روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 667 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 667

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 667

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 667

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪162 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 05‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/26-‬دسامبر‪ /30-2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1444/‬شماره ‪667 :‬‬ ‫مزایای کشت قراردادی برای‬ ‫کشاورزان چیست؟‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫فیلترشکن هادلیل‬ ‫ُکندیاینترنتهستند‬ ‫در بافت فرسوده‬ ‫شهری گلستان ‪۵۴‬‬ ‫هزار خانه ناایمن است‬ ‫تغییری در‬ ‫سهمیه بندی بنزین‬ ‫نخواهد بود‬ ‫‪5‬‬ ‫اسارت همزمان‬ ‫دو برادر‬ ‫با دستان بسته به هم‬ ‫‪4‬‬ ‫برای حمالت باج افزار‬ ‫هکرها در حال ازمایش یک‬ ‫روش مخرب جدید هستند‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاله‬ ‫ارتباط چشمی‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫در یادداشــت پیشــین‪ ،‬ارتباطــات‬ ‫غیرکالمــی را یکــی از بخــش هــای‬ ‫مهــم تعامــل بیــن انســان هــا بر شــمرده و خاطرنشــان کردیم‬ ‫کــه حالــت هــای چهــره و ژســت هــای افــراد می تواننــد نگــرش‬ ‫هــا و احساســات انهــا را بــه دیگــران انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از الزامــات برقــراری ارتبــاط غیرکالمــی‪ ،‬ارتبــاط چشــمی‬ ‫اســت‪ .‬این نوع ارتباط مهارتی اســت که دانســتن ان همراه با‬ ‫زبــان بــدن مــی توانــد بســیار جــذاب و مفیــد باشــد چراکــه افــراد‬ ‫در ایــن نــوع از ارتبــاط‪ ،‬احساســات مختلفــی ماننــد ارامــش‪،‬‬ ‫ناراحتــی‪ ،‬اعتمــاد‪ ،‬غیرقابــل اعتمــاد بــودن و حتــی تــرس را بــه‬ ‫طــرف مقابــل خــود انتقــال مــی دهنــد و تقریبا ًهشــتاد درصد از‬ ‫اطالعــات افــراد از ایــن طریــق کســب مــی شــود‪.‬‬ ‫یکی از کارکردهای تماس چشــمی‪ ،‬شــکل گیری اشــنایی‬ ‫اســت کــه غالبــا ًبــه عنــوان اولیــن مرحلــه ارتبــاط شــناخته‬ ‫مــی شــود‪ .‬زمانــی کــه فــردی بــه دیگــری نــگاه مــی کنــد‪ ،‬اگر‬ ‫گیرنــده نــگاه بــه او نــگاه کنــد‪ ،‬تعاملــی از طریــق چشــم‬ ‫ایجــاد شــده و در غیــر اینصــورت‪ ،‬تعاملــی رخ نــداده و‬ ‫ارتبــاط یــک طرفــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شــما بایــد ســعی کنیــد در تمــام طــول مکالمــه خــود ارتبــاط‬ ‫چشــمی را نگــه داریــد‪ ،‬امــا مــدت زمــان نــگاه کــردن بــه افــراد بــه‬ ‫میــزان صمیمیــت رابطــه بســتگی دارد‪ .‬زمانــی کــه بــا شــخصی‬ ‫صمیمــی تــر هســتید‪ ،‬ارتبــاط چشــمی بیشــتری بــا او برقــرار‬ ‫کنیدامــا اگــر بــا مخاطــب خــود نزدیــک نیســتید زیــاد به چشــمان‬ ‫او زل نزنیــد زیــرا ایــن کار ممکــن اســت افــراد را معــذب کنــد‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد بــرای برقــراری ارتبــاط چشــمی موثرتــر چنــد‬ ‫ثانیــه بــه چشــم راســت بعــد چشــم چــپ و ســپس لــب هــای‬ ‫فــرد مقابــل نــگاه کنید‪.‬معمــوال ًکســانی کــه بــه چشــمان طــرف‬ ‫مقابــل نــگاه مــی کننــد‪ ،‬شــخصیت هایــی بــا اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫و قــوی دیــده مــی شــوند و کســانی کــه هرگــز بــه دیگــران نــگاه‬ ‫نمــی کننــد افــرادی کمــرو‪ ،‬عصبــی و ناراحــت بــه نظــر مــی رســند‪.‬‬ ‫گاه نــگاه بیــش از انــدازه متعــارف‪ ،‬اشــخاص را وادار بــه‬ ‫تعامــل مــی کنــد‪ .‬بــه عنــوان نمونــه اگــر در جامعــه‪ ،‬فــردی‬ ‫بیــش از انــدازه متعــارف‪ ،‬بــه کســی نــگاه کنــد یــا نگاهــی‬ ‫نامشــروع داشــته باشــد‪ ،‬او را بســیار وقیــح و بســیار بــی حیــا‬ ‫مــی پندارنــد‪ .‬در ایــن گونــه فرهنــگ هــا‪ ،‬خیــره نــگاه کــردن بــه‬ ‫افــراد‪ ،‬غیرقابــل قبــول و زننــده بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫تحقیقات نشــان داده اســت احساســی که از طریق نگاه به‬ ‫افــراد منتقــل مــی شــود باعــث باالرفتــن پاســخ فیزیولوژیــک‬ ‫بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫ضربــان قلــب‪ ،‬عــرق کــردن‪ ،‬تغییــر رونــد تنفــس و حــاالت‬ ‫چشــم فــرد را قابــل اعتمادتــر کــرده و ایــن تصویــر در ذهنمــان‬ ‫مــی مانــد‪ .‬بــه عــاوه زمانــی مــی توانیــم بــه ادم هــا اطمینــان‬ ‫کنیــم کــه شــرایط تهدیدامیــز برایمــان بــه وجــود نیاورنــد‪ .‬بــر‬ ‫عکــس ان‪ ،‬خیــره شــدن یعنــی جذابیــت ما برایشــان زیاد اســت‬ ‫و از ایــن نــگاه کــردن حــس خوبــی می گیریم‪ .‬در نتیجه اهمیت‬ ‫تمــاس چشــمی بــه چگونگــی ان بســتگی دارد هرچــه در مســیر‬ ‫درســتی انجــام شــود قطعــا ًارتباطــات بهتــری شــکل مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بیشــتر افراد با تقریبا ‪ 2‬یا ‪ 3‬ثانیه تماس چشــمی از طرف‬ ‫غریبــه هــا راحــت هســتند‪ ،‬امــا اگــر غریبــه مــورد اعتمــاد بــه‬ ‫نظــر برســد و یــا دوســت قدیمــی باشــد؛ تمــاس چشــمی‬ ‫مــی توانــد باعــث افزایــش حافظــه‪ ،‬رفتــار دوســتانه و اثــرات‬ ‫تحریــک کننــده نســبت بــه شــخص مشــاهده گــر باشــد‪.‬‬ ‫نکات مهم در ارتباط چشمی ‪:‬‬ ‫‪)1‬در جمــع یــا در ســخنرانی ســعی کنیــد نــگاه خــود را در‬ ‫چشــم تمــام افــراد پخــش کنیــد و نشــان دهیــد کــه بــه تــک‬ ‫تــک انهــا اهمیــت مــی دهیــد‪ .‬هــر از چندگاهــی بــا اســتفاده‬ ‫از تکنیــک حــروف ‪M‬یــا ‪ ،W‬چشــمان خــود را در تمــام ســالن‬ ‫بچرخانیــد‪ .‬تنهــا نکتــه الزم ســرعت شماســت‪ ،‬نبایــد بــا‬ ‫ســرعت صــورت خــود را حرکــت دهیــد‪.‬‬ ‫‪)2‬بــه واکنــش طــرف مقابــل دقــت داشــته باشــید زیــرا‬ ‫وقتــی بــا تمــاس چشــمی ارتبــاط برقــرار مــی کنیــد‪ ،‬انــان‬ ‫بــه نشــانه تاییــد سرشــان را تــکان داده و در حــال پــردازش‬ ‫اطالعاتــی هســتند کــه شــما ارائــه داده ایــد‪.‬‬ ‫‪)3‬بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط چشــمی مناســب کــه بــه دور از‬ ‫خیــره شــدن باشــد‪ ،‬از قانــون ‪ 50/70‬اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن قانون‬ ‫می گویــد کــه شــما بایــد ‪ 50‬درصــد از زمــان صحبــت و ‪ 70‬درصــد‬ ‫از زمــان شــنیدن را صــرف ایجــاد ارتبــاط چشــمی کنیــد‪.‬‬ ‫‪)4‬قبــل از اینکــه شــروع بــه صحبــت کنیــد‪ ،‬اقــدام بــه تمــاس‬ ‫چشــمی کنیــد و ســپس حــرف هــای خــود را اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪)5‬در گفتگوهــای دونفــره‪ ،‬نــگاه خــود را هــر چنــد ثانیــه بــه‬ ‫اطــراف بیاندازیــد بــه گونــه ای کــه انگار چیزی را به یــاد می اورید‬ ‫و یــا حــرف هــای طــرف مقابــل را تجزیــه و تحلیــل می کنیــد‪ .‬امــا‬ ‫‪3‬‬ ‫هرگــز خــود را بــه پاییــن نیندازیــد ایــن کار نشــانه اتمــام حــرف‬ ‫شماســت و اینکــه دیگــر مایــل بــه ادامــه گفتگــو نیســتید‪.‬‬ ‫‪)6‬زمانــی کــه بــه فــردی عالقمندیــد و مــی خواهیــد عالقــه‬ ‫تــان را بــه او نشــان دهیــد بــا نــگاه خــود بــا او صحبــت کــرده‬ ‫و چشــمانتان را در یــک نقطــه کانونــی قــرار دهیــد‪ .‬بــه‬ ‫چشــمانش نــگاه کنیــد و بعــد ســراغ دیگــر اجــزای صــورت‬ ‫برویــد و دوبــاره بــه چشــمان او برگردیــد‪ .‬لبخنــد زدن در ایــن‬ ‫هنــگام کامــا ًعالقــه شــما را بــه فــرد مــورد نظــر مــی رســاند‪.‬‬ ‫‪)7‬بــه چشــمان همســر خــود و کســی کــه عاشــق او هســتید‬ ‫عمیقــا ًنــگاه کنیــد‪ .‬هنــگام نــگاه بــه کســی کــه بــه او عالقــه‬ ‫داریــد‪ ،‬مردمــک چشــمانتان بــزرگ تــر شــده و در نتیجــه‬ ‫نزدیکــی و صمیمیــت نیــز بیشــتر مــی شــود‪ .‬بنابرایــن بــه‬ ‫چشــمان همســر خــود زیــاد نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫‪)8‬پلــک زدن زیــاد و تیــک زدن پلــک‪ ،‬نشــان از اســترس و‬ ‫عصبــی بــودن و همچنیــن عــدم اطمینــان اســت‪ .‬در طــی‬ ‫گفتگــو اگــر ایــن دو حالــت برایتــان بــه وجــود بیایــد ممکــن‬ ‫اســت فــرد مقابــل بــه حــرف هایتــان اطمینــان نکنــد‪.‬‬ ‫‪)9‬بــرای ارتقــا مهــارت خــود مــی توانیــد از تصویرســازی‬ ‫ذهنــی اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه طــور مثــال مــی توانیــد روزانــه بــه‬ ‫مــدت مشــخصی یــک تصویــر ســازی ذهنــی انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مــی توانیــد چند عکس از افراد معروف و مشــهور‬ ‫را بــه دیــوار اتــاق خــود بزنیــد و هــر روز ســعی کنیــد تــا ارتبــاط‬ ‫چشــمی را بــا ان هــا تمریــن نماییــد‪.‬‬ ‫‪)10‬بــرای داشــتن دیالــوگ خــوب بــا شــنونده تــان‪ ،‬شــما بایــد‬ ‫بــه ســیگنال هــای دریافــت شــده از ظــرف مقابلتــان پاســخ‬ ‫دهیــد‪ .‬اگــر احســاس ناراحتــی می کنند‪ ،‬شــما نیــز این حس‬ ‫را از طریــق تــن صــدا و نــگاه مســتقیم بــه چشمانشــان ایــن‬ ‫حــس را انتقــال دهیــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه ‪ 05‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪667‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫سرپرست معاونت امور اقتصادی‬ ‫استانداری خراسان شمالی‬ ‫سازمان های اجرایی ملزم‬ ‫به خرید محصول شرکت های‬ ‫دانش بنیان هستند‬ ‫سرپرســت معاونت امور اقتصادی اســتانداری خراســان‬ ‫ن و تمامــی دســتگاه های‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اداره هــا‪ ،‬ســازما ‬ ‫اجرایی این اســتان ملزم به خرید محصول شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان داخــل هســتند و اگــر بــدون دلیــل موجــه از‬ ‫ســایر اســتان ها خریــد کننــد بــا انهــا برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫ناصــر فخــر موحــدی در جلســه اقتصــاد شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان و فنــاوری خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫محصــوالت تولیــدی شــرکت هــای دانــش بنیــان بایــد در‬ ‫ســطح اســتان بــه مصــرف برســد و دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫و حتــی پیمانکارانــی کــه در ایــن خطــه مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت هســتند بایــد ایــن الــزام را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر بــه دلیــل غیــر موجــه از محصــوالت‬ ‫مشــابه شــرکت های خارج از اســتان خرید شــود با انان‬ ‫برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی بــر حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫اســتان تاکید کرد و گفت‪ :‬ظرفیت و پتانســیل شــرکتهای‬ ‫اســتان بــاال اســت و همــه بــرای ارتقــای ایــن شــرایط بایــد‬ ‫از ایــن شــرکت هــا حمایــت کنند‪.‬‬ ‫وی خواســتار تکمیــل زنجیــره تولیــد در بخــش هــای‬ ‫مختلــف کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و ســایر حــوزه هــا شــد و‬ ‫افــزود‪ :‬در ســال هــای اخیــر شــرکت های دانــش بنیــان به‬ ‫ایــن حــوزه هــا ورود کــرده انــد کــه ایــن فعالیــت فناورانــه‬ ‫ارزش افــزوده بــرای اســتان ایجــاد مــی کننــد و نیــاز بــه‬ ‫حمایــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت هــای دانــش بنیانــی کــه در ایــن‬ ‫اســتان مســائل و مشــکالتی را دارند باید از طریق کارگره‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع و ســایر کارگروه هــا برطــرف شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی‬ ‫خواهیــم کــه درخواســت هــای خــود را شــفاف و مکتــوب‬ ‫بــه دبیــر خانــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان ارایــه دهنــد‬ ‫کــه بــه صــورت ویــژه روی تمامــی ایــن موضوعــات کار‬ ‫شــود و از ظرفیــت کارگــروه هــای مختلــف نیــز بــرای رفــع‬ ‫چالــش هــا اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــورای بخــش خصوصــی و دولــت نیــز در‬ ‫راســتای حــل مشــکالت بخــش خصوصــی ایجــاد شــده‬ ‫اســت کــه از فعــاالن بخــش اقتصــادی و تولیــد کننــده ها‬ ‫و شــرکت هــای دانــش بنیــان می خواهیم که چالشــهای‬ ‫پیــش روی ایــن شــورا را مطــرح کننــد‪.‬‬ ‫اولویت حل مشکالت دانش بنیان‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬راز و جرگالن‪ ،‬مانه و ســملقان‪،‬‬ ‫گرمــه و جاجــرم در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫مســایل و مشــکالت پیــش روی شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان بایــد شناســایی و جمــع بنــدی شــود تــا بــه دنبــال‬ ‫راهــکار هــای قانونــی بــرای رفــع ان در مجلــس باشــیم‪.‬‬ ‫ســید محمــد پاکمهــر افــزود‪ :‬رونــد هــای اداری و بانکــی‬ ‫نیــز بــرای رفــع مشــکالت شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫اســتان بایــد تســهیل شــود چــرا کــه ایــن رویــه بــه اقتصــاد‬ ‫اســتان ضربــه وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایجــاد صنایــع پاییــن دســتی بــه اشــتغال‬ ‫رونــق خواهــد داد و همچنیــن باعــث بــاال رفتــن درامــد‬ ‫اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه تعــدادی از شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫مســایل و مشــکالت خــود را مطــرح کردنــد کــه کمبــود‬ ‫زیــر ســاخت هــای مختلــف از جملــه حمــل و نقــل‪ ،‬رونــد‬ ‫ســخت دریافــت تســهیالت بانکــی‪ ،‬فــروش و صــادرات‬ ‫محصــول از مهمتریــن دغدغــه هــای انــان عنــوان شــد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫کشت قراردادی چیست؟‬ ‫اگرچــه کشــاورزی قــراردادی بــا تمامــی مزایــای ان توانســته‬ ‫نظــر کارشناســان را جلــب کنــد و نمونــه هــای موفقــی در‬ ‫ایــن ایــده در جهــان مشــاهده مــی شــود ولــی ایــن شــیوه در‬ ‫کشــور ما فراگیر نشــده اســت و باید اطالع رســانی مناســبی‬ ‫در ایــن زمینــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫مزایای کشت‬ ‫قراردادی برای‬ ‫کشاورزان چیست؟‬ ‫طــرح کشــاورزی قــراردادی عــاوه بــر گنــدم در مــورد ســایر‬ ‫محصــوالت همچــون چغندرقنــد‪ ،‬پنبــه و برنــج نیــز موثــر‬ ‫بــوده اســت و هدایــت کشــاورزان جهــت عقــد قــرارداد بــا‬ ‫کارخانجــات قنــد‪ ،‬برنــج و پنبــه در قالــب قــرارداد و جلوگیــری‬ ‫از کشــت ازاد ان از جملــه اقدامــات در ایــن راســتا اســت‪.‬‬ ‫ایــن طــرح ســه ســاله بــا هــدف دســتیابی بــه خودکفایــی‬ ‫در تولیــد پنبــه و گنــدم بــا افزایــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی بهــره وری‬ ‫مصــرف اب و راه انــدازی صنایــع تبدیلــی و جانبــی‪ ،‬به ویــژه‬ ‫صنایــع روغن کشــی‪ ،‬کاهــش ‪ ۵۲۵‬میلیــون دالری ارز از‬ ‫کشــور را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان حــوزه کشــاورزی در خراســان شــمالی در‬ ‫ایــن بــاره گفــت‪ :‬کشــاورزی قــراردادی‪ ،‬یــک نــوع سیســتم تولیــد‬ ‫در کشــاورزی اســت کــه مطابــق توافقــی بیــن خریــدار و کشــاورز‬ ‫انجــام مــی شــود و کشــاورز بــا دولــت قــرارداد خریــد امضــا مــی‬ ‫کنــد و دولــت نیــز موظــف بــه حمایــت از کشــاورز مــی شــود‪.‬‬ ‫عبــاس رحیــم زاده افــزود‪ :‬دولــت ســیزدهم چنــد کار اصلــی‬ ‫بــرای افزایــش تولیــد محصــوالت اساســی بــه ویــژه گنــدم‬ ‫اجرایــی کــرد کــه نخســت نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم ان هــم‬ ‫بــا نــرخ واقعــی اعــام شــد و ایــن اقــدام کشــاورزان را بــه کشــت‬ ‫بیشــتر ایــن محصــول ترغیــب کــرد و همچنیــن مانــع قاچــاق‬ ‫ایــن محصــول اســتراتژیک بــه کشــورهای همســایه شــد‪.