روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 645 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 645

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪140 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 08‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/29-‬نوامبر‪ /04-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪645 :‬‬ ‫ساخت مسکن محرومان‬ ‫گام بلند دولت در خراسان شمالی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫کشاورزانگلستانی‬ ‫گالیه مند‬ ‫از کمبود کود‬ ‫‪ ۲۵۳‬مانع صدور‬ ‫مجوز کسب و کار‬ ‫رفع می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫اولویت ؛تکمیل‬ ‫طرح های نیمه تمام‬ ‫باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫برای کاهش پنج هزار بیکار‬ ‫گنبدیاعطایتسهیالت‬ ‫کم بهرهپیگیریمی شود‬ ‫‪5‬‬ ‫فین تک و فناوری‬ ‫جدید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪645‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫تحقق ‪ ۴۰‬درصد از تعهد‬ ‫گلستان در تهیه زمین برای‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫ساخت ‪ ۷۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫برای مددجویان بهزیستی‬ ‫تســهیالت ســاخت مســکن بایــد بــرای اقشــار کــم درامــد و‬ ‫مددجویــان بهزیســتی پاییــن تــر از ‪ ۱۸‬درصــد باشــد تــا انــان‬ ‫از ایــن مزایــا بهــره منــد شــوند و همچنیــن برخــی از شــرایط‬ ‫دریافــت مســکن ملــی بایــد بــرای مددجویــان متفــاوت‬ ‫از ســایر اقشــار باشــد بــه طــور مثــال شــرایط ازدواج بــرای‬ ‫مددجویان زیر پوشــش بهزیســتی ســخت اســت که بعضا‬ ‫بــا ســنین بــاال نیــز مجــرد هســتند‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی گلســتان تعهــد تامیــن زمیــن بــرای طــرح‬ ‫نهضت ملی مســکن اســتان در ســال نخســت را ‪۸۰۰‬‬ ‫هکتــار اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۱۸.۵‬هکتــار از‬ ‫ایــن تعهــد معــادل ‪ ۴۰‬درصــد تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫اســدالله پناه یــزدان اظهارداشــت‪ :‬طبــق پیــش بینــی‬ ‫بــرای ســال نخســت ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬واحــد مســکونی‬ ‫در مناطــق شــهری گلســتان بایــد ســاخته شــود کــه‬ ‫تاکنــون عملیــات ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷۹‬واحــد بــا‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی تــا ‪ ۶۰‬درصــد اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی جمــع کل اراضــی قطعی شــده گلســتان در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن را ‪ ۳۱۸.۵‬هکتــار اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ ۲۷۴ :‬هکتــار از ایــن زمین هــا متعلــق بــه‬ ‫خــود ســازمان ملــی زمیــن و مســکن‪ ۳۳ ،‬هکتــار از‬ ‫زمین هــای بنیــاد مســتضعفان و ‪ ۱۱.۵‬هکتــار متعلــق‬ ‫بــه بنیــاد مســکن اســت‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راه و شهرســازی گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال توافــق بــا اداره اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه مینودشــت بــرای واگــذاری ســه هکتــار‬ ‫زمیــن هســتیم و همچنیــن ‪ ۶۲.۵‬هکتــار زمیــن‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان شناســایی شــده و در‬ ‫حــال فراینــد انتقــال ســند قــرار دارد‪.‬‬ ‫پناه یــزدان ادامــه داد‪ ۹۲ :‬هــزار و ‪ ۴۴۷‬نفــر از مــردم‬ ‫گلســتان تــا هفتمیــن مرحلــه بازگشــایی ســامانه در‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن نام نویســی کردنــد کــه بــا‬ ‫انجــام مراحــل مختلــف ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۳۶۴‬نفــر تاییــد‬ ‫اولیــه و هفــت هــزار و ‪ ۵۸۴‬نفــر تاییــد نهایــی شــدند‬ ‫کــه ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۷۰‬نفــر از انــان ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫اولیــه را واریــز کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷۹‬واحــد بــا‬ ‫پیشــرفت های فیزیکــی تــا ‪ ۶۰‬درصــد در شــهرهای‬ ‫گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬کاللــه‪ ،‬ازادشــهر‪،‬‬ ‫علی ابادکتــول‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬اق قال‪ ،‬بندرگز‪ ،‬گمشــان‬ ‫و کردکــوی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن طبــق برنامه ریــزی ‪ ۲‬هکتــار زمیــن در‬ ‫گنبــدکاووس در اختیــار بنیــاد مســکن قــرار گرفتــه و‬ ‫ســاخت هــزار واحــد در گــرگان توســط ســتاد اجــرای‬ ‫فرمــان امــام(ره) و هــزار واحــد هــم توســط شــرکت‬ ‫رســا بــه زودی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫پنــاه یــزدان اضافــه کــرد‪ :‬پیمانــکار اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در علی ابادکتــول بــرای یــک‬ ‫مجتمــع ‪ ۱۳۸‬واحــدی و یــک مجتمــع ‪ ۳۶‬واحــدی در‬ ‫مرحلــه اعتبــار ســنجی بانــک اســت و در بندرترکمــن‬ ‫هــم ‪ ۲‬پیمانــکار بــرای ســاخت ‪ ۴۰۰‬واحــد بــرای اعتبــار‬ ‫ســنجی بــه بانــک معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی هزینــه ســاخت هــر واحــد حــدود ‪ ۹۰‬متــر مربعی‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن را هفت میلیــارد ریال‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬طبــق مصوبــه شــورای عالــی پــول‬ ‫و اعتبــار بــرای پروژه هــای مذکــور در شــهر گــرگان‬ ‫ســه میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و ســایر شــهرهای‬ ‫اســتان ســه میلیــارد ریــال تســهیالت بــا نرخ ســود ‪۱۸‬‬ ‫درصــد و بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله و پــس از ســه ســال‬ ‫تنفــس دوران ســاخت پرداخــت می شــود و مابقــی‬ ‫مبلــغ مــورد نیــاز را بایــد خــود فــرد متقاضــی در چنــد‬ ‫مراحــل پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راه و شهرســازی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫از ابتــدای شــروع نــام نویســی در طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن تاکنــون برخــی افــراد در مراحــل مختلــف‬ ‫تاییــد صالحیــت بــه دلیــل زمان بــر بــودن ســاخت‬ ‫و همچنیــن تعییــن تکلیــف نهایی نشــدن قیمــت‬ ‫انصــراف دادنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تــاش داریــم بــرای کاهــش هزینــه‬ ‫ســاخت مســکن در شــهرهای کوچک مانند گمیشان‬ ‫و بندرترکمــن تعــداد واحدهــای قابــل ســاخت در هــر‬ ‫قطعــه زمیــن را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد کــه‬ ‫در ‪ ۱۴‬شهرســتان (‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و حــدود یــک‬ ‫هــزار روســتای دارای کــد شناســایی) ســکونت دارنــد‬ ‫ضمــن اینکــه ‪ ۲۳‬شــهر ایــن اســتان شــمالی جمعیت‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۰‬هــزار نفــر دارنــد کــه مشــمول دریافــت‬ ‫تســهیالت مســکن روســتایی می شــوند‪.‬‬ ‫ساختمسکن‬ ‫محرومان‬ ‫گام بلند دولت‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫خراســان شــمالی از جملــه اســتان های محرومــی اســت کــه‬ ‫قشــر زیــادی از جمعیــت ان زیــر پوشــش نهادهــای حمایتــی‬ ‫قرار دارند و با روی کار امدن دولت ســیزدهم ســاخت مســکن‬ ‫محرومان با مشــارکت بســیاری از دســتگاه های اجرایی شــتاب‬ ‫گرفــت و برغــم تمامــی محدودیت هــای مالــی چتــر حمایتــی‬ ‫دولــت بــر ســر اقشــار اســیب پذیر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی تجربــه ای متفــاوت در بخــش مســکن را‬ ‫طــی ســال هــای گذشــته ســپری کــرده اســت و نابســامانی‬ ‫ایــن بــازار و افزایــش نــرخ اجــاره نشــینی در اســتان شــرایط را‬ ‫نابســامان کــرده اســت تــا جایــی کــه خرید واحد مســکونی به‬ ‫ارزویــی دور و حتــی دســت نیافتنــی بــرای اقشــار کــم درامــد‬ ‫جامعــه تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫تامیــن مســکن نیازمنــدان طــی ســال هــای گذشــته مــورد‬ ‫بــی مهــری قــرار گرفتــه و بــه دلیــل رهاســازی‪ ،‬اوضــاع ان‬ ‫بحرانــی شــده اســت چــرا کــه در ایــن اســتان افزیــش قیمــت‬ ‫زمیــن‪ ،‬افزایــش قیمــت مســکن و حتــی اجــاره باعــث نگرانــی‬ ‫و دغدغــه شــمار زیــادی از شــهروندان بــه ویــژه دهــک هــای‬ ‫پاییــن جامعــه شــده اســت‪.‬‬ ‫گرچــه بــر اســاس نظــر دســت انــدرکاران ایــن حــوزه؛ ‪۱۸‬‬ ‫هــزار واحــد مســکونی در ایــن خطــه کمبــود وجــود دارد کــه‬ ‫بــا احتســاب نــرخ واحدهــای فرســوده و ناپایــدار و ازدواج‪،‬‬ ‫شــرایط حــاد و بحرانــی نیــز خواهــد شــد ولــی بــا امــدن دولــت‬ ‫ســیزدهم برنامــه ریــزی بــرای ســاخت مســکن اغــاز و ایــن‬ ‫مهــم در اولویــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه ‪ ۲۱‬درصــد مــردم ایــن‬ ‫خطــه اجــاره نشــین هســتند و در مجمــوع ‪ ۲۶‬درصــد نیــز‬ ‫در مســکن های ناپایــدار ســکونت دارنــد کــه بایــد تخریــب‬ ‫و بازســازی شــوند و بیشــتر ایــن افــراد شــامل خانــوار هــای‬ ‫نیازمنــد بــه ویــژه مددجویــان نهــاد هــای حمایتــی مــی شــود‬ ‫کــه بــرای تامیــن مســکن نیازمنــد کمــک دولــت هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬دولــت ســیزدهم از زمــان اغــاز بــه کار روی‬ ‫ســاماندهی بــازار مســکن و حــل بحــران ایــن بخــش تمرکــز‬ ‫کــرده و در ایــن راســتا چنــد اقــدام راهبــردی در دســتور کار‬ ‫خــود قــرار داده کــه از جملــه ان مــی تــوان بــه ســاخت‬ ‫واحدهــای مســکن توســط بخــش خصوصــی‪ ،‬ســاخت‬ ‫مســکن بــرای دهــک های متوســط بــا حمایت نســبی دولت‪،‬‬ ‫ســاخت واحدهــای مســکونی بــرای دهــک هــای اول تــا ســوم‬ ‫بــا حمایــت حداکثــری دولــت و ســاخت واحدهــای مســکونی‬ ‫روســتایی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫تــا افــق ‪ ۱۴۰۵‬بایــد در اســتان خراســان شــمالی ســاالنه‬ ‫دســت کــم ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬واحــد مســکونی شــهری ســاخته‬ ‫و تحویــل شــود تــا در زمینــه مســکن بــه تعــادل برســیم‪ ،‬در‬ ‫طــرح نهضــت مســکن ملــی تــاش مــی شــود تــا بخشــی از‬ ‫عقب ماندگی در ســاخت و ســاز مســکن جبران شــود و این‬ ‫در حالــی اســت کــه تعــداد زیــادی از محرومــان در روســتا‬ ‫نیــز از مســکن غیــر مقــاوم برخــوردار هســتند ولی در یکســال‬ ‫گذشــته ســاخت مســکن محرومان در اســتان شدت یافت و‬ ‫بســیاری از نهادهای حمایتی زودتر از موعد ســاخت مســکن‬ ‫بــرای نیازمنــدان زیــر پوشــش را اغــاز کردنــد کــه در ذیــل ایــن‬ ‫گــزارش بــه برخــی از ایــن اقدامــات اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۷۰۰‬واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی در ایــن زمینــه گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل ســفر رییــس جمهــور‬ ‫بــه بهزیســتی ایــن اســتان اختصــاص یافــت کــه در مرحلــه‬ ‫اول یــک میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ســاخت واحدهــای‬ ‫مســکونی‪ ،‬مراکــز توانبخشــی و تســهیالت اشــتغالزایی‬ ‫بهزیســتی اســتان جــذب شــد‪.‬‬ ‫محســن توحیــدی مقــدم اظهــار داشــت‪ :‬بهزیســتی اســتان‬ ‫ســاخت ‪ ۷۰۰‬واحد مســکونی مددجویی را امســال در برنامه‬ ‫دارد کــه بیشــتر اعتبــارات جــذب شــده از محــل ســفر رییــس‬ ‫جمهور در این بخش و مابقی نیز برای تســهیالت طرحهای‬ ‫اشــتغالزایی هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــر اســاس بررسـی های انجــام شــده حــدود‬ ‫چهــار هــزار مددجــوی بهزیســتی در شــهرها و روســتاهای‬ ‫ایــن اســتان مســکن ندارنــد کــه در نوبــت دریافــت کمــک قرار‬ ‫دارنــد و از مجمــوع خانوارهــای نیازمنــد زیــر پوشــش ایــن‬ ‫ســازمان حمایتــی فاقــد مســکن در اســتان ســه هــزار خانــوار‬ ‫در شــهرها و یکهــزار خانــوار در روســتاها ســکونت دارنــد و‬ ‫بیشــتر ایــن افــراد را بیمــاران روانــی مزمــن‪ ،‬زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار‪ ،‬معلــوالن جســمی و حرکتــی و ذهنــی‪ ،‬نابینایــان‪،‬‬ ‫ناشــنوایان و بیمــاران قطــع نخاعــی را شــامل مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی افــزود‪ ۱۱۷ :‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۱‬نفــر در قالــب ‪ ۴۲‬هــزار خانــوار کــه شــامل یــک هشــتم‬ ‫جمعیــت اســتان مــی شــود زیــر پوشــش ایــن نهــاد قــرار دارند‬ ‫کــه نیازمنــد توجــه حمایــت های بیشــتر در حــوزه ها مختلف‬ ‫بویــژه مســکن هســتند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پارســال ‪ ۸۷۰‬مددجــوی زیــر پوشــش ایــن‬ ‫نهــاد حمایتــی در اســتان خان ـه دار شــدند کــه در ایــن زمینــه‬ ‫بیــش از ‪ ۴۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار هزینــه شــد و ایــن نهــاد‬ ‫بــرای کمــک بــه خانوارهــای نیازمنــد مســتاجر بــه ازای هــر‬ ‫خانــوار ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض بــه انــان پرداخــت‬ ‫مــی کنــد کــه پارســال ‪ ۳۰۰‬خانــوار از ایــن تســهیالت بهــره‬ ‫منــد شــدند و ‪ ۴۰‬خانــوار نیــز از تســهیالت ودیعــه مســکن تــا‬ ‫ســقف ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫توحیــدی مقــدم در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر اســان‬ ‫ســازی طــرح مســکن ملــی بــرای مددجویان بهزیســتی تاکید‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬تســهیالت ســاخت مســکن بایــد بــرای اقشــار‬ ‫کــم درامــد و مددجویــان بهزیســتی پاییــن تــر از ‪ ۱۸‬درصــد‬ ‫باشــد تــا انــان از ایــن مزایــا بهــره منــد شــوند و همچنیــن‬ ‫برخــی از شــرایط دریافــت مســکن ملی باید بــرای مددجویان‬ ‫متفــاوت از ســایر اقشــار باشــد بــه طــور مثــال شــرایط ازدواج‬ ‫بــرای مددجویــان زیــر پوشــش بهزیســتی ســخت اســت کــه‬ ‫بعضــا بــا ســنین بــاال نیــز مجــرد هســتند‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۵۰‬واحد مسکونی کمیته امداد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی‬ ‫نیــز در مــورد عملکــرد ایــن نهــاد در ســاخت مســکن محرومان‬ ‫گفت‪ :‬ساخت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۵۰‬واحد مسکونی برای مددجویان‬ ‫زیــر پوشــش ایــن نهــاد در دولــت ســیزدهم براســاس تفاهــم‬ ‫نامه هــای منعقــد شــده در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد افــزود‪ :‬ایــن تعــداد مســکن بــا همــکاری‬ ‫بنیــاد مســتضعفان‪ ،‬ســپاه جواداالئمــه(ع)‪ ،‬بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان‬ ‫شــمالی ســاخته می شــود و بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه‪،‬‬ ‫ســپاه جواداالئمــه(ع) متعهــد بــه ســاخت یکهــزار و ‪ ۶۰۰‬واحد‬ ‫مســکونی محرومــان‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان ‪ ۶۰۰‬واحــد و ‪۵۰‬‬ ‫واحــد نیــز توســط بنیــاد مســکن انقــاب خراســان شــمالی‬ ‫احــداث مــی شــود‪.