روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 668 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 668

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 668

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 668

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪163 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 07‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/28-‬دسامبر‪ /4-2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪668 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تیشه به پیکره عظیم ترین دومین دشت اهوخیز‬ ‫میراث تاریخی توسط کشور پناهگاه حیات وحش‬ ‫میاندشت جاجرم است‬ ‫رخنه کشاورزان‬ ‫‪2‬‬ ‫نماز از نگاه قران‬ ‫‪4‬‬ ‫چگونه بدون دسترسی‬ ‫فیزیکی‪،‬گوشی‬ ‫هوشمند هک می شود؟‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫رازهای موفقیت برای پیروزی‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫گاهــی اوقــات اگر کمــی به کتاب های‬ ‫رنگارنــگ و اموزش هــای مختلــف در مــورد موفقیت هــای‬ ‫شــغلی‪ ،‬منتشــر شــده‏کمــی دقــت کنیــم متوجــه می شــویم‬ ‫کــه ایــن کتاب هــا بــه گون ـه ای صحبــت می کننــد کــه گویــی مــا‬ ‫انســان ها رباتــی بیــش‏نیســتیم‪ .‬بــه نوعــی در اموزش هــای‬ ‫کــه ایــن گونــه کتاب هــا بــه مخاطــب خــود ارائــه می دهنــد انــگار‬ ‫کــه در اموزه هــای‏ارائــه شــده نقــش احساســات دیــده نشــده و‬ ‫ی اســت کــه در‬ ‫انــرا بــه راحتــی نادیــده می گیرنــد‪ .‬ایــن در حالـ ‬ ‫شــروع یــک‏روز کاری‪ ،‬احساســات دارای نقــش مهــم و پُررنگــی‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه وقتــی روز خــود را ارام و بــا اگاهــی از ان شــروع‬ ‫‏‏ کنیــم‪ ،‬قطعــا ًمتوجــه راحت تــر ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تمرک ـ ‪‎‬ز ‪‎‬رســیدن در کارهــای‬ ‫س‬ ‫م‪ ‎.‬اما اســتر ‪‎‬‬ ‫مختلف و ســر و ســامان بخشــیدن ان می شــوی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬‏ به طــور‬ ‫‏‪ ‎‬از همــان ابتــدای صبــح کــه از خــواب برمی خیزیــ ‪‎‬‬ ‫کامــل مــا را احاطــه کــرده اســت؛ دســتگاه های‏ارتباطــی مــدام‬ ‫زنــگ می زننــد‪ ،‬بــه طــوری کــه بیشــمار انــواع و اقســام پیــا م از‬ ‫ت می رســند بــه ایــن خاطــر اســت کــه در‬ ‫اطــراف مــا بــه دس ـ ‬ ‫طــول شــبانه روز نیــز‏رفتــاری واکنشــی خواهیــم داشــت‪ .‬ایــن‬ ‫یعنــی به جــای اینکــه اولویت هــا و کشــف رازهــای موفقیــت‬ ‫ی خودمــان را صــرف‬ ‫هــدف اصلی مــان‏باشــد‪ ،‬وقــت و انــرژ ‬ ‫پاســخ بــه محیــط و اتفاقــات پیرامــون ان می کنیــم‪ .‬پــس بایــد‬ ‫بدانیــم رازهــای‏موفقیــت شــغلی چیســت و بــرای دســتیابی بــه‬ ‫انهــا چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟‬ ‫تمرکــز اگاهانــه بــر نقــاط مثبــت‪ :‬همان طــور کــه شــاون اکــر‬ ‫(‪ )shawn achor‬در کتــاب «فوایــد خوشــحالی» گفتــه اســت‪،‬‬ ‫بــر اســاس پژوهشــی علمــی‪ ،‬پزشــکانی کــه قبــل از تشــخیص‬ ‫بیمــاری‪ ،‬خلق وخویــی خــوش و حال وهــوای مثبتــی داشــته اند‬ ‫نســبت بــه پزشــکانی کــه در حالتــی عــادی بــه ســر می بردنــد‬ ‫ســریع تر به تشــخیص می رســیدند و نســبت به ســایر پزشــکان‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد ســریع تر عمــل می کردنــد‪ .‬ایــن خوش بینــی و‬ ‫خوشــحالی در فروشــندگان‪ ،‬موجــب ‪ ۵۰‬درصــد فــروش بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬در دانش امــوزان هــم به همیــن ترتیــب اســت‪ .‬هــر‬ ‫چــه حالــت روحــی شــادتر و مثبت تــری قبــل از امتحــان ریاضــی‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬موفق تــر از ســایرین خواهیــد بــود‪ .‬پــس ایــن‬ ‫طــور کــه پیداســت مغــز در حالــت منفــی تصمیمــات خوبــی‬ ‫نمی گیــرد و حتــی بــه حالــت خنثــی نیــز راضــی نیســت و بــرای‬ ‫کســب بهتریــن نتایــج بایــد مثبــت باشــد‪.‬‬ ‫البتــه تمــام ایــن حرف هــا بــه معنــای ایــن نیســت کــه افــراد‬ ‫موفــق هرگــز ناراحــت نمی شــوند‪ ،‬امــا اثربخشــی در تمــام ابعــاد‬ ‫زندگــی در صورتــی نمایــان می شــود کــه افــکار و احساســات‬ ‫منفــی را از خــود دور کنیــم‪ .‬مثبــت فکــر کنیــد و کمتــر روی‬ ‫مشــکالت تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫یــاداوری بصــری اهــداف بلند مــدت ‪ :‬بیشــتر مــا تجربــه ی‬ ‫تــاش بــرای کاهــش وزن را داریــم اما وقتی خســته می شــویم‬ ‫شهردار گرگان‬ ‫شناسایی ‪ 31‬محله کم برخوردار‬ ‫در گرگان‬ ‫‪3‬‬ ‫مقاومت در ارائه‬ ‫تخودروها‬ ‫تحلیلقیم ‬ ‫توسط خودروسازان‬ ‫خصوصی‬ ‫خیلــی ســاده بــه نظرمــان منطقــی می رســد کــه ورزش‬ ‫و رژیــم را بــه فــردا موکــول کنیــم‪ .‬بــرای رســیدن بــه‬ ‫کســب وکار ســوداور هــم‪ ،‬اوضــاع به همیــن شــکل‬ ‫اســت‪ .‬اگــر خواهــان رشــد هســتیم‪ ،‬بایــد در رویارویــی بــا‬ ‫مســائل و مشــکالت جــان ســالم ب ـه در ببریــم و ســریع‬ ‫ناامیــد نشــویم‪ .‬چیزهــای خــوب اندکــی‪ ،‬به ســادگی‬ ‫و ســرعت به دســت می اینــد و وقتــی اوضــاع دشــوار‬ ‫می شــود بیشــتر مواقــع کــم می اوریــم و مســیر ســاده تر‬ ‫را پیــش می گیریــم و گاهــی ایــن مســیر ســاده تر‪،‬‬ ‫جــز بیراهــه جایــی نخواهــد رفــت‪ .‬افــراد موفــق بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن حالــت‪ ،‬ســعی می کننــد بــا یــاداوری‪ ،‬از‬ ‫تضعیف شــدن های ناگهانــی خــود جلوگیــری کننــد‪ .‬مثــا‬ ‫فــردی کــه بــا تــاش بســیار وزن بــاالی خــود را کــم کــرده‬ ‫اســت بــا نگه داشــتن تصویــری از دوران چاقــی خــود‬ ‫روی درب یخچــال‪ ،‬مــدام بــه خــود یــاداوری می کنــد‬ ‫کــه چاقــی همیشــه در کمیــن اســت و بایــد مواظــب‬ ‫باشــد‪ .‬یــا فــرد دیگــری کــه عکــس خانــواده اش را روی‬ ‫میــز کارش می گــذارد تــا در ســختی ها و فشــار کاری بــه‬ ‫خــود یــاداوری کنــد کــه بــرای چــه کســانی حاضــر شــده‬ ‫اســت این قــدر زحمــت بکشــد‪ .‬بــه لحظاتــی فکــر کنیــد‬ ‫کــه به طــور ناگهانــی تصمیــم می گیریــد از مســیر هــدف‬ ‫خــارج شــوید و ســعی کنیــد در ایــن موقعیت هــا اســتقامت را‬ ‫بــه خــود یــاداوری و گــوش زد کنیــد‪.‬‬ ‫نوشــتن دفترچــه خاطــرات ‪ :‬اپــرا وینفــری‪ ،‬جی‪ .‬کــی ‪ .‬رولینــگ و‬ ‫بیشــتر افــراد معــروف و موفق‪ ،‬دفترچـه ی خاطرات دارنــد‪ .‬افراد‬ ‫موفــق پیشــرفت خــود را پیگیــری می کننــد‪ ،‬اهدافــی تعییــن و‬ ‫انعــکاس ایــن اهــداف را بررســی می کننــد‪ .‬انهــا از اشــتباهات‬ ‫خــود درس می گیرنــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال دفترچـه ای دارنــد و در‬ ‫‪5‬‬ ‫واقــع بــرای رســیدن بــه مقصــدی مشــخص از ایــن دفترچــه بــه‬ ‫عنــوان نقشـه ی راه اســتفاده می کننــد‪ .‬در دفترچـه ی خاطــرات‬ ‫می توانیــد تالش هــای صــورت گرفتــه بــرای رســیدن بــه موفقیت‬ ‫در طول روز را یادداشــت کنید‪ .‬این دفترچه جایی برای بررســی‬ ‫انعــکاس اعمــال‪ ،‬مشــخص کــردن مســیر رو ب ـه رو و اهــداف و‬ ‫یافتــن افــکار مختلــف اســت‪ .‬شــاید دفترچـه ی خاطــرات ان قــدر‬ ‫میــان همــه رایــج نباشــد امــا در عیــن حــال ابــزاری به شــدت موثر‬ ‫بــرای تمــام افــراد اســتفاده کننده از ان خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 07‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪668‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫سازمان ها و نهادهای حقوق‬ ‫بشر ابزار اعمال فشار علیه‬ ‫کشورمان هستند‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ســازمان ها و‬ ‫نهادهــای حقــوق بشــری در دنیــا‪ ،‬ابــزاری بــرای اعمــال فشــار‬ ‫علیــه جمهــوری اســامی ایــران هســتند‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی در جلسه پیش نشست پنجمین کنفرانس‬ ‫بین المللــی حقــوق بشــر امریکایــی از دیــدگاه رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی بــا موضــوع «تبییــن دیدگاه هــای رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب اســامی پیرامــون حقــوق بشــر در قــوه‬ ‫قضاییــه» در محــل جامعه المصطفی العالمیــه مرکــز‬ ‫گلســتان اظهارداشــت‪ :‬قدمــت ســازمان های بین المللــی و‬ ‫حقــوق بشــری بــه کمتــر از دو قــرن می رســد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫اســام هــزار و ‪ ۴۰۰‬ســال پیــش مباحــث حقــوق بشــری و‬ ‫حفــظ کرامــت انســان ها را مطــرح کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کمتــر از دو قــرن قبــل‪ ،‬وقتــی در اروپــا‬ ‫بیمــاران روانــی را عــاوه بــر مجــازات بــه بهانــه بیــرون رانــدن‬ ‫ارواح شــیطانی شــکنجه می کردنــد‪ ،‬در اســام عــاوه بــر‬ ‫رعایــت حقــوق ایــن افــراد از انــان بــه عنــوان حبیبــان الهــی‬ ‫یــاد مــی شــد و مســوولیت کیفــری نداشــتند و حتــی اســام‬ ‫در همــان دوران‪ ،‬در خصــوص حقــوق کــودکان هــم فقــدان‬ ‫مســوولیت کیفــری بــرای انــان در نظــر گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اســیایی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا ظهــور اســام حقــوق بشــر‬ ‫بــه مرحلــه تکامــل رســید و ایــن مــدل حقــوق بشــر در‬ ‫واقــع کامل تریــن و جامع تریــن مــدل ان اســت کــه بنــا بــه‬ ‫فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب اســامی‪ ،‬ایــن حقوق بشــر بر‬ ‫پایه هــای متقــن و عقالنــی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬حقــوق بشــری‬ ‫کــه پیــش از اروپایی هــا در کشــورهای اســامی بــه صــورت‬ ‫درســت اجــرا و انجــام می شــد‪ ،‬متاســفانه امــروز لبــاس‬ ‫غربــی بــر تــن کــرده و انــان ایــن مــدل حقــوق بشــری را بــه‬ ‫خــود مــا ارائــه می دهنــد‪ ،‬کــه البتــه در اکثــر مــوارد بــه صــورت‬ ‫غلــط و تحریــف شــده تنظیــم و اعمــال می شــود‪.‬‬ ‫اســیابی‪ ،‬افــزود‪ :‬مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه امــروز‬ ‫جمهوری اســامی به پرچمدار مبارزه با اســتکبار در منطقه‬ ‫و جهان تبدیل شــده و در واقع امریکا با تفکر و ایدئولوژی‬ ‫اســامی و قــدرت جهانــی جمهــوری اســامی مشــکل دارد و‬ ‫حقــوق بشــر و هســته ای بهانـه ای بیــش نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه داعــش جنــگ نیابتــی امریــکا و‬ ‫غــرب علیــه اســام بــه راه انداخــت و ایــن در واقــع همــان‬ ‫حقــوق بشــر کذایــی امریــکا اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬مــا در‬ ‫دکتریــن دفاعــی خــود مطابــق حکــم خــدا و قــران درســت‬ ‫عمــل کردیــم و حمایــت مــا از کشــورهای مظلــوم نیز توصیه‬ ‫قــران اســت و همیــن مســائل باعــث شــده کــه دشــمن از‬ ‫تــوان دفاعــی ایــران می ترســد‪.‬‬ ‫اســیایی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســالروز شــهادت ســپهبد‬ ‫شــهید حاج قاســم ســلیمانی و همراهانــش‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫رییــس جمهــور ســابق امریکا دســتور ترور ســردار ســلیمانی‬ ‫را در ســفر رســمی بــه عــراق را صــادر کــرد کــه ایــن نشــان‬ ‫از نقــض اشــکار حقــوق بشــر اســت و همانگونــه کــه رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب فرمودنــد در مقولــه حقــوق بشــر‪ ،‬جمهــوری‬ ‫اســامی در مقابــل مدعیــان جنایتــکار غربــی‪ ،‬طلبــکار و‬ ‫مطالبه گــر اســت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان بــا بیــان ایــن کــه تقویــت‬ ‫دیپلماســی قضایــی از رویکردهــای جــدی در دوره تحــول‬ ‫قضایــی و از تاکیــدات رییــس دســتگاه قضــا اســت بــه‬ ‫منظــور پیگیــری حقوقــی قضایــای بین المللی اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫معاونــت امــور بین الملــل قــوه قضاییــه و ســتاد حقــوق بشــر‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اخیــرا اقدامــات موثــری در ایــن‬ ‫خصــوص داشــته اســت‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫قدمت ارگ نادری‬ ‫طبــق مــاده ‪ ۵۶۳‬قانــون مجــازات اســامی هــر کــس بــه‬ ‫اراضــی و تپــه هــا و اماکــن تاریخــی مذهبــی کــه بــه ثبــت‬ ‫ملــی رســیده و مالــک خصوصــی نداشــته باشــد تجــاوز کنــد‬ ‫بــه حبــس محکــوم می شــود‪ ،‬بنابرایــن هــر گونــه جابجایــی‬ ‫خــاک‪ ،‬ســنگ و هرگونــه تجــاوز دیگــر بــه محوطــه هــای‬ ‫تاریخــی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫تیشه به پیکره‬ ‫عظیم ترین میراث‬ ‫تاریخی توسط رخنه‬ ‫کشاورزان‬ ‫تپــه تاریخــی «ارگ شــیروان» عظیم تریــن محوطــه‬ ‫باســتانی شمال شــرق کشــور مربــوط بــه هــزاره پنجــم پیــش‬ ‫از میــاد و از کهن تریــن مراکــز فرهنــگ و تمــدن بــر تــارک‬ ‫خراسان شــمالی مــی درخشــد و چنــد ســالی اســت کــه ایــن‬ ‫اثــر تاریخــی بواســطه گســترش اراضــی کشــاورزی در معرض‬ ‫تهدیــد و خطــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫پــس از پایــان زندگــی غارنشــینی و اســتقرار گروه هــای‬ ‫انســانی در دشــت هــا و شــروع اســتقرارهای روســتایی کــه‬ ‫ش هایــی‬ ‫حــدود هشــت هــزار ســال قبــل اتفــاق افتــاد‪ ،‬بخـ ‬ ‫ت هــا و جلگــه هــا کــه در کنــار منابــع اب دایمــی و‬ ‫از دش ـ ‬ ‫زمین هــای حاصلخیــز کشــاورزی قــرار داشــتند بــه ســرعت‬ ‫توســط نخســتین گروه هــای انســانی مســکونی شــد و‬ ‫اســتقرارهای روستانشــینی شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان یکــی از مهــم تریــن مناطقــی کــه توســط‬ ‫گروه های انســانی دوران نوســنگی (هشــت هزار ســال قبل)‬ ‫مــورد اســتقرار قــرار گرفــت‪ ،‬تپــه ارگ نــادری شــیروان بــود‪،‬‬ ‫عرصــه و حریــم ایــن اثــر تاریخــی حــدود ‪ ۶۰‬هکتــار اســت و‬ ‫موقعیــت ایــن تپــه در محــل تالقــی دو رودخانه مهم منطقه‬ ‫یعنــی رودخانــه اتــرک و رودخانــه چایلــق قــرار داشــت‪.‬‬ ‫ارگ نــادری؛ تپــه ای در قســمت جنوبــی شــهر شــیروان‬ ‫خراســان شــمالی اســت کــه شــکوه ایــن اثــر تاریخــی هــزاره‬ ‫پنجــم قبــل از میــاد طــوری در دل ایــن شــهر خودنمایــی مــی‬ ‫کنــد و بــا توجــه بــه قرار گرفتن و موقعیت این شهرســتان در‬ ‫مســیر عبــور زائــران علــی بــن موســی الرضــا(ع)‪ ،‬ایــن تپــه در‬ ‫ایــام ســال خصوصــا نــوروز بــه دلیــل نزدیکــی بــه جــاده اصلی‬ ‫پذیرای مســافران و گردشــگران بســیاری اســت که توجه هر‬ ‫بیننــده ای را بــه خــود جــذب مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ویژگــی یــاد شــده و شــرایط مناســب جغرافیایــی‬ ‫اســتان کــه در همســایگی جنوبــی کشــور ترکمنســتان قــرار‬ ‫گرفتــه و گــذر ســاالنه میلیون هــا گردشــگر در جــاده ارتباطــی‬ ‫گــرگان بــه مشــهد الزم اســت تــا راهکارهایــی مناســب بــرای‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت هــای تاریخــی‪ -‬فرهنگــی اســتان اتخــاذ‬ ‫شــود ولــی عمــا انچــه کــه در ایــن محــدوده ایــن میــراث‬ ‫هشــت هــزار ســاله اتفــاق افتــاده‪ ،‬خــاف ایــن جریــان اســت‪.