روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 666 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 666

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 666

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 666

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪161 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 04‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/25-‬دسامبر‪ /30-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪666 :‬‬ ‫ایا برای پرداخت تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫بانک ها تعهد خود را اجرا می کنند؟‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫با رونق غرس نهال‬ ‫میوه در گلستان عمل‬ ‫به توصیه محیط زیستی‬ ‫رهبر معظم انقالب‬ ‫کانون کارافرینان برتر‬ ‫یکی از ابزارهای توسعه‬ ‫کارافرینی و اشتغال‬ ‫گازبهای کدام‬ ‫مشترکان رایگان‬ ‫می شود؟‬ ‫‪5‬‬ ‫ایا باید منتظر حل‬ ‫مشکالت اقتصادی برای‬ ‫بچه دار شدن بمانیم؟‬ ‫‪4‬‬ ‫اموزش نحوه‬ ‫برگرداندن اکانت‬ ‫هک شده ‪Steam‬‬ ‫‪6‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫مقاله‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫‪7‬‬ ‫خواستن توانستن است‬ ‫فقط با یک انتخاب‬ ‫اگــر کمــی بــه عقــب بازگردیــم مثــا ســال ‪ ۸۴‬تــا ســال ‪ ۸۸‬بــا بــه یــاد بیاوریــم‬ ‫می بینیــم کــه در ان روز بــا روی کار امــدن دولــت مردمــی توانســتیم مقابــل هر‬ ‫نوع تحریمی بایســتیم‪.‬‬ ‫کــه ایســتادگی موجــب نگرانــی دشــمن و ایجــاد فتنــه ‪ ۸۸‬شــد کــه تصمیــم‬ ‫گرفتنــد ایــران را در ان زمــان تبدیــل بــه منطقــه ناامــن بــا توجــه بــه امــن‬ ‫شــدنش کننــد‪.‬‬ ‫و اینجاســت کــه اگــر می خواهیــم بــه همــان نقطــه امــن برســیم الزم ـه اش‬ ‫مشــارکت حداکثــری در انتخابــات خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اینجــا الزم اســت کــه هــر کــس کشــور و وطــن خــود را دوســت دارد وارد میدان‬ ‫شــده و در انتخابات شــرکت کند‪.‬‬ ‫چــرا کــه بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری انتخابــات یــک روز اســت امّا اثــر ان تا‬ ‫چنــد ســال باقــی می مانــد رســانه ها در حقیقــت واســطه بیــن مســئولین و مــردم‬ ‫هســتند و اگــر بــه دنبــال مشــارکت حداکثــری هســتیم اطــاع مــردم از شــرایط‬ ‫موجــود اســت و الزمــه ان انتقــال اطالعــات و اخبــار و وقایــع اســت کــه بایــد بــه‬ ‫گــوش مــردم منتقــل شــود کــه ایــن وظیفــه بــه عهــده رسانه هاســت‪.‬‬ ‫رســانه ها هســتند کــه می تواننــد بعنــوان هدایتگــر و چراغــی در تاریکــی‬ ‫بــرای هدایــت باشــند اگــر یــک رســانه بــه وظیفــه خــود درســت عمــل نکنــد‬ ‫قطعــا مســیر اشــتباه را در اختیــار مــردم توســط دشــمن قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫خرمشــهرها در پیــش اســت و مشــارکت در ایــن انتخابــات خرمشــهرها را ازاد‬ ‫‪2‬‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مهمتریــن برنامه هــا بــا مشــکالت مــردم برنامه ریــزی خواهــد شــد و در اینجــا‬ ‫برخــی افــراد بــه دنبــال کشــیدن حواشــی شــرکت در انتخابــات خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫اولویت هــا متناســب بــا بزرگتریــن مشــکالت مــردم خواهــد بــود‪ .‬بایــد تــاش‬ ‫کنیــم بــا وجــود مشــکالت و شــرکت در انتخابــات پــای صندوق هــای رای حضــور‬ ‫داشــته باشیم‪.‬‬ ‫امــروز کســی تردیــد نــدارد کــه نقــش رســانه چقــدر مهــم اســت و اســیب های‬ ‫کــه از طریــق رســانه ها منتشــر می شــود قطعــا مشــکالتی اســت کــه مــردم بــا‬ ‫ان هــا ســرکار و اشــاره دارنــد‪.‬‬ ‫و در دنیــای امــروز بــا وجــود ورود فضــای مجــازی طــی چنــد ســال اخیــر و در‬ ‫اختیــار قــرار گرفتــن ان نــزد اکثــر اقشــار جامعــه وظیفه اصلی رســانه ها خواهد‬ ‫بــود کــه هدایتگــر مــردم باشــند‪.‬‬ ‫‪۱۰۰‬درصــد مــردم بــا وجــود بعــد وســیع فضای مجــازی از ان اســتفاده نمی کنند‬ ‫علی الرغــم اینکــه دشــمن در ایــن بخــش هزینــه بســیاری را بــرای اســتفاده‬ ‫از ایــن ابــزار و نفــوذ و بی رغبــت کــردن مــردم بــرای شــرکت در انتخابــات بــکار‬ ‫گرفتــه اســت و در اینجــا بایــد هوشــیارتر از گذشــته عمــل کــرد‪.‬‬ ‫اگــر کمــی تفکــر کنیــم خواهیــم دیــد کــه بیشــترین تحریم هــا در بخــش‬ ‫ی اســت امــا همانگونــه کــه طــی ایــن چنــد ســال بعــد از انقــاب شــاهد‬ ‫دفاعـ ‬ ‫ان هســتیم در شــرایط فعلــی حــرف اول را بــا وجــود همــه تحریم هــا در ایــن‬ ‫بخــش در منطقــه می زنیــم‪.‬‬ ‫و الزمــه رســیدن بــه ایــن مرحلــه در ســایر بخش هــا مقابلــه بــا موانــع تولیــد‬ ‫اســت و اگــر موانــع تولیــد رفــع شــود قطعــا اقتصاد و معیشــت مــردم نیز تغییر‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه در صنایــع دفاعــی بــا وجــود تحریم هــا توانســتیم حــرف اول را‬ ‫در بین کشــورهای پرقدرت بزنیم با شــرکت در انتخابات و انتخاب درســت نیز‬ ‫می توانیــم در ســایر صنایــع نیــز بــا هــر نــوع تحریمــی حــرف اول دنیــا را بزنیــم‬ ‫پــس خواســتن توانســتن اســت و بــا یــک انتخــاب درســت می توانیــم در مقابــل‬ ‫همــه ابرقدرت هــای دنیــا بــا تمــام امکاناتشــان بایســتیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 04‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪666‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫معاون اداره کل تعاون‪،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گلستان‪:‬‬ ‫برای رونق شرکت های‬ ‫تعاونی گلستان چهار هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال وام‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫معــاون اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گلســتان گفت‪:‬چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریــال وام ارزان‬ ‫قیمــت در قالــب جــزء ‪ ۲‬بنــد ب تبصــره ‪ ۱۶‬بــرای رونــق‬ ‫شــرکت های تعاونــی اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫وحیــد بــای افــزود‪ :‬ایــن وام مطابــق اولویــت و پــس‬ ‫از مشــخص شــدن رســته های فعالیــت شــرکت های‬ ‫تعاونــی پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در گلســتان بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار شــرکت تعاونــی‬ ‫در ‪ ۱۵‬رشــته بــا ســرمایه کالن ثبــت شــده اســت کــه بــه‬ ‫کارگیــری صحیــح ایــن ســرمایه در مســیر اشــتغال و تولیــد‬ ‫می توانــد‪ ،‬نقــش بســزایی در توســعه اســتان ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت تعاونی هــای گلســتان اغلــب در رشــته های‬ ‫تامیــن نیــاز صنفــی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬تولیــدی توزیعــی‪ ،‬تامیــن‬ ‫نیــاز تولیــد کننــدگان‪ ،‬خدمــات‪ ،‬تامیــن نیــاز مصــرف‬ ‫کننــدگان‪ ،‬حمــل و نقــل‪ ،‬ســهام عدالــت‪ ،‬عمرانــی‪ ،‬فرش‬ ‫دســتباف‪ ،‬مســکن‪ ،‬معدنــی‪ ،‬چنــد منظــوره و کشــاورزی‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫براســاس نظــر کارشناســان اقتصــادی‪ ،‬گلســتان ظرفیــت‬ ‫بکــری در بخش هــای کشــاورزی‪ ،‬خدمــات و صنعــت دارد‬ ‫کــه توســعه بخش هــای تعاونــی به رونق تولیــد و اقتصاد‬ ‫اســتان و در نهایــت ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد‬ ‫منجــر خواهــد شــد کــه پیــش شــرط ان توجــه به ایــن رفع‬ ‫مســائل و مشــکالت پیـش روی تعاونی هــا اســت‪.‬‬ ‫اســتقرار دبیرخانــه تســهیالت جــزء ‪ ۲‬بنــد ب‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬در تعــاون گلســتان‬ ‫معــاون اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گلستان همچنین از استقرار دبیرخانه جذب تسهیالت‬ ‫جزء ‪ ۲‬بند ب تبصره ‪ ۱۶‬استان در این اداره کل خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫در ایــن قالــب بــه اســتان اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــای ادامــه داد‪ :‬اولویــت جــذب ایــن اعتبــار بــرای ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی در گلســتان‪ ،‬طرح هــای وابســته‬ ‫بــه بنیــاد مســتضعفان‪ ،‬بســیج ســازندگی‪ ،‬بنیــاد برکــت‪،‬‬ ‫نیروهــای مســلح ( مهارت امــوزی ســربازان) و اســتان‬ ‫قــدس رضــوی و تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پرداخــت ایــن وام هــم بــه شــرکت های‬ ‫تعاونــی یــا افــراد واجــد شــرایط اســتان در قالــب ایجــاد‬ ‫ســامانه ای تحــت عنــوان جامــع تســهیالت وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی بــا هــدف نظــارت هرچــه بهتــر و‬ ‫جلوگیــری از انحــراف‪ ،‬صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت در شــمال کشــور قــرار دارد و اقتصــاد اصلــی‬ ‫ســاکنان ان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫با رونق غرس نهال‬ ‫میوه در گلستان‬ ‫عمل به توصیه محیط‬ ‫زیستی رهبر معظم‬ ‫انقالب‬ ‫تنومندشــدن نارنــج در کوچــه و خیابان هــای گــرگان‪ ،‬نمونــه‬ ‫موفــق اســتفاده از ظرفیــت اب و خــاک منطقــه بــرای کاشــت‬ ‫درختــان مثمــر در محیــط عمومــی اســت کــه بــا توجه بــه قابلیت‬ ‫بــاالی اســتان در بــاروری درختــان بومــی و فوایــد فــراوان ان‬ ‫می تــوان کاشــت درختــان مثمــر و میــوه در شــهرها بــه خصــوص‬ ‫محیط هــای اداری و عمومــی را مــورد توجــه قــرار داد‪.‬‬ ‫مشــهور اســت کــه در اســتان هــای شــمالی از جملــه گلســتان‬ ‫«هــر کجــا حتــی روی ســنگ هــم بــذری بکاریــد‪ ،‬ســبز خواهــد‬ ‫شــد» امــا بــا وجــود ایــن قابلیــت ممتــاز هنــوز برخــی مناطــق‬ ‫گلســتان بــه خصــوص محیط هــای شــهری و اداری خالــی از‬ ‫درخــت مثمــر اســت و هنــوز انگیــزه تغییــر چهــره ایــن مکان هــا‬ ‫از نگهــداری و کاشــت درختــان بی ثمــر حتــی غیرمفیــد بــه ســمت‬ ‫کاشــت درختــان میــوه ایجــاد نشــده اســت‪.‬‬ ‫کاشــت درختــان مثمــر یکــی از موضوعــات مهــم و اساســی‬ ‫در موضــوع پــروژه هــای ابخیــزداری کشــور بــه شــمار م ـی رود‬ ‫و از انجــا بیشــتر حائــز اهمیــت اســت کــه رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب حضــرت در ســال ‪ ۱۳۹۵‬فرمودنــد‪« :‬مــن غالبــا ً هــر‬ ‫ســال‪ ،‬درخت هــای کاج یــا ســرو یــا درخــت چنــار و ماننــد اینهــا‬ ‫می کاشــتم‪ ،‬لکــن یــک نفــری در ایــن یادداشـت های مردمــی که‬ ‫بــرای مــن هــر روز می ایــد‪ ،‬بــه مــن نوشــته بــود کــه چــرا درخــت‬ ‫میــوه نمــی کاریــد؟ لــذا امســال مــا درخــت میــوه کاشــتیم‪».‬‬ ‫همچنیــن ایشــان در ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــا تاکیــد بــر کاشــت درختــان‬ ‫مثمــر و مضــر برشــمردن بعضی از گونه های درختــی فرمودند‪«:‬‬ ‫شــنیده می شــود در مــورد غــرس برخــی از نهال هــای مضــر در‬ ‫بعضــی از نقــاط کشــور بی توجهــی می شــود؛ بــه ایــن مســئله‬ ‫خیلــی بایــد اهمیــت داده بشــود‪ .‬شــنیدیم در بعضــی از مراکــز‬ ‫کشــور به خاطــر جلوگیــری از پیشــرفت صحــرا و بیابان زایــی‪،‬‬ ‫برخــی از نهال هــا و اصله هایــی کــه مناســب نیســت و مضــر‬ ‫اســت‪ ،‬کاشــته می شــود! خیلی ضروری اســت که دســتگاه های‬ ‫مســوول مراقبــت کننــد کــه چنیــن اتفاقــی نیفتــد‪».‬‬ ‫عــاوه بــر کاشــت درختــان غیرمثمــر در محیط عمومــی‬ ‫و شــهری گلســتان‪ ،‬تاکیــد و اصــرار فــراوان بــر کاشــت و‬ ‫نگهــداری از چمــن بــه عنــوان یکــی از گونه هــای گیاهــی‬ ‫بــا نیــاز ابــی بــاال‪ ،‬مشــکل دیگــری اســت کــه بــا وجــود‬ ‫راهکارهــای متنــوع بــرای جایگزینــی‪ ،‬همچنــان بــه نگهــداری‬ ‫ان در بلوارهــا و محیط هــای اداری اصــرار می شــود‪.‬‬ ‫نمونــه تاکیــد بــر ایــن کار غلــط در رفتــار یــک مدیــر گلســتانی‬ ‫رخ داد‬ ‫در ایــن ماجــرا کــه مربــوط بــه چنــد ســال قبــل اســت‪ ،‬مدیــر‬ ‫یــک اداره بــه بهانــه این کــه مــردم بــرای اســتفاده از انجیــر‬ ‫یــک درخــت قدیمــی در محــل کار وی مجبــور بــه راه رفتــن بــر‬ ‫روی چمــن مجــاور ســاختمان اداری بودنــد‪ ،‬دســتور قطع این‬ ‫درخــت چنــد صدســاله را داد!‬ ‫مهم تریــن علــت اشــتباه بــودن اســتفاده از چمــن در فضاهــای‬ ‫شــهری‪ ،‬اب بــر بــودن بیــش از حــد و بســیار زیــاد چمــن اســت‪.‬‬ ‫ابیــاری چمــن به ویــژه در ســاعات میانــی روز موجــب‬ ‫هدررفــت اب و مصــرف بیــش از حــد منابــع ابــی می شــود‬ ‫و ایــن مصــرف بــاال به ویــژه در زمانــی کــه کشــور و گلســتان‬ ‫بــا کمبــود اب و خالــی شــدن ســفره های اب هــای زیرزمینــی‬ ‫مواجه اســت‪ ،‬ابعــاد وخیم تــری را بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط‪ ،‬یکــی از شــرکت های دانــش بنیــان گلســتان‬ ‫بــرای توســعه رویکــرد کاشــت درختــان مثمــر در اســتان بــه‬ ‫خصــوص محیط هــای اداری و شــهری دســت بــه کار شــد و بــا‬ ‫تولیــد نهال هــای ســازگار بــا اب و هــوای منطــق اســتان و البتــه‬ ‫ارزان‪ ،‬نهضــت تغییــر چهــره شــهرهای گلســتان را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫محمــد االزمنــی کــه تجربــه فعالیــت بیــش از ســه ده ـه ای‬ ‫در بخــش باغــداری و درخـت کاری دارد پــس از فراغــت از ‪۳۰‬‬ ‫ســال کار اداری‪ ،‬بــه جــای بهره بــردن از فرصــت بازنشســتگی‬ ‫بــرای اســتراحت‪ ،‬بــا همراهــی چنــد جــوان نخبــه و عالقمنــد‪،‬‬ ‫اســتین همــت را بــاال زد و در ایســتگاه تحقیقــات چالکــی‬ ‫گــرگان فعالیــت بــرای تولیــد نهــال ارزان و مثمــر را بــا هــدف‬ ‫رونــق کاشــت ایــن گونــه از درختــان اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫فضــای شــاداب و مملــو از گونه هــای درختــان مثمــر ایــن مرکــز‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬نویــد اتفاقــات امیدبخــش بــرای اینــده گلســتان را‬ ‫می دهــد کــه در صــورت کنارگذاشــتن رویکــرد ســنتی برخــی‬ ‫مدیــران بــرای بهره بــردن از نتایــج تحقیقــات علمــی و کاربــردی‬ ‫مــی تــوان بــه فرارســیدن روزهایــی پرثمرتــر امیــدوار کــرد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر تــاش زیــادی بــرای رونــق کاشــت درختــان‬ ‫مثمــر در محیط هــای شــهری و ادارات انجــام داده ایــد‪ .‬از نتیجــه‬ ‫ایــن اقدامــات راضــی هســتید؟‬ ‫االزمنی‪ :‬پس از سه دهه فعالیت در بخش ترویج درختکاری‪،‬‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه وظیفــه مهمــی بــر عهــده دارم کــه‬ ‫بایــد در ســال هــای باقیمانــده تــا پایــان عمــرم ان را انجــام‬ ‫دهــم‪ .‬مشــاهده کاشــت درختــان غیربومــی و حتــی غیرمفیــد در‬ ‫شــهرها‪ ،‬نکتــه مهــم و برجســته ای بــود کــه بــه نظــرم بایــد بــرای‬ ‫تغییــر ایــن رویکــرد تــاش کــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ان کــه بــه تاثیــر کاشــت درختــان مثمــر در شــهرها‬ ‫اعتقــاد داشــتم امــا تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب بــرای ترویــج‬ ‫ایــن فرهنــگ‪ ،‬مــرا در اغــاز راهــی کــه بــه اینــده ان امیــدوار بــودم‬ ‫مصمــم تــر کــرد‪.‬‬ ‫همزمــان کــه در جهادکشــاورزی مشــغول بــه کار بودم‪ ،‬شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان خــود را تاســیس کــرده و بــا اســتقرار در ایســتگاه‬ ‫تحقیقــات چالکــی‪ ،‬کار خــود بــرای تولیــد نهــال درختــان مثمــر بــا‬ ‫رویکــرد ســازگاری بــا محیــط را اغــاز کردیــم ‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬ایــن ایســتگاه تحقیقــات را بــه محلــی بــرای‬ ‫فعالیــت دیگــر شــرکت های دانــش بنیــان تبدیــل کــرده و‬ ‫متقاضیان دعوت کردیم در صورت تمایل در این مجموعه‬ ‫مســتقر شــوند کــه در نتیجــه ان‪ ،‬در حــال حاضــر ‪ ۱۳‬شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان در ایــن ایســتگاه تحقیقــات مســتقر شــده و‬ ‫مشــغول تحقیــق و مطالعــه هســتند‪.