روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 673 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 673

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 673

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 673

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪168 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 13‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/03-‬ژانویه‪ /10-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪673 :‬‬ ‫شیوع هاری و سلب اسایش مردم‬ ‫با ترحم نابهنگام به حیوانات‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫ضرورت تزریق‬ ‫ُدز یاداور سویه‬ ‫جدید ُامیکرون‬ ‫بیخ گوش مردم‬ ‫‪4‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪۲‬هزار هنرمندمشغول‬ ‫به تولید صنایع دستی‬ ‫در خانه اند‬ ‫با اجرای قانون‬ ‫جدید‪،‬چککاغذی‬ ‫حذف می شود؟‬ ‫‪5‬‬ ‫چگونه از سازمان خود با‬ ‫حجاب فاطمی (س‪ )‎‬حمله باج افزار سه گانه‬ ‫اخاذی محافظت کنیم؟‬ ‫‪8‬‬ ‫مقاله‬ ‫مجموعه سواالتی که از کارفرما‬ ‫باید در مصاحبه های شغلی پرسید‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -673‬در زندگــی هــر‬ ‫انســان مصاحبــه شــغلی می توانــد‬ ‫یکــی از مهمتریــن تجربه هــای‬ ‫چالش برانگیــز باشــد‪.‬قطعا در‬ ‫چنیــن مصاحبه هایــی‪ ،‬همانگونــه کــه از شــما در ارتبــاط‬ ‫بــا مهارت هــا و اهدافتــان پرســیده می شــود‪ ،‬شــما نیــز‬ ‫فرصــت خواهیــد داشــت کــه در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط‬ ‫کار‪ ،‬مســائل مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد و… از کارفرمــا‬ ‫کــه قصــد اســتخدام شــما را دارد ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابطــه ای‬ ‫دوطرفــه اســت‪ .‬شــما در قبــال فعالیتــی کــه انجــام‬ ‫می دهیــد حقــوق دریافــت می کنیــد و شــرایط مختلفــی‬ ‫بــرای شــما از طــرف کارفرمــا فراهــم خواهــد شــد‪ .‬در‬ ‫مصاحبه هــای شــغلی از شــما درمــورد مهارت هــا‪ ،‬ســابقه‬ ‫کار و نگرش هــای کــه داریــد پرســیده می شــود و در ایــن‬ ‫بیــن شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه دربــاره شــرایط‬ ‫کار خــود از کارفرمــا ســواالتی را بپرســید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ‪ ۲۹‬ســوال در ایــن زمینــه اشــنا‬ ‫شــوید‪ ،‬بهتــر ان اســت بــه ایــن دو نکتــه راهبــردی توجــه‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان‬ ‫انــدازه کــه باعــث افزایــش اگاهی تــان از شــرایط شــرکت‬ ‫مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز بــه همــان انــدازه امــکان‬ ‫دارد کــه بــر نــگاه فــرد مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما‬ ‫تاثیــری مثبــت بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن اســت موجــب ایجــاد‬ ‫ســوءتفاهم نیــز بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتمــا ً دقــت‬ ‫ت خود را با چه لحنی و چه موقعی‬ ‫داشــته باشــید ســواال ‬ ‫می پرســید‪ .‬اطمینــان پیــدا کنیــد کــه فــرد مصاحبه کننــده‬ ‫نیــز بــه لحــن و زمــان طــرح ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲۹‬سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از‬ ‫کارفرما بپرسید‬ ‫سواالت جامع در ارتباط با شرکت‬ ‫‪ .۲۳‬فلســفه اســتخدام شــما (یــا رئیــس اینــده مــن)‬ ‫م نگرش هــا و‬ ‫چیســت؟ ایــا فلســفه شــما «اســتخدا ِ‬ ‫امــوزش مهارت هــا» اســت یــا در درجــه اول به دنبــال‬ ‫اضافه کــردن افــرادی هســتید کــه متخصــص باشــند؟‬ ‫‪ .۲۴‬اگــر ایــن موقعیــت شــغلی را بــه دســت اورم‪،‬‬ ‫چگونــه می توانــم در بررســی عملکــرد خــود نمــرات باالتــری‬ ‫‪7‬‬ ‫بــه دســت اورم؟ مهم تریــن‬ ‫دســتاوردهایی کــه دوســت داریــد‬ ‫در ایــن نقــش مشــاهده کنیــد‬ ‫کدا م انــد؟‬ ‫‪ .۲۵‬در شــخصی کــه ایــن‬ ‫موقعیــت را پــر می کنــد به دنبــال‬ ‫چــه نــوع تجربــه مبتنــی بــر‬ ‫مهــارت‪ /‬کاربــری هســتید؟‬ ‫داوطلــب «بی نقــص» بــرای‬ ‫ایــن موقعیــت شــغلی چــه‬ ‫ویژگی هایــی دارد؟ تجربــه مــن‬ ‫را در مقایســه بــا دیگــران چگونــه‬ ‫ارزیابــی می کنیــد؟ چــه کمبــودی‬ ‫می بینیــد ؟‬ ‫‪ .۲۶‬در کار حرفــه ای خــودم‬ ‫از کار بــا شــرکت های بــزرگ‪/‬‬ ‫کوچک‪ /‬در حال رشــد‪ /‬مســتقل‪/‬‬ ‫خصوصــی‪ /‬دولتــی‪ /‬خانوادگــی‬ ‫لــذت بــرده ام‪ .‬بــر ایــن اســاس‪،‬‬ ‫من چقدر در شــرکت شــما موفق‬ ‫خواهــم شــد؟‬ ‫‪ .۲۷‬ســه موردی که می توانم در‬ ‫‪ ۱۰۰‬روز اول همکاری ام در انها مشــارکت کنم تا احســاس‬ ‫خوبی از اســتخدام من داشــته باشــید کدام اند؟‬ ‫‪ .۲۸‬شــش مــاه اینــده‪ ،‬بعــد از اینکــه همــکاری بــا شــما‬ ‫شــروع شــد‪ ،‬از چه چیــزی بیشــتر غافلگیــر خواهــم شــد؟‬ ‫و سوال پایانی؛‬ ‫‪ .۲۹‬بــازه زمانــی تصمیم گیــری دربــاره ایــن موقعیــت‬ ‫‪2‬‬ ‫شــغلی چقــدر اســت؟ چــه موقــع بایــد دوبــاره بــا شــما‬ ‫تمــاس بگیــرم؟‬ ‫شــما در مصاحبه هــای شــغلی تان فقــط بــه ســواالت‬ ‫پاســخ می دهیــد یــا خودتــان هــم چنــد تایــی ســوال‬ ‫می پرســید؟ بــه نظرتــان ایــن کار چــه تاثیــری در تصمیــم‬ ‫کارفرمــا بــه اســتخدام مصاحبه شــونده دارد؟ نظــر و‬ ‫تجربیــات شــما می توانــد بــرای خیلی هــا راهگشــا باشــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪673‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫معاون سیاسی استاندار گلستان‪:‬‬ ‫مهمترین ابزار جنگ ترکیبی‬ ‫دشمن علیه انقالب اسالمی‬ ‫رسانه است‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مهمتریــن ابــزار دشــمن در جنــگ ترکیبــی‪ ،‬رســانه‬ ‫اســت تــا از ایــن طریــق و سیاســت تفرقــه افکنانــه بــه‬ ‫انقــاب اســامی اســیب بزنــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در اییــن اختتامیــه نخســتین جشــنواره‬ ‫ملــی رســانه ای تقریــب مذاهــب اســامی افــزود‪ :‬درگیــر‬ ‫جنــگ رســانه ای نامتقــارن هســتیم کــه بایــد مراقــب باشــیم‪.‬‬ ‫وی اضافــ ه کــرد‪ :‬دشــمن در ایــن جنــگ ترکیبــی و ابــزار‬ ‫رســانه بــه دنبــال تردیــد افکنــی و اختــاف افکنــی بیــن اقوام‬ ‫و مذاهــب اســامی ســاکن در ایــران اســامی و اســتان‬ ‫گلســتان بــه عنــوان نمــاد وحــدت اســامی اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش رســانه هــا در ترویــج‬ ‫و تقویــت وحــدت اســامی بیــان داشــت؛ در جنــگ ترکیبــی‬ ‫دشــمن‪ ،‬امــروز رســانه هــای انقالبــی و جهــادی مــا بایــد ایــن‬ ‫حربــه دشــمن (ایجــاد تردیــد و اختــاف افکنــی بیــن اقــوام)‬ ‫را خنثــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــرای خنثــی کــردن حربــه تفرقه افکنــی دشــمنان‬ ‫در جنــگ ترکیبــی فعلــی بایــد بــه خــط ســیر امامیــن انقــاب‬ ‫بازگردیــم زیــرا اگــر امــروز ضربــه ای از ناحیــه دشــمن‬ ‫می خوریــم بــه خاطــر فاصلــه گرفتــن از فرامیــن امامیــن‬ ‫انقــاب اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬در دولــت ســیزدهم توجــه خاصــی بــه‬ ‫ظرفیــت اقــوام و مذاهــب اســامی شــده کــه در گلســتان‬ ‫چهــار فرمانــدار و یــک معــاون اســتاندار از بــرادران شایســته‬ ‫اهــل ســنت انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه زندگــی مســالمت امیــز اقــوام و مذاهــب‬ ‫در گلســتان برلــزوم ترویــج ایــن وحــدت و همزیســتی از‬ ‫ســوی رســانه هــا تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬رســانه ها همچنیــن‬ ‫بایــد اقدامــات دولــت در بهره گیــری از ظرفیــت اقــوام و‬ ‫مذاهــب را کــه در ادوار مختلــف کــم ســابقه بــوده‪ ،‬اطــاع‬ ‫رســانی کننــد‪.‬‬ ‫مهاجر همچنین با گرامی داشــت یاد و خاطره شــهیدان و‬ ‫نیز تســلیت ســالروز شــهادت ســردار ســلیمانی‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ســردار ســلیمانی منادی وحدت در ایران اســامی بودند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از برگــزاری جشــنواره رســانه ای تقریــب‬ ‫مذاهــب اســامی توســط خبرگــزاری ایســنا قدردانــی کــرد و‬ ‫برلــزوم اســتمرار ان در ســال های اینــده تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫دســتیار ویــژه اســتاندار گلســتان در امــور اهــل ســنت هــم‬ ‫در ایــن مراســم بــا قدردانــی از همراهــی همیشــگی مــردم‬ ‫اســتان در مســیر تقویت وحدت و همدلی‪ ،‬گفت‪ :‬وحدت‬ ‫حاکــم بــر ایــن اســتان بــه برکــت وجــود اقــوام روشــن و اگاه‬ ‫نســبت بــه مســایل روز جامعــه اســت‪.‬‬ ‫اخونــد «ابوبکــر خوجملــی» اظهــار کــرد‪ :‬همراهــی علمــا‬ ‫و بــزرگان اســتان از جملــه اســتاندار و نماینــده ولــی فقیــه‬ ‫در مســیر تقویــت تقریــب مذاهــب ســاکن گلســتان بســیار‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬بــا حرکــت کشــور بــه ســمت‬ ‫تحقــق ارمان هــای امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫وحــدت حاکــم بــر ایــران اســام بــه ویــژه گلســتان اســتحکام‬ ‫بیشــتری پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی گلســتان هــم در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬وحــدت عامــل توســعه و رســیدن بــه ان مــورد توجــه‬ ‫و تاکیــد همــه مدیــران اســتان اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم شــهبازی افــزود‪ :‬هــدف نهایــی مســووالن و‬ ‫مدیــران گلســتانی رســیدن بــه درامــد ســرانه کشــوری در‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪ ۸۶‬درصد مردم ماسک نمی زنند‬ ‫شــهروندان بــرای ایمنــی بخشــی جامعــه‪ ،‬دُز یــاداور را‬ ‫دریافــت کننــد زیــرا کــه اثربخشــی واکسیناســیون با گذشــت‬ ‫زمــان از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫اکبــری بــا اشــاره بــه اخریــن وضعیــت واکسیناســیون کرونــا‬ ‫در اســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬براســاس اخریــن امارهــا ‪ ۱۳‬درصــد‬ ‫جامعــه هــدف در اســتان دُز چهــارم‪ ۶۰ ،‬درصــد دُز ســوم‪،‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد دز دوم و ‪ ۹۸‬درصــد نیــز دز اول واکســن کرونــا را‬ ‫دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫ضرورت تزریق ُدز‬ ‫یاداور سویه جدید‬ ‫ُامیکرون بیخ گوش‬ ‫مردم‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫پــای زیرســویه های جدیــد اُمیکــرون (‪ BQ۱‬و ‪ )XBB‬بــه کشــور‬ ‫بــاز شــده و کارشناســان‪ ،‬واکســن را تنهــا ســپر در برابــر ایــن‬ ‫ســویه هــا مــی داننــد ولــی همچنــان شــهروندان خراســان‬ ‫شــمالی روی خوشــی بــه تزریــق دُز یــاداور نشــان نمــی دهنــد و‬ ‫مراکــز واکسیناســیون اســتان خالی تــر از همیشــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬گرچــه زیرســویه هــای جدیــد‬ ‫امیکــرون در برخــی کشــورهای اروپایــی‪ ،‬امریــکا‪ ،‬چیــن و هنــد‬ ‫در حــال پرســه زدن بــود امــا کمتــر از ان چیــزی کــه انتظــار‬ ‫داشــتیم از مرزهــای کشــور مــا نیــز عبــور کــرد و بنابــر اعــام‬ ‫رســمی مســووالن وزارت بهداشــت ســه مــورد از ان در کشــور‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫مشــخصه بــارز ایــن ســویه جدیــد کــه بــا نــام هــای ‪ BQ۱‬و ‪XBB‬‬ ‫یــاد مــی شــود‪ ،‬قــدرت ســرایت بــاال‪ ،‬تاثیــر زیــاد بــر دســتگاه‬ ‫تنفســی فوقانــی و داشــتن عالئــم خفیف تــر نســبت بــه ســویه‬ ‫هــای قبــل اســت امــا انچــه کــه قرار اســت به عنوان ســپر ایمنی‬ ‫در برابــر ایــن ســویه ناخوانــده ایســتادگی کنــد در جامعــه مــا‬ ‫کمرنــگ شــده اســت و ایــن روزهــا مــردم از ســپر واکسیناســیون‬ ‫دور شــده اند و تمایلی به اســتفاده از ان در بســیاری از مناطق‬ ‫کشــور بــه ویــژه در خراســان شــمالی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه از ابــان مــاه ســالجاری شــهروندان خراســان‬ ‫شــمالی بــه بیمــاری هــای ســرماخوردگی و انفلوانــزا درگیــر‬ ‫شــدند بــاز هــم اقبالــی بــه اســتفاده از ســپر واکسیناســیون‬ ‫وجــود نــدارد و بــه بــاور اینکــه کرونــا تمــام شــده اســت تزریــق‬ ‫واکســن را جــدی نگرفتنــد‪.‬‬ ‫بــر پایــه امــار دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی؛ میزان‬ ‫تزریــق دُز چهــارم واکسیناســیون کرونــا در خراســان شــمالی بــر‬ ‫مــدار ‪ ۱۳‬درصــد مــی چرخــد و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن‬ ‫روزهــا رنــگ کرونایــی بجنــورد از وضعیــت زرد بــه نارنجــی و پــر‬ ‫خطــر تغییــر یافتــه اســت یعنــی در ایــن شــرایط‪ ،‬امــار بســتری‬ ‫روزانــه بیشــتر از ‪ ۶‬نفــر از ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت اســت و خطــر‬ ‫شــیوع ایــن مهمــان ناخوانــده بیــش از گذشــته مــی رود‪.‬‬ ‫قابــل تامــل اســت؛ افــرادی کــه ســال قبــل بــا نگرانــی بــه دنبــال‬ ‫تزریــق قطــره چکانــی واکســن بودنــد و حــال بــا خیــال راحــت‬ ‫بــدون ایمنــی الزم از کنــار ایــن مراکــز عبــور مــی کننــد و بایســتی‬ ‫تدابیــر جدیــدی اندیشــیده شــود تــا ایــن ویــروس بــار دیگــر در‬ ‫جامعــه شــیوع پیــدا نکنــد و جــان افــراد زیــادی بــه خطــر نیفتــد‪.‬‬ ‫تزریق روزانه هشت دُز یاداور!‬ ‫بــرای بررســی بیشــتر موضــوع حوالــی ظهــر بــه مرکــز تجمیعــی‬ ‫تزریــق واکســن کرونــا شــهید «یحیــوی» بجنــورد ســری مــی زنــم‬ ‫تــا بــه شــکل امــاری از میــزان مراجعــان بــه ایــن مرکــز اگاهــی‬ ‫پیــدا کنــم‪.‬‬ ‫متاســفانه در مــدت زمــان ‪ ۲‬ســاعته حضــور در ایــن مرکــز‬ ‫بــه تعــداد انگشــتان دســت هــم بــرای تزریــق واکســن کرونــا‬ ‫شــهروندان حضــور پیــدا نمــی کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از پرســتاران ایــن مرکــز تجمیعــی در ایــن بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫جــدای از اینکــه هیــچ خبــری از کــودکان بــرای واکسیناســیون‬ ‫نیســت‪ ،‬افــراد بــاالی ‪ ۱۸‬ســال نیــز تمایلــی بــرای تزریــق‬ ‫واکسیناســیون ندارنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬همــه بــه خیــال اینکــه کرونــا تمــام شــده و‬ ‫پرونــده ایــن بیمــاری بســته شــده تمایلــی بــرای واکسیناســیون‬ ‫ندارنــد از ســوی دیگــر شــایعاتی هــم در جامعــه پراکنــده شــده و‬ ‫هنــوز هــم متاســفانه برخــی بــرای تزریــق واکســن تــرس دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن پرســتار مــی گویــد‪ :‬بــه طــور میانگیــن در ایــن مرکــز روزانــه‬ ‫تنهــا ‪ ۸‬دُز واکســن کرونــا تزریــق مــی شــود در حالــی کــه ایــن‬ ‫مرکــز ظرفیــت تزریــق روزانــه ‪ ۵۰۰‬دُز را نیــز دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬وقتــی بــه دوســتان یا اشــنایان میگوییم‬ ‫کــه چــرا بــرای تزریــق واکســن مراجعــه نمــی کنیــد‪ ،‬در جــواب‬ ‫مــی گوینــد؛ واکســن عــوارض دارد‪ ،‬بعدشــم کرونــا تمــام شــده‬ ‫اســت و لزومــی بــه تزریــق واکســن نیســت‪.‬‬ ‫ایــن پرســتار مــی افزایــد‪ :‬در ایــن میــان کارشناســان ســامت‬ ‫بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی و یا رســانه ها مردم‬ ‫را قانــع کننــد کــه کشــور در اســتانه ورود بــه مــوج هشــتم اســت‬ ‫و تنهــا ســپر ایمنــی بــرای مقابله با ســویه های جدیــد امیکرون‪،‬‬ ‫واکسیناســیون است‪.‬‬ ‫تزریق دُز چهارم همچنان در مدار ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫و دورهمــی هــا و مجالــس جشــن و عــزا بــه ســبک و ســیاق‬ ‫ســال هــای قبــل از کرونــا برپاســت‪.‬‬ ‫«بی توجهــی ‪ ۸۶‬درصــد از مــردم خراســان شــمالی بــه‬ ‫اســتفاده از ماســک و شــیوه نامــه بهداشــتی‪ ،‬نگــران کننــده‬ ‫اســت»‪ ،‬ایــن مطلبــی بــود کــه معــاون بهداشــتی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی مطــرح کــرد و از شــهروندان‬ ‫خواســتار تزریــق دُز یــاداور و پایبنــدی بــه شــیوه نامــه هــای‬ ‫بهداشــتی شــد‪.