روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 664 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 664

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 664

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 664

‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪159 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 01‬دی ‪ - 1401‬سال هشتم‪/22-‬دسامبر‪ /27-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪664 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫برشی از رونق بازار شب یلدای گرگان‪،‬‬ ‫ماجرای مشهدی علی‪ ،‬مادر کبری‬ ‫و پسر شاهنامه خوان‬ ‫‪2‬‬ ‫دام های هوایی‬ ‫کابوس قتل عام‬ ‫پرندگان مهاجر‬ ‫در خلیج گرگان‬ ‫برای کاهش تقاضای ارز‬ ‫در نحوه برخورد‬ ‫افزایش نرخ سود بانکی کارمندان با ارباب رجوع‬ ‫مدیران نظارت کنند‬ ‫اقدام مثبتی است‬ ‫‪5‬‬ ‫زندگی زیباست‬ ‫اگر‪‎....‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خرید طال با رسید‬ ‫جعلی‬ ‫‪8‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫مقاله‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫‪7‬‬ ‫مراقب تهدیدات امنیتی باشید‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫اگــر شــرکت ها و مراکــز تجارت هــای الکترونیکــی از قوانیــن امنیتــی‬ ‫پیــروی نکننــد بــا توجــه بــه تهدیــدات امنیتــی تجــارت الکترونیکــی بــه‬ ‫دلیــل رشــد ســریع و مــداوم در حــال افزایــش اســت و در معــرض‬ ‫ســقوط قــرار می گیرنــد‪ .‬در جهــت جلوگیــری از مســائل امنیتــی‪ ،‬در‬ ‫زیــر پنــج تهدیــد ســایبری بــرای تجــارت الکترونیکــی کــه بایــد مراقــب ان هــا باشــید‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -1‬بات هــای مخــرب‪ :‬طبــق تحقیقــات موسســه ‪ ،Imperva‬ترافیــک بات هــای‬ ‫مخــرب در ســال ‪ 2019‬بــه رکــورد شــکنی ‪ ٪24.1‬رســیده‪ ،‬در حالــی کــه در ســال ‪2015‬‬ ‫حــدود ‪ ٪18.6‬بــوده اســت‪.‬بات ها می تواننــد توســط رقیبــان بــرای ضربــه زدن بــه‬ ‫قیمــت گذاری هــا اســتفاده شــوند‪ ،‬ان هــا بــا پیشــنهاد قیمــت کمتــر به رقبا بــه تجارت‬ ‫شــما لطمــه وارد می کننــد یــا توســط مجرمــان بــرای گرفتــن حســاب مشــتری‪ ،‬ســرقت‬ ‫اطالعــات شــخصی یــا ازمایــش داده هــای کارت اعتبــاری دزدیده شــده مورد اســتفاده‬ ‫قــرار گیرنــد‪ .‬بــرای محافظــت از شــرکت تجــارت الکترونیکــی خــود در برابــر بات هــای‬ ‫مخــرب‪ ،‬بایــد تالش هــای ناموفــق بــرای ورود را کنتــرل کنیــد‪ ،‬منابــع ترافیــک را بــه‬ ‫دقــت بررســی کنیــد و در صــورت لــزوم ادرس ‪IP‬هــای خــاص را مســدود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اســکیمینگ الکترونیکی‪:‬بــه دلیــل افزایــش خودکارســازی‪ ،‬دامنــه حمــات‬ ‫اسکیمینگ الکترونیکی نیز در حال گسترش است‪ .‬اساسا ًاسکیمینگ الکترونیکی‬ ‫تقلــب در کارت اعتبــاری اســت و در ان مهاجمــان از نقــض امنیتــی سواســتفاده‬ ‫می کننــد و نرم افــزار مخربــی را در صفحــه پــردازش پرداخــت نصــب می کننــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن کار ان هــا بــه اطالعــات ورود بــه سیســتم‪ ،‬اطالعــات شــخصی و اطالعــات کارت‬ ‫اعتبــاری مشــتریان دسترســی پیــدا می کننــد‪ .‬در امــان مانــدن از اســکیمر الکترونیکی‬ ‫ممکــن اســت مشــکل باشــد زیــرا تشــخیص ان دشــوار اســت امــا بــه طــور کلــی بایــد‬ ‫مطمئــن شــوید کــه از صفحــات وب دارای گواهــی ‪ SSL‬معتبــر بازدیــد می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬باج افزارهــا‪ :‬پیش بینــی می شــود در ســال ‪ 2021‬هــر ‪ 11‬ثانیــه یــک حملــه‬ ‫باج افــزار بــه مشــاغل انجــام شــود‪ .‬بــرای مقایســه‪ ،‬در ســال ‪ 2016‬ایــن رقــم هــر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 40‬ثانیــه بــود و کل خســارت ناشــی از حمــات بــاج افــزار بــه ‪ 20‬میلیــارد دالر بــراورد‬ ‫می شــود یعنــی ‪ 57‬برابــر بیشــتر از ســال ‪ .2015‬ایــن افزایــش گســترده حمــات و‬ ‫خســارات‪ ،‬ناشــی از ایــن واقعیــت اســت کــه قربانیــان بــرای جلوگیــری از خســارات‬ ‫بیشــتر حاضــر بــه پرداخــت بــاج هســتند‪.‬بهترین ســوژه بــرای باج افزارهــا ارائــه‬ ‫دهنــدگان خدمــات مدیریــت شــده (‪ )Managed Service Providers‬یــا ‪MSP‬‬ ‫هســتند زیــرا عملکــرد تمــام مشــتری هایی کــه از ایــن ســرویس اســتفاده می کننــد‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر از یــک ‪ MSP‬بــرای فروشــگاه‬ ‫تجــارت الکترونیــک خــود اســتفاده می کنیــد بایــد مطمئــن شــوید کــه یــک ســرویس‬ ‫میزبــان بــا اقدامــات امنیتــی مناســب و خدمــات عالــی انتخــاب کنیــد و ایــن نکتــه را‬ ‫بــرای هــر فروشــگاه انالیــن در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ -4‬حمــات ‪:Brute Force‬حملــه ‪ Brute Force‬یکــی از روش هــای هکرهــا بــرای‬ ‫یافتــن رمزهــای عبــور می باشــد معمــوال ایــن کار توســط نرم افزارهــای مخصوصــی‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬در ایــن حملــه هکرهــا هیــچ اقدامــی بــرای رمزگشــایی پســورد‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬بلکــه بــا اســتفاده از نرم افزارهایــی تمــام حــاالت ممکــن را بــرای یافتــن‬ ‫پســورد صحیــح بررســی می کننــد در صورتــی کــه رمــز پیچیــده و طوالنــی باشــد ایــن‬ ‫کار بســیار زمان بــر خواهــد شــد‪ .‬رونــد شــخصی ســازی در تجــارت الکترونیکــی بــه‬ ‫ایجــاد رویــه مبتنــی بــر کاربــر کمــک کــرده اســت‪ .‬شــما بــرای یــک حســاب کاربــری‬ ‫ثبــت نــام می کنیــد‪ ،‬یــک نــام کاربــری و رمــز عبــور ایجــاد می کنید‪.‬امــروزه تغییــر‬ ‫مکــرر رمزهــای عبــور بــه عنــوان یــک خطــر امنیتــی در نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬مهــم‬ ‫نیســت کــه شــما یــک وب ســایت تجــارت الکترونیکــی داریــد یــا در تجــارت انالیــن‬ ‫شــخص دیگــری حســاب داریــد بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فقــط از رمزهــای‬ ‫عبــور قــوی و احیانــا ًاحــراز هویــت دو عاملــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬حمــات فیشــینگ‪:‬امروزه بیشــتر ســازمان هایی کــه بــه دنبــال تقویــت امنیــت‬ ‫در ســرویس های ایمیــل خــود هســتند‪ ،‬نیــاز بــه مســدود کــردن حمــات فیشــینگ‬ ‫دارنــد‪ .‬در اینــده حمــات فیشــینگ پیشــرفته تر می شــود و حتــی متخصص تریــن‬ ‫افــراد نمی تواننــد تمامــی مــوارد ان هــا را تشــخیص دهنــد عالوه بر ایــن اثار حمالت‬ ‫فیشــینگ شــدیدتر و مخرب تــر شــده اســت‪ .‬نشــت داده هــا‪ ،‬کالهبــرداری مالــی و‬ ‫ســایر پیامدهــای حملــه فیشــینگ می توانــد عواقــب ناگــواری بــرای ســازمان ها در‬ ‫هــر انــدازه داشــته باشــد مطابــق بــا امــار گــزارش ‪ ،DBIR ۲۰۱۹ Verizon‬حمــات‬ ‫فیشــینگ عامــل شــماره یــک بــرای نشــت اطالعــات اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 01‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪664‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫استاندار گلستان در جلسه کمیته‬ ‫توسعه روستایی استان‪:‬‬ ‫تالش ما تعمیم تجربه‬ ‫روستاهای موفق و توانمند‬ ‫به دیگر روستاهاست‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه جوامع روســتایی منشــا‬ ‫تولیــد هســتند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تــاش مــا تعمیــم تجربــه‬ ‫روســتاهای موفــق و توانمنــد بــه روســتاهای دیگــر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی محمــد زنگانــه در‬ ‫دومیــن جلســه کمیتــه توســعه روســتایی اســتان بــا‬ ‫حضــور فرمانــداران و بخشــداران بــه صــورت ویدیــو‬ ‫کنفرانــس تصریــح کــرد‪ :‬خوشــبختانه روســتاهایی در‬ ‫اســتان توانســته اند با شناســایی توانمندی ها و تقویت‬ ‫نقــاط قــوت موجبــات توســعه‪ ،‬اشــتغال و درامدزایــی را‬ ‫فراهــم اورنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت ‪ :‬تمامــی دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی اســتان مــی بایســت بــا دبیرخانــه کمیتــه توســعه‬ ‫روســتایی همکاری الزم را داشــته باشــند و ظرفیت های‬ ‫خــود را در راســتای حمایــت از طــرح پیشــرفت و توســعه‬ ‫روســتا در ایــن کمیتــه ادغــام کننــد‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬در توســعه روســتاها بایــد در راســتای‬ ‫پیشــرفت مــردم محــور و توانمندســازی جامعــه محلــی‬ ‫گام برداریــم‪ ،‬بــه نحــوی کــه ظرفیــت هــای روســتا را‬ ‫بشناســند و بتوانــد بــرای بــه حرکــت دراوردن ظرفیــت هــا‬ ‫مطالبــه گــری کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬باتوجــه بــه لــزوم رعایــت نســبت شــهری‬ ‫و روســتایی در توزیــع اعتبــارات‪ ،‬تمامــی اعتبــارات‬ ‫تســهیالت ســفر ریاســت محتــرم جمهــور در اختیــار‬ ‫فرمانــداران قــرار گرفــت تــا باتوجــه به جمعیت روســتایی‬ ‫شهرســتان نســبت بــه توزیــع عادالنــه ان اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان توجــه بــه روســتاها را سیاســت‬ ‫پراهمیــت در دولــت ســیزدهم دانســت و افــزود‪ :‬توانمند‬ ‫ســازی روســتاها زمینــه ســاز مهاجــرت معکــوس و ایجــاد‬ ‫ارزش افــزوده در تولیــدات روســتاییان مــی شــود ‪.‬‬ ‫همچنیــن در دومیــن جلســه توســعه روســتایی اســتان‬ ‫مدیرکل امور روســتایی و شــوراهای اســتانداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬عــاوه بــر طــرح توســعه و پیشــرفت ‪ ۱۱۰‬روســتای‬ ‫اســتان‪ ،‬موضــوع توســعه عمرانــی روســتاهای اســتان‬ ‫نیــز در حــال پیگیــری اســت و براســاس اخریــن امــار‪،‬‬ ‫میــزان واریــز اعتبــارات بــه حســاب دهیــاری هــا طــی ‪۸‬‬ ‫ماهــه نخســت امســال بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد نســبت به کل‬ ‫واریــزی ســال ‪ ۱۴۰۰‬رشــد داشــته اس ـت ‪.‬‬ ‫ســید کمــال محــب حســینی افــزود‪ :‬براســاس‬ ‫برنامه ریــزی هــای انجــام شــده‪ ،‬در هــر روســتاها یــک‬ ‫پــروژه کوچــک مقیــاس و یــا متوســط تعریــف شــده و‬ ‫توســط دهیــاری درحــال اجــرا مــی باشــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه فرمانــداران‪،‬‬ ‫بخشــداران‪ ،‬دهیــاران و شــوراهای منتخــب ‪ ۱۱۰‬روســتای‬ ‫اســتان نیــز بصــورت ویدیــو کنفرانــس حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫شاهنامه خوانی در خیابان‬ ‫خوانــدن شــاهنامه در شب نشــینی ها بــه خصــوص شــب‬ ‫یلــدای سیســتانی ها‪ ،‬رســمی چنــد هزارســاله اســت کــه محمــد‬ ‫ان را بــه نیــت احیــای ســنت های نیــاکان خــود انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫برشی از رونق بازار‬ ‫شب یلدای گرگان‪،‬‬ ‫ماجرای مشهدی‬ ‫علی‪ ،‬مادر کبری و‬ ‫پسر شاهنامه خوان‬ ‫مشــهدی علــی گوشــی همــراه قدیمــی را در دســت گرفتــه‬ ‫و ســعی می کنــد نامــی اشــنا را پیــدا کنــد‪ .‬پــس از کوشــش‬ ‫چنــد دقیقـه ای دکمــه ســبز تلفنــش را فشــار می دهــد و بــا‬ ‫صــدای بلنــد بــه اشــنایی در ان ســو می گویــد‪« :‬بــه بچه هــا‬ ‫بگــو چهارشــنبه شــب بیــان خونــه مــا‪ .‬هندوانــه و اجیــل‬ ‫گرفتــم‪ .‬ســبزی اش هــم می خــرم‪ .‬فقــط بگــو همــه بیــان‬ ‫کــه ســرمون جمــع باشــه‪».‬‬ ‫فقــط یــک دقیقــه از شــب قبــل بیشــتر دارد امــا همیــن‬ ‫زمــان انــدک هــم بهانــه خوبــی بــرای دورهم نشســتن فامیــل‬ ‫و خانــواده در شــب یلــدا بــه عنــوان بلندتریــن شــب ســال به‬ ‫شــمار مـی رود؛ ‪ ۶۰‬ثانیـه ای کــه مقدمــه ان‪ ،‬خریــد تنقــات‬ ‫مخصــوص ایــن شــب ماننــد هندوانــه‪ ،‬پرتقــال‪ ،‬انــار‪ ،‬اجیــل‬ ‫و شــیرینی های محلــی و خانگــی اســت‪.‬‬ ‫مشهدی علی!‬ ‫چند کیســه پالســتیکی خرید مشــهدی علی و ســن و سال‬ ‫بــاال‪ ،‬راه رفتــن ســریع را میــان جمعیــت زیــاد خیابــان امــام‬ ‫خمینــی (ره) گــرگان کــه بــه بــازار ســنتی و قدیمــی نعلبنــدان‬ ‫در بافــت تاریخــی ایــن شــهر ختــم می شــود دشــوار کــرده‬ ‫امــا اشــتیاق دیــدار فرزنــد و عــروس و نــوه ان هــم پــس از‬ ‫مدت هــا دوری‪ ،‬اتفــاق کمــی نیســت کــه ایــن پیرمــرد اهــل‬ ‫روســتای حیدرابــاد بــه راحتــی از کنــار ان بگــذرد‪.‬‬ ‫دقایقــی کــه از حرکــت در میــان جمعیت خســته می شــود‪،‬‬ ‫بــر روی یکــی از صندلی هــای مجــاور بــازار نعلبنــدان‬ ‫می نشــیند تــا نفســی تــازه کنــد و بــا انــرژی بیشــتر‪ ،‬فهرســت‬ ‫خریدهایــی کــه در ذهنــش بــرای شب نشــینی یلــدا ذخیــره‬ ‫کــرده را یکــی یکــی بخــرد‪.‬‬ ‫کشــاورزی و کمــی دامــداری می کنــد و به اقتضای شــغلش‬ ‫و بــرای کارهایــی ماننــد مراجعــه بــه کارشناســان کشــاورزی‪،‬‬ ‫خریــد ســم و کــود‪ ،‬انجــام کارهــای بانکــی و ماننــد ان‪،‬‬ ‫هفتـه ای حداقــل یکبــار بــه گــرگان می ایــد امــا جنس حضور‬ ‫امــروزش کمــی بــا روزهــای قبــل متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫جنــب و جــوش زیــاد ایــن روزهــای بازارهــای گــرگان‬ ‫بــا روزهــای قبــل قابــل مقایســه نیســت‪ .‬از زمانــی کــه‬ ‫نفس هــای پاییــز بــه شــماره افتــاده و صــدای پــای زمســتان‬ ‫و فرارســیدن شــب یلــدا بــه گــوش رســید‪ ،‬گویــی جانــی تــازه‬ ‫بــه بــازار گــرگان دمیــده شــد‪.‬‬ ‫بســاط فــروش هندوانه هــای چابهــار و پرتقــال و نارنگــی‬ ‫بندرگــز و حلواگردویــی کردکــوی و اجیــل تبریــز‪ ،‬مشــهدی‬ ‫علــی را بــه یــاد بــازار شــب عیــد می انــدازد‪ .‬نفســش که کمی‬ ‫چــاق می شــود از روی نیمکــت بلنــد می شــود و راهــش را بــه‬ ‫ســمت بــازار نعلبنــدان کــج می کنــد ‪.‬‬ ‫در ایــن بــازار قدیمــی و باریــک کــه بــه محله هــای قدیمــی و‬ ‫تاریخــی گــرگان ختــم می شــود جایی برای راه رفتن نیســت‪.‬‬ ‫از هــر طــرف فریــاد یــک حجــره دار بــرای تبلیــغ محصولــش‬ ‫بــه گــوش می رســد‪« :‬هنداونــه بــه شــرط چاقــو‪ ،‬بــدو بــدو‬ ‫اجیــل شــب یلــدا‪ ،‬ولیــک و کنــدس (میوه هــای جنگلــی)‬ ‫تازه چیــن»‪.‬‬ ‫هــر چنــد دقیقــه که می گذرد‪ ،‬کیسـه های دســت مشــهدی‬ ‫علــی بیشــتر شــده و یــاد شــیرین زبانی هــای نوه هایــش‪ ،‬او‬ ‫را وادار بــه خریــد تنقــات بیشــتر بــرای شــب یلــدا می کنــد‪.‬‬ ‫هرچــه از خوراکی هــای شــب یلــدا الزم باشــد را مشــهدی‬ ‫علــی خریــده و حــاال بــا پایــی کــه بــه ســختی او را بــا‬ ‫خریدهــای زیــاد بــرای رفتــن بــه خانــه همراهــی می کنــد از‬ ‫بــازار نعلبنــدان خــارج می شــود‪.