روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 677 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 677

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 677

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 677

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪172 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 18‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/08-‬ژانویه‪ /15-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪677 :‬‬ ‫برای شب ماندگاری گردشگران یک گام‬ ‫تا تحقق وعده دولت در اشوراده‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫گردشگری کشاورزی؛‬ ‫اندیشه ای نو برای‬ ‫درامدی پایدار‬ ‫زمستانی سرد‬ ‫در انتظار بازار‬ ‫خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫حجاب در اندیشه‬ ‫شهید مطهری‬ ‫قیمت کاهشی گوشت‬ ‫قرمز‬ ‫از این هفته‬ ‫‪5‬‬ ‫پایگاه داده‬ ‫‪ 3Commas‬توسط‬ ‫هکر ناشناس فاش شد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫بازاریابیچیست؟‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در ابتــدا بزاریــد یــک ســوال از شــما‬ ‫پرســیده شــود کــه ایــا شــما یــک‬ ‫فروشــنده خــوب هســتید یــا نــه یــک‬ ‫بازاریــاب خــوب؟ یــا اجــازه دهیــد کــه‬ ‫یــه ســوال را طــوری دیگــر مطــرح کنیــم‪،‬‬ ‫کســب و کار شــما نیــاز بــه یــک بازاریــاب دارد یــا یــک فروشــنده؟‬ ‫ایــن امــوزش قــادر اســت کلیــه ســواالت شــما رو در ارتبــاط بــا‬ ‫تفــاوت بازاریابــی و فــروش پاســخ دهــد‪.‬‬ ‫خــوب اگــر از شــما بخواهیــم کــه یــک تعریــف در ارتبــاط‬ ‫بــا بازاریابــی و تعریفــی دیگــر در مــورد فــروش‪ ،‬ارائــه دهیــد‬ ‫ممکــن اســت کمــی احســاس ســردرگمی کنیــد‪ ،‬چــرا کــه تــا بــه‬ ‫ایــن لحظــه یــا بــه تعریــف درســتی در مــورد بازاریابــی و فــروش‬ ‫نرســیدیم و یــا اینکــه همــوراه ایــن دو رو بــا یکدیگــر اشــتباه‬ ‫تصــور کرده ایــم و تعریــف غلــط بــرای ان ارائــه دادیــم‪.‬‬ ‫امــا موضوعــی کــه اهمیــت زیــادی دارد ایــن اســت کــه تفــاوت‬ ‫نمی کنــد کــه شــما صاحــب یــک کســب و کار هســتید یــا کارمنــد‬ ‫یــک مجموعــه‪ ،‬چیــزی کــه ایــن وســط اهمیــت پیــدا می کنــد‬ ‫ایــن اســت کــه شــما وقتــی یــک ردیــف شــغلی بــرای خــود‬ ‫تعریــف کرده ایــد و یــا قــراره اســت کــه تــوی یــک ردیــف شــغلی‬ ‫مشــغول بــه کار شــوید‪ ،‬تفاوت هــا رو بشناســید و یــا تعریــف‬ ‫درســت از کار خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر قبــل از ان کــه بــه طور مســتقیم تفاوت های‬ ‫بیــن بازاریابــی و فــروش بیــان کنیــم؟ نیــاز اســت کــه کمــی در‬ ‫بــاب اهمیــت مســئله کــه چــرا بایــد بازاریــاب داشــته باشــیم‪ ،‬و‬ ‫چــرا بایــد فروشــنده داشــته باشــیم و چــرا بایــد بیــن ایــن دو تــا‬ ‫فــرق بگذاریــم‪ ،‬بــا شــما صحبــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ابتــدا از صاحبــان مشــاغل و کســب و کارهــا شــروع می کنیــم‪.‬‬ ‫ببینیــد بــه زبــان ســاده‪ ،‬وقتــی کــه شــما دارای یــک کســب وکار‬ ‫هســتید و قــراره اســت کــه از ایــن کســب و کار درامدزایــی‬ ‫داشــته باشــید و بــه ثــروت برســید‪ ،‬نیــاز داریــد کــه محصــول یــا‬ ‫خدماتــی کــه ارائــه می کنیــد را بــه شــیوه درســت عرضــه کنیــد‪.‬‬ ‫دیدمان را عوض کنیم!‬ ‫ایــن نــوع عرضــه کــردن‪ ،‬در دنیــای کســب و کار‪ ،‬فقــط بــه‬ ‫فــروش ختــم نمی شــود و در واقــع یــک پروسـه ای را بایــد طــی‬ ‫کنــد کــه بارهــا ســعی شــده بــه بخش هــای مختلــف ان اشــاره‬ ‫شــود‪ .‬بــه طــور مثــال از تولیــد‪ ،‬کــم کــردن هزینه هــای تولیــد‪ ،‬تا‬ ‫تبلیغــات‪ ،‬بازاریابــی محصــوالت و نهایت فــروش‪ ،‬همه و همه‬ ‫پروسـه هایی هســتند کــه چندیــن و چنــد زیــر مرحلــه دارنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن الزمــه ان ایــن اســت کــه در ابتــدای کار نــگاه خــود‬ ‫را بــه ایــن قضیــه اصــاح کنیــم کــه قــرار نیســت همــه چیــز‬ ‫مســتقیم بــه فــروش ختــم شــود و نیــاز اســت پروس ـه ای طــی‬ ‫شــود و اگــر ایــن ســاز و کار درســت چیــده نشــود‪ ،‬فــروش خوبی‬ ‫هــم اتفــاق نخواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫خــوب مــا در ارتبــاط بــا هزینه های تولید و کاســتن هزینه ها‬ ‫و تبلیغ نویســی و انواع و اقســام بخش های از یک پروســه‪،‬‬ ‫بارهــا صحبــت شــده اســت‪ .‬امــا در حــال حاضــر بایــد ســراغ‬ ‫ایــن رفــت کــه ببینیــم بازاریابــی و فــروش چقــدر می توانــد‬ ‫روی کســب و کار مــا تاثیــر داشــته باشــد و قــرار اســت کجــا و‬ ‫بــه چــه شــکل مــا را بــا یــک رشــد مواجــه کنــد؟‬ ‫اگــر جایــگاه ایــن دو ردیــف شــغلی رو در کســب و کار چــه‬ ‫بعنــوان یــک مدیــر و چــه بعنوان یک کارمند بدانیم‪ ،‬خواهیم‬ ‫توانســت وظایــف خــود را نســبت بــه کســب و کارمــان بهتــر‬ ‫انجــام دهیــم و بســیار موفق تــر عمــل کنیــم‪ .‬چــرا؟ بــه دلیــل‬ ‫اینکــه کــه تصمیمــات مــا همیشــه پیــرو رویکردهای مــا و نوع‬ ‫نــگاه مــا در کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫بازاریابی چیست؟‬ ‫در یــک کالم‪ ،‬می تــوان گفــت کــه بازاریابــی بخشــی از‬ ‫پروسـه ی عرضــه و فــروش یــک محصول اســت کــه در بخش‬ ‫مخاطــب ســنجی و رضایــت مخاطــب بــرای خریــد محصــول‬ ‫و خدمــات مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬امــا ایــن تعریــف‬ ‫نمی توانــد بــه مــا خیلــی واضــح‪ ،‬یــک شــمای کلــی از بازاریابــی‬ ‫دهــد و الزم اســت کــه مقــداری بــا دیــد بازتــری نســبت بــه‬ ‫بازاریابــی نــگاه کنیــم‪.‬‬ ‫ببینیــد‪ ،‬وقتــی کــه یــک محصــول قــرار اســت تولیــد شــود‪،‬‬ ‫عــده ای ســعی دارنــد کــه ایده هــای جدیدشــان را بیــان کننــد‪ .‬و‬ ‫عــده ای دیگــر ایده هــای جدیــد را بر اســاس نیاز مردم شناســایی‬ ‫کننــد و گــروه دیگــر نیــز ایــن نیازهــا را دســته بندی می کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن پــس از ایــن کــه نیازهــا کامــا دســته بنــدی شــد‪،‬‬ ‫اولویت بنــدی می شــوند و در پروسـه ی تولیــد قــرار خواهنــد‬ ‫‪3‬‬ ‫گرفت‪.‬لــذا پیــش نیــاز هــر تولیــدی طراحــی محصــول‬ ‫هســت و ســپس محصــول طراحــی شــده وارد مرحلــه تولید‬ ‫می شــود در مرحلــه تولیــد‪ ،‬متخصصانــی وجــود دارنــد که بر‬ ‫روی رونــد تولیــد نظــارت داشــته و ســعی دارنــد کــه خروجــی‬ ‫مطلوبــی از محصــول طراحــی شــده‪ ،‬دریافــت کننــد و ان را‬ ‫راهــی بــازار کننــد‪.‬‬ ‫معنای واقعی بازاریاب!‬ ‫در واقــع فاصلـه ی بیــن محصــول نهایــی و بــازار جایی اســت‬ ‫کــه دو تیــم بایــد روی عرضــه ی محصــول کار کنند‪.‬لــذا در‬ ‫اینجــا بازاریــاب اولیــن تیمــی اســت کــه روی عرضــه محصــول‬ ‫کار می کنــد‪ .‬در واقــع بازاریــاب بــه دنبــال یــک جامعــه ی‬ ‫هــدف بــرای تولیــد محصــول می باشــد‪ ،‬و راه عرضــه ی‬ ‫درســت بــه جامعـه ی هــدف را تعییــن کنــد‪ ،‬ویژگی هــای بــازار‬ ‫را ســنجیده و ســپس اقــدام بــه ارائـه ی ان بــه گــروه فــروش‬ ‫بــرای تبدیــل محصــول یــا خدمــات بــه پــول کنــد‪.‬‬ ‫ایــن پروســه ای کــه بــه طــور خالصــه مطــرح شــد‪ ،‬کاری‬ ‫اســت کــه یــک بازاریــاب بایــد انجــام دهــد تــا محصــول در‬ ‫مرحلـه ی عرضــه قــرار گیــرد‪ .‬خــوب‪ ،‬حــاال ســوال اینجاســت‬ ‫کــه یــک بازاریــاب دقیقــا روی چــه موضوعــی بایــد تمرکــز‬ ‫کنــد و چگونــه بایــد شــرایط را مهیــا نمایــد تــا کــه یــک‬ ‫محصــول بــه درســتی عرضــه شــود؟‬ ‫بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال یــک چارچــوب جهانــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬در کل دنیــا‪ ،‬هــر جــا کــه صحبــت از بازاریابــی شــود‪ ،‬بــه‬ ‫شــما چهــار اصــل معــروف بازاریابــی رو خواهنــد گفــت کــه در‬ ‫خــارج از کشــور بــه چهــار ‪ P‬معــروف اســت‪ .‬ایــن چهــار اصــل‬ ‫را اگــر بــه ان واقــف باشــید‪ ،‬خواهیــد توانســت خیلــی راحــت‬ ‫کار بازاریابــی را انجــام دهیــد و نیازهایتــان را در بخــش‬ ‫عرضــه برطــرف کنیــد‪ .‬ادامــه دارد‪...‬‬ ‫‪326‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪677‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫خدمات دولت را دستگاه های‬ ‫اجرایی گلستان اطالع رسانی کنند‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــرای تکمیــل پروژه هــای‬ ‫نیمــه تمــام و رفــع عقــب ماندگی هــای زیرســاختی در‬ ‫ســایه اهتمــام ویــژه دولــت مردمــی و انقالبــی ایــت اللــه‬ ‫رییســی ایــن اســتان اقدامــات بســیار خوبــی طی یکســال‬ ‫اخیــر انجــام شــده کــه بایــد توســط دســتگاه های اجرایــی‬ ‫و خدماتــی بــه مــردم اطــاع داده شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد‬ ‫زنگانــه در جلســه شــورای اداری گلســتان مشــترک بــا‬ ‫شهرســتان ازادشــهر اظهــار داشــت‪ :‬اعتباراتــی کــه از‬ ‫منابــع و ردیف هــای مختلــف بودجـه ای طــی ســال مالــی‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬یعنــی از شــهریور ســال گذشــته تــا شــهریور ســال‬ ‫جــاری بــه ایــن اســتان اختصــاص یافتــه در مجمــوع ‪۱۹۳‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته کــه ایــن رشــد بــی ســابقه بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن اعتبــارات کــه در بخش هــای مختلــف‬ ‫زیرســاختی‪ ،‬عمرانی و خدماتی به گلســتان تخصیص یافته‬ ‫اســت‪ ،‬در برخــی بخش هــا از ‪ ۲‬تــا ‪ ۱۰‬برابــر رشــد داشــته و‬ ‫کارهــای خوبــی نیــز انجــام شــده که باید ازســوی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و خدماتــی بــه مــردم اطــاع رســانی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دولــت ســیزدهم اهتمــام ویــژه بــرای‬ ‫جبران عقب ماندگی های زیرســاختی گلســتان و ارتقای‬ ‫میانگیــن درامــد ســرانه این اســتان که هــم اکنون نصف‬ ‫متوســط کشــوری اســت‪ ،‬دارد کــه مدیــران بایــد بــا اطــاع‬ ‫رســانی بــه موقــع عملکردهــای دولــت بــه مردم‪ ،‬پاســخی‬ ‫خوبــی بــه تــاش دولــت ایــت اللــه رییســی بدهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر هــم در ایــن جلســه گفت‪ :‬ازادشــهر رنگین‬ ‫اقــوام و مذاهــب اســامی و نمــاد وحــدت و اتحــاد و همدلــی‬ ‫و همزبانــی بــه شــمار م ـی رود کــه بــه برکــت خــون شــهیدا و‬ ‫بصیــرت و هوشــیاری ائمــه جمعــه‪ ،‬مســووالن‪ ،‬علمــا و‬ ‫روحانیــون و احــاد مختلــف مــردم شــیعه و اهــل ســنت اســت‪.‬‬ ‫کریمــی ادامــه داد‪ :‬امنیــت پایــداری بــه ســبب ایــن‬ ‫وحــدت و همدلــی بیــن اقــوام و مذاهــب در ازادشــهر‪،‬‬ ‫در ایــن شهرســتان حاکــم اســت و مــردم نیــز در همــه‬ ‫صحنه هــای انقــاب‪ ،‬انتخابــات و مناســبت های ملــی و‬ ‫مذهبــی حضــور باالیــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی ظرفیت هــای ازادشــهر در بخش هــای مختلــف‬ ‫کشــاورزی و گردشــگری را بــاال دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬بــا‬ ‫نــگاه ویــژه بــه ایــن ظرفیت هــا می تــوان بــه رونــد توســعه‬ ‫و پیشــرفت ایــن شهرســتان ســرعت بیشــتری داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪:‬در بخــش هــای گوناگــون «اموزشــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬زیرســاختی و عمرانــی» و در بررســی‬ ‫نظــام مســائل ازادشــهر ‪ ۷۳‬مــورد شناســایی شــده کــه در ایــن‬ ‫جلســه باحضور اســتاندار و مدیران کل دســتگاه های اجرایی و‬ ‫خدماتــی اســتان مــورد بررســی و تصویــب قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه امام جمعه ازادشهر‪ ،‬ائمه جمعه‬ ‫شــیعه و اهــل ســنت نگیــن شــهر از توابــع ایــن شهرســتان‬ ‫نیــز در ســخنان جداگانــه بــه بیــان برخــی مطالبــات مردمــان‬ ‫مناطــق شــهری و روســتایی ازادشــهر پرداختنــد و خواســتار‬ ‫اهتمام ویژه اســتاندار گلســتان و مدیران کل دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و خدماتــی بــرای تحقــق ان تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫تــاش بــرای خــارج کــردن ازادشــهر از شهرســتانی کــم‬ ‫برخــودار بــه شهرســتانی بــا شــاخص های مناســب در‬ ‫بخش هــای مختلــف‪ ،‬اســتفاده بهینــه از ظرفیــت بقــاع‬ ‫متبرکــه از جملــه اق امــام بــرای توســعه گردشــگری مذهبی‬ ‫و ســیاحتی‪ ،‬ضــرورت تســریع در پرداخــت تســهیالت بــه‬ ‫کارافرینــان و ســرمایه گذاران‪ ،‬اختصــاص بخشــی از درامــد‬ ‫معــادن زغــال ســنگ ایــن شهرســتان‪ ،‬توجــه به اســیب های‬ ‫اجتماعــی و تــاش بــرای کاهــش ان‪ ،‬توجــه بــه توســعه‬ ‫فضاهــای اموزشــی و تــک نوبتــه کــردن مــدارس‪ ،‬الحــاق‬ ‫‪ ۲‬نقطــه جمعیتــی حومــه نگیــن شــهر بــه بافــت شــهری‪،‬‬ ‫اهتمــام جــدی بــه انتقــال ســایت پســماند زباله ازادشــهر به‬ ‫مکانی دیگر و بازســازی ســالن ورزشــی نگین شــهر و احداث‬ ‫چمــن مصنوعــی ایــن شــهر از جملــه مطالبــات مطرح شــده‬ ‫توســط ائمــه جمعــه شهرســتان ازادشــهر بــود‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫اگر بومگردی و شب ماندگاری‬ ‫در بافت قدیمی روستا انجام‬ ‫شود امنیت بیشتری وجود‬ ‫اگــر بومگــردی و شــب مانــدگاری در بافــت قدیمــی روســتا‬ ‫انجــام شــود بــا توجــه بــه اینکــه ایــن واحدهــا در مجــاور هــم‬ ‫و در یــک راســتا قــرار دارنــد از امنیــت بیشــتری هــم برخــوردار‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫برای شب ماندگاری‬ ‫گردشگران یک گام تا‬ ‫تحقق وعده دولت در‬ ‫اشوراده‬ ‫فراهم شــدن زیرســاخت الزم بــرای شــب مانــدگاری در تنهــا‬ ‫جزیــره ایرانــی دریــای خــزر‪ ،‬یکــی از ارزوهــای دیریــن گردشــگران‬ ‫و طبیعت دوســتان بــرای بهره بــردن از چشـم انداز بکــر و طبیعــت‬ ‫ناشــناخته جزیــره اشــوراده بــود کــه بــا همــت دولــت و تــاش‬ ‫مدیــران اســتان بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف فقط یــک گام دیگر‬ ‫باقی مانــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا وجــود انکــه در ســال های‬ ‫گذشــته مجوزهــای الزم بــرای اجــرای گردشــگری تــوام بــا شــب‬ ‫مانــدگاری حداقــل ‪ ۸۰‬مســافر و گردشــگر در اشــوراده صــادر‬ ‫شــده بــود امــا بــا تعلــل متولیــان امــر و بــا اتمــام اعتبــار زمانــی‬ ‫مجــوز ســازمان محیــط زیســت ایــن فرصــت از گردشــگران و‬ ‫عالقه منــدان گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫دســتور صریــح رییــس جمهــور در اســفند ســال گذشــته و حیــن‬ ‫بازدیــد از جزیــره اشــوراده مبنــی بــر گره گشــایی از چالش هــای‬ ‫فراروی گردشــگری این جزیره ســبب شــد تا رایزنی و گفتگوهای‬ ‫دوجانبــه بیــن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و اســتانداری‬ ‫گلســتان در دســتور کار قــرار بگیــرد و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای‬ ‫قانونــی‪ ،‬فرصــت بهره بــرداری همســو بــا محیــط زیســت در ایــن‬ ‫جزیــره فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی در بازدیــد اســفند مــاه ســال گذشــته از‬ ‫جزیــره اشــوراده بــر اجــرای ســریع ایــن طرح تاکید کــرد و گفته‬ ‫بــود ‪ :‬اجــرای طــرح گردشــگری نبایــد معطــل بمانــد و بایــد از‬ ‫ایــن امــکان خــدادادی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور در بازدیــد ‪ ۲‬ســاعته از اشــوراده گفــت‪ :‬تــا کــی‬ ‫بایــد معطــل بمانیــم و در پیــچ و خــم دســتگاه های اداری ایــن‬ ‫نعمــت الهــی راکــد و بالاســتفاده بمانــد‪ .‬بایــد هــر چــه ســریع تر‬ ‫روی زمیــن شــاهد اتفاقــات اجرایــی باشــیم‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی ادامــه داد ‪ :‬در چنــد ســاعتی کــه در جزیره‬ ‫اشــوراده بــودم‪ ،‬هیــچ مطلبــی کــه بتــوان بــرای مخالفــت بــا‬ ‫طــرح گردشــگری بــه ان اســتناد کــرد شــنیده نشــد؛ حــرف‬ ‫محیــط زیســت را هــم گــوش کــردم محیــط زیســت حرفــی‬ ‫نــدارد‪ .