روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 669 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 669

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 669

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 669

‫پنجشنبه‬ ‫شماره ‪164 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 08‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/29-‬دسامبر‪ /05-2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪669 :‬‬ ‫حل مشکل فعالیت‬ ‫‪ ۲۲‬بنگاه اقتصادی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫زنجیره توسعه و رونق‬ ‫گردشگری در استان‬ ‫گلستان تکمیل نشده است‬ ‫‪4‬‬ ‫نماز از نگاه قران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نگرانی های حفظ حریم‬ ‫خصوصیتوانایی های‬ ‫استفاده از داده ها‬ ‫را محدود می کند‬ ‫مقاله‬ ‫رازهای موفقیت برای پیروزی‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫گاهــی اوقــات اگــر کمــی بــه کتاب هــای رنگارنــگ و‬ ‫اموزش هــای مختلــف در مــورد موفقیت هــای شــغلی‪،‬‬ ‫منتشــر شــده‏کمــی دقــت کنیــم متوجــه می شــویم کــه‬ ‫ایــن کتاب هــا بــه گون ـه ای صحبــت می کننــد کــه گویــی مــا‬ ‫انســان ها رباتــی بیــش‏نیســتیم‪ .‬بــه نوعــی در اموزش های‬ ‫کــه ایــن گونــه کتاب هــا بــه مخاطــب خــود ارائــه می دهنــد‬ ‫انــگار کــه در اموزه هــای ‏ارائــه شــده نقــش احساســات‬ ‫دیــده نشــده و انــرا بــه راحتــی نادیــده می گیرنــد‪ .‬ایــن در‬ ‫ی اســت کــه در شــروع یــک‏روز کاری‪ ،‬احساســات‬ ‫حالــ ‬ ‫دارای نقــش مهــم و پُررنگــی اســت‪ .‬چــرا کــه وقتــی روز‬ ‫خــود را ارام و بــا اگاهــی از ان شــروع‏‏ کنیــم‪ ،‬قطعــا ًمتوجــه‬ ‫راحت تــر ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تمرک ـ ‪‎‬ز ‪‎‬رســیدن در کارهــای مختلــف و ســر و‬ ‫س ‪‎‬‏ از همــان‬ ‫م‪ ‎.‬امــا اســتر ‪‎‬‬ ‫ســامان بخشــیدن ان می شــوی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬‏ به طــور کامــل مــا‬ ‫ابتــدای صبــح کــه از خــواب برمی خیزیـ ‪‎‬‬ ‫را احاطــه کــرده اســت؛ دســتگاه های‏ارتباطــی مــدام زنــگ‬ ‫م از‬ ‫می زننــد‪ ،‬بــه طــوری کــه بیشــمار انــواع و اقســام پیــا ‬ ‫ت می رســند بــه ایــن خاطــر اســت کــه در‬ ‫اطــراف مــا بــه دسـ ‬ ‫طول شــبانه روز نیز‏رفتاری واکنشــی خواهیم داشــت‪ .‬این‬ ‫یعنــی به جــای اینکــه اولویت هــا و کشــف رازهــای موفقیــت‬ ‫ی خودمــان را صــرف‬ ‫هــدف اصلی مــان‏باشــد‪ ،‬وقــت و انــرژ ‬ ‫پاســخ بــه محیــط و اتفاقــات پیرامــون ان می کنیــم‪ .‬پــس‬ ‫بایــد بدانیــم رازهــای ‏موفقیــت شــغلی چیســت و بــرای‬ ‫دســتیابی بــه انهــا چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟‬ ‫مشاهده و مشاوره با مربی و افراد الهام بخش‬ ‫ایــن مهــم نیســت کــه تصمیــم بــه انجــام چــه کاری‬ ‫گرفته ایــد‪ ،‬شــما بایــد بدانیــد کــه به تنهایــی موفــق نخواهیــد‬ ‫شــد‪ .‬یادگیــری از روی کتاب هــای مختلــف ســخت اســت و‬ ‫گاهــی محیــط اینترنــت‪ ،‬تشــخیص واقعیت هــا را بــا مشــکل‬ ‫مواجــه می کنــد‪ .‬بــرای طــی کــردن هــر مســیری بایــد از کســی‬ ‫کــه قبــا ان را طــی کــرده اســت‪ ،‬کمــک بگیریــد‪ .‬انجــام‬ ‫تمریــن زیــاد بــرای ســاعت های متمــادی‪ ،‬می توانــد شــما را‬ ‫خبــره کنــد امــا وجــود مربــی و الگویــی مناســب‪ ،‬میــل بــه این‬ ‫حجــم از تــاش را بیــدار خواهــد کــرد‪ .‬اگر زندگــی افراد موفق‬ ‫و خبــره را بررســی کنیــد‪ ،‬همــه ی انهــا از حضــور مربــی یــا‬ ‫الگویــی عالــی بــرای موفقیــت بهــره برده انــد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات مشــاهده ی غیرمســتقیم یــک الگــو نیز مفید‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی افــراد موفــق را مشــاهده می کنیــم موقعیــت‬ ‫او را در ذهــن خــود بررســی و بــا ایــن کار انگیــزه ی بی نظیــری‬ ‫بــه خــود می دهیــم‪ .‬انســان ذاتــا طــوری اســت کــه بــا نیــت‬ ‫رســیدن بــه هدفــی بــاال تنهــا بــا ایده پــردازی دربــاره ی‬ ‫ان‪ ،‬انگیــزه ی فوق العــاده ای بــه خــود می دهــد‪ .‬شــاید‬ ‫ســاده لوحانه به نظــر برســد امــا بــا گفتــن جمالتــی ماننــد‪:‬‬ ‫«ببیــن دیگــران توانســته اند پــس مــن هم می توانــم» انرژی‬ ‫و انگیــزه ی زیــادی بــرای دســتیابی بــه موفقیــت بــه خــود وارد‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ ۷۸‬میلیارد تومان از اعتبارات‬ ‫سفر رئیس جمهور به استان گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫حق عقب گرد نداریم‬ ‫نرخ تورم و ارز‬ ‫با مشارکت مردم‪،‬‬ ‫کاهش پیدا می کند‬ ‫‪7‬‬ ‫می کنیــد‪.‬‬ ‫اســتقبال از بازخوردهــا و نقــد و نظــرات‬ ‫مختلــف‬ ‫ارســطو معتقــد اســت‪« :‬بــرای پرهیــز از نقــد‬ ‫شــدن بایــد هیــچ نگفــت‪ ،‬هیــچ نکــرد و هیــچ‬ ‫بــود‪ ».‬اگــر بــرای کاری کــه می کنیــد یــا انچــه‬ ‫می گوییــد و فکــر می کنیــد نقــد شــوید‪ ،‬یعنــی‬ ‫در مســیری مخالــف روزمرگــی قــرار گرفته اید و‬ ‫ایــن بخــش بزرگــی از موفقیــت اســت‪ .‬ســعی‬ ‫کنید برای مدیریت نقدهایی که به شــما وارد‬ ‫می شــود پــا در گام هــای افــراد موفــق بگذاریــد‪.‬‬ ‫شــاید بــا نقدهایی تــوام با نفرت و منفی نگری‬ ‫روبــه رو شــوید؛ انهــا را دریافــت‪ ،‬ارزیابــی و‬ ‫ســپس فرامــوش کنیــد‪ .‬امــا بــه نقدهــای‬ ‫مثبــت و ســازنده توجــه زیــادی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫به ویــژه توصیـه ی افــرادی کــه بــه رســیدن شــما‬ ‫بــه هدف تــان عالقه منــد هســتند‪ .‬پــس از‬ ‫ان در صــورت دریافــت بازخــورد‪ ،‬از ان فــرد‬ ‫ســپاس گزاری کنیــد‪ .‬ایــن ســپاس گزاری باعــث‬ ‫می شــود کــه تمــام افــرادی کــه مــورد قدردانــی‬ ‫واقــع شــده اند حمایــت و انــرژی مثبت شــان را‬ ‫در اینــده بــا شــما همــراه کننــد‪.‬‬ ‫مدیریت غرور‬ ‫ایــن قســمت در اخــر مطــرح شــده اســت امــا بــه هیــچ‬ ‫عنــوان از اهمیــت کمتــری برخــوردار نیســت‪ .‬افــراد موفــق‬ ‫می داننــد کــه بــرای پیــروزی بایــد اشــتباه کننــد و بگوینــد‬ ‫ببخشــید‪ .‬بایــد بپذیرنــد کــه همــه چیــز را نمی داننــد و‬ ‫دیگــران نیــز همیشــه در موفقیــت انهــا ســهمی دارنــد‪ .‬بایــد‬ ‫‪2‬‬ ‫قبــول کننــد کــه گاهــی اشــتباهات و لغزش هــای کوچکــی‬ ‫پیــش می ایــد کــه بایــد تنهــا بــه انهــا خندیــد و رد شــد‪ .‬افراد‬ ‫موفــق می پذیرنــد کــه شکســت محتمــل اســت و دوبــاره‬ ‫بایــد برخاســت و تــاش کــرد‪ .‬هیــچ چیــز در ایــن جهــان‬ ‫قطعــی نیســت و مــا فقــط بــرای کشــف و تجربــه بــه ایــن‬ ‫دنیــا امده ایــم‪ .‬بایــد از هرکــس چیــزی اموخــت‪ ،‬فروتــن‬ ‫مانــد و در ضمــن نبایــد فرامــوش کــرد کــه در طــی مســیر‪،‬‬ ‫اوقــات خوشــی داشــته باشــیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 08‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪669‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫در «طرح تحول اجتماع محور»‬ ‫‪ ۲۱‬محله قرار دارند‬ ‫شــهردار گــرگان گفــت‪ :‬مبنــی بــر اجــرای طــرح «تحــول‬ ‫اجتماع محــور»‪ ۲۱ ،‬محلــه از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰‬محلــه ابــاغ شــده‬ ‫وزارت کشــور در ایــن شــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســیدمحمدرضا‬ ‫ســیدالنگی در نشســت بازافرینــی شــهری گــرگان بــه‬ ‫مناســبت پنجــم دی مــاه ســالروز وقــوع زلزلــه بــم (‪)۱۳۸۲‬‬ ‫بــا موضــوع اموزه هــای زلزلــه بــم اظهارداشــت‪ :‬از ســوی‬ ‫دولــت طــرح تحــول اجتماع محــور پــس از اســتقرار دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫ابــاغ شــد کــه بــر همیــن اســاس قــرارگاه تحــول محــات در‬ ‫شــهرداری گــرگان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در اغــاز طــرح محلــه «انجیــراب گــرگان» کــه‬ ‫واقــع در ضلــع غربــی ایــن شــهر قــرار دارد بــه عنــوان نمونــه‬ ‫انتخــاب شــد کــه در حــال حاضــر در همیــن راســتا اقداماتــی‬ ‫در ان انجــام شــده و مابقــی نیــز بــا گذشــت زمــان و نیــز‬ ‫تخصیــص بودجــه و اعتبــارات مناســب و بــه موقــع‪ ،‬انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬عدالــت و توســعه متــوازن‬ ‫شــهری را مــا بــه عنــوان مدیــران شــهری و حتــی اســتانی‬ ‫وظیفــه و مســوولیت داریــم برقــرار کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬بــا مشــارکت و همــکاری اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی اســتان‪ ،‬اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال صــرف‬ ‫عملیــاتزیرســازی‪،‬نوســازیوبهســازیمحــاتهــدفشــد‪.‬‬ ‫ســیدالنگی افــزود‪ :‬تمــام معابــر خاکــی ایــن شــهر را در‬ ‫شــهرداری تــاش داریــم کــه اســفالت کنیم و بــرای انجام این‬ ‫تعهــد الزم اســت کــه از ســوی وزارت راه و شهرســازی تامیــن‬ ‫قیــر مــورد نیــاز بــه موقــع اختصــاص یابد طبیعتا ًبا اجــرای این‬ ‫امــر ســیمای محــات گــرگان دگرگــون خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬بــا جدیــت برطــرف کــردن مشــکالت محــات‬ ‫کوی محتشــم‪ ،‬شــهرک های قلعه حســن‪ ،‬اوزینه‪ ،‬شــریعتی‪،‬‬ ‫کــوی چنــاران و کــوی عرفــان دنبــال می شــود و بنــا داریــم‬ ‫مجوزهــای مقاوم ســازی در ایــن محــات بــا اولویــت صــادر‬ ‫ح اجــرای ســاختمان های طبقاتی‬ ‫کنیــم کــه در ایــن زمینــه طــر ‬ ‫ایــن محــات بــه ســتاد بازافرینــی شهرســتان ارســال کــه پــس‬ ‫از تصویــب شــاهد اقدامــات الزم در ایــن زمینــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ســفیر ســتاد بازافرینــی شــهری کــه خــود از ســاکنین شــهر‬ ‫بــم بــوده و بســتگان زیــادی را در ان حادثــه از دســت داده‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬عقیــده ســنت گرا بــر عقیــده علمــی در ســاخت‬ ‫شــهر بــم در پیــش از زلزلــه ســال ‪ ،۱۳۸۲‬چیــره شــده بــود و‬ ‫در واقــع مــردم براســاس باورهــای غلــط موجــود از گذشــته‬ ‫در افزایــش خســارات ان زلزلــه نقــش اساســی داشــتند‪.‬‬ ‫رضــا بهشــتیان اظهارداشــت‪ :‬در ایــن شــهر یکــی از باورهــای‬ ‫غلــط ایــن بــود کــه بــا قدمــت بیــش از ‪ ۶‬هــزار ســاله ارگ‬ ‫قدیــم و نیــز وجــود چاه هــای مختلــف‪ ،‬غیرممکــن اســت‬ ‫زلزله بیاید‪ ،‬اما در ان زلزله‪ ،‬شــاهد حرکت گُســل از ســمت‬ ‫شــرق شــهر بــه ســمت ارگ قدیــم بودیــم کــه بافــت قدیــم و‬ ‫ســنتی بــم کــه در مرکــز شــهر قــرار داشــت‪ ،‬در مســیر حرکت‬ ‫گُســل قــرار داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬از عوامــل بــروز خســارت ســنگین در ان‬ ‫زمیــن لــرزه رســی بــودن منطقــه‪ ،‬عمــق کــم‪ ،‬شــدت و مــدت‬ ‫زمــان بــاالی زلزلــه‪ ،‬ســهل انگاری عوامــل نظــام مهندســی و‬ ‫شــهرداری در نظــارت بــر ســاخت و ســازهای ان زمــان و بــه‬ ‫اصطــاح مقاوم ســازی بــدون پشــتوانه علمــی‪ ،‬ســاخت و‬ ‫ســاز غیراصولــی بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــم را حــدود ســاعت ‪ ۲۲‬نیمه شــب‬ ‫چهــارم دی مــاه ســال ‪ ۱۳۸۲‬زلزلـ ه بــه لــرزه در اورد‪ ،‬اما مردم‬ ‫بــه ان کمتــر توجــه کردنــد و عــده ای هــم کــه قصــد داشــتند‪،‬‬ ‫شــب را بیــرون از منــزل یــا داخــل خودروهــای خــود بــرای در‬ ‫امــان مانــدن بماننــد‪ ،‬بــه علــت بــرودت هــوای بســیار ســرد‬ ‫بــه منــازل خــود بازگشــتند و در واقــع بــا وقــوع زلزلــه بامــداد‬ ‫پنجــم دی مــاه بــر تعــداد جــان باختــگان افــزوده شــد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫اغتشاشات اخیر مانند جنگ‬ ‫احزاب بود‬ ‫بــرای مــا دوگانه هــای غلــط نســازید‪ .‬دوگانــه مــا‪ ،‬دوگانــه‬ ‫اســتقالل طلبی و وابســتگی اســت‪ .‬دوگانــه مــا‪ ،‬دوگانــه‬ ‫ازادی خواهــی اســت و کســانی کــه میخواهنــد ملــت‬ ‫ایــران را بــه بنــد اســارتی‪ ۴۳‬ســال قبــل بکشــند‪ .‬دوگانــه‬ ‫مــا‪ ،‬دوگانــه خــدا و ارزش هاســت و کســانی کــه در برابــر‬ ‫دیــن و ارزش هــای الهــی و انســانی ایســتادگی می کننــد‪.‬‬ ‫حق عقب گرد نداریم‬ ‫نرخ تورم و ارز‬ ‫با مشارکت مردم‪،‬‬ ‫کاهش پیدا می کند‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه امــروز دشــمن بــا ملتــی روبــرو‬ ‫اســت کــه قصــد پیشــرفت دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن ملــت تصمیــم‬ ‫گرفتــه بــه رهبــری ِ امــام خامنـه ای پیشــرفت را ســرلوحه خــود‬ ‫قــرار دهــد؛ مــا دیگــر اجــازه عقب گــرد بــه خاطــر شــهدا و امــام‬ ‫خمینــی (ره) و مــردم همیشــه در صحنــه انقــاب نداریــم و‬ ‫ایســتادگی‪ ،‬رمــز پیــروزی مــا در مقاومــت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ایت اللــه ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی در مقابــل دانشــگاه تهــران در مراســم‬ ‫تشــییع ‪ ۲۰۰‬شــهید گمنــام دفــاع مقــدس‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫بشــریت فاطمــه (س) الگویــی اســت‪ .‬پیــش روی مــا ســیره‬ ‫او اســت؛ هــر چنــد شــناخت شــخصیت ایشــان کاری بســیار‬ ‫ســخت گــران اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور گفــت‪ :‬شــناخت ســیره فاطمــه زهــرا (س)‬ ‫بــرای مــا انســان ها‪ ،‬قــول او‪ ،‬فعــل او و زندگــی او کامــا ًقابــل‬ ‫دســتیابی اســت‪ .‬صدیــق کســی اســت کــه تمــام زندگــی او‬ ‫صــدق باشــد و گفتــار و کــردارش یکدیگــر را تصدیــق کنــد‪.‬‬ ‫فاطمــه(س) یــک شــخصیت بــزرگ‪ ،‬اثرگــذار و تحولگرا‬ ‫در تاریــخ اســت‬ ‫رئیســی با اشــاره به اینکه شــهادت‪ ،‬نشــان صداقت حضرت‬ ‫فاطمــه زهــرا (س)‪ ،‬اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬فقــط بــه خــدا می اندیشــد‬ ‫و بــه ســوی او حرکــت می کنــد‪ .‬در تاریــخ فاطمــه اطهــر (س)‬ ‫یــک شــخصیت بــزرگ‪ ،‬اثرگــذار و تحولگرا اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬در عــزای فاطمــی‬ ‫بینــش‪ ،‬تحلیــل درســت و شــنیدن درســت هــر ان چیــزی‬ ‫اســت کــه همــواره بایــد ان را بخواهیــم‪ .‬جاهلیــت مــدرن‪،‬‬ ‫همــان جاهلیــت قدیمــی اســت بــا تاثیرگــذاری گســترده‬ ‫رســانه‪ .‬حضــرت فاطمــه زهــرا (س) می خواســت جامعــه‬ ‫دچــار جاهلیــت نشــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬در ان زمــان شــعارها بســیار زیبــا‬ ‫و دل فریــب بــود‪ .‬غدیــر را کســانی کــه دیدنــد در ان صراحــت‬ ‫کالم خــدا را شــنیدند‪،‬اما در عمــل بــه گونــه دیگــری عمــل‬ ‫کردنــد و از اراده مــردم ســخن بــه میــان اوردنــد و گفتنــد‬ ‫ببینیــم رای مــردم چیســت؟ امــا پشــت ایــن ســخن چــه بــود؟‬ ‫چــه مــی خواســتند ســر مــردم بیاورنــد؟ ســخن از ازادی بــود‬ ‫امــا کجــا دیدیــد در عالــم کــه فرعون هــا‪ ،‬اســتعمارکنندگان‬ ‫بــه یــک جامعــه بگوینــد مــا میخواهیــم ذخایــر‪ ،‬مخــازن و‬ ‫ظرفیت هــای شــما را از بیــن ببریــم؟ بــا ایــن شــعارها کســی‬ ‫نمی ایــد‪ .‬امــا اینگونــه می گوینــد می خواهیــم شــما را ازاد و‬ ‫مســتقل کنیــم تــا ملــت را بتواننــد فریــب دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ملت ها را با شعارهای فریبنده‪ ،‬به بدبختی‬ ‫و فالکــت مــی کشــند‪ .