‬‬ ‫‪ ۸۶‬درصد مردم ماسک نمی زنند‬ ‫معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه کرونــا اولویــت فرامــوش شــده در بیــن‬ ‫شــهروندان اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــر اســاس بازرســی هــا تنهــا‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد از شــهروندان اســتان در اماکــن عمومــی از ماســک‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس گــروه مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــر دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراسان شــمالی مــی گویــد‪ :‬اثــر بخشــی دُزهــای‬ ‫قبلــی واکســن کرونــا بــا گذشــت ‪ ۶‬مــاه از بیــن رفتــه اســت‬ ‫و مــردم اســتان در صــورت ســهل انگاری در تزریــق دز یــاداور‬ ‫بایــد منتظــر مــوج جدیــدی از کرونــا باشــند‪.‬‬ ‫فیــض اللــه برزگــر مــی افزایــد‪ :‬اینــک روزانــه کمتــر از ‪ ۱۰۰‬دُز‬ ‫واکســن کرونــا در پایــگاه ســامت‪ ،‬خانــه هــای بهداشــت و‬ ‫مراکــز تجمیعــی ایــن اســتان تزریــق مــی شــود ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه ظرفیــت تزریــق روزانــه پنــج هــزار دُز واکســن کرونا‬ ‫در خراســان شــمالی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬براســاس اخریــن امارهــا ‪ ۱۳‬درصــد‬ ‫جمعیــت هــدف خراســان شــمالی دُز چهــارم و ‪ ۶۰‬درصــد نیــز‬ ‫دُز ســوم واکســن کرونــا را دریافــت کردنــد کــه ایــن رقــم از‬ ‫نقطــه مطلــوب واکسیناســیون فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫«بی توجهی ‪ ۸۶‬درصد از مردم‬ ‫خراسان شمالی به استفاده از‬ ‫ماسک و شیوه نامه بهداشتی‪،‬‬ ‫نگران کننده است»‪ ،‬این‬ ‫مطلبی بود که معاون بهداشتی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی خراسان‬ ‫شمالی مطرح کرد و از شهروندان‬ ‫ُ‬ ‫خواستار تزریق دز یاداور و‬ ‫پایبندی به شیوه نامه های‬ ‫براساس شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی شد‪.‬‬ ‫سازمان بهداشت جهانی‪ ۶ ،‬ماه‬ ‫دکتــر محمدرضــا اکبــری مــی افزایــد‪ :‬بــر اســاس امــار وزارت‬ ‫بعد از گذشت تزریق واکسن‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‪ ،‬خراســان شــمالی جزو‬ ‫ُ‬ ‫اســتان هایــی اســت کــه کمتریــن میــزان اســتفاده از ماســک‬ ‫باید افراد برای تزریق دز بعدی‬ ‫را در بیــن ســایر مناطــق کشــور دارد‪.‬‬ ‫ان اقدام کنند تا به ایمنی الزم‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬همچنیــن در حالــی کــه میانگیــن‬ ‫رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی در اماکــن عمومــی ‪۲۸‬‬ ‫برسند اما متاسفانه این روزها‬ ‫درصــد اســت ایــن رقــم در خراســان شــمالی ‪ ۲۶‬درصــد را‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫افراد با تصور اینکه کرونا از بین‬ ‫اکبــری بــا بیــان اینکــه بــی توجهــی مــردم اســتان بــه‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی نگران کننده اســت‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫رفته است تمایلی به تزریق‬ ‫ســویه جدیــد قــدرت ســرایت باالیــی دارد و نیاز اســت تا افراد‬ ‫ُ‬ ‫بــا رعایــت مولفــه های بهداشــتی به خصوص فاصلــه گذاری‬ ‫دزهای بعدی واکسن ندارند‪.‬‬ ‫برزگــر بیــان مــی کنــد‪ :‬براســاس شــیوه نامــه هــای ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانی‪ ۶ ،‬ماه بعد از گذشــت تزریق واکســن باید‬ ‫افــراد بــرای تزریــق دُز بعــدی ان اقــدام کننــد تــا بــه ایمنــی‬ ‫الزم برســند امــا متاســفانه ایــن روزهــا افــراد بــا تصــور اینکــه‬ ‫کرونــا از بیــن رفتــه اســت تمایلــی بــه تزریــق دُزهــای بعــدی‬ ‫واکســن ندارنــد‪.‬‬ ‫رییــس گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــر دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراسان شــمالی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تزریــق دُز‬ ‫یــاداور بــرای مصونیــت از کرونــا‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بســیاری از‬ ‫افــرادی کــه در مــوج قبلــی فــوت کردنــد ‪ ۶‬مــاه از تزریــق‬ ‫واکســن انهــا گذشــته بــود و تزریــق دُز بعــدی واکســن خــود را‬ ‫جــدی نگرفتــه بودنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬از ســوی دیگــر بــا توجــه مشــاهده‬ ‫ســه مــورد ابتــا بــه زیــر ســویه های جدیــد امیکــرون بــا‬ ‫نام هــای ‪ BQ۱‬و ‪ XBB‬در کشــور‪ ،‬مســووالن وزارت بهداشــت‬ ‫اعــام کردنــد کــه مــوج هشــتم کرونــا اغــاز شــده اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن از مــردم مــی خواهیم نســبت بــه دریافــت دُز یاداور‬ ‫واکســن کرونــا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫جــدای از بــی رغبتــی برای تزریق واکسیناســیون‪ ،‬ایــن روزها‬ ‫بــی توجهــی بــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی نیــز بــه اوج‬ ‫خــود رســیده اســت بــه گونــه ای کــه افــراد بــدون ماســک از‬ ‫مــدت هــا قبــل بــر افــراد دارای ماســک غلبــه پیــدا کــرده انــد‬ ‫و ماســک زدن از تجمعــات بــی مــورد جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی اضافــه مــی کنــد‪ :‬از ســوی دیگــر شــهروندان بــرای‬ ‫ایمنــی بخشــی جامعــه‪ ،‬دُز یــاداور را دریافــت کننــد زیــرا کــه‬ ‫اثربخشــی واکسیناســیون بــا گذشــت زمــان از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫اکبــری بــا اشــاره بــه اخریــن وضعیــت واکسیناســیون کرونــا‬ ‫در اســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬براســاس اخریــن امارهــا ‪ ۱۳‬درصــد‬ ‫جامعــه هــدف در اســتان دُز چهــارم‪ ۶۰ ،‬درصــد دُز ســوم‪،‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد دز دوم و ‪ ۹۸‬درصــد نیــز دز اول واکســن کرونــا را‬ ‫دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها‬ ‫کــه از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫اعــام شــد‪ ،‬بجنــورد در وضعیــت نارنجــی‪ ،‬فــاروج و گرمــه در‬ ‫وضعیــت ابــی و پنــج شهرســتان مانــه و ســملقان‪ ،‬جاجــرم‪،‬‬ ‫رازوجــرگالن‪ ،‬شــیروان و اســفراین نیــز در در رنگبنــدی زرد‬ ‫کرونایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس اعالم سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان‪،‬‬ ‫کرونــا از اســفند ‪ ۱۳۹۸‬تــا بــه امــروز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬نفــر قربانی‬ ‫داشــته است‪.‬‬ ‫در روزهــای ابتدایــی ‪ ۲۰۲۲‬بــود کــه ابتــای انفجــاری بــه‬ ‫امیکــرون در هنــد اغــاز شــد و بــه مــرور بــه ســایر کشــورهای‬ ‫مختلــف از جملــه ایــران ســرایت کرد و اکنون زیر ســویه های‬ ‫جدیــد ایــن بیمــاری در حــال همــه گیــر شــدن اســت‪ / .‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 13‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪673‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫پمپ اب (واترپمپ)‬ ‫دستکاری در طبیعت با تغذیه سگ ها‬ ‫افزایــش یک بــاره جمعیــت ســگ های بالصاحــب در حاشــیه‬ ‫شــهر موضــوع قابــل تامــل ایــن روزهــای مــردم بجنــورد اســت و‬ ‫ســوال اینجاســت که چرا در ســال های اخیر جمعیت سـگ های‬ ‫بالصاحــب بــه طــور قابــل توجــه افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره انگشــت شــماتت بــه طــرف شــهروندان و‬ ‫عکس ‪ -‬روزنامه بازار کسب و کار ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫هــاری نوعــی بیمــاری ویروســی اســت کــه موجــب‬ ‫التهــاب مغــزی حــاد در انســان و برخــی پســتانداران‬ ‫دیگــر می شــود‪.‬‬ ‫تــب و گزگــز در محــل گزیدگــی از عالئــم اولیــه ایــن‬ ‫بیمــاری محســوب مــی شــود و ایــن عالئــم معمــوال بــا‬ ‫یــک یــا چنــد مــورد از عالئمــی چــون تهــوع‪ ،‬اســتفراغ‪،‬‬ ‫رفتارهــای خشــونت امیز‪ ،‬هیجــان کنترل نشــده‪ ،‬تــرس از‬ ‫اب‪ ،‬ناتوانی در حرکت بخشــی از بدن‪ ،‬گیجی و از دســت‬ ‫دادن هوشــیاری همــراه می شــود‪.‬‬ ‫پرســه ســگ های بالصاحــب در ایــن روزهــای ســرد از‬ ‫ســال موجــب نگرانــی و گالیــه شــهروندان در بجنــورد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬در حالــی کــه دامپزشــکی خراسان شــمالی نســبت بــه‬ ‫افزایــش کانون هــای «هــاری» و شــیوع ایــن بیماری هشــدار‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اگرچــه به طور طبیعی انتظار‬ ‫مـی رود در شــهرهای پرتراکــم حیواناتــی ماننــد ســگ کمتر در‬ ‫معابــر و خیابان هــا دیــده شــود ولــی ایــن روزهــا قــدم زدن‬ ‫در بســیاری از مناطــق شــهر بجنــورد بــه خصــوص حاشــیه‬ ‫شــهر خطرناک شــده اســت و مشــاهده ســگ های ولگرد در‬ ‫مــواردی بــه صــورت گلــه ای بــه وفــور مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫ت خیابان هــا‬ ‫مواجهــه بــا ایــن حیوانــات در ســاعات خلــو ‬ ‫بــرای شــهروندان نگــران کننــده اســت‪ .‬نکتــه قابــل تامــل‬ ‫اینکــه در ایــن ایــام عــاوه بــر شــهروندان بزرگســال بعضــا‬ ‫دانش اموزانــی هــم کــه در ســاعات اولیــه روز و یــا حتــی‬ ‫در ســاعات غــروب بیــن مدرســه و منــزل تــردد مــی کننــد در‬ ‫معــرض حیــوان گزیدگــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫پرســه ســگ هــای بــی صاحــب در شــهرها بــه ویــژه مرکــز‬ ‫خراســان شــمالی موجــب نگرانــی شــهروندان شــده اســت‪،‬‬ ‫مشــکلی کــه بــا پاســکاری هــای شــهرداری و دامپزشــکی روبه‬ ‫رو بــوده و هنــوز بــه نتیجــه مطلــوب نرســیده اســت‪.‬‬ ‫بر پایه امار دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی؛ ســاالنه‬ ‫‪ ۲‬هــزار مــورد گــزش انســان بــه وســیله حیوانــات در اســتان رخ‬ ‫مــی دهــد کــه بیشــتر ان مربــوط بــه س ـگ ها اســت و در ایــن‬ ‫میــان پرســه س ـگ ها کــه بعضــا بــه صــورت گل ـه ای در شــهرها‬ ‫جــوالن مــی دهنــد ســبب گالیــه شــهروندان شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهرداری بجنــورد جمــع اوری ســگ هــا را وظیفــه ایــن نهــاد‬ ‫مــی دانــد کــه ایــن اقــدام بــه وســیله ‪ ۲‬پیمانــکار نیز در دســت‬ ‫انجــام اســت امــا از نبــود اعتبــار و مشــکالت پیمانــکار ایــن‬ ‫حــوزه نیــز گالیــه دارد و تاکیــد می کنــد کــه دامپزشــکی بــرای‬ ‫عقیــم ســازی ســگ هــای بالصاحــب در ایــن زمینــه همــکاری‬ ‫الزم را نــدارد از طرفــی دامپزشــکی خراســان شــمالی هــم‬ ‫مــی گویــد کــه در ایــن بــاره اعتبــار مــورد نیــاز بایــد از طــرف‬ ‫شــهرداری تامیــن شــود‪.‬‬ ‫پاســکاری ایــن ‪ ۲‬دســتگاه هــر چــه کــه هســت فعــا‬ ‫موجــب رنجــش شــهروندان شــده اســت و بایــد ایــن‬ ‫وضعیــت ســامان یابــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫در مواجهه با سگ های ولگرد چه باید کرد‬ ‫شیوع هاری و سلب‬ ‫اسایش مردم‬ ‫با ترحم نابهنگام‬ ‫به حیوانات‬ ‫‪1401‬‬ ‫ترحم هــای بــی مــورد انهــا هــم اســت‪ .‬شــهروندان بــا ترحــم‬ ‫بی جــا نســبت بــه ســگ های بالصاحــب ســبب افزایــش‬ ‫جمعیــت انــان شــده و البتــه زمینــه هــای کشــیده شــدن ایــن‬ ‫حیوانــات بــه شــهر شــده انــد‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهردار بجنــورد در این بــاره گفــت‪:‬‬ ‫جمــع اوری ســگ های بالصاحــب از تکالیــف شــهرداری‬ ‫اســت کــه در این بــاره ‪ ۲‬پیمانــکار در شــهر فعــال اســت و‬ ‫اکنــون در پناهــگاه نگهــداری ســگ هــا ‪ ۴۰۰‬قــاده ســگ‬ ‫نگهــداری مــی شــود کــه البتــه هزینه هــای زیــادی بــر دوش‬ ‫شــهرداری گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫مجیــد شــادکام اظهارکــرد‪ :‬رهاســازی سـگ ها پــس از عقیــم‬ ‫ســازی قابــل انجــام اســت امــا دامپزشــکی اســتان تاکنــون‬ ‫در ایــن زمینــه همــکاری مناســب نداشــته اســت از ایــن‬ ‫رو نگهــداری و هزینــه هــای مربــوط بــه تغذیــه و نگهــداری‬ ‫همچنــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه شــماری از هــا هــم بــه متقاضیــان بــرای‬ ‫دریافــت ســگ نگهبــان واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره افزایــش جمعیــت ســگ هــای بالصاحــب و پرســه‬ ‫انان در شــهر گفت‪ :‬شــهر بجنورد از هر طرف چســبیده و یا در‬ ‫فاصلــه کمــی از روســتاها قــرار دارد کــه ایــن امــر ســبب شــده تــا‬ ‫سـگ ها بــرای یافتــن غــذا بــه حاشــیه هــای شــهر کشــیده شــده‬ ‫و یــا حتــی در هســته مرکــزی شــهر پرســه بزننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاســفانه ترحم های شــهروندان و غذا دادن به‬ ‫ایــن ســگ هــا ســبب شــده تــا جمعیــت انــان افزایــش یابــد‪،‬‬ ‫در بســیاری از کشــورها‪ ،‬غــذا دادن بــه حیــوان بــدون صاحــب‬ ‫تخلــف اســت و جــرم محســوب مــی شــود امــا در کشــور مــا‬ ‫در ایــن زمینــه خــا قانونــی وجــود دارد و بــر ایــن اســاس در‬ ‫ســال های اخیــر شــاهد افزایــش جمعیــت ســگها هســتیم‪.‬‬ ‫خطر شیوع هاری‬ ‫سـگ ها انــواع مختلفــی دارنــد‪ ،‬ســگ نگهبــان‪ ،‬ســگ گلــه‪،‬‬ ‫ســگ خانگی‪ ،‬ســگ وحشــی و ســگ بی صاحب‪ .‬پرســه زدن‬ ‫ایــن ســگ ها در محیط هــای انســانی پیامدهــای مختلفــی‬ ‫دارد‪ .‬جفت گیــری گــرگ بــا ســگ های ولگــرد می توانــد بــه‬ ‫تولیــد «گــرگاس یــا گرگــی» منجــر شــود‪ .‬حیوانــی کــه خــوی‬ ‫وحشی گرگ و هوش سگ را دارد به همین علت می تواند‬ ‫خطرنــاک باشــد و بــا نزدیــک شــدن بــه محیــط زیســت انســان‬ ‫ممکــن اســت بــه افــراد حملــه کنــد‪ .‬ایــن حیــوان برخــاف‬ ‫ســگ خــوی وفــاداری نــدارد و حتــی بــه افــرادی کــه ایــن‬ ‫حیــوان غــذا می دهنــد‪ ،‬هــم حملــه می کنــد‪.‬‬ ‫شهر بجنورد از هر طرف چسبیده‬ ‫و یا در فاصله کمی از روستاها‬ ‫قرار دارد که این امر سبب شده‬ ‫تا سگ ها برای یافتن غذا به‬ ‫حاشیه های شهر کشیده شده‬ ‫و یا حتی در هسته مرکزی شهر‬ ‫پرسه بزنند‪.‬‬ ‫افزایــش جمعیــت ســگ ها در ســکونت گاه های انســان‬ ‫پیامدهــای دیگــری هــم دارد‪ .‬در صورتــی کــه ایــن حیــوان‬ ‫بــه هــاری مبتــا باشــد‪ ،‬می توانــد ایــن بیمــاری را بــه انســان‬ ‫یــا حیوانــات دیگــر منتقــل کنــد و باعــث مــرگ انهــا شــود امــا‬ ‫حتــی اگــر هــار نباشــد هــم احتمــال تهاجــم ان بــه انســان‬ ‫وجــود دارد‪ .‬حضــور انهــا در مناطــق مســکونی می توانــد بــه‬ ‫ایجــاد رعــب و وحشــت در بیــن مــردم بــه خصــوص کــودکان‬ ‫و اســیب بــه انهــا شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره مبــارزه بــا بیماری هــای دامــی اداره کل‬ ‫دامپزشــکی خراســان شــمالی در ایــن بــاره هشــدار داد کــه‬ ‫کانون هــای بیمــاری هــاری امســال در اســتان بــه ‪ ۱۲‬مــورد‬ ‫افزایــش یافــت و بــه مــردم توصیــه می شــود کــه در مواجهــه‬ ‫بــا حیوانــات اصــول بهداشــتی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫حســن قاســمی فــرد بــا بیــان اینکــه امســال ‪ ۹‬کانــون بیماری‬ ‫هــاری در اســتان گــزارش شــد کــه ایــن رقــم در ‪ ۱۲‬ماهــه‬ ‫پارســال ‪ ۶‬کانون ثبت شــده اســت اظهارداشــت‪ :‬امســال سه‬ ‫کانــون بیمــاری هــاری در بجنــورد‪ ،‬یــک کانــون در فــاروج و در‬ ‫هــر کــدام از شهرســتان هــای اســفراین و جاجــرم ‪ ۲‬کانــون‬ ‫ایــن بیمــاری گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره مبــارزه بــا بیمــاری هــای دامــی اداره کل‬ ‫دامپزشــکی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال‬ ‫پنــج مــورد هــاری مربــوط بــه ســگ هــای بالصاحــب و هــاری‬ ‫االغ‪ ،‬گربــه‪ ،‬شــغال و گوســفند هــر کــدام یــک مــورد بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یــک مــورد هــاری گربــه مربــوط بــه شــهر‬ ‫بجنــورد و مربــوط بــه گربــه بــدون صاحــب و رهــا در شــهر‬ ‫اســت از ایــن رو بــه مــردم هشــدار داده مــی شــود کــه از‬ ‫تمــاس بــا ایــن حیوانــات بــه شــدت خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬اعتبــار مــورد نیــاز بــرای عقیــم ســازی‬ ‫ســگهای بــدون صاحــب بایــد بــه وســیله شــهرداری تامیــن و‬ ‫در اختیــار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر دلیرصحرایــی اظهــار کــرد‪ :‬اجــرای واکسیناســیون‬ ‫و مایــه کوبــی ســگ هــای گلــه یکــی از تکالیــف دامپزشــکی‬ ‫بــرای مهــار بیمــاری هــاری اســت کــه در ایــن زمینــه اقدامــات‬ ‫الزم انجــام شــد و ســگ هــای پناهــگاه شــهرداری هــم علیــه‬ ‫ایــن بیمــاری واکســینه شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اســتان ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬ســگ‬ ‫صاحــب دار شناســایی شــده اســت کــه بــرای دســت یابــی بــه‬ ‫ایمنــی علیــه بیمــاری هــاری بایــد ‪ ۷۵‬درصــد از ایــن جمعیــت‬ ‫علیــه بیمــاری مایــه کوبــی شــوند کــه بــر ایــن اســاس بایــد ‪۲۰‬‬ ‫هــزار قــاده ســگ زیــر پوشــش طــرح قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۱۷‬هــزار قــاده ســگ گلــه و ســگهای‬ ‫صاحــب دار مناطــق روســتایی اســتان زیــر پوشــش‬ ‫واکسیناســیون هــاری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫هــاری نوعــی بیمــاری ویروســی اســت کــه موجــب التهــاب‬ ‫مغــزی حــاد در انســان و برخــی پســتانداران دیگــر می شــود‪.