روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 682 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 682

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 682

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 682

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‬ ‫شماره ‪177 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 24‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/14-‬ژانویه‪ /21-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪682 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫حسادت اسمان‪ ،‬پارک ملی گلستان‬ ‫را خشکاند‬ ‫‪2‬‬ ‫درباره قرعه کشی خودرو‬ ‫مردم چه می گویند؟‬ ‫چرا مانند حج به متقاضیان فیش ارائه نمی شود؟ واگذاری‬ ‫در بورس هم به دلیل وجود سفته بازی در بازار سرمایه دست‬ ‫متقاضی اصلی را از خودرو کوتاه می کند‬ ‫هشدار مصرف گاز‬ ‫صادر شد‬ ‫‪4‬‬ ‫روند کاهشی تورم‬ ‫را دولت مدیریت‬ ‫می کند‬ ‫فروش اطالعات کارت های‬ ‫اعتباری در دارک وب‬ ‫همچنان یک چالش است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫کرونا و اشتغال هدفمند‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در دنیــای امــروز دیگــر هیچوقــت‬ ‫نمی تــوان از ارائــه تکنولــوژی‬ ‫و دســتاوردی جدیــد متعجــب شــد چــرا کــه همــه‬ ‫می دانیــم عصــر امــروز عصــر‏دیجیتــال اســت عصــری‬ ‫کــه در ان می تــوان انتشــار اخبــار را در وســیعترین‬ ‫و ســریعترین زمــان حــس نمــود تــا جایــی کــه اگــر‬ ‫کوچکتریــن ‏اتفــاق در دور افتاده تریــن نقطــه دنیــا‬ ‫رخ دهــد انتشــار ان در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه‬ ‫انــدازه یــک پلــک زدن انتشــار دهنــده خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫حــال اینکــه دیگــر نبایــد نگــران جایــی بــرای تولــد‬ ‫مشــاغلی بــود کــه فــارغ از وجــود حتــی مکانــی بــرای‬ ‫ایجــاد یــک شــغل شــکل می گیرنــد‪ ،‬چــرا‏کــه در دو‬ ‫ســال اخیــر بــا ورود و انتشــار ویــروس کرونــا دنیــا‬ ‫بــه ســمتی پیــش رفــت کــه بســیاری از مشــاغل کــه‬ ‫خــود را وابســته بــه جــا و مــکان‏کــرده بــودن اقــدام‬ ‫بــه تعطیلــی و تعدیــل نیــرو یکــی پــس از دیگــری‬ ‫کردنــد امــا در ایــن بیــن مجموعه هــای متولــد شــدند‬ ‫کــه قــادر بودنــد‏بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ مــکان‬ ‫فیزیکــی و تنهــا بــه صــورت دور کاری پروژه هــای را‬ ‫انجــام دهنــد کــه نــه تنهــا صاحــب پــروژه بــا خیــال‬ ‫‏راحــت و بــدون دغدغــه بیمــه عــوارض و مالیــات و‬ ‫مــکان فیزیکــی اقــدام بــه تولیــد محصــوالت بالقــوه و‬ ‫مــورد پســند جامعــه بشــری کردنــد‪.‬‏‬ ‫‏ تــا جایــی کــه از ایــن بابــت شــرکت بــزرگ امــازون‬ ‫برخــاف ســایر شــرکت ها کــه اقــدام به تعدیــل نیروی‬ ‫خــود کــرده بودنــد اقــدام بــه جــذب و‏فراخــوان نیــرو‬ ‫داده تــا جایــی کــه ایــن فراخــوان در اقصــی نقــاط دنیــا‬ ‫مــورد اســتقبال افــرادی کــه شــغل خــود را بــه واســطه‬ ‫کرونــا از دســت داده‏بودنــد قــرار گرفــت‪.‬‏چــرا کــه از‬ ‫جانــب شــیوع کرونــا شــغل های پدیــدار شــد کــه بــه‬ ‫واســطه ان نیازمنــد مراکــز توزیــع و انتقال سفارشــات‬ ‫ارائــه شــده توســط‏متقاضیــان بــه تولیــد کننــدگان‬ ‫خانگــی می شــد از جملــه ایــن شــغل ها می تــوان بــه‬ ‫شــرکت امــازون کــه یــک فروشــگاه بین المللــی اســت‬ ‫اشــاره‏داشــت کــه همانگونــه کــه گفتــه شــد نــه تنهــا‬ ‫اقــدام بــه تعدیــل نیــرو نکــرد بلکــه اقــدام بــه جــذب و‬ ‫بکارگیــری افــرادی کــرد کــه‬ ‫از جانــب کرونــا‏شــغل خــود‬ ‫را از دســت داده و بیــکار‬ ‫شــده اند‪.‬‏‬ ‫در ایــن بیــن در ایــران‬ ‫نیــز شــرکت های بســیاری‬ ‫همچــون پســت کــه تــا قبل‬ ‫از کرونــا اقــدام بــه تعدیــل‬ ‫و کاهــش نیــرو کــرده بــود‬ ‫وجــود دارد‏کــه بــه واســطه‬ ‫کرونــا نــه تنهــا دیگــر بــه‬ ‫فکــر کاهــش و تعدیــل نیرو‬ ‫نبــود بلکــه اقــدام بــه جــذب‬ ‫و بکارگیــری نیــروی جدیــد و‬ ‫تازه نفس شــد تا‏جایی که‬ ‫بــه گفتــه مدیــران شــرکت‬ ‫نامه رســان های‬ ‫پســت‬ ‫ایــن شــرکت ها نــه تنهــا‬ ‫تعطیلــی را در ایــام کرونــا‬ ‫احســاس نکردنــد بلکــه بــه‬ ‫‏صــورت شــبانه روزی نیــز‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت بودنــد تــا جایــی کــه بنــا بــه‬ ‫گفتــه مدیــران ایــن شــرکت‪ ،‬پرســنل پســت برعکــس‬ ‫ســایر مشــاغل‏جــز پیــش قره قــاوالن مواجــه بــا کرونــا‬ ‫بــه واســطه ورود کاالهــا از سایرکشــورها و از طریــق‬ ‫گمــرگ وارد کشــور شــده و بــه دســت ســفارش‏دهنــد‬ ‫یــا صاحــب کاال اســت بودنــد‪.‬‏‬ ‫حــال در ایــن بیــن در ایــران شــغل های کــه از جانــب‬ ‫‪3‬‬ ‫کرونــا متولــد شــدند را می تــوان بــه چندیــن مــورد از انهــا‬ ‫اشــاره کــرد شــغل های همچــون‏بســته بندی‪ ،‬تایــپ‪،‬‬ ‫تولیــد صنایــع دســتی خانگــی‪ ،‬تعمیرلــوازم خانگــی ‪..‬‏‪.‬‬ ‫حــال دیگــر نبایــد نگــران بیــکاری و از دســت دادن‬ ‫شــغل خــود باشــید چــرا کــه بــا وجــود شــغل های نوپــا‬ ‫و جدیــد کافی ســت کمــی بــه اطــراف خــود توجــه‬ ‫داشــته باشــید و خواهیــد دیــد کــه چگونــه انــواع‬ ‫مختلــف مشــاغل بــه دنبال تــان می گــردد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪682‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫مدیر حفظ نباتات سازمان‬ ‫جهادکشاورزی گلستان‬ ‫سوسک سیاه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫هکتار از گندم زارهای‬ ‫گلستان درگیر کرد‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬از زمــان شــروع فصــل کشــت گنــدم‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار از گندم زارهــای اســتان بــه‬ ‫دلیل تغییرات اب و هوایی و رعایت نشــدن تناوب‬ ‫کشــت درگیــر افــت سوســک ســیاه شــد‪.‬‬ ‫کیانــوش حق نمــا اظهــار داشــت‪ :‬ســطح درگیــری‬ ‫بــا ایــن افــت عــاوه بــر دیم زارهــای شهرســتان های‬ ‫شــمالی اســتان گلســتان ماننــد گمیشــان‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گنبــدکاووس و‬ ‫اق قــا بــه اراضــی ابــی مناطــق مرکــزی و جنوبــی‬ ‫اســتان هــم رســیده اســت و در صــورت تــداوم‬ ‫شــرایط اب و هوایــی احتمــال گســترش ان در‬ ‫ســطح ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال های قبــل افــت سوســک‬ ‫ســیاه گنــدم فقــط مربــوط بــه زمین های کشــاورزی‬ ‫دیمــی بــود امــا بــا توجــه بــه کاهــش بارندگی هــا‬ ‫در مقایســه بــا بلنــد مــدت امــروزه شــاهد درگیــری‬ ‫اراضــی ابــی هــم بــا ایــن افــت هســتیم کــه‬ ‫کشــاورزان بایــد عــاوه بــر رعایــت تنــاوب در کشــت‬ ‫گنــدم و کلــزا‪ ،‬از بــذور ضدعفونــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬کشــاورزانی کــه عملیــات‬ ‫ضدعفونــی بــذور را در کشــت پاییــزه انجــام دادنــد‬ ‫در ســال زراعــی جــاری از شــیوع افــت سوســک‬ ‫ســیاه در مــزارع خــود جلوگیــری کردنــد کــه ایــن‬ ‫مســاله باعــث کاهــش هزینه هــای سمپاشــی و‬ ‫خطــرات زیســت محیطــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حق نمــا یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته بخشــی‬ ‫از بــذور گنــدم بــرای مناطــق درگیــر بــا افت هــا‬ ‫سوســک ســیاه بــه صــورت رایــگان ضدعفونــی شــد‬ ‫و حشــره کش در اختیــار کشــاورزان قــرار گرفــت در‬ ‫نتیجــه ســطح درگیــری مــزارع دیــم بــا ایــن افــت از‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار هکتــار ســال های قبل تــر بــه ‪ ۱۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر سوســک ســیاه‪ ،‬افت هــای‬ ‫کــرم مفتولــی و مگــس جوانــه خــوار هــم بــا پایــان‬ ‫ســرمای هــوا بــرای گندم زارهــای اســتان گلســتان‬ ‫تهدیــد اســت لــذا کشــاورزان می تواننــد بــا بازدیــد‬ ‫هفتگــی از مــزارع خــود و جــدی گرفتــن سم پاشــی‬ ‫از گســترش ایــن افت هــا پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه طغیــان افــت پروانــه بیــد‬ ‫کلــم در بهــار امســال کــه شــیوع ان از کاللــه اغــاز‬ ‫شــد و هفــت هــزار هکتــار از مــزارع کلــزای اســتان‬ ‫را درگیــر کــرد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬کارشناســان در چنــد روز‬ ‫نخســتین مــوارد تخم ریــزی ایــن افــت را بــار دیگــر‬ ‫در کاللــه مشــاهده کردنــد کــه بایــد هرچــه زودتــر‬ ‫پایــش مــزارع و مقابلــه شــیمیایی و غیــر شــیمیایی‬ ‫را بــا ان در دســتورکار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حق نمــا همچنیــن از کشــاورزانی کــه زمین هــای‬ ‫زراعــی انــان ســال گذشــته درگیــر افــت گل جالیــز‬ ‫بــود خواســت در صورتــی کــه بــا تاکیدهــای متعــدد‬ ‫ترویجــی اقــدام بــه کشــت مجــدد کلــزا در نواحــی‬ ‫الــوده کردنــد از همیــن االن سم پاشــی مــزارع خــود‬ ‫را اغــاز کننــد و منتظــر ظهــور ایــن انــگل در اواخــر‬ ‫اســفند نباشــند تا در زمان برداشــت حداقل مشــکل‬ ‫را در کاهــش محصــول داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گل جالیــز از دیگــر افت هــای شــایع‬ ‫مــزارع کلــزا گلســتان اســت کــه نبــود تنــاوب در‬ ‫کشــت علــت اصلــی ان محســوب می شــود کــه‬ ‫ســال گذشــته درگیــری مــزارع اســتان هفــت هــزار‬ ‫هکتــار بــود کــه امســال احتمــال دارد ایــن ســطح‬ ‫بــه هشــت هــزار هکتــار برســد‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫پارک ملی گلستان جوابگوی‬ ‫زیستمندان است‬ ‫جمعیــت علفخــواران شــاخص حیــات وحــش پــارک ملــی‬ ‫گلســتان شــامل گونه هــای «کل و بــز‪ ،‬قــوچ و میــش و اهــو»‬ ‫بــر اســاس سرشــماری امســال بــا وجــود کاهــش بارندگــی و‬ ‫خشکســالی حاکــم نســبت بــه پارســال ‪ ۱۰‬درصــد رشــد داشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حسادت اسمان‪،‬‬ ‫پارک ملی گلستان‬ ‫را خشکاند‬ ‫پــارک ملــی گلســتان کــه بــه واســطه وجــود ذخایــر ژنتیــک‬ ‫جانــوری و گیاهــی در کنــار جنگل هــای هیرکانــی و ابشــارهای‬ ‫برامــده از دل کوه هــا از جملــه جاذبه هــای شــاخص بــرای‬ ‫مــردم ایــران و جهــان شــناخته می شــود ایــن روزهــا بــا توجــه‬ ‫بــه کاهــش بــارش بــرف و بــاران چهــره ای خشــکیده و پژمــرده‬ ‫بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬پیــش بینــی بــارش بــرف و بــاران‬ ‫در هفتــه جــاری دوســتداران حیــات وحــش را امیــدوار بــه رفــع‬ ‫خشکســالی در پــارک ملــی گلســتان کــرد امــا در چنــد روز گذشــته‬ ‫ی ســهم‬ ‫ایــن ذخیــره گاه زیسـت کره بــه غیــر از مناطــق کوهســتان ‬ ‫بســیار اندکی از ریزش جریانات جوی داشــته اســت و در صورت‬ ‫ادامـه دار بــودن ایــن رونــد بـه زودی دیگــر ابــی در رودخانه های ان‬ ‫باقــی نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان یکــی از پنجــاه ذخیره گا ه زیســت‬ ‫کــره دنیــا و زیســتگاه گونه هــای مختلــف جانــوری و گیاهــی در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۳۶‬بــا نــام «المــه و ایشــکی» مــورد حفاظــت قــرار گرفت‬ ‫و نخســتین پــارک ایــران شــناخته می شــود کــه ســال ‪ ۱۳۵۴‬در‬ ‫فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه تحــت حفاظــت‪ ،‬پانزدهمیــن اثــر ملــی به حســاب‬ ‫می ایــد کــه توســط ســازمان میــراث فرهنگــی در ســال ‪۱۳۸۷‬‬ ‫در فهرســت میــراث طبیعــی ایــران قــرار گرفــت و طبــق اخریــن‬ ‫سرشــماری ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۹۰‬راس انواع گونه های علفخوار شــامل‬ ‫‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬راس قــوچ و میــش‪ ۳۹۰ ،‬راس اهــو و ‪ ۹۰۰‬راس‬ ‫کل و بــز بــا تغذیــه از علف زارهــا‪ ،‬رودخانه هــا و چشــمه های ایــن‬ ‫پــارک زیســت می کننــد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۳۰‬چشــمه دائمی و فصلی در کنار ابشــارهای متنوع از‬ ‫جمله «گلســتان‪ ،‬اق ســو‪ ،‬گلشن و خاندوشــان و رودخانه دوغ»‬ ‫از قدیــم بــه عنــوان منابــع ابــی مــورد اســتفاده زیســتمندان ایــن‬ ‫ذخیره گاه زیســت کره اســت و علفخواران دســته دســته در میان‬ ‫دشــت میرزابایلــو تــا ســولگرد‪ ،‬لهنــدور‪ ،‬المــه‪ ،‬تنگه گل‪ ،‬دشــت و‬ ‫محــدوده انهــا بــا ارامــش چــرا می کننــد‪.‬‬ ‫کاهــش چشــم گیر دبــی اب هــای جــاری در پــارک ملــی‬ ‫گلســتان‬ ‫بــه گفتــه محیط بانــان باســابقه‪ ،‬دبــی اب ابشــارها و‬ ‫رودخانه هــای دائمــی و فصلــی پــارک ملــی گلســتان بــا توجــه بــه‬ ‫کــم بارانــی محســوس حاکــم بــر اســتان در مقایســه بــا ســال های‬ ‫قبــل کاهــش محسوســی پیــدا کــرده و بــه عنــوان مثــال اب‬ ‫ابشــار گلســتان بــه حــدی کــم اســت کــه قابلیــت جریــان یافتــن‬ ‫در رودخانــه متصــل بــه ان را نــدارد و همچنیــن بخش هایــی از‬ ‫رودخانــه دوغ بــه ســمت خشــک دائــم حرکــت می کنــد‪.‬‬ ‫ســه نــوع اب و هــوای متفــاوت خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و نیمــه‬ ‫مرطــوب در پــارک ملــی گلســتان حاکــم اســت کــه همیــن ویژگــی‬ ‫باعــث شــده ایــن ذخیــره گاه زیســت کــره دارای پوشــش گیاهــی‬ ‫متنــوع از اســتپ خشــک تــا جنــگل انبــوه باشــد و حیــات وحــش‬ ‫ان چه در مناطق کوهســتانی‪ ،‬خشــک و یا مرطوب نگرانی برای‬ ‫تامیــن غــذای خــود ندارنــد امــا ایــن روزهــا گســتره تــردد جانــوران‬ ‫بــه دلیــل کاهــش منابــع ابــی محدودتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان بیــان کــرد‪ :‬بارندگی هــای محــدود‬ ‫فصــل زمســتان شــاید بــرای جلوگیــری از گســترش اتش هــای‬ ‫نقطــه ای در منطقــه خــوب بــود امــا تاثیــر الزم را بــرای تغذیــه‬ ‫ســفرهای اب زیرزمینــی و روان هــای داخــل پــارک نداشــت‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری افــزود‪ :‬ارزو داشــتیم طبــق پیــش بینــی‬ ‫هواشناســی در ایــن روزهــا بــارش بــرف ســنگینی را در محــدوده‬ ‫پــارک ملــی گلســتان مشــاهده کنیــم تــا نگرانی هایمــان بــرای‬ ‫حفــظ رطوبــت خــاک و رویــش علوفه هــا در کنــار بهبــود ســطح‬ ‫منابــع ابــی و رودخانه هــا کــم شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر خــاف ایــن پیــش بینــی بــه غیــر از ارتفاعــات‬ ‫در دیگــر نقــاط پــارک ملــی گلســتان برف و یخبندان شــدید نبارید‬ ‫و بــر اســاس شــاخص ها اب ورودی رودخانــه دوغ و یــا ابشــار‬ ‫گلســتان اصــا وضعیــت نرمالــی نــدارد و به دلیل مطلــوب نبودن‬ ‫بارندگی هــای امســال ســطح اب انهــا نســبت بــه ســال های قبــل‬ ‫خیلــی کاهــش یافتــه و در صــورت ادامــه وضعیــت جــوی موجــود‬ ‫هــر لحظــه بایــد در انتظــار خشــک شــدن کامــل انهــا باشــیم‪.