روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 646 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 646

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪141 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 09‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/30-‬نوامبر‪ /05-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪646 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫برای استمرار تولید کشت‬ ‫قراردادی؛ پشتوانه تامین نقدینگی‬ ‫گندم کارانگلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫چگونه در نوجوانان‬ ‫حس وطن دوستی‬ ‫شکل می گیرد؟‬ ‫در دورترین نقاط‬ ‫مرزی جهادی از‬ ‫جنس سالمت‬ ‫هدف اصلی تالش برای‬ ‫رشد گلستان با استفاده‬ ‫از توان همگان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تصویب ‪ ۱۲‬طرح‬ ‫سرمایه گذاریبخش‬ ‫گردشگری‬ ‫نحوه خرید ایمن‬ ‫انالین‪ :‬نکاتی برای‬ ‫محافظت از خود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‬ ‫به روستاییان‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫اشتغال زایی‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫درصــدد هســتیم تــا چهــار مــاه اینــده بتوانیــم‬ ‫‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی جــذب و بــه روســتاییان و عشــایر‬ ‫پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫«ســید صولت مرتضوی» روز (سه شــنبه)‬ ‫در کارگــروه ملــی اشــتغال پایــدار در‬ ‫مناطــق روســتایی و عشــایر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســه هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی روســتایی از قبــل مانــده کــه‬ ‫بایــد اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســایر مبالــغ بایــد توســط‬ ‫نهادهــای متولــی اختصــاص و از طریــق‬ ‫بانــک هــا بــه روســتاییان و عشــایر پرداخــت‬ ‫شــود تــا بــا اعطــای تســهیالت و خدمــات‬ ‫رســانی لبخنــد رضایــت را بــر لبــان روســتاییان‬ ‫جــاری کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه جامعــه هــدف مــا جامعــه روســتایی و‬ ‫عشــایر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬جامعــه ای بــا بهــره وری‬ ‫بــاال و هزینــه پاییــن هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه بــا نظــارت میدانــی‬ ‫انجــام شــده ‪ ۷۵‬درصــد از منابــع اشــتغال زایی‬ ‫در روســتاها بــه نتیجــه رســیده اســت کــه ایــن‬ ‫امــار خــوب اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه تســهیالت‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬در اختیــار نهادهــای حمایتــی از‬ ‫جملــه امــداد امــام خمینــی و بهزیســتی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫به منظــور برداشــت ‪ ۱۰‬درصــدی از صنــدوق‬ ‫بــرای طرحهــای عمرانــی اجــازه گرفتــه شــده‬ ‫اســت کــه ســازمان برنامــه از موفقیــت ایــن‬ ‫طــرح هــای اشــتغالزایی روســتایی تنظیــم‬ ‫کننــد تــا گزارشــی بــه رییــس جمهــور ارائــه‬ ‫کنیــم و تســهیالتی از ایــن محــل در اختیــار‬ ‫طــرح هــای روســتاییان جــذب کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه بایــد تســهیالت روســتایی منجــر بــه‬ ‫ایجــاد اشــتغال شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از محــوری‬ ‫تریــن وظایــف ایــن وزارتخانــه ســاماندهی‬ ‫اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایجــاد اشــتغال بســتر‬ ‫عــزت مــردم را فراهــم مــی کنــد و همــه بایــد‬ ‫خدمتگــذار مــردم باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کابینــه ولــت ســیزدهم بــا‬ ‫اشــاره بــه بازنگــری و اصــاح قوانیــن و‬ ‫اییــن نامــه هــا‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر نیــاز بــه‬ ‫مصوبــه هــا و اصــاح قوانیــن اســت بایــد‬ ‫در دســتور کار قــرار گیــرد و نهادهــای‬ ‫متولــی بــا هماهنگــی یکدیگــر تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی را تســهیل کننــد‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫بایــد نظارت هــا تقویــت شــود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکیــد‬ ‫بــر تشــکیل تعاونــی هــا‪ ،‬گفــت‪ :‬در روســتاها‬ ‫بایــد فرهنــگ تعاونــی را ترویــج و رشــته هــا و‬ ‫مشــاغل را در قالــب تعاونــی هــا در مقیــاس‬ ‫بــزرگ یکپارچــه کــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪646‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫موتورسواران و عابرین‬ ‫پیاده بیش از ‪55‬درصد‬ ‫متوفیان جاده ای را‬ ‫تشکیل می دهند‬ ‫مجموعه سواالت شرعی‬ ‫قرارداد تجاری‬ ‫س ‪ :۶۳۹۳‬بــرای تقســیم ســود در پایــان یــک‬ ‫قــرارداد تجــاری‪ ،‬قــرار گذاشــتیم کــه معــادل ده‬ ‫درصـد ِ اصــل ســرمایه از مجمــوع ســودها‪ ،‬متعلق به‬ ‫ســرمایه گــذار بــوده و بقیــه بــه کارگــزار داده شــود و‬ ‫اگــر ســود حاصــل‪ ،‬کمتــر از ده درصـد ِ اصــل ســرمایه‬ ‫بــود‪ ،‬همــۀ ســود بــه ســرمایه گــذار تعلــق گیــرد و اگــر‬ ‫ســودی حاصل نشــد‪ ،‬مبلغی داده نخواهد شــد؛ ایا‬ ‫ایــن شــکل از قــرارداد صحیــح مــی باشــد؟‬ ‫ج‪ :‬اگــر قــرارداد‪ ،‬ضمــن عقــد وکالــت باشــد‪ ،‬اشــکال‬ ‫نــدارد بدیــن صــورت کــه کارگــزار از طــرف ســرمایه‬ ‫گــذار وکیــل شــود کــه مبلــغ را صــرف تجــارت کــرده و‬ ‫مقــداری از ســود را بــه شــیوه یــاد شــده بــه ســرمایه‬ ‫گــذار بدهــد و باقــی را بــه عنــوان اجــرت بــردارد‪.‬‬ ‫بهره برداران کشــت گندم ابی در گلســتان برای اســتفاده‬ ‫مزایــای طــرح کشــت قــراردادی بایــد اطالعــات موردنیــاز‬ ‫خــود را در ســامانه پهنه بنــدی جهادکشــاورزی ثبــت کننــد‬ ‫و از طریــق مراجعــه بــه ســامانه شــرکت بازرگانــی دولتــی و‬ ‫معرفــی بــه بانــک کشــاورزی‪ ،‬مشــمول ایــن طــرح شــوند‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬موتورســواران و عابریــن پیــاده‬ ‫بیــش از ‪ 55‬درصــد متوفیــان جــاده ای اســتان را‬ ‫در هــر ســال بــه خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد متوفیــان‬ ‫تصادفــات جــاده ای اســتان در ‪ 7‬ماهــه اول ســال‬ ‫جــاری ‪ 209‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن دو گــروه از اســیب‬ ‫پذیرتریــن کاربــران جــاده ای محســوب مــی شــوند‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه برخــاف‬ ‫افزایــش امــار متوفیــان در راههــای بــرون شــهری‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ 92‬درصــد کاهــش در متوفیــان راههــای‬ ‫روســتایی اســتان در ســطح کشــور بــوده ایــم‪.‬‬ ‫مصدقــی گفــت‪ :‬بــرای ارتقــای ایمنی تــردد کاربران‬ ‫جــاده ای در ســه بخــش اقداماتــی انجــام شــده کــه‬ ‫بخــش اول ان‪ ،‬اقدامــات مهندســی بــوده کــه ایــن‬ ‫اداره کل نســبت بــه ایمــن ســازی فیزیکــی برخــی‬ ‫از تقاطعــات اســتان کــه بیشــترین امــار تصادفــات‬ ‫موتورســواران را داشــتند و همچنیــن اشکارســازی‬ ‫نقــاط پرتصــادف و رفــع ‪ 16‬مقطــع نقــاط پرتصــادف‬ ‫اقــدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخــش دوم مربــوط بــه اعمــال‬ ‫قانــون و مقــررات بــوده کــه برخــورد جــدی تــر بــا‬ ‫تخلفــات موتورســواران و اعمــال قانــون مربوطــه‬ ‫ضــروری بنظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫مصدقــی‪ ،‬بخــش ســوم را مربــوط بــه امــوزش‬ ‫و فرهنــگ ســازی ترافیکــی دانســت و افــزود‪ :‬در‬ ‫ســال جــاری همچــون ســنوات گذشــته همایــش‬ ‫هــای اموزشــی بــرای موتورســواران و عابریــن پیــاده‬ ‫برگــزار شــده و در ایــن همایــش هــا کاله ایمنــی و‬ ‫شــبرنگ اشکارســازی بــرای موتورســواران اهــدا و‬ ‫اقــدام شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫‪ 175‬مدرســه در حاشــیه راههــای اســتان قــرار‬ ‫گرفتــه هــر ســاله برنامــه هــای اموزشــی مختــص‬ ‫دانــش امــوزان مدارســه حاشــیه راههــا همــراه بــا‬ ‫توزیــع کتابهــای اموزشــی و ســایر اقــام ترافیکــی‬ ‫بــا هــدف ارتقــای ایمنــی تــردد عابریــن پیــاده در‬ ‫ســطح راههــای اســتان برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬از انجایــی کــه کاهــش‬ ‫امــار تلفــات موتورســواران و عابریــن پیــاده نیــاز بــه‬ ‫عــزم جــدی توســط همــه دســتگاههای متولــی امــر‬ ‫و همــکاری ائمــه جمعــه و جماعــات و روحانیون در‬ ‫اســتان دارد و راهــداری بــه تنهایــی قطعــا موفــق‬ ‫نخواهــد بــود تاکیــد مــی شــود کــه همگــی بــه ســهم‬ ‫خودشــان گام هــای موثــری بردارنــد‪.‬‬ ‫مصدقــی‪ ،‬دســتگاههای متولــی این امر را اموزش‬ ‫و پرورش‪،‬پلیــس راه و راهــور‪ ،‬فرمانداری هــا‪،‬‬ ‫بخشــداری ها‪،‬دهیاران‪ ،‬خانوادهها‪،‬صــدا و ســیما‪،‬‬ ‫نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری دادگســتری و‬ ‫ســایر نهادهــا بیــان کــرد‪.‬‬ ‫پوشش ‪ ۱۴۰‬هزار هکتار گندم‬ ‫قراردادی‬ ‫پوشش ‪ ۱۴۰‬هزار هکتار گندم قراردادی‬ ‫برای استمرار‬ ‫تولید کشت‬ ‫قراردادی؛ پشتوانه‬ ‫تامین نقدینگی‬ ‫گندم کاران گلستان‬ ‫کشــت قــراردادی گنــدم‪ ،‬طــرح پشــتوانه دار و بلندمــدت‬ ‫دولــت بــرای از بین بــردن دغدغــه تولید محصــوالت راهبردی‬ ‫و تامیــن امنیــت غذایــی کشــور اســت کــه اجــرای ان در‬ ‫گلســتان عــاوه بــر کســب ایــن اهــداف‪ ،‬تامیــن نقدینگــی‬ ‫بهره بــرداران اســتان را بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫افزایــش بهــره وری از منابــع اب و خــاک‪ ،‬پایــداری‬ ‫تولید‪،‬کاهــش نقــش دالالن و واســطه های ســودجو در‬ ‫بــازار‪ ،‬افزایــش کیفیــت محصــول‪ ،‬کاهــش هزینــ ه تولیــد‬ ‫محصــول و رعایــت الگــوی کشــت از جملــه اهــداف مهــم‬ ‫اجــرای کشــت قــراردادی گنــدم اســت‪.‬‬ ‫گلســتان از جملــه قطب هــای مهــم تولیــد گنــدم‬ ‫کشــور بــه شــمار مــی رود کــه بهره بــرداران ان بــه دلیــل‬ ‫خرده پابــودن و نداشــتن تمکــن مالــی (بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫گنــدم کاران گلســتان خــرده مالــک بــا مدیریــت حداکثــر‬ ‫چهــار هکتــار زمیــن هســتند)‪ ،‬اغلــب در زمــان کشــت ایــن‬ ‫محصــول راهبــردی در تامیــن هزینــ ه کاشــت و داشــت‬ ‫دچــار مشــکل هســتند‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی زراعــی گلســتان ‪ ۵۳۹‬هــزار و ‪ ۳۸۶‬هکتــار بــا‬ ‫‪ ۸۷‬هــزار بهره بــردار اســت کــه حــدود ‪ ۷۷‬درصــد ان اراضــی‬ ‫دیم بوده و بیشــترین فعالیت بهره برداران در کشــت پاییزه‬ ‫گنــدم انجــام می شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزان گلســتان ســال زراعــی قبــل بــا تولیــد حــدود یــک‬ ‫میلیــون گنــدم‪ ،‬رتبــه دوم کشــور را بعــد از اســتان خوزســتان‬ ‫بــه خــود اختصــاص دادنــد کــه بــرای نخســتین بــار در ســطح‬ ‫‪ ۲۷‬هــزار هکتــار کشــت قــراردادی گنــدم را بــا شــرکت غلــه و‬ ‫خدمــات بازرگانــی اســتان اجــرا کردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن براســاس گــزارش مســووالن جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان امســال در ســطح ‪ ۳۸۰‬هــزار هکتــار بــرای زراعــت‬ ‫گنــدم در اســتان برنامــه ریــزی شــده کــه تاکنــون در ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫هکتــار ان بــا اورده بهره بــرداران بــه زیــر کشــت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬امســال برنامــه ریــزی شــده تــا ‪ ۱۴۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی ابــی اســتان بــا حمایــت اداره کل غلــه‬ ‫و خدمــات بازرگانــی بــه صــورت کشــت قــراردادی گنــدم‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح اداره‬ ‫کل غلــه و خدمــات بازرگانــی و صندوق بیمه محصوالت‬ ‫کشــاورزی بــه ازای هــر هکتــار کشــت گنــدم ‪ ۳۳‬میلیون‬ ‫ریــال اعتبــار در نظرگرفتــه شــده کــه ‪ ۵۰‬درصــد هزینــه‬ ‫کــود شــیمیایی موردنیــاز فســفاته و پتاســه و پوشــش‬ ‫بیمــه ای بــرای کشــاورز طــرف قــرارداد تامیــن می کنــد‬ ‫و دریافــت ایــن هزینــه از محــل محصــول تحویلــی بــه‬ ‫دولــت‪ ،‬کســر می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بهره بــرداران کشــت گنــدم ابــی در گلســتان‬ ‫بــرای اســتفاده مزایــای طــرح کشــت قــراردادی بایــد اطالعات‬ ‫موردنیــاز خــود را در ســامانه پهنه بنــدی جهادکشــاورزی ثبت‬ ‫کنند و از طریق مراجعه به ســامانه شــرکت بازرگانی دولتی‬ ‫و معرفــی بــه بانــک کشــاورزی‪ ،‬مشــمول ایــن طــرح شــوند‪.‬‬ ‫امادگی ‪ ۱۲۰‬کارگزار برای حمایت از کشت قراردادی‬ ‫گندم‬ ‫سرپرســت شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن شــرکت بــرای اجــرای‬ ‫طــرح کشــت قــراردادی گنــدم از طریــق ‪ ۱۲۰‬کارگــزاری در‬ ‫ســطح اســتان امــاده ارایــه خدمــات در تامیــن بخشــی از‬ ‫کودشــیمیایی موردنیــاز فصــل زراعــت این محصــول به بهره‬ ‫بــرداران طــرف قــرارداد اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد ضیایــی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح ‪ ۵۰‬درصــد کــود‬ ‫شــیمیایی موردنیــاز کشــت گنــدم شــامل فســفاته و پتاســه‬ ‫بــه میــزان ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم در قالــب طــرح کشــاورزی قــراردادی‬ ‫بــه کشــاورزان متقاضــی طبــق قرارداد توســط کارگــزاری های‬ ‫کشــاورزی اســتان ارایــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ایــن ‪ ۵۰‬درصــد تامیــن کودشــیمیایی ‪۲۵ ،‬‬ ‫درصــد ان توســط شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی و‬ ‫بقیــه توســط شــرکت بازرگانــی دولتــی اســت‪.‬‬ ‫وی فلســفه اجــرای طــرح کشــاورزی قــراردادی گنــدم‬ ‫بســیار خــوب بــرای افزایــش راندمــان تولیــد در واحــد‬ ‫ســطح و خودکفایــی کشــور دانســت و پیشــنهاد کــرد‬ ‫طــرح « کشــاورز کارت» بــرای اجــرای موفــق طــرح مزبــور‬ ‫و رفــع دغدغه هــای بهره بــرداران در تامیــن کامــل هزینــه‬ ‫زراعــت‪ ،‬در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫مدیــر غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان هــم در خصــوص‬ ‫اجــرای طــرح کشــت قــراردادی گنــدم در اســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح بــرای بســتن قــرارداد بــا کشــاورزان متقاضی در اســتان‬ ‫از چنــدروز اخیــر بــه طــور رســمی بــه اجــرا درامــده اســت‪.‬‬ ‫محمدباقــر منوچهــری افــزود‪ :‬بهــره بــرداران عالقمنــد‬ ‫بــه اســتفاده از مزایــای کشــت قــراردادی گنــدم در اســتان‬ ‫می تواننــد از طریــق راهنمایی جهادکشــاورزی شهرســتان ها‬ ‫در ســامانه وارد شــده و ثبــت نــام خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال ‪ ۱۴۳‬هــزار هکتــار از زمیــن هــای ابی‬ ‫زیــر کشــت گنــدم در اســتان شــرایط پوشــش اجــرای طــرح‬ ‫کشــت قــراردادی را دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در اجــرای طــرح مزبــور ‪ ۵۰‬درصــد از هزینــه‬ ‫کودشــیمیایی موردنیــاز کاشــت محصــول بــه بهره بــرداران‬ ‫طــرف قــرارداد پرداخــت می شــود و پوشــش بیمــه گنــدم هــم‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫منوچهــری در خصــوص بــراورد میــزان تولیــد گنــدم در‬ ‫گلســتان بــرای ســال زراعــی جــاری‪ ،‬افــزود‪ :‬مطابــق گــزارش‬ ‫جهادکشــاورزی اســتان یــک میلیــون و ‪ ۱۶۰‬هــزار تـُـن تولیــد‬ ‫گنــدم بــراورد شــده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســال زراعــی قبــل ایــن اداره کل‪ ۷۵۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تـُـن از گنــدم تولیــدی کشــاورزان را بــا نــرخ تضمینــی‬ ‫خریــد کــرد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل ان ‪ ۶۸‬درصــد‬ ‫بیشــتر بــود‪.