‬‬ ‫تــب و گزگــز در محــل گزیدگــی از عالئــم اولیــه ایــن بیمــاری‬ ‫محســوب مــی شــود و ایــن عالئــم معمــوال بــا یــک یــا چنــد مــورد‬ ‫از عالئمــی چــون تهــوع‪ ،‬اســتفراغ‪ ،‬رفتارهــای خشــونت امیز‪،‬‬ ‫هیجــان کنترل نشــده‪ ،‬تــرس از اب‪ ،‬ناتوانــی در حرکــت بخشــی‬ ‫از بــدن‪ ،‬گیجــی و از دســت دادن هوشــیاری همــراه می شــود‪.‬‬ ‫در مواجهه با سگ های ولگرد چه باید کرد‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه اکثریــت قریب بــه اتفاق موارد حیــوان گزیدگی در‬ ‫اســتان ناشــی از گزش ســگ اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرگز سـگ ها‬ ‫را بــا جیــغ زدن و دویــدن از مقابــل انهــا تحریــک نکنیــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر دلیرصحرایــی اضافــه کــرد‪ :‬از نگهــداری ســگ در‬ ‫منــزل خــودداری کــرده و در صــورت لــزوم نگهــداری ان را‬ ‫قــاده زده و از رهــا ســازی بــدون کنتــرل ان خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از پرتــاب ســنگ و اشــیاء بــه طرف سـگ ها‬ ‫خــودداری کــرده و هرگــز بــه ســگی کــه زمیــن می خــورد و اب‬ ‫از دهانــش جــاری مــی شــود و صــدای پــارس خشــن دارد‬ ‫نزدیــک نشــوید‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ســگی را کــه در حــال خــواب اســت و یــا در حــال‬ ‫غــذا خــوردن و یــا مراقبــت از بچه هــای خــود اســت‪ ،‬مــورد ازار‬ ‫و اذیــت قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫اخریــن توصیــه دلیــر صحرایــی بــه شــهروندان در هنــگام‬ ‫مواجهــه بــا ســگ ایــن اســت کــه هنگامــی که یک ســگ غریبه‬ ‫بــه شــما نزدیــک می شــود‪ ،‬ندویــد و بی حرکــت بمانیــد‪.‬‬ ‫گذشــته از ایــن راهکارهــا بــه نظــر می رســد بهتریــن راهــکار‬ ‫مواجهــه بــا افزایــش بی رویــه س ـگ های بالصاحــب‪ ،‬ایجــاد‬ ‫مناطــق حفاظتــی گســترده بــا امکانــات اب شــرب و تهیه غذا‬ ‫بــرای ایــن جانــداران از جانــب شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫در واقــع نبایــد شــرایط بــه نحــوی باشــد کــه اســان ترین راه‬ ‫بــرای کنتــرل جمعیــت حیوانــات‪ ،‬محــدود بــه کشــتن ان هــا‬ ‫باشــد؛ اقــدام بــه کشــتن حیوانــات از لحــاظ اخالقــی بــه‬ ‫هیچ وجــه مــورد تاییــد جامعــه پزشــکان نیســت‪ ،‬زیــرا همــه‬ ‫مخلوقــات بــه یــک انــدازه حــق حیــات دارنــد‪.‬‬ ‫براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ‪ ،۱۳۹۵‬شهرستان‬ ‫بجنــورد بــه عنــوان مرکــز اســتان ‪ ۳۲۴‬هــزار نفــر جمعیــت دارد‬ ‫کــه ‪ ۲۳۰‬هــزار ان در شــهر بجنــورد ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫وســیله ای اســت کــه بــه منظــور گــردش ســریع و‬ ‫راحــت اب موجــود در رادیاتــور و در اطراف موتور بکار‬ ‫رفتــه و حرکــت ان از طریــق موتــور و تســمه پروانــه‬ ‫تامیــن می گــردد‪ ،‬بدیــن صــورت کــه چــون همیشــه‬ ‫در قســمت پائیــن رادیاتــور اب خنــک و در بــاالی ان‬ ‫اب گــرم (برگشــت داده شــده از موتــور) وجــود دارد‪،‬‬ ‫لــذا بــرای رســاندن اب جهــت خنــک کــردن قطعــات‬ ‫موتور از شــیلنگ پائین رادیاتور‪ ،‬اب بوســیله مکش‬ ‫حاصل از واترپمپ وارد کانال های بدنه سیلندرهای‬ ‫موتــور شــده و پــس از گــردش در اطــراف ســیلندرها‬ ‫و خنــک کــردن انهــا‪ ،‬در حالیکــه خــود اب مقــداری‬ ‫گــرم شــده از طریــق کانال هــای ســیلندر بــه گرم ترین‬ ‫نقطــه موتــور کــه سرســیلندرها می باشــد هدایــت و‬ ‫پــس از عبــور از اطــراف ســوپاپ ها و شــمع ها و خنــک‬ ‫نمــودن انهــا از طریــق ترموســتات و لوله هــای بــاال‬ ‫جهــت خنــک شــدن مجــدد وارد رادیاتــور می گــردد‪.‬‬ ‫ترموستات‪:‬‬ ‫ســوپاپی اســت که درمســیر راه اب برگشــتی از موتور‬ ‫بــه رادیاتــور قــرار دارد و کار ان ثابــت نگهداشــتن دمــای‬ ‫اب موتــور می باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجه به اینکه بیشــترین ســائیدگی قطعــات موتور‬ ‫زمانــی اســت کــه موتــور در حــال ســرد کار می کنــد‪،‬‬ ‫در نتیجــه بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع ســائیدگی در‬ ‫موتــور روش هــای مختلفــی وجــود دارد از جملــه نصب‬ ‫ترموســتات‪ ،‬اســتفاده از مــواد خنــک کننــده و پروانــه‬ ‫اتوماتیــک را می تــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫یکــی از علــل خرابــی انژکتــور در خودروهایــی‬ ‫کــه در کشــورمان کار میکننــد‪.‬‬ ‫ ناخالصی های فیزیکی موجود در بنزین است‪.‬‬‫ ایــن ناخالصی هــا گاهــی انقــدر ریــز هســتند کــه از‬‫فیلتــر اولیــه نصــب شــده بــر روی پمــپ بنزیــن و حتــی‬ ‫فیلتــر بنزیــن عبــور می کننــد و بــه انژکتــور می رســند‪.‬‬ ‫ انژکتورهــا دارای یــک فیلتــر بســیار ظریــف هســتند‬‫کــه ســوخت پیــش از ورود بــه مجموعــه انژکتــور از‬ ‫ان عبــور می کنــد تــا بــرای اخریــن مرتبــه هرگونــه‬ ‫ناخالصــی داخلــی ان پــاک شــود‪.‬‬ ‫ ایــن فیلتــر بســیار ظریــف بــوده و ممکــن اســت‬‫بــه مــرور در اثــر ذرات معلــق داخلــی بنزیــن بگیــرد‪.‬‬ ‫ بــه عــاوه گاهــی ذراتــی کوچــک و یــا محلــول‬‫در بنزیــن از ایــن فیلتــر عبــور می کننــد کــه بعــدا ً‬ ‫می تواننــد بــر روی ســوراخ ریــز خروجــی انژکتــور و‬ ‫یــا فاصلــه میــان ســوزن انژکتــور و دهانــه ان رســوب‬ ‫کــرده و میــزان پاشــش انژکتــور را کــم کننــد‪.‬‬ ‫ در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه اینکــه یــک خرابــی‬‫مکانیکــی رخ داده اســت‪ ECU ،‬خــودرو متوجــه‬ ‫مشــکل نمی شــود و مــدت زمــان پاشــش ســوخت‬ ‫تغییــر نمــی کنــد امــا ایــن انژکتــور بــه دلیــل انکــه‬ ‫نمی توانــد ســوخت کافــی را بــه بیــرون بپاشــد باعــث‬ ‫ضعــف تــوان موتــور می شــود‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫نحوه ادای قرائت نماز‬ ‫در قرائــت ‪ ،‬واجــب اســت کــه کلمــات‪ ،‬تلفــظ شــوند‬ ‫بــه طــوری کــه قرائــت بــر ان صــدق کنــد‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫قرائــت قلبــی یعنــی گذرانــدن کلمــات در قلــب بــدون‬ ‫تلفــظ انهــا کــه عنــوان قرائــت بــر ان صــدق نمی کنــد‬ ‫کافــی نیســت‪ .‬نشــانه ی صــدق قرائــت ایــن اســت کــه‬ ‫خــودش بتوانــد انچــه رامی خوانــد و بــر زبــان جــاری‬ ‫می کنــد – اگــر دچــار ســنگینی گــوش یــا ســر و صــدای‬ ‫محیــط نیســت‪ -‬بشــنود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی خراسان شمالی‬ ‫‪ ۶۱‬درصد زایمان های با‬ ‫روش طبیعی انجام شد‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ ۶۱ :‬درصــد زایمان هــای‬ ‫مــادران بــاردار اســتان در ‪ ۹‬ماهــه امســال بــا هدف‬ ‫فرزنــداوری ایمــن بــا روش طبیعــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی عفتــی زاده اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫بــازه زمانــی هفــت هــزار و ‪ ۸۴۴‬زایمــان در‬ ‫بیمارســتان های اســتان انجــام شــده اســت کــه از‬ ‫ایــن تعــداد چهــار هــزار و ‪ ۷۸۵‬مــادر بــاردار اســتان‬ ‫زایمــان طبیعــی داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۵۹‬مــادر بــاردار اســتان‬ ‫نیــز زایمــان بــه روش ســزارین داشــته انــد کــه ‪۱۷‬‬ ‫درصــد کمتــر از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫عفتــی زاده ادامــه داد‪ :‬از هفــت هــزار و ‪۸۴۴‬‬ ‫زایمــان در بیمارســتان های اســتان‪ ،‬زایمــان هــزار‬ ‫و ‪ ۶۵۲‬نفــر نخســت زا بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پاییــن بــودن میــزان ســزارین‬ ‫در اســتان بــی تردیــد بــه امــوزش هــای دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی‪ ،‬فرهنگ ســازی و ترغیــب مــادران‬ ‫بــرای زایمــان طبیعــی برمــی گــردد‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراسان شــمالی بــا اشــاره بــه عــوارض زایمــان بــه‬ ‫روش ســزارین‪ ،‬گفــت‪ :‬وضعیــت جســمانی بیشــتر‬ ‫مادرانــی کــه بــا روش طبیعــی فرزنــد خــود را بــه‬ ‫دنیــا مــی اورنــد بــه ســرعت بهبــود یافتــه و نــوزادان‬ ‫ســالمی خواهنــد داشــت‪ ،‬همچنیــن زایمــان هــای‬ ‫بعــدی هــم در فراینــدی کوتاهتــر و بــا ریســک‬ ‫بســیار کــم بــرای مــادر و فرزنــد طــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬عمــل ســزارین وقتــی انجــام‬ ‫میشــود کــه جــان نــوزاد و مــادر در خطــر باشــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪۴۴۴‬‬ ‫تخت بیمارســتانی اســت و هم اکنون پنج هزار نفر در‬ ‫حــوزه ســامت ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در بــاره فضیلــت نمــاز ‪« :‬نمــاز ظهــر را‬ ‫بــه جماعــت هنگامــی بــه پــا داریــد کــه ســایه افتــاب بــه‬ ‫انــدازه دیــوار خوابــگاه بــزی برگــردد و نماز عصــر را با انان‬ ‫هنگامــی بخوانیــد که خورشــید در پــاره ای از روز روشــن‬ ‫و درخشــان اســت و مــی تــوان تــا هنــگام مغــرب‪ ،‬پیــاده‬ ‫دو فرســخ راه را پیمــود و نمــاز مغــرب را بــا انان هنگامی‬ ‫بــه جــا اوریــد کــه روزه دار افطــار مــی کنــد و حاجــی‬ ‫بــه مِنــی روانــه می شــود و نمــاز عشــا را بــا انهــا زمانــی‬ ‫بخوانیــد کــه ثلثــی از شــب گذشــته و ســرخی پنهــان‬ ‫می گــردد و نمــاز صبــح را بــا انهــا هنگامــی بــه پــا داریــد‬ ‫کــه شــخص‪ ،‬چهــره رفیــق و همــراه خــود را بشناســد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪673‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی مراوه تپه‬ ‫‪ ۲‬هزار هنرمندمشغول به تولید‬ ‫صنایع دستی در خانه اند‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی مراوه تپــه واقــع در منتهــی الیــه‬ ‫شــمال شــرق اســتان گلســتان گفت‪ :‬این شهرســتان مرزی افزون بر ‪ ۲‬هزار هنرمند فعال در‬ ‫حــوزه صنایــع دســتی دارد کــه بیشــتر انهــا در منــازل خــود اقــدام بــه تولیــد محصــول می کننــد‪.‬‬ ‫ســعید گرگانلــی دوجــی افــزود‪ :‬اداره میــراث فرهنگــی از اواخــر ســال قبــل تاکنــون ‪ ۲۱‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت ارزان قیمــت در قالــب وام مشــاغل خانگــی بــه هنرمنــدان پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ســقف وام پرداختــی بــه هنرمنــدان صنایــع دســتی مراوه تپــه را ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال اعــام‬ ‫کــرد و بیــان داشــت‪ :‬بخشــی از هنرمنــدان ایــن شهرســتان بــا برخــورداری از گواهینامــه فنــی‬ ‫رییس پارک علم و فناوری خراسان شمالی‬ ‫به شرکت های دانش بنیان افزون‬ ‫بر ‪ ۸۰‬میلیارد تومان تخصیص یافت‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی گفــت‪ ۸۰ :‬میلیــارد و ‪ ۵۳۰‬میلیــون تومــان‬ ‫از محل هــای مختلــف منابــع اعتبــاری بــه طرح هــای دانــش بنیــان اســتان و تقویــت‬ ‫زیرســاخت های مرتبــط بــا ایــن حــوزه تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫محمدرضــا قربانــی اظهــار داشــت‪ ۷۸ :‬میلیــارد تومــان از محــل تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬بــه ‪۱۱‬‬ ‫شــرکت تخصیــص یافــت کــه ‪ ۲۸‬میلیــارد تومــان ان بــرای شــرکت هــای مســتقر در پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری و ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان نیــز مربــوط بــه ‪ ۲‬شــرکت بــزرگ خــارج از ایــن مجموعــه‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن از محــل تســهیالت معاونــت علمــی فنــاوری ریــس جمهــور نیز‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۳۳۰‬میلیــون تومــان بــه ‪ ۱۰‬شــرکت و از محــل تســهیالت صنــدوق پژوهش و‬ ‫فنــاوری نیــز مبلــغ یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان بــه ‪ ۲۴‬شــرکت اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی؛ ایــن میــزان اعتبــار در ‪ ۹‬ماهــه‬ ‫ســال جــاری بــه ‪ ۴۵‬شــرکت دانــش بنیــان اســتان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی تعــداد واحــد هــای فنــاور در اســتان را ‪ ۱۲۳‬مــورد عنــوان کــرد و افــزود‪ ۳۱ :‬شــرکت ایــن‬ ‫اســتان دانــش بنیــان هســتند‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حــدود هــزار نفــر در این موسسـه ها‪،‬‬ ‫مراکــز رشــد‪ ،‬مراکــز خــاق و ســایر شــرکت هــای دانــش بنیــان فعالیــت دارنــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۴۵۰‬نفــر زن و مابقــی مــرد هســتند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬از مجمــوع شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه شــامل ‪ ۳۱‬مــورد اســت نیــز ‪۲۰‬‬ ‫مــورد در پــارک علــم و فنــاوری اســتان مســتقر و مابقــی در ســطح اســتان فعــال هســتند‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دانــش و فنــاوری مــی توانــد بــه رشــد‬ ‫اقتصــادی در زمینــه هــای مختلــف کمــک کنــد کــه ایــن مهــم مــورد توجــه و تاکیــد رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب در ســال هــای اخیــر بــوده اســت و بایــد بــه ایــن حــوزه بیشــتر کمــک شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر شــرکت هــای دانــش بنیــان و واحــد هــای فنــاور چهــار مرکــز رشــد‪ ۲۳ ،‬صنعــت‬ ‫خــاق زیــر پوشــش پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کشف ‪ 2‬دستگاه «ماینر»‬ ‫درشیروان‬ ‫کاهش ‪ 21‬درصدی متوفیان‬ ‫حوادث جاده ای‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 2‬دســتگاه‬ ‫ماینــر اســتخراج ارز دیجیتــال غیرقانونــی بــه ارزش‏تقریبــی‬ ‫‏‪‎100‎‬‏ میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا‏دریافــت خبــری مبنــی بــر اســتفاده غیرمجــاز از‬ ‫دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال در یــک واحــد مســکونی در‬ ‫‏شــیروان‪ ،‬بررســی موضــوع در دســتور کار مامــوران کالنتــری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪ 11‬امامعلــی (ع) شــیروان قــرار گرفـ ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا رصــد اطالعاتــی و‬ ‫هماهنگــی قضایــی موفــق شــدند محــل موردنظــر را‬ ‫‏شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از محــل‪ 2 ،‬دســتگاه‬ ‫ماینــر بــه ارزش تقریبــی ‪ 100‬میلیــون ریــال کشــف‏شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن رابطــه یــک نفــر دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده‏بــه‬ ‫مرجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان از کاهــش ‪ 21‬درصــدی متوفیــان‬ ‫حــوادث جــاده ای طــی ‪ 9‬ماهــه‏امســال در محــور هــای اســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بــه شــکر خــدا تصادفــات فوتــی نیــز در ایــن‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫بــازه زمانــی بــا کاهــش ‪ 24‬درصــدی‏همــراه بــوده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ«رحمان اســپیدکار» اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ 9‬‏ماهــه‬ ‫ســال جــاری ‪ 2‬هــزار و ‪ 908‬فقــره تصــادف در محور های ســطح‬ ‫اســتان بــه وقــوع پیوســته کــه در مقایســه بــا مــدت‏مشــابه‬ ‫ســال قبــل ‪ 28‬درصــد افزایــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه تعــداد‏تصادفــات فوتــی بــه نســبت‬ ‫ســال قبــل در ایــن مــدت ‪ 24‬درصــد کاهــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تعــداد جــان باختــگان حــوادث رانندگــی نیــز‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی ‪ 21‬درصــد کاهــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان تصریــح کــرد‪ :‬در اثــر ایــن تصادفــات‬ ‫‪ 1‬هــزار