روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 674 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 674

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 674

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 674

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪169 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 14‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/04-‬ژانویه‪ /11-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪674 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫با رویش بوته شورپسند سالیکورنیا‬ ‫در سواحل خلیج گرگان پایانی برای‬ ‫نگرانی حامیان محیط زیست‬ ‫‪2‬‬ ‫خیز خزنده سرطان‬ ‫راه مهار این‬ ‫بیماری چیست؟‬ ‫‪4‬‬ ‫نماز از منظر قران‬ ‫‪5‬‬ ‫کارایی پروتکل‬ ‫‪ IPSec‬و ارتباط ان‬ ‫با ‪VPN‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مقاله‬ ‫ساده ترین راه نفوذ مهندسی سایبری‬ ‫در سازمان ها چیست؟‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫همــواره بایــد بــا تمامــی‬ ‫رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪ ...‬کــه‬ ‫بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در‬ ‫نظــر می گیریــم‪ ،‬و بایــد بــه عوامــل انســانی کــه ســاده ترین‬ ‫راه نفــوذ کــه همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬دقــت‬ ‫نمائیــم اکثــر افــراد و ســازمان های کــه دانــش و توانایــی‬ ‫بســیاری دارنــد‪ ،‬بــرای مســدود نمــودن راه هــای احتمالــی‬ ‫نفــوذ شــیادان و بــاج بگیــران بــه حریــم خــود‪ ،‬از راه هــای‬ ‫بســیاری بهــره می گیرنــد‪ .‬امــا بایــد ایــن را بدانیــم کــه‬ ‫هیـچ گاه یــک شــبکه کامــا ً ایمــن نبــوده و هیــچ گاه قــادر‬ ‫نخواهیــم بــود کــه عامــل انســانی را از چرخــه اتصــاالت‬ ‫شــبکه و ســازمان خــارج کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر بایــد بدانیــم بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪،‬‬ ‫دیواراتــش و‪ ...‬کــه بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در‬ ‫نظــر می گیریــم‪ ،‬بایــد بــه عامــل انســان و ســاده ترین‬ ‫راه نفــوذ کــه همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬توجــه‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه ســاده ترین‬ ‫راه نفــوذ بــرای ایجــاد دسترســی در یــک شــبکه‪ ،‬ورود‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برای ‪ ۸۹۸‬مددجو‬ ‫بهزیستیخراسان شمالی‬ ‫شغل ایجاد کرد‬ ‫کشاورزی قراردادی‬ ‫بهترین ابزار برای‬ ‫حمایت از تولید است‬ ‫زیرکانــه و از طریــق مهندســی اجتماعــی بــه ســازمان و‬ ‫کســب اطالعــات مــورد نیــاز و خــروج ایــن اطالعــات بــوده‬ ‫و هســت‪.‬‬ ‫قاعدتــا ً یــک مهنــدس اجتماعــی را می تــوان فــردی در‬ ‫نظــر گرفــت کــه بــا حیلــه و فریــب اقــدام بــه تحریــک و‬ ‫متقاعدســازی بــا افــرادی کــه مــورد طعمــه قــرار گرفتنــد ارتباط‬ ‫برقــرار کــرده و پــس از شــناخت زوایــای مختلــف ســازمان‪،‬‬ ‫اقــدام بــه بهره بــرداری و سوءاســتفاده از دســتگاه مذکــور یــا‬ ‫فــرد طمعــه شــده را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه یــک مهنــدس اجتماعــی بــه قــدری‬ ‫ســاده و طبیعــی بــا افــراد ارتبــاط برقــرار کــرده و از ان هــا‬ ‫کســب اطالعــات می کنــد کــه بــه هیــچ وجــه پــس‬ ‫از دسترســی غیرمجــاز و افشــای اطالعــات ســازمان‪،‬‬ ‫اشــخاص مــورد حملــه قــرار گرفتــه متوجــه نخواهنــد شــد‬ ‫کــه چگونــه و از کجــا اطالعــات فــاش شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم رایانــه ســازمان پــس از حادثــه بــه دنبــال نقص هــای‬ ‫فنــی می گردنــد و امــا بعــد از بررســی اولیــه متوجــه‬ ‫می شــوند اطالعــات بســیار ســاده تر از انچــه کــه فکــرش‬ ‫را می کنیــد از دســت رفتــه و در اینجــا عامــل انســان‬ ‫دخیــل بــوده اســت‪ .‬در ایــن مرحلــه می تــوان گفــت در‬ ‫‪7‬‬ ‫مهندســی اجتماعــی بــه هیــچ وجــه‬ ‫در ابتــدا کار از نــرم افــزار و ســخت‬ ‫افــزار اســتفاده نمی شــود بلکــه بــا‬ ‫ذهــن و فکــر انســان ها کار می شــود‪.‬‬ ‫هرچندبــدان معنــا نبــوده کــه نبایــد‬ ‫امنیــت را از طریــق فعالیت هــای‬ ‫ســخت افــزاری و نــرم افــزاری برقــرار‬ ‫کــرد بلکــه منظــور از بیــان ایــن‬ ‫مفاهیــم تامیــن امنیــت فیزیکــی‬ ‫بــدون اگاه ســازی افــراد ســازمان و‬ ‫تغییــر نگــرش در ان هــا نمی توانــد‬ ‫موفــق باشــد بلکــه هــر دوی این هــا‬ ‫در کنــار هــم کارامــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لــذا مــی تــوان مهندســی اجتماعــی‬ ‫بــر دو نــوع تقســیم کــرد‪ :‬مهندســی‬ ‫اجتماعــی بــر پایــه اطالعــات فنــی و‬ ‫مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیروهــای‬ ‫انســانی‬ ‫لــذا در توضیــح ایــن دو نــوع مهندســی می تــوان این گونــه‬ ‫توضیــح داد کــه مهندســی بــر پایــه اطالعــات فنــی همــان‬ ‫کالهبــرداران ســایبری و فیشــرها هســتند کــه بــا اطالعــات‬ ‫خــود مانــور می دهنــد و اغلــب بــا طراحــی و توســعه ســایت‬ ‫یــا صفحــات بانک هــا و موسســات مالــی بــرای ســرقت نــام‬ ‫کاربــری و رمــز عبــور‪ ،‬دســت بــه کار می شــوند‪ .‬و یــا اینکــه بــا‬ ‫اســتفاده از ایمیل هایــی کــه بــه کاربــران اراســال می کننــد‪،‬‬ ‫و ان هــا را تحریــک کــرده کــه فایل هــای ضمیمــه همــراه بــا‬ ‫ایمیل هــای ارســالی را بــاز کننــد و ســپس اهــداف در ذهــن‬ ‫خــود را پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امــا در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی چگونــه‬ ‫اســت مــی تــوان گفــت در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه‬ ‫نیــروی انســانی همــه هــدف ســارق‪ ،‬بررقــرای ارتبــاط بــا‬ ‫اشــخاص بــا اســتفاده از تلفــن و راه هــای ارتباطــی حضــوری‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه ایــن افــراد اغلــب دارای اطالعــات فنــی زیادی‬ ‫نبــوده و تنهــا هنــر ان هــا روابــط عمومــی فوق العــاده قــوی‬ ‫اســت و بــرای ایـن کار بــا متخصصــان دســت بــه دســت هــم‬ ‫داده تــا بــا یکدیگــر بتواننــد بــا کالهبــرداری کســب منفعــت‬ ‫کننــد‪ .‬بنابرایــن می تــوان گفــت کــه حفــظ اطالعــات شــبکه‬ ‫چــه از طریــق امــوزش بــه افــراد ســازمان و چــه تامین امنیت‬ ‫فیزیکــی بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 14‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪674‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫معاون سیاسی استاندار گلستان‪:‬‬ ‫مهمترین ابزار جنگ ترکیبی‬ ‫دشمن علیه انقالب اسالمی‬ ‫رسانه است‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مهمتریــن ابــزار دشــمن در جنــگ ترکیبــی‪ ،‬رســانه‬ ‫اســت تــا از ایــن طریــق و سیاســت تفرقــه افکنانــه بــه‬ ‫انقــاب اســامی اســیب بزنــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در اییــن اختتامیــه نخســتین جشــنواره‬ ‫ملــی رســانه ای تقریــب مذاهــب اســامی افــزود‪ :‬درگیــر‬ ‫جنــگ رســانه ای نامتقــارن هســتیم کــه بایــد مراقــب باشــیم‪.‬‬ ‫وی اضافــ ه کــرد‪ :‬دشــمن در ایــن جنــگ ترکیبــی و ابــزار‬ ‫رســانه بــه دنبــال تردیــد افکنــی و اختــاف افکنــی بیــن اقوام‬ ‫و مذاهــب اســامی ســاکن در ایــران اســامی و اســتان‬ ‫گلســتان بــه عنــوان نمــاد وحــدت اســامی اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش رســانه هــا در ترویــج‬ ‫و تقویــت وحــدت اســامی بیــان داشــت؛ در جنــگ ترکیبــی‬ ‫دشــمن‪ ،‬امــروز رســانه هــای انقالبــی و جهــادی مــا بایــد ایــن‬ ‫حربــه دشــمن (ایجــاد تردیــد و اختــاف افکنــی بیــن اقــوام)‬ ‫را خنثــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــرای خنثــی کــردن حربــه تفرقه افکنــی دشــمنان‬ ‫در جنــگ ترکیبــی فعلــی بایــد بــه خــط ســیر امامیــن انقــاب‬ ‫بازگردیــم زیــرا اگــر امــروز ضربــه ای از ناحیــه دشــمن‬ ‫می خوریــم بــه خاطــر فاصلــه گرفتــن از فرامیــن امامیــن‬ ‫انقــاب اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬در دولــت ســیزدهم توجــه خاصــی بــه‬ ‫ظرفیــت اقــوام و مذاهــب اســامی شــده کــه در گلســتان‬ ‫چهــار فرمانــدار و یــک معــاون اســتاندار از بــرادران شایســته‬ ‫اهــل ســنت انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه زندگــی مســالمت امیــز اقــوام و مذاهــب‬ ‫در گلســتان برلــزوم ترویــج ایــن وحــدت و همزیســتی از‬ ‫ســوی رســانه هــا تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬رســانه ها همچنیــن‬ ‫بایــد اقدامــات دولــت در بهره گیــری از ظرفیــت اقــوام و‬ ‫مذاهــب را کــه در ادوار مختلــف کــم ســابقه بــوده‪ ،‬اطــاع‬ ‫رســانی کننــد‪.‬‬ ‫مهاجر همچنین با گرامی داشــت یاد و خاطره شــهیدان و‬ ‫نیز تســلیت ســالروز شــهادت ســردار ســلیمانی‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ســردار ســلیمانی منادی وحدت در ایران اســامی بودند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از برگــزاری جشــنواره رســانه ای تقریــب‬ ‫مذاهــب اســامی توســط خبرگــزاری ایســنا قدردانــی کــرد و‬ ‫برلــزوم اســتمرار ان در ســال های اینــده تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫دســتیار ویــژه اســتاندار گلســتان در امــور اهــل ســنت هــم‬ ‫در ایــن مراســم بــا قدردانــی از همراهــی همیشــگی مــردم‬ ‫اســتان در مســیر تقویت وحدت و همدلی‪ ،‬گفت‪ :‬وحدت‬ ‫حاکــم بــر ایــن اســتان بــه برکــت وجــود اقــوام روشــن و اگاه‬ ‫نســبت بــه مســایل روز جامعــه اســت‪.‬‬ ‫اخونــد «ابوبکــر خوجملــی» اظهــار کــرد‪ :‬همراهــی علمــا‬ ‫و بــزرگان اســتان از جملــه اســتاندار و نماینــده ولــی فقیــه‬ ‫در مســیر تقویــت تقریــب مذاهــب ســاکن گلســتان بســیار‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬بــا حرکــت کشــور بــه ســمت‬ ‫تحقــق ارمان هــای امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫وحــدت حاکــم بــر ایــران اســام بــه ویــژه گلســتان اســتحکام‬ ‫بیشــتری پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی گلســتان هــم در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬وحــدت عامــل توســعه و رســیدن بــه ان مــورد توجــه‬ ‫و تاکیــد همــه مدیــران اســتان اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم شــهبازی افــزود‪ :‬هــدف نهایــی مســووالن و‬ ‫مدیــران گلســتانی رســیدن بــه درامــد ســرانه کشــوری در‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫کثرت و تنوع پرندگان مهاجر‬ ‫در خلیج گرگان‬ ‫کثــرت و تنــوع پرنــدگان مهاجــر در خلیــج گــرگان و محــل‬ ‫الیروبــی نســبت بــه ســالهای قبــل افزایــش چشــمگیری‬ ‫داشــته و این موضوع در تصاویر و فیلم های منتشــر شــده‬ ‫از محــل پــروژه واضــح و نمایــان اســت‪.‬‬ ‫با رویش بوته شورپسند‬ ‫سالیکورنیا در سواحل‬ ‫خلیج گرگان پایانی‬ ‫برای نگرانی حامیان‬ ‫محیطزیست‬ ‫نتایــج ثمربخــش کاشــت گونــه شورپســند ســالیکورنیا در‬ ‫محــل اجــرای پــروژه الیروبــی خلیــج گرگان و رشــد محســوس‬ ‫ایــن بوتــه‪ ،‬نگرانــی برخــی دغدغه منــدان محیــط زیســت در‬ ‫خصــوص احتمــال شــکل گیری کانــون ریزگــرد در شــمال‬ ‫اشــوراده ( محــل اجــرای رســوب برداری) را برطــرف کــرد و‬ ‫حمایــت از اجــرای کامــل طــرح الیروبــی را بــه ضرورتــی جــدی‬ ‫تبدیــل ســاخت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬چنــد روز پــس از ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه گلســتان در اســفند ســال گذشــته و‬ ‫دســتور صریــح وی مبنــی بــر اغــاز عملیــات رســوب برداری‬ ‫از کانال هــای ابرســان اشــوراده‪ ،‬پــروژه احیــای خلیــج گــرگان‬ ‫و الیروبــی کانال هــا بــا تــرک تشــریفات اداری بــه قــرارگاه‬ ‫ســازندگی خاتــم ســپرده شــد‪.‬‬ ‫هنــوز اجــرای عملیــات خاک بــرداری در محــل پیش بینــی شــده‬ ‫بــرای الیروبــی اغــاز نشــده بــود کــه تعــدادی از اهالــی منطقــه‬ ‫و اعضــای ســازمان های حامــی طبیعــت و محیــط زیســت از‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه ابــراز نگرانــی کــرده و مدعــی شــدند کــه‬ ‫رســوب برداری از کانال هــا و احــداث دایــک و خاکریــز موجــب‬ ‫می شــود کــه کانــون وقــوع ریزگــرد در منطقــه شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫این افراد مدعی بودند که با برداشــت رســوبات و با توجه به‬ ‫ریزدانگــی مصالــح خارج شــده از اعمــاق اب‪ ،‬ایــن پشــته های‬ ‫خاکــی بــا کوچکتریــن وزش بــاد بــه مناطــق پیرامونــی خلیــج‬ ‫گرگان از جمله گمیشــان و بندرترکمن منتقل شــده و طوفان‬ ‫ریزگــرد در منطقــه ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همزمــان بــا اجــرای عملیــات رســوب برداری و خارج کــردن‬ ‫الی از کریــدور ابرســان اشــور‪ ،‬طــرح کشــت و واکاری‬ ‫ازمایشــی ســالیکورنیا در مناطــق پیرامــون عملیــات اغاز شــد‬ ‫کــه نتایــج مطلوبــی بدســت امــده اســت‪.‬‬ ‫رشــد ســالیکورنیا در مــزارع و ک َرت هــای ازمایشــی بیانگــر ان‬ ‫اســت کــه بــزودی تمــام مناطــق واقــع در پــروژه الیروبی مملو‬ ‫از ســالیکورنیا خواهــد شــد و عملیــات کاشــت بــذر و واکاری‬ ‫این گونــه‪ ،‬تثبیــت خــاک و پایــداری بافــت زمیــن را به همــراه‬ ‫داشــته و ســایه هــر گونــه تهدیــد در رابطــه بــا وقــوع ریزگــرد از‬ ‫منطقــه برداشــته می شــود‪.‬‬ ‫حجت پرهیزکار از کارشناســان منابع طبیعی گفت‪ :‬اجرای‬ ‫پروژه هــای واکاوی و یــا بــذرکاری در پشــته های حاصــل از‬ ‫عملیــات الیروبــی یکــی از نیازهــای ضــروری طــرح الیروبــی‬ ‫کانال هــای اشــوراده بــود کــه نتایــج مــزارع نمونــه بســیار‬ ‫امیــدوار کننــده بــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کاشــت گونه های شورپســند باید پارامترهای‬ ‫مختلــف اقلیمــی و خاک شناســی مــد نظــر قــرار می گرفــت تــا‬ ‫نتایــج دلخــواه ایجاد می شــد‪.‬‬ ‫پرهیــزکار گفــت‪ :‬گونه هــای هالوفیــت در ســواحل شــرقی‬ ‫خلیــج گــرگان بســیار متعــدد هســتند کــه انتخــاب صحیــح‬ ‫گونــه ســالیکورنیا احیــای فضــای ســبز و پوشــش منطقــه را‬ ‫فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه برداشــت صدهــا هــزار تــن‬ ‫رســوبات از اعمــاق خلیــج گــرگان و تنــوع کیفیــت الی‬ ‫اســتحصالی‪،‬بهتریــنگزینــهممکــنکاشــتســالیکورنیابــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم از حصــول موفقیــت در کشــت گونه‬ ‫ســالیکورنیا در محــل اجــرای پــروژه خبــر داد و گفــت‪ :‬فــاز‬ ‫ازمایشــی این گونــه مقــاوم و موثــر‪ ،‬ثمــرات خوبــی داشــته و‬ ‫نگرانی هــا را در خصــوص شــکل گیری کانــون ریزگــرد برطــرف‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه افــزود‪ :‬در اجــرای پــروژه الیروبــی‬ ‫کانــال اشــوراه همــه تمهیــدات الزم پیش بینــی شــده تــا‬ ‫کمتریــن اســیب بــه محیــط زیســت منطقــه وارد شــود و‬ ‫ایــن رویکــرد در حــال حاضــر کــه حــدود نیمــی از کار بــه‬ ‫اتمــام رســیده نمایــان اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬بــر اســاس اظهــارات کارشناســان‪ ،‬کثــرت‬ ‫و تنــوع پرنــدگان مهاجــر در خلیــج گــرگان و محــل الیروبــی‬ ‫نســبت بــه ســالهای قبــل افزایــش چشــمگیری داشــته و ایــن‬ ‫موضــوع در تصاویــر و فیلم هــای منتشــر شــده از محــل‬ ‫پــروژه واضــح و نمایــان اســت‪.