روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 676 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 676

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 676

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 676

‫شنبه‬ ‫شماره ‪171 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 17‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/07-‬ژانویه‪ /14-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪676 :‬‬ ‫زمین های شیب دار راهکاری سودمند‬ ‫برای تامین اب پایدار در گلستان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫مهمترین و اصلی ترین‬ ‫وظیفه زن را دو نقش‬ ‫مادری و همسری است‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫بیش از ‪ ۲‬برابر الگو مصرف‪،‬‬ ‫مصرف ‪ ۳.۵‬درصد مشترکان‬ ‫خانگیخراسان شمالیاست‬ ‫‪4‬‬ ‫کاشت هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫اصله نهال محکومان‬ ‫کالله ای‬ ‫‪5‬‬ ‫بیش از ‪ 200‬سازمان دولتی‬ ‫در سال ‪ 2022‬مورد هدف‬ ‫حمالت باج افزاری قرار‬ ‫گرفته است‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫شش ایده بدون نیاز به سرمایه‬ ‫سکینه جافر نوده‬ ‫تقریبــا ًاکثــر مــردم روزانــه ســاعاتی را‬ ‫بــا تلفــن همــراه خــود ســر می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن‪ ،‬کســانی دیگــر نیــز‬ ‫هســتند کــه بــه جــای وقت گذرانــی در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬از روش هــای مختلفــی و صرفــا ًبــا‬ ‫بهره گیــری از تلفــن همــراه خــود درامــد کســب می کننــد‪.‬‬ ‫قطعــا ً می تــوان گفــت کــه همــه عالقه مندیــم تــا درامــد‬ ‫راحتی داشــته باشــیم‪ .‬کســب درامد با این وســیله ارتباطی‬ ‫کــه امــروزه جزئــی از وجــود انســان می باشــد موضوعــی‬ ‫اســت کــه قصــد دارم در اینجــا بــه ان بپــردازم‪.‬‬ ‫در ایــن جــا ‪ ۶‬روش بــرای کســب درامــد بــا تلفــن همــراه را‬ ‫توضیــح خواهیــم داد کــه البتــه در حال حاضر نیز افراد بســیاری‬ ‫از ایــن روش هــا‪ ،‬کســب درامدهــای بســیار عالــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال اگــر دانشــجو هســتید یــا اینکــه روزانــه وقــت‬ ‫بســیاری را در خانــه و بــه تنهایــی ســپری می کنیــد‪ ،‬می توانید به‬ ‫فکــر درامدزایــی نیــز باشــید‪ .‬اگــر بــه ایــن حــوزه عالقه مندیــد و‬ ‫می خواهیــد کــه درامــد داشــته باشــید‪ ،‬قطعا ًخواهید توانســت‬ ‫بــه میــزان درامــد دلخواهــی برســید‪ .‬امــا اجــازه دهیــد بیــش از‬ ‫ایــن ســراغ حاشــیه نرویــم و بــه بحــث اصلــی بپردازیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مدیــر شــبکه های اینســتاگرام و یــا تلگــرام شــوید‪ :‬یکــی‬ ‫از ایده هایــی کــه می تــوان از ان بــرای کســب درامــد اســتفاده‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن اســت کــه در کانال هــای تلگرامــی یــا صفحــات‬ ‫اینســتاگرامی مدیر شــوید و کارهای مدیریت ان ها را در دســت‬ ‫بگیریــد‪ .‬وب ســایت ها و کســب و کارهــای زیــادی هســتند کــه‬ ‫در صفحــات اجتماعــی نیــز فعالیــت می کننــد‪ .‬امــا شــاید همــه‬ ‫ان هــا زمــان کافــی بــرای فعالیــت و مثــا ًارســال پســت‪ ،‬پاســخ‬ ‫بــه دایرکــت و ایــن مــوارد را نداشــته باشــند‪ .‬کاری کــه معمــوال ً‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه مدیریــت صفحــه یــا کانــال‬ ‫خــود را بــه دســت دیگــران می ســپارند‪.‬‬ ‫اگــر شــما بتوانیــد ایــن مهــارت را یــاد بگیریــد‪ ،‬می توانیــد بــا‬ ‫مدیریــت همزمــان چنــد صفحــه یــا کانــال درامــد خوبــی را‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬امــا چطــور می توانیــد خودتــان را بــه عنــوان‬ ‫کســی کــه می توانــد ایــن مــوارد را مدیریــت کنــد معرفــی کنیــد؟‬ ‫روش اول‪ :‬ثبت نــام در ســایت هایی ماننــد پونیشــا‪ :‬بــا‬ ‫ثبت نــام در وب ســایت هایی ماننــد پونیشــا و انجــام میــدم و‬ ‫فعالیــت در ان هــا‪ ،‬زمانــی کــه پــروژه جدیــدی در ایــن زمینــه‬ ‫منتشــر شــود‪ ،‬می توانیــد پیشــنهاد خودتــان را ثبــت کنیــد تــا‬ ‫صاحــب پــروژه‪ ،‬بتوانــد از بین درخواسـت کنندگان یکــی را برای‬ ‫انجــام ان انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬ســاخت یــک صفحــه در اینســتاگرام بــرای ایــن‬ ‫موضوع‪:‬می توانیــد در اینســتاگرام یــک صفحــه‬ ‫بســازید و تخصــص خودتــان را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫مثــا ً می توانیــد صفحــه ای بســازید و در ان‬ ‫تخصص تــان کــه مدیریــت صفحــه و کانــال‬ ‫می باشــد را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫ ‪ .۲‬تولیــد و فــروش محتــوای اموزشــی‪:‬‬ ‫حــوزه امــوزش‪ ،‬جــزء یکــی از پول ســازترین‬ ‫حوزه هاســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل افــراد زیــادی‬ ‫تمایــل دارنــد تــا در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫البتــه یکــی از ملزومــات فعالیــت در ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫داشــتن مهــارت کافــی اســت‪ .‬اگــر شــما در یــک‬ ‫زمینــه مهــارت داریــد و می خواهیــد از ان درامــد‬ ‫کســب کنیــد‪ ،‬می توانیــد از مهارتــی کــه داریــد‪،‬‬ ‫فیلــم تهیــه کنیــد و به عنــوان یک دوره اموزشــی‬ ‫بــرای فــروش قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درامــد بــا گوشــی بــا تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی‪:‬‬ ‫همیشــه بوده انــد کســب و کارهــا و افــرادی کــه ســعی‬ ‫می کننــد بــرای خــود تبلیــغ کننــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد‬ ‫خــود را بــه افــراد بیشــتری معرفــی کننــد‪ .‬در اینســتاگرام نیــز‬ ‫بحــث تبلیغــات بســیار باالســت و اگــر تبلیغــات بــه خوبــی‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬هــم بــرای تبلیغ کننــده می توانــد خــوب باشــد و‬ ‫هــم بــرای صفحـه ای کــه تبلیغــات را نمایــش می دهــد منبــع‬ ‫درامــد مناســبی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ساخت محتوا برای صفحات اینستاگرامی‪:‬به جز صفحاتی‬ ‫کــه شــخصی هســتند یــا صفحه هایــی کــه هــدف خاصــی از‬ ‫فعالیت در اینســتاگرام ندارند‪ ،‬بقیه صفحات معموال ًمحتوای‬ ‫خوبــی را ارائــه می دهنــد تــا هــم بتواننــد دنبال کننده هــای‬ ‫جدیــدی جــذب کننــد و هــم اینکــه دنبال کننده هــای فعلی شــان‬ ‫‪3‬‬ ‫را راضــی نگــه دارنــد‪ .‬تولیــد محتــوا معمــوال ًکار زمان بری اســت و‬ ‫بــرای اینکــه بتــوان محتــوای خوبــی را ارائــه داد‪ ،‬باید زمــان زیادی‬ ‫را صــرف کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درامــد بــا گوشــی از طریــق همــکاری در فــروش‪ :‬ایــن روش‬ ‫نیــز یکــی از روش هــای عالــی بــرای کســب درامــد بــا موبایــل‬ ‫اســت کــه در حــال حاضــر افــراد زیــادی از سیســتم همــکاری در‬ ‫فــروش دیج ـی کاال درامدهــای بــاال کســب می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ســاخت و فــروش صفحــه اینســتاگرام ‪ +‬خدمــات‬ ‫ان‪:‬خریــد و فــروش صفحــه اینســتاگرام نیــز می توانــد‬ ‫گزینــه بســیار مناســبی بــرای کســب درامــد بــا گوشــی‬ ‫موبایــل باشــد‪ .‬شــما هــم می توانیــد خودتــان صفحــه‬ ‫بســازید و دنبال کننده هــای زیــادی را جــذب کنیــد و‬ ‫ســپس ان هــا را بفروشــید و هــم می توانیــد صفحه هــای‬ ‫دیگــران را بخریــد و ســپس بــا قیمــت باالتــر بفروشــید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه ‪ 17‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪676‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در مصارف بانکی خراسان‬ ‫شمالی رتبه نخست‬ ‫کشور را دارد‬ ‫دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس اعــام بانــک مرکــزی؛ بانک هــای اســتان‬ ‫(‪ ۱۳‬بانــک دولتــی و غیردولتــی) در هشــت مــاه ســالجاری‬ ‫رتبــه نخســت بیشــترین مصــارف بانکــی را در بیــن ســایر‬ ‫اســتان ها را داشــته اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هدایتــی اظهــار کــرد‪ :‬مصــارف ‪ ۱۳‬بانــک‬ ‫دولتی و غیردولتی خراســان شــمالی در ســالجاری با ‪۴۹‬‬ ‫درصــد رشــد بــه ‪ ۳۳۷‬هــزار میلیــارد ریــال رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وقتــی نســبت مصــارف بــه منابــع بانــک هــای‬ ‫اســتان باالتــر از ‪ ۷۵‬درصــد باشــد بانــک مرکــزی بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن نســبت هــر بانــک را بــا نــرخ ‪ ۳۴‬درصــد جریمــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های خراسان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬پرداخــت تســهیالت تکلیفــی یکــی از عوامــل‬ ‫رشــد مصارف و معوقات اســتان اســت و هر چه نســبت‬ ‫مصــارف بــه منابــع افزایــش یابــد سیســتم بانکــی متضــرر‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن میــان بانــک ملــت بــا ‪ ۵۲‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال و رشــد ‪ ۱۵.۵‬درصــدی‪ ،‬بانــک کشــاورزی بــا‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد ریــال و رشــد ‪ ۱۵‬درصــدی و بانــک ســپه‬ ‫بــا ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد ریــال و رشــد ‪ ۱۲‬درصــدی بیشــترین‬ ‫مصــارف بانکــی را در بیــن بانــک هــای اســتان داشــته انــد‪.‬‬ ‫نســبت مصــارف بــه منابــع یکــی از شــاخص هــای‬ ‫عملکــردی بانــک هــا اســت‪ ،‬ایــن نســبت خالــص مصارف‬ ‫بــه خالــص منابــع پــس از کســر ســپرده قانونــی مــی‬ ‫باشــد کــه در ایــن بیــن عــدم مصــرف منابــع و یــا اضافــه‬ ‫برداشــت از بانــک مرکــزی هــر دو مــی توانــد بــرای بانــک‬ ‫زیــان اور باشــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اســتان خراســان شــمالی بایــد خــط‬ ‫اعتبــاری ویــژه داشــته باشــد تــا دســت کــم جریمه شــامل‬ ‫حــال بانــک هــا نشــود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۶‬درصدی مطالبات غیرجاری‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانــک هــای خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه خطرنشــان کــرد‪ :‬مطالبــات غیــر جــاری‬ ‫بانــک هــای اســتان نیــز در ‪ ۹‬ماهــه امســال بــه هشــت‬ ‫هــزار و ‪ ۳۷۹‬میلیــارد ریــال رســید کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۵۶‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫هدایتــی تصریــح کــرد‪ :‬در وصول مطالبــات از واحدهای‬ ‫تولیــدی و اشــتغالزا فشــاری بــه اصنــاف و تولیدیهــا وارد‬ ‫نمــی کنیــم امــا بایــد ایــن مطالبــات پرداخــت شــود تــا‬ ‫پاســخگوی ســایر متقاضیــان باشــیم‪.‬‬ ‫براســاس اخرین سرشــماری نفوس و مســکن در ســال‬ ‫‪ ۴۴ ،۱۳۹۵‬درصــد جمعیــت یــک میلیــون نفــری ایــن‬ ‫اســتان در نواحــی روســتایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬بانک دولتی و غیر دولتی در خراســان شــمالی عضو‬ ‫کمیسیون هماهنگی بانک های استان هستند‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫پیش بینی تامین اعتبار اب‬ ‫برای زمین های شیب دار‬ ‫در گلستان‬ ‫کشــت هدفمنــد محصوالتــی همچــون زیتــون‪ ،‬گیاهــان‬ ‫دارویــی ماننــد گل گاوزبــان و علوفـه کاری بــه صــورت ترکیبی‬ ‫در زمین هــای شــیب دار گلســتان ضمــن ایــن کــه می توانــد‬ ‫در توســعه پایــدار و جلوگیــری از فرســایش خــاک و کاهــش‬ ‫خســارات ســیل موثر باشــد‪ ،‬کمک به خودکفایی اســتان در‬ ‫تامیــن روغــن و مزیت هایــی مانند ایجاد اشــتغال حــدود ‪۲۰‬‬ ‫هــزار نفــره‪ ،‬افزایــش درامــد حــدود ‪ ۳.۵‬برابــری کشــاورزان و‬ ‫ارتقــا حــوزه گردشــگری و تفرجگاهــی ایــن مناطــق را در پــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫زمین های شیب دار‬ ‫راهکاری سودمند‬ ‫برای تامین اب‬ ‫پایدار در گلستان‬ ‫اســتان گلســتان کــه نــوار جنوبــی ان را مناطــق کوهســتانی‬ ‫فــرا گرفتــه‪ ،‬دارای ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار زمیــن شــیب دار واجــد‬ ‫شــرایط کاشــت درخــت اســت که تامیــن اب پایــدار موردنیاز‪،‬‬ ‫یکــی از نیازهــای مهــم عملیاتی شــدن طــرح و ســوداورکردن‬ ‫ایــن اراضــی بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬طــرح تامیــن اب بــرای اجــرای‬ ‫طــرح هدفمنــد توســعه زمین هــای شــیب دار گلســتان‬ ‫در ســفر اســفندماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬دولــت ســیزدهم بــه ایــن‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار گرفــت و همیــن راســتا علی محمــد زنگانــه‬ ‫اســتاندار گلســتان در ســفر اخیــر ســیدجواد ســاداتی نــژاد‬ ‫وزیــر جهادکشــاورزی بــه ایــن اســتان‪ ،‬بــر حمایــت ویــژه از‬ ‫طرح هــای کشــاورزی بــه ویــژه تامیــن اب موردنیــاز اجــرای‬ ‫طــرح توســعه در زمین هــای شــیب دار منطقــه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫کنتــرل ســیالب‪ ،‬مقابلــه بــا فرســایش و تثبیــت خــاک‪ ،‬ایجــاد‬ ‫پوشــش گیاهــی موثــر‪ ،‬کاهــش رســوب گذاری در رودخانه هــا‬ ‫و مخــازن ســدها‪ ،‬تقویــت ســفره های زیرزمینــی‪ ،‬توســعه‬ ‫کشــت درختــان مثمــر‪ ،‬ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه معیشــت‬ ‫بهره برداران روســتایی و ماندگاری روســتائیان از جمله مزایای‬ ‫اجــرای طــرح تامیــن اب بــرای توســعه باغ هــا در زمین هــای‬ ‫شــیب دار از ســوی کارشناســان کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫مســوول واحــد تامیــن اب زراعــی جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه اهمیــت اجرایــی شــدن تامیــن اب بــرای توســعه‬ ‫بــاغ در زمین هــای شــیب دار اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن طــرح جــزو‬ ‫مصوبه هــای ســفر دولــت ســیزدهم بــه اســتان اســت کــه‬ ‫بخشــی از ایــن زمین هــا بــا اختصــاص اعتبــار از محــل ســفر‬ ‫بــه زیــر پوشــش ایجــاد باغ هــای مثمــر م ـی رود‪.