‬شــعار از ازادی و حقــوق انســان کجــای‬ ‫دنیــا رفتنــد کــه ندادنــد؟ تمامــی اقدامــات انهــا در ایــن رابطــه‬ ‫اســت‪ .‬اینجاســت کــه از انســان ها فاطمــه اطهــر (س)‬ ‫می خواهــد کــه بــا بصیــرت زندگــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکه فاطمه زهــرا (س) به دنبال‬ ‫مقابلــه بــا بازگشــت جاهلیــت بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬امام خمینــی (ره)‬ ‫هــم پرچــم تحول خواهــی را ماننــد مــادر خــود بلنــد و بــرای‬ ‫اجــرای دیــن‪ ،‬اخــاق‪ ،‬عدالــت و مبــارزه بــا طاغــوت قیــام کرد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ســال دفــاع مقــدس و ایــن شــهدای عالی قــدر بــرای چــه‬ ‫رفتنــد؟ بــرای دفــاع از قــران‪ ،‬دفاع از ناموس‪ ،‬دفــاع از وطن‪،‬‬ ‫دفــاع از ظرفیت هــای بــزرگ امــت اســامی و ایســتادگی و‬ ‫مقاومــت در برابــر دشــمنان ایــن ملــت‪.‬‬ ‫اغتشاشات اخیر مانند جنگ احزاب بود‬ ‫رئیس دولت ســیزدهم اغتشاشــات اخیر را به جنگ احزاب‬ ‫تشــبیه و گفــت‪ :‬همــه در ان زمــان هــم کمــک می کردنــد‪ .‬بــا‬ ‫همــه تــوان جریــان اســتکباری بــه میــدان امــد‪ .‬نفــاق‪ ،‬همــه‬ ‫کســانی کــه از جریــان انقــاب اســیب دیدنــد مثــل جریــان‬ ‫ســلطنت طلب و همــه جریانــات ضدانقــاب و‪ ...‬بــه میــدان‬ ‫امدنــد‪ .‬افــرادی هــم کــه در میــدان رســما حضــور نداشــتند‪،‬‬ ‫شــایعه پراکنان و شایعه ســازان بودنــد‪.‬‬ ‫پیشرفت های مادلیل عصبانیت دشمن است‬ ‫رئیس جمهــور در ادامــه گفــت ‪ :‬مــا در محضــر شــهدا و‬ ‫خانــواده معظــم شــهدا‪ ،‬خــدا را امــروز شــاکریم و از فاطمــه‬ ‫اطهــر بــه خاطــر عنایت هــای بســیار بــه ایــن ملــت‪ ،‬کشــور‪،‬‬ ‫نظــام و مملکــت قدردانیــم‪ .‬در بســیاری از حوزه هــا امــروز‬ ‫در جایــگاه افتخــار و اقتــدار قــرار داریــم‪ .‬جوانــان عزیزمــان در‬ ‫بســیاری از حوزه هــا بــه رغــم تهدیدهــا و تحریم ها نیز بســیار‬ ‫تــاش کردنــد و افتخــار افریدند‪.‬همیــن پیشــرفت ها دلیــل‬ ‫عصبانیــت دشــمن‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫بر ایران باالترین فشار و تحریم تاریخ را اعمال کردند‬ ‫ایت اللــه رئیســی یــاداور شــد‪ :‬دشــمن مــی گویــد در تاریــخ‬ ‫باالتریــن ســطح فشــارها را بــه کشــوری وارد کردیــم‪ ،‬امــا‬ ‫مجبوریــم کــه نامیدشــان کنیــم و بگوئیم دیگر این فشــارها‬ ‫شکســت خــورده اســت‪ .‬امــروز دشــمن دیگــر بــا ملتــی‬ ‫مواجــه اســت کــه قصــد پیشــرفت دارد‪ .‬مــا نــه بــه عقــب‬ ‫برخواهیــم کشــت و نــه در جــا خواهیــم زد؛ و فقــط یــک راه‬ ‫بیشــتر نداریــم و ان راه‪ ،‬راه پیشــرفت اســت‪ .‬ملــت مــا بــه‬ ‫رهبــری ِ امــام خامنـه ای تصمیــم گرفتــه کــه پیشــرفت کنــد‪.‬‬ ‫مــا اجــازه عقب گــرد نداریــم‪ .‬رمــز پیــروزی مــا در مقاومــت و‬ ‫ایســتادگی اســت‪.‬‬ ‫دشمن چون نظام را میخواهد‬ ‫بزند‪ ،‬عمود خیمه نظام را هدف‬ ‫قرار می دهد‪ .‬چرا که به وجود‬ ‫او این خیمه برپاست و همه‬ ‫سربازان او هستیم‪ .‬اگر شاهد‬ ‫موفقیت در هر بخشی از کشور‬ ‫هستیم‪ ،‬مربوط به انجایی است‬ ‫که به سخن امام و رهبری توجه‬ ‫شده است‪ .‬کاستی در هرجایی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬و این به کسانی‬ ‫مربوط است که یا اعتقاد‬ ‫نداشتند و کارهایی را به دست‬ ‫گرفتند و یا اعتقاد داشتند‬ ‫و در عمل ناکارامد بودند‪.‬‬ ‫وی در خطــاب بــه دشــمنان ملــت ایــران‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬اگــر‬ ‫فکــر کردیــد کــه می توانیــد بــه اهــداف خــود بــا شایعه ســازی‬ ‫و بلــوا بــه پــا کــردن برســید‪ ،‬تجربــه ثابــت کــرده کــه در ایــن‬ ‫خصــوص ناموفــق بــوده ایــد‪ .‬چــرا کــه بــاز هــم در محاســبات‬ ‫خــود دچــار اشــتباه شــدید؟ بــرای چــه بعــد از پایــان ناامنی هــا‬ ‫بــه همــت مــردم و نیروهــای جــان بــر کــف‪ ،‬بــه مــا از‬ ‫کانال هــای مختلــف پیــام می دهیــد کــه مــا اماده ایــم بــا‬ ‫شــما ســخن بگوییــم؟ میگوییــد چــه کســی گفته ما بــه دنبال‬ ‫برانــدازی هســتیم؟‬ ‫عمود خیمه نظام را دشمن هدف قرار می دهد‬ ‫رئیــس دولــت ســیزدهم تاکیــد کــرد‪ :‬دشــمن چــون نظــام را‬ ‫میخواهــد بزنــد‪ ،‬عمــود خیمــه نظــام را هــدف قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫چــرا کــه بــه وجــود او ایــن خیمــه برپاســت و همــه ســربازان‬ ‫او هســتیم‪ .‬اگــر شــاهد موفقیــت در هــر بخشــی از کشــور‬ ‫هســتیم‪ ،‬مربــوط بــه انجایــی اســت کــه بــه ســخن امــام و‬ ‫رهبــری توجــه شــده اســت‪ .‬کاســتی در هرجایــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫و ایــن بــه کســانی مربــوط اســت کــه یــا اعتقــاد نداشــتند و‬ ‫کارهایــی را بــه دســت گرفتنــد و یــا اعتقــاد داشــتند و در عمل‬ ‫ناکارامــد بودنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی تاکیــد کــرد‪ :‬به وظایف خود امــام و رهبری‬ ‫عمــل کردنــد؛ چــه در هدایــت امــت‪ ،‬چــه در ریل گــذاری و‬ ‫سیاســت گذاری بــرای اداره امــور کشــور‪ ،‬چــه در هشــدار‬ ‫دادن بــه موقــع نســبت بــه مســائل و خطــرات‪ .‬کاســتی ها‬ ‫اگــر وجــود دارد‪ ،‬مربــوط بــه دســتگاه های مختلــف اســت‪ .‬بــا‬ ‫همــه وجــود چــه در دوره امــام (ره) و چــه در دوره رهبــری‪،‬‬ ‫کاســتی ها مربــوط بــه قــوا‪ ،‬دســتگاه ها و نظــام اداری اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور ادامــه داد‪ :‬بایــد عیب هــا و اشــکاالت متوجــه‬ ‫کســانی باشــد کــه بــر زبــان مطالبــی را جــاری می کننــد و در‬ ‫ایــن مملکــت چنــد صباحــی مســئولیت داشــتند؛ بایــد خــود‬ ‫انهــا پاســخگو باشــند کــه چگونــه عمــل کردنــد‪.‬‬ ‫اغــوش ملــت بــرای همــه کســانی کــه دچــار فریــب شــدند‪،‬‬ ‫بــاز اســت‬ ‫رئیــس دولــت ســیزدهم خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرو ان دام بــر‬ ‫مــرغ دگــر نـ ِـه کــه عنقــا را بلنــد اســت اشــیانه‪ .‬مــا شــما را‬ ‫می شناســیم؛ ملــت خودمــان را هــم می شناســیم‪ .‬بــرای‬ ‫همــه کســانی کــه دچــار فریــب شــدند‪ ،‬اغــوش ملــت بــاز‬ ‫اســت‪ .‬ایــن افــراد جوانــان ایــن کشــور هســتند‪ .‬امــا رحــم بــه‬ ‫معاندیــن نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور ادامــه داد‪ :‬بــرای مــا دوگانه هــای غلــط‬ ‫نســازید‪ .‬دوگانــه مــا‪ ،‬دوگانــه اســتقالل طلبی و وابســتگی‬ ‫اســت‪ .‬دوگانــه مــا‪ ،‬دوگانــه ازادی خواهــی اســت و کســانی‬ ‫کــه میخواهنــد ملــت ایــران را بــه بنــد اســارتی‪ ۴۳‬ســال‬ ‫قبــل بکشــند‪ .‬دوگانــه مــا‪ ،‬دوگانــه خــدا و ارزش هاســت و‬ ‫کســانی کــه در برابــر دیــن و ارزش هــای الهــی و انســانی‬ ‫ایســتادگی می کننــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬پیمــان انســجام‬ ‫و وحــدت را در برابــر پیکرهــای شــهدا‪ ،‬امــروز ملــت مــا‪،‬‬ ‫می بنــدد‪ .‬پیونــد یکپارچگــی همــه اقــوام‪ ،‬همــه گویش هــا‬ ‫و همــه مراهــب در ایــران اســامی اســت‪ .‬تصــور نکنیــد کــه‬ ‫می توانیــد وحــدت و انســجام مــا را برهــم بزنیــد‪ .‬اگــر امروز ما‬ ‫دارای توســع ه و پیشــرفتی هســتیم‪ ،‬ان را مدیــون وحــدت‪،‬‬ ‫اتحــاد و یک پارچگــی مــی دانیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬امــروز هرکــس کــه بخواهــد یــا‬ ‫نخواهــد‪ ،‬بدانــد یــا ندانــد‪ ،‬اگر انســجام ملی را برهــم بزند‪ ،‬در‬ ‫جهــت راهبــرد اعتــراف دشــمن حرکــت کرده اســت‪.‬‬ ‫نــرخ تــورم و ارز بــا مشــارکت مــردم‪ ،‬کاهــش پیــدا‬ ‫خواهــد کــرد‬ ‫ایت اللــه رئیســی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬نــرخ تــورم و ارز بــا‬ ‫مشــارکت مــردم‪ ،‬اطمینــان دارم حتمــا متفــاوت خواهــد شــد‬ ‫و شــرایط کاهشــی پیــدا خواهــد کــرد‪ .‬تردیــد نــدارم هرجــا‬ ‫حضــور مــردم باشــد‪ ،‬بســیاری از ایــن خواســته ها بــا کمــک‬ ‫انهــا قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬حرمــت شــهیدان‪ ،‬حرمــت‬ ‫خانــواده شــهیدان و حرمــت قانــون را زنــان و مــردان مــا‪،‬‬ ‫حفــظ خواهنــد کــرد‪ .‬در انتظــار ملــت ایــران و جوانــان عزیــز‬ ‫اینــده بســیار روشــنی وجــود دارد‪ .‬کســانی کــه اهــل شــهید و‬ ‫شــهادتند یقین داشــته باشــند‪ ،‬هیچ زمان یاس را به کشــور‬ ‫و اطــراف خــود راه نمی دهنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی بــا بیــان اینکــه جامع ـه ای کــه بــه تشــییع‬ ‫شــهدا می ایــد‪ ،‬جامعــه ای امیــدوار اســت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫جامع ـه ای کــه بــرای فاطمــه (س) اشــک می ریــزد‪ ،‬امیــدوار‬ ‫اســت‪ .‬جامعــه ای کــه غدیــر دارد‪ ،‬عاشــورا دارد‪،‬ســربازان‬ ‫مهــدی (عــج) هرگــز دچــار یــاس نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در پایــان بــا اشــاره بــه تغییــر موقعیــت مردم‬ ‫فلســطین نســبت بــه گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬ابتــکار عمــل امــروز در‬ ‫اختیار رزمندگان فلسطینی است‪ .‬شرایط منطقه را ببینید‪.‬‬ ‫همــه و مخصوصــا ًدشــمنان بــر ایــن باورنــد و می گوینــد حرف‬ ‫اول در منطقــه بــا جمهــوری اســامی ایــران اســت چــرا کــه‬ ‫امــروز قــدرت اول منطقــه ایــران اســت و این را مدیون شــهدا‬ ‫هســتیم کــه بــرای مــا افتخــار و عــزت افریدنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫پنج شنبه ‪ 08‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪669‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫پمپ اب (واترپمپ)‬ ‫خشک شدن خلیج گرگان‬ ‫تهدیدی جدی است‬ ‫خشــک شــدن خلیــج گــرگان‪ ،‬همــه زحمــات بــرای‬ ‫پیشــرفت اســتان گلســتان در حوزه هــای مختلــف‬ ‫اعــم از ســامت‪ ،‬محیــط زیســت و حتــی جنگل هــای‬ ‫گلســتان را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ ۷۸‬میلیارد‬ ‫تومان از اعتبارات سفر‬ ‫رئیس جمهور به استان‬ ‫گلستانتخصیصیافت‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۸‬میلیــارد‬ ‫تومــان از اعتبــارات ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان دریافــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســهیال عالالدین خبرنگار بازار کســب و کار ‪ -‬علی محمد زنگانه‬ ‫در چهارمیــن نشســت خبــری خــود بــا اشــاره بــه برخــی چالش ها‬ ‫و مشــکالت پیــش روی دولــت ســیزدهم در اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬وضعیــت بغرنــج خلیــج گــرگان‪ ،‬تنــش ابــی شــدید و‬ ‫مشــکالت اساســی در تامیــن اب‪ ،‬تخریــب جنگل هــا و مراتــع‪،‬‬ ‫عــدم الیروبــی رودخانه هــا‪ ،‬وجــود پروژه هــای نیمــه تمــام بــه‬ ‫ک هزار و ‪ 200‬مورد از جمله پتروشــیمی‪ ،‬ســد نرماب و‬ ‫تعداد ی ‬ ‫غیــره‪ ،‬مواجهــه بــا مــوج نگران کننــده ورود اتبــاع بیگانه به کشــور‬ ‫و بــه تبــع ان بــه اســتان گلســتان‪ ،‬برخــی تحــرکات وحدت شــکن‬ ‫و افزایــش نزاع هــای جمعــی و غیــره تنهــا بخشــی از چالش هــای‬ ‫اســتان گلســتان در اغــاز فعالیــت دولــت ســیزدهم بــوده اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه در خصــوص مقولــه الیروبــی خلیــج گــرگان گفت‪:‬‬ ‫رســوب بــرداری خلیــج گــرگان از مصوبــات بســیار مهــم‬ ‫هیــات دولــت در ســفر اســتانی اســفند ســال گذشــته بــود‬ ‫کــه اجــرای پــروژه بــدون وقفــه و با پیشــرفت قابل قبــول در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬الیروبــی از مهم تریــن‬ ‫نیازهــای اســتان بــود کــه در دولت هــای قبــل از ان‬ ‫چشم پوشــی شــده بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تحلیــل و بررســی کارشناســانه بــرای ادامــه‬ ‫رونــد خشــکی خلیــج گــرگان گفــت‪ :‬رونــد خشــکی خلیــج گــرگان‬ ‫‪,‬نــه فقــط محــدوده ایــن پهنــه ابــی بلکــه گلســتان و حتــی‬ ‫بازارچه صنایع دستی‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫درگمنامی بسر می برد‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫از دســتور رئیــس جمهــور بــرای ایجــاد بازارچــه دائمــی صنایــع‬ ‫دســتی در خراســان شــمالی تــا کنــون بیــش از پنــج مــاه گذشــته‬ ‫امــا تــا کنــون از ایجــاد ایــن بــازار در اســتان خبــری نیســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی یکــی از قطب هــای تولیــد صنایــع‬ ‫دســتی بــا تنــوع و تکثــر بســیار زیــاد اســت‪ .‬ایــن اســتان بــا تولیــد‬ ‫انــواع مختلــف صنایــع دســتی مرتبــط بــا اقــوام مختلــف منطقــه‪،‬‬ ‫می توانــد بــه یکــی از مراکــز مهــم صــادرات و فــروش صنایــع‬ ‫دســتی زیبــا و مخاطــب پســند باشــد‬ ‫بــا توجــه بــه ســفر رئیــس جمهــور تیرمــاه امســال بــه اســتان‬ ‫خراسان شمالی در دستوری صریح خواستار ایجاد بازارچه های‬ ‫دائمــی فــروش محصــوالت صنایــع دســتی در اســتان شــد‪.‬اما از‬ ‫ایــن دســتور رئیــس جمهــور تــا کنــون بیــش از پنــج مــاه گذشــته و‬ ‫اســتان های همجــوار را تحــت تاثیــر ریزگــرد و تبعــات ناشــی از‬ ‫ان قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه تصریــح کرد‪ :‬خشــک شــدن خلیــج گرگان‪،‬‬ ‫همــه زحمــات بــرای پیشــرفت اســتان گلســتان در حوزه هــای‬ ‫مختلــف اعــم از ســامت‪ ،‬محیــط زیســت و حتــی جنگل هــای‬ ‫گلســتان را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اجــرای مطالعــات و مدل هــای‬ ‫مختلــف بــرای احیــای خلیــج گــرگان گفــت‪ :‬رســوب بــرداری و‬ ‫برقــراری ارتبــاط ابــی بیــن خلیــج گــرگان و دریــای خــزر از طریــق‬ ‫کانــال اشــور و ابرســانی بــه ایــن پهنــه ابــی در معــرض خطــر بــه‬ ‫عنــوان موثرتریــن روش شناســایی و در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یکــی از مشــکالت جــدی اســتان را تامیــن‬ ‫اب بــه ویــژه در بخــش شــرب عنــوان کــرد و اعــام داشــت‪:‬‬ ‫جلســات متعــددی بــه همــراه مجمــع نماینــدگان در ایــن بــاره‬ ‫بــا وزیــر نیــرو داشــتیم و دولــت ســیزدهم نیــز توجــه ویــژه ای‬ ‫بــه رفــع ایــن مشــکالت داشــت‪ .‬در یــک ســال اخیر حــدود یک‬ ‫هــزار و ‪ 800‬میلیــارد تومــان اعتبــار در حــوزه ابرســانی اســتان‬ ‫هزینــه شــده اســت‬ ‫وی بیــان کــرد اعتبــارات شــرکت اب و فاضــاب اســتان در‬ ‫ســال جــاری ‪ 11‬درصــد و شــرکت اب منطقـه ای اســتان ‪ 3‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬عــاوه برایــن بــا توجــه بــه تنــش شــدید‬ ‫ابــی در گــرگان اعتبــارات ابرســانی بــه مرکــز اســتان ‪ 37‬درصــد‬ ‫بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫رسوب برداری خلیج گرگان از‬ ‫مصوبات بسیار مهم هیات دولت‬ ‫در سفر استانی اسفند سال گذشته‬ ‫بود که اجرای پروژه بدون وقفه و با‬ ‫پیشرفت قابل قبول در حال انجام‬ ‫است‪.‬الیروبی از مهم ترین نیازهای‬ ‫استان بود که در دولت های قبل از‬ ‫ان چشم پوشی شده بود‪.‬‬ ‫علی محمد زنگانه یکی دیگر از اقدامات انجام شده در دولت‬ ‫ســیزدهم را پیگیری مســائل و مشــکالت کشــاورزان عنوان کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬در ایــن بخــش نیــز جلســات تخصصــی زیــادی بــا وزیــر‬ ‫تــا کنــون خبــری از ایجــاد ایــن بــازار در اســتان نیســت‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع دســتی میــراث فرهنگــی خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد هنرمنــدان صنایــع دســتی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 18‬هــزار‬ ‫نفــر در ‪ 69‬رشــته صنایــع دســتی اســتان مشــغول فعالیــت‬ ‫هنــری و صنعتــی هســتند‪.