روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 680 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 680

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 680

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 680

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪175 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 21‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/11-‬ژانویه‪ /18-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪680 :‬‬ ‫حقوق حیوانات خانگی در ایران‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاه چادر کرونا‬ ‫بر سر چادرشب رویین اسفراین‬ ‫چادرشب بافی‪ ،‬کاله کرکی ‪ ،‬سفره کردی‪ ،‬فرش کردی‪ ،‬پشتی و قالیچه ترکمنی‪ ،‬چاروق دوزی‪ ،‬قالیچه دو روی‬ ‫ابریشمی دویدخ‪ ،‬ظروف سفالی و انواع و اقسام زیوراالت کردی‪ ،‬ترکمنی و عشایری نمونه های از ‪ ۶۱‬رشته‬ ‫صنایع دستی این استان محسوب می شود که چهار اثر صنایع دستی(سفره کردی‪ ،‬پادری‪ ،‬چاروق و حکاکی‬ ‫روی سنگ) موفق به کسب مهر اصالت یونسکو و ‪ ۶۱‬اثر نیز مهر کیفیت کاال را دریافت کردند و معرفی‬ ‫بجنورد به عنوان شهر ملی گلیم ایران‪ ،‬راه اندازی نخستین خانه نساجی سنتی کشور در رویین اسفراین‬ ‫نشان از جایگاه مهم صنایع دستی این خطه شمالشرق کشور دارد‪.‬‬ ‫کشاورزان کالله از‬ ‫بیمه محصوالت پایین‬ ‫استقبال کردند‬ ‫‪4‬‬ ‫برای احیای خلیج‬ ‫گرگان ‪,‬الیروبی یک‬ ‫مسکن موقتی است‬ ‫حجاب و پوشش در‬ ‫ادیان یهود‪ ،‬مسیحیت‪،‬‬ ‫اسالم و زرتشت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مقاله‬ ‫ساده ترین راه نفوذ مهندسی سایبری‬ ‫در سازمان ها چیست؟‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫همــواره باید با تمامــی رمزگذاری ها‪،‬‬ ‫دیواراتــش و‪ ...‬کــه بــرای شــبکه خــود‬ ‫بــه طــور کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬و بایــد بــه عوامــل‬ ‫انســانی کــه ســاده ترین راه نفــوذ کــه همــان مهندســی‬ ‫اجتماعــی اســت‪ ،‬دقــت نمائیــم اکثــر افــراد و ســازمان های‬ ‫کــه دانــش و توانایــی بســیاری دارنــد‪ ،‬بــرای مســدود نمودن‬ ‫راه هــای احتمالــی نفــوذ شــیادان و بــاج بگیــران بــه حریــم‬ ‫خــود‪ ،‬از راه هــای بســیاری بهــره می گیرنــد‪ .‬امــا بایــد ایــن را‬ ‫بدانیــم کــه هیـچ گاه یــک شــبکه کامــا ًایمن نبــوده و هیچ‬ ‫گاه قــادر نخواهیــم بــود کــه عامــل انســانی را از چرخــه‬ ‫اتصــاالت شــبکه و ســازمان خــارج کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر بایــد بدانیــم بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪،‬‬ ‫دیواراتــش و‪ ...‬کــه بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در‬ ‫نظــر می گیریــم‪ ،‬بایــد بــه عامــل انســان و ســاده ترین راه‬ ‫نفــوذ کــه همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬توجه داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه ســاده ترین راه نفــوذ‬ ‫بــرای ایجــاد دسترســی در یــک شــبکه‪ ،‬ورود زیرکانــه و از‬ ‫طریــق مهندســی اجتماعــی بــه ســازمان و کســب اطالعات‬ ‫مــورد نیــاز و خــروج ایــن اطالعــات بــوده و هســت‪.‬‬ ‫قاعدتــا ً یــک مهنــدس اجتماعــی را می تــوان فــردی در‬ ‫نظــر گرفــت کــه بــا حیلــه و فریــب اقــدام بــه تحریــک و‬ ‫متقاعدســازی بــا افــرادی کــه مــورد طعمــه قــرار گرفتنــد‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده و پــس از شــناخت زوایــای مختلــف‬ ‫ســازمان‪ ،‬اقدام به بهره برداری و سوءاســتفاده از دســتگاه‬ ‫مذکــور یــا فــرد طمعــه شــده را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه یــک مهنــدس اجتماعــی بــه قــدری‬ ‫ســاده و طبیعــی بــا افــراد ارتبــاط برقــرار کــرده و از ان هــا‬ ‫کســب اطالعــات می کنــد کــه بــه هیــچ وجــه پــس از‬ ‫دسترســی غیرمجاز و افشــای اطالعات ســازمان‪ ،‬اشخاص‬ ‫مــورد حملــه قــرار گرفتــه متوجــه نخواهنــد شــد کــه چگونــه‬ ‫و از کجــا اطالعــات فــاش شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم رایانــه ســازمان پــس از حادثــه بــه دنبــال نقص هــای‬ ‫فنــی می گردنــد و امــا بعــد از بررســی اولیــه متوجــه‬ ‫می شــوند اطالعــات بســیار ســاده تر از انچــه کــه فکــرش را‬ ‫می کنیــد از دســت رفتــه و در اینجــا عامــل انســان دخیــل‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در ایــن مرحلــه می تــوان گفــت در مهندســی‬ ‫اجتماعــی بــه هیــچ وجــه در ابتــدا کار‬ ‫از نــرم افــزار و ســخت افــزار اســتفاده‬ ‫نمی شــود بلکــه بــا ذهــن و فکــر‬ ‫انســان ها کار می شــود‪ .‬هرچندبــدان‬ ‫معنــا نبــوده کــه نبایــد امنیــت را از‬ ‫طریــق فعالیت هــای ســخت افــزاری‬ ‫و نــرم افــزاری برقــرار کــرد بلکــه‬ ‫منظــور از بیــان ایــن مفاهیــم تامیــن‬ ‫امنیــت فیزیکــی بــدون اگاه ســازی‬ ‫افــراد ســازمان و تغییــر نگــرش در‬ ‫ان هــا نمی توانــد موفــق باشــد بلکــه‬ ‫هــر دوی این هــا در کنــار هــم کارامــد‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لــذا مــی تــوان مهندســی اجتماعــی‬ ‫بــر دو نــوع تقســیم کــرد‪ :‬مهندســی‬ ‫اجتماعــی بــر پایــه اطالعــات فنــی‬ ‫و مهندســی اجتماعــی بــر پایــه‬ ‫نیروهــای انســانی‬ ‫لــذا در توضیــح ایــن دو نــوع مهندســی می تــوان این گونــه‬ ‫توضیــح داد کــه مهندســی بــر پایــه اطالعــات فنــی همــان‬ ‫کالهبــرداران ســایبری و فیشــرها هســتند کــه بــا اطالعــات‬ ‫خــود مانــور می دهنــد و اغلــب بــا طراحی و توســعه ســایت‬ ‫یــا صفحــات بانک هــا و موسســات مالــی بــرای ســرقت نــام‬ ‫کاربــری و رمــز عبــور‪ ،‬دســت بــه کار می شــوند‪ .‬و یــا اینکه با‬ ‫اســتفاده از ایمیل هایــی کــه بــه کاربــران اراســال می کننــد‪،‬‬ ‫و ان هــا را تحریــک کــرده کــه فایل هــای ضمیمــه همــراه بــا‬ ‫ایمیل هــای ارســالی را بــاز کننــد و ســپس اهــداف در ذهــن‬ ‫خــود را پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امــا در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی چگونــه‬ ‫اســت مــی تــوان گفــت در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی‬ ‫انســانی همــه هــدف ســارق‪ ،‬بررقــرای ارتبــاط بــا اشــخاص بــا‬ ‫اســتفاده از تلفــن و راه هــای ارتباطــی حضــوری اســت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫ایــن افــراد اغلــب دارای اطالعــات فنــی زیــادی نبــوده و تنهــا هنــر‬ ‫ان هــا روابــط عمومــی فوق العــاده قــوی اســت و بــرای ایـن کار بــا‬ ‫متخصصــان دســت بــه دســت هــم داده تــا بــا یکدیگــر بتوانند با‬ ‫کالهبــرداری کســب منفعــت کننــد‪ .‬بنابرایــن می تــوان گفت که‬ ‫حفــظ اطالعــات شــبکه چــه از طریــق اموزش به افراد ســازمان و‬ ‫چــه تامیــن امنیــت فیزیکــی بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪680‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫حقوق حیوانات خانگی در ایران‬ ‫مساله اگزاتیک پت ها به بحران محیط زیستی در ایران تبدیل شده است که‬ ‫خطراتی در پی دارد‪ ،‬از انتقال بیماری تا بر هم زدن ارامش سایر افراد‪ .‬اما‬ ‫این شامل همه حیوانات می شود؟ اگزاتیک پت ها حیواناتی هستند که‬ ‫ایا ً‬ ‫اصالتا وحشی هستند و تمایل کمتری به سازگاری با محیط انسانی و زندگی‬ ‫تالش می کنند تا ان ها را مثل‬ ‫با انسان دارند‪ .‬در طی شرایطی انسان ها ً‬ ‫حیوان خانگی نگه دارند‪ .‬باید گفت که معموال عمر حیوانات در محل زندگی‬ ‫انسان ها کمتر از محل زندگی طبیعی خودشان است‪.‬‬ ‫مریــم احمــدی فالحــی‪ -‬مواجهــه انســان و حیــوان یــک‬ ‫مســئله کامــا ًقدیمــی اســت و در واقــع بــا مطالعــه تاریــخ‬ ‫متوجــه می شــویم کــه برخــی گونه هــای حیــوان قبــل از‬ ‫انســان می زیســته اند و ابــا و اجــداد برخــی از گونــه هایــی‬ ‫هســتند کــه اکنــون انهــا را در اکواریوم هــا باغ وحش هــا‬ ‫و مســتندهای طبیعــت مشــاهده می کنیــم‪ .‬قبــل از اهلــی‬ ‫کــردن حیوانــات‪ ،‬انســان و حیــوان رابطــه دشــوار و تعریــف‬ ‫ناشــدنی در کنــار یک دیگــر داشــتند‪ .‬بــرای بعضــی از حیوانات‬ ‫انســان در راس هــرم غذایــی بــود و در مقابــل‪ ،‬برخــی از‬ ‫حیوانــات نیــز انســان را شــکار مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن داســتان ادامــه داشــت تــا انســان امــروزی راز اهلــی‬ ‫ـان خردمنــد»‬ ‫کــردن حیوانــات را اموخــت‪ .‬در کتــاب «انسـ ِ‬ ‫یــووال نــوح هــراری‪ ،‬انســان هوشــمند (‪Homo sapiens‬‬ ‫تنهــا گونــه باقــی مانــده انســان) حــدود ‪ ۱۲‬هــزار ســال‬ ‫پیــش بــه اهلــی کــردن گیاهــان و حیوانــات پرداخــت و‬ ‫ایــن گــذار ارام ارام شــکل گرفــت زیــرا انســان راز اهلــی‬ ‫کــردن همــه حیوانــات و گیاهــان را به یکباره بلد نشــد و در‬ ‫برخــی مواقــع هــزاران ســال راه پیمــود تــا بــه اهلــی کــردن‬ ‫گونه هــای مختلــف رســید‪ .‬در همیــن کتــاب نیــز امــده‬ ‫اســت کــه انقالب هــای کشــاورزی در نقــاط مشــخصی‬ ‫مثــل خاورمیانــه چیــن و امریــکای مرکــزی صــورت گرفــت‬ ‫و در نقاطــی مثــل اســترالیا و امریــکای جنوبــی ایــن اتفــاق‬ ‫نیفتــاد و دلیلــش را نیــز اینگونــه توضیــح داده اســت کــه‬ ‫بیشــتر گونه هــای گیاهــی و حیوانــی را نمی تــوان اهلــی‬ ‫کــرد مثــا انواعــی از قارچ هــا یــا حیواناتــی مثــل ماموت ها‪.‬‬ ‫بلــه بــا علــم ان روزگار امــکان پذیــر نبــود و البتــه کمــاکان‬ ‫انســان خردمنــد بــر همیــن بــاور اســت کــه برخــی گونه هــا‬ ‫رام نشــدنی هســتند زیرا برخی حیوانات و گیاهان بعد از‬ ‫هــزاران ســال هنــوز بــا انســان ســازگار نشــده اند و عملکــرد‬ ‫بهتــری در طبیعــت وحشــی دارنــد‪.‬‬ ‫انســان امــروزی بــا ایــن کــه می توانــد تقریبا ًهر چیــز را بکارد‬ ‫و کشــت کنــد هنــوز هــم ســختی های فــراوان را بابــت یافتــن‬ ‫ترافــل کوهــی کــه نــوع قــارچ اســت‪ ،‬می کشــد و بابــت ذره ای‬ ‫از ان در غــذا قیمت هــای گــزاف پرداخــت می کنــد بــا اینکــه‬ ‫می توانــد انــواع مختلفــی از قــارچ را پــرورش دهــد‪ ،‬عقیــده‬ ‫دارد قــارچ پــرورش یافتــه جــای گونــه وحشــی ان را نمی گیــرد‬ ‫و ایــن مســاله در خصــوص حیوانــات هــم صــادق اســت‬ ‫انســان دریافتــه کــه هــر چقــدر تالش کند تــا حیوانــات را وارد‬ ‫محــل زندگــی خــود‪ ،‬بــاغ وحش هــا یــا ســیرک ها کنــد بــاز هــم‬ ‫رفتــار کلــی برخــی تغییــر نکــرده و وحشــی باقــی مــی ماننــد‪.‬‬ ‫انســان دو پــا تــا هزاره هــای بعــد از اولیــن اهلــی کردن هــا‬ ‫همچنــان در برابــر بســیاری از حیوانــات بی دفــاع مانــده‬ ‫اســت و چنیــن اســت کــه گزارش هایــی در خصــوص حملــه‬ ‫خرس هــای بــزرگ قهــوه ای یــا ببرهــای بنــگال بــه انســان ها‬ ‫یــا فــوت بســیاری بــر اثــر نیــش مــار در هــر ســال وجــود دارد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن چنیــن نیســت کــه انســان نتوانــد تمــام حیوانــات‬ ‫را از بیــن ببــرد و یــا نتوانــد تمــام مارهــا را از محــل ســکونت‬ ‫انســان ها دور کنــد‪ ،‬انســان در طــول جنگ هــای جهانــی و‬ ‫ســپس جنــگ ســرد نشــان داده اســت کــه قابلیــت از بیــن‬ ‫بــردن کــره زمیــن را نیــز دارد! امــا انســان هوشــمند اکنــون‬ ‫دریافتــه اســت کــه از انقــراض گونه هــای حیوانــی و جانــوری‬ ‫بــر حــذر باشــد چــرا کــه هــر تغییــر در اکوسیســتم ممکــن‬ ‫اســت بــه تهدیــدی بــرای بشــر تبدیــل شــود‪ .‬ایــن خودخواهی‬ ‫انســان هوشــمند در مورد برداشــت بیشــتر از طبیعت او را بر‬ ‫ان داشــته تــا تــاش کنــد از راه هــای مختلــف محیــط زیســت‬ ‫را زنــده نگــه دارد‪.‬‬ ‫حیوانــات در ادیــان مختلف‪:‬اگــر بــه عقــب برگردیــم بــا‬ ‫باورهــای دینــی مواجــه می شــویم کــه در خصــوص حیوانــات‬ ‫عقایــدی را بــه وجــود مــی اورد کــه حتــی اثــرش کمــاکان در‬ ‫جوامــع وجــود دارد بــر اســاس باورهــای کاتولیــک‪ ،‬حیــوان‬ ‫شــعور نــدارد و درد را حــس نمی کنــد‪ .‬حیــوان در تمــام‬ ‫بحث هــای فلســفی حتــی جوامــع متمــدن باســتان نظیــر‬ ‫یونــان در درجــه پایین تــر از انســان قــرار داشــته اســت‪ .‬در‬ ‫واقــع رفاقــت بیــن انســان و حیــوان نوعــی ســلطه بــر حیــوان‬ ‫از ســوی انســان بــه نحــوی بــه دلیــل بهره کشــی از حیــوان‬ ‫اســت‪ .‬انســان هوشــمند ماقبل تاریخ بدون تاثیر فالســفه و‬ ‫الهییون گوسفند و بز را اهلی نمود و ان را به یکی از منابع‬ ‫غذایــی خــود تبدیــل کــرد‪ .‬شــاید بتــوان گفــت اولیــن جایــی‬ ‫کــه در رابطــه بــا انســان و حیــوان قواعــدی وضــع شــده اســت‬ ‫دیــن باشــد در ادیــان اســام و مســیحیت ســلطه انســان بــر‬ ‫حیــوان تاییــد شــده اســت‪ .‬در اســام احادیــث بســیاری از‬ ‫ســوی معصومیــن وجــود دارد کــه ســفارش بــه خوش رفتــاری‬ ‫بــا حیوانــات می کننــد‪.‬‬ ‫کنوانســیون های بین المللــی راجــع بــه حیوانــات‪:‬در‬ ‫خصــوص رفتــار انســان بــا حیــوان در ســال های اخیــر‬ ‫بحث هــای بســیاری بــوده اســت‪ .‬بســیاری از گونه هــا در خطر‬ ‫انقــراض قــرار دارنــد و ســازمان های بین المللــی در صددنــد تا‬ ‫قوانیــن بین المللــی در ایــن خصــوص وضــع کننــد تــا محیــط‬ ‫زیســت را نجــات دهنــد‪ .‬بــه هــر حــال بــرای انســان جــدای‬ ‫از اینکــه وارد بحــث هــای فلســفی و تکوینــی در خصــوص‬ ‫حیوانــات شــود حفــظ محیــط زیســت بســیار مهــم اســت و‬ ‫حیوانــات هــم جزئــی از محیــط زی ســت و تعــادل طبیعــت‬ ‫هســتند‪ .‬در واقــع ایــن انســان از ایــن تعــادل را بــه هــم‬ ‫می زنــد و دولت هــا در تالشــند تــا بــا وضــع کنوانســیون های‬ ‫بین المللــی و قوانیــن داخلــی ایــن تعــادل و محیــط زیســت‬ ‫برگرداننــد‪ .‬معاهداتــی در زمینــه فــوک هــای دریایــی خــزدار‬ ‫و خــرس هــا ی قطبــی‪ ،‬موافقت نامه هــای در زمینــه صیــد‬ ‫نهنــگ‪ ،‬فیل هــا و گونه هــای در معــرض خطــر و گونه هــای‬ ‫مهاجــر وحشــی در ســطح بیــن المللــی وجــود دارد امــا بــه‬ ‫نظــر می رســد در حفــظ گونه هــای روی خشــکی کــه در قلمــرو‬ ‫کشــورها هســتند‪ ،‬قوانیــن داخلــی کارامد تــر و بســیار قوی تــر‬ ‫باشــندزیر سیســتم جزایــی کشــورها پشــت ان اســت‪.‬‬ ‫هنــوز از شــروع بزرگتریــن بحــران ایــن ســال ها مــدت زمــان‬ ‫زیــادی نگذشــته اســت و در واقــع بحــران ایــن روزهــای جهــان‬ ‫کــه بیمــاری کوویــد –‪ ۱۹‬اســت بــه برخــورد انســان و حیــوان‬ ‫برمی گــردد و ایــن اولیــن بــار هــم نیســت کــه نزدیــک شــدن‬ ‫بــه دنیــای حیوانــات بــرای انســان گــران تمــام شــده اســت‬ ‫انــواع ویروس هــای کرونــا‪ ،‬انفوالنــزا و حتــی بیمــاری ایــدز‬ ‫ناشــی از نزدیــک شــدن بیــش از حد انســان بــه محیط زندگی‬ ‫حیوانــات اســت‪.‬‬ ‫قوانیــن در ســطح ملــی‪ :‬تالش هــا امــا در ســطح ملــی‬ ‫در خصــوص برخــورد بــا حیوانــات بــه طــور واضــح متفــاوت‬ ‫اســت و در برخــی از کشــورها تحقیقــات پزشــکی و ارایشــی‬ ‫بــر میمون هــای بــزرگ ممنــوع اســت در مقابــل در برخــی از‬ ‫کشــورها مثــل چیــن تجــارت قســمت هایی از بــدن جانــوران‬ ‫مختلــف ازاد اســت و شــکار انــواع گونه هــا غیر قانونــی‬ ‫نیســت‪ .‬اتحادیــه اروپــا در باالتریــن ســطح حمایــت از‬ ‫حیوانــات قــرار دارد امــا در کشــوری مثــل چیــن باورهــای‬ ‫قدیمــی یــا بــر پایــه طــب ســنتی در حــدی اســت کــه حتــی‬ ‫مزارعــی بــرای پــرورش گونــه هــای وحشــی از حیوانــات دارنــد‬ ‫تــا کشــته و بــه مصــرف پزشــکی و خوراکــی برســانند که بعضا ً‬ ‫در خطــر انقــراض هســتند‪.‬‬ ‫قوانیــن حامــی حیوانــات در ایران‪:‬حــال بــه کشــور خــود‬ ‫می پردازیــم کــه دارای گونه هــای منحصــر بــه فــرد حیوانــات‬ ‫کــه البتــه چنــد تایــی هــم در خطــر انقــراض قــرار دارنــد از‬ ‫جملــه پلنــگ و یوزپلنــگ ایرانــی‪ ،‬گــوزن زرد ایرانــی‪ ،‬گــور‬ ‫ایرانــی‪ ،‬خــوک دریــای خــزر‪ ،‬خــرس ســیاه اســیایی و غیــره‪.