‬توقــف ایــن طــرح دلیــل می خواهــد نمــی تــوان ایــن‬ ‫ســرمایه بزرگ را متوقف کرد؛ گردشــگری اشــتغال و تولید از‬ ‫راهبردهــای دولــت اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود انکــه در جلســه اخیــر شــورای عالــی معمــاری و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬مجــوز بوم گــردی در جزیــره اشــوراده بــه تفــرج‬ ‫غیرمتمرکــز ( بــدون امــکان شــب مانــدگاری ) تغییــر کــرد امــا‬ ‫مذاکــرات و تالش هــا بــرای حــل ایــن چالــش بــه ثمــر نشســت و‬ ‫مقــرر شــد بــا تکیــه بر اســتقرار روســتای اشــوراده در ایــن جزیره‪،‬‬ ‫فرصــت اقامــت شــبانه بــرای مســافران در واحدهــای بوم گــردی‬ ‫میســر شــود‪.‬‬ ‫نکته حایز اهمیت در این مســیر جدید ان اســت که محل‬ ‫پیش بینی شــده برای اســکان شــبانه مســافران با منطقه ای‬ ‫کــه پیــش از ان در مجــوز ســازمان محیــط زیســت و شــورای‬ ‫عالــی معمــاری و شهرســازی قیــد شــده بــود‪ ،‬فاصلــه چندانی‬ ‫نــدارد و بــه زبــان ســاده تر انکــه رویــای گردشــگران در اســتانه‬ ‫تحقق اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم محمــودی یکــی از بومیــان جزیــره اشــوراده گفــت ‪:‬‬ ‫بــه عنــوان کســی کــه ســالها در ایــن جزیــره زندگــی کــرده ام از‬ ‫همــان ابتــدا مخالــف احــداث ســازه جدیــد بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫بــه گردشــگران بودیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در حــال حاضــر حــدود ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬بنــا در داخــل بافت‬ ‫روســتای اشــوراده وجــود دارد کــه حــدود نیمــی از انهــا قابلیــت‬ ‫مرمــت و تبدیــل بــه واحــد بوم گــردی را دارنــد‪.‬‬ ‫محمــدی ادامــه داد ‪ :‬بــا احیــا و بازســازی ایــن بناهــای قدیمــی‬ ‫می تــوان فرصت هــای شــغلی متعــددی بــرای بومیــان منطقــه‬ ‫ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتفاده از فرصــت گردشــگری و کســب درامــد‬ ‫از ایــن صنعــت از حقــوق اصلــی بومیــان منطقــه اســت کــه‬ ‫امیدواریــم ایــن امــر هــر چــه ســریعتر محقــق شــود ‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬واحدهــای مســکونی فعلــی کــه در داخــل‬ ‫بافــت مســکونی روســتای اشــوراده واقــع هســتند در زمــره‬ ‫اراضــی مســتثنیات محســوب می شــوند و نگرانــی و مشــکل‬ ‫زیســت محیطــی هــم بــه دنبــال نخواهــد داشــت و ایــن‬ ‫مقولــه مهمتریــن ویژگــی اســتفاده از خانه هــای قدیمــی‬ ‫روســتا بــرای بوم گــردی اســت‪.‬‬ ‫محمــودی گفــت ‪ :‬اجــرای گردشــگری در قالــب طــرح هــادی‬ ‫روســتایی امــکان بهره منــدی روســتاییان از وام هــای کــم بهــره‬ ‫را فراهــم می کنــد و رویــه اتخــاذ شــده یــک فراینــد حمایتــی‬ ‫ارزشــمند بــرای بومیــان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬اگــر بومگــردی و شــب مانــدگاری در بافــت‬ ‫قدیمــی روســتا انجــام شــود بــا توجــه بــه اینکــه ایــن واحدهــا در‬ ‫مجــاور هــم و در یــک راســتا قــرار دارنــد از امنیــت بیشــتری هــم‬ ‫برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫مشــاور اســتاندار گلســتان در حــوزه ســرمایه گذاری هــم بــا‬ ‫اشــاره بــه صــدور تمامــی مجوزهــای الزم بــرای طــرح گردشــگری‬ ‫اشــوراده گفــت‪ :‬امــکان فعالیــت ‪ ۲۰‬خانــه روســتایی در قالــب‬ ‫واحــد بوم گــردی در ایــن جزیــره فراهــم اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا حاج محمدعلــی در نشســت اخیــر توســعه صنعــت‬ ‫گردشــگری گلســتان بــا حضــور فعــاالن اقتصادی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫تمــام مجوزهــای قانونــی بــرای طــرح گردشــگری اشــوراده‬ ‫صــادر شــده و هیــچ دغدغــه ای بــرای اجــرای ایــن مطالبــه‬ ‫کهــن مــردم گلســتان نداریــم‪.‬‬ ‫مشــاور اســتاندار گلســتان در حــوزه ســرمایه گــذاری گفــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۲۲‬هکتــار از جزیــره اشــوراده و ‪ ۱۳۸‬هکتــار در‬ ‫ســایت پشــتیبان امــاده واگــذاری بــه ســرمایه گذار اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم گفــت‪ :‬در اجــرای طــرح گردشــگری‬ ‫در مناطــق حســاس زیســت محیطــی‪ ،‬حفــظ و صیانــت از‬ ‫ذخایــر ارزشــمند حیــات وحــش و زیســتگاه بکــر منطقــه مورد‬ ‫تاکیــد اســت و نمی خواهیــم بــرای دســتیابی بــه توســعه‪،‬‬ ‫محیــط زیســت را فــدا کنیــم‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه افــزود‪ :‬در بررســی ســازمان حفاظــت‬ ‫محیط زیســت و شــورای عالی معماری و شهرســازی تصمیم‬ ‫گرفتــه شــد کــه در منطقــه ‪ ۲۲‬هکتــاری پیش بینــی شــده‬ ‫بــرای بوم گــردی در جزیــره اشــوراده‪ ،‬مــکان بیتوتــه شــبانه‬ ‫گردشــگران اصــاح شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬همچنیــن مقــرر شــد کــه پــروژه بوم گــردی‬ ‫جزیــره اشــوراده فقــط در قالــب تفــرج غیرمتمرکــز انجــام‬ ‫شــود و در مقابــل بــا اســتفاده از ظرفیــت روســتای اشــوراده‬ ‫بــه دنبــال ایجــاد واحدهــای بومگــردی در منطقــه و امــکان‬ ‫شــب ماندگاری باشــیم‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬در تعامــل صــورت گرفتــه بــا محیط زیســت مقرر‬ ‫شــد ایــن ســازمان همراهــی الزم را در اجــرای گردشــگری در‬ ‫بافــت قدیمــی روســتای اشــوراده داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیان کرد‪ :‬بر اســاس شــرایط فعلی روســتای‬ ‫اشــوراده واقــع در جزیــره اشــوراده امــکان مرمــت برخــی از‬ ‫واحدهــای مســکونی ایــن منطقــه و تبدیــل ان بــه واحــد هــای‬ ‫بوم گــردی در قالب هــای تعییــن شــده محیــط زیســت فراهــم‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫استفاده از فرصت گردشگری‬ ‫و کسب درامد از این صنعت‬ ‫از حقوق اصلی بومیان منطقه‬ ‫است که امیدواریم این امر هر‬ ‫چه سریعتر محقق شود ‪.‬واحدهای‬ ‫مسکونی فعلی که در داخل بافت‬ ‫مسکونی روستای اشوراده واقع‬ ‫هستند در زمره اراضی مستثنیات‬ ‫محسوب می شوند و نگرانی‬ ‫و مشکل زیست محیطی هم‬ ‫به دنبال نخواهد داشت و این‬ ‫مقوله مهمترین ویژگی استفاده‬ ‫از خانه های قدیمی روستا برای‬ ‫بوم گردی است‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه پــس از تصویــب نهایــی موافقــت‬ ‫نامــه اســتان گلســتان بــا محیــط زیســت در شــورای عالــی‬ ‫معمــاری و شهرســازی مقدمــات بیتوتــه شــبانه مســافران در‬ ‫جزیــره اشــوراده ایجــاد گــردد‪.‬‬ ‫حســن اکبــری معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هــم گفــت اگــر گردشــگری و‬ ‫طبیعت گــردی در میانکالــه بــا روش درســت و رعایــت اصــول‬ ‫انجــام شــود عــاوه بــر ایجــاد رونــق اقتصــادی‪ ،‬مــی توانــد در‬ ‫حفاظــت از عرصه هــای زیســتی محیطــی نیــز موثــر واقــع شــود‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح گردشــگری در جزیــره اشــوراده از ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫در دســتور کار مدیــران گلســتان قــرار گرفــت و براســاس طــرح‬ ‫اولیــه قــرار بــود ایــن موضــوع در عرصـه ای بــه مســاحت ‪۳۸۰‬‬ ‫هکتــار اجــرا شــود امــا دغدغه هــای محیط زیســتی ســبب شــد‬ ‫تــا عرصــه منظــور شــده بــرای ایــن طــرح ابتــدا بــه ‪ ۳۸‬و در‬ ‫ادامــه بــه ‪ ۲۲‬هکتــار کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫مطالعــات فــاز صفــر ایــن پــروژه در ســال ‪ ۱۳۹۵‬براســاس‬ ‫مالحظــات زیســت محیطــی انجــام شــد و ایــن طــرح در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬در کمیتــه ملــی محیــط زیســت بــه تصویــب رســید و در‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬کمیتــه طبیعت گــردی ســازمان میــراث فرهنگــی و در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬شــورای عالی معماری و شهرســازی با ذکر جزییات‬ ‫و الزاماتــی مجــوز اولیــه ایــن طــرح را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫براســاس مجــوز محیــط زیســت بــرق مــورد نیــاز بــرای طــرح‬ ‫طبیعت گــردی اشــوراده از محــل پنل هــا و نیــروگاه خورشــیدی و‬ ‫اب مصرفــی بــا جم ـع اوری اب بــاران تامیــن خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫والدین گرامی‪ :‬با نوجوان خود درباره عوارض و پیامدهای ناشی از مصرف مواد مخدر‬ ‫و روان‏گردان‏ها با رعایت سن تقویمی و عقلی او گفتگو نمایید‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫تحریحریه روزنامه بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 18‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪677‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫مزارع اموزشی‪ :‬بعضی مزارع برای‬ ‫مشارکت در فعالیت های کشاورزی و‬ ‫دامداری با اهداف اموزشی برنامه ریزی‬ ‫و مدیریت می شوند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫این شیوه بیشتر مناسب دانشجویان‬ ‫و دانش اموزانی باشد که در یکی از‬ ‫رشته های تحصیلی مرتبط با علوم دامی‬ ‫یا کشاورزی تحصیل می کنند و در کنار‬ ‫تحصیل تجربه واقعی هم برای ان ها‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫گردشگری کشاورزی؛ ظرفیتی‬ ‫مغفول‬ ‫مــزارع ســامت‪ :‬مــزارع ســامت مکان هایــی هســتند کــه ســاکنان‬ ‫شــهرها بــرای بازیابــی ســامت خــود و اغلــب بــرای گذرانــدن دوره‬ ‫بیمــاری و یــا پــس از انجــام عمــل جراحــی در انجــا اقامــت می کننــد‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫کشاورزی ؛‬ ‫اندیشه ای نو برای‬ ‫درامدی پایدار‬ ‫گردشــگری کشــاورزی از کســب و کارهــای جدیــدی اســت‬ ‫کــه در ســال های اخیــر مــورد اســتقبال مــردم خراســان‬ ‫شــمالی قــرار گرفتــه اســت و از انجایــی کشــاورزی پیشــران‬ ‫اقتصــادی ایــن منطقــه محســوب می شــود‪ ،‬امیــد مـی رود با‬ ‫تامیــن زیرســاخت ها درامــد پایــداری بــرای روســتاییان ایــن‬ ‫خطــه فراهــم شــود‪.‬‬ ‫حــس خــوب چیــدن میــوه و قــدم زدن در میــان مــزارع‬ ‫سرســبز بــا دشــت هــای رنگارنــگ و گــذر از جــوی روان در‬ ‫کنــار هــوای مطبــوع هــر کســی را مســت مــی کنــد و بــی‬ ‫خیــال دنیــای واهــی‪.‬‬ ‫چشــیدن طعــم واقعــی هلــو‪ ،‬البالــو‪ ،‬گیــاس و زردالــو بــه‬ ‫راســتی کــه چقــدر طعــم زندگــی را لــذت بخــش مــی کنــد‬ ‫و جــان و روح را جــا مــی دهــد و هــر کســی را فکــر ایــن‬ ‫خلقــت زیبــا وا مــی دارد‪.‬‬ ‫امــا از قــدم زدن در میــان خــش خــش بــرگ هــای پاییــزی‬ ‫و نــم نــم صــدای ترنــم بــاران نبایــد غافــل شــد و زیبایــی هــا‬ ‫را تنهــا بایــد در پادشــاه فصــل هــا نــگاره کــرد و همــه اینهــا‬ ‫از لحظــات نابــی اســت کــه در میــان باغزارهــا و تپــه هــای‬ ‫سرســبز خراســان شــمالی تجربــه مــی شــود و طعــم واقعــی‬ ‫زندگــی را شــیرین مــی کنــد‪.‬‬ ‫بهــار بــا ان زیبایــی هــای دل انگیــزش و کوهســارهای‬ ‫سرســبز و چشــمه هــای روان‪ ،‬تابســتان فصــل برداشــت‬ ‫انگــور و تمامــی میــوه هــای تابســتانی‪ ،‬پاییــز رنگارنــگ و‬ ‫دشــت هــای ارغوانــی زعفــران و زمســتان ســفید پــوش‬ ‫در ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور‪ ،‬همــه و همــه بیانگــر‬ ‫ظرفیــت هــای گردشــگری مناســب در ایــن خطــه اســت و‬ ‫تنهــا بایــد دیــد و لــذت بــرد‪.‬‬ ‫چنــد ســالی اســت حرکــت مــردم از محــل زندگــی خــود بــه‬ ‫مناطــق روســتایی بــا هــدف صــرف اوقــات فراغــت و کســب‬ ‫لــذت در ایــن منطقــه افزایــش یافتــه اســت و مردمــی کــه از‬ ‫مناطــق بکــر و زیبــا دیــدن مــی کننــد و لــذت یــک روز خــوب را‬ ‫در کوهســتان و روســتا تجربــه مــی کننــد‪ ،‬غافــل از اینکه این‬ ‫نــوع از ســفرها نوعــی از گردشــگری مهــم و پــر ســود تلقــی‬ ‫مــی شــود کــه زیرســاخت هــای ان فراهــم نیســت و در ایــن‬ ‫زمینــه برنامــه ریــزی گســترده ای انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫تمامــی ایــن ظرفیــت هــای اقتصــادی در گردشــگری‬ ‫کشــاورزی مــی گنجــد و بــه طــور کلــی ایــن نــوع از گردشــگری‬ ‫شــامل تفریــح و ســرگرمی یــا بــا اهداف اموزشــی بــرای دیدن‬ ‫و لــذت بــردن از فعالیت های کشــاورزی‪ ،‬دامــداری‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬برداشــت محصول و غیره را شــامل می شــود و در‬ ‫جهــت رســیدن بــه توســعه روســتایی و ایجــاد درامــد ثانویــه‬ ‫بــرای جامعــه روســتایی اهمیــت بســزایی دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد که‬ ‫از ایــن میــزان ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار زراعــی و مابقــی باغــی اســت و‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن حــوزه‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪ .‬بیشــترین شــاغالن اســتان در بخــش‬ ‫کشــاورزی اشــتغال دارنــد و ایــن گویــای ظرفیــت مناســب بــرای‬ ‫فعالیــت در بخــش گردشــگری کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ایــن اســتان در روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد و در طــی ایــن ســال هــا بــا خشکســالی و‬ ‫افزایــش نهــاده هــای دامی مواجهه هســتند که گردشــگری‬ ‫کشــاورزی مــی توانــد جایگزین خوبی بــرای درامد اقتصادی‬ ‫انهــا باشــد‪.‬‬ ‫گردشگری کشاورزی؛ ظرفیتی مغفول‬ ‫گردشــگری کشــاورزی در تمــام کشــور تــا حــد زیــادی‬ ‫ناشــناخته اســت و کشــاورزان از اهمیــت ایــن نــوع‬ ‫درامدزایــی بــی اطــاع هســتند و از انجایــی کــه کشــاورزی‬ ‫بــه عنــوان پیشــران اقتصــادی خراســان شــمالی مطــرح‬ ‫اســت نقــش بســزایی در توســعه پایــدار ایــن منطقــه ایفــا‬ ‫می کنــد و اهمیــت ایــن بخــش بایــد در ایــن خطــه بیــش از‬ ‫هــر جایــی اطــاع رســانی شــود‪.‬‬ ‫اشــتباهی کــه در بــاور کشــاورزان ایــن منطقــه وجــود دارد‬ ‫ایــن اســت کــه کشــاورزی‪ ،‬محــدود بــه زراعــت یــا حداکثــر‬ ‫باغــداری شــده اســت‪ .‬در حالــی کــه کشــاورزی طیــف‬ ‫وســیعی از فعالیت هــای مختلــف اســت کــه زراعــت‪،‬‬ ‫باغــداری‪ ،‬دامــداری و دامپــروری‪ ،‬پــرورش کــرم ابریشــم و‬ ‫زنبورعســل‪ ،‬پــرورش و صیــد ماهــی را شــامل مــی شــود و‬ ‫هــر کــدام از ایــن فعالیت هــا می توانــد یــک جاذبــه بــرای‬ ‫کشــاورزی باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬اســتفاده از زیرســاخت ها و‬ ‫فضاهــای تولیــد کشــاورزی اســت کــه در خدمــت گردشــگری‬ ‫قــرار می گیــرد و در واقــع‪ ،‬گردشــگری کشــاورزی بازدیــد از یــک‬ ‫مزرعــه یــا فعالیت هــای کشــاورزی بــرای لــذت بــردن‪ ،‬امــوزش‬ ‫و تجربــه عملــی فعالیت هــای مربــوط بــه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫مــزارع و کشــتزارها در محــور ایــن نــوع از گردشــگری قــرار‬ ‫دارنــد و معرفــی و اطــاع رســانی از ایــن حــوزه نقــش مهمی‬ ‫در ترویــج ایــن نــوع از فرهنــگ اقتصــادی دارد کــه در ذیــل‬ ‫بــه تعــدادی از مــزارع ایــن بخــش اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫مزارع تماشا‪ :‬گاهی گردشگران‬ ‫با حضور در روستاها و مزارع‬ ‫از فعالیت های کشاورزان‬ ‫بازدید و ان ها در مراحل‬ ‫کاشت و برداشت محصوالت‬ ‫مشارکت می کنند و از چیدن‬ ‫میوه تا دوشیدن شیر و تولید‬ ‫فراورده های لبنی و محصوالت‬ ‫روستایی برایشان جذابیت دارد‪.‬‬ ‫مــزارع تعطیــات‪ :‬اقامتگاه هــای موجــود در مــزارع و‬ ‫باغهــای نواحــی روســتایی بــرای اقامــت موقــت گردشــگران‬ ‫اســت و خدمــات پذیرایــی بــا محصــوالت بومــی و ارگانیــک‬ ‫و غذاهــای محلــی انجــام می شــود و گردشــگران از‬ ‫صنایع دســتی هنرمنــدان بومــی خریــداری می کننــد و تولید‬ ‫ان را از نزدیــک مشــاهده و تجربــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫مــزارع مهمــان‪ :‬مزارعــی کــه در ان دامــداری‪ ،‬ســوارکاری‪،‬‬ ‫ماهیگیــری و فعالیت هــای تفریحــی ماننــد عکاســی‪،‬‬ ‫تیلرســواری‪ ،‬قایق ســواری‪ ،‬پیک نیک‪ ،‬اشــپزی و غیره رواج‬ ‫دارد و گردشــگران‪ ،‬مهمــان گلـه داران می شــوند و لــذت در‬ ‫دامــان طبیعــت را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫مــزارع تماشــا‪ :‬گاهــی گردشــگران بــا حضــور در روســتاها و‬ ‫مــزارع از فعالیت هــای کشــاورزان بازدیــد و ان ها در مراحل‬ ‫کاشــت و برداشــت محصــوالت مشــارکت می کننــد و از‬ ‫چیــدن میــوه تــا دوشــیدن شــیر و تولیــد فراورده هــای لبنــی‬ ‫و محصــوالت روســتایی برایشــان جذابیــت دارد‪.