روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 678 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 678

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 678

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 678

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪172 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 19‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/09-‬ژانویه‪ /16-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪678 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تبادالت بشری در بسترهای سنتی و نوین‬ ‫تبلور ساختار هوشمند پستی کشور‬ ‫فراتر از یک نیاز‬ ‫‪2‬‬ ‫میاندشت؛‬ ‫پناهگاهی امن یوزهای ایرانی‬ ‫بازار کسب و کار ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در محیط واقعی‬ ‫کار‪،‬اموزشمهارتی‬ ‫و فنی ‪ ۸۷‬هزار نفر‬ ‫‪4‬‬ ‫برای نسل جوان‬ ‫شهدا الگوی واقعی‬ ‫هستند‬ ‫‪5‬‬ ‫بیش از یک میلیون رایانه‬ ‫شخصی را افزونه های‬ ‫الوده کروم‪،‬‬ ‫الوده می کنند‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫ساده ترین راه نفوذ مهندسی سایبری‬ ‫در سازمان ها چیست؟‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫همــواره باید با تمامــی رمزگذاری ها‪،‬‬ ‫دیواراتــش و‪ ...‬کــه بــرای شــبکه خــود‬ ‫بــه طــور کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬و بایــد بــه عوامــل‬ ‫انســانی کــه ســاده ترین راه نفــوذ کــه همــان مهندســی‬ ‫اجتماعــی اســت‪ ،‬دقــت نمائیــم اکثــر افــراد و ســازمان های‬ ‫کــه دانــش و توانایــی بســیاری دارنــد‪ ،‬بــرای مســدود نمودن‬ ‫راه هــای احتمالــی نفــوذ شــیادان و بــاج بگیــران بــه حریــم‬ ‫خــود‪ ،‬از راه هــای بســیاری بهــره می گیرنــد‪ .‬امــا بایــد ایــن را‬ ‫بدانیــم کــه هیـچ گاه یــک شــبکه کامــا ًایمن نبــوده و هیچ‬ ‫گاه قــادر نخواهیــم بــود کــه عامــل انســانی را از چرخــه‬ ‫اتصــاالت شــبکه و ســازمان خــارج کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر بایــد بدانیــم بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪،‬‬ ‫دیواراتــش و‪ ...‬کــه بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در‬ ‫نظــر می گیریــم‪ ،‬بایــد بــه عامــل انســان و ســاده ترین راه‬ ‫نفــوذ کــه همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬توجه داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه ســاده ترین راه نفــوذ‬ ‫بــرای ایجــاد دسترســی در یــک شــبکه‪ ،‬ورود زیرکانــه و از‬ ‫طریــق مهندســی اجتماعــی بــه ســازمان و کســب اطالعات‬ ‫مــورد نیــاز و خــروج ایــن اطالعــات بــوده و هســت‪.‬‬ ‫قاعدتــا ً یــک مهنــدس اجتماعــی را می تــوان فــردی در‬ ‫نظــر گرفــت کــه بــا حیلــه و فریــب اقــدام بــه تحریــک و‬ ‫متقاعدســازی بــا افــرادی کــه مــورد طعمــه قــرار گرفتنــد‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده و پــس از شــناخت زوایــای مختلــف‬ ‫ســازمان‪ ،‬اقدام به بهره برداری و سوءاســتفاده از دســتگاه‬ ‫مذکــور یــا فــرد طمعــه شــده را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه یــک مهنــدس اجتماعــی بــه قــدری‬ ‫ســاده و طبیعــی بــا افــراد ارتبــاط برقــرار کــرده و از ان هــا‬ ‫کســب اطالعــات می کنــد کــه بــه هیــچ وجــه پــس از‬ ‫دسترســی غیرمجاز و افشــای اطالعات ســازمان‪ ،‬اشخاص‬ ‫مــورد حملــه قــرار گرفتــه متوجــه نخواهنــد شــد کــه چگونــه‬ ‫و از کجــا اطالعــات فــاش شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم رایانــه ســازمان پــس از حادثــه بــه دنبــال نقص هــای‬ ‫فنــی می گردنــد و امــا بعــد از بررســی اولیــه متوجــه‬ ‫می شــوند اطالعــات بســیار ســاده تر از انچــه کــه فکــرش را‬ ‫می کنیــد از دســت رفتــه و در اینجــا عامــل انســان دخیــل‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در ایــن مرحلــه می تــوان گفــت در مهندســی‬ ‫اجتماعــی بــه هیــچ وجــه در ابتــدا کار‬ ‫از نــرم افــزار و ســخت افــزار اســتفاده‬ ‫نمی شــود بلکــه بــا ذهــن و فکــر‬ ‫انســان ها کار می شــود‪ .‬هرچندبــدان‬ ‫معنــا نبــوده کــه نبایــد امنیــت را از‬ ‫طریــق فعالیت هــای ســخت افــزاری‬ ‫و نــرم افــزاری برقــرار کــرد بلکــه‬ ‫منظــور از بیــان ایــن مفاهیــم تامیــن‬ ‫امنیــت فیزیکــی بــدون اگاه ســازی‬ ‫افــراد ســازمان و تغییــر نگــرش در‬ ‫ان هــا نمی توانــد موفــق باشــد بلکــه‬ ‫هــر دوی این هــا در کنــار هــم کارامــد‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لــذا مــی تــوان مهندســی اجتماعــی‬ ‫بــر دو نــوع تقســیم کــرد‪ :‬مهندســی‬ ‫اجتماعــی بــر پایــه اطالعــات فنــی‬ ‫و مهندســی اجتماعــی بــر پایــه‬ ‫نیروهــای انســانی‬ ‫لــذا در توضیــح ایــن دو نــوع مهندســی می تــوان این گونــه‬ ‫توضیــح داد کــه مهندســی بــر پایــه اطالعــات فنــی همــان‬ ‫کالهبــرداران ســایبری و فیشــرها هســتند کــه بــا اطالعــات‬ ‫خــود مانــور می دهنــد و اغلــب بــا طراحی و توســعه ســایت‬ ‫یــا صفحــات بانک هــا و موسســات مالــی بــرای ســرقت نــام‬ ‫کاربــری و رمــز عبــور‪ ،‬دســت بــه کار می شــوند‪ .‬و یــا اینکه با‬ ‫اســتفاده از ایمیل هایــی کــه بــه کاربــران اراســال می کننــد‪،‬‬ ‫و ان هــا را تحریــک کــرده کــه فایل هــای ضمیمــه همــراه بــا‬ ‫ایمیل هــای ارســالی را بــاز کننــد و ســپس اهــداف در ذهــن‬ ‫خــود را پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امــا در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی چگونــه‬ ‫اســت مــی تــوان گفــت در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی‬ ‫انســانی همــه هــدف ســارق‪ ،‬بررقــرای ارتبــاط بــا اشــخاص بــا‬ ‫اســتفاده از تلفــن و راه هــای ارتباطــی حضــوری اســت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫ایــن افــراد اغلــب دارای اطالعــات فنــی زیــادی نبــوده و تنهــا هنــر‬ ‫ان هــا روابــط عمومــی فوق العــاده قــوی اســت و بــرای ایـن کار بــا‬ ‫متخصصــان دســت بــه دســت هــم داده تــا بــا یکدیگــر بتوانند با‬ ‫کالهبــرداری کســب منفعــت کننــد‪ .‬بنابرایــن می تــوان گفت که‬ ‫حفــظ اطالعــات شــبکه چــه از طریــق اموزش به افراد ســازمان و‬ ‫چــه تامیــن امنیــت فیزیکــی بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪678‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در مصارف بانکی خراسان‬ ‫شمالی رتبه نخست‬ ‫کشور را دارد‬ ‫نگاه سیستماتیک‬ ‫و مهندسی شده و رضایت‬ ‫مردمی‬ ‫دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس اعــام بانــک مرکــزی؛ بانک هــای اســتان‬ ‫(‪ ۱۳‬بانــک دولتــی و غیردولتــی) در هشــت مــاه ســالجاری‬ ‫رتبــه نخســت بیشــترین مصــارف بانکــی را در بیــن ســایر‬ ‫اســتان ها را داشــته اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هدایتــی اظهــار کــرد‪ :‬مصــارف ‪ ۱۳‬بانــک‬ ‫دولتی و غیردولتی خراســان شــمالی در ســالجاری با ‪۴۹‬‬ ‫درصــد رشــد بــه ‪ ۳۳۷‬هــزار میلیــارد ریــال رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وقتــی نســبت مصــارف بــه منابــع بانــک هــای‬ ‫اســتان باالتــر از ‪ ۷۵‬درصــد باشــد بانــک مرکــزی بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن نســبت هــر بانــک را بــا نــرخ ‪ ۳۴‬درصــد جریمــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های خراسان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬پرداخــت تســهیالت تکلیفــی یکــی از عوامــل‬ ‫رشــد مصارف و معوقات اســتان اســت و هر چه نســبت‬ ‫مصــارف بــه منابــع افزایــش یابــد سیســتم بانکــی متضــرر‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن میــان بانــک ملــت بــا ‪ ۵۲‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال و رشــد ‪ ۱۵.۵‬درصــدی‪ ،‬بانــک کشــاورزی بــا‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد ریــال و رشــد ‪ ۱۵‬درصــدی و بانــک ســپه‬ ‫بــا ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد ریــال و رشــد ‪ ۱۲‬درصــدی بیشــترین‬ ‫مصــارف بانکــی را در بیــن بانــک هــای اســتان داشــته انــد‪.‬‬ ‫نســبت مصــارف بــه منابــع یکــی از شــاخص هــای‬ ‫عملکــردی بانــک هــا اســت‪ ،‬ایــن نســبت خالــص مصارف‬ ‫بــه خالــص منابــع پــس از کســر ســپرده قانونــی مــی‬ ‫باشــد کــه در ایــن بیــن عــدم مصــرف منابــع و یــا اضافــه‬ ‫برداشــت از بانــک مرکــزی هــر دو مــی توانــد بــرای بانــک‬ ‫زیــان اور باشــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اســتان خراســان شــمالی بایــد خــط‬ ‫اعتبــاری ویــژه داشــته باشــد تــا دســت کــم جریمه شــامل‬ ‫حــال بانــک هــا نشــود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۶‬درصدی مطالبات غیرجاری‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانــک هــای خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه خطرنشــان کــرد‪ :‬مطالبــات غیــر جــاری‬ ‫بانــک هــای اســتان نیــز در ‪ ۹‬ماهــه امســال بــه هشــت‬ ‫هــزار و ‪ ۳۷۹‬میلیــارد ریــال رســید کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۵۶‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫هدایتــی تصریــح کــرد‪ :‬در وصول مطالبــات از واحدهای‬ ‫تولیــدی و اشــتغالزا فشــاری بــه اصنــاف و تولیدیهــا وارد‬ ‫نمــی کنیــم امــا بایــد ایــن مطالبــات پرداخــت شــود تــا‬ ‫پاســخگوی ســایر متقاضیــان باشــیم‪.‬‬ ‫براســاس اخرین سرشــماری نفوس و مســکن در ســال‬ ‫‪ ۴۴ ،۱۳۹۵‬درصــد جمعیــت یــک میلیــون نفــری ایــن‬ ‫اســتان در نواحــی روســتایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬بانک دولتی و غیر دولتی در خراســان شــمالی عضو‬ ‫کمیسیون هماهنگی بانک های استان هستند‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫تبادالت بشری در بسترهای‬ ‫سنتی و نوین‬ ‫تبلور ساختار‬ ‫هوشمند پستی کشور‬ ‫فراتر از یک نیاز‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از دفتــر ارتباطــات و امــور‬ ‫بیــن الملــل شــرکت ملــی پســت؛ محمــود لیایی یادداشــتی‬ ‫تحــت عنــوان “تبلــور ســاختار هوشــمند پســتی کشــور فراتر‬ ‫از یــک نیــاز” نگاشــته کــه متــن ان در ادامــه امــده اســت‪.‬‬ ‫تبــادالت بشــری در بســترهای ســنتی و نویــن‪ ،‬مجرایــی‬ ‫جهــت تثبیــت و ارتقای مناســبات انســانی در عصــر ارتباطات‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬نظــارت بــر ایــن رونــد و ترســیم شــبکه ای‬ ‫کــه اجــزای ان در همپوشــانی و هم افزایــی مطلــق بــا یکدیگر‬ ‫تعریــف شــوند‪ ،‬یکــی از الزامــات و نیازهــای مهــم کشــور‬ ‫عزیزمــان بــوده و شــرکت ملــی پســت‪ ،‬رســالت خــود را بــر‬ ‫همیــن مبنــا اســتوار ســاخته اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت‪ ،‬قلــب تجــارت الکترونیــک در ایــران به شــمار‬ ‫می ایــد و بــا ارائــه خدمــات برخــط میــان دو بخــش خصوصــی‬ ‫و دولتــی بــا مشــتریان‪ ،‬ســهم بســزایی در ایجــاد ایــن شــبکه‬ ‫ارتباطــی وســیع ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه بــا رونــق تجــارت الکترونیــک و بازتعریــف‬ ‫قواعــد ارتباطــات عمومــی‪ ،‬شــرکت ملــی پســت نیــز موظــف‬ ‫اســت انعطاف پذیــری و برنامه ریــزی الزم را در قبــال ایــن‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫وســاختمانهای فاقــد سندرســمی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون‬ ‫تعییــن تکلیفبرابــررای شــماره ‪140160312009001383‬‬ ‫مــورخ ‪ 1401/9/19‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف اداره ثبــت‬ ‫اســناد وامــاک شهرســتان بندرگــز درخصــوص کالســه پرونــده‬ ‫‪1401114412009000116‬ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بمســاحت‬ ‫‪ 3068/65‬مترمربــع جداشــده ازپــاک ‪-8‬اصلــی واقــع درگزغربــی‬ ‫بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبتــی بندرگــز ‪،‬ملکــی اقــای علــی دیلمــی فرزنــد‬ ‫غالمرضــا بــه کدملــی ‪ 0062478788‬کــه مــع الواســطه ازمالــک‬ ‫رســمی اقــای شــعبان کالگرخریــداری کــرده اســت چنانچــه‬ ‫اشــخاص اعــم ازحقیقــی وحقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه‬ ‫اصــل ‪،‬حــدود وحقــوق ارتفاقــی دارنــد میتواننــد ظــرف مــدت ‪ 2‬مــاه‬ ‫اعتــراض خــودرا کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک بندرگزاعــام‬ ‫کننــد وازتاریــخ اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضایــی دادخواســت‬ ‫تقدیــم نمایندوظــرف مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ثبــت اســنادوامالک بندرگزتقدیــم نماینددرغیــر‬ ‫اینصــورت ســند مالکیــت جدیدبــه نام متقاضی ثبــت صادرخواهد‬ ‫شــد ضمنــا صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض‬ ‫ومتضرربــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫م الف‪13824 :‬تاریخ انتشارنوبت اول‪1401/10/4:‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401/10/19‬‬ ‫مهدی شاه مهری رییس اداره ثبت اسنادوامالک بندرگز‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312001006847‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412001000062‬تقاضــای محمدرضــا محمــدزاده خــوش‬ ‫چهــره بــه شــماره شناســنامه ‪ 3239‬و کــد ملــی ‪0073747841‬‬ ‫صــادره از تهــران فرزنــد علــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ‬ ‫عکس ‪ -‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫همان گونــه کــه مشــاهده می شــود‪ ،‬تحوالتــی کــه در‬ ‫حوزه هــای نرم افــزاری در حــوزه پســت صــورت می گیــرد‪،‬‬ ‫جملگی دارای پیوســتی ســاختاری (از نوع هوشــمند) است‪.‬‬ ‫در اینجــا مــا بــا نگاهــی سیســتماتیک و مهندسی شــده‬ ‫مواجهیــم کــه خروجــی ان بایــد رضایــت مردمــی و مخاطبان‬ ‫پرشــمار شــبکه پســتی کشورباشــد‪.‬‬ ‫تحــوالت صــورت دهــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬مــا بــا ســاختاری پویــا و‬ ‫هوشــمند مواجهیــم کــه مــدام در حــال تطبیــق نیاز هــای‬ ‫عمومــی و بایســته های ارتباطــی بــا یکدیگــر اســت‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر‪ ،‬به نگاه ویژه ای‬ ‫بازمی گردد که شرکت ملی پست‬ ‫نسبت به توان بخش خصوصی در‬ ‫مسیر تحولی خود دارد‪ .‬بر این باور‬ ‫هستیم که بسیاری از ظرفیت های‬ ‫بالقوه ای که در بخش خصوصی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬می تواند در خدمت ارتقای‬ ‫خدمات پستی و ارتباطی کشور قرار‬ ‫گرفته و متقابال شبکه پستی نیز‬ ‫می تواند از توان خود در راستای تقویت‬ ‫بخش خصوصی استفاده کند‪.‬‬ ‫تبدیل شــدن شــرکت ملــی پســت بــه یــک ســازمان توســعه ای‪،‬‬ ‫در ســایه همیــن نــگاه ســیال و عمیــق قابــل تحقــق خواهــد‬ ‫بــود و در دولــت مردمــی ســیزدهم‪ ،‬هدف گــذاری شــرکت ملــی‬ ‫پســت بــر مبنــای همیــن رویکــرد «تحول محــور» صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬قطعــا ایــن نــگاه تحول گرایانــه‪ ،‬خــود را در فرایندهــای‬ ‫تشــریحی‪ ،‬عملیاتــی و اجرایــی شــرکت ملــی پســت نشــان‬ ‫خواهــد داد‪ ،‬کمااین کــه طــی ماه هــای گذشــته نیــز گام هــای‬ ‫موثــر و اقدامــات ملموســی در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬ورود شــرکت های دانش بنیــان بــه عرصــه پســت و‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬حرکــت مهــم دیگــری اســت کــه در تســریع ایــن رونــد‬ ‫نقــش اساســی دارد‪ .