‬‬ ‫گونه های هالوفیت در سواحل‬ ‫شرقی خلیج گرگان بسیار‬ ‫متعدد هستند که انتخاب‬ ‫صحیح گونه سالیکورنیا احیای‬ ‫فضای سبز و پوشش منطقه‬ ‫را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫زنگانــه الیروبــی خلیــج گــرگان را یکــی از مصوبــات بســیار‬ ‫مهــم هیــات دولــت در ســفر اســتانی اســفند ســال گذشــته‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح بــدون وقفــه و بــا‬ ‫پیشــرفت قابــل قبــول در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تشــریح جزئیــات فنــی اجــرای ایــن طــرح شــامل‬ ‫به کارگیــری ‪ ۶۰‬دســتگاه ماشــین االت ســنگین مرتبــط بــا‬ ‫الیروبــی‪ ،‬همراهــی همــه دســتگاه های مرتبــط و اهتمــام‬ ‫قــرارگاه خاتــم بــه عنــوان پیمانــکار طــرح گفــت‪ :‬تکمیــل ایــن‬ ‫طــرح بــا هدف گذاری هــای تعییــن شــده‪ ،‬رونــد توســعه‬ ‫گلســتان را بــا شــتابی فراتــر از انتظــار همــراه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــا تحلیــل و بررســی‬ ‫کارشناســانه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ادامــه رونــد‬ ‫خشــکی خلیــج گــرگان نــه فقــط محــدوده ایــن پهنــه ابــی‬ ‫بلکــه گلســتان و حتــی اســتان های همجــوار را تحــت تاثیــر‬ ‫ریزگــرد و تبعــات ناشــی از ان قــرار خواهــد داد کــه در‬ ‫همیــن راســتا‪ ،‬پیداکــردن راه برقــراری ارتبــاط ابــی خلیــج‬ ‫گــرگان بــا دریــای خــزر از طریــق الیروبــی کانال هــای‬ ‫ابرســان مــورد توجــه و تاکیــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬رســوب برداری از خلیــج گــرگان و‬ ‫کانال هــای منتهــی بــه ان نیازمنــد تخصیــص اعتبــار پایــدار‬ ‫بــا ردیــف اعتبــاری اســت و ســازمان بنــادر بایــد بــا اخــذ‬ ‫مجــوز مــاده ‪ ۲۳‬زمینــه گنجانــدن ردیــف پایــدار الیروبــی‬ ‫خلیــج و کانال هــای در الیحــه ســال اینــده را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۸۴۰‬میلیــارد ریــال بــرای الیروبــی‬ ‫خلیــج گــرگان پیش بینــی شــده کــه تاکنــون افــزون بــر هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال ان اختصــاص یافتــه و بــا ایــن اعتبــار‪ ،‬رونــد‬ ‫اجــرای پــروژه بــا ســرعت قابــل قبولــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫است که بزودی تمام مناطق‬ ‫واقع در پروژه الیروبی مملو‬ ‫از سالیکورنیا خواهد شد و‬ ‫عملیات کاشت بذر و واکاری‬ ‫این گونه‪ ،‬تثبیت خاک و‬ ‫پایداری بافت زمین را به همراه‬ ‫داشته و سایه هر گونه تهدید‬ ‫در رابطه با وقوع ریزگرد از‬ ‫منطقه برداشته می شود‪.‬‬ ‫مدیــر بنــادر و دریانــوردی گلســتان هــم گفــت‪ :‬الیروبــی‬ ‫خلیــج گــرگان و کانال هــای منتهــی بــه ایــن پهنــه ابــی‬ ‫بــا الیروبــی ‪ ۵۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۹‬مترمکعــب بــرای احــداث‬ ‫خاکریــز س ـه گانه در کانــال اشــور و تــاش بــرای برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا دریــای خــزر به عنــوان یکــی از مصوبــات ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه گلســتان بــه پیشــرفت فیزیکــی ‪۴۵‬‬ ‫درصــد رســید‪.‬‬ ‫نوراللــه عباســی گفــت‪ :‬همزمــان بــا اجــرای عملیــات‬ ‫الیروبــی ‪ ،‬کاشــت بــذر و واکاری بوتــه ســالیکورنیا در محــل‬ ‫اغــاز و چندیــن کــرت و مزرعــه ازمایشــی بــرای ایــن کار‬ ‫پیش بینــی شــد کــه نتایــج حاصلــه بیانگــر موفقیــت در‬ ‫ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫مدیــر بنــادر و دریانــوردی گلســتان گفــت‪ ۱۳ :‬دســتگاه‬ ‫بیــل مکانیکــی‪ ۲۱ ،‬دســتگاه کمپرســی و ســه دســتگاه لــودر‬ ‫در محــل اجــرای پــروژه مشــغول الیروبــی هســتند‪.‬‬ ‫بــا وجــود توجــه دولــت ســیزدهم بــه مطالبــه مــردم‬ ‫گلســتان بــرای نجــات خلیــج گــرگان‪ ،‬مدنظــر قــرار دادن‬ ‫پایــش لحظــه ای تغییــرات خلیــج گــرگان و اســتفاده از‬ ‫ایــن داده هــا در اجــرای طرح هــای نجات بخشــی‪ ،‬همــراه‬ ‫کــردن جوامــع محلــی بــرای مشــارکت و اســتفاده از‬ ‫ارتباطــات بین المللــی در ســطح ملــی و اســتانی بــه ویــژه‬ ‫بــا کشــورهای همســایه خــزر و بــه ویــژه روســیه مــورد‬ ‫تاکیــد عالقه منــدان بــه محیــط زیســت اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین‬ ‫متصــل بــه دریــای خــزر هســت و تــداوم زندگــی بســیاری‬ ‫از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان‬ ‫بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از‬ ‫جملــه کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪ ،‬شــکار‬ ‫بی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن کانال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش‬ ‫تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش ماهــی در بــاال دســت‬ ‫شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه‬ ‫افــزوده و ضــرورت تــاش بــرای حــل ان را جدی تــر کــرده‬ ‫اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫والدین گرامی‪ :‬با نوجوان خود درباره عوارض و پیامدهای ناشی از مصرف مواد مخدر‬ ‫و روان‏گردان‏ها با رعایت سن تقویمی و عقلی او گفتگو نمایید‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫تحریحریه روزنامه بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 14‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪1401 674‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫سرطان از نظر اقتصادی اهمیت بسیار‬ ‫زیادی دارد زیرا پرهزینه ترین بیماری‬ ‫در کشور است و متاسفانه حدود دو‬ ‫‏سوم افرادی که مبتال به سرطان می‬ ‫شوند‪ ،‬ممکن است دچار هزینه های‬ ‫کمرشکن شوند که به احتمال فراوان‬ ‫به زیرخط فقر می‏روند و اگر نتوانیم‬ ‫در حوزه پیشگیری کار کنیم‪ ،‬خطر‬ ‫ورشکستگی سازمان های بیمه گر به‬ ‫عنوان عمده ترین تامین کنندگان مالی‬ ‫‏هزینه های سرطان وجود دارد‪.‎‬‬ ‫تغذیه نادرست عامل عمده‬ ‫سرطان ها‬ ‫افــرادی در جامعــه وجــود دارنــد کــه از نااگاهــی مــردم‬ ‫ســوء اســتفاده مــی کننــد و ســعی دارنــد تــا بــا ورود بــه‬ ‫‏تخصــص علــم پزشــکی به درامدی برســند و اینجاســت‬ ‫کــه نقــش مســووالن پررنــگ مــی شــود و بــا نظــارت‬ ‫اجــازه ســوء اســتفاده را بــه ایــن‏افــراد ندهن ـ ‪‎‬د‬ ‫خیز خزنده سرطان‬ ‫راه مهار این‬ ‫بیماری چیست؟‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫ســرطان بــا خیــزی خزنــده در خراســان شــمالی در حــال‬ ‫پیشــروی و امار برخی از ســرطان ها از جمله دســتگاه گوارش‬ ‫در ان از‏میانگیــن کشــور باالتــر اســت و کارشناســان ســامت‬ ‫بــر ایــن باورنــد کــه خودمراقبتــی‪ ،‬اصــاح باورهــای نادرســت‬ ‫و ســبک زندگــی و‏انجــام ازمایش هــای غربالگــری بــا هــدف‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پیشــگیری بــه موقــع در کنتــرل ایــن بیمــاری موثــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫گرچــه بــا پیشــرفت علــم پزشــکی از شــدت هــول و هــراس‬ ‫شــنیدن نــام ایــن بیمــاری کاســته شــده امــا ســرطان‬ ‫همچنــان از بیماری هایــی اســت کــه‏بر ســامت افراد ســایه‬ ‫ی اندازد و زندگی مبتالیان و خانواد ه انها را تحت شــعاع‬ ‫م ‬ ‫قــرار می ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا گســترش روز افــزون ایــن بیماری هولناک‪ ،‬کشــورها نیز‬ ‫بــه ابزارهــای مجهــزی بــرای نبــرد با ســرطان دســت یافته اند‬ ‫امــا همچنــان در‏جلوگیــری از ورود ان بــه مرزهــای ســامت‬ ‫عاجــز بــوده انــد و روز بــه روز ســونامی ایــن بیمــاری در حــال‬ ‫پیشــروی و تعــداد افــراد درگیــر‏بــا ان نیــز افزایــش مــی یابــد‬ ‫بــه گونــه ای تنهــا در خراســان شــمالی شــمار انهــا بــه بیــش‬ ‫از چهــار هــزار نفــر مــی رسـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــایع تریــن نــوع ایــن بیمــاری نیــز در ایــن خطــه ســرطان‬ ‫دســتگاه گــوارش شــامل مری‪ ،‬معــده‪ ،‬روده بزرگ‪ ،‬ســرطان‬ ‫ســینه و خون اســت‏که متاســفانه میانگین ســنی مبتالیان‬ ‫بــه ان نیــز در ســال هــای اخیــر کاهــش یافتــه اســت تــا‬ ‫جایــی کــه براســاس امارهــا حــدود ‪ ۳۰۰‬نفــر از‏بیمــاران‬ ‫ســرطانی اســتان را افــراد زیــر ‪ ۳۰‬ســال تشــکیل مــی دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه فــارغ از هــر گونــه عوامــل ژنیتیــک‬ ‫و ارثــی در ابتــا بــه ســرطان‪ ۵۰ ،‬درصــد از انهــا بــا امــوزش‬ ‫و پیگیــری قابــل‏جبــران اســت تــا جایــی کــه اگــر امــوزش‬ ‫هــای الزم بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری وارد مــدار زندگــی‬ ‫انهــا مــی شــد دیگــر نــه تنهــا شــاهد‏صــرف هزینــه هــای‬ ‫هنگفــت در حــوزه ســامت نخواهیــم بــود بلکــه از بســیاری‬ ‫دردهــای روحــی‪ ،‬روانــی و اســیب هــای اجتماعــی در‏جامعه‬ ‫جلوگیــری خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت ســرطان در اســتان یــک میلیــون‬ ‫نفــری خراسان شــمالی شــیوع پیــدا کــرده ‪‎‬و ‪‎‬روزانــه بــه طــور‬ ‫میانگیــن هشــت فــرد درگیــر بــا‏ایــن بیمــاری در ایــن خطــه‬ ‫شناســایی مــی شــون ‪‎‬د ‪‎‬ایــن در حالــی اســت کــه امکانــات‬ ‫درمانــی و بهداشــتی اســتان تــوان مقابلــه بــا ایــن ســونامی‬ ‫رو‏بــه گســترش را نــدارد و بــا انتخــاب مســیر کوتــاه و بــه‬ ‫صرفــه امــوزش و پیشــگیری از ابتــا بــه ســرطان مــی تــوان‬ ‫از صدمــات روحــی و‏اقتصــادی همچــون شــیمی درمانی و‬ ‫پرتونــگاری پرهزینــه جلوگیــری کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط میزگــردی بــا عنــوان دالیــل و راهکارهــای‬ ‫مقابلــه بــا ســرطان در خراســان شــمالی بــا حضــور خانــم‬ ‫دکتــر‪‎«‎‬فلوریــا‏انفــرادی‪ ،‎»‎‬مســوول بیمــاری هــای غیــر واگیر‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی‪‎«‎،‬مهری فرشاد»‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســوول امــور بیماری هــای‏خــاص دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫ی »‪‎‬رییــس انجمــن حمایــت از‬ ‫اســتان و‪‎«‎‬ســیدحمید حریــر ‪‎‬‬ ‫بیمــاران ســرطانی عطوفــت خراسان شــمالی برگــزار‏کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گوارش در راس سرطان های خراسان شمالی‬ ‫مســوول بیمــاری هــای غیــر واگیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬گرچه میزان‬ ‫مبتالیــان بــه ســرطان‏خــون و ســرطان ســینه در بیــن بانــوان‬ ‫اســتان نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت امــا شــایع تریــن نــوع‬ ‫ان در خراســان شــمالی ســرطان گــوارش‏شــامل معــده‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مــری‪ ،‬روده بــزرگ و پانکــراس اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬می افزاید‪ :‬براســاس پژوهش هایی‬ ‫دکتـ ‪‎‬ر ‪‎‬فلوریــا انفــراد ‪‎‬‬ ‫کــه یکــی از پژوهشــگران در اســتان هــای شــمالی ایــران‬ ‫همچــون گلســتان و‏خراســان شــمالی انجــام داده اســت‪،‬‬ ‫مصــرف تریــاک و خــوردن چایی داغ از عوامل اصلی شــیوع‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســرطان در ایــن مناطــق اسـ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬طبــق نمونــه بــرداری هایــی کــه انجــام‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ســلول هــای ســرطان در بافــت روده بســیاری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫از افــرادی کــه مصــرف‏تریــاک دارنــد‪ ،‬مشــاهده شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫مســوول بیمــاری هــای غیــر واگیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی اضافــه مــی کنــد‪ :‬همچنیــن یکــی از‬ ‫خصلــت هــای بــدی کــه افــراد‏ایــن منطقــه دارنــد‪ ،‬خــوردن‬ ‫چایــی داغ اســت تــا جایــی کــه ایــن عامــل نیز نقــش موثری‬ ‫در ســرطان مــری دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تغذیه نادرست عامل عمده سرطان ها‬ ‫انفــرادی یــاداور مــی شــود‪ :‬همچنیــن جــدای از ایــن ‪۲‬‬ ‫عامــل‪ ،‬مصــرف میــوه و ســبزی در خراســان شــمالی بســیار‬ ‫پاییــن اســت در حالــی کــه‏وجــود میــوه و ســبزی در ســبد‬ ‫غذایــی هــر فــرد نقشــی موثــر در پیشــگیری از ســرطان دارد‬ ‫و هــر فــردی بایــد روزانــه ‪ ۵۰۰‬گــرم قیبــر‏مصــرف کنــد‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بایــد بــا اصــاح عادت هــای غذایــی (مصــرف‬ ‫کمتــر گوش ـت های پرچــرب‪ ،‬افزایــش مصــرف ســبزیجات‪،‬‬ ‫میوه هــا و غــات‏کامــل)‪ ،‬افزایــش فعالیــت بدنــی‪ ،‬حفــظ‬ ‫وزن مناســب از بــروز یــک ســوم ســرطان ها پیشــگیری کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مســوول بیمــاری هــای غیــر واگیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی بــا تاکیــد بر ضــرورت فعالیــت روزانه بدنی‬ ‫بــه مــدت ‪ ۳۰‬دقیقــه‏مــی افزایــد‪ :‬فعالیــت بدنــی منظــم‬ ‫روزانــه بــرای محافظــت بــدن در برابــر ســرطان اهمیــت‬ ‫زیــادی دارد بــه طــور کلــی‪ ،‬هرگونــه فعالیــت بدنــی‏حتــی بــه‬ ‫مقــدار کــم مفیــد اســت زیــرا فعالیــت بدنــی موجب کاهش‬ ‫میــزان هورمون هــای موثــر در بــروز ســرطان پســتان و رحــم‬ ‫شــده و بــا‏افزایــش ســرعت عبــور غــذا از دســتگاه گــوارش‬ ‫بــروز ســرطان روده را کاهــش می ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی توجــه بــه بشــقاب غذایــی را نخســتین گام بــرای اصــاح‬ ‫عادت هــای غذایــی دانســت و ادامــه مــی دهــد‪ :‬بهتــر اســت‬ ‫ســه چهــارم یــا بیشــتر‏بشــقاب را ســبزیجات‪ ،‬میوه هــا‪ ،‬غــات‬ ‫کامــل‪ ،‬حبوبــات و یــک چهــارم ان بــا غذاهــای حیوانــی پــر شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انفــرادی مــی افزایــد‪ :‬مصــرف بیشــتر میوه ها و ســبزی های‬ ‫متنــوع بــه دلیــل محتــوای انتــی اکســیدان و فیبــر می توانــد‬ ‫از ســرطان دهــان‪ ،‬‏ریــه‪ ،‬گلــو‪ ،‬مــری‪ ،‬معــده‪ ،‬روده و‬ ‫پروســتات جلوگیــری کنــد بــه همیــن دلیــل صنــدوق جهانی‬ ‫تحقیقــات ســرطان‪ ،‬مصــرف روزانــه حداقل ســه‏واحد میوه‬ ‫و ســبزیجات را توصیــه می کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کاهــش ســن مبتالیــان ســرطان در خراسان شــمالی و‬ ‫تاکیــد بــر پیشــگیری‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش ســن مبتالیــان بــه ســرطان در‬ ‫اســتان مــی گویــد‪ :‬اینــک در بیــن مبتالیــان بــه ســرطان‬ ‫گــوراش در اســتان‪ ،‬شــاهد ‏افــرادی هســتیم کــه زیــر‬ ‫‪ ۳۰‬ســال ســن دارنــد کــه ایــن امــر بــی تردیــد بــه تغذیــه‬ ‫ناســالم(غذاهای فســت فــودی و ســرخ کردنــی) و ســبد‬ ‫غذایــی‏خالــی از ســبزی و میــوه انهــا برمــی گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انفــرادی مــی افزایــد‪ :‬در واقــع بــا وجــود اینکــه مســایل ارثــی‬ ‫نیــز در ابتــا بــه ســرطان موثــر هســتند و عوامــل ژنتیکــی در‬ ‫هــر صــورت ‪۴۰‬‏درصــد از ســرطان هــا را ایجــاد مــی کننــد؛‬ ‫امــا نحــوه غــذا خــوردن و انتخــاب ســبد غذایــی مــا نقشــی به‬ ‫مراتــب مهمتــر در درگیــری بــا ایــن‏بیمــاری دارد تــا جایــی کــه‬ ‫مــی تــوان بــا تغذیــه ســالم‪ ،‬فعالیــت بدنــی خــوب و عــدم‬ ‫مصــرف دخانیــان از ‪ ۵۰‬درصــد ســرطان هــا جلوگیــری‏کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه باورهــای غلــط جامعــه در حــوزه درمــان‬ ‫ســرطان‪ ،‬یــاداور مــی شــود‪ :‬بســیاری از افــراد جامعه فکر می‬ ‫کننــد در برابــر‏ســرطان کاری نمــی تــوان کــرد و ایــن دیــدگاه‬ ‫چــرخ ترســناکی در جامعــه ایجــاد کــرده اســت در حالــی کــه‬ ‫مــی تــوان بــا غربالگــری و تشــخیص‏زود هنــگام بســیاری از‬ ‫انــواع ایــن بیمــاری را خیلــی ســریع تــر درمــان کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مســوول بیمــاری هــای غیــر واگیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی تصریــح مــی کنــد‪ :‬بــرای غربالگــری و‬ ‫تشــخیص زود هنــگام ‏نیــز مــی تــوان ســاز و کارهــای‬ ‫گوناگونــی در نظــر گرفــت کــه در ایــن میــان برگــزاری برنامــه‬ ‫هــای اموزشــی بــا هــدف پیشــگیری از ســرطان‏بــه افــراد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫جامعــه یکــی از ایــن راهکارهاســ ‪‎‬‬ ‫وی بیــان مــی کنــد‪ :‬گرچــه برنامــه هــای مبــارزه بــا شــیوع‬ ‫ســرطان در هفتــه ملــی ســرطان اجــرا مــی شــود امــا ایــن‬ ‫اقدامات فرهنگی باید با‏هدف پیشــگیری و ارایه اموزشــهای‬ ‫الزم همــواره بایــد در جامعــه تــداوم داشــته باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طب