روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 670 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 670

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 670

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 670

‫شنبه‬ ‫شماره ‪165 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 10‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/31-‬دسامبر‪ /07-2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪670 :‬‬ ‫یکی از پایه های اصلی‬ ‫توسعه پایدار تامین‬ ‫امنیت غذایی است‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫در گلستان سند «الگوی‬ ‫کشت» تمرکز بر تولید‬ ‫‪ ۱۴‬محصول زراعی دارد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫انهدام باند کالهبرداری‬ ‫چگونه از حسرت‬ ‫میلیاردی با شگرد‬ ‫خوردن به زندگی‬ ‫چکش زنی خودرو‬ ‫دیگراندست برداریم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫مقاله‬ ‫مجموعه سواالتی که از کارفرما‬ ‫باید در مصاحبه های شغلی پرسید‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در زندگــی هــر انســان مصاحبــه‬ ‫شــغلی می توانــد یکــی از مهمتریــن‬ ‫تجربه هــای چالش برانگیــز باشــد‪.‬‬ ‫قطعــا در چنیــن مصاحبه هایــی‪،‬‬ ‫همانگونــه کــه از شــما در ارتبــاط بــا مهارت هــا و اهدافتــان‬ ‫پرســیده می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه‬ ‫در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط کار‪ ،‬مســائل مربــوط بــه حقــوق‬ ‫و دســتمزد و… از کارفرمــا کــه قصــد اســتخدام شــما را دارد‬ ‫ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابطـه ای دوطرفه‬ ‫اســت‪ .‬شــما در قبــال فعالیتــی کــه انجــام می دهیــد حقــوق‬ ‫دریافــت می کنیــد و شــرایط مختلفــی بــرای شــما از طــرف‬ ‫کارفرمــا فراهــم خواهــد شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی از‬ ‫شــما درمــورد مهارت هــا‪ ،‬ســابقه کار و نگرش هــای کــه داریــد‬ ‫پرســیده می شــود و در ایــن بیــن شــما نیــز فرصــت خواهیــد‬ ‫داشــت کــه دربــاره شــرایط کار خــود از کارفرمــا ســواالتی را‬ ‫بپرسید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ‪ ۲۹‬ســوال در ایــن زمینــه اشــنا‬ ‫شــوید‪ ،‬بهتــر ان اســت بــه ایــن دو نکتــه راهبــردی توجــه‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان‬ ‫انــدازه کــه باعــث افزایــش اگاهی تــان از شــرایط شــرکت‬ ‫مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز به همــان اندازه امــکان دارد که‬ ‫بــر نــگاه فــرد مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت‬ ‫بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن اســت موجــب ایجــاد ســوءتفاهم نیــز‬ ‫بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتمــا ًدقــت داشــته باشــید ســواالت ‬ ‫خــود را بــا چــه لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان‬ ‫پیــدا کنیــد کــه فــرد مصاحبه کننــده نیز بــه لحن و زمــان طرح‬ ‫ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲۹‬سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از کارفرما‬ ‫بپرسید‬ ‫سواالت جامع در ارتباط با شرکت‬ ‫‪ .۱‬چگونــه در ایــن خصــوص شــروع بــه کار کردیــد؟ و چــرا در‬ ‫ایــن حــوزه می خواهیــد ادامــه دهیــد؟ شــما مدتــی در ایــن‬ ‫شــرکت بوده ایــد؟ کــدام ویژگــی ایــن شــغل شــما را باانگیــزه‬ ‫نگــه مـی دارد؟‬ ‫‪ .۲‬چــ ه مــواردی عامــل موفقیــت شــرکت بــوده کــه افــراد‬ ‫خــارج از شــرکت از ان اطالعــی ندارنــد؟‬ ‫‪ .۳‬ســبک مدیریتــی شــما یــا رئیــس اینــده مــن چگونــه‬ ‫اســت؟‬ ‫راه اندازی پنل خورشیدی یکی‬ ‫از مسیرهای اسان برای سرمایه گذاری‬ ‫در استان است‬ ‫‪3‬‬ ‫در محیط های عمومی‬ ‫فراگیری نهضت کاشت‬ ‫درختان میوه‪ ،‬نیازمند‬ ‫پیشگامی ادارات دولتی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .۴‬شــرکت‪ /‬مدیــر اینــده مــن‬ ‫چگونــه عملکــرد کارکنــان را مــورد‬ ‫بررســی قــرار می دهــد؟ چگونــه‬ ‫می تــوان از رونــد بررســی عملکــرد‬ ‫بیشــترین بهــره را بــرد تــا اطمینــان‬ ‫حاصــل شــود مــن بهتریــن کاری را‬ ‫کــه می توانــم بــرای شــرکت انجــام‬ ‫می دهــم؟‬ ‫‪ .۵‬چــه نــوع افــرادی در ایــن‬ ‫مجموعــه موفق انــد؟ چــه نــوع‬ ‫افــرادی موفــق نیســتند؟‬ ‫‪ .۶‬قهرمانــان شــرکت شــما چــه‬ ‫کســانی اند؟ افــرادی کــه بیشــتر‬ ‫از همــه تجلیــل می شــوند چــه‬ ‫خصوصیــات مشــترکی دارنــد؟‬ ‫برعکــس‪ ،‬ویژگی هــای مشــترک‬ ‫افــرادی کــه اســتخدام شــده اند امــا‬ ‫بعــدا اخــراج می شــوند‪ ،‬شکســت‬ ‫می خورنــد یــا کار را تــرک می کننــد‬ ‫چیســت ؟‬ ‫‪ .۷‬ســازوکار پــاداش شــما بــه چــه‬ ‫نحــوی اســت؟ ایــا بــر اســاس مــدل ســتاره کار می کنیــد یــا‬ ‫تیم محــور یــا اختصــاص ســهام یــا نقــدی؟ چــرا ایــن ســازوکار‬ ‫پــاداش را انتخــاب کرده ایــد؟ شــما امیدواریــد چــه حاصلــی‬ ‫از ان بــه دســت اوریــد و در صــورت عملی کــردن ان چــه‬ ‫اتفاقــی می افتــد؟ نــکات مثبــت و منفــی ســازوکار پــاداش‬ ‫شــما چیســت؟ اگــر بتوانیــد هــر چیــز دیگری را تغییــر دهید‪،‬‬ ‫چه چیــزی خواهــد بــود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .۸‬بخش هــای فــروش‪ /‬عملیــات‪ /‬فنــاوری‪ /‬بازاریابــی‪/‬‬ ‫امــور مالــی در اینجــا چگونــه کار می کننــد؟ (یعنــی گروه هــای‬ ‫دیگــری غیــر از گروهــی کــه بــرای فعالیــت در ان بخــش‬ ‫مصاحبــه می شــوید‪).‬‬ ‫‪ .۹‬دربــاره کــدام رقیــب شــرکت بیشــتر از بقیــه نگــران‬ ‫هســتید ؟‬ ‫پیشــنهاد مــی کنیــم ادامــه را حتمــا ً در شــماره بعــد‬ ‫بخوانیــد‪...‬‬ ‫‪317‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه ‪ 10‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪670‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد‪:‬‬ ‫موارد ابتال‬ ‫مشاهده اولین ُ‬ ‫به زیر سویه های امیکرون‬ ‫در ایران‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی از‬ ‫مشــاهده نخســتین مــوارد ابتــا بــه زیــر ســویه های جدیــد‬ ‫اُمیکــرون بــا نام هــای ‪ BQ۱‬و ‪ XBB‬در کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وبــدا‪ ،‬پــدرام پــاک اییــن‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬روز گذشــته‪ ،‬ســه مــورد ابتــا بــه زیــر‬ ‫ســویه های جدیــد اُمیکــرون کــه در بســیاری کشــورهای‬ ‫جهــان شــایع اســت در کشــور مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این ســه مورد‪ ۲ ،‬نمونه مربوط به زیرســویه‬ ‫‪ BQ۱‬و یک مورد مربوط به زیرســویه ‪ XBB‬اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت ادامــه داد‪ :‬ایــن نمونه هــا در‬ ‫ازمایشــگاه مرجــع دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی تهــران تشــخیص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫پــاک اییــن اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ســرعت انتقــال‬ ‫بــاالی ایــن زیــر ســویه ها در روزهــای اینــده شــاهد‬ ‫افزایــش امــار ابتــا بــه ایــن زیــر ســویه هــای جدیــد‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش ســخنگوی وزارت بهداشــت گفتــه بــود‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه رونــد افزایــش مبتالیــان بــه کرونــا در جهــان‪،‬‬ ‫احتمــال ورود مــوج جدیــدی از کرونــا با زیرســویه های جدید‬ ‫امیکــرون بــه کشــور در زمســتان امســال وجــود دارد‪.‬‬ ‫نیــک اییــن افــزود‪ :‬بــا ایــن همــه‪ ،‬کرونــا در ایــران و هیــچ‬ ‫جــای دنیــا تمــام نشــده اســت؛ کرونــا در ایــران وجــود‬ ‫دارد و بــا همــکاری مــردم و مدیریــت تامیــن واکســن‬ ‫رونــد کاهشــی را طــی کــرده کــه همــکاری مــردم‪ ،‬رعایــت‬ ‫مســائل بهداشــتی و تزریــق ‪ ۱۵۶‬میلیــون دز واکســن در‬ ‫کشــور از دالیــل ان اســت‪.‬‬ ‫پاک اییــن ادامــه داد‪ :‬وزارت بهداشــت از مــردم تقاضــا‬ ‫دارد ســاالنه یــک بــار واکســن کرونــا را تزریــق کننــد و اگــر‬ ‫فــردی امســال‪ ،‬واکســن کرونــا را تزریــق نکــرده اســت‬ ‫حتمــا بــه ایــن کار اقــدام کنــد همچنیــن مطابــق اخریــن‬ ‫مصوبــه کمیتــه ملــی واکسیناســیون کرونــا‪ ،‬بــه همــه‬ ‫افــراد بــاالی ‪ ۱۸‬ســال کــه دارای بیمــاری زمین ـه ای بــوده‬ ‫و ‪ ۶‬مــاه از اخریــن واکســن انهــا گذشــته‪ ،‬توصیــه اکیــد‬ ‫می شــود هــر چــه ســریعتر نســبت بــه تزریــق دز یــاداور‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان‬ ‫مراجعــه روزانــه بــرای واکسیناســیون کمتــر از پنــج هــزار‬ ‫نفــر و ناکافــی اســت و از رســانه ها و مــردم می خواهیــم‬ ‫موضــوع واکسیناســیون را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بنــا بــه توصیــه متخصصــان‪ ،‬الزم اســت‬ ‫افــرادی کــه عالئــم ســرماخوردگی یا بیماری های تنفســی‬ ‫دارنــد‪ ،‬حتمــا از ماســک اســتفاده کننــد و بــه ســایر افــراد‬ ‫نیــز توصیــه می شــود‪ ،‬دســت کــم در فضاهــای بســته و‬ ‫متراکــم ماســک بزننــد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫اگــر نهــال مثمــر در معابــر و اراضــی مشــاع شــهری کشــت‬ ‫شــود‪ ،‬هرشــهروندی کــه ایــن نهــال در مجاور محل ســکونت‬ ‫وی غــرس شــده در حفاظــت از ان کوشــاتر خواهــد بــود زیــرا‬ ‫منافــع و ثمــرات درخــت نصیــب وی می شــود‪.‬‬ ‫در محیط های‬ ‫عمومی فراگیری‬ ‫نهضت کاشت‬ ‫درختان میوه‪،‬‬ ‫نیازمند پیشگامی‬ ‫ادارات دولتی‬ ‫ل مثمــر در فضاهــای عمومــی و‬ ‫اجــرای طــرح کاشــت نهــا ‬ ‫شــهری بــه عنــوان یکــی از توصیه هــای رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫بــه منابــع مالــی‪ ،‬برنامه ریــزی کالن و مدیــران دلســوز احتیاج‬ ‫دارد کــه بــا پرهیــز از شــعارزدگی‪ ،‬درختــان مثمــر را در ادارات‬ ‫و جــاده و خیابان هــای شــهری و برون شــهری بکارنــد و بــه‬ ‫پیشــگامان تحقــق ایــن نهضــت فراگیــر تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬نــام درختــکاری و یــا کاشــت‬ ‫نهــال کــه بــه گــوش مــی خورد ناخــوداگاه ‪ ۱۵‬اســفندماه و روز‬ ‫درختــکاری همــراه بــا توزیــع نهال هــای ســرو و کاج و صنوبــر‬ ‫در اذهــان زنــده می شــود‪.‬‬ ‫همــه ســاله و بــا تــاش ادارات منابــع طبیعــی‪ ،‬صدهــا‬ ‫هــزار اصلــه نهــال رایــگان بیــن مشــتاقان درختــکاری توزیــع‬ ‫می شــود تــا از طریــق تــوان مــردم‪ ،‬مســاحت فضــای ســبز و‬ ‫ســرانه ان در کشــور افزایــش یابــد ‪.‬‬ ‫بخــش زیــادی از نهال هــای توزیع شــده توســط اشــخاص‬ ‫حقیقــی و مــردم کوچــه و بــازار و یــا روستانشــینان در داخــل‬ ‫یــا حاشــیه اراضــی یــا حیاط خانه ها غرس شــده و مقــداری از‬ ‫ان هــم توســط نهادهــای دولتــی دریافــت می شــود‬ ‫در ســال های اخیــر و بــا رونق گرفتــن نهضــت و پویش هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬رونــد کاشــت نهــال تغییــر کــرد و نهادهــای تامیــن‬ ‫کننــده نهــال ســعی کردنــد کــه درختــان مثمــر و میــوه ده ماننــد‬ ‫زیتــون‪ ،‬تــوت‪ ،‬انجیــر و گــردو و مرکبــات را در اختیــار مــردم و یــا‬ ‫نهادهــای دولتــی و تشــکل های حامــی طبیعــت قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که در راســتای توســعه کشــت درختان مثمر‬ ‫کمتــر بــه ان توجــه شــده اســت‪ ،‬بهره گیــری از محیط هــای‬ ‫شــهری و محوطــه ادارات و نهادهــای دولتــی اســت ‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان و به ســبب وســیع بودن اراضی شــهری‪،‬‬ ‫بــه طــور معمــول ادارات دولتــی از عرصه های بــزرگ برخوردار‬ ‫هســتند و حتــی در مــواردی از یــک ســاختمان در داخــل‬ ‫عرصه هایــی چنــد ده هکتــاری بــرای امــور اداری اســتفاده‬ ‫مــی کننــد کــه ایــن ظرفیــت بالقــوه فرصــت مناســبی اســت تا‬ ‫مدیــران دولتــی بتواننــد در نهضــت کاشــت نهــال مثمر نقش‬ ‫بیشــتری ایفــا کننــد‬ ‫پیگیری ها در این خصوص بیانگر ان اســت که اســتانداری‬ ‫گلســتان در ایــن نهضــت پیــش گام همــه نهادهــا و ادارات‬ ‫بــوده و در محوطــه جنوبــی ســاختمان اســتانداری حــدود ‪۲۰۰‬‬ ‫اصلــه نهــال مثمــر کاشــته کــه می توانــد الگوی مناســبی برای‬ ‫دیگــر دســتگاه ها باشــد‪.‬‬ ‫بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه همچنیــن مشــخص شــد‬ ‫کــه اداره کل شــیالت گلســتان هــم در یکــی از مراکــز زیــر‬ ‫مجموعــه خــود در حاشــیه گــرگان صدهــا اصلــه انــواع نهــال‬ ‫میــوه غــرس کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر یکــی از تشــکل هــای غیــر دولتــی حــوزه طبیعــت‬ ‫گلســتان گفت ‪ :‬درخت نماد ابادانی و شــاخص سرســبزی و‬ ‫خرمی و مظهر زندگی اســت که ســبب لطافت هوا و ســبب‬ ‫اســایش و رفــاه انســان و صفــا و پاکــی طبیعــت می شــود‪.‬‬ ‫عبدالحکیــم ادریســی افــزود‪ :‬از بیــن بــردن یــک درخــت در‬ ‫پارک هــا و خیابان هــا و معابــر عمومــی به معنــی تعــرض بــه‬ ‫حــق همــه افــراد جامعــه اســت چــرا کــه درخــت نقش مهمی‬ ‫در زندگــی انســان ها ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا جــود انکــه درختــان در بخــش عــام‪ ،‬خاصیــت‬ ‫و محاســن پرشــماری دارند اما کاشــت درختان مثمر یکی از‬ ‫مباحثــی اســت کــه تاکنــون از ان غفلــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ادریســی گفــت‪ :‬اگــر نهــال مثمــر در معابــر و اراضــی مشــاع‬ ‫شــهری کشــت شــود‪ ،‬هرشــهروندی کــه ایــن نهــال در‬ ‫مجــاور محــل ســکونت وی غــرس شــده در حفاظــت از ان‬ ‫کوشــاتر خواهــد بــود زیــرا منافــع و ثمــرات درخــت نصیــب‬ ‫وی می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬کاشــت نهــال انجیــر‪ ،‬تــوت و زیتــون کــه نســبت‬ ‫بــه کــم ابــی و بیمــاری مقاوم تــر هســتند بایــد در دســتور‬ ‫کار قــرار بگیــرد تــا عــاوه بــر ایجــاد فضــای ســبز‪ ،‬درامــد‬ ‫شــهروندان و حتــی روستانشــینان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫یکــی از محققــان حــوزه منابــع طبیعــی گفــت‪ :‬تلطیــف‬ ‫هــوا‪ ،‬تعــادل دمــای محیــط‪ ،‬حفاظــت از خــاک و تامیــن‬ ‫بخشــی از مــواد غذایــی مــورد نیــاز انســان تنهــا بخشــی از‬ ‫ســودمندی های فــراوان درختــان اســت‪.‬‬ ‫روح اللــه رســتمی افــزود‪ :‬درختــان در ســامتی و اســایش‬ ‫ســاکنان شــهرها ســهم بزرگــی دارنــد زیــرا بــا جــذب گازهــای‬ ‫ســمی از جملــه گازکربنیــک و تولیــد اکســیژن ســبب دوام‬ ‫حیــات انســان ها می شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در صــورت فراهــم بــودن شــرایط نگهــداری‬ ‫می تــوان در فضــای ســبز شــهری یــا پارک هــای جنگلــی بــه‬ ‫ســراغ نهــال هــای مثمــر رفــت‪.