار بجنــورد بــا بیــان اینکــه شــمار‬ ‫افــراد پذیــرش شــده در ســرای مهــر‪ ،‬در روزهــای معمــول‬ ‫و خــارج از فصــل ســرما کمتــر از ‪ ۱۰‬نفــر اســت تاکیــد مــی‬ ‫کنــد‪ :‬گرمخانــه هــا امادگــی دارنــد تــا در صــورت مراجعــه‬ ‫افــراد‪ ،‬پذیــرش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫گرمخانــه بــا رویکــرد جمــع اوری و خدمــات رســانی بــه‬ ‫کارتــن خواب هــا‪ ،‬اســیب دیــدگان اجتماعــی و اســکان‬ ‫درراه مانــدگان و افــراد بــی بضاعــت ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫گرمخانــه هــا بــه امکاناتــی همچــون ســرویس های‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬اشــپزخانه‪ ،‬سیســتم های گرمایشــی و‬ ‫سرمایشــی مجهــز اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫از دیگــر مزایــای ریمــپ ایســیو خــودرو برداشــتن کــوپ‬ ‫ســرگاز یــا تاخیــر دریچــه گاز مــی باشــد کــه بســیاری از‬ ‫مشــتریان شــکایت دارند که چرا وقتی گاز می دهند‬ ‫گشــتاور الزم بــه خــودرو وارد نمــی شــود یــا اینکــه بــا‬ ‫تاخیــر وارد مــی شــود و تاخیــر دریچــه گاز در هنــگام‬ ‫ســبقت در جــاده هــای دو طــرف و هنــگام ســر باالیــی‬ ‫نیــز بســیار ازار دهنــده اســت ‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه در جــاده ای دو طــرف هســتید ماننــد‬ ‫جــاده چالــوس و در هنــگام پیــچ وسوســه شــدید و‬ ‫ناگهــان ســبقت گرفتیــد ‪ .‬بــر اثــر تاخیــر دریچــه گاز ‪،‬‬ ‫احتمــال تصــادف خــودروی شــما بســیار بــاال مــی باشــد‬ ‫و حتــی مــرگ شــاید‪.‬‬ ‫ برداشــتن تاخیــر دریچــه گاز در ایــن شــرایط بســیار‬‫خــاص‪ ،‬و شــرایط بحرانــی بســیار کار مــورد قبولــی مــی‬ ‫باشــد ‪ .‬در هنــگام ســرباالیی نیــز شــرایط بــه همیــن‬ ‫مقــدار بحرانــی اســت ‪ ،‬اگــر ماشــینی ماننــد ایکس ‪33‬‬ ‫کــه زیــاد قــوی نمــی باشــد و هــم چنیــن کــپ ســر گاز‬ ‫نیــز دارد در هنــگام بــاال رفتــن از ســرباالیی ‪ ،‬ماشــین‬ ‫خامــوش شــود یــا کار نکنــد و اگــر در ایــن حالــت مثــا‬ ‫یــک خانــوم پشــت فرمــان باشــد ممکــن اســت هــول‬ ‫شــود و همیــن باعــث ایجــاد حــوادث خطرناکــی شــود ‪.‬‬ ‫نکات فنی کاربردی‬ ‫ استپ موتور چهار وظیفه مهم دارد ‪:‬‬‫‪ -۱‬روشن نگه داشتن خودرو در حال دور ارام‬ ‫‪ -۲‬در هنــگام کولــر روشــن بــا افزایــش مقــداری گاز‬ ‫از افــت قــدرت موتــور جلوگیــری بــه عمــل مــی اورد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نقش ساسات را در خودرو دارد‬ ‫‪ -۴‬حفــظ تعــادل دور موتــور در صــورت اســتفاده از لوازم‬ ‫برقی‬ ‫ اگــر اســتپ موتــور خــراب شــود بــه طــور خالصــه بــا‬‫چهــار حالــت مواجــه می شــویم ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دور باالی موتور بعد از روشن شدن‬ ‫‪ -۲‬خامــوش شــدن خــودرو در هنــگام رهــا کــردن‬ ‫ناگهانــی پــدال گاز‬ ‫‪ - ۳‬کاهش دور موتور در هنگام کولر روشن‬ ‫‪ -۴‬عدم پایداری دور موتور ‪.‬‬ ‫ در نهایت خرابی ان باید توسط دیاگ تایید شود‪.‬‬‫ استپ موتور روی هوزینگ دریچه هوا قرار دارد‪.‬‬‫ اســتپر موتــور یــک موتــور الکتریکــی اســت هیــچ‬‫گاه ان را بــا حــال هایــی ماننــد بنزیــن تمیــز نکنیــد‬ ‫حتــی اجــازه ایــن کار را بــه مکانیــک ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ -‬از شستشوی بی دلیل استپر موتور پرهیز کنید‪.‬‬ ‫ توصیه های فنی و ایمنی در کار‬ ‫‪ -۱‬هرگــز در حالتــی کــه موتــور گــرم یــا روشــن‬ ‫اســت درب رادیاتــور خــودرو را بــاز ننمائیــد زیــرا در‬ ‫ایــن حالــت سیســتم خنــک کننــده موتــور برخــی از‬ ‫خودروهــا نیــاز بــه هواگیــری دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬و از همــه مهمتــر خطــر پاشــیدن اب بــا دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۸۰‬درجــه ســانتی گــراد‪ ،‬و ســوختگی شــدید‪،‬‬ ‫از ناحیــه دســت و صــورت‬ ‫ هیــچ گاه خودروئــی را کــه جــوش اورده اســت‬‫یکبــاره خامــوش نکنیــد‪(.‬اول خــودرو را بــا اســتفاده از‬ ‫اب خنــک کــرده‪ ،‬و ســپس خامــوش کنیــد و در هــر دو‬ ‫دقیقــه یــک نیــش اســتارت‪ ،‬بصورتیکــه خــودرو روشــن‬ ‫نشــود‪،‬جهت جابجایــی پیســتون در ســیلندر‪ ,‬بزنیــد‪ ,‬تــا‬ ‫زمانیکــه موتــور خــودرو خنــک شــود‪) ,‬‬ ‫ هنــگام بازدیــد اســید باطــری هیچــگاه صــورت‬‫خــود را بــه باطــری نزدیــک نکنیــد‪.‬‬ ‫ از عملکــرد قفــل مرکــزی و دزدگیــر اطمینــان داشــته‬‫باشید‪.‬‬ ‫ در هــر فرصتــی تلفــن همــراه خود را شــارژ نمائیــد تا در‬‫صــورت بــروز مشــکل بتوانیــد بــا نیروهــای امــدادی تمــاس‬ ‫بگیرید‪.‬‬ ‫ هرگــز خــودرو را در محیط هــای سرپوشــیده بــرای‬‫مــدت زیــاد روشــن نگذاریــد‪.‬‬ ‫ انــواع فیوزهــای مــورد اســتفاده در خــودرو را‬‫همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ المــپ یــک کنتاکــت و دو کنتاکــت را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد سیســتم ترمــز و ترمزدســتی اطمینــان‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ زاپـــــاس‪ ،‬اچارچــرخ‪ ،‬جــک و مثلــث خطــر را همــراه‬‫داشته باشید‪.‬‬ ‫ از رانندگــی بــا خــودرو کــه صــدای غیــر عــادی از زیــر‬‫خــودرو و چرخهــا شــنیده شــود جــدا خــوداری فرمائید‪.‬‬ ‫همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده نمائید‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رییس دانشگاه معین‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دانشگاه های استان اماده‬ ‫برگزاری کنکور سراسری است‬ ‫رییــس دانشــگاه معیــن خراسان شــمالی و‬ ‫نماینــده وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬تمهیــدات الزم بــرای محل هــای‬ ‫برگــزاری کنکــور سراســری در اســتان از نظــر‬ ‫گرمایشــی فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد شــیخ زاده اظهــار داشــت‪ :‬ســاختمان هــای‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی و دانشــگاه پیــام نــور واحــد‬ ‫بجنــورد بــرای برگــزاری کنکــور سراســری امــاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا همــکاری و مســاعدت شــرکت گاز‬ ‫اســتان جریــان گاز ایــن فضاهــای دانشــگاهی‬ ‫قطــع نشــده و موتورخانــه هــای ایــن دو مجموعــه‬ ‫بــرای برگــزاری کنکــور سراســری گــرم نگــه داشــته‬ ‫شــده انــد‪.‬‬ ‫شــیخ زاده تصریــح کــرد‪ :‬یــک روز قبــل از تاریــخ‬ ‫برگــزاری کنکــور سراســری ســامانه هــای گرمایشــی‬ ‫ایــن فضاهــا روشــن خواهــد شــد و کنکــور‬ ‫سراســری در روزهــای ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬دی مــاه جــاری‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال تحصیلــی گذشــته ‪ ۱۸‬هــزار و ‪۴۷۲‬‬ ‫داوطلــب در ازمــون سراســری دانشــگاه هــا و‬ ‫مراکــز امــوزش عالــی در خراســان شــمالی بــا هــم‬ ‫بــه رقابــت پرداختنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۳۵‬نفــر زن و مابقــی مــرد بودنــد‪.‬‬ ‫شــمار دانشــجویان دانشــگاه های اســتان ‪۲۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۷۶‬نفــر اســت کــه ایــن تعــداد دانشــجو‬ ‫در ‪ ۳۴‬مرکــز امــوزش عالــی تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫مصــرف گاز خانگــی در خراســان شــمالی بــا‬ ‫ســرمای زمســتانه و بــرودت هــوا افزایــش‬ ‫چشــمگیری یافتــه اســت و ایــن رونــد فعالیــت‬ ‫بســیاری از صنایــع اســتان را کنــد کــرده و نیــاز‬ ‫اســت تــا شــهروندان در ایــن فصــل مصــرف ایــن‬ ‫ســوخت گرانبهــا را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫اینــک مصــرف گاز نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی‬ ‫شــیروان‪ ،‬ســیمان بجنــورد‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دیگــر و ســایر صنایــع و واحــد هــای تولیــدی‬ ‫اســتان قطــع شــده اســت کــه ایــن امــر بــا دســتور‬ ‫دیســپچینگ ملــی گاز ایــران و از طریــق مراجــع‬ ‫ذیصــاح کنتــرل و اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫هر خانه یک اتاق گرم‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪684‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫عشایر ما مراقب توطئه های‬ ‫تفرقه افکنانه دشمنان باشند‬ ‫رییــس ســازمان بســیج جامعــه عشــایر ایــران بــا اشــاره بــه جنــگ ترکیبــی‪ ،‬تبلیغاتــی و رســانه ای‬ ‫همــه جانبــه اســتکبار جهانــی علیــه جمهــوری اســامی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دشــمن در این جنــگ به دنبال‬ ‫ایجــاد اختــاف قومــی و مذهبــی بیــن گروه هــای مختلــف مــردم باالخــص جامعــه عشــایری اســت‬ ‫کــه بایــد مراقــب ایــن توطئــه دشــمنان بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ احمــد ســعیدی در همایــش تجلیــل از شــبانان و گلـه داران جامعــه عشــایری گلســتان‬ ‫بــه میزبانــی گنبــدکاووس افــزود‪ :‬دشــمن در جنــگ ترکیبــی خــود همچنیــن بــه دنبــال ایجــاد ناامیدی‬ ‫و یــاس در مــردم خواهــد بــود کــه تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن توطئــه‪ ،‬اهتمــام بــه جهــاد تبییــن مدنظــر‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جهــاد تبییــن بــه انــدازه جهــاد دوران دفــاع مقدس اهمیــت دارد و همه ما وظیفه داریم‬ ‫عملکردهــا و موفقیت هــای نظــام و دولــت را در بخش هــای مختلــف برای مردم تبیین کنیم‪.‬‬ ‫ســعیدی بابیــان اینکــه عشــایر تاریــخ ایــران و میــراث دار فرهنــگ کهــن ایــن ســرزمین هســتند‪،‬‬ ‫مدیرعامل گازگلستان‬ ‫شوکی که ترکمنستان‬ ‫به گلستان وارد کرد‬ ‫مدیرعامــل گازگلســتان گفــت‪ :‬قطــع گازترکمنســتان شــوکی در سیســتم هــای توزیــع و‬ ‫انتقــال شــبکه گازرســانی اســتان بوجــود اورد‬ ‫علــی طالبــی درگفتگــو بــا شــبکه سراســری خبــرو شــبکه اســتانی صــدا وســیما درخصوص‬ ‫شــرایط بحرانــی و اضطــراری اســتان کفــت‪ :‬دراوج بــرودت هــوا درچنــد روزقبل ‪،‬متاســفانه‬ ‫کشورترکمنســتان بــدون اطــاع قبلــی اقــدام بــه قطــع گاز نمــوده کــه یــک شــوکی در‬ ‫سیســتم هــای توزیــع و انتقــال شــبکه گازرســانی اســتان بوجــود امــد‬ ‫وی افزود‪:‬بــا تــاش و پشــتیبانی دیســپچینگ شــرکت ملــی گازوشــرکت پاالیــش و پخش‬ ‫فــراورده هــای نفتــی توانســتیم برنامــه ریــزی هــای را انجــام داده تــا هــم توزیــع متوازنــی‬ ‫داشــته باشــیم وهــم بخــش از واحدهایــی مثــل جایــگاه هــای ســوخت ســی ان جــی و‬ ‫مــواردی کــه ضــرورت تولیدشــان بــه ســمت ســوخت دوم اســت بــه ایــن بخــش هدایــت‬ ‫شــده و گازشــان قطــع گردیــد و یــک ســری برنامــه ریــزی هــا نیــز در درون سیســتم انجــام‬ ‫گرفتــه والحمــد ا‪...