‬‬ ‫اقدامــات انجــام شــده شــرکت دانــش بنیــان مــا بــر محــور‬ ‫چگونگی رونق کاشــت درختان مثمر در شــهرها می چرخد ‪.‬‬ ‫عــاوه بــر تــاش مطالعاتــی و تحقیقاتــی‪ ،‬مذاکره بــا مدیران‬ ‫شــهری بــرای ترغیــب انــان بــه کاشــت درختــان مثمــر را هــم‬ ‫اغــاز کردیــم امــا بــر خــاف انتظــار و تصــور‪ ،‬از ایــن پیشــنهاد‬ ‫مــا اســتقبال زیــادی نشــد‪.‬‬ ‫دالیــل و توجیهــات مدیــران شــهری بــرای اســتفاده نکــردن‬ ‫از درختــان مثمــر در معابــر شــهری و محیط هــای اداری هــم‬ ‫جالــب توجــه و عجیــب بــود‪.‬‬ ‫انــان بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد که اگــر درختان مثمر به بــاروری‬ ‫و محصــول دهــی برســند ممکــن اســت مــردم هنــگام اســتفاده از‬ ‫انها دچار اســیب شــده و تبعات ان غیرقابل جبران باشــد‪.‬‬ ‫ما انسان ها در عوض جایی که در‬ ‫زمین اشغال کرده ایم به طبیعت‬ ‫بدهکاریم و می توانیم این بدهی‬ ‫را با کاشت درخت به خصوص‬ ‫نهال های مثمر که اثرات تا‬ ‫سال ها باقی می ماند ادا کنیم‪.‬‬ ‫جلســات متعــددی بــا مدیــران شــهری برگــزار کردیــم تــا انــان را‬ ‫بــا ثمــرات و اثــرات زیــاد کاشــت درختــان مثمــر اشــنا کنیــم امــا‬ ‫موفــق نشــدیم‪ .‬در ایــن جلســات بــه انــان یــاداور شــدیم کــه‬ ‫مگــر وجــود درختــان نارنــج در خیابان هــا مشــکلی ایجــاد کــرده‬ ‫کــه تمایلــی بــه تکــرار ایــن تجربــه نداریــد؟ امــا بــا وجــود تــاش‬ ‫فــراوان موفــق بــه جلــب نظــر انــان نشــدیم‪.‬‬ ‫بــه جــز مدیــران شــهری‪ ،‬بــه ســراغ فرماندهــان نظامــی هــم‬ ‫رفتیــم کــه امیــدوارم انــان را راضــی کنیــم که در اراضی وســیع‬ ‫بــه خــود بــه جــای کاشــت درختــان غیرمثمــر‪ ،‬درختــان مثمــر‬ ‫بکارنــد تــا پــس از ســال ها مجموعــه خودشــان از محصــول‬ ‫ان اســتفاده کــرده و لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما رویگردانــی مدیــران شــهری از کاشــت درختــان‬ ‫مثمــر ارتباطــی بــا قیمــت نهــال و نحــوه نگهــداری ان نــدارد؟‬ ‫االزمنــی‪ :‬قیمــت نهــال درختــان مثمــر کــه در ایــن ایســتگاه‬ ‫تحقیقــات و بــا تــاش نخبــگان علمــی تولید شــده‪ ،‬از کارایی‬ ‫زیــادی برخــوردار بــوده و بســیار ارزان تــر از نمونه هــای مشــابه‬ ‫در بــازار بــا کارکــردی بهتــر و امتحان شــده اســت‪.‬‬ ‫نــگاه مــا در ایــن مرکــز تحقیقاتــی در تولیــد نهــال‪ ،‬فقــط‬ ‫کســب درامــد نیســت و بــه همیــن دلیــل تــاش میکنیــم‬ ‫بهایــی انــدک از رونــد تولیــد دریافــت کــرده و بیشــتر به دنبال‬ ‫ترویــج کاشــت درختــان مثمــر هســتیم‪.‬‬ ‫بــرای رونــق بیشــتر کاشــت درختــان مثمــر به فکر کــم کردن‬ ‫زمــان باردهــی افتادیــم و نهالــی تولیــد کردیــم زودتــر از حــد‬ ‫معمــول در مســیر رشــد قــرار می گیــرد و بــا ایــن کار ضمــن‬ ‫کاهــش هزینــه باغــدار در فراینــد تولیــد‪ ،‬دیــن خــود را بــه‬ ‫زمیــن ادا کنیــم‪.‬‬ ‫در نتیجــه تــاش بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف‪ ،‬در ایــن‬ ‫نهالســتان افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نهــال در ‪ ۱۰‬گونــه گیاهــی از جمله‬ ‫انــار‪ ،‬انجیــر‪ ،‬خرمالــو‪ ،‬بــادام‪ ،‬انگــور در ‪ ۴۰‬رقــم تولیــد و امــاده‬ ‫عرضــه داریــم کــه بــه دلیــل نتایــج مثبــت ســال های گذشــته‪،‬‬ ‫مشــتریانی از اســتان های دیگــر خریــدار ایــن نهال هــا هســتند‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر‪ ،‬نگهــداری درختــان مثمــر هــم تفاوتــی بــا دیگــر‬ ‫درختــان نــدارد کــه بــرای ایــن مجموعــه اداری مشــکل افرین‬ ‫باشــد ‪ .‬چــه بســا کاشــت یــک درخــت ســازگار بــا محیــط بــه‬ ‫نگهــداری انــدک احتیــاج داشــته باشــد‪.‬‬ ‫برای کاشت هر درخت باید‬ ‫بیش از همه به شرایط اقلیمی‬ ‫و به خصوص منابع ابی مناطق‬ ‫توجه کرد و بر اساس ان به‬ ‫کاشت درخت اقدام کرد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســوال مطــرح باشــد کــه مگــر می تــوان در‬ ‫همــه جــای گلســتان یــک درخــت کاشــت؟ مــا در ایــن شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان بــه دنبــال ترویــج یــک گونــه خــاص نیســتیم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت در یــک منطقــه انــار قابلیــت رشــد داشــته باشــد‬ ‫و در منطق ـه ای دیگــر هــم بــادام کــه اگــر بــه ظرفیت هــای اب‬ ‫و هوایــی هــر منطقــه توجــه شــود‪ ،‬در ان صــورت بــا مشــکل‬ ‫کاهــش رشــد و بــاروری درختــان مواجــه نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بــرای کاشــت هــر درخــت بایــد بیــش از همــه بــه شــرایط‬ ‫اقلیمــی و به خصــوص منابــع ابــی مناطــق توجــه کــرد و بــر‬ ‫اســاس ان بــه کاشــت درخــت اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫کم ابــی یکــی از مشــکالت اثبات شــده ایــران اســت و بــه‬ ‫همیــن دلیــل کاشــت درخــت و حتــی کشــت محصــول‬ ‫کشــاورزی بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجه کــرد‪ .‬به عنــوان مثال‬ ‫در بخشــی از اســتان فــارس کــه از قابلیــت باالیــی بــرای تولیــد‬ ‫ســیب برخــوردار اســت بــه دلیــل کم ابی به کاشــت بــادام روی‬ ‫اورده انــد تــا عــاوه بــر حفــظ سرســبزی منطقــه‪ ،‬از افزایــش‬ ‫مصــرف اب در بخــش کشــاورزی هــم خــودداری شــود‪.‬‬ ‫بــرای افزایــش کیفیــت تولیــدات درختــان‪ ،‬در ‪ ۲‬نقطــه‬ ‫گلســتان مرکــز تولیــد نهــال را ایجــاد کردیــم کــه نهال هــا‬ ‫حداکثــر ســازگاری بــا شــرایط اقلیمــی و اب و هوایــی هــر‬ ‫منطقــه را داشــته باشــد و بهــره وری بــه نهایــت برســد‪.‬‬ ‫راهــکار دیگــری بــرای حــل مشــکل کم ابــی در حفــظ سرســبزی‬ ‫محیط هــای شــهری و یــا رونــق کاشــت درخــت در گلســتان‬ ‫نداریــد؟‬ ‫االزمنــی‪ :‬بــه شــدت بــا اســتفاده از منابــع ابــی معمــول بــرای‬ ‫کاشــت درخــت مخالــف هســتیم و معتقدیــم می تــوان از‬ ‫روش هــای جدیــد بــرای درختــکاری هــم بهــره بــرد‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫روش هــا‪ ،‬اســتفاده از پســاب بــرای درختــکاری اســت‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیــم پســاب های موجــود را بــا روش هــای علمــی بــه‬ ‫بهــره وری حداکثــری برســانیم ایــن منابــع‪ ،‬یکــی از بهتریــن‬ ‫شــیوه ها بــرای توســعه و ترویــج درختــکاری در گلســتان بــه‬ ‫خصــوص مناطــق کــم اب شــمال اســتان اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر تــاش بــرای ترویــج درختــکاری در مــردم ماننــد‬ ‫درختــکاری در اراضــی شــیب دار و تغییــر کشــت از محصــوالت‬ ‫کم بــازده بــه درختــان مثمــر و صنعتــی‪ ،‬بــه دنبــال ان هســتیم‬ ‫کــه معابــر عمومــی گلســتان را بــا درخــت اشــتی دهیــم ‪.‬‬ ‫مــردم غــرب گلســتان و بــه خصــوص گــرگان و کردکــوی‬ ‫اثــرات اصــرار بــر کاشــت درختــان در معابــر عمومــی را در‬ ‫مســیر گــرگان – یســاقی می بینــد‪ .‬چنــد دهــه قبــل یکــی‬ ‫از عالقمنــدان بــه کاشــت درخــت در دوطــرف جــاده ســاری‬ ‫اقــدام بــه کاشــت درخــت کــرد کــه بــا گذشــت ســال ها هنــوز‬ ‫دوام و زیبایــی خــود را حفــظ کــرده و همچنیــن در حفــظ‬ ‫محیــط زیســت نیــز نقش افرینــی می کنــد‪.‬‬ ‫مــا انســان ها در عــوض جایــی کــه در زمیــن اشــغال‬ ‫کرده ایــم بــه طبیعــت بدهکاریــم و می توانیــم ایــن بدهــی را‬ ‫بــا کاشــت درخــت بــه خصــوص نهال هــای مثمــر کــه اثــرات‬ ‫تــا ســال ها باقــی می مانــد ادا کنیــم‪.‬‬ ‫یک نمونه دیگر از احترام به طبیعت را یک شهروند گلوگاهی‬ ‫بــا کاشــت ده هــا نهــال انجیــر در یکــی از خیابان هــای ایــن شــهر‬ ‫در اســتان مازنــدران معنــا کــرد و ضمــن اشــنایی بیشــتر مــردم بــا‬ ‫ایــن درخــت‪ ،‬موجــب تغییــر نــگاه در کاشــت انجیــر و رواج بــاور‬ ‫کاشــت بیشــتر ایــن درخــت در منطقــه شــد‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 04‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪666‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫تایید دو مرحله ای و عدم‬ ‫ارسال کد احراز هویت‬ ‫را جدی بگیرید‬ ‫تدوین طرح تامین مالی‬ ‫مناسب برای پرداخت‬ ‫تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری بــرای تولیــد‬ ‫ســاالنه یــک میلیــون مســکن بایــد ‪ ۳۶۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت پرداخــت کننــد کــه در ایــن میان ســهم‬ ‫بانــک مســکن ‪ ۶۳‬هــزار میلیــارد تومــان برای ســاخت ‪۲۱۰‬‬ ‫هــزار واحــد مســکونی اســت و مابقــی بانک هــا ســهمی از‬ ‫‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۲‬هــزار میلیــارد تومــان دارنــد‪.‬‬ ‫ایا برای پرداخت‬ ‫تسهیالت ساخت‬ ‫مسکن بانک ها‬ ‫تعهد خود را اجرا‬ ‫می کنند؟‬ ‫نظــام بانکــی در یــک ســال گذشــته مشــارکت بســیار کمــی‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن داشــته‪ ،‬در حالــی کــه متعهــد‬ ‫بــه پرداخــت ‪ ۳۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــر اســاس‬ ‫قانــون جهــش تولیــد مســکن هســتند‪ ،‬بــا ایــن حــال طــرح‬ ‫تامیــن مالــی بــرای پرداخــت وام ســاخت مســکن در بانــک‬ ‫مرکــزی تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫نظــام بانکــی طــی یــک ســال گذشــته چنــدان در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن و اجــرای قانــون جهــش تولیــد مســکن‬ ‫اقــدام نکــرده اســت‪ ،‬در حالــی کــه بانک هــا متعهــد بــه‬ ‫پرداخــت ‪ ۳۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت طــرح جهــش‬ ‫تولیــد و تامیــن مســکن شــده اند امــا تنهــا یک بانــک به تعهد‬ ‫خــود عمــل کــرده کــه ان هــم بانــک مســکن اســت کــه تــا‬ ‫کنــون ‪ ۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــه بخــش مســکن‬ ‫پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫کمبــود منابــع و طوالنــی بــودن فراینــد تقســیط وام هــای‬ ‫بخــش مســکن ازجملــه دالیــل بی میلــی بانک هــا بــرای‬ ‫پرداخــت تســهیالت در بخــش مســکن اســت البتــه‬ ‫کارشناســان می گوینــد بانک هــا بیشــتر بــه ملـک داری (خرید‬ ‫مســکن) تمایــل دارنــد تــا پرداخــت تســهیالت‪.‬‬ ‫فراخــوان بانک هــا بــرای پرداخــت تســهیالت ســاخت‬ ‫مسکن‬ ‫«مهــرداد بذرپــاش» وزیــر راه و شهرســازی هفتــه گذشــته‬ ‫در اختیار مردم‬ ‫یارانه به صورت‬ ‫نقدی قرار بگیرد‬ ‫اعــام کــرد کــه بــه همــه بانک هــای کشــور فراخــوان داده‬ ‫شــده و هــر کــدام از بانک هــای کشــور متعهدنــد کــه پرداخت‬ ‫تعداد مشــخص شــده تســهیالت ســاخت را بر عهده بگیرند‬ ‫تــا عملیــات اجرایــی طرح هــای ســاختمانی شــتاب گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه واگــذاری زمیــن و احــداث واحدهــای یــک‬ ‫طبقــه در مــدل جدیــد طــرح نهضــت ملــی مســکن و الصــاق‬ ‫وام بانکــی بــه زمیــن اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در فــاز اول شــهرهای زیر‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار نفــر انجــام شــده و در روزهــای اینــده واگذاری زمین‬ ‫اغــاز می شــود کــه زمین هــا امــاده و تحویــل اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر راه و شهرســازی عقب ماندگی هــای زیــادی‬ ‫در حــوزه مســکن طــی ســال های قبــل بــوده کــه بایــد ســریع‬ ‫جبــران شــود و ســاالنه ســاخت یــک میلیــون مســکن نیــاز‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬طــرح نهضــت ملــی مســکن در‬ ‫حالــی اجرایــی شــده کــه یکــی از عوامــل اصلــی در تحقــق ان‬ ‫پرداخــت به موقــع تســهیالت از ســوی بانک هــا اســت‪ .‬طبــق‬ ‫قانــون قانــون جهــش تولیــد مســکن‪ ۲۷ ،‬بانــک و موسســه‬ ‫مالــی و اعتبــاری اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی مکلــف بــه‬ ‫مشــارکت در اجــرای نهضــت ملــی مســکن هســتند‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری‬ ‫بــرای تولیــد ســاالنه یــک میلیــون مســکن بایــد ‪ ۳۶۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت کننــد کــه در ایــن میــان‬ ‫ســهم بانــک مســکن ‪ ۶۳‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای ســاخت‬ ‫‪ ۲۱۰‬هــزار واحــد مســکونی اســت و مابقــی بانک ها ســهمی از‬ ‫‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۲‬هــزار میلیــارد تومــان دارنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه منابــع بانک هــا بــرای نهضــت‬ ‫ملــی مســکن بایــد بلندمــدت و متناســب بــا این طرح باشــد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه تســهیالت پرداختــی بانک هــا کوتاه مــدت بــوده‬ ‫و نمی تواننــد و نمی خواهنــد منابــع خــود را بــرای تســهیالت‬ ‫بلندمــدت اختصــاص دهنــد امــا بانک هــا در حــوزه ملــک‬ ‫داری بســیار ورود کرده انــد عــده ای معتقدنــد بخش عمده ای‬ ‫از خانه هــای خالــی متعلــق بــه بانک هاســت‪.‬‬ ‫مهم تریــن مســاله تامیــن تســهیالت الزم بانکــی بــرای‬ ‫عملیاتــی کــردن نهضــت ملــی مســکن اســت کــه گویــی‬ ‫بانک هــا ان گونــه کــه بایــد و شــاید مســاله را جــدی نگرفتــه‬ ‫بودنــد کــه بــا فراخــوان وزیــر راه و شهرســازی این مســاله وارد‬ ‫مرحلــه تازه تــری می شــود‪.‬‬ ‫تدویــن طــرح تامیــن مالــی مناســب بــرای پرداخــت‬ ‫تســهیالت ســاخت مســکن‬ ‫محمــد مخبــر معــاون اول رییــس جمهــور از تدویــن تامیــن‬ ‫مالــی مناســب بــرای همــه روش هــای ســاخت مســکن در‬ ‫بانــک مرکــزی خبــر داد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه اثــار ان‬ ‫ســریع تر مشــخص شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اینکــه مســکن ســاخته شــود یــا بســازیم بــا‬ ‫یکدیگــر تفــاوت دارد؛ دولــت بایــد بخشــی را بســازد و بخشــی‬ ‫دیگــر نیــز بایــد ســاخته شــود‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬می توانیم بــه مردم‬ ‫زمین دهیم تا خودشــان مســکن بســازند‪ ،‬زیرا برای قشــری‬ ‫کارشــناس مســایل اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بهتــر اســت‬ ‫کــه یارانــه بــه صــورت نقــدی پرداخــت در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار بگیــرد تــا ان را بــر اســاس نیازهــای خــود هزینــه‬ ‫کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای کاالبرگــی الکترونیکــی‬ ‫می توانــد فســادزا باشــد‪.‬‬ ‫محمدحســن قدیــری ابیانــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫یارانــه را بهتــر اســت در اختیــار مــردم بــه‬ ‫صــورت نقــدی قــرار بگیــرد‪ ،‬چراکــه در انتخــاب‬ ‫کاال و قــرار گرفتــن نــوع ان در ســبد کاالیــی‬ ‫مــردم در صــورت اجــرای کاالبرگــی الکترونیکی‬ ‫می توانــد فســاد رخ دهــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در اختیــار واردکننــدگان‬ ‫دولــت مابه التفــاوت پولــی را کــه بــه صــورت‬ ‫ارز ترجیحــی قــرار م ـی داد را در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار داده اســت و هــدف ایــن اســت کــه‬ ‫جلــوی رانــت و فســاد گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫کارشــناس مســایل اقتصــادی گفــت‪ :‬اینکــه‬ ‫قیمت هــا ازاد شــود‪ ،‬ولــی مابه التفــاوت‬ ‫ان در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد اقــدام بزرگــی بــوده کــه‬ ‫ریش ـه های فســاد‪ ،‬رانــت‪ ،‬قاچــاق و مافیــا را می خشــکاند؛‬ ‫از مــردم ایــن ظرفیت وجــود دارد‪.‬‬ ‫مخبــر گفــت‪ :‬تامیــن مالــی مناســب بــرای همــه روش هــای‬ ‫ســاخت مســکن در بانــک مرکــزی تدویــن شــده‪ ،‬زیــرا مصوبه‬ ‫دولــت اســت و امیدواریــم اثــار ان ســریع تر مشــخص شــود‪.