و ‪ 772‬نفــر مجــروح شــده انــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی تعــداد یــک هــزار و ‪ 335‬فقــره‬ ‫تصــادف خســارتی نیــز در محــور هــای‏ســطح اســتان بــه وقــوع‬ ‫پیوســته کــه ایــن تعــداد تصــادف در مقایســه بــا مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل بــا افزایــش ‪ 36‬درصــدی‏همــراه بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫و حرفـه ای در رشــته خیاطــی و قالیبافــی از تســهیالت ارزان قیمــت صنــدوق کارافرینــی امیــد‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫گرگانلــی از صــدور کارت پروانــه فعالیــت بــرای ‪ ۳۰۰‬نفــر از هنرمندان صنایع دســتی مراوه تپه‬ ‫طــی یکســال گذشــته خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬افتتــاح خانــه صنایــع دســتی در شــهر گلیــداغ و ‪۲‬‬ ‫کارگاه تولیــد محصــوالت ابریشــم بافــی در روســتای «داشــلی الوم» و تولیــد نمــد در روســتای‬ ‫«فرقســر» و تشــکیل پرونــده بــرای صــدور پروانــه راه انــدازی کارگاه تولیــد صنایــع دســتی در‬ ‫روســتاهای «چشــمه لــی‪ ،‬یانبــاغ‪ ،‬محلــه تقتمیــش مراوه تپــه و نارلــی اجی ســو» از دیگــر‬ ‫اقدامــات یکســال اخیــر میــراث فرهنگــی در ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی مراوه تپــه همچنیــن از ثبــت‬ ‫هشــت تپــه تاریخــی ایــن شهرســتان در فهرســت اثــار ملــی خبــر داد و گفــت‪ :‬قره قــول تپــه‪،‬‬ ‫یکــه تپــه‪ ،‬تپــه همت ابــاد یــک‪ ،‬بیشــک تپــه (دیکلــی داش)‪ ،‬تپــه کنارک بیشــک‪ ،‬توقــان تپــه‪،‬‬ ‫تپــه اق امــام یــک و تپــه قــره گل از تپه هــای ثبــت ملــی شــده ایــن شهرســتان در یــک ســال‬ ‫گذشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬تپه هــای باســتانی و تاریخــی زیــادی دارد کــه بــه تدریــج فراینــد ثبــت‬ ‫انهــا در فهرســت اثــار ملــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫گرگانلی دوجــی همچنیــن ظرفیت هــای مراوه تپــه را در حــوزه بوم گــردی روســتایی قابــل توجــه‬ ‫دانســت و بیــان داشــت‪ :‬طــی یکســال اخیــر ‪ ۲۲‬متقاضــی بــرای احــداث بــوم گــردی روســتایی‬ ‫درخواســت دادنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲‬واحــد افتتــاح شــد‪ ۲ ،‬واحــد دیگــر درحال ســاخت اســت‪،‬‬ ‫‪ ۲‬واحــد در مرحلــه تکمیــل قــرار دارد و بقیــه در مرحلــه بررســی پرونــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬پیگیــری راه انــدازی ‪ ۲‬مزرعــه گردشــگری در بخــش گلیــداغ و افتتاح یک باب خانه‬ ‫مســافر در شــهر مراوه تپه از دیگر اقدامات میراث فرهنگی در یکســال اخیر بوده اســت‪.‬‬ ‫در طرح نهضت ملی مسکن کاهش‬ ‫هزینه ها با ساخت خانه های ویالیی‬ ‫«محمداســماعیل اکبــری» بــا اســتقبال از ســاخت خانه هــای حیــاط دار و یــک طبقــه در طرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬احــداث ایــن خانه هــا را در راســتای کاهــش هزینــه ســاخت ارزیابــی‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بانک هــا بایــد ‪ ۲۰‬درصــد تســهیالت را بــه ســاخت مســکن اختصــاص دهنــد کــه‬ ‫تاکنــون اقدامــی در ایــن زمینــه انجــام نداده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬دولــت ســیزدهم از همــان ابتــدای اغــاز بـه کار خــود اجــرای پــروژه‬ ‫نهضــت ملــی مســکن را بــرای حــل مشــکل مســکن اغــاز کــرد و پــس از ان ســاخت مســکن بــه‬ ‫صــورت یــک یــا ‪ ۲‬طبقــه و بــه عبــارت دیگــر افقــی (حیــاط دار) در طــرح نهضــت ملــی مســکن در‬ ‫دســتور کار وزارت راه و شهرســازی قــرار گرفتــه اســت؛ طرحــی کــه بــه گفتــه کارشناســان هــم‬ ‫موجــب کاهــش هزینه هــای ســاخت و هــم افزایــش ســرعت اجــرای ایــن طرح هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی اعــام کــرده اســت کــه در بیــش از ‪ ۹۰۰‬شــهری کــه کمبــودی از‬ ‫نظــر زمیــن نداریــم‪ ،‬ســاخت واحدهــای مســکونی را بــه همــراه تســهیالت بــه شــکل ویالیــی‬ ‫بــه مــردم واگــذار خواهــد کــرد؛ بنــا بــر ایــن اولویــت نخســت در طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫واگــذاری زمیــن بــرای ســاخت مســکن ویالیــی تک واحــدی در اســتان هایی اســت کــه زمیــن‬ ‫کافــی در انهــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫«محمداســماعیل اکبــری» اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت مصالــح و بــه تبــع ان‬ ‫بــاال رفتــن هزینــه ساخت وســاز‪ ،‬دولــت بهتــر اســت بــا تامیــن زمیــن مــورد نیــاز ایــن طــرح اقــدام‬ ‫کنــد تــا متقاضیــان بــا مشــکل زمیــن مواجــه نشــوند و هزینــه خانـه دار شــدن انهــا بــاال نــرود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر اراضــی بــه میــزان کافــی بــرای اجــرای چنین طرحــی وجــود دارد‪ ،‬اجــرای ان اقدام‬ ‫خوبــی اســت‪ ،‬البتــه زمیــن در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن طرح هــا بایــد در جاهایــی باشــد کــه‬ ‫برخــوردار از زیرســاخت های الزم اعــم از مراکــز بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬مســجد و‪ ...‬باشــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال حــوزه مســکن گفــت‪ :‬ســاخت و تامیــن مســکن یــک ســری نیازهــا دارد و الزم‬ ‫اســت بودجــه کافــی و الزم بــرای طــرح طــرح نهضــت ملــی مســکن تامیــن شــود‪.‬‬ ‫اکبــری بــا انتقــاد از بانک هــا در عــدم اعطــای تســهیالت در اجــرای طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬قانــون بانک هــا را مکلــف کــرده اســت تــا ‪ ۲۰‬درصــد تســهیالت خــود را در‬ ‫بخــش مســکن اعطــا کننــد‪ ،‬امــا بــه غیــر از بانــک مســکن‪ ،‬ســایر بانک هــا در ایــن زمینــه اقــدام‬ ‫الزم را انجــام نداده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تنهــا بــاال بــردن مبلــغ تســهیالت بــرای خانــه دار شــدن مــردم گره گشــا نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه مدت زمــان بازپرداخــت ایــن تســهیالت هــم بایــد طوالنــی مــدت و بــا بهــره کمتــر باشــد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 56‬درصدی تصادفات‬ ‫در حوزه درون شهری‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان از افزایــش ‪ 56‬درصــدی تصادفــات در حــوزه درون شــهری‏طــی ‪ 9‬ماهــه ســال جــاری خبــر داد‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫و گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ 11‬هــزار و ‪ 83‬مــورد تصــادف در حــوزه درون شــهری در ســطح‏اســتان بــه وقــوع پیوســته اسـ ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ « احمــد خندانــی مقــدم» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬از‏ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون ‪247‬‬ ‫هــزار و ‪ 583‬مــورد اخطاریــه در ســطح اســتان صــادر شــده کــه بــه نســبت ســال قبــل بــا‏افزایــش ‪ 2‬درصــدی همــراه‬ ‫بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ 16‬هــزار و ‪ 118‬مــورد از ایــن اخطاریــه هــا مربــوط بــه عــدم اســتفاده از کاله ایمنــی و ‪ 43‬هــزار‬ ‫و ‪303‬‏مــورد نیــز مربــوط بــه عــدم اســتفاده از کمربنــد ایمنــی بــوده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن مــدت ‪ 12‬هــزار و‬ ‫‪ 861‬مــورد از‏اخطاریــه هــای صــادر شــده مربــوط بــه اســتفاده از تلفــن همــراه در حیــن رانندگــی بــوده کــه بــه نســبت‬ ‫ســال قبــل ‪ 1‬درصــد‏رشــد داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ خندانــی مقــدم ادامــه داد‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی ‪ 4‬هــزار و ‪ 669‬دســتگاه خــودرو و ‪ 2‬هــزار و ‪ 403‬دســتگاه‬ ‫‏موتورســیکلت متخلــف نیــز در ســطح اســتان توقیــف و راهــی پارکینــگ شــده انــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان در ادامــه بــه تصادفــات فوتــی‪ ،‬جرحــی و خســارتی در حــوزه درون شــهری اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪:‬‏در ‪ 9‬ماهــه ســال جــاری ‪ 42‬مــورد تصــادف فوتــی در حــوزه درون شــهری بــه وقــوع پیوســته کــه بــه نســبت ســال‬ ‫قبــل ‪24‬‏درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت متاســفانه ‪ 45‬نفــر بــر اثــر تصادفــات درون شــهری جــان خــود را از دســت داده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪:‬‏تعــداد متوفیــان حــوادث رانندگــی درون شــهری بــه نســبت ســال قبــل ‪ 29‬درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد‪.‬‏‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪673‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫عکس ‪ -‬بازار کسب و کار ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫گلفروشی دیگر به صرفه نیست‬ ‫نرگــس حســین زاده ‪ -‬حســین علــی زارعــی‪ ،‬تولیدکننــده گیاهــان اپارتمانــی از افزایــش هزینــه‬ ‫نهاده هــای کشــاورزی در ســال جــاری انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬بــازار فــروش گل بســیار کــم فروغ شــده‬ ‫و گلفروشــی دیگــر بــه صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫زارعــی در گفتگــو بــا خبرنــگار روزنامــه بــازار کســب وکار افــزود‪ :‬قیمــت کــود و ســم خیلــی گــران‬ ‫شــده و بــا وجــود افزایــش ســه برابــری ایــن هزینــه هــا نســبت بــه گذشــته‪ ،‬تعرفــه فــروش هنــوز‬ ‫بــا نــرخ ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده گیاهــان اپارتمانــی بــا بیــان اینکــه گل فروشــی دیگــر بــه صرفــه نیســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اگــر بــازار فــروش فراهــم باشــد بخشــی از مشــکالت مــا مرتفــع مــی شــود امــا بــا وجــودی کــه‬ ‫ازادی ‪ ۶۳‬محکوم‬ ‫جرایم غیرعمد‬ ‫معاون فناوری های نوین بانک مرکزی‬ ‫با اجرای قانون جدید‪،‬چک‬ ‫کاغذی حذف می شود؟‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه ویدئوکنفرانســی شــورای قضایــی اســتان بــا‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه ایــن خبــر را اعــام کــرد و گفــت‪ :‬مددجویانــی که امــروز با کمک خیران‬ ‫و اســتفاده از تخفیــف هــای قانونــی ‪ ،‬ازاد مــی شــوند محکومــان جرایــم غیــر عمــد و مالــی‬ ‫هســتند کــه بــه علــت ناتوانــی در پرداخــت بدهــی یــا دیــه ناشــی از تصادفــات و حــوادث‬ ‫کارگاهــی در زنــدان بودنــد‪.‬‬ ‫حیدر اســیابی از تالش دســتگاه قضایی اســتان برای جلب رضایت اولیای دم در پرونده های‬ ‫قصــاص بــا حضــور خــدام بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا علیــه الســام هــم خبــر داد و گفــت‪ :‬در‬ ‫جلســه ای کــه بــه همیــن منظــور در دادگســتری اســتان برگــزار شــد اولیــای دم ِ دو پرونــده‬ ‫قصــاص کــه در نوبــت اجــرا بــود بــه حرمــت ســردار ســلیمانی و پرچــم بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا‬ ‫علیــه الســام‪ ،‬از اجــرای حکــم منصــرف شــدند و حــق شــرعی و قانونــی خــود را بخشــیدند‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬یکــی از محکومــان کــه حــاال ‪ ،‬مــردی در اســتانه ‪ ۵۰‬سالگیســت ‪ ،‬ســال ‪ ۹۳‬در‬ ‫گنبدکاووس در پی یک جدال لفظی‪ ،‬نتوانســت خشــم خود را کنترل کند و متاســفانه ســبب‬ ‫مرگ دوســتش شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬محکــوم دیگــر هــم جــوان کردکویــی اســت کــه ســال ‪ ، ۹۷‬مرتکــب قتــل شــد و‬ ‫امــروز بــا گذشــت بزرگوارانــه اولیــای دم‪ ،‬فرصــت زندگــی دوبــاره یافــت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬کاروان خــدام رضــوی در مــدت ســه روز حضــور خــود‬ ‫در اســتان در تعــدادی از پرونــده هــای قصــاص پادرمیانــی خواهنــد کــرد و امیدواریــم بــه برکــت‬ ‫حضــور ایــن عزیــزان‪ ،‬تعــداد بیشــتری پرونــده بــه بخشــش ختــم شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه مزایــای قانــون جدیــد چــک‪ ،‬از‬ ‫وصــول ‪ ۹۳‬درصــد چک هــا در اذر مــاه امســال خبــر داد و گفــت‪ :‬ســال ‪ ۹۶‬روزانــه ‪ ۱۰‬نفــر‬ ‫بــه دلیــل وصــول نشــدن چــک روانــه زنــدان می شــدند و االن ایــن رقــم بــه یــک نفــر در‬ ‫دو روز رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬مهــران محرمیــان» در رونمایــی از چــک امــن دیجیتال‬ ‫بانــک صــادرات‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اجــرا قانــون چــک مراحــل مختلفی داشــت و ‪ ۱۷‬وظیفه‬ ‫بــر عهــده شــبکه بانکــی گذشــته بــود و در نتیجــه اجرایــی شــدن ایــن قانــون اعتبــار بــه‬ ‫چک بازگشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش چک هــای برگشــتی پــس از اجــرای قانــون چــک افــزود‪ :‬در‬ ‫اذرمــاه میــزان چک هــای وصــول نشــده بــه ‪ ۷‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی توضیــح داد‪ :‬اجــرای قانون چــک در مرحله ای‬ ‫اســت کــه اعتبارســنجی و میــزان وصــول چک هــای صادرکننــده با رنگ مشــخصی اعالم‬ ‫می شــود و بدیــن ترتیــب دریافت کننــده چــک می توانــد از وضعیــت فــردی کــه قــرار‬ ‫اســت چــک صــادر کنــد مطلــع می شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره اقدامــات انجــام شــده در قانــون جدیــد چــک گفــت‪ :‬مسدودســازی‬ ‫حســاب های صادرکننــده چــک در صــورت عــدم وصــول چــک‪ ،‬رفــع ســوءاثر چک هــای‬ ‫برگشــت بــه ‪ ۳۵‬درصــد و کاهــش زندانیــان چک هــای برگشــتی از ‪ ۱۰‬نفــر در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫بــه یــک نفــر طــی دو روز اقداماتــی اســت کــه در ایــن مــدت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫محرمیــان گفــت‪ :‬بــا اجــرای قانــون چــک تــاش کردیــم مشــکالت چک هــای کاغــذی را‬ ‫بــه حداقــل برســانیم و درصــدد هســتیم در اینــده چک هــای کاغــذی را حــذف کنیــم؛ اما‬ ‫هنــوز هــم چک هــای کاغــذی در جریــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چــک الکترونیــک اقــدام درســتی بــود کــه امــکان صــدور چــک بــدون حضــور‬ ‫فــرد را فراهــم می کنــد؛ امــا افــراد بایــد توجــه داشــته باشــند کــه نیــازی نیســت ذی نفــع‬ ‫چــک الکترونیــک امضــای الکترونیک داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی بیــان کــرد‪ :‬ذی نفــع و دریافت کننــده چــک‬ ‫الکترونیــک می توانــد به صــورت غیرحضــوری چــک خــود را نقــد کنــد‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد از ارائه خدمات با حداقل هزینه و سرعت باال حمایت می کند‬ ‫«ســید عبــاس حســینی» معــاون بانــک و بیمــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در‬ ‫ایــن مراســم گفــت‪ :‬عصــر دیجیتــال عصــری اســت کــه همــه افــراد می تواننــد در تولیــد‪،‬‬ ‫انتقــال و ذخیره ســازی و بازیابــی داده دخالــت کننــد‪.‬‬ ‫ســید عبــاس حســینی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا صــدور چک هــای الکترونیــک ســرعت ارائــه‬ ‫خدمــات بــه مــردم کاهــش می یابــد و وزارت اقتصــاد از هرگونــه اقدامــی کــه ایــن امکان‬ ‫را فراهــم می کنــد تــا خدمــات بــه مــردم در بــا حداقــل هزینــه و ســرعت بــاال انجام شــود‬ ‫حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫چک هــای الکترونیــک گامــی در جهــت حــذف امــکان سوءاســتفاده‪ ،‬ســرقت و‬ ‫جعــل چــک کاغــذی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مجموعــه گلخانــه مــا در بهتریــن موقعیــت جغرافیایــی شــهر قــرار دارد‪ ،‬بــازار خوبــی نداریــم‪.