‬‬ ‫ارگ نــادری در بافــت فرســوده شــهر واقــع شــده اســت‬ ‫و ایــن منطقــه حاشــیه نشــین جوالنــگاه معتــادان اســت و‬ ‫کانالهایــی کــه در بدنــه ایــن اثــر تاریخــی توســط معتــادان‬ ‫بــرای اســتعمال مــواد مخدر کنده شــده بیــش از کاوش های‬ ‫باســتان شناســی اســت و اکنــون معضــل دیگــری بــه نــام‬ ‫شــخم زدن نیــز در محوطــه ایــن اثــر تاریخــی بــر نامالیمــات‬ ‫مــردم بــا ارگ تاریخــی افــزوده اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه برخی از ســهل انگاری میراث فرهنگی اســتفاده‬ ‫کــرده و در محوطــه تاریخــی ارگ نــادری ایــن شهرســتان‬ ‫اقــدام بــه کشــاورزی و ســاخت بنــا نمــوده انــد غافــل از اینکــه‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی در تاریــخ ‪ ۲۳‬فروردیــن ‪ ۱۳۴۶‬بــا شــماره‬ ‫ثبــت ‪ ۷۰۳‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده ‬ ‫اســت و بایــد حفاظــت شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزان نیــز قــرار گرفتــه اســت و کشــاورزی در محــدوده‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی مشــکلی دیگــر اســت کــه ایــن اثــر پنــج‬ ‫هزارســاله را مــی رنجانــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫کشــاورزی در زمین هایــی کــه از گذشــته در انهــا کشــاورزی‬ ‫انجــام مــی شــده اســت در صورتــی کــه عمــق شــخم زنــی در‬ ‫ان از ‪ ۳۰‬ســانتی متــر بیشــتر نباشــد ایــراد نــدارد ولــی تصــرف‬ ‫زمیــن هــای بایــر کــه تاکنــون در ان کشــاورزی نشــده اســت‬ ‫غیرقانونــی اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان ادامــه داد‪ :‬طبــق مــاده ‪ ۵۶۳‬قانــون‬ ‫مجــازات اســامی هــر کــس بــه اراضــی و تپــه هــا و اماکــن‬ ‫تاریخــی مذهبــی کــه به ثبت ملی رســیده و مالک خصوصی‬ ‫نداشــته باشــد تجــاوز کنــد بــه حبــس محکــوم می شــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن هــر گونــه جابجایــی خــاک‪ ،‬ســنگ و هرگونــه تجــاوز‬ ‫دیگــر بــه محوطــه هــای تاریخــی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی اثــار تاریخــی در تپــه هــا و برخــی مکانهــا از‬ ‫جمله ارگ نادری شــیروان و شــهر تاریخی بلقیس اســفراین‬ ‫محصــور در اراضــی کشــاورزی هســتند و ایــن شــرایط بــا‬ ‫کاوش هــای باســتانی و حفاظــت از ایــن اثــار تداخــل دارد و‬ ‫بهتــر اســت در ایــن محــدوده کشــاورزی انجــام نشــود‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی بیان کرد‪ :‬کشــاورزانی که از‬ ‫گذشــته در این محدوده ها مشــغول به کشــاورزی هســتند‬ ‫بــه شــرط عــدم اســیب بــه بنــای تاریخــی مجــاز بــه فعالیــت‬ ‫هســتند و اگرچــه تعــداد زیــادی از ایــن کشــاورزان اگاهــی‬ ‫باالیــی دارنــد و بــا توجــه بــه اهمیــت اثــار تاریخــی کشــاورزی‬ ‫انجــام نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬انجــام هرگونــه درختــکاری در اطــراف اثــر‬ ‫تاریخــی ممنــوع اســت و بــرای افــراد جدیــد چنانچــه قصــد‬ ‫انجــام کشــاورزی در زمیــن هــای اطــراف را داشــته باشــند‬ ‫هیــچ گونــه مجــوزی صــادر نمــی شــود‪.‬‬ ‫کشاورزی در زمین هایی که از‬ ‫گذشته در انها کشاورزی انجام‬ ‫می شده است در صورتی که‬ ‫عمق شخم زنی در ان از ‪۳۰‬‬ ‫سانتی متر بیشتر نباشد ایراد‬ ‫ندارد ولی تصرف زمین های‬ ‫بایر که تاکنون در ان کشاورزی‬ ‫نشده است غیرقانونی است‪.‬‬ ‫فرمانــدار شــیروان در ادامــه گفــت‪ :‬مالــکان اراضــی‬ ‫کشــاورزی محــدوده اثــر تاریخــی ارگ نــادری شــیروان از‬ ‫گذشــته در ایــن محــل مشــغول کشــت بودنــد و میــراث‬ ‫فرهنگــی نیــز در صــورت لــزوم و صالحدیــد و جلوگیــری‬ ‫از هرگونــه تخریــب اثــر بــه انــان تذکــر مــی دهــد و ســعی‬ ‫دارد تــا جلــوی ادامــه فعالیــت انــان را بگیــرد‪.‬‬ ‫دولــت اســماعیل زاده اظهارکــرد‪ :‬یکــی از مالــکان زمینهــای‬ ‫اطــراف مدعــی اســت کــه چــاه عمیقــی در ان محــدوده دارد و‬ ‫اراضــی کشــاورزی ان دارای ســند ملکــی اســت بــا ایــن حــال‬ ‫چنانچــه کشــت و کار انــان بــه هــر دلیلــی بــه اثــر تاریخــی‬ ‫اســیبی وارد کنــد برابــر قانــون بــا ان هــا برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت و قدمــت ایــن اثــر باســتانی‬ ‫شهرســتان و بازدیــد ســاالنه بســیاری از گردشــگران از ایــن‬ ‫مــکان عنــوان کــرد‪ :‬میــراث فرهنگــی بــر عــدم تخریــب و‬ ‫جلوگیــری از هرگونــه اســیب بــه اینگونــه بناهــا نظــارت‬ ‫کافــی و مســتمر دارد و اجــازه نخواهــد داد تــا کشــاورزی‬ ‫و ســایر ســاخت و ســازها اســیبی بــه اثــر وارد کنــد و اگــر‬ ‫تخلفــی هــم وجــود داشــته باشــدف بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫اســماعیل زاده در خصــوص برنامــه هــای اجرایــی بــرای ایــن‬ ‫اثــر تاریخــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬محــدوده ایــن اثــر تاریخــی‬ ‫بافــت قدیمــی و حاشــیه شــهر را تشــکیل مــی دهــد و اســیب‬ ‫هــای اجتماعــی در ایــن محــدوده بســیار اســت و اگر خواهان‬ ‫تحــول در ایــن محــدوده هســتیم بایــد بافــت فرهنگــی را بــا‬ ‫اجــرای طــرح هــای اقتصــادی متحــول کنیــم در ایــن خصوص‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی بازدیــدی از اطــراف این منطقه‬ ‫داشــته انــد و قــرار شــد تــا خیابــان جنــوب ارگ نــادری از بــن‬ ‫بســت خــارج شــود در ایــن صــورت بافــت فرهنگــی ان نیــز‬ ‫تغییــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــیروان به عنوان دومین شــهر ســتان پرجمعیت خراســان‬ ‫شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد کــه ‪۱۵۷‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت اســت‪ ،‬اکنــون ایــن شهرســتان‪ ۶۹ ،‬اثــار‬ ‫ثبــت شــده دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۷‬مــورد بنــا‪ ،‬هفــت اثــر‬ ‫طبیعــی و ‪ ۴۵‬اثــر تپــه و محوطــه اســت‪.‬‬ ‫از هــزار و ‪ ۳۱۵‬اثــر تاریخــی شــناخته شــده خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۶۵۵‬اثــر در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده‬ ‫کــه ‪ ۵۱۱‬مــورد ان اثــر تاریخــی‪ ۵۴ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر‬ ‫ناملمــوس و ‪ ۲۰‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫قدمت ارگ نادری‬ ‫اگــر نگاهــی بــه تاریــخ ایــن تپــه باســتانی داشــته باشــیم بــه‬ ‫خوبــی متوجــه قدمــت ایــن پدیــده باســتانی خواهیــم شــد و‬ ‫اینکــه چــرا ایــن اثــر ارزشــمند تاکنــون مظلــوم واقع شــده و به‬ ‫هــر بهانــه ای بــه ان رســیدگی نمــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی ارزشــمند بــا مســاحت ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬متر‬ ‫مربــع در جنــوب غربــی شــهر شــیروان قــرار دارد و ارتفــاع‬ ‫تپــه از ســطح زمین هــای اطــراف حــدود ‪ ۲۰‬متــر اســت و‬ ‫نــوع ســفال های قرمــز بــا نقــش ســیاه کشــف شــده از ایــن‬ ‫اثرمربــوط بــه هــزاره پنجــم قبــل از میــاد (هفــت هــزار ســال‬ ‫قبــل) می باشــد و بــه عنــوان کهن تریــن زیســتگاه خراســان‬ ‫شــمالی مــورد تحقیــق و بررســی و پژوهــش باستانشناســان‬ ‫ایرانــی و خارجــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه قبــور زرتشــتی در اطــراف تپه مذکور و روســتاهای‬ ‫قدیمــی گلیــان و تپــه خانلــق و بعضــی از اداب و رســوم مــردم‬ ‫شــیروان زندگــی زرتشــیان در شــیروان را تاییــد می نمایــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه عقدیــه باســتان شناســان؛ موقعیــت ایــن تپه‬ ‫در محــل تالقــی دو رودخانــه مهــم منطقــه یعنــی رودخانــه‬ ‫اتــرک و چایلــق قــرار داشــت‪ ،‬منابــع سرشــار اب و زمین هــا‬ ‫و مراتــع حاصلخیــز مهــم ترین عوامل تشــکیل اســتقرارهای‬ ‫اولیــه در شــیروان بــود‪.‬‬ ‫پــس از پایــان زندگــی غارنشــینی و اســتقرار گروه هــای‬ ‫انســانی در دشــت هــا و شــروع اســتقرارهای روســتایی کــه‬ ‫ش هایــی‬ ‫حــدود هشــت هــزار ســال قبــل اتفــاق افتــاد‪ ،‬بخـ ‬ ‫ت هــا و جلگــه هــا کــه در کنــار منابــع اب دایمــی و‬ ‫از دش ـ ‬ ‫زمین هــای حاصلخیــز کشــاورزی قــرار داشــتند بــه ســرعت‬ ‫توســط نخســتین گروه هــای انســانی مســکونی شــد و‬ ‫اســتقرارهای روستانشــینی شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان یکــی از مهــم تریــن مناطقــی کــه توســط‬ ‫گروه های انســانی دوران نوســنگی (هشــت هزار ســال قبل)‬ ‫مــورد اســتقرار قــرار گرفــت‪ ،‬تپــه ارگ نــادری شــیروان بــود‪.‬‬ ‫شــهر شــیروان نیــز تــا پایــان دوران قاجاریــه همچنــان در‬ ‫اطــراف تپــه ارگ نــادری و محصــور در بــرج و بــارو بــوده اســت‬ ‫و پــس از زلزلــه ســال ‪ ۱۳۰۸‬شمســی‪ ،‬ایــن محــدوده بــه‬ ‫کلــی ویــران شــد کــه مــردم ناچــار بــه تــرک ان و اســتقرار در‬ ‫بخشــهای مرکــزی شــهر امــروزی شــیروان شــدند‪.‬‬ ‫پــس از ایــن زلزلــه‪ ،‬اواری از خشــت و گل در اطــراف تپــه‬ ‫باقــی مانــد و بــارو‪ ،‬بــرج هــا و بخــش حاکــم نشــین ان بــه‬ ‫شــدت خســارت دیــد و پــس از توســعه شــهر شــیروان در‬ ‫ســال هــای بعــد‪ ،‬حاشــیه نشــین هــای شــهر شــیروان در‬ ‫اطــراف تپــه مســتقر شــدند‪.‬‬ ‫میراث‪ :‬غیرقانونی است‬ ‫ایــن نگیــن درخشــان در میــان شــهر تاریخــی شــیروان‬ ‫همــواره گریبانگیــر اســیب هــای اجتماعــی اســت و معتــادان‬ ‫شــهر سالهاســت کــه بــا ایــن مــکان اشــنا هســتند‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫دســتیابی راحــت بــه هــر نــوع مــواد مخــدر در ایــن مــکان در‬ ‫غارهــا و تونــل هــای حفــر شــده در بدنــه ایــن اثــر تاریخــی‬ ‫بــه راحتــی و بــدون هیــچ مزاحمتــی مــواد مخــدر اســتعمال‬ ‫مــی کننــد اکنــون ایــن اثــر عــاوه بــر معتــادان در ســیطره‬ ‫فرماندار‪ :‬باید بررسی شود‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 07‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪1401 668‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫پمپ اب (واترپمپ)‬ ‫‪ ۱۸‬شهر در استان گلستان‬ ‫دارای بافت ناکارامد‬ ‫مطابــق اخریــن بــراورد انجــام شــده در ‪ ۱۸‬شــهر‬ ‫گلســتان‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۳۴.۷‬هکتــار بافــت نارکارامــد‪،‬‬ ‫‪ ۳۳۲‬هکتــار بافــت تاریخــی در شــهرهای گــرگان و‬ ‫گمیشــان و ‪ ۴۲۸‬هکتــار ســکونتگاه غیــر رســمی در‬ ‫شــهرهای گــرگان و گنبــدکاووس وجــود دارد‪.‬‬ ‫شهردار گرگان‬ ‫شناسایی‪ 31‬محله‬ ‫کم برخوردار‬ ‫در گرگان‬ ‫انجیــراب یکــی از محله هــای کــم برخــوردار گــرگان اســت کــه‬ ‫با اجرای طرح بازافرینی شــهری در قالب بهســازی‪ ،‬نوســازی‪،‬‬ ‫توانمندســازی و روان بخشــی‪ ،‬شــاهد رفــع محرومیت هــای‬ ‫زیرســاختی بــوده و درنتیجــه ان امیــد بــه زندگــی و شــادابی و‬ ‫نشــاط در ســاکنان ان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫هــدف از اجــرای سیاســت های بازافرینــی شــهری و‬ ‫برنامه هــای تجدیــد حیــات شــهری‪ ،‬ارتقــای شــرایط‬ ‫کیفــی زندگــی در ســکونتگاه ها از طریــق ایمن ســازی‬ ‫و مقاوم ســازی ســاختمان ها‪ ،‬توســعه و بهبــود‬ ‫زیرســاخت های شــهری‪ ،‬تامیــن خدمــات شــهری‬ ‫موردنیــاز‪ ،‬امــوزش ســاکنان‪ ،‬ایجــاد فرصــت هــای شــغلی‪،‬‬ ‫تقویــت نهادهــای مدیریــت محلــی و دفاتــر خدمــات‬ ‫محلـه ای مــردم نهــاد‪ ،‬الگوســازی و ترویــج قواعــد و شــیوه‬ ‫نامه هــای کیفــی ســاخت و ســاز اســت‪.‬‬ ‫هم افزایــی مدیریتــی در انجیــراب گــرگان بــا بهره گیــری‬ ‫از الگــوی مزبــور عملیاتــی شــده و طــی ســه مــاه بــا‬ ‫جمــع اوری مشــکالت ایــن محلــه‪ ،‬همــه دســتگاه ها و‬ ‫نهادهــای مرتبــط بــرای رفــع محرومیــت ان بــه تــاش‬ ‫جهــادی و شــبانه روزی پرداختنــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش دســتگاه های مرتبــط‪ ،‬بُعــد خانــوار‬ ‫ســاکن در محلــه محــروم انجیــراب گــرگان ‪ ۴.۵‬نفــر بــود‬ ‫کــه ایــن عــده در هــزار و ‪ ۱۳‬خانــه ســکونت دارنــد و از‬ ‫دسترســی مناســب بــه خدمــات در حوزه هــای مختلــف‬ ‫محــروم هســتند‪.‬‬ ‫برگردانــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد پیــری افــزود‪ :‬بــه برکــت انقــاب اســامی و‬ ‫اهتمــام دولــت ســیزدهم‪ ،‬شــاهد اجــرای طــرح رفاهــی‬ ‫در حوزه هــای مختلــف از جملــه مقــاوم ســازی مدرســه‬ ‫تخریبــی‪ ،‬ایجــاد ســرای محلــه‪ ،‬ســاخت ورزشــگاه روبــاز‪،‬‬ ‫روکــش اســفالت معابــر و اجــرای شــبکه گازرســانی و‬ ‫نوســازی شــبکه ابرســانی هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن معتمــد محلــه انجیــراب افــزود‪ :‬شــتاب در‬ ‫بهره بــرداری از ایــن طرح هــا از خواســته های اصلــی‬ ‫ســاکنان محلــه انجیــراب از مســووالن دســتگاه های‬ ‫مرتبــط محلــی و اســتانی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان‬ ‫در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬بــرای بهره بــرداری از مدرســه محلــه‬ ‫کم برخــوردار انجیــراب گــرگان ‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریــال در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده و اکنــون در مرحلــه اســکلت بنــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وحیــد فراهــی افــزود‪ :‬ایــن مدرســه پــس از تکمیــل‪،‬‬ ‫شــهریورماه ســال ‪ ۱۴۰۲‬تحویــل امــوزش و پــرورش گــرگان‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گلســتان هــم مشــارکت در ارتقــای فرهنگــی محله هــای‬ ‫کــم برخــوردار در قالــب طــرح بازافرینــی شــهری را یکــی‬ ‫از برنامه هــای مهــم ایــن اداره کل برشــمرد وگفــت‪ :‬بــرای‬ ‫محلــه کــم برخــوردار انجیــراب‪ ،‬مراســم متمرکــز شــادمانی‬ ‫( ســینما ســیار ) و تجهیــز کتابخانــه کانــون فرهنگــی‬ ‫هنــری تــدارک اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان هــم گفــت‪ :‬اجــرای طــرح رفــع محرومیــت‬ ‫از محلــه کــم برخــوردار انجیــراب در بــازه زمانــی کوتــاه‪،‬‬ ‫ســبب نشــاط اجتماعــی در میــان ســاکنان ایــن محلــه‬ ‫شــده و گســترش ایــن اقــدام جهــادی بــه ســایر محله هــای‬ ‫کــم برخــوردار ایــن شــهر در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا ســیدالنگی افــزود‪ ۲۱ :‬محله کــم برخوردار‬ ‫در گــرگان شناســایی شــده کــه ایــن محله هــا جمعیتــی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر را در خــود جــای داده و ‪ ۲۷‬درصــد‬ ‫بافــت جمعیــت شــهر را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫وی پیشــنهاد کــرد در محله هــای کــم برخــوردار گــرگان‪،‬‬ ‫زمیــن موردنیــاز بــرای اجــرای طرح هــا توســط ایــن نهــاد‬ ‫تهیــه شــده و تخصیــص اعتبــار و افزایــش طبقــات را ســتاد‬ ‫بازافرینــی شــهری تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه ارزش زمیــن در شــهر‬ ‫گــرگان بــاال اســت‪ ،‬از ســتاد بازافرینــی شــهری خواســت‬ ‫بــرای جــذب ســرمایه گذار و ســرعت دادن بــه نوســازی‬ ‫مناطــق کــم برخــوردار ایــن شــهر‪ ،‬افزایــش ‪ ۲‬طبقــه بــه‬ ‫ضوابــط موجــود اضافــه شــود‪.