‬‬ ‫پارک ملی گلستان جوابگوی زیستمندان است‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان گفــت‪ :‬طبیعــت پــارک ملــی‬ ‫جوابگــوی خــوراک و اب زیســتمندان اســت و نیــازی بــه توزیــع‬ ‫علوفــه احســاس نشــده امــا تــداوم کاهــش بارندگی هــا ان هــم‬ ‫در فصــل زمســتان بــه طــور قطــع وضعیــت را ســخت تر می کنــد‪.‬‬ ‫تیمــوری افــزود‪ :‬خیلــی از چشــمه های موجــود در پــارک ملــی‬ ‫گلســتان هوابیــن هســتند بــه ایــن معنــی کــه در صــورت نبــود‬ ‫بارندگــی مناســب خشــک می شــوند و بــا وجــود مشــاهده بــرف در‬ ‫ارتفاعــات هنــوز بارندگــی کافــی را در دشــت میرزابایلــو بــه عنــوان‬ ‫زیســتگاه اهــوان نداشــتیم و احتمــال مهاجــرت انهــا بــرای تامیــن‬ ‫اب و علوفه بیشــتر به حاشــیه مزارع کشــاورزی و زیســتگاه های‬ ‫پیرامونــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬میــزان اب هــای جــاری پــارک ملــی گلســتان‬ ‫مثــل ابشــار اق ســو‪ ،‬گلســتان‪ ،‬رودخانــه دوغ‪ ،‬ابشــار گلشــن و‬ ‫خاندوشــان خیلــی کــم شــده بــه طــوری کــه اب ابشــار گلســتان‬ ‫اصــا بــه رودخانــه نمی رســد و ایــن شــرایط مســیرهای دسترســی‬ ‫بــه اب زیســتمندان حیــات وحــش را محــدود کــرده کــه ایــن خــود‬ ‫فرصتــی بــرای شــکارچیان اســت‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تجربـ ه موفــق‬ ‫ســال های قبــل در مرمــت و بهســازی چشــمه ها و ایجــاد‬ ‫ابشــخورها‪ ،‬از محــل اعتبــارات امســال ادامــه ایــن برنامه هــا را بــه‬ ‫ویــژه در منطقــه لهنــدور و ســولگرد خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی جمعیــت علفخــواران پــارک ملــی‬ ‫گلســتان‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬بــا وجــود خشکســالی کــه باعث کاهش‬ ‫دبــی منابــع اب هــای جــاری ماننــد ابشــار گلســتان و خشــکی‬ ‫تعــدادی از چشــمه ها شــده‪ ،‬تشــکیل شــورای راهبــری بــرای‬ ‫مدیریــت پــارک ملــی گلســتان در کنــار تــاش محیط بانــان و‬ ‫همیــاران طبیعــت بــرای حفاظــت از ایــن ذخیــره گاه باعــث شــده‬ ‫تــا گونه هــای جانــوری ان از جملــه علفخــواران در ارامــش بــه‬ ‫زیســت خــود ادامــه دهنــد و شــواهد حاکــی از رشــد جمعیــت انها‬ ‫در چنــد ســال اخیــر اســت‪.‬‬ ‫تیمــوری افــزود‪ :‬جمعیــت علفخــواران شــاخص حیــات‬ ‫وحــش پــارک ملــی گلســتان شــامل گونه هــای «کل و بــز‪،‬‬ ‫قــوچ و میــش و اهــو» بــر اســاس سرشــماری امســال بــا وجود‬ ‫کاهــش بارندگــی و خشکســالی حاکــم نســبت بــه پارســال ‪۱۰‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۷۹۰‬راس انــواع گونه هــای‬ ‫علفخــوار شــامل ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬راس قــوچ و میــش‪ ۳۹۰ ،‬راس‬ ‫اهو و ‪ ۹۰۰‬راس کل و بز در این ذخیره گاه زیســت کره شــمارش‬ ‫و ثبــت شــد کــه در مقایســه بــا ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۷۹‬راس ســال گذشــته‬ ‫افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری اظهارداشــت کــه دبــی منابــع ابــی موجــود‬ ‫در پــارک ملــی گلســتان نیــز براثــر خشکســالی در مقایســه بــا‬ ‫ســال های پربــاران بــه کمتــر از نصــف کاهــش یافتــه اســت کــه‬ ‫ادامــه ایــن رونــد بــدون تردیــد برجمعیــت گونه هــای جانــوری و‬ ‫گیاهــی ایــن ذخیــرگاه طبیعــی تاثیــر منفــی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ابشــارها و رودخانه هــای دائمــی و فصلــی مختلفــی‬ ‫در پــارک ملــی گلســتان وجــود دارد کــه بــه گفتــه محیط بانــان‬ ‫باســابقه‪ ،‬دبــی اب انهــا نیــز در مقایســه بــا ســال های قبــل‬ ‫کاهــش محسوســی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫تیمــوری بــا اشــاره بــه تاثیــر منفــی تــداوم وضعیــت کــم ابــی بــر‬ ‫زاداوری حیــات وحــش پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬هرچــه‬ ‫منابــع ابــی کمتــر شــود شــرایط نگهــداری و تغذیــه نوزادانــی کــه‬ ‫در فصــل بهــار بــه دنیــا امدنــد بــرای جانــوران از جملــه میــش و بــز‬ ‫ســخت تر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬کاهــش ســطح ابدهــی‬ ‫منابــع ابــی‪ ،‬حیوانــات ایــن پــارک را مجبــور بــه مهاجــرت بــه‬ ‫زیســتگاه های پیرامونــی و یــا مــزارع می کنــد کــه در ایــن شــرایط‬ ‫ســودجویان راحت تــر می تواننــد حیوانــات را خــارج از زیســتگاه‬ ‫خــود شــکار کننــد‪.‬‬ ‫تیمــوری افــزود‪ :‬محیط بانــان پــارک ملــی گلســتان بــرای کمــک به‬ ‫حفــظ منابــع ابــی درحــال بهســازی‪ ،‬مرمــت و الیروبــی چشــمه ها‬ ‫و ایجــاد ابشــخور و بازگشــایی مســیر چشــمه های محصــور در‬ ‫میــان پوشــش گیاهــی هســتند‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه امکانــات الزم بــرای ابرســانی ســیار بــه حیــات‬ ‫وحــش پــارک ملــی گلســتان وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون نیــازی به‬ ‫ابرســانی ســیار و حتــی توزیــع علوفــه دســتی در حیــات وحــش‬ ‫ایــن ذخیــره گاه زیســت کــره احســاس نشــده امــا بــا تــداوم‬ ‫خشکســالی ایــن اقــدام انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫میزان اب های جاری پارک‬ ‫ملی گلستان مثل ابشار‬ ‫اق سو‪ ،‬گلستان‪ ،‬رودخانه دوغ‪،‬‬ ‫ابشار گلشن و خاندوشان‬ ‫خیلی کم شده به طوری که‬ ‫اب ابشار گلستان اصال به‬ ‫رودخانه نمی رسد و این شرایط‬ ‫مسیرهای دسترسی به اب‬ ‫زیستمندان حیات وحش‬ ‫را محدود کرده که این خود‬ ‫فرصتی برای شکارچیان است‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان بــا ابــراز نگرانــی از احتمــال مهاجرت‬ ‫اهــوان دشــت میرزابایلــو بــرای تامیــن اب و علوفــه بیشــتر بــه‬ ‫حاشــیه مــزارع کشــاورزی و زیســتگاه های پیرامونــی ماننــد‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده قرخــود خراســان شــمالی کــه امــکان‬ ‫حفاظــت کمتــری از انهــا وجــود دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اهــوان و‬ ‫بره هــای بــا خــروج از زیســتگاه فعلــی خــود بــا خطراتــی ماننــد‬ ‫حیوانــات وحشــی و شــکارچیان مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫تیمــوری جمعیــت انــواع گونه هــای علفخــوار قــوچ‪ ،‬میــش‪ ،‬ک َل‬ ‫و بــز‪ ،‬اهــو‪ ،‬مــرال و شــوکا در پــارک ملــی گلســتان را بیــش از‬ ‫هفــت هــزار راس برشــمرد و ابــراز امیــدواری کــرد در سرشــماری‬ ‫پاییــزه امســال حیــات وحــش ایــن پــارک تحــت تاثیــر خطــرات‬ ‫خشکســالی قــرار نگرفتــه باشــند و رونــد افزایشــی را نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن ذخیــره گاه زیســت کــره بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی‪،‬‬ ‫توپوگرافــی و البتــه رویشــگاهی شــامل طیــف وســیعی از‬ ‫زیســتگاه ها و اکوسیستم هاســت و رویشــگاه های تپــه ماهــوری‬ ‫بــا عناصــر شــاخص ایرانــی تورانــی ماننــد درخت تاغ‪ ،‬گونــه اهوی‬ ‫ایرانی و قوچ و میش‪ ،‬رویشــگاه های هیرکانی با عناصری مانند‬ ‫درخــت راش‪ ،‬گونــه جانــوری مــرال و زیســتگاه های کوهســتانی با‬ ‫عناصــری ماننــد درخــت ارس و گونه هــای پلنــگ ایرانــی و کل و‬ ‫بــز اســت‪.‬‬ ‫گونه هــای جانــوری ایــن پــارک شــامل اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪،‬‬ ‫خــرس قهــوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬حشــره خورهــا‪ ،‬راســو‪ ،‬روبــاه‪،‬‬ ‫روبــاه ترکمنــی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور جنگلــی‪ ،‬ســیه گــوش‪ ،‬شــوکا‪،‬‬ ‫شــنگ‪ ،‬قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ‪،‬‬ ‫مــرال‪ ،‬ســمندر‪ ،‬قورباغــه جنگلــی‪ ،‬وزغ ســبز‪ ،‬الک پشــت چهــار‬ ‫چنگالــی‪ ،‬مارمولــک بــی پــا‪ ،‬مــار ابــی‪ ،‬مــار قیطانــی‪ ،‬گــرزه مــار و‬ ‫افعــی قفقــازی اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن پــارک ملــی‬ ‫کشــور با مســاحت ‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۸۹۵‬هکتار در شهرســتان گالیکش‬ ‫در شــرق اســتان گلســتان و غرب اســتان خراســان شــمالی واقع‬ ‫اســت و بخــش ناچیــزی از پــارک ملــی گلســتان در ســرزمین‬ ‫اســتان ســمنان قــرار دارد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان گفــت که حدود ‪ ۱۳۰‬چشــمه دائمی‬ ‫در ایــن ذخیــره گاه زیســت کــره وجــود دارد کــه کاهــش بارندگــی‬ ‫در ســال ابــی ‪ ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹‬باعــث خشــک شــدن حــدود ‪ ۲۰‬رشــته‬ ‫از ایــن منابــع ابــی طبیعــی شــده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫شنبه ‪ 24‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪682‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫قرعه کشی روان را به هم‬ ‫می ریزد‬ ‫این بازار دو نرخی به نفع کیست؟‬ ‫سیســتم قرعه کشــی ایران خــودرو از دو جهــت قابــل نقــد اســت و‬ ‫هیــچ گونــه دفاعــی نمی تــوان از ان کــرد؛ یکی عدم شــفافیت و دومی‬ ‫اختاللــی کــه در بــازار بــه وجــود اورده اســت‪ .‬در مورد عدم شــپوفافیت‬ ‫می تــوان این گونــه گفــت مگــر مردمــی کــه در ایــن مســابقه ثبــت نــام‬ ‫می کننــد می داننــد چطــور قرعــه کشــی می شــود؟ و چــرا یــک نفــر‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬بــار ثبــت نــام می کنــد و برنــده نمی شــود؟‬ ‫سواره ای که خبر از حال پیاده ندارد؛‬ ‫درباره قرعه کشی‬ ‫خودرو مردم چه‬ ‫می گویند؟‬ ‫از میــان هــزاران نفــری که دستشــان از خــودرو کوتاه مانده‬ ‫و بارهــا تجربــه شــرکت در قرعه کشــی خریــد خــودرو را‬ ‫ن بــاره در‬ ‫داشــته اند‪ ،‬تعــدادی فرصــت یافتنــد انچــه را در ایـ ‬ ‫دل دارنــد و می اندیشــند‪ ،‬بــر زبــان اورنــد‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه یــک حوالــه خــودرو در قرعه کشــی کــه‬ ‫بســیاری ان را بــا طعنــه «التــاری» یــا «بخت ازمایــی ملــی»‬ ‫می خواننــد‪ ،‬باعــث شــده خیلی هــا بــا وجــود اختــال در‬ ‫ســامانه قرعه کشــی بــه طــور پیاپــی بختشــان را بیازماینــد‬ ‫و امیــدوار باشــند تــا موعــد تمدیدشــده حداقــل بتواننــد‬ ‫نامشــان را در گردونــه رقابتــی شــدید بگنجاننــد‪.‬‬ ‫فــروش خــودرو بــه روش قرعه کشــی از خــرداد ‪ ۱۳۹۹‬اغــاز‬ ‫شــد و تاکنــون ادامــه دارد‪ .‬ایــن روش بــه گفتــه بانیانــش از‬ ‫ابتــدا بــا هــدف کنتــرل بــازار و عرضــه خــودرو بــه مشــتریان‬ ‫واقعــی شــکل گرفــت‪ .‬هرچنــد در ایــن طرح هــا ارائــه‬ ‫گواهی نامــه معتبــر‪ ،‬نداشــتن پــاک انتظامــی فعــال به نــام‬ ‫فــرد متقاضــی و‪ ...‬به عنــوان محدودیــت اعمــال شــده امــا‬ ‫ایــن محدودیت هــا هیچــگاه مانــع درخواسـت های مــازاد بــر‬ ‫تقاضاهای واقعی نشــد و همچنان عطش برای مشــارکت‬ ‫در قرعه کشــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫دریافــت‪ .‬در دی مــاه ‪ ۱۴۰۰‬از هــر ‪ ۴۸۲‬متقاضــی‪ ،‬یــک نفــر‬ ‫ایــن شــانس را داشــت تــا در ایــن طــرح فــروش برنــده شــود‬ ‫امــا در اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۱‬نزدیــک بــه پنــج میلیــون نفــر بــرای‬ ‫چهــار هــزار دســتگاه خــودرو مشــارکت کردنــد و در حقیقــت‬ ‫بــرای هــر یــک خــودرو بیــش از ‪ ۱۲۰۰‬تقاضــا وجــود دارد‪ .‬این‬ ‫وضعیــت موجــب شــد بســیاری ایــن سیســتم قرعه کشــی را‬ ‫ناکارامــد توصیــف کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن پیونــد‪ ،‬پــای صحبــت کســانی نشســته ایم کــه‬ ‫حضــور در ایــن قرعه کشــی را تجربــه کرده انــد‪:‬‬ ‫پرداخــت بهــای یــک خــودرو نــو خارجــی امــا دریافت‬ ‫خــودروی کارکرده‬ ‫«احمــد غالمــی» می گویــد‪ :‬خــودرو کاالی ســرمایه ای‬ ‫نیســت امــا در ایــران تبدیــل بــه کاالیــی ســرمایه ای شــده؛‬ ‫یعنــی مــردم بــرای اینکــه ارزش پولشــان را حفــظ کننــد‬ ‫اقــدام بــه خریــد خــودرو می کننــد چــون نیــک می داننــد‬ ‫اگــر یــک ســال از ایــن پــول بگــذرد ممکــن اســت ارزش ان‬ ‫نصــف شــود امــا خــودرو بعــد از مدتــی ماننــد مســکن و طــا‬ ‫و ‪ ...‬قیمتــش افزایــش می یابــد و بــه هــر حــال ســود زیــادی‬ ‫در ایــن قضیــه وجــود دارد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه ماننــد‬ ‫کشــورهای در حــال توســعه هــر پنــج ســال یــک بــار بایــد‬ ‫خــودرو عــوض شــود امــا در عمــل چنیــن امکانــی در ایــران‬ ‫وجــود نــدارد و ایــن نشــان می دهــد در حــوزه تولیــد و توزیــع‬ ‫بــا یــک سیســتم رانتــی روبــرو هســتیم‪.‬‬ ‫از نــگاه وی‪ ،‬شــرکت های خودروســازی در ایــران رانت هــای‬ ‫اقتصــادی بزرگــی را در اختیــار خــود دارنــد‪ .‬ان هــا ســاالنه‬ ‫هــزاران ماشــین تولیــد می کننــد و وقتــی بــا ایــن امــار و‬ ‫ارقــام خــودرو تولیــد می شــود‪ ،‬ســود بســیار زیــادی بــرای‬ ‫تامین کننــده قطعــات نیــز وجــود دارد‪ .‬قطعــات بی کیفیتــی‬ ‫روی ایــن خودروهــا نصــب می شــود تــا بعــد از مدتــی‬ ‫دوبــاره نیازمنــد بازســازی و نوســازی شــوند‪ .