‬‬ ‫فقــط چنــد ثانیــه وقــت الزم بــود تــا یــک پرایــد مقابــل پــای‬ ‫مشــهدی علــی توقــف کنــد ‪« :‬حیدرابــاد دربســت!» راننــده‬ ‫جــوان بــرای ان کــه بــا جریمــه پلیــس مواجــه نشــود‪ ،‬بــه‬ ‫ســرعت پیــاده می شــود‪ ،‬خریدهــای مســافر پیــرش را در‬ ‫صنــدوق عقــب می گــذرد و در میــان ماشــین های خیابــان‬ ‫شــلوغ امــام خمینــی (ره) گــرگان ناپدیــد می شــود‪.‬‬ ‫شاهنامه خوانی در خیابان‬ ‫بــا یــک گاری کوچــک در ســه راه کریــم از تــه دل فریاد می زند‬ ‫« انــار شــب یلــدا ‪ .‬بــدو کــه تمــوم شــد» از اهالــی روســتای‬ ‫سیســتانی محله گــرگان اســت و لبــاس و چهــر ه و لهجـه اش‪،‬‬ ‫ایــن وابســتگی قومــی را بــه خوبــی نمایــان می کنــد‪.‬‬ ‫اندکــی پــس از طلــوع افتــاب‪ ،‬بــا وانــت بــرادرش انارهــا را‬ ‫خالــی کــرده و روی گاری چیــد امــا حــاال کــه ســاعت بــه حــدود‬ ‫‪ ۱۱‬رســیده فقــط مقــدار کمــی انــار برایــش باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫لحظــه ای کــه مشــتری دور و بــر گاری او پیــدا نمی شــود‪،‬‬ ‫تلفنــش را می گیــرد و بــه بــرادرش زنــگ می زنــد‪ « .‬داداش‬ ‫زودتــر انــارا رو بــار ماشــین کــن بیــار‪ .‬ظهــر کــه بشــه مشــتری‬ ‫بیشــتر میشــه ‪ .‬چیــزی از انــارا نمونــده»‬ ‫تلفــن را کــه قطــع می کنــد‪ ،‬هنــوز مشــتری جدیــدی نیامــده‬ ‫کــه «محمــد» چیــزی را بــا خــود زمزمــه می کنــد ‪ .‬صدایــش‬ ‫بــه خوبــی مفهــوم نیســت اما «مشــهدی علی» کــه به گاری‬ ‫نزدیــک می شــود‪ ،‬صــدای «شــاهنامه خوانی» ایــن جــوان‬ ‫سیســتانی خیابــان را فرامی گیــرد‪.‬‬ ‫دخترکی حدود هفت یا هشت‬ ‫ساله حول و حوش این بساط به‬ ‫بازی کودکانه مشغول است و‬ ‫با هر انچه که به نظرش مناسب‬ ‫برسد حتی برای یک لحظه خودش‬ ‫را سرگرم می کند‪ .‬گاهی به مرغ‬ ‫و خروس و اردک مرد فروشنده‬ ‫سرک می کشد و گاهی هم برای‬ ‫دختران هم سن وسالش که در‬ ‫اتوبوس شهری نشسته اند دستی‬ ‫تکان می دهد‪.‬‬ ‫خوانــدن شــاهنامه در شب نشــینی ها بــه خصــوص شــب‬ ‫یلــدای سیســتانی ها‪ ،‬رســمی چنــد هزارســاله اســت کــه محمــد‬ ‫ان را بــه نیــت احیــای ســنت های نیــاکان خــود انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫فــروش خــوب انــار شــب یلــدا‪ ،‬ســاز محمــد را بــه خوبــی‬ ‫کــوک کــرده و حــاال شــاهنامه خوانــی او بــه اواز ســنتی‬ ‫سیســتانی تبدیــل شــده کــه خیابــان را روی ســرش گذاشــته‬ ‫و همــه نگاه هــا را بــه ســمت خــود جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫در همیــن اثنــا‪ ،‬وانــت بــرادر محمــد از راه می رســد و او‬ ‫سرمســت از فرو چند صدکیلو انار به فاصله چند ســاعت‪،‬‬ ‫جعبه هــای جدیــد را پاییــن می گــذارد تــا در فرصتی مناســب‬ ‫روی گاری بچینــد و بــرای مشــتریان زینــت کنــد‪.‬‬ ‫مادر کبری!‬ ‫بــر روی بســاطی کــه کمــی جلوتــر از میــدان شــهرداری‬ ‫گــرگان پهــن شــده‪ ،‬مقداری ســبزی و مــرغ محلی به همراه‬ ‫جعبه هــای کوچــک پالســتیکی حلوا کنجــدی و حلواگردویی‬ ‫رهگــذران را هــر چنــد کوتــاه امــا بــرای لحظاتی هم که شــده‬ ‫بــه خــود جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫پیرزنــی کــه مقابــل ایــن بســاط ایســتاده‪ ،‬چــادرش را بــه‬ ‫رســم زنــان روســتایی بــه کمــر بســته و از ســرمای هــوای ایــن‬ ‫روزهــا‪ ،‬دو دســتش را از ســمت پهلــو بــه داخــل چــادر بــرده و‬ ‫چشــم انتظــار مشــتری اســت‪.‬‬ ‫دخترکــی حــدود هفــت یا هشــت ســاله حول و حــوش این‬ ‫بســاط بــه بــازی کودکانــه مشــغول اســت و بــا هــر انچــه کــه‬ ‫بــه نظــرش مناســب برســد حتــی بــرای یــک لحظــه خــودش‬ ‫را ســرگرم می کنــد‪ .‬گاهــی بــه مــرغ و خــروس و اردک مــرد‬ ‫فروشــنده ســرک می کشــد و گاهــی هــم بــرای دختــران هــم‬ ‫ســن وســالش کــه در اتوبــوس شــهری نشســته اند دســتی‬ ‫تــکان می دهــد‪.‬‬ ‫مــادرش کــه مشــتری ها را رتــق و فتــق می کنــد چشــم از‬ ‫دختــرش برنم ـی دارد و هــر چنــد دقیقــه او را صــدا می زنــد‪.‬‬ ‫« کبری! همین دور و بر باش‪ .‬جای دور نرو مادر»‬ ‫نزدیــک ظهــر اســت کــه خریــداران تنقــاب شــب یلــدا از‬ ‫راه می رســند و مــادر کبــری دیگــر بــه تنهایــی از پــس همــه‬ ‫ان هــا برنمی ایــد‪ .‬همیــن هــم باعــث می شــود دختــرش را‬ ‫فرابخوانــد تــا بــه او کمــک کنــد ‪ .‬انــگار پاقــدم کبــری بــرای‬ ‫مــادرش خــوب اســت کــه در زمانــی کوتــاه‪ ،‬همــه انچــه کــه‬ ‫ایــن مــادر و دختــر از شــب گذشــته تــا بامــداد امــروز در شــهر‬ ‫نوکنــده پخته انــد تمــام می شــود‪.‬‬ ‫مادرش که مشتری ها را رتق و فتق‬ ‫می کند چشم از دخترش برنمی دارد و هر‬ ‫چند دقیقه او را صدا می زند‪ « .‬کبری!‬ ‫همین دور و بر باش‪ .‬جای دور نرو مادر»‬ ‫بــرق شــادی در چشــمان مــادر کبــری می درخشــد و‬ ‫شــادی بی پایانــش را بــا در اغــوش کشــیدن دختــرش بــه‬ ‫نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫بــرای کبــری کــه حــدود یکســال قبــل پــدرش را در حادثــه‬ ‫تصــادف از دســت داده و بــار زندگــی او و میــاد (بــرادرش)‬ ‫را مــادر جوانــش بــا تولیــد محصــوالت خانگــی بــه دوش‬ ‫می کشــد‪ ،‬بــازار پررونــق شــب یلــدا فرصــت مناســبی بــرای‬ ‫پرکــردن چاله هــای زندگــی دشــوار پــر از وام و قــرص اســت‪.‬‬ ‫اندکــی کــه از ظهــر می گــذرد مــادر کبــری چــادر از کمــر بــاز‬ ‫کــرده بــه ســرش می گــذارد‪ ،‬دســت دختــرش را محکــم در‬ ‫دســت گرفتــه و بــه ســمت ایســتگاه تاکســی مــی رود تــا‬ ‫خــودش را هــر چــه ســریعتر بــه خانــه برســاند‪.‬‬ ‫یــک روز دیگــر بــه شــب یلــدا مانــده و مــادر کبــری کــه بــا‬ ‫وجــود جوانــی‪ ،‬گــرد پیــری بــر چهــره اش نشســته‪ ،‬فرصــت‬ ‫دارد از بــازار پررونــق ایــن روزهــا بــرای فــروش محصــوالت‬ ‫خانگ ـی اش اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بــازار خریــد شــب یلــدا‪ ،‬گــرگان و بــه خصــوص بازارهــای‬ ‫ســنتی و میــوه ایــن شــهر را بــه مکان هایــی شــلوغ بــا تــردد و‬ ‫خریــد زیــاد تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫قیمت هــا اگــر چــه باالتــر از وســع شــهروندان اســت امــا‬ ‫کســی دســت خالــی از ایــن بازارهــا بیــرون نم ـی رود‪ .‬انــگار‬ ‫خانــواده ایرانــی از همــان روزهــای اول ســال پولــی بــرای‬ ‫خریــد شــب یلــدا کنــار گذاشــته و اجــرای ایــن ســنت قدیمی‬ ‫را جــزو برنامه هــای ثبــت خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫شــب یلــدا بهانــه شب نشــینی و دورهــم جمــع شــدن‬ ‫ایرانی هــا اســت‪ .‬همــان «یــک دقیق ـه ای» کــه جمع کــردن‬ ‫بســاط ســفره ان از چنــد روز و گاه از هفته هــا قبــل اغــاز‬ ‫می شــود و تــا چنــد ســاعت مانــده بــه فرارســیدن ایــن شــب‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫گلســتانی ها هــم در پســتوی تاریــخ چنــد هزارســاله خــود‪،‬‬ ‫یادگاری هــای زیــادی از گرامی داشــت ایــن شــب دارنــد کــه‬ ‫نســل امــروز هنــوز هــم بــه انجــام برخــی از ان ها و بیشــتر از‬ ‫همــه جمع شــدن در خانــه بــزرگ فامیــل‪ ،‬در برخــی مناطــق‬ ‫شــاهنامه خوانی و پخــت شــیرینی های خانگــی و محلــی‬ ‫اهتمــام دارنــد و بــا روش هــای ســنتی و ایینــی میخواهنــد‬ ‫ایــن شــب را محتــرم بشــمارند‪.‬‬ ‫بــه قــول ســنایی شــاعر پارس ـی گوی غزنــی « بــه صاحــب‬ ‫دولتــی پیونــد اگــر نامــی همــی جویــی‪ /‬کــه از پیونــد بــا‬ ‫عیســی چنــان مشــهور شــد یلدا‪/‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫پنج شنبه ‪ 01‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪664‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫تایید دو مرحله ای و عدم‬ ‫ارسال کد احراز هویت‬ ‫را جدی بگیرید‬ ‫کمبود محیط بان‬ ‫و کاستی های سخت افزاری‬ ‫برای مقابله با شکارچیان‬ ‫سخت و طاقت فرساست‬ ‫کمبــود محیــط بــان و کاســتی های ســخت افزاری‬ ‫ماننــد تعــداد انــدک خودروهــای محیــط زیســت بــر‬ ‫کســی پوشــیده نیســت کــه بــا ایــن کمبــود نیــرو و‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬امــکان مقابلــه بــا تحــرکات شــکارچیان‬ ‫غیرمجــاز ســخت و طاقــت فرســا اســت‪.‬‬ ‫دام های هوایی‬ ‫کابوس قتل عام‬ ‫پرندگانمهاجر‬ ‫در خلیج گرگان‬ ‫حضــور هــزاران پرنــده مهاجــر در پاییــز و زمســتان‪ ،‬زیبایــی‬ ‫خاصــی بــه گلســتان بخشــیده امــا فعالیــت شــکارچیان‬ ‫غیرمجاز با روش هایی مانند برافراشتن دام هوایی‪ ،‬تبدیل‬ ‫بــه کابــوس ایــن مهمانــان ابــزی و کنارابــزی و افزایــش خطــر‬ ‫بــه دام افتــادن و قتــل عــام انــان در تاالب هــا و ابگیرهــای‬ ‫اســتان بــه خصــوص خلیــج گــرگان شــده اســت‪.‬‬ ‫فصــل پاییــز کــه از نیمــه می گــذرد اکثــر پرندگانــی کــه‬ ‫قــرار اســت بــرای فــرار از ســرمای ســیبری در تاالب هــا‪،‬‬ ‫ابگیرهــا و رودخانه هــای گلســتان زمســتان گذرانی کننــد‬ ‫بــه مقصــد رســیده اند و زیســتگاه های ابــی اســتان مملــو‬ ‫از پرنــدگان ابــزی و کنارابــزی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن بررس ـی ها و بــا تکیــه بــر امــار ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬بیــش از ‪ 300‬هــزار قطعــه انــواع پرنــده مهاجــر‬ ‫بــا حــدود ‪ 100‬گونــه متنــوع امســال بــه ابگیرهــای گلســتان‬ ‫مهاجــرت می کننــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد مــی تــوان بــا تکیــه بــر ایــن پتانســیل بی نظیــر‬ ‫از زیبایــی و ظرفیت هــای ایــن پرنــدگان بــرای توســعه و‬ ‫اشــتغالزایی اســتفاده کــرد امــا عــده ای از شــکارچیان‬ ‫بــرای منافــع شــخصی‪ ،‬حاضــر نیســتند بــه هیــچ قیمتــی از‬ ‫شــکار دســت بردارنــد‪.‬‬ ‫شــکارچیان بــرای دســت پیداکــردن بــه اهــداف شــوم خود‬ ‫از هیــچ راهــکاری دریــغ نمی کننــد‪ .‬روزی بــه ســراغ گلولــه‬ ‫ســربی و اســلحه می رونــد و روزگاری بــه فکــر علــم کــردن‬ ‫دام هوایــی بــرای زنده گیــری پرنــدگان شــکاری می افتنــد‪.‬‬ ‫کــه روش دوم بــه نوعــی قتــل و عــام و منقرض کننــده‬ ‫پرنــدگان تلقــی مــی شــود‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته بــود کــه مامــوران انتظامــی شهرســتان‬ ‫ســاحلی بندرترکمــن در حاشــیه خلیــج گــرگان در بازرســی‬ ‫از یــک دســتگاه خــودروی ســواری موفــق بــه کشــف‬ ‫چندیــن قطعــه پرنــده حمایــت شــده و در معــرض خطــر‬ ‫انقــراض شــدند کــه بنــا بــه اظهــارات متهمــان پرونــده‬ ‫از شــکارچیان گمیشــانی خریــداری شــده بــود تــا ســر از‬ ‫ویالهــای مازنــدران و گیــان دربیــاورد‪.‬‬ ‫چنــد روز قبــل هــم خبــر شناســایی چنــد ده متــر دام‬ ‫هوایــی در بندرترکمــن و تلــف شــدن ده هــا قطعــه انــواع‬ ‫مرغابــی اعــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوارد‪ ،‬توســط نهادهــای دخیــل شناســایی و کشــف‬ ‫می شــوند امــا ممکــن اســت ده هــا مــورد دیگــر از چنــگ‬ ‫قانــون فــرار کننــد و ردی از خــود بــه جــا نگذارنــد‪.‬‬ ‫برخــی از بومیــان منطقــه بــا نهایــت طمــع ورزی بــرای‬ ‫دســتیابی بــه چنــد صــد هــزار تومــان پــول‪ ،‬هیــچ ابایــی از‬ ‫کشــتار و زنده گیــری گونه هــای در معــرض خطــر انقــراض‬ ‫و حمایــت شــده ندارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از عالقه منــدان بــه حیــات وحــش گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬چنــد ســال اســت کــه پروانــه شــکار بــه شــکارچیان‬ ‫داده نمی شــود کــه همیــن مــورد زمینــه شــکار غیرمجــاز‬ ‫توســط برخــی افــراد را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫عبدالحکیــم ادریســی گفــت ‪ :‬اگــر پروانــه شــکار صــادر‬ ‫شــود‪ ،‬افــرادی دارنــده پروانــه می تواننــد بــا امــوزش بیشــتر‬ ‫و بیــان ویژگی هــا و ضــرورت حضــور پرنــدگان‪ ،‬بــه یــک‬ ‫محیط بــان تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن افــراد تــاش می کننــد تعــداد پرنــدگان در‬ ‫ابگیرهــا بیشــتر شــود تــا در روزهــای مجاز چهار قطعــه ( تعداد‬ ‫مجــاز شــکار در روز بــرای هــر شــکارچی ) پرنــده شــکار کننــد‪.‬‬ ‫ادریســی افــزود‪ :‬کمبــود محیــط بــان و کاســتی های‬ ‫ســخت افزاری ماننــد تعــداد انــدک خودروهــای محیــط‬ ‫زیســت بــر کســی پوشــیده نیســت کــه بــا ایــن کمبــود‬ ‫نیــرو و تجهیــزات‪ ،‬امــکان مقابلــه بــا تحــرکات شــکارچیان‬ ‫غیرمجــاز ســخت و طاقــت فرســا اســت‪.‬‬ ‫ایــن عالقه منــد بــه حیــات وحــش گلســتان گفــت ‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیــر و بــا الگوبــرداری از بازارهــای فــروش‬ ‫پرنــدگان در برخــی شــهرهای مازنــدران‪ ،‬در بندرگز‪ ،‬گمیشــان‬ ‫و بندرترکمــن دام هوایــی برپاشــده کــه بــا ادامــه ایــن روش‬ ‫بایــد منتظــر نابــودی حیــات وحــش منطقــه بــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد شــکار و کشــتار پرنــدگان مهاجــر بــا اســلحه باعــث‬ ‫کاهــش جمعیــت ایــن گونه هــای جانــوری می شــود امــا بــا‬ ‫افزایــش اشــتیاق بومیــان حاشــیه خلیــج گــرگان بــرای نصــب‬ ‫دام هوایــی یــا دام شــبانه‪ ،‬حفاظــت محیــط بانــان بــرای‬ ‫جلوگیــری از کاهــش جمعیــت پرنــدگان زمســتان گذران ایــن‬ ‫پهنــه ابــی ســخت تر از همیشــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن روش افــراد متخلــف بــا نصــب دیرک هــای فلــزی یــا‬ ‫چوبــی بــا ارتقاع چند متر در حاشــیه شــب مانــدگاری پرندگان‬ ‫بــا تولیــد انــواع صــدا‪ ،‬پرنــدگان را بــه ســمت تورهــای افراشــته‬ ‫بــر روی ایــن دیرک هــا هدایــت می کننــد و باعــث می شــوند کــه‬ ‫پرنــدگان بــه صــورت زنــده در دام هــا گرفتــار شــوند‪.‬‬ ‫محیط بانان زیستگاه های ابی‬ ‫گلستان همزمان با اغاز فصل‬ ‫پاییز و مهاجرت پرندگان به‬ ‫تاالب ها‪ ،‬ابگیرها و رودخانه های‬ ‫استان با پایش شبانه روزی از‬ ‫این مناطق‪ ،‬دام های هوایی‬ ‫برافراشته شده توسط برخی‬ ‫بومیان و شکارچیان غیرمجاز را‬ ‫معدوم و جمع اوری می کنند‪.‬‬ ‫در ایــن روش کــه معمــوال در شــب اتفــاق می افتــد‪،‬‬ ‫خســارت زیــادی بــه جمعیــت حیــات وحــش وارد مــی شــود‬ ‫بــه نحــوی کــه احتمــال گرفتــار شــدن هــر نــوع پرنــده ای بــا‬ ‫هــر درجــه حفاظتــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن در‬ ‫حاشــیه خلیــج گــرگان گفــت‪ :‬محیط بانــان زیســتگاه های‬ ‫ابــی گلســتان همزمــان بــا اغــاز فصــل پاییــز و مهاجــرت‬ ‫پرنــدگان بــه تاالب هــا‪ ،‬ابگیرهــا و رودخانه هــای اســتان‬ ‫بــا پایــش شــبانه روزی از ایــن مناطــق‪ ،‬دام هــای هوایــی‬ ‫برافراشــته شــده توســط برخــی بومیــان و شــکارچیان‬ ‫غیرمجــاز را معــدوم و جمــع اوری می کننــد‪.