‬‬ ‫الهــی راد بــا بیــان اینکــه ایــن واحدهــا بــه طور میانگیــن بازیر‬ ‫بنــای ‪ ۶۰‬متــر مربــع احــداث مــی شــود گفــت‪ :‬ســپاه عملیــات‬ ‫ســاخت ‪ ۸۰۰‬واحــد مســکونی را اغــاز و تــا پایــان ســال بــه‬ ‫مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان تحویــل مــی دهــد و ‪۸۰۰‬‬ ‫واحــد مســکونی دیگــر نیــز بــا اتمــام عملیــات شناســایی تــا‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬بــه پایــان مــی رســد‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۰۰‬واحد توسط بسیج‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه(ع) خراســان‬ ‫شــمالی نیــز در ایــن بــاره گفــت‪ :‬ایــن نهــاد حمایتــی ‪ ۵۰‬واحــد‬ ‫مســکونی بــا اعتبــار ‪ ۱۱‬میلیــارد تومــان احــداث و در هفتــه‬ ‫بســیج امســال ( ‪ ۲۹‬ابــان تــا پنجــم اذرمــاه امســال) بــه‬ ‫محرومــان ایــن اســتان تحویــل داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی دارابــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن واحدهــای‬ ‫مســکونی در تمامــی شهرســتان هــای اســتان بــا مشــارکت‬ ‫بنیاد مســکن و کمیته امداد امام خمینی(ره) ســاخته و برای‬ ‫هــر واحــد ‪ ۲۲۰‬میلیــون تومــان اعتبــار هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ســاخت ‪ ۵۰‬واحــد مســکونی بــاا عتبــار‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیــارد تومــان بــرای محرومــان مناطــق کمتــر برخــوردار‬ ‫اســتان در دســت ســاخت اســت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۰‬واحــد‬ ‫مســکونی بــاالی ‪ ۸۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد و تــا‬ ‫پایــان امســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه(ع) خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬تفاهــم نامــه ســاخت ‪ ۸۰۰‬واحــد‬ ‫مســکونی بــرای محرومــان و نیازمنــدان اســتان بــا بنیــاد‬ ‫مســکن و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضاء شــده اســت‬ ‫کــه در مــدت ســه ســال بایــد تحویــل داده شــود‪.‬‬ ‫ساخت سه هزار واحد بنیاد مسکن‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی خراســان شــمالی نیــز در مــورد عملکــرد‬ ‫ســاخت مســکن محرومــان در حــوزه کاری خــود گفــت‪:‬‬ ‫ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۶۲‬واحــد مســکونی بــرای اقشــار محــروم‬ ‫و ضعیــف در روســتاهای اســتان اغــاز شــده کــه در قالــب‬ ‫تفاهم نامه هــای مختلــف در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫علــی روحانــی اظهــار داشــت‪ :‬ســاخت یکهــزار و ‪ ۶۰۰‬واحــد‬ ‫مســکونی بــرای قشــر محــروم در روســتاهای اســتان در‬ ‫قالــب تفاهــم نامــه بــا کمیتــه امــداد و بســیج ســازندگی در‬ ‫دســت پیگیــری و انجــام اســت و بــرای اجــرای ایــن تعــداد‬ ‫واحــد مســکونی تســهیالت ویــژه طــرح مســکن روســتایی بــه‬ ‫متقاضیــان پرداخــت مــی شــود و کمیتــه امــداد هــم بــه ازای‬ ‫هــر واحــد مســکونی ‪ ۴۰‬میلیــون تومــان تســهیالت بالعــوض‬ ‫پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در تمامــی ایــن تفاهــم نامــه هــا قیــد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬در صورتــی کــه متقاضــی مســکن روســتایی نیــاز بــه‬ ‫زمیــن داشــته باشــد بنیــاد مســکن بایــد ان را تامیــن کنــد و‬ ‫در ایــن طــرح‪ ،‬متقاضیــان از دریافــت ‪ ۷۵‬میلیــون تومــان‬ ‫کمــک بالعــوض بهــره منــد می شــوند کــه ‪ ۴۵‬میلیــون تومان‬ ‫از ایــن رقــم بــه وســیله بنیــاد مســتضفان پرداخــت مــی شــود‬ ‫و کمیتــه امــداد پرداخــت ‪ ۳۵‬میلیــون تومــان کمــک را تعهــد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫روحانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در این طــرح‪ ،‬مددجویان محروم‬ ‫و متقاضــی مســکن بــه وســیله کمیته امــداد اولویــت بندی و‬ ‫معرفــی مــی شــوند تــا از مســکن بهره مند شــوند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــری دارای ‪۶۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر‬ ‫پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و‬ ‫‪ ۱۱۰‬هــزار نفــر زیــر پوشــش بهزیســتی دارد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان از نظــر ســرانه درامــد خانــوار در رده اخریــن‬ ‫اســتان های کشــور قــرار دارد کــه نیازمنــد توجــه حمایت های‬ ‫بیشــتر در حــوزه هــا مختلــف بــه ویــژه مســکن هســتند‪.‬‬ ‫طبــق امــار اداره کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی در‬ ‫مجمــوع نیــاز بــه مســکن بــه حــدود ‪ ۱۸‬هــزار واحــد بــرای‬ ‫تمامــی اقشــار در ایــن اســتان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫برای دستیابی به ارشیو روزنامه بازار کسب و کار به تارنمای روزنامه‬ ‫‪ BKKG.IR‬مراجعه کنید‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 08‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪645‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫چگونه در روزهای گرم‬ ‫تابستان خنک بمانیم؟‬ ‫سهمیه کمتر از نیاز است‬ ‫بــرای کاشــت محصــوالت پاییــزه بــه ازای هــر‬ ‫هکتــار حداقــل ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم کــود شــیمیایی‬ ‫فســفاته نیــاز اســت در حالــی کــه جهادکشــاورزی‬ ‫‪ ۲۵‬کیلوگــرم از نیــاز هــر هکتــار را تامیــن می کنــد‬ ‫و بــرای تهیــه بقیــه ایــن نیــاز بــا مشــکل مواجــه‬ ‫هســتیم همچنیــن اســتفاده از کــود فســفاته‬ ‫زمــان کشــت در تقویــت رشــد گیــاه و عملکــرد‬ ‫راندمــان تولیــد بســیار تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫کشاورزان گلستانی‬ ‫گالیه مند از کمبود‬ ‫کود‬ ‫ایــن روزهــا بــرای کشــاورزان کمبــود کــود یارانـه ای تبدیــل‬ ‫بــه یکــی از مشــکالت جــدی شــده چــرا کــه بــرای کشــاورز‬ ‫خریــد ان در بــازار ازاد دشــوار اســت‪ ،‬بــا این حــال ســخن‬ ‫مدیــران اینگونــه اســت کــه ایــن ســهمیه امســال افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬بــا توجــه بــه تاثیــر کــود در افزایــش بهــره‬ ‫وری محصــول و اهمیــت ان در حفــظ مــواد مفیــد خــاک‪،‬‬ ‫اســتفاده از ان در کشــاورزی یــک ضــرورت بــه نظــر مــی‬ ‫رســد چراکــه رشــد روز افــزون جمعیــت در دهــه هــای‬ ‫اخیــر نیــاز بــه افزایــش تولیــد در بخــش کشــاورزی را بیــش‬ ‫از پیــش دارای اهمیــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه سیاســت و برنامــه ریــزی هــای نادرســت و‬ ‫بــی توجهــی بــه تنــاوب زراعــی در گــذر ســال هــا باعــث‬ ‫کاهــش مــواد عالــی خــاک و در نهایــت کاهــش بهــره وری‬ ‫شــده اســت بــا ایــن حــال کارشناســان اســتفاده درســت‬ ‫از کودهــای شــیمیایی را راهــی بــرای جبــران کمبــود مــواد‬ ‫عالــی و معدنــی خــاک مــی داننــد چراکــه تاثیــر ایــن کودهــا‬ ‫بــر روی خــاک و گیاهــان باعــث مــی شــود تــا محصوالتــی‬ ‫بــا ظاهــر بهتــر و در زمــان کوتــاه تــر تهیــه شــود‪.‬‬ ‫اهمیــت کــود شــیمیایی بــرای تولیــد محصــوالت زراعــی‬ ‫بــه قــدری باالســت کــه امــروزه حتــی در ســنتی تریــن‬ ‫مراکــز کشــاورزی هــم شــاهد اســتفاده از ایــن فراورده هــا‬ ‫هســتیم‪ .‬بــا ایــن حــال کشــاورزان گلســتانی از کمبــود و‬ ‫عــدم برخــورداری ایــن کودهــا از کیفیــت الزم گالیــه منــد‬ ‫هســتند‪ .‬موضوعــی کــه بــا انتقــاد دبیــر خانــه کشــاورز‬ ‫گلســتان هــم مواجــه شــده و نشــان مــی دهــد کــه ایــن‬ ‫مســاله صنفــی اســت‪.‬‬ ‫توزیع نامناسب‬ ‫ســید احمــد امیریــان فعــال حوزه کشــاورزی بــا بیان اینکه‬ ‫توزیــع نامناســب کــود و بــذر در گلســتان کشــاورزان را بــا‬ ‫چالــش روبــه رو کــرده اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬جهادکشــاورزی‬ ‫کــود و بــذر را در اختیــار شــرکت تعاونــی هــا قــرار مــی دهــد‬ ‫و شــرکت خدماتــی ان را توزیــع مــی کنــد متاســفانه هــر‬ ‫دو بخــش یعنــی شــرکت تعاونــی و خدماتــی تخصص الزم‬ ‫را در خصــوص چگونگــی تخصیــص کــود بــه هــر محصــول‬ ‫خاندوزی‪۲۵۳ :‬‬ ‫مانع صدور مجوز‬ ‫کسب و کار رفع‬ ‫می شود‬ ‫و در نتیجــه توزیــع ان ندارنــد بــا اینکــه چنــدی پیــش ‪۵۰‬‬ ‫تــن کــود بــه شــرق اســتان وارد شــد امــا بــه مقــدار الزم در‬ ‫دســترس کشــاورز قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کارشناسان استفاده درست‬ ‫از کودهای شیمیایی را راهی‬ ‫برای جبران کمبود مواد عالی‬ ‫و معدنی خاک می دانند‪.‬‬ ‫امیریــان بــا بیــان اینکــه برخــی از فرصــت طلبــان بــا عرضــه‬ ‫دفترچــه کشــاورزی ســهمیه کــود را از کارگزاریهــا دریافــت‬ ‫کــرده و در بــازار ازاد ان را مــی فروشــند‪ ،‬مــی افزایــد‪:‬‬ ‫توزیــع کــود بایــد بــه ازای هــر هکتــار باشــد در واقــع ایــن‬ ‫فراینــد انجــام نمــی شــود و کشــاورزان بــه ناچــار کــود مــورد‬ ‫نیــاز مــزارع خــود را بــا قیمــت بیشــتری از بــازار ازاد تامیــن‬ ‫مــی کننــد‪ .‬تفــاوت قیمــت کــود دولتــی بــا کــود ازاد زیــاد‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن تعلــل در عرضــه کــود در زمــان الزم‪،‬‬ ‫کشــاورز را مجبــور بــه تهیــه ان بــه قیمــت ازاد مــی کنــد‬ ‫کــه از نظــر اقتصــادی برایــش بــه صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تامیــن کــود شــیمیایی بــرای کشــت‬ ‫محصــوالت پاییــزه از جملــه گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا بســیار‬ ‫ضــروری اســت امــا بــرای تهیــه ان بــا مشــکل مواجــه‬ ‫هســتیم‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای کاشــت محصــوالت پاییــزه بــه ازای‬ ‫هــر هکتــار حداقــل ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم کــود شــیمیایی فســفاته‬ ‫نیــاز اســت در حالــی کــه جهادکشــاورزی ‪ ۲۵‬کیلوگــرم‬ ‫از نیــاز هــر هکتــار را تامیــن می کنــد و بــرای تهیــه بقیــه‬ ‫ایــن نیــاز بــا مشــکل مواجــه هســتیم همچنیــن اســتفاده‬ ‫از کــود فســفاته زمــان کشــت در تقویــت رشــد گیــاه و‬ ‫عملکــرد راندمــان تولیــد بســیار تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫سهمیه کمتر از نیاز است‬ ‫علی قلی ایمانی دبیر خانه کشــاورز گلســتان میگوید‪ :‬نیاز‬ ‫کشــاورز بــه کــود خیلــی بیشــتر از انچــه کــه دولــت توزیع می‬ ‫کنــد‪ ،‬می باشــد و ایــن میــزان کــود توزیــع شــده پاســخگوی‬ ‫نیــاز کشــاورز نبــوده‪ .‬هرچنــد اغلــب تاکیــد بــه اســتفاده از‬ ‫ت خــود‬ ‫کــود اوره اســت و مــا نمــی توانیــم تمامــی محصــوال ‬ ‫را معطــوف بــه مصــرف کــود اوره کنیــم چــرا کــه در رشــد و‬ ‫بهــره وری کــود فســفر یــا پتاســه نیــز دارای وظایفــی هســتند‪.‬‬ ‫بــرای کشــت محصــوالت پاییــزه از جملــه گنــدم‪ ،‬جــو و‬ ‫کلــزا تامیــن کــود شــیمیایی بســیار حائــز اهمیــت اســت‬ ‫امــا بــرای تهیــه ان بــا مشــکل مواجــه هســتیم‬ ‫ایمانــی بــا بیــان اینکــه جــدای از افزایــش بازدهــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی عملکــرد یــا مقاومــت گیــاه و مبــارزه‬ ‫بــا افــات و بیمــاری هــم بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه‬ ‫ایــن مــوارد بــا تامیــن تمامــی نیازهــای خــاک از طریــق‬ ‫کودهــای مختلــف امــکان پذیــر اســت‪ ،‬ابــراز کــرد‪ :‬در‬ ‫اســتان کــود فســفره نداریــم و پتاســه هــم بســیار کــم‬ ‫اســت لــذا ایــن مــدل کــود هــم بــه کشــاورز بــه ســختی‬ ‫تخصیــص داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ضمــن یــاداوری ایــن مطلــب کــه کــود بــه دو صــورت‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬کمتــر از یک مــاه اینده‬ ‫‪ ۱۸۳‬شــرط زائــد و مانــع صــدور مجــوز کســب و کار توســط‬ ‫هیــات وزیــران و ‪ ۷۰‬شــرط کــه مصوبــه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــود ابطــال و رفــع می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســید احســان خانــدوزی‬ ‫روز دوشــنبه در هفتادمیــن جلســه هیــات مقــررات زدایــی و‬ ‫بهبــود محیــط کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬در جلســه مقررات‬ ‫زدایــی ‪ ۱۵۰۰‬مجــوز از مجمــوع ‪ ۴۶۰۰‬مجــوز کشــور بــه عنــوان‬ ‫مجوزهــای تاییــد محــور تعییــن شــد و ‪ ۳۱۰۰‬مجــوز دیگــر بــه‬ ‫عنــوان مجوزهــای اعالنــی مشــخص شــد کــه فقــط بــا ثبــت‬ ‫در درگاه ملــی مجوزهــا صــادر می شــود و دیگــر نیــاز بــه‬ ‫فرایندهــای اداری و کاغــذی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس مصوبــه روز(دوشــنبه) هیــات‬ ‫مقــررات زدایــی کــه تحولــی بــزرگ در صــدور مجوزهــای‬ ‫کســب و کار اســت و برایــن اســاس دو ســوم مجوزهــای‬ ‫کشــور اعالنی شــدند و با تایید هیات وزیران این مصوبه‬ ‫در بــازار عرضــه مــی شــود‪ ،‬ادامــه مــی دهــد‪ :‬گاهــی‬ ‫کــود بــه دالیلــی از ســوی کارگــزاری بخــش خصوصــی یــا‬ ‫کشــاورزان نشــت کــرده بــه بــازار مــی رســد البتــه وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی بایــد نظــارت و رصــد کامــل بــر تولیــد ایــن‬ ‫بخــش داشــته باشــد و مــواد تشــکیل دهنــده مفیــد ان را‬ ‫انالیــز کنــد‪.‬‬ ‫افزایش چهار برابری سهمیه‬ ‫هرچنــد کشــاورزان و کارشناســان نســبت بــه توزیــع‬ ‫محــدود کــود یارانــه ای در ســال جــاری گالیــه دارنــد و‬ ‫بــرای تهیــه ان از بــازار ازاد بــا مشــکل مواجــه هســتند امــا‬ ‫سرپرســت شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی گلســتان‬ ‫از توزیــع چهــار برابــری کــود در ســال جــاری خبــر مــی دهــد‬ ‫سرپرســت شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی گلســتان‬ ‫از اختصــاص ســهمیه ‪ ۱۱‬کیســه کــود در هــر هکتــار بــه‬ ‫کشــاورزان گلســتانی خبــر مــی دهــد و مــی گویــد‪ :‬ایــن‬ ‫رقــم نســبت بــه ســال گذشــته چهــار برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید صمــد ضیایــی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای گذشــته‬ ‫بــرای هــر هکتــار چهــار یــا پنــج کیســه کــود در اختیار کشــاورز‬ ‫قــرار مــی گرفــت کــه امســال ســه کیســه کــود فســفاته‪،‬‬ ‫دو کیســه کــود پتاســه‪ ،‬شــش کیســه کــود ازتــه در اختیــار‬ ‫کشــاورز قــرار مــی گیــرد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۱۳۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۵۰‬تــن کــود ازتــه یــا اوره‪ ۲۸ ،‬هــزار و ‪ ۵۳۷‬تــن کــود‬ ‫فســفاته و ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن کــود پتاســه برنامــه ابالغــی‬ ‫کــود بــه گلســتان تخصیــص داده شــد کــه ایــن رقــم نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته چهــار برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫گاهی کود به دالیلی از سوی‬ ‫کارگزاری بخش خصوصی‬ ‫یا کشاورزان نشت کرده‬ ‫به بازار میرسد‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره فــروش کــود در بــازار ازاد‬ ‫توســط کشــاورزان‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬هیــچ کشــاورزی ســهمیه‬ ‫کــود خــود را نمــی فروشــد چــرا کــه اگــر از کــود اســتفاده‬ ‫نکنــد عملکــرد محصــول خوبــی نخواهــد داشــت‪ .