‬بنابرایــن ســود‬ ‫بســیار زیــادی از ایــن نظــر نصیــب تامین کننــده خــودرو و‬ ‫قطعه ســاز خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی کــه ‪ ۶‬یــا هفــت بــار در قرعه کشــی خودرویــی‬ ‫شــرکت کرده‪ ،‬بیــش از فراینــد واگــذاری‪ ،‬بــه کیفیــت تولیــد‬ ‫اعتــراض دارد و می افزایــد‪ :‬وقتــی واردات خــودرو در کشــور‬ ‫ممنــوع باشــد عرصــه بــرای افــراد دارای رانــت و تولیدکننــده‬ ‫قطعــات‪ ،‬بــاز می شــود و انهــا می تواننــد نهایــت اســتفاده‬ ‫را ببرنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه خودروهــای کشــورهای‬ ‫همســایه‪ ،‬خودروهــای بســیار بـه روزی هســتند و قبرســتان‬ ‫خودروهــا در ان کشــورها پــر از خودروهایــی اســت کــه‬ ‫بــاالی پنــج ســال کار کرده انــد‪ .‬ایــن یعنــی در ایران سیســتم‬ ‫ناقصــی در تولیــد و عرضــه خــودرو وجــود دارد‪.‬‬ ‫«بــرای نمونــه تویوتــا کــروال شــاید ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۵‬هــزار دالر‬ ‫قیمــت داشــته باشــد امــا وقتــی وارد ایــران می شــود ‪۱۵۰‬‬ ‫درصــد گمــرگ بــه قیمــت ان اضافــه می شــود و عــاوه بــر‬ ‫ان‪ ،‬واردکننــده هــم حــدود ‪ ۱۰۰‬درصــد ســود می گیــرد‪.‬‬ ‫فردی که حق دارد در ازای‬ ‫زحمت کشیدنش در این کشور‬ ‫به یک خودرو حداقلی دسترسی‬ ‫داشته باشد وارد یک بازی‬ ‫‪7‬من به این قرعه کشی ها‬ ‫روانی می شود که نتیجه ان‬ ‫اعتماد ندارم و به نظرم رانتی‬ ‫احساس ضعف و بدبختی و‬ ‫است که در اختیار افراد خاصی‬ ‫بدشانسی و ‪ ...‬است‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬واگذاری خودرو‬ ‫تــا پیــش از ایــن‪ ،‬خودروســازهایی ماننــد ســایپا نیــز‬ ‫محصوالتشــان را در قرعه کشــی شــرکت می دادنــد امــا از این طریق به مردم عادی‬ ‫ســخنگوی وزارت صمــت اواســط مهرمــاه بــا اعــام خـ‬ ‫ـروج بیشتر یک مزاح و شوخی است‬ ‫بیشــتر محصوالت خودروســازان اعم از دولتی و خصوصی‬ ‫از فراینــد قرعه کشــی‪ ،‬بــر حــذف ســامانه یکپارچــه فــروش‬ ‫خــودرو تاکیــد و اظهــار کــرد‪ :‬پیــش از اینکــه ســامانه‬ ‫فــروش یکپارچــه خــودرو بــا فراینــد قرعه کشــی داشــتیم‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ١٠‬خودروســاز‪ ،‬محصوالت شــان را در ان قالــب‬ ‫عرضــه می کردنــد امــا اکنــون بیشــتر خودروهــا بــا توجــه‬ ‫بــه افزایــش تولیــد و متعــادل شــدن عرضــه و تقاضــا از‬ ‫شــمول قرعه کشــی خــارج شــد ه و در حــال حاضــر فقــط‬ ‫ایران خــودرو باقیمانــده اســت کــه تعــدادی از محصــوالت‬ ‫خــود را بــا فــروش به صــورت قرعه کشــی عرضــه می کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬ســیر صعــودی تعــداد شــرکت کنندگان‬ ‫قرعه کشــی خودرویــی را می تــوان از مقایســه امــار ادوار ان‬ ‫سیستم قرعه کشی‪ ،‬تحقیر جامعه ایرانی‬ ‫غالمــی می گویــد‪ :‬محصــوالت کنونــی خودروســازان‬ ‫داخلــی‪ ،‬فنــاوری قدیمــی اروپاســت کــه اکنــون بــا‬ ‫قرعه کشــی بــه متقاضیــان فروختــه می شــود‪ .‬تعــداد‬ ‫بــاالی نام نویســی شــرکت کنندگان نشــان می دهــد‬ ‫مشــتری‪ ،‬همچنــان زیــاد و بــازار ِ گرمــی وجــود دارد‪ ،‬زیــرا‬ ‫رقیــب خارجــی وجــود نــدارد؛ وقتــی رقیــب خارجــی وجــود‬ ‫نداشــته باشــد مــردم چــاره ای جــز صف کشــیدن بــرای‬ ‫خریــد بی کیفیت تریــن خودروهــا ندارنــد‪ .‬ایــن سیســتم‬ ‫قرعه کشــی‪ ،‬در شــان مــردم ایــران نیســت‪.‬‬ ‫در مــورد ایــن موضــوع خیلی هــا حــرف مــی زننــد امــا‬ ‫ابعــاد اســیب های روانــی ان دیــده نمی شــود‪ .‬ایــن‬ ‫سیســتم باعــث می شــود فــردی کــه حــق دارد در ازای‬ ‫زحمــت کشــیدنش در ایــن کشــور بــه یــک خــودرو‬ ‫حداقلــی دسترســی داشــته باشــد؛ تکــرار می کنــم حــق‬ ‫داشــتن خــودرو را داشــته باشــد‪ ،‬وارد یــک بــازی روانــی‬ ‫می شــود که نتیجه ان احســاس ضعف و بدشانســی و‬ ‫‪ ...‬اســت بــه ویــژه اگــر در معــرض ســرکوفت و مقایســه‬ ‫بــا دیگــران و ‪ ...‬قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫قرعه کشی روان را به هم می ریزد‬ ‫«م‪ .‬هاشــمیان» اظهــار مــی دارد‪ :‬هــر زمانــی کــه اعــام‬ ‫شــده‪ ،‬ثبت نــام کــرده ام؛ مگــر یکــی دو بــار اخیــر کــه بــه‬ ‫دلیــل مشــکالت ســایت ایــران خــودرو‪ ،‬اعصابــم خُــرد بــود‬ ‫و ثبت نــام نکــردم‪.‬‬ ‫در مــورد ایــن موضــوع خیلی هــا حــرف مــی زننــد امــا ابعــاد‬ ‫اســیب های روانی ان دیده نمی شــود‪ .‬این سیســتم باعث‬ ‫می شــود فــردی کــه حــق دارد در ازای زحمــت کشــیدنش‬ ‫در ایــن کشــور بــه یــک خــودرو حداقلــی دسترســی داشــته‬ ‫باشــد؛ تکــرار می کنــم حــق داشــتن خــودرو را داشــته باشــد‪،‬‬ ‫وارد یــک بــازی روانــی می شــود کــه نتیجــه ان احســاس‬ ‫ضعــف و بدشانســی و ‪ ...‬اســت بــه ویــژه اگــر در معــرض‬ ‫ســرکوفت و مقایســه بــا دیگــران و ‪ ...‬قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬در وضعیــت کنونــی‪ ،‬بخشــی از خودروهــای‬ ‫ت نامــی بــه تشــویق فرزنــداوری اختصــاص یافتــه‪،‬‬ ‫ثبــ ‬ ‫بخشــی بــه اســقاط خودروهــای فرســوده و بخشــی بــه‬ ‫بــورس مــی رود و بــا ایــن حســاب‪ ،‬شــانس برنــده شــدن‬ ‫افــراد در ایــن التــاری خودرویــی از برنده شــدن در بانــک‬ ‫کمتــر اســت و در عمــل اعــام می شــود ایــن شــانس چنــد‬ ‫دهــم درصــد اســت‪.‬‬ ‫چرا مانند حج به متقاضیان‬ ‫فیش ارائه نمی شود؟ واگذاری‬ ‫در بورس هم به دلیل وجود‬ ‫سفته بازی در بازار سرمایه‬ ‫دست متقاضی اصلی را از‬ ‫خودرو کوتاه می کند‬ ‫در همیــن خصــوص‪ ،‬غالمــزاده نیــز بــر ایــن بــاور اســت‬ ‫ســخره گرفته انــد؛ مگــر‬ ‫کــه خودروســازان‪ ،‬خانواده هــا را بــه ُ‬ ‫بــرای اجــرای یــک طــرح ان هــم جوانــی جمعیــت و یا همان‬ ‫بچـه دار شــدن بایــد امــکان خریـد ِ خــودرو جایــزه داد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬همیــن روش بخت ازمایــی بــرای عــده ای ارزو شــده‬ ‫اســت و بــا ان خیالبافــی می کننــد‪.‬‬ ‫قرعه کشی به گران شدن خودرو دامن می زند؟‬ ‫«حامــدی» دیگــر شــهروندی اســت کــه پــس از بارهــا‬ ‫حضــور در قرعه کشــی بــه پژوهشــگر ایرنــا می گویــد‪:‬‬ ‫ایــن طــرح بــا ایجــاد بــازار کاذب بــه گران شــدن خــودرو‬ ‫دامــن می زنــد‪ .‬گران شــدن روزافــزون خــودرو در بــازار‬ ‫ازاد و فاصلــه ان بــا قیمــت مصــوب دولتــی ان قــدر زیــاد‬ ‫اســت کــه بعیــد می دانــم ایــن حاشــیه ســود بــه مــردم‬ ‫عــادی برســد‪ .‬مــن بــه ایــن قرعه کش ـی ها اعتمــاد نــدارم‬ ‫و بــه نظــرم رانتــی اســت کــه در اختیــار افــراد خاصــی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬واگــذاری خــودرو از ایــن طریــق بــه مــردم عــادی‬ ‫بیشــتر یــک مــزاح و شــوخی اســت‪.‬‬ ‫هاشــمیان هــم در ایــن خصــوص می افزایــد‪ :‬خیلی هــا‬ ‫را می شناســم کــه متقاضــی واقعــی خــودرو هســتند و‬ ‫بــرای خــود‪ ،‬پــدر‪ ،‬مــادر و فرزنــد و ‪ ...‬ثبت نــام کرده انــد امــا‬ ‫نامشــان درنیامــده امــا بــه دلیــل سیســتم داللــی کــه وجــود‬ ‫دارد فــردی متقاضــی نیســت‪ ،‬پــول خریــد هــم نــدارد امــا‬ ‫ثبت نــام می کنــد و حوالــه ان را بعــد از برنده شــدن بــه‬ ‫ســرعت می فروشــد‪ .‬دربــاره خالءهــای قانونــی هــم بایــد‬ ‫گفــت چــون خــودرو در رهــن خودروســاز اســت امــکان‬ ‫خریدوفــروش محــدود اســت‪ ،‬لــذا برخــی بــه صــورت‬ ‫قولنامــه ای خریدوفــروش می کننــد کــه ممکــن اســت‬ ‫پیامدهــا و دردســرهای قانونــی زیــادی بــرای فروشــنده یــا‬ ‫خریــدار بــه وجــود اورد‪.‬‬ ‫اعتمادی به سیستم قرعه کشی نیست‬ ‫حامــدی شــهروند تهرانــی دربــاره طــرح فــروش شــرکتی‬ ‫محصــوالت ایــران خــودرو می گویــد‪ :‬بــه نظــرم طــرح فروش‬ ‫خــودروی شــرکت ایــران خــودرو کــه بیشــتر از ‪ ۲‬ســال اســت‬ ‫اجــرا می شــود‪ ،‬یــک طــرح کامــا ســرِکاری اســت‪ .‬مــن همــه‬ ‫شــرایط را دارم و از ‪ ۲‬ســال پیــش در همــه قرعــه کشـی ها‬ ‫شــرکت کــرده ام امــا نــه خــودم و نــه هیــچ یــک از اشــنایان‬ ‫و اطرافیانــم تــا حــاال نتوانســته ایم در ایــن قرعه کشــی ها‬ ‫خــودرو بخریــم‪ .‬از نظــر مــن‪ ،‬ایــن روش فــروش خــودرو‬ ‫ی خــاص دارنــد‬ ‫فقــط بــرای افــراد خاصــی اســت کــه دسترسـ ‬ ‫و می تواننــد بــا خریــد خــودرو و فــروش ان در بــازار ازاد‬ ‫ســودهای کالنــی بــه دســت اورنــد‪ .‬مــردم عــادی بــه نــدرت از‬ ‫ایــن قرعه کش ـی ها ســهمی دارنــد‪.‬‬ ‫مگر مردمی که در این مسابقه‬ ‫ثبت نام می کنند می دانند‬ ‫چطور قرعه کشی می شود؟‬ ‫« شــافع پور» کارمنــدی بــا ســابقه بیــش از ‪ ۲۰‬ســال‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه بی اعتمــادی بیشــتر جامعــه بــه سیســتم‬ ‫قرعه کشــی‪ ،‬می پرســد‪ :‬چــرا ماننــد حــج بــه متقاضیــان‬ ‫فیــش ارائــه نمی شــود؟ واگــذاری در بــورس هــم بــه دلیــل‬ ‫وجــود ســفته بازی در بــازار ســرمایه دســت متقاضــی را از‬ ‫خــودرو کوتــاه مــی دارد‪.‬‬ ‫«امام ـی » از ‪ ۲۳‬بــار تجربــه شــرکت در انــواع قرعه کشــی‬ ‫خودرویــی چنیــن شــرح می دهــد‪ :‬تاکنــون برنــده نشــده ام‬ ‫امــا یکــی از اشــناهایم گفتــه از همیــن طریــق موفــق بــه‬ ‫خریــد پژوپــارس شــده اســت‪.‬‬ ‫او معتقــد اســت کــه واگــذاری خــودرو در بــورس و بــه‬ ‫صورت قرعه کشــی مشــکلی را حل نخواهد کرد و مقامات‬ ‫مســئول بایــد بــه ارائــه راهکارهــای دیگــر بپردازنــد‪.‬‬ ‫این بازار دو نرخی به نفع کیست؟‬ ‫«ح‪ .‬کیاســری» دانشــجویی اســت کــه در ایــن ارتبــاط‬ ‫می گویــد‪ :‬سیســتم قرعه کشــی ایران خــودرو از دو جهــت‬ ‫قابــل نقــد اســت و هیــچ گونــه دفاعــی نمی تــوان از ان کــرد؛‬ ‫یکــی عــدم شــفافیت و دومــی اختاللــی که در بــازار به وجود‬ ‫اورده اســت‪ .‬در مــورد عــدم شــپوفافیت می تــوان این گونــه‬ ‫گفــت مگــر مردمــی کــه در ایــن مســابقه ثبــت نــام می کننــد‬ ‫می داننــد چطــور قرعــه کشــی می شــود؟ و چــرا یــک نفــر‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬بــار ثبــت نــام می کنــد و برنــده نمی شــود؟‬ ‫ایــا اصــا خودشــان افــرادی ندارنــد کــه تعــدادی از ایــن‬ ‫خودروهــا را بــه اســم قرعه کشــی در بــازار بفروشــند؟ و هزار‬ ‫امــا و اگــر دیگــر کــه چنــد ســال اســت وجــود دارد و نمی دانــم‬ ‫کــه چــرا هیــچ نهــاد مســئولی وجــود نــدارد تــا بــه ایــن بــازی‬ ‫مســخره پایــان دهــد‪.‬‬ ‫دوم هــم بــه لحــاظ اختــال در بــازار قیمــت خــوردو‪ ،‬مــن‬ ‫تخصصــی در ایــن حــوزه نــدارم امــا فکــر نکنــم کــه در هیــچ‬ ‫کشــور اینگونــه ماجرایــی داشــته باشــند و یــک عده به اســم‬ ‫تولیدکننــده این گونــه هــر روز باعــث بــاال رفتــن قیمــت‬ ‫خودروهایــی شــوند کــه از هیــچ کیفیتــی هــم برخــوردار‬ ‫نیســت‪ .‬چــرا ایران خــودرو نبایــد عرضــه خــود را داشــته‬ ‫باشــد و هــر فــردی کــه نیــاز بــه خــودرو داشــت بــا مراجعــه‬ ‫بــه نمایندگــی خــودرو خریــد کنــد‪ .‬ایــن بــازار دو نرخــی که به‬ ‫وجــود امــده اســت سرتاســر بــه نفــع ایران خــودرو اســت و‬ ‫بهتریــن روش هــم بــرای ایــن اســت کــه تولیــد خــود را بــه‬ ‫بــازار عرضــه کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه مرتبط به‬ ‫خود را به افراد واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پلمب انبار نمک در گرگان‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان از پلمــب یــک انبــار تهیــه‬ ‫و توزیــع نمــک غیراســتاندارد در شهرســتان گــرگان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫محمود اسپانلو گفت‪ :‬مالک این انبار‪ ،‬پس از انتقال‬ ‫نمــک هــای غیراســتاندارد بــا نــام تجــاری «شــورریز» از‬ ‫یکــی از اســتان هــای همجــوار بــه گلســتان ‪ ،‬انهــا را‬ ‫بســته بنــدی و در گــرگان توزیــع مــی کــرد‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬بررســی هــای اداره اســتاندارد‬ ‫نشــان مــی دهــد ایــن نمــک قابلیــت مصــرف‬ ‫انســانی نــدارد و عالمــت اســتاندارد روی بســته‬ ‫هــای ان نیــز جعلــی اســت ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اســتعالم اداره اســتاندارد از اســتان مبدا‬ ‫نمــک هــا هــم نشــان مــی دهــد ‪ ،‬شــرکتی بــا ایــن‬ ‫نــام کــه در زمینــه تولیــد نمــک فعالیــت کنــد‪ ،‬وجــود‬ ‫خارجــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن انبــار بــا ‪ 5‬تـُـن نمــک‪ ،‬پلمــب شــد و‬ ‫مالــک ان تحــت تعقیــب اســت ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬بــه علــت اهمیــت‬ ‫و حساســیت موضــوع‪ ،‬پرونــده بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دادســرای شهرســتان گــرگان در حــال رســیدگی و‬ ‫تحقیقــات بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫برای افراد بی سرپناه‬ ‫دستگاه های متولی‬ ‫تدبیری بیاندیشند‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 24‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪682‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫هشدار مصرف گاز صادر شد‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اولویــت شــرکت گاز تامیــن بخــش خانگــی اســت و در فصــل ســرد کــه مصــرف‬ ‫ایــن بخــش افزایــش پیــدا مــی کنــد مرکز دیســپچینگ به صورت کشــوری نســبت به اولویــت بندی و‬ ‫محدودیــت مصــرف گاز صنایــع بــزرگ در ســطح کشــور و بــا هماهنگــی ســازمان های متولی از جمله‬ ‫توانیــر اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پایــداری ســرما و بــرودت هــوا در روزهــای اخیــر‬ ‫منجــر بــه صــدور هشــدار ســطح بــاالی مصــرف گاز در اســتان شــد و بــا ادامــه ایــن رونــد شــاهد افــت‬ ‫فشــار در برخــی از شــهرهای اســتان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ســید محمــود هاشــمی اظهــار کــرد‪ :‬شــدت بــرودت هــوا و کاهــش دمــا در بیشــتر نقــاط خراســان‬ ‫شــمالی وجــود دارد بــه طــوری کــه دمــای هــوا در برخــی از نقاط اســتان به منفی ‪ ۲۴‬درجه ســانتیگراد‬ ‫رســید و همیــن موضــوع موجــب مصــرف بیــش از حــد گاز در بخــش خانگــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هفــت میلیــون ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مکعــب گاز در شــبانه روز گذشــته در اســتان‬ ‫مصــرف شــد کــه ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار متــر مکعــب ان مربــوط بــه بخــش خانگــی اســت بــا ایــن‬ ‫حســاب ‪ ۱۰۰‬درصــد مصــارف گاز اســتان در بخــش خانگــی و تجــاری مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی‪ ،‬دمــای اســایش منــازل مســکونی و اداری را بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪۲۱‬‬ ‫درجــه ســانتیگراد دانســت و افــزود‪ :‬هــر یــک درجــه کاهــش دمــا دســت کــم بیــن ‪ ۶‬تــا هفــت درصــد‬ ‫مصــرف گاز طبیعــی را پاییــن مــی اورد کــه بــا صرفــه جویــی زمینــه مصــرف گاز طبیعــی بــرای تمامــی‬ ‫مشــترکان فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫هاشمی در ادامه افزود‪ :‬ادامه این روند موجب افت فشار و حتی قطعی گاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر شــرایط گاز در شهرســتان اســفراین بــه مرحلــه بحرانــی رســیده‬ ‫اســت و شــاهد افــت فشــار گاز در ایــن شهرســتان هســتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شــمالی یاداور شــد‪ :‬هماهنگی با هالل احمر جهت تهیه وســایل‬ ‫گرمایشــی و محــل اســکان در صــورت قطعــی گاز انجــام و بــا شــرکت نفــت جهــت تامیــن ســوخت‬ ‫مایــع هماهنــگ شــده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی ادامــه داد‪ :‬بــه مشــترکان بــد مصــرف کــه در پلــکان ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬مصــرف قــرار دارنــد‪ ،‬تذکــر داده‬ ‫شــده و قطعــی گاز انهــا کلیــد خــورده اســت کــه در حــدود ‪ ۲‬هــزار مشــترک تخمیــن زده مــی شــود‪.