روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 675 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 675

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 675

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 675

‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪170 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 15‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/05-‬ژانویه‪ /12-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪675 :‬‬ ‫باران و دلهره هایش‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫به بهانه سالروز شهادت شهید سپهبد سردار‬ ‫قاسمسلیمانی؛‬ ‫نقش محوری‬ ‫رسانه ها در‬ ‫ترویجمکتب‬ ‫شهیدسلیمانی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫دستگیری ‪46‬‬ ‫کارچاق کن‬ ‫از ابتدای امسال‬ ‫‪4‬‬ ‫نقشه دشمنان برای تغییر‬ ‫نقشه خاورمیانه را ناکام‬ ‫سردار سلیمانی گذاشت‬ ‫‪ 3‬تغییر مهم‬ ‫در نحوه استفاده‬ ‫و پردازش داده ها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫شش ایده بدون نیاز به سرمایه‬ ‫سکینه جافر نوده‬ ‫تقریبــا ًاکثــر مــردم روزانــه ســاعاتی را‬ ‫بــا تلفــن همــراه خــود ســر می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن‪ ،‬کســانی دیگــر نیــز‬ ‫هســتند کــه بــه جــای وقت گذرانــی در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬از روش هــای مختلفــی و صرفــا ًبــا‬ ‫بهره گیــری از تلفــن همــراه خــود درامــد کســب می کننــد‪.‬‬ ‫قطعــا ً می تــوان گفــت کــه همــه عالقه مندیــم تــا درامــد‬ ‫راحتی داشــته باشــیم‪ .‬کســب درامد با این وســیله ارتباطی‬ ‫کــه امــروزه جزئــی از وجــود انســان می باشــد موضوعــی‬ ‫اســت کــه قصــد دارم در اینجــا بــه ان بپــردازم‪.‬‬ ‫در ایــن جــا ‪ ۶‬روش بــرای کســب درامــد بــا تلفــن همــراه را‬ ‫توضیــح خواهیــم داد کــه البتــه در حال حاضر نیز افراد بســیاری‬ ‫از ایــن روش هــا‪ ،‬کســب درامدهــای بســیار عالــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال اگــر دانشــجو هســتید یــا اینکــه روزانــه وقــت‬ ‫بســیاری را در خانــه و بــه تنهایــی ســپری می کنیــد‪ ،‬می توانید به‬ ‫فکــر درامدزایــی نیــز باشــید‪ .‬اگــر بــه ایــن حــوزه عالقه مندیــد و‬ ‫می خواهیــد کــه درامــد داشــته باشــید‪ ،‬قطعا ًخواهید توانســت‬ ‫بــه میــزان درامــد دلخواهــی برســید‪ .‬امــا اجــازه دهیــد بیــش از‬ ‫ایــن ســراغ حاشــیه نرویــم و بــه بحــث اصلــی بپردازیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مدیــر شــبکه های اینســتاگرام و یــا تلگــرام شــوید‪ :‬یکــی‬ ‫از ایده هایــی کــه می تــوان از ان بــرای کســب درامــد اســتفاده‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن اســت کــه در کانال هــای تلگرامــی یــا صفحــات‬ ‫اینســتاگرامی مدیر شــوید و کارهای مدیریت ان ها را در دســت‬ ‫بگیریــد‪ .‬وب ســایت ها و کســب و کارهــای زیــادی هســتند کــه‬ ‫در صفحــات اجتماعــی نیــز فعالیــت می کننــد‪ .‬امــا شــاید همــه‬ ‫ان هــا زمــان کافــی بــرای فعالیــت و مثــا ًارســال پســت‪ ،‬پاســخ‬ ‫بــه دایرکــت و ایــن مــوارد را نداشــته باشــند‪ .‬کاری کــه معمــوال ً‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه مدیریــت صفحــه یــا کانــال‬ ‫خــود را بــه دســت دیگــران می ســپارند‪.‬‬ ‫اگــر شــما بتوانیــد ایــن مهــارت را یــاد بگیریــد‪ ،‬می توانیــد بــا‬ ‫مدیریــت همزمــان چنــد صفحــه یــا کانــال درامــد خوبــی را‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬امــا چطــور می توانیــد خودتــان را بــه عنــوان‬ ‫کســی کــه می توانــد ایــن مــوارد را مدیریــت کنــد معرفــی کنیــد؟‬ ‫روش اول‪ :‬ثبت نــام در ســایت هایی ماننــد پونیشــا‪ :‬بــا‬ ‫ثبت نــام در وب ســایت هایی ماننــد پونیشــا و انجــام میــدم و‬ ‫فعالیــت در ان هــا‪ ،‬زمانــی کــه پــروژه جدیــدی در ایــن زمینــه‬ ‫منتشــر شــود‪ ،‬می توانیــد پیشــنهاد خودتــان را ثبــت کنیــد تــا‬ ‫صاحــب پــروژه‪ ،‬بتوانــد از بین درخواسـت کنندگان یکــی را برای‬ ‫انجــام ان انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬ســاخت یــک صفحــه در اینســتاگرام بــرای ایــن‬ ‫موضوع‪:‬می توانیــد در اینســتاگرام یــک صفحــه‬ ‫بســازید و تخصــص خودتــان را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫مثــا ً می توانیــد صفحــه ای بســازید و در ان‬ ‫تخصص تــان کــه مدیریــت صفحــه و کانــال‬ ‫می باشــد را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫ ‪ .۲‬تولیــد و فــروش محتــوای اموزشــی‪:‬‬ ‫حــوزه امــوزش‪ ،‬جــزء یکــی از پول ســازترین‬ ‫حوزه هاســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل افــراد زیــادی‬ ‫تمایــل دارنــد تــا در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫البتــه یکــی از ملزومــات فعالیــت در ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫داشــتن مهــارت کافــی اســت‪ .‬اگــر شــما در یــک‬ ‫زمینــه مهــارت داریــد و می خواهیــد از ان درامــد‬ ‫کســب کنیــد‪ ،‬می توانیــد از مهارتــی کــه داریــد‪،‬‬ ‫فیلــم تهیــه کنیــد و به عنــوان یک دوره اموزشــی‬ ‫بــرای فــروش قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درامــد بــا گوشــی بــا تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی‪:‬‬ ‫همیشــه بوده انــد کســب و کارهــا و افــرادی کــه ســعی‬ ‫می کننــد بــرای خــود تبلیــغ کننــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد‬ ‫خــود را بــه افــراد بیشــتری معرفــی کننــد‪ .‬در اینســتاگرام نیــز‬ ‫بحــث تبلیغــات بســیار باالســت و اگــر تبلیغــات بــه خوبــی‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬هــم بــرای تبلیغ کننــده می توانــد خــوب باشــد و‬ ‫هــم بــرای صفحـه ای کــه تبلیغــات را نمایــش می دهــد منبــع‬ ‫درامــد مناســبی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ساخت محتوا برای صفحات اینستاگرامی‪:‬به جز صفحاتی‬ ‫کــه شــخصی هســتند یــا صفحه هایــی کــه هــدف خاصــی از‬ ‫فعالیت در اینســتاگرام ندارند‪ ،‬بقیه صفحات معموال ًمحتوای‬ ‫خوبــی را ارائــه می دهنــد تــا هــم بتواننــد دنبال کننده هــای‬ ‫جدیــدی جــذب کننــد و هــم اینکــه دنبال کننده هــای فعلی شــان‬ ‫‪3‬‬ ‫را راضــی نگــه دارنــد‪ .‬تولیــد محتــوا معمــوال ًکار زمان بری اســت و‬ ‫بــرای اینکــه بتــوان محتــوای خوبــی را ارائــه داد‪ ،‬باید زمــان زیادی‬ ‫را صــرف کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درامــد بــا گوشــی از طریــق همــکاری در فــروش‪ :‬ایــن روش‬ ‫نیــز یکــی از روش هــای عالــی بــرای کســب درامــد بــا موبایــل‬ ‫اســت کــه در حــال حاضــر افــراد زیــادی از سیســتم همــکاری در‬ ‫فــروش دیج ـی کاال درامدهــای بــاال کســب می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ســاخت و فــروش صفحــه اینســتاگرام ‪ +‬خدمــات‬ ‫ان‪:‬خریــد و فــروش صفحــه اینســتاگرام نیــز می توانــد‬ ‫گزینــه بســیار مناســبی بــرای کســب درامــد بــا گوشــی‬ ‫موبایــل باشــد‪ .‬شــما هــم می توانیــد خودتــان صفحــه‬ ‫بســازید و دنبال کننده هــای زیــادی را جــذب کنیــد و‬ ‫ســپس ان هــا را بفروشــید و هــم می توانیــد صفحه هــای‬ ‫دیگــران را بخریــد و ســپس بــا قیمــت باالتــر بفروشــید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 15‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪675‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫معاون سیاسی استاندار گلستان‪:‬‬ ‫مهمترین ابزار جنگ ترکیبی‬ ‫دشمن علیه انقالب اسالمی‬ ‫رسانه است‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مهمتریــن ابــزار دشــمن در جنــگ ترکیبــی‪ ،‬رســانه‬ ‫اســت تــا از ایــن طریــق و سیاســت تفرقــه افکنانــه بــه‬ ‫انقــاب اســامی اســیب بزنــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در اییــن اختتامیــه نخســتین جشــنواره‬ ‫ملــی رســانه ای تقریــب مذاهــب اســامی افــزود‪ :‬درگیــر‬ ‫جنــگ رســانه ای نامتقــارن هســتیم کــه بایــد مراقــب باشــیم‪.‬‬ ‫وی اضافــ ه کــرد‪ :‬دشــمن در ایــن جنــگ ترکیبــی و ابــزار‬ ‫رســانه بــه دنبــال تردیــد افکنــی و اختــاف افکنــی بیــن اقوام‬ ‫و مذاهــب اســامی ســاکن در ایــران اســامی و اســتان‬ ‫گلســتان بــه عنــوان نمــاد وحــدت اســامی اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش رســانه هــا در ترویــج‬ ‫و تقویــت وحــدت اســامی بیــان داشــت؛ در جنــگ ترکیبــی‬ ‫دشــمن‪ ،‬امــروز رســانه هــای انقالبــی و جهــادی مــا بایــد ایــن‬ ‫حربــه دشــمن (ایجــاد تردیــد و اختــاف افکنــی بیــن اقــوام)‬ ‫را خنثــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــرای خنثــی کــردن حربــه تفرقه افکنــی دشــمنان‬ ‫در جنــگ ترکیبــی فعلــی بایــد بــه خــط ســیر امامیــن انقــاب‬ ‫بازگردیــم زیــرا اگــر امــروز ضربــه ای از ناحیــه دشــمن‬ ‫می خوریــم بــه خاطــر فاصلــه گرفتــن از فرامیــن امامیــن‬ ‫انقــاب اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬در دولــت ســیزدهم توجــه خاصــی بــه‬ ‫ظرفیــت اقــوام و مذاهــب اســامی شــده کــه در گلســتان‬ ‫چهــار فرمانــدار و یــک معــاون اســتاندار از بــرادران شایســته‬ ‫اهــل ســنت انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه زندگــی مســالمت امیــز اقــوام و مذاهــب‬ ‫در گلســتان برلــزوم ترویــج ایــن وحــدت و همزیســتی از‬ ‫ســوی رســانه هــا تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬رســانه ها همچنیــن‬ ‫بایــد اقدامــات دولــت در بهره گیــری از ظرفیــت اقــوام و‬ ‫مذاهــب را کــه در ادوار مختلــف کــم ســابقه بــوده‪ ،‬اطــاع‬ ‫رســانی کننــد‪.‬‬ ‫مهاجر همچنین با گرامی داشــت یاد و خاطره شــهیدان و‬ ‫نیز تســلیت ســالروز شــهادت ســردار ســلیمانی‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ســردار ســلیمانی منادی وحدت در ایران اســامی بودند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از برگــزاری جشــنواره رســانه ای تقریــب‬ ‫مذاهــب اســامی توســط خبرگــزاری ایســنا قدردانــی کــرد و‬ ‫برلــزوم اســتمرار ان در ســال های اینــده تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫دســتیار ویــژه اســتاندار گلســتان در امــور اهــل ســنت هــم‬ ‫در ایــن مراســم بــا قدردانــی از همراهــی همیشــگی مــردم‬ ‫اســتان در مســیر تقویت وحدت و همدلی‪ ،‬گفت‪ :‬وحدت‬ ‫حاکــم بــر ایــن اســتان بــه برکــت وجــود اقــوام روشــن و اگاه‬ ‫نســبت بــه مســایل روز جامعــه اســت‪.‬‬ ‫اخونــد «ابوبکــر خوجملــی» اظهــار کــرد‪ :‬همراهــی علمــا‬ ‫و بــزرگان اســتان از جملــه اســتاندار و نماینــده ولــی فقیــه‬ ‫در مســیر تقویــت تقریــب مذاهــب ســاکن گلســتان بســیار‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬بــا حرکــت کشــور بــه ســمت‬ ‫تحقــق ارمان هــای امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫وحــدت حاکــم بــر ایــران اســام بــه ویــژه گلســتان اســتحکام‬ ‫بیشــتری پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی گلســتان هــم در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬وحــدت عامــل توســعه و رســیدن بــه ان مــورد توجــه‬ ‫و تاکیــد همــه مدیــران اســتان اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم شــهبازی افــزود‪ :‬هــدف نهایــی مســووالن و‬ ‫مدیــران گلســتانی رســیدن بــه درامــد ســرانه کشــوری در‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫خطر سیل و مسدودی‬ ‫راه ‪ ۸۰‬روستا‬ ‫نبــود زیرســاخت های مناســب بــه ویــژه پـُـل در بخــش راه و‬ ‫ابنیــه فنــی در خراســان شــمالی ســبب شــده تــا بارندگی هــا‬ ‫و وقــوع ســیل‪ ،‬راه هــای روســتایی ایــن اســتان مســدود و‬ ‫ارتبــاط اهالــی ایــن مناطــق قطــع شــود‪.‬‬ ‫باران و دلهره هایش‬ ‫کبری علی ابادی‬ ‫بــارش بــاران بــرای مــردم ‪ ۸۰‬روســتای خراســان شــمالی بــا‬ ‫دلهــره و اضطــراب همــراه اســت‪ ،‬چــرا کــه ایــن مناطــق بــه‬ ‫دلیــل نبــود زیرســاخت مناســب جــاده ای در مقابــل خــروش‬ ‫ســیل اســیب پذیــر هســتند و بــا انــدک بــاران و جــاری شــدن‬ ‫ســیالب راه اهالــی ایــن روســتاها بــا شــهر قطــع می شــود‪.‬‬ ‫صــدای رعــد کــه در اســمان مــی پیچــد‪ ،‬یــاد خــروش ســیل و‬ ‫دلهره هــای ان در دلــش تــازه می شــود‪ ،‬روزی کــه ســیل راه‬ ‫را بنــد اورده بــود و فرزنــدش در داخــل خــودرو از درد بــه خــود‬ ‫مــی پیچیــد امــا راه رفتــن بــه شــهر بســته بــود‪.‬‬ ‫ان روز یکــی از اهالــی بــا تراکتــور بــه ســیل زد و پســرش‬ ‫را از رودخانــه عبــور داد تــا بــه عــاج دردش برســد امــا ایــن‬ ‫نگرانــی در فصــل بارندگــی همــواره بــرای مردم منطقــه مرزی‬ ‫راز و جــرگالن در خراســان شــمالی وجــود دارد کــه مبــادا راه بــا‬ ‫بارش باران مســدود شــود‪ ،‬مشــکلی که همچنان گریبانگیر‬ ‫اهالــی بســیاری از روســتاهای ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫«حــاج عبداللــه» اهــل روســتا تکلــه قــوز شهرســتان مــرزی‬ ‫راز و جــرگالن اســت؛ مــی گویــد کــه صــدای بــاران بایــد مایــه‬ ‫امیــدواری مــردم روســتاها باشــد ولــی گاهــی ســبب دلهــره و‬ ‫نگرانــی ایــن اهالــی مــی شــود و اســترس از اینکه مبادا ســیل‬ ‫ارتبــاط اهالــی بــا شــهر قطــع شــود‪.‬‬ ‫حــاج عبداللــه بهتــر از هــر کســی اهمیــت پـُـل و ابنیــه در‬ ‫جاده های روســتایی را درک می کند و بیشــتر از هر کســی از‬ ‫نبــود ایــن زیرســاخت هــا گالیــه منــد اســت چرا که بــه اعتقاد‬ ‫او اگــر در ان شــب بارانــی پـُـل خــراب نمــی شــد احتیاجــی بــه‬ ‫ان همــه درد و نگرانــی بــرای عبــور از رودخانــه نبــود‪.‬‬ ‫اگرچــه ســیل بهــار ســال ‪ ۹۸‬و مســدود شــدن راه هــا بــرای‬ ‫حــاج عبداللــه خاطــرات غمگینــی را ترســیم می کنــد ولی نیاز‬ ‫اســت تــا ایــن ابنیــه هــا و پـُـل هــا تکمیل تــا مردم روســتاهای‬ ‫ایــن خطــه بــا نگرانــی کمتــری بــه زندگــی ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫پُــل بــرای روستانشــینان خراســان شــمالی تنهــا یــک واژه‬ ‫نیســت بلکه راهی اســت برای رســیدن به امنیت‪ ،‬ســامتی‬ ‫و برقــراری ارتباطــی کــه نیــاز خــود مــی داننــد و مــردم ایــن‬ ‫خطــه همــواره در فصــول بارندگــی ســختی هــای زیــادی را از‬ ‫نبــود ایــن زیرســاخت هــای جــاده ای متحمــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫نبــود پـُـل و ابنیــه موجــب شــده اســت تــا در هــر بارندگــی هــر‬ ‫چنــد کــم‪ ،‬ســیل راه بیفتــد و راه روســتا مســدود شــود‪ ،‬ان‬ ‫زمــان خــدا نکنــد کــه مریــض نیاز بــه مراجعه و انتقال به شــهر‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بایــد درد را تحمــل کنــی تــا هــوا مســاعد شــود‪.‬‬ ‫روســتاییان ایــن خطــه از نبــود پـُـل در محورهــای روســتایی و‬ ‫نامناســب بــودن زیرســاخت هــا گالیــه دارنــد چــرا کــه بــا هــر‬ ‫بــارش بارانــی ســیل جــاری و داســتان مســدود شــدن راه هــا‬ ‫تکــرار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی؛ اهالــی ‪ ۸۰‬روســتای ایــن اســتان بــا خطر و‬ ‫دغدغه بســته شــدن راه در زمان ســیالب گریبانگیر هســتند‬ ‫بــه طــوری کــه در بهــار ‪ ۹۸‬بــر اثــر بارندگــی هــا و ســیالب راه‬ ‫ارتباطــی ‪ ۸۰‬روســتای ایــن اســتان مســدود شــده بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت خراســان‬ ‫شــمالی در روســتاها ســاکن هســتند و ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد از‬ ‫مــردم شــهر بــه روســتاها تــردد دارنــد بــر ایــن اســاس ‪ ۷۰‬تــا‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد راه هــای فرعــی و روســتایی مهــم اســت‪.