‬‬ ‫مــزارع اموزشــی‪ :‬بعضــی مــزارع بــرای مشــارکت در‬ ‫فعالیت هــای کشــاورزی و دامــداری بــا اهــداف اموزشــی‬ ‫برنامه ریــزی و مدیریــت می شــوند‪ .‬بــه نظــر می رســد ایــن‬ ‫شــیوه بیشــتر مناســب دانشــجویان و دانش اموزانــی باشــد‬ ‫کــه در یکــی از رشــته های تحصیلــی مرتبــط بــا علــوم دامــی‬ ‫یــا کشــاورزی تحصیــل می کننــد و در کنــار تحصیــل تجربــه‬ ‫واقعــی هــم بــرای ان هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫مــزارع ســامت‪ :‬مــزارع ســامت مکان هایــی هســتند کــه‬ ‫ســاکنان شــهرها بــرای بازیابــی ســامت خــود و اغلــب بــرای‬ ‫گذرانــدن دوره بیمــاری و یــا پــس از انجــام عمــل جراحــی در‬ ‫انجــا اقامــت می کننــد‪.‬‬ ‫استقبال کشاورزان از طرح های گردشگری‬ ‫تنــوع اقلیمــی و موقعیــت اب و هوایــی اســتان‪ ،‬بســتر‬ ‫مناســبی بــرای گردشــگری کشــاورزی بــه شــمار مــی رود‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود در ایــن حــوزه امیــد مــی‬ ‫رود در عرصــه جــذب گردشــگر و ارتقــای شــرایط گردشــگری‬ ‫اتفاقــات خوبــی در اســتان رقــم خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر بــا توجــه شــرایط اقلیمــی اســتان و‬ ‫ظرفیتهــای حــوزه گردشــگری خصوصــا انگــور‪ ،‬زمینــه ای‬ ‫جهــت ورود ســرمایه گــذاران بــه ایــن خطــه از اســتان و‬ ‫اقــدام بــرای گردشــگری کشــاورزی فراهــم شــده اســت کــه‬ ‫ایــن خــود باعــث می شــود تا کشــاورزان عالوه بر کشــاورزی‬ ‫در حــوزه گردشــگری نیــز درامدزایــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی خراســان شــمالی در ایــن بــاره مــی گویــد‪:‬‬ ‫طــی ‪ ۲‬ســال گذشــته تقاضــا بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن‬ ‫بخــش از اقتصــاد اســتان افزایــش یافتــه و در ایــن مــدت‬ ‫‪ ۲‬مجــوز در مســاحت ‪ ۱۰‬هکتــار از بــاغ هــای انگــور در‬ ‫شهرســتان هــای بجنــورد و شــیروان صــادر شــده اســت‬ ‫و اینــک ‪ ۶‬طــرح گردشــگری کشــاورزی بــا اختصــاص ‪۲۰‬‬ ‫هکتــار از باغ هــای ایــن اســتان در شهرســتان هــای بجنورد‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین و مانه و ســملقان در دســت اجرا است‬ ‫کــه موافقــت اصولــی بــرای انــان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اســماعیلی مــی افزایــد‪ :‬طــرح هــای در دســت‬ ‫اجــرا شــامل بــاغ هــای هلــو‪ ،‬انگــور‪ ،‬زعفــران‪ ،‬گلخانــه‪،‬‬ ‫پــرورش ماهــی و غیــره را شــامل مــی شــود کــه بیشــترین‬ ‫طــرح هــا و ســرمایه گــذاری توســط متقاضیــان در زمینــه‬ ‫انگــور بــه خاطــر کیفیــت و مرغوبیــت بــاغ هــای منطقــه‬ ‫اســت و طــرح هــای مزبــور پروانــه الزم را دریافــت نکــرده‬ ‫انــد و هنــوز بــه بهــره بــرداری نرســیده انــد و تــا پایــان امســال‬ ‫پروانــه ســه طــرح اخــذ مــی شــود و ســپس تســهیالت از‬ ‫محــل وزارتخانــه بــرای ان اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ ۲ :‬مجــوز بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریال‬ ‫در حــوزه بــاغ انگــور در شهرســتان هــای بجنــورد و شــیروان‬ ‫صــادر شــده اســت کــه بــرای ‪ ۷۰‬نفــر اشــتغالزایی خواهــد‬ ‫کــرد ضمــن اینکــه اختصــاص تســهیالت در ایــن حــوزه ســقف‬ ‫نــدارد و همچنیــن اجــرای ایــن طــرح هــا درامد خوبــی نیز برای‬ ‫متقاضــان خواهــد داشــت چــرا کــه از ناحیــه فــروش محصول‬ ‫ســودی خوبــی بــرای انــان حاصــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی خراســان شــمالی مــی افزایــد‪ :‬بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه باغــی درخــور گردشــگری و‬ ‫داشــتن ســرویس بهداشــتی و مکانــی بــرای کافــی شــاپ و‬ ‫اســتراحت نیاز اســت و زیرســاخت خاصی مدنظر نیســت و‬ ‫همین شــرایط مناســب موجب شــده اســت تا از این گونه‬ ‫از طرحهــای اقتصــادی اســتقبال مناســبی شــود و مجریــان‬ ‫ایــن طرحهــا ‪ ۷۰‬درصــد تســهیالت خواهنــد گرفــت و مابقــی‬ ‫نیــز اورده متقاضــی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی مــی گویــد‪ :‬بــر اســاس بــراورد کارشناســان‬ ‫ایــن حــوزه؛ مناطــق مســتعد گردشــگری کشــاورزی در ایــن‬ ‫اســتان بســتگی بــه اولویــت محصــول در ان منطقــه دارد و‬ ‫محصــول انگــور در شهرســتان هــای شــیروان‪ ،‬زعفــران در‬ ‫فــاروج و باغهــای هلــو‪ ،‬ســیب و شــلیل در شهرســتان مانــه‬ ‫وســملقان مســتعد ســرمایه گــذاری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تلفیــق گردشــگری و کشــاورزی‬ ‫بسترســاز توســعه و افزایــش ثــروت در منطقــه اســت‬ ‫تصریــح مــی کند‪ :‬توســعه گردشــگری کشــاورزی در مناطق‬ ‫مســتعد یکی از راهبردهایی اســت که برای تقویت نواحی‬ ‫روســتایی مناســب اســت زیــرا کــه گردشــگری کشــاورزی‬ ‫می توانــد بــا توجــه بــه گوناگونــی محیطــی و مزیت هــای‬ ‫نســبی موجــود در ان بــه عنــوان یکــی از عرصه هــای تنــوع‬ ‫بخشــی بــه اقتصــاد روســتایی مدنظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ضعف اطالع رسانی‬ ‫صنعــت گردشــگری بــه عنــوان ســود اورتریــن بخش هــای‬ ‫اقتصــادی دنیــا بــدل شــده اســت و گردشــگری را کلیــد‬ ‫توســعه مــی داننــد کــه باعــث کســب ارز خارجــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫تولیــد ناخالــص ملــی‪ ،‬ایجــاد فرصت هــای شــغلی و کمــک بــه‬ ‫ســرعت گــردش پــول از عوایــد اقتصــادی ایــن صنعــت اســت‬ ‫و در موفقیــت و توســعه جهانگــردی عوامــل متعــددی نقــش‬ ‫دارنــد کــه رســانه هــا نقــش مهمــی در ایــن راســتا دارنــد‪.‬‬ ‫رســانه هــا بــه واســطه کارکردهایــی چــون اطــاع رســانی‪،‬‬ ‫امــوزش‪ ،‬ســرگرم ســازی‪ ،‬اقنــاع‪ ،‬بســیج عمومــی و فرهنــگ‬ ‫ســازی نقــش بــی بدیلــی در صنعــت گردشــگری ایفــا مــی‬ ‫کننــد‪ .‬از ایــن رو بــا شــناخت ایــن کارکردهــا و انعــکاس‬ ‫ان توســط رســانه هــای اســتان می تــوان زمینــه توســعه‬ ‫صنعــت گردشــگری اســتان را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫مزارع مهمان‪ :‬مزارعی که در ان‬ ‫دامداری‪ ،‬سوارکاری‪ ،‬ماهیگیری‬ ‫و فعالیت های تفریحی مانند‬ ‫عکاسی‪ ،‬تیلرسواری‪ ،‬قایق‬ ‫سواری‪ ،‬پیک نیک‪ ،‬اشپزی و‬ ‫غیره رواج دارد و گردشگران‪،‬‬ ‫مهمان گله داران می شوند و‬ ‫لذت در دامان طبیعت را تجربه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بنابرایــن اطــاع رســانی در خصــوص ایــن محصــول‬ ‫پربــازده کمــک شــایانی بــه جــذب و فراهــم کــردن ســرمایه‬ ‫گــذاری کشــاورزی مــی کنــد و عــاوه بــر اشــتغالزایی باعــث‬ ‫درامدزایــی و اقتصــاد پایــداری در منطقــه مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی خراســان شــمالی در ایــن خصــوص‬ ‫می گویــد‪ :‬اطــاع رســانی در بخــش گردشــگری ایــن خطــه‬ ‫بســیار ضعیــف اســت و ظرفیــت هــای اقتصــادی منطقــه‬ ‫بــه خوبــی رســانه ای نشــده اســت و ضعــف ایــن بخــش‬ ‫بــه حــدی اســت کــه اکثــر کشــاورزان از اهمیــت گردشــگری‬ ‫کشــاورزی بــه طــور کامــل بــی اطــاع هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتقبال خــوب ســرمایه گــذاران در‬ ‫ایــن حــوزه مــی افزایــد‪ :‬تنــوع اقلیمــی و موقعیــت اب و‬ ‫هوایــی اســتان بســتر مناســبی بــرای گردشــگری کشــاورزی‬ ‫فراهــم کــرده اســت و وجــود جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی‬ ‫اســتان ظرفیتــی بــرای شــناخت بیشــتر ایــن منطقــه در بیــن‬ ‫گردشــگران اســت کــه بــا اطــاع رســانی درســت و صحیــح‬ ‫مــی تــوان ایــن نــوع گردشــگری را در اســتان تقویــت کــرد و‬ ‫ســرمایه گــذاران خوبــی در ایــن حــوزه جــذب شــوند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬معرفی و برند ســازی محصوالت کشــاورزی‬ ‫نیــز در ایــن بخــش اهمیــت بســیاری دارد و بایــد در ایــن‬ ‫حــوزه نیــز بــه صــورت کارشناســی فعالیــت کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــر دارای‬ ‫‪ ۱۱۵‬جاذبــه گردشــگری‪ ۲۴ ،‬منطقــه نمونــه ملــی و اســتانی‬ ‫و هشــت روســتای هــدف گردشــگری مقصــدی بکــر بــرای‬ ‫طبیعــت دوســتان و عالقه منــدان بــه فرهنــگ و ایین هــای‬ ‫اقــوام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۷۹۶‬هکتــار بــاغ دارد‪ ،‬ســاالنه از ایــن‬ ‫ســطح ‪ ۲۹۷‬هــزار و ‪ ۵۸۲‬تــن انــواع محصــول باغــی تولیــد‬ ‫می شــود کــه از لحــاظ ســطح و تولیــد در کشــور جایــگاه ‪ ۲۳‬را‬ ‫دارد کــه ســهم ان در ایــن شــاخص از نظــر ســطح باغــی ‪۱.۵۷‬‬ ‫درصــد کشــور و در تولیــدات ‪ ۱.۴۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫از ‪ ۵۹‬نــوع محصــول تولیــدی بخش کشــاورزی این اســتان‬ ‫‪ ۲۶‬گونــه ان باغــی اســت و ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار اســت‪.‬‬ ‫ســهم بخش کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصد از تولیدناخالص‬ ‫بخــش کشــاورزی کشــور اســت کــه مهمتریــن بخــش‬ ‫تولیــدی اســتان بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫از طریق ظرفیت‬ ‫دانشگاه ها احیای فرهنگ‬ ‫تعاونی امکان پذیر است‬ ‫مدیــرکل امــوزش‪ ،‬ترویــج و تحقیقــات تعاونــی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬احیــای‬ ‫تعاونــی از طریــق فرصــت مراکــز اموزشــی و‬ ‫دانشــگاهی نقــش تاثیرگــذاری در رونق این فرهنگ‬ ‫ســفارش شــده اســامی در جامعــه دارد‪.‬‬ ‫سیدامیرحســین جــوزی در امضــای تفاهــم نامــه‬ ‫همــکاری وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا‬ ‫دانشگاه جامع گلستان در گرگان‪ ،‬افزود‪ :‬دانشکده‬ ‫تعــاون در دانشــگاه جامــع گلســتان‪ ،‬پایــگاه ترویــج‬ ‫اهــداف وزارتخانــه بــرای توســعه فرهنــگ تعاونــی در‬ ‫ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تصویب رشــته کارشناســی ارشــد اقتصاد با‬ ‫گرایــش تعــاون در دانشــگاه جامــع گلســتان می توانــد‬ ‫بــه توســعه تعــاون در ایــن اســتان شــتاب دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی براســاس ســند توســعه‪ ۲۷ ،‬دســتگاه‬ ‫مکلــف بــه توســعه تعــاون هســتند کــه یکــی از ایــن‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه جامــع گلســتان هــم گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫دانشــگاه بــا ظرفیــت اعضــای هیــات علمــی‪ ،‬امادگی‬ ‫دارد بــه ادارات کل در حوزه هــای مرتبــط بــا گســترش‬ ‫فرهنــگ تعــاون مشــاوره دهــد ‪.‬‬ ‫علیرضــا خواجه شــاهکویی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا‬ ‫هــدف تقویــت ارتبــاط دانشــگاه بــا اداره کل در حــل‬ ‫مســائل و مشــکالت جامعــه اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۲ :‬اســتاد بــا تجربــه بــه عنــوان‬ ‫مشــاوره در حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــا اداره‬ ‫کل تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان همــکاری‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه جامــع گلســتان افــزود‪ :‬رســالت‬ ‫دانشــگاه در شــرایط کنونــی ارتبــاط بــا محیط هــای‬ ‫پیرامــون و کمــک بــه حــل مســائل و مشــکالت و‬ ‫توســعه اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر پیونــد خــوب بیــن‬ ‫دانشــگاه و محیــط پیرامــون برقــرار شــود بــه طــور‬ ‫قطــع می تــوان بــه دســتگاه ها در حــل مســائل و‬ ‫مشــکالت جامعــه کمــک کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بهره گیــری از ظرفیــت دانشــگاه جامــع‬ ‫گلســتان خــا عقــب ماندگــی در حــوزه صنعــت را پــر‬ ‫کــرده و رونــد توســعه اســتان را شــتاب می دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن دانشــگاه امادگــی دارد در حــوزه‬ ‫تعــاون بــا تقویــت دانشــکده تعــاون بــه برنامــه‬ ‫وزارتخانــه تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علیرضــا خواجه شــاهکویی‪ ،‬ایــن دانشــگاه‬ ‫کــه از ســال ‪ ۱۳۸۷‬اغــاز بــکار کــرده دارای چهــار‬ ‫دانشــکده از جملــه فنــی و مهندســی‪ ،‬علــوم پایــه و‬ ‫علــوم انســانی بــا ‪ ۵‬هــزار دانشــجو‪ ۲۰۰ ،‬عضــو هیات‬ ‫علمــی و ‪ ۲۰۰‬کارمنــد اداری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مهــارت امــوزی در اولویــت اشــتغال بــوده و‬ ‫دانشــگاه می توانــد در ایــن راه ‪ ،‬ایــن وزاراتخاتــه را در‬ ‫دســتیابی بــه اهدافــش کمــک کنــد‪.‬‬ ‫حســین خواجــه مظفــری افــزود‪ :‬تاکنــون در ایــن‬ ‫اســتان دانشــگاه بــه کمــک ایــن اداره کل امــده‬ ‫و طرح هــای خــوب مهــارت افــزای را از جملــه «‬ ‫نخلســتان» و « کهــاد «بــه اجــرا در اورده اســت‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪677‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫زمستانی سرد‬ ‫در انتظار بازار خودرو‬ ‫بررس ـی ها از بــازار خــودروی پایتخــت در روز جــاری حاکــی از ســردی معامــات دارد و قیمت هــا‬ ‫همچنــان بــاال از ســوی فروشــندگان اعــام می شــود البتــه در عمــل هیــچ خبــری از معاملــه و خریــد‬ ‫و فــروش نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در روز گذشــته (شــنبه‪ ۱۷ ،‬دی مــاه) بــا بررســی قیمت هــا در فضــای‬ ‫مجــازی و ســایت های خودرویــی نشــان از کــه همچنــان بــاال بــودن قیمت هــا دارد و بنــا بــه اظهارات‬ ‫کارشناســان‪ ،‬در ایــن التهــاب قیمتــی نــرخ ارز نقــش نخســت را بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫بــا ورود دالر در بــازار ازاد طــی یــک مــاه گذشــته بــه کانــال ‪ ۴۴‬هــزار تومــان‪ ،‬افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫قیمــت برخــی خودروهــا را شــاهد بودیــم‪ .‬نــرخ دالر در سراشــیبی قــرار گرفتــه و التهابــات بــازار ارز‬ ‫بــه پایــان رســیده‪ ،‬همــان خودروهــا تــا ‪ ۴۰‬درصــد افــت قیمــت داشــته اند‪ ،‬امــا خریــد و فروشــی‬ ‫همچنــان صــورت نمیگیــرد و خریــداران در انتظــار قیمت هــای کاهــش بیشــتری هســتند‪.‬‬ ‫بعنــوان مثــال هــر دســتگاه پــژو ‪ ۲۰۶‬تیــپ ‪ ۲‬کــه مــاه گذشــته و در شــرایط یــاد شــده در فضــای مجــازی‬ ‫تــا ‪ ۵۱۵‬میلیــون تومــان قیمت گــذاری می شــد‪ ،‬امــروز بــه ‪ ۴۵۰‬میلیــون تومــان کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مشاور ستاد اقامه نماز‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬در پایــش هــای‬ ‫مســتمر فضــای مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫اســتان‪ ،‬وب ســایتی مشــاهده شــد کــه گرداننــدگان ان بــا‬ ‫انجــام اقدامــات فریبکارانــه‪ ،‬شــهروندان را اغفــال نمــوده و‬ ‫مبالــغ هنگفتــی از انــان کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســودجویان ســایبری از ایــن طریــق ضمــن جلــب‬ ‫اعتمــاد کاربــران نــااگاه‪ ،‬تحــت عنــوان کســب درامــد عالــی و‬ ‫چنــد برابــر شــدن ســرمایه‪ ،‬شــهروندان را مجــاب مــی کردنــد تــا‬ ‫مبالغــی را بــه حســاب انهــا واریــز کننــد‪.‬‬ ‫وی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬گرداننــدگان ایــن وب ســایت کــه‬ ‫تصــور نمــی کردنــد روزی در چنــگال قانــون گرفتــار شــوند‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از تعــداد ‪ 27‬کارت بانکــی بــرای دریافــت وجــوه و‬ ‫مبالــغ واریــزی شــهروندان مبلغــی حدود‪150‬میلیــارد ریــال از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات و بررس ـی های فنــی و‬ ‫اطالعاتــی توســط پلیــس فتــا اســتان‪ ،‬یکــی از متهمــان اصلــی‬ ‫کــه در یکــی از اســتان هــای مــرزی فعالیــت میکــرد‪ ،‬شناســایی‬ ‫و طــی عملیاتــی غافلگیرانــه‪ ،‬متهــم دســتگیر وکلیــه تجهیــزات‬ ‫الکترونیکــی وی نیــز کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫روز گذشــته همچنیــن هــر دســتگاه پــژو ‪ ۲۰۶‬تیــپ ‪ ۳‬بــه ‪ ۴۶۶‬میلیــون تومان‪ ،‬پــژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‬ ‫‪ ۶۸۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬رانــا پــاس ‪ ۴۴۵‬میلیــون تومــان‪ ،‬دنــا توربــو اتوماتیــک ‪ ۷۰۵‬میلیــون تومان‪،‬‬ ‫پــژو پــارس معمولــی ‪ ۴۴۸‬میلیــون تومــان‪ ،‬پــژو پــارس سفارشــی (بــا رینــگ) ‪ ۴۶۵‬میلیــون تومــان‬ ‫و بــا رینــگ و مانیتــور‪ ۴۸۰‬میلیــون تومــان قیمت گــذاری شــد‪.