‬‬ ‫ت کاهــش قیمــت کــود‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اقــدام دوم دولــ ‬ ‫شــیمیایی بــود کــه کشــاورزان نســبت بــه قبل کــود را راحت تر‬ ‫خریــداری کردنــد و اقــدام ســوم دولــت نیــز برنامــه کشــت‬ ‫قــراردادی اســت و ایــن کارکردهــا در حــوزه کشــاورزی دارای‬ ‫اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫اصــاح الگــوی کشــت و کشــاورزی قــراردادی طــرح مهــم‬ ‫دولــت بــرای ارتقــای جایــگاه کشــاورزی بــه ویــژه در محصــوالت‬ ‫اساسی و استراتژیک است که با عملیاتی شدن ان بسیاری‬ ‫از دغدغه هــای کشــاورزان خراســان شــمالی پایــان می یابــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی قــراردادی را وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان‬ ‫راهــکار نهایــی بــرای جلوگیــری از فســاد‪ ،‬ضــرر و زیــان‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬مقابلــه بــا واســطه گری و افزایــش‬ ‫درامد کشــاورزان معرفی کرده و اجرای ان را در ســال جاری‬ ‫بــا گنــدم و کلــزا کلیــد زده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ان بیــن کشــاورز بــه عنــوان تولید کننــده و دولت‬ ‫بــه عنــوان خریــدار‪ ،‬قــراردادی در راســتای تولیــد و بازاریابــی‬ ‫خریــد محصــول منعقــد می شــود و کشــاورزان متقاضــی‬ ‫در قبــال دریافــت نهــاده مــورد نیــاز بــر اســاس برنامــه اعــام‬ ‫شــده بــه کشــت نــوع خاصــی از محصــول غــات و دانه هــای‬ ‫روغنــی می پردازنــد‪.‬‬ ‫بــر مبنــای ایــن قــرارداد‪ ،‬کشــاورزان در پایــان فصــل کشــت‪،‬‬ ‫محصــول برداشــت شــده خــود را بــه قیمــت تضمینــی اعــام‬ ‫شــده بــه جهــاد کشــاورزی تحویــل می دهنــد و بعــد از کســر‬ ‫هزینه هــای تامیــن شــده از ســوی دولــت‪ ،‬مطالبــات خــود را‬ ‫دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫تثبیــت قیمــت و بــازار تضمینــی بــرای محصــوالت تولیــدی‪،‬‬ ‫معرفــی فنــاوری جدیــد‪ ،‬نظــارت بــر محصــوالت و اســتفاده از‬ ‫مشــاوره رایــگان فنــی در مزرعــه‪ ،‬تامیــن نهاده هــای تولیــد‬ ‫مثــل بــذر‪ ،‬کــود و ســم و خدمــات اموزشــی رایــگان از جملــه‬ ‫مزایــای ایــن نــوع کشــت اســت‪.‬‬ ‫طبــق امارهــای ارایــه شــده در کشــور مــا تنهــا یــک درصــد از‬ ‫کشــت محصــوالت کشــاورزی بــه صــورت قــراردادی انجــام‬ ‫می شــود کــه در ایــن میــان بررســی تجربــه کشــورهای دیگــر‬ ‫نشــان می دهــد کــه اجــرای طــرح کشــاورزی قــراردادی منجــر‬ ‫بــه توســعه و رونــق بخــش تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه خراســان شــمالی بــا ‪۳۴۴‬‬ ‫هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار‬ ‫در ایــن بخــش ظرفیــت بالقــوه ای در اجــرای ایــن طــرح دارد‬ ‫و بــا اجــرای درســت ایــن سیاســت ســیطره واســطه گــران بــر‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن انــواع تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی‬ ‫و دامــی ســاالنه ایــن خطــه از بیــن مــی رود و ســود حاصلــه‬ ‫عایــد کشــاورز مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد انــان یکــی از مشــکالت تولیدکننــدگان بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پراکندگــی تولیــد و نبــود بــازار مناســب بــرای‬ ‫فــروش محصــول اســت‪ ،‬تنهــا راه ســاماندهی ایــن بــی ســر و‬ ‫ســامانی‪ ،‬ایجــاد تشــکل های فعــال در بخــش بــازار و ورود بــه‬ ‫حــوزه کشــاورزی قــراردادی اســت‪.‬‬ ‫فرشــید ابراهیــم زاده عنــوان کــرد‪ :‬امــکان دسترســی بــه‬ ‫اعتبــارات بــه اشــکال مختلــف‪ ،‬اســتفاده از کشــاورزی‬ ‫قــراردادی بــه عنــوان وثیقــه‪ ،‬تســهیم ریســک و محافظــت در‬ ‫برابــر تغییــرات قیمــت بــازار‪ ،‬دسترســی بــه بــازار قابــل اتــکا‪،‬‬ ‫توســعه تجــاری شــدن کشــاورزان کوچــک مقیــاس‪ ،‬کاهــش‬ ‫هزینه هــای مبادلــه بــرای کشــاورز‪ ،‬ثبــات درامدی کشــاورزان‬ ‫و افزایــش مهارت هــای مدیریتــی و فنــی کشــاورزان از دیگــر‬ ‫مزایــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬اگرچه کشــاورزی قــراردادی‬ ‫بــا تمامــی مزایــای ان توانســته نظــر کارشناســان را جلب کند‬ ‫و نمونــه هــای موفقــی در ایــن ایــده در جهــان مشــاهده مــی‬ ‫شــود ولــی ایــن شــیوه در کشــور مــا فراگیــر نشــده اســت و‬ ‫بایــد اطــاع رســانی مناســبی در ایــن زمینــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی دولــت ســیزدهم عــاوه بــر افزایــش‬ ‫قیمــت خریــد تضمینی گندم‪ ،‬شــرکت بازرگانی دولتــی ایران‬ ‫را موظف به کشــت قراردادی گندم (تامین بذر‪ ،‬کود‪ ،‬ســم‪،‬‬ ‫امــوزش و خریــد تضمینــی محصــول) در ‪ ۲۵۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی گنــدم زار کشــور کــرده اســت‪ .‬پیش بینــی می شــود تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۱۴۰۴‬کشــت قــراردادی گنــدم در بیــش از نیمــی‬ ‫از گندم زارهــای کشــور انجــام شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزی یکــی از مزیــت هــا و پیشــران اصلــی اقتصــاد در‬ ‫خراســان شــمالی اســت کــه حــدود نیمــی از جمعیــت اســتان‬ ‫در مناطــق روســتایی زندگــی مــی کننــد و اغلــب ایــن افــراد بــه‬ ‫شــغل کشــاورزی مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫بــا فرارســیدن پاییــز بســیاری از کشــاورزان ایــن اســتان بــه‬ ‫تکاپــوی خریــد نهــاده های کشــاورزی برای کشــت پاییــزه گندم‪،‬‬ ‫کشت قراردادی چیست؟‬ ‫کشاورزی قراردادی چه مزایایی دارد؟‬ ‫اســتاد دانشــکده کشــاورزی شــیروان در ادامــه بــه مزایــای‬ ‫کشــاورزی قــراردادی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬فراهــم شــدن‬ ‫قیمــت و بــازار تضمینــی بــرای محصــوالت تولیــدی‪ ،‬معرفــی‬ ‫فنــاوری جدیــد‪ ،‬نظــارت بــر محصــوالت و اســتفاده از مشــاوره‬ ‫رایــگان فنــی در مزرعــه‪ ،‬تامیــن نهاده هایــی همچــون بــذر‪،‬‬ ‫کــود‪ ،‬ســم و خدمــات اموزشــی رایــگان از مهمترین این مزایا‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫کشاورزی قراردادی‪ ،‬یک نوع‬ ‫سیستم تولید در کشاورزی است‬ ‫که مطابق توافقی بین خریدار و‬ ‫کشاورز انجام می شود و کشاورز‬ ‫با دولت قرارداد خرید امضا‬ ‫می کند و دولت نیز موظف به‬ ‫حمایت از کشاورز می شود‪.‬‬ ‫پایــان دغدغــه کشــاورزان بــا اجــرای کشــاورزی‬ ‫قــراردادی‬ ‫جــو و کلــزا مــی افتنــد امــا افزایــش قیمــت نهاده هــای کشــاورزی‬ ‫و نبــود تمکــن مالــی بــرای خریــد ان ایــن بخــش از اقتصــاد‬ ‫اســتان را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و اجــرای کشــاورزی‬ ‫قــراردادی بســیاری از دغدغــه هــای انهــا را برطــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫طرح کشاورزی قراردادی عالوه بر‬ ‫گندم در مورد سایر محصوالت‬ ‫همچون چغندرقند‪ ،‬پنبه و برنج‬ ‫نیز موثر بوده است و هدایت‬ ‫کشاورزان جهت عقد قرارداد با‬ ‫کارخانجات قند‪ ،‬برنج و پنبه در‬ ‫قالب قرارداد و جلوگیری از کشت‬ ‫ازاد ان از جمله اقدامات در این‬ ‫راستا است‪.‬‬ ‫از طرفــی گنــدم بیشــترین ســطح کشــت را در کشــاورزی‬ ‫اســتان شــامل مــی شــود و ایــن محصــول همــواره بــرای ایــن‬ ‫خطــه دارای اهمیــت بــوده اســت و برنامــه ریــزی بــرای تولیــد‬ ‫ان در اولویــت قــرار دارد و حــال گنــدم در نــوک هــرم کشــت‬ ‫قــراردادی قــرار مــی گیــرد کــه بــرای ان بســته هــای تشــویقی‬ ‫نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬دولــت در راســتای حمایــت از کشــاورزان‬ ‫در اجــرای طــرح کشــت قــرار دادی گنــدم ابــی بســته هــای‬ ‫تشــویقی بــرای کشــاورزان دارد کــه تخفیــف ‪ ۵۰‬درصــدی در‬ ‫خریــد کودهــای پتاســه و فســفاته از ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫وحیــد صبــاغ افــزود‪ :‬همچنیــن کشــاورزان در زمــان حمــل‬ ‫کاال بــه ســیلوها بــه ازای هــر یــک کیلوگــرم گنــدم ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان کرایــه حمــل تشــویقی دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ســال زراعــی جــاری زارعــان اســتان برای‬ ‫نخســتین بــار گنــدم را بــه صــورت قــرار دادی کشــت کــرده اند‬ ‫و کشــاورزان بــرای شــرکت در ایــن طــرح بایــد وارد ســامانه‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی شــوند و در ان ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫صبــاغ تصریــح کــرد‪ :‬برنامــه ریــزی شــده اســت کــه در ســال‬ ‫زراعــی جــاری در ســطح ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۵۱۵‬هکتــار زمیــن هــای‬ ‫ابــی و ‪ ۹۴‬هــزار و ‪ ۷۱۵‬هکتــار زمیــن هــای دیــم گنــدم کشــت‬ ‫کننــد کــه پیــش بینــی مــی کنیــم امســال کشــاورزان در حدود‬ ‫پنــج هــزار هکتــار از کشــتزارهای خــود را زیــر پوشــش کشــت‬ ‫قــرار دادی ببرنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار اراضــی زیــر کشــت‬ ‫باغــی و زراعــی دارد کــه از ایــن ســطح حــدود ‪ ۳۰۰‬هزار هکتار‬ ‫اراضی زراعی اســت که ‪ ۱۴۰‬هزار هکتار کشــتزار این اســتان‬ ‫اراضــی ابــی و ‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی دیــم اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۳‬نــوع محصــول زراعــی و ‪ ۲۶‬نــوع‬ ‫محصــول باغــی تولیــد می کند کــه از حیث تولید محصوالت‬ ‫زراعــی از نظــر ســهم از کشــور ‪ ۱.۰۸‬درصــد و از نظــر تولیــد‬ ‫رتبــه ‪ ۲۶‬را دارد‪.‬‬ ‫‪ ۷۹‬درصــد محصــوالت زراعــی اســتان از اراضــی ابــی و ‪۲۱‬‬ ‫درصــد نیــز از اراضــی دیــم تولیــد مــی شــود و بیشــتر ســطوح‬ ‫اراضــی ابــی بــه کشــت محصوالتــی از قبیــل غــات شــامل‬ ‫گنــدم و جــو‪ ،‬گیاهــان صنعتــی از جملــه پنبــه‪ ،‬چغندرقنــد‪،‬‬ ‫افتابگــردان و محصــوالت علوفــه ای شــامل یونجــه و ذرت‬ ‫اختصــاص دارد و بیشــترین اراضــی دیــم نیــز مربــوط بــه‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو و حبوبــات اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین ســطح اراضــی زراعــی در اســتان مربــوط بــه‬ ‫کشــت غــات بــا ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه از نظــر ســطح‬ ‫کشــتزارهای اســتان حــدود ‪ ۷۰‬درصــد متعلــق بــه گنــدم‪۲۰ ،‬‬ ‫درصــد جــو و ‪ ۱۰‬درصــد بــه کلــزا اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا تولیــد ‪ ۱۰۰‬هــزار تـُـن چغندرقنــد رتبــه ‪ ،۱۰‬وش‬ ‫پنبــه بــا تولیــد ‪ ۲۲‬هــزار تــن رتبــه پنــج‪ ،‬پیــاز بــا ‪ ۱۲۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۹۲‬تــن رتبــه هشــت و گوجــه فرنگــی بــا تولیــد ‪ ۱۲۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۸۷‬تــن رتبــه ‪ ۱۳‬در کشــور را دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 05‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪667‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫اتحادیــه اروپــا قانــون خدمــات دیجیتــال و بــازار‬ ‫دیجیتــال را تصویــب کــرده و از ابتــدای ژانویــه ‪ ۲۰۲۴‬در‬ ‫اروپــا اجبــاری می شــود کــه هــر پلتفــرم فعالــی کــه ‪۴۰‬‬ ‫هــزار کاربــر و ‪ ۱۰۰‬هــزار کســب و کار دارد‪ ،‬ایــن امــکان‬ ‫را داشــته باشــد تــا بــه پلتفرم هایــی ماننــد فیس بــوک و‬ ‫اینســتاگرام متصــل شــوند‪ .‬جهــت گیــری دنیــا بــه ایــن‬ ‫ســمت اســت و مــا نیــز ان را دنبــال می کنیــم‪.‬‬ ‫فیلترشکن ها دلیل‬ ‫ُکندی اینترنت‬ ‫هستند‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه علت ک ُندی‬ ‫ســرعت اینترنــت اســتفاده از فیلترشــکن ها مــی باشــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬قابلیت هــای پلتفرم هــای داخلــی قابــل دفاع اســت و‬ ‫اکنــون ایــن پلتفرم هــا قابلیــت تمــاس صوتــی دارنــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪« ،‬عیســی زارع پور» در یک برنامه‬ ‫تلویزیونــی بــا رد شــایعه قطــع اینترنــت اظهــار داشــت‪ :‬دلیــل‬ ‫ک ُنــدی اینترنــت اســتفاده کاربــران از فیلترشــکن ها اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا بــه مــردم طیــف مختلفــی از خدمــات را ارائــه‬ ‫می دهیــم‪ ،‬از فیبرهــای نــوری تــه دریــا گرفتــه تــا مــدار ‪۳۶‬‬ ‫هــزار کیلومتــری فضــا؛ اما مردم بیشــتر با اینترنت و ســرعت‬ ‫ان وزارت ارتباطــات را می شناســند کــه نتایــج ایــن خدمــت‬ ‫تنهــا ‪ ۲‬درصــد از حجــم وظایــف مــا را در برمی گیــرد‪ ،‬البتــه‬ ‫تهیــه زیرســاخت های ان جــز عمــده تکالیــف مــا اســت‪.‬‬ ‫مشکالت حوزه ارتباطی کاربران را بررسی می کنم‬ ‫وزیــر ارتباطــات گفــت‪ :‬ســعی می کنــم بــه صــورت حضــوری‬ ‫و در شــبکه های اجتماعــی مشــکالت حــوزه ارتباطــی کاربــران‬ ‫را بررســی می کنــم‪ .‬فــارغ از گزارش هــای روزانــه‪ ،‬شــخصا ًو‬ ‫بی واســطه هــر زمــان فرصــت کنــم بــه صــورت حضــوری و‬ ‫مجــازی در کنــار مــردم هســتم‪.‬‬ ‫وی دربــاره پنجــره ملــی خدمــات هوشــمند دولــت بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایجــاد ایــن پنجــره یــک ارزو در کشــور بــود و اولیــن‬ ‫قــدم بزرگــی بــود کــه امســال برداشــته شــد و اکنــون بیــش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصــد دســتگاه ها بــه اینترنــت متصــل شــده اند و‬ ‫دســتگاه های باقیمانــده نیــز تــا پایــان دی مــاه امســال‬ ‫متصــل می شــوند‪.‬‬ ‫استفاده از هوش مصنوعی در دولت هوشمند‬ ‫زارع پــور بــا اشــاره بــه اینکــه پنجــره ملــی خدمــات دولــت‬ ‫هوشــمند بــا همــکاری ســازمان امــور اداری و اســتخدامی‬ ‫کشــور راه انــدازی شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امســال هــر‬ ‫دســتگاهی بایــد حداقــل یــک خدمتــش را هوشــمند کنــد و‬ ‫ایــن فراینــدی اســت کــه در نهایــت منجــر بــه چابکــی دولــت‬ ‫می شــود‪ .‬در قــدم بعــدی تــاش داریــم از هــوش مصنوعــی‬ ‫و داده هــای دســتگاه های دیگــر بــدون مراجعــه حضــوری و‬ ‫مداخلــه انســانی بــه دســتگاه ها بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫وی دربــاره مقاومت هایــی کــه در برخــی دســتگاه ها در‬ ‫مقابــل هوشمندســازی خدمــات وجــود دارد‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از دالیــل عمــده انهــا مســئله امنیــت داده هــا اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫دســتگاه ها متولــی امنیــت داده هــای خــود هســتند و قــرار‬ ‫نیســت پنجــره واحــد‪ ،‬جایگزیــن سیســتم انهــا باشــد‪.‬‬ ‫زارع پــور دربــاره حمایــت از کســب و کارهــای دیجیتــال افــزود‪:‬‬ ‫کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال را دولــت بهمــن مــاه ســال قبــل‬ ‫تشــکیل داد و هــدف از تشــکیل کارگــروه ایــن بــود کــه موانــع‬ ‫ســر راه توســعه کســب و کارهــای دیجیتــال برداشــته شــد‪.‬‬ ‫وظیفــه مــا حمایــت از پلتفرم هایــی اســت کــه اکنــون بســیاری‬ ‫از کارهای روزمره مردم با ســکوهایی که داخل کشــور توســط‬ ‫نخبــگان کشــور راه انــدازی شــده اســت‪ ،‬انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات تصریــح کــرد‪ :‬در جلســات کارگــروه به دنبال‬ ‫مزیت بخشــی بــرای پلتفرم هــای بومــی خصوصــا ًپیــام رســان‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی بودیــم و ‪ ۲‬کار انجــام دادیــم تــا‬ ‫بتواننــد بــا نســخه های خارجــی برابــر کننــد‪.‬‬ ‫مزیت بخشی و مزیت سازی برای پیام رسان های داخلی‬ ‫وی افــزود‪ :‬نخســتین گام ایــن بــود کــه بتواننــد قابلیت هــای‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫پمپ اب (واترپمپ)‬ ‫مزیت بخشی و مزیت سازی‬ ‫برای پیام رسان های داخلی‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫‪1401‬‬ ‫خــود را ارتقــا بدهنــد و در کارکــرد پیام رســانی بــا نســخه های‬ ‫خارجــی رقابــت کنــد‪ .‬همچنیــن مزیت هایــی بســازیم کــه‬ ‫در نســخه های خارجــی وجــود نــدارد‪ .‬تــا اگــر روزی ایــن‬ ‫محدودیت هــا برداشــته شــد بتواننــد بــا نســخه های خارجــی‬ ‫رقابــت کننــد‪ .‬معافیــت مالیاتــی‪ ،‬اســتقرار در پارک هــای‬ ‫علمــی و فنــاوری و مجموعــه حمایت هــا از کسـب وکارهایی‬ ‫کــه قــرار اســت روی ایــن ســکوها فعالیــت کننــد از جملــه‬ ‫تســهیالتی اســت کــه در قالــب ایــن ایین نامــه برایشــان مهیا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد‪ :‬در حــوزه خریــد و فــروش‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬اعتمــاد مقولــه بســیار مهمــی اســت‪ .‬ممکن اســت‬ ‫خریدی انجام شــود‪ ،‬اما جنســی ارســال نشــود‪ .