روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 665 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 665

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 665

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 665

‫شنبه‬ ‫شماره ‪160 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 03‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/24-‬دسامبر‪ /29-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪665 :‬‬ ‫برای نقش افرینی در تامین امنیت‬ ‫غذایی پایدار دامپروری گلستان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫سلب اسایش‬ ‫‪ ۱۷‬ساله مردم با‬ ‫جانمایینادرست‬ ‫سایت بازیافت زباله‬ ‫کاهش کیفیت بنزین‬ ‫در کشور دروغ است‬ ‫در عزل و نصب‬ ‫مدیراننمایندگان‬ ‫مجلسدخالتنکنند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نحوه بررسی ایمنی یک‬ ‫وب سایت برای جلوگیری‬ ‫از تهدیدات سایبری‬ ‫به کودکانمان‬ ‫بیاموزیم‬ ‫«وقت طالست‪‎« ‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫مقاله‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫‪7‬‬ ‫حریم شخصی انالین چرا مهم است‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫حریــم شــخصی انالیــن از حقــوق بشــر اســت‪ ،‬امــا ســرویس هــای انالیــن و‬ ‫شــبکه های تبلیغاتــی از ان بــرای ســود شــخصی خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬حریــم‬ ‫شــخصی انالیــن مــا مهــم اســت در ایــن مقالــه بــه چرایــی اهمیــت ان می پردازیــم‪.‬‬ ‫امــروزه حفــظ ناشناســی در اینترنــت بســیار ســخت شــده اســت‪ .‬تکنولــوژی بــا‬ ‫ســرعت زیادی در حال رشــد اســت و ردیابی داده ها تبدیل به هنجار شــده اســت‪.‬‬ ‫دیگــر جــای تعجــب نیســت کــه ســرویس های مختلــف ماننــد گــوگل یا توییتــر تولد‬ ‫مــا را تبریــک بگوینــد و یــا بــا توجــه بــه خریدهــای انالینمــان توصیه هــای خریــد‬ ‫مختلــف و مشــابه دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫برای چی حریم شخصی انالین مهم است‬ ‫حریــم شــخصی از حقــوق اساســی بشــر اســت‪ :‬اعالمیــه حقــوق جهانــی در بنــد ‪۱۲‬‬ ‫بــه اهمیــت حریــم شــخصی بشــر تاکیــد می کنــد‪ .‬همچنیــن وضــع کــردن قوانینــی‬ ‫ماننــد ‪ GDPR‬از طــرف اتحادیــه اروپــا‪ ،‬الویــت اهمیــت بــه حریــم شــخصی را نشــان‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫نبــود حریــم شــخصی انالیــن کاربــران را اســیب پذیر می کنــد‪ :‬هنگامــی کــه بــه‬ ‫اینترنــت متصــل می شــویم و فعالیت هــای خــود را انالیــن دنبــال می کنیــم از‬ ‫خودمــان ردپــای دیجیتــال بــه جــا می گذاریــم‪ .‬ایــن ردپا هــای دیجیتــال مشــخص‬ ‫می کننــد کــه مــا در چــه ســاعتی می خوابیــم‪ ،‬چــه عادت هایــی داریــم‪ ،‬وضعیــف‬ ‫ســامتی مــا چگونــه اســت‪ ،‬عادت هــای خربــد مــا چیســتند‪ ،‬و مــوارد بســیار زیــاد‬ ‫دیگــر‪ .‬ایــن داده هــا می توانــد در دســترس شــرکت های تبلیغاتــی زیــادی بــا اهــداف‬ ‫مختلفــی قــرار بگیــرد‪ .‬بــا توجــه بــه رشــد شــبکه هــای اجتماعــی و میــل کاربــران‬ ‫بــه فعالیــت در ایــن شــبکه ها‪ ،‬حجــم زیــادی از اطالعــات توســط خــود کاربــران‬ ‫در اینترنــت توزیــع می شــود‪ .‬یکــی از رایج تریــن روش هــای ســو اســتفاده از ایــن‬ ‫اطالعــات‪ ،‬ایجــاد حســاب جعلــی اســت‪ .‬هــر چقــدر بیشــتر اطالعات تــان را بــه‬ ‫اشــتراک بگذاریــد‪ ،‬همانقــدر کنتــرل کمتــری روی اطالعات تــان داریــد‪.‬‬ ‫بــه خطــر افتــادن ازادی بیــان‪ :‬حریــم شــخصی جــزء اساســی ازادی بیــان اســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظــت از حریــم شــخصی برخــی گروه هــا ماننــد فعــاالن حقــوق بشــر‪،‬‬ ‫روزنامه نــگاران‪ ،‬سیاســتمداران بــرای جلوگیــری از اذیت هــای احتمالــی بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬هرچنــد حفــظ حریــم شــخصی بــرای افــرادی کــه در گروه هــای بــاال نیســتند‬ ‫هــم بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫حریــم شــخصی روی اعتبــار مــا تاثیــر گــذار اســت‪ :‬بیشــتر مــا داســتان هایی داریــم‬ ‫کــه دوســت داریــم شــخصی و خصوصــی باقــی بماننــد‪ ۵۰ .‬ســال پیــش محافظــت‬ ‫از همچیــن داســتان هایی بســیار ســخت و پیچیــده نبــود‪ .‬امــا امــروزه بــا توجــه بــه‬ ‫تکنولــوژی اینترنــت و انــواع ســرویس هــای انالیــن و ردپاهــای دیجیتالــی کــه بــه جــا‬ ‫می گذاریــم‪ ،‬حفــظ اســرار ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫از حریــم شــخصی خــود محافظــت کنیــد و امــن بمانیــد‪ :‬خیلــی مشــکل اســت کــه‬ ‫تمــام ردپــای هــای انالیــن خــود را پــاک کنیــد‪ ،‬امــا راه هایــی وجــود دارنــد کــه کمــک‬ ‫می کننــد میــزان اطالعاتــی کــه خواســته و ناخواســته بــه اشــتراک می گذاریــم را بــه‬ ‫حداقــل می رســانند‪.‬‬ ‫از مرورگرهــای امــن اســتفاده کنیــد‪:‬از مرورگرهایــی کــه بــه حریــم شــخصی‬ ‫کاربرانشــان اســتفاده مــی کننــد ماننــد فایرفاکــس‪ ،‬تــور و ‪ Brave‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مرورگــر فایرفاکــس حالــت خصوصــی هــم دارد کــه بــه کمــک ان می توانیــد مطمئن‬ ‫شــوید تاریخچــه مــرور وب‪ ،‬کوکــی و داده هــای کــش روی دســتگاه شــما باقــی‬ ‫نمی مانــد‪.‬‬ ‫زمــان اســتفاده از ‪:VPN‬هنگامــی کــه بــه ‪ VPN‬متصــل هســتید‪ ،‬داده هایتــان از‬ ‫یــک تونــل رمزگــذاری شــده عبــور می کننــد تــا بــه ســرور ‪ VPN‬برســند‪ .‬توجــه داشــته‬ ‫باشــید کــه بایــد از ‪ VPN‬یــی کــه اســتفاده می کنیــد اطمینــان کســب کنیــد زیــرا‬ ‫در ایــن حالــت اطالعــات شــما بدســت ‪ VPN‬می رســد‪ ،‬بایــد مطمئــن شــوید کــه‬ ‫اطالعــات شــما را ذخیــره نمی کننــد‪ .‬بــرای امنیــت بیشــتر می توانیــد بعــد از اتصــال‬ ‫بــه ‪ VPN‬بــرای مرورگــر تــور را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫از ســرویس هایی کــه از رمزگــذاری ‪ end to end‬اســتفاده می کننــد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫کنیــد‪:‬‬ ‫اشــفای داده امنیــت میلیون هــا داده کاربــران را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬اگــر‬ ‫از ســرویس هایی کــه از رمزگــذاری ‪ end to end‬اســتفاده مــی کنننــد بهــره ببریــد در‬ ‫صــورت افشــای داده هــم امنیــت داده هایتــان در خطــر قــرار نمی گیــرد‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫در مــورد ســرویس ایمیــل بهتــر اســت از ‪ ProtonMail‬بــه جــای ‪ Gmail‬اســتفاده‬ ‫کنیــد و یــا از ‪ Signal‬بــه جــای ‪ Telegram‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه ‪ 03‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪665‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫جذب ‪ ۲۱‬درصد از اعتبارات‬ ‫عمرانی خراسان شمالی‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬امســال هــزار و ‪ ۲۲۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار تملــک دارایــی و ســرمایه ای بــرای اســتان مصــوب‬ ‫شــد کــه تاکنــون ‪ ۲۵۳‬میلیــارد تومــان معــادل ‪ ۲۱‬درصــد‬ ‫ان جــذب شــد‪.‬‬ ‫مرتضــی بهزادفــر اظهــار کــرد‪ :‬بخــش بســیار زیــادی از‬ ‫ایــن اعتبــار بــه صــورت نقــد و تنهــا ‪ ۴۱‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫صــورت اســناد خزانــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی ‪ ۱.۱‬درصد از جمعیت‬ ‫کشــور را دارد افــزود‪ :‬ســهم اســتان از منابــع و اعتبــارات‬ ‫اســتانی در کشــور ‪ ۲.۶‬درصــد اســت کــه ایــن اعتبــارات‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬برابــر نســبت جمعیتــی جــذب مــی شــود‪.‬‬ ‫بهزادفــر دربــاره منابــع درامدهــای اســتان گفت‪ :‬امســال‬ ‫تحقــق هــزار و ‪ ۳۹۱‬میلیــارد تومــان درامــد در اســتان‬ ‫تعهــد شــده اســت کــه بخــش قابــل توجــه ان از محــل‬ ‫درامدهــای مالیاتــی پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میزان درامدهای مالیاتی اســتان بیش‬ ‫از اهــداف برنامــه ریــزی بــوده اســت افــزود‪ :‬پیــش بینــی‬ ‫شــده بــود در هفــت ماهــه امســال ‪ ۷۷۲‬میلیــارد تومــان‬ ‫منابــع مالیاتــی در اســتان محقــق شــود امــا در ایــن مــدت‬ ‫‪ ۸۹۵‬میلیــارد تومــان از ایــن منابــع تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــازاد درامدهــای مالیاتــی‬ ‫اســتان صــرف پــروژه هــای عمرانــی و نیــز هزینــه هــای‬ ‫جــاری مــی شــود‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۴۵‬درصد از اعتبارات مصوب دولت‬ ‫بهزادفــر در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه‬ ‫مصوبــه هــای ســفر دولــت بــه اســتان گفــت‪ :‬در ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان تامیــن ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای اجــرای ‪ ۳۱۲‬طــرح مصــوب شــد کــه‬ ‫البتــه عــاوه بــر ایــن منابــع‪ ،‬دولــت بــا تامیــن هفــت هزار‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرای مصوبــه هــای مربــوط‬ ‫بــه ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع در اســتان‬ ‫موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬ســهم ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای‬ ‫اجــرای مصوبــه هــای رییــس جمهــوری بــه ایــن اســتان‪،‬‬ ‫تامیــن ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ســال‬ ‫جــاری اســت کــه تاکنــون ‪ ۹۵۰‬میلیــارد تومان معــادل ‪۴۵‬‬ ‫درصــد از تعهــدات امســال محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بخــش زیــادی از ایــن اعتبــارات‬ ‫بــه صــورت نقــدی تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعهــد اســتان در تامیــن منابــع مــورد نیــاز‬ ‫اجــرای مصوبــه هــای ســفر دولــت‪ ،‬تامیــن ‪ ۶۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومان و تعهد وزارت نفت از محل اجرای مســوولیتهای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬تامیــن ‪ ۲۹۳‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬منابــع وزارت نفــت بــرای پــروژه هــای‬ ‫مختلــف از جملــه خریــد اتوبــوس مــورد نیــاز اداره کل‬ ‫انتقــال خــون اســتان‪ ،‬تکمیــل کلینیــک نابــاروری اســتان‪،‬‬ ‫حــذف و برچیــدن نقــاط پرتصــادف در جــاده هــای‬ ‫اســتاندر اختیــار قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مسئله محوری رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی با اشــاره به تدوین برنامه هفتم توســعه گفت‪:‬‬ ‫این برنامه به عنوان ســند باالدســتی‪ ،‬روشــنگر و نقشــه‬ ‫راه پنــج ســال اتــی خواهــد بــود‪ ،‬در برنامه هفتم‪ ،‬رویکرد‬ ‫و سیاســت از جامــع محــوری بــودن بــه برنامــه محــوری‬ ‫تغییــر یافتــه و توجه بیشــتر بــه موضوعات اولویــت دار و‬ ‫کلیــدی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف برنامــه هفتــم توســعه‪،‬‬ ‫پیشــرفت اقتصــادی کشــور همــراه بــا عدالــت در جامعــه‬ ‫اســت افــزود‪ :‬مســئله محــوری رویکــرد اصلــی در برنامــه‬ ‫هفتم توســعه اســت و در تدوین ان بر روی ‪ ۱۲‬موضوع‬ ‫کلیــدی و ‪ ۱۵‬موضــوع اولویــت دار تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬سیاســت هــای برنامــه هفتــم‬ ‫در هفــت محــور ابــاغ شــد و تــاش شــده اســت تــا در‬ ‫تدویــن برنامــه هفتــم اســیب هــای برنامــه هــای قبــل‬ ‫مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫سلب اسایش‬ ‫‪ ۱۷‬ساله مردم با‬ ‫جانمایینادرست‬ ‫سایت بازیافت زباله‬ ‫جانمایــی نامناســب ســایت بازیافــت زبال ـ ه ازادشــهر در ‪ ۱۷‬ســال‬ ‫پیــش و در فاصلــه ‪ ۹۰۰‬متــری از مرکــز ایــن شهرســتان ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫نفــری واقــع در شــرق اســتان گلســتان‪ ،‬عــاوه بــر ایجــاد مشــکالت‬ ‫زیســت محیطــی‪ ،‬بــه دلیــل بــوی نامطبــوع ناشــی از تلمبــار و‬ ‫پــردازش روزانــه ‪ ۳۲۰‬تــن زبالـه ‪ ،‬اســایش اهالــی ایــن دیــار را ســلب‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســایت بازیافــت زبالــه ازادشــهر کــه بــا هــدف دفــن بهداشــتی‬ ‫و بازیافــت طــای کثیــف مناطــق شــهری و روســتایی هفــت‬ ‫شهرســتان شــرق گلســتان بــا جمعیــت تقریبــی ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر در‬ ‫‪ ۱۷‬ســال پیش توســط ســازمان پســماند گلســتان و همراهی دیگر‬ ‫نهادهــای متولــی و نظارتــی از جملــه محیــط زیســت راه انــدازی شــد‬ ‫بــه ســبب جانمایــی نامناســب‪ ،‬مشــکالت عدیــده ای در الودگــی ‬ ‫زیســت محیطــی (نفــوذ شــیرابه ها بــه اراضــی زراعــی و ســفره های‬ ‫اب) و انتشــار بــوی نامطبــوع ان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫جانمایــی نامناســب ایــن ســایت زبالــه مصــداق ضرب المثــل‬ ‫«خشــت اول گــر نهــد معمــار کــج تــا ثریــا میــرود دیــوار کــج»‬ ‫و نیــز اصــرار مســووالن متولــی بــر فعالیــت ایــن مــکان بــا وجــود‬ ‫اعتراضــات مردمــی و مســووالن ازادشــهر مصــداق ضــرب المثــل‬ ‫«نــرود میــخ اهنیــن بــر ســنگ» بــود‪.‬‬ ‫ی مردم و مدیران ازادشــهر در ســطح اســتانی و‬ ‫با این حال پیگیر ‬ ‫ملــی بــرای انتقــال مــکان ســایت بازیافــت زبالــه ایــن شهرســتان بــه‬ ‫مکانــی دیگــر ســرانجام بــه بــار نشســت و ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت و مدیریــت پســماند گلســتان به عنــوان مســوالن متولــی‬ ‫متقاعــد شــدند نســبت بــه انجــام مطالعــات مــکان یابــی پهنه هــای‬ ‫جدیــد دفــن پســماند در شــرق اســتان اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫جانمایــی محــل جدیــد دفــن زبالــه ازادشــهر در دســت مطالعــه‬ ‫اســت‬ ‫معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان حفاظت محیط زیســت‬ ‫‪ ۲۴‬شــهریور امســال در ســفر بــه گلســتان و بازدیــد از ســایت‬ ‫بازیافــت زبالــه ازادشــهر خبــر از انعقــاد قــرارداد مطالعــه جانمایــی‬ ‫محــل جدیــد دفــن پســماند شــرق گلســتان بــا دانشــگاه علــوم‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان داد و گفــت کــه در کنــار مــردم‬ ‫منطقــه هســتیم و اجــازه نخواهیــم داد بوی ناشــی از زباله مــردم را‬ ‫اذیــت کــرده و منابــع اب و خــاک منطقــه بــا اســتعداد فــراوان بــرای‬ ‫کشــاورزی بــا مشــکل مواجــه شــود‪.‬‬ ‫علــی ســاجقه افــزود‪ :‬منتظریــم که نتیجه مطالعه جانمایی‬ ‫محــل دفــن پســماند جدیــد ازادشــهر اعالم شــود و پــس از ان‬ ‫بــا اجــرای طــرح مــردم منطقــه از بــوی نامطبــوع زبالــه نجــات‬ ‫پیــدا کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی یــک ســال اخیــر اســتانداری گلســتان‬ ‫بــرای حــل مشــکل ســایت دفــن پســماند و نجــات مــردم منطقــه از‬ ‫بــوی نامطبــوع ان‪ ،‬اقدامــات مناســبی از جملــه تبدیــل پســماند بــه‬ ‫کمپوســت انجــام داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬محصــول نهایــی تولیــد پســماند در ایــن ســایت‬ ‫مدیریــت شــده و بخــش باقیمانــده ان هــم بــه ســایت زبالــه اق قــا‬ ‫منتقــل می شــود و شــیرابه تولیــدی ان نیــز بــا هــدف جلوگیــری از‬ ‫نابــودی منابــع اب و خــاک جم ـع اوری می گــردد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســاخت تصفیه خانه ســایت زباله ازادشــهر در دســتور‬ ‫کار قــرار دارد و بــه زودی ســاخت ان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مــکان فعلــی ســایت بازیافــت زبالــه شــرق گلســتان در ازادشــهر‬ ‫مناســب نیســت‬ ‫مدیرعامــل ســازمان پســماند گلســتان ‪ ۲۷‬اذر امســال در جلســه‬ ‫کارگــروه پســماند ازادشــهر بــا اشــاره بــه برخــی مشــکالت زیســت‬ ‫محیطــی ســایت بازیافــت زباله های شــرق گلســتان واقــع در حومه‬ ‫شــهر ازادشــهر گفــت‪ :‬در مکان یابــی ســایت فعلــی کارشناســی‬ ‫دقیــق و الزم انجــام نشــده و تــاش می کنیــم بــرای رفــع معضــات‬ ‫ان‪ ،‬مــکان جدیــدی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫حســن ملــک شــاهکویی افــزود‪ :‬مطالعــه تامیــن زمیــن مناســب‬ ‫بــرای بازیافــت و دفــن بهداشــتی زباله هــای شــرق گلســتان توســط‬ ‫یــک گــروه از اســتادان و کارشناســان دانشــگاه علــوم کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی گــرگان درحــال انجام اســت که به محض مشــخص‬ ‫شــدن زمیــن مناســب نســبت بــه جایجایــی ســایت بازیافــت زبالــه‬ ‫ازاشــهر اقــدام می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نزدیکــی بــه شــهر و واقع شــدن در کنــار جاده بین‬ ‫المللی شــمال ‪ -‬مشــهد مکان فعلی بازیافت زباله ازادشــهر سبب‬ ‫شــده تــا بــوی ناشــی از پــردازش زباله هــا و متصاعــد شــدن بــوی گاز‬ ‫«متــان» ناشــی از انبــار زباله هــا مــردم منطقــه را ازار دهد‪.