‬‬ ‫علــی بیانــی افــزود ‪ :‬بــا شــروع فصــل پاییــز و ســردی هــوا‬ ‫در منطقــه ســیبری‪ ۱۰۰ ،‬تــا ‪ ۱۲۰‬گونــه پرنــده بــرای زمســتان‬ ‫گذرانــی بــه شــمال ایــران بخصــوص تاالب هــا و ابگیرهــای‬ ‫گلســتان مهاجــرت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬حضور انواع پرنده مهاجر در پاییز و زمستان‬ ‫زیبایــی خاصــی بــه تاالب هــای گلســتان مــی بخشــد کــه‬ ‫در صــورت برنامه ریــزی و فراهــم کــردن امکانــات اولیــه‬ ‫مــی تــوان از ایــن مــکان هــا بــرای اشــتغالزایی و جــذب‬ ‫گردشــگران اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بیانــی ادامــه داد‪ :‬یکــی از روش هــای نامتعــارف و غیرمجــاز‬ ‫مرســوم در مناطــق تاالبــی ایــران‪ ،‬پهــن کــردن دام هوایــی‬ ‫انتظــاری و گســتراندن تورهــای زنــده گیــری پرنــدگان مهاجــر‬ ‫در مســیر پــروازی انهــا اســت کــه بــه عنــوان راحــت تریــن‬ ‫شــیوه بــرای کشــتن جمعــی پرنــدگان ابــزی و کنــار ابــزی‬ ‫توســط شــکارچیان غیرمجــاز اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن ادامــه‬ ‫داد ‪ :‬برخــی بومیــان بــه جــای اینکــه از فرصــت حضــور‬ ‫ایــن گونه هــای زیبــا بــرای توســعه منطقــه و اشــتغالزایی‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬بــه کشــتار پرنــدگان بــرای رســیدن به منافع‬ ‫محــدود و موقــت می پردازنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــکار هرگونــه پرنــده مهاجــر بــا اســتفاده‬ ‫از دام هوایــی جــرم و مســتوجب مجــازات جــزای نقــدی و‬ ‫حبــس اســت گفــت‪ :‬در حــال حاضــر در زیســتگاه هــای‬ ‫ابــی شهرســتان چنــد اکیــپ بــا پایــش شــبانه روزی دام هــای‬ ‫هوایــی احتمالــی را شناســایی و جمــع اوری می کننــد‪.‬‬ ‫ت پیــاده در مناطــق باتالقی‬ ‫بیانــی تاکیــد کــرد‪ :‬پایــش و گشـ ‬ ‫و کــم عمــق تاالبــی‪ ،‬ســخت و طاقــت فرســا اســت امــا محیط‬ ‫بانــان بــرای حفــظ گونــه هــای ارزشــمند حیــات وحــش تــا‬ ‫حــدود چنــد کیلومتــر در شــب پیــاده روی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان و عالقمنــدان بــه حیــات‬ ‫وحــش در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف احتمالــی‪،‬‬ ‫مراتــب را از طریــق تلفــن شــبانه روزی ‪ ۱۵۴۰‬بــه مامــوران‬ ‫یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۳۰۴‬گونــه پرنــده شناسایی شــده در گلســتان‬ ‫‪ ۱۰۷‬گونــه بومــی اســتان‪ ۹۷ ،‬گونــه زمســتان گــذران‪ ۸۱ ،‬گونه‬ ‫بــرای تولیــد مثــل و ‪ ۱۹‬گونــه بــه طــور اتفاقــی دیــده شــدند‪.‬‬ ‫انــواع مرغابی هــا‪ ،‬قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬حواصیــل‪ ،‬چنگــر‪ ،‬پرســتوها‪،‬‬ ‫ابچلیک ها‪ ،‬غاز‪ ،‬فالمینگو‪ ،‬باکالن و عقاب دریایی دم سفید‬ ‫از جملــه گونه هــای پرنــدگان مهاجــری هســتند کــه نیمــی از‬ ‫ســال را در زیســتگاه های ابــی گلســتان ســاکن می شــوند و‬ ‫انــواع گنجشک ســانان‪ ،‬ســلیم ها‪ ،‬چنگرهــا و کاکایی هــا بــه‬ ‫عنــوان پرنــدگان بومــی در اســتان زاداوری می کننــد‪.‬‬ ‫توســعه بخــش پرنــده نگــری در گلســتان عــاوه بــر‬ ‫مزیت هــای فراوانــی کــه می توانــد عایــد صنعــت گردشــگری‬ ‫کنــد‪ ،‬نقــش مهمــی در اشــنا کــردن مــردم بــا دنیــای زیبــا و‬ ‫لطیف پرندگان و اشــاعه فرهنگ حفظ و پاسداشــت حیات‬ ‫وحــش و محیــط زیســت خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫گلســتان به ســبب دارا بودن مجموعه تاالب های الماگل‪،‬‬ ‫االگل‪ ،‬اج ـی گل‪ ،‬اینچــه‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬بی بی شــیروان‪ ،‬تــاالب‬ ‫ســاحلی گمیشــان و خلیــج گــرگان‪ ،‬همــه ســاله میزبــان‬ ‫صدهــا هــزار انــواع پرنــده ابــزی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫حفظ ازادی و استقالل و ارزش های انسانی‪:‬‬ ‫از جوانان‪ ،‬دختران و پسران‪ ،‬می خواهم که استقالل و ازادی و ارزش های انسانی را‪ ،‬ولو با تحمل زحمت و رنج‪ ،‬فدای تجمالت‬ ‫و عشرت ها و بی بند و باری ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود‪ ،‬نکنند‪.‬‬ ‫(صحیفه امام؛ ج ‪ ،۲۱‬ص ‪)۴۱۷‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫سرپرســت پلیس فتا اســتان گلســتان گفت‪ :‬بهترین‬ ‫راه برای پیشــگیری از دسترســی مجرمان ســایبری به‬ ‫اکانــت هــای شــبکه هــا‪ ،‬فعال ســازی تنظیمــات تایید‬ ‫دو مرحل ـه ای و عــدم ارســال کــد احــراز هویــت بــرای‬ ‫دیگــران اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم ســعید تجــری سرپرســت پلیــس فتــا‬ ‫اســتان گلســتان در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬گســترش‬ ‫روزافــزون اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعی در بیــن افراد‬ ‫جامعــه و نیــاز ضــروری ایــن فضــای ملتهــب بــه ارتقــاء‬ ‫امنیــت کاربــران بــه امــری ضــروری تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه مراجعــه روزانــه‬ ‫کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی بــا عنــوان هــک شــدن‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی خــود بــه کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا‪ ،‬افــزود‪ :‬در هنــگام عضویــت در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬کــد احــراز هویــت از سرشــماره مختــص‬ ‫شــبکه اجتماعــی مــورد نظــر افــراد بــرای انــان ارســال‬ ‫می شــود و ایــن کــد کامــا شــخصی بــوده و بــه هیــچ‬ ‫وجــه نبایــد در اختیــار دیگــران قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری بیــان کــرد‪ :‬متاســفانه افــرادی کــه در‬ ‫ایــن زمینــه متضــرر شــده و بــه اکانــت شــبکه اجتماعــی‬ ‫انــان دسترســی گرفتــه می شــود کــد احــراز هویــت خود‬ ‫را بــه صــورت نادانســته در اختیــار دیگــران قــرار داده انــد‬ ‫یــا بــا نصــب بدافزارهایــی کــه در فضــای مجــازی دســت‬ ‫بــه دســت مــی شــوند‪ ،‬زمینــه دسترســی بــه اطالعــات‬ ‫شــخصی و پیامــک هــای دریافتــی خــود را بــه مجرمــان‬ ‫ســایبری داده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همیشــه بــا افزایــش اگاهــی و تقویــت امنیــت‬ ‫حســاب کاربــری افــراد مــی تــوان از مشــکل دسترســی بــه‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی پیشــگیری کــرد و مهمتریــن رکــن‬ ‫تقویــت امنیــت حســاب کاربــری شــبکه های اجتماعــی ‪،‬‬ ‫فعــال ســازی تنظیمــات تاییــد دو مرحلــه ای مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد ‪ :‬امــروزه مجرمــان‬ ‫ســایبری بیشــتر به دنبال دسترســی به اکانت های شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی داخلــی افــراد بــه خصــوص روبیکا هســتند‬ ‫و کاربــران مــی بایســت بالفاصلــه پــس از ایجــاد اکانــت‬ ‫کاربــری خــود نســبت بــه ارتقــای امنیــت ان بکوشــند و بــا‬ ‫فعال ســازی تنظیمات تایید دو مرحله ی حســاب کاربری‬ ‫خــود‪ ،‬راه نفــوذ شــیادان ســایبری را مســدود نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجری در پایان یاداور شــد‪ :‬شــهروندان حتما‬ ‫هشــدار هــای پیشــگیرانه پلیــس فتــا را جــدی بگیرند تا‬ ‫اســیب هــای موجــود در فضــای مجــازی متحمــل انــان‬ ‫نگــردد و در صــورت مواجهــه شــدن بــا مــوارد فــوق ذکــر‬ ‫حتمــا بــه کارشناســان پلیــس فتــا بــه شــماره ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریتهــای ســایبری تمــاس حاصــل نمایند‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫رساله رهبرمعظم انقالب‬ ‫وقف خانه و شرط سکونت‬ ‫س ‪ :۶۴۶۴‬اگــر شــخصی قصــد دارد خانــه اش‬ ‫را وقــف عــام کنــد ولــی مــی خواهــد خــودش تــا‬ ‫پایــان عمــر در ان خانــه زندگــی کنــد؛ ایــا امــکان‬ ‫قبــض توســط متولــی وقــف‪ ،‬قبــل از مــرگ‬ ‫واقــف وجــود دارد؟‬ ‫ج‪ :‬اگــر خانــه را وقــف کــرده و ضمــن صیغــه‬ ‫وقــف منافــع خانــه را تــا زمانــی کــه زنــده اســت‬ ‫اســتثنا کنــد‪ ،‬قبــل از مــرگ واقــف‪ ،‬امــکان ثبــت‬ ‫اصــل ملــک بــه عنــوان موقوفــه توســط متولــی‬ ‫وقــف وجــود دارد و واقــف مــی توانــد تــا پایــان‬ ‫عمــر از منافــع خانــه اســتفاده کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 01‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪664‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫معاون استاندار‪:‬‬ ‫امار قربانیان تصادف‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫نگران کننده است‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در اســتان امــار قربانیــان تصــادف‬ ‫نگران کننــده اســت بایــد در ایــن خصــوص چــاره‬ ‫اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی رشــیدی در نشســت شــورای هماهنگــی‬ ‫ترافیــک اســتان اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر انجــام‬ ‫برنامــه هــای فرهنگــی اقدامــات بازدارنــده هم باید‬ ‫در برخــورد بــا متخلفــان ترافیکــی‪ ،‬مــورد توجــه‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر فوتــی چنــد‬ ‫خانــواده را در تصادفــات‪ ،‬تحــت تاثیــر قــرار مــی دهد‬ ‫تصادفــات خســارت باالیــی بــه همــراه دارد بــر ایــن‬ ‫اســاس بایــد بــرای کاهــش ایــن امــار تــاش شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬بــرای کاهــش امــار ســانحه هــای‬ ‫رانندگــی نیــاز اســت امــوزش و اقدامــات فرهنگــی‬ ‫مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫هــم بــا بیــان اینکــه امادگــی داریــم تــا ایمــن ســازی‬ ‫مــدارس اســتان انجــام شــود گفــت‪ :‬فرهنــگ ســازی‬ ‫در زمینــه ترافیــک و ارایــه امــوزش الزم در مــدارس‬ ‫اســتان در حــال انجــام اســت و تــاش داریــم ایــن‬ ‫برنامــه هــا بیشــتر شــود و تــداوم یابــد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری اظهــار داشــت‪ :‬گام اول در حــل‬ ‫مشــکالت ترافیــک‪ ،‬فرهنــگ ســازی اســت و در ایــن‬ ‫زمینــه فرهنــگ ترافیــک بایــد در دســتگاه اجرایــی‬ ‫نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رعایــت فرهنــگ ترافیــک و‬ ‫پایبنــدی بــه ان در گام نخســت بایــد در کارکنــان‬ ‫دســتگاه هــا نهادینــه شــود افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫برگــزاری دوره هــای امــوزش ضمــن خدمــت بــرای‬ ‫کارکنــان الزامــی اســت‪.‬‬ ‫مســوول کمیتــه امــوزش و فرهنــگ ترافیــک‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــهرداری هــا بوســتان‬ ‫ترافیــک شــهر هــا را فعــال کننــد تا با اســتفاده از این‬ ‫ظرفیــت دانــش امــوزان بــا ترافیــک اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫صــدا و ســیما بــه عنــوان نهــاد فرهنگــی در تهیــه و‬ ‫پخــش برنامــه هــای ترافیکــی اهتمــام داشــته باشــد‬ ‫متاســفانه ایــن نهــاد بعضــا بابــت ایــن برنامــه هــا‬ ‫هزینــه دریافــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت در‬ ‫شــمال شــرق کشــور واقــع اســت‪.‬‬ ‫در نحوه برخورد کارمندان با‬ ‫ارباب رجوع مدیران نظارت کنند‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر اهمیــت رفتــار مناســب بــا‬ ‫اربــاب رجــوع در دولــت مردمــی ســیزدهم‪ ،‬از مدیــران دســتگاه های اجرایــی خواســت بــر عملکــرد و‬ ‫نحــوه رفتــار کارکنــان خــود بــا مراجعــه کننــدگان نظــارت کننــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر اظهارداشــت‪ :‬شــاغلین دســتگاه های اجرایــی دولــت ســیزدهم بایــد بــر اســاس‬ ‫اموزه هــای دینــی اخالق مــدار‪ ،‬مثبــت اندیــش‪ ،‬ایثارگــر‪ ،‬دلســوز و انقالبــی باشــند و در ایــن راســتا در‬ ‫صــورت مشــاهده تخلــف از کارمنــد بــا وی برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمن جنــگ ترکیبــی را علیــه ایــران اســامی بـه راه انداختــه و مســووالن بایــد ماننــد‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب از خدمــات صادقانــه و خالصانــه خــود در پســت مدیریتــی از حالــت رزمی برای‬ ‫مقابلــه بــا توطئه هــای دشــمنان خــارج نشــوند‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد ‪ :‬دشــمن تمــام تالش خــود را با اســتفاده از ابزارهای مختلف‬ ‫رســانه ای بــرای ایجــاد ناامیــدی در جامعــه ایرانــی بـه کار گرفتــه کــه بایــد مســووالن بیــش از پیــش‬ ‫محصول کلزا سود دهی‬ ‫مناسبی برای کشاورز دارد‬ ‫یــک کلــزا کار گلســتانی گفــت‪ :‬حداقــل‬ ‫هزینــه کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت‬ ‫کلــزا درهــر هکتــار ده میلیــون تومــان‬ ‫اســت کــه ایــن مبلــغ متناســب بــا‬ ‫میــزان مصــرف هزینــه خریــد کــود و‬ ‫ســم نیســت‪.‬‬ ‫وی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار روزنامــه‬ ‫بازار کســب وکار افزود‪ :‬با وجود پرداخت‬ ‫هزینــه چشــمگیر بــه بیمــه‪ ،‬هنــگام بــروز‬ ‫خســارت در مــزارع کشــاورزی و متضــرر‬ ‫شــدن کشــاورز‪ ،‬بیمــه درصــد ناچیــزی از کل زیــان وارده را پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز گلســتانی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه وزش بادهــای شــدید در ســال گذشــته‬ ‫موجــب خســارت بیــش از ‪ ۵۰‬درصــدی بــه اراضــی کشــاورزی شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫بادهــا موجــب ریــزش ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــدی دانــه هــای کلــزا شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬در زمــان کاشــت ایــن محصــول بــرای تامیــن نهــاده بــا مشــکل جــدی روبــه‬ ‫رو هســتیم تــا جاییکــه بایــد ســم و کــود مــورد نیــاز مــزارع را گــران تــر از قیمــت واقعــی‬ ‫از بــازار تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز گلســتانی بابیــان ایــن نکتــه کــه جهــاد کشــاورزی در امــوزش همــراه‬ ‫کشــاورز بــوده‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬مروجیــن جهادکشــاورزی چندیــن بــار بــرای امــوزش هــای‬ ‫الزم در مزرعــه حضــور داشــته انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کشــاورز کلــزا کار‪ ،‬حداقــل هزینــه کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت درهــر‬ ‫هکتــار ده میلیــون تومــان اســت کــه ایــن مبلــغ متناســب بــا میــزان مصــرف کــود و ســم‬ ‫متغییــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬محصــول کلــزا ســود دهــی مناســبی بــرای کشــاورز دارد همچنیــن‬ ‫اب کمتــری نســبت بــه بقیــه محصــوالت کشــاورزی مصــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی درپایــان افــزود‪ :‬کاشــت کلــزا مــی توانــد نقــش مهمــی در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫و رونــق تولیــد واشــتغال داشــته باشــد ضمــن اینکــه توســعه ایــن محصــول کشــور را از‬ ‫واردات روغــن خــام یــا ســایر دانــه هــای روغنــی بــی نیــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کشف سالح جنگی در شیروان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک‬ ‫قبضــه ســاح جنگــی توســط مامــوران کالنتــری ‪ 11‬ایــن‬ ‫فرماندهــی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫کالنتــری ‪11‬‏فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــیروان از‬ ‫نگهــداری یــک قبضــه ســاح جنگــی توســط فــردی در‬ ‫یکــی از روســتاهای ایــن شهرســتان‏مطلــع و بالفاصلــه بــا‬ ‫توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬وارد عمــل شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بعــد از حضــور در محــل و‬ ‫بازرسـی هایبی وقفه‪ ،‬ســاح را کشــف و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در همیــن رابطــه یــک‬ ‫نفــر متهــم نیــز دســتگیر شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه پلیس بــا هرگونه‬ ‫اقدامــی کــه امنیــت و ارامــش شــهروندان را مختــل کنــد‪،‬‬ ‫بــا قاطعیــت برخــورد‏خواهــد کــرد از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا در صــورت اطــاع از این گونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‏دهنــد‪.