‬‬ ‫کشت قراردادی گندم تامین کودپایه برای زراعت‬ ‫است‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز گلســتان هــم گفــت‪ :‬بــا عملیاتــی‬ ‫شــدن طــرح کشــت قــراردادی ضمــن ایــن کــه عملکــرد‬ ‫واحــد ســطح و درامــد بهــره بــرداران افزایــش مــی یابــد‪،‬‬ ‫نیــاز بــه واردات ایــن محصــول راهبــردی در کشــور کــم بــا‬ ‫بــه صفــر خواهــد رســید‬ ‫علیقلــی ایمانــی افــزود‪ :‬امســال کمــک مالــی در اجــرای‬ ‫طــرح کشــت قــراردادی گنــدم بــا وجــود دیــر اجــرا شــدن‪،‬‬ ‫رقــم تخصیــص یافتــه بــرای هــر هکتــار‪ ،‬خیلی پاییــن بوده‬ ‫و تامیــن کننــده کل نیــاز مالــی را نمی دهــد‪ ،‬بــه طــوری کــه‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد از هزینــه تهیــه کــود فســفاته و پتاســه را طــرح‬ ‫تامیــن مــی کنــد و ‪ ۱۰۰‬درصــد هزینــه اوره (ازتــه) برعهــده‬ ‫بهره بــردار اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن خواســتار اســتفاده از ظرفیــت کارخانــه هــای‬ ‫مرتبــط بــا فــراوری گنــدم گلســتان از جملــه ارد‪ ،‬ماکارونــی‪،‬‬ ‫صنــف شــیرینی در کنــار شــرکت بازرگانــی دولتــی در اجــرای‬ ‫طــرح کشــت قــراردادی گنــدم شــد‪.‬‬ ‫خریــد قیمــت تضمینــی گنــدم در ســال زراعــی جــاری ‪۱۱۵‬‬ ‫هــزار ریــال بــرای هــر کیلوگــرم تعییــن شــده کــه عــاوه بــر‬ ‫ایــن بــه ازای تولیــد هــر کیلوگــرم ‪ ۱۵‬هــزار ریال یارانه کشــت‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان با داشــتن زمین های مســتعد برای زراعت‬ ‫و از قطب هــای مهــم تولیــد گنــدم بــه عنــوان محصــول‬ ‫راهبــردی در کشــور بــه شــمار مـی رود کــه بــا راه انــدازی اتــاق‬ ‫کشــاورزی و رفــع گِره هــای ســر راه اجــرای طــرح کشــت‬ ‫قــراردادی گنــدم می توانــد راهــکاری بســیار موثــر در افزایــش‬ ‫چتــر حمایتــی ایــن طــرح از بهــره بــرداران و افزایــش عملکــرد‬ ‫در واحــد ســطح و درامــد ســاکنان منطقــه و تاثیرگــذاری ان‬ ‫در تامیــن ایــن محصــول راهبــردی بــرای کشــور شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان زراعــت گلســتان‪ ،‬ایــن اســتان‬ ‫شــمالی در شــرایط عــادی ســاالنه تــوان تولیــد ‪۱.۴‬‬ ‫میلیــون تــن گنــدم را دارد کــه مــازاد ایــن محصــول تولیدی‬ ‫کشــاورزان اســتان بــرای تامیــن نــان بــه بیــش از ‪ ۱۰‬اســتان‬ ‫کشــور حمــل می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪ ،‬رتبــه‬ ‫دوم ایــران را دارد و عــاوه بــر ایــن بــه بــاور برخی کارشناســان‬ ‫در بحــث کیفیــت مقــام اول کشــور را دارد زیــرا گلوتــن‬ ‫موجــود در محصــول ان بیشــتر از ســایر نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر‬ ‫و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب می شــود و‬ ‫از ایــن حیــث گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن‬ ‫محصــوالت کیفــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪۸۶۹‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‬ ‫کــه دارای ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی بــوده واز‬ ‫قطب هــای مهــم تولیــد محصــوالت کشــاورزی پاییــزه در‬ ‫کشــور بــه شــمار می رود‪/.‬ایرنــا‬ ‫برای دستیابی به ارشیو روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫به تارنمای روزنامه ‪ BKKG.IR‬مراجعه کنید‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 09‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪646‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-52‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬ممنوعیت تولید و پخش هرگونه محتوی مغایر با سیاست های کلی جمعیت‬ ‫چگونه در روزهای گرم‬ ‫تابستان خنک بمانیم؟‬ ‫بهره مندی ‪ ۲۵‬روستا از‬ ‫خدمات درمانی رایگان‬ ‫اردوی جهــادی مســتقر در ایــن منطقــه جــدای‬ ‫از روســتای «سوخســو انقــاب» بــه اهالــی‬ ‫روســتاهای پرســه ســود و سوخســو هاشــم نیــز‬ ‫خدمــات درمانــی رایــگان ارایــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫معمــوال در هــر منطقــه محــروم بــه حــدود ‪۵۰۰‬‬ ‫نفــر خدمــات ارایــه مــی دهیــم کــه پیــش بینــی مــی‬ ‫شــود در ایــن منطقــه نیــز همیــن تعــداد از خدمات‬ ‫درمانــی رایــگان بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫در دورترین نقاط‬ ‫مرزی جهادی‬ ‫از جنس سالمت‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫جنــس اردوهــای جهــادی در دیــار قومیت هــا متفاوت اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه پزشــکان جوانــش بــه صورتــی داوطلبانــه‬ ‫بــرای طبابــت بــه ســراغ مردمانــی می رونــد کــه در دورتریــن‬ ‫نقــاط مــرزی خراســان شــمالی ســاکن هســتند و همــواره بــا‬ ‫کمبودهــای درمانــی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد‪.‬‬ ‫گرچــه برخــی از افــراد از افزایــش تعرفــه هــای پزشــکی‬ ‫و هزینــه هــای درمــان گالیــه دارنــد و پزشــکان را بــه بــاد‬ ‫انتقــاد مــی گیرنــد امــا هســتند هنــوز پزشــکانی کــه بــدون‬ ‫هیــچ چشمداشــتی در مناطــق محــروم حضــور پیــدا مــی‬ ‫کننــد و ســعی در نمایــش لبخنــد بــر رخســار اهالــی ایــن‬ ‫مناطــق دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن جهادگــران کســانی هســتند کــه خدمــت رســانی‬ ‫در مناطــق محــروم را بــه حضــور در مطــب هــای شــیک و‬ ‫مجلــل ترجیــح می دهنــد تــا بــا عطوفــت جلــوه ای از ایثــار‬ ‫را در جامعــه بــه نمایــش بگذارنــد و بــه مــردم بگوینــد هنــوز‬ ‫طبیبانــی از جنــس مِهــر بــرای دوای دردهــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫گــروه جهــادی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫کــه همــواره در ارایــه خدمــات جهــادی پیشــقدم اســت؛ هــر‬ ‫مــاه بــرای ارایــه خدمــات ســامت یکــی از مناطــق محــروم را‬ ‫انتخــاب مــی کنــد کــه ایــن بــار بــرای زدودن درد و رنــج از چهره‬ ‫مــردم ایــن خطــه‪ ،‬قدم به یکی از دورافتاده ترین روســتاهای‬ ‫مرزی خراســان شــمالی یعنی روســتای «سوخســو انقالب»‬ ‫گذاشــته تــا قســمتی از رنــج و محنــت را از چهــره مرمــان ایــن‬ ‫دیــار بزدایــد‪.‬‬ ‫وقتــی خبــر حضــور گروه جهادی را در این روســتای مرزی‬ ‫معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫گرداوری نقاط قوت‬ ‫و ضعف شهرستانهای‬ ‫غرب گلستان‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان‬ ‫بــا اعــام گــرداوری نقــاط قــوت‪ ،‬ضعــف و اســیب های‬ ‫غــرب گلســتان گفــت‪ :‬بایــد بــا برنامه ریــزی و اولویت بنــدی‬ ‫بــرای برون رفــت از مشــکالت و تقویــت ظرفیت هــای‬ ‫اقتصــادی ایــن منطقــه تــاش کــرد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در نشســت شــورای اداری بخــش‬ ‫همیشــه در زندگــی خــود موفــق باشــند‪.‬‬ ‫بعــد از گفــت و گــو بــا ایــن اهالــی محــروم‪ ،‬ســراغ مســوول‬ ‫ایــن گــروه جهــادی مــی روم تــا از او در خصــوص نــوع‬ ‫خدمــات درمانــی و میــزان افــرادی کــه قــرار اســت در ایــن‬ ‫اردوی جهــادی ویزیــت شــوند‪ ،‬ســوال کنــم‪.‬‬ ‫مــی شــنوم در یــک روز ســرد پاییــزی که بــارش صبح زمین‬ ‫را هــم خیــس کــرده بــود‪ ،‬خــود را بــه محــل ارایــه خدمــات‬ ‫درمانــی ایــن گــروه جهــادی واقــع در دبســتان شــهید‬ ‫بیگلــری مــی رســانم تــا از نزدیــک شــاهد خدمــت رســانی‬ ‫بــه اهالــی باشــم‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ ۹‬و ‪ ۳۰‬دقیقــه صبــح اســت و اولیــن چیــزی کــه در‬ ‫بــدو ورود بــه چشــمم مــی خــورد‪ ،‬جمعیتــی اســت کــه جلــوی‬ ‫ورودی دبســتان ازدحــام کردنــد و ســعی در دریافــت خدمــات‬ ‫درمانــی دارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن افــراد جهــادی هــم کــه در حــال نوبــت دهــی‬ ‫اســت بــه انهــا مــی گویــد؛ نگــران نباشــید مــا تــا چنــد‬ ‫روز در ایــن منطقــه حضــور داریــم و همــه شــما ویزیــت‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫بــا معرفــی خــود بــه عنــوان خبرنگار و به بهانه تهیه گزارشــی‬ ‫وارد محــل طبابــت مــی شــوم و چشــمم بــه دندانپزشــکی‬ ‫می افتــد کــه بـ ه شــدت مشــغول کار اســت و بــا وجــود اینکــه‬ ‫از هفــت صبــح مشــغول کار بــوده‪ ،‬اثــری از اخــم در چهــره او‬ ‫نیســت و اگر باشــد هم ان را البه الی لبخندهایش اســتتار‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان دســتیار دندانپزشــک نوبــت بعــدی را صــدا می‬ ‫زنــد کــه پیرمــردی بــا مهربانــی از مــن مــی پرســد‪ ،‬اقــا نوبــت‬ ‫شماســت؟ کــه همیــن ســوال کوتــاه موجبــات گفــت و گــوی‬ ‫مــن بــا «بایــرام قلــی» را فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫«بایــرام قلــی» پیرمــردی اســت کــه از روســتای همجــوار‬ ‫«پرســه ســو» بــه روســتای «سوخســو انقــاب» امــده‬ ‫اســت کــه ضمــن دعــای خیــر بــرای جهادگــران مــی گویــد‪:‬‬ ‫چنــد روزی اســت کــه درد دنــدان امانــم را بریــده بــود تــا‬ ‫جایــی کــه االن چنــد وقتــه خانــه نشــین شــده ام و همــه‬ ‫کارهایــم مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬خــدا ایــن پزشــکان جــوان را عاقبــت بــه خیــر‬ ‫کنــه‪ ،‬به دلیــل طوالنــی بــودن مســیر تــا نزدیکتریــن مرکــز و‬ ‫بــاال بــودن هزینه هــای درمــان دنــدان حــاال حاالهــا مجبــور به‬ ‫تحمــل درد دنــدان بــودم‪.‬‬ ‫بایــرام قلــی مــی گویــد‪ :‬یکــی از اشــنایانم مــی گفتکــه ایــن‬ ‫پزشــکان جــدای از عصــب کشــی‪ ،‬دنــدان را هــم پــر مــی کنند‬ ‫ایــن لطــف بزرگــی اســت چــون مــن کــه بــه شــخصه بــا ایــن‬ ‫وضعیــت معیشــتی ام تــوان درمــان دنــدان هایــم را نــدارم‪.‬‬ ‫در ایــن میــان یکــی دیگــر از روســتاییانی که منتظر تزریقات‬ ‫اســت بــا مــا هــم صحبــت مــی شــود و مــی گویــد‪ :‬چنــد روزی‬ ‫اســت کــه بــه شــدت ســرما خــورده ام و شــدیدا ناخــوش‬ ‫بــودم امــا تــوان رفتــن بــه درمانــگاه شــهر راز را نداشــتم کــه‬ ‫خداروشــکر امــروز ایــن گــروه جهــادی بــه ایــن منطقــه امــد‪.‬‬ ‫کریــم دولتــی مــی افزایــد‪ :‬خــدا خیرشــان بدهــد‪ ،‬جــدای‬ ‫از ویزیــت رایــگان‪ ،‬تمامــی داروهــا را نیــز رایــگان در‬ ‫اختیــارم گذاشــتند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬مــا کــه نمــی توانیــم خدمــات ایــن عزیــزان‬ ‫را جبــران کنیــم انشــالله خداونــد پــاداش انهــا را دهــد و‬ ‫مســوول اردوهای جهادی دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی مــی گویــد‪ ۲۵ :‬تیــم جهــادی پزشــکی از ابتــدای‬ ‫ســالجاری تاکنون به ‪ ۲۵‬روســتای کم برخوردار اعزام شــدند‬ ‫و خدمــات پزشــکی رایــگان ارایــه کردنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬دریافــت خدمــات پزشــکی رایــگان در قالــب‬ ‫اردوهــای جهــادی در هشــت ماهــه ســالجاری نســبت مــدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۲.۵‬برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫اکبــری فــر بــا اشــاره بــه فعالیــت ســه اردوی جهــادی علــوم‬ ‫پزشــکی در خراســان شــمالی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینــک نیــز‬ ‫مناطــق روســتایی محــروم اســتان بــا توجــه بــه اولویــت در‬ ‫حــال شناســایی بــرای ارایــه خدمــات پزشــکی رایــگان اســت‪.‬‬ ‫اکنــون پنــج هــزار نفــر در حــوزه ســامت خراســان شــمالی‬ ‫خدمــت رســانی مــی کننــد و در ایــن اســتان‪ ۳۶۰ ،‬پزشــک‬ ‫عمومــی و ‪ ۲۵۰‬پزشــک متخصــص فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫شهرستان راز و جرگالن با ‪ ۶۲‬هزار نفر جمعیت از داشتن‬ ‫بیمارســتان بی بهــره اســت و مــردم ایــن منطقــه ناگزیرنــد‬ ‫بــرای دریافــت خدمــات درمانــی فاصلــه چنــد ‪ ۱۰‬کیلومتــری‬ ‫ان تــا شهرســتان مانــه و ســملقان و یــا بجنورد‪ ،‬مرکز اســتان‬ ‫خراســان شــمالی را طــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان کــه در شــمالی ترین نقطــه اســتان قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬هــم مــرز بــا کشــور ترکمنســتان بــوده و دارای ســه‬ ‫بخــش مرکــزی‪ ،‬جــرگالن و غالمــان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫نوکنــده از توابــع شهرســتان بندرگــز در غــرب گلســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مدیــران دســتگاه های اجرایــی بــا هم افزایــی‬ ‫و اســتفاده از ظرفیت هــای منطقــه می تواننــد نقــش‬ ‫تاثیرگــذاری در توســعه گلســتان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬منکــر وجــود مشــکل در اســتان نیســتیم امــا‬ ‫در صــورت همــراه نشــدن دولتی هــا بــا ســایر نهادهــا‪ ،‬مــردم‪،‬‬ ‫نخبــگان‪ ،‬ســرمایه گــذاران و فعــاالن اقتصــادی اتفــاق زیــادی‬ ‫بــرای حــل انهــا رخ نمی دهــد چراکــه در دولــت ســیزدهم‬ ‫بودجــه نســبت بــه دولت هــای قبلــی فــرق چندانــی نکــرده امــا‬ ‫ریل گــذاری بــرای توســعه کشــور برگرفتــه از اموزه هــای دینــی‬ ‫و انقالبــی تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان‪ ،‬عقــب ماندگی هــای اســتان‬ ‫را ناشــی از فضاهــای سیاســی و حزبــی دانســت و از‬ ‫مســووالن و فعــاالن اجتماعــی خواســت گرایشــات فکــری‬ ‫خــود را معطــوف بــه زمــان انتخابــات کننــد و بــدون توجــه‬ ‫بــه حــزب و جنــاح خــاص بــا رفاقــت و دوســتی و قرارگیــری‬ ‫در مســیر انجــام کارهــای عمرانــی و اقتصــادی باعــث‬ ‫شــادی دل خانــواده شــهدا شــوند‪.‬‬ ‫مهاجــر افــزود‪ :‬مســووالن بایــد اولویــت خــود را رفــع‬ ‫دغدغه هــای مــردم قــرار دهنــد و در دوره مســوولیت‬ ‫خــود در هــر پســت و ســازمانی بــه گونـه ای رفتــار کننــد کــه‬ ‫هنــگام مــرگ و تــرک دنیــا ســبک بال باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فضــای کاری یــک مدیــر انقالبــی بایــد بــر‬ ‫پایــه تعامــل و هم افزایــی میــان دســتگاه های اجرایــی‬ ‫و ســایر نهادهــای خدمات رســان و اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫نخبــگان باشــد‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬مــردم بــه دولت ســیزدهم‬ ‫اعتمــاد کردنــد و از مــا خدمــت صادقانــه می خواهنــد پــس‬ ‫وظیفــه داریــم بــا روحیــه ایثــار و از خــود گذشــتگی بــر تکالیف‬ ‫و باورهــای برگرفتــه از شــهدا عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫مهاجــر افــزود‪ :‬دشــمن بــا شــکل دادن جنــگ نامتعــارف‬ ‫رســانه ای بــرای بزرگنمایــی مشــکالت و کمرنــگ نشــان‬ ‫دادن فعالیت هــای تاثیــر گــذار دولــت در مســیر رشــد‬ ‫و توســعه ایــران اســامی بــه دنبــال ناامیــد کــردن مــردم‬ ‫جامعــه اســت لــذا همگــی مــا موظــف هســتیم بــا حرکــت‬ ‫در مســیر جهــاد تبییــن و معرفــی ظرفیت هــا در کشــور‬ ‫امیدافرینــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اســتاندار گلســتان بــه عنــوان یکــی از مدیــران‬ ‫انقالبــی بــا عملکــرد هوشــمندانه و برنامــه ریــزی موثــر خــود‬ ‫در ســفر اســفندماه ســال گذشــته رییــس جمهــور بــه ایــن‬ ‫اســتان توانســت اعتبــارات خوبــی را جــذب کنــد و می طلبــد‬ ‫ســایر مدیــران اســتانی و شهرســتانی بــا ایــن روحیــه بــرای‬ ‫رســیدن بیــش از پیــش ایــن خطــه بــه پیشــرفت و ابادانــی‬ ‫تــاش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ارایه خدمات درمانی به ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫مســوول اردوهای جهادی دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬اردوی جهــادی مســتقر‬ ‫در ایــن منطقــه جــدای از روســتای «سوخســو انقــاب»‬ ‫بــه اهالــی روســتاهای پرســه ســود و سوخســو هاشــم نیــز‬ ‫خدمــات درمانــی رایــگان ارایــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫جــواد اکبــری فــر مــی افزایــد‪ :‬معموال در هــر منطقه محروم‬ ‫بــه حــدود ‪ ۵۰۰‬نفــر خدمــات ارایــه مــی دهیــم کــه پیش بینی‬ ‫مــی شــود در ایــن منطقــه نیــز همیــن تعــداد از خدمــات‬ ‫درمانــی رایــگان بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬ایــن اردوی جهــادی ‪ ۴۰‬نفره متشــکل‬ ‫پزشــک عمومــی‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬مامــا و کارشــناس بهداشــت‬ ‫خانــواده کــه خدمــات درمانــی رایــگان را بــه اهالــی ایــن‬ ‫روســتاها ارایــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫اکبــری فــر مــی گویــد‪ :‬همچنیــن داروهــای مــورد نیــاز‬ ‫روســتاییان نیــز بــه صــورت رایــگان تهیــه و تحویــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬در صــورت نیــاز روســتاییان بــه‬ ‫خدمــات تخصصــی‪ ،‬بیمــار بــه مراکــز تخصصــی درمــان در‬ ‫مرکــز خراســان شــمالی معرفــی و رایــگان درمــان مــی شــود‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۲۵‬روستا از خدمات درمانی رایگان‬ ‫روزهــای گــرم تابســتان بــرای بســیاری از مــا ســخت و‬ ‫طاقت فرســا هســتند‪ .