‬‬ ‫رســتمی گفــت ‪ :‬درختــان مثمــر فقــط بــه درختانــی کــه میــوه‬ ‫خوراکــی مــی دهنــد منحصــر نمــی شــود بلکــه در ختانــی‬ ‫ماننــد برگ بــو‪ ،‬اکالیپتــوس و تاکســوس لولـه ای هم از جمله‬ ‫درختــان مثمــر هســتند کــه در طــب گیاهــی مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد و می توانــد در کنــار درختانــی ماننــد زیتــون‪،‬‬ ‫انــار‪ ،‬گــردو و پســته درامــدزا باشــند‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان گمیشــان واقــع در مناطــق‬ ‫خشــک و نیمه خشــک گلســتان اظهار کرد‪ :‬در ســال های قبل‬ ‫شــاهد غــرس حــدود ‪ ۲۳‬هــزار اصلــه نهــال زیتــون در گمیشــان‬ ‫بودیــم کــه نقــش بســزایی در توســعه فضــای ســبز در ایــن‬ ‫شهرســتان ایفــا کــرد و بخشــی از ان بــه ثمــر نشســته اســت‪.‬‬ ‫اگر به جای درختان غیرمثمر‬ ‫درختان مثمر کاشته شود‪،‬‬ ‫انگیزه و اهتمام بومیان در‬ ‫نگهداری این گونه ها افزایش‬ ‫یافته و درصد موفقیت و به‬ ‫ثمر نشستن درختان بیشتر‬ ‫خواهد شد‬ ‫عبدالصالــح کرنــژادی افــزود‪ :‬بــه طور معمول اهالی شــهرهای‬ ‫شــمالی گلســتان بــه ســبب شــرایط خــاص جغرافیایــی و‬ ‫محرومیت هــای در برخــورداری از زیرســاخت های اقتصــادی‬ ‫درامــد ســرانه کمتــری نســبت بــه ســایر شــهرهای اســتان دارنــد‬ ‫کــه کشــت درختــان مثمــر در ایــن مناطــق می توانــد نقــش‬ ‫محسوســی در افزایــش ســطح درامــد مــردم منطقــه ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬اگــر بــه جــای درختــان غیرمثمــر درختــان‬ ‫مثمــر کاشــته شــود ‪ ،‬انگیــزه و اهتمــام بومیــان در نگهــداری‬ ‫ایــن گونه هــا افزایــش یافتــه و درصــد موفقیــت و بــه ثمــر‬ ‫نشســتن درختــان بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کرنــژادی ادامــه داد‪ :‬افزایــش مانایــی نهال هــای کاشــته شــده‬ ‫عــاوه بــر اینکــه منجــر بــه توســعه فضــای ســبز شهرســتان‬ ‫می شــود نقش بســزایی در شــکل گیری تفرجگاه های کوچک‬ ‫و افزایــش نشــاط اجتماعــی در منطقــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــه طــور کلــی در بخــش شــمالی گلســتان بــا‬ ‫توجــه بــه نــوع بافــت خــاک و البتــه شــرایط خــاص اقلیمــی‬ ‫می تــوان گونــه هــای مقاومــی ماننــد انــار‪ ،‬انجیــر ‪ ،‬زیتــون‬ ‫و حتــی تــوت را غــرس کــرد کــه می توانــد زمینــه تثبیــت‬ ‫ریزگردهــای محلــی را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــر اســاس برنامه ریــزی صــورت گرفتــه قــرار‬ ‫اســت در ماه هــای اینــده درختچه هــای پســته در شــمال‬ ‫گمیشــان غــرس شــود تــا در صــورت موفقیــت شــاهد رونــق‬ ‫کشــت ایــن گونــه باشــیم‪.‬‬ ‫ل مثمــر‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان ترکمــن گفــت ‪ :‬کشــت نهــا ‬ ‫توصیــه بــزرگان دیــن اســت کــه در روایــت هــای مختلــف بــه‬ ‫ان اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمدصالــح منصــوری افــزود ‪ :‬در اهمیــت‬ ‫درختــکاری همیــن بــس کــه پیامبــر اســام (ص) فرمودنــد‪:‬‬ ‫هــر کــس کــه درختــی بــکارد و ان درخت میوه بدهد‪ ،‬خداوند‬ ‫بــه انــدازه میــوه هــای ان درخــت بــه او ثــواب می دهــد‪.‬‬ ‫درختان در سالمتی و اسایش‬ ‫ساکنان شهرها سهم بزرگی‬ ‫دارند زیرا با جذب گازهای‬ ‫سمی از جمله گازکربنیک‬ ‫و تولید اکسیژن سبب دوام‬ ‫حیات انسان ها می شوند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان ترکمــن ادامــه داد ‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه شــهرهای ســاحلی گلســتان در برخــی از مــاه هــای‬ ‫ســال میزبــان صدهــا هــزار مســافر و گردشــگر اســت کاشــت‬ ‫گونه هــای مثمــر می توانــد جذابیــت ایــن مناطــق را بیشــتر‬ ‫کــرده و عــاوه بــر ســایه و سرســبزی‪ ،‬امــکان بهره منــدی از‬ ‫میــوه درختانــی همچــون انجیــر و تــوت را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر گــرگان هــم بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬رونــد کاشــت نهــال مثمــر در محیط هــای شــهری از‬ ‫چنــد ســال گذشــته اغــاز شــده و رویکــرد اصلــی ســازمان‬ ‫فضــای ســبز‪ ،‬توســعه ایــن رویــه اســت‪.‬‬ ‫ناصــر گرزیــن گفــت‪ :‬در بــاغ مهدویــت گــرگان در شــهرک‬ ‫ویالشــهر گونه هــای مثمــر ماننــد زیتــون‪ ،‬انجیــر و تــوت‬ ‫کاشــته شــده و درصــدد هســتیم ایــن بــاغ را بــه الگویــی بــرای‬ ‫ســایر مناطــق گــرگان تبدیــل کنیــم ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬اعضــای شــورای شــهر گــرگان از طرح هایــی‬ ‫کــه در راســتای توســعه کشــت نهــال مثمــر در گــرگان انجــام‬ ‫می شــودُ حمایــت مــادی و معنــوی خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت ‪ :‬‬ ‫عملیــات نهالــکاری بــا گونه هــای مثمــر در ‪ ۲‬قالــب طــرح‬ ‫ترســیب کربــن و احیــا ذخیره گاه هــای رویشــگاهی همســو بــا‬ ‫گونــه غالــب و بومــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫حمیــد ســامتی افــزود ‪ :‬در گذشــته و در قالــب قــرارداد بــا‬ ‫شــبکه توســعه جهانــی ســازمان ملــل و در راســتای طــرح‬ ‫ترســیب کربــن گونه هــای مثمــر ماننــد گیــاس‪ ،‬گــردو و پســته‬ ‫در مناطــق شــرق گلســتان بــا حمایــت اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫غــرس شــده بــود کــه بخشــی از انهــا بــه ثمــر نشســته اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬هــر چنــد قــرارداد ایــن اداره کل بــا شــبکه توســعه‬ ‫جهانــی ســازمان ملــل بــه پایــان رســیده امــا درختکاری بــا نهال‬ ‫مثمــر در ذخیــره گاه قازانقایــه مراوه تپــه با کاشــت پســته ادامه‬ ‫دارد و در برنامــه جنــگل کاری ایــن منطقــه صرفــا از گونــه مثمــر‬ ‫پســته بــرای احیــای جنــگل اســتفاده مــی شــود‪ .‬تعــادل اب و‬ ‫هــوا‪ ،‬پاکســازی هــوا‪ ،‬انســجام بافــت خــاک‪ ،‬حفــظ زیســتگاه‬ ‫موجــودات مختلــف‪ ،‬کاهــش گرمــای زمیــن ‪ ،‬نشــانگر نقــش‬ ‫مهــم درختــان در تمامــی ابعــاد زندگــی انســانها اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد حمایــت از پویش هــای کاشــت‬ ‫نهــال مثمــر می توانــد در اینــده نزدیــک ســهم درختــان مثمــر‬ ‫را در فضــای ســبز گلســتان افزایــش داد‪/ .‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫ شنبه ‪ 10‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪670‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫توانمندســازی محــات کــم برخــوردار در اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬با هــدف هــم افزایی‪،‬هماهنگــی از حیــث‬ ‫توسعه یافتگی در استان‪،‬در ابعاد اقتصادی‪،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگــی است‪،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن طــرح‬ ‫توانمندســازی در خصــوص پــروژه هــای بازافرینــی‬ ‫شــهری بــه حــوزه معاونــت سیاســی امنیتــی اســتانداری‬ ‫محــول شــده اســت‪.‬‬ ‫پنجمیــن جلســه شــورای برنامــه ریــزی و توســعه‬ ‫اســتان بــا حضــور زنگانــه اســتاندار گلســتان‪ ،‬ســنگدوینی‬ ‫و ایــری نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪،‬عابدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫اســتان گلســتان‪،‬فرمانداران و اعضای شــورا در محل ســالن‬ ‫اجتماعــات شــهیدرجایی اســتانداری برگــزار گردیــد‬ ‫قــدرت الــه عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه‬ ‫ریــزی اســتان گلســتان‪،‬در ادامه‪،‬بــا مــروری بــر مصوبــات‬ ‫قبلی‪،‬پیشــرفتی کــه قابــل ارزیابــی از نظــر کمــی و کیفــی‬ ‫باشــد‪،‬ارائه نمــود‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان افــزود‪ :‬پیگیــری مصوبــات جلســات‬ ‫قبلــی‪،‬از برنامــه هــای اولویــت دار شــورا مــی باشــد واعضــای‬ ‫شــورا در جلســات حضور فعال و مســتمر داشــته باشــند‪،‬به‬ ‫دلیــل تصمیــم گیــری هــای مهمــی که در جلســات برگزار می‬ ‫گردد‪،‬حضــور تــک تــک اعضــاء ارزشــمند مــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان گلســتان‪،‬با‬ ‫اشــاره بــه مجوزهــای بــی نام‪،‬کــه همــواره در جلســات‬ ‫شــورا بــر ایــن موضــوع تاکیــد داشــته انــد و در همیــن‬ ‫راســتا‪،‬جزئیات مجوزهــای بــی نــام را بــرای اعضاء شــورا اعالم‬ ‫مــی نمودند‪،‬اظهــار داشــت‪ 91:‬پروژه‪،‬دســتگاههای اجرایــی‬ ‫معرفــی نمودنــد کــه ‪ 28‬پــروژه قابــل اجــراء و ‪ 7‬پــروژه در‬ ‫دســت تهیــه ‪،‬و مــا بقــی پــروژه هــا در حــال پیگیری و بررســی‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬تاکنــون جلســات و مکاتبــات متعــددی در‬ ‫خصــوص مجوزهــای بــی نــام با دســتگاههای اجرایــی صورت‬ ‫گرفتــه اســت و در جلســات اتــی‪ ،‬در خصــوص پــروژه هــای‬ ‫بــی نــام ‪،‬مدیــرکل اقتصــادی و دارایــی اســتان مــی تواننــد‬ ‫گزارشــات را ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫عابــدی همچنیــن در خصــوص اراضــی بــه متقاضیان‪،‬کــه‬ ‫جــزء مصوبــات جلســات قبلــی شــورا بود‪،‬گفت‪:‬گزارشــی‬ ‫از اطالعــات دســتگاههای اجرایــی دریافــت و در خصــوص‬ ‫اراضــی بــه متقاضیــان واگذار‪،‬گزارشــی رئیــس ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫قــدرت الــه عابــدی در ادامــه بیــان کرد‪:‬نیروگاههــای کوچــک‬ ‫بــرق ابــی در گلســتان‪،‬که در ‪ 6‬نقطــه ارائــه شــده اســت و‬ ‫امــاده واگــذاری بــه ســرمایه گــذاران مــی باشــد‪،‬فرصت‬ ‫مناســبی بــرای ســرمایه گــذاری اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬براســاس مصوبــه شــورای برنامــه ریزی‪،‬شــرکت‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی استان‪،‬نســبت بــه ایجــاد شــهرک‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫پمپ اب (واترپمپ)‬ ‫با هدف هم افزایی‬ ‫توانمندسازی محالت کم‬ ‫برخوردار در دستور کار است‬ ‫راه اندازی پنل‬ ‫خورشیدییکی‬ ‫از مسیرهای اسان‬ ‫برای سرمایه گذاری‬ ‫در استان است‬ ‫‪1401‬‬ ‫تخصصــی انــرژی خورشــیدی بــا همــکاری دســتگاههای‬ ‫اجرایــی اقــدام مــی نماینــد کــه راه انــدازی پنــل خورشــیدی‬ ‫یکــی از مســیرهای اســان ســرمایه گــذاری در اســتان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان گلســتان با‬ ‫بیــان اینکــه توانمندســازی محــات کــم برخــوردار در اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬با هــدف هــم افزایی‪،‬هماهنگــی از حیــث توســعه‬ ‫یافتگــی در اســتان‪،‬در ابعــاد اقتصادی‪،‬اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫است‪،‬خاطرنشــان کرد‪:‬این طرح توانمندســازی در خصوص‬ ‫پــروژه هــای بازافرینــی شــهری بــه حــوزه معاونــت سیاســی‬ ‫امنیتــی اســتانداری محــول شــده اســت‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان‪ ،‬در ادامــه مباحث‪،‬توجــه بــه فضــای‬ ‫اداری‪،‬از ظرفیــت فــروش امــوال و مجتمــع هــای اداری را‬ ‫مطــرح کــرد و یــاداور شــد‪:‬مدیرکل دفتــر بانــوان اســتانداری‬ ‫بــه اتفــاق فرمانداری‪،‬پیگیــر فضــای اداری مــی باشــند و‬ ‫دســتگاههای اجرایــی اســتفاده حداکثــری از فــروش امــوال‬ ‫را ارائــه مــی نماینــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن توجــه بــه مجوزهــای بــی نــام و فــروش امــوال‬ ‫و مولدســازی را دو موضــوع مهــم مطــرح نمــود و افزود‪:‬بــه‬ ‫دلیــل اهمیــت خــاص و ویژه‪،‬جلســات مجزایــی بایســتی‬ ‫برگــزار نماییــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه پتانســیل حصــول درامدهــا در اســتان تصریــح‬ ‫کرد‪:‬نشســت هــای مســتمر بــه صــورت ویــژه بــا اقتصــاد و‬ ‫دارایی و درامدهای اســتان برگزار شــده اســت و خوشــبختانه‬ ‫در حــوزه امــور مالیاتــی عملکــرد خوبــی داشــته ایــم و تــاش‬ ‫بــر ایــن بــوده اســت کــه نشســت هــای تخصصــی بیشــتر‬ ‫باشــد‪،‬لذا بــا همــکاری و هماهنگــی الزم‪،‬ظرفیــت پایــدار بــا‬ ‫هــدف ارتقــاء درامدزایــی موثــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان گفــت‪ :‬بــا هــدف بررســی و اخــذ تصمیــم‬ ‫گیری‪،‬جلســاتی بــه منظــور مــازاد درامــد اســتان و شناســایی‬ ‫درامدهــای پنهــان نیــز تشــکیل گردید‪.‬رئیــس ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان اظهــار داشــت‪:‬مجموع کل‬ ‫تســهیالت بانکــی از طریــق امــور اقتصــاد و دارایــی پیگیــری‬ ‫می شــود و برای تســریع در روند رشــد ‪ 8‬درصدی در جلســه‬ ‫ســوم و چهــارم شــورا‪،‬مصوباتی انجــام شــد‪.‬‬ ‫زیرساخت داده های مکانی‬ ‫و پنجره مدیریت زمین‪،‬درگاه‬ ‫ارتباطی سامانه است که تعامالت‬ ‫الکترونیکی و ایجاد زیرساختهای‬ ‫مناسب از ضروریات است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در بنــد (د) مصوبــه در حــوزه اختیارات فرمانداران‬ ‫تغییراتــی ایجــاد شــد و بــا بانــک اطالعاتــی متمرکز‪،‬ســامانه‬ ‫رشــد ‪ 8‬درصــدی بــه پــروژه هــای اقتصادی‪،‬تولیــدی و‬ ‫خدماتــی قابــل رصــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان بــا اشــاره ای بــه تشــکیل کارگــروه‬ ‫پژوهــش کــه در اذرمــاه برگــزار شــده بود‪،‬افزود‪:‬عناویــن‬ ‫اولویت های پژوهشــی اســتان در ســال ‪ 1401‬موضوع اعتبار‬ ‫مــاده ‪ 56‬قانــون الحــاق ‪ 2‬بــه فراخــوان گذاشــته شــد و در‬ ‫ســامانه ایــن فراخــوان بارگــذاری گردیــد و اعتبــارات پژوهــش‬ ‫بــه دســتگاههای اجرایــی ابــاغ مــی گــردد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‬ ‫در پنجمیــن جلســه شــورای برنامــه ریــزی و توســعه‬ ‫اســتان بــا اشــاره بــه پــروژه هایــی کــه مشــمول مــاده ‪23‬‬ ‫و ‪ 56‬می باشــند‪،‬اظهار کرد‪:‬پــروژه ســفر‪،‬مربوط بــه اب و‬ ‫فاضالب‪،‬عقــد قــرارداد بــا بانــک عامــل انجــام شــده اســت و‬ ‫در خصــوص بیمارســتان بــا هماهنگــی در ســطح ملی‪،‬یــک‬ ‫فــاز را براســاس پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ‪ 70‬درصد‪،‬پــروژه‬ ‫بیمارســتان را از مــاده ‪ 56‬بــا مبلــغ ‪ 300‬میلیــاردی بهــره منــد‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان بیــان کرد‪:‬توســعه اقتصــاد دریــا‬ ‫محــور یکــی دیگــر از مصوبــات جلســات قبلــی مــی باشــد و‬ ‫بعنــوان یکــی از مهمتریــن مزیتهــای اســتان و بــا توجــه بــه‬ ‫پتانســیل اســتان گلستان‪،‬توســعه اقتصــاد دریامحور‪،‬اثرات‬ ‫مثبتــی بــر توســعه اســتان گلســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬در الیحــه برنامــه هفتــم توســعه و الیحــه‬ ‫بودجــه ‪، 1402‬مــورد حمایــت و پشــتیبانی اســتاندار محتــرم‬ ‫گلســتان بــوده ایــم و بــا اشــاره بــه رویکــرد مثبــت ایشــان در‬ ‫اســتان و پیگیــری هــای مستمر‪،‬بســیاری از دغدغــه هــا در‬ ‫توســعه اســتان رفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان گلســتان‬ ‫تصریح کرد‪:‬با توجه به اینکه در اســتان گلستان‪،‬کشــت‬ ‫پنبه‪،‬یکــی از مناطــق مســتعد در حــوزه کشــاورزی‬ ‫اســت‪،‬لذا جهاد کشــاورزی و مرکز تحقیقات پنبه‪،‬کشــت‬ ‫پنبــه را در اولویــت قــرار داده و احیــای مجــدد پنبــه در‬ ‫اســتان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫توسعه اقتصاد دریا محور‬ ‫یکی دیگر از مصوبات جلسات‬ ‫قبلی می باشد و بعنوان یکی‬ ‫از مهمترین مزیتهای استان‬ ‫و با توجه به پتانسیل استان‬ ‫گلستان‪،‬توسعهاقتصاد‬ ‫دریامحور‪،‬اثرات مثبتی بر توسعه‬ ‫استان گلستان خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪:‬در خصــوص بنــد(ب) تبصــره ‪ 16‬بــه‬ ‫دســتگاههای اجرایــی و فرمانــداران مکاتبــات ارســال گردیــد‬ ‫و رشــد ‪ 8‬درصــدی توســط دســتگاههای اجرایی‪،‬فرمانــداران‬ ‫و شــورای هماهنگــی بانــک هــا در دســت پیگیــری مــی باشــد‬ ‫وی در ادامــه افزود‪:‬بــا توجــه بــه بنــد (د) تبصــره ‪،18‬اعضــاء‬ ‫نقطــه نظــرات پیشــنهادی را بــه دبیرخانــه شــورا فرســتاده و‬ ‫جمــع بنــدی نهایــی بــرای اعضــا ارســال مــی گــردد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان بــا اشــاره ای بــه ارســال مجــوز تبــادل‬ ‫اطالعــات بــرای ســایر دســتگاههای اجرایــی‪ ،‬در خصــوص‬ ‫‪،SDI‬زیرســاخت داده هــای مکانــی و پنجــره واحــد مدیریــت‬ ‫زمین به بیان مطالبی پرداخت و یاداور شــد‪ :‬در زمان کوتاه‬ ‫و بــا هزینــه پایین‪،‬دســتگاههای اجرایی بــه داده های مکانی‬ ‫و به روز دسترســی دارند‪.