‬‬ ‫در اوایــل قــرن بیســتم ایــران‪ ،‬ببــر ایرانــی را بــرای همیشــه از‬ ‫دســت داد و همچنیــن شــیر ایرانی(اســیایی) نیــز در ایــران‬ ‫منقــرض شــد کــه البتــه در ســال ‪ ۹۸‬در طــی توافق هایــی بــا‬ ‫باغ وحش هــای اروپایــی و بــاغ وحــش ارم بــه ایــران بازگشــته‬ ‫و تحــت محافظــت اســت‪ .‬قوانینــی بــرای جلوگیــری از شــکار‬ ‫غیرقانونــی در ایــران وضــع شــده ( نظیــر قانــون صیــد و‬ ‫شــکار مصــوب ‪ ، 1346‬قوانیــن مربــوط بــه مناطــق محافظــت‬ ‫شــده و لیســت گونه هــای تحــت حفاظــت) و محیط بانــان و‬ ‫جنگلبانــان بســیاری بــرای مبــارزه با شــکارچیان غیرقانونی در‬ ‫مناطق حفاظت شده و در دفاع از محیط زیست جان خود‬ ‫را از دســت داده انــد‪ .‬امــا ظاهــرا ایــن قوانیــن نتوانســته اند از‬ ‫جلــوی قاچــاق حیوانــات را در ایــران بگیرنــد‪ .‬از شــکار غیــر‬ ‫قانونــی در برخــی مناطــق تــا خریــد و فــروش گونه هــای تحت‬ ‫حفاظــت و حتــی ورود غیرقانونــی برخــی از حیوانــات به ایران‬ ‫کــه برخــی نیــز بومــی ایــران نبــوده و فعــاالن محیــط زیســت‬ ‫و دانشــمندان ایــن حــوزه را نگــران کــرده اســت چــون بــه نظــر‬ ‫ان هــا وقتــی حیــوان بومــی منطقــه نباشــد و بــه ان جــا اورده‬ ‫شــود در صــورت زاد و ولــد می توانــد حیــات اکوسیســتم‬ ‫را بــه خطــر بیانــدازد یکــی از ایــن حیوانــات راکــون اســت‪.‬‬ ‫فعــاالن محیط زیســت همیشــه در حــال ابراز نگرانــی در این‬ ‫خصــوص بــوده و یکــی از درخواسـت های انــان وضــع قوانیــن‬ ‫ســخت تر بــرای برخــورد بــا خریــد و فــروش حیوانــات وحشــی‬ ‫در ایــن بــازار ســیاه در ایــران بوده انــد‪ .‬مثــا ًخریــد و فــروش‬ ‫ســنجاب در ایــران غیرقانونــی اســت امــا در ایــران بعضــی ان‬ ‫را بــه عنــوان حیــوان خانگــی نگ ـه داری می کننــد‪.‬‬ ‫مســاله اگزاتیــک پت هــا بــه بحــران محیــط زیســتی در ایــران‬ ‫تبدیــل شــده اســت کــه خطراتــی در پــی دارد‪ ،‬از انتقــال‬ ‫بیمــاری تــا بــر هــم زدن ارامــش ســایر افــراد‪ .‬امــا ایــا ایــن‬ ‫شــامل همــه حیوانــات مــی شــود؟ اگزاتیــک پت هــا حیواناتی‬ ‫هســتند کــه اصالتــا ًوحشــی هســتند و تمایــل کمتــری بــه‬ ‫ســازگاری بــا محیــط انســانی و زندگــی با انســان دارنــد‪ .‬در طی‬ ‫شــرایطی انســان ها تــاش می کننــد تــا ان هــا را مثــل حیــوان‬ ‫خانگــی نگــه دارنــد‪ .‬بایــد گفــت کــه معمــوال ًعمــر حیوانــات‬ ‫در محــل زندگــی انســان ها کمتــر از محــل زندگــی طبیعــی‬ ‫خودشــان اســت‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه مجلــس طرحــی را تصویــب نمــوده موســوم‬ ‫بــه طــرح «صیانــت از حقــوق عامــه در مقابــل حیوانــات‬ ‫مضر و خطرناک» که شــامل چند ماده اســت و قرار اســت‬ ‫ایــن مــواد را بــه کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســامی‪،‬‬ ‫تعزیــرات الحــاق نماینــد‪ .‬بســیاری بــه ایــن مــواد اعتــراض‬ ‫نمــوده و حتــی کارزارهایــی در مخالفــت بــا ان راه انداختنــد‪.‬‬ ‫طــی چنــد مــاه اخیــر برخــورد نیروهــای انتظامــی بــا کســانی‬ ‫کــه حیــوان خانگــی داشــتند بــه ویــژه س ـگ ها اعتراضاتــی‬ ‫بــه دنبــال داشــت و مدافعــان ایــن طــرح حیوانــات خانگــی‬ ‫را در زندگــی شهرنشــینی باعــث ازار و اذیــت همســایگان و‬ ‫عمــوم مــردم می داننــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه در برخی از‬ ‫مناطــق شــهری تعــداد سـگ ها وگربه هــای ولگــرد بــه قدری‬ ‫زیاد شــده که بســیار بیشــتر از حیوانات خانگی دردسرســاز‬ ‫اســت و کســی در قبــال انهــا مســئولیتی را نمی پذیــرد‪ .‬در‬ ‫مقدمــه ایــن طــرح امــده اســت کــه حمــل و نگــه داری و‬ ‫خریــد و فــروش و گردانــدن حیوانــات موضــوعِ طــرح‪ ،‬یکــی‬ ‫از معضــات و ت و مشــکالت مخــرب اجتماعــی اســت و‬ ‫باعــث بــروز مشــکالتی گردیــده اســت نظیــر هــراس از‬ ‫حیوانــات مزبــور‪ ،‬صدمــه روحــی و روانــی بــرای شــهروندان‪،‬‬ ‫مزاحمــت بــرای ســالمندان کــودکان و بانــوان کــه حتــی‬ ‫منجــر بــه صدمــات جســمی ماننــد زمیــن خــوردن و یــا حتــی‬ ‫ســقط جنیــن شــده اســت‪ .‬اســایش محیط هــای اپارتمانــی‬ ‫و بــروز نــزاع‪ ،‬تحمیــل هزینه هــای ســنگین نگهــداری‬ ‫از ایــن حیوانــات بــر خانــواده و جامعــه‪ ،‬نجــس ســازی‬ ‫معابــر عمومــی ‪ ،‬تغییــر ســبک زندگــی ایرانی–اســامی‬ ‫‪ ،‬انــس گرفتــن بــا حیوانــات بــه جــای روابــط خانوادگــی و‬ ‫بیماری هــای مســری بیــن حیــوان و انســان از جملــه ایــن‬ ‫مشــکالت اســت‪ .‬بســیاری از مخالفیــن معتقدنــد کــه ایــن‬ ‫طــرح تنهــا از پدیــده ســگ هراســی نشــات گرفته اســت زیرا‬ ‫ســایر حیواناتی که در طرح امده اســت امکان گرداندن در‬ ‫ســطح شــهر را ندارنــد و ایــن در حالــی اســت کــه سـگ های‬ ‫خانگــی کمتریــن خطــر را بــرای اطرافیــان دارنــد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال در ایــن طــرح نــام تعــدادی حیوانــات امــده‬ ‫اســت کــه شــامل کروکودیــل (تمســاح)‪ ،‬الک پشــت‪ ،‬مــار‪،‬‬ ‫سوســمار گربــه‪ ،‬مــوش‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬ســگ و ســایر حیوانــات‬ ‫نجس العیــن ومیمــون هســتند‪ .‬بــه نظــر می رســد کــه نــام‬ ‫بســیاری از حیوانــات در ایــن طــرح خالــی اســت‪ .‬مثــا نامــی‬ ‫از هیــچ کــدام از پرنــدگان در ایــن لیســت نیســت کــه هــم‬ ‫تولیــد ســرو صــدا کــرده و هــم بیمــاری مشــترک بــا انســان‬ ‫دارنــد و یــا نــام برخــی از گونــه هــای حیوانــی کــه در بــازار‬ ‫ایــران قاچاقــی خریــد و فــروش مــی شــوند مثل شــیر و پلنگ‬ ‫وجــود نــدارد ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از خبرگزاری هــای‬ ‫معتبــر فارســی اذعــان کــرده انــد کــه «گــردش مالــی بــازار‬ ‫ت وحــش بســیار باالســت؛ ب ـ ه طــوری‬ ‫خریــد و فــروش حیــا ‬ ‫کــه بــ ه گفتــه رئیــس مرکــز فوریت هــای ســایبری یــگان‬ ‫ت وحــش دومیــن‬ ‫ط زیســت‪ ،‬قاچــاق حیــا ‬ ‫حفاظــت محیــ ‬ ‫بــازار پرســود پــس از مــواد مخــدر اســت‪ ».‬ایــن خبرگزاری هــا‬ ‫منتشــر نموده انــد کــه باغ وحش هــا بــارداری گربه ســانان‬ ‫عظیم الجثــه را بــه ارگان هــای باالتــر خبرنــداده و توله هــای‬ ‫ان هــا را بــه قیمت هــای گــزاف بــه متمولیــن می فروشــند‬ ‫چــون بســیاری از ان هــا دوســت دارنــد در باغ هــای شــخصی‬ ‫خــود از شــیر و پلنــگ نگ ـه داری کننــد کــه ایــن امــر در جــای‬ ‫خــود فاجعــه ای محیــط زیســتی اســت‪ .‬بدیــن جهــت بــه‬ ‫نظــر می رســد جــای نــام ایــن گربه ســانان در مــواد جدیــد‬ ‫خالــی اســت‪ .‬حتــی ســازمان های محیــط زیســتی از خطــرات‬ ‫موجــودات کوچک تــری نیــز ســخن گفته انــد مثــا ً خطــر‬ ‫رهاســازی ماهــی قرمــز در رودخانه هــا توســط مــردم در نوروز‬ ‫کــه در ایــران ان را بــر ســفره هفــت ســین می گذارنــد جــدی‬ ‫اعــام شــده اســت زیــرا در محیــط رودخانه رشــد کــرده و برای‬ ‫ماهی هــای بومــی رودخانــه خطرنــاک اســت ولــی تاکنــون‬ ‫مرجعــی اقــدام بــه گوشــزد در ایــن مــورد نکــرده اســت‪.‬‬ ‫در نهایــت در ایــن مصوبــه مشــخص شــده کمیتــه ای بــا‬ ‫مســئولیت دادســتانی شهرســتان از نماینــدگان چنــد ارگان‬ ‫تشــکیل شــده تــا درخواســت برخــی اشــخاص حقیقــی‬ ‫یــا حقوقــی کــه می خواهنــد حیوانــات موضــوع قانــون را‬ ‫نگــه داری کنــد مــورد بررســی قــرار دهــد و مقــرر شــده تــا‬ ‫اتحادیــه صنــف مشــاورین امــاک نیــز ممنوعیــت نگ ـه داری‬ ‫حیوانــات موضــوع ایــن قانــون را جهــت اطــاع موجریــن و‬ ‫مســتاجرین در قراردادهــای اجــاره بگنجانــد‪ .‬در صورت حمل‬ ‫و گردانــدن حیوانــات موضــوع ایــن قانــون بــا وســایل نقلیــه‬ ‫مالــک یــا حامــل حیــوان مجــازات نقــدی دارد؛ همچنیــن‬ ‫راننــده نیــز بــه جــزای نقــدی محکــوم مــی شــود و خــودروی‬ ‫مربوطــه نیــز توقیــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مصوبــه در حالــی بــه تصویــب رســیده کــه تصمیــم‬ ‫کارامــدی در خصــوص حیوانــات ولگــرد خیابانــی کــه عمومــا ً‬ ‫ســگ و گربــه هســتند گرفتــه نشــده و غالبــا ً بــا کشــتار‬ ‫ســگ های ولگــرد مواجــه هســتیم زیــرا بودجــه ای بــرای‬ ‫تنظیــم جمعیــت و عقیم ســازی و ســاختن پناهــگاه و‬ ‫نگه داری این حیوانات در نظر گرفته نشــده اســت‪ .‬بســیاری‬ ‫معتقدنــد کــه اوردن نــام ایــن حیوانــات در کنــار هــم بــدون‬ ‫در نظــر گرفتــن دســته بنــدی خاصــی نظــری غیر کارشناســانه‬ ‫اســت و حیواناتــی مثــل ســگ و گربــه در قیاس بــا کروکودیل‬ ‫و مــار نیســتند‪ .‬البتــه ایــن نظــر چنــدان ب ـی راه هــم نیســت‬ ‫زیــرا اولیــن حیوانــی کــه اهلــی شــده ســگ بــوده و ســگ بــا‬ ‫اینکــه از نظــر باورهــای اســامی نجــس بــه شــمار می ایــد امــا‬ ‫در عصــر حاضــر دیگــر حیــوان وحشــی بــه شــمار نم ـی رود و‬ ‫کامــا بــا انســان اشناســت‪ .‬در ســوره کهــف ایــات ‪ ۱۸‬و ‪۲۲‬‬ ‫از ســگی ســخن گفتــه شــده کــه بــه همــراه اصحــاب کهــف‬ ‫بــه خــواب ‪ ۳۰۹‬ســاله مــی رود و در ایــه ‪ ۱۸‬همیــن ســوره‬ ‫بیــان شــده اســت کــه ســگ بــا دســتانی گشــوده بــه خــواب‬ ‫رفتــه کــه گویــی نگهبانــی می دهــد‪ .‬گربــه نیــز خیلــی زودتــر‬ ‫از چهارپایانــی نظیــر اســب‪ ،‬االغ و شــتر اهلــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه مــواد ایــن قانــون نیــاز بــه بررســی‬ ‫کارشناســانه بیشــتری داشــته و شــاید منطقــی تــر برســد‬ ‫بگوییــم حتــی اگــر ســگ و گربــه داشــتن جــرم باشــد‪،‬‬ ‫نگــه داری برخــی گونه هــای دیگــر و یــا خریــد و فروششــان‬ ‫مجــازات ســنگین تری بطلبــد زیــرا عرفــا ًتــرس از مار‪ ،‬تمســاح‬ ‫و شــیر از ســگ و گربه به مراتب بیشــتر اســت و حتی برخی‬ ‫از مــردم در طــول عمرشــان ممکــن اســت مــار یــا تمســاح را از‬ ‫نزدیــک ندیــده باشــند‪ .‬هــر چنــد ممکــن اســت جــرم انــگاری‬ ‫اخیــر در برخــی مــوارد مفیــد واقــع شــود امــا تصویــب قوانینی‬ ‫ســخت و در زمینــه حیوانــات وحشــی و خریــد و فــروش انهــا‬ ‫و تنظیــم قواعــدی در خصــوص حیواناتــی کــه بــدون صاحــب‬ ‫و ازادانــه در محیــط زندگــی انســان هــا پرســه میزنــد بیشــتر‬ ‫مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫دولــت در ســال های اخیــر و پــس از انتشــار ویدئوهــای‬ ‫حیــوان ازاری طرحــی را تقدیــم مجلــس نمــود موســوم بــه‬ ‫الیحــه حمایــت از حیوانــات کــه سرنوشــت ایــن طــرح هنــوز‬ ‫در مجلــس مشــخص نیســت و ظاهــرا مصوبــه جدیــد از‬ ‫ان پیشــی گرفتــه اســت و جالــب اینجاســت کــه دســته‬ ‫بنــدی حیوانــات در ایــن الیحــه و مصوبــه اخیــر اصــا بــا هــم‬ ‫هماهنــگ نیســت‪ .‬در الیحــه حمایــت از حیوانــات ســعی‬ ‫بــر ان بــوده یــک دســته بندی علمــی از حیوانــات بدهــد‬ ‫ت قانــون مجــازات‬ ‫حــال ان کــه در مــواد الحاقــی بــه تعزیــرا ِ‬ ‫این گونــه نیســت‪ .‬بــه طــور کلــی می تــوان نتیجــه گرفــت‬ ‫کــه کشــور مــا در زمینــه حیوانــات از قوانیــن حمایتــی قــوی‬ ‫برخــوردار نیســت و بــا توجــه بــه اینکــه گونه هــای مختلفــی‬ ‫از گوشــت پرنــدگان و حیوانــات در ایــران قابلیــت اســتفاده‬ ‫از لحــاظ شــرعی را نــدارد و بــا توجــه بــه توصیــه اســام بــه‬ ‫خوش رفتــاری بــا حیوانــات‪ ،‬ایــران بایــد تــاش کنــد قوانیــن‬ ‫محکم تــری دربــاره خریــد و فــروش حیوانــات‪ ،‬شــکار و صید و‬ ‫نگـه داری ان هــا وضــع کــرده تــا ســهم خویــش را در نگـه‪‎‬داری‬ ‫از حیوانــات کــه جزیــی از دنیــای مــا و متعلــق بــه همــگان‬ ‫هســتند ایفــا کنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 21‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪680‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫گردشگری و صنایع‬ ‫دستی دو روی یک سکه‬ ‫سیاه چادر کرونا‬ ‫بر سر چادرشب رویین‬ ‫اسفراین‬ ‫روییــن اســفراین خراســان شــمالی بــا ‪ ۲۰۰‬کارگاه بافندگــی کــه‬ ‫از ان بــه عنــوان دهکــده نســاجی کشــور نــام بــرده مــی شــود‬ ‫هــم اکنــون محــل کار بیــش از ‪ ۳۰۰‬بانــوی بافنــده ای اســت کــه‬ ‫هنــر چادرشــب بافــی را نســل بــه نســل از مادرانشــان هدیــه‬ ‫گرفتــه و ســهمی در اقتصــاد کشــور دارنــد‪.‬‬ ‫در روســتای روییــن بایــد گامهایــت را بــا صــدای چلــه کشــی‬ ‫زنــان بافنــده هماهنــگ کنــی و ایــن صــدا ســال هاســت کــه‬ ‫بــا الالیــی مــادران در امیختــه و حــاال بــه جزئــی جدانشــدنی از‬ ‫زندگــی و معــاش ان هــا تبدیــل شــده اســت بــه طــوری کــه‬ ‫محــال اســت کــه در کنــج خانــه هــای روســتاییان و تــاق هــای‬ ‫کاهگلــی ان هــا یکــی دســتگاه بافندگــی و چلــه کشــی نباشــد‪.‬‬ ‫نمــی تــوان گفــت نخســتین بــار چگونــه تــارو پــود چــادر شــب‬ ‫در ایــن روســتای بســیار زیبــا و پلکانــی تنیــده شــد و چــه فــردی‬ ‫نخســتین بــار نــخ را در دســتگاه چوبــی تولیــد خــود روســتا بــه‬ ‫پارچــه هــای قرمــز‪ ،‬زرد و ســیاه و در واقــع چــادر شــب تبدیــل‬ ‫کــرد امــا هــر کــه بــود و هــر داســتانی کــه چــادر شــب دارد‬ ‫ریشــه در پیشــنیه ای ‪ ۳۰۰‬ســاله دارد و ایــن گونــه اســت کــه‬ ‫نــام روییــن و چــادر شــب بافــی بــا هــم عجیــن شــده و هــم‬ ‫اکنــون ســاالنه ‪ ۱۶۰‬هــزار متــر مربــع منســوجات ســنتی در ایــن‬ ‫روســتای کوچــک ماســول ه خراســان شــمالی کــه خانه هــا ان در‬ ‫قلــب منطقـ ه کوهســتانی االداغ‪ ،‬شــامیران و بــاالزار جاخوش‬ ‫کرده انــد تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫روســتای روییــن کــه در دره پــر از درختــان ســیب‪ ،‬گالبــی‪،‬‬ ‫گیــاس و البالــو واقــع شــده همــه ســاله پذیرایــی شــمار‬ ‫زیــادی از گردشــگران داخلــی و حتــی خارجــی اســت کــه‬ ‫بــه شــوق دیــدن فعالیــت واحدهــای کارگاهــی نســاجی بــه‬ ‫ایــن خطــه در جنــوب شــرقی بجنــورد و در ‪ ۲۰‬کیلومتــری‬ ‫اســفراین ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫کارشناســان میراث فرهنگی قدمت این روســتا را با توجه به‬ ‫وجــود بــارگاه امــام زاده اســحاق و بناهــا و تپه هــای تاریخــی ان‬ ‫‪ ۵۰۰‬ســال می دانند و از دیگر ســو در این روســتای زیبای ‪۸۰۰‬‬ ‫خانــواری ‪ ۳۰۰‬بانــوی بافنــده در ‪ ۲۰۰‬کارگاه بافندگــی فعالیــت‬ ‫مــی کننــد کــه همــه ان هــا کارت صنایــع دســتی دارند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تعــداد بافنــدگان و خانــواده هایــی کــه بــه ایــن‬ ‫حرفــه اشــتغال دارنــد روســتای روییــن حــرف نخســت را در‬ ‫پارچه بافی و نســاجی در اســتان ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراســان‬ ‫شــمالی مــی زنــد و بیجــا نبــوده کــه نــام ایــن روســتای زیبــا‬ ‫چهــار هــزار نفــری بــه عنــوان دهکــده نســاجی ایــران ثبــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو ایــن هنــر قدیمــی مهــر اصالــت ســازمان‬ ‫اموزشــی‪ ،‬علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد (یونســکو)‬ ‫را نیــز دریافــت کــرد بــا ایــن حــال بافنــدگان چــادر شــب و‬ ‫حولــه و پارچــه هــای ســنتی ایــن روزهــا حــال و روز خوبــی‬ ‫ندارنــد و بــا برخــی مشــکالت درگیرنــد کــه شــیوع کرونــا و‬ ‫توقــف چــرخ گردشــگری موجــب بــروز ان هاســت‪.‬‬ ‫نخ و رنگ و پارچه‬ ‫چادرشب انواع مختلف دارد و از زیباترین ومرغوب ترین‬ ‫ان هــا کــه چــادر شــب ابریشــمی و ویــژه نوعروســان اســت‬ ‫مــی تــوان یــاد کــرد‪.‬‬ ‫رنــگ غالــب ایــن چــادر شــب زیبــا قرمــز اســت قرمــزی‬ ‫بســیار منحصــر بــه فــرد و زیبــا کــه مخصــوص نوعروســان‬ ‫بافتــه مــی شــود و رختخــواب جهیزیــه عروســان را در ان‬ ‫می پیچیدنــد و البتــه چادرشــب هایــی از نــخ پشــمی و‬ ‫پنبـه ای نیــز بافتــه مــی شــود کــه ایــن روزهــا و بــا توجــه بــه‬ ‫تــورم گــوی ســبقت را از ابریشــم ربــوده انــد‪.