روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 683 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 683

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 683

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 683

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪178 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 25‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/15-‬ژانویه‪ /22-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪683 :‬‬ ‫کاهش جمعیت پرندگان مهاجر در گلستان‪،‬‬ ‫ی کم و برداشت بی رویه اب‬ ‫پیامد بارندگ ‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫تداوم موج سرما‪ ،‬تالش برای عبور‬ ‫از بحران‬ ‫بــارش بــرف پــس از وقفــه طوالنــی در مناطــق مختلــف خراســان شــمالی از‬ ‫ســحرگاه دوشــنبه هفتــه گذشــته اغــاز شــد و تمامــی اســتان ســفیدپوش شــد‬ ‫و از انجایــی کــه خراســان شــمالی در مســیر زائــران ثامــن الحجــج(ع) قــرار دارد‬ ‫خودروهــای زیــادی در بــرف گیــر کردنــد‪.‬‬ ‫جابه جایی رکورد‬ ‫مصرف گاز در پی‬ ‫ادامه سرما‬ ‫هزینه و زمان ساخت‬ ‫مسکن کمتر می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دلیل اصلی دشواری در‬ ‫تامین گاز گلستان‪ ،‬قطع‬ ‫سواپ گاز ترکمنستان‬ ‫است‬ ‫تبلیغات در شبکه های‬ ‫اجتماعی به شرط‬ ‫قانون‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫در بازار مبادله ای ‪ ۴۰‬نیاز ارزی‬ ‫مردم تامین می شود‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی مهــار تــورم را سیاســت اصلــی و‬ ‫محــوری ایــن در دوره جدیــد اعــام کــرد و گفــت‪ :‬سیاســت‬ ‫فعــال پولــی و بانکــی را در ایــن دوره عملیاتــی می کنیــم‬ ‫بــر همیــن اســاس‪ ،‬بــرای مهــار تــورم نیــز کنتــرل تقاضاهــا‬ ‫از ناحیــه نقدینگــی و خلــق پــول در کنــار عوامــل تاثیرگــذار‬ ‫ســمت هزینــه در دســتور کار جــدی بانــک مرکــزی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫محمدرضــا فرزیــن در نخســتین نشســت هم اندیشــی‬ ‫چهارســاعته بــا اقتصاددانــان‪ ،‬صاحبنظران و کارشناســان‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬بــر انضبــاط بخشــی پولــی‪ ،‬تنظیــم رابطــه‬ ‫دولــت بــا بانــک مرکــزی‪ ،‬اجــرای دقیــق سیاســت تثبیــت‬ ‫نــرخ ارز در ســامانه نیمــا و اســتفاده بهینــه از ابزارهــای‬ ‫پولــی بــرای مهــار تــورم و نقدینگــی تاکیــد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫مدیریــت انتظــارات تورمــی و جلــب اعتمــاد مــردم در‬ ‫جامعــه یکــی از شــاخص های مهــم در موفقیــت هــر‬ ‫برنامــه اقتصــادی محســوب می شــود کــه در ایــن زمینــه‬ ‫همــکاری و همیــاری همــه دســتگاه ها و صاحبنظــران‬ ‫قطعــا ًمی توانــد مــا را در رســیدن بــه اهــداف پیش بینــی‬ ‫شــده یــاری رســاند‪.‬‬ ‫رئیـس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه حفــظ ارزش پــول‬ ‫ملــی و کنتــرل تــورم از جملــه رســالت های اصلــی تمــام‬ ‫بانک هــای مرکــزی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن بانــک در‬ ‫چارچــوب سیاســت تثبیــت‪ ،‬سیاســتگذاری و اقدام می کند‬ ‫و در ایــن راســتا‪ ،‬قطعــا ًاقتــدار بانــک مرکــزی در حوزه هــای‬ ‫تخصصــی پولــی و بانکــی احیــا و عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمایــت از تولیــد و اشــتغال افرینــی‪ /‬اصــاح نظــام‬ ‫بانکــی و تنظیــم برنامــه پولــی متناســب بــا شــرایط کنونــی‬ ‫وی حمایــت از تولیــد و اشــتغال افرینــی را مــورد تاکیــد‬ ‫قــرار داد و افــزود‪ :‬تامیــن مالــی ســرمایه در گــردش‬ ‫مــورد نیــاز واحدهــا و بنگاه هــای تولیــدی از اولویت هــای‬ ‫مهــم بانــک مرکــزی اســت؛ البتــه تامیــن مالــی بلندمــدت‬ ‫واحدهــای تولیــدی و اقتصــادی را بایــد بــه بــازار ســرمایه و‬ ‫تخصصــی مربوطــه محــول کــرد تــا از ابزارهــای مالی دیگر‬ ‫نیــز در ایــن زمینــه اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اجــرای‬ ‫سیاســت اصــاح نظــام بانکــی و تنظیــم برنامــه پولــی‬ ‫متناســب بــا شــرایط کنونــی‪ ،‬گفــت‪ :‬تخصصــی کــردن‬ ‫و تفکیــک بانک هــا در قالــب بانک هــای توســعه ای‪،‬‬ ‫تخصصــی و تجــاری بــه همــراه تدویــن مقــررات و‬ ‫ضوابــط مجــزا بــرای هــر گــروه از ایــن بانک هــا‪ ،‬یکــی از‬ ‫ضرورت هــای اصــاح نظــام بانکــی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫فرزیــن نظــارت دقیــق بــر عملکــرد شــبکه بانکــی‪ ،‬کنتــرل‬ ‫مقــداری ترازنامــه و اضافــه برداشــت ها‪ ،‬تســهیالت‬ ‫دهــی هدفمنــد‪ ،‬کنتــرل نقدینگــی‪ ،‬چگونگــی مصــرف‬ ‫اعتبــارات در شــبکه بانکــی و برخــورد بــا بانک هــای ناتــراز و‬ ‫ناســالم را از ضرورت هــای مهــم برشــمرد و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بانــک مرکــزی در ایــن راســتا قطعــا ًبه صــورت فعاالنــه و‬ ‫تخصصــی ورود خواهــد کــرد تــا عــاوه بــر دســتیابی بــه‬ ‫اهــداف پیش بینــی شــده‪ ،‬هدایــت هدفمنــد تســهیالت‬ ‫بانکــی بــه ســمت تولیــد و خدمــات مولــد هــم به صــورت‬ ‫هوشــمند‪ ،‬عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫اجــرای سیاســت تثبیــت نــرخ ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی ارز‬ ‫در ســامانه نیما‬ ‫رئیــس شــورای پــول و اعتبــار در ادامــه با تاکیــد بر اصالح‬ ‫نــرخ ســود ســپرده ها و تســهیالت بانکــی بــرای کنتــرل‬ ‫تــورم گفــت‪ :‬نظــارت قــوی بــر حســن اجــرای قوانیــن‬ ‫و بخشــنامه های مربوطــه بانــک مرکــزی بــه منظــور‬ ‫انسجام بخشــی در شــبکه بانکــی و جلوگیــری از تخلفــات‬ ‫احتمالــی‪ ،‬مهم تریــن اولویــت بانــک مرکــزی اســت‪.‬‬ ‫وی در ایــن نشســت‪ ،‬اجــرای سیاســت تثبیــت نــرخ ‪۲۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی در سامانه نیما برای واردات کاالهای‬ ‫اساســی‪ ،‬مــواد اولیــه و ماشــین االت و تجهیــزات تولیــد را‬ ‫بــه منظــور ثبــات بخشــی بــه بــازار ارز و کاهــش انتظــارات‬ ‫تورمــی مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت‪ :‬ایــن سیاســت کــه‬ ‫ابعــاد گوناگــون ان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت بــا جدیــت تمــام در بخش هــای مختلــف دنبــال‬ ‫‪3‬‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی‬ ‫فرزیــن ادامــه داد‪ :‬بــا رفــع برخــی نواقــص بــازار متشــکل‬ ‫ارزی‪ ،‬ان را در قالــب بــازار مبادلــه ارزی تقویــت می کنیم‪.‬‬ ‫در تالشــیم عــاوه بــر تامیــن نیازهــای ارزی بخــش‬ ‫کاالهــای اساســی و مــواد اولیــه و تجهیــزات تولیــد کــه‬ ‫از طریــق ســامانه نیمــا تامیــن می شــود و دیگــر نیازهــای‬ ‫ارزی مــردم را کــه مشــتمل بــر ‪ ۴۰‬ردیــف اســت در بــازار‬ ‫مبادلــه ارزی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی در پایــان ضمــن تاکیــد بــر‬ ‫ضــرورت تعامــل بــا صاحبنظــران اقتصــادی گفــت‪ :‬از‬ ‫نظــرات خبــرگان و متخصصان بانکــی در تدوین برنامه ها‬ ‫و اصــاح نظــام بانکــی قطعــا ًاســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی حاضر در این جلسه‬ ‫هم اندیشــی نیــز دیدگاه هــای خــود در حــوزه سیاس ـت های‬ ‫پولــی و ارزی را مطــرح کردنــد و در زمینــه موضوعاتــی اعــم‬ ‫از اســتفاده بهینــه از سیاس ـت های پولــی و بانکــی‪ ،‬اجــرای‬ ‫دقیــق سیاســت تثبیــت نــرخ ارز بــرای اســتقرار ثبــات در بــازار‬ ‫ارز‪ ،‬اصــاح نظــام بانکــی‪ ،‬مدیریــت انتظــارات تورمــی‪ ،‬رفــع‬ ‫ناتــرازی بانک هــا‪ ،‬اعمــال حکمرانــی پولــی‪ ،‬تطبیــق نقشــه‬ ‫ارزی و تجــاری بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن جلســه اقایــان فرهــاد نیلــی‪،‬‬ ‫محمدرضــا رنجبرفــاح‪ ،‬عبــاس معمارنــژاد‪ ،‬تیمــور‬ ‫رحمانــی‪ ،‬ســید محمدهــادی ســبحانیان‪ ،‬وحیــد شــقاقی‪،‬‬ ‫شــاپور محمــدی‪ ،‬ســید احمدرضــا جاللــی نائینــی‪ ،‬حمیــد‬ ‫زمــان زاده‪ ،‬محمــد شــیریجیان‪ ،‬احمــد مجتهــد‪ ،‬عــادل‬ ‫پیغامــی‪ ،‬محســن یــزدان پنــاه‪ ،‬حســین درودیــان و قائــم‬ ‫مقــام و معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی حضــور داشــتند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪683‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫به دلیل کمبود گاز هیچ‬ ‫نانوایی در گلستان تعطیل‬ ‫نیست‬ ‫رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه خبــازان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬هیــچ یــک از نانوایی هــای اســتان بــه‬ ‫دلیــل بــروز ســرما و کمبــود گاز در چنــد روز اخیــر‬ ‫فعالیــت خــود را تعطیــل نکردنــد و بــدون وقفــه در‬ ‫حــال فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫حمیــد مقیمــی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی از‬ ‫نانوایی هــای اســتان کــه در مســیرهای پرتــردد‬ ‫یــا بــا جمعیــت خانــوار زیــاد قــرار دارنــد بــا بیشــتر‬ ‫شــدن ســهمیه ارد‪ ،‬ســاعت و مقــدار پخــت خــود‬ ‫را افزایــش دادنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫نانوایی هــای گلســتان دوگانــه ســوز شــدند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫براســاس توافقــات صــورت گرفتــه بــا شــرکت‬ ‫نفــت اســتان مشــکلی بــرای تامیــن ســوخت‬ ‫نانوایی هــای دوگانه ســوز در اســتان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه خبــازان گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ســرمای هــوا و تاکیــد مدیریــت‬ ‫بحران اســتان گلســتان‪ ،‬در حال تقســیم ســوخت‬ ‫گازوئیــل میــان نانوایی هــای دوگانــه ســوز‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫مقیمــی افــزود‪ :‬گلســتان بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫نانوایــی دارد کــه تاکنــون هــزار و ‪ ۲۲۲‬مــورد از انهــا‬ ‫بــا ثبــت نــام در ســامانه و انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫واحدهــای خــود را دوگانه ســوز کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین اســتقبال از‬ ‫بحــث دوگانــه روز کــردن خبازی هــا مربــوط بــه‬ ‫شهرســتان های گــرگان‪ ،‬مراوه تپــه و گمیشــان‬ ‫اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬هزینــه دوگانه ســوز کــردن‬ ‫نانوایی هــا از جملــه خریــد مشــعل دوگانــه حــدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال اســت کــه بخــش زیــادی از ان‬ ‫در مناطــق روســتایی بــا پرداخــت تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریالــی تامیــن می شــود و در‬ ‫مناطــق شــهری نانوایــان بــا هزینــه شــخصی و یــا‬ ‫پیگیــری بــرای دریافــت تســهیالت ‪ ۸۰۰‬میلیــون‬ ‫ریالــی بــا نــرخ ‪ ۱۵‬درصــد می تواننــد واحدهــای‬ ‫خــود را دوگانه ســوز کننــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه خبــازان گلســتان‬ ‫هــدف از اجــرای طــرح دوگانــه ســوز شــدن‬ ‫نانوایی هــا را پخــت نــان در زمان هــای بحرانــی و‬ ‫در شــرایط نامســاعد جــوی و کمبــود یــا قطعــی گاز‬ ‫اعــام کــردو گفــت‪ :‬در ســرمای شــدید و یخبنــدان‬ ‫دهه هــای ‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬و تعطیلــی نانوایی هــا بــه‬ ‫دلیــل افــت شــدید فشــار گاز‪ ،‬دوگانــه ســوز کــردن‬ ‫خبازی هــا در اســتان مطــرح شــد امــا بــه دلیــل‬ ‫نبــود تســهیالت ارزان قیمــت انگونــه کــه بایــد‬ ‫مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام معــاون توســعه مدیریــت و منابــع‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ ،‬دورکاری ادارات و مــدارس‬ ‫اســتان بــه دلیــل تــداوم ســرمای شــدید و افزایــش‬ ‫مصــرف گاز و بــا هــدف مدیریــت مصــرف انــرژی‬ ‫بــه غیــر از دســتگاه های خدمات رســان و امــدادی‬ ‫بــرای ‪ ۲‬روز دیگــر تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کــر‪ ،‬بــه دلیــل بــرودت هــوا و بــا هــدف‬ ‫تامیــن مســتمر و پایــدار و ضــرورت کنتــرل‬ ‫پیامدهــای ناشــی از افزایــش مصــرف انــرژی‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی اســتان بــه اســتثنای مراکــز‬ ‫درمانــی‪ ،‬امــدادی و انتظامــی شــنبه و یکشــنبه بــه‬ ‫صــورت دورکار خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫تاالب های گلستان جلوه و زیبایی‬ ‫گذشته را ندارند‬ ‫تاالب هــا بســترهای ابــی ارزشــمندی هســتند کــه عــاوه بــر‬ ‫تامیــن امنیــت مــواد غذایــی موردنیــاز بشــر و ســایر موجــودات از‬ ‫جملــه پرنــدگان‪ ،‬نقــش زیــادی در ذخیــره کربــن مــازاد اتمســفر‬ ‫ایفــا می کننــد و در جهــان مجمــوع تاالب هــا در ‪ ۴۲‬تیــپ طبقــه‬ ‫بنــدی شــده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۱‬نــوع ان در ســرزمین ایــران‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫کاهش جمعیت‬ ‫پرندگان مهاجر‬ ‫در گلستان‪ ،‬پیامد‬ ‫بارندگی کم و‬ ‫برداشت بی رویه اب‬ ‫اســتان گلســتان به واســطه برخورداری از زیســتگاه های ابی‬ ‫متنــوع‪ ،‬ســکونتگاه مناســبی بــرای زمســتان گذرانی پرنــدگان‬ ‫مهاجــر محســوب می شــود امــا بــه اعتقــاد کارشناســان بــا‬ ‫کاهــش بارندگی هــا و تاثیــر ان در افزایــش ســطح خشــکی‬ ‫تاالب هــا و ذخایــر ابــی‪ ،‬ورود ایــن پرنــدگان بــرای ســکونت‬ ‫چنــد ماهــه بــه زیســتگاهای اســتان کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار‪ ،‬مهاجرت پرندگان از عرض های‬ ‫شــمالی کره زمین شــامل مناطق سردســیر ســیبری و اروپای‬ ‫شــرقی و غربــی‪ ،‬همزمــان بــا ســرد شــدن هــوا و محدودیــت‬ ‫منابــع غذایــی در ایــن مناطــق بــه تاالب های گلســتان از اواخر‬ ‫شــهریورماه اغــاز می شــود و ایــن پرنــدگان تــا نیمــه یــا اواخــر‬ ‫فروردیــن مــاه متناســب بــا درجــه هــوا در تاالب هــای اســتان‬ ‫می ماننــد و از منابــع غذایــی ان تغذیــه می کننــد‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن پرنــدگان انــواع مرغابی هــا‪ ،‬قــو‪ ،‬پلیــکان‪،‬‬ ‫حواصیــل‪ ،‬چنگــر‪ ،‬پرســتوها‪ ،‬ابچلیک هــا‪ ،‬غــاز‪ ،‬فالمینگــو‪،‬‬ ‫باکالن و عقاب دریایی دم ســفید هســتند که نیمی از ســال‬ ‫را در زیســتگاه های ابــی گلســتان ســاکن می شــوند کــه بــه‬ ‫دلیــل تغییــرات شــرایط اب و هوایــی‪ ،‬کاهــش بارندگی هــا و‬ ‫در نتیجــه کــم ابــی و خشــکی تاالب هــا و ذخایــر ابــی اســتان‬ ‫جمعیــت انهــا هــر ســاله رو بــه کاهــش اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬زیســتگاه مهــم از مجموعــه تاالب هــای المــاگل‪ ،‬االگل‪،‬‬ ‫اجـی گل‪ ،‬اینچــه‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬بی بی شــیروان‪ ،‬تــاالب ســاحلی‬ ‫گمیشــان و خلیــج گــرگان بــرای زمســتان گذرانی پرنــدگان‬ ‫مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی در گلســتان وجــود دارد کــه در‬ ‫صــورت مســاعد بــودن شــرایط و مناســب بــودن حجــم اب‬ ‫پذیــرای صدهــا هــزار قطعــه پرنــده مهاجــر هســتند‪.