‬‬ ‫کالتــه بیــان کــرد‪ :‬بیشــترین هنرمندان صنایع دســتی در شــاخه‬ ‫دســت بافته هــای ســنتی اســتان و در گــروه بانــوان در حــال‬ ‫فعالیــت بــا کــد رســمی ســازمان میــراث فرهنگــی هســتند‪ .‬در‬ ‫نســاجی ســنتی‪ ،‬روســتای روییــن بــا دو هــزار نفــر هنرمنــد فعــال‬ ‫در کشــور ســرامد و اولیــن دهکــده نســاجی ســنتی کشــور اســت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه‪،‬کاله کرکــی و چــاروق دوزی اســتان‬ ‫نیــز بــه تازگــی در فهرســت اثــار ملــی ثبــت شــد افــزود‪ :‬شــهر‬ ‫بجنــورد نخســتین شــهر ملــی گلیــم ایــران اســت کــه در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کالتــه در خصــوص توانمنــدی گســترده هنرمنــدان هــم اســتانی‬ ‫در نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی تصریــح کــرد‪ :‬ایجــاد زمینــه‬ ‫بــرای عرضــه محصــوالت صنایــع دســتی و ســنتی مهــم تریــن نیاز‬ ‫هنرمندان اســتان اســت‪ .‬ان ها در نمایشــگاه های سراســر کشور‬ ‫شــرکت می کننــد امــا حمایت هــای اســتانی بــاز هــم نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪:‬در برخــی از هنرهــا هنرمنــدان اســتان در کشــور‬ ‫ســرامد هســتنداز جمله؛ قالی دو روی ابریشــم در روستای‬ ‫دویــدوخ راز و جــرگالن از مهــم تریــن محصــوالت تــک‬ ‫ســاخت اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬همچنیــن بافــت پارچــه ابریشــم که رشــته ای منســوخ‬ ‫شــده بــود‪ ،‬بــا همــت هنرمنــدان راز و جــرگالن در اســتان احیــا‬ ‫جهــاد کشــاورزی داشــتیم تــا بــرای بهبــود بخــش کشــاورزی‬ ‫و رونــق ان‪ ،‬راهکارهــای اجرایــی داشــته باشــیم‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫اقدامــات راه انــدازی ســامانه ارد بــود‪ .‬بــا اینکــه گلســتان یکــی از‬ ‫قطب هــای تولیــد گنــدم اســت امــا کارخانجــات ارد ایــن اســتان‬ ‫بــا حــدود ‪ 20‬درصــد ظرفیــت کار می کردنــد بــا پیگیری هایــی کــه‬ ‫انجــام شــد دولــت اجــازه داد گنــدم بیشــتری در اســتان بمانــد و‬ ‫ظرفیــت کارخانه هــای ارد اســتان بــه حــدود ‪ 35‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان دربــاره توســعه ســایت پــرورش میگــوی‬ ‫گمیشــان نیــز گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم بــرای اجرایــی شــدن فــاز‬ ‫دوم طــرح توســعه میگــوی گمیشــان یــک هــزار و ‪ 200‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار در نظــر گرفــت کــه قــرار بــود در ایــن فــاز ‪ 6‬هــزار‬ ‫هکتــاری‪ ،‬شــرکت شــهرک های کشــاورزی اســتان اقدامــات‬ ‫زیرســاختی را انجــام دهــد امــا بــا دســتور وزیــر عاملیــت ایــن‬ ‫پــروژه را بــه شــیالت انتقــال دادیــم و بــه زودی ایــن پــروژه بــا‬ ‫همــکاری قــرارگاه عملیاتــی می کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد رشــد ‪ 8‬درصــدی در اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬کمیته هایــی ذیــل ایــن ســتاد ایجــاد شــده اســت و در‬ ‫شهرســتان ها نیــز بــه صــورت متناظــر‪ ،‬ســتادها تشــکیل شــده‬ ‫اســت و اختیــارات الزم را بــرای توزیــع اعتبــارات تملــک دارایــی و‬ ‫تســهیالت بــه فرمانــداران دادیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه اعــام کــرد‪ :‬مــا برنامــه اســتراتژیک افــق ‪ 1401‬و اســناد‬ ‫بخشــی ‪ 31‬گانــه را در اســتان تهیــه کرده ایــم کــه اهــداف و‬ ‫چشـم انداز در هــر بخشــی مشــخص شــده اســت‪ .‬اگــر مدیــری‬ ‫نتوانــد در مســیر تحقــق ایــن اهــداف حرکــت کنــد بــه طــور قطــع‬ ‫ک مــاه اینــده دیگــر مدیــر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تــا ی ـ ‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه رشــد‬ ‫حــدود ‪ 200‬درصــدی تخصیــص اعتبــارات تملــک دارایــی بــه‬ ‫اســتان در ســال مالــی ‪ 1400‬نســبت بــه ‪ 1399‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫در تخصیــص منابــع اســتانی ‪ 181‬درصــد‪ ،‬در اعتبــارات اســتانی‬ ‫ویــژه ‪ 1088‬درصــد‪ ،‬در ردیف هــای ملــی ‪ 110‬درصــد و در ســایر‬ ‫ردیف هــا و منابــع ‪ 337‬درصــد رشــد داشــتیم‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از پاییــن بــودن درامــد ســرانه مــردم اســتان‬ ‫گلســتان نســبت بــه میانگیــن کشــوری گفــت‪ :‬از ســال ‪ 1379‬تــا‬ ‫ســال ‪ 1400‬درامد ســرانه مردم اســتان از متوســط کشــور فاصله‬ ‫بیشــتری گرفته و اکنون کمتر از نصف متوســط کشــوری اســت‪.‬‬ ‫حــدود نیمــی از جمعیــت اســتان ســاکن روســتاها هســتند کــه‬ ‫‪ 75‬صــد از ایــن جمعیــت جــزو ‪ 5‬دهــک اول درامــدی بــه شــمار‬ ‫می رونــد‪ .‬مــا بایــد تــاش کنیــم بــا ایجــاد زیرســاخت ها و جــذب‬ ‫منابــع اعتبــاری ایــن عقب افتادگی هــای دو ســه دهــه اخیــر را‬ ‫جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ 2‬هــزار و ‪ 78‬میلیــارد‬ ‫تومــان از اعتبــارات ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان دریافــت‬ ‫شــده اســت‬ ‫شــد و بــرای دوخــت البســه ترکمنــی کــه از ترکمنســتان وارد‬ ‫می شــد بــا تربیــت ‪ 40‬هنرمنــد خودکفــا شــدیم‪.‬‬ ‫کالتــه اظهــار داشــت‪ :‬بــرای احیــای بســیاری از رشــته ها از جملــه‬ ‫جاجیــم و مســگری اقدامــات بســیار خوبــی انجــام شــده و ایــن‬ ‫رشــته ها در اســتان در حــال فعالیــت و تولیــد هســتند‬ ‫علــی مســتوفیان مدیــرکل میــراث فرهنگــی خراســان‬ ‫شــمالی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــرای تجــاری ســازی‬ ‫و فــروش صنایــع دســتی اســتان‪ ،‬ایــا اقداماتــی صــورت‬ ‫پذیرفتــه اســت گفــت‪ :‬در کنــار گــذر شــمالی شــهر بجنــورد بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی بازارچــه ای بــا پنج هــزار و‬ ‫‪500‬متــر مربــع و ‪ 210‬غرفــه امــاده بهر برداری اســت‪ .‬مشــکل‬ ‫ایــن مجموعــه رمــپ ورود و خــروج اســت کــه امیدواریــم بــا‬ ‫دســتور اســتاندار ایــن مشــکل مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫مســتوفیان افــزود‪ :‬همچنیــن بــا تفاهــم بــا اداره کل بانــوان‬ ‫اســتانداری‪ ،‬پنــج میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای پرداخت تســهیالت‬ ‫بــه هنرمنــدان صنایــع دســتی اعطــا می شــود‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در بجنــورد بازارچــه دائمی خانه جاجرمی وجود‬ ‫دارد و بــا توجــه بــه اســتقبال هنرمنــدان صنایــع دســتی قــرار اســت‬ ‫یــک بازارچــه نیــز در حاشــیه بنــای تاریخــی مفخــم ایجاد شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬در نــوروز ‪1402‬‬ ‫نیــز بزرگ تریــن نمایشــگاه فــروش صنایــع دســتی بــا حضــور‬ ‫هنرمنــدان اســتانی و خــارج از اســتان در مرکــز اســتان برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬تولیــدات صنایــع دســتی در خراســان شــمالی بــا‬ ‫توجــه بــه زیســت قومیت هــای مختلــف کــرد‪ ،‬تــرک‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫تــات و فــارس در اســتان از تنــوع چشــمگیری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫گلیم بافــی‪ ،‬زیلوبافــی‪ ،‬ســفره‬ ‫وســیله ای اســت کــه بــه منظــور گــردش ســریع و‬ ‫راحــت اب موجــود در رادیاتــور و در اطراف موتور بکار‬ ‫رفتــه و حرکــت ان از طریــق موتــور و تســمه پروانــه‬ ‫تامیــن می گــردد‪ ،‬بدیــن صــورت کــه چــون همیشــه‬ ‫در قســمت پائیــن رادیاتــور اب خنــک و در بــاالی ان‬ ‫اب گــرم (برگشــت داده شــده از موتــور) وجــود دارد‪،‬‬ ‫لــذا بــرای رســاندن اب جهــت خنــک کــردن قطعــات‬ ‫موتور از شــیلنگ پائین رادیاتور‪ ،‬اب بوســیله مکش‬ ‫حاصل از واترپمپ وارد کانال های بدنه سیلندرهای‬ ‫موتــور شــده و پــس از گــردش در اطــراف ســیلندرها‬ ‫و خنــک کــردن انهــا‪ ،‬در حالیکــه خــود اب مقــداری‬ ‫گــرم شــده از طریــق کانال هــای ســیلندر بــه گرم ترین‬ ‫نقطــه موتــور کــه سرســیلندرها می باشــد هدایــت و‬ ‫پــس از عبــور از اطــراف ســوپاپ ها و شــمع ها و خنــک‬ ‫نمــودن انهــا از طریــق ترموســتات و لوله هــای بــاال‬ ‫جهــت خنــک شــدن مجــدد وارد رادیاتــور می گــردد‪.‬‬ ‫ترموستات‪:‬‬ ‫ســوپاپی اســت که درمســیر راه اب برگشــتی از موتور‬ ‫بــه رادیاتــور قــرار دارد و کار ان ثابــت نگهداشــتن دمــای‬ ‫اب موتــور می باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجه به اینکه بیشــترین ســائیدگی قطعــات موتور‬ ‫زمانــی اســت کــه موتــور در حــال ســرد کار می کنــد‪،‬‬ ‫در نتیجــه بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع ســائیدگی در‬ ‫موتــور روش هــای مختلفــی وجــود دارد از جملــه نصب‬ ‫ترموســتات‪ ،‬اســتفاده از مــواد خنــک کننــده و پروانــه‬ ‫اتوماتیــک را می تــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫یکــی از علــل خرابــی انژکتــور در خودروهایــی‬ ‫کــه در کشــورمان کار میکننــد‪.‬‬ ‫ ناخالصی های فیزیکی موجود در بنزین است‪.‬‬‫ ایــن ناخالصی هــا گاهــی انقــدر ریــز هســتند کــه از‬‫فیلتــر اولیــه نصــب شــده بــر روی پمــپ بنزیــن و حتــی‬ ‫فیلتــر بنزیــن عبــور می کننــد و بــه انژکتــور می رســند‪.‬‬ ‫ انژکتورهــا دارای یــک فیلتــر بســیار ظریــف هســتند‬‫کــه ســوخت پیــش از ورود بــه مجموعــه انژکتــور از‬ ‫ان عبــور می کنــد تــا بــرای اخریــن مرتبــه هرگونــه‬ ‫ناخالصــی داخلــی ان پــاک شــود‪.‬‬ ‫ ایــن فیلتــر بســیار ظریــف بــوده و ممکــن اســت‬‫بــه مــرور در اثــر ذرات معلــق داخلــی بنزیــن بگیــرد‪.‬‬ ‫ بــه عــاوه گاهــی ذراتــی کوچــک و یــا محلــول‬‫در بنزیــن از ایــن فیلتــر عبــور می کننــد کــه بعــدا ً‬ ‫می تواننــد بــر روی ســوراخ ریــز خروجــی انژکتــور و‬ ‫یــا فاصلــه میــان ســوزن انژکتــور و دهانــه ان رســوب‬ ‫کــرده و میــزان پاشــش انژکتــور را کــم کننــد‪.‬‬ ‫ در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه اینکــه یــک خرابــی‬‫مکانیکــی رخ داده اســت‪ ECU ،‬خــودرو متوجــه‬ ‫مشــکل نمی شــود و مــدت زمــان پاشــش ســوخت‬ ‫تغییــر نمــی کنــد امــا ایــن انژکتــور بــه دلیــل انکــه‬ ‫نمی توانــد ســوخت کافــی را بــه بیــرون بپاشــد باعــث‬ ‫ضعــف تــوان موتــور می شــود‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫شک در افعال یا رکعات نماز‬ ‫مستحبی‬ ‫س ‪ :۶۴۶۸‬در صــورت شــک در افعــال یــا‬ ‫رکعــات نمــاز نافلــه‪ ،‬وظیفــه مکلــف چیســت؟‬ ‫افعال (رکنی یا غیر رکنی) نماز مســتحبی‬ ‫ج‪ :‬اگر در‬ ‫ِ‬ ‫شــک کنــد چنانکــه محــل ان نگذشــته باشــد‪ ،‬بایــد ان‬ ‫را بــه جــا اورد و اگــر محــل ان گذشــته باشــد‪ ،‬بــه شــک‬ ‫ت نمــاز‬ ‫خــود اعتنــا نکنــد‪ .‬امــا اگــر در شــماره ی رکع ـ ِ‬ ‫مســتحبی شــک کنــد‪ ،‬اختیــار دارد کــه بنــا را بــر کمتــر‬ ‫یــا بیشــتر بگــذارد؛ مگــر انکــه طــرف بیشــتر موجــب‬ ‫بطــان نمــاز شــود کــه در ایــن صــورت بنــا را بــر کمتــر‬ ‫بگــذارد؛ (ماننــد اینکــه شــک کنــد دو رکعــت خوانــده یا‬ ‫ســه رکعــت کــه بنــا را بــر دو بگــذارد و اگــر شــک بیــن‬ ‫یــک و دو باشــد بــه هــر طــرف شــک عمــل کنــد‪ ،‬نمــاز‬ ‫صحیــح اســت)‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 08‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪669‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان ‬ ‫دو مصدوم یک فوتی‬ ‫نتیجه سقوط خودرو به دره ‬ ‫در گلستان‬ ‫ن از فــوت‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتا ‬ ‫یــک نفــر و مصدومیــت دو نفــر در پــی ســقوط خــودرو‬ ‫بــه دره در یکــی از مســیرهای مواصالتــی ایــن اســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از روابط عمومی‬ ‫جمعیــت هــال احمــر اســتان‪ ،‬قاســم غریب ابــادی روز‬ ‫سه شــنبه در ایــن زمینــه اظهارداشــت‪ :‬ایــن حادثــه‬ ‫ســاعت ‪ ۱۵‬و ‪ ۲۵‬دقیقــه عصــر امــروز از طریق اورژانس‬ ‫‪ ۱۱۵‬بــه مرکــز کنتــرل و هماهنگــی عملیــات جمعیــت‬ ‫هــال احمــر اســتان گلســتان (‪ )EOC‬اطــاع داده شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن حادثــه بــر اثر انحراف یک دســتگاه‬ ‫خــودروی ســواری ســمند و ســقوط بــه دره در مســیر‬ ‫رامیــان ‪ -‬شــاهرود در جــاده روســتای رضــی رخ داد‪.‬‬ ‫غریب ابــادی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای امدادرســانی بــه‬ ‫ایــن حادثــه ســه تیــم شــامل ‪ ۹‬نفــر بــه همــراه یــک‬ ‫دســتگاه امبوالنــس و ‪ ۲‬خــودرو کمــک دار ســبک از‬ ‫پایــگاه امــداد بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این حادثه دو نفر از سرنشــینان خودرو‬ ‫مصــدوم و یــک نفــر در محــل وقــوع ســانحه جــان خــود‬ ‫را از دســت داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یــک مصــدوم توســط پرســنل اورژانــس ‪۱۱۵‬‬ ‫بــه مرکــز درمانــی منتقــل و مصــدوم دیگــر کــه مــردی‬ ‫‪ ۴۵‬ســاله بــوده بــه دلیــل ترومــای دســتان‪ ،‬پاهــا‪ ،‬ســر‬ ‫و گــردن توســط امبوالنــس هــال احمــر بــه بیمارســتان‬ ‫حضــرت معصومــه(س) ازادشــهر منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬متوفــی مــردی ‪ ۴۵‬ســاله بــود کــه‬ ‫توســط تیــم جمعیــت و همــکاری افــراد حاضــر در‬ ‫صحنــه حادثــه رهاســازی و بــا کیســه جســد بــه نقطــه‬ ‫امــن انتقــال و تحویــل عوامــل مربوطــه شــد‪.‬‬ ‫اسالم مخالف ازادی زن نیست‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫«در خصوص زنان‪ ،‬اســام هیچ گاه مخالف ازادی‬ ‫انــان نبــوده اســت‪ .‬بــر عکــس اســام بــا مفهــوم زن‬ ‫بــه عنــوان شــیء مخالفــت کــرده اســت و شــرافت و‬ ‫حیثیــت او را بــه وی بــاز داده اســت‪ .‬زن مســاوی مــرد‬ ‫اســت‪ .