‬‬ ‫طــول راه هــای روســتایی خراســان شــمالی چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۶۵۲‬کیلومتر اســت و از این میزان بیش از ‪ ۲‬هزار کیلومتر‬ ‫اســفالت شــده و بقیــه شوســه و خاکــی اســت و شــاخص‬ ‫برخــورداری از اســفالت راه هــای روســتایی اســتان بــر اســاس‬ ‫برخــورداری جمعیــت روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار از راه‬ ‫اســفالته ‪ ۱۰‬درصــد از میانگیــن کشــوری کمتــر اســت‪.‬‬ ‫نبــود زیرســاخت های مناســب بــه ویــژه پـُـل در بخــش راه و‬ ‫ابنیــه فنــی در خراســان شــمالی ســبب شــده تــا بارندگی هــا و‬ ‫وقوع ســیل‪ ،‬راه های روســتایی این اســتان مســدود و ارتباط‬ ‫اهالــی ایــن مناطــق قطــع شــود‪.‬‬ ‫خطر سیل و مسدودی راه ‪ ۸۰‬روستا‬ ‫بیشــتر روســتاهای خراســان شــمالی با ســاختاری به نام پُل و‬ ‫ابنیــه فنــی بیگانــه انــد؛ روســتاهای بــدون راه مناســب و یا بدون‬ ‫پُــل در ایــن اســتان بســیار زیــاد اســت در بســیاری از مناطــق‬ ‫هــم بســتر رودخانــه هــا تبدیــل بــه راه شــده و همین امر ســبب‬ ‫مســدود شــدن محــور در زمــان بارندگــی هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۸۴۰‬روســتا اســت که از این تعداد‬ ‫‪ ۷۲۲‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار ســکونت دارنــد و نبــود راه‬ ‫مناســب برای ‪ ۸۰‬روســتا شــرایط مناســبی نیســت و باید برای‬ ‫تکمیــل ایــن زیرســاخت هــا برنامــه ریــزی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره بــا بیــان اینکــه یک مشــکل در راه های روســتایی‬ ‫مســدود شــدن راه هــا در زمــان ســیل اســت گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫مشــکل در بیــش از ‪ ۸۰‬روســتا گریبــان گیــر اهالــی اســت کــه‬ ‫تــاش داریــم بــا ســاخت پـُـل در ایــن محورهــا‪ ،‬دغدغــه مردم‬ ‫در قطــع شــدن ارتبــاط برطــرف شــود‪.‬‬ ‫بیشتر روستاهای خراسان شمالی‬ ‫ُ‬ ‫با ساختاری به نام پل و ابنیه‬ ‫فنی بیگانه اند؛ روستاهای بدون‬ ‫ُ‬ ‫راه مناسب و یا بدون پل در این‬ ‫استان بسیار زیاد است در بسیاری‬ ‫از مناطق هم بستر رودخانه ها‬ ‫تبدیل به راه شده و همین امر‬ ‫سبب مسدود شدن محور در زمان‬ ‫بارندگی ها می شود‪.‬‬ ‫محمــد مشــتری دربــاره مشــکالت در زمینــه ســاخت پُــل‬ ‫در اســتان گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالت در ایــن بــاره کمبــود‬ ‫اعتبــار و اختصــاص ان بــه صــورت اســناد اســت‪ ،‬در صورتــی‬ ‫کــه تخصیــص اعتبــارات بــه صــورت نقــدی باشــد اجــرای‬ ‫پروژه هــای عمرانــی ســرعت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۱۱۰ :‬دســتگاه اب نمــا در محورهــای اســتان وجــود‬ ‫دارد کــه ‪ ۵۰‬درصــد از ایــن اب نماهــا بایــد تبدیــل بــه پُــل‬ ‫شــود و تــاش داریــم تــا در صــورت تامیــن اعتبــار ایــن اقــدام‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۷۷‬تقاطع غیراصولی در مسیر رودخانه ها‬ ‫بهبــود و اصــاح زیرســاخت هــا‪ ،‬اســتراتژی پایــداری اســت‬ ‫کــه بــا بهبــود کیفیــت زندگــی‪ ،‬عرضــه کاال و خدمــات و فراهم‬ ‫کــردن وســایل رفاهــی امکانپذیــر مــی باشــد و نقــش مهمــی‬ ‫در افزایش اســتاندارد زندگی‪ ،‬رشــد و توســعه روســتایی ایفا‬ ‫مــی کنــد و در رســیدن بــه ایــن مهــم بایــد تمامــی دســتگاه ها‬ ‫همــکاری الزم را در حــوزه کاری خــود داشــته باشــند و فراهــم‬ ‫کــردن زیرســاخت منتهــی بــه یــک نهــاد و دســتگاه نباشــد‪.‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای خراسان شمالی از جمله دستگاه هایی‬ ‫اســت کــه در ایــن زمینــه همــکاری مناســبی را بــا اداره کل حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای داشــته اســت و نقــاط غیراصولــی بــر روی‬ ‫رودخانــه هــا را بــه خوبــی شناســایی کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬تقاطــع هــا بــا ســازه غیراصولــی در رودخانــه هــای‬ ‫اســتان در ‪ ۲۷۷‬نقطــه شناســای شــد کــه نیــاز بــه اصــاح دارد‪.‬‬ ‫ســیدعقیل مرتضــوی اظهــار کــرد‪ ۲۴۸ :‬نقطــه از ایــن تعــداد‬ ‫در خــارج از شــهرها و ‪ ۲۹‬نقطــه در محــدوده شــهری اســت‬ ‫و تــاش داریــم تــا در ایــن تقاطــع هــا‪ ،‬ایمنــی الزم بــه لحــاظ‬ ‫ظرفیــت عبــور ســیل ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تامیــن و ارتقــای ایمنــی مناســب و مــورد‬ ‫نیــاز در ایــن تقاطــع هــا بــا همــکاری اداره کل راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای و شــهرداری در دســت پیگیــری و‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫نیاز ‪ ۲۲‬میلیارد تومانی به تکمیل پُل ها‬ ‫بــر اســاس اعــام اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جاده ای‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬پــس از وقــوع بارندگــی ســیل اســای بهــار‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬و بــروز مشــکالت بســیار در قطــع ارتبــاط اهالــی‪،‬‬ ‫ســاخت بیــش از ‪ ۲۰‬دســتگاه پـُـل در برنامــه قــرار گرفــت و‬ ‫اکنــون ســاخت ‪ ۱۷‬دســتگاه پـُـل اتمــام یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬اکنــون ســاخت چهــار دســتگاه پُــل در‬ ‫محورهــای روســتایی اســتان در دســت اجــرا اســت کــه‬ ‫تکمیــل ان ‪ ۲۲‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مشــتری اظهار کرد‪ :‬در ســیل ‪ ۹۸‬و با نمایان تر شــدن مشــکل‬ ‫مســدود شــدن راه های روســتایی در زمان این حادثه‪ ،‬ســاخت‬ ‫پُــل در ایــن محورهــا در دســتور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۷‬دســتگاه پُــل در محورهــای روســتایی‬ ‫اســتان بــه بهــره بــرداری رســیده اســت و در ایــن زمینــه بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬دســتگاه پـُـل‬ ‫در محورهــای اســتان وجــود دارد خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون‬ ‫ســاخت ‪ ۱۴‬دســتگاه پُــل در محورهــای روســتایی اســتان در‬ ‫برنامــه اســت و ســاخت چهــار دســتگاه پُــل بــا ‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال هفــت دســتگاه پُل به بهره بــرداری‬ ‫رســید و تــا پایــان ســال ســه دســتگاه پـُـل دیگــر در محورهــای‬ ‫روســتایی اســتان بــه بهــره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫وی بــه اهمیــت ورود خیــران بــه حــوزه پُــل ســازی در‬ ‫جاده هــای روســتایی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬خیــران و نهادهــای‬ ‫حمایتــی همچــون بنیــاد علــوی بایــد در ایــن حــوزه ورود کننــد‬ ‫و در ان مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫مشــتری افــزود‪ :‬در ایــن ســال هــا ســاخت ســه دســتگاه پـُـل‬ ‫در شهرســتان راز و جــرگالن بــا مشــارکت خیــران پیگیــری‬ ‫شــد‪ ،‬ایــن پُــل هــا در شــهر «یکــه ســعود»‪ ،‬روســتاهای‬ ‫«گرکــز» و ا»مانلــی» بــا مشــارکت اداره کل راهــداری و حمل‬ ‫و نقــل جــاده ای اســتان ســاخته شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن ‪ ۷۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و‬ ‫مرکــز ان شــهر راز در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری شــمال بجنــورد واقــع اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ســاخت چهــار دســتگاه پـُـل در خرتــوت و‬ ‫کهنــه جلگــه شهرســتان مانــه و ســملقان هــم بــا همت بنیاد‬ ‫علــوی در دســت اجــرا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۸۴۰‬روســتا اســت و ‪ ۲۸۳‬روســتای‬ ‫دارای تنــش ابــی و ‪ ۲۷‬روســتا دارای تنــش حــاد ابــی هســتند‪.‬‬ ‫والدین گرامی‪ :‬با نوجوان خود درباره عوارض و پیامدهای ناشی از مصرف مواد مخدر‬ ‫و روان‏گردان‏ها با رعایت سن تقویمی و عقلی او گفتگو نمایید‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫تحریحریه روزنامه بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 2 ‫پنج شنبه ‪ 15‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪675‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫ روغن ‪ DOT5‬چه تفاوتی‬ ‫با روغن ترمزهای معمولی‬ ‫دارد؟‬ ‫به بهانه سالروز شهادت‬ ‫شهید سپهبد سردار قاسم‬ ‫سلیمانی؛‬ ‫نقش محوری‬ ‫رسانه ها در ترویج‬ ‫مکتبشهیدسلیمانی‬ ‫ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی از جملــه مجاهــدان‬ ‫ایثارگــر و متواضــع انقــاب اســامی ایــران در راه تامیــن و‬ ‫گســترش امنیــت در منطقــه بــود کــه ترویــج‪ ،‬نشــر و تبییــن‬ ‫شــخصیت و ویژگی هــای اخالقــی و معرفتــی وی بــا هــدف‬ ‫الگوســازی بــرای نســل ازادیخــواه و ارمان طلــب دنیــا نیازمند‬ ‫اســتفاده صحیــح از ظرفیــت رســانه ها اســت‪.‬‬ ‫شــهید ســلیمانی شــخصیت انقالبــی ممتــاز عمــر پربرکــت‬ ‫خویــد را در راه دفــاع از ایــن مــرز و بــوم صــرف کــرده و در‬ ‫ایــن راســتا‪ ،‬در دوران دفــاع مقــدس نیــز پابه پــای دیگــر‬ ‫رزمنــدگان اســام‪ ،‬بــه جبهه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل‬ ‫شــتافت و تجربیات این دوران را ســرلوحه خدمت و تالش‬ ‫بــرای پیشــرفت جهــان اســام قــرار داد‪.‬‬ ‫نظــارت و دســتور مســتقیم دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور‬ ‫وقــت امریــکا بــرای حمله موشــکی بالگردهــای امریکایی در‬ ‫بامــداد جمعــه ‪ ۱۳‬دی مــاه ‪ ۱۳۹۸‬بــه ‪ ۲‬خــودرو در فــرودگاه‬ ‫بغــداد و تــرور ســردار ســلیمانی نمــاد سیاســت خصمانــه‬ ‫امریــکا در جهــان اســت و از انجایــی کــه دشــمنان همــواره‬ ‫در پــی شــیطنت های توطئــه افکــن و ســیاه نمایی دربــاره‬ ‫ایــن الگــوی شــاخص و مطــرح ملــی و بیــن المللی هســتند‪،‬‬ ‫اصحــاب رســانه بایــد بتواننــد بــا روشــنگری و انعــکاس‬ ‫واقعیت هــا دربــاره ســردار دلهــا‪ ،‬توطئه هــای دشــمن را‬ ‫خنثــی کننــد‪.‬‬ ‫رســانه هــا نقــش عمیقــی در تبییــن و اگاه ســازی جامعــه‬ ‫دربــاره شــخصیت ســردار دل هــا شــهید ســپهبد قاســم‬ ‫ســلیمانی دارنــد و بــه اعتقــاد کارشناســان رســانه های‬ ‫گلســتان‪ ،‬ایــن قشــر زیربنــای روشــنگری و بصیــرت مکتــب‬ ‫ایــن شــهید گرانقــدر جهــان اســام بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫انعکاس تبیین «تا شــهید نباشــی‪ ،‬شــهید نمی شــوی» در‬ ‫رســانه محقق می شــود‬ ‫خبرنــگار خبرگــزاری مهــر گلســتان گفــت‪ :‬شــهید ســلیمانی‬ ‫مجاهــد مخلــص و عالی مقــام در جهــان اســام و دارای‬ ‫ویژگــی هــای برجســته و منحصــر بــه فردی بــود که همچنان‬ ‫برخــی از ابعــاد برجســته فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و انقالبــی وی‬ ‫مغفــول مانــده و رســانه ها نقــش کلیــدی در معرفــی کامـل ‬ ‫و جامع تــر حــاج قاســم دارنــد‪.‬‬ ‫مریم شــریفی با اشــاره به جمله مشــهور شــهید ســلیمانی‬ ‫کــه گفتــه بــود تــا «شــهید نباشــی‪ ،‬شــهید نمــی شــوی»‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ســردار ســلیمانی در تمــام ابعــاد زندگــی از جملــه‬ ‫نــوع برخــورد بــا خانــواده‪ ،‬مــردم و خانــواده شــهدا الگــوی‬ ‫شــاخصی اســت کــه بایــد در رســانه هــا بیشــتر بــه ان هــا‬ ‫پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مــرور خاطراتــی ماننــد درخواســت شــهید‬ ‫ســلیمانی بــرای مانــدن در صــف انتظــار بســتری نوه هایــش‬ ‫در بیمارســتان هماننــد دیگــر مــردم نمونــه عملــی رعایــت‬ ‫حق النــاس اســت کــه بایــد بــه الگوی همــگان از جمله مدیران‬ ‫تبدیــل شــوند و معرفــی ایــن ویژگی هــا بــاری تبدیل شــدن بــه‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬بــر عهــده خبرنــگاران و رســانه ها اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هــر لحظــه از زندگــی ســردار ســلیمانی درس‬ ‫زندگــی‪ ،‬مدیریــت و اخــاص اســت کــه اصحــاب رســانه بایــد‬ ‫ایــن درس هــا را بــه صــورت هــای گوناگــون از جملــه خاطــره‬ ‫نویســی‪ ،‬تولیــد فیلــم کوتــاه‪ ،‬یادداشــت‪ ،‬گزارش‪ ،‬پادکســت‬ ‫و موشــن گرافیــک تولیــد و بــرای مخاطبــان منتشــر کنند‪.‬‬ ‫خبرنگار خبرگزاری مهر گفت‪ :‬تنها هدف شــهید ســلیمانی‬ ‫خدمــت بــه خلــق بــود و در ایــن راه بــدون نــگاه سیاســی و‬ ‫دینــی و در راســتای دســتورات اســام گام برداشــت کــه ایــن‬ ‫نگــرش ایشــان نیــاز بــه مستندســازی اصحــاب رســانه دارد‬ ‫تــا ایــن رفتارهــا را بــه عنــوان بزرگ تریــن درس بــرای متحــد‬ ‫شــدن جهانیــان علیــه اســتکبار انعــکاس دهنــد‪.‬‬ ‫شــریفی افــزود‪ :‬انســانیت جهــان شــمول شــهید ســلیمانی‬ ‫در خدمت رســانی و حمایــت از مــردم نیــاز بــه فرهنگ ســازی‬ ‫اصحــاب رســانه دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ســفر چنــد ســال قبــل بــه جنــوب‬ ‫کشــور متوجــه شــدم تمــام مــردم ان منطقــه از کــودک‪،‬‬ ‫نوجــوان تــا افــراد مســن عشــق و عالقــه خاصــی بــه ســردار‬ ‫ســلیمانی داشــتند و حتــی روی لبــاس برخــی کــودکان‬ ‫عکــس ســردار ســلیمانی چــاپ شــده بــود و وی الگــوی انــان‬ ‫بــه شــمار می رفــت‪.‬‬ ‫ماموریت حاج قاسم حمایت از مستضعفان جهان بود‬ ‫خبرنــگار صــدا و ســیمای گلســتان هــم در ایــن ارتبــاط‬ ‫گفــت‪ :‬تبییــن و شــناخت راه‪ ،‬منــش و ســیره شــهید‬ ‫ســلیمانی مشــکل گشــا و نشــان دهنــده راه درســت بــرای‬ ‫تمــام نسلهاســت و اعمــال و رفتــار وی الگــوی مناســبی برای‬ ‫جامعــه اســامی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫محمــد قوانلــو افــزود‪ :‬از شــهید ســلیمانی بــه نــام هــای‬ ‫مختلفــی از جملــه ســردار دل هــا و جــان فــدا نــام بــرده‬ ‫مــی شــود و در بیــن تمــام اقشــار جهــان اســام شــخصیتی‬ ‫شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســه ارتبــاط مهــم و اساســی‪ ،‬رابطــه‬ ‫ســردار بــا خــدا‪ ،‬ولــی فقیــه و مــردم در زندگــی شــهید‬ ‫ســلیمانی دارای اهمیــت بــود کــه اصحــاب رســانه بایــد بــه‬ ‫هــر کــدام از ایــن مــوارد بــه طــور ویــژه توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مردمــی بــودن ســردار ســلیمانی منجــر شــده‬ ‫کــه از او بــه عنــوان نمــاد وحــدت‪ ،‬انســانیت و اخــاق یــاد‬ ‫شــود و مســوولیت پذیــری و نــوع نــگاه وی بــه ایــن مهــم‬ ‫قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫قوانلــو اظهــار کــرد‪ :‬درک شــرایط و موضوعــات مرتبــط بــا‬ ‫ســردار ســلیمانی بــا جهــاد تبییــن امکان پذیــر اســت و بایــد بــه‬ ‫ایــن مهــم توجــه شــده و بــرای مــردم تشــریح و تبییــن شــود‪.‬‬ ‫خبرنــگار صــدا و ســیمای گلســتان گفــت‪ :‬نســل ســوم و‬ ‫چهــارم انقــاب بــا شــهید ســلیمانی اشــنا هســتند ولــی‬ ‫اشناســازی نســل هــای بــا ســیره عملــی حــاج قاســم از‬ ‫جملــه فعالیــت هــای قبــل انقــاب‪ ،‬دفــاع مقــدس تــا جبهه‬ ‫مقاومــت بــر عهــده اصحــاب رســانه اســت‪.‬‬ ‫سردار سلیمانی شناخت دقیقی‬ ‫از موضوعات سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬هنری و فرهنگی‬ ‫داشت و بر اساس این شخاخت‬ ‫دقیق توانست در همه زمینه ها‬ ‫فعالیت هایی اثرگذار داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شــهید ســلیمانی در بیــن مدافعــان حــرم بــه‬ ‫عنــوان تندیــس و اســطوره ایثــار‪ ،‬صبــر و مهربانــی شــناخته‬ ‫می شــود کــه بــه گونــه موضوعــات بایــد توســط اصحــاب‬ ‫فرهنــگ و رســانه پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫قوانلــو افــزود‪ :‬ســردار ســلیمانی شــناخت دقیقــی از‬ ‫موضوعــات سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬هنــری و‬ ‫فرهنگی داشــت و بر اســاس این شــخاخت دقیق توانســت‬ ‫در همــه زمینــه هــا فعالیــت هایــی اثرگــذار داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬شــیوه برخــورد ایشــان بــا هــر فــردی همانند‬ ‫یکــی از اعضــای خانــواده خــود بــود پیرمردهــای جامعــه را‬ ‫هماننــد پــدر خــود‪ ،‬پیــرزن هــای جامعــه را هماننــد مــادر‬ ‫خــود‪ ،‬کــودکان جامعــه را هماننــد فرزنــد خــود و دختــران‬ ‫حتــی بدحجــاب جامعــه را همانند دختران خود می دانســت‬ ‫کــه ایــن شــیوه رفتــاری بایــد الگــوی مســووالن باشــد‪.