روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 671 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 671

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 671

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 671

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪166 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 11‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/01-‬ژانویه‪ /08-2023/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪671 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫با روند صعودی قیمت‬ ‫گلستان در تولید‬ ‫یونولیت‪،‬تقاضای مصرف‬ ‫زیتون از قابلیت باالیی‬ ‫اجر در گلستان را‬ ‫برخوردار است‬ ‫افزایش داد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دفاع نکردن کودک‬ ‫از خودش را جدی‬ ‫بگیرید‬ ‫‪ 5‬اپلیکیشنمدیریت‬ ‫رمز عبور برتر برای‬ ‫اندروید‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫مجموعه سواالتی که از کارفرما‬ ‫باید در مصاحبه های شغلی پرسید‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -670‬در زندگــی هــر‬ ‫انســان مصاحبــه شــغلی می توانــد‬ ‫یکــی از مهمتریــن تجربه هــای‬ ‫چالش برانگیــز باشــد‪.‬قطعا در چنیــن‬ ‫مصاحبه هایی‪ ،‬همانگونه که از شــما در ارتباط با مهارت ها‬ ‫و اهدافتــان پرســیده می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد‬ ‫داشــت کــه در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط کار‪ ،‬مســائل مربوط‬ ‫به حقوق و دســتمزد و… از کارفرما که قصد اســتخدام شــما‬ ‫را دارد ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابطـه ای دوطرفه‬ ‫اســت‪ .‬شــما در قبــال فعالیتــی کــه انجــام می دهیــد حقــوق‬ ‫دریافــت می کنیــد و شــرایط مختلفــی بــرای شــما از طــرف‬ ‫کارفرمــا فراهــم خواهــد شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی از‬ ‫شــما درمــورد مهارت هــا‪ ،‬ســابقه کار و نگرش هــای کــه داریــد‬ ‫پرســیده می شــود و در ایــن بیــن شــما نیــز فرصــت خواهیــد‬ ‫داشــت کــه دربــاره شــرایط کار خــود از کارفرمــا ســواالتی را‬ ‫بپرسید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ‪ ۲۹‬ســوال در ایــن زمینــه اشــنا‬ ‫شــوید‪ ،‬بهتــر ان اســت بــه ایــن دو نکتــه راهبــردی توجــه‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان‬ ‫انــدازه کــه باعــث افزایــش اگاهی تــان از شــرایط شــرکت‬ ‫مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز به همــان اندازه امــکان دارد که‬ ‫بــر نــگاه فــرد مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت‬ ‫بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن اســت موجــب ایجــاد ســوءتفاهم نیــز‬ ‫بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتمــا ًدقــت داشــته باشــید ســواالت ‬ ‫خــود را بــا چــه لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان‬ ‫پیــدا کنیــد کــه فــرد مصاحبه کننــده نیز بــه لحن و زمــان طرح‬ ‫ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲۹‬سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از کارفرما‬ ‫بپرسید‬ ‫سواالت جامع در ارتباط با شرکت‬ ‫‪ .۱۰‬بهتریــن و بدتریــن روابــط کاری گــروه شــما بــا ســایر‬ ‫گروه هــای شــرکت چیســت؟ نقــاط ضعفــی کــه بایــد روزانــه‬ ‫بــا انهــا کنــار بیاییــد کدام انــد؟‬ ‫‪ .۱۱‬مشــتریان مــن‪ /‬مــا (داخلــی یــا خارجــی) چــه کســانی اند و‬ ‫چگونــه مــن‪ /‬مــا را ارزیابــی می کننــد؟ چــه کســی بــه مــن‪ /‬تیــم‬ ‫مــن به عنــوان مشــتری (داخلــی یــا خارجــی) نــگاه می کنــد؟‬ ‫تلخ و شیرین زندگی‬ ‫دستفروشی که تبدیل‬ ‫به صادرکننده پوشاک شد‬ ‫‪2‬‬ ‫شاه ریسه؛هویت‬ ‫ماندگاردختران‬ ‫قوم قزلباش‬ ‫‪ .۱۲‬چــه اطالعاتــی بــا کارمنــدان بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــته می شــود (درامــد‪،‬‬ ‫هزینه هــا‪ ،‬معیارهــای عملیاتــی)؟‬ ‫ایــا ایــن اطالعــات راحــت در اختیــار‬ ‫همــه قــرار می گیــرد یــا اینکــه‬ ‫درمــورد افشــای انهــا محافظــه کار‬ ‫هســتید؟ چگونــه اطالعــات بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــته می شــود؟ چگونــه‬ ‫می توانــم بــه اطالعــات الزم بــرای‬ ‫موفقیــت در ایــن کار دسترســی پیدا‬ ‫کنــم؟‬ ‫‪ .۱۳‬ایــا در طــول ‪ ۱۲‬مــاه گذشــته‬ ‫مجبــور بــه تعدیــل نیــرو یــا دادن‬ ‫مرخصــی اجبــاری شــده اید؟ ایــا‬ ‫پیش بینــی می کنیــد ایــن شــیوه‬ ‫دائمــی باشــد؟ ایــا بازهــم چنیــن‬ ‫شــرایطی پیــش خواهــد امــد؟‬ ‫‪ .۱۴‬ریتــم کار در اینجــا چگونــه‬ ‫اســت؟ ایــا زمانــی از ســال وجــود‬ ‫دارد کــه کار ســبک تری داشــته‬ ‫باشــیم یــا گاهــی شــب ها هــم‬ ‫بیــدار بمانیــم و یــا در طــول ســال کامال ثابت اســت؟ در طول‬ ‫هفتــه‪ /‬مــاه چطــور؟ ایــا تقریبــا به طــور مســاوی در طــول‬ ‫هفتــه‪ /‬مــاه پخــش می شــود یــا اینکــه روزهــای حســاس هم‬ ‫وجــود دارد؟‬ ‫‪ .۱۵‬کــدام دل شــوره کاری شــب ها شــما را بیــدار نگــه‬ ‫مــی دارد؟ بزرگ تریــن نگرانــی شــما درمــورد اینــده چیســت؟‬ ‫‪ .۱۶‬موفقیــت ایــن گــروه‪ /‬تیــم‪ /‬شــرکت در ‪ ۱‬ســال چگونــه‬ ‫‪3‬‬ ‫ارزیابــی می شــود؟‬ ‫‪ .۱۷‬ایــا ایــن موقعیــت شــغلی جدیــد اســت یــا از قبــل وجــود‬ ‫داشــته؟ اگــر جدیــد اســت‪ ،‬چــرا ایجــاد شــده و چــه انتظاراتــی‬ ‫از ان داریــد؟ اگــر موقعیــت فعلــی وجــود دارد‪ ،‬فــرد قبلــی کجــا‬ ‫رفتــه اســت؟‬ ‫پیشــنهاد مــی کنیــم ادامــه را حتمــا ً در شــماره بعــد‬ ‫بخوانیــد‪. ..‬‬ ‫‪318‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪671‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد‪:‬‬ ‫موارد ابتال‬ ‫مشاهده اولین ُ‬ ‫به زیر سویه های امیکرون‬ ‫در ایران‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی از‬ ‫مشــاهده نخســتین مــوارد ابتــا بــه زیــر ســویه های جدیــد‬ ‫اُمیکــرون بــا نام هــای ‪ BQ۱‬و ‪ XBB‬در کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وبــدا‪ ،‬پــدرام پــاک اییــن‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬روز گذشــته‪ ،‬ســه مــورد ابتــا بــه زیــر‬ ‫ســویه های جدیــد اُمیکــرون کــه در بســیاری کشــورهای‬ ‫جهــان شــایع اســت در کشــور مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این ســه مورد‪ ۲ ،‬نمونه مربوط به زیرســویه‬ ‫‪ BQ۱‬و یک مورد مربوط به زیرســویه ‪ XBB‬اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت ادامــه داد‪ :‬ایــن نمونه هــا در‬ ‫ازمایشــگاه مرجــع دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی تهــران تشــخیص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫پــاک اییــن اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ســرعت انتقــال‬ ‫بــاالی ایــن زیــر ســویه ها در روزهــای اینــده شــاهد‬ ‫افزایــش امــار ابتــا بــه ایــن زیــر ســویه هــای جدیــد‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش ســخنگوی وزارت بهداشــت گفتــه بــود‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه رونــد افزایــش مبتالیــان بــه کرونــا در جهــان‪،‬‬ ‫احتمــال ورود مــوج جدیــدی از کرونــا با زیرســویه های جدید‬ ‫امیکــرون بــه کشــور در زمســتان امســال وجــود دارد‪.‬‬ ‫نیــک اییــن افــزود‪ :‬بــا ایــن همــه‪ ،‬کرونــا در ایــران و هیــچ‬ ‫جــای دنیــا تمــام نشــده اســت؛ کرونــا در ایــران وجــود‬ ‫دارد و بــا همــکاری مــردم و مدیریــت تامیــن واکســن‬ ‫رونــد کاهشــی را طــی کــرده کــه همــکاری مــردم‪ ،‬رعایــت‬ ‫مســائل بهداشــتی و تزریــق ‪ ۱۵۶‬میلیــون دز واکســن در‬ ‫کشــور از دالیــل ان اســت‪.‬‬ ‫پاک اییــن ادامــه داد‪ :‬وزارت بهداشــت از مــردم تقاضــا‬ ‫دارد ســاالنه یــک بــار واکســن کرونــا را تزریــق کننــد و اگــر‬ ‫فــردی امســال‪ ،‬واکســن کرونــا را تزریــق نکــرده اســت‬ ‫حتمــا بــه ایــن کار اقــدام کنــد همچنیــن مطابــق اخریــن‬ ‫مصوبــه کمیتــه ملــی واکسیناســیون کرونــا‪ ،‬بــه همــه‬ ‫افــراد بــاالی ‪ ۱۸‬ســال کــه دارای بیمــاری زمین ـه ای بــوده‬ ‫و ‪ ۶‬مــاه از اخریــن واکســن انهــا گذشــته‪ ،‬توصیــه اکیــد‬ ‫می شــود هــر چــه ســریعتر نســبت بــه تزریــق دز یــاداور‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان‬ ‫مراجعــه روزانــه بــرای واکسیناســیون کمتــر از پنــج هــزار‬ ‫نفــر و ناکافــی اســت و از رســانه ها و مــردم می خواهیــم‬ ‫موضــوع واکسیناســیون را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بنــا بــه توصیــه متخصصــان‪ ،‬الزم اســت‬ ‫افــرادی کــه عالئــم ســرماخوردگی یا بیماری های تنفســی‬ ‫دارنــد‪ ،‬حتمــا از ماســک اســتفاده کننــد و بــه ســایر افــراد‬ ‫نیــز توصیــه می شــود‪ ،‬دســت کــم در فضاهــای بســته و‬ ‫متراکــم ماســک بزننــد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫ایجاد شغل برای ‪ ۵۰‬نفر بدون‬ ‫دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫بــرای توســعه کار و انجــام صفــر تــا صــد تولیــد پوشــاک قرار‬ ‫بــر ایــن شــد مــا ســه بــرادر بــا وی همــکاری کنیــم و قرعــه‬ ‫خریــد دســتگاه گلــدوزی بــه مــن افتــاد کــه ان را خریــداری‬ ‫و فضایــی از خانــه ام را بــه ایــن کار اختصــاص دادم و بــا‬ ‫گذرانــدن دوره هــای الزم تمــام مراحــل کار بــا دســتگاه را‬ ‫یادگرفتــم‪.‬‬ ‫تلخ و شیرین زندگی‬ ‫دستفروشی که‬ ‫تبدیل به صادرکننده‬ ‫پوشاک شد‬ ‫چهــار بــرادر ســاکن یکــی از روســتاهای گنبــدکاووس نمــاد‬ ‫تحقــق شــعار «مــا می توانیــم» هســتند کــه بــا پشــتکار و‬ ‫شــناخت دقیــق نیــاز بــازار توانســتند مســیر دستفروشــی در‬ ‫خیابان هــای ایــن شــهر تــا راه انــدازی واحــد تولیــدی پوشــاک‬ ‫و صــادرات محصــوالت خــود بــه کشــورهای دیگــر را در مــدت‬ ‫زمــان ‪ ۱۰‬ســال طــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــرادران «اودک» ســاکن‬ ‫روســتای ارازمحمداخونــد بخــش مرکــزی گنبــدکاووس‬ ‫نمونـه ای از یــک کارافریــن موفــق هســتند که بــدون دریافت‬ ‫هیــچ گونــه تســهیالت بانکــی و بــا ســرمایه خود توانســتند به‬ ‫یکــی از کارافرینــان موفــق گلســتان تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ان هــا تمــام مراحــل تولیــد محصــوالت ان هــا‬ ‫از بــرش‪ ،‬چــاپ‪ ،‬گلــدوزی تــا دوخــت بــا همراهــی بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬زن و مــرد ســاکن شــهر و چنــد روســتای گنبــدکاووس بــا‬ ‫محوریــت روســتای ارازمحمداخونــد در حــال انجــام اســت و‬ ‫تولیــدات پوشــاک بچه گانــه ان هــا بــا برنــد «امیــن» حــدود‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد پایین تــر از ســایر محصــوالت مشــابه بــه‬ ‫صــورت عمــده در کشــور بــه فــروش می رســد و روز بــه روز بــه‬ ‫مشــتریان ان افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫تمرکــز فعالیــت کارگاه هــای بــرش‪ ،‬چاپ‪ ،‬گلــدوزی و دوخت‬ ‫در زمین خریداری شــده روســتای ارازمحمداخوند و افزایش‬ ‫تعــداد چرخ هــای خیاطــی در اختیــار بانــوان روســتایی بــرای‬ ‫دوخــت‪ ،‬اهالــی ســاکن ایــن روســتا را درگیــر مراحــل گوناگون‬ ‫تولیــد کــرد و ایــن روســتا را بــه عطاابــاد دیگــری (یکــی از‬ ‫روســتاهای شهرســتان اق قــا اســتان گلســتان و مطــرح در‬ ‫تولیــد مبــل) مبــدل ســاخت‪.‬‬ ‫شروع کار تولید پوشاک با یک چرخ خیاطی در خانه‬ ‫انه محمــد اودک یکــی از چهــار بــرادر پایه گــذار ایــن فعالیــت‬ ‫تولیــدی گفــت ‪ :‬بعــد از پایــان دوران ســربازی بــرای تامیــن‬ ‫هزینــه زندگــی بــه دستفروشــی پوشــاک از جملــه بچه گانــه‬ ‫مشــغول شــدم و اجنــاس خارجــی را از تهــران و شــهرهای‬ ‫مــرزی تهیــه کــرده و در گنبــدکاووس و بازارهــای هفتگــی‬ ‫منطقــه می فروختــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از چنــد ســال دستفروشــی بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه همســرم دیپلــم خیاطــی داشــت بــه ایــن فکــر افتــادم‬ ‫کــه به جــای فــروش اجنــاس خارجــی‪ ،‬پوشــاک تولیــد کنم لذا‬ ‫در ابتــدای بــرای شــروع کار و محــک زدن توانایــی خودمــان‬ ‫مقــداری پارچــه را از تهــران تهیــه کــردم و همســرم بــا تنهــا‬ ‫چــرخ خیاطــی خــود چندیــن دســت لبــاس را دوخــت کــه بعــد‬ ‫از عرضــه در بــازار بــا اســتقبال بســیار خوبــی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫اودک ادامه داد‪ :‬با توجه به رضایت مشتری ها از کیفیت و‬ ‫نــوع دوخــت لباس هــا‪ ،‬بــه مــرور فعالیــت خود را بــا خریداری‬ ‫چرخ های خیاطی بیشــتر توســعه دادم اما همچنان ارســال‬ ‫لباس هــا بــرای گلــدوزی و چــاپ بــه اســتان ها دیگــر عــاوه‬ ‫بــر هزینــه بــر بــودن‪ ،‬در زمــان تحویــل محصــول وقفــه ایجــاد‬ ‫می کــرد لــذا پیشــنهاد توســعه فعالیــت و انجام تمــام مراحل‬ ‫تولیــد لبــاس توســط خودمــان را از پنــج ســال قبــل بــه ســه‬ ‫بــرادر دیگــرم دادم‪.‬‬ ‫ایــن کارافریــن اظهارداشــت‪ :‬بــا موافقــت برادرانــم هــر کــدام‬ ‫مســوولیت یــک قســمت کار را در بخــش بــرش‪ ،‬چــاپ‪،‬‬ ‫گلــدوزی و فــروش برعهــده گرفتیــم و هــم اکنــون بــا توجــه به‬ ‫انجــام تمــام مراحــل توســط خودمــان لباس هــای تولیــدی بــا‬ ‫کیفیــت و دوخــت مناســب عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫ایجاد شغل برای ‪ ۵۰‬نفر بدون دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫امان محمــد اودک یکــی دیگــر از بــرادران کــه مســوولیت‬ ‫کارگاه گلــدوزی را برعهــده دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرادرم از حــدود‬ ‫‪ ۱۰‬ســال پیــش تولیــد پوشــاک بچه گانــه بــه شــکل محــدود‬ ‫بــا خریــداری پارچــه از تهــران و بــرش و دوخــت ان توســط‬ ‫همســرش و چنــد خانــم دیگــر در روســتای اراز محمــد اخونــد‬ ‫اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای توســعه کار و انجــام صفــر تــا صــد تولیــد‬ ‫پوشــاک قــرار بــر ایــن شــد مــا ســه بــرادر بــا وی همــکاری‬ ‫کنیــم و قرعــه خریــد دســتگاه گلــدوزی بــه مــن افتاد کــه ان را‬ ‫خریــداری و فضایــی از خانـه ام را بــه این کار اختصــاص دادم‬ ‫و بــا گذرانــدن دوره هــای الزم تمــام مراحــل کار بــا دســتگاه را‬ ‫یادگرفتم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه عالقـه ام بــه ایــن کار طرح هــای‬ ‫مختلفــی را بــر اســاس ســلیقه مشــتری بــه عنــوان گلــدوزی‬ ‫بــر روی لباس هــا امــاده می کنــم و در هرکجــای دنیــا انهــا‬ ‫را ببینــم می شناســم بــه عنــوان نمونــه لباس هــای تولیــدی‬ ‫خودمــان را در بــازار قشــم مشــاهده کــردم کــه بــا کنــدن برنــد‬ ‫مــا و زدن برنــد خارجــی بــه فــروش می رســد و فروشــگاه هایی‬ ‫کــه روزی بــرادرم بــرای دستفروشــی جنــس از انهــا خریــداری‬ ‫می کــرد امــروز بــه عنــوان مشــتری لبــاس را بــرای عرضــه در‬ ‫بــازار از مــا می خرنــد‪.