‬‬ ‫ملــک شــاهکویی ادامــه داد‪ :‬جــای تاســف دارد کــه مطالعــات‬ ‫قبلــی کــه بــرای مــکان یابــی ســایت بازیافــت زبالــه ازادشــهر انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬توســط کارشناســانی از مرکــز امــوزش عالــی علمــی ‪ -‬کاربــردی‬ ‫زیرمجموعــه ســازمان محیــط زیســت انجــام شــده و ایــن نهــاد هــم‬ ‫انــرا تاییــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تاکنــون ده هــا میلیــارد تومــان بــرای ســایت فعلــی‬ ‫بازیافــت زبالــه ازادشــهر هزینــه شــده و همچنــان اعتباراتــی بــرای‬ ‫تجهیــز و رفــع نواقــص ایــن مــکان پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان پســماند گلســتان همچنیــن بــا بیــان اینکــه‬ ‫مــکان جدیــد بازیافــت زباله هــای شــرق گلســتان بــه احتمالــی‬ ‫زیــاد در اراضــی کــم بــازده مناطــق شــمالی شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬ایــن مــکان نبایــد هیــچ گونــه مشــکل‬ ‫زیســت محیطــی یــا مزاحمتــی بــرای مــردم‪ ،‬اراضــی زارعــی و منابــع‬ ‫ابــی زیرزمینــی داشــته باشــد و ضمــن ان کــه ســازمان محیــط‬ ‫زیســت هــم بایــد انــرا تاییــد کنــد‪.‬‬ ‫ملــک شــاهکویی افــزود‪ :‬غــرس نهــال در حاشــیه ســایت ‬ ‫بازیافــت زبالــه در ازادشــهر بــه کاهــش مشــکالت زیســت‬ ‫محیــط ان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیســت ازادشــهر هم در این جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬از زمانــی کــه تصمیــم بــه دفــن بهداشــتی زباله هــای هفــت‬ ‫شهرســتان واقع درشــرق گلســتان در ســایت فعلی این شهرستان‬ ‫گرفتــه شــد‪ ،‬مجــوز بازیافــت و کمپوســت ان هــم صــادر گردیــد تــا‬ ‫مشــکالت زیســت محیطــی ان بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫غالمرضــا کریمــی افــزود‪ :‬در زمان شــروع فعالیت ســایت بازیافت‬ ‫زبالــه ازادشــهر چــون حجــم زباله هــا کــم بــود‪ ،‬مشــکلی خاصــی‬ ‫نبــود امــا بــه تدریــج بــا افزایــش حجــم زباله هــا کــه اکنــون بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬تــن در روز رســیده اســت‪ ،‬اعتراضــات مردمــی و مســووالن‬ ‫نســبت بــه الودگی هــای زیســت محیطــی و بــوی نامطبــوع ان‬ ‫شــدت گرفــت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه از مجمــوع زباله هــای ورودی بــه ســایت‬ ‫ازادشــهر‪ ۳۰ ،‬تــا ‪ ۵۰‬تــن ان دفــن و بقیــه بازیافــت و تبدیــل بــه‬ ‫کمپوســت می شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ظرفیــت فعلــی ایــن مــکان ‪۱۳‬‬ ‫هکتــاری تکمیــل شــده و بایــد مــکان جدیــدی بــرای انبــار و بازیافــت‬ ‫زباله هــای شــرق گلســتان اندیشــده شــود‪.‬‬ ‫انتقــال ســایت پســماند ازادشــهر بــه مکانــی دیگــر مطالبــه اصلــی‬ ‫مــردم اســت‬ ‫امــام جمعــه ازادشــهر هــم در ایــن نشســت بــا گالیــه از کــم‬ ‫توجهــی مدیــران قبلــی بــه مطالبــات مــردم درخصــوص مشــکالت‬ ‫ســایت بازیافــت زبالــه ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬مهمتریــن مطالبــه‬ ‫بــه حــق مــردم ازادشــهر انتقــال ســایت زبالــه بــه مکانی دیگر اســت‬ ‫زیــرا فعالیــت ایــن ســایت سال هاســت کــه ارامــش و اســایش انهــا‬ ‫را ســلب کــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام عیــن اللــه شــهابی بــا تاکیــد بــر پیگیــری حقوقی و‬ ‫محاکمــه مدیــران مقصــر در راه انــدازی ســایت بازیافــت زباله هــای‬ ‫شــرق گلســتان در ازادشــهر‪ ،‬از تصمیــم انقالبــی دولــت مردمــی‬ ‫ســیزدهم و مدیــران اســتان بــرای جابجایــی مــکان زباله هــا در ایــن‬ ‫شهرســتان قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر ازادشــهر هــم بــا گالیــه از‬ ‫جانمایــی نامناســب ســایت زباله هــای شــرق گلســتان در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا وجــود انعــکاس نگرانــی و اعتراضــات‬ ‫مــردم نســبت بــه بــوی نامطبــوع ایــن مــکان و مکاتبــات مکــرر‬ ‫بــا مســووالن متولــی اســتانی و کشــوری در ایــن خصــوص‪،‬‬ ‫توجهــی بــه خواســت مــردم نشــد‪.‬‬ ‫عبــاس جهانتیــغ افــزود‪ :‬کــم توجهــی بــه خواســت مــردم ازادشــهر‬ ‫از ســوی مســووالن و اســتمرار بــوی نامطبــوع ســایت بازیافــت‬ ‫زبالــه ایــن شهرســتان حتــی ســبب شــد تــا ‪ ۲۳‬اردیبهشــت ‪۱۳۹۹‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب ازادشــهر بــه منظــور حفــظ ســامت‬ ‫مــردم‪ ،‬دســتور پلمــب ‪ ۱۰‬روزه ایــن ســایت را هــم صــادر کنــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬مکان فعلی ســایت زباله ازادشــهر از بین چهار‬ ‫گزینــه پیشــنهادی بــرای بازیافــت زباله هــای شــرق گلســتان‪ ،‬گزینه‬ ‫موجــود بــود نــه مطلــوب و متاســفانه مســووالن متولــی همیــن‬ ‫مــکان را کــه در فاصلــه ‪ ۹۰۰‬متــری از شــهر ازادشــهر واقــع اســت‪،‬‬ ‫انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫جهانتیــغ اضافــه کــرد‪ :‬مســووالن در پاســخ بــه اعتراضــات مــردم‬ ‫و مســووالن ازادشــهر کــه حتــی بــه مجلــس شــورای اســامی نیــز‬ ‫کشــیده شــد‪ ،‬تنهــا قــول رفــع معضــل بــا تجهیــز ســایت بازیافــت‬ ‫زبالــه ایــن شهرســتان می دادنــد امــا در عمــل نــه تنهــا مشــکل‬ ‫حــل نمی شــد بلکــه تهدیــدات زیســت محیطــی و بــوی نامطبــوع‬ ‫ایــن مــکان تــا شــعاع ‪ ۲۰‬کیلومتــری‪ ،‬همچنــان کشــاورزان و مــردم‬ ‫منطقــه را ازار می دهــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬انتقال ســایت بازیافت زباله ازادشــهر به مکانی دیگر را تنها‬ ‫خواســته مــردم ایــن شهرســتان دانســت و ادامــه داد‪ :‬در مناطــق‬ ‫شــمالی شهرســتان گنبــدکاووس کــه ‪ ۱۵‬کیلومتــر بــا ازادشــهر‬ ‫فاصلــه دارد‪ ،‬صدهــا هکتــار زمیــن لــم یــزرع و شــوره زار وجــود دارد‬ ‫کــه مکانــی مناســب بــرای دفــن و بازیافــت زبالــه هســتند‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر نیــز درایــن جلســه انتقال ســایت بازیافت زباله‬ ‫را مطالبــه بــه حــق اقشــار مختلــف مــردم ایــن شهرســتان دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬مــکان فعلــی‪ ،‬بســیار نامناســب بــوده و مشــکالت زیســت‬ ‫محیطــی بــرای مــردم و اهالــی منطقــه ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســیدجواد کریمــی افــزود‪ :‬بــا وجــود گذشــته یــک ســال از بازدیــد‬ ‫اســتاندار گلســتان از ســایت بازیافــت زبالــه ازادشــهر و ‪۱۵‬‬ ‫مصوبــه بــرای ان‪ ،‬بســیاری از مصوبــات هنــوز اجرایــی نشــده کــه‬ ‫بــا تصمیــم فعلــی و انجــام مطالعــات بــرای انتقــال ســایت زبالــه‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬امیدواریــم دغدغــه مــردم بــا اقــدام جهــادی دولت‬ ‫مردمــی رفــع شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر انجــام کامــل مصوبــات بازدیــد ‪ ۱۸‬اذر ســال‬ ‫قبــل اســتاندار گلســتان از ســایت بازیافــت زبالــه ازادشــهر از‬ ‫ســوی دســتگاه های متولــی‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬درصــورت تامیــن زمیــن‬ ‫و مشــخص شــدن مــکان جدیــد بــرای بازیافــت زباله هــای شــرق‬ ‫گلســتان‪ ،‬مدیــران ایــن شهرســتان همــکاری و همراهــی الزم بــرای‬ ‫انتقــال ســایت در کوتاهتریــن زمــان ممکــن انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫کریمــی همچنیــن از پیگیــری ‪ ۲‬ردیــف اعتبــاری بــه مبلــغ ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫میلیــارد تومــان از محــل مصوبــات ســفر ‪ ۱۳‬اســفند ســال قبــل‬ ‫رییــس جمهــور بــه گلســتان بــرای ســایت بازیافــت زبالــه ازادشــهر‬ ‫جهــت ایجــاد تصفیــه خانــه پســماند خبــر داد و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫مســاله تفکیــک زبالــه از مبــدا و اقدامــات فرهنگی و اموزشــی مورد‬ ‫نیــاز ان نیــز بایــد توســط ســه شــهرداری این شهرســتان مــورد توجه‬ ‫و عمــل قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫طــرح مطالعــات پهنه هــای جدیــد دفــن پســماند در شــرق‬ ‫گلســتا ن‬ ‫ســازمان پســماند گلســتان پــس از شــدت گرفتــن اعتراضــات‬ ‫مردمــی و مســووالن ازادشــهر مبنــی بــر انتقــال ســایت بازیافــت‬ ‫زبالــه ایــن شهرســتان بــه مکانــی دیگــر و نیــز پیــرو بازدیــد ‪۲۴‬‬ ‫شــهریور امســال معــاون رییــس جمهــور و رییــس حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت کشــور و همچنین دســتور «علی محمد زنگانه» اســتاندار‬ ‫ایــن اســتان شــمالی تصمیــم بــه انجــام طــرح مطالعــات ارزیابــی‬ ‫پهنه هــای جدیــد دفــن پســماند در شــرق ایــن اســتان گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن ســازمان انجــام طــرح مطالعــات مــکان یابــی جدیــد بــرای‬ ‫ســایت بازیافــت زباله هــای شــرق گلســتان در مکانــی غیــر از مــکان‬ ‫فعلــی در ازادشــهر را بــه گروهــی ‪ ۱۱‬نفــره از اســتادان دانشــگاه‬ ‫علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان بــا تــرک تشــریفات‬ ‫مناقصــه واگــذار کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ایــن گــروه مطالعاتــی در جلســه کارگــروه مدیریــت‬ ‫پســماند ازادشــهر گفــت‪ :‬طــرح مــکان یابــی پهنه هــای جدیــد‬ ‫بــرای دفــن پســماند شــرق گلســتان از چنــد مــاه پیــش و بــا‬ ‫اســتفاده از ‪ ۵۰‬الیه (شــاخص) و نقشــه مطالعاتی با حجم ‪۵۰‬‬ ‫گیــگ اطالعــات مرتبــط و موجــود طــرح امایــش اســتان و نیــز بــا‬ ‫در نظــر گرفتــن ‪ ۴۲‬محدویــت اعالمــی ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرســول ســلمان ماهینــی افــزود‪ :‬رعایــت فاصلــه اســتاندارد از‬ ‫مناطــق مســکونی و بناهــای تجــاری یــا خدماتــی‪ ،‬بررســی شــیب‬ ‫منطقــه و میــزان نفوذپذیــری شــیرابه زباله هــا در خــاک‪ ،‬رعایــت‬ ‫فاصلــه بــا رودخانه هــا‪ ،‬ســیل خیز نبــودن و دسترســی اســان بــه‬ ‫محورهــای ارتباطــی از جملــه برخــی الزامــات و ضوابــط قانونــی‬ ‫در تعییــن مــکان جدیــد دفــن بهداشــتی زباله هــا درشــرق اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه در انجــام طــرح مطالعــات ارزیابــی و مکان یابــی‬ ‫پهنه هــای دفــن پســماند در شــرق گلســتان تمامــی شــاخص‬ ‫هــای محیــط زیســت مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۴‬لکــه بــرای دفــن بهداشــتی زبالــه در ایــن منطقــه‬ ‫مشخص شده که نواحی شمالی و غربی شهرستان گنبدکاووس‬ ‫از بهتریــن مکان هــا اســت‪.‬‬ ‫ســلمان ماهینــی ادامــه داد‪ :‬وجــود صدهــا هکتــار زمیــن لــم یــزرع‬ ‫در مناطــق شــمالی و غربــی گنبــدکاووس کــه فاصلــه زیــادی از‬ ‫مناطــق مســکونی دارد و ســفره های اب زیرزمینــی خاصــی هــم‬ ‫نــدارد‪ ،‬مــکان مناســبی بــرای راه انــدازی ســایت بازیافــت زباله هــای‬ ‫شــرق گلســتان در ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬مطالعــات ارزیابــی و مــکان یابــی پهنه هــای‬ ‫دفــن پســماند درشــرق گلســتان حداکثــر تــا ‪ ۲‬ماه اینــده پایان‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــا وجــود همــه اقدامــات و هزینه هــای انجــام شــده بــرای ســایت‬ ‫بازیافــت زباله هــای شــرق گلســتان در ازادشــهر طــی ســال های‬ ‫گذشــته بــه نظــر می رســد مــکان یابــی ایــن ســایت از ابتــدا‬ ‫نادرســت بــوده و انتقــال ان بــه مکانــی دیگــر بــا رعایــت صحیــح‬ ‫دســتورالعمل های محیــط زیســتی باالخــص رعایــت فاصلــه‬ ‫اســتاندارد از اماکــن مســکونی‪ ،‬تجــاری و خدماتــی تصمیمــی‬ ‫منطقــی باشــد کــه متولیــان امــر هرچــه ســریعتر بایــد بــه ان جامــه‬ ‫عمــل بپوشــانند تــا بیــش از ایــن شــاهد الودگی هــای زیســت‬ ‫محیطــی ســایت فعلــی نباشــیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه ‪ 03‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪665‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫تایید دو مرحله ای و عدم‬ ‫ارسال کد احراز هویت‬ ‫را جدی بگیرید‬ ‫نیازمند تهیه بسته کامل‬ ‫بهره وری در تولید دام‬ ‫ی چنــد ســال اخیــر ســبب دشــواری‬ ‫تــداوم خشکســال ‬ ‫شــدید در تامیــن علوفــه موردنیــاز دام هــای ســبک و‬ ‫ســنگین و گرانــی و چنــد برابــر شــدن قیمــت علوفــه‬ ‫و نهاده هــای مــورد نیــاز تغذیــه دام شــده و در ایــن‬ ‫شــرایط ســخت‪ ،‬ضــرورت توجــه بــه طرح هــای حمایتــی‬ ‫از ایــن صنعــت را دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫برای نقش افرینی‬ ‫در تامین امنیت‬ ‫غذایی پایدار‬ ‫دامپروری گلستان‬ ‫نیازمند حمایت‬ ‫بیشتر دارد‬ ‫مراتــع گســترده و زمین هــای حاصل خیــز‪ ،‬نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص و وجــود زیرســاخت های متعــدد زنجیــره تولیدات‬ ‫دامــی‪ ،‬از جملــه ظرفیت هــای گلســتان بــرای بهبــود کیفیــت‬ ‫تولیــدات دامــی و افزایــش بهــره وری بخــش پــرورش دام‬ ‫اســت کــه رســیدن بــه ایــن اهــداف در مســیر تامیــن امنیــت‬ ‫غذایــی بــه حمایــت بیشــتر و اســتفاده از راهکارهــای علمــی‬ ‫نیــاز دارد‪.‬‬ ‫گلســتان جایــگاه ویــژه ای در تامیــن امنیــت غذایــی کشــور‬ ‫دارد و بخــش دامپــروری اســتان حــدود ‪ ۶.۵‬درصــد از نیــاز‬ ‫پروتئیــن اســتان ها را تامیــن می کنــد کــه در ایــن شــرایط‬ ‫برنامه ریــزی در دورنمــای کلــی تامیــن غــذای دارای اهمیــت‬ ‫بســیاری اســت‪.