‬‬ ‫در گــروه ســایپا نیــز هــر دســتگاه تیبــا صنــدوق دار ‪ ۲۹۴‬میلیــون تومــان‪ ،‬تیبــا ‪ ۲‬بــه ‪ ۲۹۸‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬کوئیــک معمولــی ‪ ۲۹۸‬میلیــون تومــان‪ ،‬کوییــک ار ‪ ۳۰۵‬میلیــون تومــان و کوئیــک ار‬ ‫اتوماتیــک ‪ ۴۱۰‬میلیــون تومــان ارزش گــذاری شــد‪.‬‬ ‫در دســته مونتاژی هــا جــک اس‪ ۵‬بــه یــک میلیــارد و ‪ ۲۸۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬هایمــا اس ‪ ۷‬بــه‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۳۱۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬دیگنیتــی ســفید رنــگ یــک میلیــارد و ‪ ۶۸۰‬میلیــون تومــان و‬ ‫فیدیلیتــی هفــت نفــره یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان قیمت گــذاری شــد‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص یــک کارشــناس بــازار خــودرو معتقــد اســت‪ :‬طــی ســال های گذشــته خــودرو‬ ‫تبدیــل شــدن بــه یــک کاالی ســرمایه ای شــده و نمی تــوان گفــت تــا زمانــی کــه ثبــات ارزی داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬قیمــت ایــن قبیــل کاالهــا را کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫وی داد‪ :‬این در صورتی است که به این مشکل محدودیت عرضه خودروساز نیز افزوده است‪.‬‬ ‫ایــن فعــال بــازار همچنیــن در خصــوص مطــرح شــدن مجــدد ورود خودروهــای کارکــرده بــه کشــور‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن گونــه تصمیمــات میبایســت در گذشــته اجرایــی می شــد تــا امــروز شــاهد قیمــت پــروازی‬ ‫خودرویــی همچــون پرایــد کــه خودرویــی از رده خــارج محســوب می شــود بــه ‪ ۲۷۴‬میلیــون تومــان نبودیــم‪.‬‬ ‫از طرفــی بــا ورود نخســتین محموله هــای وارداتــی خــودرو بــه کشــور در هفته هــای گذشــته همیــن روند‬ ‫بــا شــدت بیشــتری هــم در تولیــد و هــم در واردات تــا پایــان ســال و ســال اتــی نیــز ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن اعتقادنــد‪ :‬بــا عرضه هــای ســنگین خــودرو تــا پایــان ســال توســط خودروســازان‬ ‫و همچنیــن واردکننــدگان‪ ،‬شــاهد رقابتــی شــدن بــازار خــودرو خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۱۷‬هزار معتاد‬ ‫از خدمات درمانی بهزیستی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در تمام استان ها سند پنج ساله‬ ‫نماز تدوین شد‬ ‫مشــاور ســتاد اقامــه نمــاز در امــور برنامه ریــزی و نمــاز نســل نــو گفــت‪ :‬در تمــام اســتان ها‬ ‫ایــن ســتاد امســال موفــق بــه تدویــن ســند پنج ســاله نماز شــد‪.‬‬ ‫حجت االســام محی الدیــن بهــرام محمدیــان در حاشــیه هفتمیــن اجــاس اســتانی‬ ‫نمــاز در گلســتان بــه میزبانــی دانشــگاه ازاد اســامی ازادشــهر اظهارداشــت‪ :‬در بحــث‬ ‫نمــاز وضعیــت موجــود دســتگاه های اجرایــی بــر اســاس ایــن ســند شناســایی و راه هــای‬ ‫رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب ترســیم شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بحــث نمــاز وضعیــت دســتگاه های اجرایــی کشــور رو بــه رشــد اســت‬ ‫و اگــر کاســتی ها را بتوانیــم برطــرف کنیــم شــرایط بهتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مشــاور ســتاد اقامــه نمــاز بــا اشــاره بــه چالش هــای موجــود در بحــث نمــاز گفــت‪ :‬گاهــی‬ ‫اوقــات تنبلــی‪ ،‬کســالت‪ ،‬بی معرفتــی و نداشــتن شــناخت نســبت بــه جایــگاه نمــاز در کنــار‬ ‫مشــکالت جانبــی کــه تحمیــل می شــود دســت بــه دســت هــم می دهــد تــا ان گونــه کــه‬ ‫بایــد در مســیر اگاهی بخشــی نســل امــروز موفــق عمــل نکنیــم‪.‬‬ ‫حجت االســام محمدیــان بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن شــبهه هایی پیرامــون نمــاز و رفتارهــای‬ ‫مذهبــی ایجــاد می شــود چــون بعضی هــا نســبت بــه نمــاز و معــارف دینــی شــناختی‬ ‫ندارنــد و فکــر می کننــد مابــه ازای توجــه بــه معــارف نداشــتن مشــکل دنیایــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن عــده بــر ایــن تصــور هســتند اگــر مشــکل دنیایی شــان حــل نشــود‪،‬‬ ‫بایــد از بحــث دیــن‪ ،‬معــارف‪ ،‬نمــاز و عبــادت خــود کــم بگذارنــد‪.‬‬ ‫هفتمیــن اجــاس اســتانی نمــاز در گلســتان بــا حضــور اســتاندار‪ ،‬نماینــده ولــی فقیــه در‬ ‫اســتان و شــماری از مســووالن شهرســتانی به میزبانی دانشــگاه ازاد اســامی ازادشهر برگزار‬ ‫شــد و در ایــن مراســم از دســتگاه های اجرایــی فعــال و امامــان جمعــه موفــق در بخــش نمــاز‬ ‫و همچنیــن از تعــدادی از خانواده هــای شــهدای اســتان تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دستگیری کالهبردار اینترنتی‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۷ :‬هــزار معتــاد متجاهــر‬ ‫در ‪ ۹‬مــاه امســال از خدمــات درمانــی و اموزشــی مراکــز زیــر پوشــش ایــن نهــاد حمایتــی‬ ‫بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫احســان حســینی معصــوم اظهــار کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۲‬مرکــز بازتوانــی معتــادان کمــپ تــرک‬ ‫اعتیــاد در بجنــورد‪ ۱۵ ،‬مرکــز اقامتــی‪ ،‬یــک مرکــز گــذری کاهــش اســیب‪ ،‬یــک مرکــز مــاده‬ ‫‪ ،۱۶‬یــک مرکــز بازتوانــی و ‪ ۷۰‬مرکــز ســرپایی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امســال ســه مرکــز درمــان و بازتوانــی در ســال جــاری راه انــدازی شــد و‬ ‫یــک مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬بــرای مــردان معتــاد متجاهــر راه انــدازی شــده اســت کــه تــا یــک مــاه‬ ‫اینــده بهــره بــرداری مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬معتــادان بــه صــورت‬ ‫اختیــاری بــه مراکــز مــاده ‪ ۱۵‬مراجعــه مــی کننــد و خدمــات درمانــی‪ ،‬اگاه بخشــی و ســایر‬ ‫مــوارد بــه انــان ارایــه مــی شــود ولــی معتــادان مراکــز مــاده ‪ ۱۶‬از از ســوی دســتگاه قضایــی‬ ‫معرفــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مراکــز کاهــش اســیب نیــز عــاوه بــر خدمــات درمانــی و مهارتــی‪ ،‬اموزشــهای‬ ‫مختلــف از جملــه مهــارت هــای فنــی و حرفــه ای نیــز بــه گــروه هــدف ارایــه مــی شــود‪.‬‬ ‫حســینی معصــوم گفــت‪ :‬طــرح مشــارکت اجتماعــی نوجوانــان نیــز در راســتای مقابلــه‬ ‫بــا اعتیــاد در محــات کــم برخــوردار اســتان اجــرا شــده اســت و در ایــن طــرح حــدود هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬نوجــوان دختــر در زمینــه پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی امــوزش دیدنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در برنامــه پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی و خــود مراقبتــی در‬ ‫بخــش هــای مختلــف نیــز در ســال جــاری بــه بیــش از ‪ ۲۸‬هــزار نفــر خدمــات اموزشــی‬ ‫ارایــه شــد‪.‬‬ ‫‪ ۶۷۰‬معتــاد متجاهــر در خراســان شــمالی شناســایی شــده انــد کــه شــامل کارتــن خوابها‪،‬‬ ‫ولگــردان و معتــادان تابلــو و تزریقی اســت‪.‬‬ ‫مدعی نفوذ در دستگاه قضایی گلستان دستگیر شد‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در «شیروان»‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از اجــرای طــرح‬ ‫ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بیــان کــرد‪ :‬بــه منظــور‬ ‫‏برقــراری نظــم و امنیــت عمومــی‪ ،‬مقابلــه بــا خــرده فروشــان‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬ســارقان و برهــم زننــدگان امنیــت عمومــی‪،‬‬ ‫طــرح‏ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در ایــن شهرســتان بــه اجــرا‬ ‫در امــد ‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجرایــن طرح کــه در مناطق جرم‬ ‫خیــز شهرســتان اجــرا شــد‪ 7 ،‬نفــر خــرده فــروش دســتگیر‬ ‫و‏تعــداد ‪ 8‬نفــر معتــاد متجاهــر نیــز جمــع اوری شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا تــاش مامــوران یــک کیلــو و ‪ 70‬گــرم مــواد مخــدر‬ ‫نیــز توســط‏مامــوران کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از معرفــی متهمــان‬ ‫دســتگیر شــده بــه مراجــع قضائــی خبــر داد و از شــهروندان‬ ‫‏خواســت‪ :‬بــرای ایجــاد امنیتــی پایــدار در شهرســتان و مقابلــه‬ ‫بــا ســوداگران مــرگ بــا پلیــس همــکاری کــرده و هرگونــه‬ ‫‏اطالعــات و اخبــاری در زمینــه مســائل امنیتی و انتظامــی را در‬ ‫اســرع وقــت بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اعــام‏کننــد‏‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬فــردی کــه بــا ادعــای نفــوذ در قــوه قضاییــه از مــردم کالهبــرداری می کــرد بــا تالش حفاظت‬ ‫و اطالعات دادگســتری و هنگام دریافت ســکه و دالر به عنوان پیش پرداخت‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کاراز روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن فــرد در جریــان یــک پرونــده‬ ‫موادمخــدر بــه قاچاقچیــان وعــده داده بــود می توانــد در ازای دریافــت اموالــی بــه ارزش بیــش از ‪ ۲‬میلیــارد تومــان از مصــادره‬ ‫دارایی هــای انهــا جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررسـی ها نشــان می دهــد ایــن فــرد هیــچ ارتباطــی بــا فــرد یــا افــرادی در دســتگاه قضایــی کشــور نــدارد و قصــد داشــته‬ ‫پــس از دریافــت پــول از طرفیــن پرونــده ‪ ،‬متــواری شــود‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا وجــود توصیه هــا برخــی مــردم همچنــان در دام کارچاق کن هــا گرفتــار شــده و بــا امیــد‬ ‫واهــی ایــن افــراد‪ ،‬امــوال خــود را از دســت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫اســیابی از مردم خواســت به افرادی که ادعای حل مشــکل انان از راه های غیرقانونی و در ازای دریافت پول در دســتگاه قضایی‬ ‫و ســازمان های تابعــه قــوه قضاییــه را دارند‪ ،‬اعتماد نکنند‪.‬‬ ‫حجاب مخالف ازادی نیست‬ ‫خبرنــگار فرانســوی‪« :‬برخــی از رســوم اســامی ماننــد حجــاب اجبــاری رهــا شــده اســت‪ .‬ایــا در جمهوری اســامی از نــو اجباری‬ ‫خواهد شــد؟»‬ ‫امــام خمینــی‪« :‬حجــاب بــه معنــای متــداول میــان مــا‪ ،‬کــه اســمش حجــاب اســامی اســت‪ ،‬بــا ازادی مخالفتــی نــدارد؛ اســام‬ ‫ی کنیــم کــه بــه حجــاب اســامی روی اورنــد‪ .‬و زنــان شــجاع‬ ‫بــا انچــه خــاف عفــت اســت مخالفــت دارد‪ .‬و مــا انــان را دعــوت مـ ‏‬ ‫مــا دیگــر از بالهایــی کــه غــرب بــه عنــوان تمــدن بــه سرشــان اورده اســت بــه ســتوه امــده‏انــد و بــه اســام پناهنــده شــده‏انــد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان و روزنامــه بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫(صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪ ،۵‬ص‪)۵۴۱‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪677‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان‪:‬‬ ‫در شهرک های صنعتی گلستان‬ ‫‪ ۷۹‬قرارداد سرمایه گذاری‬ ‫جدید بسته شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت‪ :‬بــا واگــذاری ‪ ۲۶‬هکتــار زمیــن در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی از ابتــدای ســال تاکنــون ‪ ۷۹‬قــرارداد ســرمایه گذاری جدیــد ایــن‬ ‫اســتان بســته شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رضــا شــهمرادی اظهــار داشــت‪ :‬بــا پیش بینــی ‪ ۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۵‬میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری و ایجــاد اشــتغال بــرای یــک هــزار و ‪ ۲۴۸‬نفــر ایــن تعــداد‬ ‫کاهش ‪ ۱۲.۴‬درصدی‬ ‫حمل بار با ناوگان عمومی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام اعالم کرد؛‬ ‫قیمت کاهشی گوشت قرمز‬ ‫از این هفته‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ ۲ :‬میلیــون و ‪۲۵۲‬‬ ‫هــزار تـُـن کاال در ‪ ۹‬ماهــه امســال بــه وســیله نــاوگان عمومــی اســتان جابجــا شــد کــه ایــن‬ ‫رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۲.۴‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫محمــد مشــتری اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میــزان بــار در قالــب ‪ ۱۶۳‬هــزار ســفر از مراکــز تولیــدی و‬ ‫مبــادی شهرســتان هــای اســتان بــه نقــاط مختلــف کشــور حمــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عمــده کاالهــای حمــل شــده در اســتان شــامل کــود اوره‪ ،‬ســیمان و پــودر‬ ‫الومینیــوم اســت و بیشــترین میــزان جابجایــی کاال در ایــن مــدت مربــوط بــه شهرســتان‬ ‫بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫محدودیتهــای تــردد کامیــون هــا بــه ویــژه در نــوروز طــی ســال هــای اخیــر بــا شــیوع کرونــا و‬ ‫کاهــش مســافرت هــا برداشــته و همیــن موجــب افزایــش جابجایــی بــار شــد و امســال بــا‬ ‫افزایــش مســافرت هــا‪ ،‬محدودیــت هــا بــرای تــردد کامیــون هــا اعمــال کــه بــر کاهــش ایــن‬ ‫شــاخص تاثیــر گذاشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هفــت هــزار و ‪ ۸۴۰‬دســتگاه نــاوگان بــاری شــامل چهــار هــزار و ‪۶۳۰‬‬ ‫دســتگاه کامیــون‪ ،‬کامیونــت و تریلــر و ســه هــزار و ‪ ۲۱۰‬وانــت بــار در بخــش حمــل کاالی‬ ‫اســتان فعــال اســت‪.‬‬ ‫مشــتری خاطرنشــان کــرد‪ :‬فرســودگی نــاوگان بــاری از دغدغــه هــای جابجایــی کاال در‬ ‫اســتان محســوب مــی شــود بــه طــوری کــه ‪ ۱۳.۵‬درصــد از ایــن نــاوگان بــه ســن فرســودگی‬ ‫رســیده اســت و بایــد نوســازی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه میــزان ســفرهای حمــل و نقــل عمومــی بــاری اســتان نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۰.۴‬درصــد کاهــش یافــت گفــت‪ :‬امســال ‪ ۳۲‬درصــد مســافران‬ ‫بــا نــاوگان اتوبوســی‪ ۳۹.۵ ،‬درصــد بــا مینــی بــوس و ‪ ۲۸.۵‬درصــد بــا نــاوگان ســواری‬ ‫کرای ـه ای ســفر کردنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ ۳۸ :‬شــرکت مســافربری در اســتان فعــال اســت و شــمار نــاوگان عمومــی‬ ‫اعــم از اتوبــوس‪ ،‬مینــی بــوس و ســورای کرایــه ای ‪ ۸۲۰‬دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت در حدفاصــل ‪ ۲‬قطــب ســیاحتی و زیارتــی‬ ‫واقــع اســت و ســاالنه میلیــون هــا مســافر از ایــن اســتان گــذر مــی کننــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قــرارداد اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایجــاد صنایــع در زمینه هــای مختلــف تولیــد بــا رعایــت اولویت هــا‬ ‫قــرارداد ســرمایه گذاری جدیــد بــه ویــژه صنایــع غذایــی‪ ،‬تبدیلــی تکمیلــی کشــاورزی‪ ،‬بــرق ‪،‬‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬شــیمیایی و فلــزی اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــر اظهــارات شــهمرادی بــه منظــور تحقــق اهدافــی از جملــه افزایــش ســهم صنعــت در‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور شــرکت شــهرک های صنعتــی بــه عنــوان یــک نهــاد توســعه ای‬ ‫بــا تاکیــد بــر توســعه صنایــع کوچــک‪ ،‬توســعه و تکمیــل تمامــی زیرســاخت های موردنیــاز‪،‬‬ ‫اســتقرار صنایــع در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی و بهبــود فضــای کســب و کار صنایــع کوچــک‬ ‫و اســتقرار ســازمانی پویــا‪ ،‬بــا تحــوالت جهانــی تشــکیل و فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان و فراهــم بــودن زمینــه ارتباط با کشــورهای اســیای میانه‬ ‫از طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل خــزر و خلیــج گــرگان و نزدیــک بــودن‬ ‫بــه بنــادر «امیرابــاد» بهشــهر و نوشــهر مازنــدران‪ ،‬فعالیــت گمــرک مــرزی اینچه بــرون و فعالیــت‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان و کاللــه از جملــه ظرفیت هــای زیرســاختی ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش مســووالن شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان‪ ،‬در ایــن اســتان‬ ‫‪ ۲۳‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک بــا وســعت بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار بــرای ســرمایه گذاری وجــود دارد کــه تاکنــون ‪ ۸۲۶‬واحــد صنعتــی‬ ‫دارای پروانــه بهره بــرداری در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســت کــه در ایــن واحدهــا‬ ‫بیــش از ‪ ۹‬هــزار نفــر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت در شــمال کشــور قــرار دارد‬ ‫و اقتصــاد اصلــی ان بــر پایــه کشــاورزی بــوده و ســرمایه گذاری حوزه هــای خدمــات و‬ ‫صنعــت در رتبه هــای بعــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫رییــس مجمــع ملــی صادرکننــدگان دام زنــده بــا بیــان اینکــه قیمــت گوشــت قرمــز از‬ ‫هفتــه جــاری کاهشــی می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬وضعیــت ذخایــر گوشــت قرمز کشــور مطلوب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫«منصــور پوریــان» دربــاره وضعیــت بــازار گوشــت قرمــز داخلــی و دام زنــده‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫گوشــت قرمــز مــورد نیــاز کشــور تامیــن اســت و هیــچ کمبــودی در ایــن زمینــه نداریــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون ســه نــوع قیمــت گوشــت قرمــز در میادیــن میــوه و تره بــار‪،‬‬ ‫شــرکت پشــتیبانی امــور دام و بــازار داریــم البتــه قیمــت فعلــی بــازار واقعــی نیســت و‬ ‫تقاضایــی هــم نــدارد‪.