‬‬ ‫امان محمــد اودک گفــت‪ :‬کارگاه هــای بــرش و چــاپ را هــم‬ ‫بــه دلیــل کمبــود مــکان مناســب در خانــه بــرادر دیگــرم ایجــاد‬ ‫کردیــم و بعــد از انجــام کارهــای گلــدوزی و چــاپ‪ ،‬پارچه هــای‬ ‫بــرش شــده بــرای ادامــه مراحــل تولید بــه کارگاه هــای دوخت‬ ‫و خانــه بانــوان خیــاط مســتقر در روســتای ارازمحمداخونــد‬ ‫و چنــد روســتای همجــوار کــه اغلــب بدسرپرســت و‬ ‫بی سرپرســت هســتند‪ ،‬فرســتاده می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۹‬چــرخ خیاطــی خریــداری شــده‬ ‫توســط خودمــان میــان بانــوان روســتایی توزیــع شــده و‬ ‫عــاوه بــر ان تعــدادی از بانــوان هــم بــا چرخ هــای خیاطــی‬ ‫خــود دوخــت لباس هــا را انجــام می دهنــد و همگــی انــان‬ ‫بــر اســاس تعــداد دوخــت بــه صــورت روزانــه میانگیــن ‪ ۱۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان دســتمزد دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫فروش پوشاک این تولیدی در ترکمنستان‬ ‫وی افــزود‪ :‬لباس هــای دوختــه شــده در ســایزهای مختلــف‬ ‫بــه صــورت عمــده در فروشــگاه گنبــدکاووس بــه فــروش‬ ‫می رســد کــه ‪ ۸۵‬درصــد فــروش به صورت انالیــن و ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫حضــوری انجــام می شــود و مشــتریانی از اســتان های دیگــر‬ ‫از مــا جنــس دریافــت می کننــد و عــاوه بــر ان مشــتریانی از‬ ‫ترکمنســتان هــم داریــم‪.‬‬ ‫روستا ارازمحمداخوند دارای‬ ‫‪ ۷۲۷‬خانوار و سه هزار و ‪۳۲۷‬‬ ‫نفر جمعیت از قومیت های‬ ‫مختلف از جمله ترکمن و‬ ‫سیستانی است که بخشی از‬ ‫انان با راه اندازی کارگاه تولیدی‬ ‫برادران اودک با انان همکاری‬ ‫دارند و امیدواریم این همکاری‬ ‫توسعه یابد و همه اهالی روستا‬ ‫را در برگیرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬هــر ‪ ۶‬مــاه بــا خریــد ‪ ۳۰‬تــن پارچــه حــدود ‪۱۵۰‬‬ ‫هــزار بلــوز و شــلوار کــودک تولیــد می کنیــم کــه باتوجــه بــه‬ ‫انجــام تمــام مراحــل تولید توســط خودمــان‪ ۴۰ ،‬تــا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کمتــر از محصــوالت مشــابه در بــازار عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫امــان محمــد اودک از مســووالن خواســت بــرای توســعه‬ ‫ایــن واحــد تولیــدی و تبدیــل ان بــه یــک کارخانــه متمرکــز‬ ‫همراهــی بیشــتری داشــته باشــند چــرا کــه در صــورت تجمیع‬ ‫کارگاه هــای بــرش‪ ،‬چــاپ‪ ،‬گلــدوزی و دوخــت در زمینــی‬ ‫کــه از قبــل در روســتای ارازمحمــد اخونــد خریــداری کردیــم‬ ‫ســرعت کار بیشــتر می شــود و می توانیــم تولیــد خــود را بــا‬ ‫اشــتغالزایی بــرای تمــام اهالــی ایــن روســتا تــا چندیــن برابــر‬ ‫افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫رضــا ســنچولی دهیــار روســتا ارازمحمــد اخونــد اظهارداشــت‪:‬‬ ‫این روستا دارای ‪ ۷۲۷‬خانوار و سه هزار و ‪ ۳۲۷‬نفر جمعیت‬ ‫از قومیت هــای مختلــف از جملــه ترکمــن و سیســتانی اســت‬ ‫کــه بخشــی از انــان بــا راه انــدازی کارگاه تولیــدی بــرادران اودک‬ ‫بــا انــان همــکاری دارنــد و امیدواریــم ایــن همــکاری توســعه‬ ‫یابــد و همــه اهالــی روســتا را در برگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دهیــاری بــدون هیــچ هزینه ای کار تغییر کاربری‬ ‫زمیــن مــورد نظــر بــرادران اودک بــرای توســعه فعالیــت را‬ ‫ل مســاعدی بــرای کمــک بــه‬ ‫انجــام داده و مســووالن هــم قــو ‬ ‫ســاخت ســوله بــه منظــور تجمیــع فعالیــت کارگاه هــا دادنــد‬ ‫کــه امیدواریــم هرچــه زودتــر محقــق شــود‪.‬‬ ‫هفــت روســتای بخــش مرکــزی گنبــدکاووس هــدف‬ ‫طــرح توســعه‬ ‫بخشــدار مرکــزی گنبــدکاووس‪ ،‬توانمندســازی جوامــع‬ ‫روســتایی را از جملــه برنامه هــای در دســت پیگیــری‬ ‫دانســت و گفــت‪ ۱۱۰ :‬روســتا در اســتان گلســتان هــدف‬ ‫طــرح توانمندســازی قــرار دارنــد کــه در گام نخســت اجــرای‬ ‫ایــن طــرح در هفــت روســتای ایــن بخــش شــامل «ارازمحمــد‬ ‫اخونــد‪ ،‬قوچمــراد‪ ،‬بی بــی شــیروان‪ ،‬ســارلی علیــا‪ ،‬پتکــه‪،‬‬ ‫ایگــدر ســفلی و چــای قوشــان بــزرگ» هــم دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫مرتضــی احمــدی افــزود‪ :‬در اقــدام نخســت بــا بررســی‬ ‫مزیت هــای روســتاهای هــدف بــه ایــن نتیجــه رســیدیم که با‬ ‫فعالیــت بــرادران اودک روســتای ارازمحمــد اخونــد در تولیــد‬ ‫لبــاس بچه گانــه ظرفیــت خوبــی دارد لــذا اولویــت خــود را‬ ‫بــرای همــکاری بــا ایــن کارافرینــان بــا هدف توســعه اشــتغال‬ ‫بــرای تمــام اهالــی روســتا در ایــن رشــته قــرار دادیــم و تــاش‬ ‫داریــم ایــن روســتا بــه عطاابــاد دیگــری تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬روستا در استان گلستان هدف‬ ‫طرح توانمندسازی قرار دارند که‬ ‫در گام نخست اجرای این طرح در‬ ‫هفت روستای این بخش شامل‬ ‫«ارازمحمد اخوند‪ ،‬قوچمراد‪ ،‬بی بی‬ ‫شیروان‪ ،‬سارلی علیا‪ ،‬پتکه‪ ،‬ایگدر‬ ‫سفلی و چای قوشان بزرگ» هم‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬راه اندازی نمایشــگاه عرضه پوشــاک بچه گانه‬ ‫در روســتای ارازمحمــد اخونــد در برنامــه قــرار دارد و اماده هرگونه‬ ‫همکاری برای توســعه فعالیت این تولیدی هســتیم‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکــزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا همراهــی دهیــاران‪،‬‬ ‫جوامــع محلــی و معتمــدان اجــرای طــرح توســعه در روســتای‬ ‫ارازمحمداخوند شــروع شــده و در ادامه تولید روســری ترکمن‬ ‫در روســتای ســارلی علیــا و پارچه بافــی در روســتای پتکــه بــه‬ ‫عنــوان مزیــت شناســایی شــد کــه بــا اداره فنــی و حرفــه ای‬ ‫هماهنــگ می کنیــم تــا بــه اهالــی ایــن روســتاها امــوزش الزم‬ ‫را بــرای توانمندســازی انــان در ایــن رابطــه ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت اب بنــدان بــه عنــوان‬ ‫مزیــت روســتاهای بی بــی شــیروان و قوچمــراد در مرحلــه‬ ‫بررســی قــرار دارد از دهیــاران بخــش مرکــزی خواســت‬ ‫هــر مزیتــی کــه در روستایشــان وجــود دارد و می توانــد بــه‬ ‫افزایــش درامــد ســرانه خانــوار روســتایی کمــک کنــد را بــرای‬ ‫پیگیــری معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫بخش مرکزی گنبدکاووس با ‪ ۱۳۲‬روســتای دارای دهیاری‪۱۰ ،‬‬ ‫روســتای دارای شــورای روســتا و افــزون بــر ‪ ۳۰‬نقطــه جمعیتــی‬ ‫بــه عنــوان بزرگتریــن بخــش شــناخته شــده در اســتان گلســتان‬ ‫در شهرســتان گنبــدکاووس واقع اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫یکشنبه ‪ 11‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪671‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫دختــران مجــرد قــوم قزلبــاش تــا چنــد دهــه پیــش‬ ‫کالهــی از جنــس ابریشــم کــه غالبــا ً بــه رنــگ قرمــز و‬ ‫ســبز بــوده و تزئیناتــی از یــراق و تــوف (نوار دســتباف)‬ ‫داشــته‪ ،‬اســتفاده می کردنــد کــه زیــر روســری بــر ســر‬ ‫می گذاشــتند‪.‬‬ ‫ســونا ممشــلی بانــوی ‪ ۸۸‬ســاله مینودشــتی بــا احیــای هنــر‬ ‫در دســت فراموشــی شاه ریســه دوزی‪ ،‬روح دوبــاره ای بــه‬ ‫کالبــد بی جــان ایــن پوشــش ســنتی بــه عنــوان نمــاد هویــت‬ ‫دختران قوم قزلباش ســاکن گلســتان دمید و ان را از خطر‬ ‫پیوســتن بــه تاریــخ نجــات داد‪.‬‬ ‫هنرهــای بومــی و ســنتی ریشــه در باورهــا‪ ،‬عقایــد قومــی‬ ‫و اجتماعــی دارد کــ ه توجــه بــه عوامــل هویت بخــش ان‪،‬‬ ‫نقشــی کلیــدی در پایــداری همــه جانبــه ایــن هنــر ‪ -‬فرهنــگ‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تنــوع قومیتــی در اســتان گلســتان بــه عنــوان رنگین کمــان‬ ‫اقــوام ایران زمیــن‪ ،‬متفــاوت و نشــانه تکثــر ســنت های‬ ‫خــاص در ایــن اســتان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫ســونا ممشــلی هنرمنــد یکــی از اقــوام ایــران زمیــن اســت‬ ‫کــه گامــی مهــم و تاثیرگــذاری برای زنده نگه داشــتن پوشــش‬ ‫ســر دختــران قــوم قزلبــاش به عنوان نمــاد فرهنگ‪ ،‬اعتقاد و‬ ‫اییــن برخاســته ایــن قــوم ســاکن گلســتان برداشــت‪.‬‬ ‫پــس از گذشــتن از داالن ســبز درختــان کاج‪ ،‬وارد محــدوده‬ ‫روســتای محــل زندگــی خالــه ســونا در القجــر مــی شــوم‪.‬‬ ‫بعــد از ظهــر یــک روز ســرد زمســتانی اســت‪ ،‬صــدای گاه و‬ ‫بــی گاه گنجشــک ها همــراه بــا واق واق ســگ ها‪ ،‬ســکوت‬ ‫بارانــی روســتا را می شــکند؛ اینجــا هــوای پاکیــزه‪ ،‬عطــر‬ ‫خــاک بــاران خــورده کوچــه هــای گلــی و همــراه بــا ســکوتی‬ ‫وصــف ناپذیــر مدهــوش کننــده اســت‪.‬‬ ‫بــا عبــور از کوچــه هایــی بــه نــام هــای بهشــت‪ ،‬بــه بهشــت‬ ‫‪ ۱۵‬مــی رســم‪ ،‬کوچــه ای باریــک بــا خاکــی کــه بــا بــاران‬ ‫زمســتانی تبدیــل بــه گل شــده‪ ،‬انتهــای ان ســمت راســت‬ ‫خانــه گلــی و بــدون در « ســونا ممشــلی» اســت‪.‬‬ ‫ســونا در زبــان ترکــی بــه معنــای زیبــای اب هاســت‪ ،‬او‬ ‫اینــک بانویــی مســن و ســالخورده اســت و محلــی هــا خالــه‬ ‫ســونا صدایــش مــی زننــد‪ ،‬یکــه و تنهــا در کلبــه کوچــک و‬ ‫گلــی خــود در روســتای زیبــای القجــر زندگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫خانــه گلــی ایــن پیــرزن انبوهــی از زیبایــی و ارامــش را‬ ‫چنــان بــا هــم در هــم امیختــه کــه صــدای حضورمــان در‬ ‫ایــن خانــه‪ ،‬ســکوت را درهــم مــی شــکند‪.‬‬ ‫در حیــاط‪ ،‬بلنــد صدایــش مــی زنــم‪ ،‬از پنجــره مــی بینــم‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫پمپ اب (واترپمپ)‬ ‫دختران مجرد قوم قزلباش‬ ‫کالهی از جنس ابریشم‬ ‫استفاده می کردند‬ ‫شاه ریسه؛ هویت‬ ‫ماندگار دختران‬ ‫قوم قزلباش‬ ‫‪1401‬‬ ‫کــه کنــار ســماور نشســته و بــا شــنیدن صدایــم بــا لبخنــدی‬ ‫پــر مهــر بــه ســمتم امــده و گــرم احوالپرســی مــی کنــد‪،‬‬ ‫روســری بــا گل هــای درشــت صورتــی بــه ســر و لباســی بــا‬ ‫طــرح ســنتی بــه تــن دارد و بــا گشــاده رویــی مــا را بــه خانــه‬ ‫کوچــک ولــی گــرم و پرمحبتــش دعــوت مــی کنــد‪.‬‬ ‫قــوری چــای دارچیــن و هــل دم کــرده را از روی ســماورش‬ ‫برداشــته و در اســتکان کمــر باریــک و نعلبکــی گل گلــی‬ ‫صورتــی برایــم چــای مــی ریــزد و قندانــی بــا مــرغ هــای اواز‬ ‫خوانــش را جلویــم مــی گــذارد و مــی گویــد «هــوا ســرده‪.‬‬ ‫حتمــا بیــرون حســابی یــخ کــردی‪».‬‬ ‫بــا لبخنــد پــر مهــری شــروع بــه صحبــت مــی کنــد‪ :‬دوخــت‬ ‫پوشــش هــای ســنتی از جملــه شــاه ریســه از اجــدادم بــه‬ ‫مــن رســیده و پشــت در پشــت از پوشــش هــای ســنتی‬ ‫اســتفاده مــی کنیــم و هرگــز هــم از ســنت و فرهنــگ خــود‬ ‫خســته نمی شــویم‪.‬‬ ‫حیــن دوخــت شــاه ریســه مــی گویــد‪ ۸۸ :‬ســال از خــدا‬ ‫عمــر گرفتــه ام ‪ ۲۹ ،‬ســال پیــش همســرم از دنیــا رفــت‬ ‫و تنهــا مانــدم‪ .‬چهــار دختــر و دو پســر دارم کــه همگــی‬ ‫ازدواج کــرده و رفتــه انــد پــی زندگــی خودشــان‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پوشــش شــاه ریســه توســط دختــران‬ ‫قــوم قزلبــاش افــزود‪ :‬دختــران مجــرد قــوم قزلبــاش تــا‬ ‫چنــد دهــه پیــش کالهــی از جنــس ابریشــم کــه غالبــا ً بــه‬ ‫رنــگ قرمــز و ســبز بــوده و تزئیناتــی از یــراق و تــوف (نــوار‬ ‫دســتباف) داشــته‪ ،‬اســتفاده می کردنــد کــه زیــر روســری‬ ‫بــر ســر می گذاشــتند‪.‬‬ ‫خالــه ســونا بیــان کــرد‪ :‬پارچه هــای دســتباف و نخ هــای‬ ‫ابریشــمی‪ ،‬انــواع نوارهــای دســتباف‪ ،‬ســکه‪ ،‬منجــوق‬ ‫و ریشــه های تزئینــی از جملــه مــوادی بــوده کــه بــرای‬ ‫دوخــت شــاه ریســه اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫نقوشی که در پارچه قرمز‬ ‫و سبز ابریشمین کاله شاه ریسه‬ ‫استفاده می شده از نقوش اصیل‬ ‫از جمله طرح درخت حیات بود‬ ‫که بر این پوشش سر مشخص‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تزئینــات روی شــاه ریســه بــرای‬ ‫اشــراف بــا ســکه هــا و نوارهــای دســتباف بیشــتر و بــرای‬ ‫طبقــه عامــه بــا تزئینــات کمتــر بــود‪.‬‬ ‫خالــه ســونا در حالــی کــه لبخنــد مــی زنــد می گویــد‪ :‬بــه مرور‬ ‫زمــان پارچــه و نــخ هــای ابریشــم گــران و کمیــاب شــده کــه‬ ‫مردم برای دوخت شــاه ریســه از طرح ابریشــم و کامواهایی‬ ‫بافــت خــود بــرای ایــن پوشــش ســر اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نقوشــی که در پارچه قرمز و ســبز ابریشــمین‬ ‫کاله شــاه ریســه اســتفاده مــی شــده از نقــوش اصیــل از‬ ‫جملــه طــرح درخــت حیــات بــود کــه بــر ایــن پوشــش ســر‬ ‫مشــخص اســت‪.‬‬ ‫درخــت حیــات در صنایــع دســتی قزلبــاش از قالــی‬ ‫تــا پوشــش هــای ایــن قــوم بــرای تزئیــن بــه کار گرفتــه‬ ‫مظلوم ترین شهدای دفاع مقدس‬ ‫‪،‬شهدای جهادسازندگی هستند‬ ‫وزیــر جهادکشــاورزی گفــت‪ :‬شــهدای جهــاد ســازندگی کــه در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی بــه‬ ‫سنگرســازان بی ســنگر مشــهور بودنــد‪ ،‬در ردیــف مظلوم تریــن شــهدای دفــاع مقــدس هســتند‪.‬‬ ‫ســیدجواد ســاداتی نژاد در دیــدار بــا خانــواده شــهید جهادگــر محمدعلــی نیک بخــت در‬ ‫شهرســتان علی ابادکتــول افــزود‪ :‬مدیــون جانفشــانی شــهدا بــه ویــژه شــهدای جهادگــر کــه‬ ‫مردانــه مقابــل دشــمنان بعثــی ایســتادگی کردنــد هســتیم‪.‬‬ ‫می شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــرح درخــت حیات ســینه به ســینه‬ ‫از اجدادمــان بــه مــا رســیده و همــه تــرکان از ایــن طــرح‬ ‫اســتفاده مــی کننــد و بــه طــرح اغــاج معــروف اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد گفــت‪ :‬حالــت دوخــت ســتاره در پوشــش‬ ‫شــاه ریســه نمــاد پوشــش قزلبــاش اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مهــره هــای ســیاه اســتفاده شــده در شــاه ریســه‬ ‫در کنــار هــم حالــت لــوزی پیــدا مــی کنــد کــه یکــی از نقــوش‬ ‫هندســی در صنایــع دســتی و فرهنگــی تــرکان اســت‪.‬‬ ‫خالــه ســونا اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن دمــک تکیــه گاه و پایــه‬ ‫شــاه ریســه بــوده کــه از نــخ ابریشــم ســیاه و ســفید بــه صــورت‬ ‫چنــد الیــه بافــت و بــه حالــت گــره ای دوخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســکه هــای تزئینــی شــاه ریســه نشــان‬ ‫دهنــده مجــرد بــودن دختــران اســتفاده کننــده ایــن‬ ‫پوشــش اســت و بــه خانــواده هــا اجــازه مــی داد بــرای‬ ‫خواســتگاری از ایــن دختــر پیشــگام شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ســال هــای اخیــر دختــران جــوان‬ ‫متقاضــی دوخــت ایــن پوشــش هســتند تــا در مراسـم های‬ ‫مختلفــی بــرای شــادی از جملــه عروســی‪ ،‬حنابنــدان‪،‬‬ ‫چهارشــنبه ســوری و شــب یلــدا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫سکه های تزئینی شاه ریسه‬ ‫نشان دهنده مجرد بودن‬ ‫دختران استفاده کننده این‬ ‫پوشش است و به خانواده ها‬ ‫اجازه می داد برای خواستگاری‬ ‫از این دختر پیشگام شوند‪.