‬زن ماننــد مــرد ازاد اســت کــه سرنوشــت و‬ ‫فعالیتهــای خــود را انتخــاب کنــد … مــا می خواهیــم‬ ‫کــه زنــان را از فســاد – کــه انــان را تهدیــد می کنــد‪-‬‬ ‫ازاد ســازیم‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪ ،۳‬ص ‪)۳۷۰‬‬ ‫معاون تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان‬ ‫حل مشکل فعالیت ‪ ۲۲‬بنگاه‬ ‫اقتصادی‬ ‫معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬بــا پوشــش یکهــزار‬ ‫و ‪ ۱۴‬نفــر کارگــر در حــوزه رونــق تولیــد در اســتان ‪ ۲۲‬بنــگاه اقتصــادی دارای مشــکل از ابتــدای‬ ‫امســال مــورد حمایــت قــرار گرفتــه و فعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار موســی بی بــاک در نشســت بــا کارشناســان حــوزه‬ ‫روابــط کار ایــن اداره کل‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از عمــده مشــکالت نــزد ایــن بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی کمبــود نقدینگــی بــود کــه بنگاه هــای دارای مشــکل نســبت بــه رفــع ایــن موضــوع‬ ‫بــه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان معرفــی و مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از دیگــر مشــکالت ایــن بنگاه هــا بیمــه و حقــوق معوقــه بــود کــه بــا پیگیری هــای‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و همــکاری اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان رفــع‬ ‫تولید ‪ ۳۳‬هزار تن وش در پایان‬ ‫فصل برداشت طالی سفید در گلستان‬ ‫رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان خبــر از پایــان‬ ‫فصــل برداشــت پنبــه از مــزارع ایــن اســتان داد و گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۳۳‬هــزار تــن وش‬ ‫کشــاورزان در ســال زراعــی جــاری برداشــت داشــتند کــه تاکنــون از ایــن مقــدار بــه ‪ ۹‬واحــد‬ ‫کارخانــه پنبه پاک کنــی ‪ ۳۱‬هــزار تــن تحویــل داده شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی موسـی خانی اظهــار داشــت‪ :‬از اراضــی دیــم و ابــی گلســتان در ســال زراعــی جــاری‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۵۳‬هکتــار بــه کشــت پنبــه اختصــاص داده شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه از دهــه دوم شــهریور امســال برداشــت وش پنبــه در‬ ‫گلســتان اغــاز و تــا اوائــل دیمــاه جــاری ادامــه داشــت‪ ،‬افــزود‪ :‬از دالئــل اصلــی محقــق‬ ‫نشــدن پیش بینــی تولیــد ‪ ۴۰‬هــزار تــن وش پنبــه درســال جــاری خشکســالی و بارش هــای‬ ‫نامناســب بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬وش تولیــدی گلســتان بیشــتر از ارقــام «گلســتان‪ ،‬لطیــف‪،‬‬ ‫ســاجدی و تابــان» اســت کــه امســال بــا میانگیــن قیمــت توافقــی هــر کیلوگــرم بیــن ‪۲۷‬‬ ‫تــا ‪ ۲۸‬هــزار تومــان توســط کارخانه هــای پنبــه پــاک کنــی اســتان خریــداری شــد‪.‬‬ ‫هــر ســاله بــا مســاعد بــودن شــرایط اب و هوایــی کشــت پنبــه در اســتان گلســتان کــه بــه‬ ‫ســرزمین طــای ســفید معــروف اســت‪ ،‬از اردیبهشــت مــاه بــا ریختــن بــذر در مزرعــه اغــاز و‬ ‫برداشــت محصــول از ایــن کشــتزارها هــم تــا اواخــر اذرمــاه و اوایــل دی مــاه پایــان می یابــد‪.‬‬ ‫اقلیــم متنــوع‪ ،‬زمین هــای زراعــی مســتعد‪ ،‬وجــود مرکــز تخصصــی تحقیقــات پنبــه‬ ‫کشــور‪ ،‬اســتقرار کارخانه هــای پنبــه پــاک کنــی و روغــن کشــی‪ ،‬واحــد ریســندگی و‬ ‫بافندگــی علــی ابــاد کتــول از جملــه ظرفیت هــای ســرمایه گذاری بــرای رونــق زراعــت پنبــه‬ ‫در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان دارای ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن زراعــی حاصلخیــز اســت کــه هــر‬ ‫ســاله بــه زیــر کشــت محصــوالت زراعــی مختلــف از جملــه پنبــه مـی رود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دستبند پلیس اسفراین بر‬ ‫دستان سارق سابقه دار‬ ‫قطعات خودرو‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از دســتگیری سارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت محتویــات خــودرو در ایــن‬ ‫‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫‏چنــد مــورد ســرقت قطعــات و محتویــات داخــل خــودرو در‬ ‫ســطح شهرســتان اســفراین بالفاصله رســیدگی به موضوع‬ ‫در‏دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در یــک اقــدام‬ ‫غافلگیرانــه ســارق را در مخفیگاهــش‏دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجوئی های‬ ‫بعمــل امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت قطعات و محتویــات داخل‬ ‫‏خــودرو بــا همدســتی فــردی در ســطح شهرســتاناعتراف‬ ‫نمــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫کالهبرداری ‪ 2‬میلیاردی‬ ‫با روش رسید ساز جعلی‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 2‬نفــر‬ ‫کالهبــردار حرفــه ای کــه از طریــق رسیدســاز‏جعلــی ‪ 2‬میلیــارد‬ ‫ریــال از مــردم کالهبــرداری کــرده بودنــد‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪:‬‏در پــی شــکایت‬ ‫تعــدادی از شــهروندان و کســبه شــیروانی مبنــی بــر اینکــه‬ ‫افــرادی بــا مراجعــه بــه فروشــگاه‏هــای انــان بــا نشــان دادن‬ ‫رســید جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از انــان مــی کردنــد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مراتــب در دســتور‏کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان شــیروان بــه صــورت جــدی در ســرلوحه کار قــرار‬ ‫گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی هــای بــه عمــل امــده‬ ‫مشــخص شــد کــه ایــن افــراد بــا اســتفاده از ایــن روش‏عــاوه‬ ‫بــر شهرســتان شــیروان در برخــی از اســتان هــای همجــوار نیــز‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‏تــاش صــورت گرفتــه‬ ‫توســط کاراگاهــان پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی‪ ،‬در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه ‪ 2‬نفــر متهــم‏شناســایی و دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫وی یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان بعــد از‏تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــی بــاک در ادامــه گفــت‪ :‬بــا پیگیــری اســتاندار و مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و‬ ‫تعامــل مدیرعامــل شــرکت شــیر پاســتوریزه پــگاه گــرگان‪ ۲۰ ،‬نفــر از کارگــران ایــن شــرکت کــه‬ ‫تعدیــل شــده بودنــد‪ ،‬از یکــم دیمــاه ســال ‪ ۱۴۰۱‬بازگشــت بــه کار پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــش از‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد ارای صــادره در مراجــع حــل اختــاف در ایــن بــازه زمانــی‪ ،‬منجــر بــه ســازش شــده‬ ‫کــه می تــوان از مزایــای ســازش بــه تعامــل مناســب بیــن کارگــر و کارفرمــا‪ ،‬کاهــش فراینــد‬ ‫رســیدگی بــه تقاضــای کارگــران و ارجــاع نــدادن پرونده هــا بــه اجــرای احــکام دادگســتری‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایجــاد همدلــی و تعامــل بیــن جامعــه کارگــری و کارفرمایــی و اجــرای‬ ‫صحیــح قانــون کار گفــت‪ :‬یکــی از رویکردهــای اصلــی حــوزه روابــط کار بــوده کــه در ایــن‬ ‫زمینــه از همــه ظرفیت هــا اســتفاده مــی کنــد‬ ‫بــی بــاک گفــت‪ :‬در راســتای رفــع مشــکالت احتمالــی در ایــن اســتان بــرای بررســی مشــکالت‬ ‫جامعــه کارگــری و کارفرمایــی و ارائــه راهــکار بیــن ان هــا‪ ۲ ،‬هیــات اندیشــه ورز در حــوزه‬ ‫روابــط کار و بازرســی کار متشــکل از کارشناســان خبــره بــا بهره گیــری از ظرفیــت تشــکل های‬ ‫کارگــری و کارفرمایــی‪ ،‬تشــکیل و مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن داده هــای امــاری اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‪ ،‬در ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۲۷۸‬هــزار نفــر کارگــر در ‪ ۶۳‬هــزار کارگاه فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت اســتان گلســتان در شــمال کشــور قــرار دارد‬ ‫کــه اقتصــاد اصلــی ســاکنان ان برپایــه کشــاورزی بــوده و خدمــات و صنعــت در رتبه هــای‬ ‫بعــدی اســت‪.‬‬ ‫معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور‪:‬‬ ‫نقض قانون را مردم گزارش کنند‬ ‫معــاون قانــون اساســی معاونــت حقوقــی رییــس جمهــور گفــت‪ :‬مــردم مــوارد نقــض‬ ‫قانــون اساســی را از طریــق ســامانه پیگیــری اجــرای قانــون اساســی کــه راه انــدازی شــده‬ ‫اســت ســامانه گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار‪ ،‬ســید احمــد حبیــب نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬راه انــدازی‬ ‫ایــن ســامانه فرصتــی اســت تــا نظــارت بــر نحــوه قانــون و نیــز شناســایی مــوارد نقــض‬ ‫اجــرای قانــون اساســی اســان شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هیــات عالــی اجــرای قانــون اساســی تشــکیل شــده و رییــس جمهــور‪ ،‬رییــس‬ ‫ان هیــات اســت و مــوارد نقــض قانــون اساســی در ان هیــات بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همــه ابعــاد و خــارج از هــر گونــه تشــریفاتیمهمترین وظیفــه مــا اجــرای‬ ‫قانــون اساســی اســت چــرا کــه عــاج دردهــای کشــور اجــرای کامــل و صحیــح اصــول‬ ‫قانــون اساســی اســت‬ ‫معــاون قانــون اساســی معاونــت حقوقــی رییــس جمهــور عنــوان کــرد‪ :‬بــه دســتگاه ها‬ ‫مــوارد نقــص قانــون ابــاغ مــی شــود و پیگیــری مــوارد نقض قانون اساســی در دســتگاه ها‬ ‫از وظایــف ایــن معاونــت اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی هــم در ایــن دیــدار بــر ضــرورت شــناخت قانــون اساســی‬ ‫و جایــگاه ان در جامعــه تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬موضوعــات حقوقــی بســیار وســیع اســت‬ ‫و تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی بایــد در خصــوص موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه قانــون‬ ‫اساســی امــوزش هــای الزم را فــرا گیرنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد افــزود‪ :‬شــناخت قانــون اساســی و جایــگاه ان در جامعــه توســط‬ ‫مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی و کارشناســان حقوقــی ادارات در اولویــت قــرار گیــرد و‬ ‫دوره هــای اموزشــی بــرای اشــنایی مدیــران بــا قانــون اساســی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫معــاون قانــون اساســی معاونــت حقوقــی رییــس جمهــور بــرای حضــور در همایــش‬ ‫امــوزش قانــون اساســی مدیــران امــروز چهارشــنبه در خراســان شــمالی ســفر کــرد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ســعید بارانــی بــه شــماره شناســنامه ‪2110657626‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 2110657626‬صــادره از گــرگان فرزنــد ناصــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000274‬در ششــدانگ اعیانــی‬ ‫یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقیــان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 96.32‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک شــماره ‪ - 88‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م الــف‪13697 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/09/22‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/08‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم خدیجــه گمشــادزهی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 3610837489‬و شــماره ملــی ‪ 3610837489‬صــادره از زاهــدان فرزنــد محمداســلم متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000685‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 99.40‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک ‪ - 3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نمایند‪.‬م الف‪ 13842 :‬تاریخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪ 1401/10/08‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/24‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 08‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪669‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی گلستان‪:‬‬ ‫ارتقا ایمنی محل سکونت مردم‬ ‫بسیار مهم و اساسی است‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬اعتبــارات امســال اجــرای برنام ه‪‎‬هــای طــرح‬ ‫بازافرینــی شــهری بــرای نوســازی بافــت فرســوده شــهری ایــن اســتان نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۴۰۰‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬مهــدی ملــک اظهارداشــت‪ ۹۰۰ :‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫بــرای اســتان گلســتان در حــوزه بازافرینــی بافــت فرســوده شــهری امســال تصویــب شــد که از‬ ‫ایــن اعتبــار بخشــی ابــاغ و تخصیــص داده شــده اســت و در انتظــار ایــن هســتیم کــه مابقــی‬ ‫ایــن اعتبــار نیــز تخصیــص داده شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ ۵۰۰:‬میلیــارد ریــال بــرای بازافرینــی و محرومیت زدایی مناطق شــهری‪ ،‬از‬ ‫ایــن میــزان در نظــر گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــرای قیــر رایــگان اســتان ‪ ۱۷۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬اعتبــارات در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه ایــن مبلــغ بــا رایزنی هــای صــورت گرفتــه‪ ،‬بــه‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫زنجیره توسعه و رونق‬ ‫گردشگری در استان گلستان‬ ‫تکمیل نشده است‬ ‫گلستان و گرگان در معرض‬ ‫حوادث طبیعی قرار دارد‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت‪ :‬یکــی از ‪ ۱۰‬کشــور بالخیــز دنیــا ایــران اســت کــه ‪ ۳۱‬نــوع ان از ‪۴۱‬‬ ‫نــوع بــای طبیعــی شــناخته شــده در جهــان در ان رخ می دهــد و از ایــن قاعــده اســتان‬ ‫گلســتان و گــرگان نیــز مســتثنی نیســت و همــواره در معــرض خطــر بالیــای طبیعــی مختلف‬ ‫از جملــه ســیل‪ ،‬زلزلــه‪ ،‬فرونشســت‪ ،‬خشکســالی و مــوارد مشــابه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار عیســی پایین محلــی در ادامــه اظهارداشــت‪ :‬گلســتان‬ ‫بــه عنــوان یکــی از اســتان های شــاخص در حــوادث طبیعــی بــه ویــژه زمین لــرز ه بــه همــراه‬ ‫اســتان های قزویــن‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار بافــت فرســوده براســاس اعــام‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان نیازمنــد نوســازی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬از ایــن بافــت ‬ ‫فرســوده بیــش از ‪ ۹۴۵‬هکتــار نیازمنــد نوســازی در شــهرهای گــرگان‪ ،‬جلیــن و ســرخنکالته‬ ‫واقــع شــده اســت کــه عمــده ایــن بافت هــای اســیب پذیر جــزو محــات طــرح بازافرینــی‬ ‫شــهری هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بیشــترین مشــکالت و کمبودهــا در ایــن بافت هــای فرســوده مربــوط‬ ‫بــه فضاهــای ســبز‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اموزشــی و تربیتــی‪ ،‬بهداشــتی و درمانــی و مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫پائین محلــی از گــرگان بــه عنــوان محروم تریــن شــهر اســتان در زمینــه ســرانه های‬ ‫اموزشــی و تربیتــی نــام بــرد و اضافــه کــرد‪ :‬بیشــتر فضاهــای اموزشــی بــه ویــژه در بخــش‬ ‫دولتــی بــه صــورت کامــا غیراســتاندارد اســت و بیشــتر مــدارس ایــن شهرســتان دارای‬ ‫قدمــت بــاال هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا در مرکــز اســتان بــا مشــکالت تهیــه زمیــن مناســب بــرای ســاخت مدرســه‬ ‫مواجــه هســتیم و بــا وجــود امادگــی اداره کل توســعه‪ ،‬تجهیــز و نوســازی مــدارس و خیــران‬ ‫امــا زمیــن در اغلــب مناطــق شــهر بــرای ســاخت واحدهــای اموزشــی جدیــد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد اقدامــات پیشــگیرانه بــرای مقابلــه بــا اســیب ها و تلفــات ناشــی‬ ‫از وقــوع زلزلــه و بالیــای طبیعــی انجــام دهیــم و در ایــن زمینــه بایــد از فناوری هــای نویــن‬ ‫بــرای مقاوم ســازی ســاخت و ســازها بــه ویــژه در بخــش مســکونی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــا در بخــش اســفالت ‪ ۱۲۰‬درصــد بیــش از برنامــه اعــام شــده عملکــرد داشــتیم‬ ‫به طوری کــه ‪ ۲۰۳‬هــزار مترمربــع اســفالت محــات هــدف در اســتان انجام شــد که شــهرداری های‬ ‫اســتان بــرای انجــام اســفالت ‪ ۳۰۰‬هــزار مترمربــع پــای کار امدنــد‪.