‬‬ ‫روزگاری نــه چنــدان دور تــا قبــل از خشکســالی های چنــد‬ ‫ســال اخیــر تماشــای دســت ه دســته از پرنــدگان مهاجــر در‬ ‫اســمان و در اب هــا و النه ســازی و تولیــد مثــل انهــا در نیزارها‬ ‫ی ان هــا یکــی‬ ‫و البــه الی درختچه هــای گــز و شــنیدن صــدا ‬ ‫از جذابیت هــای اصلــی تاالب هــای گلســتان بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر محســوب می شــد امــا امســال بــا بارش هــای ناچیــز‬ ‫و کاهــش چشــمگیر حجــم اب هــای ســطحی‪ ،‬جمعیــت‬ ‫پرنــدگان مهاجــر کاهــش یافتــه و بخشــی از انهــا بــرای پیــدا‬ ‫کــردن منابــع ابــی مســیر پــروازی خــود را بــه دیگــر نقــاط ایــران‬ ‫ادامــه دادنــد‪.‬‬ ‫حداقــل حجــم اب تاالب هــای بیــن المللــی گنبــدکاووس‬ ‫بــا عمــق ‪ ۲‬تــا چهــار متــر و در شــرایط عــادی و بارش هــای‬ ‫مناســب بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۵‬میلیــون مترمکعــب اســت امــا بــه‬ ‫ســبب کــم بارشــی و خشکســالی چنــد ســال اخیــر بــا بحــران‬ ‫کم ابــی مواجــه شــدند و شــرایط کنونــی انهــا بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس اداره محیــط زیســت گنبــدکاووس‪ ،‬در‬ ‫صــورت تغییــر مســیر و عــدم حضــور پرنــدگان مهاجــر در ســه‬ ‫ب بیــن المللــی ایــن شهرســتان‪ ،‬احتمــال خــارج شــدن‬ ‫تــاال ‬ ‫انهــا از لیســت کنوانســیون رامســر وجــود دارد ضمــن اینکــه‬ ‫بــا خشــک شــدن ایــن ســه پهنــه ابــی جوامــع محلــی دچــار‬ ‫اســیب شــده و مهاجــرت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی بیــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر کاهــش بارش هــای‬ ‫ســاالنه و اســتمرار خشکســالی‪ ،‬دمــا و تبخیــر بــاال در مناطــق‬ ‫ی در مناطــق باالدســت‬ ‫شــمالی گنبــدکاووس‪ ،‬سدســاز ‬ ‫رودخانــه اتــرک بــه عنــوان مهمتریــن منبــع تامیــن اب ســه‬ ‫تــاالب بین المللــی و تخصیــص ناکافــی حق ابــه تاالب هــا‬ ‫و برداشــت اب بــرای ابزی پــروری و کشــاورزی از مهمتریــن‬ ‫ب بین المللــی‬ ‫دالیــل کــم ابــی و خشــک شــدن ســه تــاال ‬ ‫گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫شــده و تاالب هــای المــاگل و اجـی گل اب خیلــی کمــی دارنــد‬ ‫و شــرایط تــاالب گمیشــان هــم بــرای پذیرایــی از پرنــدگان‬ ‫خــوب نیســت‪.‬‬ ‫کاهش یک سومی جمعیت پرندگان مهاجر در گلستان‬ ‫محمــود شــکیبا اظهارداشــت‪ :‬هــر ســاله همزمــان بــا سراســر‬ ‫جهــان در کشــورهای عضــو کنوانســیون رامســر و ســایر‬ ‫معاهده هــای بیــن المللــی مرتبــط‪ ،‬کار سرشــماری پرنــدگان‬ ‫مهاجــر از ‪ ۱۱‬دی مــاه (اول ژانویــه) بــه مــدت یــک مــاه انجــام‬ ‫می شــود و امســال هــم ایــن برنامــه مطابــق ســال های قبــل‬ ‫در دســتورکار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫روزگاری نه چندان دور تا قبل از‬ ‫خشکسالی های چند سال اخیر‬ ‫تماشای دست ه دسته از پرندگان‬ ‫مهاجر در اسمان و در اب ها و‬ ‫النه سازی و تولید مثل انها در‬ ‫‪ ۱۴۱‬تاالب دارای ارزش‬ ‫نیزارها و البه الی درختچه های‬ ‫اکولوژیکی با وسعت بیش‬ ‫ی ان ها یکی‬ ‫گز و شنیدن صدا ‬ ‫از ‪ ۳‬میلیون هکتار در ایران‬ ‫از جذابیت های اصلی تاالب های‬ ‫شناسایی شده که از این‬ ‫گلستان برای جذب گردشگر‬ ‫تعداد ‪ ۲۵‬تاالب با بیش از‬ ‫محسوب می شد اما امسال‬ ‫یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار‬ ‫با بارش های ناچیز و کاهش‬ ‫مساحت دارای ارزش جهانی‬ ‫چشمگیر حجم اب های سطحی‪،‬‬ ‫و چهار سایت نیز ذخیره گاه‬ ‫جمعیت پرندگان مهاجر کاهش‬ ‫زیست کره است‪.‬‬ ‫یافته و بخشی از انها برای پیدا‬ ‫ب اجــی گل بــا‬ ‫تــاالب االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاال ‬ ‫‪ ۳۲۰‬هکتــار و تــاالب المــاگل بــا مســاحت ‪ ۲۰۷‬هکتــار در کردن منابع ابی مسیر پروازی خود‬ ‫نزدیکــی مــرز ایــران و ترکمنســتان در فاصلــه کمــی نســبت بــه‬ ‫هــم در بخــش داشــلی بــرون گنبــدکاووس واقــع شــدند‪ .‬را به دیگر نقاط ایران ادامه دادند‪.‬‬ ‫تاالب های گلستان جلوه و زیبایی گذشته را ندارند‬ ‫تاالب هــا بســترهای ابــی ارزشــمندی هســتند کــه عــاوه بــر‬ ‫تامیــن امنیــت مــواد غذایــی موردنیــاز بشــر و ســایر موجــودات‬ ‫از جملــه پرنــدگان‪ ،‬نقــش زیــادی در ذخیــره کربــن مــازاد‬ ‫اتمســفر ایفــا می کننــد و در جهــان مجمــوع تاالب هــا در‬ ‫‪ ۴۲‬تیــپ طبقــه بنــدی شــده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۱‬نــوع ان در‬ ‫ســرزمین ایــران وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۱‬تــاالب دارای ارزش اکولوژیکــی بــا وســعت بیــش از ‪۳‬‬ ‫میلیــون هکتــار در ایــران شناســایی شــده کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۲۵‬تــاالب بــا بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫مســاحت دارای ارزش جهانــی و چهــار ســایت نیــز ذخیــره گاه‬ ‫زیســت کــره اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان بعــد از اب اشــامیدنی مهمتریــن‬ ‫اولویــت تامیــن حــق ابــه تاالب هاســت امــا بــا توجــه بــه‬ ‫مشــکالت کشــاورزان بــرای کشــت محصــوالت در زمــان‬ ‫خشکســالی مســووالن تمرکــز خــود را بعــد از اب اشــامیدنی‪،‬‬ ‫تامیــن حق ابــه ایــن حــوزه و در نهایــت ســایر حوزه هــا از‬ ‫ب بــه ایــن‬ ‫جملــه تاالب هــا قــرار می دهنــد کــه باعــث اســی ‬ ‫ذخیره گاه هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاالب هــای اســتان گلســتان بــه دلیــل داشــتن رژیــم اب‬ ‫ی هســتند و بخــش عظیمــی‬ ‫ســیالبی متاثــر از خشکســال ‬ ‫از منبــع غذایــی خــود را بخاطــر کــم شــدن اب و خشــکی از‬ ‫دســت داده و دیگــر ان جلــوه و زیبایــی گذشــته را ندارنــد‪.‬‬ ‫مشــاهدات ایــن روزهــا از زیســتگاه های ابــی شــاخص‬ ‫گلســتان بــه ویــژه تاالب هــای بیــن المللــی «المــاگل‪ ،‬االگل‪،‬‬ ‫اج ـی گل» و تــاالب گمیشــان نشــان از نبــود اب کافــی بــرای‬ ‫حضــور پرنــدگان مهاجــر دارد و رییــس اداره نظــارت بــر امــور‬ ‫ط زیســت اســتان هــم‬ ‫حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیـ ‬ ‫بــا تاییــد ایــن موضــوع گفــت‪ :‬تــاالب االگل کامــا خشــک‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــاهدات یــک هفتــه اخیــر کارشناســان تیــم‬ ‫سرشــماری از منابــع ابــی گلســتان حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫جمعیت پرندگان مهاجر حاضر در اســتان در مقایســه با ســال‬ ‫گذشــته بــه یــک ســوم کاهــش یافتــه کــه مهمتریــن عامــل ان‬ ‫بــه کــم ابــی و خشــک شــدن ایــن ذخایــر بــر می گــردد‪.‬‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت گلســتان ادامــه داد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۶۵‬هــزار‬ ‫قطعــه پرنــده مهاجــر ابــزی و کنارابــزی در اســتان سرشــماری‬ ‫شــدند کــه مقایســه بــا ‪ ۳۰۲‬هــزار قطعــه ســال ‪ ،۱۳۹۹‬حــدود ‪۵۰‬‬ ‫درصــد کاهــش را نشــان می دهــد کــه طبــق بررسـی های صــورت‬ ‫گرفتــه مهمتریــن علــت ان‪ ،‬بــاال بــودن دمــای هــوا در مناطــق‬ ‫سردســیر شــمالی و کاهــش ســطح منابــع ابــی اســتان بــود‪.‬‬ ‫شــکیبا گفــت‪ :‬در نتیجــه تــداوم رونــد خشکســالی و تغییــر‬ ‫شــرایط جــوی‪ ،‬رونــد کاهشــی جمعیــت پرنــدگان مهاجــر‬ ‫زمســتان گــذران در زیســتگاه های ابــی گلســتان بــا ســرعت‬ ‫بیشــتری ادامــه خواهــد داشــت و احتمــال دارد تــا چنــد ســال‬ ‫اینــده دیگــر پرنــدگان رغببتــی بــرای فــرود در ایــن اســتان‬ ‫نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۳۰۴‬گونــه پرنــده کــه در گلســتان شناســایی شــده‬ ‫اســت ‪ ۱۰۷‬گونــه بومــی اســتان‪ ۹۷ ،‬گونــه زمســتان گــذران‪۸۱ ،‬‬ ‫گونــه بــرای تولیــد مثــل و ‪ ۱۹‬گونــه بــه طــور اتفاقــی دیــده شــدند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحتی در حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۹۲‬هــزار و ‪۱۳۰‬‬ ‫هکتار از شــمال با ترکمنســتان‪ ،‬از شــرق با خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫از غــرب بــا مازنــدران و جنــوب با ســمنان همســایه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان مــرزی دارای تنــوع اقلیمــی از نیمــه مرطــوب‬ ‫معتــدل تــا نیمــه خشــک و گــرم اســت و منابــع طبیعــی‬ ‫متنوعــی شــامل کوهســتان هــای مرتفــع‪ ،‬دشــت همــوار‪،‬‬ ‫مناطــق پســت‪ ،‬شــوره زار و دریــا دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫یکشنبه ‪ 25‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪683‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫اماده باش گرمخانه ها برای‬ ‫خدمت به افراد بی سرپناه‬ ‫تعطیلی اصناف غیرضرور‬ ‫گرمخانه هــای اســتان در شــهرهای بجنــورد‪ ،‬اســفراین‬ ‫و شــیروان بــا تــداوم ســرما امــاده پذیــرش افــراد‬ ‫بی ســرپناه هســتند و همزمــان بــا یــخ زدگــی و ســرمای‬ ‫هــوا‪ ،‬درب گرمخانه هــای اســتان بــر روی افــراد اســیب‬ ‫دیــده و نیازمنــد بــاز اســت تــا ایــن افــراد از ایــن مکان ها‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫توزیــع نفــت ســفید بــا اعــام افــت شــدید فشــار گاز در برخــی نقــاط‬ ‫اســفراین اغــاز شــد و تاکنــون هــزار و ‪ ۷۰۰‬خانــواده روســتایی ایــن‬ ‫فــراورده را دریافــت کردنــد و بــرای هــر خانــواده ‪ ۲۰‬لیتــر نفــت ســفید‬ ‫توزیــع شــد‪.‬‬ ‫تداوم موج سرما‪،‬‬ ‫تالش برای عبور‬ ‫از بحران‬ ‫خراســان شــمالی در روزهای اخیر ســرمای بی ســابقه ای را‬ ‫تجربــه می کنــد و بــارش بــرف و تــداوم ســرما مصــرف گاز را‬ ‫در ایــن اســتان افزایــش داد و تمامــی دســتگاه ها در حالــت‬ ‫امــاده بــاش قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بارش برف و موج ســرما از اوایل هفته گذشــته در خراســان‬ ‫شــمالی از راه رســید و چهــره ســخت و استخوان ســوز خــود را‬ ‫بــه مــردم ایــن خطــه نشــان داد و کل اســتان را در بــر گرفــت و‬ ‫طولــی نکشــید کــه مصــرف گاز بــه حد هشــدار رســید‪.‬‬ ‫در مجمــوع بــه طــور میانگیــن هفــت میلیــون و ‪ ۷۹۰‬هــزار‬ ‫متــر مکعــب گاز در طــول شــبانه روز در خراســان شــمالی‬ ‫مصــرف شــد کــه مشــترکان بخــش خانگــی شــامل منــازل‬ ‫مســکونی‪ ،‬تجــاری و ســازمان هــا در ایــن بــازه زمانــی به دلیل‬ ‫بــرودت هــوا ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۱۵۰‬هــزار متــر مکعــب گاز مصــرف‬ ‫کردنــد و همیــن تــداوم ســرما موجــب شــد تــا افــت شــدیدی‬ ‫در گاز اســتان مشــاهده شــود و دســتگاه های امــدادی و‬ ‫خدمــات رســان در حالــت امــاده بــاش قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن تدابیــر امدادی برای کنترل اوضــاع در دس ور کار‬ ‫ســتاد مدیریــت بحــران قــرار گرفــت و دورکاری کارمنــدان و‬ ‫مراکــز اموزشــی‪ ،‬توزیــع نفــت ســفید‪ ،‬مدیریــت نانواییهــا و‬ ‫بازگشــایی جاده هــا از جملــه اقداماتــی بــود کــه انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیــران و مســووالن بحــران همــه شــرایط را ســنجیده و‬ ‫بــا تــاش بســیار پــای کار بودنــد در ایــن مــدت محمدرضــا‬ ‫حســین نــژاد‪ ،‬اســتاندار خراســان شــمالی از مرکــز کنتــرل‬ ‫مدیریــت گاز خراســان شــمالی بازدیــد و از تــدارک تمامــی‬ ‫تدابیــر و برنامه ریزی هــای الزم بــرای کنتــرل مصــرف گاز در‬ ‫واحدهــای تولیــدی پرمصــرف و ادارات خبــر داد و گفــت کــه‬ ‫اوضــاع در کنتــرل اســت و شــهروندان در مصــرف انــرژی‬ ‫اهتمــام جــدی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امدادرسانی به ‪ ۱۶۵‬خودروی گرفتار در برف‬ ‫بــارش بــرف پــس از وقفــه طوالنــی در مناطــق مختلــف‬ ‫خراســان شــمالی از ســحرگاه دوشــنبه هفتــه گذشــته اغــاز‬ ‫شــد و تمامــی اســتان ســفیدپوش شــد و از انجایــی کــه‬ ‫خراســان شــمالی در مســیر زائــران ثامــن الحجــج(ع) قــرار‬ ‫دارد خودروهــای زیــادی در بــرف گیــر کردنــد‪.‬‬ ‫گردنــه اســدلی در محــور بجنــورد بــه اســفراین بــه نســبت‬ ‫ســایر نقاط اســتان شــرایط نامناســبی را داشــت و بیشترین‬ ‫امدادرســانی بــه خودروهــا در ایــن گردنــه انجــام شــد‪.‬‬ ‫امدادگــران جمعیــت هــال احمــر اســتان در همــان‬ ‫دوشــنبه شــب بــه ‪ ۱۶۵‬دســتگاه خــودرو و ‪ ۸۰۰‬نفــر از حادثــه‬ ‫دیــدگان در بــرف امدادرســانی کردنــد و ‪ ۱۰۰‬نفــر از مســافران‬ ‫هــم بــه صــورت اضطــراری اســکان داده شــدند‪.‬‬ ‫بیشــتر در راه مانــدگان مســافرانی بودنــد کــه بــا خــودرو‬ ‫شــخصی اقــدام بــه ســفر کــرده و بــا وجــود هشــدارها و‬ ‫توصیــه هــا‪ ،‬تجهیــزات زمســتانه از قبیــل زنجیــر چــرخ بــه‬ ‫همــراه نداشــتند کــه در بــرف و کــوالک گرفتــار شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مــدت ‪ ۱۰۰‬تغذیــه اضطراری و کنســروجات‬ ‫و بیــش از‪ ۳۰۰‬تختــه پتــو بیــن مســافران توزیع شــد‪.‬‬ ‫بازگشایی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۵۷‬کیلومتر راه‬ ‫راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی نیــز از جملــه دســتگاه هایی بــود کــه‬ ‫در ســاعات اولیــه شــب خدمــات بــه مــردم و مســافران‬ ‫را اغــاز کــرد و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۵۷‬کیلومتــر راه محورهــای‬ ‫مختلــف اســتان در شــب اول بــارش برف(دوشــنبه‬ ‫شــب) بــا تــاش راهــداران برف روبــی و بازگشــایی شــد‬ ‫و تــردد در تمامــی جاده هــا برقــرار شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس ‪ ۳۳‬محــور در مســیرهای اصلــی‪،‬‬ ‫فرعــی و روســتایی اســتان برف روبــی و بازگشــایی شــد‬ ‫و عملیــات برف روبــی جــاده هــا همچنــان ادامــه دارد و‬ ‫بــرای بازگشــایی راه هــا و تامیــن و ارتقــای ایمنــی تــردد‬ ‫در محورهــای مختلــف هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن شــن و نمــک‬ ‫در ســطح جــاده هــا پاشــیده شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت راهــداران اســتان بــه راننــدگان ‪۱۵۹‬‬ ‫دســتگاه وســیله نقلیــه گرفتــار در جــاده هــای برفــی‬ ‫اســتان امــداد رســانی کردنــد کــه قریــب بــه اتفــاق ان‬ ‫مربــوط بــه گردنــه اســدلی در مســیر بجنورد‪-‬اســفراین‬ ‫اســت و ‪ ۱۵‬خانوار گرفتار در برف به صورت اضطراری‬ ‫در راهدارخانــه اســدلی اســکان داده شــدند‪.