‬تــا بــه امــروز وضعیــت مناســبی داشــتیم‪.‬‬ ‫طالبــی افزود‪:‬ازابتــدای هفتــه ‪،‬افــت فشــارگازدربرخی از شــهرهای اســتان مشــهود بــود‬ ‫کــه برایــن اســاس یکســری تصمیمــات جمعیتــی گرفتــه شــد و برخــی ازدســتگاه هایــی‬ ‫پــای کارامدنــد ‪ ،‬قطــع گازمنطقــه ای نداشــتیم و فقــط بــا افــت فشــار‪ ،‬جریــان گاز برخــی‬ ‫ازمشــترکین قطــع شــده کــه طــی تمــاس مشــترکین گرامــی و اعــان مــوارد قطعــی ‪،‬‬ ‫همــکاران بخــش امــداد مراجعــه نمــوده و اقــدام بــه وصــل گاز انهــا نمــوده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 28‬اســتان کشــور درگیــر بــرودت هــوا شــدند باعــث شــده حجــم‬ ‫مصــرف گازبــه یکبــاره بــاال رود و بــرای اســتان هایــی مثــل گلســتان کــه درانتهــای خــط‬ ‫قــرار دارنــد افــت فشــار بوجــود ایــد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گازاســتان گلســتان بــا بیــان توصیــه هــای مهــم صرفــه جویی درخواســت‬ ‫داشــت تــا مشــترکین گرامــی بــا انجــام اقدامــات ســاده منجملــه تنظیــم دمــای رفــاه منــزل‬ ‫بیــن ‪ 18‬تــا ‪ 21‬درجــه پوســیدن لیــاس گــرم ‪،‬کــم کــردن حداقــل یــک درجــه وســایل گرمایــش‬ ‫‪،‬شــرکت در پویــش هرخانــه یــک اتــاق گــرم و هرخانــه یــک بخــاری روشــن و مــوارد مرتبــط‬ ‫دیگــر بــه هموطنــان خــود کمــک کنیــم تــا گاز هیــچ خانــه ای قطــع نشــود ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سارق سابقه دار به تنه درختان‬ ‫هم رحم نکرد‏‬ ‫سارق سابقه دار به دادسرای‬ ‫اسفراین معرفی شد‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه داری کــه اقــدام بــه ســرقت تنــه درختــان مــی کــرد‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬طــی چنــد‬ ‫روز‏گذشــته اخبــاری مبنــی بــر ســرقت درختــان در حوالــی‬ ‫روســتاهای شهرســتان‪ ،‬بــه پلیــس اطــاع داده شــد کــه‬ ‫بالفاصلــه ‏موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی بعمــل امــده مشــخص شــد کــه‬ ‫ســارق بعــد از قطــع درختــان‪ ،‬بــا یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫بــاری تنــه هــای‏بریــده شــده را ســرقت مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫ویبــا بیــان اینکــه بــا تــاش مامــوران و همچنیــن همــکاری‬ ‫احالــی روســتا‪ ،‬متهــم شناســایی و در یکــی از‏محــور هــای‬ ‫مواصالتــی شهرســتان در حــال انتقــال تنــه درختــان ســرقتی‬ ‫دســتگیر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم بعــد از انجــام بازجویــی و‏تکمیــل‬ ‫تحقیقــات بــه ‪ 7‬فقــره ســرقت اعتــراف و بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی و در نهایــت خــودروی وی‬ ‫‏نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف ‪ 5‬فقــره ســرقت‏ســیم و کابــل خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چند مورد ســرقت ســیم وکابل های مخابراتی در ســطح‬ ‫شهرســتان اســفراین‏بالفاصله رســیدگی به موضوع در‬ ‫دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات پلیســی و‬ ‫بازبینــی دوربیــن هــای مداربســته موفــق‏بــه شناســائی ســارق‬ ‫ســابقه دار شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در‬ ‫یــک اقــدام‏غافلگیرانــه ســارق را در مخفیگاهــش در حــال‬ ‫ســوزاندن ســیم و کابــل هــای مخابراتــی دســتگیر و بــه‏مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجوئــی هــای‬ ‫بعمــل امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت ســیم و‏کابــل مخابراتــی در‬ ‫ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه دادســرای‬ ‫اســفراین معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬سراســر ایــن تاریــخ ایثــار و فــدارکاری اســت و بــدون تردیــد انهــا از پیشــگامان دفــاع از‬ ‫جمهــوری اســامی محســوب شــده و ســند افتخــار ان نیــز تقدیــم افــزون بــر ‪ ۱۱‬هــزار شــهید واالمقام‬ ‫از ســوی ایــن قشــر اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بســیج جامعــه عشــایر ایــران گفــت‪ :‬تولیــد ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت قرمــز مــورد نیــاز‬ ‫کشــور توســط عشــایر افتخــار بزرگــی اســت کــه بایــد قــدردان زحمــات انهــا باشــیم‪.‬‬ ‫وی هــدف از تشــکیل همایــش شــبانان و گلــه داران عشــایر در اســتان های مختلــف کشــور را‬ ‫بررســی مســائل و مشــکالت انهــا و تــاش بــرای رفــع ان بــا همراهــی مدیــران متولــی دانســت و‬ ‫برلــزوم اهتمــام جــدی ادارات و نهادهــای متولــی و اجرایــی جهــت رفــع مشــکالت جامعــه عشــایری‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ضــرورت بهســازی ایل راه هــای عشــایر‪ ،‬تامیــن بــه موقــع نهاده هــای دامــی مورد نیاز عشــایر‪ ،‬تامین‬ ‫اب اشــامیدنی عشــایر و اب مــورد نیــاز دام هــای انهــا‪ ،‬ضــرورت تخصیــص بــه موقــع ســهمیه ارد‬ ‫و ســوخت نفــت ســفید عشــایر و تســریع در پرداخــت بهــای باقــی مانــده دام تحویلــی عشــایر بــه‬ ‫پشــتیبانی امــور دام از جملــه مشــکالت مطــرح شــده از ســوی جامعــه عشــایری گلســتان بــود کــه‬ ‫مدیــران متولــی پاس ـخ های الزم را ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت عشــایری گلســتان ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار بــا بیــش از ‪ ۲۳‬هــزار نفــر ســکنه اســت کــه ‪۵۰‬‬ ‫درصــد ایــن خانوارهــا عشــایر بومــی ترکمــن و بقیــه عشــایر اســتان های خراســان رضوی‪ ،‬شــمالی و‬ ‫ســمنان هســتند‪.‬‬ ‫جامعــه عشــایری گلســتان را ‪ ۲‬تیــپ از عشــایر کوچنــده کـُـرد خراســان های شــمالی و رضــوی و‬ ‫تعــداد محــدودی از ســمنان و عشــایر بومــی ترکمــن اســتان تشــکیل می دهنــد کــه در مجمــوع ‪۷۶۷‬‬ ‫هزار راس دام شــامل گوســفند‪ ،‬بز‪ ،‬گاو و شــتر برای پرورش در اختیار دارند و گوشــت قرمز‪ ،‬پشــم‬ ‫و شــیر از جملــه تولیــدات اصلــی انــان اســت‪.‬‬ ‫قطع گاز پنج هزار مشترک‬ ‫اصناف غیرضرور‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بدلیــل تــداوم ســرما و افــت فشــار گاز جریــان‬ ‫گاز پنــج هــزار مشــترک از اصنــاف غیرضــرور در ایــن اســتان قطــع شــد‪.‬‬ ‫ســید محمــود هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در اولویــت شــرکت گاز اســتان‪،‬‬ ‫گازرســانی به مشــترکان بخش خانگی اســت در این راســتا جریان گاز اصناف غیرضرور اســتان‬ ‫قطــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــترکان این اســتان در شــبانه روز گذشــته ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۹۲۴‬هزار متر مکعب گاز‬ ‫مصــرف کردنــد کــه بــه نوعــی ‪ ۱۰۰‬درصــد را بخــش خانگی اســتفاده کــرده اند‪.‬‬ ‫هاشــمی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت‪ :‬گاز هیــچ کــدام از شهرســتان هــای این اســتان‬ ‫تاکنــون قطــع نشــده اســت و بــا وجــود اینکــه وضعیــت گاز در ایــن اســتان خــوب نیســت امــا‬ ‫مدیریــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تنهــا بــه صــورت محــدود گاز شــهر اســتفراین بــه علــت جمــع شــدن دوده و ناخالصــی‬ ‫لحظاتــی قطــع شــد کــه کارشناســان فنــی بــه ســرعت مشــکل را رفــع و جریــان گاز را وصــل کردنــد‪.‬‬ ‫وی از تمامــی مشــترکان خواســتار صرفــه جویــی در مصــرف گاز شــد و افــزود‪ :‬اینــک در وضعیت‬ ‫بحرانــی قــرار داریــم و بــرای اینکــه جریــان گاز تمامــی مشــترکان خانگــی وصــل باشــد بایــد بهینــه‬ ‫مصــرف کــردن را مــد نظــر داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫هاشــمی دمــای اســایش منــازل مســکونی و اداری را بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه ســانتیگراد دانســت‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر یــک درجــه کاهــش دمــا دســت کــم بیــن ‪ ۶‬تــا هفــت درصــد مصــرف گاز‬ ‫طبیعــی را پاییــن مــی اورد بــه گونــه ای کــه بــا ایــن صرفــه جویــی زمینــه مصــرف گاز طبیعــی بــرای‬ ‫تمامــی مشــترکان فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫مصرف گاز با ســرمای زمســتانه و برودت هوا افزایش چشــمگیری یافته اســت و اینک صنایع‬ ‫اســتان غیــر فعــال شــده انــد و بعضــا بــا ســوخت دوم بــا ظرفیــت پایین فعالیــت دارند نیاز اســت‬ ‫تــا شــهروندان در ایــن فصــل مصــرف این ســوخت گرانبهــا را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫اینــک مصــرف گاز نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬ســیمان بجنورد‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬صنایع‬ ‫دیگــر و ســایر صنایــع و واحــد هــای تویلــدی اســتان قطــع شــده اســت کــه ایــن امــر بــا دســتور‬ ‫دیســپچینگ ملــی گاز ایــران و از طریــق مراجــع ذیصــاح کنتــرل و اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫اداره کل هواشناســی اســتان خراســان شــمالی کاهش ‪ ۲۴‬درجه ای دمای هوا را در ســردترین‬ ‫ســاعات پیــش بینــی کــرده اســت کــه در شــبانه روز گذشــته برخــی از مناطــق اســتان دمــا بــه زیــر‬ ‫‪ ۲۴‬درجه ســانتیگراد نیز رســید‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪684‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫افزایش اتش سوزی ها‬ ‫در جنگل های شرق گلستان‬ ‫ی جنگل هــای شــرق گلســتان کــه از روز گذشــته اغــاز شــده بــود بــه دلیــل وزش بــاد‬ ‫اتش ســوز ‬ ‫شــدید و وجــود برگ هــای خشــک در ســطح زمیــن در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش اظهــار داشــت‪ :‬وســعت اتــش ســوزی کــه از غــروب روز گذشــته در منطقــه‬ ‫جمشــیداباد ایــن شهرســتان اغــاز شــد هــم اکنــون بــه دلیــل وزش بــاد بــه حــدود ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬هکتار‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫علی جــوان حاذق خــواه نــوع اتش ســوزی را ســطحی و مربــوط بــه برگ هــای خشــک و بوته هــا‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬مهــار ان بــا توجــه بــه وزش بــاد شــدید و دره ای بــودن منطقــه مشــکل اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۱۵۰‬نفــر از نیروهــای مردمــی‪ ،‬محیط بانــان منابــع طبیعــی‪ ،‬محیط زیســت و‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــه همــراه همیــاران طبیعــت و مــردم محلی از شــب گذشــته اطفــای حریق‬ ‫را اغــاز کردنــد و هــم اینــک اتــش تحــت کنتــرل قــرار دارد‪.