‬‏‬ ‫پاتک پلیس به اخاللگران نظم‬ ‫و امنیت در پارک جنگلی «دوبرار‪»‎‬‬ ‫شــب گذشــته با حضور مقتدرانه پلیس در پارک تفریحی و‬ ‫جنگلــی «دوبــرار» اخاللگــران نظم و امنیت را غافلگیر کر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی بــا حضــور ســردار «ســعید‬ ‫مطهــری زاده»‏فرمانــده انتظامــی اســتان‪ ،‬معــاون عملیــات‪،‬‬ ‫دادســتان‪ ،‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــه همــراه‬ ‫کارکنــان انتظامــی ان ‏فرماندهــی و همچنیــن جمعــی از‬ ‫کارکنــان پلیــس مبــارزه بــا مواد مخدر و پلیس اگاهی اســتان‬ ‫بــه صــورت غیرمترقبــه در پــارک‏تفریحــی‪ ،‬جنگلــی «دوبــرار»‬ ‫بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش‪ ،‬در ایــن طــرح کــه بــه منظــور‬ ‫پاک ســازیپارک ها و تفرجگاه هــا بــه اجــرا گذاشته شــده بــود‪،‬‬ ‫‪ 2‬نفــر معتــاد‏متجاهــر شناســایی و بعــد از دســتگیری بــه‬ ‫کمــپ تــرک اعتیــاد شــهر بجنــورد معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در همیــن رابطــه همچنیــن ‪ 4‬نفــر متهــم نیــز‬ ‫دســتگیر و بــه دادســرا معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت‪ ،‬توقیف ‪ 5‬دســتگاه خودرو و انتقال ان ها‬ ‫بــه پارکینــگ نیــز از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در طــول‬ ‫اجــرای ایــن‏طــرح توســط پلیــس بجنــورد بــود‏‪.‬‬ ‫هوشــیار بــوده و بــا نــگاه بصیرتــی بــرای حــل مشــکالت تــاش کننــد‪.‬‬ ‫مهاجــر نشسـت های شــورای اداری را فرصــت تجدیــد عهــد و پیمــان مدیــران دســتگاه های اجرایــی‬ ‫در خدمــت صادقانــه بــه مــردم دانســت و گفــت‪ :‬هیات هــای اندیشــه ورز بــرای نزدیکی بیشــتر مردم‬ ‫و مســووالن و بــرای ارائــه مشــاوره های دلســوزانه و مفیــد در کنــار ادارات اســتان فعــال شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬عملکــرد دولــت انقالبــی و مردمــی ســیزدهم صــرف شــعار نیســت و تغییــر رفتارهــا‬ ‫بایــد انجــام شــود بــه عنــوان امســال بایــد فضــای فاطمیــه متفــاوت تــر از ســال های قبــل باشــد‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬اســتاندار و نماینــدگان مجلــس در کنــار ســایر تاثیرگــذاران بــرای عمــل بــه وعده هــای‬ ‫دولــت ســیزدهم در حــل مشــکالت مــردم و رفــع عقب ماندگی هــای اســتان بــا وحــدت‪ ،‬همدلــی‪،‬‬ ‫تعامــل و رفاقــت عمــل عمــل می کننــد و امنیــت گلســتان را مرهــون مدیریــت خــوب دســتگاه های‬ ‫مرتبط هســتیم‪.‬‬ ‫ابراهیــم احمــدی افــزود‪ :‬در اســتانه ‪ ۴۴‬ســالگی پیــروزی انقــاب اســامی از مســووالن ادارات‬ ‫می خواهیــم در مســیر جهــاد تبییــن اقدامــات خــود را در بحــث پروژه هــای امــاده افتتــاح و یــا‬ ‫کلنگ زنــی بــه مناســبت دهــه فجــر امــاده کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ ۱۲۰ :‬هــزار متــر مربــع از معابــر روســتایی علی ابــاد کتــول در حــال اســفالت اســت‬ ‫کــه امیدواریــم تــا دهــه فجــر بــه پایــان برســد و همچنیــن ‪ ۵۰‬هزار متر مربع هــم در مرحله بعدی در‬ ‫دســتورکار قــرار دارد کــه نشــان از تــاش دولــت بــرای کمــک بــه بهبــود شــرایط زندگــی مردم اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان علی ابادکتــول از چهــار شــهر علی ابادکتــول‪ ،‬فاضل ابــاد‪ ،‬مزرعــه و ســنگدوین و ‪۷۶‬‬ ‫روســتا تشــکیل شــده و در فاصلــه ‪ ۳۸‬کیلومتــری شــرق گــرگان (مرکــز اســتان گلســتان) واقــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان براســاس امــار اخریــن سرشــماری رســمی ‪ ۱۴۰‬هــزار و ‪ ۷۰۹‬نفــر جمعیــت دارد که از‬ ‫این تعداد ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۵۱۱‬نفر جمعیت شــهری و ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۱۹۷‬نفر جمعیت روســتایی را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬اقتصــاد اصلــی ســاکنان شهرســتان علی ابادکتــول بر پایه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۶‬محله کم برخوردار‬ ‫در مرکز خراسان شمالی‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬در اســتان طرح تحول‬ ‫اجتمــاع محــور محــات کــم برخــوردار (طــرح ‪ )۲۰۲۰‬اغــاز و در ایــن راســتا ‪ ۲۶‬محلــه کــم برخــوردار‬ ‫در شهرســتان بجنورد شناســایی شــد‪.‬‬ ‫حســن ناهیــدی در جلســه «طــرح تحــول اجتمــاع محــور محــات کــم برخــوردار» اظهار داشــت‪:‬‬ ‫‪ ۳۶‬محلــه کــم برخــوردار در اســتان در مجمــوع مــورد شناســایی قــرا ر گرفتــه اســت کــه بیشــترین‬ ‫تعــداد را شهرســتان بجنــورد بــا ‪ ۲۶‬محلــه کــم برخــوردار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه حــل مشــکالت محــات کم برخــوردار نیازمنــد هم افزایــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مشــکالت محــات را طبــق هماهنگی هــای صــورت گرفته با‬ ‫دســتگاه های دولتــی متولــی؛ کمیتــه امــداد امام خمینی(ره)‪ ،‬ســازمان بهزیســتی‪ ،‬هــال احمر و‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) را شناســایی و دســته بندی شــده اســت‪.‬‬ ‫ناهیــدی افــزود‪ :‬ســاکنان ایــن محــات کــم برخــوردار مشــکالت متعــددی در حــوزه اعتیــاد‪،‬‬ ‫طــاق‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬بهداشــت دارنــد کــه رویکــرد رفــع ایــن مشــکالت بــا همــکاری دســتگاه هــای‬ ‫متولــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر بهــره گیــری از ظرفیــت هــای مردمــی در اجــرای طــرح «توانمنــد ســازی اجتمــاع‬ ‫محــور محلــه هــای کــم برخــوردار» تصریــح کــرد‪ :‬همــان طــور کــه در ایــن طــرح تاکیــد شــده بایــد‬ ‫نیازهــای محــات کــم برخــوردار از طریــق مشــارکت هــای مردمــی رفــع شــود و بــه هیچ عنــوان کار‬ ‫یــک ســویه دســتگاه هــای اجرایــی مدنظــر نیســت‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬جــدای از محلــه‬ ‫هــای شــهری‪ ،‬اقداماتــی نیــز بــرای حمایــت از محلــه هــای روســتایی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از‬ ‫ایــن جمعیــت در روســتاها ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫تنهــا در بجنــورد مرکــز اســتان حــدود ‪ ۷۵‬هــزار نفــر از جمعیــت ‪ ۲۲۰‬هــزار نفــری ایــن شــهر در‬ ‫ســکونتگاه هــای غیررســمی زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫طــرح توانمندســازی و تحــول محــات ‪ ۲۰۲۰‬محلــه کــم برخــوردار کشــور‪ ،‬طرحــی اســت که ســال‬ ‫گذشــته توســط چهــار نهــاد کشــور کــه شــامل کمیتــه امــداد حضــرت امــام (ره)‪ ،‬ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان امــام (ره)‪ ،‬ســازمان بهزیســتی و جمعیــت هــال احمــر می شــود بعــد از بررس ـی های‬ ‫متعــددی کــه داشــتند در یــک جمــع بنــدی بــه رهبــر معظــم انقــاب اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای جابر زرگرمعصوم ابادی به شناســه‬ ‫شناســنامه ‪ 82‬کــد ملــی ‪ 2122833580‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000396‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 106.36‬متــر مربــع از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪13647 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای عمــار شــهروزی بــه شــماره شناســنامه ‪ 338‬بشــماره ملــی‬ ‫‪ 2121660895‬صــادره از گــرگان فرزنــد علیرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000573‬در ششــدانگ یک قطعه زمین که‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 282.80‬مترمربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه‬ ‫موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صادره حکایــت از تصرفات متقاضــی دارد ‪ .‬لذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت خــود را به مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪13653 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 01‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪664‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫در جذب اعتبار مدیران‬ ‫قوی تر عمل کنند‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس ضعیــف عمــل کــردن در جــذب اعتبــارات را از دالیــل عقــب ماندگــی‬ ‫شهرســتان دانســت و گفــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی شهرســتان بایــد روحیــه مطالبه گــری خــود را بــا‬ ‫همراهــی بــزرگان و اســتفاده از ظرفیــت نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه در نشســت شــورای اداری گنبــدکاووس از مدیــران شهرســتان خواســت‬ ‫از انتقــال مشــکالت بــه مرکــز اســتان دریــغ نکننــد چراکــه محرومیــت گنبــدکاووس بــه ویــژه‬ ‫بخــش داشــلی بــرون از خیلــی از مناطــق بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۴۰‬ســال از پیــروزی انقــاب اســامی می گــذرد و بــا وجــود اقدامــات موثــر‬ ‫دولتمردان برای رفع محرومیت از چهره استان و شهرستان همچنان ‪ ۱۴‬روستای بخش داشلی‬ ‫بــرون از نعمــت اب اشــامیدنی بی بهــره هســتند و ایــن مســاله زیبنــده نظــام نیســت و می طلبــد‬ ‫تــا مســووالن پیگیــری خــود را در جــذب اعتبــار بــرای ابرســانی بــه ایــن روســتاها افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس بــه مســووالن شهرســتانی تاکیــد کــرد بــدون تابعیــت از جریــان و یــا‬ ‫گروهــی بــرای خدمــت صادقانــه بــه مــردم بــه عنــوان ولــی نعمتــان جامعــه تــاش کننــد و اصل‬ ‫کاری خــود را بــر مبنــای سیاســت راهبــردی ابالغــی از ســوی رییــس جمهــوری و اســتاندار بــا‬ ‫احتــرام بــه نظــر بــزرگان منطقــه قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛‬ ‫برای کاهش تقاضای ارز افزایش‬ ‫نرخ سود بانکی اقدام مثبتی است‬ ‫کارشــناس اقتصــادی گفــت‪ :‬بــرای کاهــش تقاضــای ارز ‪ ،‬افزایــش نــرخ ســود بانکــی اقــدام‬ ‫مثبتــی اســت و از ورود نقدینگــی بــه بازارهــای دیگــر جلوگیری خواهد کرد‪ ،‬البتــه باید اثرگذاری‬ ‫ایــن اقــدام بررســی شــود‪.‬‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی خبــر از بررســی افزایــش نــرخ ســود بانکــی داد و گفــت‪ :‬کــه در واقــع‬ ‫ایــن مســاله منــوط بــه تاییــد شــورای پــول و اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫صالح ابــادی در ادامــه تاکیــد کــرد کــه بــرای تغییــر نــرخ ســود بانکــی نیــاز بــه کار کارشناســی‬ ‫اســت و ایــن پیشــنهاد در همیــن راســتا در شــورای پــول و اعتبــار در حــال بررســی اســت و رقــم‬ ‫مشــخصی در ایــن بــاره مدنظــر نیســت‪.‬‬ ‫«ســید مرتضــی افقــه» اســتاد اقتصــاد دانشــگاه نیــز در ایــن خصــوص‪ ،‬گفــت‪ :‬همــواره مــردم‬ ‫بــه دنبــال حفــظ قــدرت خریــد خــود هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬تــورم ‪ ۴۰‬درصــدی ایــن زمینــه را فراهــم می کنــد کــه مــردم گرایشــی بــه‬ ‫ســپرده گذاری نــزد بانک هــا نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی اظهــار کــرد‪ :‬در مقایســه بــا تــورم ‪ ۴۰‬درصــدی ســود بانکــی ‪ ۱۷‬تــا ‪۱۸‬‬ ‫درصــدی بدیــن معناســت کــه قــدرت خریــد مــردم ســالیانه بیــش از ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش می یابــد‬ ‫و نتیجــه ان ایــن اســت کــه مــردم گرایشــی بــه ســپرده گذاری نــزد بانک هــا نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬در واقــع افزایــش نــرخ ســود مــی توانــد گامــی در جهــت کاهــش زیان‬ ‫ســپرده گذاران باشــد و بــرای گروه هایــی کــه قــدرت ریســک ندارنــد و نمی خواهنــد وارد بــازار ارز‬ ‫شــوند کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت‪ ،‬افزایــش نــرخ ســود بانکــی کمــک می کنــد کــه تقاضــای ارز کــم شــود و‬ ‫نقدینگــی افــراد بــه بــازار خــودرو‪ ،‬طــا و ارز وارد نشــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد‪ :‬تــا زمانــی کــه تــورم کاهــش نیابــد حداقــل به انــدازه‬ ‫نــرخ ســود بانکــی و نزدیــک بــه ایــن نــرخ نباشــد گرایــش بــه اینکــه افــراد در بانک هــا ســپرده گذار‬ ‫کننــد‪ ،‬کــم اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬افزایــش نــرخ ســود بانکــی اقــدام مثبتــی اســت‪ ،‬امــا کافــی نیســت و بایــد‬ ‫اثرگــذاری ان بررســی باشــد‪.‬‬ ‫ســید مرتضــی افقــه گفــت‪ :‬نــرخ ســود بانکــی رقــم حساســی اســت و اگرچــه موجــب جــذب‬ ‫ســپرده گذاری می شــود‪ ،‬امــا از جهــت دیگــر بــرای تســهیالت گیرنــدگان بــه خصــوص بخــش‬ ‫تولیــد هزینه هــا را افزایــش می دهــد‪ ،‬بنابرایــن بانــک مرکــزی بــر روی ایــن نــرخ حساســیت دارد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دهرویــه گفــت‪ :‬حتمــا نبایــد در مواقــع بحــران بــا همدلــی کارهــای پدافنــدی انجــام داد بلکــه‬ ‫خیلــی از مشــکالت شهرســتان بــا هــم افزایــی ادارات قابــل حــل اســت‪.