روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 681 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 681

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 681

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 681

‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪176 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 22‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/12-‬ژانویه‪ /19-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪681 :‬‬ ‫دانشمند هسته ای که شاگرد مینی بوسی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫جایگاه مادر از دیدگاه‬ ‫قران و مذهب‬ ‫ای بانوان‪...‬شــما موظــف بــه امــر بزرگــی هســتید زیــرا کــه جــای تردیــد نیســت کــه اولیــن کالس تربیــت بشــر‪ ،‬دامــن مــادر اســت‬ ‫وقتــی بشــر پــا در ایــن عالــم مــی گــذارد چــون لــوح وجــود او خالــی اســت تربیــت مــادر و انچــه از قبــل او بــه وی القــاء مــی شــود‬ ‫مثــل نقشــی کــه بــر ســنگ زده مــی شــود بــه همیــن گونــه در ســینه طفــل نفــوذ مــی کنــد و ســعادت و شــقاوت در همــان ابتــدا‬ ‫در وی تعبیــه مــی شــود‪ ...‬بدیهــی‬ ‫پایش دمای ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۲۰‬مورد از ادارات‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫در حوزه داللی مسکن طرح از گوشی خود چگونه‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه نرم افزارهای جاسوسی‬ ‫بازدارنده قوی است‬ ‫را پیدا و حذف کنیم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫اشتغال هدفمند با کرونا‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در دنیــای امــروز دیگــر هیچوقــت‬ ‫نمی تــوان از ارائــه تکنولــوژی‬ ‫و دســتاوردی جدیــد متعجــب شــد چــرا کــه همــه‬ ‫می دانیــم عصــر امــروز عصــر‏دیجیتــال اســت عصــری‬ ‫کــه در ان می تــوان انتشــار اخبــار را در وســیعترین‬ ‫و ســریعترین زمــان حــس نمــود تــا جایــی کــه اگــر‬ ‫کوچکتریــن ‏اتفــاق در دور افتاده تریــن نقطــه دنیــا‬ ‫رخ دهــد انتشــار ان در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه‬ ‫انــدازه یــک پلــک زدن انتشــار دهنــده خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫حــال اینکــه دیگــر نبایــد نگــران جایــی بــرای تولــد‬ ‫مشــاغلی بــود کــه فــارغ از وجــود حتــی مکانــی بــرای‬ ‫ایجــاد یــک شــغل شــکل می گیرنــد‪ ،‬چــرا‏کــه در دو‬ ‫ســال اخیــر بــا ورود و انتشــار ویــروس کرونــا دنیــا‬ ‫بــه ســمتی پیــش رفــت کــه بســیاری از مشــاغل کــه‬ ‫خــود را وابســته بــه جــا و مــکان‏کــرده بــودن اقــدام‬ ‫بــه تعطیلــی و تعدیــل نیــرو یکــی پــس از دیگــری‬ ‫کردنــد امــا در ایــن بیــن مجموعه هــای متولــد شــدند‬ ‫کــه قــادر بودنــد‏بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ مــکان‬ ‫فیزیکــی و تنهــا بــه صــورت دور کاری پروژه هــای را‬ ‫انجــام دهنــد کــه نــه تنهــا صاحــب پــروژه بــا خیــال‬ ‫‏راحــت و بــدون دغدغــه بیمــه عــوارض و مالیــات و‬ ‫مــکان فیزیکــی اقــدام بــه تولیــد محصــوالت بالقــوه و‬ ‫مــورد پســند جامعــه بشــری کردنــد‪.‬‏‬ ‫‏ تــا جایــی کــه از ایــن بابــت شــرکت بــزرگ امــازون‬ ‫برخــاف ســایر شــرکت ها کــه اقــدام به تعدیــل نیروی‬ ‫خــود کــرده بودنــد اقــدام بــه جــذب و‏فراخــوان نیــرو‬ ‫داده تــا جایــی کــه ایــن فراخــوان در اقصــی نقــاط دنیــا‬ ‫مــورد اســتقبال افــرادی کــه شــغل خــود را بــه واســطه‬ ‫کرونــا از دســت داده‏بودنــد قــرار گرفــت‪.‬‏چــرا کــه از‬ ‫جانــب شــیوع کرونــا شــغل های پدیــدار شــد کــه بــه‬ ‫واســطه ان نیازمنــد مراکــز توزیــع و انتقال سفارشــات‬ ‫ارائــه شــده توســط‏متقاضیــان بــه تولیــد کننــدگان‬ ‫خانگــی می شــد از جملــه ایــن شــغل ها می تــوان بــه‬ ‫شــرکت امــازون کــه یــک فروشــگاه بین المللــی اســت‬ ‫اشــاره‏داشــت کــه همانگونــه کــه گفتــه شــد نــه تنهــا‬ ‫اقــدام بــه تعدیــل نیــرو نکــرد بلکــه اقــدام بــه جــذب و‬ ‫بکارگیــری افــرادی کــرد کــه‬ ‫از جانــب کرونــا‏شــغل خــود‬ ‫را از دســت داده و بیــکار‬ ‫شــده اند‪.‬‏‬ ‫در ایــن بیــن در ایــران‬ ‫نیــز شــرکت های بســیاری‬ ‫همچــون پســت کــه تــا قبل‬ ‫از کرونــا اقــدام بــه تعدیــل‬ ‫و کاهــش نیــرو کــرده بــود‬ ‫وجــود دارد‏کــه بــه واســطه‬ ‫کرونــا نــه تنهــا دیگــر بــه‬ ‫فکــر کاهــش و تعدیــل نیرو‬ ‫نبــود بلکــه اقــدام بــه جــذب‬ ‫و بکارگیــری نیــروی جدیــد و‬ ‫تازه نفس شــد تا‏جایی که‬ ‫بــه گفتــه مدیــران شــرکت‬ ‫نامه رســان های‬ ‫پســت‬ ‫ایــن شــرکت ها نــه تنهــا‬ ‫تعطیلــی را در ایــام کرونــا‬ ‫احســاس نکردنــد بلکــه بــه‬ ‫‏صــورت شــبانه روزی نیــز‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت بودنــد تــا جایــی کــه بنــا بــه‬ ‫گفتــه مدیــران ایــن شــرکت‪ ،‬پرســنل پســت برعکــس‬ ‫ســایر مشــاغل‏جــز پیــش قره قــاوالن مواجــه بــا کرونــا‬ ‫بــه واســطه ورود کاالهــا از سایرکشــورها و از طریــق‬ ‫گمــرگ وارد کشــور شــده و بــه دســت ســفارش‏دهنــد‬ ‫یــا صاحــب کاال اســت بودنــد‪.‬‏‬ ‫حــال در ایــن بیــن در ایــران شــغل های کــه از جانــب‬ ‫‪2‬‬ ‫کرونــا متولــد شــدند را می تــوان بــه چندیــن مــورد از انهــا‬ ‫اشــاره کــرد شــغل های همچــون‏بســته بندی‪ ،‬تایــپ‪،‬‬ ‫تولیــد صنایــع دســتی خانگــی‪ ،‬تعمیرلــوازم خانگــی ‪..‬‏‪.‬‬ ‫حــال دیگــر نبایــد نگــران بیــکاری و از دســت دادن‬ ‫شــغل خــود باشــید چــرا کــه بــا وجــود شــغل های نوپــا‬ ‫و جدیــد کافی ســت کمــی بــه اطــراف خــود توجــه‬ ‫داشــته باشــید و خواهیــد دیــد کــه چگونــه انــواع‬ ‫مختلــف مشــاغل بــه دنبال تــان می گــردد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪681‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫حضــرت زهرا(س)تجســم عینــی بهتریــن امــوزگار و مربــی فرزنــدان حضــرت فاطمــه زهــرا (س) بهترین الگوی راســتین‬ ‫مــادران فــداکار و از جــان گذشــته در امــر تعلیــم و تربیــت فرزنــدان عزیــز خویــش ام مــی باشــد‪.‬‬ ‫بس که محبوب است مادر بس که دارد احترام‬ ‫مصطفی را دخترش زهرا بجای مادر است‬ ‫تا به دنیا زبشر نام و نشان خواهد بود‬ ‫مهر فرزند گل گلشن جان خواهد بود‬ ‫اندر ان ورطه که مادر ببرد کشتی مهر‬ ‫موج رحمت زکران تا به کران خواهد بود‬ ‫اتش سینه زن کی شود از مهر خموش‬ ‫کاین نسیمی است که تا حشر وزان خواهد بود‬ ‫اندر ان لحظه که مادر نگران طفل است‬ ‫به خدا‪ ،‬چشم خدا هم نگران خواهد بود‪.‬‬ ‫جایگاه مادر از‬ ‫دیدگاه قران و‬ ‫مذهب‬ ‫رعایــت مقــام و منزلــت معنــوی مــادر و رعایــت حقــوق وی‬ ‫کــه از جملــه انهــا نیکــی کــردن بــه او در هــر حــال مــی باشــد‪،‬‬ ‫در مرتبــه ای بعــد از اطاعــت و عبــادت خداونــد قــرار دارد و‬ ‫ایــن هشــدار تــکان دهنــده ای اســت بــه فرزندانــی کــه هنــوز‬ ‫مقــام و منزلــت حقیقــی والدین را نشــناخته انــد و انان را به‬ ‫عنــوان خادمــان خــود مــی پندارنــد‪.‬‬ ‫تساوی تکریم والدین از دیدگاه‬ ‫قران کریم‬ ‫اگــر چنانچــه از االم و متاعــب عدیــده مــادران در دوران‬ ‫بــارداری و وضــع حمــل و پــرورش فرزنــد در قــران کریــم‬ ‫ســخن بــه میــان امــده اســت و بطــور انــدک از زحمــات‬ ‫پــدر اشــاره رفتــه اســت ایــن مســئله دلیــل بــر بــی اهمیــت‬ ‫شــمردن مقــام پــدران نمــی باشــد‪ .‬خداونــد در مقــام و‬ ‫احفــض لهمــا جنــاح الــذلّ مــن الرحمــه و قــل رب ‪( .‬اســراء‬ ‫‪ : )24 /‬تســاوی تکریــم والدیــن خطــاب بــه فرزنــدان جهــت‬ ‫حمایــت و دســتگیری مــی فرمایــد‪:‬‬ ‫ارحمهمــا کمــا ربیانــی صغیــرا؛ و بالهــای خــود را از روی‬ ‫فروتنــی و مهربانــی و رحمــت بــر ســر هــر دو انهــا بگشــای و‬ ‫بگــو خدایــا بــه انهــا رحــم کــن همانگونــه کــه مــرا در کودکــی‬ ‫پــرورش دادنــد از دیــدگاه خداونــد منّــان بحــدی رحمــت و‬ ‫رافــت ارجمنــد و مقــدس شــمرده مــی شــود کــه عطوفــت‬ ‫فرزنــد بــه منزلــه دوبــال پرنــده قلمــداد شــده کــه از روی ذلّ‬ ‫و فروتنــی بــر ســر پــدر و مــادر گشــاده مــی گــردد ایــن تشــبیه‬ ‫زیبــا در اصطــاح علــم بیــان بــه اســتعاره مکنیــه تعبیر شــده‬ ‫اســت‪ .‬چــون هنــگام حــذف ادات تشــبیه عبارتــی که مفهوم‬ ‫مــی گــردد همانــا فروتنی‪،‬رافــت و عطوفت سرشــار از عشــق‬ ‫و عاطفــه فرزنــدان مــی باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن ایــه بــه ظرافــت هــای حســاس و نکتــه هــای پرمعنــا‬ ‫در رابطــه بــا احتــرام بــه پــدر و مــادر و نیــز ازمایــش فرزنــدان‬ ‫در ارتبــاط بــا نحــوه نگاهــداری صحیــح و ایثارگرانه انها اشــاره‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫‪1‬ـ توجه به حاالت پیری پدر و مادر‬ ‫توجــه بــه حــاالت پیــری پــدر و مــادر کــه در زمــان کهولــت‬ ‫و بیمــاری بیشــتر بــه حمایــت و محبــت نیازمنــد مــی باشــند‬ ‫چــه انهــا ممکــن اســت کــه بــر اثــر ناتوانــی نتواننــد از جــای‬ ‫برخیزنــد یــا در امــر نظافــت شــخصی کوشــا باشــند لــذا‬ ‫فرزنــدان مــورد ازمایــش قــرار مــی گیرنــد کــه ایــا از صبــر و‬ ‫حوصلــه کافــی بــرای نگهداری مهربانانــه و مودبانه برخــوردار‬ ‫هســتند یــا خیــر؟ خفــض جنــاح‬ ‫‪2‬ـ ایجاد انگیزه تواضع و فروتنی‬ ‫هنگامــی کــه فرزنــد ســر براســتان الهــی مــی ســاید و‬ ‫پــروردگار خویــش را حمــد و ســپاس مــی گویــد پــدر و مــادر‬ ‫را در حــال حیــات و ممــات فرامــوش نکنــد و از خداونــد بــرای‬ ‫انهــا تقاضــای رحمــت کنــد و بــه خــدا عرضــه دارد کــه‪ :‬بارالها!‬ ‫همانگونــه کــه انهــا در کودکــی مــرا تربیــت کردنــد و از نشــاط‬ ‫و جوانــی بــه لحــاظ بالندگــی و تکامــل فرزنــد خویــش ایثــار‬ ‫نمودنــد هــم اکنــون انهــا را مشــمول عنایــت و رحمــت خــود‬ ‫قــرار بــده‪.‬‬ ‫‪3‬ـ نیکی باید مستقیم و بدون واسطه باشد‬ ‫قــران کریــم در ســوره انعــام‪ ،‬ایــه ‪ ، 151‬نیکی به پــدر و مادر را‬ ‫بالفاصلــه بعــد از مبــارزه بــا شــرک عنــوان مــی نمایــد که دلیل‬ ‫بــر اهمیــت الّ تشــرکوا بــه شــیئا ًو بالوالدیــن احســاناً؛هیچ» ‪:‬‬ ‫فــوق العــاده حــق پــدر و مــادر در دســتورات فرهنــگ اســامی‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن ایــه مــی فرمایــد‪ .‬چیــز را شــریک خــدا قــرار‬ ‫ندهیــد و نســبت بــه پــدر و مــادر نیکــی کنیــد بالوالدیــن‬ ‫احســاناً؛ اگــر مــی فرمــود‪ :‬الــی الوالدیــن احســاناً؛ یعنــی نیکی‬ ‫کــردن هرچنــد بــه طــور مســتقیم و یــا »‪ :‬اصــل فرمایــش‬ ‫ایــن اســت کــه یعنــی نیکــی کــردن بــه طــور مســتقیم و بــدون‬ ‫واســطه‪ ،‬ایــه مــی فرمایــد موضــوع نیکــی بــه پــدر « بالوالدیــن‬ ‫احســانا ً» غیر مســتقیم باشــد‪ .‬اما و مادر انقدر اهمیت دارد‬ ‫کــه بایــد فرزنــد شــخصا ًو بــدون واســطه انــرا انجــام دهــد‪.‬‬ ‫اطاعــت از والدیــن مشــرک جایــز نیســت همــه مــا میدانیــم‬ ‫کــه شــرک در اســام عملــی حــرام و زشــت شــمرده مــی‬ ‫شــود و انســان مشــرک نجــس قلمــداد مــی گــردد‪ .‬از دیــدگاه‬ ‫اســام اگرچه مقام پدر و مادر بســی ارزشــمند شــمرده می‬ ‫شــود لکــن فرزنــد مســلمان وظیفــه دارد از اطاعــت پــدر و‬ ‫مــادر مشــرک ســرباز زنــد‪ .‬نمونــه بــارز ان داســتان ســلمان‬ ‫فارســی اســت کــه بــر ائیــن مجوس بــود لکن بعــد از گرایش‬ ‫بــه اســام از نــزد والدیــن خویــش کــه هــر دو مشــرک بودنــد‬ ‫گریخــت و از اوامــر انهــا اطاعــت ننمود‪.‬قــران کریم در ســوره‬ ‫عنکبــوت اگرچــه مــا را بــه احســان نســبت بــه والدیــن فــرا‬ ‫مــی خوانــد لکــن در جایــی از ایــه مــی فرمایــد کــه اطاعــت از‬ ‫پــدر و مــادر مشــرک کــه ســعی و تــاش بــر شــرک ورزیــدن‬ ‫فرزنــدان خویــش دارنــد جایــز نیســت‪ .‬ایــه ذیــل گــواه بــارزی‬ ‫بــر ایــن مدعاســت‪:‬ما بــه انســان توصیــه کردیــم بــه‪« ..‬و‬ ‫وصینــا االنســان بوالدیــه حســنا ًو ان جاهــداک لتشــرک بــی‬ ‫مــا لیــس لــک بــه علــم فالتطعهمــا» (العنکبــوت ‪)8 /‬پــدر و‬ ‫مــادر خویــش نیکــی کنــد و اگــر ان دو تــاش کننــد و اصــرار‬ ‫ورزنــد کــه بــرای مــن شــریک قائــل شــوی کــه بــه ان علــم‬ ‫نــداری از انهااطاعــت مکــن‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تربیت صحیح مادر گام اساسی بسوی سعادت‬ ‫عمــده طــرز تفکــر موهــوم در جامعــه عــرب قبــل از اســام‬ ‫بــر ایــن بــاور اســتوار بــود کــه نــه تنهــا دختــران و زنــان عضــو‬ ‫اصلــی و شــاخص جامعــه بشــمار نمــی رونــد بلکــه گاه در‬ ‫حکــم ظروفــی بــرای نگاهــداری و افرینــش پســرانی قلمــداد‬ ‫مــی شــدند کــه تنهــا بــرای اصــل و نســب افرینــی پــدران‬ ‫فرزنــد مــی اورنــد همانگونــه کــه یکــی از شــاعران عصــر‬ ‫جاهلــی اینگونــه ســروده اســت‪ :‬و انّمــا امهــات النـّـاس اوعیه‬ ‫مســتودعات و لالنســاب ابــاء (دیــوان امیــر المومنیــن علیــه‬ ‫الســام‪ ،‬ص‪)24 :‬‬ ‫مــادران در حکــم ظــروف بــرای پــرورش انســانها میباشــند و‬ ‫تنهــا بــرای نســب پــدران فرزنــد مــی اورنــد چــه بســا مادرانــی‬ ‫کــه بــا زحمــات و مشــقات فــراوان تنهــا بــه داعیــه بقــاء نســل‬ ‫و تحکیــم بنیــان خانــواده و فرزنــدان خــود را در بطــن خویش‬ ‫مــی پروراننــد و یــا متحمــل هزینه هــای ســنگین و گــزاف‬ ‫در امــر زایمــان و رشــد و تکامــل فرزنــد مــی گردنــد لکــن از‬ ‫شــناخت ماهیــت تعلیــم و تربیــت در نااگاهــی بســر مــی‬ ‫برنــد و همیــن عوامــل عــاوه بــر فرســایش نیــروی جســمانی‬ ‫منجــر بــه نادیــده انگاشــتن عواطــف واقعــی و همــه جانبــه‬ ‫انــان در امــر ایفــای وظایــف خطیــر مادرانــه و پــرورش اطفال‬ ‫و ارضــاء خواســته هــای مشــروع و بــر حــق فرزندانشــان‬ ‫خواهــد گشــت‪ .‬ایــا چنیــن مادرانــی کــه فرزنــدان خویــش‬ ‫را در مســیر تباهــی و فســاد ســوق مــی دهنــد و موجــب‬ ‫تولیــد زحمــات عدیــده و مشــکالت و ناهنجاریهــای فــراوان‬ ‫اجتماعــی را فراهــم مــی ســازند بــه واقــع بهشــت در زیــر پــای‬ ‫انهاســت؟! اگــر چنانچــه پیامبــر اســام(ص) مــی فرماینــد‪:‬‬ ‫م الْاُمَـ َم یَو ْ َم الْقِیَامَه (مســتدرک‬ ‫اســلُوا اُبَاهِــی بِکـ ُ ُ‬ ‫تَنَاکَحُــوا تَن َ َ‬ ‫الوســائل و مســتنبط المســائل‪ ،‬ج‏‪ ،14‬ص‪)153 :‬‬ ‫ازدواج کنیــد و فرزنــد اوریــد کــه مــن در قیامــت بــه امــت‬ ‫خویــش مباهــات خواهــم نمــود‪ .