‬در ایــن خصــوص‪ ،‬از ابتکارهــای عملیاتــی‬ ‫و نگاه هــای نوینــی کــه متضمــن چابکــی و هوشــمندی ســاختار‬ ‫عرصــه کــه باقیمانــده ســهم ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪291.45‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک ‪ - 12‬اصلــی واقع در اراضی قلعه حســن بخش‬ ‫چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صادره حکایــت از انتقال مالک‬ ‫رســمی مهــدی فیــوج اهنگــر بــه متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظــرف مدت یک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13768 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/10/03‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/19‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312008002930‬تاریــخ ‪ 1401/09/21‬هیــات موضــوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1401114412008000174‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای حالــی بــای میــرزا علــی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 1173‬و کــد ملــی ‪ 4979051774‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 726.5‬متــر‬ ‫مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪-56‬‬ ‫فرعــی از ‪ -2‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه طعنــه بخــش ‪ 7‬حــوزه‬ ‫ثبتی ملک شهرســتان اق قال از ســهمی عهده بیکه توکلی تایید‬ ‫گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫ارتبــاط پســتی کشــور باشــد‪ ،‬حمایــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم دیگــر‪ ،‬بــه نــگاه ویــژه ای بازمی گــردد کــه شــرکت‬ ‫ملــی پســت نســبت بــه تــوان بخــش خصوصــی در مســیر‬ ‫تحولــی خــود دارد‪ .‬بــر ایــن بــاور هســتیم کــه بســیاری از‬ ‫ظرفیت هــای بالقــوه ای کــه در بخــش خصوصــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫مــی توانــد در خدمــت ارتقای خدمات پســتی و ارتباطی کشــور‬ ‫قــرار گرفتــه و متقابــا شــبکه پســتی نیــز می تواند از تــوان خود‬ ‫در راســتای تقویــت بخــش خصوصی اســتفاده کنــد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در کنــار ارتقــای ســامانه های نرم افــزاری و همسان ســازی و‬ ‫یکپارچه ســازی ایــن شــبکه هوشــمند‪ ،‬در ســطحی کالن تــر بــه‬ ‫دنبــال ایجــاد پیونــدی بنیادیــن‪ ،‬موثــر و مســتمر میــان شــرکت‬ ‫ملــی پســت و بخــش خصوصــی هســتیم‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه مشــاهده می شــود‪ ،‬تحوالتــی کــه در‬ ‫حوزه هــای نرم افــزاری در حــوزه پســت صــورت می گیــرد‪،‬‬ ‫جملگی دارای پیوســتی ســاختاری (از نوع هوشــمند) اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا مــا بــا نگاهــی سیســتماتیک و مهندسی شــده‬ ‫مواجهیــم کــه خروجــی ان بایــد رضایــت مردمــی و مخاطبــان‬ ‫پرشــمار شــبکه پســتی کشورباشــد‪ .‬بــه عبارتــی گویاتــر‪،‬‬ ‫شــرکت ملــی پســت در دوران جدیــد‪ ،‬خــود را محــدود به نگاه‬ ‫نرم افــزاری محــض نکــرده و اصالحــات ســخت افزاری و کالن‬ ‫را نیــز به صــورت جــدی و عملیاتــی مــد نظــر قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫در کنــار اصــاح فرایندهــا و همگام ســازی ســرویس های‬ ‫پســتی بــا نیازهــای جدیــد اجتماعــی‪ ،‬رویکــرد تعاملــی و‬ ‫توســعه ای در حــوزه بین الملــل نیــز دارای اهمیــت ویــژه ای‬ ‫اســت‪ .‬شــرکت ملــی پســت در ایــن راســتا و در جهــت‬ ‫ماموریت هــای بین المللــی تــاش دارد هم راســتا بــا‬ ‫سیاســت های دولــت ســیزدهم ضمــن خدمات رســانی‬ ‫گســترده‪ ،‬تعاملــی ســازنده بــا همســایگان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫انتقــال تجــارب نویــن‪ ،‬صــادرات خدمــات فنی‪-‬مهندســی‬ ‫همچــون پایــگاه اختصاصــی داده هــای ‪ ،gnaf‬صــدور‬ ‫ارزش هــا و میــراث فرهنگــی در قالــب همکاری هــای تمبــر و‬ ‫فیالتلی‪ ،‬مشــارکت فعاالنه در اجالس های کمیســیون های‬ ‫مشــترک و… از ایــن قبیــل اســت‪ .‬قطعــا تبلورتحقــق نهایــی‬ ‫ایــن ســاختار‪ ،‬بــه تولیــد رضایــت عمومــی در حــوزه ارتباطــی‬ ‫کشــور منجــر خواهــد شــد‪ .‬در ایــن مســیر‪ ،‬اســتوار و مصمــم‬ ‫رو بــه جلــو خواهیــم رفــت‪.‬‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 13888‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/19‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/04‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪140160312008002714‬تاریــخ‪ 1401/09/09‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 1401114412008000019‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای عبدالیوســف باســماچی فرزنــد عبدالمجیــد بــه‬ ‫شــماره شناســنامه‪2‬کد ملــی ‪ 4979811841‬صــادره از اق قــا در‬ ‫ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ‪118.78‬‬ ‫متر مربع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانده ششــدانگ پالک شــماره ‪-484‬‬ ‫فرعــی از ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی‬ ‫ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی ‪ -1‬خانــم ارازبــی بــی طعنــه‬ ‫بــه میــزان ‪105‬مترمربــع‪ -2‬اقــای عبدالمجیــد باســماچی بــه میــزان‬ ‫‪13/78‬مترمربــع تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از‬ ‫ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 13888 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‬ ‫‪ 1401/10/19‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/04‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 19‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪678‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫تامین اب در میاندشت‬ ‫خروج دامداران از قلمرو یوزپلنگ‬ ‫در ســال هــای اخیــر ‪ ۱۶۰‬هکتــار از عرصــه میاندشــت‬ ‫نهالــکاری شــده و بــا کاشــت نهــال اتریپلکــس‪ ،‬عالوه بر‬ ‫بهبــود شــرایط تعلیــف اهــوان‪ ،‬بــا پدیــده گــرد و غبــار و‬ ‫بیابان زایــی مقابلــه شــده اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی کــه بــا افزایــش قیمــت نهــاده هــای‬ ‫دامــی همــراه شــده‪ ،‬همــکاری دامــداران بــرای واگــذاری پروانــه هــای‬ ‫چــرا در میاندشــت ایــن شهرســتان را کــم کــرده و کار بــرای خــروج دام‬ ‫از ایــن منطقــه ســخت تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬بازار کسب و کار ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫میاندشت؛‬ ‫پناهگاهی امن‬ ‫یوزهای ایرانی‬ ‫سرویس محیط زیست‪-‬‬ ‫منطقــه میاندشــت شهرســتان جاجــرم‪ ،‬زایشــگاه و‬ ‫زیســتگاه امــن بــرای یوزپلنــگ ایرانــی اســت و ایــن حیــوان‬ ‫زیبــا و وحشــی پــس از ســال ها غیبــت در ایــن خطــه‬ ‫امســال دوبــاره خودنمایــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ۹‬شــهریور کــه بــه عنــوان روز‬ ‫ملــی یوزپلنــگ نــام دارد‪ ،‬امســال متفــاوت تــر از ســال هــای‬ ‫پیــش اســت‪ ،‬ایــن گونــه وحشــی و زیبــا امســال در چنــد نوبــت‬ ‫خودنمایــی و مشــاهده شــده اســت و دوســت داران محیــط‬ ‫زیســت بــه بقــای ایــن حیــوان ارزشــمند امیدوارتــر شــدند‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت جاجــرم در خراســان‬ ‫شــمالی مامــن گرمــی بــرای ایــن گربه ســان بــا ارزش‬ ‫اســیایی اســت‪ ،‬وســعت ‪ ۸۵‬هــزار هکتــاری میاندشــت‬ ‫بعنــوان قدیمــی تریــن مناطــق چهارگانــه زیســت محیطــی‬ ‫کشــور از یــوز اســیایی میزبانــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫میاندشــت زایشــگاه مطمئنــی بــرای حفاظــت از ایــن حیــوان بــا‬ ‫منطقه حفاظت شــده خارتوران ســمنان‬ ‫ارزش اســت و در کنار‬ ‫ٔ‬ ‫از زیســتگاه های مولــد یوزپلنــگ در کشــور محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫یوزپلنگ حیوان قلمرو طلب اســت و وســعت میاندشــت‬ ‫جوابگــوی ایــن قلمروطلبــی نیســت‪ ،‬از ایــن رو تولــه هــا‬ ‫پــس از اینکــه در میاندشــت بــه دنیــا امدنــد بــه خارتــوران‬ ‫ســمنان و یــا ســایر مناطــق مــی رونــد‪.‬‬ ‫«ایــران»‪ ،‬مــاده یــوزی کــه اردیبهشــت مــاه امســال ســه تولــه‬ ‫یــوز در منطقــه حفاظت شــده تــوران یــا خارتــوران ســمنان بــه‬ ‫دنیــا اورد سرگذشــت تلخــی دارد چــرا کــه ایــن مــاده یــوز در‬ ‫زمانــی کــه تولــه بــود از میاندشــت بــه ســرقت مــی رود و در‬ ‫تهــران شناســایی و در پــارک پردیســان نگهــداری شــد‪ ،‬ســپس‬ ‫بــرای زاداوری بــه خارتــوران منتقــل شــد‪.‬‬ ‫مــردم خراســان شــمالی؛ میاندشــت جاجــرم را بــا نــام‬ ‫«کوشــکی» می شناســند‪ ،‬همان یوز نری که چندین ســال‬ ‫در میاندشــت جاجــرم و در شــرایط نیمــه اســارت زیســت‬ ‫داشــت‪ ،‬امــا پــس از چنــد ســال بــا هــدف تکثیــر گونــه بــه‬ ‫تهــران منتقــل شــد‪ ،‬اقدامــات در ایــن بــاره موثــر واقــع نشــد‬ ‫و پــروژه ان بی اثــر مانــد و در نهایــت در قالــب طرحــی دیگــر‬ ‫از تهــران بــه اســتان ســمنان انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫اکنــون همــه بــه اهمیــت صیانــت از یوزپلنــگ و تــاش بــرای‬ ‫بقــای ایــن گونــه ارزشــمند واقــف هســتند‪ ،‬ایــن امــر پیــر و جوان‬ ‫نمــی شناســد‪ .‬مصــداق ان پیرزنــی اســت کــه چنــد ســال پیش‪،‬‬ ‫در میاندشــت جاجــرم تولــه ‪ ۶‬ماهــه یوزپلنــگ را کــه از تــرس‬ ‫چنــد قــاده ســگ بــه بــاالی درختــی پنــاه بــرده بــود نجــات داد‪.‬‬ ‫ســگ هــا بــا مشــاهده چنــد قــاده یوزپلنــگ‪ ،‬ان هــا را‬ ‫دنبــال کردنــد کــه یکــی از تولــه هــا بــه بــاالی درخــت پنــاه بــرد‬ ‫و زن روســتایی هــم بــا مشــاهده چنیــن وضعیتــی بــه مــدت‬ ‫‪ ۲‬ســاعت مقابــل ســگ هــا قــرار گرفــت و محیــط بانــان در‬ ‫جریــان امــر قــرار گرفتــه و یــوز را پــس از امــن کــردن منطقــه به‬ ‫مســیری کــه خانــواده اش رفتــه بودنــد‪ ،‬هدایــت کــرد‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت شهرســتان جاجــرم در‬ ‫جنــوب غربــی خراســان شــمالی بــه عنــوان زیســتگاه مولــد و‬ ‫زایشــگاه یوزپلنگ ایرانی شــناخته می شــود و امســال افزایش‬ ‫مشــاهدات ایــن گونــه زیبــا بویــژه تولــه هــا حاکــی از ایــن اســت‬ ‫کــه امیدهــا بــرای حضــورش بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫مســووالن مــی گوینــد؛ میاندشــت جاجــرم بــه عنــوان‬ ‫زیســتگاه یوزپلنــگ ایرانــی بــرای ایــن حیــوان امــن تــر شــده‬ ‫اســت و افزایــش مشــاهدات ایــن گونــه در حــال انقــراض‬ ‫هــم نشــان همیــن اســت‪ .‬در ســال هــای اخیــر بــا خریــد‬ ‫حقــوق عرفــی دامــداران و خــروج سـگ های گلــه از عرصــه‪،‬‬ ‫تــاش بــرای افزایــش جمعیــت اهــوان بــه عنــوان طعمــه‬ ‫اصلــی یوزپلنــگ هــا و تامیــن اب مــورد نیــاز در ایــن منطقه‬ ‫ســبب شــده تــا پویایــی بــه ایــن منطقــه بازگــردد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن‪ ،‬امســال یوزپلنــگ ‪ ۹‬مرتبــه در‬ ‫حواشــی پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت مشــاهده شــده‬ ‫اســت کــه ســه مرتبــه بــه وســیله محیــط بانــان و ‪ ۶‬مرتبــه بــه‬ ‫وســیله مــردم بــوده اســت‪.‬‬ ‫حضــور تولــه یوزپلنــگ در محــور سنخواســت‪ -‬جاجــرم هم‬ ‫مصــداق دیگــری بــر پایــدار بــودن زیســتگاه ایــن گونــه نــادر‬ ‫در میاندشــت شهرســتان جاجرم اســت‪.‬‬ ‫خروج دامداران از قلمرو یوزپلنگ‬ ‫یکــی از تهدیدهــا بــرای یوزپلنــگ ایرانــی در میاندشــت‬ ‫جاجــرم‪ ،‬حضــور دامــداران و ســگ هــای گلــه در ایــن‬ ‫عرصه هــا اســت‪ .‬دامــداران بــا چــرای بــی رویــه در مراتــع‪،‬‬ ‫ســبب تخریــب و از بیــن رفتــن مراتــع شــده انــد و ایــن امــر‬ ‫تهدیــدی بــرای جمعیــت اهــوان بــه عنــوان طعمــه اصلــی‬ ‫یوزپلنــگ هــا اســت‪ .‬عــاوه بــر ان سـگ های گله هم ســبب‬ ‫ناامــن شــدن زیســتگاه بــرای ایــن حیــوان وحشــی اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد در ســال هــای گذشــته بــا تــاش مســووالن‬ ‫شــمار زیــادی از دام هــا از منطقــه خــارج شــده اســت امــا‬ ‫ایــن مشــکل همچنــان گریبانگیــر اســت‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم در ایــن بــاره وقــوع‬ ‫خشکســالی و گرانی نهاده های دامی را ســبب بروز مشــکل‬ ‫بــرای خــروج دامــداران عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬خشکســالی و‬ ‫کاهــش بارندگــی کــه بــا افزایــش قیمــت نهــاده هــای دامــی‬ ‫همــراه شــده‪ ،‬همــکاری دامــداران بــرای واگــذاری پروانه هــای‬ ‫چــرا در میاندشــت ایــن شهرســتان را کــم کــرده و کار بــرای‬ ‫خــروج دام از ایــن منطقــه ســخت تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده بــا اشــاره بــه مقاومــت دامــداران بــرای‬ ‫فــروش پروانــه هــای چــرا اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون بــرای‬ ‫خریــداری حقــوق عرفــی دامــداران در منطقــه میاندشــت‬ ‫مشــکل اعتبــاری وجــود نــدارد‪ ،‬مشــکل اصلــی ایــن اســت‬ ‫کــه دامــداران حاضــر بــه فــروش ایــن پروانــه هــا نیســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خشکســالی و کاهــش بارندگــی ســبب شــده‬ ‫تــا نهــاده هــای دامــی بــه شــدت گــران شــود‪ ،‬در ایــن شــرایط‬ ‫دامداران ترجیح می دهند دام را در شــرایط چرا تغذیه کنند و‬ ‫بــه نوعــی وابســتگی انــان بــه علوفــه مراتــع بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال هــای پیــش بــرای صیانــت از یوزپلنــگ‪۱۵ ،‬‬ ‫هــزار هکتــار از منطقــه حاشــیه میاندشــت از دام خالــی شــده‬ ‫و بــه پــارک ملــی ارتقــا یافتــه اســت‪ ،‬بــا ایجــاد ایــن پــارک ملــی‬ ‫بــا نــام ضامــن اهــو بــه وســعت ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار و بــا خــروج‬ ‫پنــج هــزار راس دام و امــن شــدن ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار دیگــر از ایــن‬ ‫منطقــه بــرای زیســت اهــوان و یــوز‪ ،‬بــر اورد مــی شــود ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از ایــن منطقــه بــرای ایــن وحــوش امــن شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون‬ ‫نقــاط حســاس در میاندشــت بــرای خــروج دام از منطقــه‬ ‫شناســایی شــده اســت بطوریکــه‪ ،‬دســت کــم ســه اغــل در ایــن‬ ‫نقــاط حســاس بایــد خریــداری و از حضــور دام خالــی شــود امــا‬ ‫همــکاری دامــداران در ایــن زمینــه کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای اخیــر بــا خریــد حقــوق‬ ‫عرفــی دامــداران و برخــورد بــا شــکارچیان شــرایط بــرای‬ ‫یوزهــا بهتــر شــده اســت افــزود‪ :‬دامــداران بــرای چــرای ‪۱۵‬‬ ‫هــزار راس دام در میاندشــت پروانــه دارنــد کــه در ســال‬ ‫هــای اخیــر حــدود یــک ســوم از ایــن پروانــه هــا خریــداری‬ ‫شــده اســت و اکنــون پروانــه ‪ ۱۰‬هــزار راس دام کــه حقــوق‬ ‫عرفــی چــرا دارنــد بایــد خریــداری شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن ســال هــا بــا خریــد پروانه های‬ ‫چــرا‪ ،‬شــمار زیــادی از دامــداران از منطقــه خــارج شــده اند و‬ ‫خــروج دام و گلــه هــا عــاوه بــر اینکــه فشــار بــر مراتــع را‬ ‫کاهــش داده‪ ،‬شــرایط را بــرای بــا زیســت اهــوان بــه عنــوان‬ ‫طعمــه یوزپلنــگ بهتــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ایــن امــر کــه بــا خــروج ســگ گلــه همــراه بــوده ســبب‬ ‫افزایــش امنیــت بــرای یوزهــا شــده و حضــور ســگ هــای‬ ‫گلــه هــم بــه شــدت امنیــت یوزپلنــگ هــا را بــه مخاطــره‬ ‫انداختــه اســت از ایــن رو تــاش داریــم تــا دام هــا بــه‬ ‫تدریــج از ایــن منطقــه خــارج شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال مالــی ‪ ۹۹‬حــدود یــک میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای بهبــود شــرایط میاندشــت اختصــاص‬ ‫یافت و سال مالی ‪ ۱۴۰۰‬هم همین میزان اعتبار پیشنهاد‬ ‫شــده اســت گفــت‪ :‬ایــن اعتبــار صــرف خریــد حقــوق عرفــی‬ ‫دامــداران مــی شــود و ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان برای چهــار دوره‬ ‫ابیــاری نهالــکاری کشــت شــده هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در ســال های اخیر ‪ ۱۶۰‬هکتار از عرصه‬ ‫میاندشــت نهالــکاری شــده و بــا کاشــت نهــال اتریپلکــس‪،‬‬ ‫عــاوه بــر بهبــود شــرایط تعلیــف اهــوان‪ ،‬بــا پدیــده گــرد و‬ ‫غبــار و بیابان زایــی مقابلــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تامین اب در میاندشت‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫یکــی دیگــر از نیازمنــدی هــا بــرای صیانــت از یوزپلنــگ‪،‬‬ ‫تامیــن اب اســت‪ ،‬در ایــن زمینــه اقدامــات خوبــی انجــام‬ ‫شــده و بــا وجــود خشکســالی هــا‪ ،‬ابشــخورهای منطقــه‬ ‫حتــی یــک ســاعت‪ ،‬خالــی از اب نبــوده اســت‪.