‬بســیار مهم‬ ‫اســت کــه کاربــران و خریــداران فضــای مجــازی بدانند که چه‬ ‫فــردی پشــت اکانــت حضــور دارد و در صــورت بــروز مشــکل‬ ‫بتواننــد ایــن مســئله را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه محدودیــت ناخواســته اینترنــت در‬ ‫اثــر تصمیــم برخــی نهادهــا بــوده و تصمیمــات دیگــر را نیــز‬ ‫خودشــان بایــد ابــاغ کننــد و وزارت ارتباطــات مجــری اســت‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬تــاش مــا در وزارت ارتباطــات در ایــن مــدت‬ ‫ایــن بــود کــه فعالیــت مــردم دچــار اختــال نشــود‪ .‬ســال ‪۹۷‬‬ ‫زمانــی کــه تلگــرام فیلتــر شــد‪ ،‬مــردم وارد پیام رســان های‬ ‫داخلــی شــدند‪ ،‬امــا ان هــا پاســخگوی نیــاز مــردم نبودنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت شــخصا ًو حتــی در روزهــای تعطیــل پیگیــر‬ ‫رفــع مشــکالت و ارائــه زیرســاخت مناســب بــرای فعالیــت‬ ‫پلتفرم هــای داخلــی بــودم‪.‬‬ ‫قابلیت های پلتفرم های داخلی قابل دفاع است‬ ‫زارع پــور تصریــح کــرد‪ :‬در شــرایط ناخواســته ای قــرار گرفتیــم‬ ‫و می توانســتیم بگوییــم پیام رســان ها پاســخگو بودنــد کــه‬ ‫هســتند‪ ،‬اگــر چنیــن نبــود مــردم ســراغ پلتفــرم دیگــری‬ ‫می رفتــم امــا بنــده و همکارانــم تمــام قــد در کنــار ایــن‬ ‫پلتفرم هــا ایســتادیم و بــه ان هــا کمــک کردیــم تــا بتواننــد‬ ‫پیشــرفت کننــد‪.‬‬ ‫برخی استقرار شبکه ملی اطالعات را‬ ‫به معنای قطع اینترنت می دانند که‬ ‫بارها اعالم کرده ام چنین موضوعی‬ ‫صحت ندارد‪ .‬این شبکه پرسرعت‪،‬‬ ‫با کیفیت و در گستره جغرافیایی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است که در ان‬ ‫خدمات با کیفیتی ارائه می شود‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات ادامــه داد‪ :‬تــاش کردیــم در ایــن ســه مــاه‬ ‫کــه محدودیت هــا بــه وجــود امــده‪ ،‬ســازوکاری ایجــاد کنیــم‬ ‫کــه کســب وکار مــردم تســهیل شــود‪ .‬اختالل هایــی در‬ ‫پلتفرم هایــی ماننــد اینســتاگرام و واتســاپ نیــز در گذشــته‬ ‫داشــتیم‪ ،‬امــا رونــد کلــی و قابلیت هــای پلتفرم هــای داخلــی‬ ‫قابــل دفــاع اســت‪ .‬اکنــون پلتفرم هــای داخلــی قابلیــت‬ ‫تمــاس صوتــی دارنــد کــه در ســفرهای خارجــی نیــز از ان‬ ‫اســتفاده کــردم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تنــوع پیام رســان ها و تهدیــد و‬ ‫فرصــت را در کنــار یکدیگــر دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬واتســاپ جــزو‬ ‫ضعیف تریــن پیام رسان هاســت و محدودیت هــای زیــادی‬ ‫دارد‪ .‬تعــدد پیام رســان های داخلــی فرصــت اســت‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫تنــوع دارد و هــر کســی می توانــد بــا ســلیقه خــود انتخــاب‬ ‫کنــد؛ امــا تهدیــدش ایــن اســت کــه پیشــرفت ان منــوط بــه‬ ‫حضــور تمــام مــردم اســت‪ .‬تــاش کردیــم کــه رقابتــی بیــن‬ ‫پیام رســان های داخلــی ایجــاد شــود؛ امــا برنامــه داریــم تــا‬ ‫دهــه فجــر یــا نهایــت پایــان امســال کار ویــژه ای انجــام دهیم‬ ‫تــا تمــام پیام رســان های داخلــی بــه یکدیگــر متصــل شــوند‪.‬‬ ‫رقابت با پیام رسان های خارجی‬ ‫زارع پــور اضافــه کــرد‪ :‬اتحادیــه اروپا قانون خدمات دیجیتال‬ ‫و بــازار دیجیتــال را تصویــب کــرده و از ابتــدای ژانویه ‪ ۲۰۲۴‬در‬ ‫اروپــا اجبــاری می شــود کــه هــر پلتفــرم فعالــی کــه ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫کاربــر و ‪ ۱۰۰‬هــزار کســب و کار دارد‪ ،‬ایــن امــکان را داشــته‬ ‫باشــد تــا بــه پلتفرم هایــی ماننــد فیس بــوک و اینســتاگرام‬ ‫متصــل شــوند‪ .‬جهــت گیــری دنیــا بــه ایــن ســمت اســت و‬ ‫مــا نیــز ان را دنبــال می کنیــم‪ .‬ارزوی بنــده ایــن اســت کــه‬ ‫ظرفیت هــای داخلــی مــا زمانــی این قــدر پیشــرفت کنــد کــه‬ ‫اگــر یــک پیام رســان قــوی نیــز وارد کشــور شــد بتــوان بــا ان‬ ‫رقابــت کننــد‪.‬‬ ‫واتساپ جزو ضعیف ترین‬ ‫پیام رسان هاست و محدودیت های‬ ‫زیادی دارد‪ .‬تعدد پیام رسان های‬ ‫داخلی فرصت است‪ ،‬چرا که تنوع‬ ‫دارد و هر کسی می تواند با سلیقه‬ ‫خود انتخاب کند؛ اما تهدیدش‬ ‫این است که پیشرفت ان منوط به‬ ‫حضور تمام مردم است‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اســتفاده از فیلترشــکن ها و تمایــل مــردم‬ ‫بــرای اســتفاده از پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫داخلــی گفــت‪ :‬تعــدادی از کاربــران تمــام فعالیت هــای‬ ‫خــود را بــه ســمت پیام رســان های داخلــی هدایــت کردنــد‪،‬‬ ‫برخــی در هــر ‪ ۲‬شــبکه داخلــی و خارجــی حضــور دارنــد و‬ ‫تصمیــم محدودیت هــا شــفاف نیســت کــه چــه اتفاقــی رخ‬ ‫نــداده اســت و عــده ای از مــردم دل نکنده انــد تــاش مــا ایــن‬ ‫اســت کــه بــا ایجــاد مزیت هــای خارجــی اگــر محدودیت هــا‬ ‫برداشــته شــد بــه پلتفرم هــای داخلــی مهاجرت کننــد‪ .‬برنامه‬ ‫مــا در وزارت ارتباطــات از ابتــدا همیــن بــوده و اکنون به دلیل‬ ‫محدودیت هــا ســرعت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫استقرار شبکه ملی به معنای قطع اینترنت نیست‬ ‫وســیله ای اســت کــه بــه منظــور گــردش ســریع و‬ ‫راحــت اب موجــود در رادیاتــور و در اطراف موتور بکار‬ ‫رفتــه و حرکــت ان از طریــق موتــور و تســمه پروانــه‬ ‫تامیــن می گــردد‪ ،‬بدیــن صــورت کــه چــون همیشــه‬ ‫در قســمت پائیــن رادیاتــور اب خنــک و در بــاالی ان‬ ‫اب گــرم (برگشــت داده شــده از موتــور) وجــود دارد‪،‬‬ ‫لــذا بــرای رســاندن اب جهــت خنــک کــردن قطعــات‬ ‫موتور از شــیلنگ پائین رادیاتور‪ ،‬اب بوســیله مکش‬ ‫حاصل از واترپمپ وارد کانال های بدنه سیلندرهای‬ ‫موتــور شــده و پــس از گــردش در اطــراف ســیلندرها‬ ‫و خنــک کــردن انهــا‪ ،‬در حالیکــه خــود اب مقــداری‬ ‫گــرم شــده از طریــق کانال هــای ســیلندر بــه گرم ترین‬ ‫نقطــه موتــور کــه سرســیلندرها می باشــد هدایــت و‬ ‫پــس از عبــور از اطــراف ســوپاپ ها و شــمع ها و خنــک‬ ‫نمــودن انهــا از طریــق ترموســتات و لوله هــای بــاال‬ ‫جهــت خنــک شــدن مجــدد وارد رادیاتــور می گــردد‪.‬‬ ‫ترموستات‪:‬‬ ‫ســوپاپی اســت که درمســیر راه اب برگشــتی از موتور‬ ‫بــه رادیاتــور قــرار دارد و کار ان ثابــت نگهداشــتن دمــای‬ ‫اب موتــور می باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجه به اینکه بیشــترین ســائیدگی قطعــات موتور‬ ‫زمانــی اســت کــه موتــور در حــال ســرد کار می کنــد‪،‬‬ ‫در نتیجــه بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع ســائیدگی در‬ ‫موتــور روش هــای مختلفــی وجــود دارد از جملــه نصب‬ ‫ترموســتات‪ ،‬اســتفاده از مــواد خنــک کننــده و پروانــه‬ ‫اتوماتیــک را می تــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫یکــی از علــل خرابــی انژکتــور در خودروهایــی‬ ‫کــه در کشــورمان کار میکننــد‪.‬‬ ‫ ناخالصی های فیزیکی موجود در بنزین است‪.‬‬‫ ایــن ناخالصی هــا گاهــی انقــدر ریــز هســتند کــه از‬‫فیلتــر اولیــه نصــب شــده بــر روی پمــپ بنزیــن و حتــی‬ ‫فیلتــر بنزیــن عبــور می کننــد و بــه انژکتــور می رســند‪.‬‬ ‫ انژکتورهــا دارای یــک فیلتــر بســیار ظریــف هســتند‬‫کــه ســوخت پیــش از ورود بــه مجموعــه انژکتــور از‬ ‫ان عبــور می کنــد تــا بــرای اخریــن مرتبــه هرگونــه‬ ‫ناخالصــی داخلــی ان پــاک شــود‪.‬‬ ‫ ایــن فیلتــر بســیار ظریــف بــوده و ممکــن اســت‬‫بــه مــرور در اثــر ذرات معلــق داخلــی بنزیــن بگیــرد‪.‬‬ ‫ بــه عــاوه گاهــی ذراتــی کوچــک و یــا محلــول‬‫در بنزیــن از ایــن فیلتــر عبــور می کننــد کــه بعــدا ً‬ ‫می تواننــد بــر روی ســوراخ ریــز خروجــی انژکتــور و‬ ‫یــا فاصلــه میــان ســوزن انژکتــور و دهانــه ان رســوب‬ ‫کــرده و میــزان پاشــش انژکتــور را کــم کننــد‪.‬‬ ‫ در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه اینکــه یــک خرابــی‬‫مکانیکــی رخ داده اســت‪ ECU ،‬خــودرو متوجــه‬ ‫مشــکل نمی شــود و مــدت زمــان پاشــش ســوخت‬ ‫تغییــر نمــی کنــد امــا ایــن انژکتــور بــه دلیــل انکــه‬ ‫نمی توانــد ســوخت کافــی را بــه بیــرون بپاشــد باعــث‬ ‫ضعــف تــوان موتــور می شــود‪.‬‬ ‫زارع پــور دربــاره شــبکه ملــی اطالعــات گفت‪ :‬برخی اســتقرار‬ ‫شــبکه ملــی اطالعــات را بــه معنــای قطــع اینترنــت می داننــد‬ ‫کــه بارهــا اعــام کــرده ام چنیــن موضوعــی صحــت نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه پرســرعت‪ ،‬بــا کیفیــت و در گســتره جغرافیایــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه در ان خدمــات بــا‬ ‫کیفیتی ارائه می شــود‪ .‬هرچقدر ســرعت این شــبکه بیشــتر‬ ‫باشــد‪ ،‬اینترنــت نیــز بــا کیفیــت بیشــتر ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر خدمتــی را در داخــل کشــور‬ ‫می توانیــم بــه مــردم بدهیــم‪ ،‬لزومــی نــدارد از ترافیــک‬ ‫بین الملــل اســتفاده و هزینــه زیــادی پرداخــت کنیــم‪ .‬اکنــون‬ ‫تمــام خدمــات دولتــی و خدمــات پرکاربــرد دولتــی در داخــل‬ ‫کشــور میزبانــی می شــود و ســرعت افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی درباره سرعت اینترنت اظهار داشت‪ :‬در این ایام برخی‬ ‫از هموطنــان از ســرعت اینترنــت گالیــه دارنــد کــه بخشــی از‬ ‫ان بــه دلیــل اســتفاده از فیلترشــکن ها اســت‪ .‬اثــری کــه انها‬ ‫روی دســتگاه خــود دارنــد ک ُنــدی ســرعت اینترنــت اســت‪،‬‬ ‫چــرا کــه بــا واســطه اطالعــات را ارســال می کنــد‪ .‬اســتفاده از‬ ‫فیلترشــکن ها امنیــت را نیــز بــه مخاطــره می انــدازد‪ ،‬گاهــی‬ ‫از ایــن طریــق ممکــن اســت باج افزارهایــی روی تلفــن همراه‬ ‫نصــب شــود و مشــکالتی را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫زارع پــور در پایــان در ارتبــاط بــا ســرعت اینترنــت گفــت‪ :‬در یــک‬ ‫ســال گذشــته بــر اســاس رتبه بنــدی ســایت اسپیدتســت رتبــه‬ ‫اینترنــت ایــران ‪ ۳۴‬پلــه ارتقــا داشــته کــه در ایــن مــاه ‪ ۲‬پلــه‬ ‫افــت داشــتیم‪.‬‬ ‫س ‪ :۶۴۶۸‬در صــورت شــک در افعــال یــا‬ ‫رکعــات نمــاز نافلــه‪ ،‬وظیفــه مکلــف چیســت؟‬ ‫وظیفه ما حمایت از‬ ‫پلتفرم هایی است که اکنون‬ ‫بسیاری از کارهای روزمره مردم‬ ‫با سکوهایی که داخل کشور‬ ‫توسط نخبگان کشور راه اندازی‬ ‫شده است‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫افعال (رکنی یا غیر رکنی) نماز مســتحبی‬ ‫ج‪ :‬اگر در‬ ‫ِ‬ ‫شــک کنــد چنانکــه محــل ان نگذشــته باشــد‪ ،‬بایــد ان‬ ‫را بــه جــا اورد و اگــر محــل ان گذشــته باشــد‪ ،‬بــه شــک‬ ‫ت نمــاز‬ ‫خــود اعتنــا نکنــد‪ .‬امــا اگــر در شــماره ی رکع ـ ِ‬ ‫مســتحبی شــک کنــد‪ ،‬اختیــار دارد کــه بنــا را بــر کمتــر‬ ‫یــا بیشــتر بگــذارد؛ مگــر انکــه طــرف بیشــتر موجــب‬ ‫بطــان نمــاز شــود کــه در ایــن صــورت بنــا را بــر کمتــر‬ ‫بگــذارد؛ (ماننــد اینکــه شــک کنــد دو رکعــت خوانــده یا‬ ‫ســه رکعــت کــه بنــا را بــر دو بگــذارد و اگــر شــک بیــن‬ ‫یــک و دو باشــد بــه هــر طــرف شــک عمــل کنــد‪ ،‬نمــاز‬ ‫صحیــح اســت)‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫شک در افعال یا رکعات نماز‬ ‫مستحبی‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در کمیسیون ماده ‪42‬‬ ‫قانون تقویت و توسعه‬ ‫نظام استاندارد ‪38‬‬ ‫پرونده بررسی شد‬ ‫کمیســیون مــاده ‪ 42‬قانــون تقویــت و توســعه نظام‬ ‫اســتاندارد در اســتان گلســتان در پنجمیــن جلســه‬ ‫خــود بــه پرونــده ‪ 7‬واحــد تولیــدی رســیدگی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار در پنجمیــن جلســه‬ ‫کمیســیون مــاده ‪ 42‬قانــون تقویــت و توســعه‬ ‫نظــام اســتاندارد کــه بــا حضــور قاضی دادگســتری‪،‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد اســتان و اعضــای کمیســیون‬ ‫مــاده ‪ 42‬برگــزار شــد‪ 7 ،‬پرونــده از واحدهــای‬ ‫تولیــدی مــورد بررســی و رســیدگی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ 41‬قانــون اســتاندارد‪ :‬در صورتــی‬ ‫کــه واحدهــای تولیــدی و خدماتــی دارای پروانــه‬ ‫کاربــرد عالمــت اســتاندارد یــا تاییدیــه از ســازمان‪،‬‬ ‫اقــدام بــه تولیــد کاال یــا خدمــات پاییــن تــر از‬ ‫کیفیــت اســتاندارد نماینــد‪ ،‬موضــوع در کمیســیون‬ ‫مــاده (‪ )42‬ایــن قانــون تصمیــم گیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫کمیســیون مــاده ‪ 42‬مرکــب از یکــی از قضــات‬ ‫دادگســتری بــه انتخــاب رئیــس قــوه قضاییــه‪،‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد اســتان‪ ،‬نماینــده ســازمان‬ ‫حمایــت از تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان‪،‬‬ ‫نماینــده اتــاق هــای بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تعــاون مرکــزی و اصنــاف ایــران حســب‬ ‫مــورد مــی باشــد کــه بــا مالحظــه شــرائط و امکانــات‬ ‫خاطــی و دفعــات تخلــف‪ ،‬مراتــب را بــه مرجــع‬ ‫قضایــی ذیصــاح ارجــاع مــی کنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ســال جــاری ‪ 38‬پرونــده از‬ ‫واحــد هــای تولیــدی در کمیســیون مــاده ‪42‬‬ ‫قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد در‬ ‫اســتان گلســتان مــورد بررســی و رســیدگی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مــاده ‪-69‬قانــون حمایــت از خانــواده‬ ‫و جوانــی جمعیــت‪:‬‬ ‫اختصــاص وام ‪ 50‬میلیــون تومانــی‬ ‫ودیعه‪،‬خریــد یــا ســاخت مســکن بــرای‬ ‫زوجیــن بــدون فررزنــد و فاقــد مســکن‬ ‫بــا بازپرداخــت ‪ 10‬ســاله‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫دو شنبه ‪ 05‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪667‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫تغییری در سهمیه بندی بنزین‬ ‫نخواهد بود‬ ‫معــاون وزیــر نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه تغییری در ســهمیه بنــدی بنزین ایجاد نخواهد شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بایــد مصــرف را مدیریــت کنیــم‪ ،‬زیــرا مصــرف بــاالی ‪ ۱۰۰‬میلیــون لیتــر بنزیــن بــا توجــه بــه جمعیــت‬ ‫کشــور تطابق نــدارد‪.‬‬ ‫«جلیــل ســاالری» بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر تامیــن ســوخت مــورد نیــاز کشــور در اولویت‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬صــادرات در اولویــت بعــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه واردات بنزیــن در حــال حاضــر انجــام نمی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬برای ســواپ همنام‬ ‫بــا کشــور روســیه و برخــی کشــورهای اســیای میانــه در مرحلــه توافــق قــرار داریــم و مذاکــرات بــرای‬ ‫ســواپ نفــت خــام بــا هــدف اســتفاده در پاالیشــگاه های شــمالی کشــور در جریــان اســت‪.‬‬ ‫ســاالری ادام ـه داد‪ :‬ایــن تجهیــزات در حــال اســتفاده در یکــی از پاالیشــگاه های خــارج از کشــور‬ ‫اســت و بــا ‪ ۲‬پاالیشــگاه دیگــر نیــز توافقاتــی بــرای اســتفاده از تجهیــزات ایرانــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬بایــد مصــرف را مدیریــت کنیــم زیــرا مصــرف بــاالی ‪ ۱۰۰‬میلیــون لیتــر بنزیــن بــا‬ ‫‪ ۴۶۷‬ازدواج در گلستان ثبت نشدند‬ ‫مدیرکل ثبت احوال گلســتان گفت‪ :‬از ابتدای امســال تاکنون‪ ۴۶۷‬ازدواج در اســتان ثبت نشــده‬ ‫اســت کــه ایــن موضــوع نیازمنــد بررســی دقیــق اســت و جلوگیــری از تــداوم ان بــه ارائــه راهــکار‬ ‫مناســب و کاربــردی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫حمیدرضا مطیع در جلســه شــورای هماهنگی ثبت احوال گلســتان اظهار داشــت‪ :‬برخی از این‬ ‫امارهــا پــس از تولــد فرزنــدان ایــن زوجیــن بــه دســت امد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۱۶۷ :‬ازدواج بــرای شناســایی علــل دقیــق ثبت نشــدن ایــن ازدواج هــا‪ ،‬مــورد بررســی‬ ‫دقیــق قــرار گرفــت کــه در نتیجــه مشــخص شــد ‪۱۱۸‬مــورد از ایــن ازدواج هــا‪ ،‬دومیــن ازدواج یکــی از‬ ‫زوجیــن بــود و ‪ ۴۹‬مــورد نیــز دلیــل ثبت نکــردن ازدواج خــود را رســوم قومیتــی اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان ادامــه داد‪ :‬شناســایی محل هــای ثبــت ایــن واقعــه و بیــان‬ ‫جرم انــگاری ان بــه افــراد یکــی از راهکارهــای جلوگیــری از تــداوم ازدواج غیرثبتــی در اســتان اســت‪.