‬‬ ‫رییــس مجمــع ملــی صادرکننــدگان دام زنــده اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون قیمــت هــر‬ ‫کیلوگــرم دام زنــده ســبک درجــه یــک کــه از تولیدکننــدگان خریــداری می شــود‪ ،‬بیــن ‪۹۰‬‬ ‫تا ‪ ۹۵‬هزار تومان و دام ســنگین گوســاله درجه یک بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬هزار تومان اســت‪.‬‬ ‫قیمت هــای دام زنــده کــه در فضــای مجــازی عنــوان می شــود‪ ،‬غیرواقعــی اســت‪.‬‬ ‫پوریــان بــر ایــن بــاور اســت کــه نوســان نــرخ ارز‪ ،‬بارش بــاران و برف در برخی اســتان ها‬ ‫کــه تاخیــر در جابه جایــی دام زنــده یــا گوشــت قرمز ایجاد کرده و قیمت های غیرواقعی‬ ‫دام زنده در فضای مجازی باعث افزایش قیمت گوشــت قرمز در بازار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس قیمــت دام زنــده قیمــت هــر کیلوگــرم الشــه گوســفندی‬ ‫و گوســاله بایــد در بــازار حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان بــه دســت مــردم برســد و قیمت هــای‬ ‫فعلــی اجحــاف بــه مصرف کننــدگان اســت‪.‬‬ ‫رییــس مجمــع ملــی صادرکننــدگان دام زنــده بــا بیــان اینکــه ذخایــر گوشــت قرمــز‬ ‫بخــش دولتــی و خصوصــی کشــور مطلــوب اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون شــرکت پشــتیبانی‬ ‫امــور دام گوشــت قرمــز ذخایــر خــود را بــا قیمت هــای دولتــی بــه بــازار عرضــه کــرده تــا‬ ‫بــازار ایــن محصــول تنظیــم شــود‪.‬‬ ‫پوریــان اضافــه کــرد‪ :‬البتــه ذخایــر گوشــت قرمــز بخــش خصوصــی هــم از شــرایط‬ ‫مطلوبــی برخــوردار اســت کــه بایــد قبــل از اینکــه تاریــخ مصرفشــان بــه اتمــام برســد‬ ‫ایــن محصــوالت را بــه بــازار عرضــه کننــد تــا بــازار ایــن محصــول بــه تعــادل برســد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اکنــون جمعیــت دام زنــده ســبک و ســنگین کشــور از وضعیــت‬ ‫خوبــی برخــوردار اســت و هیــچ کمبــودی در ایــن زمینــه نداریــم‪ ،‬ایــن در حالی اســت‬ ‫کــه اکنــون فصــل زایش هــای مجــدد دام شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬صــادرات دام زنــده دو هفتــه اســت کــه متوقــف شــده و بــا توجــه بــه‬ ‫نوســان نــرخ ارز در ایــران قاچــاق ایــن محصــول بــه کشــورهای همســایه صرفــه‬ ‫اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اکنــون قیمــت دام زنــده در عــراق پاییــن تــراز کشــور مــا اســت؛‬ ‫بنابرایــن در کشــورهای همســایه خریــدار نــدارد کــه قاچــاق بتوانــد روی بــازار ایــن‬ ‫محصــول اثرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫طبــق امــار وزارت جهــاد کشــاورزی امســال تولیــد بیــش از یــک میلیون تن گوشــت‬ ‫قرمــز در کشــور پیش بینــی می شــود‪.‬‬ ‫چهار نشانه خانواده‏های مستعد اعتیاد‪:‬‬ ‫فقدان ارتباط موثر و گفتگوی خانوادگی ضعیف در اعضای خانواده‪ ،‬تضاد و ناسازگاری‪،‬‬ ‫عدم انسجام و از هم گسیختگی‪ ،‬انحراف و اعتیاد یکی از اعضای خانواده‪.‬‬ ‫روابط عمومی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫عزاداریم ولی پارتی مختلط‬ ‫می ریم!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم این ماگلومانیــای فرهنگی‬ ‫کــی تمــوم میشــه و ادمــا کــی متوجــه مــی شــن‬ ‫چاردیــواری اختیــاری!‬ ‫شــهروند محتــرم دماونــدی ‪ ...‬عزیــزی کــه زنــگ زدی‬ ‫‪ 110‬کــه نمی دونــم تــوی محلــه مــا پارتــی گرفتــن دارن‬ ‫مشــروب مــی خــورن ‪ ...‬دارن ســلب اســایش می کنــن‪.‬‬ ‫وقتــی پرایــد هــم شــد ‪ 250‬میلیــون تومــن زنــگ‬ ‫زدی ‪110‬؟! پرایــد ‪ 250‬میلیونــی ازت ســلب اســایش‬ ‫نمی کنــه؟! پیــاز گــرون میشــه اذیــت نمــی شــی؟!‬ ‫الودگــی هــوا ریه هاتــو قلقــک نمــی ده؟!‬ ‫مــرد حســابی چهارتــا فوتبالیســت پیشکســوت دســت‬ ‫چهــار تــا جــوون رو گرفتــن اومــدن پارتــی مختلــط‬ ‫دلشــون واشــه‪ ...‬کجــاش ایــراد داره؟!‬ ‫درســته ایــن بنــدگان خــدا عــزادارن‪ ...‬حــس و حــال‬ ‫شــادی پــس گل و قهرمانــی نــدارن‪ ...‬حتــی حوصلــه‬ ‫نــدارن واســه جــام جهانــی نظــر بــدن و مصاحبــه‬ ‫کنــن‪ ...‬ولــی خــدا وکیلــی پارتــی مختلــط یــه چیــز‬ ‫دیگــس‪...‬‬ ‫البتــه نــه اینکــه ایــن عزیــزان پارتــی ندیــده باشــن‪ ...‬نــه‬ ‫بابــا ایــن طــور نیســت‪ .‬بــه میزبــان بــی احترامــی میشــه‬ ‫کــه بنــده خــدا چــن وقتــه داره تــدارک مــی بینــه‪...‬‬ ‫وگرنــه پارتــی مختلــط همچیــن اش دهــان ســوزی هــم‬ ‫نیســت!‬ ‫واال ایــن فوتبالیســت هــا گیــر افتادن از دســت شــماها‬ ‫‪ ...‬زن و بچــه شــون کــه حــق نــدارن بــرن دوبــی و‬ ‫هواپیمــا شــون رو میــارن پائیــن‪ ...‬اگــه بخــوان چهــار‬ ‫تــا اســتوری و مطلــب انتقــادی علیــه نظــام بــذارن بایــد‬ ‫یواشــکی خونه و زار و زندگی رو بفروشــن و برن امریکا‬ ‫و از اونجــا فحــش بــدن!‬ ‫حــاال اینــا بــه کنــار ‪ ...‬روزنامــه نوشــته تعــدادی از‬ ‫انهــا بــه دلیــل مصــرف مشــروبات الکلــی حالــت عــادی‬ ‫نداشــتند! نــه بیــان حالــت عــادی هــم داشــته باشــن‪...‬‬ ‫اقــای روزنامــه نــگار البــد انتظــار داری تــو پارتــی مختلــط‬ ‫ســن ایــچ و تــک دانــه ســرو کنــن؟! شــاید هــم فکــر‬ ‫می کنــی تــو پارتــی بــا شــربت و دم نوش اشــرف الملوک‬ ‫از مهمانــا پذیرایــی مــی کنــن؟!‬ ‫فقــط تــو رو خــدا بذاریــن یــه پارتــی مختلــط بذاریــن‬ ‫واســه ایــن بچــه هــا بمونــه! دل شــون پوســید از بــس‬ ‫تــوی ایــن چنــد مــاه غصــه مــردم رو خــوردن و لبــاس‬ ‫ســیاه پوشــیدن و عــزاداری کــردن!‬ ‫بله چی شده ؟ ازاد شدن؟‬ ‫خــوب خــدا رو شــکر خبــر اومــد با مســاعدت فرماندهی‬ ‫نیــروی انتظامــی دماونــد و همچنیــن مســئوالن قضایــی‬ ‫قــرار اســت ایــن عزیــزان بــه زودی ازاد شــوند‪.‬‬ ‫پرونــده ایــن ماجــرا امــروز بــه دادســرا رفــت و پــس از‬ ‫اخــذ تعهــد‪ ،‬روال مربــوط بــه ازادی این ‪ ۴‬نفر در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اقــای ســلب ارامــش ‪ ...‬خیالــت راحــت شــد؟ دلــت‬ ‫خنــک شــد؟ دیگــه زنــگ نزنــی تــو محلــه مــون پارتــی‬ ‫گرفتــن و ســر و صــدا مــی کنــن‪ ...‬ایــن هفتــه هــم وقــت‬ ‫بــذار تخمــه بگیــر ‪ ...‬بشــین بــازی ایــن عزیزان رو تماشــا‬ ‫کــن و حالشــو ببــر‪ ...‬واال بخــدا ‪ ...‬مــردم بیــکارن ‪...‬‬ ‫بــه تــو چــه مربــوط بازیکــن لیــگ برتــری پارتــی مختلــط‬ ‫شــرکت مــی کنــه و مشــروب مــی خــوره؟! اصــا ًشــاید‬ ‫بخــواد ســیگار هــم بکشــه‪ ...‬قلیــان هــم بکشــه ‪ ...‬بایــد‬ ‫از تــو اجــازه بگیــره؟! عجــب دوره و زمونــه ای شــده!‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬در خصــوص درخواســت‬ ‫اقــای روح الــه نکاحــی فرزنــد محمــد تقــی دارای کــد ملــی‬ ‫‪ 2249793417‬‏مالــک ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 359/59‬متــر‬ ‫مربــع‏دارای پــاک ‪ 80‬فرعیــاز ‪ -10‬اصلــی واقــع در روســتای‬ ‫ســرمحله بخــش دو حــوزه ثبتــی بندرگــز کــه در ‏حیــن‬ ‫اســباب کشــی مفقــود گردیــده اســت جهــت اطــاع عمــوم‬ ‫اگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی‏اعــم از حقیقــی و‬ ‫حقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی داشــته باشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ده‬ ‫روز از تاریــخ انتشــار‪،‬‏اعتــراض خــود بــه همــراه اصــل ســند‬ ‫مالکیــت یــا اصــل ســند معاملــه کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک‏شهرســتان بندرگــز تســلیم کنــد و در صــورت‬ ‫اعتــراض و عــدم ارائــه اصل ســند مالکیت و ســند معامله‪،‬‬ ‫‏ســند مالکیــت المثنــی به نــام متقاضی فوق صــادر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر‏اینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور‪ ،‬برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی اقــدام‏خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪1401/207 :‬‏‬ ‫مهــدی شــاه مهــری – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک بندرگــز‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪677‬‬ ‫قانون پارتو و کاربرد ان‬ ‫در روابط اجتماعی‬ ‫ســال ها قبــل‪ ،‬یــک متخصــص مدیریــت بــه نــام‬ ‫«پارتــو» قانــون مهمــی را بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«مــا بــرای انجــام هم ـه ی کارهــا وقــت نداریــم‪ .‬مــا‬ ‫بــرای انجــام همــه ی کارهــا پــول نداریــم‪.‬‬ ‫امــا بــرای انجــام« مهم تریــن کارهــا» وقــت و پــول‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫بنابرایــن یکــی از «مهم تریــن کارهــا» ایــن اســت کــه‬ ‫تعییــن کنیــم «مهم تریــن کارهــا» بــرای زندگــی مــن‬ ‫کدام انــد؟‬ ‫به این کار «اولویت بندی» می گوییم‪.‬‬ ‫اگــر «اولویت بنــدی» نداشــته باشــیم‪ ،‬وقــت و پــول‬ ‫خــود را صــرف کارهایــی می کنیــم کــه از درجـه ی دوم‬ ‫یــا حتــی ســو ِم اهمیــت برخوردارنــد‬ ‫ان وقــت بــرای کارهــای درجــه یــک خــود‪ ،‬وقــت یــا‬ ‫پــول کافــی نداریــم‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬در زمینــه ی «اعتبــار»؛ مــا در بیــن‬ ‫مــردم‪ ،‬اعتبــاری داریــم؛‬ ‫اما این اعتبار‪« ،‬بی نهایت» نیست‪.‬‬ ‫اگــر اعتبارمــان را در جایــی خــرج کنیــم کــه از درجـه ی‬ ‫اهمیــت پایینــی برخــوردار اســت‪ ،‬در جایی کــه از‬ ‫درجـه ی اهمیــت باالتــری برخــوردار اســت‪« ،‬اعتبــار»‬ ‫کــم می اوریــم‬ ‫اکنــون قانــون «پارتــو» را در حیطه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی بیــان می کنیــم‪:‬‬ ‫معیارهای زندگی‪:‬‬ ‫همــه ی ســلیقه های مــن را دیگــران نمی تواننــد‬ ‫بــراورده کننــد‪ ،‬پــس الزم اســت ب ـ ه وضــوح و روشــن‬ ‫بیــان کنــم کــه مهم تریــن اصــول مــن در زندگــی‬ ‫کدام انــد‪.‬‬ ‫ان گاه دیگــران می تواننــد در مــراوده بــا مــن‪،‬‬ ‫مهم تریــن اصــول و ارزش هــای مــرا رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫روابط با انسان ها‪:‬‬ ‫همـه ی انســان ها را نمی تــوان راضــی نگه داشــت امــا‬ ‫می تــوان مهم تریــن انســان ها را راضــی نگه داشــت‪.‬‬ ‫ف خــودم را روشــن کنــم کــه‬ ‫پــس الزم اســت تکلی ـ ِ‬ ‫مهم تریــن انســان ها در زندگــی مــن چــه کســانی‬ ‫هســتند و بیش تریــن ســرمایه گذاری ام را روی چــه‬ ‫کســانی الزم اســت انجــام دهــم‪.‬‬ ‫لذت ها‪:‬‬ ‫من نمی توانم از همه چیز‪ ،‬لذت ببرم‪.‬‬ ‫بــرای برخــی لذت هــا‪ ،‬الزم اســت از برخــی دیگــر‬ ‫از لذت هــا بگــذرم‪ ،‬پــس الزم اســت بــرای خــودم‬ ‫تعریــف کنــم اولویت بنــدی لذت هــای زندگــی‪ ،‬بــرای‬ ‫مــن چگونــه اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬چــه چیــزی را بــه‬ ‫چــه چیــزی می فروشــم‪.‬‬ ‫اظهارنظر‪:‬‬ ‫من نمی توانم در مورد همه چیز اظهارنظر کنم‪.‬‬ ‫الزم اســت مهم تریــن جنبه هایــی کــه دغدغــه ی‬ ‫اظهارنظــر در ان هــا را دارم‪ ،‬مشــخص کنــم و دانــش‬ ‫خــود را در ان زمینه هــا بــاال ببــرم‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫باعث به دنیا امدن‬ ‫جنین های مرده‬ ‫این قاتل خاموش‬ ‫می شود‬ ‫جنیــن نشــان داد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬قــرار گرفتــن در معــرض‬ ‫‪ PM2.5‬در دوران بــارداری می توانــد انتقــال اکســیژن بــه‬ ‫جنیــن را کاهــش دهــد یــا باعــث ناهنجاری هــای جفــت شــود‬ ‫کــه همــه ایــن علــل باعــث افزایــش تولــد جنین هــای مــرده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫احتمــال زایمــان زودرس از دیگــر خطــرات الودگــی هــوا بــرای‬ ‫زنــان بــاردار اســت‪ .‬زایمــان زودرس خطــر مشــکالت دیگــری‬ ‫ماننــد وزن کــم هنــگام تولــد‪ ،‬رشــد ناکافــی ریه هــا در نــوزاد‬ ‫و مــرگ نــوزاد در حیــن تولــد یــا مــدت کوتاهــی پــس از تولــد‬ ‫را افزایــش می دهــد‪ .‬یــک مطالعــه در ســال ‪ ،2019‬اثــرات‬ ‫االینده هــای رایــج ماننــد ازن‪ ،‬دی اکســید گوگــرد‪ ،‬اکســید‬ ‫نیتــروژن و دی اکســید نیتــروژن را ارزیابــی کــرد و به این نتیجه‬ ‫دس ـت یافت کــه بیــن الودگــی هــوا و زایمــان زودرس رابطــه‬ ‫وجــود دارد و ایــن خطــر در طــول بــارداری بعــدی باالتــر بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن یــک تجزیه وتحلیــل در ســال ‪ 2013‬نشــان داد کــه‬ ‫شــیوع االینده هــای خــاص‪ ،‬ماننــد دی اکســید نیتــروژن‪ ،‬بــا‬ ‫خطــر باالتــر وزن کــم هنــگام تولــد مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫الودگــی هــوا بــرای کــودکان بیــش از بزرگ ســاالن مضــر‬ ‫است‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫الودگــی بــدون شــک یکــی از علــل اصلــی مرگ ومیــر در جهــان‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه ســرب هــای‬ ‫موجــود در هــوا ســاالنه میلیون هــا مــرگ زودرس را بــه دنبــال‬ ‫دارد‪ .‬متاســفانه‪ ،‬بســیاری از ســازمان های بهداشــتی ان را‬ ‫به عنــوان علــت مــرگ ذکــر نکرده انــد امــا ایــن مســئله می توانــد‬ ‫خطــرات نگران کننــده ای را بــرای برخــی گروه هــا بــه ویــژه مــادران‬ ‫بــاردار بــه ‪g‬دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫داده هــای ســازمان بهداشــت جهانــی نشــان می دهــد کــه تقریبا ً‬ ‫تمــام جمعیــت جهــان (‪ )٪99‬هوایــی را تنفــس می کننــد کــه از‬ ‫محدودیت هــای دســتورالعمل ســازمان جهانــی بهداشــت فراتــر‬ ‫م ـی رود و حــاوی ســطوح باالیــی از االینده هــا اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از مطالعــات نشــان می دهــد کــه جوامــع کم درامــد‬ ‫به طــور نامتناســبی در معــرض الودگــی هــوا قــرار دارنــد و در برابــر‬ ‫اثــرات نامطلــوب ســامتی اســیب پذیرتر هســتند‪ .‬هنگامی که ما‬ ‫االینده هــای هــوا را تنفــس می کنیــم‪ ،‬ایــن ذرات ریــز می تواننــد‬ ‫وارد جریــان خــون مــا شــوند و باعــث ســرفه یــا ســوزش چشــم‬ ‫شــوند و بیمــاری هــای زمینــه ای را تشــدید کننــد‪ .‬البتــه خطــرات‬ ‫ســامتی افــراد از الودگــی هــوا بســته بــه ســن‪ ،‬مــکان‪ ،‬ســامت‬ ‫زمینه ای و سایر عوامل بسیار‪ ،‬متفاوت است‪ .‬بااین حال‪ ،‬برخی‬ ‫از گروه هــای مــردم ممکــن اســت ازنظــر قــرار گرفتــن در معــرض‬ ‫الودگــی هــوا بیشــتر از دیگــران مســتعد باشــند و االینده هــای‬ ‫مختلــف ممکــن اســت بــر ایــن گروه هــا تاثیــر متفاوتــی بگذارنــد‪.