‬‬ ‫صفــرزاده بــا بیــان اینکــه منطقــه میاندشــت ‪ ۱۲‬ابشــخور‬ ‫و ‪ ۱۵‬بندخاکــی دارد کــه اکنــون ابرســانی ســیار بــه منطقــه‬ ‫بــا ‪ ۲‬دســتگاه تانکــر و تراکتــور انجــام مــی شــود گفــت‪ :‬بــا‬ ‫دریافــت مجــوز از شــرکت اب منطقــه ای‪ ،‬یــک حلقــه چــاه‬ ‫جدیــد در میاندشــت حفــر شــده اســت کــه دغدغــه هــا در‬ ‫تامیــن اب را کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫صفــرزاده افــزود‪ :‬خوشــبختانه بــا اقدامــات انجــام شــده‪،‬‬ ‫جمعیت اهوان در میاندشــت جاجرم بســیار مناســب اســت‬ ‫و جمعیــت ایــن گونــه وحشــی در ســال هــای اخیــر همــواره‬ ‫افزایشــی بــوده اســت بطوریکــه اکنــون بیــش از یکهــزار راس‬ ‫اهــو در ایــن منطقــه زیســت دارنــد‪.‬‬ ‫تصادف‪ ،‬بالی جان یوزپلنگ ها‬ ‫یکــی از مخاطــرات و تهدیدهــا برای یوزپلنگ هــای جاجرم در‬ ‫کریــدور میاندشــت تــا خارتــوران اســتان ســمنان‪ ،‬تصــادف بــا‬ ‫خودروهــای عبــوری از جــاده هــا اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد‬ ‫بــا تقویــت تابلوهــای هشــدار امنیــت ایــن گونــه ارتقــا یابد‪.‬‬ ‫دغدغــه بــرای تصــادف ایــن حیــوان در جاده هــای خراســان‬ ‫شــمالی همچنــان پابرجــا اســت کــه انتظــار مــی رود بــر‬ ‫ایمن ســازی ان شــتاب داده شــود‪.‬‬ ‫یوزپلنــگ حیوانــی قلمــرو طلــب اســت از ایــن رو در مســیرهای‬ ‫طوالنــی جابجــا مــی شــود ایــن ویژگــی ســبب شــده تــا تــردد در‬ ‫جاده هــا بیشــتر شــود و در معــرض تصــادف جــاده ای باشــند‬ ‫«یارقلــی»‪ ،‬یــوز نــری که ســال های ســال قلمرو خــود را در‬ ‫میاندشــت حفــظ کــرده بــود‪ ،‬ســال ‪ ۹۷‬در تصــادف در محــور‬ ‫سنخواســت‪-‬جاجرم تلــف شــد؛ از ان ســال دیگــر یوزپلنگــی‬ ‫در این دشــت مشــاهده نشــد‪ ،‬دوربینهای نصب شــده هم‬ ‫هیــچ تصویــری از ایــن گونــه زیبــا و ارزشــمند ثبــت نکردنــد‪،‬‬ ‫اما از تابســتان پارســال تاکنون مشــاهده یوزپلنگها در این‬ ‫منطقــه افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫برخــی کارشناســان احتمــال مــی دهنــد یک یوز نــر دیگر قلمرو‬ ‫خــود را بــه میاندشــت جاجــرم کشــانده اســت و از ایــن رو پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود ایــن منطقــه یوزهــای بیشــتری را به خــود ببیند‪.‬‬ ‫بــه کار بســتن تدابیــر بــرای جلوگیــری از تصــادف نــه تنهــا‬ ‫بــرای یوزپلنــگ دارای اهمیــت اســت بلکــه بــرای راننــدگان‬ ‫عبــوری هــم دارای اهمیــت اســت‪ ،‬از ایــن رو نیــاز اســت تــا‬ ‫تابلوهــا و عالئــم هشــدار دهنــده در جــاده هــا تقویــت شــود‪.‬‬ ‫محــور سنخواســت‪-‬جاجرم و محــور امیراباد‪-‬جاجــرم محــل‬ ‫تــردد یوزپلنــگ هــا و گــذر انــان از میاندشــت بــه اســتان‬ ‫ســمنان اســت‪ ،‬البتــه تابلوهــای مســیر سنخواســت‪-‬جاجرم‬ ‫تقویــت شــده امــا محــور امیراباد‪-‬جاجــرم هنوز تابلو هشــدار‬ ‫بــرای تامیــن امنیــت یوزهــا کــم دارد و از مســووالن انتظــار‬ ‫م ـی رود تــا در ایــن بــاره اقدامــات الزم انجــام شــود‪.‬‬ ‫امن شدن تردد یوزها در محور سنخواست ‪ -‬جاجرم‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫ایمنــی تــردد یوزهــا بــا نصــب تابلوهــای هشــدار در محــور‬ ‫سنخواســت ‪ -‬جاجــرم ایــن شهرســتان خراســان شــمالی کــه از‬ ‫مصوبــاتشــورایترافیــکاســتانبــوده‪،‬افزایــشیافتــهاســت‪.‬‬ ‫صفــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬وقــوع تصــادف یکــی از چالشــها‬ ‫و دغدغــه هــای محیــط زیســت بــرای حفــظ یوزهــا اســت‬ ‫از ایــن رو تابلوهــای هشــدار دهنــده بــرای اگاه ســازی‬ ‫راننــدگان عبــوری بایــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ابــان مــاه ســال ‪ ،۹۷‬برخــورد یــک دســتگاه‬ ‫خــودرو بــا یــک قــاده یوزپلنــگ نــر موســوم به یارقلــی‪ ،‬منجر به‬ ‫مــرگ ایــن جانــور کمیــاب و بــا ارزش شــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم دربــاره مشــاهده‬ ‫یوزپلنــگ در میاندشــت جاجــرم گفــت‪ :‬ایــن گونــه وحشــی‬ ‫ارزشــمند در ایــن منطقــه توســط اهالــی دیده شــده اســت‪،‬‬ ‫اواخــر ســال قبــل مشــاهدات مردمــی یوزپلنــگ در ایــن‬ ‫منطقــه گــزارش شــده اســت امــا دوربیــن هــا پارســال‬ ‫تصویــری از ایــن حیــوان ثبــت نکردنــد‪.‬‬ ‫صفــرزاده افــزود‪ :‬میاندشــت جاجــرم زیســتگاه مولــد یــوز‬ ‫در کشــور اســت و بــه نوعــی زایشــگاه ایــن گونــه محســوب‬ ‫مــی شــود بطوریکــه هــم اکنــون شــمار اهــوان بــه عنــوان‬ ‫طعمــه ایــن حیــوان وحشــی‪ ،‬مناســب اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میاندشــت جاجــرم‪ ،‬منطقــه امــن بــرای‬ ‫زیســت و زاداوری یوزپلنــگ هــا اســت تصریــح کرد‪ :‬یوزهای‬ ‫ایــن منطقــه‪ ،‬پــس از زاداوری‪ ،‬بــرای افزایــش قلمــرو‪،‬‬ ‫همــراه بــا توله هــا بــه خارتــوران اســتان ســمنان مــی رونــد‬ ‫کــه در ایــن مســیر بــا تهدیــد تصــادف روبــه رو هســتند‪.‬‬ ‫افزایش مشاهده یوزپلنگ در میاندشت جاجرم‬ ‫مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان خراســان‬ ‫شــمالی هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬یوزپلنــگ امســال بیــش از‬ ‫هــر زمانــی در ایــن زیســتگاه مشــاهده شــد بــه طــوری کــه‬ ‫ایــن گونــه زیبــا بارهــا در حاشــیه شــمالی و شــرقی پناهــگاه‬ ‫حیــات وحــش میاندشــت مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا شــکاریان اظهــار داشــت‪ :‬پناهــگاه حیــات وحــش‬ ‫میاندشــت و پــارک ملــی ضامــن اهــو یکــی از بهتریــن زیســتگاه‬ ‫هــای یوزپلنــگ اســیایی در ایــران کــه بــا وجــود منطقــه دشــتی‬ ‫و تپــه ماهورهــا و وجــود طعمــه فــراوان محلــی امــن و مناســب‬ ‫بــرای زیســت ایــن گونــه ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه تــردد و مشــاهده چنــد‬ ‫بــاره یــوز در ایــن مســیر در یکســال اخیــر از شــهروندان‬ ‫خواســت در مســیر جاده جاجرم به سنخواســت با احتیاط‬ ‫بیشــتری رانندگــی کننــد‪.‬‬ ‫رصد یوزپلنگ ها با ‪ ۱۵‬دستگاه دوربین تله ای‬ ‫شــکاریان در ادامــه گفــت‪ :‬رصــد و پایــش وضعیــت یوزپلنــگ‬ ‫ایرانــی بــا نصــب ‪ ۱۵‬دســتگاه دوربیــن تلـه ای در پناهــگاه حیــات‬ ‫وحــش میاندشــت ایــن شهرســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن دوربیــن هــای تلــه ای بــا مشــارکت‬ ‫انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی و اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی در پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت و پــارک‬ ‫ملــی ضامــن اهــو در محــدوده شهرســتان جاجــرم نصــب شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن دوربیــن هــا از اکنــون تــا ابــان مــاه ســال‬ ‫جــاری فعــال خواهنــد بــود و در ایــن مــدت وضعیــت ایــن گونــه‬ ‫نــادر و زیبــا پایــش مــی شــود تصریــح کــرد‪ :‬مــکان هایــی کــه‬ ‫احتمــال حضــور یوزپلنــگ بیشــتر اســت در تیــررس پایــش قــرار‬ ‫دارد و دوربیــن هــا در ایــن اماکــن نصــب و راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬میاندشــت جاجــرم یکــی از امن تریــن زیســتگاه ها‬ ‫برای یوزپلنگ ایرانی اســت و این منطقه بعنوان زیســتگاه‬ ‫مولــد ایــن گونــه وحشــی و ارزشــمند شــناخته مــی شــود و‬ ‫رصــد ایــن منطقــه در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫منطقه حفاظت شــده میاندشــت با گســتره ‪ ۸۵‬هزار هکتار‪،‬‬ ‫از امــن تریــن زیســتگاه هــای یــوز ایرانــی اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬زیــر حفاظــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه پوشــیده از دشــت هــای وســیع بــا اقلیمــی‬ ‫خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و تراکــم گیاهــی نســبتا مطلــوب اســت‬ ‫و عبــور کالشــور از ان ســبب شــده تــا ایــن منطقــه حتــی در‬ ‫خشکســالیها چنــدان مشــکل کــم ابــی را احســاس نکنــد‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت در شهرســتان جاجرم یکی‬ ‫از قدیمــی تریــن مناطــق چهــار گانــه کشــور بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫میاندشــت دارای یکــی از غنــی تریــن و متراکــم ترین گونه های‬ ‫جانــوری در بیــن زیســتگاه هــای اســتپی کشــور اســت‪.‬‬ ‫پناهــگاه میاندشــت بــا پــارک ملــی گلســتان ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‪،‬‬ ‫بــا منطقــه حفاظــت شــده قرخــود در شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان ‪ ۸۰‬کیلومتــر‪ ،‬بــا منطقــه حفاظــت شــده خــار‬ ‫تــوران شــاهرود ‪ ۷۵‬کیلومتــر و بــا منطقــه حفاظــت شــده‬ ‫ســالوک اســفراین ‪ ۳۰‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت شهرســتان جاجــرم در‬ ‫جنــوب غربــی خراســان شــمالی بــه عنــوان زیســتگاه مولــد و‬ ‫زایشــگاه یوزپلنــگ ایرانــی‪ ،‬منطقــه ای مناســب بــرای زیســت‬ ‫ایــن گونــه وحشــی اســت کــه مشــاهدات ایــن حیــوان در‬ ‫ایــن منطقــه کــه پــس از چنــد ســال محقــق شــده حاکــی از‬ ‫افزایــش امنیــت زیســتگاه بــرای یوزپلنــگ اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫از طریق ظرفیت‬ ‫دانشگاه ها احیای فرهنگ‬ ‫تعاونی امکان پذیر است‬ ‫مدیــرکل امــوزش‪ ،‬ترویــج و تحقیقــات تعاونــی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬احیــای‬ ‫تعاونــی از طریــق فرصــت مراکــز اموزشــی و‬ ‫دانشــگاهی نقــش تاثیرگــذاری در رونق این فرهنگ‬ ‫ســفارش شــده اســامی در جامعــه دارد‪.‬‬ ‫سیدامیرحســین جــوزی در امضــای تفاهــم نامــه‬ ‫همــکاری وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا‬ ‫دانشگاه جامع گلستان در گرگان‪ ،‬افزود‪ :‬دانشکده‬ ‫تعــاون در دانشــگاه جامــع گلســتان‪ ،‬پایــگاه ترویــج‬ ‫اهــداف وزارتخانــه بــرای توســعه فرهنــگ تعاونــی در‬ ‫ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تصویب رشــته کارشناســی ارشــد اقتصاد با‬ ‫گرایــش تعــاون در دانشــگاه جامــع گلســتان می توانــد‬ ‫بــه توســعه تعــاون در ایــن اســتان شــتاب دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی براســاس ســند توســعه‪ ۲۷ ،‬دســتگاه‬ ‫مکلــف بــه توســعه تعــاون هســتند کــه یکــی از ایــن‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه جامــع گلســتان هــم گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫دانشــگاه بــا ظرفیــت اعضــای هیــات علمــی‪ ،‬امادگی‬ ‫دارد بــه ادارات کل در حوزه هــای مرتبــط بــا گســترش‬ ‫فرهنــگ تعــاون مشــاوره دهــد ‪.‬‬ ‫علیرضــا خواجه شــاهکویی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا‬ ‫هــدف تقویــت ارتبــاط دانشــگاه بــا اداره کل در حــل‬ ‫مســائل و مشــکالت جامعــه اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۲ :‬اســتاد بــا تجربــه بــه عنــوان‬ ‫مشــاوره در حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــا اداره‬ ‫کل تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان همــکاری‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه جامــع گلســتان افــزود‪ :‬رســالت‬ ‫دانشــگاه در شــرایط کنونــی ارتبــاط بــا محیط هــای‬ ‫پیرامــون و کمــک بــه حــل مســائل و مشــکالت و‬ ‫توســعه اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر پیونــد خــوب بیــن‬ ‫دانشــگاه و محیــط پیرامــون برقــرار شــود بــه طــور‬ ‫قطــع می تــوان بــه دســتگاه ها در حــل مســائل و‬ ‫مشــکالت جامعــه کمــک کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بهره گیــری از ظرفیــت دانشــگاه جامــع‬ ‫گلســتان خــا عقــب ماندگــی در حــوزه صنعــت را پــر‬ ‫کــرده و رونــد توســعه اســتان را شــتاب می دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن دانشــگاه امادگــی دارد در حــوزه‬ ‫تعــاون بــا تقویــت دانشــکده تعــاون بــه برنامــه‬ ‫وزارتخانــه تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علیرضــا خواجه شــاهکویی‪ ،‬ایــن دانشــگاه‬ ‫کــه از ســال ‪ ۱۳۸۷‬اغــاز بــکار کــرده دارای چهــار‬ ‫دانشــکده از جملــه فنــی و مهندســی‪ ،‬علــوم پایــه و‬ ‫علــوم انســانی بــا ‪ ۵‬هــزار دانشــجو‪ ۲۰۰ ،‬عضــو هیات‬ ‫علمــی و ‪ ۲۰۰‬کارمنــد اداری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مهــارت امــوزی در اولویــت اشــتغال بــوده و‬ ‫دانشــگاه می توانــد در ایــن راه ‪ ،‬ایــن وزاراتخاتــه را در‬ ‫دســتیابی بــه اهدافــش کمــک کنــد‪.‬‬ ‫حســین خواجــه مظفــری افــزود‪ :‬تاکنــون در ایــن‬ ‫اســتان دانشــگاه بــه کمــک ایــن اداره کل امــده‬ ‫و طرح هــای خــوب مهــارت افــزای را از جملــه «‬ ‫نخلســتان» و « کهــاد «بــه اجــرا در اورده اســت‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪678‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫در محیط واقعی کار ‪،‬اموزش‬ ‫مهارتی و فنی ‪ ۸۷‬هزار نفر‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از امــوزش ‪ ۸۷‬هــزار و ‪ ۸۵۷‬نفــر در مراکــز جــوار‬ ‫و بیــن کارگاهــی فنــی و حرفــه ای خبــر داد و گفــت‪ :‬یــک هــزار و ‪ ۲۵۷‬مرکــز در ایــن زمینــه‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫«غالمحســین حســینی نیــا» اظهــار داشــت‪ :‬پیــش از اغــاز بــه کار دولت ســیزدهم تنها‬ ‫‪ ۵۴۷‬مرکــز جــوار و بیــن کارگاهــی وجــود داشــت کــه تعــداد ایــن کارگاه هــا ســه برابــر‬ ‫پیگیری مطالبات بخش تولید‬ ‫از باب ترک فعل ها در دستگاه‬ ‫قضایی گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جمــع تولیــد کننــدگان شــهرک صنعتــی شهرســتان‬ ‫رامیــان گفــت‪ :‬دســتگاه قضایــی ملجــا تولیدکننــدگان اســت و ایــن اطمینان را بــه فعاالن‬ ‫اقتصــادی می دهیــم کــه بــرای رفــع موانــع بــر ســر راه انهــا تمــام تــاش خــود را بــکار‬ ‫خواهیــم بســت‪.