‬‬ ‫ملــک ادامــه داد‪ :‬در بازافرینــی شــهری‪ ،‬ضمــن ارائــه خدمــات و فعالیت هایــی کــه بــا همــکاری‬ ‫بخش هــای مختلــف اســتان صــورت می گیــرد اقداماتــی همچون تخصیــص قیر رایــگان و برگزاری‬ ‫کالس هــای اموزشــی بــرای ارتقــای ســطح فرهنــگ بومی محلــی و خدماتــی در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۵۴‬هزار واحد مسکونی در گلستان در بافت فرسوده قرار دارد‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬انچــه اتفــاق خواهــد افتــاد ترمیــم کاربَلــد فرســوده ایــن برنامه هــا‪ ،‬در‬ ‫ایــن مناطــق اســت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار بافــت فرســوده براســاس اخریــن امــار رســمی‪ ،‬در‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه اکنــون بــا گذشــت زمــان بــه حــدود ســه هــزار هکتــار رســیده و در‬ ‫مجموعــه ایــن بافــت حــدود ‪ ۵۴‬هــزار واحــد مســکونی وجــود دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬از نظــر زمین شناســی اســتان گلســتان‬ ‫دارای خــاک رســی و در موقعیــت گس ـل های خــزری‪ ،‬البــرز و شــاهکوه قــرار دارد چنانچــه بــرای‬ ‫مقاوم ســازی اماکــن و واحدهــای مســکونی اقــدام الزم صــورت نگیــرد‪ ،‬در هنــگام وقــوع زمین لرزه‬ ‫بــاال وضعیــت ایــن اســتان کمتــر از وضعیــت بــم نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــاش مــا بایــد بــه ســمتی باشــد کــه از نظــر ایمنــی محــل ســکونت مــردم ارتقــا‬ ‫یابــد نقــش ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و شــهرداری ها در ایــن راه بســیار اساســی‬ ‫و مهــم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ملــک گفــت‪ :‬بــرای بهســازی بافــت قدیــم در شــهر گــرگان اقدامــات مناســبی صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬ســال گذشــته با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال بهســازی و مرمت ســاختمان های‬ ‫بافــت فرســوده ایــن شــهر در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫جمعیــت ‪ 47‬درصــد ی جمعیــت اســتان ســاکن مناطــق روســتایی افــزود‪ :‬بســیاری از‬ ‫ظرفیت هــای اســتان در بخــش گردشــگری در روســتا وجــود دارد از ایـن رو توســعه و‬ ‫رونــق گردشــگری روســتایی یکــی از اولویت هــای ایــن اداره کل اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کارپــارس محمدجــواد ســاوری در جلســه هم اندیشــی‬ ‫جوامــع تاسیســات گردشــگری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از موضوعــات بســیار‬ ‫مهــم در حــوزه جوامــع تاسیســات گردشــگری اتحــاد و همگرایــی اســت که متاســفانه‬ ‫نتوانســته ایم ایــن همگرایــی را ایجــاد کنیــم‪ .‬جوامــع گردشــگری اســتان همگرایــی را‬ ‫بایــد از جمــع خــود اغــاز و هم پوشــانی داشــته باشــند و اتحــاد و انســجام بیــن خــود‬ ‫را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه در برندسازی و تبلیغات گردشگری استان ضعیف عمل کردیم‬ ‫ل نشــده اســت؛ بایــد تســهیل گری‬ ‫و هنــوز زنجیــره توســعه گردشــگری در اســتان تکمیـ ‬ ‫در ایــن بخــش را بــا همــکاری‪ ،‬هم افزایــی و وفــاق بیــن هــم افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫ســاوری بیــان داشــت‪ :‬بــازار فــروش صنایع دســتی اســتان متاثــر از عــدم برندســازی‬ ‫مناســب در ایــن بخــش اســت و این کــه دغدغــه اصلــی هنرمنــدان بــا وجــود تولیــدات‬ ‫فاخــر‪ ،‬بحــث فــروش محصــوالت بــوده نشــان از ضعــف برندســازی و تبلیغــات در‬ ‫ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫جمعیــت ‪ 47‬درصــد ی جمعیــت اســتان ســاکن مناطــق روســتایی افــزود‪ :‬بســیاری از‬ ‫ظرفیت هــای اســتان در بخــش گردشــگری در روســتا وجــود دارد از ایـن رو توســعه و‬ ‫رونــق گردشــگری روســتایی یکــی از اولویت هــای ایــن اداره کل اســت‪.‬‬ ‫ســاوری تصریــح کــرد‪ :‬در راســتای رفــع کمبودهــای اســتان در حوزه هتلینــگ در حال‬ ‫پیگیــری بــرای جــذب و تزریــق منابــع در پروژه هــای نیمه تمــام در بخــش هتل هــای‬ ‫اســتان هستیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه تشــکیل قــرارگاه عملیاتــی توســعه گردشــگری اســتان‬ ‫و پــای کار امــدن دســتگاه های اجرایــی از دســتورات مهــم اســتاندار گلســتان اســت‬ ‫اظهار داشــت‪ ،:‬به دنبال حل مشــکالت و معضالت بر زمین مانده حوزه گردشــگری‬ ‫هســتیم‪ .‬نخســتین اقــدام ایــن قــرارگاه رفــع مشــکل طــرح ســاماندهی گردشــگری‬ ‫روســتای زیــارت گــرگان بــود کــه بــا طــرح ان در ایــن قــرارگاه و ایجــاد هم افزایــی و‬ ‫تعامــل بهســازی مســیر دسترســی روســتا تــا ابشــار روســتای زیــارت را اغــاز کردیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بایــد تــاش کنیــم اســتان را از ایــن خــزان و ســوخت ســرمایه در حــوزه گردشــگری‬ ‫بیــرون اوریــم و ایــن جــز بــا همــکاری فعــاالن ایــن حــوزه میســر نخواهــد بــود ‪ .‬تــاش‬ ‫می کنیــم تــا در کنــار فعــاالن حوزه گردشــگری و جوامع تاسیســات گردشــگری طرحی‬ ‫نــو در ایــن بخــش دراندازیــم‪.‬‬ ‫ن کــه فعــاالن ســه حــوزه میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــ ‬ ‫صنایع دســتی بایــد بــرای رفــع مشــکالت یکدیگــر ید واحده باشــند‪ ،‬افزود‪ :‬تاسیســات‬ ‫گردشــگری برای تکمیل چرخه برندســازی اســتان در حوزه صنایع دســتی که بخشــی‬ ‫از خانــواده ایــن ســازمان هســتند‪ ،‬قســمتی را بــرای عرضــه و نمایــش صنایع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی اختصــاص دهنــد‪.‬‬ ‫ساوری اعالم کرد‪ :‬گردشگری کشاورزی یکی از فرصت های جدید حوزه گردشگری‬ ‫اســت‪ .‬مــزارع گردشــگری بــه علــت توانمنــدی اســتان در بخــش کشــاورزی یکــی از‬ ‫داشــته های منحصربه فــرد گردشــگری گلســتان اســت کــه نیازمنــد ســرمایه گذاری و‬ ‫برنامه ریــزی اســت‪.‬‬ ‫وی یکی از عوامل بســیار اثرگذار در معرفی و تبلیغات اســتان‪ ،‬مشــارکت و حضور‬ ‫در نمایشــگاه ها و جشــنواره های ملــی و بین المللــی دانســت افزود‪:‬ابــا توجــه بــه‬ ‫تاثیــر گــزاری عمیــق و و اثــر گــزار در ایــن بخــش هــا ‪,‬نبایــد از حضــور در جشــنواره هــا‬ ‫و نمایشــگاهاغافل شویم‪.‬‬ ‫ن کــه بخشــی از چالش هــای گردشــگری بــه علــت عــدم‬ ‫ســاوری بــا تاکیــد بــر ایــ ‬ ‫نظــارت مناســب و کافــی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در راســتای ایجــاد خودمراقبتــی از‬ ‫تاسیســات و واحدهــای گردشــگری اســتان تیم هــای نظارتــی را بــا حضــور نماینــده‬ ‫انجمن هــای تاسیســات گردشــگری و کارشناســان اداره کل تشــکیل خواهیــم داد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جام جهانی قطر و شیلنگ‬ ‫توالت!‬ ‫بــه ســامتی همــه عاشــقان فوتبــال‪ ،‬جــام جهانــی‬ ‫امســال اگــر هیــچ بــار فرهنگــی نداشــت ( کــه خیلــی‬ ‫هــم داشــت) همیــن کــه اروپایــی هــا را بــا افتابــه و‬ ‫شــیلنگ دوره المیــاه ( همــان مســتراح خودمــان)‬ ‫اشــنا کــرد بــه کل بــازی هــای ادوار گذشــته مــی‬ ‫ارزیــد! بنــدگان خــدا تــازه فهمیدنــد گالب بــه رویتــان‬ ‫مــی تــوان کمــی تمیــز تــر و بهداشــتی تــر هــم قضــای‬ ‫حاجــت کــرد!‬ ‫خــدا را شــکر مصــرف نجســی و کثافتــی و‬ ‫پدرســوخته بــازی و پوشــش جلــف و ‪ ...‬هــم در‬ ‫کار نبــود و امســال تنهــا دوره ای بــود کــه عزیــزان‬ ‫سانســورچی صــدا و ســیما مثــل بقیــه نشســتند و‬ ‫فوتبــال تماشــا کردنــد‪.‬‬ ‫امــر قضــاوت هــم تــا حــدود زیــادی راحــت شــده بــود‬ ‫و ویدئــو چــک و ســایر ملزومــات داوری بــه اعلــی‬ ‫درجــه در کمــک قضــات بودنــد و فکــر نکنــم حقــی از‬ ‫کســی یــا تیمــی ضایــع شــد‪ .‬حــاال ایــن وســط لوئیــس‬ ‫ســوارز و هــم تیمــی هایــش یــک چیزهایــی مــی‬ ‫گفتنــد کــه زیــاد مهــم نیســت!‬ ‫فینــال هــم کــه قدرتــی خــدا در بهتریــن زمــان و‬ ‫حالــت ممکــن پخــش شــد و هیــچ چیــز از هیجــان‬ ‫و لــذت کــم نداشــت‪ .‬روز بعــد از فینــال هیــچ کــس‬ ‫ســر کار یــا پشــت فرمــان یــا در کالس درس خمیــازه‬ ‫نمــی کشــید چــرا کــه هیــچ کــس مجبــور نبــود شــب‬ ‫فینــال بــرای بیــدار مانــدن بالتشــبیه زور بزنــد! بــازی‬ ‫قبــل از ســاعت ده تمــام شــد و ســفره شــام را بــا‬ ‫ســفره جــام جهانــی بــا هــم جمــع کردیــم‪.‬‬ ‫حرمــت بــزرگان فوتبــال هــم حفــظ شــد و اقــا مســی‬ ‫و اقــا مودریــچ در حــد بضاعــت فیفــا تجلیــل شــدند‬ ‫و خوشــنود و راضــی بــه والیــت شــان برگشــتند‪.‬‬ ‫فقــط ایــن البــا فوتبــال در حــق اقــا رونالــدو کمــی‬ ‫بــی مهــری کــرد و دســت ایــن بابــا از جــام کوتــاه مانــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه انــواع و اقســام افتخــارات فــردی و‬ ‫تیمــی‪ ،‬عیبــی یــوخ!‬ ‫تیــم ملــی مــا هــم کــه گفتــن نــدارد و خودتــان بهتــر‬ ‫مــی دانیــد اه چــه کســی دامــن گیــرش شــد‪ .‬پیــش‬ ‫خودمــان بمانــد همیــن جابجایــی اگــر بــرای مــا اب‬ ‫نداشــت بــرای یــک عــده نــان خوبــی داشــت! دو رو‬ ‫خاشخاشــی و برشــته! مــا نفهمیدیــم شــش تــا گل‬ ‫خــوردن از انگلســتان چــه فضیلتــی دارد کــه دوبــاره‬ ‫قــرار اســت بــا ایــن مربــی تمدیــد کننــد و اساســا ً‬ ‫پشــتش بــه رادیاتــور چــه کســی گــرم اســت بــر مــا‬ ‫پوشــیده اســت!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا تــاج و اعوانــش بــا دیــدن‬ ‫ایــن جــام جهانــی اســیایی‪ ،‬جــو گیــر نشــوند کــه مــا‬ ‫هــم مــی خواهیــم جــام جهانــی برگــزار کنیــم و ریشــه‬ ‫گــز و پســته هــای مملکــت را بخشــکانند! خــدا بــه‬ ‫خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫با ما در پیام رسان های داخلی‬ ‫و ‪ ...‬همراه باشید‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫شهید عبدالله محمودى‪:‬‬ ‫و تو ا ى خواهر دینى‏ام؛‬ ‫چادر سیاهى که تو را‬ ‫احاطه کرده است ازخون‬ ‫سرخ من کوبنده‏تر است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ستوانیکم حمیدرضا نامور‬ ‫چگونه اعتماد دیگران‬ ‫را به دست اوریم و یا ان‬ ‫را از دست بدهیم؟‬ ‫پنج شنبه ‪ 08‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪669‬‬ ‫چرا درباره بدن دیگران نباید اظهار نظر کنیم؟‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫اعتمــاد واژه ای ســبز یــا ســفیدرنگ اســت‪ ،‬واژه ای کــه‬ ‫در صــورت عــدم حقیقــت ان بــه قرمــزی خــون تبدیــل‬ ‫می شــود و فــردی کــه‏اعتمــاد کــرده اســت‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫نابــودی مـی رو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اعتمــاد و فــردی کــه ســبب ایجــاد ایــن حــس در‬ ‫طــرف مقابــل شــده اســت‪ ،‬شــامل احســاس امنیتــی‬ ‫می شــود کــه بــه افــراد القــا‏شــده و حســی را به انســان‬ ‫منتقــل می کنــد و ســبب ارامــش می شــود‪ ،‬یعنــی‬ ‫مــن می توانــم ازادانــه و بــدون تــرس خــودم و‏افــکارم‬ ‫را در دســتان تــو بســپارم و ‪ ...‬امــان از روزی کــه ایــن‬ ‫گــوی اعتمــاد بشــکند و یــا تــرک بــردارد‏‪.‬‬ ‫بــه دســت اوردن اعتمــاد دیگــران بــا جمالتــی‬ ‫ســاده‬ ‫بــه دســت اوردن اعتمــاد دیگــران بــرای بیشــتر مــا‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ ،‬چراکــه اثــرات‬ ‫قابل توجهــی در زندگــی و روابــط ‏اجتماعــی مــا‬ ‫می توانــد داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫بیــان برخــی جمــات بــه مــا کمــک خواهــد کــرد کــه‬ ‫در روابــط روزمــره اعتمــاد همــکاران‪ ،‬دوســتان و حتــی‬ ‫غریبه هــا را بــه راحتــی‏بــه دســت اوریــم‏‪.‬‬ ‫جمالتــی در ادامــه مطلــب برایتــان اورده ایــم کــه بــا‬ ‫تکرارشــان نه تنهــا اعتمــاد طــرف مقابــل را بــه دســت‬ ‫اوریــد‪ ،‬بلکــه داشــتن‏مکالمـه ای مثبــت و تاثیرگــذار را‬ ‫تضمیــن خواهیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫حرفت را می فهمم‬ ‫حتــی اگــر شــما بــا دیدگاه طــرف مقابلتــان مخالفید‪،‬‬ ‫بــه او نشــان دهیــد کــه بــرای حرف هایــش ارزش‬ ‫قائلیــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬‏قبــل از اینکــه او را رد‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــه او بگویید‪«:‬مــن بــه حرف هــای تــو احتــرام‬ ‫می گــذارم» ســپس نظــر خــود را بیــان کنیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن‏صــورت‪ ،‬نه تنهــا حــس نادیــده گرفتــه شــدن بــه‬ ‫او دســت نمی دهــد‪ ،‬بلکــه اعتمــادش بــه شــما نیــز‬ ‫بیشــتر می شــود‏‪.‬‬ ‫به نظر من ‪...‬‏‬ ‫اگــر می خواهیــد در مکالمــه ای پیــروز شــوید‪ ،‬بایــد‬ ‫طــرف مقابــل را بــه دســت اوریــد‪ .‬بیــان جمله هایــی‬ ‫چــون «بــه نظــر مــن‪ »...‬یــا‏‏«پیشــنهاد دیگــر‪ »...‬بــه‬ ‫طــرف مقابلتــان ایــن حــس را منتقــل می کنــد کــه‬ ‫شــما انعطاف پذیرهســتید و اگــر نشــان دهیــد کــه‬ ‫یــک‏زاویــه دیــد بســته ای نداریــد و می توانیــد موضــوع‬ ‫را از زوایــای مختلــف بررســی کنیــد‪ ،‬اعتمــاد طــرف‬ ‫مقابلتــان را بــه دســت اوریــد‏‪.‬‬ ‫نظرت در این مورد چیست؟‬ ‫شــما بایــد نشــان دهیــد کــه نظــر طــرف مقابلتــان‬ ‫بــرای شــما ارزشــمند اســت‪ .‬اگــر از همــان اول مکالمه‬ ‫نظــر او را بخواهیــد‪ ،‬ایــن‏اعتمــاد را بــه او داده ایــد‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر او فکــر کنــد کــه شــما قبــل از پرســیدن نظــر او‪،‬‬ ‫خودتــان قضــاوت کرده ایــد‪ ،‬او نیــز نســبت بــه شــما‬ ‫‏گارد می گیــرد؛ بنابرایــن قبــل از بیــان نظــر خودتــان‪،‬‬ ‫حتمــا ًنظــر طــرف مقابلتــان را هــم بپرســید‪ .‬مــن چــه‬ ‫کاری می توانــم انجــام‏دهــم‏‪.‬‬ ‫من سراپا گوشم‬ ‫گفتــن جملــه «مــن ســراپا گوشــم» در ابتــدای‬ ‫مکالمــه‪ ،‬داشــتن یــک مکالمــه موثــر را تضمیــن‬ ‫می کنــد ‪.‬‏‬ ‫بابت ترافیک معذرت می خواهم‬ ‫تحقیقــی نشــان داده افــرادی کــه در ابتــدای مکالمــه‬ ‫برای اشتباهی که مرتکب شده اندعذرخواهیمی کنند‬ ‫بــرای دیگــران‏قابل اعتمادترند‏‪.‬‬ ‫رفتارهای که اعتماد را از بین می برد‬ ‫تمســخر کــردن‪ ،‬بیــان انتقادامیــز از رفتــار دیگــران‪،‬‬ ‫ســکوت بــه حالــت بی تفاوتــی و یــا کنش هــای طــرد‬ ‫کنندگــی‪ ،‬ارزیابــی دیگــران ‏در پاســخ بــرای بنــای‬ ‫اعتمــاد‪،‬افــرادبــهچــهویژگی هــایرفتــارینیازمندنــد؟‬ ‫بــه منظــور بنــای اعتمــاد‪ ،‬افــراد بــه ویژگی هــای‬ ‫رفتــاری نیازمندند‪:‬‏‬ ‫ کاستن از احساس رقابت‬‫ خطر پذیرش دیگران را تقبل کنید‬‫ تــرس را رهــا کنیــد «تــرس مــراودت شــما را بــا‬‫دیگــران محــدود می ســازد ‏»‬ ‫پذیــرش خــود‪ :‬پذیــرش خودتان و توانایی های بالقوه‬ ‫تــا گامــی مهــم در زمینــه گذاشــتن ســپر حفاظتــی و‬ ‫برقــراری ارتباطــی‏تــوام بــا اعتمــاد به دیگران اســت‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه شــما بــه هویــت خــود نامطمئــن هســتید‬ ‫و درنتیجــه نمی توانیــد ابتــدا خودتــان ‏را بپذیریــد‪،‬‬ ‫چگونــه می توانیــد بــه ارزیابــی از خودتــان بپردازیــد کــه‬ ‫اعتمادســازی امــری الزم تلقــی می شــود؟