‬‬ ‫افشــین قنبــری افــزود ‪ :‬طــرح تامیــن اب بــرای بخشــی از‬ ‫زمین هــای شــیب دار روســتاهای « گرانکــو » گــرگان‪« ،‬ســایر‬ ‫« مینودشــت و «طــاوی» در علی ابادکتــول بــا پیشــرفت‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اعتبــار مصــوب شــده ســفر بــرای اجــرای طــرح‬ ‫تامیــن اب زمین هــای شــیب دار اســتان در بــازه زمانــی ســه‬ ‫ســاله ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال اســت کــه تاکنــون بــرای ســال مالــی‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬اعتبــاری اختصــاص داده نشــده ولــی پیگیــری الزم در‬ ‫ایــن زمینــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح‪ ،‬ظرفیــت اب بنــدان متناســب بــا‬ ‫پوشــش زمین هــای شــیب دار هــر منطقــه (‪ ۲۰۰‬تــا ‪۳۰۰‬‬ ‫هکتــار )‪ ،‬خــط لولــه‪ ،‬ایســتگاه پمپــاژ و مخــزن بــا ظرفیــت‬ ‫بیــن ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬هــزار متــر مکعــب ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫قنبــری ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار زمیــن شــیب دار‬ ‫مســتعد اجــرای تامیــن اب پایــدار در اســتان وجــود دارد کــه‬ ‫بایــد نــگاه ویــژه در شــتاب بخشــیدن بــه اجــرای ایــن طــرح‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســائل اب در گلســتان هــم گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫نــکات مهــم در تغییــر کاربــری زمین هــای شــیب دار از زراعــت‬ ‫دیــم بــه بــاغ و گیاهــان دارویــی‪ ،‬میــزان اب موردنیــاز اجــرای‬ ‫طــرح اســت چــون ایــن زمین هــا در زمــان حاضــر بــه کشــت‬ ‫دیــم اختصــاص دارد و در صــورت کاشــت درخــت و گیاهــان‬ ‫دارویــی در ان هــا نیــاز بــه ابیــاری نیــز بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی افــزود‪ :‬بــرای توســعه ایــن زمین هــا یــا‬ ‫بایــد بــه میــزان ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار از اراضــی ابــی پاییــن دســت را‬ ‫بــه دیــم تبدیــل کــرد تــا اب موردنیاز توســعه ایــن اراضی تامین‬ ‫شــود و یــا در جســت و جــوی راه حل هــای دیگــری بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه این کــه اراضــی شــیب دار گلســتان‬ ‫در مناطقــی واقــع شــده کــه از لحــاظ اقلیمــی بارندگــی حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیمتــر در ســال را شــاهد هســتند‪ ،‬می تــوان ضمــن‬ ‫تراس بنــدی و دیگــر روش هــای حفاظــت اب‪ ،‬گونه هــای‬ ‫گیاهــی را در نظــر گرفــت کــه نیــاز ابــی ان هــا کمتــر از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫متــر مکعــب در ســال بــوده و نیــاز بــه ابیــاری نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫ضمنــا در بخشــی از ایــن اراضــی امــکان تامیــن اب بــه دلیــل‬ ‫نبــود چشــمه یــا رودخانــه یا هزینــه باالی انتقــال اب‪ ،‬ممکن‬ ‫نیســت‪ ،‬لــذا در اینگونــه عرصه هــا چــاره ای جــز ایــن روش‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫اراضی شیب دار گلستان در‬ ‫مناطقی واقع شده که از لحاظ‬ ‫اقلیمی بارندگی حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیمتر در سال را شاهد هستند‪،‬‬ ‫می توان ضمن تراس بندی و دیگر‬ ‫روش های حفاظت اب‪ ،‬گونه های‬ ‫گیاهی را در نظر گرفت که نیاز‬ ‫ابی ان ها کمتر از ‪ ۵۰۰۰‬متر‬ ‫مکعب در سال بوده و نیاز به‬ ‫ابیاری نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بخشــی از زمین هــای شــیب دار کــه بــه‬ ‫دلیــل وجــود چشــمه یــا رودخانــه یــا هزینــه پایین انتقــال اب‬ ‫امــکان تامیــن اب وجــود دارد‪ ،‬بــا محاســبات انجــام شــده بــه‬ ‫دلیــل بــاران حــدود ‪ ۵۰۰‬میلیمتــری در ســال‪ ،‬هــر هکتــار بــاغ‬ ‫تنهــا نیــاز بــه حداکثــر یک هــزار متر مکعب اب تکمیلــی دارد‬ ‫و بــه ازای اصــاح روش هــای ابیــاری در زمین هــای کشــاورزی‬ ‫پاییــن دســت‪ ،‬بخشــی از اب صرفــه جویــی شــده می توانــد‬ ‫بــه ایــن باغــات تخصیــص داده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه زمین هــای شــیب داری هم در گلســتان‬ ‫وجــود دارد کــه اب رودخانه هــای مجــاور ان هــا بــه ســدهای‬ ‫منطقــه وارد می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایــش پوشــش گیاهــی در‬ ‫ایــن زمین هــا موجــب کاهــش رســوب وارده بــه مخــازن‬ ‫ســدها می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اب ادامــه داد‪ :‬می تــوان در ســدهای در حــال‬ ‫بهره بــرداری بــا اصالحاتــی در رژیــم تنظیــم و ذخیــره اب و در‬ ‫ســدهای در حــال احــداث بــا کاهــش شــبکه طراحــی شــده‬ ‫نســبت بــه تخصیــص اب موردنیــاز ایــن زمین هــا اقــدام کــرد‬ ‫بــه نحــوی کــه بــه ازای هــر یــک هکتــار کاهــش شــبکه هفــت‬ ‫هکتــار زمیــن شــیب‍ دار قابلیــت ابیــاری تکمیلــی پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫حســینی تاکیــد کــرد‪ :‬کشــت هدفمنــد محصوالتــی همچون‬ ‫زیتــون‪ ،‬گیاهــان دارویــی ماننــد گل گاوزبــان و علوف ـه کاری‬ ‫بــه صــورت ترکیبــی در زمین هــای شــیب دار گلســتان ضمــن‬ ‫ایــن کــه می توانــد در توســعه پایــدار و جلوگیری از فرســایش‬ ‫خــاک و کاهــش خســارات ســیل موثــر باشــد‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫خودکفایــی اســتان در تامیــن روغــن و مزیت هایــی ماننــد‬ ‫ایجــاد اشــتغال حــدود ‪ ۲۰‬هــزار نفــره‪ ،‬افزایــش درامــد‬ ‫حــدود ‪ ۳.۵‬برابــری کشــاورزان و ارتقــا حــوزه گردشــگری و‬ ‫تفرجگاهــی ایــن مناطــق را در پــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫پیــش بینــی تامیــن اعتبــار اب بــرای زمین هــای‬ ‫شــیب دار در گلســتان‬ ‫مدیــر اب و خــاک جهادکشــاورزی گلســتان هــم گفــت‪:‬‬ ‫در ســال زراعــی ‪ ۱۴۰۱‬اجــرای طــرح تامیــن و انتقــال اب‬ ‫کشــاورزی در ســطح هــزار هکتــار از زمین هــای شــیب دار‬ ‫اســتان‪ ،‬جــذب ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل منابــع‬ ‫مختلــف برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی نصرتــی افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح در راســتای‬ ‫توســعه بــاغ و زراعــت گیاهــان دارویــی برنامه ریــزی شــده‬ ‫و بــا مشــارکت بهره بــرداران متقاضــی تبدیــل زمین هــای‬ ‫شــیب دار بــه بــاغ پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تاکنــون ‪ ۵۰۰‬هکتــار از زمین هــای شــیب دار‬ ‫اســتان بــا مشــارکت بهره بــرداران ان زیــر پوشــش طــرح‬ ‫تامیــن و انتقــال اب کشــاورزی قــرار گرفتــه و در دســت‬ ‫بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر محمــد برزعلــی مدیــرکل جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫در نشســت بــا فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا در‬ ‫گــرگان‪ ،‬بــرای ســرعت دادن بــه اجــرای طــرح تامیــن اب‬ ‫در زمین هــای شــیب دار اســتان‪ ،‬از ایــن قــرارگاه بــه خاطــر‬ ‫امکانــات در اختیــار درخواســت مشــارکت کــرده بــود‪.‬‬ ‫مجــری طــرح تبدیــل اراضــی شــیب دار جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان هــم معتقــد اســت‪ :‬ایــن اداره کل ایجــاد بــاغ در‬ ‫اراضــی شــیب دار مســتعد شناســایی در اســتان را تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۴‬در ســطح ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار بــا پیــش بینــی اعتبار‬ ‫‪ ۸‬هــزار و ‪ ۶۶۱‬میلیــارد ریــال هدفگــذاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وحیــد عمــادزاده افــزود‪ :‬پوشــش ایــن ســطح از اراضــی‬ ‫شــیب دار هدفگــذاری شــده در اســتان بســته بــه‬ ‫تخصیــص اعتبــار دولتــی بــه اســتان دارد کــه ســاالنه بــه‬ ‫طــور میانگیــن ‪ ۷۰۰‬تــا هــزار هکتــار متناســب بــا تخصیــص‬ ‫اعتبــار دولتــی از زمین هــای شــیب دار اســتان از ســوی‬ ‫بهره بــرداران عالقمنــد تبدیــل بــه بــاغ می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن اســتان ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار‬ ‫زمین هــای شــیب دار مســتعد شناســایی شــده بــرای ایجــاد‬ ‫بــاغ و گیاهــان دارویــی وجــود دارد کــه بــرای ســرمایه گذاری‬ ‫ان برنامه ریــزی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫به گفته وی تاکنون ‪ ۲۷‬هزار هکتار از زمین های شــیب دار‬ ‫اســتان زیــر پوشــش بــاغ مثمــر از جملــه زیتــون و گــردو از‬ ‫ســال ‪ ۸۲‬تاکنــون قــرار گرفتــه و ‪ ۱۱‬هــزار ایجــاد اشــتغال بــرای‬ ‫روســتائیان جــوار ان بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬پیگیــری در عملــی شــدن مصوبــه دولــت‬ ‫ســیزدهم در تامیــن اب بــرای ســوداوری زمین هــای‬ ‫شــیب دار در اســتان گلســتان‪ ،‬محرکــی بــرای شــتاب‬ ‫دادن بــه گســترش ایــن طــرح مهــم کــه دغدغــه چندیــن‬ ‫ســاله دســتگا ه مرتبــط در اســتفاده از ایــن ظرفیــت بــوده‬ ‫اســت تــا امیدافرینــی را نــزد روســتائیان منطقــه بــا ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی و افزایــش درامــد ان هــا وحفــظ‬ ‫منابــع ابــی‪ ،‬دوچنــدان کنــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان گلســتان برپایــه کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫والدین گرامی‪ :‬با نوجوان خود درباره عوارض و پیامدهای ناشی از مصرف مواد مخدر‬ ‫و روان‏گردان‏ها با رعایت سن تقویمی و عقلی او گفتگو نمایید‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫تحریحریه روزنامه بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 2 ‫ شنبه ‪ 17‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪676‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫ضعف حجاب‪ ،‬کار درستی‬ ‫نیست‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫مهمترین و اصلی ترین‬ ‫وظیفه زن را دو نقش‬ ‫مادری و همسری‬ ‫است‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز (چهارشــنبه) در‬ ‫دیــدار صدهــا تــن از زنــان فرهیختــه و فعــال در عرصه هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و علمــی‪ ،‬بــا تبیین نگاه مترقــی و عادالنه‬ ‫اســام بــه «زن» در عرصه هــای «جنســیتی و انســانی –‬ ‫حقوقــی و تکالیــف – مســئولیت پذیــری فــردی و خانوادگــی‪-‬‬ ‫و نقــش و تکالیــف اجتماعــی» ضربــات غــرب متجــدد بــه زن‬ ‫را اساســی و خائنانــه خواندنــد و تاکیــد کردنــد‪ :‬زن در نقــش‬ ‫همســر‪ ،‬مظهــر عشــق و ارامــش بخشــی و در نقــش مــادر‪،‬‬ ‫ماننــد حــق حیــات اســت البتــه بایــد توجــه کــرد کــه خانـه داری‬ ‫بــه معنــای خانه نشــینی نیســت بلکه به معنای اصالــت دادن‬ ‫بــه خانــه‪ ،‬در عیــن فعالیــت در عرصه هــای مختلــف جامعــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا ابــراز خرســندی فــراوان از‬ ‫مفاهیــم عالــی و برجســته در ســخنان شــماری از میهمانــان‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬پیشــنهاد اســتفاده از زنــان فرهیختــه‪ ،‬دانشــمند‪،‬‬ ‫فرزانــه و مجــرّب در رده هــای گوناگــون تصمیــم ســازی و‬ ‫تصمیــم گیــری کشــور‪ ،‬موضــوع مهمــی اســت کــه ذهــن مــن‬ ‫را نیــز مدتهــا اســت مشــغول کــرده و ان شــاءالله بــرای ان راه‬ ‫حلــی خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی قبــل از تبییــن نــگاه اســام بــه زن در‬ ‫عرصه هــای مختلــف تاکیــد کردنــد‪ :‬موضــع جمهــوری اســامی‬ ‫در قبــال مدعیــان ریــاکار غربــی در مقولــه زن‪ ،‬مطالبه گــری و‬ ‫هجــوم اســت زیــرا غــرب متجــدد و فرهنــگ منحــط غربــی در‬ ‫ایــن زمینــه واقعــا ًمقصــر اســت و در حــق حیثیــت و کرامــت‬ ‫زن‪ ،‬جنایــت کــرده اســت کــه امیدواریــم دیدگاههــای اســام با‬ ‫تبییــن و تکــرار مناســب از زبــان و قلــم نخبــگان و فرهنگیــان‬ ‫زن‪ ،‬حتــی در افــکار عمومــی غــرب اثــر بگــذارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اســتناد بــه ایــات قــران‬ ‫مجیــد‪ ،‬تســاوی زن و مــرد در نــگاه انســانی و جنســیتی را‬ ‫جــزو مســلمات اســام برشــمردند و گفتنــد‪ :‬در ارزش گــذاری‬ ‫اســامی و انســانی‪ ،‬هیــچ تفاوتــی میــان جنــس زن و مــرد‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫ایشــان حقــوق و تکالیــف زن و مــرد در اســام را متفــاوت امــا‬ ‫متعــادل خواندنــد و افزودنــد‪ :‬تفاوت هایــی در طبیعــت زنانــه و‬ ‫مردانــه وجــود دارد کــه در مســئولیت پذیــری فــردی در خانــه و‬ ‫اجتمــاع اثرگــذار اســت و طبعــا ًزن یــا مــرد نبایــد برخــاف ایــن‬ ‫طبیعــت رفتــار کند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب تکالیــف زن و مــرد در جامعــه و مســائل‬ ‫اجتماعــی را «وظایفــی یکســان امــا در نقــش ها و شــکل های‬ ‫متفــاوت» برشــمردند و افزودنــد‪ :‬بــه عنــوان مثــال در دفــاع‬ ‫مقــدس‪ ،‬زنــان و مــردان هــر دو‪ ،‬البتــه در نقــش های متفاوت‬ ‫مکلــف بــه دفــاع بودنــد کــه زنــان اگــر نــه بهتــر از مــردان‪،‬‬ ‫حداقــل مثــل انــان بــه ایــن وظیفــه دشــوار عمــل کردنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در نوعــی جمع بنــدی گفتنــد‪ :‬برخــاف‬ ‫نظــام عمیقــا ًمردســاالر ســرمایه داری غربــی‪ ،‬در اســام‬ ‫هــم زن و هــم مــرد در مســائلی‪ ،‬برجســته و برخــوردار از‬ ‫امتیــازات قانونــی‪ ،‬فکــری‪ ،‬نظــری و عملــی هســتند امــا‬ ‫غربی هــا بــه دروغ‪ ،‬مردســاالری ذاتــی خــود را بــه اســام‬ ‫نســبت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه مبنــای اصلــی نظــام ســرمایه داری یعنــی‬ ‫برتــری ســرمایه بــر انســان گفتنــد‪ :‬در ایــن دیــدگاه هــر کســی‬ ‫بتواند بیشــتر ثروت اندوزی کند‪ ،‬ارزش ماهوی بیشــتری دارد‬ ‫و طبعــا ًبــا توجــه بــه خصوصیــات مــردان در ســرمایه انــدوزی‪،‬‬ ‫نظــام ســرمایه داری‪ ،‬نظامــی مردســاالرانه مــی شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای «عرصــه کار» و «نــگاه‬ ‫لذت جویانــه بــه زن» را دو سوءاســتفاده اساســی غــرب از زن‬ ‫دانســتند و گفتنــد‪ :‬هــدف اصلــی مطــرح شــدن مســئله ازادی‬ ‫زنــان در غــرب‪ ،‬کشــاندن انهــا از خانــه بــه کارخانــه بــود تــا از‬ ‫زنــان بــه عنــوان نیــروی کار ارزان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ایشــان جنجــال ازادی بــردگان سیاهپوســت در جنگهــای‬ ‫خونیــن داخلــی امریــکا در قــرن ‪ ۱۹‬را نمونــه دیگــری از تقلــب و‬ ‫سوءاســتفاده نظام ســرمایه ای از مضامین ارزشمند دانستند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬در ان ماجــرا نیــز ســرمایه داران شــمال امریــکا‪،‬‬ ‫سیاهپوســتان مــزارع جنــوب را بــه اســم ازادی بــه شــمال‬ ‫کشــیدند و بــا دســتمزدهای کــم انــان را بــه کار گرفتنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب نــگاه لذت جویانــه را دیگــر ضربــه اساســی‬ ‫غــرب بــه زن خواندنــد و گفتنــد‪ :‬در ایــن ماجــرای واقعــا ًغــم‬ ‫انگیــز‪ ،‬نظــام ســرمایه داری بــا اســتفاده از انــواع روش هــا‪ ،‬زن‬ ‫را قانــع می کنــد کــه منفعــت و ارزش او در رفتــاری اســت کــه‬ ‫جذابیت هــای جنســی اش را بــرای مــردان کوچــه و خیابــان‪،‬‬ ‫برجســته تر و بیشــتر کنــد و ایــن‪ ،‬بزرگتریــن ضربــه بــه حیثیــت‬ ‫و جایــگاه زن اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای تــاش زنــان غربــی بــرای الگــو‬ ‫قــرار دادن و اصالــت دادن بــه خواســته هــای مــردان را‪ ،‬نتیجــه‬ ‫نــگاه مردســاالرانه نظــام ســرمایه داری دانســتند و تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬برخــاف ایــن نــگاه منحــط‪ ،‬پــروردگار در قــران کریــم‬ ‫زن را الگــوی مــردان مــی نامــد و مــی فرمایــد زن نــوح و زن لوط‬ ‫الگــوی مــردان و زنــان کافرنــد و زن فرعــون و حضــرت مریــم‬ ‫الگــوی همــه زنــان و مــردان مومــن‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه امــار و واقعیاتــی کــه حتــی مراکــز رســمی‬ ‫کشــورهای غربــی اعــام مــی کننــد‪ ،‬ادعــای غــرب دربــاره دفــاع‬ ‫از حقــوق زنــان را‪ ،‬نهایــت وقاحــت نامیدنــد و گفتنــد‪ :‬ازادی‬ ‫ادعایــی نظــام ســرمایه داری عیــن «اســارت و اهانــت» بــه زن‬ ‫اســت و انســان شــرم مــی کنــد از برخــی ماجراهــا در غــرب‬ ‫حتــی نــام ببــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اشــتباه خوانــدن نگاهــی کــه‬ ‫ازادی ارتبــاط زن و مــرد در غــرب را موجــب ســیر شــدن چشــم‬ ‫و دل مــردان و کاهــش مشــکالت زنــان مــی دانــد‪ ،‬افزودنــد‪:‬‬ ‫همیــن ارتباطــات ازاد‪ ،‬باعــث صــد برابر شــدن حــرص و هوس‬ ‫مــردان غربــی شــده اســت به گونـه ای کــه خودشــان هــم مــی‬ ‫گوینــد تعــرض بــه زنــان و دختــران عــاوه بــر خیابــان و محیــط‬ ‫کار و محیــط درس‪ ،‬بــه تشــکیالت منظــم و اهنیــن ارتــش هم‬ ‫کشــیده و روز افــزون شــده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب گفتنــد‪ :‬تجــارت و بــرده داری جنســی‪ ،‬شکســته‬ ‫شــدن همــه حــد و مــرز هــای اخالقــی و عرفــی و قانونــی کــردن‬ ‫مســائلی ماننــد همجنس بــازی کــه در همــه ادیــان الهــی حرام‬ ‫اســت و افتضاحــات دیگــر‪ ،‬نتایــج نــگاه و فرهنــگ غــرب بــه زن‬ ‫اســت بنابرایــن اجتنــاب شــدید از نــگاه غربــی در مقولــه زن‪ ،‬از‬ ‫واجبــات عملی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا ابــراز خرســندی از حضــور متکثــر زنــان‬ ‫دانشــمند‪ ،‬فرزانــه و مومــن در کشــور‪ ،‬تبییــن و افشــای نــگاه‬ ‫فاجعه امیــز غــرب بــه مســئله جنســیت و زن را کاری ضــروری‬ ‫خواندنــد و گفتنــد‪ :‬بــا اســتفاده از ارتباطــات مجــازی‪ ،‬نــگاه‬ ‫اســام بــه مســئله زن و مــرد را در قالــب گزاره هــای کوتــاه و‬ ‫گویا و ابتکارهایی مانند هشتگ ســازی ‪ ،‬تنظیم و به تشــنگان‬ ‫ایــن حقایــق بخصــوص در کشــورهای اســامی عرضــه کنیــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان‪،‬‬ ‫مســئله خانــواده و نقــش زن در ان را مــورد توجــه قــرار دادنــد‬ ‫و گفتنــد‪ :‬تشــکیل خانــواده بــر اســاس یــک قانــون عــام در‬ ‫افرینــش یعنــی قانــون زوجیــت اســت‪ ،‬ایــن نــگاه در نقطــه‬ ‫مقابــل تضــاد هگلــی و مارکسیســتی اســت کــه می گویــد‬ ‫حرکــت ناشــی از تضــاد اســت چــرا کــه در منطــق اســام‪،‬‬ ‫حرکــت از جملــه ادامــه نســل برخاســته از زوجیــت و همراهــی‬ ‫اســت کــه ایــن نظریــه نیــاز بــه کار جــدی و اساســی دارد‪.‬‬ ‫ایشــان علــت تعییــن ضابطــه و قانــون بــرای زوجیــت و‬ ‫تشــکیل خانــواده در اســام و ســایر ادیــان الهــی را جلوگیــری‬ ‫از اغتشــاش و بی قاعدگــی دانســتند و افزودنــد‪ :‬رعایــت ایــن‬ ‫ضوابــط موجــب ســامت خانــواده و جامعــه می شــود چــرا کــه‬ ‫خانــواده ســلول تشــکیل جامعــه اســت‪.‬‬ ‫در نقش مادری‪ ،‬زن صاحب حق‬ ‫حیات است چرا که فرزندان‬ ‫خود را متولد می کند و با‬ ‫عشقی بی بدیل انها را پرورش‬ ‫می دهد‪ ،‬ضمن اینکه مادران‬ ‫بیش از همه عامل انتقال‬ ‫عناصر هویت ملی و افشاننده‬ ‫بذرهای ایمان و اخالق‬ ‫در فرزندان هستند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در تبییــن نقــش زن در خانــواده‪ ،‬زن را بــه گلــی‬ ‫و عطــر خوشــبو و هــوای تنفــس در فضــای خانه تشــبیه کردند‬ ‫با اســتفاده از ارتباطات مجازی‪ ،‬نگاه اســام به مســئله‬ ‫زن و مرد را در قالب گزاره های کوتاه و گویا و ابتکارهایی‬ ‫ماننــد هشتگ ســازی ‪ ،‬تنظیــم و بــه تشــنگان ایــن حقایــق‬ ‫بخصوص در کشــورهای اســامی عرضه کنید‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬ضعــف حجــاب‪ ،‬کار‬ ‫درســتی نیســت امــا موجــب نمی شــود ان فــرد را از دایــره‬ ‫دیــن و انقــاب خــارج بدانیــم همــه مــا هــم نقص هایــی‬ ‫داریــم کــه بایــد تــا حــد امــکان انهــا را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫و گفتنــد‪ :‬چنانچــه زن در خانــه داوطلبانــه مایــل بــه انجــام کار‬ ‫باشــد‪ ،‬اشــکالی نــدارد امــا بــه تصریــح روایــات‪ ،‬زن در خانــه‬ ‫همچــون یــک کارگــر نیســت کــه دیگــران بتواننــد او را بــه انجام‬ ‫کار وادار کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان دو نقــش اصلــی زن در خانــه را نقــش مــادری و‬ ‫نقش همســری برشــمردند و افزودند‪ :‬زن در نقش همســری‬ ‫مظهــر عشــق و ارامــش بــرای مــرد اســت کــه نمونه هایــی از‬ ‫درخشــش این نقش در کتابهای شــرح حال همســران شــهدا‬ ‫برجســته اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در برشــمردن خصوصیات نقش‬ ‫مــادری ِ زن‪ ،‬گفتنــد‪ :‬در نقــش مــادری‪ ،‬زن صاحــب حــق حیات‬ ‫اســت چــرا کــه فرزنــدان خــود را متولــد می کنــد و بــا عشــقی‬ ‫بی بدیــل انهــا را پــرورش می دهــد‪ ،‬ضمــن اینکــه مــادران‬ ‫بیــش از همــه عامــل انتقــال عناصــر هویــت ملــی و افشــاننده‬ ‫بذرهــای ایمــان و اخــاق در فرزنــدان هســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬مهمتریــن و اصلی تریــن وظیفــه زن را دو‬ ‫نقــش مــادری و همســری‪ ،‬یعنــی نقــش خانـه داری خواندنــد‬ ‫امــا تاکیــد کردنــد‪ :‬البتــه خانــه داری بــه معنــی خانه نشــینی‬ ‫و پرهیــز از تدریــس‪ ،‬مجاهــدت و فعالیتهــای سیاســی و‬ ‫اجتماعــی نیســت بلکــه یعنــی زن هــر کار دیگــری کــه ذیــل‬ ‫اصالــت خانــه داری امــکان و بــه ان عالقــه داشــت‪ ،‬بتوانــد‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه خانــواده بدون‬ ‫حضــور و احســاس تکلیــف زن قابــل اداره شــدن نیســت و‬ ‫برخــی گره هــا جــز بــا سرانگشــت ظریــف زن بــاز نمی شــود‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬همچنانکــه هیــچ زنــی در تقدم حفظ جــان فرزندش‬ ‫بــا فــان کار اداری‪ ،‬تردیــد نــدارد در اهمیــت تربیــت اخالقــی‬ ‫و ایمانــی فرزنــد نیــز تردیــدی نیســت و چنانچــه زن ناگزیــر از‬ ‫انتخــاب یکــی از دو عرصــه باشــد‪ ،‬خانــواده مهمتــر اســت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب وضعیت خانواده‬ ‫در غرب را متالشی خواندند و‬ ‫افزودند‪ :‬این خطر‪ ،‬صدای اعتراض‬ ‫متفکران خیرخواه و مصلح غربی‬ ‫را نیز بلند کرده است اما سرازیری‬ ‫فروپاشی تدریجی خانواده در غرب‬ ‫به قدری تند است که امکان‬ ‫توقف یا اصالح ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایشــان البتــه برخــی کارهــای اجتماعــی را فریضه هایی برتر‬ ‫از هــر کار دیگــری دانســتند و گفتنــد‪ :‬گاهــی اهمیــت یــک‬ ‫فریضــه حتــی از حفــظ جــان فرزنــد‪ ،‬همســر و پــدر و مــادر‬ ‫هــم باالتــر اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب وضعیــت خانــواده در غرب را متالشــی خواندند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬ایــن خطــر‪ ،‬صــدای اعتــراض متفکــران خیرخــواه و‬ ‫مصلــح غربــی را نیــز بلنــد کــرده اســت امــا ســرازیری فروپاشــی‬ ‫تدریجــی خانــواده در غــرب بــه قــدری تنــد اســت کــه امــکان‬ ‫توقــف یــا اصــاح ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رهبرانقــاب در بخــش دیگــری از سخنانشــان بــه مســئله‬ ‫حجــاب پرداختنــد و گفتنــد‪ :‬حجــاب بی تردیــد یــک ضــرورت‬ ‫شــرعی و خدشـه ناپذیر اســت امــا ایــن ضــرورت خدشـه ناپذیر‬ ‫نبایــد موجــب شــود کســانی کــه بــه صــورت کامــل حجــاب را‬ ‫رعایــت نمی کننــد بــه بی دینــی یــا ضدانقالبــی متهــم شــوند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬چند ســال قبل در یکی‬ ‫از ســفرهای اســتانی و در جمــع علمــای ان منطقــه گفتــم کــه‬ ‫چــرا خانمــی را کــه قــدری موهایــش بیــرون و بــه تعبیــر رایــج‬ ‫بدحجــاب و در واقــع‪ ،‬ضعیف الحجــاب اســت‪ ،‬متهــم می کنیــد‬ ‫در حالــی کــه در اســتقبال مردمــی شــماری از خانــم هــا چنیــن‬ ‫حجابــی داشــتند‪ .‬اینهــا زنــان و دختــران خودمــان هســتند کــه‬ ‫در مراســم دینــی و انقالبــی هــم شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا یــاداوری تجلیل هــای ســابق خــود از حضــور زنانــی‬ ‫بــا ظواهــر مختلــف در مراســم های مناجــات و راز و نیــاز بــا‬ ‫پــروردگار در شــبهای قــدر‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬مــن بــه ان‬ ‫اشــکها حســرت می خــوردم و می گویــم ای کاش می توانســتم‬ ‫ماننــد ان دختــر و زن جــوان اشــک بریــزم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬ضعــف حجاب‪ ،‬کار درســتی‬ ‫نیســت امــا موجــب نمی شــود ان فــرد را از دایــره دیــن و‬ ‫انقــاب خــارج بدانیــم همــه مــا هــم نقص هایــی داریــم کــه‬ ‫بایــد تــا حــد امــکان انهــا را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای خدمــات جمهــوری اســامی‬ ‫بــه زنــان را مقولــه ای مهــم و فراموش نشــدنی دانســتند و‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬پیــش از انقــاب‪ ،‬زنان فرزانه‪ ،‬دانشــمند و‬ ‫اهــل تحقیــق انگشت شــمار بودنــد امــا انقالب موجــب رویش‬ ‫انبــوه زنــان فرهیختــه شــد بــه نحــوی کــه دانشــجویان دختــر از‬ ‫پســر در برخــی ســالها پیشــی گرفتــه و تعــداد بســیار زیــادی‬ ‫از زنــان در شــاخه های مختلــف علــم و فنــاوری مشــغول کار‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫ایشــان درخشــش دختــران ایــران در میادیــن جهانــی ورزش‬ ‫را عرصــه دیگــری از پیشــرفت های پــس از انقــاب زنــان‬ ‫برشــمردند و افزودنــد‪ :‬بهتریــن تبلیــغ بــرای حجــاب ایــن اســت‬ ‫کــه دختــر ورزشــکار مــا قهرمــان می شــود و پرچــم کشــورش را‬ ‫در مقابــل دوربین هــای بین المللــی بــاال مــی بــرد ان هــم در‬ ‫حالــی کــه بــا حجــاب بــر روی ســکوی قهرمانــی ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره بــه تالش هــای فــراوان‬ ‫در قضایای اخیر علیه حجاب‪ ،‬خاطرنشــان کردند‪ :‬چه کســی‬ ‫در مقابــل ایــن تالشــها و فراخوانهــا ایســتادگی کــرد؟ خــود‬ ‫زنهــا بودنــد کــه ایســتادند‪ ،‬ان هــم در حالــی کــه بدخواهــان‬ ‫امیدشــان بــه همیــن زن هــای اصطالحــا ً بدحجــاب بــود تــا‬ ‫کشــف حجــاب کننــد امــا زنــان ایــن کار را نکردنــد و در دهــان‬ ‫تبلیغ کننده هــا وفرســتندگان فراخــوان زدنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در بیــان اخریــن نکتــه بــا ابــراز تاســف از ظلــم بــه زنان‬ ‫در بعضــی از خانواده هــا گفتنــد‪ :‬گاهــی مــردان بــا تکیــه بــه‬ ‫تــوان جســمی خــود بــه زنــان ظلــم می کننــد کــه در ایــن مــوارد‬ ‫بــرای حفــظ خانــواده قوانیــن مربــوط بــه خانــواده بایــد انچنــان‬ ‫محکــم و قــوی و حامــی طــرف مظلــوم باشــد کــه مــرد قــادر بــه‬ ‫ظلــم کــردن بــه زن نباشــد‪ ،‬البتــه مــواردی نیــز وجــود دارد کــه‬ ‫زن ظلــم می کنــد کــه انــدک و محــدود اســت‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪ ۷ ،‬تــن از زنــان‬ ‫حاضــر در ایــن دیــدار‪ ،‬خانم هــا‪:‬‬ ‫ عاطفــه خادمــی؛ پژوهشــگر و عضــو شــورای فرهنگــی و‬‫اجتماعــی کشــور‬ ‫ پریچهر جنتی؛ نویسنده و خانه دار‬‫ مریــم نقاشــان؛ حقوقــدان فعــال در محاکــم قضایــی‬‫المــان‬ ‫ مهدیه ســادات محــور؛ برنــده جوایــز ملــی و بین المللــی‬‫ســینمای مســتند‬ ‫ شــهرزاد زاده مدرس؛ اســتاد تمام دانشــگاه علوم پزشــکی‬‫شهید بهشتی‬ ‫ نگین فراهانی؛ کنشگر حوزه دختران نوجوان‬‫ ســارا طالبــی دکتــری علــوم ارتباطــات و طلبــه ســطح چهــار‬‫حــوزه علمیه‬ ‫به بیان دیدگاههای خود پرداختند‪.‬‬ ‫لــزوم توســعه زیســت بوم های تخصصــی زنــان‪ ،‬حفــظ و‬ ‫ترویــج الگوهــای مناســب شــهری بــرای توســعه فرهنــگ‬ ‫صحیــح‪ ،‬توســعه تعاونی هــای زنانــه‪ ،‬اصــاح نــگاه بــه فرهنــگ‬ ‫خانــه داری در دســتگاههای مختلــف بویــژه نظــام اموزشــی‬ ‫کشــور‪ ،‬ارائــه تصویــر روشــن از زن ایرانــی بــه غــرب‪ ،‬لــزوم‬ ‫بکارگیــری مطلــوب زنــان موفــق در ســطوح مدیریتــی کشــور‪،‬‬ ‫ضــرورت حضــور زنــان فرهیختــه در شــوراهای عالــی و‬ ‫نهادهــای مرجــع تصمیم ســاز‪ ،‬ضــرورت تبییــن مزیــت نســبی‬ ‫زن تــراز جمهــوری اســامی‪ ،‬اصــاح بازنمایی زنــان در تولیدات‬ ‫رســانه ای‪ ،‬ضــرورت اصــاح مشــوق های سیاســت افزایــش‬ ‫جمعیــت متناســب بــا نیازهــای واقعــی مــادران‪ ،‬توســعه‬ ‫امکانــات مــورد نیــاز مــادران از جملــه اتاق هــای کــودک در‬ ‫دانشــگاه ها و مراکز عمومی‪ ،‬لزوم تاســیس قرارگاه رســانه ای‬ ‫زنــان‪ ،‬لــزوم احیــا و تجهیــز بیمارســتان های تخصصــی زنــان و‬ ‫حمایــت از کادر درمــان مختــص بانــوان‪ ،‬ضــرورت ســاخت و‬ ‫ترویــج الگوهــای تــراز دخترانــه بــرای نســل نوجــوان‪ ،‬زمینــه‬ ‫ســازی حاکمیتــی بــرای فعالیــت مجتهــدان زن حوزه هــای‬ ‫علمیــه و ضــرورت توســعه امــر تبلیــغ در حوزه هــای علمیــه‬ ‫بانــوان‪ ،‬از جملــه نــکات مطــرح شــده در ســخنان میهمانــان‬ ‫ایــن دیــدار بــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫از طریق ظرفیت‬ ‫دانشگاه ها احیای فرهنگ‬ ‫تعاونی امکان پذیر است‬ ‫مدیــرکل امــوزش‪ ،‬ترویــج و تحقیقــات تعاونــی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬احیــای‬ ‫تعاونــی از طریــق فرصــت مراکــز اموزشــی و‬ ‫دانشــگاهی نقــش تاثیرگــذاری در رونق این فرهنگ‬ ‫ســفارش شــده اســامی در جامعــه دارد‪.‬‬ ‫سیدامیرحســین جــوزی در امضــای تفاهــم نامــه‬ ‫همــکاری وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا‬ ‫دانشگاه جامع گلستان در گرگان‪ ،‬افزود‪ :‬دانشکده‬ ‫تعــاون در دانشــگاه جامــع گلســتان‪ ،‬پایــگاه ترویــج‬ ‫اهــداف وزارتخانــه بــرای توســعه فرهنــگ تعاونــی در‬ ‫ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تصویب رشــته کارشناســی ارشــد اقتصاد با‬ ‫گرایــش تعــاون در دانشــگاه جامــع گلســتان می توانــد‬ ‫بــه توســعه تعــاون در ایــن اســتان شــتاب دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی براســاس ســند توســعه‪ ۲۷ ،‬دســتگاه‬ ‫مکلــف بــه توســعه تعــاون هســتند کــه یکــی از ایــن‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه جامــع گلســتان هــم گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫دانشــگاه بــا ظرفیــت اعضــای هیــات علمــی‪ ،‬امادگی‬ ‫دارد بــه ادارات کل در حوزه هــای مرتبــط بــا گســترش‬ ‫فرهنــگ تعــاون مشــاوره دهــد ‪.