‬وی بیان کرد‪:‬زیرســاخت داده های‬ ‫مکانی و پنجره مدیریت زمین‪،‬درگاه ارتباطی ســامانه اســت‬ ‫کــه تعامــات الکترونیکــی و ایجــاد زیرســاختهای مناســب از‬ ‫ضروریات اســت‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ر یزی اســتان گلســتان در‬ ‫خصــوص مصوبــه ســامانه جامــع ابــادی های کشــور تصریح‬ ‫کرد‪:‬دســتگاههای اجرایی‪،‬اطالعــات مربــوط بــه ابــادی هــا را‬ ‫در اختیــار قــرار بدهند‪،‬خاطرنشــان کرد‪:‬بــه منظــور تحقــق‬ ‫و پیشــبرد اهــداف دولت‪،‬ســامانه جامــع ابــادی هــای‬ ‫کشــور‪،‬جهت دسترســی بــه روز رســانی مــی گــردد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان در ادامــه مباحث‪،‬بــه سرشــماری‬ ‫ثبتــی مبنــا ‪ 1405‬پرداخــت و تصریــح کرد‪:‬حــوزه سرشــماری‬ ‫ثبتــی مبنــا در ســال ‪ 1405‬بــه صورت ازمایشــی در شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد کتــول برگــزار مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بــدون اینکــه امارگیــران بــه درب منــازل مراجعــه‬ ‫نمایند‪،‬خانــوار بــه ســامانه مراجعــه مــی نماینــد و کدملــی و‬ ‫کدپســتی خانــوار در ســامانه اطالعــات وارد مــی گــردد و یکــی‬ ‫از مزایــای ایــن طــرح ازمایشی‪،‬شناســایی نواقــص فنــی در‬ ‫طــی سرشــماری ازمایشــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‬ ‫گفت‪:‬شــهروندان علــی ابــاد کتول‪،‬اطالعــات را در ســامانه‬ ‫وارد نماینــد تــا در سرشــماری ازمایشــی مســائل فنــی و‬ ‫اجرایــی کــه در دســت بررســی مــی باشــد بــرای سرشــماری‬ ‫ســال ‪ 1405‬مشــکالت بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان در پایــان‪ ،‬نقــش و اهمیــت اطــاع‬ ‫رســانی و تبلیغــات در سرشــماری ثبتــی مبنــا را بســیار مهــم‬ ‫قلمــداد نمــود و تاکیــد کرد‪:‬دســتگاههای ذیربــط در خصوص‬ ‫اطــاع رســانی موثــر بــه شــهروندان در سرشــماری ثبتــی مبنا‬ ‫اهتمــام ورزند‪/.‬ایرنــا‬ ‫وســیله ای اســت کــه بــه منظــور گــردش ســریع و‬ ‫راحــت اب موجــود در رادیاتــور و در اطراف موتور بکار‬ ‫رفتــه و حرکــت ان از طریــق موتــور و تســمه پروانــه‬ ‫تامیــن می گــردد‪ ،‬بدیــن صــورت کــه چــون همیشــه‬ ‫در قســمت پائیــن رادیاتــور اب خنــک و در بــاالی ان‬ ‫اب گــرم (برگشــت داده شــده از موتــور) وجــود دارد‪،‬‬ ‫لــذا بــرای رســاندن اب جهــت خنــک کــردن قطعــات‬ ‫موتور از شــیلنگ پائین رادیاتور‪ ،‬اب بوســیله مکش‬ ‫حاصل از واترپمپ وارد کانال های بدنه سیلندرهای‬ ‫موتــور شــده و پــس از گــردش در اطــراف ســیلندرها‬ ‫و خنــک کــردن انهــا‪ ،‬در حالیکــه خــود اب مقــداری‬ ‫گــرم شــده از طریــق کانال هــای ســیلندر بــه گرم ترین‬ ‫نقطــه موتــور کــه سرســیلندرها می باشــد هدایــت و‬ ‫پــس از عبــور از اطــراف ســوپاپ ها و شــمع ها و خنــک‬ ‫نمــودن انهــا از طریــق ترموســتات و لوله هــای بــاال‬ ‫جهــت خنــک شــدن مجــدد وارد رادیاتــور می گــردد‪.‬‬ ‫ترموستات‪:‬‬ ‫ســوپاپی اســت که درمســیر راه اب برگشــتی از موتور‬ ‫بــه رادیاتــور قــرار دارد و کار ان ثابــت نگهداشــتن دمــای‬ ‫اب موتــور می باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجه به اینکه بیشــترین ســائیدگی قطعــات موتور‬ ‫زمانــی اســت کــه موتــور در حــال ســرد کار می کنــد‪،‬‬ ‫در نتیجــه بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع ســائیدگی در‬ ‫موتــور روش هــای مختلفــی وجــود دارد از جملــه نصب‬ ‫ترموســتات‪ ،‬اســتفاده از مــواد خنــک کننــده و پروانــه‬ ‫اتوماتیــک را می تــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫یکــی از علــل خرابــی انژکتــور در خودروهایــی‬ ‫کــه در کشــورمان کار میکننــد‪.‬‬ ‫ ناخالصی های فیزیکی موجود در بنزین است‪.‬‬‫ ایــن ناخالصی هــا گاهــی انقــدر ریــز هســتند کــه از‬‫فیلتــر اولیــه نصــب شــده بــر روی پمــپ بنزیــن و حتــی‬ ‫فیلتــر بنزیــن عبــور می کننــد و بــه انژکتــور می رســند‪.‬‬ ‫ انژکتورهــا دارای یــک فیلتــر بســیار ظریــف هســتند‬‫کــه ســوخت پیــش از ورود بــه مجموعــه انژکتــور از‬ ‫ان عبــور می کنــد تــا بــرای اخریــن مرتبــه هرگونــه‬ ‫ناخالصــی داخلــی ان پــاک شــود‪.‬‬ ‫ ایــن فیلتــر بســیار ظریــف بــوده و ممکــن اســت‬‫بــه مــرور در اثــر ذرات معلــق داخلــی بنزیــن بگیــرد‪.‬‬ ‫ بــه عــاوه گاهــی ذراتــی کوچــک و یــا محلــول‬‫در بنزیــن از ایــن فیلتــر عبــور می کننــد کــه بعــدا ً‬ ‫می تواننــد بــر روی ســوراخ ریــز خروجــی انژکتــور و‬ ‫یــا فاصلــه میــان ســوزن انژکتــور و دهانــه ان رســوب‬ ‫کــرده و میــزان پاشــش انژکتــور را کــم کننــد‪.‬‬ ‫ در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه اینکــه یــک خرابــی‬‫مکانیکــی رخ داده اســت‪ ECU ،‬خــودرو متوجــه‬ ‫مشــکل نمی شــود و مــدت زمــان پاشــش ســوخت‬ ‫تغییــر نمــی کنــد امــا ایــن انژکتــور بــه دلیــل انکــه‬ ‫نمی توانــد ســوخت کافــی را بــه بیــرون بپاشــد باعــث‬ ‫ضعــف تــوان موتــور می شــود‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫تصرف در اموال کودک‬ ‫س‪ :۶۴۷۳‬ایــا جایــز اســت پــول هایــی کــه دیگــران‬ ‫بــه کــودک نابالــغ هدیــه مــی کننــد را بــرای نیازهــای‬ ‫کــودک (خــوراک و پوشــاک) مصــرف کنیــم یا نگهداری‬ ‫ـی وی واجــب اســت؟‬ ‫ان تــا زمــان بلــوغ او بــر ولـ ّ‬ ‫ج‪ :‬در صورتــی کــه اینگونــه تصرفــات توســط ولــی‬ ‫مفســده ای بــرای فرزنــد نداشــته باشــد‪ ،‬جایــز اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 10‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪670‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫رییس سازمان بهره وری ایران‬ ‫در کشور ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫به هدرمی رود‬ ‫رییس سازمان بهره وری کشور با تاکید بر ضرورت‬ ‫افزایــش بهــره وری در همــه بخش هــا گفــت‪ :‬ســاالنه‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬درصــد محصــوالت کشــاورزی در زنجیــره‬ ‫تولیــد تــا مصــرف به هــدر مـی رود‪.‬‬ ‫میرســامان پیشــوایی روز چهارشــنبه در شــورای‬ ‫اداری گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از پیامدهــای‬ ‫مهــم هدررفتــن ایــن مقــدار محصــول کشــاورزی‪،‬‬ ‫تلف شــدن ‪۹‬میلیــارد متــر مکعــب اب در فراینــد‬ ‫تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از راه های افزایش بهــره وری در‬ ‫کشــور‪ ،‬اســتفاده از تدبیــر و نــواوری در بخش هــای‬ ‫گوناگــون اســت کــه بــرای رســیدن بــه این هــدف باید‬ ‫از تــوان دانشــگاه ها‪ ،‬پارک هــای علــم و فنــاوری و‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بهــره وری کشــور تامیــن امنیــت را‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت‪ :‬یکــی از راه های تحقق‬ ‫ایــن اولویــت مهــم‪ ،‬تاکیــد بــر بهــره وری در بخــش‬ ‫کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫پیشــوایی ادامــه داد‪ :‬اکنــون ‪ ۱۲۵‬میلیــون تــن‬ ‫محصــول کشــاورزی در کشــور تولیــد می شــود کــه‬ ‫ایــن رقــم بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه بایــد بــه ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیــون تــن برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از راه هــای افزایــش تولیــد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬افزایــش ســطح کشــت کــه قابلیــت اجــرا‬ ‫نــدارد امــا یــک راه دیگــر ان ارتقــای بهــره وری اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بهــره وری ایــران بیــان کــرد‪ :‬بــه عنــوان‬ ‫مثال‪ ،‬میانگین تولید گندم در کشــور ‪ ۴.۲‬میلیون تن‬ ‫اســت امــا رکــورد تولیــد ایــن محصــول ‪ ۱۴‬تــن در هکتــار‬ ‫اســت کــه بایــد تــاش کــرد رقــم میانگیــن کشــوری را بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت بهره وری افزایــش داد‪.‬‬ ‫اسالم مخالف ازادی زن نیست‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫«در خصوص زنان‪ ،‬اســام هیچ گاه مخالف ازادی‬ ‫انــان نبــوده اســت‪ .‬بــر عکــس اســام بــا مفهــوم زن‬ ‫بــه عنــوان شــیء مخالفــت کــرده اســت و شــرافت و‬ ‫حیثیــت او را بــه وی بــاز داده اســت‪ .‬زن مســاوی مــرد‬ ‫اســت‪ .‬زن ماننــد مــرد ازاد اســت کــه سرنوشــت و‬ ‫فعالیتهــای خــود را انتخــاب کنــد … مــا می خواهیــم‬ ‫کــه زنــان را از فســاد – کــه انــان را تهدیــد می کنــد‪-‬‬ ‫ازاد ســازیم‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪ ،۳‬ص ‪)۳۷۰‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫یکی از پایه های اصلی توسعه‬ ‫پایدار تامین امنیت غذایی است‬ ‫معــاون وزیــر و رییــس ســازمان تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویــج وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬تامین‬ ‫امنیــت غذایــی یکــی از پایه هــای اصلــی توســعه پایــدار اســت کــه براســاس فرمایــش مقــام معظــم‬ ‫رهبــری‪ ،‬ایــن مســاله بایــد بــه اولویــت اول کشــور تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫مجتبــی خیام نکویــی اظهــار داشــت‪ :‬مســووالن اســتانی هــم ایــن موضــوع را در اولویــت کاری خــود‬ ‫قــرار دهند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــاورزی ایــران ظرفیــت زیــادی بــرای افزایــش تولیــد دارد کــه دسـت یابی بــه این هدف‬ ‫از طریق افزایش بهره وری و اســتفاده بیشــتر از تحقیقات علم و فناوری امکان پذیر اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد؛ ‪ ۲۱‬درصــد واردات مــواد غذایــی مــورد نیــاز کشــور معــادل ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬میلیــارد دالر از‬ ‫طریــق واردات تامیــن می شــود کشــور را بــرای تامیــن ایــن میــزان مــواد غذایــی بایــد خــارج کنیــم کــه‬ ‫راهــکار جلوگیــری از خــروج ایــن مقــدار ارز‪ ،‬توجــه بــه علمی ســازی کشــاورزی و افزایــش تولیــد در‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫پول و امتیاز در ازای ارائه‬ ‫نظر کارشناسی نادرست!‬ ‫یک نفر دستگیر شد‬ ‫در ادامــه تــاش هــای دادگســتری اســتان بــرای رصــد و پایــش کارشناســان رســمی ‪ ،‬یــک‬ ‫کارشــناس متخلف‪ ،‬شناســایی و دســتگیر شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن کارشــناس در یــک پرونــده ملکــی‪ ،‬بــرای‬ ‫ارائــه نظــر بــه نفــع یکــی از طرفیــن پرونــده‪ ،‬دســت کــم ‪ 30‬میلیــون تومــان پــول نقــد و‬ ‫امتیــاز بــرای یکــی از بســتگانش خواســته بــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا رصــد اطالعاتــی حفاظــت و اطالعــات دادگســتری گلســتان‪،‬‬ ‫ایــن کارشــناس متخلــف‪ ،‬هنــگام دریافــت وجــه‪ ،‬دســتگیر و بــا صــدور قــرار تامیــن‬ ‫کیفــری مناســب‪ ،‬روانــه زنــدان شــد‪.‬‬ ‫اســیابی بــه نقــش مهــم نظرهــای کارشناســی در رونــد رســیدگی بــه پرونــده هــا گفــت‪:‬‬ ‫ایــن کارشــناس در ادامــه اقدامــات ویــژه حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان بــرای‬ ‫پایــش و شناســایی کارشناســان متخلــف‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــه مــردم توصیــه کــرد‪ :‬بــه افــرادی کــه ادعــای حــل‬ ‫مشــکل انــان از راه هــای غیرقانونــی و در ازای دریافــت پــول در دســتگاه قضایــی و‬ ‫ســازمان های تابعــه قــوه قضاییــه را دارنــد‪ ،‬اعتمــاد نکننــد و در صــورت مواجــه شــدن بــا‬ ‫چنیــن مــواردی بــا شــماره ‪ ۱۵۸۰‬حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان تمــاس بگیرنــد‬ ‫و یــا بــه شــماره ‪ ، ۰۹۱۱۱۷۵۸۳۶۷‬پیامــک دهنــد‪.