‬بــا ادامــه رونــد گرم شــدن کــره‬ ‫زمیــن‪ ،‬تابســتان ها گرم تــر و طاقت فرســاتر نیــز می شــوند‪.‬‬ ‫می دانیــد چگونــه می توانیــم از ایــن گرمــا در امــان بمانیــم‬ ‫و از خــود در برابــر گرمازدگــی و عــوارض ناشــی از گرمــا‬ ‫محافظــت کنیــم؟ در ادامــه‪ ،‬راهکارهایــی ســاد ه بــرای‬ ‫خنک مانــدن در روزهــای گــرم تابســتان ارائــه می کنیــم‪،‬‬ ‫راهکارهایــی کــه در عیــن ســادگی بســیار مؤثرنــد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید احتمــال مــرگ و بیمــاری ناشــی از گرمازدگی‬ ‫و کم ابــی بــدن را افزایــش می دهــد‪ .‬بعضــی از افــراد‬ ‫بیــش از دیگــران در برابــر گرمــا اســیب پذیرند‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫ســالمندان؛افراد تنها؛زنــان باردار؛افــراد دچــار معلولیــت یــا‬ ‫مشــکالت مزمــن پزشکی؛ورزشــکاران؛افرادی کــه در فضای‬ ‫بــاز کار می کنند؛کــودکان‪.‬‬ ‫مــوج گرمــا دوره ای اســت کــه هــوا بســیار گرم تــر یــا‬ ‫مرطوب تــر از حــد معمــول می شــود‪ .‬دانشــمندان‬ ‫پیش بینــی می کننــد کــه بــا گرم شــدن کــره زمیــن‪ ،‬موج های‬ ‫گرمــا شــدیدتر و بیشــتر شــوند‪.‬‬ ‫گرمازدگــی‪ :‬هرچــه هــوا گرم تــر باشــد‪ ،‬خطــر گرمازدگی نیز‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬گرمازدگــی جدی تریــن بیمــاری مرتبــط‬ ‫بــا گرماســت کــه تنظیــم دمــای بــدن را مختــل می کنــد و‬ ‫بــدن دیگــر نمی توانــد دمــای خــود را تنظیــم کنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دمــای بــدن به ســرعت افزایــش می یابــد‪ ،‬مکانیســم تعریــق‬ ‫از کار می افتــد و بــدن نمی توانــد خنــک شــود‪ .‬تشــخیص‬ ‫عالئــم گرمازدگــی همیشــه اســان نیســت‪ ،‬به ویــژه در افــراد‬ ‫مســن کــه معمــوال کمتر می توانند مشــکالت عملکــرد بدن‬ ‫خــود را تشــخیص دهنــد‪ .‬البته چند عالمت هشــداردهنده‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا باشــید‪:‬تب؛قرمزی‬ ‫پوست؛ضعف؛ســرگیجه؛افزایش ضربــان قلــب و‬ ‫تنفس؛تشــنگی شــدید؛گفتار نامفهــوم یــا گیجی؛حالــت‬ ‫تهوع؛ناراحتــی معده؛گرفتگــی عضــات‪.‬‬ ‫معمــوال گرمایــی کــه از محیــط دریافــت می کنیــم از‬ ‫طریــق تعریــق از بــدن خــارج می شــود و این طــوری دمــای‬ ‫مرکــزی بــدن تنظیــم می شــود‪ .‬وقتــی بــدن گرمــا را از محیط‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬بایــد بــرای خنک مانــدن ســخت تر کار‬ ‫کنــد تــا بیشــتر عــرق کنــد‪ ،‬ولــی در محیط هــای مرطــوب‬ ‫شــرایط متفــاوت اســت‪ .‬در ایــن محیط هــا عــرق روی‬ ‫پوســت می مانــد و تبخیــر نمی شــود کــه از خنک شــدن فــرد‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫چگونــه بــرای گرمــای شــدید امــاده شــویم‪ :‬گرمــای شــدید‬ ‫می توانــد کشــنده باشــد‪ ،‬ولــی می توانیــد بــا رعایــت نکاتــی‬ ‫خطــرات و عــوارض ان را کاهــش دهیــد‪ .‬به طــور کلــی اگــر‬ ‫دمــای هــوا از ‪ ۹۰‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۲‬درجــه ســانتی گراد)‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬بایــد فعالیت هــای خــارج از منــزل را محــدود‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا خطــر گرمازدگــی افزایــش می یابــد‪ .‬البتــه همــه‬ ‫ایــن امــکان را ندارنــد کــه در طــول مــوج گرمــا در خانــه‬ ‫بماننــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬رعایــت نــکات زیــر می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تعویــض مرتــب فیلتــر تهویــه مطبــوع‪ :‬به طــور کلــی‬ ‫می توانیــد هــر ‪ ۲‬یــا ‪ ۳‬مــاه ‪ ۱‬بــار فیلتــر تهویــه مطبــوع خــود‬ ‫را عــوض کنیــد‪ ،‬ولــی در صورتــی کــه مرتب از تهویه مطبوع‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬تعویــض زودبـه زود فیلتــر یــا تعویــض‬ ‫فیلتــر پــس از هــر طوفــان گردوخــاک موجــب می شــود کــه‬ ‫خانــه شــما بهتــر خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کشــیدن پرده هــا در طــول روز و اســتفاده از پــرده‬ ‫شــید‪ :‬بهتــر اســت پرده هــا را در ســاعات اوج گرمــا بســته‬ ‫نگــه داریــد‪ ،‬زیــرا ورود کمتــر نــور خورشــید بــه خانــه موجــب‬ ‫کاهــش دمــا و کاهــش مبلــغ قبــض برقتــان می شــود‪ .‬پــرده‬ ‫شــید نیــز بــرای جلوگیــری از ورود نــور از پنجره هــا طراحــی‬ ‫شــده اســت و می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪ .‬پــرده شــید در‬ ‫ســاعات اوج گرمــا از ورود نــور افتــاب بــه خانــه جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬به ویــژه در ضلــع جنوبــی خانــه کــه بیشــترین‬ ‫افتــاب را دارد‪ .‬این طــوری می توانیــد پنجره هــای مناســب‬ ‫بــرای عبــور جریــان هــوا در خانــه را هــم بــاز بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اســتفاده مناســب از پنکــه‪ :‬گرچــه در صــورت نبــود‬ ‫تهویــه مطبــوع ناچاریــم از پنکــه اســتفاده کنیــم‪ ،‬در دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۵‬درجــه ســانتی گراد) پنکه در‬ ‫جلوگیــری از افزایــش دمــای مرکــزی بــدن تأثیــری نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬پنکــه در گرمــای شــدید بــرای افــراد اســیب پذیری‬ ‫ماننــد ســالمندان کاری انجــام نمی دهــد و نقــش کمــی در‬ ‫تهویــه هــوا دارد‪ ،‬ولــی گزینــه خوبــی در هــوای نســبتا گــرم‬ ‫اســت‪ .‬چرخــش پنکــه ســقفی در خالف جهــت عقربه های‬ ‫ســاعت‪ ،‬جریانــی از هــوا را به ســمت پاییــن ایجــاد‬ ‫می کنــد و بــرای پایین نگه داشــتن دمــا مؤثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازکــردن پنجره هــا در شــب‪ :‬اگــر محــل زندگی تــان‬ ‫شـب های خنکــی دارد‪ ،‬بازکــردن پنجره هــا در شــب موجــب‬ ‫خنک شــدن هــوای خانــه می شــود‪ .‬نصــب تــوری‪ ،‬حفــاظ و‬ ‫قفــل پنجــره نیــز فکــر خوبــی اســت‪ ،‬زیــرا در زمــان بازکــردن‬ ‫پنجره هــا امنیــت خانه تــان را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوشــیدن اب فراوان‪ :‬در گرمای شــدید‪ ،‬بدن به ســرعت‬ ‫مایعــات از دســت می دهــد و ایــن منجــر بــه کم ابــی بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی در معــرض گرمــای شــدید قــرار می گیریــد‪،‬‬ ‫قلــب بایــد ســخت کار کنــد و خــون بیشــتری را پمپــاژ کنــد تا‬ ‫تبخیــر مــداوم از طریــق پوســت ادامــه پیــدا کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اهســته تر حرکت کــردن‪ :‬در گرمــای شــدید‪ ،‬بایــد‬ ‫اهســته تر از حــد معمــول حرکــت کنیــد‪ .‬راه رفتــن موجــب‬ ‫می شــود کــه بــدن گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد‪ ،‬گرمایــی کــه‬ ‫بایــد از طریــق تعریــق و تنفــس خــارج شــود‪ /.‬چطــور‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رفع کمبود انتی بیوتیک‬ ‫در داروخانه ها‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪646‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۲۸/۰۸/۱۴۰۱.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬بیمار‬ ‫خاص در خراسان شمالی‬ ‫ایمنــی اولیــه‪ ،‬ســی اف‪ ،‬ای بــی‪ ،‬ام پــی اس‪ ،‬اس ام ای اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫عفتــی زاده یــاداور شــد‪ :‬بیمارانــی کــه بیمــاری خــاص انهــا توســط پزشــک متخصــص تاییــد‬ ‫شــده‪ ،‬جهــت معرفــی بــه بیمــه مخصــوص بیمــاران خــاص و ســهمیه دارو می تواننــد بــه‬ ‫واحــد بیمــاران خــاص در معاونــت درمــان اســتان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه معرفــی بیمــاران خــاص اســتان بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه بــه بیمــاران خــاص و صعــب العــاج بــا هماهنگــی و‬ ‫همــکاری میــان وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی و بانــک هــا انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی اضافه کرد‪ :‬بیماران خاص‬ ‫مــی تواننــد بــا توجــه بــه شــرایط بیمــاری این تســهیالت قــرض الحســنه را دریافت کنند‪.‬‬ ‫غربالگری شنوایی سنجی بیش از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نوزاد‬ ‫معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســهمیه داروی انتــی‬ ‫بیوتیــک از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی بــه اســتان اختصــاص یافــت‬ ‫و اکنــون کمبــودی در داروخانــه هــای زیــر نظــر‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫دکتــر ســید علــی وکیلــی اظهــار داشــت‪ :‬خراســان‬ ‫شــمالی بــا ورود بــه پیــک انفلوانــزا در هفته هــای‬ ‫گذشــته بــا مشــکالتی مواجــه بــود کــه بــا شــروع‬ ‫توزیــع منظــم انتــی بیوتیــک هــا در روزهــای اخیــر‬ ‫ایــن مشــکل در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان مدیریــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینــک تهیــه داروهــای انتی بیوتیــک بــا‬ ‫نســخه پزشــک در اســتان بــه راحتــی انجــام مــی‬ ‫شــود و مشــکلی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وکیلــی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن وجــود پیگیــر افزایــش‬ ‫ســهمیه انتــی بیوتیــک در اســتان و توزیــع ان در‬ ‫بیــن داروخانــه هــا هســتیم‪.‬‬ ‫وکیلــی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهروندان از مصــرف‬ ‫خودســرانه انتــی بیوتیــک اجتنــاب کننــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه کارشناســان بهداشــتی بارهــا‬ ‫نســبت بــه مصــرف خودســرانه داروهــا از جملــه‬ ‫انتــی بیوتیــک هــا هشــدار داده انــد امــا بســیاری از‬ ‫افــراد بــا شــروع کوچــک ترین عالیم بیمــاری مانند‬ ‫ســرماخوردگی ســاده بــه مصــرف خودســرانه انتــی‬ ‫بیوتیــک هــا روی مــی اورنــد‪ ،‬بــدون انکــه از عواقب‬ ‫جبــران ناپذیــر ان اگاه باشــند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬انتــی بیوتیــک نمــی توانــد تمــام‬ ‫عفونــت هــا را درمــان کنــد و فقــط علیــه عفونــت‬ ‫هایــی بــه کار مــی رود کــه توســط باکتــری هــا‪،‬‬ ‫قــارچ هــا و انــگل هــا بــه وجــود امــده باشــد و بــرای‬ ‫درمان بیماری های ویروســی مانند ســرماخوردگی‬ ‫و انفلوانــزا موثــر نیســت‪.‬‬ ‫معــاون غــذا و دارو خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫در واقــع تنهــا پزشــک مــی توانــد از بیــن انــواع‬ ‫مختلــف انتــی بیوتیــک هــا نــوع موثــر بــر بیمــاری‬ ‫هــای مختلــف را تشــخیص و تجویــز کنــد‪.‬‬ ‫انتــی بیوتیک هــا داروهــای قدرتمنــدی هســتند‬ ‫کــه بــا عفونت هــای باکتریایــی مبــارزه می کننــد‬ ‫امــا گاهــی بــه دلیــل مصــرف نادرســت ســبب بــروز‬ ‫مشــکالت بیشــتری بــرای بیمــار می شــوند‪.‬‬ ‫اکثــر پزشــکان معتقدنــد اســتفاده نابجــا یــا‬ ‫نادرســت دارو می توانــد منجــر بــه مقاومــت انتــی‬ ‫بیوتیکــی شــود و عــوارض جبران ناپذیــری را در پــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اینــک ‪ ۱۰۸‬واحــد داروخانــه در هشــت شهرســتان‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار خــاص و صعــب العــاج در اســتان شناســایی و در ســامانه اختصاصــی‬ ‫ایــن دانشــگاه بــرای بهره منــدی از خدمــات صنــدوق بیمــاران خــاص ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر علــی عفتــی زاده اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۱۷‬نفــر بیمــار دیابتــی‪۲ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۷۰‬نفــر بیمــار ســرطانی‪ ۴۰۷،‬نفــر بیمــار ام اس‪ ۱۰۳ ،‬نفــر بیمــار هموفیلــی‪۲۶۱ ،‬‬ ‫نفــر بیمــار دیالیــزی‪ ۱۳۷ ،‬نفــر بیمــار پیونــدی‪ ۹۷ ،‬نفــر بیمــار اوتیســم‪ ۶۶ ،‬نفــر بیمــار پــی‬ ‫کــی یــو و ‪ ۳۳‬نفــر بیمــار تاالســمی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از دیگــر بیماری هــای خــاص تحــت پوشــش دانشــگاه می تــوان بــه نقــص‬ ‫تصویب ‪ ۱۲‬طرح سرمایه گذاری‬ ‫بخشگردشگری‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۱۲ :‬طــرح گردشــگری بــا ســرمایه گذاری ‪ ۱۱۰‬میلیــارد تومــان بــا بررســی‬ ‫نظــر کارشناســان در کمیتــه مربوطــه اســتان تصویــب شــد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اســماعیلی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طرح هــا شــامل مجتمــع گردشــگری‬ ‫عمومــی‪ ،‬مجتمــع گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬ســفره خانــه ســنتی‪ ،‬مجتمــع خدماتــی رفاهــی‬ ‫بیــن راهــی‪ ،‬هتــل و اقامتــگاه بــوم گــردی اســت کــه بــرای ‪ ۱۳۲‬نفــر اشــتغالزایی میشــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متقاضیــان طــرح هــای مزبــور در بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬مانــه‬ ‫و ســملقان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه و جاجــرم ســرمایه گــذاری خواهنــد کــرد کــه موافقــت اصولــی ان‬ ‫صــادر شــده اســت و پــس از ان بایــد بــه دنبــال اســتعالم از دســتگاه هــای مربوطــه باشــند‪.‬‬ ‫اســماعیلی عنــوان کــرد‪ :‬از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬بــه متقاضیــان تســهیالت پرداخــت میشــود‬ ‫کــه ‪ ۳۰‬درصــد اورده خــود ســرمایه گــذار و ‪ ۷۰‬درصــد تســهیالت را شــامل میشــود و‬ ‫میــزان تســهیالت ســقف نــدارد و بــر اســاس طــرح اجرایــی پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــرح هــای مزبــور قبــل از تصویــب ابتــدا توســط کارشناســان ایــن اداره‬ ‫کل بازدیــد و در کمیتــه فنــی بررســی مــی شــود کــه تــوان مالــی‪ ،‬اهلیــت و برخــورداری‬ ‫زیرســاخت هــا در اجــرای طــرح جــزو اولیــت هــا اســت‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬ســرمایه گــذار پــس از طــی کــردن تمــام مراحــل اداری و طبــق برنامــه‬ ‫زمــان بنــدی شــده ‪ ۲‬ســاله بایــد طــرح خــود را بــه پایــان برســاند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرر و زیــان گردشــگری در ایــام شــیوع کرونــا عنــوان کــرد‪ :‬هــدف‬ ‫کمــک بــه تاسیســات گردشــگری اســت تــا بــا پرداخــت تهســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬کــه هشــت‬ ‫درصــد یارانــه دارد بــه ســرمایه گــذارن ایــن حــوزه کمــک شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا بیــان اینکــه امســال تهســهیالت گردشــگری هنــوز ابــاغ نشــده اســت‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۷۲۰‬میلیــارد ریــال در ایــن حــوزه ابــاغ شــد کــه تاکنــون ‪۵۰‬‬ ‫درصــد ان بــرای ‪ ۲۴‬نفــر پرداخــت شــده و ‪ ۵۰‬درصــد تمــام مراحــل فراینــد را طــی کــرده‬ ‫و منتظــر پرداخــت بانــک هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی با جمعیت یک میلیون نفر دارای ‪ ۱۱۵‬جاذبه گردشــگری‪ ۳۴ ،‬واحد بوم‬ ‫گــردی‪ ۲۴ ،‬منطقــه نمونــه ملــی و اســتانی و هشــت روســتای هــدف گردشــگری مقصــدی‬ ‫بکــر بــرای طبیعــت دوســتان و عالقه منــدان بــه فرهنــگ و ایین هــای اقــوام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫عفتــی زاده گفــت‪ :‬براســاس دســتورالعمل وزارت بهداشــت در خراســان شــمالی‪ ۶ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬نــوزاد تــازه متولــد شــده از ابتــدای ســالجاری تاکنــون در بیمارســتان های اســتان‬ ‫توســط کارشــناس شنوایی ســنجی بررســی و معاینــه شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن میــان شهرســتان بجنــورد بــا ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۳۶۸‬نــوزاد بیشــترین تعــداد‬ ‫شــنوایی ســنجی را داشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬از ایــن تعــداد نــوزاد‬ ‫معاینــه شــده ‪ ۱۴۳‬نــوزاد بــه علــت مشــکوک بــودن نتایــج شنوایی ســنجی بــرای تشــخیص‬ ‫قطعــی بــه پزشــک ارجــاع شــدن کــه از ایــن بیــن بــرای ‪ ۵۷‬نــوزاد درمان هــای مداخلــه ای‬ ‫اغــاز شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪ ۴۴۴‬تخــت بیمارســتانی اســت و هــم‬ ‫اکنــون پنــج هــزار نفــر در حــوزه ســامت ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫خرید حمایتی ‪ ۲‬تُن زعفران نگین‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی اســتان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬زعفــران کاران ایــن اســتان‬ ‫‪ ۲‬تــن محصــول نگیــن زعفــران خــود را از دهــه اول ابــان مــاه ســال جــاری تاکنــون بــه‬ ‫صــورت حمایتــی تحویــل دولــت دادنــد‪.