‬‬ ‫علیرضــا خواجه شــاهکویی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا‬ ‫هــدف تقویــت ارتبــاط دانشــگاه بــا اداره کل در حــل‬ ‫مســائل و مشــکالت جامعــه اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۲ :‬اســتاد بــا تجربــه بــه عنــوان‬ ‫مشــاوره در حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــا اداره‬ ‫کل تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان همــکاری‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه جامــع گلســتان افــزود‪ :‬رســالت‬ ‫دانشــگاه در شــرایط کنونــی ارتبــاط بــا محیط هــای‬ ‫پیرامــون و کمــک بــه حــل مســائل و مشــکالت و‬ ‫توســعه اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر پیونــد خــوب بیــن‬ ‫دانشــگاه و محیــط پیرامــون برقــرار شــود بــه طــور‬ ‫قطــع می تــوان بــه دســتگاه ها در حــل مســائل و‬ ‫مشــکالت جامعــه کمــک کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بهره گیــری از ظرفیــت دانشــگاه جامــع‬ ‫گلســتان خــا عقــب ماندگــی در حــوزه صنعــت را پــر‬ ‫کــرده و رونــد توســعه اســتان را شــتاب می دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن دانشــگاه امادگــی دارد در حــوزه‬ ‫تعــاون بــا تقویــت دانشــکده تعــاون بــه برنامــه‬ ‫وزارتخانــه تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علیرضــا خواجه شــاهکویی‪ ،‬ایــن دانشــگاه‬ ‫کــه از ســال ‪ ۱۳۸۷‬اغــاز بــکار کــرده دارای چهــار‬ ‫دانشــکده از جملــه فنــی و مهندســی‪ ،‬علــوم پایــه و‬ ‫علــوم انســانی بــا ‪ ۵‬هــزار دانشــجو‪ ۲۰۰ ،‬عضــو هیات‬ ‫علمــی و ‪ ۲۰۰‬کارمنــد اداری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مهــارت امــوزی در اولویــت اشــتغال بــوده و‬ ‫دانشــگاه می توانــد در ایــن راه ‪ ،‬ایــن وزاراتخاتــه را در‬ ‫دســتیابی بــه اهدافــش کمــک کنــد‪.‬‬ ‫حســین خواجــه مظفــری افــزود‪ :‬تاکنــون در ایــن‬ ‫اســتان دانشــگاه بــه کمــک ایــن اداره کل امــده‬ ‫و طرح هــای خــوب مهــارت افــزای را از جملــه «‬ ‫نخلســتان» و « کهــاد «بــه اجــرا در اورده اســت‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 17‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪676‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬در پایــش هــای‬ ‫مســتمر فضــای مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫اســتان‪ ،‬وب ســایتی مشــاهده شــد کــه گرداننــدگان ان بــا‬ ‫انجــام اقدامــات فریبکارانــه‪ ،‬شــهروندان را اغفــال نمــوده و‬ ‫مبالــغ هنگفتــی از انــان کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســودجویان ســایبری از ایــن طریــق ضمــن جلــب‬ ‫اعتمــاد کاربــران نــااگاه‪ ،‬تحــت عنــوان کســب درامــد عالــی و‬ ‫چنــد برابــر شــدن ســرمایه‪ ،‬شــهروندان را مجــاب مــی کردنــد تــا‬ ‫مبالغــی را بــه حســاب انهــا واریــز کننــد‪.‬‬ ‫وی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬گرداننــدگان ایــن وب ســایت کــه‬ ‫تصــور نمــی کردنــد روزی در چنــگال قانــون گرفتــار شــوند‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از تعــداد ‪ 27‬کارت بانکــی بــرای دریافــت وجــوه و‬ ‫مبالــغ واریــزی شــهروندان مبلغــی حدود‪150‬میلیــارد ریــال از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات و بررس ـی های فنــی و‬ ‫اطالعاتــی توســط پلیــس فتــا اســتان‪ ،‬یکــی از متهمــان اصلــی‬ ‫کــه در یکــی از اســتان هــای مــرزی فعالیــت میکــرد‪ ،‬شناســایی‬ ‫و طــی عملیاتــی غافلگیرانــه‪ ،‬متهــم دســتگیر وکلیــه تجهیــزات‬ ‫الکترونیکــی وی نیــز کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫بخــش خانگــی تشــکیل مــی دهنــد گفــت‪ :‬یــک درصــد مشــترکان بــرق مربــوط بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫اســت کــه ‪ ۲۶.۲‬درصــد مصــارف را شــامل خواهــد شــد و نیــم درصــد از تعــداد مشــترکان نیــز مربــوط‬ ‫بــه صنعــت اســت کــه حــدود ‪ ۱۷.۶‬درصــد مصــارف اســتان را دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۲۸۷‬مــگاوات پیــک بــار روزانــه اســتان اســت کــه بــا احتســاب مصــارف‬ ‫صنایــع ســنگین بــه ‪ ۵۶۰‬مــگا وات مــی رســد‪.‬‬ ‫چاهــی بیــان کــرد‪ :‬در فصــل تابســتان بــه نوعــی ‪ ۸۲‬درصــد مشــترکان خانگی رعایــت الگوی مصرف‬ ‫را رعایــت کردنــد ولــی در فصــل زمســتان ایــن الگــو باید بیشــتر رعایت شــود‪.‬‬ ‫وی بــر رصــد مدیریــت مصــرف بــرق مشــترکان تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬در صــورت مشــاهده افزایــش‬ ‫مصــرف نســبت بــه الگــو پیامــک اخطــار صــادر خواهــد شــد و بــا قطعــی بــرق مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬برابر الگو مصرف‪،‬‬ ‫مصرف ‪ ۳.۵‬درصد مشترکان‬ ‫خانگیخراسان شمالیاست‬ ‫پایش مصرف صنایع‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬مشــترک معــادل ســه و نیــم‬ ‫درصــد از مشــترکان خانگــی اســتان در یــک ماهــه گذشــته بیــش از ‪ ۲‬برابــر الگــو بــرق مصــرف کردنــد‪.‬‬ ‫حســن چاهــی اظهــار کــرد‪ ۳۹ :‬درصــد بــرق ایــن اســتان را بخــش خانگــی مصــرف می کنــد کــه ‪۳.۵‬‬ ‫درصــد ایــن مشــترکان بیــش از ‪ ۲‬درصــد الگــو بــرق مصــرف مــی کننــد کــه بایــد صرفــه جویــی را مــد‬ ‫نظر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی شــمار مشــترکان بــرق اســتان را ‪ ۳۸۵‬هــزار مشــترک بیــان کــرد و افــزود‪ :‬تقریبــا ‪ ۳۳۴‬هــزار‬ ‫مشــترک از ایــن تعــداد مشــترکان خانگــی هســتند کــه هــزار و ‪ ۲۰۰‬مشــترک بیــش از ‪ ۲‬برابــر الگــو‬ ‫بــرق مصــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۸۶‬درصــد مشــترکان بــرق را‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬مصــرف روزانــه بــرق بــاالی یــک‬ ‫مــگاوات صنایــع اســتان مــورد پایــش قــرار خواهــد گرفــت کــه بایــد بــا مدیریــت و برنامــه ریــزی تــا‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬درصــد صرفــه جویــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۱۴ :‬صنعت بزرگ این استان همواره پایش می شوند‪.‬‬ ‫چاهــی بیــان کــرد‪ :‬تمامــی صنایــع در اجــرای طــرح پایــش بــا ایــن شــرکت همــکاری الزم را دارنــد‬ ‫امــا تعــداد محــدودی بــا مشــکالتی مواجــه هســتند کــه پیگیــری هــای الزم در ایــن خصــوص انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــر صرفــه جویــی بــرق در بخــش هــای خانگــی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬اموزشــی و اداری نیــز تاکیــد کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــا کاهــش ســاعت کار اداری نیــز مصــرف انــرژی مدیریــت خواهــد شــد کــه از دســتگاه هــا و‬ ‫ســازمان هــای مــی خواهیــم ایــن موضــوع را جــدی بگیرنــد تــا تمامی مشــترکان اســتان از بــرق پایدار‬ ‫برخــوردار باشــند‪.‬‬ ‫در تعزیرات خراسان شمالی‬ ‫هفت هزار و ‪ ۲۸۴‬پرونده‬ ‫تخلف صنفی رسیدگی شد‬ ‫برایبیابان زداییخراسان شمالی‬ ‫افزون بر ‪ ۲۴‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫تخصیصیافت‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هفــت هــزار و ‪ ۲۸۴‬پرونــده‬ ‫تخلــف صنفــی در ســه حــوزه کاال و خدمــات‪ ،‬بهداشــت و درمــان و مبــارزه بــا قاچــاق در‬ ‫‪ ۹‬ماهــه امســال در شــعب رســیدگی بــه تخلفــات ایــن اداره بررســی و منجــر بــه صــدور‬ ‫رای شــد‪.‬‬ ‫ســید جــواد سیدالموســوی اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۷۶‬فقــره پرونــده‬ ‫مربــوط بــه بخــش کاال و خدمــات‪ ۵۴۱ ،‬فقــره پرونــده مربــوط بــه بخــش قاچــاق کاال و ارز‬ ‫و ‪ ۶۷‬فقــره پرونــده مربــوط بــه حــوزه بهداشــت دارو و درمــان در ایــن اداره کل رســیدگی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متخلفــان بــه پرداخــت بیــش از ‪ ۶۸۱‬میلیــارد و ‪ ۴۹۲‬میلیــون ریــال جــزای‬ ‫نقــدی محکــوم شــدند و برخــی از متخلفــان نیــز مشــمول ضبــط کاال‪ ،‬پلمــب و نصــب‬ ‫پارچــه نوشــته شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی خراســان شــمالی‪ ،‬گــران فروشــی و تخلفــات مربــوط بــه‬ ‫ان را بیشــترین مــوارد تعزیراتــی در ایــن مــدت دانســت و افــزود‪ :‬امســال نیــز عــاوه بــر‬ ‫گــران فروشــی‪ ،‬عــدم درج قیمــت و مســایل بهداشــتی نیــز از مهــم تریــن علــت هــای‬ ‫تخلفــات بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــردم در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف مــی تواننــد از طریــق شــماره‬ ‫تمــاس ‪ ۱۳۵‬و یــا ثبــت شــکایت در درگاه اینترنتــی‬ ‫‪www.tazirat135.ir‬‬ ‫موضوع گزارش و یا شکایت خود را اعالم تا در اسرع وقت موضوع بررسی شود‪.‬‬ ‫ســید جــواد سیدالموســوی گفــت‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت بیــش از چهــار هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫مــورد بازرســی بــه وســیله بیــش از ‪ ۸۱۰‬تیــم گشــت مشــترک بــه صــورت روزانــه در ســطح‬ ‫اســتان توســط تعزیــرات حکومتــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫اکنــون حــدود ‪ ۳۰‬هــزار واحــد صنفــی شــامل بیــش از پنــج هــزار واحــد تولیــدی‪ ،‬بیــش‬ ‫از چهــار هــزار واحــد ارائــه خدمــات فنــی‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار واحــد توزیعــی و بیــش از ســه‬ ‫هــزار واحــد خدماتــی در خراســان شــمالی زیــر نظــر ‪ ۱۳۸‬اتحادیــه صنفــی ایــن اســتان‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی گفــت‪۲۴ :‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار ســفر رییــس جمهــور بــرای طــرح هــای در دســت‬ ‫اجــرای بیابــان زدایــی ایــن اســتان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫حســن امامــی اظهــار کــرد‪ :‬امســال از محــل اعتبــارات ســفر رییــس جمهــوری بــرای‬ ‫اجــرای طــرح هــای بیابــان زدایــی ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال مصــوب شــد کــه از ایــن میــزان‪۲۴ ،‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال تخصیــص داده شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار تخصیــص یافتــه بــرای چهــار طــرح بیابــان زدایــی‬ ‫شــامل‪ ۶۰ ،‬هکتــار نهــال کاری‪ ۱۱۵ ،‬هکتــار مراقبــت ابیــاری‪ ۱۵۰ ،‬هکتــار مدیریــت روان‬ ‫اب و امــوزش ترســیب کربن(توانمندســازی جوامــع محلــی) در ســه شهرســتان گرمــه‪،‬‬ ‫جاجــرم و اســفراین هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫عملیــات طــرح هــای مزبــور از هفتــه گذشــته اغــاز شــده و ‪ ۲۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫دارد‪ ،‬اتمــام ان تــا پایــان امســال انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪۳۶‬‬ ‫مســاحت هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۳‬هــزار و ‪ ۶۳۶‬هکتــار معــادل ‪ ۹‬درصــد وســعت منابــع طبیعــی خراســان شــمالی را‬ ‫بیابــان تشــکیل مــی دهــد کــه ‪ ۱۱۲‬هــزار هکتــار در شهرســتان جاجــرم‪ ۳۹ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫در اســفراین و ‪ ۳۱‬هــزار هکتــار در گرمــه اســت‪.‬‬ ‫عمــده اراضــی بیابانــی اســتان در حــوزه کال شــور در ســه شهرســتان جاجــرم‪ ،‬گرمــه و‬ ‫اســفراین واقــع اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دستگیری کالهبردار اینترنتی‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در «شیروان»‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از اجــرای طــرح‬ ‫ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بیــان کــرد‪ :‬بــه منظــور‬ ‫‏برقــراری نظــم و امنیــت عمومــی‪ ،‬مقابلــه بــا خــرده فروشــان‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬ســارقان و برهــم زننــدگان امنیــت عمومــی‪،‬‬ ‫طــرح‏ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در ایــن شهرســتان بــه اجــرا‬ ‫در امــد ‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجرایــن طرح کــه در مناطق جرم‬ ‫خیــز شهرســتان اجــرا شــد‪ 7 ،‬نفــر خــرده فــروش دســتگیر‬ ‫و‏تعــداد ‪ 8‬نفــر معتــاد متجاهــر نیــز جمــع اوری شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا تــاش مامــوران یــک کیلــو و ‪ 70‬گــرم مــواد مخــدر‬ ‫نیــز توســط‏مامــوران کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از معرفــی متهمــان‬ ‫دســتگیر شــده بــه مراجــع قضائــی خبــر داد و از شــهروندان‬ ‫‏خواســت‪ :‬بــرای ایجــاد امنیتــی پایــدار در شهرســتان و مقابلــه‬ ‫بــا ســوداگران مــرگ بــا پلیــس همــکاری کــرده و هرگونــه‬ ‫‏اطالعــات و اخبــاری در زمینــه مســائل امنیتی و انتظامــی را در‬ ‫اســرع وقــت بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اعــام‏کننــد‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء شــماره ‪ 140160312008002938‬و ‪ 140160312002939‬تاریــخ ‪1401/09/23‬هیات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی شهرســتان اق‬ ‫قــا پرونــده هــای ‪ 14001144120080000313‬و ‪ 14001144120080000312‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقایــان محمــد‬ ‫ســلیمانی و عطاءاللــه ســلیمانی فرزنــدان مرتضــی بــه شناســنامه ‪ 723‬و ‪ 121‬کــد ملــی ‪ 2121410767‬و ‪ 2121322477‬صــادره از‬ ‫گرگان بالســویه در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ‪ 95139/96‬متر مربع در قســمتی از باقیمانده ششــدانگ‬ ‫پــاک شــماره ‪ - 2‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه دوگونچــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی شهرســتان اق قــا از ســهمی ســند اصالحــات‬ ‫ارضــی بــه شــماره ‪ 5621‬تاریــخ ‪ 1353/05/10‬بــه نــام مرتضــی ســلیمانی تاییــد گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13862 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/10/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/02‬‬ ‫محمد فندرسکی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫حجاب مخالف ازادی نیست‬ ‫خبرنــگار فرانســوی‪« :‬برخــی از رســوم اســامی ماننــد حجــاب اجبــاری رهــا شــده اســت‪ .‬ایــا در جمهوری اســامی از نــو اجباری‬ ‫خواهد شــد؟»‬ ‫امــام خمینــی‪« :‬حجــاب بــه معنــای متــداول میــان مــا‪ ،‬کــه اســمش حجــاب اســامی اســت‪ ،‬بــا ازادی مخالفتــی نــدارد؛ اســام‬ ‫ی کنیــم کــه بــه حجــاب اســامی روی اورنــد‪ .‬و زنــان شــجاع‬ ‫بــا انچــه خــاف عفــت اســت مخالفــت دارد‪ .