روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 644 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 644

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪139 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 07‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/28-‬نوامبر‪ /03-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪644 :‬‬ ‫این راه را بی همراه می خواهم‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫جوانانگنبدی‪:‬‬ ‫عشق به بسیج‬ ‫و اماده خدمت‬ ‫به ایران‬ ‫در این روزها فقط‬ ‫برای مردم و دولتی که‬ ‫شادیمی خواهند‬ ‫اقدام ‪ ۶‬گانه دولت‬ ‫برای مدیریت‬ ‫بازار ارز‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد و دریا بحث‬ ‫بسیار مهمی در موضوع‬ ‫درامد ملی کشور است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هفتم اذر سالروز‬ ‫نیروی دریایی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪644‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫تحقق ‪ ۴۰‬درصد از تعهد‬ ‫گلستان در تهیه زمین برای‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫ای کاش زودتر عضو بسیج‬ ‫می شدم‬ ‫حــرف حــق زدن و صداقــت داشــتن بســیجیان در گفتــار و‬ ‫عمــل باعــث جــذب بیشــتر نوجوانــان و جوانــان بــه ایــن نهاد‬ ‫مردمــی می شود‪.‬بســیجیان بــا اگاهــی از پشــت پــرده‬ ‫اقدامــات دشــمنان در تشــویق کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و‬ ‫جوانــان بــرای حضــور در خیابان هــا بــرای ضربه کــردن بــه‬ ‫ارمان هــا و ارزش هــای انقــاب اســامی‪ ،‬اجــازه پیــروزی‬ ‫را بــه انــان نخواهنــد داد‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی گلســتان تعهــد تامیــن زمیــن بــرای طــرح‬ ‫نهضت ملی مســکن اســتان در ســال نخســت را ‪۸۰۰‬‬ ‫هکتــار اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۱۸.۵‬هکتــار از‬ ‫ایــن تعهــد معــادل ‪ ۴۰‬درصــد تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫اســدالله پناه یــزدان اظهارداشــت‪ :‬طبــق پیــش بینــی‬ ‫بــرای ســال نخســت ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬واحــد مســکونی‬ ‫در مناطــق شــهری گلســتان بایــد ســاخته شــود کــه‬ ‫تاکنــون عملیــات ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷۹‬واحــد بــا‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی تــا ‪ ۶۰‬درصــد اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی جمــع کل اراضــی قطعی شــده گلســتان در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن را ‪ ۳۱۸.۵‬هکتــار اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ ۲۷۴ :‬هکتــار از ایــن زمین هــا متعلــق بــه‬ ‫خــود ســازمان ملــی زمیــن و مســکن‪ ۳۳ ،‬هکتــار از‬ ‫زمین هــای بنیــاد مســتضعفان و ‪ ۱۱.۵‬هکتــار متعلــق‬ ‫بــه بنیــاد مســکن اســت‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راه و شهرســازی گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال توافــق بــا اداره اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه مینودشــت بــرای واگــذاری ســه هکتــار‬ ‫زمیــن هســتیم و همچنیــن ‪ ۶۲.۵‬هکتــار زمیــن‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان شناســایی شــده و در‬ ‫حــال فراینــد انتقــال ســند قــرار دارد‪.‬‬ ‫پناه یــزدان ادامــه داد‪ ۹۲ :‬هــزار و ‪ ۴۴۷‬نفــر از مــردم‬ ‫گلســتان تــا هفتمیــن مرحلــه بازگشــایی ســامانه در‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن نام نویســی کردنــد کــه بــا‬ ‫انجــام مراحــل مختلــف ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۳۶۴‬نفــر تاییــد‬ ‫اولیــه و هفــت هــزار و ‪ ۵۸۴‬نفــر تاییــد نهایــی شــدند‬ ‫کــه ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۷۰‬نفــر از انــان ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫اولیــه را واریــز کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷۹‬واحــد بــا‬ ‫پیشــرفت های فیزیکــی تــا ‪ ۶۰‬درصــد در شــهرهای‬ ‫گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬کاللــه‪ ،‬ازادشــهر‪،‬‬ ‫علی ابادکتــول‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬اق قال‪ ،‬بندرگز‪ ،‬گمشــان‬ ‫و کردکــوی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن طبــق برنامه ریــزی ‪ ۲‬هکتــار زمیــن در‬ ‫گنبــدکاووس در اختیــار بنیــاد مســکن قــرار گرفتــه و‬ ‫ســاخت هــزار واحــد در گــرگان توســط ســتاد اجــرای‬ ‫فرمــان امــام(ره) و هــزار واحــد هــم توســط شــرکت‬ ‫رســا بــه زودی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫پنــاه یــزدان اضافــه کــرد‪ :‬پیمانــکار اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در علی ابادکتــول بــرای یــک‬ ‫مجتمــع ‪ ۱۳۸‬واحــدی و یــک مجتمــع ‪ ۳۶‬واحــدی در‬ ‫مرحلــه اعتبــار ســنجی بانــک اســت و در بندرترکمــن‬ ‫هــم ‪ ۲‬پیمانــکار بــرای ســاخت ‪ ۴۰۰‬واحــد بــرای اعتبــار‬ ‫ســنجی بــه بانــک معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی هزینــه ســاخت هــر واحــد حــدود ‪ ۹۰‬متــر مربعی‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن را هفت میلیــارد ریال‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬طبــق مصوبــه شــورای عالــی پــول‬ ‫و اعتبــار بــرای پروژه هــای مذکــور در شــهر گــرگان‬ ‫ســه میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و ســایر شــهرهای‬ ‫اســتان ســه میلیــارد ریــال تســهیالت بــا نرخ ســود ‪۱۸‬‬ ‫درصــد و بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله و پــس از ســه ســال‬ ‫تنفــس دوران ســاخت پرداخــت می شــود و مابقــی‬ ‫مبلــغ مــورد نیــاز را بایــد خــود فــرد متقاضــی در چنــد‬ ‫مراحــل پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راه و شهرســازی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫از ابتــدای شــروع نــام نویســی در طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن تاکنــون برخــی افــراد در مراحــل مختلــف‬ ‫تاییــد صالحیــت بــه دلیــل زمان بــر بــودن ســاخت‬ ‫و همچنیــن تعییــن تکلیــف نهایی نشــدن قیمــت‬ ‫انصــراف دادنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تــاش داریــم بــرای کاهــش هزینــه‬ ‫ســاخت مســکن در شــهرهای کوچک مانند گمیشان‬ ‫و بندرترکمــن تعــداد واحدهــای قابــل ســاخت در هــر‬ ‫قطعــه زمیــن را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد کــه‬ ‫در ‪ ۱۴‬شهرســتان (‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و حــدود یــک‬ ‫هــزار روســتای دارای کــد شناســایی) ســکونت دارنــد‬ ‫ضمــن اینکــه ‪ ۲۳‬شــهر ایــن اســتان شــمالی جمعیت‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۰‬هــزار نفــر دارنــد کــه مشــمول دریافــت‬ ‫تســهیالت مســکن روســتایی می شــوند‪.‬‬ ‫جوانانگنبدی‪:‬‬ ‫عشق به بسیج‬ ‫و اماده خدمت‬ ‫به ایران‬ ‫جمعــی از جوانــان و دانش امــوزان گنبــدی‪ ،‬عشــق و عالقــه‬ ‫بــه تفکــر بســیجی را علــت عضویــت خــود در ایــن نهــاد‬ ‫مردمی دانســته و تاکید کردند‪ :‬حضور در این شــجره طیبه‬ ‫بــه عنــوان یکــی از یادگاری هــای ارزشــمند امــام خمینــی(ره)‬ ‫باعــث افتخــار ایرانیــان والیتمــدار اســت‪.‬‬ ‫ایــن جوانــان گنبــدی حاضــر در اجتمــاع بســیجیان ایــن‬ ‫شهرســتان در مصلــی امــام جعفــر صــادق(ع) در گفــت و‬ ‫گــو بــا ایرنــا عضویــت در بســیج را مایــه برکت زندگــی و عامل‬ ‫پیشــرفت علمــی و شــخصی اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫امیرمحمــد احمــد ‪ ۱۷‬ســاله گفــت‪ :‬بــا تشــویق خانــواد ه در‬ ‫مقطــع ابتدایــی بــه عضویت بســیج درامدم و از همان ســن‬ ‫کــم بــا شــنیدن ایثــار و جانفشــانی بســیجیان در عرصه هــای‬ ‫مختلــف بــرای حفاظــت از ســرزمین ایــران اســامی اویختن‬ ‫چفیــه بــر گــردن را افتخــاری بــزرگ بــرای خــود دانســتم و هــر‬ ‫روز کــه می گــذرد بــا درک بهتــر از معنــی بســیج‪ ،‬عشــق و‬ ‫عالقـه ام بــه ایــن تفکــر بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫اماده شهادت در راه انقالب اسالمی هستم‬ ‫معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫اقدام ‪ ۶‬گانه دولت‬ ‫برای مدیریت‬ ‫بازار ارز‬ ‫معاونــت سیاســتگذاری اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی‬ ‫و دارایــی‪ ۶ ،‬اقــدام دولــت بــرای کنتــرل بــازار ارز در پــی‬ ‫وی افــزود‪ :‬در خانــواده ای انقالبــی بــزرگ شــدم و بــا توجــه‬ ‫بــه نــوع تربیــت پــدر و مــادرم بــه عنــوان یــک بســیجی‬ ‫حاضرم برای دفاع از ایران اســامی و ایســتادگی در مقابل‬ ‫اســتکبار جهانــی جــان خــود را تقدیــم کنــم‪.‬‬ ‫ایــن نوجــوان دهــه هشــتادی صداقــت را یکــی از مهمترین‬ ‫ویژگی های تفکر بســیجی دانســت و گفت‪ :‬حرف حق زدن‬ ‫و صداقت داشــتن بســیجیان در گفتار و عمل باعث جذب‬ ‫بیشــتر نوجوانــان و جوانــان بــه ایــن نهــاد مردمی می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــاش دشــمنان بــرای ایجــاد اغتشــاش‬ ‫بــا هــدف ناامــن جلــوه دادن ایــران گفــت‪ :‬بســیجیان بــا‬ ‫اگاهــی از پشــت پــرده اقدامــات دشــمنان در تشــویق‬ ‫کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و جوانــان بــرای حضــور در خیابان هــا‬ ‫بــرای ضربه کــردن بــه ارمان هــا و ارزش هــای انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬اجــازه پیــروزی را بــه انــان نخواهنــد داد‪.‬‬ ‫ای کاش زودتر عضو بسیج می شدم‬ ‫امیرحســین بهشــتی دیگــر نوجــوان حاضــر هــم بــا‬ ‫داشــتن ‪ ۲‬ســال ســابقه عضویــت در بســیج‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫عشــق بــه نظــام جمهــوری اســامی و تــاش رهبــر معظم‬ ‫انقــاب در هدایت گــری جامعــه بــه ســمت ســعادت و‬ ‫موفقیــت بــا تقویــت تفکــر بســیجی‪ ،‬باعــث عالقمنــدی ام‬ ‫بــه پوشــیدن ایــن لبــاس مقــدس شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا مشــاهده دوســتان بســیجی ام و تفکــر‬ ‫بــاز نســبت بــه مســائل و اقدامــات دشــمنان‪ ،‬می گویــم‬ ‫کاش زودتــر بــه عضویــت ایــن نهــاد در می امــده و گــوش‬ ‫بــه فرمــان رهبــری بــرای دفــاع از ارمان هــای انقــاب‬ ‫اســامی تــاش می کــردم‪.‬‬ ‫ایــن نوجــوان گنبــدی مهمتریــن هــدف مربیــان در‬ ‫پایگاه هــای بســیج را بصیــرت افزایــی بــرای خنثی ســازی‬ ‫توطئه هــا و تهدیــدات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری‬ ‫دشــمن دانســت و بــه دیگــر همســاالن خــود توصیــه کــرد‬ ‫بــرای افزایــش روحیــه انقالبــی و ملــی بــا هــدف دفــاع از‬ ‫ارزش هــای حاکــم بــر ایــران اســامی بــه عضویــت ایــن‬ ‫نهــاد دراینــد‪.‬‬ ‫عضویت در بسیج از پنج سالگی‬ ‫ســیدحنانه حســینی ‪ ۱۵‬ســاله هــم بیــان کــرد‪ :‬پــدر و مادرم‬ ‫از پنــج ســالگی همــراه بــا نــام نویس ـی ام در مهــد کــودک‬ ‫مــن را بــه عضویــت بســیج دراوردنــد و ایــن افتخــار بــزرگ‬ ‫نصیبــم شــد تــا ‪ ۱۰‬ســال بــه عنــوان یــک بســیجی در مدرســه‬ ‫و مســجد محــل فعالیت هــای فرهنگــی داشــته باشــم‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از والدینــش بــرای عضویــت وی بــه‬ ‫عنــوان بســیجی در ســن کــم‪ ،‬گفــت‪ :‬چشــم طمــع‬ ‫دشــمنان بــه اینــده ســازان ایــران اســامی معطــوف‬ ‫شــده و تــاش دارنــد از راه فرهنگــی بــه مقابلــه بــا نظــام‬ ‫اســامی بپردازنــد لــذا بســیج بــه دنبــال تربیــت افــرادی‬ ‫انقالبــی‪ ،‬پرهیــزکار و شــجاع بــرای ایســتادگی در مقابــل‬ ‫تالطم هــای اخیــر را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی‪« ،‬محمــد هــادی ســبحانیان» در پاســخ بــه گــزارش‬ ‫روزنامــه «اقتصــاد پویــا» بــا عنــوان «ناکارامــدی تیم مدیریتی‬ ‫در بــازار ارز» توضیــح داد‪ :‬در گــزارش مذکــور‪ ،‬ضمــن اســتناد‬ ‫بــه اظهــارات برخــی از نمایندگان مجلس‪ ،‬نوســانات مقطعی‬ ‫و کوتاه مــدت نــرخ ارز متوجــه ناکارامــدی تیــم اقتصــادی‬ ‫دولــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــرای روشــن شــدن موضــوع‪ ،‬الزم‬ ‫اســت ضمــن توجــه بــه وقایــع اخیــر اقتصــاد بیــن الملــل‪،‬‬ ‫اقدامــات دولــت به طــور کامــل و شــفاف ترســیم شــود‪.‬‬ ‫در ســطح بیــن المللــی جنــگ اوکرایــن و روســیه در کنــار‬ ‫خشکســالی جهانــی منجــر بــه افزایــش قیمــت کاالهــای‬ ‫اساســی شــده و از طرف دیگر‪ ،‬سیاسـت های انقباضی اتخاذ‬ ‫شــده توســط «فــدرال رزرو» (بانــک مرکــزی امریــکا) تقویــت‬ ‫دالر در مقابــل ســایر ارزهــا را بــه همــراه داشــته اســت و ایــن‬ ‫موضــوع نیــاز ارزی کشــور بــرای تامیــن کاالهــای اساســی را‬ ‫افزایــش داد‪ .‬البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه بــر اســاس گــزارش‬ ‫صنــدوق بیــن المللــی پــول‪ ،‬ایــران در حــال حاضــر بــا ‪۱۲۲‬‬ ‫میلیــارد دالر ســومین کشــور بــزرگ دارنــده ذخایــر ارزی غــرب‬ ‫اســیا و شــمال افریقــا اســت‪.‬‬ ‫دربــاره اقدامــات انجــام شــده بــه منظــور مدیریــت بــازار ارز‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬دولــت بــا محوریــت بانــک مرکــزی و‬ ‫ایــن دسیسه هاســت‪.‬‬ ‫ایــن دانــش امــوز دهــه هشــتادی تاکیــد کــرد‪ :‬هیــچ‬ ‫کــدام از اقدامــات دشــمن بــا اســتفاده از شــبکه های‬ ‫رســانه ای معانــد و افــراد خودفروختــه داخلــی بــرای دروغ‬ ‫پراکنــی و ایجــاد ناامیــدی در جامعــه بــا هــدف تشــویق‬ ‫نوجوانــان و جوانــان ایرانــی بــه اغتشــاش بــا رویکــرد از‬ ‫بیــن بــردن تفکــر بســیجی بــه نتیجــه ای نمی رســد چــرا‬ ‫کــه ایــن تفکــر در ذهــن‪ ،‬اندیشــه و قلــب تــک تــک مــردم‬ ‫کشــور حــک شــده اســت‪.‬‬ ‫حضور میدانی بسیجیان برای کمک به مردم‬ ‫رقیــه اســکندری نــوروزی عضــو بســیج مهندســان هــم بــا‬ ‫اشــاره بــه ســابقه ‪ ۱۵‬ســاله خــود بــه عنــوان یــک بســیجی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا عشــق و عالقــه از دوران دبیرســتان بــه‬ ‫عضویــت بســیج درامــدم و در ایــن ســال ها بــا الگوگیــری‬ ‫از جوانانــی کــه بــا تفکــر انقالبــی و والیــت مــداری کالس‬ ‫درس را بــرای دفــاع از اســام‪ ،‬انقــاب و نظــام در مقابــل‬ ‫هجمــه دشــمنان رهــا کردنــد‪ ،‬ســعی کــردم بــا حضــور‬ ‫میدانــی نقــش موثــری در حــل مشــکالت اقشــار ضعیــف‬ ‫داشــته باشــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــراه بــا ســایر دوســتان خــود در بســیج‬ ‫مهندســان بــه زمین هــای کشــاورزی خُــرد منطقــه ســرزده‬ ‫و نــکات کارشناســی الزم مثــل زمــان مناســب کشــت‪،‬‬ ‫برداشــت و اســتفاده مناســب از کــود شــیمیایی را بــا‬ ‫هــدف افزایــش راندمــان تولیــد‪ ،‬در اختیــار صاحبــان انهــا‬ ‫قــرار می دهیــم‪.