‬‬ ‫بارش برف پس از وقفه طوالنی در مناطق مختلف خراســان شــمالی از ســحرگاه دوشــنبه جاری‬ ‫اغــاز و فعالیــت ایــن ســامانه بارشــی تــا اوایــل هفته اتی در اســتان فعال اســت‪.‬‬ ‫مصــرف گاز خانگــی در خراســان شــمالی بــا ســرمای زمســتانه و بــرودت هــوا افزایــش چشــمگیری‬ ‫یافتــه اســت و ایــن رونــد فعالیــت بســیاری از صنایــع اســتان را کنــد کــرده و نیــاز اســت تــا شــهروندان‬ ‫در ایــن فصــل مصــرف ایــن ســوخت گرانبهــا را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫اینــک مصــرف گاز نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬ســیمان بجنــورد‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دیگــر و ســایر صنایــع و واحــد هــای تویلــدی اســتان محــدود و بعضــا قطــع شــده اســت کــه ایــن امــر‬ ‫بــا دســتور دیســپچینگ ملــی گاز ایــران و از طریــق مراجــع ذیصــاح کنتــرل و اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫تهدید بزرگترین سد‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقـه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ظرفیت این‬ ‫ســد در ســال ‪ ۱۳۹۲‬حدود ‪ ۶۵‬میلیون مترمکعب براورد شــده بود که امســال بدلیل رســوب‬ ‫گل و الی بــه حــدود ‪ ۵۶‬میلیــون مترمکعــب کاهش یافته اســت‪.‬‬ ‫وحیــد واســطه بــا بیــان اینکــه انباشــت رســوب در ســد شــیرین دره مانــه و ســملقان ســبب‬ ‫کاهــش ظرفیــت مخــزن ان شــده اســت اظهــار کــرد‪ :‬در حــدود یــک دهــه پیــش ســاالنه بیش‬ ‫از یــک میلیــون مترمکعــب رســوب در مخــزن ایــن ســد انباشــت شــده کهعمــر ان را کاهــش‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ظرفیــت ســد شــیرین دره ‪ ۵۵.۷‬میلیــون مترمکعــب اســت و البتــه‬ ‫رونــد ورود رســوب و گل و الی در زمــان هــای وقــوع ســیالب بــه مراتــب بیشــتر از مقــدار‬ ‫معمــول اســت‪.‬‬ ‫سیالب ‪ ۹۸‬مزید بر علت افزایش فرسایش خاک‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان؛ دســتگاه هــای متولــی بــرای‬ ‫اســکان افراد بــی ســرپناه و کارتــن خــواب در شــب هــای‬ ‫ســرد ‪ ،‬تدبیــر کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان بــا بیان ایــن کــه افــراد بــی‬ ‫ســرپناه و کارتــن خــواب جــزو گــروه هــای اســیب‬ ‫دیــده اجتماعــی انــد و حفــظ جــان انهــا از ســرمازدگی‬ ‫وظیفــه دولــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بهزیســتی‪ ،‬و شــهرداری‬ ‫بــرای اســکان ایــن افــراد در گرمخانــه هــا و در صــورت‬ ‫لــزوم اســتقرار اتوبــوس هــای ســیار بــرای خــواب انــان‪،‬‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫هــم بــا همــکاری هــال احمــر بــرای خدمــات درمانــی و‬ ‫امــدادی بــه ایــن افــراد‪ ،‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫واســطه خاطرنشــان کرد‪ :‬وقوع ســیل های بهار ســال ‪ ۹۸‬ســبب شــد تا فرســایش خاک در‬ ‫حــوزه بــاال دســت ســد شــیرین دره افزایــش یابد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســال هــای اخیــر میــزان رســوب گــذاری در ســد شــیرین دره بیشــتر‬ ‫شــده اســت گفت‪ :‬در برخی از ســیالب ها تا ‪ ۵۰‬درصد حجم ورودی به ســد رســوبات حوزه‬ ‫باالدســت است‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫ســالهای گذشــته‪ ،‬نرخ رســوب در ســد شــیرین دره در شهرســتان مانه و ســملقان هر ســاله‬ ‫حــدود ‪ ۸۰۰‬هــزار مترمکعــب بــود امــا در ســال هــای اخیــر و وقــوع ســیالب هــای ســهمگین‬ ‫ایــن میــزان بــه بیــش از یــک میلیــون مترمکعــب در ســال رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مهمتریــن راهــکار بــرای جلوگیــری از رســوب گــذاری در ســد‪ ،‬اجــرای طرحهــای‬ ‫ابخیــزداری در بــاال دســت ســد اســت‪.‬‬ ‫ســد شــیرین دره در ‪ ۶۵‬کیلومتری شــمال غربی شــهر بجنورد در محدوده شهرســتان مانه‬ ‫و ســملقان قــرار دارد و یکــی از بزرگ تریــن ســدهای خراســان شــمالی اســت کــه بــر روی‬ ‫رودخانــه شــیرین دره‪ ،‬یکــی از سرشــاخه های رود اتــرک ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســد بــا هــدف کنتــرل و مهــار ســیالب ها‪ ،‬تامیــن اب اشــامیدنی مــورد نیــاز بــرای شــهر‬ ‫بجنــورد و روســتاهای مســیر خــط انتقــال‪ ،‬اب مــورد نیــاز صنایــع و تامیــن اب الزم برای بهبود‬ ‫و توســعه کشــاورزی زمین هــای پاییــن دســت ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سارق سابقه دار به تنه درختان‬ ‫هم رحم نکرد‏‬ ‫سارق سابقه دار به دادسرای‬ ‫اسفراین معرفی شد‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه داری کــه اقــدام بــه ســرقت تنــه درختــان مــی کــرد‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬طــی چنــد‬ ‫روز‏گذشــته اخبــاری مبنــی بــر ســرقت درختــان در حوالــی‬ ‫روســتاهای شهرســتان‪ ،‬بــه پلیــس اطــاع داده شــد کــه‬ ‫بالفاصلــه ‏موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی بعمــل امــده مشــخص شــد کــه‬ ‫ســارق بعــد از قطــع درختــان‪ ،‬بــا یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫بــاری تنــه هــای‏بریــده شــده را ســرقت مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫ویبــا بیــان اینکــه بــا تــاش مامــوران و همچنیــن همــکاری‬ ‫احالــی روســتا‪ ،‬متهــم شناســایی و در یکــی از‏محــور هــای‬ ‫مواصالتــی شهرســتان در حــال انتقــال تنــه درختــان ســرقتی‬ ‫دســتگیر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم بعــد از انجــام بازجویــی و‏تکمیــل‬ ‫تحقیقــات بــه ‪ 7‬فقــره ســرقت اعتــراف و بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی و در نهایــت خــودروی وی‬ ‫‏نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف ‪ 5‬فقــره ســرقت‏ســیم و کابــل خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چند مورد ســرقت ســیم وکابل های مخابراتی در ســطح‬ ‫شهرســتان اســفراین‏بالفاصله رســیدگی به موضوع در‬ ‫دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات پلیســی و‬ ‫بازبینــی دوربیــن هــای مداربســته موفــق‏بــه شناســائی ســارق‬ ‫ســابقه دار شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در‬ ‫یــک اقــدام‏غافلگیرانــه ســارق را در مخفیگاهــش در حــال‬ ‫ســوزاندن ســیم و کابــل هــای مخابراتــی دســتگیر و بــه‏مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجوئــی هــای‬ ‫بعمــل امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت ســیم و‏کابــل مخابراتــی در‬ ‫ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه دادســرای‬ ‫اســفراین معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫افت فشار گاز در اسفراین‬ ‫احداث ‪ ۴۷۷‬واحد مسکونی‬ ‫برای مددجویان کمیته امداد‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۷۷ :‬واحــد مســکن در‬ ‫‪ ۹‬ماهــه امســال بــرای مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد بــا اولویــت خانــواده هــای ایتــام در‬ ‫اســتان احــداث شــد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ ۲۵۰ :‬میلیــون تومــان بــرای هریــک واحــد مســکونی هزینــه‬ ‫شــده اســت کــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان ان تســهیالت مســکن روســتایی بعنــوان اورده مددجــو‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان نیــز بــه صــورت وام بالعــوض پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ایــن نهــاد هــزار و ‪ ۲۸۳‬واحــد مســکونی بــرای مددجویــان زیــر پوشــش‬ ‫در دســت ســاخت دارد کــه در صــورت تامیــن اعتبــار تحویــل داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینی(ره) خراســان شــمالی تصریح کــرد‪ :‬ارائه خدمات کمیته‬ ‫امــداد بــه مددجویــان در حــوزه مســکن بــه چنــد بخــش تقســیم می شــود کــه در ایــن راســتا‬ ‫عــاوه بــر مســاعدت مالــی‪ ،‬پشــتیبانی فنــی و نظــارت بــر اجــرای عملیــات ســاختمانی را نیــز‬ ‫انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫الهــی راد بــا بیــان اینکــه ایــن نهــاد در مجمــوع ســه هــزار و ‪ ۴۰۶‬مورد خدمــت در این مدت به‬ ‫مددجــوان ارائــه کــرده اســت اظهــار کــرد‪ :‬در زمینــه تعمیــرات مســکن مددجویــی تا ســقف ‪۱۵‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬احداث فضاهای جانبی شــامل(حصار کشــی‪ ،‬حمام و ســرویس بهداشــتی)‬ ‫تــا ســقف ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان و در زمینــه خریــد مســکن تــا ســقف ‪ ۷۰‬میلیــون تومــان بــه‬ ‫نســبت تعــداد عائلــه بــه مددجویــان کمــک بالعــوض پرداخــت مــی کند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن نهــاد پنــج مــورد مســکن شــهری بــرای مددجویــان خریــداری کــرده اســت‬ ‫و در زمینــه تعمیــرات مســکن مددجویــان نیــز هــزار ‪ ۳۶۴‬مــورد تعمیــرات انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن ایــن نهــاد‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی ‪ ۱۵۹‬مــورد تعمیــر و ‪ ۱۱۸‬مــورد دیگــر نیــز در حــال تعمیــر و تحویــل اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد افــزود‪ :‬فعالیت هــای کمیتــه امــداد در حــوزه مســکن بــه مــواردی نظیــر کمــک بــه‬ ‫خریــد مســکن مددجویــی‪ ،‬کمــک بــه احــداث مســکن مددجویی‪ ،‬کمک به تکمیــل واحدهای‬ ‫نیمــه تمــام‪ ،‬کمــک بــه ســاخت فضاهــای جانبــی و کمــک بــه تعمیــر مســکن مددجویــی‬ ‫تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر ماده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای جاســم مهــدوی‬ ‫زاده بــه شــماره شناســنامه ‪ 363‬و شــماره ملــی ‪ 2249880549‬صــادره از کردکــوی فرزنــد اســماعیل متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 1401114412001000060‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 473.60‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪13822 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/10/08‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/24‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ســیدرضا‬ ‫حســینی کالتــه ســادات بــه شــماره شناســنامه ‪ 397‬و شــماره ملــی ‪ 0792890809‬صــادره از ســبزوار فرزنــد ســیدعباس‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000557‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 112.33‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪13850 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/10/08‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/24‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 24‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪682‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫از برکات برپایی یادواره شهدا یاداوری‬ ‫خــارج نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬دشــمن بــرای ضربــه‬ ‫زدن بــه انقــاب‪ ،‬جنــگ ترکیبــی را بــراه انداختــه و تنهــا راه مقابلــه بــا ان هــم عمــل بــه‬ ‫بیانــات رهبــر معظــم انقــاب و گســترش جهــاد تبییــن در جامعــه اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در شــرایط کنونــی بــا عمــل درســت در تبییــن گفتمــان انقــاب‪ ،‬بــه‬ ‫شــهدا بگوییــم کــه مــا مراقــب انقــاب هســتیم و فرمانــده را هرگــز تنهــا نمــی گذاریــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اخــاص در کار‪ ،‬خانــواده دوســتی و بهــا دادن بــه نیــروی جــوان را از‬ ‫ویژگــی شــهید مدافــع حــرم محمــد تراچالــی برشــمرد و گفــت‪ :‬یــاد و خاطــره ایــن شــهید‬ ‫بزرگــوار هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تکریــم خانــواده معظــم‬ ‫شــهدا و ایثارگــران دفــاع مقــدس و یــاداوری عملیــات فرهنگــی بــرای مقابلــه بــا توطئــه‬ ‫دشــمنان نظــام و انقــاب از بــرکات برپایــی یــادواره شــهدا اســت‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در مراســم یــادواره شــهدای روســتای اتراچــال گــرگان بــا تحلیــل از‬ ‫مقــام شــامخ شــهدای انقــاب اســامی‪ ،‬افــزود‪ :‬جانفشــانی شــهدا بــه مــا درس بزرگــی‬ ‫می دهــد کــه بایــد همــواره قــدردان ان باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــر معرفــی شــهدا و دســتاوردهای دفــاع مقــدس بــه نســل جــوان تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬دشــمن دســت از توطئــه علیــه نظــام و انقــاب برنداشــته و از شــیوه هــای‬ ‫مختلــف درصــدد ضربــه زدن بــه ایــران اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر مــردم بداننــد دشــمن در صحنه هــای مختلــف چــه‬ ‫نقشـه هایی بــرای ضربــه زدن بــه انقــاب دنبــال می کنــد‪ ،‬یــک لحظــه هــم از حالــت رزم‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬بــا اقــدام جهــادی کــه توســط دولــت ســیزدهم بــرای نجــات خلیــج گــرگان‬ ‫اغــاز شــده الیروبــی یکــی از ســه کانــال منتهــی بــه ایــن پهنــه ابــی حــدود ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر ایــن اقــدام جهــادی بــا پشــتکار اســتاندار گلســتان صــورت‬ ‫نمی گرفــت‪ ،‬ریزگردهــا تــا خراســان شــمالی گســترش می یافــت و منطقــه تحــت تاثیــر‬ ‫خشــکی قــرار مــی داد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از پیگیــری طــرح ابرســانی بــه شــهر گــرگان در دولــت ســیزدهم خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬اکنــون بــا اقدامــی کــه صــورت گرفتــه قطــع اب بــرای شــهر گــرگان نداریــم بــه‬ ‫طــوری کــه ‪ ۹۵‬درصــد از تامیــن اب ایــن شــهر از منابــع زیــر زمینــی اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر خواســتار همراهــی بیــش از گذشــته مــردم اســتان بــا دولــت در اجــرای طرح های‬ ‫زیر بنایی و توســعه ای در منطقه شــد‪.