‬‬ ‫جلیــل رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬خریــد حمایتــی زعفــران از دهــه اول ابــان مــاه ســال‬ ‫جــاری بــا هــدف کنتــرل قیمــت‪ ،‬تنظیــم بــازار و متضــرر نشــدن کشــاورز اغــاز شــد و‬ ‫ایــن خریــد همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق دســتورالعمل ابالغــی‪ ،‬قیمــت خریــد حمایتــی هــر یــک کیلوگــرم‬ ‫زعفــران نگیــن ‪ ۴۱‬میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬شــبه نگیــن ‪ ۳۳‬میلیــون تومــان و‬ ‫پوشــال مرغــوب ‪ ۳۲‬میلیــون تومــان از کشــاورزان خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۸‬در حــدود ‪ ۷۶۱‬تــن‬ ‫زعفــران نگیــن‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۹‬نیــز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تــن زعفــران نگیــن از کشــاورزان خریــد‬ ‫حمایتــی شــد و ســال ‪ ۱۴۰۰‬هیچگونــه خریــد حمایتــی انجــام نشــد‪.‬‬ ‫«نگیــن» بــه زعفرانــی گفتــه مــی شــود کــه موقــع پــاک کــردن ان ســه کاللــه زعفــران از‬ ‫قســمت سفید(ریشــه) و قســمت نارنجــی رنــگ (بــوری) کامــا جــدا شــود و هیچگونــه‬ ‫رنگــی جــز رنــگ قرمــز در ان نباشــد و هــر چــه ایــن کاللــه هــا درشــت تــر باشــد قــدرت‬ ‫رنــگ دهــی بیشــتر و شــکل ظاهــری ان زیباتــر اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی افــزود‪ :‬زعفــران کاران ایــن اســتان از همــان زمانــی کــه کشــت ایــن محصــول‬ ‫اقتصــادی در ایــن اســتان توســعه یافــت در پــاک کــردن و جــدا ســازی نگیــن تخصــص‬ ‫پیــدا کردنــد و ایــن رویــه در کیفیــت و قیمــت محصــول تاثیــر گــذار اســت در حالــی کــه‬ ‫در برخــی از اســتان هــا همــراه پوشــال تهیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی اســتان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بعــد از تحویــل نگیــن بــرای‬ ‫مشــخص شــدن کیفیــت ان بــه ازمایشــگاه دانشــگاه فردوســی مشــهد ارســال مــی شــود‬ ‫و بعــد از اعــام نتیجــه و پذیــرش از ســوی کشــاورز کــه حــدود ‪ ۲‬هفتــه طــول مــی کشــد‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد مبلــغ بــه انــان پرداخــت و مابقــی را در کمتــر از ســه مــاه پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫تولیــد زعفــران از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان بــا ‪ ۵.۵‬کیلوگــرم در هــر هکتــار‬ ‫بیــش از میانگیــن کشــور اســت و ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن برداشــت زعفــران‬ ‫در کشــور بیــش از چهــار کیلوگــرم در هــر یــک هکتــار اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا چهــار هــزار و ‪ ۶۳‬هکتــار ســطح زیــر کشــت زعفــران بعــد از‬ ‫اســتان هــای خراســان رضــوی و جنوبــی مقــام ســوم در کشــور دارد کــه از ایــن میــزان‬ ‫‪ ۶۱‬هکتــار غیــر بــارور اســت و پیــش بینــی مــی شــود امســال ‪ ۲۲‬تــن زعفــران بــه ارزش‬ ‫‪ ۷۷۰‬میلیــارد تومــان از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کشف بیش از ‪ 17‬کیلوگرم‬ ‫مواد مخدر در ازادشهر‏‬ ‫قتل مرد ‪ 35‬ساله و دستگیری‬ ‫قاتل در گمیشان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر از کشــف مقــدار ‪ 17‬کیلــو‬ ‫و ‪ 500‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع حشــیش در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ «ســید داوود حســینی»‏گفت‪ :‬در پــی کســب‬ ‫خبری مبنی بر فعالیت فروشــندگان مواد مخدر در ســطح‬ ‫شهرســتان‪ ،‬موضــوع‏بصــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ازادشــهر قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و اســتفاده از‬ ‫شــگردهای خــاص پلیســی‪ ،‬زمــان و محــل‏فعالیــت ایــن‬ ‫افــراد شناســایی و بــا اجــرای اقدامــات پلیســی‪ ،‬یــک نفــر از‬ ‫توزیــع کننــدگان مــواد مخــدر در‏حیــن جابجایی مــواد مخدر‬ ‫دســتگیر و مقــدار ‪ 17‬کیلــو و‪ 500‬گــرم مــواد مخــدراز نــوع‬ ‫حشــیش از‏خــودروی متهــم کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر‬ ‫‏مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی در پایــان از مــردم خواســت‪ :‬بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ســوداگران مــرگ و برهــم زننــدگان‏نظــم و امنیــت‬ ‫عمومــی‪ ،‬هرگونــه مــورد مشــکوک را در اســرع وقــت بــه‬ ‫مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪110‬‏اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گمیشــان ازقتــل مــرد ‪ 35‬ســاله و‬ ‫دســتگیری قاتــل طــی یــک عملیــات پلیســی خبــرداد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد فرزبــود» اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫اعــام‏مرکزفوریــت هــا ی پلیســی‪ 110‬مبنــی بروقــوع یــک‬ ‫فقــره نــزاع ودرگیــری خانوادگــی منجربــه ضــرب‏وجــرح‬ ‫دریکــی از روســتاهای گمیشــان‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران‬ ‫انتظامــی بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در بررســی هــای بــه عمــل امده مشــخص‬ ‫شــد بــه دلیــل اختالفــات خانوادگــی و توهــم‏ناشــی از‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی‪ ،‬بــرادر بزرگتــر بــا ســاح‬ ‫ســرد بــرادر کوچکتــر خــود را بــه شــدت‏مجــروح کــه‬ ‫بــه دلیــل شــدت جراحــات متاســفانه جــان خــود را از‬ ‫دســت داد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی گمیشــان بــا اشــاره بــه دســتگیر قاتــل‬ ‫توســط مامــوران و کشــف االت قتالــه در ایــن‏عملیــات‬ ‫خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‏‬ ‫کشف اموال مسروقه‬ ‫در «جاجرم‪»‎‬‬ ‫پرونده سرقت های ‪7‬‬ ‫میلیاردی بسته شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «جاجــرم» از دســتگیری دو‬ ‫نفــر مالخرحرفــه ای و کشــف امــوال‏مســروقه بــه ارزش ‪60‬‬ ‫میلیــون ریــال خبــرداد‏‬ ‫ســرهنگ «رضاقنــدی» گفــت‪ :‬بــا کســب خبری مبنی بــر دپوی‬ ‫مقادیــر زیــادی امــوال‏مســروقه در یــک انبــار ضایعاتــی در یکــی‬ ‫از محــات شــهر جاجــرم‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫‏کار مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پلیــس اگاهــی با شناســایی‬ ‫ایــن انبــار ‪ 2‬نفــر مالخــر را دســتگیر‏کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬تیــم‬ ‫رســیدگی کننــده بــه پرونــده روز گذشــته در اقدامــی ضربتــی‬ ‫وارد عمــل شــدند و‏ضمــن دســتگیری متصدیــان ایــن انبــار‪،‬‬ ‫در بازرســی از محــل مقادیــر زیــادی اموال مســروقه را شــامل‬ ‫‏ســیم بــرق‪ ،‬گردســوز‪ ،‬مــودم‪ ،‬چــراغ ال ای دی و مقادیــری‬ ‫اچــار و ابــزاراالت مســروقه را کشــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫هماهنگــی قضایــی ایــن انبــار ضایعاتی‏پلمپ و تحقیقات از‬ ‫متهمیــن بــرای دســتگیری ســارقان امــوال مســروقه وکشــف‬ ‫دیگــر جرایــم‏احتمالــی ادامــه دارد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬ســارق ســابقه‬ ‫دار بــا ‪ 52‬فقــره ســرقت گوشــی تلفــن‏همــراه بــه ارزش‬ ‫‪ 7‬میلیــارد ریــال توســط کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» ‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چنــد مــورد ســرقت گوشــی تلفــن همــراه در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد‏بالفاصلــه موضوع با جدیت در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی هــای بــه عمــل امــده‬ ‫مشــخص شــد ســارقان غیــر بومــی هســتند‪،‬‏افــزود‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه ســارقان در شــهر مشــهد مقــدس ســاکن‬ ‫بودنــد اقدامــات الزم در جهــت‏دســتگیری انــان بــا جدیــت‬ ‫بیشــتری از طریــق نیابــت قضائــی صــورت گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان ادامــه داد‪ :‬بــا تــاش‬ ‫کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان و‏همچنیــن همــکاری‬ ‫کاراگاهــان پلیــس اگاهــی مشــهد مقــدس محــل اختفــای‬ ‫هــر ‪ 2‬ســارق شناســایی‏کــه در عملیــات غافلگیرانــه ای‬ ‫دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪646‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫رونمایی سامانه پنجره واحد‬ ‫مدیریت زمین در گلستان‬ ‫ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن بــا هــدف ایجــاد مانع بــرای هرگونه تصــرف غیرقانونی‬ ‫و دسـت درازی بــه اراضــی و امــاک در گلســتان رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل پیشــگیری از وقــوع جــرم معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه‬ ‫قضائیــه بــه همــراه نماینــده ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی‪ ،‬اســتاندار ورییــس کل‬ ‫دادگســتری گلســتان حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن بــا فراهــم ســاختن ســه امــکان پایــش اراضــی کشــور‬ ‫بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای‪ ،‬مدیریــت درخواســت متقاضیــان خدمــات حــوزه زمیــن و‬ ‫همچنین مدیریت فرایندهای بین دســتگاهی قرار اســت‪ ،‬مانع هرگونه تصرف غیرقانونی‬ ‫و دسـت درازی بــه اراضــی و امــاک شــود‪.‬‬ ‫کارکــرد دیگــر ایــن ســامانه مربــوط بــه مدیریــت فرایندهــای بین دســتگاهی اســت کــه بــر‬ ‫همیــن اســاس تمامــی مجوزهــای حــوزه زمیــن و مســکن کــه توســط ارگان هایــی ماننــد‬ ‫شــهرداری ها‪ ،‬ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬وزارت را ه و شهرســازی‪ ،‬ســازمان امــور‬ ‫پسروی اب دریا یکی از مشکالت‬ ‫صنعت پرورش ماهی است‬ ‫رحمانــی‪ ،‬مدیــر شــرکت پارســیان طلــوع مهرخــزر گفــت‪ :‬پــرورش ماهــی در قفــس ظرفیتــی بــرای‬ ‫تولیــد محصــول بــا کیفیــت و رونــق اقتصــادی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫حســن رحمانــی بــا بیــان اینکــه بــرای خــوراک ماهیــان پرورشــی از غــذای امــاده اســتفاده می کنیم‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت کاالهــا پــس از حــذف ارز دولتــی‪ ،‬در حــال حاضــر هزینــه‬ ‫زیــادی در بخــش تامیــن نهــاده صــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت پارســیان طلــوع مهرخــزر افــزود‪ :‬از انجاییکــه پــرورش ماهــی در قفــس در دریا انجام‬ ‫مــی شــود هزینــه بیشــتر نســبت بــه پــرورش ماهی در اســتخر نیاز اســت‪.‬‬ ‫وی در توضیــح چگونگــی پــرورش ماهــی در قفــس‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا قــرار دادن بچــه ماهــی در دریــا و‬ ‫تغذیــه و رســیدگی مســتمر بــه انهــا‪ ،‬ماهیــان در دریــا امــا بــا برنامــه ریــزی خاصــی پــرورش مــی یابنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی‪ ،‬قیمــت هــر کیلوگــرم ماهــی پــرورش یافتــه در قفــس در حــال‬ ‫حاضــر بــه طــور میانگیــن بیــش از ‪۷۰‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی قیمــت غــذای ماهــی‪ ،‬هزینــه حمــل قایــق هــای موتــوری و ســوخت انهــا‪ ،‬امکانــات و تجهیــزات‬ ‫را عوامــل موثــر بــر افزایــش هزینــه نهایــی ماهــی دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در گلســتان روش‬ ‫پــرورش ماهــی در قفــس پنــج ســالی اســت کــه بــه صــورت پایلــوت انجام شــده اما در دو ســال اخیر‬ ‫بــه شــکل جــدی تــر دنبــال مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ضمــن بیــان ایــن موضــوع کــه ســازمان شــیالت به پــرورش ماهی در قفــس تاکیــد دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اولویــت ابــزی پــروری بــا پــرورش ماهــی در قفــس اســت ضمــن اینکــه ظرفیــت پــرورش ماهــی در‬ ‫قفــس رو بــه افزایــش بــوده و متقاضــی بیشــتری را بــه خــود جــذب کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن پــرورش دهنــده ماهــی بــا بیــان اینکــه بســیاری از افــراد راغــب بــه انجــام ایــن کســب و کار‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد شــش مجموعــه در بخــش پــرورش فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت پارســیان طلــوع مهرخــزر ظرفیــت تولیــد را ســاالنه ‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬تــن اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای اینکــه شــاهد رشــد وشــکوفایی بیشــتر باشــیم نیــاز اســت از بخــش خصوصــی در ایــن‬ ‫راســتا حمایــت بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫وی یکــی از مشــکالت صنعــت ماهــی در قفــس را پســروی اب دریــا و پاییــن بــودن شــیب ســواحل‬ ‫بــه ســمت عمــق دانســت وافــزود ‪ :‬یکــی از شــاخص های ایجــاد فضایــی بــرای پــرورش ماهــی در‬ ‫قفــس برخــورداری از عمــق مناســب اســت کــه متاســفانه گلســتان برخــاف اســتان هــای گیــان و‬ ‫مازنــدران‪ ،‬کمتــر از ایــن مزیــت برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رحمانــی‪ ،‬بــرای رســیدن بــه فضایــی بــا عمــق مناســب بایــد مســافت زیــادی بــا قایــق طــی‬ ‫شــود کــه ایــن مســتلزم صــرف هزینــه بیشــتری بــه جهــت تــردد مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی افــزود‪ :‬رودخانــه هــای منتهــی بــه دریــا بــه خاطر پســروی اب و خشــک شــدن‬ ‫ت‪.‬‬ ‫نیــاز بــه الیروبــی دارنــد و بــه همیــن خاطــر اقداماتــی در گرگانــرود در حــال انجــام اسـ ‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت اســناد و امــاک‬ ‫اراضــی‪ ،‬بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‪ ،‬ســازمان جنگل هــا‪ ،‬ســازمان ثبـ ‬ ‫کشــور‪ ،‬وزارت نیرو و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر می شــد‪ ،‬در یک اتاق شیشـه ای‬ ‫بــه نــام پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن بــه شــکل مســتمر نظــارت می شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن اقــدام‪ ،‬ضمــن ایــن کــه اجــرای قوانیــن و مقــررات و صــدور مجــوز بــه صــورت قانونــی‬ ‫تضمیــن می شــود‪ ،‬مــوازی کاری در ارائــه خدمــات در ایــن حــوزه نیــز بــه شــدت کاهــش پیــدا‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن بــه نشــانی ‪ iraneland.ir‬اســت و کاربــران بــا مراجعــه‬ ‫بــه کارتابــل خــود می تواننــد نــوع درخواســت خــود را بــرای صــدور مجوزهایــی همچــون‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬معدنــی‪ ،‬شهرک ســازی‪ ،‬احــداث بنــای مســکونی‪،‬‬ ‫تجــاری و اداری ثبــت نماینــد و در نهایــت بــا تعییــن موقعیــت زمیــن یــا ملــک مــورد نظــر در‬ ‫نقشــه و ســپس ارائــه اطالعــات مربــوط بــه مالکیــت و احــراز نــوع ان‪ ،‬درخواســت کاربــر بــه‬ ‫شــکل انالین در ســامانه ثبت و پردازش شــده و بالفاصله به مراجع و ادارات مربوطه برای‬ ‫اخــذ مجــوز ارســال می شــود‪.