روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 672 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 672

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 672

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 672

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪167 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 12‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/02-‬ژانویه‪ /09-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪672 :‬‬ ‫نقش روابط عمومی در توسعه‬ ‫پایدار محیط زیست‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫استفاده از کاالبرگ‬ ‫الکترونیکی‬ ‫اختیاری است‬ ‫‪4‬‬ ‫به چه کسی رازهایمان‬ ‫را بگوییم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نگرانی های حفظ حریم‬ ‫خصوصیتوانایی های‬ ‫استفاده از داده ها را‬ ‫محدودمی کند‬ ‫مقاله‬ ‫مجموعه سواالتی که از کارفرما‬ ‫باید در مصاحبه های شغلی پرسید‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -670‬در زندگــی هــر‬ ‫انســان مصاحبــه شــغلی می توانــد‬ ‫یکــی از مهمتریــن تجربه هــای‬ ‫چالش برانگیــز باشــد‪.‬قطعا در چنیــن‬ ‫مصاحبه هایی‪ ،‬همانگونه که از شــما در ارتباط با مهارت ها‬ ‫و اهدافتــان پرســیده می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد‬ ‫داشــت کــه در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط کار‪ ،‬مســائل مربوط‬ ‫به حقوق و دســتمزد و… از کارفرما که قصد اســتخدام شــما‬ ‫را دارد ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابطـه ای دوطرفه‬ ‫اســت‪ .‬شــما در قبــال فعالیتــی کــه انجــام می دهیــد حقــوق‬ ‫دریافــت می کنیــد و شــرایط مختلفــی بــرای شــما از طــرف‬ ‫کارفرمــا فراهــم خواهــد شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی از‬ ‫شــما درمــورد مهارت هــا‪ ،‬ســابقه کار و نگرش هــای کــه داریــد‬ ‫پرســیده می شــود و در ایــن بیــن شــما نیــز فرصــت خواهیــد‬ ‫داشــت کــه دربــاره شــرایط کار خــود از کارفرمــا ســواالتی را‬ ‫بپرسید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ‪ ۲۹‬ســوال در ایــن زمینــه اشــنا‬ ‫شــوید‪ ،‬بهتــر ان اســت بــه ایــن دو نکتــه راهبــردی توجــه‬ ‫بازار کسب و کار‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫‪ ۴.۵‬برابر شدن پرداخت‬ ‫تسهیالتاشتغالزایی‬ ‫صندوق کارافرینی امید‬ ‫افزایش استقبال ‪۴۰‬‬ ‫درصدی روستاییان‬ ‫از بیمه اجتماعی‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان‬ ‫انــدازه کــه باعــث افزایــش اگاهی تــان از شــرایط شــرکت‬ ‫مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز به همــان اندازه امــکان دارد که‬ ‫بــر نــگاه فــرد مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت‬ ‫بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن اســت موجــب ایجــاد ســوءتفاهم نیــز‬ ‫بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتمــا ًدقــت داشــته باشــید ســواالت ‬ ‫خــود را بــا چــه لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان‬ ‫پیــدا کنیــد کــه فــرد مصاحبه کننــده نیز بــه لحن و زمــان طرح‬ ‫ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲۹‬سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از کارفرما‬ ‫بپرسید‬ ‫سواالت جامع در ارتباط با شرکت‬ ‫‪ .۱۸‬اگــر مــا در ســال اینــده قــرار باشــد ســال بســیار موفقــی‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬ایــن ســال چگونــه خواهــد بــود؟ طــی ‪ ۱۰‬مــاه‬ ‫اینــده بــرای موفقیــت ان چــه کاری انجــام داده ایــم؟ چگونه این‬ ‫موقعیــت شــغلی بــه دســتیابی بــه ان اهــداف کمــک می کنــد؟‬ ‫کرونــا چگونــه بــر ایــن اهــداف تاثیــر می گــذارد؟ (بــا ایــن ســوال‬ ‫می توانیــد توانایی هایتــان نســبت بــه انجام وظایــف را نه تنها در‬ ‫‪7‬‬ ‫بــازه زمانــی کوتــاه بلکــه در اینــده ای‬ ‫بیــش از ‪ ۱‬ســال بهتــر نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫بــا طــرح ایــن ســوال‪ ،‬اینده نگربــودن‬ ‫خودتــان را نمایــش می دهیــد‪).‬‬ ‫‪ .۱۹‬کرونــا ضربــه بزرگــی بــه اقتصــاد‬ ‫وارد کــرده اســت و در حــال حاضــر‪،‬‬ ‫وقتــی صحبــت از بودجــه می شــود‪،‬‬ ‫هــر موقعیــت شــغلی ارزشــمند‬ ‫اســت‪ .‬چــرا تصمیــم گرفتیــد به جــای‬ ‫بســیاری از نقش هــا‪ /‬مشــاغل‬ ‫دیگــری کــه می توانســتید اســتخدام‬ ‫کنیــد‪ ،‬شــخصی را بــرای ایــن ســمت‬ ‫اســتخدام کنیــد؟ درمــورد ایــن‬ ‫موقعیــت شــغلی چــه شــد کــه‬ ‫ایــن موقعیــت را نســبت بــه دیگــر‬ ‫ســمت ها اولویــت دادیــد؟‬ ‫‪ .۲۰‬شــیوع بیمــاری کرونــا چطــور بــر‬ ‫تیــم شــما و نحــوه فعالیــت شــرکت‬ ‫شــما تاثیــر گذاشــته اســت؟ در‬ ‫مقایســه بــا ســایر تیم هــا‪ ،‬تیــم شــما‬ ‫چقــدر تحت تاثیــر تغییــرات ناشــی از‬ ‫کرونــا قــرار گرفتــه اســت؟‬ ‫‪ .۲۱‬کارکــردن از خانــه چگونــه بــر بهــره وری تیــم شــما تاثیــر‬ ‫گذاشــته اســت؟ در طــول همه گیــری کرونــا‪ ،‬بهتریــن عامــل‬ ‫تقویت کننــده بــرای بهــره وری و روحی ـه ی تیــم شــما چیســت؟‬ ‫چه چیــزی را امتحــان کرده ایــد کــه جــواب نــداده اســت؟‬ ‫‪ .۲۲‬برنامه هــای شــما بــرای «بازگشــت بــه حالــت عــادی»‬ ‫چیســت؟ حالــت عــادی در ایــن شــرکت چگونــه خواهــد بــود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫راجع بــه ‪ ۳‬گزینــۀ حضــور در دفتــر کار‪ ،‬انعطاف پذیــری در محــل‬ ‫کار‪ ،‬و کار از راه دور بــرای نیــروی کار چــه فکــری کرده ایــد؟ (لطفــا‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه هنــوز هیچ کــس پاســخ ایــن ســواالت‬ ‫را نمی دانــد؛ بنابرایــن صرفــا بایــد گفت وگــو کنیــد‪ .‬هیــچ پاســخ‬ ‫مشــخصی بــرای ایــن ســوال وجــود نــدارد‪).‬‬ ‫پیشــنهاد مــی کنیــم ادامــه را حتمــا ً در شــماره بعــد‬ ‫بخوانیــد‬ ‫‪...‬‬ ‫‪319‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪672‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫توزیع ‪ ۳۷‬میلیون لیتر‬ ‫سوخت نفت گاز بین‬ ‫کشاورزان خراسان شمالی‬ ‫رییــس اداره فناوری هــای نویــن ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪ ۳۷ :‬میلیون لیتر ســوخت نفت گاز‬ ‫در بیــن بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی اســتان در ‪ ۹‬ماهــه‬ ‫ســالجاری بــه صــورت الکترونیکــی توزیــع شــد‪.‬‬ ‫ســیدمجید بهشــتی اظهــار کــرد‪ :‬ســهمیه ســوخت نفــت‬ ‫گاز کشــاورزان خراســان شــمالی ســاالنه حــدود ‪۴۵‬‬ ‫میلیــون لیتــر اســت کــه تاکنــون ‪ ۳۷‬میلیــون لیتــر ان‬ ‫توزیــع شــد و هشــت میلیــون لیتــر نیــز بــرای مصــرف‬ ‫زمســتانه ایــن بخــش توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس محاســبه هــای انجــام شــده بــه طــور‬ ‫میانگیــن مصــرف ســوخت فصــل پاییــز بــه ازای هــر هکتــار‬ ‫‪ ۴۴‬لیتــر تعییــن شــده اســت کــه توســط مراکــز خدمــات‬ ‫جهــاد کشــاورزی توزیــع مــی شــود و ایــن میــزان ســهمیه‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده بــر اســاس نــوع تراکتــور و ســطح زیــر‬ ‫کشــت در اختیــار بهــره بــرداران قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره فناوری هــای نویــن ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫میــزان ســهمیه ســوخت مربــوط بــه ماشــین االت‬ ‫بخــش کشــاورزی اســت امــا کشــاورزان ایــن ســهمیه را‬ ‫بــرای پمــپ هــا و موتورهــای اب نیــز اســتفاده می کنند‬ ‫و خواهــان افزایــش ســهمیه هســتند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امســال ‪ ۱۱‬میلیارد تومان تســهیالت برای‬ ‫خریــد ادوات کشــاورزی بــه بهــره بــرداران اســتان پرداخــت‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن میــزان تســهیالت از محــل طــرح جهــش‬ ‫دیمزارهــا بــرای خریــد ‪ ۲۶‬دســتگاه عمیــق کار‪ ،‬ریــز دانــه‪،‬‬ ‫ســمپاس و ســایر ادوات پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫فرسودگی ‪ ۴۹‬درصد از ماشین االت کشاورزی‬ ‫بهشــتی در ادامه گفت‪ ۴۹ :‬درصد ماشــین االت بخش‬ ‫کشــاورز ایــن اســتان فرســوده اســت کــه بایــد اعتبــارات‬ ‫ویــژه بــرای ایــن امــر در نظــر گرفتــه شــود تــا دســتگاه های‬ ‫کهنــه و فرســوده از رده خــارج شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال ‪ ۸۲‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اعتبــار از محــل خــط اعتبــاری بــه ایــن اســتان اختصــاص‬ ‫داده شــد امــا متاســفانه ایــن میــزان بــه علــت کمبــود‬ ‫اعتبــارات بانــک هــای اســتان جــذب نشــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره فناوری هــای نویــن ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬برنامــه ریــزی شــده‬ ‫اســت تا به صورت شــناور ‪ ۳۰‬میلیارد تومان تســهیالت‬ ‫بــرای خریــد انــواع ماشــین االت بخــش کشــاورزی بــه‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه خراســان شــمالی اختصــاص یابد که‬ ‫امیــدوار بــه جــذب ان هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیــن قیمــت ماشــین االت بخــش‬ ‫کشــاورزی کارخانــه بــا بــازار اختــاف وجــود دارد‬ ‫کــه ایــن امــر بعضــا موجــب خریــد کاذب از ســوی‬ ‫متقاضیــان خواهــد شــد کــه برخــی از افــراد در ایــن‬ ‫خصــوص تنهــا بــه دنبــال ســود هســتند‪.‬‬ ‫بهشــتی افــزود‪ :‬افزایــش قیمــت ماشــین االت بخــش‬ ‫کشــاورزی بــه خصــوص در برخــی از ادوات نیــز باعــث شــده‬ ‫اســت کــه کشــاورزان بعضــا قــدرت خریــد را از دســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تعــداد کل ادوات خودگــردان از جملــه تراکتورهــا‪،‬‬ ‫کمبایــن‪ ،‬دروگــر و تیلرهــای ســطح اســتان را بیــش از ‪۱۷‬‬ ‫هــزار دســتگاه عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ماشــین االت بخــش‬ ‫کشــاورزی بــا احتســاب ســایر ادوات و دنبالــه بنــد هــا در‬ ‫مجمــوع بــه ‪ ۸۰‬هــزار دســتگاه مــی رســد‪.‬‬ ‫رییــس اداره فناوری هــای نویــن ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی ضریــب مکانیزاســیون اســتان ‪ ۱.۹‬اســب‬ ‫بخــار دانســت و گفــت‪ ۷۹.۵ :‬درصــد عملیــات زراعــی و‬ ‫‪ ۱۳‬درصــد فعالیــت حــوزه باغــی اســتان بــا ماشــین االت‬ ‫کشــاورزی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫نقــش اصلــی در خصــوص حفاظــت از محیــط‬ ‫زیســت و محــدود کــردن تغیــرات اقلیمــی بــر دوش‬ ‫روابــط عمومــی‏اســت کــه نقشــی بســیار فعــال بــوده‬ ‫و مبتنــی بــر مشــارکت دولــت هــا و شــرکت هــا بــا‬ ‫عرصــه اجتماعــی و افــکار عمومــی‏و همچنیــن توســعه‬ ‫فنارویهــای ســبز از ایــن رهگــذر اســت‏‪.‬‬ ‫نقش روابط عمومی‬ ‫در توسعه پایدار‬ ‫محیط زیست‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬فرامرز پریزی‬ ‫کارشناس ارشد روابط عمومی‬ ‫روابــط عمومــی چــه نقشــی در توســعه پایــدار و حفاظــت از‬ ‫محیــط زیســت دارد؟ ایــن ســوالی اســت کــه شــاید ذهــن‬ ‫‏بســیاری از مــا را بــه خــود مشــغول داشــته اســت و در پاســخ‬ ‫بــه ان ابتــدا بایــد دانســت کــه توســعه پایــدار مبتنــی بــر حفــظ‬ ‫‏محیــط زیســت چیســت ســپس بررســی کــرد کــه نقــش روابــط‬ ‫عمومــی در ایــن عرصــه چیســت‏‪.‬‬ ‫بــرای درک بهتــر از توســعه پایــدار مبتنــی بــر حفــظ محیــط‬ ‫زیســت شــاید اولیــن مســاله ای کــه توجــه مــا را بــه خــود جلــب‬ ‫‏مــی کنــد عرصــه سیاســت ســبز اســت کــه جدیدتریــن حــوزه ای‬ ‫اســت کــه امــروزه در زمینــه حفــظ محیــط زیســت و‏تغییــرات‬ ‫اقلیمــی مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد‪ .‬سیاســت ســبز از نیمــه‬ ‫دهــه ‪ 1970‬بــه بعــد در بســیاری از کشــورها بــه‏عنــوان یــک‬ ‫نیــروی سیاســی چشــمگیر ظهــور کــرد اگرچــه بیــن ان و محیــط‬ ‫زیســت گرایــی تفــاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬بــه‏طــور کلــی محیــط‬ ‫زیســت گرایــان ســاختارهای سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫و هنجــاری عرصــه سیاســت جهانــی را‏قبــول داشــته و تــاش‬ ‫دارنــد تــا مشــکالت زیســت محیطــی را درون ایــن ســاختارها‬ ‫اصــاح کــرده و بهبــود بخشــند‪ .‬ایــن‏در حالــی اســت کــه عرصــه‬ ‫سیاســت ســبز ان ســاختارها را ریشــه اصلــی بحــران هــای‬ ‫زیســت محیطــی مــی دانــد و ادعــا‏مــی کنــد کــه ایــن ســاختارها‬ ‫را بایــد بــه چالــش کشــید و فراســوی انهــا گام برداشــت‪(.‬برچیل‬ ‫و همــکاران‪-337 :1393 ،‬‏‏‪)338‬‏‬ ‫از همیــن رو اســت کــه در خصــوص سیاســت ســبز نظریــات‬ ‫بســیار گســترده ای وجــود دارد بــه طــوری کــه در عرصــه‏روابــط‬ ‫بیــن الملــل اکرســلی‏ بــوم محــوری را بــه عنــوان ویژگــی تعریــف‬ ‫کننــده نظریــه سیاســی ســبز معرفــی مــی کنــد کــه‏بــه معنــی‬ ‫نفــی جهــان بینــی انســان محــور و پشــتیبانی از جهــان بینـی ای‬ ‫مســتقل بــرای اکوسیســتم هــا و موجــودات‏زنــده اســت‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگــر دابســن عــاوه بــر مــوارد مــورد نظــر اکرســلی ویژگــی‬ ‫کلیدی دیگری را به عنوان محور دوم‏در عرصه سیاســت ســبز‬ ‫اضافــه مــی کنــد کــه همانــا «محدودیــت هــای رشــد» اســت‬ ‫بدیــن معنــی کــه بــه اعتقــاد او رشــد‏اقتصــادی فزاینــده طــی‬ ‫ســده های گذشــته علــت ریشــه ای بحــران زیســت محیطــی‬ ‫فعلــی اســت(برچیل و همــکاران‪،‬‏‏‪)340 :1393‬‏‪.‬‬ ‫لکــن حــوزه محیــط زیســت گرایــی تنهــا محــدود بــه مباحــث‬ ‫فنــی نیســت و دیگــر عرصــه هــا را نیــز درگیــر مســائل خــود‬ ‫‏کــرده اســت کــه شــاید یکــی دیگــر از مهمتریــن ایــن عرصــه هــا‬ ‫اقتصــاد سیاســی جدیــد اســت چــرا کــه طــی دهــه هــای‏گذشــته‬ ‫دولــت هــا و شــرکت هــا دغدغــه هــای زیســت محیطــی را در‬ ‫رویه هــای مدیریتــی خــود وارد کــرده انــد و حتــی‏ایــن مســاله رو‬ ‫بــه افزایــش فزاینــده اســت اگرچــه این مســاله به معنــای بهبود‬ ‫یافتــن مشــکالت زیســت محیطــی نیســت‏بلکــه بــر عکــس‬ ‫اکثــر مســائل مهــم زیســت محیطــی همچــون انتشــار گازهــای‬ ‫گلخانـه ای‪ ،‬مصــرف بــی رویــه اب‪ ،‬تخریب‏خــاک و ‪ ...‬همچنان‬ ‫الینحــل باقــی مانــده انــد و حتــی بــر حجم انهــا نیز افزوده شــده‬ ‫اســت‪ .‬از ایــن رو مســائل زیســت‏محیطــی در گفتمــان هــای‬ ‫اجتماعــی جلــوه بیشــتری یافتــه اند(پیــن‪ )92-91 :1393 ،‬بــه‬ ‫طوری که جنبش های‏اجتماعی زیســت محیطی ســعی دارند‬ ‫تــا بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر تصمیمــات دو لــت‬ ‫هــا و شــرکت هــا‏تاثیــر گذاشــته و در اجرایــی شــدنتصمیمات‬ ‫منطبــق بــا محیــط زیســت موثــر باشــند‪ .‬از جملــه جنبــش هــای‬ ‫زیســت‏محیطــی مــی تــوان بــه جنبــش هــای صلــح ســبز‪،‬‬ ‫دوســتان زمیــن‪ ،‬و صنــدوق جهانــی حیــات وحــش اشــاره کــرد‬ ‫کــه در‏پاســخ بــه تخریــب زیســت بــوم و افزایــش الودگــی هــای‬ ‫ناشــی از توســعه صنعتی شــکل گرفتند و به اشــکال مقابله ای‬ ‫‏‏(فعالیــت مســتقیم و اعتــراض) و غیــر مقابلــه ای (البــی گــری و‬ ‫دادخواهــی) در حــال انجــام فعالیــت هــای حفاظــت از‏محیــط‬ ‫زیســت هستند‪(.‬مشــیرزاده و هاشــمی‪)206-202 :1392 ،‬‏‬ ‫از جملــه مســائل دیگــری کــه در عرصــه اقتصاد سیاســی جدید‬ ‫توجــه تحلیــل گــران را بــه خود معطوف داشــته تجارت و‏محیط‬ ‫زیســت اســت کــه متاســفانه در دســتور کار اجــاس زمیــن در‬ ‫ریــو ســال ‪1992‬قــرار نداشــت و بــه ان توجــه نشــده‏بــود‪ .‬لــذا بــا‬ ‫توجــه بــه اختالفــات تجــاری مربــوط بــه محیــط زیســت و ارتبــاط‬ ‫بیــن ســازمان هــای تجــاری همچــون ســازمان‏تجــارت جهانــی‬ ‫(‏‪W.T.O‬‏) و انجمــن تجــارت ازاد امریــکای شــمالی (نفتــا) پیونــد‬ ‫بیــن تجــارت‪ /‬محیــط زیســت‪ /‬توســعه‏مــورد توجــه قــرار گرفــت‬ ‫و اثــرات زیســت محیطــی و اجتماعــی زنجیــره هــای تولیــد بیــن‬ ‫المللــی‪ ،‬و توســعه کشــاورزی و‏صنعتــی صــادرات محــور و ‪...‬‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفتنــد‪ .