‬‬ ‫مطیــع در ادامــه بــر ضــرورت ســاماندهی بیشــتر ارامســتان های گلســتان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬این‬ ‫اســتان ‪ ۴۰‬مــزار شــهری و ‪ ۶۳۴‬ارامســتان روســتایی دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۳‬مــزار شــهری و ‪۷۵‬‬ ‫قبرســتان روســتایی دارای حصار اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬محصورنبــودن ایــن ارامســتان ها موجــب بــروز مشــکالتی از جملــه دفن غیرمجــاز‬ ‫امــوات‪ ،‬تجمــع افــراد بی خانمــان و دوره گــرد‪ ،‬تــردد احشــام و مشــکالت بهداشــتی می شــود کــه‬ ‫بــرای جلوگیــری از بــروز ان بایــد نســبت بــه ایجــاد حصــار پیرامــون ایــن اماکــن اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن از مجمــوع ‪ ۶۷۴‬ارامســتان شــهری و روســتایی گلســتان‪ ۱۹۶ ،‬مــورد دارای‬ ‫غســالخانه اســت و ‪ ۶۸‬مــورد ان هــا دارای متولــی اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از ایجــاد گنجینــه اســناد و معرفــی مفاخــر معاصــر اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬ابتــکار گلســتان بــرای جمــع اوری اثــار و مــدارک به جــای مانــده از بــزرگان بخش هــای‬ ‫گوناگــون اســت کــه امیدواریــم نتیجــه انجــام ان‪ ،‬معرفــی بهتــر و بیشــتر بــزرگان اســتان بــه نســل‬ ‫جــوان و اینــده باشــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان نیــز در ایــن جلســه گفــت‪ :‬برپایــی میــز‬ ‫خدمــت بــرای گره گشــایی از مشــکالت قدیمــی و خاک خــورده مناطــق گوناگون اســتان بــدون وقفه‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر اظهــار کــرد‪ :‬بــا تصمیــم اســتاندار‪ ،‬مدیــران کل ‪ ۲۷‬دســتگاه اســتان جمعــه هــر‬ ‫هفتــه در یکــی از شــهرها بــا برگــزاری جلســات و نشسـت های گوناگــون‪ ،‬اقــدام بــه حــل مشــکالت‬ ‫مــردم می کننــد کــه در اثنــای ان برخــی گره هــای چندیــن ســاله نیــز بــاز شــده و برپایــی ان تاکنــون‬ ‫بــه جلــب نظــر فــراوان مــردم انجامیــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اجــرای طــرح گنجینــه اســناد و معرفــی مفاخــر معاصر اســتان را اقدامی ارزشــمند و‬ ‫ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالت جامعــه امــروز کــه دامنــه فراگیــری ان در نســل جــوان‬ ‫بیشــتر اســت‪ ،‬نااشــنایی چهره های شــاخص‪ ،‬فرهیخته اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کشف سالح جنگی در شیروان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک‬ ‫قبضــه ســاح جنگــی توســط مامــوران کالنتــری ‪ 11‬ایــن‬ ‫فرماندهــی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫کالنتــری ‪11‬‏فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــیروان از‬ ‫نگهــداری یــک قبضــه ســاح جنگــی توســط فــردی در‬ ‫یکــی از روســتاهای ایــن شهرســتان‏مطلــع و بالفاصلــه بــا‬ ‫توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬وارد عمــل شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بعــد از حضــور در محــل و‬ ‫بازرسـی هایبی وقفه‪ ،‬ســاح را کشــف و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در همیــن رابطــه یــک‬ ‫نفــر متهــم نیــز دســتگیر شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه پلیس بــا هرگونه‬ ‫اقدامــی کــه امنیــت و ارامــش شــهروندان را مختــل کنــد‪،‬‬ ‫بــا قاطعیــت برخــورد‏خواهــد کــرد از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا در صــورت اطــاع از این گونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‏دهنــد‪.‬‏‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پاتک پلیس به اخاللگران نظم‬ ‫و امنیت در پارک جنگلی «دوبرار‪»‎‬‬ ‫شــب گذشــته با حضور مقتدرانه پلیس در پارک تفریحی و‬ ‫جنگلــی «دوبــرار» اخاللگــران نظم و امنیت را غافلگیر کر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی بــا حضــور ســردار «ســعید‬ ‫مطهــری زاده»‏فرمانــده انتظامــی اســتان‪ ،‬معــاون عملیــات‪،‬‬ ‫دادســتان‪ ،‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــه همــراه‬ ‫کارکنــان انتظامــی ان ‏فرماندهــی و همچنیــن جمعــی از‬ ‫کارکنــان پلیــس مبــارزه بــا مواد مخدر و پلیس اگاهی اســتان‬ ‫بــه صــورت غیرمترقبــه در پــارک‏تفریحــی‪ ،‬جنگلــی «دوبــرار»‬ ‫بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش‪ ،‬در ایــن طــرح کــه بــه منظــور‬ ‫پاک ســازیپارک ها و تفرجگاه هــا بــه اجــرا گذاشته شــده بــود‪،‬‬ ‫‪ 2‬نفــر معتــاد‏متجاهــر شناســایی و بعــد از دســتگیری بــه‬ ‫کمــپ تــرک اعتیــاد شــهر بجنــورد معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در همیــن رابطــه همچنیــن ‪ 4‬نفــر متهــم نیــز‬ ‫دســتگیر و بــه دادســرا معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت‪ ،‬توقیف ‪ 5‬دســتگاه خودرو و انتقال ان ها‬ ‫بــه پارکینــگ نیــز از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در طــول‬ ‫اجــرای ایــن‏طــرح توســط پلیــس بجنــورد بــود‏‪.‬‬ ‫توجــه بــه جمعیــت کشــور تطابــق نــدارد‪ .‬در ایــن زمینــه عــاوه بــر اصــاح الگــوی مصــرف بایــد‬ ‫سیســتم خودروهــا نیــز تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اختــاف قیمــت ســوخت در ایــران بــا کشــورهای همجــوار بســیار بــاال اســت و ایــن‬ ‫موضــوع مســیر قاچــاق را ایجــاد می کنــد‪ .‬بــرای جلوگیــری از قاچــاق بایــد اســتفاده از ســامانه های‬ ‫پیمایــش ماننــد «ســپهتن» مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه ای بــرای تغییــر ســهمیه بنزیــن وجــود نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بنزیــن یــورو ‪۴‬‬ ‫و یــورو ‪ ۵‬تفــاوت چندانــی بــا یکدیگــر ندارنــد و هــر دو اســتانداردهای روز جهــان را دارا هســتند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت بــه تولیــد بنزیــن ســوپر در پاالیشــگاه شــازند بــا اتمــام تعمیرات اساســی اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬توزیــع بنزنــی ســوپر در تهــران و برخــی از کالنشــهرها اغــاز شــده و به تدریــج افزایــش‬ ‫خواهــد یافت‪.‬‬ ‫توجه به دانش بومی در دستور کار است‬ ‫ســاالری در ادامــه بــا اشــاره بــه امضــای ‪ ۱۶‬قــرارداد و تفاهــم نامــه بــا شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ارزش همــه ایــن تفاهم نامه هــا و قراردادهــا ‪ ۷۵‬میلیــون دالر بــراورد می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد تــاش کنیــم تــا محصــوالت دانــش بنیــان وارد مرحلــه تجاری ســازی شــده و بــا‬ ‫ایجــاد فــن بازارهــا بــه بازارهــای جهانــی عرضــه شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــراورده هــای نفتــی ایــران ادامــه داد‪ :‬ایــن تفاهــم‬ ‫نامه هــا و قراردادهــا در محورهایــی کــه هیــات وزیــران مصــوب کــرده بــود بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫ســاالری گفــت‪ :‬توجــه بــه دانــش بومــی در دســتور کار اســت و در ســاخت بــار اول ســند ‪ ۴۰۰‬قلــم‬ ‫کاال را پیــش بینــی کردیــم و در اختیــار شــرکت ها قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای انتخــاب ایــن شــرکت هــا و اخــذ قــرارداد‪ ،‬شــرکت هــای دانــش بنیــان را‬ ‫غربالگــری کردیــم‪.‬‬ ‫پرداخت وام اشتغال ‪ ۱۶۹‬میلیارد‬ ‫ریال به مددجویان کمیته امداد‬ ‫رییــس اداره کمیتــه امــداد گالیکــش خبــر از پرداخــت تســهیالت ‪ ۱۶۹‬میلیــارد و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اشــتغالزایی بــه مددجویــان زیرپوشــش ایــن نهــاد طــی ‪ ۹‬مــاه گذشــته‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بــرای حــدود ‪ ۲۰۰‬نفــر از مددجویــان و اعضــای درجــه یــک خانــواده انهــا بــا‬ ‫پرداخــت ایــن میــزان تســهیالت و افــراد جویــای شــغل دهک هــای اول تــا پنجــم فرصــت‬ ‫شــغلی ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمــد باقرپــور اظهارداشــت‪:‬در ســال جــاری ‪۳۶۸‬‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل تبصــره ‪( ۱۶‬وام ارزان قیمــت) ســهمیه تســهیالت کمیتــه امــداد‬ ‫گالیکــش اســت کــه تاکنــون ‪ ۱۸۴‬پرونــده بــا نیــاز مالــی ‪ ۱۶۹‬میلیــارد و ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫ان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬اغلــب تســهیالت اشــتغالزایی در بخش هــای «خدماتــی‪ ،‬بازرگانــی‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی (کارگاه یــا واحــد تولیــدی مقایــس کوچــک) و مشــاغل خانگــی»‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫باقرپــور اضافــه کــرد‪ :‬رونــد تشــکیل پرونــده متقاضیــان اســتفاده از وام اشــتغالزایی در‬ ‫کمیتــه امــداد گالیکــش ادامــه دارد و در صــورت همراهــی بیشــتر بانک هــای عامــل‪ ،‬تــا‬ ‫پایــان امســال ســهمیه تســهیالت پیش بینــی شــده محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ســقف پرداخــت وام اشــتغالزایی تبصــره ‪ ۱۶‬حداقــل ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫به صــورت خــود اشــتغالی و حداکثــر ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال به صــورت کارفرمایــی یــا پشــتیبان اســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد گالیکــش از صفــر شــدن نوبــت دریافــت جهیزیــه ویــژه نوعروســان‬ ‫زیرپوشــش ایــن اداره خبــر داد و بیــان کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال تــا پایــان اذرمــاه در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۳۹‬فقــره جهیزیــه بــه نوعروســان زیرپوشــش کمیتــه امــداد گالیکــش اهــدا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫باقرپــور افــزود‪ :‬اخریــن مرحلــه اهــدای جهیزیــه بــه نوعروســان زیرپوشــش کمیتــه امــداد‬ ‫گالیکــش هفتــه گذشــته صــورت گرفــت کــه بــا همــکاری ســتاد فرمــان اجرایــی حضــرت‬ ‫امــام (ره) و ایــن اداره تعــداد ‪ ۶۵‬ســری جهیزیــه هــر یــک بــه ارزش ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان‬ ‫اهــدا شــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون کمیتــه امــداد شهرســتان ‪ ۶۵‬هــزار نفــری گالیکــش واقــع در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬چهــار هــزار و ‪ ۵۱۲‬خانــوار بــا جمعیــت ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــر زیرپوشــش دارد‪.‬‬ ‫انرژی تمام شدنی است در مصرف اب‬ ‫‪ ،‬برق‪ ،‬گاز صرفه جویی کنید‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫وصیت شهید بهرام یادگاری در خصوص حجاب‪:‬‬ ‫خواهرم؛ حجاب تو مشت محکمى بر دهان‬ ‫منافقین و دشمنان اسالم‏مى‏زند‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 05‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪667‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫بازار کسب و کار پارس گزارش می دهد‪:‬‬ ‫همچنان قیمت گوشت مرغ‬ ‫کمتر از نرخ مصوب در بازار‬ ‫بــرای مصــرف کننــدگان همچنــان هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ باوجــود حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫نهــاده هــای طیــور و تعییــن نــرخ ایــن محصــول‪ ،‬در هفته هــای اخیــر زیــر قیمــت مصــوب در بازار‬ ‫عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ در بــازار بــا بررســی هــای میدانــی نشــان مــی دهــد کــه بیــن‬ ‫‪ ۵۴‬تــا ‪ ۶۰‬هــزار تومــان اســت‪ ،‬هــر چنــد قیمــت ایــن محصــول دو مــاه قبــل بیــن ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬هــزار‬ ‫تومــان نیــز بــه فــروش مــی رســید درحالــی کــه نــرخ مصــوب ایــن محصــول از ســوی دولــت درب‬ ‫واحدهــای تولیــدی ‪ ۴۵‬هــزار تومــان و بــرای مصــرف کننــدگان ‪ ۶۳‬هــزار تومــان تعییــن شــده بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن کاهــش قیمــت مــرغ در بــازار کمتــر از نــرخ مصــوب بیانگــر افزایــش عرضــه و وفــور‬ ‫طرح سرمایه گذاری اسلکه‬ ‫بندرترکمن زیر ذره بین دستگاه قضا‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از ورود دســتگاه قضــا بــه موضــوع طــرح ســرمایه گــذاری‬ ‫و گردشــگری اســکله بندرترکمــن خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در دومیــن کارگــروه مســئوالن قضایــی و نماینــدگان مــردم اســتان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی کــه امــروز در دادگســتری برگــزار شــد ایــن خبــر را اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا درخواســت مــردم و پیگیــری نماینــده ایــن شهرســتان ‪ ،‬بررســی ابعــاد قــرارداد‬ ‫ســرمایه گــذاری مربــوط بــه اســلکه بندرترکمــن بــه بازرســی اســتان ارجــاع مــی شــود‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬در صــورت غیرقانونــی بــودن قــرارداد از طریــق مبــادی ذیربــط نســبت‬ ‫بــه ابطــال قــرارداد اقــدام خواهــد شــد و چنانچــه مفــاد ان قانونــی باشــد اجــرای ســریع تــر‬ ‫طــرح را کــه از ‪ 15‬ســال پیــش راکــد مانــده و اجــرای ان مــی توانــد تحولــی در اشــتغال و‬ ‫گردشــگری منطقــه ایجــاد کنــد ‪ ،‬پیگیــری خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گلســتان بــا بیــان ایــن کــه مهــم تریــن محورهــای‬ ‫جلســه‪ ،‬مباحــث حقــوق عامــه در حــوزه ســامت بــود افــزود‪ :‬بــا ورود دادســتانی مرکــز‬ ‫اســتان دســتگاه توموتراپــی بیمارســتان ‪ 5‬اذر گــرگان کــه مدتهاســت بالتکلیــف رهــا‬ ‫شــده اســت ‪ ،‬تعییــن تکلیــف و بــا راه انــدازی ان در اینــده نزدیــک ‪ ،‬خدمــات درمانــی بــه‬ ‫مبتالیــان ســرطان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫تاکیــد بــر ســاماندهی صیــادان غیرمجــاز ‪ ،‬الیروبــی کانــال هــای دسترســی صیــادان بــه‬ ‫دریــا‪ ،‬تــاش بــرای رفــع موانــع تولیــد یــک شــرکت دارویــی در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫دادگســتری اســتان‪ ،‬مشــکالت روســتاییان ســواحل بندرترکمــن و گمیشــان و راه‬ ‫انــدازی شــعبه شــورای حــل اختــاف در ســیمین شــهر از دیگــر مــوارد طــرح شــده در‬ ‫ایــن نشســت بــود ‪.‬‬ ‫امــان قلیــچ شــادمهر‪ ،‬دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان هــم در ایــن جلســه بــا‬ ‫قدردانــی از تــاش هــای دادگســتری اســتان بــرای رفــع مشــکالت و پیگیــری حقــوق‬ ‫عامــه گفــت‪ :‬تعییــن تکلیــف اراضــی اختالفــی در بافــت روســتاهای اســتان یکــی از‬ ‫اقدامــات بــزرگ دســتگاه قضایــی اســتان بــود کــه تحقــق ان مشــکالت چنــد ســاله‬ ‫روســتاییان را حــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در بافت فرسوده شهری گلستان‬ ‫‪ ۵۴‬هزار خانه ناایمن است‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار مســاحت بافــت ناکارامــد و‬ ‫فرســوده شــهری و ســکونتگاه های غیررســمی اســتان را اعالم کرد و گفت‪ :‬در این بافت‬ ‫‪ ۵۴‬هــزار واحــد مســکونی ناایمــن و نیازمنــد نوســازی‪ ،‬واقــع اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش حمیدرضــا محمدیــاری خبرنــگار بــازار کســب و کار مهــدی ملــک در نشســت‬ ‫بازافرینــی شــهری گنبــدکاووس بــه مناســبت پنــج دی ســالروز وقــوع زلزلــه بم بــا موضوع‬ ‫اموزه هــای زلزلــه اظهــار داشــت‪ :‬بــا تجربیــات به دســت امــده شــرکت بازافرینــی شــهری‬ ‫در حــوادث گذشــته منجملــه زلزلــه بــم‪ ،‬بهســازی و نوســازی بافت هــای فرســوده شــهری‬ ‫را در دســتورکار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در گلســتان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار بافــت ناکارامــد و فرســوده شــهری و‬ ‫ســکونتگاه های غیررســمی وجــود دارد کــه بــرای ‪ ۶‬هــزار واحــد مســکونی در ایــن بافت هــا‬ ‫طبــق برنامــه ابالغــی وزارت راه و شهرســازی و شــرکت بازافرینــی شــهری تــا پایــان ســال‬ ‫توســط شــهرداری های اســتان پروانــه صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬بــرای صــدور پروان ـ ه در بافت هــای‬ ‫فرســوده بســته تشــویقی جدیــد هــم بــا ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد تخفیــف ابــاغ شــده کــه از‬ ‫شــوراهای اســامی شــهرها خواســتاریم ایــن طــرح را مصــوب و بــه شــهرداران ابــاغ کننــد‪.