‬‬ ‫وی از دســتگاه های اجرایــی گنبــدکاووس خواســت بــرای حــل مســائل و چالش هــای موجــود از‬ ‫جملــه عفــاف و حجــاب کــه نمونــه ان وضعیــت نامناســب پوشــش در برخــی پاساژهاســت برنامه‬ ‫و راهــکار ارائــه دهنــد و ایــن مســائل را فقــط مربــوط بــه یــک دســتگاه و مجموعــه خــاص نداننــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس مــاک ارزیابــی مدیــران شهرســتان را برنامــه محــور بــودن‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ظرفیت هــای منطقــه‪ ،‬هــم افزایــی‪ ،‬رضایــت مــردم از پاســخگویی‪ ،‬خالقیــت و نــواوری‬ ‫داشــتن و جــذب اعتبــارات اعــام کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از الزامــات شــرق گلســتان و ایــن‬ ‫شهرســتان راه انــدازی مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬اســت کــه اگــر می خواســتیم در فــاز اعتبــاری برویــم‬ ‫نیازمنــد ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان بودجــه بودیــم‪.‬‬ ‫دهرویــه ادامــه داد‪ :‬بــا همراهــی جهــاد کشــاورزی ســه ســوله در ایــن رابطــه تامیــن شــده و‬ ‫از ظرفیــت فرمانداری هــای شــرق اســتان در ایــن رابطــه اســتفاده می کنیــم و در نهایــت یــک‬ ‫حداقــل اعتبــاری را از تهــران خواهیــم گرفــت تــا ایــن مرکــز بــه عنــوان یــک نیــاز جــدی منطقــه‬ ‫بــرای ســاماندهی معتــادان متجاهــر هــر چــه زودتــر بــه ســرانجام برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فضاهــای مــازاد در ادارات گنبــدکاووس زیــاد اســت و از مدیــران درخواســت داریــم‬ ‫ایــن فضاهــای را بــرای فعالیت هــای توانمندســازی و برطــرف کــردن اســیب های اجتماعــی بــه‬ ‫عنــوان اورده دولــت در اختیــار انجمن هــا و نهادهــای مــردم نهــاد قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن رهــاورد ســفر دکتــر نیکــزاد بــه شهرســتان ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫تومــان بــه صــورت مســتقیم اســت کــه تحقــق پیــدا کــرده و اقدامــات مختلفــی در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بحــث نهضــت ملــی مســکن هــم در گنبــدکاووس تاکنــون ‪ ۱۰۰‬هکتــار زمیــن‬ ‫شناســایی و ‪ ۷۰‬هکتــار زمیــن هــم بــه نــام ســازمان ملــی زمیــن و مســکن ســند زده شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای احمــد‬ ‫شــهرکی بــه شناســنامه ‪ ۳۳۵۶۲‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲0۳۲۵۳۹۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد گل‬ ‫محمــد متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000453‬در ششــدانگ اعیانــی یــک‬ ‫بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقی ان وقف اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 67.14‬متــر مربــع قســمتی از پــاک‪ ۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد‬ ‫بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود از این‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪13642 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪ -1‬خانــم بــی تا‬ ‫اســدی راوری بشــماره شناســنامه ‪ 2300‬بشــماره ملــی ‪ 2121680012‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزند حســین متقاضی کالســه پرونده ‪ 1401114412480000285‬در ‪ 1265‬ســهم مشــاع‬ ‫از ‪ 10005‬ســهم از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه میزان‬ ‫ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ‪ 1582‬از ‪ 107‬اصلــی بخــش ‪ 3‬مــی باشــد ‪-2.‬‬ ‫اقای حســن اســدی راوری بشــماره شناســنامه ‪ 191‬بشــماره ملی ‪ 2992350699‬صادره‬ ‫از کرمــان فرزنــد صفــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000284‬در ‪2774‬‬ ‫ســهم مشــاع از ‪ 10005‬ســهم از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند‬ ‫اعیانــی بــه پــاک ‪ 1581‬از ‪ 107‬اصلــی بخــش ‪ 3‬مــی باشــد‪ -3 .‬خانــم شــهین ســمیعی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 117‬بشــماره ملــی ‪ 2249597693‬صــادره از کردکــوی فرزنــد صفــر‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000283‬در ‪ 5965‬ســهم مشــاع از ‪10005‬‬ ‫ســهم از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه میــزان ســه‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ‪ 1582‬از ‪107‬اصلــی بخــش ‪ 3‬و دارای ســند اعیانــی بــه‬ ‫میــزان ششــدانگ از پــاک شــماره ‪ 1580‬از ‪ 107‬اصلــی بخــش ‪ 3‬می باشــد‪ .‬بمســاحت‬ ‫‪100.05‬مترمربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه‬ ‫موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عموم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪ .‬م الــف ‪13649 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫خانــم فاطمــه باالجلینــی بــه شناســنامه ‪ 2110723981‬کــد ملــی ‪ 2110723981‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد قاســمعلی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000140‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 36.40‬متــر مربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای‬ ‫صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد‪.‬م الــف ‪13654 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫نافرمانی مدنی سکه‬ ‫و مالیات مرامی!‬ ‫ایــن روزهــا قیمــت ســکه جــوری از خــرک در رفتــه‬ ‫کــه حتــی اگــر بخواهیــد بــا رویکــرد « یــه دونــه ای‬ ‫عزیــزم» هــم ســکه بــرای مهریــه تعییــن کنیــد بــاز‬ ‫هــم بایــد روی وام صنــدوق خانوادگــی یــا صنــدوق‬ ‫تعــاون اداره حســاب کنیــد! دالر‪ ،‬لــوازم خانگــی‪،‬‬ ‫مســکن ( منظــور رهــن و اجــاره مســکن اســت) و‬ ‫ســایر اقــام و کاالهــای ضــروری هــم دســت کمــی‬ ‫از ســکه ندارنــد و همگــی تســمه تایــم پــاره کــرده‬ ‫انــد و فقــط ایــن البــا مــرغ مــادر ســرش بــی کاله‬ ‫مانــده و دلــش پــر مــی زنــد بــرای یــک افزایــش‬ ‫قیمــت هوایــی!‬ ‫خودروســازان هــم بــه جــای اینکــه دائــم نــک و نــار‬ ‫کننــد چــرا قیمــت خــودرو در بــازار بایــد دو برابــر‬ ‫کارخانــه باشــد‪ ،‬تــازه راهــش یــاد گرفتــه انــد و‬ ‫خودروهایشــان را در بــورس بــه انــدازه قیمــت کــف‬ ‫بــازار بــه فــروش مــی رســانند و قــرار اســت از پائیــز‬ ‫واردات خودروهــای خارجــی را هــم دســت بگیرنــد!‬ ‫تــورم هــم کــه دیگــر صحبتــش را نکنیــد چــرا کــه‬ ‫نمــک اقتصــاد کشــور شــده اســت‪ .‬یــادش بخیــر‬ ‫دوره احمــدی نــژاد یــک وزیــر معرفــی شــده بــود کــه‬ ‫بنــده خــدا ‪ 200‬میلیــارد تومــان ســرمایه داشــت‪.‬‬ ‫ملــت جــوری اووووووووف مــی گفتنــد و تعجــب‬ ‫مــی کردنــد کــه انــگار جــف بــزوس بــه عنــوان وزیــر‬ ‫معرفــی شــده اســت‪ .‬امــا االن وزیــر معرفــی شــده‬ ‫کــه ناقابــل ســه هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه دارد و‬ ‫خــودش معتقــد اســت ســرایدار اســت‪ .‬هیــچ کــس‬ ‫هــم بابــت ایــن ثــروت ناچیــز ســرایداری انگشــت‬ ‫تعجــب بــه دهــان نگرفتــه اســت چــرا کــه مــردم بــا‬ ‫حقیقــت تــورم اشــنا هســتند!‬ ‫بــا ایــن وجــود پــا روی حقیقــت نگذاریــم و بایــد‬ ‫اذعــان کــرد دولــت امســال خیلی جدی ســر شــوخی‬ ‫را بــا ثروتمنــدان و ‪ 4‬درصــدی هــا بــاز کــرده ببخشــید‬ ‫شمشــیر را بــرای ثروتمنــدان و اغنیــا از رو بســته کــه‬ ‫مالیــات شــان را مثــل بچــه ادم بیاورنــد و تحویــل‬ ‫دهنــد و اعــام کــرده انــد کــه هــر کــس بــاالی ‪4‬‬ ‫میلیــارد و هشــتصد تومــان درامــد دارد بایــد اظهــار‬ ‫نامــه پــر کنــد! یعنــی تــا زیــر ایــن مبلــغ اصــا ً در دم‬ ‫و دســتگاه اداره مالیــات قابــل چــک و چــاک زدن‬ ‫نیســت‪ .‬البتــه دولــت در قبــال خانــه هــای و لوکــس‬ ‫اصــا ً کوتــاه نیامــد و امســال از کل خانه هــای‬ ‫خالــی موجــود در کشــور یــک و نیــم میلیــارد مالیــات‬ ‫گرفــت و از کل خانــه هــای لوکــس هــم ســه و نیــم‬ ‫میلیــارد تومــان! یعنــی بــه انــدازه کوچــه حمــام‬ ‫گلشــن والیــت مــا هــم نتوانســتند از خانه هــای‬ ‫خالــی مالیــات بگیرنــد و هزینــه پیامــک تهدیــد‬ ‫مالــکان و صاحبــان ایــن خانه هــا هــم در نیامــد و از‬ ‫جیــب خلــق اللــه پرداخــت شــد‪ .‬بــاور بفرمائیــد اگــر‬ ‫دولــت از مالــکان خانــه خالــی و صاحبــان لوکــس‬ ‫درخواســت مــی کــرد همیــن طــوری مشــتی گــری‬ ‫کننــد و مــرام بگذارنــد یــک مبلغــی را بــه حســاب‬ ‫اداره مالیــات واریــز کننــد رقــم خیلــی بیشــتر از ایــن‬ ‫دو ســه میلیــارد جمــع اوری شــده مــی شــد و بــه‬ ‫درد یــک زخمــی مــی خــورد!‬ ‫بــاز هــم خــدا را شــکر مجلــس انقالبــی اســت و‬ ‫دولــت هــم پــرگاز در حــال خدمــت رســانی وگرنــه‬ ‫مشــخص نبــود اگــر هنــوز دار و دســته روحانــی ســر‬ ‫کار بودنــد‪ ،‬االن دالر کجاهــا ســیر مــی کــرد و خــط‬ ‫فقــر چقــدر بــود؟!‬ ‫« مفقودی »‬ ‫بــرگ ســبز کامیــون کمپرســی امیکــو تیــپ‬ ‫‪ 4*6M2631LTI‬مــدل ‪ 90‬بــه رنــگ ســفید روغنــی‬ ‫بــه شــماره پــاک ‪ 441‬ع ‪ 73‬ایــران ‪ 59‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ NA2A3LLD61A001535‬متلعــق‬ ‫بــه ســرکار خانــم هاجــر کــرد بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2120605254‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حمیدرضا نامور‬ ‫چگونه اعتماد دیگران را‬ ‫بدست اوریم و یا ان را از‬ ‫دست بدهیم؟‏‬ ‫اعتماد واژه ای ســبز یا ســفید رنگ اســت‪ ،‬واژه ای که‬ ‫در صــورت عــدم حقیقــت ان بــه قرمــزی خــون تبدیــل‬ ‫مــی شــود و فــردی‏کــه اعتمــاد کــرده اســت‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫نابــودی مــی رو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اعتمــاد و فــردی کــه ســبب ایجــاد ایــن حــس در طــرف‬ ‫مقابــل شــده اســت‪ ،‬شــامل احســاس امنیتــی مــی‬ ‫شــود کــه بــه افــراد القــا‏شــده و حســی را بــه انســان‬ ‫منتقــل مــی کنــد و ســبب ارامــش مــی شــود‪ ،‬یعنــی‬ ‫مــن مــی توانــم ازادانــه و بــدون تــرس خــودم و‏افــکارم‬ ‫را در دســتان تــو بســپارم و ‪ ...‬امــان از روزی کــه ایــن‬ ‫گــوی اعتمــاد بشــکند و یــا تــرک بــردارد‏‪.‬‬ ‫به دست اوردن اعتماد دیگران با جمالتی ساده‬ ‫بــه دســت اوردن اعتمــاد دیگــران بــرای بیشــتر مــا‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ ،‬چــرا کــه اثــرات قابــل‬ ‫توجهــی در زندگــی و‏روابــط اجتماعــی مــا مــی توانــد‬ ‫داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫بیــان برخــی جمــات بــه مــا کمــک خواهــد کــرد کــه‬ ‫در روابــط روزمــره اعتمــاد همــکاران‪ ،‬دوســتان و حتــی‬ ‫غریبــه هــا را بــه راحتــی‏بــه دســت اوریــم‏‪.‬‬ ‫جمالتــی در ادامــه مطلــب برایتــان اورده ایــم کــه بــا‬ ‫تکرارشــان نــه تنهــا اعتمــاد طــرف مقابــل را بــه دســت‬ ‫اوریــد‪ ،‬بلکــه داشــتن‏مکالمــه ای مثبــت و تاثیر گــذار را‬ ‫تضمیــن خواهیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫حرفت را می فهمم‏‬ ‫حتــی اگــر شــما بــا دیــدگاه طرف مقابل تــان مخالفید‪،‬‬ ‫بــه او نشــان دهیــد کــه بــرای حــرف هایــش ارزش‬ ‫قائلیــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪،‬‏قبــل از اینکــه او را رد کنیــد‪ ،‬به‬ ‫او بگوییــد ‪«:‬مــن بــه حــرف هــای تــو احتــرام میگــذارم»‬ ‫ســپس نظــر خــود را بیــان کنیــد‪ .‬در ایــن‏صــورت‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا حــس نادیــده گرفتــه شــدن بــه او دســت نمــی‬ ‫دهــد‪ ،‬بلکــه اعتمــادش بــه شــما نیــز بیشــتر مــی شــود‏‪.‬‬ ‫به نظر من ‪..‬‏‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد در مکالمــه ای پیــروز شــوید‪ ،‬بایــد‬ ‫طــرف مقابــل را بــه دســت اوریــد‪ .‬بیــان جملــه هایــی‬ ‫چــون «بــه نظــر مــن‪ »...‬یــا‏‏«پیشــنهاد دیگــر‪ »...‬بــه‬ ‫طــرف مقابــل تــان ایــن حــس را منتقــل مــی کنــد کــه‬ ‫شــما انعطــاف پذیــر هســتیدو‬ ‫اگــر نشــان دهیــد کــه یــک زاویــه دیــد بســته ای نداریــد‬ ‫و مــی توانیــد موضــوع را از زوایــای مختلــف بررســی‬ ‫کنیــد‪ ،‬اعتمــاد طــرف‏مقابلتــان رابــه دســت اوریــد‏‪.‬‬ ‫نظرت در این مورد چیست؟‬ ‫شــما بایــد نشــان دهیــد کــه نظــر طــرف مقابــل تــان‬ ‫بــرای شــما ارزشــمند اســت‪ .‬اگــر از همــان اول مکالمــه‬ ‫نظــر او را بخواهیــد‪،‬‏ایــن اعتمــاد را بــه او داده ایــد‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر او فکــر کنــد کــه شــما قبــل از پرســیدن نظــر او‪،‬‬ ‫خودتــان قضــاوت کــرده ایــد‪ ،‬او نیــز نســبت بــه‏شــما‬ ‫گارد مــی گیــرد؛ بنابرایــن قبــل از بیــان نظــر خودتــان‪،‬‬ ‫حتمــا نظــر طــرف مقابــل تــان را هــم بپرســید‪ .‬مــن چــه‬ ‫کاری مــی توانــم‏انجــام دهــم‏‪.‬‬ ‫من سراپا گوشم‬ ‫گفتــن جملــه« مــن ســراپا گوشــم» در ابتــدای‬ ‫مکالمــه‪ ،‬داشــتن یــک مکالمــه موثــر را تضمیــن‬ ‫مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫بابت ترافیک معذرت می خواهم‏‬ ‫تحقیقــی نشــان داده افــرادی کــه در ابتــدای مکالمــه‬ ‫بــرای اشــتباهی کــه مرتکــب شــده اند عــذر خواهی می‬ ‫کننــد بــرای‏دیگــران قابــل اعتمادترند‏‪.‬‬ ‫رفتار های که اعتما را از بین می برد‬ ‫تمســخر کــردن‪ ،‬بیــان انتقــاد امیــز از رفتــار دیگــران‪،‬‬ ‫ســکوت بــه حالــت بــی تفاوتــی و یــا کنــش هــای طــرد‬ ‫کنندگــی‪ ،‬ارزیابــی‏دیگــران در پاســخ بــرای بنای اعتماد‪،‬‬ ‫افــراد بــه چــه ویژگــی هــای رفتــاری نیازمندنــد؟‬ ‫بــه منظــور بنــای اعتمــاد‪ ،‬افــراد به ویوگی هــای رفتاری‬ ‫نیازمندند‪:‬‏‬ ‫کاستن از احساس رقابت‬ ‫خطر پذیرش دیگران را تقبل کنید‬ ‫تــرس را رهــا کنیــد« تــرس مــراودت شــما رابــا دیگــران‬ ‫محــدود مــی ســازد ‏»‬ ‫پذیــرش خــود‪ :‬پذیــرش خودتــان و توانایــی هــای‬ ‫بالقــوه تــا گامــی مهــم در زمینــه گذاشــتن ســپر‬ ‫حفاظتــی و برقــراری ارتباطــی‏تــوام بــا اعتمــاد بــه‬ ‫دیگــران اســت‪ .‬در صورتــی کــه شــما بــه هویــت خــود‬ ‫نامطمئــن هســتید و در نتیجــه نمــی توانیــد ابتــدا‬ ‫‏خودتــان را بپذیریــد‪ ،‬چگونــه مــی توانید بــه ارزیابی از‬ ‫خودتــان بپردازیــد که اعتماد ســازی امــری الزم تلقی‬ ‫مــی شــود؟‏‬ ‫پذیــرش خــود و خــود دوســت داری کلیدی اســت برای‬ ‫احداث شــاهراه اعتماد در مســیر زندگی‏‪.