‬مــراد از ایــن فرمایــش یــک‬ ‫جمعیــت متعــادل و بــه عبــارت بهتــر و فراگیــر یــک امــت‬ ‫ســازمان یافتــه و تربیــت شــده در امــر تهذیــب و تزکیــه‬ ‫نفــوس اجتمــاع مــی باشــد نــه یــک جمعیــت رو بــه تزایــد‬ ‫لجــام گســیخته و فاقــد روح تربیــت و تعالــی اخالقــی کــه‬ ‫حتــی از قابلیــت ذاتــی الزم جهــت تربیــت پذیــری بــی بهــره‬ ‫مــی باشــند و هــر از گاه مشــکالت عدیــده را فراهــم ســاخته‬ ‫و مرتکــب جرایــم گوناگــون می شوند‪.‬داســتان شــگفت اور‬ ‫خضــر و کشــتن طفــل بدســت او مبنــی انســت کــه ان‬ ‫جنــاب از طریــق علــم لدنــی و دانــش الهامــی و شــهودی پــی‬ ‫بــه فســاد و عــدم صالحیــت او بــرده بــود‪ .‬خضــر در پاســخ‬ ‫اعتــراض موســی(ع)خواهان فرزنــد صالــح بــود تــا از ایــن‬ ‫طریــق جمعیــت متعــادل و و امــا الغــام «کمــال یافتــه‬ ‫صالحــان پدیــدار شــود‪ .‬او از خداونــد درخواســت نمــود تــا‬ ‫فرزنــد صالــح بــه والدیــن بــا ایمــان مرحمــت فرمایــد» فــکان‬ ‫ابــواه مومنیــن فخشــینا ان یرهقهمــا طغیانــا ًو کفــرا ًفاردنــا‬ ‫ان یبدلهمــا ربهمــا خیــرا ًمنــه بارهــا بــه تجربــه ثابــت شــده‬ ‫خانواده هایــی کــه از فرزنــدان کمتــر برخوردارنــد و مــادر بــه‬ ‫منزلــه مدیــر در امــر اداره منــزل و تعلیــم صحیــح فرزنــدان‬ ‫بــه شــمار مــی رود از امکانــات الزم جهــت تربیــت و رشــد‬ ‫و تعالــی فرزنــدان خویــش بهــره منــد مــی باشــند‪ .‬لکــن‬ ‫خانواده هــای پرجمعیــت کــه از کنتــرل الزم جهــت حفــظ‬ ‫و حراســت اوالد خویــش از دســتبرد شــیاطین اجتمــاع در‬ ‫نااگاهــی بســر مــی برنــد نمــی داننــد المــال و البنــون زینــه‬ ‫الحیــاه الدنیــا و(الکهــف ‪ :) 46 /‬کــه بــه پــرورش شایســته‬ ‫کدامیــک از انهــا توجــه کننــد!‪ .‬قــران کریــم در این رابطه می‬ ‫فرمایــد‪ :‬الباقیــات الصالحــات خی ـر ٌ عنــد ربــک ثوابــا ًو خیــر‬ ‫امــا (الکهــف ‪ ) 46 /‬مــال و ثــروت و فرزنــدان مایــه زینــت‬ ‫حیــات دنیــا هســتند امــا ان چــه از خیــر و صــاح باقــی مانــد‬ ‫بهتــر اســت‪.‬‬ ‫خواجــه نصیــر الدیــن طوســی هــدف از تربیــت کــودک را‬ ‫ایــن چنیــن معرفــی مــی کنــد‪:‬‬ ‫و چون رضاع(شیردهی) او تمام شود به تادیب و ریاضت‬ ‫اخــاق او مشــغول بایــد شــد پیشــتر از انکــه اخــاق تبــاه‬ ‫فراگیــرد چــه کــودک مســتعد بــود و بــه اخــاق ذمیمــه میــل‬ ‫بیشــتر کنــد بــه ســبب نقصــان و حاجاتــی کــه در طبیعــت‬ ‫او بــود مطالعــه در زندگینامــه بســیاری از دانشــمندان و‬ ‫فیلســوفان جهــان و علــل ترقــی و پیشــرفت انــان در علــم‬ ‫و حکمــت‪ ،‬هــر وجــدان اگاه و حکیــم و فیلســوف معــروف‬ ‫«کنفوســیوس» افــکار بیــدار را بــه قضــاوت صحیــح پیرامون‬ ‫تربیــت شایســته و ســازنده مــادران ارجــاع مــی دهدچیــن‬ ‫رمــز موفقیــت و تعالــی خویشــتن را مرهــون مــادری مهربان‬ ‫و دانــا می دانســت کــه در اخریــن دم حیــات از هیچگونــه‬ ‫کوششــی جهــت رفــاه فرزنــد دریــغ نورزیــد‪ ،‬هنگامــی کــه‬ ‫مــادر ان حکیــم از دنیــا رفــت کنفوســیوس بســیار متاثــر و‬ ‫محــزون بــود و حتــی چنــگ و تــار پیشــوای مکتــب اصولــی‬ ‫چیــن در خصــوص پیشــرفت فرزنــد دســت بــه اقــدام جالبــی‬ ‫زد‪ .‬هنگامــی « منســیوس» خویــش را شکســت‪ .‬مــادر کــه‬ ‫همســر ان زن فــوت شــد او بــا فرزنــد خویــش در خانــه ای‬ ‫ســکنی گزیــد کــه در حوالــی گورســتان بــود‪ .‬مــادر منســیوس‬ ‫مشــاهده کــرد کــه فرزنــدش پیوســته از اعمــال گورکنــان‬ ‫تقلیــد مــی کنــد ناچــار بــه تــرک خانــه گردیــد و در محلــه ای‬ ‫مشــرف بــه بــازار ســکونت گزیــد لکن دریافت که منســیوس‬ ‫در بازیهــای خویــش بســان کاســبان و اهــل حرفــه رفتــار مــی‬ ‫کنــد ناچــار بــه تــرک ان محــل شــد و عاقبــت در محلــه ای‬ ‫کــه غالــب فیلســوفان و حکمــا در انجــا ســاکن بودنــد رحــل‬ ‫اقامــت افکنــد‪ .‬بعــد از چنــدی ان زن دانــا دریافــت کــه‬ ‫فرزنــدش بــا فیلســوفان و اهــل دانش ســرو کار یافته اســت‬ ‫لــذا در همــان محــل جایگزیــن گشــت تــا منســیوس حکیــم‬ ‫و فیلســوف شــهیر گردیــد‪ .‬اگــر افالطــون و ســقراط بــوده انــد‬ ‫بــزرگ بــزرگ بــوده پرســتار خــردی ایشــان بانــوی مجتهــده‬ ‫امیــن(ره) معــروف بــه بانــوی اصفهانــی کــه نقــش ارزنــده و‬ ‫شــامخی پیرامــون تعلیــم و تربیــت شایســته زنــان در قــرن‬ ‫معاصر دارد پیرامون پرورش و تعالی روان فرزندان توسط‬ ‫مــادر ایــن چنین به بانوان مســلمان انــدرز می دهد‪:‬‬ ‫ای بانوان‪...‬شــما موظــف بــه امــر بزرگــی هســتید زیــرا کــه‬ ‫جــای تردیــد نیســت کــه اولیــن کالس تربیــت بشــر‪ ،‬دامــن‬ ‫مــادر اســت وقتــی بشــر پــا در ایــن عالــم مــی گــذارد چــون‬ ‫لــوح وجــود او خالــی اســت تربیــت مــادر و انچــه از قبــل او به‬ ‫وی القــاء مــی شــود مثــل نقشــی کــه بــر ســنگ زده مــی شــود‬ ‫بــه همیــن گونــه در ســینه طفــل نفــوذ مــی کنــد و ســعادت و‬ ‫شــقاوت در همــان ابتــدا در وی تعبیــه مــی شــود‪ ...‬بدیهــی‬ ‫اســت کــه هــر خلــق و ملکــه ای کــه در انســان رســوخ نمایــد‬ ‫زائیــده شــده تکــرار عمــل اوســت‪ ...‬اگــر مــادر از ابتــدا مانــع از‬ ‫اعمــال زشــت‪ .‬کــودک شــود بــه هنــگام بزرگســالی بــه فســاد‬ ‫اخــاق گرفتــار نخواهد شــد‬ ‫خواجــه نصیرالدیــن طوســی نخســت مرتبــه تادیــب‬ ‫کــودک را منــع از مخالطــت اضــداد مــی دانــد چــون‬ ‫همنشــینی و دیــدار غیــر متجانــس موجــب فســاد طبــع‬ ‫کــودک خواهــد شــد‪:‬‬ ‫و اول چیــز از تادیــب او ان بــود کــه او را از مخالطــت اضــداد‬ ‫کــه مجالســت و مالعبــه ایشــان مقتضــی فســاد طبــع بــود‬ ‫نــگاه دارنــد چــه نفــس کــودک ســاده باشــد و قبول صــورت از‬ ‫اقــران خــود زودتــر کنــد‪.‬‬ ‫مادران در حکم ظروف برای پرورش‬ ‫انسانها میباشند و تنها برای‬ ‫نسب پدران فرزند می اورند چه‬ ‫بسا مادرانی که با زحمات و‬ ‫مشقات فراوان تنها به داعیه بقاء‬ ‫نسل و تحکیم بنیان خانواده و‬ ‫فرزندان خود را در بطن خویش می‬ ‫پرورانند و یا متحمل هزینه های‬ ‫سنگین و گزاف در امر زایمان و‬ ‫رشد و تکامل فرزند می گردند‬ ‫لکن از شناخت ماهیت تعلیم و‬ ‫تربیت در نااگاهی بسر می برند و‬ ‫همین عوامل عالوه بر فرسایش‬ ‫نیروی جسمانی منجر به نادیده‬ ‫انگاشتن عواطف واقعی و همه‬ ‫جانبه انان در امر ایفای وظایف‬ ‫خطیر مادرانه و پرورش اطفال و‬ ‫ارضاء خواسته های مشروع و بر حق‬ ‫فرزندانشان خواهد گشت‪.‬‬ ‫حضــرت زهرا(س)تجســم عینــی بهتریــن امــوزگار و مربــی‬ ‫فرزنــدان حضــرت فاطمــه زهرا (س) بهترین الگوی راســتین‬ ‫مــادران فــداکار و از جــان گذشــته در امــر تعلیــم و تربیــت‬ ‫فرزنــدان عزیــز خویــش ام مــی باشــد‪ .‬مقــام شــامخ ان‬ ‫حضــرت در ایفــای وظایــف خطیــر مــادری بــه قــدری واال‬ ‫شــمرده مــی شــود کــه ان بانــو عــاوه بــر مقــام مفتخــر «ام‬ ‫ابیهــا» دلســوزانه بــه پــدر مکــرم خویــش رســول اللّــه(ص)‬ ‫مهــر و محبــت بــی شــائبه ابــراز مــی فرمــود تــا جائیکــه بــه‬ ‫االئمــه گشــت‪ .‬بقــول شــاعر‪:‬‬ ‫بس که محبوب است مادر بس که دارد احترام‬ ‫مصطفی را دخترش زهرا بجای مادر است‬ ‫بنابرایــن رعایــت مقــام و منزلــت معنــوی مــادر و رعایــت‬ ‫حقــوق وی کــه از جملــه انهــا نیکــی کــردن بــه او در هــر حــال‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬در مرتبــه ای بعــد از اطاعــت و عبــادت خداونــد‬ ‫قــرار دارد و ایــن هشــدار تــکان دهنــده ای اســت به فرزندانی‬ ‫کــه هنــوز مقــام و منزلــت حقیقــی والدیــن را نشــناخته اند و‬ ‫انــان را بــه عنــوان خادمــان خــود مــی پندارنــد‪.‬‬ ‫تا به دنیا زبشر نام و نشان خواهد بود‬ ‫مهر فرزند گل گلشن جان خواهد بود‬ ‫اندر ان ورطه که مادر ببرد کشتی مهر‬ ‫موج رحمت زکران تا به کران خواهد بود‬ ‫اتش سینه زن کی شود از مهر خموش‬ ‫کاین نسیمی است که تا حشر وزان خواهد بود‬ ‫اندر ان لحظه که مادر نگران طفل است‬ ‫به خدا‪ ،‬چشم خدا هم نگران خواهد بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫پنجشنبه ‪ 22‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪681‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫تکریم مادر به جای رفتن‬ ‫به مسجد‬ ‫ماجرای خواستگاری از خواهران‬ ‫مصطفی‬ ‫کشــور مــا ثروتمنــد و غنــی اســت بایــد افــراد در هــر‬ ‫پســت و مقامــی کــه هســتند و اختیاراتــی کــه دارنــد بــه این‬ ‫موضــوع فکــر کننــد کــه بیــت المــال مربــوط بــه همــه مــردم‬ ‫ایــران اســت و مراقــب ان باشــند‪.‬‬ ‫مــادر ایــن دانشــمند شــهید هســته ای توضیــح داد‪ :‬پــدرش بــه‬ ‫مصطفــی بســیار احتــرام مــی گذاشــت و بــدون حضور او خواســتگار‬ ‫بــه خانــه راه نمــی داد‪.‬‬ ‫ســاالریان خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از دخترانــم پنــج‪ ،‬شــش مــاه‬ ‫قبــل از شــهادت مصطفــی ازدواج کــرد و یکــی بعــد از اولیــن‬ ‫ســالگرد وی‪ .‬دختــرم فاطمــه می گویــد‪ :‬داداش انقــدر مــرد بزرگــی‬ ‫بــود کــه حــس مــی کنــم در نبــودش هــم می توانــم بــه ســایه او‬ ‫تکیــه کنــم‪ .‬زهــرا دختــر دیگــرم هــم می گویــد مــن بعــد از شــهادت‬ ‫بــرادرم هــر کــس می گویــد‪ ،‬داداش دلــم می لــرزد نمی خواهــم‬ ‫ایــن کلمــه را بشــنوم‪.‬‬ ‫به بهانه ‪ ۲۱‬دی سالروز شهادت‬ ‫احمدی روشن دانشمند‬ ‫هسته ای کشور؛‬ ‫دانشمند هسته ای که‬ ‫شاگرد مینی بوسی بود‬ ‫مصطفــی احمــدی روشــن در کودکــی در مینــی بــوس پــدرش‬ ‫شــاگردی می کــرد او بــا تــاش و پشــتکاری کــه داشــت توانســت‬ ‫مــدارج علمــی را در مقطــع ارشــد رشــته شــیمی و دکتــرای خــود‬ ‫را در رشــته نانــو بیوتکنولــوژی طــی کند و با توانمندی خــود وارد‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی شــود و بــه همــراه چهــار دانشــمند دیگــر‬ ‫بــه ســوخت ‪ ۲۰‬درصــد دســت یابنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مصطفــی بــه پــدر و مــادرش‬ ‫بســیار عالقــه داشــت پــدرش راننــده مینــی بــوس بــود‪ ،‬او‬ ‫همیشــه مــی گفــت کــه دوســت دارد ان قــدر کار کنــد تا پدرش‬ ‫دیگــر کار نکنــد‪ .‬تــاش و پشــتکار و تقدیــر کمکــش پله هــای‬ ‫ترقــی را طــی کنــد و بــه ارزویــش برســد‪.‬‬ ‫مــادر شــهید احمــدی روشــن می گویــد‪ :‬مصطفــی جــزء یــک‬ ‫گــروه چهــار نفــره بــود کــه بــرای اولیــن بــار غنــی ســازی ‪۳.۵‬‬ ‫درصــد اورانیــوم را انجــام دادنــد‪ .‬وقتــی کشــورهای غربــی بــه مــا‬ ‫ســوخت ‪ ۲۰‬درصــد ندادنــد انهــا بــا اضافــه کــردن دســتگاه های‬ ‫ســانتریفیوژ توانســتند ســوخت مــورد نظــر را تهیــه کننــد و‬ ‫همیــن بــرگ برنــده ای در مذاکــرات برجــام بــود‪.‬‬ ‫صدیقــه ســاالریان در گفــت وگــو بــا خبرنــگار فرهنگــی ایرنــا‬ ‫بیان کرد‪ :‬پســرم دوران تحصیل در دانشــگاه در طرح ســاخت‬ ‫غشــاهای پلیمــری بــرای جداســازی گازهــا کــه بــرای نخســتین‬ ‫بــار در کشــور انجــام مــی شــد مشــارکت کــرد‪ ،‬اکنــون ایــن طــرح‬ ‫بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مــردم غــزه در تحریــم بودنــد‬ ‫بــرای دفــاع نیــاز بــه موشــک داشــتند مصطفــی بر روی ســوخت‬ ‫موشــک در زمــان دانشــجویی کار مــی کــرد و بــه دنبــال ایــن بــود‬ ‫کــه بــه جــای اســتفاده از مــواد شــیمیایی بتوانــد از نیشــکر کــه‬ ‫در غــزه بــه وفــور یافــت مــی شــد‪ ،‬اســتفاده کنــد ســوخت مــورد‬ ‫نظــر را درســت و بــه همــراه دیگــر هــم دانشــگاهیانش در کویــر‬ ‫قــم امتحــان کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مــادر شــهید احمــدی روشــن‪ ،‬ویــروس «اســتاکس‬ ‫نــت» نیــز بــا فرماندهــی مصطفــی مهــار شــد‪.‬‬ ‫مــادر ایــن دانشــمند شــهید هســته ای با بیــان اینکه مصطفی‬ ‫موقــع شــهادت دبیــر ســتاد تدابیــر ویــژه ســازمان انــرژی اتمــی‬ ‫کشــور بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬مصطفــی در معاونــت بازرگانــی ســایت‬ ‫نطنــز هــم کار مــی کــرد‪ ،‬یــک جنــس تحریمــی را نیــاز داشــتند‪،‬‬ ‫وارد کننــده کاال ان را بــا مبلــغ باالیــی مــی فروخــت‪ ،‬پســرم در‬ ‫مذاکــره بــا مســئول فــروش ان شــرکت تخفیــف زیــاد خواســته‬ ‫و بــه انهــا گفتــه بــود اگــر موافقــت نکننــد بــا شــرکت هــای دیگــر‬ ‫صحبــت مــی کنــد‪ ،‬مســئول فــروش بــا مدیــر شــرکت صحبت و‬ ‫او بــا مبلــغ مــورد نظــر موافقــت کــرده بــود‪ ،‬زمانــی کــه مصطفی‬ ‫مــی خواســت قــرارداد را منعقــد کنــد بــه مدیــر انجــا گفتــه بــود‬ ‫اجنــاس شــما بــا کیفیــت اســت ولــی مــن بایــد تخفیــف بگیــرم‬ ‫چــون پــول بیــت المــال اســت‪ ،‬او پاســخ داده بــود چــون شــما‬ ‫فــرد بــا صداقتــی هســتید مــا تخفیف مــی دهیم‪ ،‬دوســتش به‬ ‫مصطفــی گفتــه بــود بــه شــرکت ســود رســاندی او جــواب داده‬ ‫بــود نگــو شــرکت‪ ،‬ایــن بیــت المــال اســت و مــن وظیفــه دفــاع‬ ‫از ان را دارم‪.‬‬ ‫ســاالریان بــا تاکیــد بــر لــزوم ادامــه منــش مصطفــی گفــت‪:‬‬ ‫کشــور در مرحلــه ای قــرار گرفتــه کــه الزم اســت در تمــام‬ ‫مکان هــای دولتــی و خصوصــی صــرف جویــی در خــرج کــردن‬ ‫بیت المــال صــورت گیــرد تــا از ایــن مرحلــه بحرانــی بــه یــاری‬ ‫خداونــد و راهنمایــی هــای مقــام معظــم رهبــری عبــور کنــد‪.‬‬ ‫مــادر ایــن شــهید ادامــه داد‪ :‬کشــور مــا ثروتمنــد و غنــی اســت‬ ‫بایــد افــراد در هــر پســت و مقامــی کــه هســتند و اختیاراتــی که‬ ‫دارنــد بــه ایــن موضــوع فکــر کننــد کــه بیــت المــال مربــوط بــه‬ ‫همــه مــردم ایــران اســت و مراقــب ان باشــند‪.‬‬ ‫تکریم مادر به جای رفتن به مسجد‬ ‫مــادر شــهید احمــدی روشــن می گویــد‪ :‬یــک روز‬ ‫مصطفــی بــه خانــه امــده بــود و نیــم تــا یــک ســاعت وقــت‬ ‫داشــت مــی خواســت ســریع بــه منزلــش برگــردد تــا صبــح‬ ‫بــه کارش برســد مــن روی مبــل نشســته بــودم روی مبــل‬ ‫دراز کشــید و ســرش را روی پــای مــن گذاشــت پــدرش‬ ‫گفــت کــه بــه مســجد برویــم او پاســخ داد نمــاز اول وقــت‬ ‫واجــب اســت امــا ایــن دقایــق حــق مــادر اســت و خداونــد‬ ‫هــم راضــی اســت کــه دلتنگــی مــادر برطــرف شــود‪ ،‬بــه‬ ‫شــوخی گفــت‪ ،‬نمــاز را بــه امامــت مــادر می خوانیــم‬ ‫بعــد از رفتــن حــاج اقــا بــه او گفتــم تــا اذان تمــام نشــده‬ ‫بلنــد شــو وضــو بگیــر بعــد دوبــاره در کنــار مــن نشســت و‬ ‫شــروع بــه صحبــت کــردن کــرد‪.‬‬ ‫ســاالریان بیــان کــرد‪ :‬وقتــی همســر مصطفــی بــاردار‬ ‫بــود مرتــب بــه مــن می گفــت دلــم می خواهــد فرزنــد‬ ‫اولــم دختــر باشــد‪ ،‬امــا چــون مصطفــی تــک پســر بــود‬ ‫مــن دوســت داشــتم فرزنــد اولــش پســر و مثــل دوســت‬ ‫و بــرادرش باشــد می گفــت حــاال کــه شــما بــه مراســم‬ ‫عاشــورا رفتیــن و دســت بــه دامــن امــام حســین (ع)‬ ‫شــدین تــا فرزنــدم پســر شــود دعــا کنیــد فرزنــد خــوب‪،‬‬ ‫خــوش بــر و رو و نورانــی باشــد‪ ،‬گفتــم انشــاء اللــه‪.