‬‬ ‫خالــه ســونا بــا دغدغــه ای کــه بــرای نشــر فرهنــگ و‬ ‫هنــر قزلبــاش دارد بــا خنــده گفــت‪ :‬افــراد زیــادی بــرای‬ ‫امــوزش ایــن پوشــش نــزدم امدنــد کــه همیــن دغدغــه مــرا‬ ‫خوشــحال می کنــد کــه پــس از مــن هــم افــرادی خواهنــد‬ ‫بــود کــه بــه نس ـل بعــد هنــر قزلبــاش را انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫اندکــی کــه از شــب می گــذرد ســارا خانــم خواهــرزاده‬ ‫خالــه ســونا هــم بــه مــا ملحــق مــی شــود‪ ،‬بعــد از ســام‬ ‫و احوالپرســی بــا همــه چایــی داغــی از ســماور دوبــاره‬ ‫برایمــان مــی ریــزد و مــی گویــد‪ :‬زندگــی خالــه ســونا بــرای‬ ‫مــن و امثــال مــن الگــوی فرهنــگ و معرفــت اســت کــه‬ ‫امیدواریــم بیشــتر از ایــن ســرمایه هــا و گنــج هــای معنــوی‬ ‫بــرای نشــر میــراث گذشــتگان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫نمایــش پوشــش هــای ســنتی برامــده از تاریــخ هــزاران‬ ‫ســاله اقــوام ایــران زمیــن بــه دســت زنــان هنرمنــد و خــاق‬ ‫گــواه ظرفیــت بکــر و کمتردیــده شــده هنرهــای دســت اقــوام‬ ‫مختلفــاز جملــه قزلباشــان اســت کــه معرفــی ابعــاد مختلف‬ ‫ایــن گنجینه هــای طالیــی‪ ،‬مســیری کوتــاه بــرای رونــق عفــاف‬ ‫و حجــاب بــه خصــوص میــان زنــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان دارای یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت متشــکل از اقــوام و مذاهــب گوناگــون اســت کــه‬ ‫در شــمال کشــور قــرار دارد و پیشــینه تاریخــی بیــش از ‪۷‬‬ ‫هــزار ســاله دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیشــرفت هایی کــه در جهادکشــاورزی و حــوزه امنیــت غذایــی در کشــور بــه‬ ‫دســت امــده نتیجــه برکــت خــون پــاک شــهدا اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهادکشــاورزی بــا اشــاره بــه اغتشاشــات اخیــر کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫اشــوب ها از ایــن وزارتخانــه شــهید و جانبــاز تقدیــم انقــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا گرامی داشــت ‪ ۹‬دی گفــت‪ :‬ایــن روز‪ ،‬بــرگ زرینــی در تاریــخ انقــاب اســامی‬ ‫بــه شــمار مـی رود چراکــه روز بصیــرت و تبعیــت از والیــت بــوده و ملــت ایــران باایســتادگی از‬ ‫ایــن فتنه هــا عبــور کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر جهادکشــاورزی در پایــان ایــن دیــدار بــا اهــدا لــوح و هدایایــی از خانــواده معظــم شــهید‬ ‫جهادگــر محمــد نیک بخــت‪ ،‬تجلیــل کــرد‪.‬‬ ‫گلستان ‪ ۶۵‬شهید جهادگر در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب کرد‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد از کارخانــه تولیــد نــخ الیــاف تــازه تاســیس شــده در ســال جــاری در شــهرک‬ ‫صنعتــی علی ابادکتــول و یــک واحــد گلخانــه در دســت بهره بــرداری در جــوار شــهرک صنعتــی‬ ‫ایــن شهرســتان بازدیــد و دســتوراتی بــرای رفــع موانــع تولیــد ان هــا صــادر کــرد‪.‬‬ ‫وســیله ای اســت کــه بــه منظــور گــردش ســریع و‬ ‫راحــت اب موجــود در رادیاتــور و در اطراف موتور بکار‬ ‫رفتــه و حرکــت ان از طریــق موتــور و تســمه پروانــه‬ ‫تامیــن می گــردد‪ ،‬بدیــن صــورت کــه چــون همیشــه‬ ‫در قســمت پائیــن رادیاتــور اب خنــک و در بــاالی ان‬ ‫اب گــرم (برگشــت داده شــده از موتــور) وجــود دارد‪،‬‬ ‫لــذا بــرای رســاندن اب جهــت خنــک کــردن قطعــات‬ ‫موتور از شــیلنگ پائین رادیاتور‪ ،‬اب بوســیله مکش‬ ‫حاصل از واترپمپ وارد کانال های بدنه سیلندرهای‬ ‫موتــور شــده و پــس از گــردش در اطــراف ســیلندرها‬ ‫و خنــک کــردن انهــا‪ ،‬در حالیکــه خــود اب مقــداری‬ ‫گــرم شــده از طریــق کانال هــای ســیلندر بــه گرم ترین‬ ‫نقطــه موتــور کــه سرســیلندرها می باشــد هدایــت و‬ ‫پــس از عبــور از اطــراف ســوپاپ ها و شــمع ها و خنــک‬ ‫نمــودن انهــا از طریــق ترموســتات و لوله هــای بــاال‬ ‫جهــت خنــک شــدن مجــدد وارد رادیاتــور می گــردد‪.‬‬ ‫ترموستات‪:‬‬ ‫ســوپاپی اســت که درمســیر راه اب برگشــتی از موتور‬ ‫بــه رادیاتــور قــرار دارد و کار ان ثابــت نگهداشــتن دمــای‬ ‫اب موتــور می باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجه به اینکه بیشــترین ســائیدگی قطعــات موتور‬ ‫زمانــی اســت کــه موتــور در حــال ســرد کار می کنــد‪،‬‬ ‫در نتیجــه بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع ســائیدگی در‬ ‫موتــور روش هــای مختلفــی وجــود دارد از جملــه نصب‬ ‫ترموســتات‪ ،‬اســتفاده از مــواد خنــک کننــده و پروانــه‬ ‫اتوماتیــک را می تــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫یکــی از علــل خرابــی انژکتــور در خودروهایــی‬ ‫کــه در کشــورمان کار میکننــد‪.‬‬ ‫ ناخالصی های فیزیکی موجود در بنزین است‪.‬‬‫ ایــن ناخالصی هــا گاهــی انقــدر ریــز هســتند کــه از‬‫فیلتــر اولیــه نصــب شــده بــر روی پمــپ بنزیــن و حتــی‬ ‫فیلتــر بنزیــن عبــور می کننــد و بــه انژکتــور می رســند‪.‬‬ ‫ انژکتورهــا دارای یــک فیلتــر بســیار ظریــف هســتند‬‫کــه ســوخت پیــش از ورود بــه مجموعــه انژکتــور از‬ ‫ان عبــور می کنــد تــا بــرای اخریــن مرتبــه هرگونــه‬ ‫ناخالصــی داخلــی ان پــاک شــود‪.‬‬ ‫ ایــن فیلتــر بســیار ظریــف بــوده و ممکــن اســت‬‫بــه مــرور در اثــر ذرات معلــق داخلــی بنزیــن بگیــرد‪.‬‬ ‫ بــه عــاوه گاهــی ذراتــی کوچــک و یــا محلــول‬‫در بنزیــن از ایــن فیلتــر عبــور می کننــد کــه بعــدا ً‬ ‫می تواننــد بــر روی ســوراخ ریــز خروجــی انژکتــور و‬ ‫یــا فاصلــه میــان ســوزن انژکتــور و دهانــه ان رســوب‬ ‫کــرده و میــزان پاشــش انژکتــور را کــم کننــد‪.‬‬ ‫ در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه اینکــه یــک خرابــی‬‫مکانیکــی رخ داده اســت‪ ECU ،‬خــودرو متوجــه‬ ‫مشــکل نمی شــود و مــدت زمــان پاشــش ســوخت‬ ‫تغییــر نمــی کنــد امــا ایــن انژکتــور بــه دلیــل انکــه‬ ‫نمی توانــد ســوخت کافــی را بــه بیــرون بپاشــد باعــث‬ ‫ضعــف تــوان موتــور می شــود‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫نحوه ادای قرائت نماز‬ ‫در قرائــت ‪ ،‬واجــب اســت کــه کلمــات‪ ،‬تلفــظ شــوند‬ ‫بــه طــوری کــه قرائــت بــر ان صــدق کنــد‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫قرائــت قلبــی یعنــی گذرانــدن کلمــات در قلــب بــدون‬ ‫تلفــظ انهــا کــه عنــوان قرائــت بــر ان صــدق نمی کنــد‬ ‫کافــی نیســت‪ .‬نشــانه ی صــدق قرائــت ایــن اســت کــه‬ ‫خــودش بتوانــد انچــه رامی خوانــد و بــر زبــان جــاری‬ ‫می کنــد – اگــر دچــار ســنگینی گــوش یــا ســر و صــدای‬ ‫محیــط نیســت‪ -‬بشــنود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اسب ترکمن‬ ‫خراسان شمالی در دستور‬ ‫کار صادراتی شد‬ ‫صــادرات اســب ترکمــن در نشســت کارگــروه توســعه‬ ‫صــادرات غیرنفتــی خراســان شــمالی مصــوب و مقــرر‬ ‫شــد در گام نخســت صادرات ‪ ۵۰‬ســر اســب در دســتور‬ ‫کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی در نشســت کارگــروه‬ ‫توســعه صــادرات اســتان اظهــار کــرد‪ :‬اســب اصیــل‬ ‫ترکمــن یکــی از ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای‬ ‫اقتصــادی در اســتان اســت و اســبداران در منطقــه‬ ‫مــرزی و ترکمــن نشــین اســتان عالقــه فــراوان بــه‬ ‫تولیــد و پــرورش اســب دارنــد‪.‬‬ ‫ناصــر فخرموحــدی‪ ،‬خراســان شــمالی را خواســتگاه‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬صــادرات‬ ‫اســب مــی توانــد ســبب ایجــاد ارزش افــزوده بــرای‬ ‫فعــاالن در ایــن بخــش اقتصــادی باشــد و بــا توســعه‬ ‫صــادرات‪ ،‬گام موثــری بــرای رونــق اقتصــادی و اشــتغال‬ ‫در اســتان برداشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن بــاره امادگــی داریــم تــا‬ ‫از بخــش خصوصــی بــرای صــادرات اســب حمایــت‬ ‫کنیــم‪ ،‬در وهلــه نخســت بایــد بــازار اســب ترکمــن در‬ ‫خــارج کشــور شناســایی شــود و در گام هــای بعــدی‪،‬‬ ‫اســتانداری و کارگــروه توســعه صــادرات اســتان حامــی‬ ‫صــادرات خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫صــادرات اســب همــکاری و هــم افزایــی میــان‬ ‫دســتگاههای مختلــف اســتان از جملــه هیــات‬ ‫ســوارکاری‪ ،‬ســازمان جهــاد کشــاورزی‪ ،‬اداره صنعــت‬ ‫معــدن و تجــارت و اداره کل دامپرشــکی نیــاز اســت‪.‬‬ ‫اســب ترکمــن یکــی از برجســته تریــن مزیــت هــای‬ ‫اســتان خراســان شــمالی اســت‪ .‬حــدود یکهــزار ســر‬ ‫اســب ترکمــن در خراســان شــمالی نگهــداری مــی شــود‬ ‫و این اســتان ذخیره گاه ژنتیک اســب ترکمن شــناخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن‬ ‫ذخیره گاه های ژنتیکی اسب اصیل ترکمـن در کشور‬ ‫شــناخته شــده امــا ایــن ظرفیــت مهــم بــرای توســعه‬ ‫پایــدار ایــن خطــه مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مناطــق شــمال و شــمال غــرب خراســان شــمالی بــه‬ ‫خصــوص شهرســتان هــای راز و جــرگالن و مانــه و‬ ‫ســملقان کنونــی کــه از دیرباز ســکونتگاه اقــوام ترکمن‬ ‫بــوده‪ ،‬خاســتگاه اصلــی اســب ترکمــن اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در بــاره فضیلــت نمــاز ‪« :‬نمــاز ظهــر را‬ ‫بــه جماعــت هنگامــی بــه پــا داریــد کــه ســایه افتــاب بــه‬ ‫انــدازه دیــوار خوابــگاه بــزی برگــردد و نماز عصــر را با انان‬ ‫هنگامــی بخوانیــد که خورشــید در پــاره ای از روز روشــن‬ ‫و درخشــان اســت و مــی تــوان تــا هنــگام مغــرب‪ ،‬پیــاده‬ ‫دو فرســخ راه را پیمــود و نمــاز مغــرب را بــا انان هنگامی‬ ‫بــه جــا اوریــد کــه روزه دار افطــار مــی کنــد و حاجــی‬ ‫بــه مِنــی روانــه می شــود و نمــاز عشــا را بــا انهــا زمانــی‬ ‫بخوانیــد کــه ثلثــی از شــب گذشــته و ســرخی پنهــان‬ ‫می گــردد و نمــاز صبــح را بــا انهــا هنگامــی بــه پــا داریــد‬ ‫کــه شــخص‪ ،‬چهــره رفیــق و همــراه خــود را بشناســد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪671‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫مدیرکل صمت گلستان‪:‬‬ ‫با روند صعودی قیمت‬ ‫یونولیت‪،‬تقاضای مصرف اجر‬ ‫در گلستان را افزایش داد‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬افزایــش تقاضــا بــرای اســتفاده از‬ ‫اجــر ایتــال ســقفی به جــای یونولیــت به دلیــل رونــد صعــودی قیمــت ایــن محصــول‪ ،‬موجــب‬ ‫بیشترشــدن ســاعت کار کارخانه هــای تولیــد اجــر اســتان و در نتیجــه عبــور انهــا از ســقف‬ ‫ســهمیه مصــرف ســوخت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار درویشــعلی حســن زاده در جلســه ســتاد ســوخت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬فعالیــت بیــش از گذشــته کارخانه هــای تولیــد اجر گلســتان برای پاســخگویی‬ ‫بــه نیــاز بــازار‪ ،‬موجــب افزایــش مصــرف ســوخت ایــن واحدهــای تولیــدی شــده کــه در شــرایط‬ ‫فعلــی بــازار چــاره ای جــز تــداوم فعالیــت انــان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارخانه هــای تولیــد اجــر گلســتان تــا حــد امــکان همــه ملزومــات مرتبــط بــا‬ ‫استانداردســازی مصــرف ســوخت را رعایــت می کننــد امــا امیدواریــم بــا بهبــود شــرایط تولیــد‬ ‫یونولیــت در کشــور و کاهــش قیمــت ایــن محصــول‪ ،‬شــرایط تولیــد واحدهــای تولیــد اجــر‬ ‫اســتان بــه شــرایط عــادی برگشــته و مصــرف ســوخت کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان هــم در ایــن جلســه بیــان کــرد‪ :‬دســتگاه های اداری و دولتــی‬ ‫اســتان بایــد در کاهــش مصــرف انــرژی و بــه خصــوص گاز در فصــل ســرما پیشــگام باشــند‬ ‫علــی طالبــی ادامــه داد‪ :‬در مــدت اخیــر و بــرای کنتــرل مصــرف‪ ،‬گاز ‪ ۶۹‬مرکــز اداری گلســتان‬ ‫قطــع شــده کــه امیدواریــم در روزهــای ســرد باقیمانــده شــاهد رعایت بیشــتر الگوی مصــرف در‬ ‫همــه بخش هــای جامعــه از جملــه دســتگاه های اداری باشــیم‬ ‫طالبــی بــا اشــاره بــه افزایــش مصــرف ســوخت در واحدهــای تولید اجر گلســتان تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکــی از راه حــل هــای پی ـش روی ایــن کارخانه هــا‪ ،‬اســتفاده از ســوخت جایگزیــن و مهمتــر از‬ ‫ان‪ ،‬باالبــردن راندمــان ســوخت بــا استانداردســازی مصــرف اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان هــم در ایــن جلســه بــر ضــرورت استانداردســازی مصــرف انــرژی‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان بــرای کاهــش مصــرف ســوخت تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح تاکنــون در برخــی مرغداری هــا و صنایــع اســتان اجــرا شــده کــه نتیجــه ان کاهــش ‪۳۰‬‬ ‫درصــدی مصــرف اســت‪.‬‬ ‫ســیدمهدی حســینی اافــزود‪ :‬توجــه بــه ایــن موضــوع مهــم عــاوه بــر صرفه جویــی در مصــرف‬ ‫انــرژی‪ ،‬قیمــت تمام ‍ شــده محصــول را نیــز تــا حــد زیــادی کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم تحلیف کارشناسان‬ ‫نظامیاستانگلستان‬ ‫رونمایی از سامانه تامین و توزیع‬ ‫محصوالت و فراورده های کشاورزی‬ ‫مراســم تحلیــف کارشناســان نظامــی گلســتان در ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫غــام الــواری رییــس ســازمان قضایــی گلســتان در ایــن مراســم گفــت‪ :‬یکــی از ابزارهــای‬ ‫مهــم دســتگاه قضایــی بــرای کشــف جــرم در پرونــده بــا موضــوع فنــی و تخصصــی ارجــاع‬ ‫بــه امــر کارشناســی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان نظامــی ماننــد کارشناســان رســمی دادگســتری ضمــن‬ ‫برخــورداری از تخصصــی خــاص در ازمــون رســمی پذیرفتــه شــده انــد‪.‬‬ ‫الــواری بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان دادگســتری وظیفــه ســنگینی برعهــده دارنــد‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬طبــق قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح و ائیــن دادرســی کیفــری‬ ‫حفــظ بیــت المــال و اســرار نظامــی توســط کارشناســان نظامــی ضــروری اس ـت ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام قضایــی افــزود‪ :‬در اینگونــه پرونــده هــا در صــورت عــدم وجــود کارشــناس‬ ‫نظامــی بــرای حفــظ اســرار نظامــی از ســوی فرمانــده یــگان یــک نفــر بــه عنــوان نماینــده‪،‬‬ ‫کارشــناس غیرنظامــی را همراهــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اجــرای تصمیمــات و دســتورات مراجــع قضایــی در یــگان هــای نظامــی و‬ ‫انتظامــی بــر عهــده ضابطــان نظامــی اســت و اگــر در ایــن زمینــه مرتکــب جرمــی شــوند بــه‬ ‫بــزه انهــا در ســازمان قضایــی رســیدگی مــی شــود‪.‬‬ ‫یــزدان ســالخورده دادســتان نظامــی گلســتان دادســتان نظامــی گلســتان نیــز گفــت‪ :‬در‬ ‫مــواردی بــا تشــخیص قاضــی یــا درخواســت اصحــاب دعــوا تمــام یــا قســمتی از پرونــده‬ ‫بــرای اظهــار نظــر تخصصــی بــه کارشــناس ارجــاع مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬نظریــه کارشــناس بــه منزلــه ســند و ادلــه اثبــات دعــوا محســوب‬ ‫نمی شــود‪ ،‬بلکــه مــی توانــد بــه عنــوان یــک امــاره بــه کشــف حقیقــت کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ســالخورده تاکیــد کــرد‪ :‬طبــق قانــون قاضــی پرونــده بــرای صــدور رای مــی توانــد نظریــه‬ ‫کارشناســی را مــاک نظــر قــرار دهــد‪ ،‬ولــی الزامــی بــه تبعیــت از ان نــدارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن مراســم ضمــن ادای ســوگند توســط کارشناســان نظامــی حکــم‬ ‫کارشناســی بــه انــان ابــاغ گردیــد‪.