‬‬ ‫نقــش چــادر شــب و البتــه حولــه و ســفره نــان و پارچه هــا‬ ‫هندســی و بیشــتر راه راه و چهارخانــه اســت و ســبب‬ ‫نامگــذاری ان بــه عنــوان چــادر شــب مشــخص نیســت و‬ ‫شــاید در زمــان هــای دور بــه عنــوان روانداز در شـب ها به کار‬ ‫بــرده می شــد و به همیــن دلیــل بــه ان چادرشــب گفته انــد‪.‬‬ ‫ابعــاد چادرشــب معمــوال ‪۲‬در‪ ۲‬و از ‪ ۶‬تختــه بــا طرح هــای‬ ‫ذهنــی و بــدون اســتفاده از نقشــه یــا طــرح در رنگ هــای‬ ‫متنــوع توســط زنــان بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫دســتگاه و ابــزار تولیــد ایــن نــوع پارچــه همــه از چــوب‬ ‫بــوده و در داخــل روســتا تولیــد می شــود و در حــال‬ ‫حاضــر به طــور تقریبــی ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۲۰‬نفــر بــه روش ســنتی کار‬ ‫می کننــد و بقیــه بــا دســتگاه نیمــه اتوماتیکــی کــه بــه ان‬ ‫اســتقالل نــام داده انــد کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫ب بــه ویــژه‬ ‫از چادرشــب بــرای بــرای پیچیــدن رختخــوا ‬ ‫رختخــواب نــو عــروس اســتفاده می شــود‪ ،‬مــوارد اســتفاده‬ ‫چادرشــب در روتختی‪ ،‬روبالشــی‪ ،‬رومیزی‪ ،‬پوشــش کمر‪،‬‬ ‫رختخــواب پیــچ‪ ،‬پــرده نیــز دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ابزارهای دست ساز بافت چادر شب‬ ‫ابزارهایــی کــه در بافــت چــادر شــب و حولــه و ســفره بــه کار‬ ‫بــرده مــی شــود ماننــد عــاروس و ورد و شــانه و ارج و ماکــو از‬ ‫چــوب اســت و ســاخته دســت خــود اهالــی روییــن و در واقــع‬ ‫ان تعــداد از روســتاییان کــه بافندگــی نمــی کننــد در تولید نخ و‬ ‫رنــگ و فــروش فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن روزهــا کرونــا نســخه دیگــری بــرای ایــن هنــر اصیل که‬ ‫قدمتــی دیرینــه دارد پیچیــده که شــنیدن ان از زبان بافندگانی‬ ‫کــه ‪ ۹۰‬درصــد ان هــا زن هســتند غــم انگیز اســت‪.‬‬ ‫بافنــدگان ایــن روســتا از کاهــش فــروش‪ ،‬افزایــش قیمــت‬ ‫مــواد اولیــه و هزینــه هــای دیگــر تولیــد چــادر شــب و دیگــر‬ ‫دســتبافته های داری در ایــن روســتا گلــه منــد هســتند و‬ ‫یکــی از مــوارد دیگــری کــه بــه ان اشــاره مــی کننــد طوالنــی‬ ‫بــودن دریافــت تســهیالت بانکــی اســت‪.‬‬ ‫زهــرا حســن نیــا یکــی از ایــن زنــان بافنــده اســت کــه از‬ ‫کاهــش ورود گردشــگران بــه روســتا و بــه تبــع کاهــش‬ ‫فــروش منســوجان تولیــدی در روســتا گالیــه منــد اســت‪.‬‬ ‫پیامدهای کرونا‬ ‫وی گفــت‪ :‬قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬تمامــی ســرمایه‬ ‫خــود را صــرف خریــد مــواد اولیــه کردیــم امــا منســوجات مــا از‬ ‫چــادر شــب گرفتــه تــا حولــه و پارچــه و ســفره روی دســتمان‬ ‫مانــده اســت و ‪ ۲‬ســال اســت بــا رکــورد مواجهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون بــازار کمــی بهتــر شــده امــا بازهــم‬ ‫بخشــی از محصــوالت تولیــد شــده در انبــار دپــو شــده اســت‬ ‫و هنــوز هــم بــا چــک برگشــتی مواجهیــم و متاســفانه بانــک هــا‬ ‫هــم بــرای پرداخــت تســهیالت انقــدر مــا را معطلمــی کننــد کــه‬ ‫نوشــداروی پــس از مــرگ ســهراب بــه دســت مــا مــی رســد‪.‬‬ ‫غیبت مشتریان همیشگی‬ ‫عشــرت کاوه مدیــر تعاونــی شــرکت تعاونــی گل ارا نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬شــیوع ویــروس کرونــا ســبب شــد تــا مشــتریان قدیمــی‬ ‫ایــن محصــوالت کــه بــه صــورت کلــی محصــول را خریــداری‬ ‫می کردنــد‪ ،‬اقــدام بــه خریــد نکننــد و اگرچه امســال فــروش‬ ‫کمــی رونــق دارد امــا مشــتریان همیشــگی را از دســت داده‬ ‫ایــم و یــا تعــداد کمــی دوبــاره بــرای خریــد مراجعــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون فــروش مــواد اولیــه نیــز‬ ‫اقســاطی نیســت افزود‪ :‬در گذشــته صاحبان شــرکت های‬ ‫مــواد اولیــه بــدون اعطــای چــک مــواد اولیــه را در اختیــار‬ ‫مــا قــرار می دادنــد امــا اکنــون اعــام می کننــد کــه فــروش‬ ‫فقــط نقــدی اســت‪.‬‬ ‫کاوه از کاهــش فــروش اینترنتــی خــود نیــز خبــر داد و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مقــدار قابــل توجهــی از فــروش مــا از‬ ‫طریــق فــروش اینترنتــی بــود کــه متاســفانه فــروش از ایــن‬ ‫طریــق نیــز کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫رکود بازار‬ ‫در گفــت و گــو بــا بافنــدگان گلــه مشــترک همگــی دیر رســیدن‬ ‫و معطلــی دریافــت تســهیالت بانکــی و رکــود بــازار اســت کــه‬ ‫ایــن روزهــا در حــال بدتــر شــدن نیــز هســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد مــی گوینــد‪ :‬بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی‬ ‫باید راه درازی را طی کنند و از دیگر ســو تا این تســهیالت‬ ‫بــه دســت ان هــا مــی رســد تــورم موجــب کــم ارزش شــدن‬ ‫پــول مــی شــود‪.‬‬ ‫ان هــا مــی افزاینــد‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه کــم کــم تعــداد‬ ‫گردشــگران ورودی بــه روســتا بــه حــال قبــل بازمــی گــردد اما‬ ‫میــزان فــروش هــم چنــان کــم و دلیــل ان رکــود اقتصــادی‬ ‫حاکــم برجامعــه اســت کــه خریدهایــی ماننــد حولــه و‬ ‫ملحفــه و چــادر شــب را در اولویت هــای اخــر گردشــگران‬ ‫قــرار مــی دهــد و خریــد ســوغات کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال بافنــدگان امیــد دارنــد کــه در دولــت جدیــد‬ ‫گشــایش هــای اقتصــادی بــه بــازار تحــرک مثبتــی ببخشــد و‬ ‫شــرایط اقتصــادی جامعــه و مــردم بهتــر و بــه تبــع رونــق نیــز‬ ‫بــه بازارهــای خریــد از جملــه بــه ایــن صنعــت دیرینــه و کهن‬ ‫در ایــن روســتای کوچــک بازگــردد‪.‬‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه صنایــع دســتی خراســان شــمالی نیــز‬ ‫می گویــد‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه ایــن اســتان تولیــدات و صنایــع‬ ‫دســتی منحصــر بــه فــرد و بــا کیفیتــی دارد امــا ســهم ان از‬ ‫بــازار کشــور بــه نســبت دیگــر اســتان هــا پاییــن تــر اســت و‬ ‫کرونــا نیــز ســهم را بیشــتر کاهــش داد‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی‪ ،‬بافــت بــاارزش تاریخــی ثبــت ملــی‬ ‫شــده و روســتای هــدف گردشــگری بــودن روییــن‬ ‫موجب شــده تا این روســتا در کشــور از دیگر روســتاها‬ ‫متمایــز باشــد و صنعــت نســاجی کــه تقریبــا همــه‬ ‫اهالــی در ان اشــتغال دارنــد یکــی از جاذبــه هــای مهــم‬ ‫جــذب گردشــگر اســت‪.‬‬ ‫حســین ایزانلــو بــا اشــاره بــه ظرفیــت هایــی کــه در مــورد‬ ‫دســت بافتــه هــای داری در اســتان دیــده مــی شــود بــه‬ ‫روســتای روییــن و منســوجات تولیــدی در ایــن روســتا‬ ‫نیــز اشــاره کــرد و می افزایــد‪ :‬ایــن روســتا تنهــا روســتای‬ ‫نســاجی کشــور اســت و توجــه بــه ایــن ظرفیــت اســتان‬ ‫مــی توانــد اقتصــاد روســتایی را بــر پایــه صنایــع دســتی‬ ‫ارتقــا و توســعه دهــد‪.‬‬ ‫وی مشــکل اصلــی کســادی بــازار صنایــع دســتی اســتان را در‬ ‫دوران همــه گیــری کرونــا ناشــی از نبــود زیرســاخت مناســب‬ ‫بــرای فــروش اینترنتــی و حتــی نابلــدی هنرمنــدان از این شــیوه‬ ‫فــروش بیــان کــرد و اظهــار مــی دارد‪ :‬بازاریابــی اینترنتــی در ایــن‬ ‫اســتان نوپاســت و بایــد هنرمنــدان صنایــع دســتی مــا بــرای‬ ‫رونــق بازارشــان دســت بــه ایــن کار بزننــد تــا بتواننــد بازارشــان‬ ‫را رونــق دهنــد و امارهــای ارایــه شــده از فــروش از ســوی‬ ‫نهادهــای ذیربــط بیشــتر بــه صــورت واســطه ای بــود و ســهم‬ ‫هنرمنــدان از ایــن فــروش و ســود ان بســیار ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ ۹۰ :‬درصــد محصــوالت صنایــع دســتی‬ ‫بــه صــورت خــام فروختــه مــی شــود و ایــن رونــد باعــث‬ ‫می شــود تــا ارزش افــزوده اصلــی ایــن حــوزه در جیــب‬ ‫واســطه ها و دالالن بــرود و ســود بافنــدگان و هنرمنــدان در‬ ‫ایــن حــوزه بــا گرانــی مــواد اولیــه ناچیــز باشــد کــه در روییــن‬ ‫نیــز ایــن مشــکل دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی دو روی یک سکه‬ ‫مدیرعامــل توســعه شــبکه ملــی دســتبافته های داری و‬ ‫دســتگاهی خراســان شــمالی گرانــی مــواد اولیــه‪ ،‬افزایــش‬ ‫قیمــت تمــام شــده‪ ،‬تحریــم و کرونــا را دلیــل اصلــی رکود حاکم‬ ‫بــر بــازار صنایــع دســتی ایــن اســتان اعــام کــرد و مــی افزایــد‪ :‬تــا‬ ‫پیــش از تحریــم زمینــه برای صادرات بســیاری از دســتبافت ها‬ ‫بــه خــارج از کشــور وجــود داشــت و بــازار صنایــع دســتی نیــز از‬ ‫رونــق خوبــی برخــوردار بــود‪ ،‬ولــی بــا تحریــم بــه دلیل مشــکالت‬ ‫در برگشــت ارز ناشــی از فروش‪ ،‬تمایل برای صادرات کاهش‬ ‫یافــت و و بــازار داخلــی نیــز بــا کرونــا و توقف ســفر مختل شــد‬ ‫کــه ایــن ‪ ۲‬بــازار صنایــع دســتی را بــا رکــود مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫عبداللــه احــراری بــا بیــان ایــن کــه گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی دو روی یــک ســکه هســتند افــزود‪ :‬ایــن موضــوع در‬ ‫روســتای روییــن نیــز کامــا مشــهود اســت و هنگامــی کــه‬ ‫کرونــا گردشــگری را تحــت تاثیــر قــرار داد صنایــع دســتی‬ ‫نیــز از ایــن لحــاظ ضربــه بــدی خــورد و اگــر خواهــان ایــن‬ ‫هســتیم کــه صنایــع دســتی مــا جایــگاه واقعــی خــود را در‬ ‫جهان پیدا کند‪ ،‬باید توســعه گردشــگری را از اولویت های‬ ‫اقتصــادی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت صنایع دستی‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی خراســان شــمالی در‬ ‫ایــن مــورد مــی گویــد‪ :‬بــا پرداخــت تســهیالت می توان بــه رونق‬ ‫صنایــع دســتی بــه ویــژه بافتــه هــای داری کمــک کرد کــه در این‬ ‫رابطــه ‪ ۷۵‬پرونــده بــه ارزش ‪ ۳۸‬میلیــارد ریــال بــه بانک هــای‬ ‫اســتان جهــت دریافــت تســهیالت صنایــع دســتی معرفــی‬ ‫شــدند کــه بــرای ‪ ۱۲۰‬نفــر بــه طــور مســتقیم ایجــاد اشــتغال‬ ‫می شــود و بخشــی از انهــا مربــوط بــه بافنــدگان روییــن اســت‪.‬‬ ‫وی از صــدور ‪ ۱۳۱‬مجــوز مشــاغل خانگــی نیــز خبــر داد‬ ‫و عنــوان مــی کنــد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۱۲۳‬مجــوز در بخــش‬ ‫مســتقل و ‪ ۸‬مجــوز در بخــش پشــتیبان اســت کــه‬ ‫بیشــترین کارت هــای صــادر شــده مربــوط بــه رشــته های‬ ‫دســت بافته هــای داری و بخشــی بــه بافنــدگان روییــن‬ ‫اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن روســتای پلکانــی گردشــگری‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی ظرفیــت ویــژه ای را ایجــاد‬ ‫کــرده اســت مــی افزایــد‪ :‬بــه همیــن دلیــل تــاش مــی کنیــم‬ ‫تــا ایــن روســتا ثبــت ملــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی مــی گویــد‪:‬‬ ‫ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای روســتای روییــن اســفراین‬ ‫تنهــا دهکــده نســاجی کشــور مستندســازی و بــه وزارتخانــه‬ ‫معرفــی شــد تــا بــه عنــوان دهکــده ملــی کشــور ثبــت شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان مــی افزایــد‪ :‬تــا پایــان ســال پرونــده‬ ‫ایــن دهکــده کــه قطــب نســاجی اســتان اســت در شــورای‬ ‫راهبردی تعیین شــهرها وروســتاهای ملی بررسی می شود‬ ‫و بــا توجــه بــه قــوی بــودن پرونــده ایــن روســتا امیدواریــم بــه‬ ‫عنــوان دهکــده ملــی ثبــت شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬شــهرها و روســتاهایی کــه بــه‬ ‫عنــوان شــهر و روســتای صنایــع دســتی ثبــت ملــی شــده اند‬ ‫بایــد دارای توانمندی هــا و قابلیــت هایــی باشــند کــه‬ ‫محســوس و مشــهود باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن روســتای پلکانــی از چنــد جهــت‬ ‫مهــم اســت اظهــار مــی دارد‪ :‬صنایــع دســتی‪ ،‬بافــت بــاارزش‬ ‫تاریخــی ثبــت ملــی شــده و روســتای هــدف گردشــگری‬ ‫بــودن روییــن موجــب شــده تــا ایــن روســتا در کشــور از دیگر‬ ‫روســتاها متمایــز باشــد و صنعــت نســاجی کــه تقریبــا همه‬ ‫اهالــی در ان اشــتغال دارنــد یکــی از جاذبــه هــای مهــم‬ ‫جــذب گردشــگر اســت‪.‬‬ ‫قهرمانیــان بــا بیــان ایــن کــه ایــن دهکــده ملــی قطــب‬ ‫بافندگــی خراســان شــمالی اســت مــی گویــد‪ ۲۰۰ :‬کارگاه‬ ‫بافندگــی حولــه‪ ،‬چــادر شــب و دیگــر دســتبافته هــا در ایــن‬ ‫روســتا فعــال اســت و بــه جــز ان بافنــدگان ایــن روســتا بــه‬ ‫صــورت خانگــی نیــز فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬تولیــد انبــوه چادرشــب در روســتای روییــن‬ ‫اســفراین موجــب شــد کــه نخســتین خانــه نســاجی ســنتی‬ ‫کشــور‪ ،‬ســال ‪ ۹۵‬در حمــام خزینــه ای ایــن دهکــده کــه‬ ‫یــادگاری از دوره قاجــار اســت ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫قهرمانیــان اظهارداشــت‪:‬این روســتا باالتریــن میــزان‬ ‫تولیدات منســوجات ســنتی اســتان را دارد به طوری که در‬ ‫ایــن روســتا ســاالنه ‪ ۱۶۰‬هــزار مترمربــع چــادر شــب‪ ،‬حولــه‪،‬‬ ‫دســتمال و شــال تولیدمی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬نفــر از افــراد‬ ‫ســاکن در روســتای روییــن بــه طــور مســتقیم بــه تهیــه نــخ‪،‬‬ ‫رنــگ امیــزی و بافــت چــادر شــب و فــروش ان نیــز اشــتغال‬ ‫دارنــد مــی گویــد‪ :‬رشــته چادرشــب بافــی یــا نســاجی ســنتی‬ ‫روییــن مهــر اصالــت ســازمان اموزشــی‪ ،‬علمــی و فرهنگــی‬ ‫ســازمان ملــل متحــد (یونســکو) نیــز دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫چادرشــب‪ ،‬پارچه ای اســت زیبا و رنگارنگ که در روســتای‬ ‫روئیــن شهرســتان اســفراین و براســاس فرهنــگ‪ ،‬اداب و‬ ‫رســوم دیرینــه مــردم ان دیــار بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫چــادر شــب‪ ،‬چورشــب یــا الون از دو جنــس پشــمی‬ ‫و ابریشــمی و بیشــتر بــا رنــگ زمینــه قرمــز و طــرح هــای‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫هندســی بافتــه مــ ‬ ‫روســتای رویین در ‪ ۲۶‬کیلومتری شــمال شــهر اســفراین و ‪۵۲‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر بجنــورد‪ ،‬در یکــی از دره هــای‬ ‫دامنــه جنوبــی االداغ واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا بــه ســبب شــکل پلکانــی ان بــه ماســوله ای‬ ‫خراســان شــمالی نیــز معــروف و یکــی از نقــاط خــوش اب و‬ ‫هــوا و از معروف تریــن جاذبه هــای گردشــگری شهرســتان‬ ‫اســفراین اســت‪.‬‬ ‫قدمــت ایــن روســتا را بیــش از ‪ ۵۰۰‬ســال بــراورد کــرده انــد‬ ‫و کوچه هــای پیــچ در پیــچ‪ ،‬بافــت قدیمــی خانه هــا و شــیب‬ ‫کوچــه بــه کوچــه روســتا‪ ،‬ارتفاعــات بلنــد‪ ،‬رودخانه هــای دائمــی‬ ‫و درختــان چنــار کهنســال چهــره ایــن روســتای پلکانــی را‬ ‫منحصــر بــه فــرد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مقبــره مــا عــارف روئینــی و امامــزاده اســحاق در ایــن روســتا‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫در روییــن ‪ ۸۰۴‬خانــوار بــا بیــش از ســه هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫زندگــی می کننــد کــه عمــده ان هــا باغــدار و بافنــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در ســال ‪ ۸۷‬بــا شــماره ‪ ۲۲۷۷۷‬بــه ثبــت اثــار‬ ‫ملــی رســید و از ســال ‪ ۹۷‬پایــگاه ملــی میــراث فرهنگــی بافــت‬ ‫تاریخــی روســتای روییــن راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫چادرشــب بافــی‪ ،‬کاله کرکــی ‪ ،‬ســفره کــردی‪ ،‬فــرش‬ ‫کــردی‪ ،‬پشــتی و قالیچــه ترکمنــی‪ ،‬چــاروق دوزی‪ ،‬قالیچــه‬ ‫دو روی ابریشــمی دویــدخ‪ ،‬ظــروف ســفالی و انــواع و‬ ‫اقســام زیــوراالت کــردی‪ ،‬ترکمنــی و عشــایری نمونــه هــای‬ ‫از ‪ ۶۱‬رشــته صنایع دســتی این اســتان محســوب می شــود‬ ‫کــه چهــار اثــر صنایــع دستی(ســفره کــردی‪ ،‬پــادری‪ ،‬چــاروق‬ ‫و حکاکــی روی ســنگ) موفــق بــه کســب مهــر اصالــت‬ ‫یونســکو و ‪ ۶۱‬اثــر نیــز مهــر کیفیــت کاال را دریافــت کردنــد‬ ‫و معرفــی بجنــورد بــه عنــوان شــهر ملــی گلیــم ایــران‪ ،‬راه‬ ‫انــدازی نخســتین خانــه نســاجی ســنتی کشــور در روییــن‬ ‫اســفراین نشــان از جایــگاه مهــم صنایــع دســتی ایــن خطــه‬ ‫شمالشــرق کشــور دارد‪.