‬‬ ‫افــراد بــه صــورت حضــوری هــم مــی تواننــد بــه دفتــر حفاظــت و اطالعــات دادگســتری‬ ‫اســتان بــه نشــانی گــرگان ‪ ،‬بلــوار شــهید کالنتــری (کمربنــدی)‪ ،‬خیابــان دانشــجو ‪،‬‬ ‫دادگســتری کل مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دستبند پلیس اسفراین بر‬ ‫دستان سارق سابقه دار‬ ‫قطعات خودرو‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از دســتگیری سارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت محتویــات خــودرو در ایــن‬ ‫‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫‏چنــد مــورد ســرقت قطعــات و محتویــات داخــل خــودرو در‬ ‫ســطح شهرســتان اســفراین بالفاصله رســیدگی به موضوع‬ ‫در‏دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در یــک اقــدام‬ ‫غافلگیرانــه ســارق را در مخفیگاهــش‏دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجوئی های‬ ‫بعمــل امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت قطعات و محتویــات داخل‬ ‫‏خــودرو بــا همدســتی فــردی در ســطح شهرســتاناعتراف‬ ‫نمــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫کالهبرداری ‪ 2‬میلیاردی‬ ‫با روش رسید ساز جعلی‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 2‬نفــر‬ ‫کالهبــردار حرفــه ای کــه از طریــق رسیدســاز‏جعلــی ‪ 2‬میلیــارد‬ ‫ریــال از مــردم کالهبــرداری کــرده بودنــد‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪:‬‏در پــی شــکایت‬ ‫تعــدادی از شــهروندان و کســبه شــیروانی مبنــی بــر اینکــه‬ ‫افــرادی بــا مراجعــه بــه فروشــگاه‏هــای انــان بــا نشــان دادن‬ ‫رســید جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از انــان مــی کردنــد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مراتــب در دســتور‏کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان شــیروان بــه صــورت جــدی در ســرلوحه کار قــرار‬ ‫گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی هــای بــه عمــل امــده‬ ‫مشــخص شــد کــه ایــن افــراد بــا اســتفاده از ایــن روش‏عــاوه‬ ‫بــر شهرســتان شــیروان در برخــی از اســتان هــای همجــوار نیــز‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‏تــاش صــورت گرفتــه‬ ‫توســط کاراگاهــان پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی‪ ،‬در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه ‪ 2‬نفــر متهــم‏شناســایی و دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫وی یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان بعــد از‏تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کشــور بــه تولیــد ‪ ۱۲۵‬میلیــون تــن انــواع محصــول کشــاورزی نیــاز دارد که در شــرایط‬ ‫فعلــی ‪ ۱۰۰‬میلیــون تــن محصــول در داخــل تولید می شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد‪ :‬بــرای اجــرای الگــوی کشــت‪ ،‬تامیــن ‪ ۴۰۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار از مجلــس درخواســت شــد کــه اختصــاص ایــن اعتبــار می توانــد‪ ،‬مشــوقی خوبــی بــرای‬ ‫حمایــت از الگــوی کشــت باشــد‪.‬‬ ‫الگــوی کشــت‪ ،‬تعییــن یــک نظــام کشــاورزی بــا مزیــت اقتصــادی پایــدار مبتنــی بــر سیاسـت های‬ ‫کالن کشــور‪ ،‬دانــش بومــی کشــاورزان و بهره گیــری بهینــه ازظرفیت هــای منطقـه ای بــا رعایت اصول‬ ‫اکوفیزیولوژیــک تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــرای حفــظ محیــط زیســت اســت‪.‬‬ ‫بــا اجــرای الگــوی کشــت در کشــور کاهــش ‪ ۶‬درصــدی مصــرف اب معــادل (‪ ۳‬میلیــارد مترمکعــب)‪،‬‬ ‫افزایــش ‪ ۱۸‬درصــدی بهــره وری اب‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۱‬درصــدی تولیــد‪ ،‬صرفه جویــی ‪۲.۲‬میلیــارد دالری‬ ‫ارزی‪ ،‬افزایــش ‪ ۴.۵‬میلیــون تنــی تولیــدات دیمزارهــا و افزایــش ‪ ۱۵۸‬درصــدی تولیــد دانه هــای‬ ‫روغنــی را موجــب می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا‬ ‫در همســایگی ســه اســتان مازنــدران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قــرار دارد و‬ ‫در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی در کشــور برخــوردار اســت بــه طــوری کــه بخــش‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان بــا ‪ ۲۲۰‬هــزار خانــوار بهره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال خالــص را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا ایــن جمعیــت بهره بــرداران کشــاورزی‪ ،‬در تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل‬ ‫دانه های روغنی کلزا‪ ،‬ســویا و افتابگردان‪ ،‬هلو‪ ،‬توتون و گوشــت مرغ رتبه اول‪ ،‬گندم‪ ،‬چغندرقند‬ ‫و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک(برنج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی‬ ‫و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫اطالعیه بانک مرکزی‪:‬‬ ‫تعداد بانک های عرضه کننده‬ ‫اوراق گواهی سپرده با نرخ‬ ‫سود ‪ ۲۳‬درصد به ‪ ۲۵‬بانک‬ ‫رسید‬ ‫بانــک مرکــزی در اطالعیــه ای اعــام کــرد‪ :‬اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار بــا نــرخ ســود‬ ‫‪ ۲۳‬درصــد و معــاف از مالیــات‪ ،‬اکنــون در ‪ ۲۵‬بانــک عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬روابــط عمومــی بانــک مرکــزی بــا صــدور مجــور انتشــار‬ ‫اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار بــرای هشــت بانــک ملــت‪ ،‬تجــارت‪ ،‬ســپه‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫کارافریــن‪ ،‬صــادرات ایــران‪ ،‬دی و پســت بانــک و افــزوده شــدن ایــن بانکهــا بــه مجمــوع‬ ‫‪ ۱۷‬بانکــی کــه پیــش از ایــن مجــور صــدور ایــن گواهــی را داشــتند‪ ،‬تعــداد بانــک هــای ارائــه‬ ‫کننــده ایــن گواهــی بــه ‪ ۲۵‬بانــک رســید‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن بانک هــای ملــی ایــران‪ ،‬مســکن‪ ،‬رفــاه کارگــران‪ ،‬توســعه تعــاون‪،‬‬ ‫خاورمیانــه‪ ،‬پاســارگاد‪ ،‬پارســیان‪ ،‬ســینا‪ ،‬ســامان‪ ،‬اقتصــاد نویــن‪ ،‬شــهر‪ ،‬ایران زمیــن‪،‬‬ ‫ســرمایه‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ایــران و ونزوئــا و همچنیــن موسســات اعتبــاری نــور و ملــل‪،‬‬ ‫بانک هــا و موسســات اعتبــاری بودنــد کــه از بانــک مرکــزی مجــوز انتشــار ایــن اوراق را‬ ‫دریافــت کــرده بودند‪.‬همچنیــن تقاضــای مابقــی بانــک هــا در ایــن زمینــه نیــز در حــال‬ ‫ارســال بــه بانــک مرکــزی اســت‪.‬‬ ‫مجــوز انتشــار اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار ویــژه ســرمایه گذاری عــام در نشســت روز‬ ‫ســوم دی مــاه ســال جــاری هیئــت عامــل بانــک مرکــزی تصویــب و در همــان روز بــه شــبکه‬ ‫بانکــی کشــور ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫ایــن اوراق بــا نــرخ ســود علی الحســاب ‪ ۲۳‬درصــد منتشــر می شــود و فــروش ان صرفــا ً‬ ‫بــرای افــراد حقیقــی ایرانــی بــاالی ‪ ۱۸‬ســال مجــاز اســت مــدت ایــن اوراق یکســاله اســت‪.‬‬ ‫بازار غیررسمی ارز به سیاست های جدید‬ ‫بانک مرکزی واکنش مثبت نشان داد‬ ‫نــرخ ارز در بــازار غیررســمی و کانال هــای تلگرامــی بــا اعــام سیاسـت های جدیــد ارزی توســط رئیـس کل بانــک مرکــزی مبنــی بــر‬ ‫تثبیــت قیمــت ارز در ســامانه نیمــا در رقــم ‪ ۲۸۵۰۰‬تومــان‪ ،‬نزولــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مهمتریــن نهــاد پولــی و مالــی کشــور بــا پخــش زنــده اولیــن مصاحبــه تلویزیونــی رئیــس کل جدیــد‬ ‫بانک مرکزی و اعالم سیاســت های اینده از ســوی محمدرضا فرزین‪ ،‬قیمت دالر در بازار غیر رســمی ارز که در روزهای گذشــته‬ ‫بــه ‪ ۴۳‬هــزار تومــان رســیده بود‪،‬دیــروز وارد کانــال ‪ ۴۱‬هزارتومــان شــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد دالالن ارزی کــه بــا اســتفاده از فضــای مجــازی اقــدام بــه معامــات کاغــذی ارز و معامــات موســوم بــه فردایــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬اجــرای سیاســت های جدیــد ارزی بانــک مرکــزی را موجــب کاهــش قیمت هــا می داننــد و از شــب گذشــته در حــال‬ ‫کاهــش قیمت هــای خــود هســتند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت روز جمعــه بــازار صرافی هــای ارز تعطیــل اســت امــا معامــات غیررســمی و غیرمجــاز در کانال هــای تلگرامــی‬ ‫توســط دالالن ادامــه دارد‪ .‬انهــا در هفته هــای گذشــته بــا سوءاســتفاده از فضــای روانــی کــه دشــمنان در زمینــه تشــدید تحریم هــا‬ ‫ایجــاد کرده انــد‪ ،‬بــه دنبــال افزایــش قیمــت ارز بودنــد‪ .‬روز گذشــته نیــز ایــن کانال هــا بــه دنبــال افزایــش قیمــت دالر تــا ‪ ۴۵‬هــزار‬ ‫تومــان بودنــد امــا بــا تغییــر رئی ـس کل بانــک مرکــزی و اعــام سیاس ـت های جدیــد‪ ،‬رونــد قیمت هــا در ایــن کانال هــا برعکــس و‬ ‫نزولــی شــده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 10‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪670‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫فضای مجازی عامل التهاب‬ ‫قیمت های کاذب خودرو‬ ‫دربازار‬ ‫چنــد هفتـه ای اســت کــه قیمــت خــودرو در فضــای مجازی شــتاب فزاینده ای بــه خود گرفته‬ ‫و قیمت هایــی بی حســاب و کتــاب و کاذب عنــوان می شــود‪ .‬مســاله ای کــه به جــز تحمیــل‬ ‫اســترس بــه مــردم نتیجــه دیگــری در پــی نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اعــام قیمت هــا در ســایت ها هرچنــد بــه شــفافیت بیشــتر‬ ‫می انجامــد‪ ،‬امــا همچــون تیــغ دولبــه می توانــد بــه ابــزاری بــرای سوءاســتفاده دالالن و حتــی‬ ‫دشــمنان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته در مقاطعــی شــاهد بودیــم قیمــت خــودرو بــه دســتور پلیــس فتــا‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی تولید‬ ‫ماهیان خاویاری در گلستان‬ ‫در گلستان سند «الگوی کشت» تمرکز‬ ‫بر تولید ‪ ۱۴‬محصول زراعی دارد‬ ‫معــاون ابــزی پــروری اداره کل شــیالت گلســتان از افزایــش ‪ ۳۰‬درصــدی تولیــد ماهــی‬ ‫خاویــاری خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمــود ســقلی اظهــار داشــت‪ :‬میــزان تولیــد‬ ‫ماهیــان خاویــاری اســتان در ســال جــاری بــه ‪ ۱۵۰‬تــن رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال گذشــته میــزان تولیــد ماهیــان خاویــاری اســتان ‪ ۱۱۸‬تــن بــوده کــه در‬ ‫ســال جــاری ایــن میــزان بــه ‪ ۱۵۰‬تــن رســیده اســت ‪.‬‬ ‫معــاون ابــزی پــروری اداره کل شــیالت گلســتان بــا بیــان اینکــه تولیــد ماهیــان خاویــاری‬ ‫بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬تمامــی مــزارع پــرورش ماهــی خاویــاری توســط‬ ‫بخــش خصوصــی انجــام مــی شــود امــا تکثیــر بچــه ماهــی خاویــاری بــه منظــور حفــظ ذخایــر‬ ‫ابزیــان توســط مراکــز تکثیــر شــیالت اســت ‪.‬‬ ‫وی از فعالیــت هشــت مرکــز پــرورش ماهــی خاویــاری در اســتان خبــر داد و اظهارکــرد‪ :‬ســه‬ ‫مزرعــه دربندرگــز‪ ،‬ســه مزرعــه در کردکــوی‪ ،‬یــک مزرعــه دراق قــا و یــک مزرعــه در علــی‬ ‫ابــاد کتــول فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون ابــزی پــروری اداره کل شــیالت در رابطـه بــا تهیــه خــوراک ابزیــان‪ ،‬گفــت‪ :‬تامیــن‬ ‫خــوراک ابزیــان بــه عهــده بخــش خصوصــی اســت و شــیالت در ایــن زمینــه نقشــی نــدارد‪.‬‬ ‫محمــود ســقلی تعییــن اراضــی ســاحلی در شــمال رودخانــه گــرگان رود و قــره ســو و اخــذ‬ ‫موافقــت اصولــی بــرای توســعه پــرورش ماهــی خاویــاری را از برنامــه هــای بلنــد مــدت ایــن‬ ‫بخــش دانســت و گفــت‪ :‬پــرورش ماهیــان خاویــاری بــا اســتفاده از اب دریــا و نیــز اب هــای‬ ‫لــب شــور نامتعــارف چــاه در اراضــی لــم یــزرع از دیگــر برنامــه هــای اینــده شــیالت گلســتان‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از ســایت های درج اگهــی فضــای مجــازی برداشــته شــد‪ ،‬زیــرا مســووالن ایــن نحــوه اعــام‬ ‫قیمــت را دلیــل التهــاب در بــازار خــودرو عنــوان می کردنــد‪.‬‬ ‫گشــتی در فضــای مجــازی نشــان می دهــد ســایت های خریــد و فــروش خــودرو مملــو از‬ ‫محصوالتــی اســت کــه بــا قیمت هــای غیرواقعــی بــه ثبــت رســیده اســت‪ .‬حضــور گســترده‬ ‫دالالن و واســطه گران در ســایت های خریــد و فــروش خــودرو‪ ،‬یکــی از مشــکالتی اســت‬ ‫کــه بــه تالطمــات بــازار خــودرو دامــن زده اســت‪ .‬وقتــی تعــدادی دالل و ســودجو بــه طــور‬ ‫دســته جمعی قیمــت غیرواقعــی را بــرای یــک خــودرو در فضــای مجــازی اعــام می کننــد‪،‬‬ ‫قیمــت ســازی اتفــاق افتــاده و افــراد عــادی نیــز بــرای فــروش خــودروی خــود از ایــن قیمت هــا‬ ‫تبعیــت می کننــد‪.‬‬ ‫اعــام قیمت هــای کاذب در ســایت های یــاد شــده وقتــی در عمــل خودرویــی نیــز در کار‬ ‫نیســت‪ ،‬اشــفتگی بیشــتر بازار را به دنبال دارد؛ این در حالی اســت که باید اصالت اگهی‪،‬‬ ‫اصالــت کاال و اصالــت قیمــت کارشناســی شــود و پــس از ان ســایت ها اگهــی مربوطــه را‬ ‫منتشــر کنند‪.‬‬ ‫بررسـی های کارشناســان نشــان می دهــد «لیدرهایــی قدرتمنــد» در بــازار حضــور دارند که با‬ ‫اســتفاده از چنــد کانــال تلگرامــی‪ ،‬واتســاپی‪ ،‬اینســتاگرامی و ســایت ها بــه صــورت هماهنگ‬ ‫قیمت هــای دلخــواه خــود را اعــام می کننــد و هیــچ نظارتــی نیــز بــر انهــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه کار در حوزه هایــی نظیــر خــودرو و مســکن تخصصی اســت و اعالم‬ ‫قیمت هــای کاذب در فضــای مجــازی جــز التهــاب افرینی در بازار نتیجـه ای ندارد‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد الــزام ســایت هایی نظیــر «دیــوار» و «بامــا» بــر درج قیمت هــا پــس از‬ ‫اســتعالم قیمــت از اتحادیــه نمایشــگاه داران و البتــه چنــد درصــد باالتــر از قیمــت اتحادیــه‪،‬‬ ‫می توانــد راهــکاری بــرای ایــن موضــوع باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬اجــرای ســند «الگــوی کشــت» در ایــن اســتان تمرکز بــر روی‬ ‫‪ ۱۴‬محصــول زراعــی بــوده کــه ‪ ۹۶‬درصــد از زمین هــای مســتعد کشــاورزی را بــرای تولیــد‬ ‫ایــن محصــوالت شــامل می شــود‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در مراســم رونمایــی از ســند الگــوی کشــت در اســتان بــا حضــور‬ ‫‪ ۲‬معــاون وزیــر جهادکشــاورزی و شــماری محققــان و مدیــران جهادکشــاورزی اســتان‬ ‫در ســالن اجتماعــات اســتانداری گلســتان برگــزار شــد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح‬ ‫مزیــت بســیار ارزشــمند بــرای ایــن اســتان خواهــد داشــت کــه کاهــش مصــرف اب‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬جهــش تولیــد در دیمزارهــا‪ ،‬ایجــاد ارزش افــزوده بــرای اقتصــاد اســتان از‬ ‫جملــه دســتاورد اجــرای ان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه ســرمایه گذاری در حــوزه تولیــد دانه هــای روغنــی در اجــرای‬ ‫الگــوی کشــت در اســتان بایــد بیــش از گذشــته باشــد‪.‬‬ ‫زنگانــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتان گلســتان بــرای اجــرای ســند «الگــوی کشــت» امــاده‬ ‫بــوده تــا هرچــه زودتــر ایــن طــرح مهــم را در ایــن خطــه عملیاتــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســتاد و مدیریت اجرای ســند «الگوی کشــت» در گلســتان تشــکیل شــده‬ ‫کــه موفقیــت در اجرایــی شــدن ان نیــاز بــه اتــاف و تقســیم بیــن بخشــی دســتگاه های‬ ‫مرتبــط را می طلبــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر حمایــت ویــژه وزارت جهــاد کشــاورزی از طرح هــای‬ ‫توســعه بخــش کشــاورزی اســتان در افزایــش بهــره وری از ظرفیــت موجــود بــرای تولیــد‬ ‫مــواد غذایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم بــرای شــتاب در اجــرای طرح هــای توســعه ایــن‬ ‫بخــش‪ ،‬مصوبه هــای خیلــی خــوب را بــرای اســتان دیــده کــه بایــد تــاش دســتگاه ها در‬ ‫ایــن زمینــه دوچنــدان شــود‪.