‬‬ ‫او ضمــن تاکیــد ایــن مطلــب کــه از ابتــدای ســال تاکنــون نزدیــک بــه یــک صــد میلیــون خســارت‬ ‫دیــده‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیدواریــم ایــن خســارت بــرای بــازار شــب عیــد امســال جبــران شــود‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی دریافــت تســهیالت بانکــی را نقطــه ضعفــی در ایــن شــرایط اقتصــادی برای‬ ‫هــر کســب و کاری اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ان دســته از افرادیکــه تاکنــون تســهیالت دریافــت کردنــد‬ ‫بــرای پرداخــت بــه موقــع اقســاط ناگزیــر بــه فــروش اجنــاس زیــر قیمــت مصــوب هســتند کــه ایــن‬ ‫نتیجــه ای بــه جــز ضــرر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫علــی زارعــی افزایــش چهــار برابــری قیمــت بــذر را از دیگــر مشــکالت ایــن حرفــه معرفــی کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬تــا ســال گذشــته قیمــت بــذر ‪ f1‬گل بنفشــه گرمــی شــش هــزار تومــان بــود امــا در حــال‬ ‫حاضــر بایــد بــا رقــم ‪ ۲۵‬هــزار تومــان تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬کیفیــت بــذر وارداتــی ‪ F1‬مرغــوب و بــا گل هــای درشــت تــری اســت امــا بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه قیمــت باالیــی ان بــرای تولیدکننــده توجیــه نــدارد و ناگزیــر بــه تهیــه بذرهــای داخلــی و با‬ ‫کیفیــت کمتــر روی مــی اوریــم‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی اب را یکــی از مولفــه هــای اصلــی ایــن صنعــت معرفــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه بــه دلیــل نبــود چــاه اب بــرای گلخانــه بــه ناچــار بــرای تامیــن اب ان را خریــد مــی کنیــم‬ ‫کــه ایــن هزینــه زیــادی دارد‪.‬‬ ‫وی از خســارت گلخانــه در هنــگام وقــوع طوفــان خبــر داد و گفــت‪ :‬در زمــان طوفــان فضــای‬ ‫مســقف گلخانــه کــه بــا پالســتیک پوشــیده شــده‪ ،‬تخریــب مــی شــود کــه هزینــه ای دســت کــم‬ ‫‪ 20‬میلیونــی بــرای مــا دارد بــا اینحــال ســازمان جهــاد کشــاورزی فقــط در تماســی بــراورد خســارت‬ ‫می گیــرد و هیــچ وقــت حمایتــی نمــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬مســاحت ایــن گلخانــه چهــار هــزار متــر اســت کــه از ایــن میزان یــک هــزار و ‪ 800‬متر‬ ‫ان مســقف کــه در ان گل هــای فصلــی‪ ،‬باغچــه ای و اپارتمانــی تولید می شــود‪.‬‬ ‫«یاســر مــرادی» رییــس هیــات مدیــره بانــک صادرات در مراســم رونمایــی از چک امن‬ ‫الکترونیــک بانــک صــادرات توضیــح داد‪ :‬قانــون چــک هــر چنــد ســال یکبــار بــا تغییــر‬ ‫عملکــرد مــردم در بــازار تغییــر می کنــد و اخریــن تغییــرات مربــوط بــه ســال ‪ ۸۲‬و صــدور‬ ‫چــک مــدت دار بــود و ســپس اصــاح قانــون چــک در ســال ‪ ۹۷‬اســت‪.‬‬ ‫وی در تشــریح مزایــای قانــون جدیــد چــک گفــت‪ :‬در قانــون جدیــد افــرادی کــه چــک‬ ‫برگشــتی دارنــد نمی تواننــد افتتــاح حســاب داشــته باشــند و دســته چــک جدیــد بــرای‬ ‫انهــا صــادر نمی شــود‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره بانــک صــادرات افــزود‪ :‬بــا رونمایــی از چــک امــن دیجیتــال بانــک‬ ‫صــادرات چک هــای کاغــذی صــد درصــد حــذف می شــود و امــکان ســرقت‪ ،‬جعــل و‬ ‫سوءاســتفاده از چک هــای کاغــذی برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫مــرادی اظهــار داشــت‪ :‬افــراد دارنــده حســاب جــاری بانــک صــادرات بــدون مراجعــه بــه‬ ‫شــعبات بانــک می تواننــد چــک الکترونیکــی دریافــت کننــد البتــه ایــن چــک هــم اکنــون‬ ‫بــرای افــراد حقیقــی صــادر می شــود و امــکان صــدور ‪ ۱۰‬بــرگ چــک الکترونیــک وجــود‬ ‫دارد و چنانچــه افــراد تمایلــی بــه اســتفاده از ایــن نــوع چــک نداشــته باشــند می تواننــد‬ ‫بــا کمــک گزینــه غیرفعال ســازی انصــراف خــود را اعــام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی الــزام تاییــد چــک توســط گیرنــده در چک هــای الکترونیــک وجــود نــدارد و‬ ‫صادرکننــده نیــز حتمــا ًبایــد مبلــغ‪ ،‬تاریــخ‪ ،‬شــرح صــدور چــک و کدملــی دریافــت کننــده‬ ‫را در ســامانه مربوطــه وارد کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ای لنز همه بهانه از توست!‬ ‫ایــن روزهــا کــه خــدا را کــرور کــرور شــکر خیــال مــردم از‬ ‫بابــت کرونــا و تبعاتــش تــا حــدود زیــادی راحــت شــده‪،‬‬ ‫مســئوالن وزارت فخیمــه بهداشــت افتــاده انــد بــه جــان‬ ‫ســایر گرفتــاری هــا و بیمــاری هــای خلــق اللــه و عجالتــا ً‬ ‫گیــر داده انــد بــه تبعــات و اثــرات منفی لنز های چشــمی!‬ ‫ظاهــرا ًعزیــزان مافیــای لنــز نتوانســته هماننــد مافیــای‬ ‫بادمجان یا هویج برای لنز مزایای رویایی و سوفسطایی‬ ‫بــرای لنــز تبییــن کننــد! خبر را مالحظه بفرمائیــد‪« :‬برخی‬ ‫لنــز هــای وارداتــی چینــی کــه در ارایشــگاه هــا و بوتیکهــا‬ ‫بــه فــروش مــی رســند‪ ،‬باعــث الودگــی چشــم و در دراز‬ ‫مــدت موجــب نابینایــی مــی شــوند‪ .‬برخــی از افــراد هــم از‬ ‫لنــز هــای یکبــار مصــرف‪ ،‬چنــد بــار اســتفاده مــی کننــد کــه‬ ‫خطــر شــیوع بیماریهــای چشــمی در ایــن لنــز هــا بیشــتر‬ ‫اســت‪ (».‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫درســت اســت کــه ارایشــگاه هــای زنانــه نوعــی بــازار چــه‬ ‫مــرزی هــم محســوب مــی شــوند و در انجــا عــاوه بــر‬ ‫رنــگ امیــزی و بتونــه کاری و صــاف کاری‪ ،‬عیــن بازارچــه‬ ‫ســید اســمال‪ ،‬انــواع و اقســام وســایل مجــاز و غیــر مجــاز‬ ‫هــم بــه فــروش مــی رســد ولــی خریــد لنــز دســت دوم و‬ ‫دســت بــه دســت شــدن لنــز دیگــر نوبــر اســت‪.‬‬ ‫لبــاس و ماشــین و کفــش دســته دوم دیــده بودیــم ولــی‬ ‫خــدا وکیلــی اســتفاده از لنــز دســته دوم بــا هیــچ عقــل‬ ‫ســلیمی همپوشــانی نــدارد‪ .‬خیلــی جالــب اســت در حالــی‬ ‫کــه مــا در کشــورمان بــه فنــاوری چــاپ قرنیــه دســت پیــدا‬ ‫کــرده ایــم ایــن چینــی هــای دســت و پــا چلفتــی هنــوز‬ ‫نتوانســته انــد لنــز بــا قیمــت پائیــن تولیــد کننــد کــه خلــق‬ ‫اللــه مجبــور بــه اســتفاده از لنــز دســت دوم نشــوند! البتــه‬ ‫ایــن کــه هــر گرفتــاری و بدبختــی را بــه این چینیهای چشــم‬ ‫بادامــی و اجناسشــان ربــط دهیــم چنــدان هــم جوانمردانــه‬ ‫نیســت و برخــی معضــات اخیــر‪ ،‬ریشــه در فهــم ناقــص‬ ‫و پالســتیکی برخــی هموطنــان از ادبیــات کهــن دارد‪.‬‬ ‫متاســفانه عــده ای شــعر ِ « چشــم هــا را بایــد شســت‪،‬‬ ‫جــور دیگــر بایــد دیــد» خــدا بیامــرز ســهراب را بــد تفســیر‬ ‫کــرده انــد و بــه هــر قیمتــی شــده مــی خواهــد جــور دیگــر‬ ‫ببیننــد‪ .‬اصــا ًهــم بــه شستشــوی چشــم اعتقــادی ندارنــد‬ ‫و معتقدنــد بــا وجــود نیتــرات فــراوان در اب تهــران ترجیــح‬ ‫مــی دهنــد بــرای جــور دیگــر دیــدن از «لنــز» اســتفاده کننــد‬ ‫حتــی در برخــی مقاطــع لنــز از نــان شــب واجــب تــر شــده و‬ ‫بــه قولــی چشــمم را بگیــر ولــی لنــزم را نــه!‬ ‫البتــه در ایــن بیــن عــده ای هــم کاری بــه ســهراب‬ ‫ندارنــد و از منظــر زیبــا شــناختی‪ ،‬ســاختار خــود را دارای‬ ‫عیــب و ایــراد مــی داننــد و اعتقــادی بــه جمــات بــزرگان‬ ‫ندارنــد کــه فرمــوده انــد «بــه لنــز و رنــگ و خــال و خــط چه‬ ‫حاجــت روی زیبــا را» و بــرای رفتــن بــه مجلــس عروســی‬ ‫یــا مجالــس شــادی‪ ،‬دســت بــه تغییــر دکوراســیون‬ ‫مــی زننــد کــه گویــی اگــر ایــن تغییــرات ماهــوی صــورت‬ ‫نپذیــرد‪ ،‬عروســی ســر نخواهــد گرفــت‪ .‬زن حســابی‬ ‫همســر مســی بــرای تماشــای قهرمانــی شــوهرش در‬ ‫جــام جهانــی حتــی رژ لــب هــم نــزده بــود! بگذریــم ‪...‬‬ ‫علی ای حال هر چند ســامت برخی شــهروندان‬ ‫بــرای خودشــان مهــم نیســت ولــی بــرای مــا مهــم‬ ‫اســت و پیشــنهاداتی بــرای جلوگیــری رواج ایــن‬ ‫پدیــده مذمــوم ارائــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) تغییــر کاربــری لنــز‪ :‬همانطــور که در گذشــته افراد‬ ‫خالفــکار را « تاتــو» یــا همــان «خالکوبــی» مــی کردنــد تــا‬ ‫نشــان دهنــد ایــن افــراد بــا ســایرین تفــاوت دارنــد و گنــاه‬ ‫کارنــد‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود بــه جــای ســتاره دار کــردن‬ ‫مشــتریان بد حســاب بانکها‪ ،‬با توجه به میزان بدحســابی‬ ‫شــان در چشــم انها لنز های مختلف کار بگذاریم‪ .‬با این‬ ‫شــیوه هــم کارمنــدان بانکهــا بــه راحتــی قــادر بــه شناســایی‬ ‫افــراد بــد حســاب خواهنــد شــد و هــم امار مصــرف لنزهای‬ ‫رنگــی در کشــور پائیــن خواهــد امــد‪.‬‬ ‫ب) جریمــه نقــدی‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــما اگــر‬ ‫کوچکتریــن تغییــری در بنــای مســکونی یــا تجــاری خــود‬ ‫بدهیــد‪ ،‬بایــد جوابگــوی شــهرداری و عــوارض کمرشــکن‬ ‫ان باشــید؛ پیشــنهاد مــی شــود در خصــوص تغییــرات‬ ‫ظاهــری افــراد هــم نظیــر تخریــب اضافــه بنــای صــورت (‬ ‫همــان کوچــک کــردن بینــی ) و یــا اســتفاده از لنز‪ ،‬کاشــت‬ ‫گونــه‪ ،‬پروتــز‪ ،‬بالــون معده‪،‬اصــاح خــط لبخنــد‪ ،‬چشــم‬ ‫گربــه ای‪ ،‬گــوش االغــی‪ ،‬اصــاح چشــم اســیایی‪ ،‬رفــع‬ ‫خنــده ی اســبی یــا لثــه ای‪ ،‬قلــوه ای کــردن لــب پائیــن‪،‬‬ ‫تــراش پیشــانی‪ ،‬بیبــی فیــس کــردن صــورت‪ ،‬تــراش‬ ‫پیشــانی‪ ،‬پروتــز لــب‪ ،‬لیفــت گونــه لــب‪ ،‬چــال انداختــن‬ ‫گونــه‪ ،‬رفــع خنــده اســبی یــا لثـه ای‪ ،‬رفــع انقبــاض چانــه و‬ ‫قــس علــی هــذا‪ ...‬عــوارض وضــع شــود تــا ملــت کمتــر بــه‬ ‫فکــر تغییــر دکوراســیون بیفتنــد! ( البته لیســت تغییرات‬ ‫ظاهــری افــراد خیلــی بیشــتر از ایــن اســت و اگــر همــه‬ ‫مــوارد را ذکــر مــی کردیــم یکــی دو تــا ســتون نشــریه را‬ ‫اشــغال مــی کردیــم‪ ،‬بــه همیــن مقــدار بســنده کردیــم!)‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪673‬‬ ‫گزارشی از یک پژوهش کاربردی؛‬ ‫فکرش را بکن!‬ ‫ می توانیــد پنــج دقیقــه بــه هیــچ وجــه دربــاره‬‫خــرس ســفید فکــر نکنیــد؟ بــه گمان تــان اســان‬ ‫اســت؟ در اشــتباه هســتید!‬ ‫ ‪ ۳۰‬ســال پیــش پروفســور دنیــل واگنــر‪،‬‬‫روان شناســی از دانشــگاه هــاروارد‪ ،‬بــرای نخســتین‬ ‫بــار ایــن ازمایــش را انجــام داد و نتیجه شــگفت انگیز‬ ‫بــود‪ .‬او بــه شــرکت کننده ها گفــت پنــج دقیقــه اکیــدا‬ ‫بــه خــرس ســفید فکــر نکننــد و اگــر در ایــن مــدت‬ ‫فکــر خــرس‪ ،‬ناخواســته وارد ذهنشــان شــد‪ ،‬زنگــی را‬ ‫بــه صــدا دراورنــد!‬ ‫ی خــود را بســتند و‬ ‫ شــرکت کننده ها چشــم ها ‬‫همــه سعی شــان را کردنــد کــه هوش و حواس شــان‬ ‫پــی خــرس ســفید نــرود‪ ،‬امــا بــه طــور متوســط در هر‬ ‫دقیقــه‪ ،‬یــک بــار زنــگ را بــه صــدا درمی اوردنــد کــه‬ ‫یعنــی خــرس ســفید راهــی بــرای فتــح ذهن شــان‬ ‫پیــدا کــرده بــود!‬ ‫ واگنــر ســپس بــه شــرکت کنندگان در ازمایــش‬‫گفــت‪ :‬در پنــج دقیقــه دوم‪ ،‬مجازنــد بــه خــرس‬ ‫ســفید فکــر کننــد!‬ ‫ان وقــت بــود کــه زنــگ‪ ،‬بارهــا و بارهــا در هــر دقیقــه‬ ‫بــه صــدا درامــد کــه ثابــت می کــرد شــرکت کننده ها‬ ‫م به دقیقــه یــاد خــرس ســفید می افتنــد و از‬ ‫د ‬ ‫خیالــش رهایــی نداشــتند!‬ ‫ن قدر از نتایج ازمایش ذوق کرد که با‬ ‫ پروفسور ا ‬‫حاصــل کارش یــک مقالــه علمــی نوشــت؛ مقالـه ای‬ ‫کــه طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد و گوشــه دل خیلی از‬ ‫روان شــناس های بــزرگ دنیــا نشســت و حــاال هنــوز‬ ‫هــم خیلــی وقت هــا در مشاوره های شــان بــه ان‬ ‫اســتناد می کننــد!‬ ‫ واگنــر در مقالــه اش توضیــح داد کــه تــاش‬‫بــرای اجتنــاب از فکــر کــردن بــه یــک موضــوع و‬ ‫ســرکوبی اش در پنــج دقیقــه اول‪ ،‬باعــث می شــود‬ ‫بعدهــا بســیار بیشــتر بــه ان فکــر کنیــم!‬ ‫ نفــرات بعــدی هــم همیــن ازمایــش را با ســوژه های‬‫فکــر نکردنــی دیگــر تکــرار کردنــد و نتیجــه همــان شــد‬ ‫کــه واگنــر می گفــت‪ .‬امــا چــرا ازمایــش خــرس ســفید‬ ‫ایــن همــه محبــوب دل روان شــناس ها شــده و ســبک‬ ‫زندگــی خیلی هــا را در دنیــا عــوض کــرده اســت؟‬ ‫ تــا بــه حــال برای تــان پیــش امــده اســت وقتــی بــا‬‫مشــکلی بــزرگ مواجــه می شــوید دوســتی بــه شــما‬ ‫بگویــد‪« :‬فکــرش را نکــن»! یــا خودتــان تصمیــم‬ ‫بگیریــد بــه ماجــرا فکــر نکنیــد تــا بعــد؟ گاهــی هــم‬ ‫همیــن جملــه «فعــا بــه ان فکر نکــن» را‪ ،‬به عنوان‬ ‫توصیــه ای بــرای دوســتانی کــه بــا شــما مشــورت‬ ‫کرده انــد بــه کار برده ایــد‪ ،‬چــون وقتــی مشکل شــان‬ ‫را شــنیده اید‪ ،‬احســاس کرده ایــد فکــر نکــردن بــه‬ ‫موضــوع تنهــا را ه خالصــی از ان اســت!‬ ‫ امــا حــاال مــا و واگنــر بــه شــما می گوییــم دســت‬‫نگــه داریــد! ایــن روش را کنــار بگذاریــد! چــون‬ ‫مشــکلی کــه دائــم ســعی کنیــد بــه ان فکــر نکنیــد یــا‬ ‫تــاش می کنیــد نادیــده اش بگیریــد‪ ،‬همــان خــرس‬ ‫ســفید یا فیل صورتی اســت که ســرانجام شــکارتان‬ ‫می کنــد! گرچــه امــکان دارد در نخســتین تــاش‬ ‫بــرای ســرکوبی افــکار مربــوط بــه ان موفــق شــوید و‬ ‫کمتــر یــادش بیفتیــد امــا در اینــده بیشــتر و بیشــتر‬ ‫اندیشــه ان‪ ،‬شــما را درگیــر می کنــد!‬ ‫ در حقیقــت‪ ،‬تــاش بــرای فکــر نکــردن بــه یــک‬‫مشــکل بــه جــای حــل ان‪ ،‬مثل مرهمی ســطحی اســت‬ ‫روی دملــی چرکــی کــه تــا وقتــی درمان نشــود هـ ر از گاه‬ ‫ســر بــاز می کنــد! می پرســید راه چــاره چیســت؟‬ ‫ مــا دقیقــا ًوقتــی از فکــر کــردن به مشــکلی اجتناب‬‫می کنیــم کــه در ناخــوداگاه‪ ،‬نگران مــان می کنــد و‬ ‫از ان مــی ترســیم! پــس بــرای حــل موضــوع‪ ،‬ابتــدا‬ ‫باید یاد بگیریم شــجاعانه درباره مســاله بیندیشــیم‬ ‫و ســپس یــا انــرا همــان گونــه کــه هســت بپذیریــم و‬ ‫بــا ان کنــار بیاییــم یــا بــه طــور منطقــی حلــش کنیــم‪.‬‬ ‫اعتیاد سرمنشاء بسیاری‬ ‫از اشفتگی ها و از هم‬ ‫گسیختگی های اجتماعی است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫چرا مردان در ایران بیشتر از زنان ازدواج می کنند؟‬ ‫بــه طــور متوســط ‪ ۳‬ســال طــول می کشــد تــا‬ ‫کار پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه یکــی از اولویت هــای افــراد بــرای‬ ‫ازدواج و تشــکیل زندگــی مســتقل‪ ،‬داشــتن‬ ‫شــغل اســت‪ ،‬ایــن امــر ســبب خواهــد شــد‬ ‫افــراد‪ ،‬ازدواج خــود را تــا ســنین باالتــر بــه‬ ‫تاخیــر بیندازنــد کــه ا یــن امــر خــود منجــر‬ ‫بــه پیامدهایــی در رابطــه بــا تغییــرات در‬ ‫ســاختارهای خانــواده و خانــوار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در واقــع رســیدن بــه ســطوح باالتر تحصیلی‬ ‫و هم زمــان پیــدا نکــردن شــغل مناســب‬ ‫ســبب شــده فرزنــدان تــا ســنین باالتــری در‬ ‫خانــه والدیــن باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫احتمــال ازدواج در میــان چــه کســانی‬ ‫بیشــتر اســت؟‬ ‫در بررســی تعیین کننده هــای ازدواج‪،‬‬ ‫یافته هــا نشــان داد احتمــال ازدواج در میــان‬ ‫مردانی بیشــتر اســت که «ســطح تحصیالت‬ ‫غیردانشــگاهی داشــته باشــند؛ شــاغل باشند‬ ‫و در مناطــق شــهری ســاکن باشــند‪ ».‬در‬ ‫طــرف مقابــل‪ ،‬احتمــال ازدواج در میــان زنانــی‬ ‫بیشــتر اســت کــه «از تحصیــات پایین تــری‬ ‫برخــوردار باشــند؛ شــاغل باشــند و در مناطــق‬ ‫روســتایی ســکونت داشــته باشــند‪».‬‬ ‫نتایــج یــک مطالعــه تحقیقاتــی نشــان می دهــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫ازدواج مــردان (‪ ۸۳.۹‬درصــد) در مقایســه بــا زنــان (‪۷۶.۷‬‬ ‫درصــد) باالتــر اســت و ایــن موضــوع‪ ،‬بیانگــر بیشــتر بــودن‬ ‫عمومیــت ازدواج در بیــن مــردان نســبت بــه زنــان اســت‪.‬‬ ‫ج در‬ ‫ی از ازدوا ‬ ‫ی و دوره ا ‬ ‫«تعیین کننده هــای تغییــرات نســل ‬ ‫ت از «میــاد بگــی» اســتادیار‬ ‫ی اس ـ ‬ ‫ایــران» عنــوان مقال ـه ا ‬ ‫جمعیت شناســی گروه علوم اجتماعــی دانشــکد ه علــوم ‬ ‫ن کــه‬ ‫ی ســینا همــدا ‬ ‫ی دانشــگا ه بوعل ـ ‬ ‫ی و اجتماع ـ ‬ ‫اقتصــاد ‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬منتشــر شــده اســت‪ .‬نویســند ه در ایــن مقالــه‬ ‫ی طــرح هزینــه و درامــد‬ ‫ل ثانویـ ه و از داده هــا ‬ ‫از روش تحلیـ ‬ ‫خانــوار مرکــز امــار ایــران اســتفاد ه کــرد ه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مطالعــه نویســنده بــا اســتفاده از رویکــرد «ســن_‬ ‫دوره_کوهورت(مطالعــات هم گروهــی)» تاثیــر عوامــل‬ ‫ســطح کالن در دوره هــای مختلــف و نیــز تغییــرات اجتماعی‬ ‫وضعیــت کوهورت هــا را بــر احتمــال ازدواج مــورد بررســی و‬ ‫ن ازدواج در مــدت چهــار دهــه اخیــر‬ ‫بــه پرس ـش های میــزا ‬ ‫چــه تغییراتــی را تجربــه کرده انــد؛ روندهــای نســیی تغییرات‬ ‫ازدواج بــه چــه صــورت بــوده؛ ایــا تفاوتــی بیــن روندهــای‬ ‫ازدواج زنــان و مــردان مشــاهده می شــود و چنانچــه الگوهــا‬ ‫و میــزان ازدواج بــا تغییــر روبــرو بوده انــد‪ ،‬چــه عواملــی‬ ‫بیشــترین تاثیرگــذاری را داشــته اند‪ ،‬پاســخ داده اســت‪.