سنتی تهدیدی برای سالمت جامعه‬ ‫مســوول بیمــاری هــای غیــر واگیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی در ادامه نســبت به خطرات سوءاستفاده‬ ‫از طــب ســنتی در‏تشــخیص و درمــان غلــط بیماری هــا کــه‬ ‫بــه طــور جــدی‪ ،‬ســامت جامعــه را تهدیــد می کنــد هشــدار‬ ‫داد و مــی گویــد‪ :‬ایــن نــوع از درمــان در‏خراســان شــمالی‬ ‫رواج یافتــه اســت و بایــد بــا ایــن معضــل برخــورد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬متاســفانه افــرادی در جامعــه وجــود دارنــد‬ ‫کــه از نااگاهــی مــردم ســوء اســتفاده مــی کننــد و ســعی‬ ‫دارنــد تــا بــا ورود بــه‏تخصــص علــم پزشــکی بــه درامــدی‬ ‫برســند و اینجاســت کــه نقــش مســووالن پررنــگ مــی شــود‬ ‫و بــا نظــارت اجــازه ســوء اســتفاده را بــه ایــن‏افــراد ندهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انفــرادی مــی گویــد‪ :‬مــردم بایــد بــه پزشــک متخصــص‬ ‫طــب ســنتی مراجعــه کننــد چــرا کــه پزشــکان متخصــص‬ ‫طــب ســنتی کــه هــم بــر طــب ‏مــدرن امــروزی مســلط‬ ‫هســتند و هــم ســال ها در طــب ســنتی درس خوانــده انــد‬ ‫و بــر هــر ‪ ۲‬حیطــه دانــش تســلط دارنــد بــه بهتریــن شــکل‬ ‫ممکــن‏و بــا توجــه بــه تداخــات دارویــی (گیاهــان بــا هــم‬ ‫و یــا بــا داروهــای شــیمیایی) مــوارد منــع مصــرف و اخریــن‬ ‫دســتاوردهای علمــی در حــوزه‏طــب ســنتی بــرای درمــان‬ ‫بیمــار بــه کار مــی گیرن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فضــای اقبــال عمومــی به طب ســنتی در‬ ‫خراســان شــمالی افزایــش یافتــه اســت می افزایــد‪ :‬گروهی‬ ‫غیرپزشــک (حتــی بــا‏اطــاق عناوینــی چــون حکیــم‪ ،‬دکتــر و‬ ‫پروفســور بــه خــود بــدون گذرانــدن مــدارج علمــی و دریافــت‬ ‫ایــن عناویــن) بــا سوءاســتفاده از‏باورهــای جامعه بــه درمان‬ ‫مــردم مبــادرت ورزیــده و ســامت جامعــه را بازیچـه ای برای‬ ‫اســتفاده از ایــن فضــا و کســب درامــد غیرمشــروع‏خــود‬ ‫قــرار داده انــد؛ الزم اســت مــردم بــا بینــش و اگاهــی‪ ،‬جــان‬ ‫و ســامت خــود و عزیزانشــان را بــا فریــب ایــن شــیادی ها‬ ‫دچــار مخاطــره‏نکننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎‎‬هزار و ‪ ۹۴۶‬بیمار سرطانی در خراسان شمالی‬ ‫مســوول امــور بیماری هــای خــاص دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه بیمارســتان امــام علــی(ع)‬ ‫بجنــورد قطــب درمــان ‏ایــن بیمــاری در اســتان اســت‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪ :‬ایــن مرکــز درمانــی مجهــز بــه دســتگاه هــای‬ ‫غربالگــری‪ ،‬کولونوســکوپی‪ ،‬اندوســکوپی و ‏ماموگرافــی‬ ‫اســت امــا کمبــود نیــروی فــوق تخصــص گــوارش ان را بــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫صــورت غیرفعــال دراورده اســ ‪‎‬‬ ‫مهــری فرشــا ‪‎‬د ‪‎‬مــی افزایــد‪ :‬اینــک تنهــا ســه نیــروی درمانــی‬ ‫فــوق تخصــص گــوارش در خراســان شــمالی وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون نام ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۴۶‬بیمار سرطانی‬ ‫در ســامانه ایــن مرکــز درمانــی بــرای دریافــت خدمــات ثبــت‬ ‫شــده اســت‪،‬‏خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬بــی تردیــد امــار بیــش‬ ‫از ایــن اســت زیــرا کــه بســیاری از افــراد بــرای معالجــه بــه‬ ‫اســتان هــای دیگــر مراجعــه مــی کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرشــاد گفــت‪ :‬بیشــترین نــوع ســرطانی کــه ثبــت مــی شــود‪،‬‬ ‫ســرطان گــوارش اســت امــا اخیــرا امــار مبتالیــان بــه ســرطان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســینه در‏بانــوان و ســرطان خــون نیــز بیشــتر شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫نیازمندی استان به بخش رادیوتراپی تیپ‪۲‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی نیازمنــد بخــش‬ ‫رادیوتراپــی تیــپ‪ ۲‬نیــز اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬گرچــه شــیمی‬ ‫درمانــی در ایــن مرکــز درمانــی‏انجــام مــی شــود و دســتگاه‬ ‫رادیوتراپــی تیــپ یــک در حــال ارایــه خدمــات اســت ولــی‬ ‫بــرای ارایــه خدمــات درمانــی تکمیلــی نیازمنــد دســتگاه‏تیــپ‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‪ ۲‬رادیوتراپــی هســتی ‪‎‬‬ ‫مســوول امــور بیماری هــای خــاص دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی تصریــح مــی کنــد‪ :‬تاکنون پیگیری هایــی برای‬ ‫تامیــن ایــن‏دســتگاه شــده اســت تــا دیگر بیمــاران بــرای دریافت‬ ‫خدمــات درمانــی بــه اســتان هــای همجــوار مراجعــه نکننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬خراسان شمالی‬ ‫سرطان پر هزینه ترین بیمار ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه مــی گویــد‪ :‬بــروز اســتاندارد شــده ســنی در‬ ‫ابتــا بــه ســرطان در ایــران‪ ،‬بــرای مــردان ‪ ۱۸۰‬و در بیــن زنــان‬ ‫‪ ۱۶۰‬در هــر‏‏‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر اســت ولــی در خراســان شــمالی‬ ‫بیــش از ایــن میانگیــن و ‪ ۲۱۰‬نفــر در هــر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر اســت‬ ‫ضمــن اینکــه مبتالیــان‏بــه ایــن بیمــاری در ایــن خطــه از‬ ‫شمالشــرق کشــور بــه نــوع کشــنده مبتــا هســتند بــه ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دلیــل مــرگ و میــر بــه نســبت کشــوری باالتــر اسـ ‪‎‬‬ ‫فرشــاد اضافــه مــی کنــد‪ :‬الگــوی بــروز ســرطان در خراســان‬ ‫شــمالی بــه دلیــل ســالمندی و عوامــل خطــر و ســبک زندگی‬ ‫شهرنشــینی و مــدرن‏بــه تدریــج شــبیه کشــورهای توســعه‬ ‫یافتــه مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ســرطان از نظــر اقتصــادی اهمیــت بســیار‬ ‫زیــادی دارد زیــرا پرهزینــه تریــن بیمــاری در کشــور اســت و‬ ‫متاســفانه حــدود دو‏ســوم افــرادی کــه مبتال به ســرطان می‬ ‫شــوند‪ ،‬ممکــن اســت دچــار هزینــه هــای کمرشــکن شــوند‬ ‫کــه بــه احتمــال فــراوان بــه زیرخــط فقــر مــی‏رونــد و اگــر‬ ‫نتوانیــم در حــوزه پیشــگیری کار کنیــم‪ ،‬خطــر ورشکســتگی‬ ‫ســازمان هــای بیمــه گــر بــه عنــوان عمــده تریــن تامیــن‬ ‫کننــدگان مالــی‏هزینه هــای ســرطان وجــود دارد‪.‎‬‬ ‫مســوول امــور بیماری هــای خــاص دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی مــی افزایــد‪ :‬هــر قــدر ســرطان دیرتــر‬ ‫تشــخیص داده شــود‪ ،‬درمــان‏و کنتــرل ان گــران تــر و کــم‬ ‫اثرتر اســت بنابراین هر میزان در حوزه پیشــگیری ســرطان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســرمایه گذاری کنیــم‪ ،‬اثربخشــی باالتــری‏خواهــد داش ـ ‪‎‬‬ ‫ضرورت راه اندازی کارزار و پویش همگانی سرطان‬ ‫رییــس انجمــن حمایــت از بیمــاران ســرطانی عطوفــت‬ ‫خراسان شــمالی نیــز در ادامــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت راه‬ ‫انــدازی کارزار و پویــش‏همگانــی بــرای مقابلــه بــا ســرطان‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪ :‬اگــر مــی خواهیــم اقدامــی در حــوزه پیشــگیری‬ ‫از ســرطان در اســتان انجــام دهیــم تــا امــار‏مبتالیــان بــه‬ ‫ایــن بیمــاری کاهــش یابــد‪ ،‬بایــد همــه دســت به دســت هم‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫داده و بــا یــک خــرد جمعــی بــه نبــرد ایــن بیمــاری بروی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــی افزایــد‪ :‬ســرطان بیمــاری بســیار‬ ‫ســیدحمید حریــر ‪‎‬‬ ‫پیچیــده ای اســت کــه جــدای از تحمیــل هزینــه هــای‬ ‫درمانــی هنگفــت و ضربــات‏روحــی و روانــی بــه فــرد مبتــا‬ ‫و خانواده هــا‪ ،‬اســیب هــای اجتماعــی نیــز در برابــر دارد کــه‬ ‫رفــع ان نیازمنــد مشــارکت اجتماعــی همــه بخــش‏هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫جامعــه اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬اینــک ســه هــزار ‪ ۹۸۶‬بیمــار ســرطانی‬ ‫در ســامانه ایــن موسســه خیریــه بــرای دریافــت کمــک هــای‬ ‫درمانــی و دارویــی‏ثبــت شــده انــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۷‬نفــر را بانــوان تشــکیل مــی دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حریــری مــی گویــد‪ :‬متاســفانه از ایــن تعــداد حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫بیمــار ســرطانی خانــم از ســوی همســران خــود بــه خاطــر‬ ‫درگیــری بــا ایــن بیمــاری‏رهــا شــده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رییــس انجمــن حمایــت از بیمــاران ســرطانی عطوفــت‬ ‫خراسان شــمالی تصریــح مــی کنــد‪ :‬در واقــع ایــن افــراد فارغ‬ ‫از دردهــای جســمانی‏ســرطان‪ ،‬گرانــی دارو و هزینــه هــای‬ ‫بســتری و رفــت و امدهــا بایــد هزینــه هــای روحــی ناشــی از‬ ‫تــرک همســر را نیــز متحمــل شــوند کــه‏خــود نوعــی اســیب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اجتماعــی اسـ ‪‎‬‬ ‫وی تاکیــد مــی کنــد‪ :‬اگــر مــا مــی خواهیــم امــار ســرطان را‬ ‫کاهــش دهیــم عــاوه بــر اینکــه مــردم بهداشــت انفــرادی‬ ‫خــود را رعایــت مــی کننــد‏بایــد نهادهــای متولــی نیــز اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه ای نیــز انجــام دهنــد بــه گونــه ای کــه از بیــن بــردن‬ ‫االینــده هــای شــیمیایی باید جــدی گرفته‏شــود و اداره نظارت‬ ‫بــر مــواد غذایــی و علــوم پزشــکی نظــارت درســتی بــر تغذیــه‬ ‫مــردم داشــته تــا تغذیــه سرســفره مــردم ســالم باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر بیمــاران ســرطانی اســتان زیــر‬ ‫خــط فقــر قــرار دارنــد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬خیــران ماهانــه بیــن ‪۵۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان‏بــرای درمــان بیماران ســرطانی کمک‬ ‫مــی کننــد و مــاه گذشــته حــدود ‪ ۷۲۰‬میلیــون تومــان بــرای‬ ‫داروی بیمــاران ســرطانی زیرپوشــش ایــن‏انجمــن خیریــه‬ ‫هزینه ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حریــری مــی افرایــد‪ :‬بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫روز افــزون ایــن بیمــاری همچنــان نیازمنــد کمــک هــای‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫خیرخواهانــه ایــن افــراد هســتی ‪‎‬‬ ‫خراســان شــمالی روی کمربنــد ســرطان قــرار دارد کــه از‬ ‫شــمال ایــران و از اســتان هایــی همچــون گلســتان اغــاز شــده‬ ‫و تــا شــمال چیــن ادامــه‏دارد و بــه همیــن دلیــل امــار برخــی‬ ‫از ســرطان هــا از جملــه ســرطان دســتگاه گــوارش در ان از‬ ‫میانگیــن کشــور بیشــتر اســت و رونــد‏افزایشــی دارد‪/‎‬ایرنــا‪.‎‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صدور ‪ ۵۹‬فقره موافقت‬ ‫اصولی برای تاسیسات‬ ‫گردشگری‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۹‬فقــره موافقــت اصولــی بــه دنبــال درخواســت‬ ‫ســرمایه گــذاران بــرای راه انــدازی تاسیســات گردشــگری‬ ‫بــا هــدف توســعه زیرســاخت های رفاهــی و خدماتی در‬ ‫ایــن اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اســماعیلی اظهــار کــرد‪ :‬بــا صــدور مجــوز‬ ‫بــرای راه انــدازی ایــن مراکز گردشــگری ‪ ۳۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریــال در بخــش گردشــگری اســتان ســرمایه گــذاری مــی‬ ‫شــود و بــرای ‪ ۶۴۰‬نفــر اشــتغالزایی ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬هفــت فقــره از ایــن تعــداد در بجنورد‪،‬‬ ‫یــک فقــره در راز و جــرگالن‪ ۲ ،‬فقــره در شــیروان‪ ،‬یــک‬ ‫فقــره در فــاروج و ‪ ۲‬فقــره در مانــه و ســملقان در طــی ‪۲‬‬ ‫هفتــه اخیــر صادر شــد‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن پروژه هــا شــامل ایجــاد هتــل‪،‬‬ ‫متــل‪ ،‬ســفره خانه ســنتی‪ ،‬اقامتــگاه بــوم گــردی‪،‬‬ ‫مجتمــع گردشــگری عمومــی و بوســتان هــای طبیعــت‬ ‫گــردی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اداره کل میراث فرهنگی‪،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی خراســان شــمالی از حضور ســرمایه‬ ‫گــذاران دارای اهلیــت بــرای اجــرای طــرح هــای‬ ‫گردشــگری بــه ویــژه در زمینــه فضاهــای اقامتــی و‬ ‫رفاهــی و تفریحــی اســتقبال مــی کنــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی گفــت‪ :‬توســعه فضاهــای اقامتــی‬ ‫خدماتــی و پذیرایــی در خانــه هــای تاریخی نیز مورد‬ ‫توجــه قــرار دارد و در همیــن زمینــه بــه صاحبــان‬ ‫خانــه هــای واجــد شــرایط یــا افــراد عالقــه منــد بــه‬ ‫ســرمایه گــذاری تســهیالت ارایــه مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــر‬ ‫دارای ‪ ۱۱۵‬جاذبــه گردشــگری‪ ۳۴ ،‬واحــد بــوم‬ ‫گــردی‪ ۲۴ ،‬منطقــه نمونــه ملــی و اســتانی و هشــت‬ ‫روســتای هــدف گردشــگری مقصــدی بکــر بــرای‬ ‫طبیعــت دوســتان و عالقه منــدان بــه فرهنــگ و‬ ‫ایین هــای اقــوام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شمالشــرق کشــور و در حدفاصل‬ ‫قطب ســیاحتی شــمال کشــور و مشــهدالرضا (ع) واقع‬ ‫شــده کــه ســاالنه در ایــام تعطیــات نــوروز مســافران و‬ ‫زائــران زیــادی از ایــن خطــه تــردد مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در بــاره فضیلــت نمــاز ‪« :‬نمــاز ظهــر را‬ ‫بــه جماعــت هنگامــی بــه پــا داریــد کــه ســایه افتــاب بــه‬ ‫انــدازه دیــوار خوابــگاه بــزی برگــردد و نماز عصــر را با انان‬ ‫هنگامــی بخوانیــد که خورشــید در پــاره ای از روز روشــن‬ ‫و درخشــان اســت و مــی تــوان تــا هنــگام مغــرب‪ ،‬پیــاده‬ ‫دو فرســخ راه را پیمــود و نمــاز مغــرب را بــا انان هنگامی‬ ‫بــه جــا اوریــد کــه روزه دار افطــار مــی کنــد و حاجــی‬ ‫بــه مِنــی روانــه می شــود و نمــاز عشــا را بــا انهــا زمانــی‬ ‫بخوانیــد کــه ثلثــی از شــب گذشــته و ســرخی پنهــان‬ ‫می گــردد و نمــاز صبــح را بــا انهــا هنگامــی بــه پــا داریــد‬ ‫کــه شــخص‪ ،‬چهــره رفیــق و همــراه خــود را بشناســد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 14‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪674‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫برای ‪ ۸۹۸‬مددجو بهزیستی‬ ‫خراسان شمالی شغل ایجاد کرد‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن ســازمان حمایتــی در ‪ ۹‬ماهــه ســال‬ ‫جــاری بــرای ‪ ۸۹۸‬نفــر از گــروه هــدف شــغل ایجــاد کــرد کــه نســب بــه مــدت مشــابه پارســال‬ ‫ســه برابــر رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫محســن توحیــدی مقــدم اظهــار کــرد‪ ۹۸ :‬میلیــارد و ‪ ۲۴۹‬میلیــون تومــان اعتبــار در ایــن‬ ‫مــدت بــرای ایجــاد اشــتغال مددجویــان زیــر پوشــش ایــن ســازمان حمایتــی هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع ایــن میــزان اعتبــار ‪ ۱۶‬میلیــارد و ‪ ۲۴۹‬میلیــون تومــان اعتبــار از محــل‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه بــرای ایجــاد اشــتغال ‪ ۱۴۲‬نفــر و از محــل تبصــره ‪ ۱۶‬نیــز تاکنــون‬ ‫‪ ۸۲‬میلیــارد تومــان بــه ‪ ۷۵۶‬نفــر بــرای ایجــاد اشــتغال جامعــه هــدف اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫‪ 471‬میلیارد ریالی با هدف‬ ‫تامین رفاه صنعتگران‬ ‫عملیــات اجرایــی ‪ 471‬میلیــارد ریــال پــروژ ه عمرانــی از ابتــدای ســالجاری در شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی اســتان گلســتان اغــاز گردیــده اســت‬ ‫در ســالجاری بــرای حمایــت از تولیــد‪ ،‬پــروژه هــای عمرانــی شــهرک هــا و نواحــی صنعتی‬ ‫اســتان بــا شــتاب بیشــتری اجــرا می شــود‪ 471 ،‬میلیــارد ریــال پــروژه عمرانــی از ابتــدای‬ ‫ســالجاری در شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان اغــاز گردیــده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســتان رضــا شــهمرادی ‪ ،‬در بازدیــد از پــروژه هــای عمرانــی‬ ‫در حــال اجــرای شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اســتان افــزود‪ :‬ایــن پــروژه هــا بــه منظــور‬ ‫ارتقــای زیرســاخت هــای شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اســتان بــا هــدف تامیــن رفــاه‬ ‫صنعتگــران اغــاز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان بیــان داشــت‪ :‬در ســال جــاری در حــوزه‬ ‫معاونــت فنــی ایــن شــرکت پــروژه هایــی ماننــد تکمیــل روشــنایی معابــر‪ ،‬خــط انتقــال‬ ‫بــرق‪ ،‬شــبکه توزیــع بــرق‪ ،‬جــدول هدایــت ابهــای ســطحی‪ ،‬حفــر‪ ،‬تجهیــز و اتاقــک چــاه‬ ‫اب‪ ،‬احــداث اشــیانه حــودرو اتــش نشــانی‪ ،‬خریــد تجهیــزات الکترومکانیــکال تصفیــه‬ ‫خانــه فاضــاب و ســایر پــروژه هــا بــا انعقــاد ‪ 50‬قــرارداد پیمانــکاری اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی در خصــوص انجــام پــروژه هــای عمرانــی در شــهرکها و نواحــی صنعتــی‬ ‫اســتان افــزود‪ :‬ایجــاد زیرســاخت هــا و فراهــم کــردن امنیــت حضــور ســرمایه گــذاران‬ ‫بــرای احــداث و راه انــدازی واحدهــای صنعتــی و تولیــدی در شــهرک ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫یکــی از دغدغــه هــای اصلــی شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اســت‪ .