‬تمــام‬ ‫کودهای تهیه شــده توســط این شــرکت اســتاندارد اســت‪،‬‬ ‫ادامــه مــی دهــد‪ ۱۲۷ :‬کارگــزاری مجــاز در ســطح اســتان‬ ‫گلســتان وجــود دارد کــه کشــاورزان مــی تواننــد کودهــای‬ ‫خــود را از انجــا تهیــه کننــد و نســبت بــه اســتاندارد بــودن‬ ‫کودهــا مطمئــن باشــند‪.‬‬ ‫مطابــق امــار موسســه اب و خــاک کشــور ‪ ۴.۵‬میلیــون تــن‬ ‫کــود نیــاز کشــاورزی ایــران اســت و ایــن درحالــی اســت کــه‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان هیچــگاه میــزان کــود کشــور بــه ســه‬ ‫میلیــون تــن در کشــور هــم نرســیده اســت‪ .‬بنابرایــن با توجه‬ ‫بــه اهمیــت کــود در افزایــش راندمــان تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی اســتان نیــاز اســت تــا دولت برنامه ای خــاص برای‬ ‫ایــن بخــش بیاندیشــد تــا تــاش و زحمــات زارعــان گلســتانی‬ ‫بــی نتیجــه یــا بــا صرفــه کــم اقتصــادی نباشــد‪/.‬بازار‬ ‫اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بیــان‬ ‫کــرد‪ ۶۷ :‬مجــوز کســب‬ ‫و کار بــا وجــود گذشــت‬ ‫مهلــت قانونــی تعییــن‬ ‫شــده همچنــان از ســوی‬ ‫شــهرداری ها‪ ،‬وزارت‬ ‫راه‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬وزارت‬ ‫ورزش‪ ،‬ســازمان برنامــه و بودجــه همچنــان بــدون تعییــن‬ ‫شــرایط و جزییــات صــدور مجــوز کســب و کار باقــی ماندنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی دســتگاه ها نیــز همچنــان صــدور مجوز‬ ‫کســب و کار خــود را خــارج از درگاه ملــی کســب و کارهــا‬ ‫انجــام می دهنــد کــه عبارتنــد از وزارت بهداشــت‪ ،‬معاونــت‬ ‫علمــی ریاســت جمهــوری‪ ،‬وزارت فرهنــگ و دیگــر ســازمان ها‬ ‫هســتند کــه از قانــون ســرپیچی می کننــد‪.‬‬ ‫روزهــای گــرم تابســتان بــرای بســیاری از مــا ســخت و‬ ‫طاقت فرســا هســتند‪ .‬بــا ادامــه رونــد گرم شــدن کــره‬ ‫زمیــن‪ ،‬تابســتان ها گرم تــر و طاقت فرســاتر نیــز می شــوند‪.‬‬ ‫می دانیــد چگونــه می توانیــم از ایــن گرمــا در امــان بمانیــم‬ ‫و از خــود در برابــر گرمازدگــی و عــوارض ناشــی از گرمــا‬ ‫محافظــت کنیــم؟ در ادامــه‪ ،‬راهکارهایــی ســاد ه بــرای‬ ‫خنک مانــدن در روزهــای گــرم تابســتان ارائــه می کنیــم‪،‬‬ ‫راهکارهایــی کــه در عیــن ســادگی بســیار مؤثرنــد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید احتمــال مــرگ و بیمــاری ناشــی از گرمازدگی‬ ‫و کم ابــی بــدن را افزایــش می دهــد‪ .‬بعضــی از افــراد‬ ‫بیــش از دیگــران در برابــر گرمــا اســیب پذیرند‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫ســالمندان؛افراد تنها؛زنــان باردار؛افــراد دچــار معلولیــت یــا‬ ‫مشــکالت مزمــن پزشکی؛ورزشــکاران؛افرادی کــه در فضای‬ ‫بــاز کار می کنند؛کــودکان‪.‬‬ ‫مــوج گرمــا دوره ای اســت کــه هــوا بســیار گرم تــر یــا‬ ‫مرطوب تــر از حــد معمــول می شــود‪ .‬دانشــمندان‬ ‫پیش بینــی می کننــد کــه بــا گرم شــدن کــره زمیــن‪ ،‬موج های‬ ‫گرمــا شــدیدتر و بیشــتر شــوند‪.‬‬ ‫گرمازدگــی‪ :‬هرچــه هــوا گرم تــر باشــد‪ ،‬خطــر گرمازدگی نیز‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬گرمازدگــی جدی تریــن بیمــاری مرتبــط‬ ‫بــا گرماســت کــه تنظیــم دمــای بــدن را مختــل می کنــد و‬ ‫بــدن دیگــر نمی توانــد دمــای خــود را تنظیــم کنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دمــای بــدن به ســرعت افزایــش می یابــد‪ ،‬مکانیســم تعریــق‬ ‫از کار می افتــد و بــدن نمی توانــد خنــک شــود‪ .‬تشــخیص‬ ‫عالئــم گرمازدگــی همیشــه اســان نیســت‪ ،‬به ویــژه در افــراد‬ ‫مســن کــه معمــوال کمتر می توانند مشــکالت عملکــرد بدن‬ ‫خــود را تشــخیص دهنــد‪ .‬البته چند عالمت هشــداردهنده‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا باشــید‪:‬تب؛قرمزی‬ ‫پوست؛ضعف؛ســرگیجه؛افزایش ضربــان قلــب و‬ ‫تنفس؛تشــنگی شــدید؛گفتار نامفهــوم یــا گیجی؛حالــت‬ ‫تهوع؛ناراحتــی معده؛گرفتگــی عضــات‪.‬‬ ‫معمــوال گرمایــی کــه از محیــط دریافــت می کنیــم از‬ ‫طریــق تعریــق از بــدن خــارج می شــود و این طــوری دمــای‬ ‫مرکــزی بــدن تنظیــم می شــود‪ .‬وقتــی بــدن گرمــا را از محیط‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬بایــد بــرای خنک مانــدن ســخت تر کار‬ ‫کنــد تــا بیشــتر عــرق کنــد‪ ،‬ولــی در محیط هــای مرطــوب‬ ‫شــرایط متفــاوت اســت‪ .‬در ایــن محیط هــا عــرق روی‬ ‫پوســت می مانــد و تبخیــر نمی شــود کــه از خنک شــدن فــرد‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫چگونــه بــرای گرمــای شــدید امــاده شــویم‪ :‬گرمــای شــدید‬ ‫می توانــد کشــنده باشــد‪ ،‬ولــی می توانیــد بــا رعایــت نکاتــی‬ ‫خطــرات و عــوارض ان را کاهــش دهیــد‪ .‬به طــور کلــی اگــر‬ ‫دمــای هــوا از ‪ ۹۰‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۲‬درجــه ســانتی گراد)‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬بایــد فعالیت هــای خــارج از منــزل را محــدود‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا خطــر گرمازدگــی افزایــش می یابــد‪ .‬البتــه همــه‬ ‫ایــن امــکان را ندارنــد کــه در طــول مــوج گرمــا در خانــه‬ ‫بماننــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬رعایــت نــکات زیــر می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تعویــض مرتــب فیلتــر تهویــه مطبــوع‪ :‬به طــور کلــی‬ ‫می توانیــد هــر ‪ ۲‬یــا ‪ ۳‬مــاه ‪ ۱‬بــار فیلتــر تهویــه مطبــوع خــود‬ ‫را عــوض کنیــد‪ ،‬ولــی در صورتــی کــه مرتب از تهویه مطبوع‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬تعویــض زودبـه زود فیلتــر یــا تعویــض‬ ‫فیلتــر پــس از هــر طوفــان گردوخــاک موجــب می شــود کــه‬ ‫خانــه شــما بهتــر خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کشــیدن پرده هــا در طــول روز و اســتفاده از پــرده‬ ‫شــید‪ :‬بهتــر اســت پرده هــا را در ســاعات اوج گرمــا بســته‬ ‫نگــه داریــد‪ ،‬زیــرا ورود کمتــر نــور خورشــید بــه خانــه موجــب‬ ‫کاهــش دمــا و کاهــش مبلــغ قبــض برقتــان می شــود‪ .‬پــرده‬ ‫شــید نیــز بــرای جلوگیــری از ورود نــور از پنجره هــا طراحــی‬ ‫شــده اســت و می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪ .‬پــرده شــید در‬ ‫ســاعات اوج گرمــا از ورود نــور افتــاب بــه خانــه جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬به ویــژه در ضلــع جنوبــی خانــه کــه بیشــترین‬ ‫افتــاب را دارد‪ .‬این طــوری می توانیــد پنجره هــای مناســب‬ ‫بــرای عبــور جریــان هــوا در خانــه را هــم بــاز بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اســتفاده مناســب از پنکــه‪ :‬گرچــه در صــورت نبــود‬ ‫تهویــه مطبــوع ناچاریــم از پنکــه اســتفاده کنیــم‪ ،‬در دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۵‬درجــه ســانتی گراد) پنکه در‬ ‫جلوگیــری از افزایــش دمــای مرکــزی بــدن تأثیــری نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬پنکــه در گرمــای شــدید بــرای افــراد اســیب پذیری‬ ‫ماننــد ســالمندان کاری انجــام نمی دهــد و نقــش کمــی در‬ ‫تهویــه هــوا دارد‪ ،‬ولــی گزینــه خوبــی در هــوای نســبتا گــرم‬ ‫اســت‪ .‬چرخــش پنکــه ســقفی در خالف جهــت عقربه های‬ ‫ســاعت‪ ،‬جریانــی از هــوا را به ســمت پاییــن ایجــاد‬ ‫می کنــد و بــرای پایین نگه داشــتن دمــا مؤثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازکــردن پنجره هــا در شــب‪ :‬اگــر محــل زندگی تــان‬ ‫شـب های خنکــی دارد‪ ،‬بازکــردن پنجره هــا در شــب موجــب‬ ‫خنک شــدن هــوای خانــه می شــود‪ .‬نصــب تــوری‪ ،‬حفــاظ و‬ ‫قفــل پنجــره نیــز فکــر خوبــی اســت‪ ،‬زیــرا در زمــان بازکــردن‬ ‫پنجره هــا امنیــت خانه تــان را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوشــیدن اب فراوان‪ :‬در گرمای شــدید‪ ،‬بدن به ســرعت‬ ‫مایعــات از دســت می دهــد و ایــن منجــر بــه کم ابــی بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی در معــرض گرمــای شــدید قــرار می گیریــد‪،‬‬ ‫قلــب بایــد ســخت کار کنــد و خــون بیشــتری را پمپــاژ کنــد تا‬ ‫تبخیــر مــداوم از طریــق پوســت ادامــه پیــدا کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اهســته تر حرکت کــردن‪ :‬در گرمــای شــدید‪ ،‬بایــد‬ ‫اهســته تر از حــد معمــول حرکــت کنیــد‪ .‬راه رفتــن موجــب‬ ‫می شــود کــه بــدن گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد‪ ،‬گرمایــی کــه‬ ‫بایــد از طریــق تعریــق و تنفــس خــارج شــود‪ /.‬چطــور‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دستور دادگستری گلستان‬ ‫برای جلوگیری از انقراض‬ ‫ماهیان خاویاری‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان بــرای‬ ‫شناســایی و برخــورد بــا صیــد غیرمجــاز و قاچــاق‬ ‫ماهیــان خاویــاری و جلوگیــری از انقــراض‬ ‫فســیل زنــده دریــای خــزر چنــد دســتور ویــژه‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی در نشســت‬ ‫بررسی راهکارهای مقابله با صید قاچاق ماهیان‬ ‫خاویــار خــزر در جزیــره اشــوراده دادســتان های‬ ‫شهرســتان های ســاحلی گلســتان را مامــور ویــژه‬ ‫شناســایی و برخــورد بــا صیــد غیرمجــاز و قاچــاق‬ ‫ماهیــان خاویــاری کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر دســتگاه های اجرایــی‬ ‫کــه در ایــن حــوزه تکلیــف دارنــد کوتاهــی کننــد‬ ‫بــا پرونــده تــرک فعــل مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ســاماندهی صیــادان غیرمجــاز و در نظــر گرفتــن‬ ‫بســته تشــویقی بــرای ساحل نشــینان هــم یــک‬ ‫ضــرورت اســت و بایــد نهادهــای متولــی در ایــن‬ ‫زمینــه برنامه ریــزی کننــد‪.‬‬ ‫خــزر بزرگ تریــن دریاچــه جهــان بــوده و از‬ ‫مجمــوع ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر نــوار ســاحلی‬ ‫ان‪ ،‬حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر در حاشــیه ســه اســتان‬ ‫شــمالی ایــران و از جملــه گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۱۶‬گونــه ماهــی شــناخته شــده و ‪۶۴‬‬ ‫زیرگونــه در دریــای خــزر زیســت می کننــد کــه از ایــن‬ ‫مجمــوع حــدود ‪ ۱۷‬گونــه ان ارزش تجــاری دارد‪.‬‬ ‫ماهیــان خاویــاری از خانــواده تــاس ماهیــان از‬ ‫جملــه گونــه هــای ابــزی کــم نظیــری هســتند کــه‬ ‫بــا توجــه بــه قدمــت انهــا بــه عنــوان فســیل هــای‬ ‫زنــده شــناخته مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن ماهیــان بــه ‪ ۲۷‬گونــه و زیرگونــه در جهــان‬ ‫تقســیم مــی شــوند پنــج گونــه از ماهیــان‬ ‫خاویــاری ممتــاز جهــان شــامل فیــل ماهــی‬ ‫یــا بلــوگا‪ ،‬تاس ماهــی روســی یــا چالبــاش‪،‬‬ ‫تاس ماهــی ایرانــی یــا قره بــرون‪ ،‬ماهــی شــیپ‬ ‫و ماهــی ازون بــرون یــا ســوروگا گونه هــای‬ ‫اصلــی دریــای خــزر هســتند‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪645‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۲۸/۰۸/۱۴۰۱.‬‬ ‫اولویت ؛تکمیل طرح های‬ ‫نیمه تمام باشد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام یکــی از اهــداف دولــت‬ ‫ســیزدهم اســت بنابرایــن بایــد ایــن طــرح هــا در اولویــت اجرایــی مســووالن اســتان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در بازدیــد از طرح هــای نیمه تمــام شهرســتان فــاروج در خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬کلنــگ طــرح هــای زیــادی در ســال های اخیــر بــه زمیــن زده شــده و‬ ‫اکنــون ناتمــام اســت از ایــن رو بــر اســاس سیاســت هــای دولــت پیشــنهاد مــا بــر ایــن بــود‬ ‫کــه پــروژه هــا بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاال تامیــن اعتبــار شــود و تکمیــل پــروژه هــای بــاالی‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد در اولویــت باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تمرکــز مــا بــر تکمیــل پــروژه هایــی اســت کــه مــی تــوان در یــک یــا ‪۲‬‬ ‫ســال اتــی تکمیــل کــرد و بــا بهــره بــرداری از ان زیرســاخت هــای اســتان و نیــز اقتصــاد ایــن‬ ‫خطــه از کشــور توســعه یابــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی؛ هــزار و ‪ ۸۰۰‬پــروژه‬ ‫عمرانــی ناتمــام در ایــن اســتان وجــود دارد کــه پیشــرفت فیزیکــی ان بــه صــورت میانگیــن‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫اهمیت مسایل فرهنگی‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی در ادامــه بــه اهمیــت مســایل فرهنگــی در‬ ‫توســعه جامعــه اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن خطــه از کشــور بعنــوان رنگیــن کمــان قومیتهــا‬ ‫شــناخته شــده اســت و نقــش مســایل فرهنگــی در توســعه منطقــه برجســته اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬دشــمنان نظــام بــه دنبــال هــدف قــرار دادن مبانــی فرهنگــی مــا هســتند‬ ‫تــا اعتمــاد مــردم را نســبت بــه نظــام کمرنــگ کننــد کــه بایــد بســیار هوشــیارانه در ایــن‬ ‫راســتا حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫حســین نــژاد در ادامــه بــر تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام فرهنگــی شهرســتان فــاروج‬ ‫تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬پــروژه عمرانــی کتابخانــه مرکــزی تیتکانلــو ایــن شهرســتان بــا ‪۱۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال در حــال اجــرا اســت و تکمیــل ایــن طــرح نقــش مهمــی در ترویــج فرهنــگ‬ ‫مطالعــه منطقــه ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی دومیــن دور از ســفرهای اســتانی خــود را امــروز (یکشــنبه) بــا‬ ‫ســفر بــه شهرســتان فــاروج در شــرقی ترین نقطــه اســتان اغــاز کــرد و از ســالن ورزشــی‬ ‫شــهر تیتکانلــو بــا ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‪ ،‬اســتخر فــاروج بــا ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬پــروژه‬ ‫زمیــن چمــن بــا ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال و پــروژه احــداث مخــزن اب شــهر فــاروج بــا ‪ ۱۲۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫صدور اسناد تفکیکی‬ ‫واحدهای تولیدی شهرک‬ ‫صنعتی بندرترکمن‬ ‫تخریب تاسیسات عشایر‬ ‫خراسان شمالی را دادگستری‬ ‫استان گلستان پیگیری کند‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان در بازدید از شــهرک صنعتی پنج پیکر