‬‬ ‫باحضــور وزیــر جهادکشــاورزی از ســامانه تامیــن و توزیــع محصــوالت و فــراورده هــای‬ ‫کشــاورزی (ســتکاوا) در گــرگان رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬خریــداران متناســب بــا میــزان ســهمیه و ظرفیــت‬ ‫مصــرف خــود کاالهــای اساســی شــامل خریــداران خــرد‪ ،‬عمــده‪ ،‬غــرف میادین میــوه و تره بار‪،‬‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای و خریداران مناســبتی‪ ،‬دســتگاهی می توانند در ســامانه ســتکاوا به‬ ‫صــورت مســتقیم اقــدام بــه تامیــن کاالی کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬تفویــض اختیــار تســریع در پیگیــری و اجــرای طــرح کشــاورزی‬ ‫بــه جهــاد کشــاورزی گلســتان واگــذار شــده و بــه زودی ابــاغ مــی شــود‪.‬‬ ‫ســیدجواد ســاداتی نژاد اظهــار داشــت‪ :‬بــرای پیگیــری و اجرایــی طرح هــای توســعه اســتان‬ ‫گلســتان بــا ایــن اقــدام‪ ،‬بروکراســی اداری حــذف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص پیمان ســپاری ارزی گفــت‪ :‬در راســتای حمایــت از تولیدکننــدگان کشــاورزی‬ ‫ایــن طــرح انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهادکشــاورزی بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن کشــت قــراردادی محصــوالت کشــاورزی‬ ‫گفــت ‪ :‬از ســال گذشــته ایــن طــرح کــه بــه صــورت ازمایشــی بــه اجــرا درامــده بــود‪ ،‬از ســال‬ ‫زراعــی اینــده گســترش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫ســاداتی نژاد گفــت‪ :‬در راســتای حمایــت از تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی اجــرای طــرح‬ ‫کشــت قــراردادی اســت کــه بعــد از ‪ ۵۰‬ســال ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫نماینده مردم علی ابادکتول و نایب رییس کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬دامداری هــا را ‪ ،‬خــروج دامــداران از جنگل هــا دچــار خســارت می کنــد زیــرا دامــداران‬ ‫کســانی کــه بــه مراتــع و جنگل هــا اســیب می زننــد نیســتند‪.‬‬ ‫رحمت اللــه نــوروزی اظهــار کــرد‪ :‬گلســتان جــزو فقیرتریــن اســتان های کشــور اســت بــرای‬ ‫رســیدن بــه توســعه در ســال های گذشــته هیــچ بهــره ای از دالر هفــت هــزار تومانــی نبــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در گردشــگری هم گلســتان محرومیت بســیاری دارد و به عنوان نمونه‬ ‫بــرای اخــذ مجــوز احــداث تلــه کابیــن دچــار مشــکل اســت و ایــن در حالــی بــوده کــه در گیــان‬ ‫و مازنــدران ده هــا خــط تلــه کابیــن احداث شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بیــش از هــزار و ‪ ۵۷۱‬هکتــار مــزارع گلســتان تــا چنــد دهــه قبــل کشــت‬ ‫پنبــه انجــام می شــد و از اســتان های دیگــر صدهــا نیــروی انســانی همــه ســاله بــرای کار بــه‬ ‫گلســتان ســفر می کردنــد امــا امــروز اثــری از ‪ 28‬کارخانــه فعــال پنبــه اســتان نیســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کشف تریلی سرقتی‬ ‫‪ 30‬میلیاردی در شیروان‏‬ ‫کامیون ‪ 25‬میلیاردی مسروقه‬ ‫کشف شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک‬ ‫دســتگاه تریلــی مســروقه بــه ارزش ‪ 30‬میلیــارد ریــال در‬ ‫ایــن شهرســتان‏خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی‬ ‫‏بــر ســرقت یــک دســتگاه تریلــی ‪ 18‬چــرخ‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران‏کالنتــری ‪11‬‬ ‫ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هوشــیاری و رصــد اطالعاتــی‬ ‫مامــوران کالنتــری ‪ ،11‬مشــخص شــد کــه‏تریلــی مســروقه‬ ‫توســط افــرادی در امــر حمــل و جابجایــی بــار اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش ‏مامــوران‪ ،‬محــل نگهــداری‬ ‫تریلــی در حاشــیه شــهر شــبروان شناســایی شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه دو نفــر ســارق ســابقه دار‬ ‫شناســایی و انها نیز دســتگیر شــدند‪،‬‏تصریح کرد‪ :‬متهمان‬ ‫در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ســرقت یــک دســتگاه‬ ‫تریلــر بــه قیمــت ‪30‬‏میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫کامیــون مســروقه بــه ارزش ‪ 25‬‏میلیــارد ریــال در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫‏داشــت‪ :‬مامــوران پاســگاه انتظامــی سنخواســت حیــن گشــت‬ ‫زنــی بــه یــک دســتگاه کامیــون بنــز ‏‏‪ 10‬تــن مشــکوک و بــا‬ ‫هماهنگــی مرجــع قضائــی ایــن خــودرو را متوقــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی هــای بــه عمــل امــده‬ ‫مشــخص شــد که این کامیون ســابقه‏ســرقت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫همیــن رابطــه ســارق دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده برای‬ ‫انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه‬ ‫کارشناســان ارزش ایــن کامیــون را ‪25‬‏میلیــارد ریــال بــراورد‬ ‫کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬کامیــون کشــف شــده بــرای تحویــل بــه‬ ‫مالــک خــودرو‪ ،‬بــه‏پارکینــگ منتقــل شــد‪.‬‬ ‫اجرای تمرین امادگی اقتدار ‪ 7‬در‬ ‫مرزهای گلستان‪ /‬مرزهای مطمئن و‬ ‫کنترل شده نشانه اقتدار کشور است‬ ‫در راســتای اجــرای دســتور العمــل هــای صــادره و بــه منظــور افزایــش میــزان امادگــی مرزبانــان‪ ،‬تمریــن امادگــی اقتــدار ‪7‬‬ ‫طــی دو روز بــا حضــور فرمانــده مرزبانــی اســتان گلســتان و هئیــت اعزامــی از مرزبانــی فراجــا و نماینــدگان نیروهــای مســلح‬ ‫و مســئولین و مدیــران مــرزی در حــوزه اســتحفاظی گروهــان مــرزی کرنــد بــا رمــز یــا فاطمــه الزهــرا(س) بــا اقتــدار اجــرا شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســتاد احمــد رضــا حاتمــی فرمانــده مرزبانــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه نمایــش زیبــای اقتــدار‪ ،‬هماهنگــی و‬ ‫اراده مرزبانــان اســتان دراجــرای ایــن تمریــن امادگــی گفــت ‪ :‬دشــمنان ایــن نظــام هرلحظــه بــه دنبــال غفلــت نیروهــای مــا‬ ‫هســتند تــا بتواننــد ضربــه ای بــه ایــن کشــور و امنیــت و ارامــش مــردم بزننــد کــه بــه شــکر خداونــد بــا امادگــی بــاالی نیروهــای‬ ‫مســلح کشــور بــه خصــوص وجــود مرزبانــان غیــور در ســرحدات ایــن اب و خــاک هــر دفعــه دشــمنان مــا بــا شکســت رو بــه‬ ‫روخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی اجــرای تمریــن امادگــی و اقتــدار را باعــث افزایــش امادگــی تــوان رزمــی و دفاعــی مرزبانــان در میــدان عمــل دانســت و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از عواملــی کــه نقــش بــه ســزائی در ثبــات و قــوام یــک نظــام و یــک کشــور دارد مــرز ان کشــور اســت و‬ ‫داشــتن مرزهــای مطمئــن و کنتــرل شــده بــرای هــر کشــور نشــانه اقتــدار ان منطقــه اســت و رهــا شــدن مرزهــا اثــرات بســیار‬ ‫منفــی در همــه ابعــاد دربرخواهــد داشــت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪671‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫ذخیره سازی‪ ۱۲۰۰‬نمونه خون‬ ‫بند ناف در گلستان‬ ‫از انجایــی کــه ذخیــره خــون بنــد نــاف نــوزاد (ســلول هــای بنیــادی) نســبت بــه ســلولهای‬ ‫مغــز و اســتخوان و خــون محیطــی از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت و دارای‬ ‫جمــع اوری اســان و بــدون درد بــرای مــادر و فرزند‪,‬افزایــش شــانس پیونــد زدن کاهــش‬ ‫‪،‬احتمــال رد پیونــد ناشــی از ‪ ،GVHD‬بــه دلیــل تعــداد کــم ســلول های ‪ T‬و ســازمان‬ ‫یافتــه نبــودن ایــن ســلول ها در خــون بندنــاف‪ ،‬کاهــش احتمــال الودگــی ویروســی‪،‬‬ ‫عــدم انصــراف دهنــده بــه علــت درد یــا بیمــاری یــا رضایــت وی بــه هنــگام اهــدا‪ ،‬تبــادل‬ ‫اطالعاتــی بیــن بانک هــای مختلــف و ‪ ...‬از مزایــای ایــن ذخیــره ســازی مــی باشــدو در‬ ‫حــال حاضــر بیشــترین اســتفاده را در بیماری هایــی از قبیــل لوســمی های اطفــال و‬ ‫نارســایی های خونــی غیــر بدخیــم اطفــال کــه منشــاء خونــی دارنــد را داردبســیاری از‬ ‫به بهترین شکل ممکن جهادکشاورزی در‬ ‫جراحی اقتصادی رسالت خود را انجام داد‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــرای رفــع مشــکل کمبــود مــواد غذایــی بــا اشــاره بــه تــاش زیرمجموعــه‬ ‫ایــن وزارتخانــه گفــت‪ :‬در جراحــی اقتصــادی بــه رســالت خــود بــه بهترین شــکل ممکــن کارکنان‬ ‫جهادکشــاورزی عمــل کرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدجواد ســاداتی نژاد اظهــار داشــت‪ :‬از لحــاظ حقــوق‬ ‫دریافتــی جهــاد کشــاورزی جــزو چهــار دســتگاه انتهــای جــدول اســت امــا بــدون توجــه بــه ایــن‬ ‫گونــه کمبودهــا تــاش بــرای تامیــن امنیــت غذایــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از لحــاظ جــذب ســرمایه گــذاری‪ ،‬بخــش کشــاورزی ایــران فقیــر اســت و بــه همین دلیل‬ ‫از بخــش کشــاورزی درامــد ناخالــص کشــور از ‪ ۱۱.۷‬درصــد بــه چهــار درصــد کاهش یافته اســت ‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی از مدیــران شهرســتانی جهــاد کشــاورزی خواســت در دســتور کار خــود‬ ‫جــذب ســرمایه گــذاران بخــش کشــاورزی را قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ســاداتی نژاد بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای کشــت قــراردادی گفــت‪ :‬ایــن طــرح بهتریــن ابــزار‬ ‫اجــرای الگــوی کشــت اســت و براســاس ان بایــد از تولیدکننــدگان حمایــت شــود‪.‬‬ ‫وی در حمایــت از کشــاورزان بــر تکمیــل اجــرای کشــاورزی قــراردادی تاکیدکــرد و افــزود‪ :‬تعیین‬ ‫تکلیــف ســند مالکیــت و واگــذاری مســوولیت خریــد محصــوالت کشــاورزی بــه اتحادیه هــا از‬ ‫دیگــر اقدامــات ایــن وزراتخانــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهادکشــاورزی بــه دلیــل اجــرای طــرح هدفمنــدی یارانه هــا بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬دوره زمانــی ســختی بــرای کشــاورزان بــود گفــت‪ :‬مشــکالت‪ ،‬بــازار محصوالت کشــاورزی با‬ ‫ایــن وجــود در کشــور بهتــر از گذشــته اداره شــده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم‬ ‫دنیا در همســایگی ســه اســتان مازندران‪ ،‬خراسان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قرار‬ ‫دارد و در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی در کشــور برخــوردار اســت بــه طــوری‬ ‫کــه بخــش کشــاورزی ایــن اســتان بــا ‪ ۲۲۰‬هــزار خانــوار بهره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال‬ ‫خالــص را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان در تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و‬ ‫افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪،‬‬ ‫شــلتوک (برنــج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبه‬ ‫چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬ایــن دســتگاه بــرای پنــج ســال اینــده نقشــه راه‬ ‫افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی را بــرای ‪ ۷‬میلیــون تــن هدفگــذاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کشــورها تصمیــم بــه ذخیــره ســازی نمونــه خــون بنــد نــاف نوزادکــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر بانــک ســلول هــای بنیــادی خــون بنــد نــاف جهــاد دانشــگاهی اســتان گلســتان‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ ۱۲۰۰ :‬نمونــه خــون بنــد نــاف در گلســتان ذخیــره ســازی شــده اســت‬ ‫و متقاضیــان از هفتــه ‪ ۳۴‬بــارداری می تواننــد بــرای ارائــه درخواســت و تکمیــل مــدارک‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫زهــرا رجبــی افــزود‪ :‬خــون بندنــاف خونــی اســت کــه پــس از تولــد در بندنــاف و جفــت‬ ‫باقــی مــی مانــد و بدلیــل عــدم اگاهــی خانــواده بعــد از زایمــان بعنــوان یــک ذبالــه‬ ‫بیولوژیکــی دور ریختــه می شــود و از ســلول هــای بنیــادی خــون بنــد نــاف مــی تــوان در‬ ‫درمــان برخــی از بیمــاری هــا بدخیــم‪ ،‬خصوصــا بیمــاری هایــی کــه منشــاء خونــی دارنــد از‬ ‫جملــه بیمــاری هــای تاالســمی‪ ،‬ســرطان خــون‪ ،‬نقــص سیســتم ایمنــی و کــم خونی هــای‬ ‫مــادرزادی و ‪ ...‬اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫رجبــی تصریــح کــرد‪ :‬خانــواده هایــی کــه در اســتانه تولــد فرزندشــان هســتند و‬ ‫بخصــوص خانــواده ای کــه یکــی از اعضــا درجــه یــک انهــا مبتــا بــه ایــن دســته از بیمــاری‬ ‫خونــی هســتند از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ::‬خانــواده هــا مــی تواننــد از هفتــه ‪ ۳۴‬بــارداری تــا قبــل از زایمــان‬ ‫بــه یکــی از دفاتــر در شــهرهای گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه مراجعــه کنننــد و بــا تکمیــل‬ ‫پرســش نامــه از اطالعــات پزشــکی و اطمینــان ســامت مــادر اقــدام بــه ذخیــره ســازی‬ ‫ســلول هــای بنیــادی کننــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت هزینــه ذخیره ســازی و نگهــداری نمونــه خــون بنــد نــاف را ‪ ۶‬میلیــون و‬ ‫‪ ۸۶۰‬هــزار تومــان اســت و شــرایط پرداخــت اقســاطی نیــز بــرای افــراد متقاضــی فراهــم‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫گلستان در تولید زیتون از‬ ‫قابلیت باالیی برخوردار است‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار باغــات زیتــون از اســتان های پیشــرو در تولیــد‬ ‫ایــن محصــول شــناخته می شــود و بــه اعتقــاد کارشناســان بــا اســتفاده از یافته هــای‬ ‫علمــی‪ ،‬افزایــش ســطح زیــر کشــت و تولیــد ایــن میــوه بــا قابلیــت مقاومــت در برابــر‬ ‫ســرما و یــا کــم ابــی در ایــن اســتان قابــل دســترس اســت‪.‬‬ ‫کشــت زیتــون در اســتان گلســتان بــا قدمتــی ‪ ۲‬هــزار ســاله ‪,‬حــدود ‪ ۷‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتــار بــاغ زیتــون بــه طــور عمــده در نواحــی شــمالی و شــرقی ایــن اســتان شــمالی‬ ‫ایجــاد شــده کــه ‪ ۷۰‬درصــد ان بــارور بــوده و حــدود ‪ ۱۵‬هــزار تــن از ایــن محصــول‬ ‫بــه صــورت کنســروی و روغنــی برداشــت مــی شــود‪.