‬‬ ‫ماجرای خواستگاری از خواهران مصطفی‬ ‫مــادر ایــن دانشــمند شــهید هســته ای توضیــح داد‪:‬‬ ‫پــدرش بــه مصطفــی بســیار احتــرام مــی گذاشــت و‬ ‫بــدون حضــور او خواســتگار بــه خانــه راه نمــی داد‪.‬‬ ‫ســاالریان خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از دخترانــم پنــج‪،‬‬ ‫شــش مــاه قبــل از شــهادت مصطفــی ازدواج کــرد و یکــی‬ ‫بعــد از اولیــن ســالگرد وی‪ .‬دختــرم فاطمــه می گویــد‪:‬‬ ‫داداش انقــدر مــرد بزرگــی بــود کــه حــس مــی کنــم در‬ ‫نبــودش هــم می توانــم بــه ســایه او تکیــه کنــم‪ .‬زهــرا‬ ‫دختــر دیگــرم هــم می گویــد مــن بعــد از شــهادت بــرادرم‬ ‫هــر کــس می گویــد‪ ،‬داداش دلــم می لــرزد نمی خواهــم‬ ‫ایــن کلمــه را بشــنوم‪.‬‬ ‫اخرین خاطره و نحوه اطالع یافتن از شهادت‬ ‫همســر شــهید احمــدی روشــن مــی گویــد‪ :‬فــارغ‬ ‫التحصیــل کارشناســی ارشــد رشــته شــیمی دانشــگاه‬ ‫صنعتــی شــریف و دانشــجوی دکتــری شــیمی عالــی‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۸۲‬بــه عقــد مصطفــی درامــد و‬ ‫بعــد از یــک ســال و نیــم زندگــی مشــترک خــود را اغــاز‬ ‫کردنــد حاصــل ایــن ازدواج یــک پســر بــه نــام علــی اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه بلــوری کاشــانی در خصــوص روز شــهادت‬ ‫همســرش توضیــح داد‪ :‬اقــا مصطفــی معمــوال ســیاه‬ ‫نمی پوشــید مثــا ایــن طــور نبــود کــه دهــه اول محــرم‬ ‫را کامــل ســیاه بپوشــد ســال ‪ ۱۳۹۰‬یعنــی همــان ســالی‬ ‫کــه شــهید شــد گفــت‪« :‬مــن امســال می خواهــم تمــام‬ ‫محــرم را مشــکی بپوشــم‪ ».‬صبــح روز حادثــه کــه‬ ‫نزدیــک اربعیــن بــود‪ ،‬وقتــی ســیاه پوشــید گفتــم‪ :‬چــرا‬ ‫ســیاه می پوشــی‪ ،‬خندیــد و بــه شــوخی گفــت‪ :‬دلــم‬ ‫می خواهــد‪ .‬زیــاد اهــل تظاهــر نبــود‪ ،‬مثــل همیشــه از‬ ‫خانــه رفــت بیــرون‪ .‬صــدای اسانســور را شــنیدم‪ ،‬مــن‬ ‫هــم علیرضــا را بــه مهدکــودک بــردم و بــه خانــه بازگشــتم‬ ‫تــا بــرای امتحانــی کــه داشــتم درس بخوانــم‪ .‬پســرخاله ام‬ ‫کــه در دفتــر نهــاد ریاســت جمهــوری کار می کنــد بــا مــن‬ ‫تمــاس گرفــت او مصطفــی را بــه اســم مصطفــی احمــدی‬ ‫می شــناخت نــه مصطفــی احمــدی روشــن‪ .‬پســرخاله ام‬ ‫ان روز تلفنــی پرســید‪ :‬فامیلــی اقــا مصطفــی چیســت‬ ‫گفتــم احمــدی روشــن‪ .‬بعــد تلفــن را قطــع کــرد نفهمیــدم‬ ‫چــرا تلفــن قطــع شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نزدیــک ‪ ۹:۳۰‬صبــح بــود کــه مــن در حــال‬ ‫درس خوانــدن بــودم بــه یکبــاره نگــران نشــدم و چنــد‬ ‫دقیقــه بعــد ناگهــان حالــم بهــم خــورد بــا پســرخاله ام‬ ‫تمــاس گرفتــم‪ ،‬بــه دلــم افتــاده بــود کــه بــرای او اتفاقــی‬ ‫افتــاده‪ ،‬نپرســیدم ماجــرا چیســت‪ ،‬گریــه کــردم حالــم‬ ‫بــد و بدتــر می شــد تــا اینکــه گفــت‪« :‬اقــا مصطفــی در‬ ‫دم شــهید شــده‪ ،‬حتــی زخمــی هــم نشــده‪ ».‬تلفــن را‬ ‫قطــع کــردم و بــه مــادر اقــا مصطفــی زنــگ زدم بعــد‬ ‫یکــی از دوســتان مصطفــی زنــگ زد حــرف تــازه ای زد‬ ‫و گفــت‪ :‬مصطفــی در بیمارســتان اســت‪ .‬بــه او گفتــم‬ ‫دروغ می گویــی گفــت‪ :‬نــه بــه دلیــل مســائل امنیتــی‬ ‫مصطفــی پیــش ماســت‪ .‬ایــن را کــه گفــت‪ ،‬جــواب دادم‬ ‫اگــر ایــن چیــزی کــه می گویــی درســت باشــد خــب بایــد‬ ‫بگویــی کــدام بیمارســتان اســت‪ .‬گفــت کــه بیمارســتان‬ ‫لبافــی نــژاد‪ .‬ایــن بیمارســتان از خانــه مــا زیــاد دور‬ ‫نبــود‪ .‬اژانــش گرفتــم کــه بــروم بــه بیمارســتان‪ .‬ان‬ ‫روز ترافیــک ســنگینی تــوی تهــران بــود‪ ،‬ماشــین جلــو‬ ‫نمی رفــت‪ .‬بــه ناچــار پیــاده شــدم در حــال دویــدن بــودم‬ ‫کــه موبایلــم زنــگ خــورد پســرخاله ام بــود گفتــم‪ :‬دارم‬ ‫میــروم بیمارســتان مصطفــی را ببینــم گفــت‪ ،‬مصطفــی‬ ‫بیمارســتان لبافــی نــژاد نیســت مــن انجــا مطمئــن شــدم‬ ‫همســرم بــه شــهادت رســیده اســت‪.‬‬ ‫یک روز مصطفی به خانه امده‬ ‫بود و نیم تا یک ساعت وقت‬ ‫داشت می خواست سریع به‬ ‫منزلش برگردد تا صبح به کارش‬ ‫برسد من روی مبل نشسته‬ ‫بودم روی مبل دراز کشید و‬ ‫سرش را روی پای من گذاشت‬ ‫پدرش گفت که به مسجد برویم‬ ‫او پاسخ داد نماز اول وقت‬ ‫واجب است اما این دقایق حق‬ ‫مادر است و خداوند هم راضی‬ ‫است که دلتنگی مادر برطرف‬ ‫شود‪ ،‬به شوخی گفت‪ ،‬نماز را به‬ ‫امامت مادر می خوانیم بعد از‬ ‫رفتن حاج اقا به او گفتم تا اذان‬ ‫تمام نشده بلند شو وضو بگیر‬ ‫بعد دوباره در کنار من نشست‬ ‫و شروع به صحبت کردن کرد‪.‬‬ ‫بلــوری ادامــه داد‪ :‬خیلــی بــه مصطفــی اصــرار کــردم‬ ‫از ســازمان بیــرون بیایــد می دانســتیم کــه باالخــره یــک‬ ‫بالیــی ســرش می اورنــد‪ ،‬ولــی فکــر او چیــز دیگــری بــود‬ ‫و همیشــه مــی گفــت بایــد کاری کنیــم کــه امریــکا و‬ ‫اســرائیل نابــود شــوند اگــر مــا نباشــیم‪ ،‬چــه کســی ایــن‬ ‫کار را انجــام دهــد‪ ،‬مصطفــی ارزش خــودش را خــوب‬ ‫مــی دانســت‪.‬‬ ‫برشی از زندگی شهید احمدی روشن‬ ‫دانشــمند شــهید مصطفــی احمــدی روشــن ‪ ۱۷‬شــهریور‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬در شــهر همــدان بــه دنیــا امــد‪ ،‬خانــواده پــدری‬ ‫وی از نــوادگان مــا مصطفــی همدانــی و مــادر وی نــواده ‬ ‫ایــت اللــه مهــدی مهــدوی و اهــل یــزد هســتند‪ .‬رحیــم‬ ‫احمــدی روشــن‪ ،‬پــدر مصطفــی از درجـه داران شــهربانی‬ ‫وقــت بــود کــه بعدهــا راننــده مینــی بوس شــد و در دوران‬ ‫جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران ســال های بســیاری‬ ‫را بــه مبــارزه بــا دشــمن بعثــی پرداخــت وی دارای ســه‬ ‫خواهــر بــه نــام هــای مرضیــه‪ ،‬زهــرا و فاطمــه بــود‪.‬‬ ‫مصطفی در معاونت بازرگانی سایت‬ ‫نطنز هم کار می کرد‪ ،‬یک جنس‬ ‫تحریمی را نیاز داشتند‪ ،‬وارد کننده‬ ‫کاال ان را با مبلغ باالیی می فروخت‪،‬‬ ‫پسرم در مذاکره با مسئول فروش‬ ‫ان شرکت تخفیف زیاد خواسته و به‬ ‫انها گفته بود اگر موافقت نکنند با‬ ‫شرکت های دیگر صحبت می کند‪،‬‬ ‫مسئول فروش با مدیر شرکت صحبت‬ ‫و او با مبلغ مورد نظر موافقت کرده‬ ‫بود‪ ،‬زمانی که مصطفی می خواست‬ ‫قرارداد را منعقد کند به مدیر انجا‬ ‫گفته بود اجناس شما با کیفیت‬ ‫است ولی من باید تخفیف بگیرم چون‬ ‫پول بیت المال است‪ ،‬او پاسخ داده‬ ‫بود چون شما فرد با صداقتی هستید‬ ‫ما تخفیف می دهیم‪ ،‬دوستش به‬ ‫مصطفی گفته بود به شرکت سود‬ ‫رساندی او جواب داده بود نگو شرکت‪،‬‬ ‫این بیت المال است و من وظیفه‬ ‫دفاع از ان را دارم‪.‬‬ ‫مصطفــی تحصیــات خــود را در همــدان اغــاز کــرد و‬ ‫پــس از گذرانــدن دوره راهنمایــی و دبیرســتان در ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬وارد دانشــگاه صنعتــی شــریف شــد و تحصیــات‬ ‫خــود را در رشــته مهندســی شــیمی ادامــه داد‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬در رشــته مهندســی شــیمی موفــق بــه دریافــت‬ ‫مــدرک کارشناســی شــد و در همیــن رشــته در مقطــع‬ ‫کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل داد و پــس از ان وارد‬ ‫مرحلــه دکتــرای رشــته نانــو بیوتکنولــوژی شــد و چندیــن‬ ‫مقالــه ‪ ISI‬بــه زبان هــای انگلیســی و فارســی در مجــات‬ ‫معتبــر علمــی جهــان بــه چــاپ رســاند‪ ،‬وی پــس از اخــذ‬ ‫مــدرک کارشناســی از رشــته مهندســی شــیمی‪ ،‬بــه رغــم‬ ‫اینکــه همزمــان موقعیت هــای کاری دیگــری داشــت بــا‬ ‫توانمندی هــای خــود وارد ســازمان انــرژی اتمــی شــد‪.‬‬ ‫نحوه شهادت‬ ‫مصطفــی احمــدی روشــن ‪ ۸:۳۰‬دقیقــه صبــح ‪ ۲۱‬دی‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۹۰‬در حالیکــه عــازم محــل کار خــود بــود‪ ،‬در‬ ‫خیابــان شــهید گل نبــی (میــدان کتابــی) و روبــه روی‬ ‫دانشــکده علــوم ارتباطــات دانشــگاه عالمــه طبابایــی‪،‬‬ ‫هــدف عملیــات تروریســتی ‪ ۲‬موتورســوار قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫تروریســت هــا بــا چســباندن یــک بمــب مغناطیســی‬ ‫بــه خــودروی وی کــه یــک دســتگاه پــژو ‪ ۴۰۵‬بــود‪ ،‬او را‬ ‫بــه شــهادت رســاندند‪ .‬بــا انفجــار ایــن بمــب مهنــدس‬ ‫احمــدی روشــن بالفاصلــه بــه شــهادت رســید و رضــا‬ ‫قشــقایی فــرد‪ ،‬راننــده خــودرو نیــز بــه شــدت مجــروح‬ ‫شــد و ســاعتی بعــد در بیمارســتان رســالت تهــران بــر اثــر‬ ‫شــدت جراحــات وارده بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫پیکــر پــاک شــهید مصطفــی احمــدی روشــن ‪ ۲۴‬دی مــاه‬ ‫پــس از نمــاز جمعــه بــا همراهــی ســیل عظیــم عاشــقانی‬ ‫کــه بــرای تشــییع وی امــده بودنــد‪ ،‬در جــوار امــام زاده‬ ‫علــی اکبــر چیــذر بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫برای اجرای طرح «یاریگران‬ ‫زندگی» ‪ ۲۱۵‬روستای خراسان‬ ‫شمالی شناسایی شد‬ ‫دبیر شــورای مبارزه با مواد مخدر خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۲۱۵ :‬روســتای دارای دهیــاری اســتان بــرای‬ ‫اجــرای طــرح یاریگــران زندگــی بــا هــدف پیشــگیری‬ ‫از اعتیــاد در بیــن کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و جوانــان ایــن‬ ‫خطــه شناســایی شــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪ ،‬ابوالحســن‬ ‫نجفــی در هفتمیــن نشســت شــورای هماهنگــی‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫کرد‪ :‬شهرســتان اســفراین با ‪ ۴۲‬روســتا‪ ،‬شــیروان‬ ‫بــا ‪ ۴۱‬روســتا و بجنــورد بــا ‪ ۴۰‬روســتا بــه ترتیــب‬ ‫بیشــترین تعداد روســتاهای مشــمول اجرای این‬ ‫طــرح را دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خراســان شــمالی در کنــار چهــار اســتان‬ ‫دیگــر بــه عنــوان ازمونه اجرای طــرح یاریگران زندگی‬ ‫در روســتا انتخــاب شــده اســت کــه اجــرای ایــن طــرح‬ ‫همزمــان بــا دیگــر اســتان هــا اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫نجفــی افــزود‪ ۷۱۳ :‬روســتای دارای دهیــاری در‬ ‫خراســان شــمالی وجــود دارد کــه در گام نخســت‬ ‫‪ ۲۱۵‬روســتا بــرای اجــرای ایــن طــرح شناســایی شــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان‬ ‫شــمالی یــاداور شــد‪ :‬هــدف از اجــرای ایــن طــرح‬ ‫ســالم ســازی محیــط روســتاها و امــوزش مهــارت‬ ‫نــه گفتــن بــه جامعــه هــدف کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و‬ ‫جوانــان در روســتاها اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن طــرح تمــام حوزه هــای‬ ‫مختلــف فرهنگــی پیشــگیری از اعتیــاد همچــون‬ ‫برگــزاری ورزش هــای بومــی‪ ،‬مســابقات کتابخوانــی‪،‬‬ ‫توانمندســازی بهبودیافتــگان و دیگــر ظرفیت هــای‬ ‫روســتایی را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫نجفــی بــا بیــان انکــه ‪ ۵۰‬درصــد اعتبــار اجــرای ایــن‬ ‫طــرح از ســوی ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر تامیــن‬ ‫می شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬از مــاک هــای اجــرای ایــن‬ ‫طــرح تمایــل مــردم هــر منطقــه و همراهی بــا اجرای‬ ‫ان اســت بــه گونــه ای در صــورت موفقیــت‪ ،‬در گام‬ ‫دوم روســتاهای بعــدی انتخــاب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫تاکیــد اســتاندار خراســان شــمالی بــر اجــرای‬ ‫دقیــق طــرح‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی نیــز در ایــن نشســت بــا‬ ‫تاکیــد بــر اجــرای دقیــق ایــن طــرح‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫مقابلــه بــا اعتیــاد بایــد تمامــی رویکردهــا متمرکــز بــر‬ ‫حــوزه فرهنگــی و پیشــگیری از اعتیــاد باشــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد افــزود‪ :‬طــرح یاریگــران‬ ‫زندگــی یکــی از طــرح هــای خــوب فرهنگــی بــرای‬ ‫مقابلــه فرهنگــی بــا اعتیــاد اســت کــه خراســان‬ ‫شــمالی نیــز بــه عنــوان ازمونــه اجــرای ایــن طــرح‬ ‫انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فرمانــداران در اجــرای ایــن طــرح بایــد‬ ‫از تمامــی ظرفیــت هــا بــرای ایجــاد حساســیت و‬ ‫اگاهــی بخشــی در محیــط هــای روســتایی نســبت‬ ‫بــه موضــوع کنتــرل و کاهــش اعتیــاد بهــره گیرنــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪681‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫امادگی مرزبانی برای تردد‬ ‫کامیونی از مرز اینچه برون‬ ‫فرمانــده مرزبانــی گلســتان گفــت‪ :‬نیروهــای مرزبانــی ایــن اســتان در پایانــه مــرزی اینچــه‬ ‫بــرون‪ ،‬امادگــی ارائــه خدمــات شــبانه روزی بــرای تــردد کامیون هــای ترانزیــت بــه مقصــد‬ ‫ترکمنســتان و از ایــن کشــور همســایه بــه ایــران را دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احمدرضــا حاتمــی در مراســم معارفــه و تکریــم فرماندهــان جدیــد و قدیــم هنــگ‬ ‫مــرزی اتــرک در گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬روزانــه ‪ ۶۰‬دســتگاه کامیــون ترانزیــت از پایانــه‬ ‫مــرزی اینچه بــرون بــه مقصــد ترکمنســتان و بالعکــس انجــام مــی شــود کــه مرزبانــی امادگــی‬ ‫دارد بــا فعالیــت شــبانه روزی خــود ایــن رقــم را تــا ‪ ۶۰۰‬دســتگاه در روز افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درحــوزه ترانزیــت ریلــی و راه اهــن هــم بــا اســتقرار نیروهــای مرزبانــی این امادگی‬ ‫وجــود دارد تــا حجــم ترددهــای ایــن بخــش هــم افزایــش و شــبانه روزی گــردد و هــر ســه درب‬ ‫مســافری‪ ،‬ترانزیتــی و ترانشــیتی مــرز اینچــه بــرون نیــز فعال شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ حاتمــی بیــان داشــت‪ :‬فرماندهــی مرزبانــی گلســتان در اجــرای راهبردهــای مرزبانی‬ ‫فراجــا در حــوزه هوشمندســازی نــوار مــرزی اقدامــات خوبــی انجــام داده و رصــد و پایــش‬ ‫مرزهــای ایــن اســتان بــا اســتفاده از وســایل الکترونیکــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده مرزبانــی گلســتان گفــت‪ :‬عملیــات بازســازی بناهــا و پاســگاه های مــرزی اســتان‬ ‫درحــال انجــام اســت و در اینــده ای نزدیــک هــم عملیــات احــداث پاســگاه گروهــان اینچــه برون‬ ‫و ســپس گروهــان مراوه تپــه اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حاتمــی گفــت‪ :‬مرزبانــان واقعــی کشــور مــا‪ ،‬مرزنشــینان هســتند کــه مردمــان‬ ‫مرزنشــین قــوم ترکمــن در گلســتان بــه ســبب تعامــل و همراهــی بســیار خوبــی که بــا مرزبانی‬ ‫دارنــد‪ ،‬از بهترین هــا در کشــور بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس هــم در ایــن مراســم بــا قدردانــی از زحمــات نیروهــای مرزبانــی در‬ ‫صیانــت از مرزهــای جمهــوری اســامی‪ ،‬گفــت‪ :‬وحــدت و تعامــل خوبــی بیــن مرزنشــنیان و‬ ‫مرزبانــان در اســتان گلســتان و ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه همیــن عامــل ســبب شــده تــا‬ ‫امنیــت پایــداری در منطقــه حاکــم باشــد‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه افــزود‪ :‬تالش هــای خوبــی از ســوی دولــت ســیزدهم و مجموعــه اســتانداری‬ ‫گلســتان بــرای توســعه و رونــق مــرز اینچه بــرون از جملــه فراهــم کــردن مقدمــات اســتقرار‬ ‫منطقــه ازاد تجــاری ‪ -‬صنعتــی و نیــز توســعه خــط ریلــی کریدور شــمال به جنوب با احــداث راه‬ ‫اهــن اینچــه بــرون بــه گنبــدکاووس ‪ -‬ازادشــهر و شــاهرود درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس نیــز در ایــن مراســم گفــت‪ :‬مجموعــه خدمــات شــبانه روزی پرســنل‬ ‫ایــن نیــروی زحمتکــش و مظلــوم و نیــز مهربانــی انهــا بــا مــردم ســبب تامیــن امنیــت پایــدار در‬ ‫کشــور و اســتان گلســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی افــزود‪ :‬راهبــرد و برنامه هــای دولــت ســیزدهم بــرای توســعه‬ ‫روابــط جمهــوری اســامی بــا کشــورهای همســایه و نیــز اســتقرار منطقــه ازاد و توســعه خــط‬ ‫ریلــی شــمال بــه جنــوب امیدهــا را بــرای توســعه مناطق کمتربرخودار نواحی شــمالی گلســتان‬ ‫بویــژه بخــش محــروم داشــلی بــرون گنبــدکاووس دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫در مصرف گاز مردم‬ ‫صرفه جویی کنند‬ ‫پایش دمای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۲۰‬مورد‬ ‫از ادارات خراسان شمالی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تمامــی تمهیــدات الزم بــرای صرفــه جویــی و مدیریــت‬ ‫انــرژی در اســتان اندیشــیده اســت و شــهروندان نیــز بــا مصــرف بهینــه ســوخت مســووالن را‬ ‫در ایــن روزهــای ســرد ســال همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در حاشــیه بازدیــد از مرکــز کنتــرل مدیریــت گاز خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی تدابیــر و برنامه ریزی هــای الزم بــرای کنتــرل مصــرف گاز در واحدهــای‬ ‫تولیــدی پرمصــرف و ادارات اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ایــن وجــود از شــهروندان مــی خواهیــم در صرفه جویی مصــرف انرژی اهتمام‬ ‫جدی داشــته باشند‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا اشــاره بــه دورکار شــدن ادارات بــا هــدف صرفــه جویــی انــرژی‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫کلیــه فعالیــت ادارات‪ ،‬ســازمان ها‪ ،‬بانک هــا‪ ،‬بیمه هــا‪ ،‬شــهرداری هــا و نهادهــای عمومــی بــا‬ ‫توجــه بــه افــت شــدید دمــا و مصوبــه کارگــروه هماهنگــی و تامیــن پایــدار ســوخت زمســتانی‬ ‫از امروز(ســه شــنبه) تــا ‪۲۲‬دیمــاه ســالجاری دور کار شــدند‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن فعالیــت تمامــی مراکــز‬ ‫اموزشــی و دانشــگاهی بــه صــورت غیــر حضــوری و در بســتر فضــای مجــازی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا اقدامــات انجــام شــده میــزان مصــرف روزانــه گاز واحدهــای صنعتــی‬ ‫از هشــت و نیــم میلیــون متــر مکعــب بــه زیــر ‪ ۶‬درصــد رســیده و بــا توجــه بــه دور کاری‬ ‫سیســتمهای اداری‪ ،‬هیــچ نگرانــی بــرای قطــع گاز منــازل مســکونی مــردم وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫براســاس پیــش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی‪ ،‬فعالیــت ســامانه بارشــی‬ ‫جدید از روز (دوشــنبه) در اســتان اغاز شــده و این ســامانه بارشــی تا صبح امروز پنجشــنبه‬ ‫در اســتان فعــال اســت و مــردم اســتان در مناطــق مختلــف کاهــش محســوس دمــای هــوا را‬ ‫در اواخــر هفتــه تجربــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا فعالیــت ایــن ســامانه بارشــی در اســتان‪ ،‬دمــای هــوا در روزهــای پایانــی هفتــه جــاری‬ ‫هشــت تــا ‪ ۱۸‬درجــه ســانتیگراد کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫مســوول روابط عمومی شــرکت گاز خراســان شــمالی گفت‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۷۲۰‬مورد دمای اســایش‬ ‫(‪ ۱۸‬الــی ‪ ۲۱‬درجــه ســانتیگراد) در محیــط ســاختمان های اداری اســتان انجــام شــد و در ایــن‬ ‫خصــوص جریــان گاز ‪ ۱۷‬اداره پرمصــرف قطــع شــد‪.‬‬ ‫احمــد مومنــی اظهــار داشــت‪ :‬پایــش دمــای اســایش اداره هــا و ســازمان هــا را ایــن شــرکت از‬ ‫روز اغازیــن دیمــاه در دســتور کار قــرار داد و تاکنــون اخطــار قطــع جریــان گاز بــه ‪ ۱۵۶‬ســازمان‬ ‫در ســطح ایــن اســتان داده شــده اســت کــه در صــورت ادامــه ایــن رونــد بــا قطعــی گاز مواجهــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قطــع کــردن جریــان گاز ایــن اداره هــا بــر اســاس مصوبــه دولــت در خصــوص‬ ‫صرفه جویــی‪ ،‬کنتــرل و مدیریــت بهینــه مصــرف انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــرح پایــش دمــای رفــاه بــا هــدف صرفه جویــی و مدیریــت انــرژی‪ ،‬میــزان‬ ‫مصــرف گاز در ادارات و ســازمان های دولتــی ایــن اســتان انجــام مــی شــود گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس‬ ‫مصــرف گاز تعــدادی از صنایــع اســتان بــا هــدف اســتمرار و پایــداری ســوخت بخــش خانگــی بــا‬ ‫دســتور دیســپچینگ ملــی گاز ایــران محــدود و یــا قطــع شــد‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬ایــن طــرح بــا مشــارکت نیروهــای بســیجی در ســطح اســتان اجــرا مــی شــود و‬ ‫پایــش تمامــی دســتگاه هــا و مراکــز اموزشــی در دســتور کار قــرار دارد در صــورت مشــاهده عــدم‬ ‫رعایــت الگــوی مصــرف‪ ،‬تذکــر الزم داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مومنــی‪ ،‬رعایــت دمــای ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه ســانتی گراد در فضاهــای داخلــی و بســته و دمــای ‪۱۸‬‬ ‫درجــه ســانتی گراد در راهروهــا‪ ،‬روشــن کــردن وســایل گرمایشــی یــک ســاعت قبــل از اغــاز وقــت‬ ‫اداری و خامــوش کــردن انهــا یــک ســاعت قبــل از پایــان وقــت اداری بــه صــورت محــدود در اتــاق‬ ‫هــای فعــال‪ ،‬خامــوش کــردن وســایل گرمایشــی در روزهــای تعطیــل و ســرویس و تعمیــر دوره ای‬ ‫تجهیــزات گازســوز از طریــق متخصصــان مجــاز و نصــب ســامانه پایــش هوشــمند موتورخانــه را از‬ ‫جملــه درخواســت هــای شــرکت گاز بــرای مدیریــت مصــرف بهینــه در بخــش اداری اســت‪.‬‬ ‫هشدار به مشترکان پر مصرف خانگی‪:‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مشــترکان گاز ایــن اســتان در شــبانه روز گذشــته هفــت میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار متــر‬ ‫مکعــب گاز ســوزاندند کــه از ایــن میــزان ‪ ۷۷‬درصــد را بخــش خانگــی مصــرف کردنــد‪.‬‬ ‫مومنــی نســبت بــه افزایــش مصــرف گاز مشــترکان خانگــی و تجــاری اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن بــازه‬ ‫زمانــی بــه دلیــل بــرودت هــوا مشــترکان بخــش خانگــی کــه شــامل منــازل مســکونی‪ ،‬تجــاری‪،‬‬ ‫اداره هــا و ســازمان هــا مــی شــود ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۱۱۴‬هــزار متــر مکعــب گاز مصــرف کردنــد و مابقــی‬ ‫مصــرف گاز مربــوط بــه صنایــع و واحــد هــای تولیــدی اســتان اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سارق سابقه دار به تنه درختان‬ ‫هم رحم نکرد‏‬ ‫سارق سابقه دار به دادسرای‬ ‫اسفراین معرفی شد‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه داری کــه اقــدام بــه ســرقت تنــه درختــان مــی کــرد‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬طــی چنــد‬ ‫روز‏گذشــته اخبــاری مبنــی بــر ســرقت درختــان در حوالــی‬ ‫روســتاهای شهرســتان‪ ،‬بــه پلیــس اطــاع داده شــد کــه‬ ‫بالفاصلــه ‏موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی بعمــل امــده مشــخص شــد کــه‬ ‫ســارق بعــد از قطــع درختــان‪ ،‬بــا یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫بــاری تنــه هــای‏بریــده شــده را ســرقت مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫ویبــا بیــان اینکــه بــا تــاش مامــوران و همچنیــن همــکاری‬ ‫احالــی روســتا‪ ،‬متهــم شناســایی و در یکــی از‏محــور هــای‬ ‫مواصالتــی شهرســتان در حــال انتقــال تنــه درختــان ســرقتی‬ ‫دســتگیر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم بعــد از انجــام بازجویــی و‏تکمیــل‬ ‫تحقیقــات بــه ‪ 7‬فقــره ســرقت اعتــراف و بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی و در نهایــت خــودروی وی‬ ‫‏نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف ‪ 5‬فقــره ســرقت‏ســیم و کابــل خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چند مورد ســرقت ســیم وکابل های مخابراتی در ســطح‬ ‫شهرســتان اســفراین‏بالفاصله رســیدگی به موضوع در‬ ‫دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات پلیســی و‬ ‫بازبینــی دوربیــن هــای مداربســته موفــق‏بــه شناســائی ســارق‬ ‫ســابقه دار شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در‬ ‫یــک اقــدام‏غافلگیرانــه ســارق را در مخفیگاهــش در حــال‬ ‫ســوزاندن ســیم و کابــل هــای مخابراتــی دســتگیر و بــه‏مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجوئــی هــای‬ ‫بعمــل امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت ســیم و‏کابــل مخابراتــی‬ ‫در ســطح شهرســتاناعتراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه دادســرای‬ ‫اســفراین معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫در انجیل متی در باره حجاب زنان چنین امده است‪:‬‬ ‫شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن‪ .‬لیکن من به شما می گویم ‪ :‬هر‬ ‫کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل با او زنا کرده است‪ .‬پس اگر چشم‬ ‫راستت تو را بلغزاند‪ ،‬قلعش کن و از خود دور انداز‪ .‬زیرا تو را بهتر ان است که‬ ‫عضوی از اعضایت تباه گردد تا انکه تمام بدنت در جهنم افکنده شود‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫فلسفه حجاب در بین ادیان الهی‬ ‫حجاب یکی از مسائل اصلی مشترک بین ادیان الهی است‪.‬‬ ‫تمایل به به پوشیده ماندن در یهود‪ ،‬مسیحیت و اسالم‪ ،‬امری درونی است‬ ‫و عفاف و خویشتن داری فضیلت اخالقی شمرده می شود‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪681‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫ســاخت کشــتارگاه تمــام صنعتــی دام ســبک در شهرســتان شــیروان از محــل اعتبــارات تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشــایری خراســان شــمالی با اشــاره به پیگیری برای ســاخت میدان دام انتظار دام‬ ‫ســبک عشــایر در جــوار کشــتارگاه صنعتــی شــیروان گفــت‪ :‬رویکــرد و برنامــه ایــن اســت کــه عشــایر‬ ‫اســتان ســاالنه ‪ ۳۰۰‬هــزار راس بــره تحویــل ایــن کشــتارگاه دهند‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۱۳‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار به امور عشایر‬ ‫هشدار جهاد کشاورزی نسبت به‬ ‫یخ زدگی محصوالت پاییزه‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طبــق اعــام اداره کل‬ ‫هواشناســی مبنــی بــر کاهــش دمــای هــوای اســتان از روز (ســه شــنبه) کشــاورزان و‬ ‫دامــداران بــرای کاهــش خســارت های احتمالــی اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــاهد وقــوع ســرمای مــدت دار‬ ‫هســتیم‪ ،‬بــه منظــور جلوگیــری از یــخ زدگــی‪ ،‬کشــت خــود را تــا اطــاع ثانــوی ابیــاری نکننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن توصیــه مــی شــود در مــدت باقیمانــده نســبت بــه بیمــه محصــوالت‬ ‫خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫محمــد زاده یــاداور شــد‪ :‬دامــداران نیــز بایــد محافظــت دام هــا از ســرمای شــدید و در صــورت‬ ‫امکان انتقال دام های جوان به فضاهای بســته و یا اســتفاده وســایل پوششــی مانند برزنت‬ ‫یــا پالســتیک بــرای جلوگیــری از ســرماخوردگی دام هــا در دســتور کار قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫تهیــه و ذخیره ســازی ســوخت جایگزیــن و اســتفاده از سیســتم های دومنظــوره گرمایشــی‬ ‫در واحدهــای تولیــدی کشــاورزی نظیــر دام و طیــور‪ ،‬پــرورش گل و گیــاه‪ ،‬قــارچ و واحدهــای‬ ‫گلخانـه ای و صنایــع مرتبــط بــا حــوزه کشــاورزی‪ ،‬تامیــن علوفــه مــورد نیــاز بــه ویــژه ســبوس‬ ‫بــرای واحدهــای دامــداری روســتایی باالخــص در مناطــق باالدســت‪ ،‬حفاظــت از کندوهــا‬ ‫در برابــر ســرما و تامیــن شــکر مــورد نیــاز و حفاظــت بــاغ از ســرمای ناگهانــی از دیگــر‬ ‫توصیه هــای رییــس جهــاد کشــاورزی بــه بهــره بــرداران اســت‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار اســت‪ ،‬کل اراضــی‬ ‫اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫ســهم بخــش کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصــد از تولیدناخالــص بخــش کشــاورزی کشــور اســت‬ ‫کــه مهمتریــن بخــش تولیــدی اســتان بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت یــک میلیونــی ایــن اســتان در نواحــی روســتایی ســکونت دارنــد بــه‬ ‫نوعــی حــدود ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن خطــه مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شوخی با طرح های اقتصادی‬ ‫و سودجویان ناقال!‬ ‫تاکید بر خرید تضمینی دام زنده‬ ‫مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت‪ :‬به استان در سفر رییس جمهور برای امور‬ ‫عشایری ‪ ۲۱۵‬میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که ‪ ۱۳‬میلیارد تومان ان تخصیص یافت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رضــا روشــن ضمیــر اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن اعتبــار ‪ ۹‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه صــورت اوراق و مابقــی بــه صــورت نقــدی تخصیــص یافتــه اســت کــه صــرف اقدامــات‬ ‫عمرانــی از قبیــل مرمــت راه هــا‪ ،‬اجــرای پــروژه بندخاکــی و خریــد ماشــین االت راهــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬امیــد مــی رود بــا تخصیــص اعتبــارات ســفر دولــت بــه اســتان گامــی‬ ‫بــزرگ بــرای عمــران و ابــادی مناطــق عشــایر و رونــق اقتصــادی ایــن تولیدکننــدگان برداشــته شــود‪.