روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 679 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 679

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 679

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 679

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪174 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 20‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/10-‬ژانویه‪ /17-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪679 :‬‬ ‫احیای ِ‬ ‫الندق؛‬ ‫سر پوش ابریشمی بانوان قزلباش‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫حمایت های جزیره ای‬ ‫مهمترین معضل زنان‬ ‫کارافرین‬ ‫عامل هدر رفت‬ ‫منابع کشاورزی ‪،‬‬ ‫خرده مالکی است‬ ‫‪4‬‬ ‫کم اب بری از‬ ‫مزایای زراعت‬ ‫اکالیپتوس است‬ ‫مهم ترین فلسفه‬ ‫حجاب در اندیشه‬ ‫شهید بهشتی چیست؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مقاله‬ ‫شش ایده بدون نیاز به سرمایه‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫تقریبــا ًاکثــر مــردم روزانــه ســاعاتی را‬ ‫بــا تلفــن همــراه خــود ســر می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن‪ ،‬کســانی دیگــر نیــز‬ ‫هســتند کــه بــه جــای وقت گذرانــی در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬از روش هــای مختلفــی و صرفــا ًبــا‬ ‫بهره گیــری از تلفــن همــراه خــود درامــد کســب می کننــد‪.‬‬ ‫قطعــا ً می تــوان گفــت کــه همــه عالقه مندیــم تــا درامــد‬ ‫راحتی داشــته باشــیم‪ .‬کســب درامد با این وســیله ارتباطی‬ ‫کــه امــروزه جزئــی از وجــود انســان می باشــد موضوعــی‬ ‫اســت کــه قصــد دارم در اینجــا بــه ان بپــردازم‪.‬‬ ‫در ایــن جــا ‪ ۶‬روش بــرای کســب درامــد بــا تلفــن همــراه‬ ‫را توضیــح خواهیــم داد کــه البتــه در حــال حاضــر نیــز افــراد‬ ‫بســیاری از ایــن روش هــا‪ ،‬کســب درامدهــای بســیار عالــی‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال اگــر دانشــجو هســتید یــا اینکــه روزانــه وقــت‬ ‫بســیاری را در خانــه و بــه تنهایــی ســپری می کنیــد‪ ،‬می توانید به‬ ‫فکــر درامدزایــی نیــز باشــید‪ .‬اگــر بــه ایــن حــوزه عالقه مندیــد و‬ ‫می خواهیــد کــه درامــد داشــته باشــید‪ ،‬قطعا ًخواهید توانســت‬ ‫بــه میــزان درامــد دلخواهــی برســید‪ .‬امــا اجــازه دهیــد بیــش از‬ ‫ایــن ســراغ حاشــیه نرویــم و بــه بحــث اصلــی بپردازیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مدیــر شــبکه های اینســتاگرام و یــا تلگــرام شــوید‪ :‬یکــی‬ ‫از ایده هایــی کــه می تــوان از ان بــرای کســب درامــد اســتفاده‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن اســت کــه در کانال هــای تلگرامــی یــا صفحــات‬ ‫اینســتاگرامی مدیر شــوید و کارهای مدیریت ان ها را در دســت‬ ‫بگیریــد‪ .‬وب ســایت ها و کســب و کارهــای زیــادی هســتند کــه‬ ‫در صفحــات اجتماعــی نیــز فعالیــت می کننــد‪ .‬امــا شــاید همــه‬ ‫ان هــا زمــان کافــی بــرای فعالیــت و مثــا ًارســال پســت‪ ،‬پاســخ‬ ‫بــه دایرکــت و ایــن مــوارد را نداشــته باشــند‪ .‬کاری کــه معمــوال ً‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه مدیریــت صفحــه یــا کانــال‬ ‫خــود را بــه دســت دیگــران می ســپارند‪.‬‬ ‫اگــر شــما بتوانیــد ایــن مهــارت را یــاد بگیریــد‪ ،‬می توانیــد بــا‬ ‫مدیریــت همزمــان چنــد صفحــه یــا کانــال درامــد خوبــی را‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬امــا چطــور می توانیــد خودتــان را بــه عنــوان‬ ‫کســی کــه می توانــد ایــن مــوارد را مدیریــت کنــد معرفــی‬ ‫کنیــد؟‬ ‫روش اول‪ :‬ثبت نــام در ســایت هایی ماننــد پونیشــا‪ :‬بــا‬ ‫ثبت نــام در وب ســایت هایی ماننــد پونیشــا و انجــام میــدم و‬ ‫فعالیــت در ان هــا‪ ،‬زمانــی کــه پــروژه جدیــدی در ایــن زمینــه‬ ‫منتشــر شــود‪ ،‬می توانیــد پیشــنهاد خودتــان را ثبــت کنیــد تــا‬ ‫صاحــب پــروژه‪ ،‬بتوانــد از بین درخواسـت کنندگان یکــی را برای‬ ‫انجــام ان انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬ســاخت یــک صفحــه در اینســتاگرام بــرای ایــن‬ ‫موضــوع ‪:‬می توانیــد در اینســتاگرام یــک صفحــه بســازید و‬ ‫تخصــص خودتــان را ارائــه دهیــد‪ .‬مثال ًمی توانید صفحه ای‬ ‫بســازید و در ان تخصص تــان کــه مدیریــت صفحه و کانال‬ ‫می باشــد را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫ ‪ .۲‬تولیــد و فــروش محتــوای اموزشــی‪ :‬حــوزه امــوزش‪،‬‬ ‫جــزء یکــی از پول ســازترین حوزه هاســت‪ .‬بــه همیــن دلیل‬ ‫افــراد زیــادی تمایــل دارنــد تــا در ایــن زمینــه فعالیت کنند‪.‬‬ ‫البتــه یکــی از ملزومــات فعالیــت در ایــن حــوزه‪ ،‬داشــتن‬ ‫مهــارت کافــی اســت‪ .‬اگــر شــما در یــک زمینــه مهــارت‬ ‫داریــد و می خواهیــد از ان درامــد کســب کنیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫از مهارتــی کــه داریــد‪ ،‬فیلــم تهیــه کنیــد و بــه عنــوان یــک‬ ‫دوره اموزشــی بــرای فــروش قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درامــد بــا گوشــی بــا تبلیغــات در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ :‬همیشــه بوده انــد کســب و کارهــا و افــرادی‬ ‫کــه ســعی می کننــد بــرای خــود تبلیــغ کننــد تــا از ایــن‬ ‫طریــق بتواننــد خــود را بــه افــراد بیشــتری معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫در اینســتاگرام نیــز بحــث تبلیغــات بســیار باالســت و اگــر‬ ‫تبلیغــات بــه خوبــی انجــام شــود‪ ،‬هــم بــرای تبلیغ کننــده‬ ‫می توانــد خــوب باشــد و هــم بــرای صفحـه ای کــه تبلیغــات را‬ ‫نمایــش می دهــد منبــع درامــد مناســبی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ساخت محتوا برای صفحات اینستاگرامی‪:‬به جز صفحاتی‬ ‫کــه شــخصی هســتند یــا صفحه هایــی کــه هــدف خاصــی از‬ ‫فعالیت در اینســتاگرام ندارند‪ ،‬بقیه صفحات معموال ًمحتوای‬ ‫خوبــی را ارائــه می دهنــد تــا هــم بتواننــد دنبال کننده هــای‬ ‫جدیــدی جــذب کننــد و هــم اینکــه دنبال کننده هــای فعلی شــان‬ ‫را راضــی نگــه دارنــد‪ .‬تولیــد محتــوا معمــوال ًکار زمان بری اســت و‬ ‫بــرای اینکــه بتــوان محتــوای خوبــی را ارائــه داد‪ ،‬باید زمــان زیادی‬ ‫‪3‬‬ ‫را صــرف کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درامــد بــا گوشــی از طریــق همــکاری در فــروش‪ :‬ایــن روش‬ ‫نیــز یکــی از روش هــای عالــی بــرای کســب درامــد بــا موبایــل‬ ‫اســت کــه در حــال حاضــر افــراد زیــادی از سیســتم همــکاری در‬ ‫فــروش دیج ـی کاال درامدهــای بــاال کســب می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ســاخت و فــروش صفحــه اینســتاگرام ‪ +‬خدمــات‬ ‫ان‪:‬خریــد و فــروش صفحــه اینســتاگرام نیــز می توانــد‬ ‫گزینــه بســیار مناســبی بــرای کســب درامــد بــا گوشــی‬ ‫موبایــل باشــد‪ .‬شــما هــم می توانیــد خودتــان صفحــه‬ ‫بســازید و دنبال کننده هــای زیــادی را جــذب کنیــد و‬ ‫ســپس ان هــا را بفروشــید و هــم می توانیــد صفحه هــای‬ ‫دیگــران را بخریــد و ســپس بــا قیمــت باالتــر بفروشــید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪679‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫‪ ۳۰‬راهکار برای صرفه جویی‬ ‫در مصرف گاز در خانه‬ ‫خالــه رقیــه ‪ ۶۹‬ســال دارد و اســتاد هنــر دوخــت النــدق و‬ ‫همچنیــن احیاگــر ایــن هنــر فرامــوش شــده اســت کــه ایــن‬ ‫هنــر را از مــادرش اموختــه و پــس از ســال ها گوشه نشــینی‪،‬‬ ‫تصمیــم گرفــت ایــن هنــر را بــار دیگــر زنــده کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬پوشــیدن لبــاس بیشــتر و گــرم‪« :‬لبــاس گــرم و کافــی‬ ‫بجــای مصــرف گاز اضافــی»‬ ‫‪ -۲‬گرمتــر نگهداشــتن خانــه بــا نصــب پرده هــای ضخیــم‬ ‫چیــن دار‪ ،‬زیــر پــرده هــای تــوری‬ ‫‪ -۳‬بســتن دریچــه هــای کولــر بــا پوشــش ضخیــم کــه‬ ‫گرمــای خانــه را از کانــال کولــر بــه پشــت بام نبــرد و به هدر‬ ‫ندهــد‪ .‬درعین حــال‪ ،‬از امــکان ورود هــوای تــازه از طریــق‬ ‫دریچــه تامیــن هــوا یــا زیــر درب ورودی مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کوتاه کردن زمان استحمام‬ ‫اب گــرم حیــن‬ ‫طوالنــی‬ ‫‪ -۵‬بــاز نگذاشــتن متوالــی و‬ ‫ِ‬ ‫اســتحمام‬ ‫اب گرم‬ ‫شیر‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫استفاده‬ ‫االمکان‬ ‫‪ -۶‬حتی‬ ‫ِ‬ ‫‪ -۷‬بســتن شــیر رادیاتــور و یــا خامــوش کــردن بخــاری‬ ‫اتاقهــای کــم رفــت و امــد و گــرم نکــردن انهــا و بســتن‬ ‫درب انهــا‬ ‫کامــل‬ ‫ِ‬ ‫‪ -۸‬نگذاشــتن ظــروف کوچــک روی شــعله بــزرگ اجــاق‬ ‫گاز‬ ‫‪ -۹‬اســتفاده حداکثــری از نــور و گرمــای خورشــید در طــول‬ ‫روز‬ ‫‪ -۱۰‬روی رادیاتورهــا چیــزی نگذاریــم و اطــراف رادیاتــور را‬ ‫خلــوت کنیــم تــا گرمــای رادیاتــور بخوبــی منتقــل شــود‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور‬ ‫‪ -۱۲‬چســباندن فویــل ضخیــم الومینیــم بــه دیــوار پشــت‬ ‫رادیاتــور بــرای حفــظ و بازتــاب و انتقــال بهتــر گرمــا بــه‬ ‫داخــل خانــه‪ ،‬بجــای گــرم شــدن دیــوار و هدررفــت گرمــا‬ ‫و انــرژی‬ ‫‪ -۱۳‬هــر یــک درجــه کاهــش دمــای خانــه یعنــی ‪%۵‬‬ ‫کاهــش مصــرف گاز خانــه و کاهــش هزینــه پرداختــی‬ ‫‪ -۱۴‬رعایت دمای رفاه در خانه بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬درجه‬ ‫‪ -۱۵‬درجــه بخــاری‪ ،‬ابگرمکــن‪ ،‬موتورخانــه و پکیــج را کــم‬ ‫کنیــم و در حــد متوســط قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫‪ -۱۶‬تنظیــم درجــه پکیــج‪ ،‬موتورخانــه و ابگرمکــن مخزنــی‬ ‫بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درجــه‬ ‫‪ -۱۷‬خانــه را انقــدر گــرم نکنیــم که مجبور شــویم پنجره ها‬ ‫را بــاز کنیــم‪ .‬بجــای بــاز کــردن پنجره هــا‪ ،‬دمــای وســایل‬ ‫گرمایشــی را کــم کنیــم‪.‬‬ ‫‪ -۱۸‬بــا صرفه جویــی در مصــرف بــرق‪ ،‬بــه صرفه جویــی در‬ ‫مصــرف گاز هــم کمــک می کنیــم؛ حتــی بــا خامــوش کردن‬ ‫یــک المــپ اضافه‬ ‫‪ -۱۹‬اگــر تصمیــم بــه خریــد وســایل گازی و برقــی داریــم‪،‬‬ ‫محصــول بــا رده برچســب انــرژی باالتــر بخریــم تا ســالهای‬ ‫طوالنــی بــا مصــرف کمتــر انــرژی‪ ،‬هزینــه کمتــری بــرای گاز‬ ‫و بــرق مصرفــی انهــا پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫‪ -۲۰‬اطمینــان از شــعله ابــی وســایل گازســوز؛ شــعله زرد‬ ‫و نارنجــی یعنــی بدســوزی و درنتیجــه هدررفــت گاز و خطر‬ ‫گازگرفتگی‬ ‫‪ -۲۱‬از شــومینه ســاختمان اســتفاده نکنیــد چــون بســیار‬ ‫پرمصــرف و خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫‪ -۲۲‬اطمینــان از ســامت دودکشــهای وســایل گازســوز‪،‬‬ ‫عــاوه بــر اهمیــت و ضــرورت ان بــرای ایمنــی‪ ،‬بــه عــدم‬ ‫هدررفــت گرمــا و درنتیجــه مصــرف بهینــه گاز هــم کمــک‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۲۳‬پیــش بینــی ورود هــوای تــازه و نبســتن دریچــه‬ ‫تامیــن هــوا؛ بــرای کمــک بــه شــعله ابــی (مصــرف ایمــن‬ ‫و بهینــه ی گاز)‬ ‫‪ -۲۴‬ســرویس و تعمیــر بموقــع سیســتم ها و وســایل‬ ‫گازســوز (موتورخانــه‪ ،‬پکیــج‪ ،‬ابگرمکــن‪ ،‬بخــاری و اجــاق‬ ‫گاز)‪ ،‬فقــط توســط تکنســین های مجــرب (سرویســکاران‬ ‫مجــاز)‬ ‫اب گــرم‪ ،‬مخــزن اب و منبــع‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫لول‬ ‫ـدی‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫عای‬ ‫‪-۲۵‬‬ ‫ِ‬ ‫انبساط موتورخانه‬ ‫‪ -۲۶‬لــوازم گازســوز فرســوده‪ ،‬عــاوه بــر خطــر حادثــه‪،‬‬ ‫مصــرف گاز زیــادی دارنــد پــس بهتــر اســت بموقــع‪ ،‬انهــا را‬ ‫بــا کاالی کــم مصــرف و ایمــن جایگزیــن کنیــم‪.‬‬ ‫‪ -۲۷‬درصــورت امــکان‪ ،‬تعویــض پنجــره هــای معمولــی بــا‬ ‫پنجــره هــای دوجــداره بــا پیــش بینــی دریچــه تامیــن هــوا‬ ‫‪ -۲۸‬درصــورت امــکان‪ ،‬عایــق کــردن تمــام یــا حداقــل‬ ‫بخشــی از دیوارهــای جانبــی‪ ،‬ســقف و کــف ســاختمان‬ ‫‪ -۲۹‬درصــورت امــکان‪ ،‬نصــب ترموســتات دیــواری بــرای‬ ‫تنظیــم خــودکار گرمــای خانــه‬ ‫‪ -۳۰‬اگــر در حــال بازســازی خانــه یــا ســاخت خانــه جدیــد‬ ‫هســتیم‪ ،‬مطابــق مبحــث ‪ ۱۹‬مقــررات ملــی ســاختمان‪،‬‬ ‫عایــق دیوارهــا‪ ،‬ســقف و کــف را جــدی بگیریــم تــا مصــرف‬ ‫گاز بــرای گرمایــش خانــه‪ ،‬تــا ‪ %۵۰‬کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫احیای ِ‬ ‫الندق؛‬ ‫سر پوش ابریشمی‬ ‫بانوان قزلباش‬ ‫النــدق بــه عنــوان یکــی از اجــزای پوشــش بانــوان متاهــل‬ ‫قــوم قزلبــاش ســاکن اســتان گلســتان بــا گســترش زندگــی‬ ‫ماشــینی در اســتانه فراموشــی کامــل قــرار داشــت امــا تعهد‬ ‫یکــی از زنــان هنرمنــد ســاکن مینودشــت‪ ،‬ایــن هنــر را بــار‬ ‫دیگــر بــه جمــع ملزومــات مــورد اســتفاده بانــوان ایــن قــوم‬ ‫بــه خصــوص در زمــان جشــن و مراســمات شــاد بازگردانــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬گلســتان بــه ســبب تنــوع‬ ‫جمعیتــی گســترده و اقــوام مختلــف‪ ،‬غنــی از فرهنگ هــای‬ ‫فــراوان اســت کــه دامنــه تولیــد انــواع پوشــاک را در ایــن‬ ‫اســتان متنوع تــر از ســایر مناطــق می کنــد‪.‬‬ ‫النــدق قزلبــاش یــا پوشــش ســر‪ ،‬ســنبلی از قدمــت و‬ ‫جایــگاه فرهنــگ و هنــر در ایــن قــوم ســاکن گلســتان بــه‬ ‫شــمار مــی رود کــه در ان هنرمنــدان کــه اغلــب از بانــوان‬ ‫ش و نگارهــای برگرفتــه از فرهنــگ قــوم خــود را بــر‬ ‫بودنــد نقـ ‬ ‫روی پارچه هــای ابریشــمی خلــق مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــا پیگیــری فــراوان یکــی از اســتادکاران قزلبــاش دوخــت‬ ‫النــدق را در شــرق گلســتان پیــدا کــردم و بــرای رســیدن بــه‬ ‫خانــه او راهــی یــک روســتا در مینودشــت شــدم‪.‬‬ ‫نامگــذاری کوچه هــای ایــن روســتا بــا نــام «بهشــت»‪ ،‬یکــی‬ ‫از نشــانه های همزیســتی مــردم القجــر بــا طبیعــت ایــن‬ ‫روســتای کوهســتانی اســت‪.‬‬ ‫از چنــد کــودک کــه بــا گــردو و ســنگ مشــغول بــازی‬ ‫هســتند‪ ،‬ادرس خانــه خانــم رقیــه قزل ســفلو را می پرســم‪.‬‬ ‫بــا تعجــب بــه هــم نــگاه کردنــد گویــی راه را اشــتباه امــدم‪.‬‬ ‫دوبــاره پرســیدم ‪ « :‬خالــه رقیــه‪ ،‬همــون خانــم هنرمنــد»‬ ‫این بــار اســم رمــز را درســت گفتــم چــون هــر ســه نفــر‬ ‫بــا اشــتیاق دســت را بــه ســمت کوچــه «بهشــت پنجــم»‬ ‫نشــانه گرفتــه و گفتنــد‪« :‬همــون در بــزرگ ســبز‪».‬‬ ‫دســتم را روی زنــگ در خانــه خالــه رقیــه گذاشــتم ‪ .‬بــه‬ ‫اساس نام ه منطقه ازاد‬ ‫اینچه برون را شورای‬ ‫نگهبان تایید کرد‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتاندار گلســتان گفت‪:‬‬ ‫بــرای راه انــدازی زیرســاخت های ضــروری و اغــاز حرکــت‬ ‫پرشــتاب اســتان بــرای رســیدن بــه پیشــرفت تاییــد راه انــدازی‬ ‫منطقــه ازاد اینچه بــرون در شــورای نگهبــان نتیجــه ماه هــا‬ ‫تــاش بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســیدمحمد دهنــوی در جلســه‬ ‫کارگروه توســعه صادرات غیرنفتی گلســتان اظهار داشــت‪ :‬پس‬ ‫از تاییــد کلیــات اســاس نامه راه انــدازی منطقــه ازاد اینچه بــرون‬ ‫در شــورای نگهبــان‪ ،‬ایــن تصمیــم بــرای ابــاغ بــه گلســتان راهــی‬ ‫دبیرخانــه منطقــه ازاد کشــور شــد و ســپس فراینــد انتخــاب‬ ‫اعضــای هیــات مدیــره و مدیرعامــل اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا ابــاغ دبیرخانــه منطقــه ازاد کشــور‪ ،‬منطقــه‬ ‫ازاد اینچه بــرون شــروع بــه فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی قدیمــی و اصیــل زنــان قزلبــاش اســت کــه‬ ‫عــاوه بــر نشــانه تاهــل‪ ،‬وســیله ای بــرای تزئیــن پوشــش‬ ‫ظاهــری و رعایــت حجــاب بــود‪.‬‬ ‫فاصلــه کوتاهــی در بــاز شــد و وارد خانــه شــدم ‪ .