‬‬ ‫وی قــول داد‪ :‬طــرح ورزشــی روبــاز محلــه انجیــراب تــا ســه‬ ‫مــاه اینــده مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی هــم بــا تاکیــد بــر توجــه ویــژه در‬ ‫رفــع محرومیــت ســاکنان محلــه کــم برخــوردار شــهری از‬ ‫جملــه انجیــراب گــرگان گفــت‪ :‬اقدامــی کــه در قالــب طــرح‬ ‫بازافرینــی شــهری بــرای رفــع محرومیــت محلــه انجیــراب‬ ‫برداشــته می شــود بایــد هرچــه ســریعتر بــه بهره بــرداری‬ ‫اهالــی برســد‪.‬‬ ‫شتاب در بهره برداری از این با توجه به این که ارزش زمین‬ ‫طرح ها از خواسته های اصلی‬ ‫در شهر گرگان باال است‪ ،‬از‬ ‫ساکنان محله انجیراب از‬ ‫ستاد بازافرینی شهری خواست‬ ‫مسووالن دستگاه های مرتبط‬ ‫برای جذب سرمایه گذار و‬ ‫محلی و استانی است‪.‬‬ ‫سرعت دادن به نوسازی مناطق‬ ‫انجیــراب در منطق ـه جنــوب غربــی گــرگان قــرار گرفتــه و کم برخوردار این شهر‪ ،‬افزایش‬ ‫بافــت جمعیتــی ان را اقــوام مهاجــر از ســایر اســتان ها و‬ ‫روســتاهای اطــراف تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬طبقه به ضوابط موجود‬ ‫یکــی از معتمــدان محلــه انجیــراب گــرگان گفــت‪ :‬اهالــی‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫ایــن محلــه ســال ها اســت بــا درد فقــر و محرومیــت‬ ‫اشــنا هســتند ولــی اجــرای طــرح بازافرینــی شــهری در‬ ‫مــدت زمــان کوتــاه‪ ،‬امیــد را بــرای زندگــی در ایــن محلــه‪،‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم گفــت‪ :‬رفــع محرومیــت از محلــه‬ ‫انجیــراب گــرگان بــه عنــوان هــم افزایــی دســتگاه های در‬ ‫برچیــدن محرومیــت از ایــن محلــه را می تــوان بــه عنــوان‬ ‫تجربــه موفــق بــه ســایر محله هــای کــم برخــوردار اســتان‬ ‫گلســتان گســترش داد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه افــزود‪ :‬بایــد بیــش از این از ظرفیت ســتاد‬ ‫بازافرینی شــهری در رفع بافت فرســوده اســتفاده کرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهرداران بــه همــراه فرمانــداران بایــد از‬ ‫ایــن ظرفیــت در رفــع محرومــت محله هــای کــم برخــوردار‬ ‫اســتفاده کننــد تــا ســرانه محله هــای کــم برخــوردار خــود را‬ ‫بــه میانگیــن ســایر مناطــق همــان شــهر برســانند‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬شهر در استان گلستان دارای بافت ناکارامد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬شــهر دارای بافــت ناکارامــد دارد کــه ‪ ۹‬شــهر بــاالی ‪۲۵‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت شــامل گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬علــی‬ ‫ابــاد کتــول‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬اق‬ ‫قــا و بندرترکمــن و ‪ ۹‬شــهر دیگــر کمتــر از ‪ ۲۵‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت شــامل گالیکــش‪ ،‬رامیــان‪ ،‬فاضــل ابــاد‪ ،‬ســیمین‬ ‫شــهر‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬جلیــن‪ ،‬ســرخن کالتــه و خــان‬ ‫ببیــن وجــود دارد‪.‬‬ ‫مهــدی ملــک افــزود‪ :‬مطابــق اخریــن بــراورد انجــام شــده‬ ‫در ‪ ۱۸‬شــهر گلســتان‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۳۴.۷‬هکتــار بافــت‬ ‫نارکارامــد‪ ۳۳۲ ،‬هکتــار بافــت تاریخــی در شــهرهای‬ ‫گــرگان و گمیشــان و ‪ ۴۲۸‬هکتــار ســکونتگاه غیــر رســمی‬ ‫در شــهرهای گــرگان و گنبــدکاووس وجــود دارد‪.‬‬ ‫اجرای طرح رفع محرومیت از‬ ‫محله کم برخوردار انجیراب در‬ ‫بازه زمانی کوتاه‪ ،‬سبب نشاط‬ ‫اجتماعی در میان ساکنان‬ ‫این محله شده و گسترش این‬ ‫اقدام جهادی به سایر محله های‬ ‫کم برخوردار این شهر در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۸۹۴.۷‬هکتــار محلــه هــای‬ ‫هــدف بازافرینــی شــهری از مســاحت ‪۱۶‬هــزار و ‪۷۸.۵‬‬ ‫هکتــار بافــت شــهری موجــود در ‪ ۱۸‬نقطــه شــهری اســتان‪،‬‬ ‫قــرار دارد کــه بیشــترین مســاحت در بیــن ایــن تعــداد‬ ‫شــهر‪ ،‬گــرگان ‪ ۹۴۵.۴‬هکتــار و گنبــدکاووس ‪ ۶۴۷‬هکتــار‪،‬‬ ‫گمیشــان ‪ ۳۰۸.۷‬هکتــار و کردکــوی ‪ ۱۲۵‬هکتــار بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی در حــوزه اقــدام انجــام شــده توســط اداره ایــن کل‬ ‫بــرای ســکونتگاه های غیررســمی گــرگان و گنبــدکاووس‬ ‫از ســال ‪ ۹۵‬تاکنون‪،‬گفت‪:‬بــرای اجــرای ‪ ۲۱‬پــروژه در‬ ‫محله هــای اوزینــه‪ ،‬انجیــراب‪ ،‬کــوی محتشــم‪ ،‬اســام‬ ‫ابــاد و کلیــه محله هــا شــهر گــرگان‪ ۸۸ ،‬میلبیــارد و ‪۴۷۴‬‬ ‫میلیــون ریــال تــا پایــان ســال ‪ ۱۳۹۹‬و در ســال ‪ ۱۴۰۰‬هــم‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــارد ریــال اعتبــار جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اعتبــار اجــرای ‪ ۱۰‬پــروژه‬ ‫در مناطــق ســکونتگاهی غیررســمی در محله هــای هــدف‬ ‫گنبــدکاووس شــامل ســیداباد‪ ،‬بدلجــه‪ ،‬افغــان ابــاد و‬ ‫حاشــیه رودخانــه گرگانــرود‪ ۹۹ ،‬میلیــارد و ‪ ۱۵۴‬میلیــون‬ ‫ریــال تــا پایــان ســال ‪ ۱۳۹۹‬و در ســال ‪ ۱۴۰۰‬هــم ‪ ۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اســت‪.‬‬ ‫ملــک بــا اشــاره بــه اقــدام انجــام شــده در بهســازی بافــت‬ ‫فرســوده در شــهرهای علــی ابادکتــول‪ ،‬بندرترکمــن‪،‬‬ ‫انبارالــوم و خــان ببیــن‪ ،‬گفــت‪ :‬درایــن شــهرها بــا اجــرای‬ ‫چهــار طــرح تــا پایــان ســال ‪ ،۱۳۹۹‬ســه میلیــارد ریــال و در‬ ‫ســال ‪ ۱۵ ،۱۴۰۰‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار جــذب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه ‪ ۵۳‬درصــد از ایــن جمعیــت در ‪۳۴‬‬ ‫نقطــه شــهری اســتان ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫وســیله ای اســت کــه بــه منظــور گــردش ســریع و‬ ‫راحــت اب موجــود در رادیاتــور و در اطراف موتور بکار‬ ‫رفتــه و حرکــت ان از طریــق موتــور و تســمه پروانــه‬ ‫تامیــن می گــردد‪ ،‬بدیــن صــورت کــه چــون همیشــه‬ ‫در قســمت پائیــن رادیاتــور اب خنــک و در بــاالی ان‬ ‫اب گــرم (برگشــت داده شــده از موتــور) وجــود دارد‪،‬‬ ‫لــذا بــرای رســاندن اب جهــت خنــک کــردن قطعــات‬ ‫موتور از شــیلنگ پائین رادیاتور‪ ،‬اب بوســیله مکش‬ ‫حاصل از واترپمپ وارد کانال های بدنه سیلندرهای‬ ‫موتــور شــده و پــس از گــردش در اطــراف ســیلندرها‬ ‫و خنــک کــردن انهــا‪ ،‬در حالیکــه خــود اب مقــداری‬ ‫گــرم شــده از طریــق کانال هــای ســیلندر بــه گرم ترین‬ ‫نقطــه موتــور کــه سرســیلندرها می باشــد هدایــت و‬ ‫پــس از عبــور از اطــراف ســوپاپ ها و شــمع ها و خنــک‬ ‫نمــودن انهــا از طریــق ترموســتات و لوله هــای بــاال‬ ‫جهــت خنــک شــدن مجــدد وارد رادیاتــور می گــردد‪.‬‬ ‫ترموستات‪:‬‬ ‫ســوپاپی اســت که درمســیر راه اب برگشــتی از موتور‬ ‫بــه رادیاتــور قــرار دارد و کار ان ثابــت نگهداشــتن دمــای‬ ‫اب موتــور می باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجه به اینکه بیشــترین ســائیدگی قطعــات موتور‬ ‫زمانــی اســت کــه موتــور در حــال ســرد کار می کنــد‪،‬‬ ‫در نتیجــه بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع ســائیدگی در‬ ‫موتــور روش هــای مختلفــی وجــود دارد از جملــه نصب‬ ‫ترموســتات‪ ،‬اســتفاده از مــواد خنــک کننــده و پروانــه‬ ‫اتوماتیــک را می تــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫یکــی از علــل خرابــی انژکتــور در خودروهایــی‬ ‫کــه در کشــورمان کار میکننــد‪.‬‬ ‫ ناخالصی های فیزیکی موجود در بنزین است‪.‬‬‫ ایــن ناخالصی هــا گاهــی انقــدر ریــز هســتند کــه از‬‫فیلتــر اولیــه نصــب شــده بــر روی پمــپ بنزیــن و حتــی‬ ‫فیلتــر بنزیــن عبــور می کننــد و بــه انژکتــور می رســند‪.‬‬ ‫ انژکتورهــا دارای یــک فیلتــر بســیار ظریــف هســتند‬‫کــه ســوخت پیــش از ورود بــه مجموعــه انژکتــور از‬ ‫ان عبــور می کنــد تــا بــرای اخریــن مرتبــه هرگونــه‬ ‫ناخالصــی داخلــی ان پــاک شــود‪.‬‬ ‫ ایــن فیلتــر بســیار ظریــف بــوده و ممکــن اســت‬‫بــه مــرور در اثــر ذرات معلــق داخلــی بنزیــن بگیــرد‪.‬‬ ‫ بــه عــاوه گاهــی ذراتــی کوچــک و یــا محلــول‬‫در بنزیــن از ایــن فیلتــر عبــور می کننــد کــه بعــدا ً‬ ‫می تواننــد بــر روی ســوراخ ریــز خروجــی انژکتــور و‬ ‫یــا فاصلــه میــان ســوزن انژکتــور و دهانــه ان رســوب‬ ‫کــرده و میــزان پاشــش انژکتــور را کــم کننــد‪.‬‬ ‫ در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه اینکــه یــک خرابــی‬‫مکانیکــی رخ داده اســت‪ ECU ،‬خــودرو متوجــه‬ ‫مشــکل نمی شــود و مــدت زمــان پاشــش ســوخت‬ ‫تغییــر نمــی کنــد امــا ایــن انژکتــور بــه دلیــل انکــه‬ ‫نمی توانــد ســوخت کافــی را بــه بیــرون بپاشــد باعــث‬ ‫ضعــف تــوان موتــور می شــود‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫شک در افعال یا رکعات نماز‬ ‫مستحبی‬ ‫س ‪ :۶۴۶۸‬در صــورت شــک در افعــال یــا‬ ‫رکعــات نمــاز نافلــه‪ ،‬وظیفــه مکلــف چیســت؟‬ ‫افعال (رکنی یا غیر رکنی) نماز مســتحبی‬ ‫ج‪ :‬اگر در‬ ‫ِ‬ ‫شــک کنــد چنانکــه محــل ان نگذشــته باشــد‪ ،‬بایــد ان‬ ‫را بــه جــا اورد و اگــر محــل ان گذشــته باشــد‪ ،‬بــه شــک‬ ‫ت نمــاز‬ ‫خــود اعتنــا نکنــد‪ .‬امــا اگــر در شــماره ی رکع ـ ِ‬ ‫مســتحبی شــک کنــد‪ ،‬اختیــار دارد کــه بنــا را بــر کمتــر‬ ‫یــا بیشــتر بگــذارد؛ مگــر انکــه طــرف بیشــتر موجــب‬ ‫بطــان نمــاز شــود کــه در ایــن صــورت بنــا را بــر کمتــر‬ ‫بگــذارد؛ (ماننــد اینکــه شــک کنــد دو رکعــت خوانــده یا‬ ‫ســه رکعــت کــه بنــا را بــر دو بگــذارد و اگــر شــک بیــن‬ ‫یــک و دو باشــد بــه هــر طــرف شــک عمــل کنــد‪ ،‬نمــاز‬ ‫صحیــح اســت)‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دریافت ‪ ۲۱‬هزار نفر‬ ‫خدمات پزشکی رایگان‬ ‫مســوول اردوهــای جهــادی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ ۲۱ :‬هــزار نفر در ‪ ۳۰‬روســتای‬ ‫محــروم اســتاندر ‪ ۹‬ماهــه امســال خدمــات پزشــکی‬ ‫رایــگان دریافــت کردنــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال بیــش از ‪ ۲‬برابــر رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫جــواد اکبــری فراظهــار کــرد‪ :‬ایــن افــراد در زمینه های‬ ‫پزشــکی‪ ،‬دندانپزشــکی‪ ،‬مامایــی‪ ،‬زنــان و زایمــان و‬ ‫داخلــی خدمــات رایــگان دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جــدای از ایــن خدمــات‪ ،‬داروهــای مــورد‬ ‫نیــاز روســتاییان نیــز بــه ‪ ۴.۵‬میلیــارد ریــال به صورت‬ ‫رایــگان تهیــه و تحویــل شــد‪.‬‬ ‫اکبــری فــر بــا اشــاره بــه ارایــه خدمــات در روســتای‬ ‫«قلّــی» بخــش سنخواســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن اردوی‬ ‫جهــادی هفتــه گذشــته بــا حضــور ‪ ۴۰‬متخصــص و‬ ‫دانشــجوی دنداپزشــکی بــه مــدت ‪ ۲‬روز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مســوول اردوهــای جهــادی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراسان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن اردوی ‪۸۱۵‬‬ ‫خدمــت بهداشــتی و درمــان ارایــه شــد کــه ‪ ۳۱۰‬مــورد‬ ‫ان مربــوط بــه خدمــات دندانپزشــکی بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن برخــی از افــراد کــه نیــاز بــه‬ ‫دریافــت خدمــات تخصصــی دندانپزشــکی داشــتند‬ ‫بــه مراکــز درمانــی بجنــورد معرفــی شــدند تــا بــه‬ ‫صــورت رایــگان درمــان شــوند‪.‬‬ ‫اکبــری فــر بــا اشــاره بــه فعالیــت ســه اردوی جهــادی‬ ‫علــوم پزشــکی در خراســان شــمالی‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اینــک نیــز مناطــق روســتایی محــروم اســتان‬ ‫بــا توجــه بــه اولویــت در حــال شناســایی بــرای ارایــه‬ ‫خدمــات پزشــکی رایــگان اســت‪.‬‬ ‫اکنــون پنــج هــزار نفــر در حــوزه ســامت خراســان‬ ‫شــمالی خدمــت رســانی مــی کننــد و در ایــن اســتان‪،‬‬ ‫‪ ۳۶۰‬پزشــک عمومــی و ‪ ۲۵۰‬پزشــک متخصــص‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫اسالم مخالف ازادی زن نیست‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫«در خصوص زنان‪ ،‬اســام هیچ گاه مخالف ازادی‬ ‫انــان نبــوده اســت‪ .‬بــر عکــس اســام بــا مفهــوم زن‬ ‫بــه عنــوان شــیء مخالفــت کــرده اســت و شــرافت و‬ ‫حیثیــت او را بــه وی بــاز داده اســت‪ .‬زن مســاوی مــرد‬ ‫اســت‪ .‬زن ماننــد مــرد ازاد اســت کــه سرنوشــت و‬ ‫فعالیتهــای خــود را انتخــاب کنــد … مــا می خواهیــم‬ ‫کــه زنــان را از فســاد – کــه انــان را تهدیــد می کنــد‪-‬‬ ‫ازاد ســازیم‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪ ،۳‬ص ‪)۳۷۰‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 07‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪668‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫محدود شدن مصرف گاز صنایع‬ ‫بزرگ درخراسان شمالی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مصــرف گاز تعــدادی از صنایــع اســتان بــا هــدف‬ ‫اســتمرار و پایــداری ســوخت بخــش خانگــی بــا دســتور دیســپچینگ ملــی گاز ایــران محــدود شــد‪.