‬‬ ‫برگرفته از سایت روانشناسی میگنا‬ ‫تهیــه کننــده ســتوانیکم حمیدرضــا نامــور‪ -‬کارشــناس‬ ‫ارشــد مشــاوره کالنتــری ‪ 13‬بجنــورد‬ ‫پنج شنبه ‪ 01‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪664‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض خانــم فاطمــه جهــان تیــغ بــه شناســنامه‬ ‫‪ 14186‬کدملــی ‪ 3670141782‬صــادره از زابــل فرزنــد محمــد‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000560‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به مســاحت‬ ‫‪ ۲۴۹.50‬متــر مربــع قســمت ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مدت دومــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪:‬‬ ‫‪ 13644‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401/09/15‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم‪ /‬اقــای میثــم غفــوری‬ ‫فــر بــه شناســنامه ‪ 6312‬کدملــی‪ 2122612681‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد علــی رضا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰100۰۴۰۴‬‬ ‫در ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 152.22‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪13634 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/09/15‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض رحمــان عباســی بــه شناســه‬ ‫شناســنامه ‪ ۹۵‬و شــماره ملــی ‪ 2122185171‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزند شــعبان متقاضــی کالســه پرونــده ‪1401114412480000668‬‬ ‫در ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۲۰۵‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره ارائه‬ ‫نماینــد‪ .‬م الــف ‪13638 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/09/15‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان ‪ -‬از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‪ -1‬اقــای حجــت الــه‬ ‫عامــری بــه شــماره شناســنامه ‪ 6‬و شــماره ملــی ‪2122149604‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد ولــی اللــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000648‬درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک‬ ‫قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت‪ -2‬اقای حســنعلی‬ ‫عامــری بــه شــماره شناســنامه ‪ 18‬و شــماره ملــی ‪2122445734‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد ولــی اللــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000647‬درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 258‬متــر مربــع از پــاک ‪ -2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‬ ‫‪ 13796‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای مهدی ســیاه مرزکوهی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 797‬و شماره ملی ‪ 2121896521‬متقاضی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000620‬درششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪293.33‬‬ ‫متــر مربــع قســمتی از پــاک از ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الف‪ 13774 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم کشــور بــزی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 1682‬و شــماره ملــی ‪3671948353‬‬ ‫صــادره از زابــل فرزنــد رحمــت الــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000506‬درششــدانگ یــک قطعــه زمین که در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 72.80‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ -108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪ .‬م الــف‪13772 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای محمدحســین‬ ‫جاللــی شــاهکوهی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3492‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2120937753‬صــادره از گــرگان فرزنــد رمضــان متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000392‬درششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪144.11‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صادره حکایــت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الف‪:‬‬ ‫‪13794‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری گــرگان بــه شناســه ملــی‬ ‫‪ 14002591975‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪1401114412480000716‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 314.77‬متــر مربــع قســمتی از پــاک از ‪ -89‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪13789 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/10/1‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری‬ ‫گــرگان بــه شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضــی کالســه پرونده‬ ‫‪ 1401114412480000663‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 353‬متر مربع قســمتی‬ ‫از پــاک از ‪ -89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صادره حکایــت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الف‪:‬‬ ‫‪ 13791‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری‬ ‫گــرگان بــه شناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضــی کالســه پرونده‬ ‫‪ 1401114412480000676‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 425.97‬متــر مربــع‬ ‫قســمتی از پــاک از ‪ -89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الف‪ 13787 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪۱۳‬‬ ‫ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر اراء صادره هیئت موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫اقــای احمــد لک زائــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 5257‬و شــماره ملی‬ ‫‪ 4879241547‬صــادره از رامیــان فرزنــد محمــد متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 1401114412480000621‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 224.68‬متــر‬ ‫مربــع از پــاک شــماره ‪ -89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو ماه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه این اداره تســلیم پس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را به ایــن اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫م الــف‪13785 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض خانــم ســلیمه تجــری بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 1462‬و شــماره ملــی ‪ 2120760268‬متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000795‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 210‬متــر مربــع قســمتی‬ ‫از پــاک از ‪ -2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نماینــد‪ .‬م الف‪:‬‬ ‫‪13783‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 6 ‫پنج شنبه ‪ 01‬دی * سال هشتم * شمـاره ‪664‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫خرید طال با رسید جعلی‬ ‫قربانیلینکجعلی‬ ‫سامانه ثنا به حق خود‬ ‫رسید‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونـ ده ای خبــر داد کــه کاربــری قربانــی‬ ‫لینــک جعلــی ســامانه ثنــا شــده بــود کــه بــا اقــدام بــه موقــع‬ ‫کارشناســان پلیــس فتا‪،‬مبلــغ‪ 180‬میلیــون ریــال برداشــت‬ ‫شــده غیرمجــاز توســط مجــرم ســایبری بــه حســاب وی عــودت‬ ‫داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا اســتان و‬ ‫بــا ارائــه شــکوائیه خــود بــا بیــان اینکــه در فضای مجــازی با کلیک‬ ‫بــرروی لینــک جعلــی مــورد بــزه واقــع شــده اســت از پلیــس فتــا‬ ‫درخواســت رســیدگی بــه موضــوع را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بررســی های اولیه مشــخص گردید شــهروند بزه‬ ‫دیــده در یکــی از شــبکه های اجتماعــی لینکــی بــا عنــوان ابــاغ‬ ‫الکترونیــک قضائــی دریافــت می کنــد و بــرای اینکه ابالغیــه مورد‬ ‫نظــر را مشــاهده کنــد پــس از وارد شــدن بــه لینــک ارســالی‪،‬‬ ‫تمامــی اطالعــات بانکــی خــود را در قســمت خواســته شــده وارد‬ ‫می کنــد کــه بالفاصلــه مبلــغ ‪ 180‬میلیــون ریــال طــی دو فقــره از‬ ‫حســاب بانکــی وی برداشــت غیرمجــاز صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــه محــض دریافــت‬ ‫شــکوائیه رســیدگی به موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند‬ ‫کــه بابررســی هــای فنــی و تخصصــی موفــق بــه شناســایی فــرد‬ ‫کالهبــردار شــده و پــس از هماهنگــی بــا مقام قضائــی اقدامات‬ ‫الزم پیرامــون موضــوع صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬خوشــبختانه بــا تــاش و پیگیــری هــای دقیق‬ ‫و همچنیــن اقــدام بــه موقــع و ســریع کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫اســتان مبلــغ برداشــتی بــه حســاب فــرد قربانــی عــودت و پرونده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه دادســرا ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بــا بیــان اینکــه بــرای مشــاهد ه ابــاغ‬ ‫الکترونیــک قضائــی‪ ،‬نیــازی بــه پرداخــت وجــه نیســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هموطنــان دقــت داشــته باشــند کــه پیامک هــای قــوه‬ ‫قضائیــه هرگــز بــا سرشــماره شــخصی ارســال نمی شــوند و‬ ‫همچنیــن ایــن پیامک هــای ارســالی فاقــد لینــک هســتند و‬ ‫سلبریتی هاواینفلوئنسرهامراقب‬ ‫سوءاستفاده مجرمان سایبری باشند‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬کالهبــرداران و مجرمــان ســایبری بــه دنبــال سوءاســتفاده از‬ ‫ســلبریتی ها و اینفلوئنســرها هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬فعالیــت گســترده ســلبریتی هــا و‬ ‫اینفلوئنســرها دلیلــی اســت تــا مجرمــان ســایبری بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی دنبال کننــدگان‬ ‫صفحــات انــان ســعی بــر سوءاســتفاده از تاثیــر ایــن افــراد بــر جامعــه نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در برخــی مــوارد درخواســت درج پیام هــای تبلیغاتــی بــا ظاهــری فریبنــده‬ ‫و باطــن خطرنــاک از قبیــل هدایــت بــه صفحــات فیشــینگ‪ ،‬قمــار و ‪ ...‬توســط مجرمــان‬ ‫ســایبری‪ ،‬موجــب بــروز مشــکالت بــرای کاربــران فضــای مجــازی و گرداننــده ســلبریتی و‬ ‫اینفلوئنســر نــااگاه می گــردد‪.‬‬ ‫کاربــران در صــورت دریافــت چنیــن پیام هایــی از کلیــک کــردن‬ ‫بــرروی انهــا بــه جــد پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه مجرمــان ســایبری هشــدار داد و گفــت‪ :‬هــر شــخصی‬ ‫کــه بخواهــد در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی از‬ ‫اعتمــاد شــهروندان سوءاســتفاده کــرده و انــان را مــورد بــزه‬ ‫قــرار دهنــد پلیــس در چهارچــوب قانــون بــا ایــن افــراد برخــورد‬ ‫قاطــع خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان و کاربــران فضــای مجــازی توصیــه کــرد ‪ :‬بــر‬ ‫روی پیامــک هــا و لینــک هــای جعلــی ارســال شــده تحــت هیــچ‬ ‫شــرایطی کلیــک نکــرده و در صورتــی کــه بــا مــوارد مجرمانــه و‬ ‫مشــکوک مواجهــه شــدید مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ WWW.Cyberpolice.ir‬و یــا تمــاس بــا مرکــز‬ ‫فوریتهــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬گــزارش نمائیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬مجرمــان ســایبری بــرای فریــب ســلبریتی ها و اینفلوئنســرها‬ ‫حتــی تبلیغــات خــود را در راســتای کمک هــای خیرخواهانــه و بشردوســتانه معرفــی‬ ‫می کننــد و شــاید در ایــن خصــوص حتــی هزینـه ای نیــز بــه ایــن افــراد نپردازنــد و ان هــا را‬ ‫وســیله رســیدن بــه اهــداف مجرمانــه خــود کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در درج اگهــی تبلیغاتــی و یــا اظهارنظرهایــی کــه در صفحــات مجــازی کاربــران‬ ‫درج می گــردد بایــد بــر رعایــت اصــول شــرعی و عرفــی جامعــه اهتمــام داشــته باشــند و‬ ‫بایــد مراقــب باشــند کــه در دام مجرمــان ســایبری گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی در خصــوص خریــد صفحــات اینســتاگرامی افــراد مشــهور کــه در ایــن ایــام‬ ‫بیشــتر بــه چشــم می خــورد‪ ،‬افــزود‪ :‬اخیــرا ً شــیادان ســایبری و مخــان امنیــت بــه دنبــال‬ ‫ایــن هســتند کــه ضمــن خریــد صفحــات کاربــران پرمخاطــب باقیمــت بســیار بــاال ســعی‬ ‫بــر سوءاســتفاده از دنبال کننــدگان و افــراد جــوان و نــااگاه دارنــد و بــا تشــویش جوانــان‬ ‫می خواهنــد ارامــش جامعــه را بــر هــم زننــد و افــراد بایــد از فــروش صفحــات خــود بــه‬ ‫افــراد ناشــناس جــدا خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان ایــن نکتـه مهــم کــه هرگونــه اقــدام نااگاهانــه و ناخواســته می توانــد به شــهرت‬ ‫و محبوبیــت ایــن افــراد خدشــه وارد کــرده و موجبــات پیگــرد قضایــی را فراهــم کنــد‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از سوء اســتفاده از ســلبریتی ها و اینفلوئنســرها بایــد از اعتمــاد‬ ‫بــه افــراد نااشــنا خــودداری نماینــد و توجــه داشــته باشــند کــه در صــورت بــروز هرگونــه‬ ‫مشــکل یــا تهدیــد می تواننــد بــا ارتبــاط بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس بــه شــماره‬ ‫‪ 096380‬از مشــاوره کارشناســان ایــن مرکــز بهره منــد گردنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه فرارســیدن فصــل ســرما دقــت و توجــه بــه ضــد یــخ وســایط نقلیــه الزم‬ ‫وضروریســت‪‎ .‬‬ ‫الــف ‪ -‬رنــگ ضــد یــخ ربطــی بــه کیفیــت ان نــدارد وهم رنــگ بــودن ضــد یخ هــا دلیلــی بــر‬ ‫یکســان بــودن‏کیفیــت ان هــا نیســت و نبایــد بــه هــم اضافــه شــوند‏‪.‬‬ ‫ب‪ -‬در مــورد رقیق ســازی بایــد بــه اطالعــات روی ظــرف ضــد یــخ عمــل نمــودواب مصرفــی در‬ ‫ضــد یــخ بایــد‏دارای ســختی بســیار پایینــی (دی یونیــزه) باشــد‏‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ضــد یخ هامعمــوال ًکــف تولیــد نمی کننــد و گاهــی مشــاهده کــف می توانــد بــه علــت ورود‬ ‫هــوا بــه‏سیســتم مکــش واترپمــپ باشــد‪ ،‬در ایــن صــورت بایــد رادیاتــور را کامال ًتخلیه کــرده و‬ ‫تمامــی لوله هــای‏رابــط و واشــرها بررســی و نســبت بــه تعمیــر قطعــات معیــوب اقــدام کرد‏‪.