‬‬ ‫در گلســتان کــه اقتصــاد ان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار‬ ‫اســت‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک شــامل‬ ‫گوســفند و بــز‪ ،‬بیــش از ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک عشــایر و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار راس دام ســنگین وجــود دارد کــه از ســوی بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰‬هــزار بهره بــردار پــرورش داده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان و دســت انــدرکاران حــوزه پــرورش‬ ‫دامپــروری‪ ،‬گلســتان ظرفیــت پــرورش دام ســبک و تولیــدات‬ ‫بیشــتری از رقم هــای فعلــی دارد کــه بــا ســرمایه گذاری در‬ ‫اجرایــی شــدن بســته بهــره وری شــامل دام بهــره ور‪ ،‬تغذیــه‬ ‫بهــره ور‪ ،‬مدیریــت بهــره ور و سیســتم کشــاورزی بهــره ور‬ ‫می تــوان بــه دغدغــه بهره بــرداران در تولیــد پایــدار پایــان‬ ‫داده و افزایــش درامــد و ایجــاد اشــتغال را بــرای جوانــان ایــن‬ ‫اســتان فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫پــرورش گوســفند در اســتان گلســتان بیشــتر بــه صــورت‬ ‫ســنتی و نژادهــای بــا بهــره وری پاییــن در تولید بــوده و تغذیه‬ ‫دام هــا هــم متکــی بــه چــرای مراتــع و پــس چــر زراعــت و‬ ‫علوفــه باغــات اســت کــه ضربه پذیــری ان هــم ســال های‬ ‫اخیــر بــه خاطــر بــروز و تــداوم خشکســالی و ســیر صعــودی‬ ‫قیمــت علوفه هــای دامــی‪ ،‬افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫لزوم حمایت دولت از صنعت دامپروری گلستان‬ ‫عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬حمایــت از صنعــت دامپــروری بــرای حفــظ و‬ ‫پایــداری تولیــد در حــوزه تامیــن نهاده هــا‪ ،‬بــه حمایت بیشــتر‬ ‫دولــت احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫غالمعلــی هالکــو‪ ،‬احیــای مراتع با بذرپاشــی‪ ،‬مالت پاشــی‪،‬‬ ‫مدیریــت چــرا بــرای ســال های خشکســالی و جنگ هــای‬ ‫بین المللــی‪ ،‬تامیــن اعتبــار الزم بــرای تولیــد علوفــه و‬ ‫برنامه ریــزی در افزایــش تولیــد علوفــه در مراتــع را از دیگــر‬ ‫راهکارهــا بــرای حمایــت دولــت در رونــق و پایــداری صنعــت‬ ‫دامپــروری برشــمرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســرمایه گذاری در کشــت گیاهــان پاییــزه کــم‬ ‫اب بــر از جملــه گلرنــگ‪ ،‬کلــزا و گیاهــان علوفـه ای مانند باقال‬ ‫و تامیــن نیــاز تغذیــه دام ســبک و ســنگین بــرای پــرورش‪،‬‬ ‫جــدی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن اقــدام می توانــد هرســاله شــکاف در‬ ‫تامیــن تغذیــه دام از اردیبهشــت تــا شــهریورماه را حــل کنــد‬ ‫تــا بهره بــرداران در فراینــد تولیــد متحمــل زیــان نشــوند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس صنعــت دامپــروری گلســتان‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫قــراردادی در حــوزه کشــت علوفـه ای را دیگــر راهــکار پایــداری‬ ‫تولیــد گوشــت قرمــز در کشــور برشــمرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا ســرمایه گذاری دولــت همــراه‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی می تــوان ضمــن‬ ‫تضمیــن در تامیــن علوفــه دامــی در داخــل‪ ،‬از خــروج ارز بــه‬ ‫خــارج بــرای واردات جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫نیازمند تهیه بسته کامل بهره وری در تولید دام‬ ‫عضو هیات علمی مرکز تحقیقات جهادکشاورزی گلستان‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای افزایــش بهــره وری در صنعــت دامپــروری بایــد‬ ‫بســته کامــل بهــره وری شــامل سیســتم کشــاورزی بهــره ور (‬ ‫زنجیــره تولیــد از مزرعــه تــا ســفره )‪ ،‬تغذیــه پــرورش ( تولیــد‬ ‫کنســتانتره بــا کیفیــت توســط کارخانجــات طیــور) و مدیریــت‬ ‫پــرورش و دام بهــره ور (اصــاح نــژاد) رعایــت شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در شــرایط فعلــی دامپــروری اغلــب بــه شــیوه‬ ‫پــرورش ســنتی و بومــی انجــام می شــود کــه ســرمایه گذاری‬ ‫بــرای دســتیابی بــه دام بهــره ور مــورد نیــاز جــدی اســت‪.‬‬ ‫گرانی نهاده های دامی‪ ،‬پرورش‬ ‫دام سبک در منطقه تهدید‬ ‫می شود و بسیاری از دامداران‬ ‫از ناچاری اقدام به فروش دام‬ ‫خود با قیمت کمتر می کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مرکز تحقیقات جهادکشــاورزی گلســتان در‬ ‫گــرگان ظرفیــت تولیــد نــژاد «نوترکیــب دام» را دارد کــه بایــد‬ ‫حمایــت بیشــتری در گســترش فعالیــت ان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ی چنــد ســال اخیــر ســبب دشــواری شــدید‬ ‫تــداوم خشکســال ‬ ‫در تامین علوفه موردنیاز دام های ســبک و ســنگین و گرانی‬ ‫و چنــد برابــر شــدن قیمــت علوفــه و نهاده هــای مــورد نیــاز‬ ‫تغذیــه دام شــده و در ایــن شــرایط ســخت‪ ،‬ضــرورت توجــه‬ ‫بــه طرح هــای حمایتــی از ایــن صنعــت را دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫یــک دامــدار ســنتی در شــرق اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫دامــداران ســنتی بــرای پــرورش دام بــه ویــژه ســبک نیــاز بــه‬ ‫حمایــت دولــت دارنــد چراکــه در شــرایط کنونــی هزینــه تولید‬ ‫روبــه افزایــش بــوده و مقــرون بــه صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫اکبــر شــاملو افــزود‪ :‬بــا افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی و‬ ‫بــروز خشکســالی‪ ،‬قــدرت خریــد نهــاده از ســوی دامــداران بــه‬ ‫شــدت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه خاطــر گرانــی نهاده هــای دامــی‪ ،‬پــرورش‬ ‫دام ســبک در منطقه تهدید می شــود و بســیاری از دامداران از‬ ‫ناچــاری اقــدام بــه فــروش دام خــود بــا قیمــت کمتــر می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی قیمــت هــر کیلوگــرم گوســفند زنــده تــا ‪۹۰۰‬‬ ‫هــزار ریــال از ســوی دامــدار عرضــه می شــود ولــی ایــن قیمت‬ ‫گــذاری تــا هزینــه تمــام شــده تولیــد که بیــش از یک میلیون‬ ‫ریــال اســت فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مشــاهدات‪ ،‬هــر کیلوگــرم گوشــت گوســفند بــا‬ ‫کیفیــت خــوب در بــازار گــرگان بیــن ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تــا‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار ریــال فروختــه می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار‬ ‫مرتــع دارد کــه ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬خانــوار اعــم از بومــی و کوچنــده‬ ‫اکــراد خراســان شــمالی (زمســتان گــذران) در قالــب ‪۴۵‬‬ ‫شــرکت تعاونــی مرتعــداری از پوشــش ان بــرای پــرورش دام‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫تاج قلــی فرهنگ دوســت افــزود‪ :‬ظرفیــت مجــاز پــرورش‬ ‫واحــد دامــی در مراتــع اســتان ‪ ۶۵۰‬هــزار واحــد دامــی اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص احیــا‪ ،‬اصــاح و مقابلــه بــا بیابان زدایــی‬ ‫مراتــع اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای ایــن اداره کل از محــل ســفر‬ ‫رییــس جمهــور در اســفند مــاه پارســال هــزار و ‪ ۱۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال در ایــن حــوزه مصــوب شــده کــه تخصیــص ان نقــش‬ ‫به ســزایی در حفــظ مراتــع و بهره گیــری از ان در دامپــروری‬ ‫منطقــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۵۰ :‬میلیــارد ریــال از ایــن اعتبــار صــرف تولیــد‬ ‫نهــال و غــرس ان در ســال جــاری و خریــد و توزیــع ‪۱۰۰‬‬ ‫دســتگاه ابشــخور بــا هــدف توزیــع مناســب اب شــرب دام و‬ ‫مدیریــت صحیــح مراتــع منطقــه‪ ،‬شــد‪.‬‬ ‫فرهنــگ دوســت ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ۵۰ ،‬میلیــارد ریال‬ ‫دیگر از محل اعتبارات نفت در قالب ســفر دولت ســیزدهم‬ ‫بــه اســتان بــرای حفــظ مراتــع و بیابان زدایــی در ایــن خطــه‬ ‫مصــوب شــده کــه مراحــل اداری بســتن قــرارداد تخصیــص و‬ ‫جــذب ان توســط اداره کل در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــرای جــذب ایــن اعتبــار‪ ،‬بوتـه کاری در ســطح‬ ‫‪ ۲۷۰‬هکتــار‪ ،‬مدیریــت هــرز اب ( هاللــی ابگیــر) همــراه بــا‬ ‫بوتــه کاری و بذرپاشــی در ‪ ۳۰۰‬هکتــار‪ ،‬تهیــه ‪ ۲۵‬دســتگاه‬ ‫اب گرمکــن خورشــیدی و ‪ ۱۳۳‬دســتگاه پنــل خورشــیدی و‬ ‫واگــذاری ایــن دســتگاه ها بــه مرتعــداران واجــد شــرایط در‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان هــم تفــاوت قیمــت نهــاده‬ ‫و دام را یکــی از عمــده مشــکالت کنونــی جامعــه عشــایری‬ ‫اســتان برشــمرد و گفــت‪ :‬بــا توجه به هزینه بــاالی نگهداری‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت دام زنــده عشــایر بــرای اســتمرار فعالیــت و‬ ‫تولیــد ایــن قشــر ضــروری اســت‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری افــزود‪ :‬تا اردیبهشــت ماه امســال عشــایر هر‬ ‫کیلوگــرم جــو را حــدود ‪ ۲۵‬هــزار ریــال خریــداری می کردنــد‬ ‫ولــی بــا ازادســازی قیمــت هــم اینــک بــه حــدود ‪ ۱۱۵‬تــا ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار ریــال رســیده و دام زنــده هــم کیلویــی حــدود ‪۹۰۰‬‬ ‫هــزار ریــال خریــداری می شــود کــه افزایــش قیمــت نهــاده‪،‬‬ ‫فعالیــت دامــداری را بــرای عشــایر ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫دامپروری گلستان نیاز به حمایت ویژه دارد‬ ‫مدیرکل جهادکشــاورزی گلســتان گفت‪ :‬صنعت دامپروری‬ ‫در ایــن اســتان بــه ویــژه حــوزه پــرورش دام هــای ســبک و‬ ‫ســنگین نیازمنــد حمایــت بیشــتر اســت تــا بهره بــرداران ایــن‬ ‫بخــش بیــش از ایــن متحمــل زیــان نشــوند‪.‬‬ ‫محمــد برزعلــی افــزود‪ :‬بــرای وضعیــت کنونــی پــرورش دام‬ ‫ســبک ( گوســفند ) در اســتان بایــد چاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬صــادرات گوشــت گوســفند می توانــد یــک‬ ‫راه حــل بــرای پایــداری صنعــت پــرورش گوســفند باشــد و حل‬ ‫برخــی از مشــکالت پیــش رو بــرای تولیــد و پایــداری ان بایــد‬ ‫از طریــق ســطح ملــی پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312001006847‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412001000062‬تقاضــای محمدرضــا محمــدزاده خــوش چهــره بــه شــماره شناســنامه ‪ 3239‬و کــد ملــی ‪ 0073747841‬صــادره از تهــران فرزنــد علــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان‬ ‫بانضمام ‪ 131‬ســهم مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصه که باقیمانده ســهم ان وقف اســت به مســاحت ‪ 291.45‬متر مربع از پالک ‪ - 12‬اصلی واقع در اراضی قلعه حســن بخش چهار حوزه ثبت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی مهــدی فیــوج اهنگــر بــه متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را با ذکر شــماره پرونــده به این اداره تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13768 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/10/03‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/19‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫سرپرســت پلیس فتا اســتان گلســتان گفت‪ :‬بهترین‬ ‫راه برای پیشــگیری از دسترســی مجرمان ســایبری به‬ ‫اکانــت هــای شــبکه هــا‪ ،‬فعال ســازی تنظیمــات تایید‬ ‫دو مرحل ـه ای و عــدم ارســال کــد احــراز هویــت بــرای‬ ‫دیگــران اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم ســعید تجــری سرپرســت پلیــس فتــا‬ ‫اســتان گلســتان در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬گســترش‬ ‫روزافــزون اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعی در بیــن افراد‬ ‫جامعــه و نیــاز ضــروری ایــن فضــای ملتهــب بــه ارتقــاء‬ ‫امنیــت کاربــران بــه امــری ضــروری تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه مراجعــه روزانــه‬ ‫کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی بــا عنــوان هــک شــدن‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی خــود بــه کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا‪ ،‬افــزود‪ :‬در هنــگام عضویــت در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬کــد احــراز هویــت از سرشــماره مختــص‬ ‫شــبکه اجتماعــی مــورد نظــر افــراد بــرای انــان ارســال‬ ‫می شــود و ایــن کــد کامــا شــخصی بــوده و بــه هیــچ‬ ‫وجــه نبایــد در اختیــار دیگــران قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری بیــان کــرد‪ :‬متاســفانه افــرادی کــه در‬ ‫ایــن زمینــه متضــرر شــده و بــه اکانــت شــبکه اجتماعــی‬ ‫انــان دسترســی گرفتــه می شــود کــد احــراز هویــت خود‬ ‫را بــه صــورت نادانســته در اختیــار دیگــران قــرار داده انــد‬ ‫یــا بــا نصــب بدافزارهایــی کــه در فضــای مجــازی دســت‬ ‫بــه دســت مــی شــوند‪ ،‬زمینــه دسترســی بــه اطالعــات‬ ‫شــخصی و پیامــک هــای دریافتــی خــود را بــه مجرمــان‬ ‫ســایبری داده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همیشــه بــا افزایــش اگاهــی و تقویــت امنیــت‬ ‫حســاب کاربــری افــراد مــی تــوان از مشــکل دسترســی بــه‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی پیشــگیری کــرد و مهمتریــن رکــن‬ ‫تقویــت امنیــت حســاب کاربــری شــبکه های اجتماعــی ‪،‬‬ ‫فعــال ســازی تنظیمــات تاییــد دو مرحلــه ای مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد ‪ :‬امــروزه مجرمــان‬ ‫ســایبری بیشــتر به دنبال دسترســی به اکانت های شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی داخلــی افــراد بــه خصــوص روبیکا هســتند‬ ‫و کاربــران مــی بایســت بالفاصلــه پــس از ایجــاد اکانــت‬ ‫کاربــری خــود نســبت بــه ارتقــای امنیــت ان بکوشــند و بــا‬ ‫فعال ســازی تنظیمات تایید دو مرحله ی حســاب کاربری‬ ‫خــود‪ ،‬راه نفــوذ شــیادان ســایبری را مســدود نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجری در پایان یاداور شــد‪ :‬شــهروندان حتما‬ ‫هشــدار هــای پیشــگیرانه پلیــس فتــا را جــدی بگیرند تا‬ ‫اســیب هــای موجــود در فضــای مجــازی متحمــل انــان‬ ‫نگــردد و در صــورت مواجهــه شــدن بــا مــوارد فــوق ذکــر‬ ‫حتمــا بــه کارشناســان پلیــس فتــا بــه شــماره ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریتهــای ســایبری تمــاس حاصــل نمایند‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫وقف خانه و شرط سکونت‬ ‫س ‪ :۶۴۶۴‬اگــر شــخصی قصــد دارد خانــه اش‬ ‫را وقــف عــام کنــد ولــی مــی خواهــد خــودش تــا‬ ‫پایــان عمــر در ان خانــه زندگــی کنــد؛ ایــا امــکان‬ ‫قبــض توســط متولــی وقــف‪ ،‬قبــل از مــرگ‬ ‫واقــف وجــود دارد؟‬ ‫ج‪ :‬اگــر خانــه را وقــف کــرده و ضمــن صیغــه‬ ‫وقــف منافــع خانــه را تــا زمانــی کــه زنــده اســت‬ ‫اســتثنا کنــد‪ ،‬قبــل از مــرگ واقــف‪ ،‬امــکان ثبــت‬ ‫اصــل ملــک بــه عنــوان موقوفــه توســط متولــی‬ ‫وقــف وجــود دارد و واقــف مــی توانــد تــا پایــان‬ ‫عمــر از منافــع خانــه اســتفاده کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫طرح سرمایه گذاری اسلکه‬ ‫بندرترکمن زیر ذره بین‬ ‫دستگاه قضا‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از ورود‬ ‫دســتگاه قضــا بــه موضــوع طــرح ســرمایه گــذاری و‬ ‫گردشــگری اســکله بندرترکمــن خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در دومیــن کارگــروه مســئوالن‬ ‫قضایــی و نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی کــه امــروز در دادگســتری برگــزار‬ ‫شــد ایــن خبــر را اعــام کــرد و گفت‪ :‬با درخواســت‬ ‫مــردم و پیگیــری نماینــده این شهرســتان ‪ ،‬بررســی‬ ‫ابعــاد قــرارداد ســرمایه گــذاری مربــوط بــه اســلکه‬ ‫بندرترکمــن بــه بازرســی اســتان ارجــاع مــی شــود‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬در صــورت غیرقانونــی بــودن‬ ‫قــرارداد از طریــق مبــادی ذیربــط نســبت بــه ابطــال‬ ‫قــرارداد اقــدام خواهــد شــد و چنانچــه مفــاد ان‬ ‫قانونــی باشــد اجــرای ســریع تــر طــرح را کــه از ‪15‬‬ ‫ســال پیــش راکــد مانــده و اجــرای ان مــی توانــد‬ ‫تحولــی در اشــتغال و گردشــگری منطقــه ایجــاد‬ ‫کنــد ‪ ،‬پیگیــری خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گلســتان بــا بیــان‬ ‫ایــن کــه مهــم تریــن محورهــای جلســه امــروز ‪،‬‬ ‫مباحــث حقــوق عامــه در حــوزه ســامت بــود افــزود‪:‬‬ ‫با ورود دادســتانی مرکز اســتان دســتگاه توموتراپی‬ ‫بیمارســتان ‪ 5‬اذر گــرگان کــه مدتهاســت بالتکلیــف‬ ‫رهــا شــده اســت ‪ ،‬تعییــن تکلیف و بــا راه انــدازی ان‬ ‫در اینــده نزدیــک ‪ ،‬خدمــات درمانــی بــه مبتالیــان‬ ‫ســرطان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫تاکیــد بــر ســاماندهی صیــادان غیرمجــاز ‪،‬‬ ‫الیروبــی کانــال هــای دسترســی صیــادان بــه دریــا‪،‬‬ ‫تــاش بــرای رفــع موانــع تولیــد یــک شــرکت دارویی‬ ‫در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری اســتان‪،‬‬ ‫مشــکالت روســتاییان ســواحل بندرترکمــن و‬ ‫گمیشــان و راه انــدازی شــعبه شــورای حــل‬ ‫اختــاف در ســیمین شــهر از دیگــر مــوارد طــرح‬ ‫شــده در نشســت امــروز بــود ‪.