‬که بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی‬ ‫و زمین هــای مســتعد بــا وجــود خشکســالی‪ ،‬رتبــه پنجــم کشــور را در تولیــد ایــن‬ ‫میــوه بــه خــود اختصــاص داده کــه در صــورت عرضــه گســترده نهال هــای مقــاوم بــه‬ ‫ســرما و کــم ابــی‪ ،‬ســطح تولیــد زیتــون اســتان افزایــش چشــمگیری خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون مدیریــت باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬زیتــون از‬ ‫درختــان میــوه همیشــه ســبز و یکــی از منابــع تامیــن کننــده مــواد غذایــی شــناخته‬ ‫می شــود و برنامــه توســعه باغ هــای زیتــون بــه ویــژه در اراضــی شــیبدار و اراضــی‬ ‫کم بــازده ایــن اســتان شــمالی از ســال ‪ ۷۸‬بــا اجــرای طــرح طوبــی و پــس از ان از‬ ‫ســال ‪ ۸۲‬بــا طــرح اراضــی شــیبدار اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫نویدرضــا فراهانــی بــا یــاداوری اینکــه طــرح اصــاح و توســعه باغ هــای زیتــون‬ ‫براســاس سیاســت های دولــت در زمینــه خوداتکایــی محصــوالت کشــاورزی بــا‬ ‫هــدف تامیــن بخشــی از نیــاز روغــن خوراکــی کشــور از ســال ‪ ۱۳۷۱‬بــه اجــرا درامــده‬ ‫گفــت‪ :‬گلســتان ‪ ۷‬هــزار ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــاغ زیتــون از ارقــام ایرانــی شــامل «زرد‪،‬‬ ‫روغنــی‪ ،‬شــنگه‪ ،‬مــاری» و رقم هــای مدیتران ـه ای شــامل «کرونایکــی‪ ،‬کنســروالیا‪،‬‬ ‫میشــن‪ ،‬مانزانیــا‪ ،‬بلیــدی‪ ،‬اربوســانا و ارییکــن» دارد کــه ‪ ۵۰‬درصــد ان روغنــی و‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد دیگــر از نــوع کنســروی اســت‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهــاد کشــاورزی گلســتانبیان کــرد‪ :‬گلســتان خاســتگاه‬ ‫زیتــون اســت بــه همیــن دلیــل زیتــون تولیــدی اســتان کیفیــت مطلوبــی دارد و در‬ ‫طــرح تامیــن نهــال زیتــون اســتان گلســتان یکــی از برتــر کشــور اســت‬ ‫نویــد رضــا فراهانــی افــزود‪ :‬مطالعــات کشــت بــر روی ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫شــیب دار گلســتان انجــام شــده کــه از ایــن مقــدار ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار ان قابلیــت‬ ‫کشــت انــواع گونه هــا از جملــه درخــت زیتــون را دارد‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهــاد کشــاورزی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون ‪۲۹‬‬ ‫هــزار هکتــار کشــت انــواع مختلــف محصــوالت در اراضــی شــیبدار گلســتان انجــام‬ ‫شــده اســت‪ ،‬کــه در ‪ ۱۷‬هــزار هکتــار از اراضــی زیتــون کشــت شــده امــا در حــال‬ ‫حاضــر موجــودی اراضــی شــیب دار گلســتان پنــج هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر اســتان گلســتان رتبــه پنجــم تولیــد زیتــون‬ ‫کشــور را دارد و در ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار دیگــر از اراضــی شــیبدار می توانیــم انــواع‬ ‫گونه هــای دیگــر و خصوصــا ً درختــان زیتــون کشــت کــرد و تولیــد ایــن محصــول را‬ ‫در گلســتان گســترش داد‪.‬‬ ‫فراهانــی اظهــار داشــت‪ :‬اســتان گلســتان از گذشــته های دور خاســتگاه زیتــون‬ ‫اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل زیتــون تولیــدی اســتان کیفیــت مطلوبــی دارد و در طــرح‬ ‫تامیــن نهــال زیتــون اســتان گلســتان یکــی از برتــر کشــور اســت‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬مقاومــت درختــان‬ ‫زیتــون در برابــر تنش هــای ابــی بــاال اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه خشکســالی های اخیــر‬ ‫کشــور کشــت ان را در اســتان توصیــه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫فراهانــی گفــت‪ :‬عملکــرد زیتــون در هــر هکتــار بیــن چهــار الــی پنــج تــن اســت و‬ ‫بــا قیمتــی کــه امســال در بــازار خریــد و فــروش شــد تقریبــا ً ‪ ۷۵‬میلیــون تومــان در‬ ‫هــر هکتــار بــرای کشــاورز درامدزایــی دارد‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهــاد کشــاورزی گلســتان ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪۱۴‬‬ ‫کارخانــه فــراوری زیتــون در گلســتان داریــم کــه جوابگــوی طرفیــت زیتــون گلســتان‬ ‫اســت و در بخــش فــراوری زیتــون در گلســتان مشــکل نداریــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ :‬کنســرو زیتــون و روغــن زیتــون بــه دســت امــده از باغــات زیتــون‬ ‫بــا قیمــت باالیــی در بــازار عرضــه می شــود بــه همیــن دلیــل کشــت درختــان زیتــون‬ ‫بــرای کشــاورزان صرفــه اقتصــادی خوبــی دارد‪. .‬‬ ‫با کاهش هر درجه سانتیگراد دمای اتاق ‪،‬‬ ‫شش درصد از مصرف انرژی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جام جهانی قطر و شیلنگ‬ ‫توالت!‬ ‫بــه ســامتی همــه عاشــقان فوتبــال‪ ،‬جــام جهانــی‬ ‫امســال اگــر هیــچ بــار فرهنگــی نداشــت ( کــه خیلــی‬ ‫هــم داشــت) همیــن کــه اروپایــی هــا را بــا افتابــه و‬ ‫شــیلنگ دوره المیــاه ( همــان مســتراح خودمــان)‬ ‫اشــنا کــرد بــه کل بــازی هــای ادوار گذشــته مــی‬ ‫ارزیــد! بنــدگان خــدا تــازه فهمیدنــد گالب بــه رویتــان‬ ‫مــی تــوان کمــی تمیــز تــر و بهداشــتی تــر هــم قضــای‬ ‫حاجــت کــرد!‬ ‫خــدا را شــکر مصــرف نجســی و کثافتــی و‬ ‫پدرســوخته بــازی و پوشــش جلــف و ‪ ...‬هــم در‬ ‫کار نبــود و امســال تنهــا دوره ای بــود کــه عزیــزان‬ ‫سانســورچی صــدا و ســیما مثــل بقیــه نشســتند و‬ ‫فوتبــال تماشــا کردنــد‪.‬‬ ‫امــر قضــاوت هــم تــا حــدود زیــادی راحــت شــده بــود‬ ‫و ویدئــو چــک و ســایر ملزومــات داوری بــه اعلــی‬ ‫درجــه در کمــک قضــات بودنــد و فکــر نکنــم حقــی از‬ ‫کســی یــا تیمــی ضایــع شــد‪ .‬حــاال ایــن وســط لوئیــس‬ ‫ســوارز و هــم تیمــی هایــش یــک چیزهایــی مــی‬ ‫گفتنــد کــه زیــاد مهــم نیســت!‬ ‫فینــال هــم کــه قدرتــی خــدا در بهتریــن زمــان و‬ ‫حالــت ممکــن پخــش شــد و هیــچ چیــز از هیجــان‬ ‫و لــذت کــم نداشــت‪ .‬روز بعــد از فینــال هیــچ کــس‬ ‫ســر کار یــا پشــت فرمــان یــا در کالس درس خمیــازه‬ ‫نمــی کشــید چــرا کــه هیــچ کــس مجبــور نبــود شــب‬ ‫فینــال بــرای بیــدار مانــدن بالتشــبیه زور بزنــد! بــازی‬ ‫قبــل از ســاعت ده تمــام شــد و ســفره شــام را بــا‬ ‫ســفره جــام جهانــی بــا هــم جمــع کردیــم‪.‬‬ ‫حرمــت بــزرگان فوتبــال هــم حفــظ شــد و اقــا مســی‬ ‫و اقــا مودریــچ در حــد بضاعــت فیفــا تجلیــل شــدند‬ ‫و خوشــنود و راضــی بــه والیــت شــان برگشــتند‪.‬‬ ‫فقــط ایــن البــا فوتبــال در حــق اقــا رونالــدو کمــی‬ ‫بــی مهــری کــرد و دســت ایــن بابــا از جــام کوتــاه مانــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه انــواع و اقســام افتخــارات فــردی و‬ ‫تیمــی‪ ،‬عیبــی یــوخ!‬ ‫تیــم ملــی مــا هــم کــه گفتــن نــدارد و خودتــان بهتــر‬ ‫مــی دانیــد اه چــه کســی دامــن گیــرش شــد‪ .‬پیــش‬ ‫خودمــان بمانــد همیــن جابجایــی اگــر بــرای مــا اب‬ ‫نداشــت بــرای یــک عــده نــان خوبــی داشــت! دو رو‬ ‫خاشخاشــی و برشــته! مــا نفهمیدیــم شــش تــا گل‬ ‫خــوردن از انگلســتان چــه فضیلتــی دارد کــه دوبــاره‬ ‫قــرار اســت بــا ایــن مربــی تمدیــد کننــد و اساســا ً‬ ‫پشــتش بــه رادیاتــور چــه کســی گــرم اســت بــر مــا‬ ‫پوشــیده اســت!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا تــاج و اعوانــش بــا دیــدن‬ ‫ایــن جــام جهانــی اســیایی‪ ،‬جــو گیــر نشــوند کــه مــا‬ ‫هــم مــی خواهیــم جــام جهانــی برگــزار کنیــم و ریشــه‬ ‫گــز و پســته هــای مملکــت را بخشــکانند! خــدا بــه‬ ‫خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫با ما در پیام رسان های داخلی‬ ‫و ‪ ...‬همراه باشید‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫شهید عبدالله محمودى‪:‬‬ ‫و تو ا ى خواهر دینى‏ام؛‬ ‫چادر سیاهى که تو را‬ ‫احاطه کرده است ازخون‬ ‫سرخ من کوبنده‏تر است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫خشونت مبتنی برجنسیت‬ ‫چیست؟‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪671‬‬ ‫دفاع نکردن کودک از خودش را جدی بگیرید‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫بــه احقــاق حقــوق خودشــان فکــر کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن ســنین کــودکان بــه دلیــل تمرکــز‬ ‫زیــاد بــر روی خــود‪ ،‬وسایلشــان را بــا‬ ‫دیگــران تقســیم نمی کننــد و اگــر یــک‬ ‫نفــر وسایلشــان را بــردارد معمــوال ً بــر‬ ‫اســاس رفتارهــای غریــزی واکنــش نشــان‬ ‫می دهنــد‪».‬‬ ‫خشــونت مبتنــی بــر جنســیت خشــونتی اســت‬ ‫کــه بــر علیــه یــک شــخص بــه خاطــر جنســیت او‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬ایــن مســاله یــک شــخص را‬ ‫وادار بــه انجــام کاری بــر خــاف میلــش از طریــق‬ ‫خشــونت‪ ،‬اجبــار‪ ،‬تهدیــد‪ ،‬فریــب‪ ،‬انتظــارات‬ ‫ی یــا ابــزار اقتصــادی می کنــد‪ .‬اگــر چــه‬ ‫فرهنگــ ‬ ‫یو‬ ‫اکثــر قربانیــان و بازمانــدگان خشــونت جنســ ‬ ‫ی اعضای‬ ‫جنســیتی دخترهــا و زن هــا هســتند‪ ،‬ولـ ‬ ‫‪ +LGBTIQ‬و پســرها و مردهــا هــم مــی تواننــد از‬ ‫ی و جنســیتی اســیب ببیننــد‪.‬‬ ‫خشــونت جنســ ‬ ‫نحــوه برخــورد والدیــن بــا کودکــی کــه‬ ‫نمی توانــد از خــودش دفــاع کنــد‬ ‫انواع خشونت های مبتنی بر جنسیت‬ ‫خشــونت مبتنــی بــر جنســیت چندیــن شــکل‬ ‫مختلــف دارد‪:‬‬ ‫ی هرگونــه عمــل‪ ،‬اقــدام و یــا‬ ‫خشــونت جنســ ‬ ‫تهدیــد بــه عمــل‪ ،‬اســت کــه در اصــل جنســی ‬ ‫اســت و بــدون رضایــت قربانــی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫ی شــامل تجــاوز‪ ،‬سؤاســتفاده‬ ‫خشــونت جنســ ‬ ‫و ازار و اذیــت جنســی ‪ ،‬بهــر ه کشــی و اجبــار بــه‬ ‫تــن فروشــی مــی باشــد‪ .‬ایــن مســاله مــی توانــد‬ ‫در زندگــی زناشــویی نیــز اتفــاق بیافتــد مخصوصــا ً‬ ‫ی از‬ ‫ی در یکـ ‬ ‫ی عــدم رضایــت بــرای عمــل جنسـ ‬ ‫وقتـ ‬ ‫زوجین وجود داشــته باشــد‪ .‬هرگونه عمل جنسـی ‬ ‫ی کــه بــه ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫بــا یــک کــودک (هــر شــخص ‬ ‫ی محســوب شــده‬ ‫نرســیده اســت) خشــونت جنسـ ‬ ‫و ایــن عمــل اثــرات مخربی بر پیشــرفت و ســامت‬ ‫ی کودک درگیر با این مســاله دارد‪.‬‬ ‫ی و جســم ‬ ‫ذهن ‬ ‫ی مثل ضرب وشتم‪ ،‬مشت زدن‪،‬‬ ‫خشــونت جســم ‬ ‫نقــص عضــو یــا کشــتن (بــا ســاح یــا بــدون ســاح)‬ ‫اغلــب بــا اشــکال غیــر خشــونت امیزی از خشــونت‬ ‫مبتنــی بــر جنســیت هماننــد خشــونت عاطفــی و‬ ‫روانــی همــراه مــی باشــد‪.‬‬ ‫خشــونت عاطفــی و روانــی ازار زبانــی غیــر جنســی‬ ‫اســت کــه بــرای قربانــی ان تحقیــر امیــز و توهیــن‬ ‫امیــز اســت‪ .‬ایــن مــی توانــد شــامل جدا کــردن یک‬ ‫شــخص از دوســتان و خانــواده اش‪ ،‬و محــدود‬ ‫کــردن ازادی حرکــت ان شــخص باشــد‪.‬‬ ‫خشــونت اجتماعــی – اقتصــادی کــه مانــع‬ ‫حضــور یــک شــخص در جامعــه مــی شــود‪ .‬شــامل‬ ‫محرومیــت یــک فــرد از دسترســی بــه خدمــات‬ ‫درمانــی‪ ،‬تحصیلــی و کار‪ ،‬محرومیــت از حقــوق‬ ‫مدنــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و سیاســی‬ ‫او مــی شــود‪.‬‬ ‫خشــونت خانگــی شــامل هرگونــه خشــونت‬ ‫جســمی‪ ،‬جنســی‪ ،‬روانــی‪ ،‬زبانــی‪ ،‬و اقتصــادی بین‬ ‫شــخص بــا دیگــر افــراد خانــواده اســت‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت از طــرف اعضــای خانــواده و یــا اشــخاصی کــه‬ ‫بعنــوان اعضــای خانــواده تلقــی می شــوند‪ ،‬صورت‬ ‫بگیــرد‪ ،‬خــواه ایــن افــراد در یــک خانــه زندگــی کننــد‬ ‫خــواه در خانــه هــای جداگانــه‪.‬‬ ‫اداب و رســوم مضــر کــه شــامل ختنــه زنــان‪،‬‬ ‫قتل هــای ناموســی‪ ،‬چنــد همســری (ازدواج بــا دو‬ ‫یــا چنــد شــخص)‪ ،‬ازدواج کــودکان (هــر شــخصی‬ ‫کــه هنــوز ‪ 18‬ســال او تمــام نشــده اســت) و‬ ‫ازدواج هــای اجبــاری (هــر ازدواجــی کــه برخــاف‬ ‫خواســته ی شــخص صــورت گرفتــه باشــد و یــا ایــن‬ ‫کــه بــرای شــخص چــاره ای بــه غیــر از ازدواج باقــی‬ ‫گذاشــته نشــده باشــد)‬ ‫ازدواج کــودکان‪ :‬مطابــق قانــون جــزا‬ ‫•‬ ‫در ترکیــه‪ ،‬ســن قانونــی بــرای ازدواج ‪۱۸‬اســت‪.‬‬ ‫پناهندگانــی کــه مــی خواهنــد در ترکیــه ازدواج‬ ‫کننــد مــی بایســت طبــق ضوابــط و قوانیــن ترکیــه‬ ‫رفتــار کننــد‪ .‬ازدواج غیــر رســمی بــا یــک کــودک (هــر‬ ‫شــخصی کــه هنــوز ‪ ۱۸‬ســال او تمــام نشــده باشــد)‬ ‫غیــر قانونــی اســت و جــرم محســوب مــی شــود و‬ ‫طبــق قانــون جــزا در ترکیــه قابــل مجــازات مــی باشــد‪.‬‬ ‫چنــد همســری‪ :‬ماننــد ازدواج کــودکان‪،‬‬ ‫•‬ ‫ازدواج بــا بیــش از یــک شــخص (چنــد شــخص) در‬ ‫ترکیــه غیــر قانونــی و قابــل مجــازات مــی باشــد‪.‬‬ ‫تمامــی گونــه هــای خشــونت های مبتنی‬ ‫•‬ ‫بــر جنســیت‪ ،‬شــامل خشــونت خانگــی‪ ،‬ازدواج‬ ‫اجبــاری و ازدواج کــودکان‪ ،‬نقــض اساســی قوانیــن‬ ‫حقــوق بشــر هســتند و طبــق قانــون جــزا در ترکیــه‬ ‫قابــل مجــازات مــی باشــند‪.‬‬ ‫اعتیاد سرمنشاء بسیاری‬ ‫از اشفتگی ها و از هم‬ ‫گسیختگی های اجتماعی است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫بــه گفتــه یــک روانشــناس کــودک‪ ،‬علــت دفــاع نکــردن‬ ‫برخــی کــودکان از خودشــان می توانــد بــه دلیــل مشــکالت‬ ‫زمینــه ای بالینــی باشــد‪.‬‬ ‫هیــچ والــدی از اینکــه فرزنــدش از دیگــر بچه هــا کتــک‬ ‫بخــورد‪ ،‬زور بشــنود و به اصطــاح بی دســت وپا باشــد‪،‬‬ ‫خوشــحال نمی شــود‪ .‬والدیــن دوســت دارنــد فرزندشــان در‬ ‫عیــن مــودب بــودن‪ ،‬بتوانــد از خــودش دفــاع کنــد لــذا یکــی‬ ‫از نگران کننده تریــن بخش هــای فرزندپــروری بــرای والدیــن‬ ‫زمانــی اســت کــه ببیننــد فرزندشــان نمی توانــد از خــودش‬ ‫دفــاع کنــد‪.‬‬ ‫کــودکان در هــر ســنی می تواننــد بــا همساالنشــان دچــار‬ ‫اختالف نظــر شــوند و در ایــن میــان نتواننــد از خودشــان‬ ‫دفــاع کننــد لــذا ایــن نگرانــی دائــم همــراه والدیــن اســت‬ ‫و بــا ورود کــودک بــه مدرســه نیــز والدیــن اغلــب نگران انــد‬ ‫کــه نکنــد همکالسـی های فرزندشــان بــه او زور بگوینــد و او‬ ‫نتوانــد از خــودش دفــاع کنــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی والدیــن‬ ‫چطــور می تواننــد دفــاع از خــود را بــه کودکشــان امــوزش‬ ‫دهنــد؟ دکتــر فرحنــاز کیــان ارثــی‪ ،‬روانشــناس تربیتــی و‬ ‫اســتاد دانشــگاه بــه ایــن ســوال پاســخ می دهــد‪.‬‬ ‫علــت دفــاع نکــردن برخــی کــودکان از خــود‪،‬‬ ‫مشــکالت بالینــی اســت‬ ‫بــه گفتــه دکتــر کیــان ارثــی‪ ،‬دفــاع کــردن از حقــوق خــود‬ ‫بــدون پایمــال کــردن حقــوق شــخص دیگــر‪ ،‬جرئــت ورزی‬ ‫محســوب می شــود و علــت دفــاع نکــردن برخــی کــودکان‬ ‫از خودشــان می توانــد بــه دلیــل مشــکالت بالینــی باشــد‪:‬‬ ‫«غالبــا ً کودکانــی کــه درگیــر اضطــراب اجتماعــی هســتند‬ ‫یعنــی بــودن در جمــع برایشــان ســخت اســت و در‬ ‫تعامــات اجتماعــی احســاس راحتــی نمی کننــد‪ ،‬جزئــت‬ ‫ورزی پایین تــری دارنــد‪».‬‬ ‫کیــان ارثــی یکــی دیگــر از دالیــل عــدم دفــاع از خــود‬ ‫در کــودکان را کمبــود عزت نفــس دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫«کودکانــی کــه به صــورت جــدی در عزت نفــس‬ ‫مشــکل دارند‪ ،‬نمی تواننــد از خودشــان دفــاع کننــد زیــرا‬ ‫چنیــن افــرادی احســاس ارزشــمندی نمی کننــد و جایــی‬ ‫کــه بایــد احســاس ارزش کننــد و حقــوق خودشــان را‬ ‫مهــم بداننــد تــا بتواننــد از خودشــان دفــاع کننــد‪ ،‬ایــن کار‬ ‫برایشــان ســخت می شــود‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬کودکانــی کــه درگیــر اضطــراب‬ ‫جدایــی هســتند نیــز جرئــت ورزی پایینــی دارنــد و غالبــا ً‬ ‫مشــکالت اضطرابــی مثــل اضطــراب اجتماعــی‪ ،‬اضطــراب‬ ‫جدایــی و عــدم عزت نفــس پایــه ژنتیکــی دارنــد و برخــی‬ ‫کــودکان ازلحــاظ ژنتیــک و سرشــت به گونـه ای هســتند کــه‬ ‫کمتــر می تواننــد از خودشــان دفــاع کننــد‪».