‬‬ ‫د‪ -‬اهم اقداماتی که بایستی صورت پذیرد‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬غلظــت ضــد یــخ ضــد جــوش را کنتــرل کنیــد کــه از حداقــل ضــروری (متناســب بــا تغییرات‬ ‫دمــای هــوا) کمتر‏نباشــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬شــرایط ضــد یــخ را بررســی نماییــد؛در صــورت کثیــف بــودن یــا داشــتن مــواد ناشــی از زنــگ‬ ‫زدن فلــزات؛ ان را‏عــوض کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬درپــوش و لولــه متصــل بــه درپــوش رادیاتــور را بازرســی کنیــد و لوله هــا را بازبینــی کــرده و‬ ‫محــل اتصــال لوله هــا‏را محکــم کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬تسم ه پروانه ها را از لحاظ سالم بودن و کشش صحیح‪ ،‬کنترل کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬در صورتــی کــه دمــای اب رادیاتــور بیــش از حــد گــرم یــا ســرد می شــود‪ ،‬ترموســتات را‬ ‫کنتــرل کنیــد‏‪.‬‬ ‫توجــه‪ :‬اب مصرفــی جهــت رقیق ســازی مایــع خنک کننــده بایــد ســختی کمــی داشــته تــا‬ ‫رســوب نگیــرد‪.‬‏‬ ‫هــر ‪ 1000‬کیلومتــر یــا هفت ـه ای یک بــار بایــد ســطح ســیال خنک کننــده بازدیــد شــود‪ .‬زمــان‬ ‫تعویــض ســیال خنک کننــده‏در شــرایط عــادی معمــوال ًســاالنه و یــا پــس از طــی مســافت ‪30‬‬ ‫هــزار کیلومتــر اســت‪ ،‬امــا زمان هــای تعویــض‏ســیال در شــرایط ســخت رانندگــی و بســته بــه‬ ‫شــرایط‪ ،‬انجــام می شــود‪.‬‏‬ ‫شرایط سخت عبارتند از‪:‬‏‬ ‫بکســل کــردن‪ ،‬یــدک کشــیدن کمــپ‪ ،‬اســتفاده از باربنــد در مســافت های طوالنــی‪ ،‬حرکــت‬ ‫در جاده هــای نمــک‏پاشــیده شــده‪ ،‬خاکــی‪ ،‬غبارالــود‪ ،‬طــی کــردن مکــرر مســافت های کوتــاه‬ ‫(کمتــر از‪ 8‬کیلومتــر در هــر نوبــت‏رانندگــی)‪ ،‬طــی کــردن مســافت های طوالنی با ســرعت های‬ ‫یکنواخــت و پاییــن و دوره طوالنــی عــدم اســتفاده از‏خــودرو‏‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معاونت اماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم ســیده خدیجــه‬ ‫حســینی سرچشــمی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1948‬و شــماره ملــی ‪ 2122794488‬متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 1401114412480000108‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احداث بنا شــده اســت به‬ ‫مســاحت ‪ 163.45‬متــر مربــع قســمتی از پــاک از ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی به مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظرف مدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصــاح قضایی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف ‪13780 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/1‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ابراهیــم میرعابدینــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 9‬و شــماره ملــی ‪ 2249745781‬صــادره از کردکــوی فرزنــد محمــد متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 1401114412480000109‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 163.38‬متــر مربــع از پــاک از ‪ 3866‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 13776 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/1‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫اهم نکات در استفاده از ضد یخ وسایط نقلیه‏‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی‬ ‫و دســتگیری یــک کالهبــردار اینترنتــی کــه بــا اپلیکیشــن‬ ‫رســید ســاز جعلــی اقــدام بــه خریــد طــا از شــهروندان‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی کســانی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫یــک خانــم بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا مدعــی شــد قصــد‬ ‫فــروش انگشــتر طــا در ســایت خریدوفــروش کاالهــای‬ ‫دس ـت دوم را داشــته کــه مــورد کالهبــرداری قرارگرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬لــذا موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس فتــا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات اولیــه پرونــده بیــان‬ ‫داشــتند کــه پــس از قــرار دادن انگشــتر طــا بــه ارزش‬ ‫‪ 100‬میلیــون ریــال در ســایت دیــوار‪ ،‬خانمــی جهــت‬ ‫خریــد و قــرار حضــوری بــا وی تمــاس تلفنــی گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬ســپس هنــگام مراجعــه بــا نشــان دادن رســید‬ ‫واریــزی جعلــی از طریــق گوشــی‪ ،‬انگشــتر را از وی‬ ‫دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس بــا انجــام تحقیقــات تخصصــی و بررســی های‬ ‫فنــی‪ ،‬موفــق شــدند متهمــه را مورد شناســایی قــرار داده‬ ‫و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر و بــه پلیــس فتا‬ ‫انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کســانی ادامــه داد ‪ :‬متهــم پــس از مشــاهده‬ ‫مــدارک و مســتندات پلیــس ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود‬ ‫اعتــراف کــرد جهــت ناشــناس مانــدن از ســیم کارت هایی‬ ‫بــا هویــت جعلــی اســتفاده می کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهمــه بــا ایــن شــگرد از ‪ 3‬نفــر دیگــر‬ ‫نیز کالهبرداری کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شــهروندان ســامانه‬ ‫پیامکــی حســاب های بانکــی خــود را همــواره فعــال و تــا‬ ‫زمانــی کــه از انجــام عملیــات بانکــی موردنظــر اطمینــان‬ ‫حاصــل نکرده انــد از ارائــه هرگونــه کاال بــه خریــدار‬ ‫خــودداری کننــد و در صــورت مشــاهده از هرگونــه‬ ‫فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی مراتــب را از طریق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.Cyberpolice.ir‬‬ ‫گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫خانــم فضــه خراســانی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3‬کــد ملــی‬ ‫‪ 2122107571‬صــادره از گــرگان فرزنــد عابدیــن متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000446‬درششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 116.67‬متــر مربــع قســمتی از پــاک از ‪ -3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای‬ ‫صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را به مرجــع ذیصالح قضایی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نمایند‪ .‬م الف ‪ 13812 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/1‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/17‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه ‪ ۲‬گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫«مفقودی»‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو پــارس ســال‬ ‫‪ PARSXU7‬بــه رنــگ خاکســتری متالیــک مــدل‬ ‫‪ 92‬بــه شــماره موتــور ‪ 124K0271259‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ NAAN01CAXDH706902‬بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪ 178‬س ‪ 98‬ایــران ‪ 59‬متعلــق بــه اقــای‬ ‫بهــزاد ناصــری بــه شــماره ملــی ‪ 2110016541‬مفقود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪ -664‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-664‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/27‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/27 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/22 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//10‬‬ ‫پنج شنبه ‪10//01‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫رویکردى قرانى‬ ‫به گونه ها و مدلهاى‬ ‫برتر و نازل حجاب‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫زندگی زیباست اگر‪‎....‎‬‬ ‫روزهــای شــما‪ ،‬زندگی تــان را می ســازد‪ .‬اگــر روزهایتــان را خــوب و شــاد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســپری کنید عمرتان زیبا خواهد گذشـ ‪‎‬‬ ‫بــرای لــذت بــردن از زندگــی بایــد ســعی کنیــم از اتفاقــات روزمــره و‬ ‫ســاده حداکثــر اســتفاده را کــرده و ان هــا را بــه کام‏خودشــیرین کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای این کــه در زندگــی همیشــه شــاد و راضــی باشــید می توانیــد بــه‬ ‫راهکارهــای زیــر عمــل کنیــد‪ .‬مطمئن‏باشــید که انجــام این کارهــا زیاد‬ ‫ســخت نیســت و بــه امتحانــش مـی ارزد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .1‬زیبایی را ستایش کنید‏‪.‬‬ ‫هــرروز مــا بــا انــواع زیبایــی در اشــکال و فرم هــای مختلــف روب ـه رو‬ ‫می شــویم و جای بســی تاســف اســت که این زیبایی ها‏برای بســیاری‬ ‫از مــردم بــه صــورت عــادت درمی اینــد‪ ،‬بــه طــوری کــه حتــی دیگــر ان ها‬ ‫را نمی بیننــد‪ .‬دوبــاره بــه مــردم‪ ،‬گیاهــان‪،‬‏وســایل‪ ،‬ســاختمان ها و‬ ‫چیزهایــی کــه در اطرافتــان اســت نــگاه کنیــد و لحظـه ای را به ســتایش‬ ‫و تقدیــر از ان هــا بپردازیــد و‏ســعی کنیــد ببینیــد کــه چــه چیــزی ان هــا‬ ‫را ایــن قــدر خــاص کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ .2‬لبخند بزنید‏‪.‬‬ ‫اگــر لبخنــد نزنیــد یعنــی تمــام روز خــود را هــدر داده ایــد‪ .‬ایــن حــرف‬ ‫بیهــوده ای نیســت‪ .‬هرگــز خــود را ان قــدر مشــغول نکنیــد کــه‏فرصــت‬ ‫خندیــدن پیــدا نکنیــد یــا ان قــدر جــدی نباشــید کــه مانــع لبخنــد زدن‬ ‫شــما شــود‪ .‬در عــوض اطــراف خــود را بــا افــراد شــاد‏پرکنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .3‬به طبیعت بروید‏‪.‬‬ ‫طبیعــت یــک شــفادهنده فوق العــاده اضطــراب و نگرانی هــای زندگــی‬ ‫مــدرن اســت‪ .‬خــوردن ناهــار در پــارک‪ ،‬قــدم زدن در حیاطــی‏پــر از گل‬ ‫و گیــاه یــا دیــدن غــروب خورشــید مثال هایــی ســاده بــرای لــذت بــردن‬ ‫از طبیعــت در طــول روز هســتند‏‪.‬‬ ‫‏‪ .4‬با اطرافیان ارتباط برقرار کنید‏‪.‬‬ ‫در بیشــتر مــوارد طــرز ارتبــاط مــا بــا افــراد پیرامونمــان بیش تریــن‬ ‫شــادی را در زندگــی بــه مــا می دهــد‪ .‬شــاید بهتریــن راه لــذت‏بــردن از‬ ‫کار‪ ،‬بــه جــای ارتقــای شــغلی‪ ،‬داشــتن ارتباطــات خــوب بــا همکارانتــان‬ ‫باشــد کــه می توانــد در ایجــاد لــذت در شــما‏بســیار موثــر باشــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .5‬برای خود لذت های ساده ایجاد کنید‏‪.‬‬ ‫نوشــیدن یــک فنجــان چــای داغ‪ ،‬بــازی بــا پســر ‪ ۸‬ماهه تــان یــا پختــن‬ ‫یــک غــذای عالــی؛ شــاید این هــا فعالیت هــای خیلــی‏هیجــان اوری‬ ‫بــه نظــر نرســند‪ ،‬امــا بــرای خیلــی از افــراد می توانــد ایجــاد شــادی و‬ ‫نشــاط کنــد‪ .‬یک لحظــه بایســتید و بــه ایــن‏فعالیت هــای ســاده روزمــره‬ ‫توجــه کنیــد‪ .‬خواهیــد دیــد کــه بــا انجــام ایــن فعالیت هــا‪ ،‬زندگی تــان‬ ‫لذت بخش تــر خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .6‬یــاد بگیریــد‏‪ .‬بیــن یادگیــری مطالــب و چیزهــای جدیــد و شــادی‬ ‫ارتباطــی قــوی برقــرار اســت‪ .‬بــرای ایجــاد ایــن ارتبــاط بایــد مغــز خــود را‬ ‫وادار‏کنیــد تــا هــرروز چیــز جدیــدی یــاد بگیــرد‪ .‬مثــا ًدر راه رســیدن بــه‬ ‫منــزل از محــل کار یــا بالعکــس فرصــت خوبــی بــرای یادگیــری‏اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد از روزنامــه‪ ،‬مجلــه‪ ،‬کتاب هــای جیبــی یــا حتــی نوارهــای‬ ‫اموزشــی بــه ایــن منظــور اســتفاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .7‬صبــح و شــب خــود را تغییــر دهیــد‏‪ .‬ایــا صبح ها باعجلهاماده شــده‬ ‫و از منــزل خــارج می شــوید؟ ایــا شـب ها تلویزیــون را خامــوش کــرده و‬ ‫مســتقیما ًبــه رختخــواب‏می رویــد؟ مزایــای فــراوان یــک تغییــر کوچــک‬ ‫در زندگــی روزمــره را می توانیــد تجربــه کنیــد‪ .‬مثــا ًصبح هــا می توانیــد‬ ‫یــک ســاعت‏زودتــر بیــدار شــوید و وقتتــان را صــرف خودتــان کنیــد یــا‬ ‫بــه مطالعــه یــا ورزش بپردازیــد‪ .‬شـب ها قبــل از خــواب هــم می توانیــد‬ ‫‏روزتــان را مــرور کــرده و یــا مدیتیشــن انجــام دهیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ .8‬موفقیت هــای خــود را جشــن بگیریــد‪ .‬در طــول روز مطمئنــا ًبــه‬ ‫موفقیت هــای کوچکــی دســت می یابیــم‪ .‬شــاید شــما بــا یــک مشــتری‬ ‫بداخــاق بــه صــورت‏موفقیت امیــزی ارتبــاط برقــرار کــرده و موفــق بــه‬ ‫فروش کاالهایتان شــده باشــید یا ســرکار از شــما تعریف شــده باشــد‪.‬‬ ‫این هــا‏اتفاقاتــی نیســتند کــه ارزش جشــن گرفتــن داشــته باشــند امــا‬ ‫چــرا لحظ ـه ای را صــرف تشــویق خودتــان نمی کنیــد؟ تجربه تــان را‏بــا‬ ‫یــک فــرد دیگــر شــریک شــوید و بــه خودتــان یــک ناهــار لذیــذ هدیــه‬ ‫دهیــد یــا خــود را از نظــر روحــی تشــویق کنیــد‏‪ .‬بــه جــز راه هایــی کــه‬ ‫در بــاال گفتــه شــد یــک تکنیــک دیگــر بــه نــام «شــادی هــرروزه» وجــود‬ ‫دارد کــه بســیار موثــر بــوده و راهــی‏اســت بــرای این کــه زندگــی را واقعــا ً‬ ‫زندگــی کنیــد‪ .‬ایــن روش بــه شــما می امــوزد بــه یــاد بیاورید امــروزی که‬ ‫در حــال زندگــی در‏ان هســتید می توانــد شــاد باشــد و بنابرایــن شــما‬ ‫تشــویق می شــوید کــه امروزتــان را شــاد شــاد بگذرانیــد‏‪ .‬ایــن بدیــن‬ ‫معنــا نیســت کــه روزتــان را طــوری بگذرانیــد کــه گویــی فردایــی وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬برنامه ریــزی بــرای اینــده بســیار مهــم اســت‏امــا مهم تــر ایــن‬ ‫اســت کــه بــه خاطــر فــردا‪ ،‬امروزتــان را نادیــده نگیریــد‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید کــه تنهــا راه رســیدن بــه اینــده ای‏خــوب عبــور از یــک ســری از‬ ‫ایــن «امروز»هاســت‏‪.‬‬ ‫اری‪ ،‬اری‪ ،‬زندگی زیباست زندگی اتشگهی دیرنده پابرجاست‬ ‫گر بیفروزیش‪ ،‬رقص شعله اش در هر کران پیداست‬ ‫ورنه‪ ،‬خاموش است و خاموشی گناه ماست‬ ‫مرکز اطالع رسانی پلیس خراسان شمالی‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -663‬فــروغ نیلچــی زاده ‪ -‬در ســوره مبارکــه نــور (ایــه شــریفه ‪ )31‬دو نهــی‬ ‫وجــود دارد کــه هــر دو بــا حــرف اســتثنا تکمیــل شــده اســت‪ .‬نهــی مــورد نظــر در ایــن مبحث‬ ‫«وال یبدیــن زینتهــن» اســت؛ یعنــی نبایــد زنــان زینــت خــود را اشــکار ســازند؛ و ایــن عبــارت‬ ‫بــا «اال مــا ظهــر منهــا» اســتثنا می‏خــورد؛ یعنــی زینت‏هایــی کــه اشــکار هســتند مشــمول‬ ‫ایــن نهــی نمی‏باشــند‪.‬‬ ‫بــرای انکــه کســی بتوانــد حریــم الهــی را در حیطــه تعامــل بــا افــراد نامحــرم بــه درســتی‬ ‫رعایــت نمــوده و حیطــه حجــاب و پوشــش را حفــظ کنــد‪ ،‬الزم اســت بُعــد قلبــی حجــاب را‬ ‫جـدّی تلقّــی نمایــد و در ایــن زمینــه‪ ،‬تســامح و تســاهل روا ندارنــد کــه دروازه دل‪ ،‬چشــم‬ ‫اســت و «دل کتــاب چشــم اســت» (همــان‪ ،‬ح ‪)16902‬؛ و انچــه در دل خوانــده می‏شــود‬ ‫چشــم ان را دیــده اســت‪ .