‬‬ ‫اب فــراوان باغ هــای ایــن روســتا را پررونــق ســاخته‬ ‫بطوریکــه هیــچ فصلــی از ســال از محصــوالت باغی بی بهره‬ ‫نبــوده اســت‪ .‬ازجملــه محصــوالت ایــن روســتا ســیب‪،‬‬ ‫گالبــی‪ ،‬گــردو‪ ،‬انگــور‪ ،‬هلــو‪ ،‬گیــاس و زردالــو اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫برای اجرای طرح «یاریگران‬ ‫زندگی» ‪ ۲۱۵‬روستای خراسان‬ ‫شمالی شناسایی شد‬ ‫دبیر شــورای مبارزه با مواد مخدر خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۲۱۵ :‬روســتای دارای دهیــاری اســتان بــرای‬ ‫اجــرای طــرح یاریگــران زندگــی بــا هــدف پیشــگیری‬ ‫از اعتیــاد در بیــن کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و جوانــان ایــن‬ ‫خطــه شناســایی شــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪ ،‬ابوالحســن‬ ‫نجفــی در هفتمیــن نشســت شــورای هماهنگــی‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫کرد‪ :‬شهرســتان اســفراین با ‪ ۴۲‬روســتا‪ ،‬شــیروان‬ ‫بــا ‪ ۴۱‬روســتا و بجنــورد بــا ‪ ۴۰‬روســتا بــه ترتیــب‬ ‫بیشــترین تعداد روســتاهای مشــمول اجرای این‬ ‫طــرح را دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خراســان شــمالی در کنــار چهــار اســتان‬ ‫دیگــر بــه عنــوان ازمونه اجرای طــرح یاریگران زندگی‬ ‫در روســتا انتخــاب شــده اســت کــه اجــرای ایــن طــرح‬ ‫همزمــان بــا دیگــر اســتان هــا اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫نجفــی افــزود‪ ۷۱۳ :‬روســتای دارای دهیــاری در‬ ‫خراســان شــمالی وجــود دارد کــه در گام نخســت‬ ‫‪ ۲۱۵‬روســتا بــرای اجــرای ایــن طــرح شناســایی شــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان‬ ‫شــمالی یــاداور شــد‪ :‬هــدف از اجــرای ایــن طــرح‬ ‫ســالم ســازی محیــط روســتاها و امــوزش مهــارت‬ ‫نــه گفتــن بــه جامعــه هــدف کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و‬ ‫جوانــان در روســتاها اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن طــرح تمــام حوزه هــای‬ ‫مختلــف فرهنگــی پیشــگیری از اعتیــاد همچــون‬ ‫برگــزاری ورزش هــای بومــی‪ ،‬مســابقات کتابخوانــی‪،‬‬ ‫توانمندســازی بهبودیافتــگان و دیگــر ظرفیت هــای‬ ‫روســتایی را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫نجفــی بــا بیــان انکــه ‪ ۵۰‬درصــد اعتبــار اجــرای ایــن‬ ‫طــرح از ســوی ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر تامیــن‬ ‫می شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬از مــاک هــای اجــرای ایــن‬ ‫طــرح تمایــل مــردم هــر منطقــه و همراهی بــا اجرای‬ ‫ان اســت بــه گونــه ای در صــورت موفقیــت‪ ،‬در گام‬ ‫دوم روســتاهای بعــدی انتخــاب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫تاکیــد اســتاندار خراســان شــمالی بــر اجــرای‬ ‫دقیــق طــرح‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی نیــز در ایــن نشســت بــا‬ ‫تاکیــد بــر اجــرای دقیــق ایــن طــرح‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫مقابلــه بــا اعتیــاد بایــد تمامــی رویکردهــا متمرکــز بــر‬ ‫حــوزه فرهنگــی و پیشــگیری از اعتیــاد باشــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد افــزود‪ :‬طــرح یاریگــران‬ ‫زندگــی یکــی از طــرح هــای خــوب فرهنگــی بــرای‬ ‫مقابلــه فرهنگــی بــا اعتیــاد اســت کــه خراســان‬ ‫شــمالی نیــز بــه عنــوان ازمونــه اجــرای ایــن طــرح‬ ‫انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فرمانــداران در اجــرای ایــن طــرح بایــد‬ ‫از تمامــی ظرفیــت هــا بــرای ایجــاد حساســیت و‬ ‫اگاهــی بخشــی در محیــط هــای روســتایی نســبت‬ ‫بــه موضــوع کنتــرل و کاهــش اعتیــاد بهــره گیرنــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪680‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫کشاورزان کالله از بیمه‬ ‫محصوالت پایین استقبال کردند‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه از وجــود ‪ ۶۸‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی در ایــن شهرســتان خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬اســتقبال کشــاورازن از بیمــه محصــوالت پاییــن اســت و امســال کمتــر از یــک درصــد انــان‬ ‫مــزارع خــود را بیمــه کردنــد‪.‬‬ ‫رحیــم دانشــور وجــود ‪ ۶۸‬هــزار هکتــار زمین هــای کشــاورزی قابل کشــت در کنــار ‪ ۱۵۰‬هــزار راس دام‬ ‫ســبک و ســنگین را از جملــه ظرفیت هــای شــاخص کاللــه دانســت و اظهارداشــت‪ :‬ایــن شهرســتان‬ ‫یکــی از مناطــق مطــرح در تولیــد غــات از جملــه گنــدم در اســتان گلســتان شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه زندگــی در منطقـه ای کــه احتمــال اســیب زدن مخاطــرات طبیعــی از جملــه‬ ‫خشکســالی‪ ،‬ســیل و ســرمازدگی به مزارع کشــاورزان و دام ها وجود دارد‪ ،‬توجه به بیمه محصوالت‬ ‫کشــاورزی یکــی از ضروریات اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه گفــت‪ :‬بســیاری از کشــاورزان معتقدنــد کــه صنــدوق بیمــه کشــاورزی‬ ‫نســبت بــه تعهــدات خــود در قبــال کشــاورزان درســت عمــل نمی کنــد لــذا قــرار اســت کارشناســان‬ ‫صنــدوق بیمــه بانــک کشــاورزی اســتان بــا حضــور در شهرســتان مشــکالت بیم ـه ای مطــرح شــده‬ ‫توســط کشــاورزان را مــورد بررســی قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫دانشــور بیــان کــرد‪ :‬کشــاورزان می گوینــد مبلغ هــای پرداختــی بــه عنــوان خســارت بــه انــان ناچیــز‬ ‫اســت و انگیــزه الزم را بــرای افزایــش ســطح بیمــه محصوالت شــان ایجــاد نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش صنــدوق بیمــه کشــاورزی بــرای ارتقــای رضایتمنــدی ‪ ۲۰‬هزار بهره بــرداری بخش‬ ‫کشــاورزان کاللــه‪ ،‬می تــوان بــه افزایــش ســطح بیمــه مــزارع ایــن شهرســتان تــا حداقــل ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫امیــدوار بــود‪.‬‬ ‫فرماندار کالله هم در نشســت شــورای کشــاورزی این شهرســتان گفت‪ :‬امســال تاکنون از مجموع‬ ‫‪ ۵۹‬هــزار هکتــار زمین هــای کشــاورزی اختصــاص یافتــه بــه کشــت گنــدم و چهــار هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار‬ ‫بــه کشــت کلــزا در شهرســتان فقــط ‪ ۶۱۵‬هکتــار (‪ ۵۲۴‬هکتــار مــزارع گنــد م و ‪ ۹۱‬هکتــار مــزارع کلــزا)‬ ‫بیمه شــده اســت‪.‬‬ ‫فرهــاد شــیبک افــزود‪ :‬کارشناســان کشــاورزی و مســووالن مرتبــط بــا بیمــه محصــوالت کشــاورزی‬ ‫موضــوع را بررســی و علــت بــی رغبتــی کشــاورزان بــه بیمــه محصــول را مــورد کنــکاش قــرار دهنــد تــا‬ ‫راهکارهــای توســعه بیمــه محصــوالت کشــاورزی شناســایی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کارشناســان پهنــه جهــاد کشــاورزی‪ ،‬مــزارع گنــدم و کلــزا را مــورد بازدیدهــای‬ ‫میدانــی مســتمر قــرار داده و بــر تهیــه و اســتفاده ســموم اســتاندارد توســط کشــاورزان بــرای مبــارزه بــا‬ ‫افــات و بیماری هــا نظــارت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه گفــت‪ :‬همــه بایــد تــاش کننــد تــا نهاده هایــی کــه در افزایــش تولیــد موثــر اســت بــه‬ ‫انــدازه و بــه موقــع تخصیــص یابــد‪.‬‬ ‫شــیبک همچنیــن بــا تاکیــد بــر لــزوم ســاخت هــزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر جــاده بیــن مــزارع در کاللــه‪ ،‬بیان‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد در پــی تامیــن اعتبــار ان باشــیم‪.‬‬ ‫استفاده از رنجیر چرخ برای‬ ‫تردد در جاده های کوهستانی‬ ‫گلستان الزامی است‬ ‫تا پایان هفته بدلیل بارش برف‬ ‫مدارس غیرحضوری شد‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــا اشــاره بــه بــارش بــرف در مناطــق‬ ‫کوهســتانی اســتان گفــت‪ :‬امــد و شــد خــودرو در ‪ ۲‬نقطــه از محورهــای کوهســتانی از‬ ‫جملــه توسکســتان ‪ -‬شــاهرود و خــوش ییــاق ‪ -‬شــاهرود بــه علــت ریــزش شــدید بــرف‬ ‫بــه اســتفاده از زنجیــر چــرخ نیــاز دارد‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی اظهــار داشــت‪ :‬بــارش بــرف در ایــن جاده هــای کوهســتانی جریــان داشــته و‬ ‫بــا توجــه بــه پیش بینــی هواشناســی مبنــی بــر تــداوم ایــن بارش هــا تــا ظهــر امــروز‪ ،‬راننــدگان‬ ‫بــرای تــردد در ایــن محورهــا‪ ،‬وســایل گــرم و زنجیــر چــرخ همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در جاده هــای پــارک ملــی گلســتان در شــرق و دراز نــو کردکــوی هــم‬ ‫بــارش بــرف ادامــه دارد و بــه دلیــل لغزندگــی ســطح جاده هــا رانندگــی در ایــن مســیرها‬ ‫بایــد بــا احتیــاط بیشــتر همــراه باشــد‪.‬‬ ‫مصدقــی افــزود‪ :‬گروه هــای راهــداری بــه ویــژه در مناطــق کوهســتانی گلســتان از شــب‬ ‫گذشــته و بــا اغــاز بــارش بــرف در ایــن مناطــق کوهســتانی مســتقر هســتند و بازگشــایی‬ ‫جاده هــا را بــا برف روبــی و شــن و نمک پاشــی مســتمر انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همــه راه هــای ارتباطــی گلســتان بــاز بــوده و مشــکلی در امــد و‬ ‫شــد خودروهــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه گــزارش پیــش بینــی هواشناســی مبنــی بــر ورود ســامانه ســرد و‬ ‫بارشــی از شــمال اســتان و کاهش محســوس دما از یکشــنبه هفته جاری‪ ۳۰،‬گروه راهداری‬ ‫بــا ‪ ۱۵۰‬دســتگاه ماشــین االت راهــداری‪ ،‬امــاده ارائــه خدمــات بــه شــهروندان هســتند‪.‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر از مجمــوع ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬کیلوکتــر راه ارتباطــی گلســتان‪ ،‬برف گیــر‬ ‫و کوهســتانی است‪.‬‬ ‫بــه دلیــل ورود مــوج ســرما و کاهــش شــدید دمــا و مدیریــت در مصــرف گاز‪ ،‬مراکــز‬ ‫اموزشــی و دســتگاه های اجرایــی گلســتان بــه اســتثنای مراکــز درمانــی‪ ،‬امــدادی و‬ ‫انتظامــی از امــروز بــه مــدت ســه روز تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فعالیــت اموزشــی تمامــی مــدارس‬ ‫اســتان در راســتای افــت شــدید دمــا و صرفــه جویــی در مصــرف گاز از روز ســه شــنبه (‪۲۰‬‬ ‫دیمــاه) ســالجاری بــه مــدت ســه روز غیرحضــوری شــد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن فعالیــت اداره کل امــوزش و پــرورش اســتان و‬ ‫ادارات شهرســتان هــا و مناطــق از روز ســه شــنبه بــه مــدت ســه روز بــه صــورت دور کاری و‬ ‫فعالیــت هــای اموزشــی و پرورشــی مــدارس در ســطح اســتان بــه صــورت غیرحضــوری و در‬ ‫بســتر شــاد برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امتحانات نهایی پایه دوازدهم و هماهنگ اســتانی پایه نهم(ویژه بزرگســاالن)‬ ‫و فنــی و حرفــه ای (نظــام قدیــم) در شهرســتان ها و مناطــق بــه قــوت خــود باقیســت و راس‬ ‫ســاعت مقــرر برگــزار خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همچنیــن ســایر امتحانــات داخلی در‬ ‫شهرســتان ها و مناطــق بــا تصمیــم شــورای مدرســه بــه تاریــخ دیگــری موکــول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل هواشناســی اســتان خراســان شــمالی دمــای هــوا کاهــش ‪ ۱۴‬تــا ‪۱۶‬‬ ‫درجه ای دما در ســردترین ســاعت پیش بینی شــده اســت که در شــبانه روز گذشــته برخی‬ ‫از مناطــق اســتان دمــا بــه زیــر پنــج درجــه ســانتی گــراد نیــز رســید‪.‬‬ ‫طبــق پیــش بینــی ایــن اداره کل درجــه دمــا تــا پایــان هفته حتــی در برخی از نقاط بــه زیر ‪۱۶‬‬ ‫درجــه ســانیگراد نیــز مــی رســد و اینــک پدیــده غالــب بــرای امــروز بــارش بــرف و در ارتفاعــات‬ ‫کــوالک و بــرف و مــه گرفتگی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۹‬هــزار و ‪ ۸۳۶‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان‬ ‫زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۸‬هــزار دانــش امــوز در‬ ‫مقطع ابتدایی و مابقی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را دختــران تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۶‬درصــد‬ ‫دانــش امــوزان در مناطــق روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سارق سابقه دار به تنه درختان‬ ‫هم رحم نکرد‏‬ ‫سارق سابقه دار به دادسرای‬ ‫اسفراین معرفی شد‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه داری کــه اقــدام بــه ســرقت تنــه درختــان مــی کــرد‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬طــی چنــد‬ ‫روز‏گذشــته اخبــاری مبنــی بــر ســرقت درختــان در حوالــی‬ ‫روســتاهای شهرســتان‪ ،‬بــه پلیــس اطــاع داده شــد کــه‬ ‫بالفاصلــه ‏موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی بعمــل امــده مشــخص شــد کــه‬ ‫ســارق بعــد از قطــع درختــان‪ ،‬بــا یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫بــاری تنــه هــای‏بریــده شــده را ســرقت مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫ویبــا بیــان اینکــه بــا تــاش مامــوران و همچنیــن همــکاری‬ ‫احالــی روســتا‪ ،‬متهــم شناســایی و در یکــی از‏محــور هــای‬ ‫مواصالتــی شهرســتان در حــال انتقــال تنــه درختــان ســرقتی‬ ‫دســتگیر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم بعــد از انجــام بازجویــی و‏تکمیــل‬ ‫تحقیقــات بــه ‪ 7‬فقــره ســرقت اعتــراف و بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی و در نهایــت خــودروی وی‬ ‫‏نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف ‪ 5‬فقــره ســرقت‏ســیم و کابــل خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چند مورد ســرقت ســیم وکابل های مخابراتی در ســطح‬ ‫شهرســتان اســفراین‏بالفاصله رســیدگی به موضوع در‬ ‫دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات پلیســی و‬ ‫بازبینــی دوربیــن هــای مداربســته موفــق‏بــه شناســائی ســارق‬ ‫ســابقه دار شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در‬ ‫یــک اقــدام‏غافلگیرانــه ســارق را در مخفیگاهــش در حــال‬ ‫ســوزاندن ســیم و کابــل هــای مخابراتــی دســتگیر و بــه‏مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجوئــی هــای‬ ‫بعمــل امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت ســیم و‏کابــل مخابراتــی‬ ‫در ســطح شهرســتاناعتراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه دادســرای‬ ‫اســفراین معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری ‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫فلسفه حجاب در بین ادیان الهی‬ ‫حجاب یکی از مسائل اصلی مشترک بین ادیان الهی است‪.‬‬ ‫تمایل به به پوشیده ماندن در یهود‪ ،‬مسیحیت و اسالم‪ ،‬امری درونی است‬ ‫و عفاف و خویشتن داری فضیلت اخالقی شمرده می شود‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪680‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫‪ ۱۱۷‬میلیارد تومان تسهیالت نیاز‬ ‫‪ ۴۳‬واحد گردشگری مینودشت‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی مینودشــت از تکمیــل و ثبــت پرونــده‬ ‫راه اندازی ‪ ۴۳‬واحد گردشــگری این شهرســتان در ســامانه رشــد هشــت درصدی حوزه اســتانداری‬ ‫گلســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬نیــاز تســهیالتی ایــن تعــداد واحــد بــرای بهره بــرداری ‪ ۱۱۷‬میلیــارد و ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیــون تومان اســت‪.