‬‬ ‫هشدار مصرف گاز‬ ‫پایــداری ســرما و بــرودت هــوا در روزهــای اخیــر منجــر‬ ‫بــه صــدور هشــدار ســطح باالی مصــرف گاز در اســتان‬ ‫شــد و بــا ادامــه ایــن رونــد شــاهد افــت فشــار در برخــی‬ ‫از شــهرهای اســتان بودیم به طوری که دمای هوا در‬ ‫برخــی از نقــاط اســتان بــه منفــی ‪ ۲۴‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫رســید و همیــن موضــوع موجــب مصــرف بیــش از حد‬ ‫گاز در بخــش خانگــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور میانگیــن هفت میلیــون ‪ ۲۰۰‬هزار متر مکعب‬ ‫گاز در شــبانه روز در اســتان مصــرف مــی شــود کــه ‪۶‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار متــر مکعــب ان مربــوط بــه بخــش‬ ‫خانگــی اســت بــا ایــن حســاب ‪ ۱۰۰‬درصــد مصــارف گاز‬ ‫اســتان در بخــش خانگــی و تجــاری مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن مواقــع اولویــت شــرکت گاز تامیــن بخــش‬ ‫خانگــی اســت و در فصــل ســرد کــه مصــرف ایــن بخــش‬ ‫افزایــش پیــدا مــی کنــد مرکــز دیســپچینگ بــه صــورت‬ ‫کشــوری نســبت بــه اولویــت بنــدی و محدودیت مصرف‬ ‫گاز صنایــع بــزرگ در ســطح کشــور و بــا هماهنگــی‬ ‫ســازمان های متولــی از جملــه توانیــر اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن میــزان از مصــرف گاز در خراســان شــمالی بــی‬ ‫ســابقه بــود و بــه طــور دائــم هشــدارهایی مبنــی‬ ‫بــر کاهــش مصــرف ســوخت در فضــای مجــازی و‬ ‫رســانه ها توســط شــرکت گاز صــادر مــی شــد و همــه‬ ‫چیــز گــواه شــرایط بحرانــی در منطقــه را داشــت‪.‬‬ ‫دورکاری کارمندان‬ ‫بــا تــدام ســرما در اولیــن اقــدام کارمنــدان دورکار شــدند‬ ‫و بنــا بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت گاز دورکاری ســه روزه‬ ‫کارمنــدان در حــدود ‪ ۱۳‬درصــد در صرفــه جویــی مصــرف گاز‬ ‫موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه افت شــدید دمــا و مصوبــه کارگروه هماهنگی‬ ‫و تامیــن پایــدار ســوخت زمســتانی کلیــه فعالیــت ادارات‪،‬‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬بانک هــا‪ ،‬بیمه هــا‪ ،‬شــهرداری هــا و نهادهــای‬ ‫عمومــی ســالجاری دور کار شــدند و مراکــز امــدادی‪،‬‬ ‫عملیاتی‪ ،‬خدمات رســان‪ ،‬بهداشــت و درمان از اجرای این‬ ‫طــرح مســتثنی شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن فعالیــت تمامــی مراکــز اموزشــی و دانشــگاهی‬ ‫بــه صــورت غیــر حضــوری و در بســتر فضــای مجــازی انجــام‬ ‫مــی شــود و صرفــا حــوزه هــای ازمــون نهایــی و سراســری‬ ‫مــدارس امــوزش و پــرورش بــه قــوت خــود باقــی بــود و‬ ‫در راســتای عــدم ایجــاد اختــال در ارائــه خدمــات بانکــی و‬ ‫شــهرداری بــه مــردم‪ ،‬واحدهــای کشــیک در ایــن ســه روز‬ ‫فعــال اســت‪.‬‬ ‫شــدت و تــداوم ســرما بــه حــدی بــود کــه دورکاری کارمندان‬ ‫و تعطیلــی مراکــز اموزشــی در هفتــه اتــی (‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬دیمــاه‬ ‫جــاری) به دلیــل افــت شــدید دمــا و صرفه جویــی در مصرف‬ ‫گاز در اســتان تمدید شــد‪.‬‬ ‫احتمال قطع گاز در اسفراین‬ ‫امــا شــرایط در شهرســتان اســفراین بــه نســبت ســایر‬ ‫مناطــق دیگــر اســتان بحرانــی تــر بــود و از انجایــی کــه ایــن‬ ‫شهرســتان در انتهــای خــط لولــه گاز قــرار داشــت احتمــال‬ ‫افــت فشــار در ایــن شهرســتان می رفــت بنابراین تمهیدات‬ ‫الزم در ایــن زمینــه اندیشــیده و هشــدارهای الزم داده شــد‪.‬‬ ‫احتمــال قطعــی گاز در ایــن شهرســتان وجــود داشــت‪،‬‬ ‫بنابرایــن از مــردم تقاضــا شــد تــا تمهیــدات الزم بــرای تهیــه‬ ‫لــوازم گرمایشــی جایگزیــن را فراهــم کننــد تــا در صــورت‬ ‫قطــع گاز بــا مشــکل گرمایشــی روبــه رو نشــوند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫منطقه خراســان شــمالی با حســاس دانشســتن شــرایط ‪۱۰‬‬ ‫تانکــر نفــت ســفید بــرای تامیــن ســوخت بخــش خانگــی را‬ ‫در ایــن شهرســتان مســتقر کــرد‪.‬‬ ‫هــر یــک از ایــن تانکرهــا حــاوی ‪ ۲‬هــزار لیتــر نفــت ســفید‬ ‫اســت تــا در صــورت قطعــی گاز در ایــن شهرســتان ســوخت‬ ‫مــورد نیــاز مــردم را تامیــن کننــد و در ایــن راســتا چهــار مرکــز‬ ‫تامیــن و تهیــه ســوخت در اســفراین جانمایــی شــد و در‬ ‫صــورت نیــاز نفــت ســفید را توزیــع خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت اعــام امادگــی کامــل کــرد تــا در صــورت نیــاز‬ ‫بــه ســایر شهرســتان ها نیــز ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫قطع گاز جایگاه های «سی ان جی»‬ ‫بــرودت هــوا و افــت فشــار گاز موجــب شــد تــا تمامــی‬ ‫جایــگاه هــای «س ـی ان جی» ایــن اســتان تــا اطــاع ثانــوی‬ ‫از مــدار خدمــات دهــی خــارج شــود‪.‬‬ ‫پایــداری ســرما و بــرودت هــوا در روزهــای اخیــر منجــر بــه‬ ‫صــدور هشــدار ســطح بــاالی مصــرف گاز در اســتان شــده‬ ‫اســت و بــا ادامــه ایــن رونــد شــاهد افــت فشــار در برخــی از‬ ‫شــهرهای اســتان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ایــن رونــد موجــب شــد تــا عرضــه گاز در ‪ ۲۹‬بــاب جایــگاه‬ ‫«ســی ان جــی» اســتان قطــع شــود و ایــن ســوخت بــا‬ ‫اولویــت در اختیــار بخــش خانگــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم شــرکت گاز اســتان؛ روزانه هفت میلیون‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مکعــب گاز در اســتان مصــرف کــه ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫مصــارف گاز اســتان در بخــش خانگــی و تجــاری مصــرف‬ ‫مــی شــود و در چنیــن شــرایطی بایــد اقدامــات پیشــگیرانه‬ ‫از جملــه قطعــی گاز جایــگاه هــای ســوخت انجــام شــود‪.‬‬ ‫تعطیلی اصناف غیرضرور‬ ‫تــداوم ســرما در خراســان شــمالی همچنــان ادامــه دارد‬ ‫تــا جایــی کــه اســتاندار خراســان شــمالی جمعــه شــب در‬ ‫جلســه ســتاد پیشــگیری‪ ،‬هماهنگی و فرماندهی عملیات‬ ‫پاســخ دســتور تعطیلــی اصنــاف غیرضــرور ایــن اســتان‬ ‫بدلیــل تــداوم ســرما و افــت فشــار گاز در روزهــای شــنبه و‬ ‫یکشــنبه (‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬دیمــاه) داد‪.‬‬ ‫طبــق مصوبــه ســتاد انــرژی اســتان‪ ،‬بــه علــت بــرودت‬ ‫هــوا و بــرای مدیریــت مصــرف انــرژی گاز و بــرق‪ ،‬صاحبــان‬ ‫واحدهــای تجــاری مزبــور و عرضه کننــده کاالهای غیرضرور‬ ‫در روزهــای شــنبه و یکشــنبه تعطیــل شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن فعالیــت اصنــاف ضــروری نیــز تــا ســاعت ‪ ۲۱‬بــا‬ ‫مدیریــت و اعــام رســمی ســازمان صمــت انجــام خواهــد‬ ‫شــد و بــرای جلوگیــری از قطــع گاز بخــش خانگــی فعالیــت‬ ‫کســبه در زمان بعد از ظهر نیز محدود می شــود و اصناف‬ ‫غیــر حســاس بــه طــور کامــل تعطیــل شــده و اصنافــی کــه‬ ‫مایحتــاج ضــروری مــردم را توزیــع مــی کننــد در ســاعات‬ ‫مشــخص فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫واحدهــای خســارت بیمــه بــه دلیل اینکه جــزو مراکز خدماتی‬ ‫محســوب مــی شــوند بــه فعالیت خــود ادامــه می دهند‪.‬‬ ‫توزیع نفت میان روستاییان‬ ‫توزیــع نفــت ســفید بــه مصــرف کننــدگان از امــروز شــنبه‬ ‫توســط شــرکت پخــش فــراورده هــای نفتــی و بــا هماهنگــی‬ ‫شــرکت گاز اســتان تنها در روســتاها با مدیریت فرمانداران‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫توزیــع نفــت ســفید بــا اعــام افــت شــدید فشــار گاز در‬ ‫برخــی نقــاط اســفراین اغــاز شــد و تاکنــون هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫خانــواده روســتایی ایــن فــراورده را دریافــت کردنــد و بــرای‬ ‫هــر خانــواده ‪ ۲۰‬لیتــر نفــت ســفید توزیــع شــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر اعــام شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی خراســان‬ ‫شــمالی؛ توزیــع نفــت ســفید در روســتاهای مســیر اســدلی‬ ‫و گریــوان بجنــورد هــم کــه بــا افــت فشــار گاز مواجهــه‬ ‫هســتند از روز گذشــته انجــام مــی شــود و اکنــون ‪ ۶‬میلیــون‬ ‫لیتــر نفــت ســفید در اســتان ذخیــره اســت و مخــازن هر ‪۸۶‬‬ ‫نمایندگــی فــروش در مناطــق مختلــف پـُـر اســت‪.‬‬ ‫بــه زودی محمولــه ســه میلیــون لیتــری نفــت ســفید وارد‬ ‫اســتان مــی شــود و در صــورت نیــاز و در زمــان افــت فشــار‬ ‫گاز نســبت بــه توزیــع نفــت اقــدام مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۱۰‬نقطــه بــرای اســتقرار تانکرهــای ‪ ۲‬هزار لیتری‬ ‫نفــت ســفید در ســطح مرکــز خراســان شــمالی در راســتای‬ ‫کاهــش افــت فشــار گاز جانمایــی شــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬سالن ورزشی برای اسکان اضطراری‬ ‫در ایــن شــرایط ‪ ۳۰‬ســالن ورزشــی بــرای اســکان مــردم‬ ‫شهرســتان های اســفراین و بجنــورد در شــرایط اضطــراری‬ ‫و احتمــال قطعــی گاز بدلیــل تــداوم ســرما پیــش بینــی و‬ ‫جانمایی شــده اســت این اماکن شــامل ‪ ۱۱‬ســالن ورزشــی در‬ ‫شهرســتان اســفراین و ‪ ۲۰‬ســالن ورزشــی در بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫اولویــت مــا در اســکان اضطــراری مــردم در زمــان قطــع گاز‪،‬‬ ‫مســاجد و حســینه هــا اســت و در ایــن بــاره هماهنگــی و‬ ‫رایزنــی هــای الزم انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن گرمخانه هــای اســتان در شــهرهای بجنــورد‪،‬‬ ‫اســفراین و شــیروان بــا تــداوم ســرما امــاده پذیرش افــراد بی‬ ‫ســرپناه هســتند و همزمان با یخ زدگی و ســرمای هوا‪ ،‬درب‬ ‫گرمخانه هــای اســتان بــر روی افــراد اســیب دیــده و نیازمنــد‬ ‫بــاز اســت تــا ایــن افــراد از ایــن مکان هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ظرفیــت ایــن گرمخانــه هــا در شــهر بجنــورد بــرای مــردان‬ ‫و زنــان ‪ ۲۰۰‬نفــر و در شــهر اســفراین و شــیروان ‪ ۵۰‬نفــر‬ ‫اعــام شــده اســت و خدمــت رســانی در ایــن مراکــز بــرای‬ ‫افــراد مشــمول طــرح از ســاعت ‪ ۲۰‬تــا هشــت صبــح روز‬ ‫بعــد خواهــد بــود و عــاوه بــر فراهــم ســاختن امکانــات‬ ‫اســتراحت‪ ،‬اســتحمام و امکانــات بهداشــتی‪ ،‬وعــده غــذای‬ ‫گــرم نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫نحــوه پذیــرش افــراد در گرمخانه هــا به صــورت حضــوری‪،‬‬ ‫ارجــاع افــراد از ســوی ارگان هــای ذی ربــط و یــا جمـع اوری از‬ ‫ســوی تیم هــای گشــتی شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫مصــرف گاز خانگــی در خراســان شــمالی بــا ســرمای‬ ‫زمســتانه و بــرودت هــوا افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت‬ ‫و ایــن رونــد فعالیــت بســیاری از صنایــع اســتان را کنــد کرده‬ ‫و نیــاز اســت تــا شــهروندان در ایــن فصــل مصــرف ایــن‬ ‫ســوخت گرانبهــا را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫اینــک مصــرف گاز نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪،‬‬ ‫ســیمان بجنــورد‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬صنایــع دیگــر و ســایر صنایــع‬ ‫و واحــد هــای تویلــدی اســتان محــدود و بعضــا قطــع شــده‬ ‫اســت کــه ایــن امــر بــا دســتور دیســپچینگ ملــی گاز ایــران‬ ‫و از طریــق مراجــع ذیصــاح کنتــرل و اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫اداره کل هواشناســی اســتان خراســان شمالی کاهش ‪۲۴‬‬ ‫درجــه ای دمــای هــوا را در ســردترین ســاعات پیــش بینــی‬ ‫کــرده اســت کــه در شــبانه روز گذشــته برخــی از مناطــق‬ ‫اســتان دمــا بــه زیــر ‪ ۲۴‬درجــه ســانتیگراد نیــز رســید‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سخنگوی شرکت گاز گلستان‬ ‫برطرف شدن مشکل‬ ‫قطعی گاز برخی مشترکان‬ ‫خانگی گرگان‬ ‫ســخنگوی شــرکت گاز گلســتان گفــت‪ :‬بــا حضــور‬ ‫تیم هــای فنــی بــه دلیــل افت فشــار مشــکل قطعــی گاز‬ ‫برخی مشــترگان خانگی گرگان که از عصر روز گذشــته‬ ‫رخ داده بــود برطــرف شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیدجالل ابوالقاســمی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن روزهــای ســرد هم اســتانی ها‬ ‫عزیــز بایــد مصــرف گاز خــود را‪ ،‬هرچنــد بــا وجــود رفــع‬ ‫ایــن مشــکل‪ ،‬تــا حــد امــکان کاهــش دهنــد تــا دیگــر‬ ‫شــاهد قطعــی گاز مشــترکان خانگــی نباشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران گلســتان گفــت‪ :‬تنهــا بــا‬ ‫همراهــی مــردم در مدیریــت مصــرف و کاهــش دمــای‬ ‫خانه هــا حــل مشــکل بحــران قطعــی گاز برخــی مناطــق‬ ‫مســکونی اســتان امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫نعمت اللــه حاج ـی زاده افــزود‪ :‬بــرای کمــک بــه تامیــن‬ ‫ســوخت مــورد نیــاز مشــترکان خانگــی‪ ،‬گاز جایگاه هــای‬ ‫سـی ان جی و صنایــع غیراولویـت دار قطع شــده و برخــی‬ ‫واحدهــای تولیــدی ماننــد مرغــداری و گلخانه هــا بــه‬ ‫اســتفاده از ســوخت جایگزیــن تشــویق شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن گاز برخــی واحدهــای نانوایــی‬ ‫کــه بــه ســوخت جایگزیــن مجهــز هســتند در صــورت‬ ‫نبــود مشــکل بــرای فعالیــت قطــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران گلســتان ادامــه داد‪ :‬برخــی‬ ‫مناطــق اســتان بــه دلیــل افــت فشــار‪ ،‬دچــار قطعــی‬ ‫گاز شــدند کــه امیدواریــم بــا همراهــی مــردم و اعمــال‬ ‫مدیریــت توســط دســتگاه های مرتبــط در کوتاه تریــن‬ ‫زمــان ممکــن ایــن مشــکل برطــرف شــود‪.‬‬ ‫مطابــق داده هــای هواشناســی گلســتان‪ ،‬امشــب‬ ‫(شــنبه) اغلــب مناطــق اســتان دمــای منفی صفــر درجه‬ ‫را تجربــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۵۰‬هزار مشــترک گاز دارد که بیشــتر ان ها‬ ‫خانگی هستند‪.