‬ ‫پذیــرش خــود و خــود دوســت داری کلیــدی اســت‬ ‫بــرای احــداث شــاهراه اعتمــاد در مســیر زندگــی‏‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد مشاوره کالنتری ‪ 13‬بجنورد‬ ‫ممکــن اســت فکــر کنیــد اظهارنظــر دربــاره‬ ‫ظاهــر دیگــران بی ضــرر یــا حتــی مفیــد اســت‪،‬‬ ‫امــا ایــن تفکــر غلــط اســت‪ .‬وقتــی دربــاره بــدن‬ ‫شــخص دیگــری نظــر می دهیــم‪ ،‬در واقــع بــه‬ ‫ان شــخص می گوییــم کــه بایــد بدنــش شــکل‬ ‫یــا انــدازه خاصــی داشــته باشــد‪ .‬در صورتــی‬ ‫کــه ظاهــر یــا شــکل بــدن ایــن فــرد بــا قالــب‬ ‫پیشــنهادی ایــن فرهنــگ مغایــرت داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬احســاس بیهودگــی می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از اشــتباه ترین کارهایــی کــه ممکــن‬ ‫اســت گاهــی حتــی کامــا ناخــوداگاه انجامــش‬ ‫دهیــم‪ ،‬اظهارنظــر دربــاره ظاهر دیگران اســت‪.‬‬ ‫تابه حــال جمالتــی ماننــد «وای چــرا این قــدر‬ ‫چــاق شــدی؟» یــا «وای چــرا ایــن قــدر الغــر‬ ‫شــدی؟» را بــه کســی گفته ایــد؟ شــاید واقعــا‬ ‫از پرســیدن ایــن ســواالت منظــوری نداشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬امــا همیــن جملــه کوتــاه می توانــد‬ ‫اعتمادبه نفــس طــرف مقابــل را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫مکالمــات این چنینــی باعــث ایجــاد احســاس‬ ‫ناامنــی و تــداوم نگــرش فرهنــگ تغذیــه‬ ‫می شــود‪ .‬می خواهیــد بدانیــد کــه چــرا نبایــد‬ ‫دربــاره بــدن دیگــران اظهارنظــر کنیــم؟‬ ‫فرهنگ تغذیه چیست؟‬ ‫مــا در جامعــه ای زندگــی می کنیــم کــه‬ ‫تحت تاثیــر فرهنــگ تغذیــه اســت‪ .‬ســوزان‬ ‫البــرس‪ ،‬روان شــناس بالینــی در کلینیــک‬ ‫کلیولنــد و نویســنده نیویورک تایمــز‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«بیشــتر مــردم معتقدنــد کــه شــکل ظاهــری‬ ‫به ویــژه الغــری مهم تــر از ســامتی اســت‪».‬‬ ‫به گفتــه اِمــا لینــگ‪ ،‬دکتــرای تغذیــه از‬ ‫دانشــگاه جورجیــا‪ ،‬فرهنــگ تغذیــه تمایــل بــه‬ ‫ترویــج باورهــای خــوب و بــد دارد‪ ،‬به خصــوص‬ ‫زمانــی کــه مســئله غذاخــوردن‪ ،‬محدودکــردن‬ ‫کالــری یــا تشــویق بــه ورزش کــردن بــه میــان‬ ‫می ایــد‪ .‬ایــن فرهنــگ باعــث می شــود افــرادی‬ ‫کــه معیارهــای زیبایــی را ندارنــد یــا به انــدازه‬ ‫کافــی غــذای ســالم نمی خورنــد‪ ،‬مــدام‬ ‫احســاس گنــاه‪ ،‬بی ارزشــی یــا اضطــراب کننــد‪.‬‬ ‫لینــگ می گویــد‪« :‬اگــر فــردی به دلیــل جثــه‬ ‫بزرگ تــر یــا کمــی اضاف ـه وزن ایــن معیارهــای‬ ‫کاذب را نداشــته باشــد‪ ،‬فــرض بی اســاس در‬ ‫فرهنــگ تغذیــه ایــن اســت کــه او تنبــل اســت‬ ‫یــا اراده نــدارد‪».‬‬ ‫چــرا نبایــد دربــاره ظاهــر افــراد اظهارنظــر‬ ‫کنیــم ؟‬ ‫ممکــن اســت فکــر کنیــد اظهارنظــر دربــاره‬ ‫ظاهــر دیگــران بی ضــرر یــا حتــی مفیــد اســت‪،‬‬ ‫امــا ایــن تفکــر غلــط اســت‪ .‬لیــزا ان‪ .‬فولــدن‪،‬‬ ‫فیزیوتراپیســت‪ ،‬توضیــح می دهــد‪« :‬وقتــی‬ ‫دربــاره بــدن شــخص دیگــری نظــر می دهیــم‪،‬‬ ‫در واقــع بــه ان شــخص می گوییــم کــه بایــد‬ ‫بدنش شــکل یا اندازه خاصی داشــته باشــد‪».‬‬ ‫در صورتــی کــه ظاهــر یــا شــکل بــدن ایــن فــرد‬ ‫بــا قالــب پیشــنهادی ایــن فرهنــگ مغایــرت‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬احســاس بیهودگــی می کنــد‪.‬‬ ‫معمــوال وقتــی فــردی اضاف ـه وزن دارد‪ ،‬بقیــه‬ ‫ایــن تصــور را دارنــد کــه «خــودش را رهــا کــرده‬ ‫اســت»؛ در حالــی کــه ممکــن اســت ســبک‬ ‫زندگــی او طــوری باشــد کــه منظــم ورزش کنــد‪،‬‬ ‫مقــدار زیــادی اب بنوشــد‪ ،‬خواب عالی داشــته‬ ‫باشــد و اســترس خــود را مهــار و بــه ســامت‬ ‫روانــش توجــه کنــد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن ســبک‬ ‫زندگــی‪ ،‬می توانیــم بگوییــم ایــن فــرد ســالم‬ ‫اســت‪ ،‬امــا الگویــی کــه فرهنگ نادرســت ایجاد‬ ‫کــرده اســت باعــث می شــود فکــر کنیــم فــردی‬ ‫اســت کــه بــه ســامتش اهمیــت نمی دهــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض خانــم زهــره قلیــان بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2012‬کــد ملــی ‪ 2122676159‬صــادره از گــرگان فرزنــد رمضانعلــی‬ ‫متقاضی کالســه پرونده ‪ 1401114412480000335‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 168.90‬متــر مربــع از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪:‬‬ ‫‪13701‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/09/22‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/08‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫چــرا اظهارنظــر دربــاره وزن افــراد اشــتباه‬ ‫اســت؟‬ ‫‪ .۱‬ممکن است محرک باشد‬ ‫شــما از تمــام تجربیــات فــرد در طــول‬ ‫زندگــی اش مطلــع نیســتید‪ .‬مثــا شــاید فــرد‬ ‫در گذشــته دچــار اختــال خــوردن بــوده باشــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ممکــن اســت شــما واقعــا از اظهارنظــر‬ ‫درباره این شــخص نیت بدی نداشــته باشــید‪،‬‬ ‫لینــگ هشــدار می دهــد کــه اظهارنظــر دربــاره‬ ‫وزن فــرد می توانــد او را بــه عــادات خطرنــاک و‬ ‫ناســالم بــرای تغییــر ظاهــرش تشــویق کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ممکــن اســت تغییــرات وزن به خاطــر ابتــا ‬ ‫بــه بیماری باشــد‬ ‫گاهــی تغییــر انــدازه بــدن نتیجــه نوعــی‬ ‫بیمــاری یــا شــرایط پزشــکی مربــوط بــه‬ ‫جســم یــا روان اســت‪ .‬کاهــش وزن هــم‬ ‫ممکــن اســت به علــت نوعــی بیمــاری ماننــد‬ ‫ســرطان یــا بیمــاری خودایمنــی باشــد‪ .‬طبــق‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬کاهــش وزن ناخواســته در افــراد‬ ‫بــاالی ‪ ۶۵‬ســال بــا افزایــش خطــر ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری و مرگ ومیــر همــراه اســت‪ .‬برخــی از‬ ‫بیماری هایــی کــه معمــوال ســبب کاهــش وزن‬ ‫بی دلیــل می شــوند‪ ،‬عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ سرطان؛‬‫ بیماری های قلبی عروقی؛‬‫ بیماری کبدی‪.‬‬‫‪ .۳‬در صــورت برگشــت بــه وزن ســابق‪ ،‬منجــر‬ ‫بــه شــرمندگی فــرد می شــود‬ ‫طبــق تحقیقــات‪ ،‬حتــی کســانی کــه موفــق‬ ‫می شــوند بــا رژیــم غذایــی وزن کــم کننــد هــم‬ ‫خیلــی اوقــات بــه وزن قبلــی برمی گردنــد‪ .‬دکتر‬ ‫دانیــل کینــان میلــر‪ ،‬روان شناســی در لــس‬ ‫انجلــس‪ ،‬می گویــد‪« :‬بــا توجــه بــه اینکــه بعیــد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض اقــای اســماعیل عســکری حســین اباد بــه‬ ‫شناســه شناســنامه ‪ 45‬کــد ملــی ‪ 2122272023‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزند علی اکبر متقاضی کالسه پرونده ‪1401114412480000186‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 109.90‬متــر مربــع از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13699 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/09/22‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/08‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اســت افــراد بتواننــد کاهــش وزن کوتاه مــدت‬ ‫را حفــظ کننــد‪ ،‬تحســین کاهــش وزن باعــث‬ ‫می شــود ایــن افــراد هنــگام بازگشــت وزنشــان‬ ‫از مواجهــه بــا افــراد بترســند و خودشــان را‬ ‫ســرزنش کننــد‪».‬‬ ‫‪ .۴‬تنظیــم وزن همیشــه امکان پذیــر‬ ‫نیســت‬ ‫برخــاف اعتقــاد بســیاری از مــا‪ ،‬تعییــن‬ ‫وزن همیشــه در اختیــار مــا نیســت‪.‬‬ ‫به گفتــه دکتــر لینــگ‪ ،‬وزن فــرد میــزان‬ ‫چربــی یــا تــوده عضالنــی او را دقیــق‬ ‫تخمیــن نمی زنــد‪ ،‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ظاهــر‬ ‫و شــکل بــدن تــا حــد زیــادی ارثــی اســت‬ ‫و نمی شــود فقــط بــا رعایــت برخــی نــکات‬ ‫تنظیمــش کــرد‪ .‬نوســان وزن ممکــن اســت‬ ‫بــه دالیلــی ماننــد تغییــر در تــوده عضالنــی‪،‬‬ ‫وضعیــت هورمونــی و اب رســانی بــدن رخ‬ ‫بدهــد و افزایــش وزن معمــوال شــاخصی‬ ‫اســت کــه نشــان می دهــد بــدن مــا چگونــه‬ ‫بایــد بــه ایــن عوامــل واکنــش نشــان دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬باعث ناامیدی فرد می شود‬ ‫اگــر فــردی وزن کــم کــرده باشــد (حتــی‬ ‫عمــدی)‪ ،‬ممکــن اســت ظاهــر کنون ـی اش‬ ‫همــان چیــزی نباشــد کــه امیــدوار بــوده‬ ‫اســت بــه ان دســت یابــد‪ .‬اظهارنظــر‬ ‫دربــاره ظاهــر ایــن فــرد احســاس بــدی بــه‬ ‫او می دهــد و باعــث افزایــش احســاس‬ ‫ی او می شــود‪.‬‬ ‫ناراحتــ ‬ ‫پس چه کنیم؟‬ ‫شــاید اظهارنظــر دربــاره ظاهــر فــرد‪،‬‬ ‫به خصــوص وزن او‪ ،‬زمانــی کــه بعــد از‬ ‫مدت هــا او را می بینیــد یــا وقتــی کــه فــرد‬ ‫ظاهــرش را بســیار تغییــر داده اســت‪ ،‬طبیعــی‬ ‫بــه نظــر برســد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بهتــر اســت در‬ ‫هیــچ شــرایطی دربــاره ظاهر دیگــران اظهارنظر‬ ‫نکنیــد‪ .‬بــدن بایــد تغییــر کنــد و وزن و ظاهــر‬ ‫در فصول مختلف زندگی در نوســان هســتند‪.‬‬ ‫به عقیــده کینــان میلــر انــواع دیگــر تعریف هــا‬ ‫(دربــاره شــخصیت یــا دســتاوردهای زندگــی)‬ ‫بســیار تشــویق کننده تر و قدرتمندتــر از‬ ‫اظهارنظــر دربــاره وزن یــا ظاهــر فردنــد‪ .‬او‬ ‫معتقــد اســت کــه همــه مــا بایــد بــه عزیزانمــان‬ ‫بفهمانیــم کــه ســیرت زیبــای انهــا را می بینیم و‬ ‫برایــش ارزش قائلیــم‪.‬‬ ‫میلــر می گویــد‪« :‬وقتــی کســی را می بینیــد‪،‬‬ ‫کافــی اســت بگوییــد کــه چقــدر از دیدنــش‬ ‫هیجان زده ایــد یــا چیــزی را در وجــودش‬ ‫تحســین کنیــد کــه واقعــا برایتــان ارزشــمند‬ ‫اســت‪ ».‬اگــر یکــی از دوســتان یــا عزیزانتــان‬ ‫موضــوع کاهــش یــا افزایــش وزنــش را مطــرح‬ ‫کــرد‪ ،‬بــه او بگوییــد «به نظــر مــن تــو از اول هــم‬ ‫زیبــا بــودی و حــاال هــم به نظــرم زیبایــی‪».‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫وزن و ظاهــر مســائلی شــخصی هســتند کــه‬ ‫افــراد معمــوال روی انهــا حســاس اند‪ .‬گاهــی‬ ‫ن منظــور‬ ‫حتــی اظهارنظــری کوچــک و بــدو ‬ ‫باعــث ناراحتــی طــرف مقابــل می شــود‪،‬‬ ‫حتــی تــا حــدی کــه ترجیــح بدهــد ارتباطــش‬ ‫را بــا دیگــران قطــع کنــد‪ .‬پــس بیشــتر مراقــب‬ ‫حرف هایتــان باشــید‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض خانــم لیــا نــوری بــه شناســنامه ‪ 4924‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 2122599308‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســین متقاضــی‬ ‫کالسه پرونده ‪ 1401114412480000207‬در ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪115.82‬‬ ‫متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ - 56‬واقــع در اراضــی مریــم ابــاد‬ ‫بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪:‬‬ ‫‪ 13684‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/09/22‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/08‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ صفحه 6 ‫پنج شنبه ‪ 08‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪669‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫کالهبرداری ‪1.180.000.000‬‬ ‫ریالی با ترفند اجاره کارت‬ ‫بانکی‬ ‫نگرانی های حفظ حریم‬ ‫خصوصیتوانایی های‬ ‫استفاده از داده ها‬ ‫را محدود می کند‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬عامــل کالهبــرداری یــک میلیــارد‬ ‫و صــد و هشــتاد میلیــون ریالــی توســط پلیــس فتــا‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظرســنجی انجــام شــده توســط ‪Bloor‬‬ ‫‪ ،Research‬دسترســی بــه داده هــا بــه طــور قابــل توجهــی‬ ‫توســط قوانیــن حفــظ حریم خصوصی و حفاظــت از داده ها‬ ‫محــدود شــده اســت‪.‬این گــزارش نشــان می دهــد کــه ‪60‬‬ ‫درصــد از رهبــران داده مــورد بررســی بــه دلیــل نگرانی هــای‬ ‫مربــوط بــه حفــظ حریــم خصوصــی قــادر بــه اســتفاده از‬ ‫بیــش از ‪ 40‬درصــد از داده هــای خــود نیســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظرســنجی انجــام شــده توســط ‪Bloor‬‬ ‫‪ ،Research‬دسترســی بــه داده هــا بــه طــور قابــل توجهــی‬ ‫توســط قوانیــن حفــظ حریــم خصوصی و حفاظــت از داده ها‬ ‫محــدود شــده اســت‪.‬این گــزارش نشــان می دهــد کــه ‪60‬‬ ‫درصــد از رهبــران داده مــورد بررســی بــه دلیــل نگرانی هــای‬ ‫مربــوط بــه حفــظ حریــم خصوصــی قــادر بــه اســتفاده از‬ ‫بیــش از ‪ 40‬درصــد از داده هــای خــود نیســتند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه داده هایــی کــه بــرای افــراد مــورد بررســی در‬ ‫دســترس اســت بــه راحتــی قابــل دسترســی اســت (‪٪84‬‬ ‫می تواننــد داده هــا را در کمتــر از یــک هفتــه دریافــت کننــد)‪،‬‬ ‫ایــن تنهــا کســری از داده هایــی اســت کــه بــرای هدایــت‬ ‫نــواوری بــه انهــا نیــاز دارنــد‪ .‬در واکنــش‪ ،‬بیــش از ‪ 70‬درصــد‬ ‫از پاســخ دهنــدگان در حــال حاضــر دارنــد‪ ،‬یــا قصــد دارنــد در‬ ‫یــک راه حــل حفــظ حریــم خصوصــی داده ها‪ ،‬در ســال اینده‬ ‫ســرمایه گــذاری کننــد‪.‬‬ ‫«کســب و کارهــا بــا یــک چالــش بــزرگ روبــرو هســتند‪ :‬انهــا‬ ‫بــرای بــه دســت اوردن بینــش دقیــق و هدایــت ابتــکارات‬ ‫داده هــای رقابتــی‪ ،‬بــه دسترســی بــه موقــع بــه داده هــا‬ ‫نیــاز دارنــد‪ .‬اســتیو تاتمــن‪ ،‬مدیــر ارشــد اســتراتژی ‪Privitar‬‬ ‫گفــت‪ :‬امــا ان هــا همچنیــن بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه‬ ‫داده هــای ان هــا ایمــن و ســازگار باقــی می ماننــد‪.‬‬ ‫توتمــن ادامــه داد‪«:‬تعــادل بیــن نیــاز ســازمان بــه ابــزار‬ ‫تحلیلــی بــا نیــاز بــه حفاظت از اطالعات شــخصی مشــتریان‬ ‫و پیــروی از الزامــات نظارتــی در حــال تغییــر بــه ســرعت کار‬ ‫کوچکــی نیســت – امــا اگــر بــه ان توجــه نشــود‪ ،‬توانایــی‬ ‫ســازمان بــرای دســتیابی بــه پتانســیل کامــل داده هایشــان‬ ‫کاهــش می یابــد‪ .‬ابتــکارات تحلیلــی‪»،‬‬ ‫چالش هــای مربــوط بــه حفــظ حریــم خصوصــی و‬ ‫انطبــاق داده هــا همچنــان فراگیــر هســتند‬ ‫رهبــران داده در مــورد اهــداف خــود بــرای اســتفاده و تجزیه‬ ‫و تحلیــل داده هــا واضــح هســتند‪ .‬ســه هــدف اصلــی انهــا‬ ‫بــرای اســتفاده از داده هــا شــامل بــه دســت اوردن مزیــت‬ ‫رقابتــی (‪ ،)٪56‬کاهــش هزینه هــا (‪ )٪49‬و بهبــود کارایــی‬ ‫(‪ )٪46‬اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬افــراد مــورد بررســی می خواهنــد از داده های‬ ‫خــود بــرای بهبــود تصمیــم گیــری تجــاری (‪ )٪45‬و توســعه‬ ‫محصــوالت و خدمــات جدیــد و جریان هــای درامــد (‪)٪40‬‬ ‫اســتفاده کننــد‪ 64.6 .‬درصــد از پاســخ دهنــدگان می گوینــد‬ ‫افزایــش بــازده ســرمایه گــذاری (‪ )ROI‬از ســرمایه گذاری های‬ ‫داده هــا و تحلیل هــا بســیار مهــم اســت و ‪ 40‬درصــد اظهــار‬ ‫داشــتند کــه ســرمایه گذاری هــا تــا بــه امــروز بــه نتایــج‬ ‫مطلــوب دســت نیافته انــد‪.