‬خانــه‬ ‫کــه نــه انــگار بــه بهشــت رســیدم‪ .‬عطــر گل محمــدی‬ ‫کاشــته شــده در اطــراف خانــه‪ ،‬درختــان میــوه و گل هــای‬ ‫روی ایــوان بــا همــراه بــا نم نــم بــاران در یــک روز ســرد‬ ‫زمســتانی‪ ،‬خانــه مادربــزرگ را برایــم تداعــی کــرد‪ .‬محــو‬ ‫خاطــرات دوران کودکــی بــودم کــه صدایــی گــرم از روی‬ ‫ســکو مــرا بــه خــود اورد « چقــد دیــر اومــدی ‪ .‬نگرانــت‬ ‫شــدم دختــرم»‪.‬‬ ‫بــا لبــی خنــدان و چهــره گشــاده ســامم را بــا مهربانــی‬ ‫پاســخ داد و مــرا بــه درون خانــه دعــوت کــرد‪ .‬درون خانــه‬ ‫حکایــت از گنجینــه هــای هنــر دســت گذشــتگان خالــه‬ ‫رقیــه دارد‪ .‬جــای جــای دیــوار خانــه پــر از هنرهــای دســتی‬ ‫بــا پارچــه ابریشــم اســت و یادگاری هــای مــادر و مادربــزرگ‬ ‫خالــه رقیــه روی دیــوار‪ ،‬تاریخچــه ایــن خانــدان هنردوســت‬ ‫را بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫خالــه رقیــه ‪ ۶۹‬ســال دارد و اســتاد هنــر دوخــت النــدق و‬ ‫همچنیــن احیاگــر ایــن هنــر فرامــوش شــده اســت کــه ایــن‬ ‫هنــر را از مــادرش اموختــه و پــس از ســال ها گوشه نشــینی‪،‬‬ ‫تصمیــم گرفــت ایــن هنــر را بــار دیگــر زنــده کنــد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد گلســتانی بــا چایــی داغ و کســمک (ابنبــات‬ ‫محلی) در حالی که از ما میزبانی می کرد با گویش قزلباش‬ ‫گفــت‪ :‬النــدق‪ ،‬میــراث قدیمــی و هویــت زنــان قزلبــاش اســت‬ ‫کــه بخشــی از تاریــخ و فرهنــگ ایــن قــوم به شــمار م ـی رود و‬ ‫ریشـ ه در ســنن مــادران و مادربــزرگان مــا دارد‪.‬‬ ‫خالــه رقیــه در حالــی کــه ابــزار کار دوخــت النــدق را در‬ ‫دســت گرفتــه افــزود‪ :‬زنــان مینودشــتی و بــه خصــوص‬ ‫قــوم قزلبــاش‪ ،‬در ســال های اخیــر بــار دیگــر بــه اســتفاده‬ ‫از النــدق روی اورده انــد و از ان در مجالــس و حتــی‬ ‫محافــل خانوادگــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در گذشــته زنــان متاهــل بــدون النــدق اجــازه‬ ‫خــروج از خانــه را نداشــتند امــا کاردکــرد ایــن پوشــش در‬ ‫ســال های اخیــر تزئینــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری خاطــره ای گفــت‪ :‬ســال ها قبــل و مــدت‬ ‫کوتاهــی پــس از ازدواج‪ ،‬یــک روز بــدون النــدق از خانــه‬ ‫بیــرون رفتــم‪ .‬دایــی بــزرگ بــه محــض ایــن کــه مــرا دیــد بــا‬ ‫عصبانیــت از مــن خواســت بــه خانــه برگــردم و الندقــم را‬ ‫روی ســرم بگــذارم‪ .‬بعــد از ان دیگــر بــدون ایــن پوشــش‬ ‫جایــی نرفتــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای دوخــت النــدق بــر خــاف گذشــته بــه‬ ‫جــای نــخ ابریشــم از کامــوا اســتفاده می شــود و بخاطــر‬ ‫ظریــف دوزی هنرمنــدان قزلبــاش بــا نخ هــای رنگــی‪،‬‬ ‫نقــوش و نگاره هــای زیبایــی در حــال تولیــد اســت‪.‬‬ ‫خالــه رقیــه اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پوشــش زنانــه کــه بانــوان‬ ‫ان را زیــر روســری مــی گذاشــتند تــا موهــا را محکــم و‬ ‫ثابــت نگــه دارد‪ ،‬نشــانه ازدواج دختــران قزلبــاش بــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬النــدق یکــی از هنرهــای ســنتی و‬ ‫وی گفــت‪ :‬النــدق بــا رنــگ و طرح هــای مختلــف ماننــد‬ ‫کاله‪ ،‬موهــای زنــان را تــا پیشــانی می پوشــاند و اینطــور کــه‬ ‫شــنیده ام‪ ،‬اســتفاده از ان پــس از فرمــان کســف حجــاب‬ ‫رضاشــاه در زنــان قزلبــاش بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫خالــه رقیــه افــزود‪ :‬در گذشــته‪ ،‬النــدق ‪ ،‬یکــی از وســایل‬ ‫اصلــی جهیزیــه دختــران بــود کــه پــس از ســال ها بــار‬ ‫دیگــر دختــران قزلبــاش بــا ان اشــتی کــرده و بــه مصــرف‬ ‫ان روی اورده انــد‪.‬‬ ‫کارشــناس ثبــت میــراث ناملمــوس اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬پرونــده مهــارت ســنتی تهیــه النــدق یــا همــان‬ ‫پوشــش ســر زنــان متاهــل قزلبــاش بــا جمع بنــدی‬ ‫اطالعــات‪ ،‬تهیــه عکــس و فیلــم مســتند پــس از تائیــد‬ ‫شــورای ثبــت اســتان بــه وزارتخانــه میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی ارســال شــد و در ‪ ۲۲‬ابــان‬ ‫مــاه امســال بــه ثبــت ملــی رســید‪.‬‬ ‫مریــم منصــوری افــزود‪ :‬بانــوان قزلبــاش ماننــد گذشــه‬ ‫ایــن پوشــش را در فضاهــای عمومــی اســتفاده نمی کننــد‬ ‫امــا در مراســم‪ ،‬مجالــس و مهمانی هــای ســنتی اســتفاده‬ ‫از ان در حــال گســترش اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬رونــق اســتفاده از ایــن پوشــش می توانــد‬ ‫جذابیــت بســیاری بــرای گردشــگران داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مــوزه مینودشــت پوشــش زنــان‬ ‫قزلبــاش بــه همــراه النــدق بــرای معرفــی و بازدیــد عمــوم‬ ‫مســافران و گردشــگران بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان دارای یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت متشــکل از اقــوام و مذاهــب گوناگــون اســت کــه‬ ‫در شــمال کشــور قــرار دارد و پیشــینه تاریخــی بیــش از ‪۷‬‬ ‫هــزار ســاله دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬همزمــان بــا تــاش بــرای تصویــب منطقــه ازاد اینچه بــرون‪،‬‬ ‫مطالعــات ارزیابــی و کارشناســی ایــن منطقــه نیــز اغــاز شــده بود‬ ‫کــه در مراحــل پایانــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫دهنــوی بــا اشــاره بــه تقاضــای فــراوان تجــار و شــرکت ها بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری در منطقــه ازاد اینچه بــرون گفــت‪ :‬تــاش‬ ‫می کنیــم فعالیت هــای انجــام شــده در ان منطبــق بــا ظرفیــت‬ ‫گلســتان و نیــاز کشــور باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه متقاضیــان بــا تاکیــد بر ضــرورت واگــذاری اراضی منطقه‬ ‫ازاد اینچه بــرون گفــت‪ :‬تاکنــون قــرارداد فعالیــت چنــد شــرکت‬ ‫فعــال در بخــش غــات و حمــل و نقــل بســته شــده و بــا ابــاغ‬ ‫رســمی دبیرخانــه منطقــه ازاد‪ ،‬فعالیــت انــان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اینچه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان گلســتان در‬ ‫بخــش داشــلی برون از توابــع شهرســتان ‪ ۳۷۰‬هــزار نفــری‬ ‫گنبــدکاووس در مــرز ایــران و ترکمنســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اینچه بــرون مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و زیرمجموعــه‬ ‫ان پایانه هــای صادراتــی در گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک‬ ‫امانــات پســتی گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه‬ ‫بین المللــی گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهــن بین المللــی‬ ‫قزاقســتان ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬ایــران و گــذر ان از اینچــه بــرون‪،‬‬ ‫خدمــات گمــرک ریلــی به فعالیت معمــول در مجموعه گمرکات‬ ‫اســتان اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان در شــمال ایــران بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان و اســتان های مازنــدران‪ ،‬ســمنان و خراســان‬ ‫شــمالی همســایه اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلســتان هم در این جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای ســالجاری تــا پایــان اذر مــاه ارزش صــادرات از‬ ‫گمــرکات گلســتان بیــش از ‪ ۱۶۳‬میلیــون دالر بــوده کــه نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۲۳‬درصــد رشــد داشــته و ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫بیشــتر از میانگیــن رشــد صــادرات کل کشــور بــود‪.‬‬ ‫درویــش علــی حسـن زاده اظهــار کــرد‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال ‪۲۷۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۷۵‬تـُـن کاال بــه ارزش ‪ ۱۶۳‬میلیــون و ‪ ۸۷۳‬هــزار دالر‬ ‫از اســتان گلســتان صادر شــد که نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل ‪ ۲۳‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫در ‪ ۹‬ماهــه امســال از مجمــوع صــادرات گمــرکات اســتان ‪۲۵۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۰۳‬تـُـن کاال بــه ارزش ‪ ۱۳۷‬میلیــون و ‪ ۹۲۳‬هــزار دالر به‬ ‫‪ ۱۵‬کشــور همجوار صادر شــد که نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل از لحــاظ ارزشــی ‪ ۵۲‬درصــد رشــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪۳۲:‬کشــوراز جمله ترکمنســتان‪ ،‬عراق‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و افغانســتان مقاصد صادراتی امســال گلستان بودند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســن زاده‪ ،‬پنیــر‪ ،‬لولــه اهنــی‪ ،‬نئوپــان‪ ،‬خرمــا‪،‬‬ ‫قطعــات اســکلت فلــزی‪ ،‬مفتــول اهنــی‪ ،‬کیســه پالســتیکی‪،‬‬ ‫ســیمان‪ ،‬مفتــول مســی و ســنگ خــارا اقــام عمــده صادراتــی‬ ‫اســتان را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫برای دوخت الندق بر خالف‬ ‫گذشته به جای نخ ابریشم از‬ ‫کاموا استفاده می شود و بخاطر‬ ‫ظریف دوزی هنرمندان قزلباش با‬ ‫نخ های رنگی‪ ،‬نقوش و نگاره های‬ ‫زیبایی در حال تولید است‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 20‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪679‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫در صورتیکــه پشــتیبانی بــرای فضاســازی و بسترســازی‬ ‫اشــتغال زنــان سرپرســت خانــوار مناســب باشــد‪ ،‬بــرای‬ ‫راه انــدازی کارگاه هــای اموزشــی‪ ،‬بیشــتر مناطق کشــور از‬ ‫اســتاد کارهــا و نیــروی انســانی متخصــص‏برخوردارنــد و‬ ‫مــی تــوان بــا اســتفاده از ایــن نیروهــا بســیاری از زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار را در مشــاغل مختلــف امــوزش داد‏‪.‬‬ ‫• برای صادرات تولیدات خود‬ ‫نیازمند حمایت دستگاه های ذیربط‬ ‫هستیم‬ ‫اگــر بســتر کار فراهــم شــود‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه بــازار هــدف و ذائقــه‬ ‫مصــرف کننــدگان را شناســایی کرده ایــم‪ ،‬قــادر خواهیم بود بــرای تعداد‬ ‫زیادی از خانم های‏خودسرپرســت یا بدسرپرســت اشــتغالزایی داشــته‬ ‫باشــیم چراکــه بــازار محصــوالت نیــز در ایــن مناطــق رونــق دارد‏‪.‬‬ ‫حمایت هایجزیره ای‬ ‫مهمترینمعضلزنان‬ ‫کارافرین‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫زنــان بی سرپرســت و بدسرپرســت جمعیــت قابــل توجهــی‬ ‫از زنــان کشــور را تشــکیل میدهنــد کــه بــرای امــرار معــاش‬ ‫شــغلی ندارنــد و همیــن موضــوع باعــث ایجــاد مشــکالت‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی زیــادی در جامعــه شــده اســت؛ کــه‬ ‫در صــورت دریافــت حمایتهــای هدفمنــد و بــا همــت زنــان‬ ‫کارافریــن ایــن مشــکل‏ می توانــد بــه راحتــی قابــل حــل‬ ‫خواهــد بــود و بــاری را از دوش جامعــه خواهــد برداشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار گــروه علــم و امــوزش بــازار کســب و‬ ‫کار‪ ،‬بــر اســاس تعریــف معاونــت امــور زنــان و خانــواده‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬کســی زن سرپرســت خانــوار اســت کــه‬ ‫مســوولیت تامیــن یــا بخــش عمــده ای از هزینه‏هــای خانــوار‬ ‫یــا تصمیــم گیــری در مــورد نحــوه هزینــه کــردن درامدهــای‬ ‫خانــوار را بــر عهــده دارد‏‪.‬‬ ‫و همچنیــن طبــق تعریــف مرکــز امــار ایــران «سرپرســت‬ ‫خانــوار بــه طــور معمــول مســوولیت تامیــن تمــام یــا بخــش‬ ‫عمــده ای از هزینه هــای خانــوار یــا تصمیــم گیــری در مــورد‬ ‫نحــوه هزینــه کــردن درامدهــای خانــوار را بــر عهــده‏دارد‪ .‬در‬ ‫مــواردی کــه اعضــای خانــوار کســی را بــه عنــوان سرپرســت‬ ‫معرفــی نکننــد‪ ،‬مسـن ترین فــرد به عنــوان سرپرســت خانوار‬ ‫شــناخته میشــود و سرپرســت خانــوار لزومــا مســن ترین‬ ‫عضــو خانــوار نیســت و مــی توانــد زن ‏یــا مــرد باشــد‪ .‬‏»‬ ‫ایــن جامعــه شــامل زنــان بــی سرپرســت‪ ،‬زنــان مطلقــه اعــم‬ ‫از زنانــی کــه پــس از طــاق بــه تنهایــی زندگــی می کننــد یــا‬ ‫بــه خانــه پــدری بازگشــته امــا خــود امــرار معــاش می کننــد‪،‬‬ ‫‏همســران مــردان معتــاد‪ ،‬همســران مــردان زندانــی‪،‬‬ ‫همســران مــردان بیــکار‪ ،‬همســران مردان مهاجر‪ ،‬همســران‬ ‫مردانــی کــه در نظــام وظیفه مشــغول خدمت هســتند‪ ،‬زنان‬ ‫‏خودسرپرســت (زنان ســالمند تنها)‪ ،‬دختران خودسرپرســت‬ ‫کــه هرگــز ازدواج نکرده انــد و همچنیــن همســران مــردان از‬ ‫کارافتــاده و ســالمند اســت‏‪.‬‬ ‫امــا در حــوزه زنــان سرپرســت خانــوار بــر اســاس امارهــای‬ ‫رســمی که طی ســالهای ‪ 1398‬تا ‪ 1390‬منتشــر شــده تعداد‬ ‫خانوارهــای معمولــی دارای سرپرســت زن بــا افزایــش ‪8/26‬‬ ‫درصــدی روبــرو بــوده اســت‪ .‬ضمــن اینکــه در ســال ‪ 1390‬بــه‬ ‫‏ازای هــر ‪ 100‬سرپرســت مــرد‪ ،‬حــدود ‪ 15‬سرپرســت زن وجــود‬ ‫داشــته کــه ایــن نســبت در ســال ‪ 1398‬بــه حــدود ‪ 16‬نفــر‬ ‫رســیده اســت‏‪.‬‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد امــا م خمینــی (ره ) گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ 82‬هــزار خانــوار تحــت حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) گلســتان می باشــد کــه ‪60‬درصــد ان را زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی اظهــار داشــت ‪ 20601 :‬زن سرپرســت خانــوار‬ ‫نیــز از تســهیالت قــرض الحســنه ایــن نهــاد اســتفاده نمــوده‬ ‫انــد و همچنیــن ‪ 2121‬زن خانــوار نیــز از تســهیالت وام‬ ‫خوداشــتغالی در ‪ 9‬مــاه ســال جــاری بهــره منــد شــده اند‪.‬‬ ‫• مــوازی کاری دســتگاه ها مهمترتریــن معضــل حمایــت از‬ ‫زنــان کارافریــن‬ ‫امنه درخشــان متولد ‪ 1367‬دارای مدرک تحصیلی ســیکل‬ ‫بعنــوان یــک کارافریــن زن کــه مســئولیت امــوزش ســوزن‬ ‫دوزی بلوچ را به ‪ 200‬زن سرپرســت خانوار در شهرســتانهای‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬خان ببیــن‪ ،‬رامیــان و علــی ابــاد بعنــوان راهبــر در‬ ‫اســتان گلســتان بــه عهــده دارد‏‪.‬‬ ‫وی کــه از ســال ‪ 1385‬بــا عشــق بــه ســوزن دوزی بلــوچ و‬ ‫زنــده نگه داشــتن ســنت و رســوم ایرانــی پــس از گذرانــدن‬ ‫دوره امــوزش مهــارت ایــن رشــته اکنــون خــود بعنــوان یــک‬ ‫زن موفــق و سرپرســت خانــوار در احیــای ایــن ســنت ملــی‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه‪ ،‬در حــال حاضر اســتادی بیــش از ‪ 200‬زن‬ ‫سرپرســت خانوار یا بدسرپرســت را عهده دار اســت‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬هــم اکنــون ســطح اموزش هــای خــود را بــا برگــزاری‬ ‫دوره هــای اموزشــی ســوزن دوزی‏بــه منظــور توســعه تولیــد‬ ‫و اشــتغالزایی بــه اکثــر روســتاهای ایــن اســتان رســانده ام‏‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مــا محصــوالت بســیاری بــرای تولیــد‬ ‫داریــم کــه بــازار هــدف مناســبی دارد امــا برخــی مشــکالت‬ ‫و موانــع بــر ســر راه داریــم از جملــه اینکــه تهیــه مــواد اولیــه‬ ‫مرغــوب‏مــورد نیــاز کارمــان بــه ســختی بــه دســت مــا مــی‬ ‫رســددوم اینکــه نبــود حمایت هــای الزم در جهــت ارائــه‬ ‫تســهیالت بــا وجــود موانعــی همچــون تضامیــن بانکــی کار را‬ ‫بــرای مددجویــان بــا مشــکل روبــرو کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن بلــوچ ســاکن شهرســتان خان ببیــن‬ ‫اســتان گلســتان مــی گویــد‪ :‬اگــر بســتر کار فراهــم شــود‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه بــازار هــدف و ذائقــه مصــرف کننــدگان را‬ ‫شناســایی کرده ایــم‪ ،‬قــادر خواهیــم بــود بــرای تعــداد زیــادی از‬ ‫خانم هــای‏خودسرپرســت یــا بدسرپرســت اشــتغالزایی داشــته‬ ‫باشــیم چراکــه بــازار محصــوالت نیــز در ایــن مناطــق رونــق دارد‏‪.