‬‬ ‫عامل فراخوان و تشویش اذهان‬ ‫عمومی در علی ابادکتول دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان علی ابادکتــول گفــت‪ :‬یکــی از عوامــل فراخــوان و تشــویش‬ ‫اذهــان عمومــی در ایــن شهرســتان شناســایی و در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ن ‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از معاونــت اجتماعــی فرماندهی انتظامی گلســتا ‬ ‫حســین نــوروزی اظهــار کــرد‪ :‬در پــی انتشــار فراخــوان بــرای تشــویش اذهــان عمومــی توســط‬ ‫فــردی در فضــای مجــازی‪ ،‬بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫فتــا و امنیــت عمومــی علی ابادکتــول قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه مامــوران بــا رصــد و پایــش فضــای مجــازی وانجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫تخصصــی‪ ،‬متهــم را شناســایی و پــس از هماهنگــی قضائــی وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات صــورت گرفتــه پــس از مواجهــه بــا ادلــه و مســتندات‬ ‫پلیــس بــه بــزه ارتکابــی خــود اعتــراف و انگیــز ه خــود را تاثیــر منفــی تبلیغــات رســانه های‬ ‫معانــد عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان علی ابادکتــول بــه افــرادی کــه در فضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اقــدام بــه تشــویش اذهــان عمومــی‪ ،‬حتــک حیثیــت‪ ،‬فحاشــی‪ ،‬تهدیــد و یــا مزاحمــت‬ ‫بــرای دیگــران می کننــد‪ ،‬هشــدار داد پلیــس همــواره در فضــای حقیقــی و مجــازی اقدامــات و‬ ‫فعالیت هــای مجرمــان و افــراد هنجارشــکن را رصــد کــرده و برابــر قانــون بــا انهــا برخــورد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬دی مــاه جــاری نیــز چهــار نفــر دیگــر از عوامــل فراخوان هــا و تشــویش کنندگان اذهــان‬ ‫عمومــی در علی ابادکتــول دســتگیر شــده بودنــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش گفــت‪ :‬مدیریــت بحــران اســتان در حــال تــدارک اســت تــا اگــر امشــب‬ ‫نتوانســتیم اتــش را مهــار کنیــم فــردا بالگــرد بــرای اطفــای حریــق بــه منطقــه اعــزام شــود‪.‬‬ ‫جــوان افــزود‪ :‬همچنیــن در منطقــه پشــت نیلکــوه گالیکــش اتــش ســوزی دیگــری شــروع شــده‬ ‫کــه امیدواریــم ان را هــم بــا همــکاری نیروهــای منابــع طبیعــی و محیط زیســت و همراهی مردم‬ ‫محلــی کنتــرل و مهــار کنم‪.‬‬ ‫مســاحت گالیکــش ‪ ۸۹‬هــزار هکتــار اســت کــه ‪ ۱۷‬هــزار هکتــار ان در محــدوده پــارک ملــی‬ ‫گلســتان بــا مدیریــت محیــط زیســت‪ ۵۱ ،‬هــزار هکتــار ان جنــگل و مرتــع بــا مدیریــت منابــع‬ ‫طبیعــی و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار ان هــم بــه عنــوان اراضــی کشــاورزی‪ ،‬روســتایی و شــهری در اختیــار‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بیشــترین جنگل هــای ســوزنی بــرگ کشــور را دارد و کــه بــه واســطه بــرگ ریــزان‬ ‫پاییــزی در نیمــه دوم ســال ایــن جنگل هــا ماننــد انبــار بــاروت بــوده و بــا کوچکتریــن جرقـه ای‬ ‫شــعله ور می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحتی در حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۹۲‬هــزار و ‪ ۱۳۰‬هکتــار از شــمال بــا ترکمنســتان‪ ،‬از‬ ‫شــرق بــا خراســان شــمالی‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران و جنــوب بــا ســمنان همســایه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان مــرزی دارای تنــوع اقلیمــی از نیمــه مرطــوب معتــدل تــا نیمــه خشــک و گــرم اســت‬ ‫و منابــع طبیعــی متنوعــی شــامل کوهســتان هــای مرتفــع‪ ،‬دشــت همــوار‪ ،‬مناطق پســت‪ ،‬شــوره‬ ‫زار و دریــا دارد‪.‬‬ ‫اراضــی زیــر پوشــش اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان افــزون بــر یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۳۹۷‬هــزار و ‪ ۲۴۴‬هکتــار بــوده کــه شــامل ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‬ ‫(شــمال اســتان)‪ ۲۰ ،‬هــزار هکتــار اراضــی ســاحلی و اراضــی مســتثنیات و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار‬ ‫اراضــی مــوات اســت‪.‬‬ ‫اولویت قطع برق مشترکان‬ ‫خانگی و تجاری گلستان‬ ‫نیست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق گلســتان گفــت‪ :‬بــا وجــود کاهــش محســوس دمــا‬ ‫و فعال نبــودن نیــروگاه ســیکل ترکیبــی علی ابــاد‪ ،‬بــرق هیچکــدام از مشــترکان‬ ‫خانگــی و تجــاری اســتان قطــع نشــده و برنام ـه ای هــم بــرای ان نداریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســیداحمد موســوی در نشســت شــورای هماهنگــی‬ ‫مدیریــت بحــران گلســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرق موردنیــاز اســتان از شــبکه سراســری تامیــن‬ ‫مــی شــود کــه محــدوده مصــرف ان بیــن ‪ ۳۸۰‬تــا ‪ ۴۵۰‬مــگاوات اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای مدیریت مصرف برق گلســتان در شــرایط کنونی و پیشــگیری‬ ‫از قطــع شــدن ایــن انــرژی‪ ،‬طرح هــای مدیریــت مصــرف از جملــه قطعــی یــک‬ ‫درمیــان روشــنایی معابــر و خامــوش نگه داشــتن ‪ ۴‬هــزار حلقــه چــاه در دســت‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫موســوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــا قطــع بــرق صنایــع غیــر ضــرور‬ ‫برخــی صنایــع گلســتان از ســاعت ‪ ۱۱‬امــروز حــدود ‪ ۲۴‬مــگاوات در مصــرف بــرق‬ ‫صرفه جویــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع ‪ ۴۵۰‬مــگاوات بــرق روزانــه مصــرف گلســتان ‪ ۹۵‬مــگاوات ان‬ ‫بــه صنایــع اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان هـم گفــت‪ :‬افــت فشــار گاز در اســتان وجــود دارد‬ ‫ولــی تــاش می کنیــم ایــن افــت فشــار منجــر بــه قطعــی گاز بــه خصــوص بــرای‬ ‫مشــترکان خانگــی نشــود‪.‬‬ ‫علــی طالبــی افــزود‪ :‬در ایــن شــرایط بهتریــن راهــکار‪ ،‬همراهــی مــردم بــرای‬ ‫کاهــش مصــرف اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از چنــد روز گذشــته تاکنــون گاز ادارات گلســتان قطــع اســت و‬ ‫برخــی صنایــع ماننــد مرغــداری هــا از ســوخت دوم اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان هــم گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۵۷‬واحــد‬ ‫صنعتــی اســتان بــرای مدیریــت مصــرف گاز ‪ ،‬ســهمیه ســوخت جایگزیــن دریافــت‬ ‫کردنــد ‪.‬‬ ‫درویش علــی حســن زاده افــزود‪ :‬اختصــاص ســوخت جایگزیــن بــرای ایــن‬ ‫واحدهــای صنعتــی گلســتان بیشــتر بــرای مصــرف دســتگاه دیــزل ژنراتــور اســت‬ ‫ولــی بایــد تمهیــدات الزم در صــورت تــداوم قطعــی بــرق و گاز اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬افــزون بــر ‪ ۸۵‬درصــد مرغداری هــای اســتان دارای ســوخت جایگزیــن‬ ‫هســتند و در دامداری هــا هــم از نفــت ســفید اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان هــم بــر‬ ‫تامیــن ســوخت جایگزیــن بــرای تاکســی هــای بیــن شــهری بــه دلیــل تعطیلــی‬ ‫جایــگاه هــای ســی ان جــی تاکیدکــرد‪.‬‬ ‫امــان محمــد کمالــی مدیــرکل هواشناســی گلســتان هــم خصــوص پیــش بینــی‬ ‫دمــای اســتان در ‪ ۲۴‬ســاعت اینــده‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن مــدت دمــای هــوای اســتان بیــن‬ ‫منفــی یــک تــا ‪ ۳‬درجــه و بــرای گــرگان تــا منفــی ســه درجــه پیش بینــی می شــود‪.‬‬ ‫نعمــت اللــه حاجــی زاده مدیــرکل مدیریــت بحــران گلســتان هــم بــا تاکیــد بــر‬ ‫تــداوم هــوای ســرد در اســتان خواســتار جدیــت بیــش از گذشــته دســتگاه های‬ ‫عضــو مدیریــت بحــران اســتان در امادگــی بــرای گــذر از شــرایط ســخت ســرما در‬ ‫منطقــه شــد ‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم بــا تاکیــد بــر لحــاظ تدابیــر الزم از ســوی دســتگاه های‬ ‫عضــو مدیریــت بحــران اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬حفــظ امادگــی ایــن دســتگاه ها بــرای ارائــه‬ ‫خدمــات و عبــور از ســرما و یخبنــدان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه بــر تســریع در دوگانــه ســوز کــردن تمامــی گلخانــه و مرغــداری ‪،‬‬ ‫صنایــع کوچــک و متوســط‪ ،‬دســتگاه های اداری‪ ،‬نانوایــی از ســوی دســتگاه های‬ ‫مرتبــط در اســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســرمایه گــذاری در مدیریــت مصــرف ســوخت از ســوی هــم اســتانی هــا‬ ‫بــا بهــره گیــری از اطــاع رســانی و بکارگیــری شــیوه هــای مناســب ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شوخی با طرح های اقتصادی‬ ‫و سودجویان ناقال!‬ ‫از وزیــر اقتصــاد‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکــزی و اعضای‬ ‫کمیســیون اقتصــادی مجلــس پنهــان نیســت از شــما‬ ‫دوســتان جــان چــه پنهــان‪ ،‬هــر طــرح اقتصــادی کــه‬ ‫در ایــن مملکــت اجــرا مــی شــود بالفاصلــه یــک‬ ‫عــده ســود جــو‪ ،‬دالل و نهایتــا ً عزیــزان مافیــا بــا یــک‬ ‫اقــدام ضربتــی‪ ،‬طــرح اقتصــادی دولــت را ســه ســوته‬ ‫فیتیلــه پیــچ مــی کننــد و طومــارش را درهــم مــی‬ ‫پیچنــد! ان هــم بــه گونــه ای کــه ربــاط صلیبــی و‬ ‫تانــدون و مینیســک طــرح بــا هــم پــاره مــی شــوند و‬ ‫طــرح دیگــر هیــچ وقــت طــرح بشــو نیســت!