‬‬ ‫ســید محمــود هاشــمی اظهــار کــرد‪ :‬مشــترکان ایــن اســتان در شــبانه روز گذشــته حــدود‬ ‫هفــت میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعــب گاز مصــرف کردنــد کــه از مجمــوع ایــن میــزان پنــج‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار متــر مکعــب مربــوط بــه بخــش خانگــی و تجــاری و مابقــی نیــز مربــوط بــه‬ ‫صنایــع اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افزایــش مصــرف گاز در بخــش خانگــی در فصــل ســرد ســال در حالــی اســت کــه‬ ‫در تابســتان مصــرف انــان بیــن یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۲‬میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت کــه ایــن‬ ‫امــر باعــث محدودیــت در گاز صنایــع اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی تصریــح کــرد‪ :‬اینــک مصــرف گاز نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبی شــیروان‪ ،‬ســیمان بجنورد‪،‬‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬صنایــع دیگــر و حتــی کــوره هــای اجــر پــزی محــدود شــد و هــر نــوع محدودیــت بــا‬ ‫دومین دشت اهوخیز کشور پناهگاه مردم خراسان شمالی حدود ‪۱۹‬‬ ‫حیات وحش میاندشت جاجرم است هزار واحد خون اهدا کردند‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان جاجــرم در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬افزایــش ‪۳۲‬‬ ‫درصــدی جمعیــت اهــوان در منطقــه میاندشــت ایــن شهرســتان در سرشــماری پاییــزه امســال‬ ‫موجــب شــد تــا ایــن پناهــگاه دومیــن دشــت اهــو خیــز کشــور بعــد از موتــه اصفهــان را بــه خــود‬ ‫اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫احمدصفــرزاده بــا بیــان اینکــه جمعیــت اهــوان در میاندشــت جاجــرم بــه عنــوان طعمــه گونــه‬ ‫ارزشــمند یوزپلنــگ دارای اهمیــت زیــادی اســت اظهــار کــرد‪ :‬اقدامــات انجــام شــده بــرای تامیــن‬ ‫اب شــرب مــورد نیــاز وحــوش‪ ،‬تامیــن امنیــت زیســتگاه بــا خــروج گلــه هــای دامــداران و نیــز ارائــه‬ ‫امــوزش هــای الزم بــه مــردم بــرای صیانــت از حیــات وحــش ســبب شــده تــا ایــن پناهــگاه بــرای‬ ‫اهــوان و یوزپلنــگ هــا پویــا شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬جمعیــت اهــوان در میاندشــت جاجــرم در ســال هــای اخیــر رونــد افزایشــی‬ ‫داشــته اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ســال هــای گذشــته شــرایط حفاظتــی ایــن منطقــه بــه‬ ‫حــدی حــاد بــود کــه بایــد بــه صــورت ملــی مدیریــت مــی شــد امــا بــا اقدامــات انجــام شــده‪ ،‬ایــن‬ ‫منطقــه عنــوان دومیــن پناهــگاه اهوخیــز کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫مشاهده ‪ ۱۰‬بار مشاهده یوزپلنگ در میاندشت‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم دربــاره مشــاهدات یوزپلنــگ در ایــن شهرســتان گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه امســال مشــاهده یوزپلنــگ در منطقــه میاندشــت ایــن شهرســتان افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ ،‬امســال محیــط بانــان و مــردم در ‪ ۱۰‬نوبــت ایــن گونــه وحشــی ارزشــمند را مشــاهده کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــاهده یوزپلنــگ توســط مــردم و محیــط بانــان گــزارش شــده و اکنــون حضــور‬ ‫ایــن حیــوان در میاندشــت مشــهود اســت‪ ،‬در یــک مــورد‪ ،‬چهــار قــاده یــوز پلنــگ در حدفاصــل‬ ‫میاندشــت و تــوران اســتان ســمنان مشــاهده شــده اســت کــه نشــان از پویایــی ایــن زیســتگاه دارد‪.‬‬ ‫صفــرزاده بــا بیــان اینکــه یوزپلنــگ بــرای مانــدگاری نیــاز بــه خــوراک و امنیــت دارد گفت‪ :‬مشــاهده‬ ‫یــک قــاده یــوز نــر‪ ،‬یــک قــاده یــوز مــادر و ‪ ۲‬تولــه در ایــن منطقه به اثبات رســیده اســت و زاداوری‬ ‫ایــن حیــوان در منطقــه بــه معنــای تامین امنیت ان اســت‪.‬‬ ‫مقاومت دامداران برای واگذاری حقوق عرفی چرا‬ ‫صفــرزاده گفــت‪ :‬دامــداران اقبــال و تمایلــی بــه فــروش پروانــه هــای چــرا ندارنــد و خــروج‬ ‫دام از میاندشــت جاجــرم و توســعه قلمــروز یوزپلنــگ در صــورت ادامــه رونــد کنونــی‬ ‫ســال هــا بــه طــول مــی انجامــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خریــد پروانــه چــرای دام بــه منظــور کاهــش حضــور دام و ســگهای گلــه در منطقــه و بــه دنبــال ان‬ ‫افزایــش امنیــت گونــه ارزشــمند و در معــرض انقــراض یوزپلنــگ در میاندشــت اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کشف سالح جنگی در شیروان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک‬ ‫قبضــه ســاح جنگــی توســط مامــوران کالنتــری ‪ 11‬ایــن‬ ‫فرماندهــی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫کالنتــری ‪11‬‏فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــیروان از‬ ‫نگهــداری یــک قبضــه ســاح جنگــی توســط فــردی در‬ ‫یکــی از روســتاهای ایــن شهرســتان‏مطلــع و بالفاصلــه بــا‬ ‫توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬وارد عمــل شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بعــد از حضــور در محــل و‬ ‫بازرسـی هایبی وقفه‪ ،‬ســاح را کشــف و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در همیــن رابطــه یــک‬ ‫نفــر متهــم نیــز دســتگیر شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه پلیس بــا هرگونه‬ ‫اقدامــی کــه امنیــت و ارامــش شــهروندان را مختــل کنــد‪،‬‬ ‫بــا قاطعیــت برخــورد‏خواهــد کــرد از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا در صــورت اطــاع از این گونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‏دهنــد‪.‬‏‬ ‫دســتور دیســپچینگ ملــی گاز ایــران و از طریــق مراجــع ذیصــاح کنتــرل و اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تولیــد در صنایــع متوقــف نشــده اســت تصریــح کــرد‪ :‬صنایــع و ســایر واحدهای‬ ‫تولیــدی در فصــل ســرد ســال بایــد از ســوخت دوم اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫هاشــمی بــر صرفــه جویــی گاز در بخــش خانگــی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬اینــک در شــرایط بحــران‬ ‫مصــرف ســوخت قــرار داریــم و نــرخ افــت فشــار گاز مشــکالتی را ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬پــر مصــرف تریــن صنعــت اســتفاده کننــده از گاز طبیعــی را نیــروگاه بــرق ســیکل‬ ‫ترکیبــی شــیروان عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن نیــروگاه حــدود چهار میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار متر‬ ‫مکعــب گاز مصــرف مــی کنــد کــه در روزهــای گذشــته مصــرف ان محــدود شــده بــود و‬ ‫امــروز ایــن محدودیــت کامــل شــد‪.‬‬ ‫هاشــمی تصریــح کــرد‪ :‬مصــرف گاز طبیعــی شــرکت پتروشــیمی نیــز یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار متر‬ ‫مکعــب اســت کــه بــه یــک میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزا متــر مکعــب محــدود شــد‪.‬‬ ‫وی دمــای اســایش منــازل مســکونی و اداری را بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه ســانتیگراد دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫هــر یــک درجــه کاهــش دمــا دســت کــم بیــن ‪ ۶‬تــا هفــت درصــد مصــرف گاز طبیعــی صرفــه جویــی‬ ‫خواهــد شــد کــه بــا صرفــه جویــی زمینــه مصــرف گاز طبیعــی را بــرای تمامــی مشــترکان فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬اولویــت شــرکت گاز تامیــن بخــش خانگــی اســت و در فصــل ســرد کــه‬ ‫مصــرف بخــش خانگــی افزایــش پیــدا مــی کنــد مرکــز دیســپچینگ بــه صــورت کشــوری نســبت‬ ‫بــه اولویــت بنــدی و محدودیــت مصــرف گاز صنایــع بــزرگ در ســطح کشــور و بــا هماهنگــی‬ ‫ســازمان های متولــی از جملــه توانیــر اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اعمــال محدودیــت گاز صنایــع بــرای اســتمرار گاز مصرفــی در بخــش‬ ‫خانگــی انجــام مــی شــود اظهــار کــرد‪ :‬شــهروندان بــا صرفــه جویــی مــی توانند بــه چرخه تولید‬ ‫اســتان و کشــور کمــک کننــد‪.‬‬ ‫پاتک پلیس به اخاللگران نظم‬ ‫و امنیت در پارک جنگلی «دوبرار‪»‎‬‬ ‫شــب گذشــته با حضور مقتدرانه پلیس در پارک تفریحی و‬ ‫جنگلــی «دوبــرار» اخاللگــران نظم و امنیت را غافلگیر کر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی بــا حضــور ســردار «ســعید‬ ‫مطهــری زاده»‏فرمانــده انتظامــی اســتان‪ ،‬معــاون عملیــات‪،‬‬ ‫دادســتان‪ ،‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــه همــراه‬ ‫کارکنــان انتظامــی ان ‏فرماندهــی و همچنیــن جمعــی از‬ ‫کارکنــان پلیــس مبــارزه بــا مواد مخدر و پلیس اگاهی اســتان‬ ‫بــه صــورت غیرمترقبــه در پــارک‏تفریحــی‪ ،‬جنگلــی «دوبــرار»‬ ‫بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش‪ ،‬در ایــن طــرح کــه بــه منظــور‬ ‫پاک ســازیپارک ها و تفرجگاه هــا بــه اجــرا گذاشته شــده بــود‪،‬‬ ‫‪ 2‬نفــر معتــاد‏متجاهــر شناســایی و بعــد از دســتگیری بــه‬ ‫کمــپ تــرک اعتیــاد شــهر بجنــورد معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در همیــن رابطــه همچنیــن ‪ 4‬نفــر متهــم نیــز‬ ‫دســتگیر و بــه دادســرا معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت‪ ،‬توقیف ‪ 5‬دســتگاه خودرو و انتقال ان ها‬ ‫بــه پارکینــگ نیــز از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در طــول‬ ‫اجــرای ایــن‏طــرح توســط پلیــس بجنــورد بــود‏‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراسان شــمالی گفــت‪ ۲۲ :‬هــزار و ‪ ۵۱۳‬نفــر از مــردم نوعدوســت‬ ‫اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون بــه مراکــز خونگیــری مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۹۴۷‬نفــر موفــق بــه اهــدای خــون شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی نــوری اظهــار کــرد‪ :‬در مــدت ‪ ۹‬ماهــه امســال هــزار و ‪ ۴۴۱‬نفــر از بانــوان‬ ‫اســتان خــون اهــدا کردنــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۶۹.۵۲‬درصــد‬ ‫افزایــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ســه هــزار و ‪ ۹۱۴‬نفــر بــرای نخســتین بــار بــرای اهــدای خــون‬ ‫بــه مراکــز خونگیــری اســتان مراجعــه کردنــد و ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۶۷.۱۹‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل انتقــال خــون خراسان شــمالی؛ ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۱۱۴‬نفــر از ایــن تعــداد بــه‬ ‫صــورت مســتمر خــون اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫دکتــر نــوری بیــان کــرد‪ ۱۶ :‬هــزار و ‪ ۹۸۳‬نفــر از مــردم اســتان در مــدت ‪ ۹‬ماهــه ســال‬ ‫گذشــته بــه مراکــز خونگیــری مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۹۶۵‬نفــر نوفــق‬ ‫بــه اهــدای خــون شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مــاه هــای ســرد ســال بــروز بیماری هــای همه گیــر همچــون‬ ‫ســرماخوردگی و انفلوانــزا در کاهــش اهــدای خــون تاثیرگــذار اســت چــرا که پایــگاه انتقال‬ ‫خــون فقــط از افــراد ســالم و دارای خــون ســالم تاییــد شــده خــون دریافــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراسان شــمالی ادامــه داد‪ :‬فصــول ســرد ســال ســطح مشــارکت‬ ‫اهداکننــدگان نســبت بــه تقاضــای مراکــز درمانــی کمتــر مــی شــود هرچنــد بــا مدیریــت‬ ‫بهینــه ســعی در پایــداری ذخایــر خونــی پایــگاه انتقــال خــون اســت‪.‬‬ ‫انتقــال خــون خراســان شــمالی نیــاز خونــی ‪ ۱۲‬بیمارســتان را بــراورده مــی کنــد و‬ ‫پاســخگوی تمامــی نیازهــای خونــی مراکــز درمانــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫ازادی پوشش با رعایت موازین‬ ‫« زنــان در انتخــاب فعالیــت و سرنوشــت و همچنیــن پوشــش خــود بــا رعایــت موازیــن ازادنــد‪ .‬و تجربــه کنونــی فعالیتهــای ضــد رژیم شــاه‬ ‫ی گویــد یافتـ ‏ه انــد‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‏‪ ،۴‬ص ‪)۲۴۷‬‬ ‫نشــان داده اســت کــه زنــان بیــش از پیــش ازادی خــود را در پوششــی کــه اســام مـ ‏‬ ‫باید با سکوت مبارزه کرد‬ ‫«چگونــه در دنیــای بــه اصطــاح ازاد‪ ،‬الــزام زنــان و دختــران مســلمان بــه رفــع حجــاب عیــن دموکراســی اســت و فقــط مــا کــه گفتــه ایــم‬ ‫کســی کــه بــه پیغمبــر اســام – صلــی اللــه علیــه و الــه و ســلم – توهیــن کنــد و اجمــاع فقهــای مســلمین فتــوا بــه اعــدام ان مــی دهنــد‪،‬‬ ‫خــاف ازادی اســت! راســتی چــرا دنیــا در برابــر کســی کــه اجــازه ندهــد تــا دختــران مســلمان بــه دلخــواه خــود بــا پوشــش اســامی در‬ ‫دانشــگاهها درس بخوانند یا تدریس کنند‪ ،‬ســاکت نشســته اســت؟ جز این اســت که تفســیر و تاویل ازادی و اســتفاده از ان در اختیار‬ ‫کســانی اســت کــه بــا اســاس ازادی مقــدس مخالفنــد؟ امــروز خداونــد مــا را مســئول کــرده اســت‪ ،‬نبایــد غفلــت نمــود‪ .‬امــروز بــا جمــود و‬ ‫ســکون و ســکوت بایــد مبــارزه کــرد و شــور و حــال حرکــت انقــاب را پــا برجــا داشــت‪ ( ».‬صحیفــه امــام؛ ج ‪ ،۲۱‬ص ‪)۳۲۸‬‬ ‫حجاب مخالف ازادی نیست‬ ‫خبرنــگار فرانســوی‪« :‬برخــی از رســوم اســامی ماننــد حجــاب اجبــاری رهــا شــده اســت‪ .‬ایــا در جمهــوری‬ ‫اســامی از نــو اجبــاری خواهــد شــد؟»‬ ‫امــام خمینــی‪« :‬حجــاب بــه معنــای متــداول میــان مــا‪ ،‬کــه اســمش حجــاب اســامی اســت‪ ،‬بــا ازادی‬ ‫مخالفتــی نــدارد؛ اســام بــا انچــه خــاف عفــت اســت مخالفــت دارد‪ .‬و مــا انــان را دعــوت مـی‏ کنیــم کــه بــه‬ ‫حجــاب اســامی روی اورنــد‪ .‬و زنــان شــجاع مــا دیگــر از بالهایــی کــه غــرب بــه عنــوان تمــدن بــه سرشــان‬ ‫اورده اســت بــه ســتوه امــده‏انــد و بــه اســام پناهنــده شــده‏انــد‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪ ،۵‬ص‪)۵۴۱‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 07‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪1401 668‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫راه اندازی پارک فناوری‬ ‫کودک و نوجوان‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پــارک فنــاوری کــودک و نوجــوان در ایــن‬ ‫ی شــرکت های‬ ‫مجموعــه راه انــدازی شــد و ایــن اینده ســازان بــا ابتــکارات‪ ،‬خالقیت هــا و نــواور ‬ ‫دانــش بنیــان اســتان اشــنا مــی شــوند‪.‬‬ ‫محمدرضــا قربانــی اظهــار کــرد‪ :‬طــرح پــارک علــم و فنــاوری کــودک و نوجــوان ایــن اســتان مــورد‬ ‫اســتقبال وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری قــرار گرفتــه اســت و ایــن طــرح بــه صــورت ملــی در‬ ‫ســایر اســتان هــا نیــز اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح بــرای پــارک علــم و فنــاوری اســتان هزینــه هــای مالــی نداشــت و از‬ ‫مشــارکت و مســاعدت ســازمان هــا‪ ،‬دســتگاه هــای اجرایــی‪ ،‬دانشــگاه هــا و مراکــز امــوزش عالــی‬ ‫اســتفاده می شــود و از انان خواســته شــد تا تکنولوژی های اموزشــی‪ ،‬ایده ها و خالقیت های‬ ‫خــود را بــه صــورت امانــی در اختیــار ایــن پــارک قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫قربانــی بیــان کــرد‪ :‬ایــن تولیــدات و حتــی محتواهــای نــواوری در غرفــه هایــی بــرای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اینــک دانــش امــوزان ایــن اســتان از تولیــدات شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان‬ ‫تاکید سرکنسول ترکیه بر توسعه روابط‬ ‫فرهنگی و تجاری با خراسان شمالی‬ ‫سرکنســول ترکیــه بــر توســعه مناســبات و مــراودات فرهنگــی و اقتصــادی بــا خراســان شــمالی‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬خواهرخواندگــی بیــن شــهر «چــوروم» ترکیــه و یکی از شــهرهای اســتان به‬ ‫تقویــت روابــط در ابعــاد مختلــف بیــن ‪ ۲‬منطقــه کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫«فاتــح توپچــو» در دیــدار بــا اســتاندار خراسان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن اســتان دارای ظرفیــت‬ ‫هــای کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری و صنعتــی خوبــی اســت و اســتفاده از ایــن شــاخصه هــا مــی توانــد‬ ‫بــر ارتقــای روادیــد اقتصــادی بیــن ‪ ۲‬منطقــه کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خراســان شــمالی دارای ارزش هــای فرهنگــی نزدیکــی بــا بســیاری از مناطــق‬ ‫ترکیــه اســت و نزدیکــی بیــن ایــن فرهنــگ هــا بــه تحقــق همکاری هــای بیشــتر کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫سرکنســول ترکیــه افــزود‪ :‬موضــوع خواهــر خواندگــی شــهر «چــوروم» ترکیــه بــا یکــی از‬ ‫شــهرهای خراســان شــمالی از مباحــث مهــم دیــدار از ایــن اســتان اســت و نتایــج خوبــی بــا‬ ‫شــهرداری بجنــورد در ایــن زمینــه حاصــل شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از همگرایی با خراســان شــمالی اســتقبال می کنیم و تمام ظرفیت های خود را‬ ‫برای تقویت مناســبات دوجانبه شــهر «چوروم» ترکیه و خراســان شــمالی به کار می گیریم‪.