‬‬ ‫شــهروندان بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری در دســتگاه های اجرایــی مربوطــه‪ ،‬امــکان‬ ‫پیگیــری وضعیــت درخواســت خــود را از طریــق ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن در‬ ‫قســمت کارتابــل متقاضیــان دارنــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر تحقــق دولــت الکترونیــک ایــن مزیــت را برای شــهروندان فراهــم خواهد کرد‬ ‫کــه بــا صرفه جویــی در هزینــه و زمــان‪ ،‬تمامــی امــور مربــوط به جوازهای امالک و مســتغالت‬ ‫خود را به شــکل انالین و بدون کاغذبازی اداری به ســرانجام برســانند‪.‬‬ ‫در این جلســه مدیران کل ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬جهاد کشــاورزی و مدیرکل منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری نیــز بــه برخــی از مزیت های این ســامانه در گلســتان اشــاره کردند‪.‬‬ ‫معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫هدف اصلی تالش برای رشد‬ ‫گلستان با استفاده از توان همگان‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و امنیتــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تــاش بــی وقفــه‬ ‫بــرای رشــد ایــن اســتان بــا اســتفاده از تــوان همدیگــر هــدف اصلــی اســت‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در نشســت بــا جمعــی از جوانــان نخبــه شهرســتان بندرگــز‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬انتخــاب مدیــران دســتگاه ها در اســتان از طریــق راه انــدازی ســامانه ای بــا نــگاه‬ ‫ســرزمینی و لحــاظ ‪ ۱۰‬شــاخص از جملــه جنســیت‪ ،‬قومیــت‪ ،‬مذهــب‪ ،‬بومــی بــودن‪،‬‬ ‫م می شــود‪.‬‬ ‫پراکندگــی‪ ،‬جــوان بــودن‪ ،‬و خانــواده معظــم ایثارگــران‪ ،‬انجــا ‬ ‫به گفته وی در اســتان گلســتان ‪ ۱۱۹‬پســت مدیریتی ســتادی وجود دارد تنها ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫از مدیــران ســتادی را می تــوان از بیــرون مامــور کــرد و بقیــه از داخــل انتخــاب می شــوند‪.‬‬ ‫وی خطــاب بــه جوانــان نخبــه اســتان از جملــه در شهرســتان بندرگز گفت‪ :‬شــما هم‬ ‫می توانیــد بــه عنــوان دیده بــان و حتــی در معرفــی مدیــران‪ ،‬کمــک کنید‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مســوولیت امانــت شــهدا در اختیــار مــا اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مــا بــا‬ ‫شــهدا عهــد بســته ایم کــه بــرای مــردم صادقانــه کار کنیــم و در مرامنامــه ‪ ۱۷‬بنــدی کــه بــا‬ ‫اســتاندار امضــا کرده ایــم و وقــت خــود را صــرف خدمــت بی منــت بــه مــردم خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و امنیتــی اســتاندار گلســتان در بخشــی دیگــری از‬ ‫اظهــارات خــود بــر رعایــت حجــاب تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ی خطــاب بــه اغتشاشــگران گفــت‪ :‬ایــن مملکــت حســاب و کتــاب دارد و مــرز ان‬ ‫و ‬ ‫رعایــت قانــون اســت‪ ،‬و بازاریــان و ســرمایه گذاران هــم از ایــن وضعیــت بــه وجــود‬ ‫امــده‪ ،‬شــاکی هســتند‪.‬‬ ‫ی در اســتان گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫وی همچنیــن بــه ‪ ۲‬کشــته ســاز ‬ ‫هــم اســتانی ها معــروف در خصــوص فــوت « نویــد بادپــا » جوان اهل گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫دروغ پــردازی کــرده بــود کــه پــدرش در پاســخ بــه اقــدام ایــن فــرد اعــام کــرد کــه فــوت‬ ‫فرزنــدم براثــر ســانحه طبیعــی بــوده و ربطــی بــه اغتشاشــات اخیــر نــدارد‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا تاکیــد بــر هوشــیاری در برابــر توطئــه جدیــد دشــمن‪ ،‬افــزود‪ :‬امروز دشــمن‬ ‫از ابــزار رســانه علیــه کشــورمان اســتفاده می کنــد تــا بــه اهــداف شــوم خــود دســت‬ ‫یابــد کــه می تــوان از طریــق جهــاد تبییــن واقعیت هــا را بــه جامعه انتقــال داد و ایجاد‬ ‫شــبهه و مایــوس کــردن توســط دشــمن را خنثــی کــرد‪.‬‬ ‫احیای خلیج گرگان ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت دارد‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬اجتماعی و امنیتی اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬احیای خلیج گرگان‬ ‫که در دولت ســیزدهم عملیاتی شــده اکنون ‪ ۴۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی دارد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر بــرای احیــای خلیــج گــرگان بــر اثــر مســدود شــدن کانال هــای ان‬ ‫از طــرف دریــای خــزر ‪ ،‬اقدامــی صــورت نمی گرفــت تــا ‪ ۲‬ســال اینــده خشــک شــده و‬ ‫ریزگردهــای ناشــی از ان تــا خراســان شــمالی را تحــت تاثیــر قــرار مـی داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــرای احیــای خلیــج گــرگان ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال اعتبار تخصیص‬ ‫داده شــده که یکهزار میلیارد ریال ان جذب شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی در اســفند مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬در ســفر بــه گلســتان‬ ‫دســتور فــوری اغــاز الیروبــی و رســوب برداری از کانال هــای سـه گانه منطقــه را صــادر‬ ‫کــرد ‪ ،‬پــس از مــدت کوتاهــی بــا هماهنگــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه عنــوان‬ ‫مجــری و قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا بــه عنــوان پیمانــکار‪ ،‬مرحلــه نخســت ایــن‬ ‫عملیــات اغــاز شــد کــه بــرای انجــام ان از اواخــر مردادمــاه ده هــا دســتگاه ماشــین‬ ‫االت ســنگین بــرای الیروبــی وارد کانــال اشــوراده شــدند‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی دریــای خــزر و حــوزه‬ ‫شهرستان های بندرترکمن‪ ،‬بندرگز‪ ،‬نوکنده و بهشهر از ‪ ۶۰‬کیلومتر طول و حداکثر‬ ‫‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز‬ ‫هســت و تــداوم زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصال‬ ‫ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از جملــه کمبــود اب بــرای تجدیــد‬ ‫حیــات ابزیــان‪ ،‬شــکار بــی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن کانال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعداد‬ ‫اب بندان و مزارع پرورش ماهی در باال دســت شــده و این عوامل بر بحرانی شــدن‬ ‫شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت تــاش بــرای حــل ان را جدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــو زاغمــرز در‬ ‫اســتان مازنــدران بـ ه عنــوان نخســتین مجموعــه تاالب بین المللی جهان در فهرســت‬ ‫تاالب هــای کنوانســیون رامســر ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک‬ ‫مجموعــه ارزشــمند زیســت محیطــی اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخه زیســت دریای‬ ‫خــزر در معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ماستمالی سرانه خرید‬ ‫کتاب!‬ ‫یــک عــده فکــر مــی کننــد خریــد کتــاب بالتشــبیه‬ ‫مثــل خریــد یابــو یــا چهــار پــا اســت کــه مــی تواننــد‬ ‫دنــدان هایــش را بشــمارند‪ ،‬روی شــکمش دســت‬ ‫بکشــند‪،‬اج های ســمش را چک کنند و از فروشــنده‬ ‫راجــع بــه کارایــی و دور موتــور و یــا ســن ســالش‬ ‫ســوال کننــد وخــاص‪ ...‬غافــل از اینکــه خریــد‬ ‫کتــاب یــک مهــارت اســت و ایــن معاملــه از خریــد‬ ‫یــک پرایــد دســته دوم مــدل ‪ 86‬کــه چنــد کارشــناس‬ ‫رنــگ و بنگاهــی و صافــکار و نقــاش بایــد راجــع بــه‬ ‫مختصــات فنــی و امیــد بــه زندگــی ان زبــان بســته‬ ‫نظــر بدهنــد‪ ،‬دشــوار تــر و پیچیــده تــر اســت‪ .‬عالقــه‪،‬‬ ‫ســطح دانــش و اســتعداد‪ ،‬تعــداد صفحــات کتــاب‪،‬‬ ‫موضــوع کتــاب‪ ،‬ذائقــه مطالعاتــی‪ ،‬گیرایــی متــن‬ ‫و ترجمــه کتــاب‪ ،‬کاربــردی بــودن مطالــب کتــاب‪،‬‬ ‫نویســنده و ‪ ...‬تنهــا بخشــی از مــواردی هســتند کــه‬ ‫در خریــد کتــاب بایــد لحــاظ شــوند‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود گاهــی اوقــات ادمــی مجبــور مــی‬ ‫شــود خــاف جریانــات عــادی جامعــه حرکــت کنــد و‬ ‫بــرای خــودش مــاک هــای مــن دراوردی بتراشــد و‬ ‫خــرق عــادت کنــد‪ .‬ریــا نباشــد‪ ،‬مــا هــر مــاه بخشــی‬ ‫مختصــری از درامــد نجومــی مــان را بــه نیــت ثــواب‬ ‫و باقیــات الصالحــات صــرف خریــد کتــاب مــی کنیــم‪.‬‬ ‫امــا در خریــد کتــاب بــه هیــچ کــدام از مــوارد فــوق‬ ‫الذکــر وقعــی نمــی نهیــم و خیلــی شــیک و مجلســی‬ ‫لــدی الــوورد بــه کتابفروشــی و رســیدن بــه قفســه‬ ‫کتــاب هــای مــورد عالقــه‪ ،‬تنهــا بــه قیمــت پشــت‬ ‫جلــد کتــاب هــا توجــه مــی کنیــم و خــاص‪ .‬چــرا‬ ‫کــه بــه عقیــده بنــده کتــاب بــا روزنامــه و سمبوســه‬ ‫تفــاوت ماهــوی دارد و نیــازی نیســت همــان موقــع‬ ‫کــه چــاپ شــدیم ان را داغ داغ بخوانیــم!‬ ‫علــت هــم دارد ‪ .‬فــی المثــل االن کتابــی کــه‪250‬‬ ‫هــزار تومــان برابــر پنــج دبــه ماســت کــم چــرب‬ ‫قیمــت دارد دو ســال دیگــر یــک کتــاب بــا قیمــت‬ ‫مناســب بــرای خریــد اســت! چــرا کــه دو ســال دیگــر‬ ‫قیمــت همیــن کتــاب مــی شــود برابــر بــا یــک دبــه‬ ‫ماســت نیــم چــرب! تــازه در ایــن رویکــرد جریمــه‬ ‫هــای میلیــاردی شــرکت هــای لبنیاتــی لحــاظ شــده‬ ‫انــد وگرنــه خودتــان در جریــان هســتید قیمــت‬ ‫لبنیــات تابــع هیــچ قانــون و مقراراتــی نیســت و اگــر‬ ‫دســت صاحبــان شــرکت هــای لبنیاتــی باشــد ایــن‬ ‫کتــاب علــی االصــول بایــد یکــی دو مــاه بعــد قابــل‬ ‫خریــداری باشــد ولــی چــه کنیــم کــه تعزیــرات دســت‬ ‫و بــال دوســتان را بســته اســت!‬ ‫ســالوبیل کــه خودمــان هــم نمــی دانیــم خــدا بیامــرز‬ ‫چــکاره بــود معتقــد اســت « بــزرگ تریــن فــن زندگــی‬ ‫اســتفاده از فرصــت هــای بــی نظیــری اســت کــه بــر‬ ‫مــا مــی گــذرد» بــه هــر حــال زکات علــم نشــر ان‬ ‫اســت و مــا هــم امــروز خواســتیم تجربــه و تخصــص‬ ‫مــان را در مــورد کتــاب و شــیوه هــای راهبــردی خریــد‬ ‫کتــاب را مفــت کالــذی در اختیــار شــما قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫بــاور بفرمائیــد هفتــه قبــل در شــهر کتــاب والیــت‬ ‫مــان کــه هنــوز تبدیــل بــه کبابــی و فروشــگاه لــوازم‬ ‫ارایشــی نشــده‪ ،‬یــک جلــد کتــاب ‪ 528‬صفحــه ای‬ ‫بــا جلــد گالینگــور چــاپ ســال ‪ 95‬را بــه قیمــت ‪60‬‬ ‫هــزار تومــان ( یــک مالقــه بیشــتر از یــک دبــه ماســت‬ ‫کــم چــرب پروبیوتیــک بــا شــیر گاوی تــازه ) خریدیــم‬ ‫کــه اگــر نویســنده االن بخواهــد ایــن کتــاب را چــاپ‬ ‫کنــد‪ ،‬قیمــت پشــت جلــد را بایــد بــاالی چهــار صــد‬ ‫پانصــد هــزار تومــان( ‪ 10‬دبــه ماســت) درج کنــد‪.‬‬ ‫علــی ای حــال تــا داســتان خریــد کتــاب و ســرانه‬ ‫مطالعــه بیشــتر از ایــن ماســتمالی نشــده اســت ‪،‬‬ ‫مطلــب را درز بگیــرم و دوســتانه بــه شــما توصیــه‬ ‫کنــم هــر از گاهــی اون گوشــی کوفتــی را کنــار‬ ‫بگذاریــد و در ســال بــه انــدازه چهــار تــا دبــه ماســت‬ ‫کتــاب بخوانیــد! بــاور کنیــد جــای دوری نمــی رود‪...‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫شبکه اجتماعی‬ ‫در ایتا و سروش‬ ‫‪09117674497‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪646‬‬ ‫«علی اصغر بابائیان»‬ ‫خراب کاری‏‬ ‫چگونه در نوجوانان‬ ‫حس وطن دوستی شکل‬ ‫می گیرد؟‬ ‫خــراب کاری یــا وندالیســم در جامعــه شناســی‬ ‫انحرافــات بــه معنــای تخزیــب امــوال عمومــی‬ ‫وخصوصــی بــه وســیله جوانــان‏اســت ‪ .‬کــه یکــی از‬ ‫شــایع تریــن انــواع بزهــکاری جوانــان مــی باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫از نظــر لغــوی ‪ ،‬وندالیســم مشــتق از واژه ونــدال‬ ‫ونــام قومــی از اقــوام ژرمــن –اســاو اســت ‪.‬کــه بــه‬ ‫معنــای ویرانگــری ‪،‬وحشــی‏گری وخــراب کاری به کار‬ ‫ببرنــد وبــه عنــوان رفتــاری اگاهانــه در تخریــب امــوال‬ ‫عمومــی ‪،‬اثــار هنــری ودشــمنی بــا علــم وصنعــت‬ ‫‏واثــار تمــدن یــاد کننــد ‏‪.‬‬ ‫اشکال خراب کاری ‪:‬‏‬ ‫خــراب کاری وایجــاد خســارت‪ ،‬امــروزه بــه صــورت‬ ‫یــک مســئله حــاد اجتماعــی در امــده ودر اکثــر کشــور‬ ‫هــا کــودکان ‪ ،‬نوجوانــان‏وجوانــان اقــدام بــه شکســتن‬ ‫روشــنایی های معابر ‪ ،‬ویران ســاختن عالئم راهنمایی‬ ‫ورانندگــی ‪ ،‬پــاره کــردن روکــش صندلــی‏اتوبــوس هــا ‪،‬‬ ‫تخریــب اماکــن عمومــی و‪...‬مــی کننــد ‪.‬کــه اکثــر ایــن‬ ‫افــراد تحصیــات پاییــن یــا ارزوهــا وانتظــارات تحقــق‬ ‫نیافتــه ای ‏دارنــد وعــدم وجــود کنتــرل خانوادگــی‬ ‫ومدرســه ای در بیــن انــان بــه چشــم مــی خــورد ‏‪.‬‬ ‫عوامل موثر در خرابکاری ‪:‬‏‬ ‫‏‪-1‬بیگانگی اجتماعی‏‬ ‫‏‪ -2‬اختــاالت روانــی ‪ :‬فرویــد معتقــد بــود کــه نیــروی‬ ‫ذخیــره شــده در جوانــان بایــد بــه شــکلی صحیــح‬ ‫ودرســت مثــا از راه ورزش ‏تخلیــه شــود در غیــر‬ ‫ایــن صــورت ‪ ،‬ایــن نیــروی ذخیــره شــده بــه صــورت‬ ‫عقده هــا واختــاالت روحــی در مــی ایــد وبــه صــورت‬ ‫رفتــار‏خشــونت امیــز ظاهــر مــی شــود ‪.‬بنابرایــن ‪،‬‬ ‫تخریــب اماکــن وامــوال یکــی از مهــم تریــن راه هایــی‬ ‫اســت کــه بــرای تخلیــه ایــن‏عقــده هــا واختــاالت‬ ‫روانــی انجــام مــی شــود ‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬داشتن دوستان بزهکار‏‬ ‫‏‪ -4‬فقر اقتصادی وپایین بودن سطح تحصیالت‏‬ ‫‏‪ -5‬تقلید‏‬ ‫‏‪ -6‬تثبیت موقعیت در گروه همساالن‏‬ ‫‏‪ -7‬تفریح وخوش گذرانی‏‬ ‫‏‪ -8‬شخصیت نامتعائل‏‬ ‫‏‪ -9‬پدیــده گلولــه برفــی ‪:‬پدیــده گلولــه برفــی وجنبــه‬ ‫ســرایت امیــز ان در روان شناســی امــری شــناخته‬ ‫شــده اســت ‪.‬کافــی‏اســت کــه فــردی اولیــن گلولــه‬ ‫برفــی را بزنــد ‪،‬دیگــران معمــوال از او پیــروی مــی کننــد‬ ‫وبــه عواقــب کار خــود نمــی اندیشــند ‏‪.‬‬ ‫اقدامات وراه کارهای پیشگیرانه ودر مانی‏‪:‬‬ ‫اولیــن قــدم بــرای کــم کــردن میــزان خــراب‬ ‫•‬ ‫کاری در جامعــه ایــن اســت کــه جوانــان بــه ســوی‬ ‫راههــای دیگــری بــرای ابــراز‏وجــود وتخلیــه انرژی ســوق‬ ‫داده شــوند ‪ .‬برخــی از ایــن راه هــا عبارتنــد از ‪:‬تشــویق‬ ‫جوانــان بــه ادامــه تحصیــل ‪ ،‬یــاد‏گرفتــن یــک حرفــه‬ ‫وتفریــح هــای ســالم وپــر هیجــان ‪.‬از طــرف دیگــر‬ ‫اموختــن مهــارت هــای زندگــی زیــرا بــه ایــن ترتیــب راه‬ ‫‏درســت اعتــراض یــا ابــراز عقایــد یــاد گرفتــه مــی شــود ‏‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه اگــر در‬ ‫•‬ ‫جامعــه ای بــه جــای تحمیــل شــرایط وقوانیــن بــه‬ ‫نوجوانــان وجوانــان ‪،‬بــا ان هــا در‏زمینه های مختلف‬ ‫مشــورت شــود ‪ ،‬انهــا تمایــل کــم تــری به خــراب کاری‬ ‫خواهنــد داشــت ‏‪.‬‬ ‫توانمنــد ســازی وســاماندهی محلــه هــا‬ ‫•‬ ‫ومحــدود ه هــای جــرم خیــز از طریــق حــذف نقاط کور‬ ‫ونور پردازی مناســب‏معابر ‪ ،‬ســاختمان ها وخیابانها‬ ‫بــا همــکاری شــهرداری واداره بــرق یکــی دیگــر از‬ ‫اقدامــات راه گشــا مــی باشــد ‏‪.‬‬ ‫رفع مشــکالت ســاختاری وکالبد ی فضاها‬ ‫•‬ ‫ومقــاوم ســازی فضاهــای اســیب پذیــر در برابــر‬ ‫بزهــکاری نیــز ضــروری ‏بشــمار مــی رود ‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب ‪:‬اســیب شناســی بیمــاری هــای‬ ‫اجتماعــی ‪/‬نوشــته محمــد کاوه‏‬ ‫تهیــه وتنظیــم ‪:‬ســروان «علــی اصغــر بابائیــان»‬ ‫رئیــس کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫بخــش قابل توجهــی از رفتارهــای نوجوانــان‪ ،‬متاثــر از‬ ‫اقتضائــات دوره ســنی انهاســت کــه تــاش می کننــد متفــاوت‬ ‫ببیننــد‪ ،‬بیندیشــند و ســخن بگوینــد امــا ارزش قائــل نشــدن‬ ‫بــرای عالیــق و ارزوهــای انهــا در خانــه و مدرســه و جامعــه‬ ‫موجــب عدم شــکل گیری توجــه بــه ارزش هــا‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬وطــن‬ ‫و هویــت در نوجــوان می شــود‪.‬‬ ‫وطــن واژه ارزشــمندی اســت‪ .‬نــه فقــط واژه اش کــه خــودش‬ ‫و هــر انچــه بــه ان تعلــق دارد و تمــام واژه هایــی کــه در پــس‬ ‫ان می اینــد و می نشــینند؛ مثــل وطن دوســتی‪ ،‬وطن خواهــی‪.