‬ ‫نتیجــه هــم ناگفتــه پیداســت و نــه تنهــا ایــن طرحهــا‬ ‫دردی از مــردم معمولــی دوا نمــی کننــد بلکــه قــوز‬ ‫بــاالی قــوز هــم مــی شــوند تــا جایــی که خلــق الله از‬ ‫طــا بــودن پشــیمان مــی شــوند و رویــای بازگشــت بــه‬ ‫دوره قبــل از اجــرای طــرح را در ســر مــی پروراننــد!‬ ‫مشــت نمونــه خــروار همیــن داســتان ازادســازی‬ ‫واردات خــودرو اســت کــه خــود خــودرو هــا هــم از‬ ‫ایــن مــدل واردات و قیمــت گــذاری خنــده شــان‬ ‫گرفتــه و بــا اینکــه هنــوز مکانیــزم قیمــت گــذاری و‬ ‫ماجــرای عرضــه خــودرو در بورس و ‪ ...‬در هاله ای از‬ ‫ابهــام اســت‪ ،‬امیــد قالیبــاف ســخنگوی وزارت ســمت‬ ‫ســعی کــرده بــا انتشــار گزارشــی گرانــی خــودرو را بــه‬ ‫بازارســازی ســودجویان ربــط دهــد!‬ ‫یعنــی طــرح وزارت صنعــت ایــرادی نــدارد و ایــن‬ ‫چشــم تنــگ دنیــا دوســت ســودجویان اســت کــه‬ ‫نگذاشــته انــد‪ ،‬ایــن طــرح بــه ثمــر بنشــیند‪.‬‬ ‫ایــن داســتان تنهــا مربــوط بــه خــودرو و خــودرو‬ ‫ســازی نیســت و چاکــراه هــای بــی شــمار در مملکــت‬ ‫باعــث مــی شــوند پزشــک در مطبــش دســتگاه پــوز‬ ‫ســوپر مارکــت بگــذارد‪ ،‬طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫ســالی دو میلیــون مالیــات بدهنــد‪ ،‬کل مالیــات اخــذ‬ ‫شــده از مالــکان خانــه هــای خالــی و خانــه هــای‬ ‫لوکــس کشــور در یــک ســال بــه ‪ 5‬میلیــارد نرســد و‬ ‫قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫هــر چنــد طــرح هــای دولــت همگــی عیــن صــواب‬ ‫هســتند و ایــن ســودجویان هســتند کــه مانــع از‬ ‫اجــرای دقیــق انهــا مــی شــوند‪ .‬با این وجود پیشــنهاد‬ ‫مــی شــود دوســتان بــرای شــوخی و مطایبــه‪ ،‬بــرای‬ ‫ســرگرمی و خنــده‪ ،‬اصــا ً بــرای مســخره بــازی هــم‬ ‫کــه شــده یــک بــار از ســایر کشــور هــا تقلیــد کنیــد!‬ ‫ببیننــد ســایر کشــورها چطــور خــودرو وارد کشورشــان‬ ‫مــی کننــد و قیمــت تعییــن مــی کننــد؟ بــا کــدام‬ ‫ســاز و کار از پزشــک و طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫مالیــات واقعــی اخــذ مــی کننــد؟ چگونــه مالــکان‬ ‫خانــه هــای خالــی و لوکــس را وادار بــه پرداخــت‬ ‫مالیــات مــی کننــد؟ چطــور بــرای خریــدار ضایعــات‬ ‫و کارتــن خــواب کارت بازرگانــی صــادر نمــی شــود؟‬ ‫چطــور‬ ‫اگــر ایــن شــوخی جــواب داد و بــه تریــج قبــای‬ ‫ســودجویان و دالالن و مافیــا برنخــورد‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫مالحظــات راهبــردی طــرح را جــدی جــدی در کشــور‬ ‫اجــرا کنیــد! بــاور کنیــد جــای دوری نمــی رود و کســی‬ ‫بــه شــما خــرده نمــی گیــرد‪...‬‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه‬ ‫را بگزاری‪ ،‬مگر سفری باشد‪ ،‬که در ان‬ ‫روی به خدا داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر‬ ‫ان که خدا بدن او را بر اتش‬ ‫حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪684‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫تاثیرگذاری بیان اوا‬ ‫در سخنرانی‬ ‫فاطمــه زنگنــه ‪ -‬ادامــه قســمت ‪ -683‬قــدرت صــدا و اوایــی‬ ‫کــه ســخنران در ســخنرانی بــه کار می بــرد‪ ،‬نقــش مهمــی در‬ ‫تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬ایــن مطلــب راهنمــای جامعــی اســت‬ ‫بــرای داشــتن بیــان اوایــی تاثیــر گــذار در ســخنرانی کــه البتــه در‬ ‫موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار می ایــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫چالــش اصلــی ایــن اســت کــه ایــا می توانیــد صــدای‬ ‫«درســت» را هنگامــی کــه الزم اســت‪ ،‬تولیــد کنیــد‪ .‬اگــر از‬ ‫نظــر فیزیکــی توانایــی تولیــد صــدای درســت را نداریــد‪ ،‬بایــد‬ ‫از متخصــص گفتاردرمانــی کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫نکاتــی بــرای ســخنرانان‪:‬تمرین کنیــد کــه هنــگام بیــان واژه هــا‪،‬‬ ‫صداهــا را جایگزیــن یــا حــذف نکنیــد یــا صدایــی را بــه واژه هــا‬ ‫نیفزاییــد؛ بــرای نمونــه‪« ،‬فالســک» را «فالکــس» نگوییــد‪.‬‬ ‫ظ درســت برخی از صداها در انها‬ ‫عبارت هایی را که در تلف ِ‬ ‫مشــکل داریــد‪ ،‬بخوانیــد و صــدای خــود را ضبــط کنید‪ .‬همراه‬ ‫بــا مربــی یــا اموزنــده ی دیگــری‪ ،‬بــه صــدای ضبط شــده ی خود‬ ‫گــوش دهید‪.‬‬ ‫تلفــظ در زبــان گفتــاری‪ :‬تلفــظ (‪ )Pronunciation‬بــه توانایــی‬ ‫بهره گیــری درســت از تکیــه‪ ،‬ریتــم و اهنــگ واژه هــا در زبــان‬ ‫گفتــاری اشــاره دارد‪ .‬گاهــی‪ ،‬واژه هــا به دلیــل عوامــل فراوانــی‪،‬‬ ‫ازســوی افــراد یــا گروه هــای مختلــف بــه شــیوه هایی گوناگــون‬ ‫بیــان می شــود‪ .‬ایــن عوامــل منطقـه ای کــه در ان رشــد کرده ایــد‪،‬‬ ‫منطقـه ای کــه هم اکنــون در ان زندگــی می کنیــد‪ ،‬وجــود اختــال‬ ‫گفتــاری یــا مشــکل در تلفــظ برخــی صداهــا‪ ،‬قومیــت‪ ،‬طبقـه ی‬ ‫اجتماعی‪-‬اقتصــادی یــا تحصیــات شــما را دربرمی گیــرد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه از تلفــظ ســخن می گوییــم‪ ،‬بــر واژه هــا تمرکــز‬ ‫داریــم و برخــاف بیــان بــر تک تــک صداهــا تمرکــز نمی کنیــم‪.‬‬ ‫هجــا واحــدی بــرای توالــی صداهــای گفتــاری اســت‪ .‬بــرای‬ ‫نمونــه‪ ،‬واژه ی «کتــاب» از دو هجــا تشــکیل شــده اســت‪:‬‬ ‫ک» و «تــاب»‪ .‬معمــوال هــر هجــا از یــک هســته ی هجــا‬ ‫« ِ‬ ‫(‪( )Syllable Nucleus‬کــه معمــوال یــک واکــه یــا حــرف‬ ‫صــدادار اســت) بــه همــراه چنــد همخــوان (حــرف بی صــدا) در‬ ‫اطــراف یعنــی در اغــاز و پایــان ان تشــکیل شــده اســت‪ .‬هجــا‬ ‫به عنــوان «واحــد ســازنده ی» واجــی (‪ )Phonological‬واژه‬ ‫درنظــر گرفتــه می شــود‪ .‬واژه ای کــه از یــک هجا تشــکیل شــده‬ ‫اســت (ماننــد مــاه) تک هجــا (‪ )Monosyllable‬یــا تک هجایی‬ ‫(‪ )Monosyllabic‬نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫اصطالحــات دیگــر در ایــن زمینــه شــامل واژه هــای دوهجــا‬ ‫(‪ )Disyllable‬ودوهجایــی (‪ )Disyllablic‬اســت کــه بــرای‬ ‫واژه هایــی بــه کار مــی رود کــه دو هجــا دارنــد و یــا ســه هجا‬ ‫(‪ )Trisyllable‬یــا سـه هجایی (‪ )Trisyllabic‬کــه بــه واژه هایــی‬ ‫اشــاره دارد کــه ســه هجــا دارنــد و یــا چندهجــا (‪)Polysyllable‬‬ ‫و چندهجایــی (‪ )Polysyllabic‬کــه گاهــی بــه واژه ای اشــاره‬ ‫دارد کــه بیــش از ســه هجــا دارد یــا هــر واژه ای کــه بیــش از‬ ‫یــک هجــا دارد‪ .‬در هنــگام تلفــظ‪ ،‬وظیف ـه ی شــما شناســایی‬ ‫هجاهــای مختلــف تشــکیل دهنده ی واژه‪ ،‬به کارگرفتــن تکیـه ی‬ ‫صــدا (اســترس) در هجاهــای مناســب و بهره گیــری از الگــوی‬ ‫مناســب زیروبمــی صــدا بــرای ایجــاد اهنگــی مناســب اســت‪.‬‬ ‫از اهنــگ بــرای افــزودن عملکــرد بــه واژه هــا نیــز اســتفاده می شــود؛‬ ‫مثــا بــرای متمایزکــردن پرســش های دارای کلمــه ی پرسشــی‪،‬‬ ‫پرســش های بله‪/‬خیــر‪ ،‬جمله هــای خبــری‪ ،‬جمله هــای امــری‪،‬‬ ‫درخواســت و… از اهنــگ کالم بهــره می گیریــم‪ .‬شــما می توانیــد بــا‬ ‫تغییــر الگــوی اهنــگ‪ ،‬معنــای جملــه را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫نکاتــی بــرای ســخنرانان‪ :‬بــه صــدای ضبط شــده ی افــراد‬ ‫گوناگونــی کــه طرزبیــان و ســخنرانی انهــا را مــی پســندید‪،‬‬ ‫گــوش دهیــد و بــه تلفظ هــای انهــا توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر درمــورد تلفــظ درســت واژه ای تردیــد داریــد‪ ،‬از‬ ‫فرهنگ نامه هــای انالینــی اســتفاده کنیــد کــه در انهــا تلفــظ‬ ‫درســت واژه هــا پخــش می شــود‪.‬‬ ‫می توانیــد برنامـه ای روی گوشــی هوشــمند یا تبلــت خود نصب‬ ‫کنیــد تــا بتوانیــد به راحتــی در همه جــا بــه ان دسترســی داشــته‬ ‫باشــید و تلفــظ و معنــای درســت واژه هــا را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای بررســی معنــا و تلفــظ واژه هــا می توانیــد از مترجــم گــوگل‬ ‫و گزینـه ی پخــش تلفــظ صوتــی ان بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫اگر واژه ای را به شــکلی متفاوت از دیگران بنویســید‪ ،‬احتماال‬ ‫ان را به صورتــی متفــاوت نیــز تلفــظ خواهیــد کــرد‪ .‬بررســی‬ ‫کنیــد کــه ایــا ان واژه بــه همــان صورتــی تلفــظ می شــود کــه‬ ‫نوشــته می شــود یــا خیــر‪.‬‬ ‫می توانیــد در حضــور مربــی یــا اموزنــده ای دیگــر‪ ،‬داســتان‬ ‫یــا مقالـه ای را بــا صــدای بلنــد بخوانیــد و درســتی تلفظ هــای‬ ‫خــود را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫گویش و تنوع اوایی (‪)Vocal Variety‬‬ ‫گویــش ‪ :‬ســخنرانان می تواننــد بــرای دســتیابی بــه تنــوع اوایــی‪،‬‬ ‫از گویش هایــی متفــاوت بــرای تغییــر زیروبمــی صــدا‪ ،‬ســرعت‬ ‫گفتــار‪ ،‬رســایی و بلنــدی صــدا و مکــث و وقفــه بهــره بگیرنــد‪.‬‬ ‫گویــش گونــه ای از زبــان اســت و ویژگــی انحصــاری کســانی‬ ‫به شــمار مـی رود کــه بــه ان زبــان صحبت می کننــد‪ .‬هر گویش با‬ ‫واژگان‪ ،‬دســتورزبان و تلفظ هــای (واج شناســی (‪،)Phonology‬‬ ‫شــامل قواعــد عروضــی) خــود شــناخته می شــود‪ .‬اگــر گونه هــای‬ ‫زبانــی فقــط از نظــر تلفــظ بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند‪ ،‬بایــد‬ ‫درمــورد انهــا از اصطــاح «لهجــه» اســتفاده کنیــم؛ نــه گویــش‪.‬‬ ‫معمــوال اصطــاح گویــش بــرای الگوهــای گفتــاری منطقه ای‬ ‫بــه کار مــی رود‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬زبان شناســان گویش هــای‬ ‫اصلی زبان انگلیســی را به ســه گروه کلی تقســیم می کنند‪:‬‬ ‫بریتانیایــی‪ ،‬امریــکای شــمالی و اســترالیایی‪ .‬انگلیســی‬ ‫امریکایــی شــامل مجموعـه ای از گویش هــای مورداســتفاده‬ ‫در ایــاالت متحــده ی امریکاســت‪.