‬‬ ‫نــوروزی تاکیــد کــرد‪ :‬بســیج فقــط بــه کارهــای فرهنگــی‬ ‫معطــوف نمی شــود و همگــی مــا بــه عنــوان بســیجی‬ ‫وظیفــه داریــم بــر اســاس تخصــص خــود بــرای عمــران‬ ‫و ابادانــی و بهبــود شــرایط زندگــی مــردم از جملــه‬ ‫کشــاورزان تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫تجمع بزرگ بســیجیان همزمان با سراســر ایران اســامی‬ ‫در نقــاط مختلــف شــهری و روســتایی شهرســتان مــرزی‬ ‫گنبــدکاووس همــراه بــا اجــرای برنامه های مختلــف مداحی‬ ‫و ســرودخوانی بــا محوریــت اســتماع پخــش زنــده ســخنان‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب بــه مناســب پنج اذر ســالروز تشــکیل‬ ‫بســیج مســتضعفین برگزار شــد‪.‬‬ ‫دختــران و پســران از هــر گــروه ســنی از کــودکان‪،‬‬ ‫نوجوانــان و جوانــان بــا پوشــیدن لباس هــای بســیجی‪،‬‬ ‫اویختــن چفیــه برگــردن و بســتن پیشــانی بند در کنــار‬ ‫خانــواده شــهدا‪ ،‬ایثارگــران و مســووالن دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و فرمانده هــای نظامــی و انتظامــی و ســردادن‬ ‫شــعارهایی بــا مضمــون تــاش بــرای زنــده نگــه داشــتن‬ ‫راه و تفکــر بســیجی بــا رهبــر معظــم انقــاب بــرای حرکت‬ ‫در مســیر ارمان هــای بلنــد نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫تجدیــد بیعــت کردنــد‪.‬‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تــاش کــرده واردات‪ ،‬تولیــد و‬ ‫معیشــت مــردم را بــه هیجانــات زودگــذر بــازار غیررســمی گــره‬ ‫نزنــد؛ گــواه ایــن مدعــا نیــز عرضــه چندیــن برابــری ارز در بــازار‬ ‫نیمــا و ثبــات قیمــت ارز در ایــن بــازار اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بــا انجــام اقدامــات ایجابــی و مدیریــت‬ ‫تقاضاهــای کاذب همچنیــن کنتــرل هیجانــات زودگذر هدایت‬ ‫نقدینگــی ســرگردان بــه ســمت ســایر بازارهــا پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫از مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده توســط تیــم اقتصــادی‬ ‫دولــت به منظــور مدیریــت بــازار ارز مــی تــوان بــه مــوارد زیــر‬ ‫اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫ عرضه اولیه اوراق سکه بهار ازادی‬‫ تولیــد ســکه از طــای اب شــده بــا همــکاری بخــش‬‫خصوصــی و نظــارت بانــک مرکــزی‬ ‫ حــذف مالیــات بــر ســود ســپرده اشــخاص حقوقــی از‬‫بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ عرضه ارز توافقی در شعبات منتخب بانک های عامل‬‫ راه اندازی سامانه برخط فروش برخط ارز‬‫ شناســایی و انســداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬حســاب بانکــی فعــال‬‫غیرمجــاز در بــازار غیررســمی و فردایــی‪.‬‬ ‫مجمــوع اقدامــات ذکر شــده موجب شــد تا انتظــارات تورمی‬ ‫کــه تحــت تاثیــر عواملــی نظیــر بــازی رســانه هــای معانــد بــا‬ ‫اخبــار مذاکــرات‪ ،‬اغتشاشــات و اکانــت هــای اجاره ای تشــدید‬ ‫شــده بــود بــه مقــدار قابــل توجهــی فروکــش کنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه ‪ 07‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪644‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫چگونه در روزهای گرم‬ ‫تابستان خنک بمانیم؟‬ ‫مناسب سازی محیط‪،‬‬ ‫گشودن درهای جامعه‬ ‫روی معلوالن‬ ‫ســرعت گرفتــه اســت و اقداماتــی در حــال‬ ‫انجــام اســت امــا کافــی نیســت و بایــد بیشــتر‬ ‫مــورد توجــه باشــد‪.‬برخی از مناســب ســازیها هــم‬ ‫کــه انجــام شــده اســتانداردهای الزم را ندارنــد‪،‬‬ ‫بــه طــور مثــل رمــپ هــای ایجــاد شــده شــیب‬ ‫زیــادی دارد و فــرد ویلچــری نمــی توانــد بــدون‬ ‫کمــک دیگــران در معابــر تــردد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫این راه را بی همراه‬ ‫می خواهم‬ ‫تمــام حواســش بــه صــدای ترمــز اتوبــوس اســت تــا شــمار‬ ‫توقف هایــش را بشــمارد و در ســومین ایســتگاه پیــاده‬ ‫شــود امــا وقتــی یکــی از مســافران داد زد کــه اقــای راننــده‬ ‫چــرا «میــدان کارگــر» نگــه نداشــتی؛ تــازه متوجــه شــد کــه‬ ‫‪ ۲‬ایســتگاه گذشــته و شــمار ترمزهــا بــا شــمار ایســتگاه ها‬ ‫همخوانــی نــدارد؛ اخــر او یــک نابینــا اســت‪.‬‬ ‫وقتــی بــا کمــک یکــی از مســافران از اتوبــوس پیــاده‬ ‫شــد‪ ،‬متوجــه مــی شــود کــه چــون در ‪ ۲‬ایســتگاه مســافری‬ ‫نبــوده‪ ،‬راننــده توقفــی نداشــته اســت و او حــاال بایــد تــا‬ ‫رســیدن بــه خانــه مســیری را پیــاده طــی کنــد‪.‬‬ ‫شــاید در ایــن لحظــه تنهــا ارزویــش ایــن بــود کــه رســیدن‬ ‫بــه ایســتگاه هــا بــا یــک پیــام صوتــی در اتوبــوس اعــام‬ ‫شــود امــا هیــچ کــدام از اتوبــوس هــا ایــن قابلیــت را‬ ‫ندارنــد و ایــن گوشــه ای از مشــکالت تــردد معلــوالن در‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫یــک معلــول جســمی و حرکتــی در ایــن بــاره بــا گالیــه از‬ ‫بــی توجهــی بــه مناســب ســازی هــای شــهری مــی گویــد‪:‬‬ ‫مناســب ســازی معابــر و اماکــن عمومــی موضوعــی اســت‬ ‫کــه همــواره در صحبــت هــا و ســخنرانی هــا مــورد توجــه‬ ‫بــوده و بــر ان تاکیــد شــده اســت امــا در عمــل در ایــن‬ ‫زمینــه اقــدام قابــل توجــه و مناســبی انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد روحانــی مــی افزایــد‪ :‬مناســب ســازی معابــر بــه‬ ‫ایــن معنــا اســت کــه شــخص معلــول بــدون نیــاز بــه کمــک‬ ‫دیگــران و بــدون همراهــی فــرد دیگــر بتوانــد در مــکان‬ ‫هــای عمومــی و ادارات حضــور پیــدا کنــد و در انجــام‬ ‫کارهــای روز مــره خــود در ترددهــا نیازمنــد یــاری نباشــد‬ ‫امــا در عمــل ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اکنــون یــک معلــول از خانــه کــه بیــرون‬ ‫مــی ایــد بــا موانــع و ناهمــواری هــای زیــادی رو بــه رو‬ ‫مــی شــود‪ ،‬از پیاده روهــای غیــر هــم ســطح بــا خیابــان تــا‬ ‫میله هایــی کــه بــرای جلوگیــری از عبــور موتــور ســیکلت‬ ‫ســوران در پیــاده روهــا گذاشــته شــده‪ ،‬همــه و همــه‬ ‫نمونــه هایــی از تضییــع حقــوق معلــوالن اســت‪.‬‬ ‫ایــن معلــول جســمی و حرکتــی مــی افزایــد‪ :‬معلــوالن‬ ‫نسبت به توطئه های‬ ‫دشمنان‪ ،‬با افزایش‬ ‫اگاهی جوانان مانع‬ ‫فریب انها می شود‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه حــوادث و‬ ‫اغتشاشــات چنــد مــاه اخیــر در برخــی شــهرهای کشــور و بــا‬ ‫همچــون ســایر شــهروندان مالیــات پرداخــت مــی کننــد‬ ‫و کمتریــن حــق انــان‪ ،‬بهــره منــدی از رفاهــی اســت کــه‬ ‫ســایر مــردم از ان برخــوردار هســتند امــا وجــود ایــن موانــع‬ ‫موجــب مــی شــود تــا شــخص معلــول بــرای حضــور در‬ ‫جامعــه نیازمنــد کمــک دیگــران باشــد و بــه ناچــار یــک نفــر‬ ‫او را در انجــام کارهــا همراهــی کنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از معلــوالن ویلچــر نشــین در ایــن بــاره مــی‬ ‫گویــد‪ :‬تــردد در کوچــه و خیابــان بــه تنهایــی برایــم مشــکل‬ ‫اســت‪ ،‬رمــپ ایجــاد شــده در پیــاده رو اصــا اســتاندارد‬ ‫نیســت‪ ،‬شــیب رمــپ هــا انقــدر زیــاد اســت کــه فــرد ســالم‬ ‫بــه ســختی مــی توانــد از ان عبــور کنــد چــه برســد بــه یــک‬ ‫ویلچــری‪.‬‬ ‫علــی رضایــی مــی افزایــد‪ :‬در ایــن ســال هــا مســووالن‬ ‫دربــاره مناســب ســازی صحبــت هــای زیــادی کرده انــد امــا‬ ‫در عمــل اتفــاق خوبــی انجــام نشــده اســت‪ ،‬بســیاری از‬ ‫بانــک هــا و اداره هــا هــم مناســب ســازی نشــده و نمــی‬ ‫تــوان بــدون کمــک دیگــران در اداره هــا حضــور پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫مناســب ســازی محیــط‪ ،‬گشــودن درهــای جامعــه روی‬ ‫معلــوالن‬ ‫یکــی دیگــر از معلــوان هــم در ایــن بــاره مــی گویــد‪:‬‬ ‫مناســب ســازی معابــر در شــهرهای اســتان در ایــن ســالها‬ ‫ســرعت گرفتــه اســت و اقداماتــی در حــال انجــام اســت اما‬ ‫کافــی نیســت و بایــد بیشــتر مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫حبیــب اللــه غالمــی مــی افزایــد‪ :‬برخی از مناســب ســازیها‬ ‫هــم کــه انجــام شــده اســتانداردهای الزم را ندارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫طــور مثــل رمــپ هــای ایجــاد شــده شــیب زیــادی دارد و‬ ‫فــرد ویلچــری نمــی توانــد بــدون کمــک دیگــران در معابــر‬ ‫تــردد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬مســووالن میــزان مناســب ســازی هــا را‬ ‫‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد عنــوان مــی کننــد امــا میــان ‪ ۳۰‬و ‪۴۰‬‬ ‫تفــاوت بســیار اســت و البتــه برخــی از مناســب ســازیها‬ ‫غیراســتاندارد اســت و جایــی در ایــن امــار نــدارد‪.‬‬ ‫غالمــی مــی افزایــد‪ :‬فضــای اسانســورها در ادارات بایــد‬ ‫بــرای حضــور ویلچــری اســتاندارد باشــد بــه طــوری کــه‬ ‫ویلچــر بــه راحتــی در ان بچرخــد امــا در خیلــی از ادارات‬ ‫ایــن امــر رعایــت نشــده اســت‪ ،‬مناســب ســازی هــا حتــی‬ ‫در اداره کل بهزیســتی اســتان رضایــت بخــش و کامــل‬ ‫نیســت و هنــوز بــا مشــکالتی روبــه رو اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬مناســب ســازی حمــل و نقــل عمومــی در‬ ‫بجنــورد نیــز داســتان خــاص خــود را دارد و در ایــن شــهر‬ ‫هیــچ اقدامــی نشــده اســت‪ ،‬نابینایــان‪ ،‬ناشــنوایان و یــا‬ ‫معلــوالن بســیار بــه ســختی و بعضــا هرگــز نمــی تواننــد از‬ ‫ایــن نــاوگان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن معلــول حرکتــی مــی افزایــد‪ :‬اتوبــوس هــا بایــد بــا‬ ‫تجهیــز شــدن بــه سیســتم هــای نــوری و یــا صوتــی رســیدن‬ ‫بــه ایســتگاه هــا بــرای نابینایــان و ناشــنوایان اعــام کننــد امــا‬ ‫ایــن امــکان هنــوز در حمــل و نقــل عمومــی مهیــا نیســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اســتفاده از عابــر بانــک هــا بــرای معلــوالن‬ ‫ویلچــری هنــوز میســر نیســت‪ ،‬خــط کشــی هــای برخــی‬ ‫خیابــان هــا کــه بایــد بــه پــل ختــم شــود بعضــا بــه جــوی‬ ‫اب و یــا جــدول منتهــی مــی شــود و فــرد معلــول در عبــور‬ ‫از خیابــان بــا مشــکل رو بــه رو مــی شــود‪.‬‬ ‫شهروندیم؛ ما را درک کنید‬ ‫مســووالن اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی همــواره‬ ‫اعــام کــرده انــد کــه هیــچ پــروژه دولتــی بــدون رعایــت‬ ‫مناســب ســازی هــا در اســتان انجــام نمــی شــود و اصــول‬ ‫مناســب ســازی بایــد در تمــام پــروژه هــا رعایــت شــود‪،‬‬ ‫همچنیــن گفتــه انــد کــه مجریــان پــروژه هــای دولتــی و‬ ‫اماکــن عمومــی ملــزم بــه رعایــت اصــول مناســب ســازی‬ ‫بــرای معلــوالن هســتند‪.‬‬ ‫مســووالن اذعــان دارنــد کــه در مناســب ســازی معابــر‬ ‫شــهری بــا مشــکالت روبــه رو هســتیم و تــا رســیدن بــه‬ ‫نقطــه مطلــوب فاصلــه داریــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی دربــاره‬ ‫خدمات رســانی بــه نابینایــان در شــهر مــی گویــد‪ :‬گویــا‬ ‫ســازی اتوبــوس هــای شــهری بــرای اعــام مســیرها یکــی‬ ‫از روش هایــی اســت کــه ایــن افــراد مــی تواننــد از خدمــات‬ ‫ارایــه شــده اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫محســن توحیدی مقدم بر گســترش مناســب ســازی معابر‬ ‫و گذرگاه هــای شــهری در اســتان بــرای اســتفاده معلــوالن‪،‬‬ ‫جانبــازان و ســالمندان تاکیــد و مــی افزایــد‪ :‬هنــوز هــم‬ ‫گروه هــای هــدف از جملــه معلــوالن‪ ،‬جانبــازان‪ ،‬مــادران‬ ‫بــاردار‪ ،‬ســالمندان در مراجعــه بــه اداره هــا‪ ،‬ســازمان هــا و‬ ‫اماکن عمومی دچار مشــکل هســتند‪ ،‬عالوه بر ان‪ ،‬ســاالنه‬ ‫تعــدادی زیــادی از شــهروندان بــه دالیــل مختلــف از جملــه‬ ‫تصــادف بــرای مدتــی از عصــا و ویلچــر اســتفاده مــی کننــد‬ ‫کــه ایــن افــراد نیــز در ایــن ایــام بــا مشــکل تــردد و اســتفاده از‬ ‫خدمــات عمومــی مواجــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در ســال هــای اخیــر ســطح شــهر و‬ ‫برخــی از اماکــن عمومــی از جملــه بانــک هــا اقداماتــی‬ ‫بــرای مناســب ســازی انجــام داده انــد امــا هنــوز هــم‬ ‫تعــداد زیــادی از ایــن مــکان هــا مشــکالتی دارنــد کــه ایــن‬ ‫گروه هــا بــه راحتــی نمــی تواننــد رفــت و امــد و از خدمــات‬ ‫ان مــکان هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی ادامــه مــی دهــد‪:‬‬ ‫متاســفانه بیشــتر عابــر بانــک هــای ســطح اســتان نیــز بــرای‬ ‫گــروه هــدف غیــر قابل اســتفاده اســت‪ ،‬این مکان ها بیشــتر‬ ‫پلــه دارنــد و یــا بــرای افــرادی کــه از عصــا و ویلچــر اســتفاده‬ ‫مــی کننــد دسترســی بــه ان خدمــات ســخت اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬هــر چنــد ایــن اســتان در مناسب ســازی‬ ‫معابــر بــرای معلــوالن در ســال هــای گذشــته اقدامــات‬ ‫خوبــی انجــام داده اســت امــا بــا نقطــه مطلــوب همچنــان‬ ‫فاصلــه زیــادی دارد و بخــش عمــده ایــن مشــکالت مربــوط‬ ‫بــه ســاخت و ســازهای گذشــته اســت کــه مناســب ســازی‬ ‫ســاختمان هــا و بافــت هــای قدیمــی را شــامل مــی شــود‬ ‫امــا در برخــی اداره هــا و نهــاد هــای خدمــات رســان نیــز‬ ‫مناســب ســازی انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۱۳‬هــزار نفــر در قالــب ‪ ۴۲‬هــزار نفــر در‬ ‫خراســان شــمالی تحــت پوشــش خدمــات بهزیســتی‬ ‫هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫مهــم دانســتن جهــاد تبییــن مدنظــر رهبــر معظــم انقــاب‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬قشــر نوجــوان و جــوان جامعــه نیــاز بــه اگاهــی‬ ‫بخشــی بیشــتر بــرای شــناخت بهتــر توطئه هــای دشــمنان و‬ ‫فریــب نخــوردن از ســوی انــان دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــود علیفــر در جمــع خبرنــگاران گنبــدکاووس‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بســیاری از نوجوانــان و جوانانــی کــه در حــوادث‬ ‫و تجعمــات اخیــر حضــور داشــتند از توطئه هــا و القائــات‬ ‫دروغیــن دشــمنان اظهــار بی اطالعــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه دشــمنان انقــاب اســامی برحســب ذات‬ ‫پلیــد خــود و در جنگــی ترکیبــی و فرهنگــی‪ ،‬روی نســل جــوان‬ ‫ایــران متمرکــز شــده افــزود‪ :‬برخــی از جوانــان و نوجــوان مــا‬ ‫بــه ســبب کــم توجهی هــا و غفلت هایــی کــه در ادوار گذشــته‬ ‫نســبت بــه مســائل فرهنگــی و تربیتــی انهــا شــده و نیــز عــدم‬ ‫اشــنایی بــا حربه هــای دشــمنان‪ ،‬تحــت تاثیــر هیجانــات و‬ ‫احساســات خــود و بــی هــدف در تجمعــات حضــور می یابنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علیفر با مهم دانســتن مســاله امنیت و احســاس‬ ‫ان اضافــه کــرد‪ :‬افــرادی کــه تحــت تاثیــر القائــات دروغیــن‬ ‫دشــمنان در معابــر عمومــی تجمــع و اقــدام بــه خســارت‬ ‫بــه امــوال عمومــی می کننــد‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه خواســته یــا‬ ‫ناخواســته در زمیــن دشــمن بــازی کــرده و اب بــه اســیاب انها‬ ‫می ریزنــد‪ ،‬ســبب اســیب زدن بــه امنیــت و احســاس ان در‬ ‫جامعــه می شــوند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬اســیب دیــدن‬ ‫امنیــت و احســاس ان در همــه حوزه هــا و بخش هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی تاثیــر منفــی می گــذارد و‬ ‫ایــن همــان خواســته و هــدف دشــمنان انقــاب در حمایت از‬ ‫اغتشاشــات و تجمعــات داخــل ایــران اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نقــش رســانه های ارتبــاط جمعــی و دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی و اموزشــی ماننــد امــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها‬ ‫را در تبییــن صحیــح دســتاوردهای انقــاب از یــک ســو و بیــان‬ ‫اهــداف و توطئه هــای دشــمنان از ســوی دیگــر بــرای همــه‬ ‫اقشــار جامعــه باالخــص نســل نوجــوان و جــوان را مهــم‬ ‫دانســت و برضــرورت اهتمــام بــه ایــن موضــوع تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علیفــر گفــت‪ :‬تحلیــل صحیــح حــوادث و‬ ‫توطئه هــای و القائــات دروغیــن دشــمنان بــرای نســل جــوان و‬ ‫نوجــوان می توانــد انهــا از از ورود بــه دامــی کــه گروهک هــای‬ ‫ضــد انقــاب و معاندیــن جمهــوری اســامی برایشــان پهــن‬ ‫کردنــد‪ ،‬جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫روزهــای گــرم تابســتان بــرای بســیاری از مــا ســخت و‬ ‫طاقت فرســا هســتند‪ .