‬‬ ‫سهم بانک ها در افزایش قیمت مسکن‬ ‫کارشناســان معتقدنــد انچــه امــروز ســبب شــده تــا بــا وجــود‬ ‫تقاضــای موثــر‪ ،‬قیمــت مســکن همچنــان صعــودی باشــد‬ ‫ایــن اســت کــه بانک هــا ســهم وســیعی در مالکیــت بخــش‬ ‫مســکن دارنــد بــه طــوری کــه بــا وجــود تقاضــای موثــر‪ ،‬قیمت‬ ‫مســکن افزایــش یافتــه و میانگیــن هــر متــر مربــع واحــد‬ ‫مســکونی در تهــران حتــی بــه فراتــر از ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫مهم ترین مساله تامین‬ ‫تسهیالت الزم بانکی برای‬ ‫عملیاتی کردن نهضت ملی‬ ‫مسکن است که گویی بانک ها‬ ‫ان گونه که باید و شاید مساله را‬ ‫جدی نگرفته بودند که با فراخوان‬ ‫وزیر راه و شهرسازی این مساله‬ ‫وارد مرحله تازه تری می شود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ان گــزارش‪ ،‬بــا توجــه بــه فراخــوان وزیــر راه و‬ ‫شهرسازی برای شتاب بخشی در اعطای تسهیالت بانکی و‬ ‫تدویــن تامیــن مالــی مناســب بــرای تمــام روش های ســاخت‬ ‫مســکن انتظــار مـی رود کــه شــاهد تحولــی جدیــد در بخــش‬ ‫مســکن باشــیم البتــه با توجــه به تاکیدات بــرای تامین مالی‬ ‫ســاخت مســکن و الــزام قانونــی ان‪ ،‬جــای هیچ گونــه تعللــی‬ ‫از ســوی بانک هــا بــرای پرداخــت تســهیالت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫‪ ۸۲‬درصــد از ســهم بانــک مســکن در پرداخــت تســهیالت‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن پرداخــت شــده امــا ســایر‬ ‫بانک هــا کــه موظــف بــه پرداخــت ‪ ۲۰‬درصــد از تســهیالت‬ ‫ســالیانه خــود بــه بخــش مســکن هســتند‪ ،‬عملکــرد چندانــی‬ ‫در ایــن زمینــه نداشــته اند و به جــز یکــی دو بانــک کــه مبالــغ‬ ‫ناچیــزی را متعهــد شــده اند هنــوز کارنامــه مشــخصی در ایــن‬ ‫زمینــه توســط ســایر بانک هــا ارایــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫پــس از تصویــب قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن‪۲۷ ،‬‬ ‫بانــک و موسســه اعتبــاری مکلــف بــه پرداخــت تســهیالت ایــن‬ ‫طــرح شــدند‪ .‬بــرای هــر بانــک نیــز ســهمیه ای جداگانــه تعییــن‬ ‫شــد و انتظــار مـی رود بانک هــا بــه تکالیــف خــود بــرای پرداخــت‬ ‫‪ ۳۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــه بخــش مســکن اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫کمــا اینکــه در زمینــه گنــدم مشــخص شــد کــه هــزاران مرکــز‬ ‫بــه نــام نانوایــی ارد تحویــل می گرفتنــد در حالــی کــه چنیــن‬ ‫مراکــزی وجــود نداشــته اســت و ان گونــه مســووالن اعــام‬ ‫کردنــد جلــوی یــک رانــت بــزرگ معــادل مصــرف نــان ‪۲۵‬‬ ‫میلیــون نفــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیس فتا اســتان گلســتان گفت‪ :‬بهترین‬ ‫راه برای پیشــگیری از دسترســی مجرمان ســایبری به‬ ‫اکانــت هــای شــبکه هــا‪ ،‬فعال ســازی تنظیمــات تایید‬ ‫دو مرحل ـه ای و عــدم ارســال کــد احــراز هویــت بــرای‬ ‫دیگــران اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم ســعید تجــری سرپرســت پلیــس فتــا‬ ‫اســتان گلســتان در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬گســترش‬ ‫روزافــزون اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعی در بیــن افراد‬ ‫جامعــه و نیــاز ضــروری ایــن فضــای ملتهــب بــه ارتقــاء‬ ‫امنیــت کاربــران بــه امــری ضــروری تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه مراجعــه روزانــه‬ ‫کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی بــا عنــوان هــک شــدن‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی خــود بــه کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا‪ ،‬افــزود‪ :‬در هنــگام عضویــت در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬کــد احــراز هویــت از سرشــماره مختــص‬ ‫شــبکه اجتماعــی مــورد نظــر افــراد بــرای انــان ارســال‬ ‫می شــود و ایــن کــد کامــا شــخصی بــوده و بــه هیــچ‬ ‫وجــه نبایــد در اختیــار دیگــران قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری بیــان کــرد‪ :‬متاســفانه افــرادی کــه در‬ ‫ایــن زمینــه متضــرر شــده و بــه اکانــت شــبکه اجتماعــی‬ ‫انــان دسترســی گرفتــه می شــود کــد احــراز هویــت خود‬ ‫را بــه صــورت نادانســته در اختیــار دیگــران قــرار داده انــد‬ ‫یــا بــا نصــب بدافزارهایــی کــه در فضــای مجــازی دســت‬ ‫بــه دســت مــی شــوند‪ ،‬زمینــه دسترســی بــه اطالعــات‬ ‫شــخصی و پیامــک هــای دریافتــی خــود را بــه مجرمــان‬ ‫ســایبری داده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همیشــه بــا افزایــش اگاهــی و تقویــت امنیــت‬ ‫حســاب کاربــری افــراد مــی تــوان از مشــکل دسترســی بــه‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی پیشــگیری کــرد و مهمتریــن رکــن‬ ‫تقویــت امنیــت حســاب کاربــری شــبکه های اجتماعــی ‪،‬‬ ‫فعــال ســازی تنظیمــات تاییــد دو مرحلــه ای مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد ‪ :‬امــروزه مجرمــان‬ ‫ســایبری بیشــتر به دنبال دسترســی به اکانت های شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی داخلــی افــراد بــه خصــوص روبیکا هســتند‬ ‫و کاربــران مــی بایســت بالفاصلــه پــس از ایجــاد اکانــت‬ ‫کاربــری خــود نســبت بــه ارتقــای امنیــت ان بکوشــند و بــا‬ ‫فعال ســازی تنظیمات تایید دو مرحله ی حســاب کاربری‬ ‫خــود‪ ،‬راه نفــوذ شــیادان ســایبری را مســدود نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجری در پایان یاداور شــد‪ :‬شــهروندان حتما‬ ‫هشــدار هــای پیشــگیرانه پلیــس فتــا را جــدی بگیرند تا‬ ‫اســیب هــای موجــود در فضــای مجــازی متحمــل انــان‬ ‫نگــردد و در صــورت مواجهــه شــدن بــا مــوارد فــوق ذکــر‬ ‫حتمــا بــه کارشناســان پلیــس فتــا بــه شــماره ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریتهــای ســایبری تمــاس حاصــل نمایند‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫س ‪ :۶۴۶۵‬نیمه شــب شــرعی برای‬ ‫نمــاز مغــرب و عشــا چگونــه محاســبه‬ ‫میشود؟‬ ‫ج‪ :‬نیمــه شــب بــرای نمــاز مغــرب و عشــا‪ ،‬نصــف‬ ‫فاصلــه بیــن غــروب افتــاب تــا هنــگام فجرصــادق‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫فجــر صــادق در مقابــل فجــر کاذب اســت‪ .‬فجــر کاذب‬ ‫نــوری اســت کــه بــه درازا در اســمان پدیــد می ایــد و‬ ‫بــه جــای پهــن شــدن بــر روی افــق‪ ،‬بــه صــورت عمــودی‬ ‫بــه ســمت بــاال انعــکاس می یابــد‪ .‬فجــر صــادق زمــان‬ ‫اســت کــه نــور ســفید متصــل بــه ســطح افــق بــا شــدت‬ ‫کــم طلــوع کــرده و در افــق پراکنــده میشــود و باگذشــت‬ ‫زمــان‪ ،‬شــدت نــور ان بیشــتر میشــود‪ .‬بدلیــل ضعیــف‬ ‫بــودن فجــر صــادق‪ ،‬مشــاهده ان نیازمنــد داشــتن افــق‬ ‫شــرقی کامــا بــاز و تاریــک اســت و در شــهرهایی ماننــد‬ ‫تهــران بســیار مشــکل میباشــد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫تشــخیص دقیــق طلــوع فجــر ســخت اســت ‪ ،‬جهــت‬ ‫رعایــت احتیــاط‪ ،‬حــدود ده دقیقــه بعــد از شــروع اذان‬ ‫از رســانه هــا‪ ،‬نمــاز صبــح خوانــده شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫جذب ‪ ۹.۵‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار الیروبی رودخانه ها‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬از منابــع ملــی بــرای الیروبــی‬ ‫رودخانه هــای اســتان امســال ‪ ۹‬میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان اعتبــار جــذب شــد‪.‬‬ ‫ســید عقیــل مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫الیروبــی رودخانــه هــا در قانــون بودجــه اعتبــاری‬ ‫در نظــر گرفتــه نشــده اســت و بــر ایــن اســاس‬ ‫منابــع مــورد نیــاز در ایــن زمینــه از اعتبــارات محــل‬ ‫بحــران تخصیــص مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ ۶ :‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر طــول‬ ‫رودخانــه هــای اســتان اســت کــه از ایــن میــزان‪۲ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر رودخانــه هــای حســاس و‬ ‫مهــم کــه در نزدیــک مناطــق مســکونی قــرار دارنــد‬ ‫از ایــن رو الیروبــی و ســاماندهی ایــن رودخانــه هــا‬ ‫دارای اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســاله الیروبــی‬ ‫رودخانه هــا انجــام مــی شــود خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۶۵۰‬کیلومتــر از رودخانــه هــای اســتان مهــم‬ ‫و نیــاز بــه الیروبــی دارد کــه تاکنــون حــدود ‪۱۵۰‬‬ ‫کیلومتــر از ایــن طــول الیروبــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬الیروبــی‪ ۴۰‬کیلومتــر‬ ‫از رودخانــه هــا‪ ،‬ســال ‪ ۹۹‬و پارســال در حــدود‬ ‫‪ ۱۹‬کیلومتــر و در نیمــه نخســت امســال هفــت‬ ‫کیلومتــر الیروبــی در رودخانــه هــای محــدوده‬ ‫خــارج شــهر کــه تکلیــف قانونــی ایــن شــرکت‬ ‫اســت انجــام شــد‪.‬‬ ‫ســاماندهی حــدود ‪ ۹۰‬کیلومتــر رودخانــه‬ ‫اســتان‬ ‫مرتضــوی دربــاره ســاماندهی رودخانــه هــای‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬بــا اســتفاده از اعتبــارات و منابــع‬ ‫ملــی‪ ،‬مطالعــات حــد حریــم و بســتر در طــول هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر از رودخانــه هــای اســتان انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اســتان‪ ۴۰۰‬کیلومتــر از‬ ‫رودخانه هــای اســتان نیــاز فــوری بــه ســاماندهی‬ ‫دارد و تاکنــون حــدود ‪ ۹۰‬کیلومتــر از ایــن طــول‬ ‫ســاماندهی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــدود ‪۱۷‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای انجــام اقدامــات‬ ‫مربــوط بــه ســاماندهی هــر کیلومتــر از رودخانه هــا‬ ‫نیــاز دارد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 04‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪666‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫تامین اعتبار هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای خوراک دام نیاز است‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تامیــن خــوراک دام این اســتان که‬ ‫قطــب دامپــروری کشــور محســوب مــی شــود بــه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده اظهــار کــرد‪ :‬خراســان شــمالی بــا دارا بــودن بیــش از ‪ ۲‬میلیــون راس دام‬ ‫ســبک و حــدود ‪ ۸۰‬هــزار راس دام ســنگین قطــب دامپــروری کشــور محســوب مــی شــود و‬ ‫معیشــت بســیاری از مــردم بــه ایــن بخــش گــره خــورده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زندگــی ایــن تولیــد کننــدگان ایــن روزهــا دســتخوش خشکســالی قــرار گرفتــه‬ ‫و دغدغــه انهــا همــراه گرانــی نهــاده هــای دامــی افزایــش یافتــه اســت و متاســفانه امــکان‬ ‫پرداخــت تســهیالت بانکــی بــه انــدازه نیــاز دامپــروران در ایــن اســتان وجــود نــدارد کــه ایــن امــر‬ ‫باعــث بــروز مشــکالتی بــرای ایــن قشــر تولیــد کننــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بعــد از ازاد ســازی یارانه هــا قیمــت علوفــه هــا افزایــش زیــادی یافــت کــه بــه‬ ‫طــور مثــال هــر یــک کیلوگــرم جــو از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومــان بــه بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار تومــان افزایــش‬ ‫یافــت و مشــکالت زیــادی را بــرای دامــداران ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫گازبهای کدام مشترکان‬ ‫رایگان می شود؟‬ ‫قدردانی از سران قوا‪ /‬مالیات کارکنان صنعت نفت مانند دیگر کارکنان دولت شد‬ ‫وزیــر نفــت در ادامــه بــا قدردانــی از ســران قــوای سـه گانه‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مالیــات کارکنــان‬ ‫صنعــت نفــت ماننــد دیگــر کارکنــان دولــت شــد و از ایــن بابــت از ســران قــوا تشــکر می کنیــم‬ ‫و ان شــاالله انگیــزه ای دوچنــدان در کارکنــان بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬خوان اجرای ماده ‪ ۱۰‬طی شده است‬ ‫اوجــی در پایــان اعــام کــرد‪ :‬در بحــث مــاده ‪ ۱۰‬هــم ‪ ۶‬خــوان طــی شــده و تنهــا گــذر از خــوان‬ ‫هفتــم مانــده و ان شــالله تاییــد مســئوالن ارشــد نظــام را می گیریــم کــه ســبب رضایتمنــدی‬ ‫همــکاران شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک‬ ‫قبضــه ســاح جنگــی توســط مامــوران کالنتــری ‪ 11‬ایــن‬ ‫فرماندهــی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫کالنتــری ‪11‬‏فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــیروان از‬ ‫نگهــداری یــک قبضــه ســاح جنگــی توســط فــردی در‬ ‫یکــی از روســتاهای ایــن شهرســتان‏مطلــع و بالفاصلــه بــا‬ ‫توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬وارد عمــل شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بعــد از حضــور در محــل و‬ ‫بازرسـی هایبی وقفه‪ ،‬ســاح را کشــف و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در همیــن رابطــه یــک‬ ‫نفــر متهــم نیــز دســتگیر شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه پلیس بــا هرگونه‬ ‫اقدامــی کــه امنیــت و ارامــش شــهروندان را مختــل کنــد‪،‬‬ ‫بــا قاطعیــت برخــورد‏خواهــد کــرد از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا در صــورت اطــاع از این گونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‏دهنــد‪.‬‏‬ ‫پاتک پلیس به اخاللگران نظم‬ ‫و امنیت در پارک جنگلی «دوبرار‪»‎‬‬ ‫شــب گذشــته با حضور مقتدرانه پلیس در پارک تفریحی و‬ ‫جنگلــی «دوبــرار» اخاللگــران نظم و امنیت را غافلگیر کر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی بــا حضــور ســردار «ســعید‬ ‫مطهــری زاده»‏فرمانــده انتظامــی اســتان‪ ،‬معــاون عملیــات‪،‬‬ ‫دادســتان‪ ،‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــه همــراه‬ ‫کارکنــان انتظامــی ان ‏فرماندهــی و همچنیــن جمعــی از‬ ‫کارکنــان پلیــس مبــارزه بــا مواد مخدر و پلیس اگاهی اســتان‬ ‫بــه صــورت غیرمترقبــه در پــارک‏تفریحــی‪ ،‬جنگلــی «دوبــرار»‬ ‫بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش‪ ،‬در ایــن طــرح کــه بــه منظــور‬ ‫پاک ســازیپارک ها و تفرجگاه هــا بــه اجــرا گذاشته شــده بــود‪،‬‬ ‫‪ 2‬نفــر معتــاد‏متجاهــر شناســایی و بعــد از دســتگیری بــه‬ ‫کمــپ تــرک اعتیــاد شــهر بجنــورد معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در همیــن رابطــه همچنیــن ‪ 4‬نفــر متهــم نیــز‬ ‫دســتگیر و بــه دادســرا معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت‪ ،‬توقیف ‪ 5‬دســتگاه خودرو و انتقال ان ها‬ ‫بــه پارکینــگ نیــز از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در طــول‬ ‫اجــرای ایــن‏طــرح توســط پلیــس بجنــورد بــود‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ارایــه تســهیالت ارزان قیمــت بایــد بــا افزایــش نهــاده هــای دامــی همخوانــی‬ ‫داشــته باشــد تــا ایــن قشــر از ایــن ناحیــه دچــار زیــان نشــود امــا بانــک هــای ایــن اســتان قــادر‬ ‫بــه پرداخــت ایــن میــزان نیســتند‪.‬‬ ‫محمــدزاده عنــوان کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۵۴‬میلیــارد تومــان تســهیالت در قالــب دامــدارکارت بــه‬ ‫دامــداران ایــن اســتان پرداخــت شــده اســت و بیــش از پنــج هــزار نفــر از دامــداران ایــن اســتان‬ ‫از تســهیالت دامــدار کارت بــرای خریــد علوفــه اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دامــداران ایــن اســتان بــرای تامیــن علوفــه دام را بــه صــورت حمایتــی بــه دولت‬ ‫مــی فروشــند و در مقابــل تســهیالت دامــدار کارت را بــرای خریــد علوفــه دریافــت مــی کننــد در‬ ‫صــورت نیــاز دامــداران بایــد هــزار و ‪ 500‬میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخت شــود‪.