‬‬ ‫قرارگیری گلستان جزو استان های در معرض زلزله‬ ‫ملک گفت‪ :‬گلســتان جزو اســتان های پرخطر و در معرض زلزله طبق اخرین براوردهای‬ ‫مرکــز تحقیقــات ســاختمان و مســکن‪ ،‬قــرار دارد و بــرای ارتقــای ایمنــی ســاخت و ســازها در‬ ‫ایــن حــوزه نشسـت های متعــددی بــا متخصصــان اجــرا شــده و در دســتورکار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬گســل خــزر» مهمتریــن گســل عبــوری از گلســتان بــه طــول ‪ ۵۵۰‬کیلومتــر‬ ‫از شــرق بــه غــرب در حاشــیه دریــای خــزر بــا تــوان لــرزه خیــزی ‪ ۷.۵‬ریشــتر اســت و‬ ‫همچنیــن در جنــوب و شــمال اســتان هــم گسـل های دیگــری وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫نــوع خــاک «لســی» اســتان در صــورت بــروز زلزلــه تلفــات ســنگین خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰‬هکتــار محــدوده اصلــی گنبــدکاووس‪۶۴۷ ،‬‬ ‫هکتــار بــا حــدود ‪ ۶۰‬هــزار نفــر جمعیــت ســاکن بــه عنــوان بافــت فرســوده مشــمول هــدف‬ ‫ســتاد بازافرینــی شــهری قــرار دارد و اقدامــات خوبــی بــا همــکاری شــهرداری ایــن مناطــق در‬ ‫حــال اجراســت کــه بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه توزیــع ‪ ۴‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫قیــر رایــگان بــه شــهرداری بــرای زیرســازی و اســفالت معابــر ایــن مناطــق در ســال گذشــته‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح بازافرینی شهری در سه محله فرسوده گنبدکاووس‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس هــم در نشســت امــروز بیــان کــرد‪ :‬یــک ســری از بســته های‬ ‫تشــویقی از مهرمــاه امســال توســط شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی بــرای ســاخت و‬ ‫ســاز در بافت هــای فرســوده و ناکارامــد شــهری تبییــن شــده کــه شــهرداری همــکاری الزم‬ ‫را بــا دســت انــدرکاران خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســید علــی اصغــر موســوی بــا اشــاره به وجــود ‪ ۱۵‬محله بافت فرســوده در گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫ح بازافرینــی شــهری قــرار دارد و مصوبــه پنــج محلــه‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ســه محلــه جــزو طــر ‬ ‫دیگــر بــرای اضافــه شــدن بــه ایــن طــرح گرفتــه شــده اســت و تــاش داریــم تمــام محــات‬ ‫بافــت فرســوده را جــزو ایــن طــرح قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫فراهم بودن بستر بازافرینی شهری در گنبدکاووس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گوشــت مــرغ در بــازار اســت‪ ،‬امــا برخــی تولیدکننــدگان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن مبلــغ نـ ه فقــط‬ ‫ســودی برایشــان نــدارد‪ ،‬بلکــه ضررشــان را در پــی دارد‪.‬‬ ‫هــر چنــد به منظــور تنظیــم بــازار پیــش از ایــن نیــز قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ منجمــد ‪ ۴۵‬هــزار‬ ‫تومــان در بــازار عرضــه مــی شــد‪.‬‬ ‫تولیدکننــدگان مــرغ و تخــم مــرغ بــر ایــن باورنــد کــه قیمــت ایــن محصــول بیــش از نــرخ تعییــن‬ ‫شــده اســت‪ ،‬زیــرا خــوراک مــورد نیــاز طیــور از جملــه ذرت و کنجالــه ســویا‪ ،‬دارو و واکســن را بــا‬ ‫قیمــت هــای بــاال تهیــه مــی کننــد کــه همیــن امــر بــر هزینــه تمــام شــده تولیــد اثرگــذار اســت‪.‬‬ ‫«حبیــب اســدالله نــژاد» مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتیچندی پیــش گفتــه‬ ‫بــود‪ :‬بــرای اینکــه تولیدکننــدگان متضــرر نشــوند قیمــت واقعــی تولیــد مــرغ زنــده کیلویــی ‪۴۹‬‬ ‫هــزار تومــان اســت‪ ،‬یعنــی چهــار هــزار تومــان تولیدکننــدگان روی هــر کیلوگــرم ضــرر می دهنــد‪.‬‬ ‫طبــق گفته هــای مســووالن امــر‪ ،‬بــرای تولیــد پایــدار بــر اســاس ســرانه مصــرف داخلــی‬ ‫(‪ ۳۲‬کیلوگــرم) در حلقه هــای مختلــف برنامــه ریــزی تولیــد گوشــت مــرغ تعریــف شــده‬ ‫اســت و هیــچ کمبــودی در بــازار مشــاهده نمــی شــود‪.‬‬ ‫بــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان ایــن محصــول «محســن شــیراوند» معــاون توســعه‬ ‫بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه تازگــی‪ ،‬از ‪ ۱۶‬اذرمــاه امســال خبــر از امــکان صــادرات گوشــت‬ ‫مــرغ بــا عــوارض صفــر درصــد داد و گفــت‪ :‬تــا پایــان ســال بــر اســاس براوردهــا هیــچ مشــکلی در‬ ‫حــوزه تولیــد و مصــرف گوشــت مــرغ نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولیــد گوشــت مــرغ در کشــور بــا توجــه بــه شــرایط مطلــوب بــه دلیــل اســتمرار و‬ ‫سیاسـت گذاری هــای منظــم در حــوزه تولیــد ایــن کاال و همچنیــن در راســتای حمایــت از بخــش‬ ‫تولیــد‪ ،‬صــادرات بــرای گوشــت مــرغ بــه طــور جــد پیگیــری و امــکان صــادرات بــا حــذف عــوارض‬ ‫صادراتــی فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس هــم بــا اشــاره بــه ســابقه وقــوع زلزلــه در ایــن شــهر دور همــراه‬ ‫بــا تلفــات ســنگین‪ ،‬گفــت‪ :‬متولیــان نبایــد بــه ســاخت و ســاز مســکن فقــط بــه عنــوان‬ ‫منبــع درامــدی نــگاه کننــد و می طلبــد بــر اســتاندارد بــودن ســاخت و ســازها و مقاومــت‬ ‫ســاختمان نظــارت بیشــتر انجــام شــود‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه افــزود‪ :‬مــردم در خریــد خانــه بــه جــای توجــه بــه قدمت و اســتحکام بنا‪،‬‬ ‫بیشــتر بــه ارزش ریالــی و نمــای ان توجــه می کننــد و خیلی هــا بــا وجــود وضعیــت مالــی‬ ‫مناســب بــه دلیــل نداشــتن اطالعــات الزم در ســاخت و ســاز بــه اســتحکام بنــا توجــه‬ ‫نداشــته و بــا حداقل هــا بــه دنبــال خانــه دار شــدن هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬یکــی از موانــع اصلــی در بازافرینــی شــهری بحــث میــراث فرهنگــی‬ ‫اســت و هنوز یک نقشــه و امار دقیقی از وضعیت میراثی شهرســتان نداریم و تکلیف‬ ‫مــردم و مســووالن در ســاخت و ســازها مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫خدیجــه رضــازاده و رضــا بهشــتیان بــه عنــوان ســفیران ســتاد بازافرینــی شــهری هــم از‬ ‫تســهیالت تشــویقی مرتبــط بــا ســاخت و ســاز در بافت هــای فرســوده و ناکارامــد شــهری‬ ‫و ســکونتگاه های غیــر رســمی بــرای حاضــران توضیــح دادنــد و همچنیــن بــا تشــریح نحوه‬ ‫وقوع زلزله بم خواســتار توجه بیشــتر به «جلوگیری از ســاخت و ســازهای غیر اصولی‪،‬‬ ‫ســختگیری در صــدور پروانــه ســاخت‪ ،‬تغییــر باورهــای غلــط‪ ،‬ارائــه اموزش هــای اولیــه‬ ‫بــرای امدادرســانی در حــوادث بــرای جلوگیــری از بــروز ضایعــات نخاعــی در مصدومــان‪،‬‬ ‫پرهیــز از ســنگین کــردن ســقف‪ ،‬تســهیل در پرداخــت وام هــا و مهــار ســازه ها» شــدند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جام جهانی قطر و شیلنگ‬ ‫توالت!‬ ‫بــه ســامتی همــه عاشــقان فوتبــال‪ ،‬جــام جهانــی‬ ‫امســال اگــر هیــچ بــار فرهنگــی نداشــت ( کــه خیلــی‬ ‫هــم داشــت) همیــن کــه اروپایــی هــا را بــا افتابــه و‬ ‫شــیلنگ دوره المیــاه ( همــان مســتراح خودمــان)‬ ‫اشــنا کــرد بــه کل بــازی هــای ادوار گذشــته مــی‬ ‫ارزیــد! بنــدگان خــدا تــازه فهمیدنــد گالب بــه رویتــان‬ ‫مــی تــوان کمــی تمیــز تــر و بهداشــتی تــر هــم قضــای‬ ‫حاجــت کــرد!‬ ‫خــدا را شــکر مصــرف نجســی و کثافتــی و‬ ‫پدرســوخته بــازی و پوشــش جلــف و ‪ ...‬هــم در‬ ‫کار نبــود و امســال تنهــا دوره ای بــود کــه عزیــزان‬ ‫سانســورچی صــدا و ســیما مثــل بقیــه نشســتند و‬ ‫فوتبــال تماشــا کردنــد‪.‬‬ ‫امــر قضــاوت هــم تــا حــدود زیــادی راحــت شــده بــود‬ ‫و ویدئــو چــک و ســایر ملزومــات داوری بــه اعلــی‬ ‫درجــه در کمــک قضــات بودنــد و فکــر نکنــم حقــی از‬ ‫کســی یــا تیمــی ضایــع شــد‪ .‬حــاال ایــن وســط لوئیــس‬ ‫ســوارز و هــم تیمــی هایــش یــک چیزهایــی مــی‬ ‫گفتنــد کــه زیــاد مهــم نیســت!‬ ‫فینــال هــم کــه قدرتــی خــدا در بهتریــن زمــان و‬ ‫حالــت ممکــن پخــش شــد و هیــچ چیــز از هیجــان‬ ‫و لــذت کــم نداشــت‪ .‬روز بعــد از فینــال هیــچ کــس‬ ‫ســر کار یــا پشــت فرمــان یــا در کالس درس خمیــازه‬ ‫نمــی کشــید چــرا کــه هیــچ کــس مجبــور نبــود شــب‬ ‫فینــال بــرای بیــدار مانــدن بالتشــبیه زور بزنــد! بــازی‬ ‫قبــل از ســاعت ده تمــام شــد و ســفره شــام را بــا‬ ‫ســفره جــام جهانــی بــا هــم جمــع کردیــم‪.‬‬ ‫حرمــت بــزرگان فوتبــال هــم حفــظ شــد و اقــا مســی‬ ‫و اقــا مودریــچ در حــد بضاعــت فیفــا تجلیــل شــدند‬ ‫و خوشــنود و راضــی بــه والیــت شــان برگشــتند‪.‬‬ ‫فقــط ایــن البــا فوتبــال در حــق اقــا رونالــدو کمــی‬ ‫بــی مهــری کــرد و دســت ایــن بابــا از جــام کوتــاه مانــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه انــواع و اقســام افتخــارات فــردی و‬ ‫تیمــی‪ ،‬عیبــی یــوخ!‬ ‫تیــم ملــی مــا هــم کــه گفتــن نــدارد و خودتــان بهتــر‬ ‫مــی دانیــد اه چــه کســی دامــن گیــرش شــد‪ .‬پیــش‬ ‫خودمــان بمانــد همیــن جابجایــی اگــر بــرای مــا اب‬ ‫نداشــت بــرای یــک عــده نــان خوبــی داشــت! دو رو‬ ‫خاشخاشــی و برشــته! مــا نفهمیدیــم شــش تــا گل‬ ‫خــوردن از انگلســتان چــه فضیلتــی دارد کــه دوبــاره‬ ‫قــرار اســت بــا ایــن مربــی تمدیــد کننــد و اساســا ً‬ ‫پشــتش بــه رادیاتــور چــه کســی گــرم اســت بــر مــا‬ ‫پوشــیده اســت!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا تــاج و اعوانــش بــا دیــدن‬ ‫ایــن جــام جهانــی اســیایی‪ ،‬جــو گیــر نشــوند کــه مــا‬ ‫هــم مــی خواهیــم جــام جهانــی برگــزار کنیــم و ریشــه‬ ‫گــز و پســته هــای مملکــت را بخشــکانند! خــدا بــه‬ ‫خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫با ما در پیام رسان های داخلی‬ ‫و ‪ ...‬همراه باشید‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫شهید عبدالله محمودى‪:‬‬ ‫و تو ا ى خواهر دینى‏ام؛‬ ‫چادر سیاهى که تو را‬ ‫احاطه کرده است ازخون‬ ‫سرخ من کوبنده‏تر است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه ‪ 05‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪667‬‬ ‫نوجوانتان را در این مسائل کنترل نکنید‬ ‫حمیدرضا نامور‬ ‫چگونه اعتماد دیگران را‬ ‫بدست اوریم و یا ان را از‬ ‫دست بدهیم؟‏‬ ‫اعتماد واژه ای ســبز یا ســفید رنگ اســت‪ ،‬واژه ای که‬ ‫در صــورت عــدم حقیقــت ان بــه قرمــزی خــون تبدیــل‬ ‫مــی شــود و فــردی‏کــه اعتمــاد کــرده اســت‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫نابــودی مــی رو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اعتمــاد و فــردی کــه ســبب ایجــاد ایــن حــس در طــرف‬ ‫مقابل شــده اســت‪ ،‬شــامل احســاس امنیتی می شــود‬ ‫کــه بــه افــراد القــا‏شــده و حســی را بــه انســان منتقــل‬ ‫مــی کنــد و ســبب ارامــش مــی شــود‪ ،‬یعنــی مــن مــی‬ ‫توانــم ازادانــه و بــدون تــرس خــودم و‏افــکارم را در‬ ‫دســتان تــو بســپارم و ‪ ...‬امــان از روزی کــه ایــن گــوی‬ ‫اعتمــاد بشــکند و یــا تــرک بــردارد‏‪.‬‬ ‫به دست اوردن اعتماد دیگران با جمالتی ساده‬ ‫بــه دســت اوردن اعتمــاد دیگــران بــرای بیشــتر مــا‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ ،‬چــرا کــه اثــرات قابــل‬ ‫توجهــی در زندگــی و‏روابــط اجتماعــی مــا مــی توانــد‬ ‫داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫بیــان برخــی جمــات بــه مــا کمــک خواهــد کــرد کــه‬ ‫در روابــط روزمــره اعتمــاد همــکاران‪ ،‬دوســتان و حتــی‬ ‫غریبــه هــا را بــه راحتــی‏بــه دســت اوریــم‏‪.‬‬ ‫جمالتــی در ادامــه مطلــب برایتــان اورده ایــم کــه بــا‬ ‫تکرارشــان نــه تنهــا اعتمــاد طــرف مقابــل را بــه دســت‬ ‫اوریــد‪ ،‬بلکــه داشــتن‏مکالمــه ای مثبــت و تاثیر گــذار را‬ ‫تضمیــن خواهیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫حرفت را می فهمم‏‬ ‫حتــی اگــر شــما بــا دیــدگاه طرف مقابل تــان مخالفید‪،‬‬ ‫بــه او نشــان دهیــد کــه بــرای حــرف هایــش ارزش‬ ‫قائلیــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪،‬‏قبــل از اینکــه او را رد کنیــد‪ ،‬به‬ ‫او بگوییــد ‪«:‬مــن بــه حــرف هــای تــو احتــرام میگــذارم»‬ ‫ســپس نظــر خــود را بیــان کنیــد‪ .‬در ایــن‏صــورت‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا حــس نادیــده گرفتــه شــدن بــه او دســت نمــی‬ ‫دهــد‪ ،‬بلکــه اعتمــادش بــه شــما نیــز بیشــتر مــی شــود‏‪.‬‬ ‫به نظر من ‪..‬‏‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد در مکالمــه ای پیــروز شــوید‪ ،‬بایــد‬ ‫طــرف مقابــل را بــه دســت اوریــد‪ .‬بیــان جملــه هایــی‬ ‫چــون «بــه نظــر مــن‪ »...‬یــا‏‏«پیشــنهاد دیگــر‪ »...‬بــه‬ ‫طــرف مقابــل تــان ایــن حــس را منتقــل مــی کنــد کــه‬ ‫شــما انعطــاف پذیــر هســتیدو‬ ‫اگــر نشــان دهیــد کــه یــک زاویــه دیــد بســته ای نداریــد‬ ‫و مــی توانیــد موضــوع را از زوایــای مختلــف بررســی‬ ‫کنیــد‪ ،‬اعتمــاد طــرف‏مقابلتــان رابــه دســت اوریــد‏‪.‬‬ ‫نظرت در این مورد چیست؟‬ ‫شــما بایــد نشــان دهیــد کــه نظــر طــرف مقابــل تــان‬ ‫بــرای شــما ارزشــمند اســت‪ .‬اگــر از همــان اول مکالمــه‬ ‫نظــر او را بخواهیــد‪،‬‏ایــن اعتمــاد را بــه او داده ایــد‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر او فکــر کنــد کــه شــما قبــل از پرســیدن نظــر او‪،‬‬ ‫خودتــان قضــاوت کــرده ایــد‪ ،‬او نیــز نســبت بــه‏شــما‬ ‫گارد مــی گیــرد؛ بنابرایــن قبــل از بیــان نظــر خودتــان‪،‬‬ ‫حتمــا نظــر طــرف مقابــل تــان را هــم بپرســید‪ .‬مــن چــه‬ ‫کاری مــی توانــم‏انجــام دهــم‏‪.‬‬ ‫من سراپا گوشم‬ ‫گفتــن جملــه« مــن ســراپا گوشــم» در ابتــدای‬ ‫مکالمــه‪ ،‬داشــتن یــک مکالمــه موثــر را تضمیــن‬ ‫مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫بابت ترافیک معذرت می خواهم‏‬ ‫تحقیقــی نشــان داده افــرادی کــه در ابتــدای مکالمــه‬ ‫بــرای اشــتباهی کــه مرتکــب شــده اند عــذر خواهی می‬ ‫کننــد بــرای‏دیگــران قابــل اعتمادترند‏‪.‬‬ ‫رفتار های که اعتما را از بین می برد‬ ‫تمســخر کــردن‪ ،‬بیــان انتقــاد امیــز از رفتــار دیگــران‪،‬‬ ‫ســکوت بــه حالــت بــی تفاوتــی و یــا کنــش هــای طــرد‬ ‫کنندگــی‪ ،‬ارزیابــی‏دیگــران در پاســخ بــرای بنای اعتماد‪،‬‬ ‫افــراد بــه چــه ویژگــی هــای رفتــاری نیازمندنــد؟‬ ‫بــه منظــور بنــای اعتمــاد‪ ،‬افــراد به ویوگی هــای رفتاری‬ ‫نیازمندند‪:‬‏‬ ‫کاستن از احساس رقابت‬ ‫خطر پذیرش دیگران را تقبل کنید‬ ‫تــرس را رهــا کنیــد« تــرس مــراودت شــما رابــا دیگــران‬ ‫محــدود مــی ســازد ‏»‬ ‫پذیــرش خــود‪ :‬پذیــرش خودتــان و توانایــی هــای‬ ‫بالقــوه تــا گامــی مهــم در زمینــه گذاشــتن ســپر‬ ‫حفاظتــی و برقــراری ارتباطــی‏تــوام بــا اعتمــاد بــه‬ ‫دیگــران اســت‪ .‬در صورتــی کــه شــما بــه هویــت خــود‬ ‫نامطمئــن هســتید و در نتیجــه نمــی توانیــد ابتــدا‬ ‫‏خودتــان را بپذیریــد‪ ،‬چگونــه مــی توانید بــه ارزیابی از‬ ‫خودتــان بپردازیــد که اعتماد ســازی امــری الزم تلقی‬ ‫مــی شــود؟‏‬ ‫پذیــرش خــود و خــود دوســت داری کلیدی اســت برای‬ ‫احداث شــاهراه اعتماد در مســیر زندگی‏‪.