‬‬ ‫ایــن خبرنــگار فعــال گلســتانی گفــت‪ :‬قبــل شــهادت‬ ‫جســمانی‪ ،‬ســردار ســلیمانی بــه معنــای واقعــی شــهید‬ ‫بودنــد و تنهــا ماموریــت زمینــی وی حمایــت از مســتضعفان‬ ‫جهــان بــود‪ ،‬و در زمــان تشــییع ده هــا میلیونی ایشــان همه‬ ‫نشــان دادنــد پــای ارمــان هــای شــهدا و رهبر معظــم انقالب‬ ‫اســامی خواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫دمیدن روح تازه به جبهه مقاومت‬ ‫خبرنــگار خبرگــزاری فــارس گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫اقدامــات درخشــان شــهید ســلیمانی ایجــاد ســد محکــم از‬ ‫نیروهــای مقاومــت در نقــاط مختلــف منطقــه بــرای مقابلــه‬ ‫بــا دشــمنان بــود‪.‬‬ ‫ســمیرا رجبــی افــزود‪ :‬بــزرگ تریــن میــراث شــهید ســلیمانی‬ ‫احیــای جبهــه مقاومــت و متوقــف کــردن داعــش و زدن‬ ‫ریشــه هــای داعشــیان بــود و بــه گفتــه رهبــر معظــم انقالب‬ ‫اســامی شــهید ســلیمانی روحــی تــازه بــه جبهــه مقاومــت‬ ‫بخشــید و ایــن کار بســیار برجســته و اساســی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬نــوع نــگاه رســانه هــا بــه زنــده نگهداشــتن‬ ‫یــاد شــهدا و حــاج قاســم ســلیمانی ضــروری اســت کــه بایــد‬ ‫بــه ایــن مهــم بــه صــورت ویــژه بپردازنــد‪.‬‬ ‫رجبــی افــزود‪ :‬مســوولیت پذیری و وظیفــه شناســی از مهــم‬ ‫تریــن ویژگــی هــای شــاخص ســردار ســلیمانی بــوده کــه باید‬ ‫تبدیــل بــه الگــو شــود کــه ایــن مهــم توســط اصحــاب رســانه‬ ‫محقــق خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــران ســربازانی دارد کــه هرکــدام قاســم‬ ‫ســلیمانی هســتند و خــون ان شــهید بــزرگ و گرانقــدر در‬ ‫رگ هــای جبهــه مقاومــت مــی جوشــد و خشــم ملــت ایــران‬ ‫خــواب راحــت را از امریــکا گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تشــییع ده هــا میلیونــی پیکــر مطهــر حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی مشــت محکمــی بــر دهــان اســتکبار بــود‬ ‫و انتقــام ســخت جــز بــا اخــراج همیشــگی امریکایــی هــا از‬ ‫منطقــه گرفتــه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫نقــش ویــژه رســانه ها در الگوســازی شــخصیت شــهید‬ ‫ســلیمانی‬ ‫خبرنــگار پایــگاه خبــری تحلیلــی «گلســتان مــا» هــم در‬ ‫ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬ابعــاد مختلــف زندگــی فــردی و اجتماعی‬ ‫ســردار ســلیمانی قابــل ارزیابــی اســت کــه رســانه هــا باید به‬ ‫ســراغ نزدیــکان‪ ،‬ایثارگــران‪ ،‬دوســتان و افــرادی کــه ایشــان را‬ ‫از نزدیــک می شــناختند برونــد و انعــکاس صــدا و نــگاه ایــن‬ ‫شــهید باشند‪.‬‬ ‫داوود خانــدوزی افــزود‪ :‬اگــر ســردار ســلیمانی نبودنــد‬ ‫امنیــت کشــور زیــر ســوال مــی رفــت و ایــن نکتــه مهــم را‬ ‫شــاید خیلی هــا در کشــور نمی دانســتند امــا دشــمنانی چون‬ ‫امریــکا بــه ان پی بــرده و دســتور تــرور ایشــان را می دهنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اصحــاب رســانه در الگوســازی ســردار‬ ‫ســلیمانی بــرای نســل جــوان بایــد روشــن گری کننــد چــرا‬ ‫کــه رســانه ها نقــش هدایتگــری در اتفاقــات‪ ،‬رویدادهــا و‬ ‫اکتشــاف ابعــاد جدیــد بــزرگان تاریــخ انقــاب دارنــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مکتــب شــهید ســلیمانی از‬ ‫دوجهــت قابــل بررســی اصحــاب رســانه مــی توانــد باشــد؛‬ ‫مانــدگاری و محبوبیــت ســردار دل هــا برگرفتــه از نهضــت‬ ‫عاشــورا بــوده کــه راه شــهدای کربــا را رفتنــد و دیگــری‬ ‫الگوســازی ایشــان بــا محوریــت قــران و اهــل بیــت (س)‬ ‫اســت چــرا کــه ایــن محبوبیــت اتفاقــی نبــوده بلکــه پیــروی‬ ‫ســردار از شــاخص هــای مطــرح شــده در قــران و اهــل بیــت‬ ‫(س) باعــث محبوبیــت جهانــی ایشــان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حس شــهادت طلبی‪ ،‬فرهنگ شــهادت و ایثار‬ ‫ســردار ســلیمانی بایــد توســط اصحــاب رســانه الگوســازی‬ ‫شــود‪ ،‬ولی الگوســازی رســانه ای از این شــخصیت جهانی‬ ‫هنــوز بــه طــور شایســته ای توســط رســانه هــا صــورت‬ ‫نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تجربیــات عملــی و علمــی ســردار ســلیمانی‬ ‫در حــوزه هــای مختلــف از جملــه جبهــه هــای مقاومــت‬ ‫و هشــت ســال دفــاع مقــدس بایــد اســتخراج و توســط‬ ‫رســانه ها پرداختــه شــود کــه بــی شــک رســانه هــا کلیــد‬ ‫معرفــی ایــن شــخصیت ملــی و بیــن المللــی هســتند‪.‬‬ ‫ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی یکــی از‬ ‫محبوب تریــن چهره هــای انقــاب اســامی و نمــاد مبــارزه بــا‬ ‫نظــام ســلطه و ظلــم جهانــی شــناخته می شــود کــه بــه گــواه‬ ‫بســیاری از فعــاالن اجتماعــی و سیاســی فکــری جــز حرکــت‬ ‫بــرای عــزت اســام و مظلومــان جهــان در ســر نداشــت و‬ ‫زندگــی خــود را صــرف مبــارزه بــا ظالمــان کــرد و همــواره‬ ‫نگاهــش بــه افــق نــگاه مقــام معظــم رهبــری جمهــوری‬ ‫اســامی دوختــه بــود‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی از فرماندهــان عملیات هــای والفجــر‬ ‫هشــت‪ ،‬کربــای چهــار و کربــای پنــج بــود و بــا پایــان یافتــن‬ ‫جنــگ در ‪ ،۱۳۶۷‬لشــکر ‪ ۴۱‬ثاراللــه بــه فرماندهــی ســردار‬ ‫ســلیمانی به کرمان بازگشــت و درگیر جنگ با اشــراری شــد‬ ‫کــه از مرزهــای شــرقی کشــور هدایــت می شــدند‪.‬‬ ‫این ســردار بزرگ ســپاه اســام نقش کلیدی در خاورمیانه‬ ‫بــه ویــژه در ناارامی هــای منطقــه ای معــروف بــه بیــداری‬ ‫اســامی (بهــار عربــی) ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫ســردار بــزرگ و پرافتخــار اســام در روز ‪ ۱۳‬دی مــاه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اســمانی شــد و ارواح طیبــ ه شــهیدان‪ ،‬روح مطهــر قاســم‬ ‫ســلیمانی را در اغــوش گرفتند‪/.‬ایرنــا‬ ‫ روغــن ترمــز ‪ DOT5‬یــک ســیال بــا پایــه‬‫ســیلیکونی اســت و بــا دیگــر انــواع روغــن ترمــز‬ ‫کــه پایــه پلــی اتیلن گلکول دارند کامال ًناســازگار‬ ‫اســت‪ .‬بزرگتریــن تفــاوت ان هیدروفوبیــک‬ ‫بــودن اســت یعنــی در برابــر جــدب اب مقــاوم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫روغن ترمز و مزایای تعویض ان‬ ‫ تعویــض روغــن ترمــز بــرای اطمینــان از‬‫عملکــرد صحیــح سیســتم ترمــز ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر بــا تعویــض مرتــب روغــن ترمــز‬ ‫می توانیــد از عمــر بــاالی سیســتم ترمــز مطمئــن‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫ موارد مهم برای کار با روغن ترمز‬‫ روغــن ترمــز مایعــی ســمی و ســوزان اســت و بایــد‬‫بــا دقــت بیشــتر بــا ان کار کنیــد‪.‬‬ ‫ در یــک خــودرو نبابــد از روغــن ترمــز بــرای‬‫سیســتم های هیدروپنوماتیــک اســتفاده کــرد (بــرای‬ ‫ایــن سیســتم هــا از ســیال مخصوصــی ماننــد ‪LHM‬‬ ‫اســتفاده می شــود‪).‬‬ ‫ منبــع ذخیــره روغــن ترمــز خــودرو بایــد بــه خوبــی‬‫اببنــدی باشــد تــا مانــع از نفــوذ رطوبــت هوا بــه داخل‬ ‫ان شــود‪.‬‬ ‫ هنــگام کار بــا روغــن ترمــز بــه خاطر داشــته باشــید‬‫کــه ایــن مــاده خورندگــی باالیــی در برابــر رنــگ‪ ،‬الک‬ ‫و قطعــات کــرم کاری شــده دارد و هنــگام کار بــا ان‬ ‫بایــد احتیــاط کنیــد‪.‬‬ ‫ ایــا می تــوان یــک روغــن ترمــز را بــا روغــن ترمــز‬‫دیگــری کــه درجــه‪ DOT‬متفاوتــی دارد مخلــوط کــرد؟‬ ‫روغــن ترمــز ‪ DOT3‬می توانــد بــا روغــن ترمــز‬ ‫‪DOT4‬مخلــوط شــود‪.‬‬ ‫ همچنیــن روغــن ترمزهــای ‪ DOT3‬و ‪DOT4‬‬‫می تواننــد بــا روغــن ترمــز ‪DOT5.1‬مخلــوط شــوند‪.‬‬ ‫ و روغــن ترمــز ‪ DOT5‬کــه پایــه ســیلیکونی دارد بــا‬‫همــه انــواع دیگــر روغــن ترمــز کــه درجــه متفاوتــی‬ ‫دارنــد ناســازگار اســت و نمی تــوان انهــا را بــا هــم‬ ‫مخلــوط کــرد‪.‬‬ ‫ بــرای ســر ریــز کــردن روغــن ترمــز خــودرو‬‫کــدام نــوع بهتــر اســت؟‬ ‫ بــرای ســر ریــز روغــن ترمــز می توانیــد هــر برنــدی‬‫بــا همــان درجــه اســتفاده کنیــد امــا ســیال بــا درجــه‬ ‫پاییــن تــر را هــم می توانیــد اســتفاده کنیــد (‪ DOT4‬را‬ ‫بــا ‪ DOT3‬ســرریز کنیــد) امــا بهتــر اســت کل روغــن‬ ‫ترمــز را تعویــض کنیــد‪.‬‬ ‫ امــا اگــر از روغــن ترمــز ‪ DOT5‬اســتفاده شــده بــود‬‫نمی توانیــد انــرا بــا هیچکــدام از درجــات دیگــر پــر کنیــد‪.‬‬ ‫ ایــا روغــن ترمــز را می تــوان ســر ریــز کــرد یــا‬‫بایــد انــرا تعویــض کــرد؟‬ ‫ ســر ریــز کــردن نمی توانــد قابلیت هــای برگشــت‬‫ناپذیــری ماننــد پیــری ســیال را برگردانــد نقطه جوش‬ ‫را باال ببرد مانع از خوردگی در سیســتم ترمز شــود و‬ ‫خواص شیمیایی از دست رفته سیال را جبران کند‪.‬‬ ‫ چگونــه زمــان تعویــض روغــن ترمــز را متوجــه‬‫شــوم؟‬ ‫ تعمیرگاه هــا و نمایندگی هــای مجهــز تجهیزاتــی‬‫بــرای تســت روغــن ترمــز دارنــد‪ .‬اگــر چنیــن امکاناتــی‬ ‫در اختیــار نداشــتید‪ ،‬می توانیــد انــرا بــه صــورت‬ ‫دوره ای تعویــض نماییــد تعویــض ایــن روغــن بــه‬ ‫صــورت ســالیانه و هــر دو ســال یکبــار توصیــه‬ ‫می شــود‪ .‬و اگــر در نواحــی مرطــوب زندگــی می کنیــد‬ ‫بهتــر اســت ایــن کار را در دوره هــای زمانــی کوتاه تــری‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫نحوه ادای قرائت نماز‬ ‫در قرائــت ‪ ،‬واجــب اســت کــه کلمــات‪ ،‬تلفــظ شــوند‬ ‫بــه طــوری کــه قرائــت بــر ان صــدق کنــد‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫قرائــت قلبــی یعنــی گذرانــدن کلمــات در قلــب بــدون‬ ‫تلفــظ انهــا کــه عنــوان قرائــت بــر ان صــدق نمی کنــد‬ ‫کافــی نیســت‪ .‬نشــانه ی صــدق قرائــت ایــن اســت کــه‬ ‫خــودش بتوانــد انچــه رامی خوانــد و بــر زبــان جــاری‬ ‫می کنــد – اگــر دچــار ســنگینی گــوش یــا ســر و صــدای‬ ‫محیــط نیســت‪ -‬بشــنود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 15‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪675‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گلستان‪:‬‬ ‫با استفاده از طرح جهش‬ ‫مسکن شرایط خانه دار‬ ‫شدن کارگران در گلستان‬ ‫فراهم شد‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬قشــر کارگــری واجــد شــرایط در ایــن اســتان‬ ‫بــرای اســتفاده از مزایــای طــرح جهــش مســکن بــا‬ ‫تشــکیل شــرکت تعاونــی فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین خواجــه مظفــری در خصــوص اخریــن‬ ‫وضعیــت شــرکت های تعاونــی مســکن مســکن مهــر‬ ‫کارگــری اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا همــکاری اداره‬ ‫کل راه و شهرســازی اســتان اجرا می شــود و گروه های‬ ‫هــدف حداقــل ‪ ۳۰‬نفــر و حداکثــر ‪ ۲۰۰‬نفــر می تواننــد‬ ‫شــرکت های تعاونــی مســکن را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫تحویــل حــدود پنــج هــزار واحد مســکن مهر به‬ ‫قشــر کارگری در گلستان‬ ‫خواجــه مظفــری گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫تاکنــون نزدیــک بــه چهــار هــزار و ‪ ۸۶۶‬واحــد مســکن‬ ‫مهــر تحویــل متقاضیــان واجد شــرایط جامعه هدف‬ ‫ایــن اداره کل تحویــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح پنــج هــزار و ‪ ۱۹۴‬واحــد در‬ ‫قالــب ‪ ۲۴‬شــرکت تعاونــی مــورد هــدف بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ‪ ۳۲۸‬واحــد باقی مانــده‪ ،‬مقــرر شــده‬ ‫تــا ‪ ۲۵۶‬واحــد بــا ورود ســرمایه گذار بــه اتمــام برســد و‬ ‫‪ ۷۲‬واحد دیگر در دســت ســاخت اســت‪.‬‬ ‫مظفــری ادامــه داد‪ :‬شــرکت های تعاونــی مســکن‬ ‫مهــر زیــر پوشــش جامعــه هــدف ایــن اداره کل‬ ‫تاکنــون نشــان می دهــد کــه عملکــرد مناســب و‬ ‫مطلوبــی در اجــرای ایــن طــرح داشــته اند‪.‬‬ ‫مطابــق داده امــاری اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گلســتان‪ ،‬در ایــن اســتان‪ ۲۷۸‬هــزار کارگــر‬ ‫بیمــه شــده در ‪ ۶۳‬هــزار کارگاه فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در بــاره فضیلــت نمــاز ‪« :‬نمــاز ظهــر را‬ ‫بــه جماعــت هنگامــی بــه پــا داریــد کــه ســایه افتــاب بــه‬ ‫انــدازه دیــوار خوابــگاه بــزی برگــردد و نماز عصــر را با انان‬ ‫هنگامــی بخوانیــد که خورشــید در پــاره ای از روز روشــن‬ ‫و درخشــان اســت و مــی تــوان تــا هنــگام مغــرب‪ ،‬پیــاده‬ ‫دو فرســخ راه را پیمــود و نمــاز مغــرب را بــا انان هنگامی‬ ‫بــه جــا اوریــد کــه روزه دار افطــار مــی کنــد و حاجــی‬ ‫بــه مِنــی روانــه می شــود و نمــاز عشــا را بــا انهــا زمانــی‬ ‫بخوانیــد کــه ثلثــی از شــب گذشــته و ســرخی پنهــان‬ ‫می گــردد و نمــاز صبــح را بــا انهــا هنگامــی بــه پــا داریــد‬ ‫کــه شــخص‪ ،‬چهــره رفیــق و همــراه خــود را بشناســد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫بهره مندی‪ ۱۴‬روستای‬ ‫خراسان شمالی از اینترنت‬ ‫پرسرعت‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراسان شــمالی گفــت‪ ۱۴ :‬روســتای اســتان بــا‬ ‫جمعیــت هفــت هــزار و ‪ ۱۳۱‬نفــر در ‪ ۹‬ماهــه امســال از اینترنــت پرســرعت برخــوردار‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫ســیدعلی مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای بهــره منــدی ایــن روســتاها از اینترنــت پرســرعت‪،‬‬ ‫افزایش چهار درصدی پرداخت‬ ‫صدقه در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مــردم اســتان در ‪۹‬‬ ‫ماهــه امســال هفــت میلیــارد و ‪ ۳۸۵‬میلیــون تومــان صدقــه پرداخــت کردنــد کــه نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته چهــار درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬مــردم اســتان ســه میلیــارد و ‪ ۶۹۷‬میلیــون تومــان از‬ ‫محــل صنــدوق صدقــات کوچــک‪ ۱۸۰ ،‬میلیــون تومــان از طریــق صنــدوق اماکــن بــزرگ‪،‬‬ ‫‪ ۳۷۵‬میلیــون تومــان از طریــق صنــدوق معابــر بــزرگ‪ ۲۶۶ ،‬میلیــون تومــان از طریــق‬ ‫مشــترکین‪ ۵۵۹ ،‬میلیــون تومــان صدقــات مــوردی و مبلــغ ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۳۰۸‬میلیــون‬ ‫تومــان نیــز از طریــق مراکــز نیکــوکاری صدقــه پرداخــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۸۴‬هــزار و ‪ ۲۷۴‬مشــترک طــرح صدقــات در ســطح اســتان وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در مجمــوع ‪ ۸۹‬هــزار و ‪ ۱۵۳‬مشــترک صنــدوق صدقــات کوچــک‪ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۳۳‬مشــترک صنــدوق اماکــن بــزرگ‪ ،‬هــزار و ‪ ۴۰‬صنــدوق معابــر بــزرگ و ‪ ۹۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۴۸‬مشــترک کــد ‪ QR‬در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫الهــی راد تصریــح کــرد‪ :‬صدقــات جمع اوری شــده بــرای رفــع نیازهــای خانوارهــای تحــت‬ ‫حمایــت در بخش هــای مختلــف از جملــه کمــک بــه اشــتغال‪ ،‬جهیزیــه‪ ،‬مســکن‪ ،‬درمــان‬ ‫و تحصیــل دانش امــوزان و دانشــجویان نیازمنــد در همــان محــل هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای ســهولت در پرداخــت و اســتفاده از روش هــای نویــن بــرای تمامــی‬ ‫مشــترکان کــد ‪ QR‬تهیــه و بــه منــازل و یــا فروشــگاه ها ارســال می شــود و در ایــن روش‬ ‫هــر مشــترک صنــدوق صدقــات می توانــد بــا داشــتن کــد ‪ QR‬اختصاصــی خــود و بــا‬ ‫اســتفاده از گوشــی همــراه بــه اســانی اقــدام بــه پرداخــت صدقــه کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینی(ره) خراســان شــمالی یاداور شــد‪ :‬خیــران همچنین‬ ‫می تواننــد صدقــات خــود را بــه شــیوه های نویــن الکترونیکــی کــد ‪ USSD‬بــا شــماره گیری‬ ‫‪ *۸۸۷۷*۰۵۸#‬از طریــق تلفــن همــراه به صــورت غیرحضــوری پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــر حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا‬ ‫جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) دارد‪.