‬‬ ‫توطئه های دشمن علیه ایران است‬ ‫برای پرداخت مطالبات زعفران کاران‬ ‫‪ ۲۳‬میلیارد تومان تخصیص یافت‬ ‫مدیرتعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۳ :‬میلیــارد تومان اعتبار بــرای پرداخت مطالبات‬ ‫زعفــران کاران ایــن اســتان بابــت تحویــل زعفــران نگیــن بــه ایــن اداره کل تخصیــص یافت‪.‬‬ ‫جلیــل رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬خریــد حمایتــی زعفــران از دهــه اول ابــان مــاه ســال جــاری بــا‬ ‫هــدف کنتــرل قیمــت‪ ،‬تنظیــم بــازار و متضــرر نشــدن کشــاورز اغــاز و طبــق دســتورالعمل ابالغــی‪،‬‬ ‫قیمــت خریــد حمایتــی هــر یــک کیلوگــرم زعفــران نگیــن ‪ ۴۱‬میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬شــبه‬ ‫نگیــن ‪ ۳۳‬میلیــون تومــان و پوشــال مرغــوب ‪ ۳۲‬میلیــون تومــان از کشــاورزان خریــداری شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬دولــت در مجمــوع ‪ ۲‬تــن محصــول نگیــن زعفــران را خریــد حمایتــی کــرد کــه‬ ‫قــرارداد خریــد ‪ ۶۷۰‬کیلوگــرم ان نهایــی شــده اســت کــه بــا ایــن اعتبــار ‪ ۳۰‬درصــد از ایــن میــزان‬ ‫پرداخــت و مابقــی نیــز در طــی ســه مــاه بایــد پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪ :‬قــرارداد یــک تــن و ‪ ۳۳۰‬کیلوگرم نیز نهایی‬ ‫نشــده اســت و ایــن میــزان از زعفــران در نــزد جهادکشــاورزی بــه صــورت امانــی باقیســت و هــر‬ ‫زمانــی کــه کشــاورز درخواســت کنــد قــرارداد نهایــی و پــول پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۲۳ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای پرداخــت مطالبــات زعفــران کاران تخصیــص یافتــه‬ ‫اســت و ســهم زیــادی از قراردادهــای نهایــی پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۸‬در حــدود ‪ ۷۶۱‬تــن زعفــران‬ ‫نگیــن‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۹‬نیــز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تــن زعفــران نگیــن از کشــاورزان خریــد حمایتــی شــد و ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هیچگونــه خریــد حمایتــی انجــام نشــد‪.‬‬ ‫«نگیــن» بــه زعفرانــی گفتــه مــی شــود کــه موقــع پــاک کــردن ان ســه کاللــه زعفــران از قســمت‬ ‫سفید(ریشــه) و قســمت نارنجــی رنــگ (بــوری) کامــا جــدا شــود و هیچگونــه رنگــی جــز رنــگ قرمــز‬ ‫در ان نباشــد و هــر چــه ایــن کاللــه هــا درشــت تــر باشــد قــدرت رنــگ دهــی بیشــتر و شــکل ظاهــری‬ ‫ان زیباتــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بعد از تحویل نگین برای مشــخص شــدن کیفیت ان به ازمایشــگاه دانشــگاه فردوســی‬ ‫مشــهد ارســال مــی شــود و بعــد از اعــام نتیجــه و پذیــرش از ســوی کشــاورز کــه حــدود ‪ ۲‬هفتــه طول‬ ‫مــی کشــد ‪ ۳۰‬درصــد مبلــغ بــه انــان پرداخــت و مابقــی را در کمتــر از ســه مــاه پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫تولیــد زعفــران از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان بــا ‪ ۵.۵‬کیلوگــرم در هر هکتــار بیش از میانگین‬ ‫کشــور اســت و ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن برداشــت زعفــران در کشــور بیــش از چهــار‬ ‫کیلوگــرم در هــر یــک هکتــار اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا چهــار هــزار و ‪ ۶۳‬هکتــار ســطح زیــر کشــت زعفــران بعــد از اســتانهای خراســان رضوی‬ ‫و جنوبــی مقــام ســوم در کشــور دارد کــه از ایــن میــزان ‪ ۶۱‬هکتــار غیــر بــارور اســت و پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫امســال ‪ ۲۲‬تــن زعفــران بــه ارزش ‪ ۷۷۰‬میلیــارد تومــان از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شوخی با طرح های اقتصادی‬ ‫و سودجویان ناقال!‬ ‫پیشرفت حدود ‪ ۶۰‬درصدی نجات خلیج گرگان‬ ‫روند کاهشی تورم را دولت‬ ‫مدیریت می کند‬ ‫مدیرتعاون روستایی خراسان شمالی‬ ‫‪1401‬‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا بیــان اینکــه دولــت رونــد کاهشــی تــورم را مدیریــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن رونــد کاهشــی بــه تدریــج ادامــه می یابــد و امیدواریــم ســال‬ ‫اینــده نیــز تــداوم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬سیدمســعود میرکاظمــی چهارشــنبه شــب در گفــت وگــوی‬ ‫تلویزیونــی اظهــار داشــت‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬تــورم را بــا ‪ ۵۹‬درصــد تحویــل گرفتیــم امــا بــه تدریــج تــا‬ ‫پایــان ســال بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال یــک ســری اصالحــات از جملــه اصالحــات ارز ترجیحــی را داشــتیم‪،‬‬ ‫‪ ۵۷‬درصــد بــه حقــوق کارگــران اضافــه شــد و نیــز ســایر اتفاقــات اصالحــی کــه در ســاختار‬ ‫اقتصــادی کشــور رخ داد‪ ،‬بــا ایــن حــال تــورم بــه عــدد ‪ ۴۰‬درصــد رســید‪ .‬یعنــی از زمانــی کــه‬ ‫دولــت ســیزدهم تحویــل گرفتــه شــد‪ ،‬تــورم ‪ ۱۹‬درصــد کاهــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه ادامــه داد‪ :‬ایــن رونــد کاهــش را مدیریــت می کنیــم تــا بــه‬ ‫تدریــج ادامــه یابــد و امیدواریــم ســال اینــده نیــز ایــن رونــد کاهشــی تــداوم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫میرکاظمــی در مــورد نســبت افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی حقــوق کارمنــدان بــا تــورم ‪ ۴۰‬درصــدی‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال های گذشــته نیــز بــه همیــن ترتیــب بــوده اســت‪ .‬دو راه حــل در ایــن مــورد‬ ‫وجــود دارد‪ .‬شــما گاهــی وقت هــا بــا یــک منابــع ناپایــدار حقوق هــا را افزایــش می دهیــد و‬ ‫پرداخــت هــم می کنیــد‪ ،‬یعنــی بــه نوعــی از یــک طــرف بــه مــردم پرداخــت می کنیــد و از طرف‬ ‫دیگــر از جیــب مــردم خــارج می کنیــد‪ .‬ایــن بــه نفــع مــردم نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا مــی شــود ظــرف دو ســال تــورم را بــه یــک عــدد منطقــی رســاند؛ یعنــی بــه‬ ‫ســمت یــک رقمــی شــدن حرکــت کنیم‪.‬ایــن رونــد را از ســال گذشــته شــروع کردیــم‪ .‬امــا‬ ‫اتفاقاتــی افتــاد‪ ،‬اصالحــات اقتصــادی صــورت گرفــت کــه قانونــی هــم بــود و بایــد انجــام‬ ‫می شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر رونــد قبلــی را ادامــه می دادیــم امروز مجبور می شــدیم پایه پولی را افزایش‬ ‫دهیــم کــه ایــن موضــوع تــورم ســنگینی را بــر مــردم تحمیــل می کــرد‪ .‬ولــی بــا اصالحاتــی کــه‬ ‫انجــام شــد ایــن موضــوع مدیریــت شــد و ایــن امــر بــه عنــوان یکــی از ریشـه های افزایــش‬ ‫نقدینگــی مهــار شــده و ســال اینــده ایــن مشــکالت را کمتــر خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫میرکاظمــی افــزود‪ :‬یکــی از عوامــل افزایــش نقدینگــی و بــروز تــورم در کشــور‪ ،‬تکالیفــی‬ ‫اســت کــه بــر دوش بانک هــا گذاشــته می شــد و چنیــن ظرفیتــی وجــود نداشــت کــه در‬ ‫نتیجــه موجــب اضافــه برداشــت می شــد‪ .‬در صــورت تعییــن تکالیــف بانک هــا توســط دولــت‬ ‫و تامیــن نیازهــا‪ ،‬افزایــش نقدینگــی نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه درخصــوص علــت تقدیــم بودجــه بــه مجلــس شــورای اســامی در ‪ ۲۱‬دی مــاه‬ ‫بــه جــای نیمــه اذرمــاه‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال گذشــته دولــت ســیزدهم بــه موقــع الیحــه بودجــه را‬ ‫تقدیــم کــرد امــا امســال اتفاقــی کــه افتــاد تالقــی تنظیم برنامه هفتم بــا بودجه بــود‪ .‬تدوین‬ ‫برنامــه ‪ ۶‬مــاه زمــان نیــاز دارد‪ ،‬سیاسـت های برنامــه بایــد خــرداد مــاه تحویــل داده می شــد‬ ‫امــا سیاسـت ها در ‪ ۲۱‬شــهریور ابــاغ شــد کــه در ان زمــان مــا درگیــر بودجــه شــده بودیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دو نظــر در مجلــس شــورای اســامی مطــرح شــد‪ ،‬اول تقــدم را بــر بودجــه‬ ‫گذاشــتند چــون صــاح نمی دانســتند بودجــه چنــد دوازدهــم بســته شــود‪ .‬بعضــی نظــرات‬ ‫هــم ایــن بــود کــه برنامــه بــر بودجــه تقــدم داشــته باشــد؛ همیــن تصمیــم گیری هــا در مــورد‬ ‫ایــن کــه برنامــه مقــدم باشــد یــا بودجــه‪ ،‬باعــت کمــی تاخیــر شــد و در نهایــت کار را بــا هــم‬ ‫پیــش بردیــم‪.‬‬ ‫میرکاظمــی ادامــه داد‪ :‬بحــث دو مرحلـه ای کــردن بودجــه هــم مطــرح شــد کــه مرحلــه اول‬ ‫تبصره هــا و در مرحلــه دوم جــداول ارائــه شــود تــا ایــن موضــوع هــم مشــخص شــود کمــی‬ ‫معطــل شــدیم‪ .‬اول ابــان بودجــه شــرکت ها را دادیــم کــه اعــام وصــول در مجلــس نشــد‪.‬‬ ‫باالخــره جمــع بنــدی شــد کــه بودجــه را بدهیــم و اعــام کردنــد جــداول هــم ارائــه شــود کــه‬ ‫ان را هــم بــه مجلــس دادیــم‪.‬‬ ‫معــاون رییــس جمهــور بــا تاکیــد براینکــه صالح کشــور این اســت کــه بودجه چنــد دوازدهم‬ ‫بســته نشــود‪ ،‬گفــت‪ ۶ :‬مــاه تمدیــد برنامــه ششــم مشــکلی ایجــاد نمی کنــد و فرصــت کافــی‬ ‫بــرای تنظیــم برنامــه هفتــم اســت و نبایــد عجلـه ای در ایــن باره شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریــم در کوتــاه تریــن زمــان برنامــه را هــم بــه مجلــس بدهیــم و بــا‬ ‫تعامــل دولــت و مجلــس بــه زودی ایــن برنامــه تصویــب شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه همچنیــن دربــاره زمــان تحویــل برنامــه هفتــم بــه مجلس‬ ‫نیــز‪ ،‬گفــت‪ :‬موسســات پژوهشــی مقدمــات کار را فراهــم کرده انــد‪ .‬وقتی برنامه در ســازمان‬ ‫م ـی رود تمــام وقــت درگیــر برنامــه می شــویم‪ .‬مقدمــات و جمــع بنــدی موضوعــات صــورت‬ ‫گرفتــه و بــه ســمت تدویــن احــکام می رویــم و بعــد ان را بــه دولــت می دهیــم‪ .‬زمانــی هــم در‬ ‫دولــت صــرف می شــود و پــس از ان برنامــه بــه مجلــس ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه در حالیکه بیش از ‪ ۹‬ماه از ســال گذشــته و ما باالی ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫تحقــق منابــع را داشــته ایم‪ ،‬افــزود‪ :‬بخشــی از منابــع درامدهــای نفتــی هنــوز حاصــل نشــده‬ ‫و در ماه هــای پایانــی محقــق می شــود و اگــر ان را دریافــت کنیــم بــاالی ‪ ۹۵‬درصــد منابــع‬ ‫محقــق می شــود و طبــق ان مصــارف هــم انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫از وزیــر اقتصــاد‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکــزی و اعضای‬ ‫کمیســیون اقتصــادی مجلــس پنهــان نیســت از شــما‬ ‫دوســتان جــان چــه پنهــان‪ ،‬هــر طــرح اقتصــادی کــه‬ ‫در ایــن مملکــت اجــرا مــی شــود بالفاصلــه یــک‬ ‫عــده ســود جــو‪ ،‬دالل و نهایتــا ً عزیــزان مافیــا بــا یــک‬ ‫اقــدام ضربتــی‪ ،‬طــرح اقتصــادی دولــت را ســه ســوته‬ ‫فیتیلــه پیــچ مــی کننــد و طومــارش را درهــم مــی‬ ‫پیچنــد! ان هــم بــه گونــه ای کــه ربــاط صلیبــی و‬ ‫تانــدون و مینیســک طــرح بــا هــم پــاره مــی شــوند و‬ ‫طــرح دیگــر هیــچ وقــت طــرح بشــو نیســت!‬ ‫نتیجــه هــم ناگفتــه پیداســت و نــه تنهــا ایــن طرحهــا‬ ‫دردی از مــردم معمولــی دوا نمــی کننــد بلکــه قــوز‬ ‫بــاالی قــوز هــم مــی شــوند تــا جایــی که خلــق الله از‬ ‫طــا بــودن پشــیمان مــی شــوند و رویــای بازگشــت بــه‬ ‫دوره قبــل از اجــرای طــرح را در ســر مــی پروراننــد!‬ ‫مشــت نمونــه خــروار همیــن داســتان ازادســازی‬ ‫واردات خــودرو اســت کــه خــود خــودرو هــا هــم از‬ ‫ایــن مــدل واردات و قیمــت گــذاری خنــده شــان‬ ‫گرفتــه و بــا اینکــه هنــوز مکانیــزم قیمــت گــذاری و‬ ‫ماجــرای عرضــه خــودرو در بورس و ‪ ...‬در هاله ای از‬ ‫ابهــام اســت‪ ،‬امیــد قالیبــاف ســخنگوی وزارت ســمت‬ ‫ســعی کــرده بــا انتشــار گزارشــی گرانــی خــودرو را بــه‬ ‫بازارســازی ســودجویان ربــط دهــد!‬ ‫یعنــی طــرح وزارت صنعــت ایــرادی نــدارد و ایــن‬ ‫چشــم تنــگ دنیــا دوســت ســودجویان اســت کــه‬ ‫نگذاشــته انــد‪ ،‬ایــن طــرح بــه ثمــر بنشــیند‪.