‬‬ ‫وی اجــرای طرح هــای ابخیــزداری و ابخــوان داری‪ ،‬اصــاح و احیــای مراتــع و‬ ‫بیابان زدایــی‪ ،‬ایجــاد زیرســاخت های شــهرک های گلخان ـه ای‪ ،‬شــتاب در اجــرای طــرح‬ ‫زهکشــی اراضــی‪ ،‬الیروبــی اب بنــدان‪ ،‬توســعه شــبکه ابیــاری نویــن‪ ،‬حــل مشــکالت‬ ‫توســعه باغــات در ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار اراضــی شــیب دار را از جملــه طرح هــای مصــوب‬ ‫ســفر دولــت ســیزدهم در اســفندماه ســال ‪ ۱۴۰۱‬برشــمرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل جهادکشــاورزی گلســتان هــم گفــت‪« :‬الگــوی کشــت» یــک نظــام کشــاورزی‬ ‫اقتصــاد بنیــان و دانش بنیــان بــوده ه برپایــه مقتضیــات و قوانیــن جــاری اقتصــادی و‬ ‫بازرگانــی شــکل گرفتــه و در گلســتان هــم در حــال پایه گــذاری اســت‪.‬‬ ‫محمــد برزعلــی افــزود‪ ۲ :‬هــدف مشــخص بــرای اجــرای الگــوی کشــت در ایــن اســتان‬ ‫دنبــال می شــود کــه اســتقرار و توســعه هرچــه بهتــر صنایــع تبدیلی و تکمیلــی و بخش‬ ‫بعــدی اجــرای کشــاورزی قــراردادی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا راهبــردی کــه جهادکشــاورزی در پیــش گرفتــه اکنــون ایــن اســتان‬ ‫طــرح کشــت قــراردادی گنــدم در ســطح ‪ ۱۰۷‬هــزار هکتــار انجــام داده کــه ‪ ۷۱‬درصد از برنامه‬ ‫تخصیــص‪ ،‬عملیاتــی شــده و رتبــه نخســت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم از ســند الگــوی کشــت در اســتان گلســتان بــا حضــور معاونــان‬ ‫ن شــهید رجایــی اجتماعــات اســتانداری گلســتان‬ ‫وزیــر جهادکشــاورزی در محــل ســال ‬ ‫رونمایــی و امــاده بــرای اجــرا شــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح‪ ،‬کارگــروه هــای اســتانی بــه ریاســت اســتاندار و دبیــری مدیــرکل‬ ‫جهادکشــاورزی تشــکیل و در راســتای تحقق امنیت غذایی که مهم ترین هدف ســند‬ ‫الگــوی کشــت بــوده‪ ،‬سیاســت های تدویــن شــده بــه اجــرا در می ایــد‪.‬‬ ‫بــا اجــرای ســند الگــوی کشــت در کشــور کاهــش ‪ ۶‬درصــدی مصــرف اب معــادل (ســه‬ ‫میلیــارد مترمکعــب)‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۸‬درصــدی بهــره وری اب‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۱‬درصــدی تولیــد‪،‬‬ ‫صرفه جویــی ‪ ۲.۲‬میلیــارد دالری ارزی‪ ،‬افزایــش ‪ ۴.۵‬میلیــون تنــی تولیــدات دیمزارها و‬ ‫افزایــش ‪ ۱۵۸‬درصــدی تولیــد دانه هــای روغنــی را موجــب می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای دادن هفــت اقلیــم‬ ‫از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان مازنــدران‪ ،‬خراسان شــمالی و ســمنان و‬ ‫کشــور ترکمنســتان قــرار دارد و در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی در‬ ‫کشــور برخــوردار اســت بــه طــوری کــه بخــش کشــاورزی ایــن اســتان بــا ‪ ۲۲۰‬هــزار خانوار‬ ‫بهره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال خالــص را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ایــن جمعیــت بهره بــرداران کشــاورزی‪ ،‬در تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول‬ ‫راهبــردی کشــور شــامل دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و‬ ‫گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک (برنــج)‪،‬‬ ‫پیله تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و‬ ‫جو و زیتون رتبه پنجم کشــوری را دارد‪ .‬به گفته مســووالن جهادکشــاورزی گلســتان‪،‬‬ ‫ایــن دســتگاه بــرای پنــج ســال اینــده نقشــه راه افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی را‬ ‫بــرای هفــت میلیــون تــن هدفگــذاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جام جهانی قطر و شیلنگ‬ ‫توالت!‬ ‫بــه ســامتی همــه عاشــقان فوتبــال‪ ،‬جــام جهانــی‬ ‫امســال اگــر هیــچ بــار فرهنگــی نداشــت ( کــه خیلــی‬ ‫هــم داشــت) همیــن کــه اروپایــی هــا را بــا افتابــه و‬ ‫شــیلنگ دوره المیــاه ( همــان مســتراح خودمــان)‬ ‫اشــنا کــرد بــه کل بــازی هــای ادوار گذشــته مــی‬ ‫ارزیــد! بنــدگان خــدا تــازه فهمیدنــد گالب بــه رویتــان‬ ‫مــی تــوان کمــی تمیــز تــر و بهداشــتی تــر هــم قضــای‬ ‫حاجــت کــرد!‬ ‫خــدا را شــکر مصــرف نجســی و کثافتــی و‬ ‫پدرســوخته بــازی و پوشــش جلــف و ‪ ...‬هــم در‬ ‫کار نبــود و امســال تنهــا دوره ای بــود کــه عزیــزان‬ ‫سانســورچی صــدا و ســیما مثــل بقیــه نشســتند و‬ ‫فوتبــال تماشــا کردنــد‪.‬‬ ‫امــر قضــاوت هــم تــا حــدود زیــادی راحــت شــده بــود‬ ‫و ویدئــو چــک و ســایر ملزومــات داوری بــه اعلــی‬ ‫درجــه در کمــک قضــات بودنــد و فکــر نکنــم حقــی از‬ ‫کســی یــا تیمــی ضایــع شــد‪ .‬حــاال ایــن وســط لوئیــس‬ ‫ســوارز و هــم تیمــی هایــش یــک چیزهایــی مــی‬ ‫گفتنــد کــه زیــاد مهــم نیســت!‬ ‫فینــال هــم کــه قدرتــی خــدا در بهتریــن زمــان و‬ ‫حالــت ممکــن پخــش شــد و هیــچ چیــز از هیجــان‬ ‫و لــذت کــم نداشــت‪ .‬روز بعــد از فینــال هیــچ کــس‬ ‫ســر کار یــا پشــت فرمــان یــا در کالس درس خمیــازه‬ ‫نمــی کشــید چــرا کــه هیــچ کــس مجبــور نبــود شــب‬ ‫فینــال بــرای بیــدار مانــدن بالتشــبیه زور بزنــد! بــازی‬ ‫قبــل از ســاعت ده تمــام شــد و ســفره شــام را بــا‬ ‫ســفره جــام جهانــی بــا هــم جمــع کردیــم‪.‬‬ ‫حرمــت بــزرگان فوتبــال هــم حفــظ شــد و اقــا مســی‬ ‫و اقــا مودریــچ در حــد بضاعــت فیفــا تجلیــل شــدند‬ ‫و خوشــنود و راضــی بــه والیــت شــان برگشــتند‪.‬‬ ‫فقــط ایــن البــا فوتبــال در حــق اقــا رونالــدو کمــی‬ ‫بــی مهــری کــرد و دســت ایــن بابــا از جــام کوتــاه مانــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه انــواع و اقســام افتخــارات فــردی و‬ ‫تیمــی‪ ،‬عیبــی یــوخ!‬ ‫تیــم ملــی مــا هــم کــه گفتــن نــدارد و خودتــان بهتــر‬ ‫مــی دانیــد اه چــه کســی دامــن گیــرش شــد‪ .‬پیــش‬ ‫خودمــان بمانــد همیــن جابجایــی اگــر بــرای مــا اب‬ ‫نداشــت بــرای یــک عــده نــان خوبــی داشــت! دو رو‬ ‫خاشخاشــی و برشــته! مــا نفهمیدیــم شــش تــا گل‬ ‫خــوردن از انگلســتان چــه فضیلتــی دارد کــه دوبــاره‬ ‫قــرار اســت بــا ایــن مربــی تمدیــد کننــد و اساســا ً‬ ‫پشــتش بــه رادیاتــور چــه کســی گــرم اســت بــر مــا‬ ‫پوشــیده اســت!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا تــاج و اعوانــش بــا دیــدن‬ ‫ایــن جــام جهانــی اســیایی‪ ،‬جــو گیــر نشــوند کــه مــا‬ ‫هــم مــی خواهیــم جــام جهانــی برگــزار کنیــم و ریشــه‬ ‫گــز و پســته هــای مملکــت را بخشــکانند! خــدا بــه‬ ‫خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫با ما در پیام رسان های داخلی‬ ‫و ‪ ...‬همراه باشید‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫شهید عبدالله محمودى‪:‬‬ ‫و تو ا ى خواهر دینى‏ام؛‬ ‫چادر سیاهى که تو را‬ ‫احاطه کرده است ازخون‬ ‫سرخ من کوبنده‏تر است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ستوانیکم حمیدرضا نامور‬ ‫چگونه اعتماد دیگران‬ ‫را به دست اوریم و یا ان‬ ‫را از دست بدهیم؟‬ ‫ شنبه ‪ 10‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪670‬‬ ‫چگونه از حسرت خوردن به زندگی دیگران دست برداریم؟‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫و دائــم نداشــته های خــودش را ببینــد‪ ،‬مســلما ً‬ ‫مرتــب بــه نداشــته هایش اعتــراض کــرده و‬ ‫همســر و فرزندانــش را بــا دیگــران مقایســه‬ ‫می کنــد و همــه ی این هــا باعــث اختــاف‪،‬‬ ‫درگیــری و تشــنج در محیــط خانــواده می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن وجــود ایــن ویژگــی در مــادر یــا پــدر‪،‬‬ ‫تاثیــری به شــدت منفــی در فضــای خانــواده‬ ‫ایجــاد می کنــد چراکــه بچه هــا احســاس‬ ‫می کننــد شــرایط خوبــی ندارنــد و دیگــران از‬ ‫ان هــا برتــر هســتند و ایــن احســاس منجــر‬ ‫بــه ایجــاد ناکامــی‪ ،‬ناامیــدی‪ ،‬ســرکوب و عــدم‬ ‫اعتمادبه نفــس در بچه هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬والدیــن بایــد بــه عنــوان الگوهــای‬ ‫اصلــی و بــی بدیــل فرزنــدان‪ ،‬از بــروز رفتارهــای‬ ‫امیختــه بــا حســرت و حســادت در حضــور‬ ‫کــودکان اجتنــاب نماینــد‪.‬‬ ‫اعتمــاد واژه ای ســبز یــا ســفیدرنگ اســت‪ ،‬واژه ای کــه‬ ‫در صــورت عــدم حقیقــت ان بــه قرمــزی خــون تبدیــل‬ ‫می شــود و فــردی کــه‏اعتمــاد کــرده اســت‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫نابــودی مـی رو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اعتمــاد و فــردی کــه ســبب ایجــاد ایــن حــس در‬ ‫طــرف مقابــل شــده اســت‪ ،‬شــامل احســاس امنیتــی‬ ‫می شــود کــه بــه افــراد القــا‏شــده و حســی را به انســان‬ ‫منتقــل می کنــد و ســبب ارامــش می شــود‪ ،‬یعنــی‬ ‫مــن می توانــم ازادانــه و بــدون تــرس خــودم و‏افــکارم‬ ‫را در دســتان تــو بســپارم و ‪ ...‬امــان از روزی کــه ایــن‬ ‫گــوی اعتمــاد بشــکند و یــا تــرک بــردارد‏‪.‬‬ ‫بــه دســت اوردن اعتمــاد دیگــران بــا جمالتــی‬ ‫ســاده‬ ‫بــه دســت اوردن اعتمــاد دیگــران بــرای بیشــتر مــا‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ ،‬چراکــه اثــرات‬ ‫قابل توجهــی در زندگــی و روابــط ‏اجتماعــی مــا‬ ‫می توانــد داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫بیــان برخــی جمــات بــه مــا کمــک خواهــد کــرد کــه‬ ‫در روابــط روزمــره اعتمــاد همــکاران‪ ،‬دوســتان و حتــی‬ ‫غریبه هــا را بــه راحتــی‏بــه دســت اوریــم‏‪.‬‬ ‫جمالتــی در ادامــه مطلــب برایتــان اورده ایــم کــه بــا‬ ‫تکرارشــان نه تنهــا اعتمــاد طــرف مقابــل را بــه دســت‬ ‫اوریــد‪ ،‬بلکــه داشــتن‏مکالمـه ای مثبــت و تاثیرگــذار را‬ ‫تضمیــن خواهیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫حرفت را می فهمم‬ ‫حتــی اگــر شــما بــا دیدگاه طــرف مقابلتــان مخالفید‪،‬‬ ‫بــه او نشــان دهیــد کــه بــرای حرف هایــش ارزش‬ ‫قائلیــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬‏قبــل از اینکــه او را رد‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــه او بگویید‪«:‬مــن بــه حرف هــای تــو احتــرام‬ ‫می گــذارم» ســپس نظــر خــود را بیــان کنیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن‏صــورت‪ ،‬نه تنهــا حــس نادیــده گرفتــه شــدن بــه‬ ‫او دســت نمی دهــد‪ ،‬بلکــه اعتمــادش بــه شــما نیــز‬ ‫بیشــتر می شــود‏‪.‬‬ ‫به نظر من ‪...‬‏‬ ‫اگــر می خواهیــد در مکالمــه ای پیــروز شــوید‪ ،‬بایــد‬ ‫طــرف مقابــل را بــه دســت اوریــد‪ .‬بیــان جمله هایــی‬ ‫چــون «بــه نظــر مــن‪ »...‬یــا‏‏«پیشــنهاد دیگــر‪ »...‬بــه‬ ‫طــرف مقابلتــان ایــن حــس را منتقــل می کنــد کــه‬ ‫شــما انعطاف پذیرهســتید و اگــر نشــان دهیــد کــه‬ ‫یــک‏زاویــه دیــد بســته ای نداریــد و می توانیــد موضــوع‬ ‫را از زوایــای مختلــف بررســی کنیــد‪ ،‬اعتمــاد طــرف‬ ‫مقابلتــان را بــه دســت اوریــد‏‪.‬‬ ‫نظرت در این مورد چیست؟‬ ‫شــما بایــد نشــان دهیــد کــه نظــر طــرف مقابلتــان‬ ‫بــرای شــما ارزشــمند اســت‪ .‬اگــر از همــان اول مکالمه‬ ‫نظــر او را بخواهیــد‪ ،‬ایــن‏اعتمــاد را بــه او داده ایــد‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر او فکــر کنــد کــه شــما قبــل از پرســیدن نظــر او‪،‬‬ ‫خودتــان قضــاوت کرده ایــد‪ ،‬او نیــز نســبت بــه شــما‬ ‫‏گارد می گیــرد؛ بنابرایــن قبــل از بیــان نظــر خودتــان‪،‬‬ ‫حتمــا ًنظــر طــرف مقابلتــان را هــم بپرســید‪ .‬مــن چــه‬ ‫کاری می توانــم انجــام‏دهــم‏‪.‬‬ ‫من سراپا گوشم‬ ‫گفتــن جملــه «مــن ســراپا گوشــم» در ابتــدای‬ ‫مکالمــه‪ ،‬داشــتن یــک مکالمــه موثــر را تضمیــن‬ ‫می کنــد ‪.‬‏‬ ‫بابت ترافیک معذرت می خواهم‬ ‫تحقیقــی نشــان داده افــرادی کــه در ابتــدای مکالمــه‬ ‫برای اشتباهی که مرتکب شده اندعذرخواهیمی کنند‬ ‫بــرای دیگــران‏قابل اعتمادترند‏‪.‬‬ ‫رفتارهای که اعتماد را از بین می برد‬ ‫تمســخر کــردن‪ ،‬بیــان انتقادامیــز از رفتــار دیگــران‪،‬‬ ‫ســکوت بــه حالــت بی تفاوتــی و یــا کنش هــای طــرد‬ ‫کنندگــی‪ ،‬ارزیابــی دیگــران ‏در پاســخ بــرای بنــای‬ ‫اعتمــاد‪،‬افــرادبــهچــهویژگی هــایرفتــارینیازمندنــد؟‬ ‫بــه منظــور بنــای اعتمــاد‪ ،‬افــراد بــه ویژگی هــای‬ ‫رفتــاری نیازمندند‪:‬‏‬ ‫ کاستن از احساس رقابت‬‫ خطر پذیرش دیگران را تقبل کنید‬‫ تــرس را رهــا کنیــد «تــرس مــراودت شــما را بــا‬‫دیگــران محــدود می ســازد ‏»‬ ‫پذیــرش خــود‪ :‬پذیــرش خودتان و توانایی های بالقوه‬ ‫تــا گامــی مهــم در زمینــه گذاشــتن ســپر حفاظتــی و‬ ‫برقــراری ارتباطــی‏تــوام بــا اعتمــاد به دیگران اســت‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه شــما بــه هویــت خــود نامطمئــن هســتید‬ ‫و درنتیجــه نمی توانیــد ابتــدا خودتــان ‏را بپذیریــد‪،‬‬ ‫چگونــه می توانیــد بــه ارزیابــی از خودتــان بپردازیــد کــه‬ ‫اعتمادســازی امــری الزم تلقــی می شــود؟‬ ‫پذیــرش خــود و خــود دوســت داری کلیــدی اســت‬ ‫بــرای احــداث شــاهراه اعتمــاد در مســیر زندگــی‏‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد مشاوره کالنتری ‪ 13‬بجنورد‬ ‫بــه نظر شــما شــبکه های اجتماعــی چقدر‬ ‫در شــیوع ایــن احســاس نقــش دارند؟‬ ‫رســانه های اجتماعــی دنیایــی را ایجــاد‬ ‫کرده انــد کــه در ان همــه به جــز مــا زندگــی مرفه‬ ‫و شــادی دارنــد؛ گاهــی از دیــدن داشــته های‬ ‫دیگــران خوشــحال می شــویم و گاهــی هــم‬ ‫حســرت می خوریــم؛ امــا گیــر افتــادن در چرخه‬ ‫حســرت‪ ،‬بــرای زندگــی خطرنــاک اســت و اگــر‬ ‫بــه شــیوه ای ســازنده بــا ان برخــورد نشــود‪،‬‬ ‫می تواند احساســات ناخوشــایند بســیاری را در‬ ‫پــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫همــه مــا در طــول زندگــی حســرت زندگــی‬ ‫دیگــران را خورده ایــم‪ .‬گاهــی رفتــن بــه یــک‬ ‫مهمانــی کــه قــرار بــوده موجــب شــادی و‬ ‫انبســاط خاطــر شــود‪ ،‬باعــث حســرت خــوردن‬ ‫و ناامیــدی از زندگــی شــخصی مــان می شــود‪.‬‬ ‫یکــی می گویــد‪ :‬دیــدی چــه امکاناتــی داشــتند و‬ ‫شــروع به شــمردن ان ها می کند و‪ ...‬دیگری‬ ‫هــم ایــن حرف هــا را نشــانه بـی ارزش دانســتن‬ ‫تالش هــای خــود تلقــی می کنــد و اینجاســت‬ ‫کــه حــس ناامیــدی و بی انگیزگــی شــروع‬ ‫می شــود؛ در چنیــن شــرایطی چــه بایــد کنیــم؟