‬‬ ‫اســیایی تاکیــد کــرد بــا تمــام تــوان در کنــار شــما هســتیم و دســتگاه قضایــی اســتان را‬ ‫پشــتیبان خودتــان بدانیــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬هــر چنــد وظیفــه دســتگاه قضایی انجــام امور اجرایی نیســت‬ ‫امــا دادســتان های مــا از بــاب تــرک فعل هــا بــرای پیگیــری مطالبــات تولیدکننــدگان‬ ‫ورود مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای رفــع مشــکل واحدهــای تولیــدی در برخــی مــوارد تــا بازداشــت مدیــران هــم‬ ‫پیــش رفته ایــم ‪.‬‬ ‫اســیابی بــا اشــاره بــه اختصــاص یکــی از معاونــان دادســتان مرکــز اســتان بــرای پیگیــری‬ ‫مشــکالت تولیدکننــدگان گفــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد در پاســخ پیگیری هــای‬ ‫دســتگاه قضایــی بــرای رفــع مشــکل تولیــدگان بایــد جــواب قانــع کننــده بــه مــا ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان بــا اشــاره بــه مزیــت هــای نســبی اســتان در بخــش هایــی‬ ‫ماننــد تولیــد مــرغ و کشــت گنــدم گفــت‪ :‬بــه دلیــل نبــود برنامــه ریــزی و صنایع تبدیلــی هنوز‬ ‫نتوانســته ایــم از ایــن مزیــت هــای نســبی بــرای توســعه و رونــق اقتصــاد اســتان‪ ،‬بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از دو واحدتولیــدی روغــن و اب معدنــی هــم بازدیــد کــرد‬ ‫و قــرار شــد بــا پیگیــری ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان و دســتگاه هــای اجرایــی بــرای رفــع‬ ‫مشــکل ایــن واحدهــا در زمینــه تامیــن انــرژی و جــاده دسترســی اقــدام شــود‪.‬‬ ‫امــروز همچنیــن بــا حضــور رئیــس کل دادگســتری گلســتان از تندیــس شــهید ســپهبد‬ ‫ســلیمانی در رامیــان رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در این مراســم‪ ،‬والیتمــداری و مردمــداری را دو ویژگــی مهــم ایــن شــهید‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬همیــن ویژگی هــا هــم ســبب عزیزشــدن ایشــان بیــن مــردم بــود و‬ ‫حضــور میلیونــی مــردم در مراســم وداع بــا ایــن شــهید‪ ،‬گویــای ایــن محبــت مــردم بــه‬ ‫ســردار دلهــا بــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دستگیری کالهبردار اینترنتی‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬در پایــش هــای‬ ‫مســتمر فضــای مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫اســتان‪ ،‬وب ســایتی مشــاهده شــد کــه گرداننــدگان ان بــا‬ ‫انجــام اقدامــات فریبکارانــه‪ ،‬شــهروندان را اغفــال نمــوده و‬ ‫مبالــغ هنگفتــی از انــان کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســودجویان ســایبری از ایــن طریــق ضمــن جلــب‬ ‫اعتمــاد کاربــران نــااگاه‪ ،‬تحــت عنــوان کســب درامــد عالــی و‬ ‫چنــد برابــر شــدن ســرمایه‪ ،‬شــهروندان را مجــاب مــی کردنــد تــا‬ ‫مبالغــی را بــه حســاب انهــا واریــز کننــد‪.‬‬ ‫وی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬گرداننــدگان ایــن وب ســایت کــه‬ ‫تصــور نمــی کردنــد روزی در چنــگال قانــون گرفتــار شــوند‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از تعــداد ‪ 27‬کارت بانکــی بــرای دریافــت وجــوه و‬ ‫مبالــغ واریــزی شــهروندان مبلغــی حدود‪150‬میلیــارد ریــال از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات و بررس ـی های فنــی و‬ ‫اطالعاتــی توســط پلیــس فتــا اســتان‪ ،‬یکــی از متهمــان اصلــی‬ ‫کــه در یکــی از اســتان هــای مــرزی فعالیــت میکــرد‪ ،‬شناســایی‬ ‫و طــی عملیاتــی غافلگیرانــه‪ ،‬متهــم دســتگیر وکلیــه تجهیــزات‬ ‫الکترونیکــی وی نیــز کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در «شیروان»‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از اجــرای طــرح‬ ‫ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بیــان کــرد‪ :‬بــه منظــور‬ ‫‏برقــراری نظــم و امنیــت عمومــی‪ ،‬مقابلــه بــا خــرده فروشــان‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬ســارقان و برهــم زننــدگان امنیــت عمومــی‪،‬‬ ‫طــرح‏ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در ایــن شهرســتان بــه اجــرا‬ ‫در امــد ‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجرایــن طرح کــه در مناطق جرم‬ ‫خیــز شهرســتان اجــرا شــد‪ 7 ،‬نفــر خــرده فــروش دســتگیر‬ ‫و‏تعــداد ‪ 8‬نفــر معتــاد متجاهــر نیــز جمــع اوری شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا تــاش مامــوران یــک کیلــو و ‪ 70‬گــرم مــواد مخــدر‬ ‫نیــز توســط‏مامــوران کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از معرفــی متهمــان‬ ‫دســتگیر شــده بــه مراجــع قضائــی خبــر داد و از شــهروندان‬ ‫‏خواســت‪ :‬بــرای ایجــاد امنیتــی پایــدار در شهرســتان و مقابلــه‬ ‫بــا ســوداگران مــرگ بــا پلیــس همــکاری کــرده و هرگونــه‬ ‫‏اطالعــات و اخبــاری در زمینــه مســائل امنیتی و انتظامــی را در‬ ‫اســرع وقــت بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اعــام‏کننــد‏‪.‬‬ ‫رشــد یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون یــک هــزار و ‪ ۵۲۷‬مرکــز جــوار و بیــن کارگاهــی فعــال شــده اســت و تــا‬ ‫پایــان ســال پیش بینــی می کنیــم ایــن مراکــز بــه ‪ ۲‬هــزار واحــد برســد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای کشــور ادامــه داد‪ :‬مراکــز جــوار کارگاهــی و بیــن‬ ‫کارگاهــی امــوزش فنــی و حرفـه ای بــا همــکاری ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی باهــدف تربیــت منابــع انســانی باصالحیــت حرف ـه ای و شایســتگی های موردنیــاز‬ ‫مشــاغل حــال و اینــده راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد مراکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای جــوار و بیــن کارگاهــی بــه تربیــت‬ ‫نیــروی ماهــر و نیمــه ماهــر کمــک می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ارتقــای مهــارت باهــدف کاهــش‬ ‫هزینه های جانبی تولید‪ ،‬اســتفاده بهینه از امکانات اموزشــی جهت شــاغلین‪ ،‬صیانت از‬ ‫نیــروی کار در ایــن ســازمان پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫حســینی نیــا تاکیــد کــرد‪ :‬توســعه مراکــز امــوزش جــوار و بیــن کارگاهــی برای ارتقــای مهارت‬ ‫کارگــران و شــاغالن بنگاه هــای اقتصــادی در دولــت ســیزدهم بــا رشــد چشــمگیری همــراه‬ ‫بــود کــه ایــن مراکــز در ارتقــای تــوان فنــی و اشــتغال پذیری نیــروی جــوان تاثیــر بســزایی‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد صنفــی اعــام امادگــی در اجــرای‬ ‫طــرح مهــارت امــوزی در محیــط واقعــی کار کرده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا افزایــش تعــداد مراکــز‬ ‫کارگاهــی انقــاب بزرگــی در عرصــه مهــارت امــوزی کشــور ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای کشــور خاطرنشــان کرد‪ :‬نقــش اموزش های فنی‬ ‫و حرفـه ای در ایجــاد اشــتغال مهــم اســت بــر اســاس امارهــا‪ ،‬از بیــن افــراد امــوزش دیــده‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد ایــن افــراد جــذب بــازار کار می شــوند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راه کشور‪:‬‬ ‫بدون زنجیر چرخ تردد در‬ ‫محورهایکوهستانیممنوع‬ ‫است‬ ‫رئیــس پلیــس راه کشــور بــا اشــاره بــه بــارش بــرف و بــاران در راههای مواصالتی کشــور اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬تــردد در محورهــای کوهســتانی بدون زنجیر چرخ ممنوع اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســردار حســن مومنــی دربــاره اخریــن وضعیت راههای کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬بــا وجــود بــارش بــرف و بــاران در بیشــتر اســتان های کشــور‪ ،‬هیچگونــه انســدادی در‬ ‫راههــای اصلــی کشــور گــزارش نشــده و تــردد خودروهــا در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه بارندگی هــا و لغزندگــی جاده هــا از راننــدگان درخواســت مــی شــود‬ ‫کــه ضمــن احتیــاط و ســرعت مطمئنــه در رانندگــی‪ ،‬تجهیــزات ایمنــی زمســتانی بویــژه زنجیــر‬ ‫چــرخ بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه کشــور همچنیــن گفــت کــه در ازادراه تهــران ‪ -‬شــمال شــاهد بــارش بــرف‬ ‫هســتیم و اغلــب محورهــای شــماری بــا مــه گرفتگــی و بارنگــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫ســردار مومنــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح زمســتانه ‪ 111‬پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اگــر در‬ ‫محورهــای کوهســتانی‪ ،‬خودرویــی زنجیــر چــرخ بــه همــراه نداشــته باشــد‪ ،‬عوامــل پلیــس‬ ‫راهــور از تــردد ان خــودرو در ایــن مســیر جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بیشــترین تصادفــات جــاده ای در روز جمعــه رخ مــی دهــد از ایــن‬ ‫رو از راننــدگان و مســافران درخواســت داریــم کــه احتیــاز الزم را در رانندگــی داشــته باشــند‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪678‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫امام جمعه بجنورد‪:‬‬ ‫برای نسل جوان شهدا الگوی‬ ‫واقعی هستند‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬شــهدا الگــوی واقعــی بــرای جامعــه بــه ویــژه نســل جــوان‬ ‫هســتند و بــا خوانــدن زندگینامــه انهــا بــه روشــنگری در تمــام مراحــل زندگــی مــی رســند‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در خطبــه هــای اییــن عبــادی و سیاســی نمــاز جمعــه‬ ‫بجنــورد اظهارکــرد‪ :‬هیــچ یــک از ادیــان و مذاهــب مردانــی همچــون شــهید ســردار قاســم‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬شــهید ســید حســین علــم الهــدی‪ ،‬عالمــه مصبــاح یــزدی و امیرکبیــر بــه‬ ‫با دالر جهانگیری ‪ ،‬ارز ‪ ۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومانی تفاوت زیادی دارد‬ ‫یــک کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه تصمیــم رییــس جدیــد بانــک مرکــزی بــرای‬ ‫ســقف گذاشــتن نــرخ نیمــا تصمیــم اشــتباه گذشــته را باطــل کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬سیاســت دولــت‬ ‫و رییــس جدیــد بانــک مرکــزی بــر ان اســت تــا بــا نظــارت بــر قیمــت‪ ،‬فشــار کمتــری در‬ ‫خصــوص کاالهــای وارداتــی بــر مصرف کننــده ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫یوســف کاووســی بــه سیاســت ارزی رییــس جدیــد بانــک مرکــزی اشــاره کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در دوره هــای قبــل بیشــتر واردات کاالهــای اساســی از مســیر‬ ‫نیمــا عبــور می کــرد؛ بنابرایــن نــرخ نیمــا مرکــز ثقــل سیاســت ها بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تصمیــم رییــس جدیــد بانــک مرکــزی بــرای ســقف گذاشــتن نــرخ نیمــا‬ ‫تصمیــم اشــتباه گذشــته را باطــل کــرد‪.‬‬ ‫کاووســی تاکیــد کــرد‪ :‬برخــی قیمــت تعییــن شــده بــرای ارز نیمایــی از ســوی رییــس کل‬ ‫بانــک مرکــزی را بــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اعــام شــده از ســوی جهانگیــری در دولــت قبــل‬ ‫مقایســه کردنــد؛ در حالــی کــه ایــن نــرخ گــذاری تفــاوت زیــادی بــا ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانــی دارد و‬ ‫اســیب کمتــری را بــه اقتصــاد کشــور وارد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه اظهــار داشــت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــرای واردات همــه کاالهــا‬ ‫اعمــال شــد کــه زمینــه ســاز رانــت و فســاد بــود‪ ،‬در حالــی کــه نــرخ جدیــد ارز نیمایــی بــه هــر‬ ‫کاالیــی تخصیــص پیــدا نمی کنــد و ان کاال بایــد در دســته بندی کاالی اساســی قــرار گرفتــه‬ ‫باشــد کــه همیــن امــر مانــع از ایجــاد رانــت و فســاد در اقتصــاد کشــور می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن اقــدام نشــان می دهــد کــه سیاســت دولــت و ریاســت جدیــد‬ ‫بانــک مرکــزی بــر ان اســت تــا بــا نظــارت بــر قیمــت مصرف کننــده نهایــی در خصــوص‬ ‫کاالهــای وارداتــی اعمــال و فشــار کمتــری بــر مصرف کننــده ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫کاووســی معتقــد اســت در هــر مقطعــی از زمــان کــه بــا تغییــر رییــس بانــک مرکــزی همــراه‬ ‫می شــویم شــاهد کاهــش و ســیر نزولــی قیمــت ارز در بــازار خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصادی خاطرنشــان کرد‪ :‬از ســوی دیگر محدودیت تقاضا در ســامانه نیما و‬ ‫تعییــن ســقف بــرای ان زمینــه ســاز کاهــش قیمت هــا در بــازار می شــود کــه بــا توجــه بــه چنیــن‬ ‫اتفاقــی ممکــن اســت شــاهد کاهــش ‪ ۱۰‬درصــدی قیمــت ارز در بازار ازاد باشــیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬اگــر سیاســت گذار تصمیمــات و اهــداف نهایــی خــود را بــه صــورت‬ ‫دقیــق اعــام کنــد‪ ،‬شــاهد کاهــش قیمــت دالر در بــازار ازاد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خــود ندیــده اســت‪ ،‬اینــان بــزرگ مردانــی بودنــد کــه در تمامــی امــور جامعــه اگاهــی‬ ‫داشــته اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهید ســلیمانی در جبهــه مقاومــت اســامی بــه معنــای واقعــی مــروج‬ ‫و فرمانــده بــود و بــا تمــام وجــود پــای ان ایســتاد و در ایــن راه جــان خــود را بخشــید‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ایــت اللــه مصبــاح‬ ‫از جملــه عالمــان دینــی بودنــد کــه همــواره بــه شــبهات دینــی پاســخ مــی دادنــد و از‬ ‫انحرافــات فکــری جلوگیــری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امیــر کبیــر نیــز یکــی دیگــر از مردانــی اســت کــه تاریــخ بــه نیکــی از او یــاد‬ ‫مــی کنــد هــر چنــد دوران انتصــاب وی بســیار انــدک بــود امــا کارهــای بــزرگ و مانــدگار‬ ‫انجــام داد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری در ادامــه خطبــه هــا بــا اشــاره بــه ســالروز وفــات حضــرت ام‬ ‫البنین(س) و بزرگداشــت مقام مادران و همســران شــهدا گفت‪ :‬حضرت ام البنین(س)‬ ‫اســطوره بــود کــه امــروز مــادران و همســران شــهدا نیــز بــه همــان شــیوه در دوران ســخت‬ ‫شــکل گیــری انقــاب و دفــاع مقــدس صبــوری کردنــد و خودشــان امــروز نیــز بــه عنــوان‬ ‫ســرمایه هــای انقــاب اســامی ایفــای نقــش مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد افــزود‪ :‬همســران و مــادران شــهدا بــا خداونــد بهتریــن معاملــه را‬ ‫کرده انــد چــرا کــه عزیزتریــن کسشــان را راهــی جبهــه هــای مقاومــت کردنــد و بــه مقــام‬ ‫شــهادت دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در همیــن راســتا بایــد قــدردان شــهدا باشــیم چــرا کــه انهــا از جــان و‬ ‫مالشــان گذشــتند و وظیفــه خطیــری نســبت بــه احتــرام و تکریــم خانــواده شــهدا