‬‬ ‫دامــدار کارت از ســال گذشــته بــرای کمــک بــه دامــداران صــادر شــد و تــا ســقف ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان‬ ‫تســهیالت بــا نــرخ بهــره ‪ ۱۱‬درصــد پرداخــت مــی شــد کــه پرداخــت ایــن تســهیالت توســط ایــن بانــک‬ ‫همســو بــا سیاســت هــای دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی در جهــت طــرح مردمــی ســازی و توزیــع‬ ‫عادالنــه یارانــه هــا بــا صــدور دامــدار کارت جدیــد و تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان شــدت گرفــت‪.‬‬ ‫صــدور دامــدار کارت بــه عنــوان یــک تســهیالت ویــژه و ســرمایه در گــردش بــرای تامیــن‬ ‫نهاده هــای مــورد نیــاز و مــواد اولیــه (بخش هــای دام و طیــور) تولیــد در نظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫و بــا ســهولت بیشــتری در اختیــار متقاضیــان قرارخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی قطــب دامــداری و دامپــروری کشــور اســت و در ایــن اســتان ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۳۶‬هــزار راس دام ســبک شــامل یــک میلیــون و ‪ ۷۲۳‬هــزار راس گوســفند‪ ،‬حــدود ‪ ۳۱۳‬هــزار‬ ‫راس بــز و ‪ ۸۱‬هــزار و ‪ ۸۸۰‬راس گاو و گوســاله‪ ۲ ،‬هــزار ‪ ۳۵۰‬نفــر شــتر و در مجمــوع ‪ ۸۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۳۰‬راس دام ســنگین و در مجمــوع حــدود ســه میلیــون واحــد دامــی در اســتان نگهــداری و‬ ‫پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫امام جمعه بجنورد‬ ‫وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه اگــر مشــترکی نســبت بــه مصــرف پارســال خــود ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫صرفه جویــی داشــته باشــد‪ ،‬گازبهــای رایــگان خواهــد داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬اقدام هــای خوبــی بــرای‬ ‫تشــویق مشــترکان در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــا هــر یــک درصــد کاهــش مصــرف‪ ،‬شــامل‬ ‫ســه درصــد تخفیــف گازبهــا می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت نفــت‪ ،‬جــواد اوجــی روز جمعــه در بازدیــد از مرکــز‬ ‫دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران اعــام کــرد‪ :‬امــروز بــرای بررســی توزیــع‪ ،‬عرضــه و‬ ‫مصــارف گاز بــه طــور ســرزده بــه مرکــز دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز امــدم و ارتباط زنــده ای با‬ ‫پاالیشــگاه ها و ســکوهای پــارس جنوبــی داشــتم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون روزانــه نزدیــک بــه ‪ ۷۰۵‬میلیــون مترمکعــب در روز(حــدود ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫گاز کشــور) از ایــن حــوزه برداشــت می کنیــم و امادگــی ‪ ۱۰۰‬درصــدی بــرای تامیــن گاز بــا‬ ‫تدابیــر اندیشیده شــده و انجــام تعمیــرات اساســی در خطــوط لولــه‪ ،‬ســکوهای برداشــت گاز‪،‬‬ ‫پاالیشــگاه ها و ایســتگاه های تقلیــل فشــار وجــود دارد‪.‬‬ ‫اوجــی بــا بیــان اینکــه مصــرف گاز در بخــش خانگــی و تجــاری ‪ ۶۰‬میلیــون مترمکعــب در روز‪،‬‬ ‫معــادل ‪ ۲‬فــاز پــارس جنوبــی نســبت بــه پارســال افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬از همــه‬ ‫مــردم می خواهیــم بــرای بهینه ســازی مصــرف تــاش کننــد و اقدام هــای خوبــی بــرای تشــویق‬ ‫مشــترکان هــم در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬بــا هــر یــک درصــد کاهــش مصــرف‪ ،‬شــامل ســه‬ ‫درصــد تخفیــف گازبهــا می شــوند و اگــر مشــترکی نســبت بــه مصــرف پارســال خــود ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫صرفه جویــی داشــته باشــد‪ ،‬گازبهــای رایــگان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت همچنیــن مــردم را بــه پوشــیدن لباس هــای گــرم و رعایــت دمــای رفــاه ‪۲۱ - ۱۸‬‬ ‫درجــه توصیــه کــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کشف سالح جنگی در شیروان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫باید جوانان از اهداف دشمنان‬ ‫اگاه شوند‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراسان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬بایــد از اهــداف‬ ‫دشــمنان جوانــان از طریــق جهــاد تبییــن اگاه شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حجــت االســام و المســلمین رضــا نــوری اظهــار کــرد‪ :‬از‬ ‫ســوی اســتکبار جهانــی اغشاشــات اخیــر بــه صورتــی هدفمنــد برنامــه ریــزی شــده بود بــه نحوی‬ ‫کــه اثبــات کردنــد در جامعــه هدفــی بــه غیــر از نابــودی ارزش هــای دینــی را در ســر ندارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬رســانه هــای معانــد نیــز در ایــن حــوادث‪ ،‬نقــش پــر رنگــی داشــتند که در‬ ‫تحریــک جوانــان و بدبینــی انهــا نســبت بــه اســام ‪ ،‬جــدای از ترفندهــای رســانه ای که به طور‬ ‫علنــی مــردم را بــه انجــام اقدامــات خشــونت بار تشــویق مــی کردند‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬در حقیقــت نظــام اســتکباری کــه مدعــی حقــوق بشــر بــود‪،‬‬ ‫اشــکارا اقــدام بــه تحریــک جوانــان مــی کــرد تــا بــا امــدن به خیابان هــا‪ ،‬اقدام به اتش کشــیدن‬ ‫امــوال عمومــی کننــد و در ایــن راه نیــز دســت بــه قتــل عــام انســان هــای بــی گنــاه بزننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد افــزود‪ :‬در ایــن میــان متاســفانه شــاهد ایــن بودیــم کــه برخــی از‬ ‫رســانه های معانــد نیــز بــا تحریــک جوانــان بــه اغتشــاش و ارســال فیلــم در قبــال ان پــول‬ ‫دریافــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شــد‪ :‬قبال در کشــور ســوریه ‪،‬این اقدامات شــوم توســط دشــمنان پیاده‬ ‫ســازی شــده بــود و همیــن اقــدام را نیــز در ایــران بــه دنبــال ان بودنــد کــه نظــام اســامی در‬ ‫برابــر ایــن حــوادث یــا منفعــل شــود و یــا دســت بــه خشــونت بزنــد امــا بــا نــگاه هوشــمندانه ای‬ ‫کــه مقــام معظــم رهبــری داشــتند تاکیــد کردند که برخــی از جوانان در جریــان حوادث فریب‬ ‫خــورده انــد و بایــد بــا جهادتبییــن انهــا را اگاه کــرد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراسان شــمالی در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬نســبت به اقدامات شــوم‬ ‫دشــمن کــه هدفــی جــز نابــودی اســام نداشــتند‪ ، ،‬نســل اینــده ســاز کشــور را همــه مــا بایــد‬ ‫در ایــن شــرایط بــا بهــره گیــری از ظرفیت هــای گوناگــون اگاه کنیــم‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی موضــوع مــاده‪3‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابررای شماره ‪ 140160312009001383‬مورخ ‪ 1401/9/19‬هیئت قانون تعیین تکلیف اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان‬ ‫بندرگز درخصوص کالســه پرونده ‪1401114412009000116‬ششــدانگ یک قطعه باغ بمســاحت ‪ 3068/65‬مترمربع جداشــده‬ ‫ازپــاک ‪-8‬اصلــی واقــع درگزغربــی بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبتــی بندرگــز ‪،‬ملکــی اقــای علــی دیلمــی فرزنــد غالمرضــا بــه کدملــی‬ ‫‪ 0062478788‬کــه مــع الواســطه ازمالــک رســمی اقــای شــعبان کالگرخریــداری کــرده اســت چنانچــه اشــخاص اعــم ازحقیقی‬ ‫وحقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصــل ‪،‬حــدود وحقــوق ارتفاقــی دارنــد میتواننــد ظرف مــدت ‪ 2‬ماه اعتراض خــودرا کتبا‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک بندرگزاعــام کننــد وازتاریــخ اعتراض بــه دادگاه صالح قضایی دادخواســت تقدیم نمایندوظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ثبــت اســنادوامالک بندرگزتقدیــم نماینددرغیــر اینصــورت ســند‬ ‫مالکیــت جدیدبــه نــام متقاضــی ثبــت صادرخواهــد شــد ضمنا صدور ســند مالکیــت جدید مانع مراجعه معتــرض ومتضرربه‬ ‫دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م الــف‪13824 :‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1401/10/4:‬تاریــخ انتشــارنوبت دوم ‪1401/10/19‬‬ ‫مهدی شاه مهری رییس اداره ثبت اسنادوامالک بندرگز‬ ‫وصیت شهید بهرام یادگاری در خصوص حجاب‪:‬‬ ‫خواهرم؛ حجاب تو مشت محکمى بر دهان‬ ‫منافقین و دشمنان اسالم‏مى‏زند‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 04‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪666‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫‪ ۱۹‬واحد گردشگری خراسان‬ ‫شمالی تذکر دریافت کردند‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در یــک هفتــه منتهــی بــه شــب یلــدا ‪ ۶۰‬مــورد بازدیــد نظارتــی از تاسیســات گردشــگری‬ ‫اســتان انجــا م و ‪ ۲۱‬مــورد تذکــر بــه متصدیــان ایــن تاسیســات داده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ابوالفضــل اســماعیلی اظهــار کــرد‪ :‬از کلیــه تاسیســات‬ ‫گردشــگری اســتان در ایــن مــدت؛ ‪ ۶۰‬مــورد بازدیــد شــامل اقامتــی‪ ،‬پذیرایــی‪ ،‬ســفره خانــه ســنتی‬ ‫و اقامتــگاه بــوم گــردی انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬تذکرهــای داده شــده در ارتبــاط بــا رعایــت نکــردن مســائل بهداشــتی‬ ‫تاسیســات گردشــگری و نامنظــم بــودن برنامــه هــای انــان بــود کــه در ایــن مــورد تذکــرات الزم‬ ‫داده شــد‪.‬‬ ‫رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری خراسان شمالی‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه کارافرینی وزارت کار‬ ‫در ‪ ۵۷‬هزار هکتار از منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬طرح مرتع داری اجرا شد‬ ‫رییــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫مرتـع داری در ‪ ۵۷‬هــزار هکتــار از عرصه هــای طبیعــی اســتان در راســتای حفاظــت‪ ،‬احیــا و بهــره‬ ‫بــرداری اصولــی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مهــرداد فالحــی اظهــار کــرد‪ :‬تعهــد اجــرای طــرح هــای‬ ‫مرتعــداری در اســتان ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار بــود کــه تــا پایــان ســال بــه ایــن رقــم خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس تهیــه طــرح هرگونــه بهره بــرداری و انجــام اقدامات در منابع طبیعی‬ ‫بــر اســاس مــاده ســه قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل هــا و مراتــع بایــد انجــام می شــود‪.‬‬ ‫فالحــی در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬احالــه مدیریــت در ســطح ‪ ۱۳‬هــزار هکتــار از عرصه هــای‬ ‫اســتان‪ ،‬عــاوه بــر تهیــه طــرح هــای مزبور‪،‬انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از اهــداف‬ ‫اصلــی تهیــه طرح هــای مرتعــداری حفــظ‪ ،‬احیــا‪ ،‬توســعه و بهــره بــرداری از منابع پایــه و کاهش‬ ‫فشــار بــر عرصه هــای مرتعــی اســت‪.‬‬ ‫فالحــی ادامــه داد‪ :‬مرتــع ‪ ۷۱‬درصــد منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده ایــن اســتان را تشــکیل‬ ‫می دهــد و در ســطح اســتان ‪ ۹۸۲‬ســامان عرفــی عشــایر داریــم کــه معیشــت ‪ ۳۲‬هــزار خانــواده‬ ‫دامــدار و عشــایر وابســته بــه عرصــه هــای مرتعــی اســت‪.‬‬ ‫ســامانه عرفــی عشــایر بــه محــدوده ای از اراضــی مرتعــی اطــاق می شــود کــه از گذشــته مــورد‬ ‫بهره بــرداری تعــداد مشــخصی از خانوارهــای عشــایر قــرار گرفتــه و عرفــا ًدارای حــق بهره بــرداری‬ ‫از ان هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ظرفیــت نگهــداری از یــک میلیــون و ‪ ۲۷۹‬هــزار واحــد دامــی را مراتــع خراســان‬ ‫شــمالی دارد بــه همیــن خاطــر مــی بایســت رعایــت زمــان و ورود دام مجــاز بــه عرصــه مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۳۶‬هکتار گســتره حوزه منابع طبیعی و ابخیزداری خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه از ایــن وســعت یــک میلیــون و ‪ ۵۵۵‬هــزار و ‪ ۲۰۶‬هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار‬ ‫هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۶‬هــزار و ‪ ۱۹‬هکتــار از مراتــع خراســان شــمالی متراکــم و ‪ ۶۱۹‬هــزار و ‪ ۷۸۸‬هــزار هکتــار نیمــه‬ ‫متراکم اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اســماعیلی در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬هشــت شهرســتان ایــن اســتان دارای ‪ ۴۰‬اقامتــگاه بــوم گردی‬ ‫اســت کــه از ‪ ۲۰۰‬نفــر متقاضــی در شــب یلــدا ‪ ۳۰‬اقامتــگاه مهمــان پذیرایــی کردنــد و بــه اجــرای‬ ‫برنامه هــای مختلــف پرداختند‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی‬ ‫گفت‪ :‬امســال ‪ ۶‬اقامتگاه بوم گردی این اســتان در شــهرهای بجنورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬مانه‬ ‫و ســملقان و جاجــرم میزبــان اییــن شــب یلــدا اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬برنامه هــای اجرایــی شــامل‪ ،‬پــرده خوانــی‪ ،‬شـب چره و کرسی نشــینی‪ ،‬اجرای‬ ‫زنــده موســیقی‪ ،‬قصه گویــی‪ ،‬شــب شــعر (شــاهنامه خوانی‪ ،‬مثنوی خوانــی‪ ،‬حافظ خوانــی) و بــه‬ ‫نمایــش گذاشــتن فرهنــگ ایرانــی یلــدا کــه در اصطــاح محلــی بــه ان «چلــه» مــی گوینــد‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫هــدف از برگــزاری چنیــن اییــن هایــی در اقامتــگاه هــای بــوم گــردی‪ ،‬معرفــی اداب و رســوم‬ ‫منطقــه‪ ،‬شناســایی جاذبــه هــای گردشــگری و اشــنایی بــا فرهنــگ ایــران اســت‪.‬‬ ‫شــب یَلــدا یــا شــب چلــه یکــی از کهن تریــن جش ـن های ایرانــی اســت و در ایــن جشــن‪ ،‬طــی‬ ‫شــدن بلندتریــن شــب ســال و بــه دنبــال ان بلندتــر شــدن طــول روزهــا در نیم کــره شــمالی کــه‬ ‫مصــادف بــا انقــاب زمســتانی اســت‪ ،‬گرامــی داشــته می شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در حــد فاصــل اســتان هــای شــمالی بــه مشــهد مقــدس واقــع شــده کــه پیــش‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونــا ســاالنه ‪ ۲۰‬میلیــون مســافر و زائــر از ایــن مســیر تــردد مــی کردنــد‪.‬‬ ‫هفــت هتــل‪ ،‬یــک متــل‪ ۱۱ ،‬مهمان پذیــر‪ ۳۸ ،‬خانه مســافر و ‪ ۴۰‬اقامتــگاه بوم گــردی در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی مســافران را پذیــرش مــی کننــد و در مجمــوع شــمار تخــت های اقامتــی در این‬ ‫اســتان بــه هــزار تخــت مــی رســد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۱۱۵‬جاذبــه گردشــگری‪ ۲ ،‬منطقــه نمونــه‬ ‫ملــی و ‪ ۲۲‬منطقــه نمونــه گردشــگری اســتانی دارد‪.‬‬ ‫کانون کارافرینان برتر‬ ‫یکی از ابزارهای توسعه‬ ‫کارافرینی و اشتغال‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری ‪ -‬مدیــرکل دفتــر توســعه کارافرینــی و بهــره وری نیــروی‬ ‫کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی باهــدف توســعه اشــتغال پایــدار از مســیر‬ ‫کارافرینــی خبــر از ابــاغ اساســنام ه «کانــون کارافرینــان برتــر رســمی کشــور»‬ ‫توســط وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی داد‪.‬‬ ‫«علــی زنــد وکیلــی» اظهــار داشــت‪ :‬بــه عنــوان یکــی از اجــزاء زیس ـت بوم اشــتغال‬ ‫کشــور دفتــر توســعه کارافرینــی و بهــره وری نیــروی کار در راســتای انجــام رســالت‬ ‫خــود اقدامــات بســیاری را انجــام داده اســت کــه ازجملــه ان می تــوان بــه ســاماندهی‬ ‫کانون هــای کارافرینــی کشــور از طریــق اصــاح مقــررات ناظــر بــر انهــا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کانــون کارافرینــان برتــر یکــی از ابزارهــای توســعه کارافرینــی و‬ ‫اشــتغال در کشــور‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫زنــد وکیلــی بــا اشــاره بــه اینکــه کانــون کارافرینــان یــک تشــکل صنفــی متشــکل از‬ ‫افــراد منتخــب جشــنواره کارافرینــان برتــر در دو ســطح اســتان و ملــی اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫حــدود ســه هــزار نفــر طــی ‪ ۱۴‬دوره برگــزاری جشــنواره کارافرینــان برتــر جزو برترین ها‬ ‫انتخــاب شــدند کــه در حــال حاضــر در ایــن تشــکل صنفــی عضــو هســتند‪.