‬و مــا انــان را دعــوت مـ ‏‬ ‫مــا دیگــر از بالهایــی کــه غــرب بــه عنــوان تمــدن بــه سرشــان اورده اســت بــه ســتوه امــده‏انــد و بــه اســام پناهنــده شــده‏انــد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان و روزنامــه بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫(صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪ ،۵‬ص‪)۵۴۱‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 17‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪676‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫کاشت هزار و ‪ ۲۰۰‬اصله نهال‬ ‫محکومان کالله ای‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کاللــه گفــت‪ :‬پــس از صــدور احــکام جایگزین حبس از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون و بــا نظــارت کارشناســان منابــع طبیعــی محکومــان ‪ ۹‬پرونــده قضایــی ایــن‬ ‫شهرســتان هــزار و ‪ ۲۰۰‬اصلــه نهــال را غــرس و ابیــاری کردنــد‪.‬‬ ‫محمدصادق بشــکوفه اظهار داشــت‪ :‬از جمله اقدامات پســندید ه مورد تاکید در احکام اســامی‬ ‫حفــظ طبیعــت و کمــک بــه احیــای جنگل هــا اســت در ارتقــای فرهنــگ عمومی نســبت به اهمیت‬ ‫درختــکاری صــدور ایــن گونــه احــکام بــرای متصرفــان منابــع طبیعــی و تخریــب کننــدگان محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬تاثیر خوبــی دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در نهالســتان کاللــه ‪ ۵۰۰‬هــزار اصلــه نهــال در ســالجاری تولیــد شــد کــه حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار اصلــه ان در داخــل شهرســتان کاشــته می شــود و بقیــه بــرای کاشــت بــه ســایر نقــاط اســتان‬ ‫انتقــال می یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت بیشــترین ایــن نهال هــا از نــوع اکالیپتــوس و صنوبــر بــرای اجــرای طــرح زراعــت چــوب‬ ‫اســت و همچنیــن ارقــام اقاقیــا‪ ،‬داغداغــان‪ ،‬ســنجد تلــخ‪ ،‬گــردو‪ ،‬انجیــر‪ ،‬گالبــی و پســته بــا هــدف‬ ‫رییس اداره کمیته امداد حضرت امام خمینی‬ ‫(ره) منطقه یک گنبدکاووس‬ ‫کمک ‪ ۲۲۲‬میلیارد ریالی‬ ‫نیکوکاران گنبدی به کمیته امداد‬ ‫رییــس اداره کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی (ره) منطقــه یــک گنبــدکاووس گفــت‪:‬‬ ‫نیکــوکاران و مــردم نوعدوســت ایــن شهرســتان از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۲۲۱‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۸۷۷‬میلیــون ریــال در قالــب طرح هــای مختلــف بــه ایــن نهــاد انقالبــی کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا کریمیــان اظهــار داشــت‪ :‬کمک هــای مــردم نوعدوســت گنبــدکاووس بــه ایــن اداره‬ ‫در قالــب پرداخــت «زکات‪ ،‬صدقــات‪ ،‬کمــک بــه تامیــن جهیزیــه نوعروســان‪ ،‬اطعام هــای‬ ‫مهــدوی و حســینی‪ ،‬جشــن عاطفه هــا‪ ،‬تامیــن لــوازم ضــروری زندگــی مددجویــان‪ ،‬طــرح‬ ‫همســفره‪ ،‬اکــرام ایتــام و محســنین‪ ،‬تامیــن معیشــت و خدمــات مــوردی» بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین کمــک نیکــوکاران و مــردم نوعدوســت گنبــدکاووس بــه کمیتــه امــداد‬ ‫منطقــه یــک ایــن شهرســتان اطعــام مهــدوی بــه مبلــغ تقریبــی ‪ ۷۱‬میلیــارد و ‪ ۳۷۹‬میلیــون‬ ‫ریــال و کمتریــن ان نیــز مربــوط بــه طــرح تامیــن معیشــت و خدمــات مــوردی مددجویــان‬ ‫بــه مبلــغ ‪ ۷۹۳‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال بــود‪.‬‬ ‫کریمیــان اضافــه کــرد‪ :‬نیکــوکاران و مــردم نوعدوســت گنبــدکاووس امســال حــدود ‪۴۸‬‬ ‫میلیــارد ریــال زکات‪ ۵۳ ،‬میلیــارد ریــال در قالــب نــذورات عیــد ســعید قربــان‪ ،‬حــدود ‪۳۱‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال در قالــب اطعــام حســینی و حــدود ‪ ۲۸‬میلیــارد ریــال بــه طــرح‬ ‫اکــرام ایتــام و محســنین بــه ایــن اداره کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از کمــک هــای نیکــوکاران و مــردم گنبــدکاووس بــه اداره کمیتــه امــداد‬ ‫منطقــه یــک ایــن شهرســتان‪ ،‬برلــزوم اســتمرار ایــن کمک هــا در روزهــای پایانــی ســال و‬ ‫ایــام عیــد نــوروز تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس کمیتــه امــداد منطقــه یــک گنبــدکاووس‪ ،‬هــم اکنــون ایــن اداره بالــغ بــر‬ ‫‪ ۷‬هــزار خانــوار بــا جمعیــت تقریبــی ‪ ۱۴‬هــزار نفــر را زیرپوشــش دارد‪.‬‬ ‫کمیتــه امــداد شهرســتان ‪ ۴۱۱‬هــزار نفــری گنبــدکاووس واقــع در شــرق اســتان گلســتان بــه‬ ‫دلیــل جمعیــت و وســعت بــاال و نیــز بــا هــدف رســیدگی بهتــر بــه مددجویــان و نیازمنــدان‪،‬‬ ‫از ســال ‪ ۹۵‬بــه دو منطقــه یــک و ‪ ۲‬تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫توســعه فضــای ســبز در عرصه هــای جنگلــی‪ ،‬حــوزه شــهری و حاشــیه جاده هــا کاشــته می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اغــاز نهالــکاری از اول بهمــن مــاه در ایــن شهرســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬در طــرح زراعــت‬ ‫چــوب تــا ســطح ‪ ۳۰‬هکتــار امادگــی الزم وجــود دارد تــا نهــال مــورد نیــاز از نــوع اکالیپتــوس و صنور‬ ‫بــرای کشــت در اراضــی مســتثنیات بــه متقاضیــان اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫بشــکوفه ادامــه داد‪ :‬بــرای امســال جنــگل کاری ‪ ۴۲‬هکتــار از منطقــه عــرب داغ در برنامه قــرار دارد‬ ‫کــه طبــق پیــش بینــی حــدود ‪ ۳۸‬هــزار هکتــار اصلــه نهــال کاشــته خواهــد شــد و همچنیــن در‬ ‫ل بــا همــکاری فعــاالن محیــط زیســت و خیــران کاللــه در حاشــیه‬ ‫ادامــه حــدود ‪ ۵‬هــزار اصلــه نهــا ‬ ‫جاده هــا کاشــته می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬درختــکاری حاشــیه جاده هــا از ســال ‪ ۱۳۹۶‬طــی چنــد مرحلــه در کاللــه اغاز شــد‬ ‫بــه ایــن ترتیــب کــه در مرحلــه نخســت از شــهر کاللــه تــا دوراهــی‪ ،‬مرحلــه دوم جــاده اصلــی کاللــه‬ ‫تــا روســتای صوفیــان و مرحلــه ســوم از روســتای صوفیــان تــا شــهر فراغی نهال کاشــته شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کاللــه بیــان کــرد‪ :‬امســال در مرحلــه چهــارم واکاوی‬ ‫نهال هــای کاشــته شــده تــا بــه امــروز و در ادامــه کشــت ‪ ۵‬هــزار اصلــه نهــال در ‪ ۲‬طــرف جــاده بــه‬ ‫طــول هفــت کیلومتــر تــا ابتــدای روســتای قپــان در شهرســتان مــرزی مراوه تپــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا ادامــه ایــن همراهــی در بحــث چالــه کنــی و ابیــاری نهال هــای حاشــیه جــاده بــا‬ ‫تانکــر بــه ویــژه فصــل تابســتان روز بــه روز وضعیــت فضــای ســبز کاللــه ارتقــا خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن تــا پایــان ســال حــدود ‪ ۲۰‬هــزار اصلــه نهــال رایــگان بــه دســتگاه های اجرایی‬ ‫داخــل شــهر و مــردم بــرای کاشــت در فضاهــای اداری و داخــل منــازل اهــدا می شــود‪.‬‬ ‫کاللــه ‪ ۱۲۳‬هــزار هکتــار عرصــه منابــع ملــی دارد کــه ‪ ۴۵‬هــزار هکتــار ان جنگل هــای طبیعــی و‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار هکتــار ان جنگل هــای دست کاشــت اســت و همچنیــن ‪ ۵۵‬هــزار هکتــار عرصــه مرتعــی‬ ‫بــرای تولیــد گوشــت در اختیــار دامــداران مجــاز قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی‬ ‫سهمیه سوخت عشایر‬ ‫کوچروی ‪ ۲‬برابر شد‬ ‫مدیرکل امور عشــایر خراســان شــمالی گفت‪ :‬ســهمیه ســوخت عشــایر اســتان که در‬ ‫مــراوه تپــه گلســتان بــه ســر مــی برنــد بــا ‪ ۲‬برابــر افزایــش بــه ماهیانــه ‪ ۲۵۰‬لیتــر رســید‪.‬‬ ‫رضــا روشــن ضمیــر اظهــار کــرد‪ :‬عشــایر اســتان ماهیانــه ‪ ۱۲۵‬لیتــر ســوخت دریافــت‬ ‫مــی کننــد کــه ناچیــز اســت و ســوخت زمســتانه انهــا را بــه خوبــی تامیــن نمی کنــد کــه‬ ‫ایــن مشــکل بــرای عشــایر کوچــرو برطــرف شــد امــا ســایر عشــایر داخــل اســتان کمــاکان‬ ‫بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش داریــم تــا مشــکل تامیــن ســوخت عشــایر بــا پیگیــری‬ ‫مســووالن اســتان و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۷۰‬دستگاه پنل خورشیدی میان عشایر‬ ‫روشــن ضمیر وی در بخش دیگر ســخنان خود از توزیع ‪ ۷۰‬دســتگاه پنل خورشــیدی‬ ‫‪ ۱۰۰‬واتی میان عشــایر خراســان شــمالی مســتقر در اســتان گلســتان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن پنــل هــا اخیــرا میــان ایــن تولیدکنندگان توزیع شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارزش ایــن پنــل هــا ‪ ۱۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان اســت که عشــایر تنها ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان از هزینــه ان را پرداخــت مــی کننــد و دولــت تامیــن مابقــی‬ ‫ان را تعهــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پنــل هــای خورشــیدی بــا‬ ‫همــکاری وزارت نیــرو تامیــن و در اختیــار عشــایر قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫روشــن ضمیــر‪ ،‬ســاماندهی و بهبــود وضعیــت ایـل راه هــا را از دغدغــه هــای دیگــر عشــایر‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اکنــون تمامــی راه هــای اصلــی عشــایری در قشــاق مــراوه تپه اســتان‬ ‫گلســتان تیــغ زنــی شــده اســت و ایــن اقــدام در راه هــای فرعــی هــم انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی درباره گالیه عشــایر اســتان از تخریب تاسیســات انها در اســتان گلســتان گفت‪:‬‬ ‫عشــایر اســتان زمانــی کــه در فصــل ســرما بــه قشــاق مراجعــه مــی کننــد بــا تخریــب‬ ‫تاسیســات روبــه رو مــی شــوند کــه مقــرر شــد تــا قــرق بــان انتخــاب و بــه ایــن مشــکل‬ ‫خاتمــه داده شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬یــک شــرکت خدمــات حفاظتــی‬ ‫مــورد تاییــد مراجــع قضایــی در ایــن بــاره انتخــاب شــده و حفاظت از مراتع و تاسیســات‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی در اســتان گلســتان را بــر عهــده مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هزینــه بــه کارگیــری ایــن قــرق بــان هــا‬ ‫از محــل طــرح هــای مرتعــداری تامیــن و پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ی ‪ ۷۰۰‬هــزار واحــد دامــی در اختیــار دارنــد و ‪ ۹۰‬درصــد درامــد‬ ‫عشــایر خراســان شــمال ‬ ‫انــان وابســته بــه دام اســت و مابقــی از از محــل تولیــد صنایــع دســتی‪ ،‬جمــع اوری‬ ‫گیاهــان دارویــی و زراعــت و باغــداری تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫عشــایر ایــن اســتان بــا تولیــد ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان‪ ،‬هشــت درصــد گوشــت قرمــز‬ ‫عشــایر کشــور را تولید می کنند‪.‬مســیرهای کوچ عشــایر این اســتان شــامل ســه ایلراه‬ ‫اصلــی شــمالی‪ ،‬جنوبــی و میانی اســت‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی بــا جمعیتــی بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار نفــر کــه شــامل ســه درصــد‬ ‫جمعیــت اســتان مــی شــود‪ ،‬در قالــب ‪ ۲‬ایــل زعفرانلــو و شــادلو و ‪ ۳۸‬طایفــه بــا‬ ‫شــیوه های ســنتی کوچــرو و نیمــه کوچــرو در ایــن اســتان کوچــروی مــی کننــد‪.‬‬ ‫طوایــف مســتقر در خراســان شــمالی شــامل باچوانلــو‪ ،‬قهرمانلــو‪ ،‬ملوانلــو‪ ،‬میالنلــو‪،‬‬ ‫توپکانلــو‪ ،‬ایرانلــو‪ ،‬جیرســتان‪ ،‬ســیفکانلو‪ ،‬بریمانلــو‪ ،‬پهلوانلــو‪ ،‬جیرســتان انی صــر‪،‬‬ ‫ســارخانی‪ ،‬قلیانلــو‪ ،‬کاوانلــو‪ ،‬کیکانلــو‪ ،‬بیچرانلــو‪ ،‬نامانلــو‪ ،‬امیرانلــو‪ ،‬هشــت مرخی‪،‬‬ ‫ایزانلــو‪ ،‬روطانلــو‪ ،‬تبریانــی‪ ،‬جافکانلــو هســتند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫عزاداریم ولی پارتی مختلط‬ ‫می ریم!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم این ماگلومانیــای فرهنگی‬ ‫کــی تمــوم میشــه و ادمــا کــی متوجــه مــی شــن‬ ‫چاردیــواری اختیــاری!‬ ‫شــهروند محتــرم دماونــدی ‪ ...‬عزیــزی کــه زنــگ زدی‬ ‫‪ 110‬کــه نمی دونــم تــوی محلــه مــا پارتــی گرفتــن دارن‬ ‫مشــروب مــی خــورن ‪ ...‬دارن ســلب اســایش می کنــن‪.‬‬ ‫وقتــی پرایــد هــم شــد ‪ 250‬میلیــون تومــن زنــگ‬ ‫زدی ‪110‬؟! پرایــد ‪ 250‬میلیونــی ازت ســلب اســایش‬ ‫نمی کنــه؟! پیــاز گــرون میشــه اذیــت نمــی شــی؟!‬ ‫الودگــی هــوا ریه هاتــو قلقــک نمــی ده؟!‬ ‫مــرد حســابی چهارتــا فوتبالیســت پیشکســوت دســت‬ ‫چهــار تــا جــوون رو گرفتــن اومــدن پارتــی مختلــط‬ ‫دلشــون واشــه‪ ...‬کجــاش ایــراد داره؟!‬ ‫درســته ایــن بنــدگان خــدا عــزادارن‪ ...‬حــس و حــال‬ ‫شــادی پــس گل و قهرمانــی نــدارن‪ ...‬حتــی حوصلــه‬ ‫نــدارن واســه جــام جهانــی نظــر بــدن و مصاحبــه‬ ‫کنــن‪ ...‬ولــی خــدا وکیلــی پارتــی مختلــط یــه چیــز‬ ‫دیگــس‪...‬‬ ‫البتــه نــه اینکــه ایــن عزیــزان پارتــی ندیــده باشــن‪ ...‬نــه‬ ‫بابــا ایــن طــور نیســت‪ .‬بــه میزبــان بــی احترامــی میشــه‬ ‫کــه بنــده خــدا چــن وقتــه داره تــدارک مــی بینــه‪...‬‬ ‫وگرنــه پارتــی مختلــط همچیــن اش دهــان ســوزی هــم‬ ‫نیســت!‬ ‫واال ایــن فوتبالیســت هــا گیــر افتادن از دســت شــماها‬ ‫‪ ...‬زن و بچــه شــون کــه حــق نــدارن بــرن دوبــی و‬ ‫هواپیمــا شــون رو میــارن پائیــن‪ ...‬اگــه بخــوان چهــار‬ ‫تــا اســتوری و مطلــب انتقــادی علیــه نظــام بــذارن بایــد‬ ‫یواشــکی خونه و زار و زندگی رو بفروشــن و برن امریکا‬ ‫و از اونجــا فحــش بــدن!‬ ‫حــاال اینــا بــه کنــار ‪ ...‬روزنامــه نوشــته تعــدادی از‬ ‫انهــا بــه دلیــل مصــرف مشــروبات الکلــی حالــت عــادی‬ ‫نداشــتند! نــه بیــان حالــت عــادی هــم داشــته باشــن‪...‬‬ ‫اقــای روزنامــه نــگار البــد انتظــار داری تــو پارتــی مختلــط‬ ‫ســن ایــچ و تــک دانــه ســرو کنــن؟! شــاید هــم فکــر مــی‬ ‫کنــی تــو پارتــی بــا شــربت و دم نــوش اشــرف الملــوک از‬ ‫مهمانــا پذیرایــی مــی کنــن؟!‬ ‫فقــط تــو رو خــدا بذاریــن یــه پارتــی مختلــط بذاریــن‬ ‫واســه ایــن بچــه هــا بمونــه! دل شــون پوســید از بــس‬ ‫تــوی ایــن چنــد مــاه غصــه مــردم رو خــوردن و لبــاس‬ ‫ســیاه پوشــیدن و عــزاداری کــردن!‬ ‫بله چی شده ؟ ازاد شدن؟‬ ‫خــوب خــدا رو شــکر خبــر اومــد با مســاعدت فرماندهی‬ ‫نیــروی انتظامــی دماونــد و همچنیــن مســئوالن قضایــی‬ ‫قــرار اســت ایــن عزیــزان بــه زودی ازاد شــوند‪.‬‬ ‫پرونــده ایــن ماجــرا امــروز بــه دادســرا رفــت و پــس از‬ ‫اخــذ تعهــد‪ ،‬روال مربــوط بــه ازادی این ‪ ۴‬نفر در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اقــای ســلب ارامــش ‪ ...‬خیالــت راحــت شــد؟ دلــت‬ ‫خنــک شــد؟ دیگــه زنــگ نزنــی تــو محلــه مــون پارتــی‬ ‫گرفتــن و ســر و صــدا مــی کنــن‪ ...‬ایــن هفتــه هــم وقــت‬ ‫بــذار تخمــه بگیــر ‪ ...‬بشــین بــازی ایــن عزیزان رو تماشــا‬ ‫کــن و حالشــو ببــر‪ ...‬واال بخــدا ‪ ...‬مــردم بیــکارن ‪...‬‬ ‫بــه تــو چــه مربــوط بازیکــن لیــگ برتــری پارتــی مختلــط‬ ‫شــرکت مــی کنــه و مشــروب مــی خــوره؟! اصــا ًشــاید‬ ‫بخــواد ســیگار هــم بکشــه‪ ...‬قلیــان هــم بکشــه ‪ ...‬بایــد‬ ‫از تــو اجــازه بگیــره؟! عجــب دوره و زمونــه ای شــده!‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز‬ ‫جمعه را بگزاری‪ ،‬مگر سفری‬ ‫باشد‪ ،‬که در ان روی به خدا‬ ‫داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪،‬‬ ‫مگر ان که خدا بدن او را بر‬ ‫اتش حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قانون پارتو و کاربرد ان‬ ‫در روابط اجتماعی‬ ‫ســال ها قبــل‪ ،‬یــک متخصــص مدیریــت بــه نــام‬ ‫«پارتــو» قانــون مهمــی را بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«مــا بــرای انجــام هم ـه ی کارهــا وقــت نداریــم‪ .‬مــا‬ ‫بــرای انجــام همــه ی کارهــا پــول نداریــم‪.‬‬ ‫امــا بــرای انجــام« مهم تریــن کارهــا» وقــت و پــول‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫بنابرایــن یکــی از «مهم تریــن کارهــا» ایــن اســت کــه‬ ‫تعییــن کنیــم «مهم تریــن کارهــا» بــرای زندگــی مــن‬ ‫کدام انــد؟‬ ‫به این کار «اولویت بندی» می گوییم‪.‬‬ ‫اگــر «اولویت بنــدی» نداشــته باشــیم‪ ،‬وقــت و پــول‬ ‫خــود را صــرف کارهایــی می کنیــم کــه از درجـه ی دوم‬ ‫یــا حتــی ســو ِم اهمیــت برخوردارنــد‬ ‫ان وقــت بــرای کارهــای درجــه یــک خــود‪ ،‬وقــت یــا‬ ‫پــول کافــی نداریــم‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬در زمینــه ی «اعتبــار»؛ مــا در بیــن‬ ‫مــردم‪ ،‬اعتبــاری داریــم؛‬ ‫اما این اعتبار‪« ،‬بی نهایت» نیست‪.‬‬ ‫اگــر اعتبارمــان را در جایــی خــرج کنیــم کــه از درجـه ی‬ ‫اهمیــت پایینــی برخــوردار اســت‪ ،‬در جایی کــه از‬ ‫درجـه ی اهمیــت باالتــری برخــوردار اســت‪« ،‬اعتبــار»‬ ‫کــم می اوریــم‬ ‫اکنــون قانــون «پارتــو» را در حیطه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی بیــان می کنیــم‪:‬‬ ‫معیارهای زندگی‪:‬‬ ‫همــه ی ســلیقه های مــن را دیگــران نمی تواننــد‬ ‫بــراورده کننــد‪ ،‬پــس الزم اســت ب ـ ه وضــوح و روشــن‬ ‫بیــان کنــم کــه مهم تریــن اصــول مــن در زندگــی‬ ‫کدام انــد‪.‬‬ ‫ان گاه دیگــران می تواننــد در مــراوده بــا مــن‪،‬‬ ‫مهم تریــن اصــول و ارزش هــای مــرا رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫روابط با انسان ها‪:‬‬ ‫همـه ی انســان ها را نمی تــوان راضــی نگه داشــت امــا‬ ‫می تــوان مهم تریــن انســان ها را راضــی نگه داشــت‪.‬‬ ‫ف خــودم را روشــن کنــم کــه‬ ‫پــس الزم اســت تکلی ـ ِ‬ ‫مهم تریــن انســان ها در زندگــی مــن چــه کســانی‬ ‫هســتند و بیش تریــن ســرمایه گذاری ام را روی چــه‬ ‫کســانی الزم اســت انجــام دهــم‪.‬‬ ‫لذت ها‪:‬‬ ‫من نمی توانم از همه چیز‪ ،‬لذت ببرم‪.‬‬ ‫بــرای برخــی لذت هــا‪ ،‬الزم اســت از برخــی دیگــر‬ ‫از لذت هــا بگــذرم‪ ،‬پــس الزم اســت بــرای خــودم‬ ‫تعریــف کنــم اولویت بنــدی لذت هــای زندگــی‪ ،‬بــرای‬ ‫مــن چگونــه اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬چــه چیــزی را بــه‬ ‫چــه چیــزی می فروشــم‪.‬‬ ‫اظهارنظر‪:‬‬ ‫من نمی توانم در مورد همه چیز اظهارنظر کنم‪.‬‬ ‫الزم اســت مهم تریــن جنبه هایــی کــه دغدغــه ی‬ ‫اظهارنظــر در ان هــا را دارم‪ ،‬مشــخص کنــم و دانــش‬ ‫خــود را در ان زمینه هــا بــاال ببــرم‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫ شنبه ‪ 17‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪676‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‪ -1‬اقــای حجــت الــه‬ ‫عامــری بــه شــماره شناســنامه ‪ 6‬و شــماره ملــی ‪2122149604‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد ولــی اللــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000648‬درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک‬ ‫قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت‪ -2‬اقای حســنعلی‬ ‫عامــری بــه شــماره شناســنامه ‪ 18‬و شــماره ملــی ‪2122445734‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد ولــی اللــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000647‬درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 258‬متــر مربــع از پــاک ‪ -2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‬ ‫‪ 13796‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای مهدی ســیاه مرزکوهی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 797‬و شماره ملی ‪ 2121896521‬متقاضی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000620‬درششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪293.33‬‬ ‫متــر مربــع قســمتی از پــاک از ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الف‪ 13774 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم کشــور بــزی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 1682‬و شــماره ملــی ‪3671948353‬‬ ‫صــادره از زابــل فرزنــد رحمــت الــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000506‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 72.80‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک ‪ -108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪ .‬م الــف‪13772 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪140/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای محمدحســین‬ ‫جاللــی شــاهکوهی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3492‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2120937753‬صــادره از گــرگان فرزنــد رمضــان متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000392‬درششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪144.11‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الف‪:‬‬ ‫‪13794‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری گــرگان بــه شناســه ملــی‬ ‫‪ 14002591975‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪1401114412480000716‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 314.77‬متــر مربــع قســمتی از پــاک از ‪ -89‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصله پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪13789 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/10/1‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری گــرگان‬ ‫بــه شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000663‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 353‬متر مربع قســمتی‬ ‫از پــاک از ‪ -89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الف‪:‬‬ ‫‪ 13791‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری گــرگان‬ ‫بــه شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000676‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 425.97‬متــر مربــع‬ ‫قســمتی از پــاک از ‪ -89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الف‪ 13787 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪۱۳‬‬ ‫اییــن نامــه قانون تعیین تکلیف برابــر اراء صادره هیئت موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫اقــای احمــد لک زائــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 5257‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 4879241547‬صــادره از رامیــان فرزنــد محمــد متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 1401114412480000621‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 224.68‬متــر‬ ‫مربــع از پــاک شــماره ‪ -89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو ماه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه این اداره تســلیم پس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را به ایــن اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫م الــف‪13785 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض خانــم ســلیمه تجــری بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 1462‬و شــماره ملــی ‪ 2120760268‬متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000795‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 210‬متــر مربــع قســمتی‬ ‫از پــاک از ‪ -2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الف‪:‬‬ ‫‪13783‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه بالمعارض خانم ســیده خدیجه‬ ‫حســینی سرچشــمی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1948‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122794488‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪1401114412480000108‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 163.45‬متــر مربــع قســمتی از پــاک از ‪ -3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف ‪13780 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض اقــای ابراهیــم میرعابدینــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 9‬و شــماره ملــی ‪ 2249745781‬صــادره از کردکــوی‬ ‫فرزنــد محمــد متقاضــی کالســه پرونــده ‪1401114412480000109‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫به مســاحت ‪ 163.38‬متر مربع از پالک از ‪ 3866‬فرعی از ‪-107‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق‬ ‫باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه این‬ ‫اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف ‪ 13776 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‬ ‫‪1401/10/1‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫حجاب‪ ،‬حافظ ارزش زن‬ ‫«و البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید کــه حجابــی کــه اســام قــرار داده اســت‪ ،‬بــرای حفــظ ان ارزشــهای شماســت‪ .‬هرچــه را کــه خــدا دســتور فرمــوده اســت‪ -‬چــه بــرای زن و چــه بــرای‬ ‫مــرد‪ -‬بــرای ایــن اســت کــه‪ ،‬ان ارزشــهای واقعــی کــه اینهــا دارنــد و ممکــن اســت بــه واســطه وسوسـ ‏ه هــای شــیطانی یــا دســتهای فاســد اســتعمار و عمــال اســتعمار پایمــال مــی‏شــدند‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان ‪ -‬روزنامــه بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫اینهــا‪ ،‬ایــن ارزشــها زنــده بشــود‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‏‪ ،۱۹‬ص ‪)۱۸۵‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 17‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪676‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تکنیک جدید‪ ،‬امنیت سریعتری‬ ‫را برای فناوری حافظه غیر فرار‬ ‫ارائه می دهد‬ ‫بیش از ‪ 200‬سازمان‬ ‫دولتی در سال‬ ‫‪ 2022‬مورد هدف‬ ‫حمالت باج افزاری‬ ‫قرار گرفته است‬ ‫حمــات باج افــزار در ســال ‪ 2022‬بیــش از ‪ 200‬ســازمان‬ ‫بزرگتــر در بخــش دولتــی‪ ،‬اموزشــی و مراقبت هــای‬ ‫بهداشــتی ایــاالت متحــده را تحــت تاثیــر قــرار داد‪.‬‬ ‫داده هــای جمع اوری شــده از گزارش هــای در دســترس‬ ‫عمــوم‪ ،‬بیانیه هــای افشــا‪ ،‬نشــت در وب تاریــک و‬ ‫اطالعــات شــخص ثالــث نشــان می دهــد کــه هکرهــا در‬ ‫حــدود نیمــی از ایــن حمــات باج افــزار‪ ،‬داده هــا را بــه‬ ‫ســرقت برده انــد‪.‬‬ ‫هیچ تصویر واضحی از حمالت باج افزار وجود ندارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس داده هــای موجــود‪ ،‬تهدیــد باج افــزار در ایــاالت‬ ‫متحــده بــه ‪ 105‬شهرســتان‪ 44 ،‬دانشــگاه‪ 45 ،‬منطقــه‬ ‫مدرســه و ‪ 24‬ارائه دهنــده مراقبت هــای بهداشــتی حملــه‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــرکت امنیــت ســایبری ‪ Emisoft‬ایــن امــار را گــرداوری‬ ‫و تاکیــد کــرد کــه همــه قربانیــان کمتــر در بخــش عمومــی‬ ‫و تــا حــد باالتــر در بخــش خصوصــی بوده انــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬اعــداد موجــود در گــزارش پایــان ســال‬ ‫در مــورد وضعیــت بــاج افــزار در ایــاالت متحــده را بایــد‬ ‫محافظــه کارانــه در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬حوادثــی کــه بخــش عمومــی را تحــت‬ ‫رکوردشکنی سال‬ ‫‪ 2022‬هکرهای‬ ‫صنعت کریپتو با‬ ‫سرقت سه میلیارد دالر‬ ‫رمزارز کردند‬ ‫مجرمــان ســایبری موفــق شــده اند در یــک ســال اخیــر‬ ‫تاثیــر قــرار می دهنــد‪ ،‬بیشــتر افشــا می شــوند‪ ،‬کــه اجــازه‬ ‫می دهــد داده هــای منســجم تری ارائــه شــود‪.‬‬ ‫در مقایســه بــا ســال ‪ ،2021‬حمــات بــاج افــزار بــه‬ ‫دولت هــای محلــی از ‪ 77‬بــه ‪ 105‬افزایــش یافتــه اســت‪،‬‬ ‫امــا ایــن تعــداد بــا ســال های قبــل کــه ‪ 113‬مــورد را ثبــت‬ ‫کرده انــد تفــاوت چندانــی نــدارد‪.‬‬ ‫محققــان خاطرنشــان کردنــد کــه ایــن رقــم بــرای ســال‬ ‫‪« 2022‬بــه طــور چشــمگیری تحــت تاثیــر یــک حادثــه‬ ‫واحــد در شهرســتان میلــر‪ « AK ،‬قــرار گرفــت کــه بــه‬ ‫رایانه هــای ‪ 55‬شهرســتان جداگانــه ســرایت کــرد‪.‬‬ ‫در حداقــل ‪ 27‬مــورد از ایــن حــوادث‪ ،‬هکرهــا اطالعــات‬ ‫قربانیــان را نیــز ســرقت کردنــد‪.‬‬ ‫هکرهــا در ‪ 58‬حملــه بــه ســازمان های اموزشــی داده هــا‬ ‫را بــه ســرقت بردنــد‪.‬‬ ‫بــاج افــزار بــه ‪ 89‬ســازمان در بخــش امــوزش در ایــاالت‬ ‫متحــده‪ 44 ،‬دانشــگاه و کالــج و ‪ 45‬منطقــه مدرســه‬ ‫ضربــه زد و هکرهــا در حداقــل ‪ 58‬حملــه و اطالعــات را‬ ‫بــه ســرقت بردنــد‪.‬‬ ‫محققــان ‪ Emsisoft‬در ایــن گــزارش می گوینــد ردیابــی‬ ‫حوادث باج افزار در بخش مراقبت های بهداشــتی دشــوارتر‬ ‫اســت و دلیــل اصلــی ان افشــای نامشــخص اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ان هــا فقــط حمــات بــه بیمارســتان ها‬ ‫و سیســتم های بهداشــتی چنــد بیمارســتانی را شــمارش‬ ‫کردنــد کــه در ســال ‪ 2022‬بــه ‪ 24‬مــورد اضافــه شــد‪.‬‬ ‫علیرغــم تعــداد کــم‪ ،‬تاثیــر بســیار مهم تــر اســت و بــه‬ ‫طــور بالقــوه بــر ‪ 289‬بیمارســتان تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫محققــان ‪ Emsisoft‬می گوینــد کــه هکرهــا در ‪ 17‬حادثــه‬ ‫کــه بخــش مراقبت هــای بهداشــتی را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫داده بودنــد‪ ،‬پرونده هــا را ســرقت کردنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ممکــن اســت برخــی از حمــات هنــوز‬ ‫در زمــان جمـع اوری داده هــا‪ ،‬اشــکار و طبقه بنــدی نشــده‬ ‫یــا گــزارش نشــده باشــند‪ .