‬‬ ‫رای ایجاد محیط کاری مناسب‬ ‫در حال حاضر از استادکاران ماهر‬ ‫استفاده نمی شود و متاسفانه‬ ‫ضوابط جای خود را به روابط داده‬ ‫است که با وجود این مسائل‬ ‫اهداف حوزه کارافرینی نیز‏به‬ ‫نتیجه نهایی نخواهد رسید ‏‪.‬‬ ‫وی درخصــوص وضعیــت فعلــی حمایــت از کارافرینــی‬ ‫در کشــور اظهــار داشــت‪ :‬بــا شــروع دولــت ســیزدهم همــه‬ ‫ســعی مــی کننــد کــه ایــن اتفــاق بیافتــد و مــا هــم امیدواریــم‬ ‫از طریــق دســتگاه هــای ذیربــط ایــن حمایتهــا‏افزایــش یابــد‏‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن در حمایــت از کارافرینــی‪ ،‬مســائلی‬ ‫چــون مــوازی کاری دســتگاه های دولتــی و بدون درنظرگرفتن‬ ‫شــرایط فعلــی از جملــه اصلــی تریــن مســائل کســب و کارها‬ ‫را بیمه در حوزه‏کارافرینی زنان دانســت و گفت‪ :‬تســهیالت‬ ‫ارائــه شــده از ســوی بانک هــا نیــز با شــرایط ســخت و دریافت‬ ‫وثیقه هــای ســنگین بــا طــی زمــان طوالنــی اعطــا مــی شــود‏‪.‬‬ ‫درخشــان در حمایت از کارافرینان و به منظور اشــتغالزایی‬ ‫از وزارتخانــه تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫وزارتخانه هــای مهــم نــام بــرد و ادامــه داد‪ :‬در وهلــه نخســت‬ ‫ایــن وزارتخانــه می بایســت فارغ التحصیــان رشــته های‏فنــی‬ ‫و حرفــه ای را بــه لحــاظ ســطح امــوزش مــورد ارزیابــی قــرار‬ ‫داده و از ورود افــراد اماتــور و غیرمتخصــص کــه باعــث بــی‬ ‫اعتمــادی در بــازار می شــوند‪ ،‬جلوگیــری کنــد و تســهیالت‬ ‫مــورد نیــاز را بــرای ورود هرچــه‏بیشــتر اســاتید مجــرب فنــی و‬ ‫حرفــه ای بــه حــوزه کارافرینــی و اشــتغال فراهــم کنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن کارافریــن بــا اشــاره بــه تســهیالت ارائــه شــده از ســوی‬ ‫صنایــع دســتی گفــت‪ :‬بســیاری از تســهیالت و مشــوق های‬ ‫ارائــه شــده از ســوی ایــن مرکــز بــرای زنــان کارافریــن‬ ‫غیرهدفمنــد و بــدون بازدهــی بــوده ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه پرداخــت ایــن تســهیالت بــا‏وثیقه هــای ســنگین بانکــی‬ ‫همــراه بــوده و ایــن خــود بســیاری از کارافرینــان را بــا مشــکل‬ ‫مواجــه کــرده اســت و امارهــای ارائــه شــده از ســوی صنایــع‬ ‫دســتی در ایــن خصــوص نیــز متاســفانه می تــوان گفــت‬ ‫بیشــتر غیرواقعــی اســت‏‪.‬‬ ‫درخشــان در ادامــه می گویــد‪ :‬در صورتیکــه پشــتیبانی بــرای‬ ‫فضاســازی و بسترســازی اشــتغال زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫مناســب باشــد‪ ،‬برای راه اندازی کارگاه های اموزشــی‪ ،‬بیشــتر‬ ‫مناطــق کشــور از اســتاد کارهــا و نیــروی انســانی متخصــص‬ ‫‏برخوردارنــد و مــی تــوان بــا اســتفاده از این نیروها بســیاری از‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار را در مشــاغل مختلــف امــوزش داد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای ایجــاد محیــط کاری مناســب در حــال حاضــر‬ ‫از اســتادکاران ماهــر اســتفاده نمــی شــود و متاســفانه ضوابــط‬ ‫جــای خــود را بــه روابــط داده اســت کــه بــا وجــود ایــن مســائل‬ ‫اهــداف حــوزه کارافرینــی نیــز‏بــه نتیجــه نهایــی نخواهــد رســید‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت ‪ 15 :‬ســال اســت در ایــن حرفــه مشــغول‬ ‫بــه کار هســتم و تــا بدیــن لحظــه بــه واســطه ایــن هنــر موفق‬ ‫بــودم و از شکســت خــوردن بــه خاطــر وجــود تنــوع رنــگ های‬ ‫شــادی کــه در ایــن حرفــه اســت ناامیــد نشــدم و هرشکســت‬ ‫در ِ امیــدی را بــه رویــم بــاز کــرده کــه بــه خــود اجــازه دادم ایــن‬ ‫هنــر ایــران زمیــن را بــه ســایر زنــان کشــورم بــرای زنــده مانــدن‬ ‫انتقــال دهم‪.‬‬ ‫• بــرای صــادرات تولیــدات خــود نیازمند حمایت دســتگاه های‬ ‫ذیربط هستیم‬ ‫ســمیه کابوســی بانــوی جــوان دیگــری اســت کــه در روســتای‬ ‫«شــاهکوه» شهرســتان گــرگان زندگــی می کنــد ویکــی از‬ ‫کســانی اســت نــام ایــن روســتا را در کنــار ســایر زنــان روســتا‬ ‫بــه اســم زنــان ســیاه دوزی بــه ثبــت ملــی رســانده اســت‪،‬‬ ‫بانویــی کارافریــن بــا مــدرک‏ســیکل اســت کــه بــا شــرکت در‬ ‫کالس امــوزش در بیــن بــزرگان روستایشــان بــا ایــن شــغل‬ ‫اشــنا شــده و هــم اکنــون بــا بهره گیــری از نــواوری و خالقیــت‬ ‫در بافــت‏ســیاه دوزی بــرای خــود و اطرافیانــش کســب و‬ ‫کاری بــه هــم بزنــد‏‪.‬‬ ‫وی می گویــد کــه بــا کمــک دهیــار و زنــان روســتا یــک تعاونی‬ ‫راه اندازی در حرفه ســیاه موفق و به خودکفایی و همچنین‬ ‫کارافرینــی بــرای زنــان سرپرســت خانــوار شــده ایــم ضمــن‬ ‫اینکــه حــدود ‪ 130‬نفــر نیــز بــه صــورت غیرمســتقیم بــا ایــن‬ ‫تعاونــی همــکاری دارنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه‪ ،‬تبلیغات در فضای مجازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی ســهم بســیار مهمــی در شناســاندن محصــوالت‬ ‫انهــا بــه بــازار مصــرف داشــته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫سیاه دوزی ما با برند شاهکوه سفلی در بازار جا افتاده‏است‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن در خصــوص اینکــه چــه درخواســتی‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر پــس از بازدیــد گردشــگران‬ ‫خارجــی از روســتای شــاهکوه ســفلی بــرای ایــن تولیــدات‬ ‫مشــتریان خارجــی نیــز داریــم امــا از تــوان الزم بــرای ارســال‬ ‫تولیــدات‏خــود بــه اروپــا و ســایر کشــورهای دور بــه دلیــل‬ ‫نداشــتن کارت بازرگانــی برخــوردار نیســتیم‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای شــاهکوه ســفلی گفــت‪ :‬بــه طــور حتــم‬ ‫در جامعــه امــروز مهــارت امــوزی و اشــتغالزایی یکــی از‬ ‫مهمتریــن مشــکالت زنــان سرپرســت خانــوار اســت‏‪.‬‬ ‫بسیاری از تسهیالت و‬ ‫مشوق های ارائه شده برای‬ ‫زنان کارافرین غیرهدفمند و‬ ‫بدون بازدهی بوده این در حالی‬ ‫است که پرداخت این تسهیالت‬ ‫با‏وثیقه های سنگین بانکی‬ ‫همراه بوده و این خود بسیاری‬ ‫از کارافرینان را با مشکل مواجه‬ ‫کرده است و امارهای ارائه شده‬ ‫از سوی صنایع دستی در این‬ ‫خصوص نیز متاسفانه می توان‬ ‫گفت بیشتر غیرواقعی است ‏‪.‬‬ ‫زینــب میراحمــدی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار اظهــار داشــت تمــام زنــان ایــن روســتا در جهــت نگــه‬ ‫داشــتن ســنت ســیاه دوزی مشــارکت دارنــد تــا جایــی کــه‬ ‫یکــی از قدیمهــای روســتا کــه مهارتــش بیشــتر از ســایرین‬ ‫اســت درصــدد احــداث اموزشــگاهی بــرای ارائــه اموزش هــای‬ ‫مهارتــی صنایــع دســتی تولیــدی بــه زنــان روســتا می باشــد‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬برای حمایت از تولیدات صنایع دســتی روســتا‪،‬‬ ‫تــا کنــون دو شــرکت تعاونــی روســتایی را بــه ثبت رســانده ایم‬ ‫تــا بتوانــد کمــک بــه اهالــی روســتا در این خصوص باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولیــدات ایــن روســتا زبــان زد کل کشــور‬ ‫اســت کــه حتــی خــارج از کشــور متقاضــی دارد و زنــان روســتا‬ ‫صرفــا ً بــر اســاس سفارشــات دریافتــی‪ ،‬اقــدام بــه تولیــد‬ ‫محصــول می کننــد‪.‬‬ ‫• اقدامــات پراکنــده حمایتــی از زنــان کارافریــن و‬ ‫سرپرســت خانــوار قابــل پایــش و رصــد نیســت‬ ‫فاطمه محمدبیگی رییس فراکسیون جمعیت و حمایت‬ ‫از خانــواده مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫حــوزه طــرح مســائل زنــان‪ ،‬در مدتــی کــه بعنــوان نماینــده‬ ‫‏مجلــس در ایــن کارگــروه هســتم و در جلســات شــرکت‬ ‫مــی کنــم‪ ،‬متوجــه خطــای راهبــردی شــدم و ان نــوع نــگاه‬ ‫بــه حــوزه زنــان اســت‏‪.‬‬ ‫فاطمه محمدبیگی افزود‪ :‬صرفا با ارائه تسهیالت و تزریق‬ ‫بودجــه بحــث توانمنــدی زنــان جامعه مرتفع نمی شــود بلکه‬ ‫نیازمند پیوست فرهنگی و اجتماعی و شناسایی‏درگاه های‬ ‫اصلی مشــکالت زنان اســت‏‪.‬‬ ‫• در دوره هــای گذشــته معاونــت زنــان و خانــواده در‬ ‫رفــع معضــات زنــان موفــق نبــوده اســت‬ ‫رییــس فراکســیون جمعیــت و حمایــت از خانــواده مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت‬ ‫جمهــوری را متولــی اصلــی حــوزه زن و خانــواده در کشــور‬ ‫‏دانســت و در عیــن حــال اذعــان کــرد‪ :‬در دوره هــای قبلــی‬ ‫ایــن معاونــت تعریــف عملیاتــی‏مناســبی از ایــن معاونــت‬ ‫بــه شــکل ســتادی تعریــف شــده تاکنــون دیــده نشــده اســت‬ ‫ونتوانســته به شــکل موثر در رفع معضالت زنان سرپرســت‬ ‫خانــوار و زنــان کارافریــن موفــق و تاثیرگــذار باشــد‏‪.‬‬ ‫• ایجــاد صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــزاری بــرای زنــان‬ ‫بــی سرپرســت‬ ‫معــاون توســعه وکار افرینــی واشــتغال اداره کل تعــاون‬ ‫کار گفــت‪ :‬در ایــن طــرح تســهیالت روســتایی وعشــایری کــه‬ ‫از ســال ‪ ۹۷‬اغــاز شــده جــز ‪ ۳‬اســتان بودیــم کــه بانــوان در‬ ‫اســتفاده از ایــن تســهیالت مشــارکت داشــتند‪.‬‬ ‫موســی بی بــاک در گفتگــو بــا حمیدرضــا محمدیــاری خبرنگار‬ ‫بــازار کســب و کار اظهــار داشــت‪ 1457 :‬طــرح بــه مبلــغ ‪۳۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ 30۰‬میلیــون تومــان بــه بانــک معرفــی شــدند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۸۷۹‬طــرح بــه بیــش ‪ ۱۷‬میلیــارد تومــان‬ ‫طرح شــان مــورد تائیــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــی بــاک افــزود‪ :‬از ایــن ‪ 879‬نفــر ‪ 227‬نفــر زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار هســتند یعنــی چیــزی حــدود ‪ 30‬درصد از متقاضیان‬ ‫را زنــان سرپرســت خانــوار در مشــاغل خانگــی تشــکیل‬ ‫می دهنــد کــه مبلــغ ‪ ۴‬میلیــارد و هشــتصد میلیــون تومــان‬ ‫ســقف تســهیالت دریافتــی توســط ایــن قشــر بــرای ایجــاد‬ ‫اشــتغال خانگــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان ســقف ایــت تســهیالت بــرای هــر طــرح‬ ‫حداقــل ‪ ۲۰‬میلیــون و حداکثــر ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومان و بســتگی‬ ‫بــه نــوع طــرح ارائــه شــده از ســوی متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه و کارافرینــی اداره کل تعــاون و کار ورفــاه‬ ‫اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬بــه تازگــی موفــق به دریافــت مجوز‬ ‫ویــژه صنــدوق ضمانت ســرمایه گــزاری بــرای طرح های کوچک‬ ‫و اشــتغال زا بــرای زنــان بــی سرپرســت و بــد سرپرســت خانــوار‬ ‫در اســتان را دریافــت کرده ایــم کــه وظیفــه ایــن صنــدوق ارائــه‬ ‫ضمانــت بانکــی بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی توســط زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار را تســهیل مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد اســتاندار گلســتان و معاونــت زنــان و‬ ‫خانــواده اســتانداری ‪ ،‬بــا دقــت و توجــه بیشــتری بــه ایــن امــر‬ ‫وارد شــده و ضمــن تــداوم حمایــت از ایــن قشــر زحمتکــش‬ ‫بــا توســعه کســب و کار خانگــی ‪ ،‬محلــی و روســتایی بــه‬ ‫عنــوان بســتر مناســبی بــرای کســب درامــد اقشــار مــورد نظر‪،‬‬ ‫راه هــای شــکوفایی ایــن اقتصــاد مولــد را همــوار نماینــد ‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــعار دولــت کار و کرامــت ایــن قشــر‬ ‫مســتحق ترین گــروه بــرای ارائــه خدمــات اداری و بانکــی بــا‬ ‫تســهیالت ارزان مــی باشــند‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت روزنامــه کســب و کار پــارس بــه عنــوان پیگیــر‬ ‫مطالبــات ایــن اقشــار منتظــر اقدامــات اجرایــی مســئوالن‬ ‫محتــرم اســتانی و انعــکاس ان اســت ‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جان باختن چهار هزار نفر در جاده های‬ ‫گلستان در یک دهه گذشته‬ ‫ایمن سازی نقاط حادثه خیز‬ ‫زیر ذره بین دستگاه قضا‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه‬ ‫شــورای پیشــگیری از وقــوع جــرم اســتان بــا ابــراز‬ ‫تاســف از امار باالی حوادث ترافیکی در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬فقــط در یــک دهه گذشــته‪ 4،‬هــزار نفر در‬ ‫جــاده هــای درون شــهری و بــرون شــهری اســتان‬ ‫در تصادفــات جــان باختــه انــد کــه بیشــتر انهــا‬ ‫بیــن ‪ 18‬تــا ‪ 50‬ســاله بودنــد و بــه روایــت ِ امــار‪،‬‬ ‫نیمــی از انهــا هــم موتورســیکت ســواران هســتند‬ ‫کــه بیشترشــان نیــز بــه علــت نداشــتن کاله‬ ‫ایمنــی‪ ،‬بــر اثــر ضربــه بــه ســر فــوت کــرده انــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در همیــن مــدت ‪ 70‬هــزار‬ ‫نفــر دیگــر از هــم اســتانی هــا هــم‪ ،‬در تصادفــات‬ ‫مصــدوم شــده انــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس اعــام پلیــس و راهــداری‬ ‫‪ ،‬بیشــترین تصادفــات اســتان و مــرگ و میرهــای‬ ‫ناشــی از ان‪ ،‬در ‪ 153‬نقطــه حادثــه خیــز رخ‬ ‫می دهــد کــه نیازمنــد ایمــن ســازی اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه بــر اســاس انچــه‬ ‫اعــام شــده‪ ،‬تاکنــون فقــط ‪ 18‬نقطــه از ایــن‬ ‫مناطــق ایمــن ســازی شــده اســت کــه قابــل قبول‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫ایــن کــه نبــود بودجــه و امکانــات‪ ،‬توجیــه خوبــی‬ ‫بــرای ک ُنــدی ایمــن ســازی ایــن مناطــق نیســت‬ ‫گفــت‪ :‬از ایــن پــس دادگســتری اســتان در قالــب‬ ‫شــورای پیشــگیری از وقــوع جــرم‪ ،‬فراینــد ایمــن‬ ‫ســازی مناطــق حادثــه خیــز در داخــل شــهرها و‬ ‫جــاده هــای اســتان را رصــد و گــزارش گیــری مــی‬ ‫کنــد و در صــورت کوتاهــی مســئوالن ‪ ،‬درتشــکیل‬ ‫پرونــده تــرک فعــل بــرای مدیران تعلــل نخواهیم‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در چنــد مــاه گذشــته اقدامــات خوبــی‬ ‫در حوزه روشــنایی راهها ‪ ،‬خط کشــی و ازادســازی‬ ‫حریــم جــاده هــا انجــام شــده اســت امــا رفــع نقاط‬ ‫حادثــه خیــز نیــاز به تــاش مضاعــف دارد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬نقــاط‬ ‫حادثــه خیــز بــه تفکیــک شهرســتان ها مشــخص‬ ‫شــده و در نشســت هــای بعــدی مدیــران متولــی‬ ‫شهرســتانی هــم بایــد گــزارش اقدامــات خــود‪،‬‬ ‫بــرای ایمــن ســازی ایــن مناطــق را ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫حســین زارعــی مدیــر کل پزشــکی قانونــی‬ ‫گلســتان هــم در جلســه امــروز گفــت‪ :‬در نــه‬ ‫ماهــه امســال ‪ 406‬گلســتانی در تصادفــات جــان‬ ‫باختنــد کــه ‪ 36‬درصــد انهــا راکبان موتورســیکلت‬ ‫و ‪ 23‬درصــد عابــران پیــاده بــوده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ضربــه بــه ســر بــا ‪ 46‬درصــد بیشــترین‬ ‫علــت مــرگ و میرهای تصادفات اســتان را تشــکیل‬ ‫مــی دهــد کــه نشــان دهنــده اســتفاده نکــردن‬ ‫موتورســیکلت ســواران از کاله ایمنــی اســت ‪.‬‬ ‫شــورای پیشــگیری از وقــوع جــرم اســتان‬ ‫امــروز بــا موضــوع بررســی حــوادث ترافیکــی در‬ ‫دادگســتری برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪679‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫عامل هدر رفت منابع کشاورزی ‪،‬‬ ‫خرده مالکی است‬ ‫نماینده مردم اســفراین و عضو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬تخریــب اراضــی کشــاورزی و کاهــش بهــره وری حاصــل گســترش خــرده‬ ‫مالکــی اســت کــه ایــن پدیــده باعــث هــدر رفــت منابــع تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫امــان اللــه حســین پــور اظهــار داشــت‪ :‬در عرصــه کشــاورزی خــرده مالکــی و نبــود قوانیــن‬ ‫و سیاس ـت های مناســب در ســاماندهی ایــن وضعیــت موجــب شــده تــا خــرده مالــکان در‬ ‫اراضــی کشــاورزی بــه بهــره وری مناســب دســت نیابنــد‪.