‬‬ ‫اســتان چوروم شــهر چوروم ‪ ۵۲۷‬هزار نفر جمعیت و مســاحتی با ابعاد ‪ ۱۲٫۸‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع دارد و بیشــتر ســاکنان این اســتان را مســلمانان تشــکیل می دهند‪.‬‬ ‫چــورورم بــا ‪ ۷۳‬درصــد صــادرات در بیــن ‪ ۱۰‬شــهر برتــر دارای بیشــترین افزایــش صــادرات ترکیه‬ ‫در ســالجاری بود ه اســت‪.‬‬ ‫اشتراکات فرهنگی مزیتی برای گسترش روابط‬ ‫اســتاندار خراسان شــمالی نیــز در ایــن دیــدار اظهــار کــرد‪ :‬اشــتراکات فرهنگــی و دیگــر مزیتهای‬ ‫قابــل توجــه خراســان شــمالی در حــوزه هــای گوناگــون‪ ،‬زمینــه ســاز گســترش روابــط بــا ایــن‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد افــزود‪ :‬جــدای از تنــوع محصــوالت کشــاورزی و ظرفیــت هــای بالقــوه‬ ‫در بخــش هــای صنعــت‪ ،‬معــدن و گردشــگری خواهــر خواندگــی بــا شــهر «چــوروم» ترکیــه را‬ ‫موجــب عمیــق تــر شــدن پیونــد فرهنگــی اســتان بــا ترکیــه دانســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بــر فراهــم شــدن زمینــه هــای جــذب گردشــگر از‬ ‫ایــن کشــور تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و ایــن‬ ‫اســتان دارای صنایــع مــادر پتروشــیمی‪ ،‬ســیمان بجنــورد‪ ،‬الومینــای جاجــرم و قنــد شــیروان‬ ‫اســت کــه عــاوه بــر ایــن‪ ،‬صنایــع دســتی و محصــوالت باغــی و کشــاورزی نیــز از دیگــر مزایــای‬ ‫دارای مزیــت نســبی ایــن اســتان شمالشــرق کشــور بــرای ارتبــاط اقتصــادی بــا دیگــر کشــورها‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بازدیــد مــی کننــد و در ایــن راســتا بــا شــرکت هــا هماهنــگ شــده اســت کــه بــه ازای ایــن بازدیدهــا‬ ‫تبلیغــات الزم در خصــوص محصــوالت خــود را نیــز داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دانــش امــوزان در بازدیــد از تولیــدات شــرکت هــای دانــش بنیانــی کــه در پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری مســتقر هســتند بــا فنــاوری و نــواوری اشــنا و زمینــه بــرای خالقیت کــودکان و نوجوانان‬ ‫فراهــم خواهد شــد‪.‬‬ ‫قربانــی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن خصــوص از معــاون فنــاوری وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫تقدیــر نامــه نیــز دریافــت کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬محصــوالت نــواوری و تکنولــوژی هــای اموزشــی کــه از ســازمان هــا و مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی و اموزشــی دریافــت خواهیــم کــرد را در غرفــه هایــی در مجموعــه پــارک علــوم و‬ ‫فنــاوری اســتان بــرای بازدیــد کــودکان و نوجوانــان بــه نمایــش مــی گذاریــم در ایــن خصــوص بــا‬ ‫تمامــی ســازمان هــای مربوطــه نامــه نــگاری نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تمامــی اقشــار مختلــف جامعــه اگــر ایــده هــای جدیــد و نواورانــه دارنــد‪ ،‬ایــده خــود را‬ ‫بــه کانــون شــکوفایی و خالقیــت پــارک ارایــه دهنــد و در ایــن زمینــه از اظهــا نظرهــای کارشناســانه‬ ‫افــراد متخصــص بهــره منــد خواهنــد شــد و همچنیــن بــرای عملیاتــی شــدن ایــده خــود مــورد‬ ‫حمایــت مالــی نیــز قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫قربانــی تصریــح کــرد‪ :‬تحــول در هــر بخــش نیازمنــد ایــن اســت کــه امــوزش و ترویــج از پایــه‬ ‫انجــام شــود چــرا کــه اگــر خالقیــت و ایــده پــردازی را در ســنین پاییــن نهادینــه کنیــم بــه خــودی‬ ‫خــود افــرادی نــواور را تربیــت کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی از کــودکان بــه عنــوان اینــده ســازان جامعــه یادکــرد و گفــت‪ :‬شناســایی خالقیــت‪ ،‬نــواوری و‬ ‫برنامه ریــزی مــدون و ترســیم اینــده روشــن بــرای ایــن قشــر امــری الزم و ضــروری اســت و بــرای‬ ‫داشــتن جامعــه پویــا و خــاق نیــاز بــه برنامــه ریــزی دقیــق و جامــع در ســنین کودکــی اســت‪.‬‬ ‫مقاومت در ارائه تحلیل‬ ‫قیمت خودروها توسط‬ ‫خودروسازان خصوصی‬ ‫معــاون حقــوق عامــه دادســتان کل کشــور دربــاره ورود دادســتانی بــه نوســانات بــازار‬ ‫خــودرو گفــت‪ :‬وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بایــد قیمت گذاری شــرکت های خصوصی‬ ‫و غیردولتــی خــودرو را دریافــت‪ ،‬بررســی و ارزیابــی کنــد و اگــر اشــکالی در فراینــد‬ ‫قیمت گــذاری وجــود دارد‪ ،‬بــرای اقدامــات قانونــی بــه دادســتانی اعــام کنــد‪.‬‬ ‫غالمعبــاس ترکــی اظهارداشــت‪ :‬از خودروســازهای خصوصــی و دولتــی از طریق ســازمان‬ ‫حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در معاونت مربوطه در وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن‪ ،‬تجــارت خواســته ایم کــه انالیــز قیمــت خودروهــا را ارائــه دهند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن‪ ،‬تجــارت باید قیمت گذاری شــرکت های خصوصی‬ ‫و غیردولتــی خــودرو را بررســی کننــد و اگــر بیــن قیمت هــای موجــود و قیمــت عادالنــه‬ ‫فاصلـه ای وجــود دارد بــه دادســتانی اعــام کننــد‪.‬‬ ‫ترکــی تصریــح کــرد‪ :‬برخــی از خودروســازان خصوصــی مقاومت هایــی داشــتند؛ حــدود‬ ‫پنــج خودروســاز خصوصــی از جملــه بهمــن موتــور و کرمــان خــودرو فعــال هســتند و‬ ‫خودروســازان بخــش غیردولتــی ابتــدا مقاومت هایی داشــتند که تحلیل قیمــت خودروها‬ ‫را در اختیــار وزارت صنعــت معــدن تجــارت قــرار دهنــد امــا بــا توجــه بــه اخطــاری کــه بــه‬ ‫انهــا داده شــد همچنیــن جلســاتی کــه برگــزار شــد‪ ،‬اکنــون تحلیــل قیمــت و قیمــت گذاری‬ ‫خودروها را برای وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکننــدگان ارســال کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون حقــوق عامــه دادســتان کل کشــور افــزود‪ :‬وزارت صمــت و ســازمان حمایــت‬ ‫حقــوق مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان وظیفــه بررســی قیمت هــا را برعهــده دارنــد و‬ ‫چنانچــه تخلفــی در حــوزه قیمت گــذاری از ســوی وزارت صنعــت بــه دادســتانی اعــام‬ ‫شــود‪ ،‬برخــورد قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی روز یکشــنبه چهــارم دی اعــام کــرد‪ :‬شــاخص تولیــد‬ ‫صنعــت خــودرو در وضعیــت مطلوبــی اســت‪ ،‬امــا بــا ایــن حــال در هفته هــای اخیــر قیمــت‬ ‫خــودرو بــا افزایــش روبــه رو بــوده اســت؛ بــه همیــن دلیــل دولــت و وزارت اقتصــاد بــا‬ ‫مکانیســم عرضــه خــودرو در بــورس کاال تــاش کــرد تــا دســت دالالن و ســفته بازان را از‬ ‫بــازار خــودرو قطــع کنــد‪.‬‬ ‫بــه وضــوح مشــخص اســت کــه تالطمــات اخیــر در بــازار خــودرو ارتباطــی بــا شــاخص های‬ ‫اقتصــادی و وضعیــت تولیــد نــدارد و متاثــر از فضاســازی و ایجــاد نااطمینانــی نســبت بــه‬ ‫اینــده اقتصــاد ایــران توســط رقبــای کشــور در جنــگ اقتصــادی اســت کــه در چنــد مــاه اخیر‬ ‫در فضــای مجــازی اغــاز شــده و شــدت گرفتــه و متاســفانه توســط برخــی رســانه ها نیــز بــه‬ ‫ان دامــن زده می شــود و موجــب بــه هــم ریختــن بــازار ارز‪ ،‬کاهــش ارزش پــول ملــی و‬ ‫ایجــاد انتظــارات تورمــی در دیگــر بازارهــا می شــود‪.‬‬ ‫رشــد شــاخص تولیــد صنعــت خودروســازی و قطعــات در چنــد ماهــه اخیر در مقایســه با‬ ‫ســال قبــل بیشــتر از ســایر صنایــع بــوده و در ابــان مــاه ایــن شــاخص نســبت به ســال قبل‬ ‫‪ ۲۷.۸‬درصــد رشــد داشــته کــه در چنــد ســال اخیــر بی ســابقه اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر یکــی از مهم تریــن موانــع و مشــکالت دربــاره صنعــت خــودرو تاکنــون‬ ‫قیمت گذاری دستوری و استفاده دالالن و سفته بازان از عدم شفافیت در قیمت گذاری‬ ‫بــوده کــه وزارت اقتصــاد و ســتاد اقتصــادی دولــت در تــداوم تــاش خــود بــرای اصــاح‬ ‫رویه هــای اشــتباه گذشــته‪ ،‬در ایــن حــوزه عرضــه خــودرو در بــورس کاال را در نظــر گرفتنــد‪.‬‬ ‫دولــت در راســتای رویکــرد بــرای تغییــر شــیوه اشــتباه قیمت گــذاری دســتوری‪ ،‬حتــی بــه‬ ‫ســراغ ســازوکارهای شــفاف‪ ،‬رقابتــی‪ ،‬رصدپذیــر و غیــر ران ـت زا کــه فرصت هــای ویــژه و‬ ‫انحصــار ایجــاد نمی کنــد‪ ،‬رفــت‪.‬‬ ‫بهترین راه برای کشــف قیمت عادالنه خودرو‪ ،‬ســازوکار بازار ســرمایه و بورس کاال بوده‬ ‫و هســت و تجربــه عرضــه خــودرو در بــورس کاال موجــب شــد قیمــت بــه صــورت رقابتــی‬ ‫کشــف شــده و عادالنــه و شــفاف باشــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه بــه طــور معمــول قیمــت‬ ‫خــودرو بــر اســاس قیمــت کارخانــه تعییــن و هزینــه تمــام شــده مبنــا قــرار داده می شــد و‬ ‫در ایــن میــان فاصلــه و شــکاف بیــن قیمــت کارخانــه و بــازار ازاد بــه ایجــاد رانــت و انحصــار‬ ‫منجــر می شــد و ســود ایــن بــازار بــه جیــب دالالن می رفــت‪ ،‬در عیــن حــال هــم تولیــد‬ ‫کننــده و هــم مصــرف کننــده از ایــن شــرایط متضــرر می شــدند‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جام جهانی قطر و شیلنگ‬ ‫توالت!‬ ‫بــه ســامتی همــه عاشــقان فوتبــال‪ ،‬جــام جهانــی‬ ‫امســال اگــر هیــچ بــار فرهنگــی نداشــت ( کــه خیلــی‬ ‫هــم داشــت) همیــن کــه اروپایــی هــا را بــا افتابــه و‬ ‫شــیلنگ دوره المیــاه ( همــان مســتراح خودمــان)‬ ‫اشــنا کــرد بــه کل بــازی هــای ادوار گذشــته مــی‬ ‫ارزیــد! بنــدگان خــدا تــازه فهمیدنــد گالب بــه رویتــان‬ ‫مــی تــوان کمــی تمیــز تــر و بهداشــتی تــر هــم قضــای‬ ‫حاجــت کــرد!‬ ‫خــدا را شــکر مصــرف نجســی و کثافتــی و‬ ‫پدرســوخته بــازی و پوشــش جلــف و ‪ ...‬هــم در‬ ‫کار نبــود و امســال تنهــا دوره ای بــود کــه عزیــزان‬ ‫سانســورچی صــدا و ســیما مثــل بقیــه نشســتند و‬ ‫فوتبــال تماشــا کردنــد‪.‬‬ ‫امــر قضــاوت هــم تــا حــدود زیــادی راحــت شــده بــود‬ ‫و ویدئــو چــک و ســایر ملزومــات داوری بــه اعلــی‬ ‫درجــه در کمــک قضــات بودنــد و فکــر نکنــم حقــی از‬ ‫کســی یــا تیمــی ضایــع شــد‪ .‬حــاال ایــن وســط لوئیــس‬ ‫ســوارز و هــم تیمــی هایــش یــک چیزهایــی مــی‬ ‫گفتنــد کــه زیــاد مهــم نیســت!‬ ‫فینــال هــم کــه قدرتــی خــدا در بهتریــن زمــان و‬ ‫حالــت ممکــن پخــش شــد و هیــچ چیــز از هیجــان‬ ‫و لــذت کــم نداشــت‪ .‬روز بعــد از فینــال هیــچ کــس‬ ‫ســر کار یــا پشــت فرمــان یــا در کالس درس خمیــازه‬ ‫نمــی کشــید چــرا کــه هیــچ کــس مجبــور نبــود شــب‬ ‫فینــال بــرای بیــدار مانــدن بالتشــبیه زور بزنــد! بــازی‬ ‫قبــل از ســاعت ده تمــام شــد و ســفره شــام را بــا‬ ‫ســفره جــام جهانــی بــا هــم جمــع کردیــم‪.‬‬ ‫حرمــت بــزرگان فوتبــال هــم حفــظ شــد و اقــا مســی‬ ‫و اقــا مودریــچ در حــد بضاعــت فیفــا تجلیــل شــدند‬ ‫و خوشــنود و راضــی بــه والیــت شــان برگشــتند‪.‬‬ ‫فقــط ایــن البــا فوتبــال در حــق اقــا رونالــدو کمــی‬ ‫بــی مهــری کــرد و دســت ایــن بابــا از جــام کوتــاه مانــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه انــواع و اقســام افتخــارات فــردی و‬ ‫تیمــی‪ ،‬عیبــی یــوخ!‬ ‫تیــم ملــی مــا هــم کــه گفتــن نــدارد و خودتــان بهتــر‬ ‫مــی دانیــد اه چــه کســی دامــن گیــرش شــد‪ .‬پیــش‬ ‫خودمــان بمانــد همیــن جابجایــی اگــر بــرای مــا اب‬ ‫نداشــت بــرای یــک عــده نــان خوبــی داشــت! دو رو‬ ‫خاشخاشــی و برشــته! مــا نفهمیدیــم شــش تــا گل‬ ‫خــوردن از انگلســتان چــه فضیلتــی دارد کــه دوبــاره‬ ‫قــرار اســت بــا ایــن مربــی تمدیــد کننــد و اساســا ً‬ ‫پشــتش بــه رادیاتــور چــه کســی گــرم اســت بــر مــا‬ ‫پوشــیده اســت!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا تــاج و اعوانــش بــا دیــدن‬ ‫ایــن جــام جهانــی اســیایی‪ ،‬جــو گیــر نشــوند کــه مــا‬ ‫هــم مــی خواهیــم جــام جهانــی برگــزار کنیــم و ریشــه‬ ‫گــز و پســته هــای مملکــت را بخشــکانند! خــدا بــه‬ ‫خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫با ما در پیام رسان های داخلی‬ ‫و ‪ ...‬همراه باشید‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫شهید عبدالله محمودى‪:‬‬ ‫و تو ا ى خواهر دینى‏ام؛‬ ‫چادر سیاهى که تو را‬ ‫احاطه کرده است ازخون‬ ‫سرخ من کوبنده‏تر است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 07‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪668‬‬ ‫سرماخوردگی از سینوزیت را چطور تشخیص دهیم؟‬ ‫حمیدرضا نامور‬ ‫چگونه اعتماد دیگران را‬ ‫بدست اوریم و یا ان را از‬ ‫دست بدهیم؟‏‬ ‫اعتماد واژه ای ســبز یا ســفید رنگ اســت‪ ،‬واژه ای که‬ ‫در صــورت عــدم حقیقــت ان بــه قرمــزی خــون تبدیــل‬ ‫مــی شــود و فــردی‏کــه اعتمــاد کــرده اســت‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫نابــودی مــی رو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اعتمــاد و فــردی کــه ســبب ایجــاد ایــن حــس در طــرف‬ ‫مقابل شــده اســت‪ ،‬شــامل احســاس امنیتی می شــود‬ ‫کــه بــه افــراد القــا‏شــده و حســی را بــه انســان منتقــل‬ ‫مــی کنــد و ســبب ارامــش مــی شــود‪ ،‬یعنــی مــن مــی‬ ‫توانــم ازادانــه و بــدون تــرس خــودم و‏افــکارم را در‬ ‫دســتان تــو بســپارم و ‪ ...‬امــان از روزی کــه ایــن گــوی‬ ‫اعتمــاد بشــکند و یــا تــرک بــردارد‏‪.‬‬ ‫به دست اوردن اعتماد دیگران با جمالتی ساده‬ ‫بــه دســت اوردن اعتمــاد دیگــران بــرای بیشــتر مــا‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ ،‬چــرا کــه اثــرات قابــل‬ ‫توجهــی در زندگــی و‏روابــط اجتماعــی مــا مــی توانــد‬ ‫داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫بیــان برخــی جمــات بــه مــا کمــک خواهــد کــرد کــه‬ ‫در روابــط روزمــره اعتمــاد همــکاران‪ ،‬دوســتان و حتــی‬ ‫غریبــه هــا را بــه راحتــی‏بــه دســت اوریــم‏‪.