‬‬ ‫ایــن داســتان تنهــا مربــوط بــه خــودرو و خــودرو‬ ‫ســازی نیســت و چاکــراه هــای بــی شــمار در مملکــت‬ ‫باعــث مــی شــوند پزشــک در مطبــش دســتگاه پــوز‬ ‫ســوپر مارکــت بگــذارد‪ ،‬طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫ســالی دو میلیــون مالیــات بدهنــد‪ ،‬کل مالیــات اخــذ‬ ‫شــده از مالــکان خانــه هــای خالــی و خانــه هــای‬ ‫لوکــس کشــور در یــک ســال بــه ‪ 5‬میلیــارد نرســد و‬ ‫قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫هــر چنــد طــرح هــای دولــت همگــی عیــن صــواب‬ ‫هســتند و ایــن ســودجویان هســتند کــه مانــع از‬ ‫اجــرای دقیــق انهــا مــی شــوند‪ .‬با این وجود پیشــنهاد‬ ‫مــی شــود دوســتان بــرای شــوخی و مطایبــه‪ ،‬بــرای‬ ‫ســرگرمی و خنــده‪ ،‬اصــا ً بــرای مســخره بــازی هــم‬ ‫کــه شــده یــک بــار از ســایر کشــور هــا تقلیــد کنیــد!‬ ‫ببیننــد ســایر کشــورها چطــور خــودرو وارد کشورشــان‬ ‫مــی کننــد و قیمــت تعییــن مــی کننــد؟ بــا کــدام‬ ‫ســاز و کار از پزشــک و طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫مالیــات واقعــی اخــذ مــی کننــد؟ چگونــه مالــکان‬ ‫خانــه هــای خالــی و لوکــس را وادار بــه پرداخــت‬ ‫مالیــات مــی کننــد؟ چطــور بــرای خریــدار ضایعــات‬ ‫و کارتــن خــواب کارت بازرگانــی صــادر نمــی شــود؟‬ ‫چطــور‬ ‫اگــر ایــن شــوخی جــواب داد و بــه تریــج قبــای‬ ‫ســودجویان و دالالن و مافیــا برنخــورد‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫مالحظــات راهبــردی طــرح را جــدی جــدی در کشــور‬ ‫اجــرا کنیــد! بــاور کنیــد جــای دوری نمــی رود و کســی‬ ‫بــه شــما خــرده نمــی گیــرد‪...‬‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه‬ ‫را بگزاری‪ ،‬مگر سفری باشد‪ ،‬که در ان‬ ‫روی به خدا داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر‬ ‫ان که خدا بدن او را بر اتش‬ ‫حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪682‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫تاثیرگذاری بیان اوا‬ ‫در سخنرانی‬ ‫فاطمــه زنگنــه ‪ -‬ادامــه قســمت ‪ -681‬قــدرت صــدا و اوایــی‬ ‫کــه ســخنران در ســخنرانی بــه کار می بــرد‪ ،‬نقــش مهمــی در‬ ‫تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬ایــن مطلــب راهنمــای جامعــی اســت‬ ‫بــرای داشــتن بیــان اوایــی تاثیــر گــذار در ســخنرانی کــه البتــه در‬ ‫موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار می ایــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫زیروبمی صدا برای سخنرانان مرد و زن‬ ‫شــما بایــد بدانیــد کــه زیروبمــی مناســب بــرای ســخنرانی شــما‬ ‫چگونــه اســت‪ .‬به طورکلــی‪ ،‬بایــد از دامنــه ی زیروبمــی بهــره‬ ‫بگیریــد کــه به طــور معمــول در گفت وگوهــای طبیعــی و عــادی‬ ‫خــود بـه کار می بریــد‪ .‬در مــردان و زنــان‪ ،‬تفــاوت انــدازه ی تارهــای‬ ‫صوتــی (کــه ناشــی از تفــاوت انــدازه ی حنجــره در مــردان و زنــان‬ ‫اســت) بــر دامنــه ی زیروبمــی صــدا تأثیــر می گــذارد‪ .‬صــدای‬ ‫مــردان بالــغ معمــوال بم تــر اســت؛ زیــرا انهــا تارهــای صوتــی‬ ‫بزرگ تــری دارنــد‪ .‬طــول تارهــای صوتــی مــردان بیــن ‪ ۱۷‬تــا ‪۲۵‬‬ ‫میلی متــر متغیــر اســت؛ درحالی کــه طــول تارهــای صوتــی زنــان‬ ‫چیــزی بیــن ‪ ۵/۱۲‬تــا ‪ ۵/۱۷‬میلی متــر اســت‪.‬‬ ‫بهره گیری از زیروبمی صدا برای انتقال معانی گوناگون‬ ‫زیروبمــی یــا منحنــی زیروبمــی کــه در ان یــک هجــا تلفــظ‬ ‫می شــود‪ ،‬ســایه هایی از معنــا را ماننــد تأکیــد یــا شــگفتی‬ ‫انتقــال می دهــد یــا جملــه ای خبــری را از جملــه ای پرسشــی‬ ‫متمایــز می کنــد‪ .‬در همـه ی زبان هــا از زیروبمــی صــدا به صــورت‬ ‫عملــی اســتفاده می شــود؛ مثــا بــا تغییــر زیروبمــی صــدا و‬ ‫ایجــاد اهنگ هــای (‪ )Intonation‬مختلــف‪ ،‬معانــی متفاوتــی‬ ‫بــه شــنونده منتقــل می شــود‪ .‬مثــا بــرای ابــراز تأکیــد‪ ،‬شــگفتی‬ ‫یــا طعنــه و طنــز یــا بــرای بیــان جملـه ای پرسشــی‪ ،‬اهنــگ صــدا‬ ‫تغییــر می کنــد‪ .‬به طورکلــی‪ ۴ ،‬نــوع تغییــر در زیروبمــی صــدا‬ ‫وجــود دارد کــه عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ اهنــگ افزایشــی یــا خیــزان (‪ :)Rising‬زیروبمــی صــدا بــا‬‫گذشــت زمــان افزایــش می یابــد؛‬ ‫ اهنــگ اُفتــان (‪ :)Falling‬زیروبمــی صــدا بــا گذشــت زمــان‬‫کاهــش می یابــد؛‬ ‫ اهنــگ افتــان‪ -‬خیــزان (‪ :)Dipping‬اهنــگ صــدا افــت کــرده و‬‫ســپس بــاال مـی رود؛‬ ‫ اهنــگ خیــزان‪ -‬افتــان (‪ :)Peaking‬اهنــگ صــدا بــاال رفتــه و‬‫ســپس افــت می کنــد‪.‬‬ ‫ت زیروبمی‬ ‫ـاو‬ ‫ـ‬ ‫متف‬ ‫الگوهای‬ ‫از‬ ‫ـوداگاه‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ناخ‬ ‫ســخنران اگاهانــه یــا‬ ‫ِ‬ ‫صــدا بــرای انتقــال معانــی مختلــف بــه شــنونده بهــره می گیرد‪.‬‬ ‫در ســخنرانی عمومــی می توانیــد از تغییــرات زیروبمــی صــدا در‬ ‫یــک واژه ی منفــرد یــا گروهــی از هجاهــا‪ ،‬واژه ها و حتی جمله ها‬ ‫اســتفاده کنیــد و معانــی گوناگونــی را انتقــال دهیــد‪ .‬می توانیــد‬ ‫زیروبمــی هجاهــای متوالــی در یــک واژه‪ ،‬گروهــی از واژه هــا یــا‬ ‫جمله هــای متوالــی را تغییــر دهیــد‪ .‬بایــد اطمینــان یابیــد کــه از‬ ‫زیروبمــی صــدا بــرای انتقــال معنــای موردنظــر خــود به خوبی بهره‬ ‫می گیریــد؛ مثــا تــا هنگامــی کــه ایــده ای را به طــور کامــل بیــان‬ ‫نکرده ایــد‪ ،‬اهنــگ صــدای خــود را پاییــن نیاوریــد‪.‬‬ ‫در گفت وگوهــای عــادی تغییــر زیروبمــی صــدا موجــب می شــود‬ ‫برخــی واژه هــا مشــخص تر از دیگــر واژه هــا باشــند‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد در ســخنرانی عمومــی نیــز همیــن کار را بــرای تأکیــد‬ ‫بــر برخــی قســمت ها انجــام دهیــد‪ .‬می توانیــد از تغییــر زیروبمی‬ ‫ب توجــه شــنوندگان بــه واژگان یــا عبارت هایــی‬ ‫صــدا بــرای جل ـ ‬ ‫اســتفاده کنیــد کــه مهم تــر از دیگــر واژگان و عبــارات هســتند‪.‬‬ ‫در هنــگام ســخنرانی به طــور طبیعــی از طیفــی از تغییــرات در‬ ‫زیروبمــی صــدا بــرای انتقــال معانــی گوناگــون بهــره خواهیــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫از یکنواختــی و ســخنرانی بــا تـُـن صدای یکســان یــا تنوعی اندک‬ ‫در زیروبمــی صــدای خــود بپرهیزیــد‪ .‬حتمــا اهنــگ گفتــار خــود را‬ ‫در هنــگام ســخنرانی تغییــر دهیــد تــا تأکیــد و تغییــر در معنــا را‬ ‫نشــان دهید‪.‬‬ ‫ت اهنــگ را بــرای تغییــر معنا‬ ‫ـاو‬ ‫ـ‬ ‫متف‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫الگوه‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ ه‬ ‫بیــان جمله‬ ‫ِ‬ ‫تمریــن کنیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر جملــه ای خبــری را بــا اهنــگ‬ ‫اُفتــان در پایــان ان می گوییــد‪ ،‬می توانیــد بــا باالبــردن اهنــگ در‬ ‫پایــان جملــه‪ ،‬ان را بــه جمل ـه ای پرسشــی تبدیــل کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫جمل ـه ی «می دانیــد منظــورم چیســت» را بــا دو الگــوی اهنــگ‬ ‫(‪ )Intonation Pattern‬متفــاوت خبــری و پرسشــی بگوییــد‪.‬‬ ‫وقفه یا مکث‬ ‫شــما می توانیــد از وقفــه بــرای بهتــر رســاندن پیام خود اســتفاده‬ ‫کنیــد؛ ولــی گاهــی نیــز ممکــن اســت از واژگان پرکننــده (ماننــد‬ ‫اساســا‪ ،‬درواقــع و…) و وقفه هایــی بهــره بگیریــد کــه موجــب‬ ‫منحرف شــدن شــنونده از پیــام اصلــی شــما می شــود‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫وقفــه یــا مکــث‪ ،‬درنــگ یــا توقفــی موقتــی و بــازه ای از ســکوت‬ ‫اســت کــه طــول ان متفــاوت اســت‪ .‬ســخنران می توانــد از وقفــه‬ ‫بــرای بهبــود انتقــال پیــام خــود بهــره بگیــرد یــا ان را بــا واژه هــا‬ ‫و عباراتــی غیرضــروری پــر کنــد و مخاطبــان را از پیــام اصلــی‬ ‫ســخنرانی منحــرف کنــد‪.‬‬ ‫وقفه های مفید و کارامد‬ ‫بــا وقفــه می توانیــد تأکیــد کنید که اطالعاتی که پــس از ان ارائه‬ ‫می دهیــد مهــم اســت؛ یــا بــا اســتفاده از ان بــرای پــردازش انچــه‬ ‫گفته ایــد بــه مخاطبــان زمــان کافــی بدهیــد‪ .‬برخــی روش هــای‬ ‫بهره گیــری ســودمند از وقفه هــا در ســخنرانی عبارت انــد از‪:‬‬ ‫وقفــه بــه ســخنران امــکان می دهــد کــه پیــش از ارائــه ی‬ ‫درخواســت یــا پیــام نهایــی‪ ،‬افــکار خــود را جم ـ ع کنــد‪ :‬درســت‬ ‫پیــش از گفتــه ی اصلــی خــود مکــث کنیــد؛ دربــاره ی انچــه‬ ‫می خواهید بگویید خوب بیندیشــید و ســپس خواســته ی نهایی‬ ‫خــود را بــا نیرویــی تــازه بیــان کنیــد‪.‬‬ ‫وقفــه شــنونده را بــرای پذیــرش پیــام شــما امــاده می کنــد‪:‬‬ ‫مکــث کنیــد و بــه قــدرت تفکــر مخاطبــان خــود اســتراحت‬ ‫ـان‬ ‫بدهیــد‪ .‬فکــری کــه به دنبــال یــک وقفــه بــه ذهــن مخاطبـ ِ‬ ‫شــما می ایــد‪ ،‬بســیار پویاتــر از فکــری اســت کــه درصــورت نبــود‬ ‫وقفــه بــه ذهــن می رســد‪.‬‬ ‫وقفــه تعلیقــی مؤثــر ایجــاد می کنــد‪ :‬تعلیــق شــور برمی انگیــزد‪.‬‬ ‫وقتــی پیــش از جملـه ی اصلــی یــا نتیجه گیــری مکــث می کنیــد‪،‬‬ ‫مخاطبــان مشــتاق می شــوند کــه نتیجـه ی نهایــی یــا انچــه را کــه‬ ‫رخ داده اســت‪ ،‬بفهمنــد‪.‬‬ ‫پــس از بیــان ایــده ای مهــم مکــث کنیــد‪ :‬مکث کــردن بــه‬ ‫مخاطبــان فرصــت کافــی می دهــد تــا پیــش از انکــه به ســخنرانی‬ ‫خــود ادامــه دهیــد‪ ،‬انچــه را کــه گفته ایــد پــردازش کننــد‪.‬‬ ‫در پایــان هــر بخــش مکــث کنیــد‪ :‬بــا مکث کــردن می توانیــد‬ ‫پایــان هــر واحــد فکــری ماننــد جملــه یــا نکتــه ی اصلــی را‬ ‫نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫وقفه های بیهوده‬ ‫انــواع گوناگونــی از مکث هــای بیهــوده وجــود دارد کــه ممکــن‬ ‫اســت مشــکالتی را بــرای ســخنران بــه وجــود بیــاورد‪:‬‬ ‫اختالالت گفتاری‬ ‫اختــاالت گفتــاری شــامل مکــث‪ ،‬بی نظمــی یــا تلفظ هایــی‬ ‫نادرســت اســت کــه در جریــان گفتــار رخ می دهــد و از سالســت‬ ‫و روانــی ســخنرانی می کاهــد‪ .‬اختــاالت گفتــاری شــامل مــواردی‬ ‫ماننــد تلفظ هــای ناتمــام (واژه هــا و جمله هایــی کــه کامــل ادا‬ ‫نشــده اند)‪ ،‬عباراتــی کــه بیهــوده تکــرار می شــوند و اواهــا یــا‬ ‫پرکننده هایــی ماننــد اه‪ ،‬اِم و خُــب اســت‪.‬‬ ‫مکث های پرشده‬ ‫مکث هــای پرشــده‪ ،‬تکــرار هجاهــا و واژه هــا‪ ،‬فرمول بندی هــای‬ ‫مجــدد یــا شــروع های نادرســتی هســتند کــه در ان ســخنران‬ ‫از عبارت هــای دیگــری اســتفاده می کنــد تــا فرصتــی یابــد کــه‬ ‫واژه هــای مناســب را بــرای انتقــال بهتــر معنــای موردنظــر‬ ‫جســت وجو کنــد‪.‬‬ ‫صداها و واژه های پرکننده‬ ‫در گفت وگوهــا‪ ،‬واژه هــای پرکننــده ازســوی یکــی از طرفیــن‬ ‫بـه کار مـی رود تــا بــه دیگــری نشــان دهــد کــه مکــث کــرده اســت‬ ‫تــا فکــر کنــد ولــی هنــوز صحبــت خــود را تمــام نکــرده اســت‪ .‬در‬ ‫زبان هــای گوناگــون‪ ،‬صداهــای پرکننــده ی متفاوتــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫رایج تریــن صداهــای پرکننــده عبارت انــد از‪ :‬اِ‪ ،‬ا َم‪ ،‬ا‪ ،‬اه‪ .‬واژه هــای‬ ‫پرکننــده ی مورداســتفاده نیــز واژه هایــی اســت ماننــد می دانیــد‪،‬‬ ‫خــب‪ ،‬درواقــع‪ ،‬اساســا‪ ،‬درســت اســت کــه‪ ،‬انچــه می خواهــم‬ ‫بگویــم ایــن اســت کــه‪ ،‬می دانیــد منظــورم چیســت و غیــره‪.‬‬ ‫نام های جایگزین (‪)Placeholder Names‬‬ ‫نام هــای جایگزیــن‪ ،‬واژگان پرکننــده ای هســتند (ماننــد‬ ‫«فالنــی») کــه بــه چیزهــا یــا افــرادی اشــاره دارنــد کــه نــام انهــا‬ ‫را فرامــوش کرده ایــم؛ بیــان نــام انهــا اهمیتــی نــدارد یــا نــام انهــا‬ ‫را نمی دانیــم‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫یکــی از گفت وگوهــای خــود را ضبــط کنیــد و تعــداد مکث هــا‬ ‫و واژه هــای پرکننــده ی غیرضــروری را در گفتــار خــود بشــمارید‪.‬‬ ‫تــاش کنیــد اســتفاده از ایــن واژه هــا و مکث هــا را درطــول زمــان‬ ‫کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫با افزایش اعتمادبه نفس و اشــنایی بیشــتر با فنون ســخنرانی‪،‬‬ ‫کاســتن از شــمار بســیاری از واژه هــای پرکننــده و مکث هــای‬ ‫غیرضــروری بــرای شــما اســان تر می شــود‪.‬‬ ‫بیان و تلفظ‬ ‫بیان‬ ‫بیــان (‪ )Articulation‬بــر تولیــد تک تــک صداهــا و تلفــظ نیــز‬ ‫بــر تکیــه‪ ،‬ریتــم و اهنــگ هجاهــا در واژه تمرکــز دارد‪ .‬درواقــع‬ ‫بیــان‪ ،‬اخریــن مرحلــه در تولیــد گفتــار اســت‪ .‬مــا انســان ها‬ ‫ک‬ ‫در بهره گیــری از زبــان‪ ،‬لب هــا و دیگــر بخش هــای متحــر ِ‬ ‫مورداســتفاده در گفتــار منحصربه فــرد هســتیم‪:‬‬ ‫نخســتین عمــل در تولیــد گفتــار‪ ،‬نفس کشــیدن اســت کــه در‬ ‫ان هــوا را بــه درون یــک محفظــه ی ذخیره ســازی می کشــانید؛‬ ‫دومیــن عمــل‪ ،‬اواســازی (‪ )Phonation‬اســت؛ فراینــدی کــه در‬ ‫ان هــوا را به کمــک تارهــای صوتــی بــه ارتعــاش درمی اوریــد؛‬ ‫ســومین مرحلــه‪ ،‬رزونانــس (‪ )Resonation‬اســت کــه در ان‬ ‫حفره هــای دهــان‪ ،‬بینــی و حلــق‪ ،‬صــدا را به صورتــی تقویــت‬ ‫می کننــد کــه بتوانیــد ان را بشــنوید؛‬ ‫و ســرانجام مرحلــه ی بیــان قــرار دارد کــه در ان صــدا را بــا‬ ‫بهره گیــری از حرکــت دندان هــا‪ ،‬زبــان و لب هــا به صــورت‬ ‫الگوهایــی قابل تشــخیص تغییــر می دهیــد‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫شنبه ‪ 24‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪682‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫سهل انگاری در حفظ تصاویر‬ ‫خصوصی همچنان قربانی‬ ‫می گیرد‬ ‫فروش اطالعات‬ ‫کارت های‬ ‫اعتباری در‬ ‫دارک وب‬ ‫همچنان یک‬ ‫چالش است‬ ‫‪ Cybersixgill‬اعــام داشــت کارت هــای‬ ‫اعتبــاری بــا تراشــه های امنیتــی بــه کاهــش فــروش‬ ‫داده هــای کارت هــای ســرقت شــده در دارک وب کمــک‬ ‫کرده انــد‪ ،‬امــا ایــن مشــکل به ویــژه در ایاالت متحــده‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اطالعــات کارت اعتبــاری دزدیده شــده همیشــه یــک‬ ‫کاالی داغ بــرای فــروش در دارک وب اســت‪ ،‬به خصــوص‬ ‫اگــر به جــز شــماره کارت‪ ،‬تاریــخ انقضــا و کــد ‪ CVV‬را نیــز‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬برای جلوگیری از کالهبرداری‪ ،‬موسســات‬ ‫بانکــی و اعتبــاری مدت هاســت کــه از کارت هــای نــواری‬ ‫بــه کارت هایــی بــا تراشــه های امنیتــی تعبیه شــده روی‬ ‫اورده انــد کــه نه تنهــا از رمزگــذاری بــرای ایمــن کــردن‬ ‫تراکنش هــا اســتفاده می کننــد‪ ،‬بلکــه شبیه ســازی‬ ‫ان هــا نیــز دشــوارتر اســت‪ .