‬‬ ‫روشــن ضمیــر در ادامــه بــه نشســت اخیــر بــا رییــس ســازمان امــور عشــایری ایــران اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن نشســت دغدغــه هــا و مشــکالت اساســی عشــایر اســتان مطــرح شــد کــه خریــد‬ ‫تضمینــی دام زنــده یکــی از ایــن مــوارد اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن درخواســت شــد تــا پیــش بینــی منابــع مالــی در الیحــه بودجــه بــرای‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وی دربــاره گالیــه دامــداران عشــایر از پاییــن بــودن قیمــت دام زنــده گفــت‪ :‬از مجلــس شــورای‬ ‫اســامی انتظــار مــی رود تــا همانگونــه کــه محصــول گنــدم کاران بــا قیمت تضمینی خریــداری می‬ ‫شــود‪ ،‬دام زنــده دامــداران هــم بــه صــورت تضمینــی و بــا قیمــت مناســب خریــداری شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی هــم در ایــن بــاره پیگیــر اســت تــا پیــش بینــی منابــع مالــی در الیحــه بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬بــرای خریــد تضمینــی دام ســبک عشــایر تصویــب شــود‪.‬‬ ‫وی پیگیــری امهــال تســهیالت پرداختــی بــه دامــداران عشــایر را از دیگــر موارد مطرح شــده در این‬ ‫نشســت عنــوان کــرد و گفــت‪ ۲۰ :‬میلیــارد تومــان تســهیالت عشــایر خرســان شــمالی ســر رســید‬ ‫شــده اســت و عشــایر اســتان بــه بانــک هــا بدهــکار هســتند کــه انتظــار مــی رود ایــن تســهیالت‬ ‫امهــال شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی‪ ،‬پیگیــری تامیــن اب اشــامیدن ســایت اســکان عشــایر‬ ‫دوین شهرســتان شــیروان و پیگیری خرید ماشــین االت راهســازی از محل اعتبارات ســفر دولت‬ ‫بــه اســتان را از دیگــر مــوارد مطــرح شــده در ایــن نشســت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار نفــر عشــایر خراســان شــمالی در قالــب پنــج هــزار و ‪ ۳۵۰‬خانــوار حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار راس‬ ‫دام ســبک در اختیــار دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان را تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫در حوزه داللی مسکن طرح‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫بازدارنده قوی است‬ ‫یــک کارشــناس اقتصــادی حــوزه مســکن بــا بیــان اینکــه ســوداگری نیازمنــد قوانیــن‬ ‫ســختگیرانه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای مالیــات بــر عایــدی ســرمایه بــه عنــوان بازدارنــده‬ ‫قــوی در حــوزه داللــی و ســوداگری مســکن موثــر اســت و انتظــار مـی رود کــه هرچــه‬ ‫ســریعتر ایــن طــرح در مجلــس تصویــب شــود‪ ،‬زیــرا اثــر زیــادی در کنتــرل قیمت هــا‬ ‫بــه خصــوص در حــوزه مســکن دارد‪.‬‬ ‫«ســید محمــود فاطمــی عقــدا» در مــورد مالیــات بــر عایــدی ســرمایه و تاثیــر ان‬ ‫را ایجــاد ثبــات در بازارهــا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در واقــع روح طــرح مالیــات بــر عایــدی‬ ‫ســرمایه ایــن اســت کــه راه فــرار از مالیــات بــه خصــوص بــرای کســانی کــه بــه دنبــال‬ ‫ســوداگری در بخش هــای مختلــف اقتصــادی هســتند را ببنــد‪ .‬طرحــی کــه ســالیان‬ ‫ســال اســت کــه شــاهد اجــرای ان در کشــورهای پیشــرفته هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا ســوداگری و داللــی نیازمنــد قوانیــن بســیار‬ ‫ســختگیرانه ای اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــوزه اقتصــادی کشــور بــه خصــوص در مســکن‬ ‫از قدیــم تــا کنــون بــا ســوداگری مواجــه بودیــم و در عمــل بــازار را ســوداگرایان و‬ ‫دالالن در ایــن حــوزه چرخانــده و اداره می کننــد‪ ،‬بــر همیــن اســاس تصویــب چنیــن‬ ‫طرح هایــی بــه عنــوان یــک بازدارنــده بســیار قــوی‪ ،‬کارامــد و موثــر خواهــد بــود و اثــر‬ ‫زیــادی در کنتــرل قیمت هــا در حــوزه مســکن خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رییــس اســبق مرکــز تحقیقــات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی گفــت‪ :‬نهادهــا و ارگان ها‬ ‫از بانک هــا گرفتــه تــا موسســات مالــی و اعتبــاری و یــا افــراد خصوصــی کــه دارای‬ ‫تعــداد زیــادی مســکن هســتند و ایــن ســاختمان ها را بــه بــازار عرضــه نمی کننــد‪ ،‬در‬ ‫واقــع ایــن ســرمایه عظیــم و حــق انتفــاع را از مــردم دریــغ کــرده کــه بایســتی مالیات‬ ‫مضاعفــی پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫فاطمــی عقــدا ادامــه داد‪ :‬بــر همیــن اســاس بــا تصویــب طــرح مالیــات بــر عایــدی‬ ‫ســرمایه‪ ،‬هــر میــزان کــه فــرد و یــا نهــادی مســکن بیشــتری در اختیــار داشــته باشــد‪،‬‬ ‫مشــمول ایــن مالیــات شــده خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه مســکن بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح ســال ها پیــش بایــد‬ ‫تصویــب و مبنــای فعالیت هــای اقتصــادی کشــور در حــوزه مالیاتــی قــرار می گرفــت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا ایــن وجــود امیدواریــم کــه طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه هرچــه‬ ‫ســریع تر در مجلــس تصویــب تــا شــاهد تاثیــر بســیار خــوب ان در کنتــرل قیمت هــا‬ ‫بــه خصــوص در حــوزه مســکن باشــیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در صــورت تصویــب مالیــات بــر عایــدی ســرمایه در ســال های قبــل‬ ‫دیگــر کســی نمی توانســت خیلــی راحــت در حــوزه مســکن ســوداگری کــرده و تعــداد‬ ‫زیــادی واحــد مســکونی را در اختیــار گرفتــه و عرضــه نکنــد و حتــی اگــر عرضــه کنــد‬ ‫تعیین کننــده قیمــت مســکن باشــد‪.‬‬ ‫طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه حــدود دو ســال اســت کــه در مجلــس بــرای‬ ‫تصویــب و قانــون شــدن معطــل مانــده در حالــی کــه کلیــات ان تصویــب شــده‬ ‫بــود؛ البتــه ایــن طــرح در هفتــه گذشــته و هفتــه جــاری در صحــن علنــی مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت‪ .‬تصویــب و اجــرای ایــن طــرح می توانــد تقاضــای ســفته بازی و‬ ‫ســوداگری در بازارهــای غیرمولــد ماننــد خــودرو‪ ،‬ارز‪ ،‬طــا و‪ ...‬را بــه شــدت کاهــش‬ ‫دهــد‪ .‬دولــت ســیزدهم بارهــا موافقــت خــود را نســبت بــه ایــن طــرح در راســتای‬ ‫عدالت محــوری و هوشمندســازی نظــام مالیاتــی اعــام کــرده بــود‪.‬‬ ‫از وزیــر اقتصــاد‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکــزی و اعضای‬ ‫کمیســیون اقتصــادی مجلــس پنهــان نیســت از شــما‬ ‫دوســتان جــان چــه پنهــان‪ ،‬هــر طــرح اقتصــادی کــه‬ ‫در ایــن مملکــت اجــرا مــی شــود بالفاصلــه یــک‬ ‫عــده ســود جــو‪ ،‬دالل و نهایتــا ً عزیــزان مافیــا بــا یــک‬ ‫اقــدام ضربتــی‪ ،‬طــرح اقتصــادی دولــت را ســه ســوته‬ ‫فیتیلــه پیــچ مــی کننــد و طومــارش را درهــم مــی‬ ‫پیچنــد! ان هــم بــه گونــه ای کــه ربــاط صلیبــی و‬ ‫تانــدون و مینیســک طــرح بــا هــم پــاره مــی شــوند و‬ ‫طــرح دیگــر هیــچ وقــت طــرح بشــو نیســت!‬ ‫نتیجــه هــم ناگفتــه پیداســت و نــه تنهــا ایــن طرحهــا‬ ‫دردی از مــردم معمولــی دوا نمــی کننــد بلکــه قــوز‬ ‫بــاالی قــوز هــم مــی شــوند تــا جایــی که خلــق الله از‬ ‫طــا بــودن پشــیمان مــی شــوند و رویــای بازگشــت بــه‬ ‫دوره قبــل از اجــرای طــرح را در ســر مــی پروراننــد!‬ ‫مشــت نمونــه خــروار همیــن داســتان ازادســازی‬ ‫واردات خــودرو اســت کــه خــود خــودرو هــا هــم از‬ ‫ایــن مــدل واردات و قیمــت گــذاری خنــده شــان‬ ‫گرفتــه و بــا اینکــه هنــوز مکانیــزم قیمــت گــذاری و‬ ‫ماجــرای عرضــه خــودرو در بورس و ‪ ...‬در هاله ای از‬ ‫ابهــام اســت‪ ،‬امیــد قالیبــاف ســخنگوی وزارت ســمت‬ ‫ســعی کــرده بــا انتشــار گزارشــی گرانــی خــودرو را بــه‬ ‫بازارســازی ســودجویان ربــط دهــد!‬ ‫یعنــی طــرح وزارت صنعــت ایــرادی نــدارد و ایــن‬ ‫چشــم تنــگ دنیــا دوســت ســودجویان اســت کــه‬ ‫نگذاشــته انــد‪ ،‬ایــن طــرح بــه ثمــر بنشــیند‪.‬‬ ‫ایــن داســتان تنهــا مربــوط بــه خــودرو و خــودرو‬ ‫ســازی نیســت و چاکــراه هــای بــی شــمار در مملکــت‬ ‫باعــث مــی شــوند پزشــک در مطبــش دســتگاه پــوز‬ ‫ســوپر مارکــت بگــذارد‪ ،‬طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫ســالی دو میلیــون مالیــات بدهنــد‪ ،‬کل مالیــات اخــذ‬ ‫شــده از مالــکان خانــه هــای خالــی و خانــه هــای‬ ‫لوکــس کشــور در یــک ســال بــه ‪ 5‬میلیــارد نرســد و‬ ‫قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫هــر چنــد طــرح هــای دولــت همگــی عیــن صــواب‬ ‫هســتند و ایــن ســودجویان هســتند کــه مانــع از‬ ‫اجــرای دقیــق انهــا مــی شــوند‪ .‬با این وجود پیشــنهاد‬ ‫مــی شــود دوســتان بــرای شــوخی و مطایبــه‪ ،‬بــرای‬ ‫ســرگرمی و خنــده‪ ،‬اصــا ً بــرای مســخره بــازی هــم‬ ‫کــه شــده یــک بــار از ســایر کشــور هــا تقلیــد کنیــد!‬ ‫ببیننــد ســایر کشــورها چطــور خــودرو وارد کشورشــان‬ ‫مــی کننــد و قیمــت تعییــن مــی کننــد؟ بــا کــدام‬ ‫ســاز و کار از پزشــک و طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫مالیــات واقعــی اخــذ مــی کننــد؟ چگونــه مالــکان‬ ‫خانــه هــای خالــی و لوکــس را وادار بــه پرداخــت‬ ‫مالیــات مــی کننــد؟ چطــور بــرای خریــدار ضایعــات‬ ‫و کارتــن خــواب کارت بازرگانــی صــادر نمــی شــود؟‬ ‫چطــور‬ ‫اگــر ایــن شــوخی جــواب داد و بــه تریــج قبــای‬ ‫ســودجویان و دالالن و مافیــا برنخــورد‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫مالحظــات راهبــردی طــرح را جــدی جــدی در کشــور‬ ‫اجــرا کنیــد! بــاور کنیــد جــای دوری نمــی رود و کســی‬ ‫بــه شــما خــرده نمــی گیــرد‪...‬‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه‬ ‫را بگزاری‪ ،‬مگر سفری باشد‪ ،‬که در ان‬ ‫روی به خدا داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر‬ ‫ان که خدا بدن او را بر اتش‬ ‫حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪681‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫تاثیرگذاری بیان اوا‬ ‫در سخنرانی‬ ‫فاطمه زنگنه ‪ -‬قدرت صدا و اوایی که ســخنران در ســخنرانی‬ ‫بــه کار می بــرد‪ ،‬نقــش مهمــی در تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬ایــن‬ ‫مطلــب راهنمــای جامعــی اســت بــرای داشــتن بیــان اوایــی‬ ‫تاثیــر گــذار در ســخنرانی کــه البتــه در موقعیت هــای دیگــر هم‬ ‫بــه کار می ایــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫ســخنرانان بــا باالبــردن صــدای خودشــان یــا بــا بهره گیــری‬ ‫از میکروفــون‪ ،‬صــدای تولیدشــده را کنتــرل می کننــد تــا‬ ‫صــدای انهــا به انــدازه ی کافــی بلنــد و رســا باشــد‪ .‬منظــور از‬ ‫رســایی صــدا‪ ،‬بلنــدی صــدای گوینــده اســت‪ .‬رســایی درواقــع‪،‬‬ ‫ـناختی قــدرت فیزیکــی صدا (دامنه ی نوســان‪،‬‬ ‫ـی روان شـ‬ ‫ِ‬ ‫ویژگـ ِ‬ ‫‪ )Amplitude‬اســت‪ .‬رســایی صــدا توســط حــس شــنوایی‬ ‫شــنونده درک می شــود و می تــوان ان را در مقیاســی از‬ ‫اهســته تــا بلنــد قــرار داد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بلنــدی صــدا مقیــاس ذهنــی شــنونده اســت کــه‬ ‫ـی قــدرت صــدا مانند ســطح فشــار‬ ‫اغلــب بــا مقیاس هــای عینـ ِ‬ ‫صــوت (‪( )Sound Pressure Level‬برحســب دســی بل)‪،‬‬ ‫شــدت صــوت (‪ )Sound Intensity‬یــا تــوان صــوت (‪Sound‬‬ ‫‪ )Power‬اشــتباه گرفتــه می شــود‪ .‬دامن ـه ی نوســان‪ ،‬قــدرت‬ ‫یــا تــوان ســیگنال مــوج اســت‪ .‬دامنه هــای باالتــر در گــراف‬ ‫مــوج‪ ،‬بــه رســایی و بلنــدی بیشــتر تفســیر می شــوند و‬ ‫به همین دلیــل‪ ،‬از نــام «تقویت کننــده» (‪ )Amplifier‬بــرای‬ ‫دســتگاهی اســتفاده می شــود که دامنه ی نوســان را افزایش‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫در تاالرهــای بــزرگ یــا هنــگام بهره گیــری از تجهیــزات‬ ‫ویدئوکنفرانــس می توانیــد بــرای تبدیل صدا به ســیگنال هال‬ ‫الکتریکــی و تقویــت صــدای خــود از میکروفــون اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬انــواع گوناگونــی از میکروفون وجــود دارد که می توانید‬ ‫در موقعیت هــای گوناگــون از انهــا اســتفاده کنیــد؛ از جملــه‪:‬‬ ‫ میکروفون دستی؛‬‫ میکروفون یقه ای؛‬‫ میکروفون ثابت؛‬‫بــه شــکل های گوناگــون می تــوان میکروفــون را در اتــاق قــرار‬ ‫داد و از ان بــرای ضبــط صــدا یــا ویدئوکنفرانــس بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫بــرای نمونه‪:‬‬ ‫قــراردادن میکروفــون در نزدیکــی گوینــده یــا ســخنران‪ :‬در‬ ‫ایــن حالــت‪ ،‬میکروفــون در فاصلــه ای نســبتا نزدیــک (حــدود‬ ‫‪ 8‬تــا ‪ 30‬ســانتی متر) از گوینــده قــرار می گیــرد کــه موجــب‬ ‫کاهــش صداهــای خارجــی می شــود‪.‬‬ ‫قــراردادن میکروفــون بــا فاصل ـ ه از گوینــده یــا ســخنران‪ :‬در‬ ‫ایــن حالــت‪ ،‬میکروفــون با فاصله ای از گوینــده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫هــدف از ایــن کار به دســت اوردن ترکیبــی گســترده تر و‬ ‫طبیعی تــر از منبــع صــدا همــراه بــا صداهای محیطــی ازجمله‬ ‫پژواک هــای ایجادشــده در اتــاق یــا ســالن اســت‪.‬‬ ‫قــراردادن میکروفــون در اتــاق‪ :‬ایــن میکروفــون‪ ،‬همــراه بــا‬ ‫میکروفونــی در نزدیکــی گوینــده بـه کار مـی رود و گاهی از این‬ ‫حالــت در جلســات پرسش وپاســخ اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی به طــور طبیعــی و بــدون بهره گیــری از هرگونــه‬ ‫تقویت کننــده صحبــت می کنیــد‪ ،‬بایــد بــه فاصلـه ای کــه بایــد‬ ‫بــا صــدای شــما پوشــش داده شــود توجــه کنیــد‪ .‬می تــوان‬ ‫ســخن گفتن را بــه عمــل پرتاب کــردن تــوپ تشــبیه کــرد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه کنیــد کــه بــرای پرتــاب تــوپ بــه نقطــه ای دور‬ ‫(در مقایســه بــا پرتــاب ان بــه نقطــه ای نزدیک تــر)‪ ،‬چقــدر‬ ‫نیــروی عضالنــی بیشــتری نیــاز داریــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه تــا چــه‬ ‫حــد به طــور ناخــوداگاه صــدای خــود را باالتــر می بریــد‪ .‬اگــر‬ ‫به صــورت چهره به چهــره بــرای گروهــی ســخنرانی می کنیــد‬ ‫و از میکروفــون بهــره نمی گیریــد‪ ،‬از خــود بپرســید ایــا‬ ‫به انــدازه ی کافــی بلنــد صحبــت می کنیــد کــه مخاطبــان در‬ ‫ردیــف اخــر نیــز بتواننــد صدای شــما را بشــنوند‪ .‬در ســخنرانی‬ ‫دربرابــر گروهــی بــزرگ بــه انــرژی بیشــتری بــرای نفس گرفتــن‬ ‫و کنترل کــردن صــدای خــود نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد ســخنرانی باشــید کــه بهتــر می توانــد از‬ ‫صــدای «برهنــه» ی خــود بهــره بگیــرد‪ ،‬تکنیک هــای زیــر را‬ ‫ب ـه کار بگیریــد‪:‬‬ ‫بــا یکــی از دوســتان خــود‪ ،‬ســخنرانی را در اتاقــی بــزرگ‬ ‫تمریــن کنیــد و از او بخواهیــد کــه به تدریــج از شــما دور و‬ ‫دورتــر شــود تــا جایــی کــه بــه انتهــای اتاق برســد‪ .‬از او بپرســید‬ ‫کــه ایــا صــدای شــما را همچنــان می شــنود‪.