‬‬ ‫ســه ســایت تلفــن همــراه جدیــد در خراســان شــمالی احــداث و هفــت ســایت بــا نصــب‬ ‫تکنولــوژی فــور جــی (‪ )۴G‬ارتقــاء یافتــه انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬قــوش تپــه»‪« ،‬جلفــدره»‪« ،‬اشــتوت» و «اســفروج» در راز و جــرگالن‪،‬‬ ‫«ســنجد» شهرســتان شــیروان‪»،‬زوعلیا»‪« ،‬کاســتان»‪« ،‬قــره قانلــو»‪« ،‬دالــق تپــه»‪،‬‬ ‫«گرگــز تــازه یــل»و «گرمــک» شهرســتان مانــه و ســملقان‪« ،‬قزلقــان» و «محمــودی»‬ ‫شهرســتان اســفراین و «رییــن بجنــورد» روســتاهایی هســتند کــه از اینترنــت پرســرعت و‬ ‫پایــدار بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراسان شــمالی ادامــه داد‪ :‬اعتبــارات ایــن طــرح از‬ ‫محــل خدمــات اجبــاری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات (‪ ) USO‬تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا بیــان اینکــه توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی پایــدار در مناطــق روســتایی از‬ ‫اولویــت هــای دولــت ســیزدهم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا بــه امــروز تمام شــهرهای خراســان شــمالی از‬ ‫پوشــش نســل هــای ســوم و چهــارم تلفــن همــراه برخــوردار و بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد روســتاهای‬ ‫بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار بــه شــبکه تلفــن همــراه و شــبکه ملــی اطالعــات متصــل شــده انــد‪.‬‬ ‫ابالغ اجرای ‪ ۴۰۰‬کیلومتر فیبر نوری‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــرکت مخابــرات ایــران اجــرای فیبــر نــوری بــه طــول ‪ ۴۰۰‬کیلومتر در‬ ‫خراســان شــمالی را ابــاغ کــرده اســت کــه شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن بــا ‪ ۱۱۵‬کیلومتــر‬ ‫فیبرنــوری بیشــترین ســهم اجــرا از ایــن پــروژه دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراسان شــمالی افــزود‪ :‬ایــن پــروژه بــا یکهــزار‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل منابــع ملــی و اســتانی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫ضریــب نفــوذ اینترنــت ثابــت و ســیار در خراســان شــمالی ‪ ۱۳۸.۴۹‬درصــد اســت و یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۱۴‬هــزار مشــترک اینترنــت ثابــت و ســیار دارد‪.‬‬ ‫با رصد حفاظت و اطالعات دادگستری گلستان ؛‬ ‫دستگیری ‪ 46‬کارچاق کن‬ ‫از ابتدای امسال‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از شناســایی ‪ 46‬کارچــاق کــن ‪ ،‬وکیــل و کارشــناس‬ ‫متخلــف در حوزههــای قضایــی اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حیــدر اســیابی در نشســت رابطــان حفاظــت و‬ ‫اطالعــات دادگســتری و دســتگاه هــای زیرمجموعــه دســتگاه قضایــی در اســتان ایــن خبــر‬ ‫را اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــا تــاش هــای شــبانه روزی همــکاران حفاظــت و اطالعــات ‪،‬‬ ‫امســال ‪ 31‬کارچــاق کــن ‪ 7 ،‬کارشــناس و ‪ 8‬وکیــل متخلــف شناســایی و دســتگیر شــدند‬ ‫و پرونــده انهــا در محاکــم در حــال رسیدگیســت و رای تعــدادی از انهــا هــم صــادر شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اســیابی از افزایــش اقدامــات نظارتــی بــرای شناســایی کارچــاق کــن هــا خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــه هیــچ عنــوان نبایــد اجــازه دهیــم کســی در بیــرون از دادگســتری یــا اطــراف‬ ‫اماکــن قضایــی بچرخــد و بــا ادعــای اعمــال نفــوذ در محاکــم‪ ،‬جــو بــی اعتمــادی نســبت‬ ‫بــه کارمنــدان و قضــات ایجــاد کنــد و مــردم را بــا ایــن ادعاهــای واهــی ‪ ،‬فریــب دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬در دســتگاه قضایــی و ســازمان هــای تابعــه ‪،‬‬ ‫حتــی یــک مــورد فســاد اداری هــم زیــاد اســت و بایــد همــکاران مــا در حفاظــت و اطالعــات‬ ‫بــرای ســالم ســازی محیــط تــاش کننــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬بانــک اطالعاتــی افــرادی کــه بــه کارچــاق کنــی ُ‬ ‫شــهره انــد‪ ،‬در همــه‬ ‫حــوزه هــای قضایــی اســتان تشــکیل شــده و مــدام بــه روز رســانی و در اختیــار همــکاران‬ ‫قضایــی و اداری قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مــا بــه دنبــال مــچ گیــری از کارکنــان نیســتیم گفــت‪ :‬تشــکیل‬ ‫بانــک اطالعاتــی یکــی از اقدامــات مــا در حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان بــه‬ ‫منظــور کمــک بــه همــکاران قضایــی و اداری و بــرای پیشــگیری از احتمــال گرفتــار شــدن‬ ‫ِ همــکاران مــان در دام ایــن افــراد ‪ ،‬ارتقــای ســامت اداری و جلوگیــری از خدشــه دار‬ ‫شــدن حیثیــت دســتگاه قضایــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در «شیروان»‏‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫حمله پلنگ گرسنه به گله‬ ‫گوسفندان در مانه و سملقان‏‬ ‫سارقان اماکن خصوصی‬ ‫دوباره به زندان برگشتند‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از حملــه‬ ‫یــک قــاده پلنــگ بــه گلــه گوســفندان کــه‏منجــر بــه تلــف‬ ‫شــدن ‪ 3‬راس از انهــا شــده بــود خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر»‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بر حمله پلنگ‬ ‫بــه گلــه‏گوســفندان بالفاصلــه گشــت انتظامــی و عوامــل‬ ‫امــدادی بــه محــل اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫‏ فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و ســملقان با اشــاره به‬ ‫اینکــه در بررســی هــای بــه عمــل امــده‏مشــخص شــد کــه‬ ‫ایــن پلنــگ گرســنه ‪ 3‬راس گوســفند را تلــف کــرده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‏هیــچ گونــه اســیبی بــه چوپــان‬ ‫گلــه وارد نشــده اســت‪ ،‬موضــوع بــه عوامــل حفاظــت از‬ ‫محیــط زیســت‏اعــام شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان از اهالی مناطق کوهســتانی‬ ‫شهرســتان خواســت تــا بــه جهــت‏پیشــگیری از اینگونــه‬ ‫مــوارد‪ ،‬گلــه احشــام خــود را بــه ارتفاعــات نبرنــد تــا اســیبی‬ ‫بــه گلــه و گونــه هــای‏نــادر محیــط زیســت وارد نشــود‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری ‪2‬‬ ‫ســارق ســابقه دار بــا ‪ 8‬فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی‬ ‫در ایــن‏شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ«رضا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬در پــی اعــام چنــد‏مــورد ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی در ســطح شهرســتان جاجــرم بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مامــوران پلیــس اگاهی‬ ‫شهرســتان جاجــرم ‪ 2‬نفــر ســارق ســابقه دار را در ایــن‬ ‫رابطــه‏شناســایی و دســتگیر کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهمــان در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی در ســطح‏شهرســتان جاجــرم اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫سرهنگ رضاقندی با تاکید بر رعایت اقدامات پیشگیرانه‬ ‫از ســوی شــهروندان بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع ســرقت‪،‬‬ ‫افــزود‪:‬‏متهمــان دســتگیر شــده پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی و بــا‬ ‫صــدور قــرار قانونــی‏روانــه زنــدان شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بیــان کــرد‪ :‬بــه منظــور‏برقــراری نظــم و امنیــت عمومــی‪ ،‬مقابلــه بــا خــرده فروشــان مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬ســارقان و برهــم زننــدگان امنیــت عمومــی‪ ،‬طــرح‏ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در ایــن شهرســتان بــه اجــرا در امــد ‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجرایــن طــرح کــه در مناطــق جــرم خیــز شهرســتان اجــرا شــد‪ 7 ،‬نفــر خــرده فــروش دســتگیر‬ ‫و‏تعــداد ‪ 8‬نفــر معتــاد متجاهــر نیــز جمــع اوری شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش مامــوران یــک کیلــو و ‪ 70‬گــرم مــواد مخــدر‬ ‫نیــز توســط‏مامــوران کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫وی از معرفــی متهمــان دســتگیر شــده بــه مراجــع قضائــی خبــر داد و از شــهروندان‏خواســت‪ :‬بــرای ایجــاد امنیتــی‬ ‫پایــدار در شهرســتان و مقابلــه بــا ســوداگران مــرگ بــا پلیــس همــکاری کــرده و هرگونــه‏اطالعــات و اخبــاری در زمینــه‬ ‫مســائل امنیتــی و انتظامــی را در اســرع وقــت بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اعــام‏کننــد‪.‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم یگانه کفاش به شناســنامه ‪ 2111482463‬کد ملی‬ ‫‪ 2111482463‬صــادره از گــرگان فرزنــد مجیــد متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1400114412001001005‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 230‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیــم و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13883 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/10/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 15‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪675‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫صدور ‪ 277‬مورد اخطار‬ ‫در برنامه پایش مصرف گاز‬ ‫ادارات دولتی استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان گفــت‪ :‬بــر اســاس بخشــنامه ابالغــی معــاون اول رئیس جمهور‬ ‫بــه کلیــه ادارات و ســازمان های دولتــی‪ ،‬ایــن شــرکت فراینــد پایــش اندازه گیــری و نظــارت مصرف‬ ‫گاز طبیعــی را در برنامــه نظارتــی خود قــرارداد‪.‬‬ ‫علــی طالبــی بــا اعــام ایــن مطلــب‪ ،‬بــر ضــرورت مدیریــت مصــرف ادارات دولتــی برابــر الگــوی‬ ‫از محل اعتبارات سفر دولت‬ ‫احیای ‪ ۱۱۰۰‬هکتار از مراتع‬ ‫شمال گلستان به اجرا درامد‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان منابع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬کار بوتــه‬ ‫کاری در ســطح ‪ ۱۱۰۰‬هکتــار بــرای احیــای احیــا مراتــع و مقابلــه بــا بیابان زدایــی از محــل‬ ‫اعتبــارات ســفر اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬دولــت ســیزدهم بــه ایــن اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫تاج قلــی فرهنگ دوســت افــزود‪ :‬بــرای پوشــش ایــن ســطح از مراتــع نیازمنــد احیــا و‬ ‫مقابلــه بــا بیابان زدایــی حــدود ‪ ۶۰۰‬هــزار اصلــه نهــال از گونه هــای «اتریپلکــس‪ ،‬قــره داغ و‬ ‫النگاتــوم» تولیــد و امــاده انتقــال بــه مراتــع برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کار بوتـه کاری در ایــن مراتــع از اواخــر اذر مــاه ســال ‪ ۱۴۰۱‬اغــاز شــده و تــا‬ ‫میانــه اســفندماه همیــن ســال پایــان می یابــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ابــن بــازه زمانــی اجــرای کاشــت نهــال‪ ،‬بذرپاشــی در ســطح ‪۸۰۰‬‬ ‫هکتــار مرتــع‪ ،‬مراقبــت و نگهــداری ‪ ۵۰۰‬هکتــار مرتــع احیــا شــده از ســال های قبــل و توزیــع‬ ‫‪ ۱۳۳‬دســتگاه پنــل خورشــیدی میــان دامــداران واحــد شــرایط از محــل اعتبــارات ســفر‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه اســتان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫فرهنگ دوســت افــزود‪ :‬برنامــه احیــا و مقابلــه بــا بیابان زدایــی در مراتــع اســتان مطابــق‬ ‫اولویــت پیگیــری می شــود و امســال عمــده فعالیــت در شهرســتان های گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫اق قــا و گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ‪ ۱۷۰‬میلیــارد ریــال بــرای ایــن منظــور در اســتان در نظــر گرفتــه شــده تاکنون‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال ان از محــل اعتبــارات ســفر دولــت ســیزدهم بــه گلســتان تخصیــص و‬ ‫جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش مســووالن اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‪ ،‬در ایــن اســتان‬ ‫‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتــع وجــود دارد کــه بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار ان بــه دلیــل قــرار گرفتــن‬ ‫در معــرض بیابانــی شــدن بــه اجــرای طرح هــای اصــاح و احیــا نیــاز دارد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬مراتــع در معــرض بیابانــی شــدن گلســتان در حــوزه شهرســتان های‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬گمیشــان و اق قــا و در نزدیکــی صحــرای «قره قــوم» ترکمنســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫گلســتان دارای تنــوع اقلیمــی از نیمه مرطــوب معتــدل تــا نیمــه خشــک‪ ،‬گــرم و ســرد‬ ‫بــوده و منابــع طبیعــی ان شــامل کوهســتان های مرتفــع‪ ،‬دشــت همــوار‪ ،‬مناطــق پســت و‬ ‫شــوره زار و دریــا اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تعیین شده گاز تاکید نموده و‬ ‫خواستار مساعدت و همکاری‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان‬ ‫در تحقــق ایــن برنامــه شــدند‪.‬‬ ‫حســب‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫بخشــنامه ابالغــی‪ ،‬دمــای‬ ‫رفــاه ســاختمان های دولتــی‬ ‫بایــد بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه‬ ‫تعیین شــده‬ ‫ســانتی گراد‬ ‫کــه در ایــن راســتا شایســته‬ ‫اســت ادارات و موسســات‬ ‫دولتــی اســتان تجهیــزات و‬ ‫سیســتم های گرمایشــی را یــک ســاعت قبــل از اغــاز وقــت اداری روشن شــده و یــک ســاعت قبــل‬ ‫از پایــان وقــت اداری و در روزهــای تعطیــل هــم خامــوش کننــد‪.‬‬ ‫طالبــی اظهارکــرد‪ :‬ایــن شــرکت نیــز برابــر برنامه هــای تدوین شــده بــا هماهنگــی دســتگاه های‬ ‫مرتبــط‪ ،‬پایــش هــای دوره ای خــود را در راســتای کنتــرل دمــای رفــاه ادارات انجــام داده کــه در این‬ ‫رابطــه تاکنــون‪ 4183 ،‬مــورد بازدیــد و پایــش مصــرف روزانــه انجام شــده کــه نتیجــه ان صــدور ‪2‬‬ ‫مــورد ممانعــت‪ 277 ،‬مــورد اخطــار و ‪ 69‬مــورد نیــز قطــع گاز بــرای ادارات پرمصــرف بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارشناســان ایــن شــرکت در مرحلــه پایــش مصــرف نیــز راهکارهــا و‬ ‫توصیه هــای الزم را بــه ادارات مربوطــه ارائــه می کننــد تــا هــر چــه ســریع تر بــا انجــام اقدامــات‬ ‫الزم مصــرف گاز را بهینــه نماینــد‪.