‬‬ ‫وی خــرده مالکــی را بــای جــان کشــاورزی و تولیــد دانســت و افــزود‪ :‬تقســیم اراضــی کشــاورزی‬ ‫بــه قطعــات کوچــک معضلــی اســت کــه در ســال های اخیــر رواج و بخــش کشــاورزی را بــه شــدت‬ ‫گرفتــار کــرده اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب و منابــع طبیعــی مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪ :‬اب و‬ ‫خــاک همیشــه بــه عنــوان منابعــی مهــم و ارزشــمند و میراثــی گرانبهــا در عرصــه کشــاورزی محســوب‬ ‫میشــوند و نقــش موثــری در تولیــد ثــروت و خودکفایــی دارنــد و بایــد از ایــن میــراث محافظــت کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن پدیــده مربــوط بــه اســتان خاصــی نبــوده و تمامــی اســتان ها بــا کوچک بــودن زمینهای‬ ‫کشــاورزی درگیر ان هســتند و حتی باعث ایجاد معضلی در بحث الگوی کشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ابالغ طرح تفصیلی شهر بجنورد‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح تفصیلــی‬ ‫شــهر بجنــورد مرکــز اســتان بــه صــورت رســمی ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫مهــدی رشــیدی اظهــار کــرد‪ :‬اخریــن اصالحــات مربــوط بــه طــرح تفصیلــی شــهر بجنــورد‬ ‫در چنــد ســال پیــش انجــام شــد و در ان‪ ،‬ضوابــط شهرســازی در بافــت میانی و حاشــیه ای‬ ‫شــهر متفــاوت دیــده شــده بــود امــا بــر اســاس بازنگــری جدیــد‪ ،‬ضوابــط در تمــام نقــاط‬ ‫شــهر یکپارچــه شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ضوابــط شهرســازی‬ ‫در محــات واقــع در محــدوده شــهر بــا ضوابــط شهرســازی در بافــت میانــی شــهر بجنــورد‬ ‫منطبــق شــده اســت و بــر ایــن اســاس زمــان رســیدگی بــه پرونــده هــا کوتــاه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در طــرح تفصیلــی شــهر بجنــورد‪ ،‬مغایــرت هــا بــا اییــن نامــه هــا و‬ ‫مقــررات ملــی ســاختمان اصــاح شــده اســت از ایــن رو رســیدگی بــه پرونــده هــا در‬ ‫زمــان کمتــری قابــل انجــام اســت‪ ،‬پیــش از ایــن مغایــرت هــای مزبــور‪ ،‬وقــت زیــادی‬ ‫از کمیســیون مــاده پنــج و کمیتــه فنــی مــی گرفــت کــه ایــن مشــکل بــا یکپارچــه ســازی‬ ‫ضوابــط شــهری برطــرف شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یکــی دیگــر از مزایای‬ ‫طــرح تفصیلــی شــهر بجنــورد‪ ،‬لحــاظ شــدن ضوابــط مناســب ســازی تــردد معلــوالن اســت‬ ‫بــه طــوری کــه اخریــن اییــن نامــه مربــوط بــه مناســب ســازی معابــر در طــرح تفصیلــی‬ ‫بجنــورد گنجانــده شــده اســت اســت و بــر ایــن اســاس مناســب ســازی معابــر بــرای تــردد‬ ‫معلــوالن و جانبــازان شهرســازی و توســعه شــهر بــه صــورت اصولــی اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در طــرح تفصیلــی شــهر بجنــورد‪ ،‬ضوابــط شهرســازی و مقــررات‬ ‫ســاختمانی در تمــام مناطــق شــهر بجنــورد منطبــق شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی پیــش از ایــن گفتــه بــود کــه طــرح تفصیلــی‬ ‫مرکــز خراســان شــمالی کــه قــرار بــود در ســال ‪ ۱۴۰۴‬بازنگــری شــود بــا توجــه بــه توســعه‬ ‫عمــودی و نیــاز بــه بررســی بیشــتر ســه ســال زودتــر از موعــد مطالعــه و بازنگــری می شــود‪.‬‬ ‫طــرح تفصیلــی براســاس معیارهــا و ضوابــط کلــی طــرح جامــع‪ ،‬نحــوه اســتفاده از اراضی‬ ‫شــهری در ســطوح مختلــف‪ ،‬موقعیــت و مســاحت دقیــق را وضــع و شــبکه عبــور و مــرور‬ ‫و میــزان تراکــم جمعیتــی و ســاختمانی را نیــز در واحدهــای شــهری تعییــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح توســط مهندســان مشــاور تهیــه و پــس از ســیر روال کارشناســی و بررســیها‪،‬‬ ‫موضــوع در کمیســیون مــاده پنــج قانــون تاســیس مطــرح‪ ،‬مصــوب و بــرای تاییــد نهایــی‬ ‫نیــز بــه دفتــر نظــارت بــر طــرح هــای توســعه و عمــران وزارت راه و شهرســازی ارســال و در‬ ‫نهایــت نیــز پــس از تاییــد‪ ،‬مراتــب بــه اســتان ابــاغ مــی شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پایان راه قمارباز مجازی‬ ‫با سرعت عمل پلیس فتا‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری فــردی کــه بــا‬ ‫راه اندازیوب ســایت قمــار و شــرط بندی در فضــای مجــازی‬ ‫اقــدام بــه ‏کاله بــرداری از مــردم می کــرد‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی رصــد‬ ‫‏لحظـه ای فضــای ســایبر توســط کارشناســان پلیس فتــا‪ ،‬فردی‬ ‫کــه در فضــای مجــازی بــا راه اندازیوب ســایت قمار و شــرط بندی‬ ‫‏اقــدام بــه کاله بــرداری از مــردم می کــرد‪ ،‬مــورد شناســایی و‬ ‫تحــت تعقیــب قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا دســتگیر و بــرای تشــکیل پرونــده و‬ ‫‏بازجویــی بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بررســی به عمل امــده مشــخص شــد کــه کارت‬ ‫بانکــی ایــن فــرد کــه بــرای واریز وجــوه کاله برداری شــده از‏طریق‬ ‫شــرط بندی‪ ،‬توســط دادســتانی کل کشــور مســدود شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری از شــهروندان خواســت تا در صورت اطالع‬ ‫از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی‏‏‪ 096380‬کــه بــه صــورت شــبانه روزی فعالیت می کند‬ ‫بــه کارشناســان پلیــس ســایبری اطــاع دهند‏‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دستگیری قاتل متواری‬ ‫قوچانی در شیروان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری قاتــل‬ ‫فــراری قوچانــی در شــیروان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مجیدیگانه پــور» بیان داشــت؛ در پــی اعالم خبری‬ ‫مبنــی‏بــر وقــوع یــک فقــره قتل در شهرســتان قوچــان در تاریخ‬ ‫یازدهــم اذر ســال جــاری و فــرار متهــم از منطقــه و احتمــال‬ ‫حضــور در خراســان‏شــمالی مراتــب ســریعا ً در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی شــیروان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود؛ در ایــن راســتا مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪11‬‬ ‫شــیروان بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی ســرنخ هایی از‬ ‫حضــور قاتــل در‏شــیروان بــه دســت اوردند لذا طی هماهنگی‬ ‫قضایــی متهــم در محــل مخفیــگاه شناســایی و در عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر‏انتظامــی داللــت شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان بــا اشــاره بــه تکمیــل پرونــده‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بررســی هایبه عمل امده علــت و انگیــزه‬ ‫قتــل از ســوی متهــم‏اختالفات شــخصی عنوان نمــود که قاتل‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اینــک از حالــت کشــاورزی بخشــی از زمیــن هــای کشــاورزی کشــور کــه بــه نوعــی در‬ ‫قطعــات کوچک انــد خــارج شــده و بــه دلیــل نبــود صرفــه اقتصــادی کشــاورزان زمینهــا را رهــا کرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــرده مالکــی باعــث ایجــاد کشــاورزی ســنتی شــده اســت گفــت‪ :‬بــه نوعــی‬ ‫بیشــتر کشــاورزان ســطح کشــور در حــال حاضــر کشــاورزی معیشــتی دارنــد و ایــن خــود عاملــی بــر‬ ‫کاهــش درامــد ایــن قشــر از جامعــه شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینده مردم اســفراین در مجلس شــورای اســامی تصریح کرد‪ :‬این شــرایط در خراســان شــمالی‬ ‫حادتــر از ســایر اســتان هــا بــوده چــرا کــه در ســایر اســتان هــای کشــور بــه ایــن موضــوع رســیدگی‬ ‫کرده انــد و اراضــی کوچــک را تــا حــدی یکپارچــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫بی نتیجه ماندن رسیدگی به قانون خرده مالکی در مجلس‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬ایــن موضــوع بارهــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی مطــرح شــده اســت و نماینــده هــا اظهــار نظرهــای مختلفــی داشــته اند امــا‬ ‫تاکنــون اقــدام موثــری انجــام نشــده و تغییراتــی در قانــون صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی علــت خــرده مالکــی اراضــی کشــاورزی در کشــور را قانــون ارث دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬ایــن امــر‬ ‫ریشــه در شــرع دارد و بــه ایــن موضــوع تاکنــون کمتــر پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین پــور افــزود‪ :‬بحــث خــرده مالکــی و قانــون ارث بارهــا در کمیســیون کشــاورزی مطــرح‬ ‫شــده اســت امــا ایــن مشــکل کمــاکان باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایجــاد مجتمــع هــای کشــت و صنعــت افــزود‪ :‬ایــن مجتمــع هــا بــا یکپارچــه‬ ‫ســازی باعــث افزایــش بهــره وری در بخــش کشــاورزی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری بــا اشــاره بــه ایجــاد تعاونــی هــا را از دیگــر راه کارهــای مقابلــه بــا خــرده‬ ‫مالکــی دانســت و گفــت‪ :‬کشــاورزان بــا تشــکیل شــرکت هــای تعاونــی بــه نوعــی باعــث کاهــش‬ ‫هزینــه هــای تولیــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۹‬درصدی مصرف بنزین‬ ‫درخراسان شمالی‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نســبت‬ ‫مــدت مشــابه پارســال در ‪ ۹‬ماهــه امســال میــزان مصــرف بنزیــن در اســتان افزایــش ‪۲۹‬‬ ‫درصــدی را تجربــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســیدرضا احمدنیــا‪ ،‬علــت افزایــش میــزان مصــرف‬ ‫بنزیــن را افزایــش مســافرت ها دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا اســتان در حــوزه شــمال شــرق‬ ‫کشــور خراســان شــمالی اســت کــه طــرح منطقــه ای کــردن بنزیــن را در پاییــز امســال در‬ ‫مجــاری عرضــه ســوخت اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون از مبــادی حمــل تــا اســتان هزینــه حمــل هــر لیتر بنزین هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومــان اســت کــه قیمــت ایــن فــراورده در کشــورهای همســایه بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار تومان اســت‬ ‫کــه ایــن اختــاف قیمــت موجــب افزایــش رغبــت ســودجویان برای قاچاق بنزین شــده اســت‪.‬‬ ‫احمدنیــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن بــاره نیــاز اســت تــا بــرای شــیوه های شناســایی و برخورد‬ ‫بــا ســوداگران تصمیمــات جــدی تــری اتخــاذ شــود و البتــه مــردم نیــز در مصرف این فــراورده‬ ‫صرفــه جویی کنند‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نســبت‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته میــزان مصــرف نفــت کــوره در ‪ ۹‬ماهــه ســالجاری در اســتان‬ ‫بــه ‪ ۴۹‬درصــد رونــد کاهشــی داشــته و بــا توجــه بــه توســعه گازرســانی بــه روســتاها‪ ،‬میــزان‬ ‫مصــرف نفــت ســفید و میــزان مصــرف گاز مایــع هشــت درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت میــزان مصــرف بنزیــن ســوپر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۷۰‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140160312008002707‬تاریــخ ‪ 1401/09/08‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 1401114412008000146‬تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی اقــای جمعــه تقــان یانپــی فرزنــد تــواق قلیــچ‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 1410‬کــد ملــی ‪ 4979494341‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 380.24‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -346‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اق قــا بخــش ‪ -7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی تاییــد گردیــده اســت ‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ 13902 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/10/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/05‬‬ ‫محمد فندرسکی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140160312008002712‬تاریــخ ‪ 1401/09/08‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 1401114412008000020‬تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی اقــای حــاج محمــد کلتــه فرزنــد تــواق بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 4‬کــد ملــی ‪ 4979683371‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن با بنای احداثی به مســاحت‬ ‫‪ 388.50‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -1336‬فرعــی از ‪ -4‬اصلــی واقــع در اراضــی شــورزار ‪-7‬‬ ‫حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی حــاج محمــد کلتــه تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ 13895 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/10/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/05‬‬ ‫محمد فندرسکی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪679‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫افزایش مقصد صادرات به ‪ ۱۲‬کشور‬ ‫‪ ۷۵‬درصد صادرات خراسان شمالی‬ ‫مربوط به محصوالت پتروشیمی است‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه ســالجاری بــه ارزش ‪۷۰‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار دالر‪ ۱۱۴.۵ ،‬هــزار تـُـن محصــوالت پتروشــیمی صــادر شــد کــه ‪ ۷۵‬درصــد از‬ ‫ارزش صادراتــی اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار حســین حاجی بگلو اظهار داشــت‪ :‬از گمرک اســتان در این‬ ‫مــدت؛ ‪ ۱۵۱‬هــزار تـُـن کاال بــه ارزش ‪ ۱۰۸‬میلیــون دالر صــادر شــد کــه از لحــاظ ارزشــی بــه نســبت‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل صــادرات در ایــن بــازه زمانــی حــدود ‪ ۲‬برابــر و بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۲۵۱‬درصــد‬ ‫افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۲۶.۲‬هــزار تــن کاال بــه ارزش ‪ ۵۹.۵‬میلیــون دالر از طریــق گمــرک بــه‬ ‫اســتان وارد شــده اســت کــه میــزان واردات بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۸۷.۹‬درصــد و بــه لحــاظ ارزشــی ‪۱۲۰.۴‬‬ ‫درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬عمــده صــادرات اســتان شــامل محصــوالت پتروشــیمی (اوره‪ ،‬مالمیــن‪،‬‬ ‫امونیــاک و ازت)‪ ،‬محصــوالت فــوالدی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬ابزارهــای طــرح دار پلــی اســتایرن‪ ،‬رب گوجــه‬ ‫فرنگی‪ ،‬قوطی خالی کنســرو‪ ،‬اســید ســیتریک‪ ،‬گرانول الســتیک کف پوش‪ ،‬شمشــاد و رُز هلندی‬ ‫و انــواع گیاهــان اپارتمانــی اســت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 9‬درصدی انواع سرقت در گلستان‬ ‫ن گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تا پایــان اذر ماه‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتا ‬ ‫امســال میــزان وقــوع انــواع ســرقت در مجمــوع ‪ ۹‬درصد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ مجتبــی مروتــی در نشســت خبری اظهارداشــت‪ :‬به‬ ‫ترتیــب ‪ ،۲ ،۹‬هفــت‪ ،۱۲ ،‬پنــج‪ ،‬ســه و ‪ ۱۵‬درصــد انــواع ســرقت های مغــازه‪ ،‬منــازل‪ ،‬اماکــن عمومــی‪،‬‬ ‫قطعــات و لــوازم داخــل خــودرو‪ ،‬کیف قاپــی و احشــام کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به ترتیب ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۱‬درصد سرقت اتومبیل و موتورسیکلت افزایش دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر رشــد ‪ 35‬درصدی ســرقت ها خاطرنشــان کرد‪ :‬ســایر ســرقت ها همچون‬ ‫ســرقت از باغــات و ویالهــا‪ ،‬انــواع ســیم و کابل هــای بــرق و مخابــرات در مجمــوع ‪ ۳۵‬درصــد رشــد‬ ‫دارد کــه همیــن رشــد ســبب رشــد امســال مجمــوع ســرقت ها شــده اســت‪.‬‬ ‫مروتــی گفــت‪ :‬جرائــم جعــل و کالهبــرداری در اســتان بــه ترتیــب ســه درصــد افزایــش و ‪ ۲‬درصــد‬ ‫کاهــش دارد‪.