‬بــا ادامــه رونــد گرم شــدن کــره‬ ‫زمیــن‪ ،‬تابســتان ها گرم تــر و طاقت فرســاتر نیــز می شــوند‪.‬‬ ‫می دانیــد چگونــه می توانیــم از ایــن گرمــا در امــان بمانیــم‬ ‫و از خــود در برابــر گرمازدگــی و عــوارض ناشــی از گرمــا‬ ‫محافظــت کنیــم؟ در ادامــه‪ ،‬راهکارهایــی ســاد ه بــرای‬ ‫خنک مانــدن در روزهــای گــرم تابســتان ارائــه می کنیــم‪،‬‬ ‫راهکارهایــی کــه در عیــن ســادگی بســیار مؤثرنــد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید احتمــال مــرگ و بیمــاری ناشــی از گرمازدگی‬ ‫و کم ابــی بــدن را افزایــش می دهــد‪ .‬بعضــی از افــراد‬ ‫بیــش از دیگــران در برابــر گرمــا اســیب پذیرند‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫ســالمندان؛افراد تنها؛زنــان باردار؛افــراد دچــار معلولیــت یــا‬ ‫مشــکالت مزمــن پزشکی؛ورزشــکاران؛افرادی کــه در فضای‬ ‫بــاز کار می کنند؛کــودکان‪.‬‬ ‫مــوج گرمــا دوره ای اســت کــه هــوا بســیار گرم تــر یــا‬ ‫مرطوب تــر از حــد معمــول می شــود‪ .‬دانشــمندان‬ ‫پیش بینــی می کننــد کــه بــا گرم شــدن کــره زمیــن‪ ،‬موج های‬ ‫گرمــا شــدیدتر و بیشــتر شــوند‪.‬‬ ‫گرمازدگــی‪ :‬هرچــه هــوا گرم تــر باشــد‪ ،‬خطــر گرمازدگی نیز‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬گرمازدگــی جدی تریــن بیمــاری مرتبــط‬ ‫بــا گرماســت کــه تنظیــم دمــای بــدن را مختــل می کنــد و‬ ‫بــدن دیگــر نمی توانــد دمــای خــود را تنظیــم کنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دمــای بــدن به ســرعت افزایــش می یابــد‪ ،‬مکانیســم تعریــق‬ ‫از کار می افتــد و بــدن نمی توانــد خنــک شــود‪ .‬تشــخیص‬ ‫عالئــم گرمازدگــی همیشــه اســان نیســت‪ ،‬به ویــژه در افــراد‬ ‫مســن کــه معمــوال کمتر می توانند مشــکالت عملکــرد بدن‬ ‫خــود را تشــخیص دهنــد‪ .‬البته چند عالمت هشــداردهنده‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا باشــید‪:‬تب؛قرمزی‬ ‫پوست؛ضعف؛ســرگیجه؛افزایش ضربــان قلــب و‬ ‫تنفس؛تشــنگی شــدید؛گفتار نامفهــوم یــا گیجی؛حالــت‬ ‫تهوع؛ناراحتــی معده؛گرفتگــی عضــات‪.‬‬ ‫معمــوال گرمایــی کــه از محیــط دریافــت می کنیــم از‬ ‫طریــق تعریــق از بــدن خــارج می شــود و این طــوری دمــای‬ ‫مرکــزی بــدن تنظیــم می شــود‪ .‬وقتــی بــدن گرمــا را از محیط‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬بایــد بــرای خنک مانــدن ســخت تر کار‬ ‫کنــد تــا بیشــتر عــرق کنــد‪ ،‬ولــی در محیط هــای مرطــوب‬ ‫شــرایط متفــاوت اســت‪ .‬در ایــن محیط هــا عــرق روی‬ ‫پوســت می مانــد و تبخیــر نمی شــود کــه از خنک شــدن فــرد‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫چگونــه بــرای گرمــای شــدید امــاده شــویم‪ :‬گرمــای شــدید‬ ‫می توانــد کشــنده باشــد‪ ،‬ولــی می توانیــد بــا رعایــت نکاتــی‬ ‫خطــرات و عــوارض ان را کاهــش دهیــد‪ .‬به طــور کلــی اگــر‬ ‫دمــای هــوا از ‪ ۹۰‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۲‬درجــه ســانتی گراد)‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬بایــد فعالیت هــای خــارج از منــزل را محــدود‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا خطــر گرمازدگــی افزایــش می یابــد‪ .‬البتــه همــه‬ ‫ایــن امــکان را ندارنــد کــه در طــول مــوج گرمــا در خانــه‬ ‫بماننــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬رعایــت نــکات زیــر می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تعویــض مرتــب فیلتــر تهویــه مطبــوع‪ :‬به طــور کلــی‬ ‫می توانیــد هــر ‪ ۲‬یــا ‪ ۳‬مــاه ‪ ۱‬بــار فیلتــر تهویــه مطبــوع خــود‬ ‫را عــوض کنیــد‪ ،‬ولــی در صورتــی کــه مرتب از تهویه مطبوع‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬تعویــض زودبـه زود فیلتــر یــا تعویــض‬ ‫فیلتــر پــس از هــر طوفــان گردوخــاک موجــب می شــود کــه‬ ‫خانــه شــما بهتــر خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کشــیدن پرده هــا در طــول روز و اســتفاده از پــرده‬ ‫شــید‪ :‬بهتــر اســت پرده هــا را در ســاعات اوج گرمــا بســته‬ ‫نگــه داریــد‪ ،‬زیــرا ورود کمتــر نــور خورشــید بــه خانــه موجــب‬ ‫کاهــش دمــا و کاهــش مبلــغ قبــض برقتــان می شــود‪ .‬پــرده‬ ‫شــید نیــز بــرای جلوگیــری از ورود نــور از پنجره هــا طراحــی‬ ‫شــده اســت و می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪ .‬پــرده شــید در‬ ‫ســاعات اوج گرمــا از ورود نــور افتــاب بــه خانــه جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬به ویــژه در ضلــع جنوبــی خانــه کــه بیشــترین‬ ‫افتــاب را دارد‪ .‬این طــوری می توانیــد پنجره هــای مناســب‬ ‫بــرای عبــور جریــان هــوا در خانــه را هــم بــاز بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اســتفاده مناســب از پنکــه‪ :‬گرچــه در صــورت نبــود‬ ‫تهویــه مطبــوع ناچاریــم از پنکــه اســتفاده کنیــم‪ ،‬در دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۵‬درجــه ســانتی گراد) پنکه در‬ ‫جلوگیــری از افزایــش دمــای مرکــزی بــدن تأثیــری نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬پنکــه در گرمــای شــدید بــرای افــراد اســیب پذیری‬ ‫ماننــد ســالمندان کاری انجــام نمی دهــد و نقــش کمــی در‬ ‫تهویــه هــوا دارد‪ ،‬ولــی گزینــه خوبــی در هــوای نســبتا گــرم‬ ‫اســت‪ .‬چرخــش پنکــه ســقفی در خالف جهــت عقربه های‬ ‫ســاعت‪ ،‬جریانــی از هــوا را به ســمت پاییــن ایجــاد‬ ‫می کنــد و بــرای پایین نگه داشــتن دمــا مؤثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازکــردن پنجره هــا در شــب‪ :‬اگــر محــل زندگی تــان‬ ‫شـب های خنکــی دارد‪ ،‬بازکــردن پنجره هــا در شــب موجــب‬ ‫خنک شــدن هــوای خانــه می شــود‪ .‬نصــب تــوری‪ ،‬حفــاظ و‬ ‫قفــل پنجــره نیــز فکــر خوبــی اســت‪ ،‬زیــرا در زمــان بازکــردن‬ ‫پنجره هــا امنیــت خانه تــان را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوشــیدن اب فراوان‪ :‬در گرمای شــدید‪ ،‬بدن به ســرعت‬ ‫مایعــات از دســت می دهــد و ایــن منجــر بــه کم ابــی بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی در معــرض گرمــای شــدید قــرار می گیریــد‪،‬‬ ‫قلــب بایــد ســخت کار کنــد و خــون بیشــتری را پمپــاژ کنــد تا‬ ‫تبخیــر مــداوم از طریــق پوســت ادامــه پیــدا کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اهســته تر حرکت کــردن‪ :‬در گرمــای شــدید‪ ،‬بایــد‬ ‫اهســته تر از حــد معمــول حرکــت کنیــد‪ .‬راه رفتــن موجــب‬ ‫می شــود کــه بــدن گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد‪ ،‬گرمایــی کــه‬ ‫بایــد از طریــق تعریــق و تنفــس خــارج شــود‪ /.‬چطــور‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫علیه سرخک چهار هزار و‬ ‫‪ ۷۰۷‬تبعه خارجی ساکن‬ ‫گلستان واکسینه شدند‬ ‫معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات‬ ‫بهداشــتی درمانــی گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫افزایــش مشــاهده مــوارد ســرخک در کشــور‪ ،‬چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۷‬نفــر از اتبــاع خارجــی ‪ ۹‬مــاه تــا ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫ســاکن ایــن اســتان واکســن ســرخک و ســرخچه را‬ ‫دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫موســی الرضا شــبیهی اظهارداشــت‪ :‬ســرخک یکــی‬ ‫از بیماری هــای کشــنده در کشــورهای در حــال‬ ‫توســعه شــناخته می شــود کــه بهبــود پوشــش جــاری‬ ‫واکسیناســیون باعــث کاهــش موارد ابتــا و در نتیجه‬ ‫کاهــش مــوارد مــرگ ناشــی از ان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ســرخک در ایــران‬ ‫در حــال حــذف اســت چهــار راهبــرد شــامل «انجــام‬ ‫واکسیناســیون و تــداوم ان‪ ،‬واکسیناســیون همزمــان‬ ‫همــه کــودکان‪ ،‬انجام بســیج واکسیناســیون تکمیلی‬ ‫و تقویــت نظــام مراقبــت ســرخک» بــرای رســیدن بــه‬ ‫ایــن هــدف طراحــی و برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬انجــام واکسیناســیون و تــداوم ان بــه‬ ‫منظــور پوشــش بیــش از ‪ ۹۵‬درصــدی کــودکان هــر‬ ‫ســاله انجــام می شــود کــه ایــن شــاخص در خصــوص‬ ‫واکســن ســرخک و ســرخچه یکســالگی‪ ،‬سال گذشته‬ ‫در اســتان ‪ ۹۶‬درصــد و در ‪ ۱۸‬ماهگــی ‪ ۱۰۰‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫شــبیهی اضافــه کــرد‪ :‬در صــورت افزایــش مــوارد‬ ‫ســرخک در کشــور و ورود اتبــاع خارجــی‪ ،‬برنامــه‬ ‫واکسیناســیون تکمیلــی ویــژه اتبــاع خارجــی (‪ ۹‬مــاه‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬ســال) انجــام می شــود کــه امســال واکســن‬ ‫ســرخک و ســرخچه بــرای چهــار هــزار و ‪ ۷۰۷‬نفــر از‬ ‫اتبــاع خارجــی اســتان گلســتان تزریــق شــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین در بحث تقویت نظام مراقبت‬ ‫ســرخک و تاییــد ازمایشــگاهی مــوارد مشــکوک‪،‬‬ ‫امســال ‪ ۱۱۹‬مــورد مشــکوک بــا عالمــت تــب و بثــورات‬ ‫در اســتان گلســتان مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد امــا‬ ‫مــورد مثبتــی از نظــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری شناســایی‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســرخک بــه عنــوان یــک بیمــاری حــاد بــه وســیله‬ ‫ویروســی از گونــه موربیلــی ویــروس (از خانــواده‬ ‫پارامیکســو ویــروس) ایجــاد می شــود و انســان تنهــا‬ ‫مخــزن ان اســت‪.‬‬ ‫مثبــت بــودن ‪ ۵۱.۳‬درصــد مــوارد مشــکوک‬ ‫بــه انفلوانــزا در گلســتان‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫بــا ارائــه گــزارش شــیوع انفلوانــزا از ابتــدای مهرمــاه‬ ‫تــا پنــج اذر‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬تعــداد کل مــوارد مشــکوک‬ ‫بــه انفلوانــزا کــه از انــان نمونه گیــری صــورت گرفتــه‬ ‫اســت ‪ ۷۵۸‬مــورد بــود کــه نتیجــه ازمایــش ‪ ۳۸۹‬نفــر‬ ‫معــادل ‪ ۵۱.۳‬درصــد مثبــت اعــام شــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪644‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۲۸/۰۸/۱۴۰۱.‬‬ ‫اهدا ‪ ۵۰‬سری جهیزیه به‬ ‫نوعروسان مناطق مرزی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد ‪ ۵۰‬ســری‬ ‫جهیزیــه بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان بــه نوعروســان نیازمنــد در مناطــق‬ ‫محــروم مــرزی بــه مناســبت هفتــه بســیج اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبار ‪ ۷۰‬میلیارد تومان سفر رییس‬ ‫جمهور به طرح راهسازی بجنورد‪-‬جنگل گلستان‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ ۷۰ :‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان بــرای تکمیــل پــروژه راهســازی بجنــورد‪-‬‬ ‫جنــگل گلســتان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫مهــدی رشــیدی اظهــار داشــت‪ ۸۰۰ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار در ســفر دولــت بــه خراســان‬ ‫شــمالی بــرای پــروژه راهســازی محــور بجنورد‪-‬جنــگل گلســتان اختصــاص و اکنــون‬ ‫بخشــی از ان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عملیــات اجرایــی پــروژه راهســازی در محــور بزرگراهــی بجنورد‪-‬جنــگل‬ ‫گلســتان مــدت هــا متوقــف بــود امــا ایــن طــرح بــا تخصیــص اعتبــارات مصــوب ســفر‬ ‫دولــت بــه اســتان فعــال شــد‪.‬‬ ‫رشــیدی افــزود‪ :‬اکنــون بخــش زیــادی از محــور بزرگراهــی بجنورد‪-‬جنــگل گلســتان بــه‬ ‫صــورت چهــار بانــده زیــر بــار ترافیــک رفتــه اســت و ‪ ۴۵‬کیلومتــر باقــی مانــده بــا ایــن‬ ‫منابــع تکمیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪۱۰ :‬‬ ‫کیلومتــر از ایــن مســیر زیرســازی شــده و امــاده اجــرای اســفالت اســت‪.‬‬ ‫طــرح چهــار خطــه محــور بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان از شــریان هــای اصلــی ارتباطــی‬ ‫خراســان شــمالی بــه اســتان هــای شــمالی کشــور و تهــران محســوب مــی شــود کــه‬ ‫طــرح چهــار خطــه ان از دهــه ‪ ۸۰‬در دســتور کار قــرار گرفــت کــه هــر بــار بــه دلیــل عــدم‬ ‫تخصیــص بــه موقــع اعتبــار نیمــه کاره مانــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی یکــی از پنــج اســتان کشــور محســوب مــی شــود کــه فاقــد‬ ‫شــبکه ریلــی اســت و شــبکه خطــوط هوایــی ایــن اســتان نیــز بــه دلیــل جانمایــی‬ ‫نامناســب و احاطــه شــدن کوه هــای اطــراف کارایــی الزم را بــرای جابجایــی مســافر و‬ ‫بــار نــدارد‪.‬‬ ‫اکنــون بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از شــبکه حمــل و نقــل اســتان وابســته بــه حمــل و نقــل‬ ‫زمینــی اســت و تکمیــل چهــار خطــه محــور بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان مــی توانــد عــاوه‬ ‫بــر کاهــش ســوانح رانندگــی‪ ،‬ســرعت جابجایــی مســافر و بــار را نیــز افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫ایــن محــور سراســری بیــش از ‪ ۵۶۰‬کیلومتــر طــول دارد کــه ‪ ۲۷۲‬کیلومتــر از ان در‬ ‫حــوزه اســتحفاظی راه و شهرســازی خراســان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۶‬هــزار کیلومتــر راه اصلــی و فرعــی دارد کــه حــدود چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۶۵۲‬کیلومتــر ان راه روســتایی و مابقــی را راه هــای اصلــی اســت کــه حــدود‬ ‫‪ ۱۸۵‬کیلومتــر ان را بزرگــراه تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان جهیزیــه کــه هریــک بــه ارزش ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫تومــان اســت در شهرســتان راز و جــرگالن خراســان شــمالی اهــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جهیزیــه توزیــع شــده شــامل یخچــال‪ ،‬اجــاق گاز‪ ،‬تلوزیــون‪ ،‬جاروبرقــی و‬ ‫ماشــین لباسشــویی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همچنیــن تــا پایــان‬ ‫هفتــه جــاری‪ ۸۳‬ســری جهیزیــه دیگــر در شهرســتان راز و جــرگالن بــه مددجویــان‬ ‫نوعــروس اهــدا می شــود‪.