‬‬ ‫نقشه دشمنان برای تغییر نقشه‬ ‫خاورمیانه را ناکام سردار‬ ‫سلیمانیگذاشت‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در همایــش‬ ‫گرامیداشــت ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی گفت‪:‬‬ ‫نبــوغ نظامــی ســردار در عرصــه رزم ‪ ،‬عامــل مهــم‬ ‫و کلیــدی ازاد ســازی ســوریه ای بــود کــه بــه جــز‬ ‫دمشــق همــه مناطــق ان از دســت رفتــه بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حیــدر اســیابی‬ ‫افــزود‪ :‬اقدامــات ایشــان بــرای حفــظ تمامیت ارضی کشــورهای منطقه ‪ ،‬نقشــه امریکا‬ ‫و صهیونیســتها را بــرای تغییــر نقشــه خاورمیانــه‪ ،‬نقــش بــر اب کــرد‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬داعــش‪ ،‬جنــگ نیابتــی علیــه کشــور مــا بــود تــا درگیــری را بــه داخــل‬ ‫کشــور مــا بکشــانند امــا بــا تــاش و مجاهدتهــای ســردار‪،‬ناکام ماندنــد و امــروز مــا در‬ ‫منطقــه تــا دریــای ســیاه و مدیترانــه دسترســی داریــم‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود ‪ :‬ســردار ســلیمانی مــرد میــدان و عمــل بــود ‪ ،‬ارادات و تمســک بــه اهل‬ ‫بیــت داشــت و والیتمــداری مهمتریــن ویژگــی ســردار دلهــا بود‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‪ ،‬شــهادت ســردار‬ ‫ســلیمانی از ســوی امریــکا را مصــداق بــارز ترویســم و برخــاف کنوانســیونهای بیــن‬ ‫الملــل عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اقــدام دولــت جنایتــکار امریــکا در خصــوص تــرور ســردار‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬یــک اقــدام خصمانــه و غیرقانونــی بر علیه تمامیت ارضــی عراق و حاکمیت‬ ‫جمهــوری اســامی و مصــداق تروریســم دولتــی بــود و طبــق کنوانســیون هــای بیــن‬ ‫المللــی مصــداق بــارز توســل بــه زور غیرقانونــی و اقــدام تروریســتی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در دســتگاه های قضایــی ایــران و عــراق دو پرونــده و یــک کمیتــه مشــترک‬ ‫تشــکیل و در حــال پیگیــری و رســیدگی بــه ایــن تــرور ســردار هســتند و بــه دلیــل عــدم‬ ‫دسترســی اســان بــه متهمــان و ابعــاد گســترده ان ‪ ،‬اتخــاذ تصمیــم زمــان بـَـر اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در بخــش دیگــری از ســخنان خود بــه اغتشاشــات‬ ‫اخیــر هــم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬دشــمن بــا اغتشــاش بــه دنبــال وحــدت شــکنی ‪ ،‬شــائبه‬ ‫افکنــی و خدشــه دار کــردن اعتمــاد عمومــی نســبت بــه نظــام اســت چــرا در عرصــه‬ ‫نظامــی تــوان مقابلــه بــا ایــران قــوی را نــدارد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬دشــمن بــا بهانــه فــوت خانــم امینــی ‪ ،‬جوانــان و نوجوانــان مــا را‬ ‫بــرای اعتــراض بــه صــورت احساســی و هیجانــی خیابــان هــا کشــاند ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در صحبتهایــی کــه بــا بازداشــتی هــای اخیــر داشــتیم برخــی افــراد نمــی‬ ‫دانســتند اقداماتــی کــه انجــام داده انــد از منظــر حقوقــی جــرم اســت ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬مــا مــی دانســتیم کــه دشــمنان مــردم را ســپر‬ ‫انســانی مــی کننــد لــذا نظــام خویشــتنداری کــرد و بــه تدریــج ماهیــت نقشــه شــوم‬ ‫دشــمن بــرای مــردم برمــا شــد و توطئــه خنثــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در گــرگان نوجوانــی در زیرگــذر تصــادف و فــوت کــرد رســانه هــای معانــد‬ ‫بــه اغتشاشــات ربــط دادنــد یــا در مــورد دیگــری خانــم جوانــی در اتــاق عمــل و بــه علــت‬ ‫عارضــه قلبــی فــوت کــرده بــود دوبــاره تــاش کردنــد بــه اغتشاشــات ربــط بدهنــد تــا‬ ‫جایــی کــه خانــواده هــای فــوت شــدگان واکنش نشــان داده و نســبت بــه دروغ پراکنی‬ ‫انــان معتــرض شــدند ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬مــا بیــش از ایــن کــه در میــدان اغتشاشــات‬ ‫اســیب ببینیــم در فضــای مجــازی اســیب دیدیــم و بــا بمباران تبلیغات روانی مســموم‬ ‫و اخبــار کــذب رســانه هــای معانــد مواجــه بودیــم ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه ایــن بــار هــم ماننــد چهــار دهــه گذشــته مــردم بــا هوشــیاری‬ ‫توطئــه دشــمنان را نــاکام گذاشــتند و تجربــه نشــان داده اســت شــجره طیبــه انقــاب‬ ‫تنومندتــر از ان اســت بــا ایــن جریانــات مقطعــی اســیب اساســی ببینــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫عزاداریم ولی پارتی مختلط‬ ‫می ریم!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم این ماگلومانیــای فرهنگی‬ ‫کــی تمــوم میشــه و ادمــا کــی متوجــه مــی شــن‬ ‫چاردیــواری اختیــاری!‬ ‫شــهروند محتــرم دماونــدی ‪ ...‬عزیــزی کــه زنــگ زدی‬ ‫‪ 110‬کــه نمی دونــم تــوی محلــه مــا پارتــی گرفتــن دارن‬ ‫مشــروب مــی خــورن ‪ ...‬دارن ســلب اســایش می کنــن‪.‬‬ ‫وقتــی پرایــد هــم شــد ‪ 250‬میلیــون تومــن زنــگ‬ ‫زدی ‪110‬؟! پرایــد ‪ 250‬میلیونــی ازت ســلب اســایش‬ ‫نمی کنــه؟! پیــاز گــرون میشــه اذیــت نمــی شــی؟!‬ ‫الودگــی هــوا ریه هاتــو قلقــک نمــی ده؟!‬ ‫مــرد حســابی چهارتــا فوتبالیســت پیشکســوت دســت‬ ‫چهــار تــا جــوون رو گرفتــن اومــدن پارتــی مختلــط‬ ‫دلشــون واشــه‪ ...‬کجــاش ایــراد داره؟!‬ ‫درســته ایــن بنــدگان خــدا عــزادارن‪ ...‬حــس و حــال‬ ‫شــادی پــس گل و قهرمانــی نــدارن‪ ...‬حتــی حوصلــه‬ ‫نــدارن واســه جــام جهانــی نظــر بــدن و مصاحبــه‬ ‫کنــن‪ ...‬ولــی خــدا وکیلــی پارتــی مختلــط یــه چیــز‬ ‫دیگــس‪...‬‬ ‫البتــه نــه اینکــه ایــن عزیــزان پارتــی ندیــده باشــن‪ ...‬نــه‬ ‫بابــا ایــن طــور نیســت‪ .‬بــه میزبــان بــی احترامــی میشــه‬ ‫کــه بنــده خــدا چــن وقتــه داره تــدارک مــی بینــه‪...‬‬ ‫وگرنــه پارتــی مختلــط همچیــن اش دهــان ســوزی هــم‬ ‫نیســت!‬ ‫واال ایــن فوتبالیســت هــا گیــر افتادن از دســت شــماها‬ ‫‪ ...‬زن و بچــه شــون کــه حــق نــدارن بــرن دوبــی و‬ ‫هواپیمــا شــون رو میــارن پائیــن‪ ...‬اگــه بخــوان چهــار‬ ‫تــا اســتوری و مطلــب انتقــادی علیــه نظــام بــذارن بایــد‬ ‫یواشــکی خونه و زار و زندگی رو بفروشــن و برن امریکا‬ ‫و از اونجــا فحــش بــدن!‬ ‫حــاال اینــا بــه کنــار ‪ ...‬روزنامــه نوشــته تعــدادی از‬ ‫انهــا بــه دلیــل مصــرف مشــروبات الکلــی حالــت عــادی‬ ‫نداشــتند! نــه بیــان حالــت عــادی هــم داشــته باشــن‪...‬‬ ‫اقــای روزنامــه نــگار البــد انتظــار داری تــو پارتــی مختلــط‬ ‫ســن ایــچ و تــک دانــه ســرو کنــن؟! شــاید هــم فکــر مــی‬ ‫کنــی تــو پارتــی بــا شــربت و دم نــوش اشــرف الملــوک از‬ ‫مهمانــا پذیرایــی مــی کنــن؟!‬ ‫فقــط تــو رو خــدا بذاریــن یــه پارتــی مختلــط بذاریــن‬ ‫واســه ایــن بچــه هــا بمونــه! دل شــون پوســید از بــس‬ ‫تــوی ایــن چنــد مــاه غصــه مــردم رو خــوردن و لبــاس‬ ‫ســیاه پوشــیدن و عــزاداری کــردن!‬ ‫بله چی شده ؟ ازاد شدن؟‬ ‫خــوب خــدا رو شــکر خبــر اومــد با مســاعدت فرماندهی‬ ‫نیــروی انتظامــی دماونــد و همچنیــن مســئوالن قضایــی‬ ‫قــرار اســت ایــن عزیــزان بــه زودی ازاد شــوند‪.‬‬ ‫پرونــده ایــن ماجــرا امــروز بــه دادســرا رفــت و پــس از‬ ‫اخــذ تعهــد‪ ،‬روال مربــوط بــه ازادی این ‪ ۴‬نفر در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اقــای ســلب ارامــش ‪ ...‬خیالــت راحــت شــد؟ دلــت‬ ‫خنــک شــد؟ دیگــه زنــگ نزنــی تــو محلــه مــون پارتــی‬ ‫گرفتــن و ســر و صــدا مــی کنــن‪ ...‬ایــن هفتــه هــم وقــت‬ ‫بــذار تخمــه بگیــر ‪ ...‬بشــین بــازی ایــن عزیزان رو تماشــا‬ ‫کــن و حالشــو ببــر‪ ...‬واال بخــدا ‪ ...‬مــردم بیــکارن ‪...‬‬ ‫بــه تــو چــه مربــوط بازیکــن لیــگ برتــری پارتــی مختلــط‬ ‫شــرکت مــی کنــه و مشــروب مــی خــوره؟! اصــا ًشــاید‬ ‫بخــواد ســیگار هــم بکشــه‪ ...‬قلیــان هــم بکشــه ‪ ...‬بایــد‬ ‫از تــو اجــازه بگیــره؟! عجــب دوره و زمونــه ای شــده!‬ ‫«روز جمعه سفر مکن تا نماز‬ ‫جمعه را بگزاری‪ ،‬مگر سفری‬ ‫باشد‪ ،‬که در ان روی به خدا‬ ‫داری یا از ان ناچاری‪».‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیچ قدمی نیست که در راه‬ ‫نماز جمعه برداشته شود‪،‬‬ ‫مگر ان که خدا بدن او را بر‬ ‫اتش حرام می سازد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قانون پارتو و کاربرد ان‬ ‫در روابط اجتماعی‬ ‫ســال ها قبــل‪ ،‬یــک متخصــص مدیریــت بــه نــام‬ ‫«پارتــو» قانــون مهمــی را بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«مــا بــرای انجــام هم ـه ی کارهــا وقــت نداریــم‪ .‬مــا‬ ‫بــرای انجــام همــه ی کارهــا پــول نداریــم‪.‬‬ ‫امــا بــرای انجــام« مهم تریــن کارهــا» وقــت و پــول‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫بنابرایــن یکــی از «مهم تریــن کارهــا» ایــن اســت کــه‬ ‫تعییــن کنیــم «مهم تریــن کارهــا» بــرای زندگــی مــن‬ ‫کدام انــد؟‬ ‫به این کار «اولویت بندی» می گوییم‪.‬‬ ‫اگــر «اولویت بنــدی» نداشــته باشــیم‪ ،‬وقــت و پــول‬ ‫خــود را صــرف کارهایــی می کنیــم کــه از درجـه ی دوم‬ ‫یــا حتــی ســو ِم اهمیــت برخوردارنــد‬ ‫ان وقــت بــرای کارهــای درجــه یــک خــود‪ ،‬وقــت یــا‬ ‫پــول کافــی نداریــم‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬در زمینــه ی «اعتبــار»؛ مــا در بیــن‬ ‫مــردم‪ ،‬اعتبــاری داریــم؛‬ ‫اما این اعتبار‪« ،‬بی نهایت» نیست‪.‬‬ ‫اگــر اعتبارمــان را در جایــی خــرج کنیــم کــه از درجـه ی‬ ‫اهمیــت پایینــی برخــوردار اســت‪ ،‬در جایی کــه از‬ ‫درجـه ی اهمیــت باالتــری برخــوردار اســت‪« ،‬اعتبــار»‬ ‫کــم می اوریــم‬ ‫اکنــون قانــون «پارتــو» را در حیطه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی بیــان می کنیــم‪:‬‬ ‫معیارهای زندگی‪:‬‬ ‫همــه ی ســلیقه های مــن را دیگــران نمی تواننــد‬ ‫بــراورده کننــد‪ ،‬پــس الزم اســت ب ـ ه وضــوح و روشــن‬ ‫بیــان کنــم کــه مهم تریــن اصــول مــن در زندگــی‬ ‫کدام انــد‪.‬‬ ‫ان گاه دیگــران می تواننــد در مــراوده بــا مــن‪،‬‬ ‫مهم تریــن اصــول و ارزش هــای مــرا رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫روابط با انسان ها‪:‬‬ ‫همـه ی انســان ها را نمی تــوان راضــی نگه داشــت امــا‬ ‫می تــوان مهم تریــن انســان ها را راضــی نگه داشــت‪.‬‬ ‫ف خــودم را روشــن کنــم کــه‬ ‫پــس الزم اســت تکلی ـ ِ‬ ‫مهم تریــن انســان ها در زندگــی مــن چــه کســانی‬ ‫هســتند و بیش تریــن ســرمایه گذاری ام را روی چــه‬ ‫کســانی الزم اســت انجــام دهــم‪.‬‬ ‫لذت ها‪:‬‬ ‫من نمی توانم از همه چیز‪ ،‬لذت ببرم‪.‬‬ ‫بــرای برخــی لذت هــا‪ ،‬الزم اســت از برخــی دیگــر‬ ‫از لذت هــا بگــذرم‪ ،‬پــس الزم اســت بــرای خــودم‬ ‫تعریــف کنــم اولویت بنــدی لذت هــای زندگــی‪ ،‬بــرای‬ ‫مــن چگونــه اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬چــه چیــزی را بــه‬ ‫چــه چیــزی می فروشــم‪.‬‬ ‫اظهارنظر‪:‬‬ ‫من نمی توانم در مورد همه چیز اظهارنظر کنم‪.‬‬ ‫الزم اســت مهم تریــن جنبه هایــی کــه دغدغــه ی‬ ‫اظهارنظــر در ان هــا را دارم‪ ،‬مشــخص کنــم و دانــش‬ ‫خــود را در ان زمینه هــا بــاال ببــرم‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫پنج شنبه ‪ 15‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪675‬‬ ‫زندگی خود را با ویژگی های زندگی موفق؛ ارزیابی کنید‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫شــاید این طــور بــه نظــر برســد کــه موفقیــت امــری نســبی اســت‬ ‫و بــرای هــر فــرد بــه طــور جداگانــه تعریــف می شــود‪ .‬امــا واقعیت‬ ‫ایــن اســت کــه موفقیــت یــک چارچــوب کلی اســت کــه البته یک‬ ‫ســری مشــخصات و ویژگی هــای مشــخص نیــز دارد‪ .‬بــا شــناخت‬ ‫دقیــق ایــن مشــخصات می توانیــد هــر چنــد وقــت یکبــار زندگــی‬ ‫خــود را ارزیابــی کنیــد تــا ببینیــد کــه از یک زندگی موفــق برخوردار‬ ‫هســتید یــا خیــر‪ .‬همچنیــن می توانیــد بــرای اصــاح فــردی برنامه ‬ ‫بریزیــد و پایه هــای موفقیــت خــود را تقویــت کنیــد‪.‬در ایــن مقاله‬ ‫بــه بررســی ‪ ۱۵‬ویژگــی یــک زندگــی موفــق می پردازیــم‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫ویژگی هــا را در خــود می بینیــد‪ ،‬بــه شــما تبریــک می گوییــم؛ زیــرا‬ ‫بــه احتمــال بســیار زیــاد شــما نیــز یــک فــرد موفق هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اشتیاق برای یادگیری و پیشرفت هر چه بیشتر‬ ‫موفقیــت را می تــوان نوعــی اشــتیاق بــرای کســب دســتاوردهای‬ ‫بیشــتر دانســت‪ .‬این اشــتیاق معموال به شــکل تمایل برای یادگیری‬ ‫و پیشــرفت بیشــتر نمایــان می شــود‪ .‬فــرد موفــق مــدام بــه دنبــال ایــن‬ ‫اســت کــه چیزهــای بیشــتر یــاد بگیــرد‪ .‬ایــن یادگیــری می توانــد در‬ ‫قالــب اموختــن یــک مهــارت شــغلی مرتبــط بــا کسـب وکار یــا کســب‬ ‫دانــش بیشــتر در مــورد یــک موضــوع مــورد عالقـه ی فــردی باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫شــما نیــز چنیــن تمایلــی را در خــود می بینیــد‪ ،‬از یــک زندگــی موفــق و‬ ‫رضایت بخــش برخــوردار هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استقبال از تغییرات مداوم‬ ‫تردیــدی نیســت کــه موفقیت هــای پی درپــی بســیار دلچســب‬ ‫اســت‪ ،‬امــا دســتیابی بــه چنیــن موفقیت هایــی نیازمنــد تــاش‬ ‫بیشــتری اســت‪ .‬در مســیر موفقیــت همیشــه بــا تغییــرات‬ ‫پی در پــی روبــرو خواهیــد بــود‪ .‬افــرادی کــه ذهــن قدرتمنــد‬ ‫و پویــا ندارنــد‪ ،‬از تغییراتــی کــه ســر راه انهــا ظاهــر می شــود‪،‬‬ ‫هــراس دارنــد‪ .‬در مقابــل‪ ،‬افــراد موفــق از این تغییرات اســتقبال‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــر تغییــر را بــه عنــوان نشــانه ای از رشــد و پیشــرفت‬ ‫پذیرفته ایــد‪ ،‬جــزو ان دســته از افــرادی هســتید کــه از یک زندگی‬ ‫موفــق برخوردارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نگرش مثبت نسبت به ایده های جدید و غیرمعمول‬ ‫کســانی کــه می خواهنــد بــه موفقیــت پایــدار دســت یابنــد‪،‬‬ ‫عــاوه بــر واکنــش عملــی مثبــت نســبت بــه تغییــرات‪ ،‬بایــد از‬ ‫مطــرح کــردن و مطــرح شــدن ایده هــای جدیــد نیــز اســتقبال‬ ‫کننــد‪ .‬اگــر شــما هــم از ایده هــا و روش های جدیــد و در یک کالم‬ ‫«متفاوت اندیشــی» اســتقبال می کنیــد‪ ،‬فــردی موفــق هســتید‬ ‫و صرف نظــر از شــرایطی کــه در ان قــرار داریــد‪ ،‬می توانیــد در‬ ‫زندگــی خــود پیشــرفت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬همگام بودن با پیشرفت فناوری‬ ‫تو یکم تاکنــون‬ ‫ســرعت پیشــرفت فنــاوری از اغــاز قــرن بیس ـ ‬ ‫بســیار زیــاد بــوده اســت و همچنــان ادامــه دارد‪ .‬افــراد موفــق‬ ‫تمایــل زیــادی دارنــد تــا همــگام بــا ســرعت پیشــرفت فنــاوری‬ ‫حرکــت کننــد‪ .‬ایــن افــراد هــم در زندگــی شــغلی و هــم در زندگــی‬ ‫شــخصی‪ ،‬خــود را بــا نواوری هــا وفــق می دهنــد تــا بتواننــد در‬ ‫جهانــی کــه مملــو از فناوری هــای مختلــف اســت بــه اهــداف خود‬ ‫برســند‪ .‬اگــر شــما نیــز همــگام بــا فنــاوری پیــش می رویــد‪ ،‬جــزو‬ ‫افــراد موفــق هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اعتماد به حس درونی‬ ‫حــس عمیــق قلبــی یکــی از درونی تریــن احساســاتی اســت کــه‬ ‫می توانیــم از ان بــرای اتخــاذ تصمیمــات هوشــمندانه در زندگــی‬ ‫فــردی یــا شــغلی اســتفاده کنیــم‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بســیاری از افــراد‬ ‫بــه ایــن حــس توجــه چندانــی ندارنــد و بــه جــای ان بــه معیارهای‬ ‫تصمیم گیــری دیگــری تکیــه می کننــد‪ .‬افــرادی کــه در زندگــی‬ ‫موفــق هســتند معمــوال بیشــتر از دیگــران بــه ایــن حــس درونــی‬ ‫اعتمــاد دارنــد و در گذشــته نیــز تجرب ـه ی بهره گیــری از ان را در‬ ‫زندگــی فــردی و تصمیم گیری هــای شــغلی خــود داشــته اند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬داشتن حس همکاری با اطرافیان و جامعه‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیــت شــاید الزم باشــد تــا گاهــی بــا از خود‬ ‫گذشــتگی‪ ،‬کمــی هــم بــه فکــر دیگــران باشــیم‪ .