‬‬ ‫نقــش تحــوالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و سیاســی در‬ ‫ازدواج‬ ‫تحــوالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و سیاســی کــه ایــران در‬ ‫دهه هــای گذشــته تجربــه کــرده‪ ،‬پیامدهــای مهمــی را در‬ ‫حــوزه جمعیــت بــه طــور عــام و ازدواج بــه طــور خــاص بــه‬ ‫دنبــال داشــته اســت‪ .‬بــرای مثــال پــس از وقــوع انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬ســن قانونــی ازدواج بــرای زنــان از ‪ ۱۸‬بــه ‪ ۱۳‬و بــرای‬ ‫مــردان از ‪ ۲۰‬بــه ‪ ۱۵‬ســال کاهــش پیــدا کــرد‪ .‬میانگیــن ســن‬ ‫در اولیــن ازدواج کــه در ســال ‪ ۱۳۴۵‬بــرای مــردان ‪ ۲۵‬و بــرای‬ ‫زنــان ‪ ۱۸.۴‬ســال بــود در ســال ‪ ۱۳۶۵‬بــه ترتیــب بــه ‪ ۲۳.۲‬و‬ ‫‪ ۱۹.۷‬ســال رســید‪.‬‬ ‫میــزان عمومــی ازدواج نیــز بــا تغییراتــی روبرو شــد به طوری‬ ‫کــه از ‪ ۵.۳‬در هــزار در ســال های پیــش از انقــاب بــه ‪۸.۳‬‬ ‫در هــزار در ســال ‪ ۱۳۶۵‬رســید‪ .‬امــا ایــن روندهــا چنــدان بــه‬ ‫طــول نینجامیــد‪ .‬اعمــال برنامه هــای توســعه ای از جملــه‬ ‫گســترش امــوزش‪ ،‬بهداشــت و خدمــات بــه ویــژه در مناطــق‬ ‫روســتایی زمینه هــای الــزام بــرای ایجــاد تحــوالت اجتماعــی و‬ ‫تغییــر نگــرش مــردم را فراهــم کــرد‪ .‬در همیــن راســتا الگوهــا‬ ‫و رفتارهــای ازدواجــی نیــز دچــار تغییــر شــد‪.‬‬ ‫میانگیــن ســن در هنــگام نخســتین ازدواج تــا ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بــرای زنــان بــه ‪ ۲۳.۵‬و بــرای مــردان بــه ‪ ۲۶.۸‬ســال افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محققــان در بیــان دالیــل ایــن امــر بــه مــواردی همچــون‬ ‫فشــارهای اقتصــادی‪ ،‬افزایــش ســطح تحصیــات بــه ویــژه‬ ‫در میــان زنــان‪ ،‬افزایــش ســطح فرهنگــی خانواده هــا‪،‬‬ ‫شهرنشــینی‪ ،‬توســعه وســایل ارتبــاط جمعــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫بیــکاری جوانــان‪ ،‬تنــوع فرهنگــی و قومــی و ‪ ...‬اشــاره‬ ‫کرده انــد‪ .‬همچنیــن میــزان عمومــی ازدواج در ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بــه ‪ ۶.۷‬در هــزار کاهــش یافــت‪ .‬میــزان تجــرد قطعــی نیــز‬ ‫در فاصلــه ســال های ‪ ۱۳۶۵-۱۳۹۵‬بــرای مــردان از ‪ ۱.۵۲‬بــه‬ ‫‪ ۲.۲۶‬درصــد و بــرای زنــان از ‪ ۰.۸۴‬بــه ‪ ۳.۷۳‬درصــد افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن بررســی کــه در بــازه زمانــی ‪ ۱۳۶۳-۱۳۹۸‬انجــام شــد‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد احتمــال ازدواج مــردان (‪ ۸۳.۹‬درصــد) در‬ ‫مقایســه بــا زنــان (‪ ۷۶.۷‬درصــد) باالتــر اســت کــه بیانگــر‬ ‫بیشــتر شــدن عمومیــت ازدواج در بیــن مــردان نســبت بــه‬ ‫زنــان اســت‪.‬‬ ‫طبق مطالعه انجام شده در بازه زمانی ‪ ،۱۳۶۳-۱۳۹۸‬احتمال‬ ‫ازدواج مردان (‪ ۸۳.۹‬درصد) در مقایسه با زنان (‪ ۷۶.۷‬درصد)‬ ‫باالتر استتاثیر تحصیالت و اشتغال در ازدواج‬ ‫تحصیــات و اشــتغال دو متغیــری هســتند کــه انتظــار‬ ‫م ـی رود بیــش از همــه بــر تغییــرات در الگوهــا و روندهــای‬ ‫ازدواج تاثیرگــذار باشــند‪.‬‬ ‫یافته هــا بــه روشــنی نشــان می دهــد در چهــار دهه گذشــته‬ ‫افزایش چشمگیری در سهم افراد با تحصیالت دانشگاهی‬ ‫بــرای هــر دو جنــس زن و مــرد رخ داده؛ بــه گونــه ای کــه‬ ‫درصــد مــردان بــا تحصیــات دانشــگاهی بــا افزایشــی حــدود‬ ‫‪ ۶‬برابــری از ‪ ۵.۱‬درصــد در ســال ‪ ۱۳۶۳‬بــه ‪ ۲۹.۸‬درصــد در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬رســیده اســت‪ .‬ایــن افزایــش بــرای زنــان حتــی‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬در ابتــدای دوره فقــط ‪ ۲.۳‬درصــد زنــان وارد‬ ‫دانشــگاه شــده بودنــد حــال انکــه در پایــان دوره ایــن رقــم بــه‬ ‫‪ ۲۷.۴‬درصــد رســیده اســت (نزدیــک بــه ‪ ۱۲‬برابــر)‪ .‬ایــن امــر‬ ‫ســبب شــده شــکافی کــه در ابتــدای دوره در بیــن دو جنــس‬ ‫وجــود داشــت تــا حــد بســیار زیــادی کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫در طــرف مقابــل‪ ،‬بــه لحــاظ وضعیــت اشــتغال شــرایط‬ ‫چنــدان مطلوبــی بــه نظــر نمی رســد‪ .‬از یــک طــرف شــکاف‬ ‫گســترده ای میــان تعــداد مــردان و زنــان شــاغل وجــود دارد‬ ‫و از طرفــی‪ ،‬ســهم افــراد شــاغل در هــر دو جنــس در طــول‬ ‫زمــان کمتــر شــده اســت‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۶۳‬حــدود ‪ ۸۶‬درصــد‬ ‫مــردان شــاغل بودنــد در حالــی کــه ایــن رقــم در ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بــه ‪ ۷۰.۹‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪ .‬ایــن کاهــش بــرای‬ ‫زنــان کمتــر بــوده (از ‪ ۱۶.۷‬بــه ‪ ۱۴.۸‬درصــد) کــه ایــن امــر‬ ‫می توانــد ناشــی از ســهم انــدک زنــان در بــازار کار باشــد‪.‬‬ ‫تاثیر مشخصه های فردی در ازدواج‬ ‫مشــخصه های فــردی از عوامــل مهــم در احتمــال ازدواج‬ ‫افــراد هســتند‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬یافتــن شــغل بــرا ی تامیــن‬ ‫هزینه هــا و ملزومــات زندگــی مشــترک بــه عنــوان پیــش‬ ‫شــرط ازدواج در نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬بــه طــوری کــه‬ ‫بســیاری از مــردان و زنــان پیــش از تشــکیل خانــواده قصــد‬ ‫دارنــد موقعیــت خــود را در بــازار کار ثبــات بخشــند‪ .‬داشــتن‬ ‫تحصیــات دانشــگاهی در دهه هــای گذشــته یکــی از‬ ‫مهم تریــن عوامــل در یافتــن شــغل توســط جوانــان در‬ ‫نظــر گرفتــه می شــد‪ .‬همچنیــن انتظــار م ـی رود تحصیــات‬ ‫دانشــگاهی منجــر بــه تغییــر نگــرش افــراد نســبت بــه ازدواج‬ ‫شــود؛ لــذا می تــوان ادعــا کــرد در میــان ویژگی هــای فــردی‪،‬‬ ‫اشــتغال و تحصیــات دانشــگاهی‪ ،‬تعیین کننده هــای‬ ‫مهم تــری بــرای وقــوع ازدواج هســتند‪.‬‬ ‫نتایــج نشــان داد تحصیــات دانشــگاهی در بیــن هــر دو‬ ‫جنــس افزایــش یافتــه و ایــن افزایــش بــرای زنــان بیشــتر‬ ‫از مــردان بــوده اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬شــکاف تحصیــات‬ ‫دانشــگاهی کــه درگذشــته در بیــن دو جنــس وجــود داشــت‬ ‫از بیــن رفتــه و اختالف هــا بســیار انــدک اســت‪.‬‬ ‫در میان و یژگی های فردی‪ ،‬اشتغال و تحصیالت‬ ‫دانشگاهی تعیین کننده های مهم تری برای وقوع ازدواج‬ ‫هستندپیامدهای ادامه تحصیل و احتمال ازدواج‬ ‫یکــی از پیامدهــای ادامــه تحصیــل بــه ویــژه در مقطــع‬ ‫دانشــگاهی ایــن اســت کــه افــراد بایــد ســال های بیشــتری‬ ‫را بــدون داشــتن شــغل ســپری کنند‪ .‬از طرفــی‪ ،‬وضعیــت‬ ‫اشــتغال بــرای هــر دو جنــس بدتــر شــده اســت بــه گونـه ای‬ ‫کــه از درصــد افــراد شــاغل کاســته شــده؛ ایــن موضــوع در‬ ‫میــان افــراد بــا تحصیــات دانشــگاهی از وضعیــت بدتــری‬ ‫نیــز برخــوردار اســت‪ .‬یــک تحصیلکــرده دانشــگاهی در ایــران‬ ‫رسیدن به سطوح باالتر تحصیلی و‬ ‫همزمان پیدا نکردن شغل مناسب سبب‬ ‫شده فرزندان تا سنین باالتری در خانه‬ ‫والدین باقی بمانندعوامل موثر بر کاهش‬ ‫احتمال ازدواج‬ ‫ایده هــا و اندیشــه های مرتبــط بــا جامعــه مخاطره امیــز و‬ ‫نیــز قطعیــت نداشــتنی کــه «اپنهایمــر» در رابطــه با اشــتغال‬ ‫ن کاهــش‬ ‫و بیــکاری مطــرح می کنــد‪ ،‬نیــز می توانــد در تبیی ـ ‬ ‫احتمــال ازدواج در ایــران مــورد تطبیــق قــرار داد‪ .‬افزایــش‬ ‫میــزان بیــکاری و نیــز افزایــش طــاق از عوامــل موثــر بــر‬ ‫کاهــش احتمــال ازدواج در بیــن زنــان و مــردان بــود‪ .‬ایــن‬ ‫نتایــج بــا یافته هــای ترابــی و مســگرزاده( ‪ ،)۱۳۹۵‬صادقــی‬ ‫و شــکفته گوهــری ‪( ،۱۳۹۶‬خیــری و حاجــی اقــا ‪) ۱۳۹۵‬و‬ ‫(عباســی شــوازی و خانــی ‪ )۱۳۹۵‬مطابقــت دارد‪.‬‬ ‫مطالعــات خارجــی نیــز بــه تعویق افتــادن ازدواج و‬ ‫والدین شــدن ان هــا را در زمان هایــی کــه اطمینــان اقتصادی‬ ‫وجــود نداشــته و میــزان بیــکاری بــاال باشــد‪ ،‬مــورد تاییــد قــرار‬ ‫داده انــد‪( .‬ســوبوتکا‪ ،‬ماتیساکوبرزوزوســکا‪۱۳۹۹ ،‬؛ ســانتو و‬ ‫براچــر‪ ) ۲۰۰۱ ،‬بایــد توج ـ ه کــرد کــه طوالنی شــدن دوره هــای‬ ‫ی کــه بــا بیــکاری و نبــود اطمینــان شــغلی همــراه اســت‪،‬‬ ‫زمانـ ‬ ‫پیامدهای منفی بیشتری برای ازدواج و تشکیل خانواده در‬ ‫پــی خواهــد داشــت‪ .‬بــه ایــن صــورت کـ ه گــذار بــه بزرگســالی‬ ‫و تشــکیل خانواده توســط جوانان در ســنین باالتری صورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬برنامه ریــزان و سیاســت گذاران بایــد‬ ‫در تدویــن و طراحــی سیاســت های خــود ابعــاد مختلــف‬ ‫اقتصادی (همچون اشــتغال و مســکن جوانان‪ ،‬تقاضای رو‬ ‫بــه رشــد زنــان بــرای ورود بــه بــازار کار) و اجتماعــی ‪ -‬فرهنگــی‬ ‫(افزایــش تحصیــات دانشــگاهی‪ ،‬تغییــرات نگرشــی و‬ ‫ارزشــی جوانــان در رابطــه بــا ازدواج‪ ،‬بــروز رفتارهــای جدیــد‬ ‫ازدواجــی و ‪ )...‬را در کنــار هــم در نظــر قــرار دهنــد‪ .‬موضوعی‬ ‫کــه در دهه هــای گذشــته چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه‬ ‫و باوجــود تدویــن برنامه هــای متعــدد‪ ،‬شــاهدیم کــه‬ ‫سیاس ـت های اجراشــده بــه صــورت تــک بعــدی و فقــط بــر‬ ‫اعطــای وام هــای ازدواج متمرکــز شــده اســت‪.‬‬ ‫ن بیکاری‪ ،‬کنترل میزان تورم‪ ،‬اعطای مسکن‬ ‫کاهش میزا ‬ ‫مناسب با هزینه پایین به جوانان و دادن فرصت برابر به زنان‬ ‫برای دستیابی به شغل از جمله برنامه هایی است که دولت‬ ‫باید برای افزایش ازدواج جوانان در دستور کار قرار دهد‬ ‫بــرای اینکــه سیاســت های مــورد نظــر بتواننــد بــه نتایــج‬ ‫مطلــوب برســند‪ ،‬بایــد بازتاب دهنــده تغییــرات رخ داده در‬ ‫خانــواده و جامعــه در دهه هــای گذشــته باشــند از جملــه‪،‬‬ ‫خودداری از ازدواج‪ ،‬تغییر در جهت تاخیر در والدین شدن‪،‬‬ ‫تنــوع جدیــد در اشــکال خانــواده‪ ،‬گســترش امــوزش عالــی‬ ‫(به ویــژه در بیــن زنــان) و امــال و ارزوهــای جدیــد شــغلی و‬ ‫تفریحــی کــه زنــان و مــردان دنبــال می کننــد‪ .‬سیاسـت های‬ ‫جدیــد همچنیــن بایــد بــه فقــدان قطعیت هــای اقتصــادی و‬ ‫بــازار کار‪ ،‬افزایــش نابرابــری اقتصــادی در میان زنــان و مردان‬ ‫جــوان و هزینه هــای تصاعــدی مســکن پاســخ دهنــد‪.‬‬ ‫ن بیــکاری‪ ،‬کنتــرل میــزان تــورم‪،‬‬ ‫در مجمــوع کاهــش میــزا ‬ ‫اعطــای مســکن مناســب بــا هزینــه پاییــن بــه جوانــان و دادن‬ ‫فرصــت برابــر بــه زنــان بــرای دســتیابی بــه شــغل از جملــه‬ ‫برنامه هایــی اســت کــه دولــت بایــد در دســتور کار قــرار دهــد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬بگــی‪ ،‬میــاد(‪.) ۱۴۰۱‬تعیین کننده هــای تغییــرات‬ ‫نســلی و دوره ای ازدواج در ایــران‪ .‬فصلنامــه مطالعــات‬ ‫میــان رشــته ای در علــوم انســانی‪ ،۳۵-۶۲،)۴( ۱۴ ،‬پیاپــی‬ ‫‪ ،۵۶‬پاییــز ‪۱۴۰۱‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 13‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪673‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫چگونه از سازمان‬ ‫خود با حمله باج‬ ‫افزار سه گانه اخاذی‬ ‫محافظتکنیم؟‬ ‫ایــن بــاج افــزار هــر ‪ 11‬ثانیــه بــه کســب و کارهــا حملــه‬ ‫می کنــد‪ .‬حجــم حمــات باج افــزار در حــال حاضــر در ســطوح‬ ‫بی ســابقه اســت‪ ،‬امــا می شــنویم کــه بدتــر می شــود‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه برخــی از قربانیــان موفــق بــه انجــام اقدامــات‬ ‫احتیاطــی و امتنــاع از پرداخــت باج شــدند‪ ،‬مهاجمان شــروع‬ ‫بــه افــزودن الیــه هــای بیشــتری بــه حمــات خــود کردنــد‪.‬‬ ‫بــاج افــزار اخــاذی مضاعــف درســال ‪ 2021‬بــه یــک تاکتیــک‬ ‫رایــج تبدیــل شــد‪ .‬امــا درســال ‪ ،2022‬مهاجمــان نــواوری در‬ ‫تکنیــک حملــه خــود بــه نــام اخــاذی ســه گانــه ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫حملــه بــاج افــزار ســه گانــه اخــاذی چیســت و چگونــه از‬ ‫کســب و کار خــود محافظــت کنیــد؟‬ ‫باج افزار ‪ Double extortion‬چیست؟‬ ‫اســتفاده مهاجمــان از بــاج افــزار بــرای اخــاذی از مشــاغل‬ ‫و افــراد بــه طــور فزاینــده ای رایــج شــده اســت‪ .‬بــه ایــن نــوع‬ ‫جرایــم ســایبری «اخــاذی مضاعــف» مــی گوینــد‪.‬‬ ‫در اینجــا مجرمــان داده هــای قربانــی را رمزگــذاری مــی کنند‬ ‫و تهدیــد مــی کننــد کــه در صــورت عــدم پرداخــت بــاج‪ ،‬ان را‬ ‫بــه صــورت عمومــی منتشــر خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫بــه محــض اینکــه مهاجــم از داده هایی که می خواهد اســتفاده‬ ‫کنــد را اســتخراج می کنــد‪ ،‬حملــه رمزگــذاری را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫ســپس‪ ،‬مهاجــم تهدیــد می کنــد کــه داده هــا را افشــا می کنــد و‬ ‫احتمــاال ًاطالعــات شــخصی مشــتریان را می فروشــد‪.‬‬ ‫در بیشــتر مــوارد‪ ،‬حتــی ســازمان هایی کــه بــاج را پرداخــت‬ ‫کرده انــد‪ ،‬متوجــه شــده اند کــه اطالعاتشــان لــو رفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ســپتامبر ‪ ،2022‬بــاج افــزار ‪ SunCrypt‬از ‪ DDoS‬بــه‬ ‫عنــوان یــک الیــه حملــه اضافــی اســتفاده کــرد‪ .‬مهاجمــان‬ ‫تهدیــد مــی کننــد کــه در صــورت عــدم پرداخــت بــاج‪ ،‬ســرور‬ ‫قربانــی را غــرق در ترافیــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫بازیگــران بدخــواه ماننــد اوادون و ‪ REvil‬بــه زودی از همیــن‬ ‫تاکتیــک پیــروی کردنــد‪ .‬بــا توجــه بــه افزایــش اســتفاده از‬ ‫دســتگاه هــای اینترنــت اشــیا و افزایــش بیــت کویــن‪ ،‬انتظــار‬ ‫مــی رود افــزودن حمــات اخــاذی ‪ DDoS‬ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫حمله باج افزار سه گانه اخاذی چیست؟‬ ‫در اخــاذی ســه گانــه‪ ،‬مهاجمــان از شــرکتی کــه در ابتــدا بــه‬ ‫خطــر افتــاده بــود و کســانی کــه اطالعــات انهــا بــه ســرقت‬ ‫رفتــه بــود‪ ،‬درخواســت پرداخــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫اولیــن مــورد اخــاذی ســه گانــه زمانــی مشــاهده شــد کــه‬ ‫‪ ،Vastaamo‬یــک کلینیــک روان درمانــی مســتقر در فنالنــد‪،‬‬ ‫نقــض شــد‪ .‬حتــی پــس از اینکــه کلینیــک بــاج را پرداخــت‬ ‫کــرد‪ ،‬مهاجمــان بیمــاران درمانــی را تهدیــد کردنــد کــه‬ ‫یادداشــت هــای جلســه خــود را منتشــر کننــد‪.‬‬ ‫نمونــه دیگــری از اخــاذی ســه گانــه در ســال گذشــته زمانــی‬ ‫رخ داد کــه مهاجــم پــس از اینکــه اولیــن قربانــی انها‪ ،‬تامین‬ ‫کننــده ســخت افــزار ‪ ،Quanta‬از پرداخــت خــودداری کــرد‪،‬‬ ‫اپــل را هــدف قــرار داد‪.‬‬ ‫در ایــن مــورد‪ ،‬مجرمــان ثابــت کردنــد کــه در صــورت بــه‬ ‫دســت اوردن اهرمــی بــر قربانــی اولیــه‪ ،‬مــی تواننــد تامیــن‬ ‫کننــدگان کلیــدی را بــه خطــر بیاندازنــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید‪ ،‬چنیــن حملــه ای مــی توانــد صدمات‬ ‫جبــران ناپذیــری بــه شــهرت هــر شــرکتی‪ ،‬صــرف نظــر از‬ ‫صنعــت‪ ،‬وارد کنــد‪.‬‬ ‫علل اصلی اخاذی های مضاعف و سه گانه‬ ‫عوامــل اصلــی افزایــش اخــاذی هــای مضاعــف و ســه گانــه‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫• گســترش پلتفرم هــای باج افــزار به عنــوان ســرویس‬ ‫(‪ )RaaS‬انجــام ایــن حمــات را بــرای مهاجمــان اســان تر‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫• اســتفاده از ارز دیجیتــال ردیابــی و ردیابــی پرداختهــا را‬ ‫بــرای مجریــان قانــون دشــوارتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫• ظهــور گونــه هــای بــاج افــزار جدیــد کــه بــه طــور خــاص‬ ‫بــرای اخــاذی هــای مضاعــف و ســه گانــه طراحــی شــده اند‪.‬‬ ‫چــه کســی در برابــر بــاج افــزار اخــاذی ســه گانه اســیب‬ ‫پذیر اســت؟‬ ‫مهاجمــان شــرکت هایــی را بــا راه حــل هــای ناکافــی امنیــت‬ ‫ســایبری و تیــم هــای امنیتــی کمتــر بالــغ هــدف قــرار مــی‬ ‫دهنــد‪ .