‬‬ ‫ل شــده اند لیکــن بــه‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن کانون هــا باوجــود اینکــه از ســال ‪ ۱۳۹۰‬تشــکی ‬ ‫دلیــل فقــدان مقــررات منســجم و وجــود تشــکل های مــوازی‪ ،‬ســاختاری کــه منجــر بــه‬ ‫شــکوفایی و توســعه کارافرینــی در کشــور شــود‪ ،‬نداشــته اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر توســعه کارافرینــی و بهــره وری نیــروی کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بیــان داشــت‪ :‬فرهنگ ســازی‪ ،‬ایجــاد شــبکه بیــن مدیــران دولتــی و بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬افزایــش ســطح تعامــل کارافرینــان و تشــکیل اتــاق فکر و اندیشــه ورزی‬ ‫هــدف از تقویــت ایــن کانون هــا اســت‪.‬‬ ‫براســاس گفته هــای زنــد وکیلــی‪ ،‬در حــوزه کارافرینــی ازجملــه فعالیت هایــی کــه بــرای ایــن‬ ‫کانــون پیش بینــی شــده‪ ،‬توســعه‪ ،‬ترویــج و فرهنگ ســازی‪ ،‬تشــکیل اتــاق فکــر کارافرینــی‬ ‫اســتان و همــکاری بــا دســتگاه های اجرایــی و نهادهــای بخــش خصوصــی در زیس ـت بوم‬ ‫کارافرینــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســاختار هیــات مدیــره کانــون کارافرینــان برتــر گفــت‪ :‬در قالــب‬ ‫مجمــع عمومــی کانــون‪ ،‬کارافرینــان هــر اســتان اقــدام بــه انتخــاب پنــج نفــر هیــات مدیــره و‬ ‫یــک نفــر بــازرس می کننــد‪ .‬هیــات مدیــره بــه همــراه مدیــران دولتــی و رییــس انجمن صنفی‬ ‫مراکــز مشــاوره اســتان‪ ،‬هیــات امنــا را تشــکیل داده و زیسـت بوم کارافرینــی اســتان را مــورد‬ ‫بررســی قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬رئیــس ایــن جلسـه ها بــا اســتاندار‪ ،‬دبیــری بــا مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اســتان و ســایر اعضــای ان مدیــران ســازمان های صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬امــور اقتصــاد دارایــی‪ ،‬رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و رئیــس‬ ‫مجمــع نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی اســتان هســتند کــه هــر ســه مــاه یکبــار ایــن ‪۱۴‬‬ ‫نفــر بــا برگــزاری جلســه در اســتان موانــع کارافرینــی را موردبررســی قــرار داده و دســتورهای‬ ‫الزم را صــادر می کننــد‪.‬‬ ‫زندوکیلــی گفــت‪ :‬در ســطح ملــی نیــز هیــات امنــا بــه ریاســت وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی و دبیــری معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال تشــکیل می گــردد؛ همچنیــن‬ ‫معاونــان وزیــران بعنــوان ســایر اعضــای ان دســتگاه های متناظــر در ســطح اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اساســنامه کانون کارافرینان برای اســتانداران سراســر کشــور توســط وزیر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ابــاغ شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تالش هــای فراوانــی بــرای تقویــت‬ ‫جایــگاه کانون هــای کارافرینــی انجــام گرفتــه اســت و ایــن اساســنامه حاصــل جمع بنــدی‬ ‫نظرهــای کارشناســان‪ ،‬مدیــران حــوزه اشــتغال و کارافرینــی اســتانی‪ ،‬نشسـت های متعــدد‪،‬‬ ‫هم اندیشــی بــا کارافرینــان بــا نــگاه هویت بخــش و ترویجــی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی و معاونــت توســعه کارافرینــی و اشــتغال ایــن وزارتخانــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر توســعه کارافرینــی و بهــره وری نیــروی کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬مبنــای فعالیــت پــس از ابــاغ بــه کانون هــای موجــود و ادارات کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی اســتان ها‪ ،‬ایــن اساســنامه خواهــد بــود ضمــن اینکــه در دی مــاه هیــات‬ ‫امنــای اســتانی و در بهمــن یــا اســفند مــاه هیــات امنــای ملــی انتخــاب می شــوند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جام جهانی قطر و شیلنگ‬ ‫توالت!‬ ‫بــه ســامتی همــه عاشــقان فوتبــال‪ ،‬جــام جهانــی‬ ‫امســال اگــر هیــچ بــار فرهنگــی نداشــت ( کــه خیلــی‬ ‫هــم داشــت) همیــن کــه اروپایــی هــا را بــا افتابــه و‬ ‫شــیلنگ دوره المیــاه ( همــان مســتراح خودمــان)‬ ‫اشــنا کــرد بــه کل بــازی هــای ادوار گذشــته مــی‬ ‫ارزیــد! بنــدگان خــدا تــازه فهمیدنــد گالب بــه رویتــان‬ ‫مــی تــوان کمــی تمیــز تــر و بهداشــتی تــر هــم قضــای‬ ‫حاجــت کــرد!‬ ‫خــدا را شــکر مصــرف نجســی و کثافتــی و‬ ‫پدرســوخته بــازی و پوشــش جلــف و ‪ ...‬هــم در‬ ‫کار نبــود و امســال تنهــا دوره ای بــود کــه عزیــزان‬ ‫سانســورچی صــدا و ســیما مثــل بقیــه نشســتند و‬ ‫فوتبــال تماشــا کردنــد‪.‬‬ ‫امــر قضــاوت هــم تــا حــدود زیــادی راحــت شــده بــود‬ ‫و ویدئــو چــک و ســایر ملزومــات داوری بــه اعلــی‬ ‫درجــه در کمــک قضــات بودنــد و فکــر نکنــم حقــی از‬ ‫کســی یــا تیمــی ضایــع شــد‪ .‬حــاال ایــن وســط لوئیــس‬ ‫ســوارز و هــم تیمــی هایــش یــک چیزهایــی مــی‬ ‫گفتنــد کــه زیــاد مهــم نیســت!‬ ‫فینــال هــم کــه قدرتــی خــدا در بهتریــن زمــان و‬ ‫حالــت ممکــن پخــش شــد و هیــچ چیــز از هیجــان‬ ‫و لــذت کــم نداشــت‪ .‬روز بعــد از فینــال هیــچ کــس‬ ‫ســر کار یــا پشــت فرمــان یــا در کالس درس خمیــازه‬ ‫نمــی کشــید چــرا کــه هیــچ کــس مجبــور نبــود شــب‬ ‫فینــال بــرای بیــدار مانــدن بالتشــبیه زور بزنــد! بــازی‬ ‫قبــل از ســاعت ده تمــام شــد و ســفره شــام را بــا‬ ‫ســفره جــام جهانــی بــا هــم جمــع کردیــم‪.‬‬ ‫حرمــت بــزرگان فوتبــال هــم حفــظ شــد و اقــا مســی‬ ‫و اقــا مودریــچ در حــد بضاعــت فیفــا تجلیــل شــدند‬ ‫و خوشــنود و راضــی بــه والیــت شــان برگشــتند‪.‬‬ ‫فقــط ایــن البــا فوتبــال در حــق اقــا رونالــدو کمــی‬ ‫بــی مهــری کــرد و دســت ایــن بابــا از جــام کوتــاه مانــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه انــواع و اقســام افتخــارات فــردی و‬ ‫تیمــی‪ ،‬عیبــی یــوخ!‬ ‫تیــم ملــی مــا هــم کــه گفتــن نــدارد و خودتــان بهتــر‬ ‫مــی دانیــد اه چــه کســی دامــن گیــرش شــد‪ .‬پیــش‬ ‫خودمــان بمانــد همیــن جابجایــی اگــر بــرای مــا اب‬ ‫نداشــت بــرای یــک عــده نــان خوبــی داشــت! دو رو‬ ‫خاشخاشــی و برشــته! مــا نفهمیدیــم شــش تــا گل‬ ‫خــوردن از انگلســتان چــه فضیلتــی دارد کــه دوبــاره‬ ‫قــرار اســت بــا ایــن مربــی تمدیــد کننــد و اساســا ً‬ ‫پشــتش بــه رادیاتــور چــه کســی گــرم اســت بــر مــا‬ ‫پوشــیده اســت!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا تــاج و اعوانــش بــا دیــدن‬ ‫ایــن جــام جهانــی اســیایی‪ ،‬جــو گیــر نشــوند کــه مــا‬ ‫هــم مــی خواهیــم جــام جهانــی برگــزار کنیــم و ریشــه‬ ‫گــز و پســته هــای مملکــت را بخشــکانند! خــدا بــه‬ ‫خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫با ما در پیام رسان های داخلی‬ ‫و ‪ ...‬همراه باشید‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫شهید عبدالله محمودى‪:‬‬ ‫و تو ا ى خواهر دینى‏ام؛‬ ‫چادر سیاهى که تو را‬ ‫احاطه کرده است ازخون‬ ‫سرخ من کوبنده‏تر است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حمیدرضا نامور‬ ‫چگونه اعتماد دیگران را‬ ‫بدست اوریم و یا ان را از‬ ‫دست بدهیم؟‏‬ ‫اعتماد واژه ای ســبز یا ســفید رنگ اســت‪ ،‬واژه ای که‬ ‫در صــورت عــدم حقیقــت ان بــه قرمــزی خــون تبدیــل‬ ‫مــی شــود و فــردی‏کــه اعتمــاد کــرده اســت‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫نابــودی مــی رو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اعتمــاد و فــردی کــه ســبب ایجــاد ایــن حــس در طــرف‬ ‫مقابل شــده اســت‪ ،‬شــامل احســاس امنیتی می شــود‬ ‫کــه بــه افــراد القــا‏شــده و حســی را بــه انســان منتقــل‬ ‫مــی کنــد و ســبب ارامــش مــی شــود‪ ،‬یعنــی مــن مــی‬ ‫توانــم ازادانــه و بــدون تــرس خــودم و‏افــکارم را در‬ ‫دســتان تــو بســپارم و ‪ ...‬امــان از روزی کــه ایــن گــوی‬ ‫اعتمــاد بشــکند و یــا تــرک بــردارد‏‪.‬‬ ‫به دست اوردن اعتماد دیگران با جمالتی ساده‬ ‫بــه دســت اوردن اعتمــاد دیگــران بــرای بیشــتر مــا‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ ،‬چــرا کــه اثــرات قابــل‬ ‫توجهــی در زندگــی و‏روابــط اجتماعــی مــا مــی توانــد‬ ‫داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫بیــان برخــی جمــات بــه مــا کمــک خواهــد کــرد کــه‬ ‫در روابــط روزمــره اعتمــاد همــکاران‪ ،‬دوســتان و حتــی‬ ‫غریبــه هــا را بــه راحتــی‏بــه دســت اوریــم‏‪.‬‬ ‫جمالتــی در ادامــه مطلــب برایتــان اورده ایــم کــه بــا‬ ‫تکرارشــان نــه تنهــا اعتمــاد طــرف مقابــل را بــه دســت‬ ‫اوریــد‪ ،‬بلکــه داشــتن‏مکالمــه ای مثبــت و تاثیر گــذار را‬ ‫تضمیــن خواهیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫حرفت را می فهمم‏‬ ‫حتــی اگــر شــما بــا دیــدگاه طرف مقابل تــان مخالفید‪،‬‬ ‫بــه او نشــان دهیــد کــه بــرای حــرف هایــش ارزش‬ ‫قائلیــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪،‬‏قبــل از اینکــه او را رد کنیــد‪ ،‬به‬ ‫او بگوییــد ‪«:‬مــن بــه حــرف هــای تــو احتــرام میگــذارم»‬ ‫ســپس نظــر خــود را بیــان کنیــد‪ .‬در ایــن‏صــورت‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا حــس نادیــده گرفتــه شــدن بــه او دســت نمــی‬ ‫دهــد‪ ،‬بلکــه اعتمــادش بــه شــما نیــز بیشــتر مــی شــود‏‪.‬‬ ‫به نظر من ‪..‬‏‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد در مکالمــه ای پیــروز شــوید‪ ،‬بایــد‬ ‫طــرف مقابــل را بــه دســت اوریــد‪ .‬بیــان جملــه هایــی‬ ‫چــون «بــه نظــر مــن‪ »...‬یــا‏‏«پیشــنهاد دیگــر‪ »...‬بــه‬ ‫طــرف مقابــل تــان ایــن حــس را منتقــل مــی کنــد کــه‬ ‫شــما انعطــاف پذیــر هســتیدو‬ ‫اگــر نشــان دهیــد کــه یــک زاویــه دیــد بســته ای نداریــد‬ ‫و مــی توانیــد موضــوع را از زوایــای مختلــف بررســی‬ ‫کنیــد‪ ،‬اعتمــاد طــرف‏مقابلتــان رابــه دســت اوریــد‏‪.‬‬ ‫نظرت در این مورد چیست؟‬ ‫شــما بایــد نشــان دهیــد کــه نظــر طــرف مقابــل تــان‬ ‫بــرای شــما ارزشــمند اســت‪ .‬اگــر از همــان اول مکالمــه‬ ‫نظــر او را بخواهیــد‪،‬‏ایــن اعتمــاد را بــه او داده ایــد‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر او فکــر کنــد کــه شــما قبــل از پرســیدن نظــر او‪،‬‬ ‫خودتــان قضــاوت کــرده ایــد‪ ،‬او نیــز نســبت بــه‏شــما‬ ‫گارد مــی گیــرد؛ بنابرایــن قبــل از بیــان نظــر خودتــان‪،‬‬ ‫حتمــا نظــر طــرف مقابــل تــان را هــم بپرســید‪ .‬مــن چــه‬ ‫کاری مــی توانــم‏انجــام دهــم‏‪.‬‬ ‫من سراپا گوشم‬ ‫گفتــن جملــه« مــن ســراپا گوشــم» در ابتــدای‬ ‫مکالمــه‪ ،‬داشــتن یــک مکالمــه موثــر را تضمیــن‬ ‫مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫بابت ترافیک معذرت می خواهم‏‬ ‫تحقیقــی نشــان داده افــرادی کــه در ابتــدای مکالمــه‬ ‫بــرای اشــتباهی کــه مرتکــب شــده اند عــذر خواهی می‬ ‫کننــد بــرای‏دیگــران قابــل اعتمادترند‏‪.‬‬ ‫رفتار های که اعتما را از بین می برد‬ ‫تمســخر کــردن‪ ،‬بیــان انتقــاد امیــز از رفتــار دیگــران‪،‬‬ ‫ســکوت بــه حالــت بــی تفاوتــی و یــا کنــش هــای طــرد‬ ‫کنندگــی‪ ،‬ارزیابــی‏دیگــران در پاســخ بــرای بنای اعتماد‪،‬‬ ‫افــراد بــه چــه ویژگــی هــای رفتــاری نیازمندنــد؟‬ ‫بــه منظــور بنــای اعتمــاد‪ ،‬افــراد به ویوگی هــای رفتاری‬ ‫نیازمندند‪:‬‏‬ ‫کاستن از احساس رقابت‬ ‫خطر پذیرش دیگران را تقبل کنید‬ ‫تــرس را رهــا کنیــد« تــرس مــراودت شــما رابــا دیگــران‬ ‫محــدود مــی ســازد ‏»‬ ‫پذیــرش خــود‪ :‬پذیــرش خودتــان و توانایــی هــای‬ ‫بالقــوه تــا گامــی مهــم در زمینــه گذاشــتن ســپر‬ ‫حفاظتــی و برقــراری ارتباطــی‏تــوام بــا اعتمــاد بــه‬ ‫دیگــران اســت‪ .‬در صورتــی کــه شــما بــه هویــت خــود‬ ‫نامطمئــن هســتید و در نتیجــه نمــی توانیــد ابتــدا‬ ‫‏خودتــان را بپذیریــد‪ ،‬چگونــه مــی توانید بــه ارزیابی از‬ ‫خودتــان بپردازیــد که اعتماد ســازی امــری الزم تلقی‬ ‫مــی شــود؟‏‬ ‫پذیــرش خــود و خــود دوســت داری کلیدی اســت برای‬ ‫احداث شــاهراه اعتماد در مســیر زندگی‏‪.‬‬ ‫برگرفته از سایت روانشناسی میگنا‬ ‫تهیــه کننــده ســتوانیکم حمیدرضــا نامــور‪ -‬کارشــناس‬ ‫ارشــد مشــاوره کالنتــری ‪ 13‬بجنــورد‬ ‫یک شنبه ‪ 04‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪666‬‬ ‫ایا باید منتظر حل مشکالت اقتصادی برای بچه دار شدن بمانیم؟‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫ســبک زندگــی را بــر اســاس داشــته های‬ ‫فرهنگــی و ایرانــی ‪ -‬اســامی خــود احیــا‬ ‫کنیــم‪ ،‬می توانیــم شــرایط را بــه ســمت‬ ‫فرزنــداوری بیشــتر ســوق دهیــم‪».‬‬ ‫جامعــه بایــد نســبت بــه روش هــای‬ ‫پیشــگیری از بــارداری اگاه شــود‬ ‫یــک کارشــناس جمعیــت و روانشــناس‬ ‫می گویــد‪«:‬در گذشــته مــردم از لحــاظ‬ ‫فرهنگــی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه فرزنــد‬ ‫نعمــت و هدیــه الهــی اســت و روزی اش را‬ ‫بــا خــودش مـی اورد؛ در واقــع‪ ،‬ایــن اعتقــاد‬ ‫و بــاور قلبــی باعــث می شــد تــا کســی تــرس‬ ‫از فرزنــد اوری نداشــته باشــد امــا امــروزه‬ ‫بــا ترویــج ســبک زندگــی غربــی و تضعیــف‬ ‫باورهــای مــا نســبت بــه رزاق بــودن الهــی‪،‬‬ ‫مــا بــا تــرس و نگرانــی از بچــه دار شــدن‬ ‫مواجــه هســتیم‪».‬‬ ‫در گذشــته بــا وجــود امکانــات کمتــر و حتی‬ ‫خانه هایــی بــدون اتــاق مجــزا‪ ،‬خانواده هــا‬ ‫حداقــل صاحــب ‪ 4‬فرزنــد می شــدند چراکــه‬ ‫قدیمی هــا داشــتن فرزنــد را ســرمایه ای‬ ‫می دانســتند کــه در اینــده بــه ان هــا‬ ‫کمــک می کنــد امــا امــروزه برخــی زوجیــن‬ ‫بــا بهان ـه ای مثــل نداشــتن اتــاق جــدا بــرای‬ ‫کــودک‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬از دســت‬ ‫دادن شــغل‪ ،‬دغدغــه تربیــت فرزنــد و‪...‬‬ ‫از بچ ـه دار شــدن امتنــاع می کننــد؛ ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه بیشــتر نگرانی هــا بــرای‬ ‫تاخیــر فرزنــد اوری بیهوده انــد و اغلــب‬ ‫مشــکالت بــا بــاور به قــدرت خداونــد و وعده‬ ‫رزق او‪ ،‬به راحتــی حــل می شــوند‪.‬‬ ‫وقتــی بچــه خواســتم کــه خــدا دیگــر‬ ‫نمی خواســت!‬ ‫بچــه دار شــدن تصمیمــی هیجان انگیــز و‬ ‫شــادی بخش اســت؛ ایــن تصمیــم مثــل‬ ‫هــر تغییــر دیگــری در زندگــی نگرانی هایــی‬ ‫را بــرای زوجیــن بــه همــراه دارد کــه تــا حــدی‬ ‫طبیعی است اما برخی برای رفع نگرانی ها‬ ‫صورت مســئله را پاک کــرده و بــرای درپــوش‬ ‫گذاشــتن بــر روی احساساتشــان‪ ،‬قیــد‬ ‫بچــه دار شــدن را می زننــد‪ .‬زهــرا از جملــه‬ ‫کســانی اســت کــه از تــرس مشــکالت مالــی‬ ‫پــدرش بــرای دادن سیســمونی‪ ،‬ســال ها‬ ‫خــودش را از نعمــت مــادر شــدن محــروم‬ ‫کــرد‪ .‬او می گویــد‪« :‬اوایــل ازدواج خیلــی بــه‬ ‫فکــر بچ ـه دار شــدن بــودم امــا چــون پــدرم‬ ‫بازنشســته بــود و حقــوق چندانــی نداشــت‪،‬‬ ‫نمی خواســتم بــه او فشــار مالــی وارد کنــم؛‬ ‫بــه خاطــر همیــن ترجیــح دادم مدتــی قیــد‬ ‫بچ ـه دار شــدن را بزنــم‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬چنــد مــاه بعــد از‬ ‫ازدواجمــان‪ ،‬بــه اصــرار خانــواده همســرم‬ ‫مجــاب بــه بــارداری شــدم امــا چنــد مــاه مــن‬ ‫بچــه نخواســتم و حــاال کــه مــن می خواســتم‬ ‫خــدا نمی خواســت؛ هرمــاه منتظــر جــواب‬ ‫مثبــت بــودم امــا بــا جــواب منفــی روبــرو‬ ‫می شــدم‪ ».