‬تردیــدی نیســت‬ ‫کــه بــرای طــی کــردن ســریع مراحــل پیشــرفت شــغلی و نیــز‬ ‫افزایــش بهــره وری فــردی‪ ،‬بایــد روی عملکــرد خودمــان بیشــتر‬ ‫تمرکــز کنیــم؛ امــا تجربــه نشــان داده اســت کــه بســیاری از افــراد‬ ‫موفــق بــه دور از خودخواهــی و بــا یــک رویکــرد همکارانــه بــه‬ ‫اهــداف خــود دســت یافته انــد و دوســت دارنــد تــا بــه اطرافیــان و‬ ‫جامعـه ی خــود نیــز نفعــی برســانند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مراقبت از سالمت جسمانی و داشتن تفریحات کافی‬ ‫معمــوال افــرادی کــه می خواهنــد بــه موفقیــت و اهــداف فــردی‬ ‫خــود دســت یابنــد‪ ،‬ان قــدر ســرگرم کار خــود می شــوند کــه‬ ‫بــه ســختی می تواننــد زمانــی را بــه تفریحــات و ســرگرمی ها‬ ‫اختصــاص دهنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در کنــار یــک زندگــی موفــق بایــد‬ ‫برنامـه ای بــرای ارامــش درونــی وجــود داشــته باشــد تــا فــرد بتواند‬ ‫گاهــی بــه مســائل شــخصی مــورد عالقـه ی خــود بپــردازد‪ .‬یکــی از‬ ‫نشــانه های قطعــی یــک فــرد موفــق در دنیــای مــدرن‪ ،‬ســامت‬ ‫جســمانی و داشــتن بدنــی امــاده اســت‪ .‬اگــر مراقــب ظاهــر خــود‬ ‫هســتید و یــک رژیــم تناســب انــدام نیــز بــرای حفــظ ســامتی‬ ‫خــود اتخــاذ کرده ایــد‪ ،‬احتمــاال جــزو افــراد موفــق هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬احترام به دیگران‬ ‫موفقیــت در زندگــی (خــواه شــغلی خــواه شــخصی) بــر پای ـه ی‬ ‫پــرورش روابــط اجتماعــی مثبــت و احتــرام متقابــل بیــن طرفیــن‬ ‫شــکل می گیــرد‪ .‬یکــی از نشــانه های اشــکار افــراد موفــق‪ ،‬احتــرام‬ ‫گذاشــتن و همــدردی بــا اطرافیــان (بــه ویــژه در برابــر انهایــی کــه‬ ‫جایــگاه اجتماعــی پایین تــری دارنــد) اســت‪ .‬ایــا ایــن ویژگــی را در‬ ‫خــود می بینیــد؟‬ ‫‪ .۹‬حفظ اعتمادبه نفس و خودباوری‬ ‫افــراد موفــق‪ ،‬تمایــل بســیار زیــادی دارنــد تــا بــا اعتمــاد بـ ه نفــس‬ ‫و کاردان باشــند‪ .‬انهــا از تجربیــات مثبــت و منفــی فــردی خــود‬ ‫اســتفاده می کننــد تــا خودبــاوری و اعتمــاد ب ـ ه نفــس را در خــود‬ ‫تقویــت کننــد‪ .‬اگــر شــما نیــز تــا حد زیــادی به خــود ایمــان دارید و‬ ‫توانســته اید ایــن ویژگــی را در خــود حفــظ کنیــد‪ ،‬برخی از ســطوح‬ ‫موفقیــت را در طــول زمــان بــه دســت اورده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬داشتن وضعیت مالی متعادل‬ ‫از انجــا کــه عوامــل زیــادی در موفقیــت نقــش دارنــد‪ ،‬شــاید‬ ‫چنــدان درســت نباشــد کــه بگوییــم می تــوان موفقیــت را فقــط‬ ‫بــا میــزان ثــروت اندازه گیــری کــرد‪ .‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫معموال یکی از نشــانه های اشــکار پیشــرفت در مســائل شــغلی‪،‬‬ ‫داشــتن پس انــداز قابــل توجــه در حســاب بانکــی اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫اگــر حســاب بانکــی پروپیمانــی داریــد‪ ،‬در حال حاضــر در تعدادی‬ ‫از اهــداف شــغلی خــود موفــق بوده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬تعیین اهداف جدید و هیجان انگیز به طور مداوم‬ ‫کلیــد اصلــی دســت یافتــن بــه موفقیت های بلندمــدت‪ ،‬تعیین‬ ‫هــدف بــه صــورت منظــم و پیوســته اســت‪ .‬افــرادی کــه ایــن‬ ‫توانایــی را ندارنــد‪ ،‬احتمــاال در زندگــی خــود بــا رکــود و ایســتایی‬ ‫روب ـه رو می شــوند و در رونــدی کــه از پیــش بــرای خــود تعییــن‬ ‫کرده انــد بــا مانــع برخــورد می کننــد‪ .‬بنابرایــن اگــر توانایــی ایــن را‬ ‫داریــد کــه مــدام تعریــف جدیــدی از خــط مشــی زندگی خــود پیدا‬ ‫کنیــد و بــه طــور مرتــب اهــداف جدیدی برای خود می تراشــید‪ ،‬در‬ ‫ل توجهــی دســت یافته ایــد‪.‬‬ ‫حــال حاضــر بــه موفقیت هــای قاب ـ ‬ ‫‪ .۱۲‬مبارزه برای حفظ اشتیاق به منظور موفقیت های بیشتر‬ ‫معمــوال موفقیت هــای کوچــک و موقتــی می تواننــد اشــتیاق‬ ‫شــدید فــرد را بــرای دســتیابی بــه موفقیت هــای بیشــتر‪ ،‬بــه شــکل‬ ‫چشــمگیری کاهــش دهنــد (بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬ممکــن اســت فــرد‬ ‫بــه ان موفقیت هــای کوچکــش راضــی شــود و در پــی تغییــرات و‬ ‫موفقیت هــای بیشــتر نباشــد)‪ .‬بنابرایــن فــرد هــر از گاهــی نســبت‬ ‫بــه دســتاوردهای خــود بی عالقــه می شــود و یــا اینکــه تــا حــدی‬ ‫انگیــزه ی خــود را از دســت می دهــد‪ .‬افــراد موفــق بــا هــر دو حالـت ‬ ‫مبــارزه می کننــد و مــدام در تالشــند تــا ایــن حــس را از خــود دور‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن مبــارزه تعییــن خواهــد کــرد که ایا فــرد طی یــک دوره ی‬ ‫طوالنــی بــرای دســتیابی بــه موفقیت هــای بیشــتر بــه تــاش خــود‬ ‫ادامــه خواهــد داد یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬یافتن شریک زندگی و تعهد بلندمدت نسبت به او‬ ‫شــاید بتوان گفت که تالش برای دســتیابی به موفقیت تقریبا‬ ‫امــری انفــرادی اســت و الزم ـه ی ان ایــن اســت کــه بــر نیازهــای‬ ‫خــود (و نــه نیازهــای اطرافیــان) تمرکــز کنیــم‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫افــراد موفــق بــر ایــن باورنــد کــه پــس از پایه ریــزی و زمینه ســازی‬ ‫بــرای یــک اینــده ی قابــل اطمینــان و لذت بخــش‪ ،‬راحت تــر‬ ‫می تــوان بــه یــک رابطـه ی بلندمــدت متعهــد شــد‪ .‬بنابرایــن اگــر‬ ‫بــه چنیــن مرحل ـه ای رســیده اید‪ ،‬بدانیــد کــه بــه زندگــی موفــق‬ ‫دســت یافته ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬رضایت از وضعیت زندگی‬ ‫اگــر در زندگــی خــود نارضایتــی یــا پشــیمانی هایی داریــد‪ ،‬ایــن‬ ‫احساســات ناخوشــایند همیشــه پنهــان نمی ماننــد و گاهــی‬ ‫ممکــن اســت بــروز کننــد‪ .‬بــرای مثــال هــر وقــت کــه تنها هســتید‬ ‫و در افــکار خــود غوطه وریــد‪ ،‬ممکــن اســت بــا هجــوم افــکار‬ ‫ناخوشــایند و بــه شــدت خودتــان را ارزیابــی کنیــد؛ در ایــن حالــت‬ ‫بســیار اســیب پذیر خواهیــد بــود‪ .‬امــا اگــر در تنهایــی خــود لبخنــد‬ ‫می زنیــد و فــردی خوشــحال و راضــی هســتید‪ ،‬احتمــاال بایــد‬ ‫فــردی نســبتا موفــق باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬توانایی تشخیص بهتر فرصت ها‬ ‫بررســی اینکــه چگونــه موفقیــت می توانــد در توانایی تشــخیص‬ ‫بهتــر فرصت هــا تعییــن کننــده باشــد‪ ،‬بســیار مهــم اســت‪ .‬تالش‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیــت‪ ،‬شــما را وادار می کنــد تــا اهــداف و‬ ‫اولویت هــای روشــنی را تعییــن کنیــد و بنابرایــن قــادر خواهیــد‬ ‫بــود تــا انچــه را کــه واقعــا در زندگــی مهــم اســت‪ ،‬تشــخیص‬ ‫دهیــد‪ .‬اگــر بــه هــر نــوع موفقیتــی دســت یافته ایــد‪ ،‬حتمــا‬ ‫توانایــی ایــن را خواهیــد داشــت تــا بــه دقــت شــرایط را ارزیابــی‬ ‫کنیــد و بــرای انهــا واکنــش مناســبی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ســخن اخــر ‪ :‬اگــر در حــال حاضــر از یــک زندگــی موفــق و‬ ‫رضایت بخــش برخــوردار هســتید‪ ،‬حتمــا ایــن نشــانه ها را در‬ ‫خــود خواهیــد یافــت‪ .‬بــا اینکــه ممکــن اســت تفســیر هــر فــرد‬ ‫از موفقیــت بــا تفســیر دیگــران متفــاوت باشــد‪ ،‬امــا بــاز هــم‬ ‫می توانیــد بــا اســتفاده از معیارهــای جهانــی‪ ،‬ســطح موفقیــت‬ ‫خــود را اندازه گیــری کنیــد‪.‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬میترا دانشور‬ ‫ـردن‬ ‫چــون زندگــی انســان ریش ـه ای داســتان وار دارد‪ ،‬همراه کـ ِ‬ ‫داســتان ســرایی در ســخنرانی می توانــد راهــی قدرتمنــد بــرای‬ ‫جلــب توجــه مخاطــب بــه ســخنرانی باشــد‪.‬‬ ‫برای جلب توجه مخاطب‬ ‫«داستان سرایی»‬ ‫ابزاری جذاب برای سخنرانی‬ ‫داستان سرایی‬ ‫داستان ســرایی‪ ،‬انتقــال رویدادهــا بــا واژه هــا‪ ،‬صــدا و‪/‬یا تصاویر‬ ‫بو تــاب تعریــف‬ ‫اســت کــه اغلــب بــه شــکل بدیهه گویــی یــا بــا ا ‬ ‫می شــود‪ .‬داســتان ها یــا روایــات در هــر فرهنگــی بــه عنــوان‬ ‫وســیله ی ســرگرمی ‪ ،‬اموزش‪ ،‬حفظ فرهنگ و القای ارزش های‬ ‫اخالقــی به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫قدرت داستان سرایی‬ ‫داستان ســرایی ابــزاری قدرتمنــد اســت؛ وســیله ای بــرای بازگویــی‬ ‫تجربه هــا و دانــش؛ و یکــی از راه هایــی کــه مــا را بــه یادگیــری‬ ‫تشــویق می کنــد‪ .‬پیتــر ال برگــر (‪ )Peter L. Berger‬می گویــد‬ ‫زندگــی انســان ریشـه ای داســتانی دارد؛ انســان ها زندگــی خــود را‬ ‫می ســازند و جهان شــان را بر حســب این زمینه و خاطرات شــکل‬ ‫می دهنــد‪ .‬داســتان ها در اینکــه می تواننــد پلــی فرهنگــی‪ ،‬زبانی و‬ ‫مرتبــط بــا ســن بســازند‪ ،‬جهان شــمول هســتند‪.‬‬ ‫کاربرد داستان سرایی در سخنرانی‬ ‫چــون زندگــی انســان ریشــه ای داســتانی دارد‪ ،‬بهره گیــری از‬ ‫داستان ســرایی در ســخنرانی می توانــد راهــی قدرتمنــد بــرای‬ ‫ارتبــاط بــا مخاطــب باشــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫بهره گیــری از فنــون داستان ســرایی‪ ،‬راهــی اثربخش تــر و گیراتــر‬ ‫از صرفــا بیــان واقعیت هــا بــرای ارائــه ی اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫چگونه و چه زمانی از روایت کمک بگیریم‬ ‫ت مــورد‬ ‫ســخنرانان از داســتان و روایــت بهــره می گیرنــد تــا از نــکا ‬ ‫نظرشــان پشــتیبانی کننــد و ســخنرانی های خــود را دلنشــین تر‬ ‫نمایند‪.‬هدف ســخنرانی شــما هر چه باشــد‪ ،‬شــما نیازمند راهی‬ ‫هســتید تــا از گفته هــای خــود پشــتیبانی کنیــد و درستی شــان را‬ ‫ثابــت کنیــد؛ امــا ســخنران خــوب‪ ،‬نکاتــش را گیــرا و به یادماندنــی‬ ‫ارائــه می دهد‪.‬رایج تریــن اشــکال پشــتیبانی عبارت انــد از‪:‬‬ ‫حقایــق‪ ،‬امــار‪ ،‬گــواه‪ ،‬روایـت ‪ ،‬مثــال و مقایســه کــه در اینجــا بــه‬ ‫روایــت می پردازیــم‪.‬‬ ‫روایت‬ ‫روایــت شــکلی داســتان گونه دارد‪ .‬ارائه دهنــدگان از روایــت کمــک‬ ‫می گیرنــد تــا از نکتـه ای کــه گفته انــد‪ ،‬پشــتیبانی کننــد یا نکتـه ای را‬ ‫کــه بـه زودی خواهنــد گفــت‪ ،‬معرفــی کننــد‪ .‬روایت هــا را می تــوان‬ ‫بــا حقایــق یــا امــار امیخــت تا کیفیتــی اثرگذارتــر بیابند‪.‬‬ ‫چطور از یک روایت استفاده کنیم‬ ‫داستان ســرایی هدفی واحد دارد‪ .‬داســتان شــما نباید وصله ای‬ ‫ناجــور باشــد؛ بلکــه بایــد بخشــی طبیعــی از فراینــد ســخنرانی بــه‬ ‫نظــر برســد‪ .‬اگــر مخاطــب فکــر کنــد شــما داســتانی می گوییــد‬ ‫چــون خوانده ایــد کــه ایــن کار ایــده ی خوبــی اســت‪ ،‬داســتان تان‬ ‫اثــری نخواهــد داشت‪.‬رســالت داســتان ایــن اســت کــه مخاطــب‬ ‫را بــه اهمی ـت دادن وادارد‪ .‬روایــت شــما بایــد چیــزی باشــد کــه‬ ‫مخاطب تــان به ســادگی می فهمــد و بــا ان ارتبــاط برقــرار می کند‪.‬‬ ‫داســتان را کوتــاه و بانمــک بیــان کنیــد‪ .‬روایت تــان را حداکثــر بــه‬ ‫ســه یــا چهــار دقیقــه محــدود کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه از‬ ‫ان بــرای پشــتیبانی یــا شفاف ســازی نکته تــان اســتفاده می کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی ان را تعریــف کردیــد‪ ،‬بــه ســراغ ادامـه ی ســخنرانی برویــد‪.‬‬ ‫قــرار نیســت داســتان شــما جایگزیــن اطالعــات شــود‪ .‬داســتان‬ ‫قــرار اســت نکتــه ی شــما را شــفاف کند‪.‬داســتان های خــوب‬ ‫تصاویــری را در ذهــن مخاطــب ترســیم می کننــد‪ .‬انهــا بــه‬ ‫مخاطــب اجــازه می دهنــد تــا انچــه را کــه می گوییــد‪ ،‬به خوبــی‬ ‫تجســم کند‪.‬حتمــا داســتان را به گون ـه ای تعریــف کنیــد کــه بــه‬ ‫مــرور جذاب تــر شــود و خســته کننده نباشــد‪ .‬مخاطــب را تــا‬ ‫انتهــا مشــتاق نگــه داریــد‪.‬‬ ‫ش از حد از داستان استفاده نکنید‬ ‫بی ‬ ‫مســلما چنان کــه مثالــی قدیمــی می گویــد‪« :‬از انچــه می دانیــد‬ ‫بهــره بگیریــد‪ ».‬داســتان ها فقــط دربــاره ی حقایــق نیســتند؛ انهــا‬ ‫می تواننــد انچــه را کــه تجربــه کرده ایــد و انچــه شــخصا می دانیــد‬ ‫و حــس می کنیــد درســت اســت‪ ،‬بــه شــکلی تاثیرگــذار بــه‬ ‫مخاطبــان منتقــل کننــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫پنج شنبه ‪ 15‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪675‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 3‬تغییر مهم‬ ‫در نحوه استفاده‬ ‫و پردازش داده ها‬ ‫رگــوال چشــم انــداز خــود را از پیشــرفت هایی ارائــه کــرده‬ ‫اســت کــه چشــم انــداز صنعــت را در ســال ‪ 2023‬شــکل‬ ‫می دهــد‪ .‬دیــپ فیک هــا‪ ،‬هنجارهــای جدیــد بهداشــت‬ ‫ســایبری و تقاضــا بــرای پلــت فرم هــای تاییــد هویــت بالــغ از‬ ‫جملــه برخــی از پیــش بینی هــا بــرای ســال اینــده هســتند‪.‬‬ ‫رگــوال چشــم انــداز خــود را از پیشــرفت هایی ارائــه کــرده‬ ‫اســت کــه چشــم انــداز صنعــت را در ســال ‪ 2023‬شــکل‬ ‫می دهــد‪ .‬دیــپ فیک هــا‪ ،‬هنجارهــای جدیــد بهداشــت‬ ‫ســایبری و تقاضــا بــرای پلــت فرم هــای تاییــد هویــت بالــغ از‬ ‫جملــه برخــی از پیــش بینی هــا بــرای ســال اینــده هســتند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه صنایــع بیشــتر و بیشــتری تجربیــات مشــتریان‬ ‫خــود را بــه ســمت دیجیتــال ســوق می دهنــد‪ ،‬تاییــد‬ ‫هویــت انالیــن در حــال تبدیــل شــدن بــه بخشــی ضــروری‬ ‫از زندگــی مــا اســت‪ .‬ایــن بــه مــردم اجــازه می دهــد تــا بــا‬ ‫انــواع فعالیت هــای حیاتــی بــه صــورت انالیــن کنــار بیاینــد‪:‬‬ ‫افتتــاح حســاب های بانکــی‪ ،‬درخواســت مزایــا‪ ،‬دریافــت‬ ‫پرداخت هــای بیمــه و حتــی دریافــت مشــاوره پزشــکی‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬امنیــت فراینــد ‪ IDV‬دیجیتــال نگرانــی شــماره‬ ‫یــک اســت کــه چشــم انــداز صنعــت را شــکل می دهــد و‬ ‫باعــث ایجــاد اکثــر تغییــرات مهــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ Javelin Strategy & Research‬گــزارش می دهــد کــه‬ ‫در ســال ‪ ،2022‬کالهبــرداری هویــت و کالهبــرداری ‪52‬‬ ‫میلیــارد دالر هزینــه داشــت و بیــش از ‪ 42‬میلیــون نفــر‬ ‫را تنهــا در ایــاالت متحــده تحــت تاثیــر قــرار داد‪ .‬افزایــش‬ ‫تعــداد پرونده هــای کالهبــرداری هویــت‪ ،‬همــراه بــا تمایــل‬ ‫کالهبــرداران بــه اطالعــات شــخصی جمــع اوری شــده توســط‬ ‫ارائــه دهنــدگان خدمــات‪ ،‬منجــر بــه ســه تغییــر مهــم در نحــوه‬ ‫اســتفاده و رســیدگی بــه داده هــا می شــود‪:‬‬ ‫• حتــی صنایعــی کــه بــه شــدت تحــت نظــارت نیســتند‪،‬‬ ‫بیشــتر در فراینــد تاییــد هویــت ســرمایه گــذاری می کننــد‬ ‫و الیه هــای امنیتــی بیشــتری اضافــه می کننــد‪ .‬چک هــای‬ ‫بیشــتری بــا پیچیدگــی بیشــتر و مراحــل‬ ‫اضافــی در فراینــد تاییــد وجــود خواهــد‬ ‫داشــت‪ :‬چک هــای بیومتریــک‪ ،‬تاییــد‬ ‫شناســه ها‪ ،‬پیامک هــا و رمزهــای عبــور‪،‬‬ ‫بررســی تراکنش هــای اخیــر و غیــره‪.‬‬ ‫ایــن منجــر بــه اولویــت بنــدی‬ ‫•‬ ‫بررســی های جامــع زنــده بــودن بــرای‬ ‫اطمینــان از معتبــر بــودن و واقعــی بــودن‬ ‫اســناد ارســالی می شــود‪ .‬یــک ســند‬ ‫شناســایی حــاوی ویژگی هــای امنیتــی‬ ‫مختلفــی اســت‪ :‬هولوگرام هــا‪ ،‬عناصــر‬ ‫چــاپ شــده بــا جوهرهــای متغیــر نــوری‪،‬‬ ‫و داده هــای بیومتریــک‪ ،‬بــرای نــام بــردن‬ ‫از چنــد مــورد‪ ،‬و تصویــری از ان بایــد بــا‬ ‫اســتفاده از روش هایــی گرفتــه شــود تــا بتــوان ایــن عناصــر‬ ‫را ضبــط و تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫• کارشناســان ‪ Regula‬انتظــار دارنــد کــه کاربــران بــرای‬ ‫قوانیــن حفاظــت از داده هــای بیشــتر و شــفافیت بیشــتر‬ ‫کســب و کارهــای انالیــن فشــار وارد کننــد‪ .