‬‬ ‫برگرفته از سایت روانشناسی میگنا‬ ‫تهیــه کننــده ســتوانیکم حمیدرضــا نامــور‪ -‬کارشــناس‬ ‫ارشــد مشــاوره کالنتــری ‪ 13‬بجنــورد‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫بــه گفتــه یــک روانشــناس نوجــوان‪،‬‬ ‫والدیــن اغلــب از تغییــرات ســنی فرزندشــان‬ ‫احســاس نگرانــی می کننــد و بــه همیــن‬ ‫دلیــل ســعی می کننــد در همــه مســائل‬ ‫نوجوانشــان نظــارت و کنترل کننــد؛ در حالی‬ ‫کــه نظــارت بــر نوجــوان‪ ،‬در برخــی مســائل‬ ‫ضــروری و در برخــی مســائل اسیب زاســت‪.‬‬ ‫همان طــور کــه کــودکان در ســنین نوجوانــی‬ ‫رشــد می کننــد‪ ،‬طبیعــی اســت کــه ان هــا‬ ‫احســاس اســتقالل کننــد و بخواهنــد‬ ‫خودشــان تصمیــم بگیرنــد و خودشــان فکــر‬ ‫کننــد امــا اغلــب والدیــن وقتــی فرزندشــان‬ ‫بــه ســن نوجوانــی می رســد در مــورد مســائل‬ ‫مختلــف ابــراز نگرانــی می کننــد و بــه همیــن‬ ‫خاطــر ســعی می کننــد تــا مثــل یــک کــودک‬ ‫بــر اعمــال و رفتــار نوجوانشــان نظــارت کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬والدیــن متوجــه تغییراتــی‬ ‫نیــز می شــوند؛ به طــور مثــال‪ ،‬کودکــی کــه‬ ‫تــا چنــد وقــت پیــش مطیــع بــود و همه چیــز‬ ‫را بــا والدینــش در میــان می گذاشــت‪،‬‬ ‫امــروز بــا رســیدن بــه ســن نوجوانــی خیلــی‬ ‫از مســائل را از والدینــش پنهــان می کنــد؛‬ ‫بــه همیــن خاطــر‪ ،‬والدیــن بــه خودشــان‬ ‫اجــازه می دهنــد تــا در کوچک تریــن مســائل‬ ‫نوجوانشــان نظــارت کننــد تــا از زیروبــم‬ ‫کارهــای او ســر دربیاورنــد و او را مثــل دوران‬ ‫کودکــی بــه فرزنــدی مطیــع و حرف گوش کــن‬ ‫تبدیــل کننــد امــا ســوال اساســی ایــن اســت‬ ‫کــه چــرا ارتبــاط نوجــوان بــا والدینــش بــه‬ ‫پنهــان کاری ختــم می شــود؟ ایــا والدیــن ایــن‬ ‫حــق را دارنــد کــه بــر همــه امــور نوجوانشــان‬ ‫ازجملــه تنهــا مانــدن‪ ،‬ارتبــاط بــا دوســتان‪،‬‬ ‫ســاعت رفت وامــد بــه منــزل‪ ،‬درس و‬ ‫نمازخوانــدن نظــارت داشــته باشــند؟‬ ‫دکتــر ســجاد بهرامی‪ ،‬روانشــناس نوجــوان‪،‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه و عضــو هیئت مدیــره بنیــاد‬ ‫رشــد و بالندگــی کــودک و نوجــوان بــه ایــن‬ ‫ســواالت پاســخ می دهــد‪.‬‬ ‫والدیــن‪ ،‬مقصــر اصلــی پنهــان کاری‬ ‫نوجوانــان هســتند‬ ‫دکتــر بهرامــی دربــاره علــت اصلــی‬ ‫پنهــان کاری در نوجوانــان می گویــد‪:‬‬ ‫«پنهــان کاری و در میــان نگذاشــتن برخــی‬ ‫مســائل بــرای خــود نوجــوان درداور اســت‬ ‫امــا والدیــن اغلــب بــا مچ گیــری و رفتارهــای‬ ‫تحقیرامیــز و سرزنشــگر نوجوانشــان را‬ ‫مجبــور بــه پنهــان کاری می کننــد زیــرا‬ ‫والدیــن تصورشــان بــر ایــن اســت کــه‬ ‫نوجوانشــان هنــوز کــودک اســت‪ ».‬بــه گفتــه‬ ‫بهرامــی‪ ،‬ازانجایی کــه مــرز بیــن تغییــرات‬ ‫دوران کودکــی و نوجوانــی بســیار باریــک و‬ ‫به هم پیوســته اســت‪ ،‬والدیــن اغلــب متوجه‬ ‫تغییــرات نمی شــوند و همچنــان انتظارشــان‬ ‫ایــن اســت کــه نوجوانشــان ماننــد دوران‬ ‫کودکــی همــه مســائل را بــا ان هــا در میــان‬ ‫بگــذارد؛ در ایــن میــان زمانــی کــه نوجــوان‬ ‫مســئله ای را بــا والدینــش مطــرح می کنــد‬ ‫و بــا واکنــش منفــی مواجــه می شــود‪ ،‬در‬ ‫دفعــات بعــدی بــرای اجتنــاب از هیجانــات‬ ‫ناخوشــایند والدینــش از صحبــت کــردن و‬ ‫بیــان واقعیــت اجتنــاب می کنــد و کم کــم‬ ‫بــه نوجوانــی پنهــان کار و دروغگــوی ماهــری‬ ‫تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫والدیــن کنتــرل را بــا نظــارت اشــتباه‬ ‫می گیر نــد‬ ‫بهرامــی می گویــد تغییــرات دوران نوجوانــی‬ ‫بــرای برخــی والدیــن نگران کننــده اســت‪:‬‬ ‫«والدین اغلب از تغییرات ســنی فرزندشــان‬ ‫احســاس نگرانــی می کننــد و بــه همیــن‬ ‫خاطــر همــگام و همــراه بــا فرزندانشــان‬ ‫رشــد نمی کننــد‪ .‬ایــن دســته والدیــن‪ ،‬برخــی‬ ‫تغییــرات در نوجوانشــان را تــاب نمی اورنــد‬ ‫و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬شــیوه کنتــرل گــری‬ ‫را در پیــش می گیرنــد‪ ».‬ایــن روانشــناس‬ ‫ادامــه می دهــد‪« :‬والدیــن کنترل گــر چــون‬ ‫نمی تواننــد رفتــار نوجوانشــان را کنتــرل‬ ‫کننــد‪ ،‬تــاش می کننــد هیجانــات خودشــان‬ ‫را کنتــرل نماینــد؛ درواقــع والدیــن بــا‬ ‫پنهان کاری نوجوان‪ ،‬احســاس ناخوشــایندی‬ ‫پیــدا می کننــد و تــاش می کننــد تــا بــا‬ ‫کنترل گــری از شــر احساســات ناخوشــایند‬ ‫خودشــان رهــا شــوند‪».‬‬ ‫بهرامــی تاکیــد می کنــد‪« :‬بایــد توجــه‬ ‫داشــت کــه مــا هیـچ گاه نمی توانیــم افــکار و‬ ‫هیجانــات خــود و دیگــران را کنتــرل نماییــم و‬ ‫کنتــرل در ایــن مــوارد به تنهایــی باعــث ایجــاد‬ ‫مشــکالتی خواهــد شــد‪».‬‬ ‫بــا تحلیــل کارکــردی بــر نوجوانتــان نظــارت‬ ‫کنیــد‬ ‫بهرامــی در تعریــف نظــارت می گویــد‪:‬‬ ‫«نظــارت بــه معنــای ایــن اســت کــه والدیــن‬ ‫در ابتــدا نســبت بــه هیجانــات و ارزش هــای‬ ‫خودشــان اگاهــی داشــته باشــند‪ .‬والدیــن‬ ‫بایــد «تحلیــل کارکــردی» شــامل پیشــامد‪،‬‬ ‫رفتــار و پیامــد را بداننــد و در برخــورد بــا‬ ‫نوجوانشــان از خودشــان بپرســند «دارنــد‬ ‫چــه کار می کننــد‪ ،‬چــرا دارنــد ایــن کار را‬ ‫می کننــد و در چــه موقعیتــی ایــن کار را‬ ‫انجــام می دهنــد»‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس می گویــد رفتــار والدیــن‬ ‫بــر اســاس ســاختار روانــی شــکل می گیــرد‪:‬‬ ‫ت‬ ‫«زمانــی کــه والدین به نوجوانشــان‪ ،‬نســب ِ‬ ‫خودمختــاری‪ ،‬دروغگویــی‪ ،‬پنهــان کاری‬ ‫و‪ ...‬می دهنــد‪ ،‬بــا ایــن کار رفتارشــان را بــر‬ ‫اســاس ســاختار روانــی شــکل می دهنــد و‬ ‫فقــط می خواهنــد از شــر هیجانــات منفــی‬ ‫خودشــان رهــا شــوند؛ درحالی کــه ایــن‬ ‫امــر منجــر بــه رفتارهــای کنتــرل گــری شــده‬ ‫و باعــث می شــود کــه والدیــن فرامــوش‬ ‫کننــد کــه چــه پــدر و مــادری هســتند یــا‬ ‫می خواهنــد باشــند‪».‬‬ ‫بهرامــی تاکیــد می کنــد‪« :‬کــودکان عــاوه‬ ‫بــر نیــاز بــه مدرســه‪ ،‬رفــاه و تفریــح خــوب‪،‬‬ ‫بــه یادگرفتــن روابــط نیــاز دارنــد و ایــن امــر‬ ‫بــا الگوبــرداری از والدیــن محقــق خواهــد‬ ‫شــد لــذا والدیــن در عمــل و رفتــار بایــد بــه‬ ‫کودکشــان جهــت دهنــد و بــا اگاهــی و‬ ‫کنتــرل هیجانــات خــود‪ ،‬بســتر یــک ارتبــاط‬ ‫خــوب و پایــدار را فراهــم کننــد‪».‬‬ ‫ارتبــاط بــا دوســتان بایــد تحــت نظــارت‬ ‫والدیــن باشــد‬ ‫بهرامــی می گویــد نوجوانــان بــه دلیــل حــس‬ ‫اســتقالل طلبی دوســت دارنــد اوقاتشــان را‬ ‫بــا دوستانشــان ســپری کننــد‪« :‬درصورتی کــه‬ ‫والدیــن نســبت بــه دوســتان نوجوانشــان‬ ‫و خانــواده ان هــا شــناخت داشــته باشــند و‬ ‫الگوهــای رفتــاری ان ها را بشناســند‪ ،‬ســپری‬ ‫کــردن اوقــات فراغــت بــا دوســتان مشــکل‬ ‫خاصــی ایجــاد نمی کنــد و والدیــن در صــورت‬ ‫نظــارت و شــناخت از دوســتان نوجوانشــان‪،‬‬ ‫نبایــد او را از ارتبــاط بــا دوســتانش منــع‬ ‫کننــد‪».‬‬ ‫بــرای دیــر امــدن نوجــوان بــه خانــه قانــون‬ ‫تعییــن کنیــد‬ ‫ایــن روانشــناس در خصــوص نظــارت‬ ‫والدیــن بــر ســاعات رفت وامــد نوجــوان در‬ ‫خانــه می گویــد‪« :‬هــر خانــواده قوانینــی دارد‬ ‫و اگــر قانونــی در خانــه گذاشــته می شــود‪،‬‬ ‫همــه اعضــای خانــواده بایــد بــه ان پایبنــد‬ ‫باشــند؛ پــدری کــه ‪ 11‬شــب بــه خانــه می ایــد‬ ‫و مــادر حضــور فعالــی در خانــه نــدارد‪،‬‬ ‫نمی تواننــد از نوجوانشــان انتظــار داشــته‬ ‫باشــند کــه ســاعت ‪ 9‬شــب خانــه باشــد‪».‬‬ ‫والدیــن بایــد توجــه کننــد کــه اجــرای قوانین‬ ‫در خانــه مثــل دورهــم غذا خوردن‪ ،‬اســتفاده‬ ‫نکــردن از تلفــن همــراه‪ ،‬ســروقت در خانــه‬ ‫حضــور داشــتن و‪ ...‬به یک بــاره امکان پذیــر‬ ‫نیست‪« :‬نظارت باید از اوایل دوران کودکی‬ ‫شــروع شــود و در طــول دوران کودکــی ادامــه‬ ‫یابــد لــذا در ایــن دوران‪ ،‬والدیــن باید با ایجاد‬ ‫ســبک زندگــی ســالم و برخــی ارزش هــا بــرای‬ ‫خودشــان ســعی کننــد اختالفــات بیــن والــد‬ ‫و فرزنــدی را بــه حداقــل ممکــن برســانند‪».‬‬ ‫بهرامــی تاکیــد می کنــد‪« :‬والدیــن دقت کنند‬ ‫کــه بــا رعایــت الگوهــای صحیح فرزنــد پروری‬ ‫نیــز امــکان تعــارض بیــن والــد و فرزنــد وجــود‬ ‫دارد امــا ایجــاد ارزش هــا و الگوهــای فرزنــد‬ ‫پــروری باعــث می شــود نوجــوان بــا همدلــی‬ ‫بیشــتری بــا خانــواده رفتــار کنــد‪».‬‬ ‫گاهــی تنهــا مانــدن نوجــوان در خانــه‬ ‫مسئله ســاز می شــود‬ ‫انچــه والدیــن از فرزندشــان در ذهــن دارند‪،‬‬ ‫فرزنــدی مطیــع و حرف گوش کــن اســت کــه‬ ‫عــادت داشــت در کودکــی همه جــا همــراه‬ ‫انــان باشــد امــا بــا ورود بــه دوران نوجوانــی‪،‬‬ ‫والدیــن به یک بــاره بــا پافشــاری نوجــوان‬ ‫بــرای تنهــا مانــدن در خانه مواجه می شــوند؛‬ ‫دربــاره اینکــه ایــا والدیــن بایــد بــر تنهــا ماندن‬ ‫نوجــوان در خانــه نظــارت داشــته باشــند یــا‬ ‫خیــر‪ ،‬بهرامــی می گویــد پافشــاری نوجــوان‬ ‫بــرای تنهــا مانــدن در دفعــات مکــرر می توانــد‬ ‫نشــانه احســاس تنهایــی‪ ،‬افســردگی و‬ ‫انزواطلبــی باشــد‪« :‬اگرچــه تنهایــی نیــز‬ ‫ماننــد ارتبــاط بــا دوســتان بــه نوجــوان حــس‬ ‫اســتقالل طلبی می دهــد امــا گاهــی تنهــا‬ ‫مانــدن نوجــوان مسئله ســاز می شــود و‬ ‫والدیــن به یک بــاره می بیننــد کــه نوجوانشــان‬ ‫مهمانــی نمی رود‪ ،‬ارتباطاتش ضعیف شــده‬ ‫و حتــی بــا دوســتانش هــم تعامــل برقــرار‬ ‫نمی کنــد‪».‬‬ ‫بهرامــی ادامــه می دهــد‪« :‬پژوهش هــا‬ ‫نشــان داده کــه ‪ 79‬درصــد از نوجوانــان زیــر‬ ‫‪ 18‬ســال احســاس تنهایــی می کننــد و بــه‬ ‫همیــن خاطــر از حضــور در جمع هــا اجتنــاب‬ ‫می کننــد؛ در چنیــن شــرایطی والدیــن بایــد‬ ‫نوجــوان را تشــویق بــه حضــور در جمــع‬ ‫نماینــد تــا به مرورزمــان احســاس تنهایــی و‬ ‫انــزوا از بیــن بــرود‪».‬‬ ‫بهرامــی در پاســخ بــه ایــن ســوال‬ ‫کــه چــه نوجوانانــی بیشــتر احســاس‬ ‫تنهایــی می کننــد‪ ،‬پاســخ می دهــد‪« :‬در‬ ‫خانواده هایــی کــه روابــط گرمــی بیــن والدیــن‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬نوجــوان در معــرض احســاس‬ ‫تنهایــی ادراک شــده بیشــتری قــرار می گیــرد؛‬ ‫البتــه تک فرزنــدی هــم ممکــن اســت ایــن‬ ‫احســاس را در نوجوانــان تشــدید کنــد امــا‬ ‫چنانچــه خانــواده تک فرزنــدی‪ ،‬از روابــط‬ ‫اجتماعــی خوبــی برخــوردار باشــند و اوقــات‬ ‫فراغتشــان را بــا برنامه هــای مختلــف‬ ‫پــر کننــد‪ ،‬نوجــوان در چنیــن خانــواده ای‬ ‫احســاس تنهایــی نخواهــد داشــت‪».‬‬ ‫این روانشــناس با اشــاره به اثرات احساس‬ ‫تنهایــی در نوجــوان می گویــد‪« :‬پژوهش هــا‬ ‫نشــان داده نوجوانانــی کــه احســاس تنهایــی‬ ‫می کننــد اغلــب افــت تحصیلــی پیداکــرده‬ ‫و بــه ســمت تــرک تحصیــل‪ ،‬مصــرف مــواد‬ ‫مخــدر و اختــال روان شــناختی می رونــد‪».‬‬ ‫نوجوان را مجبور به نماز خواندن نکنید‬ ‫از دیگــر مســائلی کــه والدیــن خودشــان را‬ ‫مســئول نظــارت بــر ان هــا می داننــد‪ ،‬نظــارت‬ ‫بــر درس خوانــدن و همین طــور نمازخوانــدن‬ ‫نوجــوان اســت‪ .‬گاهــی والدیــن نوجوانشــان‬ ‫را بــه دلیــل قضــا شــدن نمــاز‪ ،‬اول وقــت‬ ‫نخوانــدن نمــاز یــا ســهل انگاری در ایــن امــر‬ ‫ســرزنش و تحقیــر می کننــد و بــا دعــوا‪ ،‬زور‬ ‫و اجبــار ســعی می کننــد تــا نوجوانشــان را‬ ‫تشــویق بــه نمازخوانــدن کننــد؛ بهرامــی در‬ ‫خصــوص نظــارت والدیــن بــر ایــن مســئله‬ ‫می گویــد‪« :‬نوجــوان را اجبــار بــه نمازخوانــدن‬ ‫نکنیــد و تنهــا یک بــار از او بخواهیــد نمــازش‬ ‫را بخوانــد و بــه بــار دوم و ســوم نرســد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای نمــاز صبــح اجــازه دهید خود‬ ‫نوجــوان بــا کوک کــردن ســاعت بیــدار شــود‬ ‫و شــما بــا بدرفتــاری‪ ،‬فرزندتــان را مجبــور بــه‬ ‫خوانــدن نمــاز نکنیــد امــا در عمــل‪ ،‬خودتــان‬ ‫بــا انجــام فرایــض دینــی کودکتــان را تشــویق‬ ‫بــه نمازخوانــدن کنیــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس تاکیــد می کنــد‪« :‬نمــاز‬ ‫یــک ارتبــاط معنــوی بــا خداونــد اســت و ایــن‬ ‫ارتبــاط بــازور و اجبــار ایجــاد نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫کــودک و نوجــوان زمانــی جــذب اموزه هــای‬ ‫دینــی می شــود کــه در عمــل‪ ،‬اخــاق دینــی را‬ ‫مشــاهده کنــد‪».‬‬ ‫بــه خاطــر درس نخوانــدن نوجوانتــان‪،‬‬ ‫حــرص نخوریــد‬ ‫بهرامــی می گویــد درس خوانــدن اغلــب‬ ‫چالشــی اســت کــه بچه هــا بــه دلیــل‬ ‫جبــری بودنــش‪ ،‬بــه ان عالقــه ندارنــد‪:‬‬ ‫«درس خوانــدن بــرای نوجوانــان معنایــی‬ ‫نــدارد و درســت مثــل نمازخوانــدن‪،‬‬ ‫نوجوانــان بایــد خودشــان لــذت انجــام ان‬ ‫را احســاس کننــد و ایــن امــر در صورتــی‬ ‫ایجــاد می شــود کــه والدیــن بیشــتر از‬ ‫نوجــوان بــرای درس نخوانــدن حساســیت‬ ‫بــه خــرج ندهنــد‪».‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه می گویــد اجــازه‬ ‫دهیــد نوجوانتــان از همــان دوران‬ ‫کودکــی به صــورت مســتقل بیامــوزد کــه‬ ‫چگونــه درس بخوانــد و مســئولیت درس‬ ‫نخوانــدن را بپذیــرد‪ «:‬اگــر نوجوانتــان از‬ ‫درس خوانــدن اجتنــاب می کنــد‪ ،‬او را رهــا‬ ‫کنیــد چراکــه او به واســطه درس نخوانــدن‬ ‫بایــد در مدرســه پاســخگو باشــد امــا زمانــی‬ ‫کــه نوجوانتــان درس می خوانــد بــه او‬ ‫توجــه کنیــد و او را مــورد تشــویق قــرار‬ ‫دهید‪/».‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫دو شنبه ‪ 05‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪667‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بی دقتی در پاک نکردن‬ ‫اطالعات شخصی در گوشی‬ ‫دردسر ساز شد‬ ‫برای حمالت باج‬ ‫افزار هکرها در‬ ‫حال ازمایش یک‬ ‫روش مخرب جدید‬ ‫هستند‬ ‫مجرمــان ســایبری در حــال ازمایــش روش جدیــدی بــرای‬ ‫اخــاذی ســایبری هســتند‪ .‬می توانــد بســیار نگــران کننــده باشــد‪.‬‬ ‫هکرهــای بــاج افــزار در حــال ازمایــش نــوع جدیــدی از‬ ‫حملــه هســتند کــه بــه جــای رمزگــذاری داده هــا‪ ،‬انهــا را‬ ‫کامــا ً از بیــن می بــرد‪ .‬هــدف ایــن اســت کــه در صــورت‬ ‫عــدم پرداخــت بــاج‪ ،‬بازیابــی اطالعــات خــود را بــرای‬ ‫قربانیــان غیرممکــن کنیــم‪.‬‬ ‫بــاج افــزار یکــی از بزرگتریــن مشــکالت امنیــت ســایبری‬ ‫اســت کــه جهــان امــروز بــا ان مواجــه اســت و در حالــی‬ ‫کــه بســیاری از قربانیــان از تســلیم شــدن در برابــر اخــاذی‬ ‫خــودداری می کننــد‪ ،‬بســیاری احســاس مــی کننــد چــاره ای‬ ‫جــز پرداخــت هزینــه بــرای یــک کلیــد رمزگشــایی ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــرای قربانیــان باج افــزار خطرنــاک اســت‪ ،‬زیــرا در‬ ‫حالــی کــه اغلــب امــکان بازیابــی فایل هــای رمزگــذاری‬ ‫شــده بــدون پرداخــت بــاج وجــود دارد‪ ،‬خطــر خــراب شــدن‬ ‫کامــل ســرورها در صــورت بــراورده نشــدن درخواسـت های‬ ‫اخــاذی‪ ،‬می توانــد قربانیــان بیشــتری را بــه ســمت تســلیم‬ ‫شــدن ســوق دهــد‪.‬‬ ‫شــاخص های یــک تاکتیــک جدیــد بالقــوه زمانــی کشــف‬ ‫شــد کــه تحلیل گــران امنیــت ســایبری بــه حملــه باج افــزار‬ ‫‪ – BlackCat‬همچنیــن بــه نــام ‪ – ALPHV‬پاســخ دادنــد‪.‬‬ ‫‪ BlackCat‬مســئول مجموعــه ای از حــوادث بــاج افــزار‬ ‫در سراســر جهــان بــوده اســت‪ ،‬امــا مجرمــان بــاج افــزار‬ ‫همیشــه بــه دنبــال راه هــای جدیــدی بــرای موثرتــر کــردن‬ ‫حمــات هســتند – و بــه نظــر مــی رســد کــه انهــا در حــال‬ ‫ازمایــش یــک اســتراتژی جدیــد بــا بدافــزار هســتند کــه‬ ‫داده هــا را از بیــن مــی بــرد‪.‬‬ ‫تخریــب داده هــا بــه ‪ ،Exmatter‬یــک ابــزار اســتخراج‬ ‫دات نــت کــه قبــا ً بــه عنــوان بخشــی از حمــات باج افــزار‬ ‫‪ BlackMatter‬اســتفاده می شــد‪ ،‬مرتبــط اســت‪ .