‬و پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی در راســتای رشــد و توســعه صنعتــی اقتصــادی و حمایــت از صنعتگــران و‬ ‫ســرمایه گــذاران انجــام مــی شــود تــا بــا تجهیــز شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‪ ،‬شــرایط و‬ ‫بسترســازی الزم بــرای تولیــد فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کشف ‪ 2‬دستگاه «ماینر»‬ ‫درشیروان‬ ‫کاهش ‪ 21‬درصدی متوفیان‬ ‫حوادث جاده ای‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 2‬دســتگاه‬ ‫ماینــر اســتخراج ارز دیجیتــال غیرقانونــی بــه ارزش‏تقریبــی‬ ‫‏‪‎100‎‬‏ میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا‏دریافــت خبــری مبنــی بــر اســتفاده غیرمجــاز از‬ ‫دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال در یــک واحــد مســکونی در‬ ‫‏شــیروان‪ ،‬بررســی موضــوع در دســتور کار مامــوران کالنتــری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪ 11‬امامعلــی (ع) شــیروان قــرار گرفـ ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا رصــد اطالعاتــی و‬ ‫هماهنگــی قضایــی موفــق شــدند محــل موردنظــر را‬ ‫‏شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از محــل‪ 2 ،‬دســتگاه‬ ‫ماینــر بــه ارزش تقریبــی ‪ 100‬میلیــون ریــال کشــف‏شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن رابطــه یــک نفــر دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده‏بــه‬ ‫مرجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان از کاهــش ‪ 21‬درصــدی متوفیــان‬ ‫حــوادث جــاده ای طــی ‪ 9‬ماهــه‏امســال در محــور هــای اســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بــه شــکر خــدا تصادفــات فوتــی نیــز در ایــن‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫بــازه زمانــی بــا کاهــش ‪ 24‬درصــدی‏همــراه بــوده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ«رحمان اســپیدکار» اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ 9‬‏ماهــه‬ ‫ســال جــاری ‪ 2‬هــزار و ‪ 908‬فقــره تصــادف در محور های ســطح‬ ‫اســتان بــه وقــوع پیوســته کــه در مقایســه بــا مــدت‏مشــابه‬ ‫ســال قبــل ‪ 28‬درصــد افزایــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه تعــداد‏تصادفــات فوتــی بــه نســبت‬ ‫ســال قبــل در ایــن مــدت ‪ 24‬درصــد کاهــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تعــداد جــان باختــگان حــوادث رانندگــی نیــز‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی ‪ 21‬درصــد کاهــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان تصریــح کــرد‪ :‬در اثــر ایــن تصادفــات‬ ‫‪ 1‬هــزار و ‪ 772‬نفــر مجــروح شــده انــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی تعــداد یــک هــزار و ‪ 335‬فقــره‬ ‫تصــادف خســارتی نیــز در محــور هــای‏ســطح اســتان بــه وقــوع‬ ‫پیوســته کــه ایــن تعــداد تصــادف در مقایســه بــا مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل بــا افزایــش ‪ 36‬درصــدی‏همــراه بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مددجویــان در زمینــه هــای مختلــف از جملــه کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و خدمــات صاحــب شــغل شــدند کــه تــاش مــی شــود بــا توجــه بــه رشــته‬ ‫تحصیلــی و مهــارت شــغل هــای جدیــدی نیــز بــه انــان معرفــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اینــک تــاش مــی کنیــم تــا بــا ایجــاد شــغل بــرای خانــواده هــای گــروه هــدف‬ ‫درامــد پایــدار ایجــاد کنیــم کــه در ایــن راســتا مشــارکت و کمــک خیــران را نیــز مــی طلبیــم‪.‬‬ ‫توحیــدی مقــدم بــا بیــان اینکــه توانمندســازی جامعــه هــدف یکــی از اهــداف مهــم ســازمان‬ ‫بهزیســتی اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در همیــن راســتا تســهیالت خوداشــتغالی بــه مددجویــان واجــد‬ ‫شــرایط پرداخــت مــی شــود و عــاوه بــر ایــن از دیگــر اقدامــات بهزیســتی در حمایــت از اشــتغال‬ ‫مددجویــان‪ ،‬پرداخــت حــق بیمــه کارفرمایــان اســت بــه ایــن صــورت کــه اگــر یــک کارفرمــا فــردی از‬ ‫جامعــه هــدف بهزیســتی را مشــغول بــه کار کنــد‪ ،‬ســهم بیمــه ان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اقدامــات بــا هــدف ایجــاد زمینــه مناســب خودکفایــی و اســتقالل مالــی‬ ‫مددجویــان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۱۳‬هــزار نفــر زیــر پوشــش‬ ‫بهزیســتی اســتان قــرار دارنــد کــه شــامل معلــوالن‪ ،‬ســالمندان‪ ،‬زنــان خــود سرپرســت‪،‬‬ ‫کــودکان و ســایر گــروه هــدف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی بــه ‪ ۳۱۴‬خانــوار حــق پرســتاری افــراد ضایعــه نخاعــی بــه مبلــغ‬ ‫ماهیانــه یــک میلیــون تومــان پرداخــت شــده اســت و همچنیــن بــه تعــداد ‪ ۱۱۲‬نفــر نیــز در‬ ‫ســایر گــروه هــا حــق پرســتاری دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫توحیــدی مقــدم گفــت‪ :‬در ایــن مــدت بــرای خریــد پروتــز و اوروتــز و ســایر وســایل کمــک‬ ‫توانبخشــی از جملــه ویلچــر‪ ،‬تشــک مــواج‪ ،‬ســمعک‪ ،‬ســاعت گویــا و عصــا مبلــغ ‪ ۲‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۳۸۰‬میلیــون تومــان اعتبــار هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫به فعاالن صنایع دستی‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۰۰ :‬میلیــارد ریــال تســهیالت در ‪ ۹‬ماهــه ســالجاری بــه‬ ‫فعــاالن صنایــع دســتی اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫پروانــه کالتــه اظهــار کــرد‪ :‬از مجموع کل تســهیالت پرداخت شــده‪ ۱۷۱ ،‬میلیــارد ریال مربوط‬ ‫بــه تبصــره ‪ ۱۸‬و مابقــی از محــل اعتبــارات مشــاغل خانگــی بــا بــاز پرداخت چهار درصــد به ‪۱۴۰‬‬ ‫نفــر از صنعتگــران فعــال این حوزه پرداخت شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتقبال خــوب متقاضیــان ایــن اســتان از تســهیالت نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته عنــوان کــرد‪ :‬بیشــترین متقاضیانــی کــه موفــق بــه دریافــت تســهیالت‬ ‫شــدند در رشــته هــای قالی بافــی‪ ،‬گلیــم و تابلــو فــرش فعالیــت داشــتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کالتــه‪ ،‬از ســال ‪ ۹۱‬تاکنــون بــا تولیــدات خالقانــه هنرمنــدان و صنعتگــران خراســان‬ ‫شــمالی‪ ۶۱ ،‬اثر صنایع دســتی اســتان نشــان ملی مرغوبیت و پنج اثر که دســت بافته های‬ ‫ســنتی هســتند‪ ،‬مهر اصالت یونســکو دریافت کردند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اینــک ‪ ۱۸‬هــزار صنعتگــر خراســان شــمالی در ‪ ۶۱‬رشــته مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند کــه گلیــم‪ ،‬ســفره کــردی‪ ،‬چــرم‪ ،‬ســفال و ســرامیک‪ ،‬نســاجی ســنتی‪ ،‬چــوب‪ ،‬تــراش‬ ‫ســنگ های قیمتــی و نیمــه قیمتــی از رشــته هــای شــاخص ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه نقــش‬ ‫مشــاغل خانگــی در توســعه اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬ایجــاد اشــتغال بــه ویــژه بــرای بانــوان از جملــه‬ ‫مزایــای کســب و کارهــای خانگــی اســت و اشــتغال در ایــن بخــش موجــب از بیــن رفتــن‬ ‫بســیاری از مشــکالت و اســیب هــای اجتماعــی در ایــن منطقــه مــی شــود‪.‬‬ ‫از اغــاز تاســیس خراســان شــمالی تاکنــون ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۱۳۸‬نفــر امــوزش هــای تخصصــی‬ ‫و علمــی صنایــع دســتی را دریافــت کــرده انــد و مجمــوع مجوزهــای صــادر شــده در بخــش‬ ‫مشــاغل خانگــی نیــز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۷۶‬مجــوز بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۵۰‬هــزار مترمربــع گلیم ســفره کــردی در خراســان شــمالی بافتــه می شــود کــه بــا‬ ‫توجــه بــه تجمــع بافنــدگان ان در شهرســتان بجنــورد‪ ،‬ایــن منطقــه بــه عنــوان شــهر ملــی‬ ‫گلیم ســفره کردی ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان یک میلیون نفری خراســان شــمالی در شمالشــرق کشــور دارای اقوام کرد‪ ،‬کرمانج‪،‬‬ ‫تــرک‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬تــات و بلــوچ اســت کــه صنایــع دســتی هــر یــک از انهــا ویژگــی هــای منحصــر‬ ‫بــه فــردی دارد‪.‬‬ ‫برای زیرساخت های برق ‪ ۲۱۱‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه شد‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۱۱ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیل زیرســاخت‪ ،‬ترمیم و‬ ‫اصــاح شــبکه هــای بــرق اســتان در ‪ ۹‬مــاه ســال جــاری هزینــه شــد‪.‬‬ ‫حســن چاهــی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میــزان جــذب اعتبــار در حالــی اســت کــه در طــول ســال گذشــته ‪ ۱۵۱‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫جــذب و هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه طــرح بهارســتان اصــاح شــبکه هــای فرســوده‪ ،‬رفــع حریــم شــبکه هــای روســتایی‬ ‫و همچنیــن تقویــت روشــنایی اشــاره ای کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۱۴۸‬پــروژه بــا اعتبــار ‪ ۶۰‬میلیــارد تومــان در ســطح‬ ‫روســتاهای ایــن اســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫چاهــی تصریــح کــرد‪ :‬طــرح بهارســتان بــر اســاس برنامــه بایــد در ســطح ‪ ۱۵۵‬روســتا اجــرا شــود کــه تــاش مــی کنیم تــا پایان‬ ‫ســال جــاری تمــام طــرح ها عملیاتی شــوند‪.‬‬ ‫برق رسانی به ‪ ۶‬روستای بی برق‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬اینــک بــرق رســانی بــه ‪ ۶‬روســتای بــی بــرق اســتان در‬ ‫دســت اقــدام اســت کــه برنامــه ریــزی شــده اســت و بــه زودی مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫چاهــی اظهــار کــرد‪ :‬اجــرای برق رســانی بــه ‪ ۱۴‬روســتای دیگــر نیــز در دســتور کار قــرار دارد کــه طبــق برنامه ریــزی هــا و تــاش‬ ‫همــکاران تــا پایــان ســال بهــره بــرداری مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارد کــه هــم اینــک ‪ ۹۹.۹‬درصــد جمعیــت شــهری و روســتایی اســتان از بــرق‬ ‫برخوردارنــد و ‪ ۳۸۵‬هــزار مشــترک بــرق در بخــش هــای تجــاری‪ ،‬خانگــی‪ ،‬ادارای و صنعتــی و کشــاوزی تحت پوشــش شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 14‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪1401 674‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫عکس ‪ -‬بازار کسب و کار ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫گلفروشی دیگر به صرفه نیست‬ ‫نرگــس حســین زاده ‪ -‬حســین علــی زارعــی‪ ،‬تولیدکننــده گیاهــان اپارتمانــی از افزایــش هزینــه‬ ‫نهاده هــای کشــاورزی در ســال جــاری انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬بــازار فــروش گل بســیار کــم فروغ شــده‬ ‫و گلفروشــی دیگــر بــه صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫زارعــی در گفتگــو بــا خبرنــگار روزنامــه بــازار کســب وکار افــزود‪ :‬قیمــت کــود و ســم خیلــی گــران‬ ‫شــده و بــا وجــود افزایــش ســه برابــری ایــن هزینــه هــا نســبت بــه گذشــته‪ ،‬تعرفــه فــروش هنــوز‬ ‫بــا نــرخ ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده گیاهــان اپارتمانــی بــا بیــان اینکــه گل فروشــی دیگــر بــه صرفــه نیســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اگــر بــازار فــروش فراهــم باشــد بخشــی از مشــکالت مــا مرتفــع مــی شــود امــا بــا وجــودی کــه‬ ‫شهردار شیروان‪:‬‬ ‫در شیروان پنج فرصت‬ ‫سرمایه گذاری شهری مصوب شد‬ ‫شــهردار شــیروان گفــت‪ :‬طــی هفتــه اخیــر‪ ،‬پنــج فرصــت ســرمایه گــذاری شــهرداری‬ ‫شــیروان بــا مبلغــی بالــغ بــر ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال در کمیســیون ســرمایه گــذاری شــورای شــهر‬ ‫مصــوب شــد‪.‬‬ ‫عیــن اللــه احمــدی در هشــتمین جلســه شــورای اداری شــیروان اظهــار کــرد‪ :‬اولین جلســه‬ ‫پنــج طــرح زود بــازده ســرمایه گــذاری بــا ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی برگــزار شــده اســت‬ ‫کــه توســعه و تحــول خوبــی بــرای شــهر رقــم خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن طــرح هــا شــامل زمیــن هــای واقــع در کمربنــدی خاتــم‪ ،‬شــیرکوه و‬ ‫زمیــن مجــاور پــارک فرهنــگ شــهر اســت کــه هــدف از ســرمایه گــذاری در ایــن طــرح هــا‪،‬‬ ‫حمایــت هــای شــهردار و شــورای اســامی شــهر از ســرمایه گــذاران‪ ،‬توســعه‪ ،‬اشــتغالزایی‬ ‫و درامدزایــی شــهر شــیروان اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال از محــل اعتبــارات تبصــره ‪۲۵۰ ،۱۶‬‬ ‫میلیــارد ریــال در بحــث اشــتغال ایــن شهرســتان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محســن توحیــدی مقــدم اظهــار کــرد‪ :‬در مهرمــاه افزایــش حقــوق گــروه هــای هــدف‬ ‫بهزیســتی توســط دولــت در نظــر گرفتــه شــد کــه تــا ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یارانــه را شــاهد‬ ‫بــوده ایــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بهزیســتی شــیروان ســه هــزار و ‪ ۷۰۲‬معلــول را زیــر پوشــش دارد کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۴۷‬نفــر دچــار اختــاالت بینایــی‪ ۱۹ ،‬نفــر صــوت و گفتــار‪ ۹۰۵ ،‬نفــر ذهنــی‪،‬‬ ‫‪ ۴۲۶‬نفــر شــنوایی‪ ،‬هــزار و ‪ ۴۷۰‬نفــر معلــوالن ذهنــی و جســمی و ‪ ۵۱۱‬نفــر دچــار اختــاالت‬ ‫روانــی هســتند‪.‬‬ ‫دولــت اســماعیل زاده فرمانــدار شــیروان از افتتــاح یــک کمــپ اضافــه مــاده ‪ ۱۶‬در‬ ‫شهرســتان شــیروان بــرای ســر و ســامان دادن بــه معتــادان متجاهــر در یــک مــاه اینــده‬ ‫خبــرداد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مجموعــه گلخانــه مــا در بهتریــن موقعیــت جغرافیایــی شــهر قــرار دارد‪ ،‬بــازار خوبــی نداریــم‪.