‬‬ ‫علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫روز گذشــته در ایــن اســتان حــدود ‪ ۱۴‬میلیــون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هــزار متــر مکعــب گاز مصــرف شــد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام اســتانداری گلســتان‪ ،‬دورکاری ادارات‬ ‫و مــدارس اســتان بــه دلیــل تــداوم ســرمای شــدید و‬ ‫افزایــش مصــرف گاز و بــا هــدف مدیریت مصرف انرژی‬ ‫بــه غیــر از دســتگاه های خدمات رســان و امــدادی بــرای‬ ‫‪ ۲‬روز دیگــر ( شــنبه و یکشــنبه )تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪683‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫جابه جایی رکورد مصرف گاز‬ ‫در پی ادامه سرما‬ ‫ســرمای کم ســابقه و فعالیــت مســتمر ســامانه هــوای ســرد‪ ،‬مصــرف گاز اســتان گلســتان را بــه‬ ‫میــزان قابــل مالحظـه ای افزایــش داده و بــه گفتــه مدیرعامــل شــرگت گاز اســتان رکــود مصــرف ایــن‬ ‫انــرژی روزانــه در حــال جابه ‍جاشــدن اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬بــرای کاهــش مصــرف گاز اگــر چــه مدیــران اســتان و در دســترس‬ ‫قرارداشــتن ایــن انــرژی‪ ،‬فعالیــت ادارات و مــدارس را بــا محدودیــت مواجــه کردنــد امــا بــه نظــر‬ ‫می رســد ایــن تصمیــم هــم نتوانســته موجــب کاهــش مصــرف گاز در گلســتان شــود و بایــد راهــکار‬ ‫دیگــری بــرای صرفه جویــی در اســتفاده از گاز طبیعــی اندیشــید‪.‬‬ ‫علــی طالبــی گفــت‪ :‬در شــبانه روز گذشــته حجــم گاز گلســتان بــه ‪ ۱۶‬میلیــون متــر مکعــب رســید که‬ ‫در مقایســه بــا یــک روز قبــل ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعــب افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســردی و ســوزناکی هــوای روز جمعــه باعــث افزایــش مصــرف نســبت بــه روز ماقبــل‬ ‫ان شــده بــود‪.‬‬ ‫طالبــی اولویــت اصلــی شــرکت گاز را تامیــن گاز مشــترگان خانگــی و تجــاری دانســت و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود اینکــه گاز تمامــی ادارات ‪ ،‬صنایــع و حتــی جایگاه هــای ســوخت ســی ان جــی گلســتان قطــع‬ ‫بدلیل صرفه جویی در‬ ‫مصرف گاز مراکز فرهنگی‬ ‫خراسان شمالی تعطیل شد‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در پــی نفــوذ جریــان هــوای‬ ‫ســرد و کاهــش افــت فشــار گاز ســبب شــد تــا فعالیــت مراکــز فرهنگــی و هنــری اســتان‬ ‫تــا اطــاع بعــدی تعطیــل شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار تقــی صادقــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه افــت شــدید‬ ‫دمــا و افزایــش میــزان مصــرف گاز فعالیــت تمامــی مراکــز فرهنگــی و هنــری از قبیــل‬ ‫نگارخانــه هــا‪ ،‬ســالن هــای ســینما‪ ،‬تئاتــر و اموزشــگاه هــای ازاد هنــری و ســینمایی‬ ‫اســتان تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فعالیــت ایــن مراکــز تــا اطــاع بعــدی ممنــوع اســت و از ســرگیری فعالیــت‬ ‫تصمیــم گیــری و اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از مــردم انتظــار مــی رود‬ ‫بــرای تامیــن گاز بخــش خانگــی و پیشــگیری از قطــع ان‪ ،‬همراهــی الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش در خراســان شــمالی بیــش از یکهــزار و ‪ ۱۰۰‬مرکــز فرهنگــی و‬ ‫هنــری زیــر نظــر اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫مصــرف گاز خانگــی در خراســان شــمالی بــا ســرمای زمســتانه و بــرودت هــوا افزایــش‬ ‫چشــمگیری یافتــه اســت و ایــن رونــد فعالیــت بســیاری از صنایــع اســتان را کنــد کــرده و‬ ‫نیــاز اســت تــا شــهروندان در ایــن فصــل مصــرف ایــن ســوخت گرانبهــا را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫اینــک مصــرف گاز نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬ســیمان بجنــورد‪ ،‬پتروشــیمی‪،‬‬ ‫صنایــع دیگــر و ســایر صنایــع و واحــد هــای تویلــدی اســتان محــدود و بعضــا قطــع شــده‬ ‫اســت کــه ایــن امــر بــا دســتور دیســپچینگ ملــی گاز ایــران و از طریــق مراجــع ذیصــاح‬ ‫کنتــرل و اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫اداره کل هواشناســی اســتان خراســان شــمالی کاهــش ‪ ۲۴‬درجــه ای دمــای هــوا را در‬ ‫ســردترین ســاعات پیــش بینــی کــرده اســت کــه در شــبانه روز گذشــته برخــی از مناطــق‬ ‫اســتان دمــا بــه زیــر ‪ ۲۴‬درجــه ســانتیگراد نیــز رســید‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سارق سابقه دار به تنه درختان‬ ‫هم رحم نکرد‏‬ ‫سارق سابقه دار به دادسرای‬ ‫اسفراین معرفی شد‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه داری کــه اقــدام بــه ســرقت تنــه درختــان مــی کــرد‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬طــی چنــد‬ ‫روز‏گذشــته اخبــاری مبنــی بــر ســرقت درختــان در حوالــی‬ ‫روســتاهای شهرســتان‪ ،‬بــه پلیــس اطــاع داده شــد کــه‬ ‫بالفاصلــه ‏موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی بعمــل امــده مشــخص شــد کــه‬ ‫ســارق بعــد از قطــع درختــان‪ ،‬بــا یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫بــاری تنــه هــای‏بریــده شــده را ســرقت مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫ویبــا بیــان اینکــه بــا تــاش مامــوران و همچنیــن همــکاری‬ ‫احالــی روســتا‪ ،‬متهــم شناســایی و در یکــی از‏محــور هــای‬ ‫مواصالتــی شهرســتان در حــال انتقــال تنــه درختــان ســرقتی‬ ‫دســتگیر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم بعــد از انجــام بازجویــی و‏تکمیــل‬ ‫تحقیقــات بــه ‪ 7‬فقــره ســرقت اعتــراف و بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی و در نهایــت خــودروی وی‬ ‫‏نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف ‪ 5‬فقــره ســرقت‏ســیم و کابــل خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چند مورد ســرقت ســیم وکابل های مخابراتی در ســطح‬ ‫شهرســتان اســفراین‏بالفاصله رســیدگی به موضوع در‬ ‫دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات پلیســی و‬ ‫بازبینــی دوربیــن هــای مداربســته موفــق‏بــه شناســائی ســارق‬ ‫ســابقه دار شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در‬ ‫یــک اقــدام‏غافلگیرانــه ســارق را در مخفیگاهــش در حــال‬ ‫ســوزاندن ســیم و کابــل هــای مخابراتــی دســتگیر و بــه‏مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجوئــی هــای‬ ‫بعمــل امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت ســیم و‏کابــل مخابراتــی در‬ ‫ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه دادســرای‬ ‫اســفراین معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫شــده ولــی میــزان مصــرف کمــاکان باالســت‪.‬‬ ‫چرخانــدن شــعله بخــاری‪ ،‬بــه نظــر اســان ترین راه مقابلــه بــا ســرمایه کم ســابقه روزهــای اخیــر‬ ‫گلســتان اســت امــا وجــود راه هــای بــه مراتــب اســان و ارزان بــرای کاهــش مصــرف گاز‪ ،‬می توانــد‬ ‫حداقــل از افــت فشــار گاز بــرای مشــترکان خانگــی جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫پوشــیدن لبــاس گــرم‪ ،‬کــم کــردن حداقــل یــک درجــه از دمــای محیــط کــه ‪ ۶‬درصــد مصــرف گاز را‬ ‫کاهــش مــی دهــد ‪ ،‬مســدود کــردن روزنه هــای ورود هــوای ســرد بــا در نظــر گرفتــن هــوای موردنیــاز‬ ‫بــرای ســوخت وســایل گازســوز‪ ،‬تنظیــم دمــای اتــاق بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه‪ ،‬اســتفاده از پــرده ضخیــم‬ ‫و خامــوش کــردن وســایل گرمایشــی هنــگام خــروج از منــزل‪ ،‬از جملــه روش هــای اســان بــرای‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف گاز اســت‪.‬‬ ‫قــرار گرفتــن گلســتان در انتهــای مســیر خــط لولــه سراســری گاز‪ ،‬یکــی از عواملی اســت که احتمال‬ ‫افــت فشــار گاز و در مــواردی قطعــی ایــن انــرژی را بیشــتر می کنــد کــه در شــرایط فعلــی‪ ،‬همراهــی‬ ‫مــردم بــرای صرفه جویــی تنهــا راه عبــور از ایــن بحــران اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان بــه نظــر می رســد‪ ،‬فرهنگ ســازی بــرای امــوزش بیشــتر بــه مــردم بــرای نحــوه اســتفاده‬ ‫از انــرژی در شــرایط خاصــی ماننــد روزهــای اخیــر کافــی نبــوده و اکتفــا کــردن بــه چنــد پیــام حــاوی‬ ‫هشــدار مصــرف نمی توانــد فرهنــگ مصــرف شــهروندان را تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه بــاور ضــرورت کاهــش مصــرف در مــردم ایجــاد نشــود‪ ،‬حتــی هشــدارهایی ماننــد‬ ‫جــدی بــودن قطعــی گاز کــه این روزهــا در شــبکه های اجتماعــی گلســتان در حــال پخــش اســت هــم‬ ‫نخواهــد توانســت دســت مــردم را بــرای کم کــردن مصــرف بــه ســمت شــعله بخــاری و شــوفاژ ببــرد‪.‬‬ ‫طبق اعالم معاون توســعه مدیریت و منابع اســتاندار گلســتان‪ ،‬دورکاری ادارات و مدارس اســتان‬ ‫بــه دلیــل تــداوم ســرمای شــدید و افزایــش مصــرف گاز و بــا هــدف مدیریــت مصــرف انــرژی بــه غیــر‬ ‫از دســتگاه های خدمات رســان و امــدادی بــرای ‪ ۲‬روز دیگــر تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫در پی تدام سرم ساعت پخت‬ ‫نانوایی های بجنورد کاهش یافت‬ ‫فرمانــدار بجنــورد گفــت‪ :‬بدلیــل تــداوم ســرما و صرفــه جویــی در مصــرف گاز ســاعت کار‬ ‫نانوایی هــای مرکــز خراســان شــمالی بــدون تغییــر در ســهمیه ارد‪ ،‬کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدباقــر باقرپــور اظهــار داشــت‪ :‬از امــروز یکشــنبه تــا اخــر‬ ‫هفتــه نانوایــی هــای بجنــورد بــه صــورت ‪ ۲‬شــیفت پخــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش از ایــن در ســه شــیفت نانوایی هــا فعالیــت داشــتند کــه بــرای مدیریــت‬ ‫مصــرف گاز بــه ‪ ۲‬شــیفت کاهــش یافتــه اســت و ســاعت پخــت هــم صبــح از ســاعت هشــت‬ ‫تــا ‪ ۱۱‬و بعــد از ظهــر از ســاعت ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۷.۳۰‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد افــزود‪ :‬در ایــن طــرح نــه تنهــا ســهمیه ارد نانوایــی هــا کاهــش نیافتــه بلکــه‬ ‫هــر نانوایــی مــی توانــد ‪ ۲‬تــا ســه کیســه ارد ســهمیه شــرایط بحرانــی نیــز مصــرف کنــد‪.‬‬ ‫تامین ارد شرایط بحران‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای شــرایط بحــران‬ ‫در اســتان مقــرر شــد تــا ‪ ۵۰‬تــن ارد تامیــن شــود و مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫احمــد نامــور اظهــار داشــت‪ :‬در هــر شهرســتان شــماری از واحدهــای نانوایــی ‪ ۲‬گانــه ســوز‬ ‫هســتند و در صــورت نیــاز شــماری از نانوایــی هــای ســیار ‪ ۲‬گانــه ســوز از طریــق نهادهــای‬ ‫انتظامــی و جمعیــت هــال احمــر راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــا ایــن لحظــه مشــکلی در بخــش تامیــن ارد و پخــت نانوایــی هــا بــه وجــود‬ ‫نیامــده اســت و در صــورت قطعــی نانوایــی هــای ســیار و ‪ ۲‬گانــه ســوز فعــال مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی دربــاره دغدغــه هــای قطعــی گاز و فعالیــت نانوایــی هــا در اســتان گفــت‪ :‬الزم اســت تــا‬ ‫ســاعت پخــت بــرای کاهــش مصــرف گاز در نانوایــی هــا تغییــر کنــد کــه در بجنــورد ایــن اقــدام‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مصــرف گاز بــا ســرمای زمســتانه و بــرودت هــوا افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت و صنایــع‬ ‫اســتان غیــر فعــال شــده انــد و بعضــا بــا ســوخت دوم بــا ظرفیــت پاییــن فعالیــت دارنــد نیــاز‬ ‫اســت تــا شــهروندان در ایــن فصــل مصــرف ایــن ســوخت گرانبهــا را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫اینــک مصــرف گاز نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬ســیمان بجنــورد‪ ،‬پتروشــیمی‪،‬‬ ‫صنایــع دیگــر و ســایر صنایــع و واحــد هــای تولیــدی اســتان قطــع شــده اســت کــه ایــن امــر بــا‬ ‫دســتور دیســپچینگ ملــی گاز ایــران و از طریــق مراجــع ذیصــاح کنتــرل و اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫اداره کل هواشناســی اســتان خراســان شــمالی کاهــش ‪ ۲۴‬درجــه ای دمــای هــوا را در‬ ‫ســردترین ســاعات پیش بینی کرده اســت که در شــبانه روز گذشــته برخی از مناطق اســتان‬ ‫دمــا بــه زیــر ‪ ۲۴‬درجــه ســانتیگراد نیــز رســید‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪683‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران گلستان‬ ‫دلیل اصلی دشواری در تامین‬ ‫گاز گلستان‪ ،‬قطع سواپ گاز‬ ‫ترکمنستان است‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران گلســتان گفــت‪ :‬دلیــل اصلــی دشــواری در تامیــن کامــل گاز‬ ‫مصرفــی اســتان قطــع ســواپ گاز ترکمنســتان در کنــار افزایــش فراتــر از انتظــار مصــرف‬ ‫ناشــی از ســرمای شــدید‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار نعمت اللــه حاجــی زاده اظهــار داشــت‪ :‬یــک ســوم گاز‬ ‫مصرفــی گلســتان از طریــق خــط انتقــال ترکمنســتان تامیــن می شــود کــه از چنــد روز‬ ‫پیــش ایــن خــط انتقــال بــه طــور کامــل قطــع شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مدیریــت مصــرف‪ ،‬بهتریــن راه عبــور گلســتان از بحــران کمبــود گاز در‬ ‫هزینه و زمان ساخت مسکن‬ ‫کمتر می شود‬ ‫توزیع ‪ ۲۵۶‬تُن گوشت قرمز‬ ‫منجمد در خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت معاونــت توســعه‬ ‫بازرگانــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای حمایــت‬ ‫از مصــرف کننــده ‪ ۲۵۶‬تُــن‬ ‫گوشــت منجمــد گوســفندی و‬ ‫گوســاله و بــا قیمــت تنظیــم‬ ‫بــازار در ســطح فروشــگاه های‬ ‫اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار محمــد‬ ‫هندابــادی اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫مجمــوع ایــن میــزان گوشــت‬ ‫منجمــد ‪ ۱۵۴‬تــن گوشــت‬ ‫گوســاله و ‪ ۱۰۲‬تــن گوشــت گوســفندی اســت کــه در ســطح فروشــگاه هــای زنجیــره ای و تعــدادی‬ ‫از اصنــاف منتخــب توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گوشــت منجمد پنج تکه گوســفندی و گوســاله شــامل سردســت‪ ،‬ران‪ ،‬گردن و قلوه‬ ‫گاه بــا قیمــت هــای متفــاوت عرضه شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫قیمــت یــک کیلوگــرم گوشــت منجمــد گوســفندی بیــن ‪ ۱۳۰‬تــا ‪ ۱۵۵‬هــزار تومــان و گوســاله نیــز‬ ‫بیــن ‪ ۱۳۰‬تــا ‪ ۱۶۰‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬فروشــندگان حــق ندارنــد گوشــت منجمــد را بــا قیمــت بیشــتر بفروشــند و از‬ ‫شــهروندان درخواســت مــی شــود در صــورت مشــاهده تخلــف مــوارد را اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی قطــب دامــداری و دامپــروری کشــور اســت و در ایــن اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪۳۶‬‬ ‫هــزار راس دام ســبک شــامل یــک میلیــون و ‪ ۷۲۳‬هــزار راس گوســفند‪ ،‬حــدود ‪ ۳۱۳‬هــزار راس‬ ‫بــز و ‪ ۸۱‬هــزار و ‪ ۸۸۰‬راس گاو و گوســاله‪ ۲ ،‬هــزار ‪ ۳۵۰‬نفــر شــتر و در مجمــوع ‪ ۸۴‬هــزار و ‪۲۳۰‬‬ ‫راس دام ســنگین و در مجمــوع حــدود ســه میلیــون واحــد دامــی در اســتان نگهــداری و پــرورش‬ ‫داده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصد از جمعیت یک میلیون نفری این استان در نواحی روستایی سکونت دارند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روزهــای اینــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای تامیــن کامــل گاز مشــترگان خانگــی‪ ،‬گاز صنایــع واحدهــای تولیــدی بــه‬ ‫جــز واحدهایــی کــه ســوخت جایگزیــن ندارنــد قطــع شــده اســت‪.