‬‬ ‫رضــا پورمهــدی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن واحدهــا در بخش هــای مختلــف شــامل اقامتگاه هــای «بــوم‬ ‫گــردی‪ ،‬مجتمــع گردشــگری‪ ،‬هتــل‪ ،‬خانــه صنایــع دســتی و مهمانپذیــر» هســتند کــه با بهره بــرداری‬ ‫از انهــا بــرای ‪ ۳۱۰‬نفــر به صــورت مســتقیم فرصــت شــغلی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه درخواســت تســهیالت ایــن تعــداد واحــد گردشــگری مینودشــت از ‪ ۲‬ســال پیش‬ ‫مطــرح بــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــا روی کارامــدن دولــت ســیزدهم و در قالــب رشــد هشــت درصــدی‬ ‫ت وام متقاضیــان بــه روز رســانی و در ســامانه مربوطــه‬ ‫اقتصــادی اســتانداری گلســتان‪ ،‬درخواسـ ‬ ‫ثبــت و در مرحلــه معرفــی بــه بانــک قــرار دارد‪.‬‬ ‫پورمهــدی اضافــه کــرد‪ :‬در صــورت تســریع در رونــد پرداخــت تســهیالت بــه متقاضیــان‪ ،‬بخــش‬ ‫در اجرای طرح جوانی جمعیت‬ ‫استاندار به بانک ها هشدار داد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا گالیــه از عــدم همراهــی برخــی بانک هــای خصوصــی اســتان‬ ‫در طــرح جوانــی جمعیــت‪ ،‬گفــت‪ :‬بانک هــا در صــورت ســهل انــگاری در پرداخــت وام‬ ‫فرزنــداوری پلمــب مــی شــوند‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در ســتاد جوانــی جمعیــت خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬همانگونه‬ ‫کــه بانــک هــای دولتــی و غیــر دولتــی متعهــد بــه پرداخــت وام هــای تکلیفــی همچــون وام‬ ‫ازدواج و فرزنــداوری هســتند‪ ،‬بانــک خصوصــی نیــز در ایــن حــوزه مســوولیت دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــدم پرداخــت وام هــای فرزنــداوری از ســوی بانــک هــای خصوصــی اســتان بــه‬ ‫هیــچ عنــوان پذیرفتــه نیســت و بایــد نســبت بــه وظیفــه خــود در پرداخــت ایــن تســهیالت‬ ‫متعهــد باشــند‪.‬‬ ‫حســین نــژاد گفــت‪ :‬در واقــع اگــر بانک هــای خصوصــی بــرای اســتان ســودی نداشــته باشــد‬ ‫همچــون درخــت بی ثمــری اســت کــه نیــاز بــه ادامــه فعالیــت انهــا در اســتان نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در امــر جوانــی جمعیــت وظیفــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت مشــوق هــای خوبــی بــرای جوانــی جمعیــت در نظــر گرفتــه اســت کــه‬ ‫رســیدن بــه نقطــه تعــادل در حــوزه جمعیــت نیازمنــد اجــرای دقیــق ایــن سیاســت هــای‬ ‫تشــویقی بوســیله دســتگاه اجرایــی اســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا بایــد تمامــی‬ ‫دســتگاه ها نســبت بــه وظیفــه خــود در ایــن حــوزه مهــم اگاه باشــند و در راســتای جوانــی‬ ‫جمعیــت از ظرفیــت هــای اجرایــی خــود بهــره گیــری کننــد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا اشــاره بــه تبلیغــات منفــی در جامعــه در حــوزه فرزنــداوری‪ ،‬گفــت‪ :‬کاهــش‬ ‫بــاروری در کشــور بــه سیاســت هــای تبلیغــی گذشــته تحــت عنــوان شــعار «فرزنــد کمتــر و‬ ‫زندگــی بهتــر» بــر مــی گــردد و متاســفانه ایــن شــعار بــا گذشــت ســال هــا تبدیــل بــه بــاوری‬ ‫در بیــن جامعــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای تغییــر ایــن بــاور منفــی در جــوزه جمعیــت نیازمنــد اقدامــات فرهنگــی‬ ‫بــا همــکاری دســتگاه هــای اطــاع رســانی و فرهنگــی هســتیم بــه گونــه ای بــا تولیــد‬ ‫محتواهایــی هدفمنــد در فضــای رســانه و مجــازی جامعــه را از اســیب هــای نبــود فرزنــد و‬ ‫یــا فرزنــد کــم اگاه کنیــم‪.‬‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت در جلســه مــورخ ‪ ۲۴‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در میــزان نابــاروری جــزو اســتان هــای بــا خطــر متوســط قــرار دارد بــه‬ ‫گونــه ای کــه نــرخ بــاروری در اســتان ‪ ۲.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قابــل توجــه ‪ ۴۳‬واحــد حــوزه گردشــگری مینودشــت کــه ‪ ۸۰‬درصــد انها اقامتگاه بوم گردی هســتند‬ ‫تــا ســه مــاه نخســت ســال اینــده بــه بهره بــرداری و ارائــه خدمــات بــه مســافران و گردشــگران‬ ‫خواهنــد رســید‪.‬‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی مینودشــت همچنین از فعال بودن ‪ ۵۲‬واحد گردشــگری شــامل ‪۲۰‬‬ ‫اقامتــگاه بــوم گــردی‪ ۲ ،‬هتــل و ‪ ۳۰‬خانــه مســافر در این شهرســتان خبــر داد و گفت‪ :‬فعالیت این‬ ‫واحدها برای ‪ ۳۹۸‬نفر به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم فرصت شــغلی ایجاد کرده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای امســال تا کنون حدود ‪ ۳۶‬هزار مســافر و گردشــگر در واحدهای گردشــگری‬ ‫فعــال مینودشــت اقامــت داشــتند ضمــن اینکــه در ایــن مــدت ‪ ۲۸۶‬هــزار نفــر هــم از جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری (طبیعــی‪ ،‬تاریخــی و فرهنگــی) نیز بازدیــد کردند‪.‬‬ ‫پورمهدی به ســامانه جامع نظارت‪ ،‬امار و اطالعات تاسیســات گردشــگری (جانا) هم اشــاره کرد‬ ‫و بیــان داشــت‪ :‬صاحبــان واحدهــای گردشــگری بــرای بهره منــدی از تســهیالت‪ ،‬خدمــات و تمدیــد‬ ‫پروانــه فعالیــت خــود بایــد امــار جــذب مســافران و درخواس ـت های احتمالــی را در ایــن ســامانه‬ ‫ثبــت کنند‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی کــم نظیــر مینودشــت در حاشــیه جــاده بین المللــی شــمال ‪ -‬مشــهد‪ ،‬در‬ ‫کنــار طبیعــت زیبــا و بکــر ایــن شهرســتان بــا انبوهــی از منابــع طبیعــی خــدادادی ماننــد جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی‪ ،‬ابشــارها‪ ،‬چشــم اندازهــای زیبــا‪ ،‬مناطــق مرتفــع و روســتاهای جنگلــی و کوهســتانی و‬ ‫صنایــع دســتی اقــوام ان‪ ،‬فرصــت مناســبی بــرای توســعه گردشــگری مینودشــت فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫بوم گــردی یــا همــان گردشــگری روســتایی شــکلی جدیــد از صنعــت گردشــگری رواج یافتــه در‬ ‫کشــور اســت کــه در ان افــراد بــه جــای حضــور در هتل هــا و اماکــن شــلوغ و پرازدحــام راهــی‬ ‫روســتاهای بکــر و دورافتــاده می شــوند تــا بــه دور از هیاهــوی زندگــی روزمره دمی و ســاعتی‪ ،‬شــاید‬ ‫هــم روزی و هفت ـه ای را در ارامــش برامــده از ایــن ویژگــی نــاب ســپری کننــد‪.‬‬ ‫در نشست احیای خلیج گرگان مطرح شد؛‬ ‫برای احیای خلیج گرگان‬ ‫‪,‬الیروبی یک مسکن موقتی است‬ ‫بــه همــت و همــکاری دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان‪ ،‬ادارات کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری و فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪ ،‬نشســت علمــی رســانه ای‬ ‫احیــای خلیــج گــرگان بــا حضــور اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی ومنابــع‬ ‫طبیعــی گــرگان‪ ،‬مدیــران و کارشناســان اداره کل منابــع طبیعــی اســتان گلســتان و جمعــی‬ ‫از خبرنــگاران اســتان یازدهــم دی مــاه بــه میزبانــی دانشــگاه در ســالن اندیشــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در این نشســت معاون پژوهشــی دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت‪:‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از نعمــت هــای بــزرگ اســتان اســت کــه متاســفانه ایــن نعمــت از مدت ها‬ ‫قبــل دچــار بحــران شــده اســت و بــرای حــل ایــن مشــکل وبحــران بایدبــه صــورت یــک مطالبــه‬ ‫منطقــه ای وملــی پیگیــری و از تمــام ظرفیــت هــا و اعتبارات کشــوری اســتفاده شــود ‪.‬‬ ‫موســی حســام بــا بیــان اینکــه خلیــج گــرگان بــه لحــاظ هیدرولــوژی و هیدرولیکــی بیــش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد تحــت تاثیــر کشــورهای همســایه قــرار دارد بیــان کــرد‪ :‬گــرگان بــه دنبــال نشســت‬ ‫مشــترک بــا دانشــگاه های پیرامونــی دریــای خزربــا یــک کارگروه تخصصی با حضــور ‪43‬عضو‬ ‫هیئــت علمــی و کارشناســان مرتبــط در کارگاههــای تخصصــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و با‬ ‫امــاده ســازی طــرح اینــده پژوهــی خلیــج گــرگان بــه اســتانداری ارســال شــد‪.‬‬ ‫مهــدی ذوالفقــاری مدیــر طــرح خلیــج گــرگان اظهــار داشــت‪ : :‬موضــوع خلیــج گــرگان در‬ ‫دانشــگاه در چهــارده کارگــروه شــامل کارگــروه هــای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬قوانیــن‪ ،‬اکولوژی‪،‬‬ ‫ابخیــزداری و‪...‬از لحــاظ اجرایــی و عملــی همــگام بــا مســئوالن دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس مصوبــات کمیتــه ملــی تاالب هــا‪ ،‬پانــزده اقــدام بــرای احیــای خلیــج‬ ‫گــرگان مصــوب و ابــاغ شــده کــه یکــی از انهــا امــکان ارتبــاط خلیــج بــا دریــا و الیروبــی‬ ‫کانال هــای ابرســان اســت کــه توســط پژوهشــگاه اقیانوس شناســی و علــوم جــوی کشــور بــا‬ ‫همــکاری دانشــگاه انجــام شــد‪.‬‬ ‫ذوالفقــاری بــه الیروبــی کانــال اشــوراده اشــاره کــرد وبیــان داشــت‪ :‬الیروبــی یــک مســکن‬ ‫موقتــی بــوده و بایدبــا مدیریــت یکپارچــه اقدامــات دیگــری صــورت پذیــرد تــا ارتبــاط خلیــج‬ ‫بــا دریــا حفــظ شــود‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان خاطــر نشــان‬ ‫کرد‪:‬بــرای حفــظ شــرایط حاضــر و بهبــود ان هــم اکنــون دو ســناریو برای خلیــج گرگان مطرح‬ ‫اســت کــه در هــر دو ســناریو انجــام الیروبــی جهــت تبــادل اب در بیــن خلیــج و دریــا تاکیــد‬ ‫شــده اســت تــا از مشــکالت زیســت محیطــی در اینــده جلوگیــری شــود ‪.‬‬ ‫در ادامــه رئیــس اداره حفاظــت خــاک اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفت‪:‬‬ ‫پاییز امســال تجربه ی خشــکی را داشــته و این شــرایط همچنان در زمســتان هم ادامه دار‬ ‫بــوده اســت بــارش هــای یکبــاره و ســیل اســا ‪ ,‬تولیــد رســوب مــی کنــد کــه بــه خلیــج گــرگان‬ ‫مــی ریــزد از اینــرو بــرای جلوگیــری از فرســایش و رســوب بایــد اقدامــات ابخیــز داری و تغییــر‬ ‫کاربــری اراضــی و اصــاح زراعــت انجــام داد‪.‬‬ ‫دکتــر شــریف زادهدیگر عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان بــا بیــان ایــن نکتــه کــه بیشــتر نگاه هــا در ســطح سیاس ـت گذاری در حــوزه خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬نــگاه تکنیــکال و ســازه ای اســت اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه تجربــه دریاچــه ارومیــه‪،‬‬ ‫نــگاه ســازه ای نخواهــد توانســت پاســخگوی مســئله باشــد بایــد تاثیــرات اجتماعــی وقــوع‬ ‫ســناریوهای فوق الذکــر بــر جوامــع محلــی بررســی و بحــث اشــتغال های جایگزیــن و‬ ‫ظرفیت ســازی های مناســب مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬خلیــج گــرگان یــک ابگیــر نیســت بلکــه زیســت بــوم و یــک مســاله‬ ‫اجتماعــی بــوده و بایــد احیــای ان تبدیــل بــه گفتمــان اســتانی و ملــی شــود‪.‬ودر کنــار بحــث‬ ‫علمــی و اقدامــات اجرایــی در خصــوص خلیــج گــرگان اگاهــی احــاد جامعــه می توانــد‬ ‫زمینه ســاز تســریع در پیشــرفت احیــای خلیــج گــردد‪.‬‬ ‫ارشــک حلــی ســازااز اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گرگان گفت‪ :‬محیط زیســت‪ ،‬خاک‪ ،‬گیاه و غیره مباحث فانتزی و حاشــیه ای نیســت این‬ ‫امر با زیســت بوم منطقه کشــور ســرو کار دارد ‪,‬مســئوالن با نهادهای رســمی و غیررســمی‬ ‫در ســطوح ملــی‪ ،‬اســتانی و بیــن اســتانی در مســئله خلیــج گــرگان بایــد دخیــل شــوند و ان‬ ‫را بــه عنــوان مســئله روز اســتان و کشــور تلقــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬مطالعــات خلیــج ســتاد ملــی تاالب هــا تنهــا میــزان اب را مطــرح کــرده امــا‬ ‫بــه میــزان ورود رســوب بــه خلیــج گــرگان کاری ندارنــد امــا ایــن دو در پیونــد نزدیــک بــا‬ ‫یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫همچنیــن در پایــان ایــن نشســت ازپوســتر کارگاه طراحــی پوســتر و تبلیغــات شــهری بــا‬ ‫موضــوع «خلیــج گــرگان ســهمی بــرای ایندگان» که قرار اســت از چهاردهم لغایت شــانزدهم‬ ‫دی مــاه و بــه همــت حــوزه هنــری اســتان گلســتان در گــرگان برگــزار شــود‪ ،‬رونمایــی شــد‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫شوخی با طرح های اقتصادی‬ ‫و سودجویان ناقال!‬ ‫از وزیــر اقتصــاد‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکــزی و اعضای‬ ‫کمیســیون اقتصــادی مجلــس پنهــان نیســت از شــما‬ ‫دوســتان جــان چــه پنهــان‪ ،‬هــر طــرح اقتصــادی کــه‬ ‫در ایــن مملکــت اجــرا مــی شــود بالفاصلــه یــک‬ ‫عــده ســود جــو‪ ،‬دالل و نهایتــا ً عزیــزان مافیــا بــا یــک‬ ‫اقــدام ضربتــی‪ ،‬طــرح اقتصــادی دولــت را ســه ســوته‬ ‫فیتیلــه پیــچ مــی کننــد و طومــارش را درهــم مــی‬ ‫پیچنــد! ان هــم بــه گونــه ای کــه ربــاط صلیبــی و‬ ‫تانــدون و مینیســک طــرح بــا هــم پــاره مــی شــوند و‬ ‫طــرح دیگــر هیــچ وقــت طــرح بشــو نیســت!‬ ‫نتیجــه هــم ناگفتــه پیداســت و نــه تنهــا ایــن طرحهــا‬ ‫دردی از مــردم معمولــی دوا نمــی کننــد بلکــه قــوز‬ ‫بــاالی قــوز هــم مــی شــوند تــا جایــی که خلــق الله از‬ ‫طــا بــودن پشــیمان مــی شــوند و رویــای بازگشــت بــه‬ ‫دوره قبــل از اجــرای طــرح را در ســر مــی پروراننــد!‬ ‫مشــت نمونــه خــروار همیــن داســتان ازادســازی‬ ‫واردات خــودرو اســت کــه خــود خــودرو هــا هــم از‬ ‫ایــن مــدل واردات و قیمــت گــذاری خنــده شــان‬ ‫گرفتــه و بــا اینکــه هنــوز مکانیــزم قیمــت گــذاری و‬ ‫ماجــرای عرضــه خــودرو در بورس و ‪ ...‬در هاله ای از‬ ‫ابهــام اســت‪ ،‬امیــد قالیبــاف ســخنگوی وزارت ســمت‬ ‫ســعی کــرده بــا انتشــار گزارشــی گرانــی خــودرو را بــه‬ ‫بازارســازی ســودجویان ربــط دهــد!‬ ‫یعنــی طــرح وزارت صنعــت ایــرادی نــدارد و ایــن‬ ‫چشــم تنــگ دنیــا دوســت ســودجویان اســت کــه‬ ‫نگذاشــته انــد‪ ،‬ایــن طــرح بــه ثمــر بنشــیند‪.‬‬ ‫ایــن داســتان تنهــا مربــوط بــه خــودرو و خــودرو‬ ‫ســازی نیســت و چاکــراه هــای بــی شــمار در مملکــت‬ ‫باعــث مــی شــوند پزشــک در مطبــش دســتگاه پــوز‬ ‫ســوپر مارکــت بگــذارد‪ ،‬طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫ســالی دو میلیــون مالیــات بدهنــد‪ ،‬کل مالیــات اخــذ‬ ‫شــده از مالــکان خانــه هــای خالــی و خانــه هــای‬ ‫لوکــس کشــور در یــک ســال بــه ‪ 5‬میلیــارد نرســد و‬ ‫قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫هــر چنــد طــرح هــای دولــت همگــی عیــن صــواب‬ ‫هســتند و ایــن ســودجویان هســتند کــه مانــع از‬ ‫اجــرای دقیــق انهــا مــی شــوند‪ .‬با این وجود پیشــنهاد‬ ‫مــی شــود دوســتان بــرای شــوخی و مطایبــه‪ ،‬بــرای‬ ‫ســرگرمی و خنــده‪ ،‬اصــا ً بــرای مســخره بــازی هــم‬ ‫کــه شــده یــک بــار از ســایر کشــور هــا تقلیــد کنیــد!‬ ‫ببیننــد ســایر کشــورها چطــور خــودرو وارد کشورشــان‬ ‫مــی کننــد و قیمــت تعییــن مــی کننــد؟ بــا کــدام‬ ‫ســاز و کار از پزشــک و طــا فــروش و اهــن فــروش‬ ‫مالیــات واقعــی اخــذ مــی کننــد؟ چگونــه مالــکان‬ ‫خانــه هــای خالــی و لوکــس را وادار بــه پرداخــت‬ ‫مالیــات مــی کننــد؟ چطــور بــرای خریــدار ضایعــات‬ ‫و کارتــن خــواب کارت بازرگانــی صــادر نمــی شــود؟‬ ‫چطــور‬ ‫اگــر ایــن شــوخی جــواب داد و بــه تریــج قبــای‬ ‫ســودجویان و دالالن و مافیــا برنخــورد‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫مالحظــات راهبــردی طــرح را جــدی جــدی در کشــور‬ ‫اجــرا کنیــد! بــاور کنیــد جــای دوری نمــی رود و کســی‬ ‫بــه شــما خــرده نمــی گیــرد‪...