بــردوش‬ ‫تمامــی جامعــه اســت‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر بجنورد‪:‬‬ ‫افزایش تراکم شهر بجنورد‬ ‫در دست بررسی است‬ ‫عضــور شــورای اســامی بجنــورد گفــت‪ :‬افزایــش تراکــم ســاخت و توســعه عمــودی‬ ‫در مرکــز خراســان شــمالی در کمیتــه فنــی ذیــل کمیســیون مــاده پنــج شــهرداری در‬ ‫دســت بررســی اســت و ایــن طــرح تــا پایــان امســال اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫یوســف مغــروری اظهــار کــرد‪ :‬محدودیــت تراکــم در شــهر بجنــورد یکــی از دغدغه ها‬ ‫بــرای ســاخت و ســاز در ایــن شــهر اســت و کاهــش تراکــم و کمبــود حاشــیه ســود‬ ‫موجــب فــرار ســرمایه گــذاران در صنعــت ســاختمان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش تراکــم موجــب مــی شــود تــا ســاخت و ســاز بــه لحــاظ‬ ‫اقتصــادی توجیــه پذیــر باشــد و ایــن امــر ســبب کاهــش قیمــت واحدهــای مســکونی‬ ‫و حفــظ ســرمایه هــای اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و ســرمایه گذاری شــورای اســامی بجنــورد‬ ‫افــزود‪ :‬پــس از ســفر رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی مکاتباتــی بــا وزارت کشــور‬ ‫و راه و شهرســازی انجــام شــد و تعییــن تکلیــف ایــن موضــوع از ســوی شــورای عالــی‬ ‫شهرســازی و معمــاری بــه کمیســیون مــاده پنــج اســتان تفیــض شــد تــا در اســتان‬ ‫مــورد بررســی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬افزایــش تراکــم و تعــداد طبقــات ســاختمانی شــهر بجنــورد در ســه‬ ‫محــدوده بــه صــورت متفــاوت اجــرا مــی شــود کــه بــر ایــن اســاس تراکــم در هســته‬ ‫مرکــزی و بافــت فرســوده‪ ،‬کمربنــد پیرامونــی هســته مرکــزی و در پیرامــون شــهر‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫مغــروری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بافــت فرســوده و هســته مرکــزی امــکان افزایــش‬ ‫یــک ســقف فراهــم شــده اســت و در محــدوده میانــی یــا کمربنــد پیرامونــی هســته‬ ‫مرکــزی نیــز یــک ســقف و مناطــق حاشــیه شــهر افزایــش ‪ ۲‬ســقف اعمــال می شــود‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون برنامــه و بودجــه و ســرمایه گــذاری شــورای اســامی شــهر‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬در افزایــش طبقــات ســاختمانی مــواردی از جملــه جمعیــت پذیــری‪،‬‬ ‫ارایــش پارکینــگ و خــط اســمان و ســایه انــدازی و عــرض معبــر مــد نظــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معابــر ‪ ۶‬متــری بــدون افزایــش تراکــم بــوده و بیشــتر معابــر هشــت‬ ‫تــا ‪ ۱۸‬متــری یــک طبقــه و معابــر ‪ ۲۰‬و بــاالی ‪ ۲۰‬متــر بــا رعایــت معیارهــا ‪ ۲‬طبقــه‬ ‫افزایــش تراکــم خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫مغــروری بــا بیــان اینکــه طــرح افزایــش تراکــم ســاخت و ســاز در بجنــورد تــا پایــان‬ ‫امســال نهایــی خواهــد شــد گفــت‪ :‬پیشــنهادهای کمیتــه فنــی بــه کمیســیون‬ ‫بــر اســاس کمیســیون مــاده پنــج شــهرداری؛ بررســی و تصویــب طرح هــای‬ ‫تفصیلــی شــهری و تغییــرات انهــا در هــر اســتان یــا فرمانــداری کــه به وســیله‬ ‫کمیســیونی بــه ریاســت اســتاندار یــا فرمانــدار کل و بــه عضویــت رییــس انجمــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬شــهردار‪ ،‬نماینــدگان وزارت فرهنــگ و هنــر و ابادانــی و مســکن و‬ ‫نماینــده مهنــدس مشــاور تهیــه کننــده طــرح انجــام می شــود‪.‬‬ ‫ان قســمت از نقش ـه های تفصیلــی کــه بــه تصویــب انجمــن شــهر برســد‪ ،‬بــرای‬ ‫شــهرداری الزم االجــرا خواهــد بــود و تغییــرات نقشـه های تفصیلــی اگــر در اســاس‬ ‫طــرح جامــع شــهری موثــر باشــد بایــد بــه تاییــد شــورای عالــی شهرســازی برســد‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید ‪02191013453‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قطع اینترنت موقع کنکور‬ ‫و پیشنهاد مالنصرالدین!‬ ‫امــروز قصــد داریــم خیلــی چکشــی و ســریع برویــم ســر‬ ‫اصــل مطلــب و صغــری کبــری نچینیم‪ .‬بحث کنکــور ‪1402‬‬ ‫اســت و اصــا ًهــم شــوخی بــردار نیســت‪ .‬چنــد روز قبــل‬ ‫یکــی از مســئوالن عالــی وزارت علــوم بــرای جلوگیــری از‬ ‫تقلــب در پروســه برگــزاری ازمــون سراســری بــدون اینکــه‬ ‫لبخنــد بزنــد و یــا اثــاری از مطایبــه و شــوخی در چهــره‬ ‫اش نمایــان باشــد‪ ،‬پیشــنهاد کــرده اینترنــت کل کشــور را‬ ‫هنــگام برگــزاری کنکــور قطــع کننــد!‬ ‫ایــن پیشــنهاد بــا اســتقبال وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری روبــرو شــده و ایشــان فرمــوده انــد‪ :‬قطــع اینترنــت‬ ‫در حــوزه برگــزاری کنکــور یکــی از راه حل هــای موجــود‬ ‫اســت‪ .‬مطمئــن هســتم کــه مــردم قطــع اینترنــت را‬ ‫می پذیرنــد‪ ،‬چــرا کــه سرنوشــت فرزندانمــان در گــرو کنکــور‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد داوطلبــان‪ ،‬مــردم بــا‬ ‫ســعه صــدر در زمــان برگــزاری ازمــون سراســری بــا مــا‬ ‫همــکاری الزم را خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری افــزود‪ :‬یــک راه‬ ‫حــل دیگــر ایــن اســت کــه از تجهیــزات شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در حوزه هــای امتحانــی اســتفاده و تــاش‬ ‫کنیــم تــا داوطلبــان در یــک شــرایط امــن در ازمــون‬ ‫سراســری شــرکت کننــد‪ (.‬ســایت بیتوتــه)‬ ‫حقیقــت امــر ایــن ماجــرا مــا را یــاد داســتانی از‬ ‫مالنصرالدیــن انداخــت‪ .‬بنــدۀ خدایــی هنــگام تــاش برای‬ ‫دســتیابی بــه اخریــن تــه مانــده هــای ماســت‪ ،‬دســتش‬ ‫در کــوزه گیــر مــی کنــد و خانــواده هــر چــه تــاش کردنــد‬ ‫نتوانســتند دســتش را از کــوزه خــارج کننــد‪ .‬بــه ناچــار او‬ ‫را نــزد مــا بردنــد و از او طلــب چــاره کردنــد‪ .‬مــا دســتور‬ ‫داد دســتش را قطــع کننــد! اطرافیــان دســت مــرد نگــون‬ ‫بخــت را قطــع کردنــد و دوبــاره نــزد مــا امدنــد کــه دســت‬ ‫را قطــع کردیــم ولــی هنــوز از کــوزه بیــرون نیامــده اســت!‬ ‫مالنصرالدیــن نگاهــی عاقــل انــدر ســفیه در مراجعان کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬خــوب کــوزه را بشــکنید‪ ...‬ایــن را هــم مــن بایــد‬ ‫بــه شــما بگویــم؟!‬ ‫حــاال حکایــت تقلــب در کنکــور اســت‪ .‬کســی تجهیــزات‬ ‫چنــد میلیونــی ارتباطــی مــی خــرد و در گــوش و ریــش و‬ ‫مــوی خــود جاســاز مــی کنــد‪ ،‬قطعــا ًبــرای تقلــب ســازمان‬ ‫یافتــه راه و چــاره دیگــری اتخــاذ مــی کنــد‪.‬‬ ‫پدیــده فــروش ســواالت و بــروز تقلــب در کنکــور ســال‬ ‫گذشــته در حالــی از ســوی مســئوالن وقــت ســازمان‬ ‫ســنجش تکذیــب شــد کــه در برخــی مــوارد ادعــا می شــود‬ ‫هنــوز پرونده هــای شــبهه دار تعــداد زیــادی از پذیرفتــه‬ ‫شــدگان رشــته های پرطرفــدار علــوم تجربــی بــدون تعیین‬ ‫تکلیــف و بــا وســاطت تعــدادی از مســئوالن و نماینــدگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی مختومــه اعــام شــده و ایــن‬ ‫داوطلبــان اکنــون در پرطرفدارتریــن صندلــی هــای‬ ‫دانشــگاه تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫یادمــان باشــد ایــن بنــدگان خــدا اگــر نتواننــد ســر جلســه‬ ‫بــا بیــرون ارتبــاط بگیرنــد‪ ،‬روز قبــل بــه ســواالت دسترســی‬ ‫پیــدا مــی کننــد و انهــا را در خانــه تمریــن مــی کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫ســواالت هــم لــو نــرود‪ ،‬بیــل کــه بــه کمرشــان نخــورده‬ ‫اســت‪ .‬صندلــی دانشــگاه را مــی خرنــد‪ .‬اگــر صندلــی پیــدا‬ ‫نکردنــد‪ ،‬مــدرک دانشــگاهی مــی خرنــد! تنهــا راه چــاره‬ ‫مبــارزه بــا مافیــای کنکــور و جلوگیــری از فــروش ســوال و‬ ‫تقلــب و صندلــی فروشــی و ‪ ...‬جمــع کــردن بســاط کنکــور‬ ‫و مبــارزه جــدی بــا مافیــای صندلــی و مــدرک فروشــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن را هــم مــن بایــد بــه شــما بگویــم؟!‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز جمعه‬ ‫را بگزاری‪ ،‬مگر سفری باشد‪ ،‬که در ان‬ ‫روی به خدا داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪ ،‬مگر‬ ‫ان که خدا بدن او را بر اتش‬ ‫حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قانون پارتو و کاربرد ان‬ ‫در روابط اجتماعی‬ ‫‪ ۱۲‬توصیه برای‬ ‫مرزگذاری هنگام‬ ‫دورکاری‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ -‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ســال ها قبــل‪ ،‬یــک متخصــص مدیریــت بــه نــام‬ ‫«پارتــو» قانــون مهمــی را بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«مــا بــرای انجــام هم ـه ی کارهــا وقــت نداریــم‪ .‬مــا‬ ‫بــرای انجــام همــه ی کارهــا پــول نداریــم‪.‬‬ ‫امــا بــرای انجــام« مهم تریــن کارهــا» وقــت و پــول‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫بنابرایــن یکــی از «مهم تریــن کارهــا» ایــن اســت کــه‬ ‫تعییــن کنیــم «مهم تریــن کارهــا» بــرای زندگــی مــن‬ ‫کدام انــد؟‬ ‫به این کار «اولویت بندی» می گوییم‪.‬‬ ‫اگــر «اولویت بنــدی» نداشــته باشــیم‪ ،‬وقــت و پــول‬ ‫خــود را صــرف کارهایــی می کنیــم کــه از درجـه ی دوم‬ ‫یــا حتــی ســو ِم اهمیــت برخوردارنــد‬ ‫ان وقــت بــرای کارهــای درجــه یــک خــود‪ ،‬وقــت یــا‬ ‫پــول کافــی نداریــم‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬در زمینــه ی «اعتبــار»؛ مــا در بیــن‬ ‫مــردم‪ ،‬اعتبــاری داریــم؛‬ ‫اما این اعتبار‪« ،‬بی نهایت» نیست‪.‬‬ ‫اگــر اعتبارمــان را در جایــی خــرج کنیــم کــه از درجـه ی‬ ‫اهمیــت پایینــی برخــوردار اســت‪ ،‬در جایی کــه از‬ ‫درجـه ی اهمیــت باالتــری برخــوردار اســت‪« ،‬اعتبــار»‬ ‫کــم می اوریــم‬ ‫اکنــون قانــون «پارتــو» را در حیطه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی بیــان می کنیــم‪:‬‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪678‬‬ ‫معیارهای زندگی‪:‬‬ ‫همــه ی ســلیقه های مــن را دیگــران نمی تواننــد‬ ‫بــراورده کننــد‪ ،‬پــس الزم اســت ب ـ ه وضــوح و روشــن‬ ‫بیــان کنــم کــه مهم تریــن اصــول مــن در زندگــی‬ ‫کدام انــد‪.‬‬ ‫ان گاه دیگــران می تواننــد در مــراوده بــا مــن‪،‬‬ ‫مهم تریــن اصــول و ارزش هــای مــرا رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫روابط با انسان ها‪:‬‬ ‫همـه ی انســان ها را نمی تــوان راضــی نگه داشــت امــا‬ ‫می تــوان مهم تریــن انســان ها را راضــی نگه داشــت‪.‬‬ ‫ف خــودم را روشــن کنــم کــه‬ ‫پــس الزم اســت تکلی ـ ِ‬ ‫مهم تریــن انســان ها در زندگــی مــن چــه کســانی‬ ‫هســتند و بیش تریــن ســرمایه گذاری ام را روی چــه‬ ‫کســانی الزم اســت انجــام دهــم‪.‬‬ ‫لذت ها‪:‬‬ ‫من نمی توانم از همه چیز‪ ،‬لذت ببرم‪.‬‬ ‫بــرای برخــی لذت هــا‪ ،‬الزم اســت از برخــی دیگــر‬ ‫از لذت هــا بگــذرم‪ ،‬پــس الزم اســت بــرای خــودم‬ ‫تعریــف کنــم اولویت بنــدی لذت هــای زندگــی‪ ،‬بــرای‬ ‫مــن چگونــه اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬چــه چیــزی را بــه‬ ‫چــه چیــزی می فروشــم‪.‬‬ ‫اظهارنظر‪:‬‬ ‫مــن نمی توانــم در مــورد همه چیــز اظهارنظــر کنــم‪.‬‬ ‫الزم اســت مهم تریــن جنبه هایــی کــه دغدغــه ی‬ ‫اظهارنظــر در ان هــا را دارم‪ ،‬مشــخص کنــم و دانــش‬ ‫خــود را در ان زمینه هــا بــاال ببــرم‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪140160312008002713‬تاریــخ‬ ‫‪ 1401/09/09‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان‬ ‫اق قــا پرونــده کالســه ‪1401114412008000018‬‬ ‫تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫عبدالیوســف باســماچی فرزنــد عبدالمجیــد بــه شــماره‬ ‫شناســنامه‪2‬کد ملــی ‪ 4979811841‬صــادره از اق قــا‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 60.22‬متر مربع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانده‬ ‫ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -484‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک‬ ‫شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای عبدالمجیــد‬ ‫باســماچی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا به منظــور اطالع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪13879 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/19‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/04‬‬ ‫محمد فندرسکی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫جاویــد فرجام نیــا ‪ -‬تــا بــه حــال شــده کــه هنــگام دورکاری در‬ ‫کارتــان غــرق شــوید و از ایــن گالیــه کنیــد کــه مــرز بیــن زندگــی‬ ‫کاری و شــخصی شــما از بیــن رفتــه اســت؟ دلیــل ایــن مســئله‬ ‫مرزگذاری نکــردن در دورکاری اســت‪ .‬مــا فکــر می کنیــم هنــگام‬ ‫دورکاری بایــد همیشــه در دســترس باشــیم‪ ،‬امــا ایــن تصــور‬ ‫اشــتباه اســت‪ .‬از ســوی دیگــر مرزگــذاری بــرای خیلی هــا‬ ‫کار راحتــی نیســت‪ .‬نگرانــی بابــت واکنــش دیگــران و تــرس‬ ‫ازدســت دادن شــغلمان مانــع از مرزگــذاری می شــوند‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه ‪ ۱۲‬توصیــه کاربــردی بــرای مرزگــذاری در دورکاری ارائــه‬ ‫می کنیــم‪ ،‬توصیه هایــی کــه تــرس شــما از ایــن کار را از بیــن‬ ‫می برنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬انگیزه کافی برای مرزگذاری پیدا کنید‬ ‫اگــر زمــان کافــی بــرای انجــام کاری داشــته باشــید‪ ،‬چــه‬ ‫می کنیــد؟ بــرای مرزگــذاری در دورکاری بایــد دالیــل و انگیزه هــای‬ ‫کافــی داشــته باشــید و این طــور نباشــد کــه زمانــی را بــرای فراغــت‬ ‫تعییــن کنیــد‪ ،‬امــا ندانیــد بــا ان بایــد چــه کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی انگیــزه کافــی بــرای انجــام کاری داشــته باشــیم ‪ ،‬بیشــتر‬ ‫تــاش می کنیــم‪ .‬ایــن کار بــه مــا کمــک می کنــد کــه بــر تــرس‬ ‫مرزگــذاری غلبــه کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترس ها و باورهای مانع مرزگذاری را شناسایی کنید‬ ‫یکــی از دالیــل اصلــی تــرس مــا از مرزگــذاری در دورکاری‪،‬‬ ‫نگرانــی بابــت ازدســت دادن شــغل اســت‪ .‬بــرای گــذر از ایــن‬ ‫تــرس‪ ،‬ترس هــا و باورهایــی را فهرســت کنیــد که مانــع مرزگذاری‬ ‫در دورکاری می شــوند‪ .‬ســپس انهــا را در بــازه منطقی تریــن تــا‬ ‫غیرمنطقی تریــن ترس هــا طبقه بنــدی کنیــد‪ .‬بــرای اینکه بفهمید‬ ‫کــدام تــرس منطقــی و کــدام یــک غیرمنطقــی اســت‪ ،‬چنیــن‬ ‫ســواالتی از خــود بپرســید‪:‬‬ ‫اگــر ایمیــل رئیســم را پــس از پایــان ســاعت کاری بالفاصلــه‬ ‫جــواب ندهــم‪ ،‬اخــراج می شــوم؟ ایــا ایــن خیال پــردازی مــن‬ ‫اســت یــا واقعیــت دارد؟‬ ‫ترس هــای غیرمنطقــی را کنــار بگذاریــد‪ ،‬امــا بــرای ترس هــای‬ ‫منطقــی چاره اندیشــی کنیــد‪ .‬مثــا می توانیــد در طــول هفتــه‬ ‫زمانــی را بــه شــنیدن نظــرات رئیــس یا مشــتریان خــود اختصاص‬ ‫دهیــد تــا از رضایــت و همراهــی انهــا مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برنامه روزانه ای مناسب طراحی کنید‬ ‫یکــی از مزایــای دورکاری انعطاف پذیــری ســاعت کارتــان اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال برخــی زمــان کاری و غیــرکاری را بــا هــم ترکیــب‬ ‫می کننــد‪ .