‬‬ ‫حتمــا راســت بایســتید و خمیــده نباشــید و بــرای تولیــد صــدا‬ ‫از بیشــترین ظرفیــت ریه هــای خــود بــرای نفس کشــیدن و‬ ‫بیــرون رانــدن هــوا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در تمریــن ســخنرانی‪ ،‬مــردم را درحالــی تصــور کنیــد کــه‬ ‫در فاصله هایــی متفــاوت از شــما قــرار گرفته انــد؛ مثــا در‬ ‫نزدیکــی شــما‪ ،‬وســط اتــاق یــا در انتهــای تــاالری بــزرگ‪.‬‬ ‫بــرای بیشــترین بهره بــرداری از میکروفــون‪ ،‬ســخنران بایــد‬ ‫تکنیک هــای زیــر را ب ـه کار بگیــرد‪:‬‬ ‫میکروفــون را حــدود ‪ 15‬تــا ‪ 20‬ســانتی متر دورتــر از دهــان‬ ‫خــود نــگاه داریــد و در بــاالی میکروفــون صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫حتمــا در هنــگام ســخنرانی از میکروفونــی مناســب بهــره‬ ‫م دســت اســت‬ ‫بگیریــد و صرفــا از هــر میکروفونــی کــه د ِ‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه معمــوال در میکروفون هــای یقــه ای‪،‬‬ ‫محافظتــی دربرابــر صداهــای ناشــی از جابه جایــی و برخورد با‬ ‫میکروفــون و تجهیــزات ان وجــود نــدارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬حتمــا باید‬ ‫دقــت کنیــد کــه در هنــگام ســخنرانی‪ ،‬میکروفــون جابه جــا‬ ‫نشــود یــا ضربــه نخــورد‪.‬‬ ‫پیــش از به کارگیــری میکروفــون‪ ،‬حتمــا صــدای خــود را‬ ‫بررســی کنیــد و بلندگوهــای موجــود در اتــاق را نیــز بیازماییــد‪.‬‬ ‫کاربرد صدای «برهنه» در سخنرانی‬ ‫بهره گیری از میکروفون‬ ‫تکنیک های استفاده موثر از میکروفون‬ ‫سرعت گفتار‬ ‫ســرعت گفتــار (‪ )Rate‬همــان ســرعت ســخن گفتن اســت‬ ‫کــه برحســب شــمار واژه هــا در دقیقــه مشــخص می شــود‬ ‫و از اهســته تــا ســریع متغیــر اســت‪ .‬ســرعت عــادی به طــور‬ ‫میانگیــن حــدود ‪ ۱۲۵‬واژه در دقیقــه اســت‪ .‬ســرعت گفتــار‬ ‫یعنــی فــرد چقــدر ســریع یا اهســته ســخن می گوید‪ .‬ســرعت‬ ‫گفتــار نیــز ماننــد بلنــدی و زیروبمــی صــدا‪ ،‬از ویژگی هــای‬ ‫ـی گفتــار به شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫فرازبانـ ِ‬ ‫ســرعت گفتــار‪ ،‬خــود ِ زبــان نیســت؛ ولــی بــا بهره گیــری شــما‬ ‫از زبــان همــراه می شــود و می توانــد نگــرش و احساســات‬ ‫شــما را انتقــال دهــد‪ .‬یعنــی می توانیــد بســته بــه احساســات‬ ‫خــود یــا نــوع پیامــی کــه می خواهیــد انتقــال دهیــد‪ ،‬ســرعت‬ ‫گفتارتــان را تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬وقتــی خوشــحال‬ ‫هســتید‪ ،‬بــا ســرعتی بــاال صحبــت می کنیــد و وقتــی‬ ‫شــگفت زده اید‪ ،‬ســرعت گفتارتــان بســیار ســریع تر اســت‪.‬‬ ‫ولــی در شــرایط عــادی معمــوال بــا ســرعتی حــدود ‪ ۱۲۵‬واژه در‬ ‫دقیقــه ســخن می گوییــد‪ .‬البتــه گاهی اوقــات‪ ،‬مثــا هنگامــی‬ ‫کــه درحــال توضیــح دادن و نمایــش اســاید هســتید‪ ،‬بــا‬ ‫ســرعتی کمتــر‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰۰‬واژه در دقیقــه صحبــت می کنیــد‪.‬‬ ‫معمــوال ســرعت گفتــار در کتاب هــای صوتــی چیــزی حــدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۱۶۰‬واژه در دقیقــه اســت؛ درحالی کــه مثــا متصدیــان‬ ‫حــراج گاهــی بــا ســرعت ‪ ۲۵۰‬واژه در دقیقــه صحبــت‬ ‫می کننــد‪ .‬براســاس کتــاب رکوردهــای جهانــی گینــس‪،‬‬ ‫هم اکنــون ســریع ترین ســخنران‪ ،‬اســتیو وودمــور (‪Steve‬‬ ‫‪ )Woodmore‬اســت کــه ســرعت ‪ ۶۳۷‬واژه در دقیقــه بــرای‬ ‫او ثبــت شــد ه اســت‪ .‬شــما بایــد بدانیــد کــه بــرای تأثیرگــذاری‬ ‫بیشــتر و تحریــک احساســات مخاطــب در ســخنرانی خــود‬ ‫بایــد بــا چــه ســرعتی ســخن بگوییــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫در هنــگام ســخنرانی بایــد بــا ســرعت های متفاوتــی صحبــت‬ ‫کنیــد تــا بتوانیــد بــر بخش هــای مهــم پیــام خــود تأکیــد کنیــد‪.‬‬ ‫ت موجــود در پیــام‬ ‫بســته بــه حــاالت یــا احساســات متفــاو ِ‬ ‫خــود یــا مناســبتی کــه در ان ســخنرانی می کنیــد‪ ،‬بایــد‬ ‫ســرعت گفتــار خــود را تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر‬ ‫می خواهیــد هیجــان خــود را در ســخنرانی ای در گردهمایــی‬ ‫پیــش از مســابقه ی ورزشــی نشــان دهیــد‪ ،‬به طــور طبیعــی‬ ‫بایــد بــا ســرعت بیشــتری صحبــت کنیــد؛ ولــی در مراســم‬ ‫تشــییع جنــازه‪ ،‬بایــد اهســته تر صحبــت کنیــد؛ زیــرا غمگیــن‬ ‫هســتید یــا می خواهیــد انچــه می گوییــد‪ ،‬عمیــق و متفکرانــه‬ ‫به گــوش برســد‪.‬‬ ‫اگــر الزم اســت کــه هنــگام ســخنرانی‪ ،‬انتخــاب کنیــد و‬ ‫دربــاره ی انچــه می گویید هوشــمندانه بیندیشــید‪ ،‬اهســته تر‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬ســرعت کمتــر‪ ،‬تفکــر و عمــق ســخنان شــما را‬ ‫بــه مخاطبــان نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ســخنرانی خــود را ضبــط کنیــد و ســرعت دقیــق گفتار خــود را‬ ‫به کمک ســاعت بســنجید‪.‬‬ ‫درپایــان از خــود بپرســید ایــا به دلیــل اضطــراب ســخنرانی و‬ ‫عصبی بــودن‪ ،‬بیش ازحــد ســریع صحبــت می کنیــد!‬ ‫زیروبمی صدا (‪)Pitch‬‬ ‫تغییردادن زیروبمی صدا در هنگام ســخنرانی‪ ،‬ســایه هایی‬ ‫از معنــا ماننــد تأکیــد یــا شــگفتی را انتقــال می دهــد یــا‬ ‫جملــه ای خبــری را از جملــه ای پرسشــی متمایــز می کنــد‪.‬‬ ‫زیروبمی صدا ویژگی شــنیداری صداســت که در مقیاســی از‬ ‫صــدای بــم (‪ )Low Pitch‬تــا صــدای زیــر (‪ )High Pitch‬قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬شــما می توانیــد نُت هــای موجــود در یــک پارتیتــور‬ ‫موســیقی را به صورتــی درنظــر بگیریــد کــه در ان هرچــه در‬ ‫گام باالتــر می رویــد‪ ،‬صــدا زیرتــر می شــود‪ .‬زیروبمــی صــدا‬ ‫رابطــه ای نزدیــک بــا فرکانــس امــواج صوتــی دارد و بــر ایــن‬ ‫اســاس تعییــن می شــود کــه مــوج صوتــی بــا چــه ســرعتی‬ ‫موجــب ارتعــاش هــوا می شــود و تقریبــا هیــچ ارتباطــی‬ ‫بــا شــدت یــا دامنــه ی نوســان مــوج صوتــی (کــه بــا بلنــدی‬ ‫صــدا مرتبــط اســت) نــدارد‪ .‬یعنــی صــدای «زیــر» بــه معنــای‬ ‫نوســان بســیار ســریع و صــدای «بــم» نیــز بــه معنــای نوســان‬ ‫اهســته تر اســت‪.‬‬ ‫زیروبمی صدا برای سخنرانان مرد و زن‬ ‫با چطور در ادامه همراه باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫پنجشنبه ‪ 22‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪681‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫دستگیری باند فیشنیگ کاران‬ ‫حرفه ای با بیش از ‪ 30‬قربانی‬ ‫از گوشی‬ ‫خود چگونه‬ ‫نرم افزارهای‬ ‫جاسوسی را‬ ‫پیدا و حذف‬ ‫کنیم‬ ‫شــخصیت دیجیتالــی مــا اکنــون بخشــی از‬ ‫هویــت مــا اســت‪ .‬ایمیل هایــی کــه ارســال می کنیــم‪،‬‬ ‫مکالماتــی کــه در رســانه های اجتماعــی داریــم ‪ -‬چــه‬ ‫خصوصــی و چــه عمومــی ‪ -‬و همچنیــن عکس هایی که به‬ ‫اشــتراک می گذاریــم‪ ،‬ویدیوهایــی کــه تماشــا می کنیــم‪،‬‬ ‫برنامه هایــی کــه دانلــود می کنیــم و وب ســایت هایی کــه‬ ‫بازدیــد می کنیــم‪ ،‬همگــی بــه شــخصیت های دیجیتــال‬ ‫مــا کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫نرم افزارهای جاسوسی چیست؟‬ ‫‪ Neisanceware‬اغلــب بــا برنامــه هــای قانونــی همــراه‬ ‫اســت‪ .‬مــرور وب شــما را بــا پنجره هــای بازشــو قطــع‬ ‫می کنــد‪ ،‬تنظیمــات صفحــه اصلــی شــما را بــه زور تغییــر‬ ‫می دهــد‪ ،‬و همچنیــن ممکــن اســت داده هــای مــرور‬ ‫شــما را جمــع اوری کنــد تــا ان هــا را بــه اژانس هــا و‬ ‫شــبکه های تبلیغاتــی بفروشــد‪ .‬اگرچــه بدافــزار در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــود‪ ،‬امــا بــه طــور کلــی ابزارهــای مزاحــم‬ ‫خطرنــاک یــا تهدیــدی بــرای امنیــت اصلــی شــما نیســتند‪.‬‬ ‫نــرم افزارهــای جاسوســی پیشــرفته کــه بــه عنــوان‬ ‫‪ stalkerware‬نیــز شــناخته مــی شــوند‪ ،‬یــک مرحلــه‬ ‫پیشــرفته هســتند‪ .‬ایــن بدافــزار اغلــب غیراخالقــی و‬ ‫گاهــی خطرنــاک اســت‪ ،‬گاهــی اوقــات ایــن بدافــزار در‬ ‫سیســتم های دســکتاپ یافــت می شــود‪ ،‬امــا در حــال‬ ‫حاضــر بیشــتر روی تلفــن نصــب می شــود‪ .‬نــرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی و نــرم افزارهــای مخــرب ممکــن اســت بــرای‬ ‫نظــارت بــر ایمیــل هــا‪ ،‬پیامــک هــا و ‪ MMS‬هــای ارســالی‬ ‫و دریافتــی اســتفاده شــوند‪ .‬رهگیــری تمــاس هــای‬ ‫زنــده بــه منظــور اســتراق ســمع از طریــق خطــوط تلفــن‬ ‫اســتاندارد یــا برنامــه هــای‬)‪VoIP ‪(VoIP‬؛ بــرای ضبــط‬ ‫مخفیانــه ســر و صــدای محیطــی یــا گرفتــن عکــس؛ بــرای‬ ‫ردیابــی قربانیــان از طریــق ‪ GPS‬یــا ربــودن برنامــه هــای‬ ‫رســانه هــای اجتماعــی از جملــه فیــس بــوک و واتــس‬ ‫اپ‪ .‬نــرم افزارهــای اســتالکر اغلــب بــرای جاسوســی از‬ ‫شــخصی بــه عنــوان یــک فــرد دانلــود مــی شــوند‪ ،‬ماننــد‬ ‫مــوارد ســوء اســتفاده خانگــی‪.‬‬ ‫عالئم هشدار دهنده حمالت‬ ‫اگــر متوجــه می شــوید کــه دریافت کننــده پیام هــا یــا‬ ‫ایمیل هــای رســانه های اجتماعــی عجیــب یــا غیرعــادی‬ ‫هســتید‪ ،‬ایــن ممکــن اســت یــک عالمــت هشــداردهنده‬ ‫از تــاش بــرای الــوده شــدن بــه نرم افزارهــای جاسوســی‬ ‫باشــد‪ .‬شــما بایــد انهــا را بــدون کلیــک بــر روی پیوندهــا‬ ‫یــا دانلــود هــر فایلــی حــذف کنیــد‪ .‬همیــن امــر در مــورد‬ ‫محتــوای ‪ SMS‬نیــز صــدق مــی کنــد‪ ،‬کــه ممکــن اســت‬ ‫حــاوی پیوندهایــی باشــد تــا شــما را بــه دانلــود ناخواســته‬ ‫بدافــزار ترغیــب کنــد‪.‬‬ ‫بــرای غافــل شــدن قربانــی‪ ،‬ایــن پیام هــای فیشــینگ‬ ‫شــما را بــه کلیــک کــردن روی پیونــد یــا اجــرای نرم افــزاری‬ ‫کــه میزبــان یــک نرم افــزار جاسوســی یــا نرم افــزار‬ ‫اســت‪ ،‬فریــب می دهــد‪ .‬اگــر بدافــزار از راه دور بارگیــری‬ ‫می شــود‪ ،‬تعامــل کاربــر مــورد نیــاز اســت‪ ،‬و بنابرایــن ایــن‬ ‫پیام هــا ممکــن اســت ســعی کننــد شــما را وحشــت زده‬ ‫کننــد ‪ -‬ماننــد درخواســت پرداخــت یــا تظاهــر بــه یــک‬ ‫اعالمیــه تحویــل ناموفــق‪ .‬پیام هــا می تواننــد بــه طــور‬ ‫بالقــوه از ادرس هــای جعلــی مخاطــب مــورد اعتمــاد شــما‬ ‫نیــز اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از نــرم افزارهــای ســخت افــزاری بــه‬ ‫میــان مــی ایــد‪ ،‬پیــام هــای الودگــی اولیــه ممکــن اســت‬ ‫شــخصی تــر و متناســب بــا قربانــی باشــد‪ .‬دسترســی‬ ‫فیزیکــی یــا نصــب تصادفــی نــرم افزارهــای جاسوســی‬ ‫توســط قربانــی ضــروری اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬نصــب‬ ‫برخــی از انــواع نــرم افزارهــای جاسوســی و نــرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی کمتــر از یــک دقیقــه طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫اگــر تلفــن همــراه شــما مفقــود شــده و بــا تنظیمــات یــا‬ ‫تغییــرات متفاوتــی ظاهــر مــی شــود کــه نمــی شناســید ‪-‬‬ ‫یــا بــرای مدتــی مصــادره شــده اســت ‪ -‬ایــن ممکــن اســت‬ ‫نشــان دهنــده دســتکاری باشــد‪.‬‬ ‫چگونــه مــی توانــم نــرم افزارهــای جاسوســی را از‬ ‫دســتگاه خــود حــذف کنــم؟‬ ‫از نظــر طراحــی‪ ،‬جاســوس افزارها و نرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی بــه ســختی قابــل شناســایی هســتند و حــذف‬ ‫ان هــا بــه همــان انــدازه ســخت اســت‪ .‬در بیشــتر مــوارد‬ ‫غیرممکــن نیســت‪ ،‬امــا ممکــن اســت اقدامــات شــدیدی‬ ‫را از ســوی شــما انجــام دهــد‪ .‬گاهــی اوقــات تنهــا گزینــه‬ ‫ممکــن اســت رهــا کــردن دســتگاه شــما باشــد‪.‬‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد امنیــت فیزیکــی شــما در خطــر‬ ‫اســت‪ ،‬دســتگاه خــود را دســتکاری نکنیــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬بــا‬ ‫پلیــس و ســازمان هــای پشــتیبانی تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫اکنون‪ ،‬در اینجا چند گزینه حذف وجود دارد‪:‬‬ ‫اجــرای اســکن بدافــزار‪ :‬راه حل هــای انتــی ویــروس‬ ‫موبایلــی موجــود اســت کــه مــی توانــد جاســوس‬ ‫افــزار را شناســایی و حــذف کنــد‪ .‬ایــن ســاده تریــن راه‬ ‫حــل موجــود اســت‪ ،‬امــا ممکــن اســت در هــر مــوردی‬ ‫موثــر نباشــد‪ .‬فروشــندگان امنیــت ســایبری‪ ،‬از جملــه‬ ‫کالهبرداری‬ ‫با ترفند حراج روز مادر‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص کالهبــرداری از کاربــران فضــای مجــازی بــا ترفنــد تخفیــف ویــژه‬ ‫خریــد هدیــه روز مــادر و روز زن هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ الوانــی در خصــوص ایــن خبــر اظهار داشــت‪:‬در طــی روز هــای اخیــر با توجــه ‬ ‫بــه نزدیــک شــدن والدت باســعادت حضــرت فاطمــه(س) و روز مــادر افــراد کالهبــردار از‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این کــه مجرمیــن ســایبری با تبلیغــات فریبنــده ســعی دارنــد بــه کاربــران‬ ‫‪ Malwarebytes، Avast‬و ‪ ،Bitdefender‬همگــی‬ ‫ابزارهــای اســکن نــرم افزارهــای جاسوســی موبایــل را‬ ‫ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫گذرواژه هــای خــود را تغییــر دهیــد‪ :‬اگــر مشــکوک بــه بــه‬ ‫خطر افتادن حســاب هســتید‪ ،‬رمز عبور هر حســاب مهمی‬ ‫را کــه داریــد تغییــر دهیــد‪ .‬بســیاری از مــا یــک یــا دو حســاب‬ ‫مرکــزی «هــاب» داریــم‪ ،‬ماننــد یــک ادرس ایمیــل کــه بــه‬ ‫همــه ســرویس های دیگــر مــا مرتبــط اســت‪ .‬دسترســی بــه‬ ‫ســرویس های «هــاب» کــه اســتفاده می کنیــد را از دســتگاه‬ ‫در معــرض خطــر حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫فعــال کــردن احــراز هویــت دو مرحلــه ای (‪ :)2FA‬زمانــی‬ ‫کــه فعالیــت حســاب و ورود بــه سیســتم نیــاز بــه رضایــت‬ ‫بیشــتر از یــک دســتگاه تلفــن همــراه دارد‪ ،‬ایــن میتوانــد‬ ‫بــه محافظــت از حســاب هــای فــردی نیــز کمــک کنــد‪.‬‬ ‫(بــا ایــن حــال‪ ،‬نــرم افزارهــای جاسوســی ممکــن اســت‬ ‫کدهــای ارســال شــده در طــول پروتــکل هــای ‪ 2FA‬را‬ ‫رهگیــری کننــد‪).‬‬ ‫ایجــاد یــک ادرس ایمیــل جدیــد را در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫ایمیــل جدیــد کــه فقــط بــرای شــما شــناخته شــده اســت‬ ‫بــه حســاب هــای اصلــی شــما متصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫سیســتم عامــل خــود را بــه روز کنیــد‪ :‬ممکــن اســت بدیهــی‬ ‫بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا زمانــی کــه یــک سیســتم عامــل نســخه‬ ‫جدیــدی را منتشــر مــی کنــد‪ ،‬کــه اغلــب بــا وصلــه هــای‬ ‫امنیتــی و ارتقــاء ارائــه مــی شــود‪ ،‬ایــن می توانــد ‪ -‬اگر خوش‬ ‫شــانس باشــید ‪ -‬باعــث تضــاد و مشــکالت بــا نــرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی شــود‪ .‬ایــن را بــه روز نگــه داریــد‪.