‬‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه‬ ‫را بگزاری‪ ،‬مگر سفری باشد‪ ،‬که در ان‬ ‫روی به خدا داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر‬ ‫ان که خدا بدن او را بر اتش‬ ‫حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪680‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راهکارهای طالیی‬ ‫برای حفظ سالمتی‬ ‫مریــم حســین پور ‪ -‬حتــی قبــل از گســترش ویــروس کرونــا‬ ‫خیلــی از افــراد از خانــه کار می کردنــد؛ امــا بعــد از ایــن‬ ‫همه گیــری جهانــی تعــداد ایــن افــراد در سراســر دنیا به شــکل‬ ‫چشــمگیری افزایش پیدا کرده اســت‪ .‬اگر شــما هم دورکاری‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت متوجــه دردهایــی شــده باشــید کــه‬ ‫قبــا تجربــه نکــرد ه بودیــد‪ ،‬ازجمله کمــردرد‪ ،‬گردن درد‪ ،‬شــانه‬ ‫درد یــا م ـچ درد‪ .‬شــاید علــت ایــن دردهــا ایــن باشــد کــه در‬ ‫خانــه امکانــات اداره را نداریــد‪ .‬منظــور از امکانــات‪ ،‬میــز و‬ ‫مبلمان های اداری اســت که در خیلی از انها اســتانداردهای‬ ‫ارگونومــی کار بــا کامپیوتــر رعایــت شــده اســت‪ .‬در ایــن مقاله‬ ‫می خواهیــم راهکارهایــی را بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکالت‬ ‫جســمانی ارائــه دهیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫بیشــتر خانه هــای مســکونی فضــای مناســبی بــرای‬ ‫مبلمان هــای اداری امــروزی کــه بیشــتر انهــا طبــق‬ ‫اســتانداردهای ارگونومــی ســاخته شــده اند ندارنــد یــا اینکــه‬ ‫خیلــی از افــراد نمی تواننــد از پــس چنیــن هزین ـه ای براینــد‬ ‫و خانه شــان را تبدیــل بــه دفتــر کار کننــد‪ .‬اگــر شــما هــم از‬ ‫خانــه کار می کنیــد‪ ،‬احتمــاال کامپیوترتــان را روی میز مطالعه‬ ‫معمولــی یــا حتــی میز ناهارخــوری می گذاریــد و روی صندلی‬ ‫معمولــی یــا تخت خوابتــان می نشــینید‪ .‬در هــر حالــت‪،‬‬ ‫به احتمــال زیــاد درســت نمی نشــینید‪ .‬اگــر فقــط مــدت‬ ‫کوتاهــی این طــور باشــید‪ ،‬شــاید جــای نگرانــی نباشــد؛ امــا بــا‬ ‫وضعیــت کنونــی ممکــن اســت مجبــور شــوید محیــط کارتــان‬ ‫را بــرای همیشــه بــه خانــه منتقــل کنیــد‪.‬‬ ‫کارشناســان پیش بینــی می کننــد کــه حتــی بعــد از پایــان‬ ‫گســترش ویــروس کرونــا‪ ،‬دورکاری تبدیــل بــه رونــدی عــادی‬ ‫شــود و نه تنهــا خیلــی از کارمنــدان کار از خانــه را ترجیــح‬ ‫می دهنــد‪ ،‬بلکــه حتــی مدیــران ارشــد شــرکت ها هــم متوجــه‬ ‫ایــن نکتــه می شــوند کــه بــرای انجــام دادن خیلــی از کارهــا‬ ‫نیــازی نیســت کارمندانشــان در محــل کار حاضــر شــوند‪.‬‬ ‫اگــر همیــن حــاال هــم احســاس درد یــا گرفتگــی عضــات‬ ‫می کنیــد‪ ،‬احتمــاال در معــرض خطــر اســیب هــای عضالنــی‪،‬‬ ‫ماننــد کمــردرد‪ ،‬گــردن درد‪ ،‬شــانه درد‪ ،‬ســندروم نشــانگان‬ ‫مجــرای مــچ دســت یــا حتــی ترومبــوز ســیاهرگی عمقــی‪ ،‬قرار‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫خــب‪ ،‬چــه کاری می توانیــد انجــام دهیــد؟ بایــد تــا انجــا‬ ‫کــه می توانیــد‪ ،‬روی حالــت طبیعــی بدنتــان کار کنیــد‪ .‬در‬ ‫حالــت راحتــی قــرار بگیریــد؛ به شــکلی کــه هیــچ قســمتی از‬ ‫بدنتــان خــم نشــده یــا پیــچ نخــورده باشــد و بایــد هرازگاهــی‬ ‫حرکــت کنیــد تــا خــون گــردش پیــدا کنــد‪ .‬اگــر بــا کامپیوتــر‬ ‫کار می کنیــد‪ ،‬بایــد بــه ایــن ‪ ۱۰‬نکت ـه ای کــه در ادامــه اشــاره‬ ‫می کنیــم‪ ،‬توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬ابزار کاربردی برای راحت تر کار‬ ‫کردن در خانه‬ ‫‪ .۱‬با گردنی صاف به نمایشگر نگاه کنید‬ ‫نمایشــگر را درســت روبــه رو و در ارتفاعــی مناســب قــرار‬ ‫دهیــد‪ .‬مثــل زمانــی کــه بــه لپ تــاپ یــا تلفن همراهتــان نــگاه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بــه پاییــن نــگاه نکنیــد‪ .‬نمایشــگر را جایــی قــرار‬ ‫ندهیــد کــه مجبــور شــوید ســرتان را بــرای نگاه کــردن بــه ان‬ ‫برگردانیــد‪ .‬بعضــی از افــراد صفحه کلیــد و مــاوس را روبـه روی‬ ‫خــود قــرار می دهنــد‪ ،‬امــا نمایشــگر را در گوشـه ای می گذارنــد‬ ‫و همیــن باعــث گــردن درد می شــود‪ .‬اگــر از نمایشــگری مجــزا‬ ‫یــا لپ تــاپ اســتفاده می کنیــد‪ ،‬شــاید نیــاز باشــد زیــر ان‬ ‫چنــد کتــاب یــا جعبـه ای قــرار دهیــد تــا در ارتفاعــی مناســب و‬ ‫درســت مقابــل چشــمانتان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نمایشگر را به پهلو در کنار پنجر ه قرار دهید‬ ‫ف چشــم کــه به دلیــل تابــش نــور یــا‬ ‫بــرای پیشــگیری از ضعـ ‬ ‫ســازگاری جزئــی عنبیــه بــا نــور بــه وجــود می ایــد‪ ،‬پشــت بــه‬ ‫پنجــره ننشــینید؛ زیــرا نــوری کــه وارد می شــود‪ ،‬بــه نمایشــگر‬ ‫می تابــد‪ .‬رو بـه روی پنجــره هــم کار نکنیــد؛ زیــرا در ایــن حالت‬ ‫نــور مســتقیم بــه چشــمانتان می تابــد‪ .‬نمایشــگر بایــد بــا‬ ‫پنجــره زاویــه نــود درجــه ایجــاد کنــد‪ ،‬مگــر اینکــه پــرده کشــیده‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر نمایشــگر روی میــز شیشـه ای قــرار دارد‪ ،‬روی میــز‬ ‫را بپوشــانید تــا از تابــش نــور جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به مدارک کاغذی با گردنی راست نگاه کنید‬ ‫ت یــا کاغــذی نخوانیــد کــه روی میــز‬ ‫نوشــته ها را از روی تبلـ ‬ ‫قــرار دارد؛ زیــرا در ایــن حالــت مجبوریــد ســرتان را مــدام بــه‬ ‫بــاال و پاییــن حرکــت دهیــد‪ .‬اگــر مجبوریــد بــرای خوانــدن‬ ‫یــا دیــدن مطلبــی‪ ،‬نگاهتــان را بیــن لپ تــاپ یــا نمایشــگر‬ ‫کامپیوتــر و کاغــذ بگردانیــد‪ ،‬از پایـه ای برای نگه داشــتن تبلت‬ ‫یــا کاغــذ اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬صفحه کلیــد و مــاوس یــا تاچ پــد را در ارتفــاع‬ ‫مناســب قــرار دهیــد‬ ‫اگــر ارتفــاع لپ تــاپ را بیشــتر کرده ایــد تــا نمایشــگر درســت‬ ‫مقابــل چشــمانتان قــرار بگیــرد‪ ،‬از صفحه کلیــد و مــاوس‬ ‫جداگانـه ای اســتفاده کنیــد‪ .‬حتمــا بایــد درهنــگام اســتفاده از‬ ‫مــاوس دســت ها و بازوهایتــان در یــک راســتا قــرار داشــته‬ ‫باشــند و حتمــا بازویتــان را نزدیــک بــدن قــرار دهیــد‪ .‬اعصــاب‬ ‫دســت ها از گــردن شــروع می شــوند و از شــانه ها پاییــن‬ ‫می اینــد تــا بــه ارنــج و مــچ برســند‪ .‬وقتــی بازوهایتــان کنــار‬ ‫بــدن قــرار داشــته باشــد‪ ،‬اعصــاب فشــرده نمی شــوند؛ امــا‬ ‫هرقــدر بازوهــا را بیشــتر از بدنتــان دور کنیــد‪ ،‬بیشــتر احتمــال‬ ‫دارد کــه گــردن و شــانه هایتان را منقبــض کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از تکیه گاهــی نــرم و اسفنجی شــکل بــرای مــچ‬ ‫دســت اســتفاده نکنیــد‬ ‫اســتفاده از تکی ـه گاه مــچ شــاید مفیــد بــه نظــر بیایــد؛ امــا‬ ‫قــرار دادن هرچیــزی زیــر مــچ باعــث افزایــش فشــار بــه‬ ‫تانــدون خم کننــده انگشــت ها و عصــب میانــی می شــود و‬ ‫این ممکن اســت خطر ســندرم نشــانگان مجرای مچ دســت‬ ‫را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بــرای تایپ کــردن به تنــاوب از مــاوس و صفحه کلیــد‬ ‫یــا ورودی هــای صوتی اســتفاده کنید‬ ‫نرم افزارهــای تشــخیص صــدا را می توانیــد بــرای خیلــی از‬ ‫متن هــا و ایمیل هــا اســتفاده کنیــد‪ .‬بهتــر اســت هرازگاهــی‬ ‫کمــی بــه بازوهــا‪ ،‬مچ هــا و دس ـت هایتان اســتراحت بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬به صندلی تان تکیه دهید‬ ‫ســعی نکنیــد صــاف بنشــینید یــا مثــل الک پشــت در‬ ‫صندلــی قــوز کنیــد‪ .‬انحنــای پاییــن کمرتــان به ســمت شــکم‬ ‫اســت کــه بــه ان کاوپُشــتی می گوینــد و بهتریــن حالــت‬ ‫نشســتن بــرای کمــر اســت و کمتریــن فشــار را بــه مهره هــای‬ ‫ســتون فقرات در پاییــن کمــر وارد می کنــد‪ .‬وقتــی به ســمت‬ ‫جلــو خــم می شــوید‪ ،‬بایــد به شــکلی بنشــینید کــه انحنــای‬ ‫طبیعــی مهره هــای کمرتــان حفــظ شــود‪ .‬حتمــا بــه صندلــی‬ ‫تکیــه دهیــد تــا کمــی از وزن بدنتــان را بــه پشــتی صندلــی‬ ‫بدهیــد و در فاصلـه ای بــا میــز بنشــینید کــه دســتتان راحــت‬ ‫بــه صفحه کلیــد و مــاوس برســد‪ .‬اگــر پشــتی صندلــی بــرای‬ ‫تکیــه دادن مناســب نیســت‪ ،‬از کوســن اســتفاده کنیــد یــا‬ ‫حولــه ای را لولــه کنیــد و پاییــن کمرتــان بگذاریــد‪ .‬ایــن‪،‬‬ ‫جایگزینــی اســان و ارزان بــرای صندلــی ارگونومــی اســت و‬ ‫مطمئنــا از صندلــی ســاده بهتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬وقتــی نشســته اید‪ ،‬پاهایتــان را به شــکل صــاف یــا‬ ‫روی زمیــن یــا روی تکیـه گاه پــا قــرار دهیــد‬ ‫اگــر پاهایتــان بــه زمیــن نمی رســد‪ ،‬از جعبــه‪ ،‬چنــد کتــاب‪،‬‬ ‫کوســن یــا تکی ـه گاه پــا اســتفاده کنیــد و پاهایتــان را پشــت‬ ‫صندلــی نگذاریــد یــا در هــوا اویــزان نکنیــد؛ چــون ایــن کار بــه‬ ‫زیــر ران هــا فشــار وارد می کنــد‪ ،‬گــردش خــون را بــه ســاق ها‬ ‫و کــف پاهایتــان محــدود می کنــد و خطــر ترومبــوز ســیاه رگی‬ ‫عمقــی را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬مدت روی تختخواب کارکردن را محدود کنید‬ ‫تختخــواب حتــی از صندلــی هــم بدتــر اســت؛ زیــرا پاهایتــان‬ ‫را جمــع یــا دراز می کنیــد تــا بتوانیــد لپ تاپتــان را روی پاهــا‬ ‫بگذاریــد‪ .‬قــراردادن لپ تــاپ روی پاهــا نمایشــگر را خیلــی‬ ‫پایین تــر از چشــمان شــما قــرار می دهــد‪ ،‬بالشــی پشــت‬ ‫کمرتــان بگذاریــد تــا بتوانیــد بــه پشــت تخــت تکیــه دهیــد و‬ ‫کوســن یــا بالشــی روی پاهایتــان بگذاریــد و ســپس لپ تــاپ‬ ‫را روی ان قــرار دهیــد یــا اینکــه میــز کوچکــی مخصــوص‬ ‫لپ تــاپ کــه روی پاهــا قــرار می گیــرد‪ ،‬تهیــه کنیــد تــا بــدون‬ ‫اینکــه مجبــور باشــید گردنتــان را خــم کنیــد‪ ،‬صفحه نمایــش‬ ‫در ارتفــاع مناســبی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬درهنگام کار با کامپیوتر مدت زیادی نایستید‬ ‫خیلــی از افــراد تصــور می کننــد ایســتاده کارکــردن خیلــی‬ ‫بهتر از نشســتن اســت‪ .‬درســت اســت که تمام روز نشســتن‬ ‫خــوب نیســت؛ امــا کارشناســان ارگونومــی مدت هــا اســت‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ایســتاده کارکــردن بیشــتر‬ ‫از نشســتن انــرژی می گیــرد و فشــار بیشــتری بــر سیســتم‬ ‫گــردش خــون و ســاق و کــف پاهــا وارد می کنــد‪ .‬در مردانــی‬ ‫کــه بیمــاری ســرخ رگ کرونــری دارنــد‪ ،‬ایســتادن زیــاد باعــث‬ ‫پیشــرفت تصلــب شــرایین می شــود‪ .‬همچنیــن ایســتادن‬ ‫به مــدت زیــاد خطــر واریــس را افزایــش می دهــد‪ .‬هــر ‪ ۲۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقــه از جــای خــود بلنــد شــوید و قــدم بزنیــد‪ .‬بــه بدنتان‬ ‫کشــش بدهیــد و یکــی دو دقیقــه حرکــت کنیــد تــا گــردش‬ ‫خــون بهتــر انجــام شــود و عضــات شــل شــوند‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫باتوجه بــه اوضــاع بحرانــی ایــن روزهــا شــاید خیلــی از افــراد‬ ‫مجبــور شــده باشــند ســبک زندگــی شــان را تغییــر دهنــد و از‬ ‫خانــه کار کننــد‪ .‬مطمئنــا دورکاری فوایــد و معایــب مخصــوص‬ ‫بــه خــودش را دارد‪ .‬یکــی از معایــب ان نشســتن به مــدت زیــاد‬ ‫اســت‪ .‬امیدواریــم بــا انجــام دادن توصیه هــای بــاال بتوانیــد از‬ ‫خودتــان بهتــر مراقبــت کنیــد‪ .‬اگــر ایــن مقالــه برایتــان مفیــد‬ ‫بــود‪ ،‬خوش حــال می شــویم ان را بــا دوســتانتان بــه اشــتراک‬ ‫بگذاریــد‪ .‬در ضمــن اگــر تجرب ـه ای دراین زمینــه داریــد‪ ،‬حتمــا‬ ‫نظرتــان را برایمــان بنویســید‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 21‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪680‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫از چه ابزاری برای‬ ‫بازیابی فایلها‬ ‫در اندروید‬ ‫استفاده کنم؟‬ ‫‪API‬ها شرکت ها‬ ‫را در معرض‬ ‫خطر قرار‬ ‫می دهند‬ ‫بو کار ها کمــک می کننــد تــا‬ ‫‪API‬هــا بــه کســ ‬ ‫برنامه هــا را به هــم متصل کــرده و داده هــا را بــا‬ ‫یکدیگــر بــه اشــتراک بگذارنــد‪ ،‬اگــر تا به حــال از‬ ‫حســاب ‪ Google‬خــود بــرای ورود بــه چندیــن‬ ‫ســایت یــا برنامــه اســتفاده کرده ایــد‪ ،‬بــه احتمــال‬ ‫زیــاد از یــک ‪ API‬توســعه یافته توســط ‪Google‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار اســتفاده می کنیــد‪.‬‬ ‫کلید هــای ‪API‬دزدیده شــده زمینه ســاز‬ ‫برخــی از بزرگتریــن حمــات ســایبری تــا کنــون بوده اند‪،‬مــا‬ ‫س ـر فصل ها را می بینیــم و اخبــار را می خوانیــم‪ ،‬امــا اغلــب‬ ‫متوجــه عواقــب گســترده ان از جملــه تاثیــرات قابل توجــه بر‬ ‫امنیــت تلفن همــراه ســازمانی خــود نمی شــویم‪.‬‬ ‫اخبــاری کــه در اوایــل ســال جــاری در مــورد بیــش از‬ ‫‪ 3000‬اپلیکیشــن موبایــل کــه کلید هــای ‪API‬توییتــر‬ ‫را فــاش کردنــد‪ ،‬در نظــر بگیریــد ‪ ،‬ایــن بــدان معنــی‬ ‫اســت کــه تبهــکاران ســایبری می تواننــد هــزاران حســاب‬ ‫شــخصی را بــه خطــر بیندازنــد و فعالیت هــای مجرمانــه‬ ‫خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد ایــن اتفــاق بــرای شــرکت شــما رقــم خــورده‬ ‫بــود و نقــش معکــوس شــده بــود و صد هــا یــا حتــی هــزاران‬ ‫برنامــه تلفــن همــراه کلید هــای ‪API‬را بــه حســاب های‬ ‫‪ Gmail، Slack‬یا ‪ OneDrive‬شــرکت شــما فاش می کردند‬ ‫و دســتگاه های کارکنــان و داده هــای حســاس شــرکت شــما‬ ‫در معــرض خطــر شــدید قــرار می گرفتنــد‪.‬‬ ‫یک نظرسنجی اخیر از مدیران امنیتی و توسعه دهندگان‬ ‫برنامه هــای کاربــردی تلفــن همــراه نشــان می دهــد کــه‬ ‫‪ ٪74‬از پاســخ دهندگان احســاس می کردنــد برنامه هــای‬ ‫بو کار ها بســیار مهــم‬ ‫تلفن همــراه بــرای موفقیــت کســ ‬ ‫هســتند‪ ،‬عالوه بر ایــن‪ ،‬اپلیکیشــن های موبایــل نیــز بــه‬ ‫کس ـب وکارها کمــک می کننــد تــا هــم درامــد کســب کننــد‬ ‫و هــم مشــتریان را قــادر می ســازد بــه خدمــات دسترســی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن‪ 45 ،‬درصــد از پاســخ دهندگان در همیــن‬ ‫نظرســنجی گفتنــد کــه حملــه بــه ‪ API‬هایــی کــه یــک برنامــه‬ ‫موبایــل را افالیــن می کنــد‪ ،‬تاثیــر قابل توجهــی بــر تجــارت‬ ‫انهــا خواهــد داشــت‪،‬این نتایــج فقــط انچه را قبــا ًمی دانیم‬ ‫تاییــد می کنــد ‪ ،‬برنامه هــای تلفن همــراه بــرای تحــرک و‬ ‫بهــره وری ســازمانی حیاتــی هســتند‪.‬‬ ‫خطــرات امنیتــی ‪ API‬می توانــد منجــر بــه تصاحــب‬ ‫کامــل دســتگاه شــود‬ ‫در حالــی کــه ‪ API‬هــا مزایــای زیــادی دارنــد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫همه جــا از انهــا در برنامه هــای تلفــن همــراه نیــز یــک نقطــه‬ ‫ضعــف اشــکار اســت‪ ،‬ایــن امــر بــه ویــژه زمانــی صــادق‬ ‫اســت کــه بدانیــد بســیاری از شــرکت ها بــه برنامه هــا و ‪API‬‬ ‫هــای شــخص ثالث متکــی هســتند‪ ،‬اگــر فکــر می کنیــد ایــن‬ ‫اشــخاص ثالــث نگرانی هــا و رویه هــای امنیتــی مشــابه شــما‬ ‫و شــرکتتان را دارنــد‪ ،‬دوبــاره فکــر کنیــد‪ ،‬اشــخاص ثالــث‬ ‫معمــوال ًمقصــر نقــض داده هــا هســتند‪ ،‬همانطور کــه اخیرا‬ ‫نشــان داده شــده اســت کــه هــک شــخص ثالــث باعــث‬ ‫شــد بزرگتریــن شــرکت مخابراتــی اســترالیا نقــض بــزرگ‬ ‫داده هــا متحمــل شــود ‪ ،‬هزینه هــای تاثیــر ان هنــوز در حال‬ ‫اندازه گیــری اســت‪.‬‬ ‫ســخت تر کردن کار بــرای شــرکت ها زمانــی اتفــاق می افتــد‬ ‫کــه برنامه هــای کاربــردی تلفــن همــراه و به ویــژه ‪API‬هایــی‬ ‫کــه بــه انهــا قــدرت می دهنــد ‪ ،‬اغلــب بیشــتر از صفحات وب‬ ‫روی رایانــه در معــرض حمــات ســایبری هســتند‪ ،‬هر بار که‬ ‫از یــک برنامــه اســتفاده می شــود‪ ،‬حتــی اگــر در پس زمینــه‬ ‫در حــال اجــرا باشــد‪ ،‬از طریــق تماس ها‪،‬داده هــا را‬ ‫ارســال و دریافــت می کنــد‪ ،‬در ایــن حالــت دســتگاه شــما‬ ‫اســیب پذیر ترین حالــت را دارد‪.