‬‬ ‫والدیــن در جرئــت ورزی کــودک نقــش موثــری‬ ‫دارنــد‬ ‫بــه گفتــه کیــان ارثــی‪ ،‬والدینــی کــه خودشــان درگیــر‬ ‫مشــکالت اضطرابــی هســتند‪ ،‬فرزندانــی را تربیــت‬ ‫می کننــد کــه نمی تواننــد از خودشــان دفــاع کنند‪«:‬والــد‬ ‫نگــران و محتاطــی کــه همیشــه محافــظ فرزنــدش بــوده و‬ ‫اجــازه نــداده کــه کودکــش یــاد بگیــرد چگونــه از خــودش‬ ‫دفــاع کنــد یــا زمانــی کــه خــود والــد از جرئــت ورزی پایینــی‬ ‫برخــوردار بــوده و باعــث شــده تــا کــودک بــا یادگیــری‬ ‫مشــاهده ای از او الگوبــرداری کنــد یــا والدیــن ســختگیری‬ ‫کــه فرزندشــان را بیش ازانــدازه موردانتقــاد و کمتــر مــورد‬ ‫تحســین قــرار می دهنــد‪ ،‬ایــن والدیــن بــا ایــن ســبک‬ ‫فرزنــد پــروری باعــث می شــوند کــه فرزندشــان در جرئــت‬ ‫ورزی و دفــاع از خــود دچــار مشــکل شــوند‪».‬‬ ‫مشــکل دفــاع نکــردن کــودکان از خــود باگذشــت‬ ‫زمــان رفــع نمی شــود‬ ‫برخــی والدیــن معتقدنــد کــه ایــن رفتــار کــودکان‬ ‫باگذشــت زمــان تغییــر می کنــد و کودکــی کــه تــا دیــروز‬ ‫تــوان دفــاع از خــود را نداشــت‪ ،‬در دانشــگاه‪ ،‬محــل کار‬ ‫و ارتبــاط بــا همســر می توانــد بــه فــردی توانمنــد تبدیــل‬ ‫شــود و به راحتــی از حقــش دفــاع کنــد امــا دکتــر کیــان‬ ‫ارثــی احتمــال رفــع ایــن مشــکل را بســیار ضعیــف می دانــد‬ ‫و می گویــد‪« :‬اگرچــه محیــط در برون ریــزی دفــاع از‬ ‫خــود تاثیرگــذار اســت و برخــی افــراد بــا ازدواج‪ ،‬ورود‬ ‫بــه دانشــگاه و محــل کار دچــار تغییــر و اصــاح رفتــاری‬ ‫می شــوند امــا میــزان بهبــودی در اینــده به اندازه ای نیســت‬ ‫کــه مــا بتوانیــم ایــن مســئله را نادیــده بگیریــم لــذا نه تنهــا‬ ‫نمی تــوان امیــدی بــه بهبــودی خودبه خــود ایــن مســئله‬ ‫داشــت بلکــه احتمــال اینکــه ایــن صفــت در کــودکان‬ ‫تقویــت شــود نیــز زیــاد اســت و الزم اســت والدیــن در‬ ‫حــل ایــن مشــکل مداخلــه صحیــح داشــته باشــند‪».‬‬ ‫کــودکان از ســنین چهارســالگی‪ ،‬دفــاع از خــود را‬ ‫یــاد می گیرنــد‬ ‫کیــان ارثــی می گویــد‪« :‬از زمانــی کــه مهارت هــای حرکتی‪،‬‬ ‫شــناختی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬کالمــی و خودیــاری در کــودکان‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد‪ ،‬جرئــت ورزی مطــرح می شــود‬ ‫لــذا جرئــت ورزی بــرای یــک بچــه سه ســاله اصــا ً معنــا‬ ‫نــدارد‪ .‬جرئــت ورزی و دفــاع از خــود به صــورت جــدی‪ ،‬بــا‬ ‫یــک شــیب خیلــی مالیــم از دوســالگی تــا چهارســالگی و‬ ‫از چهارســالگی به صــورت جدی تــر معنــا پیــدا می کنــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس تربیتــی ادامــه می دهــد‪« :‬در ســنین‬ ‫دو تــا چهارســالگی‪ ،‬کــودکان متمرکــز بــر روی خودشــان‬ ‫هســتند و اصــا ً تمرکــزی بــر دیگــران ندارنــد کــه بخواهنــد‬ ‫والدیــن معمــوال ً وقتــی می بیننــد کــه‬ ‫فرزندشــان نمی توانــد از خــودش دفــاع‬ ‫کنــد دچــار نگرانــی می شــوند‪ .‬یــک تفکــر‬ ‫نگران کننــده در ایــن دســته والدیــن‪،‬‬ ‫پیش بینــی اینــده و پایمــال شــدن حقــوق‬ ‫فرزندشــان در جامعــه اســت‪ .‬ایــن تفکرات‬ ‫و نگرانی هــا باعــث می شــود کــه والدیــن‬ ‫غالبــا ً دســت بــه رفتارهــای اشــتباهی‬ ‫بزننــد؛ کیــان ارثــی مداخلــه اشــتباه والدین‬ ‫را یکــی از رفتارهــای اشــتباه می دانــد و‬ ‫توضیــح می دهــد‪« :‬زمانــی کــه کــودک‬ ‫مــورد زورگویــی قــرار می گیــرد‪ ،‬گاهــی‬ ‫والدیــن بــا مداخلــه مســتقیم و قلــدری‬ ‫ســعی می کننــد مســئله را حــل کننــد؛‬ ‫درحالی کــه مــرز قلــدری و جرئــت ورزی‬ ‫باریــک اســت و این گونــه مداخلــه والدیــن‬ ‫نادرســت اســت‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس کــودک ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫«والدیــن به جــای مداخلــه مســتقیم و‬ ‫قلــدری بایــد کمــک کننــد تــا دو کودکــی‬ ‫کــه بــا یکدیگــر بــه مشــکل خوردنــد بــه شــکل صحیــح‬ ‫مشکلشــان را حــل کننــد و بــه حقــوق خــود و حقــوق طــرف‬ ‫مقابلشــان اگاه شــوند‪».‬‬ ‫کیــان ارثــی‪ ،‬یکــی دیگــر از رفتارهــای مخــرب در برخــورد‬ ‫بــا کودکــی کــه نمی توانــد از خــودش دفــاع کنــد را‬ ‫برچســب زدن دانســت و افــزود‪« :‬برخــی والدیــن بــا‬ ‫برچســب خجالتــی‪ ،‬بی عرضــه‪ ،‬دســت و پــا چلفتــی‬ ‫و‪ ...‬بــه کودکشــان ســعی می کننــد دفــاع از خــود را بــه‬ ‫فرزندشــان امــوزش دهنــد درحالی کــه ایــن برچســب ها‬ ‫نه تنهــا کمکــی نمی کنــد بلکــه می توانــد بــه عزت نفــس‬ ‫کــودک اســیب بزنــد‪».‬‬ ‫کیــان ارثــی تاکیــد می کنــد‪« :‬والدیــن بایــد توجــه داشــته‬ ‫باشــند کــه اگــر کودکشــان نمی توانــد از خــودش دفــاع‬ ‫کنــد‪ ،‬بایــد امــوزش ببینــد و ایــن اموزش هــا حتمــا ً بایــد‬ ‫توســط یــک روانشــناس اتفــاق بیفتــد چراکــه روانشــناس‬ ‫بــا کنتــرل متغیرهــای اشــتباه در محیــط خانوادگــی مثــل‬ ‫اصــاح رفتــار والدیــن کنترل گــر و پرخاشــگر و امــوزش‬ ‫دفــاع از خــود بــه کــودک در موقعیت هــای مختلــف‬ ‫می توانــد ایــن مســئله را مدیریــت کــرده و بــه کــودک‬ ‫امــوزش دهــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس تربیتــی در خصــوص نحــوه امــوزش‬ ‫دفــاع از خــود توســط روانشــناس می گویــد‪« :‬گاهــی‬ ‫روانشــناس بــرای امــوزش دفــاع از خــود بــه کــودک از‬ ‫بــازی و عروس ـک ها اســتفاده می کنــد تــا بــه کــودک یــاد‬ ‫دهــد کــه در موقعیت هــای مختلــف چگونــه حــرف بزنــد‪،‬‬ ‫چگونــه رفتــار کنــد و چــه کاری انجــام دهــد‪».‬‬ ‫کیــان ارثــی مــی گویــد‪ «:‬گاهی الزم اســت که روانشــناس‬ ‫بــرای ایجــاد جرئــت ورزی‪ ،‬عزت نفــس فــرد را تقویــت کنــد‬ ‫چراکــه الزمــه جرئــت ورزی‪ ،‬عزت نفــس اســت‪».‬‬ ‫او بــا معرفــی کتــاب «رفیــق از زورگوهــا نتــرس»‬ ‫می گویــد‪« :‬ایــن کتــاب‪ ،‬بــه کــودکان امــوزش داده کــه‬ ‫در موقعیت هایــی کــه مــورد قلــدری قــرار می گیرنــد‪،‬‬ ‫چه کارهایــی بایــد انجــام دهنــد و چگونــه بایــد جرئــت وز‬ ‫باشــند‪».‬‬ ‫بــه عقیــده کیــان ارثــی‪ ،‬جرئــت ورزی یــک مهــارت اســت‬ ‫کــه می تــوان اموخــت و به درســتی از ان اســتفاده کــرد‪:‬‬ ‫«بــرای امــوزش جرئــت ورزی بــه کــودکان بایــد افــکاری‬ ‫کــه باعــث تــرس و نگرانــی در ان هــا می شــود را اصــاح‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن بــرای جرئــت ورزی بچه هــا‪ ،‬بایــد بــر‬ ‫روی مهارت هــای شــناختی و رفتــاری ان هــا کار کــرد و‬ ‫متغیرهــای محیطــی کــه باعــث تشــدید ایــن مشــکل‬ ‫می شــود را شناســایی نمود‪/».‬ایرنــا‬ ‫برای دسترسی به ارشیو روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫به ‪ bkkg.ir‬مراجعه کنید‬ ‫قطره قطره اب ‪ ٬‬لحظه لحظه زندگی است لحظه های زندگی را هدر ندهیم‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 6 ‫یکشنبه ‪ 11‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪671‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 4‬راه برای خراب کردن باتری‬ ‫گوشی هوشمند‬ ‫یک حمله جدید‬ ‫‪ ،EarSpy‬با استفاده‬ ‫از حسگرهای حرکتی‬ ‫معرفی شد‬ ‫یــک حملــه جدیــد از نــوع ‪ EarSpy‬بــه دســتگاه های‬ ‫اندرویــدی کــه از حســگرهای حرکتــی بــرای ســرقت‬ ‫داده هــای حســاس اســتفاده می کنــد‪ ،‬معرفــی شــد‪.‬‬ ‫یــک حملــه شــنود جدیــد توســط تیمــی از کارشناســان‬ ‫امنیتــی بــرای دســتگاه های اندرویــدی ایجــاد شــده‪،‬‬ ‫کــه ‪ EarSpy‬نامیــده می شــود‪ .‬بــا کمــک ایــن حملــه‪،‬‬ ‫مهاجمــان مــی تواننــد مــوارد زیــر را شناســایی کننــد‪:‬‬ ‫ جنسیت تماس گیرنده‬‫ هویت تماس گیرنده در درجات مختلف‬‫ محتوای مکالمه‬‫ایــن حملــه ‪ EarSpy‬بــه عنــوان بخشــی از هــدف‬ ‫اکتشــافی خــود‪ ،‬گرفتــن و خوانــش داده هــای حســگر‬ ‫حرکتــی اســت کــه توســط طنین هــای بلندگــوی گوشــی در‬ ‫دســتگاه های تلفــن همــراه ایجــاد می شــود تــا روش هــای‬ ‫جدیــدی بــرای اســتراق ســمع ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫دانشگاه های درگیر در این پروژه‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری از پنــج دانشــگاه امریکایــی ایــن‬ ‫پــروژه دانشــگاهی را بــه نــام ‪ EarSpy‬انجــام داده انــد‪ .‬ایــن‬ ‫همــه اســامی دانشــگاه های وابســته بــه ایــن پــروژه اســت‪:‬‬ ‫ ‪Texas A&M University‬‬‫ ‪New Jersey Institute of Technology‬‬‫‪Temple University -‬‬ ‫اطالعــات زیــادی در مــورد نحــوه درمــان باتــری‬ ‫گوشـی های هوشــمند وجــود دارد‪ .‬مــا می توانیــم دربــاره‬ ‫بهتریــن شــیوه ها بحــث کنیــم‪ ،‬امــا چیزهــای بــدی وجود‬ ‫دارد کــه می توانــد باتری هــا را به ســرعت خــراب کنــد‪.‬‬ ‫بیاییــد مطمئــن شــویم کــه از ان هــا اجتنــاب می کنیــد‪.‬‬ ‫باتــری گوشــی های هوشــمند باگذشــت زمــان‬ ‫ضعیف تــر می شــوند‪ ،‬ایــن امــر اجتناب ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫سیســتم هایی بــرای کاهــش ســرعت ان تــا حــد امــکان‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬امــا برخــی از چیزهــا ایــن فراینــد را ســرعت‬ ‫می بخشــند و حتــی می تواننــد تــا اخــر ان رد شــوند‪.‬‬ ‫استفاده از کابل های ارزان قیمت یا اسیب دیده‬ ‫ ‪University of Dayton‬‬‫‪Rutgers University -‬‬ ‫تکامل فناوری گوشی های هوشمند‬ ‫بلندگوهــای تلفن هــای هوشــمند بــه عنــوان یــک هــدف‬ ‫بالقــوه بــرای چنیــن حمالتــی مــورد بررســی قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬بلندگوهــای گــوش قــادر بــه ایجــاد لــرزش کافــی‬ ‫بــرای اجــرای صحیــح اســتراق ســمع برای حملــه کانال جانبی‬ ‫(‪ )side-channel attack‬نیســتند‪ .‬در حالــی کــه کیفیــت‬ ‫صــدا و ارتعاشــات تلفن هــای هوشــمند مــدرن در نتیجــه‬ ‫بلندگوهــای اســتریو قدرتمندتــر بســیار بهبــود یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حتــی کوچکتریــن رزونانــس از یک بلندگــو را می توان با یک‬ ‫دســتگاه مــدرن انــدازه گیــری کــرد زیــرا سنســورهای حرکتــی‬ ‫و ژیروســکوپ های حســاس تری دارد‪ .‬قابــل توجــه اســت‬ ‫کــه چقــدر داده هــای کمــی روی اســپکتروگرام از هدفــون‬ ‫‪ 2016 3T OnePlus‬ضبــط می شــود‪ ،‬در حالــی کــه یــک‬ ‫بلندگوی گوش اســتریو در ‪ 2019 7T OnePlus‬مقدار قابل‬ ‫توجهــی اطالعــات تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان بخشــی از ازمایشــات‪ ،‬محققــان از یــک دســتگاه‬ ‫‪ 7T OnePlus‬و همچنیــن یــک دســتگاه ‪9 OnePlus‬‬ ‫اســتفاده کردنــد‪ .‬هــر دوی ایــن دســتگاه ها توســط محققــان‬ ‫‪ 5‬اپلیکیشن مدیریت رمز‬ ‫عبور برتر برای اندروید‬ ‫ایــن روزهــا اپلیکیشــن مدیریــت رمــز عبــور بــه یکــی از نیازهــای اصلــی‬ ‫بســیاری از کاربــران موبایل هــای هوشــمند تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫توانایــی اینکــه درون یــک اپلیکیشــن واحــد‪ ،‬بــه تمــام رمزهــای عبورتــان‬ ‫دسترســی داشــته باشــید طــی ســال های اخیــر حســابی بــه مــذاق‬ ‫کاربــران دیوایس هــای مختلــف خــوش امــده و حــاال می تــوان انبوهــی‬ ‫از پســووردهای پیچیــده و مقــاوم در برابــر اســیب پذیری را بــدون نیــاز‬ ‫بــه حفــظ کردنشــان در ذهــن‪ ،‬اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫در دنیای مک ‪ ،‬کامپیوترهای شــخصی و موبایل‪ ،‬بی شــمار اپلیکیشــن‬ ‫مدیریــت رمــز عبــور بــه چشــم می خــورد و در ایــن مقالــه برخــی از‬ ‫بهتریــن اپلیکیش ـن های اندرویــدی را برایتــان جم ـع اوری کرده ایــم تــا‬ ‫دیگــر نگــران فرامــوش کــردن رمزهــای عبــور یــا مجبــور بــه اســتفاده از‬ ‫رمزهــای اســان و اســیب پذیر نباشــید‪.‬‬ ‫بــرای پخــش صداهایــی از پیــش ضبــط شــده از طریــق‬ ‫بلندگوهای گوشــی مورد اســتفاده قرار گرفتند‪ .‬اگرچه نتایج‬ ‫ازمایش هــا براســاس مجموعــه داده هــا و دســتگاه متفــاوت‬ ‫بــود‪ ،‬امــا انهــا نشــان دادنــد کــه اســتراق ســمع از طریــق‬ ‫بلندگوهــای گــوش می توانــد بــا موفقیــت انجــام شــود‪.‬‬ ‫توصیه‬ ‫اثربخشــی ‪ EarSpy‬را می تــوان بــا یــک عامــل کاهــش داد‪،‬‬ ‫و ایــن «صــدا» اســت کــه کاربــران بــرای بلندگوهــای گــوش‬ ‫خــود انتخــاب می کننــد‪ .‬همچنیــن اگــر صــدا کمتــر باشــد‬ ‫شــنیدن ان بــرای گــوش راحت تــر اســت‪ .‬ایــن می توانــد‬ ‫احتمــال اســتراق ســمع از طریــق ایــن حملــه کانــال جانبــی را‬ ‫بــه حداقــل برســاند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬نحــوه چیدمــان قطعــات‬ ‫ســخت افــزاری و ســفتی کــه بــا ان مجموعــه در کنــار هــم‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ ،‬بــر نحــوه پخــش صداهــای بلندگوهــا تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬مشــخص شــد کــه ثبــت ارقــام صحبــت شــده در‬ ‫یــک تمــاس تلفنــی بــا باالتریــن دقــت تــا ‪ 56‬درصــد زمانــی‬ ‫کــه صحبــت از گفتــار واقعــی می شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در‬ ‫طــول یــک مکالمــه تلفنــی‪ ،‬محققــان توصیــه می کننــد کــه‬ ‫ســازندگان اطمینــان حاصــل کننــد کــه فشــار صــدا ثابــت و‬ ‫پایــدار باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫حتــی اســمش هــم بــه گوشــتان نخــورده باشــد‪.‬‬ ‫‪Dashlane .3‬‬ ‫‪ Dashlane‬هــم یکــی از محبوب تریــن اپلیکیش ـن های مدیریــت‬ ‫پســوورد در ایــن لیســت بــه حســاب می ایــد‪ .‬ایــن اپلیکیشــن‬ ‫چندیــن قابلیــت خــوب دارد‪ ،‬اطالعــات را بــه شــکل قابل قبولــی‬ ‫رمزنــگاری می کنــد و در نســخه رایگانــش هــم ویژگی هــای قابــل‬ ‫توجهــی خواهیــد یافــت‪ .‬نســخه رایــگان شــامل ویژگی هایــی نظیــر‬ ‫پــر کــردن خــودکار باکس هــای رمــز عبــور‪ ،‬هشــدار امنیتــی‪ ،‬فضــای‬ ‫ذخیره ســازی ‪ ۵۰‬رمــز عبــور و امــکان اســتفاده تنهــا روی یــک‬ ‫دســتگاه را در اختیارتــان قــرار می دهــد‪ .‬اگــر بــه ســراغ اشــتراک‬ ‫ماهانــه ‪ ۴.۹۹‬دالری برویــد‪ ،‬فضــای ذخیره ســازی گســترش می یابــد‬ ‫و تعــداد دیوایس هــای قابــل پشــتیبانی نامحــدود می شــود‪.‬‬ ‫اگــر هــم جیبتــان حســابی پــر پــول باشــد و بــه اشــتراک ماهانــه‬ ‫‪ ۱۰‬دالر تــن بدهیــد‪ ،‬قابلیت هایــی نظیــر ســرویس پایــش اعتبــار‪،‬‬ ‫بازیابــی هویــت و بیمــه ‪ ۱‬میلیون دالری ســرقت هویــت در اختیارتان‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬بنابرایــن ایــن یکــی‪ ،‬واقعــا ارزش هزینــه کــردن را‬ ‫دارد‪ .‬بــا ایــن همــه نیازهــای اکثــر مــردم بــا نســخه رایــگان ‪Dashlane‬‬ ‫برطــرف خواهــد شــد و اگــر نخواهیــد از نرم افــزار روی کامپیوتــر هــم‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬هیچ وقــت نیازمنــد نســخه پریمیــوم نخواهیــد بــود‪.