شهرســتان بندرترکمن‬ ‫از پیگیــری بــرای صــدور ســند تفکیکــی واحدهــای تولیدی این شــهرک خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در بازدیــد پارســال از شــهرک صنعتــی پنــج پیکیــر ‪ ،‬بــا پیگیــری هــای‬ ‫دادگســتری اســتان ‪ ،‬ســند مــادر ایــن شــهرک پــس از ‪ 18‬ســال صــادر شــد و در بازدیــدی کــه امروز‬ ‫دوبــاره از ایــن شــهرک داشــتیم‪ ،‬مالــکان واحدهــای تولیــدی درخواســت صــدور ســند تفکیکــی‬ ‫بــرای هــر واحــد را داشــتند ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری هــای انجــام شــده‪ ،‬قــرار شــد حداکثــر تــا ســه روز اینــده ســند‬ ‫تفکیکــی ‪ 60‬واحــد تولیــدی مســتقر در ایــن شــهرک صنعتــی صــادر و بــه شــرکت شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی اســتان تحویــل شــود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مدیــران ایــن شــرکت هــم قــول دادنــد طــی یــک هفتــه اســناد تفکیکــی را بــه‬ ‫مالــکان تحویــل دهنــد و بــه ایــن ترتیــب تــا ‪ 10‬روز اینــده ‪ ،‬اســناد تفکیکــی بــه دســت صاحبــان‬ ‫ایــن واحدهــا مــی رســد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اســیابی‪ ،‬بــا صــدور اســناد تفکیکــی‪ ،‬دریافــت تســهیالت بانکــی و نقــل و انتقــال در‬ ‫معامــات بــرای تولیدکننــدکان ایــن شــهرک صنعتــی راحــت تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مشــکل دیگــری کــه در بازدیــد امــروز از شــهرک صنعتــی از ســوی فعــاالن‬ ‫اقتصــادی مطــرح شــد‪ ،‬موضــوع وثیقــه هــای مــازاد در گــرو بانکهــا بــود کــه پیگیــری بــرای رفع این‬ ‫مشــکل هــم بــه دادســتان مرکــز اســتان ســپرده شــد و بــه زودی حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بــه حمایــت هــای ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری اســتان از افــرادی که قصد ســرمایه‬ ‫گــذاری در اســتان دارنــد هــم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن افــراد اگــر در مســیر ســرمایه گــذاری یــا‬ ‫اخــذ تســهیالت دچــار مشــکل باشــند بــه دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری اســتان‬ ‫مســتقر در دادســرای شهرســتان گــرگان مراجعــه کننــد تــا از حمایــت هــای ایــن ســتاد در ایــن‬ ‫زمینــه بهــره منــد شــوند ‪.‬‬ ‫بازدیــد از دادگســتری شهرســتان ترکمــن‪ ،‬دیــدار بــا امــام جمعــه ایــن شهرســتان و بررســی‬ ‫مشــکالت قاچــاق ماهیــان خاویــاری از دیگــر برنامــه هــای بازدیــد یکــروزه رئیــس کل دادگســتری‬ ‫اســتان و دادســتان مرکــز اســتان و هیــات همــراه بــه ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده ســپاه جواداالئمــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دادگســتری اســتان‬ ‫گلســتان اتــش ســوزی و تخریــب تاسیســات عشــایر اســتان در شهرســتان مراوه تپــه را‬ ‫بررســی و موضــوع را پیگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عیــن اللــه حاتمــی در حاشــیه اییــن دومیــن رزمایــش جهادگــران فاطمــی‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬پنــج هــزار خانــوار عشــایری اســتان کــوچ رو هســتند کــه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــا یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬خانــوار از ایــن عشــایر در نیمــه ابــان مــاه بــه مناطق قشــاقی‬ ‫مــراوه تپــه در اســتان گلســتان کــوچ مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مشــکل تخریــب و ســوزاندن تاسیســات عشــایر خراســان شــمالی در‬ ‫مــراوه تپــه اســتان گلســتان ســال هــای ســال گریبانگیــر عشــایر ایــن اســتان اســت کــه در‬ ‫ایــن زمینــه پیگیــری هــای زیــادی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این بــاره بــا مســووالن اســتان گلســتان رایزنــی شــده اســت و مقــرر شــد تــا‬ ‫دادگســتری ایــن اســتان موضــوع را پیگیــری کنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬تقویــم کــوچ عشــایر از دیگــر مشــکالت ایــن حــوزه محســوب مــی شــود‬ ‫و همچنــان عشــایر اســتان از اول اذر از خراســان شــمالی خــارج و تــا ‪ ۲۹‬اســفندماه مجــاز‬ ‫بــه مانــدن در کوهســتان هــای شهرســتان مــراوه تپــه گلســتان هســتند و ایــن تقویــم نیاز‬ ‫بــه بررســی دارد‪.‬‬ ‫حاتمــی عنــوان کــرد‪ :‬نشســت بــا مســووالن اســتان گلســتان بــرای پیگیــری مشــکالت‬ ‫عشــایر از ســال قبــل انجــام مــی شــود و طــرح هــای خوبــی در زمینــه تامیــن ســوخت و‬ ‫مقابلــه بــا عوامــل تخریــب تاسیســات مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خدمــت بــه مــردم‪ ،‬بقــای نظــام و رضایــت از نظــام اســامی بزرگتریــن‬ ‫وســیله بــرای مقابلــه بــا دشــمن اســت و بــا وجــود تفکــر بســیجی نگرانــی بــرای تحریــم‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫دومیــن رزمایــش جهادگــران فاطمــی بــرای واکسیناســیون ‪ ۴۵۰‬هــزار راس دام بــا‬ ‫حضــور «محمــد مهــدی خورشــیدوند» مشــاور رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در‬ ‫محلــه عشــایری قنبری هــای شهرســتان مانه وســلقان خراســان شــمالی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫ورود دستگاه قضایی گلستان‬ ‫برای کمک به جلوگیری از‬ ‫انقراض فسیل زنده دریای خزر‬ ‫به اقامه نماز اول وقت‬ ‫مدیران ادارات توجه ویژه‬ ‫داشته باشند‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در نشســت بررســی‬ ‫راهکارهــای مقابلــه بــا صیــد و قاچــاق ماهیــان خاویــاری‬ ‫خــزر در جزیــره اشــوراده گفــت‪ :‬دادســتان هــای‬ ‫شهرســتانهای ســاحلی اســتان ماموریــت ویــژه بــرای‬ ‫شناســایی و برخــورد بــا صیــد غیرمجــاز و قاچــاق ماهیــان‬ ‫خاویــاری دارنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬دســتگاه اجرایــی هــم کــه در ایــن حــوزه‬ ‫تکلیــف دارنــد اگــر کوتاهــی کننــد بــا پرونده تــرک فعل مواجه‬ ‫خواهند شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫ســاماندهی صیــادان غیرمجــاز و در نظــر گرفتــن بســته هــای‬ ‫تشــویقی بــرای ســاحل نشــینان هــم یــک ضــرورت اســت و باید‬ ‫نهادهــای متولــی در ایــن زمینــه برنامــه ریــزی کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬متولیــان امــور و مدیــران ادارات بایــد بــه اقامــه‬ ‫نمــاز در اول وقــت توجــه ویــژه داشــته و ان را در اولویــت کار‬ ‫خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین رضــا نــوری در نشســت دبیــران‬ ‫شــورای اقامــه نمــاز ادارات خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نمــاز از اساســی تریــن فریضــه دینــی اســت کــه بایــد بــرای‬ ‫برپایــی ان در ادارات اقدامــات فرهنگــی هدفمنــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــوزه اقدامــات فرهنگــی بــرای ترغیــب بــه ایــن‬ ‫واجــب الهــی گســترده اســت امــا مــی تــوان با یک اقــدام کوچک‬ ‫همچــون بــه نمایــش گذاشــتن جمــات تاثیرگــذار بــر روی دیوار‬ ‫ادارات افــراد را بــه حضــور اول وقــت در نمــاز تشــویق کــرد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬ادای نمــاز جماعــت در مکان های‬ ‫اداری بــا افزایــش توجــه کارمنــدان بــه مســایل مذهبــی‪ ،‬بــی‬ ‫تردیــد نقــش موثــری در افزایــش کارایــی انــان و ســالم ســازی‬ ‫مــکان هــای اداری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دست کالهبرداران میلیاردی‬ ‫در بجنورد رو شد‏‬ ‫اعتراف سارقان سابقه دار‬ ‫به ‪ 83‬فقره سرقت دربجنورد‏‬ ‫رئیس پلیس اگاهی اســتان از دســتگیری ‪ 5‬نفر کالهبردار‬ ‫حرفــه ای و کشــف ‪ 18‬فقــره پرونــده جعــل و کالهبــرداری بــه‬ ‫ارزش‏‏‪ 4‬میلیــارد و ‪ 883‬میلیــون ریــال در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ« مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چنــد مــورد شــکایت مبنــی بــر‬ ‫وقــوع کالهبــرداری از شــهروندان بــا ترفنــد هــای مختلــف از‬ ‫جملــه فــروش زمیــن‪ ،‬جعــل چــک و ‪...‬‏بالفاصلــه موضــوع‬ ‫بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان در ایــن رابطــه بالفاصلــه‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی خــود را اغــاز کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‬ ‫تــاش بــی‏وقفــه کاراگاهــان محــل اختفــای کالهبــرداران‬ ‫شناســایی شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در چنــد عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه ‪ 5‬نفــر کالهبــردار حرفــه ای دســتگیر شــدند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‏متهمــان در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪18‬‬ ‫فقــره کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 4‬میلیــارد و ‪ 883‬میلیــون ریــال‬ ‫اعتــراف کردنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 10‬نفــر‬ ‫ســارق ســابقه دار و کشــف ‪ 83‬فقــره انــواع‏ســرقت در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد غالمــی» در رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد‏ســرقت در ســطح شهرســتان‬ ‫بجنــورد بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش مســتمر و بــی‬ ‫وقفــه خــود موفــق شــدند ســارقان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫در‏چنــد عملیــات غافلگیرانــه ‪ 10‬نفــر ســارق ســابقه دار در‬ ‫مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه ســارقان در بازجویــی هــای‬ ‫انجــام شــده بــه ‪ 83‬فقــره انــواع ســرقت در ســطح شهرســتان‬ ‫‏بجنــورد اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی و دولتــی‪ ،‬منــزل‪ ،‬مغــازه‪ ،‬خــودرو‪ ،‬موتورســیکلت و‬ ‫‪ ...‬از جملــه‏ایــن ســرقت هــا بــود‏‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪645‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫رییس اداره تعاون گنبدکاووس‪:‬‬ ‫برای کاهش پنج هزار بیکار‬ ‫گنبدی اعطای تسهیالت کم بهره‬ ‫پیگیری می شود‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس از وجــود حــدود پنــج هــزار‬ ‫بیــکار در شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬میانگیــن بیــکاری در ایــن شهرســتان بیــن ‪ ۹.۸‬تــا‬ ‫‪ ۱۰.۷‬درصــد اســت کــه بــا اعطــای تســهیالت کم بهــره و همچنیــن تــاش دســتگاه های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬واحدهــای تولیــدی و بخــش خصوصــی بــه دنبــال کاهــش ایــن امــار هســتیم‪.‬‬ ‫عبــدی بدراق نــژاد اظهارداشــت‪ :‬ســاالنه بــا وجــود همراهــی دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫بخــش خصوصــی بــاز هــم بیــش از ســه هــزار نفــر بــه امــار متقاضیــان اشــتغال کــه‬ ‫وزارت اقتصاد‪:‬‬ ‫اجرای ازمایشی کاالبرگ کلید خورد‬ ‫وزارت اقتصــاد اعــام کــرد ‪ :‬بــر اســاس اخریــن اعــام وزارت رفــاه‪ ،‬اجــرای ازمایشــی‬ ‫طــرح کاالبــرگ الکترونیــک در یکــی از اســتان های جنوبــی کشــور کلیــد زده و پــس از‬ ‫اجــرا در ایــن اســتان بــرای کل کشــور اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایلنــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬تامیــن مالــی کاالبــرگ مبتنــی بــر همــان نظــام پرداخــت یاران ـه ای یعنــی تقریبــا ً‬ ‫ماهانــه ‪ ۲۸‬هــزار میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫ادعــای اینکــه دولــت بــرای تامیــن مالــی اجــرای کاالبــرگ الکترونیکــی دچــار مشــکل‬ ‫اســت در حالــی مطــرح می شــود کــه اساســا ً تامیــن مالــی ان مبتنــی بــر همــان نظــام‬ ‫پرداخــت یارانـه ای یعنــی تقریبــا ً ماهانــه ‪ ۲۸‬هــزار میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫بارهــا اعــام شــد کــه موضــوع طــرح کاالبــرگ الکترونیکــی مشــکلی از نظــر تامیــن‬ ‫مالــی نــدارد‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه اینکــه نظــام پرداخــت یارانه هــا جمعیــت زیــادی از مــردم‬ ‫را متاثــر می کنــد‪ ،‬الزم بــود دولــت بــا اطمینــان دربــاره زیرســاخت فنــی اجــرای طــرح را‬ ‫دنبــال کنــد تــا مشــکلی در تامیــن کاال و خریدهــای مــردم پیــش نیایــد‪.‬‬ ‫اقدامــات دولــت بــرای فراهــم کــردن زیرســاخت های اجــرای کاالبــرگ بــا جدیــت دنبــال‬ ‫شــده‪ ،‬امــا از انجــا کــه متولــی اصلــی کاالبــرگ وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اســت بــا تغییــر مدیریــت ایــن وزارتخانــه در اجــرا و بهــره بــرداری ایــن طــرح اندکــی‬ ‫تاخیــر بــه وجــود امــد و بــر اســاس اخریــن اعــام‪ ،‬ایــن وزارتخانــه اجــرای ازمایشــی‬ ‫طــرح در یکــی از اســتان های جنوبــی کشــور را کلیــد زده و پــس از اجــرا در ایــن اســتان‬ ‫بــرای کل کشــور اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیش بینی هــا حکایــت از ان دارد کــه اجــرای ازمایشــی بیــش از یــک مــاه طــول نکشــد‬ ‫و پــس از ان امــاده اجــرا در کشــور خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تصمیــم دولــت هیچــگاه بــرای ارائــه کاالبــرگ الکترونیــک تغییــر نکــرده‪ ،‬امــا همچنــان‬ ‫کــه اشــاره شــد تاخیــری کــه پیــش امــده بــه دلیــل حصــول اطمینــان از فراهــم بــودن‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای اجــرای ان در تمــام شــهرها و روســتاهای کشــور بــوده و بــه‬ ‫ایــن دلیــل بــود کــه یــک مرحلــه ازمایشــی دیگــر نیــز بــرای اجــرای ایــن طــرح در نظــر‬ ‫گرفتــه شــد؛ بــا اتمــام ایــن مرحلــه و ایجــاد ایــن اطمینــان کــه مــردم در شــروع طــرح‬ ‫بتواننــد کامــل از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد و شــاهد پدیــده صــف نباشــیم‪ ،‬کاالبــرگ‬ ‫الکترونیکــی اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫ادعــای اینکــه دولــت بــرای تامیــن مالــی اجــرای کاالبــرگ الکترونیکــی دچــار مشــکل‬ ‫اســت در حالــی مطــرح می شــود کــه اساســا ً تامیــن مالــی ان مبتنــی بــر همــان نظــام‬ ‫پرداخت هــای یاران ـه ای یعنــی تقریبــا ً ماهانــه ‪ ۲۸‬هــزار میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بــه طــور عمــده دانش اموختــگان دانشــگاهی و قشــر بانــوان هســتند در گنبــدکاووس‬ ‫افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال از محــل منابــع مشــاغل خانگــی و عشــایری و روســتایی ‪۸۶‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت اشــتغالزایی در گنبــدکاووس پرداخــت و زمینــه‬ ‫اشــتغالزایی بیــش از ‪ ۲۰۰‬نفــر فراهــم شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس ســهمیه تســهیالت مشــاغل‬ ‫شهرســتان در ســال ‪ ۱۴۰۱‬را ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد و اظهارداشــت‪ ۶۱۹ :‬نفــر بــا‬ ‫معرفــی جهــاد کشــاورزی‪ ،‬کمیتــه امــداد‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬بنیــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران‪ ،‬فرهنــگ و ارشــاد اســامی و میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫بــرای دریافــت ایــن تســهیالت تشــکیل پرونــده دادنــد‪.