‬‬ ‫زبانــی ســاکن در مناطــق‬ ‫گویش هــای فراوانــی در جوامــع‬ ‫ِ‬ ‫گوناگــون وجــود دارد و گاهــی بــا افــرادی از بخش هــای‬ ‫گوناگونــی از کشــور روبـه رو می شــوید کــه با گویشــی متفاوت‬ ‫صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫ازانجاکه در هر زبان گویش های متفاوتی وجود دارد‪ ،‬دشــوار‬ ‫اســت بگوییــم کــدام گویــش بهتــر از گویش دیگر اســت‪ .‬برخی‬ ‫از گویش هــا توســط افــرادی اســتفاده می شــود کــه از قــدرت‬ ‫و نفــوذ بیشــتری برخــوردار هســتند و به همین دلیــل‪ ،‬گویــش‬ ‫انهــا بــه اســتانداردی بــرای دیگــران تبدیــل می شــود‪ .‬گاهــی‬ ‫افــرادی کــه بــا یــک گویــش صحبــت می کننــد‪ ،‬دیــدی منفــی‬ ‫ش مربــوط به منطقه‬ ‫نســبت بــه افــراد دیگــری دارنــد کــه بــا گویـ ‬ ‫یــا زمینـه ی اجتماعــی یــا فرهنگــی دیگــری صحبــت می کننــد و‬ ‫ازای ـن رو‪ ،‬برخــورد نامناســبی بــا انهــا دارنــد‪ .‬هم ـه ی گویش هــا‬ ‫در جامعــه ای کــه در ان بــه کار می رونــد‪ ،‬از ارزش ارتباطــی‬ ‫برخــوردار هســتند؛ ولــی گاهــی وقتــی فــرد از جامعـه ی محلــی‬ ‫خــود بــه مکانــی دیگــر با گویشــی متفــاوت مهاجــرت می کند‪ ،‬با‬ ‫ارزیابی هــا و برخوردهایــی منفــی روب ـه رو می شــود‪.‬‬ ‫نکاتــی بــرای ســخنرانان‪:‬باید بــه ایــن مســئله توجــه کنیــد‬ ‫ـش مورداســتفاده ی‬ ‫کــه ایــا اکثریــت مخاطبــان بــا همــان گویـ ِ‬ ‫شــما صحبــت می کننــد؛ اطمینــان پیــدا کنیــد کــه واژه هــا و‬ ‫تلفظ هــای مورداســتفاده ی شــما بــا واژه هــا و تلفظ هایــی کــه‬ ‫مخاطبــان ب ـه کار می برنــد‪ ،‬همخوانــی دارد‪.‬‬ ‫اگــر بــرای مخاطبانــی از همــه ی نقــاط کشــور ســخن‬ ‫می گوییــد‪ ،‬بایــد از واژگان و تلفظ هایــی اســتفاده کنیــد کــه‬ ‫کاربــردی گســترده تر از واژگان و تلفظ هــای مورداســتفاده در‬ ‫گویــش محلــی شــما دارنــد‪.‬‬ ‫تنوع اوایی‬ ‫عوامــل صوتــی (‪ )Vocalics‬یــا فرازبانــی (‪ )Paralanguage‬بــه‬ ‫عناصــر غیرکالمـی ای اشــاره دارد کــه بــرای تغییــر معنــا و انتقــال‬ ‫احساســات بــه کار می رونــد‪ .‬شــما می توانیــد بــا بهره گیــری از‬ ‫ویژگی هــای عوامــل صوتــی (ســرعت گفتــار (‪ ،)Rate‬زیروبمــی‬ ‫صــدا‪ ،‬رســایی صــدا و مکــث) کــه بــرای تغییــر شــیوه ی انتقــال‬ ‫پیــام خــود ب ـه کار می گیریــد‪ ،‬در گفتــار خــود تنــوع اوایــی ایجــاد‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا به کارگیــری روش هــای زیــر می توانیــد در نحــوه ی بیــان‬ ‫پیــام خــود تنــوع ایجــاد کنیــد‪:‬‬ ‫ در زمان های مختلف‪ ،‬سریع تر یا اهسته تر صحبت کنید؛‬‫زیروبمــی صــدای خــود را‬ ‫ هنــگام ســخنرانی‪ ،‬اندکــی‬‫ِ‬ ‫تغییــر دهیــد؛‬ ‫ گاهی با صدای بلندتر و گاهی نیز مالیم تر سخن بگویید؛‬‫ در بخش های مختلف سخنرانی خود‪ ،‬گاهی مکث کنید‪.‬‬‫بــا بهره گیــری از تأکیــد می توانیــد قیــاس و تضــاد انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬شــما می توانیــد عبارتــی را بــا ســرعت بیشــتری نســبت‬ ‫بــه عبــارات دیگــر بگوییــد‪ .‬می توانیــد در پایــان گفت ـه ی خــود‬ ‫بــا صدایــی بلندتــر صحبــت کنیــد تــا بــا گفتــار ارام تــر خــود در‬ ‫بخــش قبلــی ســخنرانی تضــاد به وجــود بیاوریــد‪ .‬تمــام ایــن‬ ‫ـی موجــود در فرازبــان بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫تغییــرات اوایـ ِ‬ ‫تــا بــر قســمت هایی کــه نســبت بــه بخش هــای دیگــر اهمیــت‬ ‫بیشــتری دارد‪ ،‬تأکیــد و توجــه مخاطــب را جلــب کنیــد‪.‬‬ ‫در اینجــا هــدف مــا پرهیــز از به کارگیــری لحنــی یکنواخــت و‬ ‫بدون تغییر اســت؛ چنین لحنی موجب خســتگی مخاطبان‬ ‫شــده و مانــع از انتقــال پیــام به شــکلی روشــن و واضــح بــه‬ ‫مخاطبــان می شــود‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫ در هــر ســخنرانی نکاتــی کلیــدی وجــود دارد کــه بایــد بــر انهــا‬‫تأکیــد کنیــد‪ .‬بــا تغییــر نحــوه ی ارائــه به صورتــی کــه ایــن نــکات‬ ‫به شــکلی برجســته و مشــخص بیــان شــوند‪ ،‬انهــا را از دیگــر‬ ‫بخش هــای ســخنرانی متمایــز کنیــد‪.‬‬ ‫ ســرعت گفتارتــان را بــه شــکلی معنــادار تغییــر دهیــد‪ .‬هرگــز‬‫بــرای پایــان دادن بــه ســخنرانی یــا پرهیــز از ســخن گفتن دربــاره ی‬ ‫یــک نکتــه‪ ،‬ســریع تر صحبــت نکنیــد‪.‬‬ ‫ تغییــر ســرعت گفتــار امــری طبیعــی در گفت وگوهاســت‪.‬‬‫توجــه کنیــد کــه در گفت وگوهــای روزمــره چگونــه ســرعت گفتــار‬ ‫خــود را تغییــر می دهیــد و تــاش کنیــد از ایــن تغییــرات طبیعــی‬ ‫در هنــگام ســخنرانی در جمــع نیــز بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫ایــن بــود انچــه در زمینــه بیــان اوایــی کــه بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫ســخنرانی تاثیرگذارتــری داشــته باشــید‪ .‬الیتــه ایــن نــکات در‬ ‫صحبت هــای روزانــه و به ویــژه در بحــث و مذاکــره هــم بــه کارتــان‬ ‫می اینــد‪ .‬اگــر ســخنرانی باتجربــه هســتید یــا ســابقه انجــام ان را‬ ‫داریــد‪ ،‬از ترفندهــای کاربردی تــان بگوییــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 26‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪684‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫گوگل نرم افزارهای‬ ‫جاسوسی تجاری‬ ‫را که دستگاه های‬ ‫اندروید و ‪ iOS‬را‬ ‫معرفی می کند‬ ‫گــوگل در مــورد یــک نــوع نــرم افــزار جاسوســی در ســطح‬ ‫ســازمانی کــه کاربــران دســتگاه های تلفــن همــراه اندرویــد و‬ ‫‪ iOS‬را هــدف قــرار می دهــد‪ ،‬هشــدار داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان گــروه تحلیــل تهدیــد گــوگل (‪،)TAG‬‬ ‫بنویــت ســون و کلمنــت لجیــن‪ ،‬و همچنیــن پــروژه زیــرو‪ ،‬یک‬ ‫نــوع جاســوس افزار دولتــی و ســازمانی ‪ iOS‬و اندرویــد اکنــون‬ ‫در گــردش فعــال اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــرم افــزار جاسوســی کــه هرمیــت نــام دارد‪ ،‬یــک ابــزار‬ ‫نظارتــی مــدوالر اســت‪ .‬پــس از تجزیــه و تحلیــل ‪ 16‬مــاژول‬ ‫از ‪ 25‬مــاژول شــناخته شــده‪ ،‬محققــان امنیــت ســایبری‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بدافــزار ســعی خواهــد کــرد دســتگاه ها را روت‬ ‫کنــد و دارای ویژگی هایــی از جملــه‪ :‬ضبــط صــدا‪ ،‬تغییــر‬ ‫مســیر یــا برقــراری تماس هــای تلفنــی‪ ،‬ســرقت مجموعـه ای‬ ‫از اطالعــات ماننــد پیام هــای ‪ ،SMS‬گــزارش تماس هــا‪،‬‬ ‫لیســت مخاطبیــن‪ ،‬عکس هــا اســت‪ .‬و اســتخراج داده هــای‬ ‫موقعیــت مکانــی ‪.GPS‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل ‪ Lookout‬کــه در ‪ 16‬ژوئــن منتشــر شــد‪،‬‬ ‫نشــان داد کــه ایــن نــرم افــزار جاسوســی از طریق پیامک های‬ ‫مخــرب ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫گــوگل مــی گویــد‪« :‬در برخــی مــوارد‪ ،‬مــا معتقدیــم کــه‬ ‫بازیگــران بــا ‪ ISP‬هــدف بــرای غیرفعــال کــردن اتصــال داده‬ ‫فشار شمارش معکوس‬ ‫نمونه ای از اهداف فیشینگ‬ ‫تلفــن همــراه هــدف کار کــرده انــد‪ .‬پــس از غیرفعــال شــدن‪،‬‬ ‫مهاجــم یــک لینــک مخــرب از طریــق پیامــک ارســال می کنــد‬ ‫و از هــدف می خواهــد برنامــه ای را بــرای بازیابــی اتصــال‬ ‫داده هــای خــود نصــب کنــد‪.‬‬ ‫نمونــه ‪ Android‬بــه قربانــی نیــاز دارد تــا پــس از اجــازه‬ ‫نصــب برنامه هــای تلفــن همــراه از منابــع ناشــناس‪ ،‬یــک‬ ‫‪ .APK‬دانلــود کنــد‪ .‬ایــن بدافــزار خــود را بــه عنــوان یــک برنامه‬ ‫سامســونگ پنهــان کــرد و از ‪ Firebase‬بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫زیرســاخت فرمــان و کنتــرل (‪ )C2‬خــود اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫گــوگل بــه کاربــران اندرویــدی کــه تحــت تاثیــر ایــن برنامــه‬ ‫هســتند اطــاع داده اســت و تغییراتــی را در ‪Google Play‬‬ ‫‪ Protect‬ایجــاد کــرده اســت تــا از کاربــران در برابــر فعالیــت‬ ‫هــای مخــرب برنامــه محافظــت کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پــروژه‬ ‫هــای ‪ Firebase‬مرتبــط بــا نرم افزارهای جاسوســی غیرفعال‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫نمونــه ‪ iOS‬کــه بــا گواهــی بــه دســت امــده از برنامــه ‪Apple‬‬ ‫‪ Developer Enterprise‬امضــا شــده اســت‪ ،‬حــاوی یــک‬ ‫ســوء اســتفاده از افزایــش امتیــاز اســت کــه مــی توانــد توســط‬ ‫شــش اســیب پذیــری ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫گــوگل و ‪ Lookout‬مــی گوینــد کــه ایــن نــرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی احتمــاال ًمربــوط بــه ‪ RCS Lab‬اســت‪ ،‬یک شــرکت‬ ‫ایتالیایــی کــه از ســال ‪ 1993‬در حــال فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫ازمایشــگاه ‪ RCS‬بــه ‪ TechCrunch‬گفــت کــه ایــن شــرکت‬ ‫در امنیت سایبری چگونه از هوش‬ ‫مصنوعیاستفادهکنیم؟‬ ‫بــازار بــا کمبــود ‪ 2.72‬میلیــون متخصــص امنیت ســایبری برای مقابله با تعــداد فزاینده تهدیدات‬ ‫مواجــه اســت‪ .‬اینجاســت کــه هــوش مصنوعــی مــی توانــد بــه کســب و کارهــا کمک کنــد‪ .‬بیایید در‬ ‫مــورد شــش مــورد اســتفاده از هــوش مصنوعــی در امنیت ســایبری صحبت کنیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مجمــع جهانــی اقتصــاد‪ ،‬اقدامــات حفاظتــی اتخاذ شــده توســط شــرکت ها فــورا ًقدیمی‬ ‫مــی شــود‪ .‬در ســال گذشــته‪ ،‬تعــداد حمــات ‪ 30‬درصــد افزایــش یافــت و ایــن رونــد نگــران کننــده‬ ‫همچنان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫امار استفاده از هوش مصنوعی در امنیت سایبری‬ ‫محققانــی کــه در ســالنامه امنیــت ســایبری ‪ 2022‬مشــارکت دارنــد پیــش بینــی مــی کننــد کــه‬ ‫هزینــه هــای مبــارزه بــا جرایــم ســایبری بــه ‪ 10.5‬تریلیــون دالر افزایــش مــی یابــد‪ .