‬زهــرا می گویــد هشــت مــاه بــه‬ ‫قــران متوســل شــدم و بــه خاطــر جلوگیــری‬ ‫از بــارداری از تــه دل توبــه کردم‪« :‬ماه محرم‬ ‫متوســل شــدم بــه حضرت علی اصغــر (ع) و‬ ‫از خــدا بچــه خواســتم و بــه لطــف خداونــد‬ ‫فــردای اربعیــن رفتــم دکتــر ازمایــش دادم و‬ ‫خبــر خــوش بارداریــم را شــنیدم‪».‬‬ ‫اشتباه بزرگی که پشیمانمان کرد‬ ‫زهــرا کــه بــارداری اول ســختی را ســپری‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬تصمیــم می گیــرد کــه دیگــر‬ ‫بچـه دار نشــود امــا او می گویــد‪« :‬پســرم ســه‬ ‫ســال و نیــم داشــت کــه ناخواســته بــاردار‬ ‫شــدم و بــارداری دوم‪ ،‬دو برابــر ســخت تر از‬ ‫اولــی بــود؛ این قــدر کــه همســرم می گفــت‬ ‫ســقطش کنیــم امــا مــن مخالفــت کــردم‬ ‫و شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬دختــرم بــه دنیــا امــد و بــه‬ ‫زندگی مــان شــیرینی دو برابــر داد‪».‬‬ ‫از تــرس اینکــه دوبــاره ناخواســته بچ ـه دار‬ ‫نشــویم‪ ،‬همســرم عمــل وازکتومــی انجــام‬ ‫داد‪« :‬فکــر می کردیــم ایــن عمــل قابــل‬ ‫برگشــت اســت و اگــر پشــیمان شــدیم‬ ‫بــا جراحــی مشــکل حــل می شــود امــا‬ ‫متاســفانه راه برگشــتی وجــود نــدارد و از‬ ‫ایــن مســئله به شــدت پشــیمان هســتیم‬ ‫و بــه خانواده هــا توصیــه می کنیــم هرگــز‬ ‫اشــتباه مــا را تکــرار نکننــد چــون اخــرش‬ ‫فقــط پشــیمانی اســت و بــس‪».‬‬ ‫تــرس از فرزنــداوری مســئله خودســاخته‬ ‫اســت‬ ‫کــم نیســتند زوج هایــی مثــل زهــرا و‬ ‫همســرش کــه بــا بهانه هــای مختلــف‬ ‫فرزنداوری را به تاخیر می اندازند یا از ترس‬ ‫بــارداری ناخواســته اقــدام بــه عمل هــای‬ ‫جراحــی مــی کننــد؛ امــا چــه چیزهایــی‬ ‫جامعــه را دچــار فوبیــای فرزنــداوری ســاخته‬ ‫اســت؟ اســماعیل چراغــی‪ ،‬کارشــناس‬ ‫جمعیــت و روانشــناس در پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال بــه خبرنــگار ایرنــا زندگــی می گویــد‪«:‬‬ ‫مســئله فرزنــد اوری بیــش از انکــه مســئله‬ ‫اقتصــادی باشــد‪ ،‬مســئله فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫تغییــر نگرش هــا و ارزش هایــی کــه در‬ ‫جامعــه مــا اتفــاق افتــاده اســت‪ ،‬زمینه ســاز‬ ‫ایــن شــده تــا افــراد به نوعــی تــرس از‬ ‫فرزنــداوری داشــته باشــند‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪ «:‬درگذشــته مــردم از‬ ‫لحــاظ فرهنگــی بــر این بــاور بودند کــه فرزند‬ ‫نعمــت و هدیــه الهــی اســت و روزی اش را‬ ‫بــا خــودش مـی اورد؛ درواقــع‪ ،‬ایــن اعتقــاد و‬ ‫بــاور قلبــی باعــث می شــد تــا کســی تــرس‬ ‫از فرزنــد اوری نداشــته باشــد امــا امــروزه‬ ‫بــا ترویــج ســبک زندگــی غربــی و تضعیــف‬ ‫باورهــای مــا نســبت بــه رزاق بــودن الهــی‪ ،‬ما‬ ‫بــا تــرس و نگرانــی از بچـه دار شــدن مواجــه‬ ‫هســتیم‪».‬‬ ‫به گفته این کارشــناس جمعیت‪ ،‬تعاریف‬ ‫فرهنگــی خــاص از برخی مفاهیم اقتصادی‬ ‫مــا را در رونــد فرزنــداوری دچار مشــکل کرده‬ ‫اســت‪« :‬رفــاه‪ ،‬مســئله اقتصــادی اســت امــا‬ ‫غالبــا ً به صــورت فرهنگــی از ان تعریــف‬ ‫می شــود؛ در جامعــه امــروز رفــاه را این گونــه‬ ‫تعریــف می کننــد کــه اگــر کســی از درامــد‬ ‫خوبــی (مثــا ً بــاالی ‪ 8‬میلیــون) برخــوردار‬ ‫باشــد‪ ،‬رفــاه دارد و اگــر کســی کمتــر از ایــن‬ ‫مقــدار حقــوق داشــته باشــد‪ ،‬رفــاه نــدارد‪».‬‬ ‫چراغــی تاکیــد می کنــد‪« :‬ایــن تعاریــف‬ ‫فرهنگــی از رفــاه باعــث شــده تــا ازلحــاظ‬ ‫ذهنــی احســاس کنیــم کــه فرزنــداوری‬ ‫نه تنهــا باعــث ارامــش نمی شــود بلکــه‬ ‫ارامــش را از مــا ســلب می کنــد و ایــن‬ ‫مســئله باعــث شــده تــا فوبیــا و تــرس از‬ ‫فرزنــداوری در جامعــه مــا شــکل بگیــرد‪».‬‬ ‫بــرای بچـه دار شــدن منتظــر رفــاه کامــل‬ ‫نمانید‬ ‫چراغــی معتقــد اســت کــه نباید فرزنــداوری‬ ‫را بــا بهانه هــای مختلــف بــه تاخیــر انداخــت‬ ‫و منتظر روزی ماند که به کمال شــخصیتی‬ ‫و رفــاه مالــی کامــل برســیم ســپس اقــدام‬ ‫بــه فرزنــداوری کنیــم‪ .‬او مــی گوید‪«:‬مــا‬ ‫هیچ وقــت نمی توانیــم منتظــر بمانیــم تــا‬ ‫شــرایط فکــری و مالــی مــا کــه بــا واقعیــت‬ ‫هــم تطابــق نــدارد‪ ،‬بــه مرحلــه ظهــور برســد‬ ‫چراکــه هیچ وقــت ان موقعیــت ایجــاد‬ ‫نخواهــد شــد؛ چــون همیشــه احســاس و‬ ‫توقعــات مــا‪ ،‬درگــذر زمــان تغییــر می کنــد و‬ ‫انتظــارات مــا بــاال م ـی رود‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس تاکیــد مــی کند‪«:‬به جــای‬ ‫انکــه مــا منتظــر بمانیــم تــا شــرایط رفاهــی‬ ‫ایــده ال برایمــان ایجــاد شــود‪ ،‬مــا بایــد‬ ‫خودمــان ان شــرایط را ایجــاد و مدیریــت‬ ‫کنیــم‪ .‬بــرای رســیدن بــه ایــن مرحلــه مــا باید‬ ‫از اموزه های دینی و ســبک زندگی اســامی‬ ‫کــه درگذشــته داشــتیم‪ ،‬برخــوردار شــویم‪».‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس جمعیــت‪،‬‬ ‫عمیق تریــن چیــزی کــه بایــد تغییــر کنــد‪،‬‬ ‫نگــرش و بــاور افــراد اســت‪ «:‬اساســا ًرفتارهــا‬ ‫و کنش هــای افــراد بســتگی بــه نگــرش‬ ‫ان هــا دارد لــذا تــا نگــرش تغییــر نکنــد‪ ،‬هیچ‬ ‫رفتــاری تغییــر نخواهــد کــرد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫یــک روزی مــادر شــدن ارزش و افتخــار زن‬ ‫بــود امــا امــروز مســئله مــادری‪ ،‬خان ـه داری‬ ‫و فرزنــد داشــتن ب ـی ارزش شــده اســت لــذا‬ ‫وقتــی نگــرش مــا بــه ســبکی باشــد کــه واقعا ً‬ ‫خداوند را رزاق بدانیم و بخشی از مصادیق‬ ‫پیام شهید محمد محمودی در خصوص حفظ و حرمت حجاب‪:‬‬ ‫متاســفانه امــروزه داشــتن بیشــتر از دو –‬ ‫ســه فرزنــد تعجب برانگیــز اســت و برخــی‬ ‫زوجیــن بعــد از بــارداری دوم‪-‬ســوم بــرای‬ ‫جلوگیــری از بــارداری ناخواســته اقــدام‬ ‫بــه بســتن لوله هــای رحــم و وازکتومــی‬ ‫می کننــد‪ .‬درحالی کــه ایــن کار غیرقانونــی‬ ‫اســت امــا همچنــان ایــن عمــل در برخــی‬ ‫مراکــز انجــام می شــود؛ چراغــی در خصوص‬ ‫جلوگیــری از بــارداری بــا این گونــه عمل هــای‬ ‫جراحــی معتقــد اســت کــه بایــد جامعــه را‬ ‫اگاه کــرد‪« :‬اغلــب تصــور می کننــد بــا انجــام‬ ‫دادن وازکتومــی و بســتن لولــه رحــم جلــوی‬ ‫فرزنــداوری ناخواســته را می گیرنــد‪ ،‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه مــا وقایــع مختلــف زندگــی‬ ‫و مشــکالت پیــش روی انجــام ایــن کار را در‬ ‫نظــر نمی گیریــم‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬عمل هــای جراحــی‬ ‫توبکتومــی و وازکتومــی عوارضــی را در‬ ‫پــی دارد و ممکــن اســت حتــی منجــر بــه‬ ‫بیماری هــای العــاج مثــل دردهــای مســتمر‬ ‫در ناحیــه لگــن و زیــر شــکم‪ ،‬اســیب بــه‬ ‫عــروق خونــی‪ ،‬مثانــه یــا روده و‪ ...‬شــود‪».‬‬ ‫چراغــی می گویــد بــا انجــام ایــن عمل هــای‬ ‫جراحــی مــا ظرفیــت طبیعــی و سرچشــمه‬ ‫زایندگــی انســان را کــور می کنیــم‪« :‬اگــر‬ ‫انســان در رخدادهــای زندگــی نیــاز‬ ‫بــه فرزنــداوری دوبــاره داشــته باشــد؛‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬اگــر براثــر یــک حادثــه یــک‬ ‫فرزنــد یــا دو فرزنــد از دنیــا برونــد و زوجیــن‬ ‫تصمیــم بــه بــارداری مجــدد بگیرنــد‪ ،‬انجــام‬ ‫ایــن عمل هــای جراحــی برگشــت بــاروری‬ ‫را بســیار ســخت می کنــد و در صــورت بــاز‬ ‫شــدن لوله هــا نیــز احتمــال بــارداری بســیار‬ ‫ضعیــف خواهــد بــود لــذا ایــن احتمــاالت را‬ ‫بایــد در نظــر داشــت‪».‬‬ ‫بــه کارکردهــای مثبــت فرزنــد اوری‬ ‫توجــه کنیــد‬ ‫بــه گفتــه چراغــی‪ ،‬زوجیــن بایــد‬ ‫نگرششــان را نســبت بــه فرزنــد اوری‬ ‫تغییــر دهنــد‪« :‬به جــای انکــه تصــور ایــن‬ ‫را داشــته باشــیم کــه فرزنــد اوری مانعــی‬ ‫بــرای ارامــش اســت‪ ،‬این گونــه نــگاه کنیــم‬ ‫کــه فرزنــداوری کارکردهای مثبت بســیاری‬ ‫دارد؛ فرزنــد اوری بــه لحــاظ فــردی باعــث‬ ‫نشــاط و شــادابی افــراد می شــود‪ ،‬بــه‬ ‫لحــاظ خانوادگــی بــه اســتحکام خانــواده‬ ‫کمــک می کنــد و از بیماری هــای خــاص‬ ‫زنــان مثــل ســرطان رحــم‪ ،‬تخمــدان و‬ ‫ســینه جلوگیــری می کنــد‪».‬‬ ‫ایــن کارشــناس جمعیــت و روانشــناس‬ ‫بــا اشــاره بــه انگیزه هــای معنــوی فرزنــد‬ ‫اوری می گویــد‪« :‬در روایــات بســیاری بــر‬ ‫اهمیــت و ارزش مــادر شــدن تاکیــد شــده‬ ‫اســت؛ بــر اســاس فرمایــش رســول خــدا‬ ‫(ص) هنگامی کــه زن‪ ،‬بــاردار می شــود‪ ،‬در‬ ‫تمــام طــول مــدت حمــل‪ ،‬به منزلــه روزه دار‬ ‫و ش ـب زنده دار و مجاهــد درراه خــدا باجــان‬ ‫و مــال اســت و چــون زایمــان کنــد پاداشــی‬ ‫دارد کــه از بــس بــزرگ اســت نمی دانــد ان‬ ‫پــاداش چیســت و چــون شــیر می دهــد‬ ‫در برابــر هــر مکیــدن بــرای او مشــابه یــک‬ ‫ازادســازی از فرزنــدان اســماعیل اســت و‬ ‫چــون از شــیر دادن فــارغ گــردد فرشــته ای بر‬ ‫پهلــوی او می زنــد و می گویــد از نــو اغــاز بــه‬ ‫کارکــن کــه بخشــیده شــده ای‪».‬‬ ‫چراغــی در پایــان تاکیــد می کنــد‪«:‬‬ ‫توجــه بــه کارکردهــای مثبــت فرزنــداوری‬ ‫بــه لحــاظ فــردی‪ ،‬خانوادگــی‪ ،‬ســامت و‬ ‫همچنیــن کارکردهــای اخــروی و معنــوی‬ ‫بچــه دار شــدن باعــث می شــود تــا افــراد‬ ‫بــا خوشــایندی بیشــتری بــه ســمت‬ ‫فرزنــداوری گرایــش پیــدا کننــد‪».‬‬ ‫حجاب شما از خون ما که در جبهه می ریزد برای دشمن کوبنده تر است‪.‬‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 04‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪666‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫خطرات فیشینگ پس‬ ‫از حمله باج افزار‬ ‫اموزش نحوه‬ ‫برگرداندن اکانت‬ ‫هک شده ‪Steam‬‬ ‫عالئــم هشــدار دهنــده ای کــه نشــان مــی دهــد شــخصی‬ ‫اکانــت ‪ Steam‬شــما را هــک کــرده اســت چیســت؟ در‬ ‫اینجــا چیــزی کــه بایــد بــه دنبــال ان باشــید و کاری کــه‬ ‫مــی توانیــد بــرای بازگردانــدن حســاب خــود انجــام دهیــد‬ ‫امــوزش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫صنعــت بــازی هــای ویدئویــی از رشــد بــاز نمــی ایســتد‪ ،‬در‬ ‫واقــع تخمیــن زده می شــود کــه تــا پایــان ســال ‪ ۲۰۲۲‬بــه‬ ‫ارزش بــازار ‪ ۱۹۷‬میلیــارد دالر برســد و تــا ســال ‪ ۲۰۲۵‬از ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیــارد دالر فراتــر رود‪.‬‬ ‫پلتفــرم هــا و کاربــران انهــا بــه طــور یکســان در یــک‬ ‫نظرســنجی اخیــر توســط ‪ ESET‬امریــکای التیــن نشــان داد‬ ‫کــه از هــر ســه گیمــر یــک نفــر در یــک پلتفــرم بــازی ویدیویی‬ ‫تــاش کالهبــرداری را تجربــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از پلتفرم هــای بــازی بســیار محبــوب ‪ Steam‬اســت‬ ‫و متاســفانه نــه فقــط در میــان گیمرهــا مجرمــان ســایبری‬ ‫اغلــب از تاکتیک هــای مهندســی اجتماعــی بــرای ربــودن‬ ‫حســاب های بــازی دیگــران و اطالعــات حساســی کــه‬ ‫می تواننــد در انجمن هــای زیرزمینــی بفروشــند یــا از ان بــرای‬ ‫انجــام کالهبــرداری اســتفاده کننــد‪ ،‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫پشــتیبانی مشــتری ‪ Steam‬روزانــه بیــش از ‪20000‬‬ ‫درخواســت را دریافــت مــی کنــد کــه مربــوط بــه مشــکالت‬ ‫مربــوط بــه امنیــت اســت یــا از ســوی افــرادی کــه دسترســی‬ ‫بــه حســاب هــای خــود را از دســت داده انــد‪ ،‬در ایــن مطلــب‬ ‫اموزشــی بــه ایــن خواهیــم پرداخــت کــه اگر حســاب ‪Steam‬‬ ‫شــما توســط شــخص دیگــری مــورد حملــه قرار گرفته باشــد‪،‬‬ ‫چــه کاری مــی توانیــد انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫اگر اکانت استیم شما هک شد چه باید کرد؟‬ ‫‪-1‬ابتــدا رمــز عبــور حســاب کاربــری خــود را تغییــر دهیــد‬ ‫صــرف نظــر از اینکــه مجرمــان قبــا ًان را تغییــر داده انــد یــا‬ ‫خیــر‪ ،‬ایــن کار را مــی تــوان در برنامــه ‪ Steam‬یــا در ادرس‬ ‫‪https:‎//help.steampowered.com/en/wizard/‬‬ ‫‪ 1=HelpWithLoginInfo?reset‬وب ســایت ‪Steam‬‬ ‫انجــام داد‪ ،‬بــا انجــام ایــن کار تمــام جلســات کاربــر فعلــی در‬ ‫همــه دســتگاه ها از جملــه مــواردی کــه خودتــان راه انــدازی‬ ‫نکرده ایــد خاتمــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫مهــم اســت کــه اطمینــان حاصــل کنیــد کــه رمــز عبــور جدید‬ ‫به رمز عبور قدیمی شــما مرتبط نیســت و منحصر به فرد و‬ ‫قــوی اســت در حالــی کــه در حــال انجام ان هســتید مطمئن‬ ‫شــوید کــه از ایــن اشــتباهات رمــز عبور اجتنــاب کنید‪.‬‬ ‫اگــر نمــی توانیــد دوبــاره بــه حســاب خــود دسترســی پیــدا‬ ‫کنیــد (بــه عنــوان مثــال‪ ،‬مجــرم ســایبری برخــی از داده هــای‬ ‫شــما را اصــاح کــرده اســت)‪ ،‬بایــد مســتقیما ًبــا پشــتیبانی‬ ‫مشــتری ‪ Steam‬تمــاس بگیریــد و مدرکــی مبنی بر مالکیت‬ ‫حســاب ارائــه دهیــد‪ ،‬همانطــور کــه در اینجــا توضیــح داده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬توجــه داشــته باشــید کــه ممکــن اســت از شــما‬ ‫خواســته شــود کــه جزئیــات پرداختــی را کــه قبــا ًبــرای خریــد‬ ‫از حســاب اســتفاده شــده اســت‪ ،‬ارســال کنیــد‪.‬‬ ‫‪-2‬شــما بایــد لیســت تراکنــش هــای انجــام شــده در حســاب‬ ‫کاربــری ماننــد خریــد یــا فــروش محتــوا را مــرور کنیــد اگــر‬ ‫تراکنشــی را مشــاهده کردید که نمی شناســید می توانید ان‬ ‫را بــا اســتفاده از همــان فرمــی کــه در ایــن مقالــه راهنمــا‬ ‫شــرح داده شــده اســت گــزارش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بایــد در نظــر بگیریــد کــه مجــرم ممکــن اســت پــس از‬ ‫نفــوذ بــه حســاب شــما بــه چــه نــوع اطالعاتــی دسترســی‬ ‫داشــته باشــد بــه ایــن ترتیــب مــی توانیــد اقدامــات احتیاطــی‬ ‫را در برابــر انچــه ممکــن اســت پــس از هــک اتفــاق بیفتــد‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال انهــا ممکن اســت نــام کامل‪،‬‬ ‫اطالعــات تمــاس و ســایر اطالعاتــی کــه مــی تواننــد بــرای‬ ‫تــاش هــای فیشــینگ اســتفاده شــوند را بداننــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال‪ ،‬اگــر از همــان اعتبــار دسترســی بــرای ورود به‬ ‫برنامــه یــا ســرویس انالیــن دیگــری اســتفاده می کنیــد (کــه‬ ‫بایــد بپذیریــم کــه بســیاری از مــردم ایــن کار را می کننــد)‪،‬‬ ‫بایــد فــورا ًجزئیــات دسترســی بــه ایــن ســرویس ها را نیــز‬ ‫تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫در نهایــت بایــد اســیب هــای جانبــی احتمالــی کــه ممکــن‬ ‫دستگیری باند حباب ساز‬ ‫موجودی حساب بانکی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری افــرادی خبــر داد کــه در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی تحــت‬ ‫عنــوان حبــاب ســاز موجــودی بانکــی‪ ،‬از کاربــران کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬کارشناســان این پلیـــس در پی رصــد و پایش‬ ‫فضــای مجــازی بــه صفحاتــی بــا عنــوان حبــاب کارت بانکــی در فضــای مجــازی برخــورد کردنــد کــه‬ ‫گرداننــدگان ان بــا تبلیغــات دروغیــن مدعــی بودنــد کــه موجــودی بانکــی را افزایــش مــی دهنــد و‬ ‫هنــگام اخــذ رســید بانکــی از دســتگاه هــای کارت خــوان موجــودی افــراد بــه صــورت ظاهــری و غیــر‬ ‫قمار باز اینترنتی دستگیر شد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری متهــم ســایبری خبــر داد کــه بــا حضــور در ســایتهای‬ ‫شــرط بنــدی اقــدام بــه قمــار و شــرط بنــدی مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی عســگری‪ ،‬گفــت‪ :‬در راســتای اقدامــات پیشــگیرانه از جرایــم‬ ‫ســایبری در اســتان طــی اقدامــات پلیســی توســط کارشناســان پلیــس فتــا ایــن‬ ‫اســتان فــردی کــه اقــدام قمــار و تبلیــغ وب ســایت قمــار و شــرط بندی می کنــد‪،‬‬ ‫اســت از هــک ایجــاد شــود را نیــز در نظــر بگیریــد‪ ،‬نکتــه مهــم‬ ‫این اســت که مراقب عالئم هشــدار دهنده ســرقت هویت‬ ‫باشــید بــه خصــوص اگــر اطالعات شــخصی و پرداختی شــما‬ ‫در دســتان اشــتباهی قــرار گرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫چگونه حساب ‪ Steam‬خود‬ ‫را ایمن کنیم‬ ‫تغییــر رمــز عبــور بــه یــک رمــز عبــور قــوی و منحصــر بــه‬ ‫فــرد (شــاید بــا کمــک یــک مدیــر رمــز عبــور کــه بتوانــد چنیــن‬ ‫رمزهــای عبــوری را بــرای شــما ایجــاد کنــد) تنهــا اقــدام‬ ‫احتیاطــی نیســت کــه بایــد بــرای محافظــت از حســاب‬ ‫‪ Steam‬خــود در اینــده انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن پلتفــرم یــک سیســتم احــراز هویــت دو مرحل ـه ای بــه‬ ‫نــام ‪ Steam Guard‬ارائــه می کنــد کــه یــک الیــه امنیتــی‬ ‫اضافــی بــه حســاب شــما اضافــه می کنــد تــا نــه تنهــا بــا رمــز‬ ‫عبــور شــما محافظــت شــود‪ 2FA .