‬‬ ‫جمالتــی در ادامــه مطلــب برایتــان اورده ایــم کــه بــا‬ ‫تکرارشــان نــه تنهــا اعتمــاد طــرف مقابــل را بــه دســت‬ ‫اوریــد‪ ،‬بلکــه داشــتن‏مکالمــه ای مثبــت و تاثیر گــذار را‬ ‫تضمیــن خواهیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫حرفت را می فهمم‏‬ ‫حتــی اگــر شــما بــا دیــدگاه طرف مقابل تــان مخالفید‪،‬‬ ‫بــه او نشــان دهیــد کــه بــرای حــرف هایــش ارزش‬ ‫قائلیــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪،‬‏قبــل از اینکــه او را رد کنیــد‪ ،‬به‬ ‫او بگوییــد ‪«:‬مــن بــه حــرف هــای تــو احتــرام میگــذارم»‬ ‫ســپس نظــر خــود را بیــان کنیــد‪ .‬در ایــن‏صــورت‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا حــس نادیــده گرفتــه شــدن بــه او دســت نمــی‬ ‫دهــد‪ ،‬بلکــه اعتمــادش بــه شــما نیــز بیشــتر مــی شــود‏‪.‬‬ ‫به نظر من ‪..‬‏‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد در مکالمــه ای پیــروز شــوید‪ ،‬بایــد‬ ‫طــرف مقابــل را بــه دســت اوریــد‪ .‬بیــان جملــه هایــی‬ ‫چــون «بــه نظــر مــن‪ »...‬یــا‏‏«پیشــنهاد دیگــر‪ »...‬بــه‬ ‫طــرف مقابــل تــان ایــن حــس را منتقــل مــی کنــد کــه‬ ‫شــما انعطــاف پذیــر هســتیدو‬ ‫اگــر نشــان دهیــد کــه یــک زاویــه دیــد بســته ای نداریــد‬ ‫و مــی توانیــد موضــوع را از زوایــای مختلــف بررســی‬ ‫کنیــد‪ ،‬اعتمــاد طــرف‏مقابلتــان رابــه دســت اوریــد‏‪.‬‬ ‫نظرت در این مورد چیست؟‬ ‫شــما بایــد نشــان دهیــد کــه نظــر طــرف مقابــل تــان‬ ‫بــرای شــما ارزشــمند اســت‪ .‬اگــر از همــان اول مکالمــه‬ ‫نظــر او را بخواهیــد‪،‬‏ایــن اعتمــاد را بــه او داده ایــد‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر او فکــر کنــد کــه شــما قبــل از پرســیدن نظــر او‪،‬‬ ‫خودتــان قضــاوت کــرده ایــد‪ ،‬او نیــز نســبت بــه‏شــما‬ ‫گارد مــی گیــرد؛ بنابرایــن قبــل از بیــان نظــر خودتــان‪،‬‬ ‫حتمــا نظــر طــرف مقابــل تــان را هــم بپرســید‪ .‬مــن چــه‬ ‫کاری مــی توانــم‏انجــام دهــم‏‪.‬‬ ‫من سراپا گوشم‬ ‫گفتــن جملــه« مــن ســراپا گوشــم» در ابتــدای‬ ‫مکالمــه‪ ،‬داشــتن یــک مکالمــه موثــر را تضمیــن‬ ‫مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫بابت ترافیک معذرت می خواهم‏‬ ‫تحقیقــی نشــان داده افــرادی کــه در ابتــدای مکالمــه‬ ‫بــرای اشــتباهی کــه مرتکــب شــده اند عــذر خواهی می‬ ‫کننــد بــرای‏دیگــران قابــل اعتمادترند‏‪.‬‬ ‫رفتار های که اعتما را از بین می برد‬ ‫تمســخر کــردن‪ ،‬بیــان انتقــاد امیــز از رفتــار دیگــران‪،‬‬ ‫ســکوت بــه حالــت بــی تفاوتــی و یــا کنــش هــای طــرد‬ ‫کنندگــی‪ ،‬ارزیابــی‏دیگــران در پاســخ بــرای بنای اعتماد‪،‬‬ ‫افــراد بــه چــه ویژگــی هــای رفتــاری نیازمندنــد؟‬ ‫بــه منظــور بنــای اعتمــاد‪ ،‬افــراد به ویوگی هــای رفتاری‬ ‫نیازمندند‪:‬‏‬ ‫کاستن از احساس رقابت‬ ‫خطر پذیرش دیگران را تقبل کنید‬ ‫تــرس را رهــا کنیــد« تــرس مــراودت شــما رابــا دیگــران‬ ‫محــدود مــی ســازد ‏»‬ ‫پذیــرش خــود‪ :‬پذیــرش خودتــان و توانایــی هــای‬ ‫بالقــوه تــا گامــی مهــم در زمینــه گذاشــتن ســپر‬ ‫حفاظتــی و برقــراری ارتباطــی‏تــوام بــا اعتمــاد بــه‬ ‫دیگــران اســت‪ .‬در صورتــی کــه شــما بــه هویــت خــود‬ ‫نامطمئــن هســتید و در نتیجــه نمــی توانیــد ابتــدا‬ ‫‏خودتــان را بپذیریــد‪ ،‬چگونــه مــی توانید بــه ارزیابی از‬ ‫خودتــان بپردازیــد که اعتماد ســازی امــری الزم تلقی‬ ‫مــی شــود؟‏‬ ‫پذیــرش خــود و خــود دوســت داری کلیدی اســت برای‬ ‫احداث شــاهراه اعتماد در مســیر زندگی‏‪.‬‬ ‫برگرفته از سایت روانشناسی میگنا‬ ‫تهیــه کننــده ســتوانیکم حمیدرضــا نامــور‪ -‬کارشــناس‬ ‫ارشــد مشــاوره کالنتــری ‪ 13‬بجنــورد‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫ابریــزش بینــی‪ ،‬عطســه و ســرفه اســت‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه برخــی از شــرایط‪،‬‬ ‫ماننــد داشــتن الــرژی‪ ،‬اســم یــا عفونــت‬ ‫تنفســی‪ ،‬می توانــد افــراد را مســتعد ابتــا به‬ ‫عفونت هــای مزمــن سینوســی کنــد و مهــم‬ ‫اســت کــه ایــن بیمــاران بــرای بررســی علــت‬ ‫و نه فقــط عالئــم ســینوزیت مــورد بررســی‬ ‫قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫اهمیت روش درمان‬ ‫تفــاوت بیــن ســرماخوردگی معمولــی‬ ‫و ســینوزیت اغلــب مبهــم اســت زیــرا‬ ‫هــردوی ایــن بیماری هــا در ابتــدا عالئــم و‬ ‫نشــانه های مشــابهی دارنــد امــا ازانجایی کــه‬ ‫ســرماخوردگی درمــان خاصــی نــدارد و‬ ‫معمــوال ً بایــد ‪ 7‬تــا ‪ 10‬روز دوره خــود را‬ ‫طــی کنــد و برخــاف ان‪ ،‬ســینوزیت اگــر‬ ‫درمــان نشــود می توانــد پیشــرفت کنــد و‬ ‫عــوارض بیشــتری بــرای ســامتی ایجــاد‬ ‫کنــد‪ ،‬بایــد بدانیدکــه چگونــه ســینوزیت را از‬ ‫ســرماخوردگی تشــخیص دهیــم‪.‬‬ ‫ی کــه التهــاب ســینوس ممکــن‬ ‫در حالــ ‬ ‫اســت بیشــتر در ماه هــای بهــار و تابســتان‬ ‫بــه دلیــل الرژی هــای فصلــی رخ دهــد‪،‬‬ ‫افــراد زیــادی هســتند کــه در تمــام طــول‬ ‫ســال از ســینوزیت رنــج می برنــد و بــرای‬ ‫برخــی‪ ،‬عالئــم ســینوس در زمســتان‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬تعــدادی از عوامــل وجــود‬ ‫دارد کــه می توانــد ســینوس ها را تشــدید‬ ‫کنــد و باعــث شــعله ور شــدن ســینوس در‬ ‫زمســتان شــود‪.‬‬ ‫ی کــه عمومــا ًزمســتان بــا افزایــش‬ ‫از انجایـ ‬ ‫ســرماخوردگی و ســایر عفونت های تنفســی‬ ‫همــراه اســت‪ ،‬بســیاری از مــردم تصــور‬ ‫می کننــد هــوای ســرد عامل ایجاد مشــکالت‬ ‫سینوســی در زمســتان اســت؛ درحالی کــه‬ ‫زمســتان به خودی خــود باعــث ایجــاد‬ ‫مشــکالت سینوســی نمی شــود بلکه مقصر‬ ‫واقعــی عــود کــردن ســینوزیت در زمســتان‪،‬‬ ‫میکروب هــا هســتند‪ ،‬به ویــژه ویروس هایــی‬ ‫کــه مــا را بیمــار می کننــد ماننــد ویروس هــای‬ ‫ســرماخوردگی و انفوالنــزا‪.‬‬ ‫میکروب هــا چگونــه باعــث بــروز‬ ‫مشــکالت سینوســی در زمســتان‬ ‫می شــو د ؟‬ ‫کاری کــه هــوای ســرد می توانــد انجــام‬ ‫دهــد کمــک بــه ایجــاد شــرایط محیطــی برای‬ ‫رشــد ویروس هــا اســت؛ برخــی عوامــل کــه‬ ‫منجــر بــه رشــد میکروب هــا و درنتیجــه بــروز‬ ‫مشــکالت سینوســی در زمســتان می شوند‪،‬‬ ‫عبارت انــد از‪:‬‬ ‫سینوزیت نتیجه الرژی است‬ ‫ذاری‬ ‫ی واگ‬ ‫اگه‬ ‫هــوای خشــک‪ :‬بــه گــزارش موسســه ملــی‬ ‫تحقیقــات ســامت‪ ،‬ویــروس انفوالنــزا از‬ ‫طریــق هــوای خشــک بیــرون (کــه در اثــر‬ ‫ســرما ایجــاد می شــود) و هــوای خشــک‬ ‫داخــل خانــه (کــه در اثــر گرمــا ایجــاد‬ ‫می شــود) راحت تــر حرکــت می کنــد‪.‬‬ ‫درنتیجــه هــوای ســرد و بســته نگه داشــتن‬ ‫پنجره هــا در طــول ماه هــای زمســتان نیــز‬ ‫ممکــن اســت بــر روی ســینوس ها تاثیــر‬ ‫بگــذارد زیــرا میــزان تهویــه و جریــان هــوای‬ ‫تــازه را در خانــه کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫سیســتم گرمایشــی‪ :‬سیســتم گرمایــش‬ ‫داخلــی ماننــد بخــاری و شــومینه می تواننــد‬ ‫بــا خشــک کردن ســینوس ها و اســان تر‬ ‫شــدن ابتــا بــه عفونــت ســینوس‪ ،‬بینــی را‬ ‫تحریــک کننــد یــا اگــر قبــا ًســینوس مزمــن‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬عالئــم را تشــدید می کننــد‪.‬‬ ‫تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن‪:‬‬ ‫ازانجایی کــه ویروس هــای ســرماخوردگی‬ ‫و انفوالنــزا بیشــتر در ماه هــای زمســتان‬ ‫دیــده می شــوند‪ ،‬هــوای ســرد می توانــد‬ ‫باعــث تضعیــف سیســتم ایمنــی بدن شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ویروس هــا بــه غشــای مجــرای‬ ‫بینــی حملــه می کننــد و باعــث التهــاب و‬ ‫احتقــان می شــوند کــه ایــن امــر می توانــد‬ ‫منجــر بــه عفونــت سینوســی شــود‪.‬‬ ‫به طــور خالصــه‪ ،‬هــوای ســرد دلیــل اصلــی‬ ‫مشــکالت سینوســی زمســتانی نیســت‪ ،‬امــا‬ ‫می توانــد اثــرات دیگــری بــر بــدن داشــته‬ ‫باشــد و ابتــا بــه ویــروس را اســان تر کنــد‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬اگــر ســوال کنیــد کــه «ایــا‬ ‫هــوای ســرد می توانــد باعث گلودرد شــود؟»‬ ‫بابــد بگوییــم بلــه! هــوای ســرد می توانــد گلو‬ ‫را خشــک کــرده و باعــث تحریــک شــدید‬ ‫شــود‪ .‬همچنین اگر به دلیل ســرماخوردگی‬ ‫یــا ابریــزش بینــی از طریــق دهــان نفــس‬ ‫می کشــید‪ ،‬ایــن می توانــد احتمــال ابتــا‬ ‫بــه گلــودرد را افزایــش دهــد‪ .‬بااین حــال‪،‬‬ ‫برخــاف عفونــت‪ ،‬گلــودرد ناشــی از ســرما‬ ‫می توانــد به ســرعت برطــرف شــود‪.‬‬ ‫افــراد مبتــا بــه ســینوزیت عالئمــی شــبیه‬ ‫ســرماخوردگی ماننــد گرفتگــی یــا ابریــزش‬ ‫بینــی‪ ،‬گلــودرد‪ ،‬از دســت دادن بویایــی و‬ ‫چشــایی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬تــب و خســتگی را تجربــه‬ ‫می کننــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ان هــا اغلــب‬ ‫بــا درد و فشــار صــورت و بــوی بددهــان‬ ‫دســت وپنجه نــرم می کننــد‪.‬‬ ‫ســینوزیت اغلــب نتیجــه عفونــت ناشــی‬ ‫از ســرماخوردگی یــا الــرژی اســت‪ .‬ســایر‬ ‫محرک هــا عبارت انــد از پولیــپ بینــی‪ ،‬انحــراف‬ ‫تیغــه بینــی‪ ،‬ضربــه به صــورت‪ ،‬اختــاالت‬ ‫سیســتم ایمنی و تومورها‪ .‬با توجه به عالئم‬ ‫مشــترک ســرماخوردگی و سینوزیت‪ ،‬طبیعی‬ ‫اســت کــه ایــن دو بیمــاری بــا هــم اشــتباه‬ ‫گرفتــه شــوند ‪ -‬امــا همچنــان تفاوت هــای‬ ‫قابل توجهــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫قبل از اینکه به نحوه تمایز بین سینوزیت‬ ‫زمســتانی و ســرماخوردگی بپردازیــم‪ ،‬بایــد‬ ‫توجــه داشــته باشــیم کــه دو نــوع ســینوزیت‬ ‫وجــود دارد‪ :‬حــاد و مزمــن‪ .‬ســینوزیت حــاد‬ ‫یــک عفونــت سینوســی اســت کــه حــدود‬ ‫‪ 10‬روز طــول می کشــد‪ .‬ســینوزیت مزمــن‬ ‫زمانــی رخ می دهــد کــه عالئــم بیــش از ‪6‬‬ ‫هفتــه ادامــه داشــته باشــند‪ .‬ســرماخوردگی‬ ‫نیــز حــدود ‪ 10‬روز طــول می کشــد؛‬ ‫بنابرایــن درحالی کــه تشــخیص تفــاوت‬ ‫بیــن ســینوزیت ســرماخوردگی و مزمــن‬ ‫به ســادگی بــا طــول مــدت بیمــاری اســان‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد بــه عالئــم خــود توجــه کنیــد تــا‬ ‫تفاوت بین ســینوزیت ســرماخوردگی و حاد‬ ‫را تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه قبــا ً گفتــه شــد‪،‬‬ ‫ســرماخوردگی و ســینوزیت عالئــم بســیاری‬ ‫دارنــد امــا برخــی عالئم ســینوزیت زمســتانی‬ ‫بیشــتر از عالئــم ســرماخوردگی و انفوالنــزا‬ ‫اســت‪ .‬بــرای ســینوزیت زمســتانی‪ ،‬ایــن‬ ‫مــوارد شــامل فشــار سینوســی‪ ،‬درد‪ ،‬ترشــح‬ ‫غلیــظ زرد یــا ســبز‪ ،‬کاهــش توانایــی بویایی‪،‬‬ ‫ســردرد‪ ،‬تهوع ســینوزیت و درد در دندان ها‬ ‫و فــک می شــود‪ .‬بــرای ســرماخوردگی (و‬ ‫حتــی انفوالنــزا)‪ ،‬ایــن موارد شــامل گلــودرد‪،‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫درمــان عفونت هــای حــاد و مزمــن‬ ‫سینوســی شــامل خــود مراقبتــی‪ ،‬داروهــای‬ ‫بــدون نســخه و نســخه ای و جراحــی‬ ‫ســینوس در صــورت لــزوم بــرای بزرگ گــردن‬ ‫دهانــه ســینوس ها یــا رســیدگی بــه ســایر‬ ‫مســائل اناتومیکــی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن پزشــک ممکــن اســت ترکیبــی از‬ ‫داروهــای بــدون نســخه و تجویــزی را توصیه‬ ‫کنــد‪ ،‬از جملــه‪:‬‬ ‫ انتی بیوتیک ها‬‫ ضد احتقان ها‬‫ مسکن های بدون نسخه ماننداستامینوفن‬‫یا ایبوپروفن‬ ‫ اسپری بینی استروئیدی‬‫ شستشوی بینی با نمک‬‫بــه توصیــه متخصصــان‪ ،‬بایــد مراقــب‬ ‫باشــیم کــه عفونت هــای ویروســی را بــا‬ ‫انتی بیوتیک هــا کــه فقــط روی عفونت هــای‬ ‫باکتریایــی کار می کننــد‪ ،‬درمــان نکنیــم تــا از‬ ‫ایجــاد باکتری هــای مقــاوم بــه انتی بیوتیــک‬ ‫جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای تســکین عفونــت سینوســی‬ ‫چــه کاری می توانــم انجــام دهــم؟‬ ‫ بــرای کمــک بــه کاهــش درد‪ ،‬یک کمپرس‬‫گــرم روی صــورت خــود قــرار دهید‪.‬‬ ‫ بــا قــرار دادن حولــه روی ســر و خــم کــردن‬‫ســر روی یک کاســه یا ســینک پر از اب داغ‪،‬‬ ‫بخــار را تنفــس کنیــد تــا بخــار‪ ،‬احتقــان را از‬ ‫بیــن ببرد‪.‬‬ ‫ داخل بینی را با اب نمک بشویید‪.‬‬‫ بــا اســتفاده از اســپری ضــد حساســیت‪،‬‬‫مجــاری بینــی را مرطــوب نگه داریــد‪.‬‬ ‫هیدراته بمانید‪.‬‬‫ بــا اســتفاده از دســتگاه بخــور یــا‬‫مرطوب کننــده‪ ،‬هــوای داخــل خانــه را مرطــوب‬ ‫کنیــد ‪.‬‬ ‫وقتــی عفونــت سینوســی از بیــن‬ ‫نمــی رود چــه بایــد بکنــم؟‬ ‫اگــر عالئــم بعــد از ‪ 10‬روز بهبــود نیافــت یــا‬ ‫اگــر بیــش از ســه یــا چهــار روز تــب مــداوم‬ ‫ادامــه داشــت‪ ،‬بــه دنبــال مراقبت هــای‬ ‫پزشــکی باشــید‪ .‬همچنیــن اگــر ســابقه‬ ‫ســینوزیت حــاد مکــرر یــا ســینوزیت مزمــن‬ ‫داریــد‪ ،‬بــرای ارزیابــی و درمــان بــه متخصص‬ ‫گــوش‪ ،‬حلــق و بینــی مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫چگونه از عفونت سینوســی پیشــگیری‬ ‫کنیم؟‬ ‫یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای پیشــگیری از‬ ‫ســینوزیت مزمــن‪ ،‬جلوگیــری از عفونــت‬ ‫اولیــه اســت‪ .‬بــرای ایــن امــر‪ ،‬الزم اســت بــه‬ ‫نــکات زیــر توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫ دســت های خــود را مرتــب بــا اب و‬‫صابــون بــه مــدت حداقــل ‪ 20‬ثانیــه بشــویید‬ ‫و اگــر اب و صابــون در دســترس نیســت‪،‬‬ ‫از ضدعفونی کننــده دســت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ از افــراد مبتالبــه ســرماخوردگی‪ ،‬انفوالنــزا‬‫یــا ســایر بیماری هــای تنفســی دوری کنیــد‪.‬‬ ‫ ســیگار را تــرک کنیــد یــا اگــر کســی ســیگار‬‫می کشــد از او فاصلــه بگیرید‪/.‬ایرنــا‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ذا‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری ‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫ری‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 07‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪1401 668‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫کالهبرداری ‪1.180.000.000‬‬ ‫ریالی با ترفند اجاره کارت‬ ‫بانکی‬ ‫چگونه بدون‬ ‫دسترسی فیزیکی‪،‬‬ ‫گوشی هوشمند هک‬ ‫می شود؟‬ ‫ایــا واقعــا ممکــن اســت فــردی بــدون دســت زدن بــه‬ ‫گوشــی هوشــمند ان را هــک نمایــد؟‬ ‫بلــه‪ ،‬یــک هکــر می توانــد بــدون دسترســی فیزیکــی از‬ ‫یــک تلفــن جاسوســی کنــد در واقــع مــی تــوان گفــت ایــن‬ ‫کار خیلــی پیچیــده نیســت‪.‬‬ ‫امــروزه هــر کســی مــی توانــد یــاد بگیــرد کــه چگونــه یــک‬ ‫گوشــی را از راه دور بــا نــرم افزارهــای ردیابــی مــدرن کــه در‬ ‫حــال حاضــر در بــازار اپلیکیشــنهای کاربــردی موجود اســت‬ ‫هــک کنــد‪ .