‬‬ ‫بــدراق نــژاد افــزود‪ :‬در نهایــت ‪ ۳۵۷‬نفــر بــرای دریافــت ‪ ۹۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫مشــاغل خانگــی بــا نــرخ ســود چهــار درصــد و بازپرداخــت پنــج ســاله بــه بانک هــای عامــل‬ ‫معرفــی شــدند کــه تاکنــون ‪ ۷۸‬میلیــارد ریــال بــه ‪ ۲۳۷‬متقاضــی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن امســال در بحــث تســهیالت اشــتغال روســتایی و عشــایری از‬ ‫محــل وصــول مطالبــات‪ ،‬هشــت میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال در ‪ ۲‬فقــره پرونــده‬ ‫پرداخــت و یــک پرونــده بــرای دریافــت پنــج میلیــارد ریــال بــه بانــک معرفــی شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬همچنیــن تاکنــون‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت کرونــا بــه متقاضیــان در شهرســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بدراق نــژاد تعهــد اشــتغال گنبــدکاووس در ســال ‪ ۱۴۰۱‬را ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۲۷‬نفــر اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬تاکنــون زمینــه اشــتغال بــرای چهــار هــزار و ‪ ۱۵۷‬نفــر معــادل ‪ ۶۷‬درصــد از تعهــد‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫یک عدلیه؛‬ ‫میلیون ها شکوائیه!‬ ‫به قلم هادی جمشیدی کارشناس حقوق و فعال اجتماعی‬ ‫افزایــش تعــداد پرونــده هــای قضایــی در ســال هــای اخیــر ‪ ،‬شــرایط رســیدگی بــه دعاوی‬ ‫را بــا چالــش هــای اساســی مواجــه کــرده اســت‪ .‬هــر چنــد دالیــل اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫سیاســی و فرهنگــی متعــددی در خصــوص دالیــل افزایــش پرونــده هــای قضایــی بــه‬ ‫چشــم مــی خــورد امــا گاهــی اوقــات کــم صبــری یا نداشــتن تجربــه در نحوه ارائه شــکایت‬ ‫و ‪ ...‬باعــث اطالــه در ورنــد یــا حتــی افتتــاح پرونده هــای جدیــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــدون شــک داشــتن ســعه صــدر و گذشــت در مــوارد اختــاف و گفتگــو در قالــب موازین‬ ‫عرفی و اعتقادی و اســتفاده از نفوذ و تجربه متنفذین و ریش ســپیدان بهترین مســیر‬ ‫بــرای دســتیابی بــه ســازش اســت‪ .‬امــا در مــواردی اســاس و پایــه اختــاف بــه انــدازه ای‬ ‫جــدی اســت کــه تنهــا چــاره رفــع اختــاف‪ ،‬حضــور در محاکــم قضایــی الزم اســت تــا‬ ‫شــخص بی طرفــی در تشــخیص حقــوق و تکالیــف طرفیــن اظهارنظــر کنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد داشــتن اگاهــی از قواعــد و قوانیــن حقوقــی و قضایــی در حصــول‬ ‫نتیجــه موثــر اســت ولــی بــه دلیــل پیچیدگــی مســائل قضایــی عمدتــا ً تســلط بــه‬ ‫ایــن حــوزه دشــوار اســت و افــراد نیازمنــد اســتفاده از تجربیــات و تخصــص اهــل‬ ‫فــن نظیــر وکال و کارشناســان مســال حقوقــی و قضایــی هســتند‪.‬‬ ‫فلــذا توصیــه مــی شــود افــراد در وهلــه اول ســعی کننــد بــا اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫کدخدامنشــی اهالــی محــل نســبت بــه حــل و فصــل مناقشــه موجــود اقــدام کننــد‬ ‫تــا عــاوه بــر تســریع در حــل اختالفــات‪ ،‬از پرداخــت هزینــه و اطالــه دادرســی هــا‬ ‫و رفــت و امــد بــه محاکــم قضایــی معــاف شــوند‪.‬‬ ‫امــا در صورتــی کــه حــل مناقشــه بــا دخالــت اطرفیان به نتیجه نرســد‪ ،‬توصیه میشــود‬ ‫حتمــا ًبــا یــک وکیــل یــا فــرد اگاه به مســائل حقوقــی و قضایــی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫چــرا کــه در بســیاری از مــوارد شــاهد هســتیم افــراد بــه دلیــل نداشــتن تخصــص‬ ‫در اعــام و ارائــه اســناد و بینــه قــوی دچــار خســران مــی شــوند و عــاوه بــر ایــن‬ ‫کــه بــه حــق و حقــوق خــود نمــی رســند‪ ،‬دچــار مشــکالت دیگــری نظیــر پرداخــت‬ ‫هزینــه هــای مضاعــف بــرای تجدیــد نظــر و افزایــش کارشناســان و ‪ ...‬مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال رئیــس دســتگاه قضــا راهکارهــا و نکاتــی کلیــدی در بــاب تقویــت کارایــی‬ ‫معاونت هــای حقوقــی و امــور مجلــس وزارتخانه هــا و دســتگاه های حاکمیتــی و‬ ‫نقش افرینــی ان هــا در پیشــبرد امــر قضازدایــی و کاهــش ورودی پرونده هــا بــه دســتگاه‬ ‫قضایــی‪ ،‬پرداخــت و در ایــن رابطــه مشــخصا ًبــه ‪ ۱۰‬دســتورکار اشــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتخراج امــار مــدوّن و متقــن پیرامــون میــزان و نــوع پرونده هــای قضایــی مرتبــط بــا‬ ‫دســتگاه های دولتــی و حاکمیتــی؛ تفکیــک پرونده هــای حقوقــی مرتبــط بــا دســتگاه ها‬ ‫بــه لحــاظ طرفیّــت (طــرف مخاطــب دعــوا)؛ اسیب شناســی دالیــل تشــکیل پرونده هــای‬ ‫قضایــی لَــه یــا علیــه دســتگاه های دولتــی و حاکمیتــی؛ حــل و فصــل پرونده هــای مرتبــط‬ ‫بــا دســتگاه ها قبــل از صــدور اراء و احــکام قضایــی در رابطــه بــا ان هــا؛ تعییــن و تفکیــک‬ ‫دســتگاه هایی کــه بیشــترین دادخواســت مردمــی در مــورد ان هــا در دیوان عدالــت اداری‬ ‫مطــرح شــده و بیشــترین ابطــال مصوبــات در ایــن دیــوان بــه ان هــا اختصــاص دارد؛‬ ‫شناســایی و مســدود کردن بســترهایی که ســبب می شــود علیه یک دســتگاه بیشــترین‬ ‫دادخواســت در دیــوان عدالــت اداری ثبــت شــود؛ ضــرورت تدویــن الیحــه دفاعیــه قــوی‬ ‫و مســتدل توســط معاونیــن حقوقــی دســتگاه ها در جریــان رســیدگی های قضایــی؛‬ ‫اسیب شناســی دالیلــی کــه ســبب می شــود احــکام قضایــی علیــه دســتگاه دولتــی و‬ ‫حاکمیتــی صــادر شــود و ضــرورت دقت نظــر معاونت هــای حقوقــی دســتگاه ها در ارائــه‬ ‫درخواســت های تجدیدنظرخواهــی؛ ‪ ۱۰‬دســتورکاری هســتند کــه رئیــس قــوه قضاییــه‬ ‫در نشســت هم اندیشــی بــا معاونیــن حقوقــی و امــور مجلــس دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫نهادهــای حاکمیتــی در راســتای نقش افرینــی ان هــا در پیشــبرد امــر قضازدایی و کاهش‬ ‫ورودی پرونده هــا بــه دســتگاه قضایــی‪ ،‬مطــرح نمــوده اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع بایــد اذعــان داشــت کاهــش پرونــده هــای قضایــی کشــور نیــاز بــه‬ ‫همدلــی دســتگاه هــای متولــی و همــکاری مــردم و خانــواده هــا دارد و بــروز ان‬ ‫یــک شــبه اتفــاق نخواهــد افتــاد‪ .‬تقویــت امــوزه هــای دینــی و اخالقــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت تجــارب بــزرگان و ریــش ســفیدان خانــواده و محــل‪ ،‬تقویــت مراکــز مشــاوره‬ ‫خانــواه بــه منظــور پیشــگیری و امــوزش خانــواده هــا بــه ویژه زوجهــای جــوان‪ ،‬ارتقاء‬ ‫فرهنــگ و دانــش حقوقــی افــراد جامعــه‪ ،‬توســعه همــه جانبــه امــوزش در ســطح‬ ‫جامعــه‪ ،‬بســتن چاکــراه هــای بــروز جــرم در جامعــه و پیشــگیری جــدی و در مجموع‬ ‫ارائــه راهکارهــای فرهنــگ ســاز و تربیــت شــهروندان مســئولیت پذیــر در کاهــش‬ ‫دعــاوی و پرونــده هــای قضایــی سیســتم قضایــی کشــور موثــر اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کوک کردن حقوق فرهنگیان‬ ‫با تورم جهانی!‬ ‫درســت اســت از قدیــم و ندیــم گفتــه انــد علــم از‬ ‫ثــروت بهتــر اســت و حتــی شــهید بلخــی خــدا بیامــرز‬ ‫فرمــوده علــم و ثــروت هــم چــون «گل و نرگــس»‬ ‫مــی ماننــد کــه «بــه یــک جــای نشــکفند بــه هــم» یــا‬ ‫چــه عــرض کنــم «هــر کــه را دانــش هســت خواســته‬ ‫نیســت» و «وان کــه را خواســته اســت دانــش کــم »‬ ‫ولــی بــا همــه ایــن تفاصیــل‪ ،‬گــوش وزیــر امــوزش‬ ‫و پــرورش مــا بدهــکار ایــن جمــات حکیمانــه و پنــد‬ ‫امــوز نیســت و حقــوق معلمــان را جــوری بــا تــورم‬ ‫جهانــی و داخلــی تنظیــم کــرده اســت کــه ادم‬ ‫دلــش مــی خواهــد از خوشــحالی زوزه بکشــد‪ .‬کار‬ ‫تــا جایــی از خــرک در رفتــه کــه ایــن روزهــا مدیــران‬ ‫و کارکنــان بانــک هــا کــه ‪ 90‬درصــد منابــع وام هــای‬ ‫قــرض الحســنه بــه انهــا مــی رســد و در ســال عــاوه‬ ‫بــر حقــوق‪ ،‬یــک خورجیــن پــاداش و وام و‬ ‫مزایــای تپــل و نجومــی دریافــت مــی کننــد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫افزایــش حقــوق فرهنگیــان غبطــه مــی خورنــد‪ .‬امــا‬ ‫اصــل خبــر بــه روایــت جرایــد ‪...‬‬ ‫بــه گــزارش ســاناپرس‪ ،‬وزیــر امــوزش و پــرورش‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش شــده متناســب بــا تــورم جهانــی و‬ ‫داخلــی حقــوق معلمــان افزایــش یابــد تــا فشــار های‬ ‫اقتصــادی بــر ایــن قشــر کمتــر شــود‪.‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟ بــه قولــی شــاعر « کیمیاییســت‬ ‫کــه در صحبــت مســئوالن اســت!» البتــه مــا راضــی‬ ‫بــه زحمــت وزیــر و ایــن قــدر بریــز و بپــاش نیســتیم‬ ‫ولــی چــه کنیــم کــه وزیــر نقــدا ً بهبــود معیشــت‬ ‫فرهنگیــان را نشــانه رفتــه اســت و تــا حقوق فرهنگیان‬ ‫را بــا معیارهــای جهانــی کــوک نکنــد‪ ،‬ول کــن معاملــه‬ ‫نیســت‪ .‬البتــه از اول اعــام شــده بــود هــدف از رتبــه‬ ‫بنــدی فرهنگیــان «ارتقــای شــان و جایــگاه معلمــی و‬ ‫ایجــاد حــس رقابــت و شــور و نشــاط بیــن معلمــان»‬ ‫اســت وگرنــه اگــر مــا مــی دانســتیم وزیــر مــی خواهــد‬ ‫بــه زحمــت بیفتــد و البــای ایجــاد شــور و نشــاط و‬ ‫ارتقــاء شــان و جایــگاه معلمــان دســت بــه جیــب شــود‬ ‫و حقــوق مــا را نیــز افزایــش دهــد‪ ،‬اصــا ًوارد ســامانه‬ ‫نمــی شــدیم و مــدارک بارگــذاری نمــی کردیــم!‬ ‫تــازه ایــن فقــط یــک الیــه از ترمیــم حقــوق اســت و‬ ‫همــه فرهنگیــان رتبــه اولــی در نظــر گرفتــه شــده انــد‪.‬‬ ‫در واقــع اگــر بدخواهــان اجــازه بدهنــد وزیــر ایــن زخــم‬ ‫را بــا ایــن باندهــای پانســمان خارجــی و چســب هــای‬ ‫هوشــمند کامفیــل پانســمان کنــد و زخــم حقــوق را‬ ‫حســابی ترمیــم کنــد‪ ،‬ممکــن اســت حقــوق فرهنگیــان‬ ‫با دســتمزد فوتبالیســت ها و هنرپیشــه ها و خواننده‬ ‫هــا برابــر شــود! بمانــد کــه ترکش های اقتصاد فشــل و‬ ‫بنــد تنبانــی جهانــی را نیــز وزیر به جان خریده و ســعی‬ ‫کــرده حقــوق بــا تــورم جهانــی افزایــش پیــدا کنــد!‬ ‫حــاال شــاید متوجــه شــده باشــید چــرا رســانه ملــی‬ ‫و رســانه هــای مکتــوب و مجــازی فقــط افزایــش‬ ‫حقــوق فرهنگیــان را منتشــر مــی ســازند و کاری بــه‬ ‫حقــوق و مزایــای دریافتــی کارکنــان ســایر ادارات‬ ‫ندارنــد! باالخــره کار بــزرگ را بایــد رســانه ای کــرد!‬ ‫فقــط ایــن البــا مــا نفهمیدیــم چــرا برخــی از ســایت‬ ‫هــا بــه معرفــی شــغل دوم بــرای معلمــان مــی پردازنــد‬ ‫و هیچکــدام از کارمنــدان بانــک هــا و ســایر ادارات‪،‬‬ ‫راننــده اژانــس نیســتند و بعــد از ظهــر ها در اموزشــگاه‬ ‫خصوصــی‪ ،‬مغــازه‪ ،‬زمیــن کشــاورزی‪ ،‬بنــگاه معامــات‬ ‫ملکــی‪ ،‬جــاده و ‪ ...‬کار نمــی کننــد و اساســا ًشــغل دوم‬ ‫ندارنــد!؟ راســتی شــما مــی دانیــد چــرا ؟!‬ ‫یک ماه تبلیغ رایگان برای‬ ‫کسانی که نتایج بازی ایران‬ ‫امریکا را درست حدس بزنند‬ ‫‪ -1‬برد ایران‬ ‫‪ -2‬برد امریکا‬ ‫‪ -3‬مساوی‬ ‫پیــش بینــی خــود را از طریــق پیــام رســان های‬ ‫ایتــا یــا ســروش بــه شــماره ‪ 09117674497‬اتــا‬ ‫قبــل از پایــان بــازی ارســال کنیــد‬ ‫قرعه کشی ‪ 2‬روز بعد مسابقه‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪645‬‬ ‫«علی اصغر بابائیان»‬ ‫خراب کاری‏‬ ‫خــراب کاری یــا وندالیســم در جامعــه شناســی‬ ‫انحرافــات بــه معنــای تخزیــب امــوال عمومــی‬ ‫وخصوصــی بــه وســیله جوانــان‏اســت ‪ .‬کــه یکــی از‬ ‫شــایع تریــن انــواع بزهــکاری جوانــان مــی باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫از نظــر لغــوی ‪ ،‬وندالیســم مشــتق از واژه ونــدال‬ ‫ونــام قومــی از اقــوام ژرمــن –اســاو اســت ‪.‬کــه بــه‬ ‫معنــای ویرانگــری ‪،‬وحشــی‏گری وخــراب کاری به کار‬ ‫ببرنــد وبــه عنــوان رفتــاری اگاهانــه در تخریــب امــوال‬ ‫عمومــی ‪،‬اثــار هنــری ودشــمنی بــا علــم وصنعــت‬ ‫‏واثــار تمــدن یــاد کننــد ‏‪.‬‬ ‫توصیه هایی برای بارداری‬ ‫کم خطر در سنین باال‬ ‫اشکال خراب کاری ‪:‬‏‬ ‫خــراب کاری وایجــاد خســارت‪ ،‬امــروزه بــه صــورت‬ ‫یــک مســئله حــاد اجتماعــی در امــده ودر اکثــر کشــور‬ ‫هــا کــودکان ‪ ،‬نوجوانــان‏وجوانــان اقــدام بــه شکســتن‬ ‫روشــنایی های معابر ‪ ،‬ویران ســاختن عالئم راهنمایی‬ ‫ورانندگــی ‪ ،‬پــاره کــردن روکــش صندلــی‏اتوبــوس هــا ‪،‬‬ ‫تخریــب اماکــن عمومــی و‪...‬مــی کننــد ‪.‬کــه اکثــر ایــن‬ ‫افــراد تحصیــات پاییــن یــا ارزوهــا وانتظــارات تحقــق‬ ‫نیافتــه ای ‏دارنــد وعــدم وجــود کنتــرل خانوادگــی‬ ‫ومدرســه ای در بیــن انــان بــه چشــم مــی خــورد ‏‪.‬‬ ‫عوامل موثر در خرابکاری ‪:‬‏‬ ‫‏‪-1‬بیگانگی اجتماعی‏‬ ‫‏‪ -2‬اختــاالت روانــی ‪ :‬فرویــد معتقــد بــود کــه نیــروی‬ ‫ذخیــره شــده در جوانــان بایــد بــه شــکلی صحیــح‬ ‫ودرســت مثــا از راه ورزش ‏تخلیــه شــود در غیــر‬ ‫ایــن صــورت ‪ ،‬ایــن نیــروی ذخیــره شــده بــه صــورت‬ ‫عقده هــا واختــاالت روحــی در مــی ایــد وبــه صــورت‬ ‫رفتــار‏خشــونت امیــز ظاهــر مــی شــود ‪.‬بنابرایــن ‪،‬‬ ‫تخریــب اماکــن وامــوال یکــی از مهــم تریــن راه هایــی‬ ‫اســت کــه بــرای تخلیــه ایــن‏عقــده هــا واختــاالت‬ ‫روانــی انجــام مــی شــود ‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬داشتن دوستان بزهکار‏‬ ‫‏‪ -4‬فقر اقتصادی وپایین بودن سطح تحصیالت‏‬ ‫‏‪ -5‬تقلید‏‬ ‫‏‪ -6‬تثبیت موقعیت در گروه همساالن‏‬ ‫‏‪ -7‬تفریح وخوش گذرانی‏‬ ‫‏‪ -8‬شخصیت نامتعائل‏‬ ‫‏‪ -9‬پدیــده گلولــه برفــی ‪:‬پدیــده گلولــه برفــی وجنبــه‬ ‫ســرایت امیــز ان در روان شناســی امــری شــناخته‬ ‫شــده اســت ‪.‬کافــی‏اســت کــه فــردی اولیــن گلولــه‬ ‫برفــی را بزنــد ‪،‬دیگــران معمــوال از او پیــروی مــی کننــد‬ ‫وبــه عواقــب کار خــود نمــی اندیشــند ‏‪.‬‬ ‫اقدامات وراه کارهای پیشگیرانه ودر مانی‏‪:‬‬ ‫اولیــن قــدم بــرای کــم کــردن میــزان خــراب‬ ‫•‬ ‫کاری در جامعــه ایــن اســت کــه جوانــان بــه ســوی‬ ‫راههــای دیگــری بــرای ابــراز‏وجــود وتخلیــه انرژی ســوق‬ ‫داده شــوند ‪ .‬برخــی از ایــن راه هــا عبارتنــد از ‪:‬تشــویق‬ ‫جوانــان بــه ادامــه تحصیــل ‪ ،‬یــاد‏گرفتــن یــک حرفــه‬ ‫وتفریــح هــای ســالم وپــر هیجــان ‪.‬از طــرف دیگــر‬ ‫اموختــن مهــارت هــای زندگــی زیــرا بــه ایــن ترتیــب راه‬ ‫‏درســت اعتــراض یــا ابــراز عقایــد یــاد گرفتــه مــی شــود ‏‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه اگــر در‬ ‫•‬ ‫جامعــه ای بــه جــای تحمیــل شــرایط وقوانیــن بــه‬ ‫نوجوانــان وجوانــان ‪،‬بــا ان هــا در‏زمینه های مختلف‬ ‫مشــورت شــود ‪ ،‬انهــا تمایــل کــم تــری به خــراب کاری‬ ‫خواهنــد داشــت ‏‪.