‬‬ ‫الودگــی هــوا باعــث افزایــش تولــد جنین هــای مــرده‬ ‫می شــود‬ ‫الودگــی هــوا می توانــد بــر بــارداری تاثیــر منفــی بگــذارد و‬ ‫منجــر بــه زایمــان زودرس‪ ،‬وزن کــم هنــگام تولــد‪ ،‬مرده زایــی‬ ‫یــا ناهنجاری هــای مــادرزادی شــود‪.‬‬ ‫محققــان دریافتنــد کــه ذرات ‪ PM2.5‬می تواننــد از طریــق‬ ‫جفــت از مــادر بــه جنیــن منتقــل شــوند کــه نه تنهــا ممکــن‬ ‫اســت بــه جفــت اســیب برســاند بلکــه به طــور بالقــوه باعــث‬ ‫اســیب «غیرقابل برگشــت جنیــن» شــود‪ .‬یــک مطالعــه در‬ ‫ســال ‪ ،2018‬ذرات االینــده ســمی را در ریه هــا‪ ،‬کبــد و مغــز‬ ‫کــودکان در مقایســه بــا بزرگ ســاالن نســبت بــه تنفــس در‬ ‫هــوای الــوده اســیب پذیرتر هســتند زیــرا مجــاری تنفســی‬ ‫ان هــا کوچک تــر اســت و همچنــان در حــال رشــد اســت‪.‬‬ ‫ان هــا همچنیــن ســریع تر از بزرگ ســاالن تنفــس می کننــد‬ ‫لــذا هــوای الــوده بیشــتری را جــذب می نماینــد‪.‬‬ ‫هنگامی کــه ذرات استنشــاقی بســیار کوچــک هســتند ‪-‬‬ ‫قطــر ‪ 2.5‬میکــرون یــا کمتــر ‪ -‬می تواننــد غشــاهای مخاطــی‬ ‫حفــره بینــی را تحریــک کننــد و باعــث ابریــزش بینــی و ســرفه‬ ‫شــوند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن ذرات ریــز می تواننــد راه خــود را‬ ‫بــه ریه هــا بازکــرده و باعــث التهــاب در انجــا شــوند‪ .‬درنتیجــه‬ ‫الودگــی هــوا بــا ‪ ،PM2.5‬کــودکان را در معــرض خطــر‬ ‫بیشــتری بــرای ابتــا بــه بیماری هــای تنفســی قــرار می دهــد‬ ‫و محققــان ایــن موضــوع را در جمعیت هــای سراســر جهــان‬ ‫مشــاهده کرده انــد امــا ایــن تنهــا اغــاز راه اســت‪ ،‬زیــرا الودگــی‬ ‫هــوا فقــط وارد راه هــای هوایــی و ریه هــای مــا نمی شــود‪ .‬ایــن‬ ‫امــکان وجــود دارد کــه برخــی از ذرات ‪ -‬ازجملــه ذرات فوق ریــز‬ ‫کــه فقــط ‪ 0.1‬میکــرون یــا کمتــر قطــر دارنــد ‪ -‬بتواننــد از بافــت‬ ‫ریــه عبــور کــرده و وارد جریــان خــون شــوند‪ .‬همچنیــن ممکــن‬ ‫اســت ذرات درنتیجــه بلعیــده شــدن بــه دســتگاه گــوارش راه‬ ‫پیــدا کننــد‪ .‬به این ترتیــب‪ ،‬ذرات معلــق می تواننــد بســیار‬ ‫بیشــتر بــر سیســتم تنفســی کــودک تاثیــر بگذارنــد‪.‬‬ ‫الودگــی هــوا یــک عامــل خطــر بــرای همــه مبتالیــان بــه‬ ‫اســم اســت‬ ‫الودگــی هــوا‪ ،‬حــدود دوســوم افــراد مبتــا بــه اســم را در‬ ‫معــرض خطــر حملــه اســم قــرار می دهــد؛ بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه برخــی از ذرات الودگــی به انــدازه ای کوچــک هســتند کــه‬ ‫مســتقیما ًوارد ریه هــا می شــوند و به ســرعت راه هــای هوایــی‬ ‫و عالئــم اســم را تحریــک می کننــد‪.‬‬ ‫الودگــی هــوا نه تنهــا باعــث تشــدید اســم در افــراد مبتــا بــه‬ ‫ایــن بیمــاری می شــود بلکــه تحقیقــات نشــان می دهــد کــه‬ ‫ســطوح بــاالی الودگــی هــوا می توانــد باعــث ابتــا بــه اســم‬ ‫در کــودکان و بزرگ ســاالن شــود‪ .‬کودکانــی کــه در مناطقــی‬ ‫بــا الودگــی بــاال زندگــی می کننــد بیشــتر در معــرض خطــر‬ ‫هســتند‪ .‬همچنیــن اگــر در دوران بــارداری در معــرض ســطوح‬ ‫باالیــی از الودگــی باشــید‪ ،‬چــه خودتــان اســم داشــته باشــید‬ ‫چــه نداشــته نباشــید‪ ،‬احتمــال ابتــای کــودک شــما بــه اســم‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫خطر الودگی هوا برای افراد مسن و بیماران قلبی‬ ‫بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی‪ ،‬الودگــی هــوا‬ ‫در سراســر جهــان‪ 25 ،‬درصــد از کل مرگ ومیرهــای مربــوط بــه‬ ‫بیماری هــای قلبــی عروقــی ایســکمیک را تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫وقتــی ذرات وارد بــدن می شــوند‪ ،‬از ســد محافــظ ریه هــای‬ ‫مــا عبــور کــرده و وارد جریــان خــون می شــوند‪ .‬بــر اســاس‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬ذرات می تواننــد رگ هــای خونــی را منقبــض کننــد‬ ‫و باعــث باریــک شــدن ان هــا شــوند‪ .‬ایــن نتیجــه‪ ،‬می توانــد به‬ ‫افزایــش فشــارخون و فشــار قلــب کمــک کنــد و حتی می تواند‬ ‫درنهایــت باعــث ســکته مغــزی یــا حملــه قلبــی شــود‪ .‬الودگــی‬ ‫هــوا همچنیــن می توانــد ســاختار یــا شــکل قلــب را تغییــر‬ ‫دهــد و ایــن ممکــن اســت درنتیجــه منجــر بــه نارســایی قلبــی‬ ‫یــا ســایر مشــکالت قلبــی شــود‪.‬‬ ‫قــرار گرفتــن کوتاه مــدت در معــرض ذرات مضــر نیــز خطــر‬ ‫حملــه قلبــی‪ ،‬اریتمــی (اختــال ریتــم قلــب)‪ ،‬ســکته مغــزی‬ ‫و نارســایی قلبــی را در جمعیت هــای اســیب پذیر ماننــد افــراد‬ ‫مســن و مبتالیــان بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی افزایــش‬ ‫می دهــد و عالئمــی ماننــد تپــش قلــب‪ ،‬درد قفســه ســینه یــا‬ ‫تنگــی نفــس را ایجــاد می کنــد لــذا افــراد مبتــا بــه بیماری های‬ ‫قلبــی در صــورت ادامــه یافتــن یــا تشــدید عالئــم‪ ،‬بایــد از‬ ‫پزشــک متخصــص کمــک بگیرنــد‪ .‬اگرچــه اثــرات الودگــی‬ ‫هــوا بــر روی گروه هــای حســاس بســیار نگران کننــده اســت‬ ‫امــا تغذیــه خــوب کــه نشــان داده شــده اســت کــه تاثیــر‬ ‫قابل توجهــی بــر اثــرات الودگــی هــوا دارد‪ ،‬ابــزاری فــوری بــرای‬ ‫کاهــش اثــرات منفــی الودگــی هــوا اســت‪.‬‬ ‫تقویــت انزیم هــای ســم زدایی بــا خــوردن ســبزیجات‬ ‫چلیپایــی‬ ‫ســبزیجات چلیپایــی مانند کلم بروکلــی‪ ،‬گل کلم‪ ،‬کلم پیچ‪،‬‬ ‫تربچــه‪ ،‬شــلغم و‪ ...‬می توانــد به طــور چشــمگیری انزیم هــای‬ ‫ســم زدایی را در کبــد مــا تقویــت کنــد و بــه کاهــش ســطح‬ ‫التهــاب در بــدن مــا کمــک نمایــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد‬ ‫کــه خــوردن بیــش از دو فنجــان کلــم بروکلــی‪ ،‬کلــم‪ ،‬گل کلــم‪،‬‬ ‫کلــم پیــچ‪ ،‬یــا ســایر ســبزیجات چلیپایــی در روز بــا ‪ 20‬درصــد‬ ‫کاهــش خطــر مــرگ مرتبــط اســت و خــوردن ایــن ســبزیجات‬ ‫راهــی مقرون به صرفــه بــرای مبــارزه بــا خطــرات الودگــی هــوا‬ ‫در درازمــدت بــرای ســامتی باشــد‪.‬‬ ‫اثر محافظتی مواد مغذی در برابر ذرات معلق‬ ‫چندیــن مطالعــه نشــان داده اســت کــه مــواد مغــذی ماننــد‬ ‫ویتامین های ‪ B، C، E، D‬و امگا ‪ PUFA 3‬اثرات محافظتی‬ ‫در برابــر اســیب های ناشــی از ذرات معلــق دارنــد‪ .‬افزایــش‬ ‫مصــرف انتی اکســیدان ها و همچنیــن ســایر مــواد مغــذی‬ ‫ضدالتهابــی‪ ،‬ممکــن اســت اســترس اکســیداتیو ناشــی از‬ ‫الودگــی هــوا و التهــاب در اســم‪ ،‬ســامت قلــب و عــروق و‬ ‫بیماری هــای التهابــی مزمــن را کاهــش دهــد و درنتیجــه‬ ‫راه حــل مفیــدی بــرای مقابلــه بــا اثــرات منفــی بــر ســامتی‬ ‫ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫بهتریــن راه بــرای اطمینــان از دریافــت میــزان بهینــه‬ ‫ویتامین هــای ‪ B، C، E، D‬و امــگا ‪ ،3‬مصــرف ماهی هــای‬ ‫چــرب‪ ،‬قــارچ‪ ،‬زرده تخم مــرغ‪ ،‬کیــوی‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬لیمــو‪ ،‬کلم‬ ‫بروکلــی‪ ،‬پرتقــال‪ ،‬گوجه فرنگــی‪ ،‬تخــم افتاب گــردان‪ ،‬بــادام‪،‬‬ ‫فلفــل دلم ـه ای‪ ،‬زیتــون‪ ،‬گــردو‪ ،‬محصــوالت لبنــی‪ ،‬حبوبــات‬ ‫و‪ ...‬بــه میــزان حداقــل دو بــار در هفتــه اســت‪ .‬درصورتی کــه‬ ‫بــه میــزان زیــادی از ایــن مــواد مغــذی مصــرف نمی کنیــد و‬ ‫می خواهیــد از خــواص ویتامین هــا و امــگا ‪ 3‬بهره منــد شــوید‪،‬‬ ‫بایــد مصــرف مکمــل را در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫زردچوبه‪ ،‬پاک کننده ریه‬ ‫زردچوبــه بــه دلیــل داشــتن انتی اکســیدان قــوی و اثــرات‬ ‫ضدالتهابــی‪ ،‬یــک غــذای عالــی بــرای ســامت ریه هــا اســت‪.‬‬ ‫ترکیــب اصلــی زردچوبــه کورکومیــن اســت کــه بــرای حمایــت‬ ‫از عملکــرد ریــه مفیــد اســت و بــه تمیــز کــردن طبیعــی بــدن‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬این یکــی از غذاهــای پاک کننــده ریــه اســت‬ ‫کــه بــه مبــارزه بــا عفونت هــای ویروســی در الودگــی هوا کمک‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫سیب‪ ،‬میوه ای غنی شده با مواد مغذی‬ ‫ســیب‪ ،‬یکــی از میوه هــای مفیــد بــرای ریه هــا محســوب‬ ‫می شــود زیــرا مصــرف منظــم ان باعــث بهبــود عملکــرد ریــه‬ ‫می شــود‪ .‬طبــق مطالعــات‪ ،‬خــوردن پنــج ســیب در هفتــه‬ ‫بــرای داشــتن ریه هــای عالــی و کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫انســدادی مزمــن ریــه (‪ )COPD‬عالــی اســت‪ .‬ایــن میــوه بــا‬ ‫مــواد مغــذی ضــروری غنی شــده اســت‪.‬‬ ‫معجزه خوردن کدوتنبل در روزهای الودگی هوا‬ ‫کدوتنبــل‪ ،‬یکــی دیگــر از بهتریــن مــواد غذایــی بــرای ســامت‬ ‫ریه اســت که ترکیبات شــیمیایی را تقویت می کند و سرشــار‬ ‫از کاروتنوئیدهایــی ماننــد لوتئیــن‪ ،‬بتــا کاروتــن و زاگزانتیــن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن یکــی از بهتریــن غذاهــای ضدالتهابــی بــرای‬ ‫ریه هــا محســوب می شــود کــه مصــرف ان بــرای ســامت ریــه‬ ‫به خصــوص در طــی الودگــی هــوا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140160312002003434‬مــورخ ‪ 1401/10/14‬هیــات اول موضــوع قانــون‏تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در واحد ثبتی کردکوی‏تصرفات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض اقــای شــهاب الدیــن مهربــان فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه‏‏‪ 1796‬کــد ملــی ‪ 2249857067‬صــادره کردکــوی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪764‬‏ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه ‪ 100‬ســهم مابقــی ان وقــف عــام اســت بــه مســاحت‏‏‪ 404/50‬متــر مربــع قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫‏کردکــوی خریــداری از مالــک رســمی حبیــب الــه چوپــان کالســه پرونــده‏‏‪ 1401114412002000265‬محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می‬ ‫گــردد‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو ماه‏اعتــراض خود را بــه اداره ثبت اســناد‬ ‫و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‏اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند صادر‏خواهد شد‪ .‬م‪.‬الف‪1401/61 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬یکشنبه ‪ 1401/10/18‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬سه شنبه ‪1401/11/4‬‏ ‬ ‫محمدرضا مهدوی رستمی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کردکوی‬ ‫حجاب‪ ،‬حافظ ارزش زن‬ ‫«و البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید کــه حجابــی کــه اســام قــرار داده اســت‪ ،‬بــرای حفــظ ان ارزشــهای شماســت‪ .‬هرچــه را کــه خــدا دســتور فرمــوده اســت‪ -‬چــه بــرای زن و چــه بــرای‬ ‫مــرد‪ -‬بــرای ایــن اســت کــه‪ ،‬ان ارزشــهای واقعــی کــه اینهــا دارنــد و ممکــن اســت بــه واســطه وسوسـ ‏ه هــای شــیطانی یــا دســتهای فاســد اســتعمار و عمــال اســتعمار پایمــال مــی‏شــدند‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان ‪ -‬روزنامــه بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫اینهــا‪ ،‬ایــن ارزشــها زنــده بشــود‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‏‪ ،۱۹‬ص ‪)۱۸۵‬‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 18‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪677‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تکنیک جدید‪ ،‬امنیت سریعتری‬ ‫را برای فناوری حافظه غیر فرار‬ ‫ارائه می دهد‬ ‫پایگاه داده‬ ‫‪ 3Commas‬توسط‬ ‫هکر ناشناس فاش شد‬ ‫اداره تحقیقــات فــدرال (‪ )FBI‬تحقیقاتــی را در مــورد حادثــه‬ ‫هــک کــه علیــه یــک پلتفــرم تجــارت رمزنــگاری اســتونیایی‪،‬‬ ‫‪ 3Commas‬هــدف قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن هــک در اوایــل دســامبر ‪ ۲۰۲۲‬رخ داد و طــی ان هکــر از‬ ‫طریــق رابــط برنامه نویســی برنامــه (‪ )API‬بــه سیســتم ســرویس‬ ‫معامالتــی دسترســی پیــدا کــرد‪ .‬اینکــه چگونــه ان هــا بــه‬ ‫سیســتم های ایــن پلتفــرم دسترســی پیــدا کرده انــد هنــوز یــک‬ ‫راز اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گزارش هــا‪ 3Commas ،‬ایــن هــک را در ‪ ۱۰‬دســامبر‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬کشــف کــرد و تحقیقــات بــرای تعییــن میــزان اســیب و‬ ‫عامــان ان اغــاز شــد‪ FBI .‬بــه درســتی مطلــع شــد‪ .‬در ارتبــاط بــا‬ ‫ایــن حادثــه‪ ،‬دفتــر سینســیناتی ایــن دفتــر بــا دو کاربــر خدمــات‬ ‫تمــاس گرفــت‪.‬‬ ‫یک مورد زنگ خطر؟‬ ‫در یــک پســت وبالگــی کــه در ‪ ۱۱‬دســامبر ‪ ۲۰۲۲‬منتشــر شــد‪،‬‬ ‫مدیــر عامــل ‪ 3Commas‬ادعا هــای هکر هــا را رد کــرد و ان هــا‬ ‫را بــه عنــوان «بازیگــران بــد نیــت» کــه «بــا اســتفاده از شــواهد‬ ‫جعلــی متهــم می کننــد» نامیــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬در چنــد مــاه گذشــته‪ ،‬بســیاری از کاربــران‬ ‫‪ 3Commas‬متوجــه شــدند کــه وجــوه ان هــا در صرافی هــای‬ ‫رمزنــگاری مختلــف کــه بــدون رضایــت ان هــا به حساب هایشــان‬ ‫پیونــد داده بودنــد‪ ،‬معاملــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،Coin Desk‬یکــی از گروه هــای اســیب دیده متشــکل‬ ‫‪API‬ها شرکت ها را در‬ ‫معرض خطر قرار می دهند‬ ‫بو کار ها کمــک می کننــد تــا برنامه هــا را به هــم‬ ‫‪API‬هــا بــه کس ـ ‬ ‫متصل کــرده و داده هــا را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذارنــد‪ ،‬اگــر‬ ‫تا به حــال از حســاب ‪ Google‬خــود بــرای ورود بــه چندیــن ســایت‬ ‫یــا برنامــه اســتفاده کرده ایــد‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد از یــک ‪API‬‬ ‫توســعه یافته توســط ‪ Google‬بــرای انجــام ایــن کار اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪.‬‬ ‫کلید هــای ‪API‬دزدیده شــده زمینه ســاز برخــی از بزرگتریــن‬ ‫حمــات ســایبری تــا کنــون بوده اند‪،‬مــا ســر فصل ها را‬ ‫می بینیــم و اخبــار را می خوانیــم‪ ،‬امــا اغلــب متوجــه عواقــب‬ ‫گســترده ان از جملــه تاثیــرات قابل توجــه بــر امنیــت‬ ‫تلفن همــراه ســازمانی خــود نمی شــویم‪.‬‬ ‫اخبــاری کــه در اوایــل ســال جــاری در مــورد بیــش از ‪3000‬‬ ‫اپلیکیشــن موبایــل کــه کلید هــای ‪API‬توییتــر را فــاش کردنــد‪ ،‬در‬ ‫نظــر بگیریــد ‪ ،‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه تبهــکاران ســایبری‬ ‫می تواننــد هــزاران حســاب شــخصی را بــه خطــر بیندازنــد و‬ ‫فعالیت هــای مجرمانــه خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد ایــن اتفــاق بــرای شــرکت شــما رقــم خــورده بــود و‬ ‫نقــش معکــوس شــده بــود و صد هــا یــا حتــی هــزاران برنامــه‬ ‫تلفــن همــراه کلید هــای ‪API‬را بــه حســاب های ‪Gmail،‬‬ ‫‪ Slack‬یــا ‪ OneDrive‬شــرکت شــما فــاش می کردنــد و‬ ‫دســتگاه های کارکنــان و داده هــای حســاس شــرکت شــما در‬ ‫معــرض خطــر شــدید قــرار می گرفتنــد‪.‬‬ ‫یک نظرســنجی اخیر از مدیران امنیتی و توســعه دهندگان‬ ‫برنامه هــای کاربــردی تلفــن همــراه نشــان می دهــد کــه‬ ‫‪ ٪74‬از پاســخ دهندگان احســاس می کردنــد برنامه هــای‬ ‫بو کار ها بســیار مهــم‬ ‫تلفن همــراه بــرای موفقیــت کســ ‬ ‫هســتند‪ ،‬عالوه بر ایــن‪ ،‬اپلیکیشــن های موبایــل نیــز بــه‬ ‫کســب وکارها کمــک می کننــد تــا هــم درامــد کســب کننــد‬ ‫از شــصت عضــو بــا ســرویس مخفــی ایــاالت متحــده و ســایر‬ ‫اژانس هــا تمــاس گرفــت تــا وجــوه مفقــود خــود را گــزارش‬ ‫کنــد‪ .