‬مثــا شــاید در خانــه ناهارتــان را در حالــی میــل کنیــد‬ ‫کــه همچنــان مشــغول کاریــد‬ ‫مرزگــذاری بــه شــما کمــک می کنــد جلــوی چنیــن ترکیب هایــی را‬ ‫بگیریــد‪ .‬زمانــی را بــرای صــرف ناهــار‪ ،‬ورزش و ســایر برنامه هــای‬ ‫روزانــه خــود در نظــر بگیریــد‪ .‬مرزگــذاری به معنــی مراقبــت از‬ ‫ســامت روان و جســم شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تقویــم خــود را بــه روز کنیــد تــا دیگــران از مرزگــذاری شــما‬ ‫باخبــر شــوند‬ ‫وقتــی در حــال مرزگــذاری هســتید‪ ،‬حتمــا بایــد دیگــران را از ان‬ ‫مطلــع کنیــد‪ .‬اگــر چنیــن نکنیــد‪ ،‬شــاید کســی در زمان اســتراحت‬ ‫شــما برنامـه ای بچینــد‪ ،‬مثــا جلسـه ای کاری تنظیــم کنــد‪ .‬پــس‬ ‫حتمــا بــا تنظیــم تقویــم خــود و اطالع رســانی مناســب‪ ،‬زمان های‬ ‫در دســترس خــود را بــرای دیگــران مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫اگر کســی در زمان فراغت برایتان برنامه کاری چید‪ ،‬محترمانه‬ ‫بــه او یــاداوری کنیــد کــه در ان زمــان در دســترس نیســتید و از او‬ ‫بخواهیــد تــا زمــان دیگــری را تعیین کند‪.‬‬ ‫‪ ۵ .۵‬اولویــت مهــم زندگــی کاری و شــخصی خــود را تعییــن‬ ‫کنیــد‬ ‫زمانــی را بــرای تعییــن ‪ ۵‬اولویــت مهــم زندگــی کاری و‬ ‫شــخصی خود اختصاص دهید‪ .‬اگر کســی به شــما پیشــنهاد‬ ‫کاری داد‪ ،‬بررســی کنیــد کــه ان پیشــنهاد بــا ایــن اولویت ها در‬ ‫تضــاد نباشــد‪ .‬اگــر بــود‪ ،‬ســراغ فــرد برویــد و بــا او بــرای یافتــن‬ ‫راه حــل گفت وگــو کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ارتباط با دیگران را فراموش نکنید‬ ‫دورکاری ارتبــاط بــا دیگــران را مشــکل تر می کنــد‪ .‬پــس حفــظ‬ ‫ارتبــاط در ایــن شــرایط مهم تــر اســت‪ .‬اغلــب خــود مرزگــذاری‬ ‫دیگــران را ناراحــت نمی کنــد‪ ،‬بلکــه اطالع رســانی نکردن شــما‬ ‫منجــر بــه کــدورت می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی قصــد داریــد مدتــی کار نکنیــد‪ ،‬بــه همکارانتــان اطــاع‬ ‫دهیــد چــه زمانــی بازمی گردیــد‪ .‬همیــن اطــاع دادن مانــع از بــروز‬ ‫تنــش در محیــط کار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در صورت امکان‪ ،‬جایگزینی برای خود تعیین کنید‬ ‫ممکــن اســت برخــی کارهــا درخواســت های فــوری داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬داشــتن جایگزیــن می توانــد راهگشــا‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫مرزگــذاری یعنــی چقــدر می توانیــد کار کنیــد بــدون انکــه‬ ‫زندگــی شــخصی و ســامت روان خــود را بــه خطــر بیندازیــد‪.‬‬ ‫داشــتن دوســتی که بتوانید هنگام نیاز کار را به او بســپارید‬ ‫نعمــت بزرگــی اســت‪ .‬به تبــع شــما نیــز می توانیــد همــکار‬ ‫جایگزیــن کســی باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬نه گفتن را تمرین کنید‬ ‫چــرا نه گفتــن ســخت اســت؟ چــون منشــا بســیاری از ترس هــای‬ ‫مــا در ایــن کلمــه نهفتــه اســت‪ .‬ترس هایــی کــه فکــر می کنیــم‬ ‫بــه واقعیــت تبدیــل می شــوند‪ ،‬در حالــی کــه در بســیاری مــوارد‬ ‫چنیــن نیســت‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫یکــی از روش هــای تمریــن نه گفتــن‪ ،‬ردکــردن درخواس ـت های‬ ‫جزئی تــر اســت‪ .‬این طــوری به تدریــج مهــارت شــما بیشــتر‬ ‫می شــود و کم کــم شــما را به عنــوان فــردی خواهنــد شــناخت کــه‬ ‫مرز هــای شــفاف و محکمــی دارد‪ .‬خیلی هــا شــما را بابــت ایــن‬ ‫موضــوع تحســین خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬الگوی مرزگذاری در دورکاری باشید‬ ‫مــا دوســت داریــم دیگــران نیــز بــه مرزگــذاری مقیــد باشــند‪ ،‬امــا‬ ‫اول خودمــان بایــد الگــوی دیگــران باشــیم‪ .‬بــا مدیرتــان شــفاف‬ ‫تو گــو کنیــد‪ .‬مرز هــای روشــنی را بــا‬ ‫و صریــح در ایــن بــاره گف ‬ ‫یکدیگــر تعییــن کنیــد‪ .‬وقتــی ایــن کار را بــا هماهنگــی مدیرتــان‬ ‫انجــام دهیــد‪ ،‬تعهــد طرفیــن بــه ایــن مرز هــا بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬درخواست کمک کنید‬ ‫اگــر حجــم کاری شــما بیــش از توانتــان اســت و همــه کارهــا بــه‬ ‫گونـه ای زمان بنــدی شــده اند کــه بایــد در یــک زمــان تحویــل داده‬ ‫شــوند‪ ،‬کمــک بگیرید‪ .‬گاهــی اوقــات در دورکاری‪ ،‬درباره توانمان‬ ‫در انجــام کارهــا دچــار بزرگ بینــی می شــویم‪.‬‬ ‫ی انهــا صحبــت‬ ‫بــا مدیــران خــود دربــاره حجــم کار و زمان بنــد ‬ ‫کنیــد‪ .‬انهــا می تواننــد بــا جابه جایــی برخــی کارهــا و تغییــر‬ ‫زمان بنــدی بــه شــما کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬به ساعت پایان کار مقید باشید‬ ‫بــرای مرزگــذاری موثــر در دورکاری بایــد خــود را بــه ســاعت‬ ‫پایــان کار مقیــد کنیــد‪ .‬وقتــی زمــان کار بــه پایــان رســید‪ ،‬رایانــه‬ ‫را خامــوش کنیــد و اعالمیه هــای کاری تلفــن همــراه را در حالــت‬ ‫ســکوت قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار شــاید راحــت بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا در دورکاری انجــام‬ ‫همیــن کار گاهــی ســخت می شــود‪ .‬گاهــی فــرد در کار غــرق‬ ‫می شــود و چــون در محیــط خانــه کار می کنــد‪ ،‬فرامــوش می کنــد‬ ‫کــه در حــال کارکــردن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬مرزگذاری خود را بازبینی کنید‬ ‫ماننــد هــر کار دیگــری‪ ،‬مرزگــذاری در دورکاری نیــز نیــاز بــه‬ ‫بازبینی دارد‪ .‬قرار نیســت شــما مرزهایی را تعیین و بی جهت‬ ‫بــر انهــا پافشــاری کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات بایــد مرز هــای خــود را‬ ‫تغییــر دهیــد‪ .‬پــس انعطاف پذیــر باشــید و مرزهای نامناســب‬ ‫را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫مرزگــذاری در دورکاری اســان نیســت‪ ،‬چراکــه مــا در دورکاری‬ ‫احســاس می کنیــم همــواره بایــد در دســترس باشــیم‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال مراقبــت از ســامت جســم و روانمــان هــم مهــم اســت‪.‬‬ ‫مرزهــای مناســب تعییــن کنیــد‪ ،‬بــه انهــا پایبنــد باشــید و حتمــا‬ ‫ســایرین را در جریــان ایــن مرزهــا قــرار دهیــد‪ .‬در صــورت نیــاز‬ ‫انهــا را بازبینــی کنیــد‪.‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی گرگان در نظر دارد انتشارات دانشگاه را از طریق مناقصه به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به امور اداری مراجعه و یا با شماره ‪ 01732132290‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ صفحه 6 ‫دو شنبه ‪ 19‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪678‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ساده ترین روش‬ ‫برای انتقال و‬ ‫اشتراک گذاری‬ ‫مالکیت پوشه از‬ ‫طریق گوشی‬ ‫بیش از یک میلیون‬ ‫رایانه شخصی را‬ ‫افزونه های الوده‬ ‫کروم ‪،‬الوده می کنند‬ ‫در اخریــن بررســی بعمــل امــده ‪ 30‬برنامــه افزودنی مخرب‬ ‫در مرورگرهای ‪ Chrome‬و ‪ microsoft edge‬منتشر شده‬ ‫اســت کــه تعــدادی در ایــن بخش معرفی شــده اســت‬ ‫می دانیــد کــه بایــد مراقــب انچــه کــه روی رایانــه خــود‬ ‫نصــب می کنیــد باشــید‪ ،‬امــا مرورگرهــای وب انقــدر پیچیــده‬ ‫و قدرتمنــد شــده انــد کــه اساســا ً ماشــین هــای مجــازی‬ ‫کوچکــی هســتند کــه حتــی مــی تواننــد کارهایــی ماننــد‬ ‫پخــش ویدیوهــای ‪ YouTube‬را نیــز انجــام دهنــد‬ ‫پــس بهتــر اســت تــا فرصــت دیگــری را بــرای یــاداوری‬ ‫بــه خودمــان در نظــر بگیریــم‪ ،‬هنــگام نصــب برنامه هــای‬ ‫افزودنــی مرورگــر‪ ،‬حتــی از منابــع ظاهــرا ًایمــن‪ ،‬بــه همــان‬ ‫انــدازه بــه مراقبــت و احتیــاط نیــاز داریــم کــه از منابــع نــا‬ ‫معتبــران هــا را دانلــود کنیــم‪ ،‬بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬اخریــن‬ ‫بدافــزار افزونــه مرورگــر تــا بــه حــال بیــش از یــک میلیــون بار‬ ‫دانلــود و نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬محقــق امنیتــی ‪ Guardio Labs‬گــزارش‬ ‫می دهــد کــه اخریــن دســته از برنامــه هــای افزودنــی را در‬ ‫حالــی مشــاهده کــرده اســت کــه نتایــج جســتجوی کاربــر را‬ ‫ربــوده و مــی توانــد تبلیغــات را بــه صفحــات دیگــر نیزتزریق‬ ‫کنــد‪ .‬بدافــزار تبلیغاتــی موســوم بــه « ‪»Dormant Colors‬‬ ‫در بیــن ‪ 30‬برنامــه افزودنــی مختلــف در هــر دو فروشــگاه‬ ‫وب ‪ Chrome‬و افزونه هــای مایکروســافت اج پخــش شــده‬ ‫اســت‪( .‬اخریــن نســخه ‪ Edge‬بــر اســاس کرومیــوم اســت‬ ‫و می توانــد برنامه هــای افزودنــی مبتنــی بــر کــروم را بــدون‬ ‫تغییــر اجــرا کنــد‪).‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫کرومیــوم ‪ :‬پــروژه ای بــرای ســاخت یــک مرورگــر وب متــن‬ ‫بــاز اســت کــه گــوگل کــروم و چنــد مرورگــر دیگــر از جملــه‬ ‫مرورگر اپرا و مایکروســافت اج بر پایه ان ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫در زمــان نــگارش ایــن مقالــه‪ ،‬افزونــه هــای شناســایی شــده‬ ‫بازیابیامنیتسایبری‬ ‫فرایندی است که مدت ها‬ ‫قبل از وقوع یک حمله‬ ‫سایبری اغاز می شود‬ ‫درحالی کــه بیشــتر ســازمان ها در صــورت حمــات ســایبری‬ ‫بیمــه دارنــد‪ ،‬حــق بیمـه ای کــه می پردازنــد بســتگی بــه نحــوه‬ ‫شناســایی‪ ،‬شناســایی و واکنــش کسـب وکار بــه ایــن حمــات‬ ‫و ســرعت بهبــودی ان هــا دارد‪.‬‬ ‫ســازمان هایی کــه می تواننــد انعطاف پذیــری و انطباق پذیــری‬ ‫خود را با دستورالعمل های ‪ NIS‬ثابت کنند‪ ،‬در صورت حمله‬ ‫می تواننــد به ســرعت بهبــود یابنــد و می تواننــد خطــرات و حــق‬ ‫بیمــه خــود را کاهــش دهنــد‪ .‬یــک برنامــه عالــی بازیابــی امنیت‬ ‫ســایبری می توانــد کســب وکارها را از اســیب طوالنی مــدت‬ ‫نجــات دهــد و در هزینــه ان هــا صرفه جویــی کنــد‪.‬‬ ‫یک تهدید همیشه در حال تکامل‬ ‫ســازمان ها بــرای ســبقت از مجرمــان ســایبری رقابــت‬ ‫می کننــد و درنتیجــه‪ ،‬مــا شــاهد ســرمایه گذاری بســیاری‬ ‫از کســب وکارها بــرای شناســایی و شناســایی حمــات‪،‬‬ ‫پیشــگیری از حمــات در وهلــه اول و پاســخ بــه حمــات زنده‬ ‫هســتیم؛ امــا ان هــا همــان مبالــغ را بــرای بازیابــی حمــات‬ ‫خــرج نمی کننــد‪ .‬ان ها ممکن اســت تمام دســتورالعمل های‬ ‫مربوطــه را دنبــال کــرده باشــند و حتــی اســتاندارد ‪27000 ISO‬‬ ‫را پیاده ســازی کــرده باشــند‪ ،‬امــا هیچ کــدام از این هــا بــه‬ ‫ان هــا کمــک نمی کنــد تــا بفهمنــد چگونــه می تواننــد پــس از‬ ‫یــک حملــه ســایبری جــدی‪ ،‬کس ـب وکار خــود را بازگرداننــد‪.‬‬ ‫تــا ســال های اخیــر‪ ،‬ایــن ســرمایه گذاری بــر روی بازیابــی امنیت‬ ‫ســایبری صرفــا ًیــک تمریــن ســاالنه روی میز یــا ازمایش بازیابی‬ ‫و یــا ممیــزی برنامه هــای بازیابــی می شــد‪ .‬درحالی کــه ایــن بایــد‬ ‫از فروشــگاه هــای مختلــف حــذف شــده انــد‪ .‬هــر کســی کــه‬ ‫پســوندهای زیــر را در مرورگــر خــود نصــب کــرده باشــد بایــد‬ ‫فــورا ًانهــا را حــذف کنــد‪:‬‬ ‫• ‪Action Colors‬‬ ‫• ‪Background Colors‬‬ ‫• ‪Border Colors‬‬ ‫• ‪Change Color‬‬ ‫• ‪Colors Mode‬‬ ‫• ‪Colors Scale‬‬ ‫• ‪Dood Colors‬‬ ‫• ‪Get Colors‬‬ ‫• ‪Hex Colors‬‬ ‫• ‪Imginfo‬‬ ‫• ‪Mega Colors‬‬ ‫• ‪Mix Colors‬‬ ‫• ‪More Styles‬‬ ‫• ‪Nino Colors‬‬ ‫• ‪Power Colors‬‬ ‫• ‬]‪Refrech Color ‪[sic‬‬ ‫• ‪Single Color‬‬ ‫• ‪Soft View‬‬ ‫• ‪Style Flex‬‬ ‫• ‪Super Colors‬‬ ‫• ‪WebPage Colors‬‬ ‫• ‪What Color‬‬ ‫• ‪Xer Colors‬‬ ‫ایــن بدافزارهــا عــاوه بــر تزریــق تبلیغــات بــه صفحــات‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬ظاهــرا ً می توانــد لینک هــای وابســته را بــه‬ ‫وب ســایت های خریــدی کــه دارای محبوبیــت هســتند‬ ‫اضافــه کنــد کــه در نتیجــه توســعه دهنده افزونــه مــی توانــد‬ ‫درامــدی از پیونــد دادن کاربــران بــرای خریــد محصــوالت بــه‬ ‫دســت مــی اورنــد‪ ،‬دقیقــا بــه ماننــد درامــدی کــه ســایت های‬ ‫وابســته از لینــک دادن کاربــران بــه ســایت هــای محبــوب‬ ‫اینترنتــی بــه دســت مــی اورنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه امــکان دارد برنامه هــای افزودنــی‬ ‫همچنیــن بتواننــد کاربــران را به صفحات فیشــینگ که برای‬ ‫ســرقت اطالعــات ورودی کاربــر تنظیــم شــده اند هدایــت‬ ‫کننــد‪ ،‬البتــه ایــن مــورد تــا کنــون مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بــه نظــر می رســد گــوگل و مایکروســافت‬ ‫افزونه هایــی را کــه بــه خطــر افتاده انــد حــذف کرده انــد‪،‬‬ ‫امــا هیــچ مانعــی بــرای توســعه دهندگان ایــن افزونــه هــا‬ ‫دیــده نمی شــود و انهــا بــه ســادگی مــی تواننــد حســاب های‬ ‫بیشــتری را بســازند و دوبــاره ان هــا را اپلــود کننــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد که دیگر نیازی نیســت که از نســخه های‬ ‫موســوم بــه وحشــی یــا رام نشــده (نســخه هایــی کــه هیــچ‬ ‫نظــارت بــر انهــا نیســت) بارگذاری شــده در وب ســایت های‬ ‫هرزنامــه چیــزی بگوییــم‪ ،‬چــرا کــه تــا کنــون از هیــچ فیلتــر‬ ‫امنیتــی عبــور نکــرده انــد‪ .‬بهتــر اســت کــه بــرای محافظــت از‬ ‫خــود‪ ،‬ســعی کنیــد کــه همیشــه قبــل از نصــب منبــع افزونــه‬ ‫مرورگــر را بررســی و یــک انتــی ویــروس فعــال را در حــال‬ ‫اجــرا نگــه داریــد ‪.‬‬ ‫انجــام شــود و به تنهایــی کافــی نیســت‪.‬‬ ‫بیمــه امنیــت ســایبری نیــز البتــه حیاتــی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا فقــط بخشــی از ضررهــا را‬ ‫پوشــش می دهــد‪ .‬ضررهــای اینــده را‬ ‫پوشــش نمی دهــد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت که‬ ‫اکثــر ســازمان ها بازیابــی کامــل پــس از یــک‬ ‫حملــه را بســیار دشــوار می داننــد‪ .‬ان هایــی‬ ‫کــه بیشــتر روی بازیابــی بالیــا و تــداوم‬ ‫کس ـب وکار ســرمایه گذاری می کننــد خیلــی‬ ‫ســریع تر از رقبــای کــم امادگــی خــود از ایــن‬ ‫حمــات نجــات پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫چهــار مولفــه اصلــی یــک برنامــه‬ ‫موثــر بازیابــی امنیــت ســایبری‬ ‫‪ .1‬اقدام پیشگیرانه‬ ‫یــک طــرح بازیابــی امنیــت ســایبری خــوب برنام ـه ای اســت‬ ‫کــه هرگــز موردنیــاز نباشــد‪.‬‬ ‫بهبــودی قبــل از وقــوع فاجعــه‪ ،‬در مرحلــه پیــش از اختــال‬ ‫شــروع می شــود‪ .‬مرکز عملیات امنیتی ســازمان باید توانایی‬ ‫شناســایی ســریع هرگونــه نفــوذ و فعال کــردن فرایند بازیابی‬ ‫فاجعــه (کــه تیــم مدیریــت حادثــه اصلــی را در برمی گیــرد) را‬ ‫قبــل از اینکــه تاثیــر حملــه احســاس شــود را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬مسئولیت ها و مسئولیت پذیری‬ ‫مــردم بایــد نقــش خــود را در صــورت وقــوع یــک حادثــه‬ ‫امنیتــی ســایبری و نحــوه واکنــش ان هــا بــه ایــن رویــداد‬ ‫بداننــد‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه بــه ان هــا دسترســی فــوری‬ ‫بــه تمــام داده هایــی کــه بــرای تصمیم گیــری ســریع و برقــراری‬ ‫ارتبــاط موثــر بــا بقیــه کسـب وکار نیــاز دارنــد‪ ،‬می دهنــد‪( .