‬تنهــا چیــزی کــه یــک هکــر جهــت دســتیابی بــه‬ ‫اهــداف خــود نیــاز دارد طــی چنــد مرحلــه از فراینــد الزم‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫دالیــل متعــددی وجــود دارد کــه مــردم گوشــی هــای‬ ‫دیگــران را هــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬والدیــن ممکــن اســت بخواهنــد بــه رفتــار فرزندانشــان‬ ‫نظــارت کــرده و بداننــد کــه فرزندانشــان بــا چــه کســانی در‬ ‫تمــاس هســتند و پیامــک مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کارفرمــا ممکــن اســت بخواهــد بــر فعالیــت هــای‬ ‫کارکنــان خــود نظــارت کنــد‪.‬‬ ‫‪-3‬ممکــن اســت شــخصی بخواهــد مــکان همســرش را‬ ‫ردیابــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مجریــان قانــون ممکــن اســت از هــک‪ ،‬برای شناســایی‬ ‫یــک مجــرم حرفــه ای اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬عامــل کالهبــرداری یــک میلیــارد‬ ‫و صــد و هشــتاد میلیــون ریالــی توســط پلیــس فتــا‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫و حتــی ممکــن اســت یــک مجــرم ســایبری بــه طــور‬ ‫تصادفــی داده هــا را ســرقت کنــد‪ .‬برخــی از اهــداف هــک‬ ‫تلفــن ممکــن اســت غیراخالقــی یــا غیرقانونــی نباشــد‪.‬‬ ‫امــا‪ ،‬بیشــتر هــک هــا بــرای جمــع اوری اطالعــات بــه‬ ‫منظــور ارتــکاب کالهبــرداری مالــی و ســایر جنایاتــی اســت‬ ‫کــه بــه صاحبــان تلفــن اســیب مــی رســاند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬هــک کــردن یــک گوشــی اندرویــدی‬ ‫نیازمنــد دسترســی فیزیکــی بــه دســتگاه مــورد نظــر بــوده‬ ‫و هــک کــردن یــک گوشــی اندرویــدی زمانــی کــه هکــر بــه‬ ‫طــور مســتقیم بــه گوشــی دسترســی داشــته باشــد کار‬ ‫ســختی نیســت امــا هــک کــردن گوشــی هــای هوشــمند ‪،‬‬ ‫هــک کــردن تلفــن هایــی کــه بــا فنــاوری وب «هوشــمند»‬ ‫فعــال شــده انــد نیــز میســر مــی باشــد‪.‬‬ ‫فعــال کــردن ویژگــی هــای امنیتــی پیشــرفته از مــدل‬ ‫هــای گوشــی هــای هوشــمند محافظــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫برخــی از ویژگی هــای امنیتــی بــا فنــاوری پیشــرفته بــرای‬ ‫پروتکل هــای حفاظــت از داده هــای تلفــن هوشــمند‬ ‫شــامل اســتفاده از رمــز عبــور‪ ،‬شــماره پیــن‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫بــاز کــردن قفــل اثــر انگشــت و حتــی تشــخیص چهــره‬ ‫ســه بعــدی اســت و از دسترســی و نفــوذ غیرمجــاز‬ ‫پیشــگیری مــی کنــد‪.‬‬ ‫نشر اکاذیب برای ترور شخصیت‬ ‫بدلیلخصومتشخصی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل ایجــاد مزاحمــت و نشــر اکاذیــب در فضــای‬ ‫ســایبری بــرای تخریــب جایــگاه اجتماعــی شــهروند مشــهدی داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی اکبرقرائــی پــور‪ ،‬درتشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از‬ ‫شــهروندان بــه پلیــس فتــا و ارائــه مرجوعــه قضایــی و مطــرح نمــودن شــکایتی مبنــی بــر‬ ‫اینکــه مطالبــی کــذب و بــه دور از واقعیــت بــر علیــه وی در فضــای ســایبری و صفحــه‬ ‫گزینــه هایــی کــه بــه هکرهــا امکان دسترســی بــه دوربین‬ ‫تلفــن و مشــاهده تصاویــر ذخیــره شــده در دســتگاه را‬ ‫مــی دهنــد عبارتنــد از‪ :‬ابزارهــای دسترســی از راه دور ‪/‬‬ ‫مدیریــت (‪ - )RAT‬ایــن شــامل فراینــد پیچیــده تــری بــوده‬ ‫و احتمــاال ً تنهــا هکرهایــی بــا مهــارت هــای برنامــه نویســی‬ ‫و اســکریپت نویســی اشــنا هســتند موفــق بــه رســیدن بــه‬ ‫مقصــد خــود مــی باشــند‪.‬‬ ‫توصیــه امنیتــی‪ :‬نــرم افزارهــای جاسوســی ممکــن اســت‬ ‫بــا نــام فایــل هایــی ماننــد «ســرویس بــه روز رســانی‬ ‫سیســتم» پنهــان شــده باشــند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬مراقــب باشــید‬ ‫کــه ایــن مــوارد را بــدون راهنمایــی حرفــه ای حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫(ابزارهــای مــدرن هــک تلفــن راه حــل هــای پیشــرفته‬ ‫هــک تلفــن امــروزی نصــب و اســتفاده اســانی دارنــد)‪.‬‬ ‫هکرهــای تلفــن همــراه هوشــمند بــه روشــنی اطالعــات‬ ‫دقیــق تــری در رابطــه بــا نحــوه دســتیابی بــه اطالعــات‬ ‫گوشــی هوشــمند قربانیــان احتمالــی خــود دارنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬دارنــدگان تلفــن بایــد بررســی هــای معمولــی‬ ‫تلفــن هــای خــود را انجــام دهنــد و ســریعا ً بــرای حــذف‬ ‫هــر گونــه فایــل دیجیتالــی مشــکوک اقــدام و در رابطــه‬ ‫بــا بــروز رســانی برنامــه هــای کاربــردی گوشــی خــود دقــت‬ ‫بیشــتری را لحــاظ نماینــد‪.‬‬ ‫اینســتاگرام بــا دسترســی بــاز منتشــر شــده‪ ،‬رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه صفحــه مورد نظــر بــا انتشــار اخبــار دروغ موجــب‬ ‫تشــویش اذهــان در محــل کار وی شــده بــود‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا طــی اقداماتــی‬ ‫فنــی و تخصصــی توانســتند متهــم را در فاصلــه زمانــی کوتــاه شناســایی کننــد و پــس از‬ ‫هماهنگــی قضایــی متهــم دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬متهــم در ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه انتســابی شــد ولــی بــا مشــاهده‬ ‫مــدارک و مســتندات موجــود در پرونــده صراحتــا ً بــه بــزه انتســابی خــود اقــرار کــرد و‬ ‫انگیــزه خــود را خصومــت قبلــی و انتقــام گیــری از شــاکی بدلیــل برخــورد نامناســب بــا‬ ‫پدرمرحومــش در زمــان همــه گیــری کرونــا عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی ضمــن توصیــه بــه رعایــت اخــاق در فضــای ســایبری و بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬کاربــران در فضــای ســایبری بایــد مراقــب رفتــار انالیــن خــود باشــند و از روی بــد گمانــی‪ ،‬شــک‪،‬‬ ‫انتقــام جویــی‪ ،‬ســرگرمی و‪ ...‬بــرای دیگــر کاربــران ایجــاد مزاحمــت نکننــد‪ ،‬چــرا که همانطــور که گفته‬ ‫شــد مزاحمــت در فضــای ســایبر جــرم اســت و بــا کاربــر خاطــی برابــر قانــون برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫کالهبردار حرفه ای «پیامک‬ ‫جعلی سامانه ثنا» شناسایی شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری مجــرم ســایبری بــه جــرم برداشــت غیرمجــاز از حســاب‬ ‫‪ ۴۹‬شــاکی خبــر داد‪.‬‬ ‫ک جعلی‬ ‫ســرهنگ کاراگاه علی حســینی‪ ،‬در تشــریح این خبر بیان کرد‪ :‬در پی ارســال پیام ‬ ‫از یک ســارق در اســتان خوزســتان با موضوع شــکایت در ســامانه ثنا به همراه لینک جعلی‬ ‫بــرای هموطنــان در نقــاط مختلــف کشــور و برداشــت غیرمجــاز از حســاب موضــوع بصــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار پلیــس فتــا اســتان خوزســتان قــرار گرفــت و تیــم عملیــات ویــژه در ایــن‬ ‫خصــوص تشــکیل گردید‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کارشناســان ایــن پلیــس بــا اقدامــات تخصصــی و ســریع خــود و بــا تــاش شــبانه‬ ‫روزی و بهره گیــری از روش هــای فنــی و علمــی موفــق شــدند ردپــای متهــم را مــورد شناســایی‬ ‫قــرار دهنــدو بــه هویــت ایــن شــیاد دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی ادامــه داد‪ :‬بــا بررس ـی های اولیــه و اقدامــات تخصصــی صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫ی قضائــی صــورت گرفتــه طــی یــک عملیــات‬ ‫متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگـ ‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مجــرم ســایبری در ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد و بــا ســخنان گمــراه‬ ‫کننــده قصــد فریــب پلیــس را داشــت ولــی بــا هوشــیاری کارشناســان پلیــس فتــا و روب ـه رو‬ ‫شــدن بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر جمـع اوری شــده لــب بــه ســخن گشــوده و بــه برداشــت‬ ‫غیرمجــاز از حســاب ‪ 49‬نفــر بــه مبلغــی حــدود ‪3‬میلیــارد ریــال اعتــراف کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه ارســال هــر گونــه پیامــک بــا نــام ســامانه ثنــا بــا شــماره‬ ‫تلفن های شــخصی و اپراتورهای مختلف تلفن همراه صرفا شــگردی در جهت کالهبرداری‬ ‫افــراد ســود جــو اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت کــه بــه ایــن گونه پیامک هــا و پیام های ارســالی‬ ‫مشــابه توجه نکنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی با بیان اینکه هیچ ســازمان یا ارگان دولتی و خصوصی در هنگام ارســال‬ ‫ابالغ هــا بــه هیــچ عنــوان در خواســت واریــز وجــه نقــد نمی کنــد بــه شــهروندان توصیــه کــرد که‬ ‫در صــورت مواجــه شــدن بــا هرگونــه پیامــک ثبــت نــام و یــا ابالغیــه واریــز وجه یقیــن بدانند که‬ ‫ایــن ترفنــدی برای کالهبرداری اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس الکترونیکــی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران‬ ‫گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافت کنند‬ ‫وشــماره تمــاس ‪096380‬بــه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان‬ ‫در سراســر اســتان اســت‬ ‫ســرهنگ محمــد رضــا فدائیــان در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از شــهروندان بــا در دســت داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه و اظهــار داشــت کــه‬ ‫مبلــغ ‪ 1.180.000.000‬ریــال از حســاب وی کســر شــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬پرونــده ای‬ ‫در ایــن خصــوص تشــکیل و رســیدگی بــه ان در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات و بررسـی های انجــام شــده‬ ‫توســط کارشناســان ازمایشــگاه فارنزیــک پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫مشــخص شــد تلفــن همــراه شــاکی بــه نوعــی بدافــزار‬ ‫بســیار مخــرب الــوده شــده و متهــم یــا متهمیــن از‬ ‫ایــن طریــق ضمــن دسترســی کامــل بــه ســامانه های‬ ‫بانکــی وی طــی چنــد فقــره برداشــت غیرمجــاز‪ ،‬در‬ ‫مجمــوع مبلــغ ‪ 1.180.000.000‬ریــال از حســاب های‬ ‫وی برداشــت کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد ‪:‬بــا اقدامــات فنــی‬ ‫و تخصصــی الزم جهــت ردیابــی وجــوه کســر شــده‪،‬‬ ‫انجــام و حســاب های مقصــد کشــف و بالفاصلــه‬ ‫نســبت بــه مســدود ســازی ان هــا اقــدام گردیــد کــه‬ ‫در نتیجــه ان‪ ،‬بخشــی از وجــوه مســروقه بــه حســاب‬ ‫شــاکی عــودت داده شــد و رونــد بررســی پرونــده بــه‬ ‫منظــور ردیابــی مابقــی مبالــغ نیــز ادامــه پیــدا کــرده‬ ‫و محــرز گردیــد متهمیــن از طریــق صرافی هــای‬ ‫غیرمجــاز اقــدام بــه خریــد رمــزارز نموده انــد؛ لــذا بــا‬ ‫مشــخص شــدن هویــت صاحــب حســاب مقصــد‪،‬‬ ‫متهــم بــه پلیــس فتــا احضــار گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس‬ ‫از حضــور در پلیــس فتــا‪ ،‬لــب بــه اعتــراف گشــود و‬ ‫بیــان داشــت چنــدی پیــش بــه منظــور تامیــن مخــارج‬ ‫تحصیــل خــود‪ ،‬در فضــای مجــازی بــا فــردی بــه جهــت‬ ‫همــکاری و بازاریابــی اشــنا شــدم و وی نیــز بــا دادن‬ ‫وعده هــای فریبنــده و پرداخــت مبالغــی بــه صــورت‬ ‫هفتگــی اعتمــاد بنــده را جلــب کــرده و پــس از مدتــی‬ ‫بــا ایــن بهانــه کــه بــه دلیــل انجــام تراکنش هــای زیــاد‪،‬‬ ‫نیــاز بــه دسترســی بــه حســاب های بانکــی بنــده وجــود‬ ‫دارد مــن را اغفــال نمــوده و رمــز اینترنــت بانــک بنــده‬ ‫را دراختیــار گرفــت و کالهبــرداری و فعالیت هــای‬ ‫غیرقانونــی ایشــان بی اطــاع بــوده ام‪ .‬بــا اخــذ‬ ‫اظهــارات متهــم‪ ،‬پرونــده تکمیــل و بــه منظــور ادامــه‬ ‫ســیر مراحــل دادرســی بــه دادســرا ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان ادامــه داد‪ :‬شــهروندان گرامــی بایــد‬ ‫توجــه داشــته باشــند کــه اجــاره دادن کارت هــای بانکــی‬ ‫بــه ســایرین در قانــون جــرم انــگاری شــده و مجــازات‬ ‫متناســب بــا ان نیــز درنظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫همشــهریان عزیــز بایــد توجــه داشــته باشــند کــه‬ ‫مجرمــان ســایبری از هــر فرصتــی بــرای ســوء اســتفاده‬ ‫و کالهبــرداری از کاربــران فضــای مجــازی اســتفاده‬ ‫می کننــد و الزم اســت کلیــه فعــاالن فضــای ســایبر‬ ‫نســبت بــه مطالعــه و افزایــش اگاهــی خــود اقــدام کنند‬ ‫تــا از مخاطــرات ایــن فضــا در امــان بماننــد‪.‬‬ ‫برای دسترسی‬ ‫به ارشیو روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به ‪bkkg.ir‬‬ ‫مراجعه کنید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫اسالم مخالف ازادی‬ ‫زن نیست‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪ -668‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-668‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/04‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/04 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/28 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫چهار شنبه ‪10//07‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫«در خصــوص زنــان‪ ،‬اســام هیــچ گاه مخالــف ازادی انــان‬ ‫نبــوده اســت‪ .‬بــر عکــس اســام بــا مفهــوم زن بــه عنــوان‬ ‫شــیء مخالفــت کــرده اســت و شــرافت و حیثیــت او را بــه‬ ‫وی بــاز داده اســت‪ .‬زن مســاوی مــرد اســت‪ .‬زن ماننــد مــرد‬ ‫ازاد اســت کــه سرنوشــت و فعالیتهــای خــود را انتخــاب کنــد‬ ‫… مــا می خواهیــم کــه زنــان را از فســاد – کــه انــان را تهدیــد‬ ‫‪ ،۳‬ص ‪)۳۷۰‬‬ ‫می کنــد‪ -‬ازاد ســازیم‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج‪،۳‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نماز از نگاه قران‬ ‫صفی اباد ‪،‬شهری به بلندای تاریخ‬ ‫ـم پرســتش‪« ،‬نمــاز» اســت‪ .‬نمــاز جــزء اصــول دیــن نیســت‪ ،‬ولــی بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫مظهــر ا َتَـ ّ‬ ‫از ان دســته فروعــی اســت کــه در شــریعت ادم‪ ،‬ابراهیــم‪ ،‬موســی و عیســی بــه گونــه ای‬ ‫وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهدی سلطانی رنانی‬ ‫صفی ابــاد از شــهرهای اســتان اســتان خراســان شــمالی و مرکــز‬ ‫بخــش بــام و صفی ابــاد از توابــع شهرســتان اســفراین است‪.‬شــهر‬ ‫صفــی ابــاد یکــی از شــهرهای کهــن و داری پیشــینه غنــی اســت‬ ‫ایــن شــهر بــا توجــه بــه موقعیــت قرارگیــری در جــاده ابریشــم و از‬ ‫ســویی داشــتن منابــع طبیعــی قــوی دارای جاذبه هــای فرهنگــی‬ ‫تاریخــی و طبیعــی اســت‪.‬مهمترین محصــوالت زراعــی ایــن شــهر‬‫گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬زیــره می باشــد‬ ‫وجه تسمیه شهر صفی اباد‬ ‫نــام صفــی ابــاد فعلــی بیشــتر بــه دوره نادرشــاه و پــس از ان بــر‬ ‫می گــردد ایــن دهســتان کــه امــروزه بــه شــهر مبــدل گشــته بــه‬ ‫ســال ‪ ۱۱۴۵–۱۱۴۰‬هجــری بــه دســت صفــی خــان بغایــری احــداث‬ ‫شــد در دوره قاجاریــه در زمــان محمــد خــان قاجــار در ســال‬ ‫‪۱۲۱۱‬حاکــم ان لطفعلــی خــان بغایــری بــود پــس از او در ســال‬ ‫‪۱۲۱۵‬حکمــت صفــی ابــاد بــه لطفعلــی خــان بغایــری رســید‪ .