‬‬ ‫توانمنــد ســازی وســاماندهی محلــه هــا‬ ‫•‬ ‫ومحــدود ه هــای جــرم خیــز از طریــق حــذف نقاط کور‬ ‫ونور پردازی مناســب‏معابر ‪ ،‬ســاختمان ها وخیابانها‬ ‫بــا همــکاری شــهرداری واداره بــرق یکــی دیگــر از‬ ‫اقدامــات راه گشــا مــی باشــد ‏‪.‬‬ ‫رفع مشــکالت ســاختاری وکالبد ی فضاها‬ ‫•‬ ‫ومقــاوم ســازی فضاهــای اســیب پذیــر در برابــر‬ ‫بزهــکاری نیــز ضــروری ‏بشــمار مــی رود ‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب ‪:‬اســیب شناســی بیمــاری هــای‬ ‫اجتماعــی ‪/‬نوشــته محمــد کاوه‏‬ ‫تهیــه وتنظیــم ‪:‬ســروان «علــی اصغــر بابائیــان»‬ ‫رئیــس کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫هدی ســادات پاک نهــاد ‪ -‬برخــی زنــان اولیــن بــارداری خــود را‬ ‫‪ 36 ،،35‬یــا ‪ 37‬ســالگی تجربــه می کننــد و برخــی‬ ‫در ســن ‪35‬‬ ‫در ســنین باالتــر بــه دنبــال دومیــن بــارداری یــا بچــه ســوم‬ ‫و چهــارم خــود هســتند امــا بــه گفتــه یــک متخصــص زنــان‬ ‫و زایمــان‪ ،‬اولیــن بــارداری در ســنین بــاال خطرنــاک اســت و‬ ‫بــارداری دوم‪ ،‬ســوم و چهــارم در ســنین بــاال خطــر بســیاری‬ ‫کمــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان می دهــد کــه افــراد ممکــن اســت بــه دالیلی‬ ‫پــدر و مــادر شــدن را تــا ‪ 35‬ســالگی یــا بیشــتر بــه تعویــق‬ ‫بیندازنــد‪ .‬ایــن دالیــل عبارت انــد از مشــکالت اقتصــادی‪،‬‬ ‫رســیدن زنان به ســطوح تحصیالت عالی‪ ،‬اشــتغال و تغییرات‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی؛ گاهــی حتــی زنانــی کــه به موقــع ازدواج‬ ‫می کننــد‪ ،‬ترجیــح می دهنــد چندیــن ســال پــس از ازدواج‪،‬‬ ‫بــاردار نشــوند کــه ایــن خــود عاملــی بــرای بــاال رفتــن ســن‬ ‫بــارداری اســت‪ .‬به طورکلــی‪ ،‬تشــکیل خانــواده در ســنین بــاالی‬ ‫‪ 35‬یــا ‪ 40‬ســال در حــال حاضــر رایج تــر از نســل های قبلــی‬ ‫اســت؛ امــا ســوال اینجاســت کــه اگــر بــارداری بعــد از ‪35‬‬ ‫ســالگی طبیعی اســت‪ ،‬چرا متخصصان نســبت به بارداری در‬ ‫ســنین بــاال هشــدار می دهنــد و ابــراز نگرانی می کنند؟ بــارداری‬ ‫در ســن بــاال چــه خطراتــی ممکــن اســت داشــته باشــد؟ دکتــر‬ ‫فرحنــاز عســکری‪ ،‬متخصــص زنــان و زایمــان و نازایــی بــه ایــن‬ ‫ســوال پاســخ می دهــد‪.‬‬ ‫حداکثر سن بارداری اول‪ 35 ،‬سال است‬ ‫دکتــر عســکری بــا اشــاره بــه اینکــه بهتریــن ســن بــرای‬ ‫بــارداری بیــن ‪ 20‬تــا ‪ 25‬ســال اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬بــارداری‬ ‫تــا ســن ‪ 35‬ســالگی هــم مشــکالت خاصــی نــدارد امــا‬ ‫بــارداری بعــد از ســن ‪ 35‬ســالگی ممکــن اســت مشــکالتی‬ ‫بــرای مــادر و جنیــن داشــته باشــد کــه ایــن مشــکالت قبــا ً‬ ‫تــا حــدی بــا غربالگــری قابل تشــخیص بــود‪ ».‬ایــن متخصص‬ ‫زنــان و زایمــان اضافــه می کنــد‪« :‬در حــال حاضــر‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫بــه افزایــش ســقط ها بــه دلیــل غربالگــری و تصویــب حــذف‬ ‫غربالگــری‪ ،‬انجــام ازمایــش غربالگــری اجبــاری نیســت‪».‬‬ ‫وی در خصــوص غربالگــری جنیــن توضیــح می دهــد‪:‬‬ ‫«غربالگــری در اوایــل ســه ماهه دوم بــارداری یــا انتهــای‬ ‫سـه ماهه اول بارداری نشــان می داد که جنین دچار بیماری‬ ‫یــا نقــص اســت و ســپس بــا انجــام ازمایــش دقیق تــری بــه‬ ‫نــام امینیوســنتز به طور قطعی مشــخص می شــد کــه جواب‬ ‫ازمایــش غربالگــری درســت نبــوده و جنیــن ســالم اســت‪».‬‬ ‫عســکری بــا اشــاره بــه مشــکالت امینوســنتز بــرای مــادر و‬ ‫جنیــن می گویــد‪« :‬امینوســنتز نیــز ضررهایی داشــت که باعث‬ ‫ســقط جنین‪ ،‬خونریــزی واژن‪ ،‬جراحــت جنیــن ناشــی از ســوزن‬ ‫امینیوســنتز و‪ ...‬می شــد و بــا توجــه بــه خطــرات ایــن ازمایــش‬ ‫بــرای مــادر و جنیــن در حــال حاضــر ایــن ازمایشــات در ســطح‬ ‫کشــور تقریبــا ًکنــار گذاشته شــده اســت و بــا ایــن اوصــاف‪ ،‬بایــد‬ ‫خطــر بــارداری در ســنین بــاال را جدی تــر گرفــت‪».‬‬ ‫غربالگری قوت قلب مادران باردار بود‬ ‫هم زمــان بــا تصویــب طــرح حــذف غربالگــری اجبــاری‪،‬‬ ‫بســیاری بــه ایــن طــرح واکنــش نشــان دادنــد؛ عــده ای ایــن‬ ‫طــرح را روشــی مناســب بــرای افزایــش جمعیــت و جلوگیری‬ ‫از ســقط های غیراســتاندارد و غیرمتقــن علمــی دانســتند و‬ ‫برخــی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مــادر بــاردار بایــد از ســامت‬ ‫جنیــن خــود مطمئــن شــود چراکــه تولــد کــودک معیــوب‬ ‫نه تنهــا بــرای خانــواده بلکــه بــرای جامعــه نیز تبعات بســیاری‬ ‫دارد‪ .‬اکنون باگذشــت دو ســال از تصویب این طرح‪ ،‬نه تنها‬ ‫مــردم بــه افزایــش جمعیــت تشــویق نشــده اند بلکه به گفته‬ ‫دکتــر عســکری اغلــب زنــان بــاالی ‪ 40‬ســال‪ ،‬دیگــر از تــرس‬ ‫ناقــص بــودن فرزندشــان اقــدام بــه بــارداری نمی کننــد‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪«:‬اگرچه ازمایشــات غربالگری مشــکالتی‬ ‫را بــه همــراه داشــت امــا ایــن ازمایشــات بــرای زنــان بــاالی‬ ‫‪ 40‬ســال قــوت قلبــی بــود تــا انهــا از ســامت جنیــن خــود‬ ‫اطمینــان خاطــر پیــدا کننــد و در صــورت ناقــص بــودن جنیــن‬ ‫به صــورت قانونــی اقــدام بــه ســقط نماینــد‪».‬‬ ‫سن بارداری را به تاخیر نیندازید‬ ‫مطالعــات نشــان می دهــد کــه خطــر مشــکالت کروموزومی‬ ‫و شــانس داشــتن فرزنــد مبتــا بــه ســندرم داون بــا افزایــش‬ ‫ســن مــادر افزایــش می یابــد‪ .‬ایــن خطــر‪ ،‬بــرای زنانــی کــه در‬ ‫ســن ‪ 25‬ســالگی بــاردار می شــود حــدود ‪ 1‬در ‪ 1250‬اســت و‬ ‫بــرای زنانــی کــه در ســن ‪ 40‬ســالگی بــاردار می شــود بــه حــدود‬ ‫‪ 1‬در ‪ 100‬افزایــش می یابــد‪ .‬خطــر بــارداری در ســن بــاال تنهــا‬ ‫بــه ایــن مســئله محــدود نمی شــود‪ .‬دکتــر عســکری می گویــد‬ ‫بــارداری در ســنین بــاال می توانــد خطــرات دیگــری برای جنین‬ ‫در پــی داشــته باشــد‪« :‬بــه دلیــل انکــه تخمــک بــه مــدت‬ ‫طوالنی تــری در معــرض عوامــل محیطــی قرارگرفتــه اســت‪،‬‬ ‫فولیکول هــا ممکــن اســت ازنظــر ژنتیــک دچــار جهش هایــی‬ ‫شــوند و ایــن مســئله باعــث می شــود تــا بچه هــا در ســن‬ ‫باالتــر ناهنجاری هــای بیشــتری داشــته باشــند‪».‬‬ ‫ایــن متخصــص زنــان و زایمــان تاکیــد می کنــد‪« :‬بــا توجــه‬ ‫بــه حــذف غربالگــری اجبــاری بهتــر اســت زنــان در اقــدام بــه‬ ‫بــارداری تعجیــل کننــد زیــرا بــارداری در ســنین بــاال خطراتــی‬ ‫مثــل دیابــت‪ ،‬فشــارخون بــارداری‪ ،‬بروز خونریزی‪ ،‬مســمومیت‬ ‫بــارداری‪ ،‬ســقط جنین و‪ ...‬را بــه همــراه خواهــد داشــت‪».‬‬ ‫خطر بارداری در سن باال قابل تعمیم نیست‬ ‫بــا توجــه بــه هشــدارها دربــاره بــارداری در ســن بــاال‪ ،‬اغلــب‬ ‫زنــان می پرســند کــه ایــا ممکــن اســت فــردی باوجــود ســن‬ ‫بــاال مشــکلی بــرای بــارداری نداشــته باشــد؟‬ ‫دکتــر عســکری در پاســخ بــه ایــن ســوال می گویــد‪« :‬اگرچــه‬ ‫بــارداری در ســن بــاال می توانــد خطراتــی داشــته باشــد امــا‬ ‫ایــن قابل تعمیــم بــه همــه زنــان نیســت؛ در قدیــم زنان حتی‬ ‫‪ 50‬ســالگی بــاردار می شــدند و مشــکلی هــم‬ ‫در ســنین ‪50--40‬‬ ‫نداشــتند و خطــر بــارداری در ســن بــاال بیشــتر بــرای بــارداری‬ ‫اول ایجــاد می شــود و خطــر بــارداری دوم‪ ،‬ســوم و چهــارم در‬ ‫ســنین باال بســیار کم اســت‪ ».‬این متخصص زنان و زایمان‬ ‫ادامــه می دهــد‪« :‬خطــر بــارداری همچنیــن بــرای زنانــی کــه‬ ‫زمینــه ژنتیکــی دیابــت‪ ،‬فشــارخون و بیماری هــای زمین ـه ای‬ ‫دارنــد نیــز می توانــد خطرنــاک باشــد‪».‬‬ ‫ازمایــش قبــل بــارداری در ســنین بــاال الزم اســت امــا‬ ‫کافــی نیســت‬ ‫برخــی افــراد قبــل از اقــدام بــه بــارداری در ســنین بــاال‬ ‫تصورشــان بــر ایــن اســت کــه با انجــام ازمایــش قبل بــارداری‬ ‫می تواننــد متوجــه ایجــاد مشــکل در دوران بــارداری شــوند؛‬ ‫دکتــر عســکری در ایــن خصــوص توضیــح می دهــد‪« :‬هیــچ‬ ‫ازمایشــی قبــل از اقــدام بــه بــارداری نشــان نمی دهــد کــه‬ ‫مشــکل خاصــی ایجــاد می شــود یــا نــه امــا توصیــه می شــود‬ ‫همــه گروه هــای ســنی قبــل از بــارداری چــکاپ انجــام دهنــد‬ ‫تــا قنــد‪ ،‬تیروئیــد و فشــارخون کنتــرل شــود و در صــورت ابتــا‬ ‫بــه بیمــاری‪ ،‬داروهــا در طــی بــارداری مصــرف شــود تا مشــکل‬ ‫حادتــر نشــود‪».‬‬ ‫به کنترل وزن توجه کنید‬ ‫عســکری بــرای بــارداری کم خطرتــر در ســن بــاال توصیــه‬ ‫می کنــد‪« :‬قبــل از بــارداری حتمــا ً چــکاپ انجــام شــود تــا‬ ‫بیماری هــای زمینـه ای در فــرد شناسایی شــده و با دارو کنترل‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن کنتــرل وزن بــرای بــارداری در ســنین بــاال‬ ‫بســیار حائــز اهمیــت اســت وزنــان قبــل از بــارداری در ســن‬ ‫بــاال حتمــا ًبایــد وزنشــان را بــه ســطح متعادلــی برســانند‪ ».‬او‬ ‫ادامــه می دهــد‪« :‬ورزش و تغذیــه ســالم از دیگــر مــواردی‬ ‫اســت کــه باعــث می شــود تــا زنــان در ســن بــاال بــارداری‬ ‫کم خطــر و راحت تــری داشــته باشــند‪».‬‬ ‫فرصت بچه دار شدن را از دست ندهید‬ ‫ایــن متخصــص زنــان و زایمــان در توصیــه جــدی بــه زنــان‬ ‫و دختــران جــوان می گویــد‪« :‬در ســن مناســب ازدواج کنیــد‬ ‫و حتمــا ًقبــل از ازدواج بامطالعــه کتاب هــای روانشناســی‪،‬‬ ‫فایل هــای صوتــی و کالس هــای مشــاوره اگاهــی الزم بــرای‬ ‫یــک زندگــی مشــترک را بــه دســت اوریــد تــا فرصــت زندگــی و‬ ‫بچ ـه دار شــدن را از دســت ندهیــد‪».‬‬ ‫عســکری در پایــان تاکیــد می کنــد‪« :‬همیشــه وقــت بــرای‬ ‫درس خوانــدن و کار کــردن وجــود دارد لــذا بــا ایــن بهانه هــا‬ ‫بچ ـه دار شــدن را بــه تاخیــر نیندازیــد‪ .‬حتــی مشــکالت مالــی‬ ‫هــم دلیــل موجهــی بــرای بچه دار نشــدن نیســت چراکــه بچه با‬ ‫مشــکالت مالــی بــزرگ می شــود امــا شــما هیــچ وقــت نخواهید‬ ‫توانســت بــا پــول و ثــروت بچــه خریــداری کنیــد؛ پــس خودتــان‬ ‫را بــه خاطــر مشــکالتی کــه بــه برکــت حضــور بچــه قابل حــل‬ ‫اســت‪ ،‬از لــذت پــدر و مــادر شــدن محــروم نکنید‪/».‬ایرنــا‬ ‫پیش بینی بازی ایران امریکا‬ ‫‪ -1‬برد ایران‬ ‫‪ -2‬برد امریکا‬ ‫‪ -3‬مساوی‬ ‫پاسخ خود را از طریق پیام رسان ایتا یا سروش به شماره ‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫کسانی که نتیجه بازی را دست حدس بزنند نفر اول یک ماه نفر دوم ‪ 20‬روز و نفر سوم ‪ 15‬روز از تبلیغ رایگان‬ ‫در مجموعه رسانه های موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار برخوردار خواهد شد ارسال نتایج تا قبل از پایان‬ ‫بازی قابل قبول خواهد بود‪ .‬قرعه کشی دو روز بعد از مسابقه‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 08‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪645‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫هر انچه باید‬ ‫از سیستم عامل‬ ‫گوشی های هوشمند بدانیم؟‬ ‫فین تک و فناوری‬ ‫جدید‬ ‫فوربس فین تک ســاالنه داغ ترین و بزرگترین شــرکت های‬ ‫صنعــت را به نمایــش می گذارد‬ ‫شرکت های فین تک‬ ‫در صــدر فهرســت ‪ ،Stripe ،2022‬یــک پردازشــگر پرداخــت‬ ‫یــک دهــه ای بــا ارزش ‪ 95‬میلیــارد دالر قــرار دارد‪ .‬در رتبــه‬ ‫دوم‪ ،Klarna ،‬یــک شــرکت ‪ 16‬ســاله ســوئدی اســت کــه‬ ‫بــه مصــرف کننــدگان کمــک مالــی بــرای خریــد در بســیاری‬ ‫از خــرده فروشــان بــزرگ ارائــه مــی دهــد کــه ارزش ان ‪46‬‬ ‫میلیــارد دالراســت‪.‬‬ ‫فین تــک بــه تعــدادی از صنایــع گران تــر منشــعب می شــود‪:‬‬ ‫‪( wealthtech‬برنامه هایــی ماننــد ‪،Wealthsimple‬‬ ‫یــک ســرویس مدیریــت ســرمایه گذاری انالیــن بــرای‬ ‫کانادایی هــا)‪( investtech ،‬ماننــد ‪ ،Acorns‬کــه بــه کاربــران‬ ‫امــکان می دهــد خریدهــا را بــا نزدیک تریــن دالر جم ـع اوری‬ ‫کننــد و تفــاوت را در یــک ســبد متنــوع ســرمایه گذاری کننــد‪.‬‬ ‫) و ‪( insurtech‬ماننــد ‪ ،Next Insurance‬یــک شــرکت‬ ‫مخابراتــی تلفــن همــراه)‪ .‬تقریبــا ً هــر صنعــت‪ ،‬بــازار‬ ‫جغرافیایــی و مــدل تجــاری را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫فین تک چگونه کار می کند؟‬ ‫فین تــک بــه افــراد و کسـب وکارها دسترســی بــه خدمــات مالی‬ ‫ســنتی را بــه روش هــای نواورانـه ای کــه قبــا ًدر دســترس نبــود‪،‬‬ ‫ارائــه می کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بســیاری از برنامه هــای تلفــن‬ ‫همــراه بانک هــای مرســوم اکنــون بــه مشــتریان دسترســی در‬ ‫حــال حرکــت بــه خدمــات بانکــی‪ ،‬از جملــه امــکان مشــاهده‬ ‫موجــودی‪ ،‬انتقــال وجــه یــا واریــز چــک را ارائــه می دهنــد‪ .‬در‬ ‫همیــن حــال‪ ،‬مشــاوران روبــو ماننــد ‪ Betterment‬نســبت بــه‬ ‫مشــاوره ســرمایه گــذاری حضــوری از یــک مشــاور مالــی‪ ،‬هزینه‬ ‫کمتــر و راحــت تــر هســتند‪.‬‬ ‫فین تــک همچنیــن بســیاری از خدماتــی کــه کس ـب وکارها‬ ‫از ان هــا اســتفاده می کننــد را خــودکار می کنــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫پذیره نویســی وام و ارزیابــی امــاک و مســتغالت‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی همــراه بــا حجــم عظیمــی از داده هــای‬ ‫مصرف کننــده بــه کســب وکارهای فین تــک کمــک می کنــد‬ ‫تــا مشــتریان خــود را درک کننــد و کمپین هــای بازاریابــی‪،‬‬ ‫توســعه محصــول و پذیره نویســی انهــا را تقویــت کنــد‪.‬‬ ‫فین تک چگونه تکامل یافته است؟‬ ‫فقــط بــه ایــن دلیــل کــه فین تــک پرهیاهــو اســت‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫معنــی نیســت کــه کامــا ًجدیــد اســت‪ .‬اگرچــه ‪Merriam-‬‬ ‫‪ Webster‬به تازگی این عبارت را در ســال ‪ 2018‬به فرهنگ‬ ‫لغــت خــود اضافــه کــرده اســت‪ ،‬ایــن مفهــوم بــه دهــه هــا‬ ‫قبــل برمــی گــردد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬خودپردازهــا زمانــی در لبــه‬ ‫نــواوری فین تــک قــرار داشــتند‪ ،‬همانطــور کــه فناوری هــای‬ ‫تاییــد امضــا بــرای اولیــن بــار توســط بانک هــا در دهــه ‪1860‬‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬فین تــک از ارتبــاط بــا اســتارت اپ های‬ ‫نامرغــوب بــه یکــی از جنبه هــای مهــم موسســات مالــی‬ ‫معتبــر و قدیمــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬بســیاری از بانک هــای‬ ‫بــزرگ اکنــون بــا شــرکت های فین تــک همــکاری می کننــد‬ ‫یــا طرح هــای فین تــک خودشــان را راه انــدازی می کننــد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال‪ ،‬گلدمــن ســاکس از فین تک بــرای راه اندازی یک‬ ‫بانــک انالیــن بــه نــام مارکــوس در ســال ‪ ۲۰۱۶‬اســتفاده کــرد و‬ ‫جی پــی مــورگان چیــس ‪ ۲۵‬میلیــون دالر در اســتارت اپ های‬ ‫فین تــک در ســال ‪ ۲۰۱۹‬ســرمایه گذاری کــرد‪.