‬بــه طــور‬ ‫گســترده ای گمــان مــی رود کــه ‪ BlackCat‬یــک تغییــر‬ ‫نــام تجــاری از ‪ BlackMatter‬اســت ‪ -‬کــه بــه نوبــه خــود‬ ‫نــام تجــاری ‪ ،Darkside‬عملیــات بــاج افــزاری پشــت‬ ‫حملــه ‪ Colonial Pipeline‬بــود‪.‬‬ ‫در حمــات باج افــزار قبلــی‪ Exmatter ،‬بــرای برداشــتن‬ ‫انــواع فایل هــای خــاص از فهرســت های انتخابــی و‬ ‫اپلــود ان هــا در ســرورهای تحــت کنتــرل مهاجــم قبــل از‬ ‫اجــرای باج افــزار بــر روی سیســتم های در معــرض خطــر‬ ‫و رمزگــذاری فایل هــا اســتفاده می شــود – بــا مهاجمــان‬ ‫درخواســت پرداخــت بــرای کلیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل نمونــه جدیــد ‪Exmatter‬‬ ‫کــه بــه عنــوان بخشــی از حملــه ‪ BlackCat‬اســتفاده‬ ‫کالهبرداری میلیاردی‬ ‫در پی خرید ناامن !‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی کالهبــردار میلیــاردی خبــر داد و بیــان داشــت ‪ :‬خرید از دستفروشــان‬ ‫و فروشــندگان در مکان هــای نامطمئــن زمینــه دسترســی غیرمجــاز بــه حســاب بانکــی‬ ‫شــهروندان را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫عامالن هتک حیثیت دو تن از‬ ‫کاسبان شاهرودی دستگیر شدند‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــان هتــک حیثیــت دو تــن از کاســبان سرشــناس شهرســتان‬ ‫شــاهرود‪ ،‬در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬دو تــن از کســبه سرشــناس شهرســتان‬ ‫شــاهرود بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه و اظهــار داشــتند‪،‬‬ ‫از ســوی دو صفحــه اینترنتــی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‪ ،‬مــورد هتــک هیثیــت قــرار‬ ‫گرفته انــد و گرداننــدگان ایــن صفحــات بــا انتشــار فراخــوان از مخاطبــان خــود خواســته اند‬ ‫کــه از ایــن مغــازه داران خریــد نکننــد و ایــن موضــوع ســبب لطمــه بــه اعتبــار و ابــروی ان هــا‬ ‫شــده اســت؛ لــذا بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪ ،‬پرونــده ای در ایــن خصــوص تشــکیل‬ ‫و رســیدگی بــه ان در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫می شــود‪ ،‬نشــان مــی دهــد کــه بــه جــای رمزگــذاری‬ ‫فایل هــا‪ ،‬از ابــزار ‪ exfiltration‬بــرای خــراب کــردن و از‬ ‫بیــن بــردن فایــل هــا اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫دالیــل مختلفــی وجــود دارد کــه چــرا مجرمــان ســایبری‬ ‫ممکــن اســت ایــن تاکتیــک جدیــد را ازمایــش کننــد‪ .‬اول‪،‬‬ ‫تهدیــد از بیــن بــردن داده هــا بــه جــای رمزگــذاری می توانــد‬ ‫انگیــزه اضافــی بــرای قربانیــان حمــات ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫محققــان ‪ Cyderes‬هشــدار می دهنــد‪« :‬حــذف مرحلــه‬ ‫رمزگــذاری داده هــا‪ ،‬فراینــد را ســریع تر می کنــد و خطــر عــدم‬ ‫دریافــت کامــل پرداخــت را از بیــن می بــرد‪ ،‬یــا اینکــه قربانــی‬ ‫راه هــای دیگــری بــرای رمزگشــایی داده هــا پیــدا کنــد»‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬توســعه بدافــزار مخــرب پیچیده تــر از طراحــی‬ ‫باج افــزار اســت – بنابرایــن‪ ،‬اســتفاده از حمــات تخریــب‬ ‫داده هــا می توانــد منابــع و زمــان کمتــری را بگیــرد و ســود‬ ‫بیشــتری را بــرای مهاجمــان فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫دانیــل مایــر‪ ،‬محقــق تهدیــد در ‪ ،Stairwell‬گفــت‪:‬‬ ‫«ایجــاد باج افــزار پایــدار و قــوی فراینــدی بســیار‬ ‫توســعه یافته تر از ایجــاد بدافــزار طراحــی شــده بــرای‬ ‫خــراب کــردن فایل هــا‪ ،‬اجــاره ســرور بــزرگ بــرای دریافــت‬ ‫فایل هــای استخراج شــده و بازگردانــدن انهــا پــس از‬ ‫پرداخــت اســت‪.‬‬ ‫«ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬فــردی کــه بــه دلیــل بــی‬ ‫توجهــی بــه نــکات خریــد امــن‪ ،‬مبلــغ یــک میلیــارد و نــود میلیــون ریــال از حســاب وی برداشــت‬ ‫شــده بــود بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه و اظهــار داشــت بــه‬ ‫دلیــل نامعلومــی حســاب بانکــی وی خالــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررســی توســط کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص گردیــد در هفتــه هــای اخیــر‬ ‫شــاکی اقدام به خرید از دستفروشــان اطراف شــهر کرده اســت و در ادامه با بررســی تراکنش ها‬ ‫و اســتعالمات صــورت گرفتــه‪ ،‬کپــی شــدن کارت و کالهبــرداری اســکیمر محــرز گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یعقوبــی ادامــه داد‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی ســایبری متهــم مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و وجــه بــه حســاب شــاکی اســترداد گردیــد کــه موجــب رضایــت و خشــنودی وی از‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا شــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن بیــان اینکــه پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی گردیــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــهروندان هنــگام خریــد‪ ،‬حتــی االمــکان از فروشــگاه هــای معتبــر و دارای مــکان‬ ‫مشــخص خریــد خــود را انجــام دهنــد و در صــورت خریــد از فروشــندگان نامطمئــن شــخصا‬ ‫اقــدام بــه کشــیدن کارت و وارد نمــودن رمــز کننــد تــا مانــع از کپــی شــدن کارت انــان شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی و جمع بنــدی مســتندات ارائــه شــده از ســوی شــاکیان مشــخص‬ ‫شــد کــه ابتــدا یکــی از ایــن دو صفحــه اقــدام بــه انتشــار محتــوای مــورد ادعــای شــاکیان‬ ‫کــرده و پــس از ان‪ ،‬همیــن مطالــب در صفحــه دوم نیــز بارگــزاری شــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫تحقیقــات در خصــوص شناســایی مجــرم یــا مجرمیــن ســایبری اغــاز و طــی اقدامــات فنــی‬ ‫کاراگاهــان پلیــس فتــا‪ ،‬در کمتریــن زمــان ممکــن هویــت گرداننــدگان ایــن دو صفحــه‬ ‫مجرمانــه شناســایی و متهمیــن بــه پلیــس فتــا احضــار شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان ادامــه داد‪ :‬پــس از حضــور متهــم اصلــی در پلیــس فتــا و روبــرو شــدن‬ ‫وی بــا مســتندات غیرقابــل انــکار جمــع اوری شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس‪ ،‬متهــم‬ ‫لــب بــه اعتــراف گشــود و اظهــار داشــت چنــدی پیــش در جریــان اغتشاشــات اخیــر بــه‬ ‫همــراه چنــد نفــر دیگــر در مقابــل مغــازه شــاکیان حضــور داشــتیم کــه ان هــا بــا لحنــی تنــد‬ ‫از مــا خواســتند ان محــل را تــرک کــرده و مزاحــم کســب و کار ان هــا نشــویم‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر از ان هــا ناراحــت شــدم و صرفــا از روی عصبانیــت اقــدام بــه انتشــار مطالــب کــذب‬ ‫علیــه انــان در صفحــه شــخصی خــودم کــردم ولیکــن از عواقــب ان اگاه نبــودم‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬تحقیقــات از متهــم دوم نیــز پــس از حضــور وی در پلیــس فتــا انجــام‬ ‫شــد کــه ایشــان اظهــار داشــتند بــا متهــم اصلــی پرونــده دوســت هســتند و پــس از اینکــه‬ ‫اســتوری های وی را مشــاهده کرده انــد‪ ،‬از روی هیجــان و ســرگرمی اقــدام بــه بازنشــر‬ ‫ان هــا در صفحــه شــخصی خــود نموده انــد‪ .‬لــذا بــا اخــذ اظهــارات متهمیــن‪ ،‬پرونــده‬ ‫تکمیــل و جهــت ادامــه ســیر مراحــل قضایــی بــه دادســرا ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه مــاده ‪ ۷۴۵‬قانــون جرائــم رایانـه ای اذعــان داشــت‪ :‬مطابــق قانــون‬ ‫هــر فــردی کــه بــه وســیله سیســتم های رایانـه ای یــا مخابراتــی‪ ،‬صــوت‪ ،‬تصویــر و یــا فیلــم‬ ‫خصوصــی‪ ،‬شــخص دیگــری را بــدون رضایــت وی منتشــر کنــد و منجــر بــه ضــرر یــا هتــک‬ ‫حیثیــت او شــود‪ ،‬مجــرم محســوب شــده و مجــازات متناســب بــرای ان درنظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت؛ لــذا کاربــران اینترنتــی می بایســت در خصــوص کســب اگاهــی از قوانیــن موجــود‬ ‫در حــوزه فضــای مجــازی توجــه الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان بــا اشــاره بــه لــزوم حفــظ هوشــیاری کاربــران هنــگام فعالیــت در فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬از عمــوم مــردم خواســت در صــورت مواجــه شــدن بــا مــوارد مشــکوک و مجرمانــه‬ ‫مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس اینترنتــی ‪WWW.CYBERPOLICE.IR‬‬ ‫گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫پلیس فتا از شناسایی و دستگیری شخصی که پس‬ ‫از خریــد گوشــی بــه اکانــت ایمیــل یکــی از شــهروندان‬ ‫دسترســی پیــدا کــرده بود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ « حســن کیخــا»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان و مطــرح نمــودن‬ ‫شــکایتی مبنــی بــر اینکــه بــا توجــه بــه پیــام هایــی کــه از‬ ‫طریــق ایمیــل بــرای وی ارســال شــده متوجــه شــد ه اســت‬ ‫شــخصی ناشــناس وارد اکانــت ایمیــل موجــود در لــپ‬ ‫تاپ او گردیده و احتمال ســرقت اطالعات لپتاپ توســط‬ ‫فــرد ناشــناس وجــود دارد ‪ ،‬رســیدگی بــه ایــن موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬بــا بررسـی های فنــی‬ ‫صــورت گرفتــه بــر روی اکانــت ایمیــل شــاکی مشــخص‬ ‫شــد بــزه دیــده اقــدام بــه مبادله لپ تاپ خود با گوشــی‬ ‫متهــم کــرده و پــس از مدتــی از کــرده خــود پشــیمان‬ ‫شــده و خواســتار پــس گرفتــن لــپ تــاپ شــده و پــس‬ ‫از دادن گوشــی جیمل شــخصی اش را از تنظیمات ان‬ ‫حــذف نکــرده و متهــم وارد ایمیــل او گردیــده کــه پــس‬ ‫از گذشــت مــدت زمانــی‪ ،‬گوشــی شــاکی را از راه دور بــه‬ ‫تنظیمــات اولیــه بازگردانــده و پــس از ان از ایمیــل خارج‬ ‫شــده و رمــز را عــوض کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪،‬‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــا اقدامــات فنــی و پلیســی‬ ‫متهــم شناســایی کــرده و پــس از هماهنگــی قضایــی او‬ ‫را بــه اداره پلیــس دعــوت نمودنــد‪.‬‬ ‫گ حســن کیخــا‪ ،‬ادامــه داد ‪ :‬متهــم بــا مشــاهده‬ ‫ســرهن ‬ ‫مــدارک و مســتندات موجــود در پرونــده صراحتــا ًبــه بــزه‬ ‫انتســابی خــود اقــرار کــرد و انگیــزه خــود از ارتــکاب ایــن‬ ‫فعــل مجرمانــه را تغییــر رمــز بــه دلیــل فروختــن گوشــی‬ ‫بــه فــرد دیگــری و عــدم دسترســی او بــه اطالعــات‬ ‫اوعنــوان نمــود و گفــت بــه هیــچ عنــوان اطالعات شــاکی‬ ‫را ســرقت نکــرده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه برخی از شهروندان در خصوص‬ ‫دادن اطالعــات نظیــر رمــز اکانت هــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و یــا ایمیــل شــخصی به دیگران ســهل انگاری‬ ‫می کننــد و ایــن کار انهــا باعــث ایجــاد دردســرهایی بــرای‬ ‫خــود و خانواده شــان می شــود ‪ ،‬بــه تمامــی کاربــران‬ ‫خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه اطالعــات کاربــری‬ ‫ماننــد کلیــد ورود بــه حریــم خصوصــی افــراد اســت‪،‬‬ ‫بایســتی از ان بــا تمــام دقــت از ان محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫پــل ارتباطــی میــان شــهروندان بــوده و انــان می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هــر گونــه مــوارد خــاف قانــون در فضــای مجــازی ان را‬ ‫از ایــن طریــق و یــا شــماره گیــری ‪ 096380‬بــه پلیــس اعــام دارنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با فروش تور جعلی ترکیه‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی کالهبــردار فــروش تــور جعلــی‬ ‫ترکیــه کــه پــس از کالهبــرداری از افراد باعث ســرگردانی‬ ‫انــان در خــارج از کشــور می شــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی‬ ‫از شــهروندان اراکــی بــه مجموعــه پلیــس فتــا و اعــام‬ ‫کالهبــرداری در قالــب تــور جعلــی ترکیــه پرونــده ای‬ ‫در ایــن پلیــس تشــکیل و موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات ابتدایــی خــود بیــان‬ ‫داشــت کــه از طریــق فضــای مجــازی بــا شــخصی اشــنا‬ ‫گردیده اســت و مبلغ ‪ 200‬میلیون ریال برای رزرو هتل‬ ‫در شــهر وان ترکیــه به حســاب شــخص مقابــل واریــز‬ ‫نمــوده اســت و پــس از خــروج از کشــور و مراجعــه بــه‬ ‫هتــل مقصــد متوجــه می شــوند کــه برگــه وچــر یــا همــان‬ ‫ســند اتاق ها جعلی بوده و باعث ســرگردانی و مشــقت‬ ‫انــان و صــرف هزینـه ی گــزاف شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬علی رغــم گذشــت زمــان از‬ ‫کالهبرداری‪ ،‬بالفاصله اقدامات تخصصی کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس اغــاز و در پــی ردگیــری دقیــق وجــوه و‬ ‫بررســی های علمــی و اطالعاتــی ســر نــخ از متهــم‬ ‫کالهبــردار در اســتان اذربایجــان غربــی بــه دســت امــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگرچــه یکــی از مولفه هــای اساســی‬ ‫رســیدگی بــه پرونده هــای فضــای ســایبری اقــدام ســریع‬ ‫و به موقــع اســت امــا علی رغــم مراجعــه بــا تاخیــر شــاکی‬ ‫بــه مجموعــه پلیــس فتــا‪ ،‬متهــم بــه هویــت مشــخص‬ ‫در شــهر تبریــز شناســایی و وجــه کالهبــرداری شــده از‬ ‫شــاکی اراکــی بــه ایشــان بازگردانــده شــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪ -667‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-667‬‬ ‫الثانیه‪1444/‬‬ ‫‪/02‬جمادی الثانیه‪/‬‬ ‫‪/02 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/26 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫دو شنبه ‪10//05‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫رویکردى قرانى‬ ‫به گونه ها و مدلهاى‬ ‫برتر و نازل حجاب‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستای زیبای قزلجه اق امام‬ ‫واژه شناســی ‪ :‬بــر گرفتــه از نــام شــخصی بــه نــام قــزل از طایفــه قــان یخمــز‬ ‫قــوم یمــوت ترکمــن مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫قدمت‪:‬بنا به گفته اهالی روستا بیشر از ‪ 200‬سال‬ ‫زبان محلی ‪‎‬‏‪‎ :‬ترکمنی‪ ،‬بلوچی‪ ،‬زابلی و فارسی‬ ‫اداب و رســوم‪:‬اعیاد مذهبــی قربــان بایــرام (عیــد قربــان)‪ ،‬اراز بایــرام (عیــد‬ ‫فطــر)‪ ،‬اق قوئیــن‪ ،‬مراســم شــب قــدر در مــاه رمضــان و‏مراســم چهارشــنبه‬ ‫ســیاه در مــاه محــرم و ذکــر خنجــر‬ ‫محصوالت و ســوغات محلی‪ :‬انواع قالی‪ ،‬قالیچه‪ ،‬نمد‪ ،‬تابلوفرش دســت‬ ‫بافت و پشــتی قارچین‬ ‫ادرس ‪:‬اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬دهســتان‬ ‫نظــام ابــاد‪ ،‬روســتای قزلجــه اق امــام‬ ‫موقعیــت جغرافیایی‪:‬مختصــات جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه و ‪ 12‬دقیقــه طــول‬ ‫شــرقی و ‪ 37‬درجــه و ‪ 8‬دقیقــه عــرض شــمالی‪ ،‬در‏‏‪5‬کیلومتــری شــمال‬ ‫شــرقی ازادشــهر و ‪ 80‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫موقعیــت مکانــی ‏‪ :‬روســتای قزلجــه اق امــام از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان ازادشــهر بــا مختصــات جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه و ‪ 12‬دقیقــه طــول‬ ‫شــرقی و ‪37‬‏درجــه و ‪ 8‬دقیقــه عــرض شــمالی‪ ،‬در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال‬ ‫شــرقی ازادشــهر و ‪ 80‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‎‬‬ ‫ایــن روســتا‪ ،‬از شــمال بــه روســتای پشــمک‪ ،‬از شــمال غــرب و غــرب بــه‬ ‫روســتاهای ممــی اقچلــی‪ ،‬پورجــان ممــی‪ ،‬نظام‏ابــاد‪ ،‬جــاده ازادشــهر ـ‬ ‫‏مینودشــت‪ ،‬از جنــوب بــه شــهر ازادشــهر و از شــرق بــه روســتاهای نیلــی‬ ‫و ســیداباد محــدود می‏شــود‪ .‬رودخانــه نــوده از میــان روســتا و‏رودخانــه‬ ‫تیل‏ابــاد در غــرب ان جریــان دارد‪ .‬ارتفــاع روســتای جلگه‏ ای قزلجــه اق امام‪،‬‬ ‫از ســطح دریــا ‪ 98‬متــر اســت و اقلیمــی‪ ،‬معتــدل و‏مرطــوب دارد‪ .