‬‬ ‫‪2‬روز و نمایش‬ ‫شــکل گیری این حس ارزشــمند‪ ،‬کار یک روز و ‪2‬روز‬ ‫یــک فیلــم و پخــش یــک ســرود نیســت‪ ،‬از دوران کودکــی تــا‬ ‫نوجوانــی و بــا انــواع اموزه هــا و رفتارهــا اغــاز می شــود و در‬ ‫دوران جوانــی بــروز و ظهــور می یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان اگــر اتفاقاتــی رخ ندهــد و کنش هــا و‬ ‫واکنش هایــی نادرســت و نابه جــا از جانــب والدیــن و متولیــان‬ ‫تربیتــی و اموزشــی کــودکان و نوجوانــان رخ دهــد‪ ،‬چنــد ســال‬ ‫بعــد بــا فرزندانــی مواجــه خواهیــم شــد کــه وطن دوســتی و‬ ‫وطن گرایی شــان چنگــی بــه دل نمی زنــد‪ .‬در ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫گاهــی بــا ادبیــات خودتحقیــری و زیرســوال بــردن ارزش هــای‬ ‫فرهنگــی قومیت هــا و جوامــع مختلــف ایــران مواجــه‬ ‫می شــویم‪ ،‬ادبیاتــی کــه خــاص نوجوانــان نیســت و در ســنین‬ ‫باالتــر نیــز دیــده می شــود‪.‬‬ ‫بخــش قابل توجهــی از انچــه در میــان نوجوانــان رواج یافتــه‬ ‫فــارغ از اینکــه براینــد گفتــار و رفتــار والدیــن اســت‪ ،‬متاثــر از‬ ‫اقتضائــات ایــن دوره ســنی اســت کــه تــاش می کنــد متفــاوت‬ ‫ببینــد‪ ،‬بیندیشــد و ســخن بگویــد‪ .‬امــا در همیــن گیرودار اســت‬ ‫کــه می تــوان متوجــه کم کاری هــا و نقــص رفتارهــای تربیتــی‬ ‫و ارتباط هــا میــان بچه هــا و متولیــان تربیتــی انهــا در خانــه و‬ ‫محیط هــای اموزشــی شــد‪ .‬همــه انچــه در ایــن قالــب ظهــور‬ ‫می کنــد‪ ،‬محصــول رســانه های بیگانــه و معانــد نیســت‪ ،‬انهــا از‬ ‫کم کاری هــا و نقصــان موجــود ســود می برنــد‪.‬‬ ‫رابطه دوسویه احترام به ارزش ها‬ ‫«مــن زمانــی بــه خانــه ابــا و اجــدادی ام علقــه داشــته و ان را‬ ‫حفــظ می کنــم کــه در ان اتفاقــات دوست داشــتنی برایــم رخ‬ ‫داده باشــد‪ ،‬جایــی کــه مــن را می بیننــد‪ ،‬مــن را دوســت دارنــد‬ ‫و مــن در انجــا ارزش پیــدا می کنــم‪ ».‬ایــن را حجت االســام‬ ‫احمدرضــا اعالیــی‪ ،‬کارشــناس تربیتــی به همشــهری می گوید‪.‬‬ ‫او معتقــد اســت نوجوانــان و جوانــان بایــد از دوران کودکــی‬ ‫خــوب دیــده شــوند و برایشــان در خانــه و مدرســه ارزش قائــل‬ ‫بــود امــا گاهــی مواقــع در محیط هــای اموزشــی چنــان بــا انهــا‬ ‫رفتــار می شــود کــه بچه هــای مــا احســاس دوست داشــتنی‬ ‫نبــودن و غیرارزشــمند بــودن می کننــد‪.‬‬ ‫اعالیــی می افزایــد‪« :‬در خانــه و مدرســه بــه واقعیت هــای‬ ‫درونی شــان‪ ،‬بــه دوره هــای رشدشــان و بــه عالیــق و‬ ‫ارزوهایشــان توجــه نمی کنیــم‪ .‬غــرق شــدن در موبایــل و‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬رســیدگی بــه ســر و وضعــش‪ ،‬شــنیدن موســیقی‬ ‫و حتــی مهــم شــدن ادم هــای عجیــب و غریــب و‪ ...‬را نبایــد بــه‬ ‫چشــم تهدیــد نــگاه کــرد‪ ،‬اینهــا بخشــی از انتخاب هــای دوران‬ ‫نوجوانــی اســت و مــا بایــد بــه ان بهــا دهیــم و برایــش ارزش‬ ‫قائــل باشــیم‪ .‬امــا اگــر اینهــا را ب ـی ارزش و وقــت تلــف کــردن‬ ‫و مســخره بدانیــم‪ ،‬اصالــت و ریشــه و هویــت و وطــن مــا هــم‬ ‫بــرای بچه هــا بــی ارزش می شــود‪».‬‬ ‫به گفتــه ایــن کارشــناس تربیتــی‪ ،‬نخســتین نکتــه کــه موجــب‬ ‫عدم شــکل گیری توجــه بــه ارزش هــا و فرهنــگ و وطــن و‬ ‫هویــت در نوجــوان می شــود‪ ،‬ارزش قائــل نشــدن بــه عالیــق‬ ‫و ارزوهــای انهــا در خانــه و مدرســه و جامعــه و از دیگــر ســو‬ ‫برچس ـب زدن های مــا و مقایســه ذهنــی مــا بــا بچــه مطلــوب‬ ‫ذهنی مــان اســت کــه در نهایــت بچه هــای مــا را نســبت بــه‬ ‫ریشــه ها و داشته هایشــان متنفــر و گریــزان می کنــد‪.‬‬ ‫جای خالی زبان مشترک‬ ‫بــه جــز عدم شــناخت ویژگی هــا‪ ،‬مســئله دیگــری کــه موجــب‬ ‫ایــن فاصلــه و شــکل گیری چنیــن شــرایطی می شــود‪،‬‬ ‫«عدم شــناخت زبــان نوجــوان» اســت؛ اتفاقــی کــه نتیجـه اش‬ ‫شــکل نگرفتــن ارتبــاط درســت میــان نوجــوان و والدیــن و‬ ‫متولیــان تربیتــی اســت‪ .‬حجت االســام اعالیــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫وطــن به عنــوان اصــل و ریشــه‪ ،‬زمانــی می توانــد بــرای بچه هــا‬ ‫موضــوع باشــد کــه بــا ان ارتبــاط بگیرنــد امــا وقتــی کــه زبــان‬ ‫ارتبــاط بــا ان وجــود نــدارد‪ ،‬طبیعتــا ایــن ارتبــاط نیــز شــکل‬ ‫نخواهــد گرفــت‪ ،‬می گویــد‪« :‬خانواده هــا‪ ،‬مــدارس و معلمــان‬ ‫قدیمی تــر زبــان ارتباط شــان بــا بچه هــا گــم شــده اســت‪.‬‬ ‫مســئوالن کشــور کــه فرســنگ ها بــا زبــان نوجــوان فاصلــه‬ ‫دارنــد و دنیــای انهــا را متوجــه نمی شــوند و هیــچ تالشــی بــرای‬ ‫فهمیــدن ایــن زبــان نکردنــد‪ .‬زبــان نوجــوان‪ ،‬زبــان احســاس و‬ ‫هیجــان و ارمان خواهــی اســت‪ .‬زبــان تنوع طلبــی و دنیاهــای‬ ‫متفــاوت اســت امــا بــرای بســیاری از بزرگ ترهــا‪ ،‬نوجوانــان‬ ‫افــراد نادانــی هســتند کــه فقــط وقت شــان را تلــف می کننــد‪».‬‬ ‫ایــن کارشــناس تربیتــی بــا طــرح ایــن پرســش کــه مــا چقــدر‬ ‫بــرای فهــم ســلیقه نوجــوان وقــت گذاشــته ایم‪ ،‬ســریال ها و‬ ‫فیلم هــای موردعالقه شــان را نــگاه کرده ایــم‪ ،‬مثــا چقــدر مــوج‬ ‫گروه هــای هنــری کشــور کــر ه را شــناخته ایم و چقــدر ســعی‬ ‫کرده ایــم پــای صحبــت نوجوانــان بنشــینیم و بــا انهــا هــم‬ ‫صحبــت شــویم‪ ،‬می گویــد‪ « :‬مــا نمی دانیــم بــا انهــا چگونــه‬ ‫صحبــت کنیــم‪ .‬اینهــا ناشــی از ایــن اســت کــه مــا زبــان ارتباط با‬ ‫بچه هایمــان را از دســت داده ایــم‪ .‬از کودکــی کــه بایــد بــا انهــا‬ ‫بــازی می کردیــم زمــان نگذاشــته ایم و حــاال دیگــر زبــان انهــا‬ ‫را بلــد نیســتیم؛ چــرا کــه نوجــوان مــا پــای رســانه و گروه هــای‬ ‫دوســتی اش بــزرگ شــده و زبانــش رشــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مــا نیــز دائــم از موضــع بــاال بــا انهــا برخــورد کــرده و از‬ ‫حرف زدن شــان ایــراد گرفته ایــم‪ .‬نفهمیدیــم زبــان بچــه در ایــن‬ ‫ســن‪ ،‬بــا زبــان شســته رفته و اتوکشــیده مــا متفــاوت اســت‪».‬‬ ‫اعالیــی بــه متولیــان رســانه نیــز انتقــاد کــرده و بــا ضعیــف‬ ‫دانســتن شــبکه های تلویزیونــی ویــژه نوجوان هــا خاطرنشــان‬ ‫می کنــد کــه مســئوالن رســانه هــم کــه کارشــان برقــراری ارتبــاط‬ ‫اســت‪ ،‬ارتبــاط بــا نوجــوان را بلــد نیســتند‪.‬‬ ‫فاصله جبران ناپذیر از فرهنگ بومی‬ ‫بی توجهــی بــه قومیــت و فرهنــگ قومــی و محلــی و فاصلــه‬ ‫گرفتــن از ان‪ ،‬گاهــی در میــان برخــی خانواده هــا بــه چشــم‬ ‫می خــورد؛ انهــا کــه ارزش قومیــت و فرهنــگ بومی شــان‬ ‫را ندانســتند و عمدتــا بــه واســطه حضــور در پایتخــت و دیگــر‬ ‫شــهرهای بــزرگ‪ ،‬در میــان فرهنــگ غالــب‪ ،‬دچــار اســتحاله‬ ‫شــدند و از اصالت شــان فاصلــه می گیرنــد‪ .‬فرزنــدان ایــن‬ ‫خانواده هــا نیــز همیــن راه را طــی می کننــد و نســبت بــه‬ ‫هویــت و قومیت شــان بی تفــاوت می شــوند و حتــی لهجــه‬ ‫و زبــان و اداب لباس پوشــیدن و خــوراک قوم شــان هــم‬ ‫موردتمسخرشــان قــرار می گیــرد و تــاش می کننــد از ان‬ ‫فاصلــه بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله ریشــه در چنددهــه قبــل و زمانــی پیــش از‬ ‫انقــاب اســامی دارد و تــا چنــد ســال بعــد از ان نیــز ادامــه‬ ‫یافتــه و برخــی تولیــدات رســانه نیــز در همــان ســال ها بــر‬ ‫شــدت ان افــزود‪ .‬اعالیــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های‬ ‫اخیــر ایــن تدبیــر در پیــش گرفتــه شــده که معلمان در شــهرها‬ ‫و قومیت هــای مختلــف‪ ،‬بــر زبــان محلــی نیــز تاکیــد کننــد‬ ‫نــگاه مثبــت و ارزشــمندی اســت؛ چراکــه کــودک و نوجــوان‬ ‫بایــد داشــته هایش را دوســت داشــته باشــد‪ .‬او می افزایــد‪:‬‬ ‫ «دلیــل اینکــه نوجــوان بــه داشــته هایش بی تفــاوت اســت‬ ‫و انهــا را دوســت نــدارد‪ ،‬فضــای عمومــی و فرهنــگ بعضــی‬ ‫خانواده هاســت کــه تالشــی بــرای حفــظ هویــت قومی شــان‬ ‫نمی کننــد و از انهــا فاصلــه می گیرنــد‪».‬‬ ‫عزت نفس ملی؛ شاه کلید وطن دوستی‬ ‫حجت االســام اعالیــی تاکیــد می کنــد کــه بــرای احیــای حــس‬ ‫وطن دوســتی بایــد بــه ســراغ «عزت نفــس ملــی» رفــت؛ عــزت‬ ‫نفســی کــه بایــد از دوران کودکــی و نوجوانــی در فرزندان مــان‬ ‫ایجــاد کنیــم تــا در دوران جوانــی و بزرگســالی بــه خوبــی بــه‬ ‫بــار بنشــیند‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه عزت نفــس یعنــی شــناخت‬ ‫از خــود و ارزش قائــل شــدن بــرای ویژگی هــا و پذیرفتــن‬ ‫نقص هــا و کمبودهــا و تــاش تــا حــد امــکان بــرای رفــع انهــا‪،‬‬ ‫درخصــوص عزت نفــس ملــی می گویــد‪« :‬بایــد بدانیــم در‬ ‫کشــوری زندگــی می کنیــم کــه دارایی بســیار زیــادی دارد و از ان‬ ‫ســو‪ ،‬نقص هــای بســیاری هــم دارد‪ .‬تمــام اینهــا را بــا هــم بایــد‬ ‫بپذیریــم و اولویــت قائــل شــویم؛ اینکــه بــا وجــود نقص هــای‬ ‫بســیار‪ ،‬اســتقالل داریــم و نبایــد ان را از دســت بدهیــم»‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا قبــل از هــر چیــز بایــد خودمــان‬ ‫را دوســت داشــته باشــیم و ایــن دوست داشــتن را بــه‬ ‫فرزندان مــان منتقــل کنیــم‪ ،‬بــه برخــی نگاه هــا و رفتارهــای‬ ‫متضــاد بــا ایــن دیــدگاه انتقــاده کــرده و می گویــد‪« :‬وقتــی نــگاه‬ ‫ما به اموزش دین و اداب با شــکل و روش نامناســبی اســت‪،‬‬ ‫وقتــی در سیســتم اموزشـی مان‪ ،‬اقتــدار پــادگان بــه خــرج داده‬ ‫و بچه هــا را تحقیــر می کنیــم‪ ،‬وقتــی فضــای رســانه منفــی‬ ‫اســت‪ ،‬وقتــی سرزنشــگری مــا زیــاد اســت‪ ،‬همــه اینهــا موجــب‬ ‫از بیــن بــردن عزت نفــس شــده و عزت نفــس ملــی را از بیــن‬ ‫خواهــد بــرد‪ .‬امــا اگــر بــر ایجــاد عزت نفــس ملــی پابرجــا بــوده و‬ ‫عوامــل برهم زننــده ان را رفــع کــرده و فضــای مثبــت در جامعــه‬ ‫ایجــاد کنیــم در نهایــت همیــن عزت نفــس بــه وطن دوســتی و‬ ‫وطن گرایــی منجــر خواهــد شــد‪».‬‬ ‫اشنایی با ادبیات کهن ایران‬ ‫نازنیــن عطــار‪ ،‬کارشــناس حــوزه ادبیــات‪ ،‬می گویــد ادبیــات‪،‬‬ ‫برخاســته از فرهنــگ و هنــر هــر کشــور اســت‪ .‬حلقــه اتصالــی‬ ‫اســت میــان فرهنــگ نســل دیــروز بــا نســل امــروز‪ .‬ایــن مهــم‬ ‫اســت کــه بچه هــای مــا هویــت و پیشــینه فرهنگــی کشورشــان‬ ‫را بشناســند‪ ،‬در ذهــن و قلب شــان جــا بیفتــد و بــه ان افتخــار‬ ‫کننــد‪ .‬اگــر بچه هــا ایــن حلقــه اتصــال را بــا فرهنــگ و ادبیــات‬ ‫کهــن کشورشــان احســاس کننــد‪ ،‬عشــق و محبــت در دل شــان‬ ‫ایجــاد می شــود و پایــدار می مانــد؛‬ ‫بــر اســاس فرمایــش معصــوم‪ ،‬انچــه در کودکــی یــاد می گیریــم‬ ‫مثــل نقشــی بــر ســنگ حــک می شــود و مانــدگار می مانــد‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب ایــن علقــه و عِــرق ملــی و فرهنگــی‪ ،‬همــواره و در‬ ‫دوران مختلــف زندگــی همراهشــان اســت و می توانــد هویــت‬ ‫انهــا را شــکل دهــد و در اعتمــاد بــه نفــس و شخصیت شــان موثر‬ ‫باشــد‪ ،‬به ویــژه بــا ایــن ادبیــات غنــی کــه مــا در ایــران داریــم‪.‬‬ ‫بچه هــای مــا هــر کجــا کــه باشــند بایــد ایــن ســند افتخــار و‬ ‫هویــت را همــراه داشــته و بــه ان مفتخــر باشــند و در جهــت‬ ‫مثبــت اســتفاده کــرده و بــه نسـل های اینــده منتقــل کنند‪ .‬هر‬ ‫ایرانــی در هــر ســنی و وقتــی پشــتش گــرم اســت و اگاهــی‬ ‫دارد‪ ،‬وقتــی هویتــش را بشناســد‪ ،‬جلوه هــای بــا ارزشــی‬ ‫همچــون عــرق ملــی در او شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫جــوان و نوجــوان وقتــی پیشــینه ادبــی کشــورش را بشناســد‪،‬‬ ‫وقتــی اگاه باشــد‪ ،‬عالقه منــدی نیــز در او بــروز و ظهــور پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬ادبیــات مــا دریــای بی کرانــی اســت و اگــر فرزندانمــان‬ ‫ان را شــناخته و بــا ان انــس بگیرنــد و بهره هایــی چشــیده‬ ‫باشــند و لذتــش را حــس کــرده باشــند‪ ،‬قطعــا عــرق ملــی و‬ ‫وطــن دوســتی در انهــا ایجــاد خواهــد شــد و هــر کجــای دنیــا که‬ ‫باشــند بــه هویــت ملــی و فرهنــگ و ادبیــات کشورشــان افتخار‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ادبیــات بخــش مهمــی از فرهنــگ یــک کشــور را تشــکیل‬ ‫می دهــد‪ ،‬ادبیــات کهــن مــا نیــز در ایــن زمینــه پیش تــاز‬ ‫اســت‪.‬برای هــر ایرانــی یــک بایــد اســت کــه بــرای عــرض انــدام‬ ‫و ســخن گفتــن‪ ،‬بیتــی از اشــعار شــاعران کشــورش را بدانــد‬ ‫و ان را بخوانــد‪ .‬بخــش مهمــی از انچــه بایدبــه انهــا ببالیــم‪،‬‬ ‫ بــزرگان ادبیــات ایــن مــرز و بــوم هســتند کــه بــا زحمــت بســیار‪،‬‬ ‫گنجینه هــای بی نظیــر ادبیــات را بــرای مــا به یادگار گذاشــته اند‪.‬‬ ‫به طور قطع دانســتن ســخن و ابیاتی از این گنجینه ارزشــمند‬ ‫و بــر زبــان اوردن ان بــرای هــر جــوان و نوجــوان ایرانــی باعــث‬ ‫افتخــار اســت و در هــر کجــای دنیــا بــه انهــا اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫داده و عــرق ملــی در انهــا ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 09‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪646‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫برای حذف سرویس جعل‬ ‫تلفن ‪ 142 iSpoof‬نفر در‬ ‫عملیات جهانی دستگیر‬ ‫شدند‬ ‫نحوه خرید ایمن‬ ‫انالین‪ :‬نکاتی برای‬ ‫محافظت از خود‬ ‫جرایــم ســایبری یــک اپیدمــی اســت‪ .‬بــه گفتــه ‪FBI‬‬ ‫تنهــا در ایــاالت متحــده‪ ،‬ســاالنه نزدیــک بــه نیــم میلیــون‬ ‫شــکایت در مــورد ان ثبــت می شــود‪ .‬در اینجــا نحــوه ایمــن‬ ‫مانــدن و جلوگیــری از جرایــم اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫فقــط از ســایت هایی بــا اســتفاده از ‪ HTTPS‬خریــد‬ ‫کنید‬ ‫فقــط از ســایت هایی خریــد کنیــد کــه از رمزگــذاری‬ ‫‪ HTTPS‬اســتفاده می کننــد ‪ .‬اگــر ســایت از ‪HTTP‬‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ ،‬هــر داده ای کــه از طریــق اتصــال‬ ‫منتقــل می شــود‪ ،‬از جملــه جزئیــات پرداخــت و‬ ‫گذرواژه هــا‪ ،‬رمزگــذاری نشــده اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه‬ ‫هــر کســی کــه دانــش اولیــه جرایــم ســایبری را داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬می توانــد ان را بخوانــد‪.‬‬ ‫اتصــال بــه ســایتی کــه از ‪ HTTPS‬اســتفاده می کنــد‬ ‫تضمیــن می کنــد کــه تمــام داده هــای ارســال شــده‪،‬‬ ‫رمزگــذاری شــده اســت و مجرمــان احتمالــی نمی تواننــد‬ ‫داده هــای شــما را اســتراق ســمع کننــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اگرچــه یــک اتصــال‬ ‫رمزگــذاری شــده (‪ )HTTPS‬کــه بهتــر از ‪ HTTP‬اســت‪،‬‬ ‫ایــن فقــط بــه ایــن معنــی اســت کــه اتصــال شــما ایمــن‬ ‫اســت‪ .‬و بــه ایــن معنــا نیســت کــه وب ســایت امــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن وب ســایت همچنــان می توانــد پــر از اســیب پذیری ها‬ ‫و پایگاه هــای اطالعاتــی در معــرض دیــد باشــد و ممکــن‬ ‫اســت نقــاط ضعــف زیــادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مراقب باشید از چه کسی خرید می کنید‬ ‫‪ SOC‬چگونه خود‬ ‫را بسازید؟‬ ‫اگــر برنامــه ریــزی یــا اســتراتژی درســتی نداشــته باشــید‪،‬‬ ‫ایجــاد یــک مرکــز عملیــات امنیتــی (‪ )SOC‬امــکان دارد هزینه‬ ‫خیلــی زیــادی بــرای شــما تحمیــل کنــد‪ ،‬همچنیــن زمــان و‬ ‫منابــع را از بخــش فنــاوری اطالعــات فعلــی شــما بگیــرد‪.