‬یکــی از ایــن نمونه هــا مرکــز‬ ‫پزشــکی ‪ CentraState‬اســت کــه پذیــرش بیمــاران را در‬ ‫روز جمعــه‪ 30 ،‬دســامبر ‪« ،2022‬بــه دلیــل یــک مســئله‬ ‫امنیــت ســایبری» متوقــف کــرد‪.‬‬ ‫‪ 290‬بیمارستان تحت تاثیر باج افزار‬ ‫ســه میلیارد دالر کریپتــو ســرقت کننــد‪ .‬ایــن رکوردشــکنی‬ ‫هشــدارامیز امنیــت سیســتم های حــوزه ی رمــزارز را زیــر‬ ‫ســوال می بــرد‪.‬‬ ‫مجرمــان فضــای ســایبری عالقــه ی شــدیدی بــه صنعــت‬ ‫کریپتــو دارنــد؛ چــون در صــورت نفــوذ موفــق بــه سیســتم ها‬ ‫می تواننــد در زمانــی کوتــاه پــول زیــادی ســرقت کننــد‪ .‬تقریبــا‬ ‫هـر روز حمــات ســایبری جدیــدی در صنعــت کریپتــو اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ .‬بررسـی ها نشــان می دهــد در ســال ‪ ،۲۰۲۲‬بیشــتر‬ ‫از هــر زمــان دیگــری در تاریــخ رمــزارز ســرقت شــده اســت‪:‬‬ ‫س ـه میلیارد دالر تنهــا در یــک ســال‪.‬‬ ‫نشــریه ی ‪ Bitcoinist‬در گزارشــی به نقــل از موسســه ی‬ ‫‪ Chainalysis‬می نویســد در یــک ســال اخیــر میــادی‪۱۲۵ ،‬‬ ‫حمل ـه ی ســایبری باعــث شــده اســت س ـه میلیارد دالر رمــزارز‬ ‫به ســرقت بــرود‪ .‬بخــش اعظــم ایــن حمــات بــا تمرکــز بــر‬ ‫سیســتم های ‪( DeFi‬امــور مالــی غیرمتمرکــز) انجــام شــده اند‪.‬‬ ‫صنعــت کریپتــو نســبتا ًجــوان اســت و سیســتم های ‪DeFi‬‬ ‫قدمــت بســیار کمــی دارنــد‪ .‬ایــن سیســتم ها حدودا ًیک ســال‬ ‫پیــش در کانــون توجــه قــرار گرفتنــد‪ .‬ایــن یعنــی پروتکل های‬ ‫امنیتــی هنــوز کامــا ً در ایــن سیســتم ها پیاده ســازی‬ ‫نشــده اند و هکرهــای زبــده می تواننــد از اســیب پذیری های‬ ‫فعلــی سوءاســتفاده کننــد‪ .‬پروتکل هــای فعلــی ‪ DeFi‬بــدون‬ ‫ازمون هــای امنیتــی سرســختانه و در زمان هــای نســبتا کوتــاه‬ ‫در دســترس قــرار می گیرنــد و همیــن موضــوع اســیب پذیری‬ ‫ان هــا را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫موضــوع هشــدارامیز ایــن اســت کــه تنهــا در پنــج حمل ـه ی‬ ‫ســایبری بیــش از ‪ ۱٫۴۸‬میلیــارد دالر دزدیــده شــده کــه از‬ ‫ایــن رقــم ‪ ۶۲۵‬میلیــون دالر را هکرهــای کره شــمالی از طریــق‬ ‫شــبکه ی ‪ Ronin‬ربوده انــد‪ .‬شــبکه ی ‪ Wormhole‬نیــز‬ ‫افزون بــر ‪ ۳۲۵‬میلیــون دالر از دســت داده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۰‬میلیــون دالر از مبلــغ سرقت شــده بــه بریــج ‪Nomad‬‬ ‫ارتبــاط دارد کــه تقریبــا ًچنــد مــاه قبــل بــه ان حملــه شــد‪.‬‬ ‫ســرقت ‪ ۱۹۰‬میلیــون دالری ‪ Nomad‬ســومین ســرقت‬ ‫بــزرگ کریپتــو در ســال ‪ ۲۰۲۲‬بــود‪Beanstalk Farms .‬‬ ‫و ‪ Wintermute‬بــا ‪ ۱۸۲‬میلیــون دالر و ‪ ۱۶۰‬میلیــون دالر‬ ‫به ترتیــب در رتبه هــای چهــارم و پنجــم قــرار گرفتنــد‪ .‬پنــج‬ ‫حملـه ی ســایبری اشاره شــده در مجمــوع تقریبــا نیمــی از کل‬ ‫ازان خــود می کننــد کــه‬ ‫رمــزارز سرقت شــده در ســال ‪ ۲۰۲۲‬را ِ‬ ‫ایــن موضــوع به شــدت نگران کننــده و هشــدارامیز اســت‪.‬‬ ‫صرافی بزرگ بایننس نیز از حمالت سایبری در امان نبوده‬ ‫اســت‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۲۲‬بریجــی کــه ‪ BSC‬و ‪Beacon Chain‬‬ ‫را به هــم وصــل می کــرد‪ ،‬دچــار حملــه شــد‪ .‬در ابتــدا‪ ،‬گفتــه‬ ‫می شــد هکــری ‪ ۵۰۰‬میلیــون دالر رمــزارز دزدیــده اســت؛ امــا‬ ‫بایننــس در نهایــت توانســت بخشــی از مبلــغ سرقت شــده را‬ ‫بازیابــی کنــد و در نهایــت ‪ ۱۱۰‬میلیــون دالر به دســت وی افتــاد‪.‬‬ ‫در ایــن حادثــه‪ ،‬بــه صرافــی بایننــس حملــه نشــد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه بــه بایننــس حملــه نشــد‪ ،‬چنــد صرافــی متمرکــز‬ ‫از حمــات متاثــر شــدند‪ .‬در اوایــل ســال ‪ ،۲۰۲۲‬هکرهــا‬ ‫توانستند ‪ ۳۵‬میلیون دالر از صرافی کریپتو دات کام سرقت‬ ‫کنند‪ .‬حدودا ً‪ ۱۱‬ماه بعد‪ ،‬معامالت تاییدنشــده ای در صرافی‬ ‫ورشکســته ی ‪ FTX‬باعــث ســرقت نزدیــک بــه ‪ ۳۷۰‬میلیــون‬ ‫دالر شــد‪ .‬وزارت دادگســتری ایــاالت متحــده هم اکنــون در‬ ‫حــال تحقیــق روی حمل ـه ی ســایبری بــه ‪ FTX‬اســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه در ســال ‪ ،۲۰۲۲‬تنهــا دو صرافــی متمرکــز دچــار‬ ‫حملــه شــدند‪ .‬ایــن صرافی هــا درمقایســه با صرافی هــای‬ ‫غیرمتمرکــز رمــزارز بســیار بیشــتری نگــه داری می کننــد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ،۲۰۲۲‬بیش از ‪ ۳۲۷‬میلیون دالر رمزارز از صرافی های‬ ‫متمرکــز دزدیــده شــد تــا رکــورد ســال ‪ ۲۰۲۱‬شکســته شــود‪.‬‬ ‫البتــه بیشــترین رمــزارز سرقت شــده از صرافی هــای متمرکــز‬ ‫بــه ســال ‪ ۲۰۱۴‬مربــوط می شــود‪ .‬در رتبه هــای دوم و ســوم‪،‬‬ ‫ســال های ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۸‬قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم فضــه خراســانی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 3‬کــد ملــی ‪ 2122107571‬صــادره از گــرگان فرزنــد عابدیــن متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 1401114412480000446‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به‬ ‫مســاحت ‪ 116.67‬متــر مربــع قســمتی از پــاک از ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف ‪ 13812 :‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪ 1401/10/1‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412480000376‬تقاضــای اقــای احمــد‬ ‫توکلیــان بــه شــماره شناســنامه ‪ 545‬کــد ملــی ‪ 2120988927‬صــادره از گــرگان فرزنــد ســعداله در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه باقیمانــده ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 112.87‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -12‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی قعلــه حســن بخــش ‪ 4‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی‬ ‫اکبــر روش فربــه بــه متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف ‪ 13873 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/17‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/11/03‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ 1‬گرگان ‪ -‬از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫‪NVM‬هــا یــک فنــاوری نوظهــور هســتند کــه امــکان‬ ‫دسترســی ســریع بــه داده هــا را فراهــم می کننــد و داده ها‬ ‫را حتــی زمانــی کــه سیســتم از کار می افتــد یــا از دســت‬ ‫مــی رود‪ ،‬حفــظ می کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ویژگیهایــی کــه‬ ‫بــه ‪ NVM‬هــا ایــن ویژگــی هــای جــذاب را مــی دهــد‪،‬‬ ‫رمزگــذاری فایــل هــا در دســتگاه هــای ‪ NVM‬را نیز دشــوار‬ ‫مــی کنــد ‪ -‬کــه نگرانــی هــای امنیتــی را افزایــش مــی‬ ‫دهــد‪ .‬دانشــمندان راهــی بــرای ایمــن ســازی فایــل هــا در‬ ‫دســتگاه هــای ‪ NVM‬بــدون کاهــش ســرعتی کــه ‪NVM‬‬ ‫هــا را جــذاب مــی کنــد‪ ،‬ایجــاد کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن تکنیــک امــکان رمزگــذاری در ســطح فایــل در‬ ‫حافظه هــای ســریع ‪ NVM‬را فراهــم می کنــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه زمــان اجــرای مرتبــط را بــه میــزان قابــل توجهــی‬ ‫کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫بــه طــور ســنتی‪ ،‬رایانــه هــا از دو نــوع ذخیــره ســازی‬ ‫داده اســتفاده مــی کننــد‪ .‬حافظــه دسترســی تصادفــی‬ ‫پویــا (‪ )DRAM‬امــکان دسترســی ســریع بــه داده هــای‬ ‫ذخیــره شــده را فراهــم مــی کنــد‪ ،‬امــا در صــورت از کار‬ ‫افتــادن سیســتم‪ ،‬ان داده هــا را از دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫فن اوری هــای ذخیره ســازی طوالنی مــدت‪ ،‬ماننــد هــارد‬ ‫دیســک ها‪ ،‬در حفــظ داده هــا حتــی در صــورت قطــع‬ ‫بــرق سیســتم خــوب هســتند ‪ -‬امــا داده هــا را بــه گونـه ای‬ ‫ذخیــره می کننــد کــه دسترســی بــه ان را کندتــر کنــد‪.‬‬ ‫‪ NVM‬هــا بهتریــن ویژگــی هــای هر دو فنــاوری را ترکیب‬ ‫مــی کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایمــن ســازی فایلهــا در دســتگاه‬ ‫هــای ‪ NVM‬مــی توانــد چالــش برانگیز باشــد‪.‬‬ ‫روش هــای موجــود بــرای رمزگــذاری سیســتم فایــل از‬ ‫نرم افــزاری اســتفاده می کننــد کــه ســرعت خاصــی نــدارد‪.‬‬ ‫از لحــاظ تاریخــی‪ ،‬ایــن مشــکلی نبــود‪ ،‬زیــرا فناوری هــای‬ ‫دسترســی بــه داده هــای فایــل از دســتگاه های‬ ‫ذخیره ســازی طوالنی مــدت نیــز ســریع نبودنــد‪.‬‬ ‫ابوزبیــر می گویــد‪« :‬امــا اکنــون کــه ‪ NVM‬هــا دسترســی‬ ‫ســریع تری بــه داده هــای فایل هــا را امکان پذیــر‬ ‫می کننــد‪ ،‬رویکــرد نرم افــزاری بــرای رمزگــذاری فایــل بــه‬ ‫یــک مشــکل تبدیــل شــده اســت‪ ،‬زیــرا عملیــات کلــی را‬ ‫کنــد می کنــد»‪.‬‬ ‫«بــرای مقابلــه بــا ایــن چالــش‪ ،‬مــا یــک معمــاری جدیــد‬ ‫ایجــاد کرده ایــم کــه برخــی از عناصــر فراینــد رمزگــذاری‬ ‫و رمزگشــایی را در ســخت افزار ترکیــب می کنــد‪ ،‬کــه‬ ‫ســریع تر از نرم افــزار اســت‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬فرایندهایــی کــه‬ ‫بــه کاربــران اجــازه می دهنــد تــا داده هــای فایــل را بــه طــور‬ ‫ایمــن ذخیــره و بازیابــی کننــد‪ ،‬بســیار ســریع تر هســتند‪».‬‬ ‫در شبیه ســازی ها‪ ،‬محققــان دریافتنــد کــه اســتفاده‬ ‫از معمــاری رمزنــگاری جدیــد خــود بــرای ایمــن کــردن‬ ‫فایل هــا در ‪NVM‬هــا‪ ،‬هنــگام اجــرای بارهــای کاری کــه‬ ‫نماینــده برنامه هــای کاربــردی دنیــای واقعــی هســتند‪،‬‬ ‫ســرعت عملیــات را تــا ‪ 3.8‬درصــد کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫هنــگام اســتفاده از رویکردهــای نــرم افــزاری بــرای تامیــن‬ ‫امنیــت بــرای بارهــای کاری یکســان‪ ،‬عملیــات تــا حــدود‬ ‫‪ ٪200‬کنــد مــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر ایــن در پردازنده هــای تجــاری پیاده ســازی‬ ‫می شــد‪ ،‬عملکــرد فایل هــای امــن در مراکــز داده بــزرگ‬ ‫و سیســتم های ابــری را بــه میــزان قابــل توجهــی بهبــود‬ ‫می بخشــد ‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ایــن کار بــه رمزگــذاری فایــل مــی پــردازد‪،‬‬ ‫مــا فکــر مــی کنیــم کــه ارزیابی ســایر عملکردهــای امنیتی‬ ‫ ماننــد ممیــزی و تشــخیص بــاج افــزار در زمــان اجــرا ‪-‬‬‫در زمینــه سیســتم هــای فایــل دسترســی مســتقیم مهــم‬ ‫اســت‪« .‬و پرداختــن بــه ایــن عملکردهــای امنیتــی بــا‬ ‫اســتفاده از رویکردهــای نــرم افــزاری ســنتی نیــز می تواند‬ ‫عملکــرد سیســتم را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫نکات ضروری در مورد‬ ‫امنیت سایبری کودکان‪:‬‬ ‫ از منابع اموزشی قابل فهم و مناسب‬‫کودکان استفاده کنید‬ ‫ برای استفاده از اینترنت قانون تعیین کنید‬‫ تمرکز بر توانمندسازی به جای ترس‬‫ یک محیط قابل اعتماد و احترام به وجود‬‫بیاورید‬ ‫ از ابزارهای امنیتی مناسب استفاده کنید‬‫ والدین می بایست بر رفتار مجازی کودکان‬‫خود نظارت داشته و همراه ان ها وارد فضای‬ ‫مجازی شوند‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫تعریف حجاب‬ ‫از منظر شهید مطهری‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪ -676‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-676‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/14‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/14 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/07 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫ شنبه ‪10//17‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫شهید مطهری از حجاب تعریفی‬ ‫دارند که زن در معاشرت خود با‬ ‫مردان بدن خود را بپوشاند و به‬ ‫جلوه گری و جلب توجه نپردازد‪.‬‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫«روستای گچی سوباال روستای هدف‬ ‫گردشگری کالله»‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫نماز از منظر قران‬ ‫عکس بازار کسب و کار ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫ـم پرســتش‪« ،‬نمــاز» اســت‪ .‬نمــاز جــزء اصــول دیــن نیســت‪ ،‬ولــی‬ ‫قســمت نهــم ‪ -‬مظهــر ا َتَـ ّ‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬از ان دســته فروعــی اســت کــه در شــریعت ادم‪ ،‬ابراهیــم‪ ،‬موســی و عیســی‬ ‫بــه گونــه ای وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهدی سلطانی رنانی‬ ‫نمــاز نوبـَـر احــکام الهــی و اســامی اســت کــه روح ادمــی را جَــا و صفــا مــی بخشــد‪ ،‬و‬ ‫الســام ‪ -‬و در نــگاه‬ ‫مــا برانیــم کــه هــر چنــد اجمالــی نمــاز را در مکتــب امــام علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫الســام ‪ -‬مورد تحقیق و بررســی قرار دهیم و نمایان ســازیم‬ ‫عرفانی امام حســین ‪ -‬علیه ّ‬ ‫کــه در نظــر عمیــق ان دو‪« ،‬نمــاز» ان چنــان اهمّیّــت داشــت کــه هنــگام ادایــش ســر از پــا‬ ‫حساســترین لحظــه هــای میــدان‬ ‫الســام ـ حتـّـی در ّ‬ ‫نمــی شــناختند‪ .‬حضــرت علــی ـ علیــه ّ‬ ‫جنــگ‪ ،‬نمــاز را اوّل وقــت مــی خوانــد و حاضــر نبــود لحظـه ای ان را بــه تاخیــر انــدازد‪.‬‬ ‫سفارش به نماز جمعه‬ ‫وجــه تســمیه روستا‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال از زمــان یکجــا نشــینی‬ ‫عشــایرین ترکمــن در حــدود ‪ 022‬ســال قیــل در ایــن مــکان بعنــوان‬ ‫عشــایر ترکمــن بــا خانه هــای چوبــی االچیــق (اق اوی و قــره اوی) ســکنی‬ ‫گزیدنــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه روستا بیشتر روایتی دو گونه دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬با توجه به اینکه در این منطقه کوهســتانی دامداران اکثرا متمایل‬ ‫بــه نگهــداری بــز داشــتند چــون همزیســتی و ســازگاری حیــوان بــز در‬ ‫منطقــه کوهســتانی در حــد بــاال مــی باشــد بــه همین خاطر بدلیــل وجود‬ ‫اب کافــی و نگهــداری بــز نــام گچــی ســو نــام گذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بدلیــل وجــود اب روان در رودخانــه طولــی داخــل روســتا نــام روســتا‬ ‫‪،‬گچــی ســو یعنــی اب در حــال گــذر نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخچــه روســتا‪ :‬اهالــی روســتای گچــی ســو بــاال از حدود ‪ 220‬ســال‬ ‫قبــل در ایــن روســتا ســاکن شــده اند‪.‬‬ ‫‪ -3‬صنایع دســتی رایج و یا منســوخ شــده‪ :‬صنایع دســتی رایج‪ :‬قالی و‬ ‫قالیچه ‪.