‬‬ ‫الهــی راد تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۸۱۱‬نوعــروس نیازمنــد هــم در نوبــت دریافــت جهیزیــه‬ ‫هســتند کــه نیــاز بــه همــکاری بیشــتر نیکــوکاران اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســال گذشــته نیــز ‪ ۲‬هــزار ســری جهیزیــه بــه طــور میانگیــن بــا هزینــه‬ ‫کــرد هــر ســری ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان بــه زوج هــای زیــر پوشــش ایــن نهــاد اهــدا شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد عــاوه بــر‬ ‫توانمندســازی مددجویــان بــا محوریــت اشــتغال‪ ،‬ســاخت مســکن را نیــز بــرای افــراد تحــت‬ ‫پوشــش در دســتور کار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬ابــان مــاه تــا پنجــم اذرمــاه بــا عنــوان هفتــه بســیج مســتضعفان نام گــذاری شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن ‪ ۷۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و مرکــز ان شــهر راز در ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتــری شــمال بجنــورد واقــع اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪۲۵۵‬‬ ‫خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ثمره چهار دهه خدمت ماندگار‬ ‫و بی منت ُانس ترکمن های اهل سنت‬ ‫گلستان با بسیج‬ ‫بهره منــدی مســتمر صدهــا هــزار ترکمــن اهل ســنت گلســتان از خدمات گســترده بســیج‪،‬‬ ‫جایــگاه ایــن نهــاد انقالبــی را نــزد ســاکنان قدیمــی دشـت های وســیع گــرگان و نــوار ســاحلی‬ ‫خــزر افزایــش داده و دلبســتگی و الفــت دوســویه بیــن ان هــا‪ ،‬زمین ه یاس دشــمنان انقالب‬ ‫از ایجــاد شــکاف و واگرایــی قومیتــی در ایــن اســتان را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫نقش افرینــی و اثرگــذاری بســیج بــه فراخــور شــرایط سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی هــر‬ ‫منطقــه متفــاوت اســت و گســتره فعالیــت ایــن نهــاد انچنان وســیع اســت که هیچ منطقه‪،‬‬ ‫اســتان‪ ،‬قــوم ومذهبــی از ایــن خدمــات بی نصیــب نمانــده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی گلســتان طــی ســالیان اخیــر و در برهه هــای زمانــی مختلف از خدمات‪ ،‬دســتاوردها‬ ‫و ثمــرات بــی پایــان بســیج بهره منــد شــدند کــه در ایــن بیــن ســهم ترکمــن کمتــر از ســایر‬ ‫اقــوام و مذاهــب ســاکن ایــن خطــه نیســت‪.‬‬ ‫ازبــدو شــکل گیری بســیج بــه ویــژه در دوران هشــت ســال دفــاع‪ ،‬همــه اقــوام گلســتان بــه‬ ‫ویــژه ترکمــن هــا حضــور پررنگــی در نهــاد انقالبی داشــتند که گواه ان شــهادت بیــش از صد‬ ‫بســیجی ترکمن اهل ســنت گلســتان در نبرد حق علیه باطل اســت که دوشــادوش ســایر‬ ‫قومیــت هــای ایرانــی و بــازو بــه بــازوی بــرادران شــیعه در خطــوط مقــدم جبهــه حــق علیــه‬ ‫باطــل بــه نقش افرینــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫بســیج در دوران ســازندگی و پــس از ان در برهه هــای مختلــف انقــاب خدمــات زیــادی را‬ ‫بــرای خلــق عدالــت اجتماعــی و دسترســی منصفانــه بــه زیــر ســاخت های حیاتــی در مناطق‬ ‫ترکمــن نشــین گلســتان اجــرا کرد‪.‬‬ ‫ســاخت مدرســه‪ ،‬خانــه بهداشــت‪ ،‬پــل‪ ،‬جــاده‪ ،‬مخابــرات و ده هــا فعالیــت مشــابه از جمله‬ ‫خدمــات بســیج در ســال هــای نخســت پــس از پیــروزی انقــاب در ترکمــن صحــرا بــود کــه‬ ‫اثــار ان همچنــان در نقــاط ترکمن نشــین گلســتان قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫تــاش بســیج بــرای خدمــت بــه ســاکنان مناطــق محــروم و کم برخــوردار گلســتان بــه‬ ‫تکمیــل زیرســاخت هایی ماننــد اب ‪ ،‬بــرق ‪ ،‬گاز و تلفــن محــدود نشــد و در ســال های اخیــر‬ ‫توانمندســازی ایــن اقشــار به عنــوان راهبــرد جــدی و مــورد تاکیــد در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مشــارکت در تکمیــل پروژه هــای کالن ماننــد زهکشــی اراضــی زراعــی‪ ،‬توســعه ســایت‬ ‫میگــو‪ ،‬تکمیــل ســد نرمــاب چهل چــای‪ ،‬الیروبــی خلیــج گــرگان بخشــی از خدمــات بســیج‬ ‫بــرای توســعه گلســتان بــه ویــژه مناطــق ترکمن نشــین اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫قهرمان جهان کوراشکار‬ ‫بجنوردی‪ ،‬شد‬ ‫کمک ‪ ۳۸‬میلیارد تومانی‬ ‫نیکوکاران به مدرسه سازی‬ ‫دبیــر انجمــن کــوراش گفــت‪« :‬الیــاس پاکــدل» کوراشــکار‬ ‫شایســته اهــل بجنــورد در وزن منفــی ‪ ۷۳‬کیلوگــرم بــه نشــان‬ ‫طــای مســابقات قهرمانــی جهــان در هنــد دســت یافــت‪.‬‬ ‫کــوروش خســرویار اظهــار داشــت‪ :‬ایــن دوره از رقابــت هــای‬ ‫جهانی کوراش در هفت وزن از امروز‪ ،‬پنجم اذرماه سالجاری‬ ‫بــه میزبانــی شــهر «پونــا» هنــد در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در روز نخســت ایــن رقابــت هــا‪« ،‬الیــاس پاکــدل»‬ ‫در وزن منفــی ‪ ۷۳‬کیلوگــرم توانســت بــا برتــری مقابل حریفان‬ ‫خــود بــه دیــدار نهایــی راه یابــد و در ایــن مرحلــه بــا شکســت‬ ‫«وون جائــدوگ»‬ ‫نشان نخست این دوره از رقابت ها را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫خســرویار ادامــه داد‪ :‬در ایــن وزن «نــوروز کریمــزود» از‬ ‫تاجیکســتان و «ســولیمانوف» از ازبکســتان به صورت مشترک‬ ‫ســوم شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در وزن منفــی ‪ ۶۰‬کیلوگــرم نیــز «علــی محمــدی‬ ‫بریمانلــو» بــا شکســت در دور نخســت از گردونــه مســابقات‬ ‫کنــار رفــت‪.‬‬ ‫مدیرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬نیکــوکاران از بیســت و ســومین جشــنواره خیریــن‬ ‫مدرســه ســاز (ابــان مــاه ‪ )۱۴۰۰‬تاکنــون ‪ ۳۷‬میلیــارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان کمــک بــرای‬ ‫ســاخت ‪ ۲۸‬مدرســه با ‪ ۱۲۸‬کالس درس اســت که ‪ ۲۸‬نیکوکار‬ ‫در ایــن امــر مشــارکت داشــته انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ بــا ایــن کمــک در مجمــوع ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۹۵۶‬‬ ‫مترمربــع بــه فضــای اموزشــی اســتان اضافــه شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬ســاخت ایــن مــدارس بیشــتر در مناطــق کــم برخــورد‬ ‫اســتان اســت و افزایــش ســرانه مــدارس شهرســتان بجنــورد بــا‬ ‫حــذف مــدارس ‪ ۲‬نوبتــه در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نیکــوکاران در بیســت و ســومین جشــنواره‬ ‫خیرین مدرســه ســاز ســال گذشــته ‪ ۴۳‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومــان کمــک کردنــد و پیــش بینــی مــی شــود کــه کمــک انهــا‬ ‫بــرای ســاخت مدرســه در بیســت و چهارمیــن جشــنواره ‪۲۰‬‬ ‫درصــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫زندان پس از دو هفته ازادی‬ ‫فرمانــده انتظامــی جاجــرم از زندانــی شــدن ســارق اماکــن‬ ‫خصوصــی پــس از دو هفتــه ازادی بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت خبــر‬ ‫دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد فقــره‬ ‫ســرقت اماکــن دولتــی و‏ســاختمان های در حــال ســاخت در‬ ‫ســطح شهرســتان جاجــرم‪ ،‬بررســی موضــوع در دســتور کار‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی صــورت گرفتــه مشــخص شــد ســارق‬ ‫بــا قطــع کنتــور بــرق اقــدام بــه ســرقت ســیم و کابــل بــرق‬ ‫موجــود در ســاختمان‏نمــوده و از محــل متــواری می شــود‏‪.‬‬ ‫‏ فرمانــده انتظامــی جاجــرم تصریــح کــرد‪ :‬بــا تــاش‬ ‫شــبانه روزی پلیــس همچنیــن تحقیقــات صــورت گرفتــه و‬ ‫انجــام یکســری اقدامــات‏تخصصــی و پلیســی‪ 1 ،‬نفــر ســارق‬ ‫حرفــه ای و ســابقه دار کــه حــدود دو هفتــه اســت از زنــدان‬ ‫ازادشــده شناســایی و در یــک عملیــات‏غافلگیرانــه داخــل‬ ‫مخفیگاهشــان دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫تکمیلــی و بازجویــی فنــی پلیــس ضمــن اعتــراف بــه ‪ 5‬فقــره‬ ‫ســرقت کــرد‪.‬‬ ‫رهایی از حکم قانونی‬ ‫با وعده های بیجا‬ ‫جانشــین انتظامــی اســتان از دســتگیری کالهبــردار‬ ‫حرف ـه ای بــا وعــده رهایــی از حکــم قانونــی بــا ‪ 22‬میلیــارد‬ ‫ریــال کالهبــرداری خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه‏یــک نفــر بــه هویــت‬ ‫مشــخص پــس از جلــب اعتمــاد انــان‪ ،‬بــا وعــده کــذب مبنــی‬ ‫بــر اینکــه بــا داشــتن وکیــل مجــرب و باتجربــه در ادارات‬ ‫‏می توانــد حکــم قانونــی را ملغــی کنــد مبالــغ زیــادی را از انــان‬ ‫کالهبــرداری کــرده اســت‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار مامــوران‏پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن فــرد بــا تنظیــم چنــد بــرگ قــرارداد صــوری‬ ‫بــدون هیچ گونــه ارم و عالئمــی در ســربرگ های تنظیمــی‬ ‫اقــدام بــه وصــول مبلــغ دو‏میلیــارد و دویســت میلیــون‬ ‫تومــان در ســه مرحلــه از شــاکی نمــوده اســت‏‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا پــس از بررســی صحــت و ســقم موضــوع‬ ‫متهــم شناســایی و دســتگیر ســپس بــه مقــر انتظامــی‬ ‫داللــت کــه در تحقیقــات‏صــورت گرفتــه نامبــرده بــه بــزه‬ ‫انتســابی اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪644‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‬ ‫تا هفته اینده در استان ها ‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای اشتغال زایی پرداخت می شود‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر پرداخــت ‪ ۶۰‬هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت در‬ ‫قالــب تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه بــرای اشــتغال زایی در اســتان ها‪ ،‬گفــت‪ :‬وزارت کشــور‬ ‫بایــد اســتانداران را مکلــف کنــد از فرصت هــا و ظرفیت هــای هــر منطقــه در قالــب ایــن‬ ‫تبصــره بــرای اشــتغال زایی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫«محمــد مخبــر» در جلس ـه ای بــا موضــوع اشــتغال اظهــار داشــت‪ :‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی عملکــرد همــه دســتگاه های اجرایــی و اســتان ها بــرای تحقــق وعــده‬ ‫اشــتغال دولــت را ارزیابــی کنــد و در صــورت عقــب بــودن از برنامــه‪ ،‬از انهــا برنامــه‬ ‫جبرانــی زمان بنــدی شــده بخواهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عــدم انطبــاق مهــارت متقاضیــان اشــتغال بــا نیازهــای بــازار کار‪ ،‬از‬ ‫ســازمان فنــی و حرفـه ای کشــور خواســت ضمــن احصــای نیازهــای بــازار کار‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫در رقابت های اسیا بسکتبال شهرداری‬ ‫گرگان به حمایت بیشتر نیاز دارد‬ ‫ســرمربی تیــم بســکتبال شــهرداری گــرگان گفــت‪ :‬حضــور قدرتمندانــه در رقابت هــای‬ ‫باشــگاه های اســیا نیازمنــد حمایــت بیشــتر و مســتمر مســووالن گلســتان و تامیــن‬ ‫زیرســاخت های الزم اســت‪.‬‬ ‫مهــران حاتمــی اظهارداشــت‪ :‬بازیکنــان و کادر فنــی از همــه تــوان خــود بــرای نمایــش‬ ‫ظرفیــت بــاالی بســکتبال گــرگان و ایــران اســتفاده می کننــد امــا بایــد پشــتیبانی از ایــن تیــم‬ ‫نیــز در حــد مســابقات اســیایی باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای حضــوری تــوام بــا موفقیــت در مســابقات باشــگاه های اســیا تیم های‬ ‫حریــف را بــه دقــت انالیــز کــرده و بــا شــناخت کامــل از حریفــان راهبــرد مشــخصی را بــرای‬ ‫هــر بــازی مشــخص کرده ایــم تــا بــا پیــروزی زمیــن مســابقه را تــرک کنیــم‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم بســکتبال شــهرداری گــرگان افــزود‪ :‬تیم هــای نفــت عــراق‪ ،‬کرامــا ســوریه‬ ‫و الریاضــی لبنــان بــه عنــوان حریفــان شــهرداری گــرگان در مســابقات گــروه دوم منطقــه‬ ‫غــرب اســیا تــا دنــدان مســلح هســتند و برخــی از ان هــا بــا جــذب بازیکنــان شــاخص‬ ‫لیگ هــای معتبــر جهــان حریفــی ســخت و دشــوار بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫حاتمــی ادامــه داد‪ :‬تمکــن مالــی تیم هــای حریــف بــا جــذب بازیکنــان خارجــی‪ ،‬دادن‬ ‫تابعیــت بــه بازیکنــان شــاخص و صــرف هزینه هــای فــراوان‪ ،‬کار شــهرداری گــرگان را بــرای‬ ‫صعــود بــه مرحلــه بعــدی دشــوار می کنــد امــا بــا تکیــه بــر تــوان بازیکنــان خــود از کســب‬ ‫نتیجــه در ایــن رقابت هــا ناامیــد نیســتیم ‪.‬‬ ‫مســابقات بســکتبال قهرمانــی مــردان باشــگاه های غــرب اســیا از ‪ ۲۸‬اذر مــاه امســال بــا‬ ‫حضــور هشــت تیــم در ‪ ۲‬گــروه چهــار تیمــی بــه صــورت رفــت و برگشــت برگزار خواهد شــد‬ ‫و تیــم بســکتبال مــردان شــهرداری گــرگان (قهرمــان رقابت هــای لیگ برتر بســکتبال مردان‬ ‫باشــگاه های کشــور در فصــل ‪ )۱۴۰۰ - ۱۴۰۱‬بــه عنــوان نماینــده نخســت ایــران در گــروه دوم‬ ‫ایــن رقابت هــا بــا تیم هــای الریاضــی لبنــان‪ ،‬نفــت عــراق و کرامــا ســوریه همگــروه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن تیــم بســکتبال ذوب اهــن اصفهــان دیگــر نماینده بســکتبال ایران کــه در فصل‬ ‫گذشــته رقابت هــای لیــگ برتــر بســکتبال مــردان باشــگاه های کشــور بــه مقــام نایــب‬ ‫قهرمانــی دســت یافتــه بــود‪ ،‬دومیــن نماینــده ایــران در ایــن رقابت هــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن تیــم در پایــان هفتــه هشــتم از دور رفــت مرحلــه مقدماتــی فصــل جــاری (‪- ۱۴۰۲‬‬ ‫‪ )۱۴۰۱‬رقابت هــای لیــگ برتــر بســکتبال مــردان باشــگاه های کشــور بــا ‪ ۱۵‬امتیــاز در صــدر‬ ‫جــدول رده بنــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گســترده ای بــرای امــوزش بــه متقاضیــان اشــتغال در کشــور ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور همچنیــن بــر لــزوم تعییــن رشــته های تولیــدی متناســب بــا‬ ‫نیازهــای کشــور تاکیــد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد رشــته های تولیــدی منطبــق بــر نیازهــای‬ ‫کشــور احصــا و بــه تناســب ایــن رشــته های شــغلی‪ ،‬منابــع مالــی و اعتبــارات الزم بــه‬ ‫ســمت مشــاغل خُــرد‪ ،‬متوســط و خانگــی هدایــت شــود‪.