‬ایــن‬ ‫زمینه هــا معمــوال ًهنگام انجــام ازمایش های ســاالنه بازیابی‬ ‫فاجعــه نادیــده گرفتــه می شــوند ‪ -‬فشــار بــر زمــان و ارتباطــات‬ ‫وجــود نــدارد و شــرکت کنندگان می داننــد کــه تمریــن بــرای‬ ‫اهــداف ممیــزی انجــام می شــود‪).‬‬ ‫تعــداد کمــی از ســازمان ها واقعــا ً روی تجزیه وتحلیــل و‬ ‫بهبــود نحــوه ایفــای نقــش افــراد و ارتبــاط بــا چالش هــای خود‬ ‫در ایــن موقعیت هــا کار می کننــد‪ ،‬امــا این هــا زمینه هــای‬ ‫بســیار مهمــی بــرای انجــام کار درســت هســتند‪.‬‬ ‫‪ .3‬داشــتن معمــاری‪ ،‬امنیــت و فراینــد بازیابــی مناســب‬ ‫فنــاوری اطالعــات‬ ‫ســازمان هایی بــا معمــاری ‪ IT‬مناســب‪ ،‬زمــان بازیابــی و‬ ‫اهــداف نقطــه و سیاسـت های امنیتــی از مزیــت قابل توجهــی‬ ‫در فرایند بازیابی هســتند‪ .‬البته‪ ،‬سیســتم ها و فرایندها تنها‬ ‫در صورتــی کار می کننــد کــه به درســتی پیاده ســازی شــوند‬ ‫و نیازهــای کس ـب وکار را برطــرف کننــد‪ .‬یــک معمــاری خــوب‬ ‫تعریف شــده‪ ،‬به درســتی اجراشــده و هماهنــگ بــا پشــتیبان‬ ‫گیــری ایمــن می توانــد میلیون هــا نفــر را ازنظــر از دســت دادن‬ ‫داده هــا و هزینه هــای باج افــزار صرفه جویــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬درس اموزی و اعمال تغییرات‬ ‫پــس از هــر حادثــه امنیــت ســایبری‪ ،‬ســازمان ها بایــد انچــه‬ ‫را کــه از ایــن تجربــه اموخته انــد تجزیه وتحلیــل کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫فراینــدی اســت کــه بایــد اشــکارا‪ ،‬صادقانــه و بــدون ســرزنش‬ ‫انجــام شــود‪ .‬کسـب وکار چگونــه عمــل کــرد؟ ایــا هرکســی بــرای‬ ‫ایفــای نقش هــای خــود بــه ان نیــاز دارد؟ ایــا ان هــا ارتبــاط‬ ‫موثــری برقــرار کردنــد؟ سیســتم ها و فرایندهــای موجود چگونه‬ ‫عمــل کردنــد؟ یــک بررســی کامــل انجــام دهیــد تــا بفهمیــد چــه‬ ‫چیــزی موثــر بــوده و چــه چیــزی بایــد تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫پس از درک این عوامل و شناســایی نقاط ضعف‪ ،‬ســازمان‬ ‫می تــوان بــر طراحــی مجــدد یــا به روزرســانی معمــاری و‬ ‫رویه هــا و بــر امــوزش مجــدد کارکنــان تمرکــز کــرد (چیــزی‬ ‫کــه بایــد به طــور منظــم اتفــاق بیفتــد)‪ .‬می تــوان نتیجه گیــری‬ ‫کــرد بازیابــی فراینــدی اســت کــه مدت هــا قبــل از وقــوع یــک‬ ‫حملــه ســایبری اغــاز می شــود نــه زمانــی کــه داده هــا ایمــن‬ ‫می شــوند‪ ،‬بلکــه زمانــی کــه ســازمان می توانــد بگویــد کــه‬ ‫همه چیــز را از رویــداد یــاد گرفتــه اســت و تغییــرات الزم را‬ ‫بــرای جلوگیــری از تکــرار ان انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از برنامه هــای ‪ ،Google‬همــکاری بــا دوســتان‬ ‫و همــکاران را بــا ویژگــی اشــتراک گذاری اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســناد ســطوح دسترســی متفاوتــی بــرای اعضــای دارای‬ ‫دسترســی دارنــد‪ ،‬امــا مالــک بیشــترین کنتــرل را روی انهــا‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬اگــر شــما مالــک یــک فایــل هســتید‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد از تنظیمــات اشــتراک گــذاری در ‪ Google Drive‬برای‬ ‫انتقــال اســان مالکیــت خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫می توانیــد مراحــل اســان بــرای فراینــد انتقــال مالکیــت‬ ‫فایل هــای ‪ Google Drive‬را بیابیــد‪.‬‬ ‫مرحله ‪ :1‬فایل های گوگل را به اشتراک بگذارید‬ ‫‪ Google Drive‬را در تلفــن هوشــمند خــود بــاز کنید‪.‬بــه‬ ‫فایــل یــا پوشــه مــورد نظــر برویــد ‪،‬روی ســه نقطــه کنــار نــام‬ ‫فایــل کلیــک کنیــد‪.‬روی ‪ Share‬کلیــک کنیــد‪،‬روی ‪Share-‬‬ ‫‪ on-Drive‬کلیــک کنیــد ادرس ایمیــل گیرنــده را در جعبــه‬ ‫متــن وارد کنید‪.‬نــام کاربری‪-‬برای‪-‬گیرنــده را وارد کنیــد روی‬ ‫تــب ‪ Access‬کلیــک کنیــد تــا دسترســی گیرنــده بــه فایــل‬ ‫را تغییــر دهیــد‪ .‬روی نمــاد ارســال در گوشــه ســمت راســت‬ ‫پاییــن صفحــه کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫ارسال دعوت نامه به گیرنده‬ ‫مرحله ‪ :2‬ارسال دعوتنامه مالکیت‬ ‫‪ Google Chrome‬را روی گوشــی خــود بــاز کنیــد‪.‬در‬ ‫‪ drive.google.com‬تایــپ کنیــدروی ســه نقطــه در گوشــه‬ ‫ســمت راســت پاییــن صفحــه کلیــک کنید‪( .‬گوشــه بــاال برای‬ ‫اندرویــد)‬ ‫روی ســه نقطــه کلیــک کنیــد‪ :‬بــه پاییــن برویــد و روی‬ ‫درخواســت ســایت دســکتاپ ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫درخواست‪-‬دسکتاپ‪-‬سایت‬ ‫وقتــی نســخه دســک تاپ ‪ Drive‬را روی تلفــن خــود بــاز‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ســپس می توانیــد مالکیــت فایل هــا و پوشـه های‬ ‫خــود را منتقــل کنیــد‪ .‬بــرای انجــام ایــن کار‪ ،‬مــی توانیــد از‬ ‫همــان مراحلــی کــه قبــا ذکــر شــد بــرای دســکتاپ اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر از دســتگاه ‪ iOS‬اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬نمــی توانیــد‬ ‫مالکیــت فایــل هــا و پوشــه هــای خــود را در ‪ Drive‬منتقــل‬ ‫کنیــد‪ .‬روش نمایــش دســکتاپ فقــط بــرای دســتگاه هــای‬ ‫اندرویــدی قابــل اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫مرحله ‪ :3‬دعوتنامه مالکیت را بپذیرید‬ ‫پــس از دریافــت دعوتنامــه مالکیــت‪ ،‬گیرنــده باید دعــوت را‬ ‫بپذیــرد تــا فراینــد نهایــی شــود‪ .‬در اینجــا مراحلــی وجــود دارد‬ ‫کــه بایــد دنبــال کنیــد‪ Gmail:‬را در مرورگــر یــا برنامــه تلفــن‬ ‫همــراه خــود بــاز کنید‪.‬ایمیــل بــا دعــوت نامــه انتقــال را پیــدا‬ ‫کنید‪.‬نامــه را بــاز کنیــد و روی ‪ Accept‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫قبــول ‪ -‬مالکیــت ‪ -‬دعوت‪:‬وقتــی انتقــال مالکیــت کامــل‬ ‫شــد‪ ،‬مالــک قبلــی یــک ایمیــل تاییــد دریافــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه طــور مشــابه‪ ،‬ان مالــک اکنــون ویرایشــگر بــه فایــل‬ ‫دسترســی خواهد داشــت‪ .‬مالک جدید می تواند دسترســی‬ ‫را تغییــر دهــد‪ ،‬مالکیــت را منتقــل کنــد‪ ،‬یــا دسترســی بــه‬ ‫فایــل را بــه دلخــواه حــذف کنــد‪.‬‬ ‫ایــا مــی توانیــد مالکیــت فایلــی را کــه منتقــل کردیــد دوبــاره‬ ‫بــه دســت بیاوریــد؟ اگــر بــا موفقیــت مالکیــت فایل هــای‬ ‫درایــو خــود را منتقــل کنیــد‪ ،‬نمی توانیــد ان را لغــو کنیــد‪.‬‬ ‫مالــک جدیــد بــه فایــل دسترســی کامل خواهد داشــت‪ .‬تنها‬ ‫در صورتــی مالکیــت را دریافــت خواهیــد کــرد که با اســتفاده‬ ‫از روش ذکــر شــده در بــاال‪ ،‬ان را پــس بگیرنــد‪ .‬اگــر روی‬ ‫دکمــه اشــتراک گــذاری یــک ســند ‪ Google‬کلیــک کنیــد‪ ،‬می‬ ‫توانیــد ببینیــد مالــک فایــل چــه کســی اســت‪ .‬اگــر بــه هــر دو‬ ‫حســاب دسترســی داریــد‪ ،‬می توانیــد مراحــل ایــن مقالــه را‬ ‫بــرای انتقــال مالکیــت به صــورت دلخــواه دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫نکات ضروری در مورد‬ ‫امنیت سایبری کودکان‪:‬‬ ‫ از منابع اموزشی قابل فهم و مناسب‬‫کودکان استفاده کنید‬ ‫ برای استفاده از اینترنت قانون تعیین کنید‬‫ تمرکز بر توانمندسازی به جای ترس‬‫ یک محیط قابل اعتماد و احترام به وجود‬‫بیاورید‬ ‫ از ابزارهای امنیتی مناسب استفاده کنید‬‫ والدین می بایست بر رفتار مجازی کودکان‬‫خود نظارت داشته و همراه ان ها وارد فضای‬ ‫مجازی شوند‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪ -678‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-678‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/16‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/16 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/09 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫دو شنبه ‪10//19‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫در اندیشه امام خمینی‪:‬‬ ‫حجاب مخالف‬ ‫ازادی نیست‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫راننده ناشی و یک جاده ناهموار‬ ‫در خــط چنگولــه طوالنــی شــده بــود‪ .‬مــدت حضــور نیروهــای بســیجی هــر‬ ‫‪ ۴۵‬کــه بــه پایــان مــی رســید بایــد بــا نیروهــای جدید تعویض می شــدند‪ .‬در‬ ‫یکــی از ایــن جابجایــی هــا مــن و چنــد فرمانده گروهان دیگر بهمراه شــهید‬ ‫شــیر ســوار بــه محــل اطــراف بنــه تدارکاتــی که تقریبا زمین مســطحی بود و‬ ‫بــرای حضــور نیروهــا جدیــد و جابجایی مناســب بــودم امدیم‪.‬‬ ‫مــی بایســت بــا تعــدادی تویوتــا نیروهــای جدیــد را بــه خــط انتقــال‬ ‫دهیــم‪ .‬بســیجیان بــا همــان روحیــه و نشــاطی کــه داشــتند بــرای‬ ‫رســیدن بــه خــط مقــدم لحظــه شــماری مــی کردنــد و سراســیمه‬ ‫بصــورت گروهــی پشــت تویوتــا ســوار مــی شــدند‪.‬‬ ‫چــون تعــداد نیروهــا زیــاد و تعــداد خــودرو کــم بــود‪ ،‬بــا ســوار شــدن‬ ‫بیــش از انــدازه جلــوی تویوتــا بــاال امــده بــود‪.‬‬ ‫در همیــن اثنــا شــهید شــیر ســوار کــه دیــد چــاره ای نیســت و ممکــن‬ ‫اســت نشــود همــه را در یــک مرحلــه بــه خــط انتقــال داد‪ ،‬رو بــه مــن کــرد‬ ‫و ســویچ تویوتــا خــودش را کــه پشــت ان مملــو از نیــرو شــده بودرابــه مــن‬ ‫دادوخواســت مــن انهــا را بــه خــط انتقــال دهم وخودش انجــا خواهد ماند‪.‬‬ ‫در این لحظه تمام بدنم داغ شده و شرایط سختی پیش رویم بود‪.‬‬ ‫خدایــا چــه کنــم‪ .‬از ســویی بــرای خــود کســر شــان مــی دانســتم بگویــم‬ ‫رانندگــی بلــد نیســتم و از ســویی چگونــه ایــن خطــر را بپذیــرم‪ .‬در میــان ان‬ ‫همــه شــلوغی و ســر صــدا‪ ،‬مــن انــگار دیگــر هیــچ صدایــی را غیــر از درگیری‬ ‫داخلی خودم نمی شــنیدم‪ .‬رو نداشــتم به فرمانده ام بگویم من رانندگی‬ ‫بلــد نیســتم و او انقــدر از مــن امیــدوار بــود حتــی ســوال هــم نکــرد‪ .‬چــون‬ ‫تقریبا فرماندهان گروهان ها و یا جانشــین ها این مهارت را داشــتند‪ .‬در‬ ‫تقابــل بیــن عقــل و نفــس‪ ،‬باالخــره نفســم پیــروز شــد‪ .‬بدون انکــه فرمانده‬ ‫و نیروهــا متوجــه ایــن موضــوع شــوند‪ ،‬بــا حرکاتــی نمایشــی هماننــد راننــده‬ ‫ماهــر و بــا اعتمــاد بــه نفــس ظاهــری‪ ،‬ســوار خــودرو شــدم‪ .‬حــال تصــور‬ ‫کنیــد تویوتایــی کــه انقــدر نیــروی بســیجی ســوار شــده کــه جلــو خــودرو‬ ‫بــاال امــده‪ ،‬مســیری کــه در پیــش اســت ناهمــوار و ســر باالیــی و کســی‬ ‫پــش فرمــان قــرار گرفتــه کــه فقــط یــک حداقــل از رانندگــی را مــی داننــد‪.‬‬ ‫القصــه‪ :‬چنــد خــودرو جلوتــر از مــن حرکــت کردنــد‪ .‬مــن هــم شــاید خدایــی‬ ‫بــوده بعــد از روشــن کــردن خــودرو اتفاقــی دنــده یــک بــوده بــا چنــد تــکان‬ ‫شــدید بــراه افتــادم‪ .‬خوشــبختانه اوایــل جــاده مســتقیم و مســطح بــود‪.‬‬ ‫بغل دستم دو نفر بسیجی هم نشسته بودند‪ .‬با حرکت ما نیروهای‬ ‫پشــت خــودرو بــا همــان روحیــه بــا نشــاط بلنــد بلند اشــعار حماســی می‬ ‫خواندنــد و بــی خبــر از راکبــی کــه ایــا انهــا بــه مقصــد خواهــد فرســتاد‬ ‫یــا کام مــرگ‪ .‬مــن نمــی دانســتم بایــد بــا افزایــش ســرعت دنــده عــوض‬ ‫کنــم و صــدای خــودرو در امــده بــود‪ .‬کــی از ایــن بغــل دســتی کــه انــگار‬ ‫مهــارت داشــت گفــت دنــده را عــوض کــن و مــن ســرم را پاییــن بــردم تــا‬ ‫کالچ را ببینــم و همینطــور کــه حواســم بــه پاییــن بــود‪ ،‬دیــدم یــک مرتبــه‬ ‫صــدای نیروهــا بلنــد شــد و مــن ســرم را بــاال اوردم دیــدم خودرو بســمت‬ ‫چــپ منحــرف و چیــزی نمانــده از جــاده خــارج شــویم و ســریع فرمــان را‬ ‫بســمت راســت گرفتــه و ایــن مرحلــه خــدا رحــم کــرد‪.‬‬ ‫تــازه متوجــه شــدم بــدون کالچ دنــده عــوض نمــی شــود‪ ،‬چــون تــاش‬ ‫مــی کــردم دنــده را عــوض کنــم و هرچــه بــا دنــده ور مــی رفتــم عــوض‬ ‫نمــی شــد و بــرای انکــه لــو نــروم بــه بغــل دســتیم گفتــم ایــن دنــده‬ ‫ماشــین قبــا خــراب بــوده‪ .‬امــا بنظــر مــی رســید انهــا متوجــه شــده‬ ‫بودنــد‪ .‬امــا هنــوز راه زیــادی تــا مقصــد داشــتیم‪.‬‬ ‫در حــال نزدیــک شــدن بــه اولیــن ســر باالیــی بــودم و هیــچ تجربــه ای‬ ‫کــه حــاال چــکار بایــد بکنــم نداشــتم‪ .‬بــا همان دنــده ای که احتماال ســه‬ ‫بــود و خــودرو کمــی دور داشــت توانســتم تــا وســط ســر باالیی بــرم‪ ،‬اما‬ ‫نمی دانســتم چــرا خــودرو دیگــر قــدرت نــدارد و متوجــه شــدم داریــم بــه‬ ‫عقــب حرکــت مــی کنیــم و بــا کمــک بغــل دســتی و کنتــرل فرمــان بــه‬ ‫پاییــن جــاده رســیدیم و نیروهــای بســیجی از تــرس رفتــن داخــل دره و‬ ‫ســقوط داد مــی زدنــد و هراســان شــده بودنــد‪.‬‬ ‫مــن هنــوز نمــی خواســتم کســی متوجــه موضــوع شــود و بهانه هــای‬ ‫مختلفــی مــی اوردم از قبیــل اینکــه ایــن خــودرو خــراب اســت و‪..‬‬ ‫مجــدد بــا کمــک نفــر داخــل خــودرو بــا دنــده یــک اولیــن ســر باالیــی را‬ ‫پشــت ســر گذاشــته و هــر بــار کــه حواســم بــه دنــده یــا ترمــز و کالچ‬ ‫بــود‪ ،‬خــودرو در حــال انحــراف بــه چــپ بــود یــا بــه راســت‪.‬‬ ‫هنــوز بــا گذشــت ســالها از ایــن اتفــاق نمــی دانــم چگونــه ان همــه‬ ‫ســرباالیی و پیــچ وخــم جــاده را طــی کردیــم‪ .‬زمانــی کــه بــه خــط رســیدیم‪.‬‬ ‫این فشــار ســنگین و طاقت فرســا از روی دوشــم برداشــته شــد‪ .‬نیروهای‬ ‫بســیجی کــه در ایــن مــدت هــر لحظــه خــود را در معــرض ســقوط مــی‬ ‫دیدند و وحشــت زده شــده بودند‪ ،‬با رســیدن به مقصد تمام انرژی خود‬ ‫را از دســت داده بودنــد‪ .‬و نفــس راحتــی کشــیدن و بــا حالتــی معتــرض‬ ‫بــه مــن گفتنــد اقــا شــما داشــتید مــا را مــی کشــتید‪ .‬مــن هــر چنــد بهانــه‬ ‫های واهی می تراشــیم اما خجالت زده و شــرمنده بودم و در دلم گفتم‬ ‫ایــکاش یــک نــه مــی اوردم و ایــا ارزش ایــن همــه خطــر را داشــت؟‬ ‫امــا هنــوز کــه ســال ها از ایــن واقعــه گذشــته بــرای خــودم معمــای‬ ‫ایســت کــه چگونــه بــا ایــن نابلــدی در رانندگــی‪ ،‬خــودم و نیروهــا ســالم‬ ‫بــه مقصــد رســیدیم؟‬ ‫گاهــی غــرور جوانــی و بــی تجربگــی کار دســتمان مــی دادو منجــر‬ ‫بــه عواقــب خطرنــاک و زیــان اور مــی گردید‪.‬البتــه بــر ایــن بــاورم کــه‬ ‫خداوند متعال به مارحم کردوپشتیبان مابود و هست‪.‬‬ ‫امــام خمینــی (ره) در ســخنرانی هــا و مصاحبــه هــای خــود در قبــل از پیــروزی انقــاب و‬ ‫بعــد از ان بــه ضــرورت رعایــت پوشــش اســامی در اجتمــاع تاکیــد داشــته انــد‪ .‬عکــس هــا و‬ ‫فیلــم هــای بــه جــا مانــده از دوران مبــارزات انقالبــی مــردم ایــران در قبــل از ‪ ۲۲‬بهمــن ‪،۵۷‬‬ ‫نشــانگر ان اســت کــه زنــان بســیاری در ایــن انقــاب حضــور داشــتند کــه مقیــد بــه حفــظ‬ ‫حجــاب نبودنــد‪ ،‬هــر چنــد تعدادشــان بســیار کمتــر از زنــان محجبه ای بــود که در فعالیتهای‬ ‫انقالبــی مشــارکت داشــتند‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی از ابتــدای شــکل گیــری مبــارزات خویــش بــه صــورت صریــح و قاطــع‬ ‫بــر لــزوم رعایــت صحیــح امــوزه ها‪،‬ارزشــها و موازیــن اســامی تاکیــد داشــتند و در بیانــات‬ ‫و مصاحبــه هــای متعــدد ازادی و ترقــی جامعــه را در چارچــوب رعایــت ارزش هــای مترقــی‬ ‫اســامی مــی داســتند و در مــورد حجــاب نیــز تصریــح مــی نماینــد اســام بــا انچــه خــاف‬ ‫عفــت اســت مخالفــت دارد‪.