‬‬ ‫چالش هــای مربــوط بــه حفــظ حریــم خصوصــی و انطبــاق‬ ‫داده هــا بســیار زیــاد اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه اکثــر ســازمان ها‬ ‫مقادیــر قابــل توجهــی از داده هــا را بــدون اســتفاده باقــی‬ ‫می گذارند‪ 62.6 .‬درصد از پاســخ دهندگان نظرســنجی اظهار‬ ‫داشــتند کــه نگرانی هــای مربــوط بــه حریــم خصوصــی توانایــی‬ ‫انهــا را بــرای اســتفاده موثــر از داده هــا محــدود می کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی از ان هــا خواســته شــد تــا در مــورد چالش هــای‬ ‫حفاظــت از داده هــا و حریــم خصوصــی عمیق تــر تحقیــق‬ ‫کننــد‪ 67 ،‬درصــد از پاس ـخ دهندگان گفتنــد کــه دسترســی‬ ‫بــه داده هــای مفیــد بــه دلیــل دســتورات حاکمیتــی محــدود‬ ‫شــده اســت‪ 61.2 .‬درصــد گفتنــد حفاظــت از داده هــا‬ ‫ارزش داده هــای انهــا را کاهــش می دهــد‪ .‬و ‪ 56.6‬درصــد‬ ‫اظهــار داشــتند کــه فرایندهــای پیچیــده‪ ،‬موقــت یــا دســتی‬ ‫دسترســی بــه داده هــا چالش هایــی را ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫تقریبــا ً ‪ 73.7‬درصــد از ســازمان ها همــگام شــدن بــا‬ ‫ســرعت تغییــرات نظارتــی را یــک چالــش می داننــد و‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 89‬درصــد بــه دنبــال ساده ســازی فرایندهــا بــرای‬ ‫دســتیابی بــه انطبــاق بــا مقــررات هســتند‪ .‬بیــش از نیمــی‬ ‫از ان هــا (‪ )%57.6‬اظهــار می کننــد کــه قــادر بــه مدیریــت‬ ‫خطراتــی کــه بــا ان روبــرو هســتند نیســتند‪.‬‬ ‫سازمان ها در حال اقدام‬ ‫ســازمان ها چالش هــای پیــش روی خــود را جــدی می گیرنــد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای جاســم مهــدوی بــه شــماره شناســنامه ‪363‬‬ ‫و شــماره ملــی ‪ 2249880549‬صــادره از کردکــوی فرزنــد اســماعیل متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412001000060‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 473.60‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ 3‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪13822 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/10/08‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/24‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ســیدرضا حســینی کالتــه ســادات بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 397‬و شــماره ملــی ‪ 0792890809‬صــادره از ســبزوار فرزنــد ســیدعباس متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000557‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 112.33‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش‬ ‫‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م‬ ‫الــف‪13850 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/10/08‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/24‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫و اکثریــت برنامه ریــزی می کننــد تــا در ابزارهــای حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی داده ها ســرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 35‬درصــد از ســازمان های مــورد بررســی در‬ ‫حــال حاضــر روی ابزارهــای حفــظ حریــم خصوصــی داده هــا‬ ‫ســرمایه گذاری می کننــد کــه می توانــد در بــه حداقــل‬ ‫رســاندن خطــر مرتبــط بــا داده هــای حســاس کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ 35‬درصــد دیگــر از پاســخ دهنــدگان قصــد دارنــد در ســال‬ ‫اینــده روی ابزارهــای حفــظ حریــم خصوصــی داده هــا‬ ‫ســرمایه گــذاری کننــد‪ .‬مهمتریــن دالیــل بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری در حفــظ حریــم خصوصــی داده هــا‪ ،‬کاهش خطرات‬ ‫و از دســت دادن داده هــا (‪ )٪59‬و مطابقــت بــا اســتانداردها‬ ‫و مقــررات (‪ )٪57‬اســت‪.‬‬ ‫رهبــران داده مــورد بررســی عــاوه بــر اســتفاده از ابزارهــای‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی داده هــا بــرای بهبــود تالش هــای‬ ‫تحلیلــی خــود‪ ،‬تمایــل مشــخصی بــرای گســترش دامنــه‬ ‫منابــع داده در دســترس بــرای اســتفاده تاییــد شــده (‪،)%64‬‬ ‫دسترســی ســریع تــر بــه داده هــای تاییــد شــده و محافظــت‬ ‫شــده (‪ )%59‬ذکــر می کننــد‪ ، .‬کاربــران بیشــتری را قــادر‬ ‫می ســازد بــه داده هــای تاییــد شــده (‪ )%59‬دسترســی داشــته‬ ‫باشــند و توانایــی اشــتراک گــذاری داده هــا را بــا شــرکا (‪)%57‬‬ ‫افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫تاتمــن اضافــه کــرد‪« :‬ایــن دلگرم کننــده اســت کــه می بینیم‬ ‫بســیاری از ســازمان ها بــرای ایمــن نگه داشــتن داده هــای‬ ‫خــود بــا پذیــرش حریــم خصوصــی داده هــا به عنوان بخشــی‬ ‫از پلتفــرم امنیــت داده اقــدام می کننــد‪».‬‬ ‫بــرای کســانی کــه می خواهنــد تــاش خــود را بــه حداکثــر‬ ‫برســانند‪ ،‬پلتفرم های امنیت داده مانند ‪ Privitar‬می توانند‬ ‫بــا ارائــه کنترل هــای دسترســی و حفــظ حریــم خصوصــی‬ ‫داده هــا‪ ،‬تضمیــن انطبــاق کارامــد بــا مقــررات و دموکراتیــک‬ ‫کــردن دسترســی بــه داده هــای ایمــن و بــا کاربــرد بــاال‪ ،‬بــه‬ ‫ساده ســازی حفاظــت از داده هــا کمــک کننــد‪ .‬گســترش‬ ‫دسترســی بــه داده هــای ایمــن می توانــد تاثیــر چشــمگیری‬ ‫بــر توانایــی ســازمان بــرای اســتفاده موثــر از ایــن داده ها برای‬ ‫نــواوری داشــته باشــد‪».‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض زهــره عــرب امیــری بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 237‬و شــماره ملــی ‪ 2121303847‬صــادره از گــرگان فرزنــد حجــت الــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412470000293‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 184.57‬متــر مربــع از پــاک‪ 3866‬فرعــی از ‪ - 107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبت ناحیــه ‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪13833 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/10/08‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/24‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫‪11‬‬ ‫حجاب‪ ،‬حافظ ارزش زن‬ ‫از منظر امام خمینی (ره) (صحیفه امام‪ ،‬ج‏‪ ،۱۹‬ص ‪)۱۸۵‬‬ ‫«و البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید کــه حجابــی کــه اســام قــرار داده اســت‪ ،‬بــرای‬ ‫حفــظ ان ارزشــهای شماســت‪ .‬هرچــه را کــه خــدا دســتور فرمــوده اســت‪ -‬چــه بــرای‬ ‫زن و چــه بــرای مــرد‪ -‬بــرای ایــن اســت کــه‪ ،‬ان ارزشــهای واقعــی کــه اینهــا دارنــد و‬ ‫ممکــن اســت بــه واســطه وسوس ـه‏ هــای شــیطانی یــا دســتهای فاســد اســتعمار و‬ ‫عمــال اســتعمار پایمــال مــی‏شــدند اینهــا‪ ،‬ایــن ارزشــها زنــده بشــود‪».‬‬ ‫(صحیفه امام‪ ،‬ج‏‪ ،۱۹‬ص ‪)۱۸۵‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫ســرهنگ محمــد رضــا فدائیــان در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از شــهروندان بــا در دســت داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه و اظهــار داشــت کــه‬ ‫مبلــغ ‪ 1.180.000.000‬ریــال از حســاب وی کســر شــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬پرونــده ای‬ ‫در ایــن خصــوص تشــکیل و رســیدگی بــه ان در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات و بررسـی های انجــام شــده‬ ‫توســط کارشناســان ازمایشــگاه فارنزیــک پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫مشــخص شــد تلفــن همــراه شــاکی بــه نوعــی بدافــزار‬ ‫بســیار مخــرب الــوده شــده و متهــم یــا متهمیــن از‬ ‫ایــن طریــق ضمــن دسترســی کامــل بــه ســامانه های‬ ‫بانکــی وی طــی چنــد فقــره برداشــت غیرمجــاز‪ ،‬در‬ ‫مجمــوع مبلــغ ‪ 1.180.000.000‬ریــال از حســاب های‬ ‫وی برداشــت کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد ‪:‬بــا اقدامــات فنــی‬ ‫و تخصصــی الزم جهــت ردیابــی وجــوه کســر شــده‪،‬‬ ‫انجــام و حســاب های مقصــد کشــف و بالفاصلــه‬ ‫نســبت بــه مســدود ســازی ان هــا اقــدام گردیــد کــه‬ ‫در نتیجــه ان‪ ،‬بخشــی از وجــوه مســروقه بــه حســاب‬ ‫شــاکی عــودت داده شــد و رونــد بررســی پرونــده بــه‬ ‫منظــور ردیابــی مابقــی مبالــغ نیــز ادامــه پیــدا کــرده‬ ‫و محــرز گردیــد متهمیــن از طریــق صرافی هــای‬ ‫غیرمجــاز اقــدام بــه خریــد رمــزارز نموده انــد؛ لــذا بــا‬ ‫مشــخص شــدن هویــت صاحــب حســاب مقصــد‪،‬‬ ‫متهــم بــه پلیــس فتــا احضــار گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس‬ ‫از حضــور در پلیــس فتــا‪ ،‬لــب بــه اعتــراف گشــود و‬ ‫بیــان داشــت چنــدی پیــش بــه منظــور تامیــن مخــارج‬ ‫تحصیــل خــود‪ ،‬در فضــای مجــازی بــا فــردی بــه جهــت‬ ‫همــکاری و بازاریابــی اشــنا شــدم و وی نیــز بــا دادن‬ ‫وعده هــای فریبنــده و پرداخــت مبالغــی بــه صــورت‬ ‫هفتگــی اعتمــاد بنــده را جلــب کــرده و پــس از مدتــی‬ ‫بــا ایــن بهانــه کــه بــه دلیــل انجــام تراکنش هــای زیــاد‪،‬‬ ‫نیــاز بــه دسترســی بــه حســاب های بانکــی بنــده وجــود‬ ‫دارد مــن را اغفــال نمــوده و رمــز اینترنــت بانــک بنــده‬ ‫را دراختیــار گرفــت و کالهبــرداری و فعالیت هــای‬ ‫غیرقانونــی ایشــان بی اطــاع بــوده ام‪ .‬بــا اخــذ‬ ‫اظهــارات متهــم‪ ،‬پرونــده تکمیــل و بــه منظــور ادامــه‬ ‫ســیر مراحــل دادرســی بــه دادســرا ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان ادامــه داد‪ :‬شــهروندان گرامــی بایــد‬ ‫توجــه داشــته باشــند کــه اجــاره دادن کارت هــای بانکــی‬ ‫بــه ســایرین در قانــون جــرم انــگاری شــده و مجــازات‬ ‫متناســب بــا ان نیــز درنظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫همشــهریان عزیــز بایــد توجــه داشــته باشــند کــه‬ ‫مجرمــان ســایبری از هــر فرصتــی بــرای ســوء اســتفاده‬ ‫و کالهبــرداری از کاربــران فضــای مجــازی اســتفاده‬ ‫می کننــد و الزم اســت کلیــه فعــاالن فضــای ســایبر‬ ‫نســبت بــه مطالعــه و افزایــش اگاهــی خــود اقــدام کنند‬ ‫تــا از مخاطــرات ایــن فضــا در امــان بماننــد‪.‬‬ ‫برای دسترسی‬ ‫به ارشیو روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به ‪bkkg.ir‬‬ ‫مراجعه کنید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫اسالم مخالف ازادی‬ ‫زن نیست‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪ -669‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-669‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/05‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/05 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/29 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫پنجشنبه ‪10//08‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫«در خصــوص زنــان‪ ،‬اســام هیــچ گاه مخالــف ازادی انــان‬ ‫نبــوده اســت‪ .‬بــر عکــس اســام بــا مفهــوم زن بــه عنــوان‬ ‫شــیء مخالفــت کــرده اســت و شــرافت و حیثیــت او را بــه‬ ‫وی بــاز داده اســت‪ .‬زن مســاوی مــرد اســت‪ .‬زن ماننــد مــرد‬ ‫ازاد اســت کــه سرنوشــت و فعالیتهــای خــود را انتخــاب کنــد‬ ‫… مــا می خواهیــم کــه زنــان را از فســاد – کــه انــان را تهدیــد‬ ‫‪ ،۳‬ص ‪)۳۷۰‬‬ ‫می کنــد‪ -‬ازاد ســازیم‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪،۳‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نماز از نگاه قران‬ ‫فعالیت هایی برای پر کردن‬ ‫اوقات فراغت کودکان‬ ‫ـم پرســتش‪« ،‬نمــاز» اســت‪ .‬نمــاز جــزء اصــول دیــن نیســت‪ ،‬ولــی‬ ‫قســمت دوم ‪ -‬مظهــر ا َتَـ ّ‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬از ان دســته فروعــی اســت کــه در شــریعت ادم‪ ،‬ابراهیــم‪ ،‬موســی و عیســی‬ ‫بــه گونــه ای وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهدی سلطانی رنانی‬ ‫اوقــات فراغت‪،‬زمانــی اســت کــه کــودک شــما کارهایــی را کــه‬ ‫مــورد عالقــه اوســت و از انجــام دادن انهــا لــذت میبــرد بایــد‬ ‫انجــام دهــد و بــه یــاد داشــته باشــید کــه حتمــا بــرای لــذت بــردن‬ ‫کودکمــان نبایــد هزینــه ی زیــادی کنیــم مثــا ‪:‬ثبــت نــام در‬ ‫کالســی کــه شــهریه ی خیلــی باالیــی دارد امــا بــا کارهــای ســاده‬ ‫هــم میتــوان از اوقــات فراغــت بــه خوبــی بهــره بــرد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه فرزندتــان از تمــام اوقــات فراغــت خــود بهــره کافــی‬ ‫راببــرد و ایــن اوقــات برایــش لــذت بخــش باشــد بایــد توســط‬ ‫پــدر یــا مــادر برنامــه ریــزی مناســبی داشــته باشــد ‪ .‬بــرای برنامــه‬ ‫ریــزی اوقــات فراغــت عالیــق کودکتــان را در اولویــت قــرار دهید‬ ‫و از او بپرســید کــه تمایــل دارد بــه چــه اهدافــی برســد ‪.‬‬ ‫بهترین راهکارهای پرکردن اوقات فراغت فرزندان‬ ‫به کودک خود حق انتخاب دهید‬ ‫در طــول ســال تحصیلــی فشــارهای زیــادی از طــرف مدرســه بــه کــودک‬ ‫وارد میشــود از جملــه ایــن فشــار هــای روانــی ‪:‬انجــام تکالیــف مدرســه‪،‬‬ ‫استرســی کــه در دوران امتحانــات بــه کــودک وارد میشــود هــم چنیــن‬ ‫صبــح زود بیــدار شــدن را میتــوان نــام برد‪.‬کودکانــی کــه در روز هــای‬ ‫تابســتانی نمیتواننــد بخوابنــد افســرده شــده و موفقیــت کمتــری راهــم‬ ‫بدســت مــی اورنــد‪.‬‬ ‫پرکردن اوقات فراغت با شرکت در کالس های تابستانی‬ ‫شــرکت در کالس هــای مختلــف تابســتانی مــی توانــد بــرای کــودک‬ ‫ســرگرم کننــده باشــد و اوقــات فراغــت او را پــر کنــد ‪ ،‬امــا اگــر ایــن‬ ‫کالس هــا بــر کــودک تحمیــل نشــوند‪ .‬شــرکت در کالس‏هــای‬ ‫تابســتانی اعتمــاد بــه نفــس کــودک را تقویــت مــی کنــد و روابــط‬ ‫اجتماعــی کــودکان را بهبــود مــی بخشــد‪.‬‬ ‫گذرانــدن او قــات فراغــت در خانــه و پــای تلویزیــون و کامپیوتــر موجــب‬ ‫ی‬ ‫بــی تحرکــی‪ ،‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬کســالت و درون گرایــی کــودکان م ـ ‏‬ ‫شــود امــا اگــر کــودک درهفتــه دو بــار بــه کالس تابســتانی ماننــد کالس‬ ‫ی کنــد‪.‬‬ ‫شــنا بــرود‪ ،‬لــزوم و اهمیــت تحــرک و فعالیــت را احســاس مـ ‏‬ ‫اگــر انتخــاب کالس‏هــا درســت انجــام شــود‪ ،‬رشــد اســتعدادها و‬ ‫ی هــای دانــش امــوزان را در پی خواهد‬ ‫جهــت دهــی مثبــت بــه توانایـ ‏‬ ‫داشــت البتــه اگــر کــودک بــه ان عالقــه داشــته باشــد و ایــن کالســها‬ ‫همــه ســاعات او را پــر نکنــد‪.‬‬ ‫پرکردن اوقات فراغت با ایجاد سرگرمی های ساده‬ ‫انجــام کارهــای خانــه بــا همــکاری اعضــای خانــواده یکــی از مهــم تریــن‬ ‫راه هــا بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت تابســتانی اســت‪ .‬در کارهای خانه‬ ‫کودکتــان را مشــارکت دهیــد مثــا هنــگام درســت کــردن کیــک یــا غــذا‬ ‫بگذاریــد کودکتــان بــا راهنمایــی شــما کارهــای راحــت را انجــام دهــد ‪.‬‬ ‫همچنیــن بچــه هــا را تشــویق کنیــد تــا اتــاق شــان را مرتــب کننــد و شــما‬ ‫ایــن کار را بــرای شــان جــذاب کنید‪.