‬‬ ‫مخبــر بــا تاکیــد بــر پرداخــت ‪ ۶‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت در قالــب تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫قانــون بودجــه بــه اســتان ها طــی یــک هفتــه اینــده‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬وزارت کشــور بایــد‬ ‫اســتانداران را مکلــف کنــد از فرصت هــا و ظرفیت هــای هــر منطقــه در قالــب ایــن‬ ‫تبصــره بــرای اشــتغال زایی اســتفاده کننــد؛ همچنیــن بانــک مرکــزی نیــز بایــد به صــورت‬ ‫مســتمر از بانک هــای عامــل گــزارش اشــتغال ایجــاد شــده ناشــی از پرداخــت تســهیالت‬ ‫بانکــی را دریافــت و بــه دولــت ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه وزرای تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و معاونیــن‬ ‫دســتگاه های ذیربــط نیــز حضــور داشــتند‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گزارشــی از‬ ‫ســامانه رصــد ملــی اشــتغال ارائــه و اعــام کــرد تــا پایــان ابــان مــاه‪ ۶۶ ،‬درصــد از تعهــد اشــتغال‬ ‫دولت ســیزدهم در ســال ‪ ۱۴۰۱‬در ســامانه رصد ملی اشــتغال این وزارتخانه ثبت شــده اســت‬ ‫کــه ایــن میــزان مطابــق زمان بنــدی پیش بینــی شــده تــا پایــان ســال بــوده و همــه مــوارد در ســه‬ ‫مرحلــه پیامکــی‪ ،‬تمــاس و به صــورت حضــوری تــا پایــان ســال نظــارت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســید صولــت مرتضــوی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد‬ ‫بــر افزایــش امــار بیمه شــدگان در دولــت ســیزدهم گفــت‪ :‬به دنبــال طراحــی ســامانه‬ ‫ثبــت بیــکاران در کشــور هســتیم تــا بــا اطالعــات و امــار دقیق تــر بتوانیــم برنامه ریــزی‬ ‫مناســبی بــرای رفــع معضــل بیــکاری انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫اقتصاد و دریا بحث بسیار‬ ‫مهمی در موضوع درامد ملی‬ ‫کشور است‬ ‫شــریفی پــرورش دهنــده میگــو گفــت‪ :‬متاســفانه مســیر دسترســی بــه ســایت‬ ‫پــرورش میگــو گمیشــان مناســب نیســت و کارکنــان و خودروهــای حمــل بــار در‬ ‫مضیقــه هســتند‪.‬‬ ‫امیــر شــریفی در گفتگــو بــا روزنامــه بــازار کســب و کار بابیــان ایــن نکتــه کــه صنعــت‬ ‫پــرورش میگــو نیــاز بــه اب شــیرین نــدارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن موضــوع خیلــی مهمــی‬ ‫اســت ضمــن اینکــه ایــن صنعــت بــه لحــاظ کارشناســی در کشــور تمــام زمینــه هــای‬ ‫تخصصــی ان در پــرورش و عمــل اوری وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن پــروش دهنــده میگــو افــزود‪ :‬از انجاییکــه اقتصــاد و دریــا بحــث بســیار مهمــی در‬ ‫موضــوع درامــد ملــی کشــور اســت‪ ،‬دولــت بایــد بســیار جــدی در ایــن حــوزه ورود پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه اشــتغال چشــمگیر در حــوزه پــرورش ابزیــان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬این صنعت‬ ‫بــرای مناطقــی ماننــد شهرســتان گمیشــان کــه امــار بیــکاری در ان باال و ســرانه درامد‬ ‫پائیــن اســت‪ ،‬بســیار موثر خواهــد بود‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی از گرانــی تعرفــه خــوراک ابزیــان در ســال هــای اخیــر انتقاد کرد‬ ‫و گفــت‪ ۷۰ :‬درصــد از هزینــه هــای ایــن صنعــت مربــوط بــه بخــش خــوراک ابزیــان‬ ‫اســت کــه افزایــش قیمــت نهــاده هــا باعــث گرانــی محصــول نهایــی یعنــی میگــو شــد‪.‬‬ ‫شــریفی وجــود الرو الــوده بــه بیمــاری را از جملــه مشــکالت پــرورش دهنــدگان‬ ‫مطــرح کــرد و افــزود‪ :‬متاســفانه برخــی مواقــع نســل کِشــی از الرو میگــو الــوده منجــر‬ ‫بــه مشــکالتی بــرای فعــاالن ایــن حــوزه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه هزینــه هــای کارگــری‪ ،‬خــوراک‪ ،‬حمــل و غیــره بــه نظــر‬ ‫مــی رســد متولیــان ایــن حــوزه بایــد توجــه بیشــتری نســبت بــه اطمینــان از ســامت‬ ‫الروهــای میگــو داشــته باشــند تــا پــرورش دهنــدگان از ایــن بخــش خســارت نبیننــد‪.‬‬ ‫ایــن پــرورش دهنــده گلســتانی از تولیــد الرو میگــو بــه عنــوان یک خــا و نقطه کوری‬ ‫در ایــن صنعــت یــاد کــرد و گفــت‪ :‬اگــر دولــت بــا نظــارت دقیــق از طریــق ســازمان‬ ‫دامپزشــکی نســبت بــه تامیــن الرو عــاری از بیمــاری اقــدام کنــد بــه طــور قطــع ایــن‬ ‫صنعــت شــکوفا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫او زیرســاخت را الزمــه توســعه هــر صنعتــی دانســت و گفــت‪ :‬وجــود حامــل هــای‬ ‫انــرژی از جملــه بــرق بــرای ســایت پــرورش میگــو ضــروری اســت زیــرا میگــو در زمــان‬ ‫پــرورش نیــاز بــه اکســیژن در اب دارد کــه ان هــم از طریــق بــرق تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫شــریفی نبــود مســیر دسترســی مناســب بــه ســایت پــرورش میگــو را یکــی دیگــر از‬ ‫مشــکالت زیرســاختی این حوزه اعالم کرد و افزود‪ :‬راه ارتباطی مناســب برای شــاغالن‬ ‫در ســایت یــک ضــرورت اســت کــه متاســفانه در حــال حاضــر ایــن مهــم مهیــا نیســت‪.‬‬ ‫وی فقــدان اب پایــدار در ســایت پــرورش میگــو را معضلــی جــدی و تهدیــدی بــرای‬ ‫پــرورش برشــمرد و گفــت‪ :‬نبــود اب پایــدار در زمــان هــای حســاس پــرورش را بــا‬ ‫مشــکل مواجــه مــی کنــد بنابرایــن بایــد راهــکاری مناســب بــرای ان اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی اضافــه کــرد‪ :‬کاهــش ســطح اب دریــا منجــر بــه رســوب ان‬ ‫در دهانــه کانــال مــی شــود کــه بــا الیروبــی هــای دوزیســت مــی تــوان بــه تامیــن اب‬ ‫پایــدار کمــک کــرد موضوعــی کــه از پــرورش دهنــدگان خــارج اســت و دولــت بایــد در‬ ‫ایــن زمینــه حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن صادرکننــده میگــو مصــرف محــدود داخــل را یکــی دیگــر از مشــکالت صاحبــان‬ ‫ایــن صنعــت برشــمرد و افــزود‪ :‬نبــود فرهنــگ مصــرف میگــو در کشــور باعــث کاهــش‬ ‫اســتفاده ایــن محصــول باکیفیــت شــده کــه بــا توجه به اهمیــت ان در ســامت افراد‬ ‫بایــد بــرای ان فکــری جــدی شــود‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تغییر رویکرد از بگیر المصبو‬ ‫تا بزن المصبو!‬ ‫خــدا را کــرور کــرور شــکر جــام جهانــی امســال‬ ‫کامــا ً خانوادگــی و اجتماعــی برگــزار مــی شــود‬ ‫و خیــال ملــت از اینکــه خانــواده اینجــا نشســته‪،‬‬ ‫راحــت اســت‪ .‬نیــازی هــم بــه چشــمان تیــز بیــن و‬ ‫عقابــی سانســورچیان رســانه ملــی نیســت تــا در‬ ‫کســری از ثانیــه صحنــه هــای منشــوری را بــا صحنــه‬ ‫اهســته هــای تکــراری جایگزیــن کننــد! اصــا ً ایــن‬ ‫جــام بــا ســایر جــام هــا متفــاوت اســت و بــازی بــا‬ ‫ولــز هــم کامــا ً متفــاوت شــده بودیــم و از رویکــرد‬ ‫«بگیــر المصبــو» بــه رویکــرد« بــزن المصبــو»‬ ‫رســیده بودیــم‪ .‬کاری جــور از خــرک در رفتــه کــه عمــو‬ ‫ســیفی( ســرایدار مفخــم مدرســه مــا) جــو گیــر شــده‬ ‫و بعــد از بــازی بــا ولــز معتقــد اســت در فینــال یقــه‬ ‫انگلســتان را مــی گیریــم! االن راحــت مــی توانیــم‬ ‫از ســوپر گل روزبــه چشــمی بــه عنــوان افتخــارات‬ ‫جــام جهانــی بــه جــای پنالتــی نگرفتــه روی اشــکان‬ ‫دژاگــه و مهــار پنالتــی رونالــدو یــاد کنیــم‪.‬‬ ‫البتــه ایــن جــام شــگفتی هــای خارجــی و داخلــی‬ ‫هــم کــم نــدارد‪ .‬از باخــت المــان و ارژانتیــن و ولــز در‬ ‫برابــر تیــم هــای اســیایی گرفتــه تــا تحمیــل قوانیــن‬ ‫اســامی بــه فیفــا و راه نــدادن گزارشــگران شــبکه‬ ‫هــای معانــد بــه قطــر و ‪...‬‬ ‫در کشــور مــا یــک عــده شــدید شــگفتی ســاز شــدند‬ ‫و جــوری از گل خــوردن ایــران و ترکیــدن بینــی و‬ ‫شــتک زدن خــون بینــی ســنگربان ایرانــی در بــازی‬ ‫بــا انگلســتان ذوق مــی کردنــد و بــاال پائیــن مــی‬ ‫پریدنــد کــه گویــی خصــم مــادر زاد و دشــمن دیرینــه‬ ‫بــه زانــو در امــده اســت! انــگار نــه انــگار ایــن همــان‬ ‫بیرانونــدی اســت کــه چهــار ســال قبــل پنالتــی‬ ‫رونالــدو را مهــار کــرد و میلیــون هــا نفــر شــادی‬ ‫کردنــد! همــان بیراونــدی کــه قطعــا ً دشــمن دیرینــه‬ ‫مــا نیســت و بــدون پــول و پارتــی بــه همــه ارزوهــای‬ ‫فوتبالــی اش جامــه عمــل پوشــانده اســت‪.‬‬ ‫بــاور کنیــد اینکــه تیــم نتوانســت ‪ 90‬دقیقــه در برابــر‬ ‫ولــز بــه گل برســد داســتان داشــت و فکــر کنــم یــک‬ ‫عــده دســت بــه دامــان کائنــات شــده بودنــد وگرنــه‬ ‫ایــن حجــم از بــد شانســی و تیــر دروازه غیــر طبیعــی‬ ‫بــود!‬ ‫(هــر چنــد پیــش خودمــان بمانــد همــان هــا کــه‬ ‫تماشــای بــازی هــا را تحریــم کــرده بودنــد و بــرای‬ ‫باخــت تیــم ملــی شــمع روشــن کــرده بودنــد‪ ،‬بــازی‬ ‫بــا ولــز را چهــار چشــمی تماشــا مــی کردنــد‪ .‬طــرف‬ ‫حتــی تــا ســه چهــار دقیقــه بعــد از گل افســاید قلــی‬ ‫پــور داشــت شــادی مــی کــرد ولــی اســتوری گذاشــته‬ ‫بــه احتــرام مــردم ایــران بــازی را تماشــا نمــی کنیــم!)‬ ‫یعنــی خداوکیلــی اینهــا انتظار داشــتند ملی پوشــان‬ ‫بــه خودشــان گل بزننــد؟! یــا اینکــه بازیکنــان اصــا ً‬ ‫در مســابقات جــام جهانــی شــرکت نمــی کردنــد؟!‬ ‫شــاهد هــم انتظــار دارنــد بــه جــای ســرود ملــی‬ ‫ســرود یــار دبســتانی مــن بخواننــد؟!‬ ‫هیــچ کــس منکــر مشــکالت مملکــت و داشــتن حــق‬ ‫مســلم اعتــراض نیســت‪ .‬ولــی اینکــه انتظــار داشــته‬ ‫باشــیم همــه بــرای اعتــراض بــه خیابــان بریزنــد‬ ‫و زمیــن ورزش و مدرســه و دانشــگاه را صحنــه‬ ‫اعتراضــات کننــد و ‪ ، ...‬چنــدان منطقــی نیســت!‬ ‫هســت؟!‬ ‫منتظر بازی با امریکا می مانیم‪.‬‬ ‫یک ماه تبلیغ رایگان برای‬ ‫کسانی که نتایج بازی ایران‬ ‫امریکا را درست حدس بزنند‬ ‫‪ -1‬برد ایران‬ ‫‪ -2‬برد امریکا‬ ‫‪ -3‬مساوی‬ ‫پیــش بینــی خــود را از طریــق پیــام رســان های‬ ‫ایتــا یــا ســروش بــه شــماره ‪ 09117674497‬اتــا‬ ‫قبــل از پایــان بــازی ارســال کنیــد‬ ‫قرعه کشی ‪ 2‬روز بعد‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪644‬‬ ‫ندا نودهی‬ ‫اسیب های فضای مجازی‬ ‫بر خانواده چیست؟‬ ‫در این روزها فقط برای مردم و‬ ‫دولتی که شادی می خواهند‬ ‫فضــای مجــازی نقــش مهمــی را در زندگی انســان ایفا‬ ‫می کنــد‪ .‬گــر چــه ایــن فضــا تاثیــرات مثبتــی بــر عملکرد‬ ‫افــراد گذاشــته امــا‏اســیب های نوظهــوری را هــم ایجاد‬ ‫کــرده کــه کارکــرد خانــواده را مختــل می کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن روزهــا خانواده هــا روابــط گــرم و صمیمانه ایباهــم‬ ‫ندارنــد ایــن یعنــی عنصــر مهــم گفت وگــو و تعامــل در‬ ‫خانــواده از بیــن رفتــه‪،‬‏فرزنــدان بــه خصــوص نوجوانان‬ ‫بیــش از پیــش از فضــای خانــواده فاصلــه گرفتــه و‬ ‫درگیــر اســیب های اینترنتــی می شــوند‪ ،‬‏زوج هــای‬ ‫جــوان نیــز از اسیب هایشــبکه های اجتماعــی مصــون‬ ‫نمانده انــد‏‪.‬‬ ‫مهم ترین اسیب های فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬عــدم نظــارت والدیــن و دوری اعضــای خانــواده از‬ ‫یکدیگــر‬ ‫چــرخ زدن در فضــای مجــازی با ازادی غیرقابل کنترلی‬ ‫همــراه اســت‪ .‬ایــن ازادی در ســنین کودکــی نوجوانــی‬ ‫‏می توانداســیب زننده باشــد‪ .‬نااگاهــی و نابلــدی‬ ‫والدیــن در اســتفاده از فضــای مجــازی باعــث شــده‬ ‫بچه هــا بــدون ناظــر بیرونــی‏در ایــن فضا گشــت و گذار‬ ‫کننــد‪ .‬همیــن امر ممکن اســت باعــث کنجکاوی بیش‬ ‫از حــد و ورود بــه بخش هــای ممنوعــه در‏اینترنــت‬ ‫شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬جذب شدن به ارزش های بیگانه و عدم بلوغ‬ ‫ازانجایی کــه فنــاوری اینترنــت از غــرب بــه کشــورهای‬ ‫شــرقی ورود یافتــه اســت‪ ،‬ارزش هــای غربــی نیــز‬ ‫بدیــن وســیله وارد‏جوامــع اســامی و شــرقی شــده اند‪.‬‬ ‫ارزش هایــی ماننــد مصرف گرایــی‪ ،‬روابــط ازاد‪،‬‬ ‫خودخواهــی‪ ،‬تنوع طلبــی و‪ ...‬کــه عمدتــا ً‏باارزش هــای‬ ‫ایرانــی اســامی در تقابــل هســتند‪ .‬ایــن ارزش هــا‬ ‫بیشــتر از همــه گــروه نوجــوان را بــه جــذب می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬اسیب های جسمانی‬ ‫یکجــا نشســتن و اســتفاده مــداوم از تلفــن همــراه‬ ‫یــا لــب تــاب باعــث اســیب جســمانی و بیماری هــای‬ ‫جســمی می شــود‏‪.‬‬ ‫بیماری هــای ســتون فقــرات‪ ،‬مشــکالت بینایــی‪،‬‬ ‫چاقــی‪ ،‬بیماری هــای دســت‪ ،‬نشســتن طوالنــی مــدت‬ ‫‏‪ -4‬اسیب روانی‬ ‫اســتفاده طوالنــی مــدت از اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫باعــث اســیب بــه روان افــراد می شــود‪ .‬بیماری هــای‬ ‫روانــی شــامل‏‪:‬‬ ‫افســردگی‪ :‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬نارضایتــی از خــود‪،‬‬ ‫مقایســه خــود بــا دیگــران و درنهایــت دریافــت‬ ‫پیام هــای منفــی در فضــای‏مجــازی از مهم تریــن علــل‬ ‫بــروز افســردگی در کاربــران اینترنــت می باشــد‏‪.‬‬ ‫اســترس‪ :‬فشــار روانــی دلیــل اصلــی اســترس اســت‪.‬‬ ‫اســترس یــا اضطــراب واژه ای اســت کــه احتمــاال ًایــن‬ ‫روزهــا بــه شــکل‏مــداوم بــا ان برخــورد داشــته اید‪ .‬یکــی‬ ‫از دالیــل اضطــراب در زندگــی امــروز حضــور بیــش از‬ ‫حــد در فضــای مجــازی می باشــد‏‪.‬‬ ‫مشــکالت رفتــاری‪ :‬کــودکان و نوجوانانــی کــه درگیــر‬ ‫اعتیاد اینترنتی هســتند مشــکالت رفتاری‪ ،‬ناســازگاری‬ ‫و قلدری‏بیشــتری نســبت به ســایر بچه های همســال‬ ‫از خــود نشــان می دهنــد‏‪.‬‬ ‫خودشــیفتگی‪ :‬افــرادی کــه در فضــای مجــازی مــدام‬ ‫بــا اســتقبال مخاطبــان روبه رومی شــوند پــس از مدتــی‬ ‫ممکــن اســت دچــار‏خودشــیفتگی و اعتمادبه نفــس‬ ‫کاذب شــوند‏‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای کاهش اسیب فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬الگو دهی مثبت و ارائه جایگزین‬ ‫‏‪ -2‬اســیب های فضــای مجــازی بــر خانــواده‪ /‬گفت وگو‬ ‫و برنامه ریــزی‬ ‫‏‪ -3‬اســتفاده موثــر از اینترنــت و افزایــش ســواد‬ ‫رســانه ای‬ ‫‏‪ -4‬اسیب های فضای مجازی بر خانواده‬ ‫گرداورنــده‪ :‬نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره‬ ‫دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع) بجنــورد‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان بــا بــرد تاریخــی کــه در برابر ولز‬ ‫به دســت اورد‪ ،‬توانســت به تنهایی ســهم بســزایی در ارتقای‬ ‫نشــاط اجتماعــی پــس از ماه هــا غــم و اندوه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نشــاط اجتماعــی؛ کلیــدواژه گمشــده ایــن روزهــای ایــران‬ ‫اســت‪ .‬ملتــی کــه از اوایــل مردادمــاه و بــا اغــاز مــاه محــرم‪،‬‬ ‫رخــت عــزا بــر تــن کــرد و درحالی کــه داشــت خــود را امــاده‬ ‫می کــرد تــا بــا پایــان مــاه صفــر در اغازیــن روزهــای مهرمــاه‪،‬‬ ‫روحیــه خــود را پــس از ‪ ۲‬مــاه عــزاداری‪ ،‬تجدیــد کنــد‪،‬‬ ‫به ناگهــان بــا موجــی مواجــه شــد کــه شــادی را از انهــا گرفــت‪.‬‬ ‫حــاال امــا ‪ ۵‬مــاه اســت کــه مــردم مــا‪ ،‬شــادی نمی کننــد‪.‬‬ ‫دســتگاه های مختلــف دســت بــه کار شــده اند تــا بــه زعــم‬ ‫خــود‪ ،‬پایه هــای شــادی افرین را در جامعــه محکــم کــرده‬ ‫تــا ایــن مــردم‪ ،‬روحیــه ای تــازه کننــد‪ .‬درســت در شــرایطی‬ ‫کــه گمــان بــرده می شــد ایــن برنامه هــا بــه دلیــل پدافنــد‬ ‫رســانه ای ســنگین مغرضــان‪ ،‬شکســت خــورده‪ ،‬یــک اتفــاق‪،‬‬ ‫همــه چیــز را تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫یوزهــای ایرانــی درشــرایطی توانســتند بــر اژدهــا فائــق اینــد‬ ‫کــه شــاید خــود انهــا هــم نمی دانســتند کــه بــا ایــن حرکــت‪،‬‬ ‫چــه تاثیــری بــر نشــاط اجتماعــی ایــران می گذارنــد‪ .‬گل اول را‬ ‫کــه روزبــه چشــمی بــه ثمــر رســاند‪ ،‬یــک ایــران نمی دانســتند‬ ‫اشــک شــوق بریزنــد یــا لبخنــد پیروزمندانــه بزنند‪ .‬بــرای ملتی‬ ‫کــه ‪ ۵‬مــاه اســت خبــر خوبــی نشــنیده‪ ،‬ایــن گل حکــم یــک‬ ‫غافلگیــری بــزرگ را داشــت‪ .