‬‬ ‫حاجــی زاده گفــت‪ :‬همچنیــن بــرای امدادرســانی مطلــوب بــه شــهروندان‪ ،‬همــه‬ ‫دســتگاه های عضــو ایــن ســتاد مدیریــت بحــران در حالــت اماده بــاش هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــا وجــود نگرانــی در تامیــن گاز بــه خصــوص بــرای شــهرهایی بــا مصــرف‬ ‫زیــاد از جملــه گــرگان‪ ،‬گمیشــان و بندرترکمــن‪ ،‬گاز مــورد نیــاز ایــن شــهرها بــدون قطعــی‬ ‫تامین شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران گلســتان یــاداور شــد‪ :‬البتــه در مناطقــی قطعــی بــه صــورت‬ ‫مــوردی بــه دلیــل افــت فشــار گاز داشــتیم کــه در کوتاه تریــن زمــان ممکــن مشــکالت‬ ‫ان برطــرف شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران گلســتان از مــردم اســتان خواســت مصــرف گاز منــازل خــود‬ ‫را بــرای جلوگیــری از قطعــی بــه حداقــل برســانند‪.‬‬ ‫طبــق اعــام معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار گلســتان‪ ،‬دورکاری ادارات‬ ‫و مــدارس اســتان بــه دلیــل تــداوم ســرمای شــدید و افزایــش مصــرف گاز و بــا هــدف‬ ‫مدیریــت مصــرف انــرژی بــه غیــر از دســتگاه های خدمات رســان و امــدادی بــرای ‪ ۲‬روز‬ ‫دیگــر تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کــر‪ ،‬بــه دلیــل بــرودت هــوا و بــا هــدف تامیــن مســتمر و پایــدار و ضــرورت‬ ‫کنتــرل پیامدهــای ناشــی از افزایــش مصــرف انــرژی دســتگاه هــای اجرایــی اســتان‬ ‫بــه اســتثنای مراکــز درمانــی‪ ،‬امــدادی و انتظامــی شــنبه و یکشــنبه بــه صــورت دورکار‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرســت دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه در طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن هزینه هــای ســاخت و مــدت زمــان واحدهــای یــک طبقــه حیــاط دار کمتــر از‬ ‫هزینه هــای ســاخت واحدهــای اپارتمانــی اســت و گفــت‪ :‬ســاخت و ســاز در ‪ ۱۲۰۰‬شــهر بــا‬ ‫کمتــر از ‪ ۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬بــه صــورت یــک طبقــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬ابوالفضــل نــوروزی در‬ ‫گفت وگــوی ویــژه خبــری‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه در شــهرهای واجــد شــرایط ســاخت واحدهــای‬ ‫یــک طبقــه حیــاط دار جــزء سیاســت هــای اصلــی وزارت راه و شهرســازی اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تاکیــد و دســتور رئیــس جمهــور و وزیــر راه و شهرســازی نیــز تراکــم ‪ ۶۰‬نفــر در هــر‬ ‫هکتــار و یــک طبقــه ســازی اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره وضعیــت ســاخت واحدهــای یــک طبقــه و حیــاط دار در طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن بــا اشــاره بــه تالش هــای انجــام شــده طــی پنــج مــاه اخیــر‪ ،‬گفــت‪ :‬در تمام شــهرهای‬ ‫اســتان یــزد فراینــد ســاخت واحدهــای یــک طبقه شــروع شــده و تعــدادی واحد هم در ســفر‬ ‫اخیــر رئیــس جمهــور بــه ایــن اســتان تحویــل مــردم شــد‪.‬‬ ‫نــوروزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن در تمــام نقــاط اســتان خراســان جنوبــی ســاخت‬ ‫واحدهــای یــک طبقــه شــروع شــده اســت‪ ،‬امــا در شــهر بیرجنــد مرکــز ایــن اســتان‪،‬‬ ‫اپارتمان هــای ســه الــی چهــار طبقــه ســاخته شــده کــه بــا توجــه بــه درخواسـت های مــردم‬ ‫ایــن شــهر مبنــی بــر ســاخت واحدهــای یــک طبقــه حیــاط دار‪ ،‬در یکــی از شــهرهای نزدیــک‬ ‫بیرجنــد کــه ‪ ۲۰‬دقیقــه بــا ان فاصلــه دارد‪ ،‬واحدهــای یــک طبقــه حیــاط دار ســاخته و تحویل‬ ‫مــردم می شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی ادامه داد‪ :‬در اســتان بوشــهر تمام‬ ‫نقــاط ســاخت واحدهــای یــک طبقــه اغــاز و فراینــد واگذاری هــا هم شــروع شــده اسـت ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در ســایر نقــاط در عمــوم شــهرهای زیــر ‪ ۵۰‬هــزار نفــر کــه حــدود ‪ ۱۲۰۰‬شــهر‬ ‫اســت‪ ،‬فراینــد ســاخت واحدهــای یــک طبقــه شــروع شــده و در برخــی مــوارد نیــز زمیــن‬ ‫تحویــل مــردم شــده تــا خودشــان بــه ســاخت و ســاز بپردازنــد‪.‬‬ ‫نــوروزی ادامــه داد‪ :‬بــه منظــور جلوگیــری از ورود ســوداگران بــه ایــن حــوزه‪ ،‬زمین هــا بــه‬ ‫صــورت اجــاره ‪ ۹۹‬ســاله اســت‪ ،‬بــه عبــارت دیگــر ابتــدا زمین هــا بــه مــدت ‪ ۲‬ســال اجــاره‬ ‫موقــت داده می شــود و بــه شــرط ســاخت‪ ،‬ایــن اجــاره تــا ‪ ۹۹‬ســال تمدیــد می شــود کــه اگــر‬ ‫ســاخت و ســاز انجــام نشــد زمیــن از ان هــا پــس گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــکان واگــذاری زمیــن قبــل از اغــاز فراینــد ســاخت وجــود نــدارد‪ ،‬امــا بعــد از‬ ‫ســاخت و ســاز می تواننــد ان را بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫نــوروزی بــا اشــاره بــه ‪ ۳‬روش واگــذاری زمیــن‪ ،‬تحویــل واحــد امــاده و تحویــل تا مرحله قبل‬ ‫از نــازک کاری در طــرح نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬گفــت‪ :‬در بیشــتر ‪ ۱۲۰۰‬شــهر زیــر ‪ ۵۰‬هــزار نفر‬ ‫جمعیــت‪ ،‬ســاخت و ســاز بــه صــورت یــک طبقه ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫نــوروزی افــزود‪ :‬عــاوه بــر شــهرهای زیــر ‪ ۵۰‬هــزار نفــر‪ ،‬در روش ســوم کــه در شــهر یــزد نیــز‬ ‫ایــن شــیوه ادامــه می یابــد تــا مرحلــه فونداســیون‪ ،‬اســکلت و ســفت کاری توســط دولــت‬ ‫انجــام شــده و مرحلــه نــازک کاری توســط خــود مــردم انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره تفــاوت قیمــت و متــراژ واحدهــای مســکونی اپارتمانــی بــا واحدهــای یک طبقه و‬ ‫ویالیــی در طــرح نهضــت ملــی مســکن توضیــح داد‪ :‬در اپارتمان هــا ‪ ۴۰‬متــر مشــاعات وجــود‬ ‫دارد کــه اگــر هزینــه ســاخت را متــری ‪ ۸‬میلیــون تومــان محاســبه کنیــم‪ ،‬هزینــه واحدهــای‬ ‫اپارتمانــی حــدود ‪ ۳۲۰‬میلیــون تومــان بیشــتر از واحدهــای یــک طبقه اســت کــه هزینه های‬ ‫دیگــری مثــل اسانســور‪ ،‬پروانه هــای ســاختمانی و تورم هــای ســاالنه نیــز بــر افزایــش قیمــت‬ ‫ســاخت تاثیــر خواهند گذاشــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اپارتمان هــا حــدود دو ســال زمــان بــرای ســاخت نیــاز دارنــد‪ ،‬امــا ســاخت‬ ‫واحدهــای یــک طبقــه طــی مــدت یــک ســال بــه پایــان می رســد و مشــمول تــورم ســاالنه‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫نــوروزی در خصــوص هزینه هــای زیرســاخت گفــت‪ :‬نتایــج مطالعات دفتر اقتصاد مســکن‬ ‫نشــان می دهــد بــه طــور میانگیــن هزینه هــای زیرســاخت (اماده ســازی‪ ،‬اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‬ ‫انشــعابات و معابــر) ‪ ۱۶۵‬میلیــون تومــان بــرای هــر واحــد ‪ ۲۰۰‬متــری یــک طبقــه و حیــاط دار‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬امــا بــرای واحدهــای اپارتمانــی حــدود ‪ ۷۰‬میلیــون تومــان می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ســایر هزینه هــا مجمــوع هزینــه ســاخت و‬ ‫زیرســاخت در واحدهــای یــک طبقــه حیــاط دار کمتــر از واحدهــای اپارتمانــی خواهد بــود و از‬ ‫لحــاظ اقتصــادی بــه صرفــه اســت کــه بــه ســراغ تامیــن زمین و ســاخت واحدهــای یک طبقه‬ ‫حیــاط دار در مناطقــی کــه امــکان دارد‪ ،‬برویــم‪.‬‬ ‫وی دربــاره تفــاوت شــهرهای و اســتان ها در میــزان زمیــن اختصــاص یافتــه بــرای این طرح‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بســیاری از اســتان های کشــور مشــکالت چندانی از لحاظ زمین وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شوخی با طرح های اقتصادی‬ ‫و سودجویان ناقال!‬ ‫از وزیــر اقتصــاد‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکــزی و اعضای‬ ‫کمیســیون اقتصــادی مجلــس پنهــان نیســت از شــما‬ ‫دوســتان جــان چــه پنهــان‪ ،‬هــر طــرح اقتصــادی کــه‬ ‫در ایــن مملکــت اجــرا مــی شــود بالفاصلــه یــک‬ ‫عــده ســود جــو‪ ،‬دالل و نهایتــا ً عزیــزان مافیــا بــا یــک‬ ‫اقــدام ضربتــی‪ ،‬طــرح اقتصــادی دولــت را ســه ســوته‬ ‫فیتیلــه پیــچ مــی کننــد و طومــارش را درهــم مــی‬ ‫پیچنــد! ان هــم بــه گونــه ای کــه ربــاط صلیبــی و‬ ‫تانــدون و مینیســک طــرح بــا هــم پــاره مــی شــوند و‬ ‫طــرح دیگــر هیــچ وقــت طــرح بشــو نیســت!‬ ‫نتیجــه هــم ناگفتــه پیداســت و نــه تنهــا ایــن طرحهــا‬ ‫دردی از مــردم معمولــی دوا نمــی کننــد بلکــه قــوز‬ ‫بــاالی قــوز هــم مــی شــوند تــا جایــی که خلــق الله از‬ ‫طــا بــودن پشــیمان مــی شــوند و رویــای بازگشــت بــه‬ ‫دوره قبــل از اجــرای طــرح را در ســر مــی پروراننــد!‬ ‫مشــت نمونــه خــروار همیــن داســتان ازادســازی‬ ‫واردات خــودرو اســت کــه خــود خــودرو هــا هــم از‬ ‫ایــن مــدل واردات و قیمــت گــذاری خنــده شــان‬ ‫گرفتــه و بــا اینکــه هنــوز مکانیــزم قیمــت گــذاری و‬ ‫ماجــرای عرضــه خــودرو در بورس و ‪ ...‬در هاله ای از‬ ‫ابهــام اســت‪ ،‬امیــد قالیبــاف ســخنگوی وزارت ســمت‬ ‫ســعی کــرده بــا انتشــار گزارشــی گرانــی خــودرو را بــه‬ ‫بازارســازی ســودجویان ربــط دهــد!‬ ‫یعنــی طــرح وزارت صنعــت ایــرادی نــدارد و ایــن‬ ‫چشــم تنــگ دنیــا دوســت ســودجویان اســت کــه‬ ‫نگذاشــته انــد‪ ،‬ایــن طــرح بــه ثمــر بنشــیند‪.‬‬ ‫ایــن داســتان تنهــا مربــوط بــه خــودرو و خــودرو‬ ‫ســازی نیســت و چاکــراه هــای بــی شــمار در مملکــت‬ ‫باعــث مــی شــوند پزشــک در مطبــش دســتگاه پــوز‬ ‫ســوپر مارکــت بگــذارد‪ ،‬طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫ســالی دو میلیــون مالیــات بدهنــد‪ ،‬کل مالیــات اخــذ‬ ‫شــده از مالــکان خانــه هــای خالــی و خانــه هــای‬ ‫لوکــس کشــور در یــک ســال بــه ‪ 5‬میلیــارد نرســد و‬ ‫قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫هــر چنــد طــرح هــای دولــت همگــی عیــن صــواب‬ ‫هســتند و ایــن ســودجویان هســتند کــه مانــع از‬ ‫اجــرای دقیــق انهــا مــی شــوند‪ .‬با این وجود پیشــنهاد‬ ‫مــی شــود دوســتان بــرای شــوخی و مطایبــه‪ ،‬بــرای‬ ‫ســرگرمی و خنــده‪ ،‬اصــا ً بــرای مســخره بــازی هــم‬ ‫کــه شــده یــک بــار از ســایر کشــور هــا تقلیــد کنیــد!‬ ‫ببیننــد ســایر کشــورها چطــور خــودرو وارد کشورشــان‬ ‫مــی کننــد و قیمــت تعییــن مــی کننــد؟ بــا کــدام‬ ‫ســاز و کار از پزشــک و طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫مالیــات واقعــی اخــذ مــی کننــد؟ چگونــه مالــکان‬ ‫خانــه هــای خالــی و لوکــس را وادار بــه پرداخــت‬ ‫مالیــات مــی کننــد؟ چطــور بــرای خریــدار ضایعــات‬ ‫و کارتــن خــواب کارت بازرگانــی صــادر نمــی شــود؟‬ ‫چطــور‬ ‫اگــر ایــن شــوخی جــواب داد و بــه تریــج قبــای‬ ‫ســودجویان و دالالن و مافیــا برنخــورد‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫مالحظــات راهبــردی طــرح را جــدی جــدی در کشــور‬ ‫اجــرا کنیــد! بــاور کنیــد جــای دوری نمــی رود و کســی‬ ‫بــه شــما خــرده نمــی گیــرد‪...‬‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه‬ ‫را بگزاری‪ ،‬مگر سفری باشد‪ ،‬که در ان‬ ‫روی به خدا داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر‬ ‫ان که خدا بدن او را بر اتش‬ ‫حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪683‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫تاثیرگذاری بیان اوا‬ ‫در سخنرانی‬ ‫فاطمــه زنگنــه ‪ -‬ادامــه قســمت ‪ -682‬قــدرت صــدا و اوایــی‬ ‫کــه ســخنران در ســخنرانی بــه کار می بــرد‪ ،‬نقــش مهمــی در‬ ‫تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬ایــن مطلــب راهنمــای جامعــی اســت‬ ‫بــرای داشــتن بیــان اوایــی تاثیــر گــذار در ســخنرانی کــه البتــه در‬ ‫موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار می ایــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫یکــی از گفت وگوهــای خــود را ضبــط کنیــد و تعــداد مکث هــا‬ ‫و واژه هــای پرکننــده ی غیرضــروری را در گفتــار خــود بشــمارید‪.‬‬ ‫تــاش کنیــد اســتفاده از ایــن واژه هــا و مکث هــا را درطــول زمــان‬ ‫کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫با افزایش اعتمادبه نفس و اشــنایی بیشــتر با فنون ســخنرانی‪،‬‬ ‫کاســتن از شــمار بســیاری از واژه هــای پرکننــده و مکث هــای‬ ‫غیرضــروری بــرای شــما اســان تر می شــود‪.‬‬ ‫بیان و تلفظ‬ ‫بیان‬ ‫بیــان (‪ )Articulation‬بــر تولیــد تک تــک صداهــا و تلفــظ نیــز‬ ‫بــر تکیــه‪ ،‬ریتــم و اهنــگ هجاهــا در واژه تمرکــز دارد‪ .‬درواقــع‬ ‫بیــان‪ ،‬اخریــن مرحلــه در تولیــد گفتــار اســت‪ .‬مــا انســان ها‬ ‫ک‬ ‫در بهره گیــری از زبــان‪ ،‬لب هــا و دیگــر بخش هــای متحــر ِ‬ ‫مورداســتفاده در گفتــار منحصربه فــرد هســتیم‪:‬‬ ‫نخســتین عمــل در تولیــد گفتــار‪ ،‬نفس کشــیدن اســت کــه در‬ ‫ان هــوا را بــه درون یــک محفظــه ی ذخیره ســازی می کشــانید؛‬ ‫دومیــن عمــل‪ ،‬اواســازی (‪ )Phonation‬اســت؛ فراینــدی کــه در‬ ‫ان هــوا را به کمــک تارهــای صوتــی بــه ارتعــاش درمی اوریــد؛‬ ‫ســومین مرحلــه‪ ،‬رزونانــس (‪ )Resonation‬اســت کــه در ان‬ ‫حفره هــای دهــان‪ ،‬بینــی و حلــق‪ ،‬صــدا را به صورتــی تقویــت‬ ‫می کننــد کــه بتوانیــد ان را بشــنوید؛‬ ‫و ســرانجام مرحلــه ی بیــان قــرار دارد کــه در ان صــدا را بــا‬ ‫بهره گیــری از حرکــت دندان هــا‪ ،‬زبــان و لب هــا به صــورت‬ ‫الگوهایــی قابل تشــخیص تغییــر می دهیــد‪.