‬مثــا بگوییــد زمــان مــی گیــرم اگــر‬ ‫تــا ایــن ســاعت اتاقــت را تمیــز کنــی ‪ ،‬جایــزه ای نــزد مــن داری ‪ .‬بــا ایــن‬ ‫ســرگرمی هــای ســاده از دور هــم بــودن لــذت ببریــد و بــه ه کــودک تــان‬ ‫مشــارکت در کارهــا را بیاموزیــد‪.‬‬ ‫پرکردن اوقات فراغت با انجام بازی ها دسته جمعی‬ ‫بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت کودکتــان بــه ویــژه در روزهــای بلنــد‬ ‫تابســتانی وســایل نقاشــی در اختیــار او بگذاریــد و از او بخواهیــد کــه‬ ‫یــک موضــوع خــاص را نقاشــی کنــد زیــرا بچه ها در هر ســنی عاشــق‬ ‫نقاشــی کشــیدن هســتند‪ .‬بــرای جذابیــت بیشــتر‪ ،‬یــک مقــوای بــزرگ‬ ‫تهیــه کنیــد و همــه خانــواده کودکتــان را در نقاشــی کــردن همراهــی‬ ‫کنیــد ‪.‬شــما بــرای ایجــاد عالقــه در کودکتــان مــی توانیــد بــرای او یــک‬ ‫کتــاب رنــگ کردنــی تهیــه کنیــد تــا بــا رنــگ کــردن انهــا ســرگرم شــود‪.‬‬ ‫درســت کــردن کاردســتی ازدیگــر کارهایــی اســت کــه بــرای کــودکان‬ ‫جذابیــت دارد و از ان لــذت مــی برنــد ‪ ،‬کــودکان در کنــار ســاخت‬ ‫کاردســتی مــی تواننــد چیزهــای زیــادی یــاد بگیرنــد‪ .‬شــما مــی توانیــد بــا‬ ‫کمــک کودکتــان و بــا وســایلی ماننــد پارچه و چســب و کامــوا و مقواهای‬ ‫رنگــی شــخصیت هــای کارتونــی و عروســک بســازید ونمایــش عروســکی‬ ‫شــاد و خنــده داری بــا ایــن کاردســتیتان راه بیاندازیــد و در ان نــکات‬ ‫تربیتــی را نیــز بــه کــودک امــوزش دهیــد ‪.‬‬ ‫نمــاز نوبـَـر احــکام الهــی و اســامی اســت کــه روح ادمــی را جَــا و صفــا مــی بخشــد‪ ،‬و‬ ‫الســام ‪ -‬و در نــگاه‬ ‫مــا برانیــم کــه هــر چنــد اجمالــی نمــاز را در مکتــب امــام علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫الســام ‪ -‬مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دهیم و نمایان ســازیم‬ ‫عرفانــی امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫کــه در نظــر عمیــق ان دو‪« ،‬نمــاز» ان چنــان اهمّیّــت داشــت کــه هنــگام ادایــش ســر از‬ ‫حســاس تریــن لحظــه هــای‬ ‫الســام ـ حتـّـی در ّ‬ ‫پــا نمــی شــناختند‪ .‬حضــرت علــی ـ علیــه ّ‬ ‫میــدان جنــگ‪ ،‬نمــاز را اوّل وقــت مــی خوانــد و حاضــر نبــود لحظــه ای ان را بــه تاخیــر انــدازد‪.‬‬ ‫الســام‪ -‬در ظهــر عاشــورا‪ ،‬ان زمانــی کــه امــاج‬ ‫همچنیــن عظمــت نمــاز امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫حملــه هــای دشــمن بودنــد‪ ،‬خــود گــواه روشــنی بــر ادّعاهــای مذکــور اســت کــه تمــام انهــا‬ ‫سراســر صــدق و حقیقــت هســتند و معنــای ایــن ســخن ان جــا روشــن مــی شــود کــه علــی‬ ‫الســام ‪ -‬در محــراب عبــادت نــدای ملکوتــی حــق تعالــی را بــا «فُـز ْت و ربِّ الکعبــه»‬ ‫ علیــه ّ‬‫الســام ‪ -‬بــه ســبب ان و جهــت قوام‬ ‫لبّیــک گفــت و فرزنــدش حضــرت امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫بخشــیدن بــه ایــن معجــون شــفابخش‪ ،‬شــربت شــهادت نوشــید و تســلیم ســتمگران نشــد‪.‬‬ ‫نماز و والیت‬ ‫ن»‬ ‫ل ل َعلَّک ُ ْ‬ ‫«و َ ا َقیمُوا َ‬ ‫سو َ‬ ‫الصاله َ و َ ات ُو الزَّکوه و َ ا َطیعُوا الر َّ ُ‬ ‫م ت ُرحَمُو َ‬ ‫«نمــاز را بــه پــا داریــد‪ ،‬زکات را بپردازیــد و از فرســتاده خــدا فرمان ببرید باشــد که مورد‬ ‫رحمت او واقع شــوید‪».‬‬ ‫«فَاقیمُــوا َّ‬ ‫م فَنِعْـ َم الْمَولــی و َ نِعْـ َم‬ ‫الصلــوه َ واتـُـوا الزَّکــوه َ وَاعت َ ِ‬ ‫صمُــوا بِالل ّـه ِ هُ ـو َ مَوْالک ُـ ْ‬ ‫النَّصیــرُ»‬ ‫متوســل شــوید‪ .‬او دوســتدار و‬ ‫«نمــاز را بــه پــا داریــد‪ ،‬زکات را بپردازیــد و بــه خــدا‬ ‫ّ‬ ‫سرپرســت شماســت و او بهتریــن یاریگــر و سرپرســت بــرای شماســت‪».‬‬ ‫ن َّ‬ ‫ســول َه»«نماز را بــه پا می دارند‬ ‫ن اللّــه و َ ر َ ُ‬ ‫ن الــزَّکاه َ و َ یُطیعُــو َ‬ ‫الصــاه َ و َ یُوتـُـو َ‬ ‫«و َ یُقیمُــو َ‬ ‫و زکات را مــی دهنــد و از خــدا و فرســتاده او فرمــان مــی برنــد‪».‬‬ ‫نمازگاه فرشتگان‬ ‫حضــرت علــی‪ -‬علیــه الســام ‪ -‬هنگامــی کــه شــنید مــردی دنیــا را نکوهــش میکنــد‪،‬‬ ‫ضمــن بیــان جمالتــی شــیوا و پـُـر محتــوا در توبیــخ او‪ ،‬صفــات پســندیده ای را بــرای دنیا‬ ‫بــر شــمرد کــه از جملــه انهــا ایــن اســت‪:‬‬ ‫صل ّی مَالئِکَه ِ اللّهِ‪»...‬‬ ‫«ا َّ‬ ‫ن الدُّنیا‪ ...‬مسجد ُ احبَّاء ِ الل ّه و َ م ُ َ‬ ‫«به درستی که دنیا مسجد محبّان خداست و نمازگاه فرشتگان خدا‪»...‬‬ ‫دوســتان خــدا‪ ،‬همیشــه‪ ،‬در هــر جــا و در هــر حــال کــه باشــند یــاد خــدا و نعمتهــای‬ ‫او را بــا خــود دارنــد و بــه شــکرانه همــه مواهبــی کــه بــه انــان عطــا شــده اســت‪ ،‬در هــر‬ ‫فرصتــی کــه دســت دهــد و مجالــی کــه پیدا شــود‪ ،‬بــه نماز قامت می بندند و در پیشــگاه‬ ‫عظمــت و بزرگــواری ان ذات متعــال بــه ســجده افتــاده و پیشــانی بــر خــاک مــی ســایند‪.‬‬ ‫فرشــتگان نیــز بــه پــاس اخــاص و محبّتــی کــه ایــن بنــدگان صالــح بــه خــدا دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫انــان اقتــدا کــرده و بــه نمــاز مــی ایســتند‪ .‬اینــان بــاور دارنــد کــه دنیــا مزرعــه اخرت اســت و‬ ‫در ایــن مزرعــه محصولــی را کشــت مــی کننــد کــه هنــگام برداشــت‪ ،‬جــز بهشــت جــاودان‬ ‫ن الل ّـه ِ اکبــر» و بــه ایــن‬ ‫و رضایــت و خشــنودی خداونــد درو نکننــد‪ ،‬چــرا کــه «و َ رضــوانٌ م ِـ َ‬ ‫ترتیــب بــا ایــن کــه اولیــای خــدا دل در گــرو دنیــا ندارنــد‪ ،‬امّــا علــی‪ -‬علیــه الســام ‪ -‬از ان‬ ‫جهــت کــه مــی تــوان در ان‪ ،‬خــدا را عبــادت کــرد‪ ،‬ان را ســتوده اســت‪.‬‬ ‫ایات الهی نماز در قران‬ ‫اهمّیّــت و جایــگاه نمــاز بــه عنــوان وظیفــه الهــی در ایــات متعــدد قــران کریــم مطــرح‬ ‫شــده اســت‪ .‬در ابتــدا بــه ایــات نمــاز در ســوره بقــره پرداختــه‪ ،‬ســپس بــه طــرح ســایر‬ ‫ایــات در ســوره هــای دیگــر قــران بــا عناویــن رابطــه نمــاز و والیــت ؛ نمــاز و مومنـــان ؛‬ ‫نمــاز و انبیــا‪ ،‬و مخالفــان نمــاز مــی پردازیــم‪ .‬در مجمــوع ‪ 52‬ایــه از ایــات الهــی قــران‬ ‫دربــاره نمــاز اســت‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ن»‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ُم‬ ‫ه‬ ‫نا‬ ‫ق‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫لو‬ ‫الص‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫قی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫َی‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫نبِ ْ ِ َ ُ ُ َ‬ ‫«اَلَّذین یُومِن ُو َ‬ ‫ِ ّ َ‬ ‫«کســانی کــه بــه جهــان غیــب ایمــان ارنــد نمــاز را بــه پــا مــی دارنــد و از هــر چــه‬ ‫روزیشــان کردیــم‪ ،‬انفــاق مــی کننــد‪».‬‬ ‫«و َ اَقیِمُوا َّ‬ ‫ن»‬ ‫عی‬ ‫اک‬ ‫الر‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫الصلوه َ و َ ءَات ُوا الزَّکوه َ وَارْکَعُوا َ َ ّ‬ ‫«نماز را به پای دارید و زکات بدهید و با خداپرستان حق را پرستش کنید‪».‬‬ ‫الصبر ِو َ َّ‬ ‫«و َ استَعین ُوا ب ِ َّ‬ ‫ن‪».‬‬ ‫الصلوه ِ و َ اِنّها ل َک َبیرَه ٌاِال ّعَلی الخا ِ‬ ‫شعی َ‬ ‫«از خداونــد بــا صبــر و نمــاز یــاری بجوییــد و صبــر و نمــاز بــه غیر از خاشــعان بر دیگران‬ ‫دشــوار است‪».‬‬ ‫اس حُسنا و َ اقیمُوا َّ‬ ‫الصلوه و َ ءَات ُو الزَّکوهَ»‬ ‫«و َ قولُوا لِلن ّ ِ‬ ‫«به زبان خوش با مردم تکل ّم کنید و نماز را به پای دارید و زکات مال خود را بدهید‪».‬‬ ‫«و َ اَقیمُوا َّ‬ ‫جدوه ُ عندَاللهِ»‬ ‫الصلوه َ و َ ءَات ُوا الزَّکوه َ و َ ما تُقَدِّموا لِانف ُ ِ‬ ‫سک ُم م ِ ْ‬ ‫ن خ َیر ٍ ت َ ِ‬ ‫نمــاز را بــه پــای داریــد و زکات بدهیــد و بدانیــد انچــه بــرای خــود پیــش مــی فرســتید‪،‬‬ ‫در نــزد خــدا خواهیــد یافــت‪».‬‬ ‫ن و َ الر ُّکَع ِّ‬ ‫ـ‬ ‫العاکفی‬ ‫و‬ ‫ّی‪...‬‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ابراهی‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫‪...‬‬ ‫ـاس‬ ‫ـ‬ ‫ِ‬ ‫«و َ اذ جَ َعلْنــا البَیْـ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـت مَثابـَهً لِلن ِ‬ ‫ال ُّ‬ ‫سجُودِ»‬ ‫«بــه یــاد ار هنگامــی کــه قــرار دادیــم خانــه کعبــه را محــل امــن و دســتور داده شــد کــه‬ ‫مقــام ابراهیــم را جایــگاه پرســتش خــدا قــرار دهیــد و از ابراهیــم و فرزنــدش اســماعیل‬ ‫پیمــان گرفتیــم کــه حــرم خــدا را از هــر پلیــدی پاکیــزه داریــد بــرای ایــن کــه اهــل ایمــان‬ ‫بــه طــواف و اعتــکاف حــرم بیاینــد و در ان نمــاز و طاعــت خــدا بــه جــای ارنــد‪».‬‬ ‫«و َ اَقا َم َّ‬ ‫هدُوا»‬ ‫ن بِعهدِهِم اذا عا َ‬ ‫الصلوه َ و َ ءَاتی الزَّکوه َ وَالمُوفُو َ‬ ‫«[نیکــوکار کســی اســت که]‪...‬نمــاز را بپــا دارد و زکات بپــردازد و [نیــز کســانی کــه‬ ‫[هنگامــی کــه عهــد مــی بندنــد بــه عهدشــان وفــا مــی کننــد»‪.‬‬ ‫«حافظُوا عَل َی َّ‬ ‫سطی و قُوموا لِلّه ِ قانتین»‬ ‫الصلوا ِ‬ ‫والصاله ِ الو ْ‬ ‫ت ّ‬ ‫«بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید‪».‬‬ ‫ت و َ اَقامُــوا َّ‬ ‫م اَجْرُهُــم عِنـد َ رَب ِّهــم و َ ال‬ ‫«ا ِ َّ‬ ‫الصالِحــا ِ‬ ‫الصلــوه َ لَه ُـ ْ‬ ‫ن امَنـُـوا و َ عَمِلُــوا ّ‬ ‫ن ال َذیـ َ‬ ‫ٌ‬ ‫ن»‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫علیه‬ ‫ـوف‬ ‫خَـ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫«همانــا انــان کــه اهــل ایمــان و نیکوکارنــد و نمــاز بــه پا دارند‪ ،‬انــان نزد پروردگارشــان پاداش‬ ‫نیکو خواهند داشــت و هرگز ترس از [اینده] و اندوه [از گذشــته] نخواهند داشــت‪».‬‬ ‫م فــاذا اطماننتــم‬ ‫الصــاه َ فَاذکـُـروا الل ّـ َه قیامــا و قُعُــودا و عَلــی جُن ُوبِک ُـ ْ‬ ‫م َ‬ ‫«فَــاِذا قَضیت ُـ ُ‬ ‫ن َّ‬ ‫الصلــوه َ کانـَـتْ علــی المومنیــن کِتابــا مَوقوتــا»‬ ‫فاقیمــوا الصلــوه ا ِ َّ‬ ‫«پــس چــون نمــاز بــه جــای مــی اوریــد‪ ،‬خــدا را در همــه حــال ایســتاده‪ ،‬نشســته و بــه‬ ‫پهلــو خفتــه یــاد کنیــد و هــر گاه اســوده خاطــر شــدید‪ ،‬نمــاز را بــه طــور کامل برپــا دارید‬ ‫کــه نمــاز بــه وقــت هــای معیــن بــر مومنــان مقــرّر شــده اســت‪».‬‬ ‫ن ذُرّی َّتی رَب َّنا و َ تَقَبَّلْ دُعاء»‬ ‫الصاله ِ و َ م ِ ْ‬ ‫«ربِّ اج ْ َعلنی مُقی َم ّ‬ ‫«پــروردگارا! مــرا بــر پــا دارنــده نمــاز قــرار ده و فرزنــدان مــرا نیــز‪ ،‬پــروردگارا! دعــای‬ ‫مــرا بپذیــر‪».‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ن عِند َ رَبِّه ِ مَرْضیّا»‬ ‫کا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫کا‬ ‫ز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫الص‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫َ َ ِ َ َ‬ ‫«و َ کا َ‬ ‫ن یَام ُ ُ‬ ‫ُ ِ‬ ‫«اســماعیل کســان خــود را بــه نمــاز و زکات فرمــان مــی داد و نــزد پــروردگارش‬ ‫پســندیده بــود‪».‬‬ ‫ت حِیّاً»‬ ‫«واَوْصانِی بِالصلوه ِ وَالزکاه مادُم ْ ُ‬ ‫«عیسی گفت که پروردگار مرا به نماز و زکات تا زنده ام سفارش کرد‪».‬‬ ‫ـن الْفَحشــاء ِ‬ ‫م َّ‬ ‫ـ‬ ‫ـاب و َ اق ِـ ِ‬ ‫ـی الیــک م ِـ َ‬ ‫ن الکِتـ ِ‬ ‫الصــاه َ ان الصلــوه تَن ْهــی عَ ِ‬ ‫«اُت ْـلُ مــا اُوحِـ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ن»‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫صن‬ ‫ت‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫و‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اکب‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ ْ ُ‬ ‫ِ َ ُ َ‬ ‫ُ َ‬ ‫والمُنکَــر ِ و َ لَذِکـْـر ُ‬ ‫«ان چــه را کــه از کتــاب بــه تــو وحــی شــده اســت بخــوان و نمــاز را بــر پــا دار‪ ،‬کــه نمــاز‬ ‫از کار زشــت و ناپســند بــاز مــی دارد و بــه یقیــن یــاد خــدا از هــر عبادتــی باالتــر اســت و‬ ‫خــدا مــی دانــد چــه مــی کنیــد؟»‬ ‫ن»‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫خا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫الت‬ ‫ص‬ ‫فی‬ ‫م‬ ‫«قَد ْ ا َفْل َ َ‬ ‫ن هُ ْ‬ ‫ِ ُ َ‬ ‫ح المومِن ُو َ‬ ‫ن الَّذی َ‬ ‫َ ِِ‬ ‫«به راستی که مومنان رستگار شدند‪ ،‬همانان که در نمازشان خاشع اند‪».‬‬ ‫راب»‬ ‫«فَنادَت ُه المَالئِکَه ُ و َ هُو َ قائ ِ ٌ‬ ‫میُ َ‬ ‫صلِّی فِی المِح ْ ِ‬ ‫«پــس زکریــا را فرشــتگان نــدا کردنــد هنگامــی کــه در محــراب عبــادت بــه نمــاز‬ ‫ایســتاده بــود‪».‬‬ ‫ن‪».‬‬ ‫عی‬ ‫اک‬ ‫الر‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫«یا مَری َ ُ‬ ‫م اُقْن ُتی ِ َّ ِ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ َ َ ّ ِ َ‬ ‫«ای مریم! فرمان بردار خدا باش و نماز را با اهل طاعت به جای ار‪».‬‬ ‫ن‪».‬‬ ‫ن ایا ِ‬ ‫یل و َ هُ ْ‬ ‫م یَ ْ‬ ‫سجُدُو َ‬ ‫«اُمَّه ٌ قائِمَه ٌ یَتلُو َ‬ ‫ت اللّه ِ اناء َ الل َّ ِ‬ ‫«طایفــه ای از اهــل کتــاب در دل شــب بــه تــاوت ایــات خــدا و نمــاز و طاعــت حــق‬ ‫مشــغول هســتند‪».‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ن‪».‬‬ ‫و‬ ‫ول‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ‫َموا‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫کاری‬ ‫س‬ ‫ُم‬ ‫نت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫الص‬ ‫بوا‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ُوا‬ ‫ن امَن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫«یا ایُّها الَّذی َ‬ ‫ُ‬ ‫«ای کســانی کــه ایمــان اورده ایــد! در حــال مســتی بــه نمــاز نزدیک نشــوید تــا ان زمان‬ ‫کــه [از مســتی بیــرون اییــد و] بدانیــد چــه می گویید؟»‬ ‫ن مَکنّاهم فی االرض اقاموا َّ‬ ‫الصلوه و ءات ُوا الزَّکوه»‬ ‫ناِ ْ‬ ‫«ال ّذی َ‬ ‫«مومنــان کســانی انــد کــه اگــر در زمیــن قــدرت و مکنــت دهیــم شــان نمــاز بــه پــا مــی‬ ‫دارنــد و زکات مــی دهنــد‪».‬‬ ‫ن ذُری َّتی بِواد ٍ غیر ِذی ذرعٍ رَب َّنا لیقیموا َّ‬ ‫الصلوه‪».‬‬ ‫سک َن ُ‬ ‫«رَب َّنا انی ا َ ْ‬ ‫ْت م ِ ْ‬ ‫«پــروردگارا! مــن فرزندانــم را در ســرزمینی بــی اب و علــف ســاکن ســاختم تــا نمــاز را‬ ‫برپــا دارنــد‪».‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫م الاخِر و ا َقام َّ‬ ‫الصلوه‪».‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫وال‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫د‬ ‫مساج‬ ‫«اِنَّما یَعمر‬ ‫َ َ ِ ِ َ ِ‬ ‫ِ َ ِ َ‬ ‫«تنهــا کســانی مســاجد خــدا را ابــاد مــی کننــد کــه ایمــان بــه خــدا و روز قیامــت داشــته‬ ‫و نمــاز را بــه پــا مــی دارد‪».‬‬ ‫حیای و مَماتی للّه ِ ربِّ العال َمین‪».‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫«قُل ا ِ َّ‬ ‫ن َ‬ ‫صالتی و ن ُُسکی َ‬ ‫َ‬ ‫«بگــو‪ :‬در حقیقــت نمــاز مــن و ســایر عبــادات مــن و زندگــی و مــرگ مــن‪ ،‬بــرای خــدا‪،‬‬ ‫پــروردگار جهانیــان اســت»‪.‬‬ ‫«فَخَل ََف مِن بَعدِهِم خ َل ْ َف ا َضاعُواالصلوه واتَّبَعُوا ال َّ‬ ‫شهَوات‪».‬‬ ‫«امّا پس از انان فرزندان ناشایسته است روی کارامدند که نماز را تباه کردند‪».‬‬ ‫ن تابُوا و اقامُوا َّ‬ ‫الصلوه َ و اتوا الزَکوه فَاخوان ُکم فی الدین»‬ ‫«فَا ْ‬ ‫«اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند برادر دینی شما هستند‪».‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!