‬غافلگیــری بزرگــی کــه رامیــن‬ ‫رضائیــان ان را کامــل کــرد و وقتــی بازیکنــان تیــم ملــی دور‬ ‫هــم حلقــه زدنــد تــا ایــن گل را بــه جشــن بنشــینند‪ ،‬انجــا‬ ‫بــود کــه دیدیــم و تمامــا لمــس کردیــم کــه ایــن بازیکنــان از‬ ‫چــه جهنمــی‪ ،‬بــرای مــا شــادی افریدنــد‪ ۱۱ .‬ســتاره ای کــه از‬ ‫خروارهــا فشــار عبــور کردنــد و توانســتند بــرای شــادی دل‬ ‫یــک ملــت‪ ،‬کاری کننــد کــه مجموعــه نهادهــا و دســتگاه ها‬ ‫نتوانســتند حتــی گوش ـه ای از ان را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بایــد بپذیریــم کــه پدیــده فوتبــال در تمامــی ایــن ســالیان‬ ‫توانســته تاثیرگــذاری عمــده خــود را از یــک خرده فرهنــگ‬ ‫تابــع بــه فرهنــگ عمومــی و غالــب کشــور تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫ملت هــای مختلفــی توانســته اند از ایــن مســیر‪ ،‬دســت بــه‬ ‫فرهنگ ســازی زده و عــاوه بــر منافــع اقتصــادی و ورزشــی‬ ‫و گاهــا سیاســی بســیاری کــه بــه دســت می اورنــد‪ ،‬بــه‬ ‫لحــاظ فرهنگ ســازی و ارتقــای نشــاط اجتماعــی نیــز بــه‬ ‫درجــات باالیــی برســند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال همیــن کشــور قطــر میزبــان را در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬ایــن کشــور اســامی پیــش از اغــاز مســابقات‪،‬‬ ‫شــرایط میزبانــی خــود را بــرای عمــوم مــردم حاضــر در‬ ‫ایــن کشــور شــرح داد‪ .‬بــرای راحتــی حــال تماشــاگران‪،‬‬ ‫شــاید برخــی قوانیــن فرعــی خــود را تســهیل نمــود امــا‬ ‫از نظــر فرهنگــی‪ ،‬گوشــه ای عقب نشــینی نکــرد‪ .‬نه تنهــا‬ ‫عقب نشــینی نکــرد‪ ،‬بلکــه بــا سلســله برنامه هایــی‪ ،‬ســعی‬ ‫در ترویــج فرهنــگ خــود نیــز نمــود‪.‬‬ ‫مســلمان شــدن چنــد خانــواده در طــول یــک هفتــه ای‬ ‫کــه از جــام جهانــی گذاشــته‪ ،‬ارســال ســفیران مهربانــی‬ ‫بــه هتل هــای ایــن کشــور در جهــت تبلیــغ دیــن اســام‪،‬‬ ‫برجســته نمــودن غیرملمــوس تهدیــد اســرائیل بــرای‬ ‫جامعــه جهانــی کــه طــی روزهــای گذشــته‪ ،‬واکنش هــای‬ ‫بســیاری را در ایــن مــورد شــاهد بوده ایــم‪ ،‬قائــل شــدن‬ ‫مرزبنــدی بــرای خوراکی هــای مســاله دار ازجملــه مــواردی‬ ‫اســت کــه ســبب شــده تــا قطــر‪ ،‬از ایــن رویــداد‪ ،‬بیشــترین‬ ‫میــزان بهره بــرداری فرهنگــی را بــه عمــل بیــاورد‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن تاثیرگــذاری‪ ،‬قطــر بــا بهینــه نمــودن شــرایط‬ ‫تــاش کــرده تــا خاطــره خــوب و فرحبخشــی از ایــن کشــور‬ ‫در ذهــن تماشــاگران بــه جــا مانــده و بــا برداشــتن برخــی‬ ‫محدودیت هــا‪ ،‬دوحــه را بــه شــهر ‪۲۴‬ســاعته ای تبدیــل‬ ‫کــرده کــه طــی ان‪ ،‬شــهروندان ده هــا کشــور در کنــار‬ ‫یکدیگــر‪ ،‬ســاعات خوشــی را می گذراننــد‪.‬‬ ‫در ایــران فوتبال دوســت‪ ،‬جــام جهانــی توانســت ان‬ ‫تاثیــر تلطیــف عمومــی را نشــان دهــد‪ .‬در شــرایطی کــه‬ ‫بســیاری از رســانه های خارجــی تصــور می کردنــد‪ ،‬جــام‬ ‫جهانــی نمی توانــد ان تاثیرگــذاری همیشــگی را در پــرت‬ ‫کــردن حــواس مــردم از ناارامی هــا داشــته باشــد‪ ،‬یــک‬ ‫بررســی میدانــی ســاده نشــان می دهــد کــه مــردم‪ ،‬پیگیــر‬ ‫بازی هــای مختلــف ایــن جــام هســتند‪ .‬ایــن هنجــار پــس‬ ‫از تالش هــای بســیاری کــه رســانه های بیگانــه در مســیر‬ ‫خدشـه دار کــردن غیــرت ایرانــی خــرج کردنــد‪ ،‬نــاکام ماند و‬ ‫دیدیــم کــه پــس از بــرد ایــران مقابــل ولــز‪ ،‬جامعــه ایرانــی‬ ‫تــا چــه انــدازه از پوســته جــدا شــد و خــود واقعــی اش را‬ ‫بــدون هیــچ حاشــیه و دعوایــی نشــان داد‪.‬‬ ‫درواقــع کاری کــه پروتکل هــا و تدابیــر فرهنگــی و سیاســی‬ ‫نمی توانســتند بــا ایــن مقیــاس انجــام دهنــد را بازیکنــان تیم‬ ‫ملــی در ‪ ۱۰۸‬دقیقــه بــه انجــام رســاندند و این چنیــن ســبب‬ ‫شــدند تــا نشــاط عمومــی جامعــه‪ ،‬بــه باالتریــن انــدازه خــود‬ ‫طــی ماه هــای اخیــر برســد‪ .‬در پرتــو ایــن حرکــت بــود کــه‬ ‫طیف هــای مختلــف مــردم بــه خیابــان ریختنــد و یــک شــادی‬ ‫عمومــی را در کنــار یکدیگــر‪ ،‬فــارغ از نــوع حجــاب و فرهنــگ‬ ‫فولکلــور خــود بــه جشــن نشســتند‪.‬‬ ‫به عبارتــی بــا افزایــش نشــاط اجتماعــی‪ ،‬وحــدت کلمــه‬ ‫بیشــتر تداعــی پیــدا می کنــد و دیگــر برخــاف انچــه طــی‬ ‫دو مــاه اخیــر مشــاهده کردیــم‪ ،‬مــردم در مقابــل یکدیگــر‬ ‫قــرار نگرفتنــد و شــانتاژهای رســانه ای نیــز نتوانســت ایــن‬ ‫مــردم را روبــروی هــم قــرار دهــد‪.‬‬ ‫هم اکنــون یــک بــازی مــرگ و زندگــی بــرای ایــران در پیــش‬ ‫اســت‪ .‬فوتبالیسـت های غیــور کشــورمان درصــدد هســتند‬ ‫تــا هشــتم اذرمــاه را بــرای دومیــن بــار بــه یــک روز تاریخــی‬ ‫در تقویــم کشــور تبدیــل کننــد و در ایــن بیــن‪ ،‬هم افزایــی‬ ‫مــردم ایــران در ایــن تاریخ ســازی‪ ،‬بــه حــد باالیــی افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬مــردم ایــران پــس از ماه هــا ناامیــدی و‬ ‫یــاس‪ ،‬ایــن روزهــا امیــد دارنــد و ایــن امیــدواری یعنــی‬ ‫زندگــی‪ .‬بنابرایــن انهــا امــروز بیــش از هــر زمانــی طــی ‪۲‬‬ ‫مــاه اخیــر‪ ،‬شــاد هســتند و البتــه امیــدوار‪.‬‬ ‫اگــر بــازی ســوم تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان در جــام‬ ‫جهانــی ‪ ۲۰۲۲‬بــه صعــود دالورمــردان ختــم شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫هســته شــادی بــه مــرز انفجار می رســد و ان وقــت می توان‬ ‫از یــک دگردیســی بــزرگ در پوســته بیرونــی اجتمــاع ایــران‬ ‫ســخن گفــت کــه به وســیله فوتبــال توانســت از کــدورت‬ ‫و نگرانــی ایــن مــدت خــارج شــده و بــه مــرز مطلوبــی از‬ ‫نشــاط عمومــی و اجتماعــی برســد‪.‬‬ ‫البتــه کــه در ایــن بیــن‪ ،‬فوتبــال تنهــا یــک شــروع کننده‬ ‫قدرتمنــد اســت کــه به تنهایــی نمی توانــد ضامــن قــوام ایــن‬ ‫حرکــت باشــد‪ .‬جــا دارد از هم اکنــون تمامــی دســتگاه های‬ ‫دولتــی و مســتقل در تمامــی شــاخه های فرهنگــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬علمــی و‪...‬‬ ‫دســت بــه دســت هــم داده و ایــن مســیر امیــدواری و‬ ‫شــادی افرین را بــه زعــم خــود تــداوم ببخشــند‪ .‬طبیعــی‬ ‫اســت کــه اگــر تنهــا بــر همیــن فوتبــال متمرکــز بمانیــم‪،‬‬ ‫چنــد روز دیگــر کــه تــب جــام جهانــی فروکــش کــرد‪،‬‬ ‫رســانه های بیگانــه بــاز هــم دســت بــه کار شــده و نبــض‬ ‫فرهنگــی جامعــه را در دســت گرفتــه و بــاز ناامیــدی‪ ،‬بیــم‬ ‫و تشــویش را بیــن مــردم پخــش می کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بســیار ضــروری اســت که راهکاهای شادی بخشــی‬ ‫عمومــی نظیــر معیشــت مــردم‪ ،‬کس ـب وکارها‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ســینما‪ ،‬کنســرت‪ ،‬ورزشــگاه ها و پیکارهــای‬ ‫ورزشــی و‪ ...‬بــا توجــه ویژه تــری همــراه شــود و ایــن توجــه‪،‬‬ ‫بالفاصلــه شــکل اجرایــی پیــدا کرده تا مــردم‪ ،‬اثرات ملموس‬ ‫ان را متوجــه شــوند‪.‬‬ ‫تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه ایــن تاثیرگــذاری مطلوبی که‬ ‫تیم ملی فوتبال کشورمان در فرهنگ سازی و ارتقای نشاط‬ ‫اجتماعــی رقــم زده‪ ،‬مســتمر خواهــد مانــد و بــه ایــن ترتیــب‪،‬‬ ‫نه تنهــا ملــت ایــران‪ ،‬بــه امیدواری هــا و امیدبخشــی های‬ ‫بســیاری می رســند بلکــه نقشــه های تروئیــکای رســانه ای‬ ‫غرب علیه کشــورمان خنثی شــده و شــادی‪ ،‬بیش از پیش‪،‬‬ ‫مهمــان ایرانی هــای غیرت منــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پیش بینی بازی ایران امریکا‬ ‫‪ -1‬برد ایران‬ ‫‪ -2‬برد امریکا‬ ‫‪ -3‬مساوی‬ ‫پاسخ خود را از طریق پیام رسان ایتا یا سروش به شماره ‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫کسانی که نتیجه بازی را دست حدس بزنند نفر اول یک ماه نفر دوم ‪ 20‬روز و نفر سوم ‪ 15‬روز از تبلیغ رایگان در‬ ‫مجموعه رسانه های موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار برخوردار خواهد شد ارسال نتایج تا قبل از پایان بازی‬ ‫قابل قبول خواهد بود‪ .‬قرعه کشی دو روز بعد از مسابقه‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 07‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪644‬‬ ‫‪ 8‬راه برای ایمن‬ ‫کردن تلفن هوشمند‬ ‫خود در برابر مهاجمان‬ ‫صاحبــان مشــاغل کوچــک کامــا ًاگاه هســتند کــه حمایــت از‬ ‫دارایــی هــای انهــا اولویــت اصلــی اســت‪ .‬متاســفانه ‪ ،‬بســیاری‬ ‫از کارافرینــان هنــگام صحبــت از امنیــت ســایبری ‪ ،‬نقطــه کوری‬ ‫دارنــد‪ .‬برخــی از صاحبــان ‪ SMB‬معتقدنــد کــه بعیــد اســت بــه‬ ‫دلیــل انــدازه ان هــا‪ ،‬هــدف مهاجمــان قــرار نگیــرد‪ .‬انهــا تصــور‬ ‫مــی کننــد کــه مهاجمــان بــا داشــتن اطالعــات بیشــتر بــرای‬ ‫ســرقت ‪ ،‬احتمــاال ًبنگاه هــای بزرگتــر را هــدف قــرار میدهنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات از ایــن ایده پشــتیبانی نمیکنــد‪ .‬در حقیقت ‪ ،‬مطابق‬ ‫گــزارش تحقیقــات مربــوط بــه نقــض اطالعــات ورژن ‪، 2019‬‬ ‫«‪ ٪43‬تخلفــات درگیــر صاحبــان مشــاغل کوچــک اســت‪».‬‬ ‫عــاوه بــر ذخیــره اطالعــات حســاس در لــپ تــاپ و دســکتاپ‬ ‫‪ ،‬مشــاغل کوچــک امــروز بــه شــدت بــه دســتگاههای تلفــن‬ ‫همــراه ماننــد تلفنهــای هوشــمند متکــی هســتند تــا کار خــود را‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬تلفــن هــای هوشــمند تجــاری ‪ ،‬یــا توســط شــغل‬ ‫یــا کارمنــد ارائــه می شــوند ‪ ،‬بــرای طیــف وســیعی از فعالیتهــای‬ ‫تجــاری اســتفاده میشــوند‪ :‬کنتــرل موجــودی ‪ ،‬روابــط مشــتری ‪،‬‬ ‫تبلیغــات و بازاریابــی ‪ ،‬بانکــی و مــوارد دیگــر‪ .‬بــه همیــن ترتیــب‬ ‫‪ ،‬انهــا بــه مخــزن دادههــای ارزشــمندی تبدیــل میشــوند کــه‬ ‫میتواننــد توســط مهاجمــان و بدافزارهــا مــورد هــدف قــرار گیرند‪.‬‬ ‫در اینجــا ‪ 7‬روش ســاده بــرای ایمــن نگــه داشــتن دادههــای‬ ‫تلفنهــای هوشــمند کســب و کار شــما وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬فورا ًسیستم عامل و برنامه های خود را به روز کنید‪.‬‬ ‫اکثــر افــراد مقصــر هســتند کــه بــه روزرســانی سیســتم عامــل و بــه‬ ‫روزرســانیهای برنامــه را نادیــده گرفتــه یــا نادیــده میگیرنــد ‪ ،‬امــا انجــام‬ ‫ایــن کار بــه طــور مرتــب میتوانــد شــما را بــه نقــض داده بــاز کنــد‪.‬‬ ‫مهاجمان میدانند چگونه اسیب پذیریها را در سیستم شناسایی و‬ ‫ســوء اســتفاده کنند‪ .‬از انجایی که این اســیب پذیریها برای شــرکت‬ ‫شــناخته شــده انــد ‪ ،‬پیشــرفتهایی بــرای افزایــش امنیــت و رفــع نقــاط‬ ‫ضعف انجام شــده اســت‪ .‬هرچه مدت بیشــتری برای به روزرســانی‬ ‫تلفــن یــا لــپ تــاپ خــود منتظــر بمانیــد ‪ ،‬سیســتم های شــما قدیمی‬ ‫تــر خواهــد بــود و ایــن امــر شــما را بــه هــدف اســانی بــرای مهاجمــان‬ ‫تبدیــل میکند‪.‬‬ ‫اگــر مشــاغل کوچــک شــما از خــط مشــی ‪ BYOD‬اســتفاده‬ ‫میکنــد ‪ ،‬یــک برنامــه امــوزش و اگاهــی را بــرای کارمنــدان خــود‬ ‫ایجــاد کنیــد‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کارکنــان شــما میداننــد‬ ‫هنــگام اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند و تبلــت هــای خــود‪ ،‬از‬ ‫جملــه اجــرای بــه روزرســانیهای منظــم و نســبت بــه دریافــت‬ ‫برنامه هــا ‪ ،‬از اقدامــات امنیتــی احتمالــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دستگاه های خود را قفل کنید‪.‬‬ ‫مطمئنا ًقفل کردن قفل تلفن خود همیشــه اســان اســت زیرا‬ ‫میتوانیــد ســریعتر بــه ایمیــل‪ ،‬دوربیــن‪ ،‬متــون و ســایر ویژگیهای‬ ‫خــود دسترســی پیــدا کنیــد‪ ،‬امــا فقــط فکــر کنیــد کــه اگــر یــک‬ ‫شــخص غریبــه تلفــن شــما را روی صندلــی اتوبــوس پیــدا کرد یا‬ ‫اینکــه در کافــی شــاپ و فقــط میتوانیــد روی برنامه هــای تجاری‪،‬‬ ‫راه های تقویت‬ ‫وای فای‬ ‫گوشی های هوشمند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در ایــن مطلــب اموزشــی امــروز ســایت پلیــس فتــا قصــد‬ ‫داریــم نحــوه تقویــت کــردن ســیگنال وای فــای گوش ـی های‬ ‫اندرویــدی را توضیــح دهیــم‪.‬‬ ‫پیدا کردن بهترین نقطه دسترسی به وای فای‬ ‫جــدا از خامــوش و روشــن کــردن دســتگاه وای فــای کــه‬ ‫همیشــه اولیــن گزینــه بــرای حــل مشــکل ارتبــاط اســت‪،‬‬ ‫یــک راه دیگــر هــم وجــود دارد و ان اســتفاده از اپلیکیشــن‬ ‫‪ Wi-Fi analyzer‬اســت‪ .‬ایــن برنامــه بهتریــن کانــال را بــرای‬ ‫اســتفاده از وای فــای انتخــاب می کنــد‪ .‬بــدون اشــاره بــه‬ ‫جزییــات‪ ،‬بــه شــما اجــازه می دهــد تــا شــبکه را بررســی و‬ ‫بهتریــن شــبکه را بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط قــوی برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن برنامــه امکانــات دیگــری از قبیــل اطالعــات‬ ‫شــبکه و ‪ IP address ،network gateway ،DNS‬و… را‬ ‫به راحتــی در اختیارتــان قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫قــرار دادن دســتگاه وای فــای در بهتریــن نقطــه منــزل یــا‬ ‫محــل کار‬ ‫مخاطبیــن و حتــی اطالعــات بانکــی خــود ضربه بزنیــد‪ .‬اگر تلفن‬ ‫شــما حــاوی اطالعــات مشــتری اســت ‪ ،‬شــما حتــی میتوانیــد در‬ ‫موقعیــت شــرم اور بــه اطــاع مشــتریان خــود مبنــی بــر اینکــه‬ ‫دادههــای انهــا بــه خطــر بیافتــد ‪ ،‬اساســا ًبه دلیل ســهل انگاری‪،‬‬ ‫پایــان یابد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از وقــوع ایــن اتفــاق ‪ ،‬همیشــه رمــز عبــور چهــار‬ ‫یــا شــش رقمــی را درگیــر کنیــد ‪ -‬یــا یــک کــد الفبایــی طوالنــی تــر‬ ‫تنظیــم کنیــد ‪ -‬بــه گونــه ای کــه اگر هر وقت تلفنتان را از دســت‬ ‫میدهید ‪ ،‬تمام تجارت شــما به غریبه باز نمیشــود‪ .‬اســتفاده از‬ ‫اســکن اثر انگشــت و شناســایی چهره نیز گزینه ای عالی اســت‬ ‫‪ ،‬زیــرا ســریعتر و اســان تــر از بــه خاطــر اوردن کــد قفــل اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ،‬از تمــام برنامههــای تلفــن همــراه حــاوی داده هــای‬ ‫شــخصی ‪ ،‬ماننــد بانکــداری ‪ ،‬ایمیــل و حســاب امــازون خــود ‪،‬‬ ‫محافظــت کنیــد‪ .‬از کلمــه عبــور یکســان بــرای همــه حســابهای‬ ‫خــود اســتفاده نکنیــد و کلمــات عبــور خــود را گاه بــرای انــدازه‬ ‫گیــری مناســب تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اســتفاده از مدیریــت دســتگاه تلفــن همــراه ‪ ،‬ســبک تجــاری‬ ‫کوچک‪.‬‬ ‫اگــر تلفــن کار از بیــن رفتــه یــا بــه ســرقت رفتــه باشــد ‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد بــا اســتفاده از ویژگــی هــای اساســی تلفــن هوشــمند ‪،‬‬ ‫خســارت را وارد کنیــد‪ .‬اپــل و ‪ Google‬هــر دو ســرویس یافتــن‬ ‫دســتگاه را پیــدا مــی کننــد ‪ ،‬ماننــد ‪ Find My iPhone‬و یافتــن‬ ‫دســتگاه من ‪ ، Android‬که میتوانند تلفن شــما را روی نقشــه‬ ‫بیابنــد و بــه طــور خــودکار ان را غیرفعــال کننــد‪ .