‬پشتی بافی‪،‬گلیم بافی‪،‬لباس دوزی‪ ،‬سوزن دوزی و نمد مالی‬ ‫منســوخ شــده‪ :‬نــخ ریســی از پشــم گوســفند و رنــگ کاری طبیعــی نــخ‬ ‫مــورد نیــاز قالــی بافــی از پوســت انــار و دیگــر گیاهــان وحشــی و طبیعــی‬ ‫و خود رو در منطقه‪ ،‬پوســتین دوزی یعنی با تهیه و پاک ســازی ســنتی‬ ‫پوســت بــره و گوســفند و دوختــن پوســتین از انهــا‪ ،‬چــارق دوزی‪ :‬دوختن‬ ‫و امــاده ســازی کفــش چوپانــان از پوســت گوســفند بصــورت ســنتی‬ ‫خیلــی گــرم و ضــد اب بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجــود مقبــره و زیارتــگاه حضــرت خالــد نبــی)ع( یکــی از انبیــا‬ ‫الهــی دوران فتــرت و یارانــش بــا فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــری از روســتا‬ ‫چشــمه خضــر زنــده و درختــان ‪ 0222‬ســاله کهــن بنــام اورس اغــاچ بــا‬ ‫فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــر از روســتا‬ ‫‪ -2‬محوطــه تاریخــی گورســتان خالــد نبــی کــه در فهرســت اثــار ملــی نیــز‬ ‫بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز‬ ‫استان‪:‬روستای گچی سو باال در شرق استان و در میان تپه ماهورهای‬ ‫خالــد نبــی و در فاصلــه ‪ 55‬کیلومتــری از شهرســتان کاللــه و ‪185‬‬ ‫کیلومتری مرکز استان واقع شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬نوع تاسیســات گردشــگری موجود در ان روســتا با ذکر تاسیســات‪:‬‬ ‫اقامتــگاه بومگــردی در روســتای گچــی ســو بــاال وجــود دارد کــه بــرای‬ ‫اقامــت شــبانه نیــز مــی تــوان از انهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای اســتفاده‬ ‫گردشــگران‪ :‬وجــود اقامتــگاه بومگــردی‪ ،‬مجموعــه تاریخــی و گردشــگری‬ ‫خالــد نبــی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی در گورســتان تاریخــی و زیارتــگاه خالــد‬ ‫نبــی‪ ،‬راه دسترســی اســفالته ‪ ،‬اینترنــت و بــرق‬ ‫‪-8‬موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬دوتــار ترکمنــی و خوانــش اشــعار مختومقلــی فراغی بعنــوان ایــدم‬ ‫ترکمنــی و دیگــر شــاعران ترکمن ذکــر خنجــر ؛ الالیــی دختران؛هــودی‬ ‫مــادران‬ ‫‪ -9‬مراســمات ایینــی رایــج محلــی در روســتا‪ :‬مراســم اق‬ ‫قوییــن رســیدن بــه ســن ‪ 63‬ســالگی (مراســم تهیــه ســاری یــاغ‬ ‫) روغــن زرد (مراســم گــورش) کشــتی گیــری (مراســم ختنــه‬ ‫پســران) – مراســم دنــدان در اوردن فرزنــد ‪ -‬مراســم حــج ‪ -‬مراســم تولــد‬ ‫و نــام گــذاری– مراســم عروســی (ترکمــن)‬ ‫‪ -10‬شــغل و حرفــه مــردم‪ :‬شــغل ســاکنین روســتا اغلــب دامــداری و‬ ‫کشــاورزی مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روستا‪:‬محصوالت کشــاورزی ‬ ‫گندم‪،‬جو‪،‬کلزا‪،‬هندوانه تخمی‪،‬کنجدوافتابگردان‬ ‫محصــوالت دامداری‪،‬نگهــداری گاو‪،‬گوســفند‪ ،‬بــز و ماکیــان‪،‬‬ ‫شــتر و پــرورش اســب مــی باشــد‪.‬مانند گوشــت قرمز‪،‬فــروش‬ ‫بره‪،‬کره‪،‬کشک‪،‬دوغ‪،‬پشــم‬ ‫حضــرت ایــن گونــه حــارث را از مســافرت در روز جمعــه‪ ،‬قبــل از نــگاه بــه وقــت و اقامــه نماز‬ ‫جمعــه بــر حــذر داشــته اســت‪ ،‬مگــر ایــن کــه از روی ناچــاری باشــد‪ ،‬یــا ایــن کــه ســفری در‬ ‫راه خــدا بــرای ِ او باشــد تــا نقــص دوری از یــاد خــدا‪ ،‬بــه جهــت عــدم شــرکت در نمــاز جمعــه‬ ‫را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بخــش از نامــه امیرالمومنیــن ـ علیــه الســام ـ بــه حــارث نشــانگر اهمّیّــت و جایــگاه‬ ‫رفیــع و پــر ارزش نمــاز جمعــه در اســام اســت‪.‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیــچ قدمــی نیســت کــه در راه نمــاز جمعــه برداشــته شــود‪ ،‬مگــر ان کــه خــدا بــدن او را‬ ‫بــر اتــش حــرام مــی ســازد‪».‬‬ ‫نمــاز جمعــه دارای بــرکات چشــمگیر زیــادی اســت‪ ،‬از جملــه اگاهــی بخشــیدن بــه مــردم‬ ‫ـم اجتماعــی و سیاســی‪ ،‬ایجــاد همبســتگی و‬ ‫در زمینــه معــارف اســامی و رویدادهــای مهـ ّ‬ ‫انســجام هر چه بیشــتر در میان صفوف مســلمانان به گونه ای که دشــمن را به وحشــت‬ ‫افکنــد و پشــت انهــا را بلرزانــد‪ ،‬تجدیــد روحیــه دینــی و نشــاط معنــوی بــرای تــوده مســلمان‪،‬‬ ‫جلــب همــکاری بــرای حـلّ مشــکالت عمومــی‪ ،‬پذیــرش اعمــال‪ ،‬امــرزش گناهــان‪ ،‬قبولــی‬ ‫ادعیــه و‪. ...‬‬ ‫در قــران کریــم نیــز خداونــد متعــال مومنــان را بــه برپایــی نمــاز جمعــه و دســت کشــیدن از‬ ‫کســب و کار و شــرکت در نمــاز جمعــه امــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ترک نماز موجب عذاب الهی‬ ‫سـقَرٍ؟ قالــوا‪ :‬ل َـ ْم‬ ‫ن ُ‬ ‫سـل َکک ُم فــی َ‬ ‫ســئِلُوا‪« :‬و َ مــا َ‬ ‫«اال تَسـمَعُو َ‬ ‫ـل النـّـار ِ حیـ َ‬ ‫ن اِلــی جــواب ا َهـ ِ‬ ‫نـَ ُ‬ ‫ن‪».‬‬ ‫ن الم ُ َصل ّیـ َ‬ ‫ـک م ِـ َ‬ ‫«ایــا بــه پاســخ اهــل دوزخ گــوش فــرا نمــی دهیــد کــه وقتــی از انــان ســوال می شــود‪« :‬چه‬ ‫چیز شــما را گرفتار دوزخ ســاخت؟ گویند‪ :‬ما از نمازگزاران نبودیم‪».‬‬ ‫نمــاز‪ ،‬یــاد خــدا و باالتریــن ذکــر اوســت؛ نشــانه ایمــان‪ ،‬ســیمای مکتــب و ســتون دیــن‬ ‫اســت‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬تــرک نمــاز از روی عمــد از گناهــان کبیــره شــمرده شــده اســت و در بعضــی‬ ‫روایــات از تــارک نمــاز بــه عنــوان «کافــر» تعبیــر شــده اســت و مــراد کســی اســت کــه از روی‬ ‫انــکار نمــاز نخوانــد‪ ،‬امّــا اگــر اعتقــاد بــه خــدا و رســول و ائمّــه طاهریــن ‪ -‬ســام اللّــه علیهــم‬ ‫اجمعین داشــته و به احکام الهی از جمله نماز معتقد باشــد لیکن از روی مســامحه کاری‬ ‫یــا عاملــی دیگــر نمــاز را تــرک کنــد‪ ،‬چنیــن شــخصی «فاســق» اســت‪.‬‬ ‫توجّــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه منشــا ایــن تنبلی ها و ســهل انگاری ها الودگی انســان‬ ‫بــه گناهــان اســت‪ ،‬و گرنــه قلبــی کــه بــه حضــرت حــق معتقــد باشــد و الــوده بــه معصیــت‬ ‫نباشــد‪ ،‬هرگــز نمــاز را تــرک نمــی کنــد؛ زیــرا مــی دانــد کــه تــرک نمــاز یعنــی قطــع رابطــه بــا‬ ‫خــدا‪ .‬تــرک نمــاز در عــرض شــرک بــوده و بــا او برابــر اســت‪« :‬نمــاز بــه پــا داریــد و از شــرک‬ ‫اورنــدگان نباشــید‪».‬‬ ‫تارکان نماز را می توان به چهار دسته تقسیم کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تارک نماز از روی انکار‪.‬‬ ‫‪ -2‬کسی که از روی سهل انگاری و بی اعتنایی تارک نماز است؛‬ ‫‪ -3‬تارک نماز در بعضی اوقات؛‬ ‫‪ -4‬تارک واجبی از واجبات نماز‪.‬‬ ‫نماز نشــانه ملیّت اســام اســت‪ ،‬اگر کســی عمدا ان را ترک کند‪ ،‬از اســام خارج شــده اســت و به‬ ‫یقیــن بــه اتــش دوزخ الهــی گرفتــار خواهــد امــد‪ .‬امیرالمومنین‪ ،‬ـ علیه الســام ـ فرمود‪«:‬هیچ عملی‬ ‫بــه پیشــگاه خداونــد محبــوب تــر از نمــاز نیســت‪ .‬پــس چیزی از امور دنیا‪ ،‬شــما را از خواندن نمــاز اوّل‬ ‫وقــت بــاز نــدارد؛ زیــرا خداونــد متعــال مذمّــت کــرده قومــی را کــه نســبت بــه نمــاز ســهل انــگاری کننــد‬ ‫و فرمــوده اســت‪ :‬وای بــر ان نمازگزارانــی کــه از نمازشــان غفلــت کننــد و در انجــام ان در اوّل وقــت‬ ‫مســامحه ورزنــد و عمــدا ان را بــه تاخیــر اندازنــد‪».‬‬ ‫سفارش اهل بیت به نماز‬ ‫ـی بــن ابراهیــم از امــام باقــر ـ علیــه الســام ـ در بــاره فرمــوده خــدای تعالــی‪« :‬خانــواده‬ ‫علـ ّ‬ ‫خــود را بــه نمــاز امــر کــن و خــود نیــز ســخت بــر ان پایــدار بــاش‪ ».‬نقــل مــی کنــد کــه حضرت‬ ‫فرمــود‪« :‬در ایــن ایــه بــه پیغمبــر اکــرم ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ فرمــان داده اســت کــه بــه‬ ‫اهــل بیتــش ـ و نــه عمــوم ـ بــه طــور ویــژه دســتور دهــد تــا بــه همــه مــردم اعــام شــود کــه‬ ‫اهــل بیــت محمــد ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ‪ ،‬در نــزد خــدا منزلتــی ویــژه دارنــد کــه بــرای دیگــر‬ ‫مردمــان نیســت؛ زیــرا خــدای ســبحان بــه انــان جهــت اقامــه نمــاز هم فرمــان عمومــی داده‪،‬‬ ‫هــم فرمــان خصوصــی‪ .‬پــس از نــزول ایــن ایــه‪ ،‬پیغمبــر اکــرم ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ‬ ‫هــر روز‪ ،‬وقــت نمــاز صبــح بــه خانــه علــی ـ علیــه الســام ـ مــی امــد و مــی فرمــود‪« :‬ســام‬ ‫و رحمــت و بــرکات خــدا بــر شــما بــاد» پــس اهــل بیــت ـ علیــه الســام ـ یعنــی علــی ـ علیــه‬ ‫الســام ـ‪ ،‬فاطمه ـ علیها الســام ـ‪ ،‬حســن و حســین ـ علیهما الســام ـ در پاســخ نیز اظهار‬ ‫مــی داشــتند‪« :‬ســام و رحمــت و بــرکات خــدا! نیــز بــر شــما بــاد ای پیامبــر خــدا‪ ».‬پــس‬ ‫حضــرت دو طــرف چهــار چوبــه در را گرفتــه و مــی فرمــود‪« :‬نمــاز‪ ،‬نمــاز‪ ،‬خــدا شــما را رحمــت‬ ‫کنــد‪ ،‬همانــا خــدا چنیــن مــی خواهــد کــه هــر گونــه الودگــی را از شــما خانــدان نبـوّت ببــرد و‬ ‫شــما را از هــر ناخالصــی پــاک گردانــد»‬ ‫در کتــاب «مــودّه القربــی» از انــس بــن مالــک و از زیــد بــن علــی بــن الحســین ـ علیــه‬ ‫الســام ـ و او از پدرش امام سـجّاد ـ علیه الســام ـ‪ ،‬از جدّش ـ علیه الســام ـ ماجرای باال‬ ‫را نقــل کــرده اســت‪ .‬امــام حســین ـ علیــه الســام ـ نیــز بــه پیــروی از جـدّش رســول خــدا ـ‬ ‫صلــی اللــه علیــه و الــه ـ ایــن چنیــن اهــل بیــت خــود را بــه نمــاز ســفارش مــی کــرد و در بــاب‬ ‫جس‬ ‫ـب عَن ْک ُ ُم الر ِّ َ‬ ‫اهمّیّــت ان بــه ایــه تطهیــر اشــاره کــرده‪ ،‬می فرمود‪«:‬اِنَّما یُریـد ُ الل ّ ُه لِیُذهِـ َ‬ ‫ت و یُطَه ِّرَکـُ ْم تطهیــرا»‪.‬‬ ‫اَهْـلَ البَی ْـ ِ‬ ‫اقدام اهل بیت به اقامه نماز‬ ‫الســام ـ اقامــه گــران بــی نظیــر نمــاز بــوده انــد‪ ،‬انان‬ ‫اهــل بیــت عصمــت و طهــارت ـ علیهــم ّ‬ ‫بــرای اقامــه نمــاز حتـّـی از جــان خــود و عزیــزان خــود در راه خــدا گذشــته انــد‪.‬‬ ‫ـت الصَّ لوه َ‬ ‫در زیــارت نامــه امــام حســین ـ علیــه الســام ـ مــی خوانیــم‪« :‬اشـهَد ُ اَنـ َّ َ‬ ‫ـک قَد ْ اقَمْـ َ‬ ‫ـت الزّکــوه» «گواهــی مــی دهــم کــه شــما بــا شــهادتت نمــاز را بــر پــا داشــتی و زکات‬ ‫و اتَیْـ َ‬ ‫دادی»‬ ‫در زیــارت مخصــوص ان حضــرت امــده اســت‪ :‬ســام بــر تــو ای فرزنــد گرامــی رســول خــدا!‬ ‫گواهــی مــی دهــم کــه تــو نمــاز را ان چنــان کــه حقیقــت ان اســت‪ ،‬بــه پــا داشــتی و زکات را‬ ‫پرداختــی و بــه حــق و حقیقــت فراخوانــدی و از تباهــی و ناپســندی هــا نهــی کــردی و قــران را‬ ‫چنــان کــه بایــد تــاوت کــردی و در راه خــدا چنــان کــه شایســته بــود‪ ،‬جهــاد کــردی‪».‬‬ ‫اری! ســرور ازادگان نمــاز را بــه صــورت بــی نظیــری بــه پــا داشــت‪ ،‬ان گونــه کــه مخصــوص‬ ‫او بــود و نــه دیگــری‪.‬‬ ‫ســفارش و وصیــت ایشــان بــه اهــل بیــت در اخریــن لحظــات عمــر شــریف و هنــگام‬ ‫شــهادت‪ ،‬اقامــه نمــاز اوّل وقــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫محافظت اهل بیت از نماز‬ ‫نمازگــزار در هــر شــرایطی چــه در حالــت عــادی و یــا خطــر‪ ،‬از نمــاز باید محافظــت کند‪ ،‬امام‬ ‫حســین ـ علیــه الســام ـ و اصحابــش از ســتون دیــن بــه خوبــی پاســداری کردنــد و در پایــان‪،‬‬ ‫جــان خــود را فــدای نمــاز کردنــد تــا اســام جاویــد و باقــی بماند‪.‬‬ ‫نقــل شــده اســت کــه حضــرت امــام حســین ـ علیــه الســام ـ پــس از پایــان نمــاز‪ ،‬اصحــاب‬ ‫را بــه جهــاد ترغیــب کــرد و ســپس فرمــود‪« :‬ایــن بهشــت اســت کــه درهایــش بــاز شــده و‬ ‫جوی هایش متّصل و میوه هایش رســیده و قصرهایش زینت شــده اســت و حوریهایش‬ ‫جمع شــده اند و این رســول الل ّه و شــهدایی اســت که با او کشــته شــده اند و پدر و مادرم‬ ‫نیــز هســتند کــه انتظــار قــدم شــما را دارنــد و شــما را بشــارت مــی دهنــد و انــان مشــتاق‬ ‫شــمایند‪ .‬از دینتــان حمایــت کنیــد و از حــرم رســول خــدا و امامتــان و پســر دختــر پیامبرتــان‬ ‫دفــاع کنیــد؛ چــرا کــه خــدا شــما را امتحــان کــرده اســت‪ .‬شــما در جــوار ج ـد ّ مــا هســتید و‬ ‫نــزد مــا بزرگواریــد‪ .‬دفــاع کنیــد و از نمــاز حفاظــت کنیــد تــا خــدا شــما را همیشــه نگهبــان و‬ ‫حافــظ باشــد‪».‬‬ ‫الســام ‪ -‬بــه چشــم‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫علیه‬ ‫‬‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫اه‬ ‫ـاری‬ ‫ـ‬ ‫رفت‬ ‫و‬ ‫ـاری‬ ‫ـ‬ ‫گفت‬ ‫ـیره‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ـفارش‬ ‫همیــن سـ‬ ‫ّ‬ ‫می خــورد‪.‬‬ ‫ترویج نماز و سیره اهل بیت‬ ‫اهــل بیــت همــواره مُــروّج نمــاز و فرهنــگ و معــارف و اثــار و بــرکات ان بــوده انــد‪ ،‬از‬ ‫جملــه امــام حســین ـ علیــه الســام ـ هــم بــرای دشــمن‪ ،‬هــم بــرای اصحابــش و هــم بــرای‬ ‫اینــدگان درس نمــاز داد‪ .‬امــام در حالــی کــه خــودش‪ ،‬اصحــاب و فرزندانــش تشــنه بودنــد‪،‬‬ ‫از دشــمن درخواســت اب نکــرد‪ ،‬ولــی بــرای نمــاز و مناجــات یــک شــب مهلــت خواســت‪.‬‬ ‫ایــن عمــل نشــان دهنــده ترویــج‪ ،‬گســترش و درونــی کــردن حقیقــت نماز در سراســر نظام‬ ‫ارزشــی و جامعــه معنــوی اســام اســت‪ .‬چــرا امــام حســین ـ علیــه الســام ـ بــرای زنــده نگــه‬ ‫داشــتن خــود و اهــل بیتــش دســت بــه ایــن کار نــزد ولــی بــرای زنــده نگــه داشــتن امــر نمــاز‬ ‫ایــن اقــدام را انجــام داد‪ .‬اری! نمــاز یــک شــعار و مــاک اصلــی و ارمانــی بــرای همــه ملــل‬ ‫اســامی اســت و بقــا و دوام جامعــه بــه چنیــن اقدامــی وابســته اســت‪.‬‬ ‫اهل بیت و استعانت از نماز‬ ‫اهــل بیــت عامــان و حامــان قــران کریــم هســتند‪ .‬انهــا در همه لحظات زندگی شــریف و‬ ‫درس اموز خود از صبر و نماز کمک می گرفتند‪« :‬اســتعین ُوا بِالصَّ بر ِ و َ الصَّ لوه» اســتعانت‬ ‫از نمــاز یــک ملکــه رفتــاری در ســیره اهــل بیت بوده اســت‪.‬‬ ‫حســین بــن علــی ـ علیهمــا الســام ـ پــس از نمــاز صبــح روز عاشــورا دو نکتــه را تذکّــر‬ ‫مــی دهــد‪ :‬یکــی اصــل کشــته شــدن کــه بــه امــر پــروردگار مــی باشــد و دیگــری پایــداری و‬ ‫اســتقامت در برابــر دشــمنان‪ ،‬کــه هــر دو نکتــه بــا نمــاز ارتبــاط مســتقیم و تنگاتنگــی دارنــد؛‬ ‫زیــرا اگــر در قــران مجیــد حکــم نمــاز در ایــات متع ـدّد امــده اســت و نمــاز یکــی از عالیــم‬ ‫ِّ‬ ‫خــاص جنــگ و جهــاد و حتّــی در ان مرحلــه ای کــه‬ ‫اســام و ایمــان اســت‪ ،‬در شــرایط‬ ‫شکســت ظاهــری و کشــته شــدن قطعــی اســت‪ ،‬طبــق فرمــان الهــی ادای ان واجــب اســت‪.‬‬ ‫و امّــا روح اســتقامت و پایــداری در جهــاد نیــز بایــد از همــان نمــاز بــه دســت ایــد و از عبــادت‬ ‫و معنویـّـت مــدد بگیــرد؛ زیــرا کــه خداونــد خــود فرمــود‪« :‬وَاســتعین ُوا بِالصَّ بــر ِ و َ الصَّ لــوه»‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!