‬‬ ‫فین تــک ارزش خــود را در مواجهــه بــا همه گیــری‬ ‫کروناویــروس کوویــد‪ ۱۹-‬ثابــت کــرده اســت‪ ،‬حتــی بــا وجــود‬ ‫اینکــه برخــی از تکرارهــای ان اســیب می بیننــد‪ .‬اگرچــه‬ ‫کافه هــای کپیتــال وان به طــور موقــت در طــول قرنطینــه‬ ‫بســته بودنــد‪ ،‬بانک هــا و اتحادیه هــای اعتبــاری در سراســر‬ ‫ایــاالت متحــده می توانســتند معامــات و خدمــات و‬ ‫پشــتیبانی ‪ 19-Covid‬را بــه صــورت دیجیتالــی ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫چگونه فین تک بر من تاثیر می گذارد؟‬ ‫فین تــک بــه ســرعت بخشــیدن بــه فرایندهایــی کــه روزهــا‪،‬‬ ‫هفته هــا یــا حتــی ماه هــا طــول می کشــید کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫فین تــک همچنیــن دارای پتانســیل بهبــود شــمول مالــی‬ ‫اســت‪ :‬در برخــی از نقــاط جهــان‪ ،‬کــه حمایــت دولتــی یــا‬ ‫ســازمانی وجــود نــدارد‪ ،‬فین تــک نیازهــای افــراد بــدون بانــک‬ ‫را برطــرف می کنــد‪.‬‬ ‫بخشــی از دلیــل اینکــه فین تــک می توانــد فرایندهــای‬ ‫ســنتی را ســاده کنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه بــه جــای مهارت هــا‬ ‫و نظــرات انســانی‪ ،‬مبتنــی بــر یک هــا و صفرهــا اســت‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه بســیاری از پلتفرم هــای فین تــک شــامل عناصــری‬ ‫از کارگزاران‪/‬مشــاوران ســنتی و الگوریتم هــا می شــوند‪،‬‬ ‫برخــی دیگــر بــه کاربــران کمــک می کننــد تــا کارهــای پیچیــده‬ ‫مالــی را بــدون تعامــل بــا انســان انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مصــرف کننــدگان امــروزی مــی تواننــد بــرای مــواردی‬ ‫ماننــد درخواســت وام (‪ )LendingClub‬یــا حتــی وام‬ ‫مســکن (‪ )Better‬از شــعب بانــک هــای ســنتی دور بزننــد‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاران معمولــی دیگــر نیــازی بــه مالقــات رو در رو با‬ ‫کارشناسان مالی ندارند تا به سختی نکات و نکات پرتفوی‬ ‫خــود را بررســی کننــد ‪ -‬انهــا می تواننــد گزینه هــای خــود را بــه‬ ‫صــورت انالیــن بررســی کننــد یــا حتــی از چت بات هــا بــرای‬ ‫تصمیم گیــری کمــک بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــرای نشــان دادن اینکــه فین تــک چقــدر دنیــای خدمــات‬ ‫مالــی را بــه واقعیتــی شــبیه جتســون ها اورده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫مشــاوران روبــو نــگاه نکنیــد‪ .‬ایــن پلتفرم هــای دیجیتــال‬ ‫پیشــنهادهای ســرمایه گذاری خــودکار و مبتنــی بــر الگوریتــم‬ ‫و توصیه هــای برنامه ریــزی مالــی را بــا نظــارت انــدک و بــدون‬ ‫نظــارت انســانی ارائــه می دهنــد‪ .‬یکــی از ایــن پلتفرم هــا‬ ‫در ایــن عرصــه کــه فوربــس فین تــک ‪ 50‬را در ســال ‪2020‬‬ ‫ســاخت ‪ Betterment‬اســت‪ ،‬یــک شــرکت مشــاوره کــه خود‬ ‫را «مدیــر پــول هوشــمند» معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چگونــه فیــن تــک بــر‬ ‫زندگــی شــما تاثیــر مــی گــذارد‪ ،‬یــک موضــوع مــوردی اســت‪.‬‬ ‫خــارج از وظایفــی ماننــد نظــارت بــر حســاب انالیــن‪ ،‬کــه‬ ‫در بانکــداری روزمــره ریشــه دوانــده اســت‪ ،‬تاثیــر فیــن تــک‬ ‫بــر زندگــی شــما یــک مســئله شــخصی اســت کــه توســط‬ ‫تعــداد خدماتــی کــه بــرای تعامــل انتخــاب مــی کنیــد تعییــن‬ ‫مــی شــود‪ .‬شــما مــی توانیــد بــه عمــق دلخــواه برویــد یــا بــه‬ ‫ســادگی در ســطح ســطح بمانیــد‪.‬‬ ‫ایا فین تک ایمن است؟‬ ‫تعامــل بــا فین تک هــا ‪ -‬کــه بســیاری از انهــا تــا حــد زیــادی‬ ‫کنتــرل نشــده اند‪ ،‬به ویــژه در حــوزه غــرب وحشــی ارزهــای‬ ‫دیجیتــال و فناوری هــای بــاک چیــن ‪ -‬می توانــد منجــر بــه قــرار‬ ‫گرفتــن در معــرض تهدیــد ناخواســته یــا غیرمنتظــره شــود‪.‬‬ ‫ایــن ایــده کــه فین تک هــا از اســتانداردهای اخالقــی باالتری‬ ‫نســبت بــه بانک هــای بــزرگ تبعیــت می کننــد تــا حــد زیــادی‬ ‫توهم امیــز اســت‪ .‬همانطــور کــه رون شــولین‪ ،‬کارشــناس‬ ‫فین تــک اشــاره می کنــد‪ ،‬بانک هــا و مشــتریانی کــه درگیــر‬ ‫«فتیشیســم فین تــک» هســتند ‪ -‬خوش بینــی بیــش از‬ ‫حــد مرتبــط بــا تکرارهــای اولیــه ان ‪ -‬اکنــون بــا یــک بررســی‬ ‫ســخت گیرانه واقعیــت روبــرو هســتند زیــرا بســیاری از‬ ‫اســتارت اپ های امیدوارکننــده هــم بــه دلیــل و هم مســتقل‬ ‫از کوویــد‪ 19-‬بــا موانعــی روبــرو هســتند‪ .‬پاندمــی‪.‬‬ ‫عاقالنــه اســت کــه بــه فین تک هــای پر زرق و بــرق و در عین‬ ‫حــال اثبات نشــده و وعده هــای بلندشــان بــا دوز ســالمی‬ ‫از شــک و تردیــد نزدیــک شــویم‪ .‬همانطــور کــه داده هــای‬ ‫دیجیتــال مرتبـه ای گســترده تر می شــوند و در زندگــی روزمــره‬ ‫یکپارچه تــر می شــوند‪ ،‬بــه همیــن ترتیــب‪ Snafus ،‬امنیتــی‬ ‫در مقیــاس بــزرگ را نیــز انجــام دهیــد‪ .‬هــک هــای اخیــر‪ ،‬از‬ ‫جملــه ســرقت هــای بیــت کویــن بــا مشــخصات بــاال‪ ،‬ایــن‬ ‫خطــرات را بــه اگاهــی عمومــی رســانده اســت‪.‬‬ ‫تــا بــه امــروز‪ ،‬هیــچ اتفــاق نظــری در مــورد اینکــه چگونــه‬ ‫راه حل هــای فین تــک ایمــن هســتند‪ ،‬وجــود نــدارد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه گســتره و مقیــاس گســترش فیــن تــک‪ ،‬احتمــاال ً بــه‬ ‫دســت اوردن چنیــن تضمیــن هایــی دشــوار خواهــد بــود‪ .‬اما‬ ‫مصرف کننــدگان عاقالنــه باید محتاط باشــند‪ :‬در نظرســنجی‬ ‫‪ 71 ،E&Y‬درصــد از پذیرنــدگان فین تــک بــا ایــن جمله موافق‬ ‫بودنــد‪« :‬مــن نگــران امنیــت داده هــای شــخصی خــود در‬ ‫هنــگام برخــورد انالیــن بــا شــرکت ها هســتم»‪.‬‬ ‫فین تک و فناوری جدید‬ ‫از میــان تمــام فناوری هایــی کــه بــر خدمــات مالــی تاثیــر‬ ‫گذاشــته اند‪ ،‬فنــاوری دفتــر کل توزیع شــده کــه زیربنــای‬ ‫زنجیره هــای بلوکــی اســت و ارزهــای دیجیتــال را ممکــن‬ ‫می کنــد‪ ،‬مســلما ً مهم تریــن انهاســت‪ .‬امــا فناوری هــای‬ ‫نوظهــور پایین تــر ممکــن اســت تاثیــرات بزرگ تــری در ایــن‬ ‫مســیر داشــته باشــند‪ .‬برخــی از جــذاب تریــن انهــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫اینترنــت اشــیا دســتگاه هــای خودپــردازی کــه مــی تواننــد‬ ‫تعــداد مشــتریان را در صــف تشــخیص دهنــد‪ ،‬نمونه خوبی‬ ‫از ایــن موضــوع هســتند‪ ،‬و همچنیــن حســگرهایی کــه‬ ‫تراکنــش هــای بــدون تمــاس را فعــال مــی کننــد‪.‬‬ ‫واقعیــت افــزوده و واقعیــت مجــازی‪ .‬تجــارت مجازی ســهام‬ ‫یکــی از کاربردهــای بالقــوه ایــن فناوری هــای نوظهور اســت‪.‬‬ ‫قراردادهــای هوشــمند قراردادهایــی کــه مــی تواننــد در‬ ‫صــورت تحقــق شــرایط خــاص بــه طــور خــودکار اجــرا شــوند‪،‬‬ ‫مــی تواننــد امنیــت را بهبــود بخشــند‪ ،‬کارایــی را افزایــش‬ ‫دهنــد و هزینــه تراکنــش هــا را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫ربــات هــا ایــن برنامه هــا کــه به عنــوان اتوماســیون فراینــد‬ ‫رباتیــک نیــز شــناخته می شــوند‪ ،‬می تواننــد انســان ها را از‬ ‫کارهــای معمولــی رهــا کننــد و انهــا را قــادر می ســازند بــر روی‬ ‫فعالیت هــای ارزشــمندتر تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫پرداخــت هــای صوتــی گوش ـی های هوشــمند بــا نرم افــزار‬ ‫تشــخیص صــدا بــه افــراد اجــازه می دهنــد کــه تعــادل را‬ ‫بررســی کننــد‪ ،‬پــول را انتقــال دهنــد و خریــد را بــه ســادگی بــا‬ ‫صحبــت کــردن انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مقررات فین تک‬ ‫هیــچ نهــاد نظارتــی واحــدی بــر فیــن تــک نظــارت نمــی‬ ‫کنــد‪ .‬برخــی از فین تک هــا‪ ،‬در واقــع‪ ،‬عمدتــا ً در خــارج یــا‬ ‫در حاشــیه نظــارت نظارتــی فعلــی وجــود دارنــد‪ .‬بــرای بقیــه‪،‬‬ ‫مقــررات و صــدور مجــوز توســط ترکیبــی از تنظیــم کننــده‬ ‫هــای محلــی‪ ،‬ایالتــی و فــدرال نظــارت مــی شــود‪.‬‬ ‫ایالــت هــا بــه طــور کلــی بــر سیســتم هــای وام‪ ،‬بیمــه و‬ ‫پرداخــت نظــارت دارنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ PayPal ،‬بایــد در‬ ‫هــر ایالــت مجــوز داشــته باشــد و از مقــررات انتقــال پرداخت‬ ‫محلــی پیــروی کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬نظــارت فــدرال بــا مقــررات‬ ‫ایالتــی همپوشــانی دارد‪ ،‬زیــرا ‪ PayPal‬نیــز تحــت صالحیــت‬ ‫اداره فــدرال حمایــت مالــی از مصــرف کننــده اســت‪.‬‬ ‫مقــررات اضافــی از کمیســیون تجــارت فــدرال‪ ،‬کمیســیون‬ ‫بــورس و اوراق بهــادار و ‪ -‬بــرای فین تک هــای دارای مجــوز بــه‬ ‫عنــوان بانــک توســط دفتــر کنتــرل ارز ‪ -‬شــرکت بیمــه ســپرده‬ ‫فــدرال ارائــه می شــود‪ .‬فین تک هایــی کــه بــا بانک هــا شــریک‬ ‫هســتند‪ ،‬اغلــب بایــد از قوانیــن مشــابه پیروی کنند‪ .‬شــرکای‬ ‫انهــا‪ ،‬بنابرایــن بســته بــه نــوع بانــک‪ ،‬انهــا ممکــن اســت بــه‬ ‫طــور غیــر مســتقیم توســط مقامــات فــدرال‪ ،‬ایالتــی و محلی‬ ‫تنظیم شــوند‪.‬‬ ‫ایــن ســوال کــه چگونــه فیــن تــک هــا نظــارت خواهنــد شــد‪،‬‬ ‫موضــوع اصلــی در میــان محافــل مقــررات مالــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن یــک منطقــه بــه ســرعت در حــال تحــول اســت زیــرا‬ ‫قانونگــذاران نظارتــی تــاش مــی کننــد تــا بــا مبتکــران فیــن‬ ‫تــک همــگام شــوند‪.‬‬ ‫فین تک چه چیزی را برای اینده نگه می دارد؟‬ ‫هیــچ کــس بــه طــور قطــع نمــی دانــد کــه چــه نــواوری هــای‬ ‫فیــن تــک در افــق هســتند‪ ،‬و ایــن عــدم اطمینــان بــه دلیــل‬ ‫هــرج و مــرج ناشــی از همــه گیــری جهانی بدتر شــده اســت‪.‬‬ ‫فین تک هــا‪ ،‬ماننــد مشتریانشــان‪ ،‬بــا مشــکالت مالی مواجه‬ ‫شــده اند ‪ -‬برخــی مجبــور بــه کاهــش یــا مرخصــی کارکنــان‬ ‫شــده اند‪ ،‬و برخــی دیگــر بــرای تامیــن بودجــه ســرمایه گذاران‬ ‫در تــاش هســتند‪ .‬در عیــن حــال‪ ،‬تقاضــا بــرای فین تــک‬ ‫شــاید هرگــز باالتــر نبــوده اســت‪ :‬کسـب وکارها و مشــتریان‬ ‫بانکــی بــه طــور فزاینــده ای بــه فنــاوری بــرای کمــک بــه‬ ‫مســیریابی معیشــت مالــی خــود متکــی هســتند‪.‬‬ ‫بــا وجــود عــدم قطعیــت اقتصــادی فعلــی‪ ،‬روندهــای بزرگتر‬ ‫و بلندمــدت بــرای اینــده فیــن تــک نســبتا دســت نخــورده‬ ‫باقــی مانــده اســت‪ .‬ادغــام‪ ،‬مشــارکت و ادامــه همــکاری‬ ‫بیــن بانــک هــای قدیمــی و فیــن تــک هــا قریــب الوقــوع بــه‬ ‫نظــر مــی رســد‪ .‬و مصرف کننــدگان احتمــاال ًمی تواننــد انتظــار‬ ‫داشــته باشــند کــه ادامــه پیدایــش شــرکت هایی را ببینند که‬ ‫خدمــات درخشــان و بــا ارزشــی از جملــه بالک چیــن‪ ،‬ارزهای‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬هــوش مصنوعــی و تراکنش هــای همتــا بــه همتــا‬ ‫را تبلیــغ می کننــد‪.‬‬ ‫نکتــه خیلــی مهــم بــرای خریــد گوشــی های هوشــمند‬ ‫ایــن اســت کــه سیســتم عامل ایــن نــوع گوش ـی ها را کــه‬ ‫می خواهیــد بخریــد بــا اخریــن نســخه اندروید به روزرســانی‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه خیلــی مهــم بــرای خریــد گوشــی های هوشــمند‬ ‫ایــن اســت کــه سیســتم عامل ایــن نــوع گوش ـی ها را کــه‬ ‫می خواهیــد بخریــد بــا اخریــن نســخه اندروید به روزرســانی‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫چرا باید گوشی های هوشمند را به روزرسانی کرد؟‬ ‫ایا نسخه قدیمی اندروید بهتر و سریع تر است؟‬ ‫ایا با نصب نسخه جدید‪ ،‬سیستم کند می شود؟‬ ‫در جــواب این گونــه ســواالت بایــد گفــت کــه اکثــر‬ ‫کاربــران اشــتباه فکــر می کننــد‪ .‬اوال ً می بایســت همــه‬ ‫چیــز را ‪ Update‬و به روزرســانی کــرد مثــل اپلیکیشــن‪،‬‬ ‫اندرویــد‪ IOS ،‬و یــا هــر چیــز دیگــر و حتــی بایــد مــودم‪،‬‬ ‫تلویزیون هــای هوشــمند و همــه ی ایــن دســتگاه هایی را‬ ‫کــه می شــود ‪ Update‬کــرد را بایــد ‪ Update‬کــرد چــه برســد‬ ‫بــه تلفن هــای هوشــمند‪.‬‬ ‫هــزار و یک جــور حفــره امنیتــی در سیســتم هایی اســت که‬ ‫ســازنده ها بــه مــرور متوجــه می شــوند و در به روزرســانی ها‪،‬‬ ‫همــه ان مشــکالت را رفــع می کننــد و حــال اگــر ‪Update‬‬ ‫نکنیــد ان حفره هــا و ایــرادات مثــل دروازه بــرای هکرهــا‬ ‫و بــد افزارهــا عمــل می کنــد بــرای اینکــه بــه سیســتم شــما‬ ‫حملــه کنند‪.‬‬ ‫امــا عــاوه بــر همــه این هــا نســخه های جدیــد اندرویــد‬ ‫یــک ویژگــی خــاص دارنــد کــه بایــد حتمــا ًدنبــال ارتقا بــه این‬ ‫نســخه ها باشــید‪.‬‬ ‫ایا می دانید که این ویژگی ها چه هستند؟‬ ‫همان طــور کــه کاربــران می داننــد مــا روزب ـه روز بیشــتر بــه‬ ‫ســرویس های گــوگل وابســته می شــویم‪ ،‬تقریبــا ً روزانــه‬ ‫از ‪Gmail، Google Docs، Google Photos، Google‬‬ ‫‪ ،Drive‬خالصــه همــه زندگی مــان در داخــل گــوگل اســت‪.‬‬ ‫ان هــم نه فقــط در کامپیوتــر‪ ،‬هم زمــان از طریــق تبلــت‪،‬‬ ‫تلفــن همــراه و تمــام دســتگاه هایمان از اکانــت اصلــی‬ ‫گــوگل اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫نکتــه امنیتــی دیگــر ایــن اســت کــه حتمــا ًبایــد سیســتم‬ ‫تشــخیص دومرحلـه ای را فعــال کــرده باشــید؛ مثــا ًیکــی از‬ ‫دســتگاه هایتان گــم شــود یــا یــک فــرد بخواهــد بــه ‪Gamil‬‬ ‫شــما دسترســی پیــدا کنــد؛ قبــل از ان اندرویــد برایتــان یــک‬ ‫پیامــک ارســال می نمایــد کــه مثــا ًکامپیوتر فالن جــای دنیا‬ ‫می خواهــد وارد اکانــت شــما شــود و شــما بایــد تاییــد کنیــد‪.‬‬ ‫گــوگل بــه تدریــج ان سیســتم را تغییــر داد و بــه جــای‬ ‫پیامــک از همیــن تلفــن هوشــمندتان بــه عنــوان کلیــد‬ ‫اســتفاده نمــود یعنــی بــدون پیامــک‪ ،‬وقتــی شــخصی بدون‬ ‫اجــازه وارد اکانــت شــما شــود روی همیــن صفحــه تلفــن از‬ ‫شــما ســوال می کنــد کــه ایــا تاییــد می کنیــد یــا خیــر! یعنــی‬ ‫گوش ـی های جدیــد اندرویــدی درســت مثــل کلیــدی اســت‬ ‫کــه در را بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت گــوگل حتــی شــروع بــه درســت کــردن کلیدهــای‬ ‫ســخت افزاری کــرده اســت کــه کاربــران می توانیــد ان را بــا‬ ‫خــود حمــل کــرده و از ان بــرای ورود بــه اکانــت هــای گــوگل‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه گوشـی های هوشــمندتان بــا پســورد مطمئن‬ ‫در داخــل جیبتــان اســت‪ .‬شــما در برابــر خیلــی از تهدیدهــا‬ ‫محافظــت می شــوید؛ فــرض کنیــد هــر نــوع فعالیــت‬ ‫مشــکوک یــا غیرعــادی روی اکانــت شــما مشــاهده‬ ‫شــود‪ ،‬اندرویــد بالفاصلــه شــما را خبــر می کنــد و‬ ‫شــما خیلــی ســاده می توانیــد ان فعالیــت را بــاک‬ ‫یــا پســوردتان را عــوض کنیــد‪.