‬از ایــن حیــث پژوهــش هــا در زمینه‬ ‫تجــارت‪ ،‬نــواوری‪ ،‬و‏محیــط زیســت مــورد توجــه قــرار گرفتــه و‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬بنابرایــن نحــوه مواجهــه شــرکت هــا بــا مســائل‬ ‫زیســت محیطــی و‏اجتماعــی از مســیر ســبز کــردن تولیــد بــه‬ ‫واســطه افزایــش مــوارد بــازده انــرژی و کاهش تولید ضایعات و‬ ‫گازهــای‏گلخانــه ای ســمی و بازطراحــی محصوالت متمرکز شــد‬ ‫و موضوعاتــی ماننــد کارایــی اکولوژیــک‪ ،‬متابولیســم صنعتــی‪،‬‬ ‫‏ســبز کــردن زنجیــره هــای تولیــد‪ ،‬و ســرمایه داری طبیعــی در‬ ‫دســتور کار محققــان شــرکت هــا و دولــت هــا در ایــن زمینه‏قرار‬ ‫گرفت(پیــن‪.)93 :1393 ،‬‏‬ ‫روابط عمومی می تواند برنامه‬ ‫ها و روش های سبز دولت‬ ‫یا شرکت متبوع خود را به‬ ‫اطالع افکار عمومی‏رسانده‬ ‫و در نتیجه از ظرفیت بسیار‬ ‫عظیم افکار عمومی در جهت‬ ‫دستیابی به اهداف سبز خود و‬ ‫اجرایی‏کردن انها بهره جوید‪.‬‏‬ ‫از همیــن رو بــود کــه اجــاس هــای تغییــرات اب و هوایــی و‬ ‫اقلیمــی ماننــد اجــاس ریــو طــی ســال هــای اتــی تکــرار شــد‏کــه‬ ‫در ایــن زمینــه مــی تــوان بــه اجــاس هــای کیوتــو و کپنهــاگ‬ ‫اشــاره کــرد امــا اجــاس هــای مذکور نتایج چنــدان مهمی‏در پی‬ ‫نداشــتند‪ .‬از ایــن حیــث شــاید مــی بایســت بــه اجــاس مربــوط‬ ‫بــه تغییــرات اب و هوایــی یعنــی اجــاس پاریــس‏تاکیــد کــرد‬ ‫کــه بیســت و یکمیــن اجــاس اعضــا متعاهــدو یازدهمینجلســه‬ ‫متعهدیــن اجــاس کیوتــو بــود و از ‪ 30‬نوامبــر‏تــا ‪ 11‬دســامبر‬ ‫در شــهر پاریــس فرانســه برگــزار شــد کــه هــدف ان رســیدن بــه‬ ‫اجماعــی جهانــی در خصــوص مقابلــه بــا‏تغییــرات اقلیمــی و‬ ‫محــدود کــردن ایــن تغییــرات بــود کــه در پایــان ایــن اجــاس‬ ‫توافقنامــه پاریــس تصویــب و منتشــر شــد‏و حــاوی نکاتــی بــرای‬ ‫مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی و بــاز شــدن گــره اقدامــات علیــه‬ ‫تغییــرات اقلیمــی و ســرمایه گــذاری‏در خصــوص اقتصــاد کــم‬ ‫کربــن‪ ،‬مقــاوم‪ ،‬انعطــاف پذیــر و پایــدار توســط ‪ 195‬کشــور‬ ‫بــود‪ .‬توافقنامــه پاریــس دارای یــک‏چارچــوب بســیار شــفاف‬ ‫از اقدامــات و حمایــت هــا و مشــخص کــردن شــرایط بــرای‬ ‫کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه و‏جزایــر کوچــک بود(ســاعی و‬ ‫همکاران‪ .)148-147 :1397 ،‬اما شــاید تاثیرگذارترین اجالســها‬ ‫در زمینــه محــدود‏کــردن تغییــرات اقلیمی و محافظت از محیط‬ ‫زیســت را بایــد اجــاس ‪ 2021‬گالســکو دانســت کــه ‪ 31‬اکتبــر‬ ‫ســال جــاری‏در گالســکو تشــکیل شــد و بیســت و ششــمین‬ ‫اجــاس در خصــوص تغییــرات اب و هوایــی ســازمان ملــل بــا‬ ‫عنــوان‏‪COP26‎‬بــود‪ .‬موضــوع اجالس گالســکو اجرای ملموس‬ ‫توافقنامــه پاریــس بــود کــه بر اســاس ان می بایســت گرمایش‬ ‫‏زمیــن در حــدود ‪ 1/5‬درجــه کاهــش یابــد در صورتــی کــه مســیر‬ ‫گرمایشــی زمیــن در مســیر ‪ 2/7‬درجــه ای قــرار دارد کــه‏بســیار‬ ‫خطرنــاک اســت‏‪ .‬امــا اهمیــت ایــن اجــاس را بایــد در دو دلیــل‬ ‫عمــده جســتجو کــرد‪ .‬دلیــل اول ایــن اســت کــه ایــن‏اجــاس بــا‬ ‫تاخیــری طوالنــی برگــزار شــد کــه دلیــل ان پاندمــی کرونــا بــود‪.‬‬ ‫دلیــل دوم اینکــه اجــاس گالســکو اولیــن‏اجالســی اســت کــه‬ ‫دســتاورد ها و اهــداف مربــوط بــه پیمــان پاریــس را مــرور کــرده‬ ‫و ان را بــه بحــث و بررســی مــی گــذارد‏و بــه بوتــه نقــد مــی‬ ‫کشــد‪ .‬بــر ایــن اســاس اجــاس حاضــر اهدافــی چــون حــذف‬ ‫تدریجــی اســتفاده از ذغــال ســنگ‪ ،‬توقــف ‏جنــگل زدایــی‪،‬‬ ‫اســتفاده بیشــتر از خودروهــای الکتریکــی و همچنیــن ســرمایه‬ ‫گــذاری در انــرژی هــای تجدیــد پذیــر‏اســت‏ در ایــن اجــاس‬ ‫کشــورهای صنعتــی متعهــد شــدند تــا بــرای تســریع در کاهــش‬ ‫تولیداالینــده هــا بــه کشــورهای در‏حــال توســعه کمــک کننــد و‬ ‫از دولت هــای متبــوع انهــا خواســته شــد تایارانــه ســوخت های‬ ‫فســیلی را حــذف کننــد‏‏‪.‬‬ ‫حــال ســوال اینجاســت کــه جایــگاه و نقــش روابــط عمومــی در‬ ‫عرصــه محیــط زیســت گرایــی و حفــظ محیــط زیســت‏چیســت؟‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد اذعــان داشــت کــه روابــط عمومــی‬ ‫نقــش اصلــی را در ایــن عرصــه بــازی مــی کنــد‏چــرا کــه روابــط‬ ‫عمومــی پــل ارتباطــی مابیــن مدیــران دولتــی و خصوصــی و‬ ‫همچنیــن افــکار عمومــی و جنبــش هــای‏زیســت محیطــی و‬ ‫حتــی محققــان ایــن عرصــه هســتند‪.‬ماموریت روابــط عمومــی‬ ‫افزایــش ســطح مشــارکت مــردم اســت‏کــه ایــن امــر در گــرو‬ ‫ســازوکارهایی همچــون توزیــع عادالنــه اطالعــات‪ ،‬روشـن گری‬ ‫افکارعمومــی‪ ،‬مــردم مــداری و‏احتــرام بــه حقــوق انســان هــا‬ ‫اســت کــه نمادهــای توســعه علمــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعییــک جامعــه مــی باشــند‏‏‪.‬‬ ‫‏ از ســوی دیگــر روابــط عمومــی بــا مــدد جســتن از دیپلماســی‬ ‫رسانه ای می تواند نقش فعالی در حوزه حفظ محیط‏زیست‬ ‫داشــته باشــد بــه ایــن معنــی کــه روابــط عمومــی بــا اســتفاده از‬ ‫ابــزار دیپلماســی رســانه ای مــی توانــد بــا افــکار‏عمومــی جهــان‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده و جدیدتریــن مطالبات‪ ،‬اطالعــات‪ ،‬نواوریها‬ ‫و ظرفیــت هــای جهانــی بــرای حفــظ‏محیــط زیســت و فنــاوری‬ ‫هــای جدیــد ایــن عرصــه را بــه دســت اورد و بــه مدیــران مربــوط‬ ‫خــود جهــت برنامــه ریــزی در‏خصــوص حفــظ محیــط زیســت‬ ‫عرضــه کنــد‪ .‬از ســوی دیگــر روابــط عمومــی مــی توانــد برنامــه‬ ‫هــا و روش هــای ســبز دولــت‏یــا شــرکت متبــوع خــود را بــه‬ ‫اطــاع افــکار عمومــی رســانده و در نتیجــه از ظرفیــت بســیار‬ ‫عظیــم افــکار عمومــی در‏جهــت دســتیابی بــه اهــداف ســبز خود‬ ‫و اجرایــی کــردن انهــا بهــره جویــد‪ .‬بنابرایــن مــی تــوان دریافــت‬ ‫کــه نقــش اصلــی در‏خصــوص حفاظــت از محیــط زیســت و‬ ‫محــدود کــردن تغیــرات اقلیمــی بــر دوش روابــط عمومــی اســت‬ ‫کــه نقشــی بســیار‏فعــال بــوده و مبتنــی بــر مشــارکت دولــت هــا‬ ‫و شــرکت هــا بــا عرصــه اجتماعــی و افــکار عمومــی و همچنیــن‬ ‫توســعه‏فنــاروی هــای ســبز از ایــن رهگــذر اســت‏‪.‬‬ ‫منابع‏‪:‬‬ ‫‏‪-‬برچیــل‪ ،‬اســکات؛ لینــک لیتــر‪ ،‬انــدرو‪« .)1393(.‬نظریــه هــای‬ ‫روابــط بیــن الملــل»‪ .‬مترجمــان‪ :‬حمیــرا مشــیرزاده‪ ،‬روح‏الــه‬ ‫طالبــی ارانــی‪ .‬چــاپ دوم‪ .‬تهــران‪ :‬میــزان‬ ‫‏‪-‬پیــن‪ ،‬انتونــی‪« .)1393(.‬مباحــث اصلــی در اقتصــاد سیاســی‬ ‫جدیــد»‪ .‬مترجمــان‪ :‬حســین پوراحمــدی‪ ،‬روح اله طالبــی‏ارانی‪.‬‬ ‫تهــران‪ :‬مخاطب‬ ‫‏‪-‬ســاعی‪ ،‬احمــد؛ ســیفی‪ ،‬عبدالمجیــد؛ خالقــی نــژاد‪ ،‬مریــم‪.‬‬ ‫(‪«.)1397‬پیمــان اب و هوایــی پاریــس و کشــورهای جنــوب»‪.‬‬ ‫‏فصلنامــه مطالعــات سیاســی ســال دهــم‪ .‬شــماره ‪ . 39‬بهــار ‪،‬‬ ‫صــص ‪158-135‬‏‬ ‫‏‪-‬مشــیرزاده‪ ،‬حمیرا؛ هاشــمی‪ ،‬ســیده فاطمه‪« .)1392(.‬نقش‬ ‫جنبــش هــای فراملــی در تدبیــر امــور زیســت محیطــی»‪.‬‬ ‫‏فصلنامــه سیاســت‪ .‬دوره ‪ .43‬شــماره ‪ .1‬بهــار‪ ،‬صــص ‪215-199‬‏‬ ‫‏‪-‬امتــداد نــو‪ ،‬چــرا کنفرانــس اقلیمــی گالســکو اهمیــت ویــژه ای‬ ‫در جهــان امــروز دارد؟ ‪ /‬نماینــدگان ایــران بــا ‪ ۷‬روز‏تاخیــر بــه‬ ‫گالســکو خواهنــد رفــت‪ 12 ،‬ابــان ‪ ،1400‬‏‪http://emtedad.‬‬ ‫‪12‎/08/1400/news‬‬ ‫‏‪-‬باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬کنفرانــس «گالســکو»؛ بررســی‬ ‫تغییــرات اقلیمــی جهــان زیــر ســایه مســئولیت ناپذیــری‬ ‫‏دولت هــا‪ 9 ،‬ابــان ‪ ،1400‬‏‪https://www.yjc.news/fa/‬‬ ‫‪7948286‎/news‬‬ ‫‏‪-‬باشــگاه خبرنــگاران‪ ،‬پایــان نشســت اب و هوایــی گالســکو بــا‬ ‫اجمــاع بــر ســر کاهــش تولیــد گاز هــای گلخان ـه ای‪23 ،‬‏ابــان‬ ‫‪ ،1400‬‏‪7964728‎/https://www.yjc.news/fa/news‬‬ ‫‏‪-‬تســنیم‪ ،‬نقــش روابــط عمومــی هــا در توســعه پایــدار‪27 ،‬‬ ‫اردیبهشــت ‪،1399‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه ‪ 12‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪672‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫پمپ اب (واترپمپ)‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪:‬‬ ‫استفاده از‬ ‫کاالبرگ‬ ‫الکترونیکی‬ ‫اختیاری است‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در الیحــه بودجــه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫بــرای پرداخــت مطالبــات بازنشســتگان از پیش بینــی ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان خبــر داد و گفــت‪ :‬به صــورت صد درصد‬ ‫ســامانه ملــی اعتبــار یــا کاالبــرگ الکترونیــک اختیــاری بــوده‬ ‫کــه بــه صــورت ازمایشــی اجــرای ایــن طــرح در هرمــزگان اغــاز‬ ‫شــده و در ایــن طــرح اجبــاری بــه خریــد کاال نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪« ،‬ســید صولــت مرتضــوی»‬ ‫در برنامــه تلویزیونــی صــف اول بــا بیــان اینکــه رویکــرد ایــن‬ ‫وزارتخانــه اجــرای عدالــت اســت گفــت‪ ۵۵ :‬درصــد جامعــه‬ ‫ایــران بیمــه شــده ســازمان تامیــن اجتماعــی و خدمــات‬ ‫گیرنــده از وزارت تعــاون هســتند‪ ،‬بــر اســاس سیاس ـت های‬ ‫دولــت مــا عدالــت محــوری‪ ،‬فســاد ســتیزی و کارامــدی را در‬ ‫دســتور کارمــان قــرار داده ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزارت کار خدمــات قابــل توجهــی را در حوزه های‬ ‫مســئولیت گســترده ارائــه می کنــد و بــه منظور تحقق شــعار‬ ‫دسترســی اســان بــه خدمــات و شــفافیت در پاســخگویی‬ ‫نیازهــای جامعــه هــدف اجرایــی می کنیــم‪.‬‬ ‫مرتضوی افزود‪ :‬در دســتور کار ما توســعه تعاونی ها‪ ،‬تســریع‬ ‫در واگــذاری شــرکت های دولتــی‪ ،‬تقویــت کارافرینــی‪ ،‬اشــتغال‬ ‫توانمندســازی نهادهــای کارگــری‪ ،‬نــواوری در کس ـب وکارها و‬ ‫پایــداری خدمــات رفاهــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن وزارتخانــه بیــش از هفتــاد‬ ‫روز از کارم نمی گــذرد گفــت‪ :‬تبدیــل چهــار وزارتخانــه ازجملــه‬ ‫بهزیســتی؛ کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه بــه یــک وزارتخانــه شــده اســت‬ ‫کــه در وزارت کار برنام ـه ای‪ ،‬از فعالیت هــا را احصــا کرده ایــم‬ ‫و کارگروه هــای مختلــف در معاونت هــای متعــدد وزارتخانــه و‬ ‫صندوق هــای وابســته بــه حــل نظــام مســائل می پردازنــد‪.‬‬ ‫در الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬پیش بینــی ‪ ۲۰۰‬هــزار میلیــارد تومان‬ ‫از مطالبات بازنشستگان‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه صندوق هــای بازنشســتگی یکــی از‬ ‫طلبکارهای عمده دولت اســت گفت‪ :‬در حوزه بازنشســتگی‬ ‫در ســنوات گذشــته تعهــدات گســترده ای بــرای دولــت ایجــاد‬ ‫شــده کــه منابــع ان تامیــن نشــده اســت کــه در ایــن دولــت‬ ‫کســورات بازنشســتگان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی ادامــه داد‪ :‬مطالبــات انباشــته مجموع صندوق ها‬ ‫از دولــت ‪ ۵۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه دولــت‬ ‫ســیزدهم در یــک بــازه زمانــی حــدود ‪ ۸۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫از بدهی هــای گذشــته را پرداخــت کــرده اســت و ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان نیــز از ســهام شــرکت نفــت اراک را بابــت‬ ‫مطالبه هــای معوقــه اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬در بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬پیش بینی هــای الزم‬ ‫از تهاتــر نفــت و از محــل واگــذاری ســهام شــرکت ها در ایــن‬ ‫حــوزه مطالبــه صندوق هــا صــورت گرفتــه اســت تــا در ســال‬ ‫اینــده نیــز بتوانیــم از مطالبــات جامانــده را از دولــت بگیریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر رفــاه‪ ۲۰۰ ،‬هــزار میلیــارد تومــان کمــک دولــت در‬ ‫الیحــه ‪ ۱۴۰۲‬بــرای همــه صندوق هــا پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بــه اشــاره اینکــه صندوق هــای بازنشســتگی یکــی‬ ‫از مهم تریــن چالش هــای عــدم تعــادل مصــارف بــه منابــع‬ ‫اســت گفــت‪ :‬بــه ازای هــر هفــت نفــر بیمــه پــرداز بایــد یــک‬ ‫نفر حقوق بگیر یا بازنشســته باشــد در ســازمان بازنشســتگی‬ ‫کشــوری‪ ،‬کاهــش ورودی هــا یــا همان بیمــه پرداز وجــود دارد‬ ‫و در صندوق بازنشســتگی ســازمان تامین اجتماعی ‪ ۵‬بیمه‬ ‫پــرداز بــه ازای یــک نفــر مســتمری بگیر اســت ضمــن اینکــه‬ ‫بخشــی از ایــن منابــع را دولــت تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی ادامــه داد‪ :‬ناکارامدی هایــی کــه در ســنوات‬ ‫گذشــته صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬دولــت ســخاوتمندانه منابــع‬ ‫خوبــی را در بودجــه بــرای بازنشســتگان پیش بینــی کــرده‬ ‫اســت و امیدواریــم تــا در اینــده نزدیــک دســت صندوق هــای‬ ‫بازنشســتگی را از جیــب دولــت دربیاوریــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن دولــت خدمــات درمانــی بــرای‬ ‫بازنشســتگان توســعه پیــدا کــرد و توســعه خدمــات بیمــه‬ ‫تکمیلــی بازنشســتگان در ایــن دولــت فراهــم شــد و اکنــون‬ ‫بازنشســتگان می تواننــد از هــر مرکــز درمانــی طرف قــرارداد از‬ ‫خدمــات بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫تسریع در صدور مجوزها و رصد اشتغال در کشور‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تســریع در رونــد صــدور مجوزهــای‬ ‫کس ـب وکارهای خانگــی گفــت‪ :‬در ایــن دولــت‪ ،‬صــدور ایــن‬ ‫مجوزهــا از ‪ ۴۵‬روز بــه ‪ ۱۰‬روز کاهــش پیــدا کــرده و نظــارت و‬ ‫رصــد مســتمر اشــتغال در کشــور بخصــوص بــر مشــاغل خرد‬ ‫و خانگــی فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫مرتضــوی بیــان داشــت‪ :‬یکــی از ویژگی هــای ایــن دولــت‬ ‫احیــای شــوراهای تعطیــل شــده بــود‪ ،‬ســیزدهمین جلســه‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال را بــا حضــور ریاســت ایت اللــه رییســی‬ ‫برگــزار کردیــم و مصوبه هــای خوبــی بــه همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬منابــع را تلفیــق کــرده و از منابــع باقــی‬ ‫مانــده صنــدوق توســعه ملــی و بازپرداخــت ســنوات گذشــته‬ ‫و تبصره ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬برای تســهیالت در حوزه اشــتغال اســتفاده‬ ‫کرده ایــم‪ .‬اکنــون بانک هــای عامــل در سراســر کشــور بــرای‬ ‫تامیــن منابــع و فرصت هــای شــغلی فعــال هســتند‪.‬‬ ‫وزیــر کار بــا اشــاره ایجــاد یــک میلیــون فرصــت شــغلی بــه‬ ‫صــورت ســاالنه در دولــت ســیزدهم گفــت‪ :‬ایــن وزاتخانــه‬ ‫مســتقیم بــه حــوزه اشــتغال ورود نمی کنــد بلکــه نــخ تســبیح‬ ‫و حلقــه اتصــال اشــتغال اســت از ایــن رو چندیــن دســتگاه‬ ‫مســئول ایجــاد اشــتغال هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســامانه رصــد اشــتغال تعبیــه شــده اســت‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بالــغ بــر ‪ ۷۰۰‬هــزار فرصــت شــغلی ثبــت‬ ‫شــده اســت کــه در بخش هــای مختلــف صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫کشــاورزی و ســایر حوزه هــا بــا همــکاری نهادهــای مختلــف‬ ‫بــوده اســت و ایــن اشــتغال مطلوبــی بــوده اســت کــه‬ ‫امیدواریــم بتوانیــم بــه تعهــدات عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫مرتضــوی تاکیــد کــرد‪ :‬از ســه طریــق پیامکــی‪ ،‬تلفنــی و‬ ‫بازدیــد میدانــی ســامانه رصــد اشــتغال قابــل راســتی ازمایــی‬ ‫اســت و مشــخصات افــراد بــا کــد ملــی‪ ،‬موضــوع اشــتغال و‬ ‫محــل اشــتغال قابــل بررســی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش نــرخ بیــکاری اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫تابســتان امســال بــر اســاس گــزارش مرکز امــار کاهش قابل‬ ‫توجهــی در نــرخ بیــکاری نســبت بــه تابســتان ســال گذشــته‬ ‫داشــته ایم و ‪ ۱.۲‬درصــد نــرخ بیــکاری فارغ التحصیــان‬ ‫کاهــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫سیاست های ابالغی تامین اجتماعی از سوی رهبری‬ ‫وی بــا اشــاره بــه سیاســت های ابالغــی تامیــن اجتماعــی‬ ‫از ســوی رهبــر معظــم انقــاب اســامی گفــت‪ :‬وزارت کار‬ ‫‪ ۵‬الیحــه و برنامــه تهیــه کــرده اســت کــه ناظــر بــر ‪ ۶‬اصــل‬ ‫از قانــون اساســی ازجملــه اصــاح نظــام تنظیــم گــری‬ ‫صندوق هــا‪ ،‬الیحــه سیاسـت های حمایتــی‪ ،‬تکمیــل ســامانه‬ ‫رفــاه ایرانیــان‪ ،‬پیوســت تامیــن اجتماعــی در تمــام نهادهــا‬ ‫و اصــاح سیاســت های حوزه هــای امــدادی و اســیب های‬ ‫اجتماعــی ازجملــه اقداماتــی اســت کــه در راســتای‬ ‫سیاســت های تامیــن اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر رفــاه‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬نگــرش ســاختاری و راهبــردی‬ ‫مــا بــه ســمت اجــرای سیاســت های ابالغــی و عدالــت در‬ ‫خدمات رســانی‪ ،‬ایجــاد بســتر اشــتغال و درمــان اســت کــه‬ ‫بخشــی از الیحه هــا و ایین نامه هــا تنظیــم و تقدیــم دولــت‬ ‫و مجلــس شــده اســت‪.