‬‬ ‫‪Enpass Password Manager .4‬‬ ‫‪ ۱Password‬یکــی از رقابتی تریــن اپلیکیش ـن های مدیریــت رمــز‬ ‫عبــور در دنیــای اندرویــد اســت‪ .‬ایــن اپلیکیشــن بی شــمار قابلیــت‬ ‫ســاده ماننــد مدیریــت رمــز عبــور‪ ،‬ســاخت رمــز عبــور‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫کراس پلتفرم از دیگر سیســتم عامل ها و چیزهایی از این دســت‬ ‫دارد‪ .‬این اپلیکیشــن ضمنا یک ابزار تنظیم پســوورد مخصوص به‬ ‫خــود هــم دارد تــا هرکســی بعــد از دسترســی یافتــن بــه موبایلتــان‪،‬‬ ‫قــادر بــه اســتخراج اطالعــات ‪ ۱Passwor‬نباشــد‪ .‬ایــن اپلیکیشــن‬ ‫برای ‪ ۳۰‬روز نخســت رایگان اســت و بعد از ان باید بابت اشــتراک‬ ‫ماهانـه اش پــول بپردازیــد‪.‬‬ ‫‪ Enpass‬یــک اپلیکیشــن مدیریــت رمــز عبــور نســبتا قدرتمند اســت‪.‬‬ ‫ایــن نرم افزارهــا نه تنهــا نیازهــای اساســی را پوشــش می دهــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫یــک نســخه دســکتاپ بــرای مــک‪ ،‬وینــدوز و لینوکــس هــم دارد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬خبــری از اشــتراک ماهانــه نیســت و بــا یــک بــار هزینــه‪ ،‬بــرای‬ ‫همیشــه بــه قابلیت هــای پیشــرفته اش دسترســی خواهیــد یافــت‪.‬‬ ‫‪ Enpass‬می توانــد از اطالعــات شــما بــکاپ بگیــرد‪ ،‬ان هــا را بــا تکنیــک‬ ‫‪ bit 256 AES‬رمزنــگاری کنــد‪ ،‬اطالعــات را روی چندیــن پلتفــرم‬ ‫مختلــف همگام ســازی نمایــد و حتــی اطالعــات شــما درون دیگــر‬ ‫اپلیکیش ـن های مدیریــت رمــز عبــور را اســتخراج کنــد‪ .‬ناگفتــه نمانــد‬ ‫کــه اگــر اشــتراک ‪ Google Play Pass‬را تهیــه کــرده باشــید‪ ،‬تمــام‬ ‫قابلیت هــای ‪ Enpass‬بــه صــورت رایــگان در اختیارتــان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫‪ Bitwarden‬یکــی اپلیکیشــن مدیریــت رمــز عبــور جدیــد و‬ ‫اتفاقــا بســیار خوش ســاخت اســت‪ .‬در واقــع بــه نظــر می رســد‬ ‫توســعه دهندگان ایــن اپلیکیشــن‪ ،‬مدیریــت پســوورد را حســابی‬ ‫جــدی می گیرنــد‪ .‬ایــن نرم افــزار قابلیــت رمزنــگاری ‪bit 256-AES‬‬ ‫دارد‪ ،‬اطالعــات را هــش می کنــد و از پشــتیبانی از ‪-PBKDF2‬‬ ‫‪ 256-SHA‬هــم بهره منــد شــده کــه یــک تکنولــوژی جدیــد بــرای‬ ‫ممانعــت از حمــات بــروت فــورس اســت‪.‬‬ ‫اپلیکیشــن اشــاره شــده کامــا رایــگان و کامــا متن بــاز اســت و‬ ‫بنابرایــن اگــر بخواهیــد‪ ،‬می توانید ســرور پســوورد مخصــوص خودتان‬ ‫را هاســت کنیــد‪ Bitwarden .‬حتــی از رابــط برنامه نویســی ‪Autofill‬‬ ‫اندرویــد هــم پشــتیبانی می کنــد‪ .‬بــا توجه به تمام این ها‪ ،‬اپلیکیشــن‬ ‫‪ Bitwarden‬بهتریــن پســوورد منیجــری اســت کــه احتماال تا بــه امروز‬ ‫‪ Keepass2Android‬بــرای افــرادی ســاخته شــده کــه بــه دنبــال‬ ‫برطرف ســازی نیازهــای کلــی خــود در نرم افــزاری بســیار کاربرپســند و‬ ‫ســاده می گردنــد‪ .‬بنابرایــن تمــام قابلیت هــای رایــج در این اپلیکیشــن‬ ‫یافــت می شــوند و ضمنــا می توانیــد از رمزهــای عبــور بــکاپ بگیریــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه ارائــه کردیــم‪ ،‬مشــخصا ایــن اپلیکیشــن‬ ‫بســیاری از ویژگی هــای پیچیده تــر رقبــا را نــدارد‪ .‬بنابرایــن انچــه‬ ‫‪ Keepass2Android‬را از نرم افزارهــای مشــابه متمایــز می کنــد‪،‬‬ ‫رایگان و متن باز بودنش اســت‪ .‬کدنویســی این اپلیکیشــن براســاس‬ ‫فونداســیون ‪( Keepassdroid‬که ان هم یک ابزار مدیریت پســوورد‬ ‫متن بــاز و رایــگان معرکــه اســت) انجــام شــده و ایــن دو بــا یکدیگــر‬ ‫ســازگاری کامــل دارنــد‪ .‬پــس اگــر بــه دنبــال صــرف هیــچ هزین ـه ای‬ ‫نیســتید‪ Keepass2Android ،‬را در ذهــن داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪۱Password -1‬‬ ‫‪Bitwarden .2‬‬ ‫‪Keepass2Android .5‬‬ ‫کالهبرداری ‪170‬‬ ‫میلیاردی از هشت هزار‬ ‫نفر در اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک‬ ‫کالهبــردار حرفــه ای در اینســتاگرام گفــت‪:‬‬ ‫متهــم بــا ترفنــد «دعانویســی و رمالــی» در‬ ‫مــدت حــدود ‪ 2‬ســال بالــغ بــر ‪ 170‬میلیــارد ریــال‬ ‫از طعمــه هــای خــود کالهبــرداری کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رســول جلیلیان»اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وصــول پرونــده هــا و گزارشــات متعــدد‬ ‫کشــوری بــه ایــن پلیــس پیرامــون کالهبــرداری‬ ‫در قالــب دعــا نویســی‪ ،‬رمالــی ‪ ،‬ســحر و جــادو‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‪ ،‬موضــوع بــه‬ ‫صورت ویژه در دســتور کار تیمی از کارشناســان‬ ‫خبــره پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬رمــاالن اینترنتــی‬ ‫بــا درج مطالبــی همچــون حــل مشــکالت‬ ‫خانوادگــی و زناشــویی‪ ،‬مشــکالت مالــی‪ ،‬دعــا‬ ‫برای خوشــبختی و خبر از اینده افراد را ترغیب‬ ‫بــه گرفتــن فال و دعانویســی نمــوده و به منظور‬ ‫جلــب اعتمــاد کاربــران اقــدام به تبلیغ صفحات‬ ‫مجرمانــه خــود در صفحــات اینســتاگرامی افــراد‬ ‫پرمخاطــب و بالگرهــای معــروف داخلــی و‬ ‫خارجــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــای تخصصــی‬ ‫و اقدامــات فنــی صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا در نهایــت متهــم بــا‬ ‫هویــت معلــوم شناســایی و دســتگیر شــد و در‬ ‫تحقیقــات صــورت گرفتــه مشــخص شــد ایــن‬ ‫شــیاد اینترنتــی در مــدت حــدود ‪ 2‬ســال بالــغ بــر‬ ‫‪ 170‬میلیــارد ریــال بــا شــیوه مذکــور از کاربــران‬ ‫کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از شــبکه های اجتماعی‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬تلگــرام بــه عنــوان بســتر های‬ ‫فعالیــت ایــن کالهبــرداران نــام بــرد و بــه‬ ‫شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬از اعتمــاد نابجــا بــه‬ ‫افــراد ناشــناس در شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫افشــای اطالعــات خانوادگــی خــودداری و بــرای‬ ‫حل مشــکالت خود به مشــاوران و متخصصان‬ ‫مجــرب مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از بدتریــن و خطرناک تریــن کارهایــی کــه می توانید‬ ‫انجــام دهیــد ایــن اســت کــه از کابل هــای ارزان قیمــت یــا‬ ‫ناســازگار بــا گوشــی خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر تابه حــال‬ ‫داســتانی در مــورد اتــش گرفتــن خودبه خــود تلفــن‬ ‫شــنیده اید‪ ،‬معمــوال ًتقصیــر کابــل اســت‪.‬‬ ‫بهتــر اســت از لــوازم جانبــی شــارژ ســازنده گوشــی یــا‬ ‫برندهــای مــورد اعتمــاد خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬از لــوازم‬ ‫جانبــی بســیار کم هزینــه کــه نقدهــای زیــادی ندارنــد‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪ .‬کاربــران ایفــون می تواننــد بــه دنبــال‬ ‫برچســب «‪ »Made for iPhone‬باشــند تــا احســاس‬ ‫امنیــت کننــد‪ .‬همــه این هــا در مورد شــارژرهای بی ســیم‬ ‫نیــز صــدق می کنــد‪.‬‬ ‫اجرای ان به صفر‬ ‫چرخه هــای شــارژ بیشــترین تاثیــر را بــر طــول عمــر‬ ‫باتــری دارنــد‪ .‬چرخــه ثابــت شــارژ و دشــارژ به ارامــی‬ ‫ســامت باتــری را کاهــش می دهــد‪ .‬چیــزی کــه اوضــاع‬ ‫را بدتــر می کنــد ایــن اســت کــه تلفــن شــما مرتبــا ًچرخــه‬ ‫را از ‪ ٪0‬شــروع می کنــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت گوشــی خــود را تــا حــد امــکان بیــن ‪ 20‬تــا‬ ‫‪ 80‬درصــد شــارژ نگه داریــد‪ .‬برخــی از تلفن هــا دارای‬ ‫ویژگی هایــی هســتند کــه بــه شــما در انجــام ایــن کار‬ ‫کمــک می کننــد‪ ،‬امــا ان هــا فقــط می تواننــد کارهــای‬ ‫زیــادی انجــام دهنــد‪ .‬چرخه هــای شــارژ کوتاه تــر بــرای‬ ‫باتــری بهتــر اســت‪ ،‬بنابرایــن ســعی کنیــد اجــازه ندهیــد‬ ‫کــه کمتــر از ‪ 20‬درصــد باشــد‬ ‫متصل نگه داشتن ان‬ ‫در جهــت مخالــف هــم پیــش مــی رود‪ %100 .‬وصــل‬ ‫نگه داشــتن تلفــن همــراه خــود را همیشــه بــه همــان‬ ‫انــدازه بــد اســت کــه اجــازه دهیــد بــه ‪ %0‬برســد‪ .‬شــارژ‬ ‫کــردن گوشــی در طــول شــب لزومــا ًبــد نیســت‪ ،‬اما نباید‬ ‫ان را بیش ازحــد نیــاز شــارژ کنیــد‪.‬‬ ‫هنگامی کــه باتــری بــه ‪ ٪100‬شــارژ می رســد‪ ،‬بــا توقــف‬ ‫شــارژ از خــود محافظــت می کنــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬به محــض‬ ‫اینکــه بــه ‪ ٪99‬کاهــش یابــد‪ ،‬دوبــاره تــا ‪ ٪100‬شــارژ‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن چرخــه کوچــک بارهــا و بارهــا تکــرار‬ ‫می شــود و بــرای باتــری خــوب نیســت‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه ایفــون و برخــی از تلفن هــای‬ ‫اندرویــدی اکنــون دارای ویژگی هــای شــارژ «‪»Adaptive‬‬ ‫یــا «‪ »Optimized‬هســتند تــا ایــن چرخه هــای شــارژ را‬ ‫یک شــبه کاهش دهند‪ .‬ان ها باتری را در بیشــتر ســاعات‬ ‫شــب در حــدود ‪ ٪80‬نگــه می دارنــد و ســپس ‪ ٪20‬اخــر را‬ ‫در زمــان معمــول بیــدار شــدن شــما تمــام می کننــد‪.‬‬ ‫قرار دادن ان در معرض گرمای شدید‬ ‫بیشــتر وســایل الکترونیکــی گرمــا را دوســت ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن به ویــژه در مــورد باتری هــا‪ ،‬ازجملــه باتری هــای‬ ‫موجــود درگوشــی شــما صــادق اســت‪ .‬گرمــای بیش ازحد‬ ‫می توانــد طــول عمــر باتــری را کاهــش دهــد‪ .‬این یکــی‬ ‫دیگــر از دالیلــی اســت کــه باعــث می شــود همیشــه‬ ‫گوشــی خــود را بــه بــرق وصــل نکنیــد‪.‬‬ ‫گرمــا می توانــد از منابــع دیگــر نیــز باشــد‪ .‬انجــام‬ ‫بازی هایــی کــه بــه منابــع زیــادی نیــاز دارنــد‪ ،‬گذاشــتن‬ ‫گوشــی در ماشــین داغ یــا اجــازه دادن بــه ان در ســاحل‬ ‫در زیــر نــور خورشــید بپــزد‪ .‬همــه ایــن مــوارد می تواننــد‬ ‫گوشــی شــمارا بیش ازحــد داغ کننــد و در ایــن فراینــد بــه‬ ‫باتــری اســیب برســانند‪.‬‬ ‫برای دسترسی‬ ‫به ارشیو روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به ‪bkkg.ir‬‬ ‫مراجعه کنید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫عملیات «محمد رسول الله (ص)»‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪166‬‬ ‫در عملیــات «محمــد رســول الله (ص)» رزمنــدگان از دو محــور‬ ‫«مریــوان» و «پــاوه» وارد عمــل شــدند و بــا ازادســازی بخشــی‬ ‫از ارتفاعــات منطقــه در محــدوده بیــن «نوســود» و «مریــوان»‬ ‫و نیــز انهــدام دشــمن‪ ،‬شــهر «طویلــه» عــراق و چنــد روســتا را‬ ‫بــه تصــرف دراوردنــد‪.‬‬ ‫‪ -671‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-671‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/08‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/08 - 2023‬جمادی‬ ‫‪/01 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫یکشنبه ‪10//11‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‬ ‫علی اباد کتول‬ ‫نماز از نگاه قران‬ ‫ـم پرســتش‪« ،‬نمــاز» اســت‪ .‬نمــاز جــزء اصول دین نیســت‪ ،‬ولی‬ ‫قســمت چهــارم ‪ -‬مظهــر ا َتَـ ّ‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬از ان دســته فروعــی اســت کــه در شــریعت ادم‪ ،‬ابراهیــم‪ ،‬موســی و عیســی‬ ‫بــه گونــه ای وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول بــا بیــش از ‪ 150‬هــزار نفــر جمعیــت و‬ ‫‪ 1160/19‬کیلومتــر مربــع وســعت ‪ ،‬یکــی از پرجاذبــه تریــن شــهرهای‬ ‫اســتان گلســتان بــه شــمار مــی رود کــه در فاصلــه ‪ 40‬کیلومتــری از مرکــز‬ ‫اســتان واقــع گردیــده اســت و دارای ‪ 4‬شــهر زیبــا و دیدنــی علــی ابــاد‬ ‫کتــول – فاضــل ابــاد – مزرعــه و ســنگدوین می باشــد‪ .‬این شهرســتان از‬ ‫ســمت شــمال به گنبد کاووس و اق قال ‪ ،‬از ســمت جنوب به ارتفاعات‬ ‫البــرز و مرکــز اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق بــه رامیــان و از غــرب بــه گــرگان‬ ‫محــدود اســت‪.‬‬ ‫نــام علــی ابــاد برگرفتــه از نــام علــی محمدخــان کتولــی ‪ ،‬مفاخرالملــک ‪،‬‬ ‫حاکــم کتــول در دوره ناصرالدیــن شــاه تــا محمدعلــی شــاه اســت و کتــول‬ ‫واژه ای اوســتایی اســت و بــه مجموعــه ابــادی هایــی گفتــه مــی شــود کــه‬ ‫درون دره و کــوه قــرار دارنــد‪ .‬از نقــاط گردشــگری و تاریخــی شهرســتان‬ ‫مــی تــوان بــه پــارک جنگلــی و ابشــار تمــام خــزه ای کبــودوال ‪ ،‬دهنــه‬ ‫ی محمدابــاد ‪ ،‬دهنــه ی زریــن گل و دهکــده هــای ییالقــی چینــو ‪ ،‬افــرا‬ ‫تختــه‪ ،‬الســتان ‪ ،‬ســیاه مرزکــوه ‪ ،‬نرســو ‪ ،‬خلینــدره ‪ ،‬قبرســتان باســتانی‬ ‫ماهیــان‪ ،‬تپــه هــای تاریخــی شــغال تپــه و تپــه چینــو و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در مــورد اثــار تاریخــی ایــن شــهر مــی تــوان بــه ‪ 98‬اثــر اشــاره کــرد کــه ‪68‬‬ ‫اثــر بــه ثبــت ملــی رســیده اســت و از شــاخص تریــن انهــا تپــه باســتانی‬ ‫چینــو بــا قدمــت تاریخــی ‪ 7000‬ســاله ‪،‬قبرســتان ماهیــان بــا قدمــت‬ ‫تاریخــی ‪ 3000‬ســاله و شــغال تپــه واقــع در مرکــز شــهر می باشــد‪.‬‬ ‫موسیقی مقامی کتولی ‪ ،‬شهرستان علی اباد کتول‬ ‫موســیقی منطقــه کتــول ‪ ،‬ماننــد چشــمه ای ســت بکــر و نــاب از نغمــات‬ ‫اســمانی کــه از وجــود بی ادعاتریــن هنرمنــدان بــر مــی خیــزد و عامــل‬ ‫بســیار مهمی برای حفظ شــرف و ملیت ســاکنان ســربلند این ســرزمین‬ ‫اســت‪ .‬موســیقی کتولی از ژرفای زندگی پرفراز و نشــیب قومی برخاســته‬ ‫اســت کــه از طلــوع تــا غــروب یــک روز پرتالطــم را بــه تصویــر می کشــد‪.‬‬ ‫همسایگی این منطقه با نواحی خراسان ‪ ،‬صحرای ترکمن و مازندران ‪،‬‬ ‫پیچیدگــی شــگفتی را در مجموعــه فرهنــگ شــفاهی کتول موجب شــده‬ ‫اســت‪ .‬شــاید بــه دلیــل مجــاورت بــا مناطــق مذکــور و کــوچ اقــوام مختلف‬ ‫بــه خــاک کتــول ‪ ،‬شــاهد ورود بعضــی از نغمــات باشــیم ‪ ،‬ولــی بــه هیــچ‬ ‫عنــوان در اصالــت موســیقی کتولــی کوچــک تریــن خدشـه ای وارد نشــده‬ ‫اســت‪ .‬از ایــن رهگــذر اســت کــه موســیقی کتولــی در نــوع خــود یکــی‬ ‫از ویــژه تریــن انــواع موســیقی نواحــی ایــران بــه شــمار مــی رود‪ .‬اواهــا‬ ‫و نواهــای موســیقی کتولــی‪ ،‬توســط نوازنــدگان و خواننــدگان محلــی بــا‬ ‫گویــش کتولــی بــه گــوش اهــل دل رســیده و انهــا را بــه زندگــی دلگــرم و‬ ‫امیــدوار می ســازد‪.‬‬ ‫مــوزه تاریــخ طبیعــی ‪ :‬ایــن مــوزه از جملــه مکان هــای فرهنگــی ‪ ،‬علمــی‬ ‫و نمایشــگاهی ســت کــه در پــارک جنگلــی کبــودوال واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫در مــوزه تاریــخ طبیعــی ‪ 6‬دیورامــای معــروف اســتان از قبیــل انــواع‬ ‫زیســتگاه های ابــی ‪ ،‬خشــکی ‪ ،‬تاالبــی ‪ ،‬کوهســتانی و اســتپی نمایــش‬ ‫داده شــده اســت ‪.‬ایــن مــوزه شــامل دو غرفــه هــر باریــوم ( که نمونه های‬ ‫گیاهــی منطقــه را معرفــی مــی کنــد ) دو غرفــه پرنــدگان ‪ ،‬یــک غرفــه‬ ‫پســتانداران ‪ ،‬دو غرفــه حشــرات ‪ ،‬یــک غرفــه صــدف هــا ‪ ،‬یــک غرفــه‬ ‫کانی هــا و فســیل هــا و یــک غرفــه خزنــدگان اســت ‪.