‬ایــن سرویســها‬ ‫همچنیــن میتواننــد تلفــن شــما را زنــگ بزننــد ‪ ،‬یــا بــه دزد زنــگ‬ ‫هشــدار دهنــد یــا فقــط تلفنــی را پیــدا کنیــد کــه بــه طــور موقــت‬ ‫از دســت داده باشــید‪ .‬شــما حتــی مــی توانیــد پــس از ‪ 5‬تــا ‪ 10‬بــار‬ ‫رمــز عبــور کاذب ‪ ،‬تلفــن را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای صاحبــان مشــاغل کوچــک که کنترل بیشــتری میخواهند‬ ‫‪ ،‬نــرم افــزار مدیریــت مقــرون بــه صرفــه دســتگاه تلفــن همــراه‬ ‫گزینــه مناســبی اســت‪ .‬اگــر در حــال حاضــر تجــارت شــما از‬ ‫‪ 365 Microsoft Office‬اســتفاده میکنــد ‪ ،‬بایــد از طریــق‬ ‫مدیریت دســتگاه تلفن همراه برای ‪ 365 Office‬به ویژگیهای‬ ‫‪ MDM‬دسترســی داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن محصــوالت ‪MDM‬‬ ‫مســتقل ماننــد ‪( AirWatch›s Workspace ONE‬یــک‬ ‫محصــول ‪ )VMware‬و ‪ Hexnode‬وجــود دارد ‪ ،‬امــا بــا وجــود‬ ‫ارائــه راه حــل هــای ‪ 365 SMB MDM Office‬بــرای بیشــتر‬ ‫صاحبــان مشــاغل کوچــک بســیار مناســب تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬از ‪ Wi-Fi‬و بلوتوث عاقالنه استفاده کنید‪.‬‬ ‫اکثــر مــردم فکــر نمیکننــد کــه دو بــار بــه پــرش از یــک اتصــال‬ ‫‪ Wi-Fi‬رایــگان عمومــی بپردازنــد ‪ ،‬امــا افــرادی کــه دســتگاههای‬ ‫دارای اطالعــات حســاس در مــورد انهــا کار میکننــد ‪ ،‬بایــد‬ ‫احتیــاط کننــد‪ .‬مســافران تجــاری اغلــب از ‪ Wi-Fi‬از هتــل یــا‬ ‫مرکــز همایــش اســتفاده میکننــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬ایــن یــک عمل‬ ‫خــوب اســت زیــرا مشــاغلی ماننــد هتلهــای معتبــر و مکانهــای‬ ‫برگــزاری رویــداد بــه حفــظ امنیــت کاربــران ‪ Wi-Fi‬خود عالقه مند‬ ‫هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ Wi-Fi ،‬رایگان عمومی در مناطقی مانند‬ ‫مراکــز خریــد ‪ ،‬کافه هــا ‪ ،‬فرودگاه هــا ‪ ،‬پارک هــا یــا ســالنهای‬ ‫بدنســازی ‪ ،‬اغلــب بــه مراتــب کــم امنیــت تــر اســت‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد در هــر زمــان ممکــن فقــط از اتصــال همــراه خــود‬ ‫اســتفاده کنیــد و هــر زمــان کــه در مــکان عمومــی هســتید ‪Wi-‬‬ ‫‪ Fi‬را از طریــق تلفــن همــراه خــود خامــوش کنیــد‪ .‬و مطمئنــا ً‪،‬‬ ‫در شــبکه هــای بــاز بــدون رمزگــذاری وارد سیســتم نشــوید‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن امــکان پذیــر نیســت ‪ ،‬اســتفاده از ‪ VPN‬را در نظــر بگیریــد‪،‬‬ ‫امــا بــا دقــت انتخــاب کنیــد ‪ ،‬زیــرا همــه برابــر نیســتند‪VPN .‬‬ ‫ترافیــک شــبکه شــما را از طریــق اتصــال رمزگــذاری شــده بــه یک‬ ‫ســرور مســتقر در یــک مــکان دیگــر تونــل مــی کند‪ .‬مگــر اینکه از‬ ‫ســاعت هوشــمندی اســتفاده کنیــد کــه بــه عملکــرد ‪Bluetooth‬‬ ‫یکــی دیگــر از راه هــای تقویــت ســیگنال وای فــای‪ ،‬یافتــن‬ ‫بهتریــن مــکان بــرای قــرار دادن مــودم اســت‪ .‬بــرای یافتــن‬ ‫بهترین مکان برای قرار دادن دســتگاه وای فای بهتر اســت‬ ‫از اپلیکیشــن ‪ Wi-Fi FDTD solver‬اســتفاده کنیــد کــه بــه‬ ‫کاربر نمایی از فعالیت ســیگنال دســتگاه وای فای می دهد‬ ‫تــا بهتریــن نقطــه را در محیــط اطــراف خــود پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫تاثیر محافظ گوشی بر روی ارتباط وای فای‬ ‫شــاید بــاور نکنیــد امــا محافــظ گوشــی می توانــد روی ارتبــاط‬ ‫وای فــای تاثیــر بگــذارد و ان را ضعیف تــر کنــد‪ .‬بــرای اینکــه‬ ‫بفهمیــد قــاب روی اتصــال تاثیــر گذاشــته یــا نــه‪ ،‬بایــد از‬ ‫اپلیکیشــن ‪ Ookla speed test‬اســتفاده کنیــد‪ .‬یک بــار‬ ‫قــاب را برداریــد و ســرعت اینترنــت را بســنجید‪ ،‬بــار دیگــر بــا‬ ‫گذاشــتن دوبــاره قــاب‪ ،‬ایــن تســت را انجــام دهیــد‪ .‬اگــر در‬ ‫ســرعت تفاوتــی ایجادشــده بــود‪ ،‬یعنــی قاب گوشــی شــما در‬ ‫ارتبــاط گوشــی و دســتگاه وای فــای اختــال ایجــاد می کنــد و‬ ‫بایــد ان را جــدا کنیــد تــا از اینترنــت بهتــری بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫تغییر باند فرکانس وای فای به ‪5GHz‬‬ ‫بیشــتر دســتگاه های اندرویــدی به خوبــی بــا بانــد فرکانــس‬ ‫‪ GHz 2.4‬کار می کننــد امــا می تواننــد بــه همیــن خوبــی بــا‬ ‫فرکانــس ‪ GHz 5‬نیــز کار کننــد‪.‬‬ ‫در فرکانس هــای باالتــر ماننــد ‪۵‬گیگاهرتــز‪ ،‬فضــای‬ ‫بیشــتری بــرای طیــف مــوج ایجــاد می شــود‪ .‬در هــر شــبکه‬ ‫‪۵‬گیگاهرتــزی‪۲۳ ،‬کانــال ‪۲۰‬مگاهرتــزی موجــود اســت کــه‬ ‫ایــن تعــداد‪۱۴ ،‬عــدد از کانــال ‪۲.۴‬گیگاهرتــزی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫پــس بــا انجــام ایــن کار از ارتبــاط وای فــای بهتــری بهره منــد‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫تنظیمات مربوط به اندروید مارشمالو‬ ‫اگــر دســتگاه وای فــای بــا بانــد ‪۵‬گیگاهرتــز فعالیــت کنــد بــه‬ ‫تنظیمــات گوشــی مراجعــه کنیــد و بــه ادرس > ‪Settings‬‬ ‫‪ Wi-Fi > Advanced > Wi-Fi frequency band‬رفتــه و‬ ‫‪ Auto‬را لمــس کنیــد‪ . .‬ایــن کار بــه شــما تضمیــن می دهــد‬ ‫کــه تلفــن شــما بــا بانــد ‪۵‬گیگاهرتــز کار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تنظیمات مربوط به اندروید نوقا‬ ‫نیــاز بــه اتصــال بلوتــوث دارد ‪ ،‬همچنیــن غیرفعــال کــردن‬ ‫بلوتــوث هنــگام خــارج شــدن و رفتــن ‪ ،‬ایــده خوبــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬در هــر کجــا ممکــن از احــراز هویــت دو عاملــی اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫احــراز هویــت دو عاملــی (‪ )2FA‬یکــی از کمتریــن گزینــه هــای‬ ‫امنیتــی اطــراف اســت زیــرا همانطــور که از نام ان پیداســت ‪ ،‬به‬ ‫یــک مرحلــه اضافــی نیــز نیــاز دارد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬ایــن یــک مانــع‬ ‫محکــم دیگــر بــرای دسترســی بــه اطالعــات خصوصــی شــما را‬ ‫ارائــه مــی دهــد ‪ ،‬و تاییــد هویــت دو عاملــی اکنــون بســیار راحت‬ ‫تــر (بــه لطــف اســکنرهای بیومتریــک و ویژگیهــای صرفــه جویــی‬ ‫در پســورد) از ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .6‬مجوزهای برنامه را مدیریت کنید‪.‬‬ ‫بــرای تعییــن اینکــه ایــا امتیــازات بیشــتری نســبت بــه انچــه‬ ‫بــرای انجــام کار دارنــد نیــاز دارنــد ‪ ،‬برنامــه هــای تلفــن خــود را‬ ‫بررســی کنید‪ .‬می توانید مجوز برنامه هایی مانند دسترســی‬ ‫بــه دوربیــن ‪ ،‬میکروفــون ‪ ،‬مخاطبیــن و موقعیــت مکانــی خود‬ ‫را اعطــا کنیــد‪ .‬از مجوزهایــی کــه بــه کــدام برنامه هــا داده ایــد‪،‬‬ ‫پیگیــری کنیــد و مجوزهــای مــورد نیــاز را لغــو کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ایفون هــا‪ ،‬بــه تنظیمــات رفتــه و روی «حریــم‬ ‫خصوصــی» ضربــه بزنیــد ‪ ،‬جایــی کــه لیســتی از همــه مجوزهــا‬ ‫و برنامــه هایــی کــه بــه انهــا اعطــا کــرده اید را مشــاهده خواهید‬ ‫کــرد‪ .‬کاربــران ‪ Android‬مــی تواننــد در برخــی از نســخه هــای‬ ‫‪ Android‬مجوزهــای برنامــه را در ‪ Manager Application‬در‬ ‫قســمت ‪ Device> Application‬پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ایمیل های ناخواسته و فیشینگ را نادیده بگیرید‪.‬‬ ‫یکــی از اســانترین راه هــا بــرای دسترســی مهاجمــان بــه‬ ‫اطالعــات شــرکت شــما از طریــق صنــدوق نامههــای ایمیــل‬ ‫کارمنــد شماســت‪ .‬حتــی شــرکتهای بــزرگ نیــز بــه دلیــل‬ ‫کالهبــرداری فیشــینگ دچــار نقــض شــده انــد‪ .‬امــوزش‬ ‫امنیــت ایمیــل را بــه عنــوان بخشــی از رویــه اصلــی پــردازش‬ ‫خــود وارد کنیــد و مطمئــن شــوید کــه کارکنــان اگاه هســتند‬ ‫کــه نبایــد روی پیوندهــای ایمیــل تبلیغاتــی کلیــک کننــد ‪،‬‬ ‫پیوســتهای مشــکوک را بــاز نکنیــد یــا بــه روزرســانی هایــی را‬ ‫کــه از طریــق ایمیــل از شــما خواســته مــی شــود ‪ ،‬اجــرا نکنید‬ ‫(از جملــه مــواردی کــه مــی گوینــد مســتقیم از انهــا امــده‬ ‫اســت‪ .‬شــرکتی مثــل مایکروســافت)‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کارمندان خط مشــی شــرکت را درک‬ ‫مــی کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬بــه انهــا اطــاع دهیــد کــه مشــاغل‬ ‫شــما هرگــز از انهــا نمــی خواهــد اطالعــات شــخصی بخواهنــد‬ ‫یــا پیوندهایــی را در رابطــه بــا حســاب هــای ‪ )k( 401‬خــود بــرای‬ ‫انهــا ارســال کننــد و در صــورت مشــاهده چنیــن ایمیــل هایــی‬ ‫‪ ،‬بایــد فــرض کننــد کــه انهــا تقلــب کــرده انــد‪ .‬اگــر مــی خواهنــد‬ ‫حســابهای خــود را بررســی کننــد ‪ ،‬تــا مطمئــن شــوند کــه ‪)k( 401‬‬ ‫یــا ســایر اطالعــات حســاس انهــا خــوب اســت ‪ ،‬بــه انهــا بگوییــد‬ ‫کــه مســتقیما ًبــه وب ســایت موسســه مالــی مراجعــه کــرده و‬ ‫مســتقیما ًوارد حســاب کاربری خود شــوید ‪ ،‬نه اینکه روی پیوند‬ ‫موجــود در ان کلیــک کنیــد‪ .‬پســت الکترونیــک‪.‬‬ ‫‪ -8‬از داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید‪.‬‬ ‫اتفاقــات بــد رخ مــی دهــد ‪ ،‬امــا بــا تهیــه نکــردن مشــکل‪ ،‬مشــکل را‬ ‫پیچیــده نکنیــد‪ .‬همیشــه از داده هــای خــود نســخه پشــتیبان تهیــه‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن یــک عمــل خــوب خــوب اســت و در صــورت بــروز هــر گونــه‬ ‫ضــرر از اســناد و تصاویــر مهــم شــما محافظــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای تلفــن ‪ ، Android‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه‬ ‫«پشــتیبان گیــری از داده هــای مــن» و «بازیابــی خــودکار»‬ ‫در تنظیمــات فعــال شــده و ســپس داده هــای خــود را بــا‬ ‫‪ Google‬همــگام ســازی کنیــد‪ .‬بــرای یــک ایفــون ‪ ،‬دســتگاه‬ ‫خــود را در تنظیمــات انتخــاب کــرده و ســپس از ‪iCloud‬‬ ‫نســخه پشــتیبان تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫دســتگاه های اندرویــد هیــچ گاه بــه کاربــر ایــن اجــازه را‬ ‫نمی دهنــد کــه بانــد وای فــای را تغییــر دهیــد امــا اپلیکیشــن‬ ‫‪ Wi-FiAnalyzer‬بــه شــما ایــن اجــازه را خواهــد داد کــه‬ ‫بتوانیــد بانــد وای فــای را به راحتــی تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫بروز کردن رادیو یا سخت افزار‬ ‫اگــر شــرکت تولیدکننــده‪ ،‬اپدیت هــای ‪ OTA‬را ارائــه می کنــد‬ ‫ممکــن اســت بــکار شــما نیایــد امــا اگــر شــما در حال اســتفاده‬ ‫از ‪ ROM‬دلخــواه خــود هســتید می توانیــد رادیــو را به طــور‬ ‫دســتی تغییــر دهیــد‪ .‬همچنیــن بایــد از اخریــن نســخه‬ ‫اندرویــد اســتفاده کنیــد تــا از پــردازش ان مطمئــن باشــید‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار بــه تنظیمــات دســتگاه رفتــه و بــه ادرس‬ ‫‪ About > Software updates‬مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫تنظیمات مربوط به ندرویده ای قدیمی‬ ‫در منــوی تنظیمــات اندروید‪ ،‬گزینه بســیار خوبی وجــود دارد‬ ‫کــه بــه کاربــر ایــن اجــازه را می دهــد تــا بــه دســتگاه دســتور‬ ‫دهــد کــه بــه ســیگنال های ضعیــف وای فــای وصــل نشــود‬ ‫و در مواقعــی کــه در حــال اســکن کــردن امــواج وای فــای‬ ‫موجــود در فضــای اطــراف اســت‪ ،‬از انتخــاب امــواج ضعیف تر‬ ‫پرهیــز کنــد‪ .‬ایــن کار باعــث می شــود تــا باتــری دســتگاه‬ ‫کمتــر مصــرف شــود‪ .‬بــرای دادن ایــن دســتور بــه تنظیمــات‬ ‫دســتگاه رفتــه و وارد بخــش مربــوط بــه ‪ WiFi‬شــوید‪ .‬ســپس‬ ‫گزینــه ‪ Advanced‬را انتخــاب کنیــد و گزینــه ‪avoid poor‬‬ ‫‪ connections‬را تیــک بزنیــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫هر انچه باید‬ ‫از سیستم عامل‬ ‫گوشی های هوشمند بدانیم؟‬ ‫نکتــه خیلــی مهــم بــرای خریــد گوشــی های هوشــمند‬ ‫ایــن اســت کــه سیســتم عامل ایــن نــوع گوش ـی ها را کــه‬ ‫می خواهیــد بخریــد بــا اخریــن نســخه اندروید به روزرســانی‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه خیلــی مهــم بــرای خریــد گوشــی های هوشــمند‬ ‫ایــن اســت کــه سیســتم عامل ایــن نــوع گوش ـی ها را کــه‬ ‫می خواهیــد بخریــد بــا اخریــن نســخه اندروید به روزرســانی‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫چرا باید گوشی های هوشمند را به روزرسانی کرد؟‬ ‫ایا نسخه قدیمی اندروید بهتر و سریع تر است؟‬ ‫ایا با نصب نسخه جدید‪ ،‬سیستم کند می شود؟‬ ‫در جــواب این گونــه ســواالت بایــد گفــت کــه اکثــر‬ ‫کاربــران اشــتباه فکــر می کننــد‪ .‬اوال ً می بایســت همــه‬ ‫چیــز را ‪ Update‬و به روزرســانی کــرد مثــل اپلیکیشــن‪،‬‬ ‫اندرویــد‪ IOS ،‬و یــا هــر چیــز دیگــر و حتــی بایــد مــودم‪،‬‬ ‫تلویزیون هــای هوشــمند و همــه ی ایــن دســتگاه هایی را‬ ‫کــه می شــود ‪ Update‬کــرد را بایــد ‪ Update‬کــرد چــه برســد‬ ‫بــه تلفن هــای هوشــمند‪.‬‬ ‫هــزار و یک جــور حفــره امنیتــی در سیســتم هایی اســت که‬ ‫ســازنده ها بــه مــرور متوجــه می شــوند و در به روزرســانی ها‪،‬‬ ‫همــه ان مشــکالت را رفــع می کننــد و حــال اگــر ‪Update‬‬ ‫نکنیــد ان حفره هــا و ایــرادات مثــل دروازه بــرای هکرهــا‬ ‫و بــد افزارهــا عمــل می کنــد بــرای اینکــه بــه سیســتم شــما‬ ‫حملــه کنند‪.‬‬ ‫امــا عــاوه بــر همــه این هــا نســخه های جدیــد اندرویــد‬ ‫یــک ویژگــی خــاص دارنــد کــه بایــد حتمــا ًدنبــال ارتقا بــه این‬ ‫نســخه ها باشــید‪.‬‬ ‫ایا می دانید که این ویژگی ها چه هستند؟‬ ‫همان طــور کــه کاربــران می داننــد مــا روزب ـه روز بیشــتر بــه‬ ‫ســرویس های گــوگل وابســته می شــویم‪ ،‬تقریبــا ً روزانــه‬ ‫از ‪Gmail، Google Docs، Google Photos، Google‬‬ ‫‪ ،Drive‬خالصــه همــه زندگی مــان در داخــل گــوگل اســت‪.‬‬ ‫ان هــم نه فقــط در کامپیوتــر‪ ،‬هم زمــان از طریــق تبلــت‪،‬‬ ‫تلفــن همــراه و تمــام دســتگاه هایمان از اکانــت اصلــی‬ ‫گــوگل اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫نکتــه امنیتــی دیگــر ایــن اســت کــه حتمــا ًبایــد سیســتم‬ ‫تشــخیص دومرحلـه ای را فعــال کــرده باشــید؛ مثــا ًیکــی از‬ ‫دســتگاه هایتان گــم شــود یــا یــک فــرد بخواهــد بــه ‪Gamil‬‬ ‫شــما دسترســی پیــدا کنــد؛ قبــل از ان اندرویــد برایتــان یــک‬ ‫پیامــک ارســال می نمایــد کــه مثــا ًکامپیوتر فالن جــای دنیا‬ ‫می خواهــد وارد اکانــت شــما شــود و شــما بایــد تاییــد کنیــد‪.‬‬ ‫گــوگل بــه تدریــج ان سیســتم را تغییــر داد و بــه جــای‬ ‫پیامــک از همیــن تلفــن هوشــمندتان بــه عنــوان کلیــد‬ ‫اســتفاده نمــود یعنــی بــدون پیامــک‪ ،‬وقتــی شــخصی بدون‬ ‫اجــازه وارد اکانــت شــما شــود روی همیــن صفحــه تلفــن از‬ ‫شــما ســوال می کنــد کــه ایــا تاییــد می کنیــد یــا خیــر! یعنــی‬ ‫گوش ـی های جدیــد اندرویــدی درســت مثــل کلیــدی اســت‬ ‫کــه در را بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت گــوگل حتــی شــروع بــه درســت کــردن کلیدهــای‬ ‫ســخت افزاری کــرده اســت کــه کاربــران می توانیــد ان را بــا‬ ‫خــود حمــل کــرده و از ان بــرای ورود بــه اکانــت هــای گــوگل‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه گوشــی های هوشــمندتان بــا پســورد‬ ‫مطمئــن در داخــل جیبتــان اســت‪ .