‬‬ ‫وظایف دستگاه ها در اجرای قانون جوانی جمعیت‬ ‫وی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت برای دســتگاه های‬ ‫مختلف ابالغ شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شــرح وظایفی مشــخص‬ ‫شــده اســت ما در وزاتخانه کار‪ ،‬ســتادی تحت عنوان جوانی‬ ‫جمعیــت را راه انــدازی کرده ایــم تمامــی مــادران شــاغل دارای‬ ‫ســه فرزند در روســتاها و مناطق عشــایری بیمه شــده اند‪.‬‬ ‫مرتضــوی افــزود‪ :‬همچنیــن فرزنــدان را تــا پنــج ســالگی‬ ‫بــا پرداخــت هزینــه از ســوی دولــت تحــت پوشــش قــرار‬ ‫می دهیــم تــا از خدمــات بیمــه ای بهره منــد شــوند‪ .‬ضمــن‬ ‫اینکــه بخشــی از قوانیــن در رابطــه بــا کاهــش مــدت خدمــت‬ ‫ســربازی بــه ازای هــر فرزنــد‪ ،‬تامیــن ســبد غذایــی بــرای‬ ‫مناطــق محــروم‪ ،‬نقــل و انتقــال زوج هــای جــوان در محــل‬ ‫کار و مســکن اســت کــه در ایــن زمینــه توافقنامه هایــی بــا‬ ‫نهادهــای مربوطــه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــوزه قوانیــن جمعیــت جوانــی بســیار‬ ‫وســیع اســت کــه بایــد تــاش مســتمر و پیگیــری شــود تــا بــا‬ ‫تامیــن منابــع و همــکاری نهادهــای مختلــف بــه ایــن قانــون‬ ‫جامعــه عمــل بپوشــانیم‪.‬‬ ‫اجرای کاالبرگ الکترونیکی به صورت ازمایشی در هرمزگان‬ ‫وزیــر رفــاه‪ ،‬بــا اشــاره بــه ســامانه ملــی اعتبــار و کاالبــرگ‬ ‫الکترونیکــی گفــت‪ :‬بــر روی این ســامانه از گذشــته همکاران‬ ‫کار کــرده بودنــد و اکنــون کارهــای خوبــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬تقریبــا ً‪ ۹‬دهــک از جامعــه تحــت پوشــش‬ ‫یارانــه هســتند کــه بــا احتســاب نیروی هــای مســلح تــا ‪۸۰‬‬ ‫میلیــون جامعــه ایرانــی یارانــه می گیرنــد بخشــی از مــردم‬ ‫عــاوه بــر یارانــه در دهــک اول تــا ســوم تحــت پوشــش‬ ‫نهادهــای حمایتــی ازجملــه بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی هســتند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ ۲ :‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار خانــوار بــا افــراد‬ ‫تحــت تکلــف حــدود هفت میلیــون و ‪ ۱۰۰‬نفر تحت پوشــش‬ ‫بهزیســتی هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای ازمایشــی کاالبــرگ در کشــور گفــت‪:‬‬ ‫قانون گــذار در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬تکلیفــی را بــرای دولــت ایجــاد‬ ‫کــرده اســت کــه مــا بــه ازای حــذف ارز ترجیحــی‪ ،‬دولــت‬ ‫کاالبــرگ را بــرای مــردم و اشــخاص مشــمول یارانــه تامیــن‬ ‫کنــد کــه در ان زمــان زیرســاخت ها امــاده نبــود ضمــن اینکــه‬ ‫قانون گــذار اشــاره کــرده بــود کــه کاالبــرگ می توانــد بــه انحــای‬ ‫مختلــف توزیــع شــود کــه تصمیــم بــر یارانــه نقــدی شــد و‬ ‫اقبــال عمومــی هــم خــوب بــود‪.‬‬ ‫وزیــر کار‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای توزیــع کاالبــرگ‬ ‫الکترونیکــی نیــاز بــه تامیــن زیرســاخت ها داشــتیم کــه‬ ‫در چهــار شهرســتان به صــورت ازمایشــی فراهــم شــد و بــا‬ ‫هماهنگــی وزارت کشــور و اســتانداری هرمــزگان به صــورت‬ ‫ازمایشــی طــرح کاالبــرگ اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سامانه ملی اعتبار یا کاالبرگ الکترونیک‬ ‫بــه صــورت صــد درصــد اختیــاری اســت گفــت‪ :‬چنــد مــدت‬ ‫زودتــر از واریــز یارانــه‪ ،‬اعتبــار در کیــف پــول کارت اشــخاص‬ ‫تعبیــه می شــود چنانچــه تمایل داشــته باشــند از بیــن ‪ ۱۱‬قلم‬ ‫کاال‪ ،‬کاالی موردنظــر را خریــد می کننــد در غیــر ایــن صــورت‬ ‫در زمــان مقــرر واریــز یارانــه هم زمــان بــا سراســر کشــور‪،‬‬ ‫مبلــغ یارانــه به حســاب واریــز و قابــل برداشــت اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی تاکیــد کــرد‪ :‬محدودیتــی در خریــد کاالهــا وجــود‬ ‫نــدارد خانواده هــا بــر اســاس فراخــور نیازشــان بــر اســاس‬ ‫اعتبارشــان می تواننــد خریــد کننــد ضمــن اینکــه اجبــاری بــه‬ ‫خریــد کاال نداریــم و خریــد بــه صــورت اختیــاری اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن طــرح‪ ،‬ارزیابــی می شــود و چنانچــه‬ ‫مــورد اقبــال قــرار گیــرد بــه صــورت سراســری عملیاتــی‬ ‫می شــود اکنــون منتظــر تامیــن منابــع ان هســتیم به محض‬ ‫تامیــن منابــع‪ ،‬عملیــات اجرایــی ان را اغــاز خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر کار بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن زیرســاخت ها نــه در‬ ‫وزارت کار و ســایر وزارتخانه هــا فراهــم نبــود گفــت‪ :‬کاالبــرگ‬ ‫یــا بایــد بــه صــورت ســنتی کــه ماننــد کوپن هــای ســابق‬ ‫بودنــد و یــا بــه صــورت الکترونیکــی انجــام می شــد کــه بــرای‬ ‫کاالبــرگ ســنتی نیــاز بــه زنجیــره گســترده تامیــن داشــتیم که‬ ‫هزینه هــای گســترده بــرای ملــت و مــردم داشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬دولــت اقــدام بــه کاالبــرگ الکترونیکــی‬ ‫کــرد کــه قیمت هــای کاالهــا متناســب بــا حــذف ارز ترجیحــی‬ ‫باشــد‪ ،‬دولــت منابــع را تامیــن می کنــد‪ ،‬تکلیــف باالتــر از ان‪،‬‬ ‫متناســب بــا منابع نیســت‪.‬‬ ‫افزایش خط تولید دارو و سرم در کشور‬ ‫وزیــر کار‪ ،‬بــا اشــاره بــه افزایــش تولیــد شــرکت های‬ ‫زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه گفــت‪ :‬در کشــور موضــوع‬ ‫کمبــود دارو‪ ،‬انتی بیوتیــک و ســرم مطــرح شــد کــه بخــش‬ ‫قابــل توجهــی از دارو و مــواد اولیــه در شــرکت تاپیکــو از‬ ‫شــرکت های زیرمجموعــه شســتا در حــال تامیــن اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬علــت کمبــود دارو کاهــش تولیــد در ســنوات‬ ‫گذشــته و افزایــش مصــرف بــوده اســت کــه میــزان تولیــد‬ ‫انتی بیوتیــک در همیــن شــرکت ســه میلیــون واحــد در یــک‬ ‫بــازه زمانــی ‪ ۴۵‬روزه‪ ،‬افزایــش داشــته و اقــدام بــه راه انــدازی‬ ‫خــط جدیــد ســرم کردنــد همچنیــن تــا دو مــاه اینــده از ســه‬ ‫میلیــون واحــد تولیــد ســرم بــه ‪ ۶‬میلیــون واحــد خواهیــم‬ ‫رســید و بخــش قابــل توجهــی از نیــاز کشــور حــل و امــکان‬ ‫صــادرات بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۱۰‬درصدی تعاونی ها از اقتصاد کشور‬ ‫وی بابیان اینکه‪۲۵‬درصداز اقتصادکشور به استنادسیاست های‬ ‫ابالغــی بایــد مبتنــی بــر تعاونــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در گســترش‬ ‫اقتصــاد تعاونــی متاســفانه یکســری نقطــه ضعف هایــی در‬ ‫کشــورمان وجــود داشــت کــه زیرســاخت ها فراهــم نبــود و بایــد بــا‬ ‫فرهنگ ســازی‪ ،‬اعتقــاد بــه تعاونــی بــه وجــود می امــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی در پایــان گفــت‪ :‬در بخش هــای مختلــف تعاونی هــا‬ ‫را گســترش می دهیــم‪ ،‬در کشــور ‪ ۹۹‬هــزار و ‪ ۷۹۳‬تعاونــی بــه‬ ‫ثبــت رســیده اســت و بخــش قابــل توجهــی از منابــع بانک هــا نیــز‬ ‫بــه تعاونی هــا اختصــاص می یابــد‪ .‬بــا وزارتخانه‪۲‬بانــک بــه صورت‬ ‫مســتقیم کار فعالیت می کنند که تا پایان اذرماه بانک توســعه‬ ‫تعــاون ‪ ۲۷‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت کــرده کــه‬ ‫‪ ۴‬هــزار میلیــارد تومــان از تســهیالت قرض الحســنه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وســیله ای اســت کــه بــه منظــور گــردش ســریع و‬ ‫راحــت اب موجــود در رادیاتــور و در اطراف موتور بکار‬ ‫رفتــه و حرکــت ان از طریــق موتــور و تســمه پروانــه‬ ‫تامیــن می گــردد‪ ،‬بدیــن صــورت کــه چــون همیشــه‬ ‫در قســمت پائیــن رادیاتــور اب خنــک و در بــاالی ان‬ ‫اب گــرم (برگشــت داده شــده از موتــور) وجــود دارد‪،‬‬ ‫لــذا بــرای رســاندن اب جهــت خنــک کــردن قطعــات‬ ‫موتور از شــیلنگ پائین رادیاتور‪ ،‬اب بوســیله مکش‬ ‫حاصل از واترپمپ وارد کانال های بدنه سیلندرهای‬ ‫موتــور شــده و پــس از گــردش در اطــراف ســیلندرها‬ ‫و خنــک کــردن انهــا‪ ،‬در حالیکــه خــود اب مقــداری‬ ‫گــرم شــده از طریــق کانال هــای ســیلندر بــه گرم ترین‬ ‫نقطــه موتــور کــه سرســیلندرها می باشــد هدایــت و‬ ‫پــس از عبــور از اطــراف ســوپاپ ها و شــمع ها و خنــک‬ ‫نمــودن انهــا از طریــق ترموســتات و لوله هــای بــاال‬ ‫جهــت خنــک شــدن مجــدد وارد رادیاتــور می گــردد‪.‬‬ ‫ترموستات‪:‬‬ ‫ســوپاپی اســت که درمســیر راه اب برگشــتی از موتور‬ ‫بــه رادیاتــور قــرار دارد و کار ان ثابــت نگهداشــتن دمــای‬ ‫اب موتــور می باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجه به اینکه بیشــترین ســائیدگی قطعــات موتور‬ ‫زمانــی اســت کــه موتــور در حــال ســرد کار می کنــد‪،‬‬ ‫در نتیجــه بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع ســائیدگی در‬ ‫موتــور روش هــای مختلفــی وجــود دارد از جملــه نصب‬ ‫ترموســتات‪ ،‬اســتفاده از مــواد خنــک کننــده و پروانــه‬ ‫اتوماتیــک را می تــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫یکــی از علــل خرابــی انژکتــور در خودروهایــی‬ ‫کــه در کشــورمان کار میکننــد‪.‬‬ ‫ ناخالصی های فیزیکی موجود در بنزین است‪.‬‬‫ ایــن ناخالصی هــا گاهــی انقــدر ریــز هســتند کــه از‬‫فیلتــر اولیــه نصــب شــده بــر روی پمــپ بنزیــن و حتــی‬ ‫فیلتــر بنزیــن عبــور می کننــد و بــه انژکتــور می رســند‪.‬‬ ‫ انژکتورهــا دارای یــک فیلتــر بســیار ظریــف هســتند‬‫کــه ســوخت پیــش از ورود بــه مجموعــه انژکتــور از‬ ‫ان عبــور می کنــد تــا بــرای اخریــن مرتبــه هرگونــه‬ ‫ناخالصــی داخلــی ان پــاک شــود‪.‬‬ ‫ ایــن فیلتــر بســیار ظریــف بــوده و ممکــن اســت‬‫بــه مــرور در اثــر ذرات معلــق داخلــی بنزیــن بگیــرد‪.‬‬ ‫ بــه عــاوه گاهــی ذراتــی کوچــک و یــا محلــول‬‫در بنزیــن از ایــن فیلتــر عبــور می کننــد کــه بعــدا ً‬ ‫می تواننــد بــر روی ســوراخ ریــز خروجــی انژکتــور و‬ ‫یــا فاصلــه میــان ســوزن انژکتــور و دهانــه ان رســوب‬ ‫کــرده و میــزان پاشــش انژکتــور را کــم کننــد‪.‬‬ ‫ در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه اینکــه یــک خرابــی‬‫مکانیکــی رخ داده اســت‪ ECU ،‬خــودرو متوجــه‬ ‫مشــکل نمی شــود و مــدت زمــان پاشــش ســوخت‬ ‫تغییــر نمــی کنــد امــا ایــن انژکتــور بــه دلیــل انکــه‬ ‫نمی توانــد ســوخت کافــی را بــه بیــرون بپاشــد باعــث‬ ‫ضعــف تــوان موتــور می شــود‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫نحوه ادای قرائت نماز‬ ‫در قرائــت ‪ ،‬واجــب اســت کــه کلمــات‪ ،‬تلفــظ شــوند‬ ‫بــه طــوری کــه قرائــت بــر ان صــدق کنــد‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫قرائــت قلبــی یعنــی گذرانــدن کلمــات در قلــب بــدون‬ ‫تلفــظ انهــا کــه عنــوان قرائــت بــر ان صــدق نمی کنــد‬ ‫کافــی نیســت‪ .‬نشــانه ی صــدق قرائــت ایــن اســت کــه‬ ‫خــودش بتوانــد انچــه رامی خوانــد و بــر زبــان جــاری‬ ‫می کنــد – اگــر دچــار ســنگینی گــوش یــا ســر و صــدای‬ ‫محیــط نیســت‪ -‬بشــنود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گلستان برای رونق‬ ‫قایقرانی زیرساخت های‬ ‫طبیعی زیادی دارد‬ ‫رییــس فدراســیون قایقرانــی گفــت‪ :‬گلســتان بــا‬ ‫برخــورداری از رودخانه هــای متعــدد و دریــای خــزر و‬ ‫اســتعدادهای فــراوان ظرفیــت مناســبی بــرای رونــق‬ ‫قایقرانی دارد که در صورت اســتفاده صحیح از این‬ ‫فرصت هــا می توانــد بیــش از گذشــته در ایــن رشــته‬ ‫افتخارافرینــی کنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا ســهرابیان در مجمــع انتخابــات هیــات‬ ‫رییســه قایقرانی گلســتان اظهار کرد‪ :‬عادل مجللی‬ ‫یکــی از قهرمانــان ملــی قایقرانــی گلســتان اســت که‬ ‫می توانــد بــه الگــوی صحیــح بــرای اســتعدادهای‬ ‫جــوان ایــن رشــته تبدیــل شــده و بــه رونــق بیشــتر‬ ‫ایــن ورزش در اســتان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هیات هــای قایقرانــی در اســتان ها‬ ‫بایــد بــه دنبــال رفــع نیازهــا بــا تکیــه بــر تکمیــل‬ ‫زیرســاخت ها باشــند تــا پــس از فراهم شــدن کامــل‬ ‫شــرایط انجــام ورزش حرف ـه ای‪ ،‬حرکــت بــه ســمت‬ ‫کســب افتخــارات داخلــی و خارجــی اغــاز شــود‪.‬‬ ‫رییــس فدراســیون قایقرانــی بــا اشــاره بــه‬ ‫امدادرســانی مجموعــه قایقرانــی کشــور در حــوادث‬ ‫گفــت‪ :‬حضــور قایقرانــان در ســوانح طبیعی از جمله‬ ‫ســیل ســال ‪ ۹۸‬گلســتان بعنــوان اولیــن امدادگــران‬ ‫از ســوی فدراســیون جهانــی مــورد تقدیــر قــرار گرفت‬ ‫ولــی در کشــور کســی ایــن خدمــات را ندیــد‪.‬‬ ‫ســهرابیان افــزود‪ :‬تجربــه حضــور قایقرانــان در ســیل‬ ‫پلدختــر نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و چنــد نفر که‬ ‫بــه دلیــل خرابــی جــاده‪ ،‬امکانــی بــرای دسترســی بــه‬ ‫مراکــز درمانــی نداشــتند‪ ،‬از مــرگ نجــات داده شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬فدراســیون قایقرانــی بــرای اســتمرار‬ ‫فعالیت هــای امدادرســانی نیازمنــد تجهیــزات بیشــتر‬ ‫اســت تــا در صــورت بــروز حــوادث‪ ،‬از خدمــات‬ ‫ورزشــکاران ایــن رشــته بــرای کمــک بــه اســیب دیدگان‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫رییــس فدراســیون قایقرانــی بــا انتقاد از نبود باشــگاه‬ ‫اختصاصــی قایقرانــی در گلســتان ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫اســتان بــا دارا بــودن پتانســیل های بــی بدلیــل خــود‬ ‫بایــد باشــگاهی در رده اول کشــوری داشــته باشــد تــا‬ ‫اســتعدادهایی همچــون عــادل مجللــی بجــای حضــور‬ ‫در اســتان های دیگــر پرچــم افتخــار گلســتان را در‬ ‫ورزش قایقرانــی بــه دســت بگیرنــد‪.‬‬ ‫اعضای مجمع هیات قایقرانی گلســتان امروز شــنبه‬ ‫در حضــور رییــس فدراســیون و بــا برگــزاری انتخابــات‪،‬‬ ‫مســوولیت چهارســاله ایــن هیــات ورزشــی را بــه مهســا‬ ‫مجللــی مربــی تیــم ملــی اب هــای ارام واگــذار کردنــد‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در بــاره فضیلــت نمــاز ‪« :‬نمــاز ظهــر را‬ ‫بــه جماعــت هنگامــی بــه پــا داریــد کــه ســایه افتــاب بــه‬ ‫انــدازه دیــوار خوابــگاه بــزی برگــردد و نماز عصــر را با انان‬ ‫هنگامــی بخوانیــد که خورشــید در پــاره ای از روز روشــن‬ ‫و درخشــان اســت و مــی تــوان تــا هنــگام مغــرب‪ ،‬پیــاده‬ ‫دو فرســخ راه را پیمــود و نمــاز مغــرب را بــا انان هنگامی‬ ‫بــه جــا اوریــد کــه روزه دار افطــار مــی کنــد و حاجــی‬ ‫بــه مِنــی روانــه می شــود و نمــاز عشــا را بــا انهــا زمانــی‬ ‫بخوانیــد کــه ثلثــی از شــب گذشــته و ســرخی پنهــان‬ ‫می گــردد و نمــاز صبــح را بــا انهــا هنگامــی بــه پــا داریــد‬ ‫کــه شــخص‪ ،‬چهــره رفیــق و همــراه خــود را بشناســد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪672‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫‪ ۴.۵‬برابر شدن پرداخت تسهیالت‬ ‫اشتغالزایی صندوق کارافرینی امید‬ ‫سرپرســت صنــدوق کارافرینــی امیــد در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن صنــدوق در ‪ ۹‬مــاه‬ ‫ســال جــاری ‪ ۱۶۷‬میلیــارد و ‪ ۸۹۷‬میلیــون تومــان تســهیالت اشــتغالزایی پرداخــت کــرد کــه در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ‪ ۴.۵‬برابــر شــد‪.‬‬ ‫هــادی رضــا زاده اظهــار داشــت‪ :‬صنــدوق کارافرینــی امیــد در ایــن مــدت یکهــزار و ‪ ۲۱‬فقــره‬ ‫تســهیالت اشــتغالزایی پرداخــت کــرد کــه در مجمــوع هــر طــرح بــرای ‪ ۱.۵‬نفــر اشــتغال ایجــاد‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صنــدوق کارافرینــی امیــد اســتان در بــازه زمانــی مشــابه پارســال تعــداد یکهــزار و ‪۸۱‬‬ ‫فقــره بــه مبلــغ ‪ ۳۶‬میلیــارد و ‪ ۵۸۸‬میلیــون تومــان تســهیالت بــه متقاضیــان پرداخــت کــرده بــود‪.