‬‬ ‫او ضمــن تاکیــد ایــن مطلــب کــه از ابتــدای ســال تاکنــون نزدیــک بــه یــک صــد میلیــون خســارت‬ ‫دیــده‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیدواریــم ایــن خســارت بــرای بــازار شــب عیــد امســال جبــران شــود‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی دریافــت تســهیالت بانکــی را نقطــه ضعفــی در ایــن شــرایط اقتصــادی برای‬ ‫هــر کســب و کاری اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ان دســته از افرادیکــه تاکنــون تســهیالت دریافــت کردنــد‬ ‫بــرای پرداخــت بــه موقــع اقســاط ناگزیــر بــه فــروش اجنــاس زیــر قیمــت مصــوب هســتند کــه ایــن‬ ‫نتیجــه ای بــه جــز ضــرر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫علــی زارعــی افزایــش چهــار برابــری قیمــت بــذر را از دیگــر مشــکالت ایــن حرفــه معرفــی کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬تــا ســال گذشــته قیمــت بــذر ‪ f1‬گل بنفشــه گرمــی شــش هــزار تومــان بــود امــا در حــال‬ ‫حاضــر بایــد بــا رقــم ‪ ۲۵‬هــزار تومــان تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬کیفیــت بــذر وارداتــی ‪ F1‬مرغــوب و بــا گل هــای درشــت تــری اســت امــا بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه قیمــت باالیــی ان بــرای تولیدکننــده توجیــه نــدارد و ناگزیــر بــه تهیــه بذرهــای داخلــی و با‬ ‫کیفیــت کمتــر روی مــی اوریــم‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی اب را یکــی از مولفــه هــای اصلــی ایــن صنعــت معرفــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه بــه دلیــل نبــود چــاه اب بــرای گلخانــه بــه ناچــار بــرای تامیــن اب ان را خریــد مــی کنیــم‬ ‫کــه ایــن هزینــه زیــادی دارد‪.‬‬ ‫وی از خســارت گلخانــه در هنــگام وقــوع طوفــان خبــر داد و گفــت‪ :‬در زمــان طوفــان فضــای‬ ‫مســقف گلخانــه کــه بــا پالســتیک پوشــیده شــده‪ ،‬تخریــب مــی شــود کــه هزینــه ای دســت کــم‬ ‫‪ 20‬میلیونــی بــرای مــا دارد بــا اینحــال ســازمان جهــاد کشــاورزی فقــط در تماســی بــراورد خســارت‬ ‫می گیــرد و هیــچ وقــت حمایتــی نمــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬مســاحت ایــن گلخانــه چهــار هــزار متــر اســت کــه از ایــن میزان یــک هــزار و ‪ 800‬متر‬ ‫ان مســقف کــه در ان گل هــای فصلــی‪ ،‬باغچــه ای و اپارتمانــی تولید می شــود‪.‬‬ ‫کشاورزی قراردادی بهترین‬ ‫ابزار برای حمایت از تولید است‬ ‫ســیدجواد ســاداتی نژاد در دیــدار بــا تشــکل هــای حــوزه کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود شــرایط ســخت اقتصــادی پــس از مردمی ســازی یارانه هــا‪ ،‬ایــن کشــاورزان و دامــداران‬ ‫هســتند کــه بــا غیــرت پــای تامیــن ســفره مــردم ایســتاده اند و مــن دســت انهــا را مــی بوســم‪.‬‬ ‫ســاداتی افــزود‪ :‬بــا داشــتن رتبــه نخســت کشــاورزی قــراردادی در کشــورامیدواریم ‪ ,‬تولیــد‬ ‫ســال زراعــی جدیــد نســبت بــه ســال گذشــته بهتــر شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ . :‬در دنیــا بــرای حمایــت از بخــش تولیــد و معیشــت کشــاورز هیــچ ابــزاری‬ ‫بهتــر از کشــاورزی قــراردادی نیســت کــه فــاز دوم کشــت قــراردادی امســال انجــام شــده و در‬ ‫ســال اینــده هــم کشــت قــراردادی بــه صــورت فراگیــر در کشــور انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســید جــواد ســاداتی نــژاد گفــت‪ :‬بــا کمــک کشــاورزی قــراردادی ‪,‬الگــوی کشــت پــس از ‪50‬‬ ‫ســال در کشــور اجرایــی شــده اســت ‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا پیمــان ســیاری بیــان کــرد ‪ :‬بــرای حمایــت صــادرات رفــع‬ ‫تعهد ارزی شــیر خشــک صفر شــده اســت‪،‬و برای حمایت از صادرات کیوی و مرکبات رفع‬ ‫تعهــد ارزی بــه ‪ 50‬درصــد رســید کــه در ایــن هفتــه تــا ‪ 90‬درصــد کاهــش یافــت ‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بایــد بــرای اســتان هــای مــرزی مشــوق صادراتــی در نظــر گرفته شــود‬ ‫تــا بتواننــد در زمینــه صــادرات بهتــر عمل کنند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه گلســتان بــه عنــوان تامیــن کننــده اصلــی مصــرف ‪250‬هــزار تــن‬ ‫مــرغ در مــاه در کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تولیــد مــرغ در ایــن اســتان بــرای کشــور بســیار حائــز‬ ‫اهمیــت اســت‪ ،‬کشــاورزی مردمــی تریــن بخــش اقتصاد اســت و از تشــکل هــا می خواهیم‬ ‫در تامیــن کاالهــای اساســی بــرای کشــور بــه وزارت جهــاد کشــاورزی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬در رابطــه بــا مــرغ تمــام مدیریــت بــازار بــه ‪ 31‬اتحادیــه اســتانی واگــذار‬ ‫می شــود و ایــن اتحادیــه هــا کنتــرل کننــده مــازاد و کمبــود تولیــد مــرغ خواهنــد بــودو اتــاق‬ ‫اصنــاف کشــاورزی ایــران موتــور پیشــرو بخــش کشــاورزی و بــازوی رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان اســت کــه بایــد بــازار را مدیریــت و کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫ســاداتی نژادافــزود‪ :‬خریــد مــازاد مــرغ توســط اتحادیــه هــا انجــام مــی شــود و در زمــان لزوم‬ ‫بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد و در صــورت ضــرر اتحادیــه‪ ،‬مابــه التفــاوت ان توســط وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی پرداخــت می شــود‪ .‬از ایــن پــس شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور در‬ ‫خریــد مــازاد مــرغ ورود نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مقــام عالــی وزارت در خصــوص هوشمندســازی زنجیــره تامیــن و توزیــع عنــوان کــرد‪ :‬از‬ ‫طریــق ایــن ســامانه از جوجــه ریــزی تــا میــدان بهمــن به صــورت کامل رصــد و پایش خواهد‬ ‫شــد کــه ایــن کنتــرل هــم از طریــق اتحادیــه انجــام مــی شــود‪ ،‬از طریــق ســامانه هوشــمند‬ ‫مــرغ تولیــدی دارای شناســنامه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســازمان پنبــه بــه دســتور رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬تشــکیل ایــن‬ ‫ســازمان در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪ .‬اتحادیــه هــای پنبــه بایــد به خرید مازاد پنبــه ورود‬ ‫کننــد تــا از زیــان بــه تولیدکننــده جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه زیرســاخت های شــیالتی در اســتان گلســتان بیــان کرد‪:‬‬ ‫زیرســاخت هــا‪ ،‬مرمــت قنــوات و جــاده بیــن مــزارع بــر اســاس ‪ 30‬هــزار میلیــارد تومــان بنــد‬ ‫ت پرداخــت خواهــد شــد‪ ،‬حــدود ‪ 4‬هــزار میلیــارد تومــان مصوبــه ســفر بــه ایــن اســتان را‬ ‫خواهیــم داشــت کــه در ایــن زمینــه هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جــواد ســاداتی نــژاد بــا بیــان اینکــه بــه دســتور رئیــس جمهــور باید ســبزی و صیفــی از فضای‬ ‫بــاز بــه گلخانــه انتقــال یابــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 25‬هــزار هکتــار گلخانــه وجــود‬ ‫دارد درحالیکــه بــرای ایــن امربــه ‪ 125‬هــزار هکتــار گلخانــه نیــاز اســت‪ .‬گلخانــه مصــرف اب‬ ‫را بــه شــدت کاهــش مــی دهــد و اســتان گلســتان بــه دلیــل اقلیــم ظرفیــت باالیــی در حــوزه‬ ‫گلخانــه خواهــد داشــت و مــا از ســرمایه گــذاران بــرای احــداث گلخانــه و تولیــد در گلخانــه ها‬ ‫دعــوت مــی کنیــم و در ایــن زمینــه حمایــت الزم انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ 5 :‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت مکانیزاســیون در هفته هــای اخیــر بــرای‬ ‫حــوزه ماشــین هــا و تجهیــزات کشــاورزی در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه بخــش شــیالت حــوزه فرامــوش شــده کشــاورزی اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ 1200 :‬میلیارد تومان ســرمایه برای فاز نخســت ‪ 3‬هزار تنی شــیالت هزینه الزم دارد‬ ‫کــه از بنــد ت تامیــن خواهــد شــد‪ .‬شــیالت حــوزه حائــز اهمیــت در بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره ســنددار شــدن اراضــی کشــاورزی‪ ،‬افــزود‪ :‬رتبــه اســتان‬ ‫گلســتان در صــدور ســند ‪ 11‬اســت‪ .‬بایــد ســند تــک بــرگ در اختیــار کشــاورز باشــد تــا بتوانــد‬ ‫از طریــق ان تســهیالت دریافــت کنــد و از تغییــر کاربــری اراضــی جلوگیــری شــود لــذا‬ ‫اســتان گلســتان بایــد در ایــن زمینــه فعــال تر شــود و تــا پایان ‪ 1402‬رفــع تداخالت تمام‬ ‫شــود و تــا پایانــن دولــت تمــام اراضــی کشــاورزی کشــور ســنددار شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ممنوعیتــی در صــادرات مــرغ نداریــم‪ ،‬تــاش مــی کنیم رفع تعهد ارزی‬ ‫مــرغ را هــم کاهــش دهیــم لــذا زنجیــره هــا بایــد در تولیــد و صــادرات مــازاد مــرغ فعــال‬ ‫شــوند‪ .‬مشــکالت صادرات مرغ به افغانســتان برطرف شــده اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ای لنز همه بهانه از توست!‬ ‫ایــن روزهــا کــه خــدا را کــرور کــرور شــکر خیــال مــردم از‬ ‫بابــت کرونــا و تبعاتــش تــا حــدود زیــادی راحــت شــده‪،‬‬ ‫مســئوالن وزارت فخیمــه بهداشــت افتــاده انــد بــه جــان‬ ‫ســایر گرفتــاری هــا و بیمــاری هــای خلــق اللــه و عجالتــا ً‬ ‫گیــر داده انــد بــه تبعــات و اثــرات منفی لنز های چشــمی!‬ ‫ظاهــرا ًعزیــزان مافیــای لنــز نتوانســته هماننــد مافیــای‬ ‫بادمجان یا هویج برای لنز مزایای رویایی و سوفسطایی‬ ‫بــرای لنــز تبییــن کننــد! خبر را مالحظه بفرمائیــد‪« :‬برخی‬ ‫لنــز هــای وارداتــی چینــی کــه در ارایشــگاه هــا و بوتیکهــا‬ ‫بــه فــروش مــی رســند‪ ،‬باعــث الودگــی چشــم و در دراز‬ ‫مــدت موجــب نابینایــی مــی شــوند‪ .‬برخــی از افــراد هــم از‬ ‫لنــز هــای یکبــار مصــرف‪ ،‬چنــد بــار اســتفاده مــی کننــد کــه‬ ‫خطــر شــیوع بیماریهــای چشــمی در ایــن لنــز هــا بیشــتر‬ ‫اســت‪ (».‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫درســت اســت کــه ارایشــگاه هــای زنانــه نوعــی بــازار چــه‬ ‫مــرزی هــم محســوب مــی شــوند و در انجــا عــاوه بــر‬ ‫رنــگ امیــزی و بتونــه کاری و صــاف کاری‪ ،‬عیــن بازارچــه‬ ‫ســید اســمال‪ ،‬انــواع و اقســام وســایل مجــاز و غیــر مجــاز‬ ‫هــم بــه فــروش مــی رســد ولــی خریــد لنــز دســت دوم و‬ ‫دســت بــه دســت شــدن لنــز دیگــر نوبــر اســت‪.‬‬ ‫لبــاس و ماشــین و کفــش دســته دوم دیــده بودیــم ولــی‬ ‫خــدا وکیلــی اســتفاده از لنــز دســته دوم بــا هیــچ عقــل‬ ‫ســلیمی همپوشــانی نــدارد‪ .‬خیلــی جالــب اســت در حالــی‬ ‫کــه مــا در کشــورمان بــه فنــاوری چــاپ قرنیــه دســت پیــدا‬ ‫کــرده ایــم ایــن چینــی هــای دســت و پــا چلفتــی هنــوز‬ ‫نتوانســته انــد لنــز بــا قیمــت پائیــن تولیــد کننــد کــه خلــق‬ ‫اللــه مجبــور بــه اســتفاده از لنــز دســت دوم نشــوند! البتــه‬ ‫ایــن کــه هــر گرفتــاری و بدبختــی را بــه این چینیهای چشــم‬ ‫بادامــی و اجناسشــان ربــط دهیــم چنــدان هــم جوانمردانــه‬ ‫نیســت و برخــی معضــات اخیــر‪ ،‬ریشــه در فهــم ناقــص‬ ‫و پالســتیکی برخــی هموطنــان از ادبیــات کهــن دارد‪.‬‬ ‫متاســفانه عــده ای شــعر ِ « چشــم هــا را بایــد شســت‪،‬‬ ‫جــور دیگــر بایــد دیــد» خــدا بیامــرز ســهراب را بــد تفســیر‬ ‫کــرده انــد و بــه هــر قیمتــی شــده مــی خواهــد جــور دیگــر‬ ‫ببیننــد‪ .‬اصــا ًهــم بــه شستشــوی چشــم اعتقــادی ندارنــد‬ ‫و معتقدنــد بــا وجــود نیتــرات فــراوان در اب تهــران ترجیــح‬ ‫مــی دهنــد بــرای جــور دیگــر دیــدن از «لنــز» اســتفاده کننــد‬ ‫حتــی در برخــی مقاطــع لنــز از نــان شــب واجــب تــر شــده و‬ ‫بــه قولــی چشــمم را بگیــر ولــی لنــزم را نــه!‬ ‫البتــه در ایــن بیــن عــده ای هــم کاری بــه ســهراب‬ ‫ندارنــد و از منظــر زیبــا شــناختی‪ ،‬ســاختار خــود را دارای‬ ‫عیــب و ایــراد مــی داننــد و اعتقــادی بــه جمــات بــزرگان‬ ‫ندارنــد کــه فرمــوده انــد «بــه لنــز و رنــگ و خــال و خــط چه‬ ‫حاجــت روی زیبــا را» و بــرای رفتــن بــه مجلــس عروســی‬ ‫یــا مجالــس شــادی‪ ،‬دســت بــه تغییــر دکوراســیون‬ ‫مــی زننــد کــه گویــی اگــر ایــن تغییــرات ماهــوی صــورت‬ ‫نپذیــرد‪ ،‬عروســی ســر نخواهــد گرفــت‪ .‬زن حســابی‬ ‫همســر مســی بــرای تماشــای قهرمانــی شــوهرش در‬ ‫جــام جهانــی حتــی رژ لــب هــم نــزده بــود! بگذریــم ‪...‬‬ ‫علی ای حال هر چند ســامت برخی شــهروندان‬ ‫بــرای خودشــان مهــم نیســت ولــی بــرای مــا مهــم‬ ‫اســت و پیشــنهاداتی بــرای جلوگیــری رواج ایــن‬ ‫پدیــده مذمــوم ارائــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) تغییــر کاربــری لنــز‪ :‬همانطــور که در گذشــته افراد‬ ‫خالفــکار را « تاتــو» یــا همــان «خالکوبــی» مــی کردنــد تــا‬ ‫نشــان دهنــد ایــن افــراد بــا ســایرین تفــاوت دارنــد و گنــاه‬ ‫کارنــد‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود بــه جــای ســتاره دار کــردن‬ ‫مشــتریان بد حســاب بانکها‪ ،‬با توجه به میزان بدحســابی‬ ‫شــان در چشــم انها لنز های مختلف کار بگذاریم‪ .‬با این‬ ‫شــیوه هــم کارمنــدان بانکهــا بــه راحتــی قــادر بــه شناســایی‬ ‫افــراد بــد حســاب خواهنــد شــد و هــم امار مصــرف لنزهای‬ ‫رنگــی در کشــور پائیــن خواهــد امــد‪.‬‬ ‫ب) جریمــه نقــدی‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــما اگــر‬ ‫کوچکتریــن تغییــری در بنــای مســکونی یــا تجــاری خــود‬ ‫بدهیــد‪ ،‬بایــد جوابگــوی شــهرداری و عــوارض کمرشــکن‬ ‫ان باشــید؛ پیشــنهاد مــی شــود در خصــوص تغییــرات‬ ‫ظاهــری افــراد هــم نظیــر تخریــب اضافــه بنــای صــورت (‬ ‫همــان کوچــک کــردن بینــی ) و یــا اســتفاده از لنز‪ ،‬کاشــت‬ ‫گونــه‪ ،‬پروتــز‪ ،‬بالــون معده‪،‬اصــاح خــط لبخنــد‪ ،‬چشــم‬ ‫گربــه ای‪ ،‬گــوش االغــی‪ ،‬اصــاح چشــم اســیایی‪ ،‬رفــع‬ ‫خنــده ی اســبی یــا لثــه ای‪ ،‬قلــوه ای کــردن لــب پائیــن‪،‬‬ ‫تــراش پیشــانی‪ ،‬بیبــی فیــس کــردن صــورت‪ ،‬تــراش‬ ‫پیشــانی‪ ،‬پروتــز لــب‪ ،‬لیفــت گونــه لــب‪ ،‬چــال انداختــن‬ ‫گونــه‪ ،‬رفــع خنــده اســبی یــا لثـه ای‪ ،‬رفــع انقبــاض چانــه و‬ ‫قــس علــی هــذا‪ ...‬عــوارض وضــع شــود تــا ملــت کمتــر بــه‬ ‫فکــر تغییــر دکوراســیون بیفتنــد! ( البته لیســت تغییرات‬ ‫ظاهــری افــراد خیلــی بیشــتر از ایــن اســت و اگــر همــه‬ ‫مــوارد را ذکــر مــی کردیــم یکــی دو تــا ســتون نشــریه را‬ ‫اشــغال مــی کردیــم‪ ،‬بــه همیــن مقــدار بســنده کردیــم!)‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قانون پارتو و کاربرد ان‬ ‫در روابط اجتماعی‬ ‫ســال ها قبــل‪ ،‬یــک متخصــص مدیریــت بــه نــام‬ ‫«پارتــو» قانــون مهمــی را بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«مــا بــرای انجــام هم ـه ی کارهــا وقــت نداریــم‪ .‬مــا‬ ‫بــرای انجــام همــه ی کارهــا پــول نداریــم‪.‬‬ ‫امــا بــرای انجــام« مهم تریــن کارهــا» وقــت و پــول‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫بنابرایــن یکــی از «مهم تریــن کارهــا» ایــن اســت کــه‬ ‫تعییــن کنیــم «مهم تریــن کارهــا» بــرای زندگــی مــن‬ ‫کدام انــد؟‬ ‫به این کار «اولویت بندی» می گوییم‪.‬‬ ‫اگــر «اولویت بنــدی» نداشــته باشــیم‪ ،‬وقــت و پــول‬ ‫خــود را صــرف کارهایــی می کنیــم کــه از درجـه ی دوم‬ ‫یــا حتــی ســو ِم اهمیــت برخوردارنــد‬ ‫ان وقــت بــرای کارهــای درجــه یــک خــود‪ ،‬وقــت یــا‬ ‫پــول کافــی نداریــم‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬در زمینــه ی «اعتبــار»؛ مــا در بیــن‬ ‫مــردم‪ ،‬اعتبــاری داریــم؛‬ ‫اما این اعتبار‪« ،‬بی نهایت» نیست‪.‬‬ ‫اگــر اعتبارمــان را در جایــی خــرج کنیــم کــه از درجـه ی‬ ‫اهمیــت پایینــی برخــوردار اســت‪ ،‬در جایی کــه از‬ ‫درجـه ی اهمیــت باالتــری برخــوردار اســت‪« ،‬اعتبــار»‬ ‫کــم می اوریــم‬ ‫اکنــون قانــون «پارتــو» را در حیطه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی بیــان می کنیــم‪:‬‬ ‫معیارهای زندگی‪:‬‬ ‫همــه ی ســلیقه های مــن را دیگــران نمی تواننــد‬ ‫بــراورده کننــد‪ ،‬پــس الزم اســت ب ـ ه وضــوح و روشــن‬ ‫بیــان کنــم کــه مهم تریــن اصــول مــن در زندگــی‬ ‫کدام انــد‪.‬‬ ‫ان گاه دیگــران می تواننــد در مــراوده بــا مــن‪،‬‬ ‫مهم تریــن اصــول و ارزش هــای مــرا رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫روابط با انسان ها‪:‬‬ ‫همـه ی انســان ها را نمی تــوان راضــی نگه داشــت امــا‬ ‫می تــوان مهم تریــن انســان ها را راضــی نگه داشــت‪.