‬یکــی از راحت‏تریــن و مهم‏تریــن راه‏هــا بــرای حفــظ دل‪ ،‬حفــظ‬ ‫نــگاه از نامحــرم اســت؛ بــه قــول شــاعر‪:‬‬ ‫که هرچه دیده بیند دل کند یاد‬ ‫ت دیده و دل هر دو فریاد‬ ‫ز دس ِ‬ ‫زنم بر دیده تا دل گردد ازاد‬ ‫بسازم خنجری نیشش ز فوالد‬ ‫دل ادمــی بــه عنــوان مرکــز احساســات باطنــی و ادراکات‪ ،‬بــا تمامــی حــواس شــناختی در‬ ‫ارتبــاط اســت و از راه ســایر دروازه‏هــا نیــز بــه ایــن قلعــه وارداتــی می‏رســد؛ از ای ـن‏رو بایــد‬ ‫مراقــب انهــا نیــز بــود؛ چراکــه گاهــی بــا شــنیدن صــدای نامحــرم دل می‏لــرزد و بــه تپــش‬ ‫می‏افتــد و گاهــی‪....‬‬ ‫مناســب اســت در ایــن مجــال‪ ،‬از پژوهشــی کــه بــه روابــط دختــران و پســران جــوان‬ ‫پرداختــه و در تابســتان ســال گذشــته تدویــن گردیــده اســت‪ ،‬بهــره بگیریــم؛ پژوهشــی کــه‬ ‫نشــانگر عــدم اهتمــام بــه همــه ابعــاد قرانی حجاب و عفاف اســت‪ .‬این پژوهــش به روش‬ ‫توصیفــی و بــا جمعیــت نمونــه بیــش از هفــت هــزار نفــر در ســطح کشــور بــه انجام رســیده‬ ‫اســت‪ .‬در ذیــل بــه برخــی از مهم‏تریــن یافته‏هــای ایــن پژوهــش اشــاره می‏نماییــم‪:‬‬ ‫‪ .1‬معمــوال ًمالقــات تصادفــی و تبــادل نــگاه (عــدم بُعــد حجــاب در نــگاه) اغازگــر رابطــه بــا‬ ‫جنــس مخالــف اســت‪ .‬حــدود دو ســوم افــراد نمونــه از طریــق مالقــات حضــوری‪ ،‬قریــب‬ ‫بــه یــک ســوم بــه وســیله تلفــن و حــدود ده درصــد بــا نامــه و اینترنــت بــه برقــراری رابطــه‬ ‫مبــادرت ورزیده‏انــد (عــدم اهتمــام بــه رعایــت بُعــد حجــاب در گفتــار و رفتــار)‪.‬‬ ‫‪ .2‬حــدود ‪ 33‬درصــد افــراد نمونــه امــاری‪ ،‬بیــش از ‪ 8‬بــار بــا جنــس مخالــف مالقــات‬ ‫حضــوری داشــته‏اند و ایــن مالقات‏هــا از ‪ 15‬تــا ‪ 90‬دقیقــه انجامیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬دختــران بیــش از پســران از تلفــن اســتفاده کرده‏انــد؛ بــرای مثــال ‪ 36‬درصــد دختــران‬ ‫‪ 22‬ســاله در طول هفته ‪ 7‬بار مکالمه تلفنی داشــته‏اند‪ .‬این نســبت برای پســران همین‬ ‫ســن ‪ 18‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬بیش از ‪ 77‬درصد افراد حداکثر ‪ 5‬بار به جنس مخالف خود نامه نوشته‏اند‪.‬‬ ‫‪ .5‬بــرای بیــش از ‪ 40‬درصــد افــراد نمونــه‪ ،‬خیابــان اولیــن مــکان اغــاز ارتبــاط بــا جنــس‬ ‫مخالــف بــوده اســت‪ .‬قریــب ‪ 15‬درصــد در مهمانــی خانوادگــی‪ 15 ،‬درصــد در دانشــگاه‪12 ،‬‬ ‫درصــد در پــارک و حــدود ‪ 20‬درصــد باقی‏مانــده در مکان‏هایــی ماننــد منــزل طــرف مقابــل‪،‬‬ ‫مهمانی‏هــای دوســتانه‪ ،‬کــوه و ســایر مکان‏هــا بــه برقــراری رابطــه اقــدام کرده‏انــد‪.‬‬ ‫‪ 30 .6‬درصــد افــراد‪ ،‬صــرف رابطــه دوســتی را مهم‏تریــن انگیــزه خــود از برقــراری رابطــه‬ ‫دانســته‏اند (عــدم اهتمــام بــه رعایــت حجــاب در قلــب و حجــاب در رفتــار)‪.‬‬ ‫‪ .7‬ابــراز محبــت از ســوی جنــس مخالــف‪ ،‬مهم‏تریــن عامــل موثــر در ایجــاد رابطه دوســتی‬ ‫تلقّــی شــده و زیبایــی ظاهــری‪ ،‬پولــدار بــودن و ســطح تحصیــات رتبه‏هــای دوم تــا چهــارم‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫مدل برتر حجاب قرانی و بررسی وجوه برتری ان‬ ‫تطابق چادر اصیل ایرانی با حجاب قرانی‬ ‫حجــاب چــادر بــه عنــوان لبــاس ملــی زنــان ایــران شــناخته شــده اســت و همان‏گونــه کــه‬ ‫رهبــر مقــام معظــم انقــاب تصریــح نموده‏انــد‪« ،‬حجــاب برتــر» می‏باشــد‪ .‬هــر چنــد برتــری‬ ‫ایــن حجــاب بــه عنــوان یــک پوشــش دینــی بــرای بســیاری از افــراد امــری بدیهــی تلقّــی‬ ‫می‏شــود‪ ،‬امــا بایــد بــرای نســل جــوان امــروز ارزش‏هــای حقیقــی را بازشناســی نمــود و بــا‬ ‫معرفــی صحیــح بــرای انهــا زمینــه مناســب ترویــج و گســترش بهینــه را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫«حجــاب» یــا همــان پوشــش قرانــی زن یــک هنجــار و یــک فریضــه دینــی اســت کــه بــر‬ ‫اســاس اجمــاع فقهــای مذاهــب اربعــه بــر همــه زنــان مســلمان واجــب اســت؛ یعنــی بــه‬ ‫عنــوان یــک حکــم قطعــی و ضــروری اســت کــه هــر زن مــرد مســلمانی بایــد بــه وجــوب ان‬ ‫ایمــان داشــته باشــد‪ .‬بــر همیــن اســاس‪ ،‬چنانچــه فــرد مســلمانی اصــل حجــاب را انــکار‬ ‫نمایــد‪ ،‬بــه گونـه‏ای کــه موجــب انــکار نبـوّت یــا توحیــد شــود‪ ،‬از دین اســام خــارج می‏گردد؛‬ ‫بــه عبــارت دیگــر انــکار حجــاب و ضــرورت ان مســاوی اســت بــا ارتــداد‪.‬‬ ‫امــا حجــاب چــادر صرفــا یــک هنجــار نیســت‪ ،‬بلکــه یــک ارزش اســت و ارزش‏هــا نیازمنــد‬ ‫نگهــداری‪ ،‬مراقبــت و توســعه فرهنگــی می‏باشــند؛ از ان رو کــه چــادر یــک ارزش اســت‪،‬‬ ‫چنانچــه کســی بــه اصــل حجــاب پایبنــد نباشــد ولــی بنــا بــه دالیلــی «فــردی و اجتماعــی»‬ ‫خــود را ملــزم بــه اســتفاده از حجــاب چــادر بیابــد‪ ،‬نــه تنهــا موجــب پاســداری و ترویــج ایــن‬ ‫ارزش نخواهــد شــد‪ ،‬بلکــه بــه بدتریــن اشــکال ممکــن نیــز ان را ضــد ارزش و نابهنجــار‬ ‫تبدیــل خواهــد نمــود‪ .‬جامعــه ســالم در دیــدگاه جامعه‏شناســی‪ ،‬جامع ـه‏ای اســت کــه‬ ‫هنجارهایــی صحیــح و مطابــق بــا فطــرت ســلیم انســانی و نیازمندی‏هــای جســمی و روحــی‬ ‫انســان داشــته باشــد؛ به عبارت دیگر جامعه ســالم دینی باید یک جامعه هنجاری باشــد‬ ‫و حداقل‏هــای ســامت اجتماعــی را به‏وســیله رعایــت هنجارهــای صحیــح به‏دســت اورد‪.‬‬ ‫امــا جامعــه پیشــرفته و توســعه‏یافته دینــی جامعـه‏ای اســت کــه از حیطــه رعایت هنجارها‬ ‫فراتــر رفتــه و ارزش‏هــای برتــر دینــی را تثبیــت نماید؛ یعنــی در چنین جامعـه‏ای ارزش‏های‬ ‫دینــی بــه عنــوان هنجــار محســوب می‏شــود‪ .‬جامعــه ارزشــی جامعـه‏ای اســت کــه همــواره‬ ‫دغدغــه حفــظ و حراســت و توســعه و تعمیــق ارزش‏هــا را بــه بهتریــن شــکل ممکــن در‬ ‫فرایندهــای فرهنگــی تعریــف و تبییــن می‏کنــد؛ بنابراین انچــه در این حیطه نیازمند توجه‬ ‫و مداقــه همــه اندیشــمندان‪ ،‬پژوهشــگران و دینــداران دین‏شــناس می‏باشــد‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه مبــادا پیــش از ترویــج و تعمیــق صحیــح «هنجــار حجــاب»‪ ،‬به ترویج و تثبیــت «ارزش‬ ‫چــادر» بپردازیــم؛ چراکــه یکــی از شــرایط ضــروری بــرای مانــدگاری ارزش‏هــا در ابتــدا تثبیت‬ ‫هنجــار و ســپس ترویــج ارزش می‏باشــد‪.‬‬ ‫چنانچــه ایــن امــر بــه نحــو معکــوس صــورت گیــرد یــا صرفــا بــه ترویــج ارزش بــدون تثبیــت‬ ‫هنجــار پرداختــه شــود‪ ،‬یــک نــوع جابه‏جایــی ارزش‏هــا رخ خواهــد داد؛ بــه عبــارت ســاده‏تر‬ ‫چنانچــه هنــوز کســی بــه اصــل هنجــاری حجــاب معتقــد نشــده اســت‪ ،‬خانــواده یــا جامعه‪،‬‬ ‫وی را بــه رعایــت چــادر بــه عنــوان یــک ارزش مذکــور‪ ،‬ترغیــب کنــد‪ ،‬نتیجـه‏ای جــز بدحجابــی‬ ‫یــا تخریــب هویّتــی افــراد مقیّــد بــه چــادر یــا ســایر عــوارض نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫انچــه مهــم اســت اینکــه نبایــد هیــچ کســی خــود را بــه واســطه قانــون مجبــور بــه اســتفاده‬ ‫از حجــاب چــادر ببینــد (التــزام بیرونــی از طریــق خانــواده یــا جامعــه)‪ ،‬مگــر اینکــه در ابتــدا‬ ‫اصــل و هنجــار حجــاب را شــناخته و بــاور نمــوده باشــد و ســپس وجــوه برتــری ارزش چــادر‬ ‫را نســبت بــه ســایر حجاب‏هــا یافتــه باشــد و تطابــق ایــن نــوع حجــاب را تطابــق بــا قــران‬ ‫کریــم و ســنّت و ســیره اهــل بیــت علیهم‏الســام درک نمایــد‪ .‬مــا معتقدیــم چنانچه کســی‬ ‫مرحلــه پیشــین را طــی نمایــد‪ ،‬مطمئنــا کامل‏تریــن گزینــه را انتخــاب خواهــد نمــود؛ یعنــی‬ ‫حجــاب و ارزش چــادر‪.‬‬ ‫اما متاسفانه با توجه به هجمه‏های ضد فرهنگی و القائات شیطانی و وسوسه‏های‬ ‫نفســانی‪ ،‬کــه هیـچ‏گاه انســان را رهــا نمی‏کنــد‪ ،‬جامعــه ارزشــی امــروز نــه تنهــا بــه امــور‬ ‫ضــد ارزش‪ ،‬کــه حتــی بــه امــور نابهنجــار نیــز در طیف وســیعی الوده شــده اســت؛ یعنی‬ ‫هنجــار امــروزه یــک معضــل و یــک درد اجتماعــی اســت؛ گرچــه مــا در مباحــث مربــوط‬ ‫بــه حجــاب قرانــی چــادر اثبــات نموده‏ایــم کــه بــا کم‏رنــگ نمــودن فرهنــگ چــادر ـ و نــه‬ ‫صرفــا پوشــش چــادر‪،‬ـ راه بــرای ترویــج نابهنجاری‏هــای بدحجابــی و بی‏حجابــی ســریع‏تر‬ ‫و عمیق‏تــر بــاز می‏شــود‪.‬‬ ‫در جامعـه‏ای کــه دســتخوش مصیبــت نابهنجارهاســت‪ ،‬ترویــج ارزش‏هــا ضــروری اســت؛‬ ‫امــا پیــش از ان تبییــن و تثبیــت هنجارهــا ضروری‏تــر و الزم‏تــر اســت؛ در حقیقــت بــه‬ ‫دســت فراموشــی ســپردن ارزش‏هــای دینــی و از ان جملــه حجــاب چــادر و صرفــا اکتفــا‬ ‫نمــودن بــه هنجــار حجــاب‪ ،‬ان هــم نــه حجــاب شــرعی و قرانــی‪ ،‬یــک خطــر و مهلکــه جــدی‬ ‫اســت‪ .‬بــا ســخن نگفتــن از ارزش‏هــا‪ ،‬جامعــه اســامی‪ ،‬توســعه دینــی و فرهنگــی بهینــه‬ ‫را نخواهــد یافــت‪ .‬بــه زبــان دیگــر‪ ،‬هنجــار حجــاب و ارزش چــادر الزم و ملــزوم یکدیگرنــد‬ ‫و نبایــد یکــی را قربانــی دیگــری نمــود‪ .‬در اینجــا بــه بررســی وجــوه و ادل ّـه‏ای می‏پردازیــم‬ ‫کــه برتــر بــودن و ارزش بــودن (ارزش انســانی‪ ،‬فطــری‪ ،‬دینــی و اســامی) حجــاب چــادر را‬ ‫نمایــان می‏ســازد‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطابــق بــا حجــاب حداکثــری قــران کریــم در میــزان و نحــوه پوشــیدگی‪ :‬همان‏گونــه‬ ‫کــه در مبحــث حجــاب قرانــی بیــان شــد‪ ،‬چــادر بــا حجــاب جلبــاب همخوانــی کامــل دارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬هماهنگــی بــا ســیره اهــل بیــت علیهم‏الســام در ابعــاد مختلــف بخصــوص رنــگ‬ ‫حجــاب‪ :‬علی‏رغــم ســخنان نابخردانــه برخــی از روشــنفکرمابان علیــه رنــگ مشــکی چــادر‪،‬‬ ‫انچــه کــه از ســیره معصومــان علیهم‏الســام صراحتــا به‏دســت می‏ایــد‪ ،‬اســتفاده نمــودن‬ ‫از عبــای مشــکی بــه عنــوان حجــاب برتــر زنــان مومــن می‏باشــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬همخوانــی بــا فطــرت زنانــه در حیطــه عفــاف و حیــا‪ :‬چــادر از ان حیــث که زن مســلمان‬ ‫را بهتــر و بیشــتر در حفــظ حیــای ممــدوح و پاکدامنــی یــاری می‏نمایــد‪ ،‬برتــر از هــر نــوع‬ ‫حجــاب دیگــری اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬هماهنگــی بــا حضــور کارامــد و موثــر اجتماعــی زنــان در روش و منــش اســامی و‬ ‫شــیعی‪ :‬ضــرورت حضــور به‏موقــع و کارامــد زن مســلمان در جامعــه اقتضــا می‏کنــد تــا ایــن‬ ‫مظهــر زیبایــی خــدا بــه جوشــن حجــاب کامــل و نــه دســت و پاگیــر مســلح باشــد‪ .‬چــادر بــا‬ ‫پوشــش کاملــی کــه ایجــاد می‏کنــد‪ ،‬زن را در جامعــه بــه عنــوان یــک انســان مطرح نمــوده و‬ ‫امــکان انــواع فعالیت‏هــای اجتماعــی را بــه او می‏دهــد‪ .‬حضــور اجتماعــی حضــرت صدیقــه‬ ‫علیهاالســام و زنــان پیامبــر صلی‏الله‏علی ‏هو‏الــه و ســایر زنــان مســلمان در صــدر اســام‬ ‫نشــانگر ایــن امــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .5‬همخوانــی افزون‏تــر بــا دســتورات فقهــی و احــکام شــرعی در ســایر ابعــاد حجــاب (نــگاه‬ ‫‪ /‬رفتــار)‪ :‬حجــاب قرانــی بــا رعایــت بهینــه فرهنــگ چــادر در همــه ابعــاد بــه ســهولت جامــه‬ ‫عمــل می‏پوشــد‪ .‬پرهیــز از تبــرّج‪ ،‬مخفــی نمــودن زینت‏هــا و پرهیــز از معاونــت در گنــاه‬ ‫از جملــه ایــن مــوارد اســت‪ .‬در فرهنــگ چــادر بــا امــکان روگرفتــن بیشــتر در مقابــل افــراد‬ ‫چش ـم‏چران می‏تــوان خــود را مســتور نمــود و مانــع گنــاه ناپــاکان شــد‪ .‬بــا ایــن روش‪ ،‬زن‬ ‫چــادری وســیله لــذت و هوســرانی انــان نخواهــد بــود‪ .‬بــا یکســانی و هماننــدی چــادر زمینــه‬ ‫بســیاری از مصادیــق تبــرّج بــه خــودی خــود از بیــن م ـی‏رود و بــا توجــه بــه رنــگ صامــت‬ ‫مشــکی‪ ،‬امــکان تحریک‏پذیــری مردانــه (جلــب توجــه نامحــرم) بــه حداقــل ممکــن می‏رســد‬ ‫و بــا بلنــد و سراســری بــودن چــادر و پوشــاندن ســر تــا پــای زن مســلمان زینت‏هــای مخفــی‬ ‫بــه بهتریــن شــکل پوشــیده می‏مانــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬هماهنگــی بــا پیشــینه تمدّنــی ملــل‪ :‬ملــل متمــدن بــه گواهــی برگ‏هــای مکــرر تاریــخ‬ ‫در جوامــع مختلــف‪ ،‬اعــم از شــرقی و غربــی‪ ،‬بــر پوشــیدگی کامــل و چادرگونــه زنــان متفــق‬ ‫بوده‏انــد؛ یعنــی هرجــا تمدنــی بــه رشــد و شــکوفایی می‏رســیده اســت‪ ،‬پوشــش چادرگونــه‬ ‫را بــرای زنــان نیــز بــه ارمغــان م ـی‏اورده و بــا انحطــاط تمدن‏هــا ایــن دســتاورد نیــز دچــار‬ ‫تزلــزل و ابتــذال می‏گردیــده‪ .‬انچــه در ملــل متمــدن جهــان مــورد پذیــرش و اتفــاق بــوده‪،‬‬ ‫در حجــاب چــادر بــه بهتریــن شــکل ممکــن عینیــت یافتــه اســت؛ عــاوه بــر اینکــه نواقــص‬ ‫و معایــب فیزیکــی و فرهنگــی مصادیــق پیشــین را نــدارد‪ ،‬از جملــه‪ :‬خانه‏نشــینی زنــان‪،‬‬ ‫پرده‏نشــینی‪ ،‬عــدم حضــور اجتماعــی و احیانــا طفیلی‏گــری‪ .‬عــاوه بــر ان‪ ،‬در برهه‏هایــی از‬ ‫تاریــخ‪ ،‬حجــاب کامــل و چادرگونــه مختــص زنــان نجبــا و اشــراف بوده اســت و ســایر زنان در‬ ‫طبقــات پاییــن اجتماعــی و اقتصــادی از ایــن مزیـّـت یــا نقیصــه(‪ )1‬بــری بوده‏انــد؛ در حالــی‬ ‫کــه در اندیشــه تمــدن بــزرگ اســامی حجــاب چــادر‪ ،‬فــارغ از محدودیت‏هــا و ویژگی‏هــای‬ ‫مذکــور اســت و هیــچ اختصاصــی بــه طبقــات برتــر اجتماعــی نــدارد و به‏طــور یکســان بــرای‬ ‫تمامــی زنــان مســلمان و معتقــد قابلیــت اســتفاده بهینــه و بــدون تبعیــض را داراســت‪.‬‬ ‫______________________________‬ ‫‪ 1‬نقیصــه از ایــن روی کــه مانــع فعالیت‏هــای اقتصــادی و حضــور اجتماعــی‬ ‫کارامــد بوده اســت‪.‬‬ ‫________________________________________‬ ‫شاخص‏ها و ویژگی‏های جلباب ایرانی‬ ‫حجــاب چــادر دارای ویژگی‏هــای خاصــی اســت کــه در طــول قرن‏های متمــادی با تغییراتی‬ ‫انــدک همچنــان پــا برجــا مانــده اســت؛ در حقیقــت مهم‏تریــن ویژگــی چــادر زنــان ایرانــی‬ ‫همیــن ثبــات ان پــس از زمان‏هــای طوالنــی اســت؛ حتــی بــه رغــم تالش‏هــای پی‏گیــر و‬ ‫خائنانــه رژیــم پهلــوی کــه در نتیجــه ان لبــاس ملــی مــردم ایــران و بخــش قابــل توجهــی از‬ ‫فرهنــگ ملی‏مــان بــه غــارت رفــت‪ ،‬همچنــان چــادر بــه عنــوان پوشــاک شــناخته شــده زن‬ ‫ادامــه دارد‪.....‬‬ ‫ایرانــی در جهــان محســوب می‏شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!