‬انهــا همچنیــن شــرکت هایــی را شــکار مــی کننــد کــه‬ ‫مــی تواننــد مطالبــات بــاج را بپردازنــد‪.‬‬ ‫واضــح تریــن اهــداف بــرای عملیــات بــاج افــزار‪ ،‬شــرکتها و‬ ‫ســازمان هایــی هســتند کــه داده هــای مشــتری یــا مشــتری‬ ‫سردار«سعید مطهری زاده»‬ ‫«حاج قاسم» در سطح دنیا‬ ‫دلدادگان‬ ‫بی شماری دارد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه «حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی» در دنیــا‪ ،‬دلــدادگان‬ ‫بــی شــماری دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫‏وظیفــه تــک تــک مــا اســت کــه راه شــهدا را ادامــه داده و از ارمــان هــای نظــام‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫اســامی دفــاع کنیــ ‪‎‬‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» در اییــن نکوداشــت ســومین ســالگرد‏شــهادت‬ ‫ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ضمــن گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهدا‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اگــر امــروز کشــور‏عزیزمــان در ســطح دنیــا عــزت و قــدرت دارد‪ ،‬بــه‬ ‫برکــت خــون پــاک شــهدای واالمقــام اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در چنــد ســال گذشــته گروهــک تکفیری داعش کشــورهای‬ ‫همســایه مــا را از جملــه ســوریه و عــراق را‏اشــغال کــرده بودنــد و در مرزهــا نــا امنــی‬ ‫ایجــاد مــی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬هــدف اصلــی ایــن تکفیــری ها ایران اســامی بــود که در‬ ‫‏مســتندات بــه جــای مانــده از انهــا کامــا این موضوع مشــهود اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان ادامــه داد‪ :‬اعضــای ایــن گروهــک تکفیــری‬ ‫در ان دوران جنایتهــا و تجــاوز هــای بــی رحمانــه‏ای را بــه مــردم از جملــه مــردان‪،‬‬ ‫زنــان و کــودکان کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه بــا حضــور قدرتمندانــه ســردار‬ ‫دلهــا «حــاج قاســم ســلیمانی» ورق برگشــت و‏نابــودی داعــش رقــم خــورد‪ ،‬یــاد اور‬ ‫شــد‪ :‬شــهید حاج قاســم ســلیمانی یک بار دیگر تاریخ اســام را احیا کرد و روحیه‬ ‫‏فــداکاری و گذشــت و ایثــار را در بیــن نســل هــای مختلــف در ســطح دنیــا خصوصــا‬ ‫کشــور عزیزمــان زنــده و ترســیم کــرد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز نــه تنهــا در ایــران و کشــورهای اســامی‬ ‫بلکه در کشــور های شــرقی و غربی‏دلدادگان فراوانی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این ســردار بزرگوار‬ ‫افتخــار و الگــو و سرمشــق مــا و خانــواده هــای معظــم ایثارگرانــو نظامی ها‏اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان در پایــان یــاد اور شــد‪ :‬امــروز وظیفــه تــک تــک مــا اســت کــه‬ ‫راه شــهدا را ادامــه داده و‏ارمانهــای نظــام اســامی را حفــظ کــرده و گســترش دهیــم‏‪.‬‬ ‫را ذخیــره مــی کننــد‪.‬‬ ‫هــر زمــان کــه یــک شــرکت مالــک یــا کنتــرل داده هــای مهــم یا‬ ‫متصــل بــه ان باشــد‪ ،‬خطــر اخاذی ســه گانــه را در پــی دارد‪.‬‬ ‫چگونــه از حمــات اخــاذی ســه گانــه بــاج افــزار‬ ‫جلوگیــری کنیــم؟‬ ‫برخورد پلیس با فرصت‬ ‫طلبان کالهبردار در فضای‬ ‫مجازی‬ ‫بســیاری از حمــات بــاج افــزار تــا زمانــی کــه به کنتــرل کننده‬ ‫دامنــه برســند‪ ،‬شناســایی نشــده و گــزارش نشــده باقــی مــی‬ ‫ماننــد‪ .‬یــک رویکــرد شناســایی محــور فقــط بــه مشــاغل در‬ ‫مــورد حمالتــی کــه در حــال حاضــر در حــال انجــام هســتند‬ ‫هشــدار مــی دهــد‪ .‬موثرتریــن اقــدام پیشــگیری اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا راه هــای موثــری بــرای اماده شــدن در برابر حمالت‬ ‫اخاذی سـه گانه وجــود دارد‪:‬‬ ‫شبکه خود را ایمن نگه دارید‬ ‫باج افــزار اخــاذی مضاعــف از همــان روش هــای باج افــزار‬ ‫ســنتی بــرای دسترســی بــه شــبکه شــما اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از دسترســی اولیــه بــه یــک شــبکه‪ ،‬امــوزش‬ ‫کارکنــان در زمینــه اگاهــی امنیتــی‪ ،‬ایجــاد خــط مشــی هــای‬ ‫رمــز عبــور و اجــرای احــراز هویــت چنــد عاملــی‪.‬‬ ‫ارزیابــی اســیب پذیری ها را اجــرا کنیــد و اســیب پذیری های‬ ‫شناخته شــده را مرتبــا ًاصــاح کنیــد تــا بــه خطــر نیفتید‪.‬‬ ‫از داده ها نسخه پشتیبان تهیه کنید‬ ‫اگــر مهاجمــی بــه شــبکه شــما نفــوذ کنــد‪ ،‬یــک نســخه‬ ‫پشــتیبان افالیــن مــی توانــد از شــما در برابــر اولیــن قســمت‬ ‫حملــه بــاج افــزار محافظــت کنــد‪ :‬بازیابــی اطالعــات‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــرای جلوگیــری از حملــه اخــاذی مضاعــف‪،‬‬ ‫داده هــای خــود را رمزگــذاری کنیــد‪ .‬ایــن تضمیــن مــی کنــد که‬ ‫در صــورت ســرقت‪ ،‬گــروه بــاج افــزار قــادر بــه خوانــدن نیســت‬ ‫اطالعات تهدید سایبری‬ ‫اطالعات تهدید یک رکن کلیدی در پشــته امنیت ســایبری‬ ‫اســت‪ .‬جمـع اوری اطالعــات مربــوط بــه تهدیــدات ســایبری‪،‬‬ ‫بینشــی در مــورد عوامــل تهدیــد و روش هایــی کــه می تواننــد‬ ‫بــر کسـب وکار شــما تاثیــر بگذارنــد‪ ،‬ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫برای شناســایی و تجزیه و تحلیل تهدیدات‪ ،‬از جدیدترین‬ ‫اطالعــات تهدیدهــا جلوتــر باشــید‪ .‬بــه دنبــال نشــانه هایی از‬ ‫مصالحــه باشــید کــه منجــر بــه حملــه باج افــزار می شــود‪.‬‬ ‫حفاظت ‪ DDoS‬مناسب‬ ‫حملــه ‪ DDoS‬اکنــون در لیســت خدماتــی اســت کــه‬ ‫اپراتــور ‪ RaaS‬ارائــه مــی دهــد‪ .‬شــما بایــد از شــبکه و ســرور‬ ‫شــرکت خــود بــا یــک راه حــل امنیتــی ‪ DDoS‬محافظــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ترافیــک ورودی را ردیابــی مــی کنــد‪ ،‬درخواســت هــای‬ ‫مخرب را شناســایی می کند و انها را از شــبکه و ســرور شــما‬ ‫منحــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫راهکارهایرهایی‬ ‫از اضطراب امتحان‬ ‫اضطــراب امتحــان نوعــی از اضطــراب اســت کــه در ان فــرد در خصــوص توانایی هایــش دچــار تردیــد‬ ‫می شــود و تــوان وی بــرای‏مقابلــه بــا موقعیــت امتحــان را کاهــش می دهــد‪ .‬فــردی کــه اضطــراب امتحان‬ ‫دارد‪ ،‬ممکــن اســت درس را بدانــد؛ امــا شــدت‏اضطــراب‪ ،‬وی را از اشــکار ســاختن معلوماتــش بــازدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫علت هــای اضطــراب امتحــان‏‪:‬‏‪-1‬علــت اشــکار‪ :‬ایــن علــت‪ ،‬هــراس از تحقیــر و ابروریــزی اســت‪ .‬فــرد‬ ‫احســاس می کنــد اگــر موفــق نشــود‪ ،‬در برابــر دوســتان و‏خانــواده تحقیــر می شــود و ابرویــش مـی رود‪.‬‬ ‫درواقــع احســاس می کندعزت نفــس و غــرورش بــا موفقیــت ارتبــاط دارد و اگــر‏امتحــان را خــراب کنــد‪ ،‬از‬ ‫احتــرام دیگــران محــروم می شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪-2‬علــت پنهــان‪ :‬برخــی از پژوهشــگران عواملــی ماننــد فقــدان مهارت هــای مطالعــه را ســبب اضطــراب‬ ‫می داننــد و می گوینــد‪:‬‏چــون فــرد نمی دانــد چگونــه و بــه چــه روشــی مطالعــه کنــد‪ ،‬مطالــب را خــوب‬ ‫دریافــت نکــرده‪ ،‬هنــگام امتحــان مضطــرب می شــود‪.‬‏در ایــن صــورت بایــد بــه مهارت هــای مطالعه توجه‬ ‫کافــی شــود و بــرای مطالعــه برنامه ریــزی شــود‏‪.‬‬ ‫روش هــای کاهــش اضطــراب امتحــان‪:‬‏‏‪-1‬یــاد خــدا‪ :‬بــا وضــو در جلســه امتحــان حاضــر شــوید‪ ،‬نــام‬ ‫خــدا را بــا توجــه کامــل بــر زبــان جــاری کنیــد و از او یــاری بجوییــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-2‬روی اوردن بــه خودگویــی مثبــت‪ :‬برخــی افــراد در خــال موقعیت هــای اضطــراب در حالــت خودگویی‬ ‫منفــی فــرو می رونــد‏و عباراتــی چــون» بــا هیچ چیــز درســت نخواهــد شــد» و»مــن در ایــن امتحــان موفق‬ ‫نمی شــوم» را بــر زبــان می اورنــد‪ .‬ایــن خــود‏گویــی هــا بــه افزایــش ســطح اضطــراب و کاهــش کارامــدی‬ ‫فــرد می انجامــد؛ بنابرایــن‪ ،‬فــرد بایــد جــای خودگویــی هــای منفــی بــه‏خــود گویی هــای مثبــت روی اورد‬ ‫مانند»گام به گام پیش می روم» «می توانم بر این موقعیت امتحان مسلط شوم»‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬فرمــان بــه خویشــتن‪ :‬هنــگام امتحــان بــه خــود بگوییــد‪ :‬اضطــراب امتحــان‪ ،‬پدیــده ای طبیعــی اســت‬ ‫و هرکســی ممکــن‏اســت دچــار ان شــود‪ .‬ایــن اضطــراب ســبب نمی گــردد امتحانــم را خــراب کنــم و حتــی‬ ‫باعــث می شــود خــود را بیشــتر و بهتــر‏اماده ســازم‬ ‫کمــی زودتــر در محــل ازمــون حضــور یابیــد‪ :‬ســاعتی قبــل از امتحــان در محــل حاضــر شــوید؛‬ ‫‏‪4‬‏‪.‬‬ ‫ولــی از مطالعــه و‏بحــث در مــورد ازمــون بپرهیزیــد‏‪.‬‬ ‫اوردن ارامــش روانــی‪ :‬هنــگام امتحــان‪ ،‬وقتــی جــای مناســبی بــرای نشســتن پیــدا کردیــد‪،‬‬ ‫‏‪5‬‏‪.‬‬ ‫چشـم هایتان را ببندیــد‏و بــه یــک منظــره زیبــا و خاطــر انگیــز فکــر کنیــد و ان را در ذهــن خــود تصــور کنیــد‪.‬‬ ‫خــود را در ان محــل ببینیــد و ارامشــی‏را کــه در ان محــل می توانیــد داشــته باشــید را احســاس کنیــد‪ .‬پــس‬ ‫از چنــد ثانیــه‪ ،‬چش ـم هایتان را بــاز کنیــد و بــا ایــن‏احســاس ارامــش‪ ،‬بــه اســتقبال امتحــان برویــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-6‬پدیــد اوردن ارامــش فیزیکــی‪ :‬وقتــی روی صندلــی ازمــون نشســته اید‪ ،‬دقایقــی پیــش از شــروع‬ ‫امتحــان‪ ،‬بــی انکــه توجــه‏کســی را جلــب کنیــد چنــد نفــس عمیــق بکشــید‪ .‬ســپس همــه عضــات بــدن‬ ‫را یک بــاره منقبــض ســازید‪ ،‬چنــد ثانیــه صبــر کنیــد‏و انــگاه همــه را رهــا کــرده‪ ،‬بــه ارامشــی کــه از نــوک‬ ‫پنجه هــای پــا بــه طــرف بــاال می ایــد توجــه کنیــد‪ .‬دوبــاره چنــد نفــس عمیــق‏بکشــید و بــا خــود تکــرار کنیــد‬ ‫کــه « راحتــم‪ ،‬خیلــی راحتــم‪ ،‬امــاده ام بــه خوبــی امتحــان دهــم»‏‪.‬‬ ‫‏‪-7‬پاســخ گزینشــی بــه پرسـش ها‪ :‬قبــل از پاســخ دادن بــه پرسـش ها‪ ،‬بــه اجمــال در ان هــا بنگریــد‪ .‬نخســت‬ ‫بــه‏پرسـش هایی کــه پاســخش را کامالًمی دانیــد‪ ،‬پاســخ دهیــد و ســپس ســراغ دیگــر ســوال ها برویــد‬ ‫مرکز مشاوره ارامش معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس خراسان شمالی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و‬ ‫کشــف پرونــده بــا موضــوع فــروش مجموعه هــای اموزشــی‬ ‫یــک موسســه در فضــای مجــازی بــا قیمتهــای بســیار ناچیــز‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت ‪:‬نماینــده‬ ‫حقوقــی یــک موسســه اموزشــی معتبر در کشــور بــا مراجعه‬ ‫بــه پلیــس فتــا مدعــی شــد اشــخاصی ناشــناس در فضــای‬ ‫مجــازی اقــدام بــه انتشــار و فــروش غیرمجــاز مجموعــه هــای‬ ‫اموزشــی ویــژه متعلــق بــه موسســه ایشــان کــرده و موجــب‬ ‫وارد شــدن خســارات مــادی و معنــوی فراوانــی بــه ایــن‬ ‫موسســه شــده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی در ادامــه گفــت بــا اعــام تعــداد‬ ‫زیــادی از دانــش اموزانــی کــه از مجموعــه هــای اموزشــی‬ ‫موسســه اســتفاده مــی کننــد متوجــه شــدیم مجموعــه هــای‬ ‫مــا در چندیــن صفحــه اینســتاگرامی در حال خریــد و فروش‬ ‫اســت و اشــخاصی ناشــناس بــا سوءاســتفاده از نــام ایــن‬ ‫موسســه اقــدام بــه فــروش غیرمجــاز ایــن مجموعــه هــا در‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان نمــود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات خــود را‬ ‫اغــاز کردنــد و در تحقیقــات اولیــه مشــخص شــد بیــش از ‪2‬‬ ‫صفحــه اینســتاگرامی بــا بیــش از ‪ 90‬هــزار نفــر دنبــال کننــده‬ ‫در ایــن خصــوص فعالیــت دارد و روزانــه تعــداد زیــادی از‬ ‫مجموعــه هــای اموزشــی مربــوط بــه موسســه شــاکی را بــا‬ ‫مبالــغ ناچیــزی در ایــن صفحــات بــه فــروش مــی رســانند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی افســران ســایبری پلیــس‬ ‫فتــا ‪ 2‬نفــر از گرداننــدگان اصلــی ایــن صفحــات در فضــای‬ ‫مجــازی شناســایی و بــا اقدامــات فنــی اطالعــات هویتــی‬ ‫و ســکونتی متهمیــن بــه دســت امــد و پــس از تشــریفات‬ ‫قضایــی هــر ‪ 2‬نفــر در یکــی از مناطــق تهــران دســتگیر و بــه‬ ‫همــراه تجهیــزات الکترونیکــی بــه پلیــس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمیــن بــا انتقــال‬ ‫بــه پلیــس فتــا‪ ،‬پــس از مواجهــه بــا شــاکی ضمــن پذیرفتــن‬ ‫بــزه انتســابی گفتنــد باتوجــه بــه معــروف بودن این موسســه‬ ‫اموزشــی در ایــن زمینــه صرفــا بــا انگیــزه کســب مــال دســت‬ ‫بــه ایــن اقــدام زدیــم‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬طبــق مــاده‬ ‫‪ 23‬قانــون حمایــت از حقــوق مولفــان هرکــس تمــام‬ ‫یــا قســمتی از اثــر دیگــری را کــه مــورد حمایــت ایــن‬ ‫قانــون اســت بــه نــام خــود یــا بــه نــام پدیــد اورنــده‬ ‫بــدون اجــازه او یــا عامــدا ً بــه شــخص دیگــری غیــر از‬ ‫پدیــد اورنــده نشــر یــا پخــش یــا عرضــه کنــد بــه حبــس‬ ‫تادیبــی از شــش مــاه تــا ســه ســال محکــوم خواهــد‬ ‫شــد ‪،‬همچنیــن شــهروندان مــی تواننــد درصــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــابه و مشــکوک موضــوع را از‬ ‫طریــق مرکــز فوریتهــای ســایبری بــا شــماره تلفــن‬ ‫‪ 096380‬و یــا ســایت اینترنتــی پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬اطــاع رســانی نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫حاج قاسم زنده است و من حاج قاسم هستم‪ .‬لبخندی که همیشه زنده است‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫حجاب از نگاه‬ ‫حاج قاسم‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪ -672‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-672‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/10‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/10 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/03 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫سه شنبه ‪10//13‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫مــن و ادم هــای خــودم ‪ ،‬مــن و رفقــای خــودم‪ ،‬مــن و‬ ‫مریــدای خــودم‪ ،‬مــداح هســتم بــا مریــدای خــودم‪ ،‬ایــن بــی‬ ‫ـاب ایــن اینجوریــه اون اونجوریــه ایــن‬ ‫ـاب اون باحجـ ِ‬ ‫حجـ ِ‬ ‫ـب ایــن اصولگراســت‪.‬‬ ‫چپــه ایــن راســته ایــن اصــاح طلـ ِ‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫ـن‪ ،‬دختــر مــا و شماســت‬ ‫همــان دختــر کــم حجــاب دختــر مـ ِ‬ ‫ـاص مــن و شماســت امــا جامعــه ماســت‪.‬‬ ‫نــه دختــر خـ ِ‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫جامعــه مــا خانــواده ماســت‪ ،‬اینهــا مــردم مــا هســتند‬ ‫بچه هــای مــا هســتند‪.‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫نماز از نگاه قران‬ ‫حجاب فاطمی (س‪)‎‬‬ ‫عکس بازار کسب و کار ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫ـم پرســتش‪« ،‬نمــاز» اســت‪ .‬نمــاز جــزء اصول دین نیســت‪،‬‬ ‫قســمت ششــم ‪ -‬مظهــر ا َتَـ ّ‬ ‫ولــی بــا ایــن حــال‪ ،‬از ان دســته فروعــی اســت کــه در شــریعت ادم‪ ،‬ابراهیــم‪ ،‬موســی‬ ‫و عیســی بــه گونــه ای وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهدی سلطانی رنانی‬ ‫حضــرت زهــرا (س) در عیــن انکــه حجاب را کامل رعایت می کردند‪،‬‬ ‫ان را باعــث پرده نشــینیو انــزوای زنــان و مانــع تالش هــای‏اجتماعــی و‬ ‫سیاســی نمی دانســتند‪ ،‬ازایـن رو در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی و‬ ‫سیاســی شــرکت فعال داشتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خطبــه فدکیــه حضــرت زهــرا (س) کــه در انجــا بــا پوشــش کامــل در‬ ‫مســجدالنبی حاضــر شــدند و بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد و‏کنگــره‬ ‫شــرک و ریــا را بــه لــرزه دراورده و پــرده از روی ریــا برداشــتند یکــی از‬ ‫بزرگ تریــن افتخــارات سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و‏اخالقــی ان حضــرت در‬ ‫طــول عمــر کوتــاه ایشــان محســوب می گــردد‏‪.