‬‬ ‫امــان قلیــچ شــادمهر‪ ،‬دبیــر مجمــع نماینــدگان‬ ‫اســتان هــم در ایــن جلســه بــا قدردانــی از‬ ‫تالشــهای دادگســتری اســتان بــرای رفــع مشــکالت‬ ‫و پیگیــری حقــوق عامــه گفــت‪ :‬تعییــن تکلیــف‬ ‫اراضــی اختالفــی در بافــت روســتاهای اســتان یکی‬ ‫از اقدامــات بــزرگ دســتگاه قضایــی اســتان بــود‬ ‫کــه تحقــق ان مشــکالت چنــد ســاله روســتاییان‬ ‫را حــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 03‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪665‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫دولت درصدد خارج کردن‬ ‫مرواه تپه از محرومیت است‬ ‫فرمانــدار مــرواه تپــه در منتهــی الیــه شــمال شــرق اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تــاش دولــت و مدیــران‬ ‫رفــع کمبودهــای زیرســاختی و ارائــه خدمــات بــه مــردم مرزنشــین ایــن شهرســتان و خــارج کــردن ان‬ ‫از محرومیــت اســت‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی بیــان داشــت‪ :‬دولــت ســیزدهم در یکســال اخیــر نــگاه ویــژه و اعتبــارات خوبــی بــه‬ ‫مراوه تپــه در بخش هــای مختلــف اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا همــه ایــن اقدامــات ایــن شهرســتان همچنــان بــه پروژه هــای عمرانــی بــرای رفــع‬ ‫کمبودهــای زیرســاختی نیــاز دارد کــه تــاش هــا در دولــت ســیزدهم بــرای رفــع ایــن کمبودهــا و ارائــه‬ ‫خدمــات بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫قربانــی اضافــ ه کــرد‪ :‬مراوه تپــه بــا ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتربــع وســعت‪ ۱۱۰ ،‬روســتای دارای کــد‬ ‫شناســایی در ‪ ۲‬بخــش مرکــزی و گلیــداغ در مجمــوع ‪ ۷۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬هــم اکنــون ‪ ۲۵‬روســتای مــرواه تپــه فاقــد جــاده مناســب بــوده و جــاده خاکــی دارنــد‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬روســتای این شهرســتان فاقد اب اشــامیدنی و ‪ ۳۵‬روســتا هم فاقد مدرســه هســتند که برخی‬ ‫روســتاها از هر ســه امکانات محرومند‪.‬‬ ‫در عزل و نصب مدیران‬ ‫نمایندگانمجلسدخالتنکنند‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬نماینــدگان مجلــس‬ ‫در عــزل و نصــب مدیــران دخالــت نکننــد و مدیــران بایــد براســاس شایسته ســاالری و بــه دور‬ ‫از هــر نــگاه و رویکــردی انتخــاب شــوند‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در جلســه شــورای ائتــاف خراســان شــمالی‪ ،‬عدالــت محــوری در‬ ‫همــه زمینــه هــا را موجــب جلــب اعتمــاد مــردم خوانــد و اظهــار کــرد‪ :‬عدالــت یعنی مســووالن‬ ‫از هــر شــهری کــه هســتند هــر نقطــه از کشــور را بــه یــک دیــد نــگاه کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایندگان در خصوص ناکارامدی مسووالن تذکرات الزم را به انها بدهند‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن خصــوص بارهــا در مــورد عــزل و‬ ‫نصــب مدیــران تذکــر داده شــده اســت کــه دخالتــی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۷۰‬روحانی در طرح امین مدارس‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد در ادامــه ســخانش بــه اجــرای شــدن طــرح امیــن در مــدارس خراســان‬ ‫شــمالی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۷۰‬روحانــی در ایــن طــرح فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مجمــوع مدیــران مــدارس شهرســتان هــای گرمــه و جاجــرم اســتقبال‬ ‫مطلوبــی از ایــن طــرح کــرده انــد و افزایــش تعــداد روحانیــان در مــدارس را درخواســت دادنــد‪.‬‬ ‫وی در رابطــه بــا برگــزاری نمــاز جماعــت در مــدارس نیــز خاطرنشــان کــرد‪ :‬حضــور مدیــران و‬ ‫تشــویق دانــش امــوزان بــه نمــاز اثــر مطلوبــی دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کشف سالح جنگی در شیروان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک‬ ‫قبضــه ســاح جنگــی توســط مامــوران کالنتــری ‪ 11‬ایــن‬ ‫فرماندهــی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫کالنتــری ‪11‬‏فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــیروان از‬ ‫نگهــداری یــک قبضــه ســاح جنگــی توســط فــردی در‬ ‫یکــی از روســتاهای ایــن شهرســتان‏مطلــع و بالفاصلــه بــا‬ ‫توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬وارد عمــل شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بعــد از حضــور در محــل و‬ ‫بازرسـی هایبی وقفه‪ ،‬ســاح را کشــف و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در همیــن رابطــه یــک‬ ‫نفــر متهــم نیــز دســتگیر شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه پلیس بــا هرگونه‬ ‫اقدامــی کــه امنیــت و ارامــش شــهروندان را مختــل کنــد‪،‬‬ ‫بــا قاطعیــت برخــورد‏خواهــد کــرد از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا در صــورت اطــاع از این گونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‏دهنــد‪.‬‏‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پاتک پلیس به اخاللگران نظم‬ ‫و امنیت در پارک جنگلی «دوبرار‪»‎‬‬ ‫شــب گذشــته با حضور مقتدرانه پلیس در پارک تفریحی و‬ ‫جنگلــی «دوبــرار» اخاللگــران نظم و امنیت را غافلگیر کر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی بــا حضــور ســردار «ســعید‬ ‫مطهــری زاده»‏فرمانــده انتظامــی اســتان‪ ،‬معــاون عملیــات‪،‬‬ ‫دادســتان‪ ،‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــه همــراه‬ ‫کارکنــان انتظامــی ان ‏فرماندهــی و همچنیــن جمعــی از‬ ‫کارکنــان پلیــس مبــارزه بــا مواد مخدر و پلیس اگاهی اســتان‬ ‫بــه صــورت غیرمترقبــه در پــارک‏تفریحــی‪ ،‬جنگلــی «دوبــرار»‬ ‫بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش‪ ،‬در ایــن طــرح کــه بــه منظــور‬ ‫پاک ســازیپارک ها و تفرجگاه هــا بــه اجــرا گذاشته شــده بــود‪،‬‬ ‫‪ 2‬نفــر معتــاد‏متجاهــر شناســایی و بعــد از دســتگیری بــه‬ ‫کمــپ تــرک اعتیــاد شــهر بجنــورد معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در همیــن رابطــه همچنیــن ‪ 4‬نفــر متهــم نیــز‬ ‫دســتگیر و بــه دادســرا معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت‪ ،‬توقیف ‪ 5‬دســتگاه خودرو و انتقال ان ها‬ ‫بــه پارکینــگ نیــز از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در طــول‬ ‫اجــرای ایــن‏طــرح توســط پلیــس بجنــورد بــود‏‪.‬‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه گفــت‪ :‬در جریــان ایــن ســفر حــدود ‪ ۲۲۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار عمرانــی و ‪۳۸۱‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت بانکــی و اشــتغالزایی بــرای ایــن شهرســتان مــرزی مصوب شــد کــه درحال‬ ‫تخصیص اســت‪.‬‬ ‫قربانــی افــزود‪ :‬برخــی از ایــن خدمــات مثــل گازرســانی بــه هفــت روســتای نقطــه صفــر مــرزی و‬ ‫ی و رفــع مشــکل کــوچ ‪۶‬‬ ‫ســاخت خانــه هــای بهداشــت و بهســازی و اســفالت راه هــای روســتای ‬ ‫روســتای واقــع در کاســه ســد چایلــی بــرای نخســتین بــار در دولــت فعلــی شــروع شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا مجموعــه اقداماتــی کــه در حــوزه هــای مختلــف زیرســاختی در دســت انجــام‬ ‫اســت امیــدوارم در افــق ســال ‪ ۱۴۰۴‬ســیمای محرومیــت از ایــن شهرســتان مــرزی زدوده شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه در خصــوص انتصابــات در ایــن شهرســتان هــم گفــت کــه در دولــت ســیزدهم‬ ‫از مجمــوع ‪ ۳۲‬مدیــر دســتگاه هــای اداری و انقالبــی ‪ ۲۴‬مدیــر ان از اهــل ســنت هســتند کــه کــم‬ ‫ســابقه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کنــار ان بــا توجــه بــه وجــود ‪ ۹۰۰‬هــزار راس دام ســبک عشــایر بومــی و کوچنــده یــک‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان بخــش خصوصــی احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نیــروگاه ‪ ۲۵‬مگاواتــی بــرق مــراوه تپــه نیــز کــه بــا ظرفیــت ‪ ۵‬مــگاوات درحــال فعالیت‬ ‫اســت بــا مشــارکت بخــش خصوصــی بــا کل ظرفیــت بــرق تولیــد خواهــد کرد تا معضل ضعــف ولتاژ‬ ‫برق شهرســتان شهرســتان حتی بخش داشــلی برون گنبدکاووس رفع شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه همچنیــن بــه ســایت گردشــگری مختومقلــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫ان هســتیم کــه مــزار ایــن عالــم عــارف و شــاعر نامــی ترکمــن را بــه ســایت گردشــگری مذهبــی و‬ ‫اقتصــاد فرهنگــی تبدیــل کنیــم و ایــن کار بایــد بــا مشــارکت بخــش خصوصــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫قربانــی افــزود‪ ۲۲ :‬هکتــار زمیــن بــرای ایــن ســایت تملــک شــده و تــاش داریــم جــاده مختومقلــی‬ ‫بــه خالدنبــی را احیــا تــا دو مــکان مذهبــی بــه هــم ارتبــاط داشــته باشــند‪.‬‬ ‫توزیع هزار و ‪ ۳۰۰‬بسته یلدایی‬ ‫بین نیازمندان توسط کانون‬ ‫مساجدخراسان شمالی‬ ‫مدیــر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن نهــاد در اســتانه شــب یلــدا هــزار و ‪ ۳۰۰‬بســته معیشــتی بیــن نیازمنــدان توزیــع کــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام حبیــب اللــه پاکدامــن اظهــار کــرد‪ :‬این بســته هــای یلدایی با همــکاری کانونهای‬ ‫مســاجد و مردم نیکوکار اســتان به ارزش ‪ ۳۴۵‬میلیون تومان تهیه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بســته هــا شــامل انــواع میوه هــا و موادغذایــی شــامل گوشــت مــرغ‪ ،‬گوشــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬روغــن‪ ،‬برنــج و ماکارونــی اســت کــه در مناطــق محــروم و حاشــیه شــهرها توزیــع شــد‪.‬‬ ‫مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مســاجد خراســان شــمالی گفت‪ :‬همچنین‬ ‫بــه چهــار بیمــار نیازمنــد شهرســتان شــیروان بــه ارزش یک میلیون تومان اهدا شــد‪.‬‬ ‫پاکدامــن تصریــح کــرد‪ :‬باتوجــه بــه اینکــه میــزان کمک نیکــوکاران در شهرســتان ها متفاوت‬ ‫اســت بســته هــا و اقــام در نظــر گرفتــه شــده نیــز بــرای نیازمنــدان متفاوت اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مجمــوع تمامــی کانــون هــای مســاجد اســتان در ایــن امــر‬ ‫خداپســندانه مشــارکت داشــته انــد کــه هنــوز امــار را اعــام نکــرده انــد‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر از جمعیــت یــک میلیــون نفــری‬ ‫خراســان شــمالی زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) قــرار دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای جمشــید ترابی به شناســه شناســنامه‬ ‫‪ 2‬کــد ملــی ‪ 2249559211‬صــادره از کردکــوی فرزنــد شــعبان متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000217‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 220‬متــر مربــع از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪3‬‬ ‫حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصــاح قضایی تقدیــم و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13659 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم شــهین شــهرکی بــه شناســه‬ ‫شناســنامه ‪ 370‬کد ملی ‪ 1380784603‬صادره از تبریز فرزند غالم حســین متقاضی کالســه پرونده ‪1401114412001000375‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 255‬متــر مربــع از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکر اعتراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13665 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 03‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪665‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫رشد جمعیت گلستان ‪۶.۸‬‬ ‫درصد کمتر شد‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گفــت‪ :‬میــزان والدت و نــرخ رشــد جمعیــت در ایــن اســتان از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۶.۸‬درصــد کمتــر شــد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا مطیــع اظهــار کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۴۵۲‬نفــر در گلســتان متولــد‬ ‫شــدند کــه ایــن تعــداد در مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۸۶۲‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــه جــز بندرگــز و مینودشــت کــه تعــداد تولیــد در ان هــا رونــد رو بــه افزایــش دارد‪،‬‬ ‫میزان تولد در دیگر مناطق گلســتان کاهشــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گنبــدکاووس بــا ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۵۷‬مــورد و گــرگان بــا ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۱۳‬مــورد بیشــترین و‬ ‫بندرگــز بــا ‪ ۱۸‬مــورد کمتریــن میــزان تولــد امســال گلســتان را داشــتند‪.‬‬ ‫مطیــع گفــت‪ :‬همچنیــن شهرســتان مینودشــت بــا ‪ ۱.۲‬درصــد جــزو شهرســتان های دارای رشــد‬ ‫جمعیتــی بــوده و از ‪ ۷۶۲‬واقعــه ســال گذشــته بــه ‪ ۷۷۱‬واقعــه در ســال جــاری رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه میــزان والدت در هشــت مــاه گذشــته امســال در کشــور نســبت بــه مــدت‬ ‫برایتکمیلبیمارستانگالیکش‪ ۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار سفر رییس جمهور تخصیص یافت‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گالیکــش گفــت‪ ۸۰ :‬میلیــارد دیگــر از محــل مصوبــات ســفر‬ ‫اســفند مــاه ســال گذشــته رییــس جمهــور بــه اســتان گلســتان بــرای ادامــه رونــد ســاخت‬ ‫بیمارســتان ‪ ۹۱‬تختخوابــی ایــن شهرســتان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫حســن رحیـم زاده اظهارداشــت ‪ :‬عملیــات ســاخت ایــن بیمارســتان بــه عنــوان مطالبــه دیرینــه‬ ‫مــردم گالیکــش بــرای دسترســی بهتــر بــه خدمــات درمانــی از ســال ‪ ۹۷‬اغــاز شــد امــا بــه دلیــل‬ ‫نبــود اعتبــار رونــد کنــدی داشــت تــا اینکــه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار در ســفر رییــس‬ ‫جمهــور و هیــات دولــت بــه گلســتان بــرای تکمیــل ان مصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال اخیــر در مجمــوع از محــل اعتبــارات ســفر رییــس جمهــور ‪۲۹۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل ســاخت بیمارســتان تخصیــص یافــت و عملیــات ســاخت ان بــا ‪۴۲‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گالیکــش ادامــه داد‪ :‬طبــق اعــام پیمانــکار در صــورت پرداخــت‬ ‫بــه موقــع اعتبــارات‪ ،‬ســاخت ایــن پــروژه تــا ســال اینــده بــه پایــان خواهــد رســید‪.‬‬ ‫رحیـم زاده گفــت‪ :‬ایــن بیمارســتان بــا ‪ ۱۱‬هــزار متــر مربــع زیربنــا در چهــار طبقــه در حــال ســاخت‬ ‫اســت و بعــد از تکمیــل و تاییــد نهایــی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪،‬‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬تحویــل دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــرای تصویــب چــارت تشــکیالتی و کارکنــان ایــن بیمارســتان بــا وزارت بهداشــت‬ ‫مکاتبــه شــده و دانشــگاه علــوم پزشــکی در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬تــا زمــان افتتــاح ایــن بیمارســتان‪ ،‬هشــت مرکز بهداشــتی و درمانــی و ‪ ۳۵‬خانه‬ ‫بهداشــت در ایــن شهرســتان ارائــه خدمــات اولیــه بــه بیمــاران را انجام می دهنــد و در صورت نیاز‬ ‫بــه خدمــات تخصصــی بیمــاران توســط امبوالنــس بــه صــورت رایــگان بــه نزدیکتریــن بیمارســتان‬ ‫منطقــه از جملــه گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت و کاللــه اعزام خواهند شــد‪.‬‬ ‫زمیــن ســه هکتــاری ســاخت بیمارســتان ‪ ۹۱‬تخت خوابــی گالیکــش توســط «حــاج غــام‬ ‫خســروی» از نیکــوکار ایــن شهرســتان اهــدا شــد‪.‬‬ ‫جمعیــت بیــش از ‪ ۶۵‬هــزار نفــری ســاکن در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و حــدود ‪ ۷۰‬پارچــه ابــادی‬ ‫گالیکــش کــه ســال ‪ ۱۳۸۹‬بــه عنــوان شهرســتانی مســتقل از مینودشــت جــدا شــد بــا گذشــت‬ ‫‪ ۱۱‬ســال از اســتقالل همچنــان از داشــتن بیمارســتان مجهــز بــرای دریافــت خدمــات درمانــی‬ ‫محــروم هســتند‪.