‬میانگیــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بارندگــی ســاالنه در ایــن روســتا ‪ 484‬میلی‏متــر گــزارش شده اســ ‪‎‬‬ ‫از عوامــل ایجــاد روســتا درایــن محــل می توان به موقعیت مناســب از لحاظ‬ ‫طبیعــی و نزدیکــی بــه رودخانــه و وجــود مرتــع وچــراگاه وزمیــن‏کافــی جهــت‬ ‫کشــاورزی نــام بــرد و وجــه تســمیه ایــن روســتا بــر گرفتــه از نــام شــخصی بــه‬ ‫نــام قــزل از طایفــه قــان یخمــز قــوم یمــوت ترکمــن می‏باشــد‏‪.‬‬ ‫دسترس ـی‪ :‎‬ایــن روســتا از طریــق شــهر ازادشــهر قابــل دسترســی اســت و‬ ‫جــاده‏ای مناســب و اســفالت دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاریخچــه‏‪ :‬روســتای قزلجــه اق امــام قدمتــی طوالنــی دارد و اثــار تاریخــی‬ ‫چنــدی در ان بــه جــا مانــده اســت‪ .‬زیارتــگاه امامــزاده محمدبــن زیــد معــروف‬ ‫‏بــه اق امــام و بنــای حــوزه علمیــه همجــوار ان‪ ،‬بقایــای شــهر تاریخــی دشــت‬ ‫قلعــه یــا دشــت حلقــه از اثــار تاریخــی و دینی روستاســت که‏قدمت طوالنی‬ ‫روســتا را نشــان می‏دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جمعیــت ‪ :‬بــر اســاس نتایــج سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای قزلجــه‬ ‫اق امــام ‪ 2010‬نفــر جمعیــت داشــته اســت کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪2452‬‬ ‫‏نفر(‪۴۷۹‬خانــوار) افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫درامــد حرفــه و پیشــه کشــاورزی‪ :‬بیشــتر مــردم روســتا ازطریــق‬ ‫فعالیت‏‏هــای زراعــی و دامــداری تامیــن می‏شــود‪ .‬تعــدادی ازمــردم‬ ‫درامــور خدماتــی و تولیدصنایــع دســتی اشــتغال‏دارنــد‪ .‬محصــوالت عمــده ‬ ‫شــامل گندم‪،‬جو‪،‬برنــج و ک ُلــزا می‏باشــد‪ .‬وجــود مراتــع غنــی موجــب رونــق‬ ‫دامــداری وپــرورش گوســفند شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وجــه تســمیه‪‎:‎‬کلمــه اق امــام کلمــه ای ترکــی اســت وبــه عنــوان یــک‬ ‫صفــت بــه کارمــی رودومعنــای ان سفیداســت‪،‬چون اق چــای – رود‬ ‫ســفید وصفــت ‏درترکــی همیشــه مقــدم براســم اســت – بــرای روش‬ ‫نشــدن موضــوع فــوق بایــد مقــداری از وضعیــت بنــای امامــزاده یحیــی بــن‬ ‫زیــد اطالعاتــی بــه‏دســت اورد‪ .‬ازانجایــی کــه بنــای امامــزاده یحیــی بــن‬ ‫زیددرســال ‪ 125‬ه‪.‬ق بربــاالی قبــر او ســاخته شــده کــه احتمــاال براثــر زلزلــه‬ ‫ســال ‪ 1290‬‏ه‪.‬ق ایــن مقبــره نیــز همانندســاختمان های دیگردرزمیــن‬ ‫نشســت کــرد وفرورفــت‪.‬‬ ‫بعدهادربنــای جدیدنیزدرهمــان ســال فرورفتگــی احــداث‏شــد وب رای‬ ‫رفتــن بــه داخــل راهرو‪،‬انکــه حالتــی ســرداب گونــه وداالنــی طوالنــی‬ ‫وتاریــک داشــته‪،‬پله هایی تعبیــه می کننــد‪ .‬ازانجاکــه محــل ایــن‏مقبــره‬ ‫اندکــی تاریــک بوده‪،‬لــذا ترکمن هاوترک هــای منطقــه ازان پــس بــه ان‬ ‫قارنکــی امــام یعنــی امــام تاریــک می گوینــد‪ .‬الزم بــه یــاداوری اســت‏کــه‬ ‫پــس ازســاخت بنــای فعلــی امامــزاده یحیــی بــن زیددرزمــان ناصرالدیــن‬ ‫شــاه کــه حاکــم گــرگان – عالءالدولــه – ان رابرمــکان بلنــدی‏ازســطح‬ ‫زمیــن ســاخت‪،‬بازهم لفــظ فــوق مصطــح اســت‪ ،‬اماازانجایــی کــه مقبــره‬ ‫محمدبــن زیددربلنــدی وارتفــاع کوهســتان ســاخته شــده ‏وداخــل ان‬ ‫نیزروشــن ترازقرنکــی امــام ( یحیــی بن زیــد) بود‪،‬لــذا ترکمن هادرمقایســه‬ ‫ان محــل بامحــل فوق‪،‬لقــب اق امــام ( یعنــی امــام ســفید‏‏) رابــه ان داده‬ ‫وایــن لفــظ تاکنــون موقعیــت خویــش رامحفــوظ داشــته اســت ومــردم‬ ‫منطقــه اعــم ازشــیعه وســنی اززیــارت ایــن دوامامــزاده‏غافــل نبوده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حســن و محمــد بــن زیــد علیهمــا الســام دو بــرادر بودنــد کــه در مدینــه‬ ‫دیــده بــه جهــان گشــودند‪ .‬پدرشــان زیــد فرزنــد محمــد بــن اســماعیل‏بــن‬ ‫حســن بــن علــی بــن الحســن بــن علــی بــن ابیطالــب و مادرشــان دختــر‬ ‫عبدالــه بــن عبیدالــه االعــرج بــن حســین االصغــر بــن علــی بــن‏حســین بن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫علــی ابــن ابیطالــب اسـ ‪‎‬‬ ‫در هــر حــال او بــه ســبب شــدت و قــوت و صالبتــش بــه حالــب الحجــاره و‬ ‫داعــی کبیــر ملقــب شــد و در ســال ‪ ۲۷۱‬ه‪.‬ق وفــات یافــت‪ .‬بعضی‏از مورخین‬ ‫قبــر وی را در گــرگان در قریــه ای بــه نــام روشــناخره نوشــته انــد‪ ،‬ولیکــن در‬ ‫کتــب جغرافیــای قدیــم و جدیــد ایــن اســم مالحضــه‏نمیشــود‪ ،‬پــس از فــوت‬ ‫حســن بــن زیــد ‪ ،‬خالفــت زیدیــه بــه حکــم وصیــت بــه بــرادرش محمــد بــن‬ ‫زیــد علــوی منتقــل گردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خاطرات اسرای در دفاع مقدس؛‬ ‫اسارت همزمان دو برادر‬ ‫با دستان بسته به هم‬ ‫تصــور اســارت بــه دســت دشــمن برایــم ســخت بــود ولــی حــاال خــود‪ ،‬بــرادر و همراهــان‬ ‫را در اســارت بدتریــن دشــمنان بشــریت می دیــدم‪ ،‬تمــام دوران زندگـی ام را مثــل یــک‬ ‫فیلــم بــه ســرعت در ذهنــم مــرور کــردم‪ ،‬غمــی ســنگین بــر ســینه ام چنــگ می انداخــت‬ ‫و روحــم را مـی ازرد‪.‬‬ ‫بعثی هــا دســتان مــا را بســتند و ســوار بــر خــودرو بــه پشــت جبهــه خــود منتقــل کردنــد‪،‬‬ ‫وقتــی مــا را پیــاده کردنــد بــا صحنـه ای دلخــراش مواجــه شــدیم‪ ،‬تعــدادی از هم وطنــان‬ ‫غیرنظامــی از زن و مــرد و کــودک در پشــت تپـه ای نشســته بودنــد‪ .‬وضعیــت انان بســیار‬ ‫رقت بــار بــود‪ ،‬زنــان اشــفته و مضطــرب بودنــد‪ ،‬کــودکان گریــه می کردنــد و برخــی از‬ ‫مــردان کــه زنانشــان در میــان اســرا بودنــد‪ ،‬بــا انــدوه شــاهد توهیــن ســربازان بعثــی بــه‬ ‫انــان بودنــد و کاری از دست شــان برنمی امــد‪.‬‬ ‫بعــد از گذشــت یــک ســاعت یــک کامیــون نظامــی ســر رســید‪ ،‬مــا کــه ‪ ۵۷‬نفــر بودیــم‬ ‫را بــر ان ســوار کردنــد و بــه پشــت جبهــه انتقــال دادنــد‪ ،‬مــن و بــرادرم جــال کنــار هــم‬ ‫بودیــم و دســتان مان بــه هــم بســته شــده بــود‪ .‬اینهــا بخشــی از خاطــرات مرحــوم حــاج‬ ‫اســماعیل شــمس از ازادگان دفــاع مقــدس اســت کــه پــس از گذشــت ‪ ۱۸‬ســال از‬ ‫بازگشــت بــه وطــن‪ ،‬بــا تشــویق خانــواده و دوســتان خــود تصمیــم گرفــت کــه خاطــرات‬ ‫بــه یــاد مانــده از ‪ ۱۰‬ســال اســارت و زنــدان را بنویســد‪ ،‬خاطــرات وی در کتابــی بــا عنــوان‬ ‫پــاداش و کیفــر توســط ازاده بیــژن کیانــی ســال ‪ ۱۳۸۸‬و در ‪ ۱۳۰‬صفحــه از ســوی‬ ‫انتشــارات پیــام ازادگان منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در بخشــی از خاطــرات ایــن ازاده دفــاع مقــدس امــده اســت‪ :‬بعدازظهــر ‪۱۸‬مهــر بــه‬ ‫قصــد انجــام یــک ماموریــت‪ ،‬بــا تعــدادی از دوســتان راهــی اهــواز شــدیم‪ .‬یــک دســتگاه‬ ‫خــودرو وانــت در اختیــار داشــتیم‪ ،‬مــن و یــک نفــر جلو و بقیه پشــت وانت ســوار شــدند‪.‬‬ ‫قصــد داشــتیم از مســیر دارخویــن بــه ابــادان و از انجــا بــه اهــواز برویــم‪ .‬نزدیکی هــای‬ ‫دارخویــن تعــدادی نظامــی کــه لبــاس ارتــش خــودی بــه تــن داشــتند‪ ،‬توجــه مــا را بــه‬ ‫خــود جلــب کردنــد‪ .‬نزدیک تــر کــه شــدیم بــه مــا ایســت دادنــد ‪ ،‬توقــف کردیــم‪ .‬همیــن‬ ‫کــه ایســتادیم بــه ســمت مــا هجــوم اوردنــد و شــروع بــه تیرانــدازی کردنــد‪ .‬مــا کــه در‬ ‫بهــت و حیــرت فــرو رفتــه بودیــم؛ متوجــه شــدیم این هــا نیروهــای دشــمن هســتند و‬ ‫بــا کمیــن در اطــراف جــاده‪ ،‬کســانی کــه قصــد عبــور از ایــن مســیر را داشــتند دســتگیر‬ ‫می کردنــد امــکان هیــچ اقدامــی نبــود؛ زیــرا در محاصــره تعــداد زیــادی از نظامیــان بعثــی‬ ‫قــرار گرفتــه بودیــم‪.‬‬ ‫بهــار ســال ‪ ۱۳۶۰‬اغــاز شــد و مــا همچنــان در بنــد رژیــم ضــد بشــری صدام اســیر بودیم‪.‬‬ ‫برخــی از اســرای متاهــل از جملــه خــودم خیلــی دلتنــگ همســر و فرزندانمــان شــده‬ ‫بودیــم‪ .‬نمی دانســتیم حالشــان چطــور اســت و عیــد نــوروز را چطــور اغــاز کرده اند؟ شــب‬ ‫عیــد پشــت پنجــره اتــاق امــدم و بــه بیــرون خیــره شــدم‪ .‬نســیمی دلپذیر در حــال وزیدن‬ ‫بــود و صورتــم را نــوازش می کــرد‪ .‬بــاد شــاخه های چنــد درخــت کوچــک در محوطــه را بــه‬ ‫ارامــی تــکان مـی داد‪.‬‬ ‫صــدای چنــد جیرجیــرک در میــان علف هــای جلــوی اتــاق بــه گــوش می رســید‪ .‬نســیم ‬ ‫مالیــم‪ ،‬بــوی خــاک خیس خــورده و علف هــای تــازه رســته را بــه مشــام می رســاند‪ .‬مــن‬ ‫از نســیم شــبانگاهی و صــدای جیرجیرک هــا‪ ،‬حیــات دوبــاره طبیعــت را حــس می کــردم‪.‬‬ ‫دلــم بــرای خانــواده ام پرپــر مـی زد و دوســت داشــتم ســال نــو در کنارشــان می بــودم ولــی‬ ‫دیوارهــای بلنــد زنــدان و بعــد مســافت‪ ،‬تنهــا خیالــی از ســال نــو و بهار و ســبزه و خانواده‬ ‫را برایــم باقــی گذاشــته بــود‪.‬‬ ‫ازاده ســرافراز مرحــوم شــمس ســال ‪ ۱۳۲۷‬در محلــه شــوش تهــران متولــد شــد و‬ ‫دوران کودکــی‪ ،‬نوجوانــی و جوانــی خــود را در همیــن محلــه ســپری کــرد بــا پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی بــه رهبــری حضــرت امــام خمینــی‪ ،‬بــه صــف پاســداران کمیتــه‬ ‫انقــاب اســامی پیوســت‪ .‬شــروع جنــگ تحمیلــی و تجــاوز ارتــش رژیــم صــدام بــه‬ ‫خــاک ایــران او را بــه جبهــه جنــگ در منطقــه جنــوب کشــاند و در همــان منطقــه بــود‬ ‫کــه همــراه بــا بــرادرش شــهید جــال شــمس‪ ،‬به دســت نیروهــای ارتش صدام اســیر‬ ‫شــد تــا مــادر‪ ،‬همســر‪ ،‬کل خانــواده‪ ،‬بــه ویــژه دختــر کوچکــش‪ ۱۰ ،‬ســال را چشــم بــه‬ ‫راه بدوزنــد و بــه انتظــار بنشــینند‪.‬‬ ‫حــاج اســماعیل شــمس ‪ ۱۰‬ســال از عمــر خــود را در اردوگاه هــای ‪ ۴ ،۲ ،۱‬موصــل و‬ ‫رمــادی ‪( ۷‬رمــادی ‪ ۲‬یــا بیــن القفصیــن) گذرانــد و در شــمار فعــاالن فرهنگــی اردوگاه هــا‬ ‫بــود و خدمــات ارزنــده ای بــه دوســتان خــود ارائــه کــرد‪ ،‬وی ســال ‪ ۱۳۶۹‬بــه همــراه‬ ‫دیگــر ازادگان ســرافراز بــه میهــن بازگشــت‪.‬این ازاده ســرافراز ‪ ۲۶‬ابــان مــاه امســال بــه‬ ‫همرزمــان شــهیدش پیوســت‪.‬‬ ‫از فکر جالل بیرون بیا‪ ،‬مردم مثل ما جالل های گمشده دارند‬ ‫نویســنده کتــاب پــاداش و کیفــر‪ ،‬اغــاز جنــگ تحمیلــی در ‪ ۳۱‬شــهریور مــاه ســال ‪۱۳۵۹‬‬ ‫و ســختی های ایــن جنــگ نابرابــر را بــه تصویــر کشــیده اســت‪ .‬ان زمــان کــه بنــی صــدر‬ ‫رئیــس جمهــور وقــت‪ ،‬وعــده تجهیــز نیروهــای مســتقر در خرمشــهر را مـی داد و به وعده‬ ‫خــود عمــل نمی کــرد و بــا ایــن خیانــت اشــکار‪ ،‬پاســداران غیــور ملــت را بــه اتــش خصــم‬ ‫دشــمن بعثــی گرفتــار می کــرد‪.‬‬ ‫اســماعیل از ازادگانــی بــود کــه در شــمار فعــاالن فرهنگــی اردوگاه هــا قــرار داشــت و در‬ ‫دوران اســارت خدمــات ارزنــده ای بــه دوســتان هم بنــد خــود ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از خاطــرات اســماعیل در کتــاب پــاداش و کیفــر امــده اســت‪:‬‬ ‫ســال ‪ ۶۹‬همــراه کاروانــی بــه ایــران امدیــم‪ .‬در پــادگان اللــه اکبــر اســام ابــاد مــا را‬ ‫قرنطینــه کردنــد‪ .‬قرنطینــه ســه روز طــول کشــید در ایــن ســه روز فکــر و ذکــرم ایــن‬ ‫بــود‪ .‬جــواب مــادرم را چــه بگویــم اگــر مــادر گفــت‪ :‬اســماعیل جــال کــو؟ بگویــم‬ ‫کجاســت! مــن و جــال اول جنــگ بــه جبهــه خرمشــهر رفتیــم بــا هــم بــه اســارت‬ ‫عراقی هــا درامدیــم‪ .‬او را بعدهــا از جمــع مــا بردنــد؛ شــک کردنــد ســپاهی باشــد‪.‬‬ ‫ســالیان ســال اســت کــه از او خبــری نــدارم‪ .‬هیــچ کــس از او خبــر نــدارد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫دغدغــه و نگرانــی بــود کــه بــه ایــران برگشــتم‪.‬‬ ‫از پــادگان الله اکبــر مــا را اوردنــد بــه تهــران‪ .‬اولیــن مــکان هــم حــرم حضــرت امــام‬ ‫بــود‪ .‬در حــرم دو رکعــت نمــاز حاجــت خوانــدم‪ .‬بعــد از نمــاز بــه دور مرقــد حضــرت امــام‬ ‫چرخیــدم و مقبــره او را گرفتــم‪ .‬گفتــم‪ :‬امــام عزیــز تــو پیــش خدا ابــرو داری از خدا بخواه‬ ‫دیــدار مــن بــا مــادر را اســان کنــد‪ .‬مــادرم اســم جــال را نیــاورد‪ .‬اشــک ریــزان دور مقبــره‬ ‫امــام می چرخیــدم و نالــه می کــردم‪ .‬یکــی از بچه هــای محله مــان مــرا دیــد و شــناخت‬ ‫بــا صــدای بلنــد گفــت‪ ،‬بچه هــا بیاییــد اســماعیل شــمس اینجاســت‪ .‬دســت بــه گردنــم‬ ‫انداخــت همدیگــر را بوســیدیم‪ .‬او گفــت اســماعیل مــادرت اینجاســت؛ در حــرم‪ .‬دســتم‬ ‫را گرفــت و مــرا کشان کشــان بــرد‪ .‬تنــم می لرزیــد در دلــم گفتــم‪« :‬خدایــا مــن عقلــم بــه‬ ‫جایــی نمی رســد تــو خــودت کمکــم کــن اگــر مــادر گفــت جــال چــی شــده چــه بگویــم‪».‬‬ ‫دوســتم مــادرم را بــه مــن نشــان داد‪.‬‬ ‫مــادرم پیــرزن عینکــی کوچکــی شــده بــود‪ ،‬افتادم به پایش‪ .‬ســر و صورتش را بوســیدم‬ ‫جــذب ســیمای نورانــی ان پیــرزن شــدم‪ .‬خواســتم بگویــم‪« :‬مــادر مــرا ببخــش امانـت دار‬ ‫خوبــی نبــودم‪ .‬جاللــت را گــم کــرده ام‪ ».‬دیــدم مــادر بــا چهــره ای بــاز و لبخنــدی شــیرین‬ ‫گفــت‪« :‬اســماعیل کجایــی‪ .‬همیــن کــه تــو برگشــتی بــاالی ســر زن و بچ ـه ات خــدا را‬ ‫هــزار بــار شــاکر و سپاســگزارم‪ .‬از فکــر جــال بیــرون بیــا مــا هــم مثــل بقیــه مــردم‪ .‬مگــر‬ ‫مــردم مــا مثــل جالل هــای گمشــده کــم داشــته اند‪ .‬جــال مــا هــم مثــل بقیــه فــدای‬ ‫رهبــر و فــدای مکتــب شــد‪ .‬دعــا کــن پســرم خــدا قربانــی مــا را بپذیــرد‪ .‬اگر مــورد پذیرفتن‬ ‫خــدا شــد‪.‬جالل افتخــار خانــواده مــا خواهــد شــد‪ .‬اســماعیل مگــر افتخــاری هــم از ایــن‬ ‫باالتــر هســت کــه انســان جوانــش را در راه حــق قربانــی کنــد‪ ».‬حــرف مــادرم تکانــم داد‪،‬‬ ‫یکــه خــوردم‪ .‬بــه خــودم نهیــب زدم‪ .‬گفتــم اســماعیل تــو را چــه می شــود روز بــه روز بــه‬ ‫جــای اینکــه در بــازی تقدیــر کارکشــته و بــا تجربه تــر شــوی کودن تــر می شــوی‪ .‬تــو کــی‬ ‫می خواهــی درس بگیــری عبــرت بگیــری‪ .‬تــو کجــا و مــادر کجــا‪ .‬خــدا خــدا کــردم حــاال کــه‬ ‫خطــر گذشــت کاری کنــم کــه دیگــر دســته گل بــه اب ندهــم‪ .‬بــه خــود نهیــب مـی زدم‬ ‫اســماعیل بــه خــودت بیــا‪ .‬مواظــب بــاش‪ .‬خــراب نکنــی‪.‬‬ ‫اســتقبال گــرم و بی نظیــری از مــا بــه عمــل اوردنــد‪ .‬کوچــه و خیابــان محله مــان را‬ ‫چراغانــی کــرده بــا پالکاردهــای «ســردار رشــید انقــاب خــوش امــدی» سراســر کوچــه‬ ‫را تزییــن کــرده بودنــد‪ .‬قدم به قــدم جلــوی پــای مــا بــا درود و صلــوات گوســفند ســر‬ ‫می بریدنــد و قربانــی می کردنــد‪ .‬بــه منــزل خودمــان رســیدیم‪ .‬در محوطــه حیــاط همــه‬ ‫اقــوام و فامیــل و دوســتان نزدیــک کنــار هــم جمــع بودنــد‪.‬‬ ‫خودداری پسر از بوسیدن پدر‬ ‫دوســتی گفــت‪« :‬اســماعیل نمی خواهــی ســمیه دختــرت را ببینــی‪ .‬ماشــاءالله بــرای‬ ‫خــودش خانمــی شــده‪ ».‬ســمیه را اوردنــد دســت در گــردن هــم کــرده و زار زار گریــه‬ ‫کردیــم‪ .‬دوســت دیگــری گفــت اســماعیل ســعید پســرت را دیــدی او هــم بــه ســامتی‬ ‫مــردی شــده گفتــم‪ ،‬اتفاقــا ً دلــم بــرای دیدنــش یــک ذره شــده اســت‪ ،‬در گوشــه حیــاط‬ ‫بیــن هم ســن و ســال های خــود بــود او را بــه مــن نشــان دادنــد‪ .‬او را صــدا کــردم ســعید‬ ‫بیــا‪ .‬امــا جلــو نیامــد‪ .‬فکــر کــردم خجالــت می کشــد‪ .‬خــودم رفتــم طرفــش‪ .‬گفتــم پســر‬ ‫بیــا ببوســمت او عقــب عقــب رفــت‪ .‬احساســات بــر مــن غلبــه کــرد‪ .‬گفتــم‪« :‬پســرجان‬ ‫مــن پدرتــم بعــد از ‪ ۱۰‬ســال دوری نمی خــوای پــدرت رو ببوســی‪ ».‬گفــت چــرا پــدر خیلــی‬ ‫هــم دوســت دارم تــو را ببوســم ولــی پــدر شــرمنده ام نمی توانــم ایــن کار را بکنــم چــون‬ ‫فکــر می کنــم شــاید بیــن ایــن جماعــت فرزند شــهیدی یا یتیمی باشــد‪ .‬نخواســتم جلوی‬ ‫بچ ـه ای کــه پــدر نــدارد مــرا ببوســی؛ می دانــی چــرا چــون در ایــن ‪ ۱۰‬ســال بی پــدری بــه‬ ‫انچــه بایــد برســم رســیده ام‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!