‬ایــن ســه برابــر‬ ‫بیشــتر از ســال ‪ 3( 2015‬تریلیــون دالر) اســت‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه حجــم داده هــای‬ ‫جهانــی در حــال افزایــش اســت‪ ،‬ردیابــی و جلوگیــری از اســیب پذیــری هــا دشــوارتر مــی شــود‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال‪ 80 ،‬درصــد از ســازمان هــای مخابراتــی مطمئــن هســتند کــه بــدون هــوش مصنوعــی‬ ‫قــادر بــه پاســخگویی بــه حمــات ســایبری نخواهنــد بــود‪ .‬بخــش حرفه ای هدف شــروران ســایبری‬ ‫اســت (‪ 934‬حادثــه در ســال ‪ 2020‬ثبــت شــد)‪ .‬بخــش عمومــی‪ ،‬تولیــد و مراقبــت هــای بهداشــتی‬ ‫از حمــات ســایبری رنــج مــی برنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2020‬هــوش مصنوعــی در امنیــت ســایبری بیــش از ‪ 10‬میلیــارد دالر ارزش داشــت و‬ ‫تــا ســال ‪ ،2027‬قیمــت ان تقریبــا ً‪ 4.5‬برابــر خواهــد شــد‪ IBM .‬تخمیــن می زنــد کــه شــرکت هایی‬ ‫کــه فاقــد هــوش مصنوعــی هســتند‪ ،‬ســه برابــر بیشــتر از شــرکت هایی کــه سیســتم های ردیابــی‬ ‫خــودکار مســتقر دارنــد‪ ،‬بــرای کاهــش حمــات ســایبری هزینــه می کننــد‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه نیمــی از مدیرانــی کــه توســط ‪ Capgemini‬مــورد بررســی قــرار گرفتنــد میگوینــد کــه‬ ‫از یــک الگوریتــم هوشــمند بــرای شناســایی تهدیــدات ســایبری اســتفاده مــی کننــد‪ .‬بــا کمــک ان‪،‬‬ ‫‪ ٪34‬از ایــن متخصصــان حمــات را پیــش بینــی مــی کننــد و ‪ ٪18‬بــه حــوادث پاســخ مــی دهند‪ .‬بر‬ ‫اســاس رونــد فــوق‪ ،‬تحقیقــات دقیــق مــی گویــد کــه هــوش مصنوعــی در امنیــت ســایبری بــا رشــد‬ ‫‪ 24‬درصــدی در ســال تــا ســال ‪ 2027‬بــه ‪ 46‬میلیــارد دالر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫شش مورد اصلی استفاده از هوش مصنوعی در امنیت سایبری‬ ‫پردیســی را تصــور کنیــد کــه از چندیــن ســاختمان تشــکیل شــده اســت‪ .‬ورود بــه داخــل ســخت‬ ‫نیســت‪ ،‬زیــرا نمــی تــوان در هــر دری یــک محافــظ قــرار داد‪ .‬اینجاســت کــه هــوش مصنوعــی کمک‬ ‫می کنــد‪ :‬دوربین هــا چهــره بازدیدکننــدگان را می خواننــد و کســانی را پیــدا می کننــد کــه «دم کســی‬ ‫می نشــینند» کارمنــدان را بــا مجــوز بــرای ورود بــه ســاختمان ها دنبــال می کننــد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫کارگــری باشــد کــه بــرای نشــان دادن پــاس یــا کالهبــردار تنبلــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫هرچــه دفتــر بزرگتــر باشــد‪ ،‬خطــر نفــوذ بیشــتر اســت و سیســتم هــای هــوش مصنوعــی بــرای‬ ‫تشــخیص چهــره مفیدتــر هســتند‪ .‬در یــک ویدیــو‪ ،‬یــک الگوریتــم افــرادی را کــه خــط مشــی امنیتی‬ ‫را نقــض مــی کننــد‪ ،‬مشــخص مــی کنــد‪ .‬تصویــر صــورت یــک فــرد بــا پایــگاه داده عکــس هــای‬ ‫کارکنــان مقایســه مــی شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬سیســتم تعییــن مــی کنــد کــه ایــا کارمنــد یــا غریبــه ای‬ ‫تصمیــم گرفتــه اســت بــه طــور غیرقانونــی وارد دفتــر شــود‪ .‬اگــر اســتفاده از هــوش مصنوعــی را در‬ ‫یــک شــبکه شــرکتی یــا در اینترنــت در نظــر بگیریــم‪ ،‬مــی توانیــم در مــورد شــش گزینــه اصلــی بــرای‬ ‫اســتفاده از یــک الگوریتــم هوشــمند صحبــت کنیــم‪.‬‬ ‫شناسایی کدهای مخرب و فعالیت های مخرب در شبکه های شرکتی‬ ‫«محصــوالت خــود را مطابــق بــا قوانیــن و مقــررات ملــی و‬ ‫اروپایــی صــادر مــی کنــد» و «هــر گونــه فــروش یــا اجــرای‬ ‫محصــوالت تنهــا پــس از دریافــت مجــوز رســمی از مقامــات‬ ‫ذیصــاح انجــام مــی شــود‪».‬‬ ‫انتشــار هرمیــت تنهــا یــک موضــوع گســترده تر را برجســته‬ ‫می کنــد‪ :‬صنعــت پررونــق جاســوس افزار و نظــارت دیجیتــال‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته‪ ،‬گــوگل در جلســه اســتماع کمیتــه تحقیــق‬ ‫پارلمانــی اتحادیــه اروپــا در مــورد اســتفاده از ‪ Pegasus‬و‬ ‫ســایر نــرم افزارهــای جاسوســی درجــه تجــاری شــهادت داد‪.‬‬ ‫‪ TAG‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 30‬فروشــنده را ردیابــی‬ ‫مــی کنــد کــه ســوء اســتفاده یــا نــرم افزارهــای جاسوســی را‬ ‫بــه نهادهــای تحــت حمایــت دولــت ارائــه مــی کننــد‪ ،‬و بــه‬ ‫گفتــه چارلــی اســنایدر‪ ،‬رئیــس سیاســت امنیــت ســایبری در‬ ‫‪ ،Google‬در حالــی کــه اســتفاده از انهــا ممکن اســت قانونی‬ ‫باشــد‪« ،‬اغلــب مشــخص مــی شــود کــه دولت ها از انهــا برای‬ ‫مقاصــد اســتفاده می کننــد‪ .‬مخالــف ارزش هــای دموکراتیک‪:‬‬ ‫هــدف قــرار دادن مخالفــان‪ ،‬روزنامه نــگاران‪ ،‬کارگــران حقــوق‬ ‫بشــر و سیاســتمداران‪».‬‬ ‫اســنایدر اظهــار داشــت‪« :‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی‬ ‫گــوگل ایــن فعالیت هــا را کشــف می کنــد‪ ،‬مــا نــه تنهــا‬ ‫اقداماتــی را بــرای محافظــت از کاربــران انجــام می دهیــم‪،‬‬ ‫بلکــه ان اطالعــات را بــه صــورت عمومــی بــرای افزایــش‬ ‫اگاهــی و کمــک بــه اکوسیســتم فــاش می کنیــم»‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی بــه طــور خــودکار دامنــه هــا را بــا تجزیــه و تحلیــل ترافیــک ‪ DNS‬برای شناســایی‬ ‫دامنــه هــای ‪ ،C&C‬مخــرب‪ ،‬هرزنامــه‪ ،‬فیشــینگ و شــبیه ســازی و غیــره طبقــه بنــدی مــی‬ ‫کنــد‪ .‬قبــا بــرای مدیریــت ایــن محیــط کافــی بــود لیســت ســیاه خوبــی داشــت‪ .‬ان هــا بــا انجــام‬ ‫به روزرســانی های منظــم و بــا حجــم زیــاد‪ ،‬بــا وظایــف خــود کنــار امدنــد‪.‬‬ ‫امــروزه دامنــه هــا در ‪ 2-1‬دقیقــه ایجــاد مــی شــوند و در عــرض نیــم ســاعت بیــش از ‪ 3-2‬بــار‬ ‫اســتفاده نمــی شــوند و ســپس مجرمــان بــه دامنــه هــای دیگــر تغییــر مــی کننــد‪ .‬بــرای ردیابــی انها‪،‬‬ ‫قــرار دادن لیســت ســیاه کافــی نیســت‪ :‬بایــد از فنــاوری هــوش مصنوعــی اســتفاده کنیــد‪ .‬یــک‬ ‫الگوریتــم هوشــمند یــاد مــی گیــرد کــه چنیــن دامنــه هایــی را شناســایی کــرده و بالفاصلــه انهــا را‬ ‫مســدود کنــد‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل ترافیک رمزگذاری شــده‪ :‬طبق گفته سیســکو‪ ،‬بیش از ‪ 80‬درصد از ترافیک‬ ‫اینترنــت رمزگــذاری شــده اســت‪ .‬نیــاز بــه تحلیــل دارد‪ .‬می توانیــد طــرح «مــرد دولتــی در وســط»‬ ‫را اعمــال کنیــد یــا از فنــاوری هــوش مصنوعــی اســتفاده کنیــد‪ ،‬کــه بــدون رمزگــذاری و رمزگشــایی‪،‬‬ ‫بــه شــما امــکان می دهــد مســائل زیــر را بــا متادیتــا و بســته های شــبکه و بــدون تحلیــل بارگــذاری‬ ‫شناســایی کنیــد‪ - :‬کــد مخــرب؛ ‪ -‬خانــواده بدافــزار؛ ‪ -‬برنامــه هــای کاربــردی مــورد اســتفاده؛‬ ‫ دســتگاه هایی که در چارچوب یک جلســه ‪ TLS‬رمزگذاری شــده یا ‪ SSL‬یک نســخه یا نســخه‬‫دیگــر کار مــی کنند‪.‬‬ ‫اینهــا فنــاوری هایــی هســتند کــه در عمــل کار مــی کننــد و بــه شــما امــکان مــی دهنــد بفهمیــد کــه‬ ‫در ترافیــک رمزگــذاری شــده کــه حجــم ان در حــال افزایــش اســت چــه اتفاقــی مــی افتــد‪ .‬و شــما‬ ‫نیــازی بــه ســرمایه گــذاری زیــادی در ان نداریــد‪.‬‬ ‫تشخیص عکس های جعلی و عکس های جایگزین‬ ‫یــک الگوریتــم تشــخیص مــی دهــد کــه ایــا چهــره یــک فــرد در عکــس بــا عکــس شــخص دیگــری‬ ‫جایگزیــن شــده اســت یــا خیــر‪ .‬ایــن ویژگــی بــه ویــژه بــرای احــراز هویــت بیومتریــک از راه دور در‬ ‫خدمــات مالــی مفیــد اســت‪ .‬ایــن از کالهبــرداران از ایجــاد عکســها یــا فیلمهــای جعلــی و معرفــی‬ ‫خــود بــه عنــوان شــهروندان قانونــی کــه مــی تواننــد وام دریافــت کننــد‪ ،‬جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬انهــا پــول دیگــران را نخواهنــد دزدیــد‪.‬‬ ‫تشــخیص صــدا‪ ،‬زبــان و گفتــار‪ :‬ایــن ویژگــی هــوش مصنوعــی بــرای شناســایی نشــت‬ ‫اطالعــات و خوانــدن اطالعــات بــدون ســاختار در قالب هــای غیرقابــل خوانــدن توســط ماشــین‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن اطالعــات داده هــای فایروال هــا‪ ،‬دروازه هــا‪ ،‬سیســتم های پراکســی و‬ ‫ســایر راه حل هــای فنــی را کــه داده هــای ســاختاریافته را ارائــه می کننــد‪ ،‬غنــی می کنــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫می دانیــد چــه کســانی و چــه زمانــی بــه اینترنــت دسترســی داشــته اند و ایــا از شــبکه های شــرکتی یا‬ ‫ســازمانی اســتفاده کرده انــد‪ .‬هــوش مصنوعــی بــه غنــی ســازی ایــن اطالعــات بــا داده هــای اخبــار‪،‬‬ ‫خبرنامــه هــای شــرکت و غیــره کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫ارائــه توصیــه هــا‪ :‬بــر اســاس امــار‪ ،‬هــوش مصنوعــی توصیــه هایــی در مــورد اســتفاده از‬ ‫ابزارهــای حفاظتــی یــا تنظیماتــی کــه بــرای افزایــش خــودکار امنیــت شــبکه شــرکتی بایــد تغییــر‬ ‫کنــد‪ ،‬ارائــه مــی کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬موسســه فنــاوری ماساچوســت ‪ AI2‬را ایجــاد کــرده اســت‪،‬‬ ‫سیســتمی کــه تهدیــدات ناشــناخته را بــا احتمــال ‪ 85‬درصــد شناســایی مــی کنــد‪ .‬هــر چه سیســتم‬ ‫تحلیــل هــای بیشــتری انجــام دهــد‪ ،‬بــه دلیــل مکانیســم بازخــورد‪ ،‬تخمیــن بعــدی را بــا دقــت‬ ‫بیشــتری ارائــه مــی دهــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬یــک الگوریتــم هوشــمند ایــن کار را در چنان مقیــاس و با‬ ‫چنــان ســرعتی انجــام مــی دهــد کــه مدافعــان انســانی قــادر بــه انجــام ان نیســتند‪.‬‬ ‫نتیجــه‪ :‬هــوش مصنوعــی در امنیــت ســایبری چشــم اندازهــای خوبــی دارد‪ .‬امــا بایــد ماننــد هــر‬ ‫فنــاوری دیگــری بــه طــور معقــول بــا ان برخــورد کــرد‪ .‬ایــن یــک گلولــه نقــره ای نیســت و داشــتن‬ ‫حتــی پیشــرفته تریــن تکنولــوژی بــه معنــای محافظــت ‪ ٪100‬نیســت‪ .‬هــوش مصنوعــی شــما را از‬ ‫حمــات جــدی ناشــی از نادیــده گرفتــن قوانیــن اساســی امنیــت ســایبری نجــات نخواهــد داد‪ .‬اگــر‬ ‫اکوسیســتم شــفافی ســاخته شــده باشــد کــه بتوانــد خــود را بــا یــک شــبکه شــرکتی در حــال تغییــر‬ ‫وفــق دهــد‪ ،‬بایــد یــک الگوریتــم هوشــمند اجــرا شــود‪ .