‬ ‫چگونــه از حســادت بــه دیگــران دسـت برداریم‬ ‫تــا بتوانیــد در عــوض بــر عشــق ورزیــدن بــه‬ ‫زندگــی ناقــص خــود تمرکــز کنیــم؟!‬ ‫بــرای اجتنــاب از حســرت ورزیــدن و مقایســه‬ ‫کمبودهــای اغراق امیــز خــود بــا دیگــران بــا‬ ‫اذردخــت داوری‪ ،‬روانشــناس بالینــی بــه‬ ‫گفت وگــو پرداختیــم تــا ابعــاد مختلــف ایــن‬ ‫پدیــده را بررســی کــرده و عواقــب منفــی‬ ‫حســرت را در زندگــی بدانیــم‪.‬‬ ‫چــرا اغلــب ادم هــا گاه و بــی گاه حســرت‬ ‫زندگــی دیگــران را می خورنــد؟ چــه دلیلــی‬ ‫پشــت ایــن احســاس وجــود دارد؟‬ ‫همیشه پشت حســرت خوردن یک احساس‬ ‫ناکامــی وجــود دارد؛ یــک احســاس مثل اینکــه‬ ‫مــن از خــودم رضایــت نــدارم یــا مــن نــاکام از‬ ‫رســیدن بــه خیلــی از خواســته های خــودم‬ ‫هســتم‪ .‬درواقــع‪ ،‬یک چیــز پنهانــی پشــت ایــن‬ ‫ماجــرا وجــود دارد مثــل حســادت امــا حســادت‬ ‫و حســرت یــک تفاوتــی بــا یکدیگــر دارنــد‪.‬‬ ‫حســرت ورزیدن یک وجه بهتری از حســادت‬ ‫کــردن اســت امــا در پنهانــش حســادتی وجــود‬ ‫دارد؛ یعنــی مــن احســاس رضایــت از خــودم‬ ‫نــدارم‪ ،‬مــن از شــرایط خــودم راضــی نیســتم‪،‬‬ ‫مــن بــه خواســته های خــودم نرســیدم امــا‬ ‫دیگــری بــه ایــن خواســته ها رســیده اســت‪.‬‬ ‫درواقع حســرت‪ ،‬یک مقایســه کردن نامتقابل‬ ‫و ناعادالنــه اســت کــه فــرد دائــم بــا مقایســه‬ ‫زندگــی خــود بــا دیگــران حســرت می خــورد کــه‬ ‫ای کاش مــن در جایــگاه ان فــرد بــودم یــا کاش‬ ‫مــن از امکانــات او برخــوردار بــودم‪.‬‬ ‫ایــا حســرت زندگــی دیگــران را خــوردن‬ ‫تاثیــری در پیشــرفت افــراد دارد یــا برعکس‬ ‫باعــث بی انگیزگــی‪ ،‬ناامیــدی و عــدم‬ ‫پیشــرفت می شــود؟‬ ‫حســرت خــوردن ممکــن اســت یــک مقــدار‬ ‫باعــث ایجــاد انگیــزه و تــاش فــرد شــود امــا‬ ‫ازانجایی کــه فاکتــور پنهــان حســادت در زیــر‬ ‫حســرت نهفته اســت و فرد نســبت به شــرایط‬ ‫خــود احســاس نارضایتــی می کنــد‪ ،‬حســرت‬ ‫زندگــی دیگــران می خــورد امــا حســرت زندگــی‬ ‫دیگــران را خــوردن یک بــار منفــی دارد‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫مــن به جــای انکــه غــرق زندگــی خــودم باشــم‪،‬‬ ‫داشــته ها و نــکات مثبتــی کــه در زندگــی ام‬ ‫وجــود دارد را نمی بینــم و بــا یــک منفــی نگــری‬ ‫بــه زندگــی دیگــران نــگاه می کنــم‪ .‬بنابرایــن بــا‬ ‫ایــن رویکــرد منفــی‪ ،‬حســرت خــوردن نه تنهــا‬ ‫نمی توانــد باعــث پیشــرفت شــود بلکــه زمینــه‬ ‫بی انگیزگــی‪ ،‬ناامیــدی و نادیــده گرفتــن خــود را‬ ‫فراهــم م ـی اورد‪.‬‬ ‫فکــر می کنیــد ایــن احســاس بیشــتر‬ ‫دامن گیــر چــه افــرادی می شــود؟‬ ‫معمــوال ً افــرادی کــه بیشــتر احســاس‬ ‫خودکم بینــی دارنــد و احســاس خوبــی نســبت‬ ‫بــه خودشــان ندارنــد‪ ،‬بســیار حســرت زندگــی‬ ‫دیگــران را می خورنــد‪ .‬عمومــا ً افــرادی کــه‬ ‫دوســت ندارنــد تــاش کننــد و می خواهنــد‬ ‫خیلــی راحــت همه چیــز را بــه دســت بیاورنــد‪،‬‬ ‫همچنیــن افــرادی کــه فقــط دنبــال نتیجــه‬ ‫هســتند و تــاب اوری کمتــری دارنــد‪ ،‬معمــوال ً‬ ‫بــدون هیچ گونــه تالشــی حســرت زندگــی‬ ‫دیگــران را می خورنــد‪.‬‬ ‫حســرت خوردن به نوعی مقایســه کردن خود‬ ‫بــا دیگــران اســت امــا بــرای مقایســه کــردن‪ ،‬مــا‬ ‫بایــد از اعتبــار و یکســانی و برابــری برخــوردار‬ ‫باشــیم؛ ایــا مــا می توانیــم در جامعــه افــرادی را‬ ‫پیــدا کنیــم کــه از همــه جهــات بــا یکدیگــر برابــر‬ ‫باشــند؟! خیــر‪ ،‬انســان ها همــه منحصربه فــرد‬ ‫و دارای توانایی هــا و ویژگی هــای متفاوتــی‬ ‫هســتند لــذا مقایســه کــردن غلط تریــن رفتــار‬ ‫است‪.‬حســرت خــوردن هــم این گونــه اســت‪.‬‬ ‫درواقــع مــا بــا حســرت خــوردن‪ ،‬خودمــان را‬ ‫بــا دیگرانــی مقایســه می کنیــم کــه از شــرایط‬ ‫و اعتبــار یکســانی نســبت بــه مــا برخــوردار‬ ‫نیســتند‪ ،‬بنابرایــن ان مقایســه اشــتباه و‬ ‫اســیب زننده اســت‪.‬‬ ‫حســرت زندگــی دیگــران را خــوردن در چــه‬ ‫حــدی طبیعــی اســت و در چــه صورتــی از‬ ‫حــد خــارج می شــود و بایــد مراقــب عواقب‬ ‫ان در زندگــی بــود؟‬ ‫مســلما ً هــر چیــزی کــه از حــد خــارج شــود‬ ‫عواقبــی را در پــی خواهــد داشــت امــا چنانچــه‬ ‫مــا بتوانیــم بــا بررســی ابعــاد مثبــت از زندگــی‬ ‫دیگــران درس بگیریــم و به جــای حســرت‬ ‫خــوردن‪ ،‬از روش هــای موفقیت امیــز دیگــران‬ ‫تجربــه کســب کنیــم‪ ،‬در ایــن صــورت حســرت‬ ‫خــوردن طبیعــی اســت و حتــی گاهــی می تواند‬ ‫نتایــج مثبتــی مثــل پیشــرفت و تــاش بــرای‬ ‫زندگــی را بــه دنبــال داشــته باشــد امــا اینکــه مــا‬ ‫فقــط حســرت زندگــی و پیشــرفت های دیگــران‬ ‫را بخوریــم‪ ،‬یــک حــس ناخوشــایند نســبت‬ ‫بــه طــرف مقابــل ایجــاد می کنــد و منشــا ایــن‬ ‫احســاس‪ ،‬خودکم بینــی‪ ،‬عــدم اعتمادبه نفــس‬ ‫و عــدم خــود ارزشــمندی اســت کــه نشــان‬ ‫می دهــد مــا از یــک ضعــف درونــی برخــوردار‬ ‫هســتیم؛ بنابرایــن‪ ،‬ابعــاد منفــی حســرت‬ ‫خــوردن خیلــی پررنگ تــر از ابعــاد مثبــت ان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حســرت خــوردن بــه انچــه دیگــران دارنــد‪،‬‬ ‫چــه عواقــب منفــی را در زندگــی شــخصی‬ ‫مــان ایجــاد مــی کنــد؟‬ ‫حســرت زندگــی دیگــران را خــوردن باعــث‬ ‫می شــود تــا فــرد خــودش‪ ،‬توانمندی هایــش‬ ‫و ویژگی هــای مثبتــش را نادیــده بگیــرد و‬ ‫دچــار خودکم بینــی شــود‪ .‬تمرکــز بــه خــارج‬ ‫از وجــود خــود نیــز منجــر بــه ایــن می شــود‬ ‫تــا مــا بــه کســانی کــه از زندگی شــان دقیــق‬ ‫اطالعــی نداریــم و فقــط ظاهــر زندگی شــان را‬ ‫می بینیــم‪ ،‬توجــه کنیــم و حســرت بخوریــم؛‬ ‫ایــن احســاس طبیعتــا ً منجــر بــه احســاس‬ ‫یــاس و ناامیــدی‪ ،‬دلســردی‪ ،‬بی انگیزگــی و‬ ‫کاهــش اعتمادبه نفــس خواهــد شــد‪.‬‬ ‫احســاس حســرت چــه تاثیــری در‬ ‫محیط هــای خانوادگــی و روابــط بیــن‬ ‫زوجیــن دارد؟‬ ‫والدیــن به ویــژه مادر کــه در خانواده محوریت‬ ‫دارد‪ ،‬نقــش تربیتــی مهمــی بــر عهده دارنــد لــذا‬ ‫چنانچــه والدیــن به عنــوان الگــوی فرزنــدان‬ ‫دارای ایــن ویژگــی باشــند‪ ،‬طبیعــی اســت کــه‬ ‫فرزنــدان ایــن ویژگــی خلقــی را یــاد خواهنــد‬ ‫گرفــت و درواقــع این یــک نکتــه منفــی تربیتــی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬مــادری کــه فقــط‬ ‫حســرت زندگــی دیگــران را می خــورد ضمــن‬ ‫اینکــه احســاس ناامیــدی‪ ،‬بی انگیزگــی و‬ ‫دل ســردی دارد‪ ،‬گاهــی افســرده و غمگیــن‬ ‫می شــود و داشــته های خــودش را نمی بینــد‬ ‫و طبیعتــا ًممکــن اســت بــا همســرش دچــار‬ ‫چالــش و بحــث شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه مــادر خانــواده‪ ،‬خــودش را نادیــده‬ ‫بگیــرد‪ ،‬مــدام حســرت زندگــی دیگــران را بخورد‬ ‫قطعــا ًتاثیــر شــبکه های اجتماعــی در ایجــاد‬ ‫ایــن احســاس بی تاثیــر نخواهــد بــود‪ ،‬خصوصا ً‬ ‫اینســتاگرام کــه فضــای نمایشــی دارد‪ .‬شــما‬ ‫به نــدرت می بینیــد کســی عکــس ناخوشــایند‬ ‫مثــا ً تصویــری از دعــوای بــا همســر‪ ،‬اعــام‬ ‫ی یــا عــدم رضایــت از شــغلش‬ ‫ورشکســتگ ‬ ‫را در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک‬ ‫بگــذارد؛ اکثــر مــردم نســخه ویرایــش شــده‬ ‫از زندگی شــان را بــه نمایــش می گذارنــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه مــا نمی دانیــم در زندگــی فــردی کــه‬ ‫وســایل زندگ ـی اش را نمایــش می دهــد‪ ،‬چــه‬ ‫اتفاقــی می افتــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر می ایــد کــه مــا بایــد کمــی عاقالنه تــرو‬ ‫واقــع بینانــه تــر بــه ایــن فضاهــا نــگاه کنیــم؛‬ ‫همان طــور کــه از اســمش پیداســت فضــا‪،‬‬ ‫فضــای مجــازی اســت و واقعــی نیســت‪ .‬در‬ ‫فضایــی کــه واقعــی نیســت مــا می توانیــم‬ ‫زندگی مــان را بــه گون ـه ای نمایــش دهیــم کــه‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬طبیعتــا ً نمایــش غیرواقعــی از‬ ‫ســفرها‪ ،‬امکانــات‪ ،‬ماشــین و خانــه و زندگــی‬ ‫فــرد منجــر بــه احســاس حســرت در مخاطــب‬ ‫خواهــد شــد لــذا مــا بایــد نســبت بــه زندگــی‬ ‫نمایشــی ایــن افرادمنطقــی تــر نــگاه کنیــم‬ ‫و هــرگاه در ایــن فضاهــا نســبت بــه زندگــی‬ ‫دیگــری حســرت خوردیــم‪ ،‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــیم کــه ایــن فقــط بخشــی از داســتان‬ ‫اســت‪ ،‬بخشــی کــه او می خواهــد شــما ان را‬ ‫ببینیــد‪.‬‬ ‫چطــور از احســاس ازاردهنــده حســرت‬ ‫زندگــی دیگــران را خــوردن رهایــی پیــدا‬ ‫کنیــم؟‬ ‫بــا تمرکــز بــر خودمان و بــا افزایش عزت نفس‬ ‫و اعتمادبه نفــس می توانیــم بــه صــورت واقعی‬ ‫داشــته های خودمــان را ببینیــم و از حســرت‬ ‫زندگــی دیگــران را خــوردن رهایــی پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫کســی کــه بــه توانمندی های خــودش بــاور دارد‬ ‫و از شــرایطش احســاس رضایتمندی می کند‪،‬‬ ‫هرگــز حســرت زندگــی کســی را نخواهــد خورد‪.‬‬ ‫مــا بایــد توجــه برخودمــان را تقویــت کنیــم و بــا‬ ‫رفع اشــکاالت فردی و افزایش اعتمادبه نفس‬ ‫در خودمــان کاری کنیــم کــه عوامــل بیرونــی‬ ‫نتوانــد بــه مــا صدمــه بزننــد‪ .‬مــا در شــرایطی‬ ‫زندگــی می کنیــم کــه همه چیــز ممکــن‬ ‫اســت به صــورت نمایشــی باشــد لــذا مــا بایــد‬ ‫واقعیت هــا را ببینیــم نــه صرفــا ًظاهــر زندگــی‬ ‫دیگــران را‪.‬‬ ‫اینکــه مــا بــرای بهبــود شــرایطمان تــاش‬ ‫کنیــم هیــچ اشــکالی نــدارد امــا حســرت‬ ‫زندگــی دیگــران را خــوردن باعــث می شــود‬ ‫کــه بســیاری از احساســات منفــی ازجملــه‬ ‫بی انگیزگــی‪ ،‬ناامیــدی و دلســردی در مــا رشــد‬ ‫کنــد و بــه خواســته های خودمــان هــم نرســیم‬ ‫و از اهــداف و برنامــه هــای خودمــان نیــز دور‬ ‫بمانیــم‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬مــا بایــد بــا توجــه بــه خــود‪،‬‬ ‫روان و حتــی نقطــه ضعف هایمــان را تقویــت‬ ‫کنیــم و بــرای رســیدن بــه اهدافمــان در زندگــی‬ ‫تــاش نماییــم‪ ،‬تــا از حســرت زندگی دیگــران را‬ ‫خــوردن رهایــی یابیــم‪.‬‬ ‫برای دسترسی به ارشیو روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫به ‪ bkkg.ir‬مراجعه کنید‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 10‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪670‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫انتقام مجازی خواهر‬ ‫از برادرش دردسرساز شد‬ ‫انهدام باند‬ ‫کالهبرداری‬ ‫میلیاردی با شگرد‬ ‫چکش زنی خودرو‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری بانــد کالهبــرداری‬ ‫میلیــاردی از فروشــندگان خــودرو در ســایت دیــوار خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســول جلیلیــان در ایــن بــاره گفــت ‪ :‬تیــر مــاه ســال‬ ‫جــاری تعــدادی از شــهروندان بــه ایــن پلیــس مراجعــه و اعــام‬ ‫داشــتند از حســاب انهــا برداشــت غیرمجــاز صــورت گرفتــه‪ ،‬لــذا‬ ‫بررســی موضــوع در دســتور کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در تحقیقــات اولیــه بــرای مامــوران محــرز شــد‬ ‫کــه کالهبــرداری از طریــق کپــی برداری اســکیمری صورت گرفته‬ ‫و بــا بررســی تراکنــش هــای مالباختــگان مشــخص شــد که همه‬ ‫انهــا در یــک بــازه زمانــی مشــخص اقــدام بــه کشــیدن کارت در‬ ‫یــک مرکــز تشــخیص رنــگ کــرده انــد‪ ،‬لــذا بــا انجــام اقدامــات‬ ‫فنــی ‪ ۴‬کالهبــردار در ایــن زمینــه شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از دســتگیری ایــن‬ ‫متهمیــن و مواجهــه حضــوری شــکات بــا بانــد دســتگیر شــده‬ ‫زوایــای پنهــان دیگــری از ایــن پرونــده نمایــان گردید؛اکثــر‬ ‫مالباختــگان پــس از رو بــه رو شــدن بــا ایــن مجرمیــن اذعــان‬ ‫داشــتند عالوه بر کپی کارت بانکی و برداشــت از حسابشــان به‬ ‫روش دیگــری کــه بیــن همه انها مشــابه بوده مــورد کالهبرداری‬ ‫و بعضــا زورگیــری قــرار گرفتــه انــد‪ ،‬لــذا بــه جهــت حساســیت‪،‬‬ ‫موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارشناســان این پلیس‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بررســی هــای فنــی بــر‬ ‫روی گوشــی موبایــل متهمیــن بانــد اســکیمر و همچنیــن واکاوی‬ ‫خطــوط انهــا نیمــه پنهــان دیگــری از نحــوه کالهبــرداری ایــن باند‬ ‫بــرای کاراگاهــان ایــن پلیــس پدیــدار شــد؛ داده هــای ســایبری‬ ‫حاکــی از ان بــود کــه مجرمیــن عــاوه بــر کپــی کارت هــای بانکــی‬ ‫افــراد در مرکــز تشــخیص رنــگ‪ ،‬بــا اشــخاصی کــه خــودرو خــود را‬ ‫جهــت فــروش در ســایت هــای اگهــی دهنــده قــرار مــی دادنــد‬ ‫تمــاس گرفتــه و اقــدام بــه تنظیــم قولنامــه مــی نمودنــد و در‬ ‫نهایــت بــا یــک عملیــات فریبکارانــه مبالغــی را از فرشــندگان‬ ‫خــودرو دریافــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬سناریو پایانی این باند شیاد در جهت اجرایی‬ ‫شــدن نقشــه شــوم خــود بــا هدایت فروشــنده به یــک دفترخانه‬ ‫اســناد رســمی کلید میخورد ‪ ،‬در این ســناریو دو نفر از متهمین‬ ‫ایــن بانــد در فاصلــه زمانــی کــه فروشــنده‪ ،‬خودرو خــود را نزدیک‬ ‫دفتــر خانــه پــارک کــرده اســت بــه بوســیله چکــش ضرباتــی را بــه‬ ‫قســمت زیــر صنــدوق عقــب خــودرو وارد نمــوده و صحنــه را ترک‬ ‫میکننــد‪ ،‬فروشــنده کــه از ماجــرا بــی خبــر بــوده پــس از خــروج از‬ ‫موج سواری کالهبرداران‬ ‫سایبری با ارسال پیامک‬ ‫جاماندگان سهام عدالت‬ ‫مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا از احتمــال وقــوع کالهبــرداری‬ ‫تحــت عنــوان ثبــت نــام جامانــدگان ســهام عدالــت در روز هــای اخیــر و پیــش رو خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ هــادی شــرکا بــا توجــه بــه طــرح واریــز ســود ســهام عدالــت بــه دارنــدگان ســهام‬ ‫عدالــت گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه عــدم دارا بــودن برخــی از شــهروندان در خصــوص ســهام عدالــت‬ ‫شــاهد انتشــار پیامــی حــاوی لینــک بدافــزار جهــت دسترســی بــه اطالعــات کارت بانکــی و‬ ‫دسترســی بــه پیامــک هــای قربانیــان پیامــک موصــوف مــی باشــیم کــه بــا اســتفاده ازجمالتــی‬ ‫همچــون ثبــت نــام ســهام عدالــت ‪ ،‬چگونگــی دریافــت‪ ،‬ویرایــش اطالعــات ســهام داران‪،‬‬ ‫جامانــدگان یارانــه معیشــتی و ‪ ....