‬‬ ‫ف خــودم را روشــن کنــم کــه‬ ‫پــس الزم اســت تکلی ـ ِ‬ ‫مهم تریــن انســان ها در زندگــی مــن چــه کســانی‬ ‫هســتند و بیش تریــن ســرمایه گذاری ام را روی چــه‬ ‫کســانی الزم اســت انجــام دهــم‪.‬‬ ‫لذت ها‪:‬‬ ‫من نمی توانم از همه چیز‪ ،‬لذت ببرم‪.‬‬ ‫بــرای برخــی لذت هــا‪ ،‬الزم اســت از برخــی دیگــر‬ ‫از لذت هــا بگــذرم‪ ،‬پــس الزم اســت بــرای خــودم‬ ‫تعریــف کنــم اولویت بنــدی لذت هــای زندگــی‪ ،‬بــرای‬ ‫مــن چگونــه اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬چــه چیــزی را بــه‬ ‫چــه چیــزی می فروشــم‪.‬‬ ‫اظهارنظر‪:‬‬ ‫من نمی توانم در مورد همه چیز اظهارنظر کنم‪.‬‬ ‫الزم اســت مهم تریــن جنبه هایــی کــه دغدغــه ی‬ ‫اظهارنظــر در ان هــا را دارم‪ ،‬مشــخص کنــم و دانــش‬ ‫خــود را در ان زمینه هــا بــاال ببــرم‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫چهار شنبه ‪ 14‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪674‬‬ ‫سرپوش روی این ویژگی همسرتان نگذارید!‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫درویشــی در پاســخ به این ســوال می گوید‪:‬‬ ‫«فرقــی نمی کنــد زن بی مســئولیت باشــد یــا‬ ‫مــرد‪ ،‬بی مســئولیتی باعــث خودخواهــی و‬ ‫توقــع زیــاد در فــرد می شــود‪ .‬درواقــع چنیــن‬ ‫فــردی دوســت دارد دیگــران برایــش همــه‬ ‫کار انجــام دهنــد و هــر چیــزی می خواهــد‬ ‫دیگــران برایــش فراهــم کننــد و این یــک‬ ‫حالــت لجبــازی در فــرد بــه وجــود خواهــد‬ ‫اورد؛ بالطبــع وقتــی انتظــارات فــرد بــراورده‬ ‫نمی شــود‪ ،‬اختالفــات و تنــش شــروع‬ ‫خواهــد شــد‪».‬‬ ‫مسئولیت پذیری یک ضرورت است‬ ‫بــه گفتــه یــک روانشــناس و مشــاور‪ ،‬بی مســئولیتی خصلــت‬ ‫ویــران کننــده ای اســت کــه معمــوال ًاز دوران کودکــی‪ ،‬از دل‬ ‫خانــواده و ســپس از مدرســه شــکل می گیــرد و در روابــط‬ ‫شــخصی فــرد‪ ،‬مشــکالت عدیــده ای را بــه وجــود خواهــد اورد‪.‬‬ ‫مســئولیت یــک عنصــر کلیــدی بــرای یــک زندگــی شــاد و‬ ‫موفــق اســت‪ .‬زمانــی کــه در یــک رابطــه‪ ،‬یکــی از طرفیــن از‬ ‫زیــر بــار مســئولیت شــانه خالــی می کنــد‪ ،‬تمــام مســئولیت‬ ‫زندگــی بــر دوش یــک نفــر افتــاده و او را از پــا درخواهــد اورد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬رفتــار غیرمســئوالنه می توانــد بــه روابــط‬ ‫اســیب برســاند و باعــث ســلب اعتمــاد شــود‪.‬‬ ‫بی مســئولیتی یکــی از خصلت هــای نامتعارفــی اســت کــه‬ ‫در برخــی افــراد دیــده می شــود و می توانــد بنیــان خانــواده را‬ ‫سســت و ضعیــف کــرده و رابطــه عاطفــی زوجیــن را بــه خطر‬ ‫بینــدازد‪ .‬مســئولیت پذیری نه تنهــا در زندگــی مشــترک بلکــه‬ ‫در هــر رابطـه ای ازجملــه رابطــه دوســتانه‪ ،‬شــغلی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و‪ ...‬ضــروری اســت امــا به راســتی بــا فــرد بی مســئولیت‬ ‫چگونــه بایــد برخــورد کــرد؟ ایــا راه حلــی بــرای اصــاح ایــن‬ ‫رفتــار وجــود دارد؟ دکتــر شــقایق درویشــی‪ ،‬روانشــناس و‬ ‫مشــاور بــه ایــن ســوال پاســخ می دهــد‪.‬‬ ‫بی مسئولیتی مصادیق مختلفی دارد‬ ‫چیــزی کــه در ذهــن اغلــب مــا جاافتــاده‪ ،‬نســبت دادن‬ ‫بی مســئولیتی بــه مــردان بیــکاری اســت کــه نســبت بــه‬ ‫مســائل مالــی خانــواده بی توجه انــد امــا بی مســئولیتی ممکــن‬ ‫اســت دربــاره هــر موضوعــی صــدق کنــد؛ زنــی کــه بــرای تربیت‬ ‫فرزنــدان وقــت نمی گــذارد یــا بــه امور خانه رســیدگی نمی کند‪،‬‬ ‫فــردی کــه در روابــط کاری بــه انجــام وظایفــش متعهد نیســت‬ ‫یــا بی تفاوتــی در قبــال اتفاقــات و معضــات جامعــه‪ ،‬همــه‬ ‫و همــه مصــداق بی مســئولیتی هســتند‪ .‬دکتــر درویشــی در‬ ‫تعریــق دقیــق فــرد بی مســئولیت می گویــد‪« :‬بی مســئولیت‬ ‫به فــردی گفتــه می شــود کــه مســئولیت اتفاقــات زندگ ـی اش‬ ‫را نمی پذیــرد و بــار تمــام مشــکالت زندگــی را بــر دوش طــرف‬ ‫مقابــل یــا عوامــل بیرونــی می انــدازد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬فــرد بی مســئولیت‪ ،‬اشــتباهات و‬ ‫انتخابــات خــود را گــردن نمی گیــرد و همیشــه جامعــه و‬ ‫خانــواده و دیگــران را مقصــر می داننــد‪».‬‬ ‫درویشــی بــا اشــاره بــه قانــون ‪ 80-20‬می گویــد‪« :‬فــرد‬ ‫مســئولیت پذیر بــا اســتفاده از قانــون ‪ ،80-20‬بــاور دارد‬ ‫کــه ‪ ۸۰‬درصــد اتفاقــات در زندگــی زمینــه درونــی دارد و‬ ‫خــودش مســئول ان هاســت و ‪ ۲۰‬درصــد اتفاقــات عامــل‬ ‫بیرونــی دارد کــه در اختیــار خــودش نیســت لــذا تمرکــز فــرد‬ ‫مســئولیت پذیر بــر روی ان ‪ ۸۰‬درصــد عامــل درونــی اســت‬ ‫امــا در افــراد بی مســئولیت‪ ،‬تمرکــز روی ‪ ۲۰‬درصــدی اســت‬ ‫کــه در اختیارشــان نیســت و کامــا ًبیرونــی اســت‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس می گویــد افــراد بی مســئولیت نســبت بــه‬ ‫پیامدهــای اقداماتــی کــه انجــام می دهنــد کامــا ًبی توجــه‬ ‫هســتند‪« :‬معمــوال ً بــه ایــن افــراد نمی تــوان اعتمــاد کــرد‬ ‫زیــرا ان هــا بــه پیامدهــای تصمیمــی کــه می گیرنــد اهمیــت‬ ‫نمی دهنــد و معمــوال ًتصمیمــات غیرمســئوالنه می گیرنــد‪».‬‬ ‫درویشــی بابیــان اینکــه ریشــه اصلــی ایــن بی مســئولیتی‬ ‫از دل خانــه و خانــواده شــروع می شــود‪ ،‬تصریــح می کنــد‪:‬‬ ‫«افــراد بی مســئولیت‪ ،‬معمــوال ًدر خانــه عــادت کردنــد کــه‬ ‫کســی از ان ها انتظار نداشــته باشــد و در مقابل‪ ،‬خودشــان‬ ‫توقــع باالیــی از اطرافیــان دارنــد و همیــن موضــوع باعــث‬ ‫زیاده خواهــی‪ ،‬خودخواهــی و لجبــازی ان هــا می شــود‪».‬‬ ‫ریشــه اصلــی بی مســئولیتی‪ ،‬وجــود والدیــن‬ ‫غیرمســئول اســت‬ ‫به گفته درویشی‪ ،‬بی مسئولیتی در افراد معموال ًاز دوران‬ ‫کودکی‪ ،‬از دل خانواده و ســپس از مدرســه شــکل می گیرد‪:‬‬ ‫«رفتارهــای تحکمــی و گوش به فرمــان بــودن کــودک در‬ ‫خانــواده و مدرســه باعــث می شــود تــا فــرد مســئولیت پذیری‬ ‫الزم را نداشــته باشــد و از زیــر بــار برخــی مســائل فــرار کنــد و‬ ‫اشــتباهاتش را گــردن فــرد دیگــری بینــدازد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس ریشــه اصلــی بی مســئولیتی را وجــود‬ ‫والدیــن غیرمســئول می دانــد و می گویــد‪« :‬امــوزش‬ ‫مســئولیت پذیری بایــد در خانــه و توســط والدیــن شــروع‬ ‫شــود امــا متاســفانه بســیاری از والدیــن بــا حمایــت‬ ‫بیش ازحــد از بچه هــا و رفاهــی کــه در دوره ی کودکــی بــرای‬ ‫ان هــا بــه وجــود می اورنــد‪ ،‬مانــع یادگیــری مســئولیت پذیری‬ ‫در کــودکان می شــوند‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬فراهــم کــردن تمــام نیازهــا و‬ ‫خواســته های کــودکان باعــث می شــود تــا ان هــا در مقابــل‬ ‫انتخاب هــا و تصمیماتشــان مســئول نباشــند‪ .‬ایــن کــودکان‬ ‫بــه دلیــل فراهــم بــودن همه امکانــات در کودکی معمــوال ًدر‬ ‫بزرگ ســالی بــرای رســیدن بــه اهدافشــان تــاش نمی کننــد و‬ ‫مســئولیت کارهایشــان را بــر عهــده نمی گیرنــد‪».‬‬ ‫دالیل خاص دیگری هم برای بی مسئولیتی وجود دارد‬ ‫بــه عقیــده درویشــی‪ ،‬تــرس باعــث می شــود کــه فــرد از وارد‬ ‫شــدن به دنیای ناشــناخته دوری کند‪« :‬معموال ًمردم از هر‬ ‫چیــزی کــه بترســند یــا ان را درک نکننــد یــا اطالعاتــی در مورد‬ ‫ان نداشــته باشــند‪ ،‬ان را حــذف می کننــد؛ بنابرایــن تــرس‬ ‫می توانــد یــک دلیــل خــاص بــرای بی مســئولیتی باشــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس نداشــتن هــدف در زندگــی را یکــی دیگــر از‬ ‫دالیــل بی مســئولیتی افــراد دانســت و افــزود‪« :‬وقتــی فــرد‬ ‫هــدف مشــخصی در زندگــی نــدارد به راحتــی بهانــه می گیــرد‬ ‫و کاری را انجــام نمی دهــد‪».‬‬ ‫او مقایســه کــردن را دلیــل دیگــر بــر بی مســئولیتی می دانــد‬ ‫و می گویــد‪« :‬وقتــی فــرد دائــم خــودش را بــا دیگــران مقایســه‬ ‫می کنــد‪ ،‬از تــرس اینکــه مبــادا کاری را انجــام دهــد کــه به پــای‬ ‫دیگــران نرســد‪ ،‬بهانه گیــری می کنــد و فرصــت ان تــاش را از‬ ‫خــودش می گیــرد چــون نمی دانــد کــه می توانــد در ان کار موفــق‬ ‫شــود یــا خیــر لــذا ترجیــح می دهــد مســئولیتی را نپذیــرد‪».‬‬ ‫بی مسئولیتی با زندگی مشترک چه می کند؟‬ ‫کــه‬ ‫اســت‬ ‫معتقــد‬ ‫درویشــی‬ ‫مســئولیت پذیری قابل رفــع اســت و‬ ‫فــرد بی مســئولیت می توانــد بــا انجــام‬ ‫روش هایــی بــه فــرد مســئولیت پذیر تبدیــل‬ ‫شــود‪ .‬او می گویــد‪« :‬مســئولیت پذیری یــک‬ ‫ضــرورت اســت‪ .‬فــرد بــا یــک برنامه ریــزی‬ ‫روزانــه می توانــد متعهــد شــود کــه ان برنامــه‬ ‫را تــا پایــان روز انجــام دهــد و مدیریــت‬ ‫مســئولیت هایی کــه در ان روز بــرای خــود‬ ‫قــرار داده‪ ،‬بپذیــرد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس ادامــه می دهــد‪« :‬افــراد‬ ‫بی مســئولیت معمــوال ًبــرای انجــام نــدادن‬ ‫کارهایشــان بهانه گیــری می کننــد لــذا‬ ‫ایــن افــراد بــرای تبدیل شــدن بــه یــک فــرد‬ ‫مســئولیت پذیر بایــد گلــه و شــکایت‪ ،‬مقصر‬ ‫دانســتن دیگــران و بهانه گیــری را متوقــف‬ ‫کننــد و هــر زمــان تصمیــم بــه انجــام کاری‬ ‫می گیرنــد بــه هــر قیمتــی ان را انجــام دهنــد‪».‬‬ ‫درویشــی یکــی دیگــر از راه هــای رفــع بی مســئولیتی را بــه‬ ‫تعویق نینداختن کارها دانســت و افزود‪« :‬فرد بی مســئولیت‬ ‫بایــد ســعی کنــد کارهایــش را در اولیــن فرصــت انجــام دهــد‬ ‫زیــرا زمانــی کــه فــرد تصمیــم بــه انجــام کاری می گیــرد‪ ،‬مغــز‬ ‫ســه تــا پنــج ثانیــه روی ان تمرکــز می کنــد و باگذشــت ‪ 5‬ثانیــه‬ ‫فــرد بــه خاطــر اینکــه ان فشــار را از روی خــود بــردارد‪ ،‬انجــام‬ ‫ان کار را نادیــده می گیــرد‪».‬‬ ‫او تاکیــد مــی کند‪«:‬پشــت گــوش انداختــن کارهــا باعــث‬ ‫می شــود تــا بی مســئولیتی در فــرد تقویــت شــود لــذا خیلــی‬ ‫مهــم اســت کــه برای رفع بی مســئولیتی بتوانیم بــه خودمان‬ ‫اعتمــاد کنیــم و کارهــا را در اولیــن فرصــت انجــام دهیــم‪».‬‬ ‫این ویژگی را نادیده نگیرید‬ ‫یکــی از مصادیــق بی مســئولیتی کــه بنیــان خانــواده را‬ ‫متزلــزل می کنــد و باعــث ایجــاد تنــش در خانــواده می شــود‪،‬‬ ‫بی مســئولیتی و عــدم تعهــد طرفیــن نســبت بــه یکدیگــر‬ ‫اســت‪ .‬درویشــی در خصــوص نحــوه برخــورد بــا همســر‬ ‫بی مســئولیت می گویــد‪« :‬نبایــد بــا بی مســئولیتی همســر‬ ‫کنــار امــد چراکــه رفــع نشــدن ایــن مشــکل می توانــد بــر‬ ‫روی فرزنــدان نیــز تاثیــر بگــذارد و ان هــا را هــم بــه یــک فــرد‬ ‫بی مســئولیت تبدیــل کنــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس می گویــد بــرای رفــع ایــن مشــکل بایــد‬ ‫صبــوری کــرد و اجــازه داد تــا ایــن مشــکل به مرورزمــان رفــع‬ ‫شــود‪« :‬همســر بی مســئولیت را وادار بــه انجــام کارهــا کنیــد و‬ ‫در مقابــل بــرای انجــام دادن ان کار صبــوری کنیــد‪ .‬متاســفانه‬ ‫برخــی افــراد بــرای ســرعت عمــل دادن بــه انجــام کارهــا‪ ،‬وقتــی‬ ‫از همسرشــان می خواهنــد کاری انجــام دهــد و او تعلــل‬ ‫می کنــد‪ ،‬خودشــان دس ـت به کار می شــوند و ان کار را انجــام‬ ‫می دهنــد؛ درحالی کــه بــا انجــام ایــن کار‪ ،‬همســر بــه ایــن‬ ‫وضعیــت عــادت می کنــد و ترجیــح می دهــد بــا پشــت گــوش‬ ‫انداختــن از زیــر بــار ان مســئولیت شــانه خالــی کنــد چــون‬ ‫مطمئــن اســت یــک نفــر باالخــره ان را انجــام خواهــد داد‪».‬‬ ‫قبــل از ازدواج مســئولیت پذیری طــرف مقابــل را‬ ‫ارزیابــی کنیــد‬ ‫بــه گفتــه درویشــی‪ ،‬مســئولیت پذیری از مالک هــای مهمــی‬ ‫اســت کــه افــراد قبــل از ازدواج بایــد بــه ان توجــه کننــد‪ .‬او‬ ‫در خصــوص روش هــای تشــخیص مســئولیت پذیری در‬ ‫افــراد می گویــد‪« :‬فــردی کــه در اســتانه ازدواج اســت امــا‬ ‫مســئولیت زندگــی شــخصی خــودش را نپذیرفتــه‪ ،‬همچنــان‬ ‫از خانــواده پول توجیبــی می گیــرد‪ ،‬از عهــده تصمیماتــی کــه‬ ‫بــرای زندگــی اش می گیــرد برنمی اییــد‪ ،‬بــرای برنامه هــای‬ ‫شــخصی زندگـی اش قدمــی برنمـی دارد‪ ،‬اهدافــی در زندگــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬همــه کارهایــش را دیگــران انجــام می دهنــد و‬ ‫به ســامتی اش اهمیتــی نمی دهــد چنیــن فــردی قطعــا ًدر‬ ‫زندگــی مشــترک مســئولیت پذیر نخواهــد بــود‪».‬‬ ‫والدینــی کــه نســبت بــه ایمــن ســازی فرزنــدان خــود دغدغــه دارنــد همــواره بایــد بــه ایــن ســوال هــا‬ ‫پاســخ دهنــد ‪ :‬فرزندشــان االن کجاســت؟ چــه کار مــی کنــد؟ بــا چــه کســی اســت؟ والدینــی کــه از محل‬ ‫حضــور فرزنــد خــود در بیــرون از خانــه مطلــع هســتند فرزندشــان ‪ ۳۷‬درصــد شــانس کمتــری در مصــرف‬ ‫مــواد نســبت بــه ســایرین خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و تحریریه روزنامه بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 14‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪1401 674‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫کارایی پروتکل‬ ‫‪ IPSec‬و ارتباط‬ ‫ان با ‪VPN‬‬ ‫‪ IPSec‬در واقــع یــک پروتــکل امنیتــی شــبکه اســت کــه‬ ‫متشــکل از پروتکل هــای امنیتــی مختلفــی می باشــد‪.‬‬ ‫‪ Internet Protocol Security‬یــا همــان ‪ IPSec‬در‬ ‫واقــع یــک پروتــکل امنیتــی شــبکه اســت کــه متشــکل از‬ ‫پروتکل هــای امنیتــی مختلفــی می باشــد و هــدف ان‬ ‫ایمن ســازی و رمزنــگاری بســته های داده ایســت کــه قــرار‬ ‫اســت از طریــق پروتــکل ‪ IP‬در شــبکه انتقــال داده شــود‬ ‫کــه توســط اشــخاص غیرمجــاز مشــاهده نشــوند‪IPSec .‬‬ ‫ســعی می کنــد ســطح باالیــی از امنیــت را بــرای پروتکل هــای‬ ‫اینترنتــی ارائــه دهــد‪ .‬یکــی از مهم تریــن مزایــای پروتکل فوق‬ ‫ایــن اســت کــه بــر خــاف پروتکل هــای امنیتــی مثــل ‪SSH،‬‬ ‫‪ TLS‬و ‪ SSL‬کــه در الیــه انتقــال بــه بــاال در الیــه ‪ ۳‬کار‬ ‫می کنــد‪ .‬درســت همــان الی ـه ای کــه پروتــکل ‪ IP‬در ان قــرار‬ ‫دارد کــه همیــن مســئله باعث شــده تا پروتــکل مذکور بتواند‬ ‫از پروتکل هــای الیــه ‪ ۴‬نظیــر ‪ TCP‬و ‪ UDP‬محافظــت کنــد و‬ ‫عــاوه بــر ایــن ســرعت بیشــتری را در زمــان فعــال بــودن ارایــه‬ ‫کنــد‪ .‬مزیــت بعــدی ‪ IPsec‬نســبت بــه بقیــه پروتکل هــای‬ ‫امنیتــی مثــل ‪ SSL‬ایــن اســت کــه ضرورتــی نــدارد برنامه هــای‬ ‫کاربــردی بــر مبنــای پروتــکل فــوق طراحــی شــوند‪ .‬پروتــکل‬ ‫‪ IPSec‬متشــکل از دو پروتــکل اصلــی یعنــی ســرایند احــراز‬ ‫هویــت ‪ authentication header‬و‪ ESP‬اســت کــه هــر دو‬ ‫ایــن پروتکل هــا از ‪ IPSec‬مســتقل هســتند‪.‬‬ ‫بهتر است استفاده صحیح ‪ VPN‬را بدانیم‬ ‫‪ VPN‬مخفــف ‪ virtual private network‬اســت کــه‬ ‫بــه معنــای شــبکه مجــازی خصوصــی شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫ارتبــاط از طریــق ‪ vpn‬به واســطه شــبکه های عمومــی ایجــاد‬ ‫می شــود ولــی اســناد و فایل هــای ارســال شــده در ان‬ ‫به صــورت خصوصــی و رمزنــگاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ‪ VPN‬بــدون نیــاز بــه یــک دفتــر یــا محــل‬ ‫کار می تــوان از کارمنــدان در خانه هــای‬ ‫خــود اســتفاده کــرد و به راحتــی اســناد‪،‬‬ ‫اطالعــات‪ ،‬فایل هــای محرمانــه و مــوارد‬ ‫دیگــر را میــان ان هــا به صــورت ایمــن و‬ ‫مدیریــت شــده بــه اشــتراک گذاشــت‪ .‬برای‬ ‫اتصــال بــه ‪ VPN‬و اســتفاده از ان نیــاز بــه‬ ‫برنامه هــای خاصــی اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از ‪vpn‬هــا بــرای اتصــاالت خــود از‬ ‫پروتکل هــای ‪ ipsec‬اســتفاده می کننــد تــا‬ ‫ارســال اطالعــات به صــورت امــن و رمزنــگاری‬ ‫شــده باشــد‪ .‬البتــه عــاوه بــر ‪ ipsec‬از‬ ‫پروتکل هــای دیگــری ماننــد پروتــکل ‪ssl‬‬ ‫و پروتــکل ‪ tsl‬نیــز اســتفاده می شــود‪ .