‬اگــر هــوش مصنوعی توســعه یابد‪ ،‬تصحیح‬ ‫و تنظیــم شــود‪ ،‬واقعــا ًموثــر خواهــد بــود‪ .‬ایــن کار زمــان بــر و دشــواری اســت کــه اگــر از فنــاوری بــا‬ ‫دقــت اســتفاده شــود و نــه بــه خاطــر مــد روز بــودن‪ ،‬مفیــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫محققــان امنیتــی در خصــوص یــک کمپیــن فیشــینگ‬ ‫جدیــد هشــدار دادنــد کــه ســعی داشــتند بــا ارائــه یــک‬ ‫ســاعت شــمارش معکــوس‪ ،‬کاربــران را بــه تصمیــم‬ ‫گیری هــای ضعیــف ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫‪ ( Cofense‬شــرکتی کــه نســبت بــه حمــات فیشــینک‬ ‫راهکارهایــی را ارائــه مــی دهــد) اخیرا ًکمپیــن جمع اوری‬ ‫اعتبــاری را مشــاهده کــرده اســت کــه در قالــب یــک‬ ‫ایمیــل هشــدار دربــاره یــک «ورود مشــکوک» کــه وجــود‬ ‫نــدارد اقــدام مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن پیــام کــه ظاهــرا ً از یــک شــرکت امنیتــی جعلــی‬ ‫بــه نــام «امنیــت انالیــن ‪ »DNS‬امــده اســت‪ ،‬از کاربــر‬ ‫درخواســت می کنــد کــه ایمیــل خــود را تاییــد کــرده یــا در‬ ‫معــرض خطــر قفــل یــا غیرفعــال شــدن قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫لــذا صفحــه فیشــینگی کــه کاربــر بــه ان منتقل می شــود‪،‬‬ ‫بــه گون ـه ای طراحــی شــده اســت کــه از لحــاظ اجتماعــی‬ ‫انهــا را مهندســی کنــد تــا بــا عجلــه جزئیــات خــود را وارد‬ ‫کــرده و ایــن جزئیــات را در قالــب ادرس هــای ایمیــل‬ ‫مختلــف از همــان شــرکتی کــه می گویــد در حــال حاضــر‬ ‫«حــذف شــده اند» را دریافــت و فهرســت کننــد‪.‬‬ ‫«ایــن صفحــه در یــک حلقــه بــا نام هایــی کــه به طــور‬ ‫تصادفــی تولیــد می شــوند اجــرا شــده و بــر اســاس دامنــه‬ ‫شــرکت هــدف‪ ،‬اختصــاص داده مــی شــوند‪ .‬بــا اشــتراک‬ ‫گذاشــتن برخــی شــباهت ها بــا باج افــزار‪ ،‬شــرکت هــدف‬ ‫بــا یــک تایمــر شــمارش معکــوس و انتخــاب توقــف حــذف‬ ‫دسترســی بــه ایمیل هــای احتمالــی در سراســر شــرکت و یــا‬ ‫وارد کــردن اعتبــار انهــا مواجــه می شــود‪».‬‬ ‫تایمــر همچنیــن ایجــاد وحشــتی از نــوع باج افــزار را‬ ‫منتشــر مــی کنــد کــه همگــی بــه نوعــی طراحــی شــده اند‬ ‫تــا گیرنــده را وادار بــه وارد کــردن اطالعــات خــود بــدون‬ ‫حــدس زدن نماینــد‪ .‬ایــن جزئیــات حــذف نمــی شــوند و‬ ‫صرفــا ًبــه صــورت تصادفــی بــه عنــوان بخشــی از تاکتیــک‬ ‫ترســاندن ایجــاد مــی شــوند‪ .‬تقریبــا ً ماننــد یــک تایمــر‬ ‫باج افــزار بــرای حــذف دائمــی فایــل در صورتــی از طــرف‬ ‫گیرنــده بــاج پرداخــت نشــود‪ .‬اگــر قربانــی اطالعــات خــود‬ ‫را ارائــه نمایــد‪ ،‬ان جزئیــات بــه ســرور فرمــان و کنتــرل از‬ ‫راه دور (‪ )C&C‬ارســال مــی شــود‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬قبــل از‬ ‫اینکــه در صفحــه اصلــی ســازمان مــورد نظر قــرار گیرند‪ ،‬به‬ ‫صفحــه «اعتبــار ســنجی» هدایــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫این کمپین ادامه نواوری و به اشــتراک گذاری تاکتیکهایی‬ ‫را کــه در جرایــم ســایبری زیرزمینــی رخ مــی دهند‪ ،‬برجســته‬ ‫کــرده و در ایــن مــورد تکنیــک هــای مهندســی اجتماعــی‬ ‫را از تولیدکننــدگان بــاج افــزار قــرض مــی گیــرد‪ .‬فیشــینگ‬ ‫همچنــان عامــل تهدیــد شــماره یــک بــرای مجرمــان ســایبری‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس گــزارش کارگــروه مبــارزه بــا فیشــینگ‬ ‫(‪ )APWG‬در ســه ماهــه اول ســال ‪ 2022‬میــادی‪ ،‬حجــم‬ ‫شناســایی شــده بــه رکــورد باالیــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫انتقام به روش سایبری‬ ‫پلیــس فتــااز شناســایی و دســتگیری فــردی کــه صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت نقشــه برداری را به قصد انتقام جویی‬ ‫از دســترس خــارج کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری اظهــار کــرد‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫نماینــده حقوقــی شــرکت ســاختمانی مبنــی بــر اینکــه صفحه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت موصــوف وی بــه صــورت ناگهانــی از‬ ‫دســترس خــارج شــده وموجــب وارد ســاختن خســارت زیــادی‬ ‫به شــرکت شــده ‪ ،‬موضوع پرونده در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از انجام اقدامات پلیســی در خصوص‬ ‫پرونــده‪ ،‬فــردی کــه مرتکــب ایــن عمــل شــده بــود مــورد‬ ‫شناســایی قرار گرفت و در بررســی به عمل امده مشــخص‬ ‫شــد کــه مدیــر قبلــی صفحــه اینســتاگرامی شــاکی بــود و‬ ‫طبــق دســتور مقــام قضایــی بــه ایــن پلیــس فراخوانــده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات غیــر‬ ‫قابــل انــکار ضمــن اقــرار بــه جــرم ‪ ،‬انگیــزه خــود را از ایــن‬ ‫کار انتقام جویــی بــه علــت اختــاف قبلــب بــا مدیــر عامــل و‬ ‫بــه کارگیــری ادمیــن جدیــد توســط مدیرشــرکت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫جهانشــیری گفــت‪ :‬افــراد زیــادی از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫اســتفاده می کننــد؛ مدیریــت ایــن فضاهــا نیــاز بــه افــراد‬ ‫دارای صالحیت هــای الزم بــوده زیــرا ســوء اســتفاده‬ ‫از اطالعــات افــرادی کــه دارای صفحــه کاری بــا دنبــال‬ ‫کننده هــای فــراوان هســتند مطابــق قانــون ‪ ،‬جــرم بــوده و‬ ‫دارای مجــازات می باشــد‪ .‬بنابرایــن بــا توجــه نــوع اطالعــات‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬مجــازات ان نیــز متفــاوت اســت و در‬ ‫ت کــردن توســط شــاکی ‪ ،‬پیگیــری قضایــی‬ ‫صــورت شــکای ‬ ‫ان امکان پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬حفــظ اطالعــات شــخصی و کاری افــراد در‬ ‫فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی یکــی از‬ ‫ضروریــات اســت کــه مدیــران بایــد بــه ان پایبنــد باشــند‪ ،‬چرا‬ ‫کــه عــدم رعایــت قانــون در ایــن فضــا باعــث ناهنجاری هــای‬ ‫فــراوان می شــود کــه ایــن ناهنجاری هــا حتــی می توانــد در‬ ‫روابــط حقیقــی افــراد در فضــای واقعــی تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫اببندان روستای جعفراباد گرگان ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪ -684‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-684‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/23‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/23 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/16 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫دو شنبه ‪10//26‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گرگان از شــهرهای شــمالی ایران اســت‪ ،‬اب و هوای معتدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخش جنوبی اســتان گلســتان واقع شــده اســت این‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه‬ ‫شهرســتان کردکــوی محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و‬ ‫بخشــی در دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫ســاختمان های تاریخــی وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود‬ ‫مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی و بــا ارزش و دارای‬ ‫ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی‬ ‫ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی‬ ‫ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار‬ ‫(اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیت روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفر ( تعداد خانوار ‪(5۰۸‬‬ ‫اســت‪.‬از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای نیمــه‬ ‫خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن در‬ ‫کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی برخــوردار بــوده وایــن‬ ‫روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت که‬ ‫بــا داشــتن رودخان ـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه می گــذرد‪.‬‬ ‫همینطــوردر امتــداد ایــن مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن‬ ‫ابــاد می گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده بــه امامــزاده طیــب قــرن‬ ‫ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد احاطــه شــده اســت‪ .‬از‬ ‫همیــن رو ایــن امامــزاده در بیــن مــکان های زیارتی اســتان گلســتان‬ ‫منحصــر بــه فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای عــده کثیــری‬ ‫از مســافران وزائــران میباشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی روســتا‬ ‫نیــز پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪ .‬بیشــتر‬ ‫دامــداری انهــا هــم گاوداری اســت کــه از نظــر تولیــد در بخــش‬ ‫خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب بــه روســتای‬ ‫زیــارت از شــرق بــه روســتای نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل‬ ‫اســت‪ .‬این روســتا دو بارکانون توجه قرار گرفت یکبار در ســال‪۱۹۱۲‬‬ ‫میــادی زمانــی کــه قنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه مســابقات‬ ‫اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم در ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده دانشــجویان‬ ‫شــمال کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل‬ ‫قــول هــای فراوانــی وجــود داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده مــی‬ ‫کنیم‪.‬روســها زمانــی کــه روســها از مرزهــای شــمالی وارد شــهر گرگان‬ ‫شــدند روســتای باغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و زیبــا جنــگل‬ ‫انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و سرکنســول‬ ‫انهــا در ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت کــه یــک خــط تلفــن‬ ‫وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد‬ ‫قنصــر بــود ‪.