‬گــزارش اخیــر ‪Cybersixgill‬‬ ‫ارائه دهنــده اطالعــات ســایبری در خصــوص وضعیــت‬ ‫فعلــی کالهبــرداری از کارت اعتبــاری در دارک وب اســت‪.‬‬ ‫حقایق و ارقام کارت های اعتباری در دارک وب‬ ‫‪ Cybersixgill‬در گزارشــی به عنــوان کالهبــرداری مالــی‬ ‫زیرزمینــی منتشــر کــه ان امــده اســت بیــش از ‪4.5‬‬ ‫میلیــون کارت ســرقت شــده در نیمــه اول ســال ‪2022‬‬ ‫در دارک وب بــرای فــروش قرارگرفتــه اســت‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫تعــداد نســبت به پیــش‪ ،‬بیــش از ‪ 68‬درصــد کاهــش‬ ‫قابل توجهــی دارد امــا ‪ 14‬میلیــون کارت از ایــن قبیــل‬ ‫کــه در نیمــه اخــر ســال ‪ 2021‬کشــف شــد‪ ،‬نشــان دهنده‬ ‫مقــدار قابل توجهــی از کالهبــرداری اســت‪.‬‬ ‫تقریبــا ًنیمــی (‪ )٪45‬از کارت هــای فروش در بازارهای‬ ‫زیرزمینــی در ایاالت متحــده صادرشــده اســت‪ .‬یکــی‬ ‫از دالیــل احتمالــی ایــن اســت کــه ایاالت متحــده‬ ‫بیــش از یــک میلیــارد کارت اعتبــاری دارد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫گــزارش ‪ ،Experian‬یــک مصرف کننــده امریکایــی‬ ‫به طــور متوســط دارای چهــار کارت اعتبــاری اســت‪ ،‬در‬ ‫مقایســه بــا شــهروندان اتحادیــه اروپــا کــه دارای یــک‬ ‫یــا دو کارت هســتند‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬عامــل دیگــر ممکــن اســت تاثیــر کارت هــای‬ ‫‪ EMV‬یــا کارت هــای تراشــه باشــد‪ .‬چنیــن کارت هایــی کــه‬ ‫بــا یــک تراشــه امنیتــی تعبیه شــده تجهیــز شــده اند‪ ،‬بهتــر‬ ‫از کارت هایــی بــا نــوار مغناطیســی از مصرف کننــدگان‬ ‫در برابــر ســرقت محافظــت می کننــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫‪ Cybersixgill‬نشــان می دهــد کــه از کارت هــای اعتبــاری‬ ‫کشــورهای اروپایــی کمتــر از امریکایــی سوءاســتفاده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در طــرف دیگــر‪ ،‬کارت هــای اعتبــاری روســی در دارک وب‬ ‫کمتــر رایــج هســتند و تنهــا حــدود ‪ 5400‬کارت بــرای‬ ‫فــروش در نیمــه اول ســال ‪ 2022‬دیــده می شــوند‪ .‬بــه‬ ‫گفتــه ‪ ،Cybersixgill‬دلیــل ان ایــن اســت کــه مجرمــان‬ ‫ســایبری کــه در روســیه فعالیــت می کننــد زمانــی کــه‬ ‫شــهروندان روســیه را هــدف قــرار ندهنــد مــورد پیگــرد‬ ‫قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری بــرای گرفتــن اطالعــات کارت اعتبــاری‬ ‫بــه چنــد تاکتیــک متکــی هســتند‪ .‬برخــی ســایت های‬ ‫تجــارت الکترونیــک را از طریــق نقــض داده هــا یــا حمــات‬ ‫فیشــینگ درجایــی کــه می تواننــد داده هــای الزم را بــه‬ ‫ســرقت ببرنــد‪ ،‬هــدف قــرار می دهنــد‪ .‬برخــی دیگــر‬ ‫به صــورت فیزیکــی اســکیمرها را روی دســتگاه های‬ ‫خودپــرداز‪ ،‬پایانه هــای فــروش و پمــپ هــای پمپ بنزیــن‬ ‫نصــب می کننــد‪ .‬پــس از ســرقت جزئیــات کارت اعتبــاری‪،‬‬ ‫کالهبــرداران معمــوال ً ان هــا را در دارک وب می فروشــند‪،‬‬ ‫جایــی کــه مجرمــان دیگــر ان هــا را می خرنــد و بــرای‬ ‫ارتــکاب کالهبــرداری اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بیشــتر کارت هــای اعتبــاری دزدیده شــده در دارک وب در‬ ‫نیمه اول ســال توســط چهار شــبکه اصلی صادرشــده اند‪.‬‬ ‫حدود ‪ 49‬درصد کارت های ویزا‪ 36 ،‬درصد مســتر کارت‪،‬‬ ‫‪ 13‬درصــد امریکیــن اکســپرس و ‪ 2.5‬درصــد از دیســکاور‬ ‫بوده انــد‪ .‬کارت هایــی کــه بــا شــماره های ‪ CVV‬یــا ‪2CVV‬‬ ‫فروختــه می شــوند ســود بیشــتری دارنــد بنابرایــن در‬ ‫‪ Dark Web‬رایج تــر از کارت هایــی هســتند کــه به عنــوان‬ ‫‪ dump‬فروختــه می شــوند کــه کپی هــای الکترونیکــی از‬ ‫اطالعــات نــوار مغناطیســی روی کارت هســتند امــا بــدون‬ ‫داده هــای ‪ .CVV‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬کارت هــای دزدیده شــده‬ ‫بــا شــماره ‪ CVV‬ممکــن اســت شــامل ادرس‪ ،‬ایمیــل و‬ ‫ســایر اطالعــات حســاس کاربــر باشــد کــه می توانــد بــرای‬ ‫کالهبــرداری هویــت و بــه دســت اوردن حســاب ها نیــز‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫‪ Cybersixgill‬در گــزارش خــود گفــت‪ ،‬علی رغــم‬ ‫تالش هــای مســتمر ســازمان های قانونــی‪ ،‬شــبکه های‬ ‫کارت اعتبــاری‪ ،‬بانک هــا و خرده فروشــان نیــز بایــد بــرای‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫زهــره عــرب امیــری بــه شــماره شناســنامه ‪ 237‬و شــماره ملــی ‪ 2121303847‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد حجــت الــه متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412470000293‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪184.57‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک‪ 3866‬فرعــی از ‪ - 107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه‬ ‫موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد‪.‬م الــف‪ 13833 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/10/08‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم ‪1401/10/24‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف‬ ‫محمد امین صافی‬ ‫بهبــود امنیــت‪ ،‬مهارت هــا و تکنیک هــای خــود را تطبیــق‬ ‫و افزایــش دهنــد و روش هــای جدیــدی بــرای دریافــت‬ ‫اعتبــار پرداختــی از کارت هــا مشــتریان هــم به صــورت‬ ‫مجــازی و هــم فیزیکــی بیابنــد‪.‬‬ ‫چگونــه مطمئــن شــوید کــه کارت اعتبــاری شــما در ‪Dark‬‬ ‫‪ Web‬قــرار نمی گیــرد‬ ‫‪ Cybersixgill‬بــرای کمــک بــه مصرف کننــدگان و‬ ‫کســب وکارها در کاهــش کالهبــرداری از کارت اعتبــاری‬ ‫چندیــن نکتــه را ارائــه می کنــد‪:‬‬ ‫ حساب های بانکی خود را کنترل کنید‪.‬‬‫حســاب های مالــی خــود را بــرای تراکنش هــای مشــکوک‬ ‫یا تالش برای ورود بررســی کنید‪ .‬اگر فعالیت مشــکوکی‬ ‫در حســاب شــما شناســایی شــود‪ ،‬بانک هــا بــرای شــما‬ ‫اعالن هــای متنــی یــا ایمیلــی ارســال می کننــد‪.‬‬ ‫ مراقب ایمیل های تائید خرید باشید‪.‬‬‫اگــر ایمیلــی مبنــی بــر تاییــد ســفارش خریــد یــا ارســال‬ ‫محصــول دریافــت کردیــد‪ ،‬مســتقیما ً بــه ایمیــل پاســخ‬ ‫ندهیــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬بــرای بررســی وضعیــت ســفارش‬ ‫خــود‪ ،‬مســتقیما ً وارد وب ســایت مرتبــط شــوید‪.‬‬ ‫ از رمزهای عبور یکسان استفاده نکنید‪.‬‬‫از تکیه بــر رمزهــای عبــور یکســان در وب ســایت ها و‬ ‫ســرویس های مختلــف خــودداری کنیــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬از‬ ‫یــک برنامــه مدیریــت رمــز عبــور بــرای ایجــاد رمزهــای‬ ‫عبــور پیچیــده و منحصربه فــرد بــرای هــر حســاب‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬ســپس احــراز هویــت چندعاملــی را‬ ‫فعــال کنیــد تــا بیشــتر از حســاب های خــود در برابــر‬ ‫خطــر محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫ مراقب تخفیف و تبلیغات باشید‪.‬‬‫مراقــب پیشــنهاد ها تخفیــف و تبلیغاتــی باشــید کــه از‬ ‫طریــق متــن یــا ایمیــل بــرای شــما ارســال می شــود‪ .‬بــرای‬ ‫پیگیــری‪ ،‬به جــای لینک هــای موجــود در پیــام بــه دنبــال‬ ‫ایــن پیشــنهاد ها در وب ســایت مرتبــط باشــید‪.‬‬ ‫ بــرای فروشــان‪ ،‬دســتگاه های نقطــه فــروش دارای‬‫تراشــه را نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن دســتگاه ها می تواننــد بهتــر از داده هــای کارت‬ ‫اعتبــاری مشــتریان محافظــت کننــد‪ .‬شبیه ســازی و‬ ‫اســتفاده از کارت هــای اعتبــاری دارای تراشــه بــرای‬ ‫مجرمــان بســیار دشــوارتر اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض خانــم خدیجــه گمشــادزهی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3610837489‬و‬ ‫شــماره ملــی ‪ 3610837489‬صــادره از زاهــدان فرزنــد محمداســلم متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 1401114412480000685‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 99.40‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دوماه اعتــراض خود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 13842‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/10/08‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/24‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف‬ ‫محمد امین صافی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل هتــک‬ ‫حیثیــت در فضــای مجــازی‪ ،‬خبــر داد‪.‎‬‬ ‫ســرهنگ کارگاه علــی حســینی در رابطــه بــا ایــن‬ ‫‏خبــر بیــان کــرد‪ :‬شــاکی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس مراجعه و گفت‪ :‬شــخصی در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه ایجــاد پیجــی‬ ‫جعلــی نمــوده و بــا تهدید و انتشــار تصاویر خصوصی‬ ‫و اخــاذی مبلغــی حــدود ‪ 2‬میلیــارد ریــال از اینجانــب‬ ‫باعــث هتــک حیثیــت و ابــروی مــن شــده اســت لــذا‬ ‫موضــوع بصــورت ویــژه در دســتور کار ایــن پلیس قرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات و تشــکیل پرونــده‬ ‫اولیــه و بــا انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی صــورت‬ ‫گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا متهمــه مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و بــا‏هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد‪ :‬متهمــه قبــا‬ ‫چندیــن مرتبــه بــه محــل کار شــاکی (کافــه) مراجعــه‬ ‫نمــوده و بــا جلــب اعتمــاد شــاکی گوشــی وی را در‬ ‫اختیــار گرفتــه و فیلــم و تصاویــر خصوصــی شــاکی‬ ‫را اســتخراج کــرده و اقــدام بــه ایجــاد پیــج جعلــی بــا‬ ‫نــام و مشــخصات شــاکی نمــوده اســت و زمانــی کــه‬ ‫ارتبــاط بیــن شــان قطــع مــی گــردد بــا تهدید به انتشــار‬ ‫تصاویــر از شــاکی اخــاذی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهمــه طــی بازجویی هــای بــه عمــل‬ ‫امــده اظهــار داشــته بــه دلیــل مخالفــت خانــواده‬ ‫شــاکی بــا ازدواج انهــا و بــا انگیــزه انتقــام جویــی اقــدام‬ ‫بــه ایجــاد پیــج جعلــی و انتشــار تصاویــر خصوصــی از‬ ‫شــاکی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهل انگاری‬ ‫و کم توجهــی بــه هشــدارهای پلیــس فتــا همچنــان‬ ‫قربانــی می گیــرد هشــدار داد و گفــت‪ :‬پلیــس فتــا بــا‬ ‫افــرادی کــه در فضــای مجــازی اقــدام بــه اخــاذی مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬برخــوردی قاطــع و قانونــی خواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان و کاربــران فضــای مجــازی توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬در صــورت مشــاهده مصادیــق جرائــم‏ســایبری‬ ‫مراتــب را بــه پلیــس فتــا محــل ســکونت خــود اطــاع‬ ‫داده و یــا از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ w‬بخش‏فوریت های ســایبری‬ ‫‏‪ ww.cyberpolice.ir ‎‬‏‬ ‫پلیــس فتــا گــزارش کننـ ‪‎‬د‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140160312008002925‬تاریــخ ‪ 1401/09/21‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪1401114412008000097‬‬ ‫تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی اقــای حمیــد نویدبخــش فرزنــد انــه دردی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 92‬کــد ملــی ‪ 4979984746‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 267.13‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از‬ ‫باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -3‬اصلــی واقع در اراضی کســلخه بخــش ‪ -7‬حوزه‬ ‫ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات اراضــی تاییــد گردیــده اســت ‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 13919‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/10/24‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/09‬‬ ‫محمد فندرسکی‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ -682‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-682‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/21‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/21 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/14 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫ شنبه ‪10//24‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫تشکیل شورای انقالب‬ ‫حجاب و پوشش در ادیان یهود‪،‬‬ ‫مسیحیت‪ ،‬اسالم و زرتشت‬ ‫قســمت ســوم ‪ -‬ادیــان الهــی هماهنــگ بــا فطــرت ادمــی‪ ،‬گرایش به پوشــش و عفاف‬ ‫را بــه عنــوان یــک اصــل پســندیده مطــرح کــرده انــد‪ .‬در ایــن ادیــان صرفــا ًبــه حجــاب‬ ‫ظاهری تاکید و بســنده نشــده اســت‪ ،‬بلکه حجاب باطنی به عنوان اراســتگی درونی‬ ‫و تــاش در جهــت تادیــب نفــس بــرای هــر مــرد و زن متدیــن‪ ،‬توصیــه شــده اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن نوشــتار ضــرورت پوشــش و اهمیــت و جایــگاه ان در اییــن هــای زرتشــت‪ ،‬یهــود‪،‬‬ ‫مســیحیت و اســام بــه بحــث گــذارده مــی شــود و بــا بررســی نصــوص دینــی‪ ،‬نگــرش‬ ‫ایــن ادیــان نســبت بــه حــدود و چگونگــی پوشــش‪ ،‬روشــن مــی گــردد‪.