‬‬ ‫مجرمین ســایبری می تواننــد از ایــن تماس هــا‬ ‫یــا درخواســت های ‪API‬بــرای ســرقت داده هــا‬ ‫سوء اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه یــک برنامــه روی دســتگاه نصــب می شــود‪،‬‬ ‫مجرمان ســایبری نیز این پتانســیل را دارند که کل دســتگاه‬ ‫را ربوده و اطالعات ذخیره شــده روی ان را در معرض خطر‬ ‫بزرگــی قــرار دهنــد‪ ،‬فرقــی نمی کنــد کــه دســتگاه متعلــق بــه‬ ‫یــک شــرکت باشــد یــا بــه یــک شــخص (‪ ،)BYOD‬می تــوان‬ ‫گفت احتماال ًنوعی از داده های شــرکتی در هر دســتگاهی‬ ‫کــه کارمنــد بــه ان دسترســی دارد ‪،‬ذخیــره شــده اســت‪.‬‬ ‫محافظــت از دســتگاه های تلفن همــراه ســازمانی و‬ ‫داده هــا در برابــر اســیب پذیری های ‪API‬‬ ‫‪API‬هــای اســیب پذیر نــه تنها تهدیدی برای ســود‪ ،‬شــهرت‬ ‫و دوام شــرکت ها هســتند‪ ،‬بلکــه داده هــای حســاس ان هــا‬ ‫و مشــتریان و شــرکای ان هــا را نیــز تهدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه راه هایــی بــرای محافظــت در برابــر ایــن‬ ‫تهدیــدات وجــود دارد‪ ،‬اول‪ ،‬بــر ایجــاد درک مشــترک از‬ ‫‪ Power Virus‬چیست‬ ‫و چگونه می تواند بر روی‬ ‫کامپیوتر تاثیر بگذارد؟‬ ‫یــک ‪ Power Virus‬بــار زیــادی را روی یــک پردازنــده (‪ CPU‬یــا ‪ )GPU‬قــرار می دهــد تــا‬ ‫گرمایــی ایجــاد کنــد کــه بــه طــور بالقــوه می توانــد بــه دســتگاه اســیب برســاند‪.‬‬ ‫انــواع مختلفــی از ویروس هــای رایانـه ای وجــود دارد‪ ،‬امــا یــک ویــروس قدرتمنــد می توانــد‬ ‫به ویــژه مخــرب باشــد‪ .‬از قضــا‪ ،‬ایــن نــوع کــد در طراحــی ســخت افــزار و تســت انعطــاف‬ ‫پذیــری نیــز کاربــرد زیــادی دارد‪.‬‬ ‫‪ Power Virus‬چیست؟‬ ‫قطعـه ای از کــد رایانـه ای اســت کــه ‪ CPU‬یــا ‪ GPU‬را مجبــور می کنــد تــا بــا حداکثــر اتــاف‬ ‫تهدیــدات پیــش روی برنامه هــای کاربــردی ســازمانی‬ ‫تمرکــز کنیــد‪ ،‬کــه بــرای تنظیــم ســطح مهــم اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫امــر اگاهــی بیشــتری از ایــن واقعیــت ایجــاد می کنــد‬ ‫کــه برنامه هــای تلفن همــراه شــرکتی کــه کارمنــدان در‬ ‫تلفن هــای خــود دارنــد‪ ،‬داده هــای ســازمانی را تــا حــد نفوذ‬ ‫بــاز می کننــد ‪ ،‬مگــر اینکــه ایــن برنامه هــا مدیریــت یــا بــه‬ ‫وضــوح تفکیــک شــوند‪.‬‬ ‫یــک قــدم عالــی بــرای محافظــت بهتــر در برابــر ‪API‬هــای‬ ‫اســیب پذیر‪ ،‬ایجــاد اســتراتژی اســت کــه در ان داده هــا از‬ ‫خــود دســتگاه جــدا می شــوند‪ ،‬ایــن فراینــد بیشــتر بــه عنوان‬ ‫کانتینر ســازی شــناخته می شــود‪ ،‬اســتفاده از قابلیت هــای‬ ‫رمز گــذاری پیشــرفته و اطمینــان از ایمن شــدن داده هــا در‬ ‫لو نقــل و در حالــت اســتراحت‪،‬‬ ‫مرحلــه ســفر‪ ،‬در حیــن حم ‬ ‫عامــل مهــم دیگــری اســت‪،‬که توصیه می شــود از رمز گذاری‬ ‫‪ 265 AES‬بیتــی بــرای ان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن‪ ،‬ســازمان ها بایــد بــه دنبال ترکیــب فرایند های‬ ‫احــراز هویــت قوی تــر بــرای محافظــت از داده هــای حســاس‬ ‫خود باشــند‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫چالش هــای متعــددی وجــو د دارد کــه توســط تبهــکاران‬ ‫ســایبری کــه بــه دنبــال سوء اســتفاده از اســیب پذیری های‬ ‫‪ API‬هســتند‪ ،‬بــه وجــود می ایــد‪ ،‬ایــن چالش هــا تنهــا بــا‬ ‫ادامــه رشــد ســطح حملــه ‪API‬افزایــش خواهنــد یافــت‪،‬‬ ‫در حالی کــه ایــن نگرانی هــا ممکــن اســت در ابتــدا دلهــره اور‬ ‫به نظــر برســند‪ ،‬امــا شــرکت ها می تواننــد به طــور فعــال‬ ‫اقداماتــی را بــرای ایمن ســازی برنامه هــا و دســتگاه های‬ ‫ســازمانی خــود انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایجــاد امنیــت بیشــتر در فراینــد توســعه یــک گام عالــی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا گاهــی اوقــات شــرکت هایی کــه بــه برنامه هــای‬ ‫شــخص ثالث متکــی هســتند‪ ،‬نمی تواننــد از عهــده ان‬ ‫براینــد یــا بینشــی در مــورد ان داشــته باشــند‪،‬به همین دلیل‬ ‫ضــروری اســت کــه شــرکت ها در مــورد نحــوه تعامــل‬ ‫ایــن برنامه هــا بــا داده هــای ســازمانی و ایجــاد مراحــل‬ ‫احراز هویــت اضافــی کــه از ان محافظــت می کنــد‪ ،‬به شــکل‬ ‫راهبــردی فکــر کننــد‪.‬‬ ‫انــرژی کار کنــد‪ .‬ایــن مقــدار زیــادی انــرژی حرارتــی تولیــد می کنــد‪ ،‬بــا ایــن هــدف کــه باعــث‬ ‫شــود پردازنــده در دمایــی بیشــتر از تــوان طراحــی حرارتــی (‪ )TDP‬کار کنــد‪.‬‬ ‫‪ TDP‬در طراحــی تراشــه بــرای تعییــن ســطح گرمایــی کــه سیســتم خنــک کننــده بایــد‬ ‫قــادر بــه تحمــل ان در هنــگام بارگــذاری باشــد‪ ،‬اســتفاده می شــود‪ .‬گاهــی اوقــات از ان‬ ‫بــه عنــوان نقطــه طراحــی حرارتــی یــا پارامتــر طراحــی حرارتــی یــاد می شــود‪ .‬انتظــار مـی رود‬ ‫یــک ‪ CPU‬بــا رتبــه ‪ 80 TDP‬وات‪ 80 ،‬وات انــرژی بــه عنــوان گرمــا تحــت بــار تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کاربــران خــارج از عملیــات بســیار فشــرده‪ ،‬جایــی کــه ویروس هــای قدرتمنــد‬ ‫وارد می شــوند‪ ،‬هرگــز بــه مقــدار ‪ TDP‬رتبه بنــدی شــده نخواهنــد رســید‪.‬‬ ‫اینگونــه ویروس هــا به عنــوان «نشــان های اســترس» یــا تســت اســترس نیــز شــناخته‬ ‫می شــوند‪ ،‬بــه جــز اینکــه به جــای اندازه گیــری عملکــرد‪ ،‬توانایــی پردازشــگر در مدیریــت‬ ‫اســترس را اندازه گیــری می کننــد‪ .‬این هــا بــه طــور گســترده بــه عنــوان نوعــی ازمایــش‬ ‫شــکنجه بــرای پردازنده هــا توســط طراحــان ســخت افــزار‪ ،‬مطبوعــات و اورکالکرهــا‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ویروس های پاور می توانند دستگاه را داغ کنند‬ ‫هــدف نهایــی یــک ایــن ویــروس تولیــد انــرژی حرارتــی کافــی بــرای قــرار دادن سیســتم‬ ‫تحــت فشــار جــدی اســت‪ .‬در طــول یــک دوره طوالنــی‪ ،‬ایــن منجــر بــه تولیــد مقــدار زیــادی‬ ‫گرمــا می شــود کــه می توانــد باعــث اســیب دائمــی بــه ســخت افزارهایــی ماننــد ‪CPU،‬‬ ‫‪ GPU‬یــا مادربــرد شــود‪.‬‬ ‫هرچــه راه حــل خنک کننــده می توانــد موثرتــر باشــد ولــی انتظــار مــی رود کــه رایانــه در‬ ‫شــرایط ویروســی طوالنی تــری کار کنــد‪ .‬حتــی اگــر حــرارت خروجــی بــرای اســیب رســاندن‬ ‫بــه ‪ CPU‬یــا ‪ GPU‬کافــی نباشــد‪ ،‬مقــدار گرمــای تولیــد شــده می توانــد در کیــس بــه گــردش‬ ‫درایــد و منجــر بــه مشــکالتی در ســایر اجــزا شــود‪.‬‬ ‫ایــن تنهــا یکــی از دالیلــی اســت کــه جریــان هــوای خــوب کیــس بــرای محافظــت از هــر‬ ‫جــزء در رایانــه شــما بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه کاربــران مــک بــه طــور کلــی نیــازی بــه نگرانــی در مــورد انتــی ویــروس ندارنــد‪،‬‬ ‫کاربــران وینــدوز بایــد نحــوه بررســی وجــود کدهــای مخــرب را بــرای ایمــن مانــدن بدانند‪.‬‬ ‫‪Dumpster Photo & Video Restore‬‬ ‫‪ Premium Unlocked‬یــک اپلیکیشــن عالــی و‬ ‫محبــوب در زمینــه بازیابــی عکــس هــا‪ ،‬ویدئوهــا‪،‬‬ ‫اهنــگ هــا‪ ،‬اســناد‪ ،‬اپلیکیشــن هــای حــذف شــده‬ ‫و دیگــر فایــل هاســت‪ ،‬بــدون شــک بــرای شــما‬ ‫نیــز پیــش خواهــد امــد کــه بــه صــورت ناگهانــی‬ ‫و اشــتباهی اقــدام بــه حــذف فایــل هایــی از‬ ‫روی گوشــی خودتــان نماییــد و بــا خودتــان‬ ‫افســوس بخوریــد کــه چــرا اینطــور شــد اپلیکیشــن‬ ‫‪ Dumpster Premium‬چــاره کار شماســت کــه‬ ‫دقیقــا شــبیه بــه ســطح زبالــه وینــدوز عمــل مــی‬ ‫کنــد و پــس از حــذف چیــزی از روی گوشــی و یــا‬ ‫تبلــت شــما‪ ،‬مســتقیما بــه ســطح زبالــه انتقــال‬ ‫داده مــی شــود کــه اگــر نیــاز بــه بازیابــی داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بتوانیــد بــا یک لمس ان هــا را بازگردانید!‬ ‫اگــر قــرار باشــد چندیــن برنامــه ضــرروی همیشــه‬ ‫بــرروی دســتگاه اندرویدیتــان نصــب باشــد بــدون‬ ‫شــک ‪ Dumpster Premium‬یکــی از ایــن مــوارد‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬بــی شــک شــما نیــز بــا ســطل زبالــه‬ ‫فایــل هــا در وینــدوز اشــنا هســتید ؛ ایــن ویژگــی‬ ‫موجــود در وینــدوز موجــب مــی شــود تــا بــه گونــه‬ ‫ای حــذف فایــل هــا دو مرحلــه ای شــده و در‬ ‫صــورت پــاک شــدن اتفاقــی فایــل هــای خــود‬ ‫بتوانیــد دوبــاره ان هــا را بازیابــی کنید‪ .‬این بار نیز‬ ‫توســعه دهنــدگان اندرویــدی دســت بــه کار شــده‬ ‫انــد و ایــن امــکان هوشــمندانه را بــرای سیســتم‬ ‫عامــل اندرویــد طراحــی کــرده انــد‪Dumpster .‬‬ ‫‪ Photo & Video Restore Premium‬را مــی‬ ‫تــوان یــک ســطح زبالــه اندرویــدی و یــا یــک برنامــه‬ ‫‪ keep safe‬دانســت کــه بــا نصــب ایــن نــرم افــزار‬ ‫دیگــر نیــازی بــه نگرانــی در مــورد حــذف یــک بــاره‬ ‫و یــا اتفاقــی فایــل هــای خــود نبــوده و مــی توانیــد‬ ‫پــس از حــذف بــه اســانی ان هــا را بازیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه گفتیــم ایــن اپلیکیشــن عملکــردی‬ ‫هماننــد ‪ Recycle Bin‬وینــدوز داشــته و حــذف‬ ‫فایــل هــای را در اندرویــد بــه صــورت دو مرحلــه‬ ‫ای در مــی اورد‪ .‬اگــر مــی خواهیــد کــه از اطالعــات‬ ‫موجــود در ‪ Dumpster‬محافظــت کنیــد تنهــا نیــاز‬ ‫اســت کــه رمــز عبــور ‪ 4‬رقمــی خــود را بــر روی ان‬ ‫قــرار داده و مطمئــن باشــید کــه کســی نمــی توانــد‬ ‫بــه ان هــا دسترســی داشــته باشــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫در صــورت کمبــود فضــای ذخیــره ســازی گوشــی‬ ‫خــود تنهــا کافیســت کــه برنامــه را بــه ســرور هــای‬ ‫ابــری متصــل کنیــد تــا نســخه هــای حــذف شــده‬ ‫فایــل هــا بــر روی ســرور هــای ابــری انتقــال داده و‬ ‫در ایــن نــرم افــزار هوشــمند ذخیــره شــوند‪.‬‬ ‫برخــی از امکانــات و قابلیــت هــای برنامــه‬ ‫‪ Dumpster Premium‬اندرویــد‪:‬‬ ‫بازیابی اسان و سریع اطالعات حذف شده‬ ‫بــدون نیــاز بــه روت بــودن دســتگاه – عملکــرد‬ ‫بهتــر در حالــت روت‬ ‫بدون نیاز به اینترنت برای بازیابی اطالعات‬ ‫پیش نمایش برای تمامی فایل های موجود‬ ‫پاکسازی اشغال ها در یک دوره زمانی معین‬ ‫ایا پاسخ دادن به تماس های‬ ‫ناشناس می تواند برای‬ ‫کاربران خطر ساز باشد؟‬ ‫یکــی از ســواالت پرتکــرار کاربــران در ارتبــاط بــا فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬پاســخ دادن بــه تماس هــای ناشــناس و خارجــی‬ ‫اســت کــه گاهــی کاربــران را دچــار نگرانــی می کنــد‪.‬‬ ‫تمــاس بــا کاربــران گاهــی از طریــق شــماره های خارجــی‬ ‫و گاهــی از طریــق شــماره های مجــازی اتفــاق می افتــد‬ ‫کــه می توانــد منجــر بــه اعمــال هزینه هــای اضافــی بــه‬ ‫کاربــران و سوءاســتفاده از خطــوط انــان گــردد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده مجرمیــن از کاربــران‪،‬‬ ‫از پاســخ دهــی بــه شــماره های ناشــناس خــودداری‬ ‫کــرده و ان هــا را مســدود نماییــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪ -680‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-680‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/18‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/18 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/11 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫چهار شنبه ‪10//21‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫در اندیشه امام خمینی‪:‬‬ ‫حجاب مخالف‬ ‫ازادی نیست‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫راننده ناشی و یک جاده ناهموار‬ ‫در خــط چنگولــه طوالنــی شــده بــود‪ .‬مــدت حضــور نیروهــای بســیجی هــر‬ ‫‪ ۴۵‬کــه بــه پایــان مــی رســید بایــد بــا نیروهــای جدید تعویض می شــدند‪ .‬در‬ ‫یکــی از ایــن جابجایــی هــا مــن و چنــد فرمانده گروهان دیگر بهمراه شــهید‬ ‫شــیر ســوار بــه محــل اطــراف بنــه تدارکاتــی که تقریبا زمین مســطحی بود و‬ ‫بــرای حضــور نیروهــا جدیــد و جابجایی مناســب بــودم امدیم‪.‬‬ ‫مــی بایســت بــا تعــدادی تویوتــا نیروهــای جدیــد را بــه خــط انتقــال‬ ‫دهیــم‪ .‬بســیجیان بــا همــان روحیــه و نشــاطی کــه داشــتند بــرای‬ ‫رســیدن بــه خــط مقــدم لحظــه شــماری مــی کردنــد و سراســیمه‬ ‫بصــورت گروهــی پشــت تویوتــا ســوار مــی شــدند‪.‬‬ ‫چــون تعــداد نیروهــا زیــاد و تعــداد خــودرو کــم بــود‪ ،‬بــا ســوار شــدن‬ ‫بیــش از انــدازه جلــوی تویوتــا بــاال امــده بــود‪.‬‬ ‫در همیــن اثنــا شــهید شــیر ســوار کــه دیــد چــاره ای نیســت و ممکــن‬ ‫اســت نشــود همــه را در یــک مرحلــه بــه خــط انتقــال داد‪ ،‬رو بــه مــن کــرد‬ ‫و ســویچ تویوتــا خــودش را کــه پشــت ان مملــو از نیــرو شــده بودرابــه مــن‬ ‫دادوخواســت مــن انهــا را بــه خــط انتقــال دهم وخودش انجــا خواهد ماند‪.‬‬ ‫در این لحظه تمام بدنم داغ شده و شرایط سختی پیش رویم بود‪.‬‬ ‫خدایــا چــه کنــم‪ .‬از ســویی بــرای خــود کســر شــان مــی دانســتم بگویــم‬ ‫رانندگــی بلــد نیســتم و از ســویی چگونــه ایــن خطــر را بپذیــرم‪ .‬در میــان ان‬ ‫همــه شــلوغی و ســر صــدا‪ ،‬مــن انــگار دیگــر هیــچ صدایــی را غیــر از درگیری‬ ‫داخلی خودم نمی شــنیدم‪ .‬رو نداشــتم به فرمانده ام بگویم من رانندگی‬ ‫بلــد نیســتم و او انقــدر از مــن امیــدوار بــود حتــی ســوال هــم نکــرد‪ .‬چــون‬ ‫تقریبا فرماندهان گروهان ها و یا جانشــین ها این مهارت را داشــتند‪ .‬در‬ ‫تقابــل بیــن عقــل و نفــس‪ ،‬باالخــره نفســم پیــروز شــد‪ .‬بدون انکــه فرمانده‬ ‫و نیروهــا متوجــه ایــن موضــوع شــوند‪ ،‬بــا حرکاتــی نمایشــی هماننــد راننــده‬ ‫ماهــر و بــا اعتمــاد بــه نفــس ظاهــری‪ ،‬ســوار خــودرو شــدم‪ .‬حــال تصــور‬ ‫کنیــد تویوتایــی کــه انقــدر نیــروی بســیجی ســوار شــده کــه جلــو خــودرو‬ ‫بــاال امــده‪ ،‬مســیری کــه در پیــش اســت ناهمــوار و ســر باالیــی و کســی‬ ‫پــش فرمــان قــرار گرفتــه کــه فقــط یــک حداقــل از رانندگــی را مــی داننــد‪.‬‬ ‫القصــه‪ :‬چنــد خــودرو جلوتــر از مــن حرکــت کردنــد‪ .‬مــن هــم شــاید خدایــی‬ ‫بــوده بعــد از روشــن کــردن خــودرو اتفاقــی دنــده یــک بــوده بــا چنــد تــکان‬ ‫شــدید بــراه افتــادم‪ .‬خوشــبختانه اوایــل جــاده مســتقیم و مســطح بــود‪.‬‬ ‫بغل دستم دو نفر بسیجی هم نشسته بودند‪ .‬با حرکت ما نیروهای‬ ‫پشــت خــودرو بــا همــان روحیــه بــا نشــاط بلنــد بلند اشــعار حماســی می‬ ‫خواندنــد و بــی خبــر از راکبــی کــه ایــا انهــا بــه مقصــد خواهــد فرســتاد‬ ‫یــا کام مــرگ‪ .‬مــن نمــی دانســتم بایــد بــا افزایــش ســرعت دنــده عــوض‬ ‫کنــم و صــدای خــودرو در امــده بــود‪ .‬کــی از ایــن بغــل دســتی کــه انــگار‬ ‫مهــارت داشــت گفــت دنــده را عــوض کــن و مــن ســرم را پاییــن بــردم تــا‬ ‫کالچ را ببینــم و همینطــور کــه حواســم بــه پاییــن بــود‪ ،‬دیــدم یــک مرتبــه‬ ‫صــدای نیروهــا بلنــد شــد و مــن ســرم را بــاال اوردم دیــدم خودرو بســمت‬ ‫چــپ منحــرف و چیــزی نمانــده از جــاده خــارج شــویم و ســریع فرمــان را‬ ‫بســمت راســت گرفتــه و ایــن مرحلــه خــدا رحــم کــرد‪.‬‬ ‫تــازه متوجــه شــدم بــدون کالچ دنــده عــوض نمــی شــود‪ ،‬چــون تــاش‬ ‫مــی کــردم دنــده را عــوض کنــم و هرچــه بــا دنــده ور مــی رفتــم عــوض‬ ‫نمــی شــد و بــرای انکــه لــو نــروم بــه بغــل دســتیم گفتــم ایــن دنــده‬ ‫ماشــین قبــا خــراب بــوده‪ .‬امــا بنظــر مــی رســید انهــا متوجــه شــده‬ ‫بودنــد‪ .‬امــا هنــوز راه زیــادی تــا مقصــد داشــتیم‪.‬‬ ‫در حــال نزدیــک شــدن بــه اولیــن ســر باالیــی بــودم و هیــچ تجربــه ای‬ ‫کــه حــاال چــکار بایــد بکنــم نداشــتم‪ .‬بــا همان دنــده ای که احتماال ســه‬ ‫بــود و خــودرو کمــی دور داشــت توانســتم تــا وســط ســر باالیی بــرم‪ ،‬اما‬ ‫نمی دانســتم چــرا خــودرو دیگــر قــدرت نــدارد و متوجــه شــدم داریــم بــه‬ ‫عقــب حرکــت مــی کنیــم و بــا کمــک بغــل دســتی و کنتــرل فرمــان بــه‬ ‫پاییــن جــاده رســیدیم و نیروهــای بســیجی از تــرس رفتــن داخــل دره و‬ ‫ســقوط داد مــی زدنــد و هراســان شــده بودنــد‪.‬‬ ‫مــن هنــوز نمــی خواســتم کســی متوجــه موضــوع شــود و بهانه هــای‬ ‫مختلفــی مــی اوردم از قبیــل اینکــه ایــن خــودرو خــراب اســت و‪..‬‬ ‫مجــدد بــا کمــک نفــر داخــل خــودرو بــا دنــده یــک اولیــن ســر باالیــی را‬ ‫پشــت ســر گذاشــته و هــر بــار کــه حواســم بــه دنــده یــا ترمــز و کالچ‬ ‫بــود‪ ،‬خــودرو در حــال انحــراف بــه چــپ بــود یــا بــه راســت‪.‬‬ ‫هنــوز بــا گذشــت ســالها از ایــن اتفــاق نمــی دانــم چگونــه ان همــه‬ ‫ســرباالیی و پیــچ وخــم جــاده را طــی کردیــم‪ .‬زمانــی کــه بــه خــط رســیدیم‪.‬‬ ‫این فشــار ســنگین و طاقت فرســا از روی دوشــم برداشــته شــد‪ .‬نیروهای‬ ‫بســیجی کــه در ایــن مــدت هــر لحظــه خــود را در معــرض ســقوط مــی‬ ‫دیدند و وحشــت زده شــده بودند‪ ،‬با رســیدن به مقصد تمام انرژی خود‬ ‫را از دســت داده بودنــد‪ .‬و نفــس راحتــی کشــیدن و بــا حالتــی معتــرض‬ ‫بــه مــن گفتنــد اقــا شــما داشــتید مــا را مــی کشــتید‪ .‬مــن هــر چنــد بهانــه‬ ‫های واهی می تراشــیم اما خجالت زده و شــرمنده بودم و در دلم گفتم‬ ‫ایــکاش یــک نــه مــی اوردم و ایــا ارزش ایــن همــه خطــر را داشــت؟‬ ‫امــا هنــوز کــه ســال ها از ایــن واقعــه گذشــته بــرای خــودم معمــای‬ ‫ایســت کــه چگونــه بــا ایــن نابلــدی در رانندگــی‪ ،‬خــودم و نیروهــا ســالم‬ ‫بــه مقصــد رســیدیم؟‬ ‫گاهــی غــرور جوانــی و بــی تجربگــی کار دســتمان مــی دادو منجــر‬ ‫بــه عواقــب خطرنــاک و زیــان اور مــی گردید‪.‬البتــه بــر ایــن بــاورم کــه‬ ‫خداوند متعال به مارحم کردوپشتیبان مابود و هست‪.‬‬ ‫حجاب و پوشش در ادیان یهود‪،‬‬ ‫مسیحیت‪ ،‬اسالم و زرتشت‬ ‫ادیــان الهــی هماهنــگ بــا فطــرت ادمــی‪ ،‬گرایــش بــه پوشــش و عفــاف را بــه عنــوان یــک‬ ‫اصــل پســندیده مطــرح کــرده انــد‪ .‬در ایــن ادیــان صرفــا ًبــه حجــاب ظاهــری تاکیــد و بســنده‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬بلکــه حجــاب باطنــی بــه عنــوان اراســتگی درونــی و تــاش در جهــت تادیــب‬ ‫نفــس بــرای هــر مــرد و زن متدیــن‪ ،‬توصیــه شــده اســت‪ .‬در ایــن نوشــتار ضرورت پوشــش و‬ ‫اهمیــت و جایــگاه ان در اییــن هــای زرتشــت‪ ،‬یهــود‪ ،‬مســیحیت و اســام بــه بحــث گــذارده‬ ‫مــی شــود و بــا بررســی نصــوص دینــی‪ ،‬نگــرش ایــن ادیــان نســبت بــه حــدود و چگونگــی‬ ‫پوشــش‪ ،‬روشــن مــی گــردد‪.‬‬ ‫چکیده‬ ‫ادیــان الهــی هماهنــگ بــا فطــرت ادمــی‪ ،‬گرایــش بــه پوشــش و عفــاف را بــه عنــوان یــک‬ ‫اصــل پســندیده مطــرح کــرده انــد‪ .‬در ایــن ادیــان صرفــا ًبــه حجــاب ظاهــری تاکیــد و بســنده‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬بلکــه حجــاب باطنــی بــه عنــوان اراســتگی درونــی و تــاش در جهــت تادیــب‬ ‫نفــس بــرای هــر مــرد و زن متدیــن‪ ،‬توصیــه شــده اســت‪ .‬در ایــن نوشــتار ضرورت پوشــش و‬ ‫اهمیــت و جایــگاه ان در اییــن هــای زرتشــت‪ ،‬یهــود‪ ،‬مســیحیت و اســام بــه بحــث گــذارده‬ ‫مــی شــود و بــا بررســی نصــوص دینــی‪ ،‬نگــرش ایــن ادیــان نســبت بــه حــدود و چگونگــی‬ ‫پوشــش‪ ،‬روشــن مــی گــردد‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫تفکــر بشــر در طــول تاریــخ بــرای شــناخت دیــن‪ ،‬ســبب پیدایــش رشــته ای بــه نــام «دیــن‬ ‫شناســی» شــده اســت‪ .‬ایــن رشــته پــس از مــدت کوتاهــی گســترش یافتــه موجــب ایجــاد‬ ‫رشــته هــای جدیــدی هماننــد « پدیــدار شناســی دینــی »‪ « ،‬جامعــه شناســی دینــی» و «‬ ‫دیــن شناســی تطبیقــی » گردیــده اســت‪ .‬تاســیس رشــته ی دیــن شناســی تطبیقــی را بــه‬ ‫ماکــس مولــر نســبت مــی دهنــد و موضــوع ان مطالعــه ی علمــی جنبــه هــای گوناگــون‬ ‫ادیان مختلف جهان با دورنمای تطبیقی و مقایســه ای می باشــد‪ .‬دین شناســی تطبیقی‬ ‫نزدیــک صــد ســال اســت کــه رواج یافتــه اســت و تــا کنــون از شــیوه ی واحــدی بــرای مطالعــه‬ ‫برخــوردار نبــوده اســت‪ .‬یکــی از شــیوه هــای مطالعــه ی تطبیقــی ادیــان‪ ،‬بررســی کتــب‬ ‫مقــدس ادیــان مختلــف مــی باشــد کــه تقریبــا ًهمــه ی محققــان در ان اتفــاق نظــر دارنــد و‬ ‫برخــی حتــی تنهــا راه بررســی تطبیقــی را کتــب مقــدس مــی داننــد‪ .‬ادیــان اســمانی بــه ایــن‬ ‫دلیــل کــه ریشــه در یــک مبــدا دارنــد و امــوزه هــای انهــا از وحــی الهــی سرچشــمه مــی گیــرد‪،‬‬ ‫در مســائل بنیادین اعتقادی و برخی مباحث فرعی اشــتراک نظر دارند و مســئله حجاب از‬ ‫ان جمله اســت‪ .‬حجاب یکی از مســائل اصلی مشــترک بین ادیان الهی اســت‪ .‬تمایل به‬ ‫به پوشــیده ماندن در یهود‪ ،‬مســیحیت و اســام‪ ،‬امری درونی اســت و عفاف و خویشــتن‬ ‫داری فضیلــت اخالقــی شــمرده مــی شــود‪ .‬بــا ایــن حــال بــر خــاف اســام‪ ،‬طــرح مســاله‬ ‫پوشــش در اییــن هــای یهــود و مســیحیت موجــود بــا ابهــام و اجمــال همــراه اســت‪ .‬برخــی‬ ‫نیــز معتقدنــد پوشــش و حجــاب صرفــا ًنتیجــه ی تعامــل فرهنگــی بیــن فرهنــگ هاســت و‬ ‫بــرای همیــن اســت کــه ایــن ادیــان الهــی در مــورد چگونگــی ســختگیرانه ای در ایــن ادیــان‬ ‫بــرای زنــان وجــود دارد کــه هــم اکنــون نادیــده گرفتــه مــی شــود‪ .‬امــا اســام ایــن موضــع‬ ‫را بــه دور از افــراط و تفریــط و بــه طــور شــفاف و روشــنی بیــان کــرده اســت و مســلمانان‬ ‫معتقدنــد کــه ایــن امــر بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه در جهــت فعــال ســازی زنــان‬ ‫در جامعــه مفیــد باشــد‪ .‬بررســی کتــب اســمانی و متــون کهــن ایــن ادیــان در کنــار بررســی‬ ‫ســیره ی عملــی مردمــان هــردوران‪ ،‬مــی توانــد راهی برای مقایســه و روشــن شــدن ابهامات‬ ‫موجــود باشــد‪.‬‬ ‫معنا شناسی‬ ‫حجــاب واژه ای عربــی و بــه مفهــوم مانــع و حایــل میــان دو چیــز اســت‪ ،‬خــواه از امــور‬ ‫مــادی و اشــیای محســوس باشــد و یــا از امــور معنــوی و غیــر محســوس‪ .‬در کتــب‬ ‫لغــت واژه حجــاب بــه معنــای حائــل‪ ،‬پــرده‪ ،‬پنهــان کــردن و منــع از تالقــی امــده اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از واژه حجــاب بــه معنــای ســتر و پوشــش زن‪ ،‬اصطــاح نســبتا ًجدیــدی اســت‬ ‫زیــرا ایــن واژه در قبــل بیشــتر بــه معنــای پــرده اســتعمال مــی شــده اســت و در قدیــم و‬ ‫بــه خصــوص در اصطــاح فقهــا کلمــه « ســتر » بــه معنــای پوشــش‪ ،‬بــه جــای حجــاب‪،‬‬ ‫بــرای ایــن منظــور بــه کار مــی رفتــه اســت‪ .‬در ســوره هــای نــور و احــزاب حــدود پوشــش‬ ‫و تمــاس هــای زن و مــرد بــدون ذکــر کلمــه حجــاب بیــان شــده اســت و ایــه ای کــه در‬ ‫ان حجــاب بــه کار رفتــه اســت مربــوط بــه زنــان پیامبــر (صلــی اللــه علیــه و الــه و ســلم)‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن حــال معنــای اصطالحــی جدیــد ایــن واژه عبارت اســت از پوششــی که زن‬ ‫در برابــر نامحرمــان اســتفاده مــی نمایــد‪.‬‬ ‫حجاب در ایین یهود‬ ‫تشــریع وجــوب حجــاب در دیــن یهــود و التــزام عملــی زنــان یهــودی بــه ان کامــا ًروشــن و‬ ‫اشــکار اســت و ایــن امــر کــه هنــوز در برخــی از زنــان مومــن یهــودی رعایــت حجــاب کامــل و‬ ‫اســتفاده از پوشــش صورت دیده می شــود‪ ،‬نشــان ان اســت که حجاب جایگاه واالیی در‬ ‫بیــن قــوم یهــود داشــته اســت‪ .‬بــدون شــک بایــد ریشــه و خاســتگاه رعایــت حجــاب از ســوی‬ ‫زنــان در ادوار تاریــخ را در متــون مذهبــی انــان جســتجو نمــود‪ ،‬زیــرا دســتورات دینــی کــه‬ ‫در طــول تاریــخ تــداوم یافتــه و دســتخوش تغییــرات عمــده ای نشــده اســت‪ ،‬مــا را بــه ایــن‬ ‫حقیقــت رهنمــون مــی ســازد کــه ایــن دســتورات در کتــاب هــای مقــدس از تاکیــد بیشــتری‬ ‫برخــوردار بــوده انــد‪.‬‬ ‫در مواضــع متعــددی از کتــاب مقــدس تــورات و کتــاب فقهــی تلمــود کــه یکــی از کتابهــای‬ ‫مهــم دینــی و در حقیقــت فقــه مــدون و اییــن نامــه زندگــی یهودیــان اســت‪ ،‬به طور روشــنی‬ ‫وجــوب پوشــش و نهــی از اختــاط بــا نامحرمــان و مــوارد بســیاری دیگــر در ارتبــاط بــا حیــا و‬ ‫عفــت بیــان شــده اســت کــه اینــک بــه پــاره ای از انهــا اشــاره مــی کنیــم‪:‬‬ ‫پوشش در مقابل نامحرم‬ ‫در سفر پیدایش چنین می خوانیم‪:‬‬ ‫( و رفقــه چشــمان خــود را بلنــد کــرد و اســحاق را دیــد و از شــتر خــود فــرود امــده زیــرا کــه از‬ ‫خــادم پرســید‪ :‬ایــن مــرد کیســت کــه در صحــرا بــه اســتقبال مــا می ایــد و خادم گفــت‪ :‬اقای‬ ‫مــن اســت‪ ،‬پــس برقــع خــود را گرفتــه خود را پوشــانید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مرجــع فقهــی یهودیــان ایــران‪ ،‬خاخــام اوریــل داوودی‪ ،‬منشــا وجــوب حجــاب در‬ ‫شــریعت یهــود مســتند بــه همیــن فقــره اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در تلمــود‪ ،‬مجــازات ســنگین طــاق بــدون پرداخــت مهریــه بــرای متخلفیــن از‬ ‫قانــون حجــاب‪ ،‬پیــش بینــی گردیــده اســت‪ .‬ویــل دورانــت مــورخ مشــهور مــی نویســد ‪ :‬اگــر‬ ‫زنــی بــه نقــص قانــون یهــود مــی پرداخــت‪ ،‬مثــا ًبــی انکــه ســر را پوشــانده باشــد بــه میــان‬ ‫مــردم مــی رفــت‪ ،‬یــا بــا هــر ســنخی از مــردان درددل مــی کــرد یــا صدایــش انقدر بلنــد بودکه‬ ‫چــون در خانــه اش تکلــم مــی کــرد‪ ،‬همســایگانش مــی شــنیدند‪ ،‬در ان صــورت مــرد حــق‬ ‫داشــت بــدون پرداخــت مهــر‪ ،‬زن را طــاق دهــد‪.‬‬ ‫در مــورد نهــی از ارایــش در برابــر نامحــرم نیــز در تــورات‪ ،‬کتــاب اشــعیای نبی امــده‪ :‬خداوند‬ ‫مــی گویــد از ایــن جهــت کــه دختــران صهیــون از خلخــال‪ ،‬پیشــانی بنــد‪ ،‬هــال‪ ،‬گوشــواره‪،‬‬ ‫دســتبند و زنجیــر و عطــردان و انگشــتر و حلقــه بینــی در برابــر مــردان اســتفاده مــی کننــد‪،‬‬ ‫عــذاب بــر قــوم صهیــون نــازل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اهمیت نگاه‬ ‫در کتاب یشوع بن یسیرا در مورد ممنوعیت نگاه به نامحرم چنین امده است‪:‬‬ ‫بــه دختــر جــوان خیــره مشــو‪ ،‬نــگاه خویــش از زیبــا بگــردان و بــه زیبــا روی بیگانــه خیــره‬ ‫مشــو‪ ،‬چــه بســیار کســان کــه زیبایــی زن بــه گمراهــی شــان کشــانده اســت و عشــق چــون‬ ‫اتــش انهــا را برافروختــه گشــته اســت‪.‬‬ ‫و همچنین خطاب به زنان گفته شــده‪ :‬فرمان یهوه به زن شــوهردار چنین بود‪:‬چشــمت‬ ‫بایــد بــه شــوهرت باشــد و او بــر تــو حکومت خواهــد کرد‪.‬‬ ‫‪ -‬نفی تشابه پوشش زن ومرد‬ ‫در ســفر تثنیــه امــده‪ :‬متــاع مــرد بــر زن نباشــد و مــرد لبــاس زن نپوشــد‪ .‬زیــرا کــه مکــروه‬ ‫یهــوه خــدای توســت‪.‬‬ ‫_نهی از لمس و تماس‬ ‫در تــورات در کتــاب روت امــده‪ :‬و بوغــر بــه روت گفــت‪ :‬ای دختــر مگــر نمــی شــنوی؟به‬ ‫هیــچ کشــتزار دیگــر بــرای خوشــه چینــی مــرو و ایــن جــا هــم مگــذر‪ ،‬بلکــه بــا کنیــزان مــن در‬ ‫اینجــا بــاش و چشــمانت بــه زمیــن کــه مــی درونــد نگــران باشــد و در عقــب ایشــان بــرو‪ ،‬ایــا‬ ‫جوانــان را حکــم نکــردم تــرا لمــس نکننــد و اکــر تشــنه باشــی نــزد ظــروف ایشــان بــرو و از‬ ‫انچــه جوانــان مــی کشــند‪ ،‬بنــوش‪.‬‬ ‫حد و کیفیت پوشش زنان یهود‬ ‫در تــورات از چــادر و برقــع و روبنــده ای کــه زنــان بــا ان ســر و صــورت و انــدام خویــش را‬ ‫می پوشــانند‪ ،‬بــه طــور صریــح نــام برده شــده اســت‪ ،‬که نشــانگر کیفیت پوشــش زنــان یهود‬ ‫در ان عصــر اســت‪ .‬بــرای نمونــه در کتــاب روت مــی خوانیــم‪:‬‬ ‫بوعــز گفــت‪ :‬زنهــار کســی بفهمــد کــه ایــن زن بــه خرمــن امــده اســت و گفــت چــادری کــه‬ ‫بــه تــو اســت بیــاور و بگیــر‪ .‬پــس انــرا بگرفــت و او شــش کیــل جــو پیمــوده بــر وی گــذارده و‬ ‫بــه شــهر رفــت‪.‬‬ ‫یا در مورد عروس یهودا می خوانیم‪:‬‬ ‫پــس رخــت بیوگــی را از خویشــتن بیــرون کــرده‪ ،‬برقعــی بــه رو کشــیده و خــود را در چــادری‬ ‫پوشــید و بــه دروازه عنایــم در راه تمنــه رفــت‪.‬‬ ‫همچنین در کتاب غزلهای سلیمان چنین امده است‪:‬‬ ‫اینــک تــو زیبــا هســتی ای محبوبــه مــن‪ ،‬اینــک تــو زیبــا هســتی و چشــمانت از پشــت برقع‪،‬‬ ‫مثــل چشــمان کبوتر اســت‪.‬‬ ‫این ادبیات‪ ،‬استفاده زنان یهود از برقع در ان دوران را‪ ،‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫در متــن تلمــود امــده اســت کــه در کتــاب مقــدس فقــط پوشــش ســر واجــب شــده و‬ ‫کیفیــت ان معلــوم نگردیــده اســت‪ .‬امــا ســیره عملــی یهــود طــور دیگــری بــوده اســت‬ ‫و حتــی حجــاب وجــه و کفیــن را نیــز‪ ،‬بــر خــاف اســام در بــر مــی گرفتــه اســت‪ .‬در‬ ‫بخــش ناشــیم از کتــاب مشــینه امــده اســت‪ :‬مــرد الزم اســت لباســی بــرای پوشــش‬ ‫ســر و پیشــانی و حتــی چشــم زن تهیــه کنــد‪ .‬دکتــر مناخیــم بریــر‪ ،‬پروفســور ادبیــات در‬ ‫دانشــگاه یشــیوا‪ ،‬در کتــاب « زنــان یهــودی در ادبیــات ربانــی » مــی نویســد‪ :‬همــواره ایــن‬ ‫ســنت بــرای زنــان یهــودی وجــود داشــته اســت کــه بــا پوشــش ســر – بــا هــر چیــزی – از‬ ‫منــزل بیــرون برونــد و در مجامــع عمومــی ظاهــر بشــوند‪ .‬حتــی ایــن کــه همــه صــورت را‬ ‫بپوشــانند و تنهــا یــک چشــم را ازاد بگذارنــد‪.‬‬ ‫یســرائیل لوگاســی در کتــاب خــود مــی نویســد‪ :‬پوشــش زنــان قبــل و بعــد از ازدواج بــا هــم‬ ‫تفــاوت دارد دختــر یهــود قبــل از ازدواج‪ ،‬بایــد از پوشــش ســاده لبــاس کــه دامــن ان حــدود‬ ‫‪ 10‬ســانتی متــر زیــر زانــو و اســتین ان تــا ارنــج اســت‪ ،‬اســتفاده کنــد‪ .‬موی ســر در صورتی که‬ ‫مزیــن نباشــد‪ ،‬الزم نیســت پوشــیده شــود و اگــر بلنــدی موهــا بــه شــانه برســد‪ ،‬بایــد بســته‬ ‫شــود‪ .‬البتــه طبــق تعالیــم دینــی یهــود‪ ،‬دختــر بایــد حوالــی بلــوغ ازدواج کنــد و پــس از ان‬ ‫رعایــت حجــاب بــر او واجــب مــی شــود و لباســش بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه گشــادی ان‬ ‫برجســتگی هــای بــدن را بپوشــاند و اســتین لبــاس تــا مــچ دســت باشــد‪ .‬تمامــی گــردن از دو‬ ‫طــرف تــا شــیب کتــف از پشــت و جلــو بایــد پوشــانده شــود‪ .‬حتــی پاهــا بایــد پوشــیده بمانــد‬ ‫و از پشــت جــوراب نبایــد پــا دیــده شــود و جــوراب هــای عکســدار بــا رنــگ هــای تنــد ممنــوع‬ ‫اســت‪ .‬تمــام مــوی ســر بایــد پوشــیده بمانــد و ارایشــی کــه موجــب جلــب توجــه دیگــران‬ ‫شــود‪ ،‬گنــاه بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫پــس بــا توجــه بــه انچــه گذشــت مــی تــوان گفــت حجــاب در یهــود از ســه بخــش تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫الــف) حجــاب پوششــی‪ :‬در کتــب مقــدس یهــود بــه اســتفاده از چــادر و برقــع اشــاره شــده‬ ‫اســت و ســیره زنــان یهــود‪ ،‬وجــوب ایــن امــر را بــه خوبــی نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫ب) حجاب رفتاری‪ :‬اســتفاده از لوازم زینتی و ارایشــی در برابر مردان و همچنین اختالط‬ ‫با نامحرمان‪ ،‬تقبیح شــده اســت‪.‬‬ ‫ج) حجــاب گفتــاری‪ :‬صحبــت و معاشــرت بــا مــردان نکوهــش شــده اســت و مــرد مــی تواند‬ ‫بــه خاطرعــدم رعایــت ان همســرش را طــاق دهد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!