‬در‬ ‫نتیجــه ‪ ipsec vpn‬پروتکلــی بــرای ایجــاد اتصــال امــن از طریق‬ ‫شــبکه های عمومــی‪ ،‬به منظــور ارســال اطالعــات محرمانــه و‬ ‫مهــم از طریــق رمزنــگاری ان هــا قلمــداد می شــود‪.‬‬ ‫برای انجام موارد زیر می توان از ‪ IPSec‬استفاده کرد‪:‬‬ ‫• جهت رمزگذاری داده های ‪application layer‬‬ ‫• ایجــاد امنیــت بــرای روترهایــی کــه داده هــای مربــوط بــه‬ ‫مســیریابی را از طریــق اینترنــت عمومــی ارســال می کنــد‪.‬‬ ‫• ایجــاد احــراز هویــت بــدون رمزگــذاری‪ ،‬ماننــد تاییدیــه‬ ‫مربــوط بــه ارســال داده هــا از منبــع نامشــخص‬ ‫• محافظــت از داده هــای شــبکه بــا اســتفاده از تنظیــم‬ ‫مدارهایــی بــا کمــک ‪ IPSec‬کــه تمامــی داده هــا بیــن دو‬ ‫نقطــه ارســال می شــود‪ ،‬ماننــد ارتبــاط ‪VPN‬‬ ‫چگونه یک کاربر از ‪ IPsec VPN‬استفاده می کند؟‬ ‫برای اتصال به ‪ VPN‬و استفاده از ‪ ipsec vpn‬نیاز است تا‬ ‫از برنامه هــای خاصــی اســتفاده شــود‪ .‬معمــوال ایــن برنامه هــا‬ ‫بــر روی دســتگاه نصــب می شــوند و کاربــر بــا واردکــردن رمــز‬ ‫خــود‪ ،‬اجــازه اســتفاده از ان را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اطالعــات در حــال ارســال و دریافــت درون ‪ipsec vpn‬‬ ‫رمزنگاری شــده هســتند ولی اگر رمز عبور موردنیاز شــما برای‬ ‫دسترســی بــه ایــن اتصــال بــه دســت افــراد سوءاســتفاده کننده‬ ‫بیفتــد‪ ،‬امــکان دزدی اطالعــات رمزنــگاری شــده نیــز وجــود‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬ازای ـن رو بــرای افزایــش امنیــت ایــن پروســه‬ ‫اتصال‪ ،‬از تایید دومرحله ای یا ‪two-factor authentication‬‬ ‫‬)‪ ‪(2FA‬اســتفاده می شــود تــا در صــورت لورفتــن رمــز عبــور‪،‬‬ ‫اجــازه دسترســی بــه فــرد غیرمجــاز داده نشــود‪.‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده ی ‪IPSec‬‬ ‫به عنــوان تعریــف پروتــکل در شــبکه می تــوان گفــت روشــی‬ ‫مشــخص جهــت قالــب بنــدی داده هــا اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه هــر‬ ‫افزایش حمالت باج افزاری‬ ‫با باج ‪LockBit‬‬ ‫شــبکه کامپیوتری قادر به تفســیر ان داده ها باشــد‪ .‬اما ‪IPSec‬‬ ‫یگ پروتگل نســت‪ ،‬بلکه مجموعه ای از پروتکل هاســت‪ .‬قابل‬ ‫ذکــر اســت پروتکل هــای زیــر‪ IPSec‬را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫• ‪ Authentication Header‬یا ‪ :AH‬پروتکل ‪ AH‬ضمانت‬ ‫مــی کنــد پکــت هــای داده از یــک منبــع معتبــر ارســال شــده‬ ‫و دســتکاری نشــده انــد‪ .‬از ان جــا کــه ایــن ‪ header‬هــا هبــچ‬ ‫رمزگــذاری را ارائــه نمــی کننــد‪ ،‬بدیهــی اســت کــه داده هــا را‬ ‫نمــی تواننــد از دســترس مهاجمــان پنهــان نمایند‬ ‫• ‪ Encapsulating Security Protocol‬یــا ‪ :ESP‬ایــن‬ ‫پروتــکل‪header ،‬هــای ای پــی و ‪payload‬هــای هــر پکــت‬ ‫را رمزگــذاری مــی نمایــد‪ ،‬مگــر ایــن کــه از حالــت ‪transport‬‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬در ان صــورت‪ ،‬تنهــا ‪payload‬هــا را رمزگــذاری‬ ‫مــی کنــد‪ .‬کاری کــه ‪ ESP‬انجــام مــی دهــد ایــن اســت کــه هــدر‬ ‫و تریلــر مخصــوص بــه خــود را بــه هــر پکــت داده‪ ،‬مــی افزایــد‪.‬‬ ‫‪ Security Association‬یــا ‪ :SA‬بــه تعــدادی از‬ ‫•‬ ‫پروتکلهایــی کــه بــرای مذاکــره ی کلیدهــای رمزگــذاری و‬ ‫الگوریتــم هــا اشــاره دارد‪ Internet Key Exchange .‬یــا‬ ‫‪ ،IKE‬یکــی از رایــج تریــن پروتــکل هــای ‪ SA‬اســت‪.‬‬ ‫در نهایت می توان گفت‪ ،‬در حالی که ‪Internet Protocol‬‬ ‫یا ‪ ، IP‬بخشــی از مجموعه ‪ IPSec‬نیســت‪ ،‬اما در عین حال‬ ‫‪ IPSec‬مســتقیما تحت نظر ‪ IP‬اجرا می شــود‪.‬‬ ‫‪ IPSec‬از چه پورتی استفاده می کند؟‬ ‫یــک پــورت شــبکه‪ ،‬محلــی مجــازی اســت کــه داده هــا از طریــق‬ ‫ان وارد کامپیوتــر شــوند‪ .‬مــی تــوان گفــت از پــورت هــا بــرای‬ ‫بررســی مســیر فرایندهــا و اتصــاالت مختلــف اســتفاده مــی‬ ‫شــود‪ .‬در صورتــی کــه داده هــا بــه یــک پورت خاصی وارد شــوند‪،‬‬ ‫از نظــر سیســتم عامــل کامپیوتــر‪ ،‬مشــخص اســت کــه بــه کــدام‬ ‫فراینــد‪ ،‬تعلــق دارد‪ .‬بــه طــور معمــول‪ IPSec ،‬از ‪ 500‬پــورت‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری از خریداران بازار‬ ‫برخورد پلیس با فرصت طلبان‬ ‫کالهبردار در فضای مجازی هفتگی با روش تعویض کارت بانکی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و کشــف پرونــده بــا موضــوع‬ ‫فــروش مجموعــه هــای اموزشــی یــک موسســه در فضــای مجــازی با قیمت های بســیار‬ ‫ناچیــز خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت ‪:‬نماینــده حقوقــی یــک موسســه‬ ‫اموزشــی معتبــر در کشــور بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا مدعــی شــد اشــخاصی ناشــناس‬ ‫در فضــای مجــازی اقــدام بــه انتشــار و فــروش غیرمجــاز مجموعــه هــای اموزشــی ویــژه‬ ‫متعلــق بــه موسســه ایشــان کــرده و موجــب وارد شــدن خســارات مــادی و معنــوی‬ ‫فراوانــی بــه ایــن موسســه شــده انــد‪.‬‬ ‫ویادامــه داد‪ :‬شــاکی در ادامــه گفــت بــا اعــام تعــداد زیــادی از دانــش اموزانــی کــه از‬ ‫مجموعــه هــای اموزشــی موسســه اســتفاده مــی کننــد متوجه شــدیم مجموعــه های ما‬ ‫در چندیــن صفحــه اینســتاگرامی در حــال خریــد و فــروش اســت و اشــخاصی ناشــناس‬ ‫بــا سوءاســتفاده از نــام ایــن موسســه اقــدام بــه فــروش غیرمجــاز ایــن مجموعــه هــا در‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان نمــود‪ :‬کارشناســان پلیس فتا پایتخــت اقدامات خــود را اغاز‬ ‫کردنــد و در تحقیقــات اولیــه مشــخص شــد بیــش از ‪ 2‬صفحــه اینســتاگرامی بــا بیــش‬ ‫از ‪ 90‬هــزار نفــر دنبــال کننــده در ایــن خصــوص فعالیــت دارد و روزانــه تعــداد زیــادی‬ ‫از مجموعــه هــای اموزشــی مربــوط بــه موسســه شــاکی را بــا مبالــغ ناچیــزی در ایــن‬ ‫صفحــات بــه فــروش مــی رســانند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی افســران ســایبری پلیــس فتــا ‪ 2‬نفــر از‬ ‫گرداننــدگان اصلــی ایــن صفحــات در فضــای مجــازی شناســایی و بــا اقدامات فنی‬ ‫اطالعات هویتی و ســکونتی متهمین به دســت امد و پس از تشــریفات قضایی‬ ‫هــر ‪ 2‬نفــر در یکــی از مناطــق تهــران دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات الکترونیکــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمیــن بــا انتقــال بــه پلیــس فتــا‪ ،‬پــس از مواجهــه بــا شــاکی‬ ‫ضمــن پذیرفتــن بــزه انتســابی گفتنــد باتوجــه بــه معــروف بــودن ایــن موسســه اموزشــی‬ ‫در ایــن زمینــه صرفــا بــا انگیــزه کســب مــال دســت بــه ایــن اقــدام زدیــم‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬طبــق مــاده ‪ 23‬قانــون حمایــت از حقــوق مولفــان‬ ‫هرکــس تمــام یــا قســمتی از اثــر دیگــری را کــه مــورد حمایــت ایــن قانــون اســت بــه‬ ‫نــام خــود یــا بــه نــام پدیــد اورنــده بــدون اجــازه او یــا عامــدا ًبــه شــخص دیگــری غیــر از‬ ‫پدیــد اورنــده نشــر یــا پخــش یــا عرضــه کنــد بــه حبــس تادیبــی از شــش مــاه تــا ســه‬ ‫ســال محکــوم خواهــد شــد ‪،‬همچنیــن شــهروندان مــی تواننــد درصورت مشــاهده موارد‬ ‫مشــابه و مشــکوک موضــوع را از طریــق مرکــز فوریتهــای ســایبری بــا شــماره تلفــن‬ ‫‪ 096380‬و یــا ســایت اینترنتــی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬اطــاع‬ ‫رســانی نماینــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی کــه بــا حضــور‬ ‫در بــازار هفتگــی و تعویــض کارت هــای بانکــی‬ ‫بیــش از ‪ 3‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی کســانی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان‬ ‫بــه پلیــس فتــا بــا در دســت داشــتن مرجوع ـه ‬ ‫قضایــی مبنــی تعویــض کارت بانکــی و برداشــت‬ ‫غیرمجــاز ‪ 50‬میلیــون ریــال از حســاب بانکــی‬ ‫وی‪ ،‬موضوع در دســتور کار کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــاکی در اظهــارات اولیــه پرونــده بیــان داشــتند جهــت خریــد بــه جمعه بــازار مراجعه‬ ‫و فــردی بــا فریــب وی کارت بانکــی ایشــان را دریافــت و بــدون اطــاع وی بــاکارت مشــابه تعویــض و اقدام‬ ‫بــه برداشــت از حســاب بانکــی وی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ کســانی افــزود‪ :‬در خــال رســیدگی بــه پرونــده تشکیل شــده‪ ،‬و بــا مراجعــه شــکات دیگــر بیش‬ ‫از ‪ 12‬پرونــده بــه مبلــغ ‪ 3‬میلیــارد ریــال بــا عنــوان مشــابه در پلیس فتا اســتان تشــکیل گردیــد؛ در همین‬ ‫راســتا تیمــی فنــی از کارشناســان ایــن پلیــس تحقیقــات خــود را در ایــن زمینه اغــاز کردند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع کارشناســان پلیس فتــا به منظور‬ ‫شناســایی متهــم اقدامــات خــود را اغــاز کردنــد و پــس از بررســی همــه جوانــب پرونــده و بهره گیــری از‬ ‫روش هــای علمــی و تخصصــی ســایبری موفــق شــدند مجــرم را شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه داخــل بــازار دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم کــه در ابتــدا منکــر جــرم ارتکابــی بــود پــس از مشــاهده دالیــل و مســتندات پلیــس‬ ‫لــب بــه اعتــراف گشــود و بــه جــرم ارتکابــی اعتــراف و عنــوان داشــت کــه در نزدیکــی قربانیــان قرارگرفتــه و‬ ‫در زمــان اعــام رمــز کارت‪ ،‬ان را بــه خاطــر ســپرده و ســپس در یــک فرصــت مناســب بــه قربانــی مراجعــه‬ ‫و تحــت عناویــن مختلــف همچــون شــاگرد فروشــنده و یــا بررســی رســید پرداختــی و ‪ ...‬کارت بانکــی بــزه‬ ‫دیــده را دریافــت و ان را بــا کارت بانکــی قدیمــی و ســوخته تعویــض می کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی توصیــه کــرد‪ :‬هم وطنــان بهتــر اســت هنــگام اســتفاده از دســتگاه های پــوز یــا‬ ‫کارت خــوان در هــر مکانــی حتی االمــکان از ارائــه کارت و رمــز ان بــه فروشــنده خــودداری کــرده بــرای‬ ‫کشــیدن کارت شــخصا ً اقــدام نماینــد و در صــورت اعــام رمــز در اســرع وقــت نســبت بــه تغییــر رمــز‬ ‫عبــور اقــدام کننــد همچنیــن کاربــران می بایســت پــس از خریــد و دریافــت کارت بانکــی مشــخصات ان را‬ ‫موردبررســی و از صحــت کارت مطمئــن شــوند‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬هم وطنــان جهــت ارائــه هرگونــه گــزارش مشــکوک می تواننــد بــا مراجعــه بــه قســمت‬ ‫مرکــز امــداد و فوریت هــای ســایبری در ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬و‬ ‫یــا شــماره گیری ‪ 096380‬بــا ایــن مرکــز در ارتبــاط باشــند‪.‬‬ ‫‪ Lockbit‬پرکارتریــن گــروه باج افــزار تابســتان‬ ‫امســال اســت کــه توســط دو شــاخه از گــروه ‪Conti‬‬ ‫دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫اخیــرا بــا وجــود کاهــش حمــات بــاج افــزاری‪ ،‬ایــن‬ ‫حمــات دوبــاره در حــال افزایــش هســتند‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫داده هــای منتشــر شــده توســط گــروه ‪ ،NCC‬ایــن‬ ‫احیــای مجــدد مربــوط بــه گروه هــای قدیمــی بــاج افــزار‬ ‫اســت کــه تحــت عنــوان ‪ RaaS‬شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫محققــان بــا بررســی داده هــای جمــع اوری شــده‬ ‫از طریــق پایــش فعــال ســایت های نشــت مــورد‬ ‫اســتفاده توســط هــر گــروه باج افــزاری و بررســی‬ ‫جزئیــات اطالعــات قربانیــان در حیــن انتشــار بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســیدند کــه ‪ Lockbit‬پرکارتریــن بــاج افــزار‬ ‫در مــاه ژوئیــه و عامــل ‪ 62‬حملــه بــوده اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫حملــه بــاج افــزاری ‪ 10‬بــار بیشــتر از مــاه قبــل اســت و‬ ‫بیــش از دو برابــر بیشــتر از مجمــوع دومین و ســومین‬ ‫گــروه پــرکار اســت‪ ،‬نویســندگان اظهــار داشــتند کــه‪:‬‬ ‫«‪ Lockbit3.0‬جایــگاه خــود را بــه عنــوان تهدیــد‬ ‫کننده تریــن گــروه حفــظ می کنــدو گروهــی اســت کــه‬ ‫همــه ســازمان ها بایــد از ان اگاهــی داشــته باشــند‪».‬‬ ‫‪ Hiveleaks‬بــا ‪ 27‬حملــه و ‪ BlackBasta‬بــا ‪24‬‬ ‫حملــه؛ دومیــن و ســومین گــروه باج افــزاری پــرکار‬ ‫هســتند‪ ،‬از ژوئــن بــرای ‪ Hiveleakd‬افزایــش‪440‬‬ ‫درصــدی و بــرای ‪ BlackBasta‬افزایــش ‪ 50‬درصــدی‬ ‫مشــاهده شــده اســت کــه ایــن ارقــام نشــان دهنــده ی‬ ‫افزایــش ســریع بــرای هــر گــروه اســت‪.‬‬ ‫احتمــاال ظهــور مجــدد حمــات باج افــزار و ظهــور ایــن‬ ‫دو گــروه خــاص ارتبــاط نزدیکــی بــا یکدیگــر دارنــد‪.‬‬ ‫چرا حمالت باج افزار افزایش یافته است؟‬ ‫محققــان گــروه ‪ NCC‬تعــداد ‪ 198‬کمپیــن موفــق بــاج‬ ‫افــزار را در مــاه جــوالی یافتنــد کــه نســبت بــه ژوئــن‬ ‫‪ 47‬درصــد افزایــش داشــت‪ ،‬هــر چقــدر هــم ایــن‬ ‫شــیب تنــد باشــد‪ ،‬همچنــان بــا تعــداد ‪ 300‬کمپیــن در‬ ‫دو مــاه مــارس و اوریــل فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫علت این دگرگونی چیست؟‬ ‫در مــاه مــه‪ ،‬دولــت ایــاالت متحــده تالش هــای خــود‬ ‫را علیــه جرایــم ســایبری (روســیه) بــا ارائــه ‪ 15‬میلیــون‬ ‫دالر بــرای اطالعــات ارزشــمند دربــاره ‪ Conti‬کــه در ان‬ ‫زمــان بزرگ تریــن بــاج افــزار جهــان بــود‪ ،‬افزایــش داد‪،‬‬ ‫نویســندگان ایــن گــزارش حــدس می زننــد‪« :‬احتمــاال‬ ‫عوامــل تهدیــد دســت خوش تغییرات ســاختاری شــده اند‬ ‫و شــروع بــه اســتفاده از شــیوه های جدیــد کرده انــد کــه‬ ‫منجــر بــه ســازش کلــی انهــا در پیونــد می شــوند‪».‬‬ ‫‪ Hiveleaks‬و ‪ BlackBasta‬نتیجــه ایــن بازســازی‬ ‫هســتند‪ ،‬نویســندگان خاطــر نشــان کردنــد کــه هــر‬ ‫دوگــروه بــا ‪ Conti‬مرتبــط هســتند‪ Hiveleaks ،‬بــه‬ ‫عنــوان یــک وابســته و ‪ BlackBasta‬بــه عنــوان یــک‬ ‫ســویه جایگزیــن‪ ،‬بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می رســد‬ ‫مــدت زیــادی طــول نکشــیده اســت کــه ‪ Conti‬بــه‬ ‫چشــم انــداز تهدیــد بــا هویــت جدیــد بازگــردد‪.‬‬ ‫اکنــون کــه ‪ Conti‬بــه دو قســمت تقســیم شــده‬ ‫اســت؛ نویســندگان حــدس می زننــد کــه بــا حرکــت بــه‬ ‫ســمت مــاه اگوســت ایــن ارقــام افزایــش یابنــد‪.‬‬ ‫ابتــدا گــوش کــن؛ گــوش دادن بــه کــودکان و‬ ‫نوجوانــان‪ ،‬اولیــن گام بــرای کمــک بــه ان‏هــا‬ ‫جهــت رشــد ســالم و ایمــن ان‏هــا در برابــر‬ ‫اســیبهای اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫والدین گرامی‪ :‬سبک‏های‬ ‫فرزندپروریسهل گیرانه‬ ‫و سخت گیرانه در فضای‬ ‫خانواده‪ ،‬در گرایش فرزندان به‬ ‫مصرف مواد موثر می‏باشند‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫تعریف حجاب‬ ‫از منظر شهید مطهری‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪ -674‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-674‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/11‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/11 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/04 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫چهار شنبه ‪10//14‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫شهید مطهری از حجاب تعریفی‬ ‫دارند که زن در معاشرت خود با‬ ‫مردان بدن خود را بپوشاند و به‬ ‫جلوه گری و جلب توجه نپردازد‪.‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫نماز از منظر قران‬ ‫روستای سیاه رودبار‬ ‫عکس بازار کسب و کار ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫ـم پرســتش‪« ،‬نمــاز» اســت‪ .‬نمــاز جــزء اصــول دین نیســت‪ ،‬ولی‬ ‫قســمت هفتــم ‪ -‬مظهــر ا َتَـ ّ‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬از ان دســته فروعــی اســت کــه در شــریعت ادم‪ ،‬ابراهیــم‪ ،‬موســی و عیســی‬ ‫بــه گونــه ای وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهدی سلطانی رنانی‬ ‫روســتای ســیاه رودبــار شهرســتان علــی ابــاد اســتان گلســتان‬ ‫روســتای ســیاه رودبار مهم تریــن روســتای هــم نــام ایــن منطقــه‬ ‫جنگلــی اســت‪.