‬در پــی افشــای‬ ‫عمومــی چندگانــه نشــت داده هــا‪ ،‬کاربــران بــه تدریــج اعتمــاد‬ ‫خــود را نســبت بــه نحــوه برخــورد بــا داده هایشــان از دســت‬ ‫می دهنــد و در مــورد انچــه کــه بــا اشــخاص ثالــث بــه اشــتراک‬ ‫می گذارنــد محتــاط تــر می شــوند‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن رونــد‪،‬‬ ‫شــرکت ها تــاش خواهنــد کــرد تــا ایــن اعتمــاد را از طریــق‬ ‫افزایــش ســرمایه گذاری در اقدامــات حفاظــت از داده هــای‬ ‫مشــتری بازگرداننــد‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از مــوارد پیچیــده تــر کالهبــرداری هویــت‬ ‫مربــوط بــه رســانه های مصنوعــی ماننــد دیــپ فیــک می شــود‪،‬‬ ‫کارشناســان انتظــار دارنــد کــه شــاهد افزایــش تالش هــای‬ ‫کالهبــرداری اماتــور همــراه بــا ظهــور کالهبرداری هــای مرتبــط‬ ‫بــا بیومتریــک نســل بعــدی باشــند‪.‬‬ ‫هــر دو رونــد بــه طــور مــوازی در حــال توســعه هســتند و‬ ‫توســط یــک عامــل تقویــت می شــوند‪ :‬بلــوغ و در دســترس‬ ‫بــودن فن اوری هــای مبتنــی بــر یادگیــری ماشــینی کــه امــکان‬ ‫جعــل عکس هــا‪ ،‬فیلم هــا‪ ،‬صداهــا و ســایر ویژگی هایــی‬ ‫را کــه قبــا ً منحصربه فــرد در نظــر گرفتــه می شــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫می ســازد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــر کارشناســان ‪ ،Regula‬همــه ایــن روندهــا‬ ‫بــه بــازاری منتهــی می شــود کــه بــه انــدازه کافــی توســعه‬ ‫یافتــه اســت تــا راه حل هــای توســعه یافتــه ‪ IDV‬را بپذیــرد کــه‬ ‫نــه تنهــا می تواننــد اســناد را تاییــد کننــد‪ ،‬بلکــه ویژگی هــای‬ ‫بیومتریــک ماننــد چهــره‪ ،‬صــدا و اثــر انگشــت‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه حداقــل اقدامــات امنیتــی در حــال‬ ‫حاضــر بــرای دفــع ‪ 95‬درصــد حمــات احتمالــی کافــی اســت‪.‬‬ ‫‪ 5‬درصــد باقــی مانــده جایــی اســت کــه مشــکالت در ان‬ ‫نهفتــه اســت‪ .‬اکنــون‪ ،‬اکثــر دیپ فیک هــا به صــورت رایــگان‬ ‫عامل انتشار تصاویر‬ ‫خصوصی دختر بهشهری نامزد‬ ‫سابق وی از اب در امد‬ ‫ســاخته می شــوند و از کیفیتــی برخوردارنــد کــه هیــچ خطــر‬ ‫فــوری وجــود نــدارد‪ .‬امــا ایــن موضــوع بــه ایــن بســتگی دارد‬ ‫کــه کالهبــرداران چقــدر مایــل بــه ســرمایه گــذاری در منابــع‬ ‫هســتند‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬زمانــی کــه انهــا امــاده هســتند تــا‬ ‫مقادیــر قابــل توجهــی پــول بــرای هــر دیــپ فیــک خــرج کننــد‪،‬‬ ‫ایــن مشــکلی اســت کــه نیــاز بــه محافظــت چنــد الیــه تعاملــی‬ ‫دارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر روندهــای بــاال را بــه عنــوان یــک مقیــاس‬ ‫در نظــر بگیریــم‪ ،‬جایــی کــه راحتــی بــرای مشــتری در یــک‬ ‫طــرف و امنیــت در طــرف دیگــر اســت‪ ،‬تعــادل بــه ســمت دوم‬ ‫تغییــر می کنــد‪».‬‬ ‫در رابطــه بــا موضوعــات پرطرفــدار امســال ‪ -‬هویــت دیجیتــال‬ ‫و هویــت غیرمتمرکــز ‪ -‬کارشناســان ایــن شــرکت نظــر خــود را‬ ‫در مــورد ان دارنــد‪:‬‬ ‫در دنیــای ایــده ال‪ ،‬یــک هویــت دیجیتــال جهانــی‬ ‫•‬ ‫می توانــد بــه حــذف بیشــتر مســائل مربــوط بــه هویت هــای‬ ‫جعلــی کمــک کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در واقعیــت‪ ،‬ایجــاد و بــه‬ ‫دســت اوردن پذیــرش گســترده و اجــرای یــک منبــع امــن‬ ‫و ایمــن از حقیقــت‪ ،‬زمــان قابــل توجهــی را مــی طلبــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬مــا در حــال حاضــر شــاهد هویت هــای دیجیتالــی‬ ‫مختلــف محلــی و حتــی مبتنــی بــر شــرکت هســتیم کــه‬ ‫تــاش می کننــد بــه منبعــی واحــد از حقیقــت در ســطح‬ ‫محلــی تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫• ایــده هویــت غیرمتمرکــز قــرار اســت بــرای مدتــی متوقــف‬ ‫شــود‪ .‬ایــن سیســتم بــا توجــه بــه اینکــه بــر روی بــاک‬ ‫چیــن ســاخته شــده اســت و بــه کاربــران امــکان می دهــد‬ ‫شناســه های دیجیتالــی خــود را کنتــرل کننــد‪ ،‬همچنــان بــا‬ ‫نقــاط ضعفــی همــراه اســت‪ .‬از انجایــی کــه هیــچ کــس ان را‬ ‫بــه صــورت مرکــزی کنتــرل نمی کنــد‪ ،‬در صــورت بــروز مشــکل‬ ‫هیــچ کــس مســئولیت ان را نخواهــد داشــت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫موضــوع اعتمــاد نیــز وجــود دارد‪ .‬بــاک چیــن بــه شــدت در‬ ‫ذهــن مــردم بــا کریپتــو مرتبــط اســت و ســقوط ‪ FTX‬کــه در‬ ‫چنــد مــاه گذشــته اتفــاق افتــاده اســت‪ ،‬اعتمــاد مــردم بــه ان‬ ‫را تضعیــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫متهم کالهبرداری اینترنتی‪ 150‬مراقب تماس هایی با عنوان برنده‬ ‫میلیارد ریالی در دام پلیس فتا‬ ‫شدن در قرعه کشی ها باشید‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا اســتان گلســتان از دســتگیری متهمــی خبــر داد‬ ‫کــه بــا اســتفاده از تعــداد ‪ 27‬کارت اجــاره ای‪ ،‬میلیاردهــا تومــان از حســاب‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری میکــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســعید تجــری در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی رصــد و پایــش‬ ‫فضــای مجــازی توســط کارشناســان ایــن پلیــس‪ ،‬وب ســایتی مشــاهده‬ ‫شــد کــه گرداننــدگان ان بــا انجــام اقدامــات فریبکارانــه‪ ،‬شــهروندان را اغفــال‬ ‫نمــوده و مبالــغ هنگفتــی از انهــا کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســودجویان ســایبری از اینطریــق ضمــن جلــب اعتمــاد کاربــران‬ ‫نــااگاه‪ ،‬تحــت عنــوان کســب درامــد عالــی و چندبرابــر شــدن ســرمایه‪،‬‬ ‫شــهروندان را مجــاب مــی کردنــد تــا مبالغــی را بــه حســاب انهــا واریــز کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری گفــت‪ :‬گرداننــدگان ایــن وبســایت کــه تصــور نمــی کردنــد‬ ‫روزی در چنــگال قانــون گرفتــار شــوند‪ ،‬مبالغــی حدود‪150‬میلیــارد ریــال از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری و از تعــداد ‪ 27‬کارت بانکــی بــرای دریافــت وجــوه و‬ ‫مبالــغ واریــزی شــهروندان اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی و‬ ‫تحقیقــات میدانــی‪ ،‬یکــی از متهمــان اصلــی شناســایی و اکیپــی از ماموریــن‬ ‫مجــرب ایــن پلیــس‪ ،‬بــه محــل مخفیــگاه ایــن کالهبــردار کــه در یکــی از‬ ‫اســتانهای مرزی بوده عزیمت و طی عملیاتی غافلگیرانه‪ ،‬ضمن دســتگیری‬ ‫متهــم‪ ،‬کلیــه تجهیــزات الکترونیکــی وی نیــز کشــف و ضبــط گردیــد‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬متهــم پرونــده کــه پــس از‬ ‫تکمیــل تحقیقــات روانــه زنــدان شــد‪ ،‬اقــرار نمــود کــه طــی ‪6‬مــاه اخیر هــزاران‬ ‫تراکنــش بــا تعــداد ‪ 27‬کارت بانکــی اجــاره ای داشــته و شــهروندان بــا طمــع‬ ‫پولــدار شــدن یــک شــبه و کســب درامــد نجومــی! مبالــغ زیــادی را بــه حســاب‬ ‫انهــا واریــز مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجری در پایان از شــهروندان خواســت‪ :‬به هیچ وجه کارت بانکی‬ ‫خــود را بــه ســایرین اجــاره ندهنــد و بــه هویــت هــای مجــازی براحتــی اعتمــاد‬ ‫نکــرده و فریــب تبلیغــات دروغیــن فضــای مجــازی را نخورند‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا اســتان‬ ‫در خصــوص گرفتــاری کاربــران در‬ ‫دام کالهبــرداران بــه بهانــه برنــده‬ ‫شــدن در قرعــه کشـی ها هشــدار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم ســعید تجــری‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬کالهبــرداران ســایبری طــی‬ ‫تمــاس تلفنــی بــا افــراد‪ ،‬موضــوع‬ ‫برنــده شــدن در قرعــه کشـی ها را‬ ‫مطــرح کــرده و از انــان اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن ترفنــد‬ ‫مجرمیــن خــود را از طــرف‬ ‫اپراتورهــا‪ ،‬ســازمان ها و ‪ ...‬معرفــی کــرده و بــا فریــب کاربــران بــه بهانــه برنــده شــدن در قرعــه کش ـی ‪،‬‬ ‫انــان را جهــت دریافــت مبلــغ برنــده شــده بــه پــای دســتگاه های خــود پــرداز هدایــت نمــوده و اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬در روش دیگــر ایــن مجرمیــن بــا چــرب زبانــی و مطــرح نمودن موضــوع برنده‬ ‫شــدن در قرعه کشــی‪ ،‬اطالعاتــی از انــان را بدســت اورده و در ادامــه جهــت دسترســی بــه ســامانه های‬ ‫بانکــی افــراد‪ ،‬بــا ترفندهایــی تقاضــای درخواســت کــد پیامــک شــده بــه انــان را می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری گفــت‪ :‬هــر گونــه تمــاس تلفنــی از طریــق تلفــن و یــا شــبکه های اجتماعــی بــه بهانــه‬ ‫برنــده شــدن در مســابقات‪ ،‬جشــنواره و ‪ ...‬و درخواســت اطالعــات حســاب بانکــی و کــد پیامــک شــده بــا‬ ‫هــدف کالهبــرداری از افــراد می باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نبایــد فریــب تماس هایــی بــا عنــوان برنــده شــدن در قرعــه کشـی ها را خــورد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در صــورت دریافــت پیامــک و یــا تماســی مبنــی بــر برنــده شــدن‪ ،‬از پاســخگویی و ارســال کــد خــودداری‬ ‫کــرده و بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه بــرای دریافــت مبلــغ برنــده شــدن نیــازی بــه مراجعــه بــه‬ ‫دســتگاه عابــر بانــک نمــی باشــد‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا اســتان گلســتان افــزود‪ :‬پلیس فتــا بــه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه‬ ‫شــهروندان و کاربــران بــوده و عمــوم مــردم می تواننــد مشــکالت خــود را در خصــوص فضــای مجــازی بــا‬ ‫مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا اســتفاده از ســایت پلیس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬و‬ ‫تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬بــا کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی ودســتگیری پســری کــه‬ ‫بــا انتقــام گیــری خــود اقــدام بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫خصوصــی نامــزد ســابق خــود در فضــای مجــازی شــده‬ ‫بــود توســط کاراگاهــان پلیــس فتــا خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد اظهــار داشــت‪ :‬درپــی‬ ‫مراجعــه خانــم جوانــی بــه پلیــس فتــا شهرســتان‬ ‫بهشــهر و ارائــه مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر اینکــه‬ ‫شــخصی ناشــناس بــا انتشــار تصاویــر خصوص ـی اش‬ ‫در بســتر شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام موجــب برهــم‬ ‫زدن ارامــش روحــی و روانــی وی و خانــواده اش شــده‬ ‫اســت‪ ،‬لــذا پرونــده بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫افســران ســایبری ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات توســط‬ ‫شــاکیه و بــا بررسـی های اولیــه و اقدامــات تخصصــی‬ ‫صــورت گرفتــه توســط تیــم کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫مشــخص گردیــد متهــم نامــزد ســابق وی بــوده بــا‬ ‫اســتفاده از بســتر شــبکه اجتماعی اینســتاگرام اقدام‬ ‫بــه انتشــار تصاویرخصوصــی شــاکیه نمــوده کــه ســبب‬ ‫هتــک حیثیــت وی گردیــده‪ ،‬در نهایــت بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضائــی ایــن مجــرم ســایبری بــه مقامــات‬ ‫ذی صــاح قانونــی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم دستگیرشــده ابتــدا در‬ ‫بازجویی هــای اولیــه و فنــی مامــوران پلیــس قصــد انــکار‬ ‫جــرم خــود را داشــت کــه پــس از مشــاهده مــدارک‬ ‫مســتدل و غیرقابل انــکار‪ ،‬ضمــن اقــرار بــه عملــش بیــان‬ ‫کــرد از مدتــی قبــل بــا شــاکیه بــه قصــد ازدواج ارتبــاط‬ ‫داشــتم ولیکــن وی بــدون دلیــل خاصــی ارتباطــش را بــا‬ ‫مــن قطــع کــرد و دیگــر جوابگــوی تماس هایــم نبــود و‬ ‫مــن نیــز بـ ه قصد انتقام جویی صفحه ای در اینســتاگرام‬ ‫بــرای وی ایجــاد نمــودم و تمــام تصاویــری کــه از شــاکیه‬ ‫داشــتم را منتشــر کــردم‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد یــاداور شــد‪ :‬دلیــل اینکــه مجرمین‬ ‫یــا کاربــران فضــای مجــازی خیلــی راحت تــر از فضــای‬ ‫حقیقــی اخالقیــات را زیــر پــا می گذارنــد‪ ،‬پنهــان شــدن‬ ‫در قالــب هویت هــای مجــازی اســت‪ ،‬ایــن افــراد‬ ‫معمــوال گمــان میکننــد در صــورت شکســتن خطــوط‬ ‫قرمــز اخالقــی و اجتماعــی‪ ،‬مــورد مواخــذه ‪ ،‬ســرزنش‬ ‫و یــا مجــازات قــرار نمی گیرنــد‪ ،‬بنابرایــن پلیــس فتــا‬ ‫مطابــق بــا قانــون بــا هرگونــه هنجارشــکنی و مزاحمــت‬ ‫در فضــای ســایبر برخــورد کــرده و در ایــن خصــوص‬ ‫هیچگونــه مالیمتــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس الکترونیکــی ‪www.cyberpolice.‬‬ ‫‪ ir‬امــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی بــوده و‬ ‫همچنیــن کاربــران گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار‬ ‫حــوادث و رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت‬ ‫دریافــت کننــد وشــماره تمــاس ‪096380‬بــه صــورت‬ ‫شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت‬ ‫شــهروندان در سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫نکات ضروری در مورد‬ ‫امنیت سایبری کودکان‪:‬‬ ‫ از منابع اموزشی قابل فهم و مناسب‬‫کودکان استفاده کنید‬ ‫ برای استفاده از اینترنت قانون تعیین کنید‬‫ تمرکز بر توانمندسازی به جای ترس‬‫ یک محیط قابل اعتماد و احترام به وجود‬‫بیاورید‬ ‫ از ابزارهای امنیتی مناسب استفاده کنید‬‫ والدین می بایست بر رفتار مجازی کودکان‬‫خود نظارت داشته و همراه ان ها وارد فضای‬ ‫مجازی شوند‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫تعریف حجاب‬ ‫از منظر شهید مطهری‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪ -675‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-675‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/12‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/12 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/05 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫پنج شنبه ‪10//15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫شهید مطهری از حجاب تعریفی‬ ‫دارند که زن در معاشرت خود با‬ ‫مردان بدن خود را بپوشاند و به‬ ‫جلوه گری و جلب توجه نپردازد‪.‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫«روستای گچی سوباال روستای هدف‬ ‫گردشگری کالله»‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫نماز از منظر قران‬ ‫عکس بازار کسب و کار ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫قســمت هشــتم ‪ -‬مظهر ا َت َ ّم پرســتش‪« ،‬نماز» اســت‪ .‬نماز جزء اصول دین نیســت‪ ،‬ولی‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬از ان دســته فروعــی اســت کــه در شــریعت ادم‪ ،‬ابراهیــم‪ ،‬موســی و عیســی‬ ‫بــه گونــه ای وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهدی سلطانی رنانی‬ ‫نمــاز نوبـَـر احــکام الهــی و اســامی اســت کــه روح ادمــی را جَــا و صفــا مــی بخشــد‪ ،‬و‬ ‫الســام ‪ -‬و در نــگاه‬ ‫مــا برانیــم کــه هــر چنــد اجمالــی نمــاز را در مکتــب امــام علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫الســام ‪ -‬مورد تحقیق و بررســی قرار دهیم و نمایان ســازیم‬ ‫عرفانی امام حســین ‪ -‬علیه ّ‬ ‫کــه در نظــر عمیــق ان دو‪« ،‬نمــاز» ان چنــان اهمّیّــت داشــت کــه هنــگام ادایــش ســر از پــا‬ ‫حساســترین لحظــه هــای میــدان‬ ‫الســام ـ حتـّـی در ّ‬ ‫نمــی شــناختند‪ .‬حضــرت علــی ـ علیــه ّ‬ ‫جنــگ‪ ،‬نمــاز را اوّل وقــت مــی خوانــد و حاضــر نبــود لحظـه ای ان را بــه تاخیــر انــدازد‪.