‬‬ ‫رضــا زاده بیــان کــرد‪ :‬بــا اجــرای کســب و کارهــای کوچــک مــی تــوان اشــتغال بیشــتری ایجــاد‬ ‫کــرد کــه اســتان در ایــن زمینــه قابلیــت و ظرفیــت باالیــی دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــرح هــای اشــتغال روســتایی در قالــب هــر روســتا یــک محصول‪ ،‬روســتای‬ ‫بــدون بیــکار و صنــدوق هــای خــرد محلــی اجــرا مــی شــود کــه متقاضــان مــی تواننــد در ایــن‬ ‫راســتا وام هــای اشــتغال را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫در توسعه کشت گیاهان دارویی‬ ‫عشایرحمایتمی شوند‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی الزمــه رونــق اقتصــادی عشــایر را خــارج‬ ‫شــدن از تــک محصولــی را دانســت و گفــت‪ :‬بعنــوان معیشــت در توســعه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی ایــن تولیدکننــدگان جایگزیــن حمایــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده در جمــع عشــایر شــیروان در منطقــه مــراوه تپــه اســتان گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬حمایــت هــای الزم بــرای خــارج شــدن عشــایر از تــک محصولــی‪ ،‬انجــام مــی شــود و‬ ‫تــاش داریــم ایــن تولیدکننــدگان بــه مشــاغل دیگــر از جمله تولید صنایع دســتی و یا کشــت‬ ‫و تولیــد گیاهــان دارویــی ســوق داده شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح کاشــت گیاهــان دارویــی در مناطــق عشــایری براســاس اهــداف و‬ ‫سیاســت های کلــی ســازمان امــور عشــایر کشــور و در راســتای ایجــاد اشــتغال پایــدار در‬ ‫مناطــق عشــایری و تنوع بخشــی بــه تولیــدات و افزایــش درامــد عشــایر انجــام می شــود‪.‬‬ ‫محمــدزاده عنــوان کــرد‪ :‬در اســتان خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک‬ ‫نگهــداری و پــرورش داده مــی شــود کــه ‪ ۷۰۰‬هــزار راس از ایــن تعــداد در اختیــار عشــایر اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره گالیــه هــای عشــایر از افزایــش قیمــت نهــاده هــای دامــی گفــت‪ :‬ســال جــاری‬ ‫قیمــت نهــاده هــای دامــی ازاد شــد و نــرخ جــواز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومــان بــه بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم از ایــن محصــول افزایــش یافــت‪ ،‬قیمت کنســانتره هم به بیش‬ ‫از ‪ ۱۲‬هــزار تومــان و ســویا بــه ‪ ۱۷‬هــزار تومــان رســیده اســت و البتــه دیگــر نهــاده دامــی یارانــه‬ ‫ای در اختیــار قــرار نمــی گیــرد از ایــن رو هزینــه تولیــد بــاال رفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت‬ ‫دام زنــده بســیار پاییــن بــود‪ ،‬البتــه در ایــن زمینــه طــرح خریــد حمایتــی دام اجــرا شــد و در‬ ‫اســتان ‪ ۲۷‬هــزار راس دام ســبک در قالــب ایــن طــرح خریــداری شــد‪.‬‬ ‫محمــدزاده افــزود‪ :‬یکــی از درخواســت هــای عشــایر‪ ،‬امهــال وام هــای بانکــی اســت‪ ،‬ایــن امر‬ ‫هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت و مجلــس شــورای اســامی مــی توانــد با پیگیری بــرای تامین‬ ‫اعتبــار مــورد نیــاز‪ ،‬اجــرای امهــال تســهیالت بانکی عشــایر را محقق ســازد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مصوبــات ســفر دولــت بــه اســتان در زمینــه حمایــت از عشــایر گفــت‪ :‬در‬ ‫ســفردولت بــه اســتان تامیــن ‪ ۲۱۵‬میلیــارد اعتبــار مصــوب کــه ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان از ایــن رقــم‬ ‫بــرای مرمــت ایلــراه هــا و خریــد دســتگاه هــا و ماشــین االت راه ســازی اســت کــه تاکنــون‬ ‫تخصیــص ان ناچیــزه بــوده اســت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تخریــب تاسیســات عشــایر اســتان در مــراوه تپــه اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن بــاره بایــد پیگیــری هــای الزم و ارائــه امــوزش هــا انجــام شــود تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کشف تریلی سرقتی‬ ‫‪ 30‬میلیاردی در شیروان‏‬ ‫کامیون ‪ 25‬میلیاردی مسروقه‬ ‫کشف شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک‬ ‫دســتگاه تریلــی مســروقه بــه ارزش ‪ 30‬میلیــارد ریــال در‬ ‫ایــن شهرســتان‏خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی‬ ‫‏بــر ســرقت یــک دســتگاه تریلــی ‪ 18‬چــرخ‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران‏کالنتــری ‪11‬‬ ‫ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هوشــیاری و رصــد اطالعاتــی‬ ‫مامــوران کالنتــری ‪ ،11‬مشــخص شــد کــه‏تریلــی مســروقه‬ ‫توســط افــرادی در امــر حمــل و جابجایــی بــار اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش ‏مامــوران‪ ،‬محــل نگهــداری‬ ‫تریلــی در حاشــیه شــهر شــبروان شناســایی شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه دو نفــر ســارق ســابقه دار‬ ‫شناســایی و انها نیز دســتگیر شــدند‪،‬‏تصریح کرد‪ :‬متهمان‬ ‫در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ســرقت یــک دســتگاه‬ ‫تریلــر بــه قیمــت ‪30‬‏میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫کامیــون مســروقه بــه ارزش ‪ 25‬‏میلیــارد ریــال در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫‏داشــت‪ :‬مامــوران پاســگاه انتظامــی سنخواســت حیــن گشــت‬ ‫زنــی بــه یــک دســتگاه کامیــون بنــز ‏‏‪ 10‬تــن مشــکوک و بــا‬ ‫هماهنگــی مرجــع قضائــی ایــن خــودرو را متوقــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی هــای بــه عمــل امــده‬ ‫مشــخص شــد که این کامیون ســابقه‏ســرقت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫همیــن رابطــه ســارق دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده برای‬ ‫انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه‬ ‫کارشناســان ارزش ایــن کامیــون را ‪25‬‏میلیــارد ریــال بــراورد‬ ‫کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬کامیــون کشــف شــده بــرای تحویــل بــه‬ ‫مالــک خــودرو‪ ،‬بــه‏پارکینــگ منتقــل شــد‪.‬‬ ‫رضــا زاده بــه طــرح هــر روســتا یــک محصــول اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬روســتا یکــی از مهمتریــن‬ ‫پایــگاه هــای تولیــد و رفــع نیازهــای اساســی جامعــه اســت‪ ،‬توانایــی هــای جامعــه روســتایی‬ ‫منجــر بــه پویایــی اقتصــاد کشــور مــی شــود و منجــر بــه رشــد اقتصــادی‪ ،‬کنتــرل نــرخ تــورم‪،‬‬ ‫افزایــش نــرخ رشــد اشــتغال و کاهــش فقــر در کشــور شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت صنــدوق کارافرینــی امیــد خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در همیــن راســتا صنــدوق‬ ‫کارافرینــی امیــد تــاش دارد تــا بــا الگــوی هــر روســتا ‪ -‬یــک محصــول و بــا همــکاری تمامــی‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط ملــی‪ ،‬اســتانی و محلــی بــا محوریــت افزایــش توانمندســازی و مشــارکت‬ ‫پذیــری افــراد جامعــه محلــی بــه ایــن مهــم اهتمــام ورزد‪.‬‬ ‫رضــا زاده بــه روســتای بــدون بیــکار نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح نیــز در یــک روســتای هر‬ ‫شهرســتان اجــرا شــده کــه موفقیــت هــای خوبی به دنبال داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از مهم تریــن طرح هــای ایــن نهــاد صنــدوق هــای خــرد محلــی زنــان روســتایی‬ ‫و عشــایری تشــکیل مــی دهــد کــه طــی ان تمامــی بانوانــی کــه در روســتا مشــغول بــه تولیــد‬ ‫محصولــی هســتند مــی تواننــد از تســهیالت برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا صندوق کارافرینی امید در راســتای توســع ه اشــتغال روســتایی و فرصت های‬ ‫شــغلی و حمایت از کســب و کار های خرد ایجاد شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر برنامــه هــای حمایتــی پیرامــون کســب و کارهــای خــرد بــا ســاختار اقتصــادی‬ ‫متفــاوت رشــد چشــمگیری داشــته اســت و ایــن کســب و کارهــا کــه بــا اهــداف کاهــش فقــر‪ ،‬کمــک‬ ‫بــه افزایــش تولیــد کاال و خدمــات منطقــه ای و مقابلــه بــا بیــکاری جایــگاه درخــوری یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن صنــدوق بــه عنــوان بزرگتریــن صنــدوق حمایتــی از فعالیــت هــای کارافرینانــه در مقیاس‬ ‫خــرد در ســال هــای اخیــر‪ ،‬فعالیــت هــای خوبــی در جهــت توســعه فرهنــگ اعتبــارات خــرد‬ ‫انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫شتاب روند اجرای مصوبات‬ ‫سفر دولت به گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا حمایــت وزارت جهادکشــاورزی رونــد اجــرای مصوبــات بخــش‬ ‫کشــاورزی ســفر اســفند پارســال دولــت ســیزدهم بــا شــتاب در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬در ســفر اســتانی دولــت ‪ ۳۸‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫بخــش کشــاورزی گلســتان مصــوب شــد کــه ایــن اعتبــارات در حــال تخصیــص اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اجــرای طرح هــای ابخیــزداری و ابخــوان داری‪ ،‬اصــاح و احیــای مراتــع‪ ،‬تکمیل‬ ‫و تجهیــزات مرکــز تشــخیص بیماری هــای اســب‪ ،‬زهکشــی اراضــی کشــاورزی اولوی ـت دار‪،‬‬ ‫الیروبــی اب بنــدان‪ ،‬تامیــن اب بــرای طرح هــای توســعه اراضــی شــیبدار و توســعه ابیــاری‬ ‫نویــن از جملــه مصوبــات بخــش کشــاورزی ســفر اســتانی دولــت بــه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تکمیــل زیــر ســاخت های شــهرک های‬ ‫کشــاورزی یکــی دیگــر از مصوبــات ایــن ســفر بــود کــه بــر مبنای ان در هر شهرســتان دســتکم‬ ‫یــک شــهرک کشــاورزی راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا اشــاره بــه ایجــاد شــهرک ‪ ۶‬هــزار هکتــاری پــرورش میگــو و ماهیــان خاویــاری‬ ‫گمیشــان افــزود‪ :‬ایــن طــرح جــزو مصوبــات ســفر اســتانی دولــت بــود کــه بــا تفویــض اختیــار‬ ‫اجــرای ان بــر عهــده گلســتان نهــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی صــادرات ‪ ۹۶‬هــزار تــن محصــوالت کشــاورزی بــه ارزش ‪ ۷۵‬میلیــون دالر‪ ،‬افزایــش‬ ‫ســاالنه تولیــد گوشــت مــرغ بــه ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن‪ ،‬افزایــش تولیــد تخــم مــرغ بــه ‪ ۷۵‬هــزار تــن‬ ‫و افزایــش ظرفیــت انبــار غلــه بــه یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن را از جملــه عملکــرد بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتان در دولــت ســیزدهم نســبت بــه دولــت قبــل برشــمرد‪.‬‬ ‫بازدیــد از تعــدادی پروژه هــای بخــش کشــاورزی‪ ،‬دیــدار بــا خانــواده شــهید و شــرکت در‬ ‫یــادواره شــهدای روســتای رحمت ابــاد علی ابادکتــول از جملــه برنامه هــای ســفر یــک روزه‬ ‫وزیــر جهادکشــاورزی بــه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیم‬ ‫دنیــا در همســایگی ســه اســتان مازنــدران‪ ،‬خراسان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان‬ ‫قــرار دارد و در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی در کشــور برخــوردار اســت بــه‬ ‫طــوری کــه بخــش کشــاورزی ایــن اســتان بــا ‪ ۲۲۰‬هــزار خانــوار بهره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫اشــتغال خالــص را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان در تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و‬ ‫افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪،‬‬ ‫شــلتوک (برنــج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری‬ ‫رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312001006789‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1401114412001000309‬تقاضــای اقــای محمدرضــا مش ـک ریز بــه شــماره شناســنامه و کــد ملــی ‪ 2110118539‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد جعفــر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 874.89‬متــر مربــع از پــاک ‪743‬‬ ‫فرعــی از ‪ - 12‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد بخــش ‪ 4‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫علــی مشـک ریز بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13727 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/09/26‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/12‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای احمــد شــهرکی بــه شناســنامه‬ ‫‪ ۳۳۵۶۲‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲0۳۲۵۳۹۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد گل محمــد متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000453‬در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 67.14‬متــر مربــع قســمتی از پــاک‪ ۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد م الــف‪13734 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/09/26‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/12‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪672‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫افزایش استقبال ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫روستاییان از بیمه اجتماعی‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اســتقبال‬ ‫روســتاییان و عشــایر اســتان از این بیمه در ‪ ۹‬ماه امســال نســبت به مدت مشــابه پارســال‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن مــدت پنــج هــزار نفــر از ســاکنان روســتاها‪ ،‬مناطق‬ ‫عشــایری و شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر زیــر پوشــش بیمــه اجتماعــی قــرار گرفتنــد ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه در مــدت مشــابه ســال قبــل ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر بیمــه شــدند‪.‬‬ ‫وی علــت اســتقبال جامعــه هــدف بــه بیمــه اجتماعــی را افزایــش ســهمیه عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬ســهمیه ایــن اســتان بــرای ســال جــاری حــدود ‪ ۱۳‬هــزار نفــر اعــام شــده اســت کــه‬ ‫جمعیــت مشــمول هــر روســتا بــه تفکیــک در نظــر گرفتــه شــده اســت و امســال ‪ ۵۰‬روســتا‬ ‫تمــام ســهمیه خــود را جــذب کــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫جمعیــت مشــمول هــر روســتا را بــه تمامــی دهیــاران اعــام کــرده ایــم کــه در ایــن خصــوص‬ ‫باید فرهنگ ســازی شــود و عالوه بر این در روســتاها و شــهرهای جمعیت زیر ‪ ۲۰‬هزار نفر‬ ‫کشف ‪ ۲۸۶‬تخلف زیست‬ ‫محیطی در خراسان شمالی‬ ‫تعیین حریم سه اثر تاریخی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫میــراث‬ ‫معــاون‬ ‫فرهنگــی اداره کل‬ ‫فرهنگــی‪،‬‬ ‫میــراث‬ ‫گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ســه اثــر تاریخــی‬ ‫اســتان طبــق ضوابــط‬ ‫حفاظتــی از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون در‬ ‫جلســه شــورای حریــم‬ ‫کشــور تعییــن حریــم و‬ ‫بــه مســووالن مربوطــه ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مهــم در شــورای عالــی ثبــت وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی کشــور تاییــد و بــا هــدف حفــظ اثــار تاریخــی از‬ ‫تعــرض غیرقانونــی‪ ،‬انجــام شــده اســت و کلیــه دســتگاه های اجرایــی ملــزم بــه رعایــت‬ ‫ضوابــط مربوطــه هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن بناهــا عبارتنــد از «تپــه معصــوم زاده» در بجنــورد‪« ،‬ویــران شــهر»‬ ‫فــاروج و «تپــه حیــدران» جاجــرم کــه از اغــاز ســال تاکنــون اصــاح و رفــع ایــرادات انهــا‬ ‫انجــام شــده اســت و بــا ایــن اقــدام در مجمــوع ‪ ۴۲‬اثــر تاریخــی خراســان شــمالی تاکنــون‬ ‫ثبــت حریــم شــدند‪.