‬نســبت بــه ترغیــب شــهروندان جهــت بررســی موضــوع‬ ‫خرید از دست فروش خبرساز شد‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬هموطنــان گرامــی هنــگام خریــد در لحظــه کشــیدن کارت مراقــب کپــی‬ ‫شــدن کارت بانکــی خــود باشــید ‪.‬‬ ‫دفتــر خانــه بــه یکبــاره از ســوی خریــدار خــودرو بــه بهانــه فــروش‬ ‫خــودرو معیــوب مــورد ضــرب و شــتم و ارعــاب قــرار گرفتــه و در‬ ‫مرحلــه بعــد خریــدار کــه خــود ســر دســته بانــد بــوده اقــدام بــه‬ ‫دریافــت مبالغــی کــه در قولنامــه بــه عنــوان ضــرر و زیــان قیــد‬ ‫شــده مینماید و ســپس برگه قولنامه و برگه رســید کارشناســی‬ ‫رنــگ را بــا هــدف از بیــن بردن مســتندات و جلوگیری از شــکایت‬ ‫امحــاء و از محــل متــواری میشــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬تــا کنــون تعــداد ‪ 130‬نفر‬ ‫از شــکات این پرونده شناســایی و مبلغ کالهبرداری و خســارت‬ ‫وارده بیــش از ‪ 60‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت شناســایی‬ ‫ســایر مالباختــگان در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬جهــت ارســال گــزارش و یــا‬ ‫در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و حادثــه ای در فضــای ســایبر‬ ‫بالفاصله با شــماره تماس ‪ 096380‬مرکز فوریت های ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات‬ ‫فوریــت ســایبری توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهرمنــد گردند‬ ‫و یــا بــا ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫بروزتریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه‬ ‫فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫منتشــر و یــا در حــال انتشــار مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ارســال پیامــک هــای جعلــی‪ ،‬ارائــه لینک های ثبت نــام‪ ،‬هدایت به درگاه های‬ ‫بانکــی جعلــی و معرفــی اپلیکیشــن هــا مختلــف توســط مجرمــان ســایبری در چنیــن مواقعــی‬ ‫گســترش یافتــه و ســودجویان فضــای مجــازی بــا مناســب دیــدن شــرایط نســبت بــه اغفــال‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی دســت بــکار شــده و بــا ســو اســتفاده از شــرایط موجــود از عــدم اگاهی‬ ‫شــهروندان بهره برداری الزم را در جهت مقاصد شــوم خود دارند و یا اصطالحا ًموج ســواری‬ ‫می کننــد بنابرایــن هموطنــان گرامــی بایــد در هنــگام مواجهــه بــا ایــن مــوارد نهایــت دقــت و‬ ‫هوشــیاری را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــرکا تاکیــد کــرد‪ :‬پیگیــری اخبــار از رســانه هــای جمعــی و معتبــر و عــدم توجــه بــه‬ ‫اخبــار و شــایعات در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی مــی تواند امنیت کاربــران در این‬ ‫فضــای را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه از مســئولین مربوطــه درخواســت کــرد‪ :‬اطــاع ســانی الزم و‬ ‫گســترده و پاســخگویی بــه ابهامــات موجــود در ایــن طــرح از قبیــل نحــوه دریافــت ســهام‬ ‫عدالــت و یارانــه‪ ،‬نحــوه ثبــت نــام و ارســال اطالعــات هویتــی و بانکــی را در دســتور کار خــود‬ ‫قــرار داده تــا از هرگونــه ســوء اســتفاده احتمالــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــرکا در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬کاربــران عزیــز اخبــار و اطالعــات مربــوط بــه واریــز هرگونــه‬ ‫یارانــه معیشــتی از ســوی ســازمان هدفمنــد ســازی یارانــه هــا را از طریــق رســانه هــای ملــی و‬ ‫رســمی کشــور پیگیــری نمــوده و تحــت تاثیــر اخبــار منتشــر شــده در فضــای مجازی و ســایت های‬ ‫غیــر معتبــر قــرار نگیرنــد‪ ،‬الزم بــه ذکــر مــی باشــد هموطنــان عزیــزی کــه بــه هــر دلیلــی ابهــام‬ ‫یــا اعتراضــی نســبت بــه ســهام عدالــت دارنــد بــا ســامانه ســجام ‪ https:‎//www.sejam.ir‬و یــا‬ ‫شــماره تمــاس ‪ 1569‬اقــدام بــه برقــراری تمــاس نماینــد‪.‬‬ ‫وی در انتها با معرفی سایت پلیس فتا به عنوان مرجعی کامل در زمینه اشنایی با اسیبها‬ ‫و تهدیــدات فضــای ســایبری گفــت‪ :‬هموطنــان عزیــز بــا مراجعــه بــه ادرس ‪cyberpolice.ir‬‬ ‫مــی تواننــد از اخریــن اخبــار و اطالعــات ســایبری مطلــع شــده و در صــورت نیــاز بــا ارتباط گیری‬ ‫بــا کارشناســان پلیــس فتــا بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬اقــدام بــه برقــراری تمــاس و راهنمایی و‬ ‫مشــاوره الزم را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی عنــوان کــرد‪ :‬در پــی افزایــش مراجعــه تعــدادی از شــهروندان طــی چنــد‬ ‫هفتــه اخیــر بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی خواهــان رســیدگی بــه پول های برداشــت‬ ‫شــده از حسابشــان شــدند؛از ایــن رو رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی از شناســایی ودســتگیری متهــم ایــن پرونــده خبــر داد و گفــت‪ :‬بعــد‬ ‫از اقدامــات تخصصــی و فنی مهندســی تیــم کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص گردیــد کــه‬ ‫متهم یک شــخص تبعه افغانســتانی می باشــد و در پایانه ترابری نســیم شــهر با پوشــش‬ ‫شــغل دســت فــروش ســیار‪ ،‬کارت مشــتری هایــش را توســط دســتگاه اســکیمر کپــی مــی‬ ‫کــرده و بعــد از رفتــن مشــتری هــا اقــدام بــه خالــی کــردن تمــام موجــودی کارت مشــتریها‬ ‫مــی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی از هموطنــان خواســت‪ :‬هنــگام خریــد اجنــاس بــه صــورت کارت کشــیدن‬ ‫در دســتگاه پــوز دقــت کنیــد کــه کارت شــما را کپــی نکننــد ؛ بــرای ایــن منظــور رمــز کارت خــود را‬ ‫خودتــان وارد کنیــد و اگــر کارت شــما توســط فروشــنده چنــد بــار کشــیده شــد حتمــا شــک کنیــد‬ ‫و رمــز کارت خــود را عــوض کنیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا اشــاره بــه اینکــه اگاهــی بخشــی و پیشــگیری از وقــوع جرائــم از‬ ‫اولویت هــای پلیــس فتــا اســت‪ ،‬بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬در صورت مشــاهده هرگونه مورد‬ ‫مشــکوک یــا تهدیــد توســط مجرمــان ‪ ،‬موضــوع را در اولیــن فرصــت بــه پلیــس اطــاع دهنــد‬ ‫و بــه صــورت مســتمر بــرای مطالعــه اخبــار جرائــم ســایبری و مصونیــت از شــگردهای مجرمانــه‬ ‫بــه وب ســایت ‪ www.cyberpolice.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی‬ ‫و کشــف پرونــده بــا موضــوع هتــک حیثیــت و انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی در شــبکه هــای اجتماعــی خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬متهــم بــا ایجــاد چندیــن صفحه جعلی دســت به‬ ‫ایــن اقــدام زده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار داشــت یــک‬ ‫زوج جــوان بــه پلیــس فتــا پایتخــت مراجعــه و مدعــی‬ ‫شــدند فــرد یــا افــرادی ناشــناس در فضای مجــازی اقدام‬ ‫بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی انــان کــرده و باعــث بــروز‬ ‫مشــکالت زیــادی در زندگــی انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شکات در ادامه اظهاراتشان عنوان داشتند‬ ‫بعــد از ازدواج فــردی ناشــناس درفضــای مجــازی تهدیــد‬ ‫میکــرد کــه بایــد بــه ایــن رابطــه پایــان دهیــم و اگــر ایــن‬ ‫کار را نکنیــم تصاویــر خصوصــی مــا را منتشــر میکنــد‪،‬‬ ‫اهمیتــی ندادیــم تــا اینکــه متوجــه شــدیم تعــدادی‬ ‫صفحــه جعلــی بــا نــام و شــماره تلفــن هــر دونفرمــان‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام ایجــاد شــده کــه اقــدام‬ ‫بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی زندگــی ما میکنــد و ابروی‬ ‫خانوادگــی مــا را از بیــن بــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افســران ســایبری پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫اقدامــات خــود را اغــاز کردنــد و پــس از مطالعه اظهارات‬ ‫شــاکی و بررســی همــه جوانــب پرونــده بــا بهــره گیــری از‬ ‫روش هــای علمــی و فنــی موفــق شــدند ردپــای مجــرم را‬ ‫در فضــای مجــازی شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬کارشناسان این پلیس با استفاده از‬ ‫تجارب ســایبری و تحقیقات گســترده در فضای مجازی‬ ‫ضمــن بــه دســت اوردن اطالعــات هویتــی متهــم پــس‬ ‫از تشــریفات قضایــی مجــرم را کــه خواهــر دامــاد بــود‬ ‫در یکــی از مناطــق شــمالی تهــران بــزرگ دســتگیر و بــه‬ ‫همــراه ادلــه دیجیتــال بــه پلیــس فتــا منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس از حضــور‬ ‫در پلیــس فتــا از موضــوع اظهــار بــی اطالعــی مــی کــرد‬ ‫امــا پــس از روبــه رویــی بــا زوج شــاکی لــب بــه اعتــراف‬ ‫گشــود و اظهــار داشــت بــا بــرادرم و همســرش کینــه‬ ‫قدیمــی داشــتم و میخواســتم زندگــی انهــا را بــه هــم‬ ‫بزنــم بــرای همیــن بــا ایجــاد چنــد صفحــه جعلی با نــام و‬ ‫مشــخصات انهــا دســت بــه ایــن اقــدام زدم‪.‬‬ ‫حفظ حیثیت و ابروی‬ ‫شهروندان خط قرمز پلیس فتا‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری یــک شــیاد در‬ ‫پیام رســان وات ـس اپ خبــر داد و گفــت ‪ :‬حفــظ حیثیــت و‬ ‫ابــروی شــهروندان خــط قرمــز پلیــس فتــا اســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی‪ ،‬گفــت‪ :‬خانمــی جــوان‬ ‫کــه کارمنــد بــوده بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه‬ ‫ایــن پلیــس مراجعــه و اظهــار کــرد شــخصی ناشــناس در‬ ‫پیام رســان واتـس اپ‪ ،‬بــا شــماره ای خارجــی با تهدید انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی مــن و همــکار مونث ـه ام قصــد اخــاذی‬ ‫بــه مبلــغ یــک میلیــارد ریــال را از مــا دارد و ایــن امــر موجــب‬ ‫ســلب اســایش مــن و همــکارام شــده اســت لــذا بــا توجــه‬ ‫بــه اهمیــت موضــوع و از انجاکــه حفــظ حیثیــت و ابــروی‬ ‫شــهروندان خــط قرمــز پلیــس می باش ـ د موضــوع بصــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی مســتندات و اقدامــات‬ ‫تخصصــی واطالعاتــی صــورت گرفتــه توســط افســران‬ ‫پلیــس فتــا ایــن شــیاد مجــازی کــه یــک خانــم بــود مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگی هــای قضایــی صورت‬ ‫گرفتــه دســتگیر و بــه اداره پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬متهمــه کــه خــود یکــی از‬ ‫همــکاران شــاکی بــود‪ ،‬ابتــدا منکــر موضــوع پرونــده شــد‬ ‫امــا پــس از بازجویی هــای فنــی انجــام شــده و مواجهــه‬ ‫س‬ ‫بــا مســتندات ارائــه شــده‏توســط کارشناســان ایــن پلی ـ ‏‬ ‫راهــی جــز بیــان اعتــراف نداشــت‪.‬‬ ‫برای دسترسی‬ ‫به ارشیو روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به ‪bkkg.ir‬‬ ‫مراجعه کنید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫در اندیشه امام خمینی‪:‬‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫حجاب مخالف‬ ‫ازادی نیست‬ ‫‪165‬‬ ‫‪ -669‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-669‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/07‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/07 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/31 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫شنبه ‪10//10‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫ازادی پوشش با رعایت موازین‬ ‫« زنــان در انتخــاب فعالیــت و سرنوشــت و همچنیــن‬ ‫پوشــش خــود بــا رعایــت موازیــن ازادنــد‪ .‬و تجربــه‬ ‫کنونــی فعالیتهــای ضــد رژیــم شــاه نشــان داده اســت‬ ‫کــه زنــان بیــش از پیــش ازادی خــود را در پوششــی‬ ‫کــه اســام مـی‏ گویــد یافتـه‏ انــد‪».‬‬ ‫(صحیفه امام‪ ،‬ج‏‪ ،۴‬ص ‪)۲۴۷‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فعالیت هایی برای پر کردن‬ ‫اوقات فراغت کودکان‬ ‫نماز از نگاه قران‬ ‫ـم پرســتش‪« ،‬نمــاز» اســت‪ .‬نمــاز جــزء اصــول دیــن نیســت‪،‬‬ ‫قســمت ســوم ‪ -‬مظهــر ا َتَـ ّ‬ ‫ولــی بــا ایــن حــال‪ ،‬از ان دســته فروعــی اســت کــه در شــریعت ادم‪ ،‬ابراهیــم‪ ،‬موســی‬ ‫و عیســی بــه گونــه ای وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهدی سلطانی رنانی‬ ‫اوقــات فراغت‪،‬زمانــی اســت کــه کــودک شــما کارهایــی را کــه‬ ‫مــورد عالقــه اوســت و از انجــام دادن انهــا لــذت میبــرد بایــد‬ ‫انجــام دهــد و بــه یــاد داشــته باشــید کــه حتمــا بــرای لــذت بــردن‬ ‫کودکمــان نبایــد هزینــه ی زیــادی کنیــم مثــا ‪:‬ثبــت نــام در‬ ‫کالســی کــه شــهریه ی خیلــی باالیــی دارد امــا بــا کارهــای ســاده‬ ‫هــم میتــوان از اوقــات فراغــت بــه خوبــی بهــره بــرد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه فرزندتــان از تمــام اوقــات فراغــت خــود بهــره کافــی‬ ‫راببــرد و ایــن اوقــات برایــش لــذت بخــش باشــد بایــد توســط‬ ‫پــدر یــا مــادر برنامــه ریــزی مناســبی داشــته باشــد ‪ .‬بــرای برنامــه‬ ‫ریــزی اوقــات فراغــت عالیــق کودکتــان را در اولویــت قــرار دهید‬ ‫و از او بپرســید کــه تمایــل دارد بــه چــه اهدافــی برســد ‪.‬‬ ‫بهترین راهکارهای پرکردن اوقات فراغت فرزندان‬ ‫به کودک خود حق انتخاب دهید‬ ‫در طــول ســال تحصیلــی فشــارهای زیــادی از طــرف مدرســه بــه کــودک‬ ‫وارد میشــود از جملــه ایــن فشــار هــای روانــی ‪:‬انجــام تکالیــف مدرســه‪،‬‬ ‫استرســی کــه در دوران امتحانــات بــه کــودک وارد میشــود هــم چنیــن‬ ‫صبــح زود بیــدار شــدن را میتــوان نــام برد‪.‬کودکانــی کــه در روز هــای‬ ‫تابســتانی نمیتواننــد بخوابنــد افســرده شــده و موفقیــت کمتــری راهــم‬ ‫بدســت مــی اورنــد‪.‬‬ ‫پرکردن اوقات فراغت با شرکت در کالس های تابستانی‬ ‫شــرکت در کالس هــای مختلــف تابســتانی مــی توانــد بــرای کــودک‬ ‫ســرگرم کننــده باشــد و اوقــات فراغــت او را پــر کنــد ‪ ،‬امــا اگــر ایــن‬ ‫کالس هــا بــر کــودک تحمیــل نشــوند‪ .‬شــرکت در کالس‏هــای‬ ‫تابســتانی اعتمــاد بــه نفــس کــودک را تقویــت مــی کنــد و روابــط‬ ‫اجتماعــی کــودکان را بهبــود مــی بخشــد‪.‬‬ ‫گذرانــدن او قــات فراغــت در خانــه و پــای تلویزیــون و کامپیوتــر موجــب‬ ‫ی‬ ‫بــی تحرکــی‪ ،‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬کســالت و درون گرایــی کــودکان م ـ ‏‬ ‫شــود امــا اگــر کــودک درهفتــه دو بــار بــه کالس تابســتانی ماننــد کالس‬ ‫ی کنــد‪.‬‬ ‫شــنا بــرود‪ ،‬لــزوم و اهمیــت تحــرک و فعالیــت را احســاس مـ ‏‬ ‫اگــر انتخــاب کالس‏هــا درســت انجــام شــود‪ ،‬رشــد اســتعدادها و‬ ‫ی هــای دانــش امــوزان را در پی خواهد‬ ‫جهــت دهــی مثبــت بــه توانایـ ‏‬ ‫داشــت البتــه اگــر کــودک بــه ان عالقــه داشــته باشــد و ایــن کالســها‬ ‫همــه ســاعات او را پــر نکنــد‪.