‬‬ ‫از دســتگاه خــود بــه صــورت فیزیکــی محافظــت کنیــد‪:‬‬ ‫یــک کــد پیــن‪ ،‬الگــو‪ ،‬یــا بیومتریــک فعــال می توانــد از‬ ‫دســتگاه تلفــن همــراه شــما در برابــر دســتکاری در اینــده‬ ‫محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫اگــر همــه چیــز شکســت خــورد‪ ،‬بازنشــانی کارخانـه ای‪...‬‬ ‫یــا خــراب کــردن ان‪ :‬انجــام بازنشــانی کارخانــه ای و نصب‬ ‫تمیــز بــر روی دســتگاهی کــه فکــر مــی کنیــد بــه خطــر‬ ‫افتــاده اســت ممکــن اســت بــه ریشــه کنــی برخــی از‬ ‫اشــکال جاســوس افــزار و نــرم افزارهــای مخــرب کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه ابتــدا از محتــوای‬ ‫مهــم نســخه پشــتیبان تهیــه کنیــد‪ .‬در پلتفرم هــای‬ ‫اندرویــد‪ ،‬ایــن معمــوال ً در زیــر تنظیمــات > مدیریــت‬ ‫عمومــی > بازنشــانی > بازنشــانی داده هــای کارخانــه‬ ‫یافــت می شــود‪ .‬در ‪ ،iOS‬بــه > ‪Settings > General‬‬ ‫‪ Reset‬برویــد‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی ایــن گونــه وانمود‬ ‫کننــد کــه کاال را بــا تخفیــف ویــژه‬ ‫در اختیــار افــراد قــرار مــی دهنــد‬ ‫‪ ،‬با قــرار دادن لینــک جعلــی در‬ ‫ایــن اگهی هــا کاربــران را بــه‬ ‫صفحــات فیشــینگ هدایــت‬ ‫کــرده و حســاب بانکــی انــان را‬ ‫خالــی مــی نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از روش هــای دیگــر کالهبــرداری در حراجی هــای اینترنتــی بــه ایــن صــورت اســت کــه کاالی‬ ‫تبلیغ شــده بــا کاالی تحویــل داده شــده بــه خریــدار از نظــر کیفیــت و مشــخصات و همچنیــن‬ ‫از نظــر اصالــت و جنــس کاال متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬بهتریــن روش بــرای شناســایی درگاه های‬ ‫پرداخــت معتبــر توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه همــه درگاه هــای پرداخــت اصلــی و معتبــر‬ ‫دارای دامنــه ‪ shaparak.ir‬در ادرس اینترنتــی خــود هســتند‪ ،‬همچنیــن کاربــران مدنظــر‬ ‫داشــته باشــند کــد امنیتــی درگاه های بانکــی بــا هربــار ‪ refresh‬کــردن تغییــر می کنــد‪ ،‬ولــی‬ ‫معمــوال در اکثــر صفحــات فیشــینگ کــد امنیتــی بــه صــورت عکــس بــوده وبــا ‪refresh‬‬ ‫کــردن تغییــر نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس الکترونیکــی ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫امــاده دریافــت گزارش هــای مردمــی بــوده و کاربــران گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار ‪،‬حــوادث‬ ‫و رویداد هــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری کالهبــرداران اینترنتــی‬ ‫بــا شــگرد فیشــینگ بــه ارزش ‪ 5‬میلیــارد ریــال‬ ‫از ‪ 30‬نفــر مالباختــه خبــر دادو گفــت‪ :‬الزمــه‬ ‫صیانــت در فضــای عــدم اعتمــاد بــه فعــاالن ایــن‬ ‫فضــا‪ ،‬افزایــش هوشــیاری‪ ،‬ارتقــای ســطح اگاهــی‬ ‫و ســواد ســایبری اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی طــرح‬ ‫شــکایت و مراجعــه حضــوری یکــی از شــهروندان‬ ‫زنجــان بــه پلیــس فتــا مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب بانکــی وی از ســوی فــرد یــا افــرادی‬ ‫ناشــناس‪ ،‬موضــوع در دســتور کار پلیــس فتــا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی‪ ،‬فنــی‬ ‫و تخصصــی و تحقیقــات از مــال باختــه توســط‬ ‫کاراگاهــان پلیــس فتــا مشــخص شــد‪ ،‬مجرمیــن‬ ‫بــا چــرب زبانــی و مطــرح نمــودن موضــوع برنــده‬ ‫شــدن در قرعه کشــی های مختلــف‪ ،‬اطالعــات‬ ‫شــخصی انهــا را به دســت اورده و در ادامــه بــا‬ ‫اغفــال مالباختــگان و دســتیابی بــه رمــز پویــا بــه‬ ‫ســامانه های بانکــی قربانیــان وارد و اقــدام بــه‬ ‫ســرقت و تحصیــل مــال نامشــروع می نمودنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی ادامــه داد‪ :‬بــا شــگردهای‬ ‫خــاص پلیســی متهمیــن در یکــی از اســتان های‬ ‫همجــوار شناســایی‪ ،‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫تعــداد ‪ 4‬نفــر دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه‬ ‫انــان تعــداد زیــادی گوشــی همــراه و ســیم کارت‬ ‫بــه همــراه ‪ 30‬کارت بانکــی اجــاره ای کشــف‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهمیــن پــس از ســرقت و‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی افــراد‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه خریــد طــا و ارز می نمودنــد‪ ،‬بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬هرگونــه تمــاس تلفنــی از طریــق‬ ‫تلفــن و یــا شــبکه های اجتماعــی بــه بهانــه برنــده‬ ‫شــدن در مســابقات و جشــنواره ها درخواســت‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی و کــد پیامــک شــده بــا‬ ‫هــدف کالهبــرداری از افــراد می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول انتظامــی بــا بیان اینکــه نباید فریب‬ ‫تماس هایــی بــا عنــوان برنــده شــدن در قرعــه‬ ‫کشــی ها را خــورد‪ ،‬گفــت‪ :‬در صــورت دریافــت‬ ‫پیامــک و یــا تماســی مبنــی بــر برنــده شــدن‪ ،‬از‬ ‫پاســخ گویی و ارســال کــد خــودداری کــرده و بــه‬ ‫ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه بــرای دریافــت‬ ‫مبلــغ برنــده شــدن نیــازی بــه مراجعــه بــه دســتگاه‬ ‫عابربانــک یــا ارائــه اطالعــات مربــوط بــه حســاب‬ ‫بانکــی نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان توصیه هــای پلیــس فتــا‬ ‫را جدی گرفته و در صورت مشــاهده موارد مشــکوک‬ ‫را بالفاصلــه بــا کارشناســان مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا بــه شــماره ‪ ۰۹۶۳۸۰‬یــا ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫گزارشــات مردمــی در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ایا پاسخ دادن به تماس های‬ ‫ناشناس می تواند برای‬ ‫کاربران خطر ساز باشد؟‬ ‫یکــی از ســواالت پرتکــرار کاربــران در ارتبــاط بــا فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬پاســخ دادن بــه تماس هــای ناشــناس و خارجــی‬ ‫اســت کــه گاهــی کاربــران را دچــار نگرانــی می کنــد‪.‬‬ ‫تمــاس بــا کاربــران گاهــی از طریــق شــماره های خارجــی‬ ‫و گاهــی از طریــق شــماره های مجــازی اتفــاق می افتــد‬ ‫کــه می توانــد منجــر بــه اعمــال هزینه هــای اضافــی بــه‬ ‫کاربــران و سوءاســتفاده از خطــوط انــان گــردد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده مجرمیــن از کاربــران‪،‬‬ ‫از پاســخ دهــی بــه شــماره های ناشــناس خــودداری‬ ‫کــرده و ان هــا را مســدود نماییــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪ -681‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-681‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/19‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/19 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/12 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫پنج شنبه ‪10//22‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫راننده ناشی و یک جاده ناهموار‬ ‫در خــط چنگولــه طوالنــی شــده بــود‪ .‬مــدت حضــور نیروهــای بســیجی هــر‬ ‫‪ ۴۵‬کــه بــه پایــان مــی رســید بایــد بــا نیروهــای جدید تعویض می شــدند‪ .‬در‬ ‫یکــی از ایــن جابجایــی هــا مــن و چنــد فرمانده گروهان دیگر بهمراه شــهید‬ ‫شــیر ســوار بــه محــل اطــراف بنــه تدارکاتــی که تقریبا زمین مســطحی بود و‬ ‫بــرای حضــور نیروهــا جدیــد و جابجایی مناســب بــودم امدیم‪.‬‬ ‫مــی بایســت بــا تعــدادی تویوتــا نیروهــای جدیــد را بــه خــط انتقــال‬ ‫دهیــم‪ .‬بســیجیان بــا همــان روحیــه و نشــاطی کــه داشــتند بــرای‬ ‫رســیدن بــه خــط مقــدم لحظــه شــماری مــی کردنــد و سراســیمه‬ ‫بصــورت گروهــی پشــت تویوتــا ســوار مــی شــدند‪.‬‬ ‫چــون تعــداد نیروهــا زیــاد و تعــداد خــودرو کــم بــود‪ ،‬بــا ســوار شــدن‬ ‫بیــش از انــدازه جلــوی تویوتــا بــاال امــده بــود‪.‬‬ ‫در همیــن اثنــا شــهید شــیر ســوار کــه دیــد چــاره ای نیســت و ممکــن‬ ‫اســت نشــود همــه را در یــک مرحلــه بــه خــط انتقــال داد‪ ،‬رو بــه مــن کــرد‬ ‫و ســویچ تویوتــا خــودش را کــه پشــت ان مملــو از نیــرو شــده بودرابــه مــن‬ ‫دادوخواســت مــن انهــا را بــه خــط انتقــال دهم وخودش انجــا خواهد ماند‪.‬‬ ‫در این لحظه تمام بدنم داغ شده و شرایط سختی پیش رویم بود‪.‬‬ ‫خدایــا چــه کنــم‪ .‬از ســویی بــرای خــود کســر شــان مــی دانســتم بگویــم‬ ‫رانندگــی بلــد نیســتم و از ســویی چگونــه ایــن خطــر را بپذیــرم‪ .‬در میــان ان‬ ‫همــه شــلوغی و ســر صــدا‪ ،‬مــن انــگار دیگــر هیــچ صدایــی را غیــر از درگیری‬ ‫داخلی خودم نمی شــنیدم‪ .‬رو نداشــتم به فرمانده ام بگویم من رانندگی‬ ‫بلــد نیســتم و او انقــدر از مــن امیــدوار بــود حتــی ســوال هــم نکــرد‪ .‬چــون‬ ‫تقریبا فرماندهان گروهان ها و یا جانشــین ها این مهارت را داشــتند‪ .‬در‬ ‫تقابــل بیــن عقــل و نفــس‪ ،‬باالخــره نفســم پیــروز شــد‪ .‬بدون انکــه فرمانده‬ ‫و نیروهــا متوجــه ایــن موضــوع شــوند‪ ،‬بــا حرکاتــی نمایشــی هماننــد راننــده‬ ‫ماهــر و بــا اعتمــاد بــه نفــس ظاهــری‪ ،‬ســوار خــودرو شــدم‪ .‬حــال تصــور‬ ‫کنیــد تویوتایــی کــه انقــدر نیــروی بســیجی ســوار شــده کــه جلــو خــودرو‬ ‫بــاال امــده‪ ،‬مســیری کــه در پیــش اســت ناهمــوار و ســر باالیــی و کســی‬ ‫پــش فرمــان قــرار گرفتــه کــه فقــط یــک حداقــل از رانندگــی را مــی داننــد‪.‬‬ ‫القصــه‪ :‬چنــد خــودرو جلوتــر از مــن حرکــت کردنــد‪ .‬مــن هــم شــاید خدایــی‬ ‫بــوده بعــد از روشــن کــردن خــودرو اتفاقــی دنــده یــک بــوده بــا چنــد تــکان‬ ‫شــدید بــراه افتــادم‪ .‬خوشــبختانه اوایــل جــاده مســتقیم و مســطح بــود‪.‬‬ ‫بغل دستم دو نفر بسیجی هم نشسته بودند‪ .‬با حرکت ما نیروهای‬ ‫پشــت خــودرو بــا همــان روحیــه بــا نشــاط بلنــد بلند اشــعار حماســی می‬ ‫خواندنــد و بــی خبــر از راکبــی کــه ایــا انهــا بــه مقصــد خواهــد فرســتاد‬ ‫یــا کام مــرگ‪ .‬مــن نمــی دانســتم بایــد بــا افزایــش ســرعت دنــده عــوض‬ ‫کنــم و صــدای خــودرو در امــده بــود‪ .‬کــی از ایــن بغــل دســتی کــه انــگار‬ ‫مهــارت داشــت گفــت دنــده را عــوض کــن و مــن ســرم را پاییــن بــردم تــا‬ ‫کالچ را ببینــم و همینطــور کــه حواســم بــه پاییــن بــود‪ ،‬دیــدم یــک مرتبــه‬ ‫صــدای نیروهــا بلنــد شــد و مــن ســرم را بــاال اوردم دیــدم خودرو بســمت‬ ‫چــپ منحــرف و چیــزی نمانــده از جــاده خــارج شــویم و ســریع فرمــان را‬ ‫بســمت راســت گرفتــه و ایــن مرحلــه خــدا رحــم کــرد‪.‬‬ ‫تــازه متوجــه شــدم بــدون کالچ دنــده عــوض نمــی شــود‪ ،‬چــون تــاش‬ ‫مــی کــردم دنــده را عــوض کنــم و هرچــه بــا دنــده ور مــی رفتــم عــوض‬ ‫نمــی شــد و بــرای انکــه لــو نــروم بــه بغــل دســتیم گفتــم ایــن دنــده‬ ‫ماشــین قبــا خــراب بــوده‪ .‬امــا بنظــر مــی رســید انهــا متوجــه شــده‬ ‫بودنــد‪ .‬امــا هنــوز راه زیــادی تــا مقصــد داشــتیم‪.‬‬ ‫در حــال نزدیــک شــدن بــه اولیــن ســر باالیــی بــودم و هیــچ تجربــه ای‬ ‫کــه حــاال چــکار بایــد بکنــم نداشــتم‪ .‬بــا همان دنــده ای که احتماال ســه‬ ‫بــود و خــودرو کمــی دور داشــت توانســتم تــا وســط ســر باالیی بــرم‪ ،‬اما‬ ‫نمی دانســتم چــرا خــودرو دیگــر قــدرت نــدارد و متوجــه شــدم داریــم بــه‬ ‫عقــب حرکــت مــی کنیــم و بــا کمــک بغــل دســتی و کنتــرل فرمــان بــه‬ ‫پاییــن جــاده رســیدیم و نیروهــای بســیجی از تــرس رفتــن داخــل دره و‬ ‫ســقوط داد مــی زدنــد و هراســان شــده بودنــد‪.‬‬ ‫مــن هنــوز نمــی خواســتم کســی متوجــه موضــوع شــود و بهانه هــای‬ ‫مختلفــی مــی اوردم از قبیــل اینکــه ایــن خــودرو خــراب اســت و‪..‬‬ ‫مجــدد بــا کمــک نفــر داخــل خــودرو بــا دنــده یــک اولیــن ســر باالیــی را‬ ‫پشــت ســر گذاشــته و هــر بــار کــه حواســم بــه دنــده یــا ترمــز و کالچ‬ ‫بــود‪ ،‬خــودرو در حــال انحــراف بــه چــپ بــود یــا بــه راســت‪.‬‬ ‫هنــوز بــا گذشــت ســالها از ایــن اتفــاق نمــی دانــم چگونــه ان همــه‬ ‫ســرباالیی و پیــچ وخــم جــاده را طــی کردیــم‪ .‬زمانــی کــه بــه خــط رســیدیم‪.‬‬ ‫این فشــار ســنگین و طاقت فرســا از روی دوشــم برداشــته شــد‪ .‬نیروهای‬ ‫بســیجی کــه در ایــن مــدت هــر لحظــه خــود را در معــرض ســقوط مــی‬ ‫دیدند و وحشــت زده شــده بودند‪ ،‬با رســیدن به مقصد تمام انرژی خود‬ ‫را از دســت داده بودنــد‪ .‬و نفــس راحتــی کشــیدن و بــا حالتــی معتــرض‬ ‫بــه مــن گفتنــد اقــا شــما داشــتید مــا را مــی کشــتید‪ .‬مــن هــر چنــد بهانــه‬ ‫های واهی می تراشــیم اما خجالت زده و شــرمنده بودم و در دلم گفتم‬ ‫ایــکاش یــک نــه مــی اوردم و ایــا ارزش ایــن همــه خطــر را داشــت؟‬ ‫امــا هنــوز کــه ســال ها از ایــن واقعــه گذشــته بــرای خــودم معمــای‬ ‫ایســت کــه چگونــه بــا ایــن نابلــدی در رانندگــی‪ ،‬خــودم و نیروهــا ســالم‬ ‫بــه مقصــد رســیدیم؟‬ ‫گاهــی غــرور جوانــی و بــی تجربگــی کار دســتمان مــی دادو منجــر‬ ‫بــه عواقــب خطرنــاک و زیــان اور مــی گردید‪.‬البتــه بــر ایــن بــاورم کــه‬ ‫خداوند متعال به مارحم کردوپشتیبان مابود و هست‪.‬‬ ‫حجاب و پوشش در ادیان یهود‪،‬‬ ‫مسیحیت‪ ،‬اسالم و زرتشت‬ ‫قســمت دوم ‪ -‬ادیــان الهــی هماهنــگ بــا فطــرت ادمــی‪ ،‬گرایــش بــه پوشــش و عفــاف را‬ ‫بــه عنــوان یــک اصــل پســندیده مطــرح کــرده انــد‪ .‬در ایــن ادیــان صرفــا ًبــه حجــاب ظاهری‬ ‫تاکیــد و بســنده نشــده اســت‪ ،‬بلکــه حجــاب باطنــی بــه عنــوان اراســتگی درونــی و تــاش‬ ‫در جهــت تادیــب نفــس بــرای هــر مــرد و زن متدیــن‪ ،‬توصیــه شــده اســت‪ .‬در ایــن نوشــتار‬ ‫ضــرورت پوشــش و اهمیــت و جایــگاه ان در اییــن هــای زرتشــت‪ ،‬یهــود‪ ،‬مســیحیت و‬ ‫اســام بــه بحــث گــذارده مــی شــود و بــا بررســی نصــوص دینــی‪ ،‬نگــرش این ادیان نســبت‬ ‫بــه حــدود و چگونگــی پوشــش‪ ،‬روشــن مــی گــردد‪.‬‬ ‫حجاب در ایین مسیحیت‬ ‫همانطــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬بــه علــت تناســبی کــه بیــن ادیــان الهــی و فطــرت انســان‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬ایــن ادیــان از نظــر احــکام کلــی جهــت و شــیوه واحــدی دارنــد‪ .‬در مســیحیت‬ ‫نیــز هماننــد دیــن یهــود‪ ،‬حجــاب زنــان امــری واجــب بــه شــمار مــی امــده و مســیحیت‬ ‫نــه تنهــا احــکام شــریعت یهــود در مــورد پوشــش زنــان را تغییــر نــداده و ان را اســتمرار‬ ‫بخشــیده‪ )21( ،‬بلکــه در مــواردی قــدم را فراتــر نهــاده و بــا تاکیــد بیشــتر وجــوب حجــاب را‬ ‫مطــرح ســاخته اســت‪ .