‬‬ ‫سفارش به نماز جمعه‬ ‫وجــه تســمیه روستا‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال از زمــان یکجــا نشــینی‬ ‫عشــایرین ترکمــن در حــدود ‪ 022‬ســال قیــل در ایــن مــکان بعنــوان‬ ‫عشــایر ترکمــن بــا خانه هــای چوبــی االچیــق (اق اوی و قــره اوی) ســکنی‬ ‫گزیدنــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه روستا بیشتر روایتی دو گونه دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬با توجه به اینکه در این منطقه کوهســتانی دامداران اکثرا متمایل‬ ‫بــه نگهــداری بــز داشــتند چــون همزیســتی و ســازگاری حیــوان بــز در‬ ‫منطقــه کوهســتانی در حــد بــاال مــی باشــد بــه همین خاطر بدلیــل وجود‬ ‫اب کافــی و نگهــداری بــز نــام گچــی ســو نــام گذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بدلیــل وجــود اب روان در رودخانــه طولــی داخــل روســتا نــام روســتا‬ ‫‪،‬گچــی ســو یعنــی اب در حــال گــذر نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخچــه روســتا‪ :‬اهالــی روســتای گچــی ســو بــاال از حدود ‪ 220‬ســال‬ ‫قبــل در ایــن روســتا ســاکن شــده اند‪.‬‬ ‫‪ -3‬صنایع دســتی رایج و یا منســوخ شــده‪ :‬صنایع دســتی رایج‪ :‬قالی و‬ ‫قالیچه ‪.‬پشتی بافی‪،‬گلیم بافی‪،‬لباس دوزی‪ ،‬سوزن دوزی و نمد مالی‬ ‫منســوخ شــده‪ :‬نــخ ریســی از پشــم گوســفند و رنــگ کاری طبیعــی نــخ‬ ‫مــورد نیــاز قالــی بافــی از پوســت انــار و دیگــر گیاهــان وحشــی و طبیعــی‬ ‫و خود رو در منطقه‪ ،‬پوســتین دوزی یعنی با تهیه و پاک ســازی ســنتی‬ ‫پوســت بــره و گوســفند و دوختــن پوســتین از انهــا‪ ،‬چــارق دوزی‪ :‬دوختن‬ ‫و امــاده ســازی کفــش چوپانــان از پوســت گوســفند بصــورت ســنتی‬ ‫خیلــی گــرم و ضــد اب بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجــود مقبــره و زیارتــگاه حضــرت خالــد نبــی)ع( یکــی از انبیــا‬ ‫الهــی دوران فتــرت و یارانــش بــا فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــری از روســتا‬ ‫چشــمه خضــر زنــده و درختــان ‪ 0222‬ســاله کهــن بنــام اورس اغــاچ بــا‬ ‫فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــر از روســتا‬ ‫‪ -2‬محوطــه تاریخــی گورســتان خالــد نبــی کــه در فهرســت اثــار ملــی نیــز‬ ‫بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز‬ ‫استان‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال در شــرق اســتان و در میــان تپــه ماهــور‬ ‫هــای خالــد نبــی و در فاصلــه ‪ 55‬کیلومتــری از شهرســتان کاللــه و ‪185‬‬ ‫کیلومتری مرکز استان واقع شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬نوع تاسیســات گردشــگری موجود در ان روســتا با ذکر تاسیســات‪:‬‬ ‫اقامتــگاه بومگــردی در روســتای گچــی ســو بــاال وجــود دارد کــه بــرای‬ ‫اقامــت شــبانه نیــز مــی تــوان از انهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای اســتفاده‬ ‫گردشــگران‪ :‬وجــود اقامتــگاه بومگــردی‪ ،‬مجموعــه تاریخــی و گردشــگری‬ ‫خالــد نبــی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی در گورســتان تاریخــی و زیارتــگاه خالــد‬ ‫نبــی‪ ،‬راه دسترســی اســفالته ‪ ،‬اینترنــت و بــرق‬ ‫‪-8‬موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬دوتــار ترکمنــی و خوانــش اشــعار مختومقلــی فراغی بعنــوان ایــدم‬ ‫ترکمنــی و دیگــر شــاعران ترکمن ذکــر خنجــر ؛ الالیــی دختران؛هــودی‬ ‫مــادران‬ ‫‪ -9‬مراســمات ایینــی رایــج محلــی در روســتا‪ :‬مراســم اق قوییــن‬ ‫)رســیدن بــه ســن ‪ 63‬سالگی(‪-‬مراســم تهیــه ســاری یــاغ )‬ ‫روغــن زرد( –مراســم گــورش )کشــتی گیــری( ‪-‬مراســم ختنــه‬ ‫پســران –مراســم دندان در اوردن فرزند‪-‬مراســم حج‪-‬مراســم تولد و نام‬ ‫گــذاری– مراســم عروســی (ترکمن)‬ ‫‪ -10‬شــغل و حرفــه مــردم‪ :‬شــغل ســاکنین روســتا اغلــب دامــداری و‬ ‫کشــاورزی مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روستا‪:‬محصوالت کشــاورزی ‬ ‫گندم‪،‬جو‪،‬کلزا‪،‬هندوانه تخمی‪،‬کنجدوافتابگردان‬ ‫محصــوالت دامداری‪،‬نگهــداری گاو‪،‬گوســفند‪ ،‬بــز و ماکیــان‪،‬‬ ‫شــتر و پــرورش اســب مــی باشــد‪.‬مانند گوشــت قرمز‪،‬فــروش‬ ‫بره‪،‬کره‪،‬کشک‪،‬دوغ‪،‬پشــم‬ ‫ـم از ایــن کــه فــرادی خوانــده شــود یــا بــا جماعــت‪ ،‬دارای اثــار مختلف معنوی اســت‬ ‫نمــاز اعـ ّ‬ ‫و نمــاز جماعتــی کــه مســلمانان از طبقــات مختلــف و اصنــاف متفــاوت در یک صــف در کنار‬ ‫هــم قــرار مــی گیرنــد و در پیشــگاه خــدا پیشــانی بــر خــاک مــی نهنــد‪ ،‬دارای اثــار اجتماعــی‬ ‫چشــمگیری اســت‪ .‬در ایــن میــان نمــاز جمعــه عــاوه بــر مزایــای اجتماعــی نمــاز جماعــت‪،‬‬ ‫امتیازهــای بیشــتری همچــون امتیازهــای سیاســی در بــر دارد کــه در پرتــو نماز جمعه امکان‬ ‫ایجــاد جامعــه صــد در صــد اســامی و مقتــدر بیشــتر اســت‪ ،‬از ایــن رو‪ ،‬امیرالمومنیــن در‬ ‫نامــه خویــش بــه حــارث همدانــی چنیــن نگاشــته انــد‪:‬‬ ‫«و َ ال ت َُســافِر ْ فــی ی َـوْم جُم ُ َعـه ٍ حَتـّـی ت َ ْ‬ ‫شـهَد َ الصَّ لــوه اال ّفا ِ‬ ‫صــا ًفــی ســبیل اللّــه اَو ْ فــی ا َمــر ِ‬ ‫تُعْذَرُبِه‪».‬‬ ‫«روز جمعــه ســفر مکــن تــا نمــاز جمعــه را بگــزاری‪ ،‬مگــر ســفری باشــد‪ ،‬کــه در ان روی بــه‬ ‫خــدا داری یــا از ان ناچــاری‪».‬‬ ‫حضــرت ایــن گونــه حــارث را از مســافرت در روز جمعــه‪ ،‬قبــل از نــگاه بــه وقــت و اقامــه نماز‬ ‫جمعــه بــر حــذر داشــته اســت‪ ،‬مگــر ایــن کــه از روی ناچــاری باشــد‪ ،‬یــا ایــن کــه ســفری در‬ ‫راه خــدا بــرای ِ او باشــد تــا نقــص دوری از یــاد خــدا‪ ،‬بــه جهــت عــدم شــرکت در نمــاز جمعــه‬ ‫را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بخــش از نامــه امیرالمومنیــن ـ علیــه الســام ـ بــه حــارث نشــانگر اهمّیّــت و جایــگاه‬ ‫رفیــع و پــر ارزش نمــاز جمعــه در اســام اســت‪.‬‬ ‫امام صادق ـ علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫«هیــچ قدمــی نیســت کــه در راه نمــاز جمعــه برداشــته شــود‪ ،‬مگــر ان کــه خــدا بــدن او را‬ ‫بــر اتــش حــرام مــی ســازد‪».‬‬ ‫نمــاز جمعــه دارای بــرکات چشــمگیر زیــادی اســت‪ ،‬از جملــه اگاهــی بخشــیدن بــه مــردم‬ ‫ـم اجتماعــی و سیاســی‪ ،‬ایجــاد همبســتگی و‬ ‫در زمینــه معــارف اســامی و رویدادهــای مهـ ّ‬ ‫انســجام هر چه بیشــتر در میان صفوف مســلمانان به گونه ای که دشــمن را به وحشــت‬ ‫افکنــد و پشــت انهــا را بلرزانــد‪ ،‬تجدیــد روحیــه دینــی و نشــاط معنــوی بــرای تــوده مســلمان‪،‬‬ ‫جلــب همــکاری بــرای حـلّ مشــکالت عمومــی‪ ،‬پذیــرش اعمــال‪ ،‬امــرزش گناهــان‪ ،‬قبولــی‬ ‫ادعیــه و‪. ...‬‬ ‫در قــران کریــم نیــز خداونــد متعــال مومنــان را بــه برپایــی نمــاز جمعــه و دســت کشــیدن از‬ ‫کســب و کار و شــرکت در نمــاز جمعــه امــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ترک نماز موجب عذاب الهی‬ ‫سـقَرٍ؟ قالــوا‪ :‬ل َـ ْم‬ ‫ن ُ‬ ‫سـل َکک ُم فــی َ‬ ‫ســئِلُوا‪« :‬و َ مــا َ‬ ‫«اال تَسـمَعُو َ‬ ‫ـل النـّـار ِ حیـ َ‬ ‫ن اِلــی جــواب ا َهـ ِ‬ ‫نـَ ُ‬ ‫ن‪».‬‬ ‫ن الم ُ َصل ّیـ َ‬ ‫ـک م ِـ َ‬ ‫«ایــا بــه پاســخ اهــل دوزخ گــوش فــرا نمــی دهیــد کــه وقتــی از انــان ســوال می شــود‪« :‬چه‬ ‫چیز شــما را گرفتار دوزخ ســاخت؟ گویند‪ :‬ما از نمازگزاران نبودیم‪».‬‬ ‫نمــاز‪ ،‬یــاد خــدا و باالتریــن ذکــر اوســت؛ نشــانه ایمــان‪ ،‬ســیمای مکتــب و ســتون دیــن‬ ‫اســت‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬تــرک نمــاز از روی عمــد از گناهــان کبیــره شــمرده شــده اســت و در بعضــی‬ ‫روایــات از تــارک نمــاز بــه عنــوان «کافــر» تعبیــر شــده اســت و مــراد کســی اســت کــه از روی‬ ‫انــکار نمــاز نخوانــد‪ ،‬امّــا اگــر اعتقــاد بــه خــدا و رســول و ائمّــه طاهریــن ‪ -‬ســام اللّــه علیهــم‬ ‫اجمعین داشــته و به احکام الهی از جمله نماز معتقد باشــد لیکن از روی مســامحه کاری‬ ‫یــا عاملــی دیگــر نمــاز را تــرک کنــد‪ ،‬چنیــن شــخصی «فاســق» اســت‪.‬‬ ‫توجّــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه منشــا ایــن تنبلی ها و ســهل انگاری ها الودگی انســان‬ ‫بــه گناهــان اســت‪ ،‬و گرنــه قلبــی کــه بــه حضــرت حــق معتقــد باشــد و الــوده بــه معصیــت‬ ‫نباشــد‪ ،‬هرگــز نمــاز را تــرک نمــی کنــد؛ زیــرا مــی دانــد کــه تــرک نمــاز یعنــی قطــع رابطــه بــا‬ ‫خــدا‪ .‬تــرک نمــاز در عــرض شــرک بــوده و بــا او برابــر اســت‪« :‬نمــاز بــه پــا داریــد و از شــرک‬ ‫اورنــدگان نباشــید‪».‬‬ ‫تارکان نماز را می توان به چهار دسته تقسیم کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تارک نماز از روی انکار‪.‬‬ ‫‪ -2‬کسی که از روی سهل انگاری و بی اعتنایی تارک نماز است؛‬ ‫‪ -3‬تارک نماز در بعضی اوقات؛‬ ‫‪ -4‬تارک واجبی از واجبات نماز‪.‬‬ ‫نماز نشــانه ملیّت اســام اســت‪ ،‬اگر کســی عمدا ان را ترک کند‪ ،‬از اســام خارج شــده اســت و به‬ ‫یقیــن بــه اتــش دوزخ الهــی گرفتــار خواهــد امــد‪ .‬امیرالمومنین‪ ،‬ـ علیه الســام ـ فرمود‪«:‬هیچ عملی‬ ‫بــه پیشــگاه خداونــد محبــوب تــر از نمــاز نیســت‪ .‬پــس چیزی از امور دنیا‪ ،‬شــما را از خواندن نمــاز اوّل‬ ‫وقــت بــاز نــدارد؛ زیــرا خداونــد متعــال مذمّــت کــرده قومــی را کــه نســبت بــه نمــاز ســهل انــگاری کننــد‬ ‫و فرمــوده اســت‪ :‬وای بــر ان نمازگزارانــی کــه از نمازشــان غفلــت کننــد و در انجــام ان در اوّل وقــت‬ ‫مســامحه ورزنــد و عمــدا ان را بــه تاخیــر اندازنــد‪».‬‬ ‫سفارش اهل بیت به نماز‬ ‫ـی بــن ابراهیــم از امــام باقــر ـ علیــه الســام ـ در بــاره فرمــوده خــدای تعالــی‪« :‬خانــواده‬ ‫علـ ّ‬ ‫خــود را بــه نمــاز امــر کــن و خــود نیــز ســخت بــر ان پایــدار بــاش‪ ».‬نقــل مــی کنــد کــه حضرت‬ ‫فرمــود‪« :‬در ایــن ایــه بــه پیغمبــر اکــرم ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ فرمــان داده اســت کــه بــه‬ ‫اهــل بیتــش ـ و نــه عمــوم ـ بــه طــور ویــژه دســتور دهــد تــا بــه همــه مــردم اعــام شــود کــه‬ ‫اهــل بیــت محمــد ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ‪ ،‬در نــزد خــدا منزلتــی ویــژه دارنــد کــه بــرای دیگــر‬ ‫مردمــان نیســت؛ زیــرا خــدای ســبحان بــه انــان جهــت اقامــه نمــاز هم فرمــان عمومــی داده‪،‬‬ ‫هــم فرمــان خصوصــی‪ .‬پــس از نــزول ایــن ایــه‪ ،‬پیغمبــر اکــرم ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ‬ ‫هــر روز‪ ،‬وقــت نمــاز صبــح بــه خانــه علــی ـ علیــه الســام ـ مــی امــد و مــی فرمــود‪« :‬ســام‬ ‫و رحمــت و بــرکات خــدا بــر شــما بــاد» پــس اهــل بیــت ـ علیــه الســام ـ یعنــی علــی ـ علیــه‬ ‫الســام ـ‪ ،‬فاطمه ـ علیها الســام ـ‪ ،‬حســن و حســین ـ علیهما الســام ـ در پاســخ نیز اظهار‬ ‫مــی داشــتند‪« :‬ســام و رحمــت و بــرکات خــدا! نیــز بــر شــما بــاد ای پیامبــر خــدا‪ ».‬پــس‬ ‫حضــرت دو طــرف چهــار چوبــه در را گرفتــه و مــی فرمــود‪« :‬نمــاز‪ ،‬نمــاز‪ ،‬خــدا شــما را رحمــت‬ ‫کنــد‪ ،‬همانــا خــدا چنیــن مــی خواهــد کــه هــر گونــه الودگــی را از شــما خانــدان نبـوّت ببــرد و‬ ‫شــما را از هــر ناخالصــی پــاک گردانــد»‬ ‫در کتــاب «مــودّه القربــی» از انــس بــن مالــک و از زیــد بــن علــی بــن الحســین ـ علیــه‬ ‫الســام ـ و او از پدرش امام سـجّاد ـ علیه الســام ـ‪ ،‬از جدّش ـ علیه الســام ـ ماجرای باال‬ ‫را نقــل کــرده اســت‪ .‬امــام حســین ـ علیــه الســام ـ نیــز بــه پیــروی از جـدّش رســول خــدا ـ‬ ‫صلــی اللــه علیــه و الــه ـ ایــن چنیــن اهــل بیــت خــود را بــه نمــاز ســفارش مــی کــرد و در بــاب‬ ‫جس‬ ‫ـب عَن ْک ُ ُم الر ِّ َ‬ ‫اهمّیّــت ان بــه ایــه تطهیــر اشــاره کــرده‪ ،‬می فرمود‪«:‬اِنَّما یُریـد ُ الل ّ ُه لِیُذهِـ َ‬ ‫ت و یُطَه ِّرَکـُ ْم تطهیــرا»‪.‬‬ ‫اَهْـلَ البَی ْـ ِ‬ ‫اقدام اهل بیت به اقامه نماز‬ ‫الســام ـ اقامــه گــران بــی نظیــر نمــاز بــوده انــد‪ ،‬انان‬ ‫اهــل بیــت عصمــت و طهــارت ـ علیهــم ّ‬ ‫بــرای اقامــه نمــاز حتـّـی از جــان خــود و عزیــزان خــود در راه خــدا گذشــته انــد‪.‬‬ ‫ـت الصَّ لوه َ‬ ‫در زیــارت نامــه امــام حســین ـ علیــه الســام ـ مــی خوانیــم‪« :‬اشـهَد ُ اَنـ َّ َ‬ ‫ـک قَد ْ اقَمْـ َ‬ ‫ـت الزّکــوه» «گواهــی مــی دهــم کــه شــما بــا شــهادتت نمــاز را بــر پــا داشــتی و زکات‬ ‫و اتَیْـ َ‬ ‫دادی»‬ ‫در زیــارت مخصــوص ان حضــرت امــده اســت‪ :‬ســام بــر تــو ای فرزنــد گرامــی رســول خــدا!‬ ‫گواهــی مــی دهــم کــه تــو نمــاز را ان چنــان کــه حقیقــت ان اســت‪ ،‬بــه پــا داشــتی و زکات را‬ ‫پرداختــی و بــه حــق و حقیقــت فراخوانــدی و از تباهــی و ناپســندی هــا نهــی کــردی و قــران را‬ ‫چنــان کــه بایــد تــاوت کــردی و در راه خــدا چنــان کــه شایســته بــود‪ ،‬جهــاد کــردی‪».‬‬ ‫اری! ســرور ازادگان نمــاز را بــه صــورت بــی نظیــری بــه پــا داشــت‪ ،‬ان گونــه کــه مخصــوص‬ ‫او بــود و نــه دیگــری‪.‬‬ ‫ســفارش و وصیــت ایشــان بــه اهــل بیــت در اخریــن لحظــات عمــر شــریف و هنــگام‬ ‫شــهادت‪ ،‬اقامــه نمــاز اوّل وقــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫محافظت اهل بیت از نماز‬ ‫نمازگــزار در هــر شــرایطی چــه در حالــت عــادی و یــا خطــر‪ ،‬از نمــاز باید محافظــت کند‪ ،‬امام‬ ‫حســین ـ علیــه الســام ـ و اصحابــش از ســتون دیــن بــه خوبــی پاســداری کردنــد و در پایــان‪،‬‬ ‫جــان خــود را فــدای نمــاز کردنــد تــا اســام جاویــد و باقــی بماند‪.‬‬ ‫نقــل شــده اســت کــه حضــرت امــام حســین ـ علیــه الســام ـ پــس از پایــان نمــاز‪ ،‬اصحــاب‬ ‫را بــه جهــاد ترغیــب کــرد و ســپس فرمــود‪« :‬ایــن بهشــت اســت کــه درهایــش بــاز شــده و‬ ‫جوی هایش متّصل و میوه هایش رســیده و قصرهایش زینت شــده اســت و حوریهایش‬ ‫جمع شــده اند و این رســول الل ّه و شــهدایی اســت که با او کشــته شــده اند و پدر و مادرم‬ ‫نیــز هســتند کــه انتظــار قــدم شــما را دارنــد و شــما را بشــارت مــی دهنــد و انــان مشــتاق‬ ‫شــمایند‪ .‬از دینتــان حمایــت کنیــد و از حــرم رســول خــدا و امامتــان و پســر دختــر پیامبرتــان‬ ‫دفــاع کنیــد؛ چــرا کــه خــدا شــما را امتحــان کــرده اســت‪ .‬شــما در جــوار ج ـد ّ مــا هســتید و‬ ‫نــزد مــا بزرگواریــد‪ .‬دفــاع کنیــد و از نمــاز حفاظــت کنیــد تــا خــدا شــما را همیشــه نگهبــان و‬ ‫حافــظ باشــد‪».‬‬ ‫الســام ‪ -‬بــه چشــم‬ ‫همیــن ســفارش در ســیره گفتــاری و رفتــاری اهــل بیــت ‪ -‬علیهــم ّ‬ ‫می خــورد‪.‬‬ ‫ترویج نماز و سیره اهل بیت‬ ‫اهــل بیــت همــواره مُــروّج نمــاز و فرهنــگ و معــارف و اثــار و بــرکات ان بــوده انــد‪ ،‬از‬ ‫جملــه امــام حســین ـ علیــه الســام ـ هــم بــرای دشــمن‪ ،‬هــم بــرای اصحابــش و هــم بــرای‬ ‫اینــدگان درس نمــاز داد‪ .‬امــام در حالــی کــه خــودش‪ ،‬اصحــاب و فرزندانــش تشــنه بودنــد‪،‬‬ ‫از دشــمن درخواســت اب نکــرد‪ ،‬ولــی بــرای نمــاز و مناجــات یــک شــب مهلــت خواســت‪.‬‬ ‫ایــن عمــل نشــان دهنــده ترویــج‪ ،‬گســترش و درونــی کــردن حقیقــت نماز در سراســر نظام‬ ‫ارزشــی و جامعــه معنــوی اســام اســت‪ .‬چــرا امــام حســین ـ علیــه الســام ـ بــرای زنــده نگــه‬ ‫داشــتن خــود و اهــل بیتــش دســت بــه ایــن کار نــزد ولــی بــرای زنــده نگــه داشــتن امــر نمــاز‬ ‫ایــن اقــدام را انجــام داد‪ .‬اری! نمــاز یــک شــعار و مــاک اصلــی و ارمانــی بــرای همــه ملــل‬ ‫اســامی اســت و بقــا و دوام جامعــه بــه چنیــن اقدامــی وابســته اســت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 961

روزنامه بازار کسب و کار پارس 961

شماره : 961
تاریخ : 1403/01/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!