‬‬ ‫منطقه شــرق گلســتان دارای هفت شهرســتان «گنبدکاووس‪ ،‬رامیان‪ ،‬ازادشهر‪ ،‬مینودشت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه» اســت کــه باوجــود داشــتن دو ســوم وســعت حــدود ‪ ۲۱‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربعــی اســتان و جــای دادن نیمــی از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری ایــن‬ ‫اســتان شــمالی در خــود امــا در حــوزه زیرســاخت ها و فضاهــای بهداشــتی و درمانــی و نیــز‬ ‫تجهیــزات پزشــکی بــا مشــکالت عدیــده ای روبــرو اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۴.۱‬درصــد کمتــر شــده‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بیشــترین کاهــش واقعــه والدت مربــوط‬ ‫بــه شهرســتان مراوه تپــه بــه ‪ ۱۲.۱‬درصــد نیــز بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میــزان مــام نســبت جنســی براســاس داده هــای علمــی‪ ،‬بــه میــزان والدت‬ ‫هــر ‪ ۱۰۰‬دختــر اســت کــه ایــن میــزان در کشــور بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬دختــر‪ ۱۰۷.۱ ،‬مــرد و در اســتان‬ ‫نیــز ‪ ۱۰۵‬مــرد‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان در میــزان عمومــی والدت و همچنیــن رشــد‬ ‫طبیعــی جمعیــت رتبــه پنجــم کشــور را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫مطیعــی یــاداور شــد‪ :‬میــزان والدت از فرودیــن تــا ابــان ابــان مــاه ســال ‪ ۱۳۹۲‬تــا ‪ ،۱۳۹۴‬بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۹۵۷‬نفــر‪ ۲۷ ،‬هــزار و ‪ ۲۴۹‬نفــر و ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۶۱۹‬نفــر بــوده کــه بــه تدریــج ایــن‬ ‫میــزان کاهــش یافتــه و امســال بــه ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۴۵۲‬مــورد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص واقعــه وفــات گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان ابــان مــاه نیــز ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۵۰‬مــورد وفــات در اســتان ثبــت شــده کــه بطــور متوســط ‪ ۳۰‬درصــد کاهــش نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل را دارد و نســبت جنســیتی ایــن واقعــه بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬زن در کشــور ‪ ۱۳۷‬مَــرد‬ ‫و در اســتان ‪ ۱۲۵‬مــرد اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬میانگیــن ســن فــوت شــدگان در کشــور ‪ ۶۶.۱‬ســال و در اســتان ‪ ۶۲.۷‬ســال ثبــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گفــت‪ :‬در همیــن بــازه زمانــی امــاری ارائــه شــده‪ ۱۰ ،‬هــزار و ‪۵۴۶‬‬ ‫مــورد ازدواج ثبــت شــده کــه نســبت بــه ســال قبــل کــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۲۳۳‬مــورد بــود‪ ۶.۱ ،‬درصــد‬ ‫کاهــش دارد و ایــن کاهــش در کشــور ‪ ۶‬درصــد ثبــت گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مطیــع افــزود‪ :‬در همــه شــهرهای اســتان بــه غیــر از علی ابــاد کتــول و گنبــدکاووس شــاهد‬ ‫کاهــش نــرخ ثبــت ازدواج بودیــم‪.‬‬ ‫کاهش کیفیت بنزین‬ ‫در کشور دروغ است‬ ‫معــاون وزیــر نفــت در امــور پاالیــش و پخــش‬ ‫فراوردهــای نفتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کیفیــت بنزیــن‬ ‫توزیعــی در کشــور کاهــش نداشــته اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مصــرف ســوخت مایــع در نیروگاه هــا و صنایــع در‬ ‫مقایســه بــا ســال گذشــته ‪ ۲۰‬درصــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬جلیــل ســاالری» در‬ ‫جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه گاز مایــع بــه عنــوان‬ ‫ســوخت نیروگاه هــا مصــرف نمی شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫تخصیــص گاز طبیعــی بــه نیروگاه هــا متفــاوت اســت و‬ ‫هرچقــدر مصــرف گاز خانگــی کاهــش پیــدا کنــد‪ ،‬بــه نیروگاه هــا اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تحویــل گاز بــه نیروگاه هــا بیــن ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۲۲۰‬میلیــون متــر مکعــب در روز‬ ‫متغیــر بــوده اســت‪ ،‬بــا ایــن حــال نســبت بــه پارســال ســوخت گاز و مایــع بیشــتری بــه‬ ‫نیروگاه هــا تحویــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاالری ادامــه داد‪ :‬تقریبــا ًگاز معــادل ســال گذشــته بــه نیروگاه هــا تحویــل شــده‪ ،‬امــا در‬ ‫بخــش ســوخت مایــع ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد مصــرف بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــراورده هــای نفتــی تاکیــد کــرد‪ :‬اکنــون تولیــد‬ ‫و مصــرف بنزیــن در نقطــه ســر بــه ســر قــرار دارد‪ ،‬البتــه بایــد اقداماتــی انجــام شــود؛ زیــرا‬ ‫بخشــی از مصــرف بــه مســیرهای انحرافــی ماننــد قاچــاق م ـی رود‪.‬‬ ‫بنزین عامل الودگی هوا نیست‬ ‫معــاون وزیــر نفــت گفــت‪ :‬بخشــی بــه دلیــل مهاجرت کارت های ســوخت اســت که نظارت‬ ‫بیشــتری می طلبد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بنزیــن عامــل الودگــی هــوا نیســت‪ ،‬زیــرا محموله هــای بنزیــن کیفیــت‬ ‫مطلوبــی دارنــد و بنزیــن معمولــی و بنزیــن یــورو اســتانداردهای ســازمان محیــط زیســت و‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد را دارا هســتند‪.‬‬ ‫ســاالری اکتــان بنزیــن معمولــی را ‪ ۸۷‬و بنزیــن یــورو را ‪ ۹۲‬اعــام و بیــان کــرد‪ :‬بــا پایــان‬ ‫تعمیرات اساســی در پاالیشــگاه شــازند در هفته گذشــته‪ ،‬تولید بنزین ســوپر اغاز و از این‬ ‫هفتــه توزیــع ان اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران‪ ،‬در کشــور‬ ‫هیــچ بنزینــی بــا اکتــان زیــر ‪ ۸۷‬توزیــع نمی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ناترازی در گاز داریم و مدیریت مصرف را باید توجه کنیم‪.‬‬ ‫ســاالری افــزود‪ :‬ســاالنه یــک میلیــون خــودرو بــه چرخــه حمــل و نقــل اضافه می شــود بدون‬ ‫انکــه خودرویــی از چرخــه خــارج شــود‪ .‬بایــد شــرایط اســقاط را فراهــم کنیــم و اســتاندارد‬ ‫تولیــد خــودرو را نیــز افزایــش دهیــم‪ ،‬در حالــی کــه خودروهــا در جهــان بـه ازای ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫پیمایــش ‪ ۴‬لیتــر بنزیــن مصــرف می کننــد‪ ،‬ایــن رقــم در کشــور مــا ‪ ۱۰‬لیتــر اســت‪.‬‬ ‫پتروشیمی ها بنزین تولید نمی کنند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراورده هــای نفتــی تاکیــد کــرد‪ :‬الودگــی هــوا به‬ ‫حجــم زیــاد گاز و تراکــم کالن شــهرها‪ ،‬مصــرف بــاالی گاز و بنزیــن بــر می گــردد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ال پی جی هنوز در ایین نامه سوخت کشور وارد نشده است‪.‬‬ ‫ســاالری بــا اشــاره بــه اینکــه پتروشــیمی ها بنزیــن تولیــد نمی کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬کیفیــت‬ ‫ریفورمیــت تولیــدی در پتروشــیمی ها بــا پاالیشــگاه ها یکســان اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــراورده هــای نفتــی ایــران تاکیــد کــرد‪ :‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان بــرای تامیــن بنزیــن مــورد نیــاز کشــور‪ ،‬کیفیــت ان پاییــن نیامــده اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جام جهانی قطر و شیلنگ‬ ‫توالت!‬ ‫بــه ســامتی همــه عاشــقان فوتبــال‪ ،‬جــام جهانــی‬ ‫امســال اگــر هیــچ بــار فرهنگــی نداشــت ( کــه خیلــی‬ ‫هــم داشــت) همیــن کــه اروپایــی هــا را بــا افتابــه و‬ ‫شــیلنگ دوره المیــاه ( همــان مســتراح خودمــان)‬ ‫اشــنا کــرد بــه کل بــازی هــای ادوار گذشــته مــی‬ ‫ارزیــد! بنــدگان خــدا تــازه فهمیدنــد گالب بــه رویتــان‬ ‫مــی تــوان کمــی تمیــز تــر و بهداشــتی تــر هــم قضــای‬ ‫حاجــت کــرد!‬ ‫خــدا را شــکر مصــرف نجســی و کثافتــی و‬ ‫پدرســوخته بــازی و پوشــش جلــف و ‪ ...‬هــم در‬ ‫کار نبــود و امســال تنهــا دوره ای بــود کــه عزیــزان‬ ‫سانســورچی صــدا و ســیما مثــل بقیــه نشســتند و‬ ‫فوتبــال تماشــا کردنــد‪.‬‬ ‫امــر قضــاوت هــم تــا حــدود زیــادی راحــت شــده بــود‬ ‫و ویدئــو چــک و ســایر ملزومــات داوری بــه اعلــی‬ ‫درجــه در کمــک قضــات بودنــد و فکــر نکنــم حقــی از‬ ‫کســی یــا تیمــی ضایــع شــد‪ .‬حــاال ایــن وســط لوئیــس‬ ‫ســوارز و هــم تیمــی هایــش یــک چیزهایــی مــی‬ ‫گفتنــد کــه زیــاد مهــم نیســت!‬ ‫فینــال هــم کــه قدرتــی خــدا در بهتریــن زمــان و‬ ‫حالــت ممکــن پخــش شــد و هیــچ چیــز از هیجــان‬ ‫و لــذت کــم نداشــت‪ .‬روز بعــد از فینــال هیــچ کــس‬ ‫ســر کار یــا پشــت فرمــان یــا در کالس درس خمیــازه‬ ‫نمــی کشــید چــرا کــه هیــچ کــس مجبــور نبــود شــب‬ ‫فینــال بــرای بیــدار مانــدن بالتشــبیه زور بزنــد! بــازی‬ ‫قبــل از ســاعت ده تمــام شــد و ســفره شــام را بــا‬ ‫ســفره جــام جهانــی بــا هــم جمــع کردیــم‪.‬‬ ‫حرمــت بــزرگان فوتبــال هــم حفــظ شــد و اقــا مســی‬ ‫و اقــا مودریــچ در حــد بضاعــت فیفــا تجلیــل شــدند‬ ‫و خوشــنود و راضــی بــه والیــت شــان برگشــتند‪.‬‬ ‫فقــط ایــن البــا فوتبــال در حــق اقــا رونالــدو کمــی‬ ‫بــی مهــری کــرد و دســت ایــن بابــا از جــام کوتــاه مانــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه انــواع و اقســام افتخــارات فــردی و‬ ‫تیمــی‪ ،‬عیبــی یــوخ!‬ ‫تیــم ملــی مــا هــم کــه گفتــن نــدارد و خودتــان بهتــر‬ ‫مــی دانیــد اه چــه کســی دامــن گیــرش شــد‪ .‬پیــش‬ ‫خودمــان بمانــد همیــن جابجایــی اگــر بــرای مــا اب‬ ‫نداشــت بــرای یــک عــده نــان خوبــی داشــت! دو رو‬ ‫خاشخاشــی و برشــته! مــا نفهمیدیــم شــش تــا گل‬ ‫خــوردن از انگلســتان چــه فضیلتــی دارد کــه دوبــاره‬ ‫قــرار اســت بــا ایــن مربــی تمدیــد کننــد و اساســا ً‬ ‫پشــتش بــه رادیاتــور چــه کســی گــرم اســت بــر مــا‬ ‫پوشــیده اســت!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا تــاج و اعوانــش بــا دیــدن‬ ‫ایــن جــام جهانــی اســیایی‪ ،‬جــو گیــر نشــوند کــه مــا‬ ‫هــم مــی خواهیــم جــام جهانــی برگــزار کنیــم و ریشــه‬ ‫گــز و پســته هــای مملکــت را بخشــکانند! خــدا بــه‬ ‫خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫با ما در پیام رسان های داخلی‬ ‫و ‪ ...‬همراه باشید‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم ام کلثــوم تمانانلــو بــه شناســنامه ‪ 42‬کــد ملــی ‪ 1060727021‬صــادره از نیشــابور فرزنــد حســن متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000163‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 535.80‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ - 108‬واقع در‬ ‫اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 13667 :‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/09/17‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه ‪ 03‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪665‬‬ ‫شخصیت یا موقعیت؟‬ ‫حمیدرضا نامور‬ ‫چگونه اعتماد دیگران را‬ ‫بدست اوریم و یا ان را از‬ ‫دست بدهیم؟‏‬ ‫اعتماد واژه ای ســبز یا ســفید رنگ اســت‪ ،‬واژه ای که‬ ‫در صــورت عــدم حقیقــت ان بــه قرمــزی خــون تبدیــل‬ ‫مــی شــود و فــردی‏کــه اعتمــاد کــرده اســت‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫نابــودی مــی رو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اعتمــاد و فــردی کــه ســبب ایجــاد ایــن حــس در طــرف‬ ‫مقابــل شــده اســت‪ ،‬شــامل احســاس امنیتــی مــی‬ ‫شــود کــه بــه افــراد القــا‏شــده و حســی را بــه انســان‬ ‫منتقــل مــی کنــد و ســبب ارامــش مــی شــود‪ ،‬یعنــی‬ ‫مــن مــی توانــم ازادانــه و بــدون تــرس خــودم و‏افــکارم‬ ‫را در دســتان تــو بســپارم و ‪ ...‬امــان از روزی کــه ایــن‬ ‫گــوی اعتمــاد بشــکند و یــا تــرک بــردارد‏‪.‬‬ ‫به دست اوردن اعتماد دیگران با جمالتی ساده‬ ‫بــه دســت اوردن اعتمــاد دیگــران بــرای بیشــتر مــا‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ ،‬چــرا کــه اثــرات قابــل‬ ‫توجهــی در زندگــی و‏روابــط اجتماعــی مــا مــی توانــد‬ ‫داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫بیــان برخــی جمــات بــه مــا کمــک خواهــد کــرد کــه‬ ‫در روابــط روزمــره اعتمــاد همــکاران‪ ،‬دوســتان و حتــی‬ ‫غریبــه هــا را بــه راحتــی‏بــه دســت اوریــم‏‪.‬‬ ‫جمالتــی در ادامــه مطلــب برایتــان اورده ایــم کــه بــا‬ ‫تکرارشــان نــه تنهــا اعتمــاد طــرف مقابــل را بــه دســت‬ ‫اوریــد‪ ،‬بلکــه داشــتن‏مکالمــه ای مثبــت و تاثیر گــذار را‬ ‫تضمیــن خواهیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫حرفت را می فهمم‏‬ ‫حتــی اگــر شــما بــا دیــدگاه طرف مقابل تــان مخالفید‪،‬‬ ‫بــه او نشــان دهیــد کــه بــرای حــرف هایــش ارزش‬ ‫قائلیــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪،‬‏قبــل از اینکــه او را رد کنیــد‪ ،‬به‬ ‫او بگوییــد ‪«:‬مــن بــه حــرف هــای تــو احتــرام میگــذارم»‬ ‫ســپس نظــر خــود را بیــان کنیــد‪ .‬در ایــن‏صــورت‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا حــس نادیــده گرفتــه شــدن بــه او دســت نمــی‬ ‫دهــد‪ ،‬بلکــه اعتمــادش بــه شــما نیــز بیشــتر مــی شــود‏‪.‬‬ ‫به نظر من ‪..‬‏‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد در مکالمــه ای پیــروز شــوید‪ ،‬بایــد‬ ‫طــرف مقابــل را بــه دســت اوریــد‪ .‬بیــان جملــه هایــی‬ ‫چــون «بــه نظــر مــن‪ »...‬یــا‏‏«پیشــنهاد دیگــر‪ »...‬بــه‬ ‫طــرف مقابــل تــان ایــن حــس را منتقــل مــی کنــد کــه‬ ‫شــما انعطــاف پذیــر هســتیدو‬ ‫اگــر نشــان دهیــد کــه یــک زاویــه دیــد بســته ای نداریــد‬ ‫و مــی توانیــد موضــوع را از زوایــای مختلــف بررســی‬ ‫کنیــد‪ ،‬اعتمــاد طــرف‏مقابلتــان رابــه دســت اوریــد‏‪.‬‬ ‫نظرت در این مورد چیست؟‬ ‫شــما بایــد نشــان دهیــد کــه نظــر طــرف مقابــل تــان‬ ‫بــرای شــما ارزشــمند اســت‪ .‬اگــر از همــان اول مکالمــه‬ ‫نظــر او را بخواهیــد‪،‬‏ایــن اعتمــاد را بــه او داده ایــد‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر او فکــر کنــد کــه شــما قبــل از پرســیدن نظــر او‪،‬‬ ‫خودتــان قضــاوت کــرده ایــد‪ ،‬او نیــز نســبت بــه‏شــما‬ ‫گارد مــی گیــرد؛ بنابرایــن قبــل از بیــان نظــر خودتــان‪،‬‬ ‫حتمــا نظــر طــرف مقابــل تــان را هــم بپرســید‪ .‬مــن چــه‬ ‫کاری مــی توانــم‏انجــام دهــم‏‪.‬‬ ‫من سراپا گوشم‬ ‫گفتــن جملــه« مــن ســراپا گوشــم» در ابتــدای‬ ‫مکالمــه‪ ،‬داشــتن یــک مکالمــه موثــر را تضمیــن‬ ‫مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫بابت ترافیک معذرت می خواهم‏‬ ‫تحقیقــی نشــان داده افــرادی کــه در ابتــدای مکالمــه‬ ‫بــرای اشــتباهی کــه مرتکــب شــده اند عــذر خواهی می‬ ‫کننــد بــرای‏دیگــران قابــل اعتمادترند‏‪.‬‬ ‫رفتار های که اعتما را از بین می برد‬ ‫تمســخر کــردن‪ ،‬بیــان انتقــاد امیــز از رفتــار دیگــران‪،‬‬ ‫ســکوت بــه حالــت بــی تفاوتــی و یــا کنــش هــای طــرد‬ ‫کنندگــی‪ ،‬ارزیابــی‏دیگــران در پاســخ بــرای بنای اعتماد‪،‬‬ ‫افــراد بــه چــه ویژگــی هــای رفتــاری نیازمندنــد؟‬ ‫بــه منظــور بنــای اعتمــاد‪ ،‬افــراد به ویوگی هــای رفتاری‬ ‫نیازمندند‪:‬‏‬ ‫کاستن از احساس رقابت‬ ‫خطر پذیرش دیگران را تقبل کنید‬ ‫تــرس را رهــا کنیــد« تــرس مــراودت شــما رابــا دیگــران‬ ‫محــدود مــی ســازد ‏»‬ ‫پذیــرش خــود‪ :‬پذیــرش خودتــان و توانایــی هــای‬ ‫بالقــوه تــا گامــی مهــم در زمینــه گذاشــتن ســپر‬ ‫حفاظتــی و برقــراری ارتباطــی‏تــوام بــا اعتمــاد بــه‬ ‫دیگــران اســت‪ .‬در صورتــی کــه شــما بــه هویــت خــود‬ ‫نامطمئــن هســتید و در نتیجــه نمــی توانیــد ابتــدا‬ ‫‏خودتــان را بپذیریــد‪ ،‬چگونــه مــی توانید بــه ارزیابی از‬ ‫خودتــان بپردازیــد که اعتماد ســازی امــری الزم تلقی‬ ‫مــی شــود؟