‬شــما در برابــر خیلــی از‬ ‫تهدیدهــا محافظــت می شــوید؛ فــرض کنیــد هــر نــوع‬ ‫فعالیت مشــکوک یا غیرعادی روی اکانت شــما‬ ‫مشــاهده شــود‪ ،‬اندرویــد بالفاصلــه شــما را خبــر‬ ‫می کنــد و شــما خیلــی ســاده می توانیــد ان‬ ‫فعالیــت را بــاک یــا پســوردتان را عــوض کنیــد‪.‬‬ ‫از تماس نزدیک‬ ‫با هر کسی که عالئم‬ ‫سرماخوردگی مانند تب‬ ‫و سرفه دارد‪ ،‬پرهیز کنید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪ -644‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-644‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/03‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/03 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/28 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫دوشنبه ‪09//07‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫پائیز زیبای پارک جنگلی جعفراباد ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫سید مجید بنی فاطمه‪:‬‬ ‫اجازه ندهیم برای پاره پاره‬ ‫کردن وطن در لباس میش‬ ‫ های چنگال تیز کنند‬ ‫گرگ ِ‬ ‫هفتم اذر‬ ‫سالروز نیروی‬ ‫دریایی‬ ‫نیــروی دریایــی نیــز‪ ،‬همچــون ســایر نیروهــا‬ ‫بحمداللــه در اب هــای خلیــج فــارس و مرزهــای‬ ‫ابــی کشــور در عرصــه ی دفــاع مقــدس از کشــور‬ ‫اســامی مــان چــون نگینــی درخشــنده اســت و بــر‬ ‫عرشــه ی کشــتی افتخــار و صالبــت خــود اســتوار‬ ‫ایســتاده اســت‪ .‬رویارویــی انــان بــا نیــروی دریایــی‬ ‫دشــمن و ان همــه افتخــارات رزم و رشــادت و‬ ‫شــهادت و نیــز کنتــرل و بازرســی کشــتی هــا در‬ ‫خلیــج فــارس و تنگــه ی هرمــز و مهمتــر از همــه‬ ‫نبــرد قهرمانانــه انــان در برابــر امریــکای متجــاوز‬ ‫و حضــور جــدی انــان در اب هــای بیــن المللــی‪،‬‬ ‫نشــانه ی اقتــدار و اعتبــار ایــن نیــروی بــزرگ و‬ ‫ســرافراز اســت و ملــت ایــران بایــد به چنیــن ارتش‬ ‫مومــن و وفــادار افتخــار کنــد‪.‬‬ ‫نامگذاری روز نیروی دریایی ارتش‬ ‫ســید مجیــد بنــی فاطمــه در پــی پیــروزی تیــم ملــی فوتبــال ایــران در جــام‬ ‫خانــه ماســت‪ ،‬وطــن‬ ‫جهانــی برابــر ولــز پیامــی صــادر کــرد و نوشــت‪ :‬ایــران‬ ‫ٔ‬ ‫ماســت‪ ،‬مــادر ماســت و گرگ هــای ِ در لبــاس میــش کــه بــرای پــاره پــاره کــردن‬ ‫ان چنــگال تیــز کرده انــد‪ ،‬نمی تواننــد مــا را بــه ســمت بیخیال هــای تاریــخ و‬ ‫ناخلف هــا ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مــداح اهــل بیــت در در پیــام خــود بــه حــوادث ایــن روزهــای اخیــر نیــز‬ ‫واکنــش نشــان داد‪.‬‬ ‫متــن کامــل پیــام ســید مجیــد بنــی فاطمــه بــه شــرح زیــر اســت‪« :‬هــو الحــق؛‬ ‫ایــران؛ ایــن روزهــا انچــه هــر لحظــه ذهنــم را مشــغول می ســازد ایران مــان‬ ‫اســت؛ انگشــت اتهــام بــه ســمت خــود نشــانه مــی روم کــه نکنــد عمــری‬ ‫گذشــته باشــد و مویــی ســفید کــرده باشــم و انچــه در توانــم بــوده اســت از‬ ‫ایــران دریــغ کــرده باشــم‪.‬‬ ‫ـه انهایــی را کــه می دانــم قلبشــان بــرای ایــران می تپــد‪،‬‬ ‫مــام وطــن‪ ،‬مــن و همـ ٔ‬ ‫در دامــان خــود پــرورش داده و حــاال گمــان می کنــم مــا را بــه نظــاره نشســته‬ ‫اســت کــه چگونــه او را در اغــوش می کشــیم‪.‬‬ ‫تاریــخ را کــه بــه قــدر وســع می خوانــم‪ ،‬می بینــم کــه ایــران کهــن مــا‪ ،‬هــم‬ ‫فرزنــدان خلــف شــجاع و غیــور بــه خــود دیــده اســت و هــم از فرزنــدان ناخلــف‬ ‫خــود متحمــل ضربــه و جراحــت شــده اســت؛ اشــغال و کودتــا و رفتــن خــاک را‬ ‫دیــده اســت و ایثــار و فــداکاری و ســینه ســپر کــردن در مقابــل بدخواهــان را‬ ‫هــم تجربــه کــرده اســت‪ .‬نگرانــم کــه نکنــد در تاریــخ‪ ،‬ســیدمجید بنــی فاطمــه‬ ‫را در فهرســت فــداکاران ایــران ننویســند؛ نگرانــم خــودم را بــر مــام وطــن‬ ‫مقــدم بــدارم؛ نگرانــم در فکــر و عمــل انگونــه باشــم کــه بــر تــن ایــن بــوم و‬ ‫بــر‪ ،‬زخــم بنشــیند‪.‬‬ ‫می دانــم کــه امــروز ایــران امیــد و دلگرمــی محبــان حضــرت زهــرا (س) در‬ ‫سراســر عالــم اســت و حــاال مــن هــم بــه عنــوان یکــی از دوســتداران ایــن اب‬ ‫و خــاک مســئولیتی دارم‪ .‬یکبــار زندگــی می کنــم و اگــر فرزنــد خلــف ایــران‬ ‫نباشــم فرصتــی بــرای جبــران نــدارم‪.‬‬ ‫ای کاش کم کاری هــای انهــا کــه مســئولیت بــر عهــده دارنــد و ناکارامــدی‬ ‫انهــا در حــل مشــکالت مــردم و شــنیدن صــدای ان هــا‪ ،‬مــن و فرزنــدان ایــن‬ ‫ســرزمین را از ایــران عزیزمــان غافــل نکنــد‪.‬‬ ‫ایــران‪ ،‬از پــس ریختــه شــدن خــون شــهیدان ســربلندی کــه عاشــقان‬ ‫راســتینش بودنــد‪ ،‬بــه مــا ارث رســیده اســت؛ از رئیســعلی ها تــا چمران هــا‬ ‫و حاج قاســم ها‪ ،‬در خــون خوابیدنــد تــا مــا امــروز بیــدار و به هــوش باشــیم‪.‬‬ ‫خانــه ماســت‪ ،‬وطــن ماســت‪ ،‬مــادر ماســت و گرگ هــای ِ در لبــاس‬ ‫ایــران‬ ‫ٔ‬ ‫میــش کــه بــرای پــاره پــاره کــردن ان چنــگال تیــز کرده انــد‪ ،‬نمی تواننــد مــا را‬ ‫بــه ســمت بیخیال هــای تاریــخ و ناخلف هــا ســوق دهنــد‪ .‬دشــمنانی کــه حتــی‬ ‫خوشــحالی یــک ملــت از بــرد تیــم ملــی کشورشــان را تــاب نمی اورنــد و بــه هــر‬ ‫طریقــی بــه دنبــال برهــم زدن شــادی ایــن مردمنــد‪.‬‬ ‫سخن‪ ،‬این بوده و تا ابد همین است‪:‬‬ ‫چو ایران نباشد تن من مباد…»‬ ‫«امــام خمینــی قــدس ســره»‪ :‬بــه مناســبت‬ ‫رشــادتها و دالور مــردی هــای نیــروی دریایــی ارتــش‬ ‫در دفاع از جزایر‪ ،‬بنادر‪ ،‬ســواحل و دریاهای کشــور‬ ‫و بــه ویــژه دفــاع از ابــادان و خرمشــهر و اب هــای‬ ‫نیلگون خلیج فارس در دوران جنگ تحمیلی و در‬ ‫نطفــه خفــه کــردن نیــروی دریایــی دشــمن بعثــی‪،‬‬ ‫در ابتــدای دوران دفــاع مقــدس‪ ،‬بــا تاییــد امــام‬ ‫قــدس ســره هفتــم اذر روز نیــروی دریایــی ارتــش‬ ‫نــام گرفــت تــا همــه ســاله حماســه ی بــا شــکوه‬ ‫دریــادالن نیــروی دریایــی و یــاد شــهدای عزیــز و‬ ‫گرانقــدر دریایــی گرامــی داشــته شــود‪.‬‬ ‫هفتــم اذر ســالروز حماســه افرینــی پرســنل‬ ‫ناوچـه ی موشــک انــداز «پیــکان» مــی باشــد‪ .‬یــوم‬ ‫اللــه هفتــم اذر تبلــور ایثــار و جــان فشــانی هــای‬ ‫پرســنل قهرمــان و جــان بــر کــف نیــروی دریایــی‬ ‫در برقــراری ثبــات و امنیــت در ا ب هــای نیلگــون‬ ‫خلیــج فــارس و دریــای عمــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫عملیات مروارید‬ ‫پرســنل نیــروی دریایــی در دوران دفــاع مقــدس‬ ‫حماســه هــای بــزرگ افریدنــد‪ .‬دشــمن بعثــی‬ ‫بــا بســیج کامــل نیــروی دریــای و هوایــی خــود از‬ ‫پایانــه هــای صــدور نفــت «البکــر» و «االمیــه»‬ ‫مراقبــت مــی کــرد‪ .‬علــی رغم چنین حالتی‪ ،‬ســپید‬ ‫جامــگان نیــروی دریایــی در ششــم اذر ‪ ،1359‬بــه‬ ‫ایــن ســکوها تاختنــد و بــا همــکاری تیزپــروازان‬ ‫نیــروی هوایــی ارتــش‪ ،‬ضمــن وارد اوردن ضربــات‬ ‫کوبنــده بــر پیکــره ی نیــروی دریایــی و هوایــی‬ ‫دشــمن‪ ،‬بیــش از دو ســوم ایــن پایانــه هــا را‬ ‫منهــدم کــرده و پرچــم پرافتخــار جمهوری اســامی‬ ‫ایــران را بــر مرتفــع تریــن دکل ایــن پایانــه هــا بــه‬ ‫اهتــزاز در اوردنــد‪.‬‬ ‫پایانــه هــای نفتــی البکــر و االمیــه از بزرگتریــن‬ ‫مراکــز صــدور نفــت اســت کــه در شــمال خلیــج‬ ‫فــارس‪ ،‬در دهانــه ی خــور عبداللــه‪ ،‬نزدیــک‬ ‫جزیــره بوبیــان کویــت قــرار گرفتــه و از شــاهرگ‬ ‫هــای حیاتــی اقتصــاد عــراق از طریــق دریــا بــه‬ ‫حســاب مــی ایــد‪ .‬در ایــن نبــرد دریایــی ســخت‪،‬‬ ‫دو فرونــد ناوچــه ی موشــک انــداز از نــوع «اوزا»‬ ‫و ‪ 13‬فرونــد از هواپیماهــای جنگنــده ی دشــمن‬ ‫بــه قعــر اب هــای خلیــج فــارس فرســتاده شــد‪ .‬بــه‬ ‫عــاوه تعــدادی از تــکاوران دریایــی عــراق کشــته و‬ ‫تعــدادی نیــز بــه اســارت در امدنــد‪.‬‬ ‫دشــمن بعثــی بــرای جبــران ایــن شکســت هــا در‬ ‫شــب هفتــم اذر ‪ ،1359‬بــا اعــزام تعــدادی شــناور‬ ‫جنگــی از طریــق بندر نظامــی «ام القصر» در خور‬ ‫عبداللــه‪ ،‬ســعی در بــاز پــس گیــری پایانــه هــا کــرد‬ ‫کــه در ایــن مصــاف‪ 1 ،‬فرونــد از شــناورهای عراقــی‬ ‫غــرق و ‪ 2‬فرونــد صدمــه دیــده و بقیــه از صحنــه‬ ‫ی عملیــات گریختــه و بــه ام القصــر بازگشــتند‪ .‬در‬ ‫ســپیده دم هفتــم اذر ‪ ،1359‬دشــمن بــا تمــام‬ ‫قــوا از هــوا و دریــا بــا برخــورداری از پشــتیبانی‬ ‫لجســتیکی و اطالعاتــی کشــورهای منطقــه و‬ ‫اواکــس هــا و ماهــواره های کشــورهای اســتکباری‬ ‫و یــاری گرفتــن از تاسیســات نظامــی ســاحلی‬ ‫کشــورهای نزدیــک صحنــه ی عملیــات‪ ،‬بــار دیگــر‬ ‫در صــدد بــاز پــس گیــری ایــن پایانــه هــا برامــد‪ .‬امــا‬ ‫در یــک مصــاف نابرابــر ناوچــه ی پیــکان بــه تنهایی‬ ‫توانســت تعداد دیگری از کشــتیها و هواپیماهای‬ ‫عراقــی را از صحنــه ی عملیــات خــارج کنــد‪.‬‬ ‫ســرانجام پــس از ســاعت هــا نبــرد بــی امــان‪،‬‬ ‫هنــگام ظهــر ‪ 7‬اذر ‪ ،1359‬در حالــی کــه‬ ‫دالورمــردان اخریــن گلولــه هــای خــود را بــه ســوی‬ ‫دشــمن نشــانه مــی رفتنــد‪ ،‬ناوچــه ی پیــکان مــورد‬ ‫اصابــت چنــد موشــک قــرار گرفــت و بــا پرســنل‬ ‫شــجاع خــود در شــمال خلیــج فــارس‪ ،‬در دل‬ ‫ابهــای گــرم و نیلگــون ان جــای گرفــت و صفحــه‬ ‫ی زریــن دیگــری بــر تاریــخ نبردهای دریایی کشــور‬ ‫افــزوده شــد و نتیجــه ی ایــن مصــاف‪ ،‬انهــدام‬ ‫بزرگتریــن پایانه هــای صــدور نفــت منطقــه و از‬ ‫کار انداختــن بیــش از ‪ %50‬از تــوان رزمــی نیــروی‬ ‫دریایــی عــراق‪ ،‬بــود‪.‬‬ ‫ایــن نبــرد انچنــان در روحیــه ی افــراد دریایــی‬ ‫دشــمن اثــر گذاشــت کــه تــا پایــان جنــگ حرکــت‬ ‫چنــدان مهمــی در دریــا از انهــا مشــاهده نگردیــد‪ .‬و‬ ‫فعالیت دریایی دشــمن‪ ،‬با اســتفاده از هواپیماها‬ ‫و تجهیــزات اهدایــی از شــرق و غــرب‪ ،‬از جملــه‬ ‫میراژهــا و ســوپر اتانداردهــا‪ ،‬محــدود بــه حملــه‬ ‫ی ناجوانمردانــه علیــه هــدف هــای غیــر نظامــی و‬ ‫بــی دفــاع کشــتیهای تجــاری و نفتکــش هــا شــده‬ ‫بــود‪ .‬جــان برکفــان دریایــی بــا اجــرای عملیــات های‬ ‫مختلــف در اب هــا‪ ،‬ســواحل و بنــادر کشــور بــه‬ ‫نــدای هــم رزمان شــهید خود پاســخ مثبــت دادند و‬ ‫تــا پایــان دفــاع‪ ،‬بنادر و خطوط کشــتیرانی و جریان‬ ‫صدور نفت را باز نگه داشــته و از ابهای ســرزمینی‬ ‫و ســواحل و جزایــر کشــور بــه خوبــی دفــاع کردنــد‪.‬‬ ‫نیــروی دریایــی و رویارویــی مســتقیم بــا‬ ‫امریــکا‬ ‫در روز ‪ 29‬فروردیــن ‪ ،1367‬هــم زمــان بــا روز‬ ‫ارتــش‪ ،‬بــرگ زریــن دیگــری بــر افتخــارات نیــروی‬ ‫دریایــی ارتــش اضافــه گردیــد‪ .‬در ایــن روز پرســنل‬ ‫شــجاع ناوشــکن هــای «ســهند» و «ســبالن» و‬ ‫ناوچــه ی «جوشــن» در یــک مصــاف نابرابــر در‬ ‫مقابــل نیروهــای متجــاوز امریکایــی ایســتادند‪.‬‬ ‫رشــادت هــا و جــان فشــانی هــای دلیرمــردان‬ ‫ناوشــکن ســهند ان چنــان باعــث حیــرت دشــمن‬ ‫گردیــد کــه لــب بــه تعریــف و تمجیــد گشــودند‪.‬‬ ‫ســهند در حالــی کــه مــورد اصابــت چندیــن فرونــد‬ ‫موشــک امریکایــی قــرار گرفته بود و قســمت های‬ ‫زیــادی از ان در شــعله هــای اتــش مــی ســوخت و‬ ‫ارام ارام در خلیــج فــارس فــرو مــی رفــت‪ ،‬خدمه ی‬ ‫فــداکارش ان را تــرک نکردنــد و تــا اخریــن لحظات‬ ‫بــا شــلیک اخریــن گلولــه هــای خــود خشــم و‬ ‫انزجــار خویــش را نثــار دشــمن کردنــد‪.‬‬ ‫بازرسی و کنترل کشتی های خارجی‬ ‫نیــروی دریایــی در طــول جنــگ در اجــرای سیاســت‬ ‫ابالغــی مبنــی بــر توقیــف کشــتی هایــی کــه دارای‬ ‫کاالهای مشــکوک به مقصد عراق بودند‪ ،‬وظیفه ی‬ ‫مهمــی را بــر عهــده داشــت و بــر ایــن اســاس ضمــن‬ ‫نظــارت بــر تــردد کشــتی هایــی کــه از طریــق تنگــه ی‬ ‫هرمــز وارد خلیــج فــارس و دریــای عمان می شــدند‪،‬‬ ‫بــه بازرســی و بازپرســی انهــا مــی پرداخــت‪ ،‬و در ایــن‬ ‫رابطــه صدهــا کشــتی مــورد بازدیــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫نیروی دریایی و جنگ زمینی‬ ‫حضــور نیــروی دریایــی در صنــه هــای نبــرد زمینــی‬ ‫و حماســه هایــی کــه تفنگــداران و تــکاوران ایــن‬ ‫نیــرو در حفــظ ابــادان و شکســتن محاصــره ی‬ ‫دریایــی ان در اوایــل جنــگ تحمیلــی افریدنــد‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه در مقاومــت چهــل و چنــد روزه رزمنــدگان‬ ‫اســام در خرمشــهر قهرمــان نیــز قابــل تقدیــر‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن درگیــری واحدهــای شــناور ایــن‬ ‫نیــرو بــا دشــمن در قبــل از حملــه ی سراســری‬ ‫‪ 31‬شــهریور ‪ ،1359‬کــه منجــر بــه نابــودی تعــدادی‬ ‫از واحدهــای شــناور عــراق در ارونــد رود گشــت‪،‬‬ ‫نشان دهنده ی پیشتازی و جلوگیری از هجوم و‬ ‫تجــاوز دشــمن بــوده اســت‪.‬‬ ‫ماموریت اصلی نیروی دریایی‬ ‫نیــروی دریایــی وظیفــه ی خطیــر حفاظــت از‬ ‫ســواحلی بــه طــول بیــش از ‪ 3000‬کیلومتر در شــمال‬ ‫و جنــوب و همچنیــن دفــاع از اب هــای ســاحلی و‬ ‫منابــع حیاتــی و اســتراتژیک کشــور را بــه عهــده دارد‬ ‫و همــواره بــه عنــوان یــک وزنــه ی تعییــن کننــده در‬ ‫منطقــه ی خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــه حســاب‬ ‫مــی ایــد‪ .‬ایــن نیــرو بــا یــگان هــای شــناور دریایــی‪،‬‬ ‫تفنگــداران و تــکاوران‪ ،‬اســکادرانهای هوانــا و هوادریا‬ ‫– واحدهــای پــروازی نیــرو – و بــا غواصــان ابدیــده و‬ ‫یــگان هــای زیــر ســطحی کیلــو کالس بــر حــوزه هــای‬ ‫تحــت حفاظــت و حراســت خــود در خلیــج فــارس‬ ‫و دریــای عمــان و دریــای خــزر تســلط کامــل دارد و‬ ‫هــر نــوع فعالیتــی را از ســوی دشــمن در محــدوده ی‬ ‫قانونــی خــود خنثــی مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ناوهــای جنگــی کشــور ایــران بــا توجــه بــه حضــور‬ ‫دریایــی قــدرت هــای جهانــی در اقیانــوس هنــد و‬ ‫دریــای عمــان‪ ،‬در طــول جنــگ تحمیلــی و پــس‬ ‫از ان‪ ،‬دســت بــه تدابیــر امنیتــی زده و بــا نظــارت‬ ‫کامــل بــر حضــور کشــتی هــای جنگــی بیگانــه‪،‬‬ ‫امادگــی خــود را جهــت مقابلــه بــا تهدیــدات‬ ‫احتمالــی انهــا حفــظ کرده انــد‪ .‬اجــرای مانورهــای‬ ‫متعــدد بــه نمایــش گذاشــتن تــوان رزمــی‪،‬‬ ‫عملیاتــی در منطقه اســتراتژیک خلیج فــارس‪ ،‬در‬ ‫مقاطــع حســاس دوران دفــاع مقــدس و پــس از‬ ‫ان تاکنــون‪ ،‬نشــان دهنــده ی حضــور قدرتمندانــه‬ ‫ایــران در منطقــه و حاکمیــت ان بــر ابهــای خلیــج‬ ‫فــارس بــوده و هســت‪.‬‬ ‫منابع‪ :‬سایت تبیان‪ /‬سایت بیتوته‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

شماره : 996
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

شماره : 995
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

شماره : 994
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

شماره : 993
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

شماره : 992
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!