‬ایشــان در محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنج‬ ‫مــی گفتنــد ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه بــود‬ ‫و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان می شــد بــه او می گفــت‬ ‫ایــن بــاغ گل مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول‬ ‫در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪ .‬یکــی از محصوالتــی کــه در‬ ‫ایــن روســتا کشــت می شــد توتــون بــود کــه اغــاز کشــت ان ســال‬ ‫‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایی بــرای خشــک کــردن توتون هــا در روســتا‬ ‫ســاخته شــد ‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت هــای موجــوددر روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت هــا تامیــن‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال‬ ‫قابلیــت جــذب گردشــگران رادارد‪.‬‬ ‫روستای شموشک علیا‬ ‫روســتای شموشــک علیــا ‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان روشــن ابــاد و در فاصلــه ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫در روســتای شموشــک علیــا محصــوالت کشــاورزی‬ ‫همچــون شــالی‪ ،‬گنــدم‪ ،‬لوبیــا‪ ،‬پنبــه‪ ،‬گلــزار کشــت‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫اب و هــوای ایــن روســتا بســیار عالــی و پــاک مــی‬ ‫باشــد و ســاالنه هــزاران نفــر بــه ایــن روســتا ســفر‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫از جاذبــه هــای گردشــگری ایــن روســتا مــی تــوان‬ ‫بــه اســیاب خیلــی قدیمــی و تخــت میــرزا و شــاه‬ ‫نشــین تپــه و اب بنــدان ان کــه در مجــاورت ان‬ ‫بــوم کلبــه روســتای کــه دارای تعــداد ســه عــدد‬ ‫کلبــه بــا ســبک خانــه هــای قدیمــی و طبــخ غذاهــای‬ ‫محلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن روســتا دو راه بــرای رفتــن بــه جهــان نمــا وجــود‬ ‫دارد البتــه ایــن راههــا بــرای پیــاده روی انســان بــوده و نــه‬ ‫بــرای وســیله نقلیه‪.‬‬ ‫شموشــک در دهانــه جهــان نمــا قــرار دارد و ارتفــاع ان‬ ‫از ســطح دریــا نســبتا ً زیــاد اســت ‪ .‬در اطــراف روســتا‬ ‫درخــت هــای راش‪ ،‬انجیلــی‪ ،‬افرا و ســرخ دار وجــود دارد‬ ‫کــه در جنــگل شموشــک مــی رویــد‪.‬‬ ‫بهتریــن فصــول گردشــگری روســتا ‪ :‬ایــن روســتا در‬ ‫تمــام فصــول ســال قابلیــت جــذب گردشــگران را دارد‪.‬‬ ‫روستای وامنان‬ ‫روســتای وامنــان یکــی از روســتاهای بخــش چشــمه­‬ ‫ســاران از توابــع شهرســتان ازادشــهر واقــع در اســتان‬ ‫گلســتان می­باشــد‪ .‬روســتای وامنــان بــا چشــم انداز‬ ‫زیبــا در قســمت شــمال شــرق اســتان گلســتان‬ ‫شهرســتان ازادشــهر واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫چشمه وامنان ازادشهر‬ ‫در شــمال ایــن روســتا در دامنــۀ جنــگل چشــمه ه­ایــی‬ ‫وجــود دارد کــه دارای ابــی بســیار ســرد می­باشــد کــه کمتــر‬ ‫کســی پیــدا می­شــود کــه بتوانــد دســت خــود را بــه مــدت ‪۱‬‬ ‫دقیقــه در ان نگــه دارد‪.‬اب ایــن چشــمه بســیار خنــک و‬ ‫گواراســت و بــه شــدت ســرد مــی باشــد‪.‬‬ ‫ابشار وامنان ازادشهر‬ ‫مســیر چشــمه را حــدود ‪ 2‬دقیقــه بــه ســمت جنــگل‬ ‫ادامــه بدهیــد بــه ابشــار کوچکــی مــی رســید کــه جایــی‬ ‫دنــج و خنــک اســت و حــاال بایــد بســاط چایی اتیشــی رو‬ ‫بــا اب چشــمه زالل بــه راه کنــی و از خــوردن ان لــذت‬ ‫ببــری‪.‬‬ ‫اببندان وامنان ازادشهر‬ ‫بــرای دسترســی بــه ایــن اببنــدان بایــد بــه میانــه روســتا‬ ‫بیاییــد و از اهالــی روســتا ســواال کنیــد مســیر را بهتــون‬ ‫نشــون میــده چــرا کــه اصــا تابلــو نــدارد‪ .‬مســیر رســیدن‬ ‫بــه اببنــدان خاکیــه امــا قابــل تــردد مــی باشــد و شــما‬ ‫کمتــر از ‪ 20‬دقیقــه بــا ماشــین بــه اببندان می رســید که‬ ‫بســیار زیبــا و رویایــی اســت و البتــه مــی توانیــد اطــراف‬ ‫اببنــدان وامنــان کمــپ بزنیــد‪.‬‬ ‫زیبای های رامیان‬ ‫را باید از نزدیک دید‬ ‫جنــگل دره مــا ( بــاغ تاشــته) تفرجگاهــی بســیار زیبــا در مســیر جــاده رامیــان بــه‬ ‫شــاهرود بــا چشــم انــدازی بســیار زیبــا بــه شــهر رامیــان قــرار دارد‪ .‬این تفرجــگاه دارای‬ ‫امکانــات رفاهــی نمازخانــه‪ ،‬ســرویس بهداشــتی اســت‪ .‬در ایــن محوطــه گردشــگری‬ ‫االچیــق‪ ،‬صندلــی و مســیری بــرای پیــاده روی بــا حوضچــه اب تعبیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫درختــان مــازو و انجیلــو پیرامــون تفرجــگاه قــرار دارنــد بــا چشــمه ای طبیعــی کــه‬ ‫گردشــگران می تواننــد از ان اســتفاده کننــد اهالــی منطقــه و شــهرهای مجــاور در‬ ‫شــبهای گــرم تابســتان بــرای تفریــح و صــرف شــام بــه بــاغ تاشــته می اینــد‪.‬‬ ‫ابشار زیبای«سرخه کمر» رامیان‬ ‫مجموعــه ابشــارهای ســرخه کمــر واقــع در ســه کیلومتــری جنــوب شــرق شــهر‬ ‫رامیــان واقــع و ارتفــاع بلندتریــن ابشــار ان ‪ 28‬متــر اســت‪ .‬محیــط ابشــارها در دل‬ ‫جنگل هــای انبــوه شــرق رامیــان قــرار دارد و طبیعــت بســیار زیبایــی را رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫ســرخه کمــر نــام اولیــن ابشــار از مجموعــه ابشــارهایی بــه همیــن نــام اســت ‪ .‬بیــش‬ ‫از ‪ 8‬ابشــار در مســیر ســرخه کمــر وجــود دارد کــه ارتفــاع اولیــن ابشــار حــدود ‪ 23‬متــر‬ ‫مــی باشــد‪ .‬بــه فاصلــه ی کمتــر از نیــم ســاعت ‪ 3‬ابشــار دیگــر نیــز دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ابشار خزه ایی «پشمکی »‬ ‫پشــمکی در منطق ـه ای ییالقــی در جنــوب غربــی رامیــان اســت کــه ‪ 3‬کیلومتــر بــا‬ ‫روســتای پاقلعــه فاصلــه دارد اب و هــوای خنــک ایــن منطقــه در فصــل گرمــا و برفش‬ ‫روستای چجا‬ ‫روســتای چجــا (چــه جــا)‪ ،‬منطقــه ای ســیاحتی و‬ ‫ییالقــی در خطــه سرســبز اســتان گلســتان و نزدیــک‬ ‫شهرســتان علی اباد کتول اســت‪ .‬شهرســتان علی اباد‬ ‫کتــول‪ ،‬حــد فاصــل شــهر هــای گرگان و مینو دشــت قرار‬ ‫گرفتــه اســت و جاذبــه هــای طبیعــی و جاهــای دیدنــی‬ ‫متنوعــی شــامل جنــگل‪ ،‬کوهســتان‪ ،‬چشــمه و ابشــار‬ ‫دارد‪ .‬همچنیــن بنــا هــای قدیمــی متعــددی نیــز در ایــن‬ ‫منطقــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از جاهــای دیدنــی علــی ابــاد کتــول اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر یکــی از خــوش اب و هــوا تریــن شــهر هــا‬ ‫در میــان تمامــی شــهرهای اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن علــی ابــاد از بهتریــن مناطــق شــمال شــرق‬ ‫ایــران بــرای بومگــردی و اقامــت در خانــه هــای محلــی‬ ‫روســتا هــا اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های طبیعی چجا‬ ‫ابشــار چجــا (چــه جــا) در نهایت زیبایــی در نزدیکی این‬ ‫روســتا خودنمایــی مــی کنــد و پذیــرای بازدیدکننــدگان‬ ‫خویــش اســت‪ .‬روســتای چجــا عــاوه بــر ابشــار و‬ ‫چشــمه های جوشــان بســیار زیبــا‪ ،‬دارای مراتــع سرســبز‬ ‫و چشــم انــداز هایــی خــوش منظــره در ســمت جنــوب و‬ ‫غــرب روســتا اســت‪ .‬جنــگل شــیراباد و جنــگل کبــودوال‬ ‫از زیبــا تریــن و مهــم تریــن جاذبــه هــای طبیعــی و‬ ‫مقاصــد اصلــی اکوتوریســتی ایــن منطقــه هســتند‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه روســتای چجــا‪ ،‬از جــاده گــرگان‬ ‫بــه ســمت علــی ابــاد کتــول اســت‪ .‬ایــن روســتا یکــی از‬ ‫روســتا هــای ییالقــی دهنــه محمــد اباد اســت کــه حدود‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتــر بــا علــی ابــاد کتــول فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫در فصــل ســرما پذیــرای طبیعــت دوســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه کــه درســت زیــر قلــه ی قلعــه میــران قــرار دارد دارای چشــمه ها‬ ‫و ابشــارهای فــراوان اســت کــه بزرگتریــن ابشــار ان در کنــار جــاده قــرار دارد‪.‬‬ ‫غار پشمکی نیز در این منطقه واقع شده است‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی به پشمکی از رامیان جاده ای با طول ‪ 16‬کیلومتر اسفالت است‪.‬‬ ‫قلعه میران‬ ‫بــر فــراز کــوه ای بــه همیــن نــام بــا ارتفــاع قلــه ‪ 2430‬متــری قــرار دارد‪ .‬قلعــه‬ ‫میــران در زمــان سلســله اشــکانیان در دوران تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و بــه‬ ‫عنــوان پایتخــت ییــاق نشــین اشــکانیان مــورد اســتفاده بــوده اســت‪ .‬پژوهش هــای‬ ‫جدیــد باستان شناســان از وجــود اثــار دوره ساســانی نیــز خبــر می دهــد ‪ .‬موقیعــت‬ ‫جغرافیایی بســیار مناســب و اســتراتژیک این منطقه حاکمان بســیاری از سلســله ها‬ ‫و قبایــل مختلــف ایــن مــکان را بــرای حکمرانــی خــود در طــول تاریــخ انتخــاب کرده انــد‬ ‫‪.‬کــه مــا شــاهد بقایایــی از یــک زنــدان باســتانی و یــک انبــار غلــه (گنــدم ســوخته ) در‬ ‫اطــراف قلــه هســتیم ‪ .‬نــام قدیــم قلعــه میــران دژ تاکــی می بــوده کــه طبــق گفتــه‬ ‫کارشناســان در دوره تیموریــان تغییــر نــام داده اســت گویــا هنگامــی کــه تیمــور لنــگ‬ ‫و فرزنــدش میرانشــاه وارد منطقــه می شــوند در قلعــه میــران دو دژ دیگــر احــداث‬ ‫می کننــد کــه یکــی از قلعه هــا بــه نــام فرزنــدش میرانشــاه نــام گــذاری می شــود و از‬ ‫ان بــه بعــد بــه کل ایــن منطقــه قلعــه میــران می گوینــد ‪.‬‬ ‫منطقه گردشگری اولنگ شهرستان رامیان‬ ‫تختــه النــگ یــا بــادو بــه منطقــه ای گفتــه مــی شــود کــه مابیــن اســتان گلســتان و‬ ‫اســتان ســمنان قــرار گرفتــه اســت ایــن منطقــه کــم درخــت بــا گونــه درختــان ســیب‬ ‫خــودرو و درختــان ســرد ســیر چش ـم انداز بســیار خوبــی دارد‪.‬‬ ‫در تابســتان بــا وجــود چشــمه های خنــک و محــل ارام گله هــای گوســفندی کــه از‬ ‫گذشــته بــرای چــرا از دشــت بــه ایــن منطقــه کــوچ داده می شــود مســافرین زیــادی را‬ ‫بــرای تفریــح بــه دل خــود کشــیده اســت و در زمســتان بــه علــت بــارش بــرف فــراوان‬ ‫در منطقــه و جشــنواره بــرف بــازی کــه هــر ســاله برگــزار می شــود ســیر عظیمــی از‬ ‫عالقه منــدان را بــه خــود می کشــاند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!