‏‬ ‫پذیــرش خــود و خــود دوســت داری کلیدی اســت برای‬ ‫احداث شــاهراه اعتماد در مســیر زندگی‏‪.‬‬ ‫برگرفته از سایت روانشناسی میگنا‬ ‫تهیــه کننــده ســتوانیکم حمیدرضــا نامــور‪ -‬کارشــناس‬ ‫ارشــد مشــاوره کالنتــری ‪ 13‬بجنــورد‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫در هربــار مواجهــه بــا افــراد جدیــد‪ ،‬شــما‬ ‫مــورد قضــاوت قــرار می گیریــد و هــر بــار‬ ‫عقیــده ای در مــورد شــما شــکل‏می گیــرد‪.‬‬ ‫تغییــر یــا از بیــن بــردن تاثیــر اولیــن‬ ‫برخــورد تقریبــا ً غیــر ممکــن بــوده و بــرای‬ ‫همیــن اســت کــه اولیــن مالقــات‏اینقــدر‬ ‫مهــم می شــود؛ چــرا کــه در نــوع رابط ـه ای‬ ‫کــه پــس از ان شــکل خواهــد گرفــت‬ ‫تعیین کننــده اســت‪ .‬فرقــی ‏نمی کنــد‬ ‫مالقــات کاری بــا کســی داشــته باشــید‬ ‫یــا در زندگــی اجتماعی تــان بــا شــخص‬ ‫جدیــدی اشــنا شــوید‪ .‬هرکــدام‏کــه باشــد‪،‬‬ ‫خیلــی مهــم اســت کــه بدانیــد در نــگاه اول‬ ‫ی شــوید‏‪.‬‬ ‫چطــور در ذهــن افــراد قضــاوت م ‪‎‬‬ ‫بررســی های روان شــناختی نشــان داده‬ ‫اســت افــراد بــه هنــگام ارزیابــی دیگــران‬ ‫بــه اطالعــات اولیــه ای کــه بــه دســت‬ ‫‏می اورنــد بهــای بیشــتری می دهنــد تــا‬ ‫اطالعاتــی کــه بعــدا ً بــه دســت می اورنــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت اولیــن اطالعاتــی کــه افــراد‬ ‫‏دربــاره هــر چیــزی یــا هــر کســی می گیرنــد‪،‬‬ ‫روی پــردازش بعــدی اطالعــات از ناحیــه‬ ‫انهــا تاثیــر می گــذارد‪ .‬بــه عبــارت ‏دیگــر‪،‬‬ ‫بــه احتمــال زیــاد افــراد انچــه را کــه در‬ ‫شــروع کســب می کننــد‪ ،‬درســت و صحیــح‬ ‫می پندارنــد ‪.‬‏‬ ‫بــه زبــان ســاد ‪‎‬ه تر‪ ،‬افــراد در نــگاه اول‬ ‫فقــط نمونــه کوچکــی از شــما را مــی بیننــد‬ ‫و بخــش باریکــی از زندگــی شــما را‏لمــس‬ ‫می کننــد‪ .‬امــا همیــن نمونــه کوچــک‪100 ،‬‬ ‫درصــد اطالعاتــی اســت کــه انهــا دربــاره‬ ‫شــما دارنــد‪ .‬در حالــی کــه‏شــما عمــری را‬ ‫بــا خــود تجربــه کرده ایــد‪ .‬اطالعــات کامــل‬ ‫و موثقــی دربــاره احساســات و عواطــف‬ ‫خــود داریــد‪ ،‬از رفتارهــا‪ ،‬‏اشــتیاق ها و‬ ‫هراس هایتــان اگاهیــد ولــی غریبه هــا‬ ‫دربــاره شــما چیــزی نمی داننــد‪ .‬انــدک‬ ‫اطــاع‪ ،‬تنهــا چیــزی اســت کــه‏در اختیــار‬ ‫استواریکم موسی عمرانی‬ ‫به کودکانمان بیاموزیم‬ ‫«وقت طالست‪‎« ‎‬‬ ‫بســیاری از مــا بــه عنــوان پــدر و مــادر‬ ‫نمی دانیــم زمــان را چگونــه بــرای کودکمــان‬ ‫تعریــف کنیــم! چگونــه ارزش فــوق العــاده‬ ‫زمــان‏را برایــش بازگــو کنیــم؟ چگونــه بــه‬ ‫او یــاد بدهیــم کــه همــان اوایــل کودکــی‬ ‫برنامه ریــزی را در زندگــی اش بیامــوزد؟‬ ‫چگونــه‏مســیر زندگــی او را پــر معنــا و پویــا‬ ‫کنیــم؟ زمان هــای قدیــم و گذشــت زمــان‬ ‫بــرای کــودک مــا چــه مفهومــی دارد؟ ایــا‬ ‫می توانیــم ‏مفاهیــم را بصــورت عینــی و‬ ‫ملمــوس بــه او نشــان دهیــم؟ ‏‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه کــودکان در ســال های‬ ‫اولیــه رشــد‪ ،‬معانــی و مفاهیــم را در صورتــی‬ ‫که به شــکل عینی ارائه شــود و‏برایشــان قابل‬ ‫لمــس باشــد درک مــی کننــد‪ ،‬پــس تعریــف مــا‬ ‫از زمــان نیــز بایــد بــرای او ملمــوس باشــد‏‪.‬‬ ‫بــه ایــن صــورت کــه‪ :‬هــر روز هفتــه را بــا‬ ‫انجــام فعالیتــی کــه روی کاغــذ برایــش ترســیم‬ ‫می کنیــم نشــان دهیــم مثــا‪ :‬روز جمعــه‏را بــا‬ ‫تفریــح و بــازی و حضــور پــدر و مــادر در خانــه‪،‬‬ ‫روز ســه شــنبه را روز خریــد کــردن و خالصــه‬ ‫هــر روز هفتــه را بــا فعالیــت یــا‏برنامــه منظمــی‬ ‫کــه اکثــرا در روزهــای هفتــه برای کــودکان تکرار‬ ‫می شــود بصــورت نقاشــی برایــش تعریــف‬ ‫کنیــم و گاهــی از‏فرزندمــان بخواهیــم یکــی از‬ ‫روزهــای هفتــه را برایمــان نقاشــی‬ ‫کنــد در ایــن صــورت روزهــای هفتــه‬ ‫برایمــان معنــا دار مــی شــود‏و کــم‬ ‫کــم روز اغــاز هفتــه‪ ،‬پایــان هفتــه‬ ‫و باالخــره تمــام روزهــای هفتــه را‬ ‫یــاد می گیــرد و از طــرف دیگــر بطــور‬ ‫ناخــوداگاه عــادت‏می کنــد کــه بــرای‬ ‫روزهایــش از همــان اوایــل کودکــی‬ ‫برنامه ریــزی کــرده و هــر روز هفتــه‬ ‫را بــه فعالیــت یــا عملــی کــه قبــا‬ ‫برنامه ‏ریــزی کــرده اختصــاص دهد‏‪.‬‬ ‫در مــورد یادگیــری فصــول ســال‬ ‫نیــز می توانیــم‪ ،‬پوســترهایی‬ ‫از فصل هــای مختلــف را بــه‬ ‫فرزندمــان نشــان دهیــم و هــر‬ ‫یــک را‏برایــش تعریــف کنیــم و از‬ ‫او بخواهیــم کــه بــه دقــت بــه انهــا‬ ‫نــگاه کــرده و تمــام جزئیــات عکس هــا را در‬ ‫خاطــر نــگاه دارد‪ ،‬نمــاد و‏ســمبل هــر فصــل‬ ‫را بــه مــا نشــان دهــد و در ایــن مــورد بحــث‬ ‫کنــد و خــودش نقاشــی هایی ار فصل هــای‬ ‫مختلــف بکشــد‏‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار نــه تنهــا دقیــق دیــدن را بــه‬ ‫فرزندمــان یــاد می دهیــم بلکــه او را نســبت‬ ‫بــه طبیعــت کنجــکاو می کنیــم‪ .‬از طــرف دیگــر‬ ‫دارنــد و می تواننــد روی ان حســاب کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال انهــا به طــور ناخــوداگاه فرض‬ ‫می کننــد کــه ایــن‏مختصــر اگاهــی‪ ،‬تصویر‬ ‫دقیقــی از کل شــخصیت شماســت‪.‬‏‬ ‫پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اولیــن‬ ‫تاثیــر بــه یــک فیلتــر شــباهت دارد‪ .‬چراکــه‬ ‫افــراد از روی زبــان بــدن‪ ،‬حرف هــا و‬ ‫‏واکنش هــای شــما اطالعــات اولیــه را‬ ‫دریافــت می کننــد و بــر اســاس همیــن‬ ‫اطالعــات اســت کــه شــما چگونــه ادمــی‬ ‫‏هســتید و اینکــه بایــد چــه رفتــاری را‬ ‫در اینــده از شــما انتظــار داشــته باشــند‬ ‫تصمیــم می گیرنــد‪ .‬بعــد شــما را از طریــق‬ ‫‏همیــن فیلتــر نــگاه می کننــد‪ .‬همــه‬ ‫دوســت دارنــد فکــر کننــد کــه منــش و‬ ‫شــخصیت دیگــران را بــه درســتی ارزیابــی‬ ‫‏کننــد و بگوینــد‪« :‬مــن از همــان لحظــه اول‬ ‫کــه او را دیــدم مطمئــن شــدم کــه او ‪.»...‬‬ ‫ایــن افــراد دنبــال اطالعاتــی می‪-‬‏گردنــد کــه‬ ‫برداشــت اولیــه انهــا را تاییــد کنــد و در ایــن‬ ‫میــان رفتارهــای مغایــر را یــا نمی بیننــد و‬ ‫یــا اگــر ببیننــد بــه انهــا‏توجهــی نمی کننــد‪.‬‏‬ ‫بــا اینکــه فیلتــر کــردن‪ ،‬بــه افــراد امــکان‬ ‫می دهــد اطالعــات دریافتــی را بــه ســرعت‬ ‫معنــی دار کننــد‪ ،‬امــا اشــتباهاتی در‏ایــن‬ ‫فراینــد بــروز می کنــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬افــراد‬ ‫مایل اند رفتار شــخص جدید را به حســاب‬ ‫منــش و شــخصیت او در‏تمامــی موقعیــت‬ ‫هــا بگذارنــد در حالــی کــه شــاید ایــن گونــه‬ ‫نباشــد‪ .‬شــما اگــر کســی را کــه بــه ظاهــر‬ ‫عصبانــی بــه نظــر‏می رســد ببینیــد‪ ،‬شــاید‬ ‫او را در مجمــوع یــک شــخص عصبانــی‬ ‫ارزیابــی کنیــد‪ .‬بــه ایــن فکــر نمی کنیــد کــه‬ ‫چــه بســا‏اتفاقــی افتــاده و او را عصبانــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬شــاید در خیابــان اتومبیلــی‬ ‫بی مقدمــه جلــوی او پیچیــده و یــا خبــر‬ ‫بــدی را‏شــنیده اســت‪ .‬ایــن یــک اشــتباه‬ ‫اصولــی اســت کــه همــه مــا ان را مرتکــب‬ ‫مــی شــویم‪ .‬رفتــار دیگــران را بــه حســاب‬ ‫‏بــه او یــاد می دهیــم کــه مثــا در کشــور مــا‬ ‫ایــران‪ ،‬بهــار بــه عنــوان عیــد همــه مــا ایرانیــان‬ ‫فصلــی اســت کــه بــا دیــد و بازدیدهــا‪،‬‏عیــدی‬ ‫دادن هــا و عیــدی گرفتن هــا‪ ،‬اغــاز می شــود و‬ ‫بــه ایــن ترتیــب حــس زیبــای ارتباط بــا دیگران‬ ‫و دوســت داشــتن را در او‏تقویــت می کنیــم‬ ‫و در ورای یــاد دادن فصل هــا بــه فرزندمــان‪،‬‬ ‫بــه طــور غیــر مســتقیم باعث بهبــود ارتباطات‬ ‫اجتماعــی او نیــز‏خواهیــم شــد‏‪.‬‬ ‫بــرای تعریــف زمان هــای قدیــم و ســال های‬ ‫گذشــته نیز می توایم از عکس ها‪ ،‬پوســترها‬ ‫و نقاشــی های مختلــف اســتفاده‏کنیــم و‬ ‫یکــی از اشــیائی را کــه کودکمــان بــه عنــوان‬ ‫یــک وســیله معمــول خانگــی می شناســددر‬ ‫عکس هــا و طرح هــای‏مختلــف بــه او نشــان‬ ‫دهیــم و ســیر تغییــر و تکامــل شــیئ مــورد‬ ‫‏شــخصیت یــا منــش انهــا می گذاریــم و‬ ‫ان را معمــوال ً یــک رفتــار موقتــی کــه در‬ ‫اثــر یــک حادثــه بیرونــی صــورت خارجــی‬ ‫‏پیــدا کــرده اســت‪ ،‬شناســایی نمی کنیــم‪.‬‬ ‫امــا رفتــار خودمــان را اینگونــه ارزیابــی‬ ‫نمی کنیــم‪ .‬وقتــی عصبانــی می شــویم‬ ‫از‏پیــش‪ ،‬ان را بــه حادثــه یــا موقعیتــی‬ ‫نســبت می دهیــم‪ ،‬نــه بــه شــخصیتی کــه‬ ‫داریــم‪ .‬اشــتباه دیگــر افــراد ایــن اســت‬ ‫کــه‏فکــر می کننــد اگــر کســی یــک ویژگــی‬ ‫مثبــت دارد‪ ،‬دارای مجموعــه ای از ســایر‬ ‫صفــات مثبــت هــم هســت و در حالــی‬ ‫‏کــه ممکــن اســت او انهــا را داشــته یــا‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬شــاید کســی‬ ‫را کــه بــه نظرتــان تیزبیــن رســیده اســت‪،‬‬ ‫‏در ان واحــد باهــوش‪ ،‬دوســت داشــتنی‬ ‫و موفــق ارزیابــی کنیــد‪ .‬هرچنــد ممکــن‬ ‫اســت ایــن خصوصیــات را در او‏مشــاهده‬ ‫نکــرده باشــید‪ .‬افــراد‪ ،‬ویژگی هــای منفــی را‬ ‫هــم بــه همیــن شــکل ارزیابــی می کننــد‪.‬‬ ‫مثــا ًاگــر کســی را ببیننــد‏کــه زیــاد شــکایت‬ ‫می کنــد فــرض را بــر ایــن می گذارنــد کــه او‬ ‫مــال اور‪ ،‬غیرمعاشــرتی و ضعیــف اســت‪.‬‬ ‫اگــر ایــن ‏اشــتباهات شــایع در برداشــت‬ ‫را درک کنیــد‪ ،‬بهتــر متوجــه می شــوید‬ ‫کــه دیگــران در جلســه اول چگونــه از‬ ‫رفتــار شــما‏برداشــت می کننــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫در موقعیــت بهتــری قــرار می گیریــد‬ ‫تــا تصویــر دقیقــی از خــود بــه نمایــش‬ ‫بگذاریــد‪ .‬اگــر ‏بدانیــد افــراد ان انــدک‬ ‫خصوصیــت اولیــه را کــه در شــما می بیننــد‬ ‫بــه حســاب ‪ 100‬درصــد شــخصیت شــما‬ ‫می ‏گذارنــد‪ ،‬می توانیــد دربــاره اطالعاتــی‬ ‫کــه دربــاره خودتــان مخابــره می کنیــد‬ ‫دقیق تــر و حســاب شــده تر رفتــار کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر ‏بــه ایــن نتیجــه برســید کــه نظــم و‬ ‫اولویــت در رفتارهــا مهــم اســت‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت بخواهیــد ابتــدا رفتارهــای بهتــری را‬ ‫بــه‏نمایــش بگذاریــد‏‪.‬‬ ‫نظــر را بــرای او بازگــو کنیــم و از فرزندمــان‬ ‫بخواهیــم در جمــع و ‏باالخــص در گــروه‬ ‫بچه هــای دیگــر در ایــن مــورد صحبــت کنــد‬ ‫تــا بــه ایــن ترتیــب مفهــوم زمــان را بصــورت‬ ‫کامــا عینــی بــرای‏کودکمــان بازگــو کنیــم و او‬ ‫را ترغیــب کنیــم کــه خــودش بــه ارزش زمــان‬ ‫پــی ببــرد‪ ،‬و در زیرمجموعه هــای تعریــف مــا‬ ‫از زمــان بــه‏معنــای برنامه ریــزی‪ ،‬ارتباطــات‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬احتــرام بــه خــودش و دیگران پی‬ ‫ببــرد و موقعیتــی برایــش فراهــم شــود کــه‬ ‫خــودش‏نــه بــه اصــرار مــا‪ ،‬معنــای مفاهیــم‬ ‫بــاال را دریابــد و بــه طــور خالقانــه ای مســیر‬ ‫زندگ ـی اش را پی ریــزی کنــد‏‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب والدین موفق‬ ‫گرداورنــده‪ :‬مشــاوره و مــددکاری کالنتــری‬ ‫‪ 11‬گرمــه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء صــادره هیئت موضوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم مهرانگیــز تیمــوری بشــماره شناســنامه ‪ 1936‬کــد ملــی ‪0900672625‬‬ ‫صــادره از کاشــمر فرزنــد ســیف الــه متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000434‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 49.60‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 2‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪ .‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ 13679‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/09/17‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 03‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪665‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫دستگیری باند حباب ساز‬ ‫موجودی حساب بانکی‬ ‫نحوه بررسی ایمنی‬ ‫یک وب سایت برای‬ ‫جلوگیری از تهدیدات‬ ‫سایبری‬ ‫ایــا ایــن وب ســایت امــن اســت؟ در دنیــای دیجیتــال‪،‬‬ ‫بررســی ایمنــی وب ســایت مهــم تریــن نگرانــی اســت زیــرا‬ ‫وب ســایت هــای مخــرب بــی شــماری در همــه جــا از طریــق‬ ‫اینترنــت در دســترس هســتند‪ ،‬پیــدا کــردن یــک وب ســایت‬ ‫قابــل اعتمــاد بســیار دشــوار اســت‪ .‬مــا در ایــن مطلــب بــه‬ ‫صــورت هوشــمندانه و بــا اســتفاده از چندیــن رویکــرد‬ ‫مطمئــن مــی شــویم کــه یــک ســایت خطرنــاک اســت یــا نــه‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬بهتــر ان اســت کــه بــه جــای کپــی پیســت یــا‬ ‫کلیــک کــردن بــرروی یــک ‪ ،URL‬ادرس وب ســایت را تایــپ‬ ‫کنیــد‪ .‬همچنیــن بررســی کنیــد کــه ببینیــد ایــا وب ســایت بــا‬ ‫‪ HTTP‬کار مــی کنــد یــا ‪HTTPS‬‬ ‫ایا این وب سایت امن است؟‬ ‫بــرای اینکــه متوجــه بشــویم یــک وب ســایت امــن اســت‪ ،‬بایــد‬ ‫بفهمیــم کــه ایــا ‪ URL‬از منبــع ناشــناس دریافــت شــده اســت‬ ‫یــا خیــر و توصیــه می کنیــم قبل از کلیــک کــردن روی ان‪URL ،‬‬ ‫را بررســی کنیــد ‪ URL‬را در تحلیلگرهــای موجــود در اینترنــت‬ ‫کپــی کنیــد و از یکپارچگــی ان اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر ‪ URL‬کوتاه شــده اســت‪ ،‬می توانیــد ان را از طریــق‬ ‫ســایت بــه حالــت اصلیــش برگردانیــد و ســپس ‪ URL‬واقعــی‬ ‫را تجزیــه و تحلیــل کنیــد‪.‬‬ ‫روش هایی برای تجزیه و تحلیل وب سایت ها‬ ‫بــرای بررســی ایمنــی وب ســایت‪ ،‬اولیــن و توصیه شــده ترین‬ ‫روش بررســی اســکنرهای صفحــه انالیــن اســت کــه از‬ ‫جدیدتریــن فنــاوری اثــر انگشــت بــرای نشــان دادن بـه روز بودن‬ ‫یــا الــوده بــودن برنامه هــای وب بــه بدافــزار اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫تعدادی از این اسکنرها ‪:‬‬ ‫‪Indusface Web Application Scanning‬‬ ‫‪Web inspector‬‬ ‫‪sucuri‬‬ ‫‪virustotal‬‬ ‫‪Zelster‬‬ ‫‪PCrisk‬‬ ‫بــرای یافتــن قابلیــت اعتمــاد وب ســایت بــا ‪ ،WOT‬بایــد‬ ‫اعتبــار وب ســایت را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫قبل از خرید از وجود ‪ SSL‬اطمینان حاصل کنید‬ ‫بــه منظــور بررســی ایمنــی وب ســایت‪ ،‬قبــل از وارد کــردن‬ ‫جزئیــات کارت پرداخــت‪ ،‬از دســترس بــودن وب ســایت بــا‬ ‫‪ https‬اطمینــان حاصــل کنیــد‪ .‬مــا می توانیــم در دســترس‬ ‫بــودن ‪ HTTPS‬را بــا ‪ URL‬تحلیل گــر ‪ SSL‬کــه از طریــق‬ ‫اینترنــت در دســترس اســت بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬طیــف وســیعی از گواهی هــا از طریق اینترنت‬ ‫از اعتبــار کــم (اعتبارســنجی دامنــه) گرفتــه تــا معتبرتریــن‬ ‫گواهی هــای اعتبارســنجی توســعه یافته ‪ ،‬موجــود اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد بــرای جزئیــات بیشــتر بــه نشــانی اینترنتــی‬ ‫مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مــا می توانیــم نصــب ســریع انهــا را بــا‬ ‫چکرهــای محبــوب مختلــف و در دســترس تاییــد کنیــم‬ ‫‪SSLLABS‬‬ ‫‪COMODO‬‬ ‫‪SSLSHOPPER‬‬ ‫‪ DigiCert Google Safe Browsing‎‬ایــا ایــن وب‬ ‫ســایت امــن اســت؟‬ ‫بــه گفتــه گــوگل‪ ،‬بــرای بررســی اینکــه ایــا ایــن وب ســایت‬ ‫ایمــن اســت‪ Browsing ،‬سرویســی اســت کــه تیــم امنیتــی‬ ‫گــوگل بــرای شناســایی وب ســایت هــای ناامــن در سراســر‬ ‫وب و اطــاع کاربــران و مدیــران وب ســایت هــا از اســیب‬ ‫احتمالــی ســاخته اســت‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش بــه صــورت شــفاف‪ Google‬جزئیــات‬ ‫تهدیداتــی را کــه شناســایی مــی کنــد و هشــدارهایی را که به‬ ‫کاربــران نشــان می دهــد فــاش می کنــد‪.