‬‬ ‫امامزاده ها و اماکن زیارتی ‪:‬‬ ‫بقعــه مبــارک امامــزاده جعفربــن زیــن العابدیــن ( ع ) ‪ :‬ایــن امــام فرزنــد‬ ‫بــا فاصــل حضــرت امــام ســجاد اســت کــه در نزدیکــی روســتای ییالقــی و‬ ‫مصفــای گنــو قــرار دارد و دارای اب ‪ ،‬بــرق و امکانــات اولیــه شــامل دو بــاب‬ ‫زائــر ســرا و محوطــه ســر پوشــیده اســت ‪.‬‬ ‫امامــزاده عبداللــه ابــن موســی ابــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در شــمال‬ ‫روســتای معصــوم ابــاد فندرســک در ‪ 7‬کیلومتــری بعــد از شــهر علــی اباد‬ ‫در مســیر جــاده حکیــم ابــاد واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫امــازاده شــیخان‪ :‬ایــن امامــزاده در فاصلــه ‪ 7/3‬کیلومتــری جنوب شــهر‬ ‫فاضــل ابــاد در دهنـه ی محمــد ابــاد کتــول قــرار گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫امامــزاده هــارون بــن موســی بــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در ابتــدای‬ ‫غربــی شهرســتان علــی ابــاد کتــول واقــع گردیــده و دارای اب ‪ ،‬بــرق ‪ ،‬گاز‬ ‫و امکانــات اولیــه مــی باشــد ‪.‬‬ ‫امامــزاده خالــد بــن عــون موســی بــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در‬ ‫جنــوب روســتای برفتــان کــه در حاشــیه جنــگل طبیعــی قــرار گرفتــه دارای‬ ‫رفضــای ســبز بســیار مناســب بــا امکانــات اب و بــرق مــی باشــد ‪.‬‬ ‫نماز و عبادت احرار‬ ‫ـک عِبادَه ُ‬ ‫ن قَوْمــا عَب َـدُوا الل ّـ َه رَهْبَهً فَتِلـ َ‬ ‫ن قَوْمــا عَب َـدُوا الل ّـ َه رَغْب َـهً فَتِلـ َ‬ ‫ـک عِبــادَه ُ التُّجــارِ‪ ،‬و َ ا َّ‬ ‫«ا َّ‬ ‫لک عِبــادَه ُ الاحرار‪».‬‬ ‫ن قَوْمــا عَب َـدُوا الل ّـ َه شــکرا فَت ِ َ‬ ‫العبیــد و ا َّ‬ ‫«گروهــی خــدا را بــه انگیــزه ثــواب و پــاداش مــی پرســتند‪ ،‬ایــن عبــادت تاجــران و بازرگانــان‬ ‫اســت؛ و گروهــی خــدا را از روی تــرس مــی پرســتند‪ ،‬ایــن عبــادت غالمــان و بــرده صفتــان‬ ‫اســت؛ و گروهــی خــدا را از روی سپاســگزاری مــی پرســتند‪ ،‬ایــن عبــادت ازادگان اســت‪».‬‬ ‫حقیقت عبادت‪ ،‬تعظیم و طاعت خدا و چشــم پوشــی از غیر اوســت و پیشــتر گفته شــد‬ ‫کــه برجســته تریــن مظهــر عبــادت‪« ،‬نمــاز» اســت‪ ،‬از ایــن رو‪ ،‬این تقســیم مراتــب‪ ،‬به واقع‬ ‫بیــان مراتــب و مــدارج نمــاز و نمازگزاران اســت‪.‬‬ ‫خداونــد متعــال بنــدگان گوناگونــی دارد کــه هــر یــک از انهــا ذات اقدســش را در حــد تــوان‬ ‫فکــری خویــش عبــادت مــی کننــد و بــه درگاهــش نمــاز مــی گزارنــد و خداونــد نیــز از ایــن‬ ‫بنــدگان بــه مقــدار ارزش عبادتشــان قدردانــی مــی کنــد‪ ،‬هــر مقــدار کــه شــناخت و معرفــت‬ ‫عبــادت کننــده و نمازگــزار بیشــتر و باالتــر باشــد‪ ،‬پــاداش بهتــر و مقامــی واالتــر نــزد خــدا دارا‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬رهبــران دینــی بــه درگاه ربوبــی‪ ،‬نالــه و عــرض نیــاز مــی کردنــد و‬ ‫بســیار نمــاز مــی خواندنــد‪.‬‬ ‫ابــن ابــی الحدیــد در مقدّمــه شــرح نهــج البالغــه اش مــی گویــد‪« :‬عبــادت علــی ـ علیــه‬ ‫الســام ـ بیشــتر از عبــادت همــه کــس بــود؛ زیــرا او بیشــتر روزهــا روزه دار بــود و تمــام شــبها‬ ‫مشــغول نمــاز‪ ،‬حتـّـی هنــگام جنــگ نیــز نمــازش تــرک نمــی شــد‪ ،‬او عالمــی بــود بــا عمــل کــه‬ ‫نوافــل و ادعیــه و تهجّــد را بــه مــردم اموخــت‪ .‬از ایــن رو در مقــام عمــل بــه پیشــگاه خــدای‬ ‫تعالــی عــرض مــی کنــد‪« :‬خدایــا مــن تــو را بــه طمع بهشــت و یــا از ترس جهنـّـم عبادت نمی‬ ‫کنــم‪ ،‬بلکــه تــو را بــدان جهــت مــی پرســتم کــه شایســته پرســتش یافتــم‪».‬‬ ‫اری‪ ،‬هــر کــس در حقیقــت بــه قــدر معرفــت و تــاش خــود از لــذ ّت نمــاز بهــره منــد‬ ‫می شــود‪ .‬عـدّه ای «نمــاز تاجرانــه» مــی خواننــد؛ یعنــی مــی خواهنــد بــا خــدا تجــارت کننــد‪،‬‬ ‫چیــزی بدهنــد و چیــز بیشــتری بگیرنــد‪ .‬عـدّه ای «نمــاز غالمانــه» مــی خواننــد‪ ،‬مثــل عمــل‬ ‫غالمــان و بــردگان اســت کــه در زیــر شــا ّق اربابهــا قــرار مــی گیرنــد‪ ،‬در حالــی کــه بــه انهــا‬ ‫تکلیــف مــی کننــد و انــان از تــرس ایــن کــه اگــر تکلیــف را انجــام ندهنــد شــا ّق مــی خورنــد‪،‬‬ ‫تکلیــف را انجــام مــی دهنــد‪ ،‬امّــا بعضــی «نمــاز سپاســگزارانه و ازادانــه» مــی خوانند؛ یعنی‬ ‫خــدا را فقــط بــرای خــودش و بــه ایــن دلیــل کــه دوســت دارنــد‪ ،‬از روی عشــق و عالقــه بــه‬ ‫ذات مقدّســش پرســتش مــی کننــد‪ .‬پــس از توضیــح ذکــر شــده معلــوم مــی شــود کــه‬ ‫برتریــن و عالــی تریــن عبــادت‪ ،‬عبــادت ازادگان و نمــاز از روی سپاســگزاری اســت‪ .‬چنــان که‬ ‫ن‬ ‫امیرالمومنیــن‪ ،‬علــی ـ علیــه الســام ـــمی فرماید‪«:‬لَو ْ لَـ ْم یَتَوَع َّـد ِ الل ّـ ُه عَلــی معصیَتـِه ِ لَــکا َ‬ ‫ـب اَال ّیُعصــی شــکرا لِن ِ َعم ِـهِ‪ ».‬بــه فــرض کــه خداونــد کیفری برای نافرمانــی معیّن نکرده‬ ‫جـ ُ‬ ‫یَ ِ‬ ‫بــود‪ ،‬بــاز سپاســگزاری ایجــاب مــی کــرد کــه از فرمانــش تمــرّد نشــود‪».‬‬ ‫نماز‪ ،‬بزرگترین روزنه امید‬ ‫نقــل شــده اســت کــه روزی علــی ـ علیــه الســام ـ رو بــه مــردم کــرد و فرمــود‪« :‬بــه نظر شــما‬ ‫امیدبخــش تریــن ایــه قــران کدام ایه اســت؟‬ ‫ن یشاء»‬ ‫ن َ‬ ‫ن یُشر َ َ‬ ‫بعضی گفتند‪ :‬ایه «ا َّ‬ ‫ن الل ّه ال یَغْفِر ُ ا ْ‬ ‫ذلک لِمَ ْ‬ ‫ک به و یَغْفِر ُ ما دو َ‬ ‫«خداونــد هرگــز شــرک را نمــی بخشــد و پاییــن تــر از ان را بــرای هــر کــس کــه بخواهــد‬ ‫می بخشــد‪».‬‬ ‫امــام علــی علیــه الســام فرمودنــد «خــوب اســت‪ ،‬ولــی انچــه مــن مــی خواهــم ایــن‬ ‫نیســت‪».‬‬ ‫جـد ِ الل ّه غفورا‬ ‫فسـ ُه ث ُ َّ‬ ‫م یَ ْ‬ ‫بعضــی گفتنــد‪ :‬ایــه «و َ مَـ ْ‬ ‫ســتَغفِر الل ّ َه ی َِ‬ ‫ن یعمَـلْ ســوء ً اَو ْ یَظلـِـم ن َ َ‬ ‫رحیمــا» «هــر کــس عمــل زشــتی انجــام دهــد یــا بــر خویشــتن ســتم کنــد و ســپس از خــدا‬ ‫امــرزش بخواهد‪،‬خــدا را غفــور و رحیــم خواهــد یافــت‪».‬‬ ‫امام فرمود‪« :‬خوب است ولی انچه می خواهم این نیست‪».‬‬ ‫ن‬ ‫ســرَفُوا علــی انْف ُ ِ‬ ‫نا ْ‬ ‫ســهِ ْم ال تقنطــوا م ِـ ْ‬ ‫ـادی ال ّذی ـ َ‬ ‫بعضــی دیگــر گفتنــد‪ :‬ایــه «قُــل یــا عِبـ َ‬ ‫رحمـه ِ اللّــه» «ای بنــدگان مــن کــه بــر خویشــتن اســراف کــرده ایــد!از رحمــت خــدا مایــوس‬ ‫نشــوید‪».‬‬ ‫امام فرمود‪ :‬خوب است امّا انچه من می خواهم این نیست‪.‬‬ ‫ســهم ذَکَــروا اللّــه‬ ‫بعضــی دیگــر گفتنــد‪ :‬ایــه «و َ ال ّذیــن اذا ف َ َعلــوا فاحش ـهً او ظَل َمــوا انف ُ َ‬ ‫ـوب اال ّالل ّـ ُه»‬ ‫فا ْ‬ ‫ســتَغفَروا لِذنوبهــم و َ مَــن یَغفــر ُ الذ ّنـ َ‬ ‫«پرهیــزکاران کســانی هســتند کــه هنگامــی کــه کار زشــتی انجــام مــی دهنــد یــا بــه خــود‬ ‫ســتم مــی کننــد بــه یــاد خــدا مــی افتنــد و از گناهــان خویش امرزش می طلبند و چه کســی‬ ‫اســت جــز خــدا کــه گناهــان را بیامــرزد‪».‬‬ ‫عکس بازار کسب و کار ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫مهدی سلطانی رنانی‬ ‫نمــاز نوبـَـر احــکام الهــی و اســامی اســت کــه روح ادمــی را جَــا و صفــا مــی بخشــد‪ ،‬و‬ ‫الســام ‪ -‬و در نــگاه‬ ‫مــا برانیــم کــه هــر چنــد اجمالــی نمــاز را در مکتــب امــام علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫الســام ‪ -‬مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دهیم و نمایان ســازیم‬ ‫عرفانــی امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫کــه در نظــر عمیــق ان دو‪« ،‬نمــاز» ان چنــان اهمّیّــت داشــت کــه هنــگام ادایــش ســر از پــا‬ ‫حســاس تریــن لحظــه هــای میدان‬ ‫الســام ـ حتـّـی در ّ‬ ‫نمــی شــناختند‪ .‬حضــرت علــی ـ علیــه ّ‬ ‫جنــگ‪ ،‬نمــاز را اوّل وقــت مــی خوانــد و حاضــر نبــود لحظــه ای ان را بــه تاخیــر انــدازد‪.‬‬ ‫امام حسین ـ علیه السالم ـدر شب عاشورا به برادرش عبّاس فرمود‪:‬‬ ‫«اگــر بتوانــی امــروز اینــان را از جنــگ منصــرف کنــی‪ ،‬ایــن کار را بکــن‪ .‬شــاید امشــب را در‬ ‫پیشــگاه الهــی بــه نمــاز بایســتم‪».‬‬ ‫«فَان َّـ ُه یَعْل َـ ُم انـ ّـی اُحِــبُّ الصَّ لــوه َ ل َـ ُه و تــاوَه َ کِتاب ِـهِ» «زیــرا خــدا مــی دانــد کــه مــن نمــاز‬ ‫خوانــدن و قــران تــاوت کــردن بــرای او را دوســت مــی دارم‪».‬‬ ‫باز امام فرمود‪ :‬خوب است ولی انچه می خواهم این نیست‪.‬‬ ‫در ایــن هنــگام مــردم از هــر طــرف بــه ســوی امــام متوجّــه شــدند و همهمــه کردنــد‪ ،‬امــام‬ ‫فرمــود‪ :‬ای مســلمانان چــه خبــر اســت؟ عــرض کردنــد‪ :‬بــه خــدا ســوگند مــا ایــه دیگــری در‬ ‫ایــن زمینــه ســراغ نداریــم‪ ،‬امــام فرمــود‪ :‬از حبیــب خــود رســول خدا شــنیدم که فرمــود‪ :‬امید‬ ‫بخــش تریــن ایــه قــران ایــن اســت‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫ت ذلــک‬ ‫ـیئا‬ ‫ـ‬ ‫الس‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ـنا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ّی‬ ‫الل‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫َف‬ ‫ل‬ ‫ـی النّهــار و َ ز ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫«و َ ا َق ـ ِم ّ‬ ‫ِ َ‬ ‫ِ ُ ِ َ ّ‬ ‫الصلــوه َ ط َرَفَـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ذِکــری للذ ّاکریــن» «نمــاز را در دو طــرف روز بــه پــا داریــد و نیــز در ســاعت اوایــل شــب‪ ،‬کــه‬ ‫البتــه خوبیهــا‪ ،‬بدیهــا را از بیــن مــی بــرد‪ ،‬کــه ایــن یــاداوری اســت بــرای اهــل ذکــر‪».‬‬ ‫چــه امیــدی از ایــن بیشــتر کــه انســان بدانــد هــر گاه پــای او بلغــزد و یــا هــوا و هــوس بــر او‬ ‫چیــره شــود و بــدون ایــن کــه عمــد و اصــراری داشــته باشــد‪ ،‬پایــش بــه گنــاه کشــیده شــود‪،‬‬ ‫هنگامــی کــه وقــت نمــاز فــرا رســید‪ ،‬وضــو بگیــرد و در پیشــگاه حضــرت الوهیّــت بــه راز و نیاز‬ ‫برخیــزد و احســاس شرمســاری کــه از لــوازم بنیــادی توجّــه بــه خداســت‪ ،‬نســبت بــه اعمــال‬ ‫گذشــته بــه او دســت دهــد‪ ،‬گنــاه او بخشــوده مــی شــود و تاریکــی از قلــب او رخــت بــر مــی‬ ‫بنــدد‪ .‬اری! گنــاه و انحــراف‪ ،‬دل را تیــره و بصیــرت باطــن را ضعیــف مــی ســازد و پــرده هــای‬ ‫غفلــت و بــی خبــری بــر جــان ســایه مــی افکننــد و نمــاز کــه یــاد خــدا و احیــای فطــرت الهــی‬ ‫اســت‪ ،‬نــور و روشــنی مــی اورد و بــا امــواج معنــوی تطهیرکننــده خــود اثــار گذشــته را مــی‬ ‫زدایــد و محــو مــی کنــد‪.‬‬ ‫اهمّیّت نماز اوّل وقت‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ن وَقْتهــا‬ ‫ــراغ و ال ت ُوخِّرْهــا عَــ ْ‬ ‫َ‬ ‫«صــل ِّ الصَّ لــوه َ لِوَقتِهَــا المُوَقــت لهــا و َ ال ت ُ َعجِّــل وَقتَهــا لِف ٍ‬ ‫ً‬ ‫ـتغال»‪« .‬نمــاز را در وقــت معیّــن ان بخــوان و بــرای ایــن کــه بعــدا راحــت باشــی‪ ،‬پیــش‬ ‫لاشـ‬ ‫ٍ‬ ‫از وقــت [فضیلــت] ان را بــه جــا نیــاور و بــه بهانــه کار داشــتن‪ ،‬ان را بــه تاخیــر مینــداز‪».‬‬ ‫از ان جایــی کــه نمازهــای یومیّــه بلکــه تمامــی فرایــض الهــی‪ ،‬اوقــات معیّــن و مشـخ ّصی‬ ‫دارنــد‪ ،‬نمازگــزار بــا رعایــت اوقــات نمــاز ارام‪ ،‬ارام بــا انضبــاط و وقــت شــناس مــی شــود‪ .‬نمــاز‬ ‫«تمریــن وقــت شناســی» اســت؛ چــه ایــن کــه واجبــات دلخواهــی نیســت کــه هــر وقــت و‬ ‫بــی وقــت انجــام شــود‪ ،‬بلکــه بایــد ســر موعــد مقــرّر صــورت گیــرد‪ ،‬نــه زودتــر و نــه دیرتــر‪.‬‬ ‫انســان نمازگــزار بایــد نمــازش را در اوقــات معیّــن بخوانــد تــا اگــر هــم نواقصــی دارد‪ ،‬خداونــد‬ ‫بــا نمــاز نیکانــش قبــول کنــد‪.‬‬ ‫ـم دیگــری کــه در بــاب نمــاز‬ ‫اســتاد شــهید مطهّــری در ایــن بــاره نوشــته اســت‪ :‬مســئله مهـ ّ‬ ‫مــورد توجّــه واقــع شــده‪ ،‬دقّــت زیــاد نســبت بــه مســئله وقــت اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه دقیقــا‬ ‫روی دقیقــه و ثانیــه ان حســاب مــی شــود‪ .‬مســائل تربیتــی بایــد تحــت انضبــاط و شــرایط‬ ‫معیّــن قــرار گیــرد تــا عـدّه ای ان را بــه فراموشــی نســپارند و بهانــه ای بــرای تــرک ان نداشــته‬ ‫باشــند و بــه خصــوص ایــن کــه انجــام عبــادات مثــل نمــاز اگــر بــه صــورت دســته جمعــی و‬ ‫خاصــی اســت کــه قابــل انــکار‬ ‫در وقــت معیّــن خــود باشــد‪ ،‬دارای شــکوه‪ ،‬تاثیــر و عظمــت ّ‬ ‫نیســت و در حقیقــت‪ ،‬کالس بــزرگ انســان ســازی اســت‪.‬‬ ‫دربــاره فضیلــت خوانــدن نمــاز در وقــت ان و عقوبــت تاخیــر انداختــن در ادای ان‪ ،‬روایــات‬ ‫بســیاری وارد شــده اســت‪ ،‬بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬نوشــته انــد کــه حضــرت امــام رضــا علیــه‬ ‫الســام بــرای اســتقبال از عــده ای از اقــوام خــود‪ ،‬از خانــه و شــهر خــارج شــد‪ .‬در بیــن راه‬ ‫وقــت نمــاز شــد‪ .‬حضــرت بــه کنــاری رفــت و ایســتاد و بــه یکــی از همراهــان خــود فرمــود‪:‬‬ ‫«اذان بگــو تــا نمــاز بخوانیــم!»‬ ‫عرض کرد‪ :‬ما در انتظار میهمانان خود هستیم و نماز را بعد خواهیم خواند‪.‬‬ ‫حضــرت فرمــود‪« :‬خدایــت بیامــرزد! هیــچ گاه بــدون عــذر‪ ،‬نمــازت را از اوّل وقــت بــه تاخیــر‬ ‫ت ان بــه جــای اور! ســپس بــه نمــاز ایســتادند‪.‬‬ ‫مینــداز و همیشــه نمــاز را در اوّل وقـ ِ‬ ‫امام علی علیه السالم ‪ -‬درباره اوقات شرعی نمازهابه یکی از حاکمان شهرها نوشت‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫فصلّــوا بالنـّـاس الظ ّهــر َ حتـّـی تفی ء َ ال َّ‬ ‫«امّــا بَعـد ُ َ‬ ‫شـ ُ‬ ‫ض ال َعن ْز؛ و َ َصلــوا بِهِ ُم ال َعصر َ‬ ‫ـمس مَرْب ِ ِ‬ ‫و َ ال َّ‬ ‫َ‬ ‫ـخان و َ َصلّــوا بِهِ ـ ُم‬ ‫شـ ُ‬ ‫ن یُســار ُ فیهــا ف َ‬ ‫ن النّهــار حی ـ َ‬ ‫ـمس بَیضــاء ُ حَی َّـه ٌ فــی عُضــو ٍ م ِـ َ‬ ‫رسـ ِ‬ ‫ُّ‬ ‫َ‬ ‫ن یتــوارَی‬ ‫ن یُفطـَـر ُ ّ‬ ‫الصائـ ُم و یَدفـعُ الحــاج الــی مِنــی و صَّ لــوا بِهِـ ُم العِشــاء َ حیـ َ‬ ‫ب حیـ َ‬ ‫المَغــر ِ َ‬ ‫ال َّ‬ ‫ـل و َ صَّ لُّــوا بِهِـ ُم الغــداه و َ الرَّج ُـلُ یَعـ ُ‬ ‫ـرف وَجـ َه صاحِبـ ِـه‪».‬‬ ‫شـفَقُ الــی ثُلـ ِ‬ ‫ث اللَّیـ ِ‬ ‫«نمــاز ظهــر را بــه جماعــت هنگامــی بــه پــا داریــد کــه ســایه افتــاب بــه انــدازه دیــوار خوابــگاه‬ ‫بــزی برگــردد و نمــاز عصــر را بــا انــان هنگامــی بخوانیــد کــه خورشــید در پــاره ای از روز روشــن‬ ‫و درخشــان اســت و مــی تــوان تــا هنــگام مغــرب‪ ،‬پیــاده دو فرســخ راه را پیمــود و نمــاز‬ ‫مغــرب را بــا انــان هنگامــی بــه جــا اوریــد کــه روزه دار افطــار مــی کنــد و حاجــی بــه مِنــی روانه‬ ‫می شــود و نمــاز عشــا را بــا انهــا زمانــی بخوانیــد کــه ثلثــی از شــب گذشــته و ســرخی پنهــان‬ ‫مــی گــردد و نمــاز صبــح را بــا انهــا هنگامــی بــه پــا داریــد کــه شــخص‪ ،‬چهــره رفیــق و همــراه‬ ‫خــود را بشناســد‪».‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 970

روزنامه بازار کسب و کار پارس 970

شماره : 970
تاریخ : 1403/02/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 969

روزنامه بازار کسب و کار پارس 969

شماره : 969
تاریخ : 1403/02/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!