‬‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی ادامــه داد‪ :‬امســال ‪ ۷۵۰‬میلیــون ریــال از اعتبــارات ملــی بــرای تعییــن حریــم اثــار‬ ‫تاریخــی تخصیــص یافــت کــه ســه اثــر رفــع حریــم و هفــت اثــر دیگــر نیــز در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته نیــز پنــج اثــر تاریخــی اســتان «تپــه گلــور»‪« ،‬تپــه اســتقالل»‪،‬‬ ‫«تپــه دویــن»‪« ،‬تپــه نــادری» در شــیروان و «تپــه تــوی» در اســفراین تعییــن حریــم شــد‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۷۱۳‬اثــر تاریخــی خراســان شــمالی در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۵۲۵‬اثــر تاریخــی‪ ۵۳ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۱۰۹ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۶‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن هــزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر تاریخــی شناســایی شــده در شــمال‬ ‫شــرق کشــور قــرار دارد و ســاالنه پذیــرای میلیــون هــا مســافر‪ ،‬گردشــگر و زائــر امــام هشــتم‬ ‫(ع) اســت کــه از ایــن خطــه گــذر مــی کننــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫میــز خدمــت در راســتای اگاه ســازی و فرهنــگ ســازی خدمــات بیمـه ای برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن بــرای زیــر پوشــش دراوردن خانوارهــای عشــایری نیــز بــا ســازمان‬ ‫امــور عشــایری کشــور تفاهــم نامــه بســته شــده اســت کــه ‪ ۲۵‬درصــد جمعیــت مشــمول‬ ‫زیــر پوشــش صنــدوق بیمــه اجتماعــی قــرار گیرنــد کــه در ایــن خصــوص توســط مســووالن و‬ ‫کارشناســان مربوطــه نیــز در بیــن گــروه هــدف اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده بیــان کــرد‪ :‬در ‪ ۲‬ســال گذشــته بــرای نخســتین بــار تعــدادی از خانوارهایــی کــه‬ ‫شــرایط ســالمندی داشــتند مشــمول مستمری بازنشستگی صندوق شــدند که به نوعی این‬ ‫امــر نیــز باعــث فرهنــگ ســازی بــرای جــذب بــه صنــدوق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شهرســتان شــیروان بــا هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر و بجنــورد بــا تعــداد هــزار نفــر بــه ترتیــب‬ ‫در جــذب گــروه مشــمول بــه زیــر پوشــش صنــدوق اجتماعی رتبــه اول و دوم را کســب کردند‬ ‫و شهرســتان گرمــه بــا ‪ ۱۶۰‬نفــر کمتریــن امــار جــذب را دارد‪.‬‬ ‫غالمــزاده اظهــار کــرد‪ :‬شــرایط جــذب در برخــی از مناطــق شهرســتان گرمــه و جاجــرم و‬ ‫همچنیــن در شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر ایــور و درق مناســب نیســت و بایــد اطــاع رســانی‬ ‫در ایــن زمینــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی بــر فرهنــگ ســازی در بیــن جامعــه هــدف تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬تــاش مــی کنیــم تــا بــا‬ ‫ســازمان هــا و دســتگاه هــای مختلــف از جملــه رســانه هــا در شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر‬ ‫تبلیغــات بیشــتری در ایــن خصــوص داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ضریــب پوشــش بیمــه ایــن صنــدوق ‪ ۱۴‬درصــد از میانگیــن کشــوری باالتر اســت و اینک ‪۷۲‬‬ ‫هــزار نفــر از هــم اســتانی ها زیــر پوشــش خدمــات بیمه ای هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون نفــری خراســان شــمالی در روســتاها ســکونت دارند که‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد از ایــن جمعیــت زیــر پوشــش بیمــه قــرار دارنــد کــه باالتــر از میانگیــن ‪ ۲۶‬درصــدی‬ ‫کشــوری است‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۲۸۶ :‬تخلــف در ‪۹‬‬ ‫ماهــه امســال توســط یــگان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫کشــف شــد و ‪ ۳۳۱‬نفــر در‬ ‫ایــن خصــوص دســتگیر و‬ ‫بــه مقامــات قضایــی ایــن‬ ‫اســتان معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫رضــا شــکاریان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن جرایــم شــامل‬ ‫شــکار و صیــد غیــر مجــاز‪،‬‬ ‫نگهــداری و خریــد و فــروش‬ ‫غیــر مجــاز گونــه هــای حیــات وحــش‪ ،‬تخریــب اراضــی ملــی و تعلیــف غیــر مجــاز‬ ‫دام در مناطــق حفاظــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میــزان ضــرر و زیــان ایــن تخلفــات بیــش از ‪ ۱۵‬میلیــارد و ‪۷۳۱‬‬ ‫میلیــون ریــال اســت کــه از ایــن میــزان بیــش از چهــار میلیــارد و ‪ ۴۴۹‬میلیــون ریــال‬ ‫وصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت بــا‬ ‫‪ ۳۱‬مــورد شــروع بــه شــکار‪ ،‬یــک مــورد صیــد غیرمجــاز ابزیــان‪ ۱۰۳ ،‬قطعــه شــکار‬ ‫غیرمجــاز پرنــدگان‪ ۴۵ ،‬راس شــکار غیرمجــاز پســتانداران‪ ۱۳۷ ،‬قطعــه زنــده گیــری‬ ‫پرنــدگان و یــک مــورد زنــده گیــری پســتانداران برخــورد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امســال ‪ ۱۴‬قبضــه ســاح غیرمجــاز و ‪ ۳۶‬قبضــه ســاح شــکاری‬ ‫مجــاز کشــف و ضبــط شــده اســت بــا ابــراز نگرانــی از وجــود ســاح در دســت‬ ‫شــکارچیان‪ ،‬گفــت‪ :‬در مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۷‬قبضــه ســاح غیرمجــاز و ‪۳۷‬‬ ‫قبضــه ســاح شــکاری مجــاز کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن‬ ‫مــدت ‪ ۲۴۱‬مــورد ادوات و وســایل از متخلفــان زیســت محیطــی اســتان کشــف شــد‪.‬‬ ‫برخورد با ‪ ۱۹۰‬مورد تعلیف غیرمجاز‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ ۹ :‬ماهــه امســال بــا ‪ ۱۵۸‬مــورد تعلیــف غیرمجــاز در مناطــق‬ ‫تحــت مدیریــت ایــن اداره کل برخــورد شــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــکاریان؛ در مــدت مشــابه پارســال ‪ ۲۲۸‬مــورد تعلیــف غیرمجــاز در‬ ‫مناطــق تحــت مدیریــت اســتان از جملــه مناطــق قرخــود‪ ،‬میاندشــت‪ ،‬گلــول و‬ ‫ســالوک و ســاریگل برخــورد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬خشکســالی و‬ ‫کاهــش بارندگــی هــا ســبب کاهــش میــزان تولیــد علوفــه در عرصــه هــای طبیعــی‬ ‫اســتان شــده و دامــداران بــه مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت ســوق‬ ‫داده شــدند‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه موجــود در کشــور زیســت‬ ‫دارد و ‪ ۱۴۱‬گونــه پرنــده از ‪ ۵۳۲‬گونــه موجــود در کشــور‪ ۶۸ ،‬خزنــده از ‪ ۲۲۸‬گونــه‬ ‫موجــود کشــور‪ ،‬چهــار گونــه خزنــده دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه موجــود و هشــت گونــه‬ ‫ماهــی و ابــزی از مجمــوع ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی موجــود در کشــور زیســت مــی کننــد‬ ‫کــه برخــی از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪ ،‬باالبــان‪ ،‬هوبــره‪ ،‬کبــک دری و کرکــس‬ ‫مصــری در طبقــه بنــدی اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت (‪ )IUCN‬در رده هــای‬ ‫بحرانــی و در حــال انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی مناطــق حفاظــت شــده و‬ ‫پــارک هــای ملــی ســالوک‪ ،‬ســاریگل و ضامــن اهــو‪ ،‬مناطــق حفاظــت شــده قرخــود‪،‬‬ ‫گلــول‪ ،‬ســرانی و پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت جاجــرم را کــه محــل زیســت‬ ‫پلنــگ هــا مــی باشــد‪ ،‬بــا گســتره ‪ ۱۹۷‬هــزار هکتــار مدیریــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫با کاهش هر درجه سانتیگراد دمای اتاق ‪،‬‬ ‫شش درصد از مصرف انرژی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ای لنز همه بهانه از توست!‬ ‫ایــن روزهــا کــه خــدا را کــرور کــرور شــکر خیــال مــردم از‬ ‫بابــت کرونــا و تبعاتــش تــا حــدود زیــادی راحــت شــده‪،‬‬ ‫مســئوالن وزارت فخیمــه بهداشــت افتــاده انــد بــه جــان‬ ‫ســایر گرفتــاری هــا و بیمــاری هــای خلــق اللــه و عجالتــا ً‬ ‫گیــر داده انــد بــه تبعــات و اثــرات منفی لنز های چشــمی!‬ ‫ظاهــرا ًعزیــزان مافیــای لنــز نتوانســته هماننــد مافیــای‬ ‫بادمجان یا هویج برای لنز مزایای رویایی و سوفسطایی‬ ‫بــرای لنــز تبییــن کننــد! خبر را مالحظه بفرمائیــد‪« :‬برخی‬ ‫لنــز هــای وارداتــی چینــی کــه در ارایشــگاه هــا و بوتیکهــا‬ ‫بــه فــروش مــی رســند‪ ،‬باعــث الودگــی چشــم و در دراز‬ ‫مــدت موجــب نابینایــی مــی شــوند‪ .‬برخــی از افــراد هــم از‬ ‫لنــز هــای یکبــار مصــرف‪ ،‬چنــد بــار اســتفاده مــی کننــد کــه‬ ‫خطــر شــیوع بیماریهــای چشــمی در ایــن لنــز هــا بیشــتر‬ ‫اســت‪ (».‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫درســت اســت کــه ارایشــگاه هــای زنانــه نوعــی بــازار چــه‬ ‫مــرزی هــم محســوب مــی شــوند و در انجــا عــاوه بــر‬ ‫رنــگ امیــزی و بتونــه کاری و صــاف کاری‪ ،‬عیــن بازارچــه‬ ‫ســید اســمال‪ ،‬انــواع و اقســام وســایل مجــاز و غیــر مجــاز‬ ‫هــم بــه فــروش مــی رســد ولــی خریــد لنــز دســت دوم و‬ ‫دســت بــه دســت شــدن لنــز دیگــر نوبــر اســت‪.‬‬ ‫لبــاس و ماشــین و کفــش دســته دوم دیــده بودیــم ولــی‬ ‫خــدا وکیلــی اســتفاده از لنــز دســته دوم بــا هیــچ عقــل‬ ‫ســلیمی همپوشــانی نــدارد‪ .‬خیلــی جالــب اســت در حالــی‬ ‫کــه مــا در کشــورمان بــه فنــاوری چــاپ قرنیــه دســت پیــدا‬ ‫کــرده ایــم ایــن چینــی هــای دســت و پــا چلفتــی هنــوز‬ ‫نتوانســته انــد لنــز بــا قیمــت پائیــن تولیــد کننــد کــه خلــق‬ ‫اللــه مجبــور بــه اســتفاده از لنــز دســت دوم نشــوند! البتــه‬ ‫ایــن کــه هــر گرفتــاری و بدبختــی را بــه این چینیهای چشــم‬ ‫بادامــی و اجناسشــان ربــط دهیــم چنــدان هــم جوانمردانــه‬ ‫نیســت و برخــی معضــات اخیــر‪ ،‬ریشــه در فهــم ناقــص‬ ‫و پالســتیکی برخــی هموطنــان از ادبیــات کهــن دارد‪.‬‬ ‫متاســفانه عــده ای شــعر ِ « چشــم هــا را بایــد شســت‪،‬‬ ‫جــور دیگــر بایــد دیــد» خــدا بیامــرز ســهراب را بــد تفســیر‬ ‫کــرده انــد و بــه هــر قیمتــی شــده مــی خواهــد جــور دیگــر‬ ‫ببیننــد‪ .‬اصــا ًهــم بــه شستشــوی چشــم اعتقــادی ندارنــد‬ ‫و معتقدنــد بــا وجــود نیتــرات فــراوان در اب تهــران ترجیــح‬ ‫مــی دهنــد بــرای جــور دیگــر دیــدن از «لنــز» اســتفاده کننــد‬ ‫حتــی در برخــی مقاطــع لنــز از نــان شــب واجــب تــر شــده و‬ ‫بــه قولــی چشــمم را بگیــر ولــی لنــزم را نــه!‬ ‫البتــه در ایــن بیــن عــده ای هــم کاری بــه ســهراب‬ ‫ندارنــد و از منظــر زیبــا شــناختی‪ ،‬ســاختار خــود را دارای‬ ‫عیــب و ایــراد مــی داننــد و اعتقــادی بــه جمــات بــزرگان‬ ‫ندارنــد کــه فرمــوده انــد «بــه لنــز و رنــگ و خــال و خــط چه‬ ‫حاجــت روی زیبــا را» و بــرای رفتــن بــه مجلــس عروســی‬ ‫یــا مجالــس شــادی‪ ،‬دســت بــه تغییــر دکوراســیون‬ ‫مــی زننــد کــه گویــی اگــر ایــن تغییــرات ماهــوی صــورت‬ ‫نپذیــرد‪ ،‬عروســی ســر نخواهــد گرفــت‪ .‬زن حســابی‬ ‫همســر مســی بــرای تماشــای قهرمانــی شــوهرش در‬ ‫جــام جهانــی حتــی رژ لــب هــم نــزده بــود! بگذریــم ‪...‬‬ ‫علی ای حال هر چند ســامت برخی شــهروندان‬ ‫بــرای خودشــان مهــم نیســت ولــی بــرای مــا مهــم‬ ‫اســت و پیشــنهاداتی بــرای جلوگیــری رواج ایــن‬ ‫پدیــده مذمــوم ارائــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) تغییــر کاربــری لنــز‪ :‬همانطــور که در گذشــته افراد‬ ‫خالفــکار را « تاتــو» یــا همــان «خالکوبــی» مــی کردنــد تــا‬ ‫نشــان دهنــد ایــن افــراد بــا ســایرین تفــاوت دارنــد و گنــاه‬ ‫کارنــد‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود بــه جــای ســتاره دار کــردن‬ ‫مشــتریان بد حســاب بانکها‪ ،‬با توجه به میزان بدحســابی‬ ‫شــان در چشــم انها لنز های مختلف کار بگذاریم‪ .‬با این‬ ‫شــیوه هــم کارمنــدان بانکهــا بــه راحتــی قــادر بــه شناســایی‬ ‫افــراد بــد حســاب خواهنــد شــد و هــم امار مصــرف لنزهای‬ ‫رنگــی در کشــور پائیــن خواهــد امــد‪.‬‬ ‫ب) جریمــه نقــدی‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــما اگــر‬ ‫کوچکتریــن تغییــری در بنــای مســکونی یــا تجــاری خــود‬ ‫بدهیــد‪ ،‬بایــد جوابگــوی شــهرداری و عــوارض کمرشــکن‬ ‫ان باشــید؛ پیشــنهاد مــی شــود در خصــوص تغییــرات‬ ‫ظاهــری افــراد هــم نظیــر تخریــب اضافــه بنــای صــورت (‬ ‫همــان کوچــک کــردن بینــی ) و یــا اســتفاده از لنز‪ ،‬کاشــت‬ ‫گونــه‪ ،‬پروتــز‪ ،‬بالــون معده‪،‬اصــاح خــط لبخنــد‪ ،‬چشــم‬ ‫گربــه ای‪ ،‬گــوش االغــی‪ ،‬اصــاح چشــم اســیایی‪ ،‬رفــع‬ ‫خنــده ی اســبی یــا لثــه ای‪ ،‬قلــوه ای کــردن لــب پائیــن‪،‬‬ ‫تــراش پیشــانی‪ ،‬بیبــی فیــس کــردن صــورت‪ ،‬تــراش‬ ‫پیشــانی‪ ،‬پروتــز لــب‪ ،‬لیفــت گونــه لــب‪ ،‬چــال انداختــن‬ ‫گونــه‪ ،‬رفــع خنــده اســبی یــا لثـه ای‪ ،‬رفــع انقبــاض چانــه و‬ ‫قــس علــی هــذا‪ ...‬عــوارض وضــع شــود تــا ملــت کمتــر بــه‬ ‫فکــر تغییــر دکوراســیون بیفتنــد! ( البته لیســت تغییرات‬ ‫ظاهــری افــراد خیلــی بیشــتر از ایــن اســت و اگــر همــه‬ ‫مــوارد را ذکــر مــی کردیــم یکــی دو تــا ســتون نشــریه را‬ ‫اشــغال مــی کردیــم‪ ،‬بــه همیــن مقــدار بســنده کردیــم!)‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فکرش را بکن!‬ ‫ می توانیــد پنــج دقیقــه بــه هیــچ وجــه دربــاره‬‫خــرس ســفید فکــر نکنیــد؟ بــه گمان تــان اســان‬ ‫اســت؟ در اشــتباه هســتید!‬ ‫ ‪ ۳۰‬ســال پیــش پروفســور دنیــل واگنــر‪،‬‬‫روان شناســی از دانشــگاه هــاروارد‪ ،‬بــرای نخســتین‬ ‫بــار ایــن ازمایــش را انجــام داد و نتیجه شــگفت انگیز‬ ‫بــود‪ .‬او بــه شــرکت کننده ها گفــت پنــج دقیقــه اکیــدا‬ ‫بــه خــرس ســفید فکــر نکننــد و اگــر در ایــن مــدت‬ ‫فکــر خــرس‪ ،‬ناخواســته وارد ذهنشــان شــد‪ ،‬زنگــی را‬ ‫بــه صــدا دراورنــد!‬ ‫ی خــود را بســتند و‬ ‫ شــرکت کننده ها چشــم ها ‬‫همــه سعی شــان را کردنــد کــه هوش و حواس شــان‬ ‫پــی خــرس ســفید نــرود‪ ،‬امــا بــه طــور متوســط در هر‬ ‫دقیقــه‪ ،‬یــک بــار زنــگ را بــه صــدا درمی اوردنــد کــه‬ ‫یعنــی خــرس ســفید راهــی بــرای فتــح ذهن شــان‬ ‫پیــدا کــرده بــود!‬ ‫ واگنــر ســپس بــه شــرکت کنندگان در ازمایــش‬‫گفــت‪ :‬در پنــج دقیقــه دوم‪ ،‬مجازنــد بــه خــرس‬ ‫ســفید فکــر کننــد!‬ ‫ان وقــت بــود کــه زنــگ‪ ،‬بارهــا و بارهــا در هــر دقیقــه‬ ‫بــه صــدا درامــد کــه ثابــت می کــرد شــرکت کننده ها‬ ‫م به دقیقــه یــاد خــرس ســفید می افتنــد و از‬ ‫د ‬ ‫خیالــش رهایــی نداشــتند!‬ ‫ن قدر از نتایج ازمایش ذوق کرد که با‬ ‫ پروفسور ا ‬‫حاصــل کارش یــک مقالــه علمــی نوشــت؛ مقالـه ای‬ ‫کــه طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد و گوشــه دل خیلی از‬ ‫روان شــناس های بــزرگ دنیــا نشســت و حــاال هنــوز‬ ‫هــم خیلــی وقت هــا در مشاوره های شــان بــه ان‬ ‫اســتناد می کننــد!‬ ‫ واگنــر در مقالــه اش توضیــح داد کــه تــاش‬‫بــرای اجتنــاب از فکــر کــردن بــه یــک موضــوع و‬ ‫ســرکوبی اش در پنــج دقیقــه اول‪ ،‬باعــث می شــود‬ ‫بعدهــا بســیار بیشــتر بــه ان فکــر کنیــم!‬ ‫ نفــرات بعــدی هــم همیــن ازمایــش را با ســوژه های‬‫فکــر نکردنــی دیگــر تکــرار کردنــد و نتیجــه همــان شــد‬ ‫کــه واگنــر می گفــت‪ .‬امــا چــرا ازمایــش خــرس ســفید‬ ‫ایــن همــه محبــوب دل روان شــناس ها شــده و ســبک‬ ‫زندگــی خیلی هــا را در دنیــا عــوض کــرده اســت؟‬ ‫ تــا بــه حــال برای تــان پیــش امــده اســت وقتــی بــا‬‫مشــکلی بــزرگ مواجــه می شــوید دوســتی بــه شــما‬ ‫بگویــد‪« :‬فکــرش را نکــن»! یــا خودتــان تصمیــم‬ ‫بگیریــد بــه ماجــرا فکــر نکنیــد تــا بعــد؟ گاهــی هــم‬ ‫همیــن جملــه «فعــا بــه ان فکر نکــن» را‪ ،‬به عنوان‬ ‫توصیــه ای بــرای دوســتانی کــه بــا شــما مشــورت‬ ‫کرده انــد بــه کار برده ایــد‪ ،‬چــون وقتــی مشکل شــان‬ ‫را شــنیده اید‪ ،‬احســاس کرده ایــد فکــر نکــردن بــه‬ ‫موضــوع تنهــا را ه خالصــی از ان اســت!‬ ‫ امــا حــاال مــا و واگنــر بــه شــما می گوییــم دســت‬‫نگــه داریــد! ایــن روش را کنــار بگذاریــد! چــون‬ ‫مشــکلی کــه دائــم ســعی کنیــد بــه ان فکــر نکنیــد یــا‬ ‫تــاش می کنیــد نادیــده اش بگیریــد‪ ،‬همــان خــرس‬ ‫ســفید یا فیل صورتی اســت که ســرانجام شــکارتان‬ ‫می کنــد! گرچــه امــکان دارد در نخســتین تــاش‬ ‫بــرای ســرکوبی افــکار مربــوط بــه ان موفــق شــوید و‬ ‫کمتــر یــادش بیفتیــد امــا در اینــده بیشــتر و بیشــتر‬ ‫اندیشــه ان‪ ،‬شــما را درگیــر می کنــد!‬ ‫ در حقیقــت‪ ،‬تــاش بــرای فکــر نکــردن بــه یــک‬‫مشــکل بــه جــای حــل ان‪ ،‬مثل مرهمی ســطحی اســت‬ ‫روی دملــی چرکــی کــه تــا وقتــی درمان نشــود هـ ر از گاه‬ ‫ســر بــاز می کنــد! می پرســید راه چــاره چیســت؟‬ ‫ مــا دقیقــا ًوقتــی از فکــر کــردن به مشــکلی اجتناب‬‫می کنیــم کــه در ناخــوداگاه‪ ،‬نگران مــان می کنــد و‬ ‫از ان مــی ترســیم! پــس بــرای حــل موضــوع‪ ،‬ابتــدا‬ ‫باید یاد بگیریم شــجاعانه درباره مســاله بیندیشــیم‬ ‫و ســپس یــا انــرا همــان گونــه کــه هســت بپذیریــم و‬ ‫بــا ان کنــار بیاییــم یــا بــه طــور منطقــی حلــش کنیــم‪.‬‬ ‫اعتیاد سرمنشاء بسیاری‬ ‫از اشفتگی ها و از هم‬ ‫گسیختگی های اجتماعی است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪672‬‬ ‫به چه کسی رازهایمان را بگوییم؟‬ ‫مــا ذاتــا تمایــل داریــم رازهایمــان را بــا دیگــران بــه اشــتراک‬ ‫بگذاریــم و دربــاره انهــا حــرف بزنیــم تــا از حجــم اضطرابمــان‬ ‫کــم کنیــم‪ .