‬زیــرا در شــریعت یهــود تشــکیل خانــواده و ازدواج امــری مقــدس‬ ‫محســوب مــی شــده امــا از دیــدگاه مســیحیت‪ ،‬تجــرّد مقــدس شــمرده مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا مســیحیت بایــد بــرای از بیــن بــردن هــر گونــه تحریــک و تهییــج‪ ،‬زنــان را بــه صــورت‬ ‫شــدیدتری بــه رعایــت کامــل پوشــش و دوری از هرگونــه ارایــش و تزییــن فــرا مــی خوانــد‪.‬‬ ‫(‪ )22‬بنابرایــن زنــان معتقــد بــه حضــرت مســیح مــی کوشــیدند ماننــد حضــرت مریــم موی‬ ‫ســر خــود را بپوشــانند و بــا حجــاب وارد جامعــه شــوند‪ .‬نقاشــان مســیحی بــه خصــوص‬ ‫نقاشــان قدیمــی تــر‪ ،‬تصویــر حضــرت مریــم را بــا حجــاب و پوشــش کامــل مــی مــی‬ ‫کشــیدند‪ .‬همچنیــن از گذشــته تــا زمــان حــال زنــان راهبــه و قدیــس یکــی از کاملتریــن‬ ‫حجــاب هــا را انتخــاب مــی کردنــد‪ .‬ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه از نظــر انــان‪ ،‬داشــتن‬ ‫حجــاب بــه دینــداری نزدیکتــر و در پیشــگاه خــدا پســندیده تــر اســت‪.‬‬ ‫ایــات انجیــل کتــاب مقــدس یهودیــان‪ ،‬دســتورات دینی پــاپ ها و کاردینال ها و ســیره ی‬ ‫عملــی زنــان مســیحی از صــدر اول مســیحیت تــا قــرون ‪ 18‬و ‪ 19‬وجــود حجــاب در بیــن‬ ‫مســیحیان را تاییــد مــی نمایــد‪ .‬در ایــن بخــش فرازهایــی از انجیــل کــه در مــورد حجــاب و‬ ‫مســائل مربــوط بــه ان اســت‪ ،‬مــرور مــی نماییــم‪.‬‬ ‫_ لزوم پوشش موی سر به ویژه در مراسم عبادی‬ ‫در رساله اول پولس می خوانیم‪:‬‬ ‫امــا هــر زنــی کــه ســر برهنــه دعــا یــا نبــوت کنــد‪ ،‬ســر خــود را رســوا مــی ســازد‪ .‬زیــرا ایــن‬ ‫چنیــن اســت کــه تراشــیده شــود‪ .‬زیــرا اگــر زن نمــی پوشــد‪ ،‬مــوی را نیــز ببــرد‪ .‬و اگــر زن را‬ ‫مــوی بریــدن یــا تراشــیدن قبیــح اســت‪ ،‬بایــد بپوشــد‪.‬‬ ‫_منع استفاده از ارایش ظاهری‬ ‫و باز در رساله پولس چنین امده است‪:‬‬ ‫و همچنیــن زنــان‪ ،‬خویشــتن را بیاراینــد بــه لبــاس مزیــن بــه حیــا و پرهیــز‪ ،‬نــه بــه زلفهــا و‬ ‫طــا و مروایــد و رخــت گرانبهــا‪ ،‬بلکــه چنانکــه زنانــی را مــی شــاید کــه دعــوی دینــداری کنند‬ ‫بــه اعمــال صالحه‪.‬‬ ‫در رساله پطرس رسول نیز می خوانیم‪:‬‬ ‫همچنیــن ای زنــان‪ ،‬شــوهران خــود را اطاعــت نماییــد تــا اگــر بعضــی نیــز مطیــع کالم‬ ‫نشــوند ســیرت زنــان‪ ،‬ایشــان را بــدون کالم دریابــد‪ .‬چــون کــه ســیرت ظاهــر و خداتــرس‬ ‫شــما را بینــد‪ .‬و شــما را زینــت ظاهــری نباشــد از بافتــن مــوی و متحلــی شــدن بــه طــا و‬ ‫پوشــیدن لباس (فاخر)‪ .‬بلکه انســانیت باطنی و قلبی در لباس غیر فاســد و روح حلیم‬ ‫و ارام اســت و نــزد خــدا گــران بهاســت‪.‬‬ ‫_ نهی از نگاه ناپاک‬ ‫در انجیل متی امده است‪:‬‬ ‫شــنیده ایــد کــه بــه اولیــن گفتــه شــده اســت زنــا مکــن‪ .‬لیکــن مــن بــه شــما مــی گویــم ‪:‬‬ ‫هــر کــس بــه زنــی نظــر شــهوت انــدازد همــان دم در دل بــا او زنــا کــرده اســت‪ .‬پــس اگــر‬ ‫چشــم راســتت تــو را بلغزانــد‪ ،‬قلعــش کــن و از خــود دور انــداز‪ .‬زیــرا تــو را بهتــر ان اســت‬ ‫کــه عضــوی از اعضایــت تبــاه گــردد تــا انکــه تمــام بدنــت در جهنــم افکنــده شــود‪.‬‬ ‫در انجیــل برنابــا نیــز نــگاه بــه نامحــرم گناهــی شــمرده شــده اســت کــه یــاد ان موجــب‬ ‫شــرم اســت‪:‬‬ ‫پــس حــاال ان کســی کــه بــه زنــان نظــر (حــرام) مــی کنــد و فرامــوش مــی کنــد خدایــی‬ ‫را کــه زن را بــرای خیــر انســان افریــده اســت و او را دوســت داشــته و خواســتار او شــده‬ ‫اوســت‪ .‬و ایــن شــهوت او بــه جایــی رســیده اســت کــه دوســت مــی دارد بــا او هــر چیــزی‬ ‫را کــه شــبیه اســت بــه ان چیــز محبــوب‪ ،‬پــس ناشــی مــی شــود از ان گناهــی کــه از یــاد‬ ‫نمــودن ان‪ ،‬شــرم مــی ایــد‪ .‬پــس چــون انســان بــه چشــمهای خــود لجــام مــی نهــد‪ ،‬اقــای‬ ‫حــس مــی شــود‪ .‬کــه نمــی خواهــد انچــه را اقــدام بــر ان نــدارد‪ ،‬و ایــن چنیــن جســد زیــر‬ ‫فرمــان روح مــی ایــد‪ .‬پــس چنانکــه کشــتی بــدون بــاد حرکــت نمــی کنــد‪ ،‬جســم هــم نمــی‬ ‫توانــد بــدون حــس‪ ،‬گنــاه کنــد‪.‬‬ ‫و اینچنیــن حضــرت مســیح را مــی بینیــم کــه هماننــد انبیــای دیگر‪ ،‬چگونه و با چه شــدتی‬ ‫از نــگاه هــای لغــزش اور نهــی مــی کنــد‪ .‬ایــا امــکان دارد چنیــن حکمــی (حرمــت نظــر)‬ ‫بــا تســامح در پوشــش زنــان‪ ،‬بلکــه بــا بــی بنــدو بــاری انــان هماننــد امــروز تطبیــق داده‬ ‫شــود؟اگر چنیــن باشــد و عــدم پوشــش و خــود ارایــی جایــز باشــد‪ ،‬پــس چگونــه ممکــن‬ ‫اســت مــردان چشــم خــود را بپوشــند‪ ،‬مگــر انکــه همیشــه در خانــه خــود باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫سیره عملی زنان مسیحی‬ ‫ســیره عملــی زنــان مومنــه مســیحی نشــانگر رعایــت حجــاب و پوشــش کامــل بــدن‬ ‫می باشــد و در تصاویــری کــه از پوشــاک مســیحیان و مــردم اروپــا در زمــان هــای گذشــته‬ ‫موجود می باشــد‪ ،‬زنان دارای لباســی بلند بوده اند و ســر را نیز به خوبی می پوشــاندند‪.‬‬ ‫مطالعــه نــوع پوشــش اقلیــت ارامنــه کــه امــروزه در برخــی از نقــاط ایــران ســکونت دارنــد‬ ‫نیــز نشــان مــی دهدحجــاب در بیــن انــان بــه طــور کامــل رواج داشــته اســت و غیــر از ان‬ ‫متصــور نمــی شــده اســت‪ « .‬مــادام دیاالفــوا « کــه حــدود ‪ 80‬ســال پیــش بــه ایــران امــده‬ ‫بــود در ســفرنامه خــود لبــاس زنــان ارمنــی ایــران را لباســی کامــا ًپوشــیده و بــه همــراه‬ ‫روبنــده توصیــف کــرده اســت‪ .‬همچنیــن « هانــری رنــه « مستشــرق المانــی دربــاره ی‬ ‫پوشــاک زنــان ارامنــه ایــران مــی نویســد‪(:‬زنان ارمنــی از چــادری ســفید اســتفاده مــی کننــد‬ ‫و حتــی در مواقــع الزم گوشــه ای از چارقــد خــود را بــه صــورت پوششــی بــرای دهان و بینی‬ ‫در مــی اورنــد‪ .‬بنابرایــن مــی تــوان گفــت اســتفاده از حجــاب در بیــرون از خانــه و هنــگام‬ ‫عبــادت جــز ارکان اخــاق عیســوی محســوب مــی شــده و ایــن امــر بــر طبــق متــون معتبــر‬ ‫تاریخــی و ســیره عملــی زنــان مســیحی کامــا ًمشــهود مــی باشــد‪.‬‬ ‫حجاب در ایین اسالم‬ ‫همــان طــور کــه همــه ادیــان الهــی در پاســخ بــه نــدای درونــی فطــرت‪ ،‬حجــاب را بــر زنــان‬ ‫واجــب دانســته انــد‪ ،‬اســام کــه اخریــن اییــن الهــی و بالطبــع کاملتریــن انهــا اســت نیــز‪،‬‬ ‫وجــوب پوشــش زنــان را بــا تعدیــل و انتظــام مناســبی بــه جامعــه بشــری ارزانــی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬حجــاب بــه معنــای پوشــاندن بــدن زن در برابــر نامحــرم از احــکام ضــروری دیــن‬ ‫اســام اســت و در ایــات قــران و روایاتــی از پیامبــر (صلــی اللــه علیــه و الــه وســلم) و‬ ‫معصومیــن (علیهــم الســام) بــه وجــوب و کیفیــت ان تصریــح شــده اســت‪.‬‬ ‫حجاب در قران‬ ‫در قــران کریــم در دو ایــه مســئله حجــاب و پوشــش زن مســلمان بیــان شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــات مربــوط بــه حجــاب بــه ایــن شــرح هســتند‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْض ْ‬ ‫َ‬ ‫ت یَغ ُ‬ ‫لَ‬ ‫ن ا ِ َّل‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫ن زِینَتَه ُـ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ن اَب ْ َصارِه ِـ َّ‬ ‫ْ‬ ‫• وَق ُـلْ لِلْمُوْمِنـَـا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ن م ِـ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ن وَی َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ضـ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫لَ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫وب‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ن ا ِ َّل لِبُعُول َتِهِ ـ َّ‬ ‫ن زِینَتَه ُـ َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ن اَو ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ِِ َ‬ ‫َ‬ ‫مَــا ظَهَــر َ مِنْهَــا وَلْی َ ِ َ ِ ِ‬ ‫ن اَو ْ بَنـ ِـی‬ ‫ن اَو ْ بَنـ ِـی اِخْوَانِهِـ َّ‬ ‫ن اَو ْ اِخْوَانِهِـ َّ‬ ‫ن اَو ْ اَبْنـَـاء ِ بُعُول َتِهِـ َّ‬ ‫ن اَو ْ اَبْنَائِهِـ َّ‬ ‫ن اَو ْ ابـَـاء ِ بُعُول َتِهِـ َّ‬ ‫ابَائِهِـ َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ـال ا َ ِو‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ول‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫َی‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫اب‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ان‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫َک‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ـائ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫اَخَوَاتِهِـ‬ ‫َ‬ ‫ـتْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َِْ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لَ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫الن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫وا‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫الطِّفْـ ِ‬ ‫ِ َ ِ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ن‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ـوا‬ ‫ـ‬ ‫ُوب‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ین‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫م ِـ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ن زِ ِ َ ُ ِ‬ ‫• سوره نور‪ ،‬ایه ‪31‬‬ ‫• و بــه زنــان باایمــان بگــو‪ :‬چشــمان خــود را از انچــه حــرام اســت فــرو بندنــد‪ ،‬و شــرمگاه‬ ‫خــود را حفــظ کننــد‪ ،‬و زینــت خــود را [ماننــد لباس‏هــاى زیبــا‪ ،‬گوشــواره و گــردن بنــد] مگــر‬ ‫مقــدارى کــه [طبیعتــا ًماننــد انگشــتر و حنــا و ســرمه‪ ،‬بــر دســت و صــورت] پیداســت [در‬ ‫برابــر کســى] اشــکار نکننــد‪ ،‬و [بــراى پوشــاندن گــردن و ســینه] مقنعه‏هــاى خــود را بــه‬ ‫روى گریبان‏هایشــان بیندازنــد‪ ،‬و زینــت خــود را اشــکار نکننــد مگــر بــراى شوهرانشــان‪،‬‬ ‫یــا پدرانشــان‪ ،‬یــا پــدران شوهرانشــان‪ ،‬یــا پسرانشــان‪ ،‬یــا پســران شوهرانشــان‪ ،‬یــا‬ ‫برادرانشــان‪ ،‬یــا پســران برادرانشــان‪ ،‬یــا پســران خواهرانشــان‪ ،‬یــا زنــان [هــم کیــش خــود]‬ ‫شــان‪ ،‬یــا بــردگان زر خریدشــان‪ ،‬یــا خدمتکارانشــان از مردانــى کــه ســاده لــوح و کــم‬ ‫ـن تمیــز دادن خــوب و‬ ‫عقل‏انــد و نیــاز شــهوانى حــس نمى‏کننــد‪ ،‬یــا کودکانــى کــه [بــه سـ ّ‬ ‫بــد نســبت بــه امیــال جنســى] نرســیده‏اند‪ .‬و زنــان نبایــد پاهایشــان را [هنــگام راه رفتن ان‬ ‫گونــه] بــه زمیــن بزننــد تــا انچــه از زینت‏هایشــان پنهــان مى‏دارنــد [بــه وســیله نامحرمــان]‬ ‫شــناخته شــود‪ .‬و [شــما] اى مومنان! همگى به ســوى خدا بازگردید تا [بر مشــکالت دنیا‬ ‫و اخــرت] پیــروز شــوید‪.‬‬ ‫قــران کریــم در ایــن ایــه بــه حجــاب کــه از ویژگــی زنــان اســت‪ ،‬ضمــن ســه جملــه اشــاره‬ ‫فرمــوده‪ -1 :‬انهــا نبایــد زینــت خــود را اشــکار کننــد جــز ان مقــدار کــه طبیعتــا ًظاهــر اســت؛‬ ‫ن ا ِ َّل مَــا ظَهَــر َ مِنْهَــا» بنابرایــن زنــان حــق ندارنــد زینت‏هایــی را کــه‬ ‫ن زِینَتَهُــ َّ‬ ‫«وَلَ یُبْدِیــ َ‬ ‫معمــوال ًپنهانــی اســت‪ ،‬اشــکار کننــد بــه ایــن ترتیــب اشــکار کــردن لباس‏هــای زینتــی‬ ‫مخصوصــی کــه زیــر لبــاس عــادی یــا چــادری پوشــند‪ ،‬مجــاز نیســت‪ ،‬چــرا کــه قــران‬ ‫از ظاهرســاختن چنیــن زینت هایــی نهــی کــرده اســت‪ -2 .‬دومیــن حکمــی کــه در ایــه‬ ‫بیــان شــده‪ ،‬ایــن اســت کــه ان‏هــا بایــد خمارهــای خــود را بــر ســینه‏های خــود بیفکننــد؛‬ ‫«وَلْی َ ْ‬ ‫ن»‪ « ،‬خمــر » جمــع خمــار (بــر وزن حجــاب) در اصــل‬ ‫ن عَلَــى جُیُوبِهِـ َّ‬ ‫ن بِخُمُرِه ِـ َّ‬ ‫ضرِبـ ْ َ‬ ‫ـی بــه چیــزی گفتــه می شــود کــه زنــان بــا ان ســر خــود را‬ ‫ـ‬ ‫ول‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫پوش‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫معن‬ ‫بــه‬ ‫ً‬ ‫می پوشــانند (روســری)‪ .‬و جیــوب جمــع جیــب ( بــر وزن غیــب ) بــه معنــای یقــه پیراهــن‬ ‫اســت کــه از ان تعبیــر بــه گریبــان می شــود کــه گاه بــه قســمت بــاالی ســینه بــه تناســب‬ ‫مجــاورت بــا ان نیــز اطــاق می شــود‪.‬از ایــن جملــه اســتفاده می شــود کــه زنــان قبــل از‬ ‫نــزول ایــه‪ ،‬دامنــه روســری خــود را بــه شــانه‏ها یــا پشــت ســر می افکندنــد‪ ،‬بــه طــوری کــه‬ ‫گــردن و کمــی از ســینه ان‏هــا نمایــان می شــد‪ .‬قــران دســتور می‏دهــد روســری خــود را بــر‬ ‫گریبــان خــود بیفکننــد‪ ،‬تــا هــم مــو و هــم گــردن و هــم ان قســمت از ســینه کــه بیــرون‬ ‫اســت‪ ،‬مســتور و پنهــان شــود‪.‬‬ ‫تــا اینجــا پوشــش ســر و گــردن و قســمت ســینه اشــاره شــده امــا مابقــی قســمت های‬ ‫بــدن بــا لفــظ «جلبــاب» کــه در ایــه بعــد امــده کامــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن جَلَ بِیبِهِـ َّ‬ ‫ن عَل َیْهِـ َّ‬ ‫ن م ِـ ْ‬ ‫• یَــا اَیُّهَــا النَّبـ ِ ُّ‬ ‫اجــکَ وَبَنَاتـِـکَ وَن ِ َ‬ ‫ن یُد ْنِیـ َ‬ ‫ســاء ِ الْمُوْمِنِیـ َ‬ ‫ی ق ُـلْ لِاَزْو َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـاَ‬ ‫ن الل َّـ ُه غَفُــورًا رَحِیمًــا‬ ‫َا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ذَلـِـکَ اَدْنـَـى ا َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ن َ َ‬ ‫• سوره احزاب‪ ،‬ایه ‪59‬‬ ‫• اى پیامبــر ! بــه همســرانت و دخترانــت و همســران کســانى کــه مومــن هســتند بگــو‪:‬‬ ‫چادرهایشــان را بــر خــود فــرو پوشــند [تــا بــدن و ارایــش و زیورهایشــان در برابــر دیــد‬ ‫نامحرمــان قــرار نگیــرد‪ ] .‬ایــن [پوشــش] بــه اینکــه [بــه عفــت و پاکدامنــى] شــناخته شــوند‬ ‫نزدیک‏تــر اســت‪ ،‬و در نتیجــه [از ســوى مــردم بى‏تقــوا] مــورد ازار قــرار نخواهنــد گرفــت؛ و‬ ‫خــدا همــواره بســیار امرزنــده و مهربــان اســت‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت «جلبــاب» پوششــی فراگیــر مثــل چــادر بــوده کــه از بــاالی ســر تــا پــا‬ ‫را می پوشــانده اســت‪ .‬بــه رغــم وجــود اختــاف در تفســیر معنــای جلبــاب حتــی کســانی‬ ‫کــه تصریــح کرده انــد در معنــای ان اختــاف اســت نیــز‪ ،‬قبــول دارنــد کــه در اصــل لغــت‬ ‫بــه معنــای پوشــش گســترده و فراگیــر اســت کــه ظاهــر و روی همــه بــدن را مــی پوشــاند‬ ‫بنابرایــن بــکار بــردن ایــن نــوع پوشــش در ایــه شــریفه‪ ،‬خــود حاکــی از ایــن اســت کــه‬ ‫لبــاس و پوشــش شــرعی زن مســلمان نبایــد انــدام نمــا و تنــگ باشــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!