‬بــه ویــژه زمانــی مفیــد‬ ‫اســت کــه یــک مجــرم ســعی مــی کنــد از دســتگاهی کــه‬ ‫متعلــق بــه شــما نیســت وارد حســاب کاربــری شــما شــود‪.‬‬ ‫بــا فعــال بــودن ‪ ،2FA‬هــر بــار کــه از دســتگاهی وارد مــی‬ ‫شــوید کــه قبــا ًبــه عنــوان «معتمــد» عالمــت گــذاری نکــرده‬ ‫ایــد‪ ،‬یــک کــد یکبــار مصــرف‪ ،‬از طریــق ایمیــل یــا ‪Steam‬‬ ‫‪( Guard Mobile Authenticator‬ویژگــی موجــود در برنامه‬ ‫‪ )Steam‬دریافــت مــی کنیــد‪ .‬یــا قبــا ًبــرای دسترســی بــه‬ ‫حســاب خــود اســتفاده نکــرده ایــد‪ ،‬همچنیــن می توانیــد‬ ‫همــه دســتگاه ها را به عنــوان غیرقابــل اعتمــاد تنظیــم‬ ‫کنیــد و از شــما درخواســت کنیــد کــه کــد دسترســی تولیــد و‬ ‫بــرای شــما ارســال شــود کــه ممکــن اســت بــه خنثــی کــردن‬ ‫تالش هــای جعلــی بــرای ورود بــه سیســتم در جایــی که مثال ً‬ ‫شــخص دیگــری بــه حســاب ایمیــل شــما دسترســی پیــدا‬ ‫کــرده اســت کمــک کنــد‪.‬‬ ‫قابــل برداشــت بــه مبالــغ خیلــی زیــاد افزایــش مــی یافــت و کالهبــرداران مــی توانســتند از ایــن‬ ‫طریــق مبالــغ چنــد میلیــارد ریالــی از متقاضیــان دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حبابهــا بــرای کســب اعتبــار کاذب توســط عــده ای ســودجو‪ ،‬رواج پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫کســانی کــه مــی خواهنــد بــا اعتبــار کاذب افــراد دیگــر را فریــب دهند و کالهبرداری کننــد چون این‬ ‫کار مصــداق جعــل اســناد بانکــی مــی باشــد قربانیــان فکــر شــکایت به ذهنشــان خطور نمــی کند و‬ ‫کالهبــرداران اینترنتــی همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مامــوران بــا انجــام تحقیقــات تخصصــی و بررسـی های فنــی‪ ،‬موفــق شــدند یکــی‬ ‫از متهمیــن کالهبــرداری در صفحــات ذکــر شــده را شناســایی کننــد‪ .‬طــی ردگیری های انجام شــده‪،‬‬ ‫متهم به همراه ادله جرم در یکی اقامتگاه های شــهر قم دســتگیر شــد و به منظور پیگیری ســیر‬ ‫مراحــل قانونــی پرونــده شــان تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪ .‬در بررســی هــای فنــی بــر روی تجهیــزات‬ ‫الکترونیکــی متهــم مشــخص شــد بــا افــراد مختلفــی در ارتبــاط بــوده اســت کــه در خصــوص جلــب‬ ‫ســایر متهمیــن اقدامــات فنــی انجــام شــد و در محــل اختفــای خود دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬برخــی افــراد بــا بهانــه هــای مختلــف در دام کالهبــرداری اینترنتــی و یــا اخــاذی قــرار‬ ‫می گیرنــد امــا از انجــا کــه کار خودشــان نیــز غیرقانونــی اســت از طــرح شــکایت خــودداری مــی کننــد‬ ‫و باعــث مــی شــود مجرمــان اینترنتــی در فضــای مجــازی بــا ســوء اســتفاده از عــدم اگاهــی انــان‬ ‫اقدامــات مجرمانــه خــود را ادامــه دهنــد‪ ،‬لــذا از شــهروندان خواســتاریم بــه هیــچ عنــوان بــه افــراد‬ ‫ناشــناس در فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد و مبلغــی را بــه حســاب ایــن افــراد واریــز نکننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هموطنــان در صــورت مواجهــه بــا هــر گونــه مــورد مشــکوک مراتــب را از‬ ‫طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش و‬ ‫یــا بــا خــط ‪ 096380‬بــا کارشناســان پلیــس فتــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه تبلیغــات فریبنــده ای کــه از ســوی ایــن گونــه‬ ‫ســایت هــا در فضــای مجــازی توســط برخــی افــراد صــورت مــی گیــرد و وعــده‬ ‫بــازی بــا کســب درامــد یــا پیــش بینــی هــای باینــری یــا همــان دو حالــت پیــش‬ ‫بینــی صفــر و یــک را بــه کاربــران فضــای مجــازی مــی دهــد متاســفانه افــراد‬ ‫زیــادی قربانــی ایــن ترفنــد کالهبــرداران مــی گردنــد و تبلیــغ ســایت هــای قمــار‬ ‫می توانــد دامنــه ایــن جرایــم را بــه ویــژه در بیــن جوانــان گســترش دهــد کــه بــا‬ ‫تالش هــای مســتمر و اقدامــات فنــی و پلیســی فــرد مذکــور دســتگیر و جهــت‬ ‫ســیر مراحلــی قانونــی تحویــل مقامــات قضایــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی عســگری افــزود‪ :‬راه انــدازی و فعالیــت در زمینــه قمــار‬ ‫انالیــن و ســایت هــای شــرط بنــدی جــرم بــوده کــه برابــر قانــون بــا متولیــان‬ ‫برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارائه دهنــده رایانــش ابــری ‪ Rackspace‬بــه مشــتریان‬ ‫در مــورد افزایــش خطــرات حمــات فیشــینگ بــه‬ ‫دنبــال حملــه باج افــزاری کــه در محیــط ‪Microsoft‬‬ ‫‪ Exchange‬تاثیــر می گــذارد‪ ،‬هشــدار داد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ایــن شــرکت هنــوز در حــال بررســی ایــن‬ ‫حادثــه اســت و در حــال کار بــر روی انالیــن کــردن‬ ‫سیســتم هــای اســیب دیــده اســت‪ ،‬مــی گویــد کــه‬ ‫مجرمــان ســایبری نیــز ممکــن اســت از ایــن حادثــه بــرای‬ ‫اهــداف خــود ســوء اســتفاده کننــد ‪.‬‬ ‫‪ Rackspace‬گفــت‪ :‬اگــر پیامــی از فــردی دریافــت‬ ‫کردیــد کــه نمــی شناســید‪ ،‬پاســخ ندهیــد‪ .‬لطفــا ً بــه‬ ‫کنتــرل پنــل خــود وارد شــوید و یــک بلیــط‪ ،‬شــامل‬ ‫جزئیــات پیامــی کــه دریافــت کــرده ایــد‪ ،‬ایجــاد کنیــد ‪.‬‬ ‫مــا درک می کنیــم کــه تماس هایــی ماننــد ایــن ممکــن‬ ‫اســت هشــداردهنده باشــد‪ ،‬امــا در حــال حاضــر هیــچ‬ ‫مدرکــی نداریــم کــه نشــان دهــد شــما در نتیجــه ایــن‬ ‫تمــاس مســتقیم در معــرض خطــر بیشــتر قــرار داریــد‪.‬‬ ‫‪ Rackspace‬اضافــه کــرد کــه مشــتریان بــه راحتــی‬ ‫مــی تواننــد کالهبردارانــی را کــه قصــد ســرقت اطالعــات‬ ‫حســاس انهــا را دارنــد شناســایی کننــد زیــرا ‪:‬‬ ‫در ایمیل هــای ‪ Rackspace‬از ایمیل هــای‬ ‫@ ‪ rackspace.com‬ارســال می شــوند (اگرچــه مهاجمــان‬ ‫ممکــن اســت همچنــان از یــک ادرس ایمیــل جعلــی‬ ‫اســتفاده کننــد و اهــداف خــود را بــه یــک صفحــه فیشــینگ‬ ‫هدایــت کننــد )• پشــتیبانی ‪ Rackspace‬اعتبــار ورود‬ ‫یــا اطالعــات شــخصی (بــه عنــوان مثــال‪ ،‬شــماره تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬گواهینامــه رانندگــی) را در طــول تمــاس هــای‬ ‫تلفنــی درخواســت نمــی کنــد ‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن شــرکت هنــوز فــاش نکــرده اســت کــه‬ ‫ایــا شــواهدی مبنــی بــر اینکــه مهاجمــان داده هــای‬ ‫سیستم هایشــان را در طــول ایــن نفــوذ ســرقت کرده انــد‬ ‫یــا نــه‪ ،‬بــه مشــتریان توصیــه می شــود مراقــب باشــند و‬ ‫گزارش هــای اعتبــاری و صورت حســاب های بانکــی خــود‬ ‫را بــرای فعالیــت مشــکوک زیــر نظــر داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫همچنیــن برخــی از مشــتریان از افزایــش ایمیل هــای‬ ‫فیشــینگ جعــل هویــت ‪ Rackspace‬از زمــان حملــه‬ ‫باج افــزار خبــر می دهنــد ‪.‬‬ ‫کســانی کــه تحــت تاثیــر حملــه بــاج افــزار ‪Rackspace‬‬ ‫قــرار گرفتــه انــد‪ ،‬نبایــد هیــچ گونــه ایمیــل مشــکوکی را‬ ‫بــاز کننــد و یــا روی پیوندهــای مشــکوک کلیــک کننــد ‪.‬‬ ‫جزئیاتــی در مــورد هویــت مهاجمــان و فعالیــت انهــا در‬ ‫طــول رخنــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫‪ Rackspace‬جزئیاتــی در مــورد هویــت مهاجمــان و‬ ‫اطالعاتــی کــه انهــا می تواننــد در طــول حادثــه بــه انهــا‬ ‫دسترســی داشــته باشــند یــا از انهــا خــارج شــوند (در‬ ‫صــورت وجــود) ارائــه نکــرده اســت ‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن ســازمان اعــام کــرد کــه تحقیقــات‬ ‫انجــام شــده توســط تیــم امنیــت داخلــی ان بــا کمــک‬ ‫یــک شــرکت دفــاع ســایبری‪ ،‬در مراحــل اولیــه اســت و‬ ‫هیــچ اطالعاتــی در مــورد ان وجــود نــدارد ‪.‬‬ ‫ایــن ارائــه دهنــده خدمــات ابــری افــزود کــه اگــر شــواهدی‬ ‫پیــدا کنــد کــه عوامــل تهدیــد بــه اطالعــات حســاس انهــا‬ ‫دسترســی پیــدا کرده انــد‪ ،‬بــه مشــتریان اطــاع خواهــد داد‬ ‫ایــن شــرکت همچنیــن در یــک بیانیــه مطبوعاتــی و یــک‬ ‫گــزارش کــه در روز سه شــنبه به کمیســیون بــورس و اوراق‬ ‫بهــادار ایــاالت متحــده ارســال شــد‪ ،‬فــاش کــرد کــه انتظــار‬ ‫از دســت دادن درامــد بــرای تجــارت ‪Hosted Exchange‬‬ ‫خــود را دارد کــه تقریبــا ً‪ 30‬میلیــون دالر درامــد ســاالنه بــه‬ ‫دلیــل تاثیــر حملــه باج افــزار ایجــاد می کنــد ‪.‬‬ ‫‪ Rackspace‬همچنیــن بــه دلیــل عــدم افشــای اینکــه‬ ‫‪ Hosted Exchange‬یــک حملــه بــاج افــزار بوده اســت‪،‬‬ ‫بــه دلیــل عــدم محافظــت از داده هــای مشــتریان و‬ ‫تاثیــری کــه قطــع ســرویس ایمیــل بــر کســب و کار انهــا‬ ‫داشــت‪ ،‬بــا چندیــن پرونــده قضایــی روبــرو اســت ‪.‬‬ ‫از عصــر جمعــه‪ 2 ،‬دســامبر‪ Rackspace ،‬مجوزهــای‬ ‫‪ 1 Microsoft Exchange Plan‬را به مشــتریان اســیب‬ ‫دیــده ارائــه کــرده اســت ‪.‬‬ ‫همچنیــن یــک گزینــه ارســال را ارائــه مــی دهــد کــه بــه‬ ‫طــور خــودکار تمــام نامه های ارســال شــده بــه یک کاربر‬ ‫‪ Hosted Exchange‬را بــه یــک ادرس ایمیــل خارجــی‬ ‫بــه عنــوان یــک راه حــل موقــت هدایــت مــی کنــد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪ -666‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-666‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/30‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/30 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/25 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫یک شنبه ‪10//04‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫رویکردى قرانى‬ ‫به گونه ها و مدلهاى‬ ‫برتر و نازل حجاب‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فارسیان روستای برای توسعه ی‬ ‫گردشگری‬ ‫واژه شناســی ‪:‬وجــه تســمیه فارســیان بــا مهاجــرت عشــایر کوچنــده‬ ‫فــارس بــه ایــن منطقــه مرتبــط اســت‏‪.‬‬ ‫قدمت‪:‬هزار سال‬ ‫زبان محلی‪:‬زبان ترکی‬ ‫جمعیت‪:‬بــر اســاس سرشــماری مرکــز امــار ایــران در ســال‬ ‫‪1385‬جمعیــت ان ‪2058‬نفر(‪491‬خانوار)بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫اداب و رسوم‪:‬مراســم ســله بــرون‪ ،‬مراســم نمایشــی مثــل گاوبــازی‬ ‫خ هــای تیــز) و خــروس‏جنگــی‬ ‫(کــه مبــارزه دو گاو بــا شــا ‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلی‪:‬برنــج‪ ،‬نــان محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫مانند شــال و چادر شــب‪ ،‬نوعی حوله از جنس‏ابریشــم مصنوعی‪،‬‬ ‫انواع خشــکبار و ترشــیجات‬ ‫ویژگی‪:‬دشت اسب های وحشی فارسیان کم نظیر است‏‪.‬‬ ‫نزدیکترین جاذبه های گردشگری‪:‬دشــت اســبهای وحشــی‪ ،‬ابشــار‬ ‫کفتــر خانــه‪ ،‬یخچــال طبیعــی‪ ،‬جنــگل بلــوط‪،‬‏اســیاب ابــی قدیمــی‪،‬‬ ‫چنــار کهنســال‪ ،‬قبرســتان تاریخی روســتا‬ ‫ادرس ‪:‬گلســتان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬بخــش چشــمه ســاران‪ ،‬روســتای‬ ‫فارســیان‬ ‫مختصــات جغرافیایــی‪ 55 :‬درجــه و ‪ 26‬دقیقــه طــول شــرقی و ‪36‬‬ ‫درجــع و ‪ 57‬دقیقــه عــرض شــمالی‪،‬‬ ‫جاذبه های تاریخی‏‬ ‫در میدان هــای روســتا ســکوهای ســنگی بــه نــام پیرنشــین درســت‬ ‫شــده بــرای اســتراحت گردشــگران و اهالــی محــل‪ ،‬در هنــگام غــروب‬ ‫افتــاب‏پیرمرد هــای محلــه گرداگــرد ان می نشــینند و ســاعاتی تــا بعــد‬ ‫ازغــروب افتــاب شــب نشــینی می کننــد‪.‬‏‬ ‫در ایــن روســتا مکان هــای هــم وجــود داردکــه بــه دخترنشــین معــروف‬ ‫اســت در واقــع در گذشــته ها اب لولــه کشــی در ایــن روســتا وجــود‬ ‫‏نداشــته دختــران بــرای اب اوردن بــه چشــمه ها می رفتنــد و بــه دلیــل بعــد‬ ‫مســافت طوالنــی بــه ایــن مکان هــا کــه می رســیدند نشســته و‏خســتگی‬ ‫در می کردنــد‏‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر ازجاذبه هــای زیبــای ایــن روســتا کوچه هــای اشــتی کنان می باشــد‬ ‫‪.‬درواقــع در ایــن روســتا چندیــن کوچــه و معابــر تنــگ ســاخته‏شــده اســت تــا‬ ‫افــرادی کــه قهــر هســتند زمانــی کــه از ایــن کوچه هــا تــردد می کننــد ناچارنــا‬ ‫باهــم برخــورد داشــته باشــند ناگفتــه نمانــد بافــت‏تاریخــی این روســتا تنها یک‬ ‫کوچــه ماشــین رو دارد و در مابقــی کوچه هــا امــکان تردد ماشــین وجــود ندارد‪.‬‬ ‫ایــن تدبیــر از زمان هــای خیلــی‏قدیــم بــرای جلوگیــری ازحمــات دشــمنان و‬ ‫حفاظــت از روســتا بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫تنورهــای زیــادی در فارســیان بــه چشــم می خــورد‪ .‬در واقــع در هــر کوچــه‬ ‫یــک تنــور وجــود داردکــه اهالــی ایــن کوچــه در حفظ و نگه داری و‏اســتفاده‬ ‫از تنــور بــا یکدیگــر شــریک هســتند‪ .‬تنورهــا عــاوه براینکــه بــرای پخت نان‬ ‫اســتفاده می شــوند محلــی هــم بــرای اختــاط زنــان روســتا‏اســت و اگــر‬ ‫کســی بخواهــد بــرای پســرش زن بگیــرد ایــن خواســتگاری در کنــار تنــور‬ ‫انجــام می گیــرد‏‪.‬‬ ‫سبک معماری روستا‬ ‫روســتای فارســیان قانچــی اولیــن روســتای خشــت خــام کشــور‬ ‫می باشــد بالــغ بــر ‪500‬خانــه بــا خشــت خــام دارد کــه اکثــرا دو طبقــه‬ ‫بــوده‪ ،‬طبقــه‏نخســت حکــم انبــاری دامــی و یــا مغــازه را دارد و طبقــه‬ ‫دوم بــه اســکان اهالــی خانــه اختصــاص دارد کــه در نوع خود در کشــور‬ ‫بی نظیــر ‏اســت قدمــت خانه هــای روســتا‪250‬تا ‪300‬ســال می باشــد‪.‬‏‬ ‫فارســیان بــا توجــه بــه نــوع معمــاری و شــکل گیری روســتا براســاس‬ ‫شــرایط جغرافیایــی و توپوگرافــی منطقــه بــه صــورت پلکانــی و همچنیــن‬ ‫‏دیگــر ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد طبیعی‪ ،‬زیســت محیطــی‪ ،‬مولفه های‬ ‫اقلیمــی‪ ،‬تاریــخ و قدمــت روســتا‪ ،‬ویژگی هــای خــاص فرهنگــی و‬ ‫‏اجتماعی‪ ،‬میراث فرهنگی ناملموس‪ ،‬ویژگی های اقتصادی‪ ،‬معیشــتی‪،‬‬ ‫ویژگی هــای کالبــدی و فضایــی‪ ،‬نظــام محله بنــدی و شــکل ‏گیری روســتا‪،‬‬ ‫کیفیــت ابنیه هــا و فــرم پــان بناهــا‪ ،‬شــبکه ارتباطــی و معابــر و ارزش های‬ ‫معمــاری حائــز شــرایط ثبــت در فهرســت اثــار ملــی‏شــده اســت‏‪.‬‬ ‫خانه هــای خشــتی از دیگــر دیدنی هــای فارســیان اســت‪ ،‬قالب های خشــتی‬ ‫بــه کار رفتــه در ایــن خانــه منحصــر بــه فــرد بــوده و در بنا هــای‏دیگــر اســتفاده‬ ‫ت ‪ ۱۰‬ســانتی متــر و طــول و عــرض ان ‪۲۰‬‬ ‫ نشــده اســت‪ ،‬ارتفــاع هــر خش ـ ‬ ‫ســانتی متــر مــی باشــد یعنــی دو برابــر خشــت هایی‏کــه در بافــت تاریخــی‬ ‫گــرگان بــکار رفتــه اســت‏‪.