‬‬ ‫بــرای شــرکت هایی کــه منابــع بــرای ســاخت ‪ SOC‬داخلــی‬ ‫بــرای خــود را ندارنــد‪ ،‬مــی تواننــد از شــرکت هایــی کــه راه ‬ ‫حل هــای امنیــت ســایبری ارائــه مــی کننــد‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــی از مشــاغل عالقــه دارنــد ‪ SOC‬دخلــی‬ ‫خــود را راه انــدازی کننــد‪ ،‬امــا نیــاز دارنــد کــه بداننــد اینــکار‬ ‫را از کجــا شــروع کننــد و بــه چــه چیزهایــی نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫نیروی متخصص‬ ‫یــک ‪ SOC‬بــه یــک تیــم از کارشناســان بــا نقــش‬ ‫اختصاصــی در واکنــش یــا تجزیــه و تحلیــل رخدادهــای‬ ‫ســایبری نیــاز دارد‪ .‬ایــن افــراد نیــازی بــه اســتخدام داخلــی‬ ‫ندارنــد و مــی تواننــد بــه صــورت بــرون ســپاری کار کننــد‬ ‫اگرچــه مجرمــان ســایبری پیچیده تــر می شــوند‪ ،‬شــما بــه‬ ‫طــور کلــی می توانیــد یــک ســایت کالهبــرداری را نســبتا ً‬ ‫اســان تشــخیص دهیــد‪ .‬در اینجــا برخــی از نشــانه های‬ ‫اشــکار وجــود دارد کــه بایــد بــه دنبــال ان هــا باشــید‪:‬‬ ‫طراحــی ضعیــف ســایت‪ :‬اولیــن چیــزی کــه احتمــاال ًهنــگام‬ ‫مراجعــه بــه یــک ســایت متوجــه ان می شــوید طراحــی ان‬ ‫اســت‪ .‬ســایت های تجــارت الکترونیــک‪ ،‬بــه ویــژه‪ ،‬منابــع‬ ‫زیــادی را بــه ایجــاد یــک ســایت زیبــا بــا قابلیــت اســتفاده‬ ‫عالــی در دســکتاپ و موبایــل اختصــاص می دهنــد‪ .‬اگــر‬ ‫ســایتی بــه نظــر می رســد کــه ظــرف چنــد ســاعت جمــع شــده‬ ‫اســت‪ ،‬احتمــاال ًایــده خوبــی نیســت کــه بــه ان اعتمــاد کــرده‬ ‫و اطالعــات کارت اعتبــاری را وارد کنیــد‪.‬‬ ‫امال‪/‬گرامــر ضعیــف‪ :‬ماننــد طراحــی ســایت‪ ،‬ســایت های‬ ‫معتبــر تــاش و منابــع زیــادی را بــرای محتــوای ســایت‬ ‫انجــام می دهنــد‪ .‬ســایت هایی بــا مشــکالت فاحــش‬ ‫بدیهــی اســت کــه خطــر بیشــتری دارنــد‪.‬‬ ‫نام هــا‪ ،‬نشــانی های اینترنتــی یــا ایمیل هــای عجیــب‬ ‫کســب وکار‪ :‬بــه طــور کلــی تشــخیص ایــن مــوارد بســیار‬ ‫اســان اســت‪ ،‬امــا برخــی از انهــا می تواننــد یواشــکی‬ ‫باشــند‪ .‬همچنیــن مراقــب ایمیل هــا یــا ادرس هایــی‬ ‫باشــید کــه تغییــرات تقریبــا ً محسوســی در نــام خــود‬ ‫نســبت بــه شــرکت واقعــی دارنــد‪.‬‬ ‫جزئیــات تمــاس‪ :‬ســایت های تجــارت الکترونیــک همیشــه‬ ‫راهــی بــرای برقــراری ارتبــاط ارائــه می دهنــد‪ .‬اگــر وب ســایت‬ ‫ولــی جهــت پشــتیبانی از مراکــز حســاس مــی توانیــد‬ ‫متخصــص اســتخدام کنیــد‪.‬‬ ‫کارشناســان بایــد توانایــی مدیریــت یــک پــروژه را از ابتــدا‬ ‫تــا انتهــا داشــته باشــند و نســبت بــه وظایــف خــود مهــارت‬ ‫خاصــی داشــته باشــند‪ .‬عــاوه بــر ایــن امــوزش و صــدور‬ ‫گواهینامــه نیــز حیاتــی اســت‪ .‬افــرادی کــه بــرای تیــم ‪SOC‬‬ ‫اســتخدام مــی شــوند بایــد بتواننــد حــوادث را تحــت فشــار‬ ‫مدیریــت کننــد و مهــارت هــای عالــی بــرای حــل مســئله‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت بخواهیــد بــه فــرد‬ ‫مناســب امــوزش ارائــه دهیــد‪ ،‬و بــا ایــن حــال انهــا بایــد‬ ‫بتواننــد حجــم کار را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫در صــورت افزایــش رخدادهــا‪ ،‬ممکــن اســت الزم باشــد‬ ‫از چنیــن تیمــی بــرای کمــک بــه مدیریــت حــوادث اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬برخــی از افــراد کــه بــه صــورت بــرون ســپاری ‪SOC‬‬ ‫فعالیــت مــی کننــد مــی تواننــد ایــن پشــتیبانی را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫عملیات‬ ‫طیــف وســیعی از اســتانداردها در صنعــت امنیــت‬ ‫ســایبری بــرای کمــک بــه تعریــف فرایندهــای امنیتــی در‬ ‫دســترس هســتند‪ NIST، PCI، HIPPA .‬و ‪ISO27001‬‬ ‫همگــی به عنــوان کنترل هــای امنیتــی قــوی پذیرفتــه‬ ‫شــده اند و همســو کــردن فرایندهــای کس ـب وکار بــا ایــن‬ ‫مــوارد‪ ،‬تعهــد شــما را در برابرحفــظ امنیــت داده هــای‬ ‫مشــتریان نشــان می دهــد‪ .‬همچنیــن بــه شــما در تعریــف‬ ‫فرایندهــای خــود‪ ،‬از جملــه مدیریــت رخدادهــا و برطــرف‬ ‫کــردن اســیب هــا کمــک خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــا داشــتن مجموعــه ای واضــح از دســتورالعمل هــا‬ ‫شناسایی عامل ایجاد‬ ‫مزاحمت برای دختر‬ ‫نوجوان‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل ایجــاد مزاحمــت بــرای دختــر نوجــوان در‬ ‫راهــی بــرای صحبــت بــا پشــتیبانی ارائــه نمی کند‪ ،‬احتمــاال ًبه‬ ‫ایــن معنــی اســت کــه غیرقانونــی اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی بــا کســانی کــه می شناســید خریــد کنیــد‪ .‬و‬ ‫اگــر ان هــا را نمی شناســید‪ ،‬قبــل از خریــد بــا ان هــا‪ ،‬انچــه‬ ‫را کــه دیگــران در مــورد ان هــا می گوینــد بخوانیــد‪.‬‬ ‫مراقب معامالت مشکوک باشید‬ ‫حمــات فیشــینگ بــه هیــچ وجــه جدیــد نیســتند‪ ،‬امــا‬ ‫همچنــان در دنیــای جرایــم ســایبری رایــج هســتند‪.‬‬ ‫در تمــام طــول ســال‪ ،‬بــه ویــژه در فصــول تعطیــات‪ ،‬از‬ ‫طریــق ایمیــل‪ ،‬رســانه های اجتماعــی و حتــی پیامک هــا‪،‬‬ ‫تالش هــای فیشــینگ بــرای شــما ارســال می شــود‪ .‬روی‬ ‫ان لینــک کلیــک نکنیــد‪.‬‬ ‫اگــر مطمئــن نیســتید کــه چگونــه بفهمیــد یــک پیــام‬ ‫بازاریابــی قانونــی اســت‪ ،‬در اینجــا چنــد عالمــت وجــود‬ ‫دارد کــه بایــد بــه دنبــال ان هــا باشــید‪:‬‬ ‫در برخــورد بــا ایمیل هــای مشــکوک بهتــر اســت بــا‬ ‫فرســتنده ارتبــاط برقــرار نکنیــد و بــه خصــوص مهــم اســت‬ ‫کــه هیــچ اطالعــات حساســی را بــه اشــتراک نگذاریــد‪.‬‬ ‫روی هیــچ لینکــی در ایمیــل کلیــک نکنیــد و در عــوض‪،‬‬ ‫اگــر در مــورد ایمیــل یــا فرســتنده شــک داریــد‪ ،‬از ســایت‬ ‫رســمی و قانونــی دیــدن کنیــد‪ .‬ایــن می توانــد شــما را از‬ ‫ســردرد نجــات دهــد‪ ،‬زیــرا حتــی تنهــا بــا کلیــک کــردن روی‬ ‫پیونــد نــرم افزارهــای مخــرب می تواننــد بــر روی دســتگاه‬ ‫شــما نصــب شــوند‪.‬‬ ‫بــا نقــش هــای تعریــف شــده بــرای هــر یــک از اعضــای‬ ‫تیــم بــه معنــای مدیریــت هدفمنــد حــوادث و احســاس‬ ‫اشــفتگی کمتــر اســت‪ ،‬بــه ویــژه بــا دانســتن اینکــه تیمهــای‬ ‫تعییــن شــده همــه چیــز را مدیریــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫فن اوری‬ ‫داشــتن بهتریــن تیــم و فرایندهــا بــه شــما کمــک کنــد تــا‬ ‫بــه اهــداف ‪ SOC‬خــود دســت یابیــد و بــرای رســیدن بــه‬ ‫اهــداف بــه فنــاوری نیــاز خواهیــد داشــت‪ .‬نــرم افزارهــای‬ ‫تشــخیص و پیشــگیری از نفــوذ‪ ،‬انتــی ویــروس و ضــد‬ ‫بدافــزار و نــرم افزارهــای ممیــزی و اســکن امنیتــی از‬ ‫ابزارهــای عالــی هســتند کــه مدتــی اســت در بــازار ارائــه‬ ‫مــی شــوند‪ .‬برخــی از فناوری هــای جدیدتــر می تواننــد بــه‬ ‫‪ SOC‬شــما کمــک کننــد تــا بیشــتر از انچــه در شــبکه شــما‬ ‫می گــذرد بــه تصویــر بکشــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشــن شــاد خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان؛ در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬یکــی از شــهروندان بــا در‬ ‫دست داشــتن مرجوعــه قضائــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه کــرده و اظهــار داشــت‬ ‫شــخصی ناشــناس در برنامــه شــاد بــرای دختــر بنــده ایجــاد مزاحمــت کــرده‬ ‫و ایــن موضــوع باعــث تــرس و وحشــت وی شــده اســت‪ .‬لــذا بــا عنایــت بــه‬ ‫اهمیــت موضــوع‪ ،‬پرونــده ای تشــکیل و پیگیــری ان به صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا باتوجــ ه بــه اظهــارات شــاکی و مســتندات‬ ‫جمــع اوری شــده‪ ،‬اقدامــات تخصصــی خــود را در جهــت شناســایی متهــم ســایبری‬ ‫اغــاز کــرده و در کمتریــن زمــان ممکــن هویــت شــخص مزاحــم شناســایی و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضائــی متهــم بــه پلیــس فتــا احضــار گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان ادامــه داد‪ :‬ایــن متهــم ســایبری کــه اهــل و ســاکن تهــران‬ ‫اســت پــس از حضــور در پلیــس فتــا در ابتــدا منکــر هرگونــه عمــل مجرمانــه‬ ‫شــده و ســعی در فریــب کاراگاهــان ایــن پلیــس داشــت؛ ولیکــن در ادامــه بــا‬ ‫پلیــس بریتانیــا در یــک تــاش هماهنــگ بــرای‬ ‫حــذف یــک ســرویس جعــل شــماره تلفــن انالیــن‬ ‫بــه نــام ‪ iSpoof‬انجــام و ‪ 142‬نفــر را کــه بــا ایــن‬ ‫عملیــات مرتبــط بودنــد دســتگیر کــرد‪.‬‬ ‫یوروپــل در بیانیــه ای مطبوعاتــی اعــام داشــت‬ ‫وب ســایت های ‪ ispoof[.]‎me‬و ‪ispoof[.]‎cc‬‬ ‫بــه کالهبــرداران اجــازه اقــدام بــه جعــل هویــت‬ ‫شــرکت ها یا مخاطبین مورد اعتماد برای دسترســی‬ ‫بــه اطالعــات حســاس قربانیــان‪ ،‬مــی داد‪.‬‬ ‫خســارات در سراســر جهــان از ‪ 115‬میلیــون یــورو‬ ‫(‪ 119.8‬میلیــون دالر) فراتــر رفتــه اســت‪ ،‬بــا بیــش‬ ‫از ‪ 200000‬قربانــی احتمالــی کــه تصــور می شــود‬ ‫مستقیما ًاز طریق ‪ iSpoof‬تنها در بریتانیا هدف‬ ‫قرارگرفته انــد‪.‬‬ ‫یکــی از ‪ 142‬نفــر از افــراد دستگیرشــده‪ ،‬مدیــر‬ ‫وب ســایت اســت که در ‪ 6‬نوامبر ‪ 2022‬در بریتانیا‬ ‫دســتگیر شــد‪ .‬وب ســایت و ســرور ان متعاقبــا ً‬ ‫توقیــف و دو روز بعــد توســط اژانس هــای اوکرایــن‬ ‫و ایاالت متحــده از دســترس خــارج شــدند‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه پلیــس‪ ،‬ایــن وب ســایت پــس از‬ ‫ثبت نــام بــه کالهبــرداران اجــازه مــی داد شــماره‬ ‫تلفــن خــود را پنهــان کننــد و بــا جعــل هویــت‬ ‫بانک هــا‪ ،‬شــرکت های خرده فروشــی و نهادهــای‬ ‫دولتــی بــا قربانیــان تمــاس بگیرنــد‪ .‬ایــن ســرویس‬ ‫بــر روی ســرورهای شــهر المــره هلنــد میزبانــی‬ ‫می شــد‪.‬‬ ‫هــدف نهایــی در پشــت طرح مهندســی اجتماعی‬ ‫فریــب قربانیــان بــرای افشــای اطالعــات حســاس‬ ‫شــخصی یــا مالــی یــا انتقــال مقادیــر قابل توجهــی‬ ‫پــول بــرای ســود مالــی بــود‪.‬‬ ‫‪ Politie‬اظهــار داشــت بــا پیــدا کــردن محــل‬ ‫ســرورهای وب ســایت‪ ،‬توانســته اســت اطالعــات‬ ‫ارزشــمندی در مــورد نحــوه عملکــرد ســرویس‬ ‫جمــع اوری کنــد‪ ،‬همچنیــن ایــن کار منجــر بــه‬ ‫دســتگیری دو مظنــون مــرد ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۲‬ســاله در المــر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪ Met‬اشــاره کــرد کــه وب ســایت ‪ iSpoof‬در‬ ‫دســامبر ‪ 2020‬ایجادشــده و تقریبــا ً‪ 59000‬کاربــر‬ ‫داشــته اســت و اضافــه کــرد کــه در ژوئــن ‪2021‬‬ ‫تحقیقاتــی را در مــورد فعالیــت مجرمانــه بانــام‬ ‫عملیــات ‪ Elaborate‬اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫مقامــات قضایــی و پلیــس از اســترالیا‪ ،‬کانــادا‪،‬‬ ‫فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬ایرلند‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬هلنــد‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫بریتانیــا و ایاالت متحــده در ایــن عملیــات شــرکت‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫ســر مــارک رولــی‪ ،‬کمیســر پلیــس متروپولیتــن‬ ‫لنــدن گفــت‪ :‬ایــن عملیــات بــا از بیــن بــردن ابزارهــا‬ ‫و ســامانه هایی کــه کالهبــرداران را قــادر می ســازد‬ ‫تــا افــراد بی گنــاه را در مقیــاس بــزرگ فریــب‬ ‫دهنــد‪ ،‬نشــان می دهــد مــا مصمــم هســتیم تــا‬ ‫افــراد مجرمــی را کــه قصــد بهره بــرداری از افــراد‬ ‫اغلــب نــااگاه را دارنــد هــدف قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫مشــاهده مســتندات و ادلــه غیــر قابــل انــکار جمــع اوری شــده بــه بــزه ارتکابــی‬ ‫اعتــراف و بیــان داشــت قصــد بنــده برقــراری ارتبــاط دوســتی بــوده و قصــد‬ ‫مزاحمــت بــرای شــاکی را نداشــتم‪ .‬لــذا پــس از اخــذ اظهــارت متهــم‪ ،‬پرونــده‬ ‫تکمیــل و جهــت ادامــه رســیدگی بــه مرجــع قضائــی ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ضمــن اشــاره بــه مــاده ‪ 641‬قانــون مجــازات اســامی‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬برابــر قانــون هــرگاه شــخصی بــه وســیله تلفــن یــا دســتگاه های‬ ‫مخابراتــی دیگــر بــرای ســایرین ایجــاد مزاحمــت نمایــد مجــرم محســوب شــده‬ ‫و مجــازات متناســب بــرای ان درنظــر گرفتــه شــده؛ لــذا الزم اســت کاربــران‬ ‫اینترنتــی در خصــوص کســب اگاهــی از قوانیــن موجــود در حــوزه فضــای مجــازی‬ ‫توجــه الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه لــزوم حفــظ هوشــیاری کاربــران هنــگام فعالیــت در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬از عمــوم مــردم خواســت در صــورت مواجــه شــدن بــا موارد‬ ‫مشــکوک و مجرمانــه مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫اینترنتــی ‪ WWW.CYBERPOLICE.IR‬گــزارش نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ -646‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-646‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/05‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/05 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/30 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫چهارشنبه ‪09//09‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫پائیز زیبای پارک جنگلی جعفراباد ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل‬ ‫ارام ‪،‬‏از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه‬ ‫منطقهــی تفریحــی جامهشــوران محــدود میشــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح‬ ‫دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متــر ‏بــوده و بــا داشــتن اقلیــم کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتانهای‬ ‫ســرد و تابســتانهای معتــدل اســت‪ .‬پــس در دســتهی روســتاهای ییالقــی قــرار‬ ‫میگیــرد‪ .‬پاقلعــه‏پیــش از هرچیــز ‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی‬ ‫شــگفت انگیــز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچــه روســتا ‪:‬‏اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعه مــاران در ‪۳‬‬ ‫کیلومتــری روســتای پاقلعــه ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه حکایــت دارد‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه‏در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بوده‬ ‫اســت‪ .‬نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاس ـم‏خان مقصودلــو »‬ ‫بوده‏اســت‪ .‬بعد از انقالب و تا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک»‬ ‫نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛‬ ‫‏علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‏‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی رایــج و یــا منســوخ شــده روســتا ‪:‬‏قالــی ‪ ،‬قالیچــه ‪ ،‬گلیــم ‪،‬‬ ‫نمــد‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال از انــواع صنایــع دســتی روســتای پاقلعــه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان ســوزنی برگ‬ ‫و ذخیره‏گاه جنگلی ‪ ،‬از زیباترین جاذبه‏های طبیعی روســتای پاقلعه‏محســوب‬ ‫می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا می‏تــوان بــه‬ ‫منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های پــراب‏ســرگل و‬ ‫چشــمه پشــمکی اشــاره کــرد‪.