‬بســیاری از افــراد بــا تصــور اینکــه کارشــان اشــتباه‬ ‫اســت‪ ،‬خودشــان را ســرزنش می کننــد و از فاش کــردن‬ ‫رازهایشــان پشــیمان می شــوند‪ .‬درمیان گذاشتن راز با کسی‬ ‫کــه بــه او اعتمــاد داریــد مشــکلی ایجــاد نمی کنــد؛ مشــکل‬ ‫اصلــی زمانــی ایجــاد می شــود کــه شــما شــخص اشــتباهی را‬ ‫بــرای درمیان گذاشــتن رازهایتــان انتخــاب می کنیــد و وقتــی‬ ‫از اعتمادتــان سوءاســتفاده می کنــد‪ ،‬تصــور می کنیــد دیگــر‬ ‫نبایــد رازهایتــان را بــا هیچ کــس در میــان بگذاریــد‪ .‬به جــای‬ ‫اینکــه خودتــان را بابــت گفتــن رازتــان بــه دیگــران ســرزنش‬ ‫کنیــد‪ ،‬در پــی شــناخت افــراد قابل اعتمــاد باشــید‪ ،‬بــا انهــا‬ ‫دوســت شــوید و بــا اطمینــان از خیرخواهــی انهــا‪ ،‬رازهایتــان‬ ‫را در میــان بگذاریــد‪ .‬در ایــن مقالــه می گوییــم چطــور افــراد‬ ‫قابل اعتمــاد را پیــدا کنیــد و رازهایتــان را بــه انهــا بگوییــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت در طــول ســفر‪ ،‬بــا مســافر دیگــری دوســت‬ ‫شــوید و ســفره دلتــان را پپشــش بــاز کنیــد و رازهایتــان را‬ ‫بــه او بگوییــد‪ .‬بعــد از ســفر هــم از دوســت چندســاعته خــود‬ ‫خداحافظــی می کنیــد‪ .‬بعــد از ایــن خداحافظــی‪ ،‬شــما بــه‬ ‫‪ ۲‬فــرد غریبــه تبدیــل می شــوید‪ ،‬بنابرایــن احتمــال اینکــه‬ ‫هرکدامتــان از انچــه می دانیــد سوءاســتفاده کنیــد‪ ،‬زیــاد‬ ‫نیســت‪ .‬نتیجــه ایــن کار‪ ،‬سبک شــدن به خاطــر حرف هایــی‬ ‫اســت کــه بــه دیگــری گفته ایــد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬ایــن روابــط کوتاه مــدت کمتــر شــده اند‬ ‫و حتــی همــان هم ســفر هــم ممکــن اســت بعــدا بــه دوســت‬ ‫انالین شما در اینستاگرام تبدیل شود‪ .‬ارتباطات بلندمدت‬ ‫مزیت های بســیاری دارد‪ ،‬اما احتمال سوءاســتفاده از رازها‬ ‫یــا به اشتراک گذاشــتن انهــا بــا دیگــران را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه بــرای رازداری انتخــاب می کنیــد بایــد قابل اعتماد‬ ‫باشــند‪ ،‬شــما را بپذیرنــد‪ ،‬دوســت داشــته باشــند رازهایتــان‬ ‫را بشــنوند‪ .‬اولیــن کســانی کــه می تواننــد شــنونده رازهــای‬ ‫شــما باشــند دوســتان نزدیــک‪ ،‬اعضــای خانــواده و همســر‬ ‫شــما هســتند‪ .‬شــما می توانیــد بــرای گفتــن اطالعــات مهم و‬ ‫خصوصــی بــه ایــن افــراد اعتمــاد کنیــد‪.‬‬ ‫روش انتخاب فرد مناسب‬ ‫فهرســتی از افــرادی درســت کنیــد کــه بــه انهــا اعتمــاد داریــد‬ ‫و احســاس می کنیــد می توانیــد رازهایتــان را بــا انهــا در میــان‬ ‫بگذاریــد‪ .‬اگــر تعــداد افراد این فهرســت زیاد اســت‪ ،‬به شــما‬ ‫تبریــک می گوییــم! شــما ارتباطــات نزدیــک زیــادی داریــد کــه‬ ‫بســیار ارزشــمند اســت‪ ،‬امــا نیــازی نیســت رازهایتــان را بــه‬ ‫همــه انهــا بگوییــد‪ .‬مشــخص کنیــد که اعضای این فهرســت‬ ‫را بــر اســاس چــه معیارهایــی انتخــاب کرده ایــد‪ ،‬ســپس‬ ‫معیارهــای جدیــدی را بــه انهــا اضافــه کنیــد و تــا می توانیــد‬ ‫م گیــری‬ ‫تعــداد افــراد را محــدود کنیــد‪ .‬این طــوری تصمیــ ‬ ‫برایتــان ســاده تر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هنــگام نوشــتن فهرســت‪ ،‬بــه عقایــد و تمایــات و‬ ‫ویژگی هــای شــخصیتی افــراد هــم توجــه کنیــد؛ انهــا بایــد‬ ‫ظرفیــت الزم بــرای شــنیدن رازهــای شــما را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فرد رازدار باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۸‬تحقیقــی انجــام شــد دربــاره اینکــه‬ ‫انســان ها بــرای درمیان گذاشــتن رازهایشــان بــه چــه‬ ‫کســانی اعتمــاد می کننــد‪ .‬بــر اســاس ایــن تحقیــق‪،‬‬ ‫مهربانــی و طــرز فکــر مشــابه و قاطعیــت ‪ ۳‬ویژگــی مهــم‬ ‫افــراد قابل اعتمــاد هســتند‪ .‬محققــان بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیدند کــه مهربانــی و قاطعیــت باعــث می شــوند‬ ‫گوینــده بــه شــنونده اعتمــاد کنــد و رازهایــش را بــا او در‬ ‫میــان بگــذارد‪ .‬ســپس اشــتیاق و پذیــرش (طــرز فکــر‬ ‫مشــابه) اســت کــه گوینــده را ترغیــب می کنــد رازهــای‬ ‫دیگــری را هــم بــه فــرد مورداعتمــادش بگویــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن ویژگی هــا معیارهــای دقیقــی بــرای ســنجش‬ ‫میــزان رازداربــودن افــراد نیســتند و صرفــا بــر اســاس‬ ‫تحقیقــات و نظرســنجی از افــراد بــه دســت امده انــد‪ .‬شــاید‬ ‫کســی کــه شــما بــرای گفتــن رازتــان انتخــاب می کنیــد طــرز‬ ‫فکر مشــابه شــما نداشــته باشــد‪ ،‬اما بتواند باورها و رازهای‬ ‫شــما را بشــنود و ســپس راه درســت را به شــما نشــان بدهد‬ ‫و در تصمیم گیــری کمکتــان کنــد‪ .‬چنیــن فــردی اجــازه‬ ‫نمی دهــد قضاوت هــا و نظــر شــخصی اش روی راهــکاری کــه‬ ‫بــه شــما ارائــه می دهــد یــا ارتباطــش بــا شــما تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫در ادامــه ویژگی هایــی را بررســی می کنیــم کــه معمــوال‬ ‫باعــث جلــب اعتمــاد افــراد می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مهربانی و شفقت‬ ‫افــراد شایســته اعتمــاد کــردن انســان هایی دلســوز‬ ‫هســتند کــه می تواننــد بــا دیگــران همدلــی کننــد و بــدون‬ ‫قضاوت کــردن دیگــران‪ ،‬بــه رازهایشــان گــوش بدهنــد‪.‬‬ ‫چنیــن افــرادی بــه حرف هــای شــما گــوش می دهنــد و‬ ‫درکتــان می کننــد‪ .‬چنیــن فــردی بــدون اینکــه خــودش‬ ‫درگیــر غم هــا و مشــکالت شــما شــود‪ ،‬در کنارتــان قــرار‬ ‫می گیــرد و ســعی می کنــد هرانچــه از دســتش برمی ایــد‬ ‫بــرای بهترشــدن حالتــان انجــام بدهــد‪.‬‬ ‫افــراد مهربــان همــان کســانی هســتند کــه می توانیــد‬ ‫بــدون تــرس از قضــاوت شــدن یــا شــنیدن نصیحت هــای‬ ‫کلیشــه ای‪ ،‬بــا انهــا درددل کنیــد‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات مهمــی کــه بایــد بــه ان توجــه داشــته باشــید‬ ‫ایــن اســت کــه مهربانــی به تنهایــی کافــی نیســت‪ .‬شــاید‬ ‫فــردی مهربــان باشــد‪ ،‬بــا اغوشــی بــاز شــما را بپذیــرد و بــه‬ ‫حرف هایتــان گــوش بدهــد‪ ،‬امــا ان قــدر بــه شــما تعهــد‬ ‫نداشــته باشــد کــه رازتــان را پیــش خــودش نگــه دارد و‬ ‫بــه دیگــران چیــزی نگویــد‪ .‬بنابرایــن الزم اســت معیارهــای‬ ‫مختلفــی بــرای انتخــاب دوســت رازدار داشــته باشــید تــا بعدا‬ ‫دچــار مشــکل نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قاطعیت‬ ‫بیاییــد بــا ذکــر یــک مثــال توضیــح بدهیــم کــه چــرا افــراد‬ ‫قاطــع قابل اعتمــاد هســتند‪ .‬تصــور کنیــد فــردی بــا نیرنــگ‬ ‫از دیگــری سوءاســتفاده کــرده و بخشــی از دارایی هایــش‬ ‫را بــه ناحــق از او گرفتــه اســت‪ .‬فــرد خطــاکار اکنــون عــذاب‬ ‫وجــدان دارد و نمی دانــد چطــور می توانــد کارش را جبــران‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر فــردی را بــرای نگهــداری رازهایــش انتخــاب کنــد که‬ ‫فقــط مهربــان اســت ‪ ،‬احتمــاال چنین پاسـخ هایی می شــنود‪:‬‬ ‫«اشــکالی نــداره‪ .‬ســعی کــن از ایــن به بعــد درســتکار باشــی»‬ ‫یــا «مــن درکــت می کنــم‪ .‬ســعی کــن دیگــه بــه اشــتباهت‬ ‫فکــر نکنــی»‪.‬‬ ‫ایــن پاســخ ها چــاره وجــدان نــاارام فــرد خطــاکار و‬ ‫جبران کننــده زیــان مالــی فــرد قربانــی نیســت‪ .‬در عــوض اگــر‬ ‫فــرد گناهــکار رازش را بــا انســانی مهربــان و قاطــع در میــان‬ ‫بگــذارد‪ ،‬بــدون شــک یــک پاســخ می شــنود‪« :‬چیزهایــی رو‬ ‫کــه بــه ناحــق گرفتــی بــه صاحبــش پــس بــده!» ایــن جملــه‬ ‫شــفاف‪ ،‬تکلیــف فــرد خطــاکار را مشــخص می کنــد و او‬ ‫متوجــه می شــود بــرای بهترشــدن حالــش بایــد خســارت را‬ ‫جبــران کنــد‪.‬‬ ‫افــراد قاطــع کاری کــه بایــد را انجــام می دهنــد و بــه شــما‬ ‫هــم انگیــزه می دهنــد کــه کار درســت را انجــام بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬طرز فکر مشابه‬ ‫هیچ کــس دوســت نــدارد وقتــی رازی را بــه کســی‬ ‫می گویــد‪ ،‬ســرزنش شــود‪ .‬بنابرایــن الزم اســت شــخصی‬ ‫را بــرای شــنیدن رازهایتــان انتخــاب کنیــد کــه بتوانــد‬ ‫حرف هایتــان را بپذیــرد و بــدون قضــاوت و ســرزنش‪،‬‬ ‫راهنمایی تــان کنــد‪ .‬گاهــی اوقــات بعضی‬ ‫از اتفاقــات صرفــا بــه ایــن دلیــل بــه راز‬ ‫تبدیــل می شــوند کــه برخــاف هنجارهــا‬ ‫و قوانیــن جامعــه هســتند‪ .‬اگــر چنیــن‬ ‫رازهایــی را بــا کســی در میــان بگذاریــد‬ ‫کــه معتقــد اســت هیچ کــس حــق‬ ‫هنجارشــکنی نــدارد و هنجارشــکن ها‬ ‫بایــد مجــازات شــوند‪ ،‬بــه مشــکل‬ ‫برمی خوریــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه پیــش از ایــن گفتیــم‪،‬‬ ‫ممکــن اســت فــردی طــرز فکــر مشــابه شــما‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬امــا بتوانــد بــه صحبت هــای‬ ‫شــما گــوش بدهــد‪ .‬مثــا در روانشناســی‪،‬‬ ‫درمانگــر عقایــد و باورهــای خــودش را دارد‪،‬‬ ‫امــا هنــگام صحبــت بــا مراجــع بــر اســاس‬ ‫اســتدالل و دانــش بــه او راهــکار می دهــد و‬ ‫درگیــر قضــاوت دیگــران نمی شــود‪ .‬شــباهت‬ ‫طــرز فکــر زمانــی الزم اســت کــه کســی‬ ‫بخواهــد بــا توجــه بــه دیــدگاه شــخصی اش‬ ‫رازهــای شــما را بشــنود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برون گرایی‬ ‫منظــور مــا از فــرد برون گــرا کســی نیســت‬ ‫کــه دوســت دارد همــه زمانــش را در مهمانی‬ ‫و دورهمی هــا بگذارنــد و از احســاس تنهایــی‬ ‫فــراری اســت‪ .‬وقتــی کســی برون گــرا باشــد‪،‬‬ ‫می توانــد به خوبــی بــا شــما ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنــد‪ ،‬شــنونده خوبــی اســت و امادگــی‬ ‫پذیــرش دوســتی نزدیــک بــا شــما را دارد‪.‬‬ ‫در نتیجــه برقــراری ارتبــاط و اعتمــاد بــه او‬ ‫ســاده تر می شــود و شــما می توانیــد رازهایتــان را بــا او در‬ ‫میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫گاهــی هــم ممکــن اســت کــه فــرد درون گــرا باشــد‪،‬‬ ‫امــا اعتمــاد شــما را جلــب کنــد و احســاس کنیــد کــه‬ ‫می توانیــد رازهایتــان را بــا او در میــان بگذاریــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت‪ ،‬برون گرایــی یــا درونگرایــی او اهمیتــی نــدارد و‬ ‫می توانیــد رازهایتــان را بــا او در میــان بگذاریــد‪ .‬برونگرایــی‬ ‫صرفــا به دلیــل ایجــاد ســهولت برقــراری ارتبــاط یکــی از‬ ‫ویژگی هــای افــراد رازدار محســوب می شــود‪.‬‬ ‫چه رازهایی را می توانیم با دیگران در میان بگذاریم؟‬ ‫ایــن مســئله بــرای هــر فــرد متفــاوت اســت‪ .‬بعضــی از افــراد‬ ‫ترجیــح می دهنــد موقعیت هــای شــخصی زندگی شــان را‬ ‫پنهــان نگــه دارنــد و دربــاره انهــا بــا کســی صحبــت نکننــد و‬ ‫گروهــی دیگــر ترجیــح می دهنــد مهم تریــن رازهایشــان را‬ ‫بــا شــخصی قابل اعتمــاد در میــان بگذارنــد‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید که نیازی نیســت در یک جلســه تمام رازهای نگفته‬ ‫زندگی تــان را بــه دیگــری بگوییــد‪ .‬ابتــدا از رازهــا و ماجراهــای‬ ‫ســاده شــروع کنیــد و کم کــم ســراغ گفتــن رازی برویــد کــه‬ ‫گفتنــش برایتــان دشــوار اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــی در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬افــراد مختلــف چنیــن‬ ‫موضوعاتــی را بــا افــراد مورداعتمادشــان در میــان گذاشــته‬ ‫بودنــد‪:‬‬ ‫خیانت؛‬ ‫تمایالت و گرایش های جنسی؛‬ ‫تجربه سقط جنین؛‬ ‫قربانی تعارضات شدن؛‬ ‫درگیری و ازارهای فیزیکی؛‬ ‫اختالالت و بیماری های روانی؛‬ ‫بیماری هایمقاربتی؛‬ ‫ت در زندگی؛‬ ‫فریب ها و شکس ‬ ‫ازدست دادن دارایی ها؛‬ ‫اعتیاد؛‬ ‫اعتقادات مذهبی؛‬ ‫جرایم نظامی عمدی و غیرعمدی‪.‬‬ ‫وقتــی می خواهیــد رازی را بــا کســی در میــان بگذاریــد‪،‬‬ ‫مطمئــن شــوید دانســتن اطالعاتــی کــه در اختیــارش قــرار‬ ‫می دهیــد مشــکلی بــرای او ایجــاد نمی کنــد‪.‬‬ ‫نیــاز مــا بــه صحبــت بــا دیگــران بــه ایــن معنــی نیســت کــه‬ ‫بایــد تمــام رازهــا و اتفاقــات زندگی مــان را بــرای دیگــری‬ ‫تعریــف کنیــم‪ .‬یکــی از مهم تریــن نکاتــی کــه هنــگام گفتــن‬ ‫رازهــا بایــد در نظــر بگیریــد ایــن اســت کــه مشــخص کنیــد‬ ‫مــرز انچــه می توانیــد بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد و انچه‬ ‫نبایــد بگوییــد کجاســت‪ .‬افــرادی کــه ایــن مهــارت را دارنــد‪،‬‬ ‫هــم می تواننــد رازهایشــان را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد‬ ‫و ذهنشــان را ارام کننــد و هــم اطالعــات محرمانه شــان را‬ ‫فــاش نکننــد تــا از انهــا سوءاســتفاده نشــود‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫گاهــی اوقــات اتفاقاتــی که در طــول زندگی رخ می دهند‬ ‫منجــر بــه نشــخوار ذهنــی می شــوند و ارام و قــرار را از‬ ‫فــرد می گیرنــد‪ .‬در چنیــن موقعیت هایــی‪ ،‬صحبــت بــا‬ ‫فــردی قابل اعتمــاد و گفتــن رازهــا بــه او‪ ،‬تــا حــد زیــادی‬ ‫کمک کننــده اســت‪ .‬چنیــن فــردی از بیــرون بــه زندگــی و‬ ‫مســائل شــما نــگاه می کنــد و احتمــاال راهکارهایــی را ارائه‬ ‫می دهــد کــه بــه ذهــن خودتــان نرســیده اســت‪ .‬بــا گفتــن‬ ‫رازهــا‪ ،‬هــم می توانیــد انــرژی ذهنی تــان را حفــظ کنیــد‬ ‫و ذهــن ارام داشــته باشــید و هــم راهکارهــای احتمالــی‬ ‫حــل مشــکالت تان را پیــدا کنید‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 12‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪672‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نگرانی های حفظ حریم‬ ‫خصوصیتوانایی های‬ ‫استفاده از داده ها‬ ‫را محدود می کند‬ ‫بــر اســاس نظرســنجی انجــام شــده توســط ‪Bloor‬‬ ‫‪ ،Research‬دسترســی بــه داده هــا بــه طــور قابــل توجهــی‬ ‫توســط قوانیــن حفــظ حریــم خصوصی و حفاظــت از داده ها‬ ‫محــدود شــده اســت‪.‬این گــزارش نشــان می دهــد کــه ‪60‬‬ ‫درصــد از رهبــران داده مــورد بررســی بــه دلیــل نگرانی هــای‬ ‫مربــوط بــه حفــظ حریــم خصوصــی قــادر بــه اســتفاده از‬ ‫بیــش از ‪ 40‬درصــد از داده هــای خــود نیســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظرســنجی انجــام شــده توســط ‪Bloor‬‬ ‫‪ ،Research‬دسترســی بــه داده هــا بــه طــور قابــل توجهــی‬ ‫توســط قوانیــن حفــظ حریــم خصوصی و حفاظــت از داده ها‬ ‫محــدود شــده اســت‪.‬این گــزارش نشــان می دهــد کــه ‪60‬‬ ‫درصــد از رهبــران داده مــورد بررســی بــه دلیــل نگرانی هــای‬ ‫مربــوط بــه حفــظ حریــم خصوصــی قــادر بــه اســتفاده از‬ ‫بیــش از ‪ 40‬درصــد از داده هــای خــود نیســتند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه داده هایــی کــه بــرای افــراد مــورد بررســی در‬ ‫دســترس اســت بــه راحتــی قابــل دسترســی اســت (‪٪84‬‬ ‫می تواننــد داده هــا را در کمتــر از یــک هفتــه دریافــت کننــد)‪،‬‬ ‫ایــن تنهــا کســری از داده هایــی اســت کــه بــرای هدایــت‬ ‫نــواوری بــه انهــا نیــاز دارنــد‪ .‬در واکنــش‪ ،‬بیــش از ‪ 70‬درصــد‬ ‫از پاســخ دهنــدگان در حــال حاضــر دارنــد‪ ،‬یــا قصــد دارنــد در‬ ‫یــک راه حــل حفــظ حریــم خصوصــی داده ها‪ ،‬در ســال اینده‬ ‫ســرمایه گــذاری کننــد‪.‬‬ ‫«کســب و کارهــا بــا یــک چالــش بــزرگ روبــرو هســتند‪ :‬انهــا‬ ‫بــرای بــه دســت اوردن بینــش دقیــق و هدایــت ابتــکارات‬ ‫داده هــای رقابتــی‪ ،‬بــه دسترســی بــه موقــع بــه داده هــا‬ ‫نیــاز دارنــد‪ .‬اســتیو تاتمــن‪ ،‬مدیــر ارشــد اســتراتژی ‪Privitar‬‬ ‫گفــت‪ :‬امــا ان هــا همچنیــن بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه‬ ‫داده هــای ان هــا ایمــن و ســازگار باقــی می ماننــد‪.‬‬ ‫توتمــن ادامــه داد‪«:‬تعــادل بیــن نیــاز ســازمان بــه ابــزار‬ ‫تحلیلــی بــا نیــاز بــه حفاظت از اطالعات شــخصی مشــتریان‬ ‫و پیــروی از الزامــات نظارتــی در حــال تغییــر بــه ســرعت کار‬ ‫کوچکــی نیســت – امــا اگــر بــه ان توجــه نشــود‪ ،‬توانایــی‬ ‫ســازمان بــرای دســتیابی بــه پتانســیل کامــل داده هایشــان‬ ‫کاهــش می یابــد‪ .‬ابتــکارات تحلیلــی‪»،‬‬ ‫چالش هــای مربــوط بــه حفــظ حریــم خصوصــی و‬ ‫انطبــاق داده هــا همچنــان فراگیــر هســتند‬ ‫رهبــران داده در مــورد اهــداف خــود بــرای اســتفاده و تجزیه‬ ‫و تحلیــل داده هــا واضــح هســتند‪ .