‬‬ ‫با اوج گیری نهضت اســامی در ســال ‪ ،1357‬اندیشــه شــکل گیری‬ ‫«شــورای انقــاب» در میــان روحانیــون معتمــد امــام پدیــد امــد کــه‬ ‫در ســفر شــهید مطهــری بــه پاریــس‪ ،‬ایــن طــرح بــا امــام در میــان‬ ‫گذاشته شد‪ .‬امام در ‪ 22‬دی ‪ ،1357‬فرمان تشکیل شورای انقالب‬ ‫را صــادر کردنــد‪ .‬در بخشــی از ایــن فرمــان امــده اســت‪« :‬بــه موجــب‬ ‫حــق شــرعی و بــر اســاس رای اعتمــاد اکثریــت قاطــع مــردم ایــران‬ ‫کــه نســبت بــه اینجانــب ابــراز شــده اســت‪ ،‬در جهــت تحقــق اهــداف‬ ‫اســامی ملــت‪ ،‬شــورایی بــه نــام شــورای انقــاب اســامی‪ ،‬مرکــب‬ ‫از افــراد بــا صالحیــت و مســلمان و متعهــد و مــورد وثــوق‪ ،‬موقتــا‬ ‫تعییــن شــده و شــروع بــه کار خواهنــد کــرد ‪ ...‬ایــن شــورا موظــف بــه‬ ‫انجــام امــور معیــن و مشــخصی شــده اســت‪ ،‬از ان جملــه ماموریــت‬ ‫دارد تــا شــرایط تاســیس دولــت انتقالــی را مــورد بررســی و مطالعــه‬ ‫قــرار داده و مقدمــات اولیــه ان را فراهــم ســازد‪ ».‬اعضــای اولیــه ایــن‬ ‫شــورا‪ ،‬شــهید مطهری‪ ،‬شــهید بهشــتی‪ ،‬ایت الله موســوی اردبیلی‪،‬‬ ‫شــهید باهنــر‪ ،‬ایــت اللــه هاشــمی رفســنجانی‪ ،‬ایــت اللــه طالقانــی‪،‬‬ ‫ایــت اللــه خامنــه ای‪ ،‬ایــت اللــه مهــدوی کنــی‪ ،‬احمــد صــدر حــاج‬ ‫ســید جــوادی‪ ،‬مهنــدس بــازرگان‪ ،‬دکتــر یداللــه ســحابی‪ ،‬مهنــدس‬ ‫کتیرایــی‪ ،‬سرلشــکر ولــی ا‪ ...‬قرنــی و ســرتیپ علــی اصغــر مســعودی‬ ‫بودنــد کــه پــس از پیــروزی انقــاب و تشــکیل دولــت موقــت‪ ،‬دکتــر‬ ‫حســن حبیبــی‪ ،‬مهنــدس عــزت اللــه ســحابی‪ ،‬دکتر عباس شــیبانی‪،‬‬ ‫ابوالحســن بنــی صــدر‪ ،‬صــادق قطــب زاده‪ ،‬مهنــدس میرحســین‬ ‫موســوی‪ ،‬احمــد جاللــی و دکتــر حبیــب اللــه پیمــان از اعضــای بعــدی‬ ‫شــورای انقــاب بودنــد‪ .‬از مهمتریــن فعالیتهــای این شــورا‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫مهنــدس بــازرگان بعنــوان نخســت وزیــر دولــت موقــت‪ ،‬تصویــب‬ ‫اساســنامه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‪ ،‬ملــی شــدن بانــک هــا‪،‬‬ ‫ســامان بخشــیدن بــه دادگاه هــای انقــاب‪ ،‬برگــزاری همــه پرســی‬ ‫دربــاره نظــام جمهــوری اســامی‪ ،‬بررســی پیــش نویــس قانــون‬ ‫اساســی‪ ،‬تصویــب قانــون شــوراهای محلــی‪ ،‬ملــی شــدن صنایــع‬ ‫بــزرگ‪ ،‬تصویــب اییــن نامــه مجلــس خبــرگان و برگــزاری انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری و مجلــس بــود‪ .‬بــه دنبــال تســخیر النه جاسوســی‬ ‫و اســتعفای دولــت موقــت‪ ،‬بــا ادغــام دولــت در شــورای انقــاب‪ ،‬در‬ ‫اداره مملکــت‪ ،‬اینگونــه بیــن اعضــای شــورا تقســیم کار شــد‪ :‬ایــت‬ ‫اللــه خامنــه ای ـ دفــاع و پاســداران‪ ،‬هاشــمی رفســنجانی ‪ -‬وزارت‬ ‫کشــور‪ ،‬شــهید باهنــر ـ امــوزش و پــرورش‪ ،‬مهــدوی کنــی ـ کمیتــه و‬ ‫دادگســتری‪ ،‬شــهید بهشــتی ـ جهــاد ســازندگی‪ ،‬بنــی صــدر ـ وزارت‬ ‫خارجــه‪ ،‬معیــن فــر ـ نفــت‪ ،‬حبیبــی ـ امــوزش عالــی‪ ،‬عــزت اللــه‬ ‫ســحابی ـ برنامــه و بودجــه‪ ،‬میناچــی ـ ارشــاد ملــی‪ ،‬شــهید قدوســی‬ ‫ـ دادگاه انقــاب‪ .‬بــا تصویــب قانــون اساســی و برگــزاری انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری و مجلــس‪ ،‬اخریــن جلســه شــورای انقــاب در ‪26‬‬ ‫تیــر ‪ 1359‬برگــزار شــد و ایــن شــورا منحــل شــد‪.‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم در باره‬ ‫فریضه نماز فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه نماز‬ ‫جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر ان که خدا‬ ‫بدن او را بر اتش حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار پارس‬ ‫حجاب در روایات‬ ‫در احادیث و روایاتی که از معصومین (علیهم الســام) به ما رســیده اســت‬ ‫نیــز اشــاراتی بــه حجــاب بــرای زنــان شــده اســت کــه در ایــن بخــش چنــد نمونــه‬ ‫اورده مــی شــود‪:‬‬ ‫• فضیــل بــن یســار در جلــد پنجــم « فــروع کافــی »‪ ،‬گویــد‪ :‬از امــام صــادق (علیــه‬ ‫الســام) ســوال کــردم‪ ،‬ایــا ارنج هــای دســت زن‪ ،‬بخشــی از زینــت اوســت کــه خداونــد‬ ‫در قــران بیــان فرمــوده‪ :‬زنــان زینــت خــود را اشــکار نکننــد مگــر بــرای شوهرانشــان؟‬ ‫فرمــود‪ :‬بلــه و تمــام بــدن زن غیــر از صــورت و دس ـت ها تــا مــچ‪ ،‬زینــت او محســوب‬ ‫می شــود (کــه بایــد از نامحــرم پوشــیده شــود)‪.‬‬ ‫• در جلــد چهــارم کتــاب « وسائل الشــیعه » امــام صــادق (علیــه الســام) می فرماید‪:‬‬ ‫بــر دختــری کــه بــه ســن بلــوغ مــی رســد‪ ،‬روزه و حجــاب واجب اســت‪.‬‬ ‫• در جلــد چهــارم کتــاب « ســنن ابــی داود » عایشــه می گویــد‪ :‬روزی اســماء دختــر‬ ‫ابوبکــر در حالــی کــه لبــاس هــای نازکــی بــر تــن داشــت‪ ،‬نــزد رســول خــدا امــد‪ .‬ان‬ ‫حضرت روی از او برگرداند و فرمود‪ :‬ای اســماء‪ ،‬وقتی دختر به ســن بلوغ رســید نباید‬ ‫از بــدن او جــز ایــن و ایــن (در حالــی کــه بــه صــورت و دســتش تــا مــچ اشــاره می کــرد)‬ ‫دیــده شــود‪.‬‬ ‫استعفاف در نگاه‬ ‫همانطــور کــه اســام زنــان را بــه رعایــت حجــاب و پوشــش دعــوت می نماید‪ ،‬مــردان و‬ ‫البتــه زنــان را بــه پرهیــز از نــگاه الــوده فــرا مــی خوانــد و نــگاه حــرام را اولیــن قــدم بــرای‬ ‫ورود بــه ورطــه گنــاه بــر مــی شــمرد‪ .‬برنامــه و توصیــه قــران بــه اســتعفاف و کنتــرل نگاه‬ ‫در قــران کریــم در ایــن ایــات مطــرح شــده اســت‪:‬‬ ‫ن یَغ ُّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫م وَیَحْفَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ن الل َّـ َه‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫َى‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ـوا‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫ْ‬ ‫ـکَ‬ ‫م ا ِ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ُ َ ُ ْ‬ ‫صارِه ِـ ْ‬ ‫ن اَب ْ َ‬ ‫ُضــوا م ِـ ْ‬ ‫• ق ُـلْ لِلْمُوْمِنِی ـ َ‬ ‫ن‬ ‫ـو‬ ‫خ َبِیـر ٌ بِمَــا ی َ ْ‬ ‫صنَعُـ َ‬ ‫• بــه مــردان مومــن بگــو‪ :‬چشــمان خــود را [از انچــه حــرام اســت ماننــد دیــدن زنــان‬ ‫نامحــرم و عــورت دیگــران] فــرو بندنــد‪ ،‬و شــرمگاه خــود را حفــظ کننــد‪ ،‬ایــن بــراى انــان‬ ‫پاکیزه‏تــر اســت‪ ،‬قطعــا ًخــدا بــه کارهایــى کــه انجــام مى‏دهنــد‪ ،‬اگاه اســت‪.‬‬ ‫• سوره نور‪ ،‬ایه ‪30‬‬ ‫ْض ْ‬ ‫ت یَغ ُ‬ ‫ن‪. . .‬‬ ‫صارِه ِ َّ‬ ‫• وَقُلْ لِلْمُوْمِنَا ِ‬ ‫ن اَب ْ َ‬ ‫ن مِ ْ‬ ‫ض َ‬ ‫• و به زنان باایمان بگو‪ :‬چشمان خود را از انچه حرام است فرو بندند ‪...‬‬ ‫• سوره نور‪ ،‬ایه ‪31‬‬ ‫بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه اگرچــه قبــل از اســام‪ ،‬حجــاب در بیــن زنــان عــرب‬ ‫وجــود داشــته اســت ولــی بــه تدریــج ضعیــف گشــته بــه طــوری کــه در زمــان بعثــت‬ ‫پیامبــر (صلــی اللــه علیــه و الــه و ســلم) زنــان نســبت بــه رعایــت ان تســاهل و تســامح‬ ‫مــی نمودنــد‪ .‬لیکــن از زمــان نــزول ایــات شــریفه قــران مبنــی بــر وجــوب حجــاب‪ ،‬زنــان‬ ‫مســلمان در مــورد رعایــت ایــن قانــون الهــی نهایــت ســعی و تــاش خــود را بــه کار‬ ‫برده انــد و ایــن ســیره حســنه و واجــب الهــی در بیــن زنــان مســلمان اســتمرار دارد‪.‬‬ ‫اینــک پــس از بررســی اجمالــی حجــاب در ســه دیــن بــزرگ و رایــج الهــی‪ ،‬نگاهی کوتاه‬ ‫بــه حجــاب در اییــن زرتشــت نیز خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫حجاب در ایین زرتشت‬ ‫در مــورد پیامبــر بــودن « اشوزرتشــت » در میــان اندیشــمندان مســلمان اختــاف‬ ‫نظــر وجــود دارد‪ .‬برخــی او را یــک مصلــح اجتماعــی و عــده ای بــا اســتناد بــه برخــی از‬ ‫روایــات پیامبــر الهــی مــی داننــد‪ .‬بــا ایــن حــال تردیــدی نیســت کــه زرتشــت در ســده‬ ‫ششــم قبــل از میــاد مــی زیســته و بــا کــورش کبیــر هخامنشــی و داریــوش کبیــر‪،‬‬ ‫همزمــان بــوده اســت‪ .‬در کتــاب مقــدس زرتشــتیان و اولیــن ایــات کتــاب « وندیــداد»‬ ‫تصریــح شــده اســت کــه زادگاه و محــل بعثــت زرتشــت‪ ،‬کشــور بــزرگ ایــران بــوده‬ ‫اســت‪ .‬مطالعـه ی فرهنــگ پوشــاک مــردم ایــران در طــول تاریــخ نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫زنــان در ان زمــان دارای پوششــی کامــل بــوده انــد‪ .‬ایــن پوشــش شــامل پیراهنــی بلند‪،‬‬ ‫گشــاد و پرچیــن بــوده کــه تــا روی زمیــن کشــیده مــی شــده اســت‪ .‬همچنیــن پیراهــن‬ ‫دیگــری کــه قــد کوتــاه تــری داشــت‪ ،‬روی ان پیراهــن بــر تــن مــی کردنــد‪ .‬روی ســر نیــز‬ ‫شــنلی مســتطیلی مــی انداختنــد‪ .‬بنابرایــن از انجــا کــه مرکــز بعثــت اشوزرتشــت ایــران‬ ‫بــوده و ایشــان در زمینــه اصــل حجــاب وپوشــش در زنــان کمبــودی نمــی دیدنــد‪ ،‬بــا‬ ‫تاییــد حــدود و کیفیــت حجــاب رایــج ان دوران‪ ،‬کوشــید بــا پندهــای خــود ریشــه هــای‬ ‫درونــی حجــاب را تعمیــق و مســتحکم کنــد و عامــل درون را ضامــن اجــرا و پشــتوانه ی‬ ‫اســتمرار و اســتواری حجــاب قــرار دهــد‪ .‬لــذا در اییــن زرتشــت لباســی بــا کیفیت خاص‬ ‫بــرای حجــاب زنــان واجــب نشــده اســت و همــان لبــاس پوشــیده ان دوران مــورد تقریر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫پوشش در هنگام عبادت‬ ‫امــا بــا ایــن حــال در کتــب مقــدس زرتشــتیان اشــاراتی بــه حجــاب و عفــاف شــده‬ ‫اســت و تاکیــد شــده کــه بــر هــر مــرد و زن واجــب اســت هنــگام مراســم عبــادی ســر‬ ‫خــود را بپوشــاند‪ .‬در« خــرده اوســتا » بــه طــور صریــح چنیــن امــده‪ « :‬همگان نامی‬ ‫ز توبــر گوییــم و همــگان ســر خــود مــی پوشــیم و ان گاه بــه درگاه دادار اهــورا مــزدا‬ ‫نمــاز مــی کنیــم‪» .‬‬ ‫نهی از نگاه ناپاک‬ ‫بــر اســاس امــوزه هــای دینــی یــک زرتشــتی مومــن بایــد از نــگاه ناپــاک بــه زنــان دوری‬ ‫جویــد حتــی از بــه کارگیــری چنیــن مردانی خــودداری کند‪ .‬در اندرز « اذرباد ماراســپند»‬ ‫موبــد موبــدان امده اســت‪:‬‬ ‫« مرد بد چشم را به معاونت خود قبول نکن‪» .‬‬ ‫سیره زنان زرتشتی‬ ‫بــا اســتفاده از کتــب مقــدس زرتشــتیان و نگاهــی بــه تصاویــر بــه دســت امــده از ان‬ ‫دوران‪ ،‬مــی تــوان گفــت کــه زرتشــتیان در طــول تاریــخ پوشــش کاملــی داشــته انــد و‬ ‫زنــان از لبــاس بلنــد‪ ،‬شــلوار و چارقــدی کــه ســر را مــی پوشــانده اســت‪ ،‬اســتفاده مــی‬ ‫کــرده انــد‪ .‬گاهــی نیــز بــه جــای چارقــد کالهــی بــه نــام لچــک بــر ســر مــی گذاردنــد کــه‬ ‫تــا چنــد ســال پیــش در برخــی از روســتاهای شــهرهای ایــران مرســوم بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایین سدره و کشتی‬ ‫همچنیــن برابــر بــا یــک روش کهــن و پذیرفتــه شــده باســتانی‪ ،‬همــه جوانــان دختــر‬ ‫و پســر بایــد طبــق اییــن ســدره پوشــی لبــاس خاصــی بــه نــام « ســدره و کشــتی» را‬ ‫بپوشــند تــا زرتشــتی شــناخته شــوند‪ .‬ایــن اییــن بایــد در هنگامــی کــه جــوان بــه ســن‬ ‫بلــوغ رســید و توانایــی شــناخت خــوب و بــد را پیــدا کــرد‪ ،‬انجــام گــردد‪ .‬امــروزه در ایــران‬ ‫کــودکان را بیــن ‪ 7‬تــا ‪ 11‬ســالگی ســدره پــوش مــی کننــد‪.‬‬ ‫در انتهــا مــی تــوان گفــت کــه در دیــن زرتشــت لبــاس و پوشــیدگی جزئــی از اییــن و‬ ‫فرهنــگ محســوب مــی گــردد و پوشــیدگی امــری بدیهــی بــه شــمار مــی رود‪ .‬تــا جاییکه‬ ‫اییــن زرتشــتی شــدن و مکلــف شــدن یــک کــودک بــا تغییــر لبــاس وی بــه یــک لبــاس‬ ‫پوشــیده‪ ،‬اغــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫از بررســی مســئله حجاب در ادیان الهی مرســوم در جهان امروز‪ ،‬به نتایجی دســت‬ ‫مــی یابیــم کــه بخشــی از ان وجــه مشــترک ادیــان و برخــی مــوارد افتــراق انهــا اســت که‬ ‫بــه شــرح زیــر مــی باشــد‪:‬‬ ‫جهات اشتراک‪:‬‬ ‫• نصوص دینی ادیان الهی تمایل به پوشیدگی را امری درونی می دانند‪.‬‬ ‫• خویشــتن داری و عفــاف در ادیــان الهــی فضیلــت اخالقــی اســت‪ ،‬از ایــن رو راه‬ ‫کارهایــی از قبیــل پاکــی نــگاه و حفــظ حریــم روابــط زن و مــرد بــرای گســترش فرهنــگ‬ ‫عفــاف مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫• پرهیز از خودارایی و خود نمایی مورد توصیه ادیان اسمانی است‪.‬‬ ‫وجوه افتراق‪:‬‬ ‫• گاه در عهدیــن بــا نگرشــی افراطــی روبــه رو مــی شــویم کــه گویــای مواضــع ســخت‬ ‫گیرانــه انــان در مــورد پوشــش اســت و تاکیــد بــر برقــع ( روبنــد ) یکــی از ایــن احــکام‬ ‫اســت در حالیکــه پوشــش صــورت طبــق نظــر اکثــر علمــای اســامی‪ ،‬ضــرورت نــدارد‪.‬‬ ‫• در فرهنــگ یهــود و مســیحیت عفــاف مــازم خانــه نشــینی و عزلــت گزینــی زنــان‬ ‫اســت‪ .‬بــه طــور مثــال در رســاله اول پولــس رســول بــه قرنتیــان امــده اســت‪ :‬و زنــان‬ ‫شــما در کلیســا هــا خامــوش باشــند زیــرا کــه ایشــان را حــرف زدن جایــز نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫اطاعــت نمــودن چنانکــه تــورات نیــز مــی گویــد‪ ،‬امــا اگر مــی خواهند چیــزی بیاموزند در‬ ‫خانــه از شــوهران خــود بپرســند چــون زنــان را در کلیســا حــرف زدن قبیــح اســت‪ .‬امــا در‬ ‫فرهنــگ اســامی حضــور موثــر و فعــال زن در عرصــه ی اجتماعــی‪ ،‬بخشــی از فلســفه‬ ‫وجــودی حکــم پوشــش اســت‪ .‬چنانچــه حضــرت فاطمــه (ســام الله علیها) با پوشــش‬ ‫کامــل در مســجد خطبــه خواندنــد و از حــق مسل ّمشــان در فــدک‪ ،‬دفــاع کردنــد‪.‬‬ ‫• طــرح مســاله ی پوشــش در اییــن یهــود و مســیحیت بــا ابهــام و کلــی گویــی همــراه‬ ‫اســت و راه روشــنی بــه روی پیــروان خــود نمــی گشــاید‪ ،‬در صورتــی کــه اســام بــا بیانــی‬ ‫روشــن خــط مشــی مســلمانان در ایــن عرصــه را تبییــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫پایان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

شماره : 1028
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!