‬‬ ‫مــا ایــن اطالعــات را بــرای افزایــش اگاهــی در مــورد وب‬ ‫ســایت هــای ناامــن بــه اشــتراک مــی گذاریــم و امیدواریــم‬ ‫کــه پیشــرفت بــه ســمت وب ایمــن تــر حاصــل شــود‬ ‫فنــاوری مــرور ایمــن یــا ‪ Safe Browsing‬همچنیــن بــه‬ ‫مدیــران وب ســایت ها اطــاع می دهــد کــه وب ســایت های‬ ‫ان هــا توســط عوامــل مخــرب بــه درمعــرض خطــر گرفتــه‬ ‫اســت و بــه ان هــا کمــک می کنــد تــا مشــکل را تشــخیص‬ ‫داده و حــل کننــد تــا بازدیدکنندگانشــان امن تــر بماننــد‪.‬‬ ‫ســرویس ‪ Safe Browsing‬در سراســر محصــوالت‬ ‫‪ Google‬کار می کننــد و تجــارب مــرور ایمن تــر را در اینترنــت‬ ‫تقویــت می کننــد‪.‬‬ ‫از طریــق فنــاوری ‪ Google Safe Browsing‬بررســی کنیــد‬ ‫وب ســایت محتــوای ناامــن دارد یــا خیر‬ ‫برای گزارش وب سایت های مخرب‬ ‫لطفــا ً ‪ URL‬خطرنــاک را بــه ســرویس هــای ذکــر شــده‬ ‫در زیــر گــزارش دهیــد‪ .‬بــا توجــه بــه دســته بنــدی ایــن‬ ‫سرویســها‪،‬تصمیم گیری در مورد اینکه ســایت های خرناک‬ ‫را بــه چــه ســرویس هایــی گــزارش دهیــد نســبتا» اســان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرویس هایــی کــه ســایت هــای خطرنــاک را در‬ ‫لیســت ســیاه قــرار مــی دهنــد‪:‬‬ ‫‪Fortinet‬‬ ‫‪Sophos‬‬ ‫‪Trustwave‬‬ ‫‪Bitdefender‬‬ ‫‪Norton‬‬ ‫‪Stopbadware‬‬ ‫ای پــی هــای قــرار گرفتــه در لیســت ســیاه را بررســی‬ ‫کنید‬ ‫‪ Multirbl‬یــک ابــزار بررســی چندگانــه ورایــگان (‪DNSBL ‪‬‬ ‫‬)‪ RBL‬معروف به‪ DNS BlackList‬و ابزار بررســی ‪FCrDNS‬‬ ‫بــا نــام مســتعار ‪‪(Forward Confirmed Reverse DNS‬‬ ‫‬)‪ iprev‬مــی باشــد و بــرای تاییــد اینکــه ایــا یــک وب ســایت‬ ‫ایمــن اســت یــا خیــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‬ ‫ایمنی و اعتبار وب سایت را بررسی کنید‬ ‫یــک وب ســایت را از طریــق چندیــن موتــور لیســت ســیاه و‬ ‫ابزارهای اعتبار انالین تجزیه و تحلیل می کند تا شناسایی‬ ‫وب ســایت هــای کالهبــردار و مخــرب را تســهیل کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫ســرویس بــه شــما کمــک مــی کند تــا وب ســایتهایی را که در‬ ‫حــوادث بدافــزار‪ ،‬فعالیتهــای کالهبــرداری و وب ســایت های‬ ‫فیشــینگ دخیل هســتند را شناســایی کنید‪.‬‬ ‫ابزارهــای مهــم بــرای بررســی اعتبــار وب ســایت و‬ ‫تاییــد اینکــه ایــا ایــن وب ســایت ایمــن اســت در‬ ‫ذیــل اورده شــده اند‪:‬‬ ‫‪urlvoid‬‬ ‫‪TrendMicro Site safety‬‬ ‫‪Norton safeweb‬‬ ‫‪mxtoolbox‬‬ ‫‪Zulu URL Risk Analyzer‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫مجرمــان ســایبری از تکنیــک هــای پیچیــده مختلفــی بــرای‬ ‫فریــب دادن کاربــران انالیــن اســتفاده می کنند تــا بدافزارها‬ ‫و ســایر تهدیدات ســایبری را برای ایجاد خســارات غیر قابل‬ ‫تحمــل بــه کار ببرنــد‪ .‬بنابرایــن مراقــب وب ســایت هــای‬ ‫مخــرب باشــید‪ ،‬وب ســایت را کورکورانــه بــاز نکنیــد و قبــل از‬ ‫بــاز کــردن ان‪ ،‬ایمنــی وب ســایت را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از دستگیری کالهبردار خرمافروش در بجنورد خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی‬ ‫از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و درخواســت رســیدگی بــه شــکایت وی مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫حســاب بانکــی او‪ ،‬مراتــب در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات پلیســی‪ ،‬متهــم پرونــده مــورد شناســایی قــرار گرفــت و پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مرجــع محتــرم قضایــی دســتگیر شــد و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪ .‬متهــم در‬ ‫ابتــدا‪ ،‬منکــر هرگونــه کالهبــرداری شــد امــا پــس از مشــاهده مســتندات کامــل و دقیــق پلیــس لــب‬ ‫بــه اعتــراف گشــود و بیــان داشــت‪ :‬در مغــازه خــود بــا اســتفاده از دو دســتگاه کارت خــوان اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از مشــتریان می نمــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی گفــت‪ :‬متهــم پــس از تکمیــل پرونــده جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه همــراه پرونــده متشــکله بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬حتمــا ًپیامــک بانکــی خــود را فعــال نماینــد و بعــد‬ ‫از تراکنش هــای بانکــی‪ ،‬متــن پیامــک را بــا دقــت بررســی نماینــد تــا بــا اصــل تراکنــش یکســان باشــد‬ ‫و همچنیــن در کارت هــای بانکــی خــود کــه خریدهــای روزمــره خــود را انجــام می دهنــد مبالــغ‬ ‫زیــادی را نگهــداری نکننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم شــهربانو مالئــی بــه شناســنامه‬ ‫‪ 819‬کــد ملــی ‪ 2121467742‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدحســین متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000540‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 210‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ - 107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج‬ ‫از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصالح قضایــی تقدیم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13663 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای نعمــت جنپــا به شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2110139625‬کــد ملــی ‪ 2110139625‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000383‬در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 120.50‬متــر مربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ - 88‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13670 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫کالهبرداری که شیرینی خرما‬ ‫را به کام مشتریان تلخ کرد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری افــرادی خبــر داد کــه در فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی تحــت عنوان حباب ســاز‬ ‫موجــودی بانکــی‪ ،‬از کاربــران کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫کارشناســان ایــن پلیـــس در پــی رصــد و پایــش فضــای‬ ‫مجــازی بــه صفحاتــی بــا عنــوان حبــاب کارت بانکــی در‬ ‫فضــای مجــازی برخــورد کردنــد کــه گرداننــدگان ان بــا‬ ‫تبلیغــات دروغیــن مدعــی بودنــد کــه موجــودی بانکــی‬ ‫را افزایــش مــی دهنــد و هنــگام اخــذ رســید بانکــی از‬ ‫دســتگاه هــای کارت خــوان موجــودی افــراد بــه صــورت‬ ‫ظاهــری و غیــر قابــل برداشــت بــه مبالــغ خیلــی زیــاد‬ ‫افزایــش مــی یافــت و کالهبــرداران مــی توانســتند از‬ ‫ایــن طریــق مبالــغ چنــد میلیــارد ریالــی از متقاضیــان‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حبابهــا بــرای کســب اعتبــار کاذب توســط‬ ‫عــده ای ســودجو‪ ،‬رواج پیــدا کــرده اســت‪ .‬کســانی کــه‬ ‫مــی خواهنــد بــا اعتبــار کاذب افــراد دیگــر را فریب دهند‬ ‫و کالهبــرداری کننــد چــون ایــن کار مصداق جعل اســناد‬ ‫بانکــی مــی باشــد قربانیــان فکــر شــکایت بــه ذهنشــان‬ ‫خطــور نمــی کنــد و کالهبــرداران اینترنتــی همچنــان بــه‬ ‫فعالیــت خــود ادامــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مامــوران بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫تخصصــی و بررســی های فنــی‪ ،‬موفــق شــدند یکــی‬ ‫از متهمیــن کالهبــرداری در صفحــات ذکــر شــده را‬ ‫شناســایی کننــد‪ .‬طــی ردگیــری هــای انجام شــده‪ ،‬متهم‬ ‫بــه همــراه ادلــه جــرم در یکــی اقامتــگاه هــای شــهر‬ ‫قــم دســتگیر شــد و بــه منظــور پیگیــری ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی پرونــده شــان تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪ .‬در‬ ‫بررســی هــای فنــی بــر روی تجهیــزات الکترونیکــی متهم‬ ‫مشــخص شــد بــا افــراد مختلفــی در ارتبــاط بــوده اســت‬ ‫کــه در خصــوص جلــب ســایر متهمیــن اقدامــات فنــی‬ ‫انجــام شــد و در محــل اختفــای خــود دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬برخــی افــراد بــا بهانــه هــای مختلــف در‬ ‫دام کالهبــرداری اینترنتــی و یــا اخــاذی قــرار می گیرنــد‬ ‫امــا از انجــا کــه کار خودشــان نیــز غیرقانونــی اســت از‬ ‫طــرح شــکایت خــودداری مــی کننــد و باعــث مــی شــود‬ ‫مجرمــان اینترنتــی در فضــای مجــازی بــا ســوء اســتفاده‬ ‫از عــدم اگاهــی انــان اقدامــات مجرمانــه خــود را ادامــه‬ ‫دهنــد‪ ،‬لــذا از شــهروندان خواســتاریم بــه هیــچ عنــوان‬ ‫بــه افــراد ناشــناس در فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد و‬ ‫مبلغــی را بــه حســاب ایــن افــراد واریــز نکننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هموطنــان‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا هــر گونــه مــورد مشــکوک‬ ‫مراتــب را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی‬ ‫گــزارش و یــا بــا خــط ‪ 096380‬بــا کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای‬ ‫محمدســیاه مرگوئــی بــه شناســنامه ‪ 2110189479‬کــد ملــی‬ ‫‪ 2110189479‬صــادره از گــرگان فرزنــد صفرعلــی متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000368‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 197.50‬متــر مربــع از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن‬ ‫اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13661 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‬ ‫‪ 1401/09/17‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪ -665‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-665‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/29‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/29 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/24 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫ شنبه ‪10//03‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫رویکردى قرانى‬ ‫به گونه ها و مدلهاى‬ ‫برتر و نازل حجاب‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫زندگی زیباست اگر‪‎....‎‬‬ ‫روزهــای شــما‪ ،‬زندگی تــان را می ســازد‪ .‬اگــر روزهایتــان را خــوب و شــاد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســپری کنید عمرتان زیبا خواهد گذشـ ‪‎‬‬ ‫بــرای لــذت بــردن از زندگــی بایــد ســعی کنیــم از اتفاقــات روزمــره و‬ ‫ســاده حداکثــر اســتفاده را کــرده و ان هــا را بــه کام‏خودشــیرین کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای این کــه در زندگــی همیشــه شــاد و راضــی باشــید می توانیــد بــه‬ ‫راهکارهــای زیــر عمــل کنیــد‪ .‬مطمئن‏باشــید که انجــام این کارهــا زیاد‬ ‫ســخت نیســت و بــه امتحانــش مـی ارزد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .1‬زیبایی را ستایش کنید‏‪.‬‬ ‫هــرروز مــا بــا انــواع زیبایــی در اشــکال و فرم هــای مختلــف روب ـه رو‬ ‫می شــویم و جای بســی تاســف اســت که این زیبایی ها‏برای بســیاری‬ ‫از مــردم بــه صــورت عــادت درمی اینــد‪ ،‬بــه طــوری کــه حتــی دیگــر ان ها‬ ‫را نمی بیننــد‪ .‬دوبــاره بــه مــردم‪ ،‬گیاهــان‪،‬‏وســایل‪ ،‬ســاختمان ها و‬ ‫چیزهایــی کــه در اطرافتــان اســت نــگاه کنیــد و لحظـه ای را به ســتایش‬ ‫و تقدیــر از ان هــا بپردازیــد و‏ســعی کنیــد ببینیــد کــه چــه چیــزی ان هــا‬ ‫را ایــن قــدر خــاص کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ .2‬لبخند بزنید‏‪.‬‬ ‫اگــر لبخنــد نزنیــد یعنــی تمــام روز خــود را هــدر داده ایــد‪ .‬ایــن حــرف‬ ‫بیهــوده ای نیســت‪ .‬هرگــز خــود را ان قــدر مشــغول نکنیــد کــه‏فرصــت‬ ‫خندیــدن پیــدا نکنیــد یــا ان قــدر جــدی نباشــید کــه مانــع لبخنــد زدن‬ ‫شــما شــود‪ .‬در عــوض اطــراف خــود را بــا افــراد شــاد‏پرکنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .3‬به طبیعت بروید‏‪.‬‬ ‫طبیعــت یــک شــفادهنده فوق العــاده اضطــراب و نگرانی هــای زندگــی‬ ‫مــدرن اســت‪ .‬خــوردن ناهــار در پــارک‪ ،‬قــدم زدن در حیاطــی‏پــر از گل‬ ‫و گیــاه یــا دیــدن غــروب خورشــید مثال هایــی ســاده بــرای لــذت بــردن‬ ‫از طبیعــت در طــول روز هســتند‏‪.‬‬ ‫‏‪ .4‬با اطرافیان ارتباط برقرار کنید‏‪.‬‬ ‫در بیشــتر مــوارد طــرز ارتبــاط مــا بــا افــراد پیرامونمــان بیش تریــن‬ ‫شــادی را در زندگــی بــه مــا می دهــد‪ .‬شــاید بهتریــن راه لــذت‏بــردن از‬ ‫کار‪ ،‬بــه جــای ارتقــای شــغلی‪ ،‬داشــتن ارتباطــات خــوب بــا همکارانتــان‬ ‫باشــد کــه می توانــد در ایجــاد لــذت در شــما‏بســیار موثــر باشــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .5‬برای خود لذت های ساده ایجاد کنید‏‪.‬‬ ‫نوشــیدن یــک فنجــان چــای داغ‪ ،‬بــازی بــا پســر ‪ ۸‬ماهه تــان یــا پختــن‬ ‫یــک غــذای عالــی؛ شــاید این هــا فعالیت هــای خیلــی‏هیجــان اوری‬ ‫بــه نظــر نرســند‪ ،‬امــا بــرای خیلــی از افــراد می توانــد ایجــاد شــادی و‬ ‫نشــاط کنــد‪ .‬یک لحظــه بایســتید و بــه ایــن‏فعالیت هــای ســاده روزمــره‬ ‫توجــه کنیــد‪ .‬خواهیــد دیــد کــه بــا انجــام ایــن فعالیت هــا‪ ،‬زندگی تــان‬ ‫لذت بخش تــر خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .6‬یــاد بگیریــد‏‪ .‬بیــن یادگیــری مطالــب و چیزهــای جدیــد و شــادی‬ ‫ارتباطــی قــوی برقــرار اســت‪ .‬بــرای ایجــاد ایــن ارتبــاط بایــد مغــز خــود را‬ ‫وادار‏کنیــد تــا هــرروز چیــز جدیــدی یــاد بگیــرد‪ .‬مثــا ًدر راه رســیدن بــه‬ ‫منــزل از محــل کار یــا بالعکــس فرصــت خوبــی بــرای یادگیــری‏اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد از روزنامــه‪ ،‬مجلــه‪ ،‬کتاب هــای جیبــی یــا حتــی نوارهــای‬ ‫اموزشــی بــه ایــن منظــور اســتفاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .7‬صبــح و شــب خــود را تغییــر دهیــد‏‪ .‬ایــا صبح ها باعجلهاماده شــده‬ ‫و از منــزل خــارج می شــوید؟ ایــا شـب ها تلویزیــون را خامــوش کــرده و‬ ‫مســتقیما ًبــه رختخــواب‏می رویــد؟ مزایــای فــراوان یــک تغییــر کوچــک‬ ‫در زندگــی روزمــره را می توانیــد تجربــه کنیــد‪ .‬مثــا ًصبح هــا می توانیــد‬ ‫یــک ســاعت‏زودتــر بیــدار شــوید و وقتتــان را صــرف خودتــان کنیــد یــا‬ ‫بــه مطالعــه یــا ورزش بپردازیــد‪ .‬شـب ها قبــل از خــواب هــم می توانیــد‬ ‫‏روزتــان را مــرور کــرده و یــا مدیتیشــن انجــام دهیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .8‬موفقیت هــای خــود را جشــن بگیریــد‪ .‬در طــول روز مطمئنــا ًبــه‬ ‫موفقیت هــای کوچکــی دســت می یابیــم‪ .‬شــاید شــما بــا یــک مشــتری‬ ‫بداخــاق بــه صــورت‏موفقیت امیــزی ارتبــاط برقــرار کــرده و موفــق بــه‬ ‫فروش کاالهایتان شــده باشــید یا ســرکار از شــما تعریف شــده باشــد‪.‬‬ ‫این هــا‏اتفاقاتــی نیســتند کــه ارزش جشــن گرفتــن داشــته باشــند امــا‬ ‫چــرا لحظ ـه ای را صــرف تشــویق خودتــان نمی کنیــد؟ تجربه تــان را‏بــا‬ ‫یــک فــرد دیگــر شــریک شــوید و بــه خودتــان یــک ناهــار لذیــذ هدیــه‬ ‫دهیــد یــا خــود را از نظــر روحــی تشــویق کنیــد‏‪ .‬بــه جــز راه هایــی کــه‬ ‫در بــاال گفتــه شــد یــک تکنیــک دیگــر بــه نــام «شــادی هــرروزه» وجــود‬ ‫دارد کــه بســیار موثــر بــوده و راهــی‏اســت بــرای این کــه زندگــی را واقعــا ً‬ ‫زندگــی کنیــد‪ .‬ایــن روش بــه شــما می امــوزد بــه یــاد بیاورید امــروزی که‬ ‫در حــال زندگــی در‏ان هســتید می توانــد شــاد باشــد و بنابرایــن شــما‬ ‫تشــویق می شــوید کــه امروزتــان را شــاد شــاد بگذرانیــد‏‪ .