‬‬ ‫پرکردن اوقات فراغت با ایجاد سرگرمی های ساده‬ ‫انجــام کارهــای خانــه بــا همــکاری اعضــای خانــواده یکــی از مهــم تریــن‬ ‫راه هــا بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت تابســتانی اســت‪ .‬در کارهای خانه‬ ‫کودکتــان را مشــارکت دهیــد مثــا هنــگام درســت کــردن کیــک یــا غــذا‬ ‫بگذاریــد کودکتــان بــا راهنمایــی شــما کارهــای راحــت را انجــام دهــد ‪.‬‬ ‫همچنیــن بچــه هــا را تشــویق کنیــد تــا اتــاق شــان را مرتــب کننــد و شــما‬ ‫ایــن کار را بــرای شــان جــذاب کنید‪.‬مثــا بگوییــد زمــان مــی گیــرم اگــر‬ ‫تــا ایــن ســاعت اتاقــت را تمیــز کنــی ‪ ،‬جایــزه ای نــزد مــن داری ‪ .‬بــا ایــن‬ ‫ســرگرمی هــای ســاده از دور هــم بــودن لــذت ببریــد و بــه ه کــودک تــان‬ ‫مشــارکت در کارهــا را بیاموزیــد‪.‬‬ ‫پرکردن اوقات فراغت با انجام بازی ها دسته جمعی‬ ‫بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت کودکتــان بــه ویــژه در روزهــای بلنــد‬ ‫تابســتانی وســایل نقاشــی در اختیــار او بگذاریــد و از او بخواهیــد کــه‬ ‫یــک موضــوع خــاص را نقاشــی کنــد زیــرا بچه ها در هر ســنی عاشــق‬ ‫نقاشــی کشــیدن هســتند‪ .‬بــرای جذابیــت بیشــتر‪ ،‬یــک مقــوای بــزرگ‬ ‫تهیــه کنیــد و همــه خانــواده کودکتــان را در نقاشــی کــردن همراهــی‬ ‫کنیــد ‪.‬شــما بــرای ایجــاد عالقــه در کودکتــان مــی توانیــد بــرای او یــک‬ ‫کتــاب رنــگ کردنــی تهیــه کنیــد تــا بــا رنــگ کــردن انهــا ســرگرم شــود‪.‬‬ ‫درســت کــردن کاردســتی ازدیگــر کارهایــی اســت کــه بــرای کــودکان‬ ‫جذابیــت دارد و از ان لــذت مــی برنــد ‪ ،‬کــودکان در کنــار ســاخت‬ ‫کاردســتی مــی تواننــد چیزهــای زیــادی یــاد بگیرنــد‪ .‬شــما مــی توانیــد بــا‬ ‫کمــک کودکتــان و بــا وســایلی ماننــد پارچه و چســب و کامــوا و مقواهای‬ ‫رنگــی شــخصیت هــای کارتونــی و عروســک بســازید ونمایــش عروســکی‬ ‫شــاد و خنــده داری بــا ایــن کاردســتیتان راه بیاندازیــد و در ان نــکات‬ ‫تربیتــی را نیــز بــه کــودک امــوزش دهیــد ‪.‬‬ ‫نمــاز نوبـَـر احــکام الهــی و اســامی اســت کــه روح ادمــی را جَــا و صفــا مــی بخشــد‪،‬‬ ‫الســام ‪ -‬و در‬ ‫و مــا برانیــم کــه هــر چنــد اجمالــی نمــاز را در مکتــب امــام علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫الســام ‪ -‬مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دهیــم و‬ ‫نــگاه عرفانــی امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫نمایــان ســازیم کــه در نظــر عمیــق ان دو‪« ،‬نمــاز» ان چنان اهمّیّت داشــت که هنگام‬ ‫حســاس‬ ‫الســام ـ حتـّـی در ّ‬ ‫ادایــش ســر از پــا نمــی شــناختند‪ .‬حضــرت علــی ـ علیــه ّ‬ ‫تریــن لحظــه هــای میــدان جنــگ‪ ،‬نمــاز را اوّل وقــت مــی خوانــد و حاضــر نبــود لحظــه‬ ‫الســام‪ -‬در‬ ‫ای ان را بــه تاخیــر انــدازد‪ .‬همچنیــن عظمــت نمــاز امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫ظهــر عاشــورا‪ ،‬ان زمانــی کــه امــاج حملــه هــای دشــمن بودنــد‪ ،‬خــود گــواه روشــنی بــر‬ ‫ادّعاهــای مذکــور اســت کــه تمــام انهــا سراســر صــدق و حقیقت هســتند و معنــای این‬ ‫الســام ‪ -‬در محــراب عبــادت نــدای‬ ‫ســخن ان جــا روشــن مــی شــود کــه علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫ملکوتــی حــق تعالــی را بــا «ف ُـز ْت و ربِّ الکعبــه» لبّیــک گفــت و فرزنــدش حضــرت‬ ‫الســام ‪ -‬بــه ســبب ان و جهــت قــوام بخشــیدن بــه ایــن معجــون‬ ‫امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫شــفابخش‪ ،‬شــربت شــهادت نوشــید و تســلیم ســتمگران نشــد‪.‬‬ ‫نام های نماز در قران‬ ‫ن َّ‬ ‫الصلوهَ»‬ ‫ن یُقیمُو َ‬ ‫‪ -1‬صلوه‪« :‬انّما المومن ُون‪ ...‬اَلَّذِی َ‬ ‫«مومنان فقط کسانی اند که نماز را به پا می دارند‪».‬‬ ‫م»‬ ‫ن الل ّ ُه لِی ُ ِ‬ ‫ضیعَ ایمانَک ُ ْ‬ ‫‪ -2‬ایمان‪« :‬و َ ما کا َ‬ ‫«خدا نماز شما را بدون پاداش نمی گذارد‪».‬‬ ‫ن‪».‬‬ ‫ن تُم ْ ُ‬ ‫‪ -3‬تسبیح‪« :‬ف َ ُ‬ ‫ن تصبحُو َ‬ ‫سو َ‬ ‫سبْحا َ‬ ‫ن و َ حی َ‬ ‫ن اللّه ِ حی َ‬ ‫«هنگام شام و صبح و شبانگاه و نیمروز نماز به جا اورید‪».‬‬ ‫‪ -4‬قران‪« :‬ا َقِم َّ‬ ‫ن الْفَجر‪».‬‬ ‫الصلوه َ لِدُلُوک الشمس‪ ...‬و قُرا َ‬ ‫«پــس از زوال افتــاب تــا هنــگام تاریکــی شــب نمــاز را بــه پــای دار و‪ ...‬و نمــاز صبــح‬ ‫را بجــای اور‪».‬‬ ‫م َّ‬ ‫سیئات‪».‬‬ ‫ن ال َّ‬ ‫الصلوه‪ ...‬ا ِ َّ‬ ‫سنَهَ‪« :‬و َ ا َق ِ ِ‬ ‫‪ -5‬حَ َ‬ ‫ن الْحَ َ‬ ‫سنات یُذهِب َ‬ ‫‪ -6‬رکوع‪« :‬و َ ا َقیمُوا َّ‬ ‫الصلوهَ‪ ...‬وَارْکَعُوا مَعَ الرّاکِعین‪».‬‬ ‫«نماز را بپا دارید‪ ...‬و با نمازکنندگان‪ ،‬نماز به جای اورید‪».‬‬ ‫ک وَاسجُدِی وَارْکَعِی مَعَ الرّاکِعین‪».‬‬ ‫م اُقن ُتی لِرَب ِّ ِ‬ ‫‪ -7‬قُن ُوت‪« :‬یا مَری َ ُ‬ ‫«ای مریم! برای پروردگار خود به نماز بایست»‬ ‫ت الل ّـه ِ‬ ‫ن ایــا ِ‬ ‫ســواء ً‪ ،‬م ِـ ْ‬ ‫‪ -8‬قیــام و ســجده‪« :‬ل َی ْ ُ‬ ‫ســوا َ‬ ‫ـاب اُم ّـه ٌ قائمـهٌ‪ ،‬یَتلُــو َ‬ ‫ـل الکِتـ ِ‬ ‫ن ا َهـ ِ‬ ‫سـجُدون‪».‬‬ ‫ـل و َ هُـ ْ‬ ‫م یَ ْ‬ ‫انــاء َ اللَّیـ ِ‬ ‫«ولــی همــه انــان یکســان نیســتند‪ .‬از میــان اهــل کتاب‪،‬گروهــی هســتند کــه قیــام مــی‬ ‫کننــد (نمــاز بــه پــا مــی دارنــد)و در دل شــب ایــات الهــی را در حــال ســجده مــی خواننــد‪».‬‬ ‫سحارِ»‬ ‫ن بِالا َ ْ‬ ‫ن‪ ...‬وَالم ُ ْ‬ ‫ستَغفِری َ‬ ‫‪ -9‬استغفار‪« :‬و َ الل ّ ُه بَصیر ٌبِالعِباد ِ ال َذی َ‬ ‫«خداونــد بــه امــور بنــدگان خــود بیناســت‪ .‬همــان کســانی کــه مــی گوینــد‪ :‬پــروردگارا!‬ ‫مــا ایمــان اوردیــم‪ ...،‬اینــان شــکیبایان‪ ،‬راســتگویان و فرمانبــرداران و انفــاق کننــدگان و‬ ‫امــرزش خواهــان در ســحرگاهانند‪».‬‬ ‫‪ -10‬ذِکرْ‪« :‬حافِظُوا عَل َی َّ‬ ‫ت‪ ...‬فَاذا اَمِن ْت ُم فا َذکْروالل ّ َه»‬ ‫الصلوا ِ‬ ‫«بــر نمازهــا و نمــاز میانــه مواظبــت کنیــد‪ ...،‬پــس اگــر بیــم داشــتید‪ ،‬پیــاده یــا ســواره‬ ‫نمــاز کنیــد و چــون ایمــن شــدید‪ ،‬خــدا را یــاد کنیــد‪».‬‬ ‫‪ -11‬امانــت‪« :‬اِنـ ّـا عَر َ ْ‬ ‫ن یَحْمِلْنَهَــا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ضنـَـا الامانـَهَ عَلَــی ال َّ‬ ‫ســموا ِ‬ ‫ناَ ْ‬ ‫ـال فَاَبَی ْـ َ‬ ‫ْ‬ ‫ض وال ْ ِ‬ ‫جبَـ ِ‬ ‫ت و ال ْ ِ‬ ‫وَ ا َ ْ‬ ‫ن‪»...‬‬ ‫ن مِنْهَــا و حَمَل َهــا الان َْســا ُ‬ ‫شـفَق ْ َ‬ ‫«مــا‪ ،‬امانــت خــود را بــر اســمانها و زمیــن و کــوه هــا عرضــه کردیــم‪ ،‬از برداشــتن ان‬ ‫ســرباز زدنــد و از ان ترســیدند و انســان‪ ،‬ان را برداشــت‪»...‬‬ ‫مخالفان نماز‬ ‫ترک کنندگان نماز‪:‬‬ ‫صل ّی»‬ ‫«فَال صدّقَ و ال َ‬ ‫«او هرگز ایمان نیاورد و هرگز نماز نخواند‪».‬‬ ‫سهل انگاران در نماز‪:‬‬ ‫صلوتِهِم ساهُون»‬ ‫ن هُ ْ‬ ‫م عَن َ‬ ‫«فَوَیل ٌ لِلم ُ َ‬ ‫صل ّین الَّذی َ‬ ‫«پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهل انگاری می کنند!»‬ ‫ضایع کنندگان نماز‪:‬‬ ‫الصلوه واتَّبَعُوا ال َّ‬ ‫«فَخَل ََف مِن بَعدِهم خ َل ْ َف ا َضاعُوا َّ‬ ‫شهَوات‪».‬‬ ‫«پس از انان جانشینانی امدند که نماز را تباه کردند و به دنبال شهوات رفتند‪».‬‬ ‫«و َ اذا قامُوا الی َّ‬ ‫الصلوه ِ قامُوا ک ُسالی‪».‬‬ ‫«منافقــان هنگامــی کــه بــه نمــاز بــر مــی خیزنــد بــا کســالت بــر مــی خیزنــد و در برابــر‬ ‫مــردم ریــا مــی کننــد‪».‬‬ ‫نماز بر پایه یقین و والیت‬ ‫م علی‬ ‫صلوه ٍ‬ ‫ن الحَروریـَّـه‪ ،‬یَتَهَج َّـد ُ و َ یَقْــرَا ُفقــال‪ ]:‬نـَـو ٌ‬ ‫ن َ‬ ‫یقین خیـر ٌ م ِ ْ‬ ‫«[و َ َ‬ ‫سـمِعَ رَجُــا ًم ِـ َ‬ ‫ٍ‬ ‫فی شـ ٍّ‬ ‫ـک‪».‬‬ ‫«حضــرت علــی ـ علیــه الســام ـ [صــدای یکــی از خــوارج را شــنید کــه نمــاز شــب می خواند‬ ‫و قــران تــاوت مــی کــرد‪ ،‬فرمــود‪ ]:‬خــواب تــوام بــا یقیــن بهتــر از نمــاز با شــک اســت‪».‬‬ ‫نمــازی کــه برپــا داشــتن ان ســفارش شــده‪ ،‬از نمازگزارانــی مــورد انتظــار اســت کــه‬ ‫دلهایشــان سرشــار از یــاد خــدا و عشــق بــه او باشــد و هیــچ چیــز نتوانــد در ان خِل َلــی‬ ‫وارد کنــد‪.‬‬ ‫حضرت علی ـ علیه السالم ـ درباره یقین فرموده اند‪:‬‬ ‫خالص ال َعمَل و الزُّهد ِ فی الدُّنیا‪».‬‬ ‫«یُستَدَلُّ عَل َی الیَقین بِقَ ْ‬ ‫ل وَ ا ِ‬ ‫صر االَمَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫«انچــه بــر یقیــن داللــت مــی کنــد کوتاهــی ارزو؛ خالــص گردانیــدن عمــل و بی رغبتی‬ ‫بــه دنیا اســت‪».‬‬ ‫برپــا داشــتن نمــاز از کســانی پســندیده اســت کــه بــه یگانگــی خــدا و روز جــزا ایمــان‬ ‫دارند و از ارزوهای دور و دراز دنیوی چشــم پوشــیده و اعمالشــان را برای خدا خالص‬ ‫کــرده انــد و هیــچ ســخنی و عملــی نتوانــد در نیّــات پاکشــان خللــی وارد کنــد؛ وگرنــه‬ ‫مجســم و حقانیّــت برگزیــده خــدا و رســول هــم شــک کــرده و‬ ‫کســانی کــه در عدالــت‬ ‫ّ‬ ‫مــی کننــد بهتــر اســت کــه بــه همــراه خــواب روح و قلبشــان‪ ،‬چشمانشــان را نیــز بــه‬ ‫خــاک بســپارند‪.‬‬ ‫نمــاز هــر چنــد کــه یــک سلســله اعمــال اســت کــه انســان موظـ ّـف اســت انهــا را بــه جــا‬ ‫اورد و ترتیــب و مــواالت را رعایــت کنــد و چیــزی کــم یــا زیــاد نکنــد ولیکــن جــان نمــاز‬ ‫ایمــان و یقینــی اســت کــه در دل انســان بــا ایمــان قــرار دارد و او را بــه انجــام این اعمال‬ ‫وا مــی دارد و یقیــن و اطمینانــی کــه در حــرکات و ســکنات نمازگــزار متجلّــی مــی گــردد‪،‬‬ ‫بــه ایــن عبــادت شــکل و معنــی مــی دهــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬نمــاز تــوام بــا شــناخت‪،‬‬ ‫درک‪ ،‬شــعور و فهــم‪ ،‬دارای ارزش اســت و بــدون ان کالبــد بــی روحــی اســت کــه بهائــی‬ ‫نــدارد‪ .‬همیــن اســت کــه گفتــه مــی شــود اگــر انســان شــب بخوابــد و نمــاز شــب نخواند‬ ‫امّــا دلــش اکنــده از یقیــن و شــناخت و معرفــت باشــد‪ ،‬بهتــر از کســی اســت کــه شــب‬ ‫تــا ســحر بیــدار بمانــد و نمــاز بخوانــد لیکــن فهــم و شــعور و شــناخت و اگاهــی نداشــته‬ ‫باشــد و فــردی متحجّــر و بــی معرفــت باشــد همچــون خــوارج‪.‬‬ ‫حضــرت بــرای خــوارج روشــن فرمــود کــه اینــان کــه امــام خــود را نشــناخته و در یکــی از‬ ‫ارکان دیــن تردیــد دارنــد‪ ،‬نمــاز شــب و قــران خواندنشــان بــی نتیجه اســت‪.‬‬ ‫اگــر نمــاز بــا معرفــت و یقیــن باشــد‪ ،‬بــه اقتضــای درجــه معرفــت و یقیــن‪ ،‬نمازگــزار‬ ‫حالوت و شــیرینی نماز را درک می کند و تحت هیچ شــرایطی دســت از عشــقبازی با‬ ‫ان نمــی کشــد‪ ،‬اگرچــه بدنــش امــاج تیــر شــود‪ .‬الزم بــه ذکر اســت که از ابتدای ســخن‬ ‫امیرالمومنیــن‪ ،‬حضــرت علــی ـ علیــه الســام ـ معلــوم مــی شــود کــه منظــور از «نماز با‬ ‫شــک» نمــاز اســتحبابی و نمــاز شــب اســت؛ زیــرا نمــاز واجــب در هیــچ حالتــی ســاقط‬ ‫نمــی شــود‪ ،‬مگــر ایــن کــه بگوییــم امــام ـ علیه الســام ـ درصدد بیان این مطلب اســت‬ ‫کــه نمــاز بــدون والیــت نمــاز نیســت‪ ،‬نــه ایــن کــه اصــا ًنمــاز نخوانــد‪.‬‬ ‫قدرشناسان نماز‬ ‫ْ‬ ‫م عَنهــا زینـهَ متــاعٍ‪ ،‬و َ قُـرَّه َ‬ ‫ُ‬ ‫ه‬ ‫َل‬ ‫غ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ّذی‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫المومنی‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫رج‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ‬ ‫«و َ قــد عَــر َ َف حَق َّ َ‬ ‫َ‬ ‫ٌ ِ َ‬ ‫ٌ‬ ‫ن ذِک ِْ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ُلهیه‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫«ر‬ ‫ه‬ ‫حان‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫یق‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ن وَل َـد ٍ و ال‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُ ُ ْ ُ ِ ٌ‬ ‫َْ َ ْ‬ ‫ـن م ِـ ْ‬ ‫ِ ْ ِ َ‬ ‫ٍ‬ ‫عَیْـ ٍ‬ ‫م َّ‬ ‫الصلــوه َ و ایتــاء ِ الزَّکــوهِ‪».‬‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اللّــه ِ ِ‬ ‫«قــدر و اهمّیّــت نمــاز را مردانــی از مومنــان مــی داننــد کــه زینــت کاالی دنیــا و فرزنــد‬ ‫و مالــی کــه نــور چشــم انســان اســت انهــا را بــه خــود مشــغول نمــی دارد‪ ،‬چنــان کــه‬ ‫خداونــد ســبحان مــی فرمایــد‪« :‬مردانــی هســتند کــه تجــارت و داد و ســتد دنیــا‪ ،‬انهــا را‬ ‫از یــاد خــدا و اقامــه نمــاز و پرداخــت زکات بــاز نمــی دارد‪».‬‬ ‫بســیاری از مــردم بــرای بــه دســت اوردن مــال دنیــا و حتـّـی رســیدگی بیــش از حــد بــه‬ ‫فرزنــدان و خانــواده‪ ،‬نمازهــای واجــب خــود را سســت مــی خواننــد و چــه بســا نمازشــان‬ ‫را تعطیــل مــی کننــد‪ .‬ایــن گونــه افــراد فکــر مــی کننــد کــه بــا اِعمــال ایــن روش هــا‬ ‫مــی تواننــد بــر مــال خــود بیفزاینــد؛ غافــل از ایــن کــه رزق و روزی بــه دســت توانــای‬ ‫خداســت‪ ،‬و حــرص زدن و جــان کنــدن نــه تنهــا چیــزی بــه ان مقــدار نمــی افزایــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫ممکــن اســت چیــزی هــم بکاهــد‪.‬‬ ‫امیرالمومنین علی ـ علیه السالم ـ در این باره فرمود‪:‬‬ ‫ح الل ّـ ُه عَل َیْهِــم مَــا‬ ‫ســت ِ ْ‬ ‫م اال ّفَتَـ َ‬ ‫صالحِ دُنیاهُـ ْ‬ ‫ن امــر ِ دینهِــم ِل ْ‬ ‫ـاس شــیئا م ِـ ْ‬ ‫«ال یَتـْـرُکُ النـّ ُ‬ ‫هُـو َ َ‬ ‫اضـر ُّ مِنـْ ُه‪».‬‬ ‫«مــردم چیــزی از کار دینشــان [چــون نمــاز] را بــرای بــه دســت اوردن ســود دنیــا از‬ ‫دســت نمــی دهنــد‪ ،‬مگــر ان کــه خــدا بــه روی انهــا چیــزی را مــی گشــاید کــه زیانــش‬ ‫بیشــتر اســت از ان ســودی کــه بــه دســت اورده انــد‪».‬‬ ‫امــام علــی ـ علیــه الســام ـ ان کســی کــه از همــه چیــز ِ دنیــا بــه یــک لبــاس ســاده‬ ‫و کفــش وصلــه دار و نــان جویــن و نمــک قناعــت کــرده بــود‪ ،‬بــه خــاف انســانهای‬ ‫دنیاطلــب و مــال پرســت‪ ،‬مومنــان را انســانهای پــاک و ذاکــری معرّفــی مــی کنــد کــه‬ ‫حتـّـی فرزنــد هــم کــه نــور چشــم او در دنیاســت‪ ،‬وی را از نمــاز بــاز نمــی دارد‪ ،‬و در واقــع‬ ‫تمســک کــرده و نــور چشــم خویــش را نماز مــی داند‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬کالم‬ ‫بــه فرســتاده خــدا‬ ‫ّ‬ ‫علــی ـ علیــه الســام ـ اشــاره دارد بــه قــول پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه و الــه ـــکه فرمــود‪:‬‬ ‫«ق ُـرَّه ُ عینــی فِــی َّ‬ ‫الصلــوه»‪« :‬روشــنایی چشــم مــن در نمــاز اســت‪ ».‬ادامــه دارد‪.....‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!