‬در مســیر روســتای پاقلعــه و در میــان جنگل‏هــای‬ ‫انبوه پهن برگ ‪ ،‬اســتخر طبیعی گل رامیان قرار دارد این اســتخر‏بیضی شــکل‪،‬‬ ‫بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا متــر چشـم‏اندازی بســیار زیبــا و رویایــی دارد‬ ‫اب ایــن اســتخر طبیعــی از چشــمه‏های جوشــان تامیــن‏می‏شــود و هــر ســاله ‪،‬‬ ‫گردشــگران بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیت روستا با ذکر فاصله از نزدیکترین شهر و مرکز استان ‪:‬‏‬ ‫‏ روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان رامیــان‬ ‫و ‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‏‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر تاسیســات ‪:‬اقامتــگاه‬ ‫بــوم گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بــوم گــردی طبیعــت قلعــه میــران –‏خانه‬ ‫مســافر گلپــر – خانــه مســافر چشــم انــداز امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود‬ ‫روســتا برای اســتفاده گردشــگران ‪ :‬دارای راه اســفالته‏‏– ســوپر مارکت – نانوایی‬ ‫– در مســیر روســتای پاقلعــه بــه ابشــار پشــمکی ســاختمان خدماتــی و رفاهــی‬ ‫( ســرویس بهداشــتی و نمازخانــه )موســیقی هــای‏محلــی رایــج روســتا ‪:‬نــی‬ ‫ســاز همیشــگی و همــراه مــردم روستاســت کــه در مراســمات مختلــف ‪ ،‬اواز‬ ‫خواننــدگان محلــی را همراهــی می‏کنــد‏‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و در ایــام‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و روزهــای‬ ‫محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری م ـ ‏‬ ‫‏چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم اســت کــه‬ ‫بــا مراســم ویــژه‏ای ســیزده بــدر برگــزار مــی ‏شــود‪ .‬نــی ســاز همیشــگی و‬ ‫همــراه مــردم‏روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی‬ ‫ی کنــد‪ .‬مــردم میانســال و کهنســال روســتا معمــوال ً از پوشــاک‬ ‫را همراهــی مـ ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لبــاس‏ هیــا محلــی‬ ‫محلــی اســتفاده‏مــ ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس مــردان شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و زنــان نیــز‬ ‫اســتفاده م ـ ‏‬ ‫از دامن‏هــای کوتــاه‪،‬‏پیژامــه‪ ،‬پیراهــن‪ ،‬روســری و گاهــی نیــم تنــه اســتفاده‬ ‫مــی‏ کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان بــه وســیله روبــان‏ هــای رنگــی‪ ،‬زیــوراالت‬ ‫و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده ‏انــد‪ .‬جوانــان روســتا در مراســم ویــژه و‬ ‫ی کننــد‪.‬‏‬ ‫جشــن‏ها از لبــاس محلــی اســتفاده مــ ‏‬ ‫شــغل و حرفــه مــردم روســتا ‪ :‬اقتصــاد روســتای پاقلعــه بــر پایــه فعالیت‏هــای‬ ‫زراعــی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬باغــداری و امــور خدماتــی و تولیــد صنایــع دســتی اســتوار‬ ‫‏شــده اســت‪ .‬دامداری در روســتای پاقلعه رونق دارد ‪ .‬مردم روســتای پاقلعه‬ ‫بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه تولیــد انــواع صنایــع دســتی‬ ‫ماننــد‏قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال نیــز مــی‏پردازنــد‪.‬‏‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی ان‬ ‫شــامل گنــدم ‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیــا اســت‪ .‬مهم‏تریــن محصــوالت‬ ‫‏باغــی روســتا گــردو و الــو تــرش ‪ ،‬بــه و ازگیــل مــی‏باشــد‪ .‬گوشــت ‪ ،‬پشــم و انــواع‬ ‫فــراورده‏هــای لبنــی ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر و ماســت از محصــوالت دامــی ان‏اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس نتایــج‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعــه ‪ 346‬نفــر جمعیــت داشــته اســت کــه‬ ‫در‏ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه شهرنشــینی کاهــش یافتــه اســت‏‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‪:‬‏‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن‏ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت‬ ‫دوم اشــکانیان بــوده اســت‬ ‫زندگینامه ی شهید‬ ‫سید حسن مدرس‬ ‫رحمت اهلل علیه‬ ‫فقیه مجاهد و عالم پرهیزگار ایه الله ســید حســن‬ ‫مــدرس یکــی از چهره‪‎‬هــای درخشــان تاریــخ تشــیع‬ ‫بشــمار مــی‪‎‬رود کــه زندگــی و اخــاق و رفتــار و نیــز‬ ‫‏جهــت گیری‪‎‬هــای سیاســی و اجتماعــی وی می‪‎‬توانــد‬ ‫بــرای مشــتاقان حــق و حقیقــت نمونــه خوبــی اســت‪.‬‬ ‫او موقعیــت خــود راسراســر در راه اعتــای اســام‏نثــار‬ ‫نمــود و در جهــت نشــر حقایــق اســامی و دفــاع از‬ ‫معــارف تشــیع مردانــه اســتوار مانــد‏‪.‬‬ ‫همــان گونــه بــود کــه می‪‎‬گفــت و همانطــور‬ ‫گفــت کــه می‪‎‬بــود‪ .‬ســرانجام بــه موجــب انکــه‬ ‫بــا عزمــی راســخ چــون کوهــی اســتوار در مقابــل‬ ‫ســتمگران عصر به‏مقابله برخاســت و ســلطه‪‎‬گری‬ ‫اســتعمارگران را افشــا نمــود جنایتــکاران وی را‬ ‫بــه ربــذه خــواف تبعیــد نمودنــد و در کنــج عُزلــت‬ ‫و غریبــی ایــن عالــم عامــل و‏فقیــه مجاهــد را بــه‬ ‫شــهادت رســانیدند‏‪.‬‬ ‫ایــن نوشــتار اشــاره‪‎‬ای کوتــاه بــه زندگــی ابرمــردی‬ ‫اســت کــه بیــرق مبــارزه را تنهــا در تنگنــا بــه دوش‬ ‫کشــید و شــجاعت تحســین برانگیــزش چشــم‬ ‫بداندیشــان و‏زمامــداران خودســر را خیــره ســاخت‬ ‫و بیگانــگان را بــه تحیــر واداشــت‪.‬اگر مــا بــه ذکــر‬ ‫نامــش می‪‎‬پردازیــم و خاطــره‪‎‬اش را ارج می‪‎‬نهیــم‬ ‫بــدان علــت اســت کــه ‏وی پارســایی پایــدار و‬ ‫بزرگــواری ثابــت قــدم بــود کــه لحظـه‪‎‬ای بــا اســتبداد‬ ‫و اســتعمار ســازش نکرد و در تمامی مدت عمرش‬ ‫ســاده زیســتن‪ ،‬تواضــع‪ ،‬قناعــت‏و بــه دور بــودن‬ ‫از هــر گونــه رفــاه طلبــی را شــیوه زندگــی خویــش‬ ‫ســاخت و از طریــق عبــادت و دعــا و راز و نیــاز بــا‬ ‫خــدا‪ ،‬کمــاالت معنــوی را کســب کــرد‏‪.‬‬ ‫والدت و تحصیالت‬ ‫شــهید ســید حســن مــدرس بــر حســب اســناد‬ ‫تاریخــی و نســب نامــه‪‎‬ای کــه حضــرت ایــه اللــه‬ ‫العظمــی مرعشــی نجفــی (ره) تنظیــم نمــوده از‬ ‫ســادات طباطبایــی‏زواره اســت کــه نســبش پــس از‬ ‫ســی و یــک پشــت بــه حضــرت امــام حســن مجتبی‬ ‫ـ علیــه الســام ـ می‪‎‬رســد‪ .‬یکــی از طوایفــی کــه‬ ‫مــدرس گل سرســبد ان بــه‏شــمار م ـی‪‎‬رود طایفــه‬ ‫میرعابدیــن اســت ایــن گــروه از ســادات در دهکــده‬ ‫ییالقــی «ســرابه» اقامــت داشــتند‏‪.‬‬ ‫سیداســماعیل طباطبائــی (پدر شــهید مــدرس) که‬ ‫از ایــن طایفــه محســوب می‪‎‬گشــت و در روســتای‬ ‫مزبور به تبلیغات دینی و انجام امور شــرعی مردم‬ ‫‏مشــغول بــود‪ ،‬بــرای انکــه ارتبــاط طایفــه میرعابدین‬ ‫را بــا بســتگان زواره‪‎‬ای قطــع نکنــد تصمیــم گرفــت‬ ‫از طریــق ازدواج پیونــد خویشــاوندی را تجدیــد و‬ ‫‏تقویــت کــرده‪ ،‬ســنت حســنه صلــه ارحــام را احیــا‬ ‫کنــد‪ .‬بدیــن علــت نامبــرده دختــر ســید کاظم ســاالر‬ ‫را کــه خدیجــه نــام داشــت و از ســادات طباطبائــی‬ ‫زواره‏بــود بــه عقــد ازدواج خویــش دراورد‏‪.‬‬ ‫ثمــره ایــن پیونــد بــا میمنــت فرزنــدی بــود کــه بــه‬ ‫ســال ‪ 1278‬ق‪ .‬چون چشــمه‪‎‬ای پاک در کویر زواره‬ ‫جوشــید‪ .‬پــدر وی را حســن نامیــد‪ .‬همــان کســی که‬ ‫‏مردمــان بعدهــا از چشــمه وجــودش جرعه‪‎‬هایــی‬ ‫نوشــیدند‪ .‬پدرش غالبا ًدر «ســرابه» به امور شرعی‬ ‫و فقهــی مــردم مشــغول بــود ولــی مــادر و فرزنــد در‬ ‫‏زواره نــزد بســتگان خویــش بســر می‪‎‬بردنــد تــا انکــه‬ ‫حادث ـه‪‎‬ای[‪ ]1‬موجــب شــد کــه پــدر فرزنــدش را کــه‬ ‫شــش بهــار گذرانــده بــود در ســال ‪ 1293‬بــه قمشــه‬ ‫نــزد‏جــدش میرعبدالباقــی ببــرد و محلــه فضــل ابــاد‬ ‫ایــن شــهر را بــه عنــوان محــل ســکونت خویــش‬ ‫برگزینــد‪ .‬ایــن در حالــی بــود که میــر عبدالباقی قبال ً‬ ‫از زواره‏بــه قمشــه مهاجــرت کــرده و در ایــن شــهر‬ ‫بــه فعالیتهــای علمــی و تبلیغــی مشــغول بــود‪]2[.‬‏‬ ‫ســید عبدالباقــی بیشــترین نقــش را در تعلیــم‬ ‫ســید حســن ایفــا نمــود و او را در مســیر علــم و‬ ‫تقــوا هدایــت کــرد و بــه هنــگام مــرگ در ضمــن‬ ‫وصیــت نامـه‪‎‬ای‏ســید حســن را بــر ادامــه تحصیــل‬ ‫علــوم دینــی تشــویق و ســفارش نمــود زمانــی کــه‬ ‫ســید عبدالباقــی دارفانــی را وداع گفــت مــدرس‬ ‫چهــارده ســاله بــود‪ ]3[.‬وی ‏در ســال ‪ 1298‬ق‪.‬‬ ‫بــه منظورادامــه تحصیــل علــوم دینــی رهســپار‬ ‫اصفهــان گردیــد و بــه مــدت ‪ 13‬ســال در حــوزه‬ ‫علمیــه ایــن شــهر محضــر بیــش از ســی اســتاد‏را‬ ‫درک کــرد‪ ]4[.‬ابتــدا بــه خوانــدن جامــع المقدمــات‬ ‫در علــم صــرف و نحــو مشــغول گشــت و مقدمــات‬ ‫ادبیــات عــرب و منطــق و بیــان را نزد اســاتیدی چون‬ ‫‏میــرزا عبدالعلــی هرنــدی اموخــت‏‪.‬‬ ‫در محضــر اخونــد مالمحمدکاشــی کتــاب شــرح‬ ‫لمعــه در فقــه و پــس از ان قوانیــن و فصــول را‬ ‫در علــم اصــول تحصیــل نمــود‪ .‬یکــی از اســاتیدی‬ ‫کــه دانــش ‏حکمــت و عرفــان و فلســفه را بــه‬ ‫مــدرس اموخــت حکیــم نامــدار میــرزا جهانگیر خان‬ ‫قشــقایی اســت‪]5[.‬‏‬ ‫مــدرس در طــول ایــن مــدت در حضــور ایــات‬ ‫عظــام ســیدمحمدباقر درچــه‪‎‬ای و شــیخ مرتضــی‬ ‫ریــزی و دیگــر اســاتید در فقــه و اصــول بــه درجــه‬ ‫اجتهــاد رســید‏و در اصــول انچنــان مهارتــی یافــت‬ ‫کــه توانســت تقریــرات مرحــوم ریــزی را کــه حــاوی‬ ‫ده هــزار ســطر بــود‪ ،‬بنــگارد‪ .‬شــهید مــدرس چکیــده‬ ‫زندگینامــه تحصیلــی ‏خــود را در حــوزه علمیــه‬ ‫اصفهــان در مقدمــه شــرح رســائل کــه بــه زبــان‬ ‫عربــی نگاشــته‪ ،‬اورده اســت‏‪.‬‬ ‫وی پــس از اتمــام تحصیــات در اصفهــان در‬ ‫شــعبان ‪ 1311‬ق‪ .‬وارد نجــف اشــرف شــد و پــس‬ ‫از زیــارت بــارگاه مقــدس نخســتین فــروغ امامــت‬ ‫و تشــرف بــه‏حضــور ایــه اللــه میــرزای شــیرازی در‬ ‫مدرســه منســوب بــه صــدر ســکونت اختیــار نمــود و‬ ‫بــا عــارف نامــدار حاج اقا شــیخ حســنعلی اصفهانی‬ ‫هــم حجــره گردیــد‏‪.‬‬ ‫مــدرس در ایــن شــهر از جلســه درس ایــات عظــام‬ ‫ســید محمــد فشــارکی و شــریعت اصفهانــی بهــره‬ ‫بــرد و بــا ســید ابوالحســن اصفهانــی‪ ،‬ســید محمــد‬ ‫صــادق‏طباطبائــی و شــیخ عبدالکریم حائری‪ ،‬ســید‬ ‫هبــه الدیــن شهرســتانی و ســید مصطفــی کاشــانی‬ ‫ارتبــاط داشــت و مباحثه‪‎‬هــای دروس خــارج را بــا‬ ‫ایــه اللــه حــاج‏ســید ابوالحســن و ایــه اللــه حــاج‬ ‫ســید علــی کازرونــی انجــام مـی‪‎‬داد‏‪.‬‬ ‫مــدرس بــه هنــگام اقامــت در نجــف روزهــای‬ ‫پنجشــنبه و جمعــه هــر هفتــه بــه کار می‪‎‬پرداخــت‬ ‫و درامــد ان را در پنــج روز دیگــر صــرف زندگــی خــود‬ ‫می‪‎‬نمــود‪.‬‏پــس از هفــت ســال اقامــت در نجــف و‬ ‫تاییــد مقــام اجتهــاد او از ســوی علمــای ایــن شــهر‬ ‫به ســال ‪ 1318‬ق‪( .‬در چهل ســالگی) از راه ناصریه‬ ‫بــه اهــواز و‏منطقــه چهارمحــال و بختیــاری راهــی‬ ‫اصفهــان گردیــد‏‪.‬‬ ‫دوران تدریس‬ ‫مــدرس پــس از بازگشــت از نجــف و اقامــت کوتــاه‬ ‫در قمشــه خصوصــا ً روســتای اســفه و دیــدار بــا‬ ‫فامیــل و بســتگان‪ ،‬قمشــه را بــه قصــد اقامــت در‬ ‫اصفهــان‏تــرک و در ایــن شــهر اقامــت نمــود‪ .‬وی‬ ‫صبحهــا در مدرســه جــده کوچــک (مدرســه شــهید‬ ‫مــدرس) درس فقــه و اصــول و عصرهــا در مدرســه‬ ‫جــده بــزرگ درس‏منطق و شــرح منظومه می‪‎‬گفت‬ ‫و در روزهــای پنجشــنبه طــاب را بــا چشــمه‪‎‬های‬ ‫زالل حکمــت نهج‪‎‬البالغــه اشــنا می‪‎‬نمــود‪ .‬تســلط‬ ‫وی بــه هنــگام تدریــس‏در ح ـدّی بــود کــه از ایــن‬ ‫زمــان بــه «مــدرس» مشــهور گشــت‏‪.‬‬ ‫وی همــراه بــا تدریــس بــا حربه منطق و اســتدالل با‬ ‫عوامــل ظلــم و اجحــاف بــه مرم به ســتیز برخاســت و‬ ‫بــا اعمــال و رفتــار زورمــداران مخالفت کرد‏‪.‬‬ ‫زمانــی پــس از شکســت کامــل قــوای دولــت در‬ ‫درگیــری بــا نیروهــای مردمــی‪ ،‬اداره امــور شــهر‬ ‫اصفهــان بــه انجمــن والیتــی ســپرده شــد‪ .‬صمصــام‬ ‫الســلطنه کــه‏بــه عنــوان فرمانــده نیروهــای مســلح‬ ‫عشــایر بختیــاری نقــش مهمــی در ماجــرای‬ ‫مشــروطیت داشــت در راس حکومت اصفهان قرار‬ ‫گرفــت و در بــدو امــر‏مخــارج قــوا و خســاراتی را کــه‬ ‫در جنــگ بــا اســتبداد قاجاریــه بــه ایشــان وارد اورده‬ ‫بــود بــه عنــوان غرامــت از مــردم اصفهــان انهــم بــا‬ ‫ضربــات شــاق طلــب‏نمــود‪ .‬مــدرس کــه در جلســه‬ ‫انجمــن والیتــی اصفهــان حضــور داشــت و نیابــت‬ ‫ریاســت ان را عهــده دار بــود بــا شــنیدن ایــن خبــر‬ ‫بشــدت ناراحــت شــد و گفــت‏حاکــم چنیــن حقــی‬ ‫را نــدارد و اگــر شــاق زدن ح ـد ّ شــرعی اســت پــس‬ ‫در صالحیــت مجتهــد می‪‎‬باشــد و انهــا (حاکمــان‬ ‫قاجــار) دیــروز بــه نــام اســتبداد و اینهــا‏امــروز بــه نام‬ ‫مشــروطه مــردم را کتــک می‪‎‬زننــد‏‪.‬‬ ‫صمصــام الســلطنه بــا مشــاهده ایــن وضع دســتور‬ ‫توقیــف و تبعیــد مــدرس مبــارزه را صــادر کــرد امّــا‬ ‫وقتــی ماجــرای تبعیــد ایــن فقیــه بــه گــوش مــردم‬ ‫‏اصفهــان رســید کســب و کار خــود را تعطیــل و بــه‬ ‫دنبــال مــدرس حرکــت کردنــد‪ .‬ایــن وضــع کارگــزاران‬ ‫صمصــام را بشــدت نگــران کــرد و خشــم مــردم‪،‬‬ ‫حاکــم‏اصفهــان را ناگزیــر بــه تســلیم نمــود و بــا‬ ‫اجبــار و از روی ناچــاری در اخــذ مالیــات و دیگــر‬ ‫رفتارهــای خــود تجدیــد نظــر کــرد و مــدرس هــم در‬ ‫میــان فریادهــای‏پرخــروش مــردم کــه می‪‎‬گفتنــد‬ ‫«زنــده بــاد مــدرس»‪ ،‬بــه اصفهــان بازگشــت‏‪.‬‬ ‫مــدرس در ایــام تدریــس بــه وضــع طــاب و‬ ‫مــدارس علمیــه و موقوفــات انهــا رســیدگی می‪‎‬کــرد‬ ‫و متولیــان را تحــت فشــار قــرار م ـی‪‎‬داد تــا در امــد‬ ‫موقوفــات را‏بــه مصــرف طــاب برســانند‪ .‬تســلیم‬ ‫ناپذیــری او در مقابــل کارهــای خــاف و امــور غیــر‬ ‫منطقــی برگروهــی ســودجود و فرصت طلــب ناگوار‬ ‫امــد و تصمیــم بــر‏تــرور او گرفتنــد‪ .‬امّــا بــا شــجاعت‬ ‫مــدرس و رفتــار شــگفت‪‎‬انگیز او ایــن تــرور نافرجــام‬ ‫مانــد و افــراد مذکــور در اجــرای نقــش مکارانــه‬ ‫خودنــاکام ماندنــد‪]6[.‬‏‬ ‫ایــه اللــه شــهید ســید حســن مــدرس در ســنین‬ ‫جوانــی بــه مقــام رفیــع اجتهــاد رســید و از لحــاظ‬ ‫علمــی و فقهــی مجتهــدی جامــع الشــرائط‪ ،‬صاحــب‬ ‫فتــوا و‏شایســته تقلیــد بــود و هــر چنــد حاضــر بــه‬ ‫چــاپ رســاله علمیــه خــود نشــد‪ ،‬در فقــه و اصــول و‬ ‫ســایر علــوم دینــی اثــاری مفصــل و عمیــق از خــود بــه‬ ‫یــادگار نهــاد‏و ایــه اللــه العظمی مرعشــی نجفــی (ره)‬ ‫تالیفــات فقهــی او را ســتوده و افــزوده اســت کــه‪ :‬از‬ ‫مــدرس اجــازه نقــل حدیــث داشــته اســت‪]7[.‬‏‬ ‫ایــه اللــه حــاج ســید محمدرضــا بهاء‪‎‬الدینــی در‬ ‫مصاحبــه ای اظهــار داشــته اســت مرحــوم مــدرس‬ ‫یــک رجــل علمــی و دینــی و سیاســی بــود و ایــن‬ ‫گونــه فــردی‏مهمتــر از رجــل علمــی و دینــی اســت‪.‬‬ ‫زیــرا ایــن مظهــر والیــت اســت کــه اگــر والیــت و‬ ‫سیاســت مســلمین نباشــد دیگــر فــروع اســامی‬ ‫تحقــق کامــل‏نمی‪‎‬یابــد‪]8[.‬‏‬ ‫مــدرس بــا ورود بــه تهــران در اولیــن فرصــت درس‬ ‫خــود را در ایــوان زیــر ســاعت در مدرســه سپهســاالر‬ ‫(شــهید مطهــری کنونــی) اغــاز نمــود و تاکیــد کــرد‬ ‫کــه‏کار اصلــی مــن تدریــس اســت و سیاســت کا‬ ‫ر دوم مــن اســت‪ ]9[.‬وی در ‪ 27‬تیــر مــاه ‪1304‬‬ ‫ش‪ .‬کــه عهــده‪‎‬دار تولیــت ایــن مدرســه گشــت بــرای‬ ‫اینکــه طــاب‏علــوم دینــی از اوقــات خــود اســتفاده‬ ‫بیشتری نموده‪ ،‬و با جدیت افزونتری به کار درس‬ ‫و مباحثــه بپردازنــد بــرای اولیــن بــار طــرح امتحــان‬ ‫طــاب را بــه‏مرحلــه اجــرا دراورد و بــه منظــور حســن‬ ‫اداره ایــن مدرســه‪ ،‬نظــام نامــه‪‎‬ای تدویــن کــرد و‬ ‫امــور تحصیلــی طــاب را مــورد رســیدگی قــرار داد و‬ ‫بــرای احیــا و‏ابادانــی روســتاها و مغازه‪‎‬های موقوفه‬ ‫مدرســه زحمــات زیــادی را تحمــل کــرد‏‪.‬‬ ‫عصرهــای پنجشــنبه اغلــب در گرمــای شــدید‬ ‫تابســتان بــه روســتای اطــراف ورامیــن رفتــه و خــود‬ ‫قناتهــای روســتاهای ایــن منطقــه را مــورد بازدیــد‬ ‫قــرار مـی‪‎‬داد‏و گاه بــه داخــل چاههــا می‪‎‬رفــت و در‬ ‫تعمیــر انهــا همــکاری می‪‎‬کــرد و از اینکــه بــا چــرخ از‬ ‫چــاه گل بکشــد هیــچ ابایــی نداشــت‪10 .‬‏‬ ‫در ایــن مدرســه شــخصیتهایی چــون ایــه الله حاج‬ ‫میــرزا ابوالحســن شــعرانی‪ ،‬ایــه اللــه ســید مرتضــی‬ ‫پســندیده (بــرادر بزرگتــر حضــرت امــام)‪ ،‬شــیخ‬ ‫‏محمــد علــی لواســانی و‪ ...‬تربیــت شــدند‪11.‬‏‪/‬بیتوته‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

شماره : 693
تاریخ : 1401/11/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!