‬ایــن بدیــن‬ ‫معنــا نیســت کــه روزتــان را طــوری بگذرانیــد کــه گویــی فردایــی وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬برنامه ریــزی بــرای اینــده بســیار مهــم اســت‏امــا مهم تــر ایــن‬ ‫اســت کــه بــه خاطــر فــردا‪ ،‬امروزتــان را نادیــده نگیریــد‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید کــه تنهــا راه رســیدن بــه اینــده ای‏خــوب عبــور از یــک ســری از‬ ‫ایــن «امروز»هاســت‏‪.‬‬ ‫اری‪ ،‬اری‪ ،‬زندگی زیباست زندگی اتشگهی دیرنده پابرجاست‬ ‫گر بیفروزیش‪ ،‬رقص شعله اش در هر کران پیداست‬ ‫ورنه‪ ،‬خاموش است و خاموشی گناه ماست‬ ‫مرکز اطالع رسانی پلیس خراسان شمالی‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -664‬فــروغ نیلچــی زاده ‪ -‬در ســوره مبارکــه نــور (ایــه شــریفه ‪ )31‬دو‬ ‫نهــی وجــود دارد کــه هــر دو بــا حــرف اســتثنا تکمیــل شــده اســت‪ .‬نهــی مــورد نظــر در‬ ‫ایــن مبحــث «وال یبدیــن زینتهــن» اســت؛ یعنــی نبایــد زنــان زینــت خــود را اشــکار‬ ‫ســازند؛ و ایــن عبــارت بــا «اال مــا ظهــر منهــا» اســتثنا می‏خــورد؛ یعنــی زینت‏هایــی که‬ ‫اشــکار هســتند مشــمول ایــن نهــی نمی‏باشــند‪.‬‬ ‫شاخص‏ها و ویژگی‏های جلباب ایرانی‬ ‫حجــاب چــادر دارای ویژگی‏هــای خاصــی اســت کــه در طــول قرن‏هــای متمــادی‬ ‫بــا تغییراتــی انــدک همچنــان پــا برجــا مانــده اســت؛ در حقیقــت مهم‏تریــن ویژگــی‬ ‫چــادر زنــان ایرانــی همیــن ثبــات ان پــس از زمان‏هــای طوالنــی اســت؛ حتــی بــه رغــم‬ ‫تالش‏هــای پی‏گیــر و خائنانــه رژیــم پهلــوی کــه در نتیجــه ان لبــاس ملــی مــردم ایــران‬ ‫و بخــش قابــل توجهــی از فرهنــگ ملی‏مــان بــه غــارت رفــت‪ ،‬همچنان چــادر به عنوان‬ ‫پوشــاک شــناخته شــده زن ایرانــی در جهــان محســوب می‏شــود‪.‬‬ ‫چــادر بــه عنــوان فــرم پوششــی منتخــب زنــان مســلمان ایرانــی‪ ،‬نزدیک‏تریــن فــرم بــه‬ ‫حجــاب قرانــی و شــبیه‏ترین انهــا بــه حجــاب زنــان اهــل بیــت علیهم‏الســام اســت‪.‬‬ ‫در ذیل به ویژگی‏های اختصاصی این حجاب اشاره می‏گردد‪:‬‬ ‫‪ .1‬میــزان پوشــانندگی بــاال‪ :‬حجــاب چــادر بــه عنــوان یــک پوشــش سراســری‬ ‫و پوشــش روییــن کــه مــورد اســتفاده زنــان قــرار می‏گیــرد بــه واســطه پوشــش‬ ‫وســیعی کــه دارد از بــاالی ســر تــا پاییــن زن را می‏پوشــاند؛ پوششــی جلوبــاز کــه‬ ‫بــر روی لباس‏هــای دیگــر پوشــیده می‏شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬ثبــات شــکل‪ :‬چــادر متــداول زن ایرانــی چــادر چرخــی یــا کلــه قنــدی اســت کــه در‬ ‫حقیقــت یــک نیم‏دایــره کامــل می‏باشــد و تنهــا تفــاوت ان تفــاوت در بلنــدی ان اســت کــه‬ ‫بــه قــد فــرد اســتفاده کننــده مربــوط می‏شــود؛ چراکــه ایــن چــادر همواره تــا پایین پــای زن را‬ ‫می‏پوشــاند و کوتاه‏تــر از ان مناســب و غیــر متعــارف تلقّــی می‏گــردد‪ .‬ایــن چــادر بــرای همه‬ ‫زنــان بــا جثه‏هــای مختلــف به‏طــور یکســان دوختــه می‏شــود و دارای شــکل ثابــت اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬ثبــات رنــگ‪ :‬ثبــات رنــگ اونیفــورم اجتماعــی زنــان ایرانــی یکــی دیگــر از وجــوه‬ ‫اختصاصــی ان اســت کــه ان را نســبت بــه بســیاری از لباس‏هــای ملّــی زنــان در جهــان‬ ‫ممتــاز می‏کنــد‪ .‬ایــن ثبــات رنــگ خــود یکــی دیگــر از موانــع جلــب توجــه نامحرمــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬رنگ انحصاری‪ :‬رنگ مشــکی به عنوان رنگ اختصاصی و انحصاری چادر رســمی‬ ‫ایرانــی زنــان اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه رنگ‏هــا بــه دو نــوع تیره و باز تقســیم می‏شــوند‬ ‫و از ان‏رو کــه رنگ‏هــای تیــره ســبب جلــب توجــه و تهییــج نامحــرم نمی‏شــوند‪ ،‬زنــان‬ ‫مســلمان ایرانــی رنــگ مشــکی را بــه عنــوان رنــگ ثابــت حجــاب خــود انتخــاب کرده‏اند؛‬ ‫زیــرا رنــگ مشــکی‪ ،‬رنگــی صامــت و بــدون تحریک به شــمار مـی‏رود و از هرگونه جلب‬ ‫توجــه نامحــرم به دور اســت‪.‬‬ ‫البتــه گفتنــی اســت رنــگ چــادر زنــان ایرانــی گرچه از ابتدا ســیاه نبوده اســت‪ ،‬ولی همواره‬ ‫دارای رنگ‏هــای صامــت و تیــره بــوده‪ .‬رنگ‏هــای پیشــین چــادر زنــان ایرانــی در طــول تاریــخ‬ ‫عبــارت بودنــد از‪ :‬الجــوردی‪ ،‬نیلــی‪ ،‬نخودی و ماشــی‪.‬‬ ‫ویژگی‏های انواع چادر رسمی‬ ‫چــادر نمــاد و ســمبل زن مســلمان ایرانــی اســت‪ ،‬زنــی کــه بــا نفــس مســیحایی حضــرت‬ ‫امــام رحمه‏اللــه زندگــی حقیقــی یافــت و در مرکــز فعالیت‏هــای اجتماعــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫زن ایرانــی مســلمان بــا نمــاد چــادر ســمبلی از علــم‪ ،‬تقــوا و حضــور اجتماعــی مثبت و‬ ‫موثــر اســت؛ بــه گونـه‏ای کــه طبــق امــار و اطالعــات خبرگزاری‏هــای معتبــر هــم اکنــون‬ ‫زن مســلمان ایرانــی باالتریــن نــرخ رشــد علمــی را در میــان زنــان مســلمان و زنــان‬ ‫منطقــه خاورمیانــه داراســت (ر‪ .‬ک‪ :‬مرکــز امــار و اطالعــات زنــان‪.)www.women.ir ،‬‬ ‫امــروزه زن مســلمان ایرانــی الگــوی زنــان جهــان اســام بــه شــمار مـی‏رود‪.‬‬ ‫چــادر نمــاد انســانیت زن مســلمان ایرانــی اســت و بیــش از هــر چیــز نمایانگــر ان اســت‬ ‫کــه زن ایرانــی و مســلمان خواهــان ان اســت کــه او را «انســان» ببیننــد و «انســان» بداننــد‬ ‫و نــه صرفــا «زن»؛ چراکــه در عرصــه اجتماعــی‪ ،‬زن بــا «مانتــو» همچنــان زن اســت کــه‬ ‫بــه شــکل‏های مختلــف زن بودنــش جلــوه می‏کنــد؛ ولــی زن در «چــادر» زنانگــی خــود را‬ ‫مســتور کــرده و انســان بــودن خــود را نمایــان ســاخته اســت تــا در عرصــه اجتمــاع او را یــک‬ ‫کاالی جنســی نداننــد و او را یــک بازیچــه یــا طعمــه‪ ،‬صیــد یــا صیــاد نیابنــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬چادر نیم‏دایره‬ ‫همان‏گونــه کــه ذکــر شــد‪ ،‬چــادر بــه عنــوان لبــاس ملــی و حجاب برتر زنان مســلمان‬ ‫ایرانــی دارای دو نــوع اصلــی اســت‪ :‬نــوع رایــج کــه‪ ،‬کاربــری ان اصالتــا بــرای ســتر و‬ ‫پوشــش در فریضــه نمــاز بــوده اســت‪ ،‬ولــی در دوره پهلــوی دوم و پــس از جنــگ‬ ‫جهانــی دوم بــه عنــوان حجــاب رســمی زنــان چــادری مــورد اســتفاده قــرار می‏گرفــت و‬ ‫از ان زمــان تــا کنــون چــادر متــداول زنــان ایرانــی اســت‪ .‬ایــن چــادر علی‏رغــم افــزودن‬ ‫مکمل‏هایــی بــه ان در ســال‏های پــس از انقــاب اســامی‪ ،‬همچنــان نتوانســته‬ ‫اســت بــه کاربــری کامــا ًمناســب اجتماعــی ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫الف‪ .‬محاسن‪ :‬محاسن این نوع چادر عبارتند از‪:‬‬ ‫سراســری و بلنــد بــودن ان کــه بــا جلبــاب قرانــی تطابــق می‏کنــد؛ ثبــات شــکل و‬ ‫انــدازه کــه ان را از دســتبرد مُدهــای زمانــه و ضــد حجــاب شــدن حفــظ می‏کنــد؛ و دیگــر‬ ‫انکــه به‏خوبــی می‏توانــد حجــم بــدن را بپوشــاند؛ و رنــگ ثابــت مشــکی ان کــه مانــع‬ ‫از تحریک‏پذیــری بصــری نامحرمــان می‏شــود‪ .‬از جملــه محاســن اختصاصــی چــادر‬ ‫ایــن اســت کــه زن را بــر روگرفتــن از نامحــرم توانــا می‏کنــد؛ بــه گون ـه‏ای کــه اگــر زن‬ ‫متشــرّع مســلمان در مواجهــه بــا مــردان کــم تقــوا ـ کســانی کــه دســتور صریح قــران را‬ ‫درفروافکنــدن نگاهشــان از زن نامحــرم جـدّی نگرفته‏انــد ـ قــرار بگیــرد‪ ،‬به‏وســیله چادر‬ ‫می‏توانــد خــود را بیــش از پیــش از نگاه‏هــای ناپــاک و حریــص بپوشــاند‪.‬‬ ‫ب‪ .‬معایــب‪ :‬در عرصــه اجتماعــی چــادر نیم‏دایــره یــا همــان چــادر نمــاز‪ ،‬علی‏رغم محاســن‬ ‫خــود دارای معایــب ویــژه‏ای نیــز می‏باشــد کــه در ذیــل بــه برخــی از انهــا اشــاره می‏گــردد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ازاد و رهــا بــودن چــادر و عــدم اتصــال جــدی بــه بــدن‪ ،‬کنتــرل و مهــار کــردن ان را‬ ‫مشــکل و حجــاب بــودن ان را وابســته بــه اســتفاده از دسـت‏ها می‏نمایــد (بــرای ثابــت‬ ‫نگــه داشــتن ان بــر روی ســر و بــرای روگرفتــن از نامحــرم)؛ حتــی گاهــی نیــز فــرد را‬ ‫مجبــور می‏کنــد تــا ان را زیــر بغــل جمــع کنــد یــا بــه دنــدان بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحمــل کل وزن و ســنگینی چــادر بــر روی ســر کــه در صــورت اســتفاده از پارچه‏هــای‬ ‫ســنگین (ماننــد برخــی پارچه‏هــای «کــرپ»‪« ،‬کلوکــه» و «خاویــاری») و در زمــان طوالنــی‬ ‫می‏توانــد ایجــاد مشــکل و زحمــت نمایــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬نیم‏دایــره بــودن چــادر در پاییــن پــا ایــن مشــکل را به‏وجــود م ـی‏اورد کــه ســطح‬ ‫تمــاس پاییــن چــادر در قســمت پشــت بــا ســطح زمیــن زیــاد بــوده‪ ،‬بخصــوص در‬ ‫برخــی مــوارد کــه افــراد چادرشــان را تــا روی کفــش انــدازه می‏کننــد‪ ،‬بــا کوتــاه یــا بلنــد‬ ‫شــدن پاشــنه کفــش و یــا حتــی صرفــا بــا امــدن فصــل بارندگــی (پاییــز و زمســتان)‬ ‫پاییــن چــادر الــوده می‏شــود و خــاک و گِل و اقســام الودگی‏هــای دیگــر از جملــه‬ ‫مــوی گربــه را بــه راحتــی بــه خــود جــذب می‏کنــد (البتــه شــیمیایی بــودن جنــس چــادر‬ ‫و اصطکاک‏پذیــری زیــاد ان نیــز مزیــد بــر علــت اســت)‪.‬‬ ‫‪ .4‬قائــم بــه دســت بــودن حفــظ ایــن نــوع چــادر‪ ،‬تــا حــد قابل‏توجهــی ازادی عمــل‬ ‫دســت‏ها را در فعالیت‏هــای اجتماعــی از انســان ســلب می‏کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬راســته بــودن ایــن چــادر موجــب می‏شــود بــا کوچکتریــن تحــرک فیزیکــی‪ ،‬خــم و‬ ‫راســت شــدن یــا عوامــل خارجــی ماننــد وزش بــاد در فصل‏هــای ســرد ســال حجــم بدن‬ ‫خــود را نمایــان ســازد‪.‬‬ ‫‪ .6‬بــاز بــودن جلــوی ایــن چــادر ضــرورت تکمیــل ان را بــا لباســی مناســب‪ ،‬بخصــوص‬ ‫مانتــو‪ ،‬ایجــاب می‏کنــد و ایــن امــر می‏توانــد در فصل‏هــای گــرم ســال ایجــاد مشــکل‬ ‫نمایــد (البتــه برخــی بــه خاطــر چنیــن مشــکلی بــه جــای اصــاح چــادر‪ ،‬ان را حــذف‬ ‫نمــوده و صرفــا از مانتــو اســتفاده کرده‏انــد)‪.‬‬ ‫‪ .7‬ازاد و رهــا بــودن چــادر‪ ،‬اســیب‏پذیری و اسیب‏رســانی ان را موجــب شــده اســت؛‬ ‫بــه گونـه‏ای کــه در اثــر کمتریــن غفلــت‪ ،‬بــه هــر نــوع شـی‏ء تیــز یــا برجســته‏ای (مثــل‬ ‫پله‏هــای برقــی و ســپر ماشــین) گیــر می‏نمایــد و ایجــاد مشــکل می‏کنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬چادر اصیل ایرانی یا چادر کمری‬ ‫چــادر کمــری یــا همیــن چــادر اصیــل ایرانــی کــه بــرای حضــور اجتماعــی زن مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می‏گرفــت‪ ،‬حجابــی اســت جامــع کــه مشــروعیت ان مــورد تاییــد فقهــا‬ ‫بــوده و می‏باشــد‪ .‬ایــن جلبــاب ایرانــی کــه اســتفاده‏کنندگانش ان را «پوشــیده‏تر از‬ ‫چــادر‪ ،‬راحت‏تــر از مانتــو» نام‏گــذاری کرده‏انــد‪ ،‬دارای محاســن ویــژه‏ای اســت کــه امــروزه‬ ‫پــس از گذشــت بیــش از چهــار قــرن همچنــان الگــوی مناســب و بهین ـه‏ای می‏باشــد‪.‬‬ ‫برخی از محاسن این چادر عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬توزیــع متناســب وزن چــادر بــه کمــر و ســر بــه گونـه‏ای اســت کــه ســر بیــن یــک چهــارم‬ ‫الــی یــک ســوم وزن مزبــور را تحمــل می‏کنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دوخت عبایی ان در کمر که ان‏را از فرم راسته خارج نموده و به دو وسیله از نمایان‬ ‫شــدن حجــم بــدن جلوگیــری می‏کنــد‪ :‬یکــی به‏واســطه اندکــی چیــن عباگونــه درپشــت و بــر‬ ‫روی برامدگی‏هــا و دیگــری به‏وســیله ســه الیــه پارچـه‏ای کــه حــدود چهــل ســانت بــر روی‬ ‫پشــت از کمــر قــرار می‏گیــرد‪ .‬بــه ایــن وســیله‪ ،‬حتــی بــا پرتکاپوتریــن فعالیــت فیزیکــی یــا‬ ‫شــدیدترین عوامــل خارجــی (تندبادهــا) حجــم بــدن نمایــان نمی‏گــردد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بــه علــت شــباهت زیــادی کــه از نظــر ظاهــر‪ ،‬بخصــوص روگیــری‪ ،‬بــه چــادر معمولــی‬ ‫دارد‪ ،‬جلــب توجــه نمی‏کنــد؛ در حقیقــت چــادری کــه در ان امــکان روگیــری باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫خاطــر اینکــه ارنــج دســت در هنــگام روگیــری حایــل ســینه می‏شــود‪ ،‬برجســتگی ســینه را‬ ‫نامشــخص می‏کنــد و حجــم بــدن در قســمت جلــو کمتــر نمایــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬جلــو بســته بــودن چــادر تــا کمــر‪ ،‬قائــم بــه دســت بــودن ان را تــا حــد قابــل توجهــی‬ ‫تحت‏الشــعاع قــرار می‏دهــد؛ بــه گونــه‏ای کــه بــا مکمل‏هایــی ماننــد‪« :‬کــش ســر»‪،‬‬ ‫«مقنعــه چانـه‏دار»‪« ،‬روبنــد» و «بنــد جلــوی چــادر» ازادی عمل هر دو دســت به ســهولت‬ ‫و بــا حفــظ حجــاب کامــل‪ ،‬امکان‏پذیــر می‏شــود‪.‬‬ ‫‪ .5‬بســته شــدن چــادر بــه کمــر ان را بــه طــور جــدی و بــدون زحمــت بــه بــدن متصــل‬ ‫می‏نمایــد و کنتــرل نمــودن ان را اســان و ســاده می‏کنــد؛ بــه گونـه‏ای کــه بــرای جمــع کــردن‬ ‫ان‪ ،‬نیــازی بــه زیــر بغــل زدن و بــه دنــدان گرفتــن نیســت‪.‬‬ ‫‪ .6‬در ایــن چــادر هــر دو دســت ازاد اســت و در فعالیت‏هــای اجتماعــی و تفریحــی امــکان‬ ‫فعالیــت و راحتــی مضاعــف بــه فــرد خواهد بخشــید‪.‬‬ ‫‪ .7‬در ایــن چــادر اگــر روگیــری رهــا شــود‪ ،‬حجــاب همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت و از‬ ‫حریــم حجاب کاســته نمی‏شــود‪.‬‬ ‫‪ .8‬بــا توجــه بــه راحتــی ایــن چــادر‪ ،‬بــرای انــس گرفتــن دختــر بچه‏هــا پیــش از ســن تکلیف‬ ‫و اوایــل ان حجابــی بســیار مناســب خواهــد بــود؛ زیــرا بــا روحیــه شــادی و بــازی کودکانــه‬ ‫انــان کامــا ًهماهنــگ اســت و زیــر دســت و پــای انهــا گیــر نمی‏کنــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬در تمــام شــرایط جســمانی خــاص‪ ،‬اعــم از دوره بــارداری‪ ،‬ارتــروز گردن‪،‬ارتــروز‬ ‫انگشــتان دســت‪ ،‬کمــردرد‪ ،‬اســتفاده از عصــا و ماننــد انهــا‪ ،‬حجابــی دلخــواه‪ ،‬کامــل‪،‬‬ ‫راحــت و محفــوظ اســت‪.‬‬ ‫‪ .10‬بــا توجــه بــه راحتــی و ســهولت ایــن چــادر‪ ،‬حمــل نــوزاد و کــودک و حمــل وســایل‬ ‫مــورد نیــاز اعــم از ســاک ســفر‪ ،‬وســایل و ملزومــات دانشــجویان فنــی و هنــر امــری‬ ‫ســخت نیســت و کامــا ًبــه اســانی صــورت می‏پذیــرد‪.‬‬ ‫‪ .11‬بسته بودن جلوی چادر ان را از همراهی ضروری با مانتو بی‏نیاز می‏کند‪.‬‬ ‫‪ .12‬بســته بــودن جلــوی چــادر‪ ،‬اســیب‏پذیری و اسیب‏رســانی ان را (ماننــد زیــر‬ ‫پــا مانــدن‪ ،‬الی پره‏هــای چــرخ موتــور رفتــن و‪ )...‬تــا حــدود صفــر تقلیــل می‏دهــد؛‬ ‫چراکــه بــا راســته و اســتوانه‏ای بــودن قســمت پاییــن چــادر‪ ،‬بــا همــه محیــط پــای خــود‬ ‫هم‏ســطح بــوده و ضرورتــا تماســی بــا زمیــن نــدارد‪ ،‬مگــر اینکــه کســی چــادرش را‬ ‫بســیار بلنــد و تــا پاشــنه کفــش انــدازه کنــد و یــا بــه شــیوه غلــط از ان اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫‪ .13‬اســتوانه‏ای بــودن چــادر در پاییــن پــا امــکان بهداشــت بهینــه چــادر را فراهــم‬ ‫می‏کنــد؛ چراکــه محیــط پــای چــادر یکســان بــوده و صــاف اســت‪ ،‬بــه گونـه‏ای کــه نــه از‬ ‫پشــت ســر و نــه از مقابــل بــا ســطح زمیــن تمــاس نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مدل نازل حجاب قرانی‬ ‫روپــوش یــا پوشــش مانتــو‪« ،‬حجــاب جایگزیــن» اســت؛ چــه بعــد از انقــاب اســامی و‬ ‫چــه قبــل از ان در دوره کشــف حجــاب (موسســه فرهنگــی قــدر والیــت‪ ،1385 ،‬ج ‪ ،2‬ص‬ ‫‪ )40‬و از ان رو کــه اصالتــا بــرای پوشــش و حجــاب دینــی طرّاحــی نشــده اســت و صرفــا بــه‬ ‫عنــوان یــک پوشــش روییــن محســوب می‏شــود ـ علی‏رغــم اینکــه در زمــره پوشــاک زنــان‬ ‫اعــم از مســلمان و غیــر مســلمان می‏باشــد ـ یــک نــوع‪« ،‬لبــاس»(‪ )1‬محســوب می‏شــود‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!