‬ســه هــدف اصلــی انهــا‬ ‫بــرای اســتفاده از داده هــا شــامل بــه دســت اوردن مزیــت‬ ‫رقابتــی (‪ ،)٪56‬کاهــش هزینه هــا (‪ )٪49‬و بهبــود کارایــی‬ ‫(‪ )٪46‬اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬افــراد مــورد بررســی می خواهنــد از داده های‬ ‫خــود بــرای بهبــود تصمیــم گیــری تجــاری (‪ )٪45‬و توســعه‬ ‫محصــوالت و خدمــات جدیــد و جریان هــای درامــد (‪)٪40‬‬ ‫اســتفاده کننــد‪ 64.6 .‬درصــد از پاســخ دهنــدگان می گوینــد‬ ‫افزایــش بــازده ســرمایه گــذاری (‪ )ROI‬از ســرمایه گذاری های‬ ‫داده هــا و تحلیل هــا بســیار مهــم اســت و ‪ 40‬درصــد اظهــار‬ ‫داشــتند کــه ســرمایه گذاری هــا تــا بــه امــروز بــه نتایــج‬ ‫مطلــوب دســت نیافته انــد‪.‬‬ ‫چالش هــای مربــوط بــه حفــظ حریــم خصوصــی و انطبــاق‬ ‫داده هــا بســیار زیــاد اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه اکثــر ســازمان ها‬ ‫مقادیــر قابــل توجهــی از داده هــا را بــدون اســتفاده باقــی‬ ‫می گذارند‪ 62.6 .‬درصد از پاســخ دهندگان نظرســنجی اظهار‬ ‫داشــتند کــه نگرانی هــای مربــوط بــه حریــم خصوصــی توانایــی‬ ‫انهــا را بــرای اســتفاده موثــر از داده هــا محــدود می کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی از ان هــا خواســته شــد تــا در مــورد چالش هــای‬ ‫حفاظــت از داده هــا و حریــم خصوصــی عمیق تــر تحقیــق‬ ‫کننــد‪ 67 ،‬درصــد از پاس ـخ دهندگان گفتنــد کــه دسترســی‬ ‫بــه داده هــای مفیــد بــه دلیــل دســتورات حاکمیتــی محــدود‬ ‫شــده اســت‪ 61.2 .‬درصــد گفتنــد حفاظــت از داده هــا‬ ‫ارزش داده هــای انهــا را کاهــش می دهــد‪ .‬و ‪ 56.6‬درصــد‬ ‫اظهــار داشــتند کــه فرایندهــای پیچیــده‪ ،‬موقــت یــا دســتی‬ ‫دسترســی بــه داده هــا چالش هایــی را ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫ایجاد مزاحمت برای بانوی جوان با عنوان‬ ‫روان شناس قالبی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه بــا دسترســی بــه عکس هــای‬ ‫خصوصــی بانــوی جــوان بــا عنــوان روان شــناس قالبــی قصــد مزاحمــت و اخــاذی از‬ ‫وی را داشــت‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید احمد موســوی گفت‪ :‬در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر‬ ‫اخاذی و تهدید به انتشــار تصاویر خصوصی اش در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‪،‬‬ ‫پیگیــری موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کارایــن پلیس قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکیه در اظهــارات خــود بیــان داشــت از طریــق فضــای مجــازی‬ ‫بــا شــخصی بــه ظاهــر تحصیل کــرده در حــوزه روان شناســی اشــنا و پــس از مدتــی‬ ‫چــت و گفتگــو پیرامــون وضعیــت زندگــی خــود‪ ،‬عکس هــای شــخصی خــود را بــرای‬ ‫او ارســال می کنــد کــه ســرانجام بــا تهدیــد انتشــار تصاویــر خصوصــی شــاکیه‪،‬‬ ‫درخواســت پــول نقــد می نمایــد‪.‬‬ ‫«مفقودی»‬ ‫بــرگ ســبز ( ســند ) خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه رنــگ مشــکی مــدل‬ ‫‪ 1388‬بــه شــماره موتــور ‪ 12488114289‬و شــماره شاســی ‪ 844520‬بــه‬ ‫شــماره پــاک ‪ 682‬ب ‪ 82‬ایــران ‪ 59‬متعلــق بــه شــهرداری گــرگان مفقــود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪.......................................................................................‬‬ ‫بــرگ ســبز ( ســند ) خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬بــه رنــگ خاکســتری مــدل‬ ‫‪ 1390‬بــه شــماره موتــور ‪ 44214‬و شــماره شاســی ‪ 642132‬بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪ 893‬ب ‪ 98‬ایــران ‪ 59‬متعلــق بــه شــهرداری گــرگان مفقــود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪.......................................................................................‬‬ ‫بــرگ ســبز ( ســند )خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬بــه رنــگ نقــره ای مــدل ‪1389‬‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ 12489103450‬و شــماره شاســی ‪ 626494‬بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪682‬ب ‪ 98‬ایــران ‪ 59‬متعلــق بــه شــهرداری گــرگان مفقــود گردیــده‬ ‫و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪.......................................................................................‬‬ ‫بــرگ ســبز ( ســند ) خــودرو مــزدا وانــت بــه رنــگ ابــی مــدل ‪ 1383‬بــه‬ ‫شــماره موتــور ‪ 462611‬و شــماره شاســی ‪ 00807‬بــه شــماره پــاک ‪ 448‬ب‬ ‫‪ 12‬ایــران ‪ 59‬متعلــق بــه شــهرداری گــرگان مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار‬ ‫ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪.......................................................................................‬‬ ‫برگ ســبز ( ســند ) موتور ســیکلت رادیســون به رنگ مشــکی مدل ‪1394‬‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ 0125N3C105385‬و شــماره شاســی ‪125R9403479‬‬ ‫بــه شــماره پــاک ‪ 69168‬متعلــق بــه شــهرداری گــرگان مفقــود گردیــده و از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫تقریبــا ً ‪ 73.7‬درصــد از ســازمان ها همــگام شــدن بــا‬ ‫ســرعت تغییــرات نظارتــی را یــک چالــش می داننــد و‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 89‬درصــد بــه دنبــال ساده ســازی فرایندهــا بــرای‬ ‫دســتیابی بــه انطبــاق بــا مقــررات هســتند‪ .‬بیــش از نیمــی‬ ‫از ان هــا (‪ )%57.6‬اظهــار می کننــد کــه قــادر بــه مدیریــت‬ ‫خطراتــی کــه بــا ان روبــرو هســتند نیســتند‪.‬‬ ‫کالهبرداری «شما برنده‬ ‫شده اید » قوت گرفت‬ ‫سازمان ها در حال اقدام‬ ‫ســازمان ها چالش هــای پیــش روی خــود را جــدی می گیرنــد‬ ‫و اکثریــت برنامه ریــزی می کننــد تــا در ابزارهــای حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی داده ها ســرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 35‬درصــد از ســازمان های مــورد بررســی در‬ ‫حــال حاضــر روی ابزارهــای حفــظ حریــم خصوصــی داده هــا‬ ‫ســرمایه گذاری می کننــد کــه می توانــد در بــه حداقــل‬ ‫رســاندن خطــر مرتبــط بــا داده هــای حســاس کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ 35‬درصــد دیگــر از پاســخ دهنــدگان قصــد دارنــد در ســال‬ ‫اینــده روی ابزارهــای حفــظ حریــم خصوصــی داده هــا‬ ‫ســرمایه گــذاری کننــد‪ .‬مهمتریــن دالیــل بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری در حفــظ حریــم خصوصــی داده هــا‪ ،‬کاهش خطرات‬ ‫و از دســت دادن داده هــا (‪ )٪59‬و مطابقــت بــا اســتانداردها‬ ‫و مقــررات (‪ )٪57‬اســت‪.‬‬ ‫رهبــران داده مــورد بررســی عــاوه بــر اســتفاده از ابزارهــای‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی داده هــا بــرای بهبــود تالش هــای‬ ‫تحلیلــی خــود‪ ،‬تمایــل مشــخصی بــرای گســترش دامنــه‬ ‫منابــع داده در دســترس بــرای اســتفاده تاییــد شــده (‪،)%64‬‬ ‫دسترســی ســریع تــر بــه داده هــای تاییــد شــده و محافظــت‬ ‫شــده (‪ )%59‬ذکــر می کننــد‪ ، .‬کاربــران بیشــتری را قــادر‬ ‫می ســازد بــه داده هــای تاییــد شــده (‪ )%59‬دسترســی داشــته‬ ‫باشــند و توانایــی اشــتراک گــذاری داده هــا را بــا شــرکا (‪)%57‬‬ ‫افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫تاتمــن اضافــه کــرد‪« :‬ایــن دلگرم کننــده اســت کــه می بینیم‬ ‫بســیاری از ســازمان ها بــرای ایمــن نگه داشــتن داده هــای‬ ‫خــود بــا پذیــرش حریــم خصوصــی داده هــا به عنوان بخشــی‬ ‫از پلتفــرم امنیــت داده اقــدام می کننــد‪».‬‬ ‫بــرای کســانی کــه می خواهنــد تــاش خــود را بــه حداکثــر‬ ‫برســانند‪ ،‬پلتفرم های امنیت داده مانند ‪ Privitar‬می توانند‬ ‫بــا ارائــه کنترل هــای دسترســی و حفــظ حریــم خصوصــی‬ ‫داده هــا‪ ،‬تضمیــن انطبــاق کارامــد بــا مقــررات و دموکراتیــک‬ ‫کــردن دسترســی بــه داده هــای ایمــن و بــا کاربــرد بــاال‪ ،‬بــه‬ ‫ساده ســازی حفاظــت از داده هــا کمــک کننــد‪ .‬گســترش‬ ‫دسترســی بــه داده هــای ایمــن می توانــد تاثیــر چشــمگیری‬ ‫بــر توانایــی ســازمان بــرای اســتفاده موثــر از ایــن داده ها برای‬ ‫نــواوری داشــته باشــد‪».‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض اقــای محمدخــان بیگــی بــه شناســنامه ‪ 135‬کــد ملــی ‪ 2122892889‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫محمدباقــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000180‬در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان‬ ‫بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 152‬متــر مربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 682‬فرعــی از ‪ - 88‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 13708 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/09/26‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/12‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض اقــای ســمیع گرجــی بــه شناســه شناســنامه ‪ 1168‬کــد ملــی ‪ 2248689349‬صــادره از کردکــوی‬ ‫ی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000268‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫فرزنــد عل ـ ‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 125.80‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش‬ ‫‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لذا به منظــور اطالع عموم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 13737 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/09/26‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/12‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض اقــای حســینعلی بــزی بــه شناســه شناســنامه ‪ 322‬کــد ملــی ‪ 2121783261‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد موســی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000107‬در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان‬ ‫بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 125.96‬متــر‬ ‫مربــع از پــاک شــماره ‪ - 88‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م‬ ‫الــف‪ 13877 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/10/12‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/28‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫پلیــس فتــا در خبــر تــازه ای گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫مراقــب تماســها و پیامهــای دریافتــی خــود باشــند بــه‬ ‫تازگــی کالهبــرداری شــما برنــده شــده ایــد قربانیــان‬ ‫بــا ارقــام متفاوتــی را ازخودبــه جــا گذاشــته و در حــال‬ ‫گســترش می باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی اکبــر قرائــی پــورر تشــریح خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی تمــاس تلفنــی بــا مرکــز فوریــت هــای ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا تعــداد قابــل توجهــی از شــهروندان در رابطه‬ ‫بــا موضــوع برداشــت غیــر مجــازاز حســاب بانکــی طبــق‬ ‫بررســی هــای انجــام شــده‪ ،‬شــاهد گســترش فعالیــت‬ ‫کالهبــرداران ســایبری در قالــب شــما برنــده منتخــب مــا‬ ‫هســتید مــی باشــیم‪.‬‬ ‫ســرهنگ قرائــی پــور ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه از بــزه دیــدگان مذکــور مشــخص شــد‬ ‫افــراد مالباختــه تطمیــع بیــان شــیوا و رســا مخاطبیــن‬ ‫خــود شــده وبــا قبــول پیشــنهاد فــرد در بســتر فضــای‬ ‫مجــازی (تلفــن‪ ،‬شــبکه اجتماعــی ‪ ،‬پیامــک ) بابیــان‬ ‫مــژده برنــده شــدن بــه فــرد و ترغیــب از ایشــان‬ ‫خواســته بــا ارســال پیامــک واصلــه نســبت بــه‬ ‫دسترســی اینترنت بانک و اخذ کاربری فرد قربانی و‬ ‫قــرار دادن ؛در واقــع اینترنــت بانــک و برنامه کاربردی‬ ‫بانــک خــود را در اختیــار فــرد ســودجو وی قــرار داده‬ ‫انــد کــه اخریــن رقــم کالهبــرداری شــده ‪ 540‬میلیــون‬ ‫تومــان شــهروند مشــهدی مــورد کالهبــرداری شــما‬ ‫برنــده شــده ایــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قرائــی پــور بــا اشــاره به پیگــرد قانونــی و اخذ‬ ‫راهکارهایــی در جهــت شناســایی و تنــگ شــدن عرصه‬ ‫بــرای افــراد ســودجو و فرصــت طلــب تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫گســترش دامنــه فضــای ســایبری و ارتبــاط مســتقیم‬ ‫ان بــا زندگــی بشــر اســتفاده از فضــای ســایبری را‬ ‫امــری اجتنــاب ناپذیــر کــرده و در رابطــه بــا پیشــگیری‬ ‫از کالهبــرداری موصــوف مهمترین عامل پیشــگیرانه‪،‬‬ ‫هوشــیاری کاربــران فضــای ســایبری و عــدم اعتمــاد‬ ‫بیجــا و تطمیــع نســبت بــه پیشــنهادات دریافت شــده‬ ‫و پرهیــز از هرگونــه خــوش بــاوری در رابطــه بــا پیامــک‬ ‫و تمــاس هــای دریافتــی مــی باشــد در غالــب برداشــت‬ ‫هــای غیــر مجــاز صــورت گرفته ســهل انگاری و افشــای‬ ‫اطالعــات از ســوی کاربــر؛ عامــل ســوء اســتفاده و‬ ‫برداشــت غیرمجــاز مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــروزه زندگــی مــا بــه طــور فزاینــده ای بــه وب‬ ‫متصــل مــی شــود و ســرمایه هــای اجتماعــی ما اعــم از مادی‬ ‫و معنــوی در صــورت عــدم توجــه به نکات امنیتی در معرض‬ ‫خطــر مــی باشــد بنابرایــن پیگیــری اخبارســایبری و اســیب‬ ‫پذیــری امنیتــی بســیار مهــم تــر از همیشــه مــی باشــد ‪.‬‬ ‫ثبت نام از داوطلبین هیات مدیره و بازرسی‬ ‫(تمدید نوبت اول ‏)‬ ‫از انجائیکــه دوره هیــات مدیــره ان اتحادیــه رو بــه‬ ‫اتمــام مــی باشــد‪ ،‬بــه کلیــه اعضــاء تحــت پوشــش دارای‬ ‫پروانــه‏کســب معتبــر اتحادیــه ابــاغ نمائیــد کســانیکه‬ ‫مایــل بــه کاندیداتــوری در هیــات مدیــره و بــازرس ان‬ ‫اتحادیــه مــی باشــند مــی تواننــد از روز یکشــنبه مــورخ‬ ‫‪ 1401/10/18‬لغایــت روز ســه شــنبه‪ 1401/10/27‬بــه مــدت‬ ‫‪ 10‬روز بــا‏مراجعــه بــه ســامانه برگــزاری تشــکلهای صنفــی‬ ‫به نشــانی‏‪election.iranianasnaf.ir‬نســبت به تکمیل‬ ‫‏پرسشــنامه و بارگــذاری تصاویــر شناســنامه‪ ،‬کارت ملــی‪،‬‬ ‫مــدرک تحصیلــی (حداقــل دیپلم بــرای افراد فاقد‏ســابقه‬ ‫عضویــت در هیــات مدیــره‪ ،‬اعتبارنامــه بــرای افــراد دارای‬ ‫ســابقه عضویــت در هیــات مدیــره اتحادیــه) ‏و عکــس‬ ‫پرســنلی خــود جهــت ثبــت نــام اقــدام نمــوده و پرینــت‬ ‫مــدارک را بهمــراه یــک ســری فتوکپــی از‏مــدارک بارگــذاری‬ ‫شــده و اصــل مــدارک جهــت بازبینــی و تطبیــق مــدارک‬ ‫بــه دبیرخانــه هیــات اجرایــی برگــزاری‏انتخابــات اتحادیــه‬ ‫هــای صنفــی واقــع در ایــن اداره تحویــل نماینــد‪ .‬ضمنــا ً‬ ‫بپیوســت یــک بــرگ فــرم شــرایط داوطلبــان‏عضویــت در‬ ‫هیــات مدیــره اتحادیــه هــای صنفــی ارســال می گــردد لذا‬ ‫فــرم مذکــور‪ ،‬ضمیمــه اگهــی ثبــت نــام شــده و بــه‏کلیــه‬ ‫اعضــای صنــف اطــاع رســانی گــردد و از نتیجــه اقدامــات‬ ‫ایــن اداره را اگاه نمائیــد ‏‪.‬‬ ‫عبدالرضا کریمی‬ ‫رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات‏اتحادیه صنفی‬ ‫شهرستان‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫عملیات «محمد رسول الله (ص)»‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪167‬‬ ‫در عملیــات «محمــد رســول الله (ص)» رزمنــدگان از دو محــور‬ ‫«مریــوان» و «پــاوه» وارد عمــل شــدند و بــا ازادســازی بخشــی‬ ‫از ارتفاعــات منطقــه در محــدوده بیــن «نوســود» و «مریــوان»‬ ‫و نیــز انهــدام دشــمن‪ ،‬شــهر «طویلــه» عــراق و چنــد روســتا را‬ ‫بــه تصــرف دراوردنــد‪.‬‬ ‫‪ -672‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-672‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/09‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/09 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/02 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫دوشنبه ‪10//12‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سیاه مرزکوه‬ ‫نماز از نگاه قران‬ ‫ـم پرســتش‪« ،‬نمــاز» اســت‪ .