‬‬ ‫یکــی از نکاتــی کــه در رابطــه بــا خانه هــای ایــن روســتا چشــم نــواز اســت‬ ‫رنــگ بــه کار رفتــه زرد و ســفید در ایــن خانه هاســت‪ ،‬در واقــع ان‏چیــزی‬ ‫کــه مــا فکــر مــی کنیــم رنــگ امیــزی بــه ایــن ســبک اســت رنــگ نیســت‬ ‫بلکــه نوعــی گِل بــا نــام «شــولی» و یــا در گویــش محلــی‏‏«ســواما» اســت‬ ‫کــه در اعیــاد مختلــف و مناســبت ها زنــان روســتا بــه کــف و دیواره هــای‬ ‫خانه هــای خــود می مالنــد‏‪.‬‬ ‫غذاهــای محلی‪:‬روســتاییان فارســیان در خوش ســلیقگی و طبــخ‬ ‫غذا هــای محلــی و متنــوع شــهره اند‪ .‬از جملــه غذا هــای محلــی ایــن روســتا‬ ‫می تــوان بــه اش‏خمیــر‪ ،‬چنگالــی‪ ،‬حلیــم‪ ،‬اش شــله‪ ،‬حلــوا برنجــی‪ ،‬چکـّـو‬ ‫(اشــکنه)‪ ،‬خورشــت گوجه ریــز‪ ،‬ماششــله‏‏(طبــخ ان بــه ویــژه هنــگام نــش‬ ‫سوزیاش‪،‬سوتلیاش‪،‬اشــتره‪ ،‬کنجــی پــت و دندانــی اشــاره‬ ‫ابرنج)‪،‬اُماش‪ُ ،‬‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن نان هــای متنوعــی هــم در‏فارســیان پختــه می شــود‪ .‬انــواع‬ ‫نان هــای قره قروتــی‪ ،‬نــان اقانــدو‪ ،‬نــان فتیــر‪ ،‬نــان کمــاج و نــان پنجه کــش از‬ ‫ایــن جمله انــد‪ .‬البتــه امــروزه بــا‏ورود نان هــای صنعتــی بــه روســتا ها‪ ،‬بــوی‬ ‫نان هــای محلــی کمتــر از گذشــته احســاس می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -665‬فــروغ نیلچــی زاده ‪ -‬در ســوره مبارکــه نــور (ایــه شــریفه ‪)31‬‬ ‫دو نهــی وجــود دارد کــه هــر دو بــا حــرف اســتثنا تکمیــل شــده اســت‪ .‬نهــی مــورد نظــر‬ ‫در ایــن مبحــث «وال یبدیــن زینتهــن» اســت؛ یعنــی نبایــد زنــان زینــت خــود را اشــکار‬ ‫ســازند؛ و ایــن عبــارت بــا «اال مــا ظهــر منهــا» اســتثنا می‏خــورد؛ یعنــی زینت‏هایــی کــه‬ ‫اشــکار هســتند مشــمول ایــن نهــی نمی‏باشــند‪.‬‬ ‫شاخص‏ها و ویژگی‏های جلباب ایرانی‬ ‫حجــاب چــادر دارای ویژگی‏هــای خاصــی اســت کــه در طــول قرن‏هــای متمــادی‬ ‫بــا تغییراتــی انــدک همچنــان پــا برجــا مانــده اســت؛ در حقیقــت مهم‏تریــن ویژگــی‬ ‫چــادر زنــان ایرانــی همیــن ثبــات ان پــس از زمان‏هــای طوالنــی اســت؛ حتــی بــه رغــم‬ ‫تالش‏هــای پی‏گیــر و خائنانــه رژیــم پهلــوی کــه در نتیجــه ان لبــاس ملــی مــردم ایــران‬ ‫و بخــش قابــل توجهــی از فرهنــگ ملی‏مــان بــه غــارت رفــت‪ ،‬همچنان چــادر به عنوان‬ ‫پوشــاک شــناخته شــده زن ایرانــی در جهــان محســوب می‏شــود‪.‬‬ ‫چــادر بــه عنــوان فــرم پوششــی منتخــب زنــان مســلمان ایرانــی‪ ،‬نزدیک‏تریــن فــرم بــه‬ ‫حجــاب قرانــی و شــبیه‏ترین انهــا بــه حجــاب زنــان اهــل بیــت علیهم‏الســام اســت‪.‬‬ ‫در ذیل به ویژگی‏های اختصاصی این حجاب اشاره می‏گردد‪:‬‬ ‫‪ .1‬میــزان پوشــانندگی بــاال‪ :‬حجــاب چــادر بــه عنوان یک پوشــش سراســری و پوشــش‬ ‫روییــن کــه مــورد اســتفاده زنــان قــرار می‏گیــرد بــه واســطه پوشــش وســیعی کــه دارد از‬ ‫بــاالی ســر تــا پاییــن زن را می‏پوشــاند؛ پوششــی جلوبــاز کــه بــر روی لباس‏هــای دیگــر‬ ‫پوشــیده می‏شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬ثبــات شــکل‪ :‬چــادر متــداول زن ایرانــی چــادر چرخــی یــا کلــه قنــدی اســت کــه در‬ ‫حقیقــت یــک نیم‏دایــره کامــل می‏باشــد و تنهــا تفــاوت ان تفــاوت در بلنــدی ان اســت‬ ‫کــه بــه قــد فــرد اســتفاده کننــده مربــوط می‏شــود؛ چراکــه ایــن چــادر همــواره تــا پاییــن‬ ‫پــای زن را می‏پوشــاند و کوتاه‏تــر از ان مناســب و غیــر متعــارف تلقّــی می‏گــردد‪ .‬ایــن‬ ‫چــادر بــرای همــه زنــان بــا جثه‏هــای مختلــف به‏طــور یکســان دوختــه می‏شــود و دارای‬ ‫شــکل ثابــت اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬ثبــات رنــگ‪ :‬ثبــات رنــگ اونیفــورم اجتماعــی زنــان ایرانــی یکــی دیگــر از وجــوه‬ ‫اختصاصــی ان اســت کــه ان را نســبت بــه بســیاری از لباس‏هــای ملّــی زنــان در‬ ‫جهــان ممتــاز می‏کنــد‪ .‬ایــن ثبــات رنــگ خــود یکــی دیگــر از موانــع جلــب توجــه‬ ‫نامحرمــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬رنگ انحصاری‪ :‬رنگ مشــکی به عنوان رنگ اختصاصی و انحصاری چادر رســمی‬ ‫ایرانــی زنــان اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه رنگ‏هــا بــه دو نــوع تیره و باز تقســیم می‏شــوند‬ ‫و از ان‏رو کــه رنگ‏هــای تیــره ســبب جلــب توجــه و تهییــج نامحــرم نمی‏شــوند‪ ،‬زنــان‬ ‫مســلمان ایرانــی رنــگ مشــکی را بــه عنــوان رنــگ ثابــت حجــاب خــود انتخــاب کرده‏اند؛‬ ‫زیــرا رنــگ مشــکی‪ ،‬رنگــی صامــت و بــدون تحریک به شــمار مـی‏رود و از هرگونه جلب‬ ‫توجــه نامحــرم به دور اســت‪.‬‬ ‫البتــه گفتنــی اســت رنــگ چــادر زنــان ایرانــی گرچــه از ابتــدا ســیاه نبــوده اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫همــواره دارای رنگ‏هــای صامــت و تیــره بــوده‪ .‬رنگ‏هــای پیشــین چــادر زنــان ایرانــی در‬ ‫طــول تاریــخ عبــارت بودنــد از‪ :‬الجــوردی‪ ،‬نیلــی‪ ،‬نخــودی و ماشــی‪.‬‬ ‫ویژگی‏های انواع چادر رسمی‬ ‫چــادر نمــاد و ســمبل زن مســلمان ایرانــی اســت‪ ،‬زنــی کــه بــا نفــس مســیحایی‬ ‫حضــرت امــام رحمه‏اللــه زندگــی حقیقــی یافــت و در مرکــز فعالیت‏هــای اجتماعــی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫زن ایرانــی مســلمان بــا نمــاد چــادر ســمبلی از علــم‪ ،‬تقــوا و حضــور اجتماعــی مثبت و‬ ‫موثــر اســت؛ بــه گونـه‏ای کــه طبــق امــار و اطالعــات خبرگزاری‏هــای معتبــر هــم اکنــون‬ ‫زن مســلمان ایرانــی باالتریــن نــرخ رشــد علمــی را در میــان زنــان مســلمان و زنــان‬ ‫منطقــه خاورمیانــه داراســت (ر‪ .‬ک‪ :‬مرکــز امــار و اطالعــات زنــان‪.)www.women.ir ،‬‬ ‫امــروزه زن مســلمان ایرانــی الگــوی زنــان جهــان اســام بــه شــمار مـی‏رود‪.‬‬ ‫چــادر نمــاد انســانیت زن مســلمان ایرانــی اســت و بیــش از هــر چیــز نمایانگــر ان‬ ‫اســت کــه زن ایرانــی و مســلمان خواهــان ان اســت کــه او را «انســان» ببیننــد و‬ ‫«انســان» بداننــد و نــه صرفــا «زن»؛ چراکــه در عرصــه اجتماعــی‪ ،‬زن بــا «مانتــو»‬ ‫همچنــان زن اســت کــه بــه شــکل‏های مختلــف زن بودنــش جلــوه می‏کنــد؛ ولــی زن‬ ‫در «چــادر» زنانگــی خــود را مســتور کــرده و انســان بــودن خــود را نمایان ســاخته اســت‬ ‫تــا در عرصــه اجتمــاع او را یــک کاالی جنســی نداننــد و او را یــک بازیچــه یــا طعمــه‪،‬‬ ‫صیــد یــا صیــاد نیابنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مدل نازل حجاب قرانی‬ ‫روپــوش یــا پوشــش مانتــو‪« ،‬حجــاب جایگزیــن» اســت؛ چــه بعــد از انقالب اســامی‬ ‫و چــه قبــل از ان در دوره کشــف حجــاب (موسســه فرهنگــی قــدر والیــت‪ ،1385 ،‬ج‬ ‫‪ ،2‬ص ‪ )40‬و از ان رو کــه اصالتــا بــرای پوشــش و حجــاب دینــی طرّاحــی نشــده اســت‬ ‫و صرفــا بــه عنــوان یــک پوشــش روییــن محســوب می‏شــود ـ علی‏رغــم اینکــه در زمــره‬ ‫پوشــاک زنــان اعــم از مســلمان و غیــر مســلمان می‏باشــد ـ یــک نــوع‪« ،‬لبــاس»(‪)1‬‬ ‫محســوب می‏شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬بــا توجــه بــه اصطــاح «مانتــو» در جهــان غــرب ـ در این دهکده جهانی‬ ‫کــه درصــدد فروبلعیــدن تمــام فرهنگ‏هــا‪ ،‬از جملــه فرهنگ‏هــای اصیــل شــرقی و‬ ‫بخصــوص فرهنــگ نــاب اســام اســت ـ ایــن پوشــش تمــام ویژگی‏هــای یــک لبــاس‬ ‫را داراســت و طرّاحــان غربــی روز بــه روز ان را از هماهنگــی و همخوانــی بــا پوشــش‬ ‫مــورد نظــر اســام دور می‏کننــد‪ .‬در خصــوص معایــب ان می‏تــوان بــه مــوارد زیــر‬ ‫اشــاره نمــود‪:‬‬ ‫‪ .1‬سراســری نبــودن (چنــد قطعـه‏ای بــودن ان)‪ :‬از ان رو کــه پوشــش مانتــو هماننــد‬ ‫چــادر پوشــش یکســره و فراگیــر نیســت‪ ،‬ضرورتــا نیازمنــد همراهــی بــا پوش ـش‏های‬ ‫مکمّــل بــرای ســر و پاهــا می‏باشــد و بــا انــدک ســهل‏انگاری در ایــن پوشــش‏های‬ ‫مکمــل حجــاب‪ ،‬مانتــو بــه ضــد حجــاب تبدیــل می‏شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬عــدم ثبــات انــدازه‪ :‬ایــن پوشــش بــر خــاف حجــاب چــادر انــدازه و بلنــدی ثابتــی‬ ‫نــدارد‪ .‬ایــن نقیصــه هم‏اکنــون مهم‏تریــن اســیب‏پذیری ان محســوب می‏شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬عــدم ثبــات شــکل و مــدل‪ :‬مــدل مانتــو بــه تناســب مدهــای رایــج همــواره‬ ‫دســتخوش تغییــر و دگرگونــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬عــدم ثبــات رنــگ‪ :‬ایــن پوشــش رنــگ خاصــی را اقتضــا نمی‏کنــد و همــواره‬ ‫می‏توانــد بــه تناســب عوامــل مختلــف از جملــه مــد‪ ،‬ســلیقه شــخصی‪ ،‬ســرما و‬ ‫گرمــا تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬میــزان پوشــانندگی‪ :‬بــه واســطه خصیصــه لبــاس بــودن‪ ،‬کامــا ًقابلیّــت ان را دارد‬ ‫کــه از مــرز پوشــیدگی تــا بدتریــن اشــکال برهنگــی و بدن‏نمایــی ســقوط نمایــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬ســایزپذیر بــودن‪ :‬مانتــو ماننــد هــر لبــاس دیگــری به تناســب چاقی و الغــری افراد‬ ‫و حجم بدن انها ســایزهای مختلفی دارد و چنانچه کســی از ســایزهای‬ ‫کوچک‏تــر یــا مدهــای تنــگ اســتفاده کنــد‪ ،‬حجــم بــدن فــرد بیشــتر نمایــان خواهــد‬ ‫شــد و ایــن پوشــش نــه تنهــا او را نمی‏پوشــاند کــه بیشــتر عرضــه می‏کنــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ضخامــت و نازکــی‪ :‬مانتــو می‏توانــد ماننــد هــر لبــاس دیگــر بــه تناســب گرمــا و‬ ‫ســرما و ســلیقه شــخصی یــا مــد از پارچه‏هــای ضخیــم یــا نــازک تهیّــه شــود و همیــن‬ ‫امــر در فصــول گــرم ســال ان را بــه راحتــی بــه ضــد حجــاب تبدیــل می‏کنــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬تجمّل‏پذیــری‪ :‬ایــن لبــاس قابلیّــت ان را دارد کــه بــه زینت‏هــای بســیاری اراســته‬ ‫شــده و از یــک پوشــش ســاده بــه یــک پوشــاک بســیار تجمّلــی و گران‏قیمــت (قیمتــی‬ ‫ده‏هــا برابــر قیمــت رایــج) تبدیــل شــود‪ .‬ایــن اضافــات برخــی کامــا ًناهمخــوان بــا‬ ‫حجــاب شــرعی اســت‪ ،‬ماننــد اســتفاده از کمربندهــای تنــگ‪ ،‬اســتفاده از ســنگ‏های‬ ‫زینتــی و دکمه‏هــای اضافــی و تزیینــی کــه موجــب جلــب توجــه محــرم یــا نامحــرم‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .9‬تجمّل‏پذیــری تکمیلــی‪ :‬عــاوه بــر تجمّل‏پذیــری ذاتــی‪ ،‬ایــن پوشــش از ان‏رو کــه‬ ‫برای یک فرد مانتویی پوشــش نهایی محســوب می‏شــود و پوششــی بر روی ان قرار‬ ‫نمی‏گیــرد‪ ،‬چهــار جــزء دیگــر از پوشــاک همــواره قابــل رویــت اســت؛ یعنــی پوشــش‬ ‫ســر‪ ،‬پوشــش پــا‪ ،‬کیــف و کفــش؛ از ای ـن‏رو قابلیــت ان را دارد کــه بــا اجزایــی کامــا ً‬ ‫تجمّلــی یــا خیره‏کننــده و غیــر متعــارف یــا جلوه‏دهنــده همــراه شــود و ایــن همــه را‬ ‫می‏تــوان بــا تاثیــر از هنرپیش ـه‏ها‪ ،‬مدهــای غربــی و مدهــای غیراخالقــی بــه عنــوان‬ ‫تابلوهــای تبلیغاتــی متحــرک در ســطح جامعــه دیــد‪.‬‬ ‫‪ .10‬تاثیرپذیــری از مدهــای غــرب‪ :‬همان‏گونــه کــه پیش‏تــر ذکــر شــد‪ ،‬بــه واســطه‬ ‫عوامــل متعــددی از جملــه شــبیخون فرهنگــی و تاثیرپذیــری از ماهــواره و فقــدان‬ ‫لبــاس ملّــی در کشــور مــا و بــا الگوگیــری اکثریــت قریــب بــه اتفــاق طرّاحــان و خیّاطان‬ ‫ایرانــی ازژورنال‏هــای اروپایــی‪ ،‬مانتــو در کشــور مــا هــر روز بیــش از پیــش بــه لباســی‬ ‫نامناســب‪ ،‬ناهنجــار و ضــد ارزش نزدیــک می‏شــود؛ یعنــی نــه تنهــا از الگــوی قرانی زن‬ ‫مســلمان فاصلــه می‏گیــرد‪ ،‬بلکــه از الگوهــای رایج‪ ،‬پســندیده و متعــارف مل ّی و بومی‬ ‫نیــز بســیار فاصلــه گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫قــران کریــم در جایــگاه ثقــل اکبــر‪ ،‬پوشــش مــورد رضایــت حضــرت احدیــت ـ جــل و‬ ‫عــا ـ را دو ســطح نــازل و برتــر فرمــان داده اســت‪ .‬همــه زنــان مســلمان از ان رو کــه‬ ‫بــه معجــزه جاویــد خاتــم االنبیــاء صلی‏الله‏علی ‏هو‏الــه بــاور قطعــی دارنــد‪ ،‬بــه تکلیــف‬ ‫حجــاب تشــرّف یافته‏انــد و از ان جهــت کــه اســام و ایمــان نیــز خــود ذومراتــب و‬ ‫تشــکیکی اســت‪ ،‬فرامیــن الهــی از جملــه حجــاب هــم از مرحلــه صحــت تــا مرحلــه‬ ‫قبــول‪ ،‬دارای درجــات و مراتبــی اســت کــه حداقــل ان‪ ،‬شــرط تمامیت ان می‏باشــد که‬ ‫در «حجــاب خمــار» جلوه‏گــر می‏شــود و حــد کمــال ان در جامعیــت ابعــاد پنج‏گانــه‬ ‫حجــاب قرانــی «جلبــاب» بــه تجلــی می‏ایــد‪.‬‬ ‫پوشــش بــدن بجــز وجــه و کف ّیــن و مهــار کــردن جاذبه‏هــای جنســی زنانــه معیــار‬ ‫حجــاب الهــی و قرانــی اســت کــه اگــر در پوشــش چنــد قطعـه‏ای خمــار و بــه تناســب‬ ‫فرهنــگ و تمــدن هــر ملتــی عینیــت یابــد‪ ،‬نمــره صحت عمل را در منظر ایات شــریفه‬ ‫بــه دســت اورده اســت و اگــر ابعــاد قلبــی‪ ،‬گفتــاری و رفتــاری و بعــد نــگاه را نیــز در‬ ‫پوشــش یکســره جلبــاب و بــه تناســب فرهنــگ و تمــدن هــر قــوم و ملتــی تجلّــی‬ ‫بخشــد‪ ،‬نمــره کمــال و برتــری الهــی را کســب نمــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــران اســامی مــا نیــز کــه از ســابقه فرهنگــی غنــی و باارزشــی برخــوردار‬ ‫است‪،‬پوشــش برتــر و جلبــاب قرانــی الگویــی شــبیه ِ «چــادر اصیــل ایرانــی» اســت‬ ‫کــه ســابقه ان بــه نخســتین دوره تشــیع رســمی کشــورمان‪ ،‬یعنــی عهــد صفویــه‬ ‫بازمی‏گــردد؛ گرچــه امــروزه ایــن چــادر بــه صــورت جســته و گریختــه از پایتخت تا اقصا‬ ‫نقــاط کشــور احیــا شــده اســت‪ ،‬امــا بــه دلیل نااگاهی عمــوم دسـت‏اندرکاران فرهنگی‬ ‫کشــور‪ ،‬هنــوز از چهــره ان غبارروبــی نشــده اســت؛ چــادری کــه از یــک ســو بیشــترین‬ ‫تطابــق را بــا جلبــاب قرانــی داراســت و از ســوی دیگــر‪ ،‬هوشــمندی زنــان ایرانــی را بــه‬ ‫زیبایــی عیــان می‏ســازد؛ پوششــی کــه در دنیــای پرهیاهــوی امــروز خــود را بــا چندیــن‬ ‫ویژگــی ممتــاز نمایانگــر ســاخته و بــا عنــوان «پوشــیده‏تر از چــادر (نیم‏دایــره)‪ ،‬راحت‏تــر‬ ‫از مانتــو» از ســوی اســتفاده‏کنندگانش نام‏گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫امیــد انکــه جامعــه اســامی‏مان بــرای ترویــج هــر چــه بهتــر و بیشــتر فرهنــگ قرانــی‬ ‫از یــک ســو‪« ،‬هنجــار خمــار» را بــه شــکل صحیــح بشناســد و از ســوی دیگــر‪« ،‬ارزش‬ ‫جلبــاب» را بــا روش‏هایــی صحیــح و کارامــد ترویــج نمایــد‪.‬‬ ‫______________________________‬ ‫‪ 1‬استر شهباء استری سفید رنگ است که خال‏های سیاه دارد‪.‬‬ ‫______________________________‬ ‫‪ 1‬نقیصــه از ایــن روی کــه مانــع فعالیت‏هــای اقتصــادی و حضــور اجتماعــی کارامــد‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫________________________________________‬ ‫‪ 1‬ظاهــرا یکــی از انگیزه‏هــای راهبــان مســیحی و نیــز دراویــش مســلمان از پوشــیدن‬ ‫جامه‏هــای تیــره و کبــود همیــن تقلیــل شــهوت و کنترل قوای شــهوانی خویش اســت‬ ‫(ابوالحســنی‪ ،1375 ،‬ص ‪.)32‬‬ ‫________________________________________‬ ‫‪ 1‬زینــت متعــارف اســامی دارای شــاخصه‏هایی اســت کــه ان را از ارایش‏هــای‬ ‫متــداول جوامــع امروزیــن بالــذات جــدا می‏کنــد‪ .‬برخــی از ایــن شــاخص‏ها عبارتنــد‬ ‫از سالمت‏بخشــی و هماهنگــی بــا طبیعــت انســانی زن‪ ،‬اعــم از جســمی و روحــی؛ از‬ ‫ایــن‏رو‪ ،‬چهره‏ارایی‏هــای متــداول جــزء اســتثنای زینــت محســوب نمی‏شــود‪.‬‬ ‫پایان‬ ‫________________________________________‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

شماره : 950
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!