‬‬ ‫کــودکان نوپــا ابتــدا صداهــای ســاده را می اموزنــد و ســپس‬ ‫ترکیب هایــی از صداهــای تکرارشــونده را یــاد می گیرنــد و پــس از‬ ‫مدتــی نیــز واژه هــا را می اموزنــد‪.‬‬ ‫شــما در ســخنرانی بــا قابلیــت فهــم ســروکار داریــد‪ .‬ایا مخاطبان‬ ‫می تواننــد انچــه را کــه می گویید‪ ،‬درک کننــد؟ اگر صداهای اصلی‬ ‫زبــان را به صورتــی تولیــد کنیــد کــه بــا صداهای تولیدشــده توســط‬ ‫مخاطبان تــان متفــاوت باشــد‪ ،‬گفتــار شــما قابل فهــم نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬گاهــی در گفتــار محــاوره ای یــا غیررســمی‪،‬‬ ‫صدایــی را از اخــر واژه ای حــذف می کنیــم و مثــا واژه ی «اســیا»‬ ‫را به جــای «اســیاب» بـه کار می بریــم‪ .‬چالــش اصلــی ایــن اســت‬ ‫کــه ایــا می توانیــد صــدای «درســت» را هنگامــی کــه الزم اســت‪،‬‬ ‫تولیــد کنیــد‪ .‬اگــر از نظــر فیزیکــی توانایــی تولیــد صــدای درســت را‬ ‫نداریــد‪ ،‬بایــد از متخصــص گفتاردرمانــی کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫نکاتــی بــرای ســخنرانان‪:‬تمرین کنیــد کــه هنــگام بیــان واژه هــا‪،‬‬ ‫صداهــا را جایگزیــن یــا حــذف نکنیــد یــا صدایــی را بــه واژه هــا‬ ‫نیفزاییــد؛ بــرای نمونــه‪« ،‬فالســک» را «فالکــس» نگوییــد‪.‬‬ ‫ظ درســت برخــی از صداهــا در انهــا‬ ‫عبارت هایــی را کــه در تلف ـ ِ‬ ‫مشــکل داریــد‪ ،‬بخوانیــد و صــدای خــود را ضبــط کنیــد‪ .‬همــراه‬ ‫بــا مربــی یــا اموزنــده ی دیگــری‪ ،‬بــه صــدای ضبط شــده ی خــود‬ ‫گــوش دهیــد‪.‬‬ ‫تلفــظ در زبــان گفتــاری‪ :‬تلفــظ (‪ )Pronunciation‬بــه توانایــی‬ ‫بهره گیــری درســت از تکیــه‪ ،‬ریتــم و اهنــگ واژه هــا در زبــان‬ ‫گفتــاری اشــاره دارد‪ .‬گاهــی‪ ،‬واژه هــا به دلیــل عوامــل فراوانــی‪،‬‬ ‫ازســوی افــراد یــا گروه هــای مختلــف بــه شــیوه هایی گوناگــون‬ ‫بیــان می شــود‪ .‬ایــن عوامــل منطقـه ای کــه در ان رشــد کرده ایــد‪،‬‬ ‫منطقـه ای کــه هم اکنــون در ان زندگــی می کنیــد‪ ،‬وجــود اختــال‬ ‫گفتــاری یــا مشــکل در تلفــظ برخــی صداهــا‪ ،‬قومیــت‪ ،‬طبقـه ی‬ ‫اجتماعی‪-‬اقتصــادی یــا تحصیــات شــما را دربرمی گیــرد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه از تلفــظ ســخن می گوییــم‪ ،‬بــر واژه هــا تمرکــز‬ ‫داریــم و برخــاف بیــان بــر تک تــک صداهــا تمرکــز نمی کنیــم‪.‬‬ ‫هجــا واحــدی بــرای توالــی صداهــای گفتــاری اســت‪ .‬بــرای نمونه‪،‬‬ ‫ک» و «تاب»‪.‬‬ ‫واژه ی «کتاب» از دو هجا تشکیل شده است‪ِ « :‬‬ ‫معمــوال هــر هجــا از یــک هســته ی هجــا (‪)Syllable Nucleus‬‬ ‫(کــه معمــوال یــک واکــه یــا حــرف صــدادار اســت) بــه همــراه چنــد‬ ‫همخــوان (حــرف بی صــدا) در اطــراف یعنــی در اغــاز و پایــان‬ ‫ان تشــکیل شــده اســت‪ .‬هجــا به عنــوان «واحــد ســازنده ی»‬ ‫واجــی (‪ )Phonological‬واژه درنظــر گرفتــه می شــود‪ .‬واژه ای‬ ‫کــه از یــک هجــا تشــکیل شــده اســت (ماننــد مــاه) تک هجــا‬ ‫(‪ )Monosyllable‬یــا تک هجایــی (‪ )Monosyllabic‬نامیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اصطالحــات دیگــر در ایــن زمینــه شــامل واژه هــای دوهجــا‬ ‫(‪ )Disyllable‬ودوهجایــی (‪ )Disyllablic‬اســت کــه بــرای‬ ‫واژه هایــی بــه کار مــی رود کــه دو هجــا دارنــد و یــا ســه هجا‬ ‫(‪ )Trisyllable‬یــا ســه هجایی (‪ )Trisyllabic‬کــه بــه واژه هایــی‬ ‫اشــاره دارد کــه ســه هجــا دارنــد و یــا چندهجــا (‪ )Polysyllable‬و‬ ‫چندهجایی (‪ )Polysyllabic‬که گاهی به واژه ای اشــاره دارد که‬ ‫بیــش از ســه هجــا دارد یــا هــر واژه ای کــه بیــش از یک هجــا دارد‪.‬‬ ‫در هنــگام تلفــظ‪ ،‬وظیفـه ی شــما شناســایی هجاهــای مختلــف‬ ‫تشــکیل دهنده ی واژه‪ ،‬به کارگرفتــن تکی ـه ی صــدا (اســترس) در‬ ‫هجاهــای مناســب و بهره گیــری از الگــوی مناســب زیروبمی صدا‬ ‫بــرای ایجــاد اهنگــی مناســب اســت‪.‬‬ ‫از اهنــگ بــرای افــزودن عملکــرد بــه واژه هــا نیــز اســتفاده می شــود؛‬ ‫مثــا بــرای متمایزکــردن پرســش های دارای کلمــه ی پرسشــی‪،‬‬ ‫پرســش های بله‪/‬خیــر‪ ،‬جمله هــای خبــری‪ ،‬جمله هــای امــری‪،‬‬ ‫درخواســت و… از اهنــگ کالم بهــره می گیریــم‪ .‬شــما می توانیــد بــا‬ ‫تغییــر الگــوی اهنــگ‪ ،‬معنــای جملــه را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫نکاتــی بــرای ســخنرانان‪ :‬به صدای ضبط شــده ی افــراد گوناگونی‬ ‫کــه طرزبیــان و ســخنرانی انهــا را مــی پســندید‪ ،‬گــوش دهید و به‬ ‫تلفظ هــای انهــا توجــه کنید‪.‬‬ ‫اگــر درمــورد تلفــظ درســت واژه ای تردیــد داریــد‪ ،‬از‬ ‫فرهنگ نامه هــای انالینــی اســتفاده کنیــد کــه در انهــا تلفــظ‬ ‫درســت واژه هــا پخــش می شــود‪.‬‬ ‫می توانیــد برنامـه ای روی گوشــی هوشــمند یا تبلــت خود نصب‬ ‫کنیــد تــا بتوانیــد به راحتــی در همه جــا بــه ان دسترســی داشــته‬ ‫باشــید و تلفــظ و معنــای درســت واژه هــا را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای بررســی معنــا و تلفــظ واژه هــا می توانیــد از مترجــم گــوگل‬ ‫و گزینـه ی پخــش تلفــظ صوتــی ان بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫اگــر واژه ای را به شــکلی متفــاوت از دیگــران بنویســید‪ ،‬احتمــاال‬ ‫ان را به صورتــی متفــاوت نیــز تلفــظ خواهیــد کــرد‪ .‬بررســی کنیــد‬ ‫کــه ایــا ان واژه بــه همــان صورتــی تلفــظ می شــود کــه نوشــته‬ ‫می شــود یــا خیــر‪.‬‬ ‫می توانیــد در حضــور مربــی یــا اموزنــده ای دیگــر‪ ،‬داســتان یــا‬ ‫مقال ـه ای را بــا صــدای بلنــد بخوانیــد و درســتی تلفظ هــای خــود‬ ‫را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫گویش و تنوع اوایی (‪)Vocal Variety‬‬ ‫گویــش ‪ :‬ســخنرانان می تواننــد بــرای دســتیابی بــه تنــوع اوایــی‪،‬‬ ‫از گویش هایــی متفــاوت بــرای تغییــر زیروبمــی صــدا‪ ،‬ســرعت‬ ‫گفتــار‪ ،‬رســایی و بلنــدی صــدا و مکــث و وقفــه بهــره بگیرنــد‪.‬‬ ‫گویــش گونــه ای از زبــان اســت و ویژگــی انحصــاری کســانی‬ ‫به شــمار مـی رود کــه بــه ان زبــان صحبت می کننــد‪ .‬هر گویش با‬ ‫واژگان‪ ،‬دســتورزبان و تلفظ هــای (واج شناســی (‪،)Phonology‬‬ ‫شــامل قواعــد عروضــی) خــود شــناخته می شــود‪ .‬اگــر گونه هــای‬ ‫زبانــی فقــط از نظــر تلفــظ بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند‪ ،‬بایــد‬ ‫درمــورد انهــا از اصطــاح «لهجــه» اســتفاده کنیــم؛ نــه گویــش‪.‬‬ ‫معمــوال اصطــاح گویــش بــرای الگوهــای گفتــاری منطق ـه ای‬ ‫بــه کار مــی رود‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬زبان شناســان گویش هــای‬ ‫اصلــی زبــان انگلیســی را بــه ســه گــروه کلــی تقســیم می کننــد‪:‬‬ ‫بریتانیایی‪ ،‬امریکای شــمالی و اســترالیایی‪ .‬انگلیســی امریکایی‬ ‫شــامل مجموعــه ای از گویش هــای مورداســتفاده در ایــاالت‬ ‫متحــده ی امریکاســت‪.‬‬ ‫زبانــی ســاکن در مناطــق‬ ‫جوامــع‬ ‫در‬ ‫گویش هــای فراوانــی‬ ‫ِ‬ ‫گوناگــون وجــود دارد و گاهــی بــا افــرادی از بخش هــای گوناگونــی‬ ‫از کشــور روبــه رو می شــوید کــه بــا گویشــی متفــاوت صحبــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫ازانجاکــه در هــر زبــان گویش هــای متفاوتــی وجود دارد‪ ،‬دشــوار‬ ‫اســت بگوییــم کــدام گویــش بهتــر از گویــش دیگــر اســت‪ .‬برخــی‬ ‫از گویش هــا توســط افــرادی اســتفاده می شــود کــه از قــدرت و‬ ‫نفــوذ بیشــتری برخــوردار هســتند و به همین دلیــل‪ ،‬گویــش انهــا‬ ‫بــه اســتانداردی بــرای دیگــران تبدیــل می شــود‪ .‬گاهــی افــرادی‬ ‫کــه بــا یــک گویــش صحبــت می کننــد‪ ،‬دیــدی منفــی نســبت بــه‬ ‫ش مربــوط بــه منطقــه یــا زمینـه ی‬ ‫افــراد دیگــری دارنــد کــه بــا گویـ ‬ ‫اجتماعــی یــا فرهنگــی دیگــری صحبــت می کننــد و ازایــن رو‪،‬‬ ‫برخــورد نامناســبی بــا انهــا دارنــد‪ .‬همـه ی گویش هــا در جامعه ای‬ ‫کــه در ان بـه کار می رونــد‪ ،‬از ارزش ارتباطــی برخــوردار هســتند؛‬ ‫ولــی گاهــی وقتــی فــرد از جامعــه ی محلــی خــود بــه مکانــی‬ ‫دیگــر بــا گویشــی متفــاوت مهاجــرت می کنــد‪ ،‬بــا ارزیابی هــا و‬ ‫برخوردهایــی منفــی روب ـه رو می شــود‪.‬‬ ‫نکاتــی بــرای ســخنرانان‪:‬باید بــه ایــن مســئله توجــه کنیــد کــه‬ ‫ـش مورداســتفاده ی شــما‬ ‫ایــا اکثریــت مخاطبــان بــا همــان گویـ ِ‬ ‫صحبــت می کننــد؛ اطمینــان پیــدا کنیــد کــه واژه هــا و تلفظ هــای‬ ‫مورداســتفاده ی شــما بــا واژه هــا و تلفظ هایــی که مخاطبــان به کار‬ ‫می برنــد‪ ،‬همخوانــی دارد‪.‬‬ ‫اگــر بــرای مخاطبانــی از همـه ی نقــاط کشــور ســخن می گوییــد‪،‬‬ ‫بایــد از واژگان و تلفظ هایــی اســتفاده کنیــد کــه کاربــردی‬ ‫گســترده تر از واژگان و تلفظ هــای مورداســتفاده در گویــش‬ ‫محلــی شــما دارنــد‪.‬‬ ‫تنــوع اوایــی‪ :‬عوامــل صوتــی (‪ )Vocalics‬یــا فرازبانــی‬ ‫(‪ )Paralanguage‬بــه عناصــر غیرکالمــی ای اشــاره دارد کــه‬ ‫بــرای تغییــر معنــا و انتقــال احساســات بــه کار می رونــد‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد بــا بهره گیــری از ویژگی هــای عوامــل صوتــی (ســرعت‬ ‫گفتــار (‪ ،)Rate‬زیروبمــی صــدا‪ ،‬رســایی صــدا و مکــث) کــه بــرای‬ ‫تغییــر شــیوه ی انتقــال پیــام خــود ب ـه کار می گیریــد‪ ،‬در گفتــار‬ ‫خــود تنــوع اوایــی ایجــاد کنیــد‪ .‬بــا به کارگیــری روش هــای زیــر‬ ‫می توانیــد در نحــوه ی بیــان پیــام خــود تنــوع ایجــاد کنیــد‪:‬‬ ‫در زمان های مختلف‪ ،‬سریع تر یا اهسته تر صحبت کنید؛‬ ‫با چطور در ادامه همراه باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫یکشنبه ‪ 25‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪683‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫فشار شمارش معکوس‬ ‫نمونه ای از اهداف فیشینگ‬ ‫تبلیغات در‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫به شرط قانون‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬مریم شفیعی‬ ‫شــبکه های اجتماعــی در شــرایط کنونــی جهــان بــه ویژه پس‬ ‫از همه گیــری کرونــا‪ ،‬بــر دیــوار بلنــد اینترنــت ســفره گســترده‬ ‫تجــاری را بــرای صاحبــان مشــاغل و حــرف بــاز کرده انــد کــه‬ ‫اگــر شــرط «قانــون» در ایــن فضــا رعایــت نشــود‪ ،‬اشــفته‬ ‫بــازاری بــه وجــود می ایــد کــه مشــتریان و خریــداران تنهــا‬ ‫ضررکننــدگان ان خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫از روزهایــی کــه تولیــد کننــدگان یــا صاحبــان کســب و کار‬ ‫محصــوالت خــود را از طریــق دیــوار نوشــته‪ ،‬پخــش کــردن‬ ‫تراکــت بیــن عابــران و یــا برچســب های تبلیغاتــی بــه‬ ‫مخاطبیــن معرفــی می کردنــد زمــان زیــادی نگذشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا ظهــور رســانه هایی ماننــد رادیــو‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬روزنامــه و‬ ‫مجــات‪ ،‬تبلیغــات شــکل دیگــری بــه خــود گرفــت‪ .‬تیزرهای‬ ‫تبلیغاتــی بیــن فیلم هــا‪ ،‬پیام هــای بازرگانــی قبــل و بعــد از‬ ‫پخــش برنامه هــای تلویزیونــی‪ ،‬عکس هــای رنگــی و جــذاب‬ ‫البــای صفحــات مجــات و روزنامه هــا و ‪ ....‬بخش هایــی‬ ‫از تبلیغــات از طریــق رســانه هــای ســنتی هســتند‪ .‬بــا ورود‬ ‫اینترنــت بــه زندگــی انســان‪ ،‬نــوع مــدرن تــری از تبلیغــات بــا‬ ‫عنــوان تبلیغــات انالیــن شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫اینترنت؛ دیواری برای تبلیغات‬ ‫تبلیغــات انالیــن کــه بــا نام هــای «بازاریابــی انالیــن»‪،‬‬ ‫«تبلیغــات اینترنتــی» و یــا «تبلیغــات دیجیتــال» نیــز‬ ‫شــناخته می شــود ‪،‬نوعــی بازاریابــی و تبلیغــات اســت کــه از‬ ‫بســتر اینترنــت بــرای تبلیــغ محصــوالت و ارائــه خدمــات بــه‬ ‫مخاطبــان و کاربــران پلتفرم هــا اســتفاده می کنــد‪ .‬تبلیغــات‬ ‫انالیــن شــامل بازاریابــی ایمیلــی‪ ،‬بازاریابــی موتورهــای‬ ‫جســتجو‪ ،‬بازاریابــی رســانه های اجتماعــی و تبلیغــات‬ ‫موبایلــی اســت‪.‬‬ ‫در روزهــای اولیــه ورود اینترنــت‪ ،‬تبلیغــات انالیــن عمدتــا‬ ‫ممنــوع بــود‪ .‬بــرای مثــال دو شــبک ه قدیمــی «‪»ARPANET‬‬ ‫و «‪ »NSFNET‬سیاسـت های پذیرفته شــده برای اســتفاده‬ ‫از اینترنــت داشــتند کــه طبــق ان فعالیت هــای تجــاری بــر‬ ‫بســتر اینترنــت توســط موسســات خصوصــی را ممنــوع‬ ‫می کــرد‪ .‬در ســال ‪ NSFNET ۱۹۹۱‬شــروع بــه حــذف‬ ‫تدریجــی سیاســت ممنوعیــت اســتفاده تجــاری از شــبکه‬ ‫کــرد‪ ۲۷ .‬اکتبــر ‪ ۱۹۹۴‬نخســتین اگهــی انالیــن بنــر تبلیغاتی‬ ‫بــود در یــک صفحــه اینترنتــی درج شــد‪.‬‬ ‫طبــق قانــون تبلیغــات انالیــن در برخــی کشــورها‪،‬‬ ‫اینفلوئنســرها موظف هســتند‪ ،‬پسـت های تبلیغاتی‬ ‫خــود را بــا هشــتگ ‪ Ad#‬برچس ـب گذاری کنندپیشــی‬ ‫گرفتــن تبلیغــات انالیــن‬ ‫از همــان ابتــدا تبلیــغ کننــدگان می دانســتند کــه تبلیغــات‬ ‫اینترنتی با نوع ســنتی ان متفاوت اســت‪ .‬صاحبان کســب‬ ‫و کارهــا متوجــه شــدند کــه تبلیغــات از طریق وب ســایت ها‬ ‫نســبت بــه تبلیغــات ســنتی مقــرون بــه صرفه تــر هســتند‪.‬‬ ‫کم کــم بســتر اینترنــت بــه یــک میــدان بــازی تبدیــل شــد و‬ ‫ســرمایه گــذاران از بــه روز بــودن ان اســتفاده کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫پاگرفتــن یــک تجــارت پرســود بــود‪ ،‬بنابرایــن بســیاری از‬ ‫کارافرینــان‪ ،‬ســرمایه گــذاران و تبلیــغ کننــدگان شــروع بــه‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن ماشــین پول ســاز کردنــد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬درامد تبلیغات اینترنتی در ایاالت متحده از‬ ‫درامــد تلویزیــون کابلــی و پخــش تلویزیونــی پیشــی گرفت‪.‬‬ ‫براوردهــای تحقیقاتــی از هزینــه تبلیغــات انالیــن در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬ان را بــه ‪ ۱۲۵.۲‬میلیــارد دالر در ایالــت متحــده نشــان‬ ‫می دهــد کــه حــدود ‪ ۵۴.۸‬میلیــارد دالر بیشــتر از هزینــه‬ ‫تلویزیــون اســت‪.