‬‬ ‫از تماس نزدیک‬ ‫با هر کسی که عالئم‬ ‫سرماخوردگی مانند تب‬ ‫و سرفه دارد‪ ،‬پرهیز کنید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪ -645‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-645‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/04‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/04 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/29 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫سه شنبه ‪09//08‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫پائیز زیبای پارک جنگلی جعفراباد ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫قصه رنج‬ ‫«دختری با پیراهن زرد»؛‬ ‫قصه ای که باید ان را شنید‬ ‫کارگــردان مســتند «دختــری بــا پیراهــن زرد» گفــت‪ :‬ایــن فیلــم دربــاره‬ ‫زینــب ملکــی کاپیتــان تیــم ملــی والیبــال نشســته بــا تمــام مشــکالت و‬ ‫معضالتی ســت کــه دارد‪.‬‬ ‫مجتبــی اســپنانی دربــاره تازه تریــن اثــر خــود بــه نــام دختــری بــا پیراهــن زرد‬ ‫کــه از اثــار متقاضــی بــرای حضــور در شــانزدهمین جشــنواره بین المللــی‬ ‫فیلــم مســتند ایــران «ســینماحقیقت» اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن فیلــم دربــاره زینــب‬ ‫ملکــی کاپیتــان تیــم ملــی والیبــال نشســته در مســابقات پارالمپیــک ریــو دو‬ ‫ژانیــرو برزیــل و بازی هــای اســیایی اینچئــون کــره و جاکارتــا اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن بازیکــن نزدیــک بــه ‪ ۱۶‬ســال در تیــم ملــی ایــران حضــور‬ ‫داشــت و از ان جایــی کــه شــرایط او از ناحیــه پــا حــاد شــده بــود دیگــر اجــازه‬ ‫حضــور در تیــم ملــی والیبــال نشســته ایــران را پیــدا نکــرد‪ .‬ایــن مســتند روایتگر‬ ‫زندگــی ایــن ورزشــکار ایرانــی اســت کــه همچنــان در ایــن رشــته ورزشــی در‬ ‫شــهر خــود فعالیــت می کنــد و افتخــار افریــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن مستندســاز افــزود‪ :‬ایــن مســتند پرتــره بیشــتر حــول زندگــی شــخصی‬ ‫ایــن ورزشــکار زن ایرانــی بــا تمــام مشــکالت و معضالتی ســت کــه دارد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چگونــه بــا زینــب ملکــی اشــنا شــده و‬ ‫تصمیــم بــه ســاخت مســتندی دربــاره او گرفتــه اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ســاخت ایــن‬ ‫مســتند از ســوی تهیه کننــده کار بــه مــن پیشــنهاد شــد و مــن زمانــی کــه بــا‬ ‫شــخصیت ایــن زن ورزشــکار اشــنا شــدم و قصــه زندگــی او و تالش هایــش‬ ‫را شــنیدم ترغیــب شــدم تــا مســتندی دربــاره زندگــی او بســازم‪ .‬چراکــه او‬ ‫توانســته بــود بــا اعتمــاد بــه نفــس و پشــتکار خــود را از انزوایــی کــه ممکــن‬ ‫اســت گریبــان افــراد دارای معلولیــت را بگیــرد دور کنــد و بــه موفقیت هــای‬ ‫چشــمگیری دســت یابــد‪.‬‬ ‫اســپنانی دربــاره مــدت زمانــی کــه بــرای ســاخت ایــن مســتند تقریبــا ‪۲۵‬‬ ‫دقیق ـه ای صــرف شــده اســت‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬زمانــی کــه تصمیــم بــه ســاخت‬ ‫ایــن مســتند گرفتیــم هم زمــان بــا شــیوع بیمــاری کرونــا بــود و بــه همیــن دلیــل‬ ‫ســاخت ان مــدت زمــان زیــادی ادامــه پیــدا کــرد و نزدیــک بــه ‪ ۲‬ســال زمــان‬ ‫بــرد چراکــه تمامــی فعالیت هــا تــا مدتــی تعطیــل شــد و درنهایــت اواخــر زمــان‬ ‫تولیــد توانســتیم ‪ ۲‬مســابقه از ایــن ورزشــکار را کــه در اصفهــان برگــزار شــد‬ ‫در فیلــم ثبــت کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن کارگــردان مســتند دربــاره جشــنواره «ســینماحقیقت» و امکانــی کــه‬ ‫می توانــد بــرای فیلمســازان ایجــاد کنــد نیــز عنــوان کــرد‪ :‬ایــن جشــنواره یــک‬ ‫نــام معتبــر در ســینمای مســتند ایــران اســت و پــس از پانــزده دوره برگــزاری‬ ‫ان اتفــاق مثبتــی در حــوزه مســتند اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــن فکــر می کنــم ایــن جشــنواره می توانــد محلــی بــرای گفتگــو‬ ‫باشــد؛ امکانــی کــه مستندســازان بــا اندیشــه ها و رویکردهــای متفــاوت‬ ‫بتواننــد در ان حضــور پیــدا کننــد و دربــاره جامعــه‪ ،‬فرهنــگ و ســینمای مســتند‬ ‫بــه صحبــت بنشــینند‪.‬‬ ‫اســپنانی اظهــار داشــت‪ :‬تصــور مــن ایــن اســت کــه اتفــاق مثبــت در ایــن‬ ‫جشــنواره می توانــد حفــظ شــدن ایــن فرصــت گفتگــو باشــد چراکــه بــا در‬ ‫اختیــار قــرار دادن فضایــی بــرای گفتمــان مستندســازان بــا توجــه بــه حضــور‬ ‫ملموســی کــه در جامعــه دارنــد می تواننــد نظــرات و دیدگاه هــای مفیــدی را‬ ‫ارایــه دهنــد و ایــن اتفــاق می توانــد یــک رویکــرد مثبــت در چنیــن جشــنواره‬ ‫معتبــری باشــد‪.‬‬ ‫شــانزدهمین جشــنواره بین المللــی فیلــم مســتند ایــران «ســینماحقیقت»‬ ‫بــه دبیــری محمــد حمیدی مقــدم اواخــر اذرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رمز ثبات‬ ‫امنیتگلستان‬ ‫اثباتعملی‬ ‫والیت مداری‪،‬‬ ‫در موج‬ ‫اغتشاشات‬ ‫ثبــات امنیــت و ارامــش گلســتان در مــوج‬ ‫ناارامی هــای اخیــر‪ ،‬ثمــره بصیــرت اهالــی هیرکان‬ ‫در جنگ نوترکیب رســانه محور جریان اســتکباری‬ ‫علیــه جمهــوری اســامی ایــران و عامل ســربلندی‬ ‫زنــان و مــردان ایــن ســرزمین اســت‪ ،‬برپایــی‬ ‫بانشــاط «جشــنواره فرهنگــی اقــوام و جشــنواره‬ ‫موســیقی نواحــی» حاصــل فضــای مطلــوب‬ ‫امنیتــی در ایــن اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫پیاده ســازی یــک جنــگ نوترکیــب رســانه محور‬ ‫علیــه جمهــوری اســامی طــی ‪ ۲‬مــاه اخیــر علنی تر‬ ‫از همیشــه بــرای دوســت و دشــمن هویــدا شــد‪.‬‬ ‫طراحــی و ترســیم افنــد رســانه ایی مســتمر‬ ‫علیــه شــاکله ایــران اســامی بــا تکیــه بــر تــوان‬ ‫ســربازان ســایبری غیرواقعــی ســبب شــد تــا ‪۲‬‬ ‫مــاه گذشــته شــاهد برخــی تالطمــات اجتماعــی‬ ‫ناشــی از اعتراضــات مردمــی باشــیم کــه بــا هدایت‬ ‫رســانه های معانــد منجــر بــه شــکل گیری برخــی‬ ‫تجمعــات ارام و در برخــی مواقــع خشــونت طلبانه‬ ‫شــد و خســارت های فــراوان مــادی و معنــوی بــه‬ ‫جــا گذاشــت‪.‬‬ ‫در ایــن جنــگ نوترکیــب رســانه محور‪ ،‬دشــمنان‬ ‫تــاش کردنــد بــا خلــق واگرایــی و پررنــگ کــردن‬ ‫اختالفات و تضارب ارای فرهنگی و اجتماعی در‬ ‫قومیت هــا و مذاهــب مختلف زمین ه دودســتگی‬ ‫یــا چنددســتگی را در جامعــه فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫این اســتراتژی پیچیده دشــمن ســبب شــد برخی‬ ‫مناطــق کشــور گرفتــار چالش هــای میدانــی ماننــد‬ ‫تجمــات مردمــی ‪ ،‬ســردادن شــعارهای نامتعــارف‬ ‫و هنجارشــکنانه و خســارت بــه امــوال خصوصــی‬ ‫و دولتــی شــوند امــا بــه گفتــه وزیــر کشــور اســتان‬ ‫گلســتان از جملــه امن تریــن و ارام تریــن مناطــق‬ ‫ایــران در ایــن مــدت بــود‪.‬‬ ‫برپایــی ارام و بانشــاط «جشــنواره فرهنگــی اقوام‬ ‫و جشــنواره موســیقی نواحــی» بــا بازدیــد بیــش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬هــزار نفــر دلیــل روشــنی بــرای نمایــش‬ ‫ارامــش مطلــق و فضــای مطلــوب امنیتــی در‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود تــاش گســترده و بمبــاران شــدید‬ ‫القائــات واهــی و جعلــی اهالــی گلســتان بــا تکیــه‬ ‫بــر هوشــمندی‪ ،‬زمان شناســی‪ ،‬والیت مــداری‪،‬‬ ‫بصیــرت و تــاب اوری مطلــوب در برابــر‬ ‫دسیس ـه های دشــمنان ســربلند بیــرون امدنــد و‬ ‫توطئه هــای انــان را نــاکام گذاشــتند‪.‬‬ ‫برپایــی جشــنواره فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام ایــران‬ ‫زمیــن در عرصـه ای بــه مســاحت حــدود ‪ ۳۰‬هکتــار‬ ‫بــا بازدیــد متوســط روزانــه ده هــا هــزار نفــره بــا‬ ‫ارامــش و انضبــاط‪ ،‬نشــانه دیگــری از همراهــی‬ ‫و همدلــی مــردم و هوشــیاری نهادهــای متولــی‬ ‫امنیــت گلســتان بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن میزبانــی از چندیــن گــروه موســیقیایی‬ ‫داخلــی و خارجــی در جشــنواره موســیقی نواحــی‬ ‫باردیگــر هوشــمندی و بصیــرت اهالــی گلســتان و‬ ‫مانایــی امنیــت در نگارســتان ایــران را ثابــت کــرد‬ ‫و هم همــه ناچیــز اشــوبگران در خلــق واگرایــی و‬ ‫اختــاف بیــن اقــوام ایرانــی را بــی اثــر ســاخت‪.‬‬ ‫هنرمنــدان حاضــر در ایــن جشــنواره ها بــار دیگــر‬ ‫ثابــت کردنــد کــه هنرمنــد و هنــرور از ملــت جــدا‬ ‫نیســت و گفتمــان بی اســاس و بی منطــق عــده ای‬ ‫انگشــت شــمار بــرای دسیس ـه چینی و اســیب بــه‬ ‫عظمــت جمهــوری اســامی ایــران راه بــه جایــی‬ ‫نخواهــد بــرد‪.‬‬ ‫برگــزاری ایــن ‪ ۲‬جشــنواره ملــی در دوران پــر‬ ‫تالطــم اغتشاشــات ثابــت کــرد کــه اهالی گلســتان‬ ‫اجــازه فتنه انگیــزی و یــا دام ـن زدن بــه نفــاق را بــه‬ ‫دشــمن نخواهنــد داد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وجــود برخــورداری از قومیتهــای‬ ‫مختلــف ماننــد ترکمن‪ ،‬فارس‪ ،‬بلــوچ‪ ،‬قزلباش‪،‬‬ ‫سیســتانی‪ ،‬مازنــی‪ ،‬کرمانــج ‪ ،‬گیلــک و دیگــر‬ ‫اقــوام شــیعه و ســنی ایرانــی ‪ ،‬جزیــره ثبــات و‬ ‫ارامــش اســت و ایــن موضــوع را در برهه هــای‬ ‫حســاس کشــور بــر همــگان ثابــت کــرد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان با تقدیر از بصیرت مردم استان‬ ‫در همراهی نکــردن بــا اشــوب گران در حــوادث اخیر‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از دالیــل ایــن اتفــاق مهــم‪ ،‬ظرفیــت‬ ‫بــاالی تــاب اوری مــردم گلســتان بــود کــه باعــث شــد‬ ‫شــاهد بــروز کمترین مشــکل باشــیم‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬ایــن حــوادث‬ ‫نشــان داد گلســتانی ها مــردم بــا بصیــرت و‬ ‫هوشــیار هســتند کــه در بزنگاه هــای حســاس‬ ‫مغلــوب احساســات و عواطــف نمی شــوند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬مــردم بصیــر و‬ ‫هوشــیار گلســتان بــا صبــر راهبــردی مبتنــی بــر‬ ‫درایت و خویشــتنداری دشــمنان را عصبانی کردند‬ ‫و اجــازه ندادنــد خــواب اشــفته انهــا تعبیــر شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬هرکســی بــه اعتقــادات قومیت هــا‬ ‫و مذاهــب مختلــف ســاکن در اســتان جســارت‬ ‫کنــد‪ ،‬مــزدور دشــمن اســت و نبایــد بــه ابــزاری بــرای‬ ‫اجــرای نقش ـه های انــان شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در اوج صــدور فراخــوان بــرای‬ ‫حضــور اشــوبگران در خیابــان‪ ،‬جشــنواره اقــوام بــه‬ ‫مــدت پنــج روز بــا حضــور ‪ ۲۵۰‬هزار نفــر و در ادامه‬ ‫جشــنواره موســیقی نواحــی نیــز بــه مــدت پنــج‬ ‫شــب در مرکــز ایــن اســتان بــدون هیــچ مشــکل و‬ ‫حاشــیه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬جشــنواره اقــوام بــا حضــور‬ ‫حداکثــری مــردم گلســتان و مشــارکت اقــوام ‪۳۰‬‬ ‫اســتان برگــزار شــد و بــه رضایــت حداکثــری همــه‬ ‫انــان انجامیــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان هــم بــا قدردانی‬ ‫از حضــور علمــای شــیعه و اهــل ســنت در‬ ‫جهــاد تبییــن و دســت یابــی بــه ارامــش در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬ارامــش و امنیــت حاکــم در‬ ‫اســتان نتیجــه همراهــی علمــا در کنار اســاتید‪،‬‬ ‫معلمــان و مســووالن دلســوز در راســتای‬ ‫روشــنگری جامعــه اســت‪.‬‬ ‫ک شــاهکویی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ســردار علــی ملــ ‬ ‫نیروهــای انتظامــی‪ ،‬ســپاه و بســیج و ســربازان‬ ‫گمنــام امــام زمــان (عــج) بــر مبنــای وظیفــه خــود‬ ‫در ‪ ۲‬مــاه اخیــر بــرای حفــظ ارامــش کشــور تــاش‬ ‫کردنــد امــا بــدون همــکاری علمــا‪ ،‬بــزرگان‪ ،‬اســاتید‬ ‫و مســووالن در روشــنگری جوانــان موفقیــت هــای‬ ‫امــروز حاصــل نمی شــد‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی بــا تاکیــد بــر روشــن‬ ‫بــودن موتــور دشــمن بــرای فتنه افرینــی در‬ ‫ایــران اســامی گفــت‪ :‬منکــر وجــود مشــکالت و‬ ‫اشــکاالت در کشــور نمی شــویم امــا بــه جــای طــرح‬ ‫ایــن مشــکالت بــرای دشــمن بایــد خودمــان بــرای‬ ‫وحــدت و همدلــی بــرای حــل انهــا تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار گلســتان‬ ‫هــم بــه برگــزاری پانزدهمیــن جشــنواره اقــوام در‬ ‫اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬فعالیــت چشــمگیر‬ ‫رســانه های اســتان بــا تولیــد محتــوای مطلــوب و‬ ‫تــاش مامــوران انتظامــی در تامیــن امنیــت‪ ،‬ایــن‬ ‫جشــنواره را بــه اتفاقــی روب ه‪‎‬جلــو بــرای معرفــی‬ ‫بهتــر و بیشــتر اســتان تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر افــزود‪ :‬یکــی از پایه هــای‬ ‫اصلــی بصیرت افزایــی مــردم در همراهی نکــردن‬ ‫بــا اشــوب ها‪ ،‬فعالیــت اثربخــش‪ ،‬امیدافریــن و‬ ‫هدایتگرانــه رســانه های اســتان بــود‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان مذهبــی گلســتان گفــت ‪:‬‬ ‫در وقایــع و رخدادهــای هفته هــای اخیــر هجمــه‬ ‫چندجانبــه ای علیــه نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی شــکل گرفــت تــا ثبــات و ارامــش کشــور‬ ‫خدشــه دار شــود‪.‬‬ ‫حجت االســام جلیــل درویشــی افــزود ‪ :‬شــیطنت‬ ‫و دسیســه های دشــمن علیــه اتحــاد و انســجام‬ ‫ملــت منحصــر بــه منطقــه و محــدوده خاصــی نبود‬ ‫امــا در برخــی از نقــاط ماننــد اســتان گلســتان هیچ‬ ‫دســتاورد و ثمــره ای بــرای انــان حاصــل نشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اتفاقــات اخیــر گلســتانی ها‬ ‫ثابــت کردنــد کــه والیت مــداری و تبعیــت از ولــی‬ ‫فقیــه‪ ،‬بــرای انــان شــعار نیســت بلکــه یــک اعتقــاد‬ ‫و راهبــرد عملــی اســت کــه همــه اقــوام و مذاهــب‬ ‫گلســتانی بــه ان پایبنــد هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــر چنــد در برخــی شــهرها و اســتان ها‬ ‫فتنه دشــمن خســارت های زیادی به کشــور تحمیل‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا درایــت و هوشــمندی مــردم و حضــور موثــر‬ ‫روحانیــون شــیعه و ســنی در گلســتان اجــازه نــداد‬ ‫ارامــش کــم نظیــر ایــن خطــه اســیب ببینــد‪.‬‬ ‫درویشــی افــزود‪ :‬دشــمن در خیالــش باطلــش بــر‬ ‫ایــن بــاور بــود کــه با توجــه به زندگــی ده ها قومیت‬ ‫و مذاهب مختلف در گلستان میتواند در ارامش‬ ‫و امنیــت شــهر اختــال ایجــاد کنــد امــا تیراســتکبار‬ ‫و امپراطــوری رســانه ای انهــا بــه ســنگ خورد‪.‬‬ ‫در وقایــع اخیــر کشــور کــه بــا تــاش امپراطــوری‬ ‫رســانه ای اســتکبار بــرای تحمیــل روایــت مخــدوش‬ ‫و ایجــاد شــبهه مردمــی و عمومــی بــودن اقدامــات‬ ‫خرابکارانــه‪ ،‬هنجارشــکن و ضــد امنیتــی عناصــر‬ ‫ســازمان یافتــه و اموزش دیــده ضدانقــاب‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬شــماری از امــوال عمومــی تخریــب‬ ‫و بــه پرچــم مقــدس جمهــوری اســامی وتصاویــر‬ ‫شــهدای دفــاع مقــدس بی احترامــی شــد‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!