‬‬ ‫ان بانــوی بســیار بــزرگ و خیرالنســاءالعالمین بــا اینکــه حریــم‬ ‫عفــاف و حجــاب را به طــور کامــل رعایــت می کردنددرعین حــال در‬ ‫‏بحرانی تریــن حــوادث سیاســی و اجتماعــی نیــز ظهــور و حضــوری‬ ‫فعــال داشــته اند‏‪.‬‬ ‫روزی مــرد نابینایــی بــا کســب اجــازه بــه محضــر حضــرت زهــرا (س)‬ ‫امــد‪ .‬حضــرت از او فاصلــه گرفــت و خــود را پوشــانید‏‪.‬‬ ‫پیامبــر اکــرم (ص) کــه در انجــا حضــور داشــتند از حضــرت زهــرا‬ ‫(س) پرســیدند‪«:‬با اینکــه ان مــرد نابیناســت و تــو را نمی بینــد‪،‬‏چــرا‬ ‫خــود را پوشــاندی؟!» حضــرت زهــرا (س) در پاســخ فرمودنــد‪ :‬اگــر او‬ ‫مــرا نمی بینــد مــن کــه او را می بینــم وانگهــی او بــوی‏مــرا استشــمام‬ ‫می کنــد! پیامبــر اکــرم بــه نشــانه تاییــد شــیوه و گفتــار حضــرت زهــرا‬ ‫(س) فرمــود‪ :‬انــک بضعــه منــی‪ .‬گواهــی‏می دهــم کــه تــو پــاره تــن‬ ‫مــن هســتی‏‪.‬‬ ‫اری حضــرت فاطمــه الزهــرا ســام الله علیهــا یــک افتخــار اســت‬ ‫بــرای همــه عالــم‪ ،‬نه فقــط بــرای شــیعه‪ ،‬نه فقــط بــرای عالــم‏اســام‪،‬‬ ‫نه فقــط بــرای ائمــه طاهریــن‪ ،‬بلکه ان حضــرت برای پدر بزرگوارشــان‬ ‫نیــز مایــه ســربلندی و افتخــار بــه شــمار مـی رود‏‪.‬‬ ‫ســخن معــروف حضــرت زهــرا (س) کــه ضامــن پایــداری جوامــع‬ ‫و مایــه اســتحکام خانواده هاســت همــواره بایــد در معــرض دیــد‬ ‫‏بانــوان مســلمان و بــه ویــژه دختــران جــوان باشــد کــه فرموده انــد‪»:‬‬ ‫خیرالنســاء ان یریــن الرجــال وال یراهــن الرجــال»‪ .‬بهتریــن و‬ ‫‏نیکوتریــن عمــل زنــان ان اســت کــه بــدون ضــرورت مردان نامحــرم را‬ ‫نبیننــد و مــردان نامحــرم نیــز انــان را ننگرنــد‏‪.‬‬ ‫حجــاب در اســام بــه معنــای پرده نشــینی نیســت بلکــه بــه‬ ‫معنــای پوششــی معقــول بــرای جلوگیــری از فســاد و حفــظ‬ ‫کرامــت ‏زن اســت‏‪.‬‬ ‫متاســفانه در عصــر مــا خناســان وسوسـه گر تــاش می کننــد بــه هــر‬ ‫وســیله و عنوانــی زنــان مســلمان را از هویــت خــود جــدا‏کننــد و بــه‬ ‫مجامــع عمومــی و معــرض دیــد نامحرمان بکشــانند و به این وســیله‬ ‫انــان را از اهــداف خلقتشــان کــه عــادت الهــی و‏ره بــه ســوی کمــال‬ ‫اســت بازدارنــد‏‪.‬‬ ‫زن نمونــه جامعــه اســامی مظهــر صــدق‪ ،‬عــزت‪ ،‬رحمــت‪ ،‬رافــت و‬ ‫حتی دانش و حکمت اســت و می تواند الگوی تمام عیار‏مســلمانان‬ ‫باشــد و جامعــه را بــه ســوی کمــال هدایــت نمایــد‏‪.‬‬ ‫او پشــتوانه هایبی بدیل در عالــم انســانیت اســام دارد و‬ ‫می توانــد از ایــن طریــق ره بــه ســوی کمــال خویــش را طــی نمایــد‬ ‫و از‏شــعارهای اجــوف و توخالــی افــراد فاقــد بصیــرت پرهیز نموده‬ ‫و تقلیــد ننمایــد و بــا طــی و کســب کمــاالت بــه ســوی الگوســازی و‬ ‫‏همانندســازی روی اورد‏‪.‬‬ ‫تهیه شــده در اداره امــوزش و مشــارکت عمومــی معاونــت فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی پلیــس خراســان شــمالی‬ ‫نمــاز نوبـَـر احــکام الهــی و اســامی اســت کــه روح ادمــی را جَــا و صفــا مــی بخشــد‪،‬‬ ‫الســام ‪ -‬و در‬ ‫و مــا برانیــم کــه هــر چنــد اجمالــی نمــاز را در مکتــب امــام علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫الســام ‪ -‬مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دهیــم و‬ ‫نــگاه عرفانــی امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫نمایــان ســازیم کــه در نظــر عمیــق ان دو‪« ،‬نمــاز» ان چنان اهمّیّت داشــت که هنگام‬ ‫حساســترین‬ ‫الســام ـ حتـّـی در ّ‬ ‫ادایــش ســر از پــا نمــی شــناختند‪ .‬حضــرت علــی ـ علیــه ّ‬ ‫لحظــه هــای میــدان جنــگ‪ ،‬نمــاز را اوّل وقــت مــی خوانــد و حاضــر نبــود لحظـه ای ان‬ ‫را بــه تاخیــر انــدازد‪.‬‬ ‫امیرالمومنین‪ ،‬امام علی ‪ -‬علیه السالم ‪ -‬در این باره فرمود‪:‬‬ ‫ســتَکثرُوا مِنهــا و َ تَقَرَّبــوا بِهــا‪ ،‬فَانَّهــا کانــت‬ ‫الصلــوه و َ حافظــوا عَل َیهــا وا ْ‬ ‫«تعاهــدوا امــر ّ‬ ‫ســئِلُوا‪« :‬مــا‬ ‫عَلَــی المومنیــن کِتابــا مَوْقوتــا اَال ت َ ْ‬ ‫ن ُ‬ ‫سـمَعو َ‬ ‫ـل النـّـار ِ حیـ َ‬ ‫ن الــی جـ ِ‬ ‫ـواب اهـ ِ‬ ‫ن و اِنَّهــا ل َتَحُـ ُّ‬ ‫ـوب حَـ َّ‬ ‫م نـَ ُ‬ ‫ـت ال ْـوَرَق‬ ‫سـقَرَ؟ قالــوا‪ :‬لَـ ْ‬ ‫سـل َکک ُ ْ‬ ‫ن الم ُ َ‬ ‫م فــی َ‬ ‫َ‬ ‫صل ّیـ َ‬ ‫ـک م ِـ َ‬ ‫ـت الذ ّنـ َ‬ ‫و َ ت ُطْلِقُهــا اطـْـاقَ الرِّبـ ْـق و شَ ــبَّهَها رســولُ اللّــه صلَّــی اللّــه علیــه و الــه و ســل ّم بِالحَمَّــه‬ ‫ت فَمــا‬ ‫ـاب الرَّجُــل فَه ُـو َ یَغْت َ ِ‬ ‫ـس مَــرّا ٍ‬ ‫س ـلُ مِن ْهــا فِــی الی َـو ْ ِ‬ ‫تکــو ُ‬ ‫م و اللَّیْلَــه خَمْـ َ‬ ‫ن علــی بـ ِ‬ ‫ن‪».‬‬ ‫عَســی ا َ ْ‬ ‫ن یُبْقــی عَل َیــه م ِـ َ‬ ‫ن الـد َّر َ ِ‬ ‫«نمــاز را بــه پــا داریــد و محافظــت ان را بــر عهــده گیریــد‪ .‬زیــاد بــه ان توجــه کنیــد‬ ‫و فــراوان نمــاز بخوانیــد و بــه وســیله ان بــه خــدا تقــرب جوییــد؛ زیــرا نمــاز بــه عنــوان‬ ‫فریضــه واجــب در وقــت هــای مختلــف شــبانه روز بــر مومنــان مقــرر شــده اســت؛ مگر‬ ‫بــه پاســخ دوزخیــان در برابــر ایــن پرســش کــه «چــه چیــز شــمارا بــه دوزخ کشــانیده‬ ‫اســت» گــوش فــرا نــداده ایــد کــه مــی گوینــد‪« :‬مــا از نمازگــزاران نبودیــم‪ »...‬نمــاز‬ ‫گناهــان را همچــون بــرگ هــای پاییــزی مــی ریــزد و غــل و زنجیرهــای گناهــان را از‬ ‫گردنهــا مــی گشــاید‪ .‬پیامبــر «نمــاز را بــه چشــمه اب گرمــی کــه در خانــه کســی باشــد و‬ ‫شــبانه روزی پنــج بــار خــود را در ان شســت و شــو دهــد تشــبیه کــرده اســت» کــه بدون‬ ‫تردیــد چــرک و الودگــی در بــدن چنیــن کســی باقــی نخواهــد مانــد‪». ...‬‬ ‫ولــی بایــد توّجــه داشــت کــه خوانــدن نمــاز بــه هــر صورتی نمــی تواند شــخص نمازگزار‬ ‫را از چنیــن تاثیــر و تحـوّل روحــی برخــوردار کنــد و الزم اســت بدانــد کــه چگونــه نمــاز بــه‬ ‫جــا مــی اورد و چــه مقــدار از ان بهــره گرفتــه اســت؛ بنگــرد کــه ایــا نمــاز او را از کارهــای‬ ‫زشــت و ناپســند بازداشــته اســت یا خیر؟‬ ‫هنگامــی کــه نمــاز بــا حضــور قلــب و شــرایط الزم دیگرش برگزار شــود‪ ،‬مصــداق کامل‬ ‫حســنه اســت کــه در قــران کریــم بــه ان اشــاره شــده اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه انســان مــی‬ ‫فهمــد کــه بایــد درون را از گناهــان و الودگیهــا بزدایــد تــا نمــازش قـرَّه العین شــود‪.‬‬ ‫در حکمــت هــای نهــج البالغــه در بــاره تاثیــر و نقــش نمــاز در شســت و شــوی گناهــان‬ ‫و ارامــش و امیــدواری نســبت بــه فضــل و رحمــت الهــی امــده اســت‪:‬‬ ‫اصل ّی رکعتین و اسال الل ّه العافیه‪».‬‬ ‫ب امُهِل ْ ُ‬ ‫ت بَعْدَه ُ حتّی َ‬ ‫«ما اهمّنی ذن ٌ‬ ‫«اندوهگینــم نکــرد گناهــی کــه در پــی ان مهلــت یافتــم دو رکعــت نماز گــزارم و از خدا‬ ‫اصــاح ان را بخواهم‪».‬‬ ‫حضــرت بــا ایــن عبــارات رســا در مقــام تبییــن و تعلیــم نقــش و تاثیــر شــگفت انگیــز‬ ‫نمــاز اســت‪.‬‬ ‫ابــن میثــم در شــرح ایــن جملــه نوشــته اســت‪« :‬علّــت ایــن کــه انســان نبایــد پــس از‬ ‫خوانــدن دو رکعــت نمــاز نســبت بــه گناهــان اندوهگیــن باشــد‪ ،‬ایــن اســت کــه نمــاز‬ ‫پوشــاننده گناهــان اســت»‪.‬‬ ‫کبر زدایی نماز‬ ‫امام علی ـ علیه السالم ـ فرمود‪« :‬فَرَض الل ّه َّ‬ ‫الصلوه َ تنزیها عَن الکِبر»‪.‬‬ ‫خداونــد متعــال نمــاز را بــه خاطــر پــاک شــدن از کبــر و وارســتگی از پلیــدی تکبـُّـر واجب‬ ‫فرموده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن فوایــد و اثــار نمــاز‪ ،‬کبرزدایــی اســت‪ .‬کبــر و خودپســندی بزرگتریــن‬ ‫صفــت رذیلــه و بــه معنــی خــود بــزرگ دیــدن در برابــر دیگــران اســت‪ .‬کبــر بــر دو قســم‬ ‫ظاهــری و باطنــی اســت کــه خــوی باطنــی را «کبــر» و اثــار ظاهــری را «تکبـّـر» مــی‬ ‫گوینــد‪ .‬تمــام صفــات رذیلــه و خویهــای زشــت حیوانــی و شــهوانی و شــیطانی از حالــت‬ ‫کبــر سرچشــمه مــی گیــرد‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬بــرای جلوگیــری از هــر خــو و صفــت زشــتی بایــد‬ ‫از پیدایــش کبــر جلوگیــری کــرد و راهــش ایــن اســت کــه پیوســته «بندگی» را از دســت‬ ‫نــداد‪ .‬کبــر نــه تنهــا در جامعــه متدیـّـن اســامی بلکــه در تمــام ملــل و ادیــان بشــری‬ ‫مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه اســت‪ .‬انســان متکبـّـر پلنــگ صفت اســت و جز خود کســی‬ ‫را نمــی بینــد‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬انتظــار دارد همــه کــس در برابــر او کرنــش کنــد و او خــود بــه‬ ‫کســی اعتنــا نکنــد‪ .‬همــه کــس او را احتــرام و او بــه دیگــران بــی احترامــی کنــد‪.‬‬ ‫جــای هیــچ تردیــدی نیســت کــه سرچشــمه تکبـّـر‪ ،‬عقــده حقــارت اســت؛ چنــان کــه‬ ‫امــام صــادق ‪ -‬علیــه الســام ‪ -‬فرمــود‪:‬‬ ‫سهِ‪».‬‬ ‫ل تَک َبَّر َ اَو ْ تَجَبَّر َ اال ّلِذِلَّه ٍ وَجَدَها فی نَف ِ‬ ‫«ما م ِ ْ‬ ‫ن رَج ُ ٍ‬ ‫«هیــچ مــردی تکبـّـر و گردنکشــی نکنــد‪ ،‬مگــر برای حقارتــی که در درون خود احســاس‬ ‫مــی کند‪».‬‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬شــخص متکبـّـر در پــی جبــران حقارتــی اســت کــه در درون خــود احســاس‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫انســان نمازگــزار بــا بندگــی بــه درگاه ان عزیــز متکبّــر‪ ،‬درونــش را سرشــار از غــرور‬ ‫بندگــی‪ ،‬نمایــد و عـزّت دنیــا و اخــرت را کســب مــی کنــد‪ .‬پــس سرچشــمه تکبـّـر؛ یعنــی‬ ‫عقــده حقــارت در نمازگــزار حقیقــی راهــی نــدارد و در نتیجــه داعیــه ای بــرای تکبـّـر وی‬ ‫باقــی نمــی مانــد‪.‬‬ ‫بهتریــن راه مبــارزه بــا تکبـّـر و دفــع و رفــع خودبینــی و خودپرســتی‪ ،‬خداپرســتی اســت؛‬ ‫زیــرا انســان بــا عبــادت‪ ،‬پلنــگ طبیعــت را در برابــر خــدا بــه زمیــن مــی کوبــد و خداونــد‬ ‫متعــال بــرای پاکیــزه گردانیــدن انســان از تکبـّـر‪ ،‬نمــاز را برایشــان فــرض و واجــب فرمــود‬ ‫تــا بــر اثــر مداومــت بــر ان و انجــام دائمــی ان در هــر شــب و روز بــه فروتنــی عــادت‬ ‫کننــد و ان صفــت زشــت را از خــود برهاننــد‪ .‬ضمــن ایــن کــه نمــاز بــرای کســی کــه بــا‬ ‫دیــده بصیــرت بــه ان بپــردازد‪ ،‬ســبب رفــع کبــر و خودپســندی و نخــوت نســبت بــه‬ ‫دیگــران اســت‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ومنی‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫س‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ذل‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫«‬ ‫ـود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫فرم‬ ‫‬‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫الس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫علی‬ ‫مــوال علــی ‪-‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ ِ‬ ‫ِ َُ ُ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ت تســکینا لاطرافِهِم َو‬ ‫المفروضا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫الای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫الص‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫جا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ـوا‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫ال‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫بالصلــوا ِ‬ ‫تو ّ‬ ‫ّ ِ‬ ‫ِ َ ُ َ َ ِ ّ ِ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫م‪».‬‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ـاء‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫اذهاب‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫لوب‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫فیض‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫لنفو‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ذلی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫لابصار‬ ‫ـیعا‬ ‫ـ‬ ‫تخش‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ْ‬ ‫ِ ِ ْ‬ ‫ِ ِِ َ‬ ‫ِ َ‬ ‫«خــدای بــزرگ بنــدگان مومــن خــود را بــه وســیله نمــاز و زکات و کوشــش در روزه‬ ‫گرفتــن در روزهــای واجــب‪ ،‬حفــظ مــی کنــد تــا مایــه ارامــش اعضایشــان شــود و‬ ‫دیدگانشــان خاشــع شــود و جانهایشــان فروتــن شــود دلهایشــان نــرم شــود و خیــال‬ ‫خــود بــزرگ بینــی و تکبــر از انهــا دور کنــد‪».‬‬ ‫نمازگــزار وقتــی در نمــاز‪ ،‬پیشــانی خــود را کــه باالتریــن و شــریفترین عضــو از اعضــای‬ ‫بــدن اســت بــه روی خــاک مــی گــذارد‪ ،‬بــه عجــز و ناتوانــی خــود و عظمــت و کبریایــی‬ ‫حضــرت حــق روز بــه روز بیشــتر پــی مــی بــرد و بــه واقع رمز و حقیقت ســربلندی مومنان‬ ‫همیــن خاکســاری بــه درگاه خداونــد اســت‪ .‬نمــاز‪ ،‬ایــن شســت و شــوی روحــی و شــبنم‬ ‫بــا طــراوت یــاد خــدا‪ ،‬چــه زیبــا و کامــل زنگارهــای نخــوت را مــی زدایــد‪ ،‬غبــار غــرور را مــی‬ ‫شــوید و بنــده را بــه فروتنــی وا مــی دارد‪ .‬همچنیــن ناچیــز بودنــش را در برابر ذات بیکران‬ ‫کبریایــی بــه خاطــرش مــی اورد و بــا پســتی جســمش روح او را متعالــی مــی گردانــد‪.‬‬ ‫روانشناسی و نماز‬ ‫در نیایــش و دعــا چــون ارتبــاط روانــی انســان بــا مرکــز و مبــدا افرینــش اســت‪ ،‬بایــد‬ ‫روح دارای «شــادابی و پذیرش» باشــد؛ یعنی اگر بین روان ادمی و نیایش‪ ،‬تناســب‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ ،‬نیــاش جایــگاه شایســته خــود را خواهــد داشــت‪ .‬ان گاه در جــان‬ ‫ادمــی اثــر مــی گــذارد‪ ،‬درمــان مــی بخشــد‪ ،‬روح را دگرگــون مــی کنــد‪ .‬شــگفت اور ان‬ ‫کــه در چهــارده قــرن قبــل‪ ،‬حضــرت امــا ُم المتّقیــن‪ ،‬مــوال علــی ـ علیــه الســام ـ بــه‬ ‫ارتبــاط عمیــق روانشناســی و نیایــش توجّــه داشــته و بــه روانشناســی نیــاش از جملــه‬ ‫نمــاز اشــاره فرمــوده اســت‪:‬‬ ‫ن للْق ُ‬ ‫ــل و اذا ادَبَــرَتْ‬ ‫«ا َّ‬ ‫ِ‬ ‫لــوب اقبــاال ً و ادبــارا؛ فَــاذا اقْبَلَــتْ فَاحْمِلُوهــا عَلَــی النّواف ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫صــروا بِهَــا عَلــی الفرائِــض‪».‬‬ ‫فَاقْت َ ِ‬ ‫«دلهــا را روی اوردن و نشــاط و پشــت کــردن و فــراری اســت‪ ،‬پــس ان گاه کــه نشــاط‬ ‫دارنــد‪ ،‬ان را بــر انجــام مســتحبّات واداریــد‪ ،‬و ان گاه کــه پشــت کــرده‪ ،‬بــی نشــاط شــد‪،‬‬ ‫بــه انجــام واجبــات قناعــت کنید‪».‬‬ ‫نماز نشانه تواضع‬ ‫ـراب تَو َ ُ‬ ‫ـاق ک َرائـ ِـم الجَــوارِح‬ ‫«لِمــا فــی ذلـِ َ‬ ‫ـک م ِـ ْ‬ ‫ن تَعفیــر عِتــاق الوُجُــوه بِالتـّ ِ‬ ‫اضعــا‪ ،‬والْتِصـ ِ‬ ‫بـ ِـالارض تَصاغُرا‪».‬‬ ‫«بنــدگان مومــن هنگامــی کــه نمــاز مــی خواننــد‪ ،‬ســاییدن گونــه هایشــان بــه خــاک‬ ‫ـذاردن اعضــای شــریف بــر زمیــن‪ ،‬دلیــل کوچکــی و اظهــار حقــارت‬ ‫نشــانه تواضــع و گـ‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪».‬‬ ‫ـم رشــد‬ ‫همــان طــور کــه قبــا ًگفتــه شــد از افــات حیــات بشــری و از موانــع بســیار مهـ ّ‬ ‫معنــوی و عقالنــی انســان‪ ،‬کبــر و نخــوت اســت کــه ض ـد ّ ان فروتنــی اســت‪ .‬نمــاز در‬ ‫حقیقــت‪ ،‬تمریــن تواضــع و خشــوع و خضــوع اســت؛ زیــرا نمازگــزار در هــر روز و شــب‬ ‫چنــد مرتبــه پیشــانی بــر خــاک مــی ســاید و کبریایــی حضــرت حــق را کــه قــدر مطلــق از‬ ‫ان اوســت‪ ،‬مــی ســتاید‪ ،‬و ضمــن متذکـّـر شــدن بــه عظمت خداوند‪ ،‬حقــارت و کوچکی‬ ‫ِ‬ ‫خویــش را بــه خــود تلقیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه نمــاز عبــارت اســت از توجّــه کســی کــه جــز فقــر و ذلّــت نــدارد‪ ،‬بــه ســوی درگاه‬ ‫عظمــت کبریایــی و منبــع عـزّت؛ و الزمــه چنیــن توجّهی این اســت که نمازگزار مســتغرق در‬ ‫خــواری شــود و‪ ،‬دلــش را از هــر چیــزی کــه او را از هدفــش بــاز مــی دارد‪ ،‬بــر ک َنــد‪ ،‬پــس اگــر‬ ‫ایمــان نمازگــزار ایمانــی صــادق باشــد‪ ،‬اشــتغال بــه نمــاز او را از هــر کار دیگــری بــاز مــی دارد‪.‬‬ ‫اری! تواضــع‪ ،‬کشــتزاری اســت کــه در انجــا درخــت خضــوع و خشــوع و تــرس و شــرم‬ ‫می رویــد و تواضــعِ حقیقــی ویــژه ان انســانی اســت کــه بــرای خــدا تواضــع کنــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!