‬بــه گفتــه رهبــر ایــن گــروه‪ ،‬ادمونــدو پنــا‪ ،‬زیــان بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون دالر بــوده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن پلتفــرم ادعــا کــرد‬ ‫کــه ایــن کاربــران هــدف یک حمله فیشــینگ قــرار گرفتند و هیچ‬ ‫مشــکلی در ایــن ســرویس وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫اطالعــات مالــی در طــول نقــض دسترســی داده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس افشــای پایــگاه داده ‪ ،API‬کلید هــای ‪3Commas‬‬ ‫توســط یــک خــودی فروختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬یــوری ســوروکین‪ ،‬مدیــر عامــل ‪3Commas‬‬ ‫اظهــار داشــت کــه هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد‬ ‫هیــچ یــک از کارمنــدان ان هــا در ایــن حملــه دســت داشــته اند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه تحقیقــات در حــال انجــام اســت‪ 3Commas ،‬از‬ ‫کاربــران خواســته اســت کــه از اطالعــات خصوصــی و مالــی خــود‬ ‫محافظــت کننــد و رمــز عبــور خــود را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ان هــا بایــد احــراز هویــت ‪ ۲FA‬را فعــال کــرده‬ ‫و حســاب های خــود را بــرای هرگونــه فعالیــت غیرعــادی نظــارت‬ ‫کننــد‪ .‬مدیــر عامل بایننــس ‪ Changpeng Zhao‬با نام مســتعار‬ ‫‪ CZ‬پیشــنهاد می کنــد کــه کاربــران ممکــن اســت کلید هــای ‪API‬‬ ‫‪ 3Commas‬را بــه دلیــل نشــت غیرفعــال کننــد‪.‬‬ ‫و هــم مشــتریان را قــادر می ســازد بــه خدمــات دسترســی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ 45 ،‬درصد از پاسـخ دهندگان در همین نظرســنجی‬ ‫گفتنــد کــه حملــه بــه ‪ API‬هایــی که یک برنامه موبایــل را افالین‬ ‫می کنــد‪ ،‬تاثیــر قابل توجهــی بــر تجــارت انهــا خواهــد داشــت‪،‬این‬ ‫نتایــج فقــط انچــه را قبــا ًمی دانیــم تاییــد می کنــد ‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫تلفن همــراه بــرای تحــرک و بهره وری ســازمانی حیاتی هســتند‪.‬‬ ‫داده هــا در برابــر اســیب پذیری های ‪API‬‬ ‫داده های لو رفته‬ ‫داده هــای ‪ 3Commas‬هــدف اصلــی در ایــن نقــض بــود‪.‬‬ ‫تحقیقــات اولیــه نشــان داد کــه یک نهاد ناشــناس حــدود ‪۱۰۰۰۰۰‬‬ ‫کلیــد ‪ API Binance‬و ‪ KuCoin‬متعلــق بــه ‪ 3Commas‬را‬ ‫فــاش کــرده اســت‪.‬‬ ‫داده هــای لــو رفتــه شــامل نام هــای کاربــری‪ ،‬رمز هــای عبــور‬ ‫هش شــده و شناسـه های ایمیل می شــود‪ ،‬اما مشــخص نیســت‬ ‫کــه ایــا دارایی هــای ارز هــای دیجیتــال بــه ســرقت رفته انــد یــا بــه‬ ‫خطــرات امنیتــی ‪ API‬می توانــد منجــر بــه تصاحــب‬ ‫کامــل دســتگاه شــود‬ ‫در حالــی کــه ‪ API‬هــا مزایــای زیــادی دارند‪ ،‬اســتفاده همه جا‬ ‫از انهــا در برنامه هــای تلفــن همــراه نیــز یــک نقطــه ضعــف‬ ‫اشــکار اســت‪ ،‬ایــن امــر به ویــژه زمانی صادق اســت که بدانید‬ ‫بســیاری از شــرکت ها بــه برنامه هــا و ‪ API‬هــای شــخص ثالث‬ ‫متکــی هســتند‪ ،‬اگــر فکــر می کنیــد ایــن اشــخاص ثالــث‬ ‫نگرانی هــا و رویه هــای امنیتــی مشــابه شــما و شــرکتتان را‬ ‫دارنــد‪ ،‬دوبــاره فکــر کنیــد‪ ،‬اشــخاص ثالــث معمــوال ًمقصــر‬ ‫نقــض داده هــا هســتند‪ ،‬همانطــور که اخیرا نشــان داده شــده‬ ‫اســت کــه هــک شــخص ثالــث باعــث شــد بزرگتریــن شــرکت‬ ‫مخابراتــی اســترالیا نقــض بــزرگ داده هــا متحمــل شــود ‪،‬‬ ‫هزینه هــای تاثیــر ان هنــوز در حــال اندازه گیــری اســت‪.‬‬ ‫ســخت تر کردن کار بــرای شــرکت ها زمانــی اتفــاق می افتــد کــه‬ ‫برنامه هــای کاربــردی تلفــن همــراه و به ویــژه ‪API‬هایــی کــه بــه‬ ‫انهــا قــدرت می دهنــد ‪ ،‬اغلــب بیشــتر از صفحــات وب روی رایانــه‬ ‫در معــرض حمــات ســایبری هســتند‪ ،‬هر بــار کــه از یــک برنامــه‬ ‫اســتفاده می شــود‪ ،‬حتــی اگــر در پس زمینــه در حــال اجــرا باشــد‪،‬‬ ‫از طریــق تماس ها‪،‬داده هــا را ارســال و دریافــت می کنــد‪ ،‬در ایــن‬ ‫حالــت دســتگاه شــما اســیب پذیر ترین حالــت را دارد‪.‬‬ ‫مجرمین ســایبری می تواننــد از ایــن تماس هــا یــا‬ ‫درخواســت های‪API‬بــرای ســرقت داده هــا سوء اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه یــک برنامــه روی دســتگاه نصــب می شــود‪،‬‬ ‫مجرمــان ســایبری نیــز ایــن پتانســیل را دارنــد کــه کل دســتگاه‬ ‫را ربــوده و اطالعــات ذخیره شــده روی ان را در معــرض خطــر‬ ‫بزرگــی قــرار دهنــد‪ ،‬فرقــی نمی کنــد کــه دســتگاه متعلــق بــه یــک‬ ‫شــرکت باشــد یــا بــه یــک شــخص (‪ ،)BYOD‬می تــوان گفــت‬ ‫احتماال ًنوعی از داده های شــرکتی در هر دســتگاهی که کارمند‬ ‫بــه ان دسترســی دارد ‪،‬ذخیــره شــده اســت‪.‬‬ ‫محافظــت از دســتگاه های تلفن همــراه ســازمانی و‬ ‫گوگل قابلیت رمزگذاری داده‬ ‫بتا را فعال می کند‬ ‫گــوگل اعــام کــرد بــه دلیــل رفــع اتهامــات مربــوط بــه ذخیــره ســازی داده و تقویــت اعتبــار خــود‪،‬‬ ‫رمزگــذاری مبــداء بــه مقصــد را بــرای برخــی از کاربــران جیمــل اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫گــوگل اعــام کــرده اســت کــه نمی توانــد محتویــات ایمیل هــای ارسال شــده بــا اســتفاده از‬ ‫‪API‬هــای اســیب پذیر نــه تنهــا تهدیــدی بــرای ســود‪ ،‬شــهرت‬ ‫و دوام شــرکت ها هســتند‪ ،‬بلکــه داده هــای حســاس ان هــا و‬ ‫مشــتریان و شــرکای ان هــا را نیــز تهدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه راه هایــی بــرای محافظت در برابــر این تهدیدات‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬اول‪ ،‬بــر ایجــاد درک مشــترک از تهدیــدات‬ ‫پی ـش روی برنامه هــای کاربــردی ســازمانی تمرکــز کنیــد‪ ،‬کــه‬ ‫بــرای تنظیــم ســطح مهــم اســت‪ ،‬ایــن امــر اگاهــی بیشــتری‬ ‫از ایــن واقعیــت ایجــاد می کنــد کــه برنامه هــای تلفن همــراه‬ ‫شــرکتی کــه کارمنــدان در تلفن هــای خــود دارنــد‪ ،‬داده هــای‬ ‫ســازمانی را تــا حــد نفــوذ بــاز می کننــد ‪ ،‬مگــر اینکــه ایــن‬ ‫برنامه هــا مدیریــت یــا بــه وضــوح تفکیــک شــوند‪.‬‬ ‫یــک قــدم عالــی بــرای محافظــت بهتــر در برابــر ‪API‬هــای‬ ‫اســیب پذیر‪ ،‬ایجــاد اســتراتژی اســت کــه در ان داده هــا از‬ ‫خــود دســتگاه جــدا می شــوند‪ ،‬ایــن فراینــد بیشــتر بــه عنــوان‬ ‫کانتینر ســازی شــناخته می شــود‪ ،‬اســتفاده از قابلیت هــای‬ ‫رمز گــذاری پیشــرفته و اطمینــان از ایمن شــدن داده هــا در‬ ‫لو نقــل و در حالــت اســتراحت‪،‬‬ ‫مرحلــه ســفر‪ ،‬در حیــن حم ‬ ‫عامــل مهــم دیگــری اســت‪،‬که توصیــه می شــود از رمز گــذاری‬ ‫‪ 265 AES‬بیتــی بــرای ان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن‪ ،‬ســازمان ها بایــد بــه دنبــال ترکیــب‬ ‫فرایند هــای احــراز هویــت قوی تــر بــرای محافظــت از‬ ‫داده هــای حســاس خــود باشــند‪.‬‬ ‫نتیجــه‪ :‬چالش هــای متعــددی وجــو د دارد کــه توســط تبهــکاران‬ ‫ســایبری کــه بــه دنبــال سوء اســتفاده از اســیب پذیری های ‪API‬‬ ‫هســتند‪ ،‬بــه وجــود می ایــد‪ ،‬ایــن چالش هــا تنهــا بــا ادامــه رشــد‬ ‫ســطح حملــه ‪API‬افزایــش خواهنــد یافــت‪ ،‬در حالی کــه ایــن‬ ‫نگرانی هــا ممکــن اســت در ابتــدا دلهــره اور به نظــر برســند‪ ،‬امــا‬ ‫شــرکت ها می تواننــد به طــور فعــال اقداماتــی را بــرای ایمن ســازی‬ ‫برنامه هــا و دســتگاه های ســازمانی خــود انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایجــاد امنیــت بیشــتر در فراینــد توســعه یــک گام عالــی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا گاهــی اوقــات شــرکت هایی کــه بــه برنامه هــای‬ ‫شــخص ثالث متکــی هســتند‪ ،‬نمی تواننــد از عهــده ان براینــد‬ ‫یــا بینشــی در مــورد ان داشــته باشــند‪،‬به همین دلیل ضــروری‬ ‫اســت کــه شــرکت ها در مــورد نحــوه تعامــل ایــن برنامه هــا بــا‬ ‫داده هــای ســازمانی و ایجــاد مراحــل احراز هویــت اضافــی که از‬ ‫ان محافظــت می کنــد‪ ،‬به شــکل راهبــردی فکــر کننــد‪.‬‬ ‫جی میــل را بخوانــد‪ ،‬اگرچــه اذعــان کــرده اســت کــه «ســرصفحه ایمیــل از جملــه موضــوع‪،‬‬ ‫برچســب زمانــی‪ ،‬و فهرســت گیرنــدگان» شــامل ایــن موضــوع نمــی باشــند‪.‬‬ ‫سرویس افزوده شده ‪ Gmail CSE Beta‬برای مشتریان ‪Google Workspace Enterprise‬‬ ‫‪ Plus ،Education Plus‬و ‪ Education Standard‬در دسترس خواهد بود‪.‬‬ ‫کاربــران مــی تواننــد بــرای نســخه بتــا اقــدام کنند‪ ،‬کاربــران با اســتفاده از ادرس ایمیل‪ ،‬شناســه‬ ‫پــروژه و دامنــه گــروه ازمایشــی‪ ،‬در یــک برنامــه ازمایشــی بتــای ‪ Gmail CSE‬درخواســت دهنــد‪.‬‬ ‫گــوگل گفــت‪« :‬فرســتنده ایمیــل و همــه گیرنــدگان بایــد ‪ CSE‬فعــال و گواهینامــه هــای معتبــر‬ ‫داشــته باشــند‪« ».‬اگــر گیرنــدگان گواهــی معتبــری نداشــته باشــند‪ ،‬فرســتنده نمــی توانــد ایمیل‬ ‫ارســال کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی کاربــران ‪ CSE‬یــک پیــام رمزگــذاری شــده دریافــت مــی کننــد‪ ،‬عبــارت «پیــام رمزگــذاری‬ ‫شــده» را در زیــر نــام فرســتنده مشــاهده مــی کننــد‪ .‬گــوگل گفــت‪« :‬اگــر از شــما خواســته شــد‪،‬‬ ‫بــه سیســتم ارائــه دهنــده هویــت خــود وارد شــوید‪ .‬پیــام بــه طــور خــودکار در پنجــره مرورگــر‬ ‫‪ Gmail‬شــما رمزگشــایی مــی شــود‪.‬‬ ‫‪NVM‬هــا یــک فنــاوری نوظهــور هســتند کــه امــکان‬ ‫دسترســی ســریع بــه داده هــا را فراهــم می کننــد و داده ها‬ ‫را حتــی زمانــی کــه سیســتم از کار می افتــد یــا از دســت‬ ‫مــی رود‪ ،‬حفــظ می کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ویژگیهایــی کــه‬ ‫بــه ‪ NVM‬هــا ایــن ویژگــی هــای جــذاب را مــی دهــد‪،‬‬ ‫رمزگــذاری فایــل هــا در دســتگاه هــای ‪ NVM‬را نیز دشــوار‬ ‫مــی کنــد ‪ -‬کــه نگرانــی هــای امنیتــی را افزایــش مــی‬ ‫دهــد‪ .‬دانشــمندان راهــی بــرای ایمــن ســازی فایــل هــا در‬ ‫دســتگاه هــای ‪ NVM‬بــدون کاهــش ســرعتی کــه ‪NVM‬‬ ‫هــا را جــذاب مــی کنــد‪ ،‬ایجــاد کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن تکنیــک امــکان رمزگــذاری در ســطح فایــل در‬ ‫حافظه هــای ســریع ‪ NVM‬را فراهــم می کنــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه زمــان اجــرای مرتبــط را بــه میــزان قابــل توجهــی‬ ‫کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫بــه طــور ســنتی‪ ،‬رایانــه هــا از دو نــوع ذخیــره ســازی‬ ‫داده اســتفاده مــی کننــد‪ .‬حافظــه دسترســی تصادفــی‬ ‫پویــا (‪ )DRAM‬امــکان دسترســی ســریع بــه داده هــای‬ ‫ذخیــره شــده را فراهــم مــی کنــد‪ ،‬امــا در صــورت از کار‬ ‫افتــادن سیســتم‪ ،‬ان داده هــا را از دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫فن اوری هــای ذخیره ســازی طوالنی مــدت‪ ،‬ماننــد هــارد‬ ‫دیســک ها‪ ،‬در حفــظ داده هــا حتــی در صــورت قطــع‬ ‫بــرق سیســتم خــوب هســتند ‪ -‬امــا داده هــا را بــه گونـه ای‬ ‫ذخیــره می کننــد کــه دسترســی بــه ان را کندتــر کنــد‪.‬‬ ‫‪ NVM‬هــا بهتریــن ویژگــی هــای هر دو فنــاوری را ترکیب‬ ‫مــی کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایمــن ســازی فایلهــا در دســتگاه‬ ‫هــای ‪ NVM‬مــی توانــد چالــش برانگیز باشــد‪.‬‬ ‫روش هــای موجــود بــرای رمزگــذاری سیســتم فایــل از‬ ‫نرم افــزاری اســتفاده می کننــد کــه ســرعت خاصــی نــدارد‪.‬‬ ‫از لحــاظ تاریخــی‪ ،‬ایــن مشــکلی نبــود‪ ،‬زیــرا فناوری هــای‬ ‫دسترســی بــه داده هــای فایــل از دســتگاه های‬ ‫ذخیره ســازی طوالنی مــدت نیــز ســریع نبودنــد‪.‬‬ ‫ابوزبیــر می گویــد‪« :‬امــا اکنــون کــه ‪ NVM‬هــا دسترســی‬ ‫ســریع تری بــه داده هــای فایل هــا را امکان پذیــر‬ ‫می کننــد‪ ،‬رویکــرد نرم افــزاری بــرای رمزگــذاری فایــل بــه‬ ‫یــک مشــکل تبدیــل شــده اســت‪ ،‬زیــرا عملیــات کلــی را‬ ‫کنــد می کنــد»‪.‬‬ ‫«بــرای مقابلــه بــا ایــن چالــش‪ ،‬مــا یــک معمــاری جدیــد‬ ‫ایجــاد کرده ایــم کــه برخــی از عناصــر فراینــد رمزگــذاری‬ ‫و رمزگشــایی را در ســخت افزار ترکیــب می کنــد‪ ،‬کــه‬ ‫ســریع تر از نرم افــزار اســت‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬فرایندهایــی کــه‬ ‫بــه کاربــران اجــازه می دهنــد تــا داده هــای فایــل را بــه طــور‬ ‫ایمــن ذخیــره و بازیابــی کننــد‪ ،‬بســیار ســریع تر هســتند‪».‬‬ ‫در شبیه ســازی ها‪ ،‬محققــان دریافتنــد کــه اســتفاده‬ ‫از معمــاری رمزنــگاری جدیــد خــود بــرای ایمــن کــردن‬ ‫فایل هــا در ‪NVM‬هــا‪ ،‬هنــگام اجــرای بارهــای کاری کــه‬ ‫نماینــده برنامه هــای کاربــردی دنیــای واقعــی هســتند‪،‬‬ ‫ســرعت عملیــات را تــا ‪ 3.8‬درصــد کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫هنــگام اســتفاده از رویکردهــای نــرم افــزاری بــرای تامیــن‬ ‫امنیــت بــرای بارهــای کاری یکســان‪ ،‬عملیــات تــا حــدود‬ ‫‪ ٪200‬کنــد مــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر ایــن در پردازنده هــای تجــاری پیاده ســازی‬ ‫می شــد‪ ،‬عملکــرد فایل هــای امــن در مراکــز داده بــزرگ‬ ‫و سیســتم های ابــری را بــه میــزان قابــل توجهــی بهبــود‬ ‫می بخشــد ‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ایــن کار بــه رمزگــذاری فایــل مــی پــردازد‪،‬‬ ‫مــا فکــر مــی کنیــم کــه ارزیابی ســایر عملکردهــای امنیتی‬ ‫ ماننــد ممیــزی و تشــخیص بــاج افــزار در زمــان اجــرا ‪-‬‬‫در زمینــه سیســتم هــای فایــل دسترســی مســتقیم مهــم‬ ‫اســت‪« .‬و پرداختــن بــه ایــن عملکردهــای امنیتــی بــا‬ ‫اســتفاده از رویکردهــای نــرم افــزاری ســنتی نیــز می تواند‬ ‫عملکــرد سیســتم را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫نکات ضروری در مورد‬ ‫امنیت سایبری کودکان‪:‬‬ ‫ از منابع اموزشی قابل فهم و مناسب‬‫کودکان استفاده کنید‬ ‫ برای استفاده از اینترنت قانون تعیین کنید‬‫ تمرکز بر توانمندسازی به جای ترس‬‫ یک محیط قابل اعتماد و احترام به وجود‬‫بیاورید‬ ‫ از ابزارهای امنیتی مناسب استفاده کنید‬‫ والدین می بایست بر رفتار مجازی کودکان‬‫خود نظارت داشته و همراه ان ها وارد فضای‬ ‫مجازی شوند‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪ -677‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-677‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/15‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/15 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/08 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫یک شنبه ‪10//18‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫پیام های اموزشی‬ ‫پیشگیری از اعتیاد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقل از شــورای هماهنگــی مبارزه با‬ ‫مــواد مخــدر؛ در هفتــه پیشــگیری از مصــرف مــواد مخــدر و مبــارزه بــا‬ ‫ان شــعار و پیامهایــی را کــه خانــواده هــا بایــد بــه ان توجــه و اهتمــام‬ ‫داشــته باشــند صــادر کــرد کــه بخشــی ازان از نظرتــان مــی گذرد‪.‬‬ ‫ابتــدا گــوش کــن؛ گــوش دادن بــه کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬اولیــن گام‬ ‫بــرای کمــک بــه ان‏هــا جهــت رشــد ســالم و ایمــن ان‏هــا در برابــر‬ ‫اســیب های اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫نوجــوان عزیــز‪ :‬در صــورت هــر گونــه تعــارف بــرای مصــرف مــواد‬ ‫مخــدر و روان گردان‏هــا بــا قاطعیــت بگــو “نــه” مصــرف نمــی کنــم‪.‬‬ ‫نوجــوان عزیــز‪ :‬مصــرف مــواد مخــدر و روان‏گردانهــا را حتــی یــک بــار‬ ‫هــم تجربــه نکــن!‬ ‫فرزنــدان خانواده‏هــای مســتبد‪ ،‬بی‏تفــاوت‪ ،‬گسســته و پریشــان در‬ ‫لــب پرتــگاه اســیب هــای اجتماعــی هســتند‪.‬‬ ‫والدیــن گرامــی ‪ :‬ســبک‏های فرزندپــروری ســهل گیرانــه و ســخت‬ ‫گیرانــه در فضــای خانــواده‪ ،‬در گرایــش فرزنــدان بــه مصــرف مــواد‬ ‫موثــر می‏باشــند‪.‬‬ ‫والدیــن گرامــی‪ :‬بــا نوجــوان خــود دربــاره عــوارض و پیامدهای ناشــی‬ ‫از مصــرف مــواد مخــدر و روان‏گردان‏هــا بــا رعایــت ســن تقویمــی و‬ ‫عقلــی او گفتگــو نماییــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر بســپاریم‪ :‬مصــرف نکــردن مــواد‪ ،‬بســیار اســان تــر از تــرک‬ ‫ان اســت‪.‬‬ ‫والدینــی کــه نســبت بــه ایمــن ســازی فرزنــدان خــود دغدغــه‬ ‫دارنــد همــواره بایــد بــه ایــن ســوال هــا پاســخ دهنــد ‪ :‬فرزندشــان‬ ‫االن کجاســت؟ چــه کار مــی کنــد؟ بــا چــه کســی اســت؟ والدینــی‬ ‫کــه از محــل حضــور فرزنــد خــود در بیــرون از خانــه مطلــع هســتند‬ ‫فرزندشــان ‪ ۳۷‬درصــد شــانس کمتــری در مصــرف مــواد نســبت بــه‬ ‫ســایرین خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫والدیــن گرامــی‪ :‬حمایــت عاطفــی از فرزنــدان‪ ،‬شــاد کــردن فضــای‬ ‫منــزل‪ ،‬وضــع مقــررات و قوانیــن بــرای عــدم هــر گونــه مصــرف مــواد و‬ ‫امــوزش مقاومــت در برابــر فشــار منفــی گــروه همســاالن ‪ ،‬از جملــه‬ ‫راه‏هــای موثــر در پیشــگیری از گرایــش نوجوانــان بــه اعتیــاد اســت‪.‬‬ ‫والدیــن عزیــز‪ :‬ایــا مــی دانیــد ویژگی‏هایــی همچــون ســتیزه جویــی‪،‬‬ ‫پرخاشــگری‪ ،‬دروغگویــی‪ ،‬پوچ‏گرایــی‪ ،‬روان پریشــی و اضطــراب‪،‬‬ ‫زمینــه ســاز مصــرف مــواد در فرزنــدان خواهــد شــد؟‬ ‫چهــار نشــانه خانواده‏هــای مســتعد اعتیــاد‪ :‬فقــدان ارتبــاط موثــر و‬ ‫گفتگوی خانوادگی ضعیف در اعضای خانواده‪ ،‬تضاد و ناسازگاری‪،‬‬ ‫عدم انســجام و از هم گســیختگی‪ ،‬انحراف و اعتیاد یکی از اعضای‬ ‫خانواده‪.‬‬ ‫اعتیاد‪ :‬نوعی بردگی جدید در دنیای مدرن‪.‬‬ ‫ایــا می‏دانیــد هزینه‏هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم و خســارت‏های‬ ‫ناشــی از اعتیــاد بــه مــواد مخــدر بــه کشــور در ابعــاد مختلــف بیــش از‬ ‫‪ ۱۶۷‬هــزار میلیــارد تومــان در ســال می‏باشــد؟ شــما بــرای پیشــگیری‬ ‫از اعتیــاد در جامعــه چــکار کرده‏ایــد؟‬ ‫اعتیــاد هــم اخــر دارد هــم عاقبــت‪ ،‬اخرش بیمــاری و عاقبتش مرگ‬ ‫خواهــد بود‪.‬‬ ‫نوجوان عزیز‪ :‬تو در انتخاب ازادی‪ ،‬پس سالمتی را انتخاب کن‪.‬‬ ‫سرمایه‏گذاری مطمئن برای اینده اعتیاد ‪ :‬زندگی منهای اعتیاد‬ ‫اعتیاد ویرانگر زندگی‬ ‫دوری از اعتیاد نشانه‏ای شجاعت است‪.‬‬ ‫والدیــن گرامــی‪ :‬در صــورت بروز تغییرات عمده شــخصیتی‪ ،‬رفتاری‬ ‫و جسمی در فرزندان نظیر اختالل تمرکز و تعادل‪ ،‬رفت و امدهای‬ ‫مشــکوک‪ ،‬دیــر امــدن به منزل‪ ،‬کمبود انگیــزش برای تحصیل و کار‪،‬‬ ‫اختــال در فعالیــت هــای اجتماعــی‪ ،‬فراموشــی‪ ،‬افــکار خودکشــی‪،‬‬ ‫ســرقت وســائل از منــزل‪ ،‬پرخاشــگری و خُلــق و خــوی تهاجمــی‪ ،‬پــر‬ ‫تحرکــی‪ ،‬بی‏قــراری‪ ،‬کنــاره گیــری شــدید و انزواطلبــی‪ ،‬از مشــاوران و‬ ‫متخصصیــن کمــک بــه گیرید‪.‬‬ ‫ویژگی‏هــای نوجوانــان و جوانــان مســتعد اعتیــاد‪ :‬خُلقیات تکانشــی‬ ‫و کنتــرل رفتــاری ضعیــف‪ ،‬مخاطره جویــی‪ ،‬فقر مهارت‏های عاطفی‪-‬‬ ‫روانی‪-‬اجتماعــی و شــناختی‪ ،‬احســاس ناامیــدی و درماندگــی‪ ،‬دارای‬ ‫خانــواده پــر تنــش‪ ،‬تاثیــر پذیــری از همســاالن‪ ،‬عــدم مهــارت ابــراز‬ ‫وجــود‪ ،‬هویــت دنبالــه رو و بحــران زده‪.‬‬ ‫تعریف حجاب‬ ‫از منظر شهید مطهری‬ ‫شهید مطهری از حجاب تعریفی‬ ‫دارند که زن در معاشرت خود با‬ ‫مردان بدن خود را بپوشاند و به‬ ‫جلوه گری و جلب توجه نپردازد‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫حجاب در اندیشه‬ ‫شهید مطهری‬ ‫دکتــر حســین ســوزنچی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق (علیــه الســام)‬ ‫تحریــر و چکیــده کــردن اثــار اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری را عهــده دارد بــوده انــد‬ ‫کــه مجموعــه تــاش هــای ایشــان و همکارنشــان در ســال هــای اخیــر منتشــر گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬بــه همیــن مناســبت گفــت وگویــی بــا وی ترتیــب دادیــم کــه بــر اســاس ان‪،‬‬ ‫دیــدگاه هــای اســتاد شــهید مــورد بازخوانــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــاید اولیــن بحثــی کــه راجــع بــه مســئله حجــاب نیازمنــد تبییــن اســت‪ ،‬تعریــف و‬ ‫چیســتی حجــاب مــی باشــد‪ .‬در ایــن خصــوص توضیــح بفرماییــد و دیــدگاه اســتاد‬ ‫شــهید مطهــری(ره) را در ایــن بــاره مطــرح نماییــد‪.‬‬ ‫اصــل حجــاب در قــران مطــرح شــده اســت‪ .‬گاهــی چنیــن مطــرح مــی شــود کــه در‬ ‫قــران چنیــن مســئله ای وجــود نــدارد امــا در ایــات‪ 31‬ســوره نــور و ‪ 59‬احــزاب و ‪...‬‬ ‫ایــن بحــث مطــرح شــده اســت‪ .‬واژه حجــاب در قــران بــه معنــای اصطالحــی امــروزی‬ ‫نیســت و نیــاز بــه توضیــح بیشــتری دارد اشــکالی کــه وارد مــی شــود ایــن اســت کــه‬ ‫چــرا شــما یــک جــواب از پیــش تعییــن شــده بــرای یــک معضــل اجتماعــی داریــد؟ چــرا‬ ‫نمی اییــد وضعیــت جامعــه را بررســی کنیــد؟ ولــی بــه نظــر بنــده اقتضــای دینــداری‬ ‫همیــن اســت‪ .‬زیــرا مــا یــا دینــی را قبــول داریــم یــا نداریــم اگــر پذیرفتیــم کــه دیــن یــک‬ ‫حقیقــت اســت و مســئله خاتمیــت را نیــز پذیرفتیــم‪ ،‬بــه ایــن معنــا کــه قبــول کردیــم‬ ‫دیــن‪ 1400‬ســال پیــش دیــن کهنــه ای نیســت‪ ،‬اگــر همــه اینهــا را پذیرفتیــم‪ ،‬دســتورات‬ ‫ایــن دیــن را نیــز بایــد بپذیریــم‪ .‬بــا ایــن نــگاه‪ ،‬یــک پاســخ از پیــش تعییــن شــده درایــن‬ ‫بــاره مــی توانیــم بدهیــم‪ .‬حقیقــت قابــل درک و قابــل کشــف اســت‪ .‬مدخــل بحــث‬ ‫هــم دینــی اســت‪ .‬اصــل دلیــل مــا هــم همیــن ایــات و روایــات اســت‪ .‬ایــن اصــل‪،‬‬ ‫قابــل تبییــن و دلیــل مــا نیــز قابــل تبییــن اســت‪ .‬ایــن طــور نیســت کــه چــون در قــران‬ ‫و روایــات امــده‪ ،‬مــا هــم بایــد بپذیریــم و هیــچ دفــاع عقلــی هــم نکنیــم‪ .‬بــرای دفــاع‬ ‫عقلــی‪ ،‬ابتــدا در مــورد چیســتی حجــاب مختصــری بیــان مــی کنــم‪.‬‬ ‫حجاب در‪ 3‬مرحله مطرح است‪:‬‬ ‫‪ -1‬پوشــانیدن ظاهــر اســت(البته در مــورد زنــان بحــث مــی کنیــم زیــرا ظاهــر زنــان‬ ‫جــذب کننــده اســت)‪.‬‬ ‫‪ -2‬پوشانیدن حجم قسمت های مختلف بدن است‪.‬‬ ‫‪ -3‬پوشــانیدن رفتارهــای جــذب کننــده‪ ،‬کــه متاســفانه برخــی ان را در تعریــف‬ ‫حجــاب‪ ،‬فرامــوش مــی کننــد‪ .‬البتــه در ادبیــات دینــی مــا‪ ،‬در ایــات و روایــات بــه ایــن‬ ‫مرحلــه ســوم بســیار توجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهید مطهــری از حجــاب تعریفــی دارنــد کــه زن در معاشــرت خــود بــا مــردان بــدن‬ ‫خــود را بپوشــاند و بــه جلــوه گــری و جلــب توجــه نپــردازد‪.‬‬ ‫این مختصری از چیستی حجاب بود‪.‬‬ ‫در چرایی حجاب چه ابعادی مورد بحث است؟‬ ‫چرایــی حجــاب را از دو بعــد مــی تــوان مطــرح کــرد‪ ،‬یکــی بعــد ایجابــی و دیگــر بعــد‬ ‫ســلبی در بعــد ایجابــی‪ ،‬خــود دیــن را‪ ،‬صــرف نظــر از شــرایط اجتماعــی ‪ -‬سیاســی‬ ‫خاصــی کــه در فضاهــای مختلــف ایجــاد مــی شــود‪ ،‬بررســی مــی کنیــم‪ ،‬بــه ایــن نحــو‬ ‫کــه چــه دلیلــی وجــود دارد کــه حجــاب بهتــر از بــی حجابــی باشــد؟‬ ‫بعــد ســلبی مســئله مربــوط بــه شــرایط خــاص اســت‪ .‬اشــکاالتی بــه مــا مــی شــود کــه‬ ‫در ایــن مرحلــه‪ ،‬ان اشــکاالت را پاســخ مــی دهیــم و بعــد اینکــه ایــا ایــن اشــکاالت‬ ‫فلســفه ای را کــه در بعــد ایجابــی از ان صحبــت شــد‪ ،‬رد مــی کنــد یــا نــه؟‬ ‫در بعــد ایجابــی مــی تــوان بحــث را در ســه حیثیــت مطــرح کــرد‪ :‬فــردی‪ ،‬خانوادگــی‬ ‫و اجتماعــی کــه در ادبیــات غربــی مســایل دو بعــد تقســیم مــی شــوند‪ :‬فــردی و‬ ‫اجتماعــی در تقســیم بنــدی هــای علــوم هــم یــا علــوم فــردی هســتند(بحث هــای‬ ‫اخالقــی‪ ،‬انســان شناســی) یــا اجتماعی(جامعــه شناســی و اقتصــاد)‪ .‬در نگــرش‬ ‫دینــی‪ ،‬کــه بــا نگــرش ســنتی‪ -‬فلســفی مــا نیــز گــره خــورده‪ ،‬یــک طبقــه بنــدی ســه‬ ‫گانــه وجــود دارد‪ :‬فــردی‪ ،‬خانوادگــی و اجتماعــی ایــن تقســیم بنــدی ســه گانــه‪ ،‬در‬ ‫نگــرش دینــی‪ ،‬امــر قابــل دفاعــی اســت(تقدم خانــواده بــر جامعــه بــه عنــوان محــور‬ ‫اندیشــه) کــه امــروزه در ادبیــات غربــی بــه نظــر مــی ایــد برعکــس شــده وشــاید یکــی‬ ‫از عوامــل عمــده تخریــب خانــواده نیــز همیــن باشــد‪ .‬ایــن نــگاه‪ ،‬در خانواده هــا و در‬ ‫مســایل اجتماعــی یــا فــردی نیــز وارد شــده اســت‪ .‬در مســایل خانوادگــی‪ ،‬روابــط را‬ ‫خــود شــخص تعییــن مــی کنــد‪ .‬زن یــا مــرد‪ ،‬روابــط را خودشــان تعریــف مــی کننــد و‬ ‫ایــن یــک معضــل اجتماعــی شــده اســت‪.‬‬ ‫در بحــث فــردی‪ ،‬دو مســئله مهــم اســت یکــی بحــث حیــا و عفــت اســت کــه شــهید‬ ‫مطهــری ان را بــه عنــوان حفــظ ارزش و احتــرام زن تعبیــر کرده اســت و دیگری‪ ،‬بحث‬ ‫ارامــش روانــی‪ ،‬بــه عنــوان مســئله فــردی و نــه اجتماعــی‪.‬‬ ‫نظر شهید مطهری در بحث حیا و عفت چیست؟‬ ‫در بحــث حیــا و عفــت ایشــان بــه ایــن مطلــب مــی پردازنــد کــه مهــم تریــن فلســفه‬ ‫حجــاب‪ ،‬حفــظ ارزش و احتــرام زن اســت‪ .‬یعنــی زن در روابــط خــودش بــا مــرد‬ ‫حریمــی را قائــل باشــد کــه اگــر ایــن حفــظ شــود‪ ،‬ارزش او باالتــر مــی رود‪ .‬در منطــق‬ ‫فــردی از ایــن موضــوع تعبیــر بــه عفــت مــی شــود‪ .‬نکتــه ای کــه مهــم اســت ایــن‬ ‫اســت کــه انســان موجــودی اخالقــی و بیــش از غریــزه اســت‪ .‬هــر فصلــی غیــر از‬ ‫جنســش قایــل باشــیم در ان فصــل یــک ارجحیتــی بــر حیوانیــت در او نهفته اســت‪.‬‬ ‫ان ارجحیــت را بــا هــر تعبیــری مــی تــوان گفــت‪ .‬حیــوان اخالقــی کــه الزمــه ان ایــن‬ ‫ارجحیــت اســت کــه رفتارهــای انســان‪ ،‬مدبرانــه بــوده و بــر اســاس غریــزه صــرف‬ ‫نباشــد‪ .‬نمونــه بــارز ان‪ ،‬غریــزه گرســنگی اســت کــه یکــی از مشــترکات انســان و‬ ‫حیــوان اســت‪ .‬انســان در رفتارهایــی کــه مــی خواهــد ایــن غریــزه را اشــباع کنــد‬ ‫متفــاوت بــا حیوانــات رفتــار مــی کنــد(در پخــت و پــز بــه عنــوان فعــل تــا غــدا خــوردن‬ ‫و ‪ )...‬مــا هــم مــی توانیــم مثــل حیوانــات غــذا بخوریــم ولــی ایــن کار را نمــی کنیــم‪.‬‬ ‫در غریــزه جنســی نیــز همیــن طــور اســت بــرای همیــن همــه انســان هــا در همــه‬ ‫غرایزشــان حــدی بــرای رفتارهــا قائــل انــد‪.‬‬ ‫یکــی از عواملــی کــه بحــث پوشــش را مطــرح کــرده بحــث غریزه جنســی اســت یعنی‬ ‫وقتــی مــی گوییــم زن بایــد پوشــش داشــته باشــد بــه دلیــل یــک نکتــه اخالقــی اســت‬ ‫بــه نــام عفــت کــه نقطــه مقابــل لجــام گســیختگی غریــزه جنســی اســت‪ .‬در همــه‬ ‫جوامــع‪ ،‬انســان هــا ایــن نکتــه را مــی پذیرنــد کــه انســان بایــد مقداری پوشــش داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬اصــل پوشــش محــل بحــث نیســت‪ ،‬حریــم و مقــدار پوشــش محــل بحــث‬ ‫اســت کــه بــه ان پرداختــه مــی شــود مســئله ایــن اســت کــه اگــر کمتــر از ایــن مقــدار‬ ‫شــود پوشــش‪ ،‬ارزش انســان زیــر ســوال مــی رود‪.‬‬ ‫شــما گفتیــد کــه ارامــش روانــی نیــز از دالیــل فــردی مســئله حجــاب اســت‪،‬‬ ‫رابطــه ایــن مقولــه بــا حجــاب چیســت؟‬ ‫اگــر حریــم پوشــش درحــد مطلوبــی حفــظ شــود تنــش هــای روحــی کــم مــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر انســان در معــرض تحریــک هایــی قــرار بگیــرد‪ ،‬ارامشــش بــه هــم مــی خــورد مثــا ً‬ ‫فیلمهــای ســینمایی جذابیــت دارد ولــی اگــر کســی صبــح با شــبش را بــا این فیلمها پر‬ ‫کنــد‪ ،‬از زندگــی انســانی خــارج مــی شــود‪ .‬یکــی از مزایــای حجــاب‪ ،‬ایــن اســت کــه هــم‬ ‫بــرای زن و هــم بــرای مــرد و نــوع بهــره گیــری از غریــزه جنســی و نــوع روابــط اجتماعــی‬ ‫در بحــث جنســی بــه خانــواده منحصــر مــی شــود کــه خــود بــه خــود ارامــش مــی اورد‪.‬‬ ‫شــما در ابتــدای بحــث در خصــوص تفــاوت تفکــر اســام و غــرب در مــورد مقولــه‬ ‫خانــواده اشــاره کردیــد‪ ،‬بیشــتر توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫بــا نــگاه دینــی حفــظ خانــواده بــه عنــوان یــک ارزش‪ ،‬فــی حــد نفســه اهمیــت‬ ‫دارد‪ .‬امــا خانــواده در غــرب‪ ،‬فقــط بــه عنــوان بهــره منــدی جنســی و اطمینــان پــدر‬ ‫و فرزنــدی اســت‪.‬‬ ‫گویــی تنهــا کارکــرد خانــواده در همیــن خالصــه مــی شــود‪ .‬تقســیم کار نیــز شــراکتی‬ ‫اســت و بهــره منــدی مــادی نیــز بیشــتر اســت‪ .‬در واقــع ماننــد شــرکت اســت‪.‬‬ ‫نــگاه دیگــر بــه خانــواده ایــن اســت کــه خانــواده‪ ،‬موضوعیــت دارد و تربیــت نســل‬ ‫کــه یــک مســئله بســیار مهــم اســت در خانــواده شــکل مــی گیــرد‪ .‬عواطــف صمیمانــه‬ ‫کــه باعــث رشــد معنــوی انســان مــی شــود نیــز از طریــق خانــواده محقــق مــی شــود و‬ ‫ایــن عواطــف صمیمانــه‪ ،‬محیطــی را بوجــود مــی اورد کــه بــرای تربیــت بچــه مناســب‬ ‫اســت‪ .‬بــه تعبیــر شــهید مطهــری بــرای هر چیــزی میزانــی از عواطف الزم اســت‪ 0‬مثال ً‬ ‫در دوســتی هــای بیــن دو زن یــا دو مــرد‪ .‬ولــی بــرای عواطــف مــادری میزانــی نیســت‬ ‫زیــرا عواطــف مــادری بســیار بیشــتر از عواطــف دیگــر اســت کــه ایــن مقــدار زیــاد بــرای‬ ‫تربیــت فرزنــد الزم اســت‪ .‬پــس خانــواده یــک رکــن اســت کــه روابــط جنســی هــم بایــد‬ ‫بــه خانــواده محــدود شــود‪ ،‬زیــرا قــرار اســت کار خاصــی در خانواده شــکل شــکل بگیرد‬ ‫کــه بیــرون از خانــواده شــکل نمــی گیــرد‪ .‬تربیــت نســل در خانــواده انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر عفــت بــه تمــام معنــای کلمــه‪ ،‬حتــی در نــگاه کــردن مــردان بــه زنــان در‬ ‫جامعــه وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬مــردان نمــی تواننــد عواطــف الزم را بــرای همســر‬ ‫خــود خــرج کننــد‪.‬‬ ‫و محور اجتماع؟‬ ‫جامعــه محــل کار کــردن و تــاش اســت نــه محــل تمتعــات جنســی‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫بگوییــم هــدف جامعــه مصــرف گرایی نیســت‪ .‬چرا هنــوز برای فروشــندگی از خانم ها‬ ‫اســتفاده مــی کننــد؟ تمتــع جنســی در راســتای مصــرف گرایــی اســت‪.‬‬ ‫پــس ایــن ســه محور(فــرد‪ ،‬خانــواده و اجتمــاع) دلیــل های خاصی اســت که پوشــش‬ ‫را بــرای زن الــزام مــی کنــد در حــدی کــه روابــط جنســی در بیــرون از خانــه بــه حداقــل‬ ‫خــود برســد‪ .‬یعنــی مــرد نتوانــد راحــت از زن تمتــع جنســی ببرد‪ .‬وقتــی می گویم تمتع‬ ‫جنســی‪ ،‬منطــور روابــط جنســی بــه معنــای نهایــت کلمــه نیســت‪ ،‬بلکــه نــگاه کــردن‬ ‫نیــز نوعــی بهره منــدی جنســی اســت و ایــن نــگاه نیــز مقدمــه خیلــی مســایل اســت‪.‬‬ ‫شــبهاتی پیرامون مســئله حجاب از جمله اینکه حجاب محدود کننده ازادی اســت‬ ‫و یــا حجــاب بــا مســئله زیبایــی در تعــارض اســت و ای حجــاب باعــث ایجــاد حــرص و‬ ‫تحریــک بیشــتر در جامعــه مــی شــود و ‪ ...‬وجــود دارد‪ .‬پاســخ ایــن شــبهات بــا عنایــت‬ ‫بــه دیــدگاه شــهید مطهری چیســت؟‬ ‫در پاســخ به شــبهه اول باید گفت که ایا ازادی اصل مطلق اســت و حریمی ندارد؟‬ ‫در تفکــر غربــی و در نــگاه غالــب روشــنفکران مــا نیــز بحثــی اســت کــه مــا تــا حــدی ازاد‬ ‫باشــیم کــه بــه حقــوق دیگــران تجــاوز نکنیــم‪ .‬اگــر کســی ایــن پاســخ را بدهــد‪ ،‬ســوال‬ ‫جــدی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه چــرا بایــد ازادی دیگــران‪ ،‬ازادی مــرا محدود‬ ‫کنــد؟ مگــر دیگــران چــه ارزشــی دارند؟‬ ‫پاســخی کــه دیگــران مــی دهنــد ایــن اســت کــه حرمــت انســانیت اســت و کســی حــق‬ ‫زورگویــی بــه انســان را نــدارد‪ .‬انســان فقــط در بعــد فیزیولوژیک خالصه نشــده اســت‪.‬‬ ‫انســان چیــزی دارد کــه بــه خاطــر ان ارزشــمند اســت کــه در ادبیــات دینــی‪ ،‬بــه کرامــت‬ ‫وانســانیت تعبیــر نمــی شــود‪ .‬اگــر انســانیت معیــار شــد در ایــن صــورت هــر انســانی‬ ‫حرمــت نــدارد مثــا ًنمــی تــوان بــرای صــدام حرمتــی قائــل شــد‪ .‬انســان هایــی حرمــت‬ ‫دارنــد کــه کرامتشــان را حفــظ کننــد‪ .‬حــال کرامــت چیســت؟ اگــر قائــل بــه وجــود خــدا‬ ‫هســتیم و خــدا بهتــر از مــا تشــخیص مــی دهــد‪ .‬تعریــف هــای الهــی بــرای انســان‬ ‫مطابــق بــا کرامــت اســت‪ .‬همــه انســان هــا طالــب زندگــی بهتــر هســتند ولــی مــا در‬ ‫مصادیــق اشــتباه می کنیــم‪ ،‬بــرای همیــن مــا نیازمنــد دیــن هســتیم‪ .‬پــس اگــر دیــن‬ ‫چیــزی را بــه مــا گفــت‪ ،‬کرامــت مــا را نیــز در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ادامه دارد ‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!