‬و مــا انــان را دعــوت مــی کنیــم کــه بــه حجــاب اســامی رواورنــد‪.‬‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب اســامی نیــز‪ ،‬در مــاه هــای نخســت‪ ،‬نســبت بــه زنــان‪ ،‬دربــاره‬ ‫حجــاب‪ ،‬محدودیــت هــای خاصــی اعمــال نمــی شــد‪ .‬در روزنامــه هــای ان ایــام‪ ،‬تیترهــای‬ ‫فراوانــی از قــول مســووالن انقــاب وجــود دارد کــه تصریــح کــرده انــد اجبــاری در بــاره حجاب‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬حتــی در یکــی از شــماره هــای روزنامــه اطالعــات بــه نقــل از دادســتان کل‬ ‫انقــاب امــده اســت کــه «مزاحمــان خانــم هــای بــی حجــاب‪ ،‬ضــد انقالبــی هســتند‪».‬‬ ‫بارها و بارها مســاله ی حجاب و حکم شــرعی ان توســط نویســندگان محترم‪ ،‬مطابق نظر‬ ‫فقهــای شــیعه بیــان شــده و حکــم وجــوب ضــروری ان بــرای زنــان مســلمان بیــان گردیــده‪،‬‬ ‫امــا عــده ای بــا انتخــاب گزینشــی ســخنان مرحــوم ایت اللــه طالقانــی و امــام خمینــی (ره)در‬ ‫اوائــل شــکل گیری نظــام اســامی و عــدم تبییــن شــرایط حاکــم در ان زمــان‪ ،‬قصــد دارنــد‬ ‫ایــن مســاله ی مهــم را در حاشــیه قــرار داده و از ســخنان ایشــان‪ ،‬انچــه مقصــود خودشــان‬ ‫هســت‪ ،‬برداشــت کننــد‪.‬‬ ‫بحــث حجــاب اجبــاری از نخســتین روزهــای پیــروزی انقــاب اســامی مــورد توجــه بســیاری‬ ‫از فعــاالن سیاســی و اجتماعــی قــرار گرفــت و روزهــای ســرد ‪ ۱۵‬تــا ‪۲۷‬اســفند ســال ‪۵۷‬‬ ‫بــا تنــور ایــن مســئله بــه شــدت داغ شــد‪ .‬حضــرت امــام(ره) در ایــن روزهــا در اقدامــی بــا‬ ‫صالبــت از وضعیــت حجــاب در ادارات دولتــی گالیــه کردنــد و خواســتار ســامان دهــی فــوری‬ ‫بــه ایــن اوضــاع شــدند‪.‬‬ ‫ایشــان در ایــن بــاره فرمودنــد‪« :‬الان وزارتخانـ ‏ه هــا‪ -‬ایــن را میگویــم کــه بــه دولــت برســد‪،‬‬ ‫ی کننــد‪ -‬بــاز همــان صــورت زمــان طاغــوت را دارد‪ .‬وزارتخانــه‬ ‫انطــوری کــه بــرای مــن نقــل مـ ‏‬ ‫اســامی نبایــد در ان معصیــت بشــود‪ .‬در وزارتخانه‏هــای اســامی نبایــد زن هــای (بــی‬ ‫حجــاب) بیاینــد‪ ،‬زنهــا برونــد امــا بــا حجــاب باشــند‪ .‬مانعــی نــدارد برونــد امــا کار بکننــد‪ ،‬لکــن‬ ‫بــا حجــاب شــرعی باشــند‪ ،‬بــا حفــظ جهــات شــرعی باشــند‪».‬‬ ‫در ان روزهــا بســیاری از مذهبیــون بــر ایــن بــاور بودنــد کــه حجــاب مدنظــر امــام صرفــا‬ ‫«چــادر» اســت کــه تــاش ایــت اللــه طالقانــی نیــز در تصحیــح ایــن طــرز تفکــر بــرای عمــوم‬ ‫جامعــه بــود‪ .‬پــس از ایــن اعــام نظــر امــام بــود کــه واکنــش برخــی از گــروه هــا بــه تندتریــن‬ ‫شــکل ممکــن بــروز کــرد و تجمعــات و راهپیمایــی هــا در اعتــراض بــه ایــن موضــع امــام‬ ‫اغــاز گردیــد‪ .‬متاســفانه پــس از اعــام نظــر امــام‪ ،‬برخــی از نیروهــای مذهبــی بــا برداشــت‬ ‫نادرســت از جملــه امــام‪ ،‬بــر ایــن بــاور بودنــد کــه حجــاب مــد نظــر امــام تنهــا چــادر اســت‬ ‫و ایــن موضــوع موجــب گشــت تــا در برخــی از مــوارد برخــورد تنــدی حتــی بــا خانــم هــای‬ ‫مانتویــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن مســئله موجــب گشــت کــه ایــت اللــه اشــراقی بــا اظهــار نظــر خــود تــا حــد زیــادی بــه‬ ‫تنقیــح افــکار عمومــی بپــردازد و اینگونــه بیــان دارد کــه‪« :‬بایــد قوانیــن اســام مــو بــه مــو‬ ‫بــه قــدر امــکان اجــرا بشــود‪ ...‬معنــای حجــاب اســامی هــم چــادر نیســت‪ .‬چــادر یکــی از‬ ‫مصارفــش ایــن اســت کــه البتــه بهتــر خانم هــا را می پوشــاند‪ ...‬مــردم هــم نبایــد هــرج و‬ ‫مــرج ایجــاد کننــد و بایــد در نهــی از منکــر‪ ،‬منکــر را بــا منکــر دیگــر دفــع نکــرد‪ .‬ایــن اســام‬ ‫نیســت‪ »...‬جنجــال هــا پیرامــون ایــن مســئله همچنــان ادامــه داشــت کــه یک اظهــار نظر از‬ ‫ســوی ایــت اللــه طالقانــی و تاییــد نظــر ایشــان از ســوی امــام خمینــی موجــب ســوء تفاهــم‬ ‫فــراوان گشــت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه طالقانــی در تاریــخ ‪ ۲۰‬اســفند ‪ ۵۷‬در مصاحبــه ای اعــام مــی کننــد کــه‪ :‬حجــاب‬ ‫اســامی حجــاب شــخصیت و وقــار اســت و هیــچ اجبــاری هــم در مــورد ان در کار نیســت‪...‬‬ ‫مســلما نظــر امــام هــم بــه مصلحــت زنــان مــا و هــم خواهــران و دختــران ماســت و هــم‬ ‫مطابــق بــا موازیــن اصــول دیــن مبیــن اســام اســت‪ ...‬حجــاب یــک مســئله ی ســنتی و‬ ‫تاریخــی اســت در عمــق تاریــخ مــا و تاریــخ شــرق‪ ...‬اشــتباه می کننــد خانم هــای مــا کــه اگــر‬ ‫یــک روســری روی سرشــان بگذارنــد این هــا از حیثیــت ان هــا کــم خواهــد شــد‪ ...‬حجــاب‬ ‫ســاخته ی مــن و فقیــه و این هــا هــم نیســت‪ ،‬نــص صریــح قــران اســت‪ .‬ایـه ی حجــاب بــرای‬ ‫شــخصیت دادن بــه زنــان اســت‪ ...‬ایــا ایــن مانــع از ان اســت کــه کار اداری داشــته باشــند؟‬ ‫نــه‪ .‬مانــع از ایــن اســت کــه کار فرهنگــی داشــته باشــند؟ نــه‪ .‬بــه شــرطی کــه در راه خدمــت‬ ‫باشــد‪ ...‬اصــل مســئله ایــن اســت کــه هیــچ اجبــاری هــم در کار نیســت و مســئله ی چــادر‬ ‫هــم نیســت‪».‬‬ ‫حضــرت امــام نیــز در پاســخ بــه در پاســخ بــه یــک خبرنــگار زن فرانســوی کــه دربــاره ی‬ ‫مســئله ی حجــاب و اعتــراض زنــان ایرانــی پرســیده بــود‪ ،‬پاســخ داد‪« :‬همــان نظراتــی کــه‬ ‫اقــای ایــت اللــه طالقانــی فرمودنــد‪ ،‬مــورد نظــر مــن و صحیــح اســت‪».‬‬ ‫بســیاری بــا توجــه بــه اجبــاری نبــودن اجبــار در نظــر ایــت اللــه طالقانــی و تاییــد نظر ایشــان‬ ‫توســط امــام خمینــی‪ ،‬بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه حجــاب از منظــر امــام خمینــی نیــز‬ ‫اجبــاری نبــوده اســت‪ .‬امــا ایــن افــراد بــه چنــد نکته مهــم توجه نکــرده انــد؛ اول اینکه مرحوم‬ ‫طالقانــی در ابتــدای مصاحبــه خــود اعــام نمــوده انــد کــه نظر حضــرت امام(پیرامــون الزامی‬ ‫بــودن حجــاب) هــم بــه مصلحــت جامعــه اســت و مطابــق بــا موازیــن دیــن بنابــر ایــن ایــت‬ ‫اللــه طالقانــی نیــز ابتدائــا نظــر پیشــین حضــرت امــام را پذیرفتــه بودنــد‪.‬‬ ‫بارها و بارها مســاله ی حجاب و حکم شــرعی ان توســط نویســندگان محترم‪ ،‬مطابق نظر‬ ‫فقهــای شــیعه بیــان شــده و حکــم وجــوب ضــروری ان بــرای زنــان مســلمان بیــان گردیــده‪،‬‬ ‫امــا عــده ای بــا انتخــاب گزینشــی ســخنان مرحــوم ایت اللــه طالقانــی و امــام خمینــی (ره)در‬ ‫اوائــل شــکل گیری نظــام اســامی و عــدم تبییــن شــرایط حاکــم در ان زمــان‪ ،‬قصــد دارنــد‬ ‫ایــن مســاله ی مهــم را در حاشــیه قــرار داده و از ســخنان ایشــان‪ ،‬انچــه مقصــود خودشــان‬ ‫هســت‪ ،‬برداشــت کننــد‪.‬‬ ‫پاســخ منطقــی‪ :‬خانــم نوشــابه امیــری خبرنــگار کیهــان کــه بــرای گفت وگــو بــا امــام‬ ‫خمینــی بــه پاریــس رفتــه بــود‪ ،‬ســوال کــرد‪ :‬چــون مــرا بــه عنــوان یــک زن پذیرفته ایــد ایــن‬ ‫نشــان دهنده ایــن اســت کــه نهضــت مــا یــک نهضــت مترقــی اســت‪ ،‬اگرچــه دیگــران ســعی‬ ‫کردنــد نشــان دهنــد کــه عقب مانــده اســت‪ .‬فکــر می کنیــد بــه نظــر شــما ایــا زنــان مــا بایــد‬ ‫حتمــا ًحجــاب داشــته باشــند‪ ،‬مثــا ًچیــزی روی ســر داشــته باشــند یــا نــه؟‬ ‫امــام خمینــی پاســخ فرمودنــد‪“ :‬اینکــه مــن شــما را پذیرفتـه ام‪ ،‬مــن شــما را نپذیرفتـه ام‪.‬‬ ‫شــما امده ایــد اینجــا و مــن نمی دانســتم کــه شــما می خواهیــد بیاییــد اینجــا و ایــن هــم‬ ‫دلیــل بــر ایــن نیســت کــه اســام مترقــی اســت کــه بــه مجــرد اینکــه شــما امدیــد اینجــا‪،‬‬ ‫اســام مترقــی اســت‪ .‬مترقــی هــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه زن هــا یــا مردهــای مــا خیــال‬ ‫کرده انــد‪ ،‬مترقــی بــه کمــاالت انســانی و نفســانی اســت و بــا اثــر بــودن افــراد در ملــت و‬ ‫مملکــت اســت نــه اینکــه ســینما برونــد و دانــس برونــد و این هــا ترقیاتــی اســت کــه بــرای‬ ‫شــما درســت کرده انــد و شــما را بــه عقــب رانــده و بایــد بعــدا ًجبــران کنیــم‪ .‬شــماها ازادیــد در‬ ‫کارهــای صحیــح؛ در دانشــگاه برویــد و هــر کاری را کــه صحیــح اســت بکنیــد و هــم ملــت در‬ ‫ایــن زمینه هــا ازادنــد‪ ،‬امــا اگــر بخواهنــد کاری خــاف عفــت بکننــد و یــا مضــر بــه حــال ملــت‬ ‫و خــاف ملیــت بکننــد جلوگیــری می شــود و ایــن دلیــل بــر مترقــی بــودن اســت‪( .”.‬صحیفــه‬ ‫امــام‪ ،‬جلــد ‪ ،۵‬صفحــه ‪)۵۲۱-۵۲۰‬‬ ‫حجــاب مخالــف ازادی نیســت‪ :‬خبرنــگار فرانســوی‪« :‬برخــی از رســوم اســامی ماننــد‬ ‫حجــاب اجبــاری رهــا شــده اســت‪ .‬ایــا در جمهــوری اســامی از نــو اجبــاری خواهــد شــد؟»‬ ‫امــام خمینــی‪« :‬حجــاب بــه معنــای متــداول میــان مــا‪ ،‬که اســمش حجاب اســامی اســت‪،‬‬ ‫بــا ازادی مخالفتــی نــدارد؛ اســام بــا انچــه خــاف عفــت اســت مخالفــت دارد‪ .‬و مــا انــان را‬ ‫ی کنیــم کــه بــه حجــاب اســامی روی اورنــد‪ .‬و زنــان شــجاع ما دیگــر از بالهایی که‬ ‫دعــوت مـ ‏‬ ‫غــرب بــه عنــوان تمــدن بــه سرشــان اورده اســت بــه ســتوه امــده‏انــد و بــه اســام پناهنــده‬ ‫شــده‏انــد‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪ ،۵‬ص‪)۵۴۱‬‬ ‫ازادی پوشــش بــا رعایــت موازیــن‪ « :‬زنــان در انتخــاب فعالیت و سرنوشــت و همچنین‬ ‫پوشــش خــود بــا رعایــت موازیــن ازادنــد‪ .‬و تجربــه کنونــی فعالیتهــای ضــد رژیــم شــاه نشــان‬ ‫ی گویــد یافتـ ‏ه‬ ‫داده اســت کــه زنــان بیــش از پیــش ازادی خــود را در پوششــی کــه اســام مـ ‏‬ ‫انــد‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‏‪ ،۴‬ص ‪)۲۴۷‬‬ ‫اســام مخالــف ازادی زن نیســت‪« :‬در خصــوص زنــان‪ ،‬اســام هیــچ گاه مخالف ازادی‬ ‫انــان نبــوده اســت‪ .‬بــر عکــس اســام بــا مفهــوم زن بــه عنــوان شــیء مخالفــت کــرده اســت‬ ‫و شــرافت و حیثیــت او را بــه وی بــاز داده اســت‪ .‬زن مســاوی مــرد اســت‪ .‬زن ماننــد مــرد‬ ‫ازاد اســت کــه سرنوشــت و فعالیتهــای خــود را انتخــاب کنــد … مــا می خواهیــم کــه زنــان را‬ ‫از فســاد – کــه انــان را تهدیــد می کنــد‪ -‬ازاد ســازیم‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪ ،۳‬ص ‪)۳۷۰‬‬ ‫حجــاب‪ ،‬حافــظ ارزش زن‪« :‬و البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید کــه حجابــی کــه اســام‬ ‫قــرار داده اســت‪ ،‬بــرای حفــظ ان ارزشــهای شماســت‪ .‬هرچــه را کــه خــدا دســتور فرمــوده‬ ‫اســت‪ -‬چــه بــرای زن و چــه بــرای مــرد‪ -‬بــرای ایــن اســت کــه‪ ،‬ان ارزشــهای واقعــی کــه اینهــا‬ ‫دارنــد و ممکــن اســت بــه واســطه وسوس ـ ‏ه هــای شــیطانی یــا دســتهای فاســد اســتعمار و‬ ‫عمــال اســتعمار پایمــال مــی‏شــدند اینهــا‪ ،‬ایــن ارزشــها زنــده بشــود‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‏‪،۱۹‬‬ ‫ص ‪)۱۸۵‬‬ ‫بایــد بــا ســکوت مبــارزه کــرد‪« :‬چگونــه در دنیــای بــه اصطــاح ازاد‪ ،‬الــزام زنــان و دختــران‬ ‫مســلمان بــه رفــع حجــاب عیــن دموکراســی اســت و فقــط مــا کــه گفتــه ایــم کســی کــه بــه‬ ‫پیغمبــر اســام – صلــی اللــه علیــه و الــه و ســلم – توهیــن کنــد و اجمــاع فقهای مســلمین‬ ‫فتــوا بــه اعــدام ان مــی دهنــد‪ ،‬خــاف ازادی اســت! راســتی چــرا دنیــا در برابــر کســی کــه‬ ‫اجازه ندهد تا دختران مســلمان به دلخواه خود با پوشــش اســامی در دانشــگاهها درس‬ ‫بخوانند یا تدریس کنند‪ ،‬ســاکت نشســته اســت؟ جز این اســت که تفســیر و تاویل ازادی‬ ‫و اســتفاده از ان در اختیــار کســانی اســت کــه بــا اســاس ازادی مقــدس مخالفنــد؟ امــروز‬ ‫خداونــد مــا را مســئول کــرده اســت‪ ،‬نبایــد غفلــت نمــود‪ .‬امــروز بــا جمــود و ســکون و ســکوت‬ ‫بایــد مبــارزه کــرد و شــور و حــال حرکــت انقــاب را پــا برجــا داشــت‪ ( ».‬صحیفــه امــام؛ ج ‪،۲۱‬‬ ‫ص ‪)۳۲۸‬‬ ‫اســام مخالــف ازادی زن نیســت‪« :‬در خصــوص زنــان‪ ،‬اســام هیــچ گاه مخالف ازادی‬ ‫انــان نبــوده اســت‪ .‬بــر عکــس اســام بــا مفهــوم زن بــه عنــوان شــیء مخالفــت کــرده اســت‬ ‫و شــرافت و حیثیــت او را بــه وی بــاز داده اســت‪ .‬زن مســاوی مــرد اســت‪ .‬زن ماننــد مــرد‬ ‫ازاد اســت کــه سرنوشــت و فعالیتهــای خــود را انتخــاب کنــد … مــا می خواهیــم کــه زنــان را‬ ‫از فســاد – کــه انــان را تهدیــد می کنــد‪ -‬ازاد ســازیم‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪ ،۳‬ص ‪)۳۷۰‬‬ ‫اقــدام انقالبــی‪ ۱۶ :‬اســفند ‪ ،۵۷‬امــام خمینــی در مدرســۀ فیضیه قــم‪« :‬الان وزارتخانه ‏ها‪-‬‬ ‫ی کننــد‪ -‬بــاز‬ ‫ی گویــم کــه بــه دولــت برســد‪ ،‬انطــوری کــه بــرای مــن نقــل مــ ‏‬ ‫ایــن را مــ ‏‬ ‫همــان صــورت زمــان طاغــوت را دارد‪ .‬وزارتخانــه اســامی نبایــد در ان معصیــت بشــود‪.‬‬ ‫در وزارتخانه ‏هــای اســامی نبایــد زنهــای لخــت بیاینــد؛ زنهــا برونــد امــا بــا حجــاب باشــند‪.‬‬ ‫مانعــی نــدارد برونــد؛ امــا کار بکننــد‪ ،‬لکــن بــا حجــاب شــرعی باشــند‪ ،‬بــا حفــظ جهات شــرعی‬ ‫باشــند‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‏‪ ،۶‬ص ‪)۳۲۹‬‬ ‫«زنــان اســامی بایــد بــا حجــاب اســامی بیــرون بیاینــد‪ .‬نــه این کــه خودشــان را بــزک کننــد‪.‬‬ ‫زن هــا هنــوز در ادارات بــا وضــع پیشــین کار می کننــد‪ .‬زن هــا بایــد وضــع خودشــان را عــوض‬ ‫کننــد… بــه مــن گــزارش داده انــد کــه در وزارتخانه هــای مــا زن هــا لخــت هســتند و ایــن‬ ‫خــاف شــرع اســت‪ .‬زن هــا می تواننــد در کارهــای اجتماعــی شــرکت کننــد ولــی بــا حجــاب‬ ‫اســامی»‪( .‬روزنامــه اطالعــات‪ ۱۶ ،‬اســفند‪)۵۷‬‬ ‫چــادر بهتــر اســت‪ :‬در خاطــرات خانــم دبــاغ‪ ،‬یکــی از همراهــان امــام راحــل در «نوفــل‬ ‫لوشــاتو » می خوانیــم‪« :‬در مــورد حجــاب هــم وقتــی از فرانســه امــدم‪ ،‬هنــوز بــا مانتــو و‬ ‫شــلوار و مقنعــه بــودم‪ .‬یــک بــار در مهــران‪ ،‬پایــم صدمــه دیــد و مــن بــا عصــا و بــا همــان‬ ‫مانتــو و شــلوار خدمــت امــام رفتــم تــا گــزارش بدهــم‪ .‬امــام فرمودنــد‪ :‬اگــر چــادر نداریــد‪،‬‬ ‫بگویــم احمــد برایتــان بخــرد‪ .‬عــرض کــردم‪ :‬نــه حــاج اقــا! چــون بــه کــوه می رفتــم و اســلحه‬ ‫روی دوشــم بــود و فشــنگ بــه کمــرم و قمقمــه بــه«در مــورد حجــاب هــم وقتــی از فرانســه‬ ‫امــدم‪ ،‬هنــوز بــا مانتــو و شــلوار و مقنعــه بــودم‪ .‬یــک بــار در مهــران‪ ،‬پایــم صدمــه دیــد و مــن‬ ‫بــا عصــا و بــا همــان مانتــو و شــلوار خدمــت امــام رفتــم تــا گــزارش بدهــم‪ .‬امــام فرمودنــد‪:‬‬ ‫اگــر چــادر نداریــد‪ ،‬بگویــم احمــد برایتــان بخــرد‪ .‬عــرض کــردم‪ :‬نــه حــاج اقــا! چــون بــه کــوه‬ ‫می رفتــم و اســلحه روی دوشــم بــود و فشــنگ بــه کمــرم و قمقمــه بــه پهلویــم و گاهــی هــم‬ ‫بایــد سـه پایه تیربــار را روی دوش می گرفتــم‪ ،‬چــادر ســرکردن برایــم دشــوار بــود‪ .‬فرمودنــد‪:‬‬ ‫چــادر بــرای زن بهتــر اســت‪ .‬مــن از ان روز چــادر ســر کردم‪(».‬کتــاب خاطــرات خانــم دبــاغ)‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!