‬‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ســرمایه بــزرگ کســب و کارهــا‬ ‫بــرای تبلیغــات‬ ‫خدمــات خــود بــه ســراغ پلتفــرم «تیک تــاک» رفتنــد‪ .‬تیــک‬ ‫تــاک یکــی از ســریع تریــن برندهــای در حــال رشــد بــا امــار‬ ‫دانلود و تعامل چشــمگیر در سراســر جهان اســت و زمینی‬ ‫پرســود بــرای بازاریابــان اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امارهــا هــر فــرد بــه طــور متوســط در روز ‪۲‬‬ ‫ســاعت و نیــم در شــبکه های اجتماعــی حضــور داردحتــی‬ ‫اگــر تجربــه خریــد اینترنتــی از انالیــن شــاپ هــا و صفحــات‬ ‫فــروش محصــوالت در پلتفرم هــای مختلــف شــبکه های‬ ‫اجتماعــی را نداشــته باشــید‪ ،‬دســت کــم تبلیــغ ایــن‬ ‫محصــوالت در یکــی از ایــن پلتفرم هــا بــه چشــمتان خــورده‬ ‫اســت‪ .‬بــه خصــوص در روزهایــی کــه کرونا‪ ،‬قرنطینه و خانه‬ ‫نشــینی بســیاری از کســب و کارهــا را تعطیــل یــا تعلیــق‬ ‫کــرد ‪،‬پلتفــرم هــای مختلــف شــبکه های اجتماعــی ماننــد‬ ‫اینســتاگرام بــازار خوبــی بــرای تبلیــغ و ارائــه محصــوالت را‬ ‫بــرای صاحبــان کســب و کار فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امارهــا هــر فــرد بــه طــور متوســط ‪ ۲‬ســاعت‬ ‫و نیــم از وقتــش را در روز در رســانه هــای اجتماعــی‬ ‫صــرف می کنــد‪ ۳.۸ .‬میلیــارد نفــر در سراســر جهــان از‬ ‫رســانه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪ ۸۴ .‬درصــد از‬ ‫افــرادی کــه بــه اینترنــت دسترســی دارنــد از رســانه های‬ ‫اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تبلیــغ کننــدگان بایــد مبنــای معقولــی بــرای اثبــات‬ ‫ادعاهــای مطــرح شــده خــود در تبلیــغ محصــول داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اگــر بــرای جلوگیــری از گمــراه کننــده بــودن یــک اگهــی‬ ‫نیــاز بــه توضیــح باشــد‪ ،‬ایــن توضیــح باید به صورت شــفاف‬ ‫و مشــخص ارائــه شــود‪.‬‬ ‫بررسـی ها نشــان می دهــد «فیــس بــوک» ســومین پلتفرم‬ ‫پــر بازدیــد جهــان و محبوب تریــن پلتفــرم رســانه های‬ ‫اجتماعــی بــرای تبلیغــات اســت و بیــش از ‪ ۵۵‬درصــد از‬ ‫ســهم بــازار رســانه های اجتماعــی در ایــاالت متحــده را دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه اجتماعــی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬میــادی بــه عنــوان‬ ‫پلتفرم رســانه های اجتماعی پیشــرو برای بازاریابی انتخاب‬ ‫شــد‪ ،‬کمــی بعــد از ژانویــه ‪ ۲۰۲۱‬فیــس بــوک رایج تریــن‬ ‫پلتفــرم رســانه های اجتماعــی در بیــن بازاریابــان در سراســر‬ ‫جهــان شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس یــک نظرســنجی جهانــی‪ ۹۳ ،‬درصــد از بازاریابــان‬ ‫رســانه های اجتماعــی از ایــن پلتفــرم بــرای تبلیــغ کســب و کار‬ ‫خــود اســتفاده کردنــد در حالــی کــه ‪ ۷۸‬درصــد دیگــر ایــن کار را‬ ‫از طریــق اینســتاگرام اقــدام کردنــد‪ .‬اکثــر صنایــع‪ ،‬فیس بــوک را‬ ‫بــر ســایر پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی بــرای تبلیغــات در‬ ‫اولویــت قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫پنــج صنعــت برتــر کــه بیشــترین هزینه هــای تبلیغــات‬ ‫انالیــن را بــه خــود اختصاص داده اند شــامل کاالهای بســته‬ ‫بنــدی شــده بــرای مصــرف کننــده(‪ ،)CPG‬خدمــات مالــی‪،‬‬ ‫خــرده فروشــی‪ ،‬رســانه‪ ،‬داروســازی و بهداشــت و درمــان‬ ‫اســت‪ .‬همــه ان هــا بیشــتر از هــر وب ســایت و پلتفــرم‬ ‫دیگــری بــرای تبلیغــات در فیــس بــوک هزینــه کردنــد‪.‬‬ ‫پنــج صنعــت برتــر کــه بیشــترین هزینه هــای تبلیغــات‬ ‫انالیــن را بــه خــود اختصاص داده اند شــامل کاالهای بســته‬ ‫بنــدی شــده بــرای مصــرف کننــده(‪ ،)CPG‬خدمــات مالــی‪،‬‬ ‫خــرده فروشــی‪ ،‬رســانه‪ ،‬داروســازی و بهداشــت و درمــان‬ ‫اســتیکی دیگــر از پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی کــه بــه‬ ‫یــک مقصــد بازاریابــی پرســود تبدیــل شــده‪« ،‬اینســتاگرام»‬ ‫اســت‪ .‬اینســتاگرام پلتفرمــی متعلــق بــه فیــس بــوک اســت‬ ‫کــه بــرای محبوبیــت کنــار فیــس بــوک قــرار گرفــت و بــه‬ ‫کســب و کارهــا اجــازه می دهــد محصــوالت و خدمــات خــود‬ ‫را از طریــق فرمت هــای مختلــف‪ ،‬از عکس ها و برچسـب ها‬ ‫گرفتــه تــا اســتوری ها و ریل هــا تبلیــغ کننــد‪ .‬اینســتاگرام‬ ‫همچنیــن جنبــش اینفلوئنســر مارکتینــگ را بــه راه انداختــه‬ ‫اســت کــه در ان کاربــران تاثیرگــذار در ایــن پلتفرم بیشــتر از‬ ‫قبــل بــا برندهــا همــکاری می کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از شــرکت ها هــم بــرای تبلیــغ محصــوالت و ارائــه‬ ‫طبــق قوانیــن «کمیســیون تجــارت فــدرال امریــکا »‬ ‫‪ FTC‬اظهــارات ارائــه شــده توســط یــک مصــرف کننــده در‬ ‫رســانه های اجتماعــی بــه عنــوان یــک تاییــد تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد مشــخص شــود کــه معرفــی و تبلیــغ محصول‬ ‫ف کننــده بــه صــورت مســتقل انجام شــده‬ ‫توســط فــرد مصــر ‬ ‫یــا در ازای ایــن تبلیــغ از صاحبــان محصــول پــول یــا خدمــات‬ ‫رایــگان دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وضــع قوانیــن محکــم در کشــورهای مختلف بــرای فعالیت ‬ ‫تجــاری در شــبکه های اجتماعــی تــا حــد زیــادی موجــب‬ ‫اعتمــاد و امنیــت کاربــران و تولیدکننــدگان شــده که با توجه‬ ‫بــه حضــور گســترده کاربــران ایرانــی در ایــن پلتفرم هــا جــای‬ ‫خالــی قوانیــن مشــابه در کشــور تــا حــد زیــادی احســاس‬ ‫می شوداینفلوئنســرهای رســانه های اجتماعــی بــه عنــوان‬ ‫متخصــص در موضوعــات خــاص مــورد اعتمــاد مخاطبــان‬ ‫خــود هســتند‪ .‬بنابرایــن بــرای انهــا مهــم اســت کــه بیــن‬ ‫توصیــه شــخصی و یــک توصیــه حمایــت شــده از طــرف‬ ‫تولیــد کننــده‪ ،‬تمایــز قائــل شــوند‪.‬‬ ‫طبــق قانــون تبلیغــات انالیــن در برخــی کشــورها‪،‬‬ ‫اینفلوئنســرها موظــف هســتند‪ ،‬پســت های تبلیغاتــی‬ ‫خــود را بــا هشــتگ ‪ Ad#‬برچســب گذاری کننــد و اگــر در‬ ‫ازای تبلیــغ محصــول از طــرف تولیدکننــده مبلــغ یــا خدمــات‬ ‫رایگانــی دریافــت کــرده اســت بایــد نــام شــرکت تولیــد کننده‬ ‫را در پســت خــود ذکــر کنــد تــا بــرای مخاطبــان مشــخص‬ ‫شــود کــه ایــن یــک پســت تبلیغاتــی اســت‪.‬‬ ‫برایــن اســاس‪ ،‬تخطــی از مقــررات ‪ FTC‬شــامل‬ ‫جریمه هایــی ماننــد حــذف پســت برچســب گــذاری نشــده‪،‬‬ ‫تعلیــق صفحــه اینفلوئنســر‪ ،‬جریمــه نقــدی اینفلوئنســر و‬ ‫صاحــب محصــول می شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد وضــع قوانیــن محکــم در کشــورهای‬ ‫مختلــف بــرای فعالیت هــای تجــاری افــراد و صاحبــان‬ ‫محصــول در شــبکه های مختلــف اجتماعــی تــا حــد زیــادی‬ ‫موجــب اعتمــاد و امنیــت کاربــران و تولیــد کننــدگان در ایــن‬ ‫رســانه ها شــده کــه بــا توجــه بــه حضــور گســترده کاربــران‬ ‫ایرانــی در ایــن پلتفرم هــا جــای خالــی قوانیــن مشــابه در‬ ‫کشــور تــا حــد زیــادی احســاس می شــود‪.‬‬ ‫پلتفرم های پول ساز بازاریابی‬ ‫تبلیغات به شرط رعایت قانون‬ ‫در حالــی کــه بــه نظــر می رســد تبلیغــات در رســانه های‬ ‫اجتماعــی اســان و در دســترس اســت و تبلیــغ کننــدگان‬ ‫نیــازی بــه قوانیــن خاصــی ندارنــد‪ ،‬امــا کمیســیون تجــارت‬ ‫فــدرال(‪ )FTC‬راهنمایی هایــی را در مــورد چگونگــی اطمینــان‬ ‫از اینکــه تبلیغــات در رســانه های اجتماعــی فریبنــده و گمــراه‬ ‫کننــده نیســتند‪ ،‬ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫دو اصــل اساســی قانــون تبلیغــات در مــورد انــواع‬ ‫تبلیغــات در هــر رســانه ای اعمــال می شــود‪:‬‬ ‫پســت های تبلیغاتــی در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بایــد بــرای مخاطــب مشــخص باشــد‬ ‫دمای رفاه برای اتاق ها بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد می باشد تنها با یک درجه‬ ‫کاهش دمای محیط‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد‪.‬‬ ‫محققــان امنیتــی در خصــوص یــک کمپیــن فیشــینگ‬ ‫جدیــد هشــدار دادنــد کــه ســعی داشــتند بــا ارائــه یــک‬ ‫ســاعت شــمارش معکــوس‪ ،‬کاربــران را بــه تصمیــم‬ ‫گیری هــای ضعیــف ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫‪ ( Cofense‬شــرکتی کــه نســبت بــه حمــات فیشــینک‬ ‫راهکارهایــی را ارائــه مــی دهــد) اخیرا ًکمپیــن جمع اوری‬ ‫اعتبــاری را مشــاهده کــرده اســت کــه در قالــب یــک‬ ‫ایمیــل هشــدار دربــاره یــک «ورود مشــکوک» کــه وجــود‬ ‫نــدارد اقــدام مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن پیــام کــه ظاهــرا ً از یــک شــرکت امنیتــی جعلــی‬ ‫بــه نــام «امنیــت انالیــن ‪ »DNS‬امــده اســت‪ ،‬از کاربــر‬ ‫درخواســت می کنــد کــه ایمیــل خــود را تاییــد کــرده یــا در‬ ‫معــرض خطــر قفــل یــا غیرفعــال شــدن قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫لــذا صفحــه فیشــینگی کــه کاربــر بــه ان منتقل می شــود‪،‬‬ ‫بــه گون ـه ای طراحــی شــده اســت کــه از لحــاظ اجتماعــی‬ ‫انهــا را مهندســی کنــد تــا بــا عجلــه جزئیــات خــود را وارد‬ ‫کــرده و ایــن جزئیــات را در قالــب ادرس هــای ایمیــل‬ ‫مختلــف از همــان شــرکتی کــه می گویــد در حــال حاضــر‬ ‫«حــذف شــده اند» را دریافــت و فهرســت کننــد‪.‬‬ ‫«ایــن صفحــه در یــک حلقــه بــا نام هایــی کــه به طــور‬ ‫تصادفــی تولیــد می شــوند اجــرا شــده و بــر اســاس دامنــه‬ ‫شــرکت هــدف‪ ،‬اختصــاص داده مــی شــوند‪ .‬بــا اشــتراک‬ ‫گذاشــتن برخــی شــباهت ها بــا باج افــزار‪ ،‬شــرکت هــدف‬ ‫بــا یــک تایمــر شــمارش معکــوس و انتخــاب توقــف حــذف‬ ‫دسترســی بــه ایمیل هــای احتمالــی در سراســر شــرکت و یــا‬ ‫وارد کــردن اعتبــار انهــا مواجــه می شــود‪».‬‬ ‫تایمــر همچنیــن ایجــاد وحشــتی از نــوع باج افــزار را‬ ‫منتشــر مــی کنــد کــه همگــی بــه نوعــی طراحــی شــده اند‬ ‫تــا گیرنــده را وادار بــه وارد کــردن اطالعــات خــود بــدون‬ ‫حــدس زدن نماینــد‪ .‬ایــن جزئیــات حــذف نمــی شــوند و‬ ‫صرفــا ًبــه صــورت تصادفــی بــه عنــوان بخشــی از تاکتیــک‬ ‫ترســاندن ایجــاد مــی شــوند‪ .‬تقریبــا ً ماننــد یــک تایمــر‬ ‫باج افــزار بــرای حــذف دائمــی فایــل در صورتــی از طــرف‬ ‫گیرنــده بــاج پرداخــت نشــود‪ .‬اگــر قربانــی اطالعــات خــود‬ ‫را ارائــه نمایــد‪ ،‬ان جزئیــات بــه ســرور فرمــان و کنتــرل از‬ ‫راه دور (‪ )C&C‬ارســال مــی شــود‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬قبــل از‬ ‫اینکــه در صفحــه اصلــی ســازمان مــورد نظر قــرار گیرند‪ ،‬به‬ ‫صفحــه «اعتبــار ســنجی» هدایــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫این کمپین ادامه نواوری و به اشــتراک گذاری تاکتیکهایی‬ ‫را کــه در جرایــم ســایبری زیرزمینــی رخ مــی دهند‪ ،‬برجســته‬ ‫کــرده و در ایــن مــورد تکنیــک هــای مهندســی اجتماعــی‬ ‫را از تولیدکننــدگان بــاج افــزار قــرض مــی گیــرد‪ .‬فیشــینگ‬ ‫همچنــان عامــل تهدیــد شــماره یــک بــرای مجرمــان ســایبری‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس گــزارش کارگــروه مبــارزه بــا فیشــینگ‬ ‫(‪ )APWG‬در ســه ماهــه اول ســال ‪ 2022‬میــادی‪ ،‬حجــم‬ ‫شناســایی شــده بــه رکــورد باالیــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫انتقام به روش سایبری‬ ‫پلیــس فتــااز شناســایی و دســتگیری فــردی کــه صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت نقشــه برداری را به قصد انتقام جویی‬ ‫از دســترس خــارج کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری اظهــار کــرد‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫نماینــده حقوقــی شــرکت ســاختمانی مبنــی بــر اینکــه صفحه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت موصــوف وی بــه صــورت ناگهانــی از‬ ‫دســترس خــارج شــده وموجــب وارد ســاختن خســارت زیــادی‬ ‫به شــرکت شــده ‪ ،‬موضوع پرونده در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از انجام اقدامات پلیســی در خصوص‬ ‫پرونــده‪ ،‬فــردی کــه مرتکــب ایــن عمــل شــده بــود مــورد‬ ‫شناســایی قرار گرفت و در بررســی به عمل امده مشــخص‬ ‫شــد کــه مدیــر قبلــی صفحــه اینســتاگرامی شــاکی بــود و‬ ‫طبــق دســتور مقــام قضایــی بــه ایــن پلیــس فراخوانــده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات غیــر‬ ‫قابــل انــکار ضمــن اقــرار بــه جــرم ‪ ،‬انگیــزه خــود را از ایــن‬ ‫کار انتقام جویــی بــه علــت اختــاف قبلــب بــا مدیــر عامــل و‬ ‫بــه کارگیــری ادمیــن جدیــد توســط مدیرشــرکت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫جهانشــیری گفــت‪ :‬افــراد زیــادی از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫اســتفاده می کننــد؛ مدیریــت ایــن فضاهــا نیــاز بــه افــراد‬ ‫دارای صالحیت هــای الزم بــوده زیــرا ســوء اســتفاده‬ ‫از اطالعــات افــرادی کــه دارای صفحــه کاری بــا دنبــال‬ ‫کننده هــای فــراوان هســتند مطابــق قانــون ‪ ،‬جــرم بــوده و‬ ‫دارای مجــازات می باشــد‪ .‬بنابرایــن بــا توجــه نــوع اطالعــات‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬مجــازات ان نیــز متفــاوت اســت و در‬ ‫ت کــردن توســط شــاکی ‪ ،‬پیگیــری قضایــی‬ ‫صــورت شــکای ‬ ‫ان امکان پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬حفــظ اطالعــات شــخصی و کاری افــراد در‬ ‫فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی یکــی از‬ ‫ضروریــات اســت کــه مدیــران بایــد بــه ان پایبنــد باشــند‪ ،‬چرا‬ ‫کــه عــدم رعایــت قانــون در ایــن فضــا باعــث ناهنجاری هــای‬ ‫فــراوان می شــود کــه ایــن ناهنجاری هــا حتــی می توانــد در‬ ‫روابــط حقیقــی افــراد در فضــای واقعــی تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪ -683‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-683‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/22‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/22 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/15 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫یک شنبه ‪10//25‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫چگونه برنامه ریزی کنیم؟‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیهروستای‬ ‫اسپاخو در‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫اســپاخو نــام روســتایی از توابــع دهســتان المــه شهرســتان مانــه و ســملقان اســت‬ ‫کــه بــا طــول جغرافیایــی ‪ 56‬درجــه و ‪ 37‬دقیقــه و عــرض جغرافیایــی ‪ 37‬درجــه و ‪40‬‬ ‫دقیقــه و ارتفــاع ‪ 1572‬متــر از ســطح دریــا در ‪ 64‬کیلومتــری غــرب شــهر اشــخانه و در‬ ‫‪ 107‬کیلومتــری غــرب بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی قــرار دارد ‪.‬‬ ‫اســپاخو عــاوه بــر اینکــه نــام ایــن ابــادی اســت نــام اتشــکده ای هــم هســت کــه‬ ‫بــر بــاالی تپــه ای در ضلــع جنوبــی ایــن روســتا قــرار دارد‪ .‬ایــن بنــا یکــی از کهن تریــن‬ ‫ســازه های پابرجــای باســتانی در خراســان شــمالی بــه شــمار مــی ایــد کــه در تاریــخ‬ ‫‪ ۳‬بهمــن ‪ ۱۳۵۶‬بــا شــماره ثبــت ‪ 3/۱۵۷۹‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت‬ ‫رسیده اســت‪.‬‬ ‫علیرغــم اینکــه بنــای فــوق در اذهــان عمومــی بــه اتشــکده اســپاخو شــهرت دارد ولــی‬ ‫در کتــاب بناهــای تاریخــی خراســان (ص ‪ )92‬از ان بــه عنــوان کلیســا یــاد شــده اســت‬ ‫و اهالــی روســتا نیــز ان را بــا نــام کلیســا مــی شناســند در حالیکــه باســتان شناســان به‬ ‫دلیــل عــدم اثــار و شــواهد کافــی و متقــن بــه یــک وفــاق نرســیده انــد کــه ان را کلیســا‬ ‫معرفی کنند یا اتشــکده ‪ .‬به همین دلیل یک مفهوم بینابین و مشــترکی را انتخاب‬ ‫کــرده انــد بــه نــام معبــد یــا نیایشــگاه‪ .‬لــذا از انهــا انتظــار چندانی نمی رود کــه کمکی در‬ ‫شــناخت گذشــته ایــن ابــادی بکنند‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا وجــه تســمیه روســتای اســپاخو و ایــن بنــای تاریخــی برخــی معتقدنــد‪:‬‬ ‫اســپ یــا هســپ در زبــان فارســی واژه کهنــی اســت کــه ریشــه در زبــان پهلــوی دارد کــه‬ ‫در طــی زمــان تبدیــل بــه اســب گردیده اســت و اســپ بــا پســوند « اخــو» بــه معنــای‬ ‫پــرورش اســب می باشــد و احتمــاال ًایــن منطقــه محــل پــرورش اســب بــوده اســت‪.‬‬ ‫در نقــد ایــن وجــه تســمیه بایــد گفــت اوال ًشــواهد تاریخــی و جغرافیایــی نشــان نمــی‬ ‫دهــد کــه در ایــن منطقــه مرکــزی بــرای پــرورش اســب بــوده باشــد‪ .‬ثانیــا ًپســوند «اخو» به‬ ‫معنــای پــرورش نیســت کــه بتــوان از ایــن ترکیــب مفهــوم پــرورش اســب بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫برخــی را نیــز تصــور بــر ایــن اســت چــون دامنــه کوه حســن بگ و قره مرچی زیســتگاه‬ ‫حیــات وحــش بــوده اســت و از گذشــته تــا کنــون اســب هــای وحشــی و اهــوان فراوانــی‬ ‫در انجــا زندگــی مــی کــرده انــد ‪ ،‬ایــن منطقــه بــه « اســب و اهــو» نامگــذاری شــده کــه‬ ‫بعدهــا بــه اســپاخو تبدیل گردیده اســت‪.‬‬ ‫دلیلــی کــه بــرای نامگــذاری فــوق اقامــه شــده اســت شــاید توجیــه زبانشــناختی و‬ ‫زیســت محیطــی داشــته باشــد ولــی در منابــع تاریخــی و جغرافیایــی هیــچ شــاهدی‬ ‫بــرای ایــن مدعــا بــه چشــم نمــی خــورد‪ .‬وانگهــی بایــد دلیلــی بــرای تســمیه ان ارائــه‬ ‫شــود کــه بــا اثــر تاریخــی فــوق الذکــر کــه همنــام ایــن ابــادی اســت بــی ارتبــاط نباشــد‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر معتقدنــد اصــل ایــن واژه اســپاکو اســت کــه بــه دلیــل قریــب المخــرج‬ ‫بــودن صامتهــای ‪ /k /‬و ‪ /x /‬بــه صــورت اســپاخو در امــده اســت ‪ .‬اســپاکو مصغــر و‬ ‫مونــث اســپا در زبــان مــادی قدیــم بــوده و بــه معنــی بــا وفــا و شــجاع اســت‪ .‬نــام دایــه‬ ‫کــورش کبیــر نیــز اســپاکو بــوده و ســربازی را کــه دارای صفــات شــجاعت و وفــاداری‬ ‫اســت اســپا و اســپاد و اســپاه می گفتند ( جغرافیای تاریخی بلخ ‪ ،‬ص ‪ . )204‬ولی از‬ ‫ایــن ریشــه شناســی دلیلــی قانــع کننــده بــرای نامگــذاری ایــن ابــادی عایــد نمــی شــود‪.‬‬ ‫برخــی نیــز اســپاکو را صــورت تعدیــل یافتــه « اســیاب پــای کــوه » مــی داننــد کــه ایــن‬ ‫هــم البتــه نمــی توانــد شــرایط تاریخــی و جغرافیایــی ایــن روســتا را پوشــش دهــد‪.‬‬ ‫امــا کتــاب فرهنــگ جغرافیایــی ابــادی هــای شهرســتان مانــه و ســملقان نــام قدیــم‬ ‫اســپاخو را «اســیاب خون» ضبط کرده اســت(ص ‪ . )42‬اســیاب خون یعنی جویی از‬ ‫خــون ادمیــان کــه بتوانــد اســیابی را بچرخانــد ‪.‬ایــن تعبیر موحش و چندش اور ریشــه‬ ‫در یــک روایــت تاریخــی دارد کــه شــدت اعمــال خشــونت علیــه زرتشــتیان را در حملــه‬ ‫اعــراب بــه گــرگان و طبرســتان مــی رســاند‪ .‬در ایــن زمینــه در کتــاب تاریــخ زرتشــتیان‬ ‫پــس از ساســانیان (ص‪ )470‬مــی خوانیــم ‪:‬‬ ‫«یزیدبــن مهلــب مــردی خونریــز ‪ ،‬متعصــب و دشــمن ایــران و ایرانیــان و زرتشــتیان‬ ‫بــود‪ .‬بــه گفتــه بلعمــی ســلیمان امــوی بــه ســال ‪ 98‬هجــری او را بــه تســخیر گــرگان و‬ ‫طبرســتان فرســتاد‪ .‬یزیــد پــس از تصــرف گــرگان در پیــکار بــا اســپهبد فرخــان بــزرگ در‬ ‫تنگنایی به گیر افتاد‪ ،‬نه راه پیشــرفت داشــت و نه برگشــت‪ .‬مردم گرگان به شــورش‬ ‫عکس ‪ -‬بازار کسب و کار ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫برخــاف بســیاری از تبلیغــات شــعارگونه ی معلمــان موفقیــت‪،‬‬ ‫برنامــه ریــزی بــه خــودی خــود نمی توانــد بــرای مــا موفقیــت و‬ ‫نتایــج مثبــت بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫همچنانکــه کتــاب خوانــدن‪ ،‬بــه خــودی خــود‪ ،‬نمی توانــد از مــا‬ ‫دانشــمند بســازد و مســافرت های متعــدد‪ ،‬نمی توانــد از مــا یــک‬ ‫فــرد جهاندیــده بســازد و ســالها مدیریــت‪ ،‬نمی توانــد از مــا یــک‬ ‫مدیــر توانمنــد بســازد‪.‬‬ ‫چرا برنامه ریزی را دوست نداریم؟‬ ‫عالقــه بــه یــک فعالیــت و دوســت داشــتن ان فعالیــت می توانــد‬ ‫نقــش مهمــی در اثربخشــی نهایــی ان داشــته باشــد‪ .‬چــون‬ ‫ایــن عالقــه داشــتن و رابطــه عاطفــی خــوب بــا یــک موضــوع‪،‬‬ ‫نحــوه ی رفتــار و تعامــل مــا را بــا ان موضــوع تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫تعریف برنامه ریزی چیست؟‬ ‫یکی از گالیه هایی که معموال ً مطرح می شود و میل و رغبت به‬ ‫برنامــه ریــزی را کاهــش می دهــد ایــن اســت کــه چنــدان مشــخص‬ ‫نیســت دربــاره چــه چیــزی حــرف می زنیــم‪ .‬همــه ی مــا دوســت‬ ‫داریــم یــک برنامه ریــزی خــوب بــرای زندگــی انجــام دهیــم؛ امــا‬ ‫ابتــدا بایــد مشــخص شــود «برنامــه ریــزی چیســت؟» کــه بتوانیــم‬ ‫در ادامــه‪ ،‬بــه برنامــه ریــزی خــوب و برنامه ریــزی بــد بپردازیــم‪.‬‬ ‫برنامه ریزی روزانه‬ ‫یکــی از مهم تریــن برنامه ریزی هایــی کــه مــا بایــد انجــام دهیــم‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی روزانــه اســت‪ .‬چــرا کــه همیــن برنامه هــای کوچــک و‬ ‫روزمــره زندگــی هســتند کــه در نهایــت موفقیت هــای بــزرگ مــا را‬ ‫شــکل می دهنــد‪ .‬اگــر مــا چندیــن مــاه و حتــی چندیــن ســال بتوانیــم‬ ‫برنامه ریــزی روزانــه درســتی داشــته باشــیم و خیلــی منظــم و درســت‬ ‫پیــش برویــم‪ ،‬قطعــا ًنتیجــه بســیار خوبــی خواهیــم گرفــت و ماننــد‬ ‫تصویــر زیــر کــه نت هــای موســیقی کوچــک بــه هــم پیوســته شــدند تــا‬ ‫در نهایــت یــک نــت درســت را بســازند‪ ،‬مــا هــم روز بــه روز کامل تــر‬ ‫خواهیــم شــد و نهایتــا ًمی توانیــم موفقیــت بزرگــی را از ان خــود کنیــم‪.‬‬ ‫اهمیت برنامه ریزی‬ ‫مدیریت زمان‬ ‫•‬ ‫منظم شدن‬ ‫•‬ ‫انجام دادن تمام کارها‬ ‫•‬ ‫افزایش قدرت اراده و سرسختی‬ ‫•‬ ‫غلبه بر تنبلی‬ ‫•‬ ‫و کلــی فایــده دیگــر کــه حتــی نــام بردنشــان هــم از حوصله‬ ‫•‬ ‫متــن خــارج اســت…‬ ‫چرا برنامه ریزی نمی کنیم ؟‬ ‫‪ .1‬ترس از محدود شدن‪:‬اولین دلیل عدم برنامه نریختن‪ ،‬این است‬ ‫که می ترســیم وقت های ازاد و تفریحمان از بین برود‪ ،‬محدود بشــویم‪،‬‬ ‫ی‪‎‬خواهــد انجــام بدهیــم و…‬ ‫نتوانیــم مثــل قبــل هــر کاری کــه دلمــان م ‬ ‫ی‪‎‬دهیــم!‬ ‫‪ .2‬وقتــی از برنامــه عقــب می اُفتیــم دیگــر ادامــه نم ‬ ‫دومیــن دلیــل‪ ،‬ایــن اســت کــه وقتی ما فقط و فقــط یک کار را نمی توانیم‬ ‫انجــام بدهیــم‪ ،‬کال ًبی خیــال ادامــه برنامه مــان می شــویم و ان را رهــا‬ ‫می کنیم‪.‬ایــن کار مــا‪ ،‬درســت مثــل ایــن می مانــد کــه وقتــی یــک‬ ‫ســوال را در برگــه امتحانــی بلــد نیســتیم‪ ،‬بقیــه ســواالت را هــم‬ ‫جــواب ندهیــم و قیــد کل ان امتحــان را بزنیــم!‬ ‫‪ .3‬کارهایــی کــه در برنامه مــان هســت را دوســت نداریــم دلیــل‬ ‫ســوم‪ ،‬از یکــی از اشــتباهات مــا در برنامه ریــزی در زندگــی‬ ‫شــخصی سرچشــمه می گیــرد‪ .‬مــا معمــوال ً کارهایــی را در برنامــه‬ ‫قــرار می دهیــم کــه از انهــا خوشــمان نمی ایــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬حجــم زیــاد کار در برنامــه خیلــی از اوقــات هــم مــا یــا یــک‬ ‫برنامه ریــزی خــوب در زندگــی نداریــم‪ ،‬یــا طــوری برنامــه می ریزیــم‬ ‫کــه انجــام دادنــش کار یــک روز و حتــی دو روز هــم نیســت! یعنــی‬ ‫تقریبــا ً تمــام کارهــای یــک هفتــه قبــل و بعدمــان را در برنامــه‬ ‫روزانه مــان می نویســیم! طبیعــی اســت کــه وقتــی نمی رســیم‬ ‫تمــام کارهایــی کــه مدنظرمــان هســت را انجــام بدهیــم‪ ،‬کال ً از‬ ‫ریختــن برنامــه نــا اُمیــد می شــویم‪.‬‬ ‫گویشهای منطقه‬ ‫بجنورد‪:‬‬ ‫برخاســته چهــار هــزار مــرد او را کــه در گــرگان گذاشــته بــود بکشــتند‪».‬‬ ‫« یزیــد بــه گــرگان بازگشــت و ســوگند خــورد اگر ظفر یابد شمشــیر از ایشــان بــاز ندارد‬ ‫تــا بــه خونشــان اســیاب بگردانــد‪ .. .‬گرگانیــان صلــح خواســتند بــر انکــه بــه حکــم یزیــد‬ ‫فــرود اینــد امــا یزیــد بانــگ فــرو زد کــه همــه اینــان را بکشــید و اب بــر جویــی انداختنــد‬ ‫تــا بــا خــون کشــتگان بــه یــک جــای برفــت و بــر اســیاب و گنــدم ارد کردنــد و نــان پختنــد‬ ‫و بخوردنــد تــا از ســوگند بیــرون امدنــد‪».‬‬ ‫چنانکــه مالحظــه مــی کنیــد از یــک ســو جغرافیــای تاریخــی نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫اســپاخو قبــا ًاســیاب خــون نــام داشــته و از ســوی دیگــر پدیــده اســیاب خــون در تاریخ‬ ‫فقــط بــه دوره ساســانیان در منطقــه گــرگان قدیــم ( گنبــد کاوس فعلــی ) منســوب‬ ‫اســت کــه طــی ان در ســال ‪ 98‬ه‪.‬ق‪ .‬ســپاه امــوی هــزاران تــن از گرگانیــان زرتشــتی را‬ ‫بــا ان وضــع فجیــع بــه قتــل رســاند ‪.‬‬ ‫البتــه چنیــن نیســت کــه این قتلهای اســیاب خونی فقــط در گرگان (جرجــان) ان جام‬ ‫شــده باشــد بلکه دنباله ان به مناطق اطراف و دامنه کوههای مرزی خراســان هم‬ ‫کشــیده بود ‪ .‬در کتاب اســتراباد و گرگان در بســتر تاریخ امده اســت ‪:‬‬ ‫« بــرای بــار دوم یزیــد گــرگان را پــس ازصلــح بــا اســپهبد فتــح کــرد و زن و فرزنــد‬ ‫گرگانیهــا را اســیر و مــردان جنگــی را بــه قتــل رســاند و در مســاحت ‪ 3‬فرســنگ از دو‬ ‫طــرف چــپ و راســت انهــا را بــه دار اویخــت و ‪ 12‬هــزار مــرد دیگــر را بــه خــارج از گــرگان‬ ‫بــرد و بــه رســم انتقــام انهــا را کشــت» (ص ‪.)61‬‬ ‫در مــورد نســبت اســپاخو بــا گــرگان ایــن نکتــه را بایــد در نظــر داشــت کــه در ان روزگار‬ ‫بــر خــاف تقســیمات کشــوری امــروز‪ ،‬اســپاخو جــزء خراســان نبــود ‪ .‬چــون بــه قــول‬ ‫مقدســی « خراســان بــزرگ در جنــوب شــرق هیرکانیــه قــرار داشــت کــه طــول ان از‬ ‫حــدود دامغــان اســت تــا کرانــه رود بلــخ و عــرض ان از حــد زرنــج تــا گــرگان اســت» (‬ ‫افرینــش و تاریــخ ج ‪1‬و‪ 2‬ص ‪.)604‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن حــدود خودبخــود دامنــه کــوه قورخــود و مناطــق اطــراف در قلمــرو‬ ‫گــرگان قــرار مــی گیــرد کــه مرکــز هیرکانیــه در ایــران باســتان بــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫شــهر کوچــک کَــش و شــهرهای جاجــرم و فــراوه کــه مــرزی بــر کنــاره کویــر اســت در‬ ‫دوران باســتان از شــهرهای جرجــان قلمــداد مــی شــد ‪( .‬نخبــه الدهــر فــی عجائــب البــر‬ ‫و البحــر‪ ،‬ص ‪.)382‬‬ ‫بــا ایــن قرایــن تاریخــی و جغرافیایــی‪ ،‬هــم مــی تــوان اســپاخو را مصداقــی از تعبیــر «‬ ‫خــارج از گــرگان» در نظــر اورد کــه در منبــع پیشــین ذکــر شــد و ان کشــتار مشــهور را‬ ‫بــه ان منتســب کــرد و هــم ان واقعــه تاریخــی را بــه نــام اســپاخو نســبت داد کــه بنــا‬ ‫بــه منابــع جغرافیایــی اســیاب خــون بــوده اســت‪.‬‬ ‫اگــر قرایــن فــوق را در نظــر نگیریــم در ایــن صــورت ایــن روســتا یــا بایــد بــر اســاس‬ ‫یــک واقعــه عینــی اســیاب خــون نامیــده شــده باشــد کــه مســتند بــه تاریــخ شــفاهی‬ ‫اســت یــا صرفــا ًبــر اســاس اعتقــاد اهالــی روســتا در گذشــته هــای دور نامگــذاری شــده‬ ‫اســت ؛ چــون یکــی از دالیــل نامگــذاری اماکــن جغرافیایــی اعتقــادات ایینــی ‪ ،‬دینــی و‬ ‫اســطوره ای مــردم منطقــه اســت ( مبانــی توپونیمــی‪ ،‬ص‪ . )75‬چنانکــه جاینــام هایــی‬ ‫ماننــد قدمــگاه‪ ،‬ســمنگان و بیــژن یــورد بــر ایــن مبنــا نامگــذاری شــده انــد‪.‬‬ ‫در مــورد اســپاخو هــم احتمــاال ًعقیــده بــر این بوده اســت این ابــادی زمانی تبعیدگاه‬ ‫گرگانیانــی بــود کــه بــه انجــا انتقــال داده شــده و بــه قتــل رســیده انــد منطقــه ای کــه‬ ‫تحــت حکمرانــی گــرگان قدیــم بــوده و فاصلــه چندانــی با ان نداشــت ‪ .‬چنیــن اعتقادی‬ ‫را اکنون معمرین و کهنســاالن روســتا هم دارند که از گذشــتگان ســینه به ســینه به‬ ‫انهــا منتقل شــده اســت‪.‬‬ ‫شــواهد و قرایــن تاریخــی و جغرافیایــی کــه در بــاال ذکــر گردیــد ناظــر بــر وجــه تســمیه‬ ‫اســیاب خــون اســت کــه بعدهــا بــه اســپاخو بــدل گردیــده اســت ‪ .‬چنیــن تبدیلــی از‬ ‫نظــر زبانشناســی یــک فراینــد طبیعــی اســت ‪.‬چــون ترکیــب « اســیاب خــون » در زبــان‬ ‫فارســی یــک تعبیــر طوالنــی اســت و بــرای اینکــه ایــن کلمــه بتوانــد بــه عنــوان یــک اســم‬ ‫بــه راحتــی در زبــان مــردم عامــه جــاری شــود طبــق اصــل قانــون کــم کوشــی و اقتصــاد‬ ‫زبانــی و رعایــت فرایندهــای اوایــی پــاره ای از اواهــا حذف گردیده و با اعمال تحریفاتی‬ ‫در قالــب ســاخت اوایــی یــک واژه فارســی بــه صــورت اســپاخو درامــده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!