‬صفــی‬ ‫ابــاد در دوره قاجاریــه در حــدود ‪ ۵۰۰‬خانــوار بــوده کــه نــژاد ان هــا‬ ‫از تــرکان بغایــری از تیــره گرایلــی می باشــند‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری صفی اباد‬ ‫اب انبار صفی اباد‬ ‫اب انبــار صفــی ابــاد مربــوط بــه دوره افشــار – دوره قاجــار اســت‬ ‫و در شهرســتان اســفراین‪ ،‬بخــش بــام وصفــی ابــاد‪ ،‬مرکــز شــهر‬ ‫صفــی ابــاد واقــع شــده و ایــن اثــر در تاریــخ ‪ ۲۲‬ابــان ‪ ۱۳۸۶‬بــا‬ ‫شــماره ٔ ثبــت ‪ ۱۹۹۸۵‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫اب انبــار صفــی ابــاد در ســال ‪ ۱۳۴۴‬شمســی توســط حــاج محمــد‬ ‫گرایلــی و حــاج عبداللــه ارغیانــی مرمــت شــده اســت‪ .‬در شــعری‬ ‫نیــز کــه بــر ســنگی بــر ســر درب ورودی اب انبــار اویــزان بــوده‬ ‫اســت ســابق بــر ایــن نوشــته شــده اســت کــه ایــن اب انبــار توســط‬ ‫صفی خــان بغایــری حاکــم بــام و صفی ابــاد بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫کاروانسرای راونیز‬ ‫ویرانــه­هــای بنــای ســنگی مشــهور بــه کاروانســرا یــا ربــاط راونیــز‬ ‫در شــمال شــهر صفــی ابــاد بــه دورۀ تیمــوری تعلــق دارد‪ .‬بقایــای‬ ‫ایــن ربــاط کــه دو دروازه در ضلــع شــمالی و جنوبــی داشــته حــدود‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬متــر مربــع مســاحت دارد‪ .‬امــروزه فقــط یکــی از جرزهــای‬ ‫دراوزۀ جنوبــی بــه شــکل ســتونی از ســنگ و ســاروج باقیمانــده کــه‬ ‫در نماســازی ان ســنگ ریــزه هــای رنگــی به­ــکار رفتــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بنــا یکــی از رباط­هایــی اســت کــه در امتــداد مســیر مواســاتی و‬ ‫کاروانــروی نیشــابور بــه گــرگان ســاخته شــده و زمانــی کاروانیــان‬ ‫در ان اتــراق می­کرده­انــد‪.‬‬ ‫ارامگاه شاهزاده محمد‬ ‫ایــن ارامــگاه یکــی از بقــاع متبرکــۀ شــهر صفــی ابــاد می باشــد کــه‬ ‫در روســتای باغشــجرد واقــع گردیــده اســت‪ .‬از لحــاظ قدمــت متعلــق‬ ‫بــه دوره صفــوی تاریخگــذاری شــده و بــه شــماره ‪ ۵۹۵۰‬در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی ثبــت شده اســت‪.‬پالن بنــا بــه صــورت مربــع شــکل اســت و‬ ‫چهــار ورودی در جهــات اصلــی داشــته کــه فعــا ًفقــط ورودی شــرقی‬ ‫بــاز اســت و ســایر ورودی­هــا بــه شــکل تاقنمــا درامده­انــد‪ .‬پــان بنــا بــه‬ ‫صــورت مربــع شــکل اســت و ‪ 99‬متــر مربــع مســاحت دارد‪ .‬ورودی‬ ‫اصلــی بــا قــوس جناقــی پوشــش یافتــه کــه در داخــل ان یــک طــاق‬ ‫نمــا بــا قــوس نیــز تعبیــه شده اســت‪.‬‬ ‫ارامگاه امامزاده حمزه بن موسی‬ ‫ایــن بنــا در روســتای دهنــه شــیرین در ‪ 75‬کیلومتــری شــرق‬ ‫شــهر اســفراین و ‪ 10‬کیلومتــری شــرق شــهر صفــی ابــاد واقــع‬ ‫شده اســت‪ .‬بقعــه امامــزاده حمــزه بــن موســی در دامنــه تپــه ای‬ ‫بــا شــیب مالیــم قــرار گرفته اســت‪ .‬طــرح کلــی پــان بنــا مربــع‬ ‫شــکل اســت کــه بوســیله ســه کنــج در گوش ـه ها فضــای مناســب‬ ‫بــرای اســتقرار گنبــد بــر فــراز ان فراهــم شده اســت‪.‬‬ ‫قرانــی مزیــن شده اســت‪ .‬ایــات قرانــی بــا اســتفاده از خــط ثلــث‬ ‫ســفید رنــگ بــر زمینــه ابــی و دور کمربنــد میانــی و دیوارهــا بــه‬ ‫صــورت قرینــه بنــا بــکار رفته اســت کــه بیشــتر نقــوش و کتیبه هــا‬ ‫متعلــق بــه دوران قاجاریــه میباشــد‪.‬‬ ‫نمــاز نوبـَـر احــکام الهــی و اســامی اســت کــه روح ادمــی را جَــا و صفــا مــی بخشــد‪ ،‬و‬ ‫الســام ‪ -‬و در نــگاه‬ ‫مــا برانیــم کــه هــر چنــد اجمالــی نمــاز را در مکتــب امــام علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫الســام ‪ -‬مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دهیــم و نمایــان‬ ‫عرفانــی امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫ســازیم کــه در نظــر عمیــق ان دو‪« ،‬نمــاز» ان چنــان اهمّیّــت داشــت کــه هنــگام ادایــش‬ ‫حســاس تریــن لحظــه‬ ‫الســام ـ حتـّـی در ّ‬ ‫ســر از پــا نمــی شــناختند‪ .‬حضــرت علــی ـ علیــه ّ‬ ‫هــای میــدان جنــگ‪ ،‬نمــاز را اوّل وقــت مــی خوانــد و حاضــر نبود لحظــه ای ان را به تاخیر‬ ‫الســام‪ -‬در ظهر عاشــورا‪ ،‬ان زمانی‬ ‫انــدازد‪ .‬همچنیــن عظمــت نمــاز امــام حســین ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫کــه امــاج حملــه هــای دشــمن بودنــد‪ ،‬خــود گــواه روشــنی بــر ادّعاهــای مذکــور اســت کــه‬ ‫تمــام انهــا سراســر صــدق و حقیقــت هســتند و معنــای ایــن ســخن ان جــا روشــن مــی‬ ‫الســام ‪ -‬در محــراب عبــادت نــدای ملکوتــی حــق تعالــی را بــا‬ ‫شــود کــه علــی ‪ -‬علیــه ّ‬ ‫الســام ‪ -‬به‬ ‫«فُـز ْت و ربِّ الکعبــه» لبّیــک گفــت و فرزنــدش حضــرت امام حســین ‪ -‬علیه ّ‬ ‫ســبب ان و جهت قوام بخشــیدن به این معجون شــفابخش‪ ،‬شــربت شــهادت نوشــید‬ ‫و تســلیم ســتمگران نشد‪.‬‬ ‫با نماز به خدا تقرّب جویید‬ ‫کمــال ادمــی در تخلّــق بــه اخــاق الهــی اســت‪ ،‬پــس هــر چــه انســان ملکوتــی تــر شــود‬ ‫و از عالــم مــاده و تعل ّقــات و االیشــهای ان وارســته شــود و بــه یــک ســخن‪ ،‬هــر چــه بشــر‬ ‫بــه مقــام ربوبــی نزدیــک تــر شــود‪ ،‬بــه همــان انــدازه بــه کمــال مطلــوب انســانی متقــرّب تــر‬ ‫اســت‪ .‬انســان پرهیــزکار کــه از دیــدگاه اســام نمونــه انســان کامــل اســت بــا نمــاز بــه خــدا‬ ‫تقــرّب مــی جویــد و بدیــن وســیله بــه منبــع و سرچشــمه کمــال نزدیکتــر مــی شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫ی‪».‬؛‬ ‫ن کُل ِّ تَق ِـ ٍّ‬ ‫بــاره مــوال علــی ‪ -‬علیــه الســام ‪ -‬در نهــج البالغــه فرمودنــد‪« :‬الصَّ لــوه ُ قُرْبــا ُ‬ ‫«نمــاز وســیله تقــرّب هــر انســان بــا پرواســت‪».‬‬ ‫حضــرت نمــاز را موجــب نزدیکــی بــا تقوایــان بــه خــدا مــی دانــد‪ .‬انــان کــه روحشــان را از هــر‬ ‫پلیــدی و زشــتی حفاظــت کــرده و در دژی مســتحکم از همــه افــت هــا‪ ،‬دور نگــه مــی دارنــد‪،‬‬ ‫ن الل ّـ َه مَـعَ المُتَّقین‪».‬‬ ‫خــدا بــا انهاســت‪«،‬ا َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫اب» و در ســایه درختان بهشــت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫قی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫«‬ ‫ـد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫دارن‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫نیک‬ ‫انــان کــه ســرانجام‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫یون‪».‬‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫قی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫«ا‬ ‫ـد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫متن‬ ‫و نهرهــای جــاری‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫متّقیــن در ســایه ســار نمــاز‪ ،‬کــه کامــل تریــن و بهترین ذکر خداســت‪ ،‬مــی توانند موجبات‬ ‫نزدیکــی هــر چــه بیشــتر خــود را بــه خالــق یگانه فراهــم اورند‪.‬‬ ‫بــی گمــان همــه انســان هــا فطرتــا بــه دنبــال نوعــی کمــال انــد و هــر یــک کمــال خــود را در‬ ‫چیــزی مــی داننــد ولیکــن اســاس تقــرّب‪ ،‬نزدیکــی جســتن بــه خداســت‪.‬‬ ‫نمــاز کامــل‪ ،‬ســبب قــرب و منزلــت و نزدیکــی بــه معبــود اســت؛ زیــرا چنــان کــه ثابــت‬ ‫و محقّــق اســت انســان بــه هــر چــه رو اورد و توجّــه کامــل بــه او داشــته باشــد‪ ،‬بــه وی‬ ‫نزدیــک مــی شــود و بعضــی از اوصــاف ان چیــز در ایینــه دلــش هویــدا مــی شــود و از اســرار‬ ‫و خصوصیّــات ان اطـّـاع مــی یابــد‪ .‬پــس چگونــه ممکــن اســت کســی روی دل خــود را بــه‬ ‫ســوی معبــود کنــد و از قربــش بــی نصیــب شــود؟!‬ ‫دربــاره ایــن کــه نمــاز چگونــه قربــی بیــن خالــق و مخلــوق ایجــاد مــی کنــد‪ ،‬بایــد گفــت‬ ‫«قــرب» چهــار مرتبــه دارد؛ قــرب زمانــی‪ ،‬قــرب مکانــی‪ ،‬قــرب معنــوی و قــرب الهــی‪.‬‬ ‫قــرب زمانــی‪ ،‬مثــل ایــن کــه مــی گوییــم زمــان حضــرت رســول اکــرم‪ -‬صلــی اللــه علیــه‬ ‫و الــه ‪ -‬نزدیکتــر اســت از زمــان حضــرت عیســی بــه مــا‪ .‬قــرب مکانــی‪ ،‬مثــل ایــن کــه‬ ‫مــی گوییــم مــاه بــه مــا نزدیکتــر اســت از خورشــید‪ .‬قــرب معنــوی‪ ،‬مثــل ایــن کــه مــی‬ ‫گوییــم عالمــان بــه رســول خــدا ‪ -‬صلــی اللــه علیــه و الــه ‪ -‬از جاهــان نزدیکترنــد‪ .‬یــا‬ ‫ان کــه بگوییــم فالنــی نزدیکتــر اســت بــه پــدرش از پســر دیگــر او‪ .‬قــرب الهــی برتــر و‬ ‫باالتــر و دقیــق تــر اســت از قــرب معنــوی‪ .‬قــرب خداونــد بــه تمــام موجــودات از جهــت‬ ‫احاطــه رحمــت رحمانیّــه و فیــض منبســط الهــی یکســان اســت‪ ،‬چنــان کــه فرمــود‪« :‬و َ‬ ‫هُـو َ مَ َعکـُـم اینَمــا ک ُن ْتـُـم»؛ «هــر جــا کــه باشــید او بــا شماســت‪ ».‬لیکن قــرب مخلوقات‬ ‫نســبت بــه او تفــاوت بســیاری دارد‪ .‬قــرب و نزدیکــی هــر کســی نســبت بــه خداونــد‬ ‫متعــال بــه قــدر کمــاالت نفســانی اوســت؛ چــون ذات کبریایــی‪ ،‬کامــل مطلــق اســت‬ ‫و کســی بــه او نزدیــک تــر اســت کــه نســبت بــه دیگــران از حیــث کمــاالت نفســانی و‬ ‫روحانــی کاملتــر شــده اســت‪ .‬بــا توجّــه بــه انچــه گفتــه شــد‪ ،‬معلــوم مــی شــود کــه نماز‬ ‫حقیقــی و کامــل‪ ،‬عملــی اســت کــه بــا ان‪ ،‬انســان بــه قــرب معنــوی مــی رســد و بــر‬ ‫اثــر مداومــت و حضــور قلــب بــه خداونــد متعــال نزدیکتــر مــی شــود و مقــام و منزلتــی‬ ‫خــاص در پیشــگاه الهــی پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫نماز و انبیا‬ ‫قران کریم درباره نماز انبیا به تفصیل سخن گفته است‪.‬‬ ‫حضرت ابراهیم ‪ -‬علیه السالم ‪ -‬به خداوند عرض کرد‪:‬‬ ‫«رَبِّ اجْعلنی مُقی َم الصَّ لوه ِ و َ مِن ذُریّتی»‬ ‫«پروردگارا من و ذریه مرا در زمره نماز گزاران قرار ده‪».‬‬ ‫خداوند متعال درباره حضرت اسماعیل می فرماید‪:‬‬ ‫ضیّا»‬ ‫ر‬ ‫ن عِند َ رَب ِّه مَ ِ‬ ‫ن یَامُر ُ اَهْل َ ُه بِالصَّ اله ِ و َ الزَّکاه ِ و کا َ‬ ‫«و َ کا َ‬ ‫«اســماعیل کســان خــود را بــه نمــاز و زکات فرمــان مــی داد و نــزد پــروردگارش‬ ‫پســندیده بــود‪».‬‬ ‫درباره حضرت موسی امده است‪:‬‬ ‫«فَاعْبُد ْنِی و اَق ِ ِم الصَّ لوه َ لِذکرِی»‬ ‫«پس مرا به یگانگی بپرست و نماز را برای من اقامه کن‪».‬‬ ‫درباره حضرت شعیب امده است‪:‬‬ ‫«قالُوا یا ُ‬ ‫ک ما یَعْبُد ُ اباوُنا»‬ ‫ن نَت ْر ُ َ‬ ‫اصلوت َُک تَامُر ُ َ‬ ‫کاَ ْ‬ ‫یب َ‬ ‫ش َع ُ‬ ‫«قــوم شــعیب بــه او گفتنــد‪ :‬ایــا ایــن نمــاز تــو‪ ،‬تــو را امــر مــی کنــد کــه دعــوی رســالت کنــی‬ ‫و مــا را از بــت پرســتی منــع کنــی‪».‬‬ ‫درباره حضرت زکریا امده است‪:‬‬ ‫راب»‬ ‫«فَنادَت ْ ُه المَالئِکَه ُ و َ هُو َ قائ ٌ‬ ‫م ی ُ َصلِّی فی المِح ْ ِ‬ ‫«پــس زکریــا را فرشــتگان نــدا کردنــد هنگامــی کــه در محــراب عبــادت بــه نمــاز‬ ‫ایســتاده بــود‪».‬‬ ‫درباره حضرت عیسی امده است ‪:‬‬ ‫ت حَیَّا»‬ ‫«و َ اَوْصانِی بالصَّ لوه ِ والزَّکوه ِ ما دُم ْ ُ‬ ‫« عیسی گفت‪ :‬پروردگار‪ ،‬مرا به نماز و زکات تا زنده ام سفارش فرموده است‪».‬‬ ‫نماز و مومنان‬ ‫نماز و ایمان به غیب‪:‬‬ ‫ن الصَّ لوه»‬ ‫َیب و َ یُقیمُو َ‬ ‫ن یُومِن ُو َ‬ ‫«اَلَّذی َ‬ ‫ن بِالغ ِ‬ ‫«کسانی که به جهان غیب ایمان دارند و نماز را به پا می دارند‪».‬‬ ‫نماز از اوصاف ابرار‪:‬‬ ‫ن بِاللّهِ‪ ...‬و َ ا َقا َم الصَّ لوه و اتی الزّکوه‪».‬‬ ‫«وَلک ِ َّ‬ ‫ن البر َّ مَن امَ َ‬ ‫«نیکــوکار کســی اســت کــه بــه خــدای عالــم و‪ ...‬ایمــان اورده و نمــاز بــه پــا دارد و زکات مــال‬ ‫را به مســتحق برســاند‪».‬‬ ‫نماز مصداق کامل ایمان‪:‬‬ ‫ن الل ّه لِیُضیعَ ایمانَک ُم»‬ ‫«و َ ما کا َ‬ ‫«خداوند اجر پایداری شما را در راه ایمان تباه نگرداند‪( .‬توجه به قبله و نماز)‬ ‫خشوع در نماز از صفات مومنان‪:‬‬ ‫شعُون»‬ ‫ن هُ ْم فی َصلوتِهِم خا ِ‬ ‫«قَد ا َفل َ َ‬ ‫ح المومنون الَّذی َ‬ ‫«به راستی که مومنان رستگار شدند‪ ،‬همانان که در نمازشان خاشع اند‪».‬‬ ‫نماز و مومنان صالح‪:‬‬ ‫الصلوه َ لهُم اجْرُهُم عِند َ رَب ِّهم»‬ ‫الصالِحا ِ‬ ‫ت و َ ا َقامُوا ّ‬ ‫ن امنوا و َ عَمِلُوا ّ‬ ‫«ا ِ َ‬ ‫ن ال ّذی َ‬ ‫«همانــا کســانی کــه اهــل ایمــان و نیکوکارنــد و نمــاز بــه پــا دارنــد‪ ،‬انــان را نــزد پروردگارشــان‬ ‫پــاداش نیکــو خواهد بــود‪».‬‬ ‫اقامه نماز همت مردان مومن‪:‬‬ ‫ن ذِکر ِ اللّه ِ و َ اِقام َّ‬ ‫الصلوهِ»‬ ‫«رِجال ٌ ال ت ُلْهیهِ ْ‬ ‫م تِجارَه ٌ و َ ال بَیع ٌ عَ ْ‬ ‫«پــاک مردانــی کــه هیــچ کســب و تجارتــی انــان را از یــاد خــدا غافــل نگردانــد و‬ ‫نمــاز بــه پــا دارنــد‪».‬‬ ‫مومنان و محافظت بر نماز‪:‬‬ ‫صالتِهِم یُحافِظون»‬ ‫ن بِالاخره یومنون به وَهُ ْ‬ ‫م عَل َی َ‬ ‫ن یُومِن ُو َ‬ ‫«و َ الَّذی َ‬ ‫«انــان کــه بــه عالــم اخــرت ایمــان اورده و مومــن بــه قــران هســتند انهــا نمــاز را‬ ‫محافظــت خواهنــد کــرد‪».‬‬ ‫نماز و اطمینان قلبی مومنان‪:‬‬ ‫ن قُلُوبُهُم بِذِکر ِ اللّه ِ ا َال بِذِکر ِ اللّه ِ تَطْمَئ ِ ُّ‬ ‫ن امَن ُوا و َ تطمَئ ُّ‬ ‫ن القُلُوب‪».‬‬ ‫«الَّذی َ‬ ‫«انــان کــه بــه خــدا ایمــان اورده و دلهاشــان بــه یــاد خــدا ارام مــی گیــرد‪ .‬بدانیــد‬ ‫کــه تنهــا بــا یــاد خداســت کــه دل هــا ارام مــی گیــرد‪».‬‬ ‫نماز و والیت‬ ‫ن»‬ ‫ل ل َعلَّک ُ ْ‬ ‫«و َ ا َقیمُوا َ‬ ‫سو َ‬ ‫الصاله َ و َ ات ُو الزَّکوه و َ ا َطیعُوا الر َّ ُ‬ ‫م ت ُرحَمُو َ‬ ‫«نمــاز را بــه پــا داریــد‪ ،‬زکات را بپردازیــد و از فرســتاده خــدا فرمــان ببریــد باشــد کــه‬ ‫مــورد رحمــت او واقع شــوید‪».‬‬ ‫َ‬ ‫الصلــوه َ واتُــوا الز َّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫«فَاقیمُــوا َّ‬ ‫م فَنِعْــ َم الْمَولــی َو‬ ‫ــ‬ ‫الک‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ُــ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫ــوا‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫اعت‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫کــو‬ ‫َ‬ ‫ِ ُ ِ ِ َ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫نِعْــ َم النَّصیــرُ»‬ ‫متوســل شــوید‪ .‬او دوســتدار و‬ ‫«نمــاز را بــه پــا داریــد‪ ،‬زکات را بپردازیــد و بــه خــدا‬ ‫ّ‬ ‫سرپرســت شماســت و او بهتریــن یاریگــر و سرپرســت بــرای شماســت‪».‬‬ ‫ن َّ‬ ‫ســول َه»«نماز را بــه پــا‬ ‫ن اللّــه و َ ر َ ُ‬ ‫ن الــزَّکاه َ و َ یُطیعُــو َ‬ ‫الصــاه َ و َ یُوتُــو َ‬ ‫«و َ یُقیمُــو َ‬ ‫می دارنــد و زکات را مــی دهنــد و از خــدا و فرســتاده او فرمــان مــی برنــد‪».‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!