‬نمــاز جــزء اصــول دیــن نیســت‪ ،‬ولی‬ ‫قســمت پنجــم ‪ -‬مظهــر ا َتَـ ّ‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬از ان دســته فروعــی اســت کــه در شــریعت ادم‪ ،‬ابراهیــم‪ ،‬موســی و عیســی‬ ‫بــه گونــه ای وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫وجه تسمیه روستا‪:‬‬ ‫بــه خاطــر کوههــای ســنگی ســیاه و بــدون درخــت ارتفاعــات اطــراف‬ ‫روســتا‪ ،‬ســیاه مرز کــوه‪ ،‬بــه ایــن نــام شــناخته می شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫روایــت دیگــری وجــود دارد کــه طبــق ان اولیــن ســاکن روســتا‪،‬‬ ‫شــخصی بــه نــام ســیامک بــوده و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬روســتا بــه‬ ‫ســیامک کــوه نیــز معــروف اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا‪:‬‬ ‫براســاس ســنگ نوشــته های بدســت امــده قدمــت روســتا بالــغ بــر‬ ‫هــزار و پانصــد ســال می شــود امــا ســکونت قوم کتــول وخاصه تجری‬ ‫درایــن روســتا غریــب پانصدســال بــوده وبــه عصرصفویــه برمی گــردد‪.‬‬ ‫صنایع دستی روستا ‪:‬‬ ‫گلیــم بافــی‪ ،‬چــادر شــب‪ ،‬نــخ ریســی و چقــا بافــی ازاهــم صنایــع‬ ‫دســتی‬ ‫روستا میباشد‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری روستا‪:‬‬ ‫ابشــارهای گنجــو و پشــت اســیاب در فاصلــه حــدودا ًدو کیلومتــری‬ ‫روســتا‪ ،‬قلــه ثبــت شــده کالری بــا ارتفــاع بالــغ بــر دو هــزار متــر‪ ،‬قلــه‬ ‫ثبــت شــده شــاهوار بــا ارتفــاع ‪ 3945‬متــر در ده کیلومتــری روســتا‬ ‫مــرز بیــن اســتان های گلســتان و ســمنان‪ ،‬یخچالهــای طبیعــی گنجــو‬ ‫و لمنــدو در فاصلــه چهــار کیلومتــری روســتا‪ ،‬مراتــع زیبــای حاجــی‬ ‫لنــگ‪ -‬چمــن‪ -‬جمــال‪ -‬چلبــی‪ -‬سبزکشــه‪ -‬عوض گودار‪ -‬ســرخ چشــمه‪-‬‬ ‫النــگ ومیانگلــه کــه دور تــا دور روســتا را محصــور نموده انــد‪ .‬بالــغ بــر‬ ‫صــد نــوع گیاهــان دارویــی کــه در مراتــع این روســتا قابل بهره بــرداری‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫موقعیت روستا ‪:‬‬ ‫ســی و شــش کیلومتری جنوب بخش کماالن و شــهر فاضل اباد‬ ‫و چهــل و پنــج کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان علــی ابــاد کتــول‪.‬‬ ‫و‪ 66‬کیلومتــر تــا مرکــز اســتان گرگان فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫تاسیسات گردشگری‪:‬‬ ‫هیچگونه تاسیسات گردشگری درروستا ساخته نشده است‪.‬‬ ‫لیکــن وجــود حمــام قدیمــی و قبرســتان کهــن روســتا کــه ثبــت‬ ‫کشــوری میراث فرهنگی شــده تنها قابلیت ایجادشــده دســت بشــر‬ ‫در روســتا می باشــد و ســایر مواهــب موجودطبیعــی و خــدادادی‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫تنهــا مــکان قابــل اســتفاده در امــر گردشــگری اقامتــگاه تــازه‬ ‫تاســیس بومگــردی بهشــت جــاودان می باشــد‪.‬‬ ‫موسیقی محلی‪:‬تار‪ ،‬دوتار‪ ،‬نی و بیت محلی‪.‬‬ ‫مراســمات و ائییــن هــای روستا‪:‬مراســم نام گــذاری اطفــال و‬ ‫گهــوار ه بنــدان و دندانــی‪ ،‬ختنــه ســوران و کریــب گرفتن(نوعــی‬ ‫مراســم در جشــن ختنــه ســوران) همچنیــن مراســمات خاصــی کــه‬ ‫در عروسـی ها برگــزار می شــد از جملــه حمــام بــردن دامــاد و کشــتی‬ ‫محلــی در عروســی و رقــص و پایگوبــی‪.‬‬ ‫ونیزمراسمات محرم وصفر وماه مبارک رمضان‪.‬‬ ‫شــغل و حرفه روســتا‪ :‬کشــاورزی و دامپروری و پرورش زنبور عســل‬ ‫و ابزیان‪.‬‬ ‫محصــوالت ‪ -۱۱:‬گنــدم و جــو‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬چغنــدر و حبوبــات‪.‬‬ ‫وانــواع لبنیــات و گوشــت و عســل و ماهــی‬ ‫جمعیــت و اقــوام روســتا‪:‬یک صــد و ســی خانــوار (حــدود ‪ 450‬نفــر)‪.‬‬ ‫اقــوام‪ :‬تجــری‪ ،‬صفرخانــی‪ ،‬موذنــی‪ ،‬مهاجــر و مقســم‪.‬‬ ‫جاذبــه هــای تاریخــی و فرهنگــی ‪:‬قبرســتان اوندســت روســتا‬ ‫کــه برابرســنگ نوشــته ها مربــوط بــه حدودهزاروپانصدســال پیــش‬ ‫می باشــد‪ .‬حمام خزینه ای ‪ 500‬ســاله روســتا‪ ،‬مســجد جامع روســتا‬ ‫بــا بیــش از یــک صــد ســال قدمــت‪ ،‬قبــر پیــر روســتا معــروف بــه پیــر‬ ‫دو راه‪ ،‬مقبــره ســید علــی نقــی موســوی کــه مــردم اعتقــاد خاصــی‬ ‫بــه وی دارنــد‪.‬‬ ‫بخشنامه برای نماز اوّل وقت‬ ‫امــام علــی ـ علیــه الســام ـ پــس از ان کــه محمّــد بــن ابــی بکــر را بــرای فرمانــداری مصــر‬ ‫انتخــاب کــرد‪ ،‬دســتورالعملی بــرای بــه نمــاز اوّل وقــت بــه او نوشــت‪:‬‬ ‫ن عملک تبع ٌ ل ِ َصالتِک‪».‬‬ ‫«صل ِّ الصَّ لوه َ لِوَقْتِها‪ ،‬المُوَقَّت لها و‪ ...‬واعْل َ ْم ا َّ‬ ‫ن کُلّ شی ء ٍ م ِ ْ‬ ‫َ‬ ‫«نمــاز را در وقــت اختصاصــی خــودش بخــوان (اوّل وقــت) و چــون کــه بیــکار شــده ای و‬ ‫بــرای ایــن کــه بعــدا راحــت باشــی ان را از وقــت (فضیلــت) خــود جلوتــر نینــداز‪ .‬در انجــام‬ ‫نمــاز شــتاب نکــن‪ ،‬یــا چــون بــه کاری مشــغول هســتی ان را تاخیــر مینــداز و بــدان کــه تمــام‬ ‫اعمــال تــو در گــرو قبولــی نمــاز توســت‪».‬‬ ‫امــام علــی ‪ -‬علیــه الســام ‪ -‬در نامــه ‪ 52‬نهــج البالغــه نیــز بــرای همــه اســتانداران و‬ ‫فرمانــداران جهــت تعییــن اوقــات نمــاز بخشــنامه فرســتاد‪.‬‬ ‫از امــام علــی ـ علیــه الســام ـ در مــورد اهمّیّــت نمــاز اوّل وقــت و برکــت هــای ان احادیــث‬ ‫بســیاری ذکــر شــده اســت‪ .‬بــرای نمونــه حضــرت از پیامبــر اکــرم ـ صلی الله علیــه و اله ـ نقل‬ ‫کــرد‪« :‬بنــده ای نیســت کــه بــه اوقــات نمــاز و طلــوع و غــروب خورشــید اهمّیّتــی بدهــد مگــر‬ ‫ایــن کــه مــن ضامــن مــی شــوم بــرای او راحتــی هنــگام مــرگ و برطــرف شــدن غــم و انــدوه و‬ ‫نجــات از اتــش دوزخ را‪».‬‬ ‫متابعت سایر اعمال از نماز‪:‬‬ ‫هنگامی که حضرت علی ـ علیه الســام ـ محمّدبن ابی بکر را به حکومت مصر منصوب‬ ‫کرد‪ ،‬ضمن نامه ای‪ ،‬ســفارش های زیادی به او فرمود که قســمتی از ان چنین اســت‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ن خ َلْق ِـهِ‪ ،‬فَــا َّ‬ ‫«‪ ...‬و َ ال ت َ ْ‬ ‫ن فِــی اللّــه خَل َفــا م ِـ ْ‬ ‫سـخِط الل ّـ َه بِرِضــی ا َحـد ٍ م ِـ ْ‬ ‫ن غَیــره و َ ل َیـ َ‬ ‫ـس م ِـ َ‬ ‫ـف فــی غَیــره ِ َصـل ِّ الصَّ لــوه َ لِوَقتِهــا المُوَق َّ‬ ‫اللّــه خَلَـ ٌ‬ ‫ـراغ و ال ت ُوخِّرْها‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫وقتها‬ ‫ِّل‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫َها‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ک‪»...‬‬ ‫ن اشـ‬ ‫ـک تَبَـع ٌ ل ِ َصالت ِ َ‬ ‫ن عَمَلـِ َ‬ ‫ـتغال واعْلَـ ْم ا َّ‬ ‫ن کُل َّ شــی ء ٍ م ِـ ْ‬ ‫عَـ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫«‪ ...‬هرگــز خداونــد را بــرای رضایــت احــدی از مخلوقــش بــه خشــم نیــاور؛ چــرا کــه خداونــد‬ ‫جــای همــه کــس را مــی گیــرد و کســی نمــی توانــد جــای خداونــد را بگیــرد‪ .‬نمــاز را در اوقــات‬ ‫خــودش بــه جــای ار‪ ،‬نــه ان کــه بــه هنــگام بیــکاری در انجامــش تعجیــل کنــی و بــه هنــگام‬ ‫اشــتغال بــه کار ان را بــه تاخیــر انــدازی و بــدان کــه تمــام اعمالــت تابــع نمــازت خواهنــد‬ ‫بــود‪»...‬‬ ‫نمــاز‪ ،‬کامــل تریــن حلقــه پیونــد انســان بــا خداونــد اســت‪ .‬بایــد مواظــب بــود کــه اشــتغال‬ ‫بــه کارهــای دنیــا و یــا کســب رضایــت خلــق‪ ،‬انســان را از ان غافــل نکنــد و در برقــراری ان‬ ‫سســتی بــه خــرج ندهــد‪ .‬خشــم و محبـّـت انســانها‪ ،‬همچــون خودشــان فانــی اســت‪ ،‬امّــا‬ ‫خشــم خداونــد‪ ،‬چــون خــودش جاودانــی اســت‪ .‬پــس مــی بایــد مواظــب بــود تــا ان را بــرای‬ ‫خــود نخریــم‪.‬‬ ‫نمــاز‪ ،‬ذکــر خــدا و یــاد اوســت و اوقــات معیّنــی دارد و پــاس داشــتن ایــن اوقــات از نشــانه‬ ‫هــای نمــاز کامــل و مایــه کســب رضایــت و محبـّـت خداســت‪ .‬پــس مبــادا فراغــت‪ ،‬مــا را بــه‬ ‫تعجیــل در ادای ان وادار کنــد یــا مشــغله هــا از اقامــه ان در وقتــش بــاز دارد؛ زیــرا همــه‬ ‫اعمــال تابــع نمــاز اســت؛ اگــر نمــاز قبــول شــد‪ ،‬اعمــال نیــز قبــول مــی شــود و اگــر پذیرفتــه‬ ‫نشــد‪ ،‬اعمــال دیگــر نیــز مــردود اســت‪ .‬بــا کمــی دقّــت در ایــن کالم امیرالمومنیــن ـ علیــه‬ ‫الســام ـ کــه فرمــود‪« :‬بــدان کــه هــر عملــی از اعمــال تــو تابــع نمــازت اســت‪ ،».‬معلــوم مــی‬ ‫شــود کــه ان حضــرت در اینجــا بــه ســخن رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ نظــر داشــته‬ ‫اســت کــه فرمــود‪:‬‬ ‫«اوّلیــن عملــی کــه در مقــام حســاب مــی اورنــد‪ ،‬نمــاز اســت‪ .‬اگــر نمــاز قبــول شــد‪ ،‬ســایر‬ ‫اعمــال هــم قبــول مــی شــود؛ و اگــر پذیرفتــه نشــد‪ ،‬ســایر اعمــال هــم پذیرفتــه نمــی شــود و‬ ‫مــردود خواهنــد بــود‪».‬‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســخن دلیلــش ان باشــد کــه نمــاز‪ ،‬رمــز ارتبــاط خلــق و خالــق اســت؛‬ ‫اگــر بــه طــرز صحیــح انجــام گیــرد‪ ،‬قصــد قربــت و اخــاص کــه وســیله قبولــی ســایر اعمــال‬ ‫اســت‪ ،‬در او زنــده مــی شــود؛ و گرنــه بقیّــه اعمــال ان الــوده‪ ،‬و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی‬ ‫شــود‪ .‬از ایــن‪ ،‬رو حضــرت امیــر ـ علیــه الســام ـ بــه ایــن مســئله اشــاره کردنــد کــه قبولــی‬ ‫اعمــال بــه قبولــی نمــاز اســت‪ .‬مــاک قبولــی اعمــال‪ ،‬نمــاز مقبــول و عامــل مــردودی ســایر‬ ‫اعمــال‪ ،‬نمــاز مــردود اســت‪.‬‬ ‫پــس همــان طــور کــه قبولــی اعمــال بــه قبولــی نمــاز اســت‪ ،‬نمــاز نیــز بــا وجــود شــرایط و‬ ‫عواملــی قبــول خواهــد شــد و ان زمانــی اســت کــه اعمــال انســان نمازگــزار درســت و مطابــق‬ ‫بــا شــرع باشــد و ان را ســبک نشــمارد‪.‬‬ ‫در حدیــث قدســی وارد شــده اســت‪« :‬مــن نمــاز هــر نمازگــزاری را قبــول نمــی کنــم‪ ،‬بلکــه‬ ‫نمــازی را قبــول مــی کنــم کــه بــرای عظمــت مــن فروتنــی کنــد‪ ،‬و بــر بنــدگان مــن بزرگــی‬ ‫ننمایــد‪ ،‬و فقیــر گرســنه را بــرای کســب رضایــت مــن ســیر کنــد‪».‬‬ ‫عکس بازار کسب و کار ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫مهدی سلطانی رنانی‬ ‫نمــاز نوبـَـر احــکام الهــی و اســامی اســت کــه روح ادمــی را جَــا و صفــا مــی بخشــد‪ ،‬و‬ ‫الســام ‪ -‬و در نــگاه‬ ‫مــا برانیــم کــه هــر چنــد اجمالــی نمــاز را در مکتــب امــام علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫الســام ‪ -‬مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دهیم و نمایان ســازیم‬ ‫عرفانــی امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫کــه در نظــر عمیــق ان دو‪« ،‬نمــاز» ان چنــان اهمّیّــت داشــت کــه هنــگام ادایــش ســر از پــا‬ ‫حســاس تریــن لحظــه هــای میدان‬ ‫الســام ـ حتـّـی در ّ‬ ‫نمــی شــناختند‪ .‬حضــرت علــی ـ علیــه ّ‬ ‫جنــگ‪ ،‬نمــاز را اوّل وقــت مــی خوانــد و حاضــر نبــود لحظــه ای ان را بــه تاخیــر انــدازد‪.‬‬ ‫امام حسین ـ علیه السالم ـدر شب عاشورا به برادرش عبّاس فرمود‪:‬‬ ‫«اگــر بتوانــی امــروز اینــان را از جنــگ منصــرف کنــی‪ ،‬ایــن کار را بکــن‪ .‬شــاید امشــب را در‬ ‫پیشــگاه الهــی بــه نمــاز بایســتم‪».‬‬ ‫«فَان َّـ ُه یَعْل َـ ُم انـ ّـی اُحِــبُّ الصَّ لــوه َ ل َـ ُه و تــاوَه َ کِتاب ِـهِ» «زیــرا خــدا مــی دانــد کــه مــن نمــاز‬ ‫خوانــدن و قــران تــاوت کــردن بــرای او را دوســت مــی دارم‪».‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مهمتریــن عامــل قبولــی نمــاز‪ ،‬حضــور قلــب اســت؛ زیــرا خداونــد مــی‬ ‫فرمایــد‪« :‬ا َق ِـ ِم الصَّ لــوه لِذکــری»؛ «نمــاز بــه پــادار بــه خاطــر یــاد مــن‪».‬‬ ‫امــام باقــر ـ علیــه الســام ـ فرمود‪«:‬نمــاز ِ بنــده گاهــی نصــف و گاهــی ثلــث و گاهــی ربــع و‬ ‫گاهــی خمــس ان بــاال مــی رود‪ ،‬و بــاال نمــی رود مگــر انچــه دل او رو بــه ان کنــد‪ ،‬و امــر بــه‬ ‫نمازهــای نافلــه بــرای ایــن اســت کــه انچــه از فریضــه ‪ -‬بــه علّــت عــدم حضــور قلــب ‪ -‬کاســته‬ ‫انــد بــرای انــان تمــام کنــد‪».‬‬ ‫نمــاز دارای روح و پیکــری اســت‪ .‬پیکــره نمــاز عبــارت از اعمــال و افــکار اســت و روح ان‬ ‫توجّــه کامــل بــه خداونــد و حضــور قلــب اســت‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه چون اعمــال و افعال‬ ‫انســان از عقیــده وی سرچشــمه مــی گیــرد‪ ،‬بایــد بــه چگونگــی نمــاز او توجّــه کــرد کــه ایــا‬ ‫بقیّــه اعمــال او متناســب بــا نمــازش هســت؟ و ایــا او را از گنــاه بــاز مــی دارد یــا خیــر؟ نمــاز‬ ‫مقبــول کــه در واقــع نشــانگر قبولــی اعمــال انســان اســت‪ ،‬بــه قــدری دارای ارزش اســت کــه‬ ‫در تعبیــر مــوالی موحّــدان‪ ،‬حضــرت علــی ـ علیــه الســام ـ عید مســلمان نمازگزار محســوب‬ ‫ن قَبـ ِلَ الل ّـ ُه صیامَـ ُه و شَ ــک َر َ قیامَـ ُه»‪.‬‬ ‫مــی شــود‪«:‬انَّما هُـو َ عیـد ٌ لِمَـ ْ‬ ‫«همانــا امــروز بــرای کســی عیــد اســت کــه خداونــد روزه اش را قبــول کرده و قیــام و نمازش‬ ‫را ســپاس گذاشــته و پاداش داده اســت‪».‬‬ ‫امــام علــی ‪ -‬علیــه الســام ‪ -‬در کالم دیگــری بــه ارزش نمــاز بــرای قبولــی اعمال دیگر اشــاره‬ ‫ـت مِــن قواعــد الدّیــن‪ ...‬و َ اقامه الصَّ اله‪».‬‬ ‫فرمــوده اند‪«:‬سـ ّ‬ ‫«شش چیز از ستون های دین است‪ ...‬از جمله برپا داشتن نماز‪».‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه هــر چیــزی قاعــده و ســتونی دارد کــه بــا نبودنش ان شــی ء نیــز نابود می‬ ‫شــود‪ .‬از جملــه مســائل مهــم در اســام ایــن اســت کــه نمــاز هــم ســتون دیــن و هــم مــاک‬ ‫حقیقــی بــرای ارزش و اعتبــار اعمــال دیگر اســت‪.‬‬ ‫گناه زدایی نماز‪:‬‬ ‫«و َ اِنَّها ل َتَح ُ ُّ‬ ‫ّنوب حَ َّ‬ ‫ت الوَرَق‪».‬‬ ‫ت الذ َ‬ ‫«نماز‪ ،‬گناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد‪».‬‬ ‫همــان طــور کــه جســم گاهــی بــر اثــر الودگــی نیــاز بــه نظافــت و تمیــزی دارد‪ ،‬روح و روان‬ ‫نیــز بــر اثــر گناهــان و خطاهــا الــوده و مکـدّر مــی شــود و نیــاز به شســت و شــو و رفــع کدورت‬ ‫دارد‪ .‬از دیــدگاه امــام علــی ‪ -‬علیــه الســام ‪ -‬نمــاز یکــی از موثرتریــن عوامــل وارســتگی هــا‬ ‫و شســت و شــوی گناهــان و رفــع و دفــع پلیدیهــای روحــی اســت؛ زیــرا خــواه ناخــواه نمــاز‪،‬‬ ‫انســان را بــه توبــه و اصــاح گذشــته دعــوت مــی کنــد‪ .‬خداونــد متعــال نیــز در قــران کریــم‬ ‫حســنات را عامــل از بیــن برنــده ســیّئات معرّفــی مــی کنــد و نماز یکی از مهمتریــن و برترین‬ ‫حســنات اســت‪:‬‬ ‫ت»‬ ‫ن ال َّ‬ ‫ن الل ّیل‪ ،‬ا َّ‬ ‫سیئا ِ‬ ‫ن الحسنا ِ‬ ‫ت یُذهِب َ‬ ‫«اَق َ ِم الصَّ لوه ط َرَفی النّهار ِو زُل َفا م ِ َ‬ ‫«نمــاز را در دو طــرف روز و ســاعتهایی از شــب بــه پــا دار‪ ،‬همانــا حســنات گناهــان را از‬ ‫بیــن مــی بــرد‪».‬‬ ‫ابوعثمان می گوید‪:‬من با ســلمان زیر درختی نشســته بودم‪ ،‬او شــاخه خشــکی را گرفت‬ ‫و تــکان داد تــا تمــام برگهایــش فــرو ریخــت‪ ،‬ســپس رو بــه مــن کــرد و گفــت‪ :‬ســوال نکــردی‬ ‫چــرا ایــن کار را کــردم؟ گفتــم‪ :‬بگــو‪ ،‬بدانــم منظــورت چــه بــود؟ گفــت‪ :‬ایــن همــان کاری بــود‬ ‫کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـ انجــام داد‪ ،‬هنگامــی کــه در محضــر مبــارک ایشــان زیــر‬ ‫درختــی نشســته بودیــم‪ ،‬ســپس پیامبــر همیــن ســوال را از مــن کــرد‪ .‬بعد از ایــن که با تکان‬ ‫دادن شــاخه خشــک‪ ،‬تمــام برگهــای درخــت فــرو ریخــت‪ .‬مــن عــرض کــردم‪ :‬بفرماییــد چــرا؟‬ ‫فرمــود‪ :‬هنگامــی کــه مســلمانی وضــو بگیــرد و خــوب وضــو بگیرد‪ ،‬ســپس نمازهای پنجگانه‬ ‫را بــه جــای اورد‪ ،‬گناهــان او فــرو مــی ریــزد‪ ،‬همــان گونــه کــه برگهــای درخــت فــرو ریخــت‪.‬‬ ‫ســپس همــان ایــه ‪ 114‬ســوره هــود را کــه قبــا ًذکــر شــد‪ ،‬تــاوت کــرد‪».‬‬ ‫از دیدگاه امیرالمومنین ـ علیه الســام ـ نماز عامل وارســتگی ها و دوری از گناه و موجب‬ ‫زوال اثار گناهان و ســبب از بین رفتن پلیدیها و اثرات ســوء روحی و اخالقی اســت‪ .‬امام‬ ‫علــی ـ علیــه الســام ـ در نهــج البالغــه نمــاز را هماننــد گسســتن طنــاب پوســیده ای دانســته‬ ‫اســت کــه رشــته هــای معاصــی را متالشــی ســاخته و از بیــن مــی برد‪.‬‬ ‫چنان که برگ ریزد از درختان نماز ان گونه می ریزد گناهان‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬هــر گاه نمــاز بــا شــرایطش انجــام شــود‪ ،‬و بــه عبارتــی‪ ،‬نماز قلبی اقامه شــود‬ ‫نــه نمــاز لفظــی و فقــط قالبــی‪ ،‬انســان را در عالمــی از معنویـّـت فــرو مــی بــرد کــه پیوندهــای‬ ‫ایمانــی او را بــا خــدا چنــان مســتحکم مــی ســازد کــه الودگــی هــا و اثــار گنــاه را از دل و جــان‬ ‫او شســت و شــو مــی دهــد‪ .‬نمــاز‪ ،‬انســان را در برابــر گنــاه بیمــه مــی کنــد و زنــگار گنــاه را از‬ ‫ایینــه دل او مــی زدایــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!