‬‬ ‫خانه هــای قدیمــی روســتا‪ ،‬خشــتی و گلــی بــا ســقف های چوبــی‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا خانه هــا تازه تــر ســقف و بدنــه تازه تــری دارنــد‪.‬‬ ‫منطقــه جنگلــی ســیاه رودبــار بــه خاطــر جنگل هــای بکــر‪ ،‬راه هــای‬ ‫دسترســی بــه ارتفاعــات و روســتاهای قدیمی در ان‪ ،‬منطقـه ای ایده‬ ‫ال بــرای ســفر اســت‪ .‬منطقــه جنگلــی «ســیاه رودبــار» در فاصلــه‬ ‫تقریبــا ‪ ۲۰‬کیلومتــری شــهر علی اباد کتــول ‪ ،‬در دامنه هــای ارتفاعات‬ ‫شــرقی البــرز قــرار دارد و اب و هوایــی معتــدل و پوشــش گیاهــی بکر‬ ‫و متنــوع دارد؛ از گیاهــان و بوته هــای جنگلــی مختلــف گونه هــای‬ ‫کمیــاب ســرخدار و انجیلــی اســت‪.‬‬ ‫روســتای ســیاه رودبــار دارای دو اقامتــگاه بــوم گردی(ســرخدار‪-‬پونه‬ ‫ارام) در حــال فعالیــت می باشــد کــه هرســاله تعــداد زیــادی از‬ ‫گردشــگران را در خــود جــای مــی دهــد‪.‬‬ ‫روســتای ســیاه رودبــار بــه دلیــل دارا بــودن مکان هــای زیبــا و دیدنــی‬ ‫خــود‪ ،‬پتانســیل باالیــی در جذب گردشــگر دارد‪.‬‬ ‫از مکان هــای دیدنــی و جاذبه هــای گردشــگری ایــن روســتا می تــوان‬ ‫بــه جنــگل درختــان جادویــی ســرخدار اشــاره کــرد‪ .‬قلعــه قدیمــی و‬ ‫باســتانی ســیاه چــال‪ ،‬ابشــار نــروز‪ ،‬چپــه دره‪ ،‬کلبــه چوبــی و قدیمــی‬ ‫پونــی ارام از دیگــر مکان هــا و جاذبه هــای ایــن روســتا به شــمار‬ ‫می رونــد‪.‬‬ ‫مــردم روســتا از نظــر فرهنگــی‪ ،‬زبــان‪ ،‬پوشــش و اداب و رســوم‬ ‫تــا حــد زیــادی از فرهنــگ کتــول و رامیــان تاثیــر گرفته انــد‪ .‬برخــی از‬ ‫مــردم روســتا بــه دامــداری مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫بســیاری از طریــق شــالیکاری امــرار معــاش مــی کننــد‪ .‬برنــج ســیاه‬ ‫رودبــار بــه خاطــر شــوری اب رودخانــه و امــاح ان بســیار مرغــوب‬ ‫اســت‪ .‬امــا در مجمــوع پــس ازتوقــف طرح هــای جنگلــداری و اجــرای‬ ‫طرح تنفس جنگل توسط منابع طبیعی تعداد زیادی از روستاییان‬ ‫بـی کار شــدند‪ ،‬ازیــن روی اخیــرا ًبســیاری از مشــاغل قدیمــی از جمله‬ ‫نمدمالــی و زنبــورداری احیــا شــدند‪ .‬عســل نمــدار در ســیاه رودبــار در‬ ‫ســال‪ ،‬در مــاه تیــر تولیــد می شــود کــه بــر ای افــراد دیابتــی بســیار‬ ‫مفید هســت‪ .‬ابریشــم بافی در ســیاه رودبار رایج اســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫زنــان مشــغول بافتــن حوله هــا و پارچه هــای ابریشــمی هســتند‪ .‬بــه‬ ‫تازگــی کشــت داروهــای گیاهــی ماننــد اویشــن‪ ،‬گل گاو زبــان و گل‬ ‫محمــدی رواج پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫از دیگرجاذبه هــای گردشــگری ‪،‬قلعـه ی قدیمــی بــه نــام ســرقلعه یــا‬ ‫انگــور بــاغ در ایــن روســتا وجــود دارد کــه تخمین زده شــده که مربوط‬ ‫بــه حــدود ‪ ۱۳۰۰‬ســال پیــش اســت و در بــاالی کــوه قــرار دارد‪.‬‬ ‫صنایع دستی و سوغات‪:‬‬ ‫تعــداد کل هنرمنــدان صنایــع دســتی مجــوزدار از اداره میــراث‬ ‫فرهنگــی شهرســتان علــی ابادکتــول در روســتا ‪ 33‬نفــر می باشــد‬ ‫کــه در رشــته های چادرشــب بافی‪،‬نمــد مالــی‪،‬رو دوزی ســنتی‪،‬‬ ‫منجــوق دوزی‪ ،‬نــوار بافــی‪ ،‬لبــاس محلــی‪ ،‬الک تراشــی ‪،‬خراطــی و‬ ‫عروســک ســازی فعالیــت می کننــد‪ .‬بــا جــه هــای فــروش صنایــع‬ ‫دســتی در اقامتگاه هــای بومگــردی و کارگاه هــای خانگــی و فضــای‬ ‫مجــازی می باشــد‪.‬‬ ‫به خاطر بسپاریم‪:‬‬ ‫مصرف نکردن مواد‪ ،‬بسیار اسان تر‬ ‫از ترک ان است‪.‬‬ ‫نمــاز نوبـَـر احــکام الهــی و اســامی اســت کــه روح ادمــی را جَــا و صفــا مــی بخشــد‪ ،‬و‬ ‫الســام ‪ -‬و در نــگاه‬ ‫مــا برانیــم کــه هــر چنــد اجمالــی نمــاز را در مکتــب امــام علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫الســام ‪ -‬مورد تحقیق و بررســی قرار دهیم و نمایان ســازیم‬ ‫عرفانی امام حســین ‪ -‬علیه ّ‬ ‫کــه در نظــر عمیــق ان دو‪« ،‬نمــاز» ان چنــان اهمّیّــت داشــت کــه هنــگام ادایــش ســر از پــا‬ ‫حساســترین لحظــه هــای میــدان‬ ‫الســام ـ حتـّـی در ّ‬ ‫نمــی شــناختند‪ .‬حضــرت علــی ـ علیــه ّ‬ ‫جنــگ‪ ،‬نمــاز را اوّل وقــت مــی خوانــد و حاضــر نبــود لحظـه ای ان را بــه تاخیــر انــدازد‪.‬‬ ‫رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله ـ فرمودند‪:‬‬ ‫«هیچ کس برای خدا تواضع نکرد‪ ،‬مگر این که خدا او را رفعت بخشید‪».‬‬ ‫انســان بــا عبــادت نمــاز‪ ،‬مــی توانــد خــود را از اثــار شــوم خودبینــی و نخــوت گرایی دور ســازد‬ ‫و خویشــتن را از ایــن رذایــل پلیـد ِ اخالقــی وارهاند‪.‬‬ ‫نماز و جنگ‬ ‫الف‪ :‬نماز قبل از اغاز نبرد‬ ‫امــام علــی ـ علیــه الســام ـ قبــل از اغــاز نبــرد بــا خــوارج‪ ،‬از اردوگاه حــروراء گذشــت و در‬ ‫برابــر خیمــه یزیدبــن قیــس ـ یکــی از رهبــران صاحــب نفــوذ خــوارج ـ قــرار گرفــت‪ ،‬پس پیاده‬ ‫شــد و در ان صحــرا دو رکعــت نمــاز بــه جــای اورد و ســپس بــه نصیحــت انــان پرداخــت‪.‬‬ ‫ب‪ :‬نماز با اشاره در میدان جنگ‬ ‫فرهنــگ ارزشــمند نمــاز ان قــدر واال اســت کــه در هیــچ شــرایطی نمــی تــوان از ان چشــم‬ ‫پوشــید‪ .‬در شــب اخــر نبــرد سرنوشــت ســاز صف ّیــن (لیلــه الهریــر) کــه از اغــاز شــب تــا نیمــه‬ ‫روز فــردا مبــارزه ادامــه داشــت‪ ،‬حضــرت امیرالمومنیــن‪ ،‬علــی ـ علیــه الســام ـ و اصحــاب او‬ ‫در حالــی کــه جنــگ مــی کردنــد و غَــرق در اســلحه بودنــد‪ ،‬نمــاز مغــرب و عشــاء و صبــح را در‬ ‫حالــت ســواره و پیــاده خواندنــد و رکــوع و ســجود را بــه صــورت اشــاره انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬نماز در میدان جنگ‬ ‫امــام علــی ـ علیــه الســام ـ همــواره بــه نمــاز اوّل وقــت توجّــه فــراوان داشــت و ایــن اصــل‬ ‫ارزشــمند را از یــاد نمــی بــرد‪ .‬در یکــی از روزهــای نبــرد صف ّیــن‪ ،‬در گرماگــرم جنــگ و کشــتار‪،‬‬ ‫حضــرت علــی ـ علیــه الســام ـ بــه خورشــید نگریســت و فرمــود‪« :‬وقــت نمــاز اســت‪ ».‬ان‬ ‫گاه دســت از جنــگ کشــید و در گوشــه ای بــه نمــاز ایســتاد‪ ،‬در حالــی کــه انــواع خطرهــا او را‬ ‫تهدیــد مــی کــرد و تیرهــای فراوانــی بــه ســوی او پَــر مــی کشــید‪ .‬امّــا امام علی ـ علیه الســام‬ ‫ـــسرگرم نمــاز بــود‪ ،‬گویــا در خانــه خــود نمــاز مــی خوانــد‪ .‬نمــاز ِ اوّل کــه تمــام شــد‪ ،‬تیــری بــه‬ ‫ســوی حضــرت امــد و ســخت بــر ران پایــش فــرو رفــت‪ ،‬یــاران حضــرت بــا اضطــراب پیرامــون‬ ‫او را گرفتنــد‪ ،‬امّــا امــام علــی ـ علیــه الســام ـ بــا همــان حالــت نمــاز دوم را خوانــد‪.‬‬ ‫د‪ :‬نمــاز پــس از پیــروزی در جنــگ‪ :‬پــس از پیــروزی در جنــگ جمــل‪ ،‬وقتــی حضرت علی‬ ‫ـ علیــه الســام ـ وارد شــهر بصــره شــد‪ ،‬بــه مســجد جامــع شــهر بصــره تشــریف بــرده و دو‬ ‫ـم دیگــر رفــت‪.‬‬ ‫رکعــت نمــاز در انجــا خوانــد‪ ،‬ســپس بــه ســراغ کارهــای مهـ ّ‬ ‫ه‪ :‬جنــگ بــرای نمــاز‪ :‬ابــن عبـّـاس مــی گویــد‪ :‬در یکــی از روزهــای جنــگ صف ّیــن‪ ،‬حضــرت‬ ‫امیرالمومنیــن‪ ،‬علــی ـ علیــه الســام ـ را دیــدم کــه بــه اســمان نــگاه مــی کنــد‪ .‬پرســیدم‪ :‬یــا‬ ‫امیرالمومنیــن! چــرا بــه اســمان نــگاه مــی کنیــد؟‬ ‫امــام علــی ـ علیــه الســام ـ فرمــود‪« :‬نــگاه مــی کنــم کــه ایــا ظهــر شــده و وقــت نمــاز رســیده‬ ‫یــا نــه؟ کــه نمــاز بخوانم»‪.‬‬ ‫گفتم‪ :‬هم اکنون در جنگ قرار داریم‪.‬‬ ‫حضــرت فرمــود‪« :‬مــا بــا شــامیان بــر ســر اقامــه نمــاز جنــگ مــی کنیــم؛ زیــرا نمــاز اوّل وقــت‬ ‫ـم اســت‪ ،‬چــرا خــود در اوّل وقــت نمــاز نخوانیــم؟»‬ ‫مهـ ّ‬ ‫نماز در خانواده‬ ‫س ُه»‬ ‫ن یَامُر ُ بِها اَهْل َ ُه و َ ی َ ْ‬ ‫صبِر ُ عَل َیْها نَف ْ َ‬ ‫«فَکا َ‬ ‫«پــس رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ هــم اهــل خــود را بــه نمــاز فرمــان مــی داد و‬ ‫هــم خــود شــخصا بــا شــکیبایی ان را بــه انجــام مــی رســانید‪».‬‬ ‫بهتریــن و ســعادتمندانه تریــن اجتمــاع بشــری ان اســت کــه افــراد صالــح و شایســته و‬ ‫میســر نیســت مگــر بــا تربیــت و‬ ‫مردمــی وظیفــه شــناس و مومــن داشــته باشــد و ایــن امــر‬ ‫ّ‬ ‫پــرورش صحیــح کــودکان و مهیّــا ســاختن انــان بــرای اینــده ای بهتــر‪ .‬اســام دوره شــروع‬ ‫تربیــت کــودک را از هنــگام تولّــد‪ ،‬بلکــه قبــل از تولّــد‪ ،‬بلکــه هنــگام اراده ازدواج و پیونــد‬ ‫زناشــویی دانســته اســت‪ .‬اســام تا ان حد به مســئله تربیت اســامی کودک اهمّیّت داده‬ ‫ـق مســل ّم فرزنــد بــر والدیــن مــی دانــد‪ ،‬چنــان کــه امــام سـجّاد ـ علیه الســام ـ در‬ ‫کــه ان را حـ ّ‬ ‫ـق فرزنــدت بــه تــو ان اســت کــه بدانــی او پــاره ای از وجــود‬ ‫رســاله حقــوق مــی فرمایــد‪« :‬حـ ّ‬ ‫توســت و نیــک و بــد او در ایــن دنیــا وابســته و منتســب بــه تــو اســت‪ .‬بایــد بدانــی کــه تــو‬ ‫در مقــام سرپرســتی او مســوولی کــه او را بــا ادب و تربیــت صحیــح پــرورش دهــی‪ ،‬و او را‬ ‫بــه خــدای یکتــا راهنمایــی کنــی و در اطاعــت و فرمانبــرداری حضــرت حــق کمــک و یاریــش‬ ‫نمایــی‪ ،‬پــدری بــاش کــه بــه وظیفــه خــود اشــنا و بــه مســوولیّت خــود اگاه اســت‪ .‬پــدری کــه‬ ‫مــی دانــد اگــر نســبت بــه فرزنــدش نیکــی کنــد اجــر و پــاداش خواهــد داشــت؛ و اگــر دربــاره‬ ‫ـتحق مجــازات و کیفــر خواهــد بــود‪».‬‬ ‫او بــدی کنــد‪ ،‬مسـ ّ‬ ‫از ایــن رو اوّلیــن مســوولیّت انســان بعــد از خــودش‪ ،‬خانــواده اوســت‪ ،‬ولــی چــون گاهــی‬ ‫خانواده ادمی از خود سرســختی نشــان می دهند‪ ،‬الزم اســت که درباره تعلیم واجبات و‬ ‫از جملــه نمــاز اســتقامت کنــد و حتـّـی دســتور اســت کــه در بعضــی شــرایط کــودک را در ترک‬ ‫ان تنبیــه کنــد‪ .‬چنــان کــه رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ فرمودنــد‪:‬‬ ‫ن وَ ْ‬ ‫اضرِبُوهُـ ْم عَلــی تَرْکِهــا اذا بَل َغــوا تِســعا و فَرِّقــوا‬ ‫«مُـر ُّوا ِ‬ ‫صبْیانَکـُ ْم اِذا بَل َغــوا َ‬ ‫ســبْعَ ســنی َ‬ ‫المضاجــعِ اذا بَل َغــوا عَشَ ــرا‪».‬‬ ‫ـی‬ ‫بَیْنَهُــم فـ‬ ‫ِ‬ ‫«فرزنــدان خــود را در هفــت ســالگی بــه نمــاز دســتور بدهیــد‪ ،‬و در نــه ســالگی اگــر ان‬ ‫را تــرک کردنــد کتکشــان بزنیــد‪ ،‬و وقتــی بــه ده ســالگی رســیدند رختخوابهــای انــان را از‬ ‫یکدیگــر جــدا کنیــد‪».‬‬ ‫ـم والدیــن اســت‪ .‬انــان بایــد بــا‬ ‫ـ‬ ‫مه‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫وظای‬ ‫از‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫روای‬ ‫و‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـاز‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬تعلیــم نمـ‬ ‫ّ‬ ‫تمســک بــه انبیــا و اولیــای الهــی‪ ،‬در خانــه خــود محیطــی پــاک و پـُـر فضیلــت و صمیمیّــت‬ ‫ّ‬ ‫بــه وجــود اورنــد‪ .‬محیطــی کــه در ان مهــر و محبـّـت‪ ،‬وظیفــه شناســی و ادب‪ ،‬تقــوا و ســایر‬ ‫صفــات پســندیده وجــود داشــته باشــد و کــودکان را بــه طــور ناخــوداگاه وظیفــه شــناس و‬ ‫متعهّــد بــار اورنــد‪ .‬انــان مــی تواننــد بهتریــن الگــوی رفتــاری بــرای فرزندانشــان باشــند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬عالّمــه مجلســی در شــرح حــال امــام رضــا ـ علیــه الســام ـ نقــل‬ ‫مــی کنــد کــه در خانــه ایشــان‪ ،‬بانویــی بــود کــه دختــران را بــرای نمــاز بیــدار مــی کــرد و‬ ‫او مســوول ایــن کار بــود‪.‬‬ ‫در نهــج البالغــه امــده کــه رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ بــا ایــن کــه‪ ،‬مــژده بهشــت‬ ‫را از ســوی پــروردگار ســبحان دریافــت داشــته بــود و بهشــتی بودنــش مســل ّم و قطعــی بــود‬ ‫بــا ایــن حــال خــود را بــا نمــاز خســته مــی کــرد؛ زیــرا مــی خواســت بــه فرمــان خــدا عمــل کنــد‬ ‫واصط َبـ ِـر علیهَــا»‬ ‫کــه مــی فرمایــد‪« :‬و َ امُـر ْ اهلَـ َ‬ ‫ـک بِالصَّ لــوه ِ ْ‬ ‫«خانواده ات را به نماز فرمان ده و خود بر انجام ان شکیبا باش‪».‬‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ دســتور مــی داد کــه خانــواده اش بــه طــور‬ ‫مرتـّـب نمــاز بگزارنــد و خــود هــم شــخصا در نمازگــزاردن‪ ،‬کوشــا بــود و ســختی هــا را در ایــن‬ ‫راه تحمّــل مــی فرمــود‪.‬‬ ‫نماز جماعت‬ ‫امیرالمومنیــن ـ علیــه الســام ـ هنــگام گماشــتن مالــک اشــتر بــه والیــت مصــر و شــهرهای‬ ‫تابــع ان‪ ،‬عهدنامــه ای را خطــاب بــه او بــه نــگارش دراورد‪ .‬ان حضــرت در قســمتی از ان‬ ‫اورده اســت‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ـت فــی َصلوتـِ َ‬ ‫ن مُنَفِّــرا و َ ال مُ َضی ِّعــا فَــا َّ‬ ‫ـاس فَــا تَکونـَ َّ‬ ‫«‪ ...‬و َ اذا اَقَمـ َ‬ ‫ـاس مَـ ْ‬ ‫ن فــی النـّ ِ‬ ‫ـک للنـّ ِ‬ ‫ن وَج َّهنی ال َی‬ ‫ســاَل ْ ُ‬ ‫بــه العِل َّـه ُ و ل َـ ُه الحاجَـه ُ و َ ق َـد ْ َ‬ ‫ت رســول اللّــه ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ حیـ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ـن ک َیْـ َ‬ ‫ن رحیما‪».‬‬ ‫ـف ا ُ َصلّــی بِهِـ ْم فقــال‪َ « :‬صـل ِّ بِهِـ ْم ک ََصلــوه ا َض َعفِهِـ ْم و َ کـُ ْ‬ ‫ن بالمُومنی َ‬ ‫الیَمَـ ِ‬ ‫«‪ ...‬چــون بــا مردمــان نمــاز گــزاری چنــان گــزار کــه نــه انــان را برهانــی و نــه نمــاز را ضایــع‬ ‫گردانــی‪ .‬چــه در میــان مــردم کســی اســت کــه بیمــار اســت یــا حاجتــی دارد و گرفتــار اســت‪.‬‬ ‫مــن از رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ ان گاه کــه مــرا بــه یمــن می فرســتاد‪ ،‬پرســیدم‪:‬‬ ‫بــا مــردم چگونــه نمــاز گــزارم؟ فرمــود‪ :‬در حـد ّ توانایــی ناتوانــان انــان نمــاز بگــزار و بــر مومنــان‬ ‫رحمــت ار‪».‬‬ ‫رعایت حال ضعیف ترها در نماز جماعت‬ ‫ن‪».‬‬ ‫«و َ َصل ّوا بِهِ ْم َصلوه َ ا َْض َغفِهِم و ال تکونوا فَتّانی َ‬ ‫«بــا مــردم هماننــد نمازگــزاردن ناتوانتریــن انــان نمــاز بخوانیــد‪( .‬و بــا طــول دادن نمــاز‪،‬‬ ‫موجبــات زحمــت انــان را فراهــم نکــرده) و ســبب فتنــه و فســاد نشــوید‪».‬‬ ‫یکــی از خصوصیّــات بــارز و رازهــای نمــاز جماعــت ایــن اســت‪ ،‬بــا ان کــه هــر یــک از انســانها‬ ‫دارای صفــت یــا صفاتــی از اوصــاف نیکــو و کمــاالت انســانی اســت‪ ،‬امــا کســانی کــه نمــاز را‬ ‫بــه جماعــت مــی خواننــد بــه منزلــه یــک انســان کامل اند که همــواره مــورد نزول بــرکات قرار‬ ‫ـاص الهــی شــامل ان جمــع مــی شــود‪ .‬اصــوال ًیکــی از ثمــرات اجتمــاع‬ ‫مــی گیرنــد و لطــف خـ ّ‬ ‫و جماعــت بــرای ایــن اســت کــه نمازگــزار از بــی نمــاز شــناخته شــود‪.‬‬ ‫دربــاره کالم امــام علــی ـ علیــه الســام ـ بایــد گفــت همــان طــوری که رهبر جامعه اســامی‬ ‫در نحــوه زندگــی مــادّی‪ ،‬بایــد ماننــد پاییــن تریــن طبقــات مــردم زندگــی کنــد تا از نظــر روحی‬ ‫بــر ضعیفــان فشــار نیــاورد‪ ،‬از حیــث معنــوی و عبــادی نیــز الزم اســت حــال افــراد ضعیــف تر‬ ‫رعایــت شــود و امــام جماعــت نبایــد نمــاز را طوالنــی کنــد کــه ســبب ناراحتــی انــان شــود‪ .‬از‬ ‫ایــن رو‪ ،‬امیرالمومنیــن ـ علیــه الســام ـ در یــک فرمــان تاریخــی کــه بــه مالــک اشــتر نخعــی‪،‬‬ ‫والــی مصــر فرســتاد‪ ،‬ضمــن دســتورهای حکومتــی و یــاداوری اخــاق کارگــزاران‪ ،‬فرمود‪:‬‬ ‫«هــر گاه نمــازت را بــا مــردم بــه جــا اوردی پــس [بــه علّــت طوالنــی کــردن نمــاز[ مــردم را از‬ ‫خــود دور و رنجیــده مکــن و نمــاز را [بــه علّــت ســرعت بــی جهــت[ ضایــع و تبــاه مگــردان؛ زیرا‬ ‫در مــردم‪ ،‬علیــل و بیمــار و حاجتمنــد هســت‪ .‬و مــن از رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ‬ ‫بــه هنگامــی کــه مــرا بــه ســوی یَمَــن روانــه مــی کــرد‪ ،‬پرســیدم‪ :‬بــا انــان چگونــه نمــاز گــزارم؟‬ ‫فرمــود‪ :‬بــا انــان هماننــد ناتوانتریــن مــردم نمازگــزار و نســبت بــه مومنــان مهربــان بــاش‪..».‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!