‬‬ ‫ن گفــت‪ :‬بیشــتر ســرقت های ســیم و‬ ‫بــه گفتــه رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتا ‬ ‫کابــل در بیــرون از شــهرها و در باغــات و ویالهــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســرقت های بــه عنــف ( ســرقت های خشــن) و ســرقت های مســلحانه (بــا ســاح گــرم‬ ‫شــکاری کوتــاه) در ‪ ۹‬مــاه ســپری شــده از ســال جــاری‪ ،‬بــه میــزان صــد درصــد رشــد داشــته کــه بــه‬ ‫علــت دســتورالعمل های ابالغــی در خصــوص اعــام عــدد مربــوط بــه ایــن جرائــم‪ ،‬نمی تــوان عــددی‬ ‫بیــان کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وقــوع قتل هــا هــم در همیــن بــاز ه زمانــی در گلســتان ‪ ،‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل بــه میــزان چهــار درصــد رشــد داشــته که بیشــترین قتل هــای به وقوع پیوســته در گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫گــرگان و علی ابادکتــول و برخــی شــهرهای شــرق اســتان رخ داده اســت‪.‬‬ ‫ن به ازای هر صد هزار نفر جمعیت ‪ ۲.۶‬نفر است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬میزان وقوع قتل در گلستا ‬ ‫ن گفــت‪ :‬از مجمــوع قتل هــای انجــام شــده‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتا ‬ ‫ســال جــاری‪ ۶ ،‬فقــره هنــوز قاتلیــن شناســایی نشــدند کــه چهــار فقــره در گــرگان و ‪ ۲‬فقــره در کاللــه‬ ‫و گالیکــش اســت‪.‬‬ ‫مروتــی بــا یــاداوری اینکــه در مجمــوع ‪ ۹۹‬درصــد قاتلیــن شناســایی و دســتگیر می شــوند‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬از مجمــوع پرونده هــای قتــل کشــف شــده در ســال جــاری چهــار فقــره مربــوط بــه قتل هــای‬ ‫ســنوات گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۴۰‬درصــد قتل هــای اســتان بــا ســاح شــکاری غیرمجــاز انجــام می شــود‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬وضعیــت اســتان در حــوزه وقــوع قتــل بــا توجــه بــه جمعیت‪ ،‬وســعت و همچنین کشــف‬ ‫انهــا‪ ،‬نگــران کننــده نیســت‪.‬‬ ‫ن اظهارداشــت‪ :‬انگیــزه بیشــتر قتل هــای انجــام‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتا ‬ ‫شــده در اســتان‪ ،‬ملکــی‪ ،‬مالــی‪ ،‬قومــی‪ ،‬تقســیم ارث و میــراث و روابــط اجتماعــی بــوده کــه کنتــرل‬ ‫نکــردن خشــم ســبب رخ دادن ایــن جنایت هــا می شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ ۹ :‬ماهــه امســال ‪ ۱۲‬کشــور مختلــف از جملــه اروپایــی و امریکایــی بــه‬ ‫مقصدهــای صادراتــی کاال هــای مختلــف از ایــن اســتان افــزوده شــد‪.‬‬ ‫حاجــی بگلــو در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــورهای ایتالیــا‪ ،‬کانــادا‪ ،‬جمهــوری چــک‪ ،‬قرقیزســتان‪،‬‬ ‫اســپانیا‪ ،‬مقدونیه‪ ،‬ارمنســتان و مونته نگرو از جمله کشــورهای جدید صادراتی این اســتان اســت‬ ‫کــه امســال کاالهــای مختلــف بــه ان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال برخــی از کشــورها از مقصــد صادراتــی ایــن اســتان خــارج شــده‬ ‫اســت افــزود‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه پارســال کاالهــای مختلــف از ایــن اســتان بــه ‪ ۲۴‬کشــور صــادر شــد کــه‬ ‫امســال شــمار کشــورهای مقصــد صادراتــی بــه ‪ ۲۸‬کشــور رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قطع اینترنت موقع کنکور‬ ‫و پیشنهاد مالنصرالدین!‬ ‫توجه دولت به توسعه صادرات‬ ‫وی در ادامــه دربــاره دالیــل افزایــش صــادرات در ســال جــاری گفــت‪ :‬بــه توســعه روابــط خارجــی‬ ‫بویــژه بــا کشــورهای همســایه در دولــت ســیزدهم توجــه ویــژه ای شــده اســت‪ ،‬میزبانــی از روســای‬ ‫جمهــور کشــورهای همســایه و نیــز انجــام ســفرهای مختلــف بــه کشــورها نشــان از همــت و اراده‬ ‫دولــت ســیزدهم در ایــن بــاره دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن دولــت روابــط سیاســی و اقتصــادی قــوت بخشــیده شــده اســت و بــه دنبــال‬ ‫ان مــراودات تجــاری و صــادرات کاال هــم افزایــش یافتــه کــه در ایــن اســتان هــم تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دلیل دیگر افزایش میزان صادرات فروکش کردن کرونا در سال جاری است‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن ‪ ۳۱‬اســتان کشــور‬ ‫رتبــه دهــم را داراســت‪ .‬ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در ســه بخــش کشــاورزی بــا ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪،‬‬ ‫صنعــت بــا ‪ ۲۴.۳‬درصــد و خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫کم اب بری از مزایای زراعت‬ ‫اکالیپتوساست‬ ‫نرگــس حســین زاده ‪ -‬برخــی کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه در زراعــت چــوب گونــه‬ ‫اکالیپتــوس پــس از چهــار ســال بیــن ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬تــن برداشــت انجــام مــی شــود که می‬ ‫توانــد از لحــاظ اقتصــادی قابــل توجــه باشــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از چــوب یکــی از نیازهــای قدیمــی بشــر بــه ســاخت مســکن و ســایر نیازهایــش‬ ‫بــوده کــه بــا افزایــش جمیعــت در ســده هــای اخیــر و مصــرف بیــش از پیــش ان باعــث‬ ‫خســارت بــه محیــط زیســت و تبدیــل بــه یــک موضــوع جهانــی شــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب بــرای‬ ‫خــروج از ایــن مشــکل‪ ،‬جنگلــکاری از پیشــنهادات اولیــه بــا هــدف جبــران زیــان بــه طبیعــت‬ ‫بــود از طرفــی بــرای رفــع نیــاز بــه چــوب‪ ،‬بحــث زراعــت درختــان مطــرح شــد کــه ایــن روزهــا‬ ‫بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــران ایــن صنعــت بــه دلیــل بازدهــی دیرهنــگام ان هنــوز بــه خوبــی رونــق نیافتــه بــا‬ ‫اینحــال کارشناســان معتقدنــد در صــورت تحمــل بــازه زمانــی ســه تــا پنــج ســاله کشــاورزان‪،‬‬ ‫درامــد حاصــل از زراعــت چــوب چندیــن برابــر کشــت محصــوالت کشــاورزی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن موضوعــی اســت کــه «هاشــم فاطمــی» یــک مجــری طــرح زراعــت چــوب در گلســتان‬ ‫هــم از ان بــه عنــوان یــک ظرفیــت درامــدی یــاد مــی کنــد و مــی گویــد‪ :‬گونــه اکالیپتــوس در‬ ‫مقایســه بــا پالونیــا و ســایر انــواع درختــان بــرای زراعــت کــم اب برتــر و بــه لحــاظ درامــدی بــا‬ ‫زمــان انتظــار کمتــری اســت‪.‬‬ ‫بــه بــاور بســیاری از فعــاالن حــوزه کشــاورزی صنعــت زراعــت چــوب را بــرای کشــاورزان‬ ‫درامدزاســت تــا جایــی کــه بــا یــک برنامــه ریــزی درســت مــی تــوان در کنــار زراعــت چــوب‬ ‫بســیاری از محصــوالت کشــاورزی را همزمــان کشــت کــرد و بــه ایــن ترتیــب از یــک زمیــن در‬ ‫دوره های مختلف بهترین اســتفاده را برد‪ .‬در این گفتگو فاطمی برایمان بیشــتر از کســب‬ ‫و کار زراعــت چــوب مــی گویــد‪.‬‬ ‫زراعــت اکالیپتــوس چگونــه اســت؟در زراعــت چــوب گونــه اکالیپتــوس پــس از چهــار ســال‬ ‫بیــن ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬تــن برداشــت انجــام مــی شــود‪ .‬چنــد ســال زمــان بــرای بهــره بــرداری از چــوب‬ ‫الزم اســت‪ ،‬بســته بــه زمــان کاشــت نهــال از ســه تــا پنــج ســال برداشــت اکالیپتــوس گونــه‬ ‫کامالدولنســیس انجام می شــود‪ .‬نهال اکالیپتوس هر ‪ ۱۵‬روز به ابیاری نیاز دارد‪ ،‬از انجایی‬ ‫کــه زراعــت ایــن گونــه در اراضــی شــیبدار اســت‪ ،‬ابیــاری ان بــا تراکتــور و تانکــر انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه بــاور بســیاری از فعــاالن حــوزه کشــاورزی صنعــت زراعــت چــوب را بــرای کشــاورزان‬ ‫درامدزاســت تــا جایــی کــه بــا یــک برنامــه ریــزی درســت مــی تــوان در کنــار زراعــت چــوب‬ ‫بســیاری از محصــوالت کشــاورزی را همزمــان کشــت کــرد‬ ‫صرفــه اقتصــادی زراعــت ایــن گونــه در اســتان گلســتان مــورد توجــه اســت از ســوی دیگــر بــا‬ ‫قطــع درخــت اکالیپتــوس پــس از ســه ســال‪ ،‬جــای ان حــدود ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬جوانه ســبز می شــود‬ ‫کــه کارگــران ایــن جوانــه هــا را وجیــن کــرده و در مکانــی دیگــر بــه عنــوان نهــال مــی کارند‪.‬‬ ‫بــه کار گیــری ایــن چــوب بســتگی بــه چــه مــواردی دارد؟ همچنیــن دربــاره مزیتهــای کشــت‬ ‫ایــن چــوب توضیــح دهید‪:‬بــه کارگیــری تعــداد نیــروی کار بســته بــه زمــان کاشــت‪ ،‬داشــت یــا‬ ‫برداشــت اســت بــه طــور میانگیــن ‪ ۲۵‬نفــر در ایــن زمیــن هــا در بــازه هــای زمانــی مختلــف‬ ‫مشــغول بــه کار هســتند‪ .‬کــم اب بــری ایــن محصــول و ســرعت رشــد مناســب از دیگــر‬ ‫مزایــای گونــه اکالیپتــوس اســت ایــن درخــت فقــط در ســال اول بــه ابیــاری منظــم نیــاز دارد و‬ ‫در ســال هــای بعــد بــا بــاران هــای فصلــی رشــد مــی کنــد مقاومــت ایــن گونــه بــه افــت یکــی‬ ‫دیگــر از شــاخصه هــای اکالیپتــوس اســت ایــن گونــه‪ ،‬در منطقــه شــرق گلســتان بــه خوبــی‬ ‫رونــق داشــته ضمــن اینکــه بــه افــات و بیماریهــا مقــاوم بــوده و بــه کــود و ســم نیــازی نــدارد‪.‬‬ ‫بــرای بهــره وری بایــد چــه کرد؟بــرای بهــره وری بیشــتر از اراضــی در کنــار زراعــت گونــه‬ ‫اکالیپتــوس بــا کاشــت ایــن درخــت در فواصــل هشــت متــری توانســته محصوالتــی نظیــر‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬ســویا یــا هندوانــه کشــت کنــد‪ .‬حفــظ فاصلــه هشــت متــری بــرای کاشــت‬ ‫درختــان بــه جهــت تســهیل در ورود تراکتــور و کمبایــن بــه داخــل اراضــی بــرای اســتفاده‬ ‫بیشــتر از زمیــن در مرحلــه کاشــت و برداشــت محصــوالت بــوده اســت‪.‬‬ ‫کــم اب بــری از مزایــای زراعــت اکالیپتــوس اســت چراکــه ایــن درخــت فقــط در ســال اول‬ ‫بــه ابیــاری منظــم نیــاز دارد و در ســال هــای بعــد بــا بــاران هــای فصلــی رشــد مــی کند‪.‬یکــی‬ ‫دیگــر از مزایــای ایــن کشــت را اســتفاده از تراکتــور بــرای شــخم زمیــن حــذف علــف هــای هرز‬ ‫بــا هــدف جلوگیــری از اتــش ســوزی مــی دانیــم زراعــت چــوب بــه لحــاظ اقتصــادی بــه صرفــه‬ ‫اســت چراکــه بــا تحمــل یــک بــازه زمانــی ســه تــا پنــج ســاله مــی تــوان بــه برداشــتی معــادل‬ ‫پنــج برابــر مســاحت زمیــن دســت یافــت‪.‬‬ ‫مشــکالت این کشــت چیســت؟ اتش ســوزی‪ ،‬یخبندان و ســرقت از مشــکالت این کســب‬ ‫و کار اســت در کنــار مزایایــی کــه از زراعــت اکالیپتــوس طــرح شــد بایــد ایــن نکتــه را در نظــر‬ ‫گرفــت کــه احتمــال خســارت ســنگین بــه واســطه اتــش ســوزی یــا یخبنــدان وجــود دارد کــه‬ ‫ان هــم بــا مراقبــت هــای اصولــی قابــل کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن گونــه پالونیــا و اکالیپتــوس بــا هــم قابــل مقایســه نیســتند لــذا پالونیــا ضمــن‬ ‫اســتفاده اب زیاد امکان کشــت در اراضی شــیبدار ندارد ضمن اینکه زمان انتظار برداشــت‬ ‫پالونیــا دو برابــر اکالیپتــوس اســت‪.‬‬ ‫امــروز قصــد داریــم خیلــی چکشــی و ســریع برویــم ســر‬ ‫اصــل مطلــب و صغــری کبــری نچینیم‪ .‬بحث کنکــور ‪1402‬‬ ‫اســت و اصــا ًهــم شــوخی بــردار نیســت‪ .‬چنــد روز قبــل‬ ‫یکــی از مســئوالن عالــی وزارت علــوم بــرای جلوگیــری از‬ ‫تقلــب در پروســه برگــزاری ازمــون سراســری بــدون اینکــه‬ ‫لبخنــد بزنــد و یــا اثــاری از مطایبــه و شــوخی در چهــره‬ ‫اش نمایــان باشــد‪ ،‬پیشــنهاد کــرده اینترنــت کل کشــور را‬ ‫هنــگام برگــزاری کنکــور قطــع کننــد!‬ ‫ایــن پیشــنهاد بــا اســتقبال وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری روبــرو شــده و ایشــان فرمــوده انــد‪ :‬قطــع اینترنــت‬ ‫در حــوزه برگــزاری کنکــور یکــی از راه حل هــای موجــود‬ ‫اســت‪ .‬مطمئــن هســتم کــه مــردم قطــع اینترنــت را‬ ‫می پذیرنــد‪ ،‬چــرا کــه سرنوشــت فرزندانمــان در گــرو کنکــور‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد داوطلبــان‪ ،‬مــردم بــا‬ ‫ســعه صــدر در زمــان برگــزاری ازمــون سراســری بــا مــا‬ ‫همــکاری الزم را خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری افــزود‪ :‬یــک راه‬ ‫حــل دیگــر ایــن اســت کــه از تجهیــزات شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در حوزه هــای امتحانــی اســتفاده و تــاش‬ ‫کنیــم تــا داوطلبــان در یــک شــرایط امــن در ازمــون‬ ‫سراســری شــرکت کننــد‪ (.‬ســایت بیتوتــه)‬ ‫حقیقــت امــر ایــن ماجــرا مــا را یــاد داســتانی از‬ ‫مالنصرالدیــن انداخــت‪ .‬بنــدۀ خدایــی هنــگام تــاش برای‬ ‫دســتیابی بــه اخریــن تــه مانــده هــای ماســت‪ ،‬دســتش‬ ‫در کــوزه گیــر مــی کنــد و خانــواده هــر چــه تــاش کردنــد‬ ‫نتوانســتند دســتش را از کــوزه خــارج کننــد‪ .‬بــه ناچــار او‬ ‫را نــزد مــا بردنــد و از او طلــب چــاره کردنــد‪ .‬مــا دســتور‬ ‫داد دســتش را قطــع کننــد! اطرافیــان دســت مــرد نگــون‬ ‫بخــت را قطــع کردنــد و دوبــاره نــزد مــا امدنــد کــه دســت‬ ‫را قطــع کردیــم ولــی هنــوز از کــوزه بیــرون نیامــده اســت!‬ ‫مالنصرالدیــن نگاهــی عاقــل انــدر ســفیه در مراجعان کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬خــوب کــوزه را بشــکنید‪ ...‬ایــن را هــم مــن بایــد‬ ‫بــه شــما بگویــم؟!‬ ‫حــاال حکایــت تقلــب در کنکــور اســت‪ .‬کســی تجهیــزات‬ ‫چنــد میلیونــی ارتباطــی مــی خــرد و در گــوش و ریــش و‬ ‫مــوی خــود جاســاز مــی کنــد‪ ،‬قطعــا ًبــرای تقلــب ســازمان‬ ‫یافتــه راه و چــاره دیگــری اتخــاذ مــی کنــد‪.‬‬ ‫پدیــده فــروش ســواالت و بــروز تقلــب در کنکــور ســال‬ ‫گذشــته در حالــی از ســوی مســئوالن وقــت ســازمان‬ ‫ســنجش تکذیــب شــد کــه در برخــی مــوارد ادعــا می شــود‬ ‫هنــوز پرونده هــای شــبهه دار تعــداد زیــادی از پذیرفتــه‬ ‫شــدگان رشــته های پرطرفــدار علــوم تجربــی بــدون تعیین‬ ‫تکلیــف و بــا وســاطت تعــدادی از مســئوالن و نماینــدگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی مختومــه اعــام شــده و ایــن‬ ‫داوطلبــان اکنــون در پرطرفدارتریــن صندلــی هــای‬ ‫دانشــگاه تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫یادمــان باشــد ایــن بنــدگان خــدا اگــر نتواننــد ســر جلســه‬ ‫بــا بیــرون ارتبــاط بگیرنــد‪ ،‬روز قبــل بــه ســواالت دسترســی‬ ‫پیــدا مــی کننــد و انهــا را در خانــه تمریــن مــی کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫ســواالت هــم لــو نــرود‪ ،‬بیــل کــه بــه کمرشــان نخــورده‬ ‫اســت‪ .‬صندلــی دانشــگاه را مــی خرنــد‪ .‬اگــر صندلــی پیــدا‬ ‫نکردنــد‪ ،‬مــدرک دانشــگاهی مــی خرنــد! تنهــا راه چــاره‬ ‫مبــارزه بــا مافیــای کنکــور و جلوگیــری از فــروش ســوال و‬ ‫تقلــب و صندلــی فروشــی و ‪ ...‬جمــع کــردن بســاط کنکــور‬ ‫و مبــارزه جــدی بــا مافیــای صندلــی و مــدرک فروشــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن را هــم مــن بایــد بــه شــما بگویــم؟!‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه‬ ‫را بگزاری‪ ،‬مگر سفری باشد‪ ،‬که در ان‬ ‫روی به خدا داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر‬ ‫ان که خدا بدن او را بر اتش‬ ‫حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪679‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫الگوهای تربیتی کودکان‬ ‫محیــط خانــواده مســاعدترین مــکان برای رشــد کودک و‬ ‫تعالــی فکــری و جســمی اوســت و در صــورت برخــورداری‬ ‫کــودک از‏تربیــت و حفاظــت از ســوی والدیــن او می تواند‬ ‫بــه عنــوان ســرمایه ای گران بهــا وارد جامعــه شــو ‪‎‬د‪‎.‬اما‬ ‫زمانــی کــه والدیــن برخــاف مســئولیت خــود عمــل کــرده‬ ‫و در تربیــت کــودک ســهل انگاری کننــد ان زمــان کــودک‬ ‫پرورش یافتــه ‏در ایــن نــوع خانــواده بــه ســهولت در‬ ‫معــرض بــزه کاری قــرار می گیــرد‏‪.‬‬ ‫بــر اســاس شــیوه تربیــت کــودکان می تــوان ‪ 4‬الگــوی‬ ‫تربیتــی را تشــخیص داد‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬الگوی تربیتی مبتنی بر بی محبتی و سخت گیری‏‪:‬‬ ‫کودکانــی کــه بــر اســاس ایــن الگــو تربیــت می شــوند‬ ‫معمــوال ًبــه ترس هــای غیرمنطقی مانند تــرس از حیوانات‪،‬‬ ‫تاریکــی‪،‬‏اســیب دیدگی و موفــق نشــدن مبتــا می شــوند‪.‬‬ ‫در ایــن روش هــر خطایــی کــه از کــودک ســر بزنــد فــورا ً‬ ‫بــا او برخــورد می شــود و‏ایــن ســرزنش ها و برخوردهــای‬ ‫مــداوم باعــث می شــود تــا در ذهــن فرزنــد تصــور ضعیفــی‬ ‫از خــودش بــه وجــود بیایــد و‏اعتمادبه نفســش کاهش پیدا‬ ‫کنــد و رفتــارش بدتــر شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬الگــوی تربیتــی محبــت و عــدم قاطعیــت‏‪ :‬ایــن الگــوی‬ ‫تربیتــی‪ ،‬کودکانــی لــوس‪ ،‬ضعیف النفــس و وابســته‬ ‫تربیــت می کنــد‪ .‬در ایــن الگــو اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه‬ ‫کــودکان را‏نبایــد نــاکام گذاشــت؛ امــا کودکــی کــه بــه دلیــل‬ ‫رفتــار بیــش از حــد محبت امیــز والدینــش صبــر و تحمل در‬ ‫برابــر نامالیمــات و‏ســختی های زندگــی را نیاموختــه باشــد‬ ‫در بزرگ ســالی با مشــکالت بســیاری روبه رو خواهد شــد و‬ ‫ممکــن اســت قوانیــن‏اجتماعــی را زیــر پــا بگــذارد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬الگــوی تربیتــی بی محبتــی و عــدم قاطعیــت‏‪ :‬در ایــن‬ ‫الگــو اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه کــودک به طــور عمــدی‬ ‫بدرفتاریمی کنــد و اگــر بخواهــد می تواندبه ســادگی در‬ ‫کارهایــش ‏موفــق شــود‪ .‬در الگــوی بی محبتــی و عــدم‬ ‫قاطعیــت راهــی بــرای کســب موفقیــت کــودک وجود نــدارد‪.‬‬ ‫درنتیجــه او خشــمگین و‏رنجیده خاطرمی شــود و در چنیــن‬ ‫شــرایطی احساســات خصمانــه خــود را یــا در خــود می ریــزد‬ ‫و یــا بــه اجتمــاع منتقــل می کنــد‪.‬‏بیش تــر رفتارهــای ضــد‬ ‫اجتماعــی ماننــد مصــرف مشــروبات الکلــی‪ ،‬دزدی هــای‬ ‫کوچک ولگردی ناشــی از این الگوی تربیتی‏اســت و اگر در‬ ‫نوجوانــی اصــاح نشــود در بزرگ ســالی موجــب بــروز انــواع‬ ‫رفتارهــای ضــد اجتماعــی دیگــر خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬الگــوی تربیتــی محبــت و قاطعیــت‏‪ :‬والدینــی کــه از‬ ‫ایــن الگــو پیــروی می کننــد معتقدنــد کــه نبایــد دربــاره‬ ‫رفتارهــای کــودک ســخن بگوینــد؛ یعنــی همیشــه بــر رفتــار‬ ‫‏کــودک تاکیــد دارنــد و هرگــز کــودک یــا شــخصیت او را مورد‬ ‫مخاطــب قــرار نمی دهنــد‪ .‬مثــا ًهرگــز بــه او نمی گوینــد‪« :‬‬ ‫مــن تــو را‏دوســت نــدارم « این گونــه والدیــن اعتقاددارنــد‬ ‫کــه رفتارهــای اشــتباه کــودکان بــرای رســیدن بــه بلــوغ‬ ‫فکــری و مقابلــه بــا‏مشــکالت زندگــی در دوره بزرگ ســالی‬ ‫ضــروری اســت و در هنــگام امــوزش فرزنــدان خــود بــدون‬ ‫کوچک تریــن خشــونت و فشــاری ‏بــه ان هامی اموزنــد‬ ‫کــه باارزش تریــن هدیــه زندگــی « خــود نظمــی» اســت‪.‬‬ ‫این گونــه والدیــن بــدون ان کــه خشــن باشــند قاطــع‬ ‫و‏جــدی هســتند و فقــط کــودک خــود را بــه دلیــل اینکــه‬ ‫بیامــوزد تــا رفتارهایــش را اصــاح کنــد تنبیــه می کننــد نــه‬ ‫بــه علــت اینکــه‏مســتحق تنبیــه اســت‪ .‬این گونــه والدیــن‬ ‫بیــش از ان کــه تنبیــه کننــد از کودک خود تعریف و تمجید‬ ‫می کنند‏‪.‬برگرفتــه از کتــاب‪ :‬اسیب شناســی بیماری هــای‬ ‫اجتماعــی مولــف‪ :‬محمــد کاوه‪ ،‬تهیــه و تنظیــم‪ :‬ســمیه‬ ‫نیســتانی کارشــناس دایــره مشــاوره کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪140160312008002701‬تاریــخ ‪ 1401/09/08‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1401114412008000245‬تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای بابــا قلــی شــیرمحمدلی فرزنــد نــوری بــه‬ ‫شــماره شناســنامه‪ 21‬کــد ملــی ‪ 4979763677‬صــادره‬ ‫از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ 436.46‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی‬ ‫از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -4‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی قریــه یلمــه مشــهور بــه یلمــه خنــدان بخــش‬ ‫‪ 13‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی‬ ‫اصالحــات اراضــی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک ماه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ 13909 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/20‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/05‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫ایا واقعا شانس‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫میثــم عقیلــی ‪ -‬وقتــی صحبــت از شــانس می شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫ادم هــای خوش شــانس هســتند کــه حســابی فحــش‬ ‫می خورنــد‪ ،‬امــا بگذاریــد همیــن اول کار خیال تــان را راحت‬ ‫کنــم‪ ،‬پدیــده ای بــه نــام شــانس وجــود خارجــی نــدارد‪ .‬ان‬ ‫نعــل اســبی کــه بــاالی در اویــزان کرده ایــد دکــور خوشــگلی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا مطمئــن باشــید برایتــان شــانس نخواهــد اورد‪.‬‬ ‫سباســتین مارشــال عاشــق ایــن اســت کــه ذهنیت هــای‬ ‫کهنــه را بــه چالــش بکشــد‪ .‬او ایــن بــار «شــانس» را مــورد‬ ‫هــدف قــرار داده اســت‪ .‬بخوانیــد‪ ،‬بیاموزیــد و لذت ببرید و‬ ‫ببینیــد کــه ایــا شــانس وجــود دارد‪.‬‬ ‫اگــر بــه وجــود شــانس و بخــت معتقدیــد‪ ،‬ناگزیــر بایــد یــا‬ ‫بــاور داشــته باشــید کــه‪:‬‬ ‫‪ .۱‬برخــی ادم ‏هــا بــه طــور مــداوم قانــون احتمــاالت را‬ ‫زیــر ســبیلی رد می‏ کننــد‬ ‫یا اینکه‪:‬‬ ‫‪ .۲‬بعضــی چیزهــا حاصــل رابطـه ی علــت و معلولــی‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫همــه می دانیــم کــه زندگــی سلســله ای از احتمــاالت اســت‪.‬‬ ‫هــر روز ایــن احتمــال وجــود دارد کــه چیزهــای خاصــی اتفــاق‬ ‫بیفتنــد‪ .‬اگــر بخواهید زندگی موفقیت امیزی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫بایــد خودتــان را در معــرض تمــام چیزهایــی قــرار دهیــد کــه‬ ‫امــکان موفقیــت را بــاال می برنــد و امــکان شکســت را پاییــن‬ ‫می اورنــد‪ .‬البتــه ممکــن اســت کارها‪ ،‬انطور که انتظــار دارید‪،‬‬ ‫نتیجــه ندهنــد؛ امــا اگــر خودتان را در معــرض چیزهای خوب‬ ‫قــرار دهیــد و از چیزهــای بــد پرهیــز کنیــد‪ ،‬احتمــاال عاقبــت‬ ‫خوبــی نصیبتــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مطالعــه کنیــد‪ ،‬اجتماعــی باشــید‪ ،‬همــت کنیــد و‬ ‫پروژه هایتــان را تمــام کنیــد‪ ،‬شــروع کنیــد بــه نوشــتن‪،‬‬ ‫چیــزی بســازید‪ ،‬مهــارت جدیــدی یــاد بگیریــد و بــا مــردم‬ ‫خــوب برخــورد کنیــد‪.‬‬ ‫حــاال اگــر بخواهیــد در زندگــی شکســت بخوریــد‪ ،‬خودتــان‬ ‫را در موقعیتــی قــرار بدهیــد کــه احتمــاالت بــد‪ ،‬شــانس‬ ‫زیــادی داشــته باشــند و احتمــاالت خــوب از شــانس‬ ‫کمــی برخــوردار باشــند‪ .‬از ایــن مدل هــا کــه بــرای گرفتــن‬ ‫نتیجـه ی کوتــاه مــدت‪ ،‬بایــد هزینـه ی بلندمدتــی پرداخــت‪:‬‬ ‫مثــل ســیگار کشــیدن‪ ،‬روی هــوا پــول قــرض کــردن و‬ ‫بســت پــای تلویزیــون نشســتن‪.‬‬ ‫اگــر بــه قــرار دادن خــود در معــرض کارهایــی کــه‬ ‫احتمــال موفقیــت را بــاال می برنــد و ناموفقیــت را محــدود‬ ‫می کننــد‪ ،‬ادامــه بدهیــد‪ ،‬خــود بــه خــود «خوش شــانس»‬ ‫ـغل تــوپ یــا قــرارداد خفنــی نصیبتــان‬ ‫خواهیــد شــد‪ .‬اگــر شـ ِ‬ ‫شــد کــه شــانس دریافــت ان ‪ ۱‬بــه ‪ ۱۰۰۰‬بــود‪ ،‬ایــا معنیــش‬ ‫ایــن اســت کــه خوش شــانس هســتید؟ نــه‪ ،‬مخصوصــا‬ ‫وقتــی کــه بــرای هــزار جــا‪ ،‬فُــرم تقاضــا پــر کــرده باشــید و‬ ‫مــخ هــزار نفــر را بــه کار گرفتــه باشــید‪ .‬اگــر بــه خودتــان‬ ‫بگوییــد‪« ،‬خیلــی خــب‪ ،‬مــن تــا روزی کــه بــه فــان چیــز‬ ‫دســت پیــدا نکــردم بــه تالشــم ادامــه می دهــم» نهایتــا ان‬ ‫چیــز را بــه دســت خواهیــد اورد‪.‬‬ ‫اینهایــی کــه چیزهــای خــوب را صرفــا بــه وســیله ی بــه‬ ‫دنیــا امــدن بــه دســت اورده انــد چــه؟ اینهــا مگــر خرشــانس‬ ‫نیســتند؟ نــه‪ ،‬قطعــا نــه – هــر کدامشــان پیش زمینــه ی‬ ‫خودشــان را دارنــد‪ ،‬تمرینات شــان‪ ،‬کشــوری کــه در ان‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬شــهری که ســاکن ان هســتند و چیزهای‬ ‫دیگــر – و ایــن چیزهــا نتیجــه ی زحمــات و تصمیم هــای‬ ‫اگاهان ـه ی ادم هــای قبــل از خودشــان اســت‪ .‬چــه ربطــی‬ ‫بــه شــانس دارد؟‬ ‫پــدر ِ پدربزرگــم گدا‪-‬گُشــنه و خشــتک پاره بــود‪ .‬یعنــی‪،‬‬ ‫رســما شــلوار پــاره پایــش بــود‪ .‬پدربزرگــم هــم ادم فقیــر‬ ‫و تنگدســتی بــود‪ .‬وقتــی کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم‪،‬‬ ‫از خدمــت ســربازیش در اقیانــوس ارام مرخــص شــد و‬ ‫برگشــت‪ ،‬بــا مادربزرگــم ازدواج کــرد و صاحــب ‪ ۹‬بچــه‬ ‫شــد‪ .‬همیشــه هشت شــان گــروی نُه شــان بــود‪ .‬مــادر‬ ‫مــن بچـه ی هشــتم ایــن خانــواده بــود‪ .‬او (و متعاقبــا مــن)‬ ‫تنهــا بــه ایــن دلیــل وجــود داریــم کــه ایــن خانــواده فکــر‬ ‫می کردنــد بچــه اوردن کار مهمــی اســت‪ .‬همیــن‪ .‬مــادرم‬ ‫ســخت کار کــرد تــا از فالکــت در بیایــد و مــن در حالــی بــه‬ ‫دنیــا امــدم کــه نســبت بــه نســل قبلــی ام‪ ،‬یــک کوچولــو‬ ‫فرصــت بیشــتری داشــتم‪ .‬همچنیــن از تمامــی مخترعیــن و‬ ‫دانشــمندان و مهندســین و ت ُجــاری کــه دنیــا را قبــل از بــه‬ ‫دنیــا امــدن مــن‪ ،‬ســاختند و بهبــود بخشــیدند‪ ،‬صمیمانــه‬ ‫قدردانــی می کنــم‪.‬‬ ‫امــا ایــا ایــن چیــزی کــه نصیــب مــن شــده شــانس اســت؟‬ ‫نــه‪ .‬ایــن‪ ،‬اقدامــات اگاهانــه و تعمــدی انســان ها بــرای‬ ‫ســاختن دنیاســت‪ .‬ایــا ت ُخــم و تَرَک ـه ی راتشــیلد (‪Mayer‬‬ ‫‪ )Rothschild‬بنیان گــذار امپراتــوری بانکــی راتشــیلد‪،‬‬ ‫ادم هــای خرشانســی هســتند؟ نــه‪ ،‬علــت موفقیتشــان‬ ‫ایــن بــود کــه بابایشــان تصمیــم گرفــت ســخت کار کنــد‪،‬‬ ‫پولــش را ذخیــره کنــد‪ ،‬بچه هایــش را خــوب بــزرگ کنــد‬ ‫و نســل بعــدی را بســازد‪ ،‬نــه اینکــه فقــط هــر چیــزی دم‬ ‫دســتش رســید را خــودش بخــورد و مثــل بیشــتر مــردم‬ ‫«خوشــگل زندگــی کنــد» و بــرود پــی کارش‪.‬‬ ‫ان زمانــی کــه عمــارت راتشــیلد را می ســاختند‪ ،‬شــانس‬ ‫کــدام گــوری بــود؟ ســر و صــدای بنّایــی بــود‪ ،‬درســت‪.‬‬ ‫کار ســخت بــود‪ ،‬درســت‪ .‬نظــم و انضبــاط بــود‪ ،‬درســت‪.‬‬ ‫روابــط محکــم خانوادگــی بــود‪ ،‬درســت‪ .‬شــانس چــی؟ نــه‪.‬‬ ‫تمامــش حاصــل روابــط علــت و معلولــی بــود‪ ،‬بــا چاشــنی‬ ‫کمــی از «احتمــاالت»‪.‬‬ ‫ادم هایــی کــه بــر اثــر زمیــن لــرزه جانشــان را از دســت‬ ‫می دهنــد چــه؟ بدشــانس اند؟ یــا اینکــه بــه انــدازه ی کافــی‬ ‫ســاختمان های محکمــی نســاخته اند و برایشــان راه پل ـه ی‬ ‫اضطــراری تعبیــه نکرده انــد؟ حــاال چــون مــن می گویــم‬ ‫«شــانس وجــود نــدارد» معنیــش ایــن نیســت کــه «همــه‬ ‫چیــز تحــت کنتــرل ماســت» – امــا جــداً‪ ،‬اگــر دو ســال ازگار‬ ‫پولتــان را پــس انــداز نکــرده بودیــد و ان را در چنــد فعالیــت‬ ‫تجــاری نخوابانــده بودیــد‪ ،‬ایــا اکنــون کــه روز مبــادا فــرا‬ ‫رســیده‪ ،‬بــه فالکــت نمی افتادیــد؟ اگــر می افتادیــد‬ ‫اســمش بدشانســی بــود؟ ایــا ارزش نداشــت در ســال های‬ ‫قبــل چنــد چیــز را فــدا کنیــد تــا امــاده ی چنیــن وضعیتــی‬ ‫(تــورم ناگهانی‪/‬ســقوط بــازار بورس‪/‬تغییــرات وضعیــت‬ ‫سیاســی‪/‬هر چیــزی) باشــید؟‬ ‫پــس از وقــوع بحــران‪ ،‬بعضی هــا بدجــوری بــه هچــل‬ ‫می افتنــد و بعضی هــای دیگــر کــه اماده انــد‪ ،‬کَک شــان‬ ‫هــم نمی گــزد‪ .‬ایــن شــانس اســت؟ نــه‪ .‬شــانس اصــا‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وقتــی کســی‪ ،‬بــدون اینکــه مقصــر باشــد‪ ،‬جــان شــیرین‬ ‫خــودش را در ســوانح رانندگــی از دســت می دهــد چــه؟‬ ‫خــب‪ ،‬ایــن محتمل تریــن جایــی اســت کــه می‏ توانیــد‬ ‫بگوییــد «بدشانســی» اورده‪ ،‬امــا حتــی در همیــن مــورد‬ ‫هــم فکــر کنیــد ببینیــد ایــا نهایــت دقــت و احتیــاط را اعمــال‬ ‫کــرده اســت؟‬ ‫یــک بــار در کشــور کامبــوج بــودم و داشــتم از روی خــط‬ ‫عابــر پیــاده عبــور می کــردم کــه چش ـم تان روز بــد نبینــد‪،‬‬ ‫ناگهــان یــک موتورســیکلت بــا ســرعت تمــام از ســمت‬ ‫خــاف خیابــان امــد و شَ ـــتــــ َـرَق زد بــه من و نقش بر زمینم‬ ‫کــرد‪ .‬راننــده اش هــم پســرک نوجوانــی بــود کــه گواهینامــه‬ ‫نداشــت‪ .‬بدشانســی بــود؟ نــه! قانــون احتمــاالت بــود‪ُ .‬‬ ‫شــل‬ ‫و وِل بــودن قوانیــن راهنمایــی رانندگــی در جهــان ســوم‬ ‫بــود‪ .‬خالصــه کــه مــن را بــه کلینیــک بردنــد و چنــد تــا بخیــه‬ ‫خــوردم و جــان ســالم بــدر بــردم‪ .‬زندگــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫امــا اگــر صــدای ناقــوس مــرگ زودتــر از موعــد دربیایــد‬ ‫چــه؟ هــر کاری از دســتتان برامــده انجــام داده ایــد و‬ ‫دیگــر ایــن یکــی را نمی توانیــد کنتــرل کنیــد‪ .‬امــا حتــی‬ ‫اینجــا هــم مــن می گویــم شــانس کجــا بــود؟ در ضمــن‬ ‫هیــچ جایــش هــم تراژیــک و غم انگیــز نیســت‪ .‬باالخــره‬ ‫روزی هــم زمــان شــما فــرا می رســد‪ .‬مــن هــر روز بــه‬ ‫ایــن قضیــه فکــر می ‏کنــم – مــا روی ســیاره ی زمیــن‪،‬‬ ‫وقــت زیــادی نداریــم‪ .‬شــاید ‪ ۱‬مــاه‪ ۸ ،‬ســال‪ ۵۰ ،‬ســال‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬ســال یــا ‪ ۱۰۰‬ســال باشــد – کــه هیــچ کدامشــان هــم‬ ‫خیلــی وقــت زیــادی نیســت‪ ،‬امــا بــرای انجــام دادن تمــام‬ ‫کارهــای خوبــی کــه قــادر بــه انجــام دادنشــان هســتیم‪،‬‬ ‫خیلــی وقــت کمــی اســت‪.‬‬ ‫ولــی ســوال های بهتــری می تــوان پرســید‪ :‬ایــا از‬ ‫زندگی تــان بــه شــیوه ای درســت اســتفاده می‏ کنیــد؟‬ ‫بهتریــن کاری کــه از دســتتان برمی ایــد را انجــام می دهید؟‬ ‫ایــا بــه دنبــال چیــز معنــاداری در زندگــی خــود می گردیــد؟‬ ‫بهتریــن چیزهــا را یــاد می‏ گیریــد؟ اســتعداد خودتــان را‬ ‫شــکوفا می‏ کنیــد؟ وقت تــان را بــه خوبــی می گذرانیــد؟ بــه‬ ‫مــردم خدمــت می ‏کنیــد؟ قــدر زندگــی را می دانیــد؟‬ ‫اگــر جــواب مثبــت باشــد‪ ،‬ان وقــت نیــازی نیســت از مُردن‬ ‫خــود شــرمنده باشــیم‪ .‬ایــن شــتری اســت کــه در ِ خان ـه ی‬ ‫همـه ی ماهــا می خوابــد‪ .‬اینجــا هــم شانســی وجــود نــدارد‬ ‫– تمامــش روابــط علــت و معلولــی و قانــون احتمــاالت‬ ‫اســت‪ .‬مثــا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه فــردا نتوانیــد‬ ‫نفــس بکشــید و امــروز اخریــن روز زندگی تــان باشــد‪.‬‬ ‫مــن هــر روز در خلــوت خــودم عمیقــا بــه ایــن مســئله فکــر‬ ‫می‏ کنــم – تــا زمانــی کــه ایــن شــتر امــد و در ِ خان ـه ی مــن‬ ‫خوابیــد‪ ،‬نگویــم ایــن از روی بدشانســی یــا خوش شانســی‬ ‫مــن اســت‪ ،‬اینهــا تمامــش رابطــه ی علــت و معلولــی و‬ ‫قانــون احتمــاالت اســت‪.‬‬ ‫اگــر از وقتــم بــه خوبــی اســتفاده کــرده باشــم‪ ،‬موقعــی‬ ‫کــه شــتر خوابیــد‪ ،‬بدشانســی نیــاورده ام‪ ،‬چــون باالخــره کــه‬ ‫ایــن شــتر لعنتــی می ایــد می خوابــد‪ .‬فرقــی هــم نمی کنــد‬ ‫کِــی بخوابــد‪ ،‬چــون زمــان مثــل بــرق و بــاد می گــذرد‪ .‬امــا‬ ‫هــر چیــزی در ایــن مــورد دخیــل باشــد‪ ،‬شــانس هیــچ‬ ‫دخلــی بــه ایــن قضیــه نــدارد‪.‬‬ ‫هنوز هم فکر می کنید که ایا شانس وجود دارد؟‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 20‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪679‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عامل دسترسی‬ ‫غیرمجاز به اکانت‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫شاکی شناسایی‬ ‫شد‬ ‫باید انچه که‬ ‫در مورد حمالت‬ ‫استراق سمع باید‬ ‫بدانید‬ ‫در دنیــای امــروز هکرهــا از انــواع مختلفــی از حمــات‬ ‫ســایبری اســتفاده می کننــد‪ ،‬برخــی از حمــات بــه دلیــل‬ ‫خالهــای امنیتــی ناشــی از غفلــت‪ ،‬جابه جایــی پرســنل یــا‬ ‫خطــای انســانی ایجــاد می شــوند‪.‬‬ ‫هــدف دیگرحمــات‪ ،‬ســوء اســتفاده از نقص هــای‬ ‫امنیتــی در شــبکه ها اســت‪ ،‬هنگامــی کــه یــک مهاجــم‬ ‫داده هــای ارســال شــده بیــن دو طــرف را قطــع‪ ،‬حــذف یــا‬ ‫تغییــر می دهــد‪ ،‬بــه ان حملــه اســتراق ســمع می گوینــد‪،‬‬ ‫در مطلــب پاییــن چیســتی و انــواع حمــات اســتراق ســمع‬ ‫بررســی می شــود‪.‬‬ ‫حمله ی استراق سمع چیست؟‬ ‫حمل ـه ی اســتراق ســمع دزدی داده اســت‪ ،‬زیــرا از طریــق‬ ‫یــک شــبکه از طریــق رایانــه یــا دســتگاه متصــل دیگــر در‬ ‫یــک شــبکه انجــام می شــود‪ ،‬بــه ان چــرت زدن یــا خرنــاس‬ ‫نیــز می گوینــد ایــن حملــه از اتصــاالت شــبکه ی ناامــن بــرای‬ ‫دسترســی بــه داده هــای محرمانــه ارســال شــده یــا دریافــت‬ ‫شــده توســط کاربــر اســتفاده می کنــد‪ ،‬معمــوال زمانــی اتفاق‬ ‫می افتــد کــه شــخصی بــه یــک شــبکه ناامــن یــا رمزگــذاری‬ ‫نشــده متصــل می شــود و داده هــا را بــه شــخص دیگــری‬ ‫منتقــل می کنــد‪.‬‬ ‫داده هــا بــا ســوء اســتفاده از یــک نقــص وبــا تکنیک هــای‬ ‫مختلــف از طریــق یــک شــبکه مجــدد منتقــل می شــوند‪،‬‬ ‫شناســایی حمــات شــنود بســیار دشــوار اســت‪ ،‬بــر خــاف‬ ‫ســایر حــات ســایبری‪ ،‬یــک بــاگ شــنیداری یــا ابــزار پایــش‬ ‫ممکــن اســت بــر عملکــرد دســتگاه یــا شــبکه تاثیــر نگــذارد‪.‬‬ ‫کالهبرداری سایبری‬ ‫با ارسال پیامک‬ ‫جاماندگان سهام‬ ‫عدالت‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا اســتان از وقــوع کالهبــرداری تحــت‬ ‫عنــوان ثبــت نــام جامانــدگان ســهام عدالــت در روز های اخیر‬ ‫و پیــش رو خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســعید تجری با توجه به طرح واریز ســود ســهام‬ ‫عدالــت بــه دارنــدگان ســهام عدالــت گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه عدم‬ ‫دارا بــودن برخــی از شــهروندان در خصــوص ســهام عدالــت‬ ‫شــاهد انتشــار پیامــی حــاوی لینــک بدافــزار جهــت دسترســی‬ ‫بــه اطالعــات کارت بانکــی و دسترســی به پیامکهــای قربانیان‬ ‫پیامــک موصــوف می باشــیم کــه بــا اســتفاده از عباراتــی‬ ‫همچــون ثبــت نــام ســهام عدالــت ‪ ،‬چگونگــی دریافــت‪،‬‬ ‫ویرایــش اطالعــات ســهام داران‪ ،‬جاماندگان یارانه معیشــتی‬ ‫نحوه عملکرد حمالت استراق سمع چگونه است؟‬ ‫حملــه ی اســتراق ســمع شــامل یــک ارتبــاط ضعیف تــر‬ ‫بیــن بیــن ســرور و کالینــت اســت کــه مهاجــم می توانــد‬ ‫ازان بــرای تغییــر مســیر ترافیک اســتفاده کنــد‪ ،‬مهاجمان‬ ‫می تواننــد از روش هــای مختلفــی بــرای شــروع حمــات‬ ‫شــنود اســتفاده کننــد‪ ،‬معمــوال بــه بحث هــا گــوش‬ ‫می دهنــدو فعالیت هــای شــبکه را بــا اســتفاده از‬ ‫تجهیــزات مختلــف شــنود بررســی می کننــد‪ .‬مثــال ســنتی‬ ‫ایــن مــورد‪ ،‬قــرار دادن یــک دســتگاه شــنود اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫کار بــا قــرار دادن یــک دســتگاه شــنود یــا وســیله ای در زیــر‬ ‫یــک صندلــی‪ ،‬روی یــک ســطح یــا پنهان کــردن یک گیرنده‬ ‫دریــک وســیله ی معمولــی ماننــد خــودکار انجام می شــود‪،‬‬ ‫بــا ایــن حــال دســتگاه های تلفــن کامپیوتری مــدرن امکان‬ ‫شــنود تلفن هــای الکترونیکــی را بــدون نیــاز بــه دسترســی‬ ‫فیزیکــی بــه دســتگاه فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــراز گوشــی اســتفاده نشــود‪ ،‬هکرهــا می تواننــد‬ ‫ســیگنال هایی را از طریــق خــط تلفــن ارســال کننــد و‬ ‫هرمکالمـه ای را منتقــل کننــد‪ ،‬بــه طور مشــابه‪ ،‬رایانه ها نرم‬ ‫افزارنظــارت بــر شــبکه بــه نــام «‪« sniffer‬را ارائــه می کننــد‬ ‫کــه بــه مهاجمــان اجــازه می دهــد فعالیت هــای ارتباطــی از‬ ‫جملــه مکالمــات صوتــی‪ ،‬چت هــای اینترنتــی را ضبــط کنند‪،‬‬ ‫هــم چنیــن بــا برنامه هایــی ان چــه را کــه کاربــران روی‬ ‫صفحــه کلیــد تایــپ می کننــدرا ضبــط می کننــد‪.‬‬ ‫دستگاه های ‪ Pickup‬چیست؟‬ ‫مهاجمــان می تواننــد بــا اســتفاده از دســتگاه هایی مثــل‬ ‫و ‪ ...‬نســبت بــه ترغیــب شــهروندان اقــدام‬ ‫مــی نماینــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ارســال پیامک های جعلی‪،‬‬ ‫ارائــه لینــک هــای ثبــت نــام‪ ،‬هدایــت‬ ‫بــه درگاه هــای بانکــی جعلــی و معرفــی‬ ‫اپلیکیشــن هــای مختلــف توســط مجرمــان‬ ‫ســایبری در چنین مواقعی گســترش یافته‬ ‫و ســودجویان فضــای مجــازی بــا مناســب‬ ‫دیــدن شــرایط‪ ،‬نســبت بــه اغفــال کاربــران‬ ‫فضــای مجــازی دســت بــکار شــده و بــا ســو‬ ‫اســتفاده از شــرایط موجــود از عــدم اگاهــی‬ ‫شــهروندان بهــره بــرداری الزم را در جهــت‬ ‫مقاصــد شــوم خــود مــی برنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫هموطنــان گرامــی بایــد در هنــگام مواجهــه‬ ‫بــا ایــن مــوارد نهایــت دقــت و هوشــیاری را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری تاکیــد کــرد‪ :‬پیگیــری اخبــار از رســانه هــای‬ ‫جمعــی و معتبــر و عــدم توجــه بــه اخبار و شــایعات در فضای‬ ‫مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی می تواند امنیت کاربــران در‬ ‫ایــن فضــای را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه از مســئولین مربوطــه‬ ‫درخواســت کــرد‪ :‬اطــاع ســانی الزم و گســترده و پاســخگویی‬ ‫بــه ابهامــات موجــود در ایــن طــرح از قبیــل نحــوه دریافــت‬ ‫ســهام عدالــت و یارانــه‪ ،‬نحــوه ثبــت نــام و ارســال اطالعــات‬ ‫هویتــی و بانکــی را در دســتور کار خــود قــرار داده تا از هرگونه‬ ‫ســوء اســتفاده احتمالــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬کاربــران عزیــز اخبار و‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه واریــز هرگونــه یارانــه معیشــتی از ســوی‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دوربین هــای فیلــم بــرداری و تقویــت کننــده کــه صــدا و‬ ‫تصویــر را ضبــط می کننــد بــه اهــداف گــوش دهنــد و انهــا‬ ‫را بــه پیکربنــدی الکترونیــک تبدیــل کننــد‪ .‬دســتگاه های‬ ‫شــنود خــاص می تواننــد داده هــای پیشــرفته را ذخیــره و بــه‬ ‫ایســتگاه شــنود انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫حمله‪:MITM‬‬ ‫حملــه ‪ MITM‬یــا حملــه مــرد میانــی‪ ،‬زمانــی اتفــاق‬ ‫می افتــد کــه یــک مهاجــم بــه بحــث بیــن دو هــدف گــوش‬ ‫می دهــد‪ .‬مهاجــم ممکــن اســت ســعی کنــد بــه مکالمــه‬ ‫بیــن دو شــخص‪ ،‬دو سیســتم یــا یــک انســان و یــک‬ ‫سیســتم «گــوش دهــد»‪ .‬هــدف حملــه ‪ MITM‬ســرقت‬ ‫اطالعــات شــخصی‪ ،‬رمــز عبــور یــا اطالعــات بانکــی و‬ ‫متقاعــد کــردن قربانــی بــرای انجــام اقداماتــی ماننــد تغییر‬ ‫اعتبــار ورود‪ ،‬تکمیــل تراکنــش یــا شــروع انتقــال وجــه‬ ‫اســت‪ .‬در حالــی کــه مهاجمــان ‪ MITM‬اغلــب ســازمان ها‬ ‫را هــدف قــرار مــی دهنــد‪ ،‬مشــاغل و ســازمان ها نیــز در‬ ‫معــرض خطــر هســتتند‪.‬‬ ‫برنامه هــای نرم افــزاری بــه عنــوان ســرویس(‪)SaaS‬‬ ‫مثــل ســرویس های پیــام رســانی‪ ،‬سیســتم های ذخیــره‬ ‫ســازی فایــل و برنامه هــای کار از راه دور‪ ،‬یــک نقطــه رودی‬ ‫معمولــی بــرای هکرها هســتند‪ ،‬مهاجمان می تواننــد از این‬ ‫برنامه هــا بــرای دسترســی بــه بقیــه شــبکه شــرکت اســتفاده‬ ‫کننــدو بــه طــور بالقــوه دارایی هــای مختلفــی از جملــه ‬ ‫داده هــای مشــتری‪ ،‬مالکیــت معنــوی (‪ ) IP‬و اطالعــات‬ ‫خصوصــی شــرکت و کارکنــان ان را بــه خطــر بیاندازنــد‪.‬‬ ‫ســازمان هدفمنــد ســازی یارانــه هــا را از طریــق رســانه هــای‬ ‫ملــی و رســمی کشــور پیگیــری نمــوده و تحــت تاثیــر اخبــار‬ ‫منتشــر شــده در فضــای مجــازی و ســایت هــای غیــر معتبــر‬ ‫قــرار نگیرنــد‪ ،‬الزم بــه ذکــر مــی باشــد هموطنــان عزیــزی کــه‬ ‫بــه هــر دلیلــی ابهــام یــا اعتراضــی نســبت بــه ســهام عدالــت‬ ‫دارند با ســامانه ســجام ‪ https:‎//www.sejam.ir‬یا شــماره‬ ‫تمــاس ‪ 1569‬اقــدام بــه برقــراری تمــاس نماینــد‪.‬‬ ‫وی در انتهــا بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا بــه عنــوان مرجعــی‬ ‫کامــل در زمینــه اشــنایی بــا اســیب هــا و تهدیــدات فضــای‬ ‫ســایبری گفــت‪ :‬هموطنــان عزیــز بــا مراجعــه بــه ادرس‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬مــی تواننــد از اخریــن اخبــار و اطالعــات‬ ‫ســایبری مطلــع شــده و در صــورت نیــاز بــا ارتبــاط گیــری بــا‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬اقــدام بــه‬ ‫برقــراری تمــاس و راهنمایــی و مشــاوره الزم را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر دارد امور مربوط به تاسیسات و تولید گل و گیاه و کاکتوس گلخانه فرهیختگان دانشگاه را‬ ‫از طریق مناقصه پیمانکاری به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬متقاضیان ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از درج اگهی فرصت دارند به‬ ‫امور اداری دانشگاه مراجعه و یا با شماره ‪ 01732132290‬تماس حاصل نمایند‪ .‬دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار بوده و‬ ‫هزینه درج اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫ســهل انگاری منجــر بــه دسترســی غیرمجــاز بــه اکانــت‬ ‫اینســتاگرامی قربانــی شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل دسترســی‬ ‫غیرمجــاز بــه اکانــت اینســتاگرامی شــهروند خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســیداحمد موســوی در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬برابــر شــکایت یکــی از شــهروندان زنجانــی مبنــی‬ ‫دسترســی غیرمجاز به اکانت اینســتاگرامی و درخواســت‬ ‫وجــه از دنبــال کننــدگان صفحــه شــخصی بــه بهانــه‬ ‫مشــکل مالــی‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکی و بــا‬ ‫بررســی های فنــی و شــیوه شــگردهای خــاص پلیســی‬ ‫متهــم در اســتان زنجــان شناســایی و بــا هماهنگــی‬ ‫قضایــی ‪ ،‬دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول انتظامــی گفــت‪ :‬در تحقیقــات اولیــه‬ ‫متهــم منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی می شــد‪ ،‬پــس از‬ ‫مواجهــه شــدن بــا مســتندات و مــدارک جمـع اوری شــده‬ ‫از ســوی کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬ضمــن اعتــراف‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت پــس از اشــنایی بــا شــاکی در فضــای مجــازی و‬ ‫بــا اقدامــات فریبکارانــه اقــدام بــه دسترســی غیرمجــاز بــه‬ ‫اکانــت اینســتاگرامی شــاکی نمــودم و بــا بیــان مشــکل‬ ‫مالــی درخواســت کمــک از مخاطبیــن را نمــودم کــه بــا‬ ‫اقدامــات پلیــس فتــا دســتگیر شــدم‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی گفــت‪ :‬کاربــران فضــای مجــازی دقت‬ ‫کنند در صورتی که حســاب کاربری انها مورد دسترســی‬ ‫ت جهــت پیشــگیری از‬ ‫غیرمجــاز مجرمــان قــرار گرفــ ‬ ‫هرگونــه ســوء اســتفاده های احتمالــی‪ ،‬در اولیــن فرصــت‬ ‫از طریــق تمــاس تلفنــی یــا ارســال پیامــک موضــوع را بــه‬ ‫دوســتان و اشــنایان خــود اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه لــزوم فعال ســازی تاییــد هویــت‬ ‫دومرحلــه ای بــرای حســاب های کاربــری شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در هنــگام‬ ‫فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی تنظیمــات امنیتــی و‬ ‫حریــم خصوصــی را رعایــت کــرده و از در اختیــار گذاشــتن‬ ‫اطالعات حســاب کاربری خود به دیگران و اشــتراکگذاری‬ ‫تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان توصیه هــای پلیــس‬ ‫فتــا را جــدی گرفتــه و در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک‬ ‫را بالفاصلــه بــا کارشناســان مرکــز فوریت هــای ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا بــه شــماره ‪ ۰۹۶۳۸۰‬یــا ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارشــات مردمــی‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪140160312008002704‬تاریــخ‬ ‫‪ 1401/09/08‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 1401114412008000244‬تصرفــات‬ ‫مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی اقــای بابــا قلــی‬ ‫شــیرمحمدلی فرزند نوری به شــماره شناســنامه‪ 21‬کد‬ ‫ملــی ‪ 4979763677‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 438.61‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده‬ ‫ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -4‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫قریــه یلمــه مشــهور بــه یلمــه خنــدان بخــش ‪ 13‬حــوزه‬ ‫ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات‬ ‫اراضــی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪13907 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/10/20‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم ‪1401/11/05‬‬ ‫محمد فندرسکی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫اق قال‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪ -679‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-679‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/17‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/17 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/10 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫سه شنبه ‪10//20‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫حجاب و پوشش در ادیان یهود‪،‬‬ ‫مسیحیت‪ ،‬اسالم و زرتشت‬ ‫ادیــان الهــی هماهنــگ بــا فطــرت ادمــی‪ ،‬گرایــش بــه پوشــش و عفــاف را‬ ‫بــه عنــوان یــک اصــل پســندیده مطــرح کــرده انــد‪ .‬در ایــن ادیــان صرفــا ً بــه‬ ‫حجــاب ظاهــری تاکیــد و بســنده نشــده اســت‪ ،‬بلکــه حجــاب باطنــی بــه عنــوان‬ ‫اراســتگی درونــی و تــاش در جهــت تادیــب نفــس بــرای هــر مــرد و زن متدیــن‪،‬‬ ‫توصیــه شــده اســت‪ .‬در ایــن نوشــتار ضــرورت پوشــش و اهمیــت و جایــگاه ان‬ ‫در اییــن هــای زرتشــت‪ ،‬یهــود‪ ،‬مســیحیت و اســام بــه بحــث گــذارده مــی شــود‬ ‫و بــا بررســی نصــوص دینــی‪ ،‬نگــرش ایــن ادیــان نســبت بــه حــدود و چگونگــی‬ ‫پوشــش‪ ،‬روشــن مــی گــردد‪.‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اغازعملیات عظیم کربالی ‪ 5‬در‬ ‫منطقه عمومی شلمچه و شرق بصره‬ ‫عدم فتح کربالی ‪ 4‬شــرایط دشــوار ی رابه وجود اورده بود و ضرورت‬ ‫انجــام عملیــات دیگــری را ایجــاب مــی کــرد‪ .‬کــه پیــروزی ان تضمیــن‬ ‫شــده باشــد و ضمنا از جنبه نظامی و سیاســی بســیار ارزشــمند باشــد‪.‬‬ ‫ارزشــمندترین منطقــه موجــود شــلمچه بــود کــه دشــمن بــا توجــه‬ ‫بــه اهمیــت منطقــه‪ ،‬زمیــن شــرق بصــره را مســلح بــه انــواع موانــع و‬ ‫اســتحکامات کــرده و بــا رهــا کــردن اب ‪ ،‬انجــام هرگونــه عملیاتــی را‬ ‫غیــر ممکــن ســاخته بــود‪ .‬اهــداف عملیــات منطقــه شــلمچه بــه لحــاظ‬ ‫اهمیــت سیاســی و نظامــی ان‪ ،‬بــه عنــوان یکی از معابر وصولی شــهر‬ ‫بصــره‪ ،‬همــواره در زمــره اهــداف قــوای نظامــی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران قــرار داشــت و در صــورت تســلط بــر ایــن منطقــه‪ ،‬جمهــوری‬ ‫اســامی مــی توانســت برتــری خــود در جنــگ را بــه اثبــات برســاند‪.‬‬ ‫نیــروی دشــمن منطقــه عملیاتــی در حــوزه پدافنــدی ســپاه ســوم عراق‬ ‫بــود و لشــکر ‪ 11‬پیــاده‪ 5 ،‬مکانیــزه و ‪ 3‬زرهــی در ایــن منطقــه مســتقر‬ ‫بودنــد و بــا شــروع عملیــات‪ ،‬تعــداد بیشــتری از لشــکرهای عــراق در‬ ‫منطقــه عملیاتــی حضــور یافتنــد‪ .‬نیــروی خــودی قــرارگاه مرکــزی خاتــم‬ ‫االنبیــاء(ص ) بــا ‪ 200‬گــردان نیــرو‪ ،‬عملیــات راشــروع کــرد ‪ .‬شــرح‬ ‫عملیــات تاریــخ ‪ 1365/10/19‬ســاعت ‪ 1:35‬بامــداد فرمــان حملــه بــا‬ ‫رمــز مقــدس یــا زهــرا(س) صــادر شــد‪.‬محور هــای اصلــی تــاش هــا‬ ‫‪ ،‬شــامل ‪ 5‬ضلعــی‪ ،‬ســرپل غــرب کانــال پــرورش ماهــی و بــاز کــردن‬ ‫جــاده شــلمچه بــود‪ .‬بعــد از گذشــت ‪ 24‬ســاعت از اغــاز حملــه‪ ،‬بــا‬ ‫وارد شــدن قــرارگاه قــدس و نجــف بــه صحنــه نبــرد‪ ،‬بــرای بازشــدن‬ ‫جــاده شــلمچه‪ ،‬عملیــات شــدت گرفــت و پشــتیبانی عملیــات توســط‬ ‫نیــروی هوایــی و هوانیروزانجــام شــد ‪ .‬دشــمن بــا انتقــال امکانــات و‬ ‫نیروهایــش از منطقــه فــاو بــه منطقــه شــلمچه و افزایــش بمبــاران‬ ‫هوایــی ‪،‬ســعی درعقــب رانــدن نیروهــای ایرانــی داشــت‪ .‬لشــکر ‪25‬‬ ‫کربــا و لشــکر ‪ 27‬محمــد رســول اللــه (ص) در غــرب کانــال پــرورش‬ ‫ماهــی در برابــر فشــارهای دشــمن الحــاق کردنــد و ســرپل تثبیت شــد‪.‬‬ ‫باز شــدن جاده شــلمچه‪ ،‬و پیشــروی لشــکر ‪ 8‬نجف و لشــکر ‪ 14‬امام‬ ‫حســین (ع) ایــن ا مــکان را بــه وجــود اورد کــه بــا توســعه وضعیــت‪ ،‬از‬ ‫تمرکــز فشــار دشــمن در برخــی محورهــا‪ ،‬از جملــه در منطقــه ســرپل‬ ‫غــرب کانــال ماهــی کاســته شــود‪ .‬در شــب چهــارم‪ ،‬تکمیــل اهــداف‬ ‫عملیــات دنبــال شــد‪ .‬ورود لشــکر ‪ 5‬نصــر بــه جزیــره بواریــن و در هــم‬ ‫شکســتن اســتحکامات دشــمن‪ ،‬بخشــی از موفقیــت هــای حاصلــه‬ ‫بــود‪ .‬طــی درگیــری هــای شــب و روز پنجــم‪ ،‬گــر چــه اهــداف مــورد نظــر‬ ‫کامــا تحقــق نیافــت‪ ،‬لیکــن ناتوانــی دشــمن از عقــب رانــدن نیروهــای‬ ‫اســام ‪ ،‬نشــانه ای از امیــدواری نســبت بــه تثبیــت منطقــه بود‪.‬تدبیــر‬ ‫کلــی عملیــات تاکیــد بــر اقدامــات مهندســی و اســتفاده از اتــش بــرای‬ ‫در هــم کوبیــدن مقاومــت دشــمن بــود‪ .‬طــی شــب و روز ششــم و‬ ‫هفتــم عــاوه بــر پیشــروی در برخی محورها‪ ،‬تــاش قابل مالحظه ای‬ ‫نســبت بــه دفــع حمــات دشــمن در غــرب کانــال پــرورش ماهــی انجام‬ ‫گرفــت‪ .‬ســرانجام پــس از هشــت شــبانه روز نبــرد ‪ ،‬دشــمن از منطقــه‬ ‫شــرق نهــر جاســم عقــب نشــینی کردوعملیــات تاکربــای ‪( 8‬تکمیلــی‬ ‫کربــا ‪ )5‬متوقــف شــد‪ .‬مناطــق ازاد شــده و انهــدام نیروهــا وتجهیــزات‬ ‫دشــمن درعملیات کربالی ‪ 5‬و ‪( 8‬تکمیلی کربال ‪ )5‬به این شــرح می‬ ‫باشــد‪- 12 :‬کیلومتر پیشــروی به طرف بصره و ازاد کردن ‪ 150‬کیلومتر‬ ‫مربــع ‪-‬ازاد ســازی پاســگاه هــای بوبیــان‪ ،‬شــلمچه‪ ،‬کــوت ســواری و‬ ‫خیــن ‪-‬ازاد ســازی جزایــر بواریــن‪ ،‬فیــاض و ام الطویــل ‪-‬ازاد ســازی‬ ‫روســتاهای خرنوبیه‪ ،‬ســعیدیه‪ ،‬حنین‪ ،‬ســلیمانیه‪ ،‬هســجان‪ ،‬جاســم‬ ‫ تصــرف ابگرفتگــی بوبیــان ‪،‬عبــور از کانــال ماهــی ‪ ،‬نهــر دوعیجــی و‬‫جاســم ‪-‬اســتقرار در ‪ 10‬کیلومتــری بصــره ‪-‬انهــدام ‪ 45‬فرونــد هواپیمــا‬ ‫وهفــت فرونــد بالگــرد ‪ 870‬دســتگاه تانــک و نفربــر‪ 180‬قبضــه تــوپ‬ ‫صحرایــی‪ 120‬قبضــه ضــد هوایــی‪ 400‬قبضــه خمپــاره انــداز وتفنــگ ‪106‬‬ ‫میلیمتری‪1000‬دســتگاه خودرو ‪ ،‬مقدار زیادی ســاح ســبک و مهمات‬ ‫تعــداد ‪ 30‬هــزار نفــر کشــته ‪ 70‬هزارنفــر زخمــی و ‪ 2650‬نفــر اســیر‬‫–بــه غنیمــت درامــدن ‪ 230‬دســتگاه تانــک ونفربر‪ 200‬دســتگاه خودرو‬ ‫‪ 20‬قبضــه تــوپ صحرایــی ‪100‬قبضــه تــوپ ضــد هوایــی ‪250‬قبضــه‬ ‫خمپــاره انــداز وتفنــگ ‪ 106‬میلیمتــری ‪100‬دســتگاه مهندســی‬ ‫دغدغه حجاب در اندیشه شهید بهشتی‬ ‫مهم ترین فلسفه حجاب در‬ ‫اندیشه شهید بهشتی چیست؟‬ ‫شــهید بهشــتی حجــاب را پیش شــرط فعالیــت اجتماعــی زنــان می دانــد تــا بــا وجــود‬ ‫فعالیــت زن و مــرد در کنــار هــم‪ ،‬رابطــه زن و مــرد از حالــت خانوادگــی خــارج نشــود‪.‬‬ ‫حجــاب چالشــی نیســت کــه جمهــوری اســامی امــروز بــا ان درگیــر باشــد و بخواهــد طــوری‬ ‫از ایــن چالــش بیــرون بیایــد‪ .‬حجــاب یــک قانــون داخلــی کــه قــرار باشــد صرفــا بــرای نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی هویــت ایجــاد کنــد نیســت‪ .‬حجــاب ارمانــی اســت تمدنــی و نــه تنهــا‬ ‫اســامی کــه انســانی‪ .‬شــاید بــه مــا اینطــور القــا شــده باشــد کــه تنهــا در جوامــع شــرقی یــا‬ ‫مســلمان یــا شــاید تنهــا در ایــران حجــاب اجبــاری باشــد‪ .‬اینکــه چقــدر می تــوان بــه صــرف‬ ‫وجــود قانونــی بــرای حجــاب‪ ،‬پوشــش را در ایــران بــرای اکثریــت زنــان اجبــار قلمــداد کــرد بــه‬ ‫طــور جــدی جــای بحــث دارد امــا حتــی بــا فــرض پذیــرش ایــن ادعــا‪ ،‬اینگونــه نیســت کــه زن‬ ‫در تمــدن غــرب مجبــور بــه رعایــت نوعــی از پوشــش نباشــد‪.‬‬ ‫بارهــا شــنیده ایم کــه حجــاب اســامی در برخــی کشــورهای غربــی معونه هــای اجتماعــی‬ ‫و قانونــی مهمــی نظیــر محــروم شــدن از دانشــگاه دارد امــا منظــور مــا در اینجــا صرفــا ایــن‬ ‫نیســت‪ .‬انچــه زن در تمــدن غــرب بــه ان مجبــور اســت رعایــت حــدی از زنانگــی‪ ،‬جــذاب‬ ‫بــودن و زیبایــی اســت‪ .‬تــا جایــی کــه مــوج دوم فمنیســم بــه مقابلــه بــا همیــن سرویســی‬ ‫کــه زنــان بــه طــور رایــگان در خدمــت مــردان قــرار می دادنــد ایســتاد و بــرای زنــان ارایــش‬ ‫نکــردن‪ ،‬مثــل مــردان لباس هــای عــادی و گشــاد پوشــیدن و حتــی در مواقعــی عــدم اصــاح‬ ‫موهای بدن و‪ ...‬را پیشــنهاد کرد‪ .‬این نوع از فمنیســم ســعی داشــت از زن جنســیت زدایی‬ ‫کنــد‪ .‬در واکنــش بــه ایــن دســته‪ ،‬فمنیســم ماتیکــی پدیــد امــد کــه زنــان را بــرای ازاد بــودن‪،‬‬ ‫بــه جنســیت نداشــتن محکــوم نمی ســاخت و ان هــا را بــه ارایــش و جــذاب بــودن دعــوت‬ ‫می کــرد‪ .‬حــرف طرفــداران فمنیســم ماتیکــی غلــط نبــود؛ انــان معتقــد بودنــد ســلب هویــت‬ ‫جنســی از زن خــاف مــرام فمنیســم اســت‪ .‬راه برون رفــت از ایــن دو مــوج متضــاد ایــن‬ ‫اســت کــه نــه جنســیت زن را انــکار کنیــم و نــه بــرای ســلب نشــدن هویــت جنســی او‪ ،‬او را‬ ‫زیــر پــای نگاه هــای بیمــار بیندازیــم بلکــه می توانیــم هویت جنســی او را با حجاب و پوشــش‬ ‫بــه رســمیت بشناســیم‪ .‬بــا احتــرام و حفــظ شــخصیت و حریــم او‪.‬‬ ‫مهم ترین فلسفه حجاب چیست؟‬ ‫حفــظ احتــرام زن مهم تریــن فلســفه حجــاب اســت‪ .‬مهم تــر از حفــظ نهــاد خانــواده و‬ ‫جلوگیــری از اشــاعه گنــاه‪ .‬تاکیــد اســام بــر حفــظ احتــرام زن از ســوی شــهید دکتــر بهشــتی‬ ‫هــم مــدام تکــرار می شــود‪« .‬ایــن حجابــی کــه در اســام عرض کردم زن ســرش را بپوشــاند‪،‬‬ ‫تنــش را بپوشــاند‪ ،‬دســت و صورتــش بــاز باشــد‪ ،‬بیایــد بیــرون؛ ایــن حجــاب را هــم اســام‬ ‫بــه عنــوان احتــرام بــه زن مقــرر کــرده اســت‪ .‬صریــح قــران ایــن اســت‪ .‬اصــا ًصریــح دیــن مــا‬ ‫ایــن اســت و لــذا زن مســلمانی کــه بی حجــاب می ایــد بیــرون‪ ،‬دیگــر مــرد واجــب نیســت بــه‬ ‫او نــگاه نکنــد‪ .‬البتــه نــه نــگاه از روی شــهوت؛ نــگاه از روی شــهوت کــه حــرام اســت مطلقــاً‪.‬‬ ‫ولــی نــگاه معمولــی بــه مــوی ســر زنــی کــه خــودش را بی حجــاب م ـی اورد بیــرون‪ ،‬حــرام‬ ‫نیســت دیگــر‪ .‬بــرای اینکــه ان زن خــودش احتــرام خــودش را از بیــن بــرده‪ .‬ایــن مطلــب را‬ ‫مــن تکــرار کنــم؛ نــه از روی شــهوت‪ ،‬نــه نگاه هــای هوس الــود‪ ،‬فقــط نــگاه طبیعــی‪ ،‬نــگاه‬ ‫عــادی‪ ،‬نگاهــی کــه بــه یــک مــرد می کنــد‪ .‬در صورتــی کــه بــه یــک زنــی کــه معمــوال ًخــودش‬ ‫را در حجــاب نگــه م ـی دارد‪ ،‬یــک خانمــی االن خــودش را در حجــاب نگ ـ ه م ـی دارد‪ .‬در ایــن‬ ‫اتــاق نشســته‪ ،‬خیــال می کنــد مــردی نمی ایــد‪ .‬اینجــا اگــر ایــن مــرد بدانــد کــه ایــن ســرش‬ ‫بــاز اســت‪ ،‬بیایــد داخــل‪ ،‬نــگاه کنــد‪ ،‬حــرام اســت‪ .‬بــرای اینکــه ایــن امــده احتــرام او را هتــک‬ ‫کــرده‪ .‬بنابرایــن مســئلۀ حجــاب و حــرام بــودن نــگاه بــه مــوی زن‪ ،‬احتــرام اســام بــه زن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن صریــح ایــۀ قــران اســت و صریــح روایــات ماســت و لــذا در روایات از امام ســوال‬ ‫می کننــد‪ .‬خــدا رحمــت کنــد مرحــوم شــیخ هــادی شــیرازی بــه ایــن مطلــب فتــوا مـی داد‪ .‬از‬ ‫امــام ســوال می کننــد کــه ایــن زن هــای بادیه نشــین کــه مــوی سرشــان را نمی پوشــانند و‬ ‫بــه شــهر می اینــد‪ ،‬اینکــه مــا بــه ان هــا نــگاه می کنیــم‪ ،‬چطــور اســت؟ فرمــود حــرام نیســت‬ ‫نــگاه کــردن بــه ان هــا؛ بــرای اینکــه ان هــا خودشــان ایــن حــق را شکســتند و اگــر بــه ان هــا‬ ‫ن ال‬ ‫بگوییــد نکــن‪ ،‬بــه گوششــان نمـی رود‪ .‬البتــه تعبیــر روایــت ایــن اســت‪« :‬الَنَّه ُـ َّ‬ ‫ن اذا ن ُهیـ َ‬ ‫ن»‪ .‬بنابرایــن حتــی مســئلۀ حجــاب در اســام احتــرام بــه زن اســت‪ .‬یعنــی بــرای بــاال‬ ‫یَن ْتَهیـ َ‬ ‫بــردن شــخصیت زن اســت‪».‬‬ ‫بنــا بــر ایــن ســخن شــهید بهشــتی حرمــت نــگاه بــه زن دو مرحلــه دارد‪ :‬یکــی پرهیــز از نــگاه‬ ‫بــه قصــد شــهوت یــا ریبــه اســت و دیگــر بــه قصــد حفــظ حرمت زن مســلمه‪ .‬اگــر قصد لذت‬ ‫و یــا ریبــه در کار نبــود امــا بــاز هــم ان زن محجبــه اســت و االن بــه هــر دلیلــی مــوی ســرش‬ ‫پیــدا نشــده‪ ،‬بــاز هــم نبایــد جــز گــردی صــورت او را دیــد‪.‬‬ ‫ســال های نخســت انقــاب ســال های تصمیم گیــری بــرای مواجهــه بــا وضعیــت حجــاب‬ ‫بــود‪ .‬ســال هایی کــه اکثریــت مــردم حجــاب را رعایــت می کردنــد؛ ان را قبــول داشــتند و‬ ‫مقابلــه بــا بی حجابــی را از نظــام خواســتار بودنــد‪ .‬امــام خمینــی نیــز بــا تکیــه بــر همیــن‬ ‫مطالبــه عمومــی اســامی شــدن چهــره ادارات را طلــب کــرده بودند‪ .‬امــا در همین زمان هم‬ ‫در مــورد شــیو ه سیاس ـت گذاری در مــورد حجــاب دودســتگی ها و نظــرات مختلفــی وجــود‬ ‫دارد کــه خصوصــا دولــت موقــت و مرحــوم مهنــدس بازرگاســن بــه ان دامــن می زننــد‪.‬‬ ‫شــهید بهشــتی حجــاب را بــرای جامعــه ایــران یــک ضــرورت می دانــد‪ .‬او دلبســته‬ ‫فعالیت هــای تشــکیالتی اســت و از حضــور و فعالیــت زنــان در احــزاب و تشــکیالت شــدیدا‬ ‫حمایــت می کنــد‪ .‬ایشــان در ‪ ۱۱‬اذر ‪ ۱۳۵۹‬می گویــد‪« :‬یــک نمونــه نقــش موثــر تربیــت عفّــت‬ ‫نفــس در زن و مــرد در تنظیــم و بهبــود برخــورد اجتماعــی زن و مــرد در صحنــه حــج دیــده‬ ‫می‏شــود یــک ازمایشــی کــه هــر ســال تکــرار می‏شــود درســت اســت کــه بایــد بــه کمــک‬ ‫بســیاری از نظامــات اجتماعــی دیگــر جلــوی طغیــان جنســی را گرفــت امــا نقــش ایمــان‪،‬‬ ‫نقــش عامــل معنــوی‪ ،‬نقــش عفــت متکــی بــه ایمــان را در ایــن مــورد نبایــد نادیــده بگیریم و‬ ‫رفقــا بــا کمــال تاســف در جامعــه دینــی مــا ایــن نقــش رو بــه ضعــف اســت حجــاب زن رو بــه‬ ‫ضعــف اســت و بســیار بــد اســت زن بایــد در جامعــه طــوری بیایــد کــه الاقــل هوس ‏انگیــزی‬ ‫او کــم بشــود و حــاال مــا نمی گوییــم از بیــن بــرود امــا کــم بشــود‪ .‬خیلــی فــرق اســت بیــن یــک‬ ‫زنــی کــه اندامــش پوشــیده اســت (ســرش) مو هایــش پوشــیده‪ ،‬دســتش پوشــیده‪ ،‬تنــش‬ ‫پوشــیده‪ ،‬پا هایــش پوشــیده حــاال یــا بــا چــادر یــا بــا روســری و پالتــو و شــلوار ولــی باالخــره‬ ‫پوشــیده و بیــن زنــی کــه نیمــه برهنــه می‏ایــد بیــرون‪ .‬رعایــت حجــاب اســامی در کــم کــردن‬ ‫فســاد جنســی‪ ،‬فســاد اخالقــی ناشــی از بی‏بندوبــاری جنســی درســت اســت و مــا بایــد روی‬ ‫ان تکیــه کنیــم امــا ایــن فقــط یــک پایــه مطلــب اســت‪ .‬یــک پایــه بــزرگ مطلــب تربیــت زن‬ ‫و مــرد مســلمان اســت بــه طــوری کــه در برخــورد بــا یکدیگــر مواظــب باشــند چــه می‏کننــد‬ ‫کجــا هســتند‪ .‬قــران (یــک جــا بــه زن و مــرد مســلمان می‏گویــد) یــک جــا بــه زنــان مســلمان‬ ‫می‏گویــد پوشــیده بیاییــد‪ .‬بیــش از یــک جــا بــه زن و مــرد مســلمان می‏گویــد در برخــورد بــا‬ ‫یکدیگــر چش ـم‏چرانی و هیــزی نکنیــد‪ .‬ای پیغمبــر بــه مــردان مســلمان بگــو در برخــورد بــا‬ ‫زنــان چشمشــان را بــه ان هــا ندوزنــد و بــه زنــان مســلمان بگــو کــه در برخــورد بــا مــردان بــه‬ ‫ان هــا چشــم ندوزنــد‪ .‬هیــز بــه هــم نــگاه نکننــد‪ ،‬برخوردشــان برخــوردی پــاک و نگاه شــان‬ ‫نگاهــی پــاک باشــد‪».‬‬ ‫نگاه همزمان و دوجانبه اسالم در برپایی عفاف در جامعه‬ ‫در اینجــا شــهید بهشــتی بــه نــگاه همزمــان و دوجانبــه اســام در برپایــی عفــاف در جامعــه‬ ‫اشــاره می کنــد‪ .‬همانگونــه کــه زن بایــد تــن خــود را بپوشــاند‪ ،‬مــرد نیــز بایــد چشــم خــود را‬ ‫بپوشــاند‪ .‬حتــی حجــاب مــردان هــم مطــرح اســت و از ان ســو چشم پوشــی زنــان‪ .‬اگــر حیــا‬ ‫و عفــت از ســوی مــردان کنــار گذاشــته شــود دیگــر حجــاب زن هــم کارکــرد خــود را نخواهــد‬ ‫داشــت و از ســوی دیگــر اگــر حجابــی وجــود نداشــته باشــد؛ اینکــه تنهــا بــه مــردان بگوییــم‬ ‫نــگاه نکننــد غیرممکــن خواهــد بــود و عملــی نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫پــس شــهید بهشــتی حجــاب را بــرای زن یــک امــر اختیــاری نمی دانــد و بــا اینکــه مهم تریــن‬ ‫فلســفه حجــاب را حفــظ احتــرام عنــوان می کنــد بــه عــدم اشــاعه فحشــا و منکــر هــم‬ ‫تاکیــد دارد‪« .‬اســام می خواهــد کــه زنــان بایــد پوشــش داشــته باشــند و چــرا این گونــه‬ ‫اســت؟ چــون اســام می خواهــد زن در محیــط و جامعــه این گونــه ظاهــر نشــود کــه تمــام‬ ‫زیبایی هــای زن قابــل دیــدن باشــد و زنــان بــه نشــان دادن زیبایی هایشــان در برابر چشــمان‬ ‫مــردان الــزام ندارنــد‪ .‬ایــا زن الــزام دارد زیبایی هایــش را نشــان دهــد؟ نــه! ایــا زن می توانــد‬ ‫زیبایی هایــش را نشــان دهــد‪ .‬ایــا اجــازه دارد؟ نــه!» ایشــان ایــن محدودیــت را پیش شــرط‬ ‫فعالیــت می دانــد تــا بــا وجــود فعالیــت زن و مــرد در کنــار هــم‪ ،‬رابطــه زن و مــرد از حالــت‬ ‫خانوادگــی خــارج نشــود‪ .‬او ایــن نــکات را در حــزب جمهــوری اســامی کــه مســئولیت ان را‬ ‫برعهــده داشــت پیــدا می کنــد و عالوه بــر اجبــاری کــردن حجــاب‪ ،‬از تنگ نظــری و اصــرار بــر‬ ‫چــادر انــذار می دهــد و همچنیــن مــردان را هــم بــه رعایــت پوشــش درســت دعــوت می کنــد‪.‬‬ ‫«مــا اعــام کرده‏ ایــم کــه شــلوار و روپوشــی کــه تنــگ نباشــد و روســری کامــل‪ ،‬پوشــش‬ ‫اســامی اســت‪ .‬مبــادا در حــزب نســبت بــه ایــن پوشــش حساســیت بی‏جــا باشــد‪ .‬دیگــر‬ ‫دوبــاره از مواضــع قطعــی اعــام شــده‏مان برنگردیــد‪ .‬چــادر پوشــش اســت‪ ،‬شــلواری کــه‬ ‫تنــگ نباشــد و روپوشــی کــه تنــگ نباشــد و روســری ای کــه کافــی باشــد هــم پوشــش کامــل‬ ‫اســامی اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر خواهــری بــا ایــن پوشــش بیایــد در حــزب ــــ یــا در مناطــق‪،‬‬ ‫حوزه‏ هــا یــا کالس‏ هــا ــــ مبــادا خواهــر یــا بــرادری متعــرّض او بشــود و بــه او انتقــاد کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫انتقــاد نابجــا و غیــر وارد اســت‪ .‬مواضــع مشــخص خودمــان را رعایــت کنیــم‪».‬‬ ‫نقش حکومت در حفاظت از حجاب‬ ‫در اینجــا نقــش حکومــت هــم در حفاظــت از حجــاب مشــخص می شــود‪ .‬حکومــت اگــر بــه‬ ‫حجــاب امــر نکنــد‪ ،‬بــه فحشــا امــر کــرده و میــان این دو راه ســومی وجود نــدارد‪ .‬کار حکومت‬ ‫بسترســازی اســت؛ چــون حکومــت تــوان قانون گــذاری و بایــد و نبایــد دارد‪ .‬اگــر حکومــت از‬ ‫طریــق قانــون گناهــان اجتماعــی را ممنــوع نکنــد‪ ،‬بســتر فســاد و الودگــی را فراهــم کــرده‪.‬‬ ‫ماننــد اینکــه خریــد و فــروش و شــرب علنــی